ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 360

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
19. december 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1870/2006 z dne 11. decembra 2006 o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki med Skupnostjo in Republiko Kazahstan

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1871/2006 z dne 11. decembra 2006 o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki med Skupnostjo in Ukrajino

21

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1872/2006 z dne 11. decembra 2006 o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki med Skupnostjo in Rusko federacijo

41

 

*

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1873/2006 z dne 11. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 o kategorijah uradnikov, upravičenih do dodatkov za izmensko delo, ter stopnje in pogoji dodeljevanja dodatkov

61

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1874/2006 z dne 18. decembra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

62

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1875/2006 z dne 18. decembra 2006 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti ( 1 )

64

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1876/2006 z dne 18. decembra 2006 o začasnem in trajnem dovoljenju za nekatere dodatke v krmi ( 1 )

126

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1877/2006 z dne 18. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 878/2004 o uvedbi prehodnih ukrepov v skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002 za nekatere živalske stranske proizvode, uvrščene kot snovi kategorije 1 in 2 in namenjene tehnični uporabi ( 1 )

133

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1878/2006 z dne 18. decembra 2006 o uvoznih dovoljenjih za proizvode iz govejega in telečjega mesa s poreklom iz Bocvane, Kenije, Madagaskarja, Svazija, Zimbabveja in Namibije

137

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

19.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 360/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1870/2006

z dne 11. decembra 2006

o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki med Skupnostjo in Republiko Kazahstan

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 17(1) Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami ter Republiko Kazahstan (1) določa, da se trgovina z nekaterimi jeklenimi izdelki uredi s posebnim sporazumom o količinskih ureditvah.

(2)

Trenutni Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Kazahstan o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki (2), sklenjen 19. julija 2005, bo prenehal veljati 31. decembra 2006.

(3)

Predhodne razprave med pogodbenicama kažejo, da nameravata obe skleniti nov sporazum za leto 2007 in prihodnja leta.

(4)

Do podpisa in začetka veljavnosti novega sporazuma bi bilo treba določiti količinske omejitve za leto 2007.

(5)

Glede na to, da pogoji, ki so bili podlaga za določitev količinskih omejitev za leto 2006, ostajajo enaki, je primerno, da se količinske omejitve za leto 2007 določijo na enaki ravni kakor za leto 2006.

(6)

Treba bi bilo določiti način za upravljanje tega režima v Skupnosti, ki bo olajšal izvajanje novega sporazuma, in sicer tako, da bo v čim večji možni meri predvidel podobne določbe.

(7)

Treba bi bilo zagotoviti, da se preverja poreklo zadevnih izdelkov in se v ta namen vzpostavijo ustrezne metode upravnega sodelovanja.

(8)

Izdelkov, ki so bili dani v prosto cono ali uvoženi po postopkih, ki urejajo carinsko skladiščenje, začasni uvoz ali aktivno oplemenitenje (sistem odloga), se ne bi smelo vštevati v omejitve, določene za zadevne izdelke.

(9)

Za učinkovito uporabo te uredbe bi bilo treba uvesti zahtevo po uvoznem dovoljenju Skupnosti za sprostitev zadevnih izdelkov v prosti promet v Skupnosti.

(10)

Da bi preprečili prekoračitev teh količinskih omejitev, bi bilo treba določiti postopek upravljanja, na podlagi katerega pristojni organi držav članic ne izdajo uvoznih dovoljenj, dokler od Komisije ne dobijo potrditve, da so ustrezne količine še na razpolago v okviru zadevnih količinskih omejitev –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007 za uvoz jeklenih izdelkov, navedenih v Prilogi I, s poreklom iz Republike Kazahstan v Skupnost.

2.   Jekleni izdelki se uvrstijo v skupine izdelkov, določene v Prilogi I.

3.   Uvrstitev izdelkov, navedenih v Prilogi I, temelji na kombinirani nomenklaturi (KN), določeni z Uredbo Sveta (EGS) št. 2658/87 (3).

4.   Poreklo izdelkov iz odstavka 1 se določi v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti.

Člen 2

1.   Za uvoz jeklenih izdelkov, navedenih v Prilogi I, s poreklom iz Republike Kazahstan v Skupnost veljajo količinske omejitve iz Priloge V. Za sprostitev izdelkov iz Priloge I s poreklom iz Republike Kazahstan v prosti promet v Skupnosti se zahteva predložitev potrdila o poreklu, določenega v Prilogi II, in uvoznega dovoljenja, ki so ga izdali organi države članice v skladu z določbami člena 4.

2.   Da bi zagotovili, da količine, za katere so izdana uvozna dovoljenja, nikoli ne prekoračijo skupnih količinskih omejitev za vsako skupino izdelkov, pristojni organi, navedeni v Prilogi IV, izdajo uvozna dovoljenja šele, ko od Komisije dobijo potrditev, da so v mejah količinskih omejitev še vedno na razpolago količine za ustrezno skupino jeklenih izdelkov iz države dobaviteljice, za katero je uvoznik ali so uvozniki navedenim organom predložili vloge.

3.   Dovoljeni uvoz se odpiše od ustrezne količinske omejitve, določene v Prilogi V. Za odpremo izdelkov se šteje datum njihovega natovarjanja na prevozno sredstvo, s katerim se izvozijo.

Člen 3

1.   Količinske omejitve iz Priloge V se ne uporabljajo za izdelke, dane v prosto cono ali prosto skladišče ali uvožene po postopkih, ki urejajo carinsko skladiščenje, začasni uvoz ali aktivno oplemenitenje (sistem odloga).

2.   Če se izdelki iz odstavka 1 pozneje sprostijo v prosti promet v nespremenjenem stanju ali po obdelavi ali predelavi, se uporablja člen 2(2), tako sproščeni izdelki pa se odpišejo od ustreznih količinskih omejitev iz Priloge V.

Člen 4

1.   Za uporabo člena 2(2) pristojni organi države članice, navedeni v Prilogi IV, pred izdajo uvoznih dovoljenj obvestijo Komisijo o količinah iz prejetih zahtevkov za uvozna dovoljenja, ki jih spremljajo izvirna izvozna dovoljenja. Komisija jih nato obvesti, ali so zahtevane količine na razpolago za uvoz v enakem kronološkem zaporedju, kakor je prejela obvestila držav članic (po načelu „kdor prej pride, prej melje“).

2.   Zahtevki iz obvestil Komisije so veljavni, če v vsakem primeru jasno določajo državo izvoznico, oznako zadevnega izdelka, količine za uvoz, številko izvoznega dovoljenja, kvotno leto in državo članico, v kateri naj bi bili izdelki sproščeni v prosti promet.

3.   Če je mogoče, Komisija organom za vsako skupino izdelkov potrdi celotno količino, navedeno v poslanem zahtevku.

4.   Pristojni organi potem, ko so bili obveščeni, da določena količina med veljavnostjo uvoznega dovoljenja ni bila izkoriščena, o tem nemudoma obvestijo Komisijo. Take neizkoriščene količine se avtomatično prenesejo v preostale količine v okviru skupne količinske omejitve Skupnosti za vsako skupino izdelkov.

5.   Obvestila iz odstavkov 1 do 4 se pošljejo v elektronski obliki preko integriranega omrežja, vzpostavljenega v ta namen, razen kadar je iz nujnih tehničnih razlogov treba začasno uporabiti druga komunikacijska sredstva.

6.   Uvozna dovoljenja ali enakovredne listine se izdajajo v skladu s členi 12 do 16.

7.   Pristojni organi držav članic obvestijo Komisijo o vsakem preklicu že izdanih uvoznih dovoljenj ali enakovrednih listin v primerih, ko pristojni organi Republike Kazahstan odvzamejo ali prekličejo ustrezna izvozna dovoljenja. Če pa pristojni organi Republike Kazahstan obvestijo Komisijo ali pristojne organe države članice o odvzemu ali preklicu izvoznega dovoljenja potem, ko so bili zadevni izdelki že uvoženi v Skupnost, se zadevne količine odpišejo od ustreznih količinskih omejitev, določenih v Prilogi V.

Člen 5

1.   Če Komisija utemeljeno sumi, da so bili izdelki, navedeni v Prilogi I, s poreklom iz Republike Kazahstan pretovorjeni, preusmerjeni ali drugače uvoženi v Skupnost z izogibanjem količinskim omejitvam iz člena 2 in da so potrebne ustrezne prilagoditve, zahteva začetek posvetovanj, da se doseže dogovor o potrebnih prilagoditvah ustreznih količinskih omejitev.

2.   Do izida posvetovanj iz odstavka 1 Komisija lahko zaprosi Republiko Kazahstan, da sprejme potrebne varnostne ukrepe, da bi zagotovila, da se lahko izvede uskladitev količinskih omejitev, potem ko se o njih dogovori na posvetovanjih.

3.   Če Skupnost in Republika Kazahstan ne najdeta zadovoljive rešitve in če Komisija ugotovi, da obstajajo jasni dokazi o izogibanju, odpiše ustrezno količino izdelkov s poreklom iz Republike Kazahstan od količinskih omejitev.

Člen 6

1.   Za vsako pošiljko jeklenih izdelkov, za katere se uporabljajo količinske omejitve, določene v Prilogi V, se zahtevajo izvozna dovoljenja (ki jih izdajo pristojni organi Republike Kazahstan), dokler navedene omejitve niso dosežene.

2.   Za izdajo uvoznega dovoljenja iz člena 12 uvoznik predloži izvirnik izvoznega dovoljenja.

Člen 7

1.   Izvozno dovoljenje za količinske omejitve ustreza vzorcu iz Priloge II in med drugim potrjuje, da je bila zadevna količina izdelka odpisana od ustrezne količinske omejitve, določene za zadevno skupino izdelkov.

2.   Vsako izvozno dovoljenje zajema samo eno skupino izdelkov, našteto v Prilogi I.

Člen 8

Izvoz se odpiše od zadevnih količinskih omejitev, določenih v Prilogi V, in se odpremi v smislu člena 2(3).

Člen 9

1.   Izvozno dovoljenje iz člena 6 lahko vsebuje dodatne izvode, ki so kot taki tudi ustrezno označeni. Izvozno dovoljenje in njegove kopije ter potrdilo o poreklu in njegove kopije so sestavljeni v angleškem jeziku.

2.   Če so listine iz odstavka 1 izpolnjene na roko, morajo biti napisane s črnilom in tiskanimi črkami.

3.   Izvozna dovoljenja ali enakovredne listine merijo 210 × 297 mm. Uporabi se bel brezlesni pisalni papir določene velikosti, teže najmanj 25 g/m2. Na vsakem delu mora biti v ozadju natisnjen vzorec giljoše, zato da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno že na prvi pogled.

4.   Pristojni organi Skupnosti v skladu z določbami te uredbe kot veljavno listino sprejmejo samo izvirnik.

5.   Vsako izvozno dovoljenje ali enakovredna listina ima standardizirano serijsko številko, natisnjeno ali ne, ki omogoča identifikacijo.

6.   Serijsko številko sestavljajo naslednji elementi:

dve črki, ki označujeta državo izvoznico:

KZ

=

Republika Kazahstan

dve črki, ki označujeta namembno državo članico:

BE

=

Belgija

BG

=

Bolgarija

CZ

=

Češka

DK

=

Danska

DE

=

Nemčija

EE

=

Estonija

EL

=

Grčija

ES

=

Španija

FR

=

Francija

IE

=

Irska

IT

=

Italija

CY

=

Ciper

LV

=

Latvija

LT

=

Litva

LU

=

Luksemburg

HU

=

Madžarska

MT

=

Malta

NL

=

Nizozemska

AT

=

Avstrija

PL

=

Poljska

PT

=

Portugalska

RO

=

Romunija

SI

=

Slovenija

SK

=

Slovaška

FI

=

Finska

SE

=

Švedska

GB

=

Združeno kraljestvo,

enomestna številka, ki označuje kvotno leto in ustreza zadnji številki zadevnega leta, na primer „7“ za leto 2007,

dvomestna številka, ki označuje urad v državi izvoznici, ki je listino izdal,

petmestna številka, ki teče zaporedoma od 00 001 do 99 999, dodeljena posamezni namembni državi članici.

Člen 10

Izvozno dovoljenje se lahko izda po odpremi izdelkov, na katere se nanaša. V takih primerih vsebuje zaznamek „Issued retrospectively“.

Člen 11

V primeru kraje, izgube ali uničenja izvoznega dovoljenja lahko izvoznik zaprosi pristojni organ, ki je dovoljenje izdal, za dvojnik, ki se izdela na podlagi izvoznih listin, s katerimi razpolaga izvoznik.

Tako izdan dvojnik dovoljenja ima zaznamek „Duplicate“. Na dvojniku je enak datum kakor na izvirniku.

Člen 12

1.   Če Komisija v skladu s členom 4 potrdi, da so zahtevane količine na razpolago v okviru zadevnih količinskih omejitev, pristojni organi države članice izdajo uvozno dovoljenje v roku največ petih delovnih dni od dneva, ko uvoznik predloži izvirnik ustreznega izvoznega dovoljenja. Izvozno dovoljenje se predloži najkasneje do 31. marca v letu, ki sledi letu, v katerem je bilo odpremljeno blago, zajeto v dovoljenju. Uvozna dovoljenja izdajajo pristojni organi katere koli države članice ne glede na to, katera država članica je navedena na izvoznem dovoljenju, če Komisija v skladu s členom 4 potrdi, da je zahtevana količina na razpolago v okviru zadevne količinske omejitve.

2.   Uvozna dovoljenja so veljavna štiri mesece od datuma izdaje. Na ustrezno utemeljeno zahtevo uvoznika lahko pristojni organi države članice podaljšajo veljavnost za nadaljnje obdobje največ štirih mesecev.

3.   Uvozna dovoljenja se sestavijo v obliki, določeni v Prilogi III, in veljajo na celotnem carinskem območju Skupnosti.

4.   Izjava ali zahtevek, ki ga predloži uvoznik za pridobitev uvoznega dovoljenja, vsebuje:

(a)

polno ime in naslov izvoznika;

(b)

polno ime in naslov uvoznika;

(c)

natančno poimenovanje blaga in oznako(-e) TARIC;

(d)

državo porekla blaga;

(e)

državo odpreme;

(f)

ustrezno skupino izdelkov in količino zadevnih izdelkov;

(g)

neto težo po tarifnih številkah TARIC;

(h)

vrednost CIF izdelkov na meji Skupnosti po tarifnih številkah TARIC;

(i)

navedbo, ali gre za izdelke slabe ali podstandardne kakovosti;

(j)

če je primerno, datume plačila in dostave ter izvod tovornega lista in kupoprodajne pogodbe;

(k)

datum in številko izvoznega dovoljenja;

(l)

morebitne interne oznake, ki se uporabljajo za upravne namene;

(m)

datum in podpis uvoznika.

5.   Uvoznik ni dolžan uvoziti celotne količine, ki je navedena v uvoznem dovoljenju, z eno samo pošiljko.

Člen 13

Veljavnost uvoznih dovoljenj, ki jih izdajo organi držav članic, je odvisna od veljavnosti izvoznih dovoljenj in količin, navedenih v izvoznih dovoljenjih, ki jih izdajo pristojni organi Republike Kazahstan in na podlagi katerih so bila uvozna dovoljenja izdana.

Člen 14

Brez poseganja v obveznost upoštevanja drugih pogojev, ki jih zahtevajo veljavna pravila, pristojni organi držav članic izdajo uvozna dovoljenja ali enakovredne listine v skladu s členom 2(2) brez diskriminacije katerega koli uvoznika v Skupnosti in ne glede na to, kje v Skupnosti se nahaja njegov sedež.

Člen 15

1.   Če Komisija ugotovi, da skupne količine, ki jih obsegajo izvozna dovoljenja, ki jih je izdala Republika Kazahstan za določeno skupino izdelkov, presegajo količinske omejitve, določene za navedeno skupino izdelkov, se organe, pristojne za izdajo dovoljenj v državah članicah takoj obvesti, naj prenehajo z izdajanjem uvoznih dovoljenj. V tem primeru Komisija takoj začne posvetovanja.

2.   Pristojni organi države članice zavrnejo izdajo uvoznih dovoljenj za izdelke s poreklom iz Republike Kazahstan, ki niso zajeti v izvozna dovoljenja, izdana v skladu z določbami členov 6 do 11.

Člen 16

1.   Obrazci, ki jih pristojni organi držav članic uporabljajo za izdajo uvoznih dovoljenj iz člena 12, ustrezajo vzorcu uvoznega dovoljenja iz Priloge III.

2.   Obrazci za uvozno dovoljenje in delna dovoljenja so sestavljeni v dveh izvodih, pri čemer se en izvod, ki nosi oznako „Izvod imetnika“ in številko 1, izda prosilcu, drugega, ki nosi oznako „Izvod organa izdaje“ in številko 2 pa hrani organ, ki je dovoljenje izdal. Za upravne namene lahko pristojni organi k obrazcu 2 priložijo dodatne izvode.

3.   Obrazci so natisnjeni na belem brezlesnem pisalnem papirju teže od 55 do 65 g/m2. Merijo 210 x 297 mm; razmik med vrsticami je 4,24 mm (ena šestina palca); obliko obrazcev je treba natančno upoštevati. Obe strani obrazca št. 1, ki je dovoljenje samo, imata poleg tega ozadje potiskano z rdečim vzorcem giljoše, tako da je opazno vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi.

4.   Za tiskanje obrazcev so pristojne države članice. Obrazce lahko tiskajo tudi tiskarji, ki jih določi država članica, v kateri imajo sedež. V tem primeru mora biti na vsakem obrazcu razvidno, da je tiskarja imenovala država članica. Na vsakem obrazcu je navedeno tiskarjevo ime in naslov ali oznaka, ki omogoča njegovo identifikacijo.

5.   Ob izdaji se uvozna dovoljenja ali delna dovoljenja opremijo s številko izdaje, ki jo določijo pristojni organi države članice. Številka uvoznega dovoljenja se v elektronski obliki sporoči Komisiji preko integriranega omrežja, vzpostavljenega na podlagi člena 4.

6.   Dovoljenja in delna dovoljenja se izpolnijo v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države članice izdaje.

7.   Pristojni organi v polju 10 navedejo ustrezno skupino jeklenih izdelkov.

8.   Oznake organov izdaje in organov odpisa se vtisnejo z žigom. Vendar se žig organa izdaje lahko nadomesti z reliefnim tiskom, kombiniranim s črkami in številkami, ki se ga dobi s perforiranjem ali tiskanjem na dovoljenje. Organ izdaje mora za zapis dodeljene količine uporabiti metodo, ki preprečuje nedovoljeno spreminjanje, tako da onemogoča naknaden vnos številk ali oznak.

9.   Na hrbtni strani izvoda št. 1 in izvoda št. 2 je polje, v katero lahko količine vpišejo bodisi carinski organ ob zaključku carinskih formalnosti bodisi pristojni upravni organi ob izdaji delnega dovoljenja. Če na dovoljenju ali delnem dovoljenju ni dovolj prostora, namenjenega odpisu, lahko pristojni organ priloži eno ali več dodatnih strani s polji, ki so enaka poljem na hrbtnih straneh izvoda št. 1 in izvoda št. 2 dovoljenja ali delnega dovoljenja. Organ odpisa odtisne žig tako, da je polovica žiga na dovoljenju ali delnem dovoljenju in druga polovica na dodatni strani. Kadar je dodatnih strani več, je treba dodatni žig odtisniti na podoben način, tako da se žigosa vsako stran in predhodno stran.

10.   Uvozna dovoljenja in delna dovoljenja, ki jih izdajo, izpolnijo in overijo organi ene izmed držav članic, imajo enako pravno veljavo v vsaki drugi državi članici kakor listine, ki jih izdajo, izpolnijo in overijo organi teh držav članic.

11.   Pristojni organi zadevne države članice lahko, če je to nujno, zahtevajo prevod vsebine dovoljenj ali delnih dovoljenj v uradni jezik ali enega od uradnih jezikov navedene države članice.

Člen 17

Za jeklene izdelke iz te uredbe, ki se v Bolgariji in Romuniji dajo v prosti promet po 1. januarju 2007, se zahteva uvozno dovoljenje, tudi če so bili jekleni izdelki odpremljeni pred tem datumom. Če so jekleni izdelki odpremljeni v Bolgarijo ali Romunijo pred 1. januarjem 2007, se uvozno dovoljenje izda avtomatično in brez količinskih omejitev ob predložitvi tovornega lista ali druge prevozne listine, ki jo organi Skupnosti za izdajo dovoljenj priznajo kot enakovredno in ki dokazuje datum odpreme, ter po odobritvi organa Komisije, pristojnega za upravljanje dovoljenj (SIGL). Če so jekleni izdelki odpremljeni v Bolgarijo ali Romunijo 1. januarja ali pozneje, za njih veljajo posebna pravila o količinskih omejitvah, določena v tej uredbi.

Člen 18

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Z odstopanjem od tega začne člen 17 veljati na dan začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije k Evropski uniji.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. decembra 2006

Za Svet

Predsednik

E. TUOMIOJA


(1)  UL L 196, 28.7.1999, str. 3.

(2)  UL L 232, 8.9.2005, str. 64.

(3)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1758/2006 (UL L 335, 1.12.2006, str. 1).


PRILOGA I

SA Ploščato valjani izdelki

SA1. Kolobarji

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Težka plošča

 

7208400010

 

7208512010

 

7208512091

 

7208512093

 

7208512097

 

7208512098

 

7208519100

 

7208519810

 

7208519891

 

7208519899

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Drugi ploščati izdelki

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


PRILOGA II

Image

Image

Image

Image


PRILOGA III

Image

Image

Image

Image


PRILOGA IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Service licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, kmo, Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 548 65 70

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс: +35929815041

(Fax)

+35929804710

+35929883654

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax (45) 35 46 60 29

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA) — Referat 421

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Fax (49-6196) 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: (+372) 631 3660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30) 210-328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil, 12 rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

KYΠPOΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22-37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas (370-5) 262 39 74

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

 

MALTA

Servizzi ta' Kummerċ

Diviżjoni għall-Kummerċ

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: + 356-21-23 19 19

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 22 10

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax (43-1) 7 11 00-83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Faks: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

PT-1140-060 Lisboa

Fax: (351) 21 881 42 61

 

ROMÂNIA

Ministerul Economiei şi Comerţului

Direcţia Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

Bucureşti, sect. 1

Cod poştal 010036

Tel.: 0040.21.315.00.81

Fax: 0040.21.315.04.54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Faks: (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

United Kingdom

Fax (44-1642) 36 42 69


PRILOGA V

KOLIČINSKE OMEJITVE

(v tonah)

Izdelki

Leto 2007

SA Ploščati izdelki

SA1. Kolobarji

87 125

SA2. Debela pločevina

0

SA3. Drugi ploščati izdelki

117 875


19.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 360/21


UREDBA SVETA (ES) št. 1871/2006

z dne 11. decembra 2006

o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki med Skupnostjo in Ukrajino

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 22(1) Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami in Ukrajino (1) določa, da se trgovina z nekaterimi jeklenimi izdelki uredi s posebnim sporazumom o količinskih ureditvah.

(2)

Trenutni Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Ukrajine o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki, podpisan 29. julija 2005 (2), bo prenehal veljati 31. decembra 2006.

(3)

Predhodne razprave med pogodbenicama kažejo, da nameravata obe skleniti nov sporazum za leto 2007 in prihodnja leta.

(4)

Do podpisa in začetka veljavnosti novega sporazuma bi bilo treba določiti količinske omejitve za leto 2007.

(5)

Glede na to, da pogoji, ki so bili podlaga za določitev količinskih omejitev za leto 2006, ostajajo enaki, je primerno, da se količinske omejitve za leto 2007 določijo na enaki ravni kakor za leto 2006.

(6)

Treba bi bilo določiti način za upravljanje tega režima v Skupnosti, ki bo olajšal izvajanje novega sporazuma, in sicer tako, da bo v čim večji možni meri predvidel podobne določbe.

(7)

Treba bi bilo zagotoviti, da se preverja poreklo zadevnih izdelkov in se v ta namen vzpostavijo ustrezne metode upravnega sodelovanja.

(8)

Izdelkov, ki so bili dani v prosto cono ali uvoženi po postopkih, ki urejajo carinsko skladiščenje, začasni uvoz ali aktivno oplemenitenje (sistem odloga), se ne bi smelo vštevati v omejitve, določene za zadevne izdelke.

(9)

Za učinkovito uporabo te uredbe bi bilo treba uvesti zahtevo po uvoznem dovoljenju Skupnosti za sprostitev zadevnih izdelkov v prosti promet v Skupnosti.

(10)

Da bi preprečili prekoračitev teh količinskih omejitev, bi bilo treba določiti postopek upravljanja, na podlagi katerega pristojni organi držav članic ne izdajo uvoznih dovoljenj, dokler od Komisije ne dobijo potrditve, da so ustrezne količine še na razpolago v okviru zadevnih količinskih omejitev –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007 za uvoz jeklenih izdelkov, navedenih v Prilogi I, s poreklom iz Ukrajine v Skupnost.

2.   Jekleni izdelki se uvrstijo v skupine izdelkov, določene v Prilogi I.

3.   Uvrstitev izdelkov, navedenih v Prilogi I, temelji na kombinirani nomenklaturi (KN), določeni z Uredbo Sveta (EGS) št. 2658/87 (3).

4.   Poreklo izdelkov iz odstavka 1 se določi v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti.

Člen 2

1.   Za uvoz jeklenih izdelkov, navedenih v Priloge I, s poreklom iz Ukrajine v Skupnost veljajo količinske omejitve iz Priloge V. Za sprostitev izdelkov iz Priloge I s poreklom iz Ukrajine v prosti promet v Skupnosti se zahteva predložitev potrdila o poreklu, določenega v Prilogi II, in uvoznega dovoljenja, ki so ga izdali organi države članice v skladu z določbami člena 4.

