ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 397

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
30. december 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1894/2006 z dne 18. decembra 2006 o spremembah in dopolnitvah Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, zaradi izvajanja Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Brazilijo glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru pristopa k Evropski skupnosti

1

 

*

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1895/2006 z dne 19. decembra 2006 o prilagoditvi prejemkov iz dela in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter ponderjev, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2006.

6

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 18. decembra 2006 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Brazilijo glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru pristopa k Evropski skupnosti

10

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Brazilijo glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru pristopa k Evropski skupnosti

11

 

*

Sklep Sveta z dne 18. decembra 2006 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Kanade o vzpostavitvi okvira za sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine

14

Sporazum med Evropsko Skupnostjo in Vlado Kanade o vzpostavitvi okvira za sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine

15

 

*

Odločba Sveta z dne 19. decembra 2006 o spremembi Odločbe 90/424/EGS o odhodkih na področju veterine

22

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 18. decembra 2006 o nevključitvi alaklora v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo to aktivno snov (notificirano pod dokumentarno številko C(2006)6567)  ( 1 )

28

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 397/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1894/2006

z dne 18. decembra 2006

o spremembah in dopolnitvah Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, zaradi izvajanja Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Brazilijo glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru pristopa k Evropski skupnosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EGS) št. 2658/87 (1) je uvedla nomenklaturo blaga, v nadaljevanju „kombinirana nomenklatura“ ali „KN“, in določila konvencionalne stopnje dajatve skupne carinske tarife.

(2)

Svet je s Sklepom 2006/1894/ES (2) o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Brazilijo glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru pristopa k Evropski skupnosti v imenu Skupnosti odobril navedeni Sporazum ter tako končal pogajanja, ki so se začela na podlagi člena XXIV:6 GATT 1994

(3)

Zato je treba Uredbo (EGS) št. 2658/87 ustrezno spremeniti in dopolniti–

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I (Kombinirana nomenklatura) k Uredbi (EGS) št. 2658/87 se spremeni, kakor sledi:

(a)

Drugi del (Seznam) in tretji del (Tarifne priloge) se spremeni v zvezi z dajatvami in dopolni s količinami, prikazanimi v Prilogi k tej uredbi;

(b)

oznake KN 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 in 0206 29 91 iz Priloge 7 (Tarifne kvote STO, ki jih odprejo pristojni organi Skupnosti) oddelka III tretjega dela, se spremenijo, kakor sledi:

(i)

poimenovanje tarifne kvote ES 5 000 ton meso „visoke kakovosti ‚brez kosti, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno, ki ustreza naslednji opredelitvi:’ kosi govedine pridobljeni iz volov (novilhos) ali telic (novilhas), starih med 20 in 24 meseci, ki so bili izključno pašno rejeni, so izgubili svoje srednje začasne sekalce, vendar imajo več kot štiri stalne sekalce, ki so dovolj zreli in ki izpolnjujejo naslednje zahteve za razvrščanje govejih trupov: meso iz razreda B ali R, katerih trupi imajo zaobljeno do ravno konformacijo in s stopnjo zamaščenosti 2 ali 3; kosi, ki so označeni s črkama ‚sc’ (‚special cuts’ – posebni kosi) ali z oznako ‚sc’, ki označuje njihovo visoko kakovost, so pakirani v škatle, označene z besedilom govedina visoke kakovosti ‚se nadomesti z naslednjim:’ visokokakovostno goveje meso brez kosti, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno“.

(ii)

Pod „Drugi pogoji“ se vstavi besedilo: „Država dobaviteljica je Brazilija“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2006.

Za Svet

Predsednik

J.-E.ENESTAM


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1549/2006 (UL L 301, 31.10.2006, str. 1).

(2)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.


PRILOGA

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature je besedilo poimenovanja proizvodov le okvirno, saj se ugodnosti v okviru te priloge določijo z zajetjem oznak KN, kakršne so bile ob sprejetju sedanje uredbe. Kadar so navedene „ex“ oznake KN, se ugodnosti določijo tako, da se uporabi oznaka KN skupaj s pripadajočim poimenovanjem.

Drugi del

Seznam carin

Oznaka KN

Poimenovanje

Stopnja dajatve

2106 10 80

beljakovinski koncentrati

izvedeno z Uredbo Komisije (ES) št. 711/2006 (UL L 124, 11.5.2006, str. 1)

2401 10 90

tobak

zmanjšati pogodbeno dajatev ES 11.2 najmanj 22,0 EUR/100 kg/neto največ 56,0 EUR/100 kg/neto na 10 najmanj 22,0 EUR/100 kg/neto največ 56,0 EUR/kg/neto


Tretji del

Tarifne priloge

Oznaka KN

Poimenovanje

Stopnja dajatve

1701 11 10

surovi sladkor iz sladkornega trsa za rafiniranje

tarifna kvota 10 124 ton, dodeljena Braziliji, po stopnji kvote 98 EUR/tono

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

kosi kokoši vrste Gallus domesticus, zamrznjeni

tarifna kvota 2 332 ton, dodeljena Braziliji, po stopnji kvote 0 %

0207 11 10

0207 11 30

0207 11 90

0207 12 10

0207 12 90

trupi piščancev, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

izvedeno z Uredbo Sveta (ES) št. 711/2006 (UL L 124, 11.5.2006, str. 1)

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 40

0207 14 60

kosi piščancev, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

izvedeno z Uredbo Sveta (ES) št. 711/2006 (UL L 124, 11.5.2006, str. 1)

0207 14 10

kosi kokoši

izvedeno z Uredbo Sveta (ES) št. 711/2006 (UL L 124, 11.5.2006, str. 1)

0207 24 10

0207 24 90

0207 25 10

0207 25 90

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 40

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

puranje meso, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

izvedeno z Uredbo Sveta (ES) št. 711/2006 (UL L 124, 11.5.2006, str. 1)

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

kosi puranov, zamrznjeni

izvedeno z Uredbo Sveta (ES) št. 711/2006 (UL L 124, 11.5.2006, str. 1)

1005 90 00

1005 10 90

koruza

izvedeno z Uredbo Sveta (ES) št. 711/2006 (UL L 124, 11.5.2006, str. 1)

2008 20 11

2008 20 19

2008 20 31

2008 20 39

2008 20 71

2008 30 11

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 79

2008 40 11

2008 40 19

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 31

2008 40 39

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 50 71

2008 60 11

2008 60 19

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 60

2008 70 11

2008 70 19

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 51

2008 70 59

2008 80 11

2008 80 19

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 70

konzerviran ananas, agrumi, hruške, marelice, češnje in višnje, breskve in jagode

izvedeno z Uredbo Sveta (ES) št. 711/2006 (UL L 124, 11.5.2006, str. 1)

2009 11 11

2009 11 19

2009 19 11

2009 19 19

2009 29 11

2009 29 19

2009 39 11

2009 39 19

2009 49 11

2009 49 19

2009 79 11

2009 79 19

2009 80 11

2009 80 19

2009 80 34

2009 80 35

2009 80 36

2009 80 38

2009 90 11

2009 90 19

2009 90 21

2009 90 29

sadni sokovi

izvedeno z Uredbo Sveta (ES) št. 711/2006 (UL L 124, 11.5.2006, str. 1)

1806

čokolada

izvedeno z Uredbo Sveta (ES) št. 711/2006 (UL L 124, 11.5.2006, str. 1)

Za vse zgornje tarifne številke in kvote se uporablja natančno tarifno poimenovanje ES-15.


30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 397/6


UREDBA SVETA (ES, Euratom) št. 1895/2006

z dne 19. decembra 2006

o prilagoditvi prejemkov iz dela in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter ponderjev, ki se zanje uporabljajo, z učinkom od 1. julija 2006.

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Protokola o posebnih pravicah in imunitetah Evropskih skupnosti in zlasti člena 13 Protokola,

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, določenih z Uredbo (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (1), in zlasti členov 63, 64, 65, 82 ter prilog VII, XI in XIII h Kadrovskim predpisom ter prvega odstavka člena 20, člena 64 ter člena 92 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi uradnikom in drugim uslužbencem Evropskih skupnosti zagotovili vzporedno gibanje kupne moči s kupno močjo državnih uradnikov v državnih upravah držav članic, bi bilo treba prejemke iz dela in pokojnine uradnikov ter prejemke iz dela drugih uslužbencev Evropskih skupnosti prilagoditi v okviru letnega pregleda za leto 2006.

