ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 374

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
27. december 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Direktiva 2006/93/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o reguliranju uporabe letal, ki jo ureja del II poglavja 3 zvezka 1 Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, druga izdaja (1988) (kodificirana različica) ( 1 )

1

 

*

Direktiva 2006/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o določitvi skupnih pravil za določene vrste cestnega prevoza blaga (kodificirana različica) ( 1 )

5

 

*

Direktiva 2006/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z električno opremo, konstruirano za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (kodificirana različica) ( 1 )

10

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

27.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 374/1


DIREKTIVA 2006/93/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 12. decembra 2006

o reguliranju uporabe letal, ki jo ureja del II poglavja 3 zvezka 1 Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, druga izdaja (1988)

(kodificirana različica)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA–

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju postopka, določenega v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 92/14/EGS z dne 2. marca 1992 o omejevanju uporabe letal, ki jo ureja del II poglavja 2 zvezka 1 Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, druga izdaja (1988) (3), je bila večkrat bistveno spremenjena (4). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.

(2)

Uporaba standardov v zvezi s hrupom civilnih podzvočnih reaktivnih letal ima pomembne posledice za storitve v zračnem prevozu, zlasti kadar ti standardi omejujejo življenjsko dobo letal, ki jih uporabljajo letalske družbe.

(3)

Direktiva Sveta 89/629/EGS z dne 4. decembra 1989 o omejevanju hrupa civilnih podzvočnih reaktivnih letal (5) omejuje vpis v registre civilnega letalstva držav članic za tista letala, ki izpolnjujejo samo standarde, določene v delu II poglavja 2 zvezka 1 Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, druga izdaja (1988). Navedena direktiva določa, da je omejevanje vpisa le prva faza.

(4)

Zaradi vse večje preobremenjenosti letališč Skupnosti je bistveno zagotoviti optimalno izkoriščenost obstoječih objektov. To bo mogoče samo z uporabo ekološko sprejemljivih letal.

(5)

Delo, ki se ga je lotila Skupnost v sodelovanju z drugimi mednarodnimi telesi, kaže, da morajo v okviru skupnega varstva okolja vsakemu ukrepu o omejitvi vpisa v register slediti ukrepi za omejitev uporabe letal, ki ne izpolnjujejo standardov iz poglavja 3 Priloge 16.

(6)

V ta namen je treba v okviru smiselnega časovnega načrta uvesti skupna pravila, ki bi dopolnila sedanja pravila, in tako zagotoviti usklajenost po celotni Skupnosti. To je pomembno zlasti z vidika nedavnih prizadevanj za postopno liberalizacijo evropskega zračnega prometa.

(7)

Hrup letal je treba zmanjševati ob upoštevanju dejavnikov okolja, tehnične izvedljivosti in ekonomskih posledic.

(8)

Smiselno je urediti uporabo civilnih podzvočnih reaktivnih letal, vpisanih v registre držav članic in ki izpolnjujejo standarde iz poglavja 3 Priloge 16.

(9)

Države članice bi morale uvesti kazenske določbe za kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive. Te kazni bi morale biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(10)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo direktiv, ki so določeni v delu B Priloge,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1.   Namen te direktive je urediti delovanje civilnih podzvočnih reaktivnih letal, kakor to določa člen 2.

2.   Ta direktiva se uporablja za letala, katerih največja vzletna masa znaša 34 000 kg ali več ali katerih notranja ureditev obsega več kakor 19 sedežev za potnike, pri čemer v tem številu niso upoštevani sedeži, namenjeni samo za posadko.

Člen 2

1.   Države članice zagotovijo, da so vsa civilna podzvočna reaktivna letala, ki uporabljajo letališča na njihovem ozemlju, v skladu s standardi, določenimi v delu II poglavja 2 zvezka 1 Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, druga izdaja (1988).

2.   Ozemlje iz odstavka 1 ne obsega čezmorskih departmajev iz člena 299(2) Pogodbe.

Člen 3

1.   Države članice lahko podelijo izjemo od člena 2 za letala, za katera obstaja zgodovinski interes.

2.   Vsaka država članica, ki dodeli izjeme po odstavku 1, obvesti pristojne organe drugih držav članic in Komisijo o vsebini in razlogih za svojo odločitev.

3.   Vsaka država članica prizna izjeme, ki jih dodeli druga država članica za letala, ki so vpisana v registrih slednje.

