ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 354

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
14. december 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1829/2006 z dne 13. decembra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1830/2006 z dne 13. decembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2092/2004 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvozne tarifne kvote za posušeno goveje meso brez kosti s poreklom iz Švice

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1831/2006 z dne 13. decembra 2006 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora glede doramektina ( 1 )

5

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1832/2006 z dne 13. decembra 2006 o prehodnih ukrepih v sektorju sladkorja zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

8

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1833/2006 z dne 13. decembra 2006 o nomenklaturi držav in ozemelj za statistiko zunanje trgovine Skupnosti in statistiko trgovine med državami članicami ( 1 )

19

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1834/2006 z dne 12. decembra 2006 o prepovedi ribolova na oslič v coni VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (vode ES) s plovili, ki plujejo pod portugalsko zastavo

29

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1835/2006 z dne 12. decembra 2006 o prepovedi ribolova na morsko spako v coni ICES VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (vode ES) s plovili, ki plujejo pod portugalsko zastavo

31

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1836/2006 z dne 12. decembra 2006 o prepovedi ribolova na oslič v coni ICES II a (vode ES), IV (vode ES) s plovili, ki plujejo pod belgijsko zastavo

33

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1837/2006 z dne 13. decembra 2006 o ponovnem odprtju ribolova na atlantski sled v coni ICES IVc, VIId s plovili, ki plujejo pod francosko zastavo

35

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1838/2006 z dne 13. decembra 2006 o določitvi izvoznih nadomestil A1 za lupinasto sadje (olupljeni mandlji, lešniki z lupino, olupljeni lešniki, navadni orehi v lupini)

37

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

Sklep Komisije z dne 12. decembra 2006 o prilagoditvi korekcijskih faktorjev, ki se uporabljajo s 1. februarjem 2006, 1. marcem 2006, 1. aprilom 2006, 1. majem 2006 in 1. junijem 2006 za osebne prejemke uradnikov, začasnega osebja in pogodbenega osebja Evropskih skupnosti, napotenih v tretje države

39

 

*

Odločba Komisije z dne 13. decembra 2006 o finančnem prispevku Skupnosti za leti 2006 in 2007 za kritje izdatkov, ki so nastali na Portugalskem, za boj proti borovi ogorčici Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6433)

42

 

*

Odločba Komisije z dne 13. decembra 2006 o spremembi Odločbe 2005/176/ES o kodificirani obliki in kodah za prijavljanje živalskih bolezni v skladu z Direktivo Sveta 82/894/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6437)  ( 1 )

48

 

*

Odločba Komisije z dne 13. decembra 2006 o spremembi Odločbe 92/452/EGS glede nekaterih skupin za zbiranje in proizvodnjo zarodkov v Kanadi, Novi Zelandiji in Združenih državah Amerike (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6441)  ( 1 )

50

 

*

Odločba Komisije z dne 13. decembra 2006 o spremembi Odločbe 2001/881/ES glede seznama mejnih kontrolnih točk zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6454)  ( 1 )

52

 

*

Odločba Komisije z dne 13. decembra 2006 o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve flubendiamida v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6457)  ( 1 )

54

 

*

Odločba Komisije z dne 13. decembra 2006 o vzpostavitvi mehanizma za sodelovanje in preverjanje napredka Romunije pri izpolnjevanju posebej določenih meril na področjih reforme pravosodja in boja proti korupciji (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6569)

56

 

*

Odločba Komisije z dne 13. decembra 2006 o vzpostavitvi mehanizma za sodelovanje in preverjanje napredka Bolgarije pri izpolnjevanju posebej določenih meril na področjih reforme pravosodja ter boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6570)

58

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

14.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1829/2006

z dne 13. decembra 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. decembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 13. decembra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

97,0

204

63,9

999

80,5

0707 00 05

052

117,2

204

67,3

628

163,6

999

116,0

0709 90 70

052

140,9

204

64,3

999

102,6

0805 10 20

052

58,8

388

46,7

999

52,8

0805 20 10

052

30,7

204

60,5

999

45,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,5

624

71,9

999

71,2

0805 50 10

052

60,4

528

35,4

999

47,9

0808 10 80

388

106,7

400

89,7

720

76,0

999

90,8

0808 20 50

052

63,8

400

110,2

720

51,5

999

75,2


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


14.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1830/2006

z dne 13. decembra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 2092/2004 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvozne tarifne kvote za posušeno goveje meso brez kosti s poreklom iz Švice

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2092/2004 (2) na večletni osnovi za obdobje od 1. januarja do 31. decembra odpira dajatve prosto uvozno tarifno kvoto za uvoz 1 200 ton posušenega govejega mesa brez kosti s poreklom iz Švice, ki se uvršča v oznako KN ex 0210 20 90.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (3), se uporablja pri uvoznih dovoljenjih za obdobja uvozne tarifne kvote, ki se začnejo 1. januarja 2007. Uredba (ES) št. 1301/2006 vsebuje zlasti natančne določbe glede uporabe uvoznih dovoljenj, položaja vlagateljev in izdaje dovoljenj. Navedena uredba določa, da se uvozne tarifne kvote odprejo za obdobje 12 zaporednih mesecev, ter omejuje obdobje veljavnosti dovoljenj na zadnji dan obdobja uvozne tarifne kvote. Določbe Uredbe (ES) št. 1301/2006 se uporabljajo za uvozna dovoljenja, izdana v skladu z Uredbo (ES) št. 2092/2004, brez poseganja v dodatne pogoje ali odstopanja iz navedene uredbe. Ker Uredba (ES) št. 2092/2004 določa, da se zadevna kvota upravlja na podlagi potrdil o pristnosti, ki so jih izdali švicarski organi, in na podlagi uvoznih dovoljenj, je treba določbe Uredbe (ES) št. 2092/2004 po potrebi uskladiti s poglavjema I in III Uredbe (ES) št. 1301/2006.

(3)

Uredbo (ES) št. 2092/2004 je treba zato ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za govedino in teletino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2092/2004 se spremeni:

1.

V členu 1 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Dajatve prosta uvozna kvota Skupnosti za posušeno goveje meso brez kosti, ki se uvršča v oznako KN ex 0210 20 90 in s poreklom iz Švice, je s tem vsako leto odprta za letni obseg 1 200 ton za obdobje od 1. januarja do 31. decembra (v nadaljnjem besedilu ‚kvota‘).“.

2.

V členu 2(2) se drugi pododstavek črta.

3.

Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Potrdila o pristnosti in uvozna dovoljenja veljajo tri mesece od datuma njihove izdaje.“.

4.

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Določbe uredb (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1445/95 ter poglavij I in III Uredbe (ES) št. 1301/2006 se uporabljajo ob upoštevanju določb te uredbe.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 362, 9.12.2004, str. 4.

(3)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13.


14.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1831/2006

z dne 13. decembra 2006

o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora glede doramektina

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26. junija 1990 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora (1) ter zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju mnenj Evropske agencije za zdravila, ki jih je oblikoval Odbor za zdravila za veterinarsko uporabo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vse farmakološko aktivne snovi, ki se v Skupnosti uporabljajo v zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, namenjenih živalim za proizvodnjo živil, je treba oceniti v skladu z Uredbo (EGS) št. 2377/90.

(2)

Snov doramektin je vključena v Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2377/90 za mišičevje, maščevje, jetra ter ledvice govedi, razen govedi, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi. Ta snov je vključena tudi v Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2377/90 za mišičevje, maščevje, jetra ter ledvice prašičev, ovc, jelenjadi, vključno s severnimi jeleni, razen ovc, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi. Vnos za doramektin v tej Prilogi je treba spremeniti in razširiti na vse vrste sesalcev za proizvodnjo živil za mišičevje, maščevje, jetra ter ledvice, razen za živali, katerih mleko je namenjeno za prehrano ljudi.

(3)

Uredbo (EGS) št. 2377/90 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Omogočiti je treba ustrezno obdobje pred začetkom veljavnosti te uredbe, v katerem lahko države članice izvedejo morebitne potrebne prilagoditve dovoljenj za dajanje zadevnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini v promet, ki so bila odobrena v skladu z Direktivo 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (2), da upoštevajo določbe te uredbe.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravila za uporabo v veterinarski medicini –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 2377/90 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 12. februarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1805/2006 (UL L 343, 8.12.2006, str. 66).

(2)  UL L 311, 28.11.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/28/ES (UL L 136, 30.4.2004, str. 58).


PRILOGA

Naslednja snov se vnese v Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2377/90:

2.   Sredstva za zatiranje zajedavcev

2.3.   Sredstva, ki delujejo proti endo- in ektoparazitom

2.3.1.   Avermektini

Farmakološko aktivna(-e) snov(-i)

Ostanek označevalca

Živalske vrste

MVO

Ciljna tkiva

„Doramektin

Doramektin

Vse vrste sesalcev za pridelavo živil (1)

40 μg/kg

Mišičevje

150 μg/kg

Maščevje

100 μg/kg

Jetra

60 μg/kg

Ledvice


(1)  Ni za uporabo pri živalih, katerih mleko se proizvaja za prehrano ljudi.“


14.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1832/2006

z dne 13. decembra 2006

o prehodnih ukrepih v sektorju sladkorja zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 41 in člena 21 Akta v povezavi s točko 4 Oddelka 3(a) Priloge V k Aktu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pravila za ureditev proizvodnje in trgovine na trgu s sladkorjem, ki jih v Uredbo Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) vnaša Akt o pristopu Bolgarije in Romunije, se uporabljajo od 1. januarja 2007, ob upoštevanju uveljavitve Akta o pristopu na ta dan. Za tržno leto 2006/2007 bo vsa proizvodnja sladkorja iz sladkorne pese Bolgarije in Romunije v skladu z nacionalno trgovinsko ureditvijo. Prehodni ukrepi so zato potrebni zaradi prehoda z veljavne proizvodne in trgovinske ureditve v Bolgariji in Romuniji na ureditev, predvideno v Uredbi (ES) št. 318/2006. Določbe o najnižjih cenah sladkorne pese, panožnih sporazumih in dodelitvi kvot, predvidene v členih 5, 6 in 7 Uredbe (ES) št. 318/2006, se zato ne smejo uporabljati za Bolgarijo in Romunijo v tržnem letu 2006/2007.

(2)

Člen 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 z dne 20. februarja 2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti in spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (2) določa, da je rok za vložitev zahtevkov za pomoč za prestrukturiranje 31. julij 2006 za tržno leto 2006/2007. Zato podjetja s sedežem v Bolgariji in Romuniji niso mogla vložiti zahtevkov za pomoč za prestrukturiranje za zadevno tržno leto. Tem podjetjem zato ni treba plačati zneska za prestrukturiranje iz člena 11 Uredbe (ES) št. 320/2006 za tržno leto 2006/2007.

(3)

Proizvodnja izoglukoze je stabilna in v skladu s potrebami. Za obdobje od 1. januarja do 30. septembra 2007 je treba določiti ustrezne nacionalne kvote za izoglukozo za Bolgarijo in Romunijo za zagotovitev ravnotežja med proizvodnjo in porabo v Skupnosti v njeni sestavi na dan 1. januarja 2007. Te prehodne kvote za izoglukozo je treba izračunati na podlagi pro rata temporis.

(4)

Da se podjetjem s sedežem v Bolgariji in Romuniji omogoči, da sodelujejo v shemi prestrukturiranja, ki jo ustanavlja Uredba (ES) št. 320/2006 pod enakimi pogoji, kot se uporabljajo za podjetja, ustanovljena v Skupnosti v njeni sestavi na dan 31. decembra 2006, je treba opraviti nekaj prilagoditev v zvezi s tržnim letom 2007/2008, zlasti kar zadeva kronološki vrstni red iz člena 8(1) Uredbe Komisije (ES) št. 968/2006 z dne 27. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti (3).

(5)

V skladu z Aktom o pristopu je dogovorjena potreba po dobavi surovega sladkorja za prečiščevanje na tržno leto 198 748 ton za Bolgarijo in 329 636 ton za Romunijo. Vendar je treba količine tradicionalne potrebe po dobavi, razdeljene Bolgariji in Romuniji, zmanjšati po načelu časovnega sorazmerja, da bi bilo razvidno, da bosta Bolgarija in Romunija sodelovali v tržnem letu 2006/2007 samo od 1. januarja 2007 do 30. septembra 2007.

(6)

Stalne rafinerije v Bolgariji in Romuniji so zelo odvisne od uvoza surovega trsnega sladkorja od tradicionalnih dobaviteljev iz določenih tretjih držav. Komisija je zato Svetu predlagala, naj odpre tarifne kvote za uvoz takega sladkorja iz katere koli tretje države za tržna leta 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 (4). Da bi se preprečile motnje pri dobavi surovega trsnega sladkorja rafinerijam v teh državah članicah v času pristopa, je treba sprejeti prehodne ukrepe za odprtje takih tarifnih kvot 1. januarja 2007.

(7)

Prehodne tarifne kvote, odprte za Bolgarijo in Romunijo v skladu s to uredbo, je treba uporabljati samo, dokler Svet ne sprejme stalnih ukrepov.

(8)

Uvozna dovoljenja, ki so bila izdana v okviru tarifnih kvot, odprtih s to uredbo, je treba rezervirati za odobrene stalne rafinerije v Bolgariji in Romuniji.

