ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 358

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
16. december 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1856/2006 z dne 15. decembra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1858/2006 z dne 15. decembra 2006 o začetku razpisnega postopka za prodajo vinskega alkohola za uporabo v obliki bioetanola v Skupnosti

22

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1859/2006 z dne 15. decembra 2006 o določitvi standardnega plačila na poročilo s kmetijskega gospodarstva za obračunsko leto 2007 v okviru mreže računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev

30

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1860/2006 z dne 15. decembra 2006 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1859/82 o izboru poročevalskih kmetijskih gospodarstev za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev

31

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1861/2006 z dne 15. decembra 2006 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2237/77 o obliki poročila s kmetijskega gospodarstva

33

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1862/2006 z dne 15. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 622/2003 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva ( 1 )

36

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1863/2006 z dne 15. decembra 2006 o določitvi najnižjih prodajnih cen za maslo za 22. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

38

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1864/2006 z dne 15. decembra 2006 o določitvi najvišje pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo za 22. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

40

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1865/2006 z dne 15. decembra 2006 o določitvi najvišje pomoči za zgoščeno maslo za 22. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

42

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1866/2006 z dne 15. decembra 2006 o določanju najnižje prodajne cene masla za 54. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 2771/1999

43

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1867/2006 z dne 15. decembra 2006 o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od 16. decembra 2006

44

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1868/2006 z dne 15. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2247/2003 o določitvi podrobnih pravil za uporabo v sektorju govejega in telečjega mesa Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 o ureditvi, ki se uporablja za kmetijske proizvode in blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (držav AKP)

47

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1869/2006 z dne 15. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2172/2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvozne tarifne kvote za živo govedo s težo, ki presega 160 kg in s poreklom iz Švice, določenih s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi

49

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 18. julija 2006 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo ter Barbadosom, Belizejem, Republiko Kongo, Republiko Fidži, Republiko Gvajano, Republiko Slonokoščeno obalo, Jamajko, Republiko Kenijo, Republiko Madagaskar, Republiko Malavi, Republiko Mauritius, Republiko Mozambik, Republiko Surinam, Saint Kittsom in Nevisom, Kraljevino Svazi, Združeno republiko Tanzanijo, Republiko Trinidad in Tobago, Republiko Ugando, Republiko Zambijo in Republiko Zimbabve o zajamčenih cenah za trsni sladkor v dobavnem obdobju 2005/2006 ter Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Indijo o zajamčenih cenah za trsni sladkor v dobavnem obdobju 2005/2006

51

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 17. novembra 2006 o začasni uporabi Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER ter Sporazuma o privilegijih in imunitetah Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5557)

60

Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER

62

Sporazum o privilegijih in imunitetah Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER

82

 

*

Odločba Komisije z dne 14. decembra 2006 o določitvi ravni emisij, ki se dodelijo Skupnosti in vsaki od njenih držav članic v okviru Kjotskega protokola v skladu z Odločbo Sveta 2002/358/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6468)

87

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

16.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 358/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1856/2006

z dne 15. decembra 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. decembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 15. decembra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

118,3

204

77,5

999

97,9

0707 00 05

052

104,5

204

59,2

628

155,5

999

106,4

0709 90 70

052

134,0

204

70,1

999

102,1

0805 10 20

052

56,3

388

72,8

999

64,6

0805 20 10

052

30,7

204

61,3

999

46,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,1

624

71,9

999

70,5

0805 50 10

052

48,9

528

35,4

999

42,2

0808 10 80

388

107,5

400

86,4

404

94,2

720

73,3

999

90,4

0808 20 50

052

63,8

400

98,6

720

46,8

999

69,7


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


16.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 358/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1857/2006

z dne 15. decembra 2006

o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 994/98 z dne 7. maja 1998 o uporabi členov 92 in 93 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za nekatere kategorije horizontalnih državnih pomoči (1) in zlasti člena 1(1)(a)(i) Uredbe,

po objavi osnutka te uredbe,

po posvetovanju s Posvetovalnim odborom za državno pomoč,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 994/98 pooblašča Komisijo, da v skladu s členom 87 Pogodbe razglasi, da je pod določenimi pogoji pomoč malim in srednje velikim podjetjem združljiva s skupnim trgom in ni predmet obveznosti prijave iz člena 88(3) Pogodbe.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državne pomoči malim in srednje velikim podjetjem (2) se ne nanaša na dejavnosti, povezane s proizvodnjo, predelavo ali trženjem proizvodov, naštetih v Prilogi I k Pogodbi.

(3)

Komisija je pri številnih odločbah uporabila člena 87 in 88 Pogodbe za mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, in je svojo politiko tudi večkrat pojasnila, nazadnje v Smernicah Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem sektorju (3). Glede na bogate izkušnje Komisije pri uporabi teh členov v zvezi z malimi in srednje velikimi podjetji, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, je primerno, da zaradi zagotavljanja učinkovitega nadzora in poenostavitve upravljanja, ne da bi ob tem prišlo do zmanjšane možnosti Komisije za spremljanje, Komisija uporabi pooblastila, ki ji jih daje Uredba (ES) št. 994/98, pri malih in srednje velikih podjetjih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, če je bilo določeno, da se člen 89 Pogodbe uporablja za take proizvode.

(4)

V prihodnjih letih se bo kmetijstvo moralo prilagoditi novim razmeram in nadaljnjim spremembam v razvoju trga, tržni politiki in pravilom trgovanja, povpraševanju in okusu potrošnika ter razširitvi Skupnosti. Te spremembe ne bodo vplivale le na kmetijske trge, ampak tudi na lokalna gospodarstva na podeželskih območjih na splošno. Politika razvoja podeželja mora biti usmerjena k povrnitvi in krepitvi konkurenčnosti podeželskih območij in zato prispevati k ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest na teh območjih.

(5)

Mala in srednje velika podjetja imajo odločilno vlogo pri ustvarjanju delovnih mest in veljajo na splošno kot dejavnik socialne trdnosti in gospodarskega zagona. Vendar je lahko njihov razvoj omejen zaradi tržnih pomanjkljivosti. Ta podjetja imajo pogosto težave pri pridobivanju sredstev ali posojil zaradi finančnih trgov, ki niso pripravljeni prevzeti tveganja, in zaradi omejenih jamstev, ki jih lahko ponudijo. Zaradi omejenih virov imajo manjši dostop do informacij, zlasti glede nove tehnologije in možnih trgov. Ob upoštevanju teh pomislekov mora biti namen pomoči, ki je izvzeta s to uredbo, olajšanje razvoja gospodarskih dejavnosti malih in srednje velikih podjetij pod pogojem, da takšna pomoč ne vpliva negativno na pogoje trgovanja, tako da bi bila v nasprotju s skupnimi interesi. Tak razvoj je treba spodbujati in podpirati s poenostavljanjem obstoječih pravil, če se uporabljajo za mala in srednje velika podjetja.

(6)

V proizvodnji, predelavi in trženju kmetijskih proizvodov v Skupnosti v veliki meri prevladujejo mala in srednje velika podjetja. Vendar obstajajo precejšnje razlike med strukturo primarne proizvodnje na eni strani in predelavo ter trženjem kmetijskih proizvodov na drugi strani. Predelava in trženje kmetijskih proizvodov se pogosto zdita podobni kot pri industrijskih proizvodih. Zato se zdi bolj primerno imeti različen pristop za predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov in vključiti te dejavnosti v pravila za industrijske proizvode. Zaradi tega in v nasprotju s pristopom v Uredbi Komisije (ES) št. 1/2004 z dne 23. decembra 2003 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi ES za državno pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (4), se zdi koristno uvesti uredbo o izjemah, usmerjeno na posebne potrebe primarne kmetijske proizvodnje.

(7)

Z Uredbo Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja s strani Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) in o spremembi in razveljavitvi nekaterih uredb (5) in Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (6) so bila že uvedena posebna pravila o državni pomoči za nekatere ukrepe za razvoj podeželja, ki so deležni podpore držav članic brez financiranja Skupnosti.

(8)

Ta uredba mora izvzeti vse pomoči, ki ustrezajo zahtevam, ki jih določa, ter vse programe pomoči, če vsaka pomoč, ki bi se jo lahko dodelilo po takšnih programih, ustreza vsem zahtevam te uredbe. Zaradi učinkovitega nadzora in poenostavitve upravnih postopkov, ne da bi Komisija pri tem zmanjšala lastne možnosti spremljanja, se morajo programi pomoči in posamična pomoč, ki je odobrena neodvisno od katerega koli programa pomoči, izrecno sklicevati na to uredbo.

(9)

Ob upoštevanju potrebe po doseganju primernega ravnotežja med zmanjšanjem izkrivljanja konkurence v sektorju, ki mu je bila dodeljena pomoč, ter cilji te uredbe, ta ne sme izvzeti posameznih podpor, ki presegajo določeni maksimalni znesek, ne glede na to, ali so bile dodeljene v okviru programa pomoči, izvzetega po tej uredbi.

(10)

Ta uredba ne izvzame izvozne pomoči ali pomoči, ki je odvisna od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov. Taka pomoč je lahko nezdružljiva z mednarodnimi obveznostmi Skupnosti. Pomoč, ki omogoča sodelovanje na sejmih, raziskave ali svetovalne storitve, potrebne za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na nov trg, ponavadi ne velja za izvozno pomoč.

(11)

Da bi odpravili razlike, ki bi lahko vodile k izkrivljanju konkurenčnosti, da bi olajšali usklajevanje med različnimi pobudami Skupnosti in držav članic glede malih in srednje velikih podjetij ter da bi zboljšali jasnost pri upravnih postopkih in pravno varnost, mora biti opredelitev pojma „malih in srednje velikih podjetij“, ki se uporablja v tej uredbi, opredelitev iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 70/2001.

(12)

V skladu z ustaljeno prakso Komisije ter z namenom zagotoviti sorazmerno pomoč, ki je omejena na potreben znesek, morajo biti pragovi običajno izraženi v obliki intenzivnosti pomoči glede na upravičene stroške in ne v obliki maksimalnih zneskov pomoči.

(13)

Zaradi ugotavljanja, ali je pomoč združljiva s skupnim trgom po tej uredbi, je treba upoštevati intenzivnost pomoči in tako znesek pomoči, ki je izražen kot protivrednost podpore. Izračun ekvivalenta podpore, plačljivega v več obrokih, zahteva uporabo tržnih obrestnih mer, ki veljajo ob odobritvi. Z namenom oblikovanja enotne, transparentne in preproste uporabe pravil o državni pomoči, se štejejo tržne obrestne mere za namene te uredbe referenčne mere, ki jih periodično določi Komisija na podlagi objektivnih meril ter so objavljene v Uradnem listu Evropske unije in na spletu.

(14)

Da bi se zagotovilo transparentnost in učinkovito spremljanje, se mora ta uredba uporabljati samo za ukrepe pomoči, ki so transparentni. To so ukrepi pomoči, pri katerih je mogoče natančno izračunati bruto ekvivalent podpore kot odstotek upravičenih odhodkov ex ante brez potrebe po izvedbi ocene tveganja (npr. donacije, subvencije obrestne mere in omejeni davčni ukrepi). Javna posojila se štejejo za transparentna, če so podprta z običajnim poroštvom in ne vključujejo neobičajnih tveganj in se zato štejejo, da vključujejo element državnega poroštva. Načeloma se ukrepi pomoči, ki vključujejo državna poroštva ali javna posojila z državnim poroštvom, ne štejejo za transparentna. Vendar se taki ukrepi pomoči štejejo za transparentne, če je pred izvajanjem ukrepa metodologijo, ki se uporablja za izračun intenzivnosti pomoči državnega poroštva, odobrila Komisija po priglasitvi Komisiji po sprejetju te uredbe. Komisija oceni metodologijo v skladu z obvestilom o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državno pomoč v obliki poroštev (7). Za transparentno pomoč se ne šteje javna udeležba in pomoč, ki je vključena v ukrepe tveganega kapitala. Ukrepe pomoči, ki niso transparentni, je treba vedno priglasiti Komisiji. Komisija bo priglasitve netransparentnih ukrepov pomoči ocenila zlasti glede na merila, določena v Smernicah Skupnosti o državni pomoči za kmetijski in gozdarski sektor 2007–2013.

(15)

V skladu z ustaljeno prakso Komisije za vrednotenje državne pomoči v kmetijskem sektorju ni treba razlikovati med malimi in srednje velikimi podjetji. Za nekatere vrste pomoči je ustrezno določiti najvišje zneske pomoči, ki jo upravičenec lahko prejme.

(16)

Glede na dosedanje izkušnje Komisije bi morale biti zgornje meje pomoči določene na ravni, ki vzpostavlja primerno sorazmerje med zmanjšanjem izkrivljanja konkurence v sektorju, ki mu je bila dodeljena pomoč, in ciljem olajšati razvoj gospodarskih dejavnosti malih in srednje velikih podjetij v kmetijskem sektorju. Da bi dosegli skladnost z ukrepi, ki jih financira Skupnost, je treba zgornje meje uskladiti s tistimi iz uredb (ES) št. 1257/1999 in (ES) št. 1698/2005.

(17)

Določiti je treba nadaljnje pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za sheme pomoči ali posamične pomoči, ki so izvzete s to uredbo. Upoštevati je treba vse omejitve proizvodnje ali omejitve glede pomoči Skupnosti skladno s skupnimi tržnimi ureditvami. Ob upoštevanju člena 87(3)(c) Pogodbe pomoč ne bi smela samo nenehno ali periodično zniževati stroškov poslovanja, ki bi jih upravičenec običajno moral kriti, in morajo biti sorazmerne z ovirami, ki jih je treba premagati, da bi se zagotovile socialno-ekonomske ugodnosti, ki naj bi bile v interesu Skupnosti. Enostranski ukrepi državne pomoči, katerih cilj je samo izboljšanje finančnega stanja proizvajalcev, a ne prispevajo k razvoju sektorja, ter zlasti pomoči, ki so dodeljene samo na podlagi cene, količine, enote proizvodnje ali enote načina proizvodnje, se štejejo kot del pomoči za tekoče poslovanje, ki niso združljive s skupnim trgom. Takšne pomoči lahko vplivajo tudi na mehanizme skupnih ureditev trgov. Zato je primerno omejiti veljavnost te uredbe na nekatere vrste pomoči.

(18)

S to uredbo mora biti pomoč za mala in srednje velika kmetijska gospodarstva (kmetije) izvzeta ne glede na lokacijo. Naložbe in ustvarjanje delovnih mest lahko prispevajo h gospodarskemu razvoju območij z omejenimi možnostmi in območij iz člena 36(a)(i), (ii) in (iii) Uredbe (ES) št. 1698/2005. Mala in srednje velika kmetijska gospodarstva (kmetije) na navedenih območjih so zapostavljena zaradi strukturnih pomanjkljivosti lokacije in zaradi težav, povezanih z velikostjo. Zato je treba določiti višje zgornje meje pomoči za mala in srednje velika podjetja na takšnih območjih.

(19)

Ker obstaja tveganje, da bi prišlo do odstopanj ali izkrivljanj zaradi ciljno naravnane pomoči za naložbe, in zato da bi kmetom omogočili svobodno odločitev glede proizvodov, v katere bodo vlagali, pomoč za naložbe, ki je izvzeta po tej uredbi, ne sme biti omejena le na določene kmetijske proizvode. Ta pogoj ne sme preprečevati državi članici, da bi nekatere kmetijske proizvode izločila iz tovrstne pomoči ali shem pomoči, zlasti če ni na voljo normalnih prodajnih možnosti. Nekatere vrste naložb pa je treba kot take izključiti iz te uredbe.

(20)

Če je pomoč odobrena za prilagoditev novo uvedenim standardom na ravni Skupnosti, države članice ne smejo imeti možnosti, da bi podaljšale prilagoditveno obdobje za kmete, tako da bi odložile izvajanje takih predpisov. Zato je treba jasno določiti datum, od katerega se nova zakonodaja ne more več šteti za novo.

(21)

Nekatere uredbe Sveta s področja kmetijstva predpisujejo posebna dovoljenja za plačilo pomoči s strani držav članic, pogosto v kombinaciji ali poleg financiranja Skupnosti. Vendar v teh določbah navadno ni predvideno izvzetje iz obveznosti priglasitve v skladu s členom 88 Pogodbe, če pomoč izpolnjuje pogoje iz člena 87(1) Pogodbe. Ker so v navedenih uredbah jasno opredeljeni pogoji za take pomoči in/ali ker obstaja obveznost priglasitve takih ukrepov Komisiji po posebnih določbah navedenih uredb, ni potrebna nadaljnja in posebna priglasitev po členu 88(3) Pogodbe, na podlagi katere bi Komisija lahko ocenila take ukrepe. Zaradi pravne varnosti je treba v to uredbo vključiti sklicevanje na navedene določbe in zato priglasitev takih ukrepov po členu 88 Pogodbe ni potrebna, če je mogoče vnaprej ugotoviti, da je pomoč odobrena izključno malim in srednje velikim podjetjem.

(22)

Da bi zagotovili, da je pomoč nujna in deluje kot spodbuda za razvoj nekaterih dejavnosti, ta uredba ne sme izvzeti pomoči za dejavnosti, ki bi jih upravičenec že izvajal izključno pod tržnimi pogoji. Pomoč se ne odobri za nazaj za dejavnosti, ki jih je upravičenec že izvedel.

(23)

Ta uredba ne sme izvzeti pomoči, zbranih z drugo državno pomočjo, vključno s pomočjo, ki so jo odobrili nacionalni, regionalni in lokalni organi, s pomočjo iz javnih virov v okviru Uredbe (ES) št. 1698/2005 ali s pomočjo Skupnosti v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če ta zbrana pomoč presega pragove, določene v tej uredbi. Pomoč, izvzeta v skladu s to uredbo, se ne združuje s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) št. 1860/2004 z dne 6. oktobra 2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri de minimis pomoči v kmetijskem in ribiškem sektorju (8) glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi takšna združena pomoč presegla intenzivnost pomoči, določeno v tej uredbi.

(24)

Da bi zagotovili transparentnost in učinkovito spremljanje v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 994/98, je primerno uvesti standardno obliko, v kateri morajo države članice v skladu s to uredbo Komisiji priskrbeti povzetek podatkov vedno, ko se izvede shema pomoči ali dodeli posamična pomoč zunaj takšnih shem, zaradi objave v Uradnem listu Evropske unije. Iz istih razlogov je primerno vzpostaviti pravila o evidencah, ki jih morajo države članice voditi glede pomoči, izvzetih po tej uredbi. Za namene letnega poročila, ki ga morajo države članice predložiti Komisiji, je primerno, da Komisija določi svoje posebne zahteve. Zaradi široke razpoložljivosti potrebne tehnologije morajo biti povzetki podatkov in letno poročilo v elektronski obliki.

(25)

Če država članica ne izpolni obveznosti prijave, določene v tej uredbi, lahko Komisiji onemogoči, da bi izvedla spremljanja iz člena 88(1) Pogodbe in zlasti ocenila, ali je skupni ekonomski učinek pomoči, izvzetih v skladu s to uredbo, takšen, da lahko škodi trgovinskim pogojem v obsegu, ki je v nasprotju s skupnim interesom. Potreba po oceni skupnega učinka državne pomoči je še posebej velika, če isti upravičenec prejema pomoč iz več virov, kot se v kmetijstvu vse pogosteje dogaja. Zato je izrednega pomena, da država članica pred izvajanjem pomoči po tej uredbi hitro predloži ustrezne podatke.

(26)

Pomoč podjetjem, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, morajo urejati pravila, ki urejajo pomoč za mala in srednje velika podjetja v drugih sektorjih, določena v Uredbi (ES) št. 70/2001. Uredbo (ES) št. 70/2001 je zato treba ustrezno spremeniti.

(27)

Državna pomoč, izvzeta v skladu z Uredbo (ES) št. 1/2004, še naprej ostane izvzeta, če izpolnjuje vse pogoje iz te uredbe.

(28)

Primerno je določiti prehodne določbe o pomoči, ki je bila odobrena pred začetkom veljavnosti te uredbe in ki v nasprotju s členom 88(3) Pogodbe ni bila priglašena.

(29)

Ta uredba ne posega v možnost držav članic, da priglasijo pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov. Komisija oceni take priglasitve glede na to uredbo in na podlagi Smernic Skupnosti o državni pomoči za kmetijski in gozdarski sektor 2007–2013. Priglasitve, ki so ob datumu začetka veljave te uredbe v postopku, se ocenijo najprej glede na to uredbo, in če pogoji niso izpolnjeni, na podlagi Smernic Skupnosti o državni pomoči za kmetijski in gozdarski sektor 2007–2013.

(30)

Glede na dosedanje izkušnje Komisije na tem področju in zlasti ker je treba politiko državne pomoči na splošno pogosto na novo pregledati in popravljati, je primerno, da se omeji obdobje uporabe te uredbe. Če se ta uredba po preteku uporabe ne podaljša, ostanejo sheme pomoči, izvzete po tej uredbi, izvzete še za nadaljnjih šest mesecev, da bi imele države članice dovolj časa za prilagoditev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

PODROČJE UPORABE, OPREDELITVE IN POGOJI

Člen 1

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za transparentno pomoč malim in srednje velikim kmetijskim gospodarstvom (kmetijam), ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov. Ne glede na člen 9 se uredba ne uporablja za pomoč, ki se odobri za izdatke, povezane s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.

2.   Ne glede na določbe člena 16(1) se ta uredba ne uporablja:

(a)

za pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom, kot je pomoč, neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo;

(b)

za pomoč, pogojeno s tem, da ima uporaba domačega blaga prednost pred uporabo uvoženega blaga.

Člen 2

Opredelitve

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„pomoč“ pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87(1) Pogodbe;

2.

„kmetijski proizvod“ pomeni:

(a)

proizvode, navedene v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000 (9);

(b)

proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 4502, 4503 in 4505 (plutasti izdelki);

(c)

proizvodi, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 1898/87 (10);

3.

„predelava kmetijskih proizvodov“ pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;

4.

„trženje kmetijskih proizvodov“ pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;

5.

„mala in srednje velika podjetja“ („MSP“) so mala in srednje velika podjetja, kakor so opredeljena v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 70/2001;

6.

„bruto intenzivnost pomoči“ pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov. Če se pomoč ne odobri kot podpora, temveč v drugačni obliki, je znesek pomoči enak protivrednosti podpore. Pomoč, plačljiva v več obrokih, se diskontira na vrednost, ki jo je imela ob odobritvi. Obrestna mera, ki se uporabi pri diskontiranju in za izračun zneska pomoči v primeru ugodnega posojila, je referenčna obrestna mera, veljavna ob njegovi odobritvi;

7.

„kakovosten proizvod“ je proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005;

8.

„slabe vremenske razmere, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami“ pomeni vremenske pojave, kot so zmrzal, toča, led, dež ali suša, ki uničijo več kot 30 % običajne letne proizvodnje določenega kmeta, dosežene v predhodnem triletnem obdobju, ali triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju, brez najvišjih in najnižjih vnosov;

9.

„območja z omejenimi možnostmi“ pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999;

10.

„naložbe, opravljene za izpolnitev novo uvedenih minimalnih standardov“ pomeni:

(a)

v primeru standardov, pri katerih ni predvideno prehodno obdobje, naložbe, ki se dejansko začnejo največ dve leti po tem, ko postanejo standardi obvezni za proizvajalce; ali

(b)

v primeru standardov, pri katerih je predvideno prehodno obdobje, naložbe, ki se dejansko začnejo pred datumom, ko postanejo standardi obvezni za proizvajalce;

11.

„mladi kmetje“ pomeni proizvajalce kmetijskih proizvodov, ki izpolnjujejo merila, opredeljena v členu 22 Uredbe (ES) št. 1698/2005;

12.

„skupina proizvajalcev“ pomeni skupino, ki je ustanovljena za skupno prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje zahtevam trga v okviru skupnih tržnih ureditev, zlasti s koncentriranjem ponudbe;

13.

„združenje proizvajalcev“ pomeni združenje, sestavljeno iz priznanih skupin proizvajalcev, izvaja pa enake cilje na širšem področju;

14.

„poginule živali“ pomeni živali, ki so bile pokončane z evtanazijo ali brez določene diagnoze ali so poginile (vključno z mrtvorojenimi in nerojenimi živalmi) na kmetiji ali kakršnem koli drugem prostoru ali med prevozom, vendar niso bile zaklane za prehrano ljudi;

15.

„stroški za teste na TSE in BSE“ pomeni vse stroške, vključno s stroški za opremo za testiranje, odvzem, prevoz, testiranje, shranjevanje in uničenje vzorcev, ki so potrebni za opravljanje testov skladno s poglavjem C Priloge X k Uredbi (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (11);

16.

„podjetja v težavah“ pomeni podjetja, za katera se šteje, da so v težavah v smislu smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (12);

17.

„naložba za nadomestitev“ pomeni naložbo, ki preprosto nadomesti obstoječo zgradbo ali stroj ali njune dele z novo, posodobljeno zgradbo ali strojem, brez povečanja proizvodne zmogljivosti za najmanj 25 % ali brez temeljnega spreminjanja vključene narave proizvodnje ali tehnologije. Za nadomestitev se ne štejeta popolno rušenje najmanj 30 let starega kmetijskega poslopja in nadomestitev s posodobljenim poslopjem ali popolna prenova kmetijskega poslopja. Prenova se šteje za popolno, kadar stroški zanjo dosežejo najmanj 50 % vrednosti nove stavbe;

18.

„transparentna pomoč“ pomeni ukrepe pomoči, pri katerih je mogoče natančno izračunati bruto ekvivalent podpore kot odstotek upravičenih odhodkov ex ante, ne da bi bila za to potrebna ocena tveganja (npr. ukrepi, ki uporabljajo donacije, subvencije obrestnih mer in omejene davčne ukrepe).

Člen 3

Pogoji za izvzetje

1.   Posamična transparentna pomoč izven kakršne koli sheme, ki izpolnjuje vse pogoje iz te uredbe, je združljiva s skupnim trgom po členu 87(3)(c) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe pod pogojem, da je bil predložen povzetek podatkov iz člena 20(1) in da se izrecno sklicuje na to uredbo z navedbo njenega naslova in sklica na objavo v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Sheme transparentne pomoči, ki izpolnjujejo vse pogoje, določene v tej uredbi, so združljive s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in so izvzete iz obveznosti prijave iz člena 88(3) Pogodbe, če:

(a)

vse pomoči, ki bi lahko bile dodeljene po takšni shemi, izpolnjujejo vse pogoje, določene v tej uredbi;

(b)

se shema izrecno sklicuje na to uredbo z navedbo njenega naslova in sklica na objavo v Uradnem listu Evropske unije;

(c)

je bil predložen povzetek podatkov, opredeljen v členu 20(1).

3.   Pomoči, dodeljene po shemah iz odstavka 2, so združljive s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in so izvzete iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če dodeljene pomoči neposredno izpolnjujejo vse pogoje iz te uredbe.