4.   V posamičnih primerih lahko države članice na letališčih, ki so na njihovem ozemlju, dovolijo začasno uporabo letal, ki jih ni mogoče uporabljati na podlagi drugih določb te direktive. Te izjeme so omejene na:

(a)

letala, katerih uporaba je tako izjemne narave, da bi bilo nesmiselno odreči začasno izjemo;

(b)

letala na neplačanih letih za izvedbo predelave, popravila ali vzdrževanja.

Člen 4

Države članice predložijo Komisiji besedila predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 5

Države članice določijo kazenske določbe, ki se uporabijo ob kršitvah nacionalnih predpisov, sprejetih v skladu s to direktivo, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev izvajanja teh določb . Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice obvestijo Komisijo o teh določbah in brez odlašanja obvestijo o nadaljnjih spremembah, ki zadevajo te določbe.

Člen 6

1.   Direktiva 92/14/EGS je razveljavljena, brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo direktiv, ki so določeni v delu B Priloge.

2.   Sklici na razveljavljeno direktivo se upoštevajo kot sklici na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi II.

Člen 7

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 8

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 12. decembra 2006.

Za Evropski parlament

Predsednik

BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

M. PEKKARINEN


(1)  UL C 108, 30.4.2004, str. 55.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 10. februarja 2004 (UL C 97 E, 22.4.2004, str. 67) in Sklep Sveta z dne 14. novembra 2006.

(3)  UL L 76, 23.3.1992, str. 21. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 991/2001 (UL L 138, 22.5.2001, str. 12).

(4)  Glej del A Priloge I.

(5)  UL L 363, 13.12.1989, str. 27.


PRILOGA I

Del A

Razveljavljena direktiva z njenimi zaporednimi spremembami

Direktiva Sveta 92/14/EGS

(UL L 76, 23.3.1992, str. 21)

Direktiva Sveta 98/20/ES

(UL L 107, 7.4.1998, str. 4)

Direktiva Komisije 1999/28/ES

(UL L 118, 6.5.1999, str. 53)

Uredba Komisije (ES) št. 991/2001

(UL L 138, 22.5.2001, str. 12)

Del B

Roki za prenos v nacionalno pravo

(iz člena 6)

Direktiva

Roki za prenos

92/14/EGS

1. julij 1992

98/20/ES

1. marec 1999

1999/28/ES

1. september 1999


PRILOGA II

KORELACIJSKA TABELA

Direktiva 92/14/EGS

Ta direktiva

Člen 1(1) in (2)

Člen 1(1) in (2)

Člen 1(3)

Člen 2(1)

Člen 2(2)

Člen 2(1)

Člen 2(3)

Člen 2(2)

Člen 2(4)

Člena 3 in 4

Člen 5(1)

Člen 5(2)

Člen 3(1)

Člena 6 in 7

Člen 8

Člen 3(4)

Člen 9(1)

Člen 3(2)

Člen 9(2)

Člen 3(3)

Člena 9a in 9b

Člen 10(1)

Člen 10(2)

Člen 4

Člen 5 (1)

Člen 6

Člen 7

Člen 11

Člen 8

Priloga

Priloga I

Priloga II


(1)  Člen 2 Direktive Sveta 98/20/ES.


27.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 374/5


DIREKTIVA 2006/94/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 12. decembra 2006

o določitvi skupnih pravil za določene vrste cestnega prevoza blaga

(kodificirana različica)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 71(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju postopka, določenega v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Prva direktiva Sveta z dne 23. julija 1962 o določitvi nekaterih skupnih pravil za mednarodni prevoz (cestni prevoz blaga za račun drugega) (3) je bila večkrat bistveno spremenjena (4). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.

(2)

Skupna prometna politika vključuje med drugim tudi določitev skupnih pravil za mednarodni prevoz blaga po cesti na ozemlje države članice ali z njega ali prevoz čez ozemlje ene ali več držav članic. Ta pravila morajo biti določena tako, da bodo prispevala k dobremu delovanju notranjega trga prevoza.

(3)

Treba je zagotoviti postopno širjenje mednarodnega prevoza blaga po cesti, ob upoštevanju razvoja trgovine in pretoka blaga znotraj Skupnosti.

(4)

Določeno število prevozov je bilo izvzeto iz ureditve o kontingentih in prevoznih dovoljenjih. V okviru organizacije trga, vzpostavljene z Uredbo Sveta (EGS) št. 881/92 z dne 26. marca 1992 o dostopu na trg znotraj Skupnosti pri cestnem prevozu blaga na ozemlje države članice ali z njega ali prek ozemlja ene ali več držav članic (5), je za nekatere vrste prevoza zaradi njihovih posebnih značilnosti ustrezno ohraniti ureditev o dovoljenju Skupnosti, kakor tudi vsako drugo prevozno dovoljenje.

