ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 363

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
20. december 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo), prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

1

 

*

Direktiva Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

81

 

*

Direktiva Sveta 2006/97/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

107

 

*

Direktiva Sveta 2006/98/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju obdavčitve zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

129

 

*

Direktiva Sveta 2006/99/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prava družb zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

137

 

*

Direktiva Sveta 2006/100/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega gibanja oseb zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

141

 

*

Direktiva Sveta 2006/101/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi Direktiv 73/239/EGS, 74/557/EGS in 2002/83/ES na področju svobode opravljanja storitev zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

238

 

*

Direktiva Sveta 2006/102/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi Direktive 67/548/EGS glede razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih snovi zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

241

 

*

Direktiva Sveta 2006/103/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prometne politike zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

344

 

*

Direktiva Sveta 2006/104/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

352

 

*

Direktiva Sveta 2006/105/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi Direktiv 73/239/EGS, 74/557/EGS in 2002/83/ES na področju okolja zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

368

 

*

Direktiva Sveta 2006/106/ES z dne 20. novembra 2006 o spremembi Direktive 94/80/ES o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva, zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

409

 

*

Direktiva Sveta 2006/107/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi Direktive 89/108/EGS glede hitro zamrznjenih živil za prehrano ljudi in Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede označevanja, predstavljanja in oglaševanja živil zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

411

 

*

Direktiva Sveta 2006/108/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi Direktiv 90/377/EGS in 2001/77/ES na področju energetike zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

414

 

*

Direktiva Sveta 2006/109/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi Direktive 94/45/ES o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

416

 

*

Direktiva Sveta 2006/110/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi Direktiv 95/57/ES in 2001/109/ES na področju statistike zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

418

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

2006/881/SZVPSklep predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta z dne 30. novembra 2006 o prilagoditvi Sklepa 96/409/SZVP o potni listini za vrnitev, da bi upoštevali pristop Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

422

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

20.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 363/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1791/2006

z dne 20. novembra 2006

o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo), prometne politike, obdavčitve, statistike, energetike, okolja, sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev, carinske unije, zunanjih odnosov, skupne zunanje in varnostne politike ter institucij zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

SVET EVROPSKE UNIJE JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije (1) in zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 56 Akta o pristopu, kadar je treba akte institucij, ki ostanejo veljavni po 1. januarju 2007, zaradi pristopa prilagoditi, Akt o pristopu ali njegove priloge pa potrebnih prilagoditev ne predvidevajo, potrebne akte sprejme Svet, razen če je izvirni akt sprejela Komisija.

(2)

Sklepna listina konference, na kateri je sestavljena Pogodba o pristopu, je pokazala, da so visoke pogodbenice dosegle politično soglasje o nizu prilagoditev aktov, ki so jih institucije sprejele zaradi pristopa, ter povabile Svet in Komisijo, naj sprejmeta te prilagoditve pred pristopom, po potrebi dokončane in posodobljene, da se upošteva razvoj prava Unije.

(3)

Naslednje uredbe je zato treba ustrezno spremeniti:

na področju prostega pretoka blaga: uredbi (EC) št. 2003/2003 (2) in (ES) št. 339/93 (3),

na področju prostega gibanja oseb: uredbi (EGS) št. 1408/71 (4) in (EGS) št. 574/72 (5),

na področju prava družb: Uredbo (ES) št. 2157/2001 (6),

na področju politike konkurence: Uredbo (ES) št. 659/1999 (7),

na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko zakonodajo): uredbe: št. 79/65 (8), (EGS) št. 1784/77 (9), (EGS) št. 2092/91 (10), (EGS) št. 2137/92 (11), (ES) št. 1493/1999 (12), (ES) št. 1760/2000 (13), (ES) št. 999/2001 (14), (ES) št. 2160/2003 (15), (ES) št. 21/2004 (16), (ES) št. 853/2004 (17), (ES) št. 854/2004 (18), (ES) št. 882/2004 (19) in (ES) št. 510/06 (20),

na področju prometne politike: uredbe (EGS) št. 1108/70 (21), (EGS) št. 3821/85 (22), (EGS) št. 881/92 (23), (EGS) št. 684/92 (24), (EGS) št. 1192/69 (25) in (EGS) št. 2408/92 (26),

na področju obdavčitve: Uredbo (ES) št. 1798/2003 (27),

na področju statistike: uredbe (EGS) št. 2782/75 (28), (EGS) št. 357/79 (29), (EGS) št. 837/90 (30), (EGS) št. 959/93 (31), (ES) št. 1172/98 (32), (ES) št. 437/2003 (33) in (ES) št. 1177/2003 (34),

na področju energetike: Uredbo (ES) št. 1407/2002 (35),

na področju okolja: uredbe (EC) št. 761/2001 (36) in (ES) št. 2037/2000 (37),

na področju sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev: uredbe (ES) št. 1346/2000 (38), (ES) št. 44/2001 (39), (ES) št. 1683/95 (40) in (ES) št. 539/2001 (41),

na področju carinske unije: Uredbo (ES) št. 2913/92 (42),

na področju zunanjih odnosov: uredbe (EGS) št. 3030/93 (43), (ES) št. 517/94 (44), (ES) št. 152/2002 (45), (ES) št. 2368/2002 (46) in (ES) št. 1236/2005 (47),

na področju skupne zunanje in varnostne politike: uredbe (ES) št. 2488/2000 (48), (ES) št. 2580/2001 (49), (ES) št. 881/2002 (50), (ES) št. 1210/2003 (51), (ES) št. 131/2004 (52), (ES) št. 234/2004 (53), (ES) št. 314/2004 (54), (ES) št. 872/2004 (55), (ES) št. 1763/2004 (56), (ES) št. 174/2005 (57), (ES) št. 560/2005 (58), (ES) št. 889/2005 (59), (ES) št. 1183/2005 (60), (ES) št. 1184/2005 (61), (ES) št. 1859/2005 (62), (ES) št. 305/2006 (63), (ES) št. 765/2006 (64) in (ES) št. 817/2006 (65),

na področju institucij: Uredbo (ES) št. 1/58 (66),

(4)

ter naslednje odločbe in sklepe je zato treba ustrezno spremeniti:

na področju prostega gibanja oseb: Sklepi Upravne komisije Evropskih skupnosti za socialno varnost delavcev migrantov št. 117 z dne 7. julija 1982 (67), št. 136 z dne 1. julija 1987 (68), št. 150 z dne 26. junija 1992 (69) in št. 192 z dne 29. oktobra 2003 (70),

na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo): odločbe 79/542/EGS (71), 82/735/EGS (72), 90/424/EGS (73), 2003/17/ES (74) in 2005/834/ES (75),

na področju prometne politike: Odločbo št. 1692/96/ES (76),

na področju energetike: Sklep 77/270/Euratom (77) in Statut Agencije za preskrbo ESAE (78),

na področju okolja: odločbi 97/602/ES (79) in 2002/813/ES (80),

na področju sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev: Sklep izvršnega odbora z dne 28. aprila 1999 o dokončnih različicah Skupnega priročnika (81) in Sklep izvršnega odbora z dne 22. decembra 1994 o potrdilu iz člena 75 za prenašanje prepovedanih drog in psihotropnih substanc (82)

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Naslednje uredbe se spremenijo, kakor je določeno v Prilogi:

na področju prostega pretoka blaga: uredbi (ES) št. 2003/2003 in (ES) št. 339/93,

na področju prostega gibanja oseb: uredbi (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72,

na področju prava družb: Uredba (ES) št. 2157/2001,

na področju konkurence: Uredba (ES) št. 659/1999,

na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko zakonodajo): uredbe: št. 79/65, (EGS) št. 1784/77, (EGS) št. 2092/91, (EGS) št. 2137/92, (ES) št. 1493/1999, (ES) št. 1760/2000, (ES) št. 999/2001, (ES) št. 2160/2003, (ES) št. 21/2004, (ES) št. 853/2004, (ES) št. 854/2004, (ES ) št. 882/2004 in (ES) št. 510/06,

na področju prometne politike: uredbe (EGS) št. 1108/70, (EGS) št. 3821/85, (EGS) št. 881/92, (EGS) št. 684/92, (EGS) št. 1192/69 in (EGS) št. 2408/92,

na področju obdavčitve: Uredba (ES) št. 1798/2003,

na področju statistike: uredbe (EGS) št. 2782/75, (EGS) št. 357/79, (EGS) št. 837/90, (EGS) št. 959/93, (ES) št. 1172/98, (ES) št. 437/2003 in (ES) št. 1177/2003,

na področju energetike: Uredba (ES) št. 1407/2002,

na področju okolja: uredbi (ES) št. 761/2001 in (ES) št. 2037/2000,

na področju sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev: uredbe (ES) št. 1346/2000, (ES) št. 44/2001, (ES) št. 1683/95 in (ES) št. 539/2001,

na področju carinske unije: Uredba (EGS) št. 2913/92,

na področju zunanjih odnosov: uredbe (EGS) št. 3030/93, (ES) št. 517/94, (ES) št. 152/2002, (ES) št. 2368/2002 in (ES) št. 1236/2005,

na področju skupne zunanje in varnostne politike: uredbe (ES) št. 2488/2000, (ES) št. 2580/2001, (ES) št. 881/2002, (ES) št. 1210/2003, (ES), št. 131/2004, (ES) št. 234/2004, (ES) št. 314/2004, (ES) št. 872/2004, (ES) št. 1763/2004, (ES) št. 174/2005, (ES) št. 560/2005, (ES) št. 889/2005, (ES) št. 1183/2005, (ES) št. 1184/2005, (ES) št. 1859/2005, (ES) št. 305/2006, (ES) št. 765/2006 in (ES) št. 817/2006,

na področju institucij: Uredbo (EGS) št. 1/58.

2.   Naslednje odločbe in sklepi se spremenijo, kakor je določeno v Prilogi:

na področju prostega gibanja oseb: Sklepi Upravne komisije Evropskih skupnosti za socialno varnost delavcev migrantov št. 117 z dne 7. julija 1982, št. 136 z dne 1. julija 1987, št. 150 z dne 26. junija 1992 in št. 192 z dne 29. oktobra 2003,

na področju kmetijstva (vključno z veterinarsko in fitosanitarno zakonodajo): odločbe 79/542/EGS, 82/735/EGS, 90/424/EGS, 2003/17/ES in 2005/834/ES,

na področju prometne politike: Odločba št. 1692/96/ES,

na področju energetike: Sklep 77/270/Euratom in Statut Agencije za preskrbo ESAE,

na področju okolja: odločbi 97/602/ES in 2002/813/ES,

na področju sodelovanja na področjih pravosodja in notranjih zadev: Sklepa izvršnega odbora z dne 28. aprila 1999 o dokončnih različicah Skupnega priročnika in Sklepa izvršnega odbora z dne 22. decembra 1994 o potrdilu iz člena 75 za prenašanje prepovedanih drog in psihotropnih substanc.

Člen 2

Ta uredba začne veljati pod pogojem in z dnem začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Republike Bolgarije in Romunije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. novembra 2006

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


(1)  UL L 157, 21.6.2005, str.11.

(2)  UL L 304, 21.11.2003, str. 1.

(3)  UL L 40, 17.2.1993, str. 1.

(4)  UL L 149, 5.7.1971, str. 2.

(5)  UL L 74, 27.3.1972, str. 1.

(6)  UL L 294, 10.11.2001, str. 1.

(7)  UL L 83, 27.3.1999, str. 1.

(8)  UL 109, 23.6.1965, str. 1859.

(9)  UL L 200, 8.8.1977, str. 1.

(10)  UL L 198, 22.7.1991, str. 1.

(11)  UL L 214, 30.7.1992, str. 1.

(12)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1.

(13)  UL L 204, 11.8.2000, str. 1.

(14)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1.

(15)  UL L 325, 12.12.2003, str. 1.

(16)  UL L 5, 9.1.2004, str. 8.

(17)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(18)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(19)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(20)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(21)  UL L 130, 15.6.1970, str. 4.

(22)  UL L 370, 31.12.1985, str. 8.

(23)  UL L 95, 9.4.1992, str. 1.

(24)  UL L 74, 20.3.1992, str. 1.

(25)  UL L 156, 28.6.1969, str. 8.

(26)  UL L 240, 24.8.1992, str. 8.

(27)  UL L 264, 15.10.2003, str. 1.

(28)  UL L 282, 1.11.1975, str. 100.

(29)  UL L 54, 5.3.1979, str. 124.

(30)  UL L 88, 3.4.1990, str. 1.

(31)  UL L 98, 24.4.1993, str. 1.

(32)  UL L 163, 6.6.1998, str. 1.

(33)  UL L 66, 11.3.2003, str. 1.

(34)  UL L 165, 3.7.2003, str. 1.

(35)  UL L 205, 2.8.2002, str. 1.

(36)  UL L 114, 24.4.2001, str. 1.

(37)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1.

(38)  UL L 160, 30.6.2000, str. 1.

(39)  UL L 12, 16.1.2001, str. 1.

(40)  UL L 164, 14.7.1995, str. 1.

(41)  UL L 81, 21.3.2001, str. 1.

(42)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(43)  UL L 275, 8.11.1993, str. 1.

(44)  UL L 67, 10.3.1994, str. 1.

(45)  UL L 25, 29.1.2002, str. 1.

(46)  UL L 358, 31.12.2002, str. 28.

(47)  UL L 200, 30.7.2005, str. 1.

(48)  UL L 287, 14.11.2000, str. 19.

(49)  UL L 344, 28.12.2001, str. 70.

(50)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9.

