ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 331

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
29. november 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1751/2006 z dne 28. novembra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1752/2006 z dne 28. novembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1483/2006 glede količin, ki jih zajema stalni javni razpis za ponovno prodajo žit iz zalog intervencijskih agencij držav članic na trgu Skupnosti

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1753/2006 z dne 28. novembra 2006 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 669/97 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Skupnosti za nekatere ribe in ribiške proizvode s poreklom s Ferskih otokov ter o opredelitvi podrobnih določb za spremembo in prilagoditev teh ukrepov in razveljavitev Uredbe (ES) št. 1983/95

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1754/2006 z dne 28. novembra 2006 o določitvi pravil za dodeljevanje finančne pomoči Skupnosti referenčnim laboratorijem Skupnosti za krmo, živila in sektor za zdravstveno varstvo in zaščito živali

8

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 28. novembra 2006 o spremembi Sklepa 1999/70/ES o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank glede zunanjega revizorja Banke Slovenije

19

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

2006/853/SZVPSklep Političnega in varnostnega odbora EUPOL COPPS/2/2006 z dne 21. novembra 2006 o imenovanju vodje policijske misije Evropske unije za Palestinska ozemlja (EUPOL COPPS)

21

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

29.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1751/2006

z dne 28. novembra 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 29. novembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. novembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 28. novembra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

82,9

096

65,2

204

40,3

999

62,8

0707 00 05

052

135,8

204

73,9

628

171,8

999

127,2

0709 90 70

052

155,3

204

85,0

999

120,2

0805 20 10

204

56,5

999

56,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

65,4

400

71,8

999

68,6

0805 50 10

052

52,5

528

34,1

999

43,3

0808 10 80

388

107,1

400

96,8

404

96,2

720

57,6

999

89,4

0808 20 50

052

97,8

720

64,4

999

81,1


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


29.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1752/2006

z dne 28. novembra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1483/2006 glede količin, ki jih zajema stalni javni razpis za ponovno prodajo žit iz zalog intervencijskih agencij držav članic na trgu Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1483/2006 (2) je odprla stalni javni razpis za ponovno prodajo žit iz zalog intervencijskih agencij držav članic na trgu Skupnosti.

(2)

Zaradi položaja na trgih ječmena in koruze v Skupnosti ter sprememb v povpraševanju po žitih, ki so bile v zadnjih tednih ugotovljene v različnih regijah, je treba v nekaterih državah članicah dati na razpolago nove količine žit iz intervencijskih zalog. Zato je treba intervencijskim agencijam zadevnih držav članic dovoliti povečanje količin v javnem razpisu do količine 218 778 ton v Franciji, 300 000 ton v Nemčiji za ječmen ter do 300 000 ton na Madžarskem in 127 699 ton na Slovaškem za koruzo.

(3)

Uredbo (ES) št. 1483/2006 je zato treba spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1483/2006 se nadomesti z besedilom v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. novembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 276, 7.10.2006, str. 58. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1644/2006 (UL L 308, 8.11.2006, str. 11).


PRILOGA

„PRILOGA I

SEZNAM JAVNIH RAZPISOV

Država članica

Količine, dane na voljo za prodajo na notranjem trgu

(v tonah)

Intervencijska agencija

Naziv, naslov in drugi kontaktni podatki

Navadna pšenica

Ječmen

Koruza

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Telefon: (32-2) 287 24 78

Telefaks: (32-2) 287 25 24

E-naslov: webmaster@birb.be

Česká republika

0

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Telefon: (420) 222 871 667 – 222 871 403

Telefaks: (420) 296 806 404

E-naslov: dagmar.hejrovska@szif.cz

Danmark

174 021

28 830

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Telefon: (45) 33 95 88 07

Telefaks: (45) 33 95 80 34

E-naslov: mij@dffe.dk in pah@dffe.dk

Deutschland

350 000

400 000

336 565

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Telefon: (49-228) 68 45-37 04

Telefaks 1: (49-228) 68 45-39 85

Telefaks 2: (49-228) 68 45-32 76

E-naslov: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Eesti

0

0

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni

Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Telefon: (372) 7371 200

Telefaks: (372) 7371 201

E-naslov: pria@pria.ee

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Archarnon str.,

GR-104 46 Athens

Telefon: (30-210) 212 4787 & 4754

Telefaks: (30-210) 212 4791

E-naslov: ax17u073@minagric.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 – 28010 Madrid - España

