ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 339

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
6. december 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1788/2006 z dne 5. decembra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1789/2006 z dne 5. decembra 2006 o odprtju in upravljanju tarifne kvote za uvoz banan z oznako KN 08030019 s poreklom iz držav AKP za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1790/2006 z dne 5. decembra 2006 o odobritvi ukrepov za preverjanje skladnosti s tržnimi standardi za sveže sadje in zelenjavo, ki se izvajajo v Turčiji pred uvozom v Skupnost

8

 

*

Direktiva Komisije 2006/124/ES z dne 5. decembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 92/33/EGS o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena in Direktive Sveta 2002/55/ES o trženju semena zelenjadnic ( 1 )

12

 

*

Direktiva Komisije 2006/125/ES z dne 5. decembra 2006 o žitnih kašicah ter hrani za dojenčke in majhne otroke (Kodificirana različica) ( 1 )

16

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 30. novembra 2006 o zagotovitvi izredne finančne pomoči Skupnosti Kosovu

36

 

 

Popravki

 

*

Popravek Direktiva Sveta 79/923/EGS z dne 30. oktobra 1979 o zahtevah glede kakovosti voda, primernih za lupinarje (UL L 281, 10.11.1979) (Slovenska posebna izdaja, Poglavje 15, Zvezek 01, str. 128)

39

 

*

Popravek Direktive 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS (UL L 266, 26.9.2006)

39

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

6.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 339/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1788/2006

z dne 5. decembra 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 6. decembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 5. decembra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

83,4

204

45,6

999

64,5

0707 00 05

052

137,4

204

74,2

628

171,8

999

127,8

0709 90 70

052

150,7

204

69,8

999

110,3

0805 10 20

388

46,7

508

15,3

528

27,0

999

29,7

0805 20 10

052

63,6

204

59,6

999

61,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

64,1

388

111,5

999

87,8

0805 50 10

052

47,5

388

44,4

528

40,0

999

44,0

0808 10 80

388

59,7

400

97,0

404

99,8

508

80,5

720

52,1

999

77,8

0808 20 50

052

107,7

400

111,9

720

51,2

999

90,3


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


6.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 339/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1789/2006

z dne 5. decembra 2006

o odprtju in upravljanju tarifne kvote za uvoz banan z oznako KN 0803 00 19 s poreklom iz držav AKP za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1964/2005 z dne 29. novembra 2005 o tarifnih stopnjah za banane (1) in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 1(2) Uredbe (ES) št. 1964/2005 določa, da se vsako leto s 1. januarjem odpre avtonomna tarifna kvota 775 000 ton neto teže za uvoz banan (z oznako KN 0803 00 19) s poreklom iz držav AKP po ničelni stopnji.

(2)

Zato je treba za leto 2007 odpreti tarifno kvoto, določeno z Uredbo (ES) št. 1964/2005, in določiti pravila za njeno upravljanje za obdobje do 31. decembra 2007.

(3)

Kot v primeru nepreferencialnih uvozov je treba za spodbujanje razvoja mednarodne trgovine in trgovinskih tokov sprejeti način upravljanja zadevne tarifne kvote. Za ta namen bi bil najprimernejši način, ki predvideva uporabo kvote po kronološkem vrstnem redu datumov prejema izjave o sprostitvi v prosti promet (metoda „prvi pride – prvi dobi“). Da bi zagotovili kontinuiteto trgovine z državami AKP in s tem zadovoljivo oskrbo trga Skupnosti ter se hkrati izognili motnjam v trgovinskih tokovih, je del tarifne kvote v okviru Uredbe Komisije (ES) št. 219/2006 (2) trenutno rezerviran za izvajalce, ki so v okviru prejšnjega veljavnega uvoznega režima oskrbovali Skupnost z bananami s poreklom iz držav AKP. Ob upoštevanju prehodnega značaja navedene provizije se zdi primerno, da se postopno odpravi in s tem za leto 2007 zagotovi znatno povečanje v delu tarifne kvote, ki se upravlja po metodi „prvi pride – prvi dobi“ s povečanjem deleža uvoza, ki se izvaja po navedenem sistemu iz 60 % na 81 %.

(4)

Zato je treba določiti, da je skupna količina 146 848 ton v okviru tarifne kvote rezervirana za izvajalce, ki so v letu 2006 v Skupnost dejansko uvozili banane s poreklom iz držav AKP. Ta del tarifne kvote bi bilo treba upravljati s pomočjo uvoznih dovoljenj, ki se vsakemu izvajalcu izdajo v sorazmerju količinami, ki se uvozijo na podlagi dovoljenj, ki jih ti prejmejo v okviru poglavja II Uredbe (ES) št. 219/2006.

(5)

Ob upoštevanju razpoložljivih količin je treba določiti prag za vloge za dovoljenja, ki jih lahko vsak izvajalec vloži za obdobje do 31. decembra 2007.

(6)

Dostop do preostalega dela tarifne kvote mora biti odprt za vse izvajalce s sedežem v Skupnosti po načelu „prvi pride – prvi dobi“ v skladu s členom 308a, 308b in 308c Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3).

(7)

Da bi se zagotovila pravočasna predložitev vlog za izdajo dovoljenj, mora ta uredba začeti veljati takoj.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za banane –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet

Tarifna kvota po ničelni stopnji za uvoz banan z oznako KN 0803 00 19 s poreklom iz držav AKP iz člena 1(2) Uredbe (ES) št. 1964/2005 je odprta za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2007.

Člen 2

Razpoložljive količine

Razpoložljive količine v okviru tarifne kvote so določene na 775 000 ton, od tega se:

(a)

količina 146 848 ton upravlja v skladu z določbami iz poglavja II in ima zaporedno številko 09.4164;

(b)

količina 628 152 ton upravlja v skladu z določbami iz poglavja III in ima zaporedne številke: 09.1634, 09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642, 09.1644.

POGLAVJE II

UVOZ KOLIČIN IZ ČLENA 2(A)

Člen 3

Uvozna dovoljenja

1.   Za vsak uvoz v okviru količine, določene v členu 2(a), mora biti predloženo uvozno dovoljenje, izdano v skladu z določbami iz tega poglavja.

2.   Uredba Komisije (ES) št. 1291/2000 (4) se z izjemo člena 8(4) in (5) uporablja ob upoštevanju določb te uredbe.

Člen 4

Predložitev vlog za izdajo dovoljenj

1.   Vloge za uvozna dovoljenja lahko predložijo gospodarski izvajalci s sedežem v Skupnosti, ki so v letu 2006 v Skupnost dejansko uvozili banane s poreklom iz držav AKP, na podlagi dovoljenj, izdanih v okviru poglavja II Uredbe (ES) št. 219/2006.

2.   Količine, ki jih zahteva vsak izvajalec, ne smejo presegati 110 % količin, ki se uvozijo na podlagi dovoljenj, dodeljenih v okviru poglavja II Uredbe (ES) št. 219/2006.

3.   Vloge za uvozna dovoljenja mora vsak izvajalec 8. in 9. januarja 2007 predložiti pristojnim organom države članice, ki je leta 2006 izdala uvozno dovoljenje za količine iz odstavka 2.

Pristojni organi v vsaki državi članici so našteti v Prilogi. Navedeni seznam spremeni Komisija na zahtevo zadevnih držav članic.

4.   Vlogam za dovoljenja se priloži pravilno overjena kopija dovoljenja ali dovoljenj, ki so bila leta 2006 uporabljena za uvoz banan s poreklom iz držav AKP, dokumenti, ki dokazujejo poreklo AKP za količine na dovoljenjih, in dokazilo o položitvi varščine v skladu z naslovom III Uredbe Komisije (EGS) št. 2220/85 (5). Varščina znaša 150 EUR na tono.

5.   Vloge za izdajo dovoljenj, ki niso predložene v skladu s tem členom, se ne upoštevajo.

6.   V vlogah za izdajo dovoljenj in v dovoljenjih je v polju št. 20 navedeno „Dovoljenje – Uredba (ES) št. 1789/2006 – Poglavje II“.

Člen 5

Izdaja dovoljenj

1.   Države članice Komisiji najpozneje do 15. januarja 2007 sporočijo celotno količino, za katero so bile predložene vloge za dovoljenja, ki so se upoštevale.

2.   Če zahtevane količine presegajo količine iz člena 2(a), Komisija najpozneje do 18. januarja 2007 določi koeficient dodelitve, ki se uporabi za vsako vlogo za dovoljenje.

3.   Pristojni organi od 22. januarja 2007 dalje dodeljujejo uvozna dovoljenja, pri čemer po potrebi uporabijo koeficient dodelitve iz odstavka 2.

4.   Če se pri uporabi koeficienta dodelitve dovoljenje izda za količino, ki je nižja od zahtevane, se varščina iz člena 4(4) nemudoma sprosti za nedodeljene količine.

Člen 6

Obdobje veljavnosti dovoljenj in sporočilo držav članic

1.   Uvozna dovoljenja, izdana v skladu s členom 5(3), so veljavna do 31. decembra 2007.

2.   Od februarja 2007 do vključno januarja 2008 države članice Komisiji najpozneje 15. dne vsakega meseca sporočijo količine banan, ki so bile sproščene v promet v predhodnem mesecu na podlagi dovoljenj, izdanih v skladu s členom 5(3).

Informacije iz prvega pododstavka se predložijo s pomočjo elektronskega sistema, ki ga določi Komisija.

3.   Države članice najkasneje do 26. januarja 2007 pošljejo Komisiji seznam izvajalcev, ki delujejo v skladu s to uredbo.

Komisija lahko te sezname pošlje drugim državam članicam.

