ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 398

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
30. december 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1996/2006 z dne 22. decembra 2006 o prilagoditvi več uredb v zvezi s trgom za žita in riž zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

1

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 398/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1996/2006

z dne 22. decembra 2006

o prilagoditvi več uredb v zvezi s trgom za žita in riž zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Republike Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Potrebne so nekatere tehnične prilagoditve več uredb Komisije glede trga za žita zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji.

(2)

Več uredb sektorja za žita vsebuje navedbe v vseh jezikih Skupnosti. Treba je dopolniti seznam navedb z bolgarščino in romunščino ter zato spremeniti uredbe Komisije (ES) št. 2622/71 (1), (ES) št. 1722/93 (2), (EGS) št. 2131/93 (3), (ES) št. 1501/95 (4), (ES) št. 1839/95 (5), (ES) št. 2058/96 (6), (ES) št. 196/97 (7), (ES) št. 327/98 (8), (ES) št. 1342/2003 (9), (ES) št. 2236/2003 (10), (ES) št. 955/2005 (11), (ES) št. 972/2006 (12) in (ES) 1482/2006 (13).

(3)

Po pristopu je treba v Uredbi Komisije (EGS) št. 2145/92 z dne 29. julija 1992 o novi določitvi namembnih območij za izvozna nadomestila, izvozne prelevmane in nekatera izvozna dovoljenja za žita in riž (14) črtati sklice na Bolgarijo in Romunijo kot namembni državi za izvozna nadomestila in izvozne prelevmane.

(4)

Po pristopu Romunije postane Constanta pristanišče Skupnosti. Zaradi tega določba iz drugega pododstavka člena 7(2)(a) Uredbe (EGS) št. 2131/1993 postane brezpredmetna in jo je treba prilagoditi.

(5)

Po pristopu Bolgarije tarifne kvote Skupnosti z Bolgarijo, odprte z uredbama Komisije (ES) št. 2133/2001 (15) in (ES) št. 958/2003 (16) postanejo zastarele. Zato je treba te kvote črtati.

(6)

Po pristopu tarifna kvota Skupnosti z Romunijo iz Uredbe Komisije (ES) št. 573/2003 (17) postane zastarela. Zato je treba to kvoto črtati.

(7)

Po trgovinskih sporazumih med Skupnostjo in Bolgarijo ter Romunijo Uredba (ES) št. 1342/2003 določa poseben postopek za izvoz žitnih proizvodov v ti državi. Te določbe je treba prilagoditi, da se upošteva pristop teh držav k Evropski uniji.

(8)

Po pristopu Bolgarije in Romunije določbe člena 1 Uredbe Komisije (ES) št. 936/2006 (18), kar zadeva izključitev Bolgarije in Romunije iz javnega razpisa o navadni pšenici Skupnosti, namenjeni za izvoz v tretje države, postanejo zastarele ter jih je zato treba črtati.

(9)

Po pristopu Bolgarije in Romunije določbe člena 1 in člena 2(2) ter tudi Priloga k Uredbi (ES) št. 1278/2006 (19), kar zadeva izključitev Bolgarije in Romunije iz seznama tretjih držav, kamor je namenjen izvoz ovsa iz Finske in Švedske, postanejo zastarele ter jih je treba črtati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2622/71 se spremeni:

1)

Člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Dokazilo, da je bila plačana posebna izvozna taksa, navedena v členih 2 in 3 Uredbe (EGS) št. 1234/71, se predloži pristojnemu organu države članice uvoznice tako, da se predloži potrdilo o gibanju A.TR.1. V tem primeru pristojni organ vpiše eno od navedb iz Priloge k tej uredbi v oddelek ‚Opombe’.“

2)

Besedilo v Prilogi I k tej uredbi se doda kot Priloga.

Člen 2

V Prilogi k Uredbi (EGS) št. 2145/92 se črtajo imena „Bolgarija“ in „Romunija“.

Člen 3

Priloga IV k Uredbi (EGS) št. 1722/93 se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 4

Uredba (EGS) št. 2131/93 se spremeni:

1)

Drugi pododstavek člena 7(2)(a) se nadomesti z:

„Za namen tega odstavka se hrvaški pristanišči Reka in Split lahko štejeta za kraj izstopa iz države.“

2)

Drugi pododstavek člena 17(a) se nadomesti z naslednjim:

„Tako dokazilo se zagotovi z enim od zaznamkov iz Priloge, ki ga overi pristojni organ, na kontrolni kopiji iz člena 8 Uredbe (ES) št. 800/1999, enotni carinski listini ali nacionalnem dokumentu, ki dokazuje, da je blago zapustilo carinsko ozemlje Skupnosti.“

3)

Besedilo v Prilogi III k tej uredbi se doda kot Priloga.

Člen 5

Uredba (ES) št. 1501/95 se spremeni:

1)

V členu 13 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Tako dokazilo se zagotovi z enim od zaznamkov iz Priloge III, ki ga overi pristojni organ, na kontrolni kopiji iz člena 8 Uredbe (ES) št. 800/1999, enotni carinski listini ali nacionalnem dokumentu, ki dokazuje, da je blago zapustilo carinsko ozemlje Skupnosti.“

2)

Besedilo iz Priloge IV k tej uredbi se doda kot Priloga III.

Člen 6

Uredba (ES) št. 1839/95 se spremeni:

1)

V členu 8 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Zahtevki za potrdilo in potrdila v razdelku 24 vsebujejo eno od navedb iz Priloge I a“.

2)

Besedilo iz Priloge V k tej uredbi se doda kot Priloga I a.

Člen 7

Priloge I, II, III in IV Uredbe (ES) št. 2058/96 se nadomestijo z besedilom iz Priloge VI k tej uredbi.

Člen 8

Priloga k Uredbi (ES) št. 196/97 se nadomesti z besedilom iz Priloge VII k tej uredbi.

Člen 9

Uredba (ES) št. 327/98 se spremeni:

1)

Priloge V, VI, VII, VIII se nadomestijo z besedilom iz Dela A Priloge VIII k tej uredbi.

2)

Priloga XI se nadomesti z besedilom iz Dela B Priloge VIII k tej uredbi.

Člen 10

Uredba (ES) št. 2133/2001 se spremeni:

1)

Člen 2(1) se črta.

2)

V Prilogi I se sklici na kvoto z zaporedno številko 09.5732 črtajo.

Člen 11

Uredba (ES) št. 573/2003 se razveljavi.

Člen 12

Uredba (ES) št. 958/2003 se razveljavi.

Člen 13

Uredba (ES) št. 1342/2003 se spremeni:

1)

Člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

1.   Kadar so izvozna nadomestila določena z razpisom, se v oddelku 22 dovoljenj s številko in z besedo vpiše višina izvoznega nadomestila, ki je navedena v izjavi o pridobitvi pogodbe. Ta višina je izražena v eurih in sledi eni od navedb iz Priloge VII.

2.   Kadar so izvozne takse določene z razpisom, se v oddelku 22 dovoljenj s številko in z besedo vpiše višina izvozne takse, ki je navedena v izjavi o pridobitvi pogodbe. Ta višina je izražena v eurih in sledi eni od navedb iz Priloge VIII.“

2)

Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Za uporabo drugega pododstavka člena 15 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 (20) in člena 16(10) Uredbe (ES) št. 3072/95 izvozno dovoljenje vsebuje v oddelku 22 eno od navedb iz Priloge IX k tej uredbi.

3)

V členu 7(2) se četrti pododstavek nadomesti z naslednjim:

„V oddelku 22 dovoljenj se vpiše ena od navedb iz Priloge X.“

4)

V členu 8(2) se četrti pododstavek nadomesti z naslednjim:

„V oddelku 22 dovoljenj se vpiše ena od navedb iz Priloge XI.“

5)

V prvem pododstavku člena 9(3) se točki (e) in (f) nadomestita z naslednjima:

„(e)

v oddelku 20, ena od navedb iz Priloge XII.