(9)

Znesek uvozne dajatve, ki se uporablja za uvoz v okviru tarifnih kvot, odprtih s to uredbo, je treba določiti tako, da zagotavlja pošteno konkurenco na trgu sladkorja v Skupnosti in ni prohibitiven za uvoz v Bolgarijo in Romunijo. Ob upoštevanju dejstva, da bi bilo mogoče uvoz po teh tarifnih kvotah izvajati iz katere koli tretje države, je zato primerno določiti stopnjo uvozne dajatve 98 EUR na tono, kar je enako stopnji za sladkor iz koncesij CXL iz člena 24 Uredbe Komisije (ES) št. 950/2006 z dne 28. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje uvoza in prečiščevanja proizvodov v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov za tržna leta 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 (5).

(10)

Obstaja znatno tveganje za motnje na trgih v sektorju sladkorja, če se proizvodi vnesejo v Bolgarijo in Romunijo pred njunim pristopom k Evropski uniji iz špekulacijskih namenov. Zato je treba sprejeti določbe za lajšanje prehoda, da bi se izognili takim špekulacijam ali drugim tržnim motnjam. Podobne določbe so že bile sprejete z Uredbo Komisije (ES) št. 1683/2006 z dne 14. novembra 2006 o prehodnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti v zvezi s trgovino s kmetijskimi proizvodi zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (6). Posebna pravila so potrebna zaradi upoštevanja posebnosti v sektorju sladkorja.

(11)

Treba je sprejeti določbe, da se izvajalcem prepreči, da se izognejo uporabi dajatev za določene proizvode iz sladkorja v prostem prometu z dajanjem blaga, ki je že bilo sproščeno v prosti promet v Skupnosti v njeni sestavi na dan 31. decembra 2006 ali v Bolgariji ali Romuniji pred pristopom v okviru odložnega postopka, bodisi v začasno skladiščenje ali v eno od obravnav ali postopkov iz členov 4(15)(b) in (16)(b) do (g) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o uvedbi Carinskega zakonika Skupnosti (7).

(12)

Poleg tega in v skladu z Aktom o pristopu Bolgarije in Romunije je treba iz trga izločiti tudi količine zalog sladkorja ali izoglukoze, ki presegajo običajne količine za prenos zalog, na stroške Bolgarije in Romunije. Določitev presežnih zalog mora izvesti Komisija na podlagi razvoja trgovine, proizvodnje in porabe v Bolgariji in Romuniji v obdobju od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2006. Za ta postopek bi bilo treba poleg sladkorja in izoglukoze upoštevati tudi druge proizvode s pomembno ekvivalentno vsebnostjo sladkorja, ker so tudi lahko cilji špekulacije. Če določena presežna količina sladkorja in izoglukoze ni izločena iz trga Skupnosti najpozneje do 30. aprila 2008, sta Bolgarija in Romunija finančno odgovorni za ustrezno količino.

(13)

Znesek, ki se ga zaračuna Bolgariji ali Romuniji in ki je plačljiv v proračun Skupnosti, če presežne zaloge niso izločene, je treba izračunati na podlagi najvišje pozitivne razlike med referenčno ceno za beli sladkor, ki znaša 631,9 EUR na tono v skladu s členom 3(1)(a) Uredbe (ES) št. 318/2006 in ceno belega sladkorja na svetovnem trgu v obdobju od 1. januarja 2007 do 30. aprila 2008. Za namene tega izračuna je treba za ceno na svetovnem trgu šteti mesečno povprečje kotacij na londonskem terminskem trgu št. 5 za beli sladkor za najbližje obdobje, to je za najbližji mesec dobave, v katerem je mogoče trgovanje z belim sladkorjem.

(14)

V interesu Skupnosti in Bolgarije ter Romunije je, da preprečijo kopičenje presežnih zalog in da so v vsakem primeru sposobne identificirati tiste izvajalce ali posameznike, ki se ukvarjajo s špekulativnimi tržnimi gibanji. V ta namen morata Bolgarija in Romunija imeti 1. januarja 2007 vzpostavljen sistem, ki jima omogoča identifikacijo odgovornih za tak razvoj dogodkov. Ta sistem mora Bolgariji in Romuniji omogočiti identifikacijo izvajalcev gospodarskih dejavnosti, ki so prispevali k presežni količini iz uvodne izjave 12 za čim večjo povrnitev zneskov, plačljivih v proračun Skupnosti. Bolgarija in Romunija morata uporabljati ta sistem, da identificirane izvajalce prisilita k izločitvi njihovih posameznih presežnih količin iz trga Skupnosti. Če identificirani izvajalci ne morejo zagotoviti ustreznih dokazil o izločitvi, jim je treba zaračunati 500 EUR na tono (ekvivalent belega sladkorja) za neizločen presežni sladkor. To je enak znesek kot tisti, ki je določen za prelevman iz člena 3 Uredbe Komisije (ES) št. 967/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih izvedbenih pravilih za Uredbo Sveta (ES) št. 318/2006 glede proizvodnje izvenkvotnega sladkorja v sektorju sladkorja (8). Medtem ko lahko k presežni količini iz uvodne izjave 12 prispevajo izvajalci gospodarske dejavnosti in gospodinjstva, so to najverjetneje izvajalci. Vendar pa ni mogoče zahtevati od gospodinjstev, naj prispevajo k temu znesku.

(15)

Zaradi določanja presežnih zalog in izločitve opredeljenih presežnih zalog morata Bolgarija in Romunija predložiti Komisiji najnovejše statistične podatke v zvezi s trgovino, proizvodnjo in porabo zadevnih proizvodov, kakor tudi dokazila o izločitvi opredeljenih presežnih zalog iz trga do navedenega roka.

(16)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PREHODNI UKREPI ZARADI PRISTOPA BOLGARIJE IN ROMUNIJE

ODDELEK 1

Uporaba skupne ureditve trga za sladkor in začasne sheme prestrukturiranja

Člen 1

Uporaba nekaterih določb uredb (ES) št. 318/2006 in (ES) št. 320/2006

1.   Členi 5, 6 in 7 Uredbe (ES) št. 318/2006 in člen 11 Uredbe (ES) št. 320/2006 se ne uporabljajo za Bolgarijo in Romunijo za tržno leto 2006/2007.

Vendar se člen 7 uporablja v zvezi z dodelitvijo nacionalnih kvot v letu 2007, ki se bodo uporabljale od tržnega leta 2007/2008 in kvot za izoglukozo iz odstavka 2.

2.   Za obdobje od 1. januarja 2007 do 30. septembra 2007 so nacionalne kvote izoglukoze za Bolgarijo in Romunijo za namene člena 9 Uredbe (ES) št. 318/2006 naslednje:

 

Nacionalne kvote v tonah suhe snovi

Bolgarija

50 331

Romunija

8 960

3.   Za obdobje od 1. januarja 2007 do 30. septembra 2007 so tradicionalne potrebe po dobavi, razdeljene Bolgariji in Romuniji za namene člena 29 Uredbe (ES) št. 318/2006, naslednje:

 

Tradicionalne potrebe po dobavi, razdeljene v tonah belega sladkorja

Bolgarija

149 061

Romunija

247 227

Člen 2

Začasna shema prestrukturiranja

1.   Ta odstavek se uporablja samo, če se zahtevki za pomoč za prestrukturiranje iz člena 7 Uredbe (ES) št. 968/2006 v zvezi s tržnim letom 2007/2008 vložijo pred 1. januarjem 2007 v Skupnosti v njeni sestavi na dan 31. decembra 2006. Datum prvega tovrstnega zahtevka se imenuje „referenčni datum“.

Če se zahtevki za pomoč za prestrukturiranje iz člena 7 Uredbe (ES) št. 968/2006 v zvezi s tržnim letom 2007/2008 vložijo v Bolgariji ali Romuniji 1. januarja 2007 ali pozneje, se čas med referenčnim datumom in 1. januarjem 2007 pri določanju kronološkega vrstnega reda iz člena 8(1) Uredbe (ES) št. 968/2006 za te zahtevke ne upošteva.

2.   V zvezi s posvetovanjem, izvedenim v okviru ustreznih panožnih sporazumov iz drugega pododstavka člena 3(2) Uredbe (ES) št. 320/2006, lahko Bolgarija in Romunija za tržno leto 2007/2008 upoštevata posvetovanja, izvedena v okviru sporazumov, ki so potekala pred datumom začetka veljavnosti te uredbe, čeprav ne izpolnjujejo zahtev Uredbe (ES) št. 968/2006.

ODDELEK 2

Odprtje tarifnih kvot za prečiščevanje

Člen 3

Odprtje tarifnih kvot za uvoz surovega trsnega sladkorja za prečiščevanje

1.   Za tržno leto 2006/2007 se odprejo tarifne kvote po dajatvi 98 EUR na tono za skupaj 396 288 ton v ekvivalentu belega sladkorja za uvoz surovega trsnega sladkorja za prečiščevanje iz katere koli tretje države, ki sodi pod oznako KN 1701 11 10.

Količina, ki se bo uvozila, se razporedi na naslednji način:

 

Bolgarija: 149 061 ton;

 

Romunija: 247 227 ton.

2.   Količine, uvožene v skladu s to uredbo, imajo zaporedno številko, navedeno v Prilogi I.

Člen 4

Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006

Pravila o uvoznih dovoljenjih in tradicionalni potrebi po dobavi iz Uredbe (ES) št. 950/2006 se uporabljajo za uvoz sladkorja v okviru tarifnih kvot, odprtih s to uredbo, razen če člen 5 določa drugače.

Člen 5

Uvozna dovoljenja

1.   Zahtevki za uvozna dovoljenja za količine iz člena 3(1) se predložijo pristojnim organom bodisi Bolgarije ali Romunije.

2.   Zahtevke za uvozna dovoljenja lahko predložijo samo stalne rafinerije, ki imajo sedež na ozemlju Bolgarije in Romunije in so odobrene v skladu s členom 17 Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006.

3.   Zahtevki za uvozna dovoljenja in uvozna dovoljenja vsebujejo naslednje vnose:

(a)

v poljih 17 in 18: količine surovega sladkorja v ekvivalentu belega sladkorja, ki ne smejo presegati količin za Bolgarijo oziroma Romunijo iz člena 3(1);

(b)

v polju 20: najmanj enega od vnosov iz dela A Priloge II;

(c)

v polju 24 (glede uvoznih dovoljenj): najmanj enega od vnosov iz dela B Priloge II.

4.   Uvozna dovoljenja, izdana v skladu s to uredbo, veljajo samo za uvoz v državo članico, v kateri so izdana. Uvozna dovoljenja veljajo do konca tržnega leta 2006/2007.

Člen 6

Konec uporabe

Tarifne kvote, odprte s to uredbo, se uporabljajo, dokler ne začne veljati Uredba Sveta o odprtju tarifnih kvot za uvoz surovega trsnega sladkorja za dobavo rafinerijam v Bolgarijo in Romunijo za obdobje po 1. januarju 2007.

POGLAVJE II

PREHODNI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠPEKULACIJ IN TRŽNIH MOTENJ

Člen 7

Definicije

V tem poglavju se uporabljajo naslednje definicije:

(a)

„sladkor“ pomeni:

(i)

sladkor iz sladkorne pese in sladkor iz sladkornega trsa v trdni obliki pod oznako KN 1701;

(ii)

sladkorni sirup pod oznakama KN 1702 60 95 in 1702 90 99;

(iii)

inulinski sirup pod oznakama KN 1702 60 80 in 1702 90 80;

(b)

„izoglukoza“ pomeni proizvod pod oznakami KN 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 in 2106 90 30;

(c)

„predelani proizvodi“ pomeni proizvode z dodano vsebnostjo sladkorja/ekvivalentom vsebnosti sladkorja, ki presega 10 %, ki izhajajo iz predelave kmetijskih proizvodov;

(d)

„fruktoza“ pomeni kemično čisto fruktozo pod oznako KN 1702 50 00.

ODDELEK 1

Proizvodi v posebnih carinskih obravnavah in postopkih na dan pristopa

Člen 8

Odložni postopek

1.   Z odstopanjem od oddelka 4 Priloge V k Aktu o pristopu in členov 20 in 214 Uredbe (EGS) št. 2913/92 se, če nastane carinski dolg pri uvozu, za proizvode pod oznakami KN 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 in 2202, razen tistih iz člena 4(5) Uredbe Komisije (ES) št. 1683/2006, ki so bili pred 1. januarjem 2007 v prostem prometu v Skupnosti v njeni sestavi na dan 31. decembra 2006 ali v Bolgariji ali Romuniji in so 1. januarja 2007 v začasnem skladiščenju ali v eni od carinskih obravnav ali postopkov iz člena 4(15)(b) in (16)(b) do (g) Uredbe (EGS) št. 2913/92 v razširjeni Skupnosti, ali se po opravljenih izvoznih formalnostih prevažajo po razširjeni Skupnosti, odmeri uvozna dajatev v skladu z drugim delom Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (9), ki velja na dan nastanka carinskega dolga, vključno z dodatnimi dajatvami, kjer je primerno.

Prvi pododstavek se ne uporablja za proizvode, izvožene iz Skupnosti v njeni sestavi na dan 31. decembra 2006, če izvoznik predloži dokazila, da za proizvode države članice izvoznice niso bila zahtevana izvozna nadomestila. Na zahtevo uvoznika izvoznik poskrbi, da pridobi overovitev pristojnega organa na izvozni deklaraciji, da za proizvode države članice izvoznice ni bilo zahtevano izvozno nadomestilo.