(5)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo in začetka uporabe direktiv, ki so določeni v delu B Priloge II –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1.   Pod pogoji, določenimi v odstavku 2, države članice liberalizirajo vrste mednarodnega cestnega prevoza za najem ali plačilo in za lastni račun, ki so naštete v Prilogi I, če tak prevoz poteka na njihovem ozemlju, z njihovega ozemlja ali je v tranzitu prek njihovega ozemlja.

2.   Vrste prevoza in prazne vožnje, ki potekajo v povezavi s prevozi, ki so našteti v Prilogi I, so izvzete iz dovoljenja Skupnosti in iz vsakega prevoznega dovoljenja.

Člen 2

Ta direktiva ne vpliva na pogoje, pod katerimi država članica svojim državljanom dovoli opravljanje dejavnosti, navedenih v tej direktivi.

Člen 3

Prva direktiva Sveta z dne 23. julija 1962 o določitvi skupnih pravil za določene vrste cestnega prevoza blaga je razveljavljena, brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo in začetka uporabe direktiv, ki so določeni v delu B Priloge II.

Sklici na razveljavljeno direktivo se upoštevajo kot sklici na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi III.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, dne 12. decembra 2006.

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

M. PEKKARINEN


(1)  UL C 241, 28.9.2004, str. 19.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 21. aprila 2004 (UL C 104 E, 30.4.2004, str. 545) in Sklep Sveta z dne 14. novembra 2006.

(3)  UL L 70, 6.8.1962, str. 2005/62. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 881/92 (UL L 95, 9.4.1992, str. 1).

(4)  Glej del A Priloge II.

(5)  UL L 95, 9.4.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.


PRILOGA I

Vrste prevoza, ki jih je treba izvzeti iz obveznosti pridobitve vsakega dovoljenja Skupnosti in vsakega prevoznega dovoljenja

1.

Prevoz pošte kot javna storitev.

2.

Prevoz vozil, ki so bila poškodovana ali so se pokvarila.

3.

Prevozi blaga z motornimi vozili, katerih dovoljena skupna teža, vključno s skupno težo priklopnikov, ne presega 6 ton ali pri katerih dovoljena teža koristnega tovora, vključno z dovoljeno težo koristnega tovora na priklopnikih, ne presega 3,5 tone.

4.

Prevoz blaga v motornih vozilih, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

blago, ki se prevaža, mora biti v lasti podjetja oziroma ga je moralo podjetje prodati, kupiti, dati v najem ali najeti, izdelati, pridobiti, obdelati ali popraviti;

(b)

namen vožnje mora biti prevoz blaga v podjetje ali iz njega ali njegovo gibanje znotraj ali zunaj podjetja za lastne potrebe podjetja;

(c)

motorna vozila, ki se uporabljajo za tak prevoz, morajo voziti zaposleni podjetja;

(d)

vozila, ki prevažajo blago, morajo biti v lasti podjetja ali jih je moralo podjetje kupiti z odloženim plačilom ali najeti, vendar pod pogojem, da v primeru najema izpolnjujejo pogoje Direktive 2006/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. januarja 2006 o uporabi vozil za cestni prevoz blaga, najetih brez voznikov (1).

Ta določba se ne uporablja za uporabo nadomestnega vozila v času manjše okvare vozila, ki se navadno uporablja;

(e)

prevoz je lahko samo pomožna dejavnost v okviru celotne dejavnosti podjetja.

5.

Prevoz medicinskih izdelkov, pripomočkov, opreme in drugih izdelkov, ki se zahtevajo za medicinsko oskrbo pri pomoči v nujnih primerih, zlasti pri naravnih katastrofah.


(1)  UL L 33, 4.2.2006, str. 82.


PRILOGA II

DEL A

Razveljavljena direktiva z njenimi zaporednimi spremembami

Prva direktiva Sveta z dne 23. julija 1962 o določitvi nekaterih skupnih pravil za mednarodni prevoz (cestni prevoz blaga za račun drugega)

(UL 70, 6.8.1962, str. 2005/62)

 

Direktiva Sveta 72/426/EGS

(UL L 291, 28.12.1972, str. 155)

 

Direktiva Sveta 74/149/EGS

(UL L 84, 28.3.1974, str. 8)

 

Direktiva Sveta 77/158/EGS

(UL L 48, 19.2.1977, str. 30)

 

Direktiva Sveta 78/175/EGS

(UL L 54, 25.2.1978, str. 18)

 

Direktiva Sveta 80/49/EGS

(UL L 18, 24.1.1980, str. 23)