(51)  UL L 169, 8.7.2003, str. 6.

(52)  UL L 21, 28.1.2004, str. 1.

(53)  UL L 40, 12.2.2004, str. 1.

(54)  UL L 55, 24.2.2004, str. 1.

(55)  UL L 162, 30.4.2004, str. 32.

(56)  UL L 315, 14.10.2004, str. 14.

(57)  UL L 29, 2.2.2005, str. 5.

(58)  UL L 95, 14.4.2005, str. 1.

(59)  UL L 152, 15.6.2005, str. 1.

(60)  UL L 193, 23.7.2005, str. 1.

(61)  UL L 193, 23.7.2005, str. 9.

(62)  UL L 299, 16.11.2005, str. 23.

(63)  UL L 51, 22.2.2006, str. 1.

(64)  UL L 134, 20.5.2006, str. 1.

(65)  UL L 148, 2.6.2006, str. 1.

(66)  UL 17, 6.10.1958, str. 385.

(67)  UL C 238, 7.9.1983, str. 3.

(68)  UL C 64, 9.3.1988, str. 7.

(69)  UL C 229, 25.8.1993, str. 5.

(70)  UL L 104, 8.4.2004, str. 114.

(71)  UL L 146, 14.6.1979, str. 15.

(72)  UL L 311, 8.11.1982, str. 16.

(73)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19.

(74)  UL L 8, 14.1.2003, str. 10.

(75)  UL L 312, 29.11.2005, str. 51.

(76)  UL L 228, 9.9.1996, str. 1.

(77)  UL L 88, 6.4.1977, str. 9.

(78)  UL 27, 6.12.1958, str. 534.

(79)  UL L 242, 4.9.1997, str. 64.

(80)  UL L 280, 18.10.2002, str. 62.

(81)  UL L 239, 22.9.2000, str. 317.

(82)  UL L 239, 22.9.2000, str. 463.


PRILOGA

VSEBINA

1.

PROSTI PRETOK BLAGA

A.

GNOJILA

B.

HORIZONTALNI IN PROCESNI UKREPI

2.

PROSTO GIBANJE OSEB

SOCIALNA VARNOST

3.

PRAVO DRUŽB

4.

POLITIKA KONKURENCE

5.

KMETIJSTVO

A.

KMETIJSKA ZAKONODAJA

B.

VETERINARSKA IN FITOSANITARNA ZAKONODAJA

I.

VETERINARSKA ZAKONODAJA

II.

FITOSANITARNA ZAKONODAJA

6.

PROMETNA POLITIKA

A.

NOTRANJI PROMET

B.

CESTNI PROMET

C.

ŽELEZNIŠKI PROMET

D.

VSEEVROPSKO PROMETNO OMREŽJE

E.

ZRAČNI PROMET

7.

OBDAVČITEV

8.

STATISTIKA

9.

ENERGETIKA

10.

OKOLJE

A.

VARSTVO NARAVE

B

NADZOR NAD INDUSTRIJSKIM ONESNAŽEVANJEM IN OBVLADOVANJE TVEGANJA

C.

KEMIKALIJE

11.

SODELOVANJE NA PODROČJU PRAVOSODJA IN NOTRANJIH ZADEV

A.

PRAVOSODNO SODELOVANJE V CIVILNIH IN GOSPODARSKIH ZADEVAH

B.

VIZUMSKA POLITIKA

C.

RAZNO

12.

CARINSKA UNIJA

TEHNIČNE PRILAGODITVE CARINSKEGA ZAKONIKA

13.

ZUNANJI ODNOSI

14.

SKUPNA ZUNANJA IN VARNOSTNA POLITIKA

15.

INSTITUCIJE

1.   PROSTI PRETOK BLAGA

A.   GNOJILA

32003 R 2003: Uredba (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o gnojilih (UL L 304, 21.11.2003, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

32004 R 0885: Uredbo Sveta (ES) št. 885/2004 z dne 26.4.2004 (UL L 168, 1.5.2004, str. 1),

32004 R 2076: Uredbo Komisije (ES) št. 2076/2004 z dne 3.12.2004 (UL L 359, 4.12.2004, str. 25).

(a)

V prvem odstavku stolpca 6 Priloge I, A.2, št. 1 se besedilu v oklepajih za „na Slovaškem“ doda naslednje:

„Bolgarija, Romunija“;

(b)

V prvi alinei drugega odstavka točke 3 stolpca 5 Priloge I, B.1, B.2 in B.4 se besedilu v oklepajih za „na Slovaškem“ doda naslednje:

„Bolgarija, Romunija“.

B.   HORIZONTALNI IN PROCESNI UKREPI

31993 R 0339: Uredba Sveta (EGS) št. 339/93 z dne 8. februarja 1993 o preverjanju skladnosti s pravili o varnosti proizvodov za izdelke, uvožene iz tretjih držav (UL L 40, 17.2.1993, str. 1), kakor je bila spremenjena z:

11994 N: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske (UL C 241, 29.8.1994, str. 21),

12003 T: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike (UL L 236, 23.9.2003, str. 33),

32003 R 0806: Uredbo Sveta (ES) št. 806/2003 z dne 14.4.2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(a)

V členu 6(1) se doda naslednje:

„—

Опасен продукт — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs periculos — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93“;

(b)

V členu 6(2) se doda naslednje:

„—

Продукт несъответстващ на изискванията — допускане за свободно обращение не е разрешено — Регламент (ЕИО) № 339/93

Produs neconform — import neautorizat — Regulamentul (CEE) nr. 339/93“

2.   PROSTO GIBANJE OSEB

SOCIALNA VARNOST

1.

31971 R 1408: Uredba Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL L 149, 5.7.1971, str. 2), kakor je bila nazadnje spremenjena in prilagojena z:

31997 R 0118: Uredbo Sveta (ES) št. 118/97 z dne 2.12.1996 (UL L 28, 30.1.1997, str. 1), in naknadno spremenjena z:

31997 R 1290: Uredbo Sveta (ES) št. 1290/97 z dne 27.6.1997 (UL L 176, 4.7.1997, str. 1),

31998 R 1223: Uredbo Sveta (ES) št. 1223/98 z dne 4.6.1998 (UL L 168, 13.6.1998, str. 1),

31998 R 1606: Uredbo Sveta (ES) št. 1606/98 z dne 29.6.1998 (UL L 209, 25.7.1998, str. 1),

31999 R 0307: Uredbo Sveta (ES) št. 307/1999 z dne 8.2.1999 (UL L 38, 12.2.1999, str. 1),

31999 R 1399: Uredbo Sveta (ES) št. 1399/1999 z dne 29.4.1999 (UL L 164, 30.6.1999, str. 1),

32001 R 1386: Uredbo (ES) št. 1386/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5.6.2001 (UL L 187, 10.7.2001, str. 1),

12003 T: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike (UL L 236, 23.9.2003, str. 33),

32004 R 0631: Uredbo (ES) št. 631/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31.3.2004 (UL L 100, 6.4.2004, str. 1),

32005 R 0647: Uredbo (ES) št. 647/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13.4.2005 (UL L 117, 4.5.2005, str. 1),

32006 R 0629: Uredbo (ES) št. 629/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5.4.2006 (UL L 114, 27.4.2006, str. 1),

in razveljavljena z učinkom od datuma veljavnosti izvedbene uredbe z:

32004 R 0883: Uredbo (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (UL L 166, 30.4.2004, str. 1).

(a)

V členu 82(B)(1) se številka „150“ nadomesti s „162“;

(b)

V Prilogi I se v delu I „Zaposlene osebe in/ali samozaposlene osebe (člen 1(a)(ii) in (iii) Uredbe)“ spremeni naslednje:

(i)

za besedami „Se ne uporablja.“ pod naslovom „A. BELGIJA“ se vstavi naslednje:

„B.   BOLGARIJA

Vsaka oseba, ki dela brez pogodbe o zaposlitvi v smislu točk 5 in 6 člena 4(3) Zakonika o socialni varnosti se šteje kot samozaposlena oseba v smislu člena 1(a)(ii) Uredbe.“;

(ii)

naslovi „B. ČEŠKA“, „C. DANSKA“, „D. NEMČIJA“, „E. ESTONIJA“, „F. GRČIJA“, „G. ŠPANIJA“, „H. FRANCIJA“, „I. IRSKA“, „J. ITALIJA“, „K. CIPER“, „L. LATVIJA“, „M. LITVA“, „N. LUKSEMBURG“, „O. MADŽARSKA“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKA“, „R. AVSTRIJA“, „S. POLJSKA“, „T. PORTUGALSKA“, „U. SLOVENIJA“, „V. SLOVAŠKA“, „W. FINSKA“, „X. ŠVEDSKA“, „Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO“ se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo „C. ČEŠKA“, „D. DANSKA“, „E. NEMČIJA“, „F. ESTONIJA“, „G. GRČIJA“, „H. ŠPANIJA“, „I. FRANCIJA“, „J. IRSKA“, „K. ITALIJA“, „L. CIPER“, „M. LATVIJA“, „N. LITVA“, „O. LUKSEMBURG“, „P. MADŽARSKA“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKA“, „S. AVSTRIJA“, „T. POLJSKA“, „U. PORTUGALSKA“, „W. SLOVENIJA“, „X. SLOVAŠKA“, „Y. FINSKA“, „Z. ŠVEDSKA“, „AA. ZDRUŽENO KRALJESTVO“,

(iii)

za besedami „Se ne uporablja.“ pod naslovom „U. PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„V.   ROMUNIJA

Se ne uporablja.“;

(c)

V Prilogi I se v delu II „Družinski člani (drugi stavek člena 1(f) Uredbe)“ spremeni naslednje:

(i)

za besedami „Se ne uporablja.“ pod naslovom „A. BELGIJA“ se vstavi naslednje:

„B.   BOLGARIJA

Se ne uporablja.“,

(ii)

naslovi „B. ČEŠKA“, „C. DANSKA“, „D. NEMČIJA“, „E. ESTONIJA“, „F. GRČIJA“, „G. ŠPANIJA“, „H. FRANCIJA“, „I. IRSKA“, „J. ITALIJA“, „K. CIPER“, „L. LATVIJA“, „M. LITVA“, „N. LUKSEMBURG“, „O. MADŽARSKA“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKA“, „R. AVSTRIJA“, „S. POLJSKA“, „T. PORTUGALSKA“, „U. SLOVENIJA“, „V. SLOVAŠKA“, „W. FINSKA“, „X. ŠVEDSKA“, „Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO“ se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo „C. ČEŠKA“, „D. DANSKA“, „E. NEMČIJA“, „F. ESTONIJA“, „G. GRČIJA“, „H. ŠPANIJA“, „I. FRANCIJA“, „J. IRSKA“, „K. ITALIJA“, „L. CIPER“, „M. LATVIJA“, „N. LITVA“, „O. LUKSEMBURG“, „P. MADŽARSKA“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKA“, „S. AVSTRIJA“, „T. POLJSKA“, „U. PORTUGALSKA“, „W. SLOVENIJA“, „X. SLOVAŠKA“, „Y. FINSKA“, „Z. ŠVEDSKA“, „AA. ZDRUŽENO KRALJESTVO“,

(iii)

za besedami „Se ne uporablja.“ pod naslovom „U. PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„V.   ROMUNIJA

Za določanje upravičenosti do storitev v skladu z določbami poglavja 1 naslova III Uredbe pomeni izraz ‚družinski član‘ zakonca, vzdrževanega starša, otroka mlajšega od 18 let (ali vzdrževanega otroka mlajšega od 26 let).“;

(d)

V Prilogi II se v delu I „Posebni sistemi za samozaposlene osebe, ki so na podlagi četrtega pododstavka člena 1(j) izključene iz področja uporabe Uredbe“ spremeni naslednje:

(i)

za besedami „Se ne uporablja.“ pod naslovom „A. BELGIJA“ se vstavi naslednje:

„B.   BOLGARIJA

Se ne uporablja.“,

(ii)

naslovi „B. ČEŠKA“, „C. DANSKA“, „D. NEMČIJA“, „E. ESTONIJA“, „F. GRČIJA“, „G. ŠPANIJA“, „H. FRANCIJA“, „I. IRSKA“, „J. ITALIJA“, „K. CIPER“, „L. LATVIJA“, „M. LITVA“, „N. LUKSEMBURG“, „O. MADŽARSKA“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKA“, „R. AVSTRIJA“, „S. POLJSKA“, „T. PORTUGALSKA“, „U. SLOVENIJA“, „V. SLOVAŠKA“, „W. FINSKA“, „X. ŠVEDSKA“, „Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO“ se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo „C. ČEŠKA“, „D. DANSKA“, „E. NEMČIJA“, „F. ESTONIJA“, „G. GRČIJA“, „H. ŠPANIJA“, „I. FRANCIJA“, „J. IRSKA“, „K. ITALIJA“, „L. CIPER“, „M. LATVIJA“, „N. LITVA“, „O. LUKSEMBURG“, „P. MADŽARSKA“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKA“, „S. AVSTRIJA“, „T. POLJSKA“, „U. PORTUGALSKA“, „W. SLOVENIJA“, „X. SLOVAŠKA“, „Y. FINSKA“, „Z. ŠVEDSKA“, „AA. ZDRUŽENO KRALJESTVO“,

(iii)

za besedami „Se ne uporablja.“ pod naslovom „U. PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„V.   ROMUNIJA

Se ne uporablja.“;

(e)

V Prilogi II se v delu II „Posebni dodatki ob rojstvu ali posvojitvi otroka, ki so v skladu s pogoji iz člena 1(u)(i) izključeni iz področja uporabe Uredbe“ spremeni naslednje:

(i)

za zadnjim vnosom pod naslovom „A. BELGIJA“ se vstavi naslednje:

„B.   BOLGARIJA

Pavšalni znesek dodatka za materinstvo (Zakon o družinskih dodatkih za otroke).“,

(ii)

naslovi „B. ČEŠKA“, „C. DANSKA“, „D. NEMČIJA“, „E. ESTONIJA“, „F. GRČIJA“, „G. ŠPANIJA“, „H. FRANCIJA“, „I. IRSKA“, „J. ITALIJA“, „K. CIPER“, „L. LATVIJA“, „M. LITVA“, „N. LUKSEMBURG“, „O. MADŽARSKA“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKA“, „R. AVSTRIJA“, „S. POLJSKA“, „T. PORTUGALSKA“, „U. SLOVENIJA“, „V. SLOVAŠKA“, „W. FINSKA“, „X. ŠVEDSKA“, „Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO“ se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo „C. ČEŠKA“, „D. DANSKA“, „E. NEMČIJA“, „F. ESTONIJA“, „G. GRČIJA“, „H. ŠPANIJA“, „I. FRANCIJA“, „J. IRSKA“, „K. ITALIJA“, „L. CIPER“, „M. LATVIJA“, „N. LITVA“, „O. LUKSEMBURG“, „P. MADŽARSKA“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKA“, „S. AVSTRIJA“, „T. POLJSKA“, „U. PORTUGALSKA“, „W. SLOVENIJA“, „X. SLOVAŠKA“, „Y. FINSKA“, „Z. ŠVEDSKA“, „AA. ZDRUŽENO KRALJESTVO“,

(iii)

za besedama „Jih ni.“ pod naslovom „U. PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„V.   ROMUNIJA

Dodatek ob rojstvu otroka.“;

(f)

V Prilogi II se v delu III „Posebne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki, v smislu člena 4(2b), ki so izključene iz področja uporabe Uredbe“ spremeni naslednje:

(i)

za besedama „Jih ni.“ pod naslovom „A. BELGIJA“ se vstavi naslednje:

„B.   BOLGARIJA

Jih ni.“,

(ii)

naslovi „B. ČEŠKA“, „C. DANSKA“, „D. NEMČIJA“, „E. ESTONIJA“, „F. GRČIJA“, „G. ŠPANIJA“, „H. FRANCIJA“, „I. IRSKA“, „J. ITALIJA“, „K. CIPER“, „L. LATVIJA“, „M. LITVA“, „N. LUKSEMBURG“, „O. MADŽARSKA“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKA“, „R. AVSTRIJA“, „S. POLJSKA“, „T. PORTUGALSKA“, „U. SLOVENIJA“, „V. SLOVAŠKA“, „W. FINSKA“, „X. ŠVEDSKA“, „Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO“ se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo „C. ČEŠKA“, „D. DANSKA“, „E. NEMČIJA“, „F. ESTONIJA“, „G. GRČIJA“, „H. ŠPANIJA“, „I. FRANCIJA“, „J. IRSKA“, „K. ITALIJA“, „L. CIPER“, „M. LATVIJA“, „N. LITVA“, „O. LUKSEMBURG“, „P. MADŽARSKA“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKA“, „S. AVSTRIJA“, „T. POLJSKA“, „U. PORTUGALSKA“, „W. SLOVENIJA“, „X. SLOVAŠKA“, „Y. FINSKA“, „Z. ŠVEDSKA“, „AA. ZDRUŽENO KRALJESTVO“,

(iii)

za besedama „Jih ni.“ pod naslovom „U. PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„V.   ROMUNIJA

Jih ni.“;

(g)

V Prilogi IIa „Posebne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki (člen 10a Uredbe)“ se spremeni naslednje:

(i)

za zadnjim vnosom pod naslovom „A. BELGIJA“ se vstavi naslednje:

„B.   BOLGARIJA

Socialna starostna pokojnina (člen 89 Zakonika o socialni varnosti).“,

(ii)

naslovi „B. ČEŠKA“, „C. DANSKA“, „D. NEMČIJA“, „E. ESTONIJA“, „F. GRČIJA“, „G. ŠPANIJA“, „H. FRANCIJA“, „I. IRSKA“, „J. ITALIJA“, „K. CIPER“, „L. LATVIJA“, „M. LITVA“, „N. LUKSEMBURG“, „O. MADŽARSKA“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKA“, „R. AVSTRIJA“, „S. POLJSKA“, „T. PORTUGALSKA“, „U. SLOVENIJA“, „V. SLOVAŠKA“, „W. FINSKA“, „X. ŠVEDSKA“, „Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO“ se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo „C. ČEŠKA“, „D. DANSKA“, „E. NEMČIJA“, „F. ESTONIJA“, „G. GRČIJA“, „H. ŠPANIJA“, „I. FRANCIJA“, „J. IRSKA“, „K. ITALIJA“, „L. CIPER“, „M. LATVIJA“, „N. LITVA“, „O. LUKSEMBURG“, „P. MADŽARSKA“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKA“, „S. AVSTRIJA“, „T. POLJSKA“, „U. PORTUGALSKA“, „W. SLOVENIJA“, „X. SLOVAŠKA“, „Y. FINSKA“, „Z. ŠVEDSKA“, „AA. ZDRUŽENO KRALJESTVO“,

(iii)

za zadnjim vnosom pod naslovom „U. PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„V.   ROMUNIJA

Mesečni dodatek za invalide (Izredni odlok št. 102/1999 o posebni zaščiti in zaposlitvi invalidov, potrjen z Zakonom št. 519/2002).“;

(h)

V Prilogi III se v delu A „Določbe konvencij o socialni varnosti, ki veljajo kljub členu 6 Uredbe (člen 7(2)(c) Uredbe)“ spremeni naslednje:

(i)

za vnosom pod naslovom „1. BELGIJA — NEMČIJA“ se vstavi naslednje:

„2.   BOLGARIJA — NEMČIJA

(a)

Člen 28(1)(b) Konvencije o socialni varnosti z dne 17. decembra 1997.

(b)

Točka 10 Zaključnega protokola omenjene konvencije.

3.   BOLGARIJA — AVSTRIJA

Člen 38(3) Konvencije o socialni varnosti z dne 14. aprila 2005.

4.   BOLGARIJA — SLOVENIJA

Člen 32(2) Konvencije o socialni varnosti z dne 18. decembra 1957.“.

(ii)

oštevilčenje naslova „ČEŠKA — NEMČIJA“ se spremeni iz „2“ v „5“ in naslednji naslovi se preštevilčijo kot sledi:

„6.

ČEŠKA — CIPER“

„7.

ČEŠKA — LUKSEMBURG“

„8.

ČEŠKA — AVSTRIJA“

„9.

ČEŠKA — SLOVAŠKA“

„10.

DANSKA — FINSKA“

„11.

DANSKA — ŠVEDSKA“

„12.

NEMČIJA — GRČIJA“

„13.

NEMČIJA — ŠPANIJA“

„14.

NEMČIJA — FRANCIJA“

„15.

NEMČIJA — LUKSEMBURG“

„16.

NEMČIJA — MADŽARSKA“

„17.

NEMČIJA — NIZOZEMSKA“

„18.

NEMČIJA — AVSTRIJA“

„19.

NEMČIJA — POLJSKA“,

(iii)

za vnosom pod naslovom „19. NEMČIJA — POLJSKA“ se vstavi naslednje:

„20.   NEMČIJA — ROMUNIJA

(a)

Člen 28(1)(b) Konvencije o socialni varnosti z dne 8. aprila 2005.

(b)

Točka 13 Zaključnega protokola omenjene konvencije.“,

(iv)

oštevilčenje naslova „NEMČIJA — SLOVENIJA“ se spremeni iz „17“ v „21“ in naslednji naslovi se preštevilčijo kot sledi:

„22.

NEMČIJA — SLOVAŠKA“

„23.

NEMČIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“

„24.

ŠPANIJA — PORTUGALSKA“

„25.

IRSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“

„26.

ITALIJA — SLOVENIJA“

„27.

LUKSEMBURG — SLOVAŠKA“

„28.

MADŽARSKA — AVSTRIJA“

„29.

MADŽARSKA — SLOVENIJA“

„30.

NIZOZEMSKA — PORTUGALSKA“

„31.

AVSTRIJA — POLJSKA“

„32.

AVSTRIJA — SLOVENIJA“

„33.

AVSTRIJA — SLOVAŠKA“

„34.

POLJSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“

„35.

FINSKA — ŠVEDSKA“;

(i)

v Prilogi III se v delu B „Določbe konvencij, ki se ne uporabljajo za vse osebe, za katere se uporablja Uredba“ spremeni naslednje:

(i)

pred vnosom pod naslovom „1. ČEŠKA — CIPER“ se vstavi naslednje:

„1.   BOLGARIJA — AVSTRIJA

Člen 38(3) Konvencije o socialni varnosti z dne 14. aprila 2005.“

(ii)

oštevilčenje naslova „ČEŠKA — CIPER“ se spremeni iz „1“ v „2“ in naslednji naslovi se preštevilčijo kot sledi:

„3.

ČEŠKA — AVSTRIJA“

„4.

NEMČIJA — MADŽARSKA“

„5.

NEMČIJA — SLOVENIJA“

„6.

ITALIJA — SLOVENIJA“

„7.

MADŽARSKA — AVSTRIJA“

„8.

MADŽARSKA — SLOVENIJA“

„9.

AVSTRIJA — POLJSKA“

„10.

AVSTRIJA — SLOVENIJA“

„11.

AVSTRIJA — SLOVAŠKA“;

(j)

V Prilogi IV se v delu A „Zakonodaje, navedene v členu 37(1) Uredbe, po katerih je višina invalidskih dajatev neodvisna od trajanja zavarovalnih dob“ spremeni naslednje:

(i)

za zadnjim vnosom pod naslovom „A. BELGIJA“ se vstavi naslednje:

„B.   BOLGARIJA

Jih ni.“,

(ii)

naslovi „B. ČEŠKA“, „C. DANSKA“, „D. NEMČIJA“, „E. ESTONIJA“, „F. GRČIJA“, „G. ŠPANIJA“, „H. FRANCIJA“, „I. IRSKA“, „J. ITALIJA“, „K. CIPER“, „L. LATVIJA“, „M. LITVA“, „N. LUKSEMBURG“, „O. MADŽARSKA“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKA“, „R. AVSTRIJA“, „S. POLJSKA“, „T. PORTUGALSKA“, „U. SLOVENIJA“, „V. SLOVAŠKA“, „W. FINSKA“, „X. ŠVEDSKA“, „Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO“ se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo „C. ČEŠKA“, „D. DANSKA“, „E. NEMČIJA“, „F. ESTONIJA“, „G. GRČIJA“, „H. ŠPANIJA“, „I. FRANCIJA“, „J. IRSKA“, „K. ITALIJA“, „L. CIPER“, „M. LATVIJA“, „N. LITVA“, „O. LUKSEMBURG“, „P. MADŽARSKA“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKA“, „S. AVSTRIJA“, „T. POLJSKA“, „U. PORTUGALSKA“, „W. SLOVENIJA“, „X. SLOVAŠKA“, „Y. FINSKA“, „Z. ŠVEDSKA“, „AA. ZDRUŽENO KRALJESTVO“,

(iii)

za besedama „Jih ni.“ pod naslovom „U. PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„V.   ROMUNIJA

Jih ni.“;

(k)

V Prilogi IV se v delu B „Posebni sistemi za samozaposlene osebe v smislu členov 38(3) in 45(3) Uredbe 1408/71“ spremeni naslednje:

(i)

za besedama „Jih ni.“ pod naslovom „A. BELGIJA“ se vstavi naslednje:

„B.   BOLGARIJA

Jih ni.“,

(ii)

naslovi „B. ČEŠKA“, „C. DANSKA“, „D. NEMČIJA“, „E. ESTONIJA“, „F. GRČIJA“, „G. ŠPANIJA“, „H. FRANCIJA“, „I. IRSKA“, „J. ITALIJA“, „K. CIPER“, „L. LATVIJA“, „M. LITVA“, „N. LUKSEMBURG“, „O. MADŽARSKA“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKA“, „R. AVSTRIJA“, „S. POLJSKA“, „T. PORTUGALSKA“, „U. SLOVENIJA“, „V. SLOVAŠKA“, „W. FINSKA“, „X. ŠVEDSKA“, „Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO“ se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo „C. ČEŠKA“, „D. DANSKA“, „E. NEMČIJA“, „F. ESTONIJA“, „G. GRČIJA“, „H. ŠPANIJA“, „I. FRANCIJA“, „J. IRSKA“, „K. ITALIJA“, „L. CIPER“, „M. LATVIJA“, „N. LITVA“, „O. LUKSEMBURG“, „P. MADŽARSKA“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKA“, „S. AVSTRIJA“, „T. POLJSKA“, „U. PORTUGALSKA“, „W. SLOVENIJA“, „X. SLOVAŠKA“, „Y FINSKA“, „Z. ŠVEDSKA“, „AA. ZDRUŽENO KRALJESTVO“,

(iii)

za besedama „Jih ni.“ pod naslovom „U. PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„V.   ROMUNIJA

Jih ni.“;

(l)

V Prilogi IV se v delu C „Primeri, navedeni v členu 46(1)(b) Uredbe, v katerih se skladno s členom 46(2) Uredbe izračun dajatve lahko opusti“ spremeni naslednje:

(i)

za besedama „Jih ni.“ pod naslovom „A. BELGIJA“ se vstavi naslednje:

„B.   BOLGARIJA

Vsi zahtevki za pokojnine na osnovi zavarovalne dobe, starostne pokojnine, invalidske pokojnine zaradi splošne bolezni in pokojnine za preživele osebe, ki izhajajo iz zgoraj omenjenih pokojnin.“,

(ii)

naslovi „B. ČEŠKA“, „C. DANSKA“, „D. NEMČIJA“, „E. ESTONIJA“, „F. GRČIJA“, „G. ŠPANIJA“, „H. FRANCIJA“, „I. IRSKA“, „J. ITALIJA“, „K. CIPER“, „L. LATVIJA“, „M. LITVA“, „N. LUKSEMBURG“, „O. MADŽARSKA“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKA“, „R. AVSTRIJA“, „S. POLJSKA“, „T. PORTUGALSKA“, „U. SLOVENIJA“, „V. SLOVAŠKA“, „W. FINSKA“, „X. ŠVEDSKA“, „Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO“ se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo „C. ČEŠKA“, „D. DANSKA“, „E. NEMČIJA“, „F. ESTONIJA“, „G. GRČIJA“, „H. ŠPANIJA“, „I. FRANCIJA“, „J. IRSKA“, „K. ITALIJA“, „L. CIPER“, „M. LATVIJA“, „N. LITVA“, „O. LUKSEMBURG“, „P. MADŽARSKA“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKA“, „S. AVSTRIJA“, „T. POLJSKA“, „U. PORTUGALSKA“, „W. SLOVENIJA“, „X. SLOVAŠKA“, „Y. FINSKA“, „Z. ŠVEDSKA“, „AA. ZDRUŽENO KRALJESTVO“,

(iii)

za vnosom pod naslovom „U. PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„V.   ROMUNIJA

Jih ni.“;

(m)

V Prilogi VI „Posebni postopki za uporabo zakonodaj nekaterih držav članic“ se spremeni naslednje:

(i)

za zadnjim vnosom pod naslovom „A. BELGIJA“ se vstavi naslednje:

„B.   BOLGARIJA

Jih ni.“,

(ii)

naslovi „B. ČEŠKA“, „C. DANSKA“, „D. NEMČIJA“, „E. ESTONIJA“, „F. GRČIJA“, „G. ŠPANIJA“, „H. FRANCIJA“, „I. IRSKA“, „J. ITALIJA“, „K. CIPER“, „L. LATVIJA“, „M. LITVA“, „N. LUKSEMBURG“, „O. MADŽARSKA“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKA“, „R. AVSTRIJA“, „S. POLJSKA“, „T. PORTUGALSKA“, „U. SLOVENIJA“, „V. SLOVAŠKA“, „W. FINSKA“, „X. ŠVEDSKA“, „Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO“ se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo „C. ČEŠKA“, „D. DANSKA“, „E. NEMČIJA“, „F. ESTONIJA“, „G. GRČIJA“, „H. ŠPANIJA“, „I. FRANCIJA“, „J. IRSKA“, „K. ITALIJA“, „L. CIPER“, „M. LATVIJA“, „N. LITVA“, „O. LUKSEMBURG“, „P. MADŽARSKA“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKA“, „S. AVSTRIJA“, „T. POLJSKA“, „U. PORTUGALSKA“, „W. SLOVENIJA“, „X. SLOVAŠKA“, „Y. FINSKA“, „Z. ŠVEDSKA“, „AA. ZDRUŽENO KRALJESTVO“,

(iii)

za vnosom pod naslovom „U. PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„V.   ROMUNIJA

Za izračun teoretičnega zneska iz člena 46(2)(a) uredbe v pokojninskih sistemih, kjer so pokojnine izračunane na osnovi pokojninskih točk, pristojni nosilec na podlagi zavarovalnih dob, dopolnjenih po zakonodaji katere koli druge države članice, upošteva število pokojninskih točk, do katerih je prišel tako, da je delil število pokojninskih točk, doseženih po zakonodaji, ki jo uporablja, s številom let, ki ustrezajo tem točkam.“;

(n)

Priloga VII se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA VII

PRIMERI, KO ZA OSEBO ISTOČASNO VELJA ZAKONODAJA DVEH DRŽAV ČLANIC

(Člen 14c(1)(b) Uredbe)

1.

Kadar je oseba samozaposlena v Belgiji in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

2.

Kadar je oseba samozaposlena v Bolgariji in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

3.

Kadar je oseba samozaposlena na Češkem in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

4.

Kadar je oseba s stalnim prebivališčem na Danskem samozaposlena na Danskem in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

5.

Za sistem kmetijskega nezgodnega zavarovanja in sistem starostnega zavarovanja kmetov: kadar je oseba samozaposlena v kmetijstvu v Nemčiji in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

6.

Kadar je oseba s stalnim prebivališčem v Estoniji samozaposlena v Estoniji in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

7.

Za sistem pokojninskega zavarovanja za samozaposlene osebe: kadar je oseba samozaposlena v Grčiji in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

8.

Kadar je oseba s stalnim prebivališčem v Španiji samozaposlena v Španiji in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

9.

Kadar je oseba samozaposlena v Franciji in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici razen v Luksemburgu.

10.

Kadar je oseba samozaposlena v kmetijstvu v Franciji in redno zaposlena v Luksemburgu.

11.

Kadar je oseba samozaposlena v Italiji in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

12.

Kadar je oseba s stalnim prebivališčem na Cipru samozaposlena na Cipru in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

13.

Kadar je oseba samozaposlena na Malti in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

14.

Kadar je oseba samozaposlena na Portugalskem in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

15.

Kadar je oseba samozaposlena v Romuniji in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

16.

Kadar je oseba s stalnim prebivališčem na Finskem samozaposlena na Finskem in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

17.

Kadar je oseba samozaposlena na Slovaškem in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.

18.

Kadar je oseba s stalnim prebivališčem na Švedskem samozaposlena na Švedskem in redno zaposlena v katerikoli drugi državi članici.“;

(o)

V Prilogi VIII „Sistemi, ki predvidevajo le družinske dodatke, dopolnilne dodatke ali posebne dodatke za sirote (člen 78a Uredbe)“ se spremeni naslednje:

(i)

za zadnjim vnosom pod naslovom „A. BELGIJA“ se vstavi naslednje:

„B.   BOLGARIJA

Jih ni.“,

(ii)

naslovi „B. ČEŠKA“, „C. DANSKA“, „D. NEMČIJA“, „E. ESTONIJA“, „F. GRČIJA“, „G. ŠPANIJA“, „H. FRANCIJA“, „I. IRSKA“, „J. ITALIJA“, „K. CIPER“, „L. LATVIJA“, „M. LITVA“, „N. LUKSEMBURG“, „O. MADŽARSKA“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKA“, „R. AVSTRIJA“, „S. POLJSKA“, „T. PORTUGALSKA“, „U. SLOVENIJA“, „V. SLOVAŠKA“, „W. FINSKA“, „X. ŠVEDSKA“, „Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO“ se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo „C. ČEŠKA“, „D. DANSKA“, „E. NEMČIJA“, „F. ESTONIJA“, „G. GRČIJA“, „H. ŠPANIJA“, „I. FRANCIJA“, „J. IRSKA“, „K. ITALIJA“, „L. CIPER“, „M. LATVIJA“, „N. LITVA“, „O. LUKSEMBURG“, „P. MADŽARSKA“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKA“, „S. AVSTRIJA“, „T. POLJSKA“, „U. PORTUGALSKA“, „W. SLOVENIJA“, „X. SLOVAŠKA“, „Y. FINSKA“, „Z. ŠVEDSKA“, „AA. ZDRUŽENO KRALJESTVO“,

(iii)

za besedama „Jih ni.“ pod naslovom „U. PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„V.   ROMUNIJA

Jih ni.“.

2.

31972 R 0574: Uredba Sveta (EGS) št. 574/72 z dne 21. marca 1972 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti (UL L 74, 27.3.1972, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena in nazadnje dopolnjena z:

31997 R 0118: Uredbo Sveta (ES) št. 118/97 z dne 2.12.1996 (UL L 28, 30.1.1997, str. 1)

in naknadno spremenjena z:

31997 R 1290: Uredbo Sveta (ES) št. 1290/97 z dne 27.6.1997 (UL L 176, 4.7.1997, str. 1),

31998 R 1223: Uredbo Sveta (ES) št. 1223/98 z dne 4.6.1998 (UL L 168, 13.6.1998, str. 1),

31998 R 1606: Uredbo Sveta (ES) št. 1606/98 z dne 29.6.1998 (UL L 209, 25.7.1998, str. 1),

31999 R 0307: Uredbo Sveta (ES) št. 307/1999 z dne 8.2.1999 (UL L 38, 12.2.1999, str. 1),

31999 R 1399: Uredbo Sveta (ES) št. 1399/1999 z dne 29.4.1999 (UL L 164, 30.6.1999, str. 1),

32001 R 0089: Uredbo Komisije (ES) št. 89/2001 z dne 17.1.2001 (UL L 14, 18.1.2001, str. 16),

32001 R 1386: Uredbo (ES) št. 1386/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5.6.2001 (UL L 187, 10.7.2001, str. 1),

32002 R 0410: Uredbo Komisije (ES) št. 410/2002 z dne 27.2.2002 (UL L 62, 5.3.2002, str. 17),

12003 T: Aktom o pogojih pristopa in prilagoditvah Pogodb — pristop Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike (UL L 236, 23.9.2003, str. 33),

32003 R 1851: Uredbo Komisije (ES) št. 1851/2003 z dne 17.10.2003 (UL L 271, 22.10.2003, str. 3),

32004 R 0631: Uredbo (ES) št. 631/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31.3.2004 (UL L 100, 6.4.2004, str. 1),

32005 R 0077: Uredbo Komisije (ES) št. 77/2005 z dne 13.1.2005 (UL L 16, 20.1.2005, str. 3),

32005 R 0647: Uredbo (ES) št. 647/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13.4.2005 (UL L 117, 4.5.2005, str. 1),

32006 R 0207: Uredbo Komisije (ES) št. 207/2006 z dne 7.2.2006 (UL L 36, 8.2.2006, str. 3),

32006 R 0629: Uredbo (ES) št. 629/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5.4.2006 (UL L 114, 27.4.2006, str. 1).

(a)

V Prilogi 1 „Pristojni organi (člen 1(1) Uredbe ter člena 4(1) in 122 izvedbene uredbe)“ se spremeni naslednje:

(i)

za zadnjim vnosom pod naslovom „A. BELGIJA“ se vstavi naslednje:

„B.   BOLGARIJA

1.

Министърът на труда и социалната политика (Minister za delo in socialno politiko), София

2.

Министърът на здравеопазването (Minister za zdravje), София.“,

(ii)

naslovi „B. ČEŠKA“, „C. DANSKA“, „D. NEMČIJA“, „E. ESTONIJA“, „F. GRČIJA“, „G. ŠPANIJA“, „H. FRANCIJA“, „I. IRSKA“, „J. ITALIJA“, „K. CIPER“, „L. LATVIJA“, „M. LITVA“, „N. LUKSEMBURG“, „O. MADŽARSKA“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKA“, „R. AVSTRIJA“, „S. POLJSKA“, „T. PORTUGALSKA“, „U. SLOVENIJA“, „V. SLOVAŠKA“, „W. FINSKA“, „X. ŠVEDSKA“, „Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO“ se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo „C. ČEŠKA“, „D. DANSKA“, „E. NEMČIJA“, „F. ESTONIJA“, „G. GRČIJA“, „H. ŠPANIJA“, „I. FRANCIJA“, „J. IRSKA“, „K. ITALIJA“, „L. CIPER“, „M. LATVIJA“, „N. LITVA“, „O. LUKSEMBURG“, „P. MADŽARSKA“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKA“, „S. AVSTRIJA“, „T. POLJSKA“, „U. PORTUGALSKA“, „W. SLOVENIJA“, „X. SLOVAŠKA“, „Y. FINSKA“, „Z. ŠVEDSKA“, „AA. ZDRUŽENO KRALJESTVO“,

(iii)

za zadnjim vnosom pod naslovom „U. PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„V.   ROMUNIJA

1.

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministrstvo za delo, socialno solidarnost in družino), Bucureşti

2.

Ministerul Sănătăţii (Ministry of Health), Bucureşti.“;

(b)

V Prilogi 2 „Pristojni nosilci (člen 1(o) Uredbe in člen 4(2) izvedbene uredbe)“ se spremeni naslednje:

(i)

za zadnjim vnosom pod naslovom „A. BELGIJA“ se vstavi naslednje:

„B.   BOLGARIJA

1.   Bolezen in materinstvo:

(a)

storitve:

Министерство на здравеопазването (Ministrstvo za zdravje), София,

Национална здравноосигурителна каса (Nacionalni sklad za zdravstveno zavarovanje), София,

Агенция за хората с увреждания (Agencija za invalidne osebe), София;

(b)

denarne dajatve:

Национален осигурителен институт (Nacionalni zavod za socialno varstvo), София.

2.

Invalidske, starostne pokojnine in pokojnine preživelih oseb:

Национален осигурителен институт (Nacionalni zavod za socialno varstvo), София.

3.   Nesreče pri delu in poklicne bolezni:

(a)

storitve:

Министерство на здравеопазването (Ministrstvo za zdravje), София,

Национална здравноосигурителна каса (Nacionalni sklad za zdravstveno zavarovanje), София,

Агенция за хората с увреждания (Agencija za invalidne osebe), София;

(b)

denarne dajatve:

Национален осигурителен институт (Nacionalni zavod za socialno varstvo), София.

4.

