ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 355

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
15. december 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1839/2006 z dne 28. novembra 2006 o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Argentino v skladu s členom XXIV.6 GATT 1994 o spremembi in dopolnitvi Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1840/2006 z dne 11. decembra 2006 o spremembah Uredbe (ES) št. 74/2004 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve pri uvozu bombažnega posteljnega perila s poreklom iz Indije

4

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1841/2006 z dne 14. decembra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

6

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1842/2006 z dne 14. decembra 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke

8

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1843/2006 z dne 14. decembra 2006 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004

12

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1844/2006 z dne 14. decembra 2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

14

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1845/2006 z dne 13. decembra 2006 o prepovedi ribolova na atlantski sled v coni ICES Vb, VIaN (vode ES), VIb s plovili, ki plujejo pod francosko zastavo

17

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1846/2006 z dne 13. decembra 2006 o prepovedi ribolova na skušo v coni ICES II a (vode zunaj ES), V b (vode ES), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV s plovili, ki plujejo pod francosko zastavo

19

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1847/2006 z dne 13. decembra 2006 o prilagoditvi nekaterih horizontalnih uredb v skupni kmetijski politiki zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

21

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1848/2006 z dne 14. decembra 2006 o nepravilnostih in izterjavi nepravilno plačanih zneskov v okviru financiranja skupne kmetijske politike ter organizaciji informacijskega sistema na tem področju in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 595/91

56

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1849/2006 z dne 14. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2032/2003 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z dajanjem biocidnih proizvodov v promet ( 1 )

63

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1850/2006 z dne 14. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov

72

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1851/2006 z dne 14. decembra 2006 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2092/91 glede paše konvencionalne krme med obdobji sezonske selitve živali

88

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1852/2006 z dne 14. decembra 2006 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 935/2006

89

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1853/2006 z dne 14. decembra 2006 v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 936/2006

90

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 28. novembra 2006 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Argentino glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski skupnosti se odobri v imenu Skupnosti

91

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Argentino glede spremembe ugodnosti na seznamih ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski skupnosti

92

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 14. decembra 2006 o spremembi Odločbe 2006/698/ES glede podaljšanja njenega obdobja uporabe (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5783)  ( 1 )

95

 

*

Odločba Komisije z dne 14. decembra 2006 o izključitvi nekaterih izdatkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) iz financiranja Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5993)

96

 

*

Sklep Komisije z dne 14. decembra 2006 o nadaljevanju primerjalnih poskusov in testiranj Skupnosti pri razmnoževalnem in sadilnem materialu vrst Prunus domestica L. in Malus Mill. v skladu z Direktivo Sveta 92/34/EGS, ki so se začeli leta 2003 in 2004, v letu 2007

103

 

*

Sklep Komisije z dne 14. decembra 2006 o nadaljevanju primerjalnih poskusov in testiranj Skupnosti pri semenu in razmnoževalnem materialu vrste Asparagus officinalis L. v skladu z Direktivo Sveta 2002/55/ES, ki so se začeli v letu 2007 ( 1 )

104

 

*

Odločba Komisije z dne 14. decembra 2006 o spremembi Dodatka B k Prilogi XII k Aktu o pristopu iz leta 2003 glede nekaterih obratov v sektorjih mesa, rib in mleka na Poljskem (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6498)  ( 1 )

105

 

*

Odločba Komisije z dne 14. decembra 2006 o potrditvi obračunov nekaterih plačilnih agencij v Nemčiji in Združenem kraljestvu v zvezi z izdatki, financiranimi iz Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) za proračunsko leto 2003 (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6506)

107

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

15.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 355/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1839/2006

z dne 28. novembra 2006

o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Argentino v skladu s členom XXIV.6 GATT 1994 o spremembi in dopolnitvi Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 (1) je uvedla nomenklaturo blaga, v nadaljevanju „kombinirana nomenklatura“, in določila konvencionalne stopnje dajatve skupne carinske tarife.

(2)

S Sklepom 2006/930/ES z dne 28. novembra 2006 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Republiko Argentino (2) je Svet, da bi se zaključila pogajanja, začeta v skladu s členom XXIV.6 GATT 1994, v imenu Skupnosti odobril Sporazum.

(3)

Uredbo (EGS) št. 2658/87 bi bilo zato treba spremeniti in dopolniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 se spremeni v zvezi s carinami in dopolni s količinami, kot je prikazano v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Priloga 7 v oddelku III tretjega dela (Tarifne kvote STO, ki jih odprejo pristojni organi Skupnosti) se glede oznake KN 0201 30 00 spremeni naslednje:

(a)

poimenovanje tarifne kvote ES 11 000 ton „Meso ‚visoke kakovosti‘ brez kosti, sveže, ali ohlajeno, ki ustreza naslednji opredelitvi: kosi govedine ali ‚kosi visoke kakovosti‘, pridobljeni izključno iz pašno rejenih živali, starosti med 22 in 24 meseci, ki imajo dva stalna sekalca in imajo ob zakolu do vključno 460 kg žive mase, opredeljeni kot ‚posebna pakirana govedina‘, v kosih, ki so lahko označeni s črkama ‚sc‘ (special cuts – posebni kosi)“ se nadomesti s poimenovanjem „Visokokakovostno meso brez kosti, sveže ali ohlajeno“;

(b)

pod „Drugi pogoji“ se vstavi besedilo: „Država dobaviteljica: Argentina“.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. novembra 2006

Za Svet

Predsednik

E. HEINÄLUOMA


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1549/2006 (UL L 301, 31.10.2006, str. 1).

(2)  Glej stran 91 tega Uradnega lista.


PRILOGA

Ne glede na pravila glede razlage kombinirane nomenklature se šteje, da ima besedilo poimenovanja proizvodov zgolj okvirno veljavo, saj se ugodnosti v okviru te priloge določijo na podlagi oznak KN, kot so v veljavi ob sprejetju trenutno veljavne uredbe. Kadar so navedene oznake ex KN, se ugodnosti določi s hkratno uporabo oznake KN in ustreznega poimenovanja.

Drugi del

Seznam carin

Oznaka KN

Poimenovanje

Stopnja dajatve

0304 20 94

Zamrznjeni fileti rib, razen sladkovodnih

Nižja stopnja dajatve 11,4 % (1)

0303 79 98

Druge zamrznjene morske ribe, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tarifne številke 0304, razen jeter in iker

Nižja stopnja dajatve 12,4 % (1)

Tarifne številke

0202 20 30

0202 30

0206 29 91

Goveje meso, zamrznjeno; nerazkosane ali razkosane sprednje četrti; brez kosti

Užitni klavnični odpadki goved, zmrznjeni; mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone

Uvoženo meso se uporabi za predelavo.

Izvedeno z uredbo (ES) št. 267/2006

Tarifna številka

0402 10 19

Posneto mleko v prahu

Dodati 537 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifna številka

ex 0808 10 80

Jabolka

Dodati 96 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifni številki

1005 10 90

1005 90 00

Koruza

Izvedeno z uredbo (ES) št. 711/2006

Tarifne številke

2009 11 11

2009 11 19

2009 19 11

2009 19 19

2009 29 11

2009 29 19

2009 39 11

2009 39 19

2009 49 11

2009 49 19

2009 79 11

2009 79 19

2009 80 11

2009 80 19

2009 80 34

2009 80 35

2009 80 36

2009 80 38

2009 90 11

2009 90 19

2009 90 21

2009 90 29

Sadni sokovi

Izvedeno z uredbo (ES) št. 711/2006

Tarifni številki

2204 29 65

2204 29 75

Vino

Odpreti tarifno kvoto 20 000 hl (erga omnes) z dajatvijo 8 EUR/hl

Tarifni številki

2204 21 79

2204 21 80

Vino

Odpreti tarifno kvoto 40 000 hl (erga omnes) z dajatvijo 10 EUR/hl

Tarifna številka

2205 90 10

Vermut

Odpreti tarifno kvoto 13 810 hl (erga omnes) z dajatvijo 7 EUR/hl

Za vse zgornje tarifne postavke in kvote se uporablja natančno tarifno poimenovanje ES-15.


(1)  Zgoraj navedeno nižjo stopnjo se uporablja tri leta, oziroma dokler izvajanje Razvojne agende iz Dohe ne doseže zgoraj navedene tarifne stopnje, kar nastopi prej.

Za vse zgornje tarifne postavke in kvote se uporablja natančno tarifno poimenovanje ES-15.


15.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 355/4


UREDBA SVETA (ES) št. 1840/2006

z dne 11. decembra 2006

o spremembah Uredbe (ES) št. 74/2004 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve pri uvozu bombažnega posteljnega perila s poreklom iz Indije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2026/97 z dne 6. oktobra 1997 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“),

ob upoštevanju člena 2 Uredbe Sveta (ES) št. 74/2004 z dne 13. januarja 2004 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve na uvoz bombažnega posteljnega perila s poreklom iz Indije (2) („izvirna uredba“),

ob upoštevanju predloga, ki ga je Komisija predložila po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   PREDHODNI POSTOPEK

(1)

Svet je z Uredbo (ES) št. 74/2004 uvedel dokončno izravnalno dajatev na uvoz bombažnega posteljnega perila s poreklom iz Indije v Skupnost, ki se uvršča pod oznake KN ex 6302 21 00 (oznaki TARIC 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (oznaka TARIC 6302229019), ex 6302 31 00 (oznaka TARIC 6302310090) in ex 6302 32 90 (oznaka TARIC 6302329019). Zaradi velikega števila sodelujočih proizvajalcev izvoznikov zadevnega izdelka v Indiji je bil vzorec izbran v skladu s členom 27 osnovne uredbe, individualna stopnja dajatve v višini od 4,4 % do 10,4 % pa je bila uvedena za družbe, vključene v vzorec, medtem ko je bila drugim sodelujočim družbam, ki niso bile vključene v vzorec, določena stopnja dajatve v višini 7,6 %. Za vse druge družbe je bila uvedena preostala dajatev v višini 10,4 %.

(2)

Člen 2 Uredbe (ES) št. 74/2004 določa, da če kateri koli nov proizvajalec izvoznik v Indiji Komisiji zagotovi zadostne dokaze, da v obdobju preiskave (od 1. oktobra 2001 do 30. septembra 2002) v Skupnost ni izvažal izdelkov iz člena 1(1) („prvi pogoj“), da ni povezan z nobenim izvoznikom ali proizvajalcem v Indiji, za katerega veljajo protisubvencijski ukrepi, uvedeni z navedeno uredbo („drugi pogoj“), in je po obdobju preiskave v Skupnost dejansko izvozil zadevne izdelke, za katere veljajo ukrepi, ali je prevzel nepreklicno pogodbeno obveznost za izvoz znatne količine v Skupnost („tretji pogoj“), potem se člen 1(3) navedene uredbe lahko spremeni tako, da se novemu proizvajalcu izvozniku dodeli stopnja dajatve, ki se uporablja za sodelujoče družbe, ki niso vključene v vzorec, to je 7,6 %.

(3)

Prvotna uredba je bila spremenjena dvakrat, in sicer z Uredbo Sveta (ES) št. 2143/2004 (3) in Uredbo Sveta (ES) št. 122/2006 (4). V obeh uredbah so na seznam indijskih proizvajalcev izvoznikov v Prilogi k Uredbi dodana imena družb, ki izvažajo zadevni izdelek s poreklom iz Indije in so izpolnile merila pogoje služb Komisije iz prvotne uredbe.

B.   ZAHTEVKI NOVIH IZVOZNIKOV/PROIZVAJALCEV

(4)

19 indijskih družb je po objavi predhodno spremenjene Uredbe zaprosilo za isti status, kot ga imajo družbe, ki so sodelovale v preiskavi, vendar niso bile vključene v vzorec („status novinca“).

(5)

Teh 19 družb prosilk je:

Družba

Mesto

B.K.S Textiles Private Limited

Coimbatore

Indian Arts & Crafts Syndicate (IACS)

New Delhi

Mittal International

Panipat

Esskay International

Bombaj

Opera Clothing

Bombaj

Govindji Trikamdas & Co.

Bombaj

Navnitlal Private Limited

Bombaj

Tulip Exim

Bombaj

Aarthi – A1 – Traders

Karur

Anjani Synthetics Limited

Ahmedabad

Home Concepts

New Delhi

Siyaram Silk Mills Limited

Bombaj

Ramlaks Exports Pvt. Ltd.

Bombaj

Oracle Exports

Bombaj

Sellon Dynamics

Bombaj

Synthesis Home Textiles

Karur

Devtara Industries

Muradnagar

Summer India Textile Mills

Salem

Prathishta Weaving and Knitting

Coimbatore

(6)

Štiri družbe, ki so zahtevale status novinca, niso izpolnile vprašalnika, s katerim naj bi se preverilo, ali izpolnjujejo pogoje iz člena 2 Uredbe (ES) št. 74/2004, zato je bilo treba njihov zahtevek zavrniti.

(7)

Ena družba je dvakrat izpolnila vprašalnik, ampak vsakič nepopolno in z navedbo nasprotujočih si informacij. Tretjega vprašalnika, ki ji je bil poslan, družba ni izpolnila in zato ni bilo mogoče dokazati, da izpolnjuje pogoje za odobritev statusa novega proizvajalca izvoznika. Zato je bil zahtevek družbe zavrnjen.

(8)

Preostalih štirinajst družb je predložilo v celoti izpolnjene vprašalnike in status novinca jim je bil odobren.

(9)

Dokazi šestih zgoraj navedenih indijskih izvoznikov/proizvajalcev se štejejo za zadostne, da se jim odobri stopnja dajatve, ki se uporablja za sodelujoče družbe, ki niso vključene v vzorec (tj. 7,6 %), in se jih doda na seznam izvoznikov/proizvajalcev v Prilogi („Priloga“) k Uredbi Sveta (ES) št. 74/2004.

(10)

Zahtevke preostalih osmih družb za status novega proizvajalca izvoznika je bilo treba zavrniti iz naslednjih razlogov:

(11)

Sedem družb ni zagotovilo dokazov, da so po obdobju preiskave zadevni izdelek izvažale v ES ali da so prevzele nepreklicno pogodbeno obveznost, da izvozijo znatne količine v ES.

(12)

Ena družba je povezana z družbo, ki je že na seznamu v prvotni uredbi, in njen zahtevek za status novinca je bilo treba zavrniti, saj ni izpolnila drugega pogoja iz člena 2 prvotne uredbe.

(13)

Družbe, ki jim status novinca ni bil odobren, so bile obveščene o razlogih te odločitve in dana jim je bila priložnost, da pisno izrazijo svoja stališča.

(14)

Vsi argumenti in predlogi zainteresiranih strank so bili analizirani in upoštevani, če so bili utemeljeni –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Naslednje družbe se dodajo na seznam proizvajalcev iz Indije, navedenih v Prilogi k Uredbi (ES) št. 74/2004:

Družba

Mesto

Indian Arts and Crafts Syndicate

New Delhi

M/s. Opera Clothing

Bombaj

Anjani Synthetics Limited

Ahmedabad

Ramlaks Exports Pvt Ltd

Bombaj

Oracle Exports Home Textiles Pvt Ltd

Bombaj

Summer India Textile Mills (P) Ltd

Salem

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. decembra 2006

Za Svet

Predsednik

E. TUOMIOJA


(1)  UL L 288, 21.10.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 461/2004 (UL L 77, 13.3.2004, str. 12).

(2)  UL L 12, 17.1.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 122/2006 (UL L 22, 26.1.2006, str. 3).

(3)  UL L 370, 17.12.2004, str. 1.

(4)  UL L 22, 26.1.2006, str. 3.


15.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 355/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1841/2006

z dne 14. decembra 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 15. decembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 14. decembra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

109,6

204

71,2

999

90,4

0707 00 05

052

120,7

204

58,7

628

155,5

999

111,6

0709 90 70

052

145,1

204

68,3

999

106,7

0805 10 20

052

55,8

388

72,8

999

64,3

0805 20 10

052

30,7

204

59,5

999

45,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,3

624

71,9

999

72,1

0805 50 10

052

60,3

528

35,4

999

47,9

0808 10 80

388

107,5

400

89,9

404

94,2

720

76,8

999

92,1

0808 20 50

052

63,8

400

108,9

720

62,6

999

78,4


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


15.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 355/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1842/2006

z dne 14. decembra 2006

o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), ter zlasti člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 31(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa, da se lahko razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode iz člena 1 navedene uredbe in cenami za navedene izdelke na trgu Skupnosti krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Glede na trenutne razmere na trgu za mleko in mlečne izdelke, se morajo izvozna nadomestila določiti v skladu s pravili in določenimi merili, navedenimi v členu 31 Uredbe (ES) št. 1255/1999.