Člen 7

Formalnosti glede sprostitve v prosti promet

1.   Carinski uradi, pri katerih se vložijo uvozne izjave glede sprostitve banan v prosti promet:

(a)

hranijo izvod vsakega dovoljenja in izpisek uvoznega dovoljenja, ki je bil izdan ob prejemu izjave o sprostitvi v prosti promet; in

(b)

ob zaključku vsakega dvotedenskega obdobja predložijo drugi izvod vsakega uvoznega dovoljenja in izdanega izpiska uvoznega dovoljenja organom svoje države članice, naštetim v Prilogi.

2.   Organi iz odstavka 1(b) predložijo ob koncu vsakega dvotedenskega obdobja izvod dovoljenj in prejetih izpiskov pristojnim organom držav članic, ki so izdale zadevne dokumente.

3.   V primeru dvoma glede pristnosti dovoljenj, izpiskov, informacij ali podpisov na zadevnih dokumentih ali glede identitete izvajalcev, ki opravljajo formalnosti glede sprostitve v prosti promet ali za katere se te naloge izvajajo, in tudi v primeru suma nepravilnosti, carinski uradi, kjer so bili dokumenti predloženi, o tem takoj obvestijo pristojne organe svoje države članice. Ti takoj predložijo zadevne informacije Komisiji in pristojnim organom države članice, ki so izdali dokumente, z namenom, da se izvede temeljito preverjanje.

4.   Na podlagi informacij, prejetih v skladu z odstavki 1, 2 in 3, izvedejo pristojni organi držav članic iz Priloge dodatna preverjanja, da se zagotovi dobro upravljanje režima tarifne kvote in se zlasti preveri količina, uvožena v okviru tega režima, zlasti z natančno primerjavo izdanih dovoljenj in izpiskov z uporabljenimi dovoljenji in izpiski. Organi zato zlasti preverijo, da so uporabljeni dokumenti izvirni in skladni ter da so jih uporabili izvajalci.

POGLAVJE III

UVOZ KOLIČIN IZ ČLENA 2(B)

Člen 8

Način upravljanja

1.   Količina iz člena 2(b) se razdeli na šest delov po 104 692 ton, in sicer:

Zaporedna številka

Kvotno obdobje

09.1634

od 1. januarja do 28. februarja

09.1638

od 1. marca do 30. aprila

09.1639

od 1. maja do 30. junija

09.1640

od 1. julija do 31. avgusta

09.1642

od 1. septembra do 31. oktobra

09.1644

od 1. novembra do 31. decembra

2.   Deli iz odstavka 1 se upravljajo v skladu z določbami člena 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 316, 2.12.2005, str. 1.

(2)  UL L 38, 9.2.2006, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1261/2006 (UL L 230, 24.8.2006, str. 3).

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 402/2006 (UL L 70, 9.3.2006, str. 35).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1282/2006 (UL L 234, 29.8.2006, str. 4).

(5)  UL L 205, 3.8.1985, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 673/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 17).


PRILOGA

Pristojni organi držav članic:

 

Belgija

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

 

Češka

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

 

Danska

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevareerhverv; Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

 

Nemčija

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 322

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

 

Estonija

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo

Narva mnt 3

EE-51009 Tartu

 

Grčija

OKEPEKE (ex-GEDIDAGEP)

Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products

241, Acharnon Street

GR-10446 Athens

ΟΠΕΚΕΠΕ

Δ/νση οπωροκηπευτικών, αμπελοοινικών και βιομηχανικών προϊόντων

Αχαρνών 2

Τ.Κ. 10446, Αθήνα

 

Španija

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

 

Francija

Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (Odeadom)

46-48, rue de Lagny

F-93104 Montreuil Cedex

 

Irska

Department of Agriculture & Food

Crops Policy & State Bodies Division

Agriculture House (3W)

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

 

Italija

Ministero del Commercio internazionale

Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

 

Ciper

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών

CY 1421 Κύπρος

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

CY 1421 Cyprus

 

Latvija

Zemkopības ministrijas

Lauku atbalsta dienests

Tirdzniecības mehānismu departaments

Licenču daļa

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga

 

Litva

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Užsienio prekybos departamentas

Blindžių g. 17

LT-08111 Vilnius

 

Luksemburg

Direction des douanes et accises

Division „douane/valeur“

26, place de la Gare

L-1616 Luxembourg

 

Madžarska

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85

HU-1024 Budapest

 

Malta

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali

Agenzija tal-Pagamenti

Trade Mechanisims

Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali Ghammieri

Marsa CMR 02 Malta

 

Nizozemska

Produktschap Tuinbouw

Louis Pasteurlaan 6

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

Nederland

 

Avstrija

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

 

Poljska

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

 

Portugalska

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

 

Slovenija

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Oddelek za zunanjo trgovino

Dunajska cesta 160

SI-1000 Ljubljana

 

Slovaška

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

 

Finska

Maa- ja Metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto, Helsinki

 

Švedska

Jordbruksverket

Interventionsenheten

S-551 82 Jönköping

 

Združeno kraljestvo

Rural Payment Agency

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle Upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom

 

Bolgarija

Министерство на земеделието и горите

Дирекция „Маркетинг и регулаторни режими“

Бул. „Христо Ботев“, 55

София, 1040

България

Ministry of Agriculture and Forestry

Marketing and Regulatory Regimes Directorate

55, Hristo Botev blvd.

Sofia, 1040

 

Romunija

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

Directia de Masuri de Piata – Comert Exterior

B-dul Carol l nr. 17, sector 2

Bucuresti

Romania


6.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 339/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1790/2006

z dne 5. decembra 2006

o odobritvi ukrepov za preverjanje skladnosti s tržnimi standardi za sveže sadje in zelenjavo, ki se izvajajo v Turčiji pred uvozom v Skupnost

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1) in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 7 Uredbe Komisije (ES) št. 1148/2001 z dne 12. junija 2001 o preverjanju skladnosti s standardi trženja, ki se uporabljajo za sveže sadje in zelenjavo (2), določa pogoje za odobritev postopkov preverjanja pred uvozom v Skupnost v nekaterih tretjih državah, ki to zahtevajo.

(2)

Turški organi so poslali Komisiji zahtevek za odobritev postopkov preverjanja, ki se izvajajo v pristojnosti Generalnega direktorata za standardizacijo zunanje trgovine. Ta zahtevek navaja, da imajo zgoraj navedeni nadzorni organi potrebno osebje, opremo in naprave za preverjanje, da uporabljajo metode, ki so enakovredne tistim iz člena 9 Uredbe (ES) št. 1148/2001, in da sta sveže sadje in zelenjava, izvožena iz Turčije v Skupnost, skladna s standardi trženja Skupnosti.

(3)

Informacije, ki so jih države članice poslale Skupnosti, kažejo, da je bilo v obdobju od 2001 do 2005 pri uvozih svežega sadja in zelenjave iz Turčije malo neskladnosti s standardi trženja.

(4)

Preverjanja skladnosti, ki so jih izvedli v Turčiji, je zato treba odobriti z začetkom veljavnosti od datuma izvajanja postopka upravnega sodelovanja iz člena 7(8) Uredbe (ES) št. 1148/2001.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Preverjanje skladnosti s standardi trženja za sveže sadje in zelenjavo, opravljeno v Turčiji pred uvozom v Skupnost, je s tem odobreno v skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1148/2001.

Člen 2

Podrobnosti v zvezi z uradnim in nadzornim organom v Turčiji iz drugega pododstavka člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1148/2001 so navedene v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 3

Potrdila iz drugega pododstavka člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1148/2001, izdana po preverjanjih iz člena 1 te uredbe, morajo biti izdelana na obrazcih skladno z vzorcem iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne z datumom objave obvestila iz člena 7(8) Uredbe (ES) št. 1148/2001 o vzpostavitvi upravnega sodelovanja med Skupnostjo in Turčijo v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 156, 13.6.2001, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 408/2003 (UL L 62, 6.3.2003, str. 8).


PRILOGA I

Uradni organ iz člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1148/2001:

Generalni direktorat za standardizacijo zunanje trgovine

Generalni direktor: G. Yavuz MOLLASALİHOĞLU

Vodja oddelka za kmetijstvo: Ga. Çiğdem KILIÇKAYA

Naslov: İnönü Bulv. No: 36 Oda no: 2118 06510 Emek/Ankara

Tel.: (90-312) 212 58 99

Faks: (90-312) 212 68 64, (90-312) 205 09 18

E-pošta: kilickayac@dtm.gov.tr

Uradni organ iz člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1148/2001:

Regionalni direktorat zahodne Anatolije

Direktor regionalnega direktorata: G. Muzaffer ERTÜRK

Naslov: Gazi Bulv. No: 126 Kat:1 35230 Basmane/İzmir

Tel.: (90-232) 483 40 26

Faks: (90-232) 48 37 72

E-pošta: izmirbolge@dtm.gov.tr

Regionalni direktorat južne Anatolije

Direktor regionalnega direktorata: G. Şükrü ÇALIŞKAN

Naslov: Çakmak Cad. Buğdaycı Apt. No:27 Kat:6/32 Mersin

Tel.: (90-324) 237 97 18

Faks: (90-324) 237 19 59

E-pošta: mersinbolge@dtm.gov.tr

Regionalni direktorat jugovzhodne Anatolije

Direktor regionalnega direktorata: G. M. Zihni DOĞAN

Naslov: Yeni Valilik Binası Kat:5 No:555 27330 Gaziantep

Tel.: (90-342) 230 78 52

Faks: (90-342) 221 21 44

E-pošta: gaziantepbolge@dtm.gov.tr

Regionalni direktorat v Marmari

Direktor regionalnega direktorata: G. Çağatay ÖZTÜRK

Naslov: Dış Ticaret Kompleksi D Blok K-1-2 Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad

Yenibosna – Bahçelievler/İstanbul

Tel: (90-212) 454 08 20

Faks: (90-212) 454 08 22

E-pošta: istanbulbolge@dtm.gov.tr

Regionalni direktorat vzhodne črnomorske regije

Direktor regionalnega direktorata: G. Ö. Naci GENÇTÜRK

Naslov: Hükümet Konağı Üst Zemin Kat 61040 Trabzon

Tel.: (90-462) 230 19 82

Faks: (90-462) 229 73 09

E-pošta: izmirbolge@dtm.gov.tr

Regionalni direktorat osrednje Anatolije

Direktor regionalnega direktorata: G. Caner SOLMAZ

Naslov: Mithatpaşa Cad. No: 18/4 Kızılay/Ankara

Tel.: (90-312) 430 61 08

Faks: (90-312) 430 61 09

E-pošta: ankarabolge@dtm.gov.tr


PRILOGA II

Vzorec potrdila iz člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1148/2001

Image


6.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 339/12


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/124/ES

z dne 5. decembra 2006

o spremembi Direktive Sveta 92/33/EGS o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena in Direktive Sveta 2002/55/ES o trženju semena zelenjadnic

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/33/EGS z dne 28. aprila 1992 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (1) in zlasti člena 1(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (2) in zlasti členov 2(2) in 45 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2002/55/ES ne vključuje vseh rodov in vrst zelenjadnic, zajetih v Direktivi 92/33/EGS. Primerno je razširiti obseg uporabe Direktive 2002/55/ES, da se uporablja za iste rodove in vrste kakor Direktiva 92/33/EGS.

(2)

Direktivi 2002/55/ES in 92/33/EGS ne vključujeta Zea mays L. (pokovke ali sladke koruze), rastline, ki je zelo razširjena v nekaterih novih državah članicah. Primerno je razširiti obseg uporabe obeh direktiv na Zea mays L. Čeprav je koruza, vključno s pokovko in sladko koruzo, uvrščena med žito v okviru zakonodaje v zvezi s skupno kmetijsko politiko, mora biti seme za sejanje sladke koruze in pokovke predmet posebne zakonodaje glede trženja semena zelanjadnic.

(3)

Glede na razvoj znanstvenih spoznanj se je za več botaničnih imen, uporabljenih v direktivah 92/33/EGS in 2002/55/ES, izkazalo, da so nepravilna in dvomljive istovetnosti. Navedena imena je treba uskladiti s tistimi, ki so običajno mednarodno sprejeta.

(4)

Zato je treba ustrezno spremeniti direktivi 92/33/EGS in 2002/55/ES.

(5)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Rodovi in vrste, navedeni v Prilogi II k Direktivi 92/33/EGS, se nadomestijo s tistimi, ki so navedeni v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

Direktiva 2002/55/ES se spremeni:

1.

Rodovi in vrste, navedeni v členu 2(1)(b), se nadomestijo s tistimi, ki so navedeni v Prilogi k tej direktivi.

2.

Točka 3(a) Priloge II se spremeni:

(a)

Po abecednem vrstnem redu se vstavijo naslednje vrstice:

Allium fistulosum

97

0,5

65“

Allium sativum

97

0,5

65“

Allium schoenoprasum

97

0,5

65“

Rheum rhabarbarum

97

0,5

70“

Zea mays

98

0,1

85“;

(b)

Brassica oleracea (druge podvrste)“ se nadomesti z „Brassica oleracea (razen cvetače)“;

(c)

Brassica pekinensis“ se nadomesti z „Brassica rapa (kitajski kapus)“;

(d)

Brassica rapa“ se nadomesti z „Brassica rapa (repa)“;

(e)

Lycopersicon lycopersicum“ se nadomesti z „Lycopersicon esculentum“.

3.

Točka 2 Priloge III se spremeni:

(a)

Po abecednem vrstnem redu se vstavijo naslednje vrstice:

Allium fistulosum

15“

Allium sativum

20“

Allium schoenoprasum

15“

Rheum rhabarbarum

135“

Zea mays

1 000“;

(b)

Brassica pekinensis“ se črta;

(c)

Lycopersicon lycopersicum“ se nadomesti z „Lycopersicon esculentum“.

Člen 3

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. junija 2007. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov in primerjalno tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Predpise uporabljajo od 1. julija 2007. Vendar lahko uporabo določb v zvezi z uradnim sprejetjem sort, ki pripadajo Allium cepa L. (skupina aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. in Zea mays L., odložijo do 31. decembra 2009.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 5. decembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 157, 10.6.1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2005/55/ES (UL L 22, 26.1.2005, str. 17).

(2)  UL L 193, 20.7.2002, str. 33. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/117/ES (UL L 14, 18.1.2005, str. 18).


PRILOGA

Allium cepa L.

skupina cepa

Čebula

skupina aggregatum

Šalotka

Allium fistulosum L.

Zimski luk

Allium porrum L.

Por

Allium sativum L.

Česen

Allium schoenoprasum L.

Drobnjak

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

Krebuljica

Apium graveolens L.

Listna in belušna zelena

Gomoljna zelena

Asparagus officinalis L.

Navadni beluš

Beta vulgaris L.

Rdeča pesa, vključno s cheltenhamsko peso

Mangold

Brassica oleracea L.

Kodrolistni ohrovt

Cvetača

Brokoli ali kalabrijski brokoli

Brstični ohrovt

Ohrovt

Belo zelje

Rdeče zelje

Kolerabica

Brassica rapa L.

Kitajski kapus

Strniščna repa

Capsicum annuum L.

Pekoča paprika ali paprika

Cichorium endivia L.

Kodrolistna endivija

Endivija eskariol

Cichorium intybus L.

Korenasti radič

Listnati ali glavnati radič

Industrijska cikorija

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Lubenica

Cucumis melo L.

Melona

Cucumis sativus L.

Kumara

Kumarice za vlaganje

Cucurbita maxima Duchesne

Navadna buča

Cucurbita pepo L.

Vrtna buča ali bučka

Cynara cardunculus L.

Artičoka

Kardij

Daucus carota L.

Korenje

Krmno korenje

Foeniculum vulgare Mill.

Navadni komarček

Lactuca sativa L.

Solata

Lycopersicon esculentum Mill.

Paradižnik

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Pravi peteršilj

Phaseolus coccineus L.

Turški fižol

Phaseolus vulgaris L.

Nizki fižol

Visoki fižol

Pisum sativum L. (partim)

Oglatozrnati grah

Okroglozrnati grah

Sladkorni grah

Raphanus sativus L.

Vrtna redkev in redkvica

Črna redkev

Rheum rhabarbarum L.

Rabarbara

Scorzonera hispanica L.

Črni koren

Solanum melongena L.

Jajčevec

Spinacia oleracea L.

Špinača

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Navadni motovilec

Vicia faba L. (partim)

Bob

Zea mays L. (partim)

Sladka koruza

Pokovka“


6.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 339/16


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/125/ES

z dne 5. decembra 2006

o žitnih kašicah ter hrani za dojenčke in majhne otroke

(Besedilo velja za EGP)

(Kodificirana različica)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/398/EGS z dne 3. maja 1989 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na živila za posebne prehranske namene (1) in zlasti člena 4(1) direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Komisije 96/5/ES z dne 16. februarja 1996 o žitnih kašicah ter živilih za dojenčke in majhne otroke (2) je bila večkrat bistveno spremenjena (3). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.

(2)

Žitne kašice in živila za dojenčke in majhne otroke se uporabljajo kot del raznolike prehrane ter niso edini vir prehranjevanja dojenčkov in majhnih otrok.

(3)

Zaradi družbenih in kulturnih okoliščin v Skupnosti, je za dojenčke in majhne otroke, ki so odstavljeni od dojenja, veliko raznovrstnih proizvodov.

(4)

Ob upoštevanju zgornjih dejavnikov mora biti osnovna sestava teh proizvodov primerna za prehranske potrebe dojenčkov in majhnih otrok, ki so po splošno sprejetih znanstvenih merilih zdravi.

(5)

Treba je določiti bistvene prehranske potrebe za sestavo dveh obsežnih skupin teh proizvodov, to je za žitne kašice in otroško hrano.

(6)

Kljub temu, da bi zaradi narave tovrstnih živil bilo treba določiti številne obvezne zahteve in druge omejitve glede ravni vitaminov, mineralov in drugih hranil, bi moralo biti dovoljeno, da proizvajalci tovrstna hranila poljubno dodajajo pod pogojem, da uporabljajo izključno nekatere sestavine, ki jih določi ta Direktiva.

(7)

V Skupnosti uporaba proizvodov, ki so jim bila poljubno dodana hranila v zdaj upoštevanih količinah pri dojenčkih in majhnih otrocih ne kaže pretiranega vnosa teh hranil v organizem. Prihodnji razvoj stanja je treba pozorno spremljati in po potrebi primerno ukrepati.

(8)

Različna pravila o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v žitnih kašicah in otroški hrani povzročajo ovire v trgovini med nekaterimi državami članicami.

(9)

Mejne vrednosti ostankov pesticidov, določene v Direktivi Sveta št. 76/895/EGS z dne 23. novembra 1976 o določanju najvišjih dovoljenih ravni za ostanke pesticidov v in na sadju in zelenjavi (4) v Direktivi Sveta 86/362/EGS z dne 24. julija 1986 o določanju mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih (5), v Direktivi Sveta 86/363/EGS z dne 24. julija 1986 o določitvi mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na živilih živalskega izvora (6), ter v Direktivi Sveta 90/642/EGS z dne 27. novembra 1990 o določitvi najvišjih dovoljenih vrednosti ostankov pesticidov v in na nekaterih proizvodih rastlinskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo (7), ne posegajo v posebne določbe, ki veljajo za žitne kašice in otroško hrano.