(f)

v oddelku 22 poleg navedbe iz člena 8(2) in po potrebi navedbe iz člena 7(2) eno od navedb iz Priloge XIII.“

6)

Priloga IV se črta.

7)

Besedilo v Prilogi IX k tej uredbi se doda kot priloge VII, VIII, IX, X, XI, XII in XIII.

Člen 14

Priloga k Uredbi (ES) št. 2236/2003 se nadomesti z besedilom iz Priloge X k tej uredbi.

Člen 15

Priloga k Uredbi (ES) št. 955/2005 se nadomesti z besedilom Priloge XI k tej uredbi.

Člen 16

V členu 1 Uredbe (ES) št. 936/2006 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„2.   Razpis se nanaša na navadno pšenico za izvoz v tretje države, razen Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Lihtenštajna, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Črne gore, Srbije (21) in Švice.

Člen 17

Uredba (ES) št. 972/2006 se spremeni:

1)

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Dela A Priloge XII k tej uredbi.

2)

Priloga IV se nadomesti z besedilom iz Dela B Priloge XII k tej uredbi.

Člen 18

Uredba (ES) št. 1278/2006 se spremeni:

1)

V členu 1(1) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Poseben intervencijski ukrep v obliki izvoznega nadomestila se uporablja za 100 000 ton ovsa, pridelanega na Finskem in Švedskem in namenjenega za izvoz iz Finske in Švedske v vse tretje države, razen na Norveško in v Švico.“

2)

V členu 2 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Javni razpis se nanaša na količine ovsa iz člena 1(1) za izvoz v tretje države, razen na Norveško in Švico.“

3)

Naslov Priloge se nadomesti z naslednjim:

„Javni razpis za nadomestilo za izvoz ovsa iz Finske in Švedske v tretje države, razen na Norveško in v Švico“

Člen 19

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1482/2006 se nadomesti z besedilom iz Priloge XIII k tej uredbi.

Člen 20

Ta uredba začne veljati pod pogojem in z dnem začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije k Evropski uniji.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2006.

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Član Komisije


(1)  UL L 271, 10.12.1971, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).

(2)  UL L 159, 1.7.1993, str. 112. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1950/2005 (UL L 312, 29.11.2005, str. 18).

(3)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1465/2006 (UL L 273, 4.10.2006, str. 3).

(4)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004

(5)  UL L 177, 28.7.1995, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1558/2005 (UL L 249, 24. 9.2005, str. 6).

(6)  UL L 276, 29.10.1996, str. 7. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1950/2005.

(7)  UL L 31, 1.2.1997, str. 53. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1950/2005.

(8)  UL L 37, 11.2.1998, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 965/2006 (UL L 176, 30.6.2006, str. 12).

(9)  UL L 189, 29.7.2003, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1713/2006 (UL L 321, 21.11.2006, str. 11).

(10)  UL L 339, 24.12.2003, str. 45. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1950/2005.

(11)  UL L 164, 24.6.2005, str. 5.

(12)  UL L 176, 30.6.2006, str. 53.

(13)  UL L 276, 7.10.2006, str. 51.

(14)  UL L 214, 30.7.1992, str. 20. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1950/2005.

(15)  UL L 287, 31.10.2001, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 899/2006 (UL L 167, 20.6.2006, str. 18).

(16)  UL L 136, 4.6.2003, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1023/2006 (UL L 184, 6.7.2006, str. 5).

(17)  UL L 82, 29.3.2003, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1024/2006 (UL L 184, 6.7.2006, str. 7).

(18)  UL L 172, 24.6.2006, str. 6.

(19)  UL L 233, 26.8.2006, str. 6.

(20)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7.“

(21)  Vključno s Kosovom, kot je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 z dne 10. junija 1999.“


PRILOGA I

„PRILOGA

Navedbe iz člena 1

v bolgarščini: Платена специална износна такса съгласно Регламент (ЕИО) № 1234/71 в размер на …

v španščini: Tasa especial aplicable a la exportación según el Reglamento (CEE) no 1234/71 satisfecha con la suma de …

v češčini: Zvláštní vývozní poplatek podle nařízení č. 1234/71 zaplacen ve výši …

v danščini: Særlig udførselsafgift i henhold til forordning (EØF) nr. 1234/71, betalt med et beløb på …

v nemščini: Besondere Ausfuhrabgabe gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1234/71 in Höhe von… entrichtet

v estonščini: Ekspordi erimaks makstud summas… vastavalt määrusele (EMÜ) nr 1234/71

v grščini: Ειδικός φόρος κατά την εξαγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕOK) αριθ. 1234/71 που πληρώθηκε για ποσό …

v angleščini: Special export tax under Regulation (EEC) No 1234/71 paid to an amount of …

v francoščini: Taxe spéciale à l'exportation selon le règlement (CEE) no 1234/71 acquittée pour un montant de …

v italijanščini: Tassa speciale per l'esportazione pagata, secondo regolamento (CEE) n. 1234/71, per un importo di …

v latvijščini: en Saskaņā ar regulu (EEK) Nr. 1234/71, samaksāta speciālā izvešanas nodeva… apmērā

v litovščini: Vadovaujantis reglamentu (EEB) Nr. 1234/71, sumokėtas… dydžio specialusis eksporto mokestis.

v madžarščini: Az 1234/71/EGK rendelet szerinti különleges exportadó… összegben megfizetve

v malteščini: Taxxa speċjali fuq l-esportazzjoni, skond ir-Regolament (KEE) Nru 1234/71, imħallsa għall-ammont ta' …

v nizozemščini: Speciale heffing bij uitvoer bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1234/71 ten bedrage van… voldaan

v poljščini: Specjalny podatek eksportowy według rozporządzenia (EWG) nr 1234/71 zapłacony w wysokości …

v portugalščini: Imposição especial de exportação, nos termos do Regulamento (CEE) n.o 1234/71, paga num montante de …

v romunščini: Taxă specială de export, conform Regulamentului (CEE) nr. 1234/71, achitată pentru o valoare de…..

v slovaščini: Osobitný vývozný poplatok podľa nariadenia (EHS) č. 1234/71 vo výške …

v slovenščini: Posebna izvozna dajatev na podlagi Uredbe (EGS) št. 1234/71, plačana v znesku …

v finščini: Asetuksen (ETY) N:o 1234/71 mukainen erityisvientivero määrältään …

v švedščini: Särskild exportskatt i enlighet med förordning (EEG) nr 1234/71, betalt med ett belopp på …“


PRILOGA II

„PRILOGA IV

Navedbe iz člena 10(6)

v bolgarščini: Предназначено за преработка или доставка съгласно Регламент (ЕИО) № 1722/93, или за износ извън митническата територия на Общността.

v španščini: Se utilizará para la transformación o la entrega, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 1722/93 o para la exportación a partir del territorio aduanero de la Comunidad.

v češčini: Použije se pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 10 nařízení Komise (EHS) č. 1722/93 nebo pro vývoz z celního území Společenství.

v danščini: Til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1722/93 eller til udførsel fra Fællesskabets toldområde.

v nemščini: Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 oder zur Ausfuhr aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft bestimmt.

v estonščini: Kasutatakse töötlemiseks või tarnimisekskomisjoni määruse (EMÜ) nr 1722/93 artikli 10 kohaselt või ekspordiks ühenduse tolliterritooriumilt.

v grščini: Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1722/93 ή για εξαγωγή από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.

v angleščini: To be used for processing or delivery in accordance with Article 10 of Commission Regulation (EEC) No 1722/93 or for export from the customs territory of the Community.

v francoščini: À utiliser pour la transformation ou la livraison, conformément à l'article 10 du règlement (CEE) no 1722/93, ou pour l'exportation à partir du territoire douanier de la Communauté.

