ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 393

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
30. december 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih  ( 1 )

1

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

30.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 393/1


UREDBA (ES) št. 1893/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 20. decembra 2006

o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EGS) št. 3037/90 (3) je uvedla statistično klasifikacijo gospodarskih dejavnosti v Evropski Skupnosti (v nadaljevanju „NACE Rev. 1“ ali „NACE Rev. 1.1“).

(2)

Da bi se upoštevalo tehnološki razvoj in strukturne spremembe v gospodarstvu bi bilo treba uvesti posodobljeno klasifikacijo pod imenom NACE Revizija 2 (v nadaljevanju „NACE Rev. 2“).

(3)

Posodobljena klasifikacija, kakor je NACE Rev. 2 je osrednjega pomena za prizadevanja Komisije, da prenovi statistiko Skupnosti; z bolj primerljivimi in ustreznejšimi podatki naj bi prispevala k boljšemu gospodarskemu upravljanju tako na ravni Skupnosti kot na ravneh nacionalnih držav.

(4)

Notranji trg za svoje delovanje potrebuje statistične standarde, ki se uporabljajo pri zbiranju, posredovanju in objavljanju nacionalnih statističnih podatkov in statističnih podatkov Skupnosti, tako da so podjetjem, finančnim ustanovam, vladam in drugim gospodarskim subjektom na notranjem trgu lahko na voljo zanesljivi in primerljivi statistični podatki. V ta namen je nujno, da se različne kategorije klasifikacije dejavnosti v Skupnosti v vseh državah članicah razlagajo enako.

(5)

Zanesljive in primerljive statistične podatke potrebujejo podjetja pri ocenjevanju svoje konkurenčnosti, in so koristni ustanovam Skupnosti pri preprečevanju izkrivljanja konkurence.

(6)

Uvedba revidirane skupne statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti ne zavezuje držav članic, da zbirajo, objavljajo ali predložijo podatke. Samo če države članice uporabljajo klasifikacije dejavnosti, ki so povezane s klasifikacijo Skupnosti, je mogoče zagotoviti zanesljive, hitre, prilagodljive in podrobne integrirane podatke, potrebne za upravljanje notranjega trga.

(7)

Treba bi bilo sprejeti določbe, ki bi državam članicam omogočale, da z namenom izpolnitve nacionalnih zahtev v svoje nacionalne klasifikacije vključijo dodatne kategorije na podlagi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Skupnosti.

(8)

Zaradi mednarodne primerljivosti gospodarskih statistik bi morale države članice in institucije Skupnosti uporabljati klasifikacije gospodarskih dejavnosti, ki so neposredno povezane z Mednarodno standardno klasifikacijo vseh gospodarskih dejavnosti (ISIC) Rev. 4, kakor jo je sprejela Statistična komisija Združenih narodov.

(9)

Uporaba klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Skupnosti zahteva, da Komisiji pri delu pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom (4), zlasti pri proučevanju težav, ki izhajajo iz uveljavljanja NACE Rev. 2, kar zagotavlja popolnoma usklajen prehod z NACE Rev. 1 na NACE Rev. 2 ter pripravo prihodnjih sprememb v NACE Rev. 2.

(10)

Uredba Sveta (EGS) št. 2186/93 (5) je vzpostavila skupni okvir za uvedbo statističnega poslovnega registra z usklajenimi opredelitvami, značilnostmi, področjem uporabe in postopki ažuriranja.

(11)

Uvedba revidirane statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti pomeni, da je treba spremeniti predvsem različna sklicevanja na NACE Rev. 1 ter dopolniti številne ustrezne instrumente. Zato je treba spremeniti naslednje instrumente: Uredbo (EGS) št. 3037/90, Uredbo Sveta (EGS) št. 3924/91 z dne 19. decembra 1991 o uvedbi analize industrijske proizvodnje na ravni Skupnosti (6), Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 58/97 z dne 20. decembra 1996 o strukturni statistiki podjetij (7), Uredbo Sveta (ES) št. 1165/98 z dne 19. maja 1998 o kratkoročnih statističnih kazalcih (8), Uredbo Sveta (ES) št. 1172/98 z dne 25. maja 1998 o statističnih poročilih v zvezi s cestnim prevozom blaga (9), Uredbo Sveta (ES) št. 530/1999 z dne 9. marca 1999 o strukturni statistiki plačil in stroškov dela (10), Uredbo št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2002 o statistiki odpadkov (11), Uredbo (ES) št. 450/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2003 o indeksu stroškov dela (12), Uredbo (ES) št. 48/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. decembra 2003 o pripravi letne statistike Skupnosti o jeklarski industriji za referenčna leta 2003-2009 (13), Uredbo (ES) št. 808/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo (14) in Uredbo (ES) št. 1552/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o statistiki v zvezi s poklicnim usposabljanjem v podjetjih (15).

(12)

Pred prehodom na NACE Rev. 2 je treba spremeniti številne instrumente Skupnosti po posebnih postopkih, ki se uporabljajo zanje, in sicer: Uredbo Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (16); Uredbo (ES) št. 138/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. decembra 2003 o ekonomskih računih za kmetijstvo v Skupnosti (17); in Uredbo (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb (18).

(13)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o postopkih za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (19).

(14)

Zlasti bi bilo treba Komisiji dodeliti pooblastila za spremembe ali dopolnitve NACE Rev. 2, da bi se upoštevalo tehnološki in gospodarski razvoj ali zaradi uskladitve z drugimi gospodarskimi in socialnimi klasifikacijami. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spremembi nebistvenih sestavin te uredbe ali dopolnitvi z novimi nebistvenimi sestavinami, bi jih bilo treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(15)

Ker cilja te uredbe, in sicer oblikovanja skupnih statističnih standardov, ki dovoljujejo pridobivanje usklajenih podatkov, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker ta cilj lažje doseže Skupnost, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja.

(16)

Opravljena so bila posvetovanja z Odborom za statistični program –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

ODDELEK I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta uredba uvaja skupno statistično klasifikacijo gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, v nadaljevanju „NACE Rev. 2“. Ta klasifikacija zagotovi, da klasifikacije Skupnosti ustrezajo gospodarski stvarnosti in spodbuja primerljivost med nacionalnimi, skupnostnimi in mednarodnimi klasifikacijami in nacionalnimi, skupnostnimi in mednarodnimi statistikami.

2.   Ta uredba se uporablja samo pri uporabi klasifikacije za statistične namene.

Člen 2

NACE Rev. 2

1.   NACE Rev. 2 obsega:

(a)

prvo raven, ki obsega poglavja, opredeljena z abecedno šifro (področja);

(b)

drugo raven, ki obsega poglavja, opredeljena z dvomestno številčno šifro (oddelki);

(c)

tretjo raven, ki obsega poglavja, opredeljena s trimestno številčno šifro (skupine);

(d)

četrto raven, ki obsega poglavja, opredeljena s štirimestno številčno šifro (razredi).

2.   NACE Rev. 2 je naveden v Prilogi I.

Člen 3

Uporaba NACE Rev. 2

Komisija uporablja NACE Rev. 2 za vse statistike, razvrščene po gospodarskih dejavnostih.

Člen 4

Nacionalne klasifikacije gospodarskih dejavnosti

1.   Statistike držav članic, ki se predložijo po gospodarskih dejavnostih, se izdelujejo z uporabo NACE Rev. 2 ali nacionalne klasifikacije na podlagi NACE Rev. 2.

2.   Nacionalne klasifikacije lahko vključujejo dodatna poglavja in ravni ter uporabljajo drugačne šifre. Vsaka raven, razen najvišje, obsega bodisi enaka poglavja kot ustrezna raven NACE Rev. 2 bodisi poglavja z enako razčlenitvijo kot NACE Rev. 2.

3.   Države članice pošljejo osnutke dokumentov, ki opredeljujejo ali spreminjajo njihove nacionalne klasifikacije, Komisiji v odobritev pred njihovo objavo. Komisija v dveh mesecih preveri skladnost teh osnutkov z odstavkom 2. Komisija posreduje odobrene nacionalne klasifikacije drugim državam članicam v vednost. Nacionalne klasifikacije držav članic vsebujejo povezovalne tabele med nacionalnimi klasifikacijami in NACE Rev. 2.

4.   Kadar določena poglavja NACE Rev. 2 niso združljiva z nacionalno gospodarsko strukturo, lahko Komisija državo članico pooblasti, da za določen sektor uporablja agregat poglavij NACE Rev. 2.

Zadevna država članica mora za pridobitev takšnega pooblastila predložiti vse podatke, ki jih Komisija potrebuje za proučitev njenega zahtevka. Komisija odloči v treh mesecih.

Ne glede na določbe odstavka 2 pa takšno pooblastilo zadevni državi članici ne daje pravice, da agregatna poglavja razdeli drugače kot NACE Rev. 2.

5.   Komisija skupaj z zadevno državo članico redno pregleduje pooblastila iz odstavka 4 in tako sproti preverja njihovo utemeljenost.

Člen 5

Dejavnosti Komisije

Komisija v sodelovanju z državami članicami zagotovi razširjanje, vzdrževanje in uveljavljanje NACE Rev. 2, zlasti:

(a)

s pripravo, posodobitvijo in objavo pojasnil za NACE Rev. 2;

(b)

s pripravo in objavljanjem smernic za razvrščanje statističnih enot v skladu z NACE Rev. 2;

(c)

z objavo povezovalnih tabel med NACE Rev. 1.1 in NACE Rev. 2 in med NACE Rev. 2 in NACE Rev. 1.1; in

(d)

s prizadevanjem za izboljšanje skladnosti z drugimi socialnimi in gospodarskimi klasifikacijami.

Člen 6

Izvedbeni ukrepi

1.   Naslednji ukrepi za izvajanje NACE Rev. 2 se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 7(2):

(a)

odločitve v primeru težav, ki izhajajo iz izvajanja NACE Rev. 2, vključno z dodelitvijo gospodarskih dejavnosti določenim razredom; in

(b)

tehnični ukrepi za zagotovitev popolnoma usklajenega prehoda z NACE Rev. 1.1 na NACE Rev. 2, zlasti v zvezi s prekinitvami časovnih vrst, vključno z dvojnim poročanjem in izračunavanjem časovnih vrst za nazaj.

2.   Ukrepi v zvezi z NACE Rev. 2 glede spremembe ali dopolnitve nebistvenih sestavin te uredbe, ki so namenjene za naslednje namene, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(3):

(a)

upoštevanje tehnološkega ali gospodarskega razvoja; in

(b)

usklajevanje z drugimi gospodarskimi in socialnimi klasifikacijami.

3.   Treba je opozoriti na to, da so koristi posodabljanja NACE Rev. 2 večje od njihovih stroškov ter da dodatni stroški in obremenitve ostanejo na sprejemljivi ravni.

Člen 7

Odbor

1.   Komisiji pri delu pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom 89/382/EGS, Euratom.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabi postopek, določen v členih 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok, določen v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabi postopek, določen v členih od 5a(1) do (4) in členu 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 8

Izvajanje NACE Rev. 2

1.   Statistične enote, navedene v poslovnih registrih, kakor so določene z Uredbo (EGS) št. 2186/93, se razvrščajo po NACE Rev. 2.

2.   Statistike o gospodarskih dejavnostih, ki se opravljajo po 1. januarju 2008, države članice izdelujejo v skladu z NACE Rev. 2 ali v skladu z nacionalno klasifikacijo na podlagi NACE Rev. 2 v skladu s členom 4.

3.   Z odstopanjem od odstavka 2, se kratkoročni statistični kazalci iz Uredbe (ES) št. 1165/98 in indeks stroškov dela iz Uredbe (ES) št. 450/2003, izoblikujejo v skladu z NACE Rev. 2, od 1. januarja 2009 naprej.

4.   Določba odstavka 2 se ne uporabi pri izdelavi naslednjih statistik:

(a)

statistike nacionalnih računov v okviru Uredbe (ES) št. 2223/96;

(b)

ekonomski računi za kmetijstvo v okviru Uredbe (ES) št. 138/2004; in

(c)

statistike plačilnih bilanc, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb v okviru Uredbe (ES) št. 184/2005.

ODDELEK II

SPREMEMBE POVEZANIH AKTOV

Člen 9

Spremembe Uredbe (EGS) št. 3037/90

Členi 3, 10 in 12 Uredbe (EGS) št. 3037/90 se črtajo.

Člen 10

Spremembe Uredbe (EGS) št. 3924/91

Uredba (EGS) št. 3924/91 se spremeni:

1)

„NACE Rev. 1“ se v vsem besedilu nadomesti z „NACE Rev. 2“.

