ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 380

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
28. december 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1919/2006 z dne 11. decembra 2006 o prilagoditvi več uredb v zvezi s skupno ureditvijo trga za mleko in mlečne proizvode zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

1

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

28.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 380/1


UREDBA KOMISIJE (ES)št. 1919/2006

z dne 11. decembra 2006

o prilagoditvi več uredb v zvezi s skupno ureditvijo trga za mleko in mlečne proizvode zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Republike Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Republike Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nekatere tehnične spremembe v zvezi s skupno ureditvijo trga za mleko in mlečne proizvode so potrebne v več uredbah Komisije, da bi se izvedle potrebne prilagoditve zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji.

(2)

Priloga V k Uredbi Komisije (ES) št. 2771/1999 z dne 16. decembra 1999 o določitvi podrobnih pravil o uporabi Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu z maslom in smetano (1) ustreza nacionalnemu kakovostnemu razredu masla, ki ga proizvajajo države članice, upravičene do pomoči za zasebno skladiščenje. Navedena priloga naj bi vključevala nacionalni kakovostni razred Bolgarije in Romunije.

(3)

Priloga II k Uredbi Komisije (ES) št. 2799/1999 z dne 17. decembra 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede dodeljevanja pomoči za posneto mleko in posneto mleko v prahu, ki je namenjeno za krmo za živali, in o prodaji takšnega posnetega mleka v prahu (2) vsebuje seznam proizvodov, ki se razlikujejo po državah članicah, za katere je treba tržne cene redno sporočati Komisiji, pod pogojem, da za določene proizvode obstaja reprezentativna trgovina. Navedena priloga mora biti razširjena s seznamom reprezentativnih proizvodov na trgu Bolgarije in Romunije.

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 2535/2001 z dne 14. decembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot (3) vsebuje kvote, odprte za Bolgarijo in Romunijo, in s tem povezane določbe za njihovo uporabo. Zato je ustrezno, da se črtajo točka (b) člena 5, točka (a) člena 19(1) in Priloga I.B navedene uredbe.

(5)

Poleg tega člen 18(1)(d), člen 21(1)(d), člen 28(1)(d), člen 37 in člen 44(3) Uredbe (ES) št. 2535/2001 določajo nekatere navedbe v vseh jezikih Skupnosti. Navedeni členi bi morali tudi določati navedbe v bolgarščini in romunščini.

(6)

Člen 2 Uredbe Komisije (ES) št. 580/2004 z dne 26. marca 2004 o uvedbi razpisnega postopka za izvozna nadomestila za nekatere mlečne proizvode (4) določa podrobna pravila za določitev stalnega razpisa. Uredba Komisije (ES) št. 581/2004 z dne 26. marca 2004 o odprtju stalnega razpisa za izvozna nadomestila glede nekaterih vrst masla (5) in Uredba Komisije (ES) št. 582/2004 z dne 26. marca 2004 o razpisu stalnega javnega razpisa za izvozna nadomestila za posneto mleko v prahu (6) zagotavljata ločene razpise za navedene proizvode. Uredbi (ES) št. 581/2004 in (ES) št. 582/2004 vsebujeta sklice na trgovino z Bolgarijo in Romunijo. Te sklice je treba črtati od dneva pristopa. Nadalje je treba vključiti tudi nazive in naslove pristojnih organov, odgovornih za postopek razpisa v Bolgariji in Romuniji.

(7)

Priloge VII, XIII, XV in XVI k Uredbi Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (7), vsebujejo nekatere navedbe v vseh jezikih Skupnosti. Navedene določbe bi morale vsebovati tudi navedbe v bolgarskem in romunskem jeziku.

(8)

Priloga IV k Uredbi Komisije (ES) št. 1282/2006 z dne 17. avgusta 2006 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede izvoznih dovoljenj in izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke (8) vsebuje nekatere navedbe v vseh jezikih Skupnosti držav članic. Te določbe bi morale vsebovati tudi navedbe v bolgarskem in romunskem jeziku.

(9)

Uredbe (ES) št. 2771/1999, (ES) št. 2799/1999, (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 581/2004, (ES) št. 582/2004, (ES) št. 1898/2005 in (ES) št. 1282/2006 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga V k Uredbi (ES) št. 2771/1999 se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

Člen 2

Priloga II k Uredbi (ES) št. 2799/1999 se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 3

Uredba (ES) št. 2535/2001 se spremeni:

1.

V členu 5 se točka (b) črta.

2.

V členu 18(1) se točka (d) nadomesti z:

„(d)

v polju 20 kvota in ena od navedb iz Priloge XV“.

3.

V členu 19(1) se črta točka (a).

4.

V členu 21(1) se točka (d) nadomesti z:

„(d)

v polju 20 ena od navedb iz Priloge XVI“.

5.

V členu 28(1) se točka (d) nadomesti z:

„(d)

če je ustrezno, številka kvote, številka potrdila IMA 1 in datum njegove izdaje, v polju 20, v eni od navedb iz Priloge XVII“.

6.

V členu 37 se prvi odstavek nadomesti z:

„Z odstopanjem od člena 26 Uredbe (ES) št. 1291/2000 pristojni organ za izdajo dovoljenj odobri dovoljenje v polju 20 z eno od navedb iz Priloge XVIII.“

7.

V členu 44(3) se prvi pododstavek nadomesti z:

„Če se opravi fizični pregled, vsebuje polje 32 v uvoznih dovoljenjih ali polje za sporočila v elektronskih dovoljenjih eno od navedb iz Priloge XIX.“

8.

Priloga I.B se črta.

9.

Besedilo iz Priloge III k tej uredbi se doda kot priloge XV do XIX.

Člen 4

Uredba (ES) št. 581/2004 se spremeni:

1.

V členu 1(1) se drugi pododstavek nadomesti z:

„Proizvodi iz prvega pododstavka so namenjeni izvozu v vsa območja, razen Andore, Ceute in Melille, Gibraltarja, Združenih držav Amerike in Vatikana.“

2.

Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge IV k tej uredbi.

Člen 5

Uredba (ES) št. 582/2004 se spremeni:

1.

V členu 1 se odstavek 1 nadomesti z:

„1.   Objavljen je stalni razpis z namenom določitve izvoznega nadomestila za posneto mleko v prahu iz oddelka 9 Priloge 1 k Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (9) v vrečah po najmanj 25 kilogramov neto teže in vsebnostjo največ 0,5 mas. % dodane nemlečne snovi, z oznako proizvoda ex ex 0402 1019 9000, namenjeno izvozu v vsa območja, razen v Andoro, Ceuto in Melillo, Gibraltar, Združene države Amerike in Vatikan.

2.

Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge V k tej uredbi.

Člen 6

Uredba (ES) št. 1898/2005 se spremeni:

1.

Priloga VII se nadomesti z besedilom iz Priloge VI k tej uredbi.

2.

Priloga XIII se nadomesti z besedilom iz Priloge VII k tej uredbi.

3.

Prilogi XV in XVI se nadomestita z besedilom iz Priloge VIII k tej uredbi.

Člen 7

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 1282/2006 se nadomesti z besedilom iz Priloge IX k tej uredbi.

Člen 8

Ta uredba začne veljati pod pogojem, da začne veljati Pogodba o pristopu Bolgarije in Romunije, ter z dnem začetka njene veljavnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. decembra 2006.

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 333, 24.12.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1633/2006 (UL L 305, 4.11.2006, str. 3).

(2)  UL L 340, 31.12.1999, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1558/2006 (UL L 288, 19.10.2006, str. 21).

(3)  UL L 341, 22.12.2001, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 926/2006 (UL L 170, 23.6.2006, str. 8).

(4)  UL L 90, 27.3.2004, str. 58. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1814/2005 (UL L 292, 8.11.2005, str. 3).

(5)  UL L 90, 27.3.2004, str. 64. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 975/2006 (UL L 176, 30.6.2006, str. 69).

(6)  UL L 90, 27.3.2004, str. 67. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 975/2006.

(7)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1474/2006 (UL L 275, 6.10.2006, str. 44).

(8)  UL L 234, 29.8.2006, str. 4.

(9)  UL L 366, 24.12.1987, str. 1).“


PRILOGA I

PRILOGA V

NACIONALNI KAKOVOSTNI RAZRED

‚beurre de laiterie; qualité extra; melkerijboter; extra kwaliteit‘, kar zadeva belgijsko maslo,

‚Екстра качество‘, kar zadeva bolgarsko maslo,

‚České stolní máslo‘, kar zadeva češko maslo,

‚smør af første kvalitet‘, kar zadeva dansko maslo,

‚Markenbutter‘, kar zadeva nemško maslo,

‚Ekstra kvaliteet‘, kar zadeva estonsko maslo,

‚προϊόν προερχόμενο αποκλειστικά από κρέμα γάλακτος που υπέστη επεξεργασία φυγοκεντρήσεως και παστεριώσεως‘, kar zadeva grško maslo,

‚producto exclusivamente a partir de leche de vaca o de nata de leche pasteurizada‘, kar zadeva špansko maslo,

‚pasteurisé A‘, kar zadeva francosko maslo,

‚Irish creamery butter‘, kar zadeva irsko maslo,

‚Prodotto esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione‘, kar zadeva italijansko maslo,

‚Ekstrā klases sviests‘, kar zadeva latvijsko maslo,

‚A klasės sviestas‘, kar zadeva litovsko maslo,

‚Marque Rose‘ ali ‚Beurre de première qualité‘, kar zadeva luksemburško maslo,

‚Márkázott vaj‘, kar zadeva madžarsko maslo,

‚Extra kwaliteit‘, kar zadeva nizozemsko maslo,

‚Teebutter‘, kar zadeva avstrijsko maslo,

‚masło ekstra; masło delikatesowe; masło wyborowe‘, kar zadeva poljsko maslo,

‚produto exclusivamente a partir de leite ou de nata de leite de vaca pasteurizados‘, kar zadeva portugalsko maslo,

‚unt extra‘, kar zadeva romunsko maslo,

‚Surovo maslo I. vrste‘, kar zadeva slovensko maslo,

‚Slovenské výberové maslo‘, kar zadeva slovaško maslo,

‚perinteinen meijerivoi/traditionellt mejerismör‘, kar zadeva finsko maslo,

‚svensk smör‘, kar zadeva švedsko maslo,

‚Extra selected‘, kar zadeva maslo Velike Britanije, in ‚Premium‘, kar zadeva maslo Severne Irske.