v italijanščini: Da utilizzare per la trasformazione o la consegna, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1722/93, o per l'esportazione dal territorio doganale della Comunità.

v latvijščini: Izmantošanai pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EEK) Nr. 1722/93 10. pantu, vai arī eksportam no Kopienu teritorijas.

v litovščini: Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1722/93 10 straipsnį, arba eksportui iš Bendrijos muitų teritorijos.

v madžarščini: Az 1722/93/EGK bizottsági rendelet 10. cikkével összhangban történő feldolgozásra vagy szállításra vagy a Közösség vámterületéről történő kivitelre irányuló felhasználásra.

v malteščini: Biex jintuża’ għall-ipproċessar jew ikkunsenjar b’konformità ma’ l-Artikolu 10 tar-Regolament tal- Kummissjoni (KEE) Nru 1722/93 jew għall-esportazzjoni mit-territorju doganali tal-Komunità.

v nizozemščini: Bestemd voor verwerking of levering overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 1722/93 of voor uitvoer uit het douanegebied van de Gemeenschap.

v poljščini: Do przetwarzania lub dostaw, zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1722/93, lub do wywozu z terytorium celnego Wspólnoty.

v portugalščini: A utilizar para transformação ou entrega, em conformidade com o disposto no artigo 10.o do Regulamento (CEE) n.o 1722/93, ou para exportação a partir do território aduaneiro da Comunidade.

v romunščini: A se folosi pentru procesare sau livrare, conform articolului 10 din Regulamentul (CEE) nr. 1722/93, sau pentru export de pe teritoriul vamal al Comunităţii

v slovaščini: Na použitie pri spracovaní alebo dodávke v súlade s článkom 10 nariadenia Komisie (EHS) č. 1722/93 alebo na vývoz z colného územia Spoločenstva.

v slovenščini: Za predelavo ali dobavo v skladu s členom 10 Uredbe (EGS) št. 1722/93 ali za izvoz iz carinskih območij Skupnosti.

v finščini: Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen asetuksen (ETY) N:o 1722/93 10 artiklan mukaisesti taikka vientiin yhteisön tullialueelta.

v švedščini: Avsedd för bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 10 i kommissionens förordning (EEG) nr 1722/93 eller för export från gemenskapens tullområde.“


PRILOGA III

„PRILOGA

Navedbe iz drugega pododstavka člena 17 a

v bolgarščini: Износ на зърнени култури по море — член 17а от Регламент (ЕИО) № 2131/93

v španščini: Exportación de cereales por vía marítima; artículo 17 bis del Reglamento (CEE) no 2131/93

v češčini: Vývoz obilovin po moři — čl. 17 a nařízení (EHS) č. 2131/93

v danščini: Eksport af korn ad søvejen — Artikel 17 a i forordning (EØF) nr. 2131/93

v nemščini: Getreideausfuhr auf dem Seeweg — Verordnung (EWG) Nr. 2131/93 Artikel 17 a

v estonščini: Teravilja eksport meritsi — määruse (EMÜ) nr 2131/93 artikkel 17 a

v grščini: Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρο 17 α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93

v angleščini: Export of cereals by sea — Article 17 a of Regulation (EEC) No 2131/93

v francoščini: Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CEE) no 2131/93, article 17 bis

v italijanščini: Esportazione di cereali per via marittima — articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2131/93

v latvijščini: Graudu izvešana pa jūras ceļiem — regulas (EEK) Nr. 2131/93 17.a pants

v litovščini: Grūdų eksportas jūra — reglamento (EEB) Nr. 2131/93 17 a straipsnis

v madžarščini: Gabonafélék exportja tengeri úton — 2131/93/EGK rendelet 17. a cikk

v malteščini: Esportazzjoni ta' ċereali bil-baħar — Artikolu 17a tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93

v nizozemščini: Uitvoer van graan over zee — Artikel 17bis van Verordening (EEG) nr. 2131/93

v poljščini: Wywóz zbóż drogą morską — Art. 17a rozporzadzenia (EWG) nr 2131/93

v portugalščini: Exportação de cereais por via marítima — Artigo 17.oA, Regulamento (CEE) n.o 2131/93

v romunščini: Export de cereale pe cale maritimă — Regulamentul (CEE) nr. 2131/93, articolul 17a

v slovaščini: Vývoz obilnín po mori — článok 17a nariadenia (EHS) č. 2131/93

v slovenščini: Izvoz žit po morju — člen 17 a Uredbe (EGS) št. 2131/93

v finščini: Viljan vienti meriteitse — Asetus (ETY) N:o 2131/93 17a artikla

v švedščini: Export av spannmål genom sjötransport — Artikel 17a i förordning (EEG) nr 2131/93“


PRILOGA IV

„PRILOGA III

Navedbe iz drugega pododstavka člena 13

v bolgarščini: Export de cereale pe cale maritimă — Regulamentul (CEE) nr. 2131/93, articolul 17a

v španščini: Exportación de cereales por vía marítima; artículo 13 del Reglamento (CE) no 1501/95

v češčini: Vývoz obilovin po mori — cl. 13 narízení (ES) c. 1501/95

v danščini: Eksport af korn ad søvejen — Artikel 13 i forordning (EF) nr. 1501/95

v nemščini: Ausfuhr von Getreide auf dem Seeweg — Verordnung (EG) Nr. 1501/95 Artikel 13

v estonščini: Teravilja eksport meritsi — määruse (EÜ) nr 1501/95 artikkel 13

v grščini: Εξαγωγή σιτηρών διά θαλάσσης — Άρθρo 13 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1501/95

v angleščini: Export of cereals by sea — Article 13 of Regulation (EC) No 1501/95

v francoščini: Exportation de céréales par voie maritime — Règlement (CE) no 1501/95, article 13

v italijanščini: Esportazione di cereali per via marittima — Regolamento (CE) n. 1501/95, articolo 13

v latvijščini: Graudu izvešana pa juras celiem — regulas (EK) Nr. 1501/95 13. pants

v litovščini: Grudu eksportas jura — reglamento (EB) Nr. 1501/95 13 straipsnis

v madžarščini: Gabonafélék exportja tengeri úton – 1501/95/EK rendelet 13. cikk

v malteščini: Esportazzjoni ta' cereali bil-bahar — Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1501/95

v nizozemščini: Uitvoer van graan over zee — Verordening (EG) nr. 1501/95, artikel 13

v poljščini: Wywóz zbóz droga morska — Art. 13 rozporzadzenia (WE) nr 1501/95

v portugalščini: Exportação de cereais por via marítima — Artigo 13.o, Regulamento (CE) n.o 1501/95

v romunščini: Export de cereale pe cale maritimă — Regulamentul (CE) nr. 1501/95 articolul 13

v slovaščini: Vývoz obilnín po mori — clánok 13 nariadenia (ES) c. 1501/95

v slovenščini: Izvoz žit po morju — člen 13 Uredbe (ES) št. 1501/95

v finščini: Viljan vienti meriteitse — Asetus (EY) N:o 1501/95 13 artikla

v švedščini: Export av spannmål sjövägen — Artikel 13 i förordning (EG) nr 1501/95“


PRILOGA V

„PRILOGA I A

Navedbe iz člena 8(2)

v bolgarščini: Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания [Регламент (ЕО) № 1839/95]

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия [Регламент (ЕО) № 1839/95]

v španščini: Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1839/95]

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1839/95]

v češčini: Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku [nařízení (ES) č. 1839/95]

v danščini: Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1839/95)

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1839/95)

v nemščini: Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

Ermäßigte Abgabe: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1839/95)

v estonščini: Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1839/95)

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1839/95)

v grščini: Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95]

v angleščini: Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1839/95)

Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1839/95)

v francoščini: Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1839/95]

Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1839/95]

v italijanščini: Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1839/95]