2.   Da bi zagotovili, da količine, za katere so izdana uvozna dovoljenja, nikoli ne prekoračijo skupnih količinskih omejitev za vsako skupino izdelkov, pristojni organi, navedeni v Prilogi IV, izdajo uvozna dovoljenja šele, ko od Komisije dobijo potrditev, da so v mejah količinskih omejitev še vedno na razpolago količine za ustrezno skupino jeklenih izdelkov iz države dobaviteljice, za katero je uvoznik ali so uvozniki navedenim organom predložili vloge.

3.   Dovoljeni uvoz se odpiše od ustrezne količinske omejitve, določene v Prilogi V. Za odpremo izdelkov se šteje datum njihovega natovarjanja na prevozno sredstvo, s katerim se izvozijo.

Člen 3

1.   Količinske omejitve iz Priloge V se ne uporabljajo za izdelke, dane v prosto cono ali prosto skladišče ali uvožene po postopkih, ki urejajo carinsko skladiščenje, začasni uvoz ali aktivno oplemenitenje (sistem odloga).

2.   Če se izdelki iz odstavka 1 pozneje sprostijo v prosti promet v nespremenjenem stanju ali po obdelavi ali predelavi, se uporablja člen 2(2), tako sproščeni izdelki pa se odpišejo od ustreznih količinskih omejitev iz Priloge V.

Člen 4

1.   Za uporabo člena 2(2) pristojni organi države članice, navedeni v Prilogi IV, pred izdajo uvoznih dovoljenj obvestijo Komisijo o količinah iz prejetih zahtevkov za uvozna dovoljenja, ki jih spremljajo izvirna izvozna dovoljenja. Komisija jih nato obvesti, ali so zahtevane količine na razpolago za uvoz v enakem kronološkem zaporedju, kakor je prejela obvestila držav članic (po načelu „kdor prej pride, prej melje“).

2.   Zahtevki iz obvestil Komisije so veljavni, če v vsakem primeru jasno določajo državo izvoznico, oznako zadevnega izdelka, količine za uvoz, številko izvoznega dovoljenja, kvotno leto in državo članico, v kateri naj bi bili izdelki sproščeni v prosti promet.

3.   Če je mogoče, Komisija organom za vsako skupino izdelkov potrdi celotno količino, navedeno v poslanem zahtevku.

4.   Pristojni organi potem, ko so bili obveščeni, da določena količina med veljavnostjo uvoznega dovoljenja ni bila izkoriščena, o tem nemudoma obvestijo Komisijo. Take neizkoriščene količine se avtomatično prenesejo v preostale količine v okviru skupne količinske omejitve Skupnosti za vsako skupino izdelkov.

5.   Obvestila iz odstavkov 1 do 4 se pošljejo v elektronski obliki preko integriranega omrežja, vzpostavljenega v ta namen, razen kadar je iz nujnih tehničnih razlogov treba začasno uporabiti druga komunikacijska sredstva.

6.   Uvozna dovoljenja ali enakovredne listine se izdajajo v skladu s členi 12 do 16.

7.   Pristojni organi držav članic obvestijo Komisijo o vsakem preklicu že izdanih uvoznih dovoljenj ali enakovrednih listin v primerih, ko pristojni ukrajinski organi odvzamejo ali prekličejo ustrezna izvozna dovoljenja. Če pa pristojni ukrajinski organi obvestijo Komisijo ali pristojne organe države članice o odvzemu ali preklicu izvoznega dovoljenja potem, ko so bili zadevni izdelki že uvoženi v Skupnost, se zadevne količine odpišejo od ustreznih količinskih omejitev, določenih v Prilogi V.

Člen 5

1.   Če Komisija utemeljeno sumi, da so bili izdelki, navedeni v Prilogi I, s poreklom iz Ukrajine pretovorjeni, preusmerjeni ali drugače uvoženi v Skupnost z izogibanjem količinskim omejitvam iz člena 2 in da so potrebne ustrezne prilagoditve, zahteva začetek posvetovanj, da se doseže dogovor o potrebnih prilagoditvah ustreznih količinskih omejitev.

2.   Do izida posvetovanj iz odstavka 1 Komisija lahko zaprosi Ukrajino, da sprejme potrebne varnostne ukrepe, da bi zagotovila, da se lahko izvede uskladitev količinskih omejitev, potem ko se o njih dogovori na posvetovanjih.

3.   Če Skupnost in Ukrajina ne najdeta zadovoljive rešitve in če Komisija ugotovi, da obstajajo jasni dokazi o izogibanju, odpiše ustrezno količino izdelkov s poreklom iz Ukrajine od količinskih omejitev.

Člen 6

1.   Za vsako pošiljko jeklenih izdelkov, za katere se uporabljajo količinske omejitve, določene v Prilogi V, se zahtevajo izvozna dovoljenja (ki jih izdajo pristojni ukrajinski organi), dokler navedene omejitve niso dosežene.

2.   Za izdajo uvoznega dovoljenja iz člena 12 uvoznik predloži izvirnik izvoznega dovoljenja.

Člen 7

1.   Izvozno dovoljenje za količinske omejitve ustreza vzorcu iz Priloge II in med drugim potrjuje, da je bila zadevna količina izdelka odpisana od ustrezne količinske omejitve, določene za zadevno skupino izdelkov.

2.   Vsako izvozno dovoljenje zajema samo eno skupino izdelkov, našteto v Prilogi I.

Člen 8

Izvoz se odpiše od zadevnih količinskih omejitev, določenih v Prilogi V, in se odpremi v smislu člena 2(3).

Člen 9

1.   Izvozno dovoljenje iz člena 6 lahko vsebuje dodatne izvode, ki so kot taki tudi ustrezno označeni. Izvozno dovoljenje in njegove kopije ter potrdilo o poreklu in njegove kopije so sestavljeni v angleškem jeziku.

2.   Če so listine iz odstavka 1 izpolnjene na roko, morajo biti napisani s črnilom in tiskanimi črkami.

3.   Izvozna dovoljenja ali enakovredne listine merijo 210 × 297 mm. Uporabi se bel brezlesni pisalni papir določene velikosti, teže najmanj 25 g/m2. Na vsakem delu mora biti v ozadju natisnjen vzorec giljoše, zato da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno že na prvi pogled.

4.   Pristojni organi Skupnosti v skladu z določbami te uredbe kot veljavno listino sprejmejo samo izvirnik.

5.   Vsako izvozno dovoljenje ali enakovredna listina ima standardizirano serijsko številko, natisnjeno ali ne, ki omogoča identifikacijo.

6.   Serijsko številko sestavljajo naslednji elementi:

dve črki, ki označujeta državo izvoznico:

UA

=

Ukrajina

dve črki, ki označujeta namembno državo članico:

BE

=

Belgija

BG

=

Bolgarija

CZ

=

Češka

DK

=

Danska

DE

=

Nemčija

EE

=

Estonija

EL

=

Grčija

ES

=

Španija

FR

=

Francija

IE

=

Irska

IT

=

Italija

CY

=

Ciper

LV

=

Latvija

LT

=

Litva

LU

=

Luksemburg

HU

=

Madžarska

MT

=

Malta

NL

=

Nizozemska

AT

=

Avstrija

PL

=

Poljska

PT

=

Portugalska

RO

=

Romunija

SI

=

Slovenija

SK

=

Slovaška

FI

=

Finska

SE

=

Švedska

GB

=

Združeno kraljestvo,

enomestna številka, ki označuje kvotno leto in ustreza zadnji številki zadevnega leta, na primer „7“ za leto 2007,

dvomestna številka, ki označuje urad v državi izvoznici, ki je listino izdal,

petmestna številka, ki teče zaporedoma od 00 001 do 99 999, dodeljena posamezni namembni državi članici.

Člen 10

Izvozno dovoljenje se lahko izda po odpremi izdelkov, na katere se nanaša. V takih primerih vsebuje zaznamek „Issued retrospectively“.

Člen 11

V primeru kraje, izgube ali uničenja izvoznega dovoljenja lahko izvoznik zaprosi pristojni organ, ki je dovoljenje izdal, za dvojnik, ki se izdela na podlagi izvoznih listin, s katerimi razpolaga izvoznik.

Tako izdan dvojnik dovoljenja ima zaznamek „Duplicate“. Na dvojniku je enak datum kakor na izvirniku.

Člen 12

1.   Če Komisija v skladu s členom 4 potrdi, da so zahtevane količine na razpolago v okviru zadevnih količinskih omejitev, pristojni organi države članice izdajo uvozno dovoljenje v roku največ petih delovnih dni od dneva, ko uvoznik predloži izvirnik ustreznega izvoznega dovoljenja. Izvozno dovoljenje se predloži najkasneje do 31. marca v letu, ki sledi letu, v katerem je bilo odpremljeno blago, zajeto v dovoljenju. Uvozna dovoljenja izdajajo pristojni organi katere koli države članice ne glede na to, katera država članica je navedena na izvoznem dovoljenju, če Komisija v skladu s členom 4 potrdi, da je zahtevana količina na razpolago v okviru zadevne količinske omejitve.

2.   Uvozna dovoljenja so veljavna štiri mesece od datuma izdaje. Na ustrezno utemeljeno zahtevo uvoznika lahko pristojni organi države članice podaljšajo veljavnost za nadaljnje obdobje največ štirih mesecev.

3.   Uvozna dovoljenja se sestavijo v obliki, določeni v Prilogi III, in veljajo na celotnem carinskem območju Skupnosti.

4.   Izjava ali zahtevek, ki ga predloži uvoznik za pridobitev uvoznega dovoljenja, vsebuje:

(a)

polno ime in naslov izvoznika;

(b)

polno ime in naslov uvoznika;

(c)

natančno poimenovanje blaga in oznako(-e) TARIC;

(d)

državo porekla blaga;

(e)

državo odpreme;

(f)

ustrezno skupino izdelkov in količino zadevnih izdelkov;

(g)

neto težo po tarifnih številkah TARIC;

(h)

vrednost CIF izdelkov na meji Skupnosti po tarifnih številkah TARIC;

(i)

navedbo, ali gre za izdelke slabe ali podstandardne kakovosti;

(j)

če je primerno, datume plačila in dostave ter izvod tovornega lista in kupoprodajne pogodbe;

(k)

datum in številko izvoznega dovoljenja;

(l)

morebitne interne oznake, ki se uporabljajo za upravne namene;

(m)

datum in podpis uvoznika.

5.   Uvoznik ni dolžan uvoziti celotne količine, ki je navedena v uvoznem dovoljenju, z eno samo pošiljko.

Člen 13

Veljavnost uvoznih dovoljenj, ki jih izdajo organi držav članic, je odvisna od veljavnosti izvoznih dovoljenj in količin, navedenih v izvoznih dovoljenjih, ki jih izdajo pristojni organi Ukrajine in na podlagi katerih so bila uvozna dovoljenja izdana.

Člen 14

Brez poseganja v obveznost upoštevanja drugih pogojev, ki jih zahtevajo veljavna pravila, pristojni organi držav članic izdajo uvozna dovoljenja ali enakovredne listine v skladu s členom 2(2) brez diskriminacije katerega koli uvoznika v Skupnosti in ne glede na to, kje v Skupnosti se nahaja njegov sedež.

Člen 15

1.   Če Komisija ugotovi, da skupne količine, ki jih obsegajo izvozna dovoljenja, ki jih je izdala Ukrajina za določeno skupino izdelkov, presegajo količinske omejitve, določene za navedeno skupino izdelkov, se organe, pristojne za izdajo dovoljenj v državah članicah takoj obvesti, naj prenehajo z izdajanjem uvoznih dovoljenj. V tem primeru Komisija takoj začne posvetovanja.

2.   Pristojni organi države članice zavrnejo izdajo uvoznih dovoljenj za izdelke s poreklom iz Ukrajine, ki niso zajeti v izvozna dovoljenja, izdana v skladu z določbami členov 6 do 11.

Člen 16

1.   Obrazci, ki jih pristojni organi držav članic uporabljajo za izdajo uvoznih dovoljenj iz člena 12, ustrezajo vzorcu uvoznega dovoljenja iz Priloge III.

2.   Obrazci za uvozno dovoljenje in delna dovoljenja so sestavljeni v dveh izvodih, pri čemer se en izvod, ki nosi oznako „Izvod imetnika“ in številko 1, izda prosilcu, drugega, ki nosi oznako „Izvod organa izdaje“ in številko 2 pa hrani organ, ki je dovoljenje izdal. Za upravne namene lahko pristojni organi k obrazcu 2 priložijo dodatne izvode.

3.   Obrazci so natisnjeni na belem brezlesnem pisalnem papirju teže od 55 do 65 g/m2. Merijo 210 × 297 mm; razmik med vrsticami je 4,24 mm (ena šestina palca); obliko obrazcev je treba natančno upoštevati. Obe strani obrazca št. 1, ki je dovoljenje samo, imata poleg tega ozadje potiskano z rdečim vzorcem giljoše, tako da je opazno vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi.

4.   Za tiskanje obrazcev so pristojne države članice. Obrazce lahko tiskajo tudi tiskarji, ki jih določi država članica, v kateri imajo sedež. V tem primeru mora biti na vsakem obrazcu razvidno, da je tiskarja imenovala država članica. Na vsakem obrazcu je navedeno tiskarjevo ime in naslov ali oznaka, ki omogoča njegovo identifikacijo.

5.   Ob izdaji se uvozna dovoljenja ali delna dovoljenja opremijo s številko izdaje, ki jo določijo pristojni organi države članice. Številka uvoznega dovoljenja se v elektronski obliki sporoči Komisiji preko integriranega omrežja, vzpostavljenega na podlagi člena 4.

6.   Dovoljenja in delna dovoljenja se izpolnijo v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države članice izdaje.

7.   Pristojni organi v polju 10 navedejo ustrezno skupino jeklenih izdelkov.

8.   Oznake organov izdaje in organov odpisa se vtisnejo z žigom. Vendar se žig organa izdaje lahko nadomesti z reliefnim tiskom, kombiniranim s črkami in številkami, ki se ga dobi s perforiranjem ali tiskanjem na dovoljenje. Organ izdaje mora za zapis dodeljene količine uporabiti metodo, ki preprečuje nedovoljeno spreminjanje, tako da onemogoča naknaden vnos številk ali oznak.

9.   Na hrbtni strani izvoda št. 1 in izvoda št. 2 je polje, v katero lahko količine vpišejo bodisi carinski organ ob zaključku carinskih formalnosti bodisi pristojni upravni organi ob izdaji delnega dovoljenja. Če na dovoljenju ali delnem dovoljenju ni dovolj prostora, namenjenega odpisu, lahko pristojni organ priloži eno ali več dodatnih strani s polji, ki so enaka poljem na hrbtnih straneh izvoda št. 1 in izvoda št. 2 dovoljenja ali delnega dovoljenja. Organ odpisa odtisne žig tako, da je polovica žiga na dovoljenju ali delnem dovoljenju in druga polovica na dodatni strani. Kadar je dodatnih strani več, je treba dodatni žig odtisniti na podoben način, tako da se žigosa vsako stran in predhodno stran.

10.   Uvozna dovoljenja in delna dovoljenja, ki jih izdajo, izpolnijo in overijo organi ene izmed držav članic, imajo enako pravno veljavo v vsaki drugi državi članici kakor listine, ki jih izdajo, izpolnijo in overijo organi teh držav članic.

11.   Pristojni organi zadevne države članice lahko, če je to nujno, zahtevajo prevod vsebine dovoljenj ali delnih dovoljenj v uradni jezik ali enega od uradnih jezikov navedene države članice.

Člen 17

Za jeklene izdelke iz te uredbe, ki se v Bolgariji in Romuniji dajo v prosti promet po 1. januarju 2007, se zahteva uvozno dovoljenje, tudi če so bili jekleni izdelki odpremljeni pred tem datumom. Če so jekleni izdelki odpremljeni v Bolgarijo ali Romunijo pred 1. januarjem 2007, se uvozno dovoljenje izda avtomatično in brez količinskih omejitev ob predložitvi tovornega lista ali druge prevozne listine, ki jo organi Skupnosti za izdajo dovoljenj priznajo kot enakovredno in ki dokazuje datum odpreme, ter po odobritvi organa Komisije, pristojnega za upravljanje dovoljenj (SIGL). Če so jekleni izdelki odpremljeni v Bolgarijo ali Romunijo 1. januarja ali pozneje, za njih veljajo posebna pravila o količinskih omejitvah, določena v tej uredbi.

Člen 18

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Z odstopanjem od tega začne člen 17 veljati na dan začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije k Evropski uniji.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. decembra 2006

Za Svet

Predsednik

E. TUOMIOJA


(1)  UL L 49, 19.2.1998, str. 3.

(2)  UL L 232, 8.9.2005, str. 43.

(3)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1758/2006 (UL L 335, 1.12.2006, str. 1).


PRILOGA I

SA Ploščato valjani izdelki

SA1. (kolobarji)

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225401510

 

7225502010

 

7225309000

SA2. (debela pločevina)

 

7208400010

 

7208512010

 

7208512091

 

7208512093

 

7208512097

 

7208512098

 

7208519100

 

7208519810

 

7208519891

 

7208519899

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

 

7225401230

 

7225404000

 

7225406000

 

7225990010

SA3. (drugi ploščato valjani izdelki)

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000

SB Profilni izdelki

SB1. (nosilci)

 

7207198010

 

7207208010

 

7216311000

 

7216319000

 

7216321100

 

7216321900

 

7216329100

 

7216329900

 

7216331000

 

7216339000

SB2. (valjana žica)

 

7213100000

 

7213200000

 

7213911000

 

7213912000

 

7213914100

 

7213914900

 

7213917000

 

7213919000

 

7213991000

 

7213999000

 

7221001000

 

7221009000

 

7227100000

 

7227200000

 

7227901000

 

7227905000

 

7227909500

SB3. (drugi profilni izdelki)

 

7207191210

 

7207191291

 

7207191299

 

7207205200

 

7214200000

 

7214300000

 

7214911000

 

7214919000

 

7214991000

 

7214993100

 

7214993900

 

7214995000

 

7214997100

 

7214997900

 

7214999500

 

7215900010

 

7216100000

 

7216210000

 

7216220000

 

7216401000

 

7216409000

 

7216501000

 

7216509100

 

7216509900

 

7216990010

 

7218992000

 

7222111100

 

7222111900

 

7222118100

 

7222118900

 

7222191000

 

7222199000

 

7222309710

 

7222401000

 

7222409010

 

7224900289

 

7224903100

 

7224903800

 

7228102000

 

7228201010

 

7228201091

 

7228209110

 

7228209190

 

7228302000

 

7228304100

 

7228304900

 

7228306100

 

7228306900

 

7228307000

 

7228308900

 

7228602010

 

7228608010

 

7228701000

 

7228709010

 

7228800010

 

7228800090

 

7301100000


PRILOGA II

Image

Image

Image

Image


PRILOGA III

Image

Image

Image

Image


PRILOGA IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Service licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, kmo, Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 548 65 70

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс: +35929815041

(Fax)

+35929804710

+35929883654

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax (45) 35 46 60 29

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA) — Referat 421

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Fax (49-6196) 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: (+372) 631 3660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30) 210-328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil, 12 rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

KYΠPOΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22-37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas (370-5) 262 39 74

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

 

MALTA

Servizzi ta' Kummerċ

Diviżjoni għall-Kummerċ

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: + 356-21-23 19 19

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 22 10

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax (43-1) 7 11 00-83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Faks: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

PT-1140-060 Lisboa

Fax: (351) 21 881 42 61

 

ROMÂNIA

Ministerul Economiei şi Comerţului

Direcţia Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

Bucureşti, sect. 1

Cod poştal 010036

Tel.: 0040.21.315.00.81

Fax: 0040.21.315.04.54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Faks: (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

United Kingdom

Fax (44-1642) 36 42 69


PRILOGA V

KOLIČINSKE OMEJITVE

(v tonah)

Izdelki

Leto 2007

SA Ploščati izdelki

SA1. Kolobarji

153 750

SA2. Debela pločevina

356 700

SA3. Drugi ploščati izdelki

99 425

SB. Podolgovati izdelki

SB1. Nosilci

30 750

SB2. Žična palica

128 125

SB3. Drugi podolgovati izdelki

235 750


19.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 360/41


UREDBA SVETA (ES) št. 1872/2006

z dne 11. decembra 2006

o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki med Skupnostjo in Rusko federacijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 21(1) Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami in Rusko federacijo (1) določa, da se trgovina z nekaterimi jeklenimi izdelki uredi s posebnim sporazumom o količinskih ureditvah.

(2)

Trenutni Sporazum med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki, podpisan 3. novembra 2005 (2), bo prenehal veljati 31. decembra 2006.

(3)

Predhodne razprave med pogodbenicama kažejo, da nameravata obe skleniti nov sporazum za leto 2007 in prihodnja leta.

(4)

Do podpisa in začetka veljavnosti novega sporazuma bi bilo treba določiti količinske omejitve za leto 2007.

(5)

Glede na to, da pogoji, ki so bili podlaga za določitev količinskih omejitev za leto 2006, ostajajo enaki, je primerno, da se količinske omejitve za leto 2007 določijo na enaki ravni kakor za leto 2006.

(6)

Treba bi bilo določiti način za upravljanje tega režima v Skupnosti, ki bo olajšal izvajanje novega sporazuma, in sicer tako, da bo v čim večji možni meri predvidel podobne določbe.

(7)

Treba bi bilo zagotoviti, da se preverja poreklo zadevnih izdelkov in se v ta namen vzpostavijo ustrezne metode upravnega sodelovanja.

(8)

Izdelkov, ki so bili dani v prosto cono ali uvoženi po postopkih, ki urejajo carinsko skladiščenje, začasni uvoz ali aktivno oplemenitenje (sistem odloga), se ne bi smelo vštevati v omejitve, določene za zadevne izdelke.

(9)

Za učinkovito uporabo te uredbe bi bilo treba uvesti zahtevo po uvoznem dovoljenju Skupnosti za sprostitev zadevnih izdelkov v prosti promet v Skupnosti.

(10)

Da bi preprečili prekoračitev teh količinskih omejitev, bi bilo treba določiti postopek upravljanja, na podlagi katerega pristojni organi držav članic ne izdajo uvoznih dovoljenj, dokler od Komisije ne dobijo potrditve, da so ustrezne količine še na razpolago v okviru zadevnih količinskih omejitev –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Ta uredba se uporablja od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007 za uvoz jeklenih izdelkov, navedenih v Prilogi I, s poreklom iz Ruske federacije v Skupnost.

2.   Jekleni izdelki se uvrstijo v skupine izdelkov, določene v Prilogi I.

3.   Uvrstitev izdelkov, navedenih v Prilogi I, temelji na kombinirani nomenklaturi (KN), določeni z Uredbo Sveta (EGS) št. 2658/87 (3).

4.   Poreklo izdelkov iz odstavka 1 se določi v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti.

Člen 2

1.   Za uvoz jeklenih izdelkov, navedenih v Prilogi I, s poreklom iz Ruske federacije v Skupnost veljajo količinske omejitve iz Priloge V. Za sprostitev izdelkov iz Priloge I s poreklom iz Ruske federacije v prosti promet v Skupnosti se zahteva predložitev potrdila o poreklu, določenega v Prilogi II, in uvoznega dovoljenja, ki so ga izdali organi države članice v skladu z določbami člena 4.

2.   Da bi zagotovili, da količine, za katere so izdana uvozna dovoljenja, nikoli ne prekoračijo skupnih količinskih omejitev za vsako skupino izdelkov, pristojni organi, navedeni v Prilogi IV, izdajo uvozna dovoljenja šele, ko od Komisije dobijo potrditev, da so v mejah količinskih omejitev še vedno na razpolago količine za ustrezno skupino jeklenih izdelkov iz države dobaviteljice, za katero je uvoznik ali so uvozniki navedenim organom predložili vloge.

3.   Dovoljeni uvoz se odpiše od ustrezne količinske omejitve, določene v Prilogi V. Za odpremo izdelkov se šteje datum njihovega natovarjanja na prevozno sredstvo, s katerim se izvozijo.

Člen 3

1.   Količinske omejitve iz Priloge V se ne uporabljajo za izdelke, dane v prosto cono ali prosto skladišče ali uvožene po postopkih, ki urejajo carinsko skladiščenje, začasni uvoz ali aktivno oplemenitenje (sistem odloga).

2.   Če se izdelki iz odstavka 1 pozneje sprostijo v prosti promet v nespremenjenem stanju ali po obdelavi ali predelavi, se uporablja člen 2(2), tako sproščeni izdelki pa se odpišejo od ustreznih količinskih omejitev iz Priloge V.

Člen 4

1.   Za uporabo člena 2(2) pristojni organi države članice, navedeni v Prilogi IV, pred izdajo uvoznih dovoljenj obvestijo Komisijo o količinah iz prejetih zahtevkov za uvozna dovoljenja, ki jih spremljajo izvirna izvozna dovoljenja. Komisija jih nato obvesti, ali so zahtevane količine na razpolago za uvoz v enakem kronološkem zaporedju, kakor je prejela obvestila držav članic (po načelu „kdor prej pride, prej melje“).

2.   Zahtevki iz obvestil Komisije so veljavni, če v vsakem primeru jasno določajo državo izvoznico, oznako zadevnega izdelka, količine za uvoz, številko izvoznega dovoljenja, kvotno leto in državo članico, v kateri naj bi bili izdelki sproščeni v prosti promet.

3.   Če je mogoče, Komisija organom za vsako skupino izdelkov potrdi celotno količino, navedeno v poslanem zahtevku.

4.   Pristojni organi potem, ko so bili obveščeni, da določena količina med veljavnostjo uvoznega dovoljenja ni bila izkoriščena, o tem nemudoma obvestijo Komisijo. Take neizkoriščene količine se avtomatično prenesejo v preostale količine v okviru skupne količinske omejitve Skupnosti za vsako skupino izdelkov.

5.   Obvestila iz odstavkov 1 do 4 se pošljejo v elektronski obliki preko integriranega omrežja, vzpostavljenega v ta namen, razen kadar je iz nujnih tehničnih razlogov treba začasno uporabiti druga komunikacijska sredstva.