PRILOGA II

PRILOGA II

A.

Podatki, ki morajo biti navedeni na pakiranju zmesi:

v bolgarščini: Смес, предназначена за производство на комбинирани фуражи – Регламент (ЕО) № 2799/1999

v španščini: Mezcla destinada a la fabricación de piensos compuestos – Reglamento (CE) no 2799/1999

v češčini: Směs určená k výrobě krmných směsí – nařízení (ES) č. 2799/1999

v danščini: Blanding bestemt til fremstilling af foderblandinger – Forordning (EF) nr. 2799/1999

v nemščini: Mischung zur Herstellung von Mischfutter – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

v estonščini: Segasööda valmistamiseks ettenähtud segud – määrus (EÜ) nr 2799/1999

v grščini: Μείγμα που προορίζεται για την παρασκευή συνθέτων ζωοτροφών – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

v angleščini: Mixture intended for the manufacture of compound feedingstuffs – Regulation (EC) No 2799/1999

v francoščini: Mélange destiné à la fabrication d'aliments composés – Règlement (CE) no 2799/1999

v italijanščini: Miscela destinata alla fabbricazione di alimenti composti – Regolamento (CE) n. 2799/1999

v latvijščini: Kombinētās dzīvnieku barības ražošanai paredzēts maisījums – Regula (EK) Nr.2799/1999

v litovščini: Mišinys, skirtas kombinuotųjų pašarų gamybai – Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

v madžarščini: Összetett takarmány előállítására szánt keverék – 2799/1999/EK rendelet

v malteščini: Taħlita maħsuba għall-fabrikazzjoni ta’l-alimenti komposti – Regolament (KE) Nru 2799/1999

v nizozemščini: Voor de vervaardiging van mengvoeders bestemd mengsel – Verordening (EG) nr. 2799/1999

v poljščini:‚Mieszanka przeznaczona do wytwarzania pasz złożonych – Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999‘

v portugalščini: Mistura destinada ao fabrico de alimentos compostos – Regulamento (CE) n.o 2799/1999

v romunščini: Amestec destinat fabricării alimentelor compuse – Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

v slovaščini: Zmesi určené na výrobu kŕmnych zmesí – nariadenie (ES) č. 2799/1999

v slovenščini: Zmes za proizvodnjo sestavljenih krmnih mešanic – Uredba (ES) št. 2799/1999

v finščini: Rehuseosten valmistukseen tarkoitettu esiseos – asetus (EY) N:o 2799/1999

v švedščini: Blandning avsedd för framställning av foderblandningar – Förordning (EG) nr 2799/1999

B.

Podatki, ki morajo biti navedeni na pakiranju krmnih mešanic:

v bolgarščini: Комбинирани фуражи, съдържащи обезмаслено сухо мляко на прах – Регламент (ЕО) № 2799/1999

v španščini: Pienso compuesto que contiene leche desnatada en polvo – Reglamento (CE) no 2799/1999

v češčini: Krmné směsi obsahující sušené odstředěné mléko – nařízení (ES) č. 2799/1999

v danščini: Foderblanding med indhold af skummetmælkspulver – Forordning (EF) nr. 2799/1999

v nemščini: Magermilchpulver enthaltendes Mischfutter – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

v estonščini: Lõssipulbrit sisaldavad segasöödad – määrus (EÜ) nr 2799/1999

v grščini: Σύνθετη ζωοτροφή που περιέχει αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

v angleščini: Compound feedingstuff containing skimmed-milk powder – Regulation (EC) No 2799/1999

v francoščini: Aliment composé pour animaux contenant du lait écrémé en poudre – Règlement (CE) no 2799/1999

v italijanščini: Alimento composto per animali contenente latte scremato in polvere – Regolamento (CE) n. 2799/1999

v latvijščini: Kombinētā dzīvnieku barība, kas satur sauso vājpienu (vājpiena pulveri) – Regula (EK) Nr.2799/1999

v litovščini: Kombinuotieji pašarai, kuriuose yra nugriebto pieno miltelių – Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

v madžarščini: Sovány tejport tartalmazó összetett takarmányok – 2799/1999/EK rendelet

v malteščini: Alimenti komposti li jikontjenu trab tal-ħalib xkumat – Regolament (KE) Nru 2799/1999

v nizozemščini: Mageremelkpoeder bevattend mengvoeder – Verordening (EG) nr. 2799/1999

v poljščini: Pasze złożone zawierające odtłuszczone mleko w proszku – Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

v portugalščini: Alimento composto para animais com leite em pó desnatado – Regulamento (CE) n.o 2799/1999

v romunščini: Aliment compus pentru animale care conţine lapte praf degresat – Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

v slovaščini: Kŕmne zmesi obsahujúce sušené odstredené mlieko – nariadenie (ES) č. 2799/1999

v slovenščini: Sestavljene krmne mešanice z vsebnostjo posnetega mleka v prahu – Uredba (ES) št. 2799/1999

v finščini: Rasvatonta maitojauhetta sisältavä rehuseos – asetus (EY) N:o 2799/1999

v švedščini: Foderblandning innehållande skummjölkspulver – Förordning (EG) nr 2799/1999

C.

Posebni podatki, ki se vnesejo v oddelek 104 kontrolne kopije T5, če se proizvod dostavi s cisterno ali kontejnerjem:

v bolgarščini: Комбинирани фуражи, предназначени за ферма или развъдно стопанство или стопанство за угояване, които използват фуражи – Регламент (ЕО) № 2799/1999

v španščini: Piensos compuestos destinados a una explotación agraria o una explotación pecuaria o de engorde que utilice los piensos compuestos – Reglamento (CE) no 2799/1999

v češčini: Krmné směsi určené zemědělskému podniku, nebo podniku zabývajícímu se chovem nebo výkrmem zvířat, který krmné směsi používá – nařízení (ES) č. 2799/1999

v danščini: Foderblanding til brug på en landbrugsbedrift, en opdrætnings- eller en opfedningsvirksomhed – Forordning (EF) nr. 2799/1999

v nemščini: Für landwirtschaftliche Betriebe bzw. Aufzucht- oder Mastbetriebe bestimmtes Mischfutter – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

v estonščini: Segasöödad, mis on ettenähtud põllumajandus-, aretus- või nuumloomadele – määrus (EÜ) nr 2799/1999

v grščini: Σύνθετες ζωοτροφές που θα χρησιμοποιηθούν από γεωργική εκμετάλλευση ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση εκτροφής ή πάχυνσης – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

v angleščini: Compound feedingstuffs bound for a farm or breeding or fattening concern which uses feedingstuffs – Regulation (EC) No 2799/1999

v francoščini: Aliments composés pour animaux destinés à une exploitation agricole ou à une exploitation d'élevage ou d'engraissement utilisatrice – Règlement (CE) no 2799/1999

v italijanščini: Alimenti composti per animali destinati ad un'azienda agricola o ad un'azienda dedita all'allevamento o all'ingrasso che utilizzano gli alimenti composti – Regolamento (CE) n. 2799/1999

v latvijščini: Kombinētā dzīvnieku barība, kas paredzēta lauku saimniecībai vai vaislas dzīvnieku audzētavai, vai nobarošanas saimniecībai, kur izmanto lopbarību – Regula (EK) Nr. 2799/1999

v litovščini: Kombinuotieji pašarai, skirti tiekti ūkiui arba pašarus naudojančiai veisimo arba penėjimo įmonei – Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

v madžarščini: Takarmányokat használó gazdaságba illetve tenyésztő vagy hizlaló vállalkozásba szánt összetett takarmányok – 2799/1999/EK rendelet

v malteščini: Alimenti komposti maħsuba għall-bdiewa u t-tobbija u t-tismin konċernat li jużaw l-alimenti – Regolament (KE) Nru 2799/1999

v nizozemščini: Mengvoeder, bestemd voor een dit voeder gebruikend landbouwbedrijf of veeteelt- of veemesterijbedrijf – Verordening (EG) nr. 2799/1999

v poljščini: Pasze złożone przeznaczone na potrzeby gospodarstw lub na potrzeby zakładów hodowlanych lub tuczu – Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

v portugalščini: Alimentos compostos para animais destinados a uma exploração agrícola, pecuária ou de engorda utilizadora – Regulamento (CE) n.o 2799/1999

v romunščini: Alimente compuse pentru animale destinate unei exploatări agricole sau unei exploatări de creştere sau de îngrăşare care utilizează alimentele compuse – Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

v slovaščini: Kŕmne zmesi určené pre podnik zaoberajúci sa chovom alebo výkrmom zvierat, ktoré používajú kŕmne zmesi – nariadenie (ES) č. 2799/1999

v slovenščini: Sestavljene krmne mešanice za kmetije oziroma objekte za vzrejo ali pitanje, kjer uporabljajo krmne mešanice – Uredba (ES) št. 2799/1999

v finščini: Maatilalle, jalostuskarjatilalle tai lihakarjatilalle tarkoitettu rehuseos – asetus (EY) N:o 2799/1999

v švedščini: Foderblandningar avsedda att användas i ett jordbruksföretag, eller för uppfödning eller gödning – Förordning (EG) nr 2799/1999

D.