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1839/95]

v latvijščini: Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā [Regula (EK) Nr. 1839/95]

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē [Regula (EK) Nr. 1839/95]

v litovščini: Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje [Reglamentas (EB) Nr. 1839/95]

v madžarščini: Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1839/95/EK rendelet)

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1839/95/EK rendelet)

v malteščini: Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja [Regolament (KE) Nru 1839/95]

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall [Regolament (KE) Nru 1839/95]

v nizozemščini: Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1839/95)

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1839/95)

v poljščini: Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1839/95)

v portugalščini: Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1839/95]

v romunščini: Reducere de taxă vamală: licenţă valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1839/95]

Reducere de taxă vamală: licenţă valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1839/95]

v slovaščini: Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1839/95]

v slovenščini: Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1839/95)

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1839/95

v finščini: Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1839/95)

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1839/95)

v švedščini: Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1839/95)

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1839/95)“


PRILOGA VI

PRILOGA I

Navedbe iz člena 2(4)(a)

v bolgarščini: Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10

v španščini: Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

v češčini: Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

v danščini: Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

v nemščini: Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

v estonščini: CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

v grščini: Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

v angleščini: Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10

v francoščini: Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

v italijanščini: Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

v latvijščini: Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

v litovščini: KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

v madžarščini: A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszerkészítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

v malteščini: Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10

v nizozemščini: Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

v poljščini: Ryż łamany objęty kodem NC 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem NC 1901 10

v portugalščini: Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

v romunščini: brizură de orez având codul NC 1006 40 00 destinat producţiei de preparate alimentare având codul NC 1901 10

v slovaščini: Zlomková ryža spadajúca do kódu KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

v slovenščini: Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

v finščini: CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

v švedščini: Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10.

PRILOGA II

Navedbe iz člena 2(4)(b)

v bolgarščini: Освободено от мито [Регламент (ЕО) № 2058/96]

v španščini: Exención del derecho de aduana [Reglamento (CE) no 2058/96]

v češčini: Osvobozeno od cla (nařízení (ES) č. 2058/96)

v danščini: Toldfri (Forordning (EF) nr. 2058/96)

v nemščini: Zollfrei (Verordnung (EG) Nr. 2058/96)

v estonščini: Tollimaksuvaba (Määrus (EÜ) nr 2058/96)

v grščini: Απαλλαγή δασμού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96]

v angleščini: Free of customs duty (Regulation (EC) No 2058/96)

v francoščini: Exemption du droit de douane [règlement (CE) no 2058/96]

v italijanščini: Esenzione dal dazio doganale [Regolamento (CE) n. 2058/96]

v latvijščini: Atbrīvots no muitas nodokļa (Regula (EK) Nr. 2058/96)

v litovščini: Muitas netaikomas (Reglamentas (EB) Nr. 2058/96)

v madžarščini: Vámmentes (2058/96/EK rendelet)

v malteščini: Eżenti mid-dazju doganali (Regolament (KE) Nru 2058/96)

v nizozemščini: Vrijgesteld van douanerecht (Verordening (EG) nr 2058/96)

v poljščini: Wolne od opłat celnych (rozporządzenie (WE) nr 2058/96)

v portugalščini: Isenção de direito aduaneiro [Regulamento (CE) n.o 2058/96]

v romunščini: Scutit de drepturi vamale [Regulamentul (CE) nr. 2058/96]

v slovaščini: Oslobodené od cla (nariadenie (ES) č. 2058/96)

v slovenščini: Carine prosto (Uredba (ES) št. 2058/96)

v finščini: Tullivapaa (asetuksen (EY) N:o 2058/96)

v švedščini: Tullfri (Förordning (EG) nr 2058/96).

PRILOGA III

Navedbe iz člena 5(3)(a)

v bolgarščini: Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10

v španščini: Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10

v češčini: Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10

v danščini: Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10

v nemščini: Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10

v estonščini: CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

v grščini: Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10

v angleščini: For production of food preparations of CN code 1901 10

v francoščini: Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10

v italijanščini: Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10

v latvijščini: Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10

v litovščini: Skirti KN kodu 1901 10 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

v madžarščini: A 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszerkészítmények előállítására szánt

v malteščini: Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10

v nizozemščini: Bestemd voor de produktie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10

v poljščini: Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem NC 1901 10

v portugalščini: Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10

v romunščini: Destinat producţiei de preparate alimentare având codul NC 1901 10

v slovaščini: Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich do kódu KN 1901 10

v slovenščini: Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10

v finščini: Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

v švedščini: Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10.

PRILOGA IV

Navedbe iz člena 5(3)(b)

v bolgarščini: Член 4 от Регламент (ЕО) № 2058/96

v španščini: Reglamento (CE) no 2058/96 - artículo 4

v češčini: Článek 4 nařízení (ES) č. 2058/96

v danščini: Forordning (EF) nr. 2058/96 - artikel 4

v nemščini: Verordnung (EG) Nr. 2058/96 - Artikel 4

v estonščini: Määruse (EÜ) nr 2058/96 artikkel 4

v grščini: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2058/96 - άρθρο 4

v angleščini: Article 4 of Regulation (EC) No 2058/96

v francoščini: Règlement (CE) no 2058/96 - article 4

v italijanščini: Regolamento (CE) n. 2058/96 - articolo 4

v latvijščini: Regulas (EK) Nr. 2058/96 4. pants

v litovščini: Reglamento (EB) Nr. 2058/96 4 straipsnis

v madžarščini: A 2058/96/EK rendelet – 4. cikk

v malteščini: Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 2058/96

v nizozemščini: Verordening (EG) nr. 2058/96, artikel 4

v poljščini: Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2058/96

v portugalščini: Regulamento (CE) n.o 2058/96 - artigo 4.o

v romunščini: Regulamentul (CE) nr. 2058/96, articolul 4

v slovaščini: Článok 4 nariadenia (ES) č. 2058/96

v slovenščini: Člen 4 Uredbe (ES) št. 2058/96

v finščini: Asetuksen (EY) N:o 2058/96 - 4 artikla

v švedščini: Förordning (EG) nr 2058/96 - artikel 4.


PRILOGA VII

„PRILOGA

Navedbe iz člena 3(1)(b)

v bolgarščini: Ставка на мито, намалена с 25 % [Регламент (ЕО) № 196/97]

v španščini: Derecho de aduana reducido de 25 % [Reglamento (CE) no 196/97]

v češčini: Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 196/97)

v danščini: Told nedsat med 25 % (Forordning (EF) nr. 196/97)

v nemščini: Um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 196/97)

v estonščini: 25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 196/97)

v grščini: Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/97]

v angleščini: Reduced duty by 25 % (Regulation (EC) No 196/97)

v francoščini: Droit réduit de 25 % [règlement (CE) no 196/97]

v italijanščini: Dazio ridotto del 25 % [Regolamento (CE) n. 196/97]

v latvijščini: Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 196/97)

v litovščini: 25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 196/97)

v madžarščini: 25 %-kal csökkentett vámtétel (196/97/EK rendelet)

v malteščini: Dazju mnaqqas b’ 25 % (Regolament (KE) Nru 196/97)

v nizozemščini: Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 196/97)

v poljščini: Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 196/97)

v portugalščini: Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 196/97]

v romunščini: Drept redus cu 25 % [Regulamentul (CE) nr. 196/97]

v slovaščini: Znížené clo o 25 % (nariadenie (ES) č. 196/97)

v slovenščini: Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 196/97)

v finščini: Tulli, jota on alennettu 25 % (Asetus (EY) N:o 196/97)

v švedščini: Tullsatsen nedsatt med 25 % (Förordning (EG) nr 196/97).“


PRILOGA VIII

DEL A

PRILOGA V

Navedbe iz člena 4(4)(a)

v bolgarščini: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

v španščini: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 8 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

v češčini:: Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

v danščini: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (Forordning (EF) nr. 327/98)

v nemščini: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

v estonščini: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 327/98)

v grščini: Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

v angleščini: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

v francoščini: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

v italijanščini: Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

v latvijščini: Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 327/98)

v litovščini: Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose

v madžarščini: Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig vámmentes (327/98/EK rendelet)

v malteščini: Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

v nizozemščini: Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

v poljščini: Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

v portugalščini: Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

v romunščini: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 si 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

v slovaščini: Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie (nariadenie (ES) č. 327/98)

v slovenščini: Oprostitev carin do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

v finščini: Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

v švedščini: Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98)