2.   Z odstopanjem od oddelka 4 Priloge V k Aktu o pristopu in členov 20 in 214 Uredbe (EGS) št. 2913/92 se, če nastane carinski dolg pri uvozu, za proizvode pod oznakami KN 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 in 2202, razen tistih iz člena 4(5) Uredbe Komisije (ES) št. 1683/2006, ki prihajajo iz tretjih držav in so 1. januarja 2007 v Bolgariji ali Romuniji v postopku aktivnega plemenitenja iz člena 4(16)(d) Uredbe (EGS) št. 2913/92 ali postopku začasnega uvoza iz člena 4(16)(f) te uredbe, odmeri uvozna dajatev v skladu z drugim delom Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87, ki velja na dan nastanka carinskega dolga, vključno z dodatnimi dajatvami, kjer je primerno.

ODDELEK 2

Presežne količine

Člen 9

Določitev presežnih količin

1.   Komisija najpozneje do 31. julija 2007 za Bolgarijo oziroma Romunijo v skladu s postopkom iz člena 39(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 določi:

(a)

količino sladkorja kot takega ali v obliki predelanih proizvodov (v ekvivalentu belega sladkorja);

(b)

količino izoglukoze (suha snov);

(c)

količino fruktoze,

ki presega količino, ki se šteje za običajno količino za prenos zalog 1. januarja 2007 in ki jo je treba izločiti iz trga na stroške Bolgarije in Romunije.

2.   Za določitev presežnih količin iz odstavka 1 se upošteva zlasti razmere od 1. januarja do 31. decembra 2006 glede na prejšnja tri leta, od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2005 v zvezi z:

(a)

uvoženimi in izvoženimi količinami sladkorja kot takega ali v obliki predelanih proizvodov, izoglukoze in fruktoze;

(b)

proizvodnjo, porabo in zalogami sladkorja in izoglukoze;

(c)

okoliščinami, v katerih so bile zaloge pridobljene.

Člen 10

Identifikacija presežnih količin na ravni izvajalcev

1.   Bolgarija in Romunija imata 1. januarja 2007 na ravni izvajalcev vzpostavljen sistem za identifikacijo presežnih količin sladkorja, s katerimi se trguje, bodisi proizvedenih presežnih količin sladkorja kot takega bodisi v predelanih proizvodih, izoglukozi ali fruktozi. Ta sistem lahko zlasti temelji na spremljanju uvoza, davčnem nadzoru, pregledih izvajalčevih računov in fizičnih zalog ter vsebuje ukrepe, kot so varščine za tveganje in uvozna dovoljenja.

Identifikacijski sistem temelji na oceni tveganja, ki ustrezno upošteva zlasti naslednja merila:

(a)

vrsto dejavnosti zadevnih izvajalcev;

(b)

zmogljivost skladišč;

(c)

obseg dejavnosti.

2.   Bolgarija in Romunija uporabljata identifikacijski sistem iz odstavka 1, da zadevne izvajalce prisilita, da na lastne stroške izločijo iz trga količino sladkorja ali izoglukoze, enakovredno njihovi individualni presežni količini.

Člen 11

Izločitev presežnih količin

1.   Bolgarija in Romunija zagotovita izločitev iz trga količine sladkorja ali izoglukoze, ki je enaka presežni količini iz člena 9(1), brez poseganja Skupnosti najpozneje do 30. aprila 2008.

2.   Izločitev presežnih količin, določenih v skladu s členom 9, se opravi brez podpore Skupnosti v skladu z naslednjimi metodami:

(a)

z izvozom iz Skupnosti, ki ga opravijo identificirani izvajalci brez nacionalne podpore;

(b)

z uporabo na področju goriv;

(c)

z denaturacijo, brez pomoči, za hrano za živali v skladu z naslovoma III in IV Uredbe Komisije (EGS) št. 100/72 (10).

3.   Če v primeru Bolgarije ali Romunije skupne količine, ki jih Komisija določi v skladu s členom 9(1), presežejo skupne količine, identificirane v skladu s členom 10, potem se bodisi Bolgariji ali Romuniji zaračuna znesek, ki je enak razliki med temi številkami (v ekvivalentu belega sladkorja ali suhe snovi), pomnoženi z najvišjo pozitivno razliko med 631,9 EUR na tono in povprečno mesečno kotacijo belega sladkorja na londonskem terminskem trgu št. 5 za beli sladkor za najbližjo dobo v obdobju od 1. januarja 2007 do 30. aprila 2008. Ta znesek se pripiše proračunu Skupnosti najpozneje do 31. decembra 2008.

Člen 12

Dokazila izvajalcev o izločitvi

1.   Najpozneje do 31. julija 2008 zadevni izvajalci predložijo Bolgariji oziroma Romuniji zadovoljivo dokazilo, da so v skladu s členom 11(2) na lastne stroške izločili svoje posamezne presežne količine sladkorja in izoglukoze, identificirane z uporabo člena 10.

2.   Če sta sladkor ali izoglukoza izločena v skladu s členom 11(2)(a), je dokazilo o izločitvi sestavljeno iz:

(a)

izvoznih dovoljenj, izdanih v skladu z uredbama Komisije (ES) št. 1291/2000 (11) in (ES) št. 951/2006 (12);

(b)

ustreznih dokumentov iz členov 32 in 33 Uredbe (ES) št. 1291/2000, ki so potrebni za sprostitev varščine.

Zahtevek za izvozno dovoljenje iz prejšnjega pododstavka vsebuje v okencu 20 naslednji navedek:

„za izvoz v skladu s členom 11(2)(a) Uredbe (ES) št. 1832/2006.“.

Izvozno dovoljenje vsebuje v okencu 22 naslednji navedek:

„za izvoz brez nadomestila … (količina, za katero je bilo to dovoljenje izdano) kg;“.

Izvozno dovoljenje velja od dneva njegove izdaje do 30. aprila 2008.

3.   Če dokazilo o izločitvi ni predloženo v skladu z odstavkoma 1 do 2, Bolgarija oziroma Romunija zaračuna zadevnemu izvajalcu znesek, ki je enak njegovi posamezni presežni količini, identificirani z uporabo člena 10 in pomnoženi s 500 EUR na tono (v ekvivalentu belega sladkorja ali suhe snovi). Ta znesek se pripiše državnemu proračunu Bolgarije oziroma Romunije.

Člen 13

Dokazilo novih držav članic o izločitvi

1.   Najpozneje do 31. avgusta 2008 Bolgarija in Romunija predložita Komisiji dokazilo, da je bila presežna količina iz člena 9(1) izločena iz trga Skupnosti v skladu s členom 11(2) in za vsako metodo podrobno opredelita izločeno količino.

2.   Če dokazilo o izločitvi ni predloženo v skladu z odstavkom 1 za celotno ali del presežne količine, se bodisi Bolgariji ali/oziroma Romuniji zaračuna znesek, ki je enak neizločeni količini, pomnoženi z najvišjo pozitivno razliko med 631,9 EUR na tono in povprečno mesečno kotacijo belega sladkorja na londonskem terminskem trgu št. 5 za beli sladkor za najbližjo dobo v obdobju od 1. januarja 2007 do 30. aprila 2008 v ekvivalentu belega sladkorja ali suhe snovi, od katerega se odšteje kateri koli znesek, zaračunan v skladu s členom 11(3).

Ta znesek se pripiše proračunu Skupnosti najpozneje do 31. decembra 2008.

Zneski iz prejšnjega pododstavka in člena 11(3) se določijo v skladu s postopkom iz člena 39(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 najpozneje do 31. oktobra 2008 na podlagi sporočil Bolgarije in Romunije v skladu z odstavkom 1.

Člen 14

Nadzor

1.   Bolgarija in Romunija sprejmeta potrebne ukrepe za uporabo tega poglavja in zlasti uvedeta nadzorne postopke, ki se izkažejo za potrebne za izločitev presežne količine iz člena 9(1).

2.   Bolgarija in Romunija najpozneje do 31. marca 2007 sporočita Komisiji:

(a)

informacije o sistemu, uvedenem za identifikacijo presežnih količin iz člena 10;

(b)

količine sladkorja, izoglukoze, fruktoze in predelanih proizvodov, mesečno uvožene in izvožene v obdobju od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2006, pri čemer posebej sporočita količine za uvoz in izvoz v:

(i)

Skupnost v njeni sestavi na dan 31. decembra 2006;

(ii)

Bolgarijo oziroma Romunijo; in

(iii)

tretje države;

(c)

za obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2006 količine sladkorja in izoglukoze, ki so letno proizvedene, razčlenjene po proizvodnji po kvotah oziroma zunaj kvot, prečiščene iz uvoženega surovega sladkorja in letno porabljene;

(d)

za obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2006 zaloge sladkorja in izoglukoze 1. januarja vsako leto.

POGLAVJE III

KONČNA DOLOČBA

Člen 15

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati z dnem začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z uredbo (ES) št. 1585/2006 (UL L 294, 25.10.2006, str. 19).

(2)  UL L 58, 28.2.2006, str. 42.

(3)  UL L 176, 30.6.2006, str. 32.

(4)  COM(2006) 798 konč., 13. december 2006.

(5)  UL L 178, 1.7.2006, str. 1.

(6)  UL L 314, 15.11.2006, str.18.

(7)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 648/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 117, 4.5.2005, str. 13).

(8)  UL L 176, 30.6.2006, str. 22.

(9)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

(10)  UL L 12, 15.1.1972, str. 15.

(11)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

(12)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.


PRILOGA I

Zaporedne številke

Uvozna kvota za uvoz v

Zaporedna številka

Bolgarijo

09.4365

Romunijo

09.4366


PRILOGA II

A.   Vnosi iz člena 5(3)(b):

:

v bolgarščini

:

Преференциална сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

v španščini

:

Azúcar en bruto preferencial para refinar, importado de acuerdo con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

v češčini

:

Preferenční surový cukr určený k rafinaci, dovezený podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

v danščini

:

Præferenceråsukker til raffinering, importeret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

v nemščini

:

Präferenzrohzucker zur Raffination, eingeführt gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nummer (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

v estonščini

:

Sooduskorra alusel määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõike 1 kohaselt imporditav rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

v grščini

:

Προτιμησιακή ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα που εισάγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

v angleščini

:

Preferential raw sugar for refining, imported in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

v francoščini

:

Sucre brut préférentiel destiné au raffinage, importé conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006. Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

v italijanščini

:

Zucchero greggio preferenziale destinato alla raffinazione, importato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

v latvijščini

:

Rafinēšanai paredzēts preferences jēlcukurs, kas ievests saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

v litovščini

:

Rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, lengvatinėmis sąlygomis įvežtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

v madžarščini

:

Finomításra szánt preferenciális nyerscukor a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban importálva. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

v malteščini

:

Zokkor mhux maħdum preferenzjali għar-raffinar, importat skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

:

v nizozemščini

:

Preferentiële ruwe suiker voor raffinage, ingevoerd overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

v poljščini

:

Preferencyjny cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

v portugalščini

:

Açúcar bruto preferencial para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

v romunščini

:

Zahăr brut preferenţial destinat rafinării, importat în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform anexei I)

:

v slovaščini

:

Preferenčný surový cukor určený na rafináciu dovezený v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

v slovenščini

:

Preferenčni surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

v finščini

:

Etuuskohteluun oikeutettu, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 1832/2006 1 artiklan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

v švedščini

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.   Vnosi iz člena 5(3)(c):

:

v bolgarščini

:

Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I)

:

v španščini

:

Importación sujeta a un derecho de 98 euros por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

:

v češčini

:

Dovezeno s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I).

:

v danščini

:

Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

:

v nemščini

:

Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nr. (Nummer gemäß Anhang I einsetzen)

:

v estonščini

:

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale)

:

v grščini

:

Δασμός 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

:

v angleščini

:

Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I)

:

v francoščini

:

Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006 Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I)

:

v italijanščini

:

Importazione a un dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I)

:

v latvijščini

:

Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu)

:

v litovščini

:

Standartinės kokybės žaliavinio cukraus importas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį taikant 98 EUR už toną importo muitą. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą).

:

v madžarščini

:

Standard minőségű nyerscukor 98 euro/tonna vámtételen történő importja a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni).

:

v malteščini

:

Importazzjoni ta' zokkor mhux maħdum ta' kwalità standard bid-dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni jiddaħħal skond l-Anness I)

:

v nizozemščini

:

Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van de standaardkwaliteit overkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I)

:

v poljščini

:

Przywóz po stawce celnej 98 EUR za tonę cukru surowego o standardowej jakości zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I)

:

v portugalščini

:

Importação com direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

:

v romunščini

:

Importat la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) Nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform Anexei I)

:

v slovaščini

:

Dovoz s clom 98 EUR na tonu surového cukru štandardnej kvality v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I)

:

v slovenščini

:

Uvoz po dajatvi 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I)

:

v finščini

:

Vakiolaatuisen raakasokerin tuonti, johon sovelletaan 98 euroa tonnilta olevaa tullia asetuksen (EY) N:o 1832/2006 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero)

:

v švedščini

:

Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).