2)

Člen 2(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Področje analize iz člena 1 zajema dejavnosti iz področij B in C klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE Rev. 2)“.

Člen 11

Spremembe Uredbe (ES, Euratom) št. 58/97

Uredba (ES, Euratom) št. 58/97 se spremeni:

1)

„NACE Rev. 1“ se nadomesti z „NACE Rev. 2“ v vsem besedilu in prilogah, razen v Prilogi I, oddelek 10 „Poročila in pilotne študije“, Prilogi 3, oddelek 5 „Prvo referenčno leto“ in Prilogi 3, oddelek 9 „Poročila in pilotne študije“, kjer se sklicevanje na „NACE Rev. 1“ ohrani.

2)

Člen 3(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Ta uredba zajema vse tržne dejavnosti v področjih B do N in P do S statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE Rev. 2).“.

3)

Priloge k Uredbi se spremenijo v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 12

Spremembe Uredbe (ES) št. 1165/98

Uredba (EGS) št. 1165/98 se spremeni:

1)

Člen 2(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Ta uredba se uporablja za vse tržne dejavnosti v področjih B do N in P do S statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE Rev. 2).“.

2)

Členu 17 se dodata naslednji točki:

„(k)

prvo bazno leto, ki se uporabi za časovne vrste v NACE Rev. 2;

(l)

za časovne vrste pred letom 2009, ki jih je treba posredovati po NACE Rev. 2, raven podrobnosti, obliko, prvo referenčno obdobje in referenčno obdobje.“.

3)

Priloge k Uredbi se spremenijo v skladu s Prilogo III k tej uredbi.

Člen 13

Sprememba Uredbe (ES) št. 1172/98

V Uredbi (ES) št. 1172/98 se izraza „NACE Rev. 1“ in „NACE Rev. 1.1“ v vsem besedilu in prilogah nadomestita z „NACE Rev. 2“.

Člen 14

Sprememba Uredbe (ES) št. 530/1999

Uredba (EGS) št. 530/1999 se spremeni:

1)

„NACE Rev. 1“ se v vsem besedilu nadomesti z „NACE Rev. 2“.

2)

V členu 3:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Statistika zajema vse gospodarske dejavnosti, opredeljene v področju B (Rudarstvo), C (Predelovalne dejavnosti), D (Oskrba z električno energijo, plinom in paro), E (Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja), F (Gradbeništvo), G (Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil), H (Promet in skladiščenje), I (Gostinstvo), J (Informacijske in komunikacijske dejavnosti), K (Finančne in zavarovalniške dejavnosti), L (Poslovanje z nepremičninami), M (Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti), N (Druge raznovrstne poslovne dejavnosti), P (Izobraževanje), Q (Zdravstvo in socialno varstvo), R (Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti) in S (Druge dejavnosti) statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE Rev. 2).“

(b)

odstavek 2 se črta.

Člen 15

Sprememba Uredbe (ES) št. 2150/2002

Uredba (ES) št. 2150/2002 se spremeni:

1)

„NACE Rev. 1“ in „NACE Rev. 1.1“ se v vsem besedilu in prilogah nadomestita z „NACE Rev. 2“.

2)

Priloga 1 k Uredbi (ES) št. 2150/2002 se spremeni v skladu s Prilogo IV k tej uredbi.

Člen 16

Sprememba Uredbe (ES) št. 450/2003

Uredba (ES) št. 450/2003 se spremeni:

1)

„NACE Rev. 1“ se v vsem besedilu nadomesti z „NACE Rev. 2“.

2)

Člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za vse dejavnosti, opredeljene v področjih B do S NACE Rev. 2.

2.   Vključitev gospodarskih dejavnosti, opredeljenih v področjih O do S NACE Rev. 2, v področje uporabe te uredbe se določi v skladu s postopkom iz člena 12(2), pri čemer se upoštevajo študije izvedljivosti, opredeljene v členu 10.“.

3)

Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Pogostnost in podatki za nazaj

1.   Podatki za indeks stroškov dela se v skladu z NACE Rev. 2 prvič zberejo za prvo četrtletje 2009, potem pa za vsako četrtletje (s koncem 31. marca, 30. junija, 30. septembra in 31. decembra posameznega leta).

2.   Države članice dajo na voljo podatke za nazaj od prvega četrtletja 2000 do četrtega četrtletja 2008. Podatki za nazaj se predložijo za vsako področje od B do N NACE Rev. 2 in za stroške dela, navedene v členu 4(1).“.

4)

Člen 6(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Podatki za nazaj iz člena 5 se Komisiji (Eurostatu) posredujejo hkrati z indeksom stroškov dela za prvo četrtletje 2009.“.

5)

V členu 11 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

vključitev področij O do S NACE Rev. 2 (člen 3);“.

Člen 17

Sprememba Uredbe (ES) št. 48/2004

Prvi odstavek člena 3 Uredbe (ES) št. 48/2004 se nadomesti z naslednjim:

„Ta uredba zajema podatke o jeklarski industriji, ki je opredeljena kot skupina 24.1 statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE Rev. 2).“.

Člen 18

Sprememba Uredbe (ES) št. 808/2004

Priloga I k Uredbi (ES) št. 808/2004 se spremeni v skladu s Prilogo V k tej uredbi.

Člen 19

Sprememba Uredbe (ES) št. 1552/2005

Uredba (ES) št. 1552/2005 se spremeni:

1)

„NACE Rev. 1.1“ se v vsem besedilu nadomesti z „NACE Rev. 2“.

2)

Člen 2(2) se črta.

3)

Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Področje uporabe statistike

Statistika o poklicnem usposabljanju v podjetjih zajema vsaj gospodarske dejavnosti, opredeljene v področjih B do N in R do S NACE Rev. 2.“.

ODDELEK III

KONČNE DOLOČBE

Člen 20

Prehodne določbe

Zaradi upoštevanja zahtev Uredbe (ES, Euratom) št. 58/97 države članice posredujejo Komisiji (Eurostatu) strukturno statistiko podjetij za koledarsko leto 2008 na podlagi NACE Rev. 1.1 in NACE Rev. 2.

Za vsako prilogo k Uredbi (ES, Euratom) št. 58/97 se seznam značilnosti in zahtevane razčlenitve, ki se jih posreduje v skladu z NACE Rev. 1.1, določijo v skladu s postopkom iz člena 13 navedene uredbe.

Člen 21

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredna uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. december 2006.

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


(1)  UL C 79, 1.4.2006, str. 31.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 12. oktobra 2006.(še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 19. decembra 2006.

(3)  UL L 293, 24.10.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(4)  UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

(5)  UL L 196, 5.8.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(6)  UL L 374, 31.12.1991, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(7)  UL L 14, 17.1.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(8)  UL L 162, 5.6.1998, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1503/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 281, 12.10.2006, str. 15).

(9)  UL L 163, 6.6.1998, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(10)  UL L 63, 12.3.1999, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(11)  UL L 332, 9.12.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 783/2005 (UL L 131, 25.5.2005, str. 38).

(12)  UL L 69, 13.3.2003, str. 1.

(13)  UL L 7, 13.1.2004, str. 1.

(14)  UL L 143, 30.4.2004, str. 49.

(15)  UL L 255, 30.9.2005, str. 1.

(16)  UL L 310, 30.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1267/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 180, 18.7.2003, str. 1).

(17)  UL L 33, 5.2.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 909/2006 (UL L 168, 21.6.2006, str. 14).

(18)  UL L 35, 8.2.2005, str. 23. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 602/2006 (UL L 106, 19.4.2006, str. 10).

(19)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).


PRILOGA I

NACE REV. 2

 

 

 

 

* del

Oddelek

Skupina

Razred

 

ISIC

Rev. 4

 

 

 

PODROČJE A – KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

 

01

 

 

Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve

 

 

01.1

 

Pridelovanje netrajnih rastlin

 

 

 

01.11

Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic

0111

 

 

01.12

Pridelovanje riža

0112

 

 

01.13

Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic

0113

 

 

01.14

Pridelovanje sladkornega trsa

0114

 

 

01.15

Pridelovanje tobaka

0115

 

 

01.16

Pridelovanje rastlin za vlakna

0116

 

 

01.19

Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin

0119

 

01.2

 

Gojenje trajnih nasadov

 

 

 

01.21

Vinogradništvo

0121

 

 

01.22

Gojenje tropskega in subtropskega sadja

0122

 

 

01.23

Gojenje citrusov

0123

 

 

01.24

Gojenje pečkatega in koščičastega sadja

0124

 

 

01.25

Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic

0125

 

 

01.26

Pridelovanje oljnih sadežev

0126

 

 

01.27

Gojenje rastlin za izdelavo napitkov

0127

 

 

01.28

Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin

0128

 

 

01.29

Gojenje drugih trajnih nasadov

0129

 

01.3

 

Razmnoževanje rastlin

 

 

 

01.30

Razmnoževanje rastlin

0130

 

01.4

 

Živinoreja

 

 

 

01.41

Prireja mleka

0141*

 

 

01.42

Druga govedoreja

0141*

 

 

01.43

Konjereja

0142

 

 

01.44

Reja kamel

0143

 

 

01.45

Reja drobnice

0144

 

 

01.46

Prašičereja

0145

 

 

01.47

Reja perutnine

0146

 

 

01.49

Reja drugih živali

0149

 

01.5

 

Mešano kmetijstvo

 

 

 

01.50

Mešano kmetijstvo

0150

 

01.6

 

Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov

 

 

 

01.61

Storitve za rastlinsko pridelavo

0161

 

 

01.62

Storitve za živinorejo, razen veterinarskih

0162

 

 

01.63

Priprava pridelkov

0163

 

 

01.64

Obdelava semen

0164

 

01.7

 

Lovstvo

 

 

 

01.70

Lovstvo

0170

02

 

 

Gozdarstvo

 

 

02.1

 

Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti

 

 

 

02.10

Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti

0210

 

02.2

 

Sečnja

 

 

 

02.20

Sečnja

0220

 

02.3

 

Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa

 

 

 

02.30

Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa

0230

 

02.4

 

Storitve za gozdarstvo

 

 

 

02.40

Storitve za gozdarstvo

0240

03

 

 

Ribištvo in gojenje vodnih organizmov

 

 

03.1

 

Ribištvo

 

 

 

03.11

Morsko ribištvo

0311

 

 

03.12

Sladkovodno ribištvo

0312

 

03.2

 

Gojenje vodnih organizmov

 

 

 

03.21

Gojenje morskih organizmov

0321

 

 

03.22

Gojenje sladkovodnih organizmov

0322

 

 

 

PODROČJE B – RUDARSTVO

 

05

 

 

Pridobivanje premoga

 

 

05.1

 

Pridobivanje črnega premoga

 

 

 

05.10

Pridobivanje črnega premoga

0510

 

05.2

 

Pridobivanje rjavega premoga in lignita

 

 

 

05.20

Pridobivanje rjavega premoga in lignita

0520

06

 

 

Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina

 

 

06.1

 

Pridobivanje surove nafte

 

 

 

06.10

Pridobivanje surove nafte

0610

 

06.2

 

Pridobivanje zemeljskega plina

 

 

 

06.20

Pridobivanje zemeljskega plina

0620

07

 

 

Pridobivanje rud

 

 

07.1

 

Pridobivanje železove rude

 

 

 

07.10

Pridobivanje železove rude

0710

 

07.2

 

Pridobivanje rud neželeznih kovin

 

 

 

07.21

Pridobivanje uranove in torijeve rude

0721

 

 

07.29

Pridobivanje rud drugih neželeznih kovin

0729

08

 

 

Pridobivanje rudnin in kamnin

 

 

08.1

 

Pridobivanje kamna, peska in gline

 

 

 

08.11

Pridobivanje kamna

0810*

 

 

08.12

Pridobivanje gramoza, peska, gline

0810*

 

08.9

 

Pridobivanje drugih rudnin in kamnin

 

 

 

08.91

Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila

0891

 

 

08.92

Pridobivanje šote

0892

 

 

08.93

Pridobivanje soli

0893

 

 

08.99

Drugo pridobivanje rudnin in kamnin

0899

09

 

 

Storitve za rudarstvo

 

 

09.1

 

Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina

 

 

 

09.10

Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina

0910

 

09.9

 

Storitve za drugo rudarjenje

 

 

 

09.90

Storitve za drugo rudarjenje

 

 

 

 

PODROČJE C – PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

 

10

 

 

Proizvodnja živil

 

 

10.1

 

Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov

 

 

 

10.11

Proizvodnja mesa, razen perutninskega

1010*

 

 

10.12

Proizvodnja perutninskega mesa

1010*

 

 

10.13

Proizvodnja mesnih izdelkov

1010*

 