PRILOGA VI

Navedbe iz člena 4(4)(b)

v bolgarščini: Мита, ограничени до 15 % ad valorem до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

v španščini: Derechos de aduana limitados al 15 % ad valorem hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

v češčini: Cla omezená na valorickou sazbu ve výši 15 % až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

v danščini: Toldsatsen begrænses til 15 % af værdien op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

v nemščini: Zollsatz beschränkt auf 15 % des Zollwerts bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

v estonščini: Väärtuseline tollimaks piiratud 15 protsendini käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

v grščini: Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 15 % κατ’ αξία έως την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

v angleščini: Customs duties limited to 15 % ad valorem up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

v francoščini: Droits de douane limités à 15 % ad valorem jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

v italijanščini: Dazio limitato al 15 % ad valorem fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

v latvijščini: Muitas nodoklis 15 % ad valorem par daudzumu, kas norādīts šīs atļaujas (Regula (EK) Nr. 327/98) 17. un 18. ailē

v litovščini: Ne didesnis nei 15 % muitas ad valorem neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

v madžarščini: 15 %-os értékvám az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet)

v malteščini: Id-dazji doganali huma stipulati għal 15 % ad valorem sal-kwantità indicata fil-kaxxi 17 u 18 ta' din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 327/98)

v nizozemščini: Douanerecht beperkt tot 15 % ad valorem voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

v poljščini: Cło ograniczone do 15 % ad valorem do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

v portugalščini: Direito aduaneiro limitado a 15 % ad valorem até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

v romunščini: Drepturi vamale limitate la 15 % ad valorem până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

v slovaščini: Clá znížené na 15 % ad valorem až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

v slovenščini: Carinska dajatev, omejena na 15 % ad valorem do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

v finščini: Arvotulli rajoitettu 15 prosenttiin tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

v švedščini: Tull begränsad till 15 % av värdet upp till den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i den här licensen (förordning (EG) nr 327/98)

PRILOGA VII

Navedbe iz člena 4(4)(c)

v bolgarščini: Ставка на мито, намалена с 30,77 % от ставката на митото, определено в член 11г от Регламент (ЕО) № 1785/2003, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 327/98]

v španščini: Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 11 quinquies del Reglamento (CE) no 1785/2003, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

v češčini: Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 11d nařízení (ES) č. 1785/2003 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

v danščini: Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 11d i forordning (EF) nr. 1785/2003, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

v nemščini: Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 11d der Verordnung (EG) Nr. 1785/2003 festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

v estonščini: Määruse (EÜ) nr 1785/2003 artiklis 11d kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

v grščini: Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 11δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003, έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

v angleščini: Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 11d of Regulation (EC) No 1785/2003 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

v francoščini: Droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l’article 11 quinquies du règlement (CE) no 1785/2003 jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

v italijanščini: Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 11 quinquies del regolamento (CE) n. 1785/2003 fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

v latvijščini: Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1785/2003 11.d pantā, līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regula (EK) Nr. 327/98)

v litovščini: Reglamento (EB) Nr. 1785/2003 11d straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

v madžarščini: Az 1785/2003/EK rendelet 11.d. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (327/98/EK rendelet)

v malteščini: Dazju mnaqqas ta’ 30.77 % tat-dazju fiss fl-Artikolu 11(d) tar-Regolament (KE) Nru 1785/2003 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (ir-Regolament (KE) Nru 327/98)

v nizozemščini: Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 11 quinquies van Verordening (EG) nr. 1785/2003 vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

v poljščini: Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 11d rozporządzenia (WE) nr 1785/2003 do ilości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

v portugalščini: Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 11.o-D do Regulamento (CE) n.o 1785/2003 até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

v romunščini: Drept de import redus cu 30,77 % din dreptul de import stabilit de articolul 11 litera (d) din Regulamentul 1785/2003 până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98]

v slovaščini: Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 11d nariadenia (ES) č. 1785/2003 až na množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

v slovenščini: Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 11(d) Uredbe (ES) št. 1785/2003 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 327/98)

v finščini: Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % asetuksen (EY) N:o 1785/2003 11 d artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

v švedščini: Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 11d i förordning (EG) nr 1785/2003 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98).

PRILOGA VIII

Navedbe iz člena 4(4)(d)

v bolgarščini: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [член 1, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 327/98]

v španščini: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra d)]

v češčini: Osvobození od cla až do množství stanoveného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 327/98)

v danščini: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra d))

v nemščini: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d)

v estonščini: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt d)

v grščini: Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98 άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

v angleščini: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(d))

v francoščini: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point d)]

v italijanščini: Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera d)]

v latvijščini: Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

v litovščini: Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies d punktas)

v madžarščini: Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pont)

v malteščini: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti [Artikolu 1, paragrafu 1, punt d) tar-Regolament (KE) Nru 327/98]

v nizozemščini: Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 327/98)

v poljščini: Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 327/98)

v portugalščini: Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea d) do n.o 1 do artigo 1.o]

v romunščini: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98, articolul 1, alineatul (1), litera (d)

v slovaščini: Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) č. 327/98]

v slovenščini: Izvzetje od carine do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (člen 1(1)(d) Uredbe (ES) št. 327/98)

v finščini: Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan d alakohta)

v švedščini: Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1 d)

DEL B

„PRILOGA XI

Navedbe iz člena 4(4)(e)

v bolgarščini: Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [член 1, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 327/98]

v španščini: Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98, artículo 1, apartado 1, letra e)]

v češčini: Osvobození od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 327/98)

v danščini: Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98, artikel 1, stk. 1, litra e))

v nemščini: Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e)

v estonščini: Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punkt e))

v grščini: Απαλλαγή από τον τελωνειακό δασμό έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98, άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

v angleščini: Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98, Article 1(1)(e))

v francoščini: Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98, article 1er, paragraphe 1, point e)]

v italijanščini: Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98, articolo 1, paragrafo 1, lettera e)]

v latvijščini: Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regulas (EK) Nr. 327/98 1. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

v litovščini: Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 langeliuose nurodyto kiekio (Reglamentas (EB) Nr. 327/98, 1 straipsnio 1 dalies e) punktas)

v madžarščini: Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (327/98/EK rendelet 1. cikk (1) bekezdés e) pont)

v malteščini: Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Artikolu 1, paragrafu 1, punt e) tar-Regolament (KE) Nru 327/98)

v nizozemščini: Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder e), van Verordening (EG) nr. 327/98)

v poljščini: Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98, art. 1 ust. 1 lit. e))

v portugalščini: Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98, alínea e) do n.o 1 do artigo 1.o]

v romunščini: Scutit de drepturi vamale până la concurenţa cantităţii menţionate în căsuţele 17 şi 18 din prezenta licenţă [Regulamentul (CE) nr. 327/98, articolul 1, alineatul (1) litera (e)]

v slovaščini: Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [článok 1 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 327/98]

v slovenščini: Izvzetje od carine do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (člen 1(1)(e) Uredbe (ES) št. 327/98)

v finščini: Tullivapaa tämän todistuksen 17 ja 18 artiklassa ilmoitettuun määrään asti (asetuksen (EY) N:o 327/98 1 artiklan 1 kohdan e) alakohta)

v švedščini: Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 327/98, artikel 1.1.e)).“