4.   Pomoč, ki ne spada v področje uporabe te uredbe ali drugih uredb, sprejetih v skladu s členom 1 Uredbe (ES) št. 994/98 ali uredb, naštetih v členu 17 te uredbe, se priglasi Komisiji v skladu s členom 88(3) Pogodbe. Takšna pomoč se oceni v skladu z merili, določenimi v Smernicah Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju 2007–2013.

POGLAVJE 2

VRSTE POMOČI

Člen 4

Naložbe v kmetijska gospodarstva

1.   Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva v Skupnosti za primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov je združljiva s skupnim trgom po členu 87(3)(c) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če izpolnjuje pogoje iz odstavkov 2 do 10 tega člena.

2.   Bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati:

(a)

50 % upravičenih naložb na območjih z omejenimi možnostmi ali na območjih iz člena 36(a)(i), (ii) in (iii) Uredbe (ES) št. 1698/2005, kot jih določijo države članice v skladu s členoma 50 in 94 navedene uredbe;

(b)

40 % upravičenih naložb na drugih območjih;

(c)

60 % upravičenih naložb na območjih z omejenimi možnostmi ali na območjih iz člena 36(a)(i), (ii) in (iii) Uredbe (ES) št. 1698/2005, kot jih določijo države članice v skladu s členoma 50 in 94 navedene uredbe, in 50 % na drugih območjih, če naložbe izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva;

(d)

75 % upravičenih naložb v najbolj oddaljenih regijah in na manjših egejskih otokih v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2019/93 (13);

(e)

75 % upravičenih naložb v regijah, navedenih v točki (a), in 60 % v drugih regijah, če zaradi naložb pride do izrednih stroškov za varstvo in izboljšanje stanja okolja, izboljšanje higienskih pogojev na živinorejskih gospodarstvih ali dobrega počutja domačih živali. Tako povečanje se lahko odobri le za naložbe, ki presegajo minimalne veljavne zahteve Skupnosti, ali za naložbe, opravljene za izpolnitev zahtev novo uvedenih minimalnih standardov. Povečanje mora biti omejeno na izredne upravičene stroške, ki so potrebni, in ni mogoče pri naložbah, ki povzročajo povečanje proizvodne zmogljivosti.

3.   Naložbe morajo imeti za cilj zlasti:

(a)

zmanjšanje proizvodnih stroškov;

(b)

izboljšanje in preusmeritev proizvodnje;

(c)

izboljšanje kakovosti;

(d)

ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.

4.   Upravičeni stroški lahko vključujejo:

(a)

gradnjo, nakup ali izboljšanje nepremičnin;

(b)

nakup ali zakup strojev in opreme, vključno z računalniškimi programi do tržne vrednosti blaga; drugi stroški v zvezi z zakupno pogodbo (davek, marža najemodajalca, stroški za refinanciranje obresti, režijski stroški, stroški zavarovanja itd.) ne spadajo med upravičene stroške;

(c)

splošne stroške na področju izdatkov pod točkama (a) in (b), kot so honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc.

Stroški, povezani z zakupno pogodbo, ki niso navedeni v točki (b) prvega pododstavka, kot so npr. davek, marža najemodajalca, stroški za refinanciranje obresti, režijski stroški, stroški zavarovanja, itd.) ne spadajo med upravičene stroške.

5.   Pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah.

Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali.

6.   Pomoč se ne odobri ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, opredeljenih v uredbah Sveta o uvedbi skupnih ureditev trga, tudi če se take prepovedi ali omejitve nanašajo le na pomoč Skupnosti.

7.   Pomoč ne sme biti omejena na določene kmetijske proizvode in mora biti zato odprta za vse sektorje kmetijstva, razen če država članica izloči nekatere proizvode zaradi presežkov ali pomanjkanja prodajnih možnosti. Pomoč se ne odobri:

(a)

nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin;

(b)

zasaditev letnih rastlin;

(c)

drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25 %;

(d)

za preproste naložbe za nadomestitev.

8.   Pomoč se lahko dodeli za nakup zemljišč, razen zemljišč za gradnjo, v vrednosti do 10 % upravičenih stroškov naložbe.

9.   Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400 000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500 000 EUR, če je podjetje na območju z omejenimi možnostmi ali na območjih iz člena 36(a)(i), (ii) ali (iii) Uredbe (ES) št. 1698/2005, kot jih določijo države članice v skladu s členoma 50 in 94 navedene uredbe.

10.   Pomoč se ne sme dodeliti za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.

Člen 5

Varstvo tradicionalne krajine in stavb

1.   Pomoč za ohranjanje tradicionalnih krajin in stavb je združljiva s skupnim trgom po členu 87(3)(c) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če izpolnjuje določbe iz odstavkov 2 in 3 tega člena.

2.   Pomoč se lahko odobri v višini do 100 % dejanskih stroškov, ki nastanejo pri naložbah ali prizadevanjih, namenjenih ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih, na primer arheoloških ali zgodovinskih znamenitosti. Takšni stroški lahko vključujejo razumno nadomestilo za delo, ki ga opravi kmet sam ali njegovi delavci, do višine 10 000 EUR letno.

3.   Pomoč se lahko odobri v višini do 60 % ali na območjih z omejenimi možnostmi ali območjih iz člena 36(a)(i), (ii) ali (iii) Uredbe (ES) št. 1698/2005, kot jih določijo države članice v skladu s členoma 50 in 94 navedene uredbe, pa do 75 % dejanskih stroškov, ki nastanejo pri naložbah ali prizadevanjih za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije.

Če pride do povečanja proizvodne zmogljivosti, se za naložbe uporabljajo stopnje pomoči, določene v členu 4(2) za upravičene stroške, ki nastanejo pri ustreznih delih ob uporabi običajnih vrst sodobnega materiala. Dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100 % za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.

Člen 6

Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu

1.   Pomoč za premestitev kmetijskih poslopij je združljiva s skupnim trgom po členu 87(3)(c) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če je v javnem interesu in izpolnjuje pogoje iz odstavkov 2, 3 in 4 tega člena.

V ustreznih določbah države članice se navede javni interes, s katerim se upraviči pomoč po tem členu.

2.   Pomoč se lahko odobri v višini do 100 % dejanskih stroškov, če premestitev poslopja v javnem interesu zajema le razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev obstoječih stavb.

3.   Če je posledica premestitve poslopja v javnem interesu, da kmet dobi modernejše poslopje, mora sam prispevati vsaj 60 %, na območjih z omejenimi možnostmi ali na območjih iz člena 36(a)(i), (ii) in (iii) Uredbe (ES) št. 1698/2005, kot jih določijo države članice v skladu s členoma 50 in 94 navedene uredbe, pa vsaj 50 % povečanja vrednosti poslopja po premestitvi. Če je upravičenec mladi kmet, je prispevek vsaj 55 % ali 45 %.

4.   Če je posledica premestitve poslopja v javnem interesu povečanje proizvodne zmogljivosti, mora kmet sam prispevati vsaj 60 %, na območjih z omejenimi možnostmi ali na območjih iz člena 36(a)(i), (ii) in (iii) Uredbe (ES) št. 1698/2005, kot jih določijo države članice v skladu s členoma 50 in 94 navedene uredbe, pa vsaj 50 % stroškov v zvezi s povečanjem zmogljivosti. Če je upravičenec mladi kmet, je prispevek vsaj 55 % ali 45 %.

Člen 7

Pomoč za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva mladih kmetov

Pomoč za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva mladih kmetov je združljiva s skupnim trgom po členu 87(3)(c) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če so izpolnjena merila iz člena 22 Uredbe (ES) št. 1698/2005.

Člen 8

Pomoč za predčasno upokojitev

Pomoč za predčasno upokojitev kmetov je združljiva s skupnim trgom po členu 87(3)(c) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe pod naslednjima pogojema:

(a)

izpolnjena morajo biti merila iz člena 23 Uredbe (ES) št. 1698/2005 in vsa pravila, ki jih sprejme Komisija za izvajanje navedenega člena;

(b)

prenehanje kmetijske dejavnosti mora biti trajno in dokončno.

Člen 9

Pomoč za skupine proizvajalcev

1.   Pomoč za ustanovitev skupin proizvajalcev ali združenj proizvajalcev je združljiva s skupnim trgom po členu 87(3)(c) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če je v skladu z določbami iz odstavkov od 2 do 8 tega člena.

2.   Do pomoči, navedene v odstavku 1, so upravičene naslednje skupine proizvajalcev, pod pogojem da so upravičene do finančne pomoči na podlagi zakonodaje zadevne države članice:

(a)

skupine proizvajalcev ali združenja proizvajalcev, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov; in/ali

(b)

združenja proizvajalcev, odgovorna za nadzor nad uporabo geografskih označb porekla in označb porekla ali kakovosti skladno s pravom Skupnosti.

V internih pravilih skupine ali združenja proizvajalcev mora biti določena obveznost članov, da svoje proizvode tržijo skladno s pravili skupine o dobavi in dajanju v promet. Pravila lahko dovoljujejo, da proizvajalec del proizvodnje trži sam neposredno. S pravili mora biti določeno, da proizvajalci, ki se pridružijo skupini ali združenju, ostanejo njeni člani najmanj tri leta in da za izstop velja vsaj 12-mesečni odpovedni rok. Poleg tega morajo biti v pravilih določena skupna pravila o proizvodnji, zlasti glede kakovosti proizvodov ali ekološke pridelave oz. drugih postopkov za varstvo okolja, skupna pravila o dajanju blaga v promet in pravila v zvezi s podatki o proizvodu, predvsem glede na spravilo pridelka in razpoložljivost. Vendar ostanejo proizvajalci odgovorni za upravljanje svojih kmetijskih gospodarstev. Dogovori, sklenjeni v okviru skupine ali združenja proizvajalcev, morajo popolnoma spoštovati ustrezne določbe prava o konkurenci, zlasti člena 81 in 82 Pogodbe.

3.   Upravičeni stroški lahko vključujejo najem ustreznih prostorov, nakup pisarniške opreme, vključno s strojno in programsko opremo, stroške upravnega osebja, režijske stroške in stroške za pravne in upravne postopke. Če se prostori kupijo, so upravičeni stroški za prostore omejeni na tržno vrednost najemnine.

4.   Pomoč se ne plača za stroške, nastale po petem letu ali plačane po sedmem letu od priznanja organizacije proizvajalcev. To ne posega v odobritev pomoči za upravičene stroške, ki so omejeni na 30 % in so posledica vsakoletnega prometa upravičenca za najmanj 30 %, če je to nastalo zaradi pristopa novih članov in/ali vključitve novih proizvodov.

5.   Pomoč se ne sme odobriti organizacijam proizvajalcev, kot so podjetja ali zadruge, katerih cilj je upravljanje enega ali več kmetijskih gospodarstev in ki so torej dejansko samostojni proizvajalci.

6.   Pomoč se ne sme odobriti drugim kmetijskim združenjem, ki opravljajo naloge na ravni kmetijske proizvodnje, kakršne so vzajemna pomoč, zagotavljanje nadomeščanja na kmetiji in pomoč pri upravljanju kmetij, ki so namenjene članom, če se ne ukvarjajo s skupnim prilagajanjem oskrbe trga.

7.   Skupni znesek pomoči skupini ali združenju proizvajalcev po tem členu ne sme presegati 400 000 EUR.

8.   Pomoč se ne odobri skupinam ali združenjem proizvajalcev, katerih cilji niso združljivi z uredbo Sveta o uvedbi skupne tržne ureditve.

Člen 10

Pomoč v zvezi z boleznimi živali in rastlin ter napadom škodljivcev

1.   Pomoč za nadomestilo kmetom za stroške preprečevanja in izkoreninjenja bolezni živali ali rastlin ali napada škodljivcev, ki nastanejo s stroški za zdravstvene preglede, testiranje in druge ukrepe spremljanja, nakupom in uporabo cepiva, zdravil in fitofarmacevtskih sredstev, zakolom in stroški uničenja živali in poljščin, je združljiva s skupnim trgom po členu 87(3)(c) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če izpolnjuje naslednje pogoje in pogoje iz odstavkov 4 do 8 tega člena:

(a)

bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 100 %;

(b)

pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.

2.   Pomoč za nadomestilo kmetom za izgube, ki jih povzročijo bolezni živali ali rastlin ali napad škodljivcev, je združljiva s skupnim trgom po členu 87(3)(c) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če izpolnjuje naslednje pogoje in pogoje iz odstavkov 4 do 8 tega člena:

(a)

nadomestilo se izračuna samo v skladu:

(i)

s tržno vrednostjo pokončanih živali ali uničenih rastlin zaradi bolezni ali napada škodljivcev ali pokončanih živali ali uničenih rastlin z javnim redom kot delom obveznega javnega preprečevanja ali programa izkoreninjanja;

(ii)

z izpadi dohodkov zaradi obveznosti karantene in težav pri obnavljanju staleža ali ponovnem sajenju;

(b)

bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 100 %;

(c)

pomoč mora biti omejena na izgube, ki jih povzročajo bolezni, katerih izbruh so javni organi uradno priznali.

3.   Najvišji znesek stroškov ali izguba, upravičena do pomoči v skladu z odstavkom 1 in 2, morata biti zmanjšana za:

(a)

kakršen koli znesek, prejet iz sistemov zavarovanj; in

(b)

stroške, ki jih bolezen ni povzročila in ki bi sicer nastali.

4.   Plačila je treba izvršiti glede na bolezni ali škodljivce, za katere obstajajo določbe Skupnosti ali nacionalne določbe, ki so določene v zakonih ali drugih predpisih. Plačila morajo zato biti izvršena kot del javnega programa na ravni Skupnosti, nacionalni ali regionalni ravni za preprečevanje, nadzor ali izkoreninjanje zadevne bolezni ali škodljivcev. Bolezni ali napad škodljivcev morajo biti v programu jasno opredeljeni, kar mora vsebovati tudi opis zadevnih ukrepov.

5.   Pomoč se ne sme nanašati na bolezen, za katero zakonodaja Skupnosti predpisuje posebne dajatve za nadzorne ukrepe.

6.   Pomoč se ne sme nanašati na ukrepe, za katere zakonodaja Skupnosti določa, da stroški takšnih ukrepov bremenijo kmetijsko gospodarstvo, razen če se stroški takšnih ukrepov pomoči v celoti nadomestijo z obveznimi dajatvami proizvajalcev.

7.   Glede bolezni živali mora biti pomoč dodeljena za bolezni, omenjene na seznamu bolezni živali Mednarodnega urada za kužne bolezni žival in/ali v Prilogi k Odločbi Sveta 90/424/EGS (14).

8.   Sheme pomoči morajo biti uvedene v treh letih po nastanku stroškov ali izgube. Pomoč mora biti plačana v štirih letih po nastanku.

Člen 11

Pomoč za izgube zaradi neugodnih vremenskih razmer

1.   Pomoč za nadomestilo kmetom za izgube pri rastlinah ali kmetijskih poslopjih, ki jih povzročijo neugodne vremenske razmere, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami, je združljiva s skupnim trgom po členu 87(3)(c) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če izpolnjuje pogoje iz odstavkov 2 do 6, 9 in 10 tega člena, kar zadeva rastline ali živali, in iz odstavkov 3 do 8 in 10 tega člena, če gre za kmetijska poslopja.

2.   Bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 80 %, na območjih z omejenimi možnostmi ali na območjih iz člena 36(a)(i), (ii) ali (iii) Uredbe (ES) št. 1698/2005, kot jih določijo države članice v skladu s členoma 50 in 94 navedene uredbe, pa 90 % zmanjšanja dohodka od prodaje proizvoda, ki je posledica neugodnih vremenskih razmer. Navedeno zmanjšanje dohodka se izračuna z odštetjem:

(a)

količine proizvoda, proizvedenega v letu neugodnih vremenskih razmer, pomnožene s povprečno prodajno ceno, dobljeno v navedenem letu, od:

(b)

povprečne letne količine, proizvedene v predhodnem triletnem obdobju (ali triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju, brez najvišjih in najnižjih vnosov), pomnožene s povprečno dobljeno prodajno ceno.

Znesek, ki je upravičen za pomoč, se lahko poveča z drugimi stroški, ki so kmetu nastali z izpadlo žetvijo zaradi neugodnih razmer.

3.   Najvišji znesek izgube, upravičene do pomoči v skladu z odstavkom 1, mora biti zmanjšan za:

(a)

kakršen koli znesek, prejet iz sistemov zavarovanj; in

(b)

stroške, ki niso nastali zaradi neugodnih vremenskih razmer.

4.   Izračun izgube je treba narediti na ravni posameznega gospodarstva.

5.   Pomoč mora biti plačana neposredno zadevnemu kmetu ali organizaciji proizvajalcev, katere član je kmet. Če je pomoč plačana organizaciji proizvajalcev, znesek pomoči ne sme preseči zneska pomoči, ki bi bil lahko dodeljen kmetu.

6.   Nadomestilo za poškodbe kmetijskih poslopij in kmetijske opreme, ki jih povzročijo neugodne vremenske razmere, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami, ne smejo preseči bruto intenzivnosti pomoči 80 %, na območjih z omejenimi možnostmi ali na območjih iz člena 36(a)(i), (ii) in (iii) Uredbe (ES) št. 1698/2005, kot jih določijo države članice v skladu s členoma 50 in 94 navedene uredbe, pa 90 %.

7.   Javni organi morajo pojav neugodne vremenske razmere uradno priznati za pojav, ki ga lahko izenačimo z naravnimi nesrečami.

8.   Od 1. januarja 2010 je treba ponujeno nadomestilo zmanjšati za 50 %, razen če se dodeli kmetom, ki so sklenili zavarovanje, ki pokriva najmanj 50 % povprečne letne proizvodnje ali dohodka od proizvodnje in statistično najpogostejša podnebna tveganja v zadevni državi članici ali regiji.

9.   Od 1. januarja 2011 mora pomoč za izgube, ki jih je povzročila suša, plačati samo država članica, ki za kmetijstvo v celoti izvaja člen 9 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES (15), in zagotovi, da se stroški storitev za rabo vode v kmetijstvu povrnejo s primernim prispevkom zadevnega sektorja.

10.   Sheme pomoči morajo biti uvedene v treh letih po nastanku stroškov ali izgube. Pomoč mora biti plačana v štirih letih po nastanku.

Člen 12

Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

1.   Pomoč za zavarovalne premije je združljiva s skupnim trgom po členu 87(3)(c) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če izpolnjuje pogoje iz odstavkov 2 in 3 tega člena.

2.   Bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati:

(a)

80 % stroškov za zavarovalne premije, če je v polici navedeno, da zagotavlja le kritje izgub, ki jih povzročijo neugodne vremenske razmere, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami;

(b)

50 % stroškov za zavarovalne premije, kjer je v polici navedeno, da zagotavlja kritje:

(i)

izgub iz točke (a) in drugih izgub, ki jih povzročijo vremenske razmere; in/ali

(ii)

izgub, ki jih povzročijo bolezni živali ali rastlin ali napad škodljivcev.

3.   Pomoč ne sme ovirati delovanja notranjega trga zavarovalniških storitev. Pomoč ne sme biti omejena na zavarovanje, ki ga ponuja eno samo zavarovalniško podjetje ali skupina zavarovalnic, niti ne sme zanjo veljati pogoj, da se zavarovalna pogodba sklene z zavarovalnico, ki ima sedež v zadevni državi članici.

Člen 13

Pomoč za arondacijo

Pomoč za arondacijo je združljiva s skupnim trgom po členu 87(3)(c) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če se odobri za in omeji na stroške pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda – do 100 % dejanskih nastalih stroškov.

Člen 14

Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov

1.   Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov je združljiva s skupnim trgom po členu 87(3)(c) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če se odobri za upravičene stroške iz odstavka 2 in izpolnjuje pogoje iz odstavkov 3 do 6 tega člena.

2.   Pomoč se lahko odobri za pokritje stroškov naslednjih dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem kakovosti kmetijskih proizvodov:

(a)

do 100 % stroškov za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb porekla in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti;

(b)

do 100 % stroškov za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti, kakršni sta seriji ISO 9000 ali 14000, sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP), sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje;

(c)

do 100 % stroškov usposabljanja osebja za uporabo programov in sistemov iz točke (b);

(d)

do 100 % stroškov, ki jih zaračunajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov;

(e)

do 100 % stroškov obveznih nadzornih ukrepov, ki jih skladno z zakonodajo Skupnosti ali držav članic opravijo pristojni organi sami ali se opravijo v njihovem imenu, razen če zakonodaja Skupnosti zahteva, da take stroške nosijo sama podjetja;

(f)

do zneskov, določenih v Prilogi k Uredbi (ES) št. 1698/2005, za podporo na področju ukrepov iz člena 32 navedene uredbe.

3.   Pomoč se lahko odobri samo za stroške storitev, ki jih opravijo tretje strani in/ali nadzor, ki ga opravljajo tretje strani ali se opravlja v njihovem imenu, kot so pristojni upravni organi ali organi, ki delujejo v njihovem imenu, ali neodvisna telesa, odgovorna za nadzor in spremljanje uporabe geografskih označb in označb porekla, ekoloških označb ali označb kakovosti, če so take označbe skladne z zakonodajo Skupnosti. Pomoč ne sme biti dodeljena za izdatke ob naložbah.

4.   Pomoč ne sme biti dodeljena za stroške nadzora, ki ga opravi sam kmet ali proizvajalec, ali če zakonodaja Skupnosti predpisuje, da stroške nadzora nosijo proizvajalci, ne da bi bila opredeljena višina stroškov.

5.   Z izjemo pomoči iz odstavka 2(f) se pomoč dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.

6.   Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če storitve iz odstavka 2 zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve.

Člen 15

Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju

1.   Pomoč je združljiva s skupnim trgom po členu 87(3)(c) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če se odobri za kritje upravičenih stroškov za dejavnosti tehnične podpore iz odstavka 2 in če izpolnjuje pogoje iz odstavkov 3 in 4 tega člena.

2.   Pomoč se lahko odobri za kritje v nadaljevanju naštetih upravičenih stroškov:

(a)

na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu:

(i)

stroškov organiziranja programa za usposabljanje;

(ii)

potnih stroškov in dnevnic udeležencev;

(iii)

stroškov zagotavljanja nadomeščanja med odsotnostjo kmeta ali delavca na kmetijskem gospodarstvu;

(b)

na področju storitev nadomeščanja: dejanskih stroškov nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom;

(c)

na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje;

(d)

na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih:

(i)

stroškov udeležbe;

(ii)

potnih stroškov;

(iii)

stroškov publikacij;

(iv)

najemnin razstavnih prostorov;

(v)

simboličnih nagrad, podeljenih v okviru tekmovanj do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca;

(e)

če posamezna podjetja, znamke ali porekla niso imenovani:

(i)

razširjanja znanstvenih dognanj;

(ii)

dejanskih podatkov o sistemih kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodih in prehranjevalnih koristih generičnih proizvodov ter njihovi priporočeni rabi.

Pomoč se lahko tudi odobri za kritje stroškov iz točke (e), če je poreklo proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 (16) in členov 54 do 58 Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 (17) imenovano, pod pogojem da sklici ne poreklo ustrezajo natanko tistim sklicem, ki so registrirani v Skupnosti;

(f)

publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.

3.   Pomoč lahko krije 100 % stroškov iz odstavka 2. Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.

4.   Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge organizacije, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.

Člen 16

Pomoč v živinorejskem sektorju

1.   V nadaljevanju našteta pomoč podjetjem, ki delujejo v živinorejskem sektorju, je združljiva s skupnim trgom po členu 87(3)(c) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe:

(a)

pomoč v višini do 100 % za kritje upravnih stroškov za uvedbo in vodenje rodovniških knjig;

(b)

pomoč v višini do 70 % stroškov testov za ugotavljanje genetske kakovosti ali donosa živine, ki jih opravijo tretje strani ali se opravijo v njihovem imenu, razen nadzora, ki ga izvede lastnik živine, in razen rednega nadzora nad kakovostjo mleka;

(c)

do 31. decembra 2011 pomoč v višini do 40 % za naložbe v centre za reprodukcijo živali in za uvedbo inovativnih metod ali prakse vzreje živali na ravni kmetije, razen stroškov v zvezi z uvedbo in izvajanjem umetne osemenitve;

(d)

pomoč v višini do 100 % stroškov za odstranitev poginulih živali in 75 % stroškov za uničenje takšnih trupov ali pomoč do enakovrednega zneska za kritje stroškov premij, ki jih plačajo kmeti za zavarovanje, ki pokriva stroške odstranitve in uničenja poginulih živali;

(e)

pomoč v višini do 100 % za stroške odstranitve in uničenja trupov, če je pomoč financirana s pristojbinami ali obveznimi prispevki, določenimi za financiranje uničenja takšnih trupov, pod pogojem da so takšne pristojbine ali prispevki omejeni na in neposredno naloženi sektorju mesa;

(f)

pomoč v višini 100 % za stroške odstranitve in uničenja poginulih živali, kjer obstaja obveznost izvajanja testiranja na TSE zadevnih poginulih živali;

(g)

pomoč v višini do 100 % za kritje stroškov testiranja na TSE.

Vendar pri obveznem testiranju goveda, zaklanem za prehrano ljudi, na BSE, skupna neposredna in posredna pomoč, vključno s plačili Skupnosti, ne sme presegati 40 EUR na test. Ta znesek se nanaša na skupne stroške testiranja, kar vključuje: opremo za testiranje, odvzem, transport, testiranje, shranjevanje in uničenje vzorcev. Obveznost testiranja ima lahko podlago v zakonodaji Skupnosti ali posameznih držav.

2.   Izjema iz odstavka 1(d), (e), (f) in (g) je pogojena z obstojem skladnega programa spremljanja in zagotavljanja varnega odlaganja vseh poginulih živali v državi članici. Zaradi poenostavljenega izvajanja take državne pomoči, se pomoč lahko izplača tudi gospodarskim subjektom, ki so pri tem aktivni, od kmeta, ki opravlja storitve v povezavi z odstranitvijo in/ali uničenjem poginulih živali, če se lahko primerno dokaže, da se celotni znesek državne pomoči posreduje kmetu.

3.   Pomoč ne vključuje neposrednih plačil denarja proizvajalcem.

Člen 17

Pomoč, opredeljena v nekaterih uredbah Sveta

V nadaljevanju našteta pomoč malim in srednje velikim podjetjem je združljiva s skupnim trgom po členu 87(3)(c) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe:

(a)

pomoč s strani držav članic, ki izpolnjuje vse pogoje, opredeljene v Uredbi Sveta (ES) št. 1255/1999 (18) in zlasti člena 14(2) Uredbe;

(b)

pomoč s strani držav članic, ki izpolnjuje vse pogoje, opredeljene v Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003 (19) in zlasti člena 87, člena 107(3) in prvega pododstavka člena 125(5) Uredbe;

(c)

pomoč s strani držav članic v skladu s členom 15(6) Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 (20).