6.   Uvozna dovoljenja ali enakovredne listine se izdajajo v skladu s členi 12 do 16.

7.   Pristojni organi držav članic obvestijo Komisijo o vsakem preklicu že izdanih uvoznih dovoljenj ali enakovrednih listin v primerih, ko pristojni organi Ruske federacije odvzamejo ali prekličejo ustrezna izvozna dovoljenja. Če pa pristojni organi Ruske federacije obvestijo Komisijo ali pristojne organe države članice o odvzemu ali preklicu izvoznega dovoljenja potem, ko so bili zadevni izdelki že uvoženi v Skupnost, se zadevne količine odpišejo od ustreznih količinskih omejitev, določenih v Prilogi V.

Člen 5

1.   Če Komisija utemeljeno sumi, da so bili izdelki, navedeni v Prilogi I, s poreklom iz Ruske federacije pretovorjeni, preusmerjeni ali drugače uvoženi v Skupnost z izogibanjem količinskim omejitvam iz člena 2 in da so potrebne ustrezne prilagoditve, zahteva začetek posvetovanj, da se doseže dogovor o potrebnih prilagoditvah ustreznih količinskih omejitev.

2.   Do izida posvetovanj iz odstavka 1 Komisija lahko zaprosi Rusko federacijo, da sprejme potrebne varnostne ukrepe, da bi zagotovila, da se lahko izvede uskladitev količinskih omejitev, potem ko se o njih dogovori na posvetovanjih.

3.   Če Skupnost in Ruska federacija ne najdeta zadovoljive rešitve in če Komisija ugotovi, da obstajajo jasni dokazi o izogibanju, odpiše ustrezno količino izdelkov s poreklom iz Ruske federacije od količinskih omejitev.

Člen 6

1.   Za vsako pošiljko jeklenih izdelkov, za katere se uporabljajo količinske omejitve, določene v Prilogi V, se zahtevajo izvozna dovoljenja (ki jih izdajo pristojni organi ruske federacije), dokler navedene omejitve niso dosežene.

2.   Za izdajo uvoznega dovoljenja iz člena 12 uvoznik predloži izvirnik izvoznega dovoljenja.

Člen 7

1.   Izvozno dovoljenje za količinske omejitve ustreza vzorcu iz Priloge II in med drugim potrjuje, da je bila zadevna količina izdelka odpisana od ustrezne količinske omejitve, določene za zadevno skupino izdelkov.

2.   Vsako izvozno dovoljenje zajema samo eno skupino izdelkov, našteto v Prilogi I.

Člen 8

Izvoz se odpiše od zadevnih količinskih omejitev, določenih v Prilogi V, in se odpremi v smislu člena 2(3).

Člen 9

1.   Izvozno dovoljenje iz člena 6 lahko vsebuje dodatne izvode, ki so kot taki tudi ustrezno označeni. Izvozno dovoljenje in njegove kopije ter potrdilo o poreklu in njegove kopije so sestavljeni v angleškem jeziku.

2.   Če so listine iz odstavka 1 izpolnjene na roko, morajo biti napisani s črnilom in tiskanimi črkami.

3.   Izvozna dovoljenja ali enakovredne listine merijo 210 × 297 mm. Uporabi se bel brezlesni pisalni papir določene velikosti, teže najmanj 25 g/m2. Na vsakem delu mora biti v ozadju natisnjen vzorec giljoše, zato da je vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi opazno že na prvi pogled.

4.   Pristojni organi Skupnosti v skladu z določbami te uredbe kot veljavno listino sprejmejo samo izvirnik.

5.   Vsako izvozno dovoljenje ali enakovredna listina ima standardizirano serijsko številko, natisnjeno ali ne, ki omogoča identifikacijo.

6.   Serijsko številko sestavljajo naslednji elementi:

dve črki, ki označujeta državo izvoznico:

RU

=

Ruska federacija

dve črki, ki označujeta namembno državo članico:

BE

=

Belgija

BG

=

Bolgarija

CZ

=

Češka

DK

=

Danska

DE

=

Nemčija

EE

=

Estonija

EL

=

Grčija

ES

=

Španija

FR

=

Francija

IE

=

Irska

IT

=

Italija

CY

=

Ciper

LV

=

Latvija

LT

=

Litva

LU

=

Luksemburg

HU

=

Madžarska

MT

=

Malta

NL

=

Nizozemska

AT

=

Avstrija

PL

=

Poljska

PT

=

Portugalska

RO

=

Romunija

SI

=

Slovenija

SK

=

Slovaška

FI

=

Finska

SE

=

Švedska

GB

=

Združeno kraljestvo,

enomestna številka, ki označuje kvotno leto in ustreza zadnji številki zadevnega leta, na primer „7“ za leto 2007,

dvomestna številka, ki označuje urad v državi izvoznici, ki je listino izdal,

petmestna številka, ki teče zaporedoma od 00 001 do 99 999, dodeljena posamezni namembni državi članici.

Člen 10

Izvozno dovoljenje se lahko izda po odpremi izdelkov, na katere se nanaša. V takih primerih vsebuje zaznamek „Issued retrospectively“.

Člen 11

V primeru kraje, izgube ali uničenja izvoznega dovoljenja lahko izvoznik zaprosi pristojni organ, ki je dovoljenje izdal, za dvojnik, ki se izdela na podlagi izvoznih listin, s katerimi razpolaga izvoznik.

Tako izdan dvojnik dovoljenja ima zaznamek „Duplicate“. Na dvojniku je enak datum kakor na izvirniku.

Člen 12

1.   Če Komisija v skladu s členom 4 potrdi, da so zahtevane količine na razpolago v okviru zadevnih količinskih omejitev, pristojni organi države članice izdajo uvozno dovoljenje v roku največ petih delovnih dni od dneva, ko uvoznik predloži izvirnik ustreznega izvoznega dovoljenja. Izvozno dovoljenje se predloži najkasneje do 31. marca v letu, ki sledi letu, v katerem je bilo odpremljeno blago, zajeto v dovoljenju. Uvozna dovoljenja izdajajo pristojni organi katere koli države članice ne glede na to, katera država članica je navedena na izvoznem dovoljenju, če Komisija v skladu s členom 4 potrdi, da je zahtevana količina na razpolago v okviru zadevne količinske omejitve.

2.   Uvozna dovoljenja so veljavna štiri mesece od datuma izdaje. Na ustrezno utemeljeno zahtevo uvoznika lahko pristojni organi države članice podaljšajo veljavnost za nadaljnje obdobje največ štirih mesecev.

3.   Uvozna dovoljenja se sestavijo v obliki, določeni v Prilogi III, in veljajo na celotnem carinskem območju Skupnosti.

4.   Izjava ali zahtevek, ki ga predloži uvoznik za pridobitev uvoznega dovoljenja, vsebuje:

(a)

polno ime in naslov izvoznika;

(b)

polno ime in naslov uvoznika;

(c)

natančno poimenovanje blaga in oznako(-e) TARIC;

(d)

državo porekla blaga;

(e)

državo odpreme;

(f)

ustrezno skupino izdelkov in količino zadevnih izdelkov;

(g)

neto težo po tarifnih številkah TARIC;

(h)

vrednost CIF izdelkov na meji Skupnosti po tarifnih številkah TARIC;

(i)

navedbo, ali gre za izdelke slabe ali podstandardne kakovosti;

(j)

če je primerno, datume plačila in dostave ter izvod tovornega lista in kupoprodajne pogodbe;

(k)

datum in številko izvoznega dovoljenja;

(l)

morebitne interne oznake, ki se uporabljajo za upravne namene;

(m)

datum in podpis uvoznika.

5.   Uvoznik ni dolžan uvoziti celotne količine, ki je navedena v uvoznem dovoljenju, z eno samo pošiljko.

Člen 13

Veljavnost uvoznih dovoljenj, ki jih izdajo organi držav članic, je odvisna od veljavnosti izvoznih dovoljenj in količin, navedenih v izvoznih dovoljenjih, ki jih izdajo pristojni organi Ruske federacije in na podlagi katerih so bila uvozna dovoljenja izdana.

Člen 14

Brez poseganja v obveznost upoštevanja drugih pogojev, ki jih zahtevajo veljavna pravila, pristojni organi držav članic izdajo uvozna dovoljenja ali enakovredne listine v skladu s členom 2(2) brez diskriminacije katerega koli uvoznika v Skupnosti in ne glede na to, kje v Skupnosti se nahaja njegov sedež.

Člen 15

1.   Če Komisija ugotovi, da skupne količine, ki jih obsegajo izvozna dovoljenja, ki jih je izdala Ruska federacija za določeno skupino izdelkov, presegajo količinske omejitve, določene za navedeno skupino izdelkov, se organe, pristojne za izdajo dovoljenj v državah članicah takoj obvesti, naj prenehajo z izdajanjem uvoznih dovoljenj. V tem primeru Komisija takoj začne posvetovanja.

2.   Pristojni organi države članice zavrnejo izdajo uvoznih dovoljenj za izdelke s poreklom iz Ruske federacije, ki niso zajeti v izvozna dovoljenja, izdana v skladu z določbami členov 6 do 11.

Člen 16

1.   Obrazci, ki jih pristojni organi držav članic uporabljajo za izdajo uvoznih dovoljenj iz člena 12, ustrezajo vzorcu uvoznega dovoljenja iz Priloge III.

2.   Obrazci za uvozno dovoljenje in delna dovoljenja so sestavljeni v dveh izvodih, pri čemer se en izvod, ki nosi oznako „Izvod imetnika“ in številko 1, izda prosilcu, drugega, ki nosi oznako „Izvod organa izdaje“ in številko 2 pa hrani organ, ki je dovoljenje izdal. Za upravne namene lahko pristojni organi k obrazcu 2 priložijo dodatne izvode.

3.   Obrazci so natisnjeni na belem brezlesnem pisalnem papirju teže od 55 do 65 g/m2. Merijo 210 × 297 mm; razmik med vrsticami je 4,24 mm (ena šestina palca); obliko obrazcev je treba natančno upoštevati. Obe strani obrazca št. 1, ki je dovoljenje samo, imata poleg tega ozadje potiskano z rdečim vzorcem giljoše, tako da je opazno vsako ponarejanje z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi.

4.   Za tiskanje obrazcev so pristojne države članice. Obrazce lahko tiskajo tudi tiskarji, ki jih določi država članica, v kateri imajo sedež. V tem primeru mora biti na vsakem obrazcu razvidno, da je tiskarja imenovala država članica. Na vsakem obrazcu je navedeno tiskarjevo ime in naslov ali oznaka, ki omogoča njegovo identifikacijo.

5.   Ob izdaji se uvozna dovoljenja ali delna dovoljenja opremijo s številko izdaje, ki jo določijo pristojni organi države članice. Številka uvoznega dovoljenja se v elektronski obliki sporoči Komisiji preko integriranega omrežja, vzpostavljenega na podlagi člena 4.

6.   Dovoljenja in delna dovoljenja se izpolnijo v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države članice izdaje.

7.   Pristojni organi v polju 10 navedejo ustrezno skupino jeklenih izdelkov.

8.   Oznake organov izdaje in organov odpisa se vtisnejo z žigom. Vendar se žig organa izdaje lahko nadomesti z reliefnim tiskom, kombiniranim s črkami in številkami, ki se ga dobi s perforiranjem ali tiskanjem na dovoljenje. Organ izdaje mora za zapis dodeljene količine uporabiti metodo, ki preprečuje nedovoljeno spreminjanje, tako da onemogoča naknaden vnos številk ali oznak.

9.   Na hrbtni strani izvoda št. 1 in izvoda št. 2 je polje, v katero lahko količine vpišejo bodisi carinski organ ob zaključku carinskih formalnosti bodisi pristojni upravni organi ob izdaji delnega dovoljenja. Če na dovoljenju ali delnem dovoljenju ni dovolj prostora, namenjenega odpisu, lahko pristojni organ priloži eno ali več dodatnih strani s polji, ki so enaka poljem na hrbtnih straneh izvoda št. 1 in izvoda št. 2 dovoljenja ali delnega dovoljenja. Organ odpisa odtisne žig tako, da je polovica žiga na dovoljenju ali delnem dovoljenju in druga polovica na dodatni strani. Kadar je dodatnih strani več, je treba dodatni žig odtisniti na podoben način, tako da se žigosa vsako stran in predhodno stran.

10.   Uvozna dovoljenja in delna dovoljenja, ki jih izdajo, izpolnijo in overijo organi ene izmed držav članic, imajo enako pravno veljavo v vsaki drugi državi članici kakor listine, ki jih izdajo, izpolnijo in overijo organi teh držav članic.

11.   Pristojni organi zadevne države članice lahko, če je to nujno, zahtevajo prevod vsebine dovoljenj ali delnih dovoljenj v uradni jezik ali enega od uradnih jezikov navedene države članice.

Člen 17

Za jeklene izdelke iz te uredbe, ki se v Bolgariji in Romuniji dajo v prosti promet po 1. januarju 2007, se zahteva uvozno dovoljenje, tudi če so bili jekleni izdelki odpremljeni pred tem datumom. Če so jekleni izdelki odpremljeni v Bolgarijo ali Romunijo pred 1. januarjem 2007, se uvozno dovoljenje izda avtomatično in brez količinskih omejitev ob predložitvi tovornega lista ali druge prevozne listine, ki jo organi Skupnosti za izdajo dovoljenj priznajo kot enakovredno in ki dokazuje datum odpreme, ter po odobritvi organa Komisije, pristojnega za upravljanje dovoljenj (SIGL). Če so jekleni izdelki odpremljeni v Bolgarijo ali Romunijo 1. januarja ali pozneje, za njih veljajo posebna pravila o količinskih omejitvah, določena v tej uredbi.

Člen 18

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Z odstopanjem od tega začne člen 17 veljati na dan začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije k Evropski uniji.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. decembra 2006

Za Svet

Predsednik

E. TUOMIOJA


(1)  UL L 327, 28.11.1997, str. 3.

(2)  UL L 303, 22.11.2005, str. 39.

(3)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1758/2006 (UL L 335, 1.12.2006, str. 1).


PRILOGA I

SA Ploščato valjani izdelki

SA1. Kolobarji

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Težka plošča

 

7208400010

 

7208512010

 

7208512091

 

7208512093

 

7208512097

 

7208512098

 

7208519100

 

7208519810

 

7208519891

 

7208519899

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Drugi ploščati izdelki

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211233091

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000

SA4. Izdelki iz legiranih jekel

 

7226200010

 

7226912000

 

7226919100

 

7226919900

 

7226997010

SA5. Legirane debele pločevine

 

7225401230

 

7225404000

 

7225406000

 

7225990010

SA6. Legirane hladno valjane in prevlečene pločevine

 

7225508000

 

7225910010

 

7225920010

 

7226920010

SB Podolgovati izdelki

SB1. Nosilci

 

7207198010

 

7207208010

 

7216311000

 

7216319000

 

7216321100

 

7216321900

 

7216329100

 

7216329900

 

7216331000

 

7216339000

SB2. Žična palica

 

7213100000

 

7213200000

 

7213911000

 

7213912000

 

7213914100

 

7213914900

 

7213917000

 

7213919000

 

7213991000

 

7213999000

 

7221001000

 

7221009000

 

7227100000

 

7227200000

 

7227901000

 

7227905000

 

7227909500

SB3. Drugi podolgovati izdelki

 

7207191210

 

7207191291

 

7207191299

 

7207205200

 

7214200000

 

7214300000

 

7214911000

 

7214919000

 

7214991000

 

7214993100

 

7214993900

 

7214995000

 

7214997100

 

7214997900

 

7214999500

 

7215900010

 

7216100000

 

7216210000

 

7216220000

 

7216401000

 

7216409000

 

7216501000

 

7216509100

 

7216509900

 

7216990010

 

7218992000

 

7222111100

 

7222111900

 

7222118100

 

7222118900

 

7222191000

 

7222199000

 

7222309710

 

7222401000

 

7222409010

 

7224900289

 

7224903100

 

7224903800

 

7228102000

 

7228201010

 

7228201091

 

7228209110

 

7228209190

 

7228302000

 

7228304100

 

7228304900

 

7228306100

 

7228306900

 

7228307000

 

7228308900

 

7228602010

 

7228608010

 

7228701000

 

7228709010

 

7228800010

 

7228800090

 

7301100000


PRILOGA II

Image

Image

Image

Image


PRILOGA III

Image

Image

Image

Image


PRILOGA IV

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes & énergie

Administration du potentiel économique

Service licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, kmo, Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 548 65 70

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс: +35929815041

(Fax)

+35929804710

+35929883654

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax (45) 35 46 60 29

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

(BAFA) — Referat 421

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Fax (49-6196) 90 88 00

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: (+372) 631 3660

 

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30) 210-328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Fax (34) 913 49 38 31

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil, 12 rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33-1) 53 44 91 81

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

Ireland

Fax (353-1) 631 25 62

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

I-00144 Roma

Fax (39-06) 59 93 22 35/59 93 26 36

 

KYΠPOΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22-37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fax: + 371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faksas (370-5) 262 39 74

 

LUXEMBOURG

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: + 36-1-336 73 02

 

MALTA

Servizzi ta' Kummerċ

Diviżjoni għall-Kummerċ

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: + 356-21-23 19 19

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

Nederland

Fax (31-50) 523 22 10

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax (43-1) 7 11 00-83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Faks: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa

PT-1140-060 Lisboa

Fax: (351) 21 881 42 61

 

ROMÂNIA

Ministerul Economiei şi Comerţului

Direcţia Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

Bucureşti, sect. 1

Cod poştal 010036

Tel.: 0040.21.315.00.81

Fax: 0040.21.315.04.54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Faks: (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo hospodárstva SR

Odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 43 42 39 19

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax (358-20) 492 28 52

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

United Kingdom

Fax (44-1642) 36 42 69


PRILOGA V

KOLIČINSKE OMEJITVE

(v tonah)

Izdelki

Leto 2007

SA Ploščati izdelki

SA1. Kolobarji

930 975

SA2. Debela pločevina

195 358

SA3. Drugi ploščati izdelki

399 485

SA4. Izdelki iz legiranih jekel

99 507

SA5. Legirane debele pločevine

22 047

SA6. Legirane hladno valjane in prevlečene pločevine

102 597

SB. Podolgovati izdelki

SB1. Nosilci

46 072

SB2. Žična palica

176 993

SB3. Drugi podolgovati izdelki

299 685


19.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 360/61


UREDBA SVETA (ES, EURATOM) št. 1873/2006

z dne 11. decembra 2006

o spremembi Uredbe (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 o kategorijah uradnikov, upravičenih do dodatkov za izmensko delo, ter stopnje in pogoji dodeljevanja dodatkov

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti, določenih z Uredbo (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (1), in zlasti drugega odstavka člena 56a Kadrovskih predpisov,

ob upoštevanju predloga Komisije, ki ga je ta predložila po posvetovanju z Odborom za Kadrovske predpise,

ker bi bilo treba Uredbo (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 (2) spremeniti tako, da se prilagodi spreminjajočim se potrebam po izmenskem delu v evropskih institucijah –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 se spremeni:

1.

uvodni stavek prvega pododstavka člena 1(1) se nadomesti z naslednjim:

„Uradnik:

plačan iz sredstev za raziskave in investicije ter zaposlen v enoti Skupnega raziskovalnega središča ali v okviru posredne dejavnosti, ali

plačan iz sredstev za tekoče poslovanje in zaposlen v oddelku službe za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT), oddelku za varovanje in varnost, telefonski centrali/informacijski službi, v recepciji, v oddelku, ki zagotavlja podporo operacijam skupne zunanje in varnostne politike (SZVP)/evropske varnostne in obrambne politike (EVOP) ali ki zagotavlja podporo ureditvam za usklajevanje v primeru nujnih in kriznih razmer, ali zaposlen, da vodi ali nadzira tehnične naprave,

ki opravlja izmensko delo v smislu člena 56a Kadrovskih predpisov, je upravičen do dodatka, ki znaša:“;

2.

zadnji stavek člena 1(2) se črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. decembra 2006

Za Svet

Predsednik

E. TUOMIOJA


(1)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 31/2005 (UL L 8, 12.1.2005, str. 1).

(2)  UL L 38, 13.2.1976, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 860/2004 (UL L 161, 30.4.2004, str. 26).


19.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 360/62


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1874/2006

z dne 18. decembra 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. decembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 18. decembra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

116,5

204

77,8

999

97,2

0707 00 05

052

126,3

204

51,8

628

155,5

999

111,2

0709 90 70

052

119,8

204

66,1

999

93,0

0805 10 20

052

59,9

388

72,8

999

66,4

0805 20 10

052

30,7

204

63,3

999

47,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,4

624

71,7

999

69,1

0805 50 10

052

56,8

528

35,6

999

46,2

0808 10 80

388

107,5

400

94,3

404

94,2

720

72,5

999

92,1

0808 20 50

052

63,8

400

101,3

720

50,2

999

71,8


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


19.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 360/64


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1875/2006

z dne 18. decembra 2006

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (1) in zlasti člena 247 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Spremembe Uredbe (EGS) št. 2913/92, v nadaljnjem besedilu „zakonik“, iz Uredbe (ES) št. 648/2005 uvajajo številne ukrepe, ki zaostrujejo varnostne zahteve za blago, ki vstopa v Skupnost ali jo zapušča. Ti ukrepi naj bi pripomogli k boljšim in bolj ciljno naravnanim carinskim kontrolam, vključujejo pa analizo in elektronsko izmenjavo podatkov v zvezi s tveganjem med carinskimi organi ter med temi organi in Komisijo znotraj skupnega okvira za obvladovanje tveganja; zahtevo, da se carinskim organom za vse blago, ki vstopa v carinsko območje Skupnosti ali iz njega izstopa, posredujejo podatki pred prihodom in pred odhodom ter podelitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta zanesljivim gospodarskim subjektom, ki izpolnjujejo določena merila in ki bodo upravičeni do poenostavitev, ki jih predvidevajo carinski predpisi, in/ali olajšav v zvezi s carinskimi kontrolami.

(2)

Da bi zagotovili učinkovito in kar najhitrejše izvajanje teh ukrepov, mora izmenjava podatkov med carinskimi organi potekati z uporabo informacijske tehnologije in računalniških mrež na podlagi skupno dogovorjenih standardov in skupnih podatkovnih nizov.

(3)

Glede na napredek na področju računalniških sistemov carinjenja držav članic pa tudi glede na uporabo informacijske tehnologije in računalniških mrež s strani držav članic in Komisije, je treba splošno uporabo takih sistemov razširiti tudi izven obstoječega računalniškega tranzitnega sistema, začenši z uvedbo računalniškega sistema za kontrolo izvoza.

(4)

Zaradi skupnega okvira za obvladovanje tveganja in vzpostavitve enake ravni carinskih kontrol v vsej Skupnosti mora analiza tveganja temeljiti na postopkih obdelave podatkov z uporabo enotnih meril. Zato se morajo podatki v zvezi s tveganjem med carinskimi organi in Komisijo izmenjevati z uporabo carinskega sistema Skupnosti za obvladovanje tveganja, skupnih prednostnih kontrolnih območij ter skupnih meril in standardov tveganja za usklajeno uporabo carinskih kontrol v posebnih primerih, vendar brez poseganja v nacionalne ali mednarodne obveznosti.

(5)

Gospodarski subjekti, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta in se tako pozitivno razlikujejo od drugih gospodarskih subjektov, morajo veljati za zanesljive partnerje v dobavni verigi. Pooblaščeni gospodarski subjekti bi morali biti upravičeni ne samo do poenostavitev carinskih predpisov, ampak tudi do olajšav v zvezi s carinskimi kontrolami, kadar izpolnjujejo določene pogoje v zvezi z varstvom in varnostjo.

(6)

V vseh državah članicah je treba vzpostaviti enotne pogoje in merila za izdajo, spremembo ali preklic potrdil pooblaščenega gospodarskega subjekta, ali za začasno ukinitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta, pa tudi pravila o uporabi in izdaji potrdil pooblaščenega gospodarskega subjekta. Da bi zagotovili ohranjanje visoke ravni varnosti, morajo carinski organi stalno spremljati, ali pooblaščeni gospodarski subjekti izpolnjujejo ustrezne zahteve.

(7)

Treba je vzpostaviti in ohranjati skupni elektronski informacijski in komunikacijski sistem za shranjevanje in izmenjavo podatkov v zvezi s pooblaščenimi gospodarskimi subjekti.

(8)

Da se omogočijo ustrezna analiza tveganja in ustrezne kontrole, ki temeljijo na oceni tveganja, je treba določiti roke in podrobna pravila, ki bodo urejala obveznosti gospodarskih subjektov, da carinskim organom zagotovijo podatke pred prihodom in pred odhodom za vse blago, ki vstopa v carinsko območje Skupnosti ali iz njega izstopa. V skladu s podobnimi ukrepi, sprejetimi na mednarodni ravni v okviru standardov za zagotovitev in omogočanje lažje svetovne trgovine, ki jih podpira Svetovna carinska organizacija, ter v skladu z drugimi posebnimi ureditvami, ki jih določajo mednarodni sporazumi, je primerno upoštevati različna prevozna sredstva, pa tudi različne vrste blaga ali gospodarskih subjektov.

(9)

Da se carinskim organom omogoči učinkovito izvajanje analize tveganja, je treba podatke pred prihodom in pred odhodom predložiti elektronsko. Deklaracije ali obvestila v papirni obliki se lahko dovolijo le v določenih izjemnih okoliščinah.

(10)

Podatki, ki naj se zahtevajo v vstopnih in izstopnih skupnih deklaracijah, morajo biti usklajeni, da se zagotovi skupna osnova za analizo tveganja v vsej Skupnosti in da se omogoči učinkovita izmenjava podatkov med carinskimi organi. Čeprav je treba v ta namen upoštevati vrsto prevoza blaga in status pooblaščenega gospodarskega subjekta, varstveni in varnostni ukrepi ne smejo biti ogroženi. Četudi je lahko oprostitev zahteve po skupni deklaraciji upravičena za blago, preneseno na podlagi pravil Svetovne poštne zveze, je v obojestransko korist, zaradi posebnih okoliščin tega prometa,treba določiti tehnični okvir za predložitev podatkov o tem prometu carinskim organom v elektronski obliki.