PRILOGA IX

PRILOGA VII

Navedbe iz člena 3(1)

v bolgarščini: Офериран размер на основното възстановяване при износ

v španščini: Tipo de la restitución de base a la exportación adjudicado

v češčini: Nabídková výše pro základní vývozní náhradu

v danščini: Tilslagssats for basiseksportrestitutionen

v nemščini: Zugeschlagener Satz der Grundausfuhrerstattung

v estonščini: Pakkumiskutsega kinnitatud eksporditoetus

v grščini: Ποσοστό της κατακυρωθείσας επιστροφής βάσεως κατά την εξαγωγή

v angleščini: Tendered rate of basic export refund

v francoščini: Taux de la restitution de base à l'exportation adjugé

v italijanščini: Tasso della restituzione di base all'esportazione aggiudicato

v latvijščini: Pamata izvešanas kompensācijas likme

v litovščini: Pagrindinės eksporto grąžinamosios išmokos dydis

v madžarščini: Az alap export-visszatérítés megítélt hányada

v malteščini: Rata aġġudikata ta' rifużjoni bażika fuq l-esportazzjoni

v nizozemščini: Gegunde basisrestitutie bij uitvoer

v poljščini: Przyznana stawka podstawowej refundacji wywozowej

v portugalščini: Taxa de restituição de base à exportação adjudicada

v romunščini: Rată de restituire de bază la exportul adjudecat

v slovaščini: Základná sadzba vývoznej náhrady ustanovená v rámci výberového konania

v slovenščini: Odobrena stopnja osnovnega izvoznega nadomestila

v finščini: Tarjouskilpailutetun perusvientituen määrä

v švedščini: Anbudssats för exportbidrag

PRILOGA VIII

Navedbe iz člena 3(2)

v bolgarščini: Офериран размер на износна такса

v španščini: Tipo del gravamen a la exportación adjudicado

v češčini: Nabídková výše vývozního cla

v danščini: Tilslagssats for eksportafgiften

v nemščini: Zugeschlagener Satz der Ausfuhrabgabe

v estonščini: Pakkumiskutsega kinnitatud ekspordimaks

v grščini: -Ύψος φόρου κατά την εξαγωγή

v angleščini: Tendered rate of export tax

v francoščini: Taux de la taxe à l'exportation adjugé

v italijanščini: Aliquota della tassa all'esportazione aggiudicata

v latvijščini: Izvešanas muitas nodevas likme

v litovščini: Eksporto muito mokesčio dydis

v madžarščini: Az exportadó megítélt mértéke

v malteščini: Rata aġġudikata ta' taxxa fuq l-esportazzjoni

v nizozemščini: Gegunde belasting bij uitvoer

v poljščini: Przyznana stawka podatku eksportowego

v portugalščini: Taxa de exportação adjudicada

v romunščini: Rată din taxa de export adjudecată

v slovaščini: Vývozný poplatok ustanovený v rámci výberového konania

v slovenščini: Odobrena stopnja izvozne takse

v finščini: Tarjouskilpailutetusta viennistä kannettavan maksun määrä

v švedščini: Anbudssats för exportavgift

PRILOGA IX

Izrazi iz člena 5

v bolgarščini: Не се прилага износна такса

v španščini: Gravamen a la exportación no aplicable

v češčini: Vývozní clo se nepoužije

v danščini: Eksportafgift ikke anvendelig

v nemščini: Ausfuhrabgabe nicht anwendbar

v estonščini: Ekspordimaksu ei kohaldata

v grščini: Μη εφαρμοζόμενος φόρος κατά την εξαγωγή

v angleščini: Export tax not applicable

v francoščini: Taxe à l'exportation non applicable

v italijanščini: Exportadó nem alkalmazandó

v latvijščini: Tassa all'esportazione non applicabile

v litovščini: Eksporto muitas netaikytinas

v madžarščini: Izvešanas muita netiek piemērota

v malteščini: Taxxa fuq l-esportazzjoni mhux applikabbli

v nizozemščini: Uitvoerbelasting niet van toepassing

v poljščini: Podatku eksportowego nie stosuje się

v portugalščini: Taxa de exportação não aplicável

v romunščini: Ограничение, предвидено в член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

v slovaščini: Vývozný poplatok sa neuplatňuje

v slovenščini: Izvozna taksa se ne uporablja

v finščini: Vientimaksua ei sovelleta

v švedščini: Exportavgift icke tillämplig.

PRILOGA X

Navedbe iz četrtega pododstavka člena 7(2)

v bolgarščini: Limitare prevăzută la articolul 7, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

v španščini: Limitación establecida en apartado 2 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1342/2003

v češčini: Omezení dle čl. 7 ods. 2 nařízení (ES) č. 1342/2003

v danščini: Begrænsning, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

v nemščini: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

v estonščini: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 7 lõikele 2

v grščini: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

v angleščini: Limitation provided for in Article 7(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

v francoščini: Limitation prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

v italijanščini: Limitazione prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

v latvijščini: Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 7. panta 2. daļā

v litovščini: Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 7 straipsnio 2 dalyje

v madžarščini: Az 1342/2003/EK rendelet 7. cikk (2) bek. szerinti korlátozás

v malteščini: Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

v nizozemščini: Beperking als bepaald in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

v poljščini: Ograniczenie przewidziane w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

v portugalščini: Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 7.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

v romunščini: Limitare prevăzută la articolul 7, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

v slovaščini: Obmedzenie v súlade s článkom 7 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003

v slovenščini: Omejitev določena v členu 7(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003

v finščini: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 7 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

v švedščini: Begränsning enligt artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1342/2003

PRILOGA XI

Navedbe iz člena 8(2)

v bolgarščini: Ограничение, предвидено в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

v španščini: Limitación establecida en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1342/2003

v češčini: Omezení dle čl. 8 ods. 2 nařízení č. 1342/2003

v danščini: Begrænsning, jf. artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1342/2003

v nemščini: Kürzung der Gültigkeitsdauer nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

v estonščini: Piirang vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8 lõikele 2

v grščini: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

v angleščini: Limitation provided for in Article 8(2) of Regulation (EC) No 1342/2003

v francoščini: Limitation prévue à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003

v italijanščini: Limitazione prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003

v latvijščini: Ierobežojumi noteikti regulas (EK) Nr. 1342/2003 8. panta 2. daļā

v litovščini: Apribojimai numatyti reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8 straipsnio 2 dalyje

v madžarščini: Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikk (2) bek. szerinti korlátozás

v malteščini: Limitazzjoni maħsuba fl-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

v nizozemščini: Beperking als bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1342/2003

v poljščini: Ograniczenie przewidziane w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

v portugalščini: Limitação estabelecida no n.o 2 do artigo 8.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

v romunščini: Limitare prevăzută la articolul 8, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

v slovaščini: Obmedzenie v súlade s článkom 8 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1342/2003

v slovenščini: Omejitev določena v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 1342/2003

v finščini: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 2 kohdassa säädetty rajoitus

v švedščini: Begränsning enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1342/2003

PRILOGA XII

Navedbe iz člena 9(3)(e)

v bolgarščini: Износ съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1342/2003

v španščini:Exportación conforme al artículo 9 del Reglamento (CE) no 1342/2003

v češčini: Vývoz v souladu s čl. 9 nařízení (ES) č. 1342/2003

v danščini: Udførsel i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EF) nr. 1342/2003

v nemščini: Ausfuhr in Übereinstimmung mit Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1342/2003

v estonščini: Eksport vastavalt määruse (EÜ) nr 1342/2003 artiklile 9

v grščini: Περιορισμός που προβλέπεται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003

v angleščini: Export in accordance with Article 9 of Regulation (EC) No 1342/2003

v francoščini: Exportation conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1342/2003

v italijanščini: Esportazione in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1342/2003

v latvijščini: Izvešana saskaņā ar regulas (EK) Nr. 1342/2003 9. pantu

v litovščini: Eksportas vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 1342/2003 9 straipsniu

v madžarščini: Az 1342/2003/EK rendelet 9. cikkével összhangban bonyolított export

v malteščini: Esportazzjoni b'mod konformi ma' l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

v nizozemščini: Uitvoer op grond van artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1342/2003

v poljščini: Wywóz w myśl art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

v portugalščini: Exportação conforme o artigo 9.o do Regulamento (CE) n.o 1342/2003

v romunščini: Export în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1342/2003

v slovaščini: Vývoz v súlade s článkom 9 nariadenia (ES) č. 1342/2003

v slovenščini: Izvoz v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1342/2003

v finščini: Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 9 artiklan mukainen vienti

v švedščini: Export i överensstämmelse med artikel 9 i förordning (EG) nr 1342/2003