10.2

 

Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev

 

 

 

10.20

Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev

1020

 

10.3

 

Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

 

 

 

10.31

Predelava in konzerviranje krompirja

1030*

 

 

10.32

Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov

1030*

 

 

10.39

Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

1030*

 

10.4

 

Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob

 

 

 

10.41

Proizvodnja olja in maščob

1040*

 

 

10.42

Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob

1040*

 

10.5

 

Predelava mleka

 

 

 

10.51

Mlekarstvo in sirarstvo

1050*

 

 

10.52

Proizvodnja sladoleda

1050*

 

10.6

 

Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov

 

 

 

10.61

Mlinarstvo

1061

 

 

10.62

Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov

1062

 

10.7

 

Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin

 

 

 

10.71

Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

1071*

 

 

10.72

Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic

1071*

 

 

10.73

Proizvodnja testenin

1074

 

10.8

 

Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov

 

 

 

10.81

Proizvodnja sladkorja

1072

 

 

10.82

Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov

1073

 

 

10.83

Predelava čaja in kave

1079*

 

 

10.84

Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov

1079*

 

 

10.85

Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov

1075

 

 

10.86

Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil

1079*

 

 

10.89

Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih

1079*

 

10.9

 

Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali

 

 

 

10.91

Proizvodnja krmil

1080*

 

 

10.92

Proizvodnja hrane za hišne živali

1080*

11

 

 

Proizvodnja pijač

 

 

11.0

 

Proizvodnja pijač

 

 

 

11.01

Proizvodnja žganih pijač

1101

 

 

11.02

Proizvodnja vina iz grozdja

1102*

 

 

11.03

Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač

1102*

 

 

11.04

Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja

1102*

 

 

11.05

Proizvodnja piva

1103*

 

 

11.06

Proizvodnja slada

1103*

 

 

11.07

Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod

1104

12

 

 

Proizvodnja tobačnih izdelkov

 

 

12.0

 

Proizvodnja tobačnih izdelkov

 

 

 

12.00

Proizvodnja tobačnih izdelkov

1200

13

 

 

Proizvodnja tekstilij

 

 

13.1

 

Priprava in predenje tekstilnih vlaken

 

 

 

13.10

Priprava in predenje tekstilnih vlaken

 

 

13.2

 

Tkanje tekstilij

 

 

 

13.20

Tkanje tekstilij

1312

 

13.3

 

Dodelava tekstilij

 

 

 

13.30

Dodelava tekstilij

1313

 

13.9

 

Proizvodnja drugih tekstilij

 

 

 

13.91

Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov

1391

 

 

13.92

Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil

1392

 

 

13.93

Proizvodnja preprog

1393

 

 

13.94

Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež

1394

 

 

13.95

Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil

1399*

 

 

13.96

Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila

1399*

 

 

13.99

Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij

1399*

14

 

 

Proizvodnja oblačil

 

 

14.1

 

Proizvodnja oblačil, razen krznenih

 

 

 

14.11

Proizvodnja usnjenih oblačil

1410*

 

 

14.12

Proizvodnja delovnih oblačil

1410*

 

 

14.13

Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil

1410*

 

 

14.14

Proizvodnja spodnjega perila

1410*

 

 

14.19

Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov

1410*

 

14.2

 

Proizvodnja krznenih izdelkov

 

 

 

14.20

Proizvodnja krznenih izdelkov

1420

 

14.3

 

Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil

 

 

 

14.31

Proizvodnja nogavic

1430*

 

 

14.39

Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil

1430*

15

 

 

Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov

 

 

15.1

 

Strojenje in dodelava usnja in krzna; proizvodnja potovalne galanterije in sedlarskih izdelkov

 

 

 

15.11

Strojenje in dodelava usnja in krzna

1511

 

 

15.12

Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov

1512

 

15.2

 

Proizvodnja obutve

 

 

 

15.20

Proizvodnja obutve

1520

16

 

 

Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva

 

 

16.1

 

Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa

 

 

 

16.10

Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa

1610

 

16.2

 

Proizvodnja lesenih, plutovinastih, pletarskih izdelkov

 

 

 

16.21

Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa

1621

 

 

16.22

Proizvodnja sestavljenega parketa

1622*

 

 

16.23

Stavbno mizarstvo in tesarstvo

1622*

 

 

16.24

Proizvodnja lesene embalaže

1623

 

 

16.29

Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja

1629

17

 

 

Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja

 

 

17.1

 

Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona

 

 

 

17.11

Proizvodnja vlaknin

1701*

 

 

17.12

Proizvodnja papirja in kartona

1701*

 

17.2

 

Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona

 

 

 

17.21

Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže

1702

 

 

17.22

Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja

1709*

 

 

17.23

Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja

1709*

 

 

17.24

Proizvodnja tapet

1709*

 

 

17.29

Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona

1709*

18

 

 

Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

 

 

18.1

 

Tiskarstvo in z njim povezane storitve

 

 

 

18.11

Tiskanje časopisov

1811*

 

 

18.12

Drugo tiskanje

1811*

 

 

18.13

Priprava za tisk in objavo

1812*

 

 

18.14

Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti

1812*

 

18.2

 

Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

 

 

 

18.20

Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

1820

19

 

 

Proizvodnja koksa in naftnih derivatov

 

 

19.1

 

Proizvodnja koksa

 

 

 

19.10

Proizvodnja koksa

1910

 

19.2

 

Proizvodnja naftnih derivatov

 

 

 

19.20

Proizvodnja naftnih derivatov

1920

20

 

 

Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov

 

 

20.1

 

Proizvodnja osnovnih kemikalij, gnojil in dušikovih spojin, plastičnih mas in sintetičnega kavčuka v primarni obliki

 

 

 

20.11

Proizvodnja tehničnih plinov

2011*

 

 

20.12

Proizvodnja barvil in pigmentov

2011*

 

 

20.13

Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij

2011*

 

 

20.14

Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij

2011*

 

 

20.15

Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin

2012

 

 

20.16

Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki

2013*

 

 

20.17

Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki

2013*

 

20.2

 

Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov

 

 

 

20.20

Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov

2021

 

20.3

 

Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov

 

 

 

20.30

Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov

2022

 

20.4

 

Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev

 

 

 

20.41

Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev

2023*

 

 

20.42

Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev

2023*

 

20.5

 

Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov

 

 

 

20.51

Proizvodnja razstreliv

2029*

 

 

20.52

Proizvodnja sredstev za lepljenje

2029*

 

 

20.53

Proizvodnja eteričnih olj

2029*

 

 

20.59

Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov

2029*

 

20.6

 

Proizvodnja umetnih vlaken

 

 

 

20.60

Proizvodnja umetnih vlaken

2030

21

 

 

Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov

 

 

21.1

 

Proizvodnja farmacevtskih surovin

 

 

 

21.10

Proizvodnja farmacevtskih surovin

2100*

 

21.2

 

Proizvodnja farmacevtskih preparatov

 

 

 

21.20

Proizvodnja farmacevtskih preparatov

2100*

22

 

 

Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas

 

 

22.1

 

Proizvodnja izdelkov iz gume

 

 

 

22.11

Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila

2211

 

 

22.19

Proizvodnja drugih izdelkov iz gume

2219

 

22.2

 

Proizvodnja plastičnih izdelkov

 

 

 

22.21

Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas

2220*

 

 

22.22

Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas

2220*

 

 

22.23

Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo

2220*

 

 

22.29

Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas

2220*

23

 

 

Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov

 

 

23.1

 

Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov

 

 

 

23.11

Proizvodnja ravnega stekla

2310*

 

 

23.12

Oblikovanje in obdelava ravnega stekla

2310*

 

 

23.13

Proizvodnja votlega stekla

2310*

 

 

23.14

Proizvodnja steklenih vlaken

2310*

 

 

23.19

Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov

2310*

 

23.2

 

Proizvodnja ognjevzdržne keramike

 

 

 

23.20

Proizvodnja ognjevzdržne keramike

2391

 

23.3

 

Proizvodnja neognjevzdržne gradbene keramike

 

 

 

23.31

Proizvodnja keramičnih ploščic in oblog

2392*

 

 

23.32

Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline

2392*

 

23.4

 

Proizvodnja drugih izdelkov iz keramike in porcelana

 

 

 

23.41

Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike

2393*

 

 

23.42

Proizvodnja sanitarne keramike

2393*

 

 

23.43

Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike

2393*

 

 

23.44

Proizvodnja druge tehnične keramike

2393*

 

 

23.49

Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov

2393*

 

23.5

 

Proizvodnja cementa, apna, mavca

 

 

 

23.51

Proizvodnja cementa

2394*

 

 

23.52

Proizvodnja apna in mavca

2394*

 

23.6

 

Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca

 

 

 

23.61

Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo

2395*

 

 

23.62

Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo

2395*

 

 

23.63

Proizvodnja sveže betonske mešanice

2395*

 

 

23.64

Proizvodnja malte

2395*

 

 

23.65

Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa

2395*

 

 

23.69

Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca

2395*

 

23.7

 

Obdelava naravnega kamna

 

 

 

23.70

Obdelava naravnega kamna

2396

 

23.9

 

Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov

 

 

 

23.91

Proizvodnja brusilnih sredstev

2399*

 

 

23.99

Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov

2399*

24

 

 

Proizvodnja kovin

 

 

24.1

 

Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin

 

 

 

24.10

Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin

2410*

 

24.2

 

Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov

 

 

 

24.20

Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov

2410*

 

24.3

 

Druga primarna predelave železa in jekla

 

 

 

24.31

Hladno vlečenje profilov

2410*

 

 

24.32

Hladno valjanje traku

2410*

 

 

24.33

Hladno oblikovanje profilov in pregibanje

2410*

 

 

24.34

Hladno vlečenje žice

2410*

 

24.4

 

Proizvodnja plemenitih in drugih neželeznih kovin

 

 

 

24.41

Proizvodnja plemenitih kovin

2420*

 

 

24.42

Proizvodnja aluminija

2420*

 

 

24.43

Proizvodnja svinca, cinka in kositra

2420*

 

 

24.44

Proizvodnja bakra

2420*

 

 

24.45

Proizvodnja drugih neželeznih kovin

2420*

 

 

24.46

Proizvodnja jedrskega goriva

2420*

 

24.5

 

Livarstvo

 

 

 

24.51

Litje železa

2431*

 

 

24.52

Litje jekla

2431*

 

 

24.53

Litje lahkih kovin

2432*

 

 

24.54

Litje drugih neželeznih kovin

2432*

25

 

 

Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav

 

 

25.1

 

Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov

 

 

 

25.11

Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov

2511*

 

 

25.12

Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva

2511*

 

25.2

 

Proizvodnja kotlov za centralno ogrevanje, kovinskih rezervoarjev in cistern

 

 

 

25.21

Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje

2512*

 

 

25.29

Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern

2512*

 

25.3

 

Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje

 

 

 

25.30

Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje

2513

 

25.4

 

Proizvodnja orožja in streliva

 

 

 

25.40

Proizvodnja orožja in streliva

2520

 

25.5

 

Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija

 

 

 

25.50

Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija

2591

 

25.6

 

Površinska obdelava in prekrivanje kovin; mehanska obdelava kovin

 

 

 

25.61

Površinska obdelava in prekrivanje kovin

2592*

 

 

25.62

Mehanska obdelava kovin

2592*

 

25.7

 

Proizvodnja jedilnega pribora, ključavnic, okovja, orodja

 

 

 

25.71

Proizvodnja rezil in jedilnega pribora

2593*

 

 

25.72

Proizvodnja ključavnic, okovja

2593*

 

 

25.73

Proizvodnja orodja

2593*

 

25.9

 

Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov

 

 

 

25.91

Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod

2599*

 

 

25.92

Proizvodnja lahke kovinske embalaže

2599*

 

 

25.93

Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti

2599*

 

 

25.94

Proizvodnja vijačnega materiala, vezi

2599*

 

 

25.99

Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov

2599*

26

 

 

Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov

 

 

26.1

 

Proizvodnja elektronskih komponent in plošč

 

 

 

26.11

Proizvodnja elektronskih komponent

2610*

 

 

26.12

Proizvodnja elektronskih plošč

2610*

 

26.2

 

Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav

 

 

 

26.20

Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav

2620

 

26.3

 

Proizvodnja komunikacijskih naprav

 

 

 

26.30

Proizvodnja komunikacijskih naprav

2630

 

26.4

 

Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo

 

 

 

26.40

Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo

2640

 

26.5

 

Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav; proizvodnja ur

 

 

 

26.51

Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov in naprav

2651

 

 

26.52

Proizvodnja ur

2652

 

26.6

 

Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav

 

 

 

26.60

Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav

2660

 

26.7

 

Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme

 

 

 