Pomoči ob smrti:

Национален осигурителен институт (Nacionalni zavod za socialno varstvo), София.

5.

Dajatve za brezposelnost:

Национален осигурителен институт (Nacionalni zavod za socialno varstvo), София.

6.

Družinske dajatve:

Агенция за социално подпомагане (Agencija za socialno pomoč), София.“,

(ii)

naslovi „B. ČEŠKA“, „C. DANSKA“, „D. NEMČIJA“, „E. ESTONIJA“, „F. GRČIJA“, „G. ŠPANIJA“, „H. FRANCIJA“, „I. IRSKA“, „J. ITALIJA“, „K. CIPER“, „L. LATVIJA“, „M. LITVA“, „N. LUKSEMBURG“, „O. MADŽARSKA“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKA“, „R. AVSTRIJA“, „S. POLJSKA“, „T. PORTUGALSKA“, „U. SLOVENIJA“, „V. SLOVAŠKA“, „W. FINSKA“, „X. ŠVEDSKA“, „Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO“ se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo „C. ČEŠKA“, „D. DANSKA“, „E. NEMČIJA“, „F. ESTONIJA“, „G. GRČIJA“, „H. ŠPANIJA“, „I. FRANCIJA“, „J. IRSKA“, „K. ITALIJA“, „L. CIPER“, „M. LATVIJA“, „N. LITVA“, „O. LUKSEMBURG“, „P. MADŽARSKA“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKA“, „S. AVSTRIJA“, „T. POLJSKA“, „U. PORTUGALSKA“, „W. SLOVENIJA“, „X. SLOVAŠKA“, „Y. FINSKA“, „Z. ŠVEDSKA“, „AA. ZDRUŽENO KRALJESTVO“,

(iii)

za zadnjim vnosom pod naslovom „U. PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„V.   ROMUNIJA

1.   Bolezen in materinstvo:

(a)

storitve:

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (Okrajni zavod za zdravstveno zavarovanje);

(b)

denarne dajatve:

 

(i)

za splošne primere:

Casa de asigurări de sănătate (Zavod za zdravstveno zavarovanje),

(ii)

za posebne primere:

 

poklicni vojaki:

Specializirana enota Ministrstva za nacionalno obrambo,

pripadniki policije:

Specializirana enota Ministrstva za upravo in notranje zadeve,

odvetniki:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Zavod za zavarovanje odvetnikov).

2.   Invalidnost:

(a)

za splošne primere:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Okrajni zavod za pokojnine in druge pravice do socialnega zavarovanja);

(b)

za posebne primere:

 

(i)

poklicni vojaki:

Specializirana enota Ministrstva za nacionalno obrambo,

(ii)

pripadniki policije:

Specializirana enota Ministrstva za upravo in notranje zadeve,

(iii)

odvetniki:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Zavod za zavarovanje odvetnikov).

3.   Starostne pokojnine, pokojnine preživelih oseb, pomoči ob smrti:

(a)

za splošne primere:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Okrajni zavod za pokojnine in druge pravice do socialnega zavarovanja);

(b)

za posebne primere:

 

(i)

poklicni vojaki:

Specializirana enota Ministrstva za nacionalno obrambo,

(ii)

pripadniki policije:

Specializirana enota Ministrstva za upravo in notranje zadeve,

(iii)

odvetniki:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Zavod za zavarovanje odvetnikov).

4.   Nesreče pri delu in poklicne bolezni:

(a)

storitve:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Okrajni zavod za pokojnine in druge pravice do socialnega zavarovanja);

(b)

denarne dajatve in pokojnine:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Okrajni zavod za pokojnine in druge pravice do socialnega zavarovanja).

5.   Pomoči ob smrti:

(a)

za splošne primere:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Okrajni zavod za pokojnine in druge pravice do socialnega zavarovanja);

(b)

za posebne primere:

 

(i)

poklicni vojaki:

Specializirana enota Ministrstva za nacionalno obrambo,

(ii)

pripadniki policije:

Specializirana enota Ministrstva za upravo in notranje zadeve,

(iii)

odvetniki:

Casa de Asigurări a Avocaţilor (Zavod za zavarovanje odvetnikov).

6.

Dajatve za brezposelnost:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (Okrajna agencija za zaposlovanje).

7.

Družinske dajatve:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministrstvo za delo, socialno solidarnost in družino), Bucureşti,

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Ministrstvo za šolstvo in raziskave), Bucureşti.“;

(c)

V Prilogi 3 „Nosilci v kraju stalnega prebivališča in nosilci v kraju začasnega prebivališča (člen 1(p) Uredbe in člen 4(3) izvedbene uredbe)“ se spremeni naslednje:

(i)

za zadnjim vnosom pod naslovom „A. BELGIJA“ se vstavi naslednje:

„B.   BOLGARIJA

1.   Bolezen in materinstvo:

(a)

storitve:

Министерство на здравеопазването (Ministrstvo za zdravje), София,

Национална здравноосигурителна каса (Nacionalni sklad za zdravstveno zavarovanje), София,

Агенция за хората с увреждания (Agencija za invalidne osebe), София;

(b)

denarne dajatve:

Območne enote Nacionalnega zavoda za socialno varnost.

2.

Invalidske, starostne pokojnine in pokojnine preživelih oseb:

Sedež Nacionalnega zavoda za socialno varnost.

3.   Nesreče pri delu in poklicne bolezni:

(a)

storitve:

Министерство на здравеопазването (Ministrstvo za zdravje), София,

Национална здравноосигурителна каса (Nacionalni sklad za zdravstveno zavarovanje), София,

Агенция за хората с увреждания (Agencija za invalidne osebe), София;

(b)

kratkoročne denarne dajatve:

Območne enote Nacionalnega zavoda za socialno varnost;

(c)

invalidske pokojnine:

Sedež Nacionalnega zavoda za socialno varnost.

4.

Pomoči ob smrti:

Območne enote Nacionalnega zavoda za socialno varnost.

5.

Dajatve za brezposelnost:

Območne enote Nacionalnega zavoda za socialno varnost.

6.

Družinske dajatve:

Direkcije za socialno pomoč Agencije za socialno pomoč,“;

(ii)

naslovi „B. ČEŠKA“, „C. DANSKA“, „D. NEMČIJA“, „E. ESTONIJA“, „F. GRČIJA“, „G. ŠPANIJA“, „H. FRANCIJA“, „I. IRSKA“, „J. ITALIJA“, „K. CIPER“, „L. LATVIJA“, „M. LITVA“, „N. LUKSEMBURG“, „O. MADŽARSKA“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKA“, „R. AVSTRIJA“, „S. POLJSKA“, „T. PORTUGALSKA“, „U. SLOVENIJA“, „V. SLOVAŠKA“, „W. FINSKA“, „X. ŠVEDSKA“, „Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO“ se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo „C. ČEŠKA“, „D. DANSKA“, „E. NEMČIJA“, „F. ESTONIJA“, „G. GRČIJA“, „H. ŠPANIJA“, „I. FRANCIJA“, „J. IRSKA“, „K. ITALIJA“, „L. CIPER“, „M. LATVIJA“, „N. LITVA“, „O. LUKSEMBURG“, „P. MADŽARSKA“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKA“, „S. AVSTRIJA“, „T. POLJSKA“, „U. PORTUGALSKA“, „W. SLOVENIJA“, „X. SLOVAŠKA“, „Y. FINSKA“, „Z. ŠVEDSKA“, „AA. ZDRUŽENO KRALJESTVO“,

(iii)

za zadnjim vnosom pod naslovom „U. PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„V.   ROMUNIJA

1.

Storitve:

Casa judeţeană de asigurări de sănătate (Okrajni zavod za zdravstveno zavarovanje).

2.   Denarne dajatve:

(a)

za bolezen in materinstvo:

Casa de asigurari de sanatate (Sklad za zdravstveno zavarovanje);

(b)

invalidske, starostne pokojnine, pokojnine preživelih oseb in pomoči ob smrti:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Okrajni zavod za pokojnine in druge pravice do socialnega zavarovanja);

(c)

nesreče pri delu in poklicne bolezni:

Casa judeţeană de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Okrajni zavod za pokojnine in druge pravice do socialnega zavarovanja);

(d)

dajatve za brezposelnost:

Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă (Okrajna agencija za zaposlovanje);

(e)

družinske dajatve:

lokalne in šolske oblasti.“;

(d)

V Prilogi 4 „Organi za zvezo (členi 3(1), 4(4) in 122 izvedbene uredbe)“ se spremeni naslednje:

(i)

za zadnjim vnosom pod naslovom „A. BELGIJA“ se vstavi naslednje:

„B.   BOLGARIJA

1.   Bolezen in materinstvo:

(a)

storitve:

Национална здравноосигурителна каса (Nacionalni sklad za zdravstveno zavarovanje), София;

(b)

denarne dajatve:

Национален осигурителен институт (Nacionalni zavod za socialno varstvo), София.

2.

Invalidske, starostne pokojnine in pokojnine preživelih oseb:

Национален осигурителен институт (Nacionalni zavod za socialno varstvo), София.

3.   Nesreče pri delu in poklicne bolezni:

(a)

storitve:

Национална здравноосигурителна каса (Nacionalni sklad za zdravstveno zavarovanje), София;

(b)

denarne dajatve in pokojnine:

Национален осигурителен институт (Nacionalni zavod za socialno varstvo), София.

4.

Pomoči ob smrti:

Национален осигурителен институт (Nacionalni zavod za socialno varstvo), София.

5.

Dajatve za brezposelnost:

Национален осигурителен институт (Nacionalni zavod za socialno varstvo), София.

6.

Družinske dajatve:

Агенция за социално подпомагане (Agencija za socialno pomoč), София.“,

(ii)

naslovi „B. ČEŠKA“, „C. DANSKA“, „D. NEMČIJA“, „E. ESTONIJA“, „F. GRČIJA“, „G. ŠPANIJA“, „H. FRANCIJA“, „I. IRSKA“, „J. ITALIJA“, „K. CIPER“, „L. LATVIJA“, „M. LITVA“, „N. LUKSEMBURG“, „O. MADŽARSKA“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKA“, „R. AVSTRIJA“, „S. POLJSKA“, „T. PORTUGALSKA“, „U. SLOVENIJA“, „V. SLOVAŠKA“, „W. FINSKA“, „X. ŠVEDSKA“, „Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO“ se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo „C. ČEŠKA“, „D. DANSKA“, „E. NEMČIJA“, „F. ESTONIJA“, „G. GRČIJA“, „H. ŠPANIJA“, „I. FRANCIJA“, „J. IRSKA“, „K. ITALIJA“, „L. CIPER“, „M. LATVIJA“, „N. LITVA“, „O. LUKSEMBURG“, „P. MADŽARSKA“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKA“, „S. AVSTRIJA“, „T. POLJSKA“, „U. PORTUGALSKA“, „W. SLOVENIJA“, „X. SLOVAŠKA“, „Y. FINSKA“, „Z. ŠVEDSKA“, „AA. ZDRUŽENO KRALJESTVO“,

(iii)

za vnosom pod naslovom „U. PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„V.   ROMUNIJA

1.

Storitve:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Nacionalni zavod za zdravstveno zavarovanje), Bucureşti.

2.   Denarne dajatve:

(a)

za bolezen in materinstvo:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Nacionalni zavod za zdravstveno zavarovanje), Bucureşti;

(b)

invalidske, starostne pokojnine, pokojnine preživelih oseb in pomoči ob smrti:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nacionalni zavod za pokojnine in druge pravice do socialnega zavarovanja), Bucureşti;

(c)

nesreče pri delu in poklicne bolezni:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nacionalni zavod za pokojnine in druge pravice do socialnega zavarovanja), Bucureşti;

(d)

dajatve za brezposelnost:

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Nacionalna agencija za zaposlovanje), Bucureşti;

(e)

družinske dajatve:

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministrstvo za delo, socialno solidarnost in družino), Bucureşti.“;

(e)

V Prilogi 5 „Izvedbene določbe dvostranskih konvencij, ki ostajajo v veljavi (členi 4(5), 5, 53(3), 104, 105(2), 116, 121 in 122 izvedbene uredbe)“ se spremeni naslednje:

(i)

pred vnosom pod naslovom „1. BELGIJA — ČEŠKA“ se vstavi naslednje:

„1.   BELGIJA — BOLGARIJA

Ni konvencije.“,

(ii)

oštevilčenje naslova „BELGIJA — ČEŠKA“ se spremeni iz „1“ v „2“ in naslednji naslovi se preštevilčijo kot sledi:

„3.

BELGIJA — DANSKA“

„4.

BELGIJA — NEMČIJA“

„5.

BELGIJA — ESTONIJA“

„6.

BELGIJA — GRČIJA“

„7.

BELGIJA — ŠPANIJA“

„8.

BELGIJA — FRANCIJA“

„9.

BELGIJA — IRSKA“

„10.

BELGIJA — ITALIJA“

„11.

BELGIJA — CIPER“

„12.

BELGIJA — LATVIJA“

„13.

BELGIJA — LITVA“

„14.

BELGIJA — LUKSEMBURG“

„15.

BELGIJA — MADŽARSKA“

„16.

BELGIJA — MALTA“

„17.

BELGIJA — NIZOZEMSKA“

„18.

BELGIJA — AVSTRIJA“

„19.

BELGIJA — POLJSKA“

„20.

BELGIJA — PORTUGALSKA“,

(iii)

za vnosom pod naslovom „20. BELGIJA — PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„21.   BELGIJA — ROMUNIJA

Ni konvencije.“,

(iv)

oštevilčenje naslova „BELGIJA — SLOVENIJA“ se spremeni iz „20“ v „22“ in naslednji naslovi se preštevilčijo kot sledi:

„23.