(3)

Drugi pododstavek člena 31(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa, da se nadomestila lahko razlikujejo glede na namembni kraj, kadar je to potrebno zaradi položaja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev določenih trgov.

(4)

V skladu z Memorandumom o soglasju med Evropsko skupnostjo in Dominikansko republiko o uvozni zaščiti za mleko v prahu v Dominikanski republiki (2) odobrenim s Sklepom Sveta 98/486/ES (3), je lahko določena količina mlečnih izdelkov Skupnosti, izvoženih v Dominikansko republiko, upravičena do zmanjšanih carinskih dajatev. Zato je treba izvozna nadomestila, odobrena za izdelke iz te sheme, zmanjšati za določen odstotek.

(5)

Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila, določena v členu 31 Uredbe (ES) št. 1255/1999 se odobrijo za izdelke in zneske iz Priloge k tej uredbi pod pogoji iz člena 1(4) Uredbe Komisije (ES) št. 174/1999 (4).

Člen 2

Ta uredba začne veljati 15. decembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 218, 6.8.1998, str. 46.

(3)  UL L 218, 6.8.1998, str. 45.

(4)  UL L 20, 27.1.1999, str. 8.


PRILOGA

Izvozna nadomestila za mleko in mlečne izdelke, ki se uporabljajo od 15. decembra 2006

Oznaka proizvoda

Namembna država

Merska enota

Znesek nadomestil

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

19,82

L20

EUR/100 kg

28,33

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

21,88

L20

EUR/100 kg

31,25

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

19,82

L20

EUR/100 kg

28,33

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

21,88

L20

EUR/100 kg

31,25

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

24,93

L20

EUR/100 kg

35,62

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

24,93

L20

EUR/100 kg

35,62

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

36,64

L20

EUR/100 kg

52,34

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

16,35

L20 (1)

EUR/100 kg

21,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

16,35

L20 (1)

EUR/100 kg

21,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

16,46

L20

EUR/100 kg

21,12

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

16,56

L20 (1)

EUR/100 kg

21,26

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

16,73

L20

EUR/100 kg

21,47

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

16,46

L20

EUR/100 kg

21,12

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

16,56

L20 (1)

EUR/100 kg

21,26

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

16,73

L20

EUR/100 kg

21,47

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

17,65

L20

EUR/100 kg

22,67

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

17,97

L20

EUR/100 kg

23,07

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

19,25

L20

EUR/100 kg

24,71

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

19,96

L20

EUR/100 kg

25,63

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

16,35

L20

EUR/100 kg

21,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

16,46

L20

EUR/100 kg

21,12

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

17,65

L20

EUR/100 kg

22,67

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

1,67

L20

EUR/100 kg

2,38

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

1,67

L20

EUR/100 kg

2,38

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

1,97

L20

EUR/100 kg

2,82

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

1,97

L20

EUR/100 kg

2,82

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,31

L20

EUR/100 kg

21,89

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

4,26

L20

EUR/100 kg

6,09

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

4,26

L20

EUR/100 kg

6,09

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,16

L20

EUR/100 kg

13,10

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

14,58

L20

EUR/100 kg

18,71

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

15,21

L20

EUR/100 kg

19,53

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

16,22

L20

EUR/100 kg

20,81

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

14,58

L20

EUR/100 kg

18,71

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

12,69

L20

EUR/100 kg

18,14

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

18,58

L20

EUR/100 kg

26,53

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

18,58

L20

EUR/100 kg

26,53

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

16,35

L20

EUR/100 kg

21,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

14,71

L20

EUR/100 kg

18,87

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

15,35

L20

EUR/100 kg

19,71

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

16,35

L20

EUR/100 kg

21,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

70,19

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

71,94

L20

EUR/100 kg

97,00

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

74,58

L20

EUR/100 kg

100,56

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

65,81

L20

EUR/100 kg

88,73

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

68,43

L20

EUR/100 kg

92,26

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

89,79

L20

EUR/100 kg

121,06

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

71,81

L20

EUR/100 kg

96,82

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

22,65

L40

EUR/100 kg

28,32

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

18,89

L40

EUR/100 kg

23,60

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,01

L40

EUR/100 kg

8,75

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

8,49

L40

EUR/100 kg

10,61

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

16,82

L40

EUR/100 kg

21,01

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

22,83

L40

EUR/100 kg

28,54

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

30,32

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

27,10

L40

EUR/100 kg

33,89

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,02

L40

EUR/100 kg

7,09

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

4,39

L40

EUR/100 kg

10,31

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

4,98

L40

EUR/100 kg

11,66

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

26,64

L40

EUR/100 kg

33,29

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

27,36

L40

EUR/100 kg

34,20

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

30,32

L40

EUR/100 kg

43,40

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

31,35

L40

EUR/100 kg

44,86

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

31,35

L40

EUR/100 kg

44,86

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

30,47

L40

EUR/100 kg

43,50

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

27,31

L40

EUR/100 kg

39,27

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

26,79

L40

EUR/100 kg

38,34

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,73

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

22,43

L40

EUR/100 kg

32,15

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

22,43

L40

EUR/100 kg

32,15

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

31,94

L40

EUR/100 kg

45,94

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

31,94

L40

EUR/100 kg

45,94

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

30,32

L40

EUR/100 kg

43,40

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

34,52

L40

EUR/100 kg

49,96

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

34,01

L40

EUR/100 kg

49,05

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,37

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

33,17

L40

EUR/100 kg

48,07

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

27,91

L40

EUR/100 kg

39,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

28,47

L40

EUR/100 kg

40,93

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

25,27

L40

EUR/100 kg

36,17

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

28,30

L40

EUR/100 kg

40,52

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

26,21

L40

EUR/100 kg

37,20

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

27,72

L40

EUR/100 kg

40,50

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

27,46

L40

EUR/100 kg

39,22

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

22,67

L40

EUR/100 kg

32,60

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

28,30

L40

EUR/100 kg

40,52

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

31,02

L40

EUR/100 kg

44,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

28,47

L40

EUR/100 kg

40,93

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

40,79

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

29,48

L40

EUR/100 kg

43,11

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

31,02

L40

EUR/100 kg

44,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

25,62

L40

EUR/100 kg

37,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

26,16

L40

EUR/100 kg

38,24

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

27,80

L40

EUR/100 kg

39,79

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

27,80

L40

EUR/100 kg

39,79

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

27,29

L40

EUR/100 kg

39,07

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

29,24

L40

EUR/100 kg

41,66

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

28,99

L40

EUR/100 kg

40,97

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

27,31

L40

EUR/100 kg

39,27

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

22,63

L40

EUR/100 kg

33,32

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

23,33

L40

EUR/100 kg

33,34

Opredeljeni namembni kraji:

L02

:

Andora in Gibraltar.

L20

:

Vsi namembni kraji z izjemo L02, Ceute, Melille, Svetega sedeža (Vatikanska mestna država), Združenih držav Amerike, Bolgarije, Romunije in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper.

L04

:

Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Srbija, Črna gora in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

L40

:

Vsi namembni kraji z izjemo L02, L04, Ceute, Melille, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, Švice, Svetega sedeža (Vatikanska mestna država), Združenih držav Amerike, Bolgarije, Romunije, Hrvaške, Turčije, Avstralije, Kanade, Nove Zelandije in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper.


(1)  Za ustrezne izdelke, namenjene izvozu v Dominikansko republiko v okviru kvote za 2006–2007, določene s Sklepom 98/486/ES, ki so v skladu s pogoji iz člena 20a Uredbe (ES) št. 174/1999, se uporabljajo naslednje stopnje:

(a)

izdelki, ki spadajo pod oznake KN 0402 10 11 9000 in 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

(b)

izdelki, ki spadajo pod oznake KN 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 in 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Opredeljeni namembni kraji:

L02

:

Andora in Gibraltar.

L20

:

Vsi namembni kraji z izjemo L02, Ceute, Melille, Svetega sedeža (Vatikanska mestna država), Združenih držav Amerike, Bolgarije, Romunije in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper.

L04

:

Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Srbija, Črna gora in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

L40

:

Vsi namembni kraji z izjemo L02, L04, Ceute, Melille, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, Švice, Svetega sedeža (Vatikanska mestna država), Združenih držav Amerike, Bolgarije, Romunije, Hrvaške, Turčije, Avstralije, Kanade, Nove Zelandije in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper.


15.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 355/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1843/2006

z dne 14. decembra 2006

o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 581/2004 z dne 26. marca 2004 o začetku stalnega javnega razpisa za izvozna nadomestila za določene vrste masla (2) predvideva stalni razpis.

(2)

Na podlagi člena 5 Uredbe Komisije (ES) št. 580/2004 z dne 26. marca 2004 o določitvi postopka razpisa o izvoznih nadomestilih za nekatere mlečne izdelke (3) in po pregledu oddanih ponudb na razpis je ustrezno, da se določi največje izvozno nadomestilo za razpisno obdobje, ki se konča 12. decembra 2006.

(3)

Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za stalni razpis, ki ga začenja Uredba (ES) št. 581/2004 za razpisno obdobje, ki se konča 12. decembra 2006, je največji znesek nadomestila za izdelke iz člena 1(1) navedene Uredbe, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta Uredba začne veljati 15. decembra 2006.

Ta Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 90, 27.3.2004, str. 64. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 975/2006 (UL L 176, 30.6.2006, str. 69).

(3)  UL L 90, 27.3.2004, str. 58. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1814/2005 (UL L 292, 8.11.2005, str. 3).


PRILOGA

(EUR/100 kg)

Proizvod

Izvozno nadomestilo Oznaka nomenklature

Največji znesek izvoznega nadomestila za izvoz v namembne kraje, navedene v drugem pododstavku člena 1(1) Uredbe (ES) št. 581/2004

Maslo

ex ex 0405 10 19 9500

98,00

Maslo

ex ex 0405 10 19 9700

103,00

Masleno-mlečna maščoba

ex ex 0405 90 10 9000

125,89


15.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 355/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1844/2006

z dne 14. decembra 2006

o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 15. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 31(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa, da se razlika med cenami v mednarodni trgovini za proizvode, naštete v členih 1(a), (b), (c), (d), (e) in (g) navedene uredbe, in cenami v Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje zneskov takšnih nadomestil (2), navaja proizvode, za katere je treba določiti stopnjo nadomestila, ki se uporablja, ko so ti proizvodi izvoženi kot blago iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1255/1999.

(3)

V skladu s prvim odstavkom člena 14 Uredbe (ES) št. 1043/2005 je treba stopnjo nadomestila na 100 kilogramov za vsakega od osnovnih zadevnih proizvodov določiti vsak mesec.

(4)

Vendar pa pri nekaterih mlečnih proizvodih, izvoženih kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, obstaja nevarnost, da bi bile v primeru vnaprejšnje določitve visokih stopenj nadomestila zaveze, sprejete v zvezi s temi nadomestili, lahko ogrožene. Da bi se izognili tej nevarnosti, je treba sprejeti ustrezne preventivne ukrepe, ne da bi pri tem ovirali sklepanje dolgoročnih pogodb. Določanje posebnih stopenj nadomestil za vnaprejšnje določanje nadomestil za te proizvode bi moralo omogočiti izpolnitev teh dveh ciljev.

(5)

Člen 15(2) Uredbe (ES) št. 1043/2005 določa, da se pri določanju stopnje nadomestila po potrebi upoštevajo proizvodna nadomestila, pomoči ali drugi ukrepi z enakim učinkom, ki se v vseh državah članicah v skladu z uredbo o skupni ureditvi trga za zadevni proizvod uporabljajo za osnovne proizvode, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005, ali enakovredne proizvode.

(6)

Člen 12(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa plačilo pomoči za posneto mleko, pridelano v Skupnosti in predelano v kazein, če tako mleko in iz njega proizveden kazein izpolnjujeta določene pogoje.

(7)

Uredba Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trugu Skupnosti (3), določa, da je treba maslo in smetano industrijskim panogam, ki proizvajajo nekatere vrste blaga, zagotoviti po znižanih cenah.

(8)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil za osnovne proizvode, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005 in členu 1 Uredbe (ES) št. 1255/1999, izvožene kot blago, navedeno v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1255/1999, se določijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 15. decembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2006

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1713/2006 (UL L 321, 21.11.2006, str. 11).

(3)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


PRILOGA

Stopnje nadomestil od 15. decembra 2006 za nekatere mlečne izdelke, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (1)

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Opis

Stopnja nadomestila

Pri vnaprejšnji določitvi nadomestil

Drugo

ex 0402 10 19

Mleko v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. % (PG 2):

 

 

(a)

Za izvoz blaga iz oznake KN 3501

(b)

Za izvoz drugega blaga

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mleko v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe 26 mas. % (PG 3):

 

 

(a)

Če se izvozi blago, ki v obliki proizvodov, izenačenih s PG 3, vsebuje maslo po znižani ceni ali smetano, pridobljena v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005

24,89

24,89

(b)

Za izvoz drugega blaga

21,00

21,00

ex 0405 10

Maslo, z vsebnostjo maščob 82 mas. % (PG 6):

 

 

(a)

Če se izvozi blago, ki vsebuje maslo po znižani ceni ali smetano, izdelana v skladu s pogoji iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

78,50

78,50

(b)

Za izvoz blaga iz oznake KN 2106 90 98, ki vsebuje 40 mas. % ali več mlečne maščobe

104,25

104,25

(c)

Za izvoz drugega blaga

97,00

97,00


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo za izvoz v Bolgarijo od 1. oktobra 2004, v Romunijo od 1. decembra 2005, in za blago, našteto v tabelah I in II k Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo v Švicarsko konfederacijo ali v Kneževino Lihtenštajn od 1. februarja 2005.


15.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 355/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1845/2006

z dne 13. decembra 2006

o prepovedi ribolova na atlantski sled v coni ICES Vb, VIaN (vode ES), VIb s plovili, ki plujejo pod francosko zastavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 51/2006 z dne 22. decembra 2005 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova, za leto 2006 (3) določa kvote za leto 2006.

(2)

V skladu s podatki, ki so bili sporočeni Komisiji, so plovila, ki plujejo pod zastavo države članice ali so registrirana v državi članici iz Priloge, izčrpala kvoto za leto 2006 za ulov staležev iz Priloge k tej uredbi.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na zadevni stalež, njegovo shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2006 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi, ki ga opravljajo plovila, ki plujejo pod zastavo države članice ali so registrirana v državi članici iz Priloge, se prepove z datumom, določenim v navedeni prilogi. Od tega datuma naprej je tudi prepovedano shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje navedenega staleža, ki ga ulovijo zadevna plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Komisijo

Jörgen HOLMQUIST

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 768/2005 (UL L 128, 21.5.2005, str. 1).

(3)  UL L 16, 20.1.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1642/2006 (UL L 308, 8.11.2006, str. 5).


PRILOGA

Št.

56

Država članica

Francija

Stalež

HER/5B6ANB

Vrsta

atlantski sled (Clupea harengus)

Cona

Vb, VIaN (vode ES), VIb

Datum

11. november 2006


15.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 355/19


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1846/2006

z dne 13. decembra 2006

o prepovedi ribolova na skušo v coni ICES II a (vode zunaj ES), V b (vode ES), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV s plovili, ki plujejo pod francosko zastavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 51/2006 z dne 22. decembra 2005 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova, za leto 2006 (3) določa kvote za leto 2006.

(2)

V skladu s podatki, ki so bili sporočeni Komisiji, so plovila, ki plujejo pod zastavo države članice ali so registrirana v državi članici iz Priloge, izčrpala kvoto za leto 2006 za ulov staležev iz Priloge k tej uredbi.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na zadevni stalež, njegovo shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2006 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi, ki ga opravljajo plovila, ki plujejo pod zastavo države članice ali so registrirana v državi članici iz Priloge, se prepove z datumom, določenim v navedeni prilogi. Od tega datuma naprej je tudi prepovedano shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje navedenega staleža, ki ga ulovijo zadevna plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Komisijo

Jörgen HOLMQUIST

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 768/2005 (UL L 128, 21.5.2005, str. 1).

(3)  UL L 16, 20.1.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1642/2006 (UL L 308, 8.11.2006, str. 5).


PRILOGA

Št.