(2)

Zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji, z učinkom od 1. januarja 2007, bi bilo treba v skladu s Prilogo XI h Kadrovskim predpisom določiti ponderje za prejemke iz dela uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti v teh novih državah članicah –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z učinkom od 1. julija 2006 se datum „1. julija 2005“ iz drugega odstavka člena 63 Kadrovskih predpisov nadomesti z datumom „1. julija 2006“.

Člen 2

Z učinkom od 1. julija 2006 se tabela osnovnih mesečnih plač iz člena 66 Kadrovskih predpisov, ki se uporablja za izračun prejemkov iz dela in pokojnin, nadomesti z naslednjo tabelo:

Image

Člen 3

Z učinkom od 16. maja 2006 se prejemki iz dela uradnikov in drugih uslužbencev, zaposlenih v eni od spodaj navedenih držav ali krajev, ponderirajo, kakor sledi:

Slovenija –86,8.

Člen 4

Z učinkom od 1. julija 2006 se v skladu s členom 64 Kadrovskih predpisov za prejemke iz dela uradnikov in drugih uslužbencev uporabljajo ponderji, kakor so določeni v stolpcu 2 spodnje tabele. Začetek veljavnosti ponderjev za Bolgarijo in Romunijo pa je 1. januar 2007.

Z učinkom od 1. januarja 2007 se v skladu z odstavkom 3 člena 17 Priloge VII h Kadrovskim predpisom za nakazila, ki jih izvršijo uradniki in drugi uslužbenci, uporabijo ponderji, kakor so določeni v stolpcu 3 spodnje tabele.

Z učinkom od 1. julija 2006 se v skladu s členom 20(2) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom za pokojnine uporabijo ponderji, kakor so določeni v stolpcu 4 spodnje tabele. Začetek veljavnosti ponderjev za Bolgarijo in Romunijo pa je 1. januar 2007.

Z učinkom od 1. maja 2007, se v skladu s členom 20(2) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom za pokojnine uporabijo ponderji, kakor so določeni v stolpcu 5 spodnje tabele.

Image

Člen 5

Z učinkom od 1. julija 2006 znaša znesek nadomestila med starševskim dopustom iz člena 42a Kadrovskih predpisov 840,97 EUR in 1 121,28 EUR za starše samohranilce.

Člen 6

Z učinkom od 1. julija 2006 znaša osnovni znesek gospodinjskega dodatka iz člena 1(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 157,29 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2006 znaša znesek za vzdrževanega otroka iz člena 2(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 343,69 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2006 znaša znesek dodatka za šolanje iz člena 3(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 233,20 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2006 znaša znesek dodatka za šolanje iz člena 3(2) Priloge VII h Kadrovskim predpisom 83,96 EUR.

Z učinkom od 1. julija 2006 znaša minimalni znesek dodatka za izselitev iz člena 69 Kadrovskih predpisov in iz pododstavka 2 člena 4(1) Priloge VII Kadrovskih predpisov, 466,17 EUR.

Člen 7

Z učinkom od 1. januarja 2007 se kilometrina iz člena 8 Priloge VII h Kadrovskim predpisom prilagodi, kakor sledi:

0 eurov za vsak kilometer od 0 do 200 km

0,3496 eurov za vsak kilometer od 201 do 1 000 km

0,5826 eurov za vsak kilometer od 1 001 do 2 000 km

0,3496 eurov za vsak kilometer od 2 001 do 3 000 km

0,1165 eurov za vsak kilometer od 3 001 do 4 000 km

0,0561 eurov za vsak kilometer od 4 001 do 10 000 km

0 eurov za vsak kilometer nad 10 000 km.

Zgoraj navedenemu dodatku za kilometrino se prišteje pavšalni znesek:

174,77 EUR, če je razdalja z vlakom med krajem zaposlitve in matičnim krajem od 725 km do 1 450 km,

349,52 EUR, če je razdalja z vlakom med krajem zaposlitve in matičnim krajem enaka ali več kakor 1 450 km.

Člen 8

Z učinkom od 1. julija 2006 je znaša znesek hranarine iz člena 10(1) Priloge VII h Kadrovskim predpisom:

36,12 EUR za uradnika, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

29,12 EUR za uradnika, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

Člen 9

Z učinkom od 1. julija 2006 znaša najnižji znesek nadomestila za nastanitev iz člena 24(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev:

1 028,45 EUR za uradnika, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

611,52 EUR za uradnika, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

Člen 10

Z učinkom od 1. julija 2006, spodnja meja nadomestila za primer brezposelnosti iz drugega pododstavka člena 28a(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev znaša 1 233,40 EUR, zgornja meja znaša 2 466,81 EUR in standardni dodatek znaša 1 121,28 EUR.

Člen 11

Z učinkom od 1. julija 2006 se tabela osnovnih mesečnih plač iz člena 63 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev nadomesti z naslednjo tabelo:

Image

Člen 12

Z učinkom od 1. julija 2006 se tabela osnovnih mesečnih plač iz člena 93 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev nadomesti z naslednjo tabelo:

Image

Člen 13

Z učinkom od 1. julija 2006 znaša spodnja meja nadomestila za nastanitev iz člena 94 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev:

773,57 EUR za uradnika, ki je upravičen do gospodinjskega dodatka,

458,63 EUR za uradnika, ki ni upravičen do gospodinjskega dodatka.

Člen 14

Z učinkom od 1. julija 2006 znaša spodnja meja nadomestila za primer brezposlenosti iz drugega pododstavka člena 96(3) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev925,06 EUR, zgornja meja znaša 1 850,11 EUR in standardni dodatek znaša 840,97 EUR.

Člen 15

Z učinkom od 1. julija 2006 znašajo dodatki za izmensko delo iz člena 1 Uredbe Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št 300/76 (2): 352,51, 532,06, 581,74 in 793,10 EUR.

Člen 16

Z učinkom od 1. julija 2006 se za zneske iz člena 4 Uredbe (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 (3), uporablja ponder 5,088579.

Člen 17

Z učinkom od 1. julija 2006 se tabela veljavnih zneskov iz člena 8 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom nadomesti z naslednjo tabelo:

Image

Člen 18

Z učinkom od 1. julija 2006 se zneski otroškega dodatka iz člena 14 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, ki začnejo veljati 1. julija 2006, so naslednji:

1.7.06-31.12.06

302,32

1.1.07-31.12.07

316,11

1.1.08-31.12.08

329,89

Člen 19

Z učinkom od 1. julija 2006 so zneski dodatka za šolanje iz člena 15 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom naslednji:

1.7.06-31.8.06

33,59

1.9.06-31.8.07

50,361

1.9.07-31.8.08

67,16

Člen 20

Z učinkom od 1. julija 2006 je za namen uporabe člena 18 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom znesek fiksnega dodatka iz člena 4a Priloge VII h Kadrovskim predpisom, v veljavi pred 1. majem 2004:

121,61 EUR mesečno za uradnike, ki so v razredih C4 ali C5,

186,45 EUR mesečno za uradnike, ki so v razredih C1, C2 ali C3.

Člen 21

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2006.

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


(1)  UL L. 56, 4.3.1968, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1066/2006 (UL L 194, 14.7.2006, str. 1)

(2)  Uredba Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 z dne 9. februarja 1976 o kategorijah uradnikov, upravičenih do dodatkov za izmensko delo, ter stopnje in pogoji dodeljevanja dodatkov (UL L. 38, 13.2.1976, str.1). Uredba, kakor je bila dopolnjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, EGS) št. 1307/87 (UL L št.124, 13.5.1987, str. 6), in kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, ESPJ, Euratom) št.860/2004 (UL L 161, 30.4.2004, str. 26).

(3)  Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 z dne 29. februarja 1968 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti (UL L 56, 4.3.1968, str. 8). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (Euratom, ESPJ, ES) št… 1750/2002 (UL L 264, 2.10.2002, str. 15).


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 397/10


SKLEP SVETA

z dne 18. decembra 2006

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Brazilijo glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru pristopa k Evropski skupnosti

(2006/963/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) te pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. marca 2004 pooblastil Komisijo, da na podlagi člena XXIV:6 GATT 1994 začne pogajanja z nekaterimi drugimi članicami STO v okviru pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji.

(2)

Komisija je pogajanja vodila ob posvetovanju z odborom, ustanovljenim s členom 133 Pogodbe, in v okviru pogajalskih smernic, ki jih je izdal Svet.

(3)

Komisija je končala pogajanja glede Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Brazilijo.

(4)

Ta sporazum v obliki izmenjave pisem je treba odobriti —

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Brazilijo glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru pristopa k Evropski skupnosti, se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma v obliki izmenjave pisem je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v obliki izmenjave pisem, ki je za Skupnost zavezujoč.