(11)

V primeru pozitivne analize tveganja bi se morala v vsej Skupnosti uporabiti enaka raven preventivnih kontrol. V tem okviru je treba o tem obvestiti trgovca ali prevoznika.

(12)

Pravila, ki urejajo predložitev in začasno hrambo blaga, ki vstopa na carinsko območje Skupnosti, morajo vključevati spremembe zahtev glede podatkov.

(13)

V skladu s tem je v primerih, ko se carinska deklaracija uporablja kot vstopna ali izstopna skupna deklaracija, primerna tudi prilagoditev splošnih pravil v zvezi z načinom, časom in krajem vložitve carinske deklaracije za predložitev blaga v carinski postopek.

(14)

Da se za namene varstva in varnosti ter carinskih kontrol omogoči učinkovitejša kontrola izvoznega postopka in pasivnega oplemenitenja, pa tudi ponovnega izvoza, morajo carinski organi sedanji postopek, ki temelji na papirnih dokumentih, zamenjati z elektronsko izmenjavo podatkov med carinskim uradom izvoza in carinskim uradom izstopa.

(15)

Računalniški sistem za kontrolo izvoza bi moral v prehodnem obdobju delovati vzporedno z izvoznim postopkom, ki temelji na papirnih dokumentih. Izvozni postopek, ki temelji na papirnih dokumentih, se mora uporabljati tudi kot zasilna možnost v primeru napake elektronskega sistema, in sicer tako v prehodnem obdobju kot tudi po njem. Pri izmenjavi podatkov o izvozu med carinskimi organi v okviru računalniškega sistema za kontrolo uvoza se morajo uporabljati posebne določbe. Da se zagotovi pravilno delovanje tega sistema, je treba spremeniti tudi obstoječe določbe o izvoznem postopku, ki temelji na papirnih dokumentih.

(16)

Da bi se ohranile poenostavitve, ki so mogoče v okviru izvoznih pravil, vendar brez vpliva na olajšave, ki jih gospodarskim subjektom nudi računalniški sistem za kontrolo izvoza, je treba izvoznikom omogočiti izbiro za uporabo določb v zvezi z blagom, ki zapušča carinsko območje Skupnosti na podlagi enotne prevozne pogodbe.

(17)

Določbe v zvezi s podelitvijo statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta bi se morale začeti uporabljati od 1. januarja 2008, da se državam članicam zagotovi dovolj časa za vzpostavitev potrebnih upravnih struktur.

(18)

Da pa se državam članicam in gospodarskim subjektom zagotovi dovolj časa za prilagoditev elektronskih sistemov, se začnejo določbe iz te uredbe, ki se nanašajo na opredelitev zahtev glede podatkov in elektronsko predložitev podatkov pred prihodom in pred odhodom, uporabljati od 1. julija 2009.

(19)

Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 (2) je zato treba ustrezno spremeniti.

(20)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2454/93 se spremeni:

1.

V členu 1 se doda naslednja točka:

„12.

gospodarski subjekt:

oseba, ki je v okviru svojega poslovanja udeležena v dejavnostih, ki jih ureja carinska zakonodaja.“

2.

V naslov I dela I se dodata poglavji 4 in 5:

„POGLAVJE 4

Izmenjava podatkov med carinskimi organi z uporabo informacijske tehnologije in računalniških mrež

Člen 4d

1.   Kadar so države članice v sodelovanju s Komisijo razvile elektronske sisteme za izmenjavo podatkov o carinskem postopku ali gospodarskih subjektih, carinski organi te sisteme uporabljajo za izmenjavo informacij med zadevnimi carinskimi uradi, brez poseganja v kakršne koli posebne okoliščine in določbe zadevnega postopka, ki se po potrebi smiselno uporabljajo.

2.   Kadar so carinski uradi, ki sodelujejo v postopku, v različnih državah članicah, so sporočila za izmenjavo podatkov skladna s strukturo in podrobnostmi, ki jih določijo carinski organi z medsebojnim dogovorom.

Člen 4e

1.   Poleg pogojev iz člena 4a(2) carinski organi vzpostavijo in ohranjajo ustrezne varnostne ureditve za učinkovito, zanesljivo in varno delovanje različnih sistemov.

2.   Da se zagotovi raven varnosti sistema iz odstavka 1, se zabeleži vsak vnos, sprememba in izbris podatkov, pri čemer se navedejo razlogi za postopek, točen čas in oseba, ki je postopek izvedla. Originalni podatki in kakršni koli podatki, ki se tako obdelajo, se hranijo najmanj tri koledarska leta po poteku leta, na katero se nanašajo, razen če je določeno drugače.

3.   Carinski organi redno spremljajo varnost.

4.   Zadevni carinski organi drug drugega in po potrebi zadevni gospodarski subjekt obveščajo o vseh sumih kršitve varnosti.

POGLAVJE 5

Obvladovanje tveganja

Člen 4f

1.   Carinski organi izvajajo obvladovanje tveganja, da se razlikuje med ravnmi tveganja v zvezi z blagom, ki je predmet carinske kontrole ali nadzora, ter da se določi, ali bo blago predmet posebne carinske kontrole in če bo, kje.

2.   Ravni tveganja se določijo na podlagi ocene verjetnosti pojava dogodka povezanega s tveganjem in njegovega učinka, če bi do njega res prišlo. Podlaga za izbor pošiljk ali deklaracij, ki bodo pod carinsko kontrolo, vključuje element naključja.

Člen 4g

1.   Obvladovanje tveganja na ravni Skupnosti iz člena 13(2) zakonika se izvaja v skladu s skupnim elektronskim okvirom za obvladovanje tveganja, ki ga sestavljajo naslednji elementi:

(a)

carinski sistem Skupnosti za obvladovanje tveganja za izvajanje obvladovanja tveganja, ki se uporablja za izmenjavo podatkov v zvezi s tveganjem, ki bi lahko izboljšali carinske kontrole, med carinskimi organi držav članic in Komisijo;

(b)

skupna prednostna kontrolna območja;

(c)

skupna merila in standardi tveganja za usklajeno izvajanje carinskih kontrol v posebnih primerih.

2.   Carinski organi si z uporabo sistema iz točke (a) odstavka 1 izmenjajo podatke v zvezi s tveganjem v naslednjih primerih:

(a)

carinski organ oceni, da je tveganje veliko in da zahteva carinsko kontrolo, poleg tega pa rezultati kontrole kažejo, da se je zgodil dogodek iz člena 4(25) zakonika;

(b)

rezultati kontrole ne kažejo, da se je zgodil dogodek iz člena 4(25) zakonika, vendar zadevni carinski organ meni, da je tveganje drugje v Skupnosti veliko.

Člen 4h

1.   Skupna prednostna kontrolna območja vključujejo posebne carinsko dovoljene rabe ali uporabe, vrste blaga, prometne poti, načine prevoza ali gospodarske subjekte, za katere bodo v določenem obdobju veljale višje ravni analize tveganja in carinskih kontrol.

2.   Uporaba skupnih prednostnih kontrolnih območij temelji na skupnem pristopu k analizi tveganja in na skupnih merilih in standardih tveganja za izbor blaga ali gospodarskih subjektov za kontrolo, da se zagotovijo enake ravni carinskih kontrol.

3.   Carinske kontrole, ki se izvajajo na skupnih prednostnih kontrolnih območjih, ne vplivajo na druge kontrole, ki jih carinski organi izvajajo sicer.

Člen 4i

1.   Skupna merila in standardi tveganja iz člena 4g(1)(c) vključujejo naslednje elemente:

(a)

opis tveganja;

(b)

dejavnike ali kazalnike tveganja, ki naj se uporabljajo za izbor blaga ali gospodarskih subjektov za carinsko kontrolo;

(c)

vrsto carinskih kontrol, ki naj jih izvajajo carinski organi;

(d)

trajanje uporabe carinskih kontrol iz točke (c).

Informacije, ki se pridobijo ob uporabi elementov iz prvega pododstavka, se posredujejo prek carinskega sistema Skupnosti za obvladovanje tveganja iz člena 4g(1)(a). Carinski organi jih uporabljajo v svojih sistemih za obvladovanje tveganja.

2.   Carinski organi Komisiji sporočijo rezultate carinskih kontrol, izvedenih v skladu z odstavkom 1.

Člen 4j

Pri vzpostavitvi skupnih prednostnih kontrolnih območij in uporabi skupnih meril in standardov tveganja se upoštevajo naslednji elementi:

(a)

sorazmernost tveganju;

(b)

nujnost potrebnega izvajanja kontrol;

(c)

verjetni učinki na trgovske tokove, posamezne države članice in vire povezane z kontrolo.“

3.

V del I se vstavi naslednji naslov IIA:

„NASLOV IIA

POOBLAŠČENI GOSPODARSKI SUBJEKTI

POGLAVJE 1

Postopek izdaje potrdil

Oddelek 1

Splošne določbe

Člen 14a

1.   Brez poseganja v siceršnje poenostavitve iz carinskih predpisov lahko carinski organi po vložitvi zahtevka gospodarskega subjekta in v skladu s členom 5a zakonika izdajajo naslednja potrdila pooblaščenega gospodarskega subjekta (v nadaljnjem besedilu ‚potrdila AEO‘):

(a)

potrdilo AEO – carinske poenostavitve za gospodarske subjekte, ki zaprosijo za ugodnosti zaradi poenostavitev iz carinskih predpisov in ki izpolnjujejo pogoje iz členov 14h, 14i in 14j;

(b)

potrdilo AEO – varstvo in varnost v zvezi z gospodarskimi subjekti, ki zaprosijo za ugodnosti zaradi olajšav pri carinskih kontrolah v zvezi z varstvom in varnostjo pri vnosu blaga na carinsko območje Skupnosti ali iznosu blaga iz carinskega območja Skupnosti in ki izpolnjujejo pogoje iz členov od 14h do 14k;

(c)

potrdilo AEO – carinske poenostavitve/varstvo in varnost v zvezi z gospodarskimi subjekti, ki zaprosijo za ugodnosti zaradi poenostavitev iz točke (a) in olajšav iz točke (b) ter izpolnjujejo pogoje iz členov od 14h do 14k.

2.   Carinski organi primerno upoštevajo posebne značilnosti gospodarskih subjektov, zlasti malih in srednje velikih podjetij.

Člen 14b

1.   Če imetnik potrdila AEO iz točke (a) ali (c) člena 14a(1) zaprosi za eno ali več dovoljenj iz členov 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313a, 313b, 324a, 324e, 372, 454a in 912g, carinski organi tistih pogojev, ki so bili preverjeni že ob izdaji potrdila AEO, ne preverijo ponovno.

2.   Kadar imetnik potrdila AEO iz točke (b) ali (c) člena 14a(1) vloži vstopno skupno deklaracijo, lahko pristojni carinski urad pooblaščeni gospodarski subjekt še pred prihodom blaga na carinsko območje Skupnosti obvesti o tem, da je bila na podlagi analize tveganja glede varstva in varnosti pošiljka izbrana za nadaljnji fizični pregled. Do tega obvestila pride le, če ne ogroža pregleda, ki naj bi se izvedel.

Vendar lahko države članice pred vnosom blaga na carinsko območje Skupnosti izvedejo fizični pregled tudi, kadar pooblaščeni gospodarski subjekt o izboru pošiljk za takšno kontrolo ni bil obveščen.

Ko blago zapušča carinsko območje Skupnosti, se smiselno uporabljata prvi in drugi pododstavek.

3.   Imetniki potrdila AEO iz točke (b) ali (c) člena 14a(1), ki uvažajo ali izvažajo blago, lahko vložijo vstopno in izstopno skupno deklaracijo, ki vsebujeta krajše podatkovne zahteve iz oddelka 2.5 Priloge 30A.

Prevozniki, špediterji ali carinski zastopniki, ki so imetniki potrdil AEO iz točke (b) ali (c) člena 14a(1) in sodelujejo pri uvozu ali izvozu blaga v imenu imetnikov potrdila AEO iz točke (b) ali (c) člena 14a(1), lahko prav tako vložijo vstopno ali izstopno skupno deklaracijo, ki vsebuje krajše podatkovne zahteve iz oddelka 2.5 priloge 30A.

Od imetnikov potrdila AEO, ki so upravičeni do uporabe krajših podatkovnih zahtev, se lahko zahteva, da predložijo dodatne podatke, da se zagotovi primerno delovanje sistemov glede vzajemnega priznavanja AEO potrdil in ukrepov v zvezi z varnostjo, določenih v mednarodnih pogodbah s tretjimi državami.

4.   Pri imetnikih potrdil AEO se fizični pregledi in pregledi dokumentov izvajajo bolj poredko kot pri ostalih gospodarskih subjektih. Carinski organi se lahko odločijo drugače z namenom, da se upoštevajo posebna nevarnost ali obveze glede kontrol iz druge zakonodaje Skupnosti.

Kadar pristojni carinski urad po analizi tveganja pošiljko, vključeno v vstopno ali izstopno skupno deklaracijo ali v carinsko deklaracijo, ki jo vloži pooblaščeni gospodarski subjekt, vseeno določi za nadaljnji pregled, potrebno kontrolo izvede kot prednostno nalogo. Če pooblaščeni gospodarski subjekt tako zahteva in če se zadevni carinski organ strinja, se lahko ta kontrola izvede na drugem mestu in ne na mestu zadevnega carinskega urada.

5.   Ugodnosti iz odstavkov od 1 do 4 veljajo za gospodarski subjekt, če predloži potrebne številke potrdila AEO.

Oddelek 2

Zahtevek za izdajo potrdila AEO

Člen 14c

1.   Zahtevek za izdajo potrdila AEO je lahko na papirju ali v elektronski obliki v skladu z vzorcem iz Priloge 1C.

2.   Če carinski organ ugotovi, da ta ne vsebuje vseh zahtevanih podrobnosti, od gospodarskega subjekta, v 30-ih koledarskih dnevih od prejema zahtevka, zahteva, da predloži potrebne podatke, in to zahtevo tudi utemelji.

Roki iz členov 14l(1) in 14o(2) začnejo teči na dan, ko je carinski organ prejel vse informacije, ki so potrebne za sprejetje zahtevka. Carinski organi gospodarski subjekt obvestijo, da je bil zahtevek sprejet, ter navedejo datum, ko začne omenjeni rok teči.

Člen 14d

1.   Zahtevek se predloži enemu od naslednjih carinskih organov:

(a)

carinskemu organu države članice, kjer se vodi glavno knjigovodstvo vložnika v zvezi z zadevnimi carinskimi ureditvami in kjer se izvaja vsaj del dejavnosti, ki jih zajema potrdilo AEO;

(b)

carinskemu organu države članice, kjer je v računalniškem sistemu vložnika njegovo glavno knjigovodstvo v zvezi z zadevnimi carinskimi ureditvami dostopno pristojnemu carinskemu organu z uporabo informacijske tehnologije in računalniških mrež, ter kjer se izvajajo vložnikove splošne logistične dejavnosti vodenja in kjer se izvaja vsaj del dejavnosti, ki jih zajema potrdilo AEO.

Glavno knjigovodstvo vložnika iz točk (a) in (b) vključuje evidenco in dokumentacijo, ki carinskemu organu omogoča, da preveri in spremlja pogoje in merila, potrebna za pridobitev potrdila AEO.

2.   Če v skladu z odstavkom 1 ni mogoče določiti pristojnega carinskega organa, se zahtevek predloži enemu od naslednjih carinskih organov:

(a)

carinskemu organu države članice, kjer se vodi glavno knjigovodstvo v zvezi zadevnimi carinskimi ureditvami vložnika;

(b)

carinskemu organu države članice, kjer je dostopno glavno knjigovodstvo v zvezi zadevnimi carinskimi ureditvami vložnika, kot določa odstavek 1(b), in kjer se izvajajo vložnikove splošne logistične dejavnosti vodenja.

3.   Če se del zadevne evidence in dokumentacije vodi v državi članici, ki ni država članica carinskega organa, kateremu je bil predložen zahtevek v skladu z odstavkom 1 ali 2, vložnik izpolni polja 13, 16, 17 in 18 obrazca za zahtevek iz Priloge 1C.

4.   Če vložnik ima skladišča ali druge prostore v državi članici, ki ni država članica carinskega organa, kateremu je bil predložen zahtevek v skladu z odstavkom 1 ali 2, vložnik ta podatek navede v polju 13 obrazca za zahtevek iz Priloge 1C, da se carinskim organom te države članice olajša pregled ustreznih pogojev v skladišču ali drugih prostorih.

5.   Postopek posvetovanja iz člena 14m se uporablja v primerih iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena.

6.   Vložnik zagotovi lahko dostopno osrednjo točko ali kontaktno osebo v upravi vložnika z namenom, da imajo carinski organi na voljo vse podatke, potrebne za ugotavljanje skladnosti z zahtevami za izdajo potrdila AEO.

7.   Vložniki carinskim organom predložijo potrebne podatke, če je le mogoče v elektronski obliki.

Člen 14e

Države članice Komisiji sporočijo seznam svojih pristojnih organov, pri katerih je treba vložiti zahtevke, in kakršne koli poznejše spremembe v zvezi s tem. Komisija te podatke posreduje drugim državam članicam ali jih da na voljo na internetu.

Ti organi so tudi carinski organi izdajatelji potrdil AEO.

Člen 14f

Zahtevek se ne sprejme v naslednjih primerih:

(a)

zahtevek ne upošteva členov 14c in 14d;

(b)

vložnik je bil obsojen zaradi resnega kaznivega dejanja, povezanega z njegovo gospodarsko dejavnostjo, ali pa je v času predložitve zahtevka v stečajnem postopku;

(c)

vložnik ima pravnega zastopnika v carinskih zadevah, ki je bil obsojen zaradi resnega kaznivega dejanja v zvezi s kršenjem carinskih predpisov in z njegovimi dejavnostmi zakonitega zastopnika;

(d)

zahtevek se predloži v treh letih po preklicu potrdila AEO, kot določa člen 14v(4).

Oddelek 3

Pogoji in merila za izdajo potrdila AEO

Člen 14g

V naslednjih primerih vložniku ni treba imeti sedeža na carinskem območju Skupnosti:

(a)

kadar mednarodni sporazum med Skupnostjo in tretjo državo, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, zagotavlja vzajemno priznavanje potrdil AEO in določi morebitne upravne ureditve za izvajanje ustrezne kontrole v imenu carinskega organa države članice;

(b)

kadar zahtevek za podelitev potrdila AEO iz točke (b) člena 14a(1) vloži letalska ali ladjarska družba, ki nima sedeža v Skupnosti, ima pa tam regionalno pisarno, poleg tega pa že uporablja poenostavitve iz členov 324e, 445 ali 448.

V primeru iz točke (b) prvega pododstavka se šteje, da vložnik izpolnjuje pogoje iz členov 14h, 14i in 14j, vendar se zahteva izpolnitev pogoja iz člena 14k(2).

Člen 14h

1.   Evidenca o izpolnjevanju carinskih zahtev iz prve alinee člena 5a(2) zakonika šteje za ustrezno, če v zadnjih treh letih pred predložitvijo zahtevka nobena izmed naslednjih oseb ni huje ali večkrat kršila carinskih predpisov:

(a)

vložnik;

(b)

osebe, ki vodijo družbo, ki je vložila zahtevek, ali izvajajo kontrolo nad njegovim upravljanjem;

(c)

če je ustrezno, pravni zastopnik vložnika v carinskih zadevah;

(d)

oseba iz družbe, ki je vložila zahtevek, pristojna za carinske zadeve.

Vseeno lahko evidenca o izpolnjevanju carinskih zahtev šteje za ustrezno, če pristojni carinski organ vse kršitve obravnava kot zanemarljive glede na število ali obseg carinskih postopkov in če te ne povzročajo dvomov v zvezi z dobro vero vložnika.

2.   Če imajo osebe, ki izvajajo kontrolo družbe, ki je vložilo zahtevek, sedež ali so rezidenti tretje države, carinski organi njihovo izpolnjevanje carinskih zahtev ocenjujejo na podlagi evidenc in podatkov, ki so jim na voljo.

3.   Če so od vložnikove ustanovitve pretekla manj kot tri leta, carinski organi njegovo izpolnjevanje carinskih zahtev ocenjujejo na podlagi evidenc in podatkov, ki so jim na voljo.

Člen 14i

Da lahko carinski organi presodijo, ali ima vložnik zadovoljiv sistem vodenja poslovnih in, kadar je primerno, transportnih evidenc iz druge alinee člena 5a(2) zakonika, mora vložnik izpolnjevati naslednje pogoje:

(a)

vzdržuje računovodski sistem, ki je skladen s splošno sprejetimi računovodskimi načeli, veljavnimi v državi članici, kjer se vodi knjigovodstvo, in ki bo olajšal carinski kontrolo, ki temelji na reviziji;

(b)

carinskemu organu omogoči fizični ali elektronski dostop do svojih carinskih in, kadar je primerno, transportnih evidenc;

(c)

ima logistični sistem, ki razlikuje med skupnostnim in neskupnostnim blagom;

(d)

ima upravno organizacijo, ki ustreza vrsti in obsegu poslovanja ter upravljanju pretoka blaga, njena notranja kontrola pa je sposobna odkriti nezakonite ali nepravilne transakcije;

(e)

če je primerno, ima zadovoljive postopke za urejanje licenc in dovoljenj v zvezi z ukrepi trgovinske politike ali trgovanjem s kmetijskimi proizvodi;

(f)

ima zadovoljive postopke za arhiviranje evidenc in podatkov družbe ter varovanje pred izgubo podatkov;

(g)

zagotovi, da so zaposleni seznanjeni s tem, da je treba obvestiti carinske organe, kadar se ugotovijo težave pri izpolnjevanju predpisov, ter vzpostavi primerne kontakte za obveščanje carinskih organov o takih primerih;

(h)

ima ustrezne informacijsko-tehnološke varnostne ukrepe za zaščito računalniškega sistema vložnika pred vdorom nepooblaščenih oseb in za zaščito dokumentacije vložnika.

V primeru, ko vložnik prosi za potrdilo AEO iz točke (b) člena 14a(1), ni treba izpolnjevati pogoja iz točke (c) prvega odstavka tega člena.

Člen 14j

1.   Pogoj v zvezi s finančno solventnostjo vložnika iz tretje alinee člena 5a(2) zakonika šteje za izpolnjenega, če je njegovo solventnost mogoče dokazati za pretekla tri leta.

Za namene tega člena finančna solventnost pomeni dober finančni položaj, ki zadostuje za izpolnjevanje obveznosti vložnika, ob upoštevanju značilnosti vrste poslovne dejavnosti.

2.   Če je vložnik ustanovljen pred manj kot tremi leti, se njegova finančna solventnost ocenjuje na podlagi razpoložljivih evidenc in podatkov.

Člen 14k

1.   Varstveni in varnostni standardi vložnika iz četrte alinee člena 5a(2) zakonika štejejo za ustrezne, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

stavbe, ki se uporabljajo pri dejavnostih, ki jih vključuje potrdilo, so zgrajene iz materialov, ki ne dopuščajo nezakonitega vstopa in zagotavljajo zaščito pred nezakonitim vdorom;

(b)

obstajajo ustrezni ukrepi za kontrolo dostopa, da se prepreči nepooblaščen dostop do območij natovarjanja, nakladalnih dokov in območij za pretovarjanje;

(c)

ukrepi za ravnanje z blagom vključujejo zaščito pred vnosom, menjavo ali izgubo materiala in prirejanjem tovornih enot;

(d)

če je primerno, obstajajo postopki za ravnanje z uvoznimi in/ali izvoznimi dovoljenji, povezanimi s prepovedmi in omejitvami, ter za razlikovanje med tem in ostalim blagom;

(e)

vložnik je izvedel ukrepe, ki omogočajo jasno opredelitev njegovih poslovnih partnerjev, da se zaščiti mednarodna dobavna veriga;

(f)

vložnik izvaja, kolikor to dovoljuje zakonodaja, varnostno preverjanje predvidenih zaposlenih, ki bodo delali na varnostno občutljivih položajih, in izvaja redna preverjanja preteklosti;

(g)

vložnik zagotovi, da njegovo zadevno osebje aktivno sodeluje v programih za varnostno ozaveščanje.

2.   Če letalska ali ladjarska družba, ki nima sedeža v Skupnosti, ima pa tam regionalno pisarno in že uporablja poenostavitve iz členov 324e, 445 ali 448, vloži zahtevek za potrdilo AEO iz točke (b) člena 14a(1), mora izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:

(a)

je imetnik mednarodno priznanega varstvenega in/ali varnostnega potrdila, izdanega na podlagi mednarodnih konvencij, ki urejajo zadevne prevozne sektorje;

(b)

je registrirani agent, kot ga določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2320/2002 (3) in izpolnjuje zahteve iz Uredbe Komisije (ES) št. 622/2003 (4);

(c)

je imetnik potrdila, izdanega v državi, ki ni na carinskem območju Skupnosti, kadar dvostranski sporazum, ki sta ga podpisali Skupnost in tretja država, zagotavlja sprejetje potrdila glede na pogoje iz navedenega sporazuma.

Če je letalska ali ladjarska družba imetnik potrdila iz točke (a) tega odstavka, izpolnjuje pogoje iz odstavka 1 tega člena. Carinski organ izdajatelj šteje, da so pogoji iz odstavka 1 izpolnjeni, kolikor so pogoji za izdajo mednarodnega potrdila enaki pogojem iz odstavka 1 tega člena ali tem pogojem ustrezajo.

3.   Če ima vložnik sedež v Skupnosti in je registrirani agent, kot ga določa Uredba (ES) št. 2320/2002, ter izpolnjuje zahteve iz Uredbe (ES) št. 622/2003, pogoji iz odstavka 1 tega člena štejejo za izpolnjene v zvezi s prostori, za katere je gospodarski subjekt dobil status registriranega agenta.

4.   Če je vložnik, ki ima sedež v Skupnosti, imetnik mednarodno priznanega varstvenega in/ali varnostnega potrdila, izdanega v skladu z mednarodnimi konvencijami, evropskega varstvenega in/ali varnostnega potrdila, izdanega v skladu z zakonodajo Skupnosti, mednarodnega standarda Mednarodne organizacije za standardizacijo ali evropskega standarda Evropske organizacije za standardizacijo, pogoji iz odstavka 1 štejejo za izpolnjena, če so pogoji za izdajo teh potrdil enaki pogojem iz te uredbe ali tem pogojem ustrezajo.

