ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 384

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
29. december 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2011/2006 z dne 19. decembra 2006 o prilagoditvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, Uredbe (ES) št. 318/2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja in Uredbe (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2012/2006 z dne 19. decembra 2006 o spremembah in popravku Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

8

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2013/2006 z dne 19. decembra 2006 o spremembah uredb (EGS) št. 404/93, (ES) št. 1782/2003 in (ES) št. 247/2006 v zvezi s sektorjem banan

13

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2014/2006 z dne 19. decembra 2006 o spremembah Uredbe (ES) št. 2505/96 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za določene kmetijske in industrijske izdelke

20

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 2015/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Skupnosti za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2007 in 2008

28

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2016/2006 z dne 19. decembra 2006 o prilagoditvi več uredb v zvezi s skupno ureditvijo trga za vino zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

38

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2017/2006 z dne 20. decembra 2006 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 51/2006 glede omejitve ulova za stalež norveškega moliča v območjih ICES IIa (vode ES), IIIa in IV (vode ES)

44

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2018/2006 z dne 20. decembra 2006 o prehodnih ukrepih glede uvoznih dovoljenj za mleko in mlečne proizvode v skladu z Uredbo (ES) št. 2535/2001 zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

46

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2019/2006 z dne 21. decembra 2006 o spremembi uredb Komisije (ES) št. 2058/96, (ES) št. 327/98 in (ES) št. 955/2005 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot v sektorju riža

48

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2020/2006 z dne 22. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 v zvezi z upravljanjem tarifne kvote WTO za maslo iz Nove Zelandije

54

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2021/2006 z dne 22. decembra 2006 o odprtju in upravljanju uvoznih kvot za riž s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP) ter čezmorskih držav in ozemelj (ČDO)

61

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2022/2006 z dne 22. decembra 2006 o spremembi uredb (ES) št. 2375/2002, (ES) št. 2377/2002, (ES) št. 2305/2003 in (ES) št. 969/2006 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Skupnosti v sektorju žit

70

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2023/2006 z dne 22. decembra 2006 o dobri proizvodni praksi za materiale in izdelke, namenjene za stik z živili ( 1 )

75

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2024/2006 z dne 22. decembra 2006 o uvedbi prehodnih ukrepov za odstopanje od Uredbe (ES) št. 2076/2002 in odločb 98/270/ES, 2002/928/ES, 2003/308/ES, 2004/129/ES, 2004/141/ES, 2004/247/ES, 2004/248/ES, 2005/303/ES in 2005/864/ES glede nadaljnje uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo nekatere aktivne snovi, ki niso vključene v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, zaradi pristopa Romunije ( 1 )

79

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2025/2006 z dne 22. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 796/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete

81

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 2026/2006 z dne 22. decembra 2006 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno trgovino s surovimi diamanti

85

 

*

Direktiva Sveta 2006/138/ES z dne 19. decembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede obdobja uporabe ureditev davka na dodano vrednost, ki se uporabljajo za storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter za določene elektronsko opravljane storitve

92

 

*

Direktiva Komisije 2006/139/ES z dne 20. decembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi arzenovih spojin za prilagoditev Priloge I Direktive tehničnemu napredku ( 1 )

94

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 20. decembra 2006 o podpisu in začasni uporabi dvostranskega sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o trgovini s tekstilnimi izdelki

98

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o trgovini s tekstilnimi izdelki

100

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

29.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 384/1


UREDBA SVETA (ES) št. 2011/2006

z dne 19. decembra 2006

o prilagoditvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, Uredbe (ES) št. 318/2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja in Uredbe (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije, ter zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije (v nadaljevanju „Akt o pristopu iz leta 2005“) ter zlasti člena 20 v povezavi s Prilogo IV in člena 56 Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (1) so bile zaradi pristopa iz leta 2004 med drugim spremenjene določbe o zgornjih mejah pomoči za semena, kakor tudi uvedene sheme neposrednih podpor za kmete v sektorju sladkorja. Z Uredbo Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (2) so bila uvedena skupna pravila, ki urejajo skupno ureditev trgov v sektorju sladkorja od tržnega leta 2006/07. Z Uredbo (ES) št. 320/2006 (3) se je ustanovila začasna shema za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti.

(2)

Navedena splošna pravila in ukrepe je treba prilagoditi, da bi se v Bolgariji in Romuniji omogočilo njihovo izvajanje od datuma pristopa teh držav k Evropski uniji.

(3)

Da bi Bolgarija in Romunija lahko bili upravičeni do ukrepov pomoči v sektorju sladkorja iz Uredbe (ES) št. 1782/2003 je ob upoštevanju dodatnega zneska pomoči primerno spremeniti nacionalne zgornje meje za Bolgarijo in Romunijo. Da bi Bolgariji in Romuniji zagotovili možnost odobritve neposrednega plačila za sladkor v obliki ločenega neposrednega plačila, je primerno spremeniti nacionalne zgornje meje referenčnih zneskov za sladkor. Da bi lahko uporabili določbe o posebnem neposrednem plačilu za sladkor v Bolgariji in Romuniji je primerno ustrezno prilagoditi obdobja izvajanja.

(4)

Da bi se Romuniji in Bolgariji dovolila vključitev pomoči za semena v sheme podpor iz Uredbe (ES) št. 1782/2003 je ustrezno, da se Bolgarijo in Romunijo doda na seznam držav, za katere velja ta ukrep.

(5)

Akt o pristopu iz leta 2005 in ta uredba spreminjata Uredbo (ES) št. 1782/2003 in te spremembe bi morale začeti veljati na isti dan. Zaradi pravne jasnosti je treba določiti vrstni red, po katerem se bodo te spremembe začele uporabljati.

(6)

Zaradi uporabe mehanizmov proizvodnih kvot za sladkor, izoglukozo in inulinski sirup ter zaradi tradicionalne potrebe po dobavi sladkorja za prečiščevanje, kakor je določeno v Uredbi (ES) št. 318/2006 v Bolgariji in Romuniji, je treba obe državi dodati na seznam držav, ki so upravičene do teh ukrepov. Predvideti je treba tudi dodatne prilagoditve omenjene uredbe, da se upoštevajo posebne razmere v Bolgariji in Romuniji.

(7)

Da bi izvajalcem v Bolgariji in Romuniji omogočili vključevanje v shemo za prestrukturiranje iz Uredbe (ES) št. 320/2006 je treba prilagoditi omenjeno uredbo.

(8)

Uredbe (ES) št. 1782/2003, (ES) št. 318/2006 in (ES) št. 320/2006 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1782/2003, kakor je bila spremenjena vključno z Aktom o pristopu iz leta 2005, se spremeni, kakor sledi:

1.

v členu 71c se za prvim odstavkom vstavi naslednji odstavek:

„V primeru Bolgarije in Romunije razpored povečanj iz člena 143a velja za sladkor in cikorijo.“;

2.

člen 143ba se spremeni, kakor sledi:

(a)

v odstavku 1 se besedilo za prvim stavkom nadomesti z naslednjim:

„Odobri se ob upoštevanju reprezentativnega obdobja enega ali več tržnih let 2004/05, 2005/06 in 2006/07, ki je lahko različno za vsak proizvod in ga določijo države članice pred 30. aprilom 2006, ter na podlagi meril, ki so objektivna in niso diskriminacijska, kot so:

količine sladkorne pese, sladkornega trsa ali cikorije, zajete v pogodbah o dobavi, sklenjenih v skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 1260/2001 ali členom 6 Uredbe (ES) št. 318/2006, kot je ustrezno,

količine sladkorja ali inulinskega sirupa, proizvedenega v skladu z Uredbo (ES) št. 1260/2001 ali Uredbo (ES) št. 318/2006, kot je ustrezno,

povprečno število hektarjev, na katerih se prideluje sladkorna pesa, sladkorni trs ali cikorija, ki se uporabljajo za proizvodnjo sladkorja ali inulinskega sirupa in so zajeti v pogodbah o dobavi, sklenjenih v skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 1260/2001 ali členom 6 Uredbe (ES) št. 318/2006, kot je ustrezno.

Vendar se pri kmetih, ki jih je prizadela opustitev kvote v tržnem letu 2006/07, kot je določeno v členu 3 Uredbe (ES) št. 320/2006, če reprezentativno obdobje vključuje tržno leto 2006/07, to tržno leto nadomesti s tržnim letom 2005/06.

V primeru Bolgarije in Romunije:

(a)

se datum 30. aprila 2006 iz prvega pododstavka nadomesti z datumom 15. februar 2007;

(b)

se lahko ločeno plačilo za sladkor odobri za leta od 2007 do 2011;

(c)

reprezentativno obdobje enega ali več tržnih let 2004/05, 2005/06, 2006/07 in 2007/08 iz prvega pododstavka je lahko različno za vsak proizvod;

(d)

pri kmetih, ki jih je prizadela opustitev kvote v tržnem letu 2007/08, kot je določeno v členu 3 Uredbe (ES) št. 320/2006, če reprezentativno obdobje vključuje tržno leto 2007/08, se to tržno leto nadomesti s tržnim letom 2006/07.“;

(b)

za odstavkom 3 se doda naslednji odstavek:

„3a.   Za leto 2007 se za Bolgarijo in Romunijo datum 31. marec iz odstavka 3 nadomesti z F20datumom 15. februar 2007.“;

3.

priloge VII, VIIIa in XIa se spremenijo v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Uredba (ES) št. 318/2006 se spremeni, kakor sledi:

1.

v členu 7(2) se doda naslednji pododstavek:

„Za namene tega odstavka je v primeru Bolgarije in Romunije tržno leto 2006/07.“;

2.

člen 9(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   V tržnem letu 2006/07 se skupni kvoti za izoglukozo iz Priloge III doda kvota za izoglukozo v višini 100 000 ton. V tržnih letih 2007/08 in 2008/09 se kvoti predhodnega tržnega leta doda nadaljnja kvota za izoglukozo v višini 100 000 ton. To povečanje ne zadeva Bolgarije in Romunije.

V tržnih letih 2007/08 in 2008/09 se kvoti predhodnega tržnega leta doda nadaljnja kvota za izoglukozo v višini 11 045 ton za Bolgarijo in 1 966 ton za Romunijo.

Države članice dodelijo dodatne kvote podjetjem v sorazmerju s kvotami za izoglukozo, ki so bile dodeljene v skladu s členom 7(2).“;

3.

člen 29(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Ne glede na člen 19(1) je tradicionalna potreba po dobavi sladkorja za prečiščevanje v Skupnosti določena na 2 324 735 ton na tržno leto, izraženo v belem sladkorju.

Za vsako od tržnih let 2006/07, 2007/08 in 2008/09 se tradicionalna potreba po dobavi razdeli na naslednji način:

198 748 ton za Bolgarijo,

296 627 ton za Francijo,

291 633 ton za Portugalsko,

329 636 ton za Romunijo,

19 585 ton za Slovenijo,

59 925 ton za Finsko,

1 128 581 ton za Združeno kraljestvo.“;

4.

Priloga III se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 3

V členu 3(1) Uredbe (ES) št. 320/2006 se uvodne besede prvega pododstavka nadomestijo z naslednjim:

„Vsako podjetje, ki proizvaja sladkor, izoglukozo ali inulinski sirup in mu je bila kvota dodeljena do 1. julija 2006 ali 31. januarja 2007 v primeru Bolgarije in Romunije, je upravičeno do pomoči za prestrukturiranje na tono opuščene kvote, pod pogojem, da v enem od tržnih let 2006/07, 2007/08, 2008/09 in 2009/10:“.

Člen 4

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2007 pod pogojem začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2006

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1405/2006 (UL L 265, 26.9.2006, str. 1).

(2)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1585/2006 (UL L 294, 25.10.2006, str. 19).

(3)  UL L 58, 28.2.2006, str. 42.


PRILOGA I

Priloge VII, VIIIa in XIa k Uredbi (ES) št. 1782/2003 se spremenijo, kakor sledi:

1.

v točki K 2 Priloge VII se Tabela 1 nadomesti z naslednjim:

„Tabela 1

Zgornje meje za zneske, ki se vključijo v referenčni znesek kmetov

(EUR '000)

Država članica

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 in naslednja

Belgija

47 429

60 968

74 508

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

Bolgarija

84

121

154

176

220

264

308

352

396

440

Češka

27 851

34 319

40 786

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

Danska

19 314

25 296

31 278

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

Nemčija

154 974

203 607

252 240

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

Grčija

17 941

22 455

26 969

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

Španija

60 272

74 447

88 621

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

Francija

152 441

199 709

246 976

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

Irska

11 259

14 092

16 925

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

Italija

79 862

102 006

124 149

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

Latvija

4 219

5 164

6 110

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

Litva

6 547

8 012

9 476

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

Madžarska

26 105

31 986

37 865

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

Nizozemska

41 743

54 272

66 803

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

Avstrija

18 971

24 487

30 004

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

Poljska

99 135

122 906

146 677

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

Portugalska

3 940

4 931

5 922

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

Romunija

1 930

2 781

3 536

4 041

5 051

6 062

7 072

8 082

9 093

10 103

Slovenija

2 284

2 858

3 433

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

Slovaška

11 813

14 762

17 712

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

Finska

8 255

10 332

12 409

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

Švedska

20 809

26 045

31 281

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

Združeno kraljestvo

64 340

80 528

96 717

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376“

2.

Priloga VIIIa se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA VIIIa

Nacionalne zgornje meje iz člena 71c

(EUR '000)

Koledarsko leto

Bolgarija

Češka

Estonija

Ciper

Latvija

Litva

Madžarska

Malta

Poljska

Romunija

Slovenija

Slovaška

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

446 305

830

980 835

44 184

127 213

2007

200 384

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

540 286

1 640

1 263 706

441 930

58 958

161 362

2008

240 521

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

672 765

2 050

1 572 577

530 681

73 533

200 912

2009

281 154

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

802 610

2 460

1 870 392

621 636

87 840

238 989

2010

321 376

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

929 210

2 870

2 155 492

710 441

101 840

275 489

2011

401 620

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 055 910

3 280

2 440 492

888 051

115 840

312 089

2012

481 964

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 182 510

3 690

2 725 592

1 065 662

129 840

348 589

2013

562 308

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 243 272

143 940

385 189

2014

642 652

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 420 882

143 940

385 189

2015

722 996

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 598 493

143 940

385 189

2016 in naslednja leta

803 340

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 776 103

143 940

385 189“

3.

Priloga XIa se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA XIa

Zgornje meje pomoči za semena v novih državah članic iz člena 99(3)

(v milijonih EUR)

Koledarsko leto

Bolgarija

Češka

Estonija

Ciper

Latvija

Litva

Madžarska

Malta

Poljska

Romunija

Slovenija

Slovaška

2005

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

0,08

0,04

2006

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

0,10

0,04

2007

0,11

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,19

0,11

0,05

2008

0,13

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,23

0,14

0,06

2009

0,15

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,26

0,17

0,07

2010

0,17

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,30

0,19

0,08

2011

0,22

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,38

0,22

0,09

2012

0,26

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,45

0,25

0,11

2013

0,30

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,53

0,28

0,12

2014

0,34

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,60

0,28

0,12

2015

0,39

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,68

0,28

0,12

2016

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12

naslednja leta

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12“


PRILOGA II

„PRILOGA III

NACIONALNE IN REGIONALNE KVOTE

(v tonah)

Države članice ali regije

(1)

Sladkor

(2)

Izoglukoza

(3)

Inulinski sirup

(4)

Belgija

819 812

85 694

0

Bolgarija

4 752

67 108

Češka

454 862

Danska

420 746

Nemčija

3 655 456

42 360

Grčija

317 502

15 433

Španija

903 843

98 845

Francija (matična Francija)

3 552 221

23 755

0

Francoski čezmorski departmaji

480 245

Irska

0

Italija

778 706

24 301

Latvija

66 505

Litva

103 010

Madžarska

401 684

164 736

Nizozemska

864 560

10 891

0

Avstrija

387 326

Poljska

1 671 926

32 056

Portugalska (celina)

34 500

11 870

Avtonomna regija Azori

9 953

Romunija

109 164

11 947

Slovaška

207 432

50 928

Slovenija

52 973

Finska

146 087

14 210

Švedska

325 700

Združeno kraljestvo

1 138 627

32 602

Skupaj

16 907 591

686 736

0“


29.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 384/8


UREDBA SVETA (ES) št. 2012/2006

z dne 19. decembra 2006

o spremembah in popravku Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski skupnosti in zlasti člena 36 ter tretjega pododstavka člena 37(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Republike Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Republike Bolgarije in Romunije (v nadaljevanju „Akt o pristopu 2005“) ter zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1782/2003 (1) je določila skupna pravila za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike ter nekatere sheme podpor za kmete.

(2)

Člena 42(8) in 71d(6) Uredbe (ES) št. 1782/2003 prepovedujeta prenos pravic, določenih z uporabo nacionalne rezerve, razen v primerih dedovanja. V primeru združitev in delitev bi bilo treba kmetom dovoliti, da prenesejo pravice do plačila, ki so bile dodeljene v okviru nacionalne rezerve, na novo kmetijo ali kmetije.

(3)

Izkušnje kažejo, da so pri nevezanih dohodkovnih podporah pravila o upravičenosti za kmetijska območja lahko enostavna. Zlasti bi bilo treba poenostaviti pravila, ki se uporabljajo pri shemi enotnega plačila za kmetijska zemljišča z oljčnimi drevesi.

(4)

Na Malti večina kmetov v sektorju govedine in teletine ne razpolaga z zemljo. V teh posebnih okoliščinah bi uporaba posebnih pogojev iz člena 71m Uredbe (ES) št. 1782/2003 lahko povzročila resne težave za trajnostni razvoj sektorja govedine in teletine ter pretirano upravno obremenitev. Zadevnim kmetom na Malti bi bilo treba zagotoviti poenostavljene pogoje za plačila v okviru sheme enotnega plačila.

(5)

Države članice, kot so Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovenija in Slovaška (v nadaljevanju „nove države članice“), ki trenutno uporabljajo shemo enotnega plačila na površino, niso upravičene do pomoči Skupnosti za energetske rastline. Pregled sheme za energetske rastline v skladu s členom 92 Uredbe (ES) št. 1782/2003 je pokazal, da bi bilo treba od leta 2007 naprej pomoč za energetske rastline razširiti na vse države članice pod enakimi pogoji. Zato bi bilo treba največjo zajamčeno površino ustrezno povečati, razpored povečanj, ki so namenjena uvedbi shem podpor v novih državah članicah, naj se ne bi uporabljal za sheme za energetske rastline, pravila, ki veljajo za shemo enotnega plačila na površino, pa bi bilo treba spremeniti.

(6)

Z namenom krepitve vloge trajnih nasadov energetskih rastlin in zagotavljanja spodbude za povečanje proizvodnje omenjenih rastlin, bi morale biti države članice pooblaščene za dodelitev nacionalne pomoči v višini do 50 % stroškov, povezanih z uvedbo trajnih nasadov za območja, ki so zaprosila za pomoč za energetske rastline.

(7)

Proizvajalci sladkorne pese in sladkornega trsa v novih državah članicah od pristopa uživajo ugodnosti zaščitnih cen iz Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (2). Zato se za pomoč Skupnosti za proizvajalce sladkorne pese in sladkornega trsa, določeno v poglavju 10f Uredbe (ES) št. 1782/2003, ne bi smel uporabljati razpored povečanj iz člena 143a iste uredbe, z začetkom veljavnosti od prvega dne izvajanja pomoči za proizvajalce sladkorne pese in sladkornega trsa. Prav tako bi bilo treba razjasniti pogoje za uporabo te pomoči in izračun plačila, dodeljenega zadevnim kmetom.

(8)

Izkušnje kažejo, da je shema enotnega plačila na površino učinkovit in enostaven način za dodeljevanje nevezane dohodkovne podpore kmetom. Z namenom poenostavitve bi bilo treba novim državam članicam omogočiti, da to shemo uporabljajo do konca leta 2010. Kljub temu pa se ne zdi ustrezno, da bi po letu 2008 še vedno veljala oprostitev od obveznosti uvedbe navzkrižne skladnosti zakonsko predpisanih zahtev za upravljanje, dodeljena državam članicam, ki uporabljajo shemo enotnega plačila na površino. Da bi zagotovili skladnost nekaterih ukrepov za razvoj podeželja z določbo, da se ta oprostitev ne podaljša, bi moral člen 51 Uredbe (ES) št. 1698/2005 (3) to upoštevati.

(9)

V običajnih okoliščinah lahko kmetje sami določijo pogoje, pod katerimi se izvede prenos kmetije (ali dela kmetije), ki je bila upravičena do ločenega plačila za sladkor. V primeru dediščine pa bi bilo treba zagotoviti, da se dediču dodeli ločeno plačilo za sladkor.

(10)

Akt o pristopu iz leta 2005 in ta uredba spreminjata Uredbo (ES) št. 1782/2003 in te spremembe bi morale začeti veljati na isti dan. Zaradi interesov pravne varnosti je treba določiti vrstni red po katerem se uporabljajo te spremembe.