V Bruslju, 18. decembra 2006.

Za Svet

Predsednik

J.-E. ENESTAM


SPORAZUM

v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Brazilijo glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru pristopa k Evropski skupnosti

Ženeva, 18. decembra 2006

Spoštovani,

po začetih pogajanjih v okviru člena XXIV:6 in člena XXVIII GATT 1994 med Evropsko skupnostjo (ES) in Brazilijo glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k ES se ES in Brazilija sporazumeta o naslednjem ter tako končata pogajanja, začeta z uradnim obvestilom, ki ga je ES dne 19. januarja 2004 na podlagi člena XXIV:6 GATT 1994 poslala STO.

ES se strinja z vključitvijo ugodnosti, ki so že bile vključene v prejšnji seznam za ES 15, v svoj seznam za carinsko območje ES 25.

ES se strinja, da na svoj seznam ugodnosti za ES 25 uvrsti ugodnosti, vsebovane v Prilogi k temu sporazumu.

Ta sporazum začne veljati z dnem, ko ES in Brazilija po premisleku v skladu s svojimi postopki izmenjata pismi o soglasju. ES si po najboljših močeh prizadeva zagotoviti, da ustrezni izvedbeni ukrepi začnejo veljati pred 1. novembrom 2006, vsekakor pa najpozneje 1. januarja 2007.

V imenu Evropske skupnosti

Image

PRILOGA

tarifna kvota 10 124 ton surovega sladkorja iz sladkornega trsa za rafiniranje, dodeljena Braziliji, (tarifna številka 1701 1110) po stopnji kvote 98 EUR/tono,

tarifna kvota 2 332 ton „kosi kokoši vrste Gallus domesticus“ (tarifne številke 0207 1410, 0207 1450, 0207 1470), dodeljena/Brazilija/, po stopnji kvote 0 %,

dodati 49 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „trupi piščancev, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni“ (tarifne številke 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290) po stopnji kvote 131–162 EUR/tono,

dodati 4 070 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „kosi piščancev, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni“ (tarifne številke 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460) po stopnji kvote 93–512 EUR/tono,

dodati 1 605 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „kosi kokoši“ (tarifna številka 0207 1410), po stopnji kvote 795 EUR/tono,

dodati 201 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „puranje meso, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno“ (tarifne številke 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770) po stopnji kvote 93-425 EUR/tono,

dodati 2 485 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „kose puranov, zamrznjene“ (tarifne številke 0207 2710, 0207 2720, 0207 2780) po stopnji kvote 0 %,

odpreti tarifno kvoto 242 074 ton (erga omnes) za koruzo (tarifni številki 1005 9000, 1005 1090) po stopnji kvote 0 %,

odpreti tarifno kvoto 2 838 ton (erga omnes) za konzerviran ananas, agrume, hruške, marelice, češnje in višnje, breskve in jagode (tarifne številke 2008 2011, 2008 2019, 2008 2031, 2008 2039, 2008 2071, 2008 3011, 2008 3019, 2008 3031, 2008 3039, 2008 3079, 2008 4011, 2008 4019, 2008 4021, 2008 4029, 2008 4031, 2008 4039, 2008 5011, 2008 5019, 2008 5031, 2008 5039, 2008 5051, 2008 5059, 2008 5071, 2008 6011, 2008 6019, 2008 6031, 2008 6039, 2008 6060, 2008 7011, 2008 7019, 2008 7031, 2008 7039, 2008 7051, 2008 7059, 2008 8011, 2008 8019, 2008 8031, 2008 8039, 2008 8070), po stopnji kvote 20 %

odpreti tarifno kvoto 7 044 ton (erga omnes) za sadne sokove (tarifne številke 2009 1111, 2009 1119, 2009 1911, 2009 1919, 2009 2911, 2009 2919, 2009 3911, 2009 3919, 2009 4911, 2009 4919, 2009 7911, 2009 7919, 2009 8011, 2009 8019, 2009 8032, 2009 8033, 2009 8035, 2009 8036, 2009 8038, 2009 9011, 2009 9019, 2009 9021, 2009 9029) po stopnji kvote 20 %,

ukiniti 9-odstotno dajatev ad valorem na proteinske koncentrate (tarifna številka 2106 1080),

odpreti tarifno kvoto 107 ton (erga omnes) za čokolado (tarifna številka 1 806) po stopnji kvote 43 %,

zmanjšati pogodbeno dajatev ES z 11.2 najmanj 22,0 EUR/100 kg/neto in največ 56,0 EUR/100 kg/neto na 10 najmanj 22,0 EUR/100 kg/neto in največ 56,0 EUR/100 kg/neto za tobak (tarifna številka 2401 1090),

prilagoditi opredelitev tarifne kvote ES za visokokakovostno govedino (5 000 ton): „visokokakovostno goveje meso, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno“ tako, da je razvodno, da je država dobaviteljica Brazilija.

Ženeva, 18. decembra 2006

Spoštovani,

sklicujem se na vaše pismo, ki navaja:

„Po začetih pogajanjih v okviru člena XXIV:6 in člena XXVIII GATT 1994 med Evropsko skupnostjo (ES) in Brazilijo glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k ES se ES in Brazilija sporazumeta o naslednjem ter tako končata pogajanja, začeta z uradnim obvestilom, ki ga je ES dne 19. januarja 2004 na podlagi člena XXIV:6 GATT 1994 poslala STO.

ES se strinja z vključitvijo ugodnosti, ki so že bile vključene v prejšnji seznam ES-15, v svoj seznam za carinsko območje ES-25.

ES se strinja, da na svoj seznam ugodnosti za ES-25 uvrsti ugodnosti, vsebovane v Prilogi k temu sporazumu.

Ta sporazum začne veljati z dnem, ko ES in Brazilija po premisleku v skladu s svojimi postopki izmenjata pismi o soglasju ES si po najboljših močeh prizadeva zagotoviti, da ustrezni izvedbeni ukrepi začnejo veljati pred 1. novembrom 2006, vsekakor pa najpozneje 1. januarja 2007.“.

V čast mi je izraziti strinjanje v imenu svoje vlade.

V imenu vlade Federativne republike Brazilije

Image


30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 397/14


SKLEP SVETA

z dne 18. decembra 2006

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Kanade o vzpostavitvi okvira za sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine

(2006/964/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 149 in 150 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s sklepom z dne 24. oktobra 2005 pooblastil Komisijo za pogajanja z vlado Kanade o sporazumu o obnovitvi programa sodelovanja na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine.

(2)

Komisija se je v imenu Skupnosti dogovorila o sporazumu z vlado Kanade v skladu s pogajalskimi smernicami v prilogi k navedenemu sklepu.

(3)

Skupnost in Kanada pričakujeta vzajemno korist od tega sodelovanja, ki mora s strani Skupnosti dopolnjevati dvostranske programe med državami članicami in Kanado ter zagotavljati evropsko dodano vrednost.

(4)

Ta sporazum je bil podpisan v imenu Skupnosti dne 5. decembra 2006 pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve.

(5)

Sporazum bi bilo treba odobriti —

SKLENIL:

Člen 1

1.   Sporazum med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o vzpostavitvi okvira za sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine se odobri v imenu Skupnosti.

2.   Besedilo Sporazuma je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Delegacijo Evropske skupnosti v skupnem odboru iz člena 6 Sporazuma sestavljajo predstavnik Komisije, ki mu pomaga po en predstavnik iz vsake države članice.

Člen 3

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo, ki bo pooblaščena za uradno obvestilo, predvideno v členu 12(1) Sporazuma.