Posebni podatki, ki se vnesejo v oddelek 104 kontrolnega izvoda T5 za posneto mleko v prahu, prodano iz javnega skladiščenja:

v bolgarščini: За преработка под формата на комбинирани фуражи или за денатуриране – Регламент (ЕО) № 2799/1999

v španščini: Debe transformarse en piensos compuestos o desnaturalizarse – Reglamento (CE) no 2799/1999

v češčini: Ke zpracování do krmných směsí nebo k denaturaci – nařízení (ES) č. 2799/1999

v danščini: Skal forarbejdes til foderblandinger eller denatureres – Forordning (EF) nr. 2799/1999

v nemščini: Zur Verarbeitung zu Mischfutter oder zur Denaturierung – Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

v estonščini: Ette nähtud segasöödaks töötlemiseks või denatureerimiseks – määrus (EÜ) nr 2799/1999

v grščini: Προς μεταποίηση σε σύνθετες ζωοτροφές ή μετουσίωση – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

v angleščini: To be processed into compound feedingstuffs or denatured – Regulation (EC) No 2799/1999

v francoščini: À transformer en aliments composés pour animaux ou à dénaturer – Règlement (CE) no 2799/1999

v italijanščini: Da trasformare in alimenti composti per animali o da denaturare – Regolamento (CE) n. 2799/1999

v latvijščini: Pārstrādei barības maisījumos (kombinētā dzīvnieku barībā) vai denaturēšanai – Regula (EK) Nr. 2799/1999

v litovščini: Perdirbti į kombinuotuosius pašarus arba denatūruoti – Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

v madžarščini: Denaturált vagy összetett takarmánnyá feldolgozandó – 2799/1999/EK rendelet

v malteščini: Biex ikunu pproċessati f’alimenti ta’l-ikel jew dinaturat – Regolament (KE) Nru 2799/1999

v nizozemščini: Moet tot mengvoeder worden verwerkt of worden gedenatureerd – Verordening (EG) nr. 2799/1999

v poljščini: Do przetworzenia na pasze złożone lub do denaturacji – Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

v portugalščini: Para transformação em alimentos compostos para animais ou desnaturação – Regulamento (CE) n.o 2799/1999

v romunščini: De transformat în alimente compuse pentru animale sau de denaturat – Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

v slovaščini: Na spracovanie na kŕmne zmesi alebo denaturovanie -nariadenie (ES) č. 2799/1999

v slovenščini: Za predelavo v sestavljeno krmno mešanico ali za denaturacijo – Uredba (ES) št. 2799/1999

v finščini: Rehuseoksiksi jalostettavaksi tai denaturoitavaksi – asetus (EY) N:o 2799/1999

v švedščini: För bearbetning till foderblandningar eller denaturering – Förordning (EG) nr 2799/1999


PRILOGA III

PRILOGA XV

Navedbe iz člena 18(1)(d)

v bolgarščini: Регламент (ЕО) No 2535/2001, член 5,

v španščini: Reglamento (CE) no 2535/2001, artículo 5,

v češčini: Článek 5 nařízení (ES) č. 2535/2001,

v danščini: Forordning (EF) nr. 2535/2001, artikel 5,

v nemščini: Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 5,

v estonščini: Määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikkel 5,

v grščini: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 2535/2001, άρθρο 5,

v angleščini: Article 5 of Regulation (EC) No 2535/2001,

v francoščini: Règlement (CE) no 2535/2001, article 5,

v italijanščini: Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 5,

v latvijščini: Regulas (EK) Nr.2535/2001 5.pants,

v litovščini: Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 5 straipsnis,

v madžarščini: 2535/2001/EK rendelet 5. cikk,

v malteščini: Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2535/2001,

v nizozemščini: Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 5,

v poljščini: Artykuł 5 Rozporządzenia (WE) nr 2535/2001,

v portugalščini: Regulamento (CE) no 2535/2001 artigo 5.o,

v romunščini: Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, articolul 5,

v slovaščini: Článok 5 nariadenia (ES) č. 2535/2001,

v slovenščini: Člen 5 Uredbe (ES) št. 2535/2001,

v finščini: Asetus (EY) N:o 2535/2001 artikla 5,

v švedščini: Förordning (EG) nr 2535/2001 artikel 5.

PRILOGA XVI

Navedbe iz člena 21(1)(d)

v bolgarščini: Регламент (ЕO) no 2535/2001, член 20,

v španščini: Reglamento (CE) no 2535/2001 artículo 20,

v češčini: Článek 20 nařízení (ES) č. 2535/2001,

v danščini: Forordning (EF) nr 2535/2001, artikel 20,

v nemščini: Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 20,

v estonščini: Määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikkel 20,

v grščini: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, άρθρο 20,

v angleščini: Article 20 of Regulation (EC) No 2535/2001,

v francoščini: Règlement (CE) no 2535/2001, article 20,

v italijanščini: Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 20,

v latvijščini: Regulas (EK) Nr.2535/2001 20.pants,

v litovščini: Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 20 straipsnis,

v madžarščini: 2535/2001/EK rendelet 20. cikk,

v malteščini: Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2535/2001,

v nizozemščini: Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 20,

v poljščini: Artykuł 20 Rozporządzenia (WE) nr 2535/2001,

v portugalščini: Regulamento (CE) no 2535/2001, artigo 20o,

v romunščini: Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, articolul 20,

v slovaščini: Clánok 20 nariadenia (ES) č. 2535/2001,

v slovenščini: Člen 20 Uredbe (ES) št. 2535/2001,

v finščini: Asetus (EY) N:o 2535/2001, artikla 20,

v švedščini: Förordning (EG) nr 2535/2001, artikel 20.

PRILOGA XVII

Navedbe iz člena 28(1)(d)

v bolgarščini: Валидно, ако е придружено от IMA 1 сертификат No ..., издаден на ...,

v španščini: Válido si va acompañado del certificado IMA 1 no … expedido el …,

v češčini: Platné pouze při současném předložení osvědčení IMA 1 č. …. Vydaného dne ….,

v danščini: Kun gyldig ledsaget af IMA 1-certifikat nr. …, udstedt den …,

v nemščini: Nur gültig in Verbindung mit der Bescheinigung IMA 1 Nr. …, ausgestellt am …,

v estonščini: Kehtiv, kui on kaasas IMA 1 sertifikaat nr …, välja antud …,

v grščini: Έγκυρο μόνο εφόσον συvοδεύεται από το πιστοποιητικό IMA 1 αριθ. … που εξεδόθη στις …,

v angleščini: Valid if accompanied by the IMA 1 certificate No ... issued on ...,

v francoščini: Valable si accompagné du certificat IMA no ..., délivré le ...,

v italijanščini: Valido se accompagnato dal certificato IMA 1 n. …, rilasciato il …,

v latvijščini: Derīgs kopā ar IMA 1 sertifikātu Nr. …, kas izdots …,

v litovščini: Galioja tik kartu su IMA 1 sertifikatu Nr. …, išduotu …,

v madžarščini: Csak a … -án/én kiállított … számú IMA 1 bizonyítvánnyal együtt érvényes,

v malteščini: Validu jekk akkumpanjat b’ċertifikat IMA 1 Nru ... maħruġ fl-...,

v nizozemščini: Geldig indien vergezeld van een certificaat IMA nr. … dat is afgegeven op …,

v poljščini: Ważne razem z certyfikatem IMA 1 nr ... wydanym dnia...,

v portugalščini: Válido quando acompanhado do certificado IMA 1 com o número … emitido …,

v romunščini: Valabil doar însoţit de certificatul IMA 1 nr. ….. eliberat la ……,

v slovaščini: Platné v prípade, že je pripojené osvedčenie IMA 1 č. … vydané dňa…,

v slovenščini: Veljavno, če ga spremlja potrdilo IMA 1 št. …, izdano dne …,

v finščini: Voimassa vain … myönnetyn IMA 1-todistuksen N:o.. kanssa,

v švedščini: Gäller endast tillsammans med IMA 1-intyg nr … utfärdat den …

PRILOGA XVIII

Navedbe iz prvega odstavka člena 37

v bolgarščini: Сертификат за внос при намалено мито за продукта, съответстващ на нареждане No…, превърнат в сертификат за внос при пълно мито, за който ставката на приложимото мито от …/100 кг е била начислена и е платена; сертификатът вече е издаден,

v španščini: Certificado de importación con tipo reducido para el producto con el número de orden … que se ha convertido en un certificado de importación con tipo pleno para el que se adeudaba, y se ha abonado, el tipo de derecho de …/100 kg; certificado ya anotado,

v češčini: Změněno z dovozní licence se sníženým clem pro produkt pod pořadovým č. … na dovozní licenci s plným clem, na základě které bylo vyměřeno a uhrazeno clo v hodnotě …/100 kg; licence již byla započtena,

v danščini: Ændret fra en importlicens med nedsat toldsats for et produkt under nr … til en importlicens med fuld toldsats, hvor den skyldige importtold på …/100 kg er betalt; licensen er allerede afskrevet,

v nemščini: Umwandlung einer Einfuhrlizenz zum ermäßigten Zollsatz für das Erzeugnis mit der lfd. Nr. … in eine Einfuhrlizenz zum vollen Zollsatz von …/100 kg, der entrichtet wurde; Lizenz abgeschrieben,

v estonščini: Ümber arvestatud vähendatud tollimaksuga impordilitsentsist, mis on välja antud tellimusele nr … vastavale tootele, täieliku tollimaksuga impordilitsentsiks, mille puhul tuli maksta ja on makstud tollimaks … 100 kilogrammi kohta; litsents juba lisatud,

v grščini: Μετατροπή από πιστοποιητικό εισαγωγής με μειωμένο δασμό για προϊόν βάσει του αύξοντος αριθμού … της ποσόστωσης, σε πιστοποιητικό εισαγωγής με πλήρη δασμό για το οποίο το ποσοστό δασμού ποσού …/100 kg οφείλετο και πληρώθηκε· Το πιστοποιητικό ήδη χορηγήθηκε,

v angleščini: Converted from a reduced duty import licence for product under order No … to a full duty import licence on which the rate of duty of …/100 kg was due and has been paid; licence already attributed,

v francoščini: Certificat d'importation à droit réduit pour le produit correspondant au contingent …, converti en un certificat d'importation à taux plein, pour lequel le taux du droit applicable de …/100 kg a été acquitté; certificat déjà imputé,

v italijanščini: Conversione da un titolo d'importazione a dazio ridotto per il prodotto corrispondente al contingente … ad un titolo d'importazione a dazio pieno, per il quale è stata pagata l'aliquota di …/100 kg; titolo già imputato,