(10)

Načelo previdnosti ob upoštevanju mednarodnih obveznosti Skupnosti v primerih, pri katerih ustrezni znanstveni dokazi ne zadoščajo, omogoča, da Skupnost začasno sprejme ukrepe na podlagi razpoložljivih podatkov ter da izvede dodatno oceno tveganja in v razumnem času pregleda ukrepe.

(11)

Na podlagi obeh mnenj, ki jih je dal Strokovni odbor za prehrano 19. septembra 1997 in 4. junija 1998, zdaj obstaja dvom, ki zahteva ustreznost obstoječih vrednosti dopustnega dnevnega vnosa (ADI) pesticidov in ostankov pesticidov za varovanje zdravja dojenčkov in majhnih otrok. Kar zadeva živila za posebne prehranske namene, ki so namenjena dojenčkom in majhnim otrokom, je torej primerno, da se sprejme zelo nizka skupna mejna vrednost za vse pesticide do strokovnega pregleda in ocene posameznih snovi. Ta zelo nizka skupna mejna vrednost bi morala biti določena pri 0,01 mg/kg, kar je običajno v praksi najmanjša vrednost zaznavanja.

(12)

Za ostanke pesticidov je treba zahtevati stroge omejitve. S skrbno izbiro surovin in glede na to, da so žitne kašice in otroška hrana podvržene obsežni predelavi med proizvodnjo, je možno izdelati proizvode, ki vsebujejo zelo nizke vrednosti ostankov pesticidov. Vendar pomeni v primeru majhnega števila pesticidov ali presnovnih produktov pesticidov bi mejna vrednost ostankov 0,01 mg/kg, v najslabših pogojih vnosa, za dojenčke in majhne otroke pomenila presežek ADI. To je primer za pesticide in presnovne produkte pesticidov, katerih ADI je pod 0,0005 mg/kg telesne mase.

(13)

Ta direktiva uvaja načelo prepovedi uporabe teh pesticidov v pridelavi kmetijskih pridelkov, namenjenih za žitne kašice in otroško hrano. Ta prepoved pa še ne zagotavlja, da pridelki ne vsebujejo takih pesticidov, ker nekateri pesticidi onesnažujejo okolje, njihove ostanke pa je mogoče najti v zadevnih pridelkih.

(14)

Zdravje dojenčkov in malih otrok je mogoče bolje zaščititi z uporabo dodatnih zahtev, ki jih je mogoče izvajati z analizo, ne glede na izvor proizvoda.

(15)

Večina pesticidov, katerih ADI so nižje od 0,0005 mg/kg telesne mase, je v Skupnosti že prepovedana. Prepovedanih pesticidov se z najsodobnejšimi analitskimi metodami ne bi smelo zaznati v žitnih kašicah in otroških hrani. Vendar pa se nekateri pesticidi počasi razgrajujejo in še vedno onesnažujejo okolje. Lahko so prisotni v žitnih kašicah in otroški hrani, četudi se niso uporabljali. Zaradi nadzora je treba imeti usklajen pristop.

(16)

Do odločb Komisije o tem, ali izpolnjujejo varnostne zahteve člena 5 Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (8), je treba stalno uporabo odobrenih pesticidov dovoliti, dokler so njihovi ostanki v skladu z mejnimi vrednostmi, določenimi s to direktivo. Mejne vrednosti je treba določiti na ravneh, ki zagotavljajo, da dojenčki in mali otroci v najslabših pogojih vnosa ne bodo presegli zadevnih ADI.

(17)

Uporabo novih živilskih sestavin je treba obravnavati horizontalno za vsa živila v ločenem ukrepu.

(18)

Ta direktiva odraža sedanje vedenje o zadevnih proizvodih. O vsaki spremembi, ki bo omogočila inovacijo na podlagi znanstvenega in tehničnega napredka, je treba odločati v skladu s postopkom iz člena 13(2) Direktive 89/398/EGS.

(19)

Z vidika oseb, ki so jim ti proizvodi namenjeni, je treba določiti potrebna mikrobiološka merila in mejne vrednosti onesnaževal.

(20)

Za proizvode, zajete s to direktivo, veljajo v skladu s členom 7(1) Direktive 89/398/EGS splošna pravila iz Direktive 2000/13/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (9).

(21)

V tej direktivi je treba sprejemati in razširjati dopolnitve in izjeme od splošnih pravil, kjer je to primerno.

(22)

Zlasti vrsta in namembnost proizvoda iz te direktive zahtevata, da so na označbi prikazani energijska vrednost in glavna hranila. Na drugi strani je treba navesti način uporabe v skladu s točko 9 člena 3(1) in členom 11 Direktive 2000/13/ES, da se prepreči neprimerna uporaba, ki bi lahko škodila zdravju dojenčkov.

(23)

V skladu s pravili, ki se uporabljajo za vsa živila, se običajno ta opremijo s predpisanimi navedbami, razen tistih, ki so izrecno prepovedane, in bi morale te predpisane navedbe, kjer je primerno, upoštevati merila za sestavo, navedena v tej direktivi.

(24)

O določbah, ki bi lahko vplivale na zdravje ljudi, je bil opravljen posvet v skladu s členom 4 Direktive 89/398/EGS.

(25)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

(26)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo direktiv, določenih v Prilogi VIII, Del B –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1.   Ta direktiva je „posebna direktiva“ v smislu člena 4(1) Direktive 89/398/EGS.

2.   Ta direktiva zajema živila za posebne prehranske namene, ki izpolnjujejo posebne zahteve zdravih dojenčkov in majhnih otrok v Skupnosti ter so namenjena dojenčkom, ki se odstavljajo od dojenja, in majhnim otrokom kot dopolnilo k prehrani in/ali za njihovo postopno prilagajanje na običajno hrano. Ta živila zajemajo:

(a)

„žitne kašice“, ki se delijo na naslednje štiri skupine:

(i)

enostavne žitne kašice, ki jim je za gotov obrok treba dodati mleko ali druge ustrezne hranilne tekočine;

(ii)

žitne kašice z dodanimi visokobeljakovinskimi živili, ki jim je za gotov obrok treba dodati vodo ali drugo tekočino, ki ne vsebuje beljakovin;

(iii)

testenine, ki jih je treba predhodno skuhati v vreli vodi ali drugi primerni tekočini;

(iv)

prepečenec in keksi, ki se uporabljajo neposredno ali zmleti, z dodatkom vode, mleka ali drugih primernih tekočin.

(b)

Druga „otroška hrana“, ki se ne uvršča med žitne kašice.

3.   Ta direktiva se ne uporablja za mleko, namenjeno majhnim otrokom.

Člen 2

V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„dojenčki“ so otroci do 12. meseca starosti;

(b)

„majhni otroci“ so otroci od prvega do tretjega leta starosti;

(c)

„ostanek pesticida“ je ostanek fitofarmacevtsega sredstva v žitnih kašicah in otroški hrani, kakor je opredeljen v točki 1 člena 2 Direktive Sveta 91/414/EGS, vključno z njegovimi presnovki in snovmi, ki nastanejo pri njegovem razpadu ali reakciji.

Člen 3

Države članice zagotovijo, da se proizvodi iz člena 1(2) tržijo znotraj Skupnosti samo, če so v skladu s pravili, ki jih določa ta direktiva.

Člen 4

Žitne kašice in otroška hrana so izdelani iz sestavin, katerih primernost za posebne prehranske namene dojenčkov in majhnih otrok je bila dokazana s splošno sprejetimi znanstvenimi podatki.

Člen 5

1.   Žitne kašice so izdelane v skladu z merili o sestavi, opredeljenimi v Prilogi I.

2.   Otroška hrana opisana v Prilogi II, je izdelana v skladu z merili o sestavi, opredeljenimi v tej prilogi.

Člen 6

Pri izdelavi žitnih kašic in otroški hrani se smejo dodajati le kemične oblike hranil, uvrščene na seznam v Prilogi IV.

Merila čistosti za te snovi se določijo pozneje.

Člen 7

1.   Žitne kašice in otroška hrana ne vsebuje nobenih snovi v taki količini, ki bi ogrožala zdravje dojenčkov in majhnih otrok. Določijo se potrebne mejne vrednosti za snovi, ki niso snovi iz odstavkov 2 in 3.

2.   Žitne kašice in otroška hrana ne smejo vsebovati ostankov posameznih pesticidov v količinah, ki bi bile večje od 0,01 mg/kg, razen snovi, za katere so bile posebne vrednosti določene v Prilogi VI; v tem primeru se uporabljajo te posebne vrednosti.

Analitski postopki za določanje vrednosti ostankov pesticidov morajo biti splošno sprejemljivi standardizirani postopki.

3.   Pesticidi, uvrščeni na seznam v Prilogi VII se ne uporabljajo pri kmetijskih proizvodih, namenjenih za proizvodnjo žitnih kašic in otroške hrane.

Zaradi nadzora pa se šteje:

(a)

da se pesticidi, navedeni v tabeli 1 Priloge VII niso uporabljali, če njihovi ostanki ne presegajo mejne vrednosti 0,003 mg/kg. Ta vrednost, ki šteje, da je meja določanja delovnega območja analizne metode, se redno pregleduje z vidika tehničnega napredka;

(b)

da se pesticidi, navedeni v tabeli 2 Priloge VII, niso uporabljali, če njihovi ostanki ne presegajo mejne vrednosti 0,003 mg/kg. Ta vrednost se redno pregleduje z vidika podatkov o okoljski onesnaženosti.