14.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/19


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1833/2006

z dne 13. decembra 2006

o nomenklaturi držav in ozemelj za statistiko zunanje trgovine Skupnosti in statistiko trgovine med državami članicami

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 z dne 22. maja 1995 o statističnih podatkih v zvezi z blagovno menjavo Skupnosti in njenih držav članic z državami nečlanicami (1) ter zlasti člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 750/2005 z dne 18. maja 2005 o nomenklaturi držav in ozemelj za statistiko zunanje trgovine Skupnosti in statistiko trgovine med državami članicami (2) je določila različico navedene nomenklature, veljavno od 1. junija 2005.

(2)

Črkovno označevanje držav in ozemelj mora temeljiti na veljavnem dvočrkovnem standardu ISO, kolikor je združljiv z zahtevami zakonodaje Skupnosti ter s statističnimi zahtevami Skupnosti. V Uredbi Komisije (ES) št. 2286/2003 z dne 18. decembra 2003 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3) je predvideno prehodno obdobje za prilagoditev računalniških sistemov carinjenja. Ker se to obdobje izteče, ni več potrebno uporabljati številčnih oznak hkrati s črkovnimi oznakami.

(3)

Črna gora je postala neodvisna država.

(4)

Zato je treba sestaviti novo različico te nomenklature, ki upošteva te novosti in spremembe, ki vplivajo na nekatere oznake.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistiko v blagovni menjavi z državami nečlanicami –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Različica nomenklature držav in ozemelj za statistiko zunanje trgovine Skupnosti in statistiko trgovine med državami članicami, veljavna od 1. junija 2007, je določena v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 118, 25.5.1995, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 126, 19.5.2005, str. 12.

(3)  UL L 343, 31.12.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 215/2006 (UL L 38, 9.2.2006, str. 11).


PRILOGA

NOMENKLATURA DRŽAV IN OZEMELJ ZA STATISTIKO ZUNANJE TRGOVINE SKUPNOSTI IN STATISTIKO TRGOVINE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

(Različica, veljavna od 1. januarja 2007)

Oznaka

Besedilo

Opis

AD

Andora

 

AE

Združeni arabski emirati

Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah in Umm al Qaiwain

AF

Afganistan

 

AG

Antigva in Barbuda

 

AI

Angvila

 

AL

Albanija

 

AM

Armenija

 

AN

Nizozemski Antili

Bonaire, Curaçao, Saba, St Eustatius, in južni del St Martina

AO

Angola

Vključno Cabinda

AQ

Antarktika

Ozemlje južno od 60° južne zemljepisne širine; ne vključuje Francoskega južnega ozemlja (TF), Bouvetovega otoka (BV), Južne Georgie in otokov Južni Sandwich (GS)

AR

Argentina

 

AS

Ameriška Samoa

 

AT

Avstrija

 

AU

Avstralija

 

AW

Aruba

 

AZ

Azerbajdžan

 

BA

Bosna in Hercegovina

 

BB

Barbados

 

BD

Bangladeš

 

BE

Belgija

 

BF

Burkina Faso

 

BG

Bolgarija

 

BH

Bahrajn

 

BI

Burundi

 

BJ

Benin

 

BM

Bermudi

 

BN

Država Brunej

Pogosto imenovana Brunej

BO

Bolivija

 

BR

Brazilija

 

BS

Bahami

 

BT

Butan

 

BV

Bouvetov otok

 

BW

Bocvana

 

BY

Belorusija

 

BZ

Belize

 

CA

Kanada

 

CC

Kokosovi (ali Keeling) otoki

 

CD

Kongo (Demokratična republika)

Prej Zair

CF

Srednjeafriška republika

 

CG

Kongo

 

CH

Švica

Vključno z nemškim ozemljem Büsingen in italijansko občino Campione d'Italia

CI

Slonokoščena obala

 

CK

Cookovi otoki

 

CL

Čile

 

CM

Kamerun

 

CN

Kitajska

 

CO

Kolumbija

 

CR

Kostarika

 

CU

Kuba

 

CV

Zelenortski otoki

 

CX

Božični otok

 

CY

Ciper

 

CZ

Češka republika

 

DE

Nemčija

Vključno z otokom Heligoland; brez ozemlja Büsingen

DJ

Džibuti

 

DK

Danska

 

DM

Dominika

 

DO

Dominikanska republika

 

DZ

Alžirija

 

EC

Ekvador

Vključno z otočjem Galapagos

EE

Estonija

 

EG

Egipt

 

ER

Eritreja

 

ES

Španija

Vključno z Balearskimi otoki in Kanarskimi otoki; brez Ceute in Melille

ET

Etiopija

 

FI

Finska

Vključno z otokom Åland

FJ

Fidži

 

FK

Falklandski otoki (Malvinas)

 

FM

Mikronezija (Federativne države)

Chuuk, Kosrae, Pohnpei in Yap

FO

Ferski otoki

 

FR

Francija

Vključno z Monakom in francoskimi čezmorskimi departmaji (Francoska Gvajana, Guadeloupe, Martinik in Réunion)

GA

Gabon

 

GB

Združeno kraljestvo

Velika Britanija, Severna Irska, Kanalski otoki in otok Man

GD

Granada

Vključno z južnimi Grenadini

GE

Gruzija

 

GH

Gana

 

GI

Gibraltar

 

GL

Grenlandija

 

GM

Gambija

 

GN

Gvineja

 

GQ

Ekvatorialna Gvineja

 

GR

Grčija

 

GS

Južna Georgia in otoki Južni Sandwich

 

GT

Gvatemala

 

GU

Guam

 

GW

Gvineja Bissau

 

GY

Gvajana

 

HK

Hongkong

Posebna administrativna regija Ljudske republike Kitajske Hongkong

HM

Heardov otok in McDonaldovi otoki

 

HN

Honduras

Vključno z otoki Swan

HR

Hrvaška

 

HT

Haiti

 

HU

Madžarska

 

ID

Indonezija

 

IE

Irska

 

IL

Izrael

 

IN

Indija

 

IO

Britansko ozemlje Indijskega oceana

Otočje Chagos

IQ

Irak

 

IR

Iran (Islamska republika)

 

IS

Islandija

 

IT

Italija

Vključno z Livignom; brez občine Campione d'Italia

JM

Jamajka

 

JO

Jordanija

 

JP

Japonska

 

KE

Kenija

 

KG

Kirgizistan

 

KH

Kambodža

 

KI

Kiribati

 

KM

Komori

Anjouan, Grande Comore in Moheli

KN

Saint Kitts in Nevis

 

KP

Demokratična ljudska republika Koreja

Pogosto imenovana Severna Koreja

KR

Republika Koreja

Pogosto imenovana Južna Koreja

KW

Kuvajt

 

KY

Kajmanski otoki

 

KZ

Kazahstan

 

LA

Laoška ljudska demokratična republika

Pogosto imenovana Laos

LB

Libanon

 

LC

Saint Lucia

 

LI

Lihtenštajn

 

LK

Šrilanka

 

LR

Liberija

 

LS

Lesoto

 

LT

Litva

 

LU

Luksemburg

 

LV

Latvija

 

LY

Libijska arabska džamahirija

Pogosto imenovana Libija

MA

Maroko

 

MD

Republika Moldavija

Pogosto imenovana Moldavija

ME

Črna gora

 

MG

Madagaskar

 

MH

Marshallovi otoki

 

MK  (1)

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

 

ML

Mali

 

MM

Mjanmar

Prej Burma

MN

Mongolija

 

MO

Macao

Posebna upravna regija Ljudske republike Kitajske Macao

MP

Severni Marianski otoki

 

MR

Mavretanija

 

MS

Montserrat

 

MT

Malta

Vključno z Gozom in Cominom

MU

Mauritius

Mauritius, otok Rodrigues, otoki Agalega in plitvina Cargados Carajos (Otočje Saint Brandon)

MV

Maldivi

 

MW

Malavi

 

MX

Mehika

 

MY

Malezija

Polotok Malezija in Vzhodna Malezija (Labuan, Sabah in Sarawak)

MZ

Mozambik

 

NA

Namibija

 

NC

Nova Kaledonija

Vključno z otočjem Loyalty (Lifou, Mare in Ouvea)

NE

Niger

 

NF

Norfolški otok

 

NG

Nigerija

 

NI

Nikaragva

Vključno z otočjem Corn

NL

Nizozemska

 

NO

Norveška

Vključno z otočjem Svålbard in otokom Jan Mayen

NP

Nepal

 

NR

Nauru

 

NU

Niue

 

NZ

Nova Zelandija

Brez Rossove kolonije (Antarktika)

OM

Oman

 

PA

Panama

Vključno z nekdanjo cono prekopa

PE

Peru

 

PF

Francoska Polinezija

Otoki Marquesas, otoki Society (vključno s Tahitijem), otoki Tuamotu, otoki Gambier in otočje Austral; tudi otok Clipperton

PG

Papua Nova Gvineja

Vzhodni del Nove Gvineje; Bismarckovo otočje (vključno z Novo Britanijo, Novo Irsko, Lavongai (New Hanover) in otočjem Admirality); Severni Salomonovi otoki (Bougainville in Buka); Otoki Trobriand, otok Woodlark; otočje d'Entrecasteaux in otočje Louisiade

PH

Filipini

 

PK

Pakistan

 

PL

Poljska

 

PM

Saint Pierre in Miquelon

 

PN

Pitcairn

Vključno z otoki Ducie, Henderson in Oeno

PS

Zasedeno palestinsko ozemlje

Zahodni breg (vključno z Vzhodnim Jeruzalemom) in Gaza

PT

Portugalska

Vključno z Azori in Madeiro

PW

Palau

Različici: Belau, Palau

PY

Paragvaj

 

QA

Katar

 

RO

Romunija

 

RU

Ruska federacija

 

RW

Ruanda

 

SA

Saudova Arabija

 

SB

Salomonovi otoki

 

SC

Sejšeli

Otok Mahe, otok Praslin, La Digue, Fregate in Silhouette; otočje Amirantes (vključno z Desroches, Alphonse, Plate in Coëtivy); otočje Farquhar (vključno s Providence); otoki Aldabra in Cosmoledo

SD

Sudan

 

SE

Švedska

 

SG

Singapur

 

SH

Saint Helena

Vključno z otokom Ascension in otoki Tristan da Cunha

SI

Slovenija

 

SK

Slovaška

 

SL

Sierra Leone

 

SM

San Marino

 

SN

Senegal

 

SO

Somalija

 

SR

Surinam

 

ST

Sao Tome in Principe

 

SV

Salvador

 

SY

Sirska arabska republika

Pogosto imenovana Sirija

SZ

Svazi

 

TC

Otoki Turks in Caicos

 

TD

Čad

 

TF

Francosko južno ozemlje

Vključno z otočjem Kerguelen, otokom Amsterdam, otokom Svetega Pavla, otočjem Crozet

TG

Togo

 

TH

Tajska

 

TJ

Tadžikistan

 

TK

Tokelau

 

TL

Timor-Leste

 

TM

Turkmenistan

 

TN

Tunizija

 

TO

Tonga

 

TR

Turčija

 

TT

Trinidad in Tobago

 

TV

Tuvalu

 

TW

Tajvan

Ločeno carinsko območje Tajvan, Penghu, Kinmen in Matsu

TZ

Tanzanija (Združena republika)

Pemba, Tanganyika in otok Zanzibar

UA

Ukrajina

 

UG

Uganda

 

UM

Zunanji otoki Združenih držav

Vključno z otoki Baker, Howland, Jarvis, atolom Johnston, grebenom Kingman, otoki Midway, otokom Navassa, atolom Palmyra ter otokom Wake

US

Združene države

Vključno s Portorikom

UY

Urugvaj

 

UZ

Uzbekistan

 

VA

Sveti sedež (Vatikan)

 

VC

Saint Vincent in Grenadine

 

VE

Venezuela

 

VG

Deviški otoki (britanski)

 

VI

Deviški otoki (ZD)

 

VN

Vietnam

 

VU

Vanuatu

 

WF

Otoki Wallis in Futuna

Vključno z otokom Alofi

WS

Samoa

Prej Zahodna Samoa

XC

Ceuta

 

XK

Kosovo

Kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999

XL

Melilla

Vključno s Peñon de Velez de la Gomera, Peñon de Alhucemas in otoki Chafarinas

XS

Srbija

 

YE

Jemen

Prej Severni Jemen in Južni Jemen

YT

Mayotte

Grande-Terre in Pamandzi

ZA

Južna Afrika

 

ZM

Zambija

 

ZW

Zimbabve

 


RAZNO

EU

Evropska skupnost

Oznaka, rezervirana za določitev porekla blaga v okviru trgovine z državami nečlanicami, skladno s pogoji, predpisanimi z ustreznimi določbami Skupnosti. Oznaka se ne uporablja za statistične namene.

QQ

ali

Zaloge in oskrba

Neobvezna rubrika

QR

Zaloge in oskrba v okviru trgovine znotraj Skupnosti

Neobvezna rubrika

QS

Zaloge in oskrba v okviru trgovine z državami nečlanicami

Neobvezna rubrika

QU

ali

Države in ozemlja, ki niso navedena

Neobvezna rubrika

QV

Države in ozemlja, ki niso navedena v okviru trgovine znotraj Skupnosti

Neobvezna rubrika

QW

Države in ozemlja, ki niso navedena v okviru trgovine z državami nečlanicami

Neobvezna rubrika

QX

ali

Države in ozemlja, ki niso navedena iz komercialnih ali vojaških razlogov

Neobvezna rubrika

QY

Države in ozemlja, ki niso navedena iz komercialnih ali vojaških razlogov v okviru trgovine znotraj Skupnosti

Neobvezna rubrika

QZ

Države in ozemlja, ki niso navedena iz komercialnih ali vojaških razlogov v okviru trgovine z državami nečlanicami

Neobvezna rubrika


(1)  Začasna oznaka, ki ne vpliva na dokončno poimenovanje države, ki bo določeno po zaključku pogajanj, ki trenutno potekajo v Združenih narodih.