POGLAVJE 3

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 18

Postopek pred dodelitvijo pomoči

1.   Za upravičenost do izvzetja v skladu s to uredbo se pomoč v okviru sheme pomoči za opravljene dejavnosti ali prejete storitve dodeli šele, ko je bila shema pomoči izdelana in objavljena v skladu s to uredbo.

Če shema pomoči ustvari avtomatično pravico do prejemanja pomoči in ne zahteva nobenega nadaljnjega delovanja na administrativni ravni, se lahko pomoč za opravljene dejavnosti ali prejete storitve dodeli šele, ko je bila shema pomoči že izdelana in objavljena v skladu s to uredbo.

Če shema pomoči zahteva predložitev vloge zadevnemu pristojnemu organu, se pomoč za opravljene dejavnosti ali prejete storitve lahko dodeli šele, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

shema pomoči je morala biti izdelana in objavljena v skladu s to uredbo;

(b)

vloga za pomoč je morala biti pravilno predložena zadevnemu pristojnemu organu;

(c)

pristojni organ je moral zahtevek sprejeti na način, ki ga obvezuje k odobritvi pomoči, pri čemer je jasno naveden znesek odobrene pomoči ali način izračuna tega zneska; vlogo pa pristojni organ lahko sprejme le, če je na voljo proračun za pomoč ali če shema pomoči še ni izčrpana.

2.   Za upravičenost do izvzetja v skladu s to uredbo se posamične pomoči zunaj katere koli sheme pomoči za opravljene dejavnosti ali prejete storitve dodelijo potem, ko izpolnjujejo merila iz točk (b) in (c) tretjega pododstavka odstavka 1.

3.   Ta člen se ne uporablja za pomoč iz člena 17.

Člen 19

Kumulacija

1.   Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 4 do 16, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.

2.   V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč, izvzeta s to uredbo, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti v zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena s to uredbo.

3.   Pomoč, izvzeta s to uredbo, se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) št. 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v tej uredbi.

Člen 20

Transparentnost in spremljanje

1.   Najkasneje 10 delovnih dni pred začetkom veljavnosti sheme pomoči, izvzete po tej uredbi, ali dodelitve posamične pomoči, izvzete po tej uredbi, zunaj katere koli sheme, države članice z namenom objave v Uradnem listu Evropske unije Komisiji posredujejo povzetek podatkov o takšni shemi pomoči ali posamični pomoči v obliki, določeni v Prilogi I. Ta se predloži v elektronski obliki. V desetih delovnih dneh od prejema navedenega povzetka Komisija pošlje obvestilo o prejemu z identifikacijsko številko ter objavi povzetek na internetu.

2.   Države članice vodijo natančno evidenco o shemah pomoči, izvzetih s to uredbo, posamičnih pomočeh, dodeljenih po teh shemah, ter posamičnih pomočeh, izvzetih s to uredbo, ki so dodeljene zunaj katere koli sheme pomoči. Takšne evidence vsebujejo vse podatke, ki so potrebni za ugotavljanje, da so izpolnjeni pogoji za izvzetje, kot so določeni v tej uredbi, vključno s podatki o tem, da ima podjetje status MSP. Države članice vodijo evidenco o posamičnih pomočeh 10 let od datuma, ko so bile te dodeljene, o shemah pomoči pa 10 let od datuma, ko je bila dodeljena zadnja posamična pomoč po takšni shemi. Država članica na pisno zahtevo Komisiji v 20 delovnih dneh ali daljšem roku, če je tako določeno v zahtevku, predloži vse podatke, za katere Komisija meni, da so potrebni za ugotovitev, ali so izpolnjeni pogoji iz te uredbe.

3.   Države članice sestavijo poročilo o uporabi te uredbe v zvezi s celotnim ali delom koledarskega leta, za katerega se ta uredba uporablja tako, kot je določeno v Prilogi II. To poročilo je lahko vključeno v letno poročilo, ki ga morajo države članice predložiti v skladu s členom 21(1) Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 (21), in se predloži do 30. junija v letu, ki sledi koledarskemu letu, ki ga pokriva poročilo. Do istega datuma predloži država članica ločeno poročilo za plačila v skladu s členoma 10 in 11 te uredbe z opisom zneskov, ki so bili plačani v navedenem koledarskem letu, pogojev za plačilo, zadevnih bolezni iz člena 10 in v zvezi s členom 11 ustreznih meteoroloških podatkov, ki dokazujejo vrsto, čas, relativno magnitudo in lokacijo vremenskih pojavov ter posledice za proizvodnjo, za katere je bilo odobreno nadomestilo.

4.   Takoj ko shema pomoči, izvzeta po tej uredbi, začne veljati ali se posamične pomoči, izvzete po tej uredbi, dodelijo zunaj sheme pomoči, države članice na spletu objavijo celotno besedilo takšne sheme pomoči ali merila in pogoje, pod katerimi se takšne posamične pomoči dodelijo.

Naslov spletnih strani, vključno z neposredno povezavo na besedilo sheme, se sporoči Komisiji skupaj s povzetkom podatkov o zahtevani pomoči na podlagi odstavka 1. Naslov spletišč mora biti naveden tudi v letnem poročilu, predloženem na podlagi odstavka 3.

5.   Odstavek 1 se ne uporablja za pomoč iz člena 17.

Člen 21

Sprememba Uredbe (ES) št. 70/2001

Uredba (ES) št. 70/2001 se spremeni:

1.

V členu 1(2) se točka (a) nadomesti z:

„(a)

za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva, zajete v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000 (22) in za dejavnosti, povezane s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov; za proizvodnjo in trženje proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode;

2.

Člen 2 se spremeni:

naslednje točke (k) do (n) se dodajo:

„(k)

‚kmetijski proizvod‘ pomeni:

(i)

proizvodi, navedeni v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000;

(ii)

proizvodi, ki se uvrščajo pod oznake KN 4502, 4503 in 4505 (plutasti izdelki);

(iii)

proizvodi, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 1898/87 (23);

(l)

‚proizvodi, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode‘ pomeni proizvode, ki bi jih lahko zamenjevali z mlekom in/ali mlečnimi proizvodi, vendar pa se njihova sestava razlikuje od takih proizvodov, ker vsebujejo maščobe in/ali beljakovine nemlečnega izvora z ali brez beljakovin, pridobljenih iz mleka (‚proizvodi, ki niso mlečni proizvodi‘, kot jih opisuje člen 3(2) Uredbe (EGS) št. 1898/87);

(m)

‚predelava kmetijskih proizvodov‘ pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;

(n)

‚trženje kmetijskih proizvodov‘ pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih.

3.

V členu 4 se doda odstavek 7:

„7.   Kjer naložba zadeva predelavo in trženje kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi, bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati:

(a)

75 % upravičenih naložb v najbolj oddaljenih regijah;

(b)

65 % upravičenih naložb na manjših egejskih otokih v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2019/93 (24);

(c)

50 % upravičenih naložb na območjih, upravičenih v skladu s členom 87(3)(a) ES;

(d)

40 % upravičenih naložb na drugih območjih.

4.

V Prilogi II se za „Ostala predelava“ na isti stopnji kot „Vsa predelava“ doda naslednje:

„ Predelava in trženje kmetijskih proizvodov (25)

Člen 22

Prehodni ukrepi

Sheme pomoči, izvzete z Uredbo (ES) št. 1/2004, ki izpolnjujejo vse pogoje iz te uredbe, ostanejo izvzete do datuma, navedenega v členu 23(1) te uredbe.

Člen 23

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013.

2.   Priglasitve, ki so ob datumu začetka veljave te uredbe v postopku, se ocenijo skladno z določbami te uredbe. Če pogoji te uredbe niso izpolnjeni, Komisija preuči take priglasitve po smernicah Skupnosti za državno pomoč v kmetijskem sektorju.

Posamična pomoč in sheme pomoči, ki so se izvajale pred začetkom veljavnosti te uredbe, ter pomoč, odobrena po teh shemah brez dovoljenja Komisije in v nasprotju z zahtevo obvezne priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, so združljive s skupnim trgom po členu 87(3)(c) Pogodbe in so izvzete iz obveznosti priglasitve, če izpolnjujejo pogoje iz člena 3 te uredbe, razen zahtev iz odstavkov 1 in 2(b) ter (c) navedenega člena o izrecnem sklicevanju na to uredbo, ter če je bil pred odobritvijo pomoči predložen povzetek, opredeljen v členu 20(1). Vsako pomoč, ki ne izpolnjuje navedenih pogojev, Komisija oceni v skladu z ustreznimi okvirji, smernicami, sporočili in obvestili.

3.   Sheme pomoči, izvzete s to uredbo, ostanejo izvzete za obdobje šest mesecev po izteku te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 142, 14.5.1998, str. 1.

(2)  UL L 10, 13.1.2001, str. 33. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1040/2006 (UL L 187, 8.7.2006, str. 8).

(3)  UL C 28, 1.2.2000, str. 2. Popravljena različica (UL C 232, 12.8.2000, str. 17).

(4)  UL L 1, 3.1.2004, str. 1.

(5)  UL L 160, 26.6.1999, str. 80. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1698/2005 (UL L 277, 21.10.2005, str. 1).

(6)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1.

(7)  UL C 71, 11.3.2000, str. 14.

(8)  UL L 325, 28.10.2004, str. 4.

(9)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22.

(10)  UL L 182, 3.7.1987, str. 36.

(11)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1.

(12)  UL C 244, 1.10.2004, str. 2.

(13)  UL L 184, 27.7.1993, str. 1.

(14)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19.

(15)  UL L 327, 22.12.2000, str. 1.

(16)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(17)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1.

(18)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48.

(19)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1.

(20)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1.

(21)  UL L 83, 27.3.1999, str. 1.

(22)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22’.

(23)  UL L 182, 3.7.1987, str. 36.“.

(24)  UL L 184, 27.7.1993, str. 1.“.

(25)  Kot določa člen 2(k) te uredbe.“


PRILOGA I

Oblika povzetka podatkov, ki jih je treba zagotoviti vedno, kadar se izvaja shema pomoči, izvzeta po tej uredbi, in vedno, kadar se individualna pomoč, izvzeta po tej uredbi, dodeli zunaj katere koli sheme pomoči

Povzetek podatkov o državni pomoči, dodeljeni v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006

Država članica

Regija (Navedite ime regije, če pomoč dodeli podcentralni organ.)

Naziv sheme pomoči ali ime podjetja, ki prejme individualno pomoč (Navedite naziv sheme pomoči, pri individualni pomoči pa ime upravičenca.)

Pravna podlaga (Navedite natančno pravno podlago države za shemo pomoči ali individualno pomoč.)

Načrtovani letni izdatki po shemi ali skupni znesek individualne pomoči, dodeljene podjetju (Zneski se navedejo v evrih ali, če je ustrezno, v državni valuti. Pri shemi pomoči navedite skupni letni znesek proračunskih sredstev ali ocenjeni izpad davka na leto za vse instrumente pomoči, vključene v shemo. V primeru dodelitve posamične pomoči navedite skupni znesek pomoči/davčne izgube. Če je primerno, navedite tudi, koliko let se bo pomoč izplačevala po obrokih ali koliko let bo prihajalo do davčnih izgub. Za jamstva v obeh primerih navedite (najvišji) znesek zajamčenih posojil.)

Največja intenzivnost pomoči (Navedite največjo intenzivnost pomoči ali najvišji znesek pomoči na upravičeno postavko.)

Datum začetka izvajanja (Navedite datum, od katerega se lahko dodeli pomoč po shemi ali ko je dodeljena individualna pomoč.)

Trajanje sheme ali individualne pomoči (Navedite datum (leto in mesec), do katerega se lahko odobri pomoč po shemi ali pri individualni pomoči, in če je treba, pričakovani datum (leto in mesec) plačila zadnjega obroka.)

Cilj pomoči (Razumljivo je, da je glavni cilj pomoč MSP. Navedite nadaljnje (sekundarne) cilje. Navedite, kateri od členov (4 do 17) se uporabi(-jo), in upravičene stroške, zajete v shemo pomoči ali individualno pomoč.)

Zadevni gospodarski sektor(-ji) (Navedite podsektorje, in sicer vrsto reje živali (npr. prašiči/perutnina) ali vrsto rastlinske predelave (npr. jabolka/paradižnik).)

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč

Spletni naslov (Navedite internetni naslov, kjer je na voljo celotno besedilo sheme ali merila in pogoji, po katerih se dodelijo individualne pomoči zunaj sheme pomoči.)

Drugi podatki


PRILOGA II

Oblika periodičnega poročila, ki ga je treba predložiti Komisiji

Oblika letnega poročanja o shemah pomoči, izvzetih po uredbi o skupinskih izjemah, sprejeti v skladu s členom 1 Uredbe (ES) št. 994/98

Države članice morajo v skladu s predpisi o skupinskih izjemah, sprejetih na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 994/98, za obvezno poročanje Komisiji uporabiti spodnjo obliko.

Poročilo naj bo v računalniški obliki.

Zahtevani podatki za vse sheme pomoči, izvzete v skladu s predpisi o skupinskih izjemah, sprejetih v skladu s členom 1 Uredbe Sveta (ES) št. 994/98.

1.   Naziv sheme pomoči

2.   Uporabljena uredba Komisije o izjemah

3.   Izdatki

(Ločene številke je treba navesti za vsak instrument pomoči znotraj sheme ali posamičnih pomoči posebej (npr. podpore, ugodna posojila itd.). Številke morajo biti izražene v eurih ali, če je primerno, v nacionalni valuti. V primeru davčnih izdatkov je treba navesti davčne izgube. Če natančne številke niso na voljo, se takšna izguba lahko oceni).

Številke o izdatkih je treba navesti na naslednji način.

Za leto, zajeto v poročilu, naj se za vsak instrument pomoči znotraj sheme (npr. podporo, ugodno posojilo, garancijo itd.) posebej navedejo:

3.1

porabljena sredstva, (predvidene) davčne izgube ali drugi izpad prihodka, podatki o garancijah itd. za nove projekte, ki prejemajo pomoč. V primeru jamstvenih programov je treba navesti skupni znesek nove dodeljene garancije;

3.2

dejanska izplačila, (predvidene) davčne izgube ali drugi izpad prihodka, podatki o garancijah itd. za nove ali tekoče projekte. V primeru jamstvenih programov je potrebno navesti naslednje: skupni znesek neplačanih garancij, dohodek od premij, povračila, izplačane odškodnine, rezultat poslovanja sheme v letu, zajetem v poročilu;

3.3

število projektov in/ali podjetij, ki jim je dodeljena pomoč;

3.4

[pustite prazno]

3.5

celotni predvideni znesek:

pomoči za naložbe,

izdatkov za varstvo tradicionalne krajine in stavb,

izdatkov za premestitev kmetijskih poslopij, ki so v javnem interesu,

pomoči, dodeljene za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva mladih kmetov,

pomoči, dodeljene pri predčasni upokojitvi,

izdatkov za skupine proizvajalcev,

izdatkov za bolezni,

izdatkov za odškodnino zaradi neugodnega vremena,

izdatkov za zavarovalne premije,

pomoč za arondacijo,

pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov,

izdatkov za tehnično podporo,

izdatkov za podporo živalskemu sektorju;

3.6

regijska razčlenitev zneskov pod točko 3.1. po območjih z omejenimi možnostmi ali območjih iz člena 36(a)(i), (ii) in (iii) Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 in drugih območjih;

3.7

sektorska razčlenitev zneskov pod 3.1 po sektorjih dejavnosti upravičencev (če je pokrit več kot en sektor, vpišite delež vsakega):

vrsta živalskega proizvoda,

vrsta rastlinskega proizvoda.

4.   Drugi podatki in opombe.


16.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 358/22


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1858/2006

z dne 15. decembra 2006

o začetku razpisnega postopka za prodajo vinskega alkohola za uporabo v obliki bioetanola v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) in zlasti člena 33 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1623/2000 z dne 25. julija 2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino, kar zadeva tržne mehanizme (2), določa med drugim podrobna izvedbena pravila glede odprodaje zalog alkohola, pridobljenih po destilacijah, kakor so določena v členih 35, 36 in 39 Uredbe Sveta (EGS) št. 822/87 z dne 16. marca 1987 o skupni ureditvi trga za vino (3) ter členih 27, 28 in 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999 in ki jih imajo intervencijske agencije.

(2)

Razpisni postopek za vinski alkohol za izključno uporabo v obliki bioetanola v sektorju za goriva v Skupnosti je treba organizirati v skladu s členom 92 Uredbe (ES) št. 1623/2000, da se zmanjšajo zaloge vinskega alkohola v Skupnosti in se zagotovi stalna dobava za podjetja, ki so odobrena v skladu s tem členom.

(3)

Od 1. januarja 1999 in v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2799/98 z dne 15. decembra 1998 o vzpostavitvi kmetijsko-monetarne ureditve za euro (4) morajo biti ponudbene cene in varščine izražene v eurih in prav tako se morajo v eurih izvršiti plačila.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Z razpisnim postopkom pod številko 8/2006 ES se v Skupnosti začne prodaja vinskega alkohola za uporabo v obliki bioetanola.

Alkohol izhaja iz destilacij, določenih v členih 27, 28 in 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999, in ga zadržijo intervencijske agencije držav članic.

2.   Celotna količina za prodajo znaša 685 562,74 hektolitrov alkohola pri 100 vol %, ki se razdeli na:

(a)

serijo s številko 82/2006 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %;

(b)

serijo s številko 83/2006 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %;

(c)

serijo s številko 84/2006 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %;

(d)

serijo s številko 85/2006 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %;

(e)

serijo s številko 86/2006 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %;

(f)

serijo s številko 87/2006 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %;

(g)

serijo s številko 88/2006 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %;

(h)

serijo s številko 89/2006 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %;

(i)

serijo s številko 90/2006 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %;

(j)

serijo s številko 91/2006 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %;

(k)

serijo s številko 92/2006 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %;

(l)

serijo s številko 93/2006 ES količine 50 000 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %;

(m)

serijo s številko 94/2006 ES količine 53 380,74 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %;

(n)

serijo s številko 95/2006 ES količine 32 182 hektolitrov alkohola pri 100 vol. %.

3.   Lokacija in referenčni podatki kadi, ki sestavljajo serijo, volumen alkohola iz vsake kadi, delež alkohola in lastnosti alkohola so navedeni v Prilogi I k tej uredbi.

4.   Samo podjetja, ki so odobrena v skladu s členom 92 Uredbe (ES) št. 1623/2000, lahko sodelujejo v razpisnem postopku.

Člen 2

Prodaja se izvaja v skladu z določbami iz členov 93, 94, 94b, 94c, 94d, 95 do 98, 100 in 101 Uredbe (ES) št. 1623/2000 in člena 2 Uredbe (ES) št. 2799/98.

Člen 3

1.   Ponudbe morajo biti predložene intervencijskim agencijam iz Priloge II, ki imajo alkohol, in poslane na naslov teh agencij s priporočenim pismom.

2.   Ponudbe morajo biti predložene v zapečateni dvojni ovojnici, notranja ovojnica mora imeti napis „Ponudba – razpis za uporabo bioetanola v Skupnosti, št. 8/2006 ES“, zunanja ovojnica mora biti naslovljena na zadevno intervencijsko agencijo.

3.   Ponudbe morajo prispeti na zadevno intervencijsko agencijo najpozneje do 10. januarja 2007 do 12. ure (po bruseljskem času).

Člen 4

1.   Ponudbe bodo sprejemljive le, če bodo v skladu s členoma 94 in 97 Uredbe (ES) št. 1623/2000.

2.   Ponudbi je treba priložiti:

(a)

pri intervencijski agenciji, ki ima zadevni alkohol, dokaz o pologu varščine 4 EUR na hektoliter alkohola pri 100 vol. %;

(b)

ime in naslov ponudnika, sklic na obvestilo o razpisu, predlagano ceno, izraženo v eurih na hektoliter alkohola pri 100 vol. %;

(c)

obveznost ponudnika, da bo spoštoval vse določbe zadevnega razpisa;

(d)

izjava ponudnika, s katero:

(i)

se odpoveduje vsem reklamacijam glede kakovosti in lastnosti proizvoda, ki ga morebiti prejme;

(ii)

sprejme, da je na voljo vsakemu nadzoru glede namembnega kraja in uporabe alkohola;

(iii)

sprejme dokazno breme glede uporabe alkohola v skladu s pogoji iz zadevnega razpisa.

Člen 5

Sporočila iz člena 94a Uredbe (ES) št. 1623/2000, ki zadevajo razpisni postopek iz te uredbe, se posredujejo Komisiji na naslov iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 6

Formalnosti glede jemanja vzorcev so določene v členu 98 Uredbe (ES) št. 1623/2000.

Intervencijska agencija zagotovi vse koristne podatke o lastnostih alkohola za prodajo.

Vsaka zainteresirana stranka lahko dobi, če se obrne na zadevno intervencijsko agencijo, vzorce alkohola za prodajo, ki jih odvzame predstavnik zadevne intervencijske agencije.

Člen 7

1.   Intervencijske agencije držav članic, ki skladiščijo alkohol za prodajo, uvedejo ustrezen nadzor nad naravo alkohola ob končni uporabi. V ta namen:

(a)

se lahko smiselno zatečejo k določbam iz člena 102 Uredbe (ES) št. 1623/2000;

(b)

lahko začnejo z nadzorom vzorcev z analizo z jedrsko magnetno resonanco, da preverijo naravo alkohola ob končni uporabi.

2.   Stroški nadzora iz odstavka 1 gredo v breme podjetij, katerim je alkohol prodan.

Člen 8

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2165/2005 (UL L 345, 28.12.2005, str. 1).

(2)  UL L 194, 31.7.2000, str. 45. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1713/2006 (UL L 321, 21.11.2006, str. 11).

(3)  UL L 84, 27.3.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1493/1999.

(4)  UL L 349, 24.12.1998, str. 1.


PRILOGA I

Država članica in št. serije

Lokacija

Število kadi

Količina v hektolitrih alkohola pri 100 vol. %

Sklic na Uredbo (ES) št. 1493/1999 (členi)

Vrsta alkohola

Španija

Št. serije 82/2006 ES

Tarancón

C-3

25 239

27

surovi

C-4

24 761

27

surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Španija

Št. serije 83/2006 ES

Tarancón

C-4

572

27

surovi

D-1

25 575

27

surovi

D-2

23 853

27

surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Španija

Št. serije 84/2006 ES

Tarancón

B-2

12 450

30

surovi

B-7

11 880

30

surovi

C-5

24 742

30

surovi

C-6

928

30

surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Španija

Št. serije 85/2006 ES

Tarancón

C-6

24 376

30

surovi

D-5

24 880

30

surovi

D-6

744

30

surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Francija

Št. serije 86/2006 ES

Viniflhor-Port la Nouvelle

Entrepot d'Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

1

44 610

27

surovi

25

1 140

30

surovi

1B

2 480

30

surovi

1B

1 770

30

surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Francija

Št. serije 87/2006 ES

Viniflhor-Port la Nouvelle

Entrepot d'Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

9

14 755

27

surovi

24

5 320

30

surovi

9B

6 595

30

surovi

9B

755

30

surovi

9B

555

28

surovi

24B

6 485

27

surovi

24

870

30

surovi

21

11 590

27

surovi

25B

3 075

27

surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Francija

Št. serije 88/2006 ES

Deulep-PSL

13230 Port Saint Louis du Rhône

B3

24 025

27

surovi

B3B

8 775

30

surovi

B3B

10 965

30

surovi

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

72

5 280

30

surovi

72

955

28

surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Francija

Št. serije 89/2006 ES

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

71B

11 190

30

surovi

72

3 590

30

surovi

71B

16 030

30

surovi

71

19 190

27

surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Italija

Št. serije 90/2006 ES

Cipriani-Chizzola d'Ala (TN)

18A-20A-25A

6 400

27

surovi

Dister-Faenza (RA)

124A-127A

6 000

27/30

surovi

I.C.V. – Borgoricco (PD)

6A

2 860

27

surovi

Mazzari-S.Agata sul Santerno (RA)

15A-8A-5A

10 007,50

27

surovi

Tampieri-Faenza (RA)

13A-14A-16A

1 500

27

surovi

Villapana-Faenza (RA)

9A-4A

10 000

27

surovi

Deta-Barberino Val d'Elsa (FI)

8A

3 100

27

surovi

Caviro-Faenza (RA)

15A

10 132,50

27

surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Italija

Št. serije 91/2006 ES

Bonollo-Paduni (FR)

15A-34A-35A

26 669,32

27/30

surovi

Bonollo-Torrita di Siena (SI)

12C-13C-16C-17C-19C-22C-23C-24C

2 138,18

27

surovi

Mazzari-S.Agata sul Santerno (RA)

15A-8A-5A

21 192,50

27

surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Italija

Št. serije 92/2006 ES

Balice Distill-San Basilio Mottola (TA)

3A-4A

2 600

27

surovi

Balice S.n.c.-Valenzano (BA)

8A-9A-40A-43A-44A

9 600

27

surovi

Bonollo-Torrita di Siena (SI)

12C-13C-16C-17C-19C-22C-23C-24C

2 192,50

27

surovi

D'Auria-Ortona (CH)

1A-2A-3A-4A-17A-25A-26A-27A-28A-29A

7 500

27

surovi

De Luca-Novoli (LE)

6A-8A

4 000

27

surovi

Di Lorenzo – Ponte Valleceppi (PG) – Pontenuovo di Torgiano (PG)

18A-3B

13 000

30

surovi

S.V.A.-Ortona (CH)

17A-19A-20A

2 600

27/30

surovi

Caviro-Carapelle (FG)

3C-6C

8 507,50

27/30

surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Italija

Št. serije 93/2006 ES

Bertolino-Partinico (PA)

6A-20A-24A

31 000

30

surovi

S.V.M.-Sciacca (AG)

29A-41A

5 000

27/30

surovi

GE.DIS.-Marsala (TP)

13B-14B

14 000

30

surovi

 

Skupaj

 

50 000

 

 

Grčija

Št. serije 94/2006 ES

Οινοποιητικός συνεταιρισμός

Μεσσηνίας

Πύργος τριφυλίας

(Oinopoiitikos Sinetairismos Messinias)

76

454,96

30

surovi

77

432,94

30

surovi

85

1 782,89

30

surovi

86

1 684,51

30

surovi

87

1 756,59

30

surovi

88

1 753,86

30

surovi

95

873,44

30

surovi

75

444,79

30

surovi

28

904,89

30

surovi

80

463,46

30

surovi

73

387,14

30

surovi

78

27,72

30

surovi

15

1 747,04

30

surovi

16

1 713,67

30

surovi

26

853,18

30

surovi

74

427,35

30

surovi

17

1 743,76

30

surovi

94

887,65

30

surovi

84

1 786,52

30

surovi

79

439,47

30

surovi

93

908,63

30

surovi

83

1 795,78

30

surovi

82

1 758,86

30

surovi

12

1 800,87

30

surovi

11

1 744,16

30

surovi

18

1 707,83

30

surovi

13

1 788,73

30

surovi

96

827,49

30

surovi

81

1 805,07

30

surovi

14

1 800,04

30

surovi

97

915,07

30

surovi

92

908,96

30

surovi

99

911,94

30

surovi

25

905,06

30

surovi

108

432,18

30

surovi

107

432,77

30

surovi

105

448,22

30

surovi

106

441,22

30

surovi

27

897,73

30

surovi

29

579,19

30

surovi

30

667,69

30

surovi

19

901,65

27

surovi

20

892,07

27

surovi

21

900,28

27

surovi

22

899,54

27

surovi

23

882,32

27

surovi

24

653,58

27

surovi

89

847,09

27

surovi

90

880,83

27

surovi

91

856,22

27

surovi

98

878,23

27

surovi

100

745,61

27

surovi

 

Skupaj

 

53 380,74

 

 

Portugalska

Št. serije 95/2006 ES

S. João da Pesqueira

Inox 6

5 002,98

27

surovi

Inox 13

10 323,33

27

surovi

Inox 14

10 230,70

27

surovi

Inox 15

6 624,99

27

surovi

 

Skupaj

 

32 182

 

 


PRILOGA II

Intervencijske agencije, ki imajo alkohol, navedene v členu 3

Viniflhor – Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tél. (33-5) 57 55 20 00; télex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tél. (34-91) 347 64 66; fax (34-91) 347 64 65]

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Rome [Tél. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Αχαρνών (Aharnon) 241, 10446 Athènes, Grèce (Tél. 210 212 4799; fax 210 212 4791)

IVV – Instituto da Vinha e do Vinho

R. Mouzinho da Silveira, 5, P-1250-165 Lisboa [Tél. (351) 21 350 67 00, fax (351) 21 356 12 25]


PRILOGA III

Naslov iz člena 5

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

B-1049 Bruxelles

Faks: (32-2) 292 17 75

Elektronski naslov: agri-market-tenders@cec.eu.int


16.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 358/30


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1859/2006

z dne 15. decembra 2006

o določitvi standardnega plačila na poročilo s kmetijskega gospodarstva za obračunsko leto 2007 v okviru mreže računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 79/65/EGS z dne 15. junija 1965 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski gospodarski skupnosti (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 1915/83 z dne 13. julija 1983 o nekaterih podrobnih pravilih glede vodenja knjigovodstva za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev (2) in zlasti člena 5(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 5(1) Uredbe (EGS) št. 1915/83 določa standardno plačilo Komisije državi članici za vsako ustrezno izpolnjeno poročilo s kmetije, ki ji je poslano v obdobju, predpisanem v členu 3 navedene uredbe.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 118/2006 (3) je določila standardno plačilo za poročilo s kmetijskega gospodarstva za obračunsko leto 2006 v višini 145 EUR. Zaradi gibanja stroškov in njihovega vpliva na stroške izpolnjevanja poročila s kmetijskega gospodarstva je sprememba višine plačila upravičena.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora Skupnosti za mrežo računovodskih podatkov s kmetij –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Določi se standardno plačilo, predvideno v členu 5(1) Uredbe (EGS) št. 1915/83, v višini 148 EUR.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se v obračunskem letu 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL 109, 23.6.1965, str. 1859/65. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 660/2004 (UL L 104, 8.4.2004, str. 97).