 

Direktiva Sveta 82/50/EGS

(UL L 27, 4.2.1982, str. 22)

 

Direktiva Sveta 83/572/EGS

(UL L 332, 28.11.1983, str. 33)

Samo člen 2

Direktiva Sveta 84/647/EGS

(UL L 335, 22.12.1984, str. 72)

Samo člen 6

Uredba Sveta (EGS) št. 881/92

(UL L 95, 9.4.1992, str. 1)

Samo člen 13

DEL B

Roki za prenos v nacionalno pravo in začetek uporabe (iz člena 3)

Direktiva

Roki za prenos

Datum začetka uporabe

Prva direktiva Sveta z dne 23. julija 1962 o določitvi nekaterih skupnih pravil za mednarodni prevoz (cestni prevoz blaga za račun drugega)

31. december 1962

 

72/426/EGS

 

74/149/EGS

1. julij 1974

77/158/EGS

1. julij 1977

 

78/175/EGS

1. julij 1978

 

80/49/EGS

1. julij 1980

82/50/EGS

1. januar 1983

 

83/572/EGS

1. januar 1984

 

84/647/EGS

30. junij 1986

 


PRILOGA III

KORELACIJSKA TABELA

Prva direktiva Sveta z dne 23. julija 1962 o določitvi skupnih pravil za določene vrste cestnega prevoza blaga

Ta direktiva

Člen 1

Člen 1

Člen 2

Člen 3

Člen 2

Člen 3

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Priloga

Priloga I

Priloga II

Priloga III


27.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 374/10


DIREKTIVA 2006/95/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 12. decembra 2006

o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z električno opremo, konstruirano za uporabo znotraj določenih napetostnih mej

(kodificirana različica)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju postopka, določenega v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 73/23/EGS z dne 19. februarja 1973 o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z električno opremo, konstruirano za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (3), je bila bistveno spremenjena (4). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.

(2)

Določbe, veljavne v državah članicah, ki zagotavljajo varnost pri uporabi električne opreme, uporabljane znotraj določenih napetostnih mej, se lahko med seboj razlikujejo in s tem ovirajo trgovino.

(3)

V nekaterih državah članicah ima varnostna zakonodaja v zvezi z nekatero električno opremo obliko preprečevalnih in omejevalnih ukrepov z zavezujočimi določbami.

(4)

Druge države članice za dosego istega cilja v varnostni zakonodaji predpisujejo sklicevanje na tehnične standarde, ki jih določajo organi za standardizacijo. Tak sistem zagotavlja prednost hitrega prilagajanja tehničnemu napredku, ne da bi zanemarili varnostne zahteve.

(5)

Nekatere države članice izvajajo upravna dejanja za odobritev standardov. Takšna odobritev nikakor ne vpliva niti na tehnično vsebino standardov niti na omejitve njihovih pogojev uporabe. S stališča Skupnosti taka odobritev zato ne more spremeniti učinkov usklajenih in objavljenih standardov.

(6)

V Skupnosti naj bo prost pretok električne opreme, kadar ta izpolnjuje določene varnostne zahteve, ki jih priznavajo vse države članice. Brez vpliva na katero koli drugo obliko dokazovanja se lahko dokaz o izpolnitvi teh zahtev uveljavi z usklajenimi standardi, ki vključujejo te pogoje. Ti usklajeni standardi naj se uveljavijo z enotnim dogovorom organov, ki jih vsaka država članica priglasi drugim državam članicam in Komisiji, objavljeni pa naj bodo v čim širšem obsegu. S takim usklajevanjem za namene trgovanja naj bodo odpravljene neprijetnosti, ki izhajajo iz razlik med nacionalnimi standardi.

(7)

Brez vpliva na katero koli drugo obliko dokazovanja na skladnost električne opreme z usklajenimi standardi se lahko sklepa iz pritrditve ali objave oznak ali certifikatov pristojnih organizacij ali, če teh ni, iz izjave proizvajalca o izpolnjevanju pogojev. Države članice naj za olajšanje odprave trgovinskih ovir priznajo take oznake ali certifikate ali izjave kot dokaz. Zaradi tega naj bodo oznake ali certifikati objavljeni zlasti v Uradnem listu Evropske unije.

(8)

Kot prehodni ukrep se lahko prost pretok električne opreme, za katero še ne obstajajo usklajeni standardi, doseže z uporabo varnostnih določb ali standardov, ki so jih že določili drugi mednarodni organi ali eden od organov, ki določajo usklajene standarde.