4.   Mejne vrednosti iz odstavkov 2 in 3 se uporabljajo za proizvode, ki so pripravljeni za uživanje ali se jih pripravi po navodilih proizvajalcev.

5.   Za pesticide, uvrščene na seznam v Prilogi VI, se Priloga VI in Priloga VII k tej direktivi ustrezno spremenita, kadar bo sprejeta odločitev, da se neka aktivna snov v Prilogi I k Direktivi 91/414/EGS ne vključi.

6.   Po potrebi se določijo tudi mikrobiološka merila.

Člen 8

1.   Pri označevanju teh proizvodov je poleg podatkov iz člena 3 Direktive 2000/13/ES treba navesti še naslednje obvezne podatke:

(a)

navedbo, od katere starosti se proizvod lahko uporablja, pri čemer je treba upoštevati njegovo sestavo, teksturo ali druge posamezne lastnosti. Pri izdelkih navedena starost, ki dovoljuje uporabo katerega koli proizvoda ne sme biti nižja od štirih mesecev. Pri izdelkih, ki se priporočajo za uporabo od četrtega meseca starosti, je lahko navedeno, da so primerni od te starosti, razen če neodvisne osebe, usposobljene na področju medicine, prehrane ali farmacije, ali druge strokovne osebe, odgovorne za nego matere in otroka, ne svetujejo drugače;

(b)

podatek, ali proizvod vsebuje gluten ali ne, če je navedena starost manj kakor šest mesecev, pri kateri se izdelek lahko uporablja;

(c)

izkoristljivo energijsko vrednost, izraženo v kJ in kilokalorijah, ter vsebnost beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob, izraženo v številčni obliki na 100 g ali 100 ml izdelka, kakršen je v prodaji in kadar je to primerno, na navedeno količino izdelka, pripravljenega v skladu s priporočili za uporabo;

(d)

povprečno količino vsakega minerala in vsakega vitamina, navedenega v Prilogi I ali Prilogi II, izraženo v številčni obliki na 100 g ali 100 ml proizvoda, kakršen je v prodaji in kadar je to primerno, na navedeno količino proizvoda, pripravljenega v skladu s priporočili za uporabo;

(e)

navodila za pravilno pripravo, če je potrebno, in izjavo o pomembnosti upoštevanja teh navodil.

2.   Na oznaki je lahko navedba:

(a)

povprečne količine hranil, določenih v Prilogi IV, če tovrstne navedbe niso opredeljene že v skladu z določbo točke (d) odstavka 1, izraženo v številčni obliki na 100 g ali 100 ml proizvoda, kakršen je v prodaji in kadar je to primerno, na navedeno količino proizvoda, pripravljenega v skladu s priporočili za uporabo;

(b)

poleg številčnih podatkov, podatkov za vitamine in minerale iz Priloge V, izražene kot odstotek referenčnih vrednosti, danih v prilogi, na 100 g ali 100 ml proizvoda, kakršen je v prodaji in kadar je to primerno, na navedeno količino proizvoda, pripravljenega v skladu s priporočili za uporabo, pod pogojem, da so količine, ki so v živilu, najmanj enake 15 % referenčnih vrednosti.

Člen 9

Direktiva 96/5/ES, kakor je bila spremenjena z direktivami, navedenimi v Prilogi VIII, Del A, je razveljavljena, brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo direktiv, ki so določeni v Prilogi VIII, Del B.

Sklici na razveljavljeno direktivo se upoštevajo kot sklici na to direktivo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi IX.

Člen 10

Ta direktiva začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 11

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 5. decembra 2006

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 186, 30.6.1989, str. 27. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 49, 28.2.1996, str. 17. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/13/ES (UL L 41, 14.2.2003, str. 33).

(3)  Glej Prilogo VIII, Del A.

(4)  UL L 340, 9.12.1976, str. 26. Ta direktiva je razveljavljena z Uredbo (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 70, 16.3.2005, str. 1).

(5)  UL L 221, 7.8.1986, str. 37. Ta direktiva je razveljavljena z Uredbo (ES) št. 396/2005.

(6)  UL L 221, 7.8.1986, str. 43. Ta direktiva je razveljavljena z Uredbo (ES) št. 396/2005.

(7)  UL L 350, 14.12.1990, str. 71. Ta direktiva je razveljavljena z Uredbo (ES) št. 396/2005.

(8)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 396/2005.

(9)  UL L 109, 6.5.2000, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/89/ES (UL L 308, 25.11.2003, str. 15).


PRILOGA I

OSNOVNA SESTAVA ŽITNIH KAŠIC ZA DOJENČKE IN MAJHNE OTROKE

Zahteve o hranilih se nanašajo na proizvode, ki se tržijo kot pripravljeni za uporabo ali se pripravijo po navodilih proizvajalca.

1.   VSEBNOST ŽIT

Žitne kašice se pripravljajo predvsem iz enega ali več vrst mletega žita in/ali živil iz škrobnih gomoljev ali iz korenov.

Količina žita in/ali škrobnih gomoljev ali korenov ni manjša od 25 % končne zmesi, računano na maso suhe snovi.

2.   BELJAKOVINE

2.1

Za proizvode iz točke (a)(ii) in (a)(iv) člena 1(2) vsebnost beljakovin ne presega 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).

2.2

Za proizvode iz točke (a)(ii) člena 1(2) dodatek beljakovin ni manjši od 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

2.3

Za kekse iz točke (a)(iv) člena 1(2), narejene z dodatkom visokobeljakovinskih živil in predstavljene kot takšne, dodatek beljakovin ni manjši od 0,36 g/100 kJ (1,5/100 kcal).

2.4

Kemijski indeks dodanih beljakovin je vsaj 80 % vrednosti referenčne beljakovine (kazeina, opredeljenega v Prilogi III) ali pa je razmerje učinkovitosti beljakovine (PER) v mešanici najmanj 70 % vrednosti (PER) referenčne beljakovine. V vseh primerih se dovoli dodajanje aminokislin izključno za izboljšanje hranilne vrednosti beljakovinske mešanice in samo v količinah, potrebnih v ta namen.

3.   OGLJIKOVI HIDRATI

3.1

Če se proizvodom iz točk (a)(i) in (a)(iv) člena 1(2) dodajajo saharoza, fruktoza, glukoza, glukozni sirupi ali med:

količina ogljikovih hidratov, dodana iz teh virov, ne presega 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal),

količina dodane fruktoze ne presega 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

3.2

Če se proizvodom iz točke (a)(ii) člena 1(2) dodajajo saharoza, fruktoza, glukoza, glukozni sirupi ali med:

količina ogljikovih hidratov, dodana iz teh virov, ne presega 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal),

količina dodane fruktoze ne presega 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

4.   MAŠČOBE

4.1

Za proizvode iz točk (a)(i) in (a)(iv) člena 1(2) vsebnost maščob ne presega 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

4.2

Za proizvode iz točke (a)(ii) člena 1(2) vsebnost maščob ne presega 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Če vsebnost maščob presega 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal):

količina lavrinske kisline ne presega 15 % celotne vsebnosti maščob,

količina miristinske kisline ne presega 15 % celotne vsebnosti maščob,

količina linolne kisline (v obliki gliceridov, tj. linoleatov) ni manjša od 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) in ne presega 285 mg/100 kJ (1 200 mg/100 kcal).

5.   MINERALI

5.1   Natrij

natrijeve soli se žitnim kašicam lahko dodajajo samo za tehnološke namene,

vsebnost natrija v žitnih kašicah ne presega 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

5.2   Kalcij

5.2.1

Za proizvode iz točke (a)(ii) člena 1(2) količina kalcija ni manjša od 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).

5.2.2

Za kekse iz točke (a)(iv) člena 1(2), narejene z dodatkom mleka (mlečni keksi) in predstavljene kot takšne, količina kalcija ni manjša od 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6.   VITAMINI

6.1

Količina tiamina v žitnih kašicah ni manjša od 25 μg/100 kJ (100 μg/100 kcal).

6.2

Proizvodi iz točke (a)(ii) člena 1(2) vsebujejo:

 

Na 100 kJ

Na 100 kcal

Najmanj

Največ

Najmanj

Največ

Vitamin A (μg RE) (1)

14

43

60

180

Vitamin D (μg) (2)

0,25

0,75

1

3

Te mejne vrednosti se uporabljajo tudi, če se vitamina A in D dodajata drugim žitnim kašicam.

7.   NAJVIŠJE MEJNE VREDNOSTI DODANIH VITAMINOV, MINERALOV IN ELEMENTOV V SLEDOVIH

Zahteve o vsebnosti hranil veljajo za gotove proizvode, ki so v prodaji kot taki ali se pripravljajo po navodilih proizvajalca, razen za kalij in kalcij, pri katerih zahteve veljajo za proizvode, kakršni so v prodaji.

Hranilo

Najvišja vrednost za 100 kcal

vitamin A (μg RE)

180

vitamin E (mg α-TE) (3)

3

vitamin D (μg)

3

vitamin C (mg)

12,5/25 (4)

tiamin (mg)

0,5

riboflavin (mg)

0,4

niacin (mg NE) (5)

4,5

vitamin B6 (mg)

0,35

folna kislina (μg)

50

vitamin B12 (μg)

0,35

pantotenska kislina (mg)

1,5

biotin (μg)

10

kalij (mg)

160

kalcij (mg)

80/180 (6)/100 (7)

magnezij (mg)

40

železo (mg)

3

cink (mg)

2

baker (μg)

40

jod (μg)

35

mangan (mg)

0,6


(1)  RE = vsi ekvivalenti transretinola.