BELGIJA — SLOVAŠKA“

„24.

BELGIJA — FINSKA“

„25.

BELGIJA — ŠVEDSKA“

„26.

BELGIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“,

(v)

za zadnjim vnosom pod naslovom „26. BELGIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“ se vstavi naslednje:

„27.   BOLGARIJA — ČEŠKA

Člen 29(1) in (3) Sporazuma z dne 25. novembra 1998 in člen 5(4) Upravnega dogovora z dne 30. novembra 1999 o odpovedi povračila stroškov upravnih preverjanj in zdravniških pregledov.

28.   BOLGARIJA — DANSKA

Ni konvencije.

29.   BOLGARIJA — NEMČIJA

Členi 8 do 9 Upravnega dogovora o izvajanju Konvencije o socialni varnosti z dne 17. decembra 1997 na področju pokojnin.

30.   BOLGARIJA — ESTONIJA

Ni konvencije.

31.   BOLGARIJA — GRČIJA

Ni konvencije.

32.   BOLGARIJA — ŠPANIJA

Jih ni.

33.   BOLGARIJA — FRANCIJA

Ni konvencije.

34.   BOLGARIJA — IRSKA

Ni konvencije.

35.   BOLGARIJA — ITALIJA

Ni konvencije.

36.   BOLGARIJA — CIPER

Ni konvencije.

37.   BOLGARIJA — LATVIJA

Ni konvencije.

38.   BOLGARIJA — LITVA

Ni konvencije.

39.   BOLGARIJA — LUKSEMBURG

Jih ni.

40.   BOLGARIJA — MADŽARSKA

Jih ni.

41.   BOLGARIJA — MALTA

Ni konvencije.

42.   BOLGARIJA — NIZOZEMSKA

Jih ni.

43.   BOLGARIJA — AVSTRIJA

Jih ni.

44.   BOLGARIJA — POLJSKA

Jih ni.

45.   BOLGARIJA — PORTUGALSKA

Ni konvencije.

46.   BOLGARIJA — ROMUNIJA

Jih ni.

47.   BOLGARIJA — SLOVENIJA

Jih ni.

48.   BOLGARIJA — SLOVAŠKA

Člen 9(1) Upravnega dogovora o izvajanju Konvencije o socialni varnosti z dne 30. maja 2001.

49.   BOLGARIJA — FINSKA

Ni konvencije.

50.   BOLGARIJA — ŠVEDSKA

Ni konvencije.

51.   BOLGARIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni.“;

(vi)

oštevilčenje naslova „ČEŠKA — DANSKA“ se spremeni iz „25“ v „52“ in naslednji naslovi se preštevilčijo kot sledi:

„53.

ČEŠKA — NEMČIJA“

„54.

ČEŠKA — ESTONIJA“

„55.

ČEŠKA — GRČIJA“

„56.

ČEŠKA — ŠPANIJA“

„57.

ČEŠKA — FRANCIJA“

„58.

ČEŠKA — IRSKA“

„59.

ČEŠKA — ITALIJA“

„60.

ČEŠKA — CIPER“

„61.

ČEŠKA — LATVIJA“

„62.

ČEŠKA — LITVA“

„63.

ČEŠKA — LUKSEMBURG“

„64.

ČEŠKA — MADŽARSKA“

„65.

ČEŠKA — MALTA“

„66.

ČEŠKA — NIZOZEMSKA“

„67.

ČEŠKA — AVSTRIJA“

„68.

ČEŠKA — POLJSKA“

„69.

ČEŠKA — PORTUGALSKA“,

(vii)

za besedama „Ni konvencije.“ pod naslovom „69. ČEŠKA — PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„70.   ČEŠKA — ROMUNIJA

Jih ni.“,

(viii)

oštevilčenje naslova „ČEŠKA — SLOVENIJA“ se spremeni iz „43“ v „71“ in naslednji naslovi se preštevilčijo kot sledi:

„72.

ČEŠKA — SLOVAŠKA“

„73.

ČEŠKA — FINSKA“

„74.

ČEŠKA — ŠVEDSKA“

„75.

ČEŠKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“

„76.

DANSKA — NEMČIJA“

„77.

DANSKA — ESTONIJA“

„78.

DANSKA — GRČIJA“

„79.

DANSKA — ŠPANIJA“

„80.

DANSKA — FRANCIJA“

„81.

DANSKA — IRSKA“

„82.

DANSKA — ITALIJA“

„83.

DANSKA — CIPER“

„84.

DANSKA — LATVIJA“

„85.

DANSKA — LITVA“

„86.

DANSKA — LUKSEMBURG“

„87.

DANSKA — MADŽARSKA“

„88.

DANSKA — MALTA“

„89.

DANSKA — NIZOZEMSKA“

„90.

DANSKA — AVSTRIJA“

„91.

DANSKA — POLJSKA“

„92.

DANSKA — PORTUGALSKA“,

(ix)

za vnosom pod naslovom „92. DANSKA — PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„93.   DANSKA — ROMUNIJA

Ni konvencije.“,

(x)

oštevilčenje naslova „DANSKA — SLOVENIJA“ se spremeni iz „65“ v „94“ in naslednji naslovi se preštevilčijo kot sledi:

„95.

DANSKA — SLOVAŠKA“

„96.

DANSKA — FINSKA“

„97.

DANSKA — ŠVEDSKA“

„98.

DANSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“

„99.

NEMČIJA — ESTONIJA“

„100.

NEMČIJA — GRČIJA“

„101.

NEMČIJA — ŠPANIJA“

„102.

NEMČIJA — FRANCIJA“

„103.

NEMČIJA — IRSKA“

„104.

NEMČIJA — ITALIJA“

„105.

NEMČIJA — CIPER“

„106.

NEMČIJA — LATVIJA“

„107.

NEMČIJA — LITVA“

„108.

NEMČIJA — LUKSEMBURG“

„109.

NEMČIJA — MADŽARSKA“

„110.

NEMČIJA — MALTA“

„111.

NEMČIJA — NIZOZEMSKA“

„112.

NEMČIJA — AVSTRIJA“

„113.

NEMČIJA — POLJSKA“

„114.

NEMČIJA — PORTUGALSKA“,

(xi)

za vnosom pod naslovom „114. NEMČIJA — PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„115.   NEMČIJA — ROMUNIJA

Jih ni.“,

(xii)

oštevilčenje naslova „NEMČIJA — SLOVENIJA“ se spremeni iz „86“ v „116“ in naslednji naslovi se preštevilčijo kot sledi:

„117.

NEMČIJA — SLOVAŠKA“

„118.

NEMČIJA — FINSKA“

„119.

NEMČIJA — ŠVEDSKA“

„120.

NEMČIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“

„121.

ESTONIJA — GRČIJA“

„122.

ESTONIJA — ŠPANIJA“

„123.

ESTONIJA — FRANCIJA“

„124.

ESTONIJA — IRSKA“

„125.

ESTONIJA — ITALIJA“

„126.

ESTONIJA — CIPER“

„127.

ESTONIJA — LATVIJA“

„128.

ESTONIJA — LITVA“

„129.

ESTONIJA — LUKSEMBURG“

„130.

ESTONIJA — MADŽARSKA“

„131.

ESTONIJA — MALTA“

„132.

ESTONIJA — NIZOZEMSKA“

„133.

ESTONIJA — AVSTRIJA“

„134.

ESTONIJA — POLJSKA“

„135.

ESTONIJA — PORTUGALSKA“,

(xiii)

za besedama „Ni konvencije.“ pod naslovom „135. ESTONIJA — PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„136.   ESTONIJA — ROMUNIJA

Ni konvencije.“,

(xiv)

oštevilčenje naslova „ESTONIJA — SLOVENIJA“ se spremeni iz „106“ v „137“ in naslednji naslovi se preštevilčijo kot sledi:

„138.

ESTONIJA — SLOVAŠKA“

„139.

ESTONIJA — FINSKA“

„140.

ESTONIJA — ŠVEDSKA“

„141.

ESTONIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“

„142.

GRČIJA — ŠPANIJA“

„143.

GRČIJA — FRANCIJA“

„144.

GRČIJA — IRSKA“

„145.

GRČIJA — ITALIJA“

„146.

GRČIJA — CIPER“

„147.

GRČIJA — LATVIJA“

„148.

GRČIJA — LITVA“

„149.

GRČIJA — LUKSEMBURG“

„150.

GRČIJA — MADŽARSKA“

„151.

GRČIJA — MALTA“

„152.

GRČIJA — NIZOZEMSKA“

„153.

GRČIJA — AVSTRIJA“

„154.

GRČIJA — POLJSKA“

„155.

GRČIJA — PORTUGALSKA“,

(xv)

za besedami „Se ne uporablja.“ pod naslovom „155. GRČIJA — PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„156.   GRČIJA — ROMUNIJA

Jih ni.“,

(xvi)

oštevilčenje naslova „GRČIJA — SLOVENIJA“ se spremeni iz „125“ v „157“ in naslednji naslovi se preštevilčijo kot sledi:

„158.

GRČIJA — SLOVAŠKA“

„159.

GRČIJA — FINSKA“

„160.

GRČIJA — ŠVEDSKA“

„161.

GRČIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“

„162.

ŠPANIJA — FRANCIJA“

„163.

ŠPANIJA — IRSKA“

„164.

ŠPANIJA — ITALIJA“

„165.

ŠPANIJA — CIPER“

„166.

ŠPANIJA — LATVIJA“

„167.

ŠPANIJA — LITVA“

„168.

ŠPANIJA — LUKSEMBURG“

„169.

ŠPANIJA — MADŽARSKA“

„170.

ŠPANIJA — MALTA“

„171.

ŠPANIJA — NIZOZEMSKA“

„172.

ŠPANIJA — AVSTRIJA“

„173.

ŠPANIJA — POLJSKA“

„174.

ŠPANIJA — PORTUGALSKA“,

(xvii)

za zadnjim vnosom pod naslovom „174. ŠPANIJA — PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„175.   ŠPANIJA — ROMUNIJA

Jih ni.“;

(xviii)

oštevilčenje naslova „ŠPANIJA — SLOVENIJA“ se spremeni iz „143“ v „176“ in naslednji naslovi se preštevilčijo kot sledi:

„177.

ŠPANIJA — SLOVAŠKA“

„178.

ŠPANIJA — FINSKA“

„179.

ŠPANIJA — ŠVEDSKA“

„180.

ŠPANIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“

„181.

FRANCIJA — IRSKA“

„182.

FRANCIJA — ITALIJA“

„183.

FRANCIJA — CIPER“

„184.

FRANCIJA — LATVIJA“

„185.

FRANCIJA — LITVA“

„186.

FRANCIJA — LUKSEMBURG“

„187.

FRANCIJA — MADŽARSKA“

„188.

FRANCIJA — MALTA“

„189.

FRANCIJA — NIZOZEMSKA“

„190.

FRANCIJA — AVSTRIJA“

„191.

FRANCIJA — POLJSKA“

„192.

FRANCIJA — PORTUGALSKA“,

(xix)

za vnosom pod naslovom „192. FRANCIJA — PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„193.   FRANCIJA — ROMUNIJA

Jih ni.“,

(xx)

oštevilčenje naslova „FRANCIJA — SLOVENIJA“ se spremeni iz „160“ v „194“ in naslednji naslovi se preštevilčijo kot sledi:

„195.

FRANCIJA — SLOVAŠKA“

„196.

FRANCIJA — FINSKA“

„197.

FRANCIJA — ŠVEDSKA“

„198.

FRANCIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“

„199.

IRSKA — ITALIJA“

„200.

IRSKA — CIPER“

„201.

IRSKA — LATVIJA“

„202.

IRSKA — LITVA“

„203.

IRSKA — LUKSEMBURG“

„204.

IRSKA — MADŽARSKA“

„205.

IRSKA — MALTA“

„206.

IRSKA — NIZOZEMSKA“

„207.

IRSKA — AVSTRIJA“

„208.

IRSKA — POLJSKA“

„209.

IRSKA — PORTUGALSKA“,

(xxi)

za besedami „Se ne uporablja.“ pod naslovom „209. IRSKA — PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„210.   IRSKA — ROMUNIJA

Ni konvencije.“,

(xxii)

oštevilčenje naslova „IRSKA — SLOVENIJA“ se spremeni iz „176“ v „211“ in naslednji naslovi se preštevilčijo kot sledi:

„212.

IRSKA — SLOVAŠKA“

„213.

IRSKA — FINSKA“

„214.

IRSKA — ŠVEDSKA“

„215.

IRSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“

„216.

ITALIJA — CIPER“

„217.

ITALIJA — LATVIJA“

„218.

ITALIJA — LITVA“

„219.

ITALIJA — LUKSEMBURG“

„220.

ITALIJA — MADŽARSKA“

„221.

ITALIJA — MALTA“

„222.

ITALIJA — NIZOZEMSKA“

„223.

ITALIJA — AVSTRIJA“

„224.

ITALIJA — POLJSKA“

„225.

ITALIJA — PORTUGALSKA“,

(xxiii)

za besedami „Se ne uporablja.“ pod naslovom „225. ITALIJA — PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„226.   ITALIJA — ROMUNIJA

Ni konvencije.“,

(xxiv)

oštevilčenje naslova „ITALIJA — SLOVENIJA“ se spremeni iz „191“ v „227“ in naslednji naslovi se preštevilčijo kot sledi:

„228.

ITALIJA — SLOVAŠKA“

„229.

ITALIJA — FINSKA“

„230.