(9)

Možno je, da utegne električna oprema prosto krožiti, čeprav ne izpolnjuje varnostnih zahtev, in zato je zaželeno določiti primerne določbe za zmanjšanje te nevarnosti.

(10)

Sklep Sveta 93/465/EGS (5) vzpostavlja module za različne faze postopkov ugotavljanja skladnosti, ki so predvideni za uporabo v direktivah o tehničnem usklajevanju.

(11)

Izbira postopkov ne bi sme la voditi k zmanjšanju varnostnih standardov električne opreme, ki so že bili vzpostavljeni v celotni Skupnosti.

(12)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo in začetka uporabe direktiv, ki so določeni v delu B Priloge V –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Za namene te direktive pomeni „električna oprema“ vsako opremo, namenjeno za uporabo z napetostjo med 50 in 1 000 volti za izmenični tok in med 75 in 1 500 volti za enosmerni tok, razen opreme in pojavov, naštetih v Prilogi II.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo, da električna oprema lahko gre na trg samo, če je bila zasnovana v skladu z dobro inženirsko prakso v varnostnih zadevah, ki velja v Skupnosti, ne ogroža varnosti oseb, domačih živali ali premoženja, kadar je ustrezno nameščena in vzdrževana ter se uporablja za namene, za katere je bila izdelana.

2.   Glavni elementi varnostnih ciljev iz odstavka 1 so našteti v Prilogi I.

Člen 3

Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da v Skupnosti iz varnostnih razlogov prost pretok električne opreme ni oviran, če električna oprema izpolnjuje določbe člena 2, ob upoštevanju pogojev, določenih v členih 5, 6, 7 ali 8.

Člen 4

V zvezi z električno opremo države članice zagotovijo, da organi, ki skrbijo za električno napajanje, priključitev na omrežje ali za oskrbo uporabnikov z električno energijo, ne uvedejo strožjih varnostnih zahtev od tistih, ki so določene v členu 2.

Člen 5

Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, da zlasti za namene dajanja na trg in prostega pretoka, kakor je navedeno v členih 2 in 3, zagotovijo, da njihovi pristojni upravni organi obravnavajo električno opremo, ki izpolnjuje varnostne določbe usklajenih standardov, kot opremo, ki je v skladu z določbami člena 2.

Standardi se štejejo za usklajene, kadar so določeni s skupnim dogovorom med organi, ki so jih uradno obvestile države članice v skladu s točko (a) prvega odstavka člena 11, in objavljeni po nacionalnih postopkih. Standardi se posodabljajo skladno s tehnološkim napredkom in novostmi v dobri inženirski praksi na področju varnosti.

Za namene obveščanja se seznam usklajenih standardov in njihova napotila objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

1.   Če usklajeni standardi, kakor so opredeljeni v členu 5, še niso določeni in objavljeni, države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo, da za namene dajanja električne opreme na trg ali njenega prostega pretoka, kakor je navedeno v členih 2 in 3, njihovi pristojni upravni organi obravnavajo kot opremo, ki izpolnjuje določbe člena 2, tudi električno opremo, ki izpolnjuje varnostne določbe Mednarodne komisije za predpise o odobritvi električne opreme (CEE) ali Mednarodne komisije za elektrotehniko (IEC) in za katero je bil uporabljen postopek objave, določen v odstavkih 2 in 3, kot opremo, ki izpolnjuje določbe člena 2.

2.   Komisija uradno obvesti države članice o varnostnih določbah, navedenih v odstavku 1, ko začne veljati ta direktiva, potem pa kadar so objavljene. Komisija po posvetovanju z državami članicami navede določbe in zlasti različice, ki jih priporoča za objavo.

3.   Države članice obvestijo Komisijo v treh mesecih po vložitvi pripomb, ki jih utegnejo imeti o določbah, o katerih so bile tako obveščene, z navedbo varnostnih razlogov, zaradi katerih naj se določbe ne priznajo.

Za namene obveščanja se varnostne določbe, na katere ni pripomb, objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 7

Če usklajeni standardi po členu 5 ali varnostne določbe, objavljene v skladu s členom 6, še ne obstajajo, države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, da zagotovijo, da za namen dajanja na trg ali prostega pretoka, kakor je navedeno v členih 2 in 3, njihovi pristojni upravni organi obravnavajo tudi električno opremo, izdelano v skladu z varnostnimi določbami standardov, ki veljajo v državi članici proizvajalki, kot opremo, ki izpolnjuje določbe člena 2, če zagotavlja varnostno raven, ki je enakovredna ravni, ki se zahteva na njihovem ozemlju.