14.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/29


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1834/2006

z dne 12. decembra 2006

o prepovedi ribolova na oslič v coni VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (vode ES) s plovili, ki plujejo pod portugalsko zastavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 51/2006 z dne 22. decembra 2005 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova, za leto 2006 (3) določa kvote za leto 2006.

(2)

V skladu s podatki, ki so bili sporočeni Komisiji, so plovila, ki plujejo pod zastavo države članice ali so registrirana v državi članici iz Priloge, izčrpala kvoto za leto 2006 za ulov staležev iz Priloge k tej uredbi.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na zadevni stalež, njegovo shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2006 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi, ki ga opravljajo plovila, ki plujejo pod zastavo države članice ali so registrirana v državi članici iz Priloge, se prepove z datumom, določenim v navedeni prilogi. Od tega datuma naprej je tudi prepovedano shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje navedenega staleža, ki ga ulovijo zadevna plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. decembra 2006

Za Komisijo

Jörgen HOLMQUIST

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 768/2005 (UL L 128, 21.5.2005, str. 1).

(3)  UL L 16, 20.1.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1642/2006 (UL L 308, 8.11.2006, str. 5).


PRILOGA

št.

54

Država članica

Portugalska

Stalež

HKE/8C3411

Vrsta

oslič (Merluccius merluccius)

Cona

VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (vode ES)

Datum

11. novembra 2006


14.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/31


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1835/2006

z dne 12. decembra 2006

o prepovedi ribolova na morsko spako v coni ICES VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (vode ES) s plovili, ki plujejo pod portugalsko zastavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 51/2006 z dne 22. decembra 2005 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova, za leto 2006 (3) določa kvote za leto 2006.

(2)

V skladu s podatki, ki so bili sporočeni Komisiji, so plovila, ki plujejo pod zastavo države članice ali so registrirana v državi članici iz Priloge, izčrpala kvoto za leto 2006 za ulov staležev iz Priloge k tej uredbi.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na zadevni stalež, njegovo shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2006 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi, ki ga opravljajo plovila, ki plujejo pod zastavo države članice ali so registrirana v državi članici iz Priloge, se prepove z datumom, določenim v navedeni prilogi. Od tega datuma naprej je tudi prepovedano shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje navedenega staleža, ki ga ulovijo zadevna plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. decembra 2006

Za Komisijo

Jörgen HOLMQUIST

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 768/2005 (UL L 128, 21.5.2005, str. 1).

(3)  UL L 16, 20.1.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1642/2006 (UL L 308, 8.11.2006, str. 5).


PRILOGA

št.

55

Država članica

Portugalska

Stalež

ANF/8C3411

Vrsta

morska spaka (Lophiidae)

Cona

VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 (vode ES)

Datum

11. novembra 2006


14.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/33


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1836/2006

z dne 12. decembra 2006

o prepovedi ribolova na oslič v coni ICES II a (vode ES), IV (vode ES) s plovili, ki plujejo pod belgijsko zastavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 51/2006 z dne 22. decembra 2005 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova, za leto 2006 (3) določa kvote za leto 2006.

(2)

V skladu s podatki, ki so bili sporočeni Komisiji, so plovila, ki plujejo pod zastavo države članice ali so registrirana v državi članici iz Priloge, izčrpala kvoto za leto 2006 za ulov staležev iz Priloge k tej uredbi.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na zadevni stalež, njegovo shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2006 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi, ki ga opravljajo plovila, ki plujejo pod zastavo države članice ali so registrirana v državi članici iz Priloge, se prepove z datumom, določenim v navedeni prilogi. Od tega datuma naprej je tudi prepovedano shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje navedenega staleža, ki ga ulovijo zadevna plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. decembra 2006

Za Komisijo

Jörgen HOLMQUIST

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 768/2005 (UL L 128, 21.5.2005, str. 1).

(3)  UL L 16, 20.1.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1642/2006 (UL L 308, 8.11.2006, str. 5).


PRILOGA

št.

58

Država članica

Belgija

Stalež

HKE/2AC4-C

Vrsta

oslič (Merluccius merluccius)

Cona

II a (vode ES), IV (vode ES)

Datum

18. novembra 2006


14.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/35


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1837/2006

z dne 13. decembra 2006

o ponovnem odprtju ribolova na atlantski sled v coni ICES IVc, VIId s plovili, ki plujejo pod francosko zastavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 51/2006 z dne 22. decembra 2005 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova, za leto 2006 (3), določa kvote za leto 2006.

(2)

Francija je 28. februarja 2006 v skladu s členom 21(2) Uredbe (EGS) št. 2847/93 Komisijo uradno obvestila, da bo s 1. marcem 2006 prenehala z ribolovom na atlantski sled v vodah cone ICES IVc, VIId s plovili, ki plujejo pod njeno zastavo.

(3)

Komisija je 26. aprila 2006 v skladu s členom 21(3) Uredbe (EGS) št. 2847/93 in členom 26(4) Uredbe (EGS) št. 2371/2002 sprejela Uredbo (ES) št. 636/2006 o prepovedi ribolova na sled v območju ICES Vc, VIId s plovili, ki plujejo pod francosko (4) zastavo ali so registrirana v Franciji, z učinkom od istega dne.

(4)

Po informacijah, ki jih je Komisija prejela od francoskih organov, je določena količina atlantskega sleda še vedno na voljo v francoski kvoti v coni ICES IVc, VIId. Zato bi bilo treba dovoliti ribolov na atlantski sled v teh vodah s plovili, ki plujejo pod francosko zastavo ali so registrirana v Franciji.

(5)

To dovoljenje bi moralo začeti veljati 19. oktobra 2006, da bi se omogočilo izčrpanje količine zadevnega atlantskega sleda pred koncem tekočega leta.

(6)

Uredbo Komisije (ES) št. 636/2006 bi bilo treba razveljaviti z učinkom od 19. oktobra 2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 636/2006 se razveljavi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 19. oktobra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Komisijo

Jörgen HOLMQUIST

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 768/2005 (UL L 128, 21.5.2005, str. 1).

(3)  UL L 16, 20.1.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1642/2006 (UL L 308, 8.11.2006, str. 5).

(4)  UL L 112, 26.4.2006, str. 10.


PRILOGA

Št.

59

Država članica

Francija

Stalež

HER/4CXB7D – ponovno odprt

Vrsta

atlantski sled (Clupea harengus)

Cona

IVc, VIId

Datum

19. oktober 2006


14.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/37


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1838/2006

z dne 13. decembra 2006

o določitvi izvoznih nadomestil A1 za lupinasto sadje (olupljeni mandlji, lešniki z lupino, olupljeni lešniki, navadni orehi v lupini)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1), in zlasti tretjega pododstavka člena 35(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1961/2001 (2) določa podrobna pravila za izvozna nadomestila za sadje in zelenjavo.

(2)

Člen 35(1) Uredbe (ES) št. 2200/96 določa, da so v obsegu, potrebnem za izvoz gospodarsko pomembnih količin proizvodov iz navedenega člena, proizvodi, ki jih Skupnost izvozi, lahko predmet izvoznih nadomestil, ob upoštevanju omejitev, ki izhajajo iz sklenjenih sporazumov v skladu s členom 300 Pogodbe.

(3)

V skladu s členom 35(2) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba upoštevati, da se ne porušijo že sklenjeni posli z nadomestili. Zaradi tega in tudi zaradi sezonskosti izvoza sadja in zelenjave je treba na podlagi nomenklature za kmetijske proizvode določiti predvidene količine po proizvodu za izvozna nadomestila, ki jih določa Uredba Komisije (EGS) št. 3846/87 (3). Te količine je treba razdeliti po pokvarljivosti zadevnih proizvodov.

(4)

V skladu s členom 35(4) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba nadomestila določiti ob upoštevanju obstoječega stanja in izgledov za cene sadja in zelenjave na trgu Skupnosti in iz razpoložljivih zalog na eni strani ter za cene na mednarodnem trgu na drugi strani. Treba je upoštevati tudi stroške trženja in prevoza ter gospodarski vidik načrtovanega izvoza.

(5)

V skladu s členom 35(5) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba cene na trgu Skupnosti določiti ob upoštevanju najugodnejših cen s stališča izvoza.

(6)

Zaradi razmer v mednarodni trgovini oziroma posebnih zahtev nekaterih trgov je lahko potrebna sprememba nadomestila za nekatere proizvode glede na namembni kraj.

(7)

Olupljeni mandeljni, lešniki in navadni orehi z lupino se trenutno lahko izvažajo v gospodarsko pomembnih količinah.

(8)

Zaradi sposobnosti dolgotrajnega skladiščenja lupinastega sadja, se lahko izvozna nadomestila določijo za daljša obdobja.

(9)

Da bi omogočili čim učinkovitejšo uporabo razpoložljivih virov in upoštevajoč strukturo izvoza Skupnosti, je treba določiti izvozna nadomestila za sadje v lupini po sistemu A1.

(10)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Stopnja izvoznih nadomestil za lupinasto sadje, rok vložitve prijave za dovoljenje in predvidene količine so določeni v Prilogi k tej uredbi.

2.   Količine, zajete v dovoljenjih, izdanih za pomoč v hrani, iz člena 16 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (4), se ne prištevajo h količinam iz Priloge k tej uredbi.

3.   Ne glede na člen 5(6) Uredbe (ES) št. 1961/2001 je rok veljavnosti dovoljenja A1 tri mesece.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 3. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 268, 9.10.2001, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).

(3)  UL L 366, 24.12.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2091/2005 (UL L 343, 24.12.2005, str. 1).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1713/2006 (UL L 321, 21.11.2006, str. 11).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 13. decembra 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za lupinasto sadje (A1)

Rok za vložitev prijav za dovoljenja: od 3. januarja do 23. junija 2007.

Tarifna oznaka proizvoda (1)

Namembni kraj (2)

Znesek nadomestil

(v EUR/t neto)

Predvidene količine

(v t)

0802 12 90 9000

A00

45

1 400

0802 21 00 9000

A00

53

60

0802 22 00 9000

A00

103

2 500

0802 31 00 9000

A00

66

40


(1)  Tarifne oznake proizvodov so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), kakor je bila spremenjena.

(2)  Tarifne oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v Prilogi II k Uredbi (EGS) št. 3846/87. Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

14.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/39


SKLEP KOMISIJE

z dne 12. decembra 2006

o prilagoditvi korekcijskih faktorjev, ki se uporabljajo s 1. februarjem 2006, 1. marcem 2006, 1. aprilom 2006, 1. majem 2006 in 1. junijem 2006 za osebne prejemke uradnikov, začasnega osebja in pogodbenega osebja Evropskih skupnosti, napotenih v tretje države

(2006/922/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov Evropskih skupnosti in pogojev za zaposlitev, ki se uporabljajo za druge uslužbence teh skupnosti, določenih z Uredbo (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (1), nazadnje spremenjenih z Uredbo (ES, Euratom) št. 2104/2005 (2), in zlasti drugega pododstavka člena 13 Priloge X h Kadrovskim predpisom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 351/2006 (3) so bili na podlagi prvega pododstavka člena 13 Priloge X h Kadrovskim predpisom določeni korekcijski faktorji, ki se od 1. julija 2005 uporabljajo za osebne prejemke, ki se v valuti države zaposlitve izplačajo uradnikom, začasnemu osebju in pogodbenemu osebju, ki so napoteni v tretje države.

(2)

V skladu z drugim pododstavkom člena 13 Priloge X h Kadrovskim predpisom je treba s 1. februarjem 2006, 1. marcem 2006, 1. aprilom 2006, 1. majem 2006 in 1. junijem 2006 prilagoditi nekatere od teh korekcijskih faktorjev, potem ko se je v določenih tretjih državah, ob upoštevanju statističnih podatkov, ki so na voljo Komisiji, razlika med življenjskimi stroški, izmerjena na podlagi korekcijskega faktorja in ustreznega menjalnega tečaja, povečala za več kot 5 % od zadnje določitve ali prilagoditve korekcijskih faktorjev –

SKLENILA:

Edini člen

Korekcijski faktorji, ki se uporabljajo za osebne prejemke uradnikov, začasnega osebja in pogodbenega osebja Evropskih skupnosti, ki so napoteni v tretje države, in se izplačujejo v valuti države napotitve, so z dne 1. februarja 2006, 1. marca 2006, 1. aprila 2006, 1. maja 2006 in 1. junija 2006 določeni v Prilogi k temu sklepu.

Menjalni tečaji, ki se uporabljajo za izračun teh osebnih prejemkov, so tisti, ki so določeni v skladu z izvedbenimi določbami finančne uredbe in ustrezajo datumu iz prvega pododstavka.

V Bruslju, 12. decembra 2006

Za Komisijo

Benita FERRERO-WALDNER

Članica Komisije


(1)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1.

(2)  UL L 337, 22.12.2005, str. 7.

(3)  UL L 59, 1.3.2006, str. 1.