PRILOGA XIII

Navedbe iz točke (f) člena 9(3)

v bolgarščini: Без възстановяване при износ

v španščini: Sin restitución por exportación

v češčini: Žádná vývozní náhrada

v danščini: Uden eksportrestitution

v nemščini: Ohne Ausfuhrerstattung

v estonščini: Eksporditoetuseta

v grščini: Χωρίς επιστροφή κατά την εξαγωγή

v angleščini: No export refund

v francoščini: Sans restitution à l'exportation

v italijanščini: Senza restituzione all'esportazione

v latvijščini: Izvešanas kompensācijas nav

v litovščini: Eksporto grąžinamosios išmokos nėra

v madžarščini: Export-visszatérítés nélkül

v malteščini: Mingħajr rifużjoni fuq l-esportazzjoni

v nizozemščini: Zonder uitvoerrestitutie

v poljščini: Bez refundacji wywozowej

v portugalščini: Sem restituição à exportação

v romunščini: Fără restituire la export.

v slovaščini: Bez vývoznej náhrady

v slovenščini: Brez izvoznih nadomestil

v finščini: Ilman vientitukea

v švedščini: Utan exportbidrag


PRILOGA X

„PRILOGA

Navedbe iz člena 13(3)(a)

v bolgarščini: За износ без възстановяване в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1868/94

v španščini: Para exportación sin restitución, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 1868/94

v češčini: K vývozu bez náhrady podle článku 6 nařízení (ES) č. 1868/94

v danščini: Skal eksporteres uden restitution, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1868/94

v nemščini: Ausfuhr ohne Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1868/94

v estonščini: Eksportimiseks ilma eksporditoetuseta määruse (EÜ) nr 1868/94 artikli 6 kohaselt

v grščini: Προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1868/94

v angleščini: For export without refund under Article 6 of Regulation (EC) No 1868/94

v francoščini: À exporter sans restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1868/94

v italijanščini: Da esportare senza restituzione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1868/94

v latvijščini: Eksportam bez kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1868/94 6. pantu

v litovščini: Eksportui be grąžinamosios išmokos pagal Reglamento (EB) Nr. 1868/94 6 straipsnį

v madžarščini: Visszatérítés nélkül exportálandó az 1868/94/EK rendelet 6. cikke szerint

v malteščini: Għall-esportazzjoni mingħajr rifużjoni skond l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1868/94

v nizozemščini: Overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1868/94 zonder restitutie uit te voeren

v poljščini: Wywóz bez refundacji zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1868/94

v portugalščini: A exportar sem restituição em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1868/94

v romunščini: Pentru export fără restituire conform articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1868/94

v slovaščini: Na vývoz bez náhrady podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1868/94

v slovenščini: Za izvoz brez nadomestila v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1868/94

v finščini: Viedään tuetta asetuksen (EY) N:o 1868/94 6 artiklan mukaisesti

v švedščini: För export utan exportbidrag enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1868/94“


PRILOGA XI

„PRILOGA

Navedbe iz člena 3(1)(b)

v bolgarščini: Нулева ставка на митото [Регламент (ЕО) № 955/2005]

v španščini: Derecho cero [Reglamento (CE) n° 955/2005]

v češčini: Nulové clo (nařízení (ES) č. 955/2005)

v danščini: Nultold (forordning (EF) nr. 955/2005)

v nemščini: Zollsatz Null (Verordnung (EG) Nr. 955/2005)

v estonščini: Nullmääraga tollimaks (määrus (EÜ) nr 955/2005)

v grščini: Μηδενικός δασμός [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 955/2005]

v angleščini: Zero duty (Regulation (EC) No 955/2005)

v francoščini: Droit zéro [règlement (CE) n° 955/2005]

v italijanščini: Dazio zero [regolamento (CE) n. 955/2005]

v latvijščini: Nodokļa nulles likme (Regula (EK) Nr. 955/2005)

v litovščini: Nulinis muito tarifas (Reglamentas (EB) Nr. 955/2005)

v madžarščini: Nulla vámtétel (955/2005/EK rendelet)

v malteščini: Bla dazju (Regolament (KE) Nru 955/2005)

v nizozemščini: Nulrecht (Verordening (EG) nr. 955/2005)

v poljščini: Stawka zerowa (rozporządzenie (WE) nr 955/2005)

v portugalščini: Direito nulo [Regulamento (CE) n.° 955/2005]

v romunščini: Taxă zero [Regulamentul (CE) nr. 995/2005]

v slovaščini: Nulové clo (nariadenie (ES) č. 955/2005)

v slovenščini: Dajatev nič (Uredba (ES) št. 955/2005)

v finščini: Tullivapaa (asetus (EY) N:o 955/2005)

v švedščini: Nolltull (förordning (EG) nr 955/2005).“


PRILOGA XII

DEL A

„PRILOGA I

Navedbe iz člena 2(1)(b)

v bolgarščini: Ориз Basmati с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Регламент (ЕО) № 972/2006, придружен със сертификат за автентичност № … издаден от [име на компетентния орган]

v španščini: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

v češčini: rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

v danščini: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

v nemščini: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einem Echtheitszeugnis Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

v estonščini: basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaat nr …

v grščini: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με το πιστοποιητικό γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

v angleščini: basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by authenticity certificate No… drawn up by [name of the competent authority]

v francoščini: riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

v italijanščini: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

v latvijščini: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecība Nr. …, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

v litovščini: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglamentas (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėtas autentiškumo sertifikatas Nr. …, išduotas [kompetentingos institucijos pavadinimas]

v madžarščini: az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a/az 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolással együtt

v nizozemščini: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

v poljščini: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączonym do niego certyfikatem autentyczności nr… sporządzonym przez [nazwa właściwego organu]

v portugalščini: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

v romunščini: Orez Basmati având codul NC 1006 20 17 sau 1006 20 98 şi importat cu taxe vamale zero, în baza Regulamentului (CE) nr. 972/2006, însoţit de certificatul de autenticitate nr. …. eliberat de (numele autorităţii competente)

v slovaščini: ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná osvedčením o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

v slovenščini: Riž basmati iz oznake KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen z dajatvijo nič v skladu z Uredbo (ES) št. 972/2006, s priloženim potrdilom o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

v finščini: Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on….:n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o …

v švedščini: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av äkthetsintyg nr… som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].“