(11)

Uredbi (ES) št. 1782/2003 in (ES) št. 1698/2005 bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(12)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 247/2006 z dne 30. januarja 2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (4) je bila spremenjena Priloga I k Uredbi (ES) št. 1782/2003. Pri vnosih za oljčno olje in hmelj zaradi napake niso bile upoštevane spremembe navedene priloge, uvedene z Uredbo Komisije (ES) št. 2183/2005 z dne 22. decembra 2005 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete in o spremembi Uredbe (ES) št. 795/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003. Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1782/2003 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti, z učinkom od dneva začetka uporabe Uredbe (ES) št. 2183/2005 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1782/2003, kakor je bila spremenjena, vključno z Aktom o pristopu iz leta 2005, se spremeni, kakor sledi:

1.

Člen 20 se spremeni, kakor sledi:

(a)

Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Za države članice, ki uporabljajo pomoč za oljčne nasade iz poglavja 10b naslova IV, identifikacijski sistem vključuje geografski informacijski sistem za pridelovanje oljk, ki je sestavljen iz računalniške alfanumerične zbirke podatkov ter računalniške referenčne zbirke podatkov za zadevna oljčna drevesa in območja.“;

(b)

doda se naslednji odstavek 3:

„3.   Države članice, ki ne uporabljajo pomoči za oljčne nasade iz poglavja 10b naslova IV, se lahko odločijo za vključitev geografskega informacijskega sistema za gojenje oliv iz odstavka 2, v identifikacijski sistem za kmetijske parcele.“;

2.

v členu 22(1) se druga alinea nadomesti z naslednjim:

„—

v primeru zahtevka za pomoč za oljčne nasade iz poglavja 10b naslova IV, ali kadar država članica uporablja možnost iz člena 20(3), število oljčnih dreves in njihov položaj na parceli,“;

3.

v členu 42(8) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Razen v primeru prenosa na podlagi dejanske ali pričakovane dediščine in v primerih združitve in delitve ter z odstopanjem od člena 46 se pravice, določene z uporabo nacionalne rezerve, ne prenesejo pet let od njihove dodelitve. V primeru združitve ali delitve je(so) kmet(-je), ki upravlja(-jo) novo kmetijo/nove kmetije, še naprej upravičeni do sredstev, ki so jim bila na začetku dodeljena iz nacionalne rezerve do preteka obdobja petih let.“;

4.

v členu 44(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„‚Upravičen hektar‘ pomeni tudi površino, zasajeno s hmeljem, ali površino, ki izpolnjuje obveznost začasnega mirovanja, ali površine, zasajene z oljčnimi drevesi.“;

5.

v členu 51 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

trajni nasadi, razen oljčnih dreves ali hmelja;“;

6.

v členu 56 se četrti odstavek nadomesti z naslednjim:

„4.   Države članice lahko plačajo nacionalno pomoč v višini do 50 % stroškov, povezanih z uvedbo trajnih nasadov, namenjenih proizvodnji biomase na zemljišču v prahi.“;

7.

člen 60(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Kadar država članica izkoristi možnost, predvideno v členu 59, lahko kmetje z odstopanjem od člena 51(b) in (c) in v skladu s tem členom uporabljajo tudi parcele, prijavljene v skladu s členom 44(3), za pridelavo proizvodov iz člena 1(2) Uredbe (ES) št. 2200/96 ali iz člena 1(2) Uredbe (ES) št. 2201/96 in krompirja, ki ni namenjen izdelavi krompirjevega škroba, za katerega se odobri pomoč v skladu s členom 93 te uredbe, z izjemo nasadov iz člena 51(a).“;

8.

v členu 71d(6) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„6.   Razen v primeru prenosa na podlagi dejanske ali pričakovane dediščine, v primerih združitve in delitve ter uporabe odstavka 3 in z odstopanjem od člena 46 se pravice, določene z uporabo nacionalne rezerve, ne prenesejo pet let od njihove dodelitve. V primeru združitve ali delitve je(so) kmet(-je), ki upravlja(-jo) novo kmetijo/nove kmetije, še naprej upravičeni do sredstev, ki so jim bila na začetku dodeljena iz nacionalne rezerve do preteka obdobja petih let.“;

9.

člen 71g(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Kmetje lahko z odstopanjem od člena 51(b) in (c) in v skladu s tem členom uporabljajo tudi parcele, prijavljene v skladu s členom 44(3), za pridelavo proizvodov iz člena 1(2) Uredbe (ES) št. 2200/96 ali iz člena 1(2) Uredbe (ES) št. 2201/96 in krompirja, ki ni namenjen izdelavi krompirjevega škroba, za katerega se odobri pomoč v skladu s členom 93 te uredbe, z izjemo nasadov iz člena 51(a).“;

10.

v členu 71m se doda naslednji odstavek:

„Ne glede na to se za Malto drugi pododstavek ne uporablja, odstopanje iz prvega pododstavka pa se uporablja brez pogoja, da kmet ohrani najmanj 50 % kmetijske dejavnosti, ki jo je opravljal pred prehodom na shemo enotnega plačila, izražene v glavah velike živine.“;

11.

v členu 88 se doda naslednji odstavek:

„Člena 143a in 143c se ne uporabljata za pomoč za energetske rastline v Skupnosti, kakor je bila določena 1. januarja 2007.“;

12.

v členu 89(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Največja zajamčena površina, za katero se lahko odobri pomoč, je 2 000 000 hektarjev.“;

13.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 90a

Nacionalna pomoč

Države članice so pooblaščene za izplačilo nacionalne pomoči v višini do 50 % stroškov, povezanih z uvedbo trajnih nasadov za površine, za katere je vložen zahtevek za pomoč za energetske rastline.“;

14.

v členu 110q se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„1.   V državah članicah, ki so odobrile pomoč za prestrukturiranje iz člena 3 Uredbe (ES) št. 320/2006 za vsaj 50 % kvote za sladkor, določene 20. februarja 2006 v Prilogi III Uredbe (ES) št. 318/2006, se pomoč Skupnosti dodeli proizvajalcem sladkorne pese in sladkornega trsa.“;

15.

člen 110s se nadomesti z:

„Člen 110s

Znesek pomoči

Pomoč je izražena v tonah belega sladkorja standardne kakovosti. Znesek pomoči je enak polovici zneska, ki se dobi tako, da se znesek zgornje meje iz točke 2 točke K Priloge VII za zadevno državo članico za ustrezno leto deli s celotno kvoto za sladkor in inulinski sirup, določeno 20. februarja 2006 v Prilogi III Uredbe (ES) št. 318/2006.

Člena 143a in 143c se ne uporabljata za pomoč za proizvajalce sladkorne pese in sladkornega trsa.“;

16.

člen 143b se spremeni na naslednji način:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Nove države članice se morajo najkasneje na dan pristopa odločiti za nadomestitev neposrednih plačil, z izjemo pomoči za energetske rastline, ki je določena v poglavju 5 naslova IV, med obdobjem uporabe iz odstavka 9, z enotnim plačilom na površino, ki se izračuna v skladu z odstavkom 2.“;

(b)

v odstavku 5 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Do dodelitve plačil po shemi enotnega plačila na površino so upravičene vse kmetijske parcele, ki ustrezajo merilom iz odstavka 4, pa tudi kmetijske parcele, zasajene s panjevci s kratko rotacijo (oznaka KN ex 0602 90 41), ki so bile na dan 30. junija 2003 vzdrževane v dobrem kmetijskem stanju ter za katere je bil vložen zahtevek za pomoč za energetske rastline iz člena 88. Ne glede na to so v primeru Bolgarije in Romunije upravičene vse kmetijske parcele, ki ustrezajo merilom iz odstavka 4, pa tudi kmetijske parcele, zasajene s panjevci s kratko rotacijo (oznaka KN ex 0602 90 41), za katere je bil vložen zahtevek za pomoč za energetske rastline iz člena 88.“;

(c)

v odstavku 6 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2008 uporaba členov 3, 4, 6, 7 in 9 za nove države članice ni obvezna, če se te določbe nanašajo na zakonsko predpisane zahteve za upravljanje. Ne glede na to uporaba členov 3, 4, 6, 7 in 9 za Bolgarijo in Romunijo ni obvezna do 31. decembra 2011.“;

(d)

odstavek 9 se nadomesti z naslednjim:

„9.   Ob upoštevanju odstavka 11 je za vsako novo državo članico shema enotnega plačila na površino na voljo za uporabo do konca leta 2010. Ne glede na to je za Bolgarijo in Romunijo shema enotnega plačila na površino na voljo za obdobje uporabe do konca leta 2011. Nove države članice, ki ne želijo več uporabljati sheme, o svoji nameri obvestijo Komisijo do 1. avgusta zadnjega leta uporabe.“;

(e)

v odstavku 11 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Do konca obdobja uporabe sheme enotnega plačila na površino iz odstavka 9 se uporablja odstotek, ki je določen v členu 143a. Če se shema enotnega plačila na površino uporablja po koncu leta 2010, se v skladu z odločitvijo iz točke (b) prvega pododstavka tega odstavka odstotek iz člena 143a za leto 2010 uporablja do konca zadnjega leta uporabe sheme enotnega plačila na površino.“;

17.

člen 143ba se spremeni na naslednji način:

(a)

v prvem pododstavku odstavka 1 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Z odstopanjem od člena 143b se lahko nove države članice, ki uporabljajo shemo enotnega plačila na površino, do 30. aprila 2006 odločijo, da za obdobje 2006–2010 dodelijo ločeno plačilo za sladkor kmetom, ki so upravičeni do sredstev iz sheme enotnega plačila na površino.“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Z odstopanjem od odstavka 2 se lahko vsaka nova država članica do 31. marca tistega leta, v zvezi s katerim se dodeli ločeno plačilo za sladkor, ter na podlagi objektivnih meril odloči, da bo za ločeno plačilo za sladkor uporabila nižjo zgornjo mejo kot je meja, navedena v točki K Priloge VII. Kjer vsota zneskov, določena v skladu z odstavkom 1, preseže zgornjo mejo, o kateri odloči zadevna država članica, se sorazmerno zniža letni znesek, ki bo dodeljen kmetom.“;

(c)

doda se naslednji odstavek 6:

„6.   V primeru dejanske ali predvidene dediščine se ločeno plačilo za sladkor odobri kmetu, ki je podedoval kmetijo, in sicer pod pogojem, da je kmet upravičen do sredstev iz sheme enotnega plačila na površino.“;

18.

Priloga I se spremeni, kakor sledi:

(a)

Vnos za „oljčno olje“ se nadomesti z naslednjim:

„Oljčno olje

Naslov IV, poglavje 10b te uredbe

Pomoč na površino

Člen 48a(11) Uredbe Komisije (ES) št. 795/2004 (UL L 141, 30.4.2004, str. 1)

Za Malto in Slovenijo v letu 2006“;

(b)

vnos za „hmelj“ se nadomesti z naslednjim:

„Hmelj

Naslov IV, poglavje 10d te uredbe (***) (*****)

Pomoč na površino

Člen 48a(12) Uredbe (ES) št. 795/2004

Za Slovenijo v letu 2006“.

Člen 2

Členu 51(3) Uredbe (ES) št. 1698/2005 se doda naslednji pododstavek:

„Odstopanje iz prvega pododstavka se uporablja do 31. decembra 2008. Ne glede na to se za Bolgarijo in Romunijo uporablja do 31. decembra 2011.“.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2007, ob upoštevanju začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije iz leta 2005, kolikor določbe te uredbe temeljijo na omenjeni Pogodbi.

Uporablja se od 1. januarja 2007. Ne glede na to se člen 1(6) uporablja z učinkom od 1. januarja 2005, členi 1(14), (15), (17) in (18) se uporabljajo z učinkom od 1. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2006

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1405/2006 (UL L 265, 26.9.2006, str. 1).

(2)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila razveljavljena z Uredbo (ES) št. 318/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 1).

(3)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1463/2006 (UL L 277, 9.10.2006, str. 1).

(4)  UL L 42, 14.2.2006, str. 1.


29.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 384/13


UREDBA SVETA (ES) št. 2013/2006

z dne 19. decembra 2006

o spremembah uredb (EGS) št. 404/93, (ES) št. 1782/2003 in (ES) št. 247/2006 v zvezi s sektorjem banan

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 in člena 299(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Trenutno je režim za sektor banan opredeljen v Uredbi Sveta (EGS) št. 404/93 z dne 13. februarja 1993 o skupni ureditvi trga za banane (1). Zlasti program pomoči za proizvajalce banan temelji na načelih, ki so bila za druge skupne tržne ureditve bistveno spremenjena. Zaradi uspešnejše zagotovitve primernega življenjskega standarda kmetijske skupnosti v regijah, kjer proizvajajo banane, zaradi boljše dodelitve sredstev za dosego tržne usmerjenosti proizvajalcev, zaradi stabilizacije izdatkov, zaradi zagotovitve spoštovanja mednarodnih obveznosti Skupnosti, zaradi ustreznega upoštevanja posebnosti proizvodnih območij, zaradi poenostavitev upravljanja režima in prilagoditve režima načelom spremenjenih skupnih tržnih ureditev je treba ta režim izboljšati.

(2)

Spremembe morajo upoštevati razvoj in možni razvoj režima, ki ureja uvoz banan, proizvedenih v tretjih državah, v Skupnost, zlasti prehod s sistema, ki ga urejajo tarifne kvote, na sistem, ki ga trenutno ureja uvozni režim po izključno carinski tarifi in za katerega se uporablja samo preferencialna kvota za banane, proizvedene v državah AKP.

(3)

Banane so eden izmed glavnih kmetijskih pridelkov nekaterih najbolj oddaljenih regij, zlasti francoskih čezmorskih departmajev Guadeloupe in Martinika, Azorov, Madeire in Kanarskih otokov. Proizvodnjo banan ovira zlasti odročnost, otoški značaj, majhnost in težavna topografija teh regij. Lokalna proizvodnja banan je pomemben sestavni del okoljskega, družbenega in gospodarskega ravnovesja podeželskih območij v teh regijah.

(4)

Treba je upoštevati družbeno-gospodarski pomen sektorja banan v najbolj oddaljenih regijah ter njegov prispevek k doseganju cilja družbene in gospodarske kohezije s pomočjo ustvarjenih delovnih mest, dohodka, verižno povezanih gospodarskih dejavnosti, z vzdrževanjem okoljskega in krajinskega ravnovesja, kar omogoča razvoj turizma.

(5)

Veljavni sistem Skupnosti za nadomestno pomoč za banane iz naslova III Uredbe (EGS) št. 404/93 ne upošteva ustrezno lokalnih posebnosti proizvodnje v posameznih navedenih najbolj oddaljenih regijah. Zato je treba določiti ukrepe za prekinitev plačevanja obstoječe nadomestne pomoči za banane navedenim regijam, kar bi omogočilo vključitev proizvodnje banan v programe podpore. Zato je primerno poiskati boljši instrument, ki bo podprl proizvodnjo banan v navedenih regijah.

(6)

Naslov III Uredbe Sveta (ES) št. 247/2006 z dne 30. januarja 2006 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (2) predvideva vzpostavitev programov podpore Skupnosti za najbolj oddaljene regije in vsebuje posebne ukrepe za podporo lokalnim kmetijskim proizvodnim linijam. Ta uredba predvideva ponovni pregled najpozneje do 31. decembra 2009. Če pride do bistvenih sprememb ekonomskih razmer, ki vplivajo na preživetje v najbolj oddaljenih regijah, Komisija poročilo predloži prej. Ta instrument se zdi najbolje prilagojen podpori proizvodnje banan v vsaki posamezni regiji, saj omogoča prilagodljivost in decentralizacijo mehanizmov za podporo proizvodnje banan. Možnost vključitve pomoči za banane v te programe podpore mora povečati skladnost strategij za podporo kmetijski proizvodnji v teh regijah.

(7)

Dodelitev proračunskih sredstev na podlagi naslova III Uredbe (ES) št. 247/2006 je treba ustrezno povišati. Za omenjeno uredbo so potrebne tudi tehnične spremembe, ki naj olajšajo prehod iz ureditve po Uredbi (EGS) št. 404/93 na ureditev iz te uredbe. Zlasti je treba predvideti spremembe obstoječih programov podpore Skupnosti. Da bi se zagotovil nemoten prehod, je treba te spremembe začeti uporabljati od datuma uporabe te uredbe.

(8)

V zvezi s proizvodnjo banan v Skupnosti, ki ne poteka v najbolj oddaljenih regijah, poseben program pomoči za banane glede na njen majhen odstotek v skupni proizvodnji Skupnosti ni več potreben.

(9)

Uredba Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi nekaterih uredb (3) predvideva sistem nevezane dohodkovne podpore za kmetije (v nadaljnjem besedilu „shema enotnih plačil“). Namen tega sistema je bil zagotoviti prehod s podpore proizvodnje na podporo proizvajalcev.

(10)

Ukrepi v zvezi z informacijami in infrastrukturo v kontekstu razvoja podeželja lahko igrajo pomembno vlogo pri preusmeritvi k podpori proizvajalcev, kjer bi eden izmed ciljev lahko bil preusmeritev od proizvodnje banan in trženja k različnim standardom kakovosti in proizvodnje, kot je na primer organska proizvodnja ali lokalna raznolikost. Banane je možno tržiti kot poseben lokalni proizvod v okviru obstoječega turizma na teh območjih in tako ustvariti povezavo med potrošniki in lokalnimi bananami kot proizvodom, ki ga je možno identificirati.

(11)

Za zagotovitev doslednosti je primerno, da se obstoječi program nadomestne pomoči za banane ukine in vključi v shemo enotnih plačil. V ta namen je treba nadomestno pomoč za banane vključiti v seznam neposrednih plačil v skladu s shemo enotnih plačil iz Uredbe (ES) št. 1782/2003. Države članice morajo določiti referenčne zneske in upravičene hektarje v skladu s shemo enotnih plačil na podlagi reprezentativnega obdobja, primernega za trg banan, ustreznih ciljev in nediskriminacijskih meril. Območja, zasajena z bananami, ne smejo biti izključena, ker bi bila obravnavana kot trajni nasadi. Nacionalne zgornje meje je treba ustrezno spremeniti. Prav tako je treba zagotoviti, da Komisija sprejme podrobna pravila in vse potrebne prehodne ukrepe.

(12)

Naslov II Uredbe (EGS) št. 404/93 določa organizacije proizvajalcev in mehanizme za koncentracijo. V zvezi z organizacijami proizvajalcev je bil namen obstoječe ureditve oblikovati take organizacije, v katere se lahko včlani kar največ proizvajalcev, in omejiti plačilo nadomestne pomoči proizvajalcem, ki so člani priznanih organizacij proizvajalcev.

(13)

Prvi cilj ureditve je bil izpolnjen, saj je velika večina proizvajalcev Skupnosti zdaj včlanjena v organizacije proizvajalcev. Drugi cilj je nebistven, saj bo program nadomestne pomoči ukinjen. Zato ni več potrebno ohranjati pravil o organizacijah proizvajalcev na ravni Skupnosti, temveč se prepusti državam članicam, da po potrebi neodvisno sprejmejo taka pravila, prilagojena posebnim okoliščinam na njihovih ozemljih.

(14)

Program, ki zagotavlja pomoč za spodbujanje ustanavljanja in upravnega delovanja organizacij proizvajalcev, se zato ukine. Vendar se zaradi pravne varnosti in legitimnih pričakovanj zagotovi nadaljnja plačila te pomoči organizacijam proizvajalcev, ki so bile nedavno priznane in že prejemajo to pomoč.

(15)

Določbe Uredbe (EGS) št. 404/93 za priznanje in delovanje skupin, ki zajemajo eno ali več gospodarskih dejavnosti, povezanih s proizvodnjo, trženjem ali predelavo banan, se v praksi niso uporabljale. Zato se črtajo.

(16)

Zaradi sprememb režima za banane ni več potreben ločen upravljalni odbor za banane. Namesto tega se ustrezno uporablja Upravljalni odbor za sveže sadje in zelenjavo, ustanovljen z Uredbo Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (4).

(17)

Nekatere določbe iz Uredbe (EGS) št. 404/93 so zastarele in jih je zaradi jasnosti treba razveljaviti.

(18)

Uredbe (EGS) št. 404/93, (ES) št. 1782/2003 in (ES) št. 247/2006 je zato treba ustrezno spremeniti.

(19)

Treba je zagotoviti, da Komisija sprejme vsa potrebna podrobna pravila za izvajanje sprememb, ki jih predvideva ta uredba, in prehodnih ukrepov, potrebnih za prehod z obstoječih ureditev na ureditve, ki jih določa ta uredba.

(20)

Akt o pristopu Bolgarije in Romunije iz leta 2005 (v nadaljevanju „Akt o pristopu iz leta 2005“), ta uredba in Uredba (ES) št. 2011/2006 (5) (sladkor in semena) spreminjajo Uredbo (ES) št. 1782/2003 in te spremembe bi morale začeti veljati na isti dan. Zaradi interesov pravne varnosti je treba določiti vrstni red, po katerem se uporabljajo te spremembe.

(21)

Da se trenutni program pomoči za banane ne bi nepotrebno podaljševal ter zaradi enostavnega in učinkovitega upravljanja, se spremembe, predvidene v tej uredbi, začnejo uporabljati takoj, ko je to mogoče, tj. od tržnega leta 2007 za banane –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (EGS) št. 404/93

Uredba (EGS) št. 404/93 se spremeni, kakor sledi:

1.