26.70

Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme

2670

 

26.8

 

Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa

 

 

 

26.80

Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa

2680

27

 

 

Proizvodnja električnih naprav

 

 

27.1

 

Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev, transformatorjev ter naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike

 

 

 

27.11

Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev

2710*

 

 

27.12

Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike

2710*

 

27.2

 

Proizvodnja baterij in akumulatorjev

 

 

 

27.20

Proizvodnja baterij in akumulatorjev

2720

 

27.3

 

Proizvodnja oplaščenih vodnikov in naprav za ožičenje

 

 

 

27.31

Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken

2731

 

 

27.32

Proizvodnja drugih električnih kablov in žic

2732

 

 

27.33

Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje

2733

 

27.4

 

Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo

 

 

 

27.40

Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo

2740

 

27.5

 

Proizvodnja gospodinjskih naprav

 

 

 

27.51

Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav

2750*

 

 

27.52

Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav

2750*

 

27.9

 

Proizvodnja drugih električnih naprav

 

 

 

27.90

Proizvodnja drugih električnih naprav

 

28

 

 

Proizvodnja drugih strojev in naprav

 

 

28.1

 

Proizvodnja strojev za splošne namene

 

 

 

28.11

Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila

2811

 

 

28.12

Proizvodnja naprav za fluidno tehniko

2812

 

 

28.13

Proizvodnja črpalk in kompresorjev

2813*

 

 

28.14

Proizvodnja pip in ventilov

2813*

 

 

28.15

Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije

2814

 

28.2

 

Proizvodnja drugih naprav za splošne namene

 

 

 

28.21

Proizvodnja peči in gorilnikov

2815

 

 

28.22

Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav

2816

 

 

28.23

Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)

2817

 

 

28.24

Proizvodnja ročnih strojev in naprav

2818

 

 

28.25

Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva

2819*

 

 

28.29

Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene

2819*

 

28.3

 

Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev

 

 

 

28.30

Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev

2821

 

28.4

 

Proizvodnja obdelovalnih strojev

 

 

 

28.41

Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin

2822*

 

 

28.49

Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev

2822*

 

28.9

 

Proizvodnja drugih strojev za posebne namene

 

 

 

28.91

Proizvodnja metalurških strojev

2823

 

 

28.92

Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev

2824

 

 

28.93

Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo

2825

 

 

28.94

Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo

2826

 

 

28.95

Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona

2829*

 

 

28.96

Proizvodnja strojev za plastiko in gumo

2829*

 

 

28.99

Proizvodnja strojev za druge posebne namene

 

29

 

 

Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic

 

 

29.1

 

Proizvodnja motornih vozil

 

 

 

29.10

Proizvodnja motornih vozil

2910

 

29.2

 

Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic

 

 

 

29.20

Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic

2920

 

29.3

 

Proizvodnja delov in opreme za motorna vozila

 

 

 

29.31

Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila

2930*

 

 

29.32

Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila

2930*

30

 

 

Proizvodnja drugih vozil in plovil

 

 

30.1

 

Gradnja ladij in čolnov

 

 

 

30.11

Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij

3011

 

 

30.12

Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport

3012

 

30.2

 

Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil

 

 

 

30.20

Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil

3020

 

30.3

 

Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil

 

 

 

30.30

Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil

3030

 

30.4

 

Proizvodnja bojnih vozil

 

 

 

30.40

Proizvodnja bojnih vozil

3040

 

30.9

 

Proizvodnja drugih vozil

 

 

 

30.91

Proizvodnja motornih koles

3091

 

 

30.92

Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov

3092

 

 

30.99

Proizvodnja vprežnih in drugih vozil

3099

31

 

 

Proizvodnja pohištva

 

 

31.0

 

Proizvodnja pohištva

 

 

 

31.01

Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore

3100*

 

 

31.02

Proizvodnja kuhinjskega pohištva

3100*

 

 

31.03

Proizvodnja žimnic

3100*

 

 

31.09

Proizvodnja drugega pohištva

3100*

32

 

 

Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti

 

 

32.1

 

Proizvodnja nakita, bižuterije in podobnih izdelkov

 

 

 

32.11

Kovanje kovancev

3211*

 

 

32.12

Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov

3211*

 

 

32.13

Proizvodnja bižuterije

3212

 

32.2

 

Proizvodnja glasbil

 

 

 

32.20

Proizvodnja glasbil

3220

 

32.3

 

Proizvodnja športne opreme

 

 

 

32.30

Proizvodnja športne opreme

3230

 

32.4

 

Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo

 

 

 

32.40

Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo

3240

 

32.5

 

Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov

 

 

 

32.50

Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov

3250

 

32.9

 

Druge predelovalne dejavnosti

 

 

 

32.91

Proizvodnja metel in krtač

3290*

 

 

32.99

Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti

3290*

33

 

 

Popravila in montaža strojev in naprav

 

 

33.1

 

Popravila kovinskih izdelkov, strojev in naprav

 

 

 

33.11

Popravila kovinskih izdelkov

3311

 

 

33.12

Popravila strojev in naprav

3312

 

 

33.13

Popravila elektronskih in optičnih naprav

3313

 

 

33.14

Popravila električnih naprav

3314

 

 

33.15

Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov

3315*

 

 

33.16

Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil

3315*

 

 

33.17

Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev

3315*

 

 

33.19

Popravila drugih naprav

3319

 

33.2

 

Montaža industrijskih strojev in naprav

 

 

 

33.20

Montaža industrijskih strojev in naprav

3320

 

 

 

PODROČJE D – OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO

 

35

 

 

Oskrba z električno energijo, plinom in paro

 

 

35.1

 

Oskrba z električno energijo

 

 

 

35.11

Proizvodnja električne energije

3510*

 

 

35.12

Prenos električne energije

3510*

 

 

35.13

Distribucija električne energije

3510*

 

 

35.14

Trgovanje z električno energijo

3510*

 

35.2

 

Oskrba s plinastimi gorivi

 

 

 

35.21

Proizvodnja plina

3520*

 

 

35.22

Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži

3520*

 

 

35.23

Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži

3520*

 

35.3

 

Oskrba s paro in vročo vodo

 

 

 

35.30

Oskrba s paro in vročo vodo

3530

 

 

 

PODROČJE E – OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA

 

36

 

 

Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

 

 

36.0

 

Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

 

 

 

36.00

Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

3600

37

 

 

Ravnanje z odplakami

 

 

37.0

 

Ravnanje z odplakami

 

 

 

37.00

Ravnanje z odplakami

3700

38

 

 

Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnaje z njimi; pridobivanje sekundarnih surovin

 

 

38.1

 

Zbiranje in odvoz odpadkov

 

 

 

38.11

Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

3811

 

 

38.12

Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov

3812

 

38.2

 

Ravnanje z odpadki

 

 

 

38.21

Ravnanje z nenevarnimi odpadki

3821

 

 

38.22

Ravnanje z nevarnimi odpadki

3822

 

38.3

 

Pridobivanje sekundarnih surovin

 

 

 

38.31

Demontaža odpadnih naprav

3830*

 

 

38.32

Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov

3830*

39

 

 

Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

 

 

39.0

 

Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

 

 

 

39.00

Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

3900

 

 

 

PODROČJE F – GRADBENIŠTVO

 

41

 

 

Gradnja stavb

 

 

41.1

 

Organizacija izvedbe stavbnih projektov

 

 

 

41.10

Organizacija izvedbe stavbnih projektov

4100*

 

41.2

 

Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

 

 

 

41.20

Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb

4100*

42

 

 

Gradnja inženirskih objektov

 

 

42.1

 

Gradnja cest in železnic

 

 

 

42.11

Gradnja cest

4210*

 

 

42.12

Gradnja železnic in podzemnih železnic

4210*

 

 

42.13

Gradnja mostov in predorov

4210*

 

42.2

 

Gradnja objektov oskrbne infrastrukture

 

 

 

42.21

Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline

4220*

 

 

42.22

Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije

4220*

 

42.9

 

Gradnja drugih inženirskih objektov

 

 

 

42.91

Gradnja vodnih objektov

4290*

 

 

42.99

Gradnja drugih objektov nizke gradnje

4290*

43

 

 

Specializirana gradbena dela

 

 

43.1

 

Pripravljalna dela na gradbišču

 

 

 

43.11

Rušenje objektov

4311

 

 

43.12

Zemeljska pripravljalna dela

4312*

 

 

43.13

Testno vrtanje in sondiranje

4312*

 

43.2

 

Inštaliranje pri gradnjah

 

 

 

43.21

Inštaliranje električnih napeljav in naprav

4321

 

 

43.22

Inštaliranje vodovodnih, plinskih, ogrevalnih napeljav in naprav

4322

 

 

43.29

Drugo inštaliranje pri gradnjah

4329

 

43.3

 

Zaključna gradbena dela

 

 

 

43.31

Fasaderska in štukaterska dela

4330*

 

 

43.32

Vgrajevanje stavbnega pohištva

4330*

 

 

43.33

Oblaganje tal in sten

4330*

 

 

43.34

Steklarska in pleskarska dela

4330*

 

 

43.39

Druga zaključna gradbena dela

4330*

 

43.9

 

Krovstvo in druga specializirana gradbena dela

 

 

 

43.91

Postavljanje ostrešij in krovska dela

4390*

 

 

43.99

Druga specializirana gradbena dela

4390*

 

 

 

PODROČJE G – TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL

 

45

 

 

Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil

 

 

45.1

 

Trgovina z motornimi vozili

 

 

 

45.11

Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili

4510*

 

 

45.19

Trgovina z drugimi motornimi vozili

4510*

 

45.2

 

Vzdrževanje in popravila motornih vozil

 

 

 

45.20

Vzdrževanje in popravila motornih vozil

4520

 

45.3

 

Trgovina z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila

 

 

 

45.31

Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila

4530*

 

 

45.32

Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila

4530*

 

45.4

 

Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo

 

 

 

45.40

Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo

4540

46

 

 

Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili

 

 

46.1

 

Posredništvo

 

 

 

46.11

Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov

4610*

 

 

46.12

Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij

4610*

 

 

46.13

Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala

4610*

 

 

46.14

Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal

4610*

 

 

46.15

Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine

4610*

 

 

46.16

Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov

4610*

 

 

46.17

Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov

4610*

 

 

46.18

Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov

4610*

 

 

46.19

Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

4610*

 

46.2

 

Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi

 

 

 

46.21

Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo

4620*

 

 

46.22

Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami

4620*

 

 

46.23

Trgovina na debelo z živimi živalmi

4620*

 

 

46.24

Trgovina na debelo s kožami, usnjem

4620*

 

46.3

 

Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki

 

 

 

46.31

Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo

4630*

 

 

46.32

Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki

4630*

 

 

46.33

Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami

4630*

 

 

46.34

Trgovina na debelo s pijačami

4630*

 

 

46.35

Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki

4630*

 

 

46.36

Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki

4630*

 

 

46.37

Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami

4630*

 

 

46.38

Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci

4630*

 

 

46.39

Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki

4630*

 

46.4

 

Trgovina na debelo z izdelki za široko rabo

 

 

 

46.41

Trgovina na debelo s tekstilom

4641*

 

 

46.42

Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo

4641*

 

 

46.43

Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami

4649*

 

 

46.44

Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili

4649*

 

 

46.45

Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko

4649*

 

 

46.46

Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in materiali

4649*

 

 

46.47

Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili

4649*

 

 

46.48

Trgovina na debelo z urami in nakitom

4649*

 

 

46.49

Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe

4649*

 

46.5

 

Trgovina na debelo z napravami za informacijsko- komunikacijsko tehnologijo

 

 

 

46.51

Trgovina na debelo z računalniškimi napravami

4651

 

 

46.52

Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli

4652

 

46.6

 

Trgovina na debelo z drugimi stroji, napravami, opremo

 

 

 

46.61

Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo

4653

 

 

46.62

Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji

4659*

 

 

46.63

Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji

4659*

 

 

46.64

Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo

4659*

 

 

46.65

Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom

4659*

 

 

46.66

Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo

4659*

 

 

46.69

Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo

4659*

 

46.7

 

Druga specializirana trgovina na debelo

 

 

 

46.71

Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi

4661

 

 

46.72

Trgovina na debelo s kovinami in rudami

4662

 

 

46.73

Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo

4663*

 

 

46.74

Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje

4663*

 

 

46.75

Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki

4669*

 

 

46.76

Trgovina na debelo z drugimi polizdelki

4669*

 

 

46.77

Trgovina na debelo z ostanki in odpadki

4669*

 

46.9

 

Nespecializirana trgovina na debelo

 

 

 

46.90

Nespecializirana trgovina na debelo

4690

47

 

 

Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili

 

 

47.1

 

Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

 

 

 

47.11

Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili

4711

 

 