PRILOGA

Kraj napotitve

Korekcijski faktorji

februar 2006

Angola

120,0

Bangladeš

46,6

Bosna in Hercegovina

78,6

Zelenortski otoki

78,6

Kuba

99,3

Gvineja

61,2

Hongkong

94,8

Izrael

102,2

Kenija

83,9

Libanon

94,4

Madagaskar

74,5

Nikaragva

64,7

Niger

91,5

Nova Kaledonija

129,1

Uganda

62,1

Filipini

61,3

Rusija

118,3

Sirija

62,9

Venezuela

63,4

Zimbabve

36,2


Kraj napotitve

Korekcijski faktorji

marec 2006

Bocvana

69,9

Kamerun

108,0

Salvador

87,7

Laos

74,0

Malavi

76,1

Dominikanska republika

74,6

Tanzanija

62,5

Zimbabve

44,4


Kraj napotitve

Korekcijski faktorji

april 2006

Saudova Arabija

94,1

Egipt

55,1

Gvineja

64,4

Haiti

105,5

Hongkong

101,9

Mali

93,8

Zimbabve

48,7


Kraj napotitve

Korekcijski faktorji

maj 2006

Benin

92,1

Jordanija

73,2

Mozambik

67,0

Pakistan

53,8

Demokratična republika Kongo

131,6

Zambija

79,9


Kraj napotitve

Korekcijski faktorji

junij 2006

Argentina

55,6

Bocvana

65,6

Čile

78,9

Etiopija

85,1

Izrael

105,5

Nepal

70,8

Uganda

56,1

Peru

76,5

Centralnoafriška republika

123,6

Tanzanija

58,7

Tajska

59,6

Jemen

70,6


14.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/42


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 13. decembra 2006

o finančnem prispevku Skupnosti za leti 2006 in 2007 za kritje izdatkov, ki so nastali na Portugalskem, za boj proti borovi ogorčici Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6433)

(Besedilo v portugalskem jeziku je edino verodostojno)

(2006/923/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) in zlasti člena 23(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 2000/29/ES je finančni prispevek Skupnosti lahko dodeljen državam članicam za kritje izdatkov, ki se neposredno nanašajo na potrebne ukrepe, sprejete ali načrtovane za boj proti škodljivim organizmom, vnesenim iz tretjih držav ali drugih območij v Skupnosti, za izkoreninjenje, ali če to ni mogoče, preprečevanje njihovega širjenja.

(2)

Na podlagi odločb Komisije 2001/811/ES (2), 2002/889/ES (3), 2003/787/ES (4) in 2004/772/ES (5) je bil Portugalski že odobren finančni prispevek Skupnosti za ukrepe, namenjene za nadzor borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., v nadaljevanju „PWN“, za najdaljše možno obdobje 1999–2003. Od začetka leta 2003 je Portugalska izvedla „srednjeročni načrt izkoreninjenja“, da bi nadzirala širjenje PWN s ciljem njegovega izkoreninjenja.

(3)

Vendar člen 23(6) Direktive 2000/29/ES predvideva možnost izvajanja dodatnih ukrepov, kadar so ti potrebni za boj proti PWN.

(4)

Portugalska je aprila 2006 Stalnemu odboru za zdravstveno varstvo rastlin (v nadaljevanju „Odbor“) predložila pregled rezultatov akcije za pregled in nadzor, ki je bila na razmejenem območju za PWN na Portugalskem opravljena med 1. novembrom 2005 in 1. aprilom 2006. Rezultati so pokazali, da se je kljub sprejetim ukrepom v preteklih letih območje, kjer je prisoten PWN, znatno razširilo.

(5)

Komisija in Odbor sta sklenila, da mora Portugalska srednjeročni načrt izkoreninjenja spremeniti in da so potrebni nujni ukrepi, vključno z intenzivnejšo akcijo pregleda in ponovno opredelitvijo razmejenega območja.

(6)

Portugalska je maja 2006 Komisiji predložila akcijski načrt z ukrepi, predvidenimi za boj proti nadaljnjemu širjenju PWN (6). Ti ukrepi so vključevali posodobljeno razmejitev razmejenega območja, izkoreninjenje vseh propadajočih dreves na navedenem območju, stalno spremljanje in vzpostavitev ovire brez dreves gostiteljic vektorja borove ogorčice, to je „golosek“, ki naj bi ustavil širjenje PWN v druge države članice ter jih zavaroval pred velikimi izgubami borovega gozda in možnimi trgovinskimi omejitvami tretjih držav. Ta načrt podrobno določa dele ozemlja, kjer se bo nahajal golosek. Odbor je julija 2006 potrdil končno različico tega akcijskega načrta.

(7)

Portugalska je julija 2006 predstavila program dodatnih ukrepov za PWN in oceno proračuna v zvezi s tem programom, da bi prejela finančni prispevek Skupnosti. Različni deli portugalskega ozemlja, kjer je treba izvajati ukrepe in ki predstavljajo geografsko območje, upravičeno do finančnega prispevka Skupnosti, so določeni v zgoraj omenjenem akcijskem načrtu.

(8)

Program, ki ga je predložila Portugalska, je Komisiji omogočil natančno in obsežno analizo položaja, pri čemer je Komisija sklenila, da so pogoji za odobritev finančnega prispevka Skupnosti, kakor je določeno v členu 23(6) Direktive, izpolnjeni. Finančni prispevek Skupnosti je treba odobriti za izdatke v okviru programa, ki izboljšuje fitosanitarno zaščito ostalega ozemlja Skupnosti pred nadaljnjim širjenjem PWN z razmejenega območja. Naveden prispevek je treba zato odobriti za vse ukrepe, ki so neposredno povezani z vzpostavitvijo goloseka kot območja brez gostiteljev vektorjev PWN.

(9)

Finančni prispevek Skupnosti na splošno ne sme kriti več kot 50 % upravičenih izdatkov. Vendar je lahko navedeni prispevek višji, kadar so takšni dodatni ukrepi oblikovani za zaščito ozemlja Skupnosti, ki ni ozemlje zadevne države članice. Glede na velik pomen PWN za iglaste rastline in gozd, hitro širjenje bolezni, bližino druge države članice okuženemu območju ter možni vpliv na evropsko gozdarstvo in mednarodno trgovino z lesom je navedeni pogoj v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na vzpostavitev goloseka, kakor je predvideno v akcijskem načrtu Portugalske, izpolnjen. Zato je primerno, da se finančni prispevek Skupnosti dodeli v višini 75 %.

(10)

V skladu s členom 3(2)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (7) je treba ukrepe za zdravstveno varstvo rastlin financirati iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada. Za namene finančnega nadzora teh ukrepov se uporabljajo členi 9, 36 in 37 Uredbe (ES) št. 1290/2005.

(11)

Ukrepi v zvezi z vzpostavitvijo goloseka kot območja brez gostiteljev vektorjev PWN morajo biti v skladu z veljavno okoljevarstveno zakonodajo Skupnosti.

(12)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Načelo

Dodelitev finančnega prispevka Skupnosti za leti 2006 in 2007 za kritje izdatkov, nastalih na Portugalskem v zvezi z dodatnimi ukrepi, namenjenimi boju proti borovi ogorčici Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., navedenimi v Prilogi I in sprejetimi v okviru akcijskega načrta, ki ga je predlagala Portugalska, kakor je določeno v členu 23(6) Direktive 2000/29/ES, se odobri.

Člen 2

Znesek finančnega prispevka Skupnosti in upravičeni ukrepi

Skupni najvišji finančnega prispevka Skupnosti iz člena 1 je 8 417 848,95 EUR.

Upravičeni izdatki in najvišji finančni prispevek Skupnosti so določeni v Prilogi I.

Člen 3

Predplačilo

V roku 30 dni od sprejetja te odločbe se plača predplačilo v višini 2 000 000 EUR.

Člen 4

Plačilo preostanka finančnega prispevka Skupnosti

Preostanek finančnega prispevka Skupnosti, kakor je določen v Prilogi I, se izplača pod naslednjimi pogoji:

(a)

na podlagi poročil o tehničnem napredku, ki jih mora Portugalska Komisiji predložiti 15. januarja in 15. aprila 2007, in inšpekcijskih obiskov, ki jih opravi Urad Komisije za prehrano in veterinarstvo, se lahko sklene, da je Portugalska najpozneje do 31. marca 2007 ukrepe iz Priloge I za izpolnitev ciljev iz člena 1 ustrezno izvedla; in

(b)

je Portugalska Komisiji najpozneje do 31. avgusta 2007 predložila uradni zahtevek za nakazilo, skupaj s finančnim poročilom in končnim tehničnim poročilom iz člena 5.

Člen 5

Dokazila

Portugalska dokazilo o sprejetih ukrepih in nastalih izdatkih predloži v obliki:

(a)

končnega tehničnega poročila, ki prikazuje izvedbo vseh ukrepov iz Priloge I in ustrezni datum njihovega zaključka;

(b)

finančnega poročila, predloženega v obliki iz Priloge II, ki prikazuje izdatke v zvezi z različnimi ukrepi, za katere se zahteva finančni prispevek Skupnosti, skupaj z ustrezno dokumentacijo, kot so računi ali potrdila.

Člen 6

Odsotnost prekomernih nadomestil

Izdatki, ki so nastali na Portugalskem, za ukrepe iz Priloge I ne smejo privesti do nobenih prekomernih nadomestil za lastnike dreves. Nadomestilo temelji na vrednosti lesa, ki bi jo lahko lastnik dosegel neposredno pred začetkom izvajanja ukrepov na goloseku.

Člen 7

Znižanje finančnega prispevka Skupnosti

1.   Kadar obstajajo dokazi, da ukrepi iz Priloge I najpozneje do 31. marca 2007 niso bili ustrezno izvedeni, se stopnja finančnega prispevka Skupnosti v zvezi z delom upravičenih izdatkov, ki jih to poznejše izvajanje ukrepov zadeva, zniža na raven, določeno v naslednji razpredelnici:

Število dni zamude z začetkom 1. aprila 2007

Stopnja finančnega prispevka Skupnosti

1–15

60 %

16–30

50 %

31–60

25 %

61 ali več

0 %

2.   Če zahtevek za nakazilo in spremna poročila iz člena 4(b) ne bodo predložena najpozneje do 31. avgusta 2007, se brez poseganja v odstavek 1 finančni prispevek Skupnosti zniža za 25 % za vsak koledarski mesec zamude.

Člen 8

Skladnost z drugimi politikami Skupnosti

Portugalska zagotovi izvajanje dodatnih ukrepov iz člena 1 v skladu z veljavno okoljevarstveno zakonodajo Skupnosti.

Člen 9

Naslovnik

Ta odločba je naslovljena na Portugalsko republiko.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/35/ES (UL L 88, 25.3.2006, str. 9).

(2)  UL L 306, 23.11.2001, str. 25.

(3)  UL L 311, 14.11.2002, str. 16.

(4)  UL L 293, 11.11.2003, str. 13.

(5)  UL L 341, 17.11.2004, str. 27.

(6)  Ti ukrepi so bili določeni v Uredbi Portugalske št. 103/2006 z dne 6. februarja 2006, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 815/2006 z dne 16. avgusta 2006.

(7)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 320/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 42).


PRILOGA I

Finančni prispevek Skupnosti za leti 2006 in 2007 za različne ukrepe programa za nadzor borove ogorčice Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., ki ga je predložila Portugalska

(EUR)

Lokacija

Ukrep

Upravičeni izdatki

Najvišji finančni prispevek Skupnosti

(s stopnjo sofinanciranja v višini 75 %)

Golosek (1)

Pregledi PWN na območju goloseka

156 000

117 000

Sečnja in odvoz vseh dreves gostiteljic vektorja PWN

4 666 666

3 499 999,5

Odstranjevanje lubja z vseh dreves gostiteljiv vektorja PWN

300 000

225 000

Odlaganje drevesnega lubja

700 000

525 000

Nadomestilo za vrednost lesa (2)

4 666 666

3 499 999,5

Preoblikovanje namenskega informacijskega sistema za golosek

200 000

150 000

Vmesna vsota

 

10 689 332

8 016 999

Delna vsota

Usklajevalne dejavnosti (3)

534 466,6

400 849,95

Skupaj

 

11 223 798,60

8 417 848,95

Skupni najvišji finančni prispevek Skupnosti

8 417 848,95


(1)  3 km široko območje na zunanji meji razmejenega območja, kakor je določeno v Odločbi Komisije 2006/133/ES (UL L 52, 23.2.2006, str. 34).

(2)  Nadomestilo lastniku zemljišča za vrednost njegovega lesa, ker so posekana drevesa zdrava in postanejo last družb, ki ta drevesa posekajo.

(3)  Pavšal (5 %) za usklajevalne dejavnosti.