(2)  V obliki holecalciferola, katerega 10 μg = 400 I.U. vitamina D.

(3)  α-TE = ekvivalent d-α-tokoferolu.

(4)  Mejna vrednost za izdelke, obogatene z železom.

(5)  NE = ekvivalent niacina = mg nikotinske kisline + mg triptofana/60.

(6)  Mejna vrednost za izdelke iz člena 1(2)(a)(i) in (ii).

(7)  Mejna vrednost za izdelke iz člena 1(2)(a)(iv).


PRILOGA II

OSNOVNA SESTAVA OTROŠKE HRANE ZA DOJENČKE IN MAJHNE OTROKE

Zahteve o hranilih se nanašajo na proizvode, ki se tržijo kot pripravljeni za uporabo ali se pripravijo po navodilih proizvajalca.

1.   BELJAKOVINE

1.1

Če je meso, perutnina, ribe, drobovina ali drug tradicionalni vir beljakovin edina sestavina, navedena v imenu proizvoda:

navedeno meso, perutnina, ribe, drobovina ali drug tradicionalni vir beljakovin skupno ne predstavljajo manj kakor 40 % mase celotnega proizvoda,

količina posameznega vira beljakovin (mesa, perutnine, ribe, drobovine ali drugega tradicionalnega vira beljakovin) predstavlja vsaj 25 % skupne količine beljakovinskih sestavin,

količina skupnih beljakovin iz navedenih virov ni manjša kakor 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

1.2

Če je v imenu proizvoda na prvem mestu navedeno meso, perutnina, ribe, drobovina ali drug tradicionalni vir beljakovin, posamezno ali v kombinaciji, ne glede na to, ali je proizvod predstavljen kot gotov obrok ali ne:

navedeno meso, perutnina, ribe, drobovina ali drug tradicionalni vir beljakovin skupaj ne predstavljajo manj kakor 10 % mase celotnega proizvoda,

količina posameznega vira beljakovin (meso, perutnina, ribe, drobovina ali drug tradicionalni vir beljakovin) predstavlja najmanj 25 % skupne količine beljakovinskih sestavin,

količina beljakovin iz navedenih virov ni manjša kakor 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

1.3

Če je v imenu proizvoda navedeno meso, perutnina, ribe, drobovina ali drug tradicionalni vir beljakovin, posamezno ali v kombinaciji, vendar ne na prvem mestu, ne glede na to, ali je izdelek predstavljen kot gotov obrok ali ne:

navedeno meso, perutnina, ribe, drobovina ali drug tradicionalni vir beljakovin skupaj ne predstavljajo manj kakor 8 % mase celotnega proizvoda,

količina posameznega vira beljakovin (meso, perutnina, ribe, drobovina ali drug tradicionalni vir beljakovin) predstavlja najmanj 25 % skupne količine beljakovinskih sestavin,

količina beljakovin iz navedenih virov ni manjša kakor 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal),

količina skupnih beljakovin v živilu iz vseh virov ni manjša kakor 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.4

Če je v imenu proizvoda poleg drugih sestavin naveden sir, ne glede na to, ali je proizvod predstavljen kot samostojen obrok ali ne, potem vsebuje:

najmanj 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal) beljakovin mlečnega izvora,

najmanj 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal) skupnih beljakovin iz vseh virov.

1.5

Če je proizvod na oznaki označen kot gotov obrok, vendar v imenu proizvoda ni navedeno meso, perutnina, ribe, drobovina ali drug tradicionalni vir beljakovin, skupnih beljakovin v živilu iz vseh virov ni manj kakor 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.6

Za omake, ki so označene kot priloga obroku, ne veljajo zahteve iz točk 1.1 do vključno 1.5.

1.7

Sladke jedi, ki imajo v imenu naveden mlečni proizvod kot glavno ali edino sestavino, vsebujejo najmanj 2,2 g mlečnih beljakovin/100 kcal. Za vse druge sladke jedi ne veljajo zahteve iz oddelkov 1.1 do vključno 1.5.

1.8

Dodajanje aminokislin se dovoli izključno za izboljšanje hranilne vrednosti že prisotnih beljakovin in samo v količinah, potrebnih za ta namen.

2.   OGLJIKOVI HIDRATI

Količine skupnih ogljikovih hidratov v sadnih in zelenjavnih sokovih in nektarjih, sadnih obrokih, desertih ali pudingih ne presega:

10 g/100 ml v zelenjavnih sokovih in pijačah iz njih,

15 g/100 ml v sadnih sokovih in nektarjih ter pijačah iz njih,

20 g/100 g v sadnih obrokih,

25 g/100 g v desertih in pudingih,

5 g/100 g v drugih pijačah, katerih osnova ni mleko.

3.   MAŠČOBE

3.1

Za proizvode iz točke 1.1:

Če sta meso ali sir edina sestavina ali sta navedena na prvem mestu v imenu proizvoda, skupne maščobe v živilu iz vseh virov ne presegajo 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

3.2

Za vse druge proizvode skupne maščobe v živilu iz vseh virov ne presegajo 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4.   NATRIJ

4.1

Vsebnost natrija v gotovem proizvodu ni več kakor 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) ali ne več kakor 200 mg na 100 g. Če je sir edina sestavina, navedena v imenu proizvoda, vsebnost natrija v gotovem proizvodu ni večja kakor 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

4.2

Natrijeve soli se ne dodajajo proizvodom iz sadja, desertom in pudingom, razen za tehnološke namene.

5.   VITAMINI

Vitamin C

Končna vsebnost vitamina C v gotovem sadnem soku, nektarju ali zelenjavnem soku ni manjša kakor 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) ali ne manjša kakor 25 mg na 100 g.

Vitamin A

Končna vsebnost vitamina A v zelenjavnih sokovih ni manjša kakor 25 μg RE/100 kJ (100 μg RE/100 kcal).

Vitamin A se drugi otroški hrani ne dodaja.

Vitamin D

Vitamin D se otroški hrani ne dodaja.

6.   NAJVIŠJE MEJNE VREDNOSTI DODANIH VITAMINOV, MINERALOV IN ELEMENTOV V SLEDOVIH

Zahteve o vsebnosti hranilnih snovi veljajo za gotove proizvode, ki so v prodaji kot taki ali se pripravljajo po navodilih proizvajalca, razen za kalij in kalcij, pri katerih zahteve veljajo za proizvode, kakršni so v prodaji.

Hranilo

Najvišja vrednost za 100 kcal

vitamin A (μg RE)

180 (1)

vitamin E (mg α-TE)

3

vitamin C (mg)

12,5/25 (2)/125 (3)

tiamin (mg)

0,25

riboflavin (mg)

0,4

niacin (mg NE)

4,5

vitamin B6 (mg)

0,35

folna kislina (μg)

50

vitamin B12 (μg)

0,35

pantotenska kislina (mg)

1,5

biotin (μg)

10

kalij (mg)

160

kalcij (mg)

80

magnezij (mg)

40

železo (mg)

3

cink (mg)

2

baker (μg)

40

jod (μg)

35

mangan (mg)

0,6


(1)  V skladu z določbami Prilog I in II točke 5.

(2)  Mejna vrednost za izdelke, obogatene z železom.

(3)  Mejna vrednost za sadne obroke, sadne sokove, nektarje in zelenjavne sokove.


PRILOGA III

AMINOKISLINSKA SESTAVA KAZEINA

(g na 100 g beljakovin)

Arginin

3,7

Cistin

0,3

Histidin

2,9

Izoleucin

5,4

Leucin

9,5

Lizin

8,1

Metionin

2,8

Fenilalanin

5,2

Treonin

4,7

Triptofan

1,6

Tirozin

5,8

Valin

6,7


PRILOGA IV

HRANLJIVE SNOVI

1.   VITAMINI

Vitamin A

Retinol

Retinil acetat

Retinil palmitat

β-karoten

Vitamin D

Vitamin D2 (= ergokalciferol)

Vitamin D3 (= holekalciferol)

Vitamin B1

Tiamin hidroklorid

Tiamin mononitrat

Vitamin B2

Riboflavin

Riboflavin-5'-fosfat, natrij

Niacin

Nikotinamid

Nikotinska kislina

Vitamin B6

Piridoksin hidroklorid

Piridoksin-5-fosfat

Piridoksin dipalmitat

Pantotenska kislina

Kalcijev D-pantotenat

Natrijev D-pantotenat

Dekspantenol

Folat

Folna kislina

Vitamin B12

Cianokobalamin

Hidroksikobalamin

Biotin

D-biotin

Vitamin C

L-askorbinska kislina

Natrijev L-askorbat

Kalcijev L-askorbat

6-palmitil-L-askorbinska kislina (askorbil palmitat)

Kalijev askorbat

Vitamin K

Filokinon (fitomenadion)