Naslova II in III, členi 16 do 20, člen 21(2), člen 25 in členi 30 do 32 se črtajo.

2.

V členu 27 se odstavek 1 nadomesti z:

„1.   Komisiji pomaga Upravljalni odbor za sveže sadje in zelenjavo iz člena 46(1) Uredbe (ES) št. 2200/96.

Sklicevanja na Upravljalni odbor za banane se štejejo za sklicevanja na odbor iz prvega pododstavka.“.

3.

Člen 29 se nadomesti z:

„Člen 29

Države članice Komisiji posredujejo podatke, ki jih ta potrebuje za izvajanje te uredbe.“.

4.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 29a

Podrobna pravila za uporabo te uredbe se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 27(2).“.

Člen 2

Spremembe Uredbe (ES) št. 1782/2003

Uredba (ES) št. 1782/2003, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2005 in Uredbo (ES) št. 2011/2006 (sladkor in semena), se spremeni, kakor sledi:

1.

V členu 33(1) se točka (a) nadomesti z:

„(a)

odobreno jim je bilo plačilo v referenčnem obdobju, navedenem v členu 38, v okviru vsaj enega od programov podpore iz Priloge VI ali, za oljčno olje, v tržnih letih, navedenih v drugem pododstavku člena 37(1), ali, za sladkorno peso, sladkorni trs in cikorijo, če so prejemali tržno podporo v reprezentativnem obdobju, navedenem v točki K Priloge VII, ali, za banane, če so prejemali nadomestilo za izgubo dohodka v reprezentativnem obdobju, navedenem v točki L Priloge VII;“.

2.

V členu 37(1) se doda naslednji pododstavek:

„Referenčni znesek za banane se izračuna in prilagodi v skladu s točko L Priloge VII.“.

3.

V členu 40 se odstavek 2 nadomesti z:

„2.   Če so celotno referenčno obdobje prizadeli višja sila ali izredne razmere, država članica izračuna referenčni znesek na podlagi obdobja med leti 1997 in 1999 oziroma za sladkorno peso, sladkorni trs in cikorijo na podlagi najbližjega tržnega leta pred reprezentativnim obdobjem, ki se izbere v skladu s točko K Priloge VII, ali za banane na podlagi najbližjega tržnega leta pred reprezentativnim obdobjem, izbranim v skladu s točko L Priloge VII. V tem primeru se smiselno uporablja odstavek 1.“.

4.

V členu 43(2) se točka (a) nadomesti z:

„(a)

za krompirjev škrob, posušeno krmo, semena, oljčne nasade in pomoči za tobak, navedene v Prilogi VII, število hektarjev, za proizvodnjo katerih je bila odobrena pomoč v referenčnem obdobju, kot je izračunano v točkah B, D, F, H, I Priloge VII, za sladkorno peso, sladkorni trs in cikorijo število hektarjev, kot je izračunano v skladu s točko 4 točke K Priloge, in za banane število hektarjev, kot je izračunano v skladu s točko L Priloge;“.

5.

V členu 44(2) se v drugem pododstavku besede „zasajena z bananami“ vstavijo pred besede „ali tista, ki morajo začasno počivati,“.

6.

V členu 51 se v točki (a) dodajo besede „ali banan“ za besedo „hmelja“ na koncu.

7.

V členu 145 se za točko (db) vstavi naslednja točka:

„(dc)

podrobna pravila, ki se nanašajo na vključitev pomoči za banane v shemo enotnih plačil.“.

8.

Člen 155 se nadomesti z:

„Člen 155

Druge prehodne določbe

Nadaljnji ukrepi za pospešitev prehoda z ureditev, določenih v uredbah iz členov 152 in 153, Uredbi (ES) št. 1260/2001 in Uredbi Sveta (EGS) št. 404/93 (6), na ureditve, ki jih določa ta uredba, predvsem tiste, ki se nanašajo na uporabo členov 4 in 5 ter Priloge k Uredbi (ES) št. 1259/1999 in člena 6 Uredbe (ES) št. 1251/1999, kot tudi z določb, povezanih z načrti za izboljšanje iz Uredbe (EGS) št. 1035/72, na določbe, navedene v členih 83 do 87 te uredbe, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 144(2) te uredbe. Uredbe in členi, navedeni v členih 152 in 153, se še naprej uporabljajo za določitev referenčnih zneskov iz Priloge VII.

9.

Priloge se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 3

Sprememba Uredbe (ES) št. 247/2006

Uredba (ES) št. 247/2006 se spremeni, kakor sledi:

1.

Člen 23 se spremeni, kakor sledi:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Ukrepi iz te uredbe, razen člena 16, štejejo za intervencijo, namenjeno stabiliziranju kmetijskih trgov v smislu člena 2(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999 z dne 17. maja 1999 o financiranju skupne kmetijske politike (7) za obdobje do 31. decembra 2006. Z učinkom od 1. januarja 2007, isti ukrepi štejejo za intervencijo, namenjeno ureditvi kmetijskih trgov v smislu člena 3(1)(b), ali neposredna plačila kmetom iz člena 3(1)(c) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (8).

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Skupnost financira ukrepe iz naslovov II in III te uredbe do najvišjega letnega zneska na naslednji način:

v milijonih EUR

 

Proračunsko leto 2007

Proračunsko leto 2008

Proračunsko leto 2009

Proračunsko leto 2010 in nadaljnja leta

Francoski čezmorski departmaji

126,6

262,6

269,4

273

Azori in Madeira

77,9

86,6

86,7

86,8

Kanarski otoki

127,3

268,4

268,4

268,4“

(c)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Letni zneski iz odstavkov 2 in 3 vključujejo vse odhodke v skladu z uredbami iz člena 29.“.

2.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 24a

1.   Do 15. marca 2007 države članice predložijo Komisiji predloge sprememb njihovega programa v celoti, da bi se tako odrazile spremembe, uvedene z Uredbo (ES) št. 2011/2006 (9).

2.   Komisija oceni predlagane spremembe in odloči o njihovi odobritvi, najpozneje v štirih mesecih od njihove predložitve, v skladu s postopkom iz člena 26(2).

3.   Z odstopanjem od člena 24(3) se spremembe uporabljajo od 1. januarja 2007.

3.

Člen 28(3) se nadomesti z:

„3.   Najpozneje do 31. decembra 2009 in nato vsakih pet let Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu splošno poročilo, iz katerega je razviden učinek ukrepov, sprejetih na podlagi te uredbe, vključno z ukrepi v sektorju banan, s primernimi predlogi, kjer je to ustrezno.“.

4.

V členu 30 se doda naslednji odstavek:

„V skladu z enakim postopkom lahko Komisija prav tako sprejme ukrepe za učinkovit prehod z ureditev, ki jih določa Uredba Sveta (EGS) št. 404/93 (10), na ureditve, ki jih uvaja ta uredba.

Člen 4

Prehodni ukrepi

1.   Ne glede na točko 1 člena 1 te uredbe:

države članice še naprej uporabljajo člene 5, 6 in 25(2) Uredbe (EGS) št. 404/93 za organizacije proizvajalcev, ki so jih priznale najpozneje do 31. decembra 2006 in katerim je bila pred tem datumom že izplačana pomoč v skladu s členom 6(2) navedene uredbe, in

člen 12 omenjene uredbe se še naprej uporablja glede na kompenzacijsko shemo pomoči za leto 2006.

2.   Podrobna pravila za izvajanje odstavka 1 se sprejmejo v skladu s postopki, določenimi v členu 27(2) Uredbe (EGS) št. 404/93.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2006

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


(1)  UL L 47, 25.2.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 42, 14.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 318/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 1).

(3)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1405/2006 (UL L 265, 26.9.2006, str. 1).

(4)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 686/2004 (UL L 106, 15.4.2004, str. 12).

(5)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.

(6)  UL L 47, 25.2.1993, str. 1.“.

(7)  UL L 160, 26.6.1999, str. 103. Uredba, razveljavljena z Uredbo (ES) št. 1290/2005 (UL L 209, 11.8.2005, str. 1).

(8)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 320/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 42).“;

(9)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.“.

(10)  UL L 47, 25.2.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.“.


PRILOGA

Priloge k Uredbi (ES) št. 1782/2003 se spremenijo, kakor sledi:

1.

v Prilogi I se črta vrstica v zvezi z bananami;

2.

Prilogi VI se doda naslednja vrstica:

„Banane

Člen 12 Uredbe (EGS) št. 404/93

Nadomestilo za izgubo dohodka“;

3.

Prilogi VII se doda naslednja točka:

„L.   Banane

Države članice določijo znesek, ki se vključi v referenčni znesek za vsakega posameznega kmeta na podlagi naslednjih objektivnih in nediskriminacijskih meril:

(a)

količine banan, ki jo zadevni kmet proda in za katero je bilo v skladu s členom 12 Uredbe (EGS) št. 404/93 plačano nadomestilo za izgubo dohodka med reprezentativnim obdobjem v tržnih letih 2000 do 2005;

(b)

območij, na katerih so bile banane iz točke (a) proizvedene; in

(c)

znesek nadomestila za izgubo dohodka, ki je bil izplačan kmetu med obdobjem iz točke (a).

Države članice izračunajo upravičene hektarje iz člena 43(2) te uredbe na podlagi objektivnih in nediskriminacijskih meril, npr. območij iz točke (b).“;

4.

Priloga VIII se nadomesti z:

„PRILOGA VIII

Nacionalne zgornje meje iz člena 41

EUR '000

Država članica

Leto 2005

Leto 2006

Leto 2007

Leto 2008

Leto 2009

Leto 2010 in nadaljnja leta

Belgija

411 053

580 376

593 395

606 935

614 179

611 805

Danska

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Nemčija

5 148 003

5 647 175

5 695 607

5 744 240

5 770 254

5 774 254

Grčija

838 289

2 143 603

2 171 217

2 175 731

2 178 146

1 988 815

Španija

3 266 092

4 635 365

4 649 913

4 664 087

4 671 669

4 673 546

Francija

7 199 000

8 236 045

8 282 938

8 330 205

8 355 488

8 363 488

Irska

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italija

2 539 000

3 791 893

3 813 520

3 835 663

3 847 508

3 869 053

Luksemburg

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Nizozemska

386 586

428 329

833 858

846 389

853 090

853 090

Avstrija

613 000

633 577

737 093

742 610

745 561

744 955

Portugalska

452 000

504 287

571 377

572 368

572 898

572 594

Finska

467 000

561 956

563 613

565 690

566 801

565 520

Švedska

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Združeno kraljestvo

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849“

5.

v Prilogi VIIIa se stolpec za Ciper nadomesti z naslednjim:

„Koledarsko leto

 

 

Ciper

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

8 900

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

12 500

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

17 660

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

22 100

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

26 540

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

30 980

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

35 420

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

39 860

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2016 in nadaljnja leta

 

 

44 300“

 

 

 

 

 

 

 


29.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 384/20


UREDBA SVETA (ES) št. 2014/2006

z dne 19. decembra 2006

o spremembah Uredbe (ES) št. 2505/96 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za določene kmetijske in industrijske izdelke

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 26 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dne 20. decembra 1996 je Svet sprejel Uredbo (ES) št. 2505/96 (1). Ker je povpraševaje Skupnosti za zadevne proizvode treba izpolniti pod najbolj ugodnimi pogoji, je treba nekatere obstoječe tarifne kvote podaljšati ali prilagoditi, nekatere nove tarifne kvote Skupnosti pa odpreti po znižanih ali ničelnih stopnjah dajatve za primerne količine, brez povzročanja kakršnih koli motenj na trgu teh izdelkov.

(2)

Ker višina kvote za eno izmed tarifnih kvot Skupnosti ne zadošča za pokritje potreb industrije Skupnosti za tekoče obdobje veljavnosti kvote, jo je treba s 1. januarjem 2007 povečati.

(3)

Ohranitev tarifne kvote Skupnosti v letu 2007 za nekatere izdelke, za katere so bile dajatve v letu 2006 opuščene, ni več v interesu Skupnosti. Take izdelke je zato treba odstraniti iz preglednice iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 2505/96.

(4)

Zaradi številnih sprememb in zaradi večje jasnosti je treba Prilogo I k Uredbi (ES) št. 2505/96 v celoti zamenjati.

(5)

Uredbo (ES) št. 2505/96 je treba zato ustrezno spremeniti.

(6)

Ob upoštevanju gospodarskega pomena te uredbe, je potrebno uporabiti izjemno okoliščino nujnih razlogov, predvideno v točki I.3 Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbam o ustanovitvi Evropske skupnosti, Evropske skupnosti za premog in jeklo in Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(7)

Ker se ta uredba začne uporabljati s 1. januarjem 2007, mora začeti veljati takoj –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 2505/96 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Za obdobje veljavnosti kvote od 1. januarja do 31. decembra 2006 je višina kvote tarifne kvote pod zaporedno številko 09.2981 v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 2505/96 določena na 260 000 enot.

Člen 3

Priloga I k Uredbi (ES) št. 2505/96 se za kvotno obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007 spremeni, kakor sledi:

višina tarifne kvote pod zaporedno številko 09.2002 je določena na 1 000 ton,

višina tarifne kvote pod zaporedno številko 09.2030 je določena na 1 000 ton,

višina tarifne kvote pod zaporedno številko 09.2612 je določena na 1 900 ton,

višina tarifne kvote pod zaporedno številko 09.2620 je določena na 1 000 000 enot,

višina tarifne kvote pod zaporedno številko 09.2727 je določena na 15 000 ton.

Člen 4

V Prilogo I k Uredbi (ES) št. 2505/96, se s 1. januarjem 2007 vnesejo tarifne kvote pod zaporednimi številkami 09.2920, 09.2970, 09.2972 in 09.2977.

Člen 5

Tarifne kvote pod zaporednimi številkami 09.2026, 09.2853, 09.2976 in 09.2981 se s 1. januarjem 2007 zaprejo.

Člen 6

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2006

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


(1)  UL L 345, 31.12.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 962/2006 (UL L 176, 30.6.2006, str. 1).


PRILOGA

„PRILOGA I

Zaporedna št.

Oznaka KN

Pododdelek TARIC

Poimenovanje

Obseg kvote

Dajatev znotraj kvote

(%)

Kvotno obdobje

09.2002

ex 2928 00 90

30

Fenilhidrazin

1 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2003

ex 8543 70 90

63

Z napetostjo krmiljeni frekvenčni generator, ki je sestavljen iz aktivnih in pasivnih elementov, nameščenih na tiskanem vezju, v ohišju z zunanjimi dimenzijami največ 30 × 30 mm

1 400 000 kosov

0

1.1.–31.12.

09.2030

ex 2926 90 95

74

Klorotalonil

1 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2140

ex 3824 90 98

98

Mešanica tercialnih aminov, ki vsebuje:

2,0–4,0 mas. % N,N-dimetil-1-oktanamin;

najmanj 94 mas. % N,N-dimetil-1-dekanamin;

največ 2 mas. % N,N-dimetil-1-dodekanamin in višje

4 500 ton

0

1.1.–31.12.

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Fenildiamin

1 800 ton

0

1.1.–31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-trietoksisililpropil) tetrasulfid

4 500 ton

0

1.1.–31.12.

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poli(vinil alkohol), delno acetaliran s 5-(4-azido-2-sulfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodaninom, natrijeva sol

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2610

ex 2925 29 00

20

(Klormetil)dimetilamonijev klorid

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2611

ex 2826 19 90

10

Kalcijev fluorid s skupno vsebnostjo aluminija, magnezija in natrija 0,25 mg/kg ali manj, v obliki prahu

55 ton

0

1.1.–31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

3,3′-diklorbenzidin dihidroklorid

1 900 ton

0

1.1.–31.12.

09.2615

ex 2934 99 90

70

Ribonukleinska kislina

110 ton

0

1.1.–31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polidimetilsiloksan s stopnjo polimerizacije 2 800 monomernih enot (± 100)

1 300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2618

ex 2918 19 85

40

(R)-2-Kloromandelska kislina

100 ton

0

1.1.–31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-Tienilacetonitril

80 ton

0

1.1.–31.12.

09.2620

ex 8526 91 20

20

Vezje za sistem GPS, ki vsebuje funkcijo za določanja položaja

1 000 000 kosov

0

1.1.–31.12.

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanilin (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehid)

425 ton

0

1.1.–31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Folija iz polimerov polipropilena, biaksialna, debeline 3,5 μm ali več, vendar manj kot 15 μm, širine 490 mm ali več, vendar ne več kot 620 mm, za proizvodnjo kondenzatorjev (1)

170 ton

0

1.1.–31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Steklena sprednja plošča z diagonalo med zunanjima vogaloma največ 814,8 mm (± 1,5 mm) in s prevodnostjo svetlobe 51,1 % (± 2,2 %) pri debelini stekla 12,5 mm

500 000 kosov

0

1.1.–31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Stekleni trakovi, tkani iz steklenih vlaken in prevlečeni s plastiko, katerih masa je 120 g/m2 (±10 g/m2), ki se praviloma uporabljajo za proizvodnjo zložljivih platen proti mrčesu s fiksnim okvirom

350 000 m2

0

1.1.–31.12.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Teleskopski ročaj iz aluminija, ki se uporablja za proizvodnjo prtljage (1)

240 000 kosov

0

1.1.–31.12.

09.2703

ex 2825 30 00

10

Vanadijevi oksidi in hidroksidi, ki se uporabljajo izključno za proizvodnjo zlitin (1)

13 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Češnje, konzervirane v alkoholu, s premerom do vključno 19,9 mm, brez koščic, namenjene za proizvodnjo čokoladnih izdelkov:

z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas. %

z vsebnostjo sladkorja manj kot 9 mas. %

 (1)

2 000 ton

10 (3)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Višnje (Prunus cerasus), konzervirane v alkoholu, s premerom do vključno 19,9 mm, brez koščic, namenjene za proizvodnjo čokoladnih izdelkov:

z vsebnostjo sladkorja več kot 9 mas. %

z vsebnostjo sladkorja manj kot 9 mas. %

 (1)

2 000 ton

10 (3)

1.1.–31.12.

ex 2008 60 39

20

09.2727

ex 3902 90 90

93

Sintetični poli-alfa olefin z viskoznostjo vsaj 38 × 10-6 m2 s-1 (38 centistokov) pri 100 °C, izmerjeno po metodi ASTM D 445

15 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Fero-krom, ki vsebuje 1,5 mas. % ali več, vendar ne več kot 4 mas. % ogljika in največ 70 mas. % kroma

50 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Kislinsko aktiviran montmorilont, namenjen za proizvodnjo samokopirnega papirja (1)

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2829

ex 3824 90 98

19

Trdni ekstrakti ostankov, netopni v alifatskih topilih, dobljeni med ekstrakcijo lesnih smol in, ki imajo naslednje značilnosti:

vsebnost smolnih kislin, ki ne presega 30 mas. %

kislinsko število, ki ne presega 110 in

temperaturo tališča 100°C ali več

1 600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromoklorometan

600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

Mešanice 1-alkenov, ki vsebujejo 80 mas. % ali več 1-alkenov dolžine verige 20 in 22 ogljikovih atomov

10 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Gobe vrste Auricularia polytricha, nekuhane ali kuhane v vreli vodi ali pari, zamrznjene, namenjene za proizvodnjo pripravljenih jedi (1)  (2)

700 ton

0

1.1.–31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-kreozol s čistočo najmanj 98,5 mas. %

20 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2882

ex 2908 99 90

20

2,4-diklor-3-etil-6-nitrofenol, v obliki prahu

90 ton

0

1.1.–31.12.

09.2889

3805 10 90

 

Sulfatni terpentin

20 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Barvna katodna cev z ravnim zaslonom z razmerjem med širino in višino zaslona 4/3, diagonalo zaslona 79 cm ali več, vendar do vključno 81 cm in s polmerom ukrivljenosti 50 m ali več

8 500 kosov

0

1.1.–31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Nepredelan tobak, narezan na običajno velikost, s carinsko vrednostjo ne manj kot 450 EUR za 100 kg neto mase, ki se uporablja kot vezivo ali ovoj v proizvodnji izdelkov iz tarifne podštevilke 2402 10 00 (1)

6 000 ton

0

1.1.–31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 98

26

Vodna raztopina, ki vsebuje ne manj kot 40 mas. % suhega ekstrakta betaina in od 5 mas. % do 30 mas. % organskih ali anorganskih soli

38 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cistin

600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Zložljivi meh za proizvodnjo avtobusov-zglobnikov (1)

2 600 kosov

0

1.1.–31.12.

09.2920

ex 2906 19 00

30

Izobornil cikloheksanol

450 ton

0

1.1.–31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-diklorobenzen

2 600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2935

3806 10 10

 

Kolofonija in smolne kisline, dobljene iz svežih oljnatih smol

200 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ksiloza

400 ton

0

1.1.–31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poli(vinilden fluorid), v obliki prahu, za pripravo barve ali laka za premazovanje kovin (1)

1 300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Kloroetanol, za proizvodnjo tekočih tioplastov iz tarifne podštevilke 4002 99 90 (1)

8 400 ton

0

1.1.–31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamon (ISO)

300 ton

0

1.1.–31.12.