Telefon: (34-91) 3474765

Telefaks: (34-91) 3474838

E-naslov: sgintervencion@fega.mapa.es

France

0

318 778

Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Telefon: (33-1) 44 18 22 29 in 23 37

Telefaks: (33-1) 44 18 20 08 — (33-1) 44 18 20 80

E-naslov: m.meizels@onigc.fr in f.abeasis@onigc.fr

Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division, Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Telefon: 353 53 91 63400

Telefaks: 353 53 91 42843

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Telefon: (39) 0649499755

Telefaks: (39) 0649499761

E-naslov: d.spampinato@agea.gov.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV – 1981

Telefon: (371) 702 7893

Telefaks: (371) 702 7892

E-naslov: lad@lad.gov.lv

Lietuva

0

25 787

The Lithuanian Agricultural and Food Products

Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12,

Vilnius, Lithuania

Telefon: (370-5) 268 5049

Telefaks: (370-5) 268 5061

E-naslov: info@litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Telefon: (352) 478 23 70

Telefaks: (352) 46 61 38

Teleks: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

350 000

0

400 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22-24

H-1095 Budapest

Telefon: (36) 1 219 45 76

Telefaks: (36) 1 219 89 05

E-naslov: ertekesites@mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Telefon: (31) 475 355 486

Telefaks: (31) 475 318939

E-naslov: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Österreich

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Telefon:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Telefaks:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

E-naslov: referat10@ama.gv.at

Polska

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Telefon: (48) 22 661 78 10

Telefaks: (48) 22 661 78 26

E-naslov: cereals-intervention@arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia

Agrícola (INGA)

R. Castilho, no 45-51,

1269-163 Lisboa

Telefon:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Telefaks:

(351) 21 384 61 70

E-naslov:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Telefon: (386) 1 580 76 52

Telefaks: (386) 1 478 92 00

E-naslov: aktrp@gov.si

Slovensko

0

0

227 699

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Telefon: (421-2) 58 243 271

Telefaks: (421-2) 53 412 665

E-naslov: jvargova@apa.sk

Suomi/Finland

30 000

75 000

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Telefon: (358-9) 16001

Telefaks:

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

E-naslov: intervention.unit@mmm.fi

Sverige

172 272

58 004

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Telefon: (46) 36 15 50 00

Telefaks: (46) 36 19 05 46

E-naslov: jordbruksverket@sjv.se

United Kingdom

24 825

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Telefon: (44) 191 226 5882

Telefaks: (44) 191 226 5824

E-naslov: cerealsintervention@rpa.gov.uk

Znak ‚—‘ pomeni, da v tej državi članici za navedeno žito ni intervencijske zaloge.“


29.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1753/2006

z dne 28. novembra 2006

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 669/97 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Skupnosti za nekatere ribe in ribiške proizvode s poreklom s Ferskih otokov ter o opredelitvi podrobnih določb za spremembo in prilagoditev teh ukrepov in razveljavitev Uredbe (ES) št. 1983/95

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 669/97 z dne 14. aprila 1997 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot Skupnosti za nekatere ribe in ribiške proizvode s poreklom s Ferskih otokov ter o opredelitvi podrobnih določb za spremembo in prilagoditev teh ukrepov in razveljavitev Uredbe (ES) št. 1983/95 (1) in zlasti člena 5(1)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep št. 1/2006 Skupnega odbora ES–Danske/Ferskih otokov z dne 13. julija 2006 (2) je spremenil preglednico II v Prilogi k Protokolu 1 Sporazuma med Evropsko skupnostjo na eni strani in Vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani, tako da je letno tarifno kvoto za škampe, kozice in norveške jastoge, pripravljene ali konzervirane, povečal s 3 000 na 4 000 ton. Navedeni sklep je začel veljati 1. septembra 2006.

(2)

Obseg letne tarifne kvote za škampe, kozice in norveške jastoge iz Priloge k Uredbi (ES) št. 669/97 pod zaporedno številko 09.0679 je treba zaradi navedenega povečanja spremeniti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 669/97 se spremeni:

V preglednici z letno tarifno kvoto za škampe, kozice in norveške jastoge, pripravljene ali konzervirane, je obseg iz šestega stolpca pod zaporedno številko 09.0679 povečan iz „3 000“ na „4 000“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. septembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. novembra 2006

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 101, 18.4.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 31/2002 (UL L 6, 10.1.2002, str. 36).