V Bruslju, 18. decembra 2006

Za Svet

Predsednik

J.-E. ENESTAM


SPORAZUM

med Evropsko Skupnostjo in Vlado Kanade o vzpostavitvi okvira za sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine

EVROPSKA SKUPNOST

na eni strani in

VLADA KANADE

na drugi strani,

v nadaljevanju „pogodbenici“, Sta se –

OB UGOTOVITVI, da izjava o odnosih med Evropsko skupnostjo in Kanado, ki so jo 22. novembra 1990 sprejele Evropska skupnost in njene države članice ter vlada Kanade, posebej omenja krepitev medsebojnega sodelovanja na različnih področjih, ki neposredno zadevajo dobrobit njihovih državljanov v sedanjosti in prihodnosti, kot so izmenjave in skupni projekti na področju izobraževanja in kulture, vključno z izmenjavami univerzitetnih učiteljev in mladih,

OB UGOTOVITVI, da Skupna politična deklaracija in akcijski načrt med Kanado in Evropsko skupnostjo, sprejet dne 17. decembra 1996, določa, da bosta stranki za obnovitev svojih vezi, temelječih na skupnih kulturah in vrednotah, spodbujali stike med njunimi državami na vseh ravneh, zlasti pa med mladimi; in da skupni akcijski načrt, priložen k deklaraciji, spodbuja pogodbenici, da dodatno okrepita svoje sodelovanje s pomočjo Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o vzpostavitvi programa sodelovanja na področju visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja, ratificiranega leta 1996,

OB UGOTOVITVI, da se Agenda o partnerstvu med EU in Kanado, sprejeta 18. marca 2004 na vrhu EU-Kanada, nanaša na potrebo po iskanju novih načinov spodbujanja vzpostavljanja vezi med našimi narodi, zlasti s širjenjem obsega programov izmenjave za mlade med Kanado in Evropsko skupnostjo ter z iskanjem poti za krepitev in širjenje obsega sodelovanja med EU in Kanado ob obnovitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Kanade o obnovitvi programa sodelovanja na področju visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja, ratificiranega leta 2001,

OB UGOTOVITVI, da se Skupna izjava, sprejeta 19. junija 2005 na vrhu EU-Kanada, nadalje nanaša na namen voditeljev EU in Kanade, da obnovijo, okrepijo in razširijo obseg Sporazuma o obnovitvi programa sodelovanja na področju visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja, ratificiranega leta 2001, zlasti z dodatnim sodelovanjem v zvezi z mladimi, da bi okrepili akademsko sodelovanje in čezatlantske povezave med našimi državljani,

OB UPOŠTEVANJU vseh pristojnosti držav članic Evropske skupnosti in zakonodajnih pooblastil provinc in ozemelj Kanade na področju izobraževanja in poklicnega usposabljanja ter avtonomnosti visokošolskih ustanov in ustanov poklicnega usposabljanja,

OB UPOŠTEVANJU, da se s sprejetjem in izvajanjem sporazumov o visokošolskem izobraževanju in poklicnem usposabljanju iz let 1996 in 2001 izpolnijo zaveze iz deklaracij EU-Kanada; in da je imelo sodelovanje za obe pogodbenici zelo pozitivne učinke,

OB PRIZNAVANJU odločilnega prispevka, ki ga imata visokošolsko izobraževanje in poklicno usposabljanje za razvoj človeških virov in njihove sposobnosti sodelovanja v svetovnem gospodarstvu, temelječem na znanju,

OB PRIZNAVANJU, da mora sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine dopolnjevati druge ustrezne pobude za sodelovanje med Evropsko skupnostjo in Kanado,

OB PRIZNAVANJU pomena upoštevanja dela, ki ga na področju visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja izvajajo mednarodne organizacije, dejavne na tem področju, kot so Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, UNESCO in Svet Evrope,

OB PRIZNAVANJU, da je sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine kot del širšega sodelovanja med Evropsko skupnostjo in Kanado v skupnem interesu pogodbenic,

V PRIČAKOVANJU vzajemne koristi od sodelovanja na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine,

OB PRIZNAVANJU potrebe po večjem dostopu do dejavnosti za katere se ta sporazum zavzema, zlasti dejavnosti na področju poklicnega usposabljanja in mladine,

V ŽELJI, da se obnovi osnova za neprekinjeno sodelovanje na področju visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Namen

Sporazum vzpostavlja okvir za sodelovanje med Evropsko skupnostjo in Kanado na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine.

Člen 2

Opredelitve

Za namen tega sporazuma:

1.

„visokošolski zavod“ pomeni vsak zavod, ne glede na svoje poimenovanje, ki po veljavnih zakonih ali praksah katerekoli pogodbenice daje kvalifikacije ali diplome na visokošolski stopnji;

2.

„zavod poklicnega usposabljanja“ pomeni vsak javni, polzasebni ali zasebni zavod, ki, ne glede na svoje poimenovanje, po veljavnih zakonih in praksi pripravlja ali izvaja poklicno izobraževanje ali usposabljanje, nadaljnje poklicno izobraževanje, izobraževanje za osvežitev znanja ali preusposabljanje, ki prispevajo h kvalifikacijam, ki jih priznavajo pristojni organi;

3.

„študenti“ so vse osebe, udeležene v programih izobraževanja ali usposabljanja, ki jih izvajajo visokošolski zavodi ali zavodi poklicnega usposabljanja, kakor so opredeljeni v tem členu in ki jih priznavajo ali financirajo pristojni organi;

4.

„mladina“ pomeni področja dejavnosti, povezana z neformalnim in priložnostnim učenjem, ki vključujejo mladinske organizacije in druga mladinska združenja kot tudi mladinske delavce, mladinske voditelje in druge udeležence, ki delajo za mlade ljudi ali z njimi.

Člen 3

Cilji

1.   Splošni cilji Sporazuma so:

(a)

spodbuditi medsebojno razumevanje med državljani Evropske unije in Kanade, vključno z boljšim poznavanjem jezikov, kultur in ustanov;

(b)

izboljšati kakovost človeških virov v Evropski skupnosti in Kanadi, in sicer z lažjim dostopom do pridobitve znanj, potrebnih za soočanje z izzivi svetovnega gospodarstva, temelječega na znanju.

2.   Posebni cilji Sporazuma so:

(a)

okrepiti skupnostno in kanadsko razsežnost dodane vrednosti čezatlantskega sodelovanja na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine;

(b)

prispevati k čezatlantskim izmenjavam med državljani Evropske unije in Kanade;

(c)

prispevati k razvoju visokošolskih ustanov in ustanov za poklicno usposabljanje ter tudi mladinskih struktur in organizacij;

(d)

spodbujati in/ali okrepiti partnerstva med udeleženci, ki so dejavni na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine v Evropski skupnosti in Kanadi;

(e)

prispevati k poklicnemu razvoju posameznikov in obenem dosegati splošne cilje Sporazuma;

(f)

razviti priložnosti za dialog in izmenjave v okviru mladinske politike in mladinskega dela.

3.   Operativni cilji Sporazuma so:

(a)

podpirati sodelovanje med visokošolskimi zavodi in zavodi za poklicno usposabljanje z namenom spodbujati in razvijati skupne študijske programe in/ali programe poklicnega usposabljanja ter mobilnost študentov;

(b)

izboljšati kakovost čezatlantske mobilnosti študentov z uveljavljanjem transparentnosti, medsebojnega priznavanja kvalifikacij in časa študija in poklicnega usposabljanja ter, če je primerno, prenosa kreditnih točk;

(c)

podpreti sodelovanje med javnimi in zasebnimi organizacijami, ki so dejavne na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine, z namenom spodbuditi razpravo in izmenjavo izkušenj o političnih vprašanjih;

(d)

podpreti čezatlantsko mobilnost univerzitetnih izobražencev (vključno z univerzitetnimi izobraženci, ki se še izobražujejo) z namenom izboljšati medsebojno razumevanje vprašanj, pomembnih za odnose med Evropsko unijo in Kanado, ter strokovnega znanja in izkušenj v zvezi z njimi;

(e)

podpreti sodelovanje med mladinskimi strukturami in organizacijami, pa tudi mladinskimi delavci, mladinskimi voditelji in drugimi mladinskimi udeleženci z namenom spodbujati izmenjave dobrih praks in razvijati mreže.

Člen 4

Načela

Sodelovanje v okviru tega sporazuma poteka na podlagi naslednjih načel:

1.

Polno upoštevanje pristojnosti držav članic Evropske skupnosti in zakonodajnih pooblastil provinc in ozemelj Kanade na področju izobraževanja in poklicnega usposabljanja ter avtonomnosti visokošolskih zavodov in zavodov poklicnega usposabljanja.

2.

Splošna uravnoteženost koristi zaradi dejavnosti, izvajanih po tem sporazumu.

3.

Široka udeležba v različnih državah članicah Evropske skupnosti ter provincah in ozemljih Kanade.

4.

Priznavanje vseh različnosti na kulturnem, družbenem in gospodarskem področju v Evropski skupnosti in Kanadi.

5.

Okrepljeno sodelovanje med Evropsko skupnostjo in Kanado ter dopolnjevanje dvostranskih programov med državami članicami Evropske skupnosti in Kanade kot tudi drugih programov in pobud Evropske skupnosti in Kanade na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine.

Člen 5

Sodelovanje

Sodelovanje se izvaja z ukrepi, opisanimi v prilogi, ki je sestavni del tega sporazuma.