Člen 8

1.   Pred dajanjem na trg se mora na električno opremo pritrditi znak CE, predviden v členu 10, ki potrjuje skladnost z določbami te direktive, skupaj s postopkom ugotavljanja skladnosti, opisanim v Prilogi IV.

2.   Pri nasprotovanju lahko proizvajalec ali uvoznik predloži poročilo o skladnosti električne opreme z določbami člena 2, ki ga sestavi organ, ki je priglašen v skladu s točko (b) prvega odstavka člena 11.

3.   Kadar električno opremo obravnavajo druge direktive, ki zadevajo druge vidike, ki prav tako predvidevajo pritrjevanje znaka CE, slednji kaže, da se za zadevno opremo domneva skladnost tudi z določbami teh drugih direktiv.

Kadar ena ali več teh direktiv proizvajalcu med prehodnim obdobjem dovoljuje izbiro, katere ureditve bo uporabil, znak CE kaže skladnost z določbami samo tistih direktiv, ki jih je uporabil proizvajalec. Tedaj je treba podrobnosti iz uporabljenih direktiv, objavljenih v Uradnem listu Evropske unije, navesti v dokumentih, obvestilih ali navodilih, ki jih zahtevajo direktive in so priložena k taki električni opremi.

Člen 9

1.   Če iz varnostnih razlogov država članica prepove dajanje neke električne opreme na trg ali ovira njen prost pretok, mora o tem nemudoma obvestiti druge zadevne države članice in Komisijo in navesti razloge za tako odločitev, zlasti:

(a)

ali je vzrok za neskladnost s členom 2 v pomanjkljivostih usklajenih standardov iz člena 5, v določbah člena 6 ali v standardih iz člena 7;

(b)

ali je vzrok za njeno neskladnost s členom 2 v napačni uporabi takih standardov ali publikacij ali neizpolnjevanje dobre inženirske prakse, kakor je navedeno v omenjenem členu.

2.   Če druge države članice nasprotujejo odločitvi iz odstavka 1, se Komisija z njimi nemudoma posvetuje.

3.   Če v treh mesecih od datuma obvestila, kot to določa odstavek 1, ni dosežen dogovor, Komisija pridobi mnenje enega od organov, ki je bil priglašen v skladu s točko (b) prvega odstavka člena 11, ima svoj registriran urad zunaj ozemlja zadevnih držav članic in ni bil udeležen v postopku, predvidenem v členu 8. V mnenju je navedeno, v kolikšni meri niso bile izpolnjene določbe člena 2.

4.   Komisija o mnenju organa iz odstavka 3 obvesti vse države članice, ki lahko v enem mesecu seznanijo Komisijo s svojimi pripombami. Komisija hkrati upošteva vse pripombe zadevnih strani o tem mnenju.

5.   Ob upoštevanju teh pripomb Komisija po potrebi oblikuje ustrezna priporočila ali mnenja.

Člen 10

1.   Znak skladnosti CE, naveden v Prilogi III, pritrdi proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti na električno opremo, ali če to ni mogoče, na embalažo, listič z navodili ali na garancijski list tako, da je viden, lahko berljiv in neizbrisljiv.

2.   Pritrjevanje oznak na električno opremo, ki bi s pomensko in oblikovno podobnostjo znaku CE lahko zavedle tretje osebe, je prepovedano. Na električni opremi, njeni embalaži, lističu z navodili ali na garancijskem listu smejo biti pritrjene katere koli druge oznake, vendar s tem ne smeta biti zmanjšani vidnost in čitljivost znaka CE.

3.   Brez poseganja v člen 9:

(a)

kadar država članica ugotovi, da je bil znak CE neutemeljeno pritrjen, je proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti dolžan poskrbeti za skladnost električne opreme glede določb o znaku CE in prenehati s kršitvijo pod pogoji, ki jih določi država članica;

(b)

kadar se taka neskladnost nadaljuje, država članica sprejme vse ustrezne ukrepe za omejitev ali prepoved dajanja zadevne električne opreme na trg ali zagotovi njeno odstranitev s trga v skladu s členom 9.

Člen 11

Vsaka država članica obvesti drugo državo članico in Komisijo o:

(a)

organih iz drugega odstavka člena 5;

(b)

organih, ki lahko sestavijo poročilo v skladu s členom 8(2) ali dajo mnenje v skladu s členom 9;

(c)

navedbi objave, navedeni v drugem odstavku člena 5.

Vsaka država članica uradno obvesti druge države članice in Komisijo o vsaki spremembi in dopolnilu k zgoraj navedenemu.