Oddelek 4

Postopek za izdajo potrdil AEO

Člen 14l

1.   Carinski organ izdajatelj v petih delovnih dneh od dneva prejema zahtevka v skladu s členom 14c o tem zahtevku obvesti carinske organe vseh drugih držav članic prek komunikacijskega sistema iz člena 14x.

2.   Kadar ima carinski organ katere druge države članice pomembne podatke, ki bi lahko vplivali na izdajo potrdila, navedene podatke posreduje carinskemu organu izdajatelju v 35 koledarskih dneh od dneva obvestila iz odstavka 1 prek komunikacijskega sistema iz člena 14x.

Člen 14m

1.   Če carinski organ izdajatelj zaradi pomanjkanja podatkov ali možnosti ne more preveriti skladnosti z enim ali več pogoji iz členov 14g do 14k, je potrebno posvetovanje med carinskimi organi držav članic. V teh primerih carinski organ države članice izvede posvetovanje v 60 koledarskih dneh od datuma posredovanja podatkov s strani carinskega organa izdajatelja, da se omogoči izdaja potrdila pooblaščenega gospodarskega subjekta ali zavrnitev zahtevka v roku iz člena 14o(2).

Če carinski organ, zaprošen za posvetovanje, ne odgovori v 60 koledarskih dneh, lahko organ, ki je zaprosil za posvetovanje, na odgovornost carinskega organa, zaprošenega za posvetovanje, sklepa, da so zadevna merila izpolnjena. To obdobje se lahko podaljša, če vložnik opravi prilagoditve, da bi izpolnil ta merila, in o tem obvesti oba navedena carinska organa.

2.   Kadar po preučitvi iz člena 14n carinski organ, zaprošen za posvetovanje, ugotovi, da vložnik ne izpolnjuje enega ali več meril, se ustrezno dokumentirani rezultati posredujejo carinskemu organu izdajatelju, ki zahtevek zavrne. Uporablja se člen 14o(4), (5) in (6).

Člen 14n

1.   Carinski organ izdajatelj preveri, ali so pogoji in merila za izdajo potrdila iz členov 14g do 14k izpolnjena. Skladnost z merili iz člena 14k se preverja za vse prostore, ki so povezani s carinskimi dejavnostmi vložnika. Carinski organ dokumentira tako preverjanje kot tudi rezultate.

Kadar zaradi velikega števila prostorov obdobje, ki je na voljo za izdajo potrdila, ne dopušča preverjanja vseh zadevnih prostorov, vendar carinski organ ne dvomi, da vložnik izpolnjuje varnostne standarde družbe, ki veljajo v vseh njenih prostorih, lahko carinski organ preveri samo reprezentativen del teh prostorov.

2.   Carinski organ izdajatelj lahko sprejme sklepe, ki jih v zvezi s pogoji in merili iz členov 14i, 14j in 14k predloži strokovnjak s področij iz teh členov. Strokovnjak ne sme biti povezan z vložnikom.

Člen 14o

1.   Carinski organ izdajatelj izda potrdilo AEO v skladu z vzorcem iz Priloge 1D.

2.   Potrdilo AEO se izda v 90 koledarskih dneh od dneva prejema zahtevka v skladu s členom 14c. Kadar carinski organ ne more izpolniti roka, se ta lahko podaljša za nadaljnjih 30 koledarskih dni. V tem primeru carinski organ vložnika še pred iztekom roka 90 koledarskih dni obvesti o razlogih za podaljšanje.

3.   Obdobje iz prvega stavka odstavka 2 se lahko podaljša tudi, če vložnik med preverjanjem skladnosti s pogoji opravi prilagoditve, da bi izpolnil te pogoje, in o tem obvesti pristojni organ.

4.   Kadar bi zaradi rezultata preverjanja v skladu s členi 14l, 14m in 14n zahtevek lahko bil zavrnjen, carinski organ izdajatelj ugotovitve v 30 koledarskih dneh sporoči vložniku in mu omogoči možnost odgovora, preden zavrne zahtevek. Obdobje iz prvega stavka odstavka 2 se ustrezno podaljša.

5.   Obstoječa dovoljenja, izdana v skladu s carinskimi predpisi, se zaradi zavrnitve zahtevka ne prekličejo samodejno.

6.   Če je zahtevek zavrnjen, carinski organ obvesti vložnika o vzrokih za odločitev. Odločba o zavrnitvi zahtevka se sporoči vložniku v rokih iz odstavkov (2), (3) in (4).

Člen 14p

Carinski urad izdajatelj v petih delovnih dneh carinske organe drugih držav članic obvesti o izdaji potrdila AEO prek komunikacijskega sistema iz člena 14x. Če je zahtevek zavrnjen, se podatki o tem posredujejo v istem roku.

POGLAVJE 2

Pravni učinki potrdil AEO

Oddelek 1

Splošne določbe

Člen 14q

1.   Potrdilo AEO začne veljati deseti delovni dan po datumu izdaje.

2.   Potrdilo AEO priznavajo vse države članice.

3.   Obdobje veljavnosti potrdila AEO ni omejeno.

4.   Carinski organi spremljajo, ali pooblaščeni gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje in merila.

5.   V naslednjih primerih carinski organ izdajatelj izvede ponovno oceno pogojev in meril:

(a)

pri večjih spremembah zadevne zakonodaje Skupnosti;

(b)

če obstaja utemeljen sum, da pooblaščeni gospodarski subjekt ne izpolnjuje več ustreznih pogojev in meril.

Kadar se potrdilo AEO izda vložniku, od čigar ustanovitve so pretekla manj kot tri leta, se prvo leto po izdaji izvaja strožji nadzor.

Uporablja se člen 14n(2).

Rezultati ponovne ocene so prek komunikacijskega sistema iz člena 14x na voljo carinskim organom vseh držav članic.

Oddelek 2

Začasna ukinitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta

Člen 14r

1.   Carinski organ izdajatelj status pooblaščenega gospodarskega subjekta začasno ukine v naslednjih primerih:

(a)

kadar se ugotovi neskladnost s pogoji ali merili za pridobitev potrdila AEO;

(b)

carinski organi upravičeno domnevajo, da je bilo storjeno dejanje, ki se kazensko preganja in je povezano s kršenjem carinskih predpisov s strani pooblaščenega gospodarskega subjekta.

Vendar se lahko v primeru iz točke (b) prvega odstavka carinski organ odloči, da se status pooblaščenega gospodarskega subjekta ne ukine začasno, če meni, da je kršitev zanemarljiva glede na število ali obseg carinskih operacij, in ta ne povzroča dvomov v zvezi z dobro vero pooblaščenega gospodarskega subjekta.

Pred sprejetjem take odločitve carinski organi svoje ugotovitve sporočijo zadevnemu gospodarskemu subjektu. Zadevni gospodarski subjekt ima pravico, da popravi razmere in/ali izrazi svoje stališče v 30 koledarskih dneh od datuma sporočila.

Vendar začasna ukinitev velja takoj, če je to potrebno zaradi vrste ali stopnje nevarnosti za varstvo in varnost državljanov, javno zdravje ali okolje. Carinski organ, ki začasno ukine ugodnosti, prek komunikacijskega sistema iz člena 14x takoj obvesti carinske organe drugih držav članic, da lahko ustrezno ukrepajo.

2.   Če imetnik potrdila AEO stanja iz točke (a), prvega pododstavka odstavka 1 ne odpravi v 30 koledarskih dneh iz pododstavka 3 odstavka 1, pristojni carinski organ pooblaščeni gospodarski subjekt obvesti, da se status pooblaščenega gospodarskega subjekta začasno ukine za obdobje 30 koledarskih dni, s čimer mu omogoči, da sprejme potrebne ukrepe za ureditev razmer. Obvestilo se prek komunikacijskega sistema iz člena 14x pošlje tudi carinskim organom drugih držav članic.

3.   Če je imetnik potrdila AEO storil dejanje iz točke (b), prvega pododstavka odstavka 1, carinski organ izdajatelj začasno ukine status pooblaščenega gospodarskega subjekta, dokler traja sodni postopek. O tem obvesti imetnika potrdila. Obvestilo se prek komunikacijskega sistema iz člena 14x pošlje tudi carinskim organom drugih držav članic.

4.   Kadar zadevni pooblaščeni gospodarski subjekt ne more urediti razmer v 30 koledarskih dneh, lahko pa predloži dokaze, da je pogoje mogoče izpolniti, če se obdobje začasne ukinitve podaljša, carinski organ izdajatelj začasno ukine status pooblaščenega gospodarskega subjekta za nadaljnjih 30 koledarskih dni.

Člen 14s

1.   Začasna ukinitev ne vpliva na carinske postopke, ki so se pričeli že pred datumom začasne ukinitve in se še niso končali.

2.   Začasna ukinitev ne vpliva samodejno na katero koli dovoljenje, ki je bilo izdano ne glede na potrdila AEO, razen če se razlogi za začasno ukinitev nanašajo tudi na ta dovoljenja.

3.   Začasna ukinitev ne vpliva samodejno na dovoljenja za uporabo carinskih poenostavitev, ki so bile dodeljene na podlagi potrdil AEO in glede katerih so pogoji še vedno izpolnjeni.

4.   Če imetnik potrdila AEO iz točke (c) člena 14a(1) ne izpolnjuje le pogojev iz člena 14k, se status pooblaščenega gospodarskega subjekta delno začasno ukine, na zahtevo gospodarskega subjekta pa se mu lahko izda novo potrdilo AEO iz točke (a) člena 14a(1).

Člen 14t

1.   Kadar zadevni gospodarski subjekt v skladu z zahtevami carinskih organov izvede potrebne ukrepe za izpolnjevanje pogojev in meril, ki jih mora izpolnjevati pooblaščeni gospodarski subjekt, carinski organ izdajatelj prekliče začasno ukinitev ter o tem obvesti zadevni gospodarski subjekt in carinske organe drugih držav članic. Začasna ukinitev se lahko prekliče pred potekom roka iz člena 14r(2) ali (4).

V primeru člena 14s(4) carinski organ, ki je začasno preklical potrdilo, to potrdilo obnovi. Po tem prekliče potrdilo AEO iz točke (a) člena 14a(1).

2.   Če zadevni gospodarski subjekt v obdobju začasne ukinitve iz člena 14r(2) ali (4) ne izvede potrebnih ukrepov, carinski organ izdajatelj prekliče potrdilo AEO in takoj obvesti carinske organe drugih držav članic prek komunikacijskega sistema iz člena 14x.

V primeru okoliščin iz člena 14s(4) se izvirno potrdilo ustrezno prekliče, veljavno pa je samo novo potrdilo AEO iz točke (a) člena 14a(1).

Člen 14u

1.   Kadar pooblaščeni gospodarski subjekt začasno ne more izpolnjevati katerega izmed meril iz člena 14a, lahko zaprosi za začasno ukinitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta. V tem primeru pooblaščeni gospodarski subjekt o tem obvesti carinski organ izdajatelja, pri tem pa navede datum, do katerega bo spet sposoben izpolnjevati merila. Carinski organ izdajatelja obvesti tudi o kakršnih koli načrtovanih ukrepih in njihovem časovnem okviru.

Obveščeni carinski organ prek komunikacijskega sistema iz člena 14x obvesti carinske organe drugih držav članic.

2.   Če pooblaščenemu gospodarskemu subjektu v obdobju, ki ga je navedel v svojem obvestilu, ne uspe urediti razmer, lahko carinski organ izdajatelj odobri razumno podaljšanje tega obdobja, pod pogojem, da je pooblaščeni gospodarski subjekt ravnal v dobri veri. O tem podaljšanju se prek komunikacijskega sistema iz člena 14x obvestijo carinski organi drugih držav članic.

V vseh drugih primerih se potrdilo AEO prekliče, pristojni carinski organ izdajatelj pa prek komunikacijskega sistema iz člena 14x takoj obvesti carinske organe drugih držav članic.

3.   Če zahtevani ukrepi niso sprejeti v obdobju začasne ukinitve, se uporablja člen 14v.

Oddelek 3

Preklic potrdila AEO

Člen 14v

1.   Carinski organ izdajatelj prekliče potrdilo AEO v naslednjih primerih:

(a)

kadar pooblaščeni gospodarski subjekt ne izvede ukrepov iz člena 14t(1);

(b)

kadar je pooblaščeni gospodarski subjekt resno kršil carinske predpise in nima več možnosti pritožbe na sodišče;

(c)

kadar pooblaščeni gospodarski subjekt v obdobju začasne ukinitve iz člena 14u ne izvede potrebnih ukrepov;

(d)

na zahtevo pooblaščenega gospodarskega subjekta.

Vendar se lahko v primeru iz točke (b) carinski organ odloči, da se potrdila AEO ne prekliče, če meni, da so kršitve zanemarljive glede na število ali obseg carinskih postopkov, in te ne povzročajo dvomov v zvezi z dobro vero pooblaščenega gospodarskega subjekta.

2.   Preklic začne veljati naslednji dan po obvestilu.

Kadar imetnik potrdila AEO iz točke (c) člena 14a(1) ne izpolnjuje le pogojev iz člena 14k, carinski organ izdajatelj potrdilo prekliče, izda novo potrdilo AEO iz točke (a) člena 14a(1).

3.   Carinski organ izdajatelj prek komunikacijskega sistema iz člena 14x o preklicu potrdila AEO takoj obvesti carinske organe drugih držav članic.

4.   Razen v primerih preklica iz točk (c) in (d) odstavka 1 gospodarski subjekt v obdobju treh let od datuma preklica ne sme vložiti novega zahtevka za potrdilo AEO.

POGLAVJE 3

Izmenjava podatkov

Člen 14w

1.   Pooblaščeni gospodarski subjekt obvesti carinski organ izdajatelja o vseh okoliščinah, nastalih po tem, ko je bilo potrdilo izdano, ki bi lahko vplivale na nadaljnjo veljavnost ali vsebino potrdila.

2.   Vsi pomembni podatke, ki so dostopni carinskemu uradu izdajatelju, se dajo na voljo carinskim organom drugih držav članic, v katerih pooblaščeni gospodarski subjekt izvaja dejavnosti povezane s carino.

3.   Če carinski organ prekliče posebno dovoljenje zadevnega pooblaščenega gospodarskega subjekta za uporabo posameznih carinskih poenostavitev iz členov 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313a, 313b, 324a, 324e, 372, 454a in 912g, izdano na podlagi potrdila AEO, o tem obvesti carinski organ, ki je izdal potrdilo AEO.

Člen 14x

1.   Za izmenjavo podatkov in sporočanje med carinskimi organi ter za obveščanje Komisije in gospodarskih subjektov se uporablja elektronski sistem informiranja in sporočanja, ki ga določijo Komisija in carinski organi z medsebojnim dogovorom.

2.   S pomočjo sistema iz odstavka 1 lahko Komisija in carinski organi hranijo in imajo dostop do naslednjih informacij:

(a)

elektronsko preneseni podatki o zahtevkih;

(b)

potrdila AEO ter, kjer je uporabno, podatki o njihovih spremembah, opustitvi in preklicu;

(c)

vse ostale pomembne podatke.

3.   Carinski organ izdajatelj o izdaji, spremembah, opustitvi ali preklicu potrdila AEO obvesti urade, ki so pristojni za izvedbo analize tveganja v njegovi državi članici. Obvesti tudi vse ostale organe izdajatelje iz drugih držav članic.

4.   S predhodnim soglasjem zadevnih pooblaščenih gospodarskih subjektov lahko Komisija seznam pooblaščenih gospodarskih subjektov javno objavi na internetu. Seznam se posodablja.“

4.

V naslovu VI dela I se naslov Poglavje 1 nadomesti s:

5.

V poglavje 1 naslova VI dela I se doda naslednji oddelek 1:

„Oddelek 1

Področje uporabe

Člen 181b

Vse blago, ki se vnese na carinsko območje Skupnosti, mora biti zajeto s skupno deklaracijo v skladu s členom 36a zakonika, v nadaljnjem besedilu ‚vstopna skupna deklaracija‘, razen če je v tej uredbi določeno drugače.

Člen 181c

Naslednjega blaga ni treba zajeti v vstopno skupno deklaracijo:

(a)

električne energije;

(b)

blaga, ki vstopa po cevovodu;

(c)

pisem, razglednic in tiskovin, tudi na elektronskem nosilcu;

(d)

blaga, ki se giblje v skladu s pravili konvencije Svetovne poštne zveze;

(e)

blaga, zajetega s carinsko deklaracijo, dano s kateri koli drugim dejanjem iz členov 230, 232 in 233;

(f)

blaga v osebni prtljagi potnika;

(g)

blaga, za katero se dovoli ustna carinska deklaracija v skladu s členi 225, 227 in 229(1);

(h)

blaga zajetega z zvezkoma ATA in CPD;

(i)

blaga, ki se giblje na podlagi obrazca 302, ki ga določa konvencija med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o statusu njihovih sil, podpisana 19. junija 1951 v Londonu;

(j)

blaga, ki se prevaža na krovu plovil linijskih ladijskih prevozov, ustrezno potrjenih v skladu s členom 313b;

(k)

blaga, ki je v skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961, Dunajsko konvencijo o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963, drugimi konzularnimi konvencijami ali v skladu z Newyorško konvencijo o posebnih misijah z dne 16. decembra 1969 oproščeno plačila dajatev.

Vendar se v primerih iz točk (e), (f) in (g) prvega pododstavka za blago, ki bo dano v začasno hrambo, zahteva vstopna skupna deklaracija. Uporablja se prvi pododstavek člena 184c.

Člen 181d

Če mednarodni sporazum med Skupnostjo in tretjo državo zagotavlja priznavanje varnostnih preverjanj v državi izvoza, veljajo pogoji iz navedenega sporazuma.“

6.

Člen 182 se črta.

7.

V naslovu VI dela I se naslov Poglavje 2 nadomesti z:

8.

Člen 183 se nadomesti s:

„Člen 183

1.   Vstopna skupna deklaracija se vloži elektronsko, vsebuje pa podatke, ki jih za take deklaracije določa Priloga 30A. Izpolni se v skladu s pojasnjevalnimi opombami iz te priloge.

Vstopno skupno deklaracijo overi oseba, ki jo izdela.

Člen 199(1) se uporablja smiselno.

2.   Carinski organi dovolijo vložitev papirne vstopne skupne deklaracije le v eni od naslednjih okoliščin:

(a)

računalniški sistem carinskih organov ne deluje;

(b)

elektronska aplikacija osebe, ki vlaga vstopno skupno deklaracijo, ne deluje.

Take papirne vstopne skupne deklaracije vsebujejo podrobnosti, ki jih za vstopne skupne deklaracije določa Priloga 30A, po potrebi pa so jim priložene nakladnice ali drugi ustrezni seznami.

3.   Carinski organi sporazumno določijo postopek, ki se izvaja v primerih iz točke (a), prvega pododstavka odstavka 2.

4.   Uporabo papirne vstopne skupne deklaracije iz točke (b), prvega pododstavka odstavka 2 odobrijo carinski organi.

Papirno vstopno skupno deklaracijo podpiše oseba, ki jo izdela.

5.   Carinski organi vstopne skupne deklaracije vpišejo v evidenco takoj ob prejemu.“

9.

Vstavijo se naslednji členi 183a do 183d:

„Člen 183a

1.   Podatki, ki se predložijo v okviru tranzitnega postopka, se lahko uporabijo kot vstopna skupna deklaracija, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

blago se na carinsko območje Skupnosti vnese v okviru tranzitnega postopka;

(b)

podatki o tranzitu se izmenjajo z uporabo informacijske tehnologije in računalniških mrež;

(c)

podatki vsebujejo vse podrobnosti, ki se zahtevajo za vstopno skupno deklaracijo.

2.   Če se podatki o tranzitu, ki vključujejo potrebne podrobnosti, izmenjajo v ustreznem roku iz člena 184a, se šteje, da so zahteve iz člena 183 izpolnjene, tudi če je bilo blago prepuščeno v tranzit zunaj carinskega območja Skupnosti.

Člen 183b

V primeru kombiniranega prevoza, pri katerem aktivno prevozno sredstvo, ki vstopa na carinsko območje Skupnosti, zgolj prevaža drugo aktivno prevozno sredstvo, je za vložitev vstopne skupne deklaracije odgovoren upravljavec tega drugega prevoznega sredstva.

Rok za vložitev vstopne skupne deklaracije ustreza rokom, ki so za različna aktivna prevozna sredstva, ki prečkajo mejo, določeni v členu 184a.

Člen 183c

V primeru pomorskega ali zračnega prometa, ko obstaja dogovor o delitvi plovil ali pogodbeni dogovor, je za vložitev vstopne skupne deklaracije odgovorna oseba, ki je sklenila pogodbo in izdala nakladnico ali letalski tovorni list za dejanski prevoz blaga s plovilom ali zrakoplovom, ki je predmet sporazuma.

Člen 183d

1.   V primerih iz členov 183b in 183c upravljavec aktivnega prevoznega sredstva, ki vstopa na carinsko območje Skupnosti, pri carinskem uradu vstopa vloži obvestilo pred prihodom, v katerem so navedene vse pošiljke, ki se prevažajo s tem prevoznim sredstvom.

V obvestilu pred prihodom so navedeni podatki o aktivnem prevoznem sredstvu, ki vstopa na carinsko območje Skupnosti. Za vsako pošiljko vsebuje naslednje podatke:

(a)

podatke o osebi, ki je odgovorna za prevoz blaga ob vstopu na carinsko območje;

(b)

podatke o osebi, ki vloži vstopno skupno deklaracijo;

(c)

kraj natovarjanja;

(d)

kraj raztovarjanja;

(e)

edinstveno referenčno številko pošiljke, številko prevozne listine ali navedbo nakladnice/letalskega tovornega lista;

(f)

če je primerno, podatke o prevoznem sredstvu ali, če gre za zabojnike, identifikacijsko številko opreme.

Obvestilo pred prihodom se vloži v enaki obliki in z enakimi sredstvi kot vstopna skupna deklaracija ali v obliki komercialnega, pristaniškega ali prevoznega manifesta ali nakladnice, pod pogojem, da vsebuje vse potrebne podatke in se vloži na način, ki je sprejemljiv za carinske organe carinskega urada vstopa.

2.   V primerih, ki niso zajeti v členih 183b in 183c, ko mora vstopno skupno deklaracijo za blago, ki se prevaža s prevoznim sredstvom, ki vstopa na carinsko območje Skupnosti, vložiti oseba, ki ni upravljavec tega prevoznega sredstva, lahko ta upravljavec pri carinskih organih v carinskem uradu vstopa vloži obvestilo pred prihodom.

V obvestilu pred prihodom so navedeni podatki o prevoznem sredstvu, ki prečka mejo. Za vsako pošiljko vsebuje naslednje informacije:

(a)

podatke o osebi, ki vloži vstopno skupno deklaracijo;

(b)

kraj natovarjanja;

(c)

kraj raztovarjanja;

(d)

edinstveno referenčno številko pošiljke, številko prevozne listine ali navedbo nakladnice/letalskega tovornega lista;

(e)

identifikacijsko številko opreme, če gre za zabojnike.

3.   Obvestilo iz odstavkov 1 in 2 se vloži v roku, ki se uporablja za zadevno prevozno sredstvo, kot ga določa člen 184a.

Vendar se v primeru prevoza iz točke (a) člena 184a (1) obvestilo vloži vsaj 24 ur pred tem, ko se blago vnese na carinsko območje Skupnosti.

4.   Člen 183 se smiselno uporablja za obvestila pred prihodom.“

10.

V členu 184(1) se „člena 183(1)“ nadomesti s „člena 183(1) in (2)“.

11.

V poglavje 1 naslova VI dela I se dodata naslednja oddelka 3 in 4:

„Oddelek 3

Roki

Člen 184a

1.   V primeru pomorskega prometa je treba vstopno skupno deklaracijo vložiti pri carinskem uradu vstopa v naslednjem roku:

(a)

za tovor v zabojnikih, za katerega se ne uporablja točka (c) ali (d): najmanj 24 ur pred natovarjanjem v pristanišču odhoda;

(b)

za razsuti/zbirni tovor: najmanj štiri ure pred prihodom v prvo pristanišče na carinskem območju Skupnosti;

(c)

pri prevozu med Grenlandijo, Ferskimi otoki, Ceuto, Melillo, Norveško, Islandijo ali pristanišči v Baltskem morju, Severnem morju, Črnem morju ali Sredozemlju, vsemi pristanišči v Maroku ter carinskim območjem Skupnosti, razen francoskih prekomorskih departmajev, Azorov, Madeire in Kanarskih otokov: najmanj dve uri pred prihodom v prvo pristanišče na carinskem območju Skupnosti;

(d)

pri prevozu, drugem kot je tisti iz točke (c), med območjem izven carinskega območja Skupnosti in francoskimi prekomorskimi departmaji, Azori, Madeiro ali Kanarskimi otoki, če prevoz traja manj kot 24 ur: najmanj dve uri pred prihodom v prvo pristanišče na carinskem območju Skupnosti.

2.   V primeru zračnega prometa je treba vstopno skupno deklaracijo vložiti pri carinskem uradu vstopa v naslednjih rokih:

(a)

pri poletih na kratke razdalje: vsaj do dejanskega vzleta zrakoplova;

(b)

pri poletih na dolge razdalje: najmanj štiri ure pred prihodom na prvo letališče na carinskem območju Skupnosti.

V tem odstavku je ‚polet na kratke razdalje‘ polet, ki traja manj kot štiri ure od zadnjega letališča odhoda v tretji državi do prihoda na prvo letališče Skupnosti. Vsi drugi poleti se štejejo za polete na dolge razdalje.

3.   V primeru železniškega prometa in prometa po celinskih vodah je treba vstopno skupno deklaracijo vložiti v carinskem uradu vstopa najmanj dve uri pred prihodom v carinski urad vstopa na carinskem območju Skupnosti.