Člen 6

Skupni odbor

1.   Ustanovi se skupni odbor. Sestavljajo ga predstavniki obeh pogodbenic.

2.   Naloge skupnega odbora so:

(a)

pregled sodelovanja, predvidenega na podlagi tega sporazuma;

(b)

poročilo o ravni, statusu in učinkovitosti sodelovanja v skladu s cilji in načeli tega sporazuma, ki ga je treba nasloviti na obe pogodbenici;

(c)

izmenjava informacij o nedavnih spremembah, novih težnjah ali inovativnih praksah v zvezi z visokošolskim izobraževanjem, poklicnim usposabljanjem in mladino.

3.   Skupni odbor si prizadeva, da se sestane vsaki dve leti, pri čemer so sestanki izmenoma v Evropski uniji in Kanadi. Drugi sestanki se izvedejo po dogovoru obeh pogodbenic.

4.   Odločitve skupnega odbora se sprejemajo soglasno. Zapisnik odobrijo osebe, ki jih vsaka pogodbenica izbere za skupno vodenje sestankov, in je skupaj s poročilom na voljo skupnemu odboru za sodelovanje, ustanovljenem na podlagi Okvirnega sporazuma o trgovskem in gospodarskem sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in Kanado iz leta 1976, kot tudi zadevnim ministrom obeh pogodbenic.

Člen 7

Nadzorovanje in vrednotenje

Sodelovanje se nadzoruje in vrednoti, kot je primerno, na podlagi sodelovanja, ki po potrebi dovoljuje preusmeritev dejavnosti glede na potrebe ali priložnosti, ki se pokažejo med izvajanjem.

Člen 8

Financiranje

1.   Sodelovanje je odvisno od razpoložljivosti sredstev ter veljavnih zakonov in drugih predpisov, politik in programov Evropske skupnosti in Kanade. Financiranje bo potekalo z enakovrednimi deleži sredstev med pogodbenicama.

2.   Obe pogodbenici zagotovita sredstva za neposredno korist:

državljanov ene od držav članic Evropske skupnosti ali oseb, ki jim določena država članica priznava uradni status osebe s stalnim prebivališčem, v primeru Evropske skupnosti;

državljanov Kanade in oseb s stalnim prebivališčem, kakor to določa kanadsko pravo, v primeru Kanade.

3.   Stroške, ki jih ima skupni odbor ali nastanejo v njegovem imenu, pokrije tista pogodbenica, v katere pristojnosti je zadevni član, ki je ustvaril stroške. Stroške, neposredno povezane s sestanki skupnega odbora, razen potnih stroškov in stroškov bivanja, krije pogodbenica gostiteljica.

Člen 9

Vstop osebja

Vsaka pogodbenica v okviru razumnih meja in po najboljših močeh olajša vstop na svoje ozemlje in izstop z njega za osebje, študente, gradivo in opremo druge pogodbenice, ki so udeleženi v procesu sodelovanja ali se uporabljajo pri tem sodelovanju v okviru tega sporazuma, v skladu z ustreznimi zakoni in drugimi predpisi obeh pogodbenic.

Člen 10

Drugi sporazumi

1.   Ta sporazum ne posega v sodelovanje, ki lahko poteka na podlagi drugih sporazumov med pogodbenicama.

2.   Ta sporazum ne posega v obstoječe ali prihodnje dvostranske sporazume med posameznimi državami članicami Evropske skupnosti in Kanade na področjih, ki jih zajema ta sporazum.

Člen 11

Ozemeljska uporaba tega sporazuma

Ta Sporazum velja na eni strani za ozemlje, na katerem velja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, pod pogoji, določenimi v tej pogodbi, ter na drugi strani za ozemlje Kanade.

Člen 12

Končne določbe

1.   Pogodbenici se medsebojno pisno obvestita o svojem soglasju glede zavezanosti temu sporazumu. Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca po dnevu, ko zadnja pogodbenica uradno obvesti drugo pogodbenico o svojem soglasju.

2.   Ta sporazum velja osem let in se lahko po pisnem dogovoru pogodbenic podaljša.

3.   Ta sporazum se lahko spremeni s soglasnim pisnim dogovorom pogodbenic.

4.   Spremembe ali podaljšanje so v pisni obliki in začnejo veljati z datumom, ki ga določita pogodbenici.

5.   Ta sporazum lahko pogodbenici kadarkoli prekineta z dvanajstmesečnim pisnim obvestilom. Konec veljavnosti ali prekinitev tega sporazuma ne vpliva na veljavnost ali trajanje kateregakoli dogovora, sklenjenega na podlagi tega sporazuma, ali obveznosti, določene na podlagi priloge k temu sporazumu.

V POTRDITEV NAVEDENEGA so spodaj podpisani podpisali ta sporazum.

V Helsinskih, dne 5. decembra 2006, v dveh originalnih izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada Kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu Rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

För Kanadas regering

Image

PRILOGA

DEJAVNOSTI

1.   Dejavnost na področju visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja

1.1   Pogodbenici podpreta visokošolske zavode ter zavode poklicnega usposabljanja, ki tvorijo skupne konzorcije ES/Kanada za namen izvajanja skupnih projektov na področju visokošolskega izobraževanja ter poklicnega usposabljanja.

1.2   Vsak skupni konzorcij mora nastati z večstranskim partnerstvom, ki vključuje zavode vsaj dveh držav članic Evropske skupnosti in vsaj dveh provinc ali ozemelj Kanade.

1.3   Skupne konzorcijske dejavnosti morajo običajno vključevati čezatlantsko mobilnost študentov v okviru skupnih študijskih programov, medsebojno priznavanje kreditnih točk, jezikovno in kulturno pripravo, pri čemer je cilj enaka izmenjava v obeh smereh.

1.4   Prednostne naloge in upravičene predmetne vsebine za sodelovanje konzorcijev ES/Kanada medsebojno odobrijo ustrezni organi vsake pogodbenice.

1.5   Pogodbenici lahko finančno podporo za mobilnost študentov zagotovita skupnim konzorcijem visokošolskih zavodov in/ali zavodov poklicnega usposabljanja z dokazano odličnostjo pri izvajanju skupnih projektov, ki jih financirata pogodbenici.

2.   Dejavnost na področju mladine

Pogodbenici lahko zagotovita finančno podporo za dejavnosti, ki vključujejo mladinske strukture, organizacije, mladinske delavce, mladinske voditelje in druge mladinske udeležence. Te dejavnosti lahko vključujejo seminarje, programe usposabljanja, izobraževalne obiske na delovnem mestu in študijske obiske, in sicer na določene teme, npr. državljanstvo, kulturna različnost, družbenokoristno delo/prostovoljno delo ter priznavanje neformalnega in priložnostnega učenja;

3.   Dopolnilna dejavnost

3.1   Pogodbenici lahko podpreta omejeno število dopolnilnih dejavnosti v skladu s cilji Sporazuma, vključno z izmenjavami izkušenj in dobrih praks, združevanjem virov in gradiva v elektronski obliki na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine.

3.2   Pogodbenici lahko zagotovita finančno pomoč usmerjenim ukrepom politike, ki vključujejo organizacije, dejavne na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine; ti ukrepi lahko vključujejo študije, konference, seminarje, delovne skupine, delavnice za poklicni razvoj, primerjalne analize in obravnavajo horizontalna vprašanja visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja, vključno s priznavanjem kvalifikacij in prenosom kreditnih točk v okviru Evropskega sistema prenašanja kreditnih točk (ECTS).

3.3   Pogodbenici lahko zagotovita finančno podporo za mobilnost univerzitetnih izobražencev (vključno z novimi diplomanti in univerzitetnimi izobraženci, ki se še izobražujejo), ki se želijo vključiti v krajše študijske programe ali programe poklicnega usposabljanja, da razvijejo svoje strokovno znanje in izkušnje na področjih, ki so posebej pomembna za odnose med ES in Kanado in ki bi jih določili pogodbenici.

3.4   Pogodbenici lahko zagotovita finančno podporo združenju nekdanjih štipendistov, ki so kot študenti sodelovali v izmenjavah v okviru konzorcijev ES/Kanada na področju visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja. To združenje nekdanjih štipendistov lahko vodi ena ali več organizacij, ki jih pogodbenici imenujeta skupaj.