Člen 12

Ta direktiva ne velja za električno opremo, namenjeno za izvoz v tretje države.

Člen 13

Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo za področje, ki ga obravnava ta direktiva.

Člen 14

Direktiva 73/23/EGS je razveljavljena, brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo in začetka uporabe direktiv, ki so določeni v delu B Priloge V.

Sklici na razveljavljeno direktivo se upoštevajo kot sklici na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi VI.

Člen 15

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 16

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 12. decembra 2006.

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

M. PEKKARINEN


(1)  UL C 10, 14.1.2004, str. 6.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2003 (UL C 82 E, 1.4.2004, str. 68) in Sklep Sveta z dne 14. novembra 2006.

(3)  UL L 77, 26.3.1973, str. 29. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 93/68/EGS (UL L 220, 30.8.1993, str. 1).

(4)  Glej del A Priloge V.

(5)  Sklep Sveta 93/465/EGS z dne 22. julija 1993 o modulih za različne faze postopkov ugotavljanja skladnosti in o pravilih za pritrditev in uporabo znaka skladnosti CE, ki so namenjeni uporabi v direktivah o tehnični uskladitvi (UL L 220, 30.8.1993, str. 23).


PRILOGA I

Glavni Elementi Varnostnih Ciljev za Električno Opremo Za Uporabo Znotraj Določenih Napetostnih Mej

1.

Splošni pogoji

(a)

Bistvene značilnosti, katerih prepoznavanje in upoštevanje bosta zagotovila, da se bo električna oprema uporabljala varno in za namene, za katere je bila izdelana, se označijo na opremi ali, če to ni mogoče, na spremnem obvestilu.

(b)

Blagovna znamka ali zaščitna znamka naj bodo vidno natisnjeni na električni opremi ali, kjer to ni mogoče, na embalaži.

(c)

Električna oprema naj bo skupaj s sestavnimi deli izdelana tako, da sta zagotovljena varno in pravilno sestavljanje in priključitev.

(d)

Električna oprema naj bo zasnovana in izdelana tako, da zagotavlja zaščito pred nevarnostmi, navedenimi v točki 2 in 3 te priloge, vendar če se uporablja za namene, za katere je bila izdelana, in je ustrezno vzdrževana.

2.

Zaščita pred nevarnostmi, ki izhajajo iz električne opreme

Tehnični ukrepi naj bodo predpisani v skladu s točko 1, da se zagotovi:

(a)

da so osebe in domače živali primerno zavarovane pred nevarnostjo telesne poškodbe ali pred drugo škodo, ki jo lahko povzroči neposreden ali posreden stik;

(b)

da ne nastajajo temperature, električni obloki ali sevanje, ki bi povzročili nevarnost;

(c)

da so osebe, domače živali in premoženje ustrezno zavarovani pred nevarnostmi, ki niso povezane z električnim tokom, vendar jih po izkušnjah povzroča električna oprema;

(d)

izolacija, ki mora ustrezati predvidenim razmeram.

3.

Zaščita pred nevarnostmi, ki jih lahko povzročijo zunanji vplivi na električno opremo

Tehnične ukrepe je treba določiti v skladu s točko 1, da se zagotovi:

(a)

da električna oprema izpolnjuje pričakovane mehanske zahteve, tako da niso ogrožene osebe, domače živali in premoženje,

(b)

da je električna oprema odporna na nemehanske vplive v pričakovanih okoljskih razmerah, tako da niso ogrožene osebe, domače živali in premoženje,

(c)

da električna oprema v predvidljivih razmerah preobremenjenosti ne ogroža oseb, domačih živali in premoženja.


PRILOGA II

Oprema In Pojavi Zunaj Področja Uporabe Te Direktive

Električna oprema za uporabo v eksplozivnem ozračju

Električna oprema za radiološke in medicinske namene

Električni deli za dvigala, namenjena za prevoz tovora in ljudi

Števci električne energije

Vtiči in vtičnice za domačo uporabo

Električni pastirji

Radio-električne motnje

Posebna električna oprema za uporabo na ladjah, v zrakoplovih ali na železnicah, ki izpolnjuje varnostne določbe, ki so jih sprejeli mednarodni organi, v katerih sodelujejo države članice.


PRILOGA III

Znak Skladnosti CE in Izjava ES o Skladnosti

A.   Znak skladnosti CE

Znak skladnosti CE sestoji iz začetnic CE v naslednji obliki:

Image

Če se znak CE zmanjša ali poveča, je treba upoštevati razmerja, ki so prikazana na zgornji risbi.

Različne sestavine znaka CE morajo biti enako visoke, a ne manjše od 5 mm.