v latvijščini: Pāreja no samazināta nodokļa importa licences par produktu ar kārtas nr. … uz pilna apjoma nodokļa importa licenci ar nodokļu likmi …/100 kg, kas ir samaksāta; licence jau izdota,

v litovščini: Licencija, pagal kurią taikomas sumažintas importo muitas, išduota produktui, kurio užsakymo Nr. …, pakeista į licenciją, pagal kurią taikomas visas importo muitas, kurio norma yra …/100 kg, muitas sumokėtas; licencija jau priskirta,

v madžarščini: …kontingensszámú termék csökkentett vám hatálya alá tartozó importengedélye teljes vám hatálya alá tartozó importengedéllyé átalakítva, melyen a …/100 kg vámtétel kiszabva és leróva, az engedély már kiadva,

v malteščini: Konvertit minn liċenzja tad-dazju fuq importazzjoni mnaqqsa għall-prodott li jaqa' taħt in-Nru … għal dazju sħiħ fuq importazzjoni bir-rata tad-dazju ta' …/100 kg kien dovut u ġie imħallas; liċenzja diġà attribwita,

v nizozemščini: Invoercertificaat met verlaagd recht voor onder volgnummer … vallend product omgezet in een invoercertificaat met volledig recht waarvoor het recht van …/100 kg verschuldigd was en is betaald; hoeveelheid reeds op het certificaat afgeschreven,

v poljščini: Pozwolenie na przywóz produktu nr … po obniżonej stawce należności celnych zmienione na pozwolenie na przywóz po pełnej stawce należności celnych, która to stawka wynosi …/100kg i została uiszczona; pozwolenie zostało już przyznane,

v portugalščini: Obtido por conversão de um certificado de importação com direito reduzido para o produto com o número de ordem … num certificado de importação com direito pleno, relativamente ao qual a taxa de direito aplicável de …/100 kg foi paga; certificado já imputado,

v romunščini: Licenţă de import cu taxe vamale reduse pentru produsul din contingentul … transformată în licenţă de import cu taxe vamale întregi, pentru care taxa vamală aplicabilă de …/100 kg a fost achitată; licenţă atribuită deja,

v slovaščini: Osvedčenie na znížené dovozné clo na tovar č. …zmenené na osvedčenie na riadne dovozné clo, ktorého sadzba za…/100 kg bola zaplatená; osvedčenie udelené,

v slovenščini: Spremenjeno iz uvoznega dovoljenja z znižanimi dajatvami za proizvod iz naročila št. … v uvozno dovoljenje s polnimi dajatvami, v katerem je stopnja dajatev v višini …/100 kg zapadla in bila plačana; dovoljenje že podeljeno,

v finščini: Muutettu etuuskohteluun oikeuttavasta kiintiötuontitodistuksesta vakiotuontitodistukseksi tavaralle, joka kuuluu järjestysnumeroon … ja josta on kannettu tariffin mukainen tulli …/100 kg; vähennysmerkinnät tehty,

v švedščini: Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt med löpnummer … till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats …/100 kg har betalats. Redan avskriven licens.

PRILOGA XIX

Navedbe iz člena 44(3)

v bolgarščini: Извършена физическа проверка [Регламент (ЕО) No 2535/2001],

v španščini: Se ha realizado el control material [Reglamento (CE) no 2535/2001],

v češčini: Fyzická kontrola provedena [nařízení (ES) č. 2535/2001],

v danščini: Fysisk kontrol [forordning (EF) nr.2535/2001],

v nemščini: Warenkontrolle durchgeführt [Verordnung (EG) Nr. 2535/2001],

v estonščini: Füüsiline kontroll tehtud [määrus (EÜ) nr 2535/2001],

v grščini: Πραγματοποιήθηκε φυσικός έλεγχος [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001],

v angleščini: Physical check carried out [Regulation (EC) No 2535/2001],

v francoščini: Contrôle physique effectué [règlement (CE) no 2535/2001],

v italijanščini: Controllo fisico effettuato [regolamento (CE) n. 2535/2001],

v latvijščini: Fiziska pārbaude veikta [Regula (EK) Nr.2535/2001],

v litovščini: Fizinis patikrinimas atliktas [Reglamentas (EB) Nr. 2535/2001],

v madžarščini: Fizikai ellenőrzés elvégezve [2535/2001/EK rendelet],

v malteščini: Iċċekjar fiżiku mwettaq [Regolament (KE) Nru 2535/2001],

v nizozemščini: Fysieke controle uitgevoerd [Verordening (EG) nr. 2535/2001],

v poljščini: Przeprowadzono kontrolę fizyczną [Rozporządzenie (WE) nr 2535/2001],

v portugalščini: Controlo físico em conformidade com [Regulamento (CE) no 2535/2001],

v romunščini: Control fizic efectuat [Regulamentul (CE) nr. 2535/2001],

v slovaščini: Fyzická kontrola vykonaná [Nariadenie (ES) č. 2535/2001],

v slovenščini: Fizični pregled opravljen [Uredba (ES) št. 2535/2001],

v finščini: Fyysinen tarkastus suoritettu [asetus (EY) N:o 2535/2001],

v švedščini: Fysisk kontroll utförd [förordning (EG) nr 2535/2001].


PRILOGA IV

PRILOGA

Pristojni organi držav članic iz Uredbe (ES) št. 580/2004 in te uredbe, ki se jim predložijo ponudbe:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

Télécopieur/Fax (32-2) 230 25 33/(32-2) 281 03 07

BG

STATE FUND ‚AGRICULTURE‘ – PAYING AGENCY

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

Tel.: + 359 2 81 87100

Tel./fax : + 359 2 81 87167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tel: + 42 0222871452

Fax: + 42 0222871769

Email: info@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 6845 – 3732, 3774, 3884

Fax (49-228) 6845 – 3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Estonia

Tel: +3727371200

Fax: +3727371201

EL

O.P.E.K.E.P.E. – Direction Dilizo

Rue Acharnon 241

GR-10446 Athènes

Tel.: (30-210)212 49 03 – (30-210)212 49 11

Fax.: (30-210) 86 70503

ES

Ministerio de Economia

Secretaria General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E – 28071 Madrid

Tel.: (3491) 3493780

Fax.: (3491) 3493806

FR

Office de l'élevage

80, avenue des Terroirs de France

75607 Paris CEDEX 12

Tél.: (33-1) 73 00 50 00/Fax.: (33-1) 73 00 50 50

Unité de stockage

2, rue Saint-Charles

75740 Paris CEDEX 15

Tél.: (33-1)73 00 52 67/Fax : (33-1)73 00 53 91

IE

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 53 63400

Fax (353) 53 42843

IT

Ministero Del Commercio Internazionale

Direzione Generale Per La Politica Commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

00142 ROMA

TEL: 390659932220

FAX: 390659932141

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tel: +35722867100

Fax: +35722375120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

Tel: +3717027542

Fax: +3717027120

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių 17

08111 Vilnius

Lithuania

Tel: + 370 5 25 26703

Fax: + 370 5 25 26945

LU

OFFICE DES LICENCES

21, Rue Philippe II

L – 2011 Luxembourg

Tél.: (35-2) 4782370

Télécopieur: (35-2) 466138

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22-24.

H – 1095 Budapest

Hungary

Tel: + 36 1 37 43603

Fax: + 36 1 47 52114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta – CMR 02

Tel: +35622952228

NL

PRODUCTSCHAP ZUIVEL

Louis Braillelaan 80

NL – 2719 EK Zoetermeer

Tel.: (31)-(0)79 3681534

Fax.: (31) (0)79 3681955

E-mail: HR@PZ.AGRO.NL

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A – 1200 Wien

Tel.: (43-1) 331 51 0

Fax.: (43-1) 331 51396

E-mail: bereich.MILCH@AMA.GV.AT

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Swiat 6/12

00-400 Warszawa

Poland

Tel: + 4822 661-75-90

Fax: + 4822 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo – Edifício da Alfândega

P – 1149 – 060 Lisboa

Tel.: (351-21) 881 42 62

Fax.:(351-21) 881 42 61

RO

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

Bucureşti 030161

România

Tel.: + 40 213054802

Tel.: + 40 213054842

Fax: + 40 213054803

SI

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 92 28

Faks (386-1) 478 92 97

SK

Agricultural Paying Agency

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

Slovak Republic

Tel: + 421 2 59266321; + 421 2 59266265

Fax: + 421 2 59266329; + 421 2 59266256

FI

Maa-ja metsätalousministeriö Interventioyksikkö

P.O. Box 30

FIN – 00023 Government, Finland

Puh: (358-9) 160 01

Telekopio: (358-9) 1605 2707

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S – 51182 Jönköping

Tfn.: (46-36) 15 50 00

Fax.: (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK – NEWCASTLE UPON TYNE NE4 7YE

Tel. : + 44(0) 1912265262

Fax : + 44(0) 1912265212


PRILOGA V

PRILOGA

Pristojni organi držav članic iz Uredbe (ES) št. 580/2004 in te uredbe, ki se jim predložijo ponudbe:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B – 1040 Bruxelles/Brussel

Tél./Tel. (32-2) 287 24 11

Télécopieur/Fax (32-2) 230 25 33/(32-2) 281 03 07

BG

STATE FUND „AGRICULTURE“ – PAYING AGENCY

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

Tel.: + 359 2 81 87 100

Tel./fax : + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

Tel: + 42 0 222 871 452

Fax: + 42 0 222 871 769

Email: info@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D – 53179 Bonn

Tel. (49-228) 6845 – 3732, 3774, 3884

Fax (49-228) 6845 – 3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Estonia

Tel: +37 27371200

Fax: +37 27371201

EL

O.P.E.K.E.P.E. – Direction Dilizo

Rue Acharnon 241

GR – 10446 Athènes

Tel.: (30-210)212 49 03 – (30-210)212 49 11

Fax.: (30-210) 86 70 503

ES

Ministerio de Economia

Secretaria General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E – 28071 Madrid

Tel.: (3491) 349 3780

Fax.: (3491) 349 3806

FR

Office de l'élevage

80, avenue des Terroirs de France

F – 75607 Paris CEDEX 12

Tél.: (33-1) 73 00 50 00/Fax.: (33-1) 73 00 50 50

Unité de stockage

2, rue Saint-Charles

F – 75740 Paris CEDEX 15

Tél.: (33-1)73 00 52 67/Fax : (33-1)73 00 53 91

IE

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 53 63 400

Fax (353) 53 42 843

IT

Ministero Del Commercio Internazionale

Direzione Generale Per La Politica Commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

00142 ROMA

TEL: 390659932220

FAX: 390659932141

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

Tel: +357 22867 100

Fax: +357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

Tel: +371 7027542

Fax: +371 7027120

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių 17

08111 Vilnius

Lithuania

Tel: + 370 5 25 26 703

Fax: + 370 5 25 26 945

LU

OFFICE DES LICENCES

21, Rue Philippe II

L – 2011 Luxembourg

Tél.: (35-2) 478 2370

Télécopieur: (35-2) 466138

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22-24.