(2)  UL L 190, 14.7.1983, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 803/2006 (UL L 144, 31.5.2006, str. 18).

(3)  UL L 21, 25.1.2006, str. 12.


16.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 358/31


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1860/2006

z dne 15. decembra 2006

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1859/82 o izboru poročevalskih kmetijskih gospodarstev za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 79/65/EGS z dne 15. junija 1965 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski gospodarski skupnosti (1) in zlasti členov 4(4) in 6(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi Komisije (EGS) št. 1859/82 (2) določa število poročevalskih kmetijskih gospodarstev na enoto.

(2)

Število poročevalskih kmetijskih gospodarstev na enoto na Švedskem je treba prilagoditi tako, da bo vzorec bolje predstavljal vse vrste kmetijskih gospodarstev, ki se nahajajo na področju opazovanja.

(3)

Uredbo (EGS) št. 1859/82 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora Skupnosti za mrežo računovodskih podatkov s kmetij –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 1859/82 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od obračunskega leta 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL 109, 23.6.1965, str. 1859/65. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 660/2004 (UL L 104, 8.4.2004, str. 97).

(2)  UL L 205, 13.7.1982, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1187/2005 (UL L 193, 23.7.2005, str. 20).


PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 1859/82 se del, ki se nanaša na Švedsko, nadomesti z naslednjim:

„ŠVEDSKA

710

Ravnine južne in osrednje Švedske

702

720

Gozdarska območja in mešana kmetijska in gozdarska območja južne in osrednje Švedske

217

730

Območja severne Švedske

106

Švedska skupaj

1 025“


16.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 358/33


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1861/2006

z dne 15. decembra 2006

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2237/77 o obliki poročila s kmetijskega gospodarstva

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 79/65/EGS z dne 15. junija 1965 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski gospodarski skupnosti (1) in zlasti člena 7(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2237/77 z dne 23. septembra 1977 o spremembah Uredbe št. 118/66/EGS o obliki poročila s kmetijskega gospodarstva, ki se uporablja za določanje dohodkov kmetijskih gospodarstev (2) določa vrsto računovodskih podatkov, ki jih je treba podati v poročilu s kmetijskega gospodarstva.

(2)

Vsebino poročila s kmetijskega gospodarstva je primerno prilagoditi novim določbam o strukturnih skladih in razvoju podeželja ter pojasniti, poenostaviti ali bolje uskladiti nekatere dele poročila s kmetijskega gospodarstva.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora Skupnosti za mrežo računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Uredbi (EGS) št. 2237/77 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne z obračunskim letom 2007, ki se prične v obdobju med 1. januarjem in 1. julijem 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL 109, 23.6.1965, str. 1859. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 660/2004 (UL L 104, 8.4.2004, str. 97).

(2)  UL L 263, 17.10.1977, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2253/2004 (UL L 385, 29.12.2004, str. 7).


PRILOGA

Prilogi k Uredbi (EGS) št. 2237/77 se spremenita:

1.

Priloga I se spremeni:

(a)

V tabeli „A (SPLOŠNE INFORMACIJE O GOSPODARSTVU)“ se besede pod postavko 2 „– Številka računovodske pisarne (neobvezno)“ nadomestijo s „– Številka računovodske pisarne“.

(b)

V tabeli H se v postavkah stolpcev 4 in 8 besedi „obratna sredstva“ nadomestita z „druga sredstva“.

2.

Priloga II se spremeni:

(a)

Zaporedna št. 44 se nadomesti z naslednjim:

„Zaporedna št. 44 – Površina strukturnih skladov: potrebno je navesti, ali leži večina kmetijskih zemljišč v uporabi gospodarstva na območju, ki ga pokrivajo določbe členov 5, 6 ali 8 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 210, 31.7.2006, str. 25). Uporablja se naslednje kodne številke:

6

=

večina kmetijskih zemljišč v uporabi gospodarstva leži na območju cilja ‚konvergenca‘ v smislu Uredbe (ES) št. 1083/2006 in zlasti člena 5 Uredbe;

7

=

večina kmetijskih zemljišč v uporabi gospodarstva leži na območju cilja ‚regionalna konkurenčnost in zaposlovanje‘ v smislu Uredbe (ES) št. 1083/2006 in zlasti člena 6 Uredbe;

8

=

večina kmetijskih zemljišč v uporabi gospodarstva leži na območju, ki je upravičeno do ‚prehodne podpore‘ v smislu člena 8 Uredbe (ES) št. 1083/2006.“

(b)

Zaporedna št. 45 se nadomesti z naslednjim:

„Zaporedna št. 45 – Površina z omejitvami, povezanimi z okoljem: potrebno je navesti, ali leži večina kmetijskih zemljišč v uporabi gospodarstva na območju, ki ga pokrivajo določbe člena 38 Uredbe (ES) št. 1698/2005. Uporablja se naslednje kodne številke:

1

=

večina kmetijskih zemljišč v uporabi gospodarstva ne leži na območju, ki je upravičeno do plačil v okviru območij Natura 2000 ali plačil, vezanih na Direktivo 2000/60/ES, v smislu člena 38 Uredbe (ES) št. 1698/2005;

2

=

večina kmetijskih zemljišč v uporabi gospodarstva leži na območju, ki je upravičeno do plačil v okviru območij Natura 2000 in plačil, vezanih na Direktivo 2000/60/ES, v smislu člena 38 Uredbe (ES) št. 1698/2005.“

(c)

Točka 23 se nadomesti z naslednjim:

„23.   TELETA ZA PITANJE

Teleta za pitanje, ki se jih običajno zakolje pri približno šestih mesecih starosti.“

(d)

V točki 106 se druga alinea nadomesti z naslednjim:

„—

posojila za druga sredstva (stolpca 4 in 8)“.

(e)

V točki „107. DDV sistem“ se pod „LITVA“ besede „DDV se ne uporablja“ nadomestijo s „Posebno“.

(f)

Točka 138 se nadomesti z naslednjim:

„138.

Sveža zelenjava, melone, jagode gojeni v zaščitenem prostoru (vključno ananas in sladka koruza): pridelki, gojeni v zaščitenem prostoru (rastlinjaki, stalni zaščitni okvirji, dostopni plastični tuneli) čez vso ali večji del rastne sezone. Pridelkov, ki rastejo v nedostopnih plastičnih tunelih, pod steklenimi zvonovi ali prenosnimi okvirji, ne štejemo za pridelke, gojene v zaščitenem prostoru. V primeru večnadstropnih rastlinjakov se šteje le osnovna površina.“

(g)

Točka 169 se nadomesti z naslednjim:

„169.

Kokošja jajca (vključno z valilnimi jajci)“.

(h)

V oddelku „L. KVOTE IN DRUGE PRAVICE“, pod „STOLPCI TABELE L“ in pod „Davki, dodatne dajatve (stolpec 10)“ se črta zadnji stavek „Vpiši ‚0‘, če je kvota, a ni plačila“.

(i)

V točki „601. Plačila na površino za nenamakana zemljišča“ se stavek „Vsota postavk 602 do 618“ nadomesti z naslednjim:

„V stolpcu 4 (Število osnovnih enot za plačila): vsota postavk 602 do 618 brez postavk 608, 614 in 618, če so iste osnovne enote vpisane tudi v kateri koli drugi postavki v tabeli M. V stolpcu 5 (Celotna pomoč): vsota postavk 602 do 618.“

(j)

V točki „621. Plačila na površino za namakano zemljišče“ se stavek „Vsota postavk 622 do 638“ nadomesti z naslednjim:

„V stolpcu 4 (Število osnovnih enot za plačila): vsota postavk 622 do 638 brez postavk 628, 634 in 638, če so iste osnovne enote vpisane tudi v kateri koli drugi postavki v tabeli M. V stolpcu 5 (Celotna pomoč): vsota postavk 622 do 638.“

(k)

Točka 700 se nadomesti z naslednjim:

„700.

Neposredna plačila za proizvodnjo govedine po Uredbi Sveta (ES) št. 1254/1999 in Uredbi (ES) št. 1782/2003

Celotni znesek neposrednih plačil za govedino se tudi vpiše v tabelo J, s šifro 700.

Naslednja tabela prikazuje postavke za neposredna plačila za govedino v skladu z uredbama (ES) št. 1254/1999 in (ES) št. 1782/2003.

Postavke

Število osnovnih enot za plačila

Pomoč skupaj

700

Celotni znesek plačil za govedino

(vsota postavk 710, 720, 730, 740, 750, 760)

Obvezno

710

Posebna premija

(vsota postavk 711 in 715)

Obvezno

Obvezno

711

Posebna premija za bike

Obvezno

Obvezno

715

Posebna premija za vole

Obvezno

Obvezno

730

Premija za krave dojilje

(vsota postavk 731 in 735)

Obvezno

731

Premija za krave dojilje za krave dojilje in telice skupaj

Obvezno

Obvezno

735

Premija za krave dojilje: dodatna nacionalna premija

Obvezno

Obvezno

740

Klavna premija

(vsota postavk 741 in 742)

Obvezno

741

Klavna premija: 1 do 7 mesecev

Neobvezno

Obvezno

742

Klavna premija: 8 mesecev in več

Obvezno

Obvezno

750

Ekstenzifikacijsko plačilo (skupaj)

Obvezno

Obvezno

760

Dodatna plačila (nacionalni okvir)

Obvezno“


16.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 358/36


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1862/2006

z dne 15. decembra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 622/2003 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2320/2002 z dne 16. decembra 2002 o določitvi skupnih pravil na področju varnosti civilnega letalstva (1) in zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Uredbe (ES) št. 2320/2002 mora Komisija sprejeti ukrepe za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva po vsej Skupnosti. Uredba Komisije (ES) št. 622/2003 z dne 4. aprila 2003 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (2) je bila prvi akt, ki določa take ukrepe.

(2)

Potrebni so ukrepi, ki natančneje opredeljujejo skupne osnovne standarde.

(3)

V aktu je treba določiti zahteve v zvezi z zmogljivostjo naprav za prepoznavanje kovin. Standarde je treba redno pregledovati, tj. najmanj vsaki dve leti, da se zagotovi njihova nadaljnja skladnost s tehničnim napredkom.

(4)

Zahteve v zvezi z zmogljivostjo naprav za prepoznavanje kovin je treba upoštevati kot prvi korak k popolni uskladitvi tehničnih specifikacij za tako opremo. Treba ga je dopolniti z usklajenimi postopki za razvrstitev naprav za prepoznavanje kovin, vključno s preskusnimi pogoji, kakor hitro je to mogoče.

(5)

V skladu z Uredbo (ES) št. 2320/2002 in z namenom preprečitve nezakonitega poseganja morajo biti ukrepi iz Priloge k Uredbi (ES) št. 622/2003, zaupni in se ne smejo objaviti. Enako pravilo nujno velja tudi za vse spremembe akta.

(6)

Uredbo (ES) št. 622/2003 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost civilnega letalstva –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 622/2003 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 3 navedene uredbe se uporablja v skladu z zaupno naravo te priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2006

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 355, 30.12.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 849/2004 (UL L 158, 30.4.2004, str. 1).

(2)  UL L 89, 5.4.2003, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1546/2006 (UL L 286, 17.10.2006, str. 6).


PRILOGA

V skladu s členom 1 je Priloga zaupna in se ne objavi v Uradnem listu Evropske unije.


16.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 358/38


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1863/2006

z dne 15. decembra 2006

o določitvi najnižjih prodajnih cen za maslo za 22. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (2) lahko intervencijske agencije v okviru stalnega razpisa prodajo določene količine masla iz intervencijskih zalog, s katerimi razpolagajo, in dodelijo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Člen 25 navedene uredbe določa, da se glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis določi najnižjo prodajno ceno za maslo in najvišjo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Poleg tega določa, da lahko cena ali pomoč nihata glede na predvideno uporabo masla, njegovo vsebnost maščobe in postopek vdelave. Znesek varščine za predelavo iz člena 28 Uredbe (ES) št. 1898/2005 se določi temu ustrezno.

(2)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 22. posamični razpis v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005 se najvišji znesek pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter znesek varščine za predelavo iz členov 25 in 28 navedene uredbe določijo, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. decembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


PRILOGA

Najvišja pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter varščina za predelavo za 22. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Postopek vdelave

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

Najnižja prodajna cena

Maslo ≥ 82 %

Nespremenjeno

213,7

213,7

Zgoščeno

206,1

Varščina za predelavo

Nespremenjeno

45

45

Zgoščeno

45


16.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 358/40


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1864/2006

z dne 15. decembra 2006

o določitvi najvišje pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo za 22. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (2), lahko intervencijske agencije v okviru stalnega razpisa prodajo določene količine masla iz intervencijskih zalog, s katerimi razpolagajo, in dodelijo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Člen 25 navedene uredbe določa, da se glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis določi najnižjo prodajno ceno za maslo in najvišjo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Poleg tega določa, da lahko cena ali pomoč nihata glede na predvideno uporabo masla, njegovo vsebnost maščobe in postopek vdelave. Znesek varščine za predelavo iz člena 28 Uredbe (ES) št. 1898/2005 se določi temu ustrezno.

(2)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 22. posamični razpis v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005 se najvišji znesek pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter znesek varščine za predelavo iz členov 25 in 28 navedene uredbe določijo, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. decembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


PRILOGA

Najvišja pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter varščina za predelavo za 22. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Postopek vdelave

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

Najvišja pomoč

Maslo ≥ 82 %

17,5

14

14

Maslo < 82 %

13,65

Zgoščeno maslo

20

16,58

20

16,5

Smetana

9

6

Varščina za predelavo

Maslo

19

Zgoščeno maslo

22

22

Smetana

10


16.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 358/42


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1865/2006

z dne 15. decembra 2006

o določitvi najvišje pomoči za zgoščeno maslo za 22. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 47 Uredbe Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (2) intervencijske agencije izvedejo stalen razpis za dodelitev pomoči za zgoščeno maslo. Člen 54 navedene uredbe določa, se glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis določi najvišji znesek pomoči za zgoščeno maslo z najmanjšo vsebnostjo maščob 96 %.

(2)

Varščina za končno uporabo iz člena 53(4) Uredbe (ES) št. 1898/2005 se položi, da se zagotovi prevzem zgoščenega masla v trgovini na drobno.

(3)

Glede na prejete ponudbe se določi najvišja pomoč v ustrezni višini in skladno s tem tudi varščina za končno uporabo.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 22. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, ki se izvede v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005, znaša najvišji znesek pomoči za zgoščeno maslo z najmanjšo vsebnostjo maščob 96 %, kot je navedeno v členu 47(1) navedene uredbe, 19,27 EUR/100 kg.

Varščina za končno uporabo iz člena 53(4) Uredbe (ES) št. 1898/2005 znaša 21 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. decembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


16.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 358/43


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1866/2006

z dne 15. decembra 2006

o določanju najnižje prodajne cene masla za 54. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 2771/1999

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke (1), in zlasti člena 10(c),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Intervencijske agencije so v skladu s členom 21 Uredbe Komisije (ES) št. 2771/1999 z dne 16. decembra 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu masla in smetane (2) dale z odprtim razpisom za oddajo ponudb v prodajo določene količine mleka, ki so ga imele na zalogi.

(2)

Glede na ponudbe, ki so prispele na posamezen razpis, se v skladu s členom 24a Uredbe (ES) št. 2771/1999 določi najnižja prodajna cena ali pa se odloči, da se ne izbere nobenega ponudnika.

(3)

V luči prejetih ponudb se določi najnižja prodajna cena.

(4)

Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 54. posamični razpis na podlagi Uredbe (ES) št. 2771/1999, v skladu s katerim je rok za oddajo ponudb potekel 12. decembra 2006, se najnižja prodajna cena za maslo določi na 236,00 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. decembra 2006.

Ta Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 333, 24.12.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1802/2005 (UL L 290, 4.11.2005, str. 3).


16.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 358/44


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1867/2006

z dne 15. decembra 2006

o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od 16. decembra 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pogojih izvajanja Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede uvoznih dajatev v sektorju žit (2), in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10 Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da se pri uvozu proizvodov iz člena 1 navedene uredbe, zaračuna stopnja dajatve skupne carinske tarife. Vendar pa je za proizvode iz odstavka 2 tega člena uvozna dajatev enaka intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu, zvišani za 55 % in znižani za uvozno ceno cif, ki se uporablja za zadevno pošiljko. Vendar pa dajatev ne sme preseči stopnje dajatve skupne carinske tarife.

(2)

V skladu s členom 10(3) Uredbe (ES) št. 1784/2003 se uvozne cene cif izračunajo na podlagi reprezentančnih cen za zadevni proizvod na svetovnem trgu.

(3)

Uredba (ES) št. 1249/96 določa pogoje izvajanja Uredbe (ES) št. 1784/2003 glede uvoznih dajatev v sektorju žit.

(4)

Uvozne dajatve veljajo do določitve in začetka veljavnosti novih.

(5)

Da se omogoči normalno delovanje sistema uvoznih dajatev, se za izračun dajatev uporabi reprezentančna tržna stopnja, evidentirana v referenčnem obdobju.

(6)

Uporaba Uredbe (ES) št. 1249/96 določa uvozne dajatev v skladu s Prilogo I k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, so določene v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. decembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1110/2003 (UL L 158, 27.6.2003, str. 12).


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, v uporabi od 16. decembra 2006

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Uvozna dajatev (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica durum visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

1001 90 91

Pšenica navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

Navadna pšenica visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

0,00

1005 10 90

Semenska koruza, razen hibridne

9,34

1005 90 00

Koruza, razen semenske (2)

9,34

1007 00 90

Sirek v zrnju, razen hibridnega, za setev

0,00


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost preko Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa (člen 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96), je uvoznik upravičen do znižanja dajatev v višini:

3 EUR/t, če je razkladalno pristanišče v Sredozemskem morju, ali v višini

2 EUR/t, če je razkladalno pristanišče na Irskem, v Združenem kraljestvu, na Danskem, v Estoniji, v Latviji, v Litvi, na Poljskem, Finskem, Švedskem ali atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev

(1.12.2006–15.12.2006)

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Borzne kotacije

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Proizvodi (% proteinov pri 12 % vlage)

HRS2

YC3

HAD2

srednja kakovost (1)

nizka kakovost (2)

US barley 2

Kotacija (EUR/t)

155,50 (3)

110,77

173,74

163,74

143,74

156,10

Premija za Zaliv (EUR/t)

13,47

 

 

Premija za Velika jezera (EUR/t)

10,82

 

 

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški: Mehiški zaliv–Rotterdam: 24,89 EUR/t; Velika jezera–Rotterdam: 28,94 EUR/t.

3.

Subvencije iz tretjega odstavka člena 4(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


16.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 358/47


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1868/2006

z dne 15. decembra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 2247/2003 o določitvi podrobnih pravil za uporabo v sektorju govejega in telečjega mesa Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 o ureditvi, ki se uporablja za kmetijske proizvode in blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (držav AKP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 z dne 10. decembra 2002 o ureditvi, ki se uporablja za kmetijske proizvode in blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (države AKP), ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1706/98 (1) in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2247/2003 (2) odpira na večletni podlagi za obdobja od 1. januarja do 31. decembra kvote za uvoz nekaterih izdelkov v sektorju govejega in telečjega mesa s poreklom iz držav AKP.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (3), se uporablja pri uvoznih dovoljenjih za obdobja uvozne tarifne kvote, ki se začnejo 1. januarja 2007. Uredba (ES) št. 1301/2006 vključuje zlasti natančne določbe o uporabi uvoznih dovoljenj, položaju vložnikov in izdaji dovoljenj. Navedena uredba omejuje obdobje veljavnosti dovoljenj na zadnji dan obdobja uvozne tarifne kvote. Določbe iz Uredbe (ES) št. 1301/2006 morajo veljati za uvozna dovoljenja, izdana v skladu z Uredbo (ES) št. 2247/2003, brez poseganja v dodatne pogoje iz navedene uredbe. Po potrebi je treba določbe iz Uredbe (ES) št. 2247/2003 uskladiti z Uredbo (ES) št. 1301/2006.

(3)

Zaradi jasnosti je treba črtati člen 2(2) Uredbe (ES) št. 2247/2003, saj je ta določba le ponovitev določbe iz člena 50(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (4).

(4)

Uredbo (ES) št. 2247/2003 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za govedino in teletino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2247/2003 se spremeni:

1.

Odstavek 2 v členu 2 se črta.

2.

Člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Uporabljata se uredbi (ES) št. 1445/95 in (ES) št. 1291/2000 ter Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 (5) razen če ni s to uredbo drugače določeno.

3.

Člen 4 se spremeni:

(a)

točka (b) v odstavku 1 se nadomesti z naslednjim:

„(b)

v oddelku 8 državo izvora in navedbo ‚da‘, označeno s križcem. Dovoljenja zavezujejo k uvozu iz navedene države;“

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Države članice najpozneje tretji delovni dan po koncu obdobja za predložitev zahtevkov Komisijo obvestijo o zahtevanih količinah, ustrezno razvrščenih po poreklu in oznaki KN ali skupini oznak KN ter izraženih v kilogramih.“;

(c)

odstavek 4 se črta.

4.

Člen 5 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se črta;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Dovoljenja se izdajajo 21. dan vsakega meseca.“

5.

Člen 7 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 7

Uvozna dovoljenja, izdana v skladu s to uredbo, veljajo 90 dni od dejanskega datuma izdaje v smislu člena 23(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 348, 21.12.2002, str. 5.

(2)  UL L 333, 20.12.2003, str. 37. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1118/2004 (UL L 217, 17.6.2004, str. 10).

(3)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1282/2006 (UL L 234, 29.8.2006, str. 4).

(5)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.“


16.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 358/49


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1869/2006

z dne 15. decembra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 2172/2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvozne tarifne kvote za živo govedo s težo, ki presega 160 kg in s poreklom iz Švice, določenih s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2172/2005 (2) na večletni osnovi za obdobje od 1. januarja do 31. decembra odpira dajatve prosto uvozno tarifno kvoto za uvoz 4 600 glav živega goveda s poreklom iz Švice. Zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji 1. januarja 2007 se je rok za predložitev zahtevkov za obdobje uvozne tarifne kvote od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007 z Uredbo Komisije (ES) št. 1677/2006 z dne 14. novembra 2006 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 2172/2005 glede datuma zahtevka za uvozne pravice za obdobje tarifne kvote od 1. januarja do 31. decembra 2007 (3) podaljšal do 8. januarja 2007.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (4), se uporablja pri uvoznih dovoljenjih za obdobja uvozne tarifne kvote, ki se začnejo 1. januarja 2007. Uredba (ES) št. 1301/2006 vsebuje zlasti natančne določbe glede uporabe uvoznih dovoljenj, položaja vlagateljev in izdaje dovoljenj. Navedena uredba določa, da se uvozne tarifne kvote odprejo za obdobje 12 zaporednih mesecev, ter omejuje obdobje veljavnosti dovoljenj na zadnji dan obdobja uvozne tarifne kvote. Določbe Uredbe (ES) št. 1301/2006 se uporabljajo za uvozna dovoljenja, izdana v skladu z Uredbo (ES) št. 2172/2005, brez poseganja v dodatne pogoje ali odstopanja iz navedene uredbe. Določbe Uredbe (ES) št. 2172/2005 je po potrebi treba uskladiti z Uredbo (ES) št. 1301/2006.

(3)

Da se preprečijo špekulacije, morajo biti razpoložljive količine v okviru kvote dostopne tržnim udeležencem, ki lahko dokažejo, da se dejansko v pomembnem obsegu ukvarjajo s trgovino s tretjimi državami. Glede na to in da se zagotovi učinkovito upravljanje, se mora od zadevnih trgovcev zahtevati, da so v obeh referenčnih obdobjih iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 uvozili najmanj 50 živali. Poleg tega se mora državam članicam iz upravnih razlogov omogočiti, da sprejmejo overjene kopije dokumentov, s katerimi je dokazan obstoj trgovine s tretjimi državami.