09.2970

ex 8540 11 11

95

Barvna katodna cev z režasto masko, opremljena z elektronskim topom in odklonskim jarmom, z razmerjem med širino in višino zaslona 4:3 in diagonalo zaslona 33,5 cm (± 1,6 mm) (1)

250 000 kosov

0

1.1.–30.6.

09.2972

2915 24 00

 

Anhidrid ocetne kisline

20 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon -3,3′:4,4′-tetrakarboksilni dianhidrid

600 ton

0

1.1.–31.12.

09.2977

2926 10 00

 

Akrilonitril

12 000 ton

0

1.1.–30.6.

09.2979

ex 7011 20 00

15

Steklena sprednja plošča z diagonalo med zunanjima vogaloma največ 81,5 cm (± 0,2 cm) in s prevodnostjo svetlobe 80 % (± 3 %) pri debelini stekla 11,43 mm

800 000 kosov

0

1.1.–31.12.

09.2986

ex 3824 90 98

76

Mešanica terciarnih aminov, ki vsebuje:

60 mas. % ali več dodecildimentilamina

20 mas. % ali več dimetil (tetradecil)amina

0,5 mas. % ali več heksadecildimetilamina,

namenjena za proizvodnjo aminskih oksidov (1)

14 315 ton

0

1.1.–31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Kopolimer propilena in butilena, ki vsebuje najmanj 60 mas. %, vendar ne več kot 68 mas. % propilena in najmanj 32 mas. %, vendar ne več kot 40 mas. % butilena, z viskoznostjo pri taljenja največ 3 000 mPa pri 190°C (določeno po metodi ASTM D 3263), za uporabo kot lepilo v proizvodnji izdelkov iz tarifne podštevilke 4818 40 (1)

1 000 ton

0

1.1.–31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Tipkovnice:

s tipkami s plastjo iz silkona in polikarbonata ali

ki so v celoti iz silkona ali polikarbonata,

vključno s tipkami z napisom, za proizvodnjo ali popravilo prenosnih radijskih telefonov iz tarifne podštevilke 8517 12 00 (1)

20 000 000 kosov

0

1.1.–31.12.

ex 8538 90 99

93


(1)  Uvoz pod to tarifno podštevilko je pogojen s pogoji iz ustreznih določil Skupnosti (glej člene od št. 291 do 300 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 – UL L 253, 11.10.1993, str. 71 in naknadnih dopolnitev).

(2)  Vendar opustitev ni dovoljena, če obdelavo izvajajo podjetja za trgovino na drobno ali gostinska podjetja.

(3)  Uporablja se posebna dodatna carina.“


29.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 384/28


UREDBA SVETA (ES) št. 2015/2006

z dne 19. decembra 2006

o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Skupnosti za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2007 in 2008

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 20 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 2371/2002 Svet sprejme ukrepe, potrebne za zagotovitev dostopa do voda in virov in trajnostno izvajanje ribolovnih dejavnosti, ob upoštevanju med drugim tudi razpoložljivega znanstvenega mnenja.

(2)

V skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 2371/2002 je dolžnost Sveta, da določi ribolovne možnosti po vrstah ali skupinah vrst in jih dodeli v skladu s predpisanimi merili.

(3)

Najnovejše znanstveno mnenje Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) glede nekaterih staležev rib v globokem morju kaže, da se ti staleži lovijo netrajnostno in da bi bilo treba ribolovne možnosti za te staleže zmanjšati, da se zagotovi njihova trajnost.

(4)

ICES tudi opozarja, da je izkoriščanje oranžne sluzoglavke na območju ICES VII preveliko. Znanstveno mnenje prav tako opozarja, da je oranžna sluzoglavka na območju VI močno razredčena; določena so bila območja občutljivih koncentracij te vrste. Na teh območjih je zato primerno prepovedati ribolov oranžne sluzoglavke.

(5)

Da se zagotovi učinkovito upravljanje kvot, je treba določiti posebne pogoje za urejanje ribolova.

(6)

V skladu s členom 2 Uredbe Sveta (ES) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov in kvot iz leta v leto (2) je treba navesti, za katere staleže veljajo posamezni ukrepi, določeni v Uredbi.

(7)

Ukrepe, predvidene v tej uredbi, bi bilo treba določiti s sklicevanjem na območja ICES, kakor so opredeljena v Uredbi Sveta (EGS) št. 3880/91 z dne 17. decembra 1991 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki ribarijo v severovzhodnem Atlantiku (3), in na območja CECAF (Odbor za ribištvo za vzhodni srednji Atlantik), kakor so opredeljena v Uredbi Sveta (ES) št. 2597/95 z dne 23. oktobra 1995 o predložitvi statističnih podatkov o nominalnem ulovu držav članic, ki lovijo na določenih območjih izven Severnega Atlantika (4).

(8)

Ribolovne možnosti bi bilo treba izkoriščati v skladu z ustrezno zakonodajo Skupnosti in zlasti z Uredbo Sveta (EGS) št. 2807/83 z dne 22. septembra 1983 o podrobnih pravilih za evidentiranje podatkov o ulovu rib držav članic (5), Uredbo Komisije (EGS) št. 1381/87 z dne 20. maja 1987 o določitvi podrobnih pravil za označevanje in dokumentacijo ribiških plovil (6), Uredbo Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (7), Uredbo Sveta (ES) št. 1627/94 z dne 27. junija 1994 o splošnih določbah v zvezi s posebnimi ribolovnimi kartami (8), Uredbo Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (9), Uredbo Sveta (ES) št. 2347/2002 z dne 16. decembra 2002 o določitvi posebnih pogojev dostopa in z njimi povezanih pravil za ribolov globokomorskih staležev (10) in Uredbo Sveta (ES) št. 2187/2005 z dne 21. decembra 2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Soundu, spremembah Uredbe (ES) št. 1434/98 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 88/98 (11)

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa letne ribolovne možnosti za leti 2007 in 2008 za staleže globokomorskih vrst in za ribiška plovila Skupnosti v območjih voda Skupnosti in v nekaterih vodah izven Skupnosti, kjer je treba določiti omejitve ulova, ter posebne pogoje, pod katerimi se smejo izkoriščati ribolovne možnosti.

Člen 2

Opredelitve pojmov

1.   V tej uredbi „dovoljenje za globokomorski ribolov“ pomeni ribolovno dovoljenje iz člena 3 Uredbe (ES) št. 2347/2002.

2.   Opredelitve območij ICES in CECAF so navedene v Uredbi (EGS) št. 3880/91 oziroma v Uredbi (ES) št. 2597/95.

Člen 3

Določitev ribolovnih možnosti

Ribolovne možnosti za staleže globokomorskih vrst za plovila Skupnosti se določijo, kakor je določeno v Prilogi.

Člen 4

Dodelitev med državami članicami

Ribolovne možnosti iz Priloge se med državami članicami dodelijo brez poseganja v:

(a)

izmenjave na podlagi člena 20(5) Uredbe (ES) št. 2371/2002;

(b)

ponovne dodelitve na podlagi členov 21(4) in 32(2) Uredbe (EGS) št. 2847/93 in člena 23(4) Uredbe (ES) št. 2371/2002;

(c)

dodatno iztovarjanje, dovoljeno na podlagi člena 3 Uredbe (ES) št. 847/96;

(d)

zadržane količine na podlagi člena 4 Uredbe (ES) št. 847/96;

(e)

odbitke na podlagi člena 5 Uredbe (ES) št. 847/96 in člena 23(4) Uredbe (ES) št. 2371/2002.

Člen 5

Prilagodljivost kvot

Za namene Uredbe (ES) št. 847/96 se vse kvote v Prilogi k tej uredbi štejejo za „analitske“ kvote.

Vendar pa se ukrepi iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96 za te kvote ne uporabljajo.

Člen 6

Pogoji za iztovarjanje ulova in prilova

Ribe iz staležev, za katere ta uredba določa ribolovne možnosti, se smejo obdržati na krovu ali iztovoriti le, če so jih ujela plovila države članice, ki ima neizrabljeno kvoto. Vsi iztovori se vštejejo v kvoto.

Prvi pododstavek se ne uporablja za ulove v okviru znanstvenih raziskav, opravljenih na podlagi Uredbe (ES) št. 850/98, in se ne vštejejo v kvoto.

Člen 7

Oranžna sluzoglavka

1.   Varstvena območja oranžne sluzoglavke so opredeljena kot naslednja morska območja:

(a)

morsko območje, obkroženo z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje geografske lege:

 

57° 00′ S, 11° 00′ Z

 

57° 00′ S, 8° 30′ Z

 

56° 23′ S, 8° 30′ Z

 

55° 00′ S, 9° 38′ Z

 

55° 00′ S, 11° 00′ Z

 

57° 00′ S, 11° 00′ Z

(b)

morsko območje, obkroženo z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje geografske lege:

 

55° 30′ S, 15° 49′ Z

 

53° 30′ S, 14° 11′ Z

 

50° 30′ S, 14° 11′ Z

 

50° 30′ S, 15° 49′ Z

(c)

morsko območje, obkroženo z loksodromami, ki zaporedno povezujejo naslednje geografske lege:

 

55° 00′ S, 13° 51′ Z

 

55° 00′ S, 10° 37′ Z

 

54° 15′ S, 10° 37′ Z

 

53° 30′ S, 11° 50′ Z

 

53° 30′ S, 13° 51′ Z

Te geografske lege ter ustrezne loksodrome in lege plovil se merijo v skladu s standardom WGS84.

2.   Države članice zagotovijo, da centri za spremljanje ribolova (FMC), ki morajo razpolagati s sistemom za odkrivanje in beleženje vstopa, tranzita in izstopa plovil iz območij iz odstavka 1, ustrezno spremljajo plovila z dovoljenjem za globokomorski ribolov.

3.   Plovila z dovoljenjem za globokomorski ribolov, ki so vstopila v območja, opredeljena v odstavku 1, nimajo na krovu ali ne pretovarjajo nobene količine oranžne sluzoglavke niti je ob koncu ribolovnih izhodov ne iztovarjajo, razen če:

(a)

je vsa oprema, ki je na krovu, med tranzitom zvezana in pospravljena v skladu s pogoji iz člena 20(1) Uredbe (EGS) št. 2847/93;

(b)

je povprečna hitrost med prevozom najmanj 8 vozlov.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2006

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 115, 9.5.1996, str. 3.

(3)  UL L 365, 31.12.1991, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 448/2005 (UL L 74, 19.3.2005, str. 5).

(4)  UL L 270, 13.11.1995, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(5)  UL L 276, 10.10.1983 str. 1. Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1804/2005 (UL L 290, 4.11.2005, str. 10).

(6)  UL L 132, 21.5.1987, str. 9.

(7)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 768/2005 (UL L 128, 21.5.2005, str. 1).

(8)  UL L 171, 6.7.1994, str. 7.

(9)  UL L 125, 27.4.1998, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2166/2005 (UL L 345, 28.12.2005, str. 5).

(10)  UL L 351, 28.12.2002, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2269/2004 (UL L 396, 31.12.2004, str. 1).

(11)  UL L 349, 31.12.2005, str. 1.


PRILOGA

DEL 1

Opredelitev vrst in skupin vrst

Za vsako območje so staleži rib navedeni po abecednem redu latinskih imen vrste. Globokomorski morski psi so navedeni na začetku tega seznama. Za namene te uredbe je v nadaljevanju prikazana preglednica s splošnimi in latinskimi imeni:

Splošno ime

Znanstveno ime

Črni morski meč

Aphanopus carbo

Sluzoglavke

Beryx spp.

Morski menek

Brosme brosme

Okroglonosi repak

Coryphaenoides rupestris

Oranžna sluzoglavka

Hoplostethus atlanticus

Modri leng

Molva dypterigia

Tabinje

Phycis blennoides

Okati ribon

Pagellus bogaraveo

Pri sklicevanju na „globokomorske morske pse“ se sklic nanaša na morske pse s seznama naslednjih vrst: portugalski morski pes (Centroscymnus coelolepis), listnoluskasti globokomorski trnež (Centrophorus squamosus), kljunasti morski pes (Deania calceus), temni morski pes (Dalatias licha), veliki svetilec (Etmopterus princeps), črni svetilec (Etmopterus spinax), črna morska mačka (Centroscyllium fabricii), morski pes požiralec, (Centrophorus granulosus), morske mačke vrste Galeus melastomus, Galeus murinus in Apristuris spp.

DEL 2

Letne ribolovne možnosti, ki se uporabljajo za plovila Skupnosti v območjih, kjer so omejitve ulova po vrstah in po območjih (v tonah žive teže)

Vsa sklicevanja se nanašajo na podobmočja ICES, razen če ni določeno drugače.

Vrsta

:

Globokomorski morski psi

Cona

:

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav območij V, VI, VII, VIII in IX

Leto

2007 (1)

2008 (1)

 

Nemčija

59

39

 

Španija

280

187

 

Estonija

4

2

 

Francija

1 014

676

 

Irska

164

109

 

Litva

4

2

 

Poljska

4

2

 

Portugalska

381

254

 

Združeno kraljestvo

562

375

 

ES

2 472

1 646

 


Vrsta

:

Globokomorski morski psi

Cona

:

X (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

Leto

2007

2008

 

Portugalska

20

20

 

ES

20

20

 


Vrsta

:

Globokomorski morski psi in Deania histricosa in Deania profondorum

Cona

:

XII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

Leto

2007

2008

 

Španija

69

34

 

Francija

22

11

 

Irska

4

2

 

Združeno kraljestvo

4

2

 

ES

99

49

 


Vrsta

:

Črni morski meč

Aphanopus carbo

Cona

:

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav območij I, II, III in IV

Leto

2007

2008

 

Nemčija

5

5

 

Francija

5

5

 

Združeno kraljestvo

5

5

 

ES

15

15

 


Vrsta

:

Črni morski meč

Aphanopus carbo

Cona

:

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav območij V, VI, VII in XII

Leto

2007

2008

 

Nemčija

35

35

 

Španija

173

173

 

Estonija

17

17

 

Francija

2 433

2 433

 

Irska

87

87

 

Latvija

113

113

 

Litva

1

1

 

Poljska

1

1

 

Združeno kraljestvo

173

173

 

Drugo (2)

9

9

 

ES

3 042

3 042

 


Vrsta

:

Črni morski meč

Aphanopus carbo

Cona

:

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav območij VIII, IX in X

Leto

2007

2008

 

Španija

13

13

 

Francija

31

31

 

Portugalska

3 956

3 956

 

ES

4 000

4 000

 


Vrsta

:

Črni morski meč

Aphanopus carbo

Cona

:

CECAF 34.1.2. (Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

Leto

2007

2008

 

Portugalska

4 285

4 285

 

ES

4 285

4 285

 


Vrsta

:

Sluzoglavke

Beryx spp.

Cona

:

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav območij I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII in XIV

Leto

2007

2008

 

Španija

74

74

 

Francija

20

20

 

Irska

10

10

 

Portugalska

214

214

 

Združeno kraljestvo

10

10

 

ES

328

328

 


Vrsta

:

Okroglonosi repak

Coryphaenoides rupestris

Cona

:

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav območij I, II, IV in Va

Leto

2007

2008

 

Danska

2

2

 

Nemčija

2

2

 

Francija

14

14

 

Združeno kraljestvo

2

2

 

ES

20

20

 


Vrsta

:

Okroglonosi repak

Coryphaenoides rupestris

Cona

:

IIIa in vode Skupnosti IIIbcd

Leto

2007

2008

 

Danska

1 003

946

 

Nemčija

6

5

 

Švedska

52

49

 

ES

1 060

1 000

 


Vrsta

:

Okroglonosi repak

Coryphaenoides rupestris

Cona

:

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav območij Vb, VI in VII

Leto

2007

2008

 

Nemčija

9

9

 

Estonija

67

67

 

Španija

74

74

 

Francija

3 789

3 789

 

Irska

299

299

 

Litva

87

87

 

Poljska

44

44

 

Združeno kraljestvo

222

222

 

Drugo (3)

9

9

 

ES

4 600

4 600

 


Vrsta

:

Okroglonosi repak

Coryphaenoides rupestris

Cona

:

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav območij VIII, IX, X, XII in XIV in V

Leto

2007

2008

 

Nemčija

40

40

 

Španija

4 391

4 391

 

Francija

202

202

 

Irska

9

9

 

Združeno kraljestvo

18

18

 

Latvija

71

71

 

Litva

9

9

 

Poljska

1 374

1 374

 

ES

6 114

6 114

 


Vrsta

:

Oranžna sluzoglavka

Hoplostethus atlanticus

Cona

:

VI (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

Leto

2007

2008

 

Španija

6

4

 

Francija

33

22

 

Irska

6

4

 

Združeno kraljestvo

6

4

 

ES

51

34

 


Vrsta

:

Oranžna sluzoglavka

Hoplostethus atlanticus

Cona

:

VII (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

Leto

2007

2008

 

Španija

1

1

 

Francija

147

98

 

Irska

43

29

 

Združeno kraljestvo

1

1

 

Drugo (4)

1

1

 

ES

193

130

 


Vrsta

:

Oranžna sluzoglavka

Hoplostethus atlanticus

Cona

:

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav območij I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII in XIV

Leto

2007

2008

 

Španija

4

3

 

Francija

23

15

 

Irska

6

4

 

Portugalska

7

5

 

Združeno kraljestvo

4

3

 

ES

44

30

 


Vrsta

:

Modri leng

Molva dypterygia

Cona

:

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav območij II, IV in V.

Leto

2007

2008

 

Danska

7

6

 

Nemčija

7

6

 

Francija

42

34

 

Irska

7

6

 

Združeno kraljestvo

25

20

 

Drugo (5)

7

6

 

ES

95

78

 


Vrsta

:

Modri leng

Molva dypterygia

Cona

:

III (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

Leto

2007

2008

 

Danska

8

6

 

Nemčija

4

3

 

Švedska

8

6

 

ES

20

15

 


Vrsta

:

Modri leng

Molva dypterygia

Cona

:

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav območij VI in VII (7)

Leto

2007

2008

 

Nemčija

26

21

 

Estonija

4

3

 

Španija

83

67

 

Francija

1 897

1 518

 

Irska

7

6

 

Litva

2

1

 

Poljska

1

1

 

Združeno kraljestvo

482

386

 

Drugo (6)

7

6

 

ES

2 510

2 009

 


Vrsta

:

Okati ribon

Pagellus bogaraveo

Cona

:

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav območij VI, VII in VII

Leto

2007

2008

 

Španija

238

238

 

Francija

12

12

 

Irska

9

9

 

Združeno kraljestvo

30

30

 

Drugo (8)

9

9

 

ES

298

298

 


Vrsta

:

Okati ribon

Pagellus bogaraveo

Cona

:

IX (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

Leto

2007

2008

 

Španija

850

850

 

Portugalska

230

230

 

ES

1 080

1 080

 


Vrsta

:

Okati ribon

Pagellus bogaraveo

Cona

:

X (vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav)

Leto

2007

2008

 

Španija

10

10

 

Portugalska

1 116

1 116

 

Združeno kraljestvo

10

10

 

ES

1 136

1 136

 


Vrsta

:

Tabinje

Phycis blennoides

Cona

:

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav območij I, II, III in IV

Leto

2007

2008

 

Nemčija

10

10

 

Francija

10

10

 

Združeno kraljestvo

16

16

 

ES

36

36

 


Vrsta

:

Tabinje

Phycis blennoides

Cona

:

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav območij V, VI in VII

Leto

2007

2008

 

Nemčija

10

10

 

Španija

588

588

 

Francija

356

356

 

Irska

260

260

 

Združeno kraljestvo

814

814

 

ES

2 028

2 028

 


Vrsta

:

Tabinje

Phycis blennoides

Cona

:

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav območij VIII in IX

Leto

2007

2008

 

Španija

242

242

 

Francija

15

15

 

Portugalska

10

10

 

ES

267

267

 


Vrsta

:

Tabinje

Phycis blennoides

Cona

:

Vode Skupnosti in vode, ki niso pod suverenostjo ali jurisdikcijo tretjih držav območij X in XII

Leto

2007

2008

 

Francija

10

10

 

Portugalska

43

43

 

Združeno kraljestvo

10

10

 

ES

63

63

 


(1)  Samo prilov. Usmerjeni ribolov globokomorskih morskih psov ni dovoljen.

(2)  Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.

(3)  Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.

(4)  Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.

(5)  Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.

(6)  Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.

(7)  Države članice zagotovijo, da se ribolov modrega lenga spremlja pod strokovnim nadzorom, to velja zlasti za dejavnosti tistih ribiških plovil, ki so v letu 2005 iztovorile več kot 30 ton modrega lenga. Takšna plovila izdajo predhodno obvestilo o iztovoru in ob koncu ribolovnega izhoda ne iztovorijo več kot 25 ton modrega lenga.

(8)  Izključno za prilov. V okviru te kvote usmerjeni ribolov ni dovoljen.


29.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 384/38


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2016/2006

z dne 19. decembra 2006

o prilagoditvi več uredb v zvezi s skupno ureditvijo trga za vino zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V več uredbah Komisije v zvezi s skupno ureditvijo trga za vino bi bile potrebne nekatere tehnične spremembe, da se ustrezno prilagodijo zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji.

(2)

Člen 1 Uredbe Komisije (EGS) št. 1907/85 z dne 10. julija 1985 o seznamu sort vinske trte in območij za dobavo uvoženega vina za izdelavo penečih vin v Skupnosti (1) navaja Romunijo. Te navedbe bi bilo treba črtati.