47.19

Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

4719

 

47.2

 

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

 

 

 

47.21

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo

4721*

 

 

47.22

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki

4721*

 

 

47.23

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci

4721*

 

 

47.24

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki

4721*

 

 

47.25

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami

4722

 

 

47.26

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki

4723

 

 

47.29

Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili

4721*

 

47.3

 

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi

 

 

 

47.30

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi

4730

 

47.4

 

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami

 

 

 

47.41

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi

4741*

 

 

47.42

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami

4741*

 

 

47.43

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami

4742

 

47.5

 

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugo gospodinjsko opremo

 

 

 

47.51

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom

4751

 

 

47.52

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom

4752

 

 

47.53

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenskimi oblogami

4753

 

 

47.54

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami

4759*

 

 

47.59

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo

4759*

 

47.6

 

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z izdelki za kulturo, šport in zabavo

 

 

 

47.61

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami

4761*

 

 

47.62

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami

4761*

 

 

47.63

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi

4762

 

 

47.64

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo

4763

 

 

47.65

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo

4764

 

47.7

 

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugimi izdelki

 

 

 

47.71

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili

4771*

 

 

47.72

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki

4771*

 

 

47.73

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki

4772*

 

 

47.74

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki

4772*

 

 

47.75

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki

4772*

 

 

47.76

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s cvetjem, rastlinami, gnojili, hišnimi živalmi in hrano za živali

4773*

 

 

47.77

Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom

4773*

 

 

47.78

Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z novim blagom

4773*

 

 

47.79

Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom

4774

 

47.8

 

Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah

 

 

 

47.81

Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

4781

 

 

47.82

Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo

4782

 

 

47.89

Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom

4789

 

47.9

 

Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

 

 

 

47.91

Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

4791

 

 

47.99

Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

4799

 

 

 

PODROČJE H – PROMET IN SKLADIŠČENJE

 

49

 

 

Kopenski promet; cevovodni transport

 

 

49.1

 

Železniški potniški promet

 

 

 

49.10

Železniški potniški promet

4911

 

49.2

 

Železniški tovorni promet

 

 

 

49.20

Železniški tovorni promet

4912

 

49.3

 

Drug kopenski potniški promet

 

 

 

49.31

Mestni in primestni kopenski potniški promet

4921

 

 

49.32

Obratovanje taksijev

4922*

 

 

49.39

Drug kopenski potniški promet

4922*

 

49.4

 

Cestni tovorni promet in selitvena dejavnost

 

 

 

49.41

Cestni tovorni promet

4923*

 

 

49.42

Selitvena dejavnost

4923*

 

49.5

 

Cevovodni transport

 

 

 

49.50

Cevovodni transport

4930

50

 

 

Vodni promet

 

 

50.1

 

Pomorski potniški promet

 

 

 

50.10

Pomorski potniški promet

5011

 

50.2

 

Pomorski tovorni promet

 

 

 

50.20

Pomorski tovorni promet

5012

 

50.3

 

Potniški promet po celinskih vodah

 

 

 

50.30

Potniški promet po celinskih vodah

5021

 

50.4

 

Tovorni promet po celinskih vodah

 

 

 

50.40

Tovorni promet po celinskih vodah

5022

51

 

 

Zračni promet

 

 

51.1

 

Potniški zračni promet

 

 

 

51.10

Potniški zračni promet

5110

 

51.2

 

Tovorni zračni in vesoljski promet

 

 

 

51.21

Tovorni zračni promet

5120*

 

 

51.22

Vesoljski promet

5120*

52

 

 

Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti

 

 

52.1

 

Skladiščenje

 

 

 

52.10

Skladiščenje

5210

 

52.2

 

Spremljajoče prometne dejavnosti

 

 

 

52.21

Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu

5221

 

 

52.22

Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu

5222

 

 

52.23

Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu

5223

 

 

52.24

Pretovarjanje

5224

 

 

52.29

Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti

5229

53

 

 

Poštna in kurirska dejavnost

 

 

53.1

 

Izvajanje univerzalne poštne storitve

 

 

 

53.10

Izvajanje univerzalne poštne storitve

5310

 

53.2

 

Druga poštna in kurirska dejavnost

 

 

 

53.20

Druga poštna in kurirska dejavnost

5320

 

 

 

PODROČJE I – GOSTINSTVO

 

55

 

 

Gostinske nastanitvene dejavnosti

 

 

55.1

 

Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

 

 

 

55.10

Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

5510*

 

55.2

 

Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje

 

 

 

55.20

Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje

5510*

 

55.3

 

Dejavnost avtokampov, taborov

 

 

 

55.30

Dejavnost avtokampov, taborov

5520

 

55.9

 

Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve

 

 

 

55.90

Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve

5590

56

 

 

Dejavnost strežbe jedi in pijač

 

 

56.1

 

Dejavnost restavracij in druga strežba jedi

 

 

 

56.10

Dejavnost restavracij in druga strežba jedi

5610

 

56.2

 

Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi

 

 

 

56.21

Priložnostna priprava in dostava jedi

5621

 

 

56.29

Druga oskrba z jedmi

5629

 

56.3

 

Strežba pijač

 

 

 

56.30

Strežba pijač

5630

 

 

 

PODROČJE J – INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI

 

58

 

 

Založništvo

 

 

58.1

 

Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo

 

 

 

58.11

Izdajanje knjig

5811

 

 

58.12

Izdajanje imenikov in adresarjev

5812

 

 

58.13

Izdajanje časopisov

5813*

 

 

58.14

Izdajanje revij in druge periodike

5813*

 

 

58.19

Drugo založništvo

5819

 

58.2

 

Izdajanje programja

 

 

 

58.21

Izdajanje računalniških iger

5820*

 

 

58.29

Drugo izdajanje programja

5820*

59

 

 

Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi

 

 

59.1

 

Filmska in video dejavnost

 

 

 

59.11

Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

5911

 

 

59.12

Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj

5912

 

 

59.13

Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

5913

 

 

59.14

Kinematografska dejavnost

5914

 

59.2

 

Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

 

 

 

59.20

Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

5920

60

 

 

Radijska in televizijska dejavnost

 

 

60.1

 

Radijska dejavnost

 

 

 

60.10

Radijska dejavnost

6010

 

60.2

 

Televizijska dejavnost

 

 

 

60.20

Televizijska dejavnost

6020

61

 

 

Telekomunikacijske dejavnosti

 

 

61.1

 

Telekomunikacijske dejavnosti po vodih

 

 

 

61.10

Telekomunikacijske dejavnosti po vodih

6110

 

61.2

 

Brezžične telekomunikacijske dejavnosti

 

 

 

61.20

Brezžične telekomunikacijske dejavnosti

6120

 

61.3

 

Satelitske telekomunikacijske dejavnosti

 

 

 

61.30

Satelitske telekomunikacijske dejavnosti

6130

 

61.9

 

Druge telekomunikacijske dejavnosti

 

 

 

61.90

Druge telekomunikacijske dejavnosti

6190

62

 

 

Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti

 

 

62.0

 

Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti

 

 

 

62.01

Računalniško programiranje

6201

 

 

62.02

Svetovanje o računalniških napravah in programih

6202*

 

 

62.03

Upravljanje računalniških naprav in sistemov

6202*

 

 

62.09

Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti

6209

63

 

 

Druge informacijske dejavnosti

 

 

63.1

 

Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti; obratovanje spletnih portalov

 

 

 

63.11

Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti

6311

 

 

63.12

Obratovanje spletnih portalov

6312

 

63.9

 

Dejavnosti tiskovnih agencij, drugo informiranje

 

 

 

63.91

Dejavnost tiskovnih agencij

6391

 

 

63.99

Drugo informiranje

6399

 

 

 

PODROČJE K – FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI

 

64

 

 

Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov

 

 

64.1

 

Denarno posredništvo

 

 

 

64.11

Centralno bančništvo

6411

 

 

64.19

Drugo denarno posredništvo

6419

 

64.2

 

Dejavnost holdingov

 

 

 

64.20

Dejavnost holdingov

6420

 

64.3

 

Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov

 

 

 

64.30

Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov

6430

 

64.9

 

Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov

 

 

 

64.91

Dejavnost finančnega zakupa

6491

 

 

64.92

Drugo kreditiranje

6492

 

 

64.99

Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov

6499

65

 

 

Dejavnost zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti

 

 

65.1

 

Dejavnost zavarovanja

 

 

 

65.11

Dejavnost življenjskega zavarovanja

6511

 

 

65.12

Dejavnosti zavarovanja, razen življenjskega

6512

 

65.2

 

Dejavnost pozavarovanja

 

 

 

65.20

Dejavnost pozavarovanja

6520

 

65.3

 

Dejavnost pokojninskih skladov

 

 

 

65.30

Dejavnost pokojninskih skladov

6530

66

 

 

Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve

 

 

66.1

 

Pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

 

 

 

66.11

Upravljanje finančnih trgov

6611

 

 

66.12

Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom

6612

 

 

66.19

Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

6619

 

66.2

 

Pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade

 

 

 

66.21

Vrednotenje tveganja in škode

6621

 

 

66.22

Dejavnost zavarovalniških agentov

6622

 

 

66.29

Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade

6629

 

66.3

 

Upravljanje finančnih skladov

 

 

 

66.30

Upravljanje finančnih skladov

6630

 

 

 

PODROČJE L – POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

 

68

 

 

Poslovanje z nepremičninami

 

 

68.1

 

Trgovanje z lastnimi nepremičninami

 

 

 

68.10

Trgovanje z lastnimi nepremičninami

6810*

 

68.2

 

Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

 

 

 

68.20

Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

6810*

 

68.3

 

Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi

 

 

 

68.31

Posredništvo v prometu z nepremičninami

6820*

 

 

68.32

Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi

6820*

 

 

 

PODROČJE M – STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

 

69

 

 

Pravne in računovodske dejavnosti

 

 

69.1

 

Pravne dejavnosti

 

 

 

69.10

Pravne dejavnosti

6910

 

69.2

 

Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje

 

 

 

69.20

Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje

6920

70

 

 

Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje

 

 

70.1

 

Dejavnost uprav podjetij

 

 

 

70.10

Dejavnost uprav podjetij

7010

 

70.2

 

Podjetniško in poslovno svetovanje

 

 

 

70.21

Dejavnost stikov z javnostjo

7020*

 

 

70.22

Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

7020*

71

 

 

Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje

 

 

71.1

 

Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje

 

 

 

71.11

Arhitekturna in urbanistična dejavnost

7110*

 

 

71.12

Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje

7110*

 

71.2

 

Tehnično preizkušanje in analiziranje

 

 

 

71.20

Tehnično preizkušanje in analiziranje

7120

72

 

 

Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost

 

 

72.1

 

Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije

 

 

 

72.11

Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije

7210*

 

 

72.19

Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

7210*

 

72.2

 

Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

 

 

 

72.20

Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

7220

73

 

 

Oglaševanje in raziskovanje trga

 

 

73.1

 

Oglaševanje

 

 

 

73.11

Dejavnost oglaševalskih agencij

7310*

 

 

73.12

Posredovanje oglaševalskega prostora

7310*

 

73.2

 

Raziskovanje trga in javnega mnenja

 

 

 

73.20

Raziskovanje trga in javnega mnenja

7320

74

 

 

Druge strokovne in tehnične dejavnosti

 

 

74.1

 

Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo

 

 

 

74.10

Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo

7410

 

74.2

 

Fotografska dejavnost

 

 

 

74.20

Fotografska dejavnost

7420

 

74.3

 

Prevajanje in tolmačenje

 

 

 

74.30

Prevajanje in tolmačenje

7490*

 

74.9

 

Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

 

 

 

74.90

Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti

7490*

75

 

 

Veterinarstvo

 

 

75.0

 

Veterinarstvo

 

 

 

75.00

Veterinarstvo

7500

 

 

 

PODROČJE N – DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI

 

77

 

 

Dajanje v najem in zakup

 

 

77.1

 

Dajanje motornih vozil v najem in zakup

 

 

 

77.11

Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup

7710*

 

 

77.12

Dajanje tovornjakov v najem in zakup

7710*

 

77.2

 

Dajanje športne opreme in izdelkov za široko rabo v najem in zakup

 

 

 

77.21

Dajanje športne opreme v najem in zakup

7721

 

 

77.22

Dajanje videokaset in plošč v najem

7722

 

 

77.29

Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup

7729

 

77.3

 

Dajanje strojev, naprav in drugih opredmetenih sredstev v najem in zakup

 

 

 

77.31

Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup

7730*

 

 

77.32

Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup

7730*

 

 

77.33

Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup

7730*

 

 

77.34

Dajanje vodnih plovil v najem in zakup

7730*

 

 