ITALIJA — ŠVEDSKA“

„231.

ITALIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“

„232.

CIPER — LATVIJA“

„233.

CIPER — LITVA“

„234.

CIPER — LUKSEMBURG“

„235.

CIPER — MADŽARSKA“

„236.

CIPER — MALTA“

„237.

CIPER — NIZOZEMSKA“

„238.

CIPER — AVSTRIJA“

„239.

CIPER — POLJSKA“

„240.

CIPER — PORTUGALSKA“,

(xxv)

za besedama „Ni konvencije.“ pod naslovom „240. CIPER — PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„241.   CIPER — ROMUNIJA

Ni konvencije.“,

(xxvi)

oštevilčenje naslova „CIPER — SLOVENIJA“ se spremeni iz „205“ v „242“ in naslednji naslovi se preštevilčijo kot sledi:

„243.

CIPER — SLOVAŠKA“

„244.

CIPER — FINSKA“

„245.

CIPER — ŠVEDSKA“

„246.

CIPER — ZDRUŽENO KRALJESTVO“

„247.

LATVIJA — LITVA“

„248.

LATVIJA — LUKSEMBURG“

„249.

LATVIJA — MADŽARSKA“

„250.

LATVIJA — MALTA“

„251.

LATVIJA — NIZOZEMSKA“

„252.

LATVIJA — AVSTRIJA“

„253.

LATVIJA — POLJSKA“

„254.

LATVIJA — PORTUGALSKA“,

(xxvii)

za besedama „Ni konvencije.“ pod naslovom „254. LATVIJA — PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„255.   LATVIJA — ROMUNIJA

Ni konvencije.“,

(xxviii)

oštevilčenje naslova „LATVIJA — SLOVENIJA“ se spremeni iz „218“ v „256“ in naslednji naslovi se preštevilčijo kot sledi:

„257.

LATVIJA — SLOVAŠKA“

„258.

LATVIJA — FINSKA“

„259.

LATVIJA — ŠVEDSKA“

„260.

LATVIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“

„261.

LITVA — LUKSEMBURG“

„262.

LITVA — MADŽARSKA“

„263.

LITVA — MALTA“

„264.

LITVA — NIZOZEMSKA“

„265.

LITVA — AVSTRIJA“

„266.

LITVA — POLJSKA“

„267.

LITVA — PORTUGALSKA“,

(xxix)

za besedama „Ni konvencije.“ pod naslovom „267. LITVA — PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„268.   LITVA — ROMUNIJA

Ni konvencije.“,

(xxx)

oštevilčenje naslova „LITVA — SLOVENIJA“ se spremeni iz „230“ v „269“ in naslednji naslovi se preštevilčijo kot sledi:

„270.

LITVA — SLOVAŠKA“

„271.

LITVA — FINSKA“

„272.

LITVA — ŠVEDSKA“

„273.

LITVA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“

„274.

LUKSEMBURG — MADŽARSKA“

„275.

LUKSEMBURG — MALTA“

„276.

LUKSEMBURG — NIZOZEMSKA“

„277.

LUKSEMBURG — AVSTRIJA“

„278.

LUKSEMBURG — POLJSKA“

„279.

LUKSEMBURG — PORTUGALSKA“,

(xxxi)

za vnosom pod naslovom „279. LUKSEMBURG — PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„280.   LUKSEMBURG — ROMUNIJA

Jih ni.“,

(xxxii)

oštevilčenje naslova „LUKSEMBURG — SLOVENIJA“ se spremeni iz „241“ v „281“ in naslednji naslovi se preštevilčijo kot sledi:

„282.

LUKSEMBURG — SLOVAŠKA“

„283.

LUKSEMBURG — FINSKA“

„284.

LUKSEMBURG — ŠVEDSKA“

„285.

LUKSEMBURG — ZDRUŽENO KRALJESTVO“

„286.

MADŽARSKA — MALTA“

„287.

MADŽARSKA — NIZOZEMSKA“

„288.

MADŽARSKA — AVSTRIJA“

„289.

MADŽARSKA — POLJSKA“

„290.

MADŽARSKA — PORTUGALSKA“,

(xxxiii)

za besedama „Ni konvencije.“ pod naslovom „290. MADŽARSKA — PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„291.   MADŽARSKA — ROMUNIJA

Jih ni.“,

(xxxiv)

oštevilčenje naslova „MADŽARSKA — SLOVENIJA“ se spremeni iz „251“ v „292“ in naslednji naslovi se preštevilčijo kot sledi:

„293.

MADŽARSKA — SLOVAŠKA“

„294.

MADŽARSKA — FINSKA“

„295.

MADŽARSKA — ŠVEDSKA“

„296.

MADŽARSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“

„297.

MALTA — NIZOZEMSKA“

„298.

MALTA — AVSTRIJA“

„299.

MALTA — POLJSKA“

„300.

MALTA — PORTUGALSKA“,

(xxxv)

za besedama „Ni konvencije.“ pod naslovom „300. MALTA — PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„301.   MALTA — ROMUNIJA

Ni konvencije.“,

(xxxvi)

oštevilčenje naslova „MALTA — SLOVENIJA“ se spremeni iz „260“ v „302“ in naslednji naslovi se preštevilčijo kot sledi:

„303.

MALTA — SLOVAŠKA“

„304.

MALTA — FINSKA“

„305.

MALTA — ŠVEDSKA“

„306.

MALTA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“

„307.

NIZOZEMSKA — AVSTRIJA“

„308.

NIZOZEMSKA — POLJSKA“

„309.

NIZOZEMSKA — PORTUGALSKA“,

(xxxvii)

za vnosom pod naslovom „309. NIZOZEMSKA — PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„310.   NIZOZEMSKA — ROMUNIJA

Jih ni.“,

(xxxviii)

oštevilčenje naslova „NIZOZEMSKA — SLOVENIJA“ se spremeni iz „268“ v „311“ in naslednji naslovi se preštevilčijo kot sledi:

„312.

NIZOZEMSKA — SLOVAŠKA“

„313.

NIZOZEMSKA — FINSKA“

„314.

NIZOZEMSKA — ŠVEDSKA“

„315.

NIZOZEMSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“

„316.

AVSTRIJA — POLJSKA“

„317.

AVSTRIJA — PORTUGALSKA“,

(xxxix)

za vnosom pod naslovom „317. AVSTRIJA — PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„318.   AVSTRIJA — ROMUNIJA

Jih ni.“,

(xl)

oštevilčenje naslova „AVSTRIJA — SLOVENIJA“ se spremeni iz „275“ v „319“ in naslednji naslovi se preštevilčijo kot sledi:

„320.

AVSTRIJA — SLOVAŠKA“

„321.

AVSTRIJA — FINSKA“

„322.

AVSTRIJA — ŠVEDSKA“

„323.

AVSTRIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“

„324.

POLJSKA — PORTUGALSKA“,

(xli)

za besedama „Ni konvencije.“ pod naslovom „324. POLJSKA — PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„325.   POLJSKA — ROMUNIJA

Ni konvencije.“,

(xlii)

oštevilčenje naslova „POLJSKA — SLOVENIJA“ se spremeni iz „281“ v „326“ in naslednji naslovi se preštevilčijo kot sledi:

„327.

POLJSKA — SLOVAŠKA“

„328.

POLJSKA — FINSKA“

„329.

POLJSKA — ŠVEDSKA“

„330.

POLJSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“,

(xliii)

za besedama „Jih ni.“ pod naslovom „330. POLJSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“ se vstavi naslednje:

„331.   PORTUGALSKA — ROMUNIJA

Ni konvencije.“,

(xliv)

oštevilčenje naslova „PORTUGALSKA — SLOVENIJA“ se spremeni iz „286“ v „332“ in naslednji naslovi se preštevilčijo kot sledi:

„333.

PORTUGALSKA — SLOVAŠKA“

„334.

PORTUGALSKA — FINSKA“

„335.

PORTUGALSKA — ŠVEDSKA“

„336.

PORTUGALSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“,

(xlv)

za zadnjim vnosom pod naslovom „336. PORTUGALSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“ se vstavi naslednje:

„337.   ROMUNIJA — SLOVENIJA

Jih ni.

338.   ROMUNIJA — SLOVAŠKA

Jih ni.

339.   ROMUNIJA — FINSKA

Ni konvencije.

340.   ROMUNIJA — ŠVEDSKA

Ni konvencije.

341.   ROMUNIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO

Jih ni.“,

(xlvi)

oštevilčenje naslova „SLOVENIJA — SLOVAŠKA“ se spremeni iz „291“ v „342“ in naslednji naslovi se preštevilčijo kot sledi:

„343.

SLOVENIJA — FINSKA“

„344.

SLOVENIJA — ŠVEDSKA“

„345.

SLOVENIJA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“

„346.

SLOVAŠKA — FINSKA“

„347.

SLOVAŠKA — ŠVEDSKA“

„348.

SLOVAŠKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“

„349.

FINSKA — ŠVEDSKA“

„350.

FINSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“

„351.

ŠVEDSKA — ZDRUŽENO KRALJESTVO“;

(f)

V Prilogi 6 „Postopek za izplačilo dajatev (členi 4(6), 53(1) in 122 izvedbene uredbe)“ se spremeni kot sledi:

(i)

za zadnjim vnosom pod naslovom „A. BELGIJA“ se vstavi naslednje:

„B.   BOLGARIJA

1.

urejanje zadev z Belgijo, Češko, Dansko, Estonijo, Grčijo, Španijo, Francijo, Irsko, Italijo, Latvijo, Luksemburgom, Madžarsko, Malto, Nizozemsko, Avstrijo, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Slovenijo, Slovaško, Finsko, Švedsko in Združenim kraljestvom: neposredno izplačilo.

2.

urejanje zadev z Nemčijo, Ciprom in Litvo: izplačilo preko organov za zvezo.“,

(ii)

naslovi „B. ČEŠKA“, „C. DANSKA“, „D. NEMČIJA“, „E. ESTONIJA“, „F. GRČIJA“, „G. ŠPANIJA“, „H. FRANCIJA“, „I. IRSKA“, „J. ITALIJA“, „K. CIPER“, „L. LATVIJA“, „M. LITVA“, „N. LUKSEMBURG“, „O. MADŽARSKA“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKA“, „R. AVSTRIJA“, „S. POLJSKA“, „T. PORTUGALSKA“, „U. SLOVENIJA“, „V. SLOVAŠKA“, „W. FINSKA“, „X. ŠVEDSKA“, „Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO“ se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo „C. ČEŠKA“, „D. DANSKA“, „E. NEMČIJA“, „F. ESTONIJA“, „G. GRČIJA“, „H. ŠPANIJA“, „I. FRANCIJA“, „J. IRSKA“, „K. ITALIJA“, „L. CIPER“, „M. LATVIJA“, „N. LITVA“, „O. LUKSEMBURG“, „P. MADŽARSKA“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKA“, „S. AVSTRIJA“, „T. POLJSKA“, „U. PORTUGALSKA“, „W. SLOVENIJA“, „X. SLOVAŠKA“, „Y. FINSKA“, „Z. ŠVEDSKA“, „AA. ZDRUŽENO KRALJESTVO“,

(iii)

Oddelek „E. NEMČIJA“ se spremeni kot sledi:

(a)

v točkah 1(b) in 2(b) se pred besedo „Nizozemsko“ vstavita besedi „Bolgarijo in“,

(b)

v točki 4(b) se za besedo „Belgijo“ vstavi beseda „Bolgarijo“,

(iv)

za vnosom pod naslovom „U. PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„V.   ROMUNIJA

Neposredno izplačilo.“;

(g)

V Prilogi 7 „Banke (členi 4(7), 55(3) in 122 izvedbene uredbe)“ se spremeni naslednje:

(i)

za besedama „Jih ni.“ pod naslovom „A. BELGIJA“ se vstavi naslednje:

„B.   BOLGARIJA

Булбанк (Bulbank), София.“,

(ii)

naslovi „B. ČEŠKA“, „C. DANSKA“, „D. NEMČIJA“, „E. ESTONIJA“, „F. GRČIJA“, „G. ŠPANIJA“, „H. FRANCIJA“, „I. IRSKA“, „J. ITALIJA“, „K. CIPER“, „L. LATVIJA“, „M. LITVA“, „N. LUKSEMBURG“, „O. MADŽARSKA“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKA“, „R. AVSTRIJA“, „S. POLJSKA“, „T. PORTUGALSKA“, „U. SLOVENIJA“, „V. SLOVAŠKA“, „W. FINSKA“, „X. ŠVEDSKA“, „Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO“ se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo „C. ČEŠKA“, „D. DANSKA“, „E. NEMČIJA“, „F. ESTONIJA“, „G. GRČIJA“, „H. ŠPANIJA“, „I. FRANCIJA“, „J. IRSKA“, „K. ITALIJA“, „L. CIPER“, „M. LATVIJA“, „N. LITVA“, „O. LUKSEMBURG“, „P. MADŽARSKA“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKA“, „S. AVSTRIJA“, „T. POLJSKA“, „U. PORTUGALSKA“, „W. SLOVENIJA“, „X. SLOVAŠKA“, „Y. FINSKA“, „Z. ŠVEDSKA“, „AA. ZDRUŽENO KRALJESTVO“,

(iii)

za vnosom pod naslovom „U. Portugalska“ se vstavi naslednje:

„V.   ROMUNIJA

Banca Naţională a României (Romunska nacionalna banka), Bucureşti.“;

(h)

Priloga 8 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA 8 (B) (12) (13)

DODELJEVANJE DRUŽINSKIH DAJATEV

(Členi 4(8), 10a(d ) in 122 izvedbene uredbe)