(4)

Kadar ob uporabi koeficienta dodelitve iz člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1301/2006 količina na zahtevek znaša manj kot 50 živali, zadevne države članice razpoložljivo količino dodelijo z žrebanjem partij za uvozne pravice, od katerih se vsaka nanaša na 50 živali, da se zagotovi gospodarsko primerno število živali na zahtevek.

(5)

Uredbo (ES) št. 2172/2005 je treba zato ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za govedino in teletino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2172/2005 se spremeni:

1.

V členu 1(1) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Dajatev prosta tarifna kvota Skupnosti je s tem vsako leto odprta za obdobja od 1. januarja do 31. decembra za uvoz 4 600 glav živega goveda s poreklom iz Švice, ki je težje od 160 kg, z oznakami KN 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 ali 0102 90 79.“

2.

Člen 2 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Za namene uporabe člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 udeleženost v trgovini s tretjimi državami iz navedenega člena pomeni, da so vlagatelji uvozili vsaj 50 živali z oznakama KN 0102 10 in 0102 90.

Države članice lahko kot dokazilo o trgovini s tretjimi državami sprejmejo kopije dokumentov iz drugega pododstavka člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006, ki so jih potrdili pristojni organi.“

(b)

odstavka 2 in 3 se črtata.

3.

Člen 3 se spremeni:

(a)

odstavka 1 in 4 se črtata;

(b)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Po preverjanju predloženih dokumentov pošljejo države članice Komisiji najkasneje 10. delovni dan po koncu obdobja za predložitev zahtevkov celotno zahtevano količino.

Ne glede na člen 6(3) Uredbe (ES) št. 1301/2006 se uporablja člen 11 navedene uredbe.“

4.

V členu 4 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Če zaradi uporabe koeficienta dodeljevanja v skladu s členom 7(2) Uredbe (ES) št. 1301/2006 količina na zahtevek znaša manj kot 50 živali, zadevne države članice razpoložljivo količino dodelijo z žrebanjem partij za uvozne pravice, od katerih se vsaka nanaša na 50 živali. Če znaša preostanek manj kot 50 živali, se posamezna uvozna pravica podeli za to količino.“

5.

V členu 6(4) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

v polju 8 državo izvora in besedo ‚da‘, označeno s križcem;“.

6.

Člen 7 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Z odstopanjem od člena 9(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 uvozna dovoljenja, izdana na podlagi te uredbe, niso prenosljiva.“

(b)

odstavka 2 in 4 se črtata.

7.

Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Uredbi (ES) št. 1445/95 in (ES) št. 1291/2000 ter Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 (5) se uporabljajo ob upoštevanju te uredbe.

8.

Priloga I se črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 346, 29.12.2005, str. 10.

(3)  UL L 314, 15.11.2006, str. 3.

(4)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.

(5)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.“


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

16.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 358/51


SKLEP SVETA

z dne 18. julija 2006

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo ter Barbadosom, Belizejem, Republiko Kongo, Republiko Fidži, Republiko Gvajano, Republiko Slonokoščeno obalo, Jamajko, Republiko Kenijo, Republiko Madagaskar, Republiko Malavi, Republiko Mauritius, Republiko Mozambik, Republiko Surinam, Saint Kittsom in Nevisom, Kraljevino Svazi, Združeno republiko Tanzanijo, Republiko Trinidad in Tobago, Republiko Ugando, Republiko Zambijo in Republiko Zimbabve o zajamčenih cenah za trsni sladkor v dobavnem obdobju 2005/2006 ter Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Indijo o zajamčenih cenah za trsni sladkor v dobavnem obdobju 2005/2006

(2006/942/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvajanje Protokola 3 o sladkorju iz držav AKP, priloženega k Prilogi V k Sporazumu o partnerstvu AKP–ES (1), in Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Indijo o trsnem sladkorju (2) v skladu s členoma 1(2) omenjenega protokola in Sporazuma o trsnem sladkorju poteka v okviru upravljanja skupne organizacije trga s sladkorjem.

(2)

Primerno je odobriti Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in državami iz omenjenega protokola ter Republiko Indijo o zajamčenih cenah za trsni sladkor v dobavnem obdobju 2005/2006 –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo ter Barbadosom, Belizejem, Republiko Kongo, Republiko Fidži, Republiko Gvajano, Republiko Slonokoščeno obalo, Jamajko, Republiko Kenijo, Republiko Madagaskar, Republiko Malavi, Republiko Mauritius, Republiko Mozambik, Republiko Surinam, Saint Kittsom in Nevisom, Kraljevino Svazi, Združeno republiko Tanzanijo, Republiko Trinidad in Tobago, Republiko Ugando, Republiko Zambijo in Republiko Zimbabve o zajamčenih cenah za trsni sladkor v dobavnem obdobju 2005/2006 ter Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Indijo o zajamčenih cenah za trsni sladkor v dobavnem obdobju 2005/2006 se odobrita v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazumov je navedeno v prilogah I in II k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazumov iz člena 1, ki je za Skupnost zavezujoč.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 18. julija 2006

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3. Sporazum, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sporazumom, podpisanim v Luxembourgu, dne 25. junija 2005 (UL L 209, 11.8.2005, str. 27).

(2)  UL L 190, 23.7.1975, str. 35.


PRILOGA I

SPORAZUM

v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Barbadosom, Belizejem, Republiko Kongo, Republiko Fidži, Republiko Gvajano, Republiko Slonokoščeno obalo, Jamajko, Republiko Kenijo, Republiko Madagaskar, Republiko Malavi, Republiko Mauritius, Republiko Mozambik, Republiko Surinam, Saint Kittsom in Nevisom, Kraljevino Svazi, Združeno republiko Tanzanijo, Republiko Trinidad in Tobago, Republiko Ugando, Republiko Zambijo in Republiko Zimbabve o zajamčenih cenah za trsni sladkor v dobavnem obdobju 2005/2006

Bruselj, 21. novembra 2006

Spoštovani,

predstavniki držav AKP iz Protokola 3 o sladkorju iz držav AKP, priloženega k Prilogi V k Sporazumu o partnerstvu AKP–ES, in Komisije v imenu Evropske skupnosti so se v skladu z določbami omenjenega protokola dogovorili o naslednjem:

Za dobavno obdobje od 1. julija 2005 do 30. junija 2006 so zajamčene cene iz člena 5(4) Protokola za namen intervencije pod pogoji iz člena 6 Protokola naslednje:

(a)

za neprečiščen sladkor: 52,37 EUR za 100 kilogramov;

(b)

za prečiščen sladkor: 64,65 EUR za 100 kilogramov.

Te cene veljajo za sladkor standardne kakovosti, kot je opredeljen v zakonodaji Skupnosti, nepakiran, CIF evropska pristanišča Skupnosti. Uvedba teh cen nikakor ne posega v položaj pogodbenic v zvezi z načeli, ki veljajo za določanje zajamčenih cen.

Hvaležen bi vam bil, če bi potrdili prejem tega pisma ter da to pismo in vaš odgovor sestavljata sporazum med vladami zgoraj navedenih držav AKP in Skupnostjo.

Sprejmite, prosim, izraze mojega globokega spoštovanja.

Za Svet Evropske unije

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Bruselj, 21. novembra 2006

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:

„Predstavniki držav AKP iz Protokola 3 o sladkorju iz držav AKP, priloženega k Prilogi V k Sporazumu o partnerstvu AKP–ES, in Komisije v imenu Evropske skupnosti so se v skladu z določbami omenjenega protokola dogovorili o naslednjem:

Za dobavno obdobje od 1. julija 2005 do 30. junija 2006 so zajamčene cene iz člena 5(4) Protokola za namen intervencije pod pogoji iz člena 6 Protokola naslednje:

(a)

za neprečiščen sladkor: 52,37 EUR za 100 kilogramov;

(b)

za prečiščen sladkor: 64,65 EUR za 100 kilogramov.

Te cene veljajo za sladkor standardne kakovosti, kot je opredeljen v zakonodaji Skupnosti, nepakiran, CIF evropska pristanišča Skupnosti. Uvedba teh cen nikakor ne posega v položaj pogodbenic v zvezi z načeli, ki veljajo za določanje zajamčenih cen.

Hvaležen bi vam bil, če bi potrdili prejem tega pisma ter da to pismo in vaš odgovor sestavljata sporazum med vladami zgoraj navedenih držav AKP in Skupnostjo.“

V čast mi je potrditi, da se vlade v tem pismu navedenih držav AKP strinjajo z navedenim.

Sprejmite, prosim, izraze mojega globokega spoštovanja.

Za vlade držav AKP iz Protokola 3

For the Government of Barbados

Image

For the Government of Belize

Image

Pour le gouvernement de la République du Congo

Image

For the Government of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Image

For the Government of the Cooperative Republic of Guyana

Image

Pour le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire

Image

For the Government of Jamaica

Image

For the Government of the Republic of Kenya

Image

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

Image

For the Government of the Republic of Malawi

Image

Pour le gouvernement de la République de Maurice

Image

For the Government of the Republic of Mozambique

Image

For the Government of the Republic of Suriname

Image

For the Government of Saint Kitts and Nevis

Image

For the Government of the Kingdom of Swaziland

Image

For the Government of the United Republic of Tanzania

Image

For the Government of the Republic of Trinidad and Tobago

Image

For the Government of the Republic of Uganda

Image

For the Government of the Republic of Zambia

Image

For the Government of the Republic of Zimbabwe

Image


PRILOGA II

SPORAZUM

v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Indijo o zajamčenih cenah za trsni sladkor v dobavnem obdobju 2005/2006

Bruselj, 27. oktobra 2006

Spoštovani,

predstavniki Indije in Komisije v imenu Evropske skupnosti so se v okviru pogajanj, predvidenih v členu 5(4) Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Indijo o trsnem sladkorju, dogovorili o naslednjem:

Za dobavno obdobje od 1. julija 2005 do 30. junija 2006 so zajamčene cene iz člena 5(4) Sporazuma za namen intervencije pod pogoji iz člena 6 Sporazuma naslednje:

(a)

za surovi sladkor: 52,37 EUR za 100 kilogramov;

(b)

za beli sladkor: 64,65 EUR za 100 kilogramov.

Te cene veljajo za sladkor standardne kakovosti, kot je opredeljen v zakonodaji Skupnosti, nepakiran, CIF evropska pristanišča Skupnosti. Uvedba teh cen nikakor ne posega v položaj pogodbenic v zvezi z načeli, ki veljajo za določanje zajamčenih cen.

Hvaležen bi vam bil, če bi potrdili prejem tega pisma ter da to pismo in vaš odgovor sestavljata sporazum med vladami zgoraj navedenih držav AKP in Skupnostjo.

Sprejmite, prosim, izraze mojega globokega spoštovanja.

Za Svet Evropske unije

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

On behalf of the European Community

Au nom de la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Bruselj, 27. oktobra 2006

Spoštovani,

v čast mi je potrditi prejem vašega pisma z današnjim datumom, ki se glasi:

„Predstavniki Indije in Komisije v imenu Evropske skupnosti so se v okviru pogajanj, predvidenih v členu 5(4) Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Indijo o trsnem sladkorju, dogovorili o naslednjem:

Za dobavno obdobje od 1. julija 2005 do 30. junija 2006 so zajamčene cene iz člena 5(4) Sporazuma za namen intervencije pod pogoji iz člena 6 Sporazuma naslednje:

(a)

za surovi sladkor: 52,37 EUR za 100 kilogramov;

(b)

za beli sladkor: 64,65 EUR za 100 kilogramov.

Te cene veljajo za sladkor standardne kakovosti, kot je opredeljen v zakonodaji Skupnosti, nepakiran, CIF evropska pristanišča Skupnosti. Uvedba teh cen nikakor ne posega v položaj pogodbenic v zvezi z načeli, ki veljajo za določanje zajamčenih cen.

Hvaležen bi vam bil, če bi potrdili prejem tega pisma ter da to pismo in vaš odgovor sestavljata sporazum med vladami zgoraj navedenih držav AKP in Skupnostjo.“

V čast mi je potrditi, da se moja vlada strinja z navedenim.

Sprejmite, prosim, izraze mojega globokega spoštovanja.

Za Vlado Republike Indije

For the Government of the Republic of India

Por el Gobierno de la República de la India

Za vládu Indické republiky

For regeringen for Republikken Indien

Für die Regierung der Republik Indien

India Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδιάς

Au nom du gouvernement de la République de l'Inde

Per il governo della Repubblica dell'India

Indijas Republikas valdības vārdā

Indijos Respublikos Vyriausybės vardu

Az Indiai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja

Voor de Regering van de Republiek India

W imieniu Rządu Republiki Indii

Pelo Governo da República da Índia

Za vládu Indickej republiky

Za Vlado Republike Indije

Intian tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Indiens regerings vägnar

Image


Komisija

16.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 358/60


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 17. novembra 2006

o začasni uporabi Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER ter Sporazuma o privilegijih in imunitetah Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5557)

(2006/943/Euratom)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členov 101, 124 in 192 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je v svojem Sklepu z dne 25. septembra 2006 odobril sklenitev Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER („Sporazum ITER“), Dogovora o začasni uporabi Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER („Dogovor o začasni uporabi“) ter Sporazuma o privilegijih in imunitetah Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER s strani Komisije.

(2)

Člen 3 Dogovora o začasni uporabi izraža željo podpisnic Sporazuma ITER („podpisnice“) prizadevati si za največje možno sodelovanje, kot je določeno v Sporazumu ITER, dokler ne bodo zaključeni vsi domači ukrepi, potrebni pred ratifikacijo, sprejetjem ali odobritvijo Sporazuma ITER.

(3)

Člen 4 Dogovora o začasni uporabi izraža zavezanost podpisnic, da bodo v čim večjem možnem obsegu in skladno z nacionalnimi zakoni in predpisi spoštovale pogoje Sporazuma ITER še preden bo začel veljati.

(4)

Člen 1 Sporazuma ITER določa, da je sedež Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER („Organizacija ITER“) mesto St. Paul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône, v Franciji.

(5)

Kot gostitelj ITER ima Euratom posebno odgovornost za zagotovitev pravočasnega izvajanja projekta ITER.

(6)

Sporazumi, ki jih sklene Skupnost, so zavezujoči za institucije Skupnosti in za države članice.

(7)

V skladu s členom 192 Pogodbe države članice omogočajo lažje izpolnjevanje nalog Skupnosti.

(8)

V skladu s členom 101 Pogodbe ima Komisija pooblastilo za sklepanje mednarodnih sporazumov. Poleg tega mora Komisija v skladu s soglasjem Sveta zagotoviti tudi začasno uporabo takšnih sporazumov –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Edini člen

Organizacija ITER v okviru svojih začasnih pristojnosti v Skupnosti:

(a)

uživa pravno sposobnost, ki jo potrebuje za (i) sklepanje pogodb, zlasti za zaposlovanje osebja, (ii) pridobivanje in imetje nepremičnin ter razpolaganje z njimi, (iii) pridobivanje dovoljenj in (iv) sprožanje pravnih postopkov, kolikor je potrebna za izvedbo ukrepov, potrebnih za pravočasno izvajanje projekta ITER pred uradno ustanovitvijo Organizacije ITER; ob upoštevanju, da do uradne ustanovitve Organizacije ITER vse pravice in obveznosti, ki jih je prevzela Organizacija ITER v okviru začasnih pristojnosti, ostanejo v veljavi kot pravice in obveznosti Organizacije ITER v skladu s pogoji Sporazuma ITER;

(b)

skupaj s svojim osebjem in predstavniki podpisnic na ozemlju držav članic do uradne ustanovitve Organizacije ITER uživa privilegije in imunitete, določene v Sporazumu o privilegijih in imunitetah Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER, zlasti glede obdavčenja, preseljevanja in prijave;

(c)

spoštuje določbe Sporazuma ITER; in zlasti spoštuje veljavne nacionalne zakone in druge predpise države gostiteljice na področjih javnega zdravja in varnosti ter zdravja in varnosti pri delu, jedrske varnosti, varstva pred sevanjem, izdaje licenc, jedrskih snovi, varstva okolja in varstva pred zlonamernimi dejanji.

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. novembra 2006

Za Komisijo

Janez POTOČNIK

Član Komisije


SPORAZUMA

o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER

Vsebina

Preambula

Člen 1

Ustanovitev Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER

Člen 2

Cilj Organizacije ITER

Člen 3

Naloge Organizacije ITER

Člen 4

Člani Organizacije ITER

Člen 5

Pravna osebnost

Člen 6

Svet

Člen 7

Generalni direktor in osebje

Člen 8

Viri Organizacije ITER

Člen 9

Predpisi o upravljanju projektnih virov

Člen 10

Informacije in intelektualna lastnina

Člen 11

Podpora lokaciji

Člen 12

Privilegiji in imunitete

Člen 13

Področne skupine

Člen 14

Javno zdravje, varnost, izdajanje dovoljenj in varstvo okolja

Člen 15

Odgovornost

Člen 16

Razgradnja

Člen 17

Finančna revizija

Člen 18

Ocena upravljanja

Člen 19

Mednarodno sodelovanje

Člen 20

Miroljubna uporaba in neširjenje

Člen 21

Uporaba v zvezi z Euratomom

Člen 22

Začetek veljavnosti

Člen 23

Pristop

Člen 24

Trajanje in prenehanje

Člen 25

Reševanje sporov

Člen 26

Odpoved

Člen 27

Priloge

Člen 28

Spremembe

Člen 29

Depozitar

Evropska skupnost za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu „Euratom“), Vlada Ljudske republike Kitajske, Vlada Republike Indije, Vlada Japonske, Vlada Republike Koreje, Vlada Ruske federacije in Vlada Združenih držav Amerike SO SE –

OB PONOVNI POTRDITVI, da je z uspešnim zaključkom dejavnosti tehničnega projektiranja ITER pod okriljem Mednarodne agencije za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu „IAEA“) pogodbenicam na voljo podroben, popoln in v celoti integriran tehnični načrt raziskovalne ustanove, katere namen je prikazati izvedljivost fuzije kot vira energije;

OB POUDARJANJU dolgoročnega potenciala fuzijske energije kot resnično neomejenega, okoljsko sprejemljivega in ekonomsko konkurenčnega vira energije;

V PREPRIČANJU, da je ITER naslednji pomemben korak v razvoju fuzijske energije ter da je zdaj primeren čas za začetek izvajanja projekta ITER na podlagi napredka raziskav in razvoja na področju fuzijske energije;

OB UPOŠTEVANJU skupne deklaracije predstavnikov strank v pogajanjih ITER na ministrskem srečanju za ITER 28. junija 2005 v Moskvi;

OB PRIZNAVANJU, da so bile na Svetovnem vrhu o trajnostnem razvoju leta 2002 vlade pozvane, da spodbujajo obsežnejše raziskave in razvoj na področju različnih energetskih tehnologij, vključno z obnovljivimi viri energije, energetsko učinkovitostjo in naprednimi energetskimi tehnologijami;

OB POUDARJANJU pomena skupnega izvajanja projekta ITER za prikaz znanstvene in tehnološke izvedljivosti fuzijske energije za miroljubne namene ter spodbujanje interesa mladih generacij za fuzijo;

ODLOČENE, da si bo Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo ITER prizadevala za doseganje splošnega programskega cilja projekta ITER s skupnim mednarodnim raziskovalnim programom, ki temelji na znanstvenih in tehnoloških ciljih ter se razvija in izvaja v sodelovanju z vodilnimi raziskovalci iz vseh pogodbenic;

OB POUDARJANJU pomena varnega in zanesljivega izvajanja gradnje, delovanja, izkoriščanja, deaktivacije ter razgradnje naprav ITER za prikaz varnosti in spodbujanje družbene sprejemljivosti fuzije kot vira energije;

OB SPOZNANJU pomena pravega partnerstva pri izvajanju tega dolgoročnega in obsežnega projekta zaradi raziskav ter razvoja fuzijske energije;

OB PRIZNAVANJU, da bodo kljub enakomerni razdelitvi znanstvenih in tehnoloških prednosti med pogodbenice za namene raziskav fuzijske energije druge prednosti, povezane z izvajanjem projekta, pravično razdeljene;

V ŽELJI po nadaljevanju uspešnega sodelovanja z IAEA pri teh prizadevanjih –

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

Člen 1

Ustanovitev Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER

1.   Ustanovi se Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo ITER (v nadaljnjem besedilu „Organizacija ITER“).

2.   Sedež Organizacije ITER (v nadaljnjem besedilu „sedež“) je v mestu St. Paul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône, v Franciji. V tem sporazumu je Euratom „gostitelj“, Francija pa „gostiteljica“.

Člen 2

Cilj Organizacije ITER

Cilj Organizacije ITER je zagotoviti in spodbujati sodelovanje med članicami iz člena 4 (v nadaljnjem besedilu „članice“) pri projektu ITER, ki je mednarodni projekt in katerega cilj je prikazati znanstveno in tehnološko izvedljivost fuzijske energije za miroljubne namene ter katerega bistvena značilnost je doseganje trajnostne proizvodnje fuzijske energije.

Člen 3

Naloge Organizacije ITER

1.   Organizacija ITER:

(a)

zgradi, upravlja, izkorišča in deaktivira naprave ITER v skladu s tehničnimi cilji in splošnim načrtom iz Končnega poročila o dejavnostih tehničnega projektiranja ITER (ITER EDA, dokumentacijska serija št. 21) ter dopolnilnimi tehničnimi dokumenti, ki se lahko po potrebi sprejmejo v skladu s tem sporazumom, in zagotovi razgradnjo naprav ITER;

(b)

spodbuja izkoriščanje naprav ITER s strani laboratorijev, drugih ustanov in osebja, ki sodelujejo pri programih za raziskave in razvoj fuzijske energije članic;

(c)

spodbuja javno razumevanje in sprejemanje fuzijske energije; ter

(d)

v skladu s tem sporazumom izvaja vse druge dejavnosti, ki so potrebne za doseganje cilja Organizacije.

2.   Pri opravljanju nalog Organizacija ITER posebej upošteva vzdrževanje dobrih odnosov z lokalnimi skupnostmi.

Člen 4

Člani Organizacije ITER

Pogodbenice tega sporazuma so članice Organizacije ITER.

Člen 5

Pravna osebnost

1.   Organizacija ITER je mednarodna pravna oseba, ki ima tudi pravno sposobnost sklepati sporazume z državami in/ali mednarodnimi organizacijami.

2.   Organizacija ITER je pravna oseba in na območjih držav članic uživa pravno sposobnost, ki jo potrebuje, vključno s sposobnostjo:

(a)

sklepati pogodbe;

(b)

pridobivati, imeti premoženje in z njim razpolagati;

(c)

pridobivati dovoljenja; ter

(d)

začeti pravne postopke.

Člen 6

Svet

1.   Svet je glavni organ Organizacije ITER in je sestavljen iz predstavnikov članic. Vsaka članica imenuje v Svet največ štiri predstavnike.

2.   Depozitar iz člena 29 (v nadaljnjem besedilu „depozitar“) skliče prvo sejo Sveta najpozneje tri mesece po začetku veljavnosti tega sporazuma, če od vseh pogodbenic prejme obvestila iz člena 12(5).

3.   Svet med svojimi člani izvoli predsednika in podpredsednika za dobo enega leta, ki sta lahko največ trikrat ponovno izvoljena za obdobje največ štirih let.

4.   Svet soglasno sprejme svoj poslovnik.

5.   Svet se sestane dvakrat na leto, razen če se ne odloči drugače. Svet se lahko odloči za sklic izredne seje na zahtevo članice ali generalnega direktorja. Seje Sveta potekajo na sedežu, razen če Svet ne odloči drugače.

6.   Svet se lahko odloči za sklic seje na ministrski ravni, če je to potrebno.

7.   Svet je v skladu s tem sporazumom odgovoren za spodbujanje, splošno usmerjanje in nadzor dejavnosti Organizacije ITER pri uresničevanju njenih ciljev. Svet lahko sprejme odločitve in priporočila o kakršnih koli vprašanjih, zadevah ali spornih vprašanjih v skladu s tem sporazumom. Svet zlasti:

(a)

odloča o imenovanju, zamenjavi in podaljšanju mandata generalnega direktorja;

(b)

na predlog generalnega direktorja po potrebi sprejme in spreminja kadrovske predpise ter predpise o upravljanju projektnih virov Organizacije ITER;

(c)

na predlog generalnega direktorja odloča o glavni upravljalni strukturi Organizacije ITER in dopolnitvi osebja;

(d)

imenuje višje uslužbence na predlog generalnega direktorja;

(e)

imenuje člane Odbora za finančno revizijo iz člena 17;

(f)

v skladu s členom 18 odloča o obsegu pristojnosti za izvajanje ocene upravljanja Organizacije ITER in zato imenuje ocenjevalca upravljanja;

(g)

na predlog generalnega direktorja odloča o skupnem proračunu za različne faze projekta ITER in dopustnem obsegu prilagoditve za letne posodobitve iz pododstavka j) ter odobri začetni projektni načrt in okvirni načrt virov ITER iz člena 9;

(h)

odobri spremembe delitve skupnih stroškov;

(i)

s soglasjem zadevnih članic odobri spremembe dodelitve javnih naročil brez spremembe delitve skupnih stroškov;

(j)

odobri letne posodobitve projektnega načrta in okvirnega načrta virov ITER ter v skladu s tem odobri letni program in sprejme letni proračun Organizacije ITER;

(k)

odobri letne računovodske izkaze Organizacije ITER;

(l)

sprejme letna poročila;

(m)

po potrebi sprejme dodatne tehnične dokumente iz člena 3(1)(a);

(n)

ustanovi pomožne organe Sveta, ki so potrebni;

(o)

odobri sklepanje sporazumov ali dogovorov o mednarodnem sodelovanju v skladu s členom 19;

(p)

odloča o pridobitvi, prodaji in hipoteki na zemljo ter drugih pravicah do nepremičnin;

(q)

na predlog generalnega direktorja sprejme pravila o upravljanju intelektualne lastnine in širjenju informacij v skladu s členom 10;

(r)

na predlog generalnega direktorja odobri podrobnosti ustanovitve področnih skupin s soglasjem zadevnih članic v skladu s členom 13. Svet redno proučuje nadaljnji obstoj katere koli od ustanovljenih področnih skupin;

(s)

na predlog generalnega direktorja odobri sporazume ali dogovore, ki urejajo odnose med Organizacijo ITER in članicami ali državami, na ozemlju katerih so sedež in področne skupine Organizacije ITER;

(t)

na predlog generalnega direktorja odobri prizadevanja za spodbujanje sodelovanja med ustreznimi domačimi programi članic za raziskave fuzije ter med takšnimi programi in Organizacijo ITER;

(u)

odloča o pristopu držav ali mednarodnih organizacij k temu sporazumu v skladu s členom 23;

(v)

pogodbenicam priporoči spremembe tega sporazuma v skladu s členom 28;

(w)

odloča o jemanju ali odobritvi posojil, zagotavljanju zavarovanj in jamstev ter dodatnega jamstva in poroštva zanje;

(x)

odloča o predlogu, da pristojni mednarodni organi za nadzor izvoza proučijo vključitev materiala, opreme in tehnologije na svoje kontrolne sezname, ter pripravi politiko, ki podpira miroljubno uporabo in neširjenje v skladu s členom 20;

(y)

odobri odškodninske sporazume iz člena 15, in

(z)

odloča o odreku imunitete v skladu s členom 12(3) ter ima druga pooblastila, ki so potrebna za izpolnjevanje cilja in izvajanje nalog Organizacije ITER v skladu s tem sporazumom.