H – 1095 Budapest

Hungary

Tel: + 36 1 37 43 603

Fax: + 36 1 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta – CMR 02

Tel: +356 2295 2228

NL

PRODUCTSCHAP ZUIVEL

Louis Braillelaan 80

NL – 2719 EK Zoetermeer

Tel.: (31)-(0)79 368 1534

Fax.: (31) (0)79 368 1955

E-mail: HR@PZ.AGRO.NL

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Strasse 70

A – 1200 Wien

Tel.: (43-1) 33 151 0

Fax.: (43-1) 331 51 396

E-mail: bereich.MILCH@AMA.GV.AT

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Swiat 6/12

PL – 00-400 Warszawa

Poland

Tel: + 4822 661-75-90

Fax: + 4822 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo – Edifício da Alfândega

P – 1149 – 060 Lisboa

Tel.: (351-21) 881 42 62

Fax.:(351-21) 881 42 61

RO

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

Bucureşti 030161

România

Tel.: + 40 21 3054802; + 40 21 3054842

Fax: + 40 21 3054803

SI

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 92 28

Faks (386-1) 478 92 97

SK

Agricultural Paying Agency

Dobrovičova 12

SK – 812 66 Bratislava

Slovak Republic

Tel: + 421 2 58 243 308; + 421 2 59 266 265

Fax: + 421 2 59 266 329; + 421 2 59 266 256

FI

Maa-ja metsätalousministeriö Interventioyksikkö

P.O. Box 30

FIN – 00023 Government, Finland

Puh: (358-9) 160 01

Telekopio: (358-9) 1605 2707

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S – 51182 Jönköping

Tfn.: (46-36) 15 50 00

Fax.: (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK – NEWCASTLE UPON TYNE NE4 7YE

Tel.: + 44(0) 191 226 5262

Fax: + 44(0) 191 226 5212


PRILOGA VI

PRILOGA VII

Označevanje na zavitkih (člena 9 in 10)

1.

a)

Zgoščeno maslo:

v bolgarščini: Концентрирано масло за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

v španščini: Mantequilla concentrada destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

v češčini: Zahuštěné máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

v danščini: Koncentreret smør udelukkende til iblanding i en af de færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

v nemščini: Butterfett ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

v estonščini: Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

v grščini: Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα που αναφέρονται στο άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

v angleščini: Concentrated butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

v francoščini: Beurre concentré destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

v italijanščini: Burro concentrato destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

v latvijščini: Koncentrēts sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

v litovščini: Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

v madžarščini: Vízmentes tejzsír kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

v malteščini: Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

v nizozemščini: Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

v poljščini: Masło skoncentrowane przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

v portugalščini: Manteiga concentrada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

v romunščini: Unt concentrat destinat exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

v slovaščini: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

v slovenščini: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

v finščini: Voiöljy, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi johonkin asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

v švedščini: Koncentrerat smör uteslutande avsett för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

b)

Maslo z dodanimi sledljivimi snovmi:

v bolgarščini: Масло за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

v španščini: Mantequilla destinada exclusivamente a su incorporación en uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

v češčini: Máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

v danščini: Smør udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

v nemščini: Butter, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

v estonščini: Või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

v grščini: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για τηνν ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνιςμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

v angleščini: Βutter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

v francoščini: Beurre destiné exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

v italijanščini: Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

v latvijščini: Sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

v litovščini: Sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

v madžarščini: Vaj kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

v malteščini: Butir għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

v nizozemščini: Boter uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

v poljščini: Masło przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

v portugalščini: Manteiga destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

v romunščini: Unt destinat exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

v slovaščini: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

v slovenščini: Maslo za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

v finščini: Voi, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

v švedščini: Smör uteslutande avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 förordning (EG) nr 1898/2005

c)

Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi:

v bolgarščini: Сметана, към която са били добавени маркери, за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4, Формула Б на Регламент (ЕО) No 1898/2005

v španščini: Nata con adición de marcadores destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4, fórmula B, del Reglamento (CE) no 1898/2005

v češčini: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 kategorii B nařízení (ES) č. 1898/2005

v danščini: Fløde tilsat røbestoffer, udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4, formel B, i forordning (EF) nr. 1898/2005

v nemščini: Gekennzeichneter Rahm, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 Formel B der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

v estonščini: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 4 juhendis B osutatud lõpptoodetes

v grščini: Κρέμα γάλακτoς με ιχνoθέτες πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4, τύπoς Β, τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

v angleščini: Cream to which tracers have been added for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 formula B of Regulation (EC) No 1898/2005

v francoščini: Crème tracée destinée exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4, formule B, du règlement (CE) no 1898/2005

v italijanščini: Crema contenente rivelatori destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 formula B del regolamento (CE) n. 1898/2005

v latvijščini: Krējums ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.panta B formulā

v litovščini: Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnio B formulėje

v madžarščini: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak a kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett B képlet szerinti végtermékek egyikébe való bedolgozásra

v malteščini: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 formula B tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

v nizozemščini: Room waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, uitsluitend bestemd voor bijmenging in de in artikel 4, formule B, van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

v poljščini: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4, receptura B rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

v portugalščini: Nata marcada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o, fórmula B, do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

v romunščini: Smântână cu marcatori destinată exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4, formula B, din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

v slovaščini: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na výlučné vmiešanie do konečných produktov uvedených v článku 4 v skupine B nariadenia (ES) č. 1898/2005

v slovenščini: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4, formula B, Uredbe (ES) št. 1898/2005

v finščini: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklan B menettelyssä tarkoitettuihin lopputuotteisiin

v švedščini: Grädde med tillsats av spårämnen uteslutande avsedd iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 metod B i förordning (EG) nr 1898/2005

d)

Mlečna maščoba s tarifno oznako KN ex 0405 90 10:

v bolgarščini: Млечни мазнини, предназначени за производството на концентрирано масло, както е упоменато в член 5 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

v španščini: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

v češčini: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

v danščini: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

v nemščini: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

v estonščini: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

v grščini: Λιπαρές ύλες του γάλακτος όπως χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

v angleščini: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

v francoščini: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

v italijanščini: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1898/2005

v latvijščini: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5.pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

v litovščini: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

v madžarščini: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vízmentes tejzsír előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

v malteščini: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

v nizozemščini: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van boterconcentraat zoals bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005

v poljščini: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

v portugalščini: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

v romunščini: Grăsimi din lapte destinate fabricării untului concentrat în sensul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

v slovaščini: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

v slovenščini: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

v finščini: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

v švedščini: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

2.

Vmesni proizvodi

v bolgarščini: Междинен продукт, както е упоменато в член 10 на Регламент (ЕО) No 1898/2005, предназначен единствено за влагане в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на същия този регламент

v španščini: Producto intermedio contemplado en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1898/2005 y destinado exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 de dicho Reglamento

v češčini: Meziprodukt podle článku 10 nařízení (ES) č. 1898/2005 určený výhradně k přimíchání do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 téhož nařízení

v danščini: Mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1898/2005 udelukkende til iblanding i en af de i artikel 4 i samme forordning omhandlede færdigvarer

v nemščini: Zwischenerzeugnisse gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 derselben Verordnung genannten Enderzeugnisse bestimmt

v estonščini: Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 10 osutatud vahesaadus, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes nimetatud määruse artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

v grščini: Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 και πρooρίζεται απoκλειστικά για ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ ιδίoυ κανoνισμoύ

v angleščini: Intermediate product as referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 1898/2005 solely for incorporation into one of the final products referred to in Article 4 of that Regulation

v francoščini: Produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 et destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 dudit règlement

v italijanščini: Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1898/2005 destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento

v latvijščini: Starpprodukts (pusfabrikāts), kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 10.pantu paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kas norādīti minētās regulas 4.pantā

v litovščini: Tarpinis produktas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 10 straipsnyje, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų šio reglamento 4 straipsnyje

v madžarščini: Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék kizárólag az idézett rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

v malteščini: Prodott intermedju kif imsemmi biss fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 għall-inkorporazzjoni f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament

v nizozemščini: Tussenproduct zoals bedoeld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1898/2005, uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten

v poljščini: Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, przeznaczony wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 niniejszego rozporządzenia

v portugalščini: Produto intermédio referido no artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005 e exclusivamente destinado à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do mesmo regulamento

v romunščini: Produs intermediar menţionat la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 şi destinat exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din regulamentul anterior

v slovaščini: Polotovar uvedený v článku 10 nariadenia (ES) č. 1898/2005 je určený len na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 tohto nariadenia

v slovenščini: Vmesni proizvod iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1898/2005 za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 navedene uredbe

v finščini: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi johonkin mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

v švedščini: Mellanprodukt enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1898/2005, uteslutande avsedd för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i samma förordning

Za vmesne proizvode iz oznake KN ex 0405 10 30 iz člena 4(1)(b)(ii), se ‚v členu 10‘ nadomesti z ‚v členu 4(1)(b)(ii)‘.