PRILOGA II

FINANČNO POROČILO O STROŠKIH

PROGRAM PORTUGALSKE ZA NADZOR BOROVE OGORČICE ZA OBDOBJE 2006–2007

RAZMEJENO OBMOČJE – GOLOSEK

Ukrep 1: Dejavnosti pregleda na območju goloseka

Dejansko nastali in plačani stroški

Kratek opis izdatkov

Upravičeni izdatki brez DDV

Prispevek Skupnosti

Referenčne številke dokazil

Enota

Cena na enoto

Količina

Znesek brez DDV

Opombe

Vmesna vsota:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Ukrep 2: Sečnja in odvoz dreves

Dejansko nastali in plačani stroški

Kratek opis izdatkov

Upravičeni izdatki brez DDV

Prispevek Skupnosti

Referenčne številke dokazil

Enota

Cena na enoto

Količina

Znesek brez DDV

Opombe

Vmesna vsota:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Ukrep 3: Odstranjevanje lubja z dreves

Dejansko nastali in plačani stroški

Kratek opis izdatkov

Upravičeni izdatki brez DDV

Prispevek Skupnosti

Referenčne številke dokazil

Enota

Cena na enoto

Količina

Znesek brez DDV

Opombe

Vmesna vsota:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Ukrep 4: Odlaganje drevesnega lubja

Dejansko nastali in plačani stroški

Kratek opis izdatkov

Upravičeni izdatki brez DDV

Prispevek Skupnosti

Referenčne številke dokazil

Enota

Cena na enoto

Količina

Znesek brez DDV

Opombe

Vmesna vsota:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Ukrep 5: Nadomestilo za vrednost lesa

Dejansko nastali in plačani stroški

Kratek opis izdatkov

Upravičeni izdatki brez DDV

Prispevek Skupnosti

Referenčne številke dokazil

Enota

Cena na enoto

Količina

Znesek brez DDV

Opombe

Vmesna vsota:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Ukrep 6: Preoblikovanje informacijskega sistema

Dejansko nastali in plačani stroški

Kratek opis izdatkov

Upravičeni izdatki brez DDV

Prispevek Skupnosti

Referenčne številke dokazil

Enota

Cena na enoto

Količina

Znesek brez DDV

Opombe

Vmesna vsota:

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 

Skupaj

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


Ukrep 7: Usklajevalne dejavnosti

Dejansko nastali in plačani stroški

Kratek opis izdatkov

Upravičeni izdatki brez DDV

Prispevek Skupnosti

Referenčne številke dokazil

Enota

Cena na enoto

Količina

Znesek brez DDV

Opombe

Skupaj

X,XX

X,XX

 

 

 

 

X,XX

 


14.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/48


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 13. decembra 2006

o spremembi Odločbe 2005/176/ES o kodificirani obliki in kodah za prijavljanje živalskih bolezni v skladu z Direktivo Sveta 82/894/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6437)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/924/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju Direktive Sveta 82/894/EGS z dne 21. decembra 1982 o prijavljanju živalskih bolezni v Skupnosti (1) in zlasti člena 5 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2005/176/ES določa kodificirano obliko in kode za prijavljanje živalskih bolezni v skladu z Direktivo 82/894/EGS (2).

(2)

Zaradi pristopa Bolgarije in Romunije je treba prilagoditi Odločbo 2005/176/ES.

(3)

Sklep Skupnega odbora ES–Ferski otoki št. 1/2001 z dne 31. januarja 2001 o določbah za izvajanje Protokola o veterinarskih zadevah, ki dopolnjuje Sporazum med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in avtonomno vlado Ferskih otokov na drugi strani (3), določa, da morajo Ferski otoki sodelovati v sistemu obveščanja o boleznih živali (sistem ADNS).

(4)

Ferski otoki so Komisiji predložili seznam regij, ki se bodo uporabljale v sistemu ADNS. Navedene regije je zato treba dodati v Odločbo 2005/176/ES.

(5)

Španija je prilagodila imena in meje svojih veterinarskih regij. Prilagoditev regij v Španiji vpliva na sistem ADNS, vzpostavljen z Odločbo 2005/176/ES. Nove regije morajo zato nadomestiti sedanje regije v sistemu ADNS.

(6)

Mednarodni urad za kužne bolezni (OIE) je na svoji generalni skupščini maja 2005 s sprejetjem revidiranega poglavja o aviarni influenci določil, da je treba od 1. januarja 2006 uradno obvestiti OEI o visoko patogeni aviarni influenci in nizko patogeni aviarni influenci. Da se omogoči razlikovanje med uradnimi obvestili sistemu ADNS o izbruhih visoko patogene aviarne influence in uradnimi obvestili o izbruhih nizko patogene aviarne influence, je treba navedenima boleznima dodeliti različni kodi.

(7)

Poleg tega je treba omogočiti razlikovanje med obveščanjem o izbruhih aviarne influence pri prostoživečih pticah in obveščanjem o izbruhih aviarne influence pri domači perutnini, zaradi česar je treba tema dvema različnima izbruhoma dodeliti različni kodi.

(8)

Odločbo 2005/176/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Zaradi zaščite zaupnosti poslanih podatkov se prilogi k tej odločbi ne smeta objaviti.

(10)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2005/176/ES se spremeni:

1.

Priloge IV, V in X/11 se nadomestijo z besedilom iz Priloge I k tej odločbi.

2.

Besedilo iz Priloge II k tej odločbi se vstavi v Prilogo X.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2007.

Vključitev Bolgarije in Romunije v Prilogi IV in X k Odločbi 2005/176/ES se uporablja ob upoštevanju datuma začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 378, 31.12.1982, str. 58. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/216/ES (UL L 67, 5.3.2004, str. 27).

(2)  UL L 59, 5.3.2005, str. 40.

(3)  UL L 46, 16.2.2001, str. 24. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo št. 2/2005 (UL L 8, 13.1.2006, str. 46).


14.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/50


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 13. decembra 2006

o spremembi Odločbe 92/452/EGS glede nekaterih skupin za zbiranje in proizvodnjo zarodkov v Kanadi, Novi Zelandiji in Združenih državah Amerike

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6441)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/925/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/556/EGS z dne 25. septembra 1989 o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav za zarodke domačih živali vrste goveda (1), in zlasti člena 8(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 92/452/EGS z dne 30. julija 1992 o uvedbi seznamov odobrenih skupin za zbiranje govejih zarodkov v tretjih državah za izvoz v Skupnost (2) določa, da države članice uvažajo zarodke iz tretjih držav samo, če jih je zbrala, pripravila in skladiščila skupina za zbiranje zarodkov iz seznama v navedeni odločbi.

(2)

Kanada je zahtevala, da se na seznam vključi novo skupino za proizvodnjo zarodkov za zadevno državo.

(3)

Nova Zelandija je zahtevala, da se spremeni ime centra za zadevno državo.

(4)

Združene države Amerike so zahtevale, da se spremenijo nekatere podrobnosti za zadevno državo v zvezi z nekaterimi skupinami za zbiranje in proizvodnjo zarodkov.

(5)

Kanada, Nova Zelandija in Združene države Amerike so predložile jamstva v zvezi z izpolnjevanjem ustreznih pravil, določenih v Direktivi 89/556/EGS, veterinarske službe v navedenih državah pa so zadevno skupino za zbiranje zarodkov uradno odobrile za izvoz v Skupnost.

(6)

Odločbo 92/452/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 92/452/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se začne uporabljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 302, 19.10.1989, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2006/60/ES (UL L 31, 3.2.2006, str. 24).

(2)  UL L 250, 29.8.1992, str. 40. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/706/ES (UL L 291, 21.10.2006, str. 40).


PRILOGA

Priloga k Odločbi 92/452/EGS se spremeni:

(a)

vstavi se naslednja vrstica za Kanado:

„CA

 

E1567 (IVF)

 

IND Lifetech Inc

1629 Fosters Way

Delta, British Columbia V3M 6S7

Dr. Richard Rémillard“

(b)

vrstica za skupino za zbiranje zarodkov za Novo Zelandijo št. NZEB11 se nadomesti z naslednjim:

„NZ

 

NZEB11

 

IVP International (NZ) Ltd

PO Box 23026

Hamilton

Dr. Rob Courtney

Dr. William Hancock“

(c)

vrstica skupine za zbiranje zarodkov za Združene države Amerike št. 02TX107 E1428 se nadomesti z naslednjim:

„US

 

02TX107 E1428

 

OvaGenix

4700 Elmo Weedon RD #103

College Station, TX 77845

Dr. Stacy Smitherman“

(d)

vrstica skupine za zbiranje zarodkov za Združene države Amerike št. 99TX104 E874 se nadomesti z naslednjim:

„US

 

99TX104 E874

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley,

Rt 3, Box 745

Franklin, TX 77856

Dr. Joe Oden

Dr. Dan Miller“

(e)

vrstica skupine za zbiranje zarodkov za Združene države Amerike št. 96TX088 E928 se nadomesti z naslednjim:

„US

 

96TX088 E928

 

Ultimate Genetics/Normangee,

41402 OSR

Normangee, TX 77871

Dr. Joe Oden

Dr. Dan Miller“

(f)

vrstica skupine za zbiranje zarodkov za Združene države Amerike št. 91TX012 E948 se nadomesti z naslednjim:

„US

 

91TX012 E948

 

Veterinary Reproductive Services

8225 FM 471 South Castroville,

TX 78009

Dr. Sam Castleberry“


14.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/52


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 13. decembra 2006

o spremembi Odločbe 2001/881/ES glede seznama mejnih kontrolnih točk zaradi pristopa Bolgarije in Romunije

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6454)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/926/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2001/881/ES z dne 7. decembra 2001 o sestavi seznama mejnih kontrolnih točk, dogovorjenih za veterinarske preglede živali in živalskih proizvodov iz tretjih držav, in o posodabljanju podrobnih pravil v zvezi s pregledi, ki jih bodo izvajali strokovnjaki Komisije (1), v Prilogi k navedeni odločbi določa seznam mejnih kontrolnih točk za veterinarske preglede živih živali in živalskih proizvodov, vnesenih v Skupnost iz tretjih držav („seznam mejnih kontrolnih točk“).

(2)

Pristop Bolgarije in Romunije 1. januarja 2007 bo povzročil večje premike in spremembe na mejah Skupnosti s tretjimi državami.

(3)

Po pristopu teh dveh držav Madžarska ne bo več jugozahodna kopenska meja Skupnosti, obstoječa kopenska mejna kontrolna točka in mejni prehod za žive živali pri Nagylaku na madžarsko-romunski meji bo zato izgubil svoj pomen. Zato se črta s seznama mejnih kontrolnih točk. To črtanje je omogočilo sprejetje svežnja pravnih tehničnih prilagoditev, potrebnih zaradi posledic širitve.

(4)

Poleg tega meja med Grčijo in Bolgarijo prav tako ne bo več meja s tretjo državo, tako da bosta obstoječi kopenski mejni kontrolni točki pri Ormenionu in Promochonasu izgubili svoj pomen. Zato se črtata s seznama mejnih kontrolnih točk. Tudi to črtanje je omogočilo sprejetje svežnja pravnih tehničnih prilagoditev, potrebnih zaradi posledic širitve.

(5)

Urad za prehrano in veterinarstvo Komisije je izvedel kontrolne preglede na vseh novih lokacijah v Bolgariji in Romuniji, predlaganih za mejne kontrolne točke s tretjimi državami, in Komisiji priporočil, da odobri tiste, ki so jih opravile uspešno. Zato je treba te lokacije vključiti v seznam mejnih kontrolnih točk.

(6)

Odločbo 2001/881/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2001/881/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se uporablja ob upoštevanju datuma začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 326, 11.12.2001, str. 44. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/414/ES (UL L 164, 16.6.2006, str. 27).


PRILOGA

Priloga k Odločbi 2001/881/ES se spremeni:

1.

Naslednji vnos za Bolgarijo se vstavi med vnosa za Belgijo in Češko:

„Država: Bolgarija


1

2

3

4

5

6

Bregovo

BG 00199

R

 

HC (2), NHC

 

Burgas

BG 00299

P

 

HC, NHC

 

Gjuševo

BG 00399

R

 

HC (2), NHC

 

Kalotina

BG 00499

R

 

HC (2), NHC

U, E, O

Kapitan Andrejevo

BG 00599

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sofija

BG 00699

A

 

HC (2), NHC (2)

E, O

Varna

BG 00799

P

 

HC, NHC

 

Zlatarevo

BG 00899

R

 

HC (2), NHC“

 

2.

Naslednji vnos za Romunijo se vstavi med vnosa za Portugalsko in Slovenijo:

„Država: Romunija


1

2

3

4

5

6

Albita

RO 40199

R

IC 1

HC (2)

 

 

 

 

IC 2

NHC-T(CH), NHC-NT

 

 

 

 

IC 3

 

U, E, O

Bukarešta Otopeni

RO 10199

A

IC 1

HC-NT (2), HC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

 

 

 

IC 2

 

E, O

Konstanca-Sever

RO 15199

P

 

HC (2), NHC-NT (2), NHC-T(CH) (2)

 

Konstanca-Jug – Agigea

RO 15299

P

 

HC (2), NHC-T(CH) (2), NHC-NT (2)

 

Halmeu

RO 33199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O

Sculeni Lasi

RO 25199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Siret

RO 36199

R

 

HC (2), NHC (2)

 

Stamora Moravita

RO 38199

R

IC 1

HC (2), NHC (2)

 

 

 

 

IC 2

 

U, E, O“


14.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/54


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 13. decembra 2006

o načelnem priznavanju popolnosti dokumentacije, predložene v podroben pregled zaradi možne vključitve flubendiamida v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6457)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/927/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti člena 6(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 91/414/EGS predvideva pripravo seznama aktivnih snovi v Skupnosti, registriranih za uporabo v fitofarmacevtskih sredstvih.