4.   V primeru cestnega prometa je treba vstopno skupno deklaracijo vložiti v carinskem uradu vstopa najmanj eno uro pred prihodom v carinski urad vstopa na carinskem območju Skupnosti.

5.   Kadar vstopna skupna deklaracija ni vložena z uporabo tehnike računalniške izmenjave podatkov, je rok iz točk (c) in (d) odstavka 1, točke (a) odstavka 2 ter odstavkov 3 in 4 najmanj štiri ure.

6.   Če računalniški sistem carinskih organov začasno ne deluje, se še vedno uporabljajo roki iz odstavkov 1 do 4.

Člen 184b

Roki iz člena 184a(1) do (4) se ne uporabljajo v naslednjih primerih:

(a)

kadar mednarodni sporazumi med Skupnostjo in tretjimi državami zagotavljajo priznavanje varnostnih preverjanj iz člena 181d;

(b)

kadar mednarodni sporazumi med Skupnostjo in tretjimi državami zahtevajo izmenjavo podatkov iz deklaracije v rokih, drugačnih od tistih iz člena 184a(1) do (4);

(c)

v primeru višje sile.

Člen 184c

Kadar se ugotovi, da blago, predloženo carini, za katero se zahteva vložitev vstopne skupne deklaracije, ni zajeto s tako deklaracijo, oseba, ki je vnesla blago ali prevzela odgovornost za prevoz blaga na carinsko območje Skupnosti, takoj vloži vstopno skupno deklaracijo.

Če gospodarski subjekt vloži vstopno skupno deklaracijo po preteku roka iz člena 184a, to ne prepreči uporabe kazni, ki jih določa nacionalna zakonodaja.

Oddelek 4

Analiza tveganja

Člen 184d

1.   Carinski urad vstopa po prejemu podatkov, vsebovanih v vstopni skupni deklaraciji, pred prihodom blaga na carinsko območje Skupnosti izvede ustrezno analizo tveganja, predvsem v varstvene in varnostne namene.

Kadar je bila vstopna skupna deklaracija vložena pri carinskem uradu, ki ni carinski urad vstopa, in so bili podatki dani na voljo v skladu s členom 36a(2) in drugim pododstavkom člena 36c(1) zakonika, carinski organi v carinskem uradu vstopa sprejmejo rezultate vseh analiz tveganja, ki jih je izvedel drugi carinski urad, ali pa rezultate upoštevajo pri izvedbi lastne analize tveganja.

2.   Carinski organi zaključijo analizo tveganja še pred prihodom blaga, pod pogojem, da se je upošteval rok iz člena 184a.

Vendar pri vrsti prevoza blaga iz točke (a) člena 184a(1) carinski organi analizo tveganja zaključijo v roku 24 ur po prejemu vstopne skupne deklaracije. Kadar imajo carinski organi na podlagi te analize utemeljene razloge za sum, da bi vnos blaga na carinsko območje Skupnosti tako resno ogrožal varstvo in varnost Skupnosti, da je potrebno takojšnje posredovanje, carinski organi osebo, ki je vložila vstopno skupno deklaracijo in, če je to druga oseba, osebo, ki je odgovorna za prevoz blaga na carinsko območje Skupnosti, obvestijo o tem, da se blago ne sme natovoriti. Obvestilo se pošlje v 24 urah po prejemu vstopne skupne deklaracije.

3.   Kadar blago, ki ni zajeto s vstopno skupno deklaracijo v skladu s členom 181c(a) do (i), vnese na carinsko območje Skupnosti, se analiza tveganja izvede po predložitvi blaga na podlagi carinske deklaracije, ki zajema blago.

4.   Blago, predloženo carini, se lahko takoj po izvedeni analizi tveganja prepusti v carinsko dovoljeno rabo ali uporabo, če rezultati to dovoljujejo.

Člen 184e

Kadar plovilo ali zrakoplov pristane v več kot enem pristanišču ali na več kot enem letališču na carinskem območju Skupnosti in se giblje med temi pristanišči ali letališči ne da bi pristalo v pristanišču ali na letališču zunaj carinskega območja Skupnosti, se vstopna skupna deklaracija vloži v prvem pristanišču ali na prvem letališču Skupnosti za vse blago, ki se prevaža. Carinski organi v prvem pristanišču ali na prvem letališču vstopa izvedejo analizo tveganja v varstvene in varnostne namene za vse blago, ki se prevaža. Za to blago se lahko v pristanišču ali na letališču, kjer je raztovorjeno, izvede dodatna analiza tveganja.

Kadar je ugotovljeno tveganje, lahko carinski urad prvega pristanišča ali letališča vstopa za pošiljke, ki predstavljajo tako veliko tveganje, da se zahteva takojšnje posredovanje, glede na stopnjo nevarnosti sprejme ukrepe prepovedi ali posreduje rezultate analize tveganja naslednjim pristaniščem ali letališčem.

V naslednjih pristaniščih ali na naslednjih letališčih na carinskem območju Skupnosti je treba vstopno skupno deklaracijo vložiti le za blago, ki se v tem pristanišču ali na tem letališču raztovori. Rok iz člena 184a(1) in (2) se ne uporablja.

Člen 184f

Kadar se blago natovori v pristanišču na carinskem območju Skupnosti za raztovarjanje v drugem pristanišču Skupnosti in se prevaža na plovilu, ki se giblje med tema pristaniščema Skupnosti brez pristanka v pristanišču izven carinskega območja Skupnosti, se vstopna skupna deklaracija zahteva za to blago le v pristanišču Skupnosti, kjer bo raztovorjeno. Rok iz člena 184a(1) se ne uporablja.“

12.

V naslovu VI dela I se naslov Poglavje 3 nadomesti s:

13.

Člen 186 se nadomesti s:

„Člen 186

1.   Kadar se blago predloži carini v skladu s členom 40 zakonika, se šteje, da je bilo dano v začasno hrambo, vstopno skupno deklaracijo pa zadržijo carinski organi, da lahko preverijo, ali je blago, na katero se deklaracija nanaša, dobilo carinsko dovoljeno rabo ali uporabo. Za namene člena 49 zakonika se za vstopno skupno deklaracijo šteje, da je bila vložena na dan predložitve blaga.

2.   Kadar je bila carinska deklaracija vložena pri carinskem uradu vstopa kot vstopna skupna deklaracija v skladu s členom 36c zakonika, carinski organi deklaracijo sprejmejo takoj po predložitvi blaga, to pa se da neposredno v prijavljeni postopek, pod pogoji, ki veljajo za ta postopek.

3.   Za namene odstavkov 1 in 2 za neskupnostno blago, ki se iz carinskega urada vstopa giblje v tranzitnem postopku in predloži carini v namembnem uradu na carinskem območju Skupnosti, za namene začasne hrambe tranzitna deklaracija, namenjena carinskim organom v namembnem uradu, velja za vstopno skupno deklaracijo.“

14.

V členu 187 se „člena 44(2)“ nadomesti s „člena 36b(3)“.

15.

Doda se naslednji člen 187a:

„Člen 187a

1.   Carinski organi lahko osebi, ki je na podlagi carinskih predpisov pooblaščena za določanje carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga, na njeno ustno zahtevo dovolijo pregled blaga iz člena 42 zakonika. Vendar lahko glede na okoliščine menijo, da je potrebna pisna zahteva.

2.   Carinski organi lahko odvzem vzorcev dovolijo le na pisno zahtevo osebe iz odstavka 1.

3.   Pisna zahteva je lahko v papirni ali elektronski obliki. Zadevna oseba jo podpiše ali overi in vloži pri pristojnem carinskem organu. Vključuje naslednje podrobnosti:

(a)

ime in naslov vložnika zahtevka;

(b)

kraj, kjer je blago;

(c)

podatke o enem izmed naslednjih:

(i)

vstopni skupni deklaraciji;

(ii)

predhodnem carinskem postopku;

(iii)

prevoznem sredstvu;

(d)

vse druge podrobnosti, ki so potrebni za identifikacijo blaga.

4.   Carinski organi svojo odločitev sporočijo zadevni osebi. Kadar se zahtevek nanaša na odvzem vzorcev, je v odločitvi navedena količina blaga, ki se odvzame.

5.   Pregled blaga in odvzem vzorcev se izvedeta pod nadzorom carinskih organov, ki določijo ustrezne postopke.

Zadevna oseba je odgovorna za vsakršno tveganje in stroške, povezane s pregledom, odvzemom vzorcev in analizo blaga.

6.   Za odvzete vzorce veljajo formalnosti zaradi določitve carinsko dovoljene rabe ali uporabe. Kadar se odvzeti vzorci pri pregledu uničijo ali nenadomestljivo izgubijo, se šteje, da carinski dolg ni nastal.

Kakršnim koli odpadkom in ostankom, ki nastanejo pri pregledu, se določi carinsko dovoljena raba ali uporaba, ki je predpisana za neskupnostno blago.“

16.

V naslovu VI dela I se naslov Poglavje 4 nadomesti s:

17.

Člen 201 se nadomesti s:

„Člen 201

1.   Carinska deklaracija se vloži pri enem od naslednjih carinskih uradov:

(a)

carinskem uradu, ki je pristojen za kraj, na katerem je blago bilo ali bo predloženo carini v skladu s carinskimi predpisi;

(b)

carinskem uradu, ki je pristojen za nadzor v kraju, v katerem ima izvoznik svoj sedež ali v katerem je blago zapakirano ali natovorjeno za izvoz, razen v primerih iz členov 789, 790, 791 in 794.

Carinska deklaracija se lahko vloži takoj, ko se blago predloži ali je na voljo carinskim organom za kontrolo.

2.   Carinski organi lahko dovolijo, da se carinska deklaracija vloži še preden jim lahko deklarant predloži blago ali ga da na voljo za kontrolo, pri carinskem uradu, pri katerem je bila vložena deklaracija, ali pri drugem carinskem uradu ali na drugem kraju, ki ga določijo carinski organi.

Carinski organi lahko glede na okoliščine določijo rok, v katerem se blago predloži ali da na voljo. Če blago v tem roku ni predloženo ali dano na voljo, se šteje, da carinska deklaracija ni bila vložena.

Carinska deklaracija se lahko sprejme šele, ko je bilo zadevno blago predloženo carinskim organom ali jim je bilo na zanje zadovoljiv način dano na voljo za kontrolo.“

18.

V členu 212(1) se doda naslednji pododstavek:

„Kadar se carinska deklaracija uporablja kot vstopna skupna deklaracija v skladu s členom 36c(1) zakonika, ta deklaracija poleg podatkov, zahtevanih za posebni postopek iz Priloge 37, vključuje podrobnosti za vstopno skupno deklaracijo iz Priloge 30A“.

19.

V členu 216 se doda naslednji odstavek:

„Kadar se carinska deklaracija zahteva za blago, ki se iznese iz carinskega območja Skupnosti, v skladu s členom 182b zakonika, ta deklaracija poleg podatkov, zahtevanih za posebni postopek v skladu s Prilogo 37, vključuje tudi podrobnosti za izstopno skupno deklaracijo iz Priloge 30A.“

20.

Točka (b) člena 251(2) se nadomesti z:

„(b)

v primeru drugega blaga:

(i)

carinski urad izvoza je bil v skladu s členom 792a obveščen, da prijavljeno blago ni zapustilo carinskega območja Skupnosti;

(ii)

po 90 dneh od datuma prepustitve blaga za izvoz blago ni zapustilo carinskega območja Skupnosti ali ni mogoče predložiti zadostnega dokaza o izvozu v skladu s členom 792b(2).“

21.

Člen 254 se nadomesti s:

„Člen 254

Če deklarant tako zahteva, carinski organi lahko sprejmejo deklaracije za sprostitev v prosti promet, ki ne vsebujejo vseh podrobnosti iz Priloge 37.

Vendar te deklaracije vsebujejo vsaj podrobnosti za nepopolno deklaracijo iz Priloge 30A.“

22.

Odstavek 2 člena 260 se nadomesti z:

„2.   Taka poenostavljena deklaracija vsebuje vsaj podrobnosti, ki so za poenostavljeno uvozno deklaracijo določeni v Prilogi 30A.“

23.

V členu 261 se doda naslednji odstavek 4:

„4.   Kadar je zadevna oseba imetnik potrdila AEO iz točke (a) ali (c) člena 14a(1), carinski organi v vseh državah članicah preverijo le, če pooblaščeni gospodarski subjekt prijavi blago za sprostitev v prosti promet samo priložnostno. Za vse druge zahteve iz odstavkov 1 in 2 tega člena se šteje, da so izpolnjene.“

24.

Odstavek 1 člena 262 se nadomesti z:

„1.   Dovoljenje iz člena 260 vključuje naslednje podrobnosti:

(a)

carinski(-e) urad(-e), ki je(so) pristojen(-ni) za sprejemanje poenostavljenih deklaracij;

(b)

blago, za katero se uporablja;

(c)

sklic na zavarovanje, ki ga mora zadevna oseba zagotoviti za pokritje morebitnega carinskega dolga.

Dovoljenje določa tudi obliko in vsebino dopolnilnih deklaracij in roke, v katerih je treba te predložiti v ta namen imenovanemu carinskemu organu.“

25.

V členu 264 se doda naslednji odstavek 3:

„3.   Kadar je zadevna oseba imetnik potrdila AEO iz točke (a) ali (c) člena 14a(1), carinski organi v vseh državah članicah preverijo le, če pooblaščeni gospodarski subjekt prijavlja blago za sprostitev v prosti promet samo priložnostno. Za vse druge zahteve iz odstavkov 1 in 2 se šteje, da so izpolnjene.“

26.

Odstavek 3 člena 266 se nadomesti z:

„3.   Vpis v evidence iz točk (a), (b) in (c) odstavka 1 se lahko nadomesti s kakršno koli drugo formalnostjo, ki jo zahtevajo carinski organi in pomeni podobno jamstvo. Ta vpis vsebuje datum, ko se opravi, in vsaj podrobnosti predvidene za deklaracijo v okviru postopka hišnega carinjenja iz Priloge 30A.“

27.

Odstavek 1 člena 268 se nadomesti s:

„1.   Če deklarant tako zahteva carinski urad vstopa lahko sprejme deklaracije za vnos blaga v postopek carinskega skladiščenja, ki ne vsebujejo vseh podrobnosti iz Priloge 37.

Vendar te deklaracije vsebujejo vsaj podrobnosti za nepopolno deklaracijo iz Priloge 30A.“

28.

V členu 270 se doda naslednji odstavek 5:

„5.   Kadar je zadevna oseba imetnik potrdila AEO iz točke (a) ali (c) člena 14a(1), carinski organi v vseh državah članicah preverijo le, če pooblaščeni gospodarski subjekt vnese blago v postopek samo priložnostno. Za vse druge zahteve iz odstavkov 1, 2 in 3 se šteje, da so izpolnjene.“

29.

Člen 271 se nadomesti s:

„Člen 271

Dovoljenje iz člena 269(1) določa posebna pravila za izvajanje postopka, vključno s carinskim(-i) uradom(-i) za vnos v postopek.

Dopolnilna deklaracija ni potrebna.“

30.

Odstavek 1 člena 275 se nadomesti z:

„1.   Če deklarant tako zahteva carinski urad vstopa lahko sprejme deklaracije za predložitev blaga v carinski postopek z gospodarskim učinkom, razen pasivnega oplemenitenja ali carinskega skladiščenja, ki ne vsebujejo vseh podatkov iz Priloge 37 ali jim niso priloženi nekateri dokumenti iz člena 220.

Vendar te deklaracije vsebujejo podrobnosti za nepopolno izvozno deklaracijo iz Priloge 30A.“

31.

Člen 279 se nadomesti s:

„Člen 279

1.   Formalnosti, ki jih je treba izpolniti v carinskem uradu izvoza v skladu s členom 792, se lahko v skladu z določbami tega poglavja poenostavijo.

2.   Za to poglavje se uporabljajo členi 792(4), 792a, 792b, 793 do 793c in, če je primerno, členi 796a do 796e.“

32.

Člena 280 in 281 se nadomestita z:

„Člen 280

1.   Če deklarant tako zahteva carinski urad izvoza lahko sprejme izvozne deklaracije, ki ne vsebujejo vseh podrobnosti iz Priloge 37.

Vendar te deklaracije vsebujejo vsaj podrobnosti za nepopolno izvozno deklaracijo iz Priloge 30A.

Kadar je treba za blago plačati izvozne dajatve ali se zanj uporablja kateri koli drugi ukrep, ki ga določa skupna kmetijska politika, izvozne deklaracije vsebujejo vse zahtevane informacije, ki so potrebne za uporabo takšnih dajatev ali ukrepov.

2.   Členi 255 do 259 se smiselno uporabljajo za izvozne deklaracije.

Člen 281

1.   Kadar se uporabi člen 789, se lahko dopolnilna deklaracija vloži pri carinskem uradu, ki je pristojen v kraju, v katerem ima izvoznik svoj sedež.

2.   Kadar ima podizvajalec sedež v drugi državi članici kot izvoznik, se odstavek 1 uporablja samo, kadar se zahtevani podatki izmenjujejo elektronsko v skladu s členom 4d.

3.   V nepopolni izvozni deklaraciji je naveden carinski urad, pri katerem se vloži dopolnilna deklaracija. Carinski urad, ki je prejel nepopolno izvozno deklaracijo, podatke o njej posreduje carinskemu uradu, kjer je vložena dopolnilna deklaracija, kot jo določa odstavek 1.

4.   V primerih iz odstavka 2 carinski urad, ki je prejel dopolnilno deklaracijo, podatke o njej takoj posreduje carinskemu uradu, kjer je vložena nepopolna izvozna deklaracija.“

33.

Odstavek 2 člena 282 se nadomesti z:

„2.   Poenostavljena deklaracija vsebuje vsaj podrobnosti, ki so za poenostavljeno deklaracijo določeni v Prilogi 30A.

Členi 255 do 259 se uporabljajo smiselno.“

34.

Člen 285 se nadomesti s:

„Člen 285

1.   Pooblaščeni izvoznik pred odstranitvijo blaga iz krajev, navedenih v členu 283, izpolni naslednji obveznosti:

(a)

o tej odstranitvi ustrezno obvesti carinski urad izvoza, tako da vloži poenostavljeno izvozno deklaracijo iz člena 282;

(b)

carinskim organom da na voljo vse dokumente, ki se zahtevajo pri izvozu blaga.

2.   Pooblaščeni izvoznik lahko namesto poenostavljene izvozne deklaracije vloži popolno izvozno deklaracijo. V tem primeru se opusti zahteva po dopolnilni deklaraciji iz člena 76(2) zakonika.“

35.

Vstavi se naslednji člen 285a:

„Člen 285a

1.   Carinski organi lahko pooblaščenega izvoznika oprostijo obveznosti vložitve poenostavljene izvozne deklaracije pri carinskem uradu izvoza za vsako odstranitev blaga. Ta izjema se odobri le, če pooblaščeni izvoznik izpolni naslednje pogoje:

(a)

carinski urad izvoza obvesti o vsaki odstranitvi, na način in v obliki, kot jo določi ta urad;

(b)

carinskim organom pred odstranitvijo blaga iz krajev, navedenih v članu 283, predloži ali da na voljo vse podatke, ki se jim zdijo potrebni za učinkovito analizo tveganja;

(c)

blago vpiše v svoje evidence.

Vpis iz točke (c) prvega odstavka se lahko nadomesti s katero koli drugo formalnostjo, ki jo zahtevajo carinski organi in zagotavlja podobno jamstvo. Pri tem vpisu se navede datum, ko se opravi, in potrebne podrobnosti za identifikacijo blaga.

2.   V nekaterih posebnih okoliščinah, ki jih upravičujeta narava zadevnega blaga in pospešeni tempo izvoznih dejavnosti, lahko carinski organi do 30. junija 2009 pooblaščenega izvoznika izvzamejo iz zahtev iz točk (a) in (b) prvega odstavka, pod pogojem, da carinskemu uradu izvoza predloži vse informacije, ki se mu zdijo potrebne za to, da lahko po potrebi izvaja svojo pravico do pregleda blaga, preden to blago izstopi.

V tem primeru vpis blaga v evidence pooblaščenega izvoznika velja za enakovrednega prepustitvi blaga.“

36.

Vstavi se naslednji člen 285b:

„Člen 285b

1.   Podatki iz točke (a), prvega pododstavka člena 285a(1) se carinskemu uradu izvoza posredujejo do rokov iz členov 592b in 592c.

2.   Vpis v evidence iz točke (c), prvega pododstavka člena 285a(1) vključuje podrobnosti za postopek hišnega carinjenja iz Priloge 30A.

3.   Carinski organi zagotovijo, da so izpolnjene zahteve iz členov 796a do 796e.“

37.

Odstavka 3 in 4 člena 286 se nadomestita z:

„3.   Pred odpremo blaga pooblaščeni izvoznik izpolniti naslednje zahteve:

(a)

izvede postopke iz člena 285 ali 285a;

(b)

na vseh spremnih dokumentih ali drugih nosilcih, ki jih nadomeščajo, navede naslednje podatke:

(i)

sklicevanje na vpis v svoje evidence;

(ii)

datum vpisa v evidence iz točke (i);

(iii)

številko dovoljenja;

(iv)

ime carinskega urada izdajatelja.“

38.

Odstavek 1 člena 287 se nadomesti z:

„1.   Dovoljenje iz člena 283 določa podrobna pravila za izvajanje postopka, in zlasti:

(a)

blago, za katero se uporablja;

(b)

način, kako se izpolnijo pogoji iz člena 285a(1);

(c)

način in trenutek prepustitve;

(d)

vsebino kakršnega koli spremnega dokumenta ali nosilca podatkov, ki ga nadomešča, in način njegove potrditve;

(e)

postopek za predložitev dopolnilne deklaracije in rok, do katerega mora biti vložena.

Kadar se uporabljajo členi 796a do 796e, se odobri sprostitev iz točke (c), prvega pododstavka v skladu s členom 796b.“

39.

Odstavek 2 člena 288 se nadomesti z:

„2.   Dokument ali nosilec podatkov iz odstavka 1 vsebuje vsaj podrobnosti iz Priloge 30A za postopek, ki se bo uporabil. Ta dokument ali nosilec podatkov spremlja zahtevek za izvoz.

Carinski organi lahko dovolijo, da se ta zahtevek nadomesti s splošno zahtevo, pod pogojem, da je gospodarski subjekt carinskim organom zagotovil informacije, ki jih štejejo za potrebne za učinkovito analizo tveganja in pregled blaga. Splošna zahteva se nanaša na izvozne dejavnosti, ki se izvajajo v določenem obdobju. Deklarant v dokumentu ali na mediju, ki se uporabi za izvoz, navede sklicevanje na dovoljenje.“

40.

V členu 289 se doda naslednji odstavek:

„Vendar da deklarant podatke, ki so potrebni za učinkovito analizo tveganja in pregled blaga, carinskim organom na voljo še pred iznosom tega blaga.“

41.

V člen 313b se vstavi naslednji odstavek 3a:

„3a.   Kadar je ladjarska družba imetnik potrdila AEO, ki uporablja poenostavitve iz točke (a) ali (c) člena 14a(1), carinski organi zadevnih držav članic preverijo le, ali so zahteve iz odstavka 3(c) in (d) tega člena izpolnjene. Za vse druge zahteve iz tega člena se šteje, da so izpolnjene.“

42.

Člen 367 se nadomesti s:

„Člen 367

Ta pododdelek se ne uporablja za poenostavljene postopke, značilne za načine prevoza iz člena 372(1)(g).“

43.

Člen 368 se črta.

44.

V členu 373 se doda naslednji odstavek 3:

„3.   Kadar je zadevna oseba imetnik potrdila AEO, ki uporablja poenostavitve iz točke (a) ali (c) člena 14a(1), se šteje, da so zahteve iz odstavkov 1(c) in 2(b) tega člena izpolnjene.“

45.

V členu 454a se doda naslednji odstavek 5:

„5.   Kadar je zadevna oseba imetnik potrdila AEO, ki uporablja poenostavitve iz točke (a) ali (c) člena 14a(1), se šteje, da so zahteve iz točke (c), prvega pododstavka odstavka 2 tega člena in člena 373(2)(b) izpolnjene.“

46.

Naslov IV dela II se nadomesti z:

47.

V naslovu IV dela II se vstavi naslednje Poglavje 1:

„POGLAVJE 1

Splošne določbe za carinske deklaracije

Člen 592a

Členi 592b do 592f se ne uporabljajo za naslednje blago:

(a)

električna energija;

(b)

blago, ki izstopa po cevovodu;

(c)

pisma, razglednice in tiskovine, tudi na elektronskem nosilcu;

(d)

blago, ki se giblje v skladu s pravili konvencije Svetovne poštne zveze;

(e)

blago, zajeto v carinskih deklaracijah, danih s katerim koli drugim dejanjem iz členov 230, 232 in 233;

(f)

blago v osebni prtljagi potnika;

(g)

blago, za katero se dovoli ustna deklaracija v skladu s členi 226, 227 in 229(2);

(h)

blaga zajetega z zvezkoma ATA in CPD;

(i)

blago, ki se giblje na podlagi obrazca 302, ki ga določa konvencija med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o statusu njihovih sil, podpisana 19. junija 1951 v Londonu;

(j)

blago, ki se prevaža na krovu plovil linijskih ladijskih prevozov, ustrezno potrjenih v skladu s členom 313b.