PRILOGA VII

PRILOGA XIII

Navedbe v poljih 104 in 106 kontrolnega izvoda T5 iz člena 45(1)

A.

Maslo, zgoščeno maslo, smetana ali vmesni proizvodi za vdelavo v končne proizvode, ko so bile dodane sledljive snovi:

(a)

pri odpremi intervencijskega masla za dodajanje sledljivih snovi:

polje 104 kontrolnega izvoda T5:

v bolgarščini: Масло, към което да се добавят маркери, за употреба както е упоменато в член 6, параграф 1, точка а) 1 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

v španščini: Mantequilla para la adición de marcadores y la utilización conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

v češčini: Máslo k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

v danščini: Smør, der skal tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

v nemščini: Butter, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

v estonščini: Märgistusainetega või, mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

v grščini: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

v angleščini: Butter for the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

v francoščini: Beurre destiné à être tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1898/2005

v italijanščini: Burro destinato all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

v latvijščini: Sviests, kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

v litovščini: Sviestas, skirtas pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

v madžarščini: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

v malteščini: Butir għaż-żieda ta' traċċi għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

v nizozemščini: Boter bestemd om na toevoeging van verklikstoffen te worden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

v poljščini: Masło z przeznaczeniem do dodania znaczników i do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

v portugalščini: Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a), do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

v romunščini: Unt destinat adăugării de marcatori pentru utilizarea conform articolului 6 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

v slovaščini: Maslo, do ktorého sa majú pridať značkovacie látky a použiť v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

v slovenščini: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6(1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

v finščini: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

v švedščini: Smör avsett för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005,

polje 106 kontrolnega izvoda T5:

1.

rok za vdelavo v končne proizvode;

2.

navedba predvidene uporabe (formula A ali formula B);

(b)

pri odpremi intervencijskega masla za zgoščevanje ali dodajanje sledljivih snovi:

polje 104 kontrolnega izvoda T5:

v bolgarščini: Масло, предназначено за концентриране, към което да се добавят маркери, за употреба както е упоменато в член 6, параграф 1, точка а) 1 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

v španščini: Mantequilla destinada a su concentración, a su utilización y a la adición de marcadores, conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

v češčini: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

v danščini: Smør, der skal koncentreres, tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

v nemščini: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

v estonščini: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja millele lisatakse märgistusaineid ja mis on ettenähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

v grščini: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί, να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

v angleščini: Butter for concentration and the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

v francoščini: Beurre destiné à être concentré et tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1898/2005

v italijanščini: Burro destinato alla concentrazione, all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

v latvijščini: Sviests, kas ir paredzēts koncentrēta sviesta ražošanai un kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

v litovščini: Sviestas, skirtas koncentruoti ir pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

v madžarščini: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó, koncentrálásra és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

v malteščini: Butir għall-konċentrazzjoni u ż-żieda ta' traċċanti għall-użu b'mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

v nizozemščini: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en toevoeging van verklikstoffen, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

v poljščini: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i dodania znaczników, do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

v portugalščini: Manteiga destinada a ser concentrada e marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

v romunščini: Unt destinat concentrării şi adăugării de marcatori în vederea utilizării conform articolului 6 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

v slovaščini: Maslo na výrobu koncentrovaného masla a pridávanie značkovacích látok s použitím v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

v slovenščini: Maslo za zgoščevanje in dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6(1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

v finščini: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

v švedščini: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005,

polje 106 kontrolnega izvoda T5:

1.

rok za vdelavo v končne proizvode;

2.

navedba predvidene uporabe (formula A ali formula B);

(c)

pri odpremi vmesnega proizvoda z dodanimi sledljivimi snovmi ali maslo, intervencijsko maslo ali zgoščeno maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za vdelavo neposredno v končne proizvode ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu:

polje 104 kontrolnega izvoda T5:

v bolgarščini: Масло, към което са били добавени маркери, за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10

или

Концентрирано масло, към което са били добавени маркери, за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10 (1)

или

Междинен продукт, както е упоменато в член 10 (2), към който са били добавени маркери, за влагане в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

v španščini: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 (2) destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

v češčini: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

nebo

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

nebo

Meziprodukt podle článku 10 (2) s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

v danščini: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10 (2), bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

v nemščini: Gekennzeichnete Butter, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

oder

Gekennzeichnetes Butterfett, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

oder

Gekennzeichnetes Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (2), zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

v estonščini: Märgistusainetega või kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 osutatud vahetoote

või

Märgistusainetega kontsentreeritud või otsekasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 (1) osutatud vahetoote (1)

või

Artiklis 10 (2) osutatud märgistusainetega vahetoode kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

v grščini: Βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες προς ενσωμάτωση στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10

ή

Συμπυκνωμένο βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες, προς ενσωμάτωση κατευθείαν στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10 (1)

ή

Ενδιάμεσο προϊόν ιχνοθετημένο, που αναφέρεται στο άρθρο 10 (2), που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

v angleščini: Butter to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

or

Concentrated butter to which tracers have been added for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

or

Intermediate product as referred to in Article 10 (2) to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

v francoščini: Beurre tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

ou

beurre concentré tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

ou

produit intermédiaire tracé visé à l'article 10 (2) du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

v italijanščini: Burro contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

o

Prodotto intermedio contenente rivelatori di cui all'articolo 10 (2) destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

v latvijščini: Sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētajos galaproduktos vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

vai

Koncentrēts sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) tieši kādā Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētā galaproduktā vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10 (1).pantu

vai

Starpprodukts (pusfabrikāts) ar pievienotiem marķieriem saskaņā ar 10 (2).pantu, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētos galaproduktos

v litovščini: Sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

arba

Koncentruotas sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 (1) straipsnyje

arba

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje (2), į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

v madžarščini: Vaj, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

vagy

Vízmentes tejzsír, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben (1) említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

vagy

A 10. cikkben (2) említett köztes termék, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás céljából

v malteščini: Butir li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

jew

Butir ikkonċentrat li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

jew

Prodott intermedjat kif imsemmi fl-Artikolu 10 (2) li ġie miżjud bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fi prodott finali msemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

v nizozemščini: Boter waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

Boterconcentraat waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

In artikel 10 (2) bedoeld tussenproduct waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

v poljščini: Masło, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10

lub

Masło skoncentrowane, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10 (1)

lub

Produkt pośredni, do którego dodano wskaźniki, zgodnie z art. 10 (2) przeznaczony do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

v portugalščini: Manteiga marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.

ou

Manteiga concentrada marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10 (1).

ou

Produto intermédio marcado referido no artigo 10. (2) destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

v romunščini: Unt cu marcatori destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10

sau

Unt concentrat cu marcatori destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10 (1)

sau

Produs intermediar cu marcatori menţionat la articolul 10 (2) destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

v slovaščini: Maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10

alebo

Koncentrované maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na priame vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10 (1)

alebo

Medziprodukt uvedený v článku 10 (2), do ktorého majú byť pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

v slovenščini: Maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10

ali

Zgoščeno maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10 (1)

ali

Vmesni proizvod iz člena 10 (2) z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

v finščini: Merkitty voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Merkitty voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa (1) tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa (2) tarkoitettu merkitty välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

v švedščini: Smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

eller

Koncentrerat smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

eller

Mellanprodukt med tillsats av spårämnen i enlighet med artikel 10 (2), avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005,

polje 106 kontrolnega izvoda T5:

1.

rok za vdelavo v končne proizvode;

2.

navedba predvidene uporabe (formula A ali formula B);

3.

če je ustrezno, teža intervencijskega masla, masla ali zgoščenega masla za proizvodnjo vmesnega proizvoda;

(d)

pri odpremi smetane z dodanimi sledljivimi snovmi za vdelavo v končne proizvode:

polje 104 kontrolnega izvoda T5:

v bolgarščini: Сметана, към която са били добавени маркери, за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

v španščini: Nata con adición de marcadores destinada a su incorporación a los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

v češčini: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

v danščini: Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

v nemščini: Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Enderzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

v estonščini: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

v grščini: Κρέμα γάλακτος ιχνοθετημένη, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

v angleščini: Cream to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

v francoščini: Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

v italijanščini: Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

v latvijščini: Krējums ar pievienotiem marķieriem, paredzēts iestrādei Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā minētos galaproduktos

v litovščini: Grietinė, į kurią įdėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti į galutinius produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

v madžarščini: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozásra

v malteščini: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall- inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

v nizozemščini: Room waarin verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

v poljščini: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

v portugalščini: Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

v romunščini: Smântână cu marcatori destinată încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

v slovaščini: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na vmiešavanie do konečných produktov podla článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

v slovenščini: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje h končnim proizvodom iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

v finščini: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

v švedščini: Grädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005,

polje 106 kontrolnega izvoda T5:

1.

rok za vdelavo v končne proizvode;

2.

navedba predvidene uporabe (formula B).

B.