(2)

Podjetje Bayer CropScience AG je pristojnim organom Grčije 30. marca 2006 predložilo dokumentacijo za aktivno snov flubendiamid z zahtevkom za njeno vključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(3)

Pristojni organi Grčije so Komisiji sporočili, da se po predhodni proučitvi dokumentacije za zadevno aktivno snov zdi, da dokumentacija vsebuje zahtevane podatke in informacije iz Priloge II k Direktivi 91/414/EGS. Poleg tega organi menijo, da predložena dokumentacija vsebuje zahtevane podatke in informacije iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS za eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov. Vložnik je v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS dokumentacijo naknadno poslal Komisiji in drugim državam članicam, predložena pa je bila tudi Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

(4)

S to odločbo mora biti na ravni Skupnosti uradno potrjeno, da dokumentacija načeloma vsebuje zahtevane podatke in informacije iz Priloge II in da za najmanj eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje zadevno aktivno snov, izpolnjuje zahteve iz Priloge III k Direktivi 91/414/EGS.

(5)

Ta odločba ne posega v pravico Komisije, da za razjasnitev nekaterih točk v dokumentaciji od vložnika zahteva predložitev dodatnih podatkov ali informacij.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Brez poseganja v člen 6(4) Direktive 91/414/EGS dokumentacija o aktivni snovi, opredeljeni v Prilogi k tej odločbi, ki je bila predložena Komisiji in državam članicam zaradi vključitve te snovi v Prilogo I k navedeni direktivi, načeloma vsebuje zahtevane podatke in informacije iz Priloge II k navedeni direktivi.

Dokumentacija ob upoštevanju predlaganih načinov uporabe vsebuje tudi zahtevane podatke in informacije iz Priloge III k navedeni direktivi za eno fitofarmacevtsko sredstvo, ki vsebuje aktivno snov.

Člen 2

Država članica poročevalka podrobno pregleda zadevno dokumentacijo ter čim prej in najpozneje v enem letu od dneva objave te odločbe v Uradnem listu Evropske unije poroča Evropski komisiji o ugotovitvah svojih pregledov, skupaj s priporočili o vključitvi ali nevključitvi zadevne aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS in vsemi s tem povezanimi pogoji.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/85/ES (UL L 293, 24.10.2006, str. 3).


PRILOGA

AKTIVNA SNOV, KI JO ZADEVA TA ODLOČBA

Št.

Splošno ime, Identifikacijska številka CIPAC

Vložnik

Datum vloge

Država članica poročevalka

1

Flubendiamid

Številka CIPAC še ni dodeljena.

Bayer CropScience AG

30. marec 2006

EL


14.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/56


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 13. decembra 2006

o vzpostavitvi mehanizma za sodelovanje in preverjanje napredka Romunije pri izpolnjevanju posebej določenih meril na področjih reforme pravosodja in boja proti korupciji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6569)

(2006/928/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Republike Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Republike Bolgarije in Romunije ter zlasti členov 37 in 38 Akta,

ob upoštevanju mnenj, ki so jih izrazile države članice,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska unija temelji na pravni državi, ki je skupno načelo vseh držav članic.

(2)

Območje svobode, varnosti in pravice ter notranji trg, ki sta bila vzpostavljena s Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, temeljita na medsebojnem prepričanju, da upravne in sodne odločbe ter ravnanja vseh držav članic v celoti spoštujejo pravno državo.

(3)

To pomeni, da v vseh državah članicah obstaja nepristranski, neodvisen in učinkovit pravosodni ter upravni sistem, ustrezno pripravljen med drugim za boj proti korupciji.

(4)

Romunija bo 1. januarja 2007 postala članica Evropske unije. Komisija je ob upoštevanju znatnih prizadevanj za dokončanje priprav Romunije na članstvo v svojem poročilu z dne 26. septembra 2006 opredelila preostala odprta vprašanja, zlasti na področju odgovornosti in učinkovitosti pravosodnega sistema in organov kazenskega pregona, na katerih je potreben dodaten napredek, da se zagotovi njihova sposobnost izvajanja in uporabe ukrepov, sprejetih za vzpostavitev notranjega trga ter območja svobode, varnosti in pravice.

(5)

Člen 37 Akta o pristopu Komisijo pooblašča, da sprejme ustrezne ukrepe v primeru neposredne nevarnosti, da bi Romunija povzročila nepravilnost v delovanju notranjega trga s tem, da ne izpolni prevzetih obveznosti. Člen 38 Akta o pristopu Komisijo pooblašča, da sprejme ustrezne ukrepe v primeru neposredne nevarnosti hujših pomanjkljivosti v Romuniji pri prenosu, stanju izvajanja ali uporabi aktov, sprejetih v okviru naslova VI Pogodbe EU, in aktov, sprejetih v okviru naslova IV Pogodbe ES.

(6)

Preostala odprta vprašanja na področju odgovornosti in učinkovitosti pravosodnega sistema ter organov kazenskega pregona upravičujejo vzpostavitev mehanizma za sodelovanje in preverjanje napredka Romunije pri izpolnjevanju posebej določenih meril na področjih reforme pravosodja in boja proti korupciji.

(7)

Če Romunija ne bo primerno izpolnjevala meril, lahko Komisija uporabi zaščitne ukrepe na podlagi členov 37 in 38 Akta o pristopu, ki vključujejo začasno ukinitev obveznosti za države članice, da v skladu s pogoji, ki jih določa pravo Skupnosti, priznajo in izvršijo sodbe ter sodne odločbe, kot so evropski nalogi za prijetje, izrečene v Romuniji.

(8)

Ta odločba ne izključuje, da bi se na podlagi členov 36 do 38 Akta o pristopu, če so izpolnjeni pogoji za zaščitne ukrepe, kadar koli sprejeli takšni ukrepi.

(9)

To odločbo je treba spremeniti, če je v oceni Komisije poudarjeno, da je treba merila prilagoditi. To odločbo je treba razveljaviti, ko bodo v zadovoljivi meri izpolnjena vsa merila –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Romunija vsako leto do 31. marca, prvič pa do 31. marca 2007, Komisiji predloži poročilo o svojem napredku pri izpolnjevanju posameznih meril iz Priloge.

Komisija lahko kadar koli zagotovi tehnično pomoč na podlagi različnih dejavnosti ali zbere in izmenja podatke o merilih. Poleg tega lahko Komisija v ta namen kadar koli organizira strokovne misije v Romunijo. Romunski organi v tem okviru zagotovijo potrebno podporo.

Člen 2

Komisija bo prvič junija 2007 Evropskemu parlamentu in Svetu sporočila svoje pripombe in ugotovitve o poročilu, ki ga je predložila Romunija.

Komisija bo nato po potrebi ponovno predložila poročilo, vsekakor pa najmanj vsakih šest mesecev.

Člen 3

Ta odločba začne veljati le pod pogojem in z dnem začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na vse države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Komisijo

Olli REHN

Član Komisije


PRILOGA

Merila iz člena 1, ki jih mora izpolniti Romunija:

1.

zagotoviti bolj transparenten in učinkovit pravosodni postopek predvsem tako, da se okrepi usposobljenost in odgovornost vrhovnega sodniškega sveta; poročati in spremljati vpliv novega zakonika o civilnem postopku in novega kazenskega zakonika;

2.

ustanoviti, kakor je predvideno, službo za integriteto, ki bo odgovorna za preverjanje premoženjskega stanja in potencialnih navzkrižij interesov, in za izdajanje zavezujočih sklepov na podlagi katerih se lahko sprejmejo odvračilne sankcije;

3.

utrjevati že dosežen napredek, nadaljevati z vodenjem strokovnih, nestrankarskih preiskav suma korupcije na visoki ravni;

4.

sprejeti nadaljnje ukrepe za preprečevanje in boj proti korupciji, zlasti v lokalni upravi.


14.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 354/58


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 13. decembra 2006

o vzpostavitvi mehanizma za sodelovanje in preverjanje napredka Bolgarije pri izpolnjevanju posebej določenih meril na področjih reforme pravosodja ter boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6570)

(2006/929/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Republike Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Republike Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 37 in 38 Akta,

ob upoštevanju mnenj, ki so jih izrazile države članice,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska unija temelji na pravni državi, ki je skupno načelo vseh držav članic.

(2)

Območje svobode, varnosti in pravice ter notranji trg, ki sta bila vzpostavljena s Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, temeljita na medsebojnem prepričanju, da upravne in sodne odločbe ter ravnanja vseh držav članic v celoti spoštujejo pravno državo.

(3)

To pomeni, da v vseh državah članicah obstaja nepristranski, neodvisen in učinkovit pravosodni ter upravni sistem, ustrezno pripravljen med drugim za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu.

(4)

Bolgarija bo 1. januarja 2007 postala članica Evropske unije. Komisija je ob upoštevanju znatnih prizadevanj za dokončanje priprav Bolgarije na članstvo v svojem poročilu z dne 26. septembra 2006 opredelila preostala odprta vprašanja, zlasti na področjih odgovornosti in učinkovitosti pravosodnega sistema ter organov kazenskega pregona, na katerih je potreben dodaten napredek, da se zagotovi njihova sposobnost izvajanja in uporabe ukrepov, sprejetih za vzpostavitev notranjega trga ter območja svobode, varnosti in pravice.

(5)

Člen 37 Akta o pristopu Komisijo pooblašča, da sprejme ustrezne ukrepe v primeru neposredne nevarnosti, da bi Bolgarija povzročila nepravilnost v delovanju notranjega trga s tem, da ne izpolni prevzetih obveznosti. Člen 38 Akta o pristopu Komisijo pooblašča, da sprejme ustrezne ukrepe v primeru neposredne nevarnosti hujših pomanjkljivosti v Bolgariji pri prenosu, stanju izvajanja ali uporabi aktov, sprejetih v okviru naslova VI Pogodbe EU, in aktov, sprejetih v okviru naslova IV Pogodbe ES.

(6)

Preostala odprta vprašanja na področju odgovornosti in učinkovitosti pravosodnega sistema ter organov kazenskega pregona upravičujejo vzpostavitev mehanizma za sodelovanje in preverjanje napredka Bolgarije pri izpolnjevanju posebej določenih meril na področjih reforme pravosodja ter boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu.

(7)

Če Bolgarija ne bo primerno izpolnjevala meril, lahko Komisija uporabi zaščitne ukrepe na podlagi členov 37 in 38 Akta o pristopu, ki vključujejo začasno ukinitev obveznosti za države članice, da v skladu s pogoji, ki jih določa pravo Skupnosti, priznajo in izvršijo sodbe ter sodne odločbe, kot so evropski nalogi za prijetje, izrečene v Bolgariji.

(8)

Ta odločba ne izključuje, da bi se na podlagi členov 36 do 38 Akta o pristopu, če so izpolnjeni pogoji za zaščitne ukrepe, kadar koli sprejeli takšni ukrepi.

(9)

To odločbo je treba spremeniti, če je v oceni Komisije poudarjeno, da je treba merila prilagoditi. To odločbo je treba razveljaviti, ko bodo v zadovoljivi meri izpolnjena vsa merila –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Bolgarija vsako leto do 31. marca, prvič pa do 31. marca 2007, Komisiji predloži poročilo o svojem napredku pri izpolnjevanju posameznih meril iz Priloge.

Komisija lahko kadar koli zagotovi tehnično pomoč na podlagi različnih dejavnosti ali zbere in izmenja podatke o merilih. Poleg tega lahko Komisija v ta namen kadar koli organizira strokovne misije v Bolgarijo. Bolgarski organi v tem okviru zagotovijo potrebno podporo.

Člen 2

Komisija bo prvič junija 2007 Evropskemu parlamentu in Svetu sporočila svoje pripombe in ugotovitve o poročilu, ki ga je predložila Bolgarija.

Komisija bo nato po potrebi ponovno predložila poročilo, vsekakor pa najmanj vsakih šest mesecev.

Člen 3

Ta odločba začne veljati le pod pogojem in z dnem začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na vse države članice.

V Bruslju, 13. decembra 2006

Za Komisijo

Olli REHN

Član Komisije


PRILOGA

Merila iz člena 1, ki jih mora izpolniti Bolgarija:

1.

sprejeti ustavne spremembe, s katerimi bodo odstranjene vse dvoumnosti glede neodvisnosti in odgovornosti pravosodnega sistema;

2.

zagotoviti bolj transparenten in učinkovit pravosodni postopek, tako da se sprejme in izvaja nov zakon o sodiščih ter nov zakonik o civilnem postopku; poročati o vplivu teh novih zakonov ter kazenskega zakonika in zakona o upravnem postopku, predvsem v preiskovalnem postopku;

3.

nadaljevati reformo sodstva, da bi povečali strokovnost, odgovornost in učinkovitost; oceniti vpliv te reforme in letno objavljati rezultate;

4.

voditi in poročati o strokovnih, nestrankarskih preiskavah obtožb suma korupcije na visoki ravni; poročati o notranjih preiskavah javnih institucij in o objavljanju prihodkov uradnikov na visokih položajih;

5.

sprejeti nadaljnje ukrepe za preprečevanje in boj proti korupciji, zlasti na mejah in lokalni upravi;

6.

izvajati strategijo za boj proti organiziranemu kriminalu, ki se osredotoča na huda kazniva dejanja, pranje denarja ter na sistematičen odvzem sredstev storilcem kaznivega dejanja; poročati o novih in tekočih preiskavah ter o obtožbah in obsodbah na teh področjih.