Vodenje dejavnosti

1.   Vsaka pogodbenica lahko zagotovi finančno podporo za dejavnosti, določene v okviru Sporazuma.

2.   Te dejavnosti izvajajo pristojni uradniki vsake pogodbenice. Te naloge lahko vključujejo:

odločanje o pravilih in postopkih za predstavitev predlogov, vključno s pripravo skupnih navodil za kandidate,

določanje urnika objav za razpise za zbiranje predlogov, oddaje in izbora predlogov,

zagotavljanje informacij o dejavnostih iz tega sporazuma in izvajanju le-teh,

imenovanje akademskih svetovalcev in strokovnjakov, vključno s tistimi za neodvisno presojo predlogov,

priporočila ustreznim organom vsake pogodbenice, kateri projekti se financirajo,

finančno poslovodenje,

pristop k nadzorovanju in vrednotenju, ki temelji na medsebojnem sodelovanju.

3.   Praviloma bo Evropska skupnost zagotovila podporo (vključno s štipendijami) za projektne partnerje iz Evropske skupnosti; Kanada bo zagotovila podporo za projektne partnerje iz Kanade.

Ukrepi tehnične podpore

Pogodbenici priskrbita sredstva za nakup storitev, da zagotovita optimalno izvajanje Sporazuma; zlasti lahko pogodbenici organizirata seminarje, kolokvije ali druga srečanja strokovnjakov, izvajata vrednotenje, pripravita objave ali širita sorodne informacije.


30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 397/22


ODLOČBA SVETA

z dne 19. decembra 2006

o spremembi Odločbe 90/424/EGS o odhodkih na področju veterine

(2006/965/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2)

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost sofinancira dejavnosti držav članic za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz na podlagi letnih programov, odobrenih v skladu z zahtevami in postopki iz člena 24 Odločbe 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (3).

(2)

Ob pregledu postopkov za sofinanciranje programov za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz s strani Skupnosti in ob upoštevanju zlasti izkušenj, pridobljenih ob delu delovne skupine za spremljanje izkoreninjenja bolezni v državah članicah, ki je bila ustanovljena v skladu z ukrepom 29 Bele knjige o varni hrani, je bilo ugotovljeno, da bi večletni pristop k tem programom in nov seznam bolezni in zoonoz vodila k boljšim rezultatom. Večletni pristop k programom za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz bi zagotovil uspešnejše in učinkovitejše doseganje ciljev navedenih programov ter boljše in preglednejše upravljanje ter boljše možnosti revizije, s čimer bi bila poraba sredstev Skupnosti učinkovitejša. Zato je ustrezno spremeniti določbe, ki urejajo navedene programe, in vključiti možnost financiranja večletnih programov.

(3)

Med navedenim pregledom je bilo prav tako ugotovljeno, da bi seznam z omejenim številom živalskih bolezni in zoonoz, upravičenih do sofinanciranja, povečal uspešnost in učinkovitost programov za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje. Seznam bolezni in zoonoz, ki odseva prednostne naloge Skupnosti, in za izkoreninjenje katerih je odobren finančni prispevek Skupnosti, bi bilo treba oblikovati ob upoštevanju možnega vpliva teh bolezni in zoonoz na zdravje ljudi ter na mednarodno trgovino in trgovino znotraj Skupnosti z živalmi ali proizvodi živalskega izvora. Zato bi bilo treba izbrisati posebne določbe za nadzor zoonoz.. Obstajati bi morala možnost spreminjanja seznama s postopkom komitologije, s čimer bi se upoštevalo pojave živalskih bolezni oziroma nove epidemiološke in znanstvene dokaze.

(4)

Zaradi poenostavitve postopka odobritve programov za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje, ki jih države članice predložijo Komisiji, bi bilo treba določiti, da za odobritev programov, upravičenih do finančnega prispevka Skupnosti, zadostuje ena odločba, ki bi nadomestila trenutno zahtevani odločbi, in sicer odločbo, ki vsebuje seznam programov, upravičenih do finančnega prispevka, in odločbo o odobritvi programov.

(5)

Da se Komisiji omogoči spremljanje izvajanja programov, bi ji morale države članice redno poročati o izvedenih dejavnostih, doseženih rezultatih in nastalih stroških.

(6)

Tehnične zahteve in zahteve glede informacij za programe izkoreninjenja, nadzora in spremljanja, ki so predmet zahtevka za financiranje Skupnosti, so določene z Odločbo Sveta 90/638/EGS z dne 27. novembra 1990 o določitvi meril Skupnosti za izkoreninjenje in spremljanje nekaterih živalskih bolezni (4). Navedene tehnične zahteve in informacije bi bilo treba redno in pravočasno posodabljati in prilagajati, da bi ustrezale tehničnemu in znanstvenemu napredku ter izkušnjam, pridobljenim z izvajanjem programov. Zato je primerno Komisiji omogočiti, da navedena tehnična merila prilagodi in po potrebi posodobi. Odločbo Sveta 90/638/EGS bi bilo zato treba razveljaviti.

(7)

Odločba Komisije 2004/292/ES z dne 30. marca 2004 o uvedbi sistema Traces (5) določa vključitev predhodnih računalniških sistemov (Animo in Shift) v novi sistem. Zato je ustrezno upoštevati tehnični napredek na področju uvajanja računalniške tehnologije v veterinarske postopke in zagotoviti potrebna sredstva za gostovanje, upravljanje in vzdrževanje integriranih računalniških veterinarskih sistemov, po potrebi ob upoštevanju obstoječih nacionalnih zbirk podatkov.

(8)

Na področju zdravja živali in varnosti hrane je zbiranje informacij nujno potrebno za boljši razvoj in izvajanje zakonodaje. Poleg tega bi bilo treba čim bolj razširiti informacije v zvezi z zakonodajo o zdravju živali in varnosti hrane v vsej Skupnosti. Zato je zaželeno, da se področje uporabe Odločbe 90/424/EGS poveča in v financiranje politike informiranja na področju varstva živali vključi zdravje živali in varnost proizvodov živalskega izvora.

(9)

V Odločbi Sveta 2006/53/ES je določeno, da se finančni prispevek Skupnosti nameni ukrepom držav članic za izkoreninjenje aviarne influence. Ta prispevek mora kriti tudi stroške držav članic, nastalih zaradi izplačila nadomestil lastnikom za izgube, ki so jih ti utrpeli zaradi uničenja jajc.

(10)

Nadalje, Odločba 90/424/EGS trenutno določa, da se državam članicam dodeli tehnična in znanstvena pomoč pri oblikovanju veterinarske zakonodaje Skupnosti in za usposabljanje. Ob upoštevanju preteklih izkušenj je zaželeno, da se možnost pomoči razširi tudi na mednarodne organizacije, kot sta Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE) in Organizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO).

(11)

Zaradi jasnosti je prav tako primerno, da se spremeni Odločba 90/424, da bi tako državi članici omogočili, da Komisijo obvesti o neposredni ogroženosti zaradi pojava živalske bolezni v tretji državi ali drugi državi članici in da se živalske bolezni iz člena 6 navedene odločbe, doda na seznam v Prilogi.

(12)

Odločbo 90/424/EGS bi bilo zato treba ustrezno spremeniti —

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 90/424/EGS se spremeni:

1.

V členu 1 se tretja alinea nadomesti z naslednjim:

„—

programi za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz,“.

2.

V členu 3a se prva alinea odstavka 3 nadomesti z naslednjim:

„—

50 % stroškov, ki jih imajo države članice zaradi izplačevanja odškodnin lastnikom rejnih živali za pokončanje perutnine ali drugih ptic v ujetništvu ter za uničena jajca,“.

3.

V členu 6 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Kadar je država članica neposredno ogrožena zaradi pojava ali razvoja ene od bolezni iz členov 3(1), 3a(1), 4(1) in (2), 11(1) ali iz Priloge na ozemlju tretje države ali države članice, obvesti Komisijo in druge države članice o ukrepih, ki jih namerava sprejeti za svojo zaščito.“.

4.

Naslov I Poglavja 3 se nadomesti z naslednjim:

5.

Člen 16 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16

Skupnost odobri finančni prispevek za oblikovanje politike obveščanja na področjih zdravja in dobrega počutja živali ter varnosti proizvodov živalskega izvora in sicer za:

(a)

postavitev in razvoj informacijskih orodij, vključno z ustrezno zbirko podatkov, za:

(i)

zbiranje in shranjevanje vseh informacij v zvezi z zakonodajo Skupnosti na področju zdravja in dobrega počutja živali ter varnosti proizvodov živalskega izvora;

(ii)

razširjanje informacij iz točke (i) pristojnim organom, proizvajalcem in potrošnikom, po potrebi ob upoštevanju vmesnikov z nacionalnimi zbirkami podatkov;

(b)

izvedbo študij, potrebnih za pripravo in oblikovanje zakonodaje na področju dobrega počutja živali.“.

6.