8.   Svet soglasno odloča o vprašanjih iz pododstavkov (a), (b), (c), (g), (h), (o), (u), (v), (w), (x), (y) in (z) odstavka 7 ter o ponderiranem sistemu glasovanja iz člena 10.

9.   Članice si čim bolj prizadevajo, da o vprašanjih, razen vprašanj iz odstavka 8, dosežejo soglasje. Če soglasja ni mogoče doseči, o vprašanju odloči Svet v skladu s ponderiranim sistemom glasovanja iz odstavka 10. Za odločitve o vprašanjih, ki so povezana s členom 14, je potrebno soglasje gostitelja.

10.   Ustrezno ponderiranje glasov članic izraža njihove prispevke v Organizacijo ITER. Ponderirani sistem glasovanja, ki vključuje razdelitev glasov in pravila o sprejemanju odločitev, je določen v pravilniku Sveta.

Člen 7

Generalni direktor in osebje

1.   Generalni direktor je glavni izvršni direktor in predstavnik Organizacije ITER pri uveljavljanju njene pravne sposobnosti. Generalni direktor ravna v skladu s tem sporazumom in odločitvami Sveta ter je v zvezi z opravljanjem svojih dolžnosti odgovoren Svetu.

2.   Generalnemu direktorju pomaga osebje. Osebje je sestavljeno iz neposrednih zaposlenih pri Organizaciji ITER in osebja, ki ga začasno dodelijo članice.

3.   Generalni direktor je imenovan za dobo petih let. Imenovanje generalnega direktorja se lahko enkrat podaljša za nadaljnje obdobje do petih let.

4.   Generalni direktor sprejme vse ukrepe, ki so potrebni za upravljanje Organizacije ITER, izvrševanje njenih dejavnosti, izvajanje politike in izpolnjevanje njenega cilja. Generalni direktor zlasti:

(a)

pripravi in predloži Svetu:

skupni proračun za različne faze projekta ITER in dopusten obseg prilagoditev;

projektni načrt in okvirni načrt virov ITER ter njune letne posodobitve;

letni proračun v okviru potrjenega skupnega proračuna, vključno z letnimi prispevki, in letne računovodske izkaze;

predloge o imenovanju višjih uslužbencev in glavni upravljalni strukturi Organizacije ITER;

kadrovske predpise;

predpise o upravljanju virov projekta; in

letna poročila;

(b)

imenuje, usmerja in nadzoruje osebje;

(c)

odgovarja za varnost ter sprejme vse organizacijske ukrepe, ki so potrebni za spoštovanje zakonov in predpisov iz člena 14;

(d)

se obveže, da bo, če bo potrebno v sodelovanju z gostiteljico, pridobil dovoljenja in licence, ki so potrebna za gradnjo, delovanje in izkoriščanje naprav ITER;

(e)

spodbuja sodelovanje med ustreznimi domačimi programi članic za raziskave fuzije ter med takšnimi programi in Organizacijo ITER;

(f)

zagotavlja kakovost in primernost sestavnih delov ter sistemov, ki jih Organizacija ITER nabavi za uporabo;

(g)

kadar je potrebno, predloži Svetu dodatne tehnične dokumente iz člena 3(1)(a);

(h)

po predhodni odobritvi Sveta sklene sporazume ali dogovore o mednarodnem sodelovanju v skladu s členom 19 in nadzoruje njihovo izvajanje;

(i)

pripravi vse potrebno za seje Sveta;

(j)

na zahtevo Sveta pomaga pomožnim organom Sveta pri opravljanju njihovih nalog; ter

(k)

spremlja in nadzoruje izvajanje letnih programov v zvezi s časovno razporeditvijo, rezultati in kakovostjo ter potrdi dokončanje nalog.

5.   Generalni direktor se udeleži srečanj Sveta, razen če Svet odloči drugače.

6.   Brez poseganja v člen 14 so odgovornosti generalnega direktorja in osebja v zvezi z Organizacijo ITER izključno mednarodne. Pri opravljanju svojih dolžnosti ne zahtevajo ali sprejemajo navodil od katere koli vlade ali organa, ki ni vključen v Organizacijo ITER. Vsaka članica spoštuje mednarodni značaj odgovornosti generalnega direktorja in osebja ter ne poskuša vplivati na njihovo opravljanje dolžnosti.

7.   Osebje podpira generalnega direktorja pri opravljanju nalog in mu je podrejeno.

8.   Generalni direktor imenuje osebje v skladu s kadrovskimi predpisi.

9.   Vsak član osebja je imenovan za največ pet let.

10.   Osebje Organizacije ITER je sestavljeno iz usposobljenega znanstvenega, tehničnega in upravnega osebja, ki je potrebno za izvajanje dejavnosti Organizacije ITER.

11.   Osebje je imenovano na podlagi usposobljenosti ob upoštevanju primerne razdelitve delovnih mest med članice glede na njihove prispevke.

12.   V skladu s tem sporazumom in ustreznimi predpisi lahko članice začasno dodelijo osebje ter Organizaciji ITER pošljejo gostujoče raziskovalce.

Člen 8

Viri Organizacije ITER

1.   Viri Organizacije ITER vključujejo:

(a)

stvarne prispevke iz dokumenta „Okvirni načrt vrednosti za faze gradnje, delovanja, deaktivacije in razgradnje ITER ter oblika prispevkov pogodbenic“, ki vključujejo: (i) posebne sestavne dele, opremo, materiale ter drugo blago in storitve v skladu s potrjenimi tehničnimi specifikacijami ter (ii) osebje, ki ga začasno dodelijo članice;

(b)

finančne prispevke članic v proračun Organizacije ITER (v nadaljnjem besedilu „prispevki v gotovini“) iz dokumenta „Okvirni načrt vrednosti za faze gradnje, delovanja, deaktivacije in razgradnje ITER ter oblika prispevkov pogodbenic“;

(c)

dodatne vire, ki jih prejme v gotovini ali v naravi v mejah in pod pogoji, ki jih odobri Svet.

2.   Prispevki posameznih članic med trajanjem tega sporazuma so navedeni v dokumentih „Okvirni načrt vrednosti za faze gradnje, delovanja, deaktivacije in razgradnje ITER ter oblika prispevkov pogodbenic“ ter „Delitev stroškov za vse faze projekta ITER“ in se lahko posodobijo na podlagi soglasne odločitve Sveta.

3.   Viri Organizacije ITER se uporabljajo izključno za spodbujanje cilja in izvajanje nalog Organizacije ITER v skladu s členoma 2 in 3.

4.   Vsaka članica zagotovi prispevke Organizaciji ITER prek ustrezne pravne osebe navedene članice, v nadaljnjem besedilu „notranja agencija“, razen če se Svet strinja z drugačno rešitvijo. Odobritev Sveta ni potrebna, če članice zagotovijo prispevke v gotovini neposredno Organizaciji ITER.

Člen 9

Predpisi o upravljanju projektnih virov

1.   Namen predpisov o upravljanju projektnih virov je zagotoviti dobro finančno poslovodenje Organizacije ITER. Ti predpisi med drugim vključujejo glavna pravila o:

(a)

proračunskem letu;

(b)

obračunski enoti in valuti, ki jo uporablja Organizacija ITER za računovodstvo, vrednotenje proračuna in virov;

(c)

predstavitvi in strukturi projektnega načrta ter okvirnega načrta virov ITER;

(d)

postopku priprave in sprejetja letnega proračuna, izvajanju letnega proračuna ter notranjem finančnem nadzoru;

(e)

prispevkih članic;

(f)

dodeljevanju naročil;

(g)

upravljanju prispevkov; in

(h)

upravljanju sklada za razgradnjo.

2.   Generalni direktor vsako leto pripravi in predloži Svetu posodobitev projektnega načrta ter okvirnega načrta virov ITER.

3.   Projektni načrt ITER določa načrt izvajanja vseh nalog Organizacije ITER in zajema čas trajanja tega sporazuma. Projektni načrt:

(a)

vključuje splošni načrt za izpolnjevanje cilja Organizacije ITER, vključno s časovnim razporedom in glavnimi mejniki, ter povzema napredek projekta ITER glede na splošni načrt;

(b)

predstavlja posebne cilje in razporede programa dejavnosti Organizacije ITER za naslednjih pet let ali obdobje gradnje, kar koli bo trajalo dlje; in

(c)

zagotovi ustrezne pripombe, vključno z oceno tveganja za projekt ITER ter opisi ukrepov za preprečevanje ali ublažitev tveganja.

4.   Okvirni načrti virov ITER vključujejo celovito analizo virov, ki so že porabljeni in bodo v prihodnje potrebni za izvajanje projektnega načrta ITER, ter načrtov za zagotavljanje virov.

Člen 10

Informacije in intelektualna lastnina

1.   V skladu s tem sporazumom ter Prilogo o informacijah in intelektualni lastnini Organizacija ITER in članice podpirajo najobsežnejše primerno razširjanje informacij in intelektualne lastnine, ki jo ustvarijo med izvajanjem tega sporazuma. Izvajanje tega člena ter Priloge o informacijah in intelektualni lastnini je enako in nediskriminacijsko za vse članice in Organizacijo ITER.

2.   Pri izvajanju svojih dejavnosti Organizacija ITER zagotovi, da se vsi znanstveni rezultati objavijo ali drugače dajo splošno na voljo po razumnem obdobju, da se omogoči pridobitev ustreznega varstva. Vse avtorske pravice za dela, ki temeljijo na teh rezultatih, so v lasti Organizacije ITER, razen če posebne določbe tega sporazuma in Priloge o informacijah in intelektualni lastnini ne določajo drugače.

3.   Pri sklepanju pogodb za delo, ki ga je treba opraviti v skladu s tem sporazumom, Organizacija ITER in članice v te pogodbe vključijo določbe o kakršni koli intelektualni lastnini, ki je rezultat tega dela. Te določbe obravnavajo med drugim pravice dostopa in tudi razkritja ter uporabe takšne intelektualne lastnine in so v skladu s tem sporazumom ter Prilogo o informacijah in intelektualni lastnini.

4.   Intelektualna lastnina, ustvarjena ali vključena v skladu s tem sporazumom, se obravnava v skladu z določbami Priloge o informacijah in intelektualni lastnini.

Člen 11

Podpora lokaciji

1.   Gostitelj zagotovi ali poskrbi, da se Organizaciji ITER zagotovi podpora lokaciji, potrebna za izvajanje projekta ITER, kot je to povzeto v Prilogi o podpori lokaciji in pod pogoji iz navedene priloge. Gostitelj lahko imenuje subjekt, ki za ta namen deluje v njegovem imenu. Takšno imenovanje ne vpliva na obveznosti gostitelja iz tega člena.

2.   Podrobnosti podpore lokaciji ter postopki sodelovanja med Organizacijo ITER in gostiteljem ali njegovim imenovanim subjektom pri tej podpori so zajeti v Sporazumu o podpori lokaciji, ki ga sklenejo zadevne stranke in ga mora odobriti Svet.

Člen 12

Privilegiji in imunitete

1.   Premoženje in sredstva Organizacije ITER uživajo na ozemlju vsake članice takšne privilegije in imunitete, kot so potrebni za izvajanje njenih nalog.

2.   Generalni direktor in osebje Organizacije ITER ter predstavniki članic v Svetu in pomožnih organih ter njihovi namestniki in strokovnjaki uživajo na ozemlju vsake članice takšne privilegije in imunitete, kot so potrebni za izvajanje njihov nalog v zvezi z Organizacijo ITER.

3.   Imunitete iz odstavkov 1 in 2 se lahko odrečejo, kadar organ, pristojen, da odreče imuniteto, meni, da bi takšna imuniteta ovirala potek postopka in da odrek imunitete ne bi posegal v namene, za katere je bila priznana, in kadar v primeru Organizacije ITER, generalnega direktorja in osebja Svet določi, da odrek ne bi bil v nasprotju z interesi Organizacije ITER in njenih članic.

4.   Privilegiji in imunitete, dodeljeni v skladu s tem sporazumom, ne zmanjšujejo dolžnosti Organizacije ITER, generalnega direktorja ali osebja, da ravnajo v skladu z zakoni in drugimi predpisi iz člena 14, ali vplivajo nanjo.

5.   Vsaka pogodbenica pisno obvesti depozitarja, potem ko sta začela veljati odstavka 1 in 2.

6.   Depozitar obvesti pogodbenice, ko so bila prejeta obvestila vseh pogodbenic v skladu s členom 5.

7.   Sporazum o sedežu skleneta Organizacija ITER in država gostiteljica.

Člen 13

Področne skupine

Vsaka članica gosti področno skupino, ki jo je ustanovila in upravlja Organizacija ITER, kot je to potrebno za izvajanje nalog Organizacije ITER in izpolnitev njenega namena. Sporazum o področni skupini skleneta Organizacija ITER in posamezna članica.

Člen 14

Javno zdravje, varnost, izdajanje dovoljenj in varstvo okolja

Organizacija ITER spoštuje veljavne nacionalne zakone in druge predpise države gostiteljice na področjih javnega zdravja in varnosti ter zdravja in varnosti pri delu, jedrske varnosti, varstva pred sevanjem, izdaje licenc, jedrskih snovi, varstva okolja in varstva pred zlonamernimi dejanji.

Člen 15

Odgovornost

1.   Pogodbeno odgovornost Organizacije ITER urejajo ustrezne pogodbene določbe, sestavljene v skladu z zakonodajo, ki se uporablja za pogodbo.

2.   V primeru nepogodbene odgovornosti Organizacija ITER ustrezno povrne škodo ali zagotovi druga pravna sredstva za škodo, ki jo je povzročila, v takšnem obsegu, kot je določen za Organizacijo ITER glede na pravno odgovornost na podlagi ustrezne zakonodaje, s podrobnostmi odškodninskih sporazumov, ki jih mora odobriti Svet. Ta odstavek se ne razlaga kot odrek imunitete s strani Organizacije ITER.

3.   Vsako plačilo Organizacije ITER kot nadomestilo za odgovornost iz odstavkov 1 in 2 ter vsi s tem povezani stroški in odhodki se štejejo kot „stroški poslovanja“, kot so opredeljeni v predpisih o upravljanju projektnih virov.

4.   Če stroški nadomestila škode iz odstavka 2 presegajo sredstva, ki jih ima Organizacija ITER na voljo v letnem proračunu za delovanje in/ali prek zavarovanja, se članice posvetujejo s Svetom, zato da lahko Organizacija ITER izvede nadomestilo v skladu z odstavkom 2 tako, da zaprosi za povečanje proračuna, ki ga mora odobriti Svet s soglasno odločitvijo v skladu s členom 6(8).

5.   Članstvo v Organizaciji ITER ne povzroči, da so članice odgovorne za dejanja, opustitve dejanj ali obveznosti Organizacije ITER.

6.   Nobena določba tega sporazuma ne zmanjšuje imunitet ali ne sme biti sestavljena kot odrek imunitete, ki jo uživajo članice na ozemlju drugih držav ali na svojem ozemlju.

Člen 16

Razgradnja

1.   Med delovanjem ITER Organizacija ITER ustvari sklad (v nadaljnjem besedilu „sklad“) za zagotovitev razgradnje naprav ITER. Načini ustvarjanja sklada, njegova ocena in posodabljanje, pogoji za spreminjanje in njegov prenos v državo gostiteljico so določeni v predpisih o upravljanju projektnih virov iz člena 9.

2.   Po zadnji stopnji poskusnih delovanj ITER Organizacija ITER v petih letih ali prej, če je dogovorjeno z državo gostiteljico, vzpostavi takšno stanje naprav ITER, kot je dogovorjeno med Organizacijo ITER in državo gostiteljico, in po potrebi posodobljeno, potem Organizacija ITER preda državi gostiteljici sklad in naprave ITER, da jih razgradi.

3.   Potem ko država gostiteljica sprejme sklad skupaj z napravami ITER, Organizacija ITER ni odgovorna za naprave ITER, razen kadar se Organizacija ITER in država gostiteljica dogovorita drugače.

4.   Ustrezne pravice in obveznosti Organizacije ITER in države gostiteljice ter načini njihovega medsebojnega delovanja v zvezi z razgradnjo so določeni v Sporazumu o sedežu iz člena 12, v katerem se Organizacija ITER in država gostiteljica med drugim dogovorita, da:

(a)

po predaji naprav ITER državo gostiteljico še naprej zavezujejo določbe iz člena 20; in

(b)

država gostiteljica redno poroča vsem članicam, ki so prispevale v sklad, o poteku razgradnje ter o napredku in tehnologijah, ki so bile uporabljene ali ustvarjene za razgradnjo.

Člen 17

Finančna revizija

1.   Ustanovi se Odbor za finančno revizijo (v nadaljnjem besedilu „Odbor“) za opravljanje revizije letnih računovodskih izkazov Organizacije ITER v skladu s tem členom in predpisi o upravljanju projektnih virov.

2.   Vsako članico v Odboru predstavlja en član. Člane Odbora imenuje Svet na priporočilo posameznih članic za obdobje treh let. Imenovanje se lahko podaljša enkrat za nadaljnje obdobje treh let. Svet med člani imenuje predsednika Odbora za obdobje dveh let.

3.   Člani Odbora so neodvisni in ne zahtevajo ali sprejemajo navodil nobene članice ali druge osebe ter poročajo le Svetu.

4.   Cilji revizije so:

(a)

ugotoviti, ali so vsi prihodki/odhodki bili prejeti/so nastali zakonito in pravilno ter bili upoštevani;

(b)

ugotoviti, ali je bilo finančno poslovodenje dobro;

(c)

zagotoviti izjavo o zanesljivosti letnih poslovnih knjig ter zakonitosti in pravilnosti poslovnih dogodkov;

(d)

ugotoviti, ali so odhodki v skladu s proračunom; in

(e)

proučiti vse zadeve, ki lahko imajo finančne posledice za Organizacijo ITER.

5.   Revizija temelji na priznanih mednarodnih načelih in računovodskih standardih.

Člen 18

Ocena vodenja

1.   Svet vsaki dve leti imenuje ocenjevalca vodenja, ki oceni vodenje dejavnosti Organizacije ITER. Obseg ocene določi Svet.

2.   Izvedbo takšnih ocen lahko zahteva tudi generalni direktor po posvetovanju s Svetom.

3.   Ocenjevalec vodenja je neodvisen in ne zahteva ali sprejema navodil nobene članice ali osebe ter poroča le Svetu.

4.   Cilj ocene je ugotoviti, ali je bilo vodenje Organizacije ITER dobro, zlasti v zvezi z učinkovitostjo in uspešnostjo vodenja glede na število osebja.

5.   Ocena temelji na dokumentih Organizacije ITER. Ocenjevalcu vodenja se zagotovi popoln dostop do osebja, knjig in dokumentov, za katere meni, da ustrezajo temu namenu.

6.   Organizacija ITER zagotovi, da ocenjevalec vodenja upošteva njene zahteve v zvezi z obravnavo občutljivih in/ali zaupnih poslovnih informacij, zlasti njenih politik v zvezi z intelektualno lastnino, miroljubno uporabo in neširjenjem.

Člen 19

Mednarodno sodelovanje

V skladu s tem sporazumom in na podlagi soglasne odločitve Sveta lahko Organizacija ITER, v podporo svojemu cilju, sodeluje z drugimi mednarodnimi organizacijami in ustanovami, nepogodbenicami ter z organizacijami in ustanovami nepogodbenic ter v zvezi s tem sklene z njimi sporazume ali dogovore. Podrobne ureditve takšnega sodelovanja za vsak posamezen primer določi Svet.

Člen 20

Miroljubna uporaba in neširjenje

1.   Organizacija ITER in članice uporabljajo kakršen koli material, opremo ali tehnologijo, ustvarjeno ali prejeto v skladu s tem sporazumom, le za miroljubne namene. Nobena določba v tem odstavku se ne razlaga, kakor da vpliva na pravice članic do uporabe materiala, opreme ali tehnologije, ki so jo pridobile ali razvile neodvisno od tega sporazuma za svoje namene.

2.   Material, oprema ali tehnologija, ki so jo Organizacija ITER in članice prejele ali ustvarile v skladu s tem sporazumom, se ne prenese nobeni tretji stranki za uporabo pri izdelavi ali kakršnem koli drugem načinu pridobivanja jedrskega orožja ali drugih jedrskih eksplozivnih naprav ali za kakršen koli nemiroljuben namen.

3.   Organizacija ITER in članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe za učinkovito in pregledno izvajanje tega člena. V ta namen se Svet poveže z ustreznimi mednarodnimi forumi in oblikuje politiko, ki podpira miroljubno uporabo in neširjenje.

4.   Zato da se podpre uspeh projekta ITER in politika neširjenja, se pogodbenice dogovorijo, da se bodo posvetovale o vsaki zadevi, povezani z izvajanjem tega člena.

5.   Nobena določba tega sporazuma od članic ne zahteva, da prenesejo material, opremo ali tehnologijo v nasprotju z nacionalnim nadzorom izvoza ali s tem povezanimi zakoni in drugimi predpisi.

6.   Nobena določba tega sporazuma ne vpliva na pravice in obveznosti pogodbenic, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov v zvezi z neširjenjem jedrskega orožja ali drugih jedrskih eksplozivnih naprav.

Člen 21

Uporaba v zvezi z Euratomom

V skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo se ta sporazum uporablja na ozemljih, ki jih zajema navedena pogodba. V skladu z navedeno pogodbo in drugimi ustreznimi sporazumi se uporablja tudi za Republiko Bolgarijo, Romunijo ter Švicarsko konfederacijo, ki sodelujejo v programu Euratoma za fuzijo kot polno pridružene tretje države.

Člen 22

Začetek veljavnosti

1.   Pogodbenice morajo ratificirati, sprejeti ali odobriti ta sporazum v skladu s postopki posamezne podpisnice.

2.   Ta sporazum začne veljati trideset dni po datumu, ko se deponirajo listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi tega sporazuma s strani Ljudske republike Kitajske, Euratoma, Republike Indije, Japonske, Republike Koreje, Ruske federacije in Združenih držav Amerike.

3.   Če ta sporazum ne začne veljati v enem letu od podpisa, depozitar skliče srečanje podpisnic, na katerem se odločijo o nadaljnjem ukrepanju za hitrejši začetek veljavnosti Sporazuma.

Člen 23

Pristop

1.   Po začetku veljavnosti tega sporazuma lahko vsaka država ali mednarodna organizacija pristopi k temu sporazumu in postane njegova pogodbenica po soglasni odločitvi Sveta.

2.   Vsaka država ali mednarodna organizacija, ki želi pristopiti k temu sporazumu, uradno obvesti generalnega direktorja, ki obvesti članice o tej prošnji vsaj šest mesecev prej, preden se prošnja predloži Svetu, da o njej odloči.

3.   Svet določi pogoje pristopa vsake države ali mednarodne organizacije.

4.   Pristop države ali mednarodne organizacije k temu sporazumu začne veljati 30 dni potem, ko je depozitar prejel listino o pristopu in obvestilo iz člena 12(5).

Člen 24

Trajanje in prenehanje

1.   Ta sporazum se sklene za začetno obdobje 35 let. Zadnjih pet let tega obdobja ali manj, če je tako dogovorjeno z državo gostiteljico, je namenjenih deaktivaciji naprav ITER.

2.   Svet vsaj osem let pred potekom tega sporazuma ustanovi poseben odbor, ki mu predseduje generalni direktor in ki svetuje, ali je treba trajanje tega sporazuma podaljšati glede na napredek projekta ITER. Posebni odbor oceni tehnično in znanstveno stanje naprav ITER in razloge za možno podaljšanje tega sporazuma ter, preden priporoči podaljšanje tega sporazuma, finančne vidike v smislu potrebnega proračuna in vpliva na stroške deaktivacije in razgradnje. Posebni odbor predloži svoje poročilu Svetu v enem letu po ustanovitvi.

3.   Na podlagi poročila Svet vsaj šest let pred potekom soglasno odloči, ali se bo trajanje tega sporazuma podaljšalo.

4.   Svet lahko podaljša trajanje tega sporazuma za skupno največ deset let, trajanja pa ne sme podaljšati, če bi to spremenilo naravo dejavnosti Organizacije ITER ali okvir finančnih prispevkov članic.

5.   Vsaj šest let pred potekom tega sporazuma Svet potrdi predvideni datum poteka tega sporazuma in določi postopek faze deaktivacije ter prenehanja delovanja Organizacije ITER.

6.   Ta sporazum lahko preneha veljati z dogovorom vseh pogodbenic, ki omogoča potreben čas za deaktivacijo in zagotavlja potrebna sredstva za razgradnjo.

Člen 25

Reševanje sporov

1.   Vsa vprašanja med pogodbenicami ali med eno ali več pogodbenicami in Organizacijo ITER, ki izhajajo iz tega sporazuma ali so z njim povezana, se rešujejo s posvetovanjem, poravnavo ali drugimi dogovorjenimi postopki, kot je arbitraža. Zadevne stranke se sestanejo in razpravljajo o naravi takšnega vprašanja, da bi vprašanje hitro rešile.

2.   Če zadevne stranke ne morejo rešiti spora po posvetovanju, lahko katera koli stranka zahteva, da predsednik Sveta (ali če je bil izvoljen predsednik iz članice, ki je stranka v sporu, član Sveta, ki predstavlja članico, ki ni stranka v sporu) na sestanku nastopi v vlogi posrednika in poskusi rešiti spor. Takšen sestanek se skliče v tridesetih dneh po zahtevi stranke za posredovanje in zaključi v šestih dneh, posrednik pa takoj po zaključku predloži poročilo, ki ga pripravi po posvetovanju s članicami, ki niso stranke v sporu, in vključuje priporočilo za rešitev spora.

3.   Če zadevne stranke ne morejo rešiti spora s posvetovanji ali posredovanjem, se lahko dogovorijo, da bodo spor predložile v dogovorjeni obliki rešitve spora v skladu s postopkom, o katerem se dogovorijo.

Člen 26

Odpoved

1.   Vsaka pogodbenica razen države gostiteljice lahko obvesti depozitarja o svoji nameri o odpovedi tega sporazuma, potem ko je veljal deset let.