Intervencijsko maslo, zgoščeno maslo ali vmesni proizvodi za vdelavo v končne proizvode:

(a)

pri odpremi intervencijskega masla za zgoščevanje:

polje 104 kontrolnega izvoda T5:

v bolgarščini: Масло, предназначено за концентриране и за употреба както е упоменато в член 6, параграф 1, точка b) 1 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

v španščini: Mantequilla para ser concentrada y utilizada conforme al artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1898/2005

v češčini: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. b) nařízení (ES) č. 1898/2005

v danščini: Smør, der skal koncentreres og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1898/2005

v nemščini: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Verwendung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

v estonščini: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile b

v grščini: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo β) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

v angleščini: Butter for concentration and use in accordance with Article 6(1)(b) of Regulation (EC) No 1898/2005

v francoščini: Beurre destiné à être concentré et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1898/2005

v italijanščini: Burro destinato alla concentrazione e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1898/2005

v latvijščini: Sviests koncentrēšanai un izmantošanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu

v litovščini: Sviestas, skirtas koncentruoti ir naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies b punktą

v madžarščini: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően koncentrálásra és felhasználásra szánt vaj

v malteščini: Butir għall-konċentrazzjoni u għall-użu f' konformità ma' l-Artikolu 6 (1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

v nizozemščini: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

v poljščini: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

v portugalščini: Manteiga destinada a ser concentrada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea b) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

v romunščini: Unt destinat concentrării şi utilizării conform articolului 6 alineatul 1 litera b) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

v slovaščini: Maslo na koncentráciu a použitie v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (b) nariadenia (ES) č. 1898/2005

v slovenščini: Maslo za zgoščevanje in uporabo v skladu s členom 6(1)(b) Uredbe (ES) št. 1898/2005

v finščini: Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistukseen tai merkitsemiseen tai jonka käyttötarkoitus on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen

v švedščini: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 b i förordning (EG) nr 1898/2005,

polje 106 kontrolnega izvoda T5:

1.

rok za vdelavo v končne proizvode;

2.

navedba predvidene uporabe (formula A ali formula B);

(b)

pri odpremi vmesnega proizvoda, izdelanega z intervencijskim maslom, maslom ali zgoščenim maslom, ali intervencijskega masla ali zgoščenega masla za vdelavo neposredno v končne proizvode ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu:

polje 104 kontrolnega izvoda T5:

v bolgarščini: Масло за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10

или

Концентрирано масло за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10 (1)

или

Междинен продукт, както е упоменато в член 10, за влагане в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

v španščini: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

o

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

o

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

v češčini: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

nebo

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

nebo

Meziprodukt podle článku 10 s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

v danščini: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

eller

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

eller

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

v nemščini: Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

oder

Butterfett, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

oder

Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10, zur Verarbeitung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

v estonščini: Või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 osutatud vahetootes

või

Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 (1) osutatud vahetootes

või

Artiklis 10 osutatud vahetoode, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

v grščini: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10

ή

Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 (1)

ή

Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10, πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

v angleščini: Butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

or

Concentrated butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

or

Intermediate product as referred to in Article 10 for incorporation into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

v francoščini: Beurre destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

ou

beurre concentré destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

ou

produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

v italijanščini: Burro destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

o

Burro concentrato destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

o

Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

v latvijščini: Sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

vai

Koncentrēts sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu (1)

vai

Starpprodukts (pusfabrikāts) saskaņā ar 10.pantu iestrādei (pievienošanai) kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu

v litovščini: Sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

arba

Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje (1)

arba

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje, skirtas dėti į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

v madžarščini: Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vaj

vagy

Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében (1) említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vízmentes tejzsír

vagy

Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék a rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás céljára

v malteščini: Butir għall-inkorparazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

jew

Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

jew

Prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikoli 10 għall-inkorporazzjoni fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

v nizozemščini: Boter, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

Boterconcentraat, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

of

In artikel 10 bedoeld tussenproduct, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

v poljščini: Masło z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10

lub

Masło skoncentrowane z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10 (1)

lub

Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10, z przeznaczeniem do włączenia do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

v portugalščini: Manteiga destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o

ou

Manteiga concentrada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o  (1)

ou

Produto intermédio referido no artigo 10.o destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

v romunščini: Unt destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10

sau

Unt concentrat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10 (1)

sau

Produs intermediar menţionat la articolul 10 destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

v slovaščini: Maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10

alebo

Koncentrované maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10 (1)

alebo

Polotovar, ktorý sa uvádza v článku 10 na vmiešavanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

v slovenščini: Maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10

ali

Zgoščeno maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10 (1)

ali

Vmesni proizvod iz člena 10 za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

v finščini: Voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoittuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 (1) artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

v švedščini: Smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

eller

Koncentrerat smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

eller

Mellanprodukt i enlighet med artikel 10 avsedd för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005,

polje 106 kontrolnega izvoda T5:

1.

rok za vdelavo v končne proizvode;

2.

navedba predvidene uporabe (formula A ali formula B);

3.

če je ustrezno, teža intervencijskega masla, masla ali zgoščenega masla za proizvodnjo vmesnega proizvoda.

C.

Mlečna maščoba z oznako KN ex 0405 90 10:

pri odpremi mlečne maščobe za uporabo v zgoščenem maslu:

polje 104 kontrolnega izvoda T5:

v bolgarščini: Млечни мазнини, предназначени за производството на концентрирано масло, както е упоменато в член 5 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

v španščini: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

v češčini: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

v danščini: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

v nemščini: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

v estonščini: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

v grščini: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

v angleščini: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

v francoščini: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

v italijanščini: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1898/2005

v latvijščini: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5. pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

v litovščini: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

v madžarščini: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vízmentes tejzsír előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

v malteščini: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

v nizozemščini: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van het in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde boterconcentraat

v poljščini: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

v portugalščini: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

v romunščini: Grăsimi din lapte destinate fabricării untului concentrat în sensul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

v slovaščini: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

v slovenščini: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

v finščini: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

v švedščini: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005,

polje 106 kontrolnega izvoda T5:

rok za uporabo v zgoščenem maslu.


(1)  Za vmesne proizvode iz člena 4(1)(b)(ii), se „ali, kjer je ustrezno po vmesnem proizvodu iz člena 10“ nadomesti z „po vmesnem proizvodu iz člena 4(1)(b)(ii)“

(2)  Za vmesne proizvode iz člena 4(1)(b)(ii) se „ členu “ nadomesti z „v členu 4(1)(b)(ii)“


PRILOGA VIII

PRILOGA XV

Označevanje na zavitkih (člen 61) in navedbe za kontrolni izvod T5 (člen 70)

1.   Zgoščeno maslo, sledeno v skladu s Formulo I Priloge XIV

v bolgarščini: Концентрирано масло – Регламент (ЕО) No 1898/2005, глава III

v španščini: Mantequilla concentrada – Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

v češčini: Zahuštěné máslo – nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

v danščini: Koncentreret smør – Forordning (EF) nr. 1898/2005 Kapitel III

v nemščini: Butterschmalz/Butterfett – Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

v estonščini: Kontsentreeritud või – määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

v grščini: Συμπυκνωμένο βούτυρο – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 Κεφάλαιο ΙΙΙ

v angleščini: Concentrated butter – Regulation (EC) No1898/2005 Chapter III

v francoščini: Beurre concentré – règlement (CE) no1898/2005 chapitre III

v italijanščini: Burro concentrato – Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

v latvijščini: Iebiezināts sviests – Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

v litovščini: Koncentruotas sviestas – Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

v madžarščini: Vízmentes tejzsír – 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

v malteščini: Butir ikkoncentrat – Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

v nizozemščini: Boterconcentraat – Verordening (EG) nr. 1898/2005 Hoofdstuk III

v poljščini: Koncentrat masła – rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

v portugalščini: Manteiga concentrada – Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo III

v romunščini: Unt concentrat – Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 capitolul III

v slovaščini: Koncentrované maslo – nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

v slovenščini: Zgoščeno maslo – Uredba (ES) št. 1898/2005, poglavje III

v finščini: Voiöljy – asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

v švedščini: Koncentrerat smör – förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

2.   Maslo ghee, sledeno v skladu s Formulo II Priloge XIV

v bolgarščini: Гхи (ghee) получено от масло – Регламент (ЕО) No 1898/2005, глава III

v španščini: Ghee obtenido de mantequilla – Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

v češčini: Ghee z másla – nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

v danščini: Ghee – Forordning (EF) nr. 1898/2005 Kapitel III

v nemščini: Aus Butter gewonnenes Ghee – Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

v estonščini: Pühvlivõi – määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

v grščini: Βoύτυρo ghee – Καvovισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 Κεφάλαιο ΙΙΙ

v angleščini: Butter ghee – Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III

v francoščini: Ghee obtenu du beurre – règlement (CE) no 1898/2005 chapitre III

v italijanščini: Ghee ottenuto da burro – Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

v latvijščini: Kausēts sviests (iegūts no bifeļmātes piena) – Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

v litovščini: Ghee sviestas – Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

v madžarščini: Tisztított vaj (ghee) – 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

v malteščini: Butter Ghee – Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

v nizozemščini: Ghee – Verordening (EG) nr. 1898/2005 Hoofdstuk III

v poljščini: Masło Ghee – rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

v portugalščini: Ghee – Regulamento (CE) n.o 1898/2005 capítulo III

v romunščini: Unt ghee – Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 Capitolul III

v slovaščini: Maslo čistené polotekuté – nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

v slovenščini: Maslo ghee – Uredba (ES) št. 1898/2005, poglavje III

v finščini: Ghee – asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

v švedščini: Smörolja – förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

3.   Specifikacije, ki se vnesejo v polje 104 kontrolnega izvoda T5

v bolgarščini: Пакетирано концентрирано масло за директна консумация в Общността (да се поеме от търговците на дребно)

v španščini: Mantequilla concentrada y envasada destinada al consumo inmediato en la Comunidad (para su aceptación por el comercio minorista)

v češčini: Balené zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství (k převzetí do maloobchodního prodeje)

v danščini: Emballeret koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (til detailhandelen)

v nemščini: Verpacktes Butterschmalz/Butterfett zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu übernehmen)

v estonščini: Pakendatud kontsentreeritud või otsetarbimiseks ühenduses (ülevõtmiseks jaekaubandusse)

v grščini: Συμπυκvωμέvo και συσκευασμέvo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται για άμεση καταvάλωση στηv Κoινότητα (αναλαμβάνεται από τo λιαvικό εμπόριo)

v angleščini: Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade)

v francoščini: Beurre concentré et emballé destiné à la consommation directe dans la Communauté (à prendre en charge par le commerce de détail)

v italijanščini: Burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al minuto)

v latvijščini: Iepakots koncentrēts sviests tiešam patēriņam Kopienā (nodošanai mazumtirdzniecībā)

v litovščini: Supakuotas koncentruotas sviestas, skirtas tiesiogiai vartoti bendrijoje (perduotinas į mažmeninę prekybą)

v madžarščini: A Közösségben közvetlen fogyasztásra szánt csomagolt vízmentes tejzsír (a kiskereskedelem általi átvételre)

v malteščini: Butir ikkonċentrat u ppakjat għall-konsum dirett fil-Komunità (li għandu jsir bil-kummerċ bl-imnut)

v nizozemščini: Verpakt boterconcentraat bestemd voor rechtstreekse consumptie in de Gemeenschap (over te nemen door de detailhandel)

v poljščini: Zapakowane masło skoncentrowane przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji we Wspólnocie (do przejęcia przez handel detaliczny)

v portugalščini: Manteiga concentrada e embalada destinada ao consumo directo na Comunidade (com vista à sua tomada a cargo pelo comércio retalhista)

v romunščini: Unt concentrat ambalat destinat consumului direct în cadrul Comunităţii (va fi preluat de comerţul cu amănuntul)

v slovaščini: Balené koncentrované maslo určené na priamu spotrebu v spoločenstve (na uvedenie do maloobchodného predaja)

v slovenščini: Zapakirano zgoščeno maslo za neposredno porabo v Skupnosti (v prihodnje v okviru trgovine na drobno)

v finščini: Pakattu ja yhteisössä välittömästi kulutukseen tarkoitettu voiöljy (vähittäiskaupan haltuun otettavia)

v švedščini: Förpackat koncentrerat smör för direkt förbrukning inom gemenskapen (avsett för detaljhandeln)

PRILOGA XVI

Označevanje na zavitkih (člen 81)

1.