(3)

Člen 52(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1623/2000 z dne 25. julija 2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov (2) določa referenčna obdobja za države članice proizvajalke. Določiti bi bilo treba referenčno obdobje za Romunijo.

(4)

Člen 2(1) in člen 11 Uredbe Komisije (ES) št. 883/2001 z dne 24. aprila 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 glede trgovine s tretjimi državami s proizvodi vinskega sektorja (3) vsebuje nekatere navedbe v jezikih držav članic. Navedene določbe bi bilo treba dopolniti z navedbami v bolgarščini in romunščini.

(5)

Člen 33 Uredbe (ES) št. 883/2001 navaja Romunijo kot tretjo državo. Navedbo bi bilo treba črtati.

(6)

Člen 8(2) Uredba Komisije (ES) št. 884/2001 z dne 24. aprila 2001 o določitvi podrobnih pravil za uporabo v zvezi z dokumenti, ki spremljajo prevoz proizvodov iz grozdja in vina, in z evidencami, ki se vodijo v vinskem sektorju (4), vsebuje navedbe v vseh jezikih držav članic. Navedeno določbo bi bilo treba dopolniti z navedbami v bolgarščini in romunščini.

(7)

Člen 16(1) Uredbe Komisije (ES) št. 753/2002 z dne 29. aprila 2002 o določitvi nekaterih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 glede opisa, poimenovanja, predstavitve in zaščite nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja (5) vsebuje nekatere navedbe v vseh jezikih držav članic. Navedeno določbo bi bilo treba dopolniti z navedbami v bolgarščini in romunščini.

(8)

Priloga VIII k Uredbi (ES) št. 753/2002 navaja Bolgarijo in Romunijo kot tretji državi. Navedbo bi bilo treba črtati.

(9)

Uredbe (EGS) št. 1907/85, (ES) št. 1623/2000, (ES) št. 883/2001, (ES) št. 884/2001 in (ES) št. 753/2002 bi zato bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 1 Uredbe (EGS) št. 1907/85 se črta.

Člen 2

V tretji pododstavek člena 52(1) Uredbe (ES) št. 1623/2000 se doda naslednja alinea:

„—

od 1999/2000 do 2004/2005 v Romuniji“.

Člen 3

Uredba (ES) št. 883/2001 se spremeni:

1.

V členu 2(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„V okence 20 uvoznih in izvoznih dovoljenj je treba vnesti enega od podatkov iz Priloge I.“

2.

V prvi pododstavek člena 5 se sklic na Prilogo I oštevilči kot Priloga Ia.

3.

V členu 11 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Dovoljenje zajema v okencu 22 najmanj enega od podatkov iz Priloge IVa.“

4.

Člen 33 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se črta točka (c),

(b)

v odstavku 2 se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Za uporabo odstavka 1(b) in (d) vnese uradna agencija države porekla, ki je pooblaščena, da pripravi dokument V I 1, kakor je navedeno v tej uredbi, v okence 15 navedenega dokumenta naslednje:“

5.

Priloge se spremenijo v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 4

Uredba (ES) št. 884/2001 se spremeni:

1.

V členu 8(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Carinski urad na kraju prehoda meje iz carinskega ozemlja Skupnosti na obe kopiji tega zadnjega dokumenta vpiše eno od navedb iz Priloge V in pristnost potrdi s pečatom. S pečatom potrjeni kopiji, opremljeni z navedenim besedilom, vroči izvozniku ali njegovemu predstavniku. Ta zagotovi, da ena kopija spremlja prevoz proizvoda, ki se izvaža.“

2.

Besedilo iz Priloge II k tej uredbi se doda kot Priloga V.

Člen 5

Uredba (ES) št. 753/2002 se spremeni:

1.

Člen 16(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Za namene druge alinee Priloge VII(B)(l)(a) k Uredbi (ES) št. 1493/1999 se lahko na nalepkah namiznih vin, namiznih vin z geografsko označbo in kakovostnih vin pdpo, razen kakovostnih likerskih vin pdpo in kakovostnih vin biser pdpo, za katera velja člen 39(1)(b), uporabijo naslednji izrazi:

(a)

‚сухо‘, ‚seco‘, ‚suché‘, ‚tør‘, ‚trocken‘, ‚kuiv‘, ‚ξηρός‘, ‚dry‘, ‚sec‘, ‚secco‘, ‚asciutto‘, ‚sausais‘, ‚sausas‘, ‚száraz‘, ‚droog‘, ‚wytrawne‘, ‚seco‘, ‚sec‘, ‚suho‘, ‚kuiva‘ ali ‚torrt‘, samo če je vsebnost ostanka sladkorja zadevnega vina:

(i)

največ 4 grame na liter; ali

(ii)

največ 9 gramov na liter, če skupna kislost, izražena v gramih vinske kisline na liter, ni več kakor 2 grama nižja od vsebnosti ostanka sladkorja;

(b)

‚полусухо‘, ‚semiseco‘, ‚polosuché‘, ‚halvtør‘, ‚halbtrocken‘, ‚poolkuiv‘, ‚ημίξηρος‘, ‚medium dry‘, ‚demi-sec‘, ‚abboccato‘, ‚pussausais‘, ‚pusiau sausas‘, ‚félszáraz‘, ‚halfdroog‘, ‚półwytrawne‘, ‚meio seco‘, ‚adamado‘, ‚demisec‘‚polsuho‘, ‚puolikuiva‘ ali ‚halvtorrt‘, samo če vsebnost ostanka sladkorja zadevnega vina presega največjo dovoljeno vsebnost iz točke (a), vendar ne presega:

(i)

12 gramov na liter; ali

(ii)

18 gramov na liter, pri čemer najmanjšo skupno kislost določi država članica v skladu z odstavkom 2;

(c)

‚полусладко‘, ‚semidulce‘, ‚polosladké‘, ‚halvsød‘, ‚lieblich‘, ‚poolmagus‘, ‚ημίγλυκος‘, ‚medium‘, ‚medium sweet‘, ‚moelleux‘, ‚amabile‘, ‚pussaldais‘, ‚pusiau saldus‘, ‚félédes‘, ‚halfzoet‘, ‚półsłodkie‘, ‚meio doce‘, ‚demidulce‘, ‚polsladko‘, ‚puolimakea‘ ali ‚halvsött‘, samo če je vsebnost ostanka sladkorja zadevnega vina večja od največje določene vsebnosti iz točke (b), vendar ne presega 45 gramov na liter;

(d)

‚сладко‘, ‚dulce‘, ‚sladké‘, ‚sød‘, ‚süss‘, ‚magus‘, ‚γλυκός‘, ‚sweet‘, ‚doux‘, ‚dolce‘, ‚saldais‘, ‚saldus‘, ‚édes‘, ‚ħelu‘, ‚zoet‘, ‚słodkie‘, ‚doce‘, ‚dulce‘, ‚sladko‘, ‚makea‘ ali ‚sött‘, samo če je vsebnost ostanka sladkorja zadevnega vina najmanj 45 gramov na liter.“

2.

V Prilogi VIII se črtata točki 1 in 6.

Člen 6

Ta uredba začne veljati pod pogojem in z dnem začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 11.7.1985, str. 21. Uredba, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 194, 31.7.2000, str. 45. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1221/2006 (UL L 221, 12.8.2006, str. 3).

(3)  UL L 128, 10.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2079/2005 (UL L 333, 20.12.2005, str. 6).

(4)  UL L 128, 10.5.2001, str. 32. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1507/2006 (UL L 280, 12.10.2006, str. 9).

(5)  UL L 118, 4.5.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1507/2006.


PRILOGA I

Priloge k Uredbi (ES) št. 883/2001 se spremenijo:

(1)

Sedanje besedilo v Prilogi I se oštevilči „Priloga Ia“ in prednjo se vstavi naslednje besedilo:

„PRILOGA I

Podatki, ki jih navaja drugi pododstavek člena 2(1):

:

V bolgarščini

:

Oтклонение от 0,4 об. %

:

V španščini

:

Tolerancia de 0,4 % vol.

:

V češčini

:

Přípustná odchylka 0,4 % obj.

:

V danščini

:

Tolerance 0,4 % vol.

:

V nemščini

:

Toleranz 0,4 % vol.

:

V estonščini

:

Lubatud 0,4 mahuprotsendi suurune hälve

:

V grščini

:

Ανοχή 0,4 % vol.

:

V angleščini

:

Tolerance of 0,4 % vol.

:

V francoščini

:

Tolérance de 0,4 % vol.

:

V italijanščini

:

Tolleranza di 0,4 % vol.

:

V latvijščini

:

0,4 tilp. % pielaide

:

V litovščini

:

Leistinas nukrypimas 0,4 tūrio %

:

V madžarščini

:

0,4 térfogat-százalékos tűrés

:

V malteščini

:

Varjazzjoni massima ta’ 0,4 % vol.

:

V nizozemščini

:

Tolerantie van 0,4 % vol.

:

V poljščini

:

Tolerancja 0,4 % obj.

:

V portugalščini

:

Tolerância de 0,4 % vol.

:

V romunščini

:

Toleranță de 0,4 % vol.

:

V slovaščini

:

Prípustná odchýlka 0,4 % obj.

:

V slovenščini

:

Odstopanje 0,4 vol. %

:

V finščini

:

Sallittu poikkeama 0,4 til - %

:

V švedščini

:

Tolerans 0,4 vol. %“

(2)

Za Prilogo IV se vstavi naslednja Priloga IVa:

„PRILOGA IVa

Podatki, ki jih navaja drugi pododstavek člena 11:

:

V bolgarščini

:

Възстановяване, валидно за не повече от … (количество, за което е издаден лицензът)

:

V španščini

:

Restitución válida para … (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo

:

V češčini

:

Náhrada platná nejvýše pro … (množství, na něž byla vydána licence)

:

V danščini

:

Restitutionen omfatter hoejst … (den maengde, licensen er udstedt for)

:

V nemščini

:

Erstattung gültig für höchstens … (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

:

V estonščini

:

Toetus ei kehti rohkem kui … (kogus, millele litsents on väljastatud)

:

V grščini

:

Επιστροφή που ισχύει για … (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο

:

V angleščini

:

Refund valid for not more than … (quantity for which licence is issued)

:

V francoščini

:

Restitution valable pour … (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum

:

V italijanščini

:

Restituzione valida al massimo per … (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)

:

V latvijščini

:

Atmaksa ir spēkā par ne vairāk kā … (daudzums, par ko izdota licence)

:

V litovščini

:

Grąžinamoji išmoka mokama ne daugiau kaip už … (nurodomas kiekis, kuriam išduota licencija)

:

V madžarščini

:

Legfeljebb …-re (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiadták) érvényes visszatérítés

:

V malteščini

:

Valur mrodd lura ta’ mhux aktar minn … (ammont maħrug fil. licenzja)

:

V nizozemščini

:

Restitutie voor ten hoogste … (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

:

V poljščini

:

Refundacji udziela się na nie więcej niż … (ilość, na którą wydano licencję)

:

V portugalščini

:

Restituição válida para … (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo

:

V romunščini

:

Restituție valabilă pentru maxim … (cantitatea pentru care este eliberată licența)

:

V slovaščini

:

Náhrada platná pre nie viac ako … (množstvo, na ktoré je licencia vydaná)

:

V slovenščini

:

Nadomestilo velja za največ … (količina, za katero je izdano dovoljenje)

:

V finščini

:

Vientituki voimassa enintään … (määrä, jolle todistus on annettu) osalta

:

V švedščini

:

Bidrag som gäller för högst … (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas)“.


PRILOGA II

„PRILOGA V

Navedbe, ki jih navaja drugi pododstavek člena 8(2):

:

V bolgarščini

:

И3HECEHO

:

V španščini

:

EXPORTADO

:

V češčini

:

VYVEZENO

:

V danščini

:

UDFØRSEL

:

V nemščini

:

AUSGEFÜHRT

:

V estonščini

:

EKSPORDITUD

:

V grščini

:

ΕΞΑΧΘΕΝ

:

V angleščini

:

EXPORTED

:

V francoščini

:

EXPORTÉ

:

V italijanščini

:

ESPORTATO

:

V latvijščini

:

EKSPORTĒTS

:

V litovščini

:

EKSPORTUOTA

:

V madžarščini

:

EXPORTÁLVA

:

V malteščini

:

ESPORTAT

:

V nizozemščini

:

UITGEVOERD

:

V poljščini

:

WYWIEZIONO

:

V portugalščini

:

EXPORTADO

:

V romunščini

:

EXPORTAT

:

V slovaščini

:

VYVEZENÉ

:

V slovenščini

:

IZVOŽENO

:

V finščini

:

VIETY

:

V švedščini

:

EXPORTERAD“


29.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 384/44


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2017/2006

z dne 20. decembra 2006

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 51/2006 glede omejitve ulova za stalež norveškega moliča v območjih ICES IIa (vode ES), IIIa in IV (vode ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 51/2006 z dne 22. decembra 2005 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova za leto 2006 (1), in zlasti člena 5(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ob upoštevanju znanstvenih podatkov, zbranih v prvi polovici leta 2006, lahko Komisija v skladu s členom 5(7) Uredbe (ES) št. 51/2006 ponovno pregleda omejitve ulova za stalež norveškega moliča v območju ICES IIa (vode ES), IIIa in IV (vode ES).

(2)

V skladu z novim znanstvenim mnenjem Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) ter Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STEFC) so bile z Uredbo Komisije (ES) št. 1259/2006, ki spreminja Uredbo (ES) št. 51/2006 (2), določene nove omejitve ulova za stalež norveškega moliča v območjih ICES IIa (vode ES), IIIa in IV (vode ES).

(3)

Norveški molič je severnomorski stalež, ki se deli z Norveško, vendar z njim trenutno ne upravljata obe pogodbenici skupaj.

(4)

Po sprejetju Uredbe (ES) št. 1259/2006 je Skupnost opravila posvetovanja z Norveško, vendar se Norveška in Skupnost nista uspeli dogovoriti o ključu za razdelitev navedenega staleža za leto 2006.

(5)

Ker ključ za razdelitev navedenega staleža med Norveško in Skupnost ni določen in da se Norveški prizna pravica do dela celotnega dovoljenega ulova (TAC), ki ga priporočata ICES in STECF, bi morala Skupnost določiti avtonomno omejitev ulova Skupnosti, ki je nižja od priporočenega TAC.

(6)

Avtonomno omejitev ulova Skupnosti bi bilo treba določiti na 75 % priporočenega TAC. Navedeni odstotek je enak deležu celotnega ulova Skupnosti pri navedenem staležu v zadnjih petih letih in je enak ocenjeni porazdelitvi v območju, izračunani na podlagi podatkov raziskav iz preteklih let. Vendar tak pristop ne bi smel vplivati na stališče Skupnosti glede prihodnjih pogajanj o razdelitvi z Norveško.

(7)

Prilogo IA k Uredbi (ES) št. 51/2006 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IA k Uredbi (ES) št. 51/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2006

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 16, 20.1.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2006 (UL L 345, 8.12.2006, str. 10).

(2)  UL L 229, 23.8.2006, str. 3.


PRILOGA

Priloga IA k Uredbi (ES) št. 51/2006 se spremeni:

Vpis v zvezi s staležem norveškega moliča v območjih IIa (vode ES), IIIa in IV (vode ES) se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta

:

norveški molič

Trisopterus esmarki

Območje

:

IIa (vode ES), IIIa, IV (vode ES)

NOP/2A3A4

Danska

70 185

Analitski TAC

Člen 3 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 4 Uredbe (ES) št. 847/96 se ne uporablja.

Člen 5(2) Uredbe (ES) št. 847/96 se uporablja.

Nemčija

13

Nizozemska

52

ES

70 250

Norveška

1 000 (1)

TAC

Ni pomembno.


(1)  V okviru te kvote se lahko lovi v razdelku VIa, severno od 56° 30′ S.“


29.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 384/46


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2018/2006

z dne 20. decembra 2006

o prehodnih ukrepih glede uvoznih dovoljenj za mleko in mlečne proizvode v skladu z Uredbo (ES) št. 2535/2001 zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 41 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Oddelek 2 poglavja I naslova 2 Uredbe Komisije (ES) št. 2535/2001 z dne 14. decembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot (1) opredeljuje posebne določbe o odobritvi uvoznih dovoljenj vsem prosilcem. Da bi bil izvajalcem iz Bolgarije in Romunije (v nadaljnjem besedilu „novi državi članici“) zagotovljen dostop do uvoznih dovoljenj z dnem pristopa navedenih držav k Evropski uniji, je treba sprejeti prehodne ukrepe.

(2)

Za obdobje od 1. januarja 2007 do 30. junija 2007 je treba izvajalcem iz novih držav članic omogočiti, da brez predhodne odobritve vložijo zahtevke za izdajo uvoznega dovoljenja na podlagi tarifnih kvot iz prilog k Uredbi (ES) št. 2535/2001.

(3)

Ti izvajalci morajo dokazati svoj status in redno trgovsko dejavnost. Glede določbe o dokazilu o trgovanju, morajo imeti vlagatelji v novih državah članicah za trgovanje možnost izbire referenčnega leta 2005 namesto 2006, če lahko dokažejo, da v letu 2006 ni bilo možno uvoziti ali izvoziti zahtevanih količin mlečnih proizvodov zaradi izjemnih okoliščin.

(4)

Organi novih držav članic morajo predložiti Komisiji do 20. januarja 2007 seznam, ki vključuje vse upravičene izvajalce. Zaradi lažje ugotovitve istovetnosti preverjanja posameznega vlagatelja in lažjega prenosa dovoljenj je treba podrobno navesti podatke, ki jih mora poslati vsak izvajalec. Poleg tega mora biti upravičenim izvajalcem iz novih držav članic dovoljeno, da prenesejo uvozna dovoljenja.

(5)

Zato je treba predvideti nekatera odstopanja od Uredbe (ES) št. 2535/2001.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od oddelka 2 poglavja I naslova 2 Uredbe (ES) št. 2535/2001 lahko izvajalci, ki imajo sedež v Bolgariji in Romuniji (v nadaljnjem besedilu „novi državi članici“), vložijo zahtevke za uvozna dovoljenja za kvote, ki zajemajo obdobje od 1. januarja 2007 do 30. junija 2007, brez predhodne odobritve pristojnih organov nove države članice, v kateri imajo sedež.

Člen 2

1.   Z odstopanjem od člena 11 Uredbe (ES) št. 2535/2001 lahko izvajalci, ki imajo sedež v novih državah članicah, vložijo zahtevke za izdajo uvoznega dovoljenja za kvote iz člena 1 samo v državi članici, v kateri imajo sedež.

2.   Zahtevki za izdajo dovoljenja se sprejmejo samo, če vlagatelj priloži naslednje dokumente:

(a)

dokazilo, da je vlagatelj v letu 2006 uvozil ali izvozil najmanj 25 ton mlečnih proizvodov, zajetih v poglavju 04 kombinirane nomenklature, v najmanj štirih ločenih poslih;

(b)

kateri koli dokument in podatek, ki zadostno izkaže istovetnost in status vlagatelja, zlasti:

(i)

dokumente, v zvezi z obratnim knjigovodstvom ali davki, obračunanimi na podlagi nacionalnih predpisov,

(ii)

številko DDV, če to predvideva nacionalna zakonodaja, in

(iii)

registracijo v trgovinski register, če to predvideva nacionalna zakonodaja.

3.   V primeru točke (a) odstavka 2 je referenčno leto 2005, če zadevni uvoznik lahko dokaže, da v letu 2006 ni mogel uvoziti ali izvoziti zahtevanih količin mlečnih proizvodov zaradi izjemnih okoliščin.

4.   Pri uporabi tega člena se transakcije aktivnega in pasivnega oplemenitenja ne štejejo kot uvoz in izvoz.

Člen 3

1.   Pristojni organi novih držav članic pošljejo Komisiji do 20. januarja 2007 sezname izvajalcev, ki so v skladu s členom 1 vložili zahtevke za izdajo uvoznega dovoljenja za kvote, ki zajemajo obdobje od 1. januarja 2007 do 30. junija 2007, in izpolnjujejo pogoje iz člena 2. Ti seznami se sestavijo v skladu z obrazcem iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 2535/2001, razen številke odobritve.

2.   Komisija pošlje sezname iz odstavka 1 pristojnim organom drugih držav članic.

Člen 4

Z odstopanjem od člena 16(4) Uredbe (ES) št. 2535/2001 se uvozna dovoljenja, izdana za kvote, ki zajemajo obdobje od 1. januarja 2007 do 30. junija 2007, lahko prenesejo samo fizičnim ali pravnim osebam, odobrenim v skladu z oddelkom 2 navedene uredbe, in fizičnim ali pravnim osebam, vpisanim v sezname iz odstavka 3 te uredbe.

Člen 5

Ta uredba začne veljati pod pogojem in z dnem začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 341, 22.12.2001, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 926/2006 (UL L 170, 23.6.2006, str. 8).