DEL B

„PRILOGA IV

Navedbe iz člena 4(1)(b)

v bolgarščini: Ориз Basmati с код по КН 1006 20 17 или 1006 20 98, внесен с нулева ставка на митото в съответствие с Регламент (ЕО) № 972/2006, придружен с копие от сертификат за автентичност № … издаден от [име на компетентния орган]

v španščini: Arroz Basmati del código NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importado con derecho cero en aplicación del Reglamento (CE) no 972/2006, acompañado de una copia del certificado de autenticidad no … expedido por [nombre de la autoridad competente]

v češčini: Rýže Basmati kódu KN 1006 20 17 nebo 1006 20 98, která se dováží za nulové clo na základě nařízení (ES) č. 972/2006, a ke které se připojí kopie osvědčení o pravosti č. … vydané [název příslušného subjektu]

v danščini: Basmati-ris henhørende under KN-kode 1006 20 17 eller 1006 20 98 importeres med nultold i henhold til forordning (EF) nr. 972/2006, ledsaget af en kopi af ægthedscertifikat nr. … udstedt af [den kompetente myndigheds navn]

v nemščini: Basmati-Reis des KN-Codes 1006 20 17 oder 1006 20 98, eingeführt zum Zollsatz Null gemäß der Verordnung (EG) Nr. 972/2006 und begleitet von einer Kopie des Echtheitszeugnisses Nr. …, ausgestellt durch [Name der zuständigen Behörde]

v estonščini: Basmati riis CN-koodiga 1006 20 17 või 1006 20 98, mis on imporditud tollimaksu nullmääraga vastavalt määrusele (EÜ) nr 972/2006 ning millega on kaasas [pädeva asutuse nimi] välja antud autentsussertifikaadi nr … koopia

v grščini: Ρύζι μπασμάτι του κωδικού 1006 20 17 ή 1006 20 98 εισαγόμενο με μηδενικό δασμό με εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 972/2006, συνοδευόμενο με αντίγραφο του πιστοποιητικού γνησιότητας αριθ. … που εκδόθηκε από [ονομασία της αρμόδιας αρχής]

v angleščini: Basmati rice falling within code of CN 1006 20 17 or 1006 20 98 and imported at a zero rate of duty under Regulation (EC) No 972/2006, accompanied by a copy of authenticity certificate No … drawn up by [name of the competent authority]

v francoščini: Riz Basmati du code NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importé à droit nul en application du règlement (CE) no 972/2006, accompagné d’une copie du certificat d’authenticité no … établi par [nom de l’autorité compétente]

v italijanščini: Riso Basmati di cui al codice NC 1006 20 17 o 1006 20 98 importato a dazio zero ai sensi del regolamento (CE) n. 972/2006, corredato di una copia del certificato di autenticità n. … rilasciato da [nome dell’autorità competente]

v latvijščini: Basmati rīsi ar KN kodu 1006 20 17 vai 1006 20 98, ko importē bez ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 972/2006, kuriem pievienota autentiskuma apliecības Nr. … kopija, ko izsniegusi [kompetentās iestādes nosaukums]

v litovščini: Basmati ryžiai klasifikuojami KN kodu 1006 20 17 arba 1006 20 98, įvežti pagal nulinį muito mokestį pagal Reglament (EB) Nr. 972/2006, prie kurio pridėta autentiškumo sertifikato Nr. …, išduoto [kompetentingos institucijos pavadinimas], kopija

v madžarščini: Az 1006 20 17 vagy az 1006 20 98 KN-kód alá sorolt, a 972/2006/EK rendelet alkalmazásában nulla vámtétel mellett behozott basmati rizs, a/az [illetékes hatóság neve] által kiállított, … számú eredetiségigazolás másolatával együtt

v nizozemščini: Basmati-rijst van GN-code 1006 20 17 of 1006 20 98, ingevoerd met nulrecht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 972/2006, vergezeld van een kopie van het echtheidscertificaat nr. …, opgesteld door [naam van de bevoegde instantie]

v poljščini: Ryż Basmati objęty kodem CN 1006 20 17 lub 1006 20 98, do którego przywiezienia zastosowano zerową stawkę celną zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 972/2006, z załączoną do niego kopią certyfikatu autentyczności nr … sporządzonego przez [nazwa właściwego organu]

v portugalščini: Arroz Basmati do código NC 1006 20 17 ou 1006 20 98 importado com direito nulo em aplicação do Regulamento (CE) n.o 972/2006, acompanhado de uma cópia do certificado de autenticidade n.o … estabelecido por [nome da autoridade competente]

v romunščini: Orez Basmati având codul CN 1006 20 17 sau 1006 20 98 importat cu taxe vamale zero în baza Regulamentului (CE) nr. 972/2006, însoţit de certificatul de autenticitate nr. ….. eliberat de (numele autorităţii competente)

v slovaščini: Ryža Basmati s kódom KN 1006 20 17 alebo 1006 20 98 dovážaná s nulovou sadzbou cla v súlade s nariadením (ES) č. 972/2006, sprevádzaná kópiou osvedčenia o pravosti č. … vystavenom [názov príslušného orgánu]

v slovenščini: Riž basmati iz oznake KN 1006 20 17 ali 1006 20 98, uvožen z dajatvijo nič v skladu z Uredbo (ES) št. 972/2006, s priloženo kopijo potrdila o pristnosti št. …, ki ga je izdal [naziv pristojnega organa]

v finščini: Asetuksen (EY) N:o 972/2006 mukaisesti tullivapaasti tuotu CN-koodiin 1006 20 17 tai 1006 20 98 kuuluva Basmati-riisi, jonka mukana on … :n [toimivaltaisen viranomaisen nimi] myöntämän aitoustodistuksen N:o … jäljennös

v švedščini: Basmatiris med KN-nummer 1006 20 17 eller 1006 20 98 som importeras tullfritt i enlighet med förordning (EG) nr 972/2006, åtföljt av en kopia av äkthetsintyg nr … som utfärdats av [den behöriga myndighetens namn].“


PRILOGA XIII

„PRILOGA III

Navedbe iz člena 8(2)

v bolgarščini: Продукт, предназначен за преработка, както е предвидено в член 3, букви б) и в) от Регламент (ЕО) № 1482/2006

v španščini: Producto destinado a la transformación prevista en las letras b) y c) del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1482/2006

v češčini: Produkt určený ke zpracování podle čl. 3 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 1482/2006

v danščini: Produkt til forarbejdning som fastsat i artikel 3, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 1482/2006

v nemščini: Erzeugnis zur Verarbeitung gemäß Artikel 3 Buchstaben b und c der Verordnung (EG) Nr. 1482/2006

v estonščini: määruse (EÜ) nr 1482/2006 artikli 3 punktides b ja c viiadatud töötlemiseks mõeldud toode

v grščini: Προϊόν προς μεταποίηση όπως προβλέπεται στο άρθρο 3, στοιχεία β) και γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1482/2006

v angleščini: Product intended for processing referred to in Article 3(b) and (c) of Regulation (EC) No 1482/2006

v francoščini: Produit destiné à la transformation prévue à l'article 3, points b) et c) du règlement (CE) no 1482/2006

v italijanščini: Prodotto destinato alla trasformazione di cui all’articolo 3, lettere b) e c), del regolamento (CE) n.1482/2006

v latvijščini: Produkts paredzets tadai parstradei, ka noteikts Regulas (EK) Nr. 1482/2006 3. panta b) un c) punkta

v litovščini: Produktas, kurio perdirbimas numatytas Reglamento (EB) Nr. 1482/2006 3 straipsnio b ir c punktuose

v madžarščini: A 1482/2006/EK rendelet 3. cikkének b) és c) pontja szerinti feldolgozásra szánt termék

v nizozemščini: Product bestemd voor de verwerking bedoeld in artikel 3, onder b) en c), van Verordening (EG) nr.1482/2006

v poljščini: Produkt przeznaczony do przetworzenia przewidzianego w art. 3 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr1482/2006

v portugalščini: Produto para a transformação estabelecida no Regulamento (CE) n.o 1482/2006

v romunščini: Produs destinat prelucrării menţionate la articolul 3, literele (b) şi (c) din Regulamentul (CE) nr. 1482/2006.

v slovaščini: Produkt určeny na spracovanie podľa článku 3 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 1482/2006

v slovenščini: Proizvod za predelavo iz člena 3(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1482/2006

v finščini: Asetuksen (EY) N:o 1482/2006 3 artiklan b ja c alakohdan mukaiseen jalostukseen tarkoitettu tuote

v švedščini: Produkt avsedd för bearbetning enligt artikel 3 b och c i förordning (EG) nr 1482/2006.“