2.   Odpoved ne vpliva na prispevek pogodbenice, ki odpoveduje sporazum, k stroškom gradnje naprav ITER. Če ga pogodbenica odpove v obdobju delovanja ITER, tudi prispeva svoj dogovorjeni delež k stroškom razgradnje naprav ITER.

3.   Odpoved ne vpliva na nobeno trajno pravico, obveznost ali pravni položaj pogodbenice, ki je nastal z izvajanjem tega sporazuma pred odpovedjo.

4.   Odpoved začne veljati ob koncu proračunskega leta po letu, v katerem je bilo predloženo obvestilo iz odstavka 1.

5.   Podrobnosti odpovedi dokumentira Organizacija ITER po posvetovanju s pogodbenico, ki odpoveduje ta sporazum.

Člen 27

Priloge

Priloga o informacijah in intelektualni lastnini ter Priloga o podpori lokaciji sta sestavna dela tega sporazuma.

Člen 28

Spremembe

1.   Vsaka pogodbenica lahko predlaga spremembo tega sporazuma.

2.   Predlagane spremembe prouči Svet in jih priporoči pogodbenicam, da jih soglasno sprejmejo.

3.   Spremembe je treba ratificirati, sprejeti ali odobriti v skladu s postopkom vsake pogodbenice in začnejo veljati trideset dni po datumu, ko se deponirajo listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi s strani vseh pogodbenic.

Člen 29

Depozitar

1.   Depozitar tega sporazuma je generalni direktor IAEA.

2.   Izvirnik tega sporazuma se deponira pri depozitarju, ki overjene izvode Sporazuma pošlje podpisnicam in generalnemu sekretarju Združenih narodov, ki Sporazum registrirajo ter objavijo v skladu s členom 102 Ustanovne listine Združenih narodov.

3.   Depozitar obvesti vse podpisnice in pristopne države ter mednarodne organizacije o:

(a)

datumu deponiranja posamezne listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu;

(b)

datumu deponiranja posameznega obvestila, prejetega v skladu s členom 12(5);

(c)

datumu začetka veljavnosti tega sporazuma in sprememb, kot je določeno v členu 28;

(d)

vsakem obvestilu pogodbenice o njeni nameri, da odstopi od tega sporazuma; in

(e)

prenehanju tega sporazuma.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani, ki so bili v ta namen ustrezno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

V Parizu, 21. novembra 2006, v enem izvirniku v angleškem jeziku.

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Za Vlado Republike Indije

Za Vlado Japonske

Za Vlado Republike Koreje

Za Vlado Ruske federacije

Za Vlado Združenih držav Amerike

PRILOGA I

Priloge o informacijah in intelektualni lastnini

Člen 1

Vsebina in opredelitve pojmov

1.1

Ta priloga zajema razširjanje, izmenjavo, uporabo in varovanje informacij ter intelektualne lastnine v zvezi z vsebino, ki jo je mogoče varovati, pri izvajanju tega sporazuma. Če ni drugače določeno, imajo izrazi, uporabljeni v tej prilogi, enak pomen kot v tem sporazumu.

1.2

Informacije pomenijo objavljene podatke, risbe, načrte, izračune, poročila in druge dokumente, dokumentirane podatke ali metode raziskav in razvoja ter opise izumov in odkritij, ki jih je treba varovati ali ne in ki jih ne zajema izraz intelektualna lastnina, kot je opredeljen v odstavku 1.3 spodaj.

1.3

Intelektualna lastnina ima pomen, opredeljen v členu 2 Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, podpisane v Stockholmu 14. julija 1967. Za namene te priloge lahko intelektualna lastnina vključuje zaupne informacije, kot so znanje in izkušnje ali poslovne skrivnosti, če niso objavljene in so v pisni ali drugače dokumentirani obliki ter

(a)

jih njihov lastnik ni razkril,

(b)

javnosti niso na splošno znane ali na voljo iz drugih virov in/ali niso splošno na voljo javnosti v tiskanih publikacijah in/ali drugih dokumentih, ki jih je mogoče brati,

(c)

jih lastnik ni dal na voljo drugim pogodbenicam, ne da bi jih zavezal k njihovi zaupnosti in

(d)

niso na voljo prejemni pogodbenici, ki ni zavezana k njihovi zaupnosti.

1.4

Obstoječa intelektualna lastnina pomeni intelektualno lastnino, ki je bila ali je pridobljena, razvita ali proizvedena pred začetkom veljavnosti tega sporazuma ali zunaj področja uporabe tega sporazuma.

1.5

Ustvarjena intelektualna lastnina pomeni intelektualno lastnino, ki jo je ustvarila ali pridobila s polnim lastništvom članica, ki deluje prek notranje agencije ali subjekta, ali Organizacija ITER ali članica in Organizacija ITER skupaj v skladu s tem sporazumom in med izvajanjem tega sporazuma.

1.6

Izboljšave pomenijo vse tehnološke napredke na področju obstoječe intelektualne lastnine, vključno z deli, ki izhajajo iz nje.

1.7

Subjekt ali subjekti pomenijo vsak subjekt, s katerim je notranja agencija ali Organizacija ITER sklenila pogodbo za dobavo blaga ali storitev za namene tega sporazuma.

Člen 2

Splošne določbe

2.1.

Ob upoštevanju določb te priloge članice podpirajo najobsežnejše možno razširjanje ustvarjene intelektualne lastnine.

2.2.

Vsaka članica zagotovi, da lahko druge članice in Organizacija ITER pridobijo pravice do intelektualne lastnine, ki jim pripadajo v skladu s to prilogo. Pogodbe, sklenjene z vsako članico ali Organizacijo ITER in vsakim subjektom, so v skladu z določbami te priloge. Zlasti morajo vse članice in Organizacija ITER ravnati v skladu z ustreznimi postopki javnih naročil, da se zagotovi skladnost s to prilogo.

Organizacija ITER ustrezno in pravočasno določi obstoječo intelektualno lastnino pogodbenih subjektov, zato da Organizacija ITER in članice dobijo dostop do te obstoječe intelektualne lastnine v skladu s to prilogo.

Vsaka članica ustrezno in pravočasno določi obstoječo intelektualno lastnino pogodbenih subjektov, zato da Organizacija ITER in članice dobijo dostop do te obstoječe intelektualne lastnine v skladu s to prilogo.

Vsaka članica in Organizacija ITER zagotovijo dostop Organizaciji ITER in drugim članicam do izumov in druge intelektualne lastnine, ustvarjenih ali vključenih v okviru izvajanja pogodb, če so pravice izumiteljev spoštovane, v skladu s to prilogo.

2.3

Ta priloga ne spreminja ali posega v dodeljevanje pravic med članicami in njenimi državljani. Ali ima pravice v zvezi z intelektualno lastnino članica ali njeni državljani, določijo članice same v skladu s svojimi veljavnimi zakoni in predpisi.

2.4

Če članica ustvari ali pridobi polno lastništvo nad intelektualno lastnino med izvajanjem tega sporazuma, članica pravočasno obvesti vse druge članice in Organizacijo ITER ter zagotovi podrobnosti o tej intelektualni lastnini.

Člen 3

Razširjanje informacij in znanstvenih publikacij, ki so ali niso varovane z avtorskimi pravicami

Vsaka članica ima pravico prevajati, kopirati in javno razširjati informacije, ki izhajajo neposredno iz izvajanja tega sporazuma, če ne bodo uporabljene za komercialne namene. Na vseh izvodih del, varovanih z avtorskimi pravicami, namenjenih javni distribuciji in pripravljenih na podlagi te določbe, morajo biti navedena imena avtorja oziroma avtorjev dela, razen če avtor ali avtorji izrecno zahtevajo, da niso navedeni.

Člen 4

Intelektualna lastnina, ki jo ustvari ali vključi članica, notranja agencija ali subjekt

4.1

Ustvarjena intelektualna lastnina:

4.1.1

Če je vsebino, ki jo je mogoče varovati, ustvarila članica, notranja agencija ali subjekt med izvajanjem tega sporazuma, ima članica, notranja agencija ali subjekt pravico, da si pridobi vse pravice, naziv in interes v vseh državah v zvezi z intelektualno lastnino v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi.

4.1.2

Vsaka članica, ki deluje prek notranje agencije ali subjekta, ki je ustvarila intelektualno lastnino med izvajanjem tega sporazuma, odobri na enaki in nediskriminacijski podlagi drugim članicam in Organizaciji ITER nepreklicno, neizključno, brezplačno licenco za takšno ustvarjeno intelektualno lastnino, pri čemer imata Organizacija ITER in druga članica pravico izdati podlicenco na svojem ozemlju, za namene javno sponzoriranih programov za raziskave in razvoj fuzije.

4.1.3

Vsaka članica, ki deluje prek notranje agencije ali subjekta, ki je ustvarila intelektualno lastnino med izvajanjem tega sporazuma, da na voljo na enaki in nediskriminacijski podlagi neizključno licenco za takšno ustvarjeno intelektualno lastnino drugim članicam za komercialno uporabo fuzije, s pravico do izdaje podlicence za takšno uporabo domačim tretjim strankam iz članice na ozemlju te članice pod pogoji, ki niso manj ugodni od pogojev, pod katerimi takšna članica izda licenco za takšno ustvarjeno intelektualno lastnino tretjim strankam na ozemlju takšne članice ali zunaj njenega ozemlja. Dokler so takšni pogoji ponujeni, se takšne licence ne sme zavrniti. Zgornjo licenco je mogoče razveljaviti le v primeru, v katerem pridobitelj licence ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti.

4.1.4

Vsako članico, ki deluje prek notranje agencije ali subjekta, ki je ustvarila intelektualno lastnino v skladu s tem sporazumom, se spodbudi k sklenitvi poslovnih dogovorov z drugimi članicami, notranjimi agencijami, subjekti in tretjimi strankami, da se omogoči uporaba ustvarjene intelektualne lastnine na področjih, ki niso področje fuzije.

4.1.5

Članice in njihove notranje agencije ali subjekti, ki so izdale licenco ali podlicenco za ustvarjeno ali obstoječo intelektualno lastnino v skladu s to prilogo, bodo vodili evidenco vseh teh licenc, ki bo na voljo drugim članicam, na primer prek Organizacije ITER.

4.2

Obstoječa intelektualna lastnina:

4.2.1

Obstoječa intelektualna lastnina ostaja v lasti pogodbenice, ki je lastnica te intelektualne lastnine.

4.2.2

Vsaka članica, ki deluje prek notranje agencije ali subjekta, ki je vključila obstoječo intelektualno lastnino, razen zaupnih informacij, kot so znanje in izkušnje ter poslovne skrivnosti, v predmete, dobavljene Organizaciji ITER, katere obstoječa intelektualna lastnina je potrebna za:

izdelavo, delovanje, uporabo ali vključitev tehnologije za raziskave in razvoj v zvezi z napravami ITER,

vzdrževanje ali popravljanje dobavljenega predmeta ali,

če Svet odloči, da je potrebno, pred vsakim javnim naročilom,

odobri na enaki in nediskriminacijski podlagi drugim članicam in Organizaciji ITER nepreklicno, neizključno, brezplačno licenco za takšno obstoječo intelektualno lastnino, pri čemer imata Organizacija ITER in druga članica pravico izdati podlicenco svojim raziskovalnim in visokošolskim ustanovam na svojem ozemlju za namene javno sponzoriranih programov za raziskave in razvoj fuzije.

4.2.3

(a)

Vsaka članica, ki deluje prek notranje agencije ali subjekta, ki je vključila obstoječe zaupne informacije v predmete, dobavljene Organizaciji ITER, katere obstoječe zaupne informacije so potrebne za:

izdelavo, delovanje, uporabo ali vključitev tehnologije za raziskave in razvoj v zvezi z napravami ITER,

vzdrževanje ali popravljanje predmeta,

če Svet odloči, da je potrebno, pred vsakim javnim naročilom, ali

za varnost, zaradi zagotovitve in nadzora kakovosti, kot to zahtevajo regulativni organi,

zagotovi, da ima Organizacija ITER na voljo nepreklicno, neizključno in brezplačno licenco za uporabo takšnih obstoječih zaupnih informacij, vključno s priročniki ali materialom za usposabljanje za gradnjo, delovanje, vzdrževanje in popravljanje naprav ITER.

(b)

Ko so zaupne informacije dane na voljo Organizaciji ITER, mora biti to jasno označeno in posredovano v skladu z dogovorom o zaupnosti. Prejemnik takšne informacije uporablja le za namene iz točke 4.2.3(a) in ohrani njihovo zaupnost v obsegu, kot je določen v navedenem dogovoru. Nadomestilo za škodo, ki je posledica zlorabe takšnih obstoječih zaupnih informacij s strani Organizacije ITER, plača Organizacija ITER.

4.2.4

Vsaka članica, ki deluje prek notranje agencije ali subjekta, ki je vključila obstoječe zaupne informacije, kot so znanje in izkušnje ali poslovne skrivnosti, v predmete, dobavljene Organizaciji ITER, katere obstoječe zaupne informacije so potrebne za:

izdelavo, delovanje, uporabo ali vključitev tehnologije za raziskave in razvoj v zvezi z napravami ITER,

vzdrževanje ali popravljanje dobavljenega predmeta ali,

če Svet odloči, da je potrebno, pred vsakim javnim naročilom,

si čim bolj prizadeva za odobritev komercialne licence za takšne obstoječe zaupne informacije ali dobavo enakih predmetov, ki vključujejo obstoječe zaupne informacije, prejemnim pogodbenicam z uporabo zasebnih pogodb z denarnim nadomestilom za javno sponzorirane programe za raziskave in razvoj fuzije članice pod pogoji, ki niso manj ugodni od pogojev, pod katerimi takšna članica izda dovoljenje za takšne obstoječe zaupne informacije ali dobavo enakih predmetov tretjim strankam na ozemlju članice ali zunaj njenega ozemlja. Dokler so takšni pogoji ponujeni, se takšne licence ali dobave predmetov ne sme zavrniti. Licenco, če je odobrena, je mogoče razveljaviti le v primeru, v katerem pridobitelj licence ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti.

4.2.5

Vsaka članica, ki deluje prek notranje agencije ali subjekta, ki je vključila obstoječo intelektualno lastnino, vključno z obstoječimi zaupnimi informacijami, med izvajanjem tega sporazuma, si čimbolj prizadeva za zagotovitev, da je element, ki vključuje obstoječo intelektualno lastnino, na voljo pod sprejemljivimi pogoji, ali si čim bolj prizadeva za odobritev na enaki in nediskriminacijski podlagi neizključne licence drugim članicam za komercialno uporabo fuzije, s pravico do izdaje podlicence za takšno uporabo domačim tretjim strankam iz članice na ozemlju te članice pod pogoji, ki niso manj ugodni od pogojev, pod katerimi takšna članica izda licenco za takšno obstoječo intelektualno lastnino tretjim strankam na ozemlju takšne članice ali zunaj njenega ozemlja. Dokler so takšni pogoji ponujeni, se takšne licence ne sme zavrniti. Zgornjo licenco je mogoče razveljaviti le v primeru, kadar pridobitelj licence ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti.

4.2.6

Vsako članico, ki deluje prek notranje agencije ali subjekta, se spodbudi, da za komercialne namene, ki niso določeni v členu 4.2.5, da na voljo drugim članicam vso obstoječo intelektualno lastnino, vključeno v predmete, dobavljene Organizaciji ITER, katere obstoječa intelektualna lastnina je bila potrebna za:

izdelavo, delovanje, uporabo ali vključitev tehnologije za raziskave in razvoj v zvezi z napravami ITER,

vzdrževanje ali popravljanje dobavljenega predmeta ali,

če Svet odloči, da je potrebno, pred vsakim javnim naročilom.

Licenca za takšno obstoječo intelektualno lastnino, če jo izdajo lastniki članicam, se izda na enaki in nediskriminacijski podlagi.

4.3

Izdaja licence tretjim strankam iz nečlanic:

Za vsako licenco za ustvarjeno intelektualno lastnino, ki jo članice odobrijo tretjim strankam iz nečlanic, veljajo pravila o izdaji licenc tretjim strankam, ki jih je določil Svet. Takšna pravila se določijo s soglasno odločitvijo Sveta.

Člen 5

Intelektualna lastnina, ki jo je ustvarila ali vključila Organizacija ITER

5.1

Ustvarjena intelektualna lastnina:

5.1.1

Če je intelektualno lastnino ustvarila Organizacija ITER med izvajanjem tega sporazuma, je lastnica te lastnine Organizacija ITER. Organizacija ITER razvije ustrezne postopke za evidentiranje, poročanje in varstvo intelektualne lastnine.

5.1.2

Za takšno intelektualno lastnino Organizacija ITER izda licenco članicam na enaki, nediskriminacijski, nepreklicni, neizključni in brezplačni podlagi, pri čemer imajo članice pravico do izdaje podlicence na svojem ozemlju za namene raziskav in razvoja fuzije.

5.1.3

Članicam se na enaki, nediskriminacijski in neizključni podlagi za ustvarjeno intelektualno lastnino, ki jo je razvila ali pridobila Organizacija ITER med izvajanjem tega sporazuma, izda licenca za komercialno uporabo, s pravico do izdaje podlicence za takšno uporabo domačim tretjim strankam iz članice na ozemlju te članice pod pogoji, ki niso manj ugodni od pogojev, pod katerimi Organizacija ITER izda licenco za takšno ustvarjeno intelektualno lastnino tretjim strankam. Dokler so takšni pogoji ponujeni, se takšne licence ne sme zavrniti. Zgornjo licenco je mogoče razveljaviti le v primeru, v katerem pridobitelj licence ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti.

5.2

Obstoječa intelektualna lastnina:

5.2.1

Če ima ustrezne pravice, ko Organizacija ITER vključi obstoječo intelektualno lastnino, ki je potrebna za:

izdelavo, delovanje, uporabo ali vključitev tehnologije za raziskave in razvoj v zvezi z napravami ITER,

ustvarjanje izboljšav in del, ki izhajajo iz nje,

popravljanje in vzdrževanje naprav ITER ali,

če Svet odloči, da je potrebno, pred vsakim javnim naročilom,

organizacija ITER pripravi vse potrebno, da za obstoječo intelektualno lastnino izda na enaki in nediskriminacijski podlagi nepreklicno, neizključno in brezplačno podlicenco članicam, pri čemer imajo članice pravico do izdaje podlicence na svojem ozemlju za namene raziskav in razvoja fuzije. Organizacija ITER si čim bolj prizadeva za pridobitev ustreznih pravic.

5.2.2

Pri obstoječi intelektualni lastnini, vključno z obstoječimi zaupnimi informacijami, ki jih je vključila Organizacija ITER med izvajanjem tega sporazuma, si Organizacija ITER čim bolj prizadeva, da članicam na enaki in nediskriminacijski podlagi da na voljo neizključno licenco za komercialno uporabo fuzije, s pravico do izdaje podlicence za takšno uporabo domačim tretjim strankam iz članice na ozemlju te članice pod pogoji, ki niso manj ugodni od pogojev, pod katerimi Organizacija ITER izda licenco za takšno ustvarjeno intelektualno lastnino tretjim strankam. Dokler so takšni pogoji ponujeni, se takšne licence ne sme zavrniti. Zgornjo licenco je mogoče razveljaviti le v primeru, v katerem pridobitelj licence ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti.

5.2.3

Organizacija ITER si čim bolj prizadeva, da za namene, ki niso določeni v členu 5.2.2, da članicam na voljo vso obstoječo intelektualno lastnino, vključno z obstoječimi zaupnimi informacijami. Licenca za takšno obstoječo intelektualno lastnino, če jo izda Organizacija ITER članicam, se izda na enaki in nediskriminacijski podlagi.

5.3

Izdaja licence tretjim strankam iz nečlanic:

Za vsako licenco, ki jo odobri Organizacija ITER tretjim strankam iz nečlanice, veljajo pravila o izdaji licenc tretjim strankam, ki jih je določil Svet. Takšna pravila se določijo s soglasno odločitvijo Sveta.

Člen 6

Intelektualna lastnina, ki jo ustvari osebje Organizacije ITER in drugi raziskovalci

6.1

Intelektualna lastnina, ki jo ustvari neposredno zaposleno in začasno premeščeno osebje Organizacije ITER, je v lasti Organizacije ITER in se obravnava v ustreznih pogodbah o zaposlitvi ali predpisih v skladu z določbami iz tega sporazuma.

6.2

Intelektualna lastnina, ki jo ustvarijo gostujoči raziskovalci, ki sodelujejo v dejavnostih Organizacije ITER prek dogovora z Organizacijo ITER za opravljanje posebnih dejavnosti in ki so neposredno vključeni v splošne programe izkoriščanja Organizacije ITER, je v lasti Organizacije ITER, razen če se je Svet dogovoril drugače.

6.3

Za intelektualno lastnino, ki jo ustvarijo gostujoči raziskovalci, ki niso vključeni v splošne programe izkoriščanja Organizacije ITER, velja dogovor z Organizacijo ITER v skladu s pogoji, ki jih določi Svet.

Člen 7

Varstvo intelektualne lastnine

7.1

Ko si članica pridobi varovanje ustvarjene intelektualne lastnine, ki jo je razvila ali pridobila, ali zaprosi zanj, članica o tem varovanju pravočasno obvesti vse druge članice in Organizacijo ITER ter jim zagotovi podrobnosti o njem. Če se članica odloči, da svoje pravice do varovanja ustvarjene intelektualne lastnine ne bo uveljavila v nobeni državi ali regiji, o svoji odločitvi pravočasno obvesti Organizacijo ITER, ki lahko nato zaprosi za pridobitev takšnega varovanja neposredno ali prek članic.

7.2

Za ustvarjeno intelektualno lastnino, ki jo je razvila ali pridobila Organizacija ITER, Svet sprejme, takoj ko je to izvedljivo, primerne postopke za poročanje, varovanje in evidentiranje takšne intelektualne lastnine, na primer z izdelavo zbirke podatkov, do katere lahko dostopajo članice.

7.3

V primeru skupnega ustvarjanja imajo sodelujoče članice in/ali Organizacija ITER pravico, da si prizadevajo za pridobitev solastništva nad intelektualno lastnino v kateri koli državi, ki jo izberejo.

7.4

Intelektualna lastnina je v solasti, če sta jo ustvarili dve ali več članic ali ena ali več članic skupaj z Organizacijo ITER in če elementov takšne intelektualne lastnine ni mogoče ločiti za namene zaprošanja za, pridobitve in/ali ohranjanja v veljavi varovanja ustrezne pravice intelektualne lastnine. V takem primeru skupni avtorji sprejmejo medsebojni dogovor o solastništvu v zvezi z dodelitvijo in pogoji uveljavljanja lastništva zadevne intelektualne lastnine.

Člen 8

Razgradnja

8.1

Za fazo razgradnje po prenosu naprav državi gostiteljici gostiteljica drugim članicam zagotovi vse ustrezne informacije, ki so objavljene ali ne in ustvarjene ali uporabljene med razgradnjo naprav ITER.

8.2

Ta priloga ne vpliva na intelektualno lastnino, ki jo ustvari država gostiteljica med fazo razgradnje.

Člen 9

Prenehanje in umik

9.1

Svet, če je potrebno, obravnava vsako vprašanje v zvezi s prenehanjem tega sporazuma ali umikom pogodbenice, če je povezano z intelektualno lastnino, ki ga ta sporazum ne obravnava v celoti.

9.2

Pravice intelektualne lastnine in obveznosti članic in Organizacije ITER, dodeljene in naložene z določbami te priloge, zlasti vse odobrene licence, obstajajo še naprej po prenehanju tega sporazuma ali po umiku pogodbenice.

Člen 10

Licenčnine

Licenčnine, prejete pri izdaji licence za intelektualno lastnino s strani Organizacije ITER, so vir Organizacije ITER.

Člen 11

Reševanje sporov

Vsak spor, ki izhaja iz te priloge ali v zvezi z njo, se rešuje v skladu s členom 25 tega sporazuma.

Člen 12

Nagrade izumiteljem

Svet določi primerne pogoje za nagrajevanje osebja, ki ustvarja intelektualno lastnino.

Člen 13

Odgovornost

Pri pogajanju o licenčnih dogovorih Organizacija ITER in članice, kot je primerno, vključijo ustrezne določbe, ki urejajo njihovo odgovornost, pravice in obveznosti, ki izhajajo iz izvajanja teh licenčnih dogovorov.

PRILOGA II

Priloge o podpori lokaciji

Člen 1

Sporazum o podpori lokaciji

1.   Gostitelj zagotovi ali poskrbi, da se Organizaciji ITER zagotovijo zemljišče, objekti, stavbe, blago in storitve za podporo lokaciji, kot je povzeto v tej prilogi. Gostitelj lahko imenuje subjekt, ki za ta namen deluje v njegovem imenu.

2.   Podrobnosti takšne podpore ter postopki sodelovanja med Organizacijo ITER in gostiteljem ali njegovim imenovanim subjektom (v nadaljnjem besedilu „gostitelj“) so zajeti v sporazumu (v nadaljnjem besedilu „Sporazum o podpori lokaciji“), ki ga sklenejo navedene strani.

Člen 2

Trajanje Sporazuma

Gostitelj zagotovi Organizaciji ITER podporo lokaciji v celotnem obdobju od ustanovitve Organizacije ITER do poteka ali prenehanja Sporazuma.

Člen 3

Odbor za zvezo

Organizacija ITER in gostitelj ustanovita odbor za zvezo, da omogočita učinkovito zagotavljanje podpore iz te priloge v skladu s pogoji iz Sporazuma o podpori lokaciji.

Člen 4

Zemljišča, stavbe, objekti in dostop

Gostitelj na lastne stroške zagotovi lokacijo ITER v skladu s pogoji iz lokacijskih zahtev in predpostavk lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu „Referenčni pogoji“), ki jih je leta 2000 sprejel Svet, ustanovljen v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo, Vlado Japonske, Vlado Ruske federacije in Vlado Združenih držav Amerike o sodelovanju pri dejavnostih tehničnega projektiranja mednarodnega termonuklearnega poskusnega reaktorja (v nadaljnjem besedilu „ITER EDA“), ter druge spodaj določene posebne objekte in storitve:

(a)

zemljišče, ki mora biti brezplačno na voljo Organizaciji ITER in omogoča gradnjo, uporabo ter možno razširitev vseh stavb in pomožnih storitev ITER iz končnega poročila ITER EDA;

(b)

glavne storitve, ki jih je treba dovesti do meje lokacije: voda, elektrika, kanalizacija, alarmni sistemi;

(c)

ceste, poti in mostovi, vključno s prenovitvami ceste med Port Autonome de Marseille in lokacijo ITER, če je to potrebno, da se zagotovi dostop do meje lokacije za opremo največje velikosti in mase, ki jo je treba dostaviti za projekt ITER, ter osebje in obiskovalce;

(d)

prevozne storitve iz Port Autonome de Marseille ali, v primeru letalskega prevoza, z letališča Marignane na lokacijo ITER za sestavne dele, ki jih prispevajo pogodbenice;

(e)

začasna nastanitev, ki jo potrebuje Organizacija ITER na lokaciji ITER ali v njeni bližini, dokler ne bodo končne stavbe in objekti Organizacije ITER pripravljeni na vselitev;

(f)

sistem za oskrbo z električno energijo: namestitev sistema do meje lokacije ter vzdrževanje sistema za oskrbo z električno energijo z zmogljivostjo do 500 MW za impulzno obremenitev in možnostjo zagotavljanja 120 MW neprekinjene električne energije iz omrežja brez prekinitev zaradi vzdrževanja povezave;

(g)

sistem za vodno hlajenje za sprostitev povprečno 450 MW (termalne) energije v okolje; ter

(h)

povezava z računalniškim omrežjem in telekomunikacijskimi zvezami visoke zmogljivosti.