Člen 592b

1.   Kadar koli je blago, ki zapušča carinsko območje Skupnosti, zajeto v carinski deklaraciji, se ta carinska deklaracija vloži pri pristojnem carinskem uradu, in sicer v naslednjih rokih:

(a)

za pomorski promet:

(i)

za tovor v zabojnikih, za katerega se ne uporablja točka (iii) ali (iv): najmanj 24 ur pred natovarjanjem blaga na plovilo, s katerim bo zapustilo carinsko območje Skupnosti;

(ii)

za razsuti/zbirni tovor: najmanj štiri ure preden zapusti pristanišče na carinskem območju Skupnosti;

(iii)

pri prevozu med carinskim območjem Skupnosti, razen francoskih prekomorskih departmajev, Azorov, Madeire ali Kanarskih otokov, in Grenlandijo, Ferskimi otoki, Ceuto, Melillo, Norveško, Islandijo, pristanišči v Baltskem morju, Severnem morju, Črnem morju, Sredozemlju ali vsemi pristanišči v Maroku: najmanj dve uri preden zapusti pristanišče na carinskem območju Skupnosti;

(iv)

pri prevozu, v primerih, ki niso tisti iz točke (iii), med francoskimi prekomorskimi departmaji, Azori, Madeiro, Kanarskimi otoki in ozemlji izven carinskega območja Skupnosti, kadar prevoz traja manj kot 24 ur: najmanj dve uri preden zapusti pristanišče na carinskem območju Skupnosti;

(b)

za zračni promet najmanj 30 minut pred odhodom z letališča na carinskem območju Skupnosti;

(c)

za železniški promet in promet po celinskih vodah najmanj dve uri pred odhodom iz carinskega urada izstopa;

(d)

za cestni promet in promet po celinskih vodah najmanj eno uro pred odhodom iz carinskega urada izstopa;

(e)

za dobavitelje rezervnih delov in delov za popravila, ki so namenjena vgradnji v ladje in letala zaradi popravila ali vzdrževanja, motornih goriv, maziv in plina, ki so potrebni za delovanje strojev in naprav, ki se uporabljajo na krovu, ter živil za prehrano na krovu najmanj 15 minut pred odhodom prevoznega sredstva iz pristanišča ali z letališča na carinskem območju Skupnosti;

(f)

kadar se uporablja Uredba Komisije (ES) št. 800/1999, v skladu z njenimi določbami.

2.   Kadar se carinska deklaracija ne vloži z uporabo postopka obdelave podatkov, je rok iz točk (a)(iii) in (iv), (b), (c), (d) in (e) odstavka 1 najmanj štiri ure.

3.   Če računalniški sistem carinskih organov začasno ne deluje, se še vedno uporabljajo roki iz odstavka 1.

Člen 592c

1.   V primeru intermodalnega prevoza, ko se blago pretovori z enega prevoznega sredstva na drugega za prevoz izven carinskega območja Skupnosti, rok za vložitev deklaracije ustreza roku, ki se nanaša na prevozno sredstvo, ki zapušča carinsko območje Skupnosti, kot ga določa člen 592b.

2.   V primeru kombiniranega prevoza, pri katerem aktivno prevozno sredstvo, ki prečka mejo, zgolj prevaža drugo aktivno prevozno sredstvo, rok za vložitev deklaracije ustreza roku, ki se nanaša na aktivno prevozno sredstvo, ki prečka mejo, kot ga določa člen 592b.

Člen 592d

1.   Roki iz členov 592b in 592c se ne uporabljajo, kadar mednarodni sporazumi med Skupnostjo in tretjimi državami zahtevajo izmenjavo podatkov iz carinske deklaracije v rokih, drugačnih od tistih iz navedenih členov.

2.   Rok v nobenem primeru ni krajši od časa, ki je potreben, da se opravi analiza tveganja, preden blago zapusti carinsko območje Skupnosti.

Člen 592e

1.   Pristojni carinski urad po prejemu carinske deklaracije in pred prepustitvijo blaga za izvoz izvede ustrezne analize tveganja in carinske kontrole.

2.   Blago se lahko prepusti takoj, ko se izvede analiza tveganja in njeni rezultati to dopuščajo.

Člen 592f

1.   Kadar se ugotovi, da blago, predloženo carini, ni zajeto z deklaracijo, ki bi vsebovala podrobnosti, ki so potrebni za izstopno skupno deklaracijo, oseba, ki dostavi blago ali ki prevzame odgovornost za prevoz blaga izven carinskega območja Skupnosti, takoj vloži carinsko deklaracijo ali izstopno skupno deklaracijo.

2.   Če deklarant vloži carinsko deklaracijo po preteku rokov iz členov 592b in 592c, to ne prepreči uporabe kazni, ki jih določa nacionalna zakonodaja.

Člen 592g

Kadar se blago, ki je v skladu s členom 592a(d) do (j) oproščeno obveznosti, da se zanj do roka iz členov 592b in 592c vloži carinska deklaracija, iznese iz carinskega območja Skupnosti, se analiza tveganja izvede po predložitvi blaga na podlagi carinske deklaracije, ki zajema to blago.“

48.

V naslovu IV dela II se naslov Poglavje 1 nadomesti s:

49.

V poglavju 2 naslova IV dela II se vstavi naslednji člen:

„Člen 787

1.   Izvozne deklaracije ustrezajo določbam o obliki in podrobnostih iz tega poglavja, členov 279 do 289, Priloge 37 in Priloge 30A. Vložijo se pri pristojnem carinskem uradu z uporabo postopka obdelave podatkov.

2.   Carinski organi sprejmejo papirno izvozno deklaracijo na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz Prilog 31 do 34 ter vsebuje minimalni seznam podatkov za postopek izvoza iz Priloge 37 in Priloge 30A, le v enem ali obeh naslednjih primerih:

(a)

računalniški sistem carinskih organov ne deluje;

(b)

elektronska aplikacija osebe, ki vloži izvozno deklaracijo, ne deluje.

3.   Carinski organi sporazumno določijo postopek, ki se izvaja v primerih iz točke (a) odstavka 2.

4.   Uporabo papirne izvozne deklaracije iz odstavka 2(b) odobrijo carinski organi.

5.   Kadar blago izvažajo potniki, ki nimajo neposrednega dostopa do carinskega računalniškega sistema in tako tudi ne sredstev za vložitev izvozne deklaracije z uporabo postopka obdelave podatkov pri uradu izvoza, carinski organi potniku dovolijo uporabo papirne carinske deklaracije dane na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz prilog 31 do 34, in vsebuje minimalni seznam podatkov iz Priloge 37 in Priloge 30A za izvozni postopek.

6.   V primerih iz odstavkov 4 in 5 tega člena carinski organi zagotovijo, da se izpolnijo zahteve iz členov 796a do 796e.“

50.

Člen 791(2) se črta.

51.

Člen 792 se nadomesti s:

„Člen 792

1.   Kadar se izvozna deklaracija izdela na podlagi enotne upravne listine, se uporabijo izvodi 1, 2 in 3, brez poseganja v člen 207. Carinski urad, pri katerem je bila vložena izvozna deklaracija, žigosa polje A in po potrebi izpolni polje D.

Ko ta carinski urad odobri prepustitev blaga, obdrži izvod 1, izvod 2 pošlje statističnemu uradu države članice carinskega urada izvoza in, kadar se ne uporabljajo členi 796a do 796e, vrne izvod 3 zadevni osebi.

2.   Kadar se izvozna deklaracija obdela v carinskem uradu izvoza z uporabo postopka obdelave podatkov, se lahko izvod 3 enotne upravne listine nadomesti s spremnim dokumentom, ki se natisne iz računalniškega sistema carinskega organa. Ta dokument vključuje vsaj podatke, ki se zahtevajo za spremno izvozno listino iz člena 796a.

Carinski organi lahko deklaranta pooblastijo, da spremni dokument natisne iz svojega računalniškega sistema.

3.   Kadar se celotni izvozni postopek izvede na območju ene države članice, lahko ta država članica opusti uporabo izvoda 3 enotne upravne listine ali spremne izvozne listine, če so izpolnjene zahteve iz člena 182b(2) zakonika.

4.   Brez poseganja v člene 796a do 796e se v primeru, da carinski predpisi določijo drug dokument, ki bo nadomestil izvod 3 enotne upravne listine, se za ta drugi dokument smiselno uporabljajo določbe tega poglavja.“

52.

Vstavita se naslednja člena 792a in 792b:

„Člen 792a

1.   Kadar blago, ki je bilo prepuščeno za izvoz, ne zapusti carinskega območja Skupnosti, izvoznik ali deklarant o tem takoj obvesti carinski urad izvoza. Kjer je primerno, se izvod 3 enotne upravne listine vrne navedenemu uradu. Carinski urad izvoza razveljavi izvozno deklaracijo.

2.   Kadar se v primerih iz člena 793a(6) ali člena 793b zaradi spremembe prevozne pogodbe prevoz, ki bi se moral končati izven carinskega območja Skupnosti, konča na njem, lahko zadevne družbe ali organi spremenjeno pogodbo izvedejo le s soglasjem carinskega urada iz točke (b) drugega pododstavka člena 793(2)(b) ali, v primeru uporabe tranzitnega postopka, s soglasjem urada odhoda. Izvod 3 izvozne deklaracije se vrne carinskemu uradu izvoza, ki razveljavi deklaracijo.

Člen 792b

1.   Carinski urad izvoza lahko od izvoznika ali deklaranta zahteva, da predloži dokaze, da je blago zapustilo carinsko območje Skupnosti.

2.   Kadar po 90 dneh od datuma prepustitve blaga za izvoz blago ni zapustilo carinskega območja Skupnosti ali ni mogoče predložiti zadostnega dokaza o izvozu, se izvozna deklaracija razveljavi. Carinski urad izvoza o tem obvesti izvoznika ali deklaranta.“

53.

Člen 793 se nadomesti s:

„Člen 793

1.   Izvod 3 enotne upravne listine ali spremni dokument iz člena 792(2) in blago, prepuščeno za izvoz, se skupaj predložita carini pri carinskem uradu izstopa.

2.   Carinski urad izstopa je zadnji carinski urad, preden blago zapusti carinsko območje Skupnosti.

Z odstopanjem od prvega pododstavka je carinski urad izstopa eden izmed naslednjih:

(a)

pri blagu, ki izstopa po cevovodu, in pri električni energiji urad, ki ga določi država članica, v kateri ima izvoznik sedež;

(b)

carinski urad, ki je pristojen v kraju, kjer blago v skladu z enotno prevozno pogodbo prevzamejo železniške družbe, poštni organi, letalske družbe ali ladjarske družbe za prevoz izven carinskega območja Skupnosti, pod pogojem, da sta izpolnjena naslednja pogoja:

(i)

blago bo carinsko območje Skupnosti zapustilo po železnici, pošti, zraku ali morju;

(ii)

deklarant ali njegov zastopnik zahtevata, da se formalnosti iz člena 793a(2) ali člena 796e(1) izvedejo pri tem uradu.“

54.

Vstavijo se naslednji členi 793a, 793b in 793c:

„Člen 793a

1.   Carinski urad izstopa pred iznosom blaga s carinskega območja Skupnosti izvede ustrezne kontrole, ki temeljijo na tveganju, predvsem zato, da zagotovi, da predloženo blago ustreza navedenemu. Carinski urad izstopa nadzoruje fizični iznos blaga.

Kadar je bila izvozna deklaracija vložena pri uradu, ki ni carinski urad izstopa, in so bili podatki poslani v skladu s členom 182b(2) zakonika, lahko carinski urad izstopa upošteva rezultate katere koli kontrole, ki jo je izvedel ta drugi urad.

2.   Kadar deklarant v polje 44 vnese ‚RET-EXP‘ ali šifro 30400 ali kako drugače navede svojo željo, da se mu vrne izvod 3, carinski urad izstopa fizični iznos blaga potrdi z zaznamkom na hrbtni strani navedenega izvoda.

Ta izvod da osebi, ki ga je predložila, ali posredniku, imenovanemu v izvodu 3, ki ima sedež v okrožju carinskega urada izstopa, da ga vrne deklarantu.

Zaznamek je v obliki žiga, na katerem sta razvidna ime carinskega urada izstopa in datum iznosa blaga.

3.   V primeru izvoza v več delih prek istega carinskega urada izstopa se naredi zaznamek le za dejansko izvoženo blago.

V primeru izvoza v več delih prek več carinskih uradov izstopa carinski urad izvoza ali carinski urad izstopa, pri katerem je bil predložen izvirnik izvoda 3, na ustrezno utemeljeno zahtevo potrdi kopijo izvoda 3 za vsak del zadevnega blaga, da se lahko predloži drugemu carinskemu uradu izstopa.

V primerih iz prvega in drugega pododstavka se v originalu izvoda 3 zabeleži ustrezen zaznamek.

4.   Kadar se celotni postopek izvoza izvede na območju ene države članice, lahko ta določi, da izvoda 3 ni treba opremiti z zaznamkom. V tem primeru se izvod 3 ne vrne deklarantu.

5.   Kadar carinski urad izstopa ugotovi primanjkljaj blaga, to zabeleži kot zaznamek v predloženem izvodu izvozne deklaracije in obvesti carinski urad izvoza.

Kadar carinski urad izstopa ugotovi presežek blaga, zavrne iznos blaga, dokler se ne opravijo izvozni postopki.

Kadar carinski urad izstopa ugotovi razliko v naravi blaga, zavrne iznos blaga, dokler se ne opravijo izvozne formalnosti, in obvesti carinski urad izvoza.

6.   V primerih iz točke (b) drugega pododstavka člena 793(2) carinski urad izvoza opremi izvod 3 izvozne deklaracije z zaznamkom v skladu s členom 793a(2), potem ko je prevozno listino opremil z zaznamkom ‚izvoz‘ in nanjo odtisnil svoj žig. Na izvodu 3 izvozne deklaracije je treba vnesti sklic na prevozno listino in obratno.

Kadar lahko v primeru rednega linijskega ladijskega prevoza ali neposrednega prevoza ali letov na destinacije izven carinskega območja Skupnosti subjekti zagotovijo pravilnost postopkov, se zaznamek ‚izvoz‘ in žig na prevozni listini ne zahtevata.

Člen 793b

1.   V primeru, ko se blago v skladu s tranzitnim postopkom iznese iz carinskega območja Skupnosti ali pošlje carinskemu uradu izstopa, urad odhoda potrdi izvod 3 v skladu s členom 793a(2) in ga vrne osebi iz navedenega člena.

Kadar se zahteva spremni dokument, se tudi opremi z navedbo ‚izvoz‘. Na izvodu 3 izvozne deklaracije je treba vnesti sklic na spremni dokument in obratno.

Prvi in drugi pododstavek tega člena se ne uporabljata, kadar je odpravljena predložitev blaga pri uradu odhoda iz člena 419(4) in (7) ter člena 434(6) in (9).

2.   Zaznamek in vrnitev izvoda 3 iz prvega pododstavka odstavka 1 tega člena se uporabljata tudi za blago, prepuščeno za izvoz, ki ni zajeto v tranzitnem postopku, ampak je poslano carinskemu uradu izstopa, vključenemu v tranzitno deklaracijo v obliki enotnega manifesta iz člena 445 ali člena 448 in določenemu v skladu s členom 445(3)(e) ali členom 448(3)(e).

3.   Carinski urad izstopa kontrolira fizični iznos blaga.

Člen 793c

1.   Kadar se blago v skladu z režimom odloga plačila trošarine iznese iz carinskega območja Skupnosti na podlagi spremnega administrativnega dokumenta iz Uredbe (EGS) št. 2719/92, carinski urad izvoza v skladu s členom 793a(2) potrdi izvod 3 izvozne deklaracije in ga vrne deklarantu, potem ko so bili vsi izvodi spremnega administrativnega dokumenta opremljeni z zaznamkom ‚izvoz‘ in je bil nanje odtisnjen žig iz navedenega člena.

Na izvodu 3 izvozne deklaracije je treba vnesti sklic na spremni administrativni dokument in obratno.

2.   Carinski urad izstopa nadzoruje fizični iznos blaga in v skladu s členom 19(4) Direktive Sveta 92/12/EGS vrne izvod spremnega administrativnega dokumenta.

V primerih iz člena 793a(5) carinski urad izstopa v spremnem administrativnem dokumentu zabeleži ustrezen zaznamek.“

55.

Člen 795 se nadomesti s:

„Člen 795

1.   Kadar je blago zapustilo carinsko območje Skupnosti brez izvozne deklaracije, to deklaracijo naknadno vloži izvoznik pri carinskem uradu, pristojnem v kraju, v katerem ima izvoznik sedež.

Uporablja se člen 790.

Carinski organi to deklaracijo sprejmejo, če izvoznik predloži eno od naslednjih:

(a)

sklicevanje na izstopno skupno deklaracijo;

(b)

zadosten dokaz o vrsti in količini blaga ter okoliščine, v katerih je blago zapustilo carinsko območje Skupnosti.

Navedeni urad tudi zagotovi potrditev o iznosu iz člena 793a(2) ali člena 796e(1), če deklarant to zahteva.

2.   Naknadno sprejetje izvozne deklaracije s strani carinskih organov ne preprečuje uporabe enega od naslednjih:

(a)

kazni, predvidenih z nacionalno zakonodajo;

(b)

posledic ukrepov v okviru skupne kmetijske ali trgovinske politike.“

56.

Člen 796 se črta.

57.

V naslovu IV dela II se vstavi naslednje Poglavje 3:

„POGLAVJE 3

Izmenjava podatkov o izvozu med carinskimi organi z uporabo informacijske tehnologije in računalniških mrež

Člen 796a

1.   Carinski urad izvoza odobri sprostitev blaga z izdajo spremne izvozne listine deklarantu. Spremna izvozna listina ustreza vzorcu in opombam iz Priloge 45c.

2.   Kadar izvozna pošiljka vsebuje več kot en predmet, se spremni izvozni listini priloži seznam predmetov, ki ustreza vzorcu iz Priloge 45d. Ta je sestavni del spremne izvozne listine.

3.   Kadar je dovoljeno, se lahko spremna izvozna listina natisne iz računalniškega sistema deklaranta.

Člen 796b

1.   Ob sprostitvi blaga carinski urad izvoza podatke o izvozu pošlje prijavljenemu carinskemu uradu izstopa z uporabo sporočila ‚evidenca pričakovanega izvoza‘. To sporočilo temelji na podatkih iz izvozne deklaracije, ki jih carinski organi po potrebi ustrezno dopolnijo.

2.   Kadar gre blago na več uradov izstopa v obliki več pošiljk, mora za vsako pošiljko obstajati ločeno obvestilo ‚evidenca pričakovanega izvoza‘ in ločena spremna izvozna listina.

Člen 796c

Carinski organi lahko zahtevajo, da se jim obvestilo o prispetju blaga v carinski urad izstopa pošlje po elektronski poti. V tem primeru spremne izvozne listine carinskim organom ni treba fizično predložiti, pač pa jo obdrži deklarant.

Tako obvestilo vsebuje referenčno številko gibanja iz Priloge 45c.

Člen 796d

1.   Carinski urad izstopa se prepriča, ali predloženo blago ustreza prijavljenemu.

Vsak pregled blaga izvede carinski urad izstopa, ki kot podlago za ta pregled uporabi sporočilo ‚evidenca pričakovanega izvoza‘ iz carinskega urada izvoza.

Carinski urad izstopa nadzira fizični iznos blaga s carinskega območja Skupnosti.

2.   Carinski urad izstopa pošlje sporočilo ‚rezultati izstopa‘ carinskemu uradu izvoza najpozneje na delovni dan po dnevu, ko je blago zapustilo carinsko območje Skupnosti. V primerih, ko to upravičujejo posebne okoliščine, lahko carinski urad izstopa pošlje to sporočilo pozneje.

3.   V primeru izvoza v več delih, ko se blago, vključeno v eno sporočilo ‚evidenca pričakovanega izvoza‘, prenese v carinski urad izstopa kot ena pošiljka, vendar pozneje izstopi iz carinskega območja Skupnosti iz tega urada izstopa v več kot ena pošiljka, carinski urad izstopa nadzira fizični iznos blaga in pošlje sporočilo ‚rezultati izstopa‘ šele potem, ko vse blago zapusti carinsko območje Skupnosti.

V izrednih okoliščinah, ko se blago, na katerega se nanaša sporočilo ‚evidenca pričakovanega izvoza‘, prenese v carinski urad izstopa v obliki ene pošiljke, vendar pozneje zapusti carinsko območje Skupnosti v več kot eni pošiljk in prek več carinskih uradov izstopa, carinski urad izstopa, kjer je bila pošiljka najprej predložena, ob prejemu ustrezno utemeljene zahteve potrdi izvod spremne izvozne listine za vsak del blaga.

Carinski organi to potrditev odobrijo le, če se podatki iz spremne izvozne listine ujemajo s podatki v sporočilu ‚evidenca pričakovanega izvoza‘.

Ustrezna kopija spremne izvozne listine in blago se skupaj predložita zadevnemu carinskemu uradu izstopa. Vsak carinski urad izstopa izvod spremne izvozne listine opremi s podatki iz člena 793a(2) in jo vrne carinskemu uradu izstopa, kjer je bila pošiljka najprej predložena. Ta urad pošlje sporočilo ‚rezultati izstopa‘ šele potem, ko je vse blago zapustilo carinsko območje Skupnosti.

Člen 796e

1.   Po prejemu sporočila ‚rezultati izstopa‘ iz člena 796d(2) carinski urad izvoza deklarantu potrdi fizični iznos blaga z uporabo sporočila ‚obvestilo o izvozu‘ ali v obliki, ki jo ta urad določi v ta namen.

2.   Kadar izvoznik ali deklarant v skladu s členom 792a obvesti carinski urad izvoza, da blago, prepuščeno za izvoz, ni in ne bo zapustilo carinskega območja Skupnosti, ali se deklaracija razveljavi v skladu s členom 792b(2), carinski urad izvoza takoj razveljavi izvozno deklaracijo in prijavljeni carinski urad izstopa obvesti o razveljavitvi z uporabo ‚obvestila o preklicu izvoza‘.“

58.

V naslovu IV dela II se naslov POGLAVJE 2 nadomesti s:

59.

Členu 806 se doda naslednja točka (h):

„(h)

kakršni koli dodatni podatki, potrebni za izstopno skupno deklaracijo, iz Priloge 30A, kadar tako zahteva člen 182c zakonika.“

60.

Člena 811 in 814 se črtata.

61.

V poglavju 2 naslova V dela II se pred členom 841 vstavi naslednji naslov:

62.

Člen 841 se nadomesti s:

„Člen 841

1.   Kadar se za ponovni izvoz da carinska deklaracija, se smiselno uporabljajo členi 787 do 796e, brez poseganja v posebne določbe, ki se lahko uporabljajo, ko je zaključen carinski postopek z ekonomskim učinkom, ki se opravi pred ponovnim izvozom.

2.   Ko se za ponovni izvoz blaga v okviru začasnega uvoza izda zvezek ATA, se carinska deklaracija lahko vloži pri drugem carinskem uradu, kot je naveden v členu 161(5) zakonika.“

63.

Vstavi se naslednji člen 841a:

„Člen 841a

Kadar za ponovni izvoz ni dana carinska deklaracija, se vloži izstopna skupna deklaracija v skladu s členi 842a do 842e.

Če je bila vstopna skupna deklaracija vložena takrat, ko je bilo blago vneseno na carinsko območje Skupnosti, za ponovni izvoz neskupnostnega blaga v naslednjih primerih izstopna skupna deklaracija ni potrebna:

(a)

blago se ne raztovori s transportnega sredstva, s katerim je prišlo na carinsko območje Skupnosti;

(b)

blago se na kraju, kjer je raztovorjeno s transportnega sredstva, s katerim je prišlo na carinsko območje Skupnosti, pretovori.

Kratkotrajno skladiščenje blaga v povezavi s takšnim pretovarjanjem se šteje za del pretovarjanja. Kontrolni ukrepi upoštevajo posebno naravo položaja.“

64.

Pred členom 842 se vstavi naslednji naslov:

65.

V naslovu VI dela II se vstavi naslednje poglavje 1:

„POGLAVJE 1

Izstopna skupna deklaracija

Člen 842a

Kadar blago, ki se iznaša iz carinskega območja Skupnosti, ni zajeto s carinsko deklaracijo, se pri carinskem uradu izstopa v skladu s členom 182c zakonika vloži skupna deklaracija, kot določa člen 793(2) te uredbe, v nadaljnjem besedilu ‚izstopna skupna deklaracija‘.

Izstopna skupna deklaracija se ne zahteva v naslednjih primerih:

(a)

v primerih iz člena 592a(a) do (j);

(b)

kadar se skupnostno blago natovori na carinskem območju Skupnosti za raztovarjanje v drugem pristanišču ali letališču na carinskem območju Skupnosti in se prevaža na plovilu ali letalu, ki se giblje med temi pristanišči ali letališči brez pristanka v katerem koli pristanišču ali na katerem koli letališču zunaj carinskega območja Skupnosti;

(c)

za blago, ki je v skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih z dne 18. aprila 1961, Dunajsko konvencijo o konzularnih odnosih z dne 24. aprila 1963, drugimi konzularnimi konvencijami ali v skladu z Newyorško konvencijo o posebnih misijah z dne 16. decembra 1969 oproščeno plačila dajatev.

Člen 842b

1.   Izstopna skupna deklaracija se pripravi z uporabo postopka obdelave podatkov, vsebuje pa podrobnosti, ki jih za take deklaracije določa Priloga 30A. Izpolni se v skladu s pojasnjevalnimi opombami iz navedene priloge.

Izstopno skupno deklaracijo overi oseba, ki jo izdela.

2.   Izstopne skupne deklaracije, ki so v skladu s pogoji iz odstavka 1, carinski organi registrirajo takoj po prejetju.

Člen 199(1) se uporablja smiselno.

3.   Carinski organi dovolijo vložitev papirne izstopne skupne deklaracije le v naslednjih okoliščinah:

(a)

računalniški sistem carinskih organov ne deluje;

(b)

elektronska aplikacija osebe, ki vlaga izstopno skupno deklaracijo, ne deluje.

Take papirne skupne deklaracije spremljajo, kadar je potrebno, nakladnice ali drugi komercialni dokumenti in vsebujejo informacije, ki za skupne deklaracije zahteva Priloga 30A.

4.   Carinski organi sporazumno določijo postopek, ki se izvaja v primerih iz točke (a), prvega pododstavka odstavka 3.

5.   Uporabo papirne izstopne skupne deklaracije iz točke (b), prvega pododstavka odstavka 3 odobrijo carinski organi.

Papirno izstopno skupno deklaracijo podpiše oseba, ki jo izdela.

Člen 842c

1.   V primeru intermodalnega prevoza, ko se blago pretovori z enega prevoznega sredstva na drugo za prevoz izven carinskega območja Skupnosti, rok za vložitev izstopne skupne deklaracije ustreza roku, ki se nanaša na prevozno sredstvo, ki zapušča carinsko območje Skupnosti, kot ga določa člen 842d(1).