77.35

Dajanje zračnih plovil v najem in zakup

7730*

 

 

77.39

Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup

7730*

 

77.4

 

Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del

 

 

 

77.40

Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del

7740

78

 

 

Zaposlovalne dejavnosti

 

 

78.1

 

Dejavnost pri iskanju zaposlitve

 

 

 

78.10

Dejavnost pri iskanju zaposlitve

7810

 

78.2

 

Posredovanje začasne delovne sile

 

 

 

78.20

Posredovanje začasne delovne sile

7820

 

78.3

 

Druga oskrba s človeškimi viri

 

 

 

78.30

Druga oskrba s človeškimi viri

7830

79

 

 

Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti

 

 

79.1

 

Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj

 

 

 

79.11

Dejavnost potovalnih agencij

7911

 

 

79.12

Dejavnost organizatorjev potovanj

7912

 

79.9

 

Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

 

 

 

79.90

Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

7990

80

 

 

Varovanje in poizvedovalne dejavnosti

 

 

80.1

 

Varovanje

 

 

 

80.10

Varovanje

8010

 

80.2

 

Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov

 

 

 

80.20

Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov

8020

 

80.3

 

Poizvedovalne dejavnosti

 

 

 

80.30

Poizvedovalne dejavnosti

8030

81

 

 

Dejavnost oskrbe stavb in okolice

 

 

81.1

 

Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

 

 

 

81.10

Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost

8110

 

81.2

 

Čiščenje

 

 

 

81.21

Splošno čiščenje stavb

8121

 

 

81.22

Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

8129*

 

 

81.29

Čiščenje cest in drugo čiščenje

8129*

 

81.3

 

Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

 

 

 

81.30

Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

8130

82

 

 

Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti

 

 

82.1

 

Pisarniške dejavnosti

 

 

 

82.11

Nudenje celovitih pisarniških storitev

8211

 

 

82.19

Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

8219

 

82.2

 

Dejavnost klicnih centrov

 

 

 

82.20

Dejavnost klicnih centrov

8220

 

82.3

 

Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

 

 

 

82.30

Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

8230

 

82.9

 

Druge spremljajoče dejavnosti za poslovanje

 

 

 

82.91

Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti

8291

 

 

82.92

Pakiranje

8292

 

 

82.99

Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

8299

 

 

 

PODROČJE O – DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI

 

84

 

 

Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti

 

 

84.1

 

Dejavnost državne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti

 

 

 

84.11

Splošna dejavnost javne uprave

8411

 

 

84.12

Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti

8412

 

 

84.13

Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje

8413

 

84.2

 

Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost

 

 

 

84.21

Urejanje zunanjih zadev

8421

 

 

84.22

Obramba

8422

 

 

84.23

Sodstvo

8423*

 

 

84.24

Dejavnosti za javni red in varnost

8423*

 

 

84.25

Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah

8423*

 

84.3

 

Dejavnost obvezne socialne varnosti

 

 

 

84.30

Dejavnost obvezne socialne varnosti

8430

 

 

 

PODROČJE P – IZOBRAŽEVANJE

 

85

 

 

Izobraževanje

 

 

85.1

 

Predšolska vzgoja

 

 

 

85.10

Predšolska vzgoja

8510*

 

85.2

 

Osnovnošolsko izobraževanje

 

 

 

85.20

Osnovnošolsko izobraževanje

8510*

 

85.3

 

Srednješolsko izobraževanje

 

 

 

85.31

Srednješolsko splošno izobraževanje

8521

 

 

85.32

Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje

8522

 

85.4

 

Posrednješolsko izobraževanje

 

 

 

85.41

Posrednješolsko neterciarno izobraževanje

8530*

 

 

85.42

Višješolsko in visokošolsko izobraževanje

8530*

 

85.5

 

Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

 

 

 

85.51

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

8541

 

 

85.52

Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

8542

 

 

85.53

Dejavnost vozniških šol

8549*

 

 

85.59

Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

8549*

 

85.6

 

Pomožne dejavnosti za izobraževanje

 

 

 

85.60

Pomožne dejavnosti za izobraževanje

8550

 

 

 

PODROČJE Q – ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

 

86

 

 

Zdravstvo

 

 

86.1

 

Bolnišnična zdravstvena dejavnost

 

 

 

86.10

Bolnišnična zdravstvena dejavnost

8610

 

86.2

 

Zunajbolnišnična zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost

 

 

 

86.21

Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

8620*

 

 

86.22

Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

8620*

 

 

86.23

Zobozdravstvena dejavnost

8620*

 

86.9

 

Druge dejavnosti za zdravje

 

 

 

86.90

Druge dejavnosti za zdravje

8690

87

 

 

Socialno varstvo z nastanitvijo

 

 

87.1

 

Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego

 

 

 

87.10

Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego

8710

 

87.2

 

Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb

 

 

 

87.20

Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb

8720

 

87.3

 

Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb

 

 

 

87.30

Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb

8730

 

87.9

 

Drugo socialno varstvo z nastanitvijo

 

 

 

87.90

Drugo socialno varstvo z nastanitvijo

8790

88

 

 

Socialno varstvo brez nastanitve

 

 

88.1

 

Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe

 

 

 

88.10

Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe

8810

 

88.9

 

Drugo socialno varstvo brez nastanitve

 

 

 

88.91

Dnevno varstvo otrok

8890*

 

 

88.99

Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve

8890*

 

 

 

PODROČJE R – KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI

 

90

 

 

Kulturne in razvedrilne dejavnosti

 

 

90.0

 

Kulturne in razvedrilne dejavnosti

 

 

 

90.01

Umetniško uprizarjanje

9000*

 

 

90.02

Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

9000*

 

 

90.03

Umetniško ustvarjanje

9000*

 

 

90.04

Obratovanje objektov za kulturne prireditve

9000*

91

 

 

Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti

 

 

91.0

 

Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti

 

 

 

91.01

Dejavnost knjižnic in arhivov

9101

 

 

91.02

Dejavnost muzejev

9102*

 

 

91.03

Varstvo kulturne dediščine

9102*

 

 

91.04

Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot

9103

92

 

 

Prirejanje iger na srečo

 

 

92.0

 

Prirejanje iger na srečo

 

 

 

92.00

Prirejanje iger na srečo

9200

93

 

 

Športne in druge dejavnosti za prosti čas

 

 

93.1

 

Športne dejavnosti

 

 

 

93.11

Obratovanje športnih objektov

9311*

 

 

93.12

Dejavnost športnih klubov

9312

 

 

93.13

Obratovanje fitnes objektov

9311*

 

 

93.19

Druge športne dejavnosti

9319

 

93.2

 

Druge dejavnosti za prosti čas

 

 

 

93.21

Dejavnosti zabaviščnih parkov

9321

 

 

93.29

Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

9329

 

 

 

PODROČJE S – DRUGE DEJAVNOSTI

 

94

 

 

Dejavnost članskih organizacij

 

 

94.1

 

Dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj

 

 

 

94.11

Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj

9411

 

 

94.12

Dejavnost strokovnih združenj

9412

 

94.2

 

Dejavnost sindikatov

 

 

 

94.20

Dejavnost sindikatov

9420

 

94.9

 

Dejavnost drugih članskih organizacij

 

 

 

94.91

Dejavnost verskih organizacij

9491

 

 

94.92

Dejavnost političnih organizacij

9492

 

 

94.99

Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij

9499

95

 

 

Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo

 

 

95.1

 

Popravila in vzdrževanje računalnikov in komunikacijskih naprav

 

 

 

95.11

Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot

9511

 

 

95.12

Popravila komunikacijskih naprav

9512

 

95.2

 

Popravila izdelkov za široko rabo

 

 

 

95.21

Popravila elektronskih naprav za široko rabo

9521

 

 

95.22

Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme

9522

 

 

95.23

Popravila obutve in usnjene galanterije

9523

 

 

95.24

Popravila pohištva

9524

 

 

95.25

Popravila ur in nakita

9529*

 

 

95.29

Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov

9529*

96

 

 

Druge storitvene dejavnosti

 

 

96.0

 

Druge storitvene dejavnosti

 

 

 

96.01

Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

9601

 

 

96.02

Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost

9602

 

 

96.03

Pogrebna dejavnost

9603

 

 

96.04

Dejavnosti za nego telesa

9609*

 

 

96.09

Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene

9609*

 

 

 

PODROČJE T – DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEEBJEM; PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO

 

97

 

 

Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem

 

 

97.0

 

Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem

 

 

 

97.00

Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem

9700

98

 

 

Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo

 

 

98.1

 

Raznovrstna proizvodnja dobrin v gospodinjstvih za lastno rabo

 

 

 

98.10

Raznovrstna proizvodnja dobrin v gospodinjstvih za lastno rabo

9810

 

98.2

 

Raznovrstna proizvodnja storitev v gospodinjstvih za lastno rabo

 

 

 

98.20

Raznovrstna proizvodnja storitev v gospodinjstvih za lastno rabo

9820

 

 

 

PODROČJE U – DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES

 

99

 

 

Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles

 

 

99.0

 

Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles

 

 

 

99.00

Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles

9900


PRILOGA II

Priloge 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7 k Uredbi (ES, Euratom) št. 58/97 se spremenijo:

1.

Priloga 1 (Skupni modul za letne strukturne statistike) se spremeni:

1.1.

V vsem besedilu se nadomesti naslednje:

Prejšnje besedilo:

Nadomestno besedilo:

področje J NACE Rev.1

področje K NACE Rev.2

skupina 65.2 in oddelek 67 NACE Rev. 1

skupine 64.2, 64.3 in 64.9 ter oddelek 66 NACE Rev. 2

področja C do G NACE Rev. 1

področja B do G NACE Rev. 2

razred dejavnosti 65.11 NACE Rev. 1

razred dejavnosti 64.11 NACE Rev. 2

oddelka 65 in 66 NACE Rev. 1

oddelka 64 in 65 NACE Rev. 2

področja H, I in K NACE Rev. 1

področja H, I, J, L, M, N in oddelek 95 NACE Rev. 2

1.2.

Oddelek 9 se nadomesti z naslednjim:

„Oddelek 9

Razvrstitve dejavnosti

Naslednje razvrstitve dejavnosti se nanašajo na klasifikacijo NACE Rev. 2.

PODROČJA B, C, D, E IN F

Rudarstvo; Predelovalne dejavnosti; Oskrba z električno energijo, plinom in paro; Oskrba z vodo; Ravnanje z odplakami in odpadki; Saniranje okolja; Gradbeništvo;

Zaradi zbiranja statistike Skupnosti bodo države članice posredovale podrobne nacionalne rezultate, razčlenjene po razredih NACE Rev. 2.

PODROČJE G

Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil

Zaradi zbiranja statistike Skupnosti bodo države članice posredovale podrobne nacionalne rezultate, razčlenjene po razredih NACE Rev. 2.

PODROČJE H

Promet in skladiščenje

49.1+49.2

‚Železniški potniški promet‘ in ‚Železniški tovorni promet‘

49.3

Drug kopenski potniški promet

49.4

Cestni tovorni promet in selitvena dejavnost

49.5

Cevovodni transport

50.1+50.2

‚Pomorski potniški promet‘ in ‚Pomorski tovorni promet‘

50.3+50.4

‚Potniški promet po celinskih vodah‘ in ‚Tovorni promet po celinksih vodah‘

51

Zračni promet

52

Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti

53.1

Izvajanje univerzalne poštne storitve

53.2

Druga poštna in kurirska dejavnost

PODROČJE I

Gostinstvo

55

Gostinske nastanitvene dejavnosti

56

Dejavnost strežbe jedi in pijač

PODROČJE J

Informacijske in komunikacijske dejavnosti

58

Založništvo

59

Dejavnosti v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi

60

Radijska in televizijska dejavnost

61

Telekomunikacijske dejavnosti

62

Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti

63

Dejavnosti informacijskih storitev

PODROČJE K

Finančne in zavarovalniške dejavnosti

Zaradi zbiranja statistike Skupnosti bodo države članice posredovale podrobne nacionalne rezultate, razčlenjene po razredih NACE Rev. 2.

PODROČJE L

Poslovanje z nepremičninami

68

Poslovanje z nepremičninami

PODROČJE M

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

69+70

‚Pravne in računovodske dejavnosti‘ in ‚Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje‘

71

Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje

72

Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost

73.1

Oglaševanje

73.2

74

75

Raziskovanje trga in javnega mnenja

Druge strokovne in tehnične dejavnosti

Veterinarstvo

PODROČJE N

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

77.1

77.2

Dajanje motornih vozil v najem in zakup

Dajanje športne opreme in izdelkov za široko rabo v najem in zakup

77.3

Dajanje strojev in naprav v najem in zakup

77.4

Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del

78

Zaposlovalne dejavnosti

79

Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in druge s potovanji povezane dejavnosti

80

Varovanje in poizvedovalne dejavnosti

81

Dejavnost oskrbe stavb in okolice

82

Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti

PODROČJE S

Druge dejavnosti

95.11

Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot

95.12

Popravila komunikacijskih naprav

95.21

Popravila elektronskih naprav za široko rabo

95.22

Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme

95.23

Popravila obutve in usnjene galanterije

95.24

Popravila pohištva

95.25

Popravila ur in nakita

95.29

Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov“

2.