29.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 384/48


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2019/2006

z dne 21. decembra 2006

o spremembi uredb Komisije (ES) št. 2058/96, (ES) št. 327/98 in (ES) št. 955/2005 o odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot v sektorju riža

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1095/96 z dne 18. junija 1996 o izvajanju koncesij, določenih v Seznamu CXL, sestavljenem po zaključku pogajanj v okviru člena XXIV.6 GATT (1), in zlasti člena 1 Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 96/317/ES z dne 13. maja 1996 o sklenitvi rezultatov pogajanj s Tajsko v okviru člena XXIII GATT (2) in zlasti člena 3,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (3) ter zlasti členov 10(2) in 13(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (4), se uporablja za uvozna dovoljenja za obdobja tarifne kvote, ki se začnejo 1. januarja 2007.

(2)

Uredba (ES) št. 1301/2006 določa predvsem podrobna pravila v zvezi z zahtevki, statusom vlagatelja in izdajo dovoljenj. Ta uredba omejuje obdobje veljavnosti dovoljenj, ki se izteče na zadnji dan obdobja uvozne kvote in se uporablja brez poseganja v dodatne pogoje ali odstopanja, ki jih določajo sektorske uredbe.

(3)

Uredbe Komisije (ES) št. 2058/96 z dne 28. oktobra 1996 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za lomljen riž s tarifno oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo pripravkov hrane s tarifno oznako KN 1901 10 (5), (ES) št. 327/98 z dne 10. februarja 1998 o odprtju in zagotovitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža (6) in (ES) št. 955/2005 z dne 23. junija 2005 o odprtju uvozne kvote Skupnosti za riž s poreklom iz Egipta (7) vsebujejo določbe, ki se razlikujejo od skupnih pravil, ki jih določa Uredba (ES) št. 1301/2006. Zato je treba prilagoditi navedene uredbe, da se odpravijo različna ali odvečna pravila, natančno določijo zaporedne številke za vsako kvoto ali podkvoto in ponovno opredelijo posebna pravila, ki se uporabljajo zlasti za pripravo zahtevkov za izdajo dovoljenj, njihovo izdajanje, obdobje veljavnosti in sporočanje podatkov Komisiji.

(4)

Zaradi uskladitve in poenostavitve navedenih uredb je treba odpraviti določbe, ki so predvidene že v horizontalnih ali sektorskih izvedbenih uredbah, in sicer Uredbi (ES) št. 1301/2006, Uredbi Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (8) in Uredbi Komisije (ES) št. 1342/2003 z dne 28. julija 2003 o posebnih podrobnejših pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž (9), in odpraviti določbe, ki se ne uporabljajo več.

(5)

Zaradi poenostavitve je treba določiti, da se količine, manjše od 20 ton, ki se dodelijo ob uporabi koeficienta dodelitve, upravljajo enotno v uredbah (ES) št. 2058/96, (ES) št. 327/98 in (ES) št. 955/2005.

(6)

Zaradi boljšega upravljanja tarifnih kvot, ki jih odpirata uredbi (ES) št. 2058/96 in (ES) št. 955/2005, je treba še naprej omogočati izvajalcem, da lahko vložijo več kot en zahtevek za izdajo dovoljenja za posamezno kvotno obdobje, in torej odstopati od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006. Poleg tega je treba za izboljšanje nadzora teh kvot ter zaradi uskladitve in poenostavitve določiti, da se zahtevki za izdajo uvoznih dovoljenj vlagajo tedensko.

(7)

Carina, ki se uporablja za uvoz lomljenega riža, je določena v členu 11d Uredbe (ES) št. 1785/2003, zato se ni več treba sklicevati na kombinirano nomenklaturo in je treba ustrezno spremeniti Uredbo (ES) št. 2058/96.

(8)

Za kvote, ki jih odpira Uredba (ES) št. 327/98 in se upravljajo na podlagi izvoznega dovoljenja, je treba še naprej omogočati izvajalcem, da imajo na voljo več kot eno izvozno dovoljenje za predložitev zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja za posamezno kvotno podobdobje, in torej odstopati od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006, da se zagotovijo kontrole, prilagojene temu uvozu. Prav tako je treba uskladiti znesek varščine za dovoljenja za uvoz oluščenega riža iz člena 4 Uredbe (ES) št. 327/98 z zneskom varščine iz člena 12 Uredbe (ES) št. 1342/2003.

(9)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 955/2005 je treba natančno navesti sklicevanja na Uredbo (ES) št. 1785/2003 in da se obdobje veljavnosti uvoznega dovoljenja računa od datuma dejanske izdaje dovoljenja.

(10)

Te ukrepe je treba uporabljati od 1. januarja 2007, ko se začnejo uporabljati ukrepi, ki jih določa Uredba (ES) št. 1301/2006.

(11)

Vendar ker se obdobje vložitve prvih zahtevkov iz uredb (ES) št. 2058/96 in (ES) št. 955/2005 leta 2007 odpre na praznik, je zato primerno določiti, da se prvi zahtevki, ki jih vložijo izvajalci, sprejemajo šele od prvega delovnega dne v letu 2007 in se to obdobje prve vložitve zahtevkov zaključi najpozneje 8. januarja 2007. Poleg tega je treba določiti, da se zahtevki za izdajo uvoznega dovoljenja za prvo obdobje v letu 2007 pošljejo Komisiji najpozneje v ponedeljek, 8. januarja 2007.

(12)

Zato je treba ustrezno spremeniti uredbe (ES) št. 2058/96, (ES) št. 327/98 in (ES) št. 955/2005.

(13)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2058/96 se spremeni:

1.

V členu 1 se dodata naslednja drugi in tretji pododstavek:

„Kvota ima zaporedno številko 09.4079.

Uporabljajo se uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (10), (ES) št. 1342/2003 (11) in (ES) št. 1301/2006 (12), razen če ni v tej uredbi drugače določeno.

2.

Člen 2 se spremeni:

(a)

V odstavku 1 se doda naslednji drugi pododstavek:

„Zahtevki za izdajo uvoznega dovoljenja se vložijo pri pristojnih organih držav članic vsak teden najkasneje v ponedeljek do 13. ure po bruseljskem času. Vendar za leto 2007 začne obdobje vložitve prvih zahtevkov teči prvi delovni dan v letu 2007 in se zaključi najpozneje v ponedeljek 8. januarja 2007 in prvi ponedeljek za pošiljanje zahtevkov za izdajo uvoznega dovoljenja Komisiji v skladu s členom 4(a) je 8. januar 2007.“

(b)

Odstavek 2 se nadomesti z:

„2.   Z odstopanjem od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 lahko vlagatelj vloži več kot en zahtevek za izdajo dovoljenja za posamezno kvotno obdobje. Vendar lahko vlagatelj vloži samo en zahtevek za izdajo dovoljenja na teden.“

3.

Člen 3 se nadomesti z:

„Člen 3

1.   Če količine, za katere se v nekem tednu zahteva izdaja dovoljenja, presežejo razpoložljivo količino kvote, Komisija najkasneje četrti delovni dan po zadnjem dnevu za vložitev zahtevkov za navedeni teden določi koeficient dodelitve za količine, za katere se v tem tednu zahteva izdaja dovoljenja, zavrne zahtevke, vložene za naslednje tedne, in preneha izdajati uvozna dovoljenja do konca tekočega leta.

Če koeficient dodelitve iz prvega pododstavka povzroči, da ena ali več količin znašajo manj od 20 ton na zahtevek, država članica vse te količine z žrebom dodeli med zadevne izvajalce v serijah po 20 ton, povečanih za preostalo količino, enakovredno razdeljeno med serije po 20 ton. Toda če bi seštevek količin, manjših od 20 ton, ne omogočal sestave serije 20 ton, država članica preostalo količino enakovredno razdeli med izvajalce, ki imajo dovoljenje za 20 ali več ton.

Če je kljub uporabi drugega pododstavka količina, za katero je treba izdati dovoljenje, manjša od 20 ton, lahko izvajalec umakne zahtevek za izdajo dovoljenja v dveh delovnih dneh po začetku veljavnosti uredbe o določitvi koeficienta dodelitve.

2.   Uvozno dovoljenje se izda osmi delovni dan po roku iz člena 4(a) za pošiljanje zahtevkov za izdajo dovoljenja Komisiji.“

4.

Člen 4 se nadomesti z:

„Člen 4

Države članice po elektronski pošti obvestijo Komisijo:

(a)

zadnji dan za vložitev zahtevkov za izdajo dovoljenja najkasneje do 18. ure po bruseljskem času o zahtevkih za izdajo uvoznega dovoljenja iz člena 11(1)(a) Uredbe (ES) št. 1301/2006 z razčlenitvijo količin, na katere se nanašajo zahtevki, po osemmestni oznaki KN in državi porekla;

(b)

najkasneje drugi delovni dan po izdaji uvoznih dovoljenj o izdanih dovoljenjih iz člena 11(1)(b) Uredbe (ES) št. 1301/2006 z razčlenitvijo količin, za katere so bila dovoljenja izdana, po osemmestni oznaki KN in državi porekla;

(c)

najkasneje zadnji dan vsakega meseca o skupnih količinah, dejansko sproščenih v prost promet ob uporabi te kvote v predprejšnjem mesecu in razčlenjenih po osemmestni oznaki KN in državi porekla. Če ni bila v tem obdobju nobena količina sproščena v prost promet, se pošlje ‚nično‘ potrdilo.“

5.

V členu 5(1)(b) se izraz „označen v kombinirani nomenklaturi“ nadomesti z izrazom „določen v členu 11d Uredbe (ES) št. 1785/2003 (13).

6.

Drugi odstavek člena 6 se črta.

Člen 2

Uredba (ES) št. 327/98 se spremeni:

1.

V členu 1(1):

(a)

se drugi pododstavek nadomesti z:

‚Splošne uvozne tarifne kvote so razdeljene v uvozne tarifne kvote po državah porekla in v več podobdobij v skladu s Prilogo IX.‘

(b)

se doda naslednji tretji pododstavek:

„Uporabljajo se uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (14), (ES) št. 1342/2003 (15) in (ES) št. 1301/2006 (16), razen če ni v tej uredbi drugače določeno.

2.

Člen 2 se nadomesti z:

„Člen 2

Za količine, za katere uvozna dovoljenja niso bila izdana za kvote iz člena 1(1)(a), (b) in (e) za septembrsko podobdobje, se lahko vložijo zahtevki za izdajo uvoznega dovoljenja za oktobrsko podobdobje za vsa porekla, ki jih pokriva zadevna splošna uvozna tarifna kvota.“

3.

V členu 3 se tretji pododstavek nadomesti z:

„Izvozna dovoljenja, izdana za uvozne tarifne kvote iz člena 1(1), veljajo samo za zadevno kvotno obdobje.“

4.

Člen 4 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Zahtevki za izdajo dovoljenja se vložijo v prvih desetih delovnih dneh prvega meseca vsakega podobdobja.“

(b)

V odstavku 2 se črta druga alinea.

(c)

V odstavku 3 se doda naslednji stavek:

„Dovoljenja veljajo samo za proizvode s poreklom iz države, navedene v okencu 8.“

(d)

Odstavek 5 se nadomesti z:

„5.   Z odstopanjem od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 lahko vlagatelji za tarifne kvote, na katere se nanašajo zahtevki za izdajo uvoznega dovoljenja iz prvega pododstavka člena 3 te uredbe, vložijo več zahtevkov za isto serijsko številko kvote za posamezno obdobje uvozne kvote.“

5.

Člen 5 se nadomesti z:

„Člen 5

Komisija določi koeficient dodelitve iz člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1301/2006 v desetih dneh od zadnjega dneva za obvestilo iz člena 8(a) te uredbe. Komisija hkrati določi količine, razpoložljive za prihodnje podobdobje in po potrebi za dodatno oktobrsko podobdobje.

Če koeficient dodelitve iz prvega pododstavka povzroči, da ena ali več količin znašajo manj od 20 ton na zahtevek, država članica vse te količine z žrebom dodeli med zadevne izvajalce v serijah po 20 ton, povečanih za preostalo količino, enakovredno razdeljeno med serije po 20 ton. Toda če bi seštevek količin, manjših od 20 ton, ne omogočal sestave serije 20 ton, država članica preostalo količino enakovredno razdeli med izvajalce, ki imajo dovoljenje za 20 ali več ton.

Če je kljub uporabi drugega pododstavka količina, za katero je treba izdati dovoljenje, manjša od 20 ton, lahko izvajalec umakne zahtevek za izdajo dovoljenja v dveh delovnih dneh po začetku veljavnosti uredbe o določitvi koeficienta dodelitve.“

6.

Člen 6 se nadomesti z:

„Člen 6

V treh delovnih dneh od objave odločbe Komisije iz člena 5 o določitvi razpoložljivih količin se uvozna dovoljenja izdajo za količine, ki izhajajo iz uporabe člena 5.“

7.

Člen 7 se spremeni:

(a)

odstavek 3 se črta;

(b)

v odstavku 4 se drugi pododstavek črta.

8.

Člen 8 se nadomesti z:

„Člen 8

Države članice po elektronski pošti obvestijo Komisijo:

(a)

najkasneje drugi delovni dan po zadnjem dnevu za vložitev zahtevkov za izdajo dovoljenja do 18. ure po bruseljskem času o zahtevkih za izdajo uvoznega dovoljenja iz člena 11(1)(a) Uredbe (ES) št. 1301/2006 z razčlenitvijo količin, na katere se nanašajo zahtevki, po osemmestni oznaki KN in državi porekla z navedbo številke uvoznega dovoljenja in tudi izvoznega dovoljenja, kadar se zahteva;

(b)

najkasneje drugi delovni dan po izdaji uvoznih dovoljenj o izdanih dovoljenjih iz člena 11(1)(b) Uredbe (ES) št. 1301/2006 z razčlenitvijo količin, za katere so bila dovoljenja izdana, po osemmestni oznaki KN in državi porekla z navedbo številke uvoznega dovoljenja in tudi količin, za katere so bili zahtevki za izdajo dovoljenja umaknjeni v skladu s tretjim pododstavkom člena 5;

(c)

najkasneje zadnji dan vsakega meseca o skupnih količinah, dejansko sproščenih v prost promet ob uporabi te kvote v predprejšnjem mesecu ter razčlenjenih po osemmestni oznaki KN in državi porekla z navedbo paketa, če gre za pakiranje, manjše od ali enako 5 kg. Če ni bila v tem obdobju nobena količina sproščena v prost promet, se pošlje ‚nično‘ potrdilo.“

9.

Člen 10 se črta.

10.

Priloga III se črta.

11.

V Prilogi IX se izraz „tranše“ nadomesti z izrazom „podobdobja“.

12.

Priloga X se črta.

Člen 3

Uredba (ES) št. 955/2005 se spremeni:

1.

Člen 1 se spremeni:

(a)

v prvem pododstavku se izraz „členom 11 Uredbe (ES) št. 1785/2003“ nadomesti z izrazom „členi 11, 11a, 11c in 11d Uredbe (ES) št. 1785/2003“;

(b)

drugi pododstavek se črta;

(c)

doda se naslednji četrti pododstavek:

„Uporabljajo se uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000, (ES) št. 1342/2003 in (ES) št. 1301/2006 (17), razen če ni v tej uredbi drugače določeno.

2.

Člen 2 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se črta;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z:

„3.   Z odstopanjem od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 lahko vlagatelj vloži več kot en zahtevek za izdajo dovoljenja za posamezno kvotno obdobje. Vendar lahko vlagatelj vloži samo en zahtevek za izdajo dovoljenja na teden za posamezno osemmestno oznako KN.“

3.

Člen 3 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se črta;

(b)

v odstavku 3 se izraz „v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 1785/2003“ nadomesti z izrazom „v skladu s členi 11, 11a, 11c in 11d Uredbe (ES) št. 1785/2003“.

4.

Člen 4 se nadomesti z:

„Člen 4

1.   Zahtevki za izdajo uvoznega dovoljenja se vložijo pri pristojnih organih držav članic najkasneje vsak ponedeljek do 13. ure po bruseljskem času.

Vendar za leto 2007 začne teči obdobje prve vložitve zahtevkov šele od prvega delovnega dne v letu 2007 in se zaključi najpozneje 8. januarja 2007. Prvi ponedeljek za pošiljanje zahtevkov za izdajo uvoznega dovoljenja Komisiji je v skladu s členom 5(a) ponedeljek, 8. januarja 2007.

2.   Uvozno dovoljenje se izda osmi delovni dan po zadnjem dnevu za vložitev zahtevkov, če količina iz člena 1 ni dosežena.

Z odstopanjem od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1342/2003 so uvozna dovoljenja veljavna do konca meseca, ki sledi mesecu, v katerem so bila dejansko izdana.

3.   Če količine, za katere se v nekem tednu zahteva izdaja dovoljenja, presežejo razpoložljivo količino kvote iz člena 1, Komisija najkasneje četrti delovni dan po zadnjem dnevu za vložitev zahtevkov za navedeni teden določi koeficient dodelitve za količine, za katere se v tem tednu zahteva izdaja dovoljenja, zavrne zahtevke, vložene za naslednje tedne, in preneha izdajati uvozna dovoljenja do konca tekočega leta.

4.   Če koeficient dodelitve iz odstavka 3 povzroči, da ena ali več količin znašajo manj od 20 ton na zahtevek, država članica vse te količine z žrebom dodeli med zadevne izvajalce v serijah po 20 ton, povečanih za preostalo količino, enakovredno razdeljeno med serije po 20 ton. Toda če bi seštevek količin, manjših od 20 ton, ne omogočal sestave serije 20 ton, država članica preostalo količino enakovredno razdeli med izvajalce, ki imajo dovoljenje za 20 ali več ton.

Če je kljub uporabi prvega pododstavka količina, za katero je treba izdati dovoljenje, manjša od 20 ton, lahko izvajalec umakne zahtevek za izdajo dovoljenja v dveh delovnih dneh po začetku veljavnosti uredbe o določitvi koeficienta dodelitve.“

5.

Člen 5 se nadomesti z:

„Člen 5

Države članice po elektronski pošti obvestijo Komisijo:

(a)

zadnji dan za vložitev zahtevkov za izdajo dovoljenja najkasneje do 18. ure po bruseljskem času o zahtevkih za izdajo uvoznega dovoljenja iz člena 11(1)(a) Uredbe (ES) št. 1301/2006 z razčlenitvijo količin, na katere se nanašajo zahtevki, po osemmestni oznaki KN;

(b)

najkasneje drugi delovni dan po izdaji uvoznih dovoljenj o izdanih dovoljenjih iz člena 11(1)(b) Uredbe (ES) št. 1301/2006 z razčlenitvijo količin, za katere so bila dovoljenja izdana, po osemmestni oznaki KN;

(c)

najkasneje zadnji dan vsakega meseca o skupnih količinah, dejansko sproščenih v prost promet ob uporabi te kvote v predprejšnjem mesecu ter razčlenjenih po osemmestni oznaki KN. Če ni bila v tem obdobju nobena količina sproščena v prost promet, se pošlje ‚nično‘ potrdilo.“

6.

Člen 6 se črta.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 146, 20.6.1996, str. 1.

(2)  UL L 122, 22.5.1996, str. 15.

(3)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 797/2006 (UL L 144, 31.5.2006, str. 1).

(4)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(5)  UL L 276, 29.10.1996, str. 7. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1950/2005 (UL L 312, 29.11.2005, str. 18).

(6)  UL L 37, 11.2.1998, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 965/2006 (UL L 176, 30.6.2006, str. 12).

(7)  UL L 164, 24.6.2005, str. 5.

(8)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 410/2006 (UL L 71, 10.3.2006, str. 7).

(9)  UL L 189, 29.7.2003, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 945/2006 (UL L 173, 27.6.2006, str. 12).

(10)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

(11)  UL L 189, 29.7.2003, str. 12.

(12)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.“

(13)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96.“

(14)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

(15)  UL L 189, 29.7.2003, str. 12.

(16)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.“

(17)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.“


29.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 384/54


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2020/2006

z dne 22. decembra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 v zvezi z upravljanjem tarifne kvote WTO za maslo iz Nove Zelandije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1) ter zlasti člena 29(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2535/2001 z dne 14. decembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot (2) določa zlasti pravila za „maslo iz Nove Zelandije“ iz drugega pododstavka člena 25(1) navedene uredbe.

(2)

Sodišče Evropskih skupnosti je v svoji sodbi z dne 11. julija 2006 v zadevi C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk v. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung navedlo: „Člen 35(2) Uredbe Komisije (ES) št. 2535/2001 z dne 14. decembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot je neveljaven, ker določa, da se zahtevki za uvozno dovoljenje za maslo iz Nove Zelandije po znižanih dajatvah lahko predložijo le v Združenem kraljestvu“; in še „Člena 25 in 32 Uredbe (ES) št. 2535/2001 v povezavi s prilogami III, IV in XII k tej uredbi sta neveljavna, ker omogočata diskriminacijo pri izdaji uvoznih dovoljenj za maslo iz Nove Zelandije po znižanih dajatvah.“

(3)

Vzpostaviti je treba nov režim za upravljanje tarifne kvote od 1. januarja 2007, ki bo zagotavljal nediskriminacijski dostop uvoznikov do kvote v skladu s sodbo Sodišča v zadevi C-313/04.