Vitamin E

D-alfa-tokoferol

DL-alfa-tokoferol

D-alfa-tokoferol acetat

DL-alfa-tokoferol acetat

2.   AMINOKISLINE

L-arginin

L-cistin

L-histidin

L-izolevcin

L-levcin

L-lizin

L-cistein

in njihovi hidrokloridi

L-metionin

L-fenilalanin

L-treonin

L-triptofan

L-tirozin

L-valin

3.   DRUGO

Holin

Holinklorid

Holincitrat

Holinbitartrat

Inozitol

L-karnitin

L-karnitin hidroklorid

4.   SOLI MINERALOV IN ELEMENTI V SLEDOVIH

Kalcij

Kalcijev karbonat

Kalcijev klorid

Kalcijeve soli citronske kisline

Kalcijev glukonat

Kalcijev glicerolfosfat

Kalcijev laktat

Kalcijev oksid

Kalcijev hidroksid

Kalcijeve soli ortofosforne kisline

Magnezij

Magnezijev karborant

Magnezijev klorid

Magnezijeve soli citronske kisline

Magnezijev glukonat

Magnezijev oksid

Magnezijev hidroksid

Magnezijeve soli ortofosforne kisline

Magnezijev sulfat

Magnezijev laktat

Magnezijev glicerofosfat

Kalij

Kalijev klorid

Kalijeve soli citronske kisline

Kalijev glukonat

Kalijev laktat

Kalijev glicerofosfat

Železo

Železov citrat

Železov amonijev citrat

Železov glukonat

Železov laktat

Železov sulfat

Železov fumarat

Železov difosfat (železov pirofosfat)

Elementarno železo (karbonil + elektrolitski + vodik - reducirano)

Železov saharat

Natrijev železov difosfat

Železov karbonat

Baker

Kompleks baker-lizin

Bakrov karbonat

Bakrov citrat

Bakrov glukonat

Bakrov sulfat

Cink

Cinkov acetat

Cinkov klorid

Cinkov citrat

Cinkov laktat

Cinkov sulfat

Cinkov oksid

Cinkov glukonat

Mangan

Manganov karbonat

Manganov klorid

Manganov citrat

Manganov glukonat

Manganov sulfat

Manganov glicerofosfat

Jod

Natrijev jodid

Kalijev jodid

Kalijev jodat

Natrijev jodat


PRILOGA V

REFERENČNE VREDNOSTI ZA OZNAČEVANJE HRANILNIH VREDNOSTI OTROŠKE HRANE NAMENJENE DOJENČKOM IN MAJHNIM OTROKOM

Hranilo

Referenčna vrednost za označevanje

Vitamin A

(μg) 400

Vitamin D

(μg) 10

Vitamin C

(mg) 25

Tiamin

(mg) 0,5

Riboflavin

(mg) 0,8

Ekvivalenti niancina

(mg) 9

Vitamin B6

(mg) 0,7

Folati

(μg) 100

Vitamin B12

(μg) 0,7

Kalcij

(mg) 400

Železo

(mg) 6

Cink

(mg) 4

Jod

(μg) 70

Selen

(μg) 10

Baker

(mg) 0,4


PRILOGA VI

DOLOČENE MEJNE VREDNOSTI PESTICIDOV ALI PRESNOVNIH PRODUKTOV PESTICIDOV V ŽITNIH KAŠICAH IN OTROŠKI HRANI

Kemijsko ime snovi

Mejna vrednost ostankov

(mg/kg)

Kadusafos

0,006

Demeton-S-metil/demeton-S-metil sulfone/oksidemeton-metil (posamezno ali v kombinaciji, izraženo kot demeton-S-metil)

0,006

Etoprofos

0,008

Fipronil (vsota fipronila in fipronil-desulfinila, izraženo kot fipronil)

0,004

Propineb/propilenetiourea (vsota propineba in propileenetiouree)

0,006


PRILOGA VII

PESTICIDI, KI SE NE UPORABLJAJO V KMETIJSKI PRIDELAVI, NAMENJENI ZA PROIZVODNJO ŽITNIH KAŠIC IN OTROŠKE HRANE

Tabela 1

Kemijsko ime snovi (opredelitev ostanka)

Disulfoton (vsota disulfotona, disulfoton sulfoksida in disulfoton sulfona, izražena kot disulfoton)

Fensulfotion (vsota fensulfotiona, njegovih kisikovih analogov in njihovih sulfonov, izraženo kot fensulfotion)

Fentin, izražen kot trifenilkositrov kation

Haloksifop (vsota haloksifopa, njegovih soli in estrov, vključno s konjugati, izraženo kot haloksifop)

Heptaklor in trans-heptaklor epoksid, izraženo kot heptaklor

Heksaklorbenzen

Nitrofen

Ometoat

Terbufos (vsota terbufosa, njegovih sulfoksidov in sulfonov, izraženo kot terbufos)

Tabela 2

Kemijsko ime snovi

Aldrin in dieldrin, izraženo kot dieldrin

Endrin


PRILOGA VIII

DEL A

Razveljavljena direktiva z njenimi zaporednimi spremembami

(iz člena 9)

Direktiva Komisije 96/5/ES

(UL L 49, 28.2.1996, str. 17)

Direktiva Komisije 98/36/ES

(UL L 167, 12.6.1998, str. 23)

Direktiva Komisije 1999/39/ES

(UL L 124, 18.5.1999, str. 8)

Direktiva Komisije 2003/13/ES

(UL L 41, 14.2.2003, str. 33)

DEL B

Roki za prenos v nacionalno pravo

(iz člena 9)

Direktiva

Roki za prenos

Dopustitev trgovine s proizvodi, ki so v skladu s to Direktivo

Prepoved trgovine s proizvodi, ki niso v skladu s to Direktivo

96/5/ES

30. september 1997

1. oktober 1997

31. marec 1999

98/36/ES

31. december 1998

1. januar 1999

1. januar 2000

1999/39/ES

30. junij 2000

30. junij 2000

1. julij 2002

2003/13/ES

6. marec 2004

6. marec 2004

6. marec 2005


PRILOGA IX

PRIMERJALNA TABELA

Direktiva 96/5/ES

Ta direktiva

Člen 1(1), (2) in (3)

Člen 1(1), (2) in (3)

Člen 1(4), uvodne besede

Člen 2, uvodne besede

Člen 1(4), prva alinea

Člen 2(a)

Člen 1(4), druga alinea

Člen 2(b)

Člen 1(4), tretja alinea

Člen 2(c)

Člen 2

Člen 3

Člen 3

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Člen 5

Člen 6

Člen 6(1)

Člen 7(1)

Člen 6(2), prvi pododstavek

Člen 7(2), prvi pododstavek

Člen 6(2), drugi pododstavek

Člen 7(4)

Člen 6(2), tretji pododstavek

Člen 7(2), drugi pododstavek

Člen 6(3)(a), prvi pododstavek, uvodne besede

Člen 7(3), uvodne besede

Člen 6(3)(a), prvi pododstavek, (i)

Člen 7(3)(a)

Člen 6(3)(a), prvi pododstavek, (ii)

Člen 7(3)(b)

Člen 6(3)(a), drugi pododstavek

Člen 7(4)

Člen 6(3)(b)

Člen 7(5)

Člen 6(4)

Člen 7(6)

Člen 7

Člen 8

Člen 8

Člen 9

Člen 9

Člen 10

Člen 10

Člen 11

Priloga I, uvodne besede

Priloga I, uvodne besede

Priloga I, točke 1, 2 in 3

Priloga I, točke 1, 2 in 3

Priloga I, točka 4

Priloga I, točka 4

Priloga I, točka 4.1

Priloga I, točka 4.1

Priloga I, točka 4.2

Priloga I, točka 4.2

Priloga I, točka 4.2(a)

Priloga I, točka 4.2, prva alinea

Priloga I, točka 4.2(b)

Priloga I, točka 4.2, druga alinea

Priloga I, točka 4.2(c)

Priloga I, točka 4.2, tretja alinea

Priloga I, točki 5 in 6

Priloga I, točki 5 in 6

Priloga II, uvodne besede

Priloga II, uvodne besede

Priloga II, točka 1

Priloga II, točka 1

Priloga II, točke 1.1 do 1.3

Priloga II, točke 1.1 do 1.3

Priloga II, točka 1.3a

Priloga II, točka 1.4

Priloga II, točka 1.4

Priloga II, točka 1.5

Priloga II, točka 1.4a

Priloga II, točka 1.6

Priloga II, točka 1.4b

Priloga II, točka 1.7

Priloga II, točka 1.5

Priloga II, točka 1.8

Priloga II, točke 2 do 5

Priloga II, točke 2 do 5

Priloga III

Priloga III

Priloga IV

Priloga IV

Priloga V

Priloga V

Priloga VI

Priloga I, točka 7 in Priloga II, točka 6

Priloga VII

Priloga VI

Priloga VIII

Priloga VII

Priloga VIII

Priloga IX


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

6.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 339/36


SKLEP SVETA

z dne 30. novembra 2006

o zagotovitvi izredne finančne pomoči Skupnosti Kosovu

(2006/880/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 308 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet Združenih narodov je 10. junija 1999 sprejel Resolucijo 1244 (1999) („RVSZN 1244 (1999)“), katere cilj je vzpostavitev precejšnje avtonomije in samouprave na Kosovu v okviru nekdanje Zvezne republike Jugoslavije, dokler se dokončno ne opredeli status Kosova.

(2)

Mednarodna Skupnost je na podlagi RVSZN 1244 (1999) vzpostavila mednarodne varnostne sile („KFOR“) in začasno civilno upravo – Začasna misija Združenih narodov na Kosovu („UNMIK“). UNMIK je sestavljen iz štirih delov (stebrov) in Evropska unija financira četrti steber, odgovoren za gospodarsko obnovo in razvoj. UNMIK in zlasti njegov steber IV je dosegel precejšnji napredek pri vzpostavljanju institucionalnega, pravnega in političnega okvira, ki spodbuja ustvarjanje zdravega gospodarstva, ki temelji na tržnih načelih.

(3)

UNMIK je od svoje ustanovitve na začasne institucije samouprave („ZIS“) prenesel pomembne pristojnosti. Posebej je treba omeniti, da je UNMIK na Ministrstvo za gospodarstvo in finance v okviru Začasne institucije samouprave prenesel pristojnosti za proračun, pri čemer pa posebni predstavnik Generalnega sekretarja ZN ohranja končna pooblastila v zvezi z odobritvijo proračuna.