Člen 10a(d) izvedbene uredbe se uporablja za:

A.   Zaposlene osebe in samozaposlene osebe

(a)

z referenčnim obdobjem enega koledarskega meseca pri urejanju zadev med:

Belgijo in Bolgarijo,

Belgijo in Češko,

Belgijo in Nemčijo,

Belgijo in Grčijo,

Belgijo in Španijo,

Belgijo in Francijo,

Belgijo in Irsko,

Belgijo in Litvo,

Belgijo in Luksemburgom,

Belgijo in Avstrijo,

Belgijo in Poljsko,

Belgijo in Portugalsko,

Belgijo in Romunijo,

Belgijo in Slovaško,

Belgijo in Finsko,

Belgijo in Švedsko,

Belgijo in Združenim kraljestvom,

Bolgarijo in Češko,

Bolgarijo in Nemčijo,

Bolgarijo in Estonijo,

Bolgarijo in Grčijo,

Bolgarijo in Španijo,

Bolgarijo in Francijo,

Bolgarijo in Irsko,

Bolgarijo in Ciprom,

Bolgarijo in Latvijo,

Bolgarijo in Litvo,

Bolgarijo in Luksemburgom,

Bolgarijo in Madžarsko,

Bolgarijo in Malto,

Bolgarijo in Nizozemsko,

Bolgarijo in Avstrijo,

Bolgarijo in Poljsko,

Bolgarijo in Portugalsko,

Bolgarijo in Romunijo,

Bolgarijo in Slovaško,

Bolgarijo in Finsko,

Bolgarijo in Švedsko,

Bolgarijo in Združenim kraljestvom,

Češko in Dansko,

Češko in Nemčijo,

Češko in Grčijo,

Češko in Španijo,

Češko in Francijo,

Češko in Irsko,

Češko in Latvijo,

Češko in Litvo,

Češko in Luksemburgom,

Češko in Madžarsko,

Češko in Malto,

Češko in Nizozemsko,

Češko in Avstrijo,

Češko in Poljsko,

Češko in Portugalsko,

Češko in Romunijo,

Češko in Slovenijo,

Češko in Slovaško,

Češko in Finsko,

Češko in Švedsko,

Češko in Združenim kraljestvom,

Dansko in Litvo,

Dansko in Poljsko,

Dansko in Slovaško,

Nemčijo in Grčijo,

Nemčijo in Španijo,

Nemčijo in Francijo,

Nemčijo in Irsko,

Nemčijo in Litvo,

Nemčijo in Luksemburgom,

Nemčijo in Avstrijo,

Nemčijo in Poljsko,

Nemčijo in Romunijo,

Nemčijo in Slovaško,

Nemčijo in Finsko,

Nemčijo in Švedsko,

Nemčijo in Združenim kraljestvom,

Estonijo in Romunijo,

Grčijo in Litvo,

Grčijo in Poljsko,

Grčijo in Romunijo,

Grčijo in Slovaško,

Španijo in Litvo,

Španijo in Avstrijo,

Španijo in Poljsko,

Španijo in Romunijo,

Španijo in Slovenijo,

Španijo in Slovaško,

Španijo in Finsko,

Španijo in Švedsko,

Francijo in Litvo,

Francijo in Luksemburgom,

Francijo in Avstrijo,

Francijo in Poljsko,

Francijo in Portugalsko,

Francijo in Romunijo,

Francijo in Slovenijo,

Francijo in Slovaško

Francijo in Finsko,

Francijo in Švedsko,

Irsko in Litvo,

Irsko in Avstrijo,

Irsko in Poljsko,

Irsko in Portugalsko,

Irsko in Romunijo,

Irsko in Slovaško,

Irsko in Švedsko,

Latvijo in Litvo,

Latvijo in Luksemburgom,

Latvijo in Madžarsko,

Latvijo in Poljsko,

Latvijo in Romunijo,

Latvijo in Slovenijo,

Latvijo in Slovaško,

Latvijo in Finsko,

Litvo in Luksemburgom,

Litvo in Madžarsko,

Litvo in Nizozemsko,

Litvo in Avstrijo,

Litvo in Portugalsko,

Litvo in Romunijo,

Litvo in Slovenijo,

Litvo in Slovaško,

Litvo in Finsko,

Litvo in Švedsko,

Litvo in Združenim kraljestvom,

Luksemburgom in Avstrijo,

Luksemburgom in Poljsko,

Luksemburgom in Portugalsko,

Luksemburgom in Romunijo,

Luksemburgom in Slovenijo,

Luksemburgom in Slovaško,

Luksemburgom in Finsko,

Luksemburgom in Švedsko,

Madžarsko in Avstrijo,

Madžarsko in Poljsko,

Madžarsko in Romunijo,

Madžarsko in Slovenijo,

Madžarsko in Slovaško,

Malto in Romunijo,

Malto in Slovaško,

Nizozemsko in Avstrijo,

Nizozemsko in Poljsko,

Nizozemsko in Romunijo,

Nizozemsko in Slovaško,

Nizozemsko in Finsko,

Nizozemsko in Švedsko,

Avstrijo in Poljsko,

Avstrijo in Portugalsko,

Avstrijo in Romunijo,

Avstrijo in Slovenijo,

Avstrijo in Slovaško,

Avstrijo in Finsko,

Avstrijo in Švedsko,

Avstrijo in Združenim kraljestvom,

Poljsko in Portugalsko,

Poljsko in Romunijo,

Poljsko in Slovenijo,

Poljsko in Slovaško,

Poljsko in Finsko,

Poljsko in Švedsko,

Poljsko in Združenim kraljestvom,

Portugalsko in Romunijo,

Portugalsko in Slovenijo,

Portugalsko in Slovaško,

Portugalsko in Finsko,

Portugalsko in Švedsko,

Portugalsko in Združenim kraljestvom,

Romunijo in Slovenijo,

Romunijo in Slovaško,

Romunijo in Finsko,

Romunijo in Švedsko,

Romunijo in Združenim kraljestvom,

Slovenijo in Slovaško,

Slovenijo in Finsko,

Slovenijo in Združenim kraljestvom,

Slovaško in Finsko,

Slovaško in Švedsko,

Slovaško in Združenim kraljestvom,

Finsko in Švedsko,

Finsko in Združenim kraljestvom,

Švedsko in Združenim kraljestvom;

(b)

z referenčnim obdobjem četrt koledarskega leta pri urejanju zadev med:

Dansko in Nemčijo,

Nizozemsko in Dansko, Nemčijo, Francijo, Luksemburgom, Portugalsko.

B.   Samozaposlene osebe

Z referenčnim obdobjem četrt koledarskega leta pri urejanju zadev med:

Belgijo in Nizozemsko.

C.   Zaposlene osebe

Z referenčnim obdobjem enega koledarskega meseca pri urejanju zadev med:

Belgijo in Nizozemsko.“;

(i)

V Prilogi 9 „Izračun povprečnih letnih stroškov storitev (členi 4(9), 94(3)(a) in 95(3)(a) izvedbene uredbe)“ se spremeni naslednje:

(i)

za vnosom pod naslovom „A. BELGIJA“ se vstavi naslednje:

„B.   BOLGARIJA

Povprečni letni stroški storitev se izračunajo upoštevajoč storitve, ki jih krije Nacionalni sklad za zdravstveno zavarovanje v skladu z Zakonom o zdravstvenem zavarovanju.“;

(ii)

naslovi „B. ČEŠKA“, „C. DANSKA“, „D. NEMČIJA“, „E. ESTONIJA“, „F. GRČIJA“, „G. ŠPANIJA“, „H. FRANCIJA“, „I. IRSKA“, „J. ITALIJA“, „K. CIPER“, „L. LATVIJA“, „M. LITVA“, „N. LUKSEMBURG“, „O. MADŽARSKA“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKA“, „R. AVSTRIJA“, „S. POLJSKA“, „T. PORTUGALSKA“, „U. SLOVENIJA“, „V. SLOVAŠKA“, „W. FINSKA“, „X. ŠVEDSKA“, „Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO“ se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo „C. ČEŠKA“, „D. DANSKA“, „E. NEMČIJA“, „F. ESTONIJA“, „G. GRČIJA“, „H. ŠPANIJA“, „I. FRANCIJA“, „J. IRSKA“, „K. ITALIJA“, „L. CIPER“, „M. LATVIJA“, „N. LITVA“, „O. LUKSEMBURG“, „P. MADŽARSKA“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKA“, „S. AVSTRIJA“, „T. POLJSKA“, „U. PORTUGALSKA“, „W. SLOVENIJA“, „X. SLOVAŠKA“, „Y. FINSKA“, „Z. ŠVEDSKA“, „AA. ZDRUŽENO KRALJESTVO“,

(iii)

za vnosom pod naslovom „U. PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„V.   ROMUNIJA

Povprečni letni stroški storitev se izračunajo upoštevajoč dajatve, ki se zagotavljajo v okviru sistema zdravstvenega zavarovanja.“;

(j)

V Prilogi 10 „Nosilci in telesa, ki jih pooblastijo pristojni organi (člen 4(10) izvedbene uredbe)“ se spremeni naslednje:

(i)

za zadnjim vnosom pod naslovom „A. BELGIJA“ se vstavi naslednje:

„B.   BOLGARIJA

1.

Za uporabo členov 14c, 14d(3) in 17 Uredbe:

Национален осигурителен институт (Nacionalni zavod za socialno varstvo), София.

2.

Za uporabo člena 6(1) izvedbene uredbe:

Национален осигурителен институт (Nacionalni zavod za socialno varstvo), София.

3.

Za uporabo členov 8, 10(b), 11(1), 11a(1), 12a, 13(3), 14(1), (2) in (3) in 38(1) izvedbene uredbe:

Министерство на здравеопазването (Ministrstvo za zdravje), София,

Национален осигурителен институт (Nacionalni zavod za socialno varnost), София.

Национална здравноосигурителна каса (Nacionalni sklad za zdravstveno zavarovanje), София.

4.

Za uporabo členov 70(1), 80(2), 81, 82(2) in 91(2) izvedbene uredbe:

Национален осигурителен институт (Nacionalni zavod za socialno varstvo), София.

5.

Za uporabo členov 85(2), 86(2), 89(1), 102(2), 109 in 110 izvedbene uredbe:

Министерство на здравеопазването (Ministrstvo za zdravje), София,

Национален осигурителен институт (Nacionalni zavod za socialno varnost), София.

Национална здравноосигурителна каса (Nacionalni sklad za zdravstveno zavarovanje), София.

6.

Za uporabo člena 113(2) izvedbene uredbe:

Министерство на здравеопазването (Ministrstvo za zdravje), София,

Национална здравноосигурителна каса (Nacionalni sklad za zdravstveno zavarovanje), София.“,

(ii)

naslovi „B. ČEŠKA“, „C. DANSKA“, „D. NEMČIJA“, „E. ESTONIJA“, „F. GRČIJA“, „G. ŠPANIJA“, „H. FRANCIJA“, „I. IRSKA“, „J. ITALIJA“, „K. CIPER“, „L. LATVIJA“, „M. LITVA“, „N. LUKSEMBURG“, „O. MADŽARSKA“, „P. MALTA“, „Q. NIZOZEMSKA“, „R. AVSTRIJA“, „S. POLJSKA“, „T. PORTUGALSKA“, „U. SLOVENIJA“, „V. SLOVAŠKA“, „W. FINSKA“, „X. ŠVEDSKA“, „Y. ZDRUŽENO KRALJESTVO“ se skupaj z ustreznimi vnosi prerazporedijo in postanejo „C. ČEŠKA“, „D. DANSKA“, „E. NEMČIJA“, „F. ESTONIJA“, „G. GRČIJA“, „H. ŠPANIJA“, „I. FRANCIJA“, „J. IRSKA“, „K. ITALIJA“, „L. CIPER“, „M. LATVIJA“, „N. LITVA“, „O. LUKSEMBURG“, „P. MADŽARSKA“, „Q. MALTA“, „R. NIZOZEMSKA“, „S. AVSTRIJA“, „T. POLJSKA“, „U. PORTUGALSKA“, „W. SLOVENIJA“, „X. SLOVAŠKA“, „Y. FINSKA“, „Z. ŠVEDSKA“, „AA. ZDRUŽENO KRALJESTVO“,

(iii)

za zadnjim vnosom pod naslovom „U. PORTUGALSKA“ se vstavi naslednje:

„V.   ROMUNIJA

1.

Za uporabo členov 14(1)(b) in 17 Uredbe ter za uporabo členov 10(b), 11(1), 11a(1), 12(a), 13(2) in (3), 14(1), (2) in (3), 80(2), 81 in 85(2) izvedbene uredbe:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nacionalni zavod za pokojnine in druge pravice do socialnega zavarovanja), Bucureşti.

2.   Za uporabo členov 38(1), 70(1), 82(2) in 86(2) izvedbene uredbe:

(a)

denarne dajatve:

Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Nacionalni zavod za pokojnine in druge pravice do socialnega zavarovanja), Bucureşti;

(b)

storitve:

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Nacionalni zavod za zdravstveno zavarovanje), Bucureşti.

3.

Za uporabo člena 102(2) izvedbene uredbe (povračilo stroškov za storitve v skladu s členoma 36 in 63 Uredbe):

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (Nacionalni zavod za zdravstveno zavarovanje), Bucureşti.

4.

Za uporabo člena 102(2) izvedbene uredbe (povračilo stroškov dajatev za brezposelnost v skladu s členom 70 Uredbe):

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Nacionalna agencija za zaposlovanje), Bucureşti.“.

3.