(4)

Da se hkrati zagotovita stabilnosti trgovine, postopoma pa odprtje celotne kvote za vse zainteresirane subjekte, je ustrezno upravljanje kvote z metodo iz tretje alinee člena 29(2) Uredbe (ES) št. 1255/1999. Zato je treba uvesti delitev kvote med tradicionalne in nove uvoznike. Zagotoviti je treba, da se pri upravljanju dela kvote tradicionalnih uvoznikov upošteva preteklo trgovanje na podlagi iste kvote, pri upravljanju dela kvote novih uvoznikov pa istočasna proučitev zahtevkov za dovoljenja.

(5)

Da se zagotovi pristnost zahtevkov za izdajo uvoznih dovoljenj, preprečijo špekulacije in zagotovi največji izkoristek kvote, mora vsak vlagatelj na podlagi dela kvote novih uvoznikov zaprositi za najmanjšo količino in posamezne zahtevke omejiti na 10 % razpoložljive količine. Iz istih razlogov je treba določiti merila za zagotavljanje sodelovanja pri dodelitvi kvote; zlasti je treba odpreti kvoto za tiste subjekte, ki lahko dokažejo določeno raven trgovanja v sektorju mleka. Da se zagotovi enakovrednejši dostop do kvote novih uvoznikov, lahko vsak vlagatelj zaprosi za največjo količino.

(6)

Varnostna stopnja mora biti določena na ravni, ki zagotavlja, da na podlagi kvote vlagajo zahtevke le resni kupci. Zato je ustrezno sprejeti varnostno stopnjo, ki velja za upravljanje kvot iz poglavja 1 naslova II Uredbe (ES) št. 2535/2001.

(7)

Da se prepreči izdaja dovoljenj za količine, ki ekonomsko niso upravičene, se izvede postopek žrebanja, če se izdajo dovoljenja za količine manj kot 20 ton.

(8)

Uvoz masla iz Nove Zelandije mora biti v skladu s posebnimi zahtevami glede kakovosti in sestave iz Uredbe (ES) št. 2535/2001. Da se dokaže skladnost s temi zahtevami in poreklo proizvodov, je treba zagotoviti, da subjekt med uvozom predloži potrdilo IMA 1.

(9)

Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni predložil mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2535/2001 se spremeni:

1.

Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Pred 1. junijem pristojni organ obvesti vlagatelje o izidu odobritvenega postopka in njihovi številki odobritve, če je ustrezno. Odobritev velja eno leto.“

2.

Člena 24 in 25 se nadomestita z naslednjim:

„Člen 24

1.   Ta oddelek se uporablja za uvoz na podlagi kvot za specificirane države porekla, navedene v seznamu CLX iz Priloge III.B.

2.   Priloga III.B k tej uredbi določa dajatve, ki veljajo, in največje količine, ki se uvozijo v obdobju uvozne tarifne kvote.

Člen 25

1.   Uvozna dovoljenja za proizvode, navedene v Prilogi III.B po označeni stopnji dajatve, se izdajo samo ob predložitvi ustreznega potrdila IMA 1 za v njem označeno skupno neto količino.

Potrdila IMA 1 morajo izpolnjevati zahteve, določene v členih 29 do 33. Uvozna dovoljenja morajo vsebovati številko in datum izdaje ustreznega potrdila IMA 1.

2.   Uvozna dovoljenja se lahko izdajo samo potem, ko pristojni organ preveri skladnost s členom 33(1)(e).

Organi za izdajo dovoljenj pošljejo Komisiji kopijo potrdila IMA 1, vloženo z vsakim zahtevkom za izdajo uvoznega dovoljenja najpozneje ob 18.00 (po bruseljskem času) na dan vložitve.

Organi za izdajo dovoljenj izdajo uvozna dovoljenja četrti delovni dan, ki sledi, če Komisija ni sprejela posebnih ukrepov pred tem datumom.

Pristojni organ za izdajo uvoznih dovoljenj obdrži izvirnik vsakega predloženega IMA 1.“

3.

V členu 26(2) se črta drugi pododstavek.

4.

Členi 34 do 39 se nadomestijo z naslednjim:

„Člen 34

1.   Ta oddelek se uporablja za uvoz masla iz Nove Zelandije na podlagi številk kvote 09.4195 in 09.4182 iz Priloge III.A k tej uredbi.

2.   Uporabljajo se določbe iz členov 27, 30, 31(1), 32(2) in (3) ter člena 33(1)(a) do (d).

3.   Besedilo ‚staro vsaj šest tednov‘ v poimenovanju kvote za maslo iz Nove Zelandije pomeni staro vsaj šest tednov na dan, ko se carinskim organom predloži deklaracija za sprostitev v prosti promet.

4.   Priloga III.A določa tarifne kvote, dajatev, ki se uporablja, in največje količine, ki se uvozijo med vsakim obdobjem ali podobdobjem uvozne tarifne kvote.

Člen 34a

1.   Kvote se razdelijo na dva dela, kot je določeno v Prilogi III.A:

(a)

kvota št. 09.4195 (v nadaljnjem besedilu del A) se dodeli uvoznikom Skupnosti, odobrenim v skladu z določbami iz člena 7, ki lahko dokažejo, da so:

(i)

leta 2006 uvažali na podlagi kvote 09.4589 za kvotno leto 2007,

(ii)

v obdobju od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2007 uvažali na podlagi ene od kvot 09.4589, 09.4195 ali 09.4182 za kvotno leto 2008,

(iii)

za naslednja kvotna leta uvažali na podlagi ene od kvot 09.4589, 09.4195 ali 09.4182 v obdobju 24 mesecev pred mesecem novembrom prejšnjega kvotnega leta;

(b)

kvota št. 09.4182 (v nadaljnjem besedilu del B) je namenjena vlagateljem,

(i)

odobrenim v skladu z določbami iz člena 7, ali

(ii)

za obdobje od januarja do junija 2007 vlagateljem s sedežem v Bolgariji in Romuniji, ki upoštevajo določbe iz člena 1(2) Uredbe Komisije (ES) št. 2018/2006 (3),

ter

(iii)

ki lahko dokažejo, da so med obdobjem 12 mesecev pred mesecem novembrom prejšnjega kvotnega leta uvozili v Skupnost in/ali izvozili iz Skupnosti vsaj 100 ton mleka ali mlečnih proizvodov, zajetih v poglavju 04 kombinirane nomenklature v najmanj 4 ločenih poslih.

Vseeno se za kvotni leti 2007 in 2008 zadevno 12-mesečno obdobje ustrezno šteje za koledarski leti 2006 in 2007.

2.   Dokazila o trgovanju iz točk (a) ter (b)(ii) in (iii) odstavka 1 veljajo za obe polletni obdobji kvotnega leta.

3.   Zahtevki za izdajo dovoljenj se lahko vložijo le v prvih 10 dneh naslednjih mesecev:

(a)

januarja 2007 in 2008 za podobdobje kvote januar–junij; vendar se lahko za januar 2007 zahtevki za izdajo dovoljenj vložijo v prvih 15 dneh;

(b)

meseca novembra za prihodnje podobdobje kvote januar–junij;

(c)

meseca junija za podobdobje kvote julij–december.

4.   Sprejemljivo je, da lahko zahtevki za uvozna dovoljenja na vlagatelja vključujejo:

(a)

za del A ne več kot 125 %:

(i)

količine proizvodov, ki so jih leta 2006 uvozili na podlagi kvote 09.4589 za kvotno leto 2007,

(ii)

skupne količine proizvodov, ki so jih leta 2006 in 2007 uvozili na podlagi kvot 09.4589, 09.4195 in 09.4182 za kvotno leto 2008,

(iii)

količine, ki so jih uvozili na podlagi kvot 09.4589, 09.4195 ali 09.4182 v obdobju 24 mesecev pred mesecem novembrom prejšnjega kvotnega leta za naslednja kvotna leta;

(b)

za del B ne manj kot 20 ton in ne več kot 10 % razpoložljive količine za podobdobje ter če lahko na zahtevo pristojnega organa zadevne države članice dokažejo, da izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1(b).

Navedena dokazila se predložijo, ko se vložijo zahtevki za izdajo dovoljenj.

Vlagatelji lahko, če izpolnjujejo pogoje za upravičenost, istočasno vložijo zahtevke na podlagi obeh delov kvote.

Zahtevki za izdajo dovoljenj morajo biti ločeni za del A in del B.

Dokazilo o uvozu ali izvozu se predloži v skladu z drugim pododstavkom člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006.

5.   Zahtevki za izdajo dovoljenj se lahko vložijo le v državi članici odobritve in na njih mora biti navedena uvoznikova številka odobritve.

Člen 35

Varščina iz člena 15(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000 je 35 EUR na 100 kg neto proizvoda.

Člen 35a

1.   Najpozneje tretji delovni dan po koncu roka za vložitev zahtevkov države članice obvestijo Komisijo o vloženih zahtevkih za vsakega od zadevnih proizvodov.

2.   Obvestila vključujejo količine, ki se uporabljajo na podlagi vsake številke kvote, razvrščene po oznakah KN.

3.   Komisija se v 5 delovnih dneh po roku za obveščanje iz odstavka 1 odloči, koliko zahtevkov se lahko sprejme. Če uporabljene količine ne presegajo razpoložljivih količin kvot, Komisija ne sprejme odločitve in dovoljenja se izdajo za zaprošene količine.

Če zahtevki za izdajo dovoljenj za podkvoto presegajo razpoložljivo količino za zadevno obdobje kvote, Komisija za zaprošene količine uporabi enoten koeficient dodeljevanja. Del varščine, ki ustreza nedodeljenim količinam, se sprosti.

Kadar bi se zaradi uporabe koeficienta dodeljevanja za eno od podkvot dodelila dovoljenja za manj kot 20 ton na zahtevek, zadevne države članice dodelijo ustrezne razpoložljive količine z žrebanjem dovoljenj za 20 ton med vlagatelji, ki bi jim bilo z uporabo koeficienta dodeljevanja dodeljenih manj kot 20 ton.

Če bi pri sestavljanju serij 20 ton ostala količina, manjša od 20 ton, se ta šteje kot ena serija.

Varščina za zahtevke, ki niso uspešni pri dodeljevanju z žrebanjem, se nemudoma sprosti.

4.   Dovoljenja se izdajo najpozneje v 5 delovnih dneh po odločitvi iz odstavka 3.

5.   Uvozna dovoljenja, izdana v skladu s to uredbo, veljajo do zadnjega dne polletnega obdobja iz Priloge III.A.

6.   Uvozna dovoljenja, izdana v skladu s tem oddelkom, se lahko prenesejo le na fizične ali pravne osebe, odobrene v skladu s členom 7. Prenosnik obvesti organ, ki je dovoljenje izdal, o številki odobritve prevzemnika, vključno z zahtevkom za prenos.

Člen 35b

Zahtevki za izdajo dovoljenj in dovoljenja vsebujejo sklicevanja iz člena 28, razen sklicevanj na potrdilo IMA 1.

Polje 16 zahtevkov za izdajo dovoljenj lahko prikazuje eno ali več oznak KN iz Priloge III.A.

Polje 20 dovoljenj prikazuje obdobje podkvote, za katero se dovoljenja izdajo.

Če zahtevek za izdajo dovoljenj vsebuje več kot eno oznako KN, mora opredeliti količino, ki se zahteva za vsako oznako, za katero se izda ločeno dovoljenje.

Člen 36

Če maslo iz Nove Zelandije ne izpolnjuje zahtev glede sestave, se ugodnost kvote ne odobri za celotno količino, za katero velja ustrezna carinska deklaracija.

Če se neskladnost ugotovi, potem ko je bila že sprejeta deklaracija za sprostitev v prosti promet, carinski organi poberejo uvozno dajatev, določeno v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87. V ta namen se uvozno dovoljenje s polno dajatvijo izda za neskladno količino.

Količina se ne pripiše dovoljenju.

Člen 37

1.   Stopnja dajatve iz Priloge III.A se uporablja za maslo iz Nove Zelandije, uvoženo v skladu z zadevnim oddelkom, le ob predložitvi deklaracije za sprostitev v prosti promet, skupaj z uvoznim dovoljenjem, izdanim v skladu z določbami iz člena 35a, in potrdilom IMA 1 iz Priloge X, ki ga je izdal organ iz Priloge XII, s katerima je dokazano izpolnjevanje pogojev za upravičenost in poreklo proizvoda, zajetega z navedeno deklaracijo. Carinski organi navedejo serijsko številko potrdila IMA 1 na uvoznem dovoljenju.

2.   Količina, navedena na potrdilu IMA 1, je enaka količini, prikazani na uvozni carinski deklaraciji.

3.   Potrdila IMA 1 so veljavna od datuma izdaje do zadnjega dne letnega obdobja uvozne kvote.

4.   Uvozna dovoljenja se lahko uporabljajo za eno ali več uvoznih deklaracij.

Člen 38

Poleg zahtev iz člena 33(1)(a) do (d) so lahko organi za izdajo navedeni v Prilogi XII le, če se obvežejo, da bodo obvestili Komisijo o standardnem odklonu vsebnosti maščob značilnega postopka iz Priloge IV(1)(e) za maslo iz Nove Zelandije, ki ga je izdelal vsak proizvajalec iz Priloge IV(1)(a) v skladu z vsako specifikacijo za nabavo proizvoda.

Člen 39

Države članice obvestijo Komisijo do 31. januarja, ki sledi koncu danega kvotnega leta, o dokončnih mesečnih količinah in skupni količini v navedenem kvotnem letu, za proizvode, za katere so sprejete deklaracije za sprostitev v prosti promet na podlagi tarifne kvote iz odstavka 1 med prejšnjim kvotnim letom.

Mesečna obvestila se pošljejo do 10. v mesecu, ki sledi tistemu, v katerem se sprejmejo deklaracije za sprostitev v prosti promet. “

5.

Priloga III.A se nadomesti s Prilogo I k tej uredbi.

6.

Priloga II k tej uredbi se vstavi kot Priloga III.B.

7.

Del „1. OPREDELITEV POJMOV“ Priloge IV se spremeni:

(a)

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

‚proizvajalec‘ pomeni posamezen proizvodni obrat ali tovarno, v kateri se proizvaja maslo za izvoz v Skupnost na podlagi tarifnih kvot iz Priloge III.A;“

(b)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

‚serija‘ pomeni količino masla, ki je zajeta v potrdilu IMA 1, ki se predloži pristojnemu carinskemu organu za sprostitev v prosti promet na podlagi tarifnih kvot iz Priloge III.A;“

8.

V Prilogi X se besedilo v polju v zvezi s „POTRDILOM“ nadomesti z naslednjim:

„POTRDILO

za uvoz nekaterih vrst masla iz Nove Zelandije, za katere velja tarifna kvota iz Priloge III.A“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 341, 22.12.2001, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 926/2006 (UL L 170, 23.6.2006, str. 8).

(3)  Glej stran 46 tega Uradnega lista.


PRILOGA I

„PRILOGA ΙII.A

TARIFNA KVOTA NA PODLAGI DOGOVOROV GATT/WTO, DOLOČENA GLEDE NA DRŽAVO POREKLA: MASLO IZ NOVE ZELANDIJE

Oznaka KN

Poimenovanje

Država porekla

Letna kvota od 1. januarja do 31. decembra

(v tonah)

Največja polletna kvota

(količine v tonah)

Kvota

Del A

Številka kvote

09.4195

Kvota

Del B

Številka kvote

09.4182

Uvozna dajatev

(EUR/100 kg neto mase)

Pravila za izpolnjevanje potrdil IMA 1

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

maslo, staro vsaj šest tednov, z vsebnostjo maščob najmanj 80 mas. %, toda manj kakor 82 mas. %, proizvedeno neposredno iz mleka ali smetane brez uporabe skladiščenih materialov v posameznem neodvisnem in neprekinjenem postopku

Nova Zelandija

77 402 ton

januar–junij 2007

42 572 ton

23 415 ton

19 157 ton

86,88

glej Prilogo IV

ex 0405 10 30

maslo, staro vsaj šest tednov, z vsebnostjo maščob najmanj 80 mas. %, toda manj kakor 82 mas. %, proizvedeno neposredno iz mleka ali smetane brez uporabe skladiščenih materialov v posameznem neodvisnem in neprekinjenem postopku, ki lahko vključuje smetano, ki gre skozi fazo koncentrirane mlečne maščobe ali/in frakcioniranja te maščobe (postopek, ki se imenuje ‚ammix‘ in ‚spreadable‘)

julij–december 2007

34 830 ton

19 156 ton

15 674 ton

Polletna kvota od januarja 2008

38 701 ton

21 286 ton

17 415 ton“


PRILOGA II

„PRILOGA ΙII.B

TARIFNA KVOTA NA PODLAGI DOGOVOROV GATT/WTO, DOLOČENA GLEDE NA DRŽAVO POREKLA: DRUGO

Številka kvote

Oznaka KN

Poimenovanje

Država porekla

Letna kvota od 1. januarja do 31. decembra

(v tonah)

Uvozna dajatev

(EUR/100 kg neto mase)

Pravila za izpolnjevanje potrdil IMA 1

09.4522

0406 90 01

Sir za predelavo (1)

Avstralija

500

17,06

glej Prilogo XI(C) in (D)

09.4521

ex 0406 90 21

celi siri cheddar (klasične valjaste oblike z neto maso najmanj 33 kg, toda največ 44 kg, in siri v blokih v obliki kock ali paralelepipedov z neto maso 10 kg ali več), z vsebnostjo maščobe v suhi snovi 50 mas. % ali več, ki so zoreli vsaj 3 mesece

Avstralija

3 711

17,06

glej Prilogo XI(B)

09.4513

ex 0406 90 21

cheddar, narejen iz nepasteriziranega mleka, z vsebnostjo maščobe v suhi snovi 50 mas. % ali več, ki je zorel vsaj 9 mesecev, katerega vrednost ‚prosto meja‘ (2) na 100 kg neto mase je najmanj:

 

334,20 EUR za polnomastne sire

 

354,83 EUR za sire, katerih neto masa je najmanj 500 g

 

368,58 EUR za sire, katerih neto masa je manjša od 500 g

Kanada

4 000

13,75

glej Prilogo XI(A)

Izraz ‚celi siri‘ pomeni:

 

sire klasične ploske valjaste oblike, katerih neto masa je najmanj 33 kg, toda ne več kakor 44 kg;

 

bloke sira v obliki kock ali paralelepipedov, katerih neto masa je najmanj 10 kg.

09.4515

0406 90 01

Sir za predelavo (3)

Nova Zelandija

4 000

17,06

glej Prilogo XI(C) in (D)

09.4514

ex 0406 90 21

celi siri cheddar (klasične valjaste oblike z neto maso najmanj 33 kg, toda največ 44 kg, in siri v blokih v obliki kock ali paralelepipedov z neto maso 10 kg ali več), z vsebnostjo maščobe v suhi snovi 50 mas. % ali več, ki so zoreli vsaj 3 mesece

Nova Zelandija

7 000

17,06

glej Prilogo XI(B)


(1)  Uporaba za ta poseben namen se bo spremljala z uporabo zadevnih določb Skupnosti. Zadevni siri se štejejo kot predelani, če se predelajo v proizvode iz tarifne podštevilke 0406 30 kombinirane nomenklature. Uporabljajo se členi 291 do 300 Uredbe (EGS) št. 2454/93.

(2)  ‚Vrednost prosto meja‘ pomeni ceno ‚prosto meja‘ ali ceno FOB v državi izvoza, plus znesek za stroške dostave in zavarovanja do carinskega območja Skupnosti.

(3)  Uporaba za ta posebni namen se bo spremljala z uporabo zadevnih določb Skupnosti. Zadevni siri se štejejo kot predelani, če se predelajo v proizvode iz tarifne podštevilke 0406 30 kombinirane nomenklature. Uporabljajo se členi 291 do 300 Uredbe (EGS) št. 2454/93.“


29.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 384/61


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2021/2006

z dne 22. decembra 2006

o odprtju in upravljanju uvoznih kvot za riž s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP) ter čezmorskih držav in ozemelj (ČDO)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra 2001 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti („Sklep o pridružitvi čezmorskih držav“) (1) in zlasti sedmega pododstavka člena 6(5) Priloge III k Sklepu,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 z dne 10. decembra 2002 o ureditvi, ki se uporablja za kmetijske proizvode in blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (države AKP), ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1706/98 (2) in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (3) ter zlasti členov 10(2) in 13(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 638/2003 z dne 9. aprila 2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 in Sklepa Sveta 2001/822/ES glede dogovorov, ki se uporabljajo za uvoze riža s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (države AKP) ter čezmorskih držav in ozemelj (ČDO) (4), se je po sprejetju bistveno spremenila. Poleg tega je treba uskladiti določbe o kvoti s poreklom iz držav AKP in ČDO s horizontalnimi ali sektorskimi izvedbenimi uredbami, in sicer z Uredbo Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (5), Uredbo Komisije (ES) št. 1342/2003 z dne 28. julija 2003 o posebnih podrobnejših pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž (6) in Uredbo Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (7). Zadnja uredba se uporablja za uvozna dovoljenja za obdobja tarifne kvote, ki se začnejo 1. januarja 2007.