Člen 19 se nadomesti z naslednjim:

„Skupnost lahko izvaja znanstvene in tehnične ukrepe, potrebne za oblikovanje veterinarske zakonodaje Skupnosti in za razvoj veterinarskega izobraževanja oziroma usposabljanja, ali državam članicam oziroma mednarodnim organizacijam pomaga pri njihovem izvajanju.“.

7.

Naslov Naslova II se nadomesti z naslednjim:

8.

Člen 24 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 24

1.   Za povrnitev stroškov, ki so jih države članice imele s financiranjem nacionalnih programov za izkoreninjenje, nadzor in spremljanje živalskih bolezni in zoonoz iz Priloge (‚programi’), se uvede finančni ukrep Skupnosti.

Seznam iz Priloge se lahko spremeni v skladu s postopkom iz člena 41, zlasti ob pojavu živalskih bolezni, ki pomenijo tveganje za zdravje živali in posredno za zdravje ljudi, oziroma v luči novih epidemioloških ali znanstvenih dokazov.

2.   Vsako leto države članice najpozneje do 30. aprila predložijo Komisiji letne ali večletne programe, katerih začetek je predviden naslednje leto in za katere želijo prejeti finančni prispevek Skupnosti.

Programi, predloženi po 30. aprilu, ne bodo upravičeni do financiranja za naslednje leto.

Programi, ki jih predložijo države članice, vključujejo vsaj:

(a)

opis epidemiološkega stanja bolezni pred datumom začetka programa;

(b)

opis in določitev geografskih in upravnih območij, v katerih se izvaja program;

(c)

verjetno trajanje programa, ukrepe, ki se izvajajo, in cilj, ki ga je treba izvršiti do datuma zaključka programa;

(d)

analizo ocene stroškov in pričakovane koristi programa.

Podrobna merila, tudi tista, ki vključujejo več kot eno državo članico, se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členu 41.

Informacije, zahtevane na podlagi meril iz tega odstavka, se v vsakem večletnem programu, ki ga predloži država članica, zagotovijo za vsako leto trajanja programa.

3.   Komisija lahko državo članico pozove, da predloži večletni program ali podaljša trajanje predloženega enoletnega programa, odvisno od primera, kadar bi bil večletni program potreben za uspešnejše in učinkovitejše izkoreninjenje, nadzor in spremljanje določene bolezni, zlasti če predstavlja morebitno tveganje za zdravje živali in posredno za zdravje ljudi.

Komisija lahko usklajuje regionalne programe, ki vključujejo več kot eno državo članico, in sicer skupaj z zadevnimi državami članicami.

4.   Programe, ki jih predložijo države članice, Komisija oceni z veterinarskega in finančnega zornega kota.

Države članice Komisiji na njeno zahtevo sporočijo vse ustrezne dodatne informacije, ki jih ta potrebuje za svojo oceno programa.

Obdobje za zbiranje vseh informacij o programih se zaključi vsako leto 15. septembra.

5.   Vsako leto najpozneje do 30. novembra se v skladu s postopkom iz člena 42 odobrijo:

(a)

programi, po potrebi spremenjeni, da se upošteva ocena iz odstavka 4;

(b)

stopnja finančnega prispevka Skupnosti;

(c)

zgornja meja finančnega prispevka Skupnosti;

(d)

vsi morebitni pogoji, katerim je podvržen finančni prispevek Skupnosti.

Programi se odobrijo za največ šest let.

6.   Spremembe programov se odobrijo v skladu s postopkom iz člena 42.

7.   Države članice za vsak odobren program Komisiji predložijo naslednja poročila:

(a)

vmesna tehnična in finančna poročila;

(b)

najpozneje do 30. aprila vsako leto podrobno letno tehnično poročilo, ki vključuje oceno doseženih rezultatov, in podroben obračun stroškov, nastalih v prejšnjem letu.

8.   Zahtevki za plačilo, vezani na stroške, ki jih je imela država članica z določenim programom v prejšnjem letu, se Komisiji predložijo najpozneje do 30. aprila.

Pri zakasnelih zahtevkih za plačilo se finančni prispevek Skupnosti v tem letu 1. junija zmanjša za 25 %, 1. avgusta za 50 %, 1. septembra za 75 % in 1. oktobra za 100 %.

Komisija najpozneje do 30. oktobra vsako leto odloči o plačilu Skupnosti, pri čemer upošteva tehnična in finančna poročila, ki so jih države članice predložile v skladu z odstavkom 7.

9.   Strokovnjaki Komisije lahko v sodelovanju s pristojnimi organi izvedejo preverjanja na kraju samem, da se zagotovi enotno izvajanje te odločbe v skladu s členom 45 Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (6).

Pri navedenih preverjanjih lahko strokovnjakom Komisije pomaga skupina strokovnjakov, ustanovljena v skladu s postopkom iz člena 41.

10.   Podrobna pravila za uporabo tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 41.

11.   Države članice lahko dodelijo sredstva v okviru operativnih programov, določenih v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 1198/2006 (7), za izkoreninjenje bolezni živali iz ribogojstva iz Priloge.

Sredstva se dodelijo v skladu s postopki, določenimi v tem členu, skupaj z naslednjimi prilagoditvami:

(a)

stopnja pomoči je v skladu s stopnjo, določeno v Uredbi (ES) št. 1198/2006;

(b)

odstavek 8 tega člena se ne uporablja.

Izkoreninjenje se izvrši v skladu s členom 38(1) Direktive Sveta 2006/88/ES o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (8) ali v skladu s programom za izkoreninjenje, določenim, odobrenim in izvedenim v skladu s členom 44(2) navedene direktive.

9.

Člen 26 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 26

Proračunske obveznosti Skupnosti za sofinanciranje programov se izvajajo letno. Obveznosti odhodkov za večletne programe se sprejmejo v skladu s členom 76(3) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (9). Za večletne programe se prva proračunska obveznost prevzame po njihovi odobritvi. Komisija vsako nadaljnjo obveznost prevzame na podlagi odločbe o odobritvi prispevka iz člena 24(5).

10.

Členi 29, 29a, 32 in 33 se črtajo.

11.

V členu 37a se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Finančni prispevek Skupnosti se lahko dodeli za uvajanje računalniške tehnologije v veterinarske postopke v zvezi:

(a)

s trgovino znotraj Skupnosti in uvozom živih živali ter proizvodov živalskega izvora;

(b)

z gostovanjem, upravljanjem in vzdrževanjem integriranih računalniških veterinarskih sistemov, po potrebi vključno z vmesniki z nacionalnimi zbirkami podatkov.“.

12.

Člen 43a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 43a

Komisija vsaka štiri leta predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o veterinarskih razmerah in o stroškovni učinkovitosti izvajanja programov v različnih državah članicah, vključno z obrazložitvijo o sprejetih merilih.“.

13.

Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Odločba 90/638/EGS se razveljavi od datuma začetka veljave odločbe o določitvi meril iz četrtega pododstavka člena 24(2) Odločbe 90/424/EGS in podrobnih pravil iz člena 24(10) navedene odločbe.

Člen 3

Za programe, odobrene pred začetkom veljave te odločbe, se še naprej uporabljajo ustrezne določbe Odločbe 90/424/EGS, preden je bila ta spremenjena s to odločbo. Programi za enzootsko govejo levkozo in za bolezen Aujeszkega se lahko ne glede na člen 24(1) financirajo do 31. decembra 2010.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. decembra 2006

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


(1)  Mnenje z dne 12. decembra 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 26. oktobra 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/782/ES (UL L 328, 24.11.2006, str. 57).

(4)  UL L 347, 12.12.1990, str. 27. Odločba, kakor je bila spremenjena z Direktivo 92/65/EGS (UL L 268, 14.9.1992, str. 54).

(5)  UL L 94, 31.3.2004, str. 63. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2005/123/ES (UL L 39, 11.2.2005, str. 53).

(6)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(7)  Uredba Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L 223, 15.8.2006, str. 1).

(8)  UL L 328, 24.11.2006, str. 14.“

(9)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.“.


PRILOGA

Živalske bolezni in zoonoze

Goveja tuberkuloza

Goveja bruceloza

Ovčja in kozja bruceloza (B. melitensis)

Bolezen modrikastega jezika na endemičnih območjih ali območjih velikega tveganja

Afriška prašičja kuga

Vezikularna bolezen prašičev

Klasična prašičja kuga

Infekciozna hematopoetska nekroza

Infekciozna anemija lososov

Vranični prisad

Pljučna kuga govedi

Aviarna influenca

Steklina

Ehinokokoza

Transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE)

Kampilobakterioza

Listerioza

Salmoneloza (zoonotska salmonela)

Trihineloza

Verotoksična E. coli

Spomladanska viremija pri krapih (SVC)

Virusna hemoragična septikemija (VHS)

Okužba s Koi herpes virusom (KHV)

Okužba z Bonamia ostreae

Okužba z Marteilia refringens

Bolezen belih pik pri rakih.