Člen 5

Storitve

Razen postavk iz člena 4 te priloge gostitelj na lastne stroške ali po določeni ceni, v skladu s Sporazumom o podpori pripravi lokacije, dobavi tehnične, upravne in splošne storitve, ki jih potrebuje Organizacija ITER. Te storitve vključujejo, vendar niso omejene na:

(a)

podporno osebje, razen osebja, ki ga gostitelj nameni Organizaciji ITER v skladu s členom 8 tega sporazuma;

(b)

objekte za zdravstvene storitve;

(c)

službe za ukrepanje ob nesrečah;

(d)

varnostni alarmni sistem ter objekte in naprave za sistem;

(e)

okrepčevalnico;

(f)

podporo postopku izdaje dovoljenj;

(g)

podporo obvladovanju varnosti;

(h)

podporo jezikovnim tečajem;

(i)

storitve za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in njihovo odlaganje, ki nastanejo pri postopkih ITER;

(j)

podporo premestitvi in nastanitvi;

(k)

avtobusne storitve za prevoz na delo in z dela;

(l)

objekte za rekreacijo, socialne in zdravstvene objekte;

(m)

komunalne storitve in oskrbo;

(n)

knjižnico in multimedijske storitve;

(o)

spremljanje stanja okolja, vključno s spremljanjem sevanja; in

(p)

storitve na lokaciji (odstranjevanje odpadkov, čiščenje in urejanje vrtov).

Člen 6

Izobraževanje

Gostitelj na lastne stroške ustanovi mednarodno šolo za izobraževanje otrok osebja in zagotovi preduniverzitetno izobraževanje v skladu z mednarodnim osnovnim učnim načrtom, ki ga je treba razviti v sodelovanju z izobraževalnimi organi pogodbenic, ki niso gostiteljica, ter omogoči izvajanje dodatnih prvin učnega načrta, ki so posebej povezane s pogodbenicami, ki niso gostiteljice, in jih te podpirajo. Pogodbenice, ki niso gostiteljice, si čim bolj prizadevajo, da bi pomagale pri razvoju šole in potrditvi učnega načrta s strani zadevnih organov.

Dogovor o začasni uporabi Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER

Člen 1

Pogodbenice tega dogovora so vse podpisnice Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER (v nadaljnjem besedilu „Sporazum ITER“) med Evropsko skupnostjo za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu „Euratom“), Vlado Ljudske republike Kitajske, Vlado Republike Indije, Vlado Japonske, Vlado Republike Koreje, Vlado Ruske federacije in Vlado Združenih držav Amerike.

Člen 2

Sporazum ITER bo v skladu s svojimi določili začel veljati trideset dni potem, ko Ljudska republika Kitajska, Euratom, Republika Indija, Japonska, Republika Koreja, Ruska federacija in Združene države Amerike deponirajo listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi.

Člen 3

Pogodbenice tega dogovora si prizadevajo za največje možno sodelovanje, kot je določeno v Sporazumu ITER, dokler ne bodo zaključeni vsi domači ukrepi, potrebni pred ratifikacijo, sprejetjem ali odobritvijo Sporazuma ITER.

Člen 4

Zato se pogodbenice tega dogovora zavežejo, da bodo v čim večjem možnem obsegu in skladno z nacionalnimi zakoni in predpisi spoštovale pogoje Sporazuma ITER še preden bo začel veljati.

Člen 5

Pogodbenica lahko od tega dogovora odstopi pod pogojem, da o tem 120 dni vnaprej pisno obvesti druge pogodbenice.

Člen 6

Ta dogovor začne veljati ob podpisu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani, ki so bili v ta namen ustrezno pooblaščeni, podpisali ta dogovor.

V Parizu, 21. novembra 2006, v enem izvirniku v angleškem jeziku.

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Za Vlado Republike Indije

Za Vlado Japonske

Za Vlado Republike Koreje

Za Vlado Ruske federacije

Za Vlado Združenih držav Amerike


SPORAZUM

o privilegijih in imunitetah Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER

Evropska Skupnost za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu „Euratom“), Vlada Ljudske republike Kitajske, Vlada Republike Indije, Vlada Japonske, Vlada Republike Koreje in Vlada Ruske federacije (v nadaljnjem besedilu „pogodbenice“) SO SE –

KER člen 12 Sporazuma o ustanovitvi Mednarodne organizacije za fuzijsko energijo ITER za skupno izvajanje projekta ITER (v nadaljnjem besedilu „Sporazum ITER“) od pogodbenic navedenega Sporazuma zahteva, da morajo uveljaviti privilegije in imunitete,

KER je cilj tega sporazuma za pogodbenice k temu sporazumu opredeliti vsebino ter področje uporabe takšnih privilegijev in imunitet v skladu s členom 12 Sporazuma ITER,

KER so pogodbenice potrdile namero, da bodo ta sporazum sklenile na ministrskem srečanju ITER v Bruslju 24. maja 2006 –

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

Člen 1

1.   V skladu s členom 5 Sporazuma ITER je Mednarodna organizacija za fuzijsko energijo ITER (v nadaljnjem besedilu „Organizacija ITER“) mednarodna pravna oseba, ki ima tudi pravno sposobnost sklepati sporazume z državami in/ali mednarodnimi organizacijami.

2.   Organizacija ITER je pravna oseba in na območjih držav članic uživa pravno sposobnost, ki jo potrebuje, vključno s sposobnostjo:

(a)

sklepati pogodbe;

(b)

pridobivati, imeti premoženje in z njim razpolagati;

(c)

pridobivati dovoljenja; in

(d)

začeti pravne postopke.

Člen 2

Stavbe in prostori Organizacije ITER so nedotakljivi.

Člen 3

Arhivi in dokumenti Organizacije ITER so nedotakljivi.

Člen 4

1.   Organizacija ITER ima imuniteto pred sodnim in izvršilnim postopkom, razen:

(a)

v obsegu, v katerem se takšni imuniteti izrecno odreče v posameznem primeru;

(b)

v zvezi s civilno tožbo tretje stranke za odškodnino zaradi nesreče, ki jo povzroči motorno vozilo, ki pripada Organizaciji ITER ali se uporablja v njenem imenu, ali v zvezi s prometnim prekrškom, v katerega je vključeno takšno vozilo;

(c)

v zvezi z izvršitvijo arbitražne odločbe, izdane v skladu s členom 23; in

(d)

v primeru rubeža plače zaradi izterjave dolga člana osebja Organizacije ITER, če je takšen rubež izveden na podlagi pravnomočne in izvršljive sodne odločbe v skladu s pravili, ki veljajo na območju izvršitve.

2.   Premoženje in sredstva Organizacije ITER, ne glede na to, kje so, uživajo imuniteto pred kakršno koli obliko odvzema, zaplembe, razlastitve in zasega, razen:

(a)

v obsegu, v katerem se takšni imuniteti izrecno odreče v posameznem primeru;

(b)

v zvezi s civilno tožbo iz odstavka 1(b); in

(c)

v zvezi z izvršitvijo arbitražne odločbe, izdane v skladu s členom 23.

3.   Organizacija ITER uživa imuniteto tudi pred kakršno koli obliko upravnih ali začasnih sodnih prisilnih ukrepov, razen v obsegu, v katerem se takšni imuniteti izrecno odreče v posameznem primeru, in če je to potrebno v zvezi s:

(a)

preprečevanjem in preiskavo nesreč, v katere so vključena motorna vozila, ki pripadajo Organizaciji ITER ali se uporabljajo v njenem imenu; in

(b)

izvršitvijo arbitražne odločbe, izdane v skladu s členom 23.

Člen 5

1.   V okviru uradnih dejavnosti so Organizacija ITER, njeno premoženje in prihodki oproščeni neposrednih davkov.

2.   Pri nakupu ali uporabi blaga ali storitev, ki so nujno potrebne za opravljanje uradnih dejavnosti Organizacije ITER, s strani ali v imenu Organizacije ITER ter kadar cena takšnega blaga ali storitev vključuje davke ali dajatve, pogodbenica sprejme, kadar je to mogoče, ustrezne ukrepe za odobritev oprostitve plačila teh davkov ali dajatev ali za njihovo povračilo.

Člen 6

1.   Blago, ki je uvoženo ali izvoženo s strani ali v imenu Organizacije ITER za njene uradne dejavnosti, je oproščeno vseh dajatev in davkov. Blago, ki ga uvozi ali izvozi Organizacija ITER za svoje uradne dejavnosti, je izvzeto iz prepovedi ter omejitev uvoza in izvoza, razen če so te prepovedi in omejitve v skladu z zakoni, predpisi ter politiko iz členov 14 in 20 Sporazuma ITER.

2.   Blago, za katerega se uporablja oprostitev iz člena 5 ali je uvoženo v skladu z odstavkom 1, se ne proda ali odda, razen če je to v skladu s pogoji, določenimi s strani pogodbenic, ki so odobrile oprostitve.

Člen 7

1.   Za izvajanje členov 5 in 6 uradne dejavnosti Organizacije ITER vključujejo upravne dejavnosti, vključno s postopki, povezanimi s kakršnim koli sistemom socialne varnosti, ki ga vzpostavi, in dejavnostmi, ki jih izvaja Organizacija ITER za doseganje svojega cilja, opredeljenega v Sporazumu ITER.

2.   Določbe iz členov 5 in 6 se ne uporabljajo za davke in dajatve na področju komunalnih storitev.

Člen 8

Oprostitev v skladu s členoma 5 ali 6 se ne odobri za kupljeno ali uvoženo blago ali storitve za osebno korist osebja Organizacije ITER.

Člen 9

Brez poseganja v zakone, predpise ter politiko iz členov 14 in 20 Sporazuma ITER se v nobenem primeru ne omeji pošiljanje publikacij in drugega informativnega gradiva, ki ga pošlje ali prejme Organizacija ITER.

Člen 10

1.   Organizacija ITER lahko prejme in ima kakršna koli denarna sredstva, valuto, gotovino ali vrednostne papirje; z njimi lahko prosto razpolaga za doseganje kakršnega koli cilja iz Sporazuma ITER ter lahko posluje z računi v kateri koli valuti, kolikor je to potrebno za izpolnjevanje obveznosti.

2.   Pri uresničevanju pravic iz odstavka 1 Organizacija ITER ustrezno upošteva kakršna koli stališča katere koli članice, če se šteje, da se lahko ta stališča uveljavijo brez škode za interese Organizacije ITER.

Člen 11

1.   Obravnavanje Organizacije ITER pri njenem uradnem sporazumevanju in prenosu vseh dokumentov ni manj ugodno, kot ga posamezna pogodbenica priznava drugim mednarodnim organizacijam.

2.   Uradno sporazumevanje Organizacije ITER s katerimi koli sredstvi sporazumevanja ni cenzurirano.

Člen 12

Pogodbenice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi osebju Organizacije ITER olajšajo vstop na svoje območje, bivanje na njem in odhod z njega.

Člen 13

1.   Predstavniki pogodbenic uživajo med opravljanjem svojih nalog ter med potovanji v kraj zasedanja, ki ga organizira Organizacija ITER, in iz njega naslednje privilegije in imunitete:

(a)

imuniteto pred prijetjem in pridržanjem ter odvzemom osebne prtljage;

(b)

imuniteto pred sodnim postopkom glede dejanj, ki jih storijo pri opravljanju svojih nalog, vključno z izgovorjenimi in zapisanimi besedami, tudi po prenehanju misije; vendar ta imuniteta ne velja v primeru prometnega prekrška, ki ga stori predstavnik pogodbenice, ali v primeru škode, ki jo povzroči motorno vozilo, ki pripada predstavniku ali ga ta vozi;

(c)

nedotakljivost vseh uradnih listin in dokumentov;

(d)

pravico do prejemanja dokumentov ali korespondence po posebnem kurirju ali v zapečateni torbi;

(e)

oprostitev predstavnikov in njihovih zakoncev od ukrepov za omejevanje priseljevanja ter od formalnosti za prijavo tujcev;

(f)

enake ugodnosti glede valute in deviznega nadzora, kot se priznavajo predstavnikom tujih vlad na začasnih uradnih misijah;

(g)

enake carinske olajšave glede osebne prtljage, kot se priznavajo diplomatskim predstavnikom.

2.   Privilegiji in imunitete se predstavnikom pogodbenice ne priznajo za osebne koristi, ampak za zagotavljanje njihove polne neodvisnosti pri opravljanju nalog, povezanih z Organizacijo ITER. V skladu s členom 12 Sporazuma ITER pogodbenica odreče imuniteto svojim predstavnikom, kadar bi ta po njenem mnenju ovirala potek postopka in če jo lahko odreče brez poseganja v namene, za katere je bila priznana.

Člen 14

Osebje Organizacije ITER uživa naslednje privilegije in imunitete:

(a)

imuniteto pred sodnim postopkom glede dejanj, ki ga stori pri opravljanju svojih nalog, vključno z izgovorjenimi in zapisanimi besedami, tudi po prenehanju dela pri Organizaciji ITER; vendar ta imuniteta ne velja v primeru prometnega prekrška, ki ga stori član osebja Organizacije ITER, ali v primeru škode, ki jo povzroči motorno vozilo, ki pripada članu osebja ali ga ta vozi;

(b)

oprostitev od vseh obveznosti v zvezi z vojaško službo;

(c)

nedotakljivost vseh uradnih listin in dokumentov;

(d)

enake ugodnosti v zvezi z oprostitvijo od ukrepov za omejevanje priseljevanja in prijavo tujcev, kot se običajno priznavajo članom osebja mednarodnih organizacij, enake ugodnosti uživajo tudi njihovi družinski člani, s katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu;

(e)

enake privilegije v zvezi z deviznimi predpisi, ki so primerljivi s privilegiji, priznanimi osebju mednarodnih organizacij;

(f)

enake ugodnosti pri vrnitvi v domovino v času mednarodne krize, kot jih uživajo diplomatski predstavniki, enake ugodnosti uživajo tudi njihovi družinski člani, s katerimi živijo v skupnem gospodinjstvu;

(g)

pravico do uvoza pohištva in osebnih stvari brez plačila dajatev, ko prvič nastopijo službo v zadevni državi, ter pravico do izvoza svojega pohištva in osebnih stvari brez dajatev ob prenehanju opravljanja nalog v tej državi, pri čemer v obeh primerih veljajo pogoji, ki so potrebni po mnenju države, na ozemlju katere se ta pravica uresničuje.

Člen 15

Poleg privilegijev in imunitet iz člena 14 uživa generalni direktor Organizacije ITER in, če je njegov položaj prost, oseba, ki je imenovana namesto njega, privilegije in imunitete, ki so priznani diplomatskim predstavnikom primerljivega položaja.

Člen 16

Strokovnjaki, ki opravljajo naloge, povezane z Organizacijo ITER, ali so na misijah za Organizacijo ITER, uživajo naslednje privilegije in imunitete, v obsegu, kot je potreben za opravljanje njihovih nalog, tudi med potovanji, ki jih opravijo pri izvajanju nalog, in med takšnimi misijami:

(a)

imuniteta pred sodnim postopkom glede dejanj, ki jih storijo pri opravljanju svojih nalog, vključno z izgovorjenimi in zapisanimi besedami, tudi po prenehanju opravljanja nalog za Organizacijo ITER, vendar ta imuniteta ne velja v primeru prometnega prekrška, ki ga stori strokovnjak, ali škode, ki jo povzroči motorno vozilo, ki pripada strokovnjaku ali ga ta vozi;

(b)

nedotakljivost vseh uradnih listin in dokumentov;

(c)

enake ugodnosti glede denarnih in deviznih predpisov ter osebne prtljage, kot se priznavajo uradnikom tujih vlad na začasnih uradnih misijah.

Člen 17

1.   Plače in honorarji, ki jih plača Organizacija ITER, so oproščeni davka na prihodek, kolikor so obdavčeni v korist Organizacije ITER. Pogodbenice si pridržujejo pravico, da upoštevajo navedene plače in honorarje pri odmeri zneska davka, ki se obračuna na prihodek iz drugih virov.

2.   Določbe iz odstavka 1 se ne uporabljajo za rente in pokojnine, ki jih Organizacija ITER plača nekdanjim generalnim direktorjem in osebju.

Člen 18

Člena 14 in 17 se uporabljata za vse kategorije osebja, za katere se uporabljajo kadrovski predpisi Organizacije ITER. Svet Organizacije ITER (v nadaljnjem besedilu „Svet“) določi kategorije strokovnjakov, za katere se uporablja člen 16. Članice Organizacije ITER so občasno obveščene o imenih, nazivih in naslovih osebja ter strokovnjakov iz tega člena.

Člen 19

Če Organizacija ITER vzpostavi svoj sistem socialne varnosti, so generalni direktor in osebje oproščeni vseh obveznih prispevkov nacionalnim organom za socialno varnost, pri čemer veljajo sporazumi, sklenjeni s pogodbenicami in/ali državo gostiteljico.

Člen 20

Nobena pogodbenica ni dolžna priznati privilegijev in imunitet iz člena 13, člena 14 b, d, e, f in g, člena 15, člena 16 c in člena 19 svojim državljanom ali osebam, ki imajo, ko nastopijo službo osebja Organizacije ITER v tej pogodbenici, v njej stalno prebivališče.

Člen 21

1.   Privilegiji in imunitete iz tega sporazuma niso priznani generalnemu direktorju, osebju in strokovnjakom Organizacije ITER za osebne koristi. Predvideni so le zato, da se v vseh okoliščinah zagotovi neovirano delovanje Organizacije ITER ter polna neodvisnost oseb, ki so jim priznani.

2.   V skladu s členom 12 Sporazuma ITER Svet odreče ustrezno imuniteto, kadar bi po njegovem mnenju ovirala potek postopka ter če odrek ni v nasprotju z interesi Organizacije ITER in njenih članic.

Člen 22

Organizacija ITER vedno sodeluje s pristojnimi organi pogodbenic in države gostiteljice iz člena 1(2) Sporazuma ITER, da olajša pravilno delovanje sodnega sistema, zagotovi upoštevanje policijskih predpisov ter predpisov o javnem zdravju in varnosti, izdajanju dovoljenj, varstvu okolja, delovni inšpekciji ali druge podobne nacionalne zakonodaje ter prepreči kakršno koli zlorabo privilegijev in imunitet iz tega sporazuma. Postopek sodelovanja iz tega člena se lahko določi v sporazumih o sedežu in terenskih skupinah ali dopolnilnih sporazumih.

Člen 23

1.   Pri sklepanju pisnih pogodb, razen pogodb, ki so sklenjene v skladu s kadrovskimi predpisi, lahko Organizacija ITER določi arbitražo. Arbitražna klavzula ali poseben sporazum o arbitraži, ki je sklenjen za ta namen, določa pravo, ki se uporablja, in državo, v kateri odločajo arbitri.

2.   Izvršitev arbitražne odločbe urejajo pravila, ki veljajo v državi, na ozemlju katere je treba izvršiti odločbo.

Člen 24

V skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo se ta sporazum uporablja na ozemljih, ki jih zajema navedena pogodba. V skladu z navedeno pogodbo in drugimi ustreznimi sporazumi se uporablja tudi za Republiko Bolgarijo, Romunijo ter Švicarsko konfederacijo, ki sodelujejo v programu Euratoma za fuzijo kot polno pridružene tretje države.

Člen 25

1.   Pogodbenice morajo ratificirati, sprejeti ali odobriti ta sporazum v skladu s postopki posamezne podpisnice.

2.   Ta sporazum začne veljati trideset dni po datumu, ko se deponirajo listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi tega sporazuma s strani Ljudske republike Kitajske, Euratoma, Republike Indije, Japonske, Republike Koreje in Ruske federacije.

3.   Če ta sporazum ne začne veljati v enem letu od podpisa, depozitar skliče srečanje podpisnic, na katerem odločijo o nadaljnjem ukrepanju za lažji začetek veljavnosti Sporazuma.

Člen 26

1.   Ko Svet sprejme odločitev v skladu s členom 23(1) Sporazuma ITER, lahko zadevna država ali mednarodna organizacija pristopi in postane pogodbenica tega sporazuma.

2.   Pristop začne veljati na dan deponiranja listine o pristopu pri depozitarju.

Člen 27

Ta sporazum velja tako dolgo kot Sporazum ITER. Iztek tega sporazuma ne vpliva na imuniteto iz člena 13(1)(b), člena 14(a) in člena 16(a).

Člen 28

Vsa vprašanja med pogodbenicami ali med eno ali več pogodbenicami in Organizacijo ITER, ki izhajajo iz tega sporazuma ali so z njim povezana, se rešujejo s posvetovanjem, poravnavo ali drugimi dogovorjenimi postopki, kot je arbitraža. Zadevne stranke se sestanejo in razpravljajo o naravi takšnega vprašanja, da bi hitro rešile zadevno vprašanje.

Člen 29

1.   Depozitar tega sporazuma je generalni direktor IAEA.

2.   Izvirnik tega sporazuma se deponira pri depozitarju, ki overjene izvode Sporazuma pošlje podpisnicam in generalnemu sekretarju Združenih narodov, ki Sporazum registrirajo ter objavijo v skladu s členom 102 Ustanovne listine Združenih narodov.

3.   Depozitar obvesti vse podpisnice in pristopne države ter mednarodne organizacije o:

(a)

datumu deponiranja posamezne listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu; in

(b)

datumu začetka veljavnosti tega sporazuma.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani, ki so bili v ta namen ustrezno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

V Parizu, 21. novembra 2006, v enem izvirniku v angleškem jeziku

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Za Vlado Ljudske republike Kitajske

Za Vlado Republike Indije

Za Vlado Japonske

Za Vlado Republike Koreje

Za Vlado Ruske federacije


16.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 358/87


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 14. decembra 2006

o določitvi ravni emisij, ki se dodelijo Skupnosti in vsaki od njenih držav članic v okviru Kjotskega protokola v skladu z Odločbo Sveta 2002/358/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6468)

(2006/944/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 2002/358/ES z dne 25. aprila 2002 o odobritvi Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja v imenu Evropske skupnosti in skupnega izpolnjevanja iz njega izhajajočih obveznosti (1) ter zlasti člena 3 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Odločbi 2002/358/ES določa obveznosti količinskega omejevanja in zmanjševanja emisij za namene določanja ravni emisij, ki se dodelijo Skupnosti in njenim državam članicam v skladu s členom 4 Kjotskega protokola. Priloga B Kjotskega protokola določa obveznosti količinskega omejevanja in zmanjševanja emisij za namene določanja ravni emisij, ki se dodelijo državam članicam, ki so pristopile k Skupnosti po 25. aprilu 2002, razen za Ciper in Malto, ki še nimata obveznosti količinskega omejevanja in zmanjševanja emisij v okviru Kjotskega protokola.

(2)

Ravni emisij, izražene v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida, ki se dodelijo Skupnosti in njenim državam članicam, so določene v Prilogi k tej odločbi. Ravni emisij se izračunajo na podlagi pregledanih podatkov za emisije za izhodiščno leto, ki jih predložijo države članice v skladu s členom 23 Odločbe Komisije 2005/166/ES z dne 10. februarja 2005 o določitvi pravil za izvajanje Odločbe št. 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov Skupnosti in o izvajanju Kjotskega protokola (2), pomnoženo z obveznostjo količinskega omejevanja in zmanjševanja emisij, kot določata Priloga II k Odločbi 2002/358/ES in Priloga B h Kjotskemu protokolu, pomnoženo s pet, kar predstavlja pet let prvega obdobja obveznosti Protokola.

(3)

V skladu s členom 3 Odločbe 2002/358/ES mora biti dodeljena količina Skupnosti in vsake države članice enaka njihovim ravnem emisij, ki so določene v Prilogi k tej odločbi.

(4)

Pregled podatkov za emisije za izhodiščno leto v okviru Kjotskega protokola, ki so jih predložile države članice v skladu s členom 23 Odločbe 2005/166/ES, je zahteval ponovni izračun, ki je pokazal aritmetično razliko 11 403 608 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida med dodeljeno količino Evropski skupnosti in vsoto dodeljenih količin državam članicam, naštetih v Prilogi II k Odločbi 2002/358/ES. Ta razlika se izda kot enote dodeljene količine s strani Skupnosti.

(5)

Vse spremembe končnih ravni emisij Skupnosti in njenih držav članic, ki nastanejo zaradi pregleda ravni emisij v skladu s členom 8 Kjotskega protokola, je treba opredeliti s spremembo te odločbe.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ravni emisij, izražene v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida, ki se dodelijo Skupnosti in državam članicam za prvo obdobje obveznosti omejevanja in zmanjševanja emisij v okviru Kjotskega protokola, so določene v Prilogi.

Člen 2

Razlika 11 403 608 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida med ravnijo emisij Skupnosti in vsoto emisij držav članic, naštetih v Prilogi II k Odločbi 2002/358/ES, se izda kot enote dodeljene količine s strani Skupnosti.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 14. decembra 2006

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 130, 15.5.2002, str. 1.

(2)  UL L 55, 1.3.2005, str. 57.


PRILOGA

Emisije, dodeljene Evropski skupnosti in državam članicam, izražene v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida za prvo obdobje obveznosti omejevanja in zmanjševanja emisij v okviru Kjotskega protokola

Evropska skupnost (1)

19 683 181 601

Belgija

679 368 682

Danska

273 827 177

Nemčija

4 868 520 955

Grčija

694 087 947

Španija

1 663 967 412

Francija

2 819 626 640

Irska

315 158 338

Italija

2 429 132 197

Luksemburg

45 677 304

Nizozemska

1 008 565 720

Avstrija

343 405 392

Portugalska

386 956 503

Finska

355 480 975

Švedska

375 864 317

Združeno kraljestvo

3 412 080 630


Ciper

se ne uporablja

Češka

902 890 649

Estonija

197 902 558

Latvija

119 113 402

Litva

221 275 934

Madžarska

578 260 222

Malta

se ne uporablja

Poljska

2 673 496 300

Slovenija

92 934 961

Slovaška

337 456 459


(1)  Za namene skupnega izpolnjevanja zahtev iz člena 3(1) Kjotskega protokola v skladu z določbami člena 4 Protokola, ki je v skladu z Odločbo 2002/358/ES in se uporablja za države članice, naštete v Prilogi II k navedeni odločbi.