57

Država članica

Francija

Stalež

MAC/2CX14-

Vrsta

skuša (Scomber scombrus)

Cona

II a (vode zunaj ES), V b (vode ES), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

Datum

11. november 2006


15.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 355/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1847/2006

z dne 13. decembra 2006

o prilagoditvi nekaterih horizontalnih uredb v skupni kmetijski politiki zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (v nadaljnjem besedilu „novi državi članici“) k Skupnosti je treba prilagoditi uredbe Komisije (EGS) št. 120/89 z dne 19. januarja 1989 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo izvoznih prelevmanov in dajatev za kmetijske proizvode (1), (EGS) št. 3515/92 z dne 4. decembra 1992 o določitvi skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 1055/77 o skladiščenju in premikanju proizvodov, ki jih odkupi intervencijska agencija (2), (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (3), (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (4), (ES) št. 2298/2001 z dne 26. novembra 2001 o podrobnih pravilih za izvoz proizvodov, dobavljenih kot pomoč v hrani (5), (ES) št. 2090/2002 z dne 26. novembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 386/90 glede fizičnih pregledov, opravljenih pri izvozu kmetijskih proizvodov, ki izpolnjujejo pogoje za nadomestila (6), in (ES) št. 639/2003 z dne 9. aprila 2003 o določitvi podrobnih pravilih v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1254/1999 glede zahtev za odobritev izvoznih nadomestil v zvezi z dobrim počutjem živega goveda med prevozom (7) ter določiti nekatere navedbe v jezikih novih držav članic.

(2)

Navedeni uredbi je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 120/89 se spremeni:

1.

V členu 4a(2) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Dokument, ki se pošlje carinskem uradu, kjer so bile opravljene carinske izvozne formalnosti, izpolni carinski urad izstopa, ki vključi enega od vnosov iz Priloge I.“.

2.

V drugem pododstavku člena 13(2) se „Prilogi“ nadomesti s „Prilogi II“.

3.

Priloga se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Uredba (EGS) št. 3515/92 se spremeni:

1.

Drugi pododstavek člena 2 se nadomesti:

„Izvozna deklaracija in po potrebi zunanji tranzitni dokument Skupnosti ali ustrezni nacionalni dokument navajata enega od vnosov iz Priloge I.“.

2.

Prvi pododstavek člena 5 se nadomesti z naslednjim:

„V primerih po drugi alinei člena 2 Uredbe (EGS) št. 1055/77, ko se proizvodi pošljejo v drugo državo članico v obliki premestitve, mora proizvode spremljati kontrolni izvod T5 v smislu členov 912a do 912g Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (8). Kontrolni izvod T5 izda intervencijska agencija, ki pošlje proizvode, in v polju 104 navaja enega od vnosov iz Priloge II.

3.

Besedilo v Prilogi II k tej uredbi se doda kot Priloga I in Priloga II.

Člen 3

Uredba (ES) št. 800/1999 se spremeni:

1.

V členu 9(1)(c) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„V takšnih primerih pristojni organi namembne države članice kontrolnega izvoda T5 ali države članice, v kateri se nacionalni dokument uporablja kot dokaz pod ‚Pripombami‘ v rubriki z naslovom ‚Nadzor uporabe in/ali destinacije‘ na kontrolnem izvodu T5 ali pod ustrezni naslov nacionalnega dokumenta, vpišejo enega od vpisov iz Priloge Ia.“.

2.

Člen 10 se spremeni:

(a)

V odstavku (4) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Če se proizvod, ki se ga pošilja v okviru zunanjega tranzitnega postopka Skupnosti ali skupnega tranzitnega postopka, v državi članici, ki ni država članica izvoza, obravnava po postopku iz odstavka 1 za prevoz do namembne postaje ali za dobavo prejemniku izven carinskega območja Skupnosti, carinski urad, pri katerem se proizvod obravnava po zgoraj navedenem postopku, pod ‚Pripombe‘ v rubriki z naslovom ‚Nadzor uporabe in/ali destinacije‘ na zadnji stani izvirnika kontrolnega izvoda T5 vpiše enega od vpisov iz Priloge Ib.“.

(b)

V odstavku (5) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Če železnica prevzame proizvod v državi članici izvoza ali v drugi državi članici in se proizvod pošilja v destinacijo izven carinskega območja Skupnosti v okviru zunanjega Skupnostnega tranzitnega postopka ali skupnega tranzitnega postopka po prevozni pogodbi za kombinirani cestno-železniški prevoz po železnici, pristojni carinski urad ali carinski urad, ki je najbližji železniškemu terminalu, kjer proizvod prevzame železnica, pod ‚Pripombe‘ v rubriki z naslovom ‚Nadzor uporabe in/ali destinacije‘ na zadnji stani izvirnika kontrolnega izvoda T5 vpiše enega od vpisov iz Priloge Ic.“.

3.

V členu 41(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Med drugim morajo biti izpolnjena polja 33, 103, 104 in, kadar je to ustrezno, 105 kontrolnega izvoda T5. Polje 104 kontrolnega izvoda T5 se pod ‚Drugo‘ vpiše eden od vpisov iz Priloge IIa.“.

4.

Člen 44(5) se nadomesti z naslednjim:

„5.   Če se za dobave na ploščad uporablja člen 8, se pod ‚Drugo‘ v polju 104 kontrolnega izvoda T5 vpiše eden od vpisov iz Priloge IIb.“.

5.

Besedilo v Prilogi III k tej uredbi se vstavi kot Priloga Ia, Priloga Ib, Priloga Ic, Priloga IIa in Priloga IIb.

6.

V Prilogi IV se črtata „Bolgarija“ in „Romunija“.

Člen 4

Uredba (ES) št. 1291/2000 se spremeni:

1.

V členu 9(2) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„V takšnih primerih organ izdaje v oddelek 6 licence ali spričevala vpiše enega izmed vnosov iz Priloge Ia.“.

2.

Prvi odstavek člena 16 se nadomesti z naslednjim:

„Zahtevki za licence in licence z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila, sestavljeni v zvezi z ukrepi pomoči v hrani v smislu člena 10(4) Sporazuma o kmetijstvu, sklenjenega med urugvajskim krogom večstranskih trgovinskih pogajanj, vsebujejo v oddelku 20 vsaj enega od vnosov iz Priloge Ib.“.

2a.

V četrtem pododstavku člena 18(4) se doda „BG“ za Bolgarijo in „RO“ za Romunijo.

3.

Člen 33 se spremeni:

(a)

V odstavku 2 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Če je edini namen kontrolnega izvoda T 5 sprostitev jamstva, kontrolni izvod T 5 v razdelku 106 vsebuje enega izmed vnosov iz Priloge Ic.“.

(b)

V odstavku 3 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Če je po sprejemu izvozne deklaracije, navedene v prvi alinei člena 24(1)(b), proizvod dan v enega izmed poenostavljenih postopkov, predvidenih v oddelku 3 poglavja 7 naslova II dela II Uredbe (EGS) št. 2454/93 ali v Dodatku I poglavja I naslova X h Konvenciji z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku za prevoz na namembno postajo ali dobavo prejemniku izven carinskega območja Skupnosti, se kontrolni izvod T 5, ki ga zahteva odstavek 2(b), pošlje po uradni poti organu, ki ga je izdal. V oddelek ‚J‘ na kontrolnem izvodu T 5 se pod naslov ‚Pripombe‘ vpiše eden izmed vnosov iz Priloge Id.“.

4.

V členu 36(4) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„V oddelek 22 na nadomestni licenci ali nadomestni delni licenci se vpiše enega izmed vnosov iz Priloge Ie, podčrtanih z rdečo.“.

5.

Člen 42(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Če je dobavitelj zaradi primera višje sile vložil zahtevek za podaljšanje roka veljavnosti dovoljenja, ki vključuje vnaprejšnjo določitev izvoznega prelevmana ali izvoznega nadomestila, in pristojni organ še ni odločil o zahtevku, lahko dobavitelj pri organu vloži zahtevek še za eno dovoljenje. Drugo dovoljenje se izda skladno s pogoji, ki veljajo v času, ko je prosilec zanj vložil zahtevek, le da:

(a)

bo izdano največ za neuporabljeno količino na prvem dovoljenju, za katero je dobavitelj vložil zahtevek za podaljšanje;

(b)

bo oddelek 20 vseboval enega izmed vnosov iz Priloge If.“.

6.

V členu 43(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

če je bil izvoz opravljen brez izvoznega dovoljenja ali potrdila o vnaprejšnji določitvi, je treba pri uporabi informacijskega lista INF 3, kot je določen v členu 850 Uredbe (EGS) št. 2454/93, v oddelku A navesti enega izmed vnosov iz Priloge Ig.“

7.

V členu 45(3) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

deklaracija o izvozu enakovrednih proizvodov ali izvod ali fotokopija, ki jo je potrdil pristojni organ in vsebuje enega izmed vnosov iz Priloge Ih; verodostojnost vnosa mora potrjevati žig zadevnega carinskega urada, natisnjen neposredno na dokument.“.

8.

V členu 50(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Razen če predpisi v določenih sektorjih zahtevajo posebno besedilo, je v oddelku 24 na licencah in spričevalih naveden eden od vnosov iz Priloge Ii.“.

9.

Besedilo v Prilogi IV k tej uredbi se vstavi kot Priloga Ia, Priloga Ib, Priloga Ic, Priloga Id, Priloga Ie, Priloga If, Priloga Ig, Priloga Ih in Priloga Ii.

Člen 5

Uredba (ES) št. 2298/2001 se spremeni:

1.

V členu 3(3) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Dokument, ki se vloži za nadomestilo iz člena 5(4) Uredbe (ES) št. 800/1999, in poleg zahtev člena 16 Uredbe (ES) št. 1291/2000 okence 20 vloge za dovoljenja in samega izvoznega dovoljenja vsebuje enega izmed vnosov iz Priloge.“.

2.

Besedilo v Prilogi V k tej uredbi se doda kot Priloga.

Člen 6

Uredba (ES) št. 2090/2002 se spremeni:

1.

Člen 10 se spremeni:

(a)

V odstavku 5 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Če je carinski urad izstopa ali urad, ki mu je poslan kontrolni izvod T5, vzel vzorec, se na kontrolnem izvodu T5 ali, kjer se uporablja, na nacionalnem dokumentu, ki se vrne pristojnim organom, zabeleži eden od vnosov iz Priloge Ia.“.

(b)

Odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Carinski urad izstopa ali urad, ki mu je poslan kontrolni izvod T5, pristojne organe iz odstavka 5 pisno, z uporabo kopije izvirnega dokumenta, obvesti o rezultatih analiz, na kateri zabeleži:

(a)

enega od vnosov iz Priloge Ib;

(b)

ali rezultate analiz, če se ugotovi neskladje med rezultati in prijavljenim proizvodom.“.

(c)

V odstavku 7 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„V takih primerih carinski urad izstopa ali urad, ki mu je poslan kontrolni izvod T5, na kontrolnem izvodu T5 ali, kjer se uporablja, na nacionalnem dokumentu, ki se vrne pristojnim organom, zabeleži enega od vnosov iz Priloge Ic.“.

2.

Besedilo v Prilogi VI k tej uredbi se vstavi kot Priloga Ia, Priloga Ib in Priloga Ic.

Člen 7

Uredba (ES) št. 639/2003 se spremeni:

1.

Člen 2(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Če uradni veterinar na izstopni točki ugotovi, da so izpolnjene zahteve odstavka 2, to potrdi z eno od opomb iz Priloge Ia ter z žigosanjem in podpisom dokumenta, ki vsebuje dokaz o izstopu iz carinskega območja Skupnosti, ali v oddelku J kontrolnega izvoda T5 ali na najustreznejšem mestu nacionalnega dokumenta.“.

2.

Besedilo v Prilogi VII k tej uredbi se vstavi kot Priloga Ia.

Člen 8

Ta uredba začne veljati pod pogojem in z dnem začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije k Evropski uniji.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 16, 20.1.1989, str. 19. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 910/2004 (UL L 163, 30.4.2004, str. 63).

(2)  UL L 355, 5.12.1992, str. 15. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1970/2004 (UL L 341, 17.11.2004, str. 17).

(3)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 671/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 5).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 410/2006 (UL L 71, 10.3.2006, str. 7).

(5)  UL L 308, 27.11.2001, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2080/2004 (UL L 360, 7.12.2004, str. 4).

(6)  UL L 322, 27.11.2002, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1454/2004 (UL L 269, 17.8.2004, str. 9).

(7)  UL L 93, 10.4.2003, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 354/2006 (UL L 59, 1.3.2006, str. 10).

(8)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.“


PRILOGA I

Sedanje besedilo Priloge k Uredbi (ES) št. 120/89 se oštevilči kot „Priloga II“, pred njo pa se vstavi:

„PRILOGA I

Vnosi, ki jih navaja drugi pododstavek člena 4a(2):

:

V bolgarščini

:

В приложение на член 4а от Регламент (ЕИО) № 120/89

:

V španščini

:

Aplicación del artículo 4 bis del Reglamento (CEE) no 120/89

:

V češčini

:

Použitelnost článku 4a nařízení (EHS) č. 120/89

:

V danščini

:

Anvendelse af artikel 4a i forordning (EØF) nr. 120/89

:

V nemščini

:

Anwendung von Artikel 4a der Verordnung (EWG) Nr. 120/89

:

V estonščini

:

Määruse (EMÜ) nr 120/89 artikli 4a kohaldamine

:

V grščini

:

Εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 4α τoυ καvovισμoύ (ΕΟΚ) αριθ. 120/89

:

V angleščini

:

Application of Article 4a of Regulation (EEC) No 120/89

:

V francoščini

:

Application de l'article 4 bis du règlement (CEE) no 120/89

:

V italijanščini

:

Applicazione dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 120/89

:

V latvijščini

:

Regulas (EEK) Nr. 120/89 4.a panta piemērošana

:

V litovščini

:

Reglamento (EEB) Nr. 120/89 4 bis straipsnio taikymas

:

V madžarščini

:

A 120/89/EGK rendelet 4.a cikkének alkalmazása

:

V malteščini

:

Applikazzjoni ta' l-Artikolu 4 bis tar-regolament (KEE) nru 120/89

:

V nizozemščini

:

Toepassing van artikel 4 bis van Verordening (EEG) nr. 120/89

:

V poljščini

:

Stosowanie art. 4a rozporządzenia (EWG) nr 120/89

:

V portugalščini

:

Aplicação do artigo 4.o-A do Regulamento (CEE) n.o 120/89

:

V romunščini

:

Aplicarea articolului 4a din Regulamentul (CEE) nr. 120/89

:

V slovaščini

:

Uplatňovanie článku 4a nariadenia (EHS) č. 120/89

:

V slovenščini

:

Uporaba člena 4 bis Uredbe (EGS) št. 120/89

:

V finščini

:

Asetuksen (ETY) N:o 120/89 4 a artiklan soveltaminen

:

V švedščini

:

I enlighet med artikel 4a i förordning (EEG) nr 120/89“


PRILOGA II

PRILOGA I

Vnosi, ki jih navaja drugi pododstavek člena 2:

:

V bolgarščini

:

Интервенционни продукти, държани от … (име и адрес на интервенционната агенция), предназначени за складиране в … (съответна държава и адрес на предложения склад). В приложение на член 2, първо тире, от Регламент (ЕИО) № 1055/77

:

V španščini

:

Productos de intervención en poder de … (nombre y dirección del organismo de intervención) destinados a ser almacenados en … (país y dirección del lugar de almacenamiento previsto). Aplicación del primer guión del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 1055/77

:

V češčini

:

Intervenční produkty v držení … (název a adresa intervenční agentury), určené ke skladování v/ve … (dotčený stát a předpokládaná adresa a místo skladování). Použití první odrážky článku 2 nařízení (EHS) č. 1055/77

:

V danščini

:

Produkter fra intervention, som … (navn og adresse på interventionsorganet) ligger inde med, og som er bestemt til oplagring i … (det pågældende land og adressen på det forventede oplagringssted). Anvendelse af artikel 2, første led, i forordning (EØF) nr. 1055/77

:

V nemščini

:

Interventionserzeugnisse im Besitz von … (Name und Anschrift der Interventionsstelle), zur Lagerung in … (Land und Anschrift des vorgesehenen Lagerorts) bestimmt. Anwendung von Artikel 2 erster Gedankenstrich der Verordnung (EWG) Nr. 1055/77

:

V estonščini

:

(sekkumisasutuse nimetus ja aadress) valduses olevad sekkumistooted, mis on ette nähtud ladustamiseks (asjaomane riik ja ettenähtud ladustamiskoha aadress). Määruse (EMÜ) nr 1055/77 artikli 2 esimese taande kohaldamine

:

V grščini

:

Πρoϊόντα παρέμβασης πoυ ευρίσκoνται στην κατoχή τoυ … (oνoμασία και διεύθυνση τoυ oργανισμoύ παρέμβασης) πρoς απoθήκευση εις … (χώρα και διεύθυνση τoυ πρoτεινόμεvoυ χώρoυ απoθήκευσης). Εφαρμoγή τoυ άρθρoυ 2 πρώτη περίπτωση τoυ κανoνισμoύ (ΕΟΚ) αριθ. 1055/77

:

V angleščini

:

Intervention products held by … (name and address of the intervention agency) for storage in … (country concerned and address of the proposed place of storage). Application of the first indent of Article 2 of Regulation (EEC) No 1055/77

:

V francoščini

:

Produits d'intervention détenus par … (nom et adresse de l'organisme d'intervention), destinés à être stockés en/au … (pays concerné et adresse du lieu de stockage prévu). Application de l'article 2 premier tiret du règlement (CEE) no 1055/77

:

V italijanščini

:

Prodotti d'intervento detenuti da … (nome e indirizzo dell'organismo d'intervento) destinati ad essere immagazzinati in … (paese interessato e indirizzo del luogo di immagazzinamento previsto). Applicazione dell'articolo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1055/77

:

V latvijščini

:

Intervences produkti, kas pieder … (intervences aģentūras nosaukums un adrese), glabāšanai … (attiecīgā valsts un plānotā glabāšanas vieta). Regulas (EEK) Nr. 1055/77 2. panta pirmā ievilkuma piemērošana

:

V litovščini

:

(Intervencinės agentūros pavadinimas ir adresas) … intervenciniai produktai, skirti saugojimui … (atitinkama šalis ir numatomos saugojimo vietos adresas). Reglamento (EEB) Nr. 1055/77 2 straipsnio pirmos įtraukos taikymas

:

V madžarščini

:

Az … (intervenciós hivatal neve és címe) tulajdonában lévő, ….-ban-/ben (a raktározási hely címe és országa) raktározásra szánt intervenciós termékek. Az 1055/77/EGK rendelet 2. cikke első francia bekezdésének alkalmazása

:

V malteščini

:

Prodotti ta’ intervenzjoni miżmuma minn … (isem u indirizz ta’l-organu ta’l-intervenzjoni), biex jinħażnu f’/għand … (pajjiż ikkonċernat u indirizz ta’ post il-ħażna). Applikazzjoni ta’l-artikolu 2 l-ewwel inċiż tar-regolament (KEE) nru 1055/77

:

V nizozemščini

:

Interventieproducten in het bezit van … (naam en adres van het interventiebureau) — bestemd voor opslag in … (betrokken land en adres van de opslagplaats). Toepassing van artikel 2, eerste streepje, van Verordening (EEG) nr. 1055/77

:

V poljščini

:

Produkty interwencyjne znajdujące się w posiadaniu … (nazwa i adres agencji interwencyjnej), przeznaczone do magazynowania w … (właściwy kraj i adres przewidzianego miejsca magazynowania). Zastosowanie art. 2 tiret pierwsze rozporządzenia (EWG) nr 1055/77

:

V portugalščini

:

Produtos de intervenção em poder de … (nome e morada do organismo de intervenção) destinados a serem armazenados em/no … (país em causa e morada do local de armazenagem previsto). Aplicação do primeiro travessão do artigo 2.o do Regulamento (CEE) n.o 1055/77

:

V romunščini

:

Produse de intervenţie deţinute de … (denumirea şi adresa agenţiei de intervenţie) pentru depozitare în … (ţara în cauză şi adresa locului de depozitare propus). Se aplică prima liniuţă din articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 1055/77

:

V slovaščini

:

Komodity, na ktoré sa vzťahujú intervencie, v držbe … (názov a adresa intervenčnej inštitúcie), určené na skladovanie v … (krajina, ktorej sa to týka a adresa stanoveného miesta skladovania). Uplatňuje sa prvá zarážka článku 2 nariadenia (EHS) č. 1055/77

:

V slovenščini

:

Intervencijski produkti, zadržani s strani … (ime in naslov intervencijskega organa), ki naj bi bili skladiščeni v … (zadevna država in naslov predvidenega kraja skladiščenja). Izvajanje prvega odstavka člena 2 Uredbe (EGS) št. 1055/77

:

V finščini

:

Interventiotuotteita, jotka ovat … (interventioelimen nimi ja osoite) hallussa ja jotka on tarkoitus varastoida … (kyseessä olevan maan ja ehdotetun varastointipaikan osoite). Asetuksen (ETY) N:o 1055/77 2 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan mukainen soveltaminen

:

V švedščini

:

Interventionsprodukter som innehas av … (interventionsorganets namn och adress) för lagring i … (berört land och adress till det tilltänkta lagringsstället). Tillämpning av artikel 2 första strecksatsen i förordning (EEG) nr 1055/77

PRILOGA II

Vnosi, ki jih navaja prvi pododstavek člena 5:

:

V bolgarščini

:

интервенционни продукти – трансферна операция

:

V španščini

:

Productos de intervención — operación de transferencia

:

V češčini

:

Intervenční produkty – převod

:

V danščini

:

Produkter fra intervention — overførsel

:

V nemščini

:

Interventionserzeugnisse — Transfer

:

V estonščini

:

Sekkumistooted – ülevõtmistoiming

:

V grščini

:

Πρoϊόντα παρέμβασης — Πράξη μεταβίβασης

:

V angleščini

:

Intervention products — transfer operation

:

V francoščini

:

Produits d'intervention — opération de transfert

:

V italijanščini

:

Prodotti d'intervento — operazione trasferimento

:

V latvijščini

:

Intervences produkti – transfertoperācija

:

V litovščini

:

Intervenciniai produktai – pervežimas

:

V madžarščini

:

Intervenciós termékek – szállítási művelet

:

V malteščini

:

Prodotti ta’ intervenzjoni – operazzjoni ta’ trasferiment

:

V nizozemščini

:

Interventieprodukten — Overdracht

:

V poljščini

:

Produkty interwencyjne – operacja przekazania

:

V portugalščini

:

Produtos de intervenção — operação de transferência

:

V romunščini

:

produse de intervenţie – operaţiune de transfer

:

V slovaščini

:

Komodity, na ktoré sa vzťahujú intervencie – presun

:

V slovenščini

:

Intervencijski produkti – postopek transferja

:

V finščini

:

Interventiotuotteita – siirtotoimi

:

V švedščini

:

Interventionsprodukter – överföringsförfarande


PRILOGA III

PRILOGA Ia

Vpisi, ki jih navaja drugi pododstavek člena 9(1)(c):

:

V bolgarščini

:

Представен е транспортен документ, посочващ местоназначение извън митническата територия на Общността

:

V španščini

:

Documento de transporte con destino fuera de la CE presentado

:

V češčini

:

Přepravní doklad s místem určení mimo ES předložen

:

V danščini

:

Transportdokument med destination uden for EF forelagt

:

V nemščini

:

Beförderungspapier mit Bestimmung außerhalb der EG wurde vorgelegt

:

V estonščini

:

Transpordiks väljaspool EÜd asuvasse sihtkohta on esitatud veodokument

:

V grščini

:

Yποβαλλόμενο έγγραφο μεταφοράς με προορισμό εκτός EK

:

V angleščini

:

Transport document indicating a destination outside the customs territory of the Community has been presented

:

V francoščini

:

Document de transport avec destination hors CE présenté

:

V italijanščini

:

Documento di trasporto con destinazione fuori CE presentato

:

V latvijščini

:

Uzrādīts transporta dokuments ar galamērķi ārpus EK

:

V litovščini

:

Pateiktas paskirties vietą už EB ribų nurodantis gabenimo dokumentas

:

V madžarščini

:

EK-n kívüli rendeltetésű szállítmány szállítási okmánya bemutatva

:

V malteščini

:

Dokument tat-trasport b'destinazzjoni għal barra mill-KE, ippreżentat

:

V nizozemščini

:

Vervoerdocument voor bestemming buiten de EG voorgelegd

:

V poljščini

:

Przedstawiony dokument przewozowy wskazujący miejsce przeznaczenia poza WE

:

V portugalščini

:

Documento transporte com destino fora da CE apresentado

:

V romunščini

:

Document de transport care indică o destinaţie aflată în afara teritoriului vamal al Comunităţii – prezentat

:

V slovaščini

:

Prepravný doklad s miestom určenia mimo ES bol predložený

:

V slovenščini

:

Predložena je bila prevozna listina za destinacijo izven ES

:

V finščini

:

Kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tullialueen ulkopuolinen määräpaikka, on esitetty

:

V švedščini

:

Transportdokument med slutlig destination, utanför gemenskapens tullområde har lagts fram

PRILOGA Ib

Vpisi, ki jih navaja prvi pododstavek člena 10(4):

:

V bolgarščini

:

Напускане на митническата територия на Общността под митнически режим опростен общностен транзит с железопътен транспорт с или големи контейнери:

Транспортен документ:

вид:

номер:

Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи или съответното транспортно предприятие:

:

V španščini

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en grandes contenedores:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Fecha de aceptación para el transporte por parte de la administración ferroviaria o de la empresa de transportes de que se trate:

:

V češčini

:

Výstup z celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo pro přepravu ve velkokapacitních kontejnerech:

Přepravní doklad:

druh:

číslo:

Den přijetí pro přepravu orgány železnice nebo příslušným přepravcem:

:

V danščini

:

Udgang af Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane/store containere:

Transportdokument:

type:

nummer:

Dato for overtagelse ved jernbane eller ved det pågældende transportfirma:

:

V nemščini

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern:

Beförderungspapier:

Art:

Nummer:

Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung oder das betreffende Beförderungsunternehmen:

:

V estonščini

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri alusel raudteed mööda või suurtes konteinerites:

Veodokument:

liik:

number:

Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste või asjaomase transpordiasutuse poolt:

:

V grščini

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια:

Έγγραφο μεταφοράς:

τύπος:

αριθμός:

Ημερομηνία αποδοχής για μεταφορά από τη σιδηροδρομική αρχή ή την ενδιαφερόμενη εταιρεία μεταφοράς:

:

V angleščini

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers:

Transport document:

type:

number:

Date of acceptance for carriage by the railway authorities or the transport undertaking concerned:

:

V francoščini

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs:

Document de transport:

espèce:

numéro:

Date d’acceptation pour le transport par l’administration des chemins de fer ou par l’entreprise de transports concernée:

:

V italijanščini

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori:

Documento di trasporto:

tipo:

numero:

Data di accettazione per il trasporto da parte delle ferrovie o dell'impresa di trasporto interessata:

:

V latvijščini

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas saskaņā ar vienkāršoto Kopienas tranzīta procedūru pārvešanai pa dzelzceļu vai lielos konteineros:

Transporta dokuments:

veids:

numurs:

Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes vai attiecīgais transporta uzņēmums:

:

V litovščini

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito tvarką, taikomą gabenimui geležinkeliu arba didelėse talpose:

Gabenimo dokumentas:

rūšis:

numeris:

Geležinkelių administracijos ar atitinkamos transporto įmonės priėmimo pervežimui data:

:

V madžarščini

:

A Közösség vámterületét egyszerűsített közösségi árutovábbítási eljárás keretében elhagyta, vasúton vagy konténerben történő szállítással:

Szállítási okmány:

típus:

szám:

A szállítás elfogadásának dátuma a vasút vagy az érintett szállítmányozási vállalat ügyintézése által:

:

V malteščini

:

Ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità skond ir-regoli tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferrovija jew b'kontejners kbar:

Dokument ta' trasport:

ġeneru:

numru:

Data ta' l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija jew mill-impriża tat-trasporti konċernata:

:

V nizozemščini

:

Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling voor vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers:

Vervoerdocument:

Type:

Nummer:

Datum van aanneming ten vervoer door de betrokken spoorwegadministratie of de betrokken vervoeronderneming:

:

V poljščini

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego dla przewozu koleją lub w wielkich kontenerach:

Dokument przewozowy:

rodzaj:

numer:

Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową lub przez określone przedsiębiorstwo transportowe:

:

V portugalščini

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Data de aceitação para o transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:

:

V romunščini

:

Ieşire de pe teritoriul vamal al Comunităţii în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transportul pe calea ferată sau în containere mari:

Document de transport:

tip:

număr:

Data acceptării pentru transport de către autorităţile feroviare sau întreprinderea de transport în cauză:

:

V slovaščini

:

Výstup z colného územia Spoločenstva podľa zjednodušeného tranzitného postupu Spoločenstva na železničnú prepravu alebo na prepravu vo veľkých prepravných kontajneroch:

Prepravný doklad:

typ:

číslo:

Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti alebo zo strany príslušnej prepravnej spoločnosti:

:

V slovenščini

:

Izstop s carinskega območja Skupnosti po poenostavljenem tranzitnem postopku Skupnosti za prevoz po železnici ali v velikih zabojnikih:

Prevozna listina:

vrsta:

številka:

Datum, ko je železnica ali zadevni prevoznik blago prevzel za prevoz:

:

V finščini

:

Viety yhteisön tullialueelta yksinkertaistetussa yhteisön passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa:

Kuljetusasiakirja:

tyyppi:

numero:

Päivä, jona rautatieviranomainen tai asianomainen kuljetusyritys hyväksyi kuljetettavaksi:

:

V švedščini

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar:

Transportdokument:

typ:

nummer:

Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget eller det berörda transportföretaget:

PRILOGA Ic

Vpisi, ki jih navaja prvi pododstavek člena 10(5):

:

V bolgarščini

:

Излизане от митническата територия на Общността по железен път при комбиниран железопътен и автомобилен транспорт:

Транспортен документ:

вид:

номер:

Дата на приемане за транспортиране от железопътните органи:

:

V španščini

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad por ferrocarril en transporte combinado por ferrocarril-carretera:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Fecha de aceptación del transporte por parte de la administración ferroviaria:

:

V češčini

:

Opuštění celního území Společenství po železnici nebo kombinovanou přepravou po železnici a silnici:

Přepravní doklad:

druh:

číslo:

Den přijetí pro přepravu orgány železnice:

:

V danščini

:

Udgang af Fællesskabets toldområde ad jernbane ved kombineret jernbane/landevejstransport:

Transportdokument:

type:

nummer:

Dato for overtagelse ved jernbane:

:

V nemščini

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft mit der Eisenbahn zur Beförderung im kombinierten Straßen- und Schienenverkehr:

Beförderungspapier:

Art:

Nummer:

Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung:

:

V estonščini

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine raudteed mööda, raudtee- ja maanteetranspordi ühendveo korras:

Veodokument:

liik:

number:

Transpordiks vastuvõtmise kuupäev raudteeasutuste poolt:

:

V grščini

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας σιδηροδρομικώς με συνδυασμένη μεταφορά σιδηροδρομικώς-οδικώς:

Έγγραφο μεταφοράς:

ειδος:

αριθμός:

Ημερομηνία αποδοχής για τη μεταφορά από τη διοίκηση των σιδηροδρόμων:

:

V angleščini

:

Exit from the customs territory of the Community by rail under combined transport by road and by rail:

Transport document:

type:

number:

Date of acceptance for carriage by the railway authorities:

:

V francoščini

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté par chemin de fer, en transport combiné rail-route:

Document de transport:

espèce:

numéro:

Date d’acceptation pour le transport par l’administration des chemins de fer:

:

V italijanščini

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità per ferrovia nell'ambito di un trasporto combinato strada-ferrovia:

Documento di trasporto:

tipo:

numero:

Data di accettazione del trasporto da parte dell'amministrazione delle ferrovie:

:

V latvijščini

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas pa dzelzceļu dzelzceļa – autotransporta kombinētā transporta režīmā:

Transporta dokuments:

veids:

numurs:

Datums, kad produktu pārvešanai pieņēmušas dzelzceļa iestādes:

:

V litovščini

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos geležinkeliu pagal gabenimo kombinuotu transportu (automobilių keliais ir geležinkeliu) tvarką:

Gabenimo dokumentas:

rūšis:

numeris:

Geležinkelių administracijos priėmimo pervežimui data:

:

V madžarščini

:

A Közösség vámterületét elhagyta vasúton, kombinált szállítással (vasút-közút):

Szállítási okmány:

típus:

szám:

A szállítás elfogadásának dátuma a vasúti ügyintézés által:

:

V malteščini

:

Ħruġ mit-territorju doganali tal-Komunità skond ir-regoli tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferrovija jew b'kontejners kbar:

Dokument ta' trasport:

ġeneru:

numru:

Data ta' l-aċċettazzjoni għat-trasport mill-amministrazzjoni tal-ferrovija jew mill-impriża tat-trasporti konċernata:

:

V nizozemščini

:

Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap per spoor, bij gecombineerd rail-wegvervoer:

Vervoerdocument:

Type:

Nummer:

Datum van aanneming ten vervoer door de spoorwegadministratie:

:

V poljščini

:

Wywóz z obszaru celnego Wspólnoty drogą kolejową lub drogą kombinowanego transportu drogowo-kolejowego:

Dokument przewozowy:

rodzaj:

numer:

Data przyjęcia transportu przez administrację kolejową:

:

V portugalščini

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade por caminho-de-ferro, em transporte combinado rodo-ferroviário:

Documento de transporte:

tipo:

número:

Data de aceitação do transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada:

:

V romunščini

:

Ieşire de pe teritoriul vamal al Comunităţii pe calea ferată prin transport combinat rutier şi feroviar:

Document de transport:

tip:

număr:

Data acceptării pentru transport de către autorităţile feroviare:

:

V slovaščini

:

Výstup z colného územia Spoločenstva železničnou dopravou, kombinovanou železničnou a cestnou dopravou:

Prepravný doklad:

typ:

číslo:

Dátum prijatia zo strany železničnej spoločnosti:

:

V slovenščini

:

Izstop s carinskega območja Skupnosti po železnici s kombiniranim cestno-železniškim prevozom:

Prevozna listina:

vrsta:

številka:

Datum, ko je železnica prevzela blago v prevoz:

:

V finščini

:

Viety yhteisön tullilaueelta rautateitse yhdistetyssä rautatie- ja maantiekuljetuksessa:

Kuljetusasiakirja:

tyyppi:

numero:

Päivä, jona rautatieviranomainen hyväksyi kuljetettavaksi:

:

V švedščini

:

Utförsel från gemenskapens tullområde på järnväg vid kombinerad järnvägs- och landsvägstransport:

Transportdokument:

typ:

nummer:

Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget:

PRILOGA IIa

Vpisi, ki jih navaja drugi pododstavek člena 41(2):

:

V bolgarščini

:

Задължително влизане в продоволствен склад за пласиране на продуктите – Член 40 от Регламент (ЕО) № 800/1999

:

V španščini

:

Depositado con entrega obligatoria para el avituallamiento — Aplicación del artículo 40 del Reglamento (CE) no 800/1999

:

V češčini

:

Uskladnění ve skladu s povinnou dodávkou určenou k zásobování – použití článku 40 nařízení (ES) č. 800/1999

:

V danščini

:

Anbringelse på oplag med obligatorisk levering til proviantering — anvendelse af artikel 40 i forordning (EF) nr. 800/1999

:

V nemščini

:

Einlagerung ins Vorratslager mit Lieferpflicht zur Bevorratung — Artikel 40 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999

:

V estonščini

:

Ladustatud väljastamiseks üksnes pardavarudena – määruse (EÜ) nr 800/1999 artikkel 40

:

V grščini

:

Εναποθήκευση με υποχρεωτική παράδοση για τον ανεφοδιασμό — εφαρμογή του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999

:

V angleščini

:

Compulsory entry into warehouse for delivery for victualling — Article 40 of Regulation (EC) No 800/1999

:

V francoščini

:

Mise en entrepôt avec livraison obligatoire pour l’avitaillement — application de l’article 40 du règlement (CE) no 800/1999

:

V italijanščini

:

Deposito con consegna obbligatoria per l'approvvigionamento — applicazione dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999

:

V latvijščini

:

Obligāta ievešana pārtikas krājumu noliktavā piegādēm – Regulas (EK) Nr. 800/1999 40. pants

:

V litovščini

:

Pristatyta į maisto atsargų tiekimo sandėlį, taikant Reglamento (EB) Nr. 800/1999 40 straipsnio nuostatas

:

V madžarščini

:

A vámterület elhagyásának vagy a rendeltetési helyre való megérkezésének a dátuma – 800/1999/EK rendelet 40. cikke szerint

:

V malteščini

:

Impoġġi fil-maħżen b'konsenja obbligatorja għar-razzjonar- applikazzjoni ta' l-Artikolu 40 tar-Regolament Nru 800/1999/KE

:

V nizozemščini

:

Opslag in depot onder verplichting van levering voor de bevoorrading van zeeschepen of luchtvaartuigen — Toepassing van artikel 40 van Verordening (EG) nr. 800/1999

:

V poljščini

:

Złożenie w magazynie żywności z obowiązkową dostawą – zastosowanie art. 40 rozporządzenia (WE) nr 800/1999

:

V portugalščini

:

Colocado em entreposto com destino obrigatório para abastecimento — aplicação do artigo 40.o do Regulamento (CE) n.o 800/1999

:

V romunščini

:

Amplasare în antrepozit obligatorie pentru livrarea de provizii alimentare – articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 800/1999,

:

V slovaščini

:

Uskladnenie v sklade s povinnou dodávkou určenou na zásobovanie – uplatnenie článku 40 nariadenia (ES) č. 800/1999

:

V slovenščini

:

Dano v skladišče z obvezno dobavo za oskrbo – uporaba člena 40 Uredbe (ES) št. 800/1999

:

V finščini

:

Siirto varastoon sekä pakollinen toimittaminen muonitustarkoituksiin – asetuksen (EY) N:o 800/1999 40 artiklan soveltaminen

:

V švedščini

:

Placering i lager med skyldighet att leverera för proviantering – artikel 40 i förordning (EG) nr 800/1999

PRILOGA IIb

Vpisi, ki jih navaja člen 44(5):

:

V bolgarščini

:

Доставки на бордови провизии за платформи – Регламент (ЕО) № 800/1999

:

V španščini

:

Suministro para el abastecimiento de las plataformas — Reglamento (CE) no 800/1999

:

V češčini

:

Dodávka určená k zásobování plošin – nařízení (ES) č. 800/1999

:

V danščini

:

Proviant til platforme — forordning (EF) nr. 800/1999

:

V nemščini

:

Bevorratungslieferung für Plattformen — Verordnung (EG) Nr. 800/1999

:

V estonščini

:

Ladustatud väljastamiseks üksnes pardavarudena – määruse (EÜ) nr 800/1999 artikkel 40

:

V grščini

:

Προμήθειες τροφοδοσίας για εξέδρες — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999

:

V angleščini

:

Catering supplies for rigs — Regulation (EC) No 800/1999

:

V francoščini

:

Livraison pour l’avitaillement des plates-formes — Règlement (CE) no 800/1999

:

V italijanščini

:

Provviste di bordo per piattaforma — regolamento (CE) n. 800/1999

:

V latvijščini

:

Nogāde ieguves urbšanas vai ekstrakcijas platformu personāla apgādei ar pārtiku – Regula (EK) Nr. 800/1999

:

V litovščini

:

Maisto atsargų tiekimas platformoms – Reglamentas (EB) Nr. 800/1999

:

V madžarščini

:

Élelmezési ellátmány szállítása fúrótornyokra – 800/1999/EK rendelet

:

V malteščini

:

Konsenja għat-tqassim tal-pjattaformi – Regolament Nru 800/1999/KE

:

V nizozemščini

:

Leverantie van boordproviand aan platform — Verordening (EG) nr. 800/1999

:

V poljščini

:

Dostawa zaopatrzenia dla platform – rozporządzenie (WE) nr 800/1999

:

V portugalščini

:

Fornecimentos para abastecimento de plataformas — Regulamento (CE) n.o 800/1999

:

V romunščini

:

Livrare pentru aprovizionarea cu alimente a platformelor – Regulamentul (CE) nr. 800/1999

:

V slovaščini

:

Dodávka určená na zásobovanie plošín – Nariadenie (ES) č. 800/1999

:

V slovenščini

:

Dobava za oskrbo ploščadi – Uredba (ES) št. 800/1999

:

V finščini

:

Muonitustoimitukset lautoille – asetus (EY) N:o 800/1999

:

V švedščini

:

Proviant till plattformar – Förordning (EG) nr 800/1999


PRILOGA IV

PRILOGA Ia

Vnosi, ki jih navaja drugi pododstavek člena 9(2):

:

V bolgarščini

:

правата са прехвърлени обратно на титуляра на [дата]

:

V španščini

:

Retrocesión al titular el …

:

V češčini

:

Zpětný převod držiteli dne …

:

V danščini

:

tilbageføring til indehaveren den …

:

V nemščini

:

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

:

V estonščini

:

õiguste tagasiandmine litsentsi/sertifikaadi omanikule …

:

V grščini

:

εκ νέου παραχώρηση στον δικαιούχο στις …

:

V angleščini

:

rights transferred back to the titular holder on [date] …

:

V francoščini

:

rétrocession au titulaire le …

:

V italijanščini

:

retrocessione al titolare in data …

:

V latvijščini

:

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam [datums]

:

V litovščini

:

teisės perleidžiamos savininkui (data) …

:

V madžarščini

:

Visszátruházás az eredeti engedélyesre …-án/-én

:

V malteščini

:

Retroċessjoni għas-sid il-

:

V nizozemščini

:

aan de titularis geretrocedeerd op …

:

V poljščini

:

Retrocesja na właściciela tytularnego

:

V portugalščini

:

retrocessão ao titular em …

:

V romunščini

:

repturi retrocedate titularului la data de [data]

:

V slovaščini

:

spätný prevod na oprávneného držiteľa dňa …

:

V slovenščini

:

Ponoven odstop nosilcu pravic dne …

:

V finščini

:

palautus todistuksenhaltijalle …

:

V švedščini

:

återbördad till licensinnehavaren den …

PRILOGA Ib

Vnosi, ki jih navaja prvi pododstavek člena 16:

:

V bolgarščini

:

Лицензия по ГАТТ – хранителна помощ

:

V španščini

:

Certificado GATT — Ayuda alimentaria

:

V češčini

:

Licence GATT – potravinová pomoc

:

V danščini

:

GATT-licens — fødevarehjælp

:

V nemščini

:

GATT-Lizenz — Nahrungsmittelhilfe

:

V estonščini

:

GATTi alusel välja antud litsents – toiduabi

:

V grščini

:

Πιστοποιητικό GATT — επισιτιστική βοήθεια

:

V angleščini

:

Licence under GATT — food aid

:

V francoščini

:

Certificat GATT — aide alimentaire

:

V italijanščini

:

Titolo GATT — aiuto alimentare

:

V latvijščini

:

Licence saskaņā ar GATT – pārtikas palīdzība

:

V litovščini

:

GATT licencija – pagalba maistu

:

V madžarščini

:

GATT-engedély – élelmiszersegély

:

V malteščini

:

Ċertifikat GATT – għajnuna alimentari

:

V nizozemščini

:

GATT-certificaat — Voedselhulp

:

V poljščini

:

Świadectwo GATT – pomoc żywnościowa

:

V portugalščini

:

Certificado GATT — ajuda alimentar

:

V romunščini

:

Certificat GATT – ajutor alimentar

:

V slovaščini

:

Licencia podľa GATT – potravinová pomoc

:

V slovenščini

:

Licenca za GATT – pomoč v hrani

:

V finščini

:

GATT-todistus – elintarvikeapu

:

V švedščini

:

GATT-licens – livsmedelsbistånd

PRILOGA Ic

Vnosi, ki jih navaja tretji pododstavek člena 33(2):

:

V bolgarščini

:

Да се използва за освобождаване на гаранцията

:

V španščini

:

Se utilizará para liberar la garantía

:

V češčini

:

K použití pro uvolnění záruky

:

V danščini

:

Til brug ved frigivelse af sikkerhed

:

V nemščini

:

Zu verwenden für die Freistellung der Sicherheit

:

V estonščini

:

Kasutada tagatise vabastamiseks

:

V grščini

:

Προς χρησιμοποίηση για την αποδέσμευση της εγγύησης

:

V angleščini

:

To be used to release the security

:

V francoščini

:

À utiliser pour la libération de la garantie

:

V italijanščini

:

Da utilizzare per lo svincolo della cauzione

:

V latvijščini

:

Izmantojams drošības naudas atbrīvošanai

:

V litovščini

:

Naudotinas užstatui grąžinti

:

V madžarščini

:

A biztosíték feloldására használandó

:

V malteščini

:

Biex tiġi użata għar-rilaxx tal-garanzija

:

V nizozemščini

:

Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid

:

V poljščini

:

Do wykorzystania w celu zwolnienia zabezpieczenia

:

V portugalščini

:

A utilizar para liberar a garantia

:

V romunščini

:

A se utiliza pentru eliberarea garanţiei

:

V slovaščini

:

Použiť na uvoľnenie záruky

:

V slovenščini

:

Uporabiti za sprostitev jamstva

:

V finščini

:

Käytettäväksi vakuuden vapauttamiseen

:

V švedščini

:

Att användas för frisläppande av säkerhet

PRILOGA Id

Vnosi, ki jih navaja prvi pododstavek člena 33(3):

:

V bolgarščini

:

Напускане на митническата територия на Общността под митнически режим опростен общностен транзит с железопътен транспорт или с големи контейнери

:

V španščini

:

Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

:

V češčini

:

Opuštění celního území Společenství ve zjednodušeném tranzitním režimu Společenství pro přepravu po železnici nebo ve velkých kontejnerech

:

V danščini

:

Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

:

V nemščini

:

Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

:

V estonščini

:

Ühenduse tolliterritooriumilt väljaviimine ühenduse lihtsustatud transiidiprotseduuri kohaselt raudteed mööda või suurtes konteinerites

:

V grščini

:

Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

:

V angleščini

:

Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

:

V francoščini

:

Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs

:

V italijanščini

:

Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

:

V latvijščini

:

Izvešana no Kopienas muitas teritorijas, izmantojot Kopienas vienkāršoto tranzīta procedūru pārvadājumiem pa dzelzceļu vai lielos konteineros

:

V litovščini

:

Išvežama iš Bendrijos muitų teritorijos pagal supaprastintą Bendrijos tranzito geležinkeliu arba didelėse talpyklose tvarką

:

V madžarščini

:

A Közösség vámterületét elhagyta egyszerűsített közösségi szállítási eljárás keretében vasúton vagy konténerben

:

V malteščini

:

Ħierġa mit-territorju tad-dwana tal-Komunità taħt ir-reġim tat-transitu komunitarju simplifikat bil-ferroviji jew b' kontejners kbar

:

V nizozemščini

:

Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers

:

V poljščini

:

Opuszczenie obszaru celnego Wspólnoty zgodnie z uproszczoną procedurą tranzytu wspólnotowego w przewozie koleją lub w wielkich kontenerach

:

V portugalščini

:

Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores

:

V romunščini

:

Ieşire de pe teritoriul vamal al Comunităţii în cadrul regimului de tranzit comunitar simplificat pentru transport pe calea ferată sau în containere mari

:

V slovaščini

:

Opustenie colného územia Spoločenstva na základe zjednodušeného postupu Spoločenstva pri tranzite v prípade prepravy po železnici alebo vo veľkých kontajneroch

:

V slovenščini

:

Izstop iz carinskega območja Skupnosti pod skupnostnim poenostavljenim tranzitnim režimom po železnici ali z velikimi zabojniki

:

V finščini

:

Vienti yhteisön tullialueelta yhteisön yksinkertaistetussa passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa

:

V švedščini

:

Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar

PRILOGA Ie

Vnosi, ki jih navaja drugi pododstavek člena 36(4):

:

V bolgarščini

:

Заместваща лицензия (сертификат или извлечение) за изгубена лицензия (сертификат или извлечение) – Номер на оригиналната лицензия (сертификат) …

:

V španščini

:

Certificado (o extracto) de sustitución de un certificado (o extracto) perdido — número del certificado inicial …

:

V češčini

:

Náhradní licence (osvědčení nebo výpis) za ztracenou licenci (osvědčení nebo výpis) číslo původní licence …

:

V danščini

:

Erstatningslicens/-attest (eller erstatningspartiallicens) for bortkommen licens/attest (eller partiallicens) — Oprindelig licens/attest (eller partiallicens) nr. …

:

V nemščini

:

Ersatzlizenz (oder Teillizenz) einer verlorenen Lizenz (oder Teillizenz) — Nummer der ursprünglichen Lizenz …

:

V estonščini

:

Kaotatud litsentsi/sertifikaati (või väljavõtet) asendav litsents/sertifikaat (või väljavõte) – esialgse litsentsi/sertifikaadi number …

:

V grščini

:

Πιστοποιητικό (ή απόσπασμα) αντικαταστάσεως του απολεσθέντος πιστοποιητικού (ή αποσπάσματος πιστοποιητικού) αριθ. …

:

V angleščini

:

Replacement licence (certificate or extract) of a lost licence (certificate or extract) — Number of original licence (certificate) …

:

V francoščini

:

Certificat (ou extrait) de remplacement d’un certificat (ou extrait de) perdu — numéro du certificat initial …

:

V italijanščini

:

Titolo (o estratto) sostitutivo di un titolo (o estratto) smarrito — numero del titolo originale …

:

V latvijščini

:

Nozaudētās licences (sertifikāta vai izraksta) aizstājēja licence (sertifikāts vai izraksts). Licences (sertifikāta) oriģināla numurs

:

V litovščini

:

Pamesto sertifikato (licencijos, išrašo) pakaitinis sertifikatas (licencija, išrašas) – sertifikato (licencijos, išrašo) originalo numeris …

:

V madžarščini

:

Helyettesítő engedély (vagy kivonat) elveszett engedély (vagy kivonat) pótlására – az eredeti engedély száma

:

V malteščini

:

Ċertifikat (jew estratt) tas-sostituzzjoni ta' ċertifikat (jew estratt) mitluf – numru ta'l-ewwel ċertifikat

:

V nizozemščini

:

Certificaat (of uittreksel) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat (of uittreksel) — nummer van het oorspronkelijke certificaat …

:

V poljščini

:

Świadectwo zastępcze (lub wyciąg) świadectwa (lub wyciągu) utraconego – numer świadectwa początkowego

:

V portugalščini

:

Certificado (ou extracto) de substituição de um certificado (ou extracto) perdido — número do certificado inicial

:

V romunščini

:

Licenţă (certificat sau extras) de înlocuire a unei licenţe (certificat sau extras) pierdute – Numărul licenţei (certificatului) originale …

:

V slovaščini

:

Náhradná licencia (certifikát alebo výpis) za stratenú licenciu (certifikát alebo výpis) – číslo pôvodnej licencie (certifikátu) …

:

V slovenščini

:

Nadomestna licenca (ali delna licenca) za izgubljeno licenco (ali delno licenco) – številka izvirne licence …

:

V finščini

:

Kadonneen todistuksen (tai otteen) korvaava todistus (tai ote) – Alkuperäisen todistuksen numero …

:

V švedščini

:

Ersättningslicens (licens eller dellicens) för förlorad licens (licens eller dellicens). Nummer på ursprungslicensen …

PRILOGA If

Vnosi, ki jih navaja točka (b) člena 42(1):

:

V bolgarščini

:

Лицензия, издадена съгласно член 42 от Регламент (ЕО) № 1291/2000; оригинална лицензия № …

:

V španščini

:

Certificado emitido en las condiciones del artículo 42 del Reglamento (CE) no 1291/2000; certificado inicial no

:

V češčini

:

Licence vydaná podle článku 42 nařízení (ES) č. 1291/2000; č. původní licence …

:

V danščini

:

Licens udstedt på de i artikel 42 i forordning (EF) nr. 1291/2000 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr. …

:

V nemščini

:

Unter den Bedingungen von Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 erteilte Lizenz; ursprüngliche Lizenz Nr. …

:

V estonščini

:

Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artikli 42 kohaselt välja antud litsents; esialgne litsents nr …

:

V grščini

:

Πιστοποιητικό που εκδίδεται υπό τους όρους του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000· αρχικό πιστοποιητικό αριθ. …

:

V angleščini

:

License issued in accordance with Article 42 of Regulation (EC) No 1291/2000; original licence No …

:

V francoščini

:

Certificat émis dans les conditions de l’article 42 du règlement (CE) no 1291/2000; certificat initial no

:

V italijanščini

:

Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1291/2000; titolo originale n. …

:

V latvijščini

:

Licence, kas ir izsniegta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 42. pantu; licences oriģināla Nr. …

:

V litovščini

:

Licencija išduota Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 42 straipsnyje nustatytomis sąlygomis; licencijos originalo Nr. …

:

V madžarščini

:

Az 1291/2000/EK rendelet 42. cikkében foglalt feltételek szerint kiállított engedély; az eredeti engedély száma: …

:

V malteščini

:

Ċertifikat maħruġ taħt il-kundizzjonijiet ta'l-artikolu 42 tar-regolament (CE) nru 1291/2000; l-ewwel ċertifikat nru …

:

V nizozemščini

:

Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EG) nr. 1291/2000; oorspronkelijk certificaat nr. …

:

V poljščini

:

Świadectwo wydane zgodnie z warunkami art. 42 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000; pierwsze świadectwo nr …

:

V portugalščini

:

Certificado emitido nas condições previstas no artigo 42.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000; certificado inicial n.o

:

V romunščini

:

Licenţă eliberată în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000; licenţă originală nr.

:

V slovaščini

:

Licencia vydaná v súlade s článkom 42 nariadenia (ES) č. 1291/2000; číslo pôvodnej licencie …

:

V slovenščini

:

Licenca, izdana pod pogoji člena 42 Uredbe (ES) št. 1291/2000; izvirna licenca št. …

:

V finščini

:

Todistus myönnetty asetuksen (EY) N:o 1291/2000 42 artiklan mukaisesti; alkuperäinen todistus nro …

:

V švedščini

:

Licens utfärdad i enlighet med artikel 42 i förordning (EG) nr 1291/2000; ursprunglig licens nr …

PRILOGA Ig

Vnosi, ki jih navaja točka (a) člena 43(1):

:

V bolgarščini

:

Износът е осъществен без лицензия или сертификат

:

V španščini

:

Exportación realizada sin certificado

:

V češčini

:

Vývoz bez licence nebo bez osvědčení

:

V danščini

:

Udførsel uden licens/attest

:

V nemščini

:

Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung

:

V estonščini

:

Eksporditud ilma litsentsita/sertifikaadita

:

V grščini

:

Εξαγωγή πραγματοποιούμενη άνευ αδείας ή πιστοποιητικού

:

V angleščini

:

Exported without licence or certificate

:

V francoščini

:

Exportation réalisée sans certificat

:

V italijanščini

:

Esportazione realizzata senza titolo

:

V latvijščini

:

Eksportēts bez licences vai sertifikāta

:

V litovščini

:

Eksportuota be licencijos ar sertifikato

:

V madžarščini

:

Kiviteli engedély használata nélküli export

:

V malteščini

:

Esportazzjoni magħmula mingħajr ċertifikat

:

V nizozemščini

:

Uitvoer zonder certificaat

:

V poljščini

:

Wywóz dokonany bez świadectwa

:

V portugalščini

:

Exportação efectuada sem certificado

:

V romunščini

:

Exportat fără licenţă sau certificat

:

V slovaščini

:

Vyvezené bez licencie alebo certifikátu

:

V slovenščini

:

Izvoz, izpeljan brez licence

:

V finščini

:

Viety ilman todistusta

:

V švedščini

:

Exporterad utan licens

PRILOGA Ih

Vnosi, ki jih navaja točka (a) člena 45(3):

:

V bolgarščini

:

Условията, определени в член 45 от Регламент (ЕО) № 1291/2000, са изпълнени

:

V španščini

:

Condiciones previstas en el artículo 45 del Reglamento (CE) no 1291/2000 cumplidas

:

V češčini

:

Byly dodrženy podmínky stanovené v článku 45 nařízení (ES) č. 1291/2000

:

V danščini

:

Betingelserne i artikel 45 i forordning (EF) nr. 1291/2000 er opfyldt

:

V nemščini

:

Bedingungen von Artikel 45 der Verordnung (EG) Nr. 1291/2000 wurden eingehalten

:

V estonščini

:

Määruse (EÜ) nr 1291/2000 artiklis 45 ette nähtud tingimused on täidetud

:

V grščini

:

Τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000

:

V angleščini

:

Conditions laid down in Article 45 of Regulation (EC) No 1291/2000 fulfilled

:

V francoščini

:

Conditions prévues à l’article 45 du règlement (CE) no 1291/2000 respectées

:

V italijanščini

:

Condizioni previste dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1291/2000 ottemperate

:

V latvijščini

:

Regulas (EK) Nr. 1291/2000 45. pantā paredzētie nosacījumi ir izpildīti

:

V litovščini

:

Įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 1291/2000 45 straipsnyje numatytos sąlygos

:

V madžarščini

:

Az 1291/2000/EK rendelet 45. cikkében foglalt feltételek teljesítve

:

V malteščini

:

Kundizzjonijiet previsti fl-artikolu 45 tar-regolament (CE) nru 1291/2000 rispettivament

:

V nizozemščini

:

in artikel 45 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 bedoelde voorwaarden nageleefd

:

V poljščini

:

Warunki przewidziane w art. 45 rozporządzenia (WE) nr 1291/2000 spełnione

:

V portugalščini

:

Condições previstas no artigo 45.o do Regulamento (CE) n.o 1291/2000 cumpridas

:

V romunščini

:

Condiţiile prevăzute la articolul 45 din Regulamentul (CE) nr. 1291/2000 – îndeplinite

:

V slovaščini

:

Podmienky ustanovené v článku 45 nariadenia (ES) č. 1291/2000 boli splnené

:

V slovenščini

:

Pogoji, predvideni v členu 45 Uredbe (ES) št. 1291/2000, spoštovani

:

V finščini

:

Asetuksen (EY) N:o 1291/2000 45 artiklassa säädetyt edellytykset on täytetty

:

V švedščini

:

Villkoren i artikel 45 i förordning (EG) nr 1291/2000 är uppfyllda

PRILOGA Ii

Vnosi, ki jih navaja drugi pododstavek člena 50(1):

:

V bolgarščini

:

Преференциален режим, приложим към количеството, посочено в Раздели 17 и 18

:

V španščini

:

Régimen preferencial aplicable a la cantidad indicada en las casillas 17 y 18

:

V češčini

:

Preferenční režim na množství uvedená v kolonkách 17 a 18

:

V danščini

:

Præferenceordning gældende for mængden anført i rubrik 17 og 18

:

V nemščini

:

Präferenzregelung, anwendbar auf die in den Feldern 17 und 18 genannte Menge

:

V estonščini

:

Lahtrites 17 ja 18 osutatud koguse suhtes kohaldatav sooduskord

:

V grščini

:

Προτιμησιακό καθεστώς εφαρμοζόμενο για την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18

:

V angleščini

:

Preferential arrangements applicable to the quantity given in Sections 17 and 18

:

V francoščini

:

Régime préférentiel applicable pour la quantité indiquée dans les cases 17 et 18

:

V italijanščini

:

Regime preferenziale applicabile per la quantità indicata nelle caselle 17 e 18

:

V latvijščini

:

Labvēlības režīms, kas piemērojams 17. un 18. iedaļā dotajam daudzumam

:

V litovščini

:

Taikomos lengvatinės sąlygos 17 ir 18 skiltyse įrašytiems kiekiams

:

V madžarščini

:

Kedvezményes eljárás hatálya alá tartozó, a 17-es és 18-as mezőn feltüntetett mennyiség

:

V malteščini

:

Reġim preferenzjali applikabbli għall-kwantità indikata fil-każi 17 u 18

:

V nizozemščini

:

Preferentiële regeling van toepassing voor de in de vakken 17 en 18 vermelde hoeveelheid

:

V poljščini

:

Porozumienie preferencyjne stosowane dla ilości wskazanych w polach 17 i 18

:

V portugalščini

:

Regime preferencial aplicável em relação à quantidade indicada nas casas 17 e 18

:

V romunščini

:

Regimuri preferenţiale aplicabile cantităţii prevăzute în căsuţele 17 şi 18

:

V slovaščini

:

Preferenčné opatrenia platia pre množstvo uvedené v oddieloch 17 a 18

:

V slovenščini

:

Preferenčni režim, uporabljen za količine, navedene v okencih 17 in 18

:

V finščini

:

Etuuskohtelu, jota sovelletaan kohdissa 17 ja 18 esitettyihin määriin

:

V švedščini

:

Preferensordning tillämplig för den kvantitet som anges i fält 17 och 18


PRILOGA V

„PRILOGA

Vnosi, ki jih navaja prvi pododstavek člena 3(3):

:

V bolgarščini

:

Хранителна помощ от Общността – Дейност № …/… или Национална хранителна помощ

:

V španščini

:

Ayuda alimentaria comunitaria — Accion no …/… o Ayuda alimentaria nacional

:

V češčini

:

Potravinová pomoc Společenství – akce č. …/… nebo vnitrostátní potravinová pomoc

:

V danščini

:

Fællesskabets fødevarehjælp — Aktion nr. …/… eller National fødevarehjælp

:

V nemščini

:

Gemeinschaftliche Nahrungsmittelhilfe — Maßnahme Nr. …/… oder Nationale Nahrungsmittelhilfe

:

V estonščini

:

Ühenduse toiduabi – programm nr …/… või siseriiklik toiduabi

:

V grščini

:

Kοινοτική επισιτιστική βοήθεια — Δράση αριθ. …/… ή εθνική επισιτιστική βοήθεια

:

V angleščini

:

Community food aid — Action No …/… or National food aid

:

V francoščini

:

Aide alimentaire communautaire — Action no …/… ou Aide alimentaire nationale

:

V italijanščini

:

Aiuto alimentare comunitario — Azione n. …/… o Aiuto alimentare nazionale

:

V latvijščini

:

Kopienas pārtikas atbalsts – Pasākums Nr. …/… vai Valsts pārtikas atbalsts

:

V litovščini

:

Bendrijos pagalba maisto produktais – Priemonė Nr. …/… arba Nacionalinė pagalba maisto produktais

:

V madžarščini

:

Közösségi élelmiszersegély – … számú intézkedés/… vagy Nemzeti élelmiszersegély

:

V malteščini

:

Għajnuna alimentari komuni – Azzjoni nru …/… jew Għajnuna alimentari nazzjonali

:

V nizozemščini

:

Communautaire voedselhulp — Actie nr. …/… of Nationale voedselhulp

:

V poljščini

:

Wspólnotowa pomoc żywnościowa — Działanie nr …/… lub Krajowa pomoc żywnościowa

:

V portugalščini

:

Ajuda alimentar comunitária — Acção n.o …/… ou Ajuda alimentar nacional

:

V romunščini

:

Ajutor alimentar comunitar — Acţiunea nr. …/… sau Ajutor alimentar naţional

:

V slovaščini

:

Potravinová pomoc Spoločenstva – akcia č. …/… alebo národná potravinová pomoc

:

V slovenščini

:

Pomoč Skupnosti v hrani – Akcija št. …/… ali državna pomoč v hrani

:

V finščini

:

Yhteisön elintarvikeapu – Toimi nro …/… tai kansallinen elintarvikeapu

:

V švedščini

:

Livsmedelsbistånd från gemenskapen – Aktion nr …/… eller Nationellt livsmedelsbistånd“


PRILOGA VI

PRILOGA Ia

Vnosi, ki jih navaja drugi pododstavek člena 10(5):

:

V bolgarščini

:

Взета проба

:

V španščini

:

muestra recogida

:

V češčini

:

odebraný vzorek

:

V danščini

:

udtaget prøve

:

V nemščini

:

Probe gezogen

:

V estonščini

:

võetud proov

:

V grščini

:

ελήφθη δείγμα

:

V angleščini

:

Sample taken

:

V francoščini

:

échantillon prélevé

:

V italijanščini

:

campione prelevato

:

V latvijščini

:

paraugs paņemts

:

V litovščini

:

Bandinys paimtas

:

V madžarščini

:

ellenőrzési mintavétel megtörtént

:

V malteščini

:

kampjun meħud

:

V nizozemščini

:

monster genomen

:

V poljščini

:

pobrana próbka

:

V portugalščini

:

Amostra colhida

:

V romunščini

:

Eşantion prelevat

:

V slovaščini

:

odobratá vzorka

:

V slovenščini

:

vzorec odvzet

:

V finščini

:

näyte otettu

:

V švedščini

:

varuprov

PRILOGA Ib

Vnosi, ki jih navaja točka (a) člena 10(6):

:

V bolgarščini

:

Съответствие на резултатите от тестовете

:

V španščini

:

resultado del análisis conforme

:

V češčini

:

výsledek analýzy je v souladu

:

V danščini

:

analyseresultat i orden

:

V nemščini

:

konformes Analyseergebnis

:

V estonščini

:

vastav analüüsitulemus

:

V grščini

:

αποτέλεσμα της ανάλυσης σύμφωνο

:

V angleščini

:

Results of tests conform

:

V francoščini

:

résultat d'analyse conforme

:

V italijanščini

:

risultato di analisi conforme

:

V latvijščini

:

analīzes rezultāti atbilst

:

V litovščini

:

Tyrimų rezultatai atitinka eksporto deklaraciją

:

V madžarščini

:

ellenőrzési eredmény megfelelő

:

V malteščini

:

riżultat ta'l-analiżi konformi

:

V nizozemščini

:

analyseresultaat conform

:

V poljščini

:

wynik analizy zgodny

:

V portugalščini

:

Resultado da análise conforme

:

V romunščini

:

Rezultatul analizelor – conform

:

V slovaščini

:

výsledok testu je v súlade

:

V slovenščini

:

rezultat analize je v skladu z/s

:

V finščini

:

analyysin tulos yhtäpitävä

:

V švedščini

:

Analysresultatet överensstämmer med exportdeklarationen

PRILOGA Ic

Vnosi, ki jih navaja drugi pododstavek člena 10(7):

:

V bolgarščini

:

Искане за прилагане на член 10, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 2090/2002. Митническа служба за излизане или митническо бюро на получаване на контролното копие Т5:

:

V španščini

:

Solicitud de aplicación del apartado 7 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 2090/2002. Oficina de aduana de salida o de destino del T5: …

:

V češčini

:

Žádost o použití čl. 10 odst. 7 nařízení (ES) č. 2090/2002. Identifikace celního úřadu výstupu nebo celního úřadu určení T 5:

:

V danščini

:

Anmodning om anvendelse af artikel 10, stk. 7, i forordning (EF) nr. 2090/2002. Identifikation af udgangstoldstedet eller bestemmelsestoldstedet for T5: …

:

V nemščini

:

Antrag auf Anwendung von Artikel 10 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 2090/2002. Identifizierung der Ausgangszollstelle oder der Bestimmungsstelle des Kontrollexemplars T5: …

:

V estonščini

:

Määruse (EÜ) nr 2090/2002 artikli 10 lõike 7 kohaldamise taotlus. Väljumistolliasutus või tolliasutus, kuhu saadetakse kontrolleksemplar T5: …

:

V grščini

:

Αίτηση εφαρμογής του άρθρου 10 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2090/2002. Εξακρίβωση του τελω-νείου εξόδου ή του τελωνείου προορισμού του T5: …

:

V angleščini

:

Request for application of Article 10(7) of Regulation (EC) No 2090/2002. Identity of the customs office of exit or customs office receiving the control copy T5: …

:

V francoščini

:

Demande d'application de l'article 10, paragraphe 7, du règlement (CE) no 2090/2002. Identification du bureau de douane de sortie ou de destination du T5: …

:

V italijanščini

:

Domanda di applicazione dell'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2090/2002. Identificazione dell'ufficio doganale di uscita o di destinazione del T5: …

:

V latvijščini

:

Pieprasījums piemērot Regulas (EK) Nr. 2090/2002 10. panta 7. punktu. Nobeiguma muitas punkta vai muitas punkta, kas saņem T5 kontroleksemplāru, identitāte: …

:

V litovščini

:

Prašymas taikyti Reglamento (EB) Nr. 2090/2002 10 straipsnio 7 dalį. Išvykimo muitinės įstaiga arba įstaiga, kuriai išsiunčiamas T5 kontrolinis egzempliorius: …

:

V madžarščini

:

A 2090/2002/EK rendelet 10. cikke (7) bekezdésének alkalmazására irányuló kérelem. A kilépési vámhivatal vagy a T5 ellenőrző példányt átvevő hivatal azonosítója:

:

V malteščini

:

Talba għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 10, paragrafu 7, tar-Regolament (KE) nru 2090/2002. Identifikazzjoni ta'l-uffiċċju tad-dwana tat-tluq jew tal-wasla tat-T5: …

:

V nizozemščini

:

Verzoek om toepassing van artikel 10, lid 7, van Verordening (EG) nr. 2090/2002. Identificatie van het kantoor van uitgang of van bestemming van de T5: …

:

V poljščini

:

Wniosek o stosowanie art. 10 ust. 7 rozporzadzenia (WE) nr 2090/2002. Identyfikacja urzędu celnego wyjścia lub przeznaczenia T5: …

:

V portugalščini

:

Pedido de aplicação do n.o 7 do artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 2090/2002. Identificação da estância aduaneira de saída ou de destino do T5: …

:

V romunščini

:

erere de aplicare a articolului 10 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 2090/2002. Identitatea biroului vamal de ieşire sau a biroului vamal de destinaţie a exemplarului de control T5: …

:

V slovaščini

:

Žiadost’ o uplatňovanie článku 10 odsek 7 nariadenia (ES) č. 2090/2002. Identifikácia colného úradu výstupu alebo colného úradu určenia T5: …

:

V slovenščini

:

Zahteva se uporaba člena 10, odstavka 7, Uredbe (ES) št. 2090/2002. Identifikacija carinskega urada izvoza ali namembnega kraja T5:

:

V finščini

:

Asetuksen (EY) N:o 2090/2002 10 artiklan 7 kohdan soveltamista koskeva pyyntö. Poistumistullitoimipaikan tai toimipaikan, johon T5-valvontakappale toimitetaan, tunnistustiedot:

:

V švedščini

:

Begäran om tillämpning av artikel 10.7 i förordning (EG) nr 2090/2002. Uppgift om utfartstullkontor eller bestämmelsetullkontor enligt kontrollexemplaret T5: …


PRILOGA VII

„PRILOGA Ia

Opombe, ki jih navaja člen 2(3):

:

V bolgarščini

:

Резултатите от проверките съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 639/2003 са удовлетворителни,

:

V španščini

:

Resultados de los controles de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) no 639/2003 satisfactorios

:

V češčini

:

Výsledky kontrol podle článku 2 nařízení (ES) č. 639/2003 jsou uspokojivé

:

V danščini

:

Resultater af kontrollen efter artikel 2 i forordning (EF) nr. 639/2003 er tilfredsstillende

:

V nemščini

:

Ergebnisse der Kontrollen nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 639/2003 zufrieden stellend

:

V estonščini

:

Määruse (EÜ) nr 639/2003 artiklis 2 osutatud kontrollide tulemused rahuldavad

:

V grščini

:

Αποτελέσματα των ελέγχων βάσει του άρθρου 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 639/2003 ικανοποιητικά

:

V angleščini

:

Results of the checks pursuant to Article 2 of Regulation (EC) No 639/2003 satisfactory

:

V francoščini

:

Résultats des contrôles visés à l'article 2 du règlement (CE) no 639/2003 satisfaisants

:

V italijanščini

:

Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 639/2003

:

V latvijščini

:

Regulas (EK) Nr. 639/2003 2. pantā minēto pārbaužu rezultāti ir apmierinoši

:

V litovščini

:

Reglamento (EB) Nr. 639/2003 2 straipsnyje numatytų patikrinimų rezultatai yra patenkinami

:

V madžarščini

:

A 639/2003/EK rendelet 2. cikkében előirányzott ellenőrzések eredményei kielégítők

:

V malteščini

:

Riżultati tal-kontrolli konformi ma’l-artikolu 2 tar-regolament (KE) nru 639/2003 sodisfaċenti

:

V nizozemščini

:

Bevindingen bij controle overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 639/2003 bevredigend

:

V poljščini

:

Wyniki kontroli, o której mowa w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 639/2003, zadowalające.

:

V portugalščini

:

Resultados dos controlos satisfatórios nos termos do artigo 2.o do Regulamento (CE) n.o 639/2003

:

V romunščini

:

Rezultatele controalelor menţionate la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 639/2003 – satisfăcătoare.

:

V slovaščini

:

Výsledky kontrol podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 639/2003 uspokojivé

:

V slovenščini

:

Rezultati kontrol, izhajajoči iz člena 2 Uredbe (ES) št. 639/2003 so zadovoljivi

:

V finščini

:

Asetuksen (EY) N:o 639/2003 2 artiklan mukaisen tarkastuksen tulos tyydyttävä

:

V švedščini

:

Resultaten av kontrollen enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 639/2003 är tillfredsställande“


15.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 355/56


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1848/2006

z dne 14. decembra 2006

o nepravilnostih in izterjavi nepravilno plačanih zneskov v okviru financiranja skupne kmetijske politike ter organizaciji informacijskega sistema na tem področju in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 595/91

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1) in zlasti člena 42 Uredbe,

po posvetovanju z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S členom 2 Uredbe (ES) št. 1290/2005 sta za dosego ciljev skupne kmetijske politike ustanovljena dva sklada: Evropski kmetijski jamstveni sklad, v nadaljnjem besedilu „EKJS“, in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, v nadaljnjem besedilu „EKSRP“.

(2)

V členu 9 Uredbe (ES) št. 1290/2005 so določena načela, ki urejajo zaščito finančnih interesov Skupnosti in zagotovila glede upravljanja skladov Skupnosti.

(3)

Glede na izkušnje Komisije in držav članic je treba sistem iz Uredbe Sveta (EGS) št. 595/91 z dne 4. marca 1991 o nepravilnostih in povračilu napačno izplačanih vsot v zvezi s financiranjem skupne kmetijske politike ter o ustanovitvi informacijskega sistema na tem področju in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 283/72 (2) prilagoditi, da bi se uskladila njegova uporaba v državah članicah, okrepil boj proti nepravilnostim, povečala učinkovitost sistema za sporočanje o nepravilnostih, da bi se upoštevalo, da se bodo posamezni primeri nepravilnosti od zdaj naprej urejali v skladu z določbami členov 32 in 33 Uredbe (ES) št. 1290/2005, ter da bi sistem od 1. januarja 2007 naprej zajemal EKJS in EKSRP. Zato je treba prav tako predvideti vključitev nepravilnosti v zvezi z namenskimi prejemki v smislu člena 34(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1290/2005 v ta sistem.

(4)

Treba je poudariti, da opredelitev „nepravilnosti“, ki se uporablja v tej uredbi, ustreza opredelitvi iz člena 1(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (3).

(5)

Opredeliti je treba pojem „suma goljufije“ ob upoštevanju opredelitve goljufije iz Konvencije, pripravljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (4).

(6)

Treba je poudariti, da opredelitev „prve upravne ali sodne ugotovitve“ ustreza opredelitvi iz člena 35 Uredbe (ES) št. 1290/2005.

(7)

Opredeliti je treba tudi pojem „stečaja“ in pojem „gospodarskega subjekta“.

(8)

Za povečanje dodane vrednosti sistema za sporočanje je treba za namene analize tveganja jasneje določiti obveznost sporočanja primerov domnevne goljufije in zato natančneje opredeliti kakovost podatkov, ki jih je treba posredovati.

(9)

Da bi ugotovili vrsto goljufivega ravnanja in finančne posledice nepravilnosti ter spremljali izterjavo nepravilno plačanih zneskov, je treba predvideti, da se nepravilnosti sporočijo Komisiji vsaj vsako četrtletje; taka sporočila je treba dopolniti s podatki o poteku sodnih ali upravnih postopkov.

(10)

Skupni rezultati sporočanja se vsako leto predložijo odboru iz člena 2(1) Sklepa Komisije 94/140/ES z dne 23. februarja 1994 o ustanovitvi Svetovalnega odbora za usklajevanje preprečevanja goljufij (5).

(11)

Za olajšanje sporočanja, ki se zahteva od držav članic, in za izboljšanje učinkovitosti je treba zvišati minimalni prag, ki je opredeljen v smislu zneska, na katerega se nanaša nepravilnost, nad katerim morajo države članice nepravilnosti sporočati, in določiti primere, pri katerih se obveznost sporočanja ne uporablja.

(12)

Za države članice, ki ne sodelujejo v euroobmočju, je treba določiti menjalna razmerja.

(13)

Upoštevati je treba obveznosti, ki izhajajo iz Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (6) ter Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (7).

(14)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za kmetijske sklade –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za odhodke Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1290/2005 in odhodke Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1290/2005.

Prav tako se uporablja v primerih, ko namenski prejemki v smislu člena 34(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1290/2005 niso plačani v skladu z navedenimi določbami.

Ta uredba ne vpliva na obveznosti, ki izhajajo neposredno iz uporabe členov 32, 33 in 36 Uredbe (ES) št. 1290/2005 ter Uredbe Komisije (ES) št. 885/2006 (8).

Člen 2

Opredelitve

V tej uredbi:

1.

„nepravilnost“ ima pomen iz člena 1(2) Uredbe (ES, Euratom) št. 2988/95, torej pomeni vsako kršenje določb prava Skupnosti, ki je posledica dejanja ali opustitve s strani gospodarskega subjekta in ki je ali bi lahko škodljivo vplivalo na splošni proračun Skupnosti, bodisi z zmanjšanjem ali izgubo prihodkov iz lastnih sredstev, ki se zbirajo neposredno v imenu Skupnosti, bodisi z neupravičenimi odhodki, ki bi bremenili proračun Skupnosti;

2.

„gospodarski subjekt“ ima pomen iz člena 1a(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1681/94 (9), torej pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ter druge subjekte, ki so upravičeni do financiranja iz EKJS ali EKSRP, z izjemo držav članic pri izvrševanju javne oblasti, ali ki prejemajo tako pomoč ali ki morajo plačati namenske prejemke v smislu člena 34(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 1290/2005;

3.

„prva upravna ali sodna ugotovitev“ ima pomen iz člena 35 Uredbe (ES) št. 1290/2005, torej pomeni prvo pisno oceno pristojnega upravnega ali sodnega organa, ki na podlagi konkretnih dejstev ugotavlja obstoj nepravilnosti, ne glede na možnost, da je lahko ta ugotovitev pozneje spremenjena ali umaknjena glede na potek upravnega ali sodnega postopka;

4.

„sum goljufije“ ima pomen iz člena 1a(4) Uredbe (ES) št. 1681/94, torej pomeni nepravilnost, ki je bila predmet prve upravne ali sodne ugotovitve ter zaradi katere se lahko sproži postopek na nacionalni ravni, da se ugotovi, ali je bilo dejanje namerno in zlasti ali je šlo za goljufijo, kakor je določena v členu 1(1)(a) Konvencije z dne 26. julija 1995, pripravljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;

5.

„stečaj“ pomeni postopek v primeru insolventnosti v smislu člena 2(a) Uredbe Sveta (ES) št. 1346/2000 (10).

POGLAVJE II

OBVEZNOSTI SPOROČANJA

Člen 3

Četrtletno poročilo

1.   Najpozneje v dveh mesecih po koncu vsakega četrtletja države članice sporočijo Komisiji vse nepravilnosti, ki so bile predmet prve upravne ali sodne ugotovitve. Za vsako nepravilnost predložijo naslednje podrobnosti:

(a)

skupne tržne ureditve, na katere se nanaša nepravilnost, ter zadevne sektorje in proizvode;

(b)

naravo nepravilnih odhodkov;

(c)

kršeno določbo Skupnosti;

(d)

datum in vir prvega pisnega podatka, iz katerega izhaja sum o nepravilnosti;

(e)

postopke, s katerimi je bila storjena nepravilnost;

(f)

po potrebi, ali ta postopek pomeni sum goljufije;

(g)

način odkritja nepravilnosti;

(h)

po potrebi vpletene države članice in tretje države;

(i)

obdobje ali datum, ko je bila storjena nepravilnost;

(j)

nacionalne službe ali telesa, ki so sestavili uradno poročilo o nepravilnosti, in službe, odgovorne za nadaljnjo upravno in/ali sodno obravnavo;

(k)

datum prve upravne ali sodne ugotovitve nepravilnosti;

(l)

identiteto vpletenih fizičnih in/ali pravnih oseb ali drugih subjektov, ki so sodelovali pri nepravilnosti, razen če takšni podatki zaradi narave zadevne nepravilnosti v boju proti nepravilnostim niso koristni;

(m)

skupni znesek odhodkov za sporno dejavnost in po potrebi razporeditev njegovega sofinanciranja med prispevke Skupnosti ter nacionalne, zasebne in druge prispevke;

(n)

znesek, na katerega se nanaša nepravilnost, in po potrebi njegova razporeditev med prispevke Skupnosti ter nacionalne, zasebne in druge prispevke; v primerih neplačila osebam in/ali drugim subjektom, določenim v točki (l), zneski, ki bi bili nepravilno plačani, če se nepravilnost ne bi odkrila;

(o)

morebitno odložitev plačil in možnosti za izterjavo;

(p)

samo v primeru nepravilnosti v zvezi z EKSRP referenčno številko Arinco ali kodo EIK (enotna identifikacijska koda) za program, na katerega se nanaša nepravilnost.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 ni treba sporočiti:

primerov, pri katerih je edini vidik nepravilnosti delna ali celotna neizvedba dejavnosti, sofinancirane iz EKSRP ali subvencionirane iz EKJS, zaradi stečaja končnega upravičenca ali končnega prejemnika; sporočiti pa je treba nepravilnosti, ki so nastale pred stečajem, in primere suma goljufije;

primerov, ki jih je končni upravičenec ali končni prejemnik sporočil upravnemu organu sam od sebe, preden jih je pristojni organ odkril – pred ali po plačilu javnega prispevka;

primerov, pri katerih upravni organ ugotovi napako glede upravičenosti financiranih odhodkov in napako popravi pred plačilom javnega prispevka.