2.   V primeru kombiniranega prevoza, pri katerem aktivno prevozno sredstvo, ki prečka mejo, zgolj prevaža drugo aktivno prevozno sredstvo, je za vložitev izstopne skupne deklaracije odgovoren upravljavec tega drugega prevoznega sredstva.

Rok za vložitev deklaracije ustreza rokom, ki veljajo za različna aktivna prevozna sredstva, ki prečkajo mejo, določeni v členu 842d(1).

Člen 842d

1.   Izstopna skupna deklaracija se vloži pri uradu izstopa v ustreznih rokih, določenih v členu 592b(1).

Člen 592b(2) in (3) se uporablja smiselno.

2.   Pristojni carinski urad po vložitvi izstopne skupne deklaracije izvede ustrezne kontrole, ki temeljijo na tveganju, predvsem v varstvene in varnostne namene, pred prepustitvijo blaga za iznos iz Skupnosti, in sicer v obdobju, ki ustreza tistemu med rokom za vložitev deklaracije iz člena 592b za določeno vrsto prevoza in tistemu za natovarjanje ali odhod blaga.

Kadar blago, za katero se v skladu s členom 592a(a) do (i) ne zahteva izstopna skupna deklaracija, izstopi s carinskega območja Skupnosti, se analiza tveganja izvede po predložitvi blaga na podlagi dokumentacije ali drugih informacij, ki zajemajo blago.

Blago se lahko prepusti za izstop takoj, ko se izvede analiza tveganja.

3.   Kadar se ugotovi, da blago, ki je namenjeno za iznos s carinskega območja Skupnosti in za katero se zahteva izstopna skupna deklaracija, ni zajeto s tako deklaracijo, mora oseba, ki dostavi blago ali prevzame odgovornost za prevoz blaga izven carinskega območja Skupnosti, takoj vložiti izstopno skupno deklaracijo.

Če oseba vloži izstopno skupno deklaracijo po preteku rokov iz členov 592b in 592c, to ne prepreči uporabe kazni, ki jih določa nacionalna zakonodaja.

4.   Kadar carinski organi na podlagi pregledov, ki so jih izvedli, ne morejo odobriti prepustitve blaga za izstop, pristojni carinski urad obvesti osebo, ki je vložila izstopno skupno deklaracijo, in, kadar je to druga oseba, osebo, ki je odgovorna za prevoz blaga izven carinskega območja Skupnosti, da blago ne bo prepuščeno.

Tako obvestilo se pošlje v razumnem času po končani analizi tveganja za to blago.

Člen 842e

1.   Roki iz člena 842d(1) se ne uporabljajo, kadar mednarodni sporazumi med Skupnostjo in tretjimi državami zahtevajo izmenjavo podatkov iz carinske deklaracije v rokih, drugačnih od tistih iz navedenega člena.

2.   Rok v nobenem primeru ni krajši od časa, ki je potreben, da se opravi analiza tveganja, preden blago zapusti carinsko območje Skupnosti.“

66.

Pred členom 843 se vstavi naslednji naslov:

67.

Pred členom 843(1) se beseda „Naslov“ nadomesti z besedo „POGLAVJE“.

68.

Vstavi se naslednji člen 865a:

„Člen 865a

Kadar je bila vstopna skupna deklaracija spremenjena in ravnanje zadevne osebe ne kaže na goljufivo delovanje, ne nastane carinski dolg na podlagi člena 202 zakonika zaradi nezakonitega vnosa blaga, ki pred spremembo deklaracije ni bilo pravilno prijavljeno.“

69.

V členu 915 se črta tretji pododstavek.

70.

Vstavi se Priloga 1C, kot jo določa Priloga I k tej uredbi.

71.

Vstavi se Priloga 1D, kot jo določa Priloga II k tej uredbi.

72.

Vstavi se Priloga 30A, kot jo določa Priloga III k tej uredbi.

73.

Vstavi se Priloga 45c, kot jo določa Priloga IV k tej uredbi.

74.

Vstavi se Priloga 45d, kot jo določa Priloga V k tej uredbi.

Člen 2

V prehodnem obdobju 24 mesecev, ki se prične 1. januarja 2008, se rok za izdajo potrdila AEO iz prvega stavka člena 14o(2) podaljša na 300 koledarskih dni, rok za obvestilo o zahtevku iz člena 14l(1) se podaljša na 10 delovnih dni, rok za posredovanje informacij iz člena 14l(2) se podaljša na 70 koledarskih dni, rok za posvetovanje iz člena 14m(1) pa se podaljša na 120 koledarskih dni.

Člen 3

1.   Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Točka (3), razen v kolikor se nanaša na odstavka 2 in 3 člena 14b in točke (23), (25), (28), (41), (44), (45), (70) in (71) člena 1 se uporabljajo od 1. januarja 2008.

3.   Točka (3), v kolikor se nanaša na odstavka 2 in 3 člena 14b, in točke (4) do (16), (18), (19), (21), (22), (24), (26), (27), (29), (30), (32), (33), (36), (39), (46) do (49), (55), (59), (60), (63), (65) do (68) in (72) člena 1 se uporabljajo od 1. julija 2009.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2006

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 648/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 117, 4.5.2005, str. 13).

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 402/2006 (UL L 70, 9.3.2006, str. 35).

(3)  UL L 355, 30.12.2002, str. 1.

(4)  UL L 89, 5.4.2003, str. 9.


PRILOGA I

„PRILOGA 1C

Image

Image

Pojasnjevalne opombe

1.   Vložnik: Vpiše se polno ime gospodarskega subjekta vložnika.

2.   Pravni status: Vpiše se pravni status, kot je naveden v dokumentu o ustanovitvi.

3.   Datum ustanovitve: Vpiše se – s številkami – dan, mesec in leto ustanovitve.

4.   Naslov kraja, kjer je bil subjekt ustanovljen: Vpiše se polni naslov kraja, kjer je bil subjekt ustanovljen, vključno z državo.

5.   Lokacija glavne poslovne enote podjetja: Vpiše se polni naslov poslovne enote podjetja, v kateri se izvajajo glavne dejavnosti.

6.   Kontaktna oseba: Navedejo se polno ime, telefonska številka, številka telefaksa in e-pošta kontaktne osebe, ki ste jo imenovali v vašem podjetju in na katero se obrnejo carinski organi pri preučevanju zahtevka.

7.   Korespondenčni naslov: Vpiše se le, če se razlikuje od naslova kraja, kjer je bil subjekt ustanovljen.

8., 9. in 10.   Identifikacijska številka za DDV, identifikacijska številka gospodarskega subjekta in uradna registrska številka: Vpišejo se zahtevane številke.

Identifikacijska številka gospodarskega subjekta je identifikacijska številka, registrirana pri carinskem organu.

Uradna registrska številka je registrska številka, ki jo dodeli registrski urad.

Če so te številke enake, se vpiše le identifikacijska številka za DDV.

Če vložnik nima identifikacijske številke gospodarskega subjekta, ker v državi članici vložnika ta številka ne obstaja, se polje ne izpolni.

11.   Zahtevana vrsta potrdila: Vstavite križec v ustrezno polje.

12.   Gospodarski sektor dejavnosti: Opišite svojo dejavnost.

13.   Države članice, v katerih se izvajajo carinske dejavnosti: Vpiše(-jo) se ustrezna(-e) oznaka(-e) države ISO Alpha-2.

14.   Podatki o mejnem prehodu: Navedejo se imena carinskih uradov, ki se redno uporabljajo kot mejni prehodi.

15.   Že dodeljene poenostavitve in olajšave, potrdila iz člena 14k(4): V primeru že dodeljenih poenostavitev se navedejo vrsta poenostavitve, ustrezen carinski postopek in številka dovoljenja. Ustrezen carinski postopek se vpiše v obliki šifer, ki se uporabljajo za drugo ali tretje podpolje polja 1 v enotni upravni listini.

V primeru že dodeljenih olajšav se navede številka potrdila.

Če je vložnik imetnik enega ali več potrdil iz člena 14k(4), navedite vrsto in številko potrdil(-a).

16., 17. in 18.   Uradi za dokumentacijo/glavno knjigovodstvo: Vpišejo se polni naslovi ustreznih uradov. Če imajo uradi isti naslov, se izpolni le polje 16.

19.   Ime, datum in podpis vložnika:

Podpis: podpisnik navede tudi svoj službeni položaj. Podpisnik mora biti vedno oseba, ki predstavlja vložnika kot celoto.

Ime: ime in žig vložnika.

Število prilog: vložnik navede naslednje splošne podatke:

1.Pregled glavnih lastnikov/delničarjev, pri čemer se navedejo imena in naslovi ter njihovi sorazmerni deleži. Pregled članov upravnega odbora. Ali carinski organi že od prej poznajo lastnike zaradi neizpolnjevanja zahtev?2.Oseba iz uprave vložnika, ki je odgovorna za carinske zadeve.3.Opis gospodarskih dejavnosti vložnika.4.Specifikacija podrobnosti različnih lokacij vložnika in kratek opis dejavnosti, ki se izvajajo na vsaki lokaciji. Specifikacija, ali vložnik in vsaka lokacija v dobavni verigi deluje v svojem imenu in na svoj račun ali deluje v svojem imenu in na račun druge osebe ali pa deluje v imenu in na račun druge osebe.5.Specifikacija, ali se blago kupi od podjetij in/ali dobavlja podjetjem, ki so povezana z vložnikom.6.Opis notranje strukture organizacije vložnika. Priložite, če obstaja, dokumentacijo o nalogah/pristojnostih vsakega oddelka in/ali funkcije.7.Skupno število zaposlenih in število vsakega oddelka.8.Imena glavnih uradnih upraviteljev (generalnih direktorjev, vodij oddelkov, računovodij, vodje carinskega oddelka itd.). Opis sprejetih postopkov v položajih, ko pristojni uslužbenec ni prisoten, začasno ali stalno.9.Imena in položaj oseb v organizaciji vložnika s posebnim strokovnim znanjem in izkušnjami na področju carin. Ocena ravni znanja teh oseb v zvezi z uporabo informacijskih tehnologij v carinskih in poslovnih postopkih ter splošnimi poslovnimi zadevami.10.Strinjanje ali nestrinjanje z objavo podatkov v potrdilu AEO na seznamu pooblaščenih gospodarskih subjektov iz člena 14x(4).

PRILOGA II

„PRILOGA 1D

Image

Pojasnjevalne opombe

Številka potrdila

Številka potrdila se vedno začne z oznako države ISO Alpha-2 države članice izdaje, ki ji sledi ena od naslednjih oznak:

 

AEOC za potrdilo AEO – carinske poenostavitve

 

AEOS za potrdilo AEO – varstvo in varnost

 

AEOF za potrdilo AEO – carinske poenostavitve/varstvo in varnost

Zgoraj navedenim oznakam sledi nacionalna številka dovoljenja.

1.   Imetnik potrdila AEO

Navedejo se polno ime imetnika iz polja 1 obrazca za zahtevek iz Priloge 1C, identifikacijska številka za DDV iz polja 8 obrazca za zahtevek, identifikacijska številka gospodarskega subjekta iz polja 9 obrazca za zahtevek, če je ustrezno, in uradna registrska številka iz polja 10 obrazca za zahtevek.

2.   Organ izdajatelj

Podpis, ime carinske uprave države članice in žig.

Ime carinske uprave države članice se lahko navede na regionalni ravni, če tako zahteva organizacijska struktura carinske uprave.

Označitev vrste potrdila

Vstavite križec v ustrezno polje.

3.   Datum, ko začne potrdilo veljati

Navedejo se dan, mesec in leto v skladu s členom 14q(1).“


PRILOGA III

„PRILOGA 30A

1.   Uvodne opombe k tabelam

Opomba 1   Splošno

1.1

Skupna deklaracija, ki jo je treba vložiti za blago, ki vstopa na carinsko območje Skupnosti ali ga zapušča, vsebuje podatke, ki so za vsak zadevni primer ali način prevoza navedeni v tabelah 1 do 5.

1.2

Tabele 1 do 6 vključujejo vse podatke, ki so potrebni za zadevne postopke in deklaracije. Zagotavljajo celovit pregled zahtev, ki so potrebne za različne postopke in deklaracije.

1.3

Naslovi stolpcev so sami po sebi razumljivi ter se nanašajo na te postopke in deklaracije. V primeru začasne hrambe se uporabljajo podatki iz stolpca ‚Vstopna skupna deklaracija‘ v tabeli 1.

1.4

Črka ‚X‘ v določenem polju tabele pomeni, da je treba zadevni podatek za postopek ali deklaracijo iz naslova zadevnega stolpca navesti pri vsaki postavki blaga. Črka ‚Y‘ v določenem polju tabele pomeni, da je treba zadevni podatek za postopek ali deklaracijo iz naslova zadevnega stolpca navesti v glavi deklaracije. Črka ‚Z‘ v določenem polju tabele pomeni, da je treba zadevni podatek za postopek ali deklaracijo iz naslova zadevnega stolpca vpisati v okviru podatkov o prevozu. Kakršna koli kombinacija črk ‚X‘, ‚Y‘ in ‚Z‘ pomeni, da se zadevni podatek lahko zahteva za postopek ali deklaracijo iz naslova ustreznega stolpca v katerem koli zadevnem delu deklaracije.

1.5

Uporaba izrazov vstopna skupna deklaracija in izstopna skupna deklaracija v tej prilogi se nanaša na skupne deklaracije iz členov 36a(1) in 182a(1) Carinskega zakonika.

1.6

Pojasnila in opombe iz oddelka 4 v zvezi z vstopnimi in izstopnimi skupnimi deklaracijami ter v zvezi s poenostavljenimi postopki veljajo za podatke v tabelah 1 do 6.

Opomba 2   Carinska deklaracija, uporabljena kot vstopna skupna deklaracija

2.1

Če se carinska deklaracija iz člena 62(1) Carinskega zakonika uporablja kot skupna deklaracija v skladu s členom 36c(1) zakonika, mora ta deklaracija poleg podatkov, zahtevanih za določen postopek v skladu s prilogo 37 ali prilogo 37A, vsebovati tudi podatke iz stolpca ‚Vstopna skupna deklaracija‘ v tabelah 1 do 4.

Če se carinska deklaracija iz člena 76(1) Carinskega zakonika uporablja kot skupna deklaracija v skladu s členom 36c(1) zakonika, mora ta deklaracija poleg podatkov, zahtevanih za določen poenostavljen postopek v tabeli 6, vsebovati tudi podatke iz stolpca ‚Vstopna skupna deklaracija‘ v tabelah 1 do 4.

2.2

Če se uporablja člen 14b(3) in če se carinska deklaracija iz člena 62(1) Carinskega zakonika uporablja kot skupna deklaracija v skladu s členom 36c(1) zakonika, mora ta deklaracija poleg podatkov, zahtevanih za določen postopek v skladu s prilogo 37 ali prilogo 37A, vsebovati tudi podatke iz stolpca ‚Vstopna skupna deklaracija‘ v tabeli 5.

Če se uporablja člen 14b(3) in če se carinska deklaracija iz člena 76(1) Carinskega zakonika uporablja kot skupna deklaracija v skladu s členom 36c(1) zakonika, mora ta deklaracija poleg podatkov, zahtevanih za določen poenostavljen postopek v tabeli 6, vsebovati tudi podatke iz stolpca ‚Vstopna skupna deklaracija‘ v tabeli 5.

Opomba 3   Carinska deklaracija pri izvozu

3.1

Če se v skladu s členom 182b Carinskega zakonika zahteva carinska deklaracija iz člena 62(1) zakonika, mora ta deklaracija poleg podatkov, zahtevanih za določen postopek v skladu s prilogo 37 ali prilogo 37A, vsebovati tudi podatke iz stolpca ‚Izstopna skupna deklaracija‘ v tabelah 1 do 2.

Če se v skladu s členom 182b Carinskega zakonika zahteva carinska deklaracija iz člena 76(1) zakonika, mora ta deklaracija poleg podatkov, zahtevanih za določen poenostavljen postopek v tabeli 6, vsebovati tudi podatke iz stolpca ‚Izstopna skupna deklaracija‘ v tabelah 1 do 2.

3.2

Če se uporablja člen 14b(3) in če se v skladu s členom 182b Carinskega zakonika zahteva carinska deklaracija iz člena 62(1) zakonika, mora ta deklaracija poleg podatkov, zahtevanih za določen postopek v skladu s prilogo 37 ali prilogo 37A, vsebovati tudi podatke iz stolpca ‚Izstopna skupna deklaracija‘ v tabeli 5.

Če se uporablja člen 14b(3) in če se v skladu s členom 182b Carinskega zakonika zahteva carinska deklaracija iz člena 76(1) zakonika, mora ta deklaracija poleg podatkov, zahtevanih za določen poenostavljen postopek v tabeli 6, vsebovati tudi podatke iz stolpca ‚Izstopna skupna deklaracija‘ v tabeli 5.

Opomba 4   Druge posebne okoliščine v zvezi z vstopnimi in izstopnimi skupnimi deklaracijami ter posebne vrste prevoza blaga. Opomba k tabelam 2 do 4.

4.1

Stolpca ‚Izstopna skupna deklaracija – poštne in hitre pošiljke‘ in ‚Vstopna skupna deklaracija – poštne in hitre pošiljke‘ v tabeli 2 zajemata zahtevane podatke, ki jih je mogoče po elektronski poti predložiti carinskim organom za analizo tveganja pred odpremo ali prispetjem poštnih in hitrih pošiljk.

4.2

V tej prilogi pomeni poštna pošiljka posamezno pošiljko, ki tehta največ 50 kg, ki se pošilja prek poštnega sistema v skladu s konvencijo Svetovne poštne zveze, če blago prevažajo imetniki pravic in obveznosti iz teh aktov ali se blago prevaža po takšnih pravilih.

4.3

V tej prilogi pomeni hitra pošiljka posamezno pošiljko, ki se prevaža prek celostne storitve, ki vključuje hitro/časovno določeno zbiranje, prevoz, carinjenje in dostavo paketov, pri čemer se sledi lokaciji pošiljke in ohranja nadzor nad njo ves čas izvajanja storitve.

4.4

Stolpec ‚Izstopna skupna deklaracija – oskrbe ladij in letal‘ v tabeli 2 zajema zahteve glede podatkov v zvezi z izstopnimi skupnimi deklaracijami pri oskrbi ladij in letal.

4.5

Tabeli 3 in 4 vsebujeta podatke, ki se zahtevajo za vstopne skupne deklaracije pri cestnem in železniškem prevozu.

4.6

Tabela 3 za cestni prevoz se uporablja tudi za večmodalni prevoz, razen če je v oddelku 4 določeno drugače.

Opomba 5   Poenostavljeni postopki

5.1

Deklaracije za poenostavljene postopke iz členov 254, 260, 266, 268, 275, 280, 282, 285, 285a, 288 in 289 vsebujejo podatke, ki so navedeni v tabeli 6.

5.2

Zmanjšan nabor podatkov pri poenostavljenih postopkih ne zmanjšuje zahtev iz prilog 37 in 38 in ne vpliva nanje, kar velja zlasti za podatke, ki jih je treba navesti v dopolnilnih deklaracijah.

2.   Zahteve za vstopne in izstopne skupne deklaracije

2.1   Zahteve za zračni in pomorski prevoz, prevoz po celinskih plovnih poteh ter druge načine prevoza ali primere, ki niso vključeni v tabele 2 do 4 – Tabela 1

Ime

Izstopna skupna deklaracija

(glej opombo 3.1)

Vstopna skupna deklaracija

(glej opombo 2.1)

Število postavk

Y

Y

Enotna referenčna oznaka pošiljke

X/Y

X/Y

Številka prevozne listine

X/Y

X/Y

Pošiljatelj

X/Y

X/Y

Vložnik skupne deklaracije

Y

Y

Prejemnik

X/Y

X/Y

Prevoznik

 

Z

Oseba, ki jo je treba obvestiti

 

X/Y

Registracija in država aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

 

Z

Referenčna številka prevoza

 

Z

Šifra prvega mesta prihoda

 

Z

Datum in ura prihoda na prvo mesto prihoda na carinsko območje

 

Z

Šifre držav, preko katerih poteka prevoz

Y

Y

Carinski urad izstopa

Y

 

Blago se nahaja v/na

Y

 

Kraj natovarjanja

 

X/Y

Šifra kraja raztovarjanja

 

X/Y

Opis blaga

X

X

Vrsta tovorkov (šifra)

X

X

Število tovorkov

X

X

Odpremne oznake

X/Y

X/Y

Identifikacijska oznaka prevozne opreme, zabojnika

X/Y

X/Y

Številka blagovne postavke

X

X

Tarifna oznaka

X

X

Bruto masa (v kg)

X/Y

X/Y

Šifra ZN za nevarne snovi

X

X

Številka carinske oznake

X/Y

X/Y

Šifra načina plačila prevoznih stroškov

X/Y

X/Y

Datum deklaracije

Y

Y

Podpis/overovitev

Y

Y

Kazalnik posebnih okoliščin

Y

Y


2.2   Poštne in hitre pošiljke, oskrbe ladij in letal – Tabela 2

Ime

Izstopna skupna deklaracija – poštne in hitre pošiljke

(glej opombe 3.1 in 4.1 do 4.3)

Izstopna skupna deklaracija – oskrbe ladij in letal

(glej opombi 3.1 in 4.4)

Vstopna skupna deklaracija – poštne in hitre pošiljke

(glej opombe 2.1 in 4.1 do 4.3)

Enotna referenčna oznaka pošiljke

 

X/Y

 

Številka prevozne listine

 

X/Y

 

Pošiljatelj

X/Y

X/Y

X/Y

Vložnik skupne deklaracije

Y

Y

Y

Prejemnik

X/Y

X/Y

X/Y

Prevoznik

 

 

Z

Šifre držav, preko katerih poteka prevoz

Y

 

Y

Carinski urad izstopa

Y

Y

 

Blago se nahaja v/na

Y

Y

 

Kraj natovarjanja

 

 

Y

Šifra kraja raztovarjanja

 

 

X/Y

Opis blaga

X

X

X

Identifikacijska oznaka prevozne opreme, zabojnika

 

X/Y

 

Številka blagovne postavke

X

X

X

Tarifna oznaka

X

X

X

Bruto masa (v kg)

X/Y

X/Y

X/Y

Šifra ZN za nevarne snovi

X

 

X

Šifra načina plačila prevoznih stroškov

X/Y

X/Y

X/Y

Datum deklaracije

Y

Y

Y

Podpis/overovitev

Y

Y

Y

Kazalnik posebnih okoliščin

Y

Y

Y


2.3   Cestni prevoz – Podatki v vstopni skupni deklaraciji – Tabela 3

Ime

Cestni prevoz – vstopna skupna deklaracija

(glej opombo 2.1)

Število postavk

Y

Enotna referenčna oznaka pošiljke

X/Y

Številka prevozne listine

X/Y

Pošiljatelj

X/Y

Vložnik skupne deklaracije

Y

Prejemnik

X/Y

Prevoznik

Z

Registracija in država aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

Z

Šifra prvega mesta prihoda

Z

Datum in ura prihoda na prvo mesto prihoda na carinsko območje

Z

Šifre držav, preko katerih poteka prevoz

Y

Kraj natovarjanja

X/Y

Šifra kraja raztovarjanja

X/Y

Opis blaga

X

Vrsta tovorkov (šifra)

X

Število tovorkov

X

Identifikacijska oznaka prevozne opreme, zabojnika

X/Y

Številka blagovne postavke

X

Tarifna oznaka

X

Bruto masa (v kg)

X/Y

Šifra načina plačila prevoznih stroškov

X/Y

Šifra ZN za nevarne snovi

X

Številka carinske oznake

X/Y

Datum deklaracije

Y

Podpis/overovitev

Y

Kazalnik posebnih okoliščin

Y


2.4   Železniški prevoz – Podatki v vstopni skupni deklaraciji – Tabela 4

Ime

Železniški prevoz – vstopna skupna deklaracija

(glej opombo 2.1)

Število postavk

Y

Enotna referenčna oznaka pošiljke

X/Y

Številka prevozne listine

X/Y

Pošiljatelj

X/Y

Vložnik vstopne skupne deklaracije

Y

Prejemnik

X/Y

Prevoznik

Z

Registracija in država aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

Z

Referenčna številka prevoza

Z

Šifra prvega mesta prihoda

Z

Datum in ura prihoda na prvo mesto prihoda na carinsko območje

Z

Šifre držav, preko katerih poteka prevoz

Y

Kraj natovarjanja

X/Y

Šifra kraja raztovarjanja

X/Y

Opis blaga

X

Vrsta tovorkov (šifra)

X

Število tovorkov

X

Identifikacijska oznaka prevozne opreme, zabojnika

X/Y

Številka blagovne postavke

X

Tarifna oznaka

X

Bruto masa (v kg)

X/Y

Šifra načina plačila prevoznih stroškov

X/Y

Šifra ZN za nevarne snovi

X

Številka carinske oznake

X/Y

Datum deklaracije

Y

Podpis/overovitev

Y

Kazalnik posebnih okoliščin

Y


2.5   Pooblaščeni gospodarski subjekti – Manjše zahteve glede podatkov za izstopne in vstopne skupne deklaracije – Tabela 5

Ime

Izstopna skupna deklaracija

(glej opombo 3.2)

Vstopna skupna deklaracija

(glej opombo 2.2)

Enotna referenčna oznaka pošiljke

X/Y

X/Y

Številka prevozne listine

X/Y

X/Y

Pošiljatelj

X/Y

X/Y

Vložnik skupne deklaracije

Y

Y

Prejemnik

X/Y

X/Y

Prevoznik

 

Z

Oseba, ki jo je treba obvestiti

 

X/Y

Registracija in država aktivnega prevoznega sredstva ob prehodu meje

 

Z

Referenčna številka prevoza

 

Z

Šifra prvega mesta prihoda

 

Z

Datum in ura prihoda na prvo mesto prihoda na carinsko območje

 

Z

Šifre držav, preko katerih poteka prevoz

Y

Y

Carinski urad izstopa