Priloga 2 (Podrobni modul za strukturno statistiko industrije) se spremeni:

2.1.

V vsem besedilu se nadomesti naslednje:

Prejšnje besedilo:

Nadomestno besedilo

področje C NACE Rev. 1

področje B NACE Rev. 2

področje D NACE Rev. 1

področje C NACE Rev. 2

področje E NACE Rev. 1

področji D in E NACE Rev. 2

oddelki 17/18/19/21/22/25/28/31/32/36 NACE Rev.1

oddelki 13/14/15/17/18/22/25/26/31 NACE Rev.2

2.2.

Oddelek 3 se nadomesti z naslednjim:

„Oddelek 3

Zajetje

Statistični podatki se zbirajo za vse dejavnosti iz področij B, C, D in E NACE Rev. 2. To so področja rudarstva (B), predelovalne dejavnosti (C), oskrbe z električno energijo, plinom, paro in klimatizacijo (D) in oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki in saniranja okolja (E). Statistika podjetij se nanaša na vsa podjetja, ki se po svoji glavni dejavnosti razvrščajo v področje B, C, D ali E.“

3.

Priloga 3 (Podrobni modul za strukturno statistiko trgovine) se spremeni:

3.1.

Odstavek 1 oddelka 3 se nadomesti z naslednjim:

„1.

Statistični podatki se zbirajo za vse dejavnosti, ki jih zajema področje G NACE Rev. 2. Ta sektor zajema dejavnosti trgovine; vzdrževanje in popravila motornih vozil. Statistika podjetij se nanaša na vsa podjetja, ki se po svoji glavni dejavnosti razvrščajo v področje G.“

3.2.

V vsem besedilu se nadomesti naslednje:

Prejšnje besedilo:

Nadomestno besedilo:

oddelek 50 NACE Rev. 1

oddelek 45 NACE Rev. 2

oddelek 51 NACE Rev. 1

oddelek 46 NACE Rev. 2

oddelek 52 NACE Rev. 1

oddelek 47 NACE Rev. 2

V oddelku 5 „Prvo referenčno leto“ in oddelku 9 „Poročila in pilotne študije“ se ohrani sklicevanje na oddelke 50, 51 in 52 NACE Rev. 1.

4.

Priloga 4 (Podrobni modul za strukturno statistiko gradbeništva) se spremeni:

V vsem besedilu se nadomesti naslednje:

Prejšnje besedilo:

Nadomestno besedilo:

skupini 45.1 in 45.2 NACE Rev. 1

oddelki 41 in 42 ter skupini 43.1 in 43.9 NACE Rev.2

5.

Priloga 5 (Podrobni modul za strukturno statistiko zavarovalništva) se spremeni:

V vsem besedilu se nadomesti naslednje:

Prejšnje besedilo:

Nadomestno besedilo:

oddelek 66 razen razreda 66.02 NACE Rev.1

oddelek 65 razen skupine 65.3 NACE Rev.2

6.

Priloga 6 (Podrobni modul za strukturno statistiko kreditnih ustanov) se spremeni:

V vsem besedilu se nadomesti naslednje:

Prejšnje besedilo:

Nadomestno besedilo:

razreda 65.12 in 65.22 NACE Rev. 1

razreda 64.19 in 64.92 NACE Rev. 2

7.

Priloga 7 (Podrobni modul za strukturno statistiko pokojninskih skladov) se spremeni:

V vsem besedilu se nadomesti naslednje:

Prejšnje besedilo:

Nadomestno besedilo:

razred 66.02 NACE Rev. 1

skupina 65.3 NACE Rev. 2


PRILOGA III

Priloge A, B, C in D Uredbe (ES) št. 1165/98 se spremenijo:

1.   Priloga A

1.1.

V Prilogi A se točka (a) („Področje uporabe“) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Področje uporabe

Ta priloga se uporablja za vse dejavnosti, navedene v področjih B do E NACE Rev. 2, ali za vse proizvode, navedene v področjih B do E statistične klasifikacije proizvodov po dejavnostih (CPA). Podatki se ne zahtevajo za 37, 38.1, 38.2 in 39 NACE Rev. 2. Seznam dejavnosti se lahko popravi v skladu s postopkom iz člena 18.“.

1.2.

Odstavki 6, 7 in 8 Priloge A, točka (c) („Seznam spremenljivk“) se nadomestijo z naslednjim:

„6.

Podatki o proizvodnji (št. 110) se ne zahtevajo za oddelek 36 in skupini 35.3 in 38.3 NACE Rev. 2.

7.

Podatki o prihodkih od prodaje (št. 120, 121, 122) se ne zahtevajo za področji D in E NACE Rev. 2.

8.

Podatki o naročilih (št. 130, 131, 132) se zahtevajo samo za naslednje oddelke NACE Rev. 2: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Seznam dejavnosti se lahko ponovno pregleda v skladu s postopkom iz člena 18.“.

1.3.

V Prilogi A, točka (c) („Seznam spremenljivk“) se odstavka 9 in 10 nadomestita z naslednjim:

„9.

Informacije o spremenljivkah (št. 210, 220, 230) za skupino 38.3 NACE Rev. 2 niso potrebne.

10.

Podatki o proizvajalčevih cenah ali uvoznih cenah (št. 310, 311, 312 in 340) se ne zahtevajo za naslednje skupine ali razrede NACE Rev. 2 oziroma CPA: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 in 38.3. Seznam dejavnosti se lahko popravi v skladu s postopkom iz člena 18.

11.

Spremenljivka uvozne cene (št. 340) se izračuna na podlagi proizvodov CPA. Uvozne enote enovrstne dejavnosti se lahko razvrstijo zunaj dejavnosti področij B do E NACE Rev. 2.“.

1.4.

Odstavka 1 in 2 Priloge A, točka (f) („Raven podrobnosti“) se nadomestita z naslednjim:

„1.

Vse spremenljivke, razen spremenljivke uvozne cene (št. 340), se posredujejo na ravni področja (ena črka) in dvomestni ravni oddelka NACE Rev. 2. Spremenljivka 340 se izkazuje na ravni področja (ena črka) in dvomestni ravni oddelka CPA.

2.

Za področje C NACE Rev. 2 se poleg tega indeks za proizvodnjo (št. 110) in indeks proizvajalčevih cen (št. 310, 311, 312) posredujeta na trimestni in štirimestni ravni NACE Rev. 2. Posredovana indeksa za proizvodnjo in proizvajalčevih cen na trimestni in štirimestni ravni morata predstavljati vsaj 90 % skupne dodane vrednosti področja C NACE Rev. 2 v danem baznem letu v vsaki državi članici. Državam članicam, v katerih dodana vrednost področja C NACE Rev. 2 v danem baznem letu znaša manj kot 4 % skupne dodane vrednosti Evropske skupnosti, ni treba pošiljati spremenljivk na tej ravni podrobnosti.“.

1.5.

V odstavku 3 Priloge A, točka (f) („Raven podrobnosti“) se „NACE Rev. 1“ nadomesti z „NACE Rev. 2“.

1.6.

Odstavki 4, 5, 6 in 7 Priloge A, točka (f) („Raven podrobnosti“) se nadomestijo z naslednjim:

„4.

Poleg tega se vse spremenljivke razen spremenljivk za prihodek in nova naročila (št. 120, 121, 122, 130, 131, 132) posreduje za vso industrijo, opredeljeno kot področja B do E NACE Rev. 2, in za glavne industrijske skupine (MIG), kakor so opredeljene v Uredbi Komisije (ES) št. 586/2001 (1).

5.

Spremenljivke prihodki od prodaje (št. 120, 121, 122) se posredujejo za vso industrijo, opredeljeno kot področji B in C NACE Rev. 2, in za glavne industrijske skupine, razen glavne industrijske skupine, opredeljene za dejavnosti na področju energetike.

6.

Spremenljivke nova naročila (št. 130, 131, 132) se posredujejo za vso proizvodnjo, področje C NACE Rev. 2, in za zmanjšani nabor glavnih industrijskih skupin, preračunan z zajetjem seznama oddelkov NACE Rev. 2, opredeljenega v odstavku 8 poglavja (c) (‚Seznam spremenljivk‘) te priloge.

7.

Spremenljivka uvozne cene (št. 340) se posreduje za vse industrijske proizvode področij B do E klasifikacije CPA in glavnih industrijskih skupin, opredeljenih v skladu z Uredbo (ES) št. 586/2001 iz skupin proizvodov CPA. Državam članicam, ki ne uporabljajo eura za svojo valuto, te spremenljivke ni treba posredovati.“.

1.7.

Odstavka 9 in 10 Priloge A, točka (f) („Raven podrobnosti“) se nadomestita z naslednjim:

„9.

Spremenljivke za tuje trge (št. 122, 132 in 312) se posredujejo posebej za euro območje in posebej za območje brez eura. To razlikovanje se uporablja za vso industrijo, opredeljeno kot področja B do E NACE Rev. 2, glavne industrijske skupine, raven področja (ena črka) in dvomestno raven oddelka NACE Rev. 2. Pri spremenljivki 122 se ne zahtevajo podatki za področji D in E NACE Rev. 2. Spremenljivka uvozne cene (št. 340) se tudi posreduje posebej za euro območje in posebej za območje brez eura. To razlikovanje se uporablja za vso industrijo, opredeljeno kot področja B do E CPA, glavne industrijske skupine, raven področja (ena črka) in dvomestno raven oddelka CPA. Komisija lahko pri razlikovanju na euro območje in območje brez eura v skladu s postopkom iz člena 18 določi pogoje za uporabo evropskih vzorčnih shem, opredeljenih v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2). Po evropski vzorčni shemi se lahko obseg spremenljivke uvozne cene omeji na uvoz proizvodov iz držav območja brez eura. Pri spremenljivkah 122, 132, 312 in 340 razlikovanja na euro območje in območje brez eura ni treba upoštevati tistim državam članicam, ki ne uporabljajo eura za svojo valuto.

10.

Tiste države članice, v katerih dodana vrednost na področjih B, C, D in E NACE Rev. 2 v danem baznem letu znaša manj kot 1 % skupne dodane vrednosti Evropske Skupnosti, morajo poslati samo podatke za vso industrijo, glavne industrijske skupine in raven področja NACE Rev. 2 ali raven področja CPA.“.

1.8.

Odstavek 2 Priloge A, točka (g) („Roki za posredovanje podatkov“) se nadomesti z naslednjim:

„2.

Rok se lahko podaljša za največ 15 koledarskih dni za podatke na ravni skupin in razredov NACE Rev. 2 ali na ravni skupin in razredov CPA. Za tiste države članice, v katerih dodana vrednost na področjih B, C, D in E NACE Rev. 2 v danem baznem letu znaša manj kot 3 % skupne dodane vrednosti Evropske Skupnosti, se lahko rok podaljša za največ 15 koledarskih dni za podatke za vso industrijo, glavne industrijske skupine, raven področja in oddelka NACE Rev. 2 ali raven področja in oddelka CPA.“.

1.9.

Prilogi A, točka (i) („Prvo referenčno obdobje“) se doda naslednji odstavek:

„Prvo referenčno obdobje, za katerega je treba poslati vse spremenljivke NACE Rev. 2, je za mesečne podatke januar 2009 in za četrtletne podatke prvo četrtletje 2009.“.

2.   Priloga B

2.1.

Priloga B, točka (a) („Področje uporabe“) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

Področje uporabe

Ta priloga se uporablja za vse dejavnosti, navedene v področju F NACE Rev. 2.“

2.2.

V Prilogi B, točka (e) („Referenčno obdobje“) se „NACE“ nadomesti z „NACE Rev. 2.“.

2.3.

Odstavka 1 in 2 Priloge B (f) („Raven podrobnosti“) se nadomestita z naslednjim:

„1.

Spremenljivke št. 110, 210, 220 in 230 se posredujejo vsaj na ravni področja NACE Rev. 2.

2.

Spremenljivke nova naročila (št. 130, 135 in 136) se zahtevajo samo za skupino 41.2 in oddelek 42 NACE Rev. 2.“.

2.4.