B.   Izjava ES o skladnosti

Izjava ES o skladnosti mora vsebovati naslednje elemente:

ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Skupnosti,

opis električne opreme,

napotilo na usklajene standarde,

kadar je primerno, napotila na specifikacije, s katerimi se navaja skladnost,

identifikacija podpisnika, ki je bil pooblaščen za prevzem obveznosti v imenu proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Skupnosti,

zadnji dve številki leta, v katerem je bil pritrjen znak CE.


PRILOGA IV

Notranja kontrola proizvodnje

1.

Notranja kontrola proizvodnje je postopek, s katerim proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti, ki izvaja obveznosti, predpisane v točki 2, zagotovi in izjavi, da električna oprema ustreza zahtevam te direktive, ki veljajo zanjo. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti mora pritrditi znak CE na vsak izdelek in sestaviti pisno izjavo o skladnosti.

2.

Proizvajalec mora oblikovati tehnično dokumentacijo, opisano v točki 3, in on ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti jo mora hraniti na ozemlju Skupnosti, da je na razpolago ustreznim nacionalnim nadzornim organom vsaj 10 let po tem, ko je bil narejen zadnji izdelek.

Kadar niti proizvajalec niti njegov pooblaščeni zastopnik nimata sedeža v Skupnosti, je za to obveznost odgovorna oseba, ki daje električno opremo na trg Skupnosti.

3.

Tehnična dokumentacija mora omogočati ugotavljanje skladnosti električne opreme z zahtevami te direktive. Zajemati mora, če je to pomembno za tako ugotavljanje, načrte, izdelavo in delovanje električne opreme. Vsebovati mora:

splošen opis električne opreme,

razvojno zasnovo in delovne risbe ter sheme sestavnih delov, podsestavov, tokokrogov itd.,

opise in razlage, ki so potrebni za razumevanje navedenih risb in shem ter delovanje električne opreme,

seznam standardov, uporabljenih v celoti ali deloma, opise rešitev, ki zadoščajo varnostnim vidikom te direktive, kadar niso bili uporabljeni standardi,

rezultate izdelanih načrtnih preračunov, opravljenih preskusov itd.,

poročila o preskusih.

4.

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora hraniti izvod izjave o skladnosti skupaj s tehnično dokumentacijo.

5.

Proizvajalec mora sprejeti vse potrebne ukrepe, da proizvodni proces zagotavlja skladnost narejenih izdelkov s tehnično dokumentacijo iz točke 2 in z zahtevami te direktive, ki veljajo zanje.


PRILOGA V

Del A

Razveljavljena direktiva z njeno spremembo

Direktiva Sveta 73/23/EGS

Direktiva Sveta 93/68/EGS

Samo člen 1, točka 12 in člen 13

(UL L 77, 26.3.1973, str. 29)

(UL L 220, 30.8.1993, str. 1)

Del B

Roki za prenos v nacionalno pravo in začetek uporabe

(iz člena 14)

Direktiva

Roki za prenos

Datum začetka uporabe

73/23/EGS

93/68/EGS

21. avgust 1974 (1)

1. julij 1994

1. januar 1995 (2)


(1)  Na Danskem se časovni rok podaljša na pet let, 21. februar 1978. Glej člen 13(1) Direktive 73/23/EGS.

(2)  Do 1. januarja 1997 države članice dovolijo dajanje na trg in začetek uporabe izdelkov, ki so skladni z dogovori o znakih, veljavnimi pred 1. januarjem 1995. Glej člen 14(2) Direktive 93/68/EGS.


PRILOGA VI

Korelacijska Tabela

Direktiva 73/23/EGS

Ta direktiva

Členi 1 do 7

Člen 8(1)

Člen 8(2)

Člen 8(3)(a)

Člen 8(3)(b)

Člen 9(1), prva alinea

Člen 9(1) druga alinea

Člen 9(2) do (5)

Člen 10

Člen 11, prva alinea

Člen 11, druga alinea

Člen 11, tretja alinea

Člen 12

Člen 13(1)

Člen 13(2)

Člen 14

Priloge I do IV

Členi 1 do 7

Člen 8(1)

Člen 8(2)

Člen 8(3), prvi pododstavek

Člen 8(3), drugi pododstavek

Člen 9(1)(a)

Člen 9(1)(b)

Člen 9(2) do (5)

Člen 10

Člen 11(a)

Člen 11(b)

Člen 11(c)

Člen 12

Člen 13

Člen 14

Člen 15

Člen 16

Priloge I do IV

Priloga V

Priloga VI