3.   Kadar kateri od podatkov iz odstavka 1 tega člena, zlasti tisti v zvezi s postopki, s katerimi je bila storjena nepravilnost, in načinom njenega odkritja, ni na voljo, države članice, kolikor je mogoče, pošljejo Komisiji manjkajoči podatek pri predložitvi naslednjih sporočil o nepravilnostih.

4.   Če nacionalni predpisi predvidevajo zaupnost preiskav, je za sporočanje podatkov treba pridobiti dovoljenje pristojnega pravosodnega organa.

Člen 4

Posebni primeri

Vsaka država članica nemudoma sporoči Komisiji in po potrebi drugim zadevnim državam članicam vsako odkrito ali domnevno nepravilnost, če obstaja bojazen, da:

(a)

ima lahko zelo hitro učinek zunaj njenega ozemlja; ali

(b)

kaže na nove oblike nepravilnosti.

To sporočilo vsebuje zlasti podrobne podatke o nepravilnosti in zadevnih drugih državah članicah ali tretjih državah.

Člen 5

Poročilo o nadaljnji obravnavi

1.   Poleg podatkov iz člena 3(1) države članice čim prej, najpozneje pa v dveh mesecih po koncu vsakega četrtletja, s sklicevanjem na prejšnja poročila, sestavljena po členu 3, obvestijo Komisijo o podrobnostih glede sprožitve ali opustitve vsakega postopka za naložitev upravnih ali kazenskih sankcij v zvezi z uradno sporočenimi nepravilnostmi in o glavnih rezultatih takih postopkov. Ti podatki prav tako vključujejo navedbo vrste uporabljenih sankcij in/ali navedbo, ali se zadevne sankcije nanašajo na uporabo zakonodaje Skupnosti in/ali nacionalne zakonodaje, vključno s sklicem na predpise Skupnosti in/ali nacionalne predpise, v katerih so te sankcije določene.

2.   Države članice na izrecno zahtevo Komisije v dveh mesecih po prejemu te zahteve pošljejo Komisiji vse bistvene podatke o poteku postopkov v zvezi z izterjavo vseh nepravilno plačanih zneskov v posameznih primerih ali skupinah primerov, zlasti o njihovi sprožitvi, opustitvi in koncu.

Člen 6

Pravilo de minimis

1.   Če se nepravilnosti nanašajo na zneske, nižje od 10 000 EUR v sredstvih Skupnosti, države članice Komisiji ne sporočijo podatkov, ki jih predvidevata člena 3 in 5, razen če jih slednja izrecno zahteva.

2.   Za uporabo praga iz odstavka 1:

države članice, ki ne spadajo v euroobmočje, uporabijo isti menjalni tečaj kot pri plačilih upravičencem ali prejetih prejemkih v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2808/98 (11) in področno kmetijsko zakonodajo;

z izjemo primerov iz prve alinee in zlasti za dejavnosti, za katere v področni kmetijski zakonodaji ni bil določen obdavčljivi dogodek, se uporabi predzadnji menjalni tečaj, ki ga določi Evropska centralna banka pred mesecem, za katerega se Komisiji prijavijo izdatki ali namenski prejemki v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 883/2006 (12).

Člen 7

Oblika sporočanja

Podatki, zahtevani v skladu s členoma 3 in 4 ter členom 5(1), se pošljejo, kadar koli je to mogoče, v elektronski obliki preko varne povezave z uporabo aplikacije, ki jo je za ta namen določila Komisija, in na obrazcu, ki ga je določila Komisija.

POGLAVJE III

SODELOVANJE

Člen 8

Sodelovanje z državami članicami

1.   Komisija ohranja ustrezne stike z zadevnimi državami članicami zaradi dopolnjevanja prejetih podatkov o nepravilnostih iz člena 3, o postopkih iz člena 5 in zlasti o možnostih za izterjavo.

2.   Ne glede na take stike se zadeva, kadar glede na naravo nepravilnosti kaže, da bi se enaki ali podobni postopki lahko pojavili v več kot eni državi članici, predloži odboru iz člena 2(1) Sklepa 94/140/ES (v nadaljnjem besedilu „odbor Cocolaf“) ali delovnim skupinam odbora Cocolaf iz člena 3(3) Sklepa.

3.   Poleg tega Komisija organizira informativne sestanke na ravni Skupnosti za predstavnike držav članic, ki so dejavni na tem področju, da z njimi prouči podatke, ki jih je dobila po členih 3, 4 in 5 ter po odstavku 1 tega člena, zlasti glede naukov, ki izhajajo iz teh podatkov v zvezi z nepravilnostmi, preventivnimi ukrepi in pravnimi postopki. Komisija o tem delu sproti obvešča odbor Cocolaf in se z njim posvetuje o vsakem predlogu, ki ga namerava predložiti za preprečevanje nepravilnosti.

4.   Zaradi odprave vrzeli, ki se pokažejo pri uporabi veljavnih določb skupne kmetijske politike in škodujejo finančnim interesom Skupnosti, se na zahtevo države članice ali v skladu z ureditvijo iz odstavka 3 na zahtevo Komisije države članice po potrebi med seboj posvetujejo v okviru odbora Cocolaf ali katerega koli drugega pristojnega organa.

Člen 9

Zbirno poročilo

Komisija vsako leto obvesti odbor Cocolaf o finančnih razsežnostih odkritih nepravilnostih in o različnih kategorijah nepravilnosti, razčlenjenih po vrstah, z navedbo števila nepravilnosti v vsaki kategoriji.

POGLAVJE IV

UPORABA PODATKOV IN RAVNANJE Z NJIMI

Člen 10

Uporaba podatkov

Brez poseganja v člen 11 lahko Komisija za opravljanje analiz tveganja, z uporabo ustrezne podpore informacijske tehnologije, uporabi katere koli podatke splošne ali operativne narave, ki so jih v skladu s to uredbo sporočile države članice, ter na podlagi pridobljenih podatkov izdela poročila in sisteme za učinkovitejše ugotavljanje tveganj.

Člen 11

Ravnanje s podatki

1.   Podatki, ki se v skladu s to uredbo sporočijo ali dobijo v kakršni koli obliki, so poklicna skrivnost in se varujejo na enak način, kakor podobne podatke varuje nacionalna zakonodaja države članice, ki jih je prejela, in ustrezne določbe, ki se uporabljajo za institucije Skupnosti. Države članice in Komisija sprejmejo vse potrebne varnostne ukrepe za zagotovitev, da ti podatki ostanejo zaupni.

2.   Podatki iz odstavka 1 se zlasti ne smejo razkriti drugim osebam razen tistim iz držav članic ali institucij Skupnosti, katerih dolžnosti zahtevajo, da imajo do njih dostop, razen če država članica, ki jih pošilja, s tem izrecno soglaša.

Poleg tega se ti podatki ne smejo uporabiti za katere koli druge namene razen tiste, ki jih predvideva ta uredba, razen če so organi, ki so jih poslali, v to izrecno privolili in če predpisi, veljavni v državi članici, iz katere je organ, ki je podatke prejel, ne prepovedujejo takšnega sporočanja ali uporabe.

3.   Komisija in države članice pri obdelavi osebnih podatkov v skladu s to uredbo zagotovijo, da se upoštevajo določbe Skupnosti in nacionalne določbe o varstvu osebnih podatkov, zlasti določbe, predvidene v Direktivi 95/46/ES in, kadar je to primerno, v Uredbi (ES) št. 45/2001.

Odstavka 1 in 2 ne vplivata na pravice posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, do dostopa do podatkov, kakor je predvideno v Direktivi 95/46/ES in Uredbi (ES) št. 45/2001, pod pogoji iz navedene direktive in uredbe.

4.   Odstavki 1 do 3 pri katerih koli pravnih ukrepih ali postopkih, ki jih naknadno sprožijo Skupnost ali države članice glede izterjave zneskov, na katere se nanaša nepravilnost, izvajanja pregledov na podlagi domnevnih nepravilnosti ali naložitve upravnih ukrepov, upravnih kazni ali kazenskih sankcij za nepravilnosti, ne ovirajo uporabe podatkov, pridobljenih v skladu s to uredbo. Pristojni organ države članice, ki je poslal te podatke, je o taki uporabi obveščen.

5.   Če država članica uradno obvesti Komisijo, da se je pri nadaljnjem poizvedovanju izkazalo, da fizična ali pravna oseba, katere ime je bilo v skladu s to uredbo sporočeno Komisiji, ni vpletena v nobeno nepravilnost, Komisija o tem nemudoma obvesti vse tiste, ki jim je v skladu s to uredbo razkrila navedeno ime. Taka oseba se na podlagi prejšnjega obvestila preneha obravnavati kot oseba, vpletena v zadevno nepravilnost.

POGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 12

Razveljavitev

1.   Uredba (EGS) št. 595/91 se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2007.

2.   Sklicevanja na Uredbo (EGS) št. 595/91 se štejejo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi.

Člen 13

Prehodne določbe

1.   Države članice pošljejo Komisiji podatke iz člena 5 te uredbe v zvezi z nepravilnostmi, ki se sporočijo pred 1. januarjem 2007 v skladu z Uredbo (EGS) št. 595/91 in ki jih organi teh držav članic še vedno obravnavajo.

2.   Za vse primere s finančnim učinkom v višini manj kot 10 000 EUR lahko države članice predložijo eno samo končno sporočilo.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2006

Za Komisijo

Siim KALLAS

Podpredsednik


(1)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 320/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 42).

(2)  UL L 67, 14.3.1991, str. 11.

(3)  UL L 312, 23.12.1995, str. 1.

(4)  UL C 316, 27.11.1995, str. 49.

(5)  UL L 61, 4.3.1994, str. 27. Sklep, kakor je bil spremenjen z Odločbo 2005/223/ES (UL L 71, 17.3.2005, str. 67).

(6)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(7)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(8)  UL L 171, 23.6.2006, str. 90.

(9)  UL L 178, 12.7.1994, str. 43.

(10)  UL L 160, 30.6.2000, str. 1.

(11)  UL L 349, 24.12.1998, str. 36.

(12)  UL L 171, 23.6.2006, str. 1.


PRILOGA

Korelacijska tabela

Uredba (EGS) št. 595/91

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2 (črtan)

 

 

Člen 2 (nov)

Člen 3(1)

Člen 3(1)

 

Člen 3(2) (nov)

Člen 3(2)

Člen 3(3)

Člen 3(3)

Člen 3(4)

Člen 4

Člen 4

Člen 5(1)

Člen 5(1)

Člen 5(2) (črtan z Uredbo (ES) št. 1290/2005)

 

Člen 6 (črtan)

 

Člen 7(1) (črtan z Uredbo (ES) št. 1290/2005)

 

Člen 7(2) (črtan)

 

Člen 8

Člen 8

Člen 9

Člen 9

Člen 10

Člen 11

Člen 11

Ni več potreben

Člen 12

Člen 6

Člen 13

Člen 1

Člen 14(1)

Člen 12(1)

Člen 14(2)

Člen 12(1)

Člen 15

Člen 14

 

Člen 7 (nov)

 

Člen 10 (nov)

 

Člen 13 (nov)


15.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 355/63


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1849/2006

z dne 14. decembra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 2032/2003 o drugi fazi desetletnega delovnega programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z dajanjem biocidnih proizvodov v promet

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (1) in zlasti člena 16(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da se zagotovi boljši dostop do podatkov, je treba na podlagi poročil, ki jih predložijo pristojni organi držav članic, pripraviti osnutke poročil o oceni, za katera veljajo ista pravila glede dostopa do podatkov, kot veljajo tudi za poročila pristojnih organov. Poročila o oceni morajo izhajati iz poročil pristojnih organov, kakor so bili spremenjeni na podlagi vseh dokumentov, pripomb in podatkov, upoštevanih med postopkom ocenjevanja.

(2)

Zaradi povečanja pravne varnosti je treba določiti, da se biocidni proizvodi, ki vsebujejo prijavljene aktivne snovi, za katere je bila sprejeta odločitev, da se ne vključijo med nekatere ali vse vrste prijavljenih proizvodov v prilogah I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES, po 1. septembru 2006 postopoma odpravijo, ker so bili bodisi umaknjeni iz programa pregledovanja ali pa je bilo po oceni ugotovljeno, da niso sprejemljivi.

(3)

V skladu s členom 4b Uredbe Komisije (ES) št. 2032/2003 (2) so države članice preučile dosjeje z zahtevo za podaljšanje roka za dajanje v promet biocidnih proizvodov, ki vsebujejo posamezne aktivne snovi in sprejele tiste, ki so bili popolni. Zato je primerno tudi po 1. septembru 2006 dovoliti dajanje v promet snovi, zajetih v sprejetih dosjejih, dokler se ne ocenijo v skladu z desetletnim program pregledovanja.

(4)

Za več prijavljenih obstoječih aktivnih snovi ali vrst proizvodov, so udeleženci umaknili svoje prijave ali pa niso izpolnili svojih obveznosti in noben drug gospodarski subjekt ali država članica ni v danih rokih izrazila zanimanja za prevzem vloge udeleženca. Priloge II, III in V k Uredbi (ES) št. 2032/2003 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Pri eni od snovi, navedenih v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 2032/2003, s številko ES 404-690-8, sta bili dve vrsti proizvodov izpuščeni, čeprav sta bili prijavljeni v rokih, določenih v Uredbi Komisije (ES) št. 1896/2000 z dne 7. septembra 2000 o prvi fazi programa iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o biocidnih pripravkih (3) in Uredbe Komisije (ES) št. 1687/2002 z dne 25. septembra 2002 o dodatnem obdobju za prijavo nekaterih aktivnih snovi, ki so že bile v prometu za uporabo v biocidnih pripravkih, skladno s členom 4(1) Uredbe (ES) št. 1896/2000 (4). Prilogo II k Uredbi (ES) št. 2032/2003 je torej treba ustrezno spremeniti.

(6)

Imena nekaterih snovi, ki spadajo v vnose BKC in DDAC, navedenih v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 2032/2003, se pojavijo tudi v Prilogi III k navedeni uredbi. Zadevne vnose je zato treba črtati iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 2032/2003.

(7)

Uredbo (ES) št. 2032/2003 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za biocidne pripravke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2032/2003 se spremeni:

1.

V členu 4(2) se doda naslednji pododstavek:

„Države članice po 1. septembru 2006 zagotovijo, da se biocidni proizvodi, ki vsebujejo aktivne snovi, prijavljene za oceno v okviru programa pregledovanja, za katere je bila sprejeta odločitev, da se te aktivne snovi ne vključijo med nekatere ali vse vrste prijavljenih proizvodov v prilogah I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES, ne dajejo več v promet na njihovem ozemlju za zadevne vrste proizvodov, z učinkom 12 mesecev po datumu začetka veljavnosti takšne odločitve; razen če je v odločitvi o nevključitvi določeno drugače.“.

2.

V členu 11 se doda odstavek 4:

„4.   Na podlagi dokumentov in podatkov iz člena 27(2) Direktive 98/8/ES pripravijo države članice poročevalke posodobljeno poročilo pristojnega organa, katerega dokument I nato velja kot poročilo o oceni. Navedeno poročilo o oceni pregleda Stalni odbor za biocidne pripravke.“.

3.

Člen 12 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 12

Ko država članica poročevalka v skladu s členom 10(5) te uredbe pošlje poročilo pristojnega organa ali ko Stalni odbor za biocidne pripravke dokonča ali posodobi poročilo, Komisija preko elektronskih sredstev da poročilo ali njegova dopolnila na voljo javnosti, razen če se informacije v skladu s členom 19 Direktive 98/8/ES obravnavajo kot zaupne.“.

4.

Priloga II se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

5.

Priloga III se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

6.

Priloga V se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi.

7.

Priloga VII se spremeni v skladu s Prilogo IV k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. decembra 2006

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/50/ES (UL L 142, 30.5.2006, str. 6).

(2)  UL L 307, 24.11.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1048/2005 (UL L 178, 9.7.2005, str. 1).

(3)  UL L 228, 8.9.2000, str. 6. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2032/2003 (UL L 307, 24.11.2003, str. 1).

(4)  UL L 258, 26.9.2002, str. 15.


PRILOGA I

Priloga II k Uredbi (ES) št. 2032/2003 se spremeni:

1.

Vnosi, ki se nanašajo na naslednje snovi, se nadomestijo z naslednjimi:

<