V odstavku 6 Priloge B, točka (f) („Raven podrobnosti“) se „NACE“ nadomesti z „NACE Rev. 2“.

2.5.

V odstavku 2 Priloge B točka (g) („Roki posredovanja podatkov“) se „NACE Rev. 1“ nadomesti z „NACE Rev. 2“.

2.6.

Prilogi B, točka (i) („Prvo referenčno leto“) se doda naslednji odstavek:

„Prvo referenčno obdobje, za katerega je treba poslati vse spremenljivke NACE Rev. 2, je za mesečne podatke januar 2009 in za četrtletne podatke prvo četrtletje 2009.“.

3.   Priloga C

3.1.

Priloga C, točka (a) („Področje uporabe“) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

Področje uporabe

Ta priloga se uporablja za dejavnosti, navedene v oddelku 47 NACE Rev. 2.“.

3.2.

Odstavki 1, 2, 3, 4 in 5 Priloge C, točka (f) („Raven podrobnosti“) se nadomestijo z naslednjim:

„1.

Spremenljivka prihodki od prodaje (št. 120) in spremenljivki deflator prodaje/obseg prodaje (št. 330/123) se posredujejo na ravni podrobnosti, opredeljeni v odstavkih 2 in 3. Spremenljivka število zaposlenih (št. 210) se posreduje na ravni podrobnosti, opredeljeni v odstavku 4.

2.

Podrobna raven prerazvrstitve razredov in skupin NACE Rev. 2:

razred 47.11;

razred 47.19;

skupina 47.2;

skupina 47.3;

vsota razredov (47.73, 47.74 in 47.75);

vsota razredov (47.51, 47.71 in 47.72);

vsota razredov (47.43, 47.52, 47.54, 47.59 in 47.63);

vsota razredov (47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 in 47.78);

razred 47.91.

3.

Agregatne ravni prerazvrstitve razredov in skupin NACE Rev. 2:

vsota razreda in skupine (47.11 in 47.2);

vsota skupin in razredov (47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8 in 47.9);

oddelek 47

oddelek 47 brez 47.3.

4.

oddelek 47

oddelek 47 brez 47.3.

5.

Tiste države članice, v katerih prihodki od prodaje v oddelku 47 NACE Rev. 2 v danem baznem letu znašajo manj kot 1 % skupne dodane vrednosti Evropske skupnosti, morajo posredovati spremenljivko prihodki od prodaje (št. 120) in spremenljivki deflator prodaje/obseg prodaje (št. 330/123) samo na ravni podrobnosti, opredeljeni v odstavku 3.“.

3.3.

Odstavki 1, 2 in 3 Priloge C, točka (g) („Roki posredovanja podatkov“) se nadomestijo z naslednjim:

„1.

Spremenljivke prihodki od prodaje (št. 120) in deflator prodaje/obseg prodaje (št. 330/123) se posredujejo v dveh mesecih na ravni podrobnosti, opredeljeni v odstavku 2 poglavja (f) te priloge. Rok se lahko podaljša največ za 15 dni za tiste države članice, v katerih prihodek od prodaje v oddelku 47 NACE Rev. 2 v danem baznem letu znaša manj kot 3 % skupnega prihodka od prodaje Evropske skupnosti.

2.

Spremenljivke prihodki od prodaje (št. 120) in deflator prodaje/obseg prodaje (št. 330/123) se posredujejo v enem mesecu na ravni podrobnosti, opredeljeni v odstavku 3 poglavja (f) te priloge. Države članice se lahko odločijo, da posredujejo spremenljivke prihodki od prodaje in deflator prodaje/obseg prodaje št. 120 in 330/123 v skladu z alokacijo evropske vzorčne sheme, opredeljene v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2). Pogoji alokacije se določijo v skladu s postopkom iz člena 18.

3.

Spremenljivka števila zaposlenih se posreduje v dveh mesecih po koncu referenčnega obdobja. Rok se lahko podaljša največ za 15 dni za tiste države članice, v katerih prihodek od prodaje v oddelku 47 NACE Rev. 2 v danem baznem letu znaša manj kot 3 % skupnega prihodka od prodaje Evropske skupnosti.“.

3.4.

Prilogi C, točka (i) („Prvo referenčno leto“) se doda naslednji stavek:

„Prvo referenčno obdobje, za katerega je treba poslati vse spremenljivke NACE Rev. 2, je za mesečne podatke januar 2009 in za četrtletne podatke prvo četrtletje 2009.“.

4.   Priloga D

4.1.

Priloga D, točka (a) („Področje uporabe“) se nadomesti z naslednjim:

 

„Ta priloga se uporablja za vse dejavnosti, navedene v oddelkih 45 in 46 in področjih H do N in P do S NACE Rev. 2.“.

4.2.

V odstavku 4 (d) Priloge D, točka (c) („Seznam spremenljivk“) se „NACE“ nadomesti z „NACE Rev. 2“.

4.3.

Odstavki 1, 2, 3, 4 in 5 Priloge D, točka (f) („Raven podrobnosti“) se nadomestijo z naslednjim:

„1.

Spremenljivka prihodek od prodaje (št. 120) se posreduje v skladu z naslednjimi razvrstitvami NACE Rev. 2:

46 na trimestni ravni;

45, 45.2, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 74, 78, 79, 80, 81.2, 82;

vsota (45.1, 45.3 in 45.4);

vsota (55 in 56);

vsota (69 in 70.2).

2.

Spremenljivka števila zaposlenih (št. 210) se posreduje v skladu z razvrstitvami NACE Rev. 2:

oddelki 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63;

vsota (69, 70.2, 71, 73 in 74);

vsota (55 in 56);

vsota (78, 79, 80, 81.2 in 82).

3.

Tiste države članice v katerih prihodek od prodaje pri oddelkih 45 in 46 NACE Rev. 2 v danem baznem letu znaša manj kot 4 % skupnega prihodka od prodaje Evropske skupnosti, morajo spremenljivko ‚prihodek od prodaje‘ za ta oddelek poslati na samo dvomestni ravni.

4.

Tiste države članice, v katerih skupna dodana vrednost v področjih H in J NACE Rev. 2 v danem baznem letu znaša manj kot 4 % skupne dodane vrednosti Evropske skupnosti, morajo spremenljivko ‚števila zaposlenih‘ (št. 210) za ta področji poslati samo na ravni področja.

5.

Spremenljivka proizvajalčeve cene (št. 310) se posreduje v skladu z naslednjimi dejavnostmi in razvrstitvami NACE Rev. 2:

49.4, 51, 52.1, 52.24, 53.1, 53.2, 61, 62, 63.1, 63.9, 71, 73, 78, 80, 81.2;

vsota (50.1 in 50.2);

vsota (69.1, 69.2 in 70.2);

Oddelek 78 NACE Rev. 2 zajema skupno ceno izbrane in posredovane delovne sile.“

4.4.

Odstavek 7 Priloge D točka (f) („Raven podrobnosti“) se nadomesti z naslednjim:

„7.

Pri oddelku 63 NACE Rev. 2 morajo spremenljivko proizvajalčeve cene (št. 310) poslati na dvomestni ravni samo tiste države članice, v katerih prihodek od prodaje v tem oddelku NACE Rev. 2 v danem baznem letu znaša manj kot 4 % skupnega prihodka od prodaje Evropske skupnosti.“.

4.5.

Odstavek 3 Priloge D, točka (h) („Pilotne študije“) se nadomesti z naslednjim:

„3.

oceniti izvedljivost in ustreznost zbiranja podatkov za:

(i)

poslovodne dejavnosti holdingov iz skupin 64.2 in 70.1 NACE Rev. 2;

(ii)

nepremičnine iz oddelka 68 NACE Rev.2;

(iii)

raziskovalne in razvojne dejavnosti iz oddelka 72 NACE Rev.2;

(iv)

dajanje v najem iz oddelka 77 NACE Rev.2;

(v)

področja K, P, Q, R, S NACE Rev. 2;“.

4.6.

Prilogi D, točka (i) („Prvo referenčno obdobje“) se doda naslednji odstavek:

„Prvo referenčno obdobje, za katerega je treba poslati vse spremenljivke NACE Rev. 2, je prvo četrtletje leta 2009.“.

4.7.

Priloga D, točka (j) („Prehodno obdobje“) se nadomesti z naslednjim:

„(j)

Prehodno obdobje

Prehodno obdobje do najpozneje 11. avgusta 2008 se lahko odobri za spremenljivko št. 310 v skladu s postopkom iz člena 18. Dodatno prehodno obdobje enega leta se lahko v skladu s postopkom iz člena 18 odobri za uvedbo spremenljivke št. 310 za oddelke 52, 69, 70, 71, 73, 78, 80 in 81 NACE Rev. 2. Poleg navedenih prehodnih obdobij se lahko v skladu s postopkom iz člena 18 odobri dodatno prehodno obdobje enega leta tistim državam članicam, v katerih prihodki od prodaje v dejavnostih NACE Rev. 2, navedenih v poglavju (a) ‚Področje uporabe‘, v danem baznem letu znašajo manj kot 1 % skupnih prihodkov od prodaje Evropske skupnosti.“.


(1)  UL L 86, 27.3.2001, str. 11.


PRILOGA IV

Priloga I k Uredbi (ES) št. 2150/2002 se spremeni:

1)

Oddelek 1 se nadomesti z naslednjim:

„Oddelek 1 – Zajetje

Statistični podatki se zbirajo za vse dejavnosti, razvrščene v področja A do U NACE Rev. 2. Ta področja zajemajo vse gospodarske dejavnosti.

Ta priloga zajema tudi:

(a)

odpadke iz gospodinjstev;

(b)

odpadke, ki nastanejo pri postopkih predelave in/ali odstranjevanja.“.

2)

Oddelek 8, točka 1.1 se nadomesti z naslednjim:

„1.1.

naslednje postavke, kakor so poimenovane v NACE Rev. 2:

Postavka

Oznaka NACE Rev. 2

Poimenovanje

1

Oddelek 01

Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve

 

Oddelek 02

Gozdarstvo

2

Oddelek 03

Ribištvo in gojenje vodnih organizmov

3

Področje B

Rudarstvo

4

Oddelek 10

Proizvodnja živil

 

Oddelek 11

Proizvodnja pijač

 

Oddelek 12

Proizvodnja tobačnih izdelkov

5

Oddelek 13

Proizvodnja tekstilij

 

Oddelek 14

Proizvodnja oblačil

 

Oddelek 15

Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov

6

Oddelek 16

Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva

7

Oddelek 17

Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja

 

Oddelek 18

Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

8

Oddelek 19

Proizvodnja koksa in naftnih derivatov

9

Oddelek 20

Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov

 

Oddelek 21

Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov

 

Oddelek 22

Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas

10

Oddelek 23

Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov

11

Oddelek 24

Proizvodnja kovin

 

Oddelek 25

Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav

12

Oddelek 26

Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov

 

Oddelek 27

Proizvodnja električnih naprav

 

Oddelek 28

Proizvodnja drugih strojev in naprav

 

Oddelek 29

Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic

 

Oddelek 30

Proizvodnja drugih vozil in plovil

13

Oddelek 31

Proizvodnja pohištva

 

Oddelek 32

Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti

 

Oddelek 33

Popravila in montaža strojev in naprav

14

Področje D

Oskrba z električno energijo, plinom in paro

15

Oddelek 36

Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

 

Oddelek 37

Ravnanje z odplakami

 

Oddelek 39

Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

16

Oddelek 38

Zbiranje in odvoz odpadkov ter ravnaje z njimi; pridobivanje sekundarnih surovin

17

Področje F

Gradbeništvo

18

 

Dejavnosti:

 

Področje G razen 46.77

Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil

 

Področje H

Promet in skladiščenje

 

Področje I

Gostinstvo

 

Področje J

Informacijske in komunikacijske dejavnosti

 

Področje K

Finančne in zavarovalniške dejavnosti

 

Področje L

Poslovanje z nepremičninami

 

Področje M

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

 

Področje N

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

 

Področje O

Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti

 

Področje P

Izobraževanje

 

Področje Q

Zdravstvo in socialno varstvo

 

Področje R

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

 

Področje S

Druge dejavnosti

 

Področje T

Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo

 

Področje U

Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles

19

Razred 46.77

Trgovina na debelo z ostanki in odpadki“


PRILOGA V

Priloga I, točka (b) Uredbe (ES) št. 808/2004 se nadomesti z naslednjim:

„(b)   Zajetje

Ta modul zajema poslovne dejavnosti v področjih C do N in R ter oddelka 95 statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti (NACE Rev. 2). Področje K bo vključeno v primeru uspešnih predhodnih pilotnih študij.

Statistični podatki se bodo zbirali za enote podjetij.“.