Navedbe iz člena 81(1)

v bolgarščini: Масло с намалена цена, съгласно Регламент (ЕО) No 1898/2005, глава IV

v španščini: Mantequilla a precio reducido con arreglo al Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo IV

v češčini: Máslo za sníženou cenu podle nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola IV

v danščini: Smør til nedsat pris i henhold til forordning (EF) nr. 1898/2005 Kapitel IV

v nemščini: Verbilligte Butter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel IV

v estonščini: Alandatud hinnaga või vastavalt määrusele (EÜ) nr 1898/2005 IV peatükk

v grščini: Βούτυρο σε μειωμένη τιμή που πωλείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 Κεφάλαιο ΙV

v angleščini: Butter at reduced price under Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter IV

v francoščini: Beurre à prix réduit vendu au titre du règlement (CE) no 1898/2005 chapitre IV

v italijanščini: Burro a prezzo ridotto venduto in conformità al regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo IV

v latvijščini: Sviests par pazeminātu cenu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005 IV nodaļa

v litovščini: Sviestas sumažinta kaina pagal Reglamentą (EB) Nr. 1898/2005 IV skyrius

v madžarščini: A 1898/2005/EK rendelet értelmében csökkentett árú vaj, IV. fejezet

v malteščini: Butir bi prezz mnaqqas taħt Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu IV

v nizozemščini: Boter tegen verlaagde prijs overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1898/2005 Hoofdstuk IV

v poljščini: Masło po obniżonej cenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1898/2005 Rozdział IV

v portugalščini: Manteiga a preço diminuído em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1898/2005 capítulo IV

v romunščini: Unt cu preţ redus conform Regulamentului (CE) nr. 1898/2005 Capitolul IV

v slovaščini: Maslo za zníženú cenu podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 Kapitola IV

v slovenščini: Maslo po znižani ceni v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005, poglavje IV

v finščini: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 IV luvun mukaisesti alennettuun hintaan myyty voi

v švedščini: Smör till nedsatt pris i enlighet med förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel IV

2.

Navedbe iz člena 81(2)

v bolgarščini: Препродажбата забранена

v španščini: Reventa prohibida

v češčini: Opětný prodej zakázán

v danščini: Videresalg forbudt

v nemščini: Weiterverkauf verboten

v estonščini: Edasimüük keelatud

v grščini: Απαγορεύεται η μεταπώληση

v angleščini: Resale prohibited

v francoščini: Revente interdite

v italijanščini: Vietata la rivendita

v latvijščini: Atkalpārdošana aizliegta

v litovščini: Perparduoti draudžiama

v madžarščini: Viszonteladása tilos

v malteščini: Bejgħ mill-ġdid ipprojbit

v nizozemščini: Doorverkoop verboden

v poljščini: Odsprzedaż zabroniona

v portugalščini: Proibida a revenda

v romunščini: Revânzarea este interzisă

v slovaščini: Opätovný predaj zakázaný

v slovenščini: Nadaljnja prodaja prepovedana

v finščini: Jälleenmyynti kielletty

v švedščini: Återförsäljning förbjuden


PRILOGA IX

PRILOGA IV

Navedbe iz člena 32(c)

v bolgarščini: глава III, дял 3 от Регламент (ЕО) No 1282/2006: годишна тарифна квота 1.7…-30.6… за мляко на прах съгласно Меморандум за разбирателство, сключен между Европейската общност и Доминиканската република и одобрен с Решение 98/486/EО на Съвета

v španščini: Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1282/2006: contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.… fijado en el Memorándum de acuerdo celebrado entre la Comunidad Europea y la República Dominicana y aprobado por la Decisión 98/486/CE del Consejo.

v češčini: kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1282/2006: Celní kvóta pro období od 1.7.… do 30.6.… pro sušené mléko v rámci memoranda o porozumění uzavřeného mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou a schváleného rozhodnutím Rady 98/486/ES.

v danščini: kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1282/2006: toldkontingent for perioden 1.7.… til 30.6.… for mælkepulver i henhold til den aftale, som blev indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Dominikanske Republik og godkendt ved Rådets afgørelse 98/486/EF.

v nemščini: Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1282/2006: Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…—30.6.… gemäß der mit dem Beschluss 98/486/EG des Rates genehmigten Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Dominikanischen Republik.

v estonščini: määruse (EÜ) nr 1282/2006 III peatüki 3. jaos: Piimapulbri tariifikvoot 1.7.…–30.6.… vastastikuse mõistmise memorandumi alusel, mis on sõlmitud Euroopa Ühenduse ja Dominikaani Vabariigi vahel ning heaks kiidetud nõukogu otsusega 98/486/EÜ.

v grščini: κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006: δασμολογική ποσόστωση, για το έτος 1.7.…-30.6.…, γάλακτος σε σκόνη δυνάμει του μνημονίου συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δομινικανής Δημοκρατίας και εγκρίθηκε από την απόφαση 98/486/ΕΚ του Συμβουλίου.

v angleščini: Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1282/2006: tariff quota for 1.7.…-30.6.…, for milk powder under the Memorandum of Understanding concluded between the European Community and the Dominican Republic and approved by Council Decision 98/486/EC.

v francoščini: chapitre III, section 3, du règlement (CE) no 1282/2006: contingent tarifaire, pour l'année 1.7.…-30.6.…, de lait en poudre au titre du mémorandum d'accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil.

v italijanščini: capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006: contingente tariffario per l'anno 1.7.…-30.6.…, di latte in polvere a titolo del memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana e approvato con la decisione 98/486/CE del Consiglio.

v latvijščini: Regulas (EK) Nr. 1282/2006 III nodaļas 3 iedaļā: Tarifa kvota no … gada 1. jūlija līdz … gada 30. jūnijam sausajam pienam (piena pulverim) saskaņā ar Saprašanās memorandu, kas noslēgts starp Eiropas Kopienu un Dominikānas Republiku un apstiprināts ar Padomes Lēmumu 98/486/EK.

v litovščini: Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 III skyriaus 3 skirsnyje: tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta Europos bendrijos ir Dominikos Respublikos susitarimo memorandume ir patvirtinta Tarybos sprendimu 98/486/EB.

v madžarščini: Az 1282/2006/EK rendelet III. fejezetének 3 szakasza: A 98/486/EK tanácsi határozat által jóváhagyott, az Európai Közösség és a Dominikai Köztársaság között megkötött egyetértési megállapodás értelmében a tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

v malteščini: Kapitolu III, Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006: Quota ta' tariffa għal 1.7.…–30.6.… għall-ħalib tat-trab taħt il-Memorandum ta' Ftehim konkluż bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Dominikana u approvat permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/486/KE.

v nizozemščini: Hoofdstuk III, afdeling 3, van Verordening (EG) nr. 1282/2006: Tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… krachtens het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Dominicaanse Republiek, goedgekeurd bij Besluit 98/486/EG van de Raad.

v poljščini: rozdział III, sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006: Kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z Protokołem ustaleń zawartym między Wspólnotą Europejską a Republiką Dominikańską i przyjętym decyzją Rady 98/486/WE.

v portugalščini: Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1282/2006: Contingente pautal do ano 1.7.…-30.6.…, de leite em pó ao abrigo do memorando de acordo concluído entre a Comunidade Europeia e a República Dominicana e aprovado pela Decisão 98/486/CE do Conselho.

v romunščini: Capitolul III, Secţiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006: Contingent tarifar pentru perioada 1.7…-30.6… pentru laptele praf conform Memorandumului de Acord încheiat între Comunitatea Europeană şi Republica Dominicană, aprobat prin Decizia Consiliului 98/486/CE.

v slovaščini: kapitola III, oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006: Tarifná kvóta pre obdobie od 1.7.… do 30.6.… pre sušené mlieko podľa Memoranda o vzájomnom porozumení uzatvorenom medzi Európskym spoločenstvom a Dominikánskou republikou a schváleným rozhodnutím Rady 98/486/ES.

v slovenščini: poglavje III oddelka 3 Uredbe (ES) št. 1282/2006: Tarifna kvota za obdobje 1.7.…–30.6…. za mleko v prahu v skladu z Memorandumom o soglasju, sklenjenim med Evropsko skupnostjo in Dominikansko republiko in potrjenim z Odločbo Sveta 98/486/ES.

v finščini: asetuksen (EY) N:o 1282/2006 III luvun 3 jaksossa: neuvoston päätöksellä 98/486/EY hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjan mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7.… ja 30.6.… välisenä aikana.

v švedščini: avsnitt 3 i kapitel III i förordning (EG) nr 1282/2006: tullkvot för året 1.7.…–30.6.…, för mjölkpulver enligt avtalsmemorandumet mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken, godkänt genom rådets beslut 98/486/EG.