Komisija

30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 397/28


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 18. decembra 2006

o nevključitvi alaklora v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo to aktivno snov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006)6567)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/966/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti četrtega pododstavka člena 8(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(2) Direktive 91/414/EGS določa, da Komisija izvede delovni program za ocenjevanje aktivnih snovi v fitofarmacevtskih sredstvih, ki so že bila na trgu 25. julija 1993. Podrobna pravila za izvedbo tega programa so bila določena v Uredbi (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (2).

(2)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 933/94 z dne 27. aprila 1994 o določitvi aktivnih snovi fitofarmacevtskih sredstev in imenovanju držav članic poročevalk za izvajanje Uredbe Komisije (EGS) št. 3600/92 (3) so bile določene aktivne snovi, ki jih je treba oceniti v okviru Uredbe (EGS) št. 3600/92, imenovane države članice poročevalke glede ocene posameznih snovi in opredeljeni proizvajalci posameznih aktivnih snovi, ki so pravočasno predložili prijavo.

(3)

Alaklor je ena izmed 89 aktivnih snovi, ki jih navaja Uredba (ES) št. 933/94.

(4)

V skladu s členom 7(1)(c) Uredbe (EGS) št. 3600/92 je Španija, ki je imenovana za državo članico poročevalko, 20. julija 1999 Komisiji predložila poročilo o svoji oceni podatkov, ki so jih predložili prijavitelji v skladu s členom 6(1) navedene uredbe.

(5)

Komisija se je po prejemu poročila države članice poročevalke posvetovala s strokovnjaki držav članic in glavnimi prijavitelji, kakor je določeno v členu 7(3) Uredbe (EGS) št. 3600/92. Pokazalo se je, da so potrebni dodatni podatki. Z Odločbo Komisije 2001/810/ES (4) je bil določen rok, do katerega naj bi prijavitelj predložil podatke, ki je potekel 25. maja 2002. S to odločbo je bil postavljen tudi dodatni rok, 31. december 2002, za oddajo dolgoročnih študij.

(6)

Komisija je 19. decembra 2003 sklicala tristranski sestanek z glavnimi predložitelji podatkov in državo članico poročevalko za to aktivno snov.

(7)

Poročilo o oceni, ki ga je pripravila Španija, so pregledale države članice in Komisija v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali. Ta pregled je bil zaključen 4. aprila 2006 s poročilom Komisije o pregledu za alaklor.

(8)

Pri pregledu alaklora se je pokazala vrsta odprtih vprašanj, ki jih je obravnaval Znanstveni odbor za zdravstveno varstvo rastlin, fitofarmacevtska sredstva in njihove ostanke. Znanstveni odbor je bil zaprošen, da poda svoje mnenje o dveh vprašanjih. Prvo vprašanje je bilo, če je pojav tumorjev v nosni školjki, opaženih med raziskavo rakotvornosti na podganah, relevanten za ljudi in, če je, ali je vzrok genotoksičen mehanizem. Drugo vprašanje je bilo, če predstavljeni podatki o metabolitih 65, 85, 54, 25, 76 in 51, ki presegajo raven 0,1 µg/l, zadoščajo kot dokaz, da niso relevantni? V svojem mnenju (5) glede prvega vprašanja je Znanstveni odbor zaključil, da podatki nakazujejo, da je pri pojavu tumorjev v nosni školjki, opaženih med raziskavo rakotvornosti na podganah, vpleten drug mehanizem, ne genotoksičnost. Čeprav je ta mehanizem lahko relevanten za ljudi, pa je skrajno neverjetno, da bi bile dosežene take koncentracije aktivnega metabolita, da bi sprožile vrsto dogodkov, ki vodi k raku. Glede drugega vprašanja je Znanstveni odbor zaključil, da so bili metaboliti 65, 54 in 25 zadostno testirani za toksičnost, da pa je glede metabolitov 85, 76, in 51 v tleh podatkovna baza o toksičnosti nezadostna. Glede metabolitov 85, 76 in 51 v tleh je nezadostna tudi baza podatkov o genotoksičnosti. Za metabolit 25 Znanstveni odbor ni mogel zaključiti, da je varen z vidika genotoksičnosti. Ugotavlja se, da čeprav predstavljeni podatki za metabolite 65 in 54 zadostujejo za dokaz, da niso relevantni, pri metabolitih 85, 76, 51 in 25 tega ni mogoče zaključiti.

(9)

Med ocenjevanjem te aktivne snovi so se pokazali tudi drugi problemi. Izkazalo se je, da pričakovane koncentracije nekaterih izmed omenjenih metabolitov v podtalnici presegajo najvišjo dovoljeno mejo 0,1 µg/l. Poleg tega ni bilo mogoče izključiti možnosti, da je alaklor rakotvoren. Zato je bil alaklor z Direktivo Komisije 2004/73/ES (6) z dne 29. aprila 2004 o devetindvajsetem prilagajanju Direktive Sveta 67/548/EGS (7) o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi tehničnemu napredku glede na rakotvornost uvrščen v kategorijo 3. V tem primeru se je zdelo primerno okrepiti varnostne dejavnike, uporabljene pri določanju dopustne ravni izpostavljenosti uporabnikov (AOEL). Izpostavljenost zaradi ravnanja s snovjo in zaradi njene uporabe v količinah, tj. načrtovanih odmerkih na hektar, ki jih predlaga prijavitelj, bi presegala to raven in, povedano drugače, za uporabnike predstavljala nesprejemljivo tveganje.

(10)

Ker ostajajo ti problemi nerešeni, ocene, izdelane na podlagi predloženih podatkov, niso pokazale, da bi fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo alaklor, pod predvidenimi pogoji uporabe lahko izpolnjevala splošne zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS.

(11)

Alaklor zato ne sme biti vključen v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(12)

Sprejeti je treba ukrepe za zagotovitev, da se obstoječe registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo alaklor, prekličejo v predpisanem roku in se ne podaljšajo ter da se ne izdajo nove registracije za taka sredstva.

(13)

Vsakršno podaljšanje roka za odstranjevanje, skladiščenje, dajanje v promet in uporabo obstoječih zalog fitofarmacevtskih sredstev z alaklorom, ki ga dovolijo države članice, je treba omejiti na obdobje, ki ni daljše od dvanajstih mesecev, da se omogoči uporaba obstoječih zalog v največ eni nadaljnji rastni sezoni.

(14)

Ta odločba ne posega v noben ukrep, ki ga bo Komisija morda sprejela pozneje v zvezi s to aktivno snovjo v okviru Direktive Sveta 79/117/EGS z dne 21. decembra 1978 o prepovedi dajanja v promet in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo nekatere aktivne snovi (8), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 850/2004 (9).

(15)

Ta odločba ne vpliva na predložitev zahtevka za alaklor v skladu z določbami člena 6(2) Direktive 91/414/EGS zaradi morebitne uvrstitve v Prilogo I Direktive.

(16)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Alaklor se ne vključi kot aktivna snov v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

Člen 2

Države članice zagotovijo, da:

(a)

se registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo alaklor, prekličejo do 18. junija 2007;

(b)

se od 19. decembra 2006 ne odobri ali podaljša nobena registracija fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo alaklor, na podlagi odstopanja iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS.

Člen 3

Vsakršno podaljšanje roka, ki ga odobrijo države članice v skladu z določbami člena 4(6) Direktive 91/414/EGS, je čim krajše in poteče najpozneje 18. junija 2008.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. decembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/7/ES (UL L 248, 12.9.2006, str. 3).

(2)  UL L 366, 15.12.1992, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2266/2000 (UL L 259, 13.10.2000, str. 27).

(3)  UL L 107, 28.4.1994, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2230/95 (UL L 225, 22.9.1995, str. 1).

(4)  UL L 305, 22.11.2001, str. 32.

(5)  Mnenje Znanstvenega odbora za zdravstveno varstvo rastlin, fitofarmacevtska sredstva in njihove ostanke glede ocene alaklora v okviru Direktive Sveta 91/414/EGS, na zahtevo Komisije (vprašanje št. EFSA-Q-2004-48), sprejeto 28. oktobra 2004.

(6)  UL L 152, 30.4.2004, str. 1.

(7)  UL 196, 16.8.1967, str. 1.

(8)  UL L 33, 08.2.1979, str. 36.

(9)  UL L 158, 30.4.2004, str. 7.