(2)

Uredba (ES) št. 1301/2006 določa predvsem podrobna pravila glede zahtevkov za izdajo uvoznih dovoljenj, statusa vlagatelja in izdaje dovoljenj. Ta uredba omejuje obdobje veljavnosti dovoljenj, ki se izteče na zadnji dan obdobja tarifne kvote, in se uporablja brez poseganja v dodatne pogoje ali odstopanja, ki jih določajo sektorske uredbe. Zato je na podlagi tega treba prilagoditi upravljanje tarifnih kvot Skupnosti za uvoz riža s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (države AKP) ter čezmorskih držav in ozemelj (ČDO). Zaradi jasnosti je treba po letu 2007 zamenjati in razveljaviti Uredbo (ES) št. 638/2003.

(3)

Uredba (ES) št. 2286/2002 določa izvajanje režimov uvoza iz držav AKP, ki so nastali s podpisom partnerskega sporazuma AKP–ES v Cotonouju 23. junija 2000. V členu 1(3) navedene uredbe je predvidena splošna ureditev za zmanjšanje carin za proizvode iz Priloge I k navedeni uredbi in v okviru tarifnih kvot posebna ureditev za zmanjšanje carin za nekatere proizvode iz Priloge II k navedeni uredbi. Predvidene so letne kvote 125 000 ton riža v ekvivalentu oluščenega riža in 20 000 ton lomljenega riža.

(4)

V Sklepu 2001/822/ES je predvideno, da je kumulacija porekla v državah AKP/ČDO, kot je določeno v členu 6 Priloge III k navedenemu sklepu, dovoljena v skupni letni količini 160 000 ton riža v ekvivalentu oluščenega riža za proizvode z oznako KN 1006. Od te skupne količine se vsako leto najprej izdajo dovoljenja za 35 000 ton čezmorskim državam in ozemljem, in v okviru te količine se uvozna dovoljenja za 10 000 ton izdajo najmanj razvitim čezmorskim državam in ozemljem.

(5)

Za zagotovitev ustreznega upravljanja teh uvoznih režimov je treba določiti podrobna pravila za izdajanje uvoznih dovoljenj za riž s poreklom iz držav AKP in ČDO v enem besedilu.

(6)

Izdajanje uvoznih dovoljenj je treba čez leto razporediti na več podobdobij, ki se določijo tako, da se zagotovi uravnoteženo upravljanje trga. V Uredbi (ES) št. 638/2003 je bilo določeno, da se dovoljenja za prvo podobdobje izdajo februarja. Na zahtevo držav AKP in da bi lahko izvajalci te kvote dejansko uporabljali od januarja do decembra, je treba prvo podobdobje prenesti za en mesec nazaj.

(7)

Dajatve se lahko znižajo, če izvozna država AKP pobira izvozno dajatev, katere znesek je enak znižanju carine, določenem v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 2286/2002. Treba je določiti podrobna pravila za dokazilo, da je bila navedena dajatev pobrana.

(8)

Uvoz mora potekati z uvoznimi dovoljenji, izdanimi na podlagi izvoznega dovoljenja, ki ga izdajo organi, ki jih pooblastijo države AKP in ČDO.

(9)

Dovoljenja, ki jih najmanj razvite čezmorske države in ozemlja ne uporabijo, je treba dati na voljo Nizozemskim Antilom in Arubi, pri čemer se ohranijo možnosti prenosa količin med različnimi podobdobji v letu.

(10)

Da bi zagotovili pravilno upravljanje kvot, določenih z Uredbo (ES) št. 2286/2002 in Sklepom 2001/822/ES, je treba določiti, da se mora za zahtevek za uvozno dovoljenje položiti varščina v višini, prilagojeni tveganjem. Prav tako je treba predvideti porazdelitev kvote med letom in obdobje veljavnosti dovoljenj.

(11)

Te ukrepe je treba uporabljati od 1. januarja 2007, ko začnejo veljati ukrepi, ki jih določa Uredba (ES) št. 1301/2006.

(12)

Ker pa petdnevno obdobje za vložitev zahtevkov iz te uredbe za prvo podobdobje nastopi januarja, je primerno določiti, da lahko izvajalci prve zahtevke za leto 2007 vložijo šele petnajsti dan po objavi te uredbe v Uradnem listu Evropske unije, da imajo izvajalci tako na voljo dovolj časa za prilagoditev na nova pravila, ki jih določa ta uredba.

(13)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PREDMET

Člen 1

1.   Ta uredba določa podrobna pravila za upravljanje sistema uvoznih dovoljenj za naslednje kvote:

(a)

skupno kvoto 160 000 ton riža v ekvivalentu oluščenega riža s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (države AKP) ter čezmorskih držav in ozemelj (ČDO) v skladu s členom 1(3) ter prilogama I in II k Uredbi (ES) št. 2286/2002 ter členom 6(5) Priloge III k Sklepu 2001/822/ES;

(b)

kvoto 20 000 ton lomljenega riža iz držav AKP v skladu s členom 1(3) in Prilogo II k Uredbi (ES) št. 2286/2002.

2.   Kvote iz odstavka 1 se odprejo vsako leto 1. januarja.

3.   Uredbe (ES) št. 1291/2000, (ES) št. 1342/2003 in (ES) št. 1301/2006 se uporabljajo, razen če ni v tej uredbi drugače določeno.

POGLAVJE II

UVOZ RIŽA S POREKLOM IZ DRŽAV AKP

Člen 2

Za uvoz riža z oznakami KN 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 in 1006 30 s poreklom iz držav AKP v Skupnost velja znižanje carin iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 2286/2002 v okviru kvote 125 000 ton riža v ekvivalentu oluščenega riža, in sicer ob predložitvi uvoznega dovoljenja.

Zaporedna številka kvote je 09.4187.

Člen 3

1.   Uvozna dovoljenja iz člena 2 se vsako leto izdajajo po naslednjih podobdobjih:

:

januar

:

41 668 ton

:

maj

:

41 666 ton

:

september

:

41 666 ton

:

oktober

:

v primeru preostalih količin

2.   Prenos količin, predviden v členu 7(4) Uredbe (ES) št. 1301/2006, se izvaja v skladu s pogoji iz člena 12 te uredbe.

Člen 4

Za uvoz lomljenega riža z oznako KN 1006 40 00 s poreklom iz držav AKP velja znižanje carin, določeno v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 2286/2002, v okviru kvote 20 000 ton, in sicer ob predložitvi uvoznega dovoljenja.

Zaporedna številka kvote je 09.4188.

Člen 5

Uvozna dovoljenja iz člena 4 se vsako leto izdajajo po naslednjih podobdobjih:

:

januar

:

10 000 ton

:

maj

:

10 000 ton

:

september

:

0 ton

:

oktober

:

v primeru preostalih količin

Člen 6

1.   Znižanje dajatve iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 2286/2002 se uporablja samo za uvoz riža, za katerega je država izvoznica pobrala izvozno dajatev, ki je enaka razliki med carino, ki se uporablja za uvoz riža iz tretjih držav, in zneskom, določenim na podlagi znižanj dajatev, predvidenih v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 2286/2002.

Uvozna dajatev je dajatev, ki se uporablja na dan vložitve zahtevka za dovoljenje.

2.   Kot dokaz, da je bila izvozna dajatev pobrana, carinski organi države izvoznice v razdelek 12 izvoznega dovoljenja vnesejo znesek v nacionalni valuti in dodajo eno od navedb iz Priloge II k tej uredbi, skupaj s podpisom in žigom carinskega urada, v skladu z vzorcem v Prilogi I.

3.   Če je znesek izvozne dajatve, ki jo pobere država izvoznica, nižji od znižanja na podlagi znižanj dajatev, predvidenih v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 2286/2002, se znižanje dajatve omeji na znesek pobrane izvozne dajatve.

4.   Če je znesek pobrane izvozne dajatve izražen v valuti, ki ni valuta države uvoznice, je treba za določitev zneska dejansko pobrane dajatve uporabiti menjalni tečaj, ki je na dan vnaprejšnje določitve carine zabeležen na enem ali več najbolj reprezentativnih deviznih trgih navedene države članice.

Člen 7

Z odstopanjem od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1342/2003 uvozna dovoljenja za oluščen, brušen ali manj brušen in lomljen riž veljajo od datuma dejanske izdaje v smislu člena 23(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000 do konca tretjega meseca po izdaji in v nobenem primeru po 31. decembru leta izdaje v skladu z drugim stavkom prvega pododstavka člena 8 Uredbe (ES) št. 1301/2006.

Vendar uvozna dovoljenja za oluščen, brušen ali manj brušen in lomljen riž, izdana v okviru podobdobij iz prve alinee člena 3(1) te uredbe in prve alinee člena 5 navedene uredbe veljajo od prvega dne dejanske izdaje do konca četrtega meseca po izdaji.

POGLAVJE III

UVOZ RIŽA S KUMULACIJO POREKLA V DRŽAVAH AKP/ČDO

Člen 8

Za uvoz riža s poreklom iz ČDO v Skupnost velja oprostitev carine v okviru kvote 35 000 ton riža v ekvivalentu oluščenega riža, od katerih je 25 000 ton namenjenih za Nizozemske Antile in Arubo ter 10 000 ton za najmanj razvite ČDO, in sicer ob predložitvi uvoznega dovoljenja.

Zaporedna številka kvote 25 000 ton, namenjene Nizozemskim Antilom in Arubi, je 09.4189.

Zaporedna številka kvote 10 000 ton, namenjene najmanj razvitim ČDO, je 09.4190.

Člen 9

1.   Uvozna dovoljenja iz člena 8 se vsako leto izdajo za naslednja podobdobja v ekvivalentu oluščenega riža:

(a)

za Nizozemske Antile in Arubo:

:

januar

:

8 334 ton

:

maj

:

8 333 ton

:

september

:

8 333 ton

:

oktober

:

v primeru preostalih količin

(b)

za najmanj razvite ČDO iz Priloge I B k Sklepu 2001/822/ES:

:

januar

:

3 334 ton

:

maj

:

3 333 ton

:

september

:

3 333 ton

:

oktober

:

v primeru preostalih količin

2.   Količine riža, ki se nanašajo na druge stopnje predelave razen oluščenega riža, se pretvorijo na podlagi pretvorbenih količnikov iz člena 1 Uredbe Komisije št. 467/67/EGS (8).

Člen 10

Zahtevkom za izdajo uvoznih dovoljenj je treba priložiti izvirnik izvoznega dovoljenja, sestavljen v skladu z vzorcem iz Priloge I, ki ga izdajo organi, pristojni za izdajo potrdil EUR.1.

Pri oktobrskem podobdobju se lahko preostanek, kadar zahtevki za izdajo dovoljenj, vloženi za uvoz s kumulacijo porekla v AKP/najmanj razvitih ČDO, ne zajemajo celotne razpoložljive količine, uporabi za uvoz proizvodov s poreklom iz Nizozemskih Antilov in Arube.

Člen 11

Z odstopanjem od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1342/2003 uvozna dovoljenja za oluščen, brušen ali manj brušen in lomljen riž veljajo od datuma dejanske izdaje v smislu člena 23(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000 do 31. decembra leta izdaje v skladu z drugim stavkom prvega pododstavka člena 8 Uredbe (ES) št. 1301/2006.

POGLAVJE IV

SKUPNA PODROBNA IZVEDBENA PRAVILA

Člen 12

Za prenesene količine iz člena 3(2) se lahko vložijo zahtevki za izdajo uvoznih dovoljenj za riž s poreklom iz držav AKP z oznakami iz člena 2 te uredbe in za riž s poreklom iz ČDO z oznako KN 1006.

Če zahtevki za izdajo dovoljenj, vloženi za uvoz s poreklom iz držav AKP ali uvoz s kumulacijo porekla v AKP/ČDO, ne zajemajo celotne razpoložljive količine, se preostanek, ki je na voljo v okviru oktobrskega podobdobja iz člena 3(1) te uredbe, lahko uporabi za uvoz proizvodov s poreklom iz ČDO, in sicer do največ 160 000 ton, določenih v členu 1 te uredbe.

Člen 13

Zahtevki za dovoljenja se vložijo pri pristojnih organih zadevne države članice, in sicer v prvih petih delovnih dneh meseca, ki ustreza posameznemu podobdobju. Vendar za leto 2007 petdnevno obdobje za vložitev zahtevkov za januarska podobdobja iz členov 3, 5 in 9 začne teči šele 13. januarja 2007.

Količina, ki se zahteva za vsako zadevno podobdobje in vsako zaporedno številko zadevne kvote, ne sme preseči količine 5 000 ton v ekvivalentu oluščenega riža.

Člen 14

1.   V okencih 7 in 8 zahtevkov za izdajo uvoznega dovoljenja se navedeta država odpreme in država porekla, navedba „da“ pa se označi s križcem.

Dovoljenja veljajo izključno za proizvode s poreklom iz države, navedene v okencu 8.

2.   V okence 20 zahtevka za izdajo uvoznega dovoljenja in uvoznega dovoljenja se vpiše ena od naslednjih navedb:

AKP (člen 3(1) Uredbe (ES) št. 2021/2006),

lomljen riž AKP (člen 5 Uredbe (ES) št. 2021/2006),

ČDO (člen 9(1)(a) Uredbe (ES) št. 2021/2006),

ČDO (člen 9(1)(b) Uredbe (ES) št. 2021/2006),

3.   Za uvoz s poreklom iz držav AKP je v okencu 24 dovoljenja ena od navedb iz Priloge III.

Za uvoz s poreklom iz ČDO je v okencu 24 dovoljenja ena od navedb iz Priloge IV.

Člen 15

1.   Koeficient dodelitve iz člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1301/2006 določi Komisija, in sicer v desetih dneh po zadnjem dnevu roka za obvestilo iz člena 17(a) te uredbe. Komisija hkrati določi razpoložljive količine za naslednje podobdobje.

2.   Če koeficient dodelitve iz odstavka 1 povzroči, da ena ali več količin znašajo manj od 20 ton na zahtevek, država članica vse te količine z žrebom dodeli med zadevne izvajalce v serijah po 20 ton, povečanih za preostalo količino, enakovredno razdeljeno med serije po 20 ton. Toda če seštevek količin, manjših od 20 ton, ne bi omogočal sestave serije 20 ton, država članica preostalo količino enakovredno razdeli med izvajalce, ki imajo dovoljenja za 20 ton ali več.

Če je ob uporabi prvega pododstavka količina, za katero je treba izdati dovoljenje, manjša od 20 ton, lahko izvajalec umakne zahtevek za izdajo dovoljenja v dveh delovnih dneh po začetku veljavnosti uredbe o določitvi koeficienta dodelitve.

3.   Uvozna dovoljenja za količine, ki izhajajo iz uporabe odstavkov 1 in 2, se izdajo v treh delovnih dneh po objavi sklepa Komisije.

Člen 16

Z odstopanjem od člena 12 Uredbe (ES) št. 1342/2003 znesek varščine, ki se zahteva pri vložitvi zahtevkov za izdajo uvoznih dovoljenj, znaša 46 EUR na tono.

Člen 17

Države članice po elektronski pošti sporočijo Komisiji:

(a)

najpozneje drugi delovni dan po zadnjem dnevu za vložitev zahtevkov za izdajo dovoljenj do 18. ure po bruseljskem času podatke o zahtevkih za izdajo uvoznih dovoljenj iz člena 11(1)(a) Uredbe (ES) št. 1301/2006 z razčlenitvijo količin (v teži proizvoda), na katere se nanašajo ti zahtevki, po osemmestni oznaki KN in državi porekla z navedbo številke uvoznega dovoljenja in tudi številke izvoznega dovoljenja, kadar se zahteva;

(b)

najpozneje drugi delovni dan po izdaji uvoznih dovoljenj podatke o izdanih dovoljenjih iz člena 11(1)(b) Uredbe (ES) št. 1301/2006 z razčlenitvijo količin (v teži proizvoda), za katere so bila dovoljenja izdana, po osemmestni oznaki KN in državi porekla z navedbo številke uvoznega dovoljenja ter količin, za katere so bili zahtevki za izdajo dovoljenja umaknjeni v skladu s členom 15(2);

(c)

najpozneje zadnji dan vsakega meseca skupne količine (v teži proizvoda), dejansko sproščene v prosti promet ob uporabi te kvote v predpredzadnjem mesecu in razčlenjene po osemmestni oznaki KN. Če ni bila v tem v obdobju nobena količina sproščena v prosti promet, se pošlje „nično“ sporočilo.

POGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 18

Uredba (ES) št. 638/2003 se razveljavi.

Člen 19

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 314, 30.11.2001, str. 1.

(2)  UL L 348, 21.12.2002, str. 5.

(3)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 797/2006 (UL L 144, 31.5.2006, str. 1).

(4)  UL L 93, 10.4.2003, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2120/2005 (UL L 340, 23.12.2005, str. 22).

(5)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1713/2006 (UL L 321, 21.11.2006, str. 11).

(6)  UL L 189, 29.7.2003, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 945/2006 (UL L 173, 27.6.2006, str. 12).

(7)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(8)  UL L 204, 24.8.1967, str. 1.


PRILOGA I

Vzorec izvoznega dovoljenja iz člena 6 in člena 10(1) Uredbe (ES) št. 2021/2006

Image


PRILOGA II

Navedbe iz člena 6(2):

:

v bolgarščini

:

Събран специален данък върху износа на ориз

:

v španščini

:

Gravamen percibido a la exportación del arroz

:

v češčini

:

Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

:

v danščini

:

Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

:

v nemščini

:

Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

:

v estonščini

:

Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

:

v grščini

:

Ειδικός φόρος που εισπράττεται κατά την εξαγωγή του ρυζιού

:

v angleščini

:

Special charge collected on export of rice

:

v francoščini

:

Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

:

v italijanščini

:

Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

:

v latvijščini

:

Īpašais maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

:

v litovščini

:

Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

:

v madžarščini

:

A rizs exportjakor beszedett különleges díj

:

v malteščini

:

Taxxa speċjali miġbura ma’ l-esportazzjoni tar-ross

:

v nizozemščini

:

Bij uitvoer van de rijst opgelegde bijzondere heffing

:

v poljščini

:

Specjalna opłata pobrana od wywozu ryżu

:

v portugalščini

:

Direito especial cobrado na exportação do arroz

:

v romunščini

:

Taxă specială percepută la exportul de orez

:

v slovaščini

:

Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

:

v slovenščini

:

Posebna dajatev, pobrana od izvoza riža

:

v finščini

:

Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

:

v švedščini

:

Särskild avgift för risexport.


PRILOGA III

Navedbe iz prve alinee člena 14(3):

:

v bolgarščini

:

Намалена ставка на митото, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 2021/2006]

:

v španščini

:

Derecho de aduana reducido hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 2021/2006]

:

v češčini

:

Snížené clo až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 2021/2006)

:

v danščini

:

Nedsat told op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 2021/2006)

:

v nemščini

:

Ermäßigter Zollsatz bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2021/2006)

:

v estonščini

:

Vähendatud tollimaksumäär kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 2021/2006)

:

v grščini

:

Μειωμένος δασμός μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2021/2006]

:

v angleščini

:

Reduced duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2021/2006)

:

v francoščini

:

Droit réduit jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 2021/2006]

:

v italijanščini

:

Dazio ridotto limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 2021/2006]

:

v latvijščini

:

Samazināts muitas nodoklis līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 2021/2006)

:

v litovščini

:

Sumažintas muitas, taikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 2021/2006)

:

v madžarščini

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig csökkentett vámtétel (2021/2006/EK rendelet)

:

v malteščini

:

Dazju mnaqqas sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 2021/2006)

:

v nizozemščini

:

Verminderd douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2021/2006)

:

v poljščini

:

Opłata obniżona dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 2021/2006)

:

v portugalščini

:

Direito reduzido até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 2021/2006]

:

v romunščini

:

Drept redus până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul (CE) nr. 2021/2006]

:

v slovaščini

:

Oslobodenie od cla do množstva uvedeného v oddieloch 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 2021/2006]

:

v slovenščini

:

Znižana dajatev do količine, navedene v oddelkih 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (ES) št. 2021/2006)

:

v finščini

:

Tulli, joka on alennettu tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (asetus (EY) N:o 2021/2006)

:

v švedščini

:

Tullsatsen nedsatt upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (Förordning (EG) nr 2021/2006)


PRILOGA IV

Navedbe iz druge alinee člena 14(3):

:

v bolgarščini

:

Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия [Регламент (ЕО) № 2021/2006]

:

v španščini

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 2021/2006]

:

v češčini

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 2021/2006)

:

v danščini

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 2021/2006)

:

v nemščini

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 2021/2006)

:

v estonščini

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (Määrus (EÜ) nr 2021/2006)

:

v grščini

:

Ατελώς μέχρι την ποσότητα που ορίζεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2021/2006]

:

v angleščini

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 2021/2006)

:

v francoščini

:

Exemption du droit de douane jusqu'à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [Règlement (CE) no 2021/2006]

:

v italijanščini

:

Esenzione del dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 2021/2006]

:

v latvijščini

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Regula (EK) Nr. 2021/2006)

:

v litovščini

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licenzijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 2021/2006)

:

v madžarščini

:

Vámmentesség az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (2021/2006/EK rendelet)

:

v malteščini

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-Taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament (KE) Nru 2021/2006)

:

v nizozemščini

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 2021/2006)

:

v poljščini

:

Zwolnienie z opłat celnych dla ilości nieprzekraczającej ilości podanej w sekcji 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 2021/2006)

:

v portugalščini

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 2021/2006]

:

v romunščini