(4)

VSZN je 24. oktobra 2005 odobril predlog Generalnega sekretarja ZN, da začne politični proces, ki naj bi določil prihodnji status Kosova.

(5)

Kosovska organa, upravičena do pomoči Skupnosti ter odgovorna za to, da podata soglasje finančnim in gospodarskim pogojem ter za izpolnjevanje finančnih in gospodarskih pogojev, na podlagi katerih se izvaja ta pomoč, sta zato UNMIK in ZIS, ko pa se bo odločilo o prihodnjem statusu Kosova, bodo to institucija ali institucije, na katere se bodo prenesle te naloge in odgovornosti.

(6)

V okviru stabilizacijsko-pridružitvenega procesa, ki pomeni okvir za odnose EU s to regijo, je zaželeno, da se podpira prizadevanja za ohranjanje politične in gospodarske stabilizacije Kosova zaradi razvoja v smeri polnega sodelovanja s Skupnostjo, kar bi prispevalo k jasnejšim perspektivam Kosova v zvezi z njegovo evropsko prihodnostjo.

(7)

Skupnost je v preteklosti že menila, da je primerno, da se glede na izjemno težke okoliščine pomaga olajšati finančne omejitve Kosova, in na podlagi Sklepa Sveta 2000/140/ES z dne 14. februarja 2000 o zagotovitvi izredne finančne pomoči Kosovu (2) in Sklepa Sveta 2001/511/ES z dne 27. junija 2001 o zagotovitvi nadaljnje izredne finančne pomoči Kosovu (3) zagotovila izredno finančno pomoč v obliki donacij v višini 35 milijonov EUR v letu 2000 in 30 milijonov EUR v letu 2001. Zadnje plačilo v okviru takšne pomoči je bilo izvršeno decembra 2002.

(8)

Ta izredna finančna pomoč dopolnjuje druge programe pomoči Skupnosti za Zahodni Balkan.

(9)

Kosovski organi so se novembra 2005 z Mednarodnim denarnim skladom sporazumeli o pismu o nameri in Memorandumu o ekonomskih in finančnih politikah, ki določa fiskalni okvir za leto 2006, vključno s srednjeročnimi smernicami. Na začetku marca 2006 so dokončali srednjeročni okvir odhodkov. Okvir opredeljuje proračunske in izvenproračunske potrebe po financiranju v obdobju 2006–2008. V skladu s tem se ocenjuje, da bi bilo potrebno do konca leta 2007 zagotoviti zunanjo finančno pomoč za proračun v višini okoli 81 milijonov EUR, 14 milijonov EUR za leto 2006 in 67 milijonov EUR za leto 2007.

(10)

Čeprav je po vojni gospodarska aktivnost ponovno zaživela, je Kosovo na nizki ravni gospodarskega razvoja. Kosovo se ne more zadolževati doma ali na mednarodnem finančnem trgu ter v okviru sedanjega statusa ni upravičeno do članstva v mednarodnih finančnih institucijah. Zato ne more izkoristiti pomoči v obliki posojil, ki je povezana s programi teh institucij.

(11)

Glede na trenutno ureditev v skladu z RVSZN 1244 (1999) in ob upoštevanju sorazmerno nizke stopnje gospodarskega razvoja na Kosovem in skrb zbujajočega stanja javnih financ ter zunanjih računov je finančna pomoč Skupnosti v obliki donacij v povezavi z drugimi donatorji še naprej ustrezna oblika pomoči.

(12)

Takšna pomoč bo zagotovila ključno premostitveno podporo, dokler se dokončno ne uredi status Kosova. Ta pomoč bi bila nepovezana z novo ureditvijo statusa, o kateri še potekajo pogajanja, in ne bi vnaprej izključevalo nadaljnje pomoči Skupnosti in mednarodne pomoči, za katero je verjetno, da bo potrebna tudi po ureditvi statusa po letu 2007.

(13)

Sprostitev te pomoči ne posega v pristojnosti proračunskega organa.

(14)

Ta finančna podpora bi se morala zagotoviti po preveritvi, če se lahko finančni in gospodarski pogoji, o katerih se je treba dogovoriti s kosovskimi organi po sprejetju tega sklepa, izpolnijo v zadovoljivi meri.

(15)

Za zagotovitev učinkovite zaščite finančnih interesov Skupnosti, povezanih z zadevno finančno pomočjo, je nujno zagotoviti ustrezne ukrepe za preprečevanje ter boj proti goljufijam in drugim nepravilnostim, povezanim s to pomočjo s strani Kosova, nadzorne mehanizme s strani Komisije ter revizije s strani Računskega sodišča.

(16)

Pomoč bi morala upravljati Komisija v posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom.

(17)

Za sprejetje tega sklepa Pogodba ne predvideva nobenih drugih pooblastil, razen pooblastil iz člena 308 Pogodbe –

SKLENIL:

Člen 1

1.   Skupnost da Kosovu na voljo izredno finančno pomoč v obliki donacije do 50 milijonov EUR za olajšanje finančnega stanja na Kosovem, podporo razvoju zdravega gospodarskega in fiskalnega okvira, olajšanje ohranjanja in krepitve bistvenih upravnih nalog in zadostitev potrebam po javnih naložbah.

2.   S to finančno pomočjo Skupnosti upravlja Komisija v posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom na način, ki je skladen s sporazumi ali dogovori, doseženimi med Mednarodnim denarnim skladom in kosovskimi organi.

3.   Finančna pomoč Skupnosti se da na voljo za obdobje dveh let, z začetkom na prvi dan po začetku veljavnosti Memoranduma o soglasju iz člena 2(1). Vendar pa se Komisija lahko odloči, če okoliščine tako narekujejo in po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom, da to obdobje podaljša za največ eno leto.

Člen 2

1.   Komisija je pooblaščena, da se po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom s kosovskimi organi dogovori o gospodarski politiki in finančnih pogojih, na podlagi katerih se zagotavlja pomoč in ki se opredelijo v Memorandumu o soglasju. Ti pogoji so skladni s sporazumi ali dogovori, navedenimi v členu 1(2).

2.   Pred dejanskim začetkom izvajanja pomoči Skupnosti Komisija spremlja ustreznost kosovskih finančnih tokov, upravnih postopkov ter mehanizmov notranje in zunanje kontrole, ki zadevajo makrofinančno pomoč Skupnosti.

3.   Komisija v sodelovanju z Ekonomsko-finančnim odborom in Mednarodnim denarnim skladom redno preverja, ali so gospodarske politike na Kosovu v skladu s cilji pomoči in ali se v zadovoljivi meri izpolnjujejo dogovorjeni politični in finančni pogoji.

Člen 3

1.   Komisija da Kosovu pomoč na voljo v dveh ali, če je primerno, v treh obrokih. Prvi obrok se sprosti po začetku veljavnosti Memoranduma o soglasju iz člena 2(1) in na podlagi zadovoljive ocene spremljanja iz člena 2(2).

2.   Drugi in vsi nadaljnji obroki se sprostijo na podlagi zadovoljive skladnosti z gospodarsko politiko in finančnimi pogoji iz člena 2(1) ter zadovoljivega napredka pri izpolnjevanju pogojev, določenih v Memorandumu o soglasju iz člena 2(1), vendar najprej po treh mesecih od sprostitve prejšnjega obroka.

3.   Sredstva se plačajo Ministrstvu za gospodarstvo in finance ZIS, po ureditvi prihodnjega statusa Kosova pa instituciji, na katero se bodo prenesle njegove naloge in odgovornosti, izključno v podporo potrebam Kosova po financiranju proračuna.

Člen 4

Izvajanje pomoči poteka v skladu z določbami Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (4) in njenimi izvedbenimi pravili. Memorandum o soglasju iz člena 2(1) predvidi zlasti ustrezne ukrepe Kosova za preprečevanje in boj proti goljufijam, korupciji in drugim nepravilnostim v zvezi s pomočjo. Predvidi tudi nadzorne mehanizme Komisije, med katere spada tudi Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), vključno s pravico do pregledov in inšpekcij na kraju samem, po potrebi pa predvidi tudi revizije, ki jih Računsko sodišče in neodvisni revizorji, če je to primerno, opravijo na kraju samem.

Člen 5

Najmanj enkrat letno pred 15. septembrom Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, ki vsebuje oceno izvajanja tega sklepa v predhodnem letu.

Člen 6

Ta sklep začne učinkovati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. novembra 2006

Za Svet

Predsednica

L. HYSSÄLÄ


(1)  Mnenje z dne 12. oktobra 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 47, 19.2.2000, str. 28.

(3)  UL L 183, 6.7.2001, str. 42.

(4)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.


Popravki

6.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 339/39


Popravek Direktiva Sveta 79/923/EGS z dne 30. oktobra 1979 o zahtevah glede kakovosti voda, primernih za lupinarje

( Uradni list Evropskih skupnosti L 281 z dne 10. novembra 1979 )

(Slovenska posebna izdaja, Poglavje 15, Zvezek 01, str. 128)

Popravek, objavljen v Uradni list Evropskih skupnosti L 190 z dne 12. julija 2006, str. 99, se razveljavi.


6.12.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 339/39


Popravek Direktive 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 91/157/EGS

( Uradni list Evropske unije L 266 z dne 26. septembra 2006 )

Stran 7, člen 12(4):

besedilo:

„… najkasneje do 26. septembra 2010 …“

se glasi:

„… najkasneje do 26. septembra 2011 …“.