(2)  UL L 221, 12.8.2006, str. 15.


29.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1754/2006

z dne 28. novembra 2006

o določitvi pravil za dodeljevanje finančne pomoči Skupnosti referenčnim laboratorijem Skupnosti za krmo, živila in sektor za zdravstveno varstvo in zaščito živali

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti člena 28(2) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Referenčni laboratoriji Skupnosti izpolnjujejo naloge in zahteve, določene v veterinarski zakonodaji Skupnosti in Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (2), da pomagajo Skupnosti.

(2)

Člen 32(7) Uredbe (ES) št. 882/2004 določa, da lahko referenčni laboratoriji Skupnosti prejemajo finančno pomoč Skupnosti v skladu s členom 28 Odločbe 90/424/EGS.

(3)

Merila upravičenosti za odhodke referenčnih laboratorijev Skupnosti, ki prejemajo finančno pomoč Skupnosti po členu 28 Odločbe 90/424/EGS, ter postopki za predložitev odhodkov in izvajanje revizije so določeni v Uredbi Komisije (ES) št. 156/2004 (3).

(4)

Višina letne finančne pomoči Skupnosti za delovanje referenčnih laboratorijev Skupnosti se določi vsako leto s posebnimi odločbami na področju veterinarskega javnega zdravstva, zdravja živali in ostankov.

(5)

Ker so potrebne številne spremembe Uredbe (ES) št. 156/2003, je treba zaradi jasnosti navedeno uredbo nadomestiti, ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004.

(6)

Te spremembe zadevajo predvsem uvedbo sporazuma o partnerstvu, ki določa vloge in dolžnosti za vsako stran, in uvedbo posebnega sporazuma ter posodobitev določb o DDV in stroškov v zvezi z službenimi potovanji in delavnicami.

(7)

Navedeni sporazum o partnerstvu mora veljati 5 let, da se lahko razvijejo operativna mreža nacionalnih referenčnih laboratorijev na novih področjih in nove analitske metode ter da se lahko pravilno oceni delovanje nacionalnih referenčnih laboratorijev.

(8)

Dobro finančno poslovodenje upravičuje uporabo te uredbe od začetka leta 2007. Vendar pa morajo laboratoriji imeti možnost, da spremenijo začasni operativni proračun za leto 2007 v skladu z določbami te uredbe.

(9)

Za namene finančnega nadzora se uporabljajo členi 9, 36 in 37 Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (4).

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Zadeva

Ta uredba določa merila za dodeljevanje finančne pomoči Skupnosti za delovanje referenčnih laboratorijev Skupnosti (v nadaljevanju „laboratoriji“), kakor je predvideno v členu 28 Odločbe 90/424/EGS in členu 32 Uredbe (ES) št. 882/2004, in za organizacijo delavnic.

Člen 2

Okvirni sporazum o partnerstvu

Razmerje med Komisijo in laboratorijem določa sporazum o partnerstvu. Sporazum o partnerstvu velja 5 let, podpira pa ga večletni delovni program.

Člen 3

Načrtovane dejavnosti in začasni proračun

1.   Referenčni laboratoriji Skupnosti pred 1. septembrom vsakega koledarskega leta „n“ določijo dejavnosti Skupnosti, načrtovane v koledarskem letu „n + 1“, in Komisiji predložijo začasni proračun za odhodke v zvezi s temi dejavnostmi.

Za začasni proračun za proračunsko leto 2007, ki je bil oblikovan v skladu z določbami iz člena 1 Uredbe (ES) št. 156/2004, se šteje, da je bil oblikovan v skladu s to uredbo. Laboratoriji lahko do 15. decembra 2006 predložijo spremembe začasnega proračuna v skladu z določbami te uredbe.

2.   Laboratoriji začasni proračun predložijo v elektronski obliki v skladu s Prilogo I.

Člen 4

Posebni sporazum

1.   Potem ko Komisija sprejme letno odločbo o dodeljevanju finančne pomoči, stranke pripravijo posebni sporazum. Ta sporazum zlasti določa znesek pomoči in delež sofinanciranja.

2.   Predpogoj za vsako plačilo je, da stranke podpišejo sporazum.

Člen 5

Predplačilo

Potem ko stranke podpišejo posebni sporazum, se lahko na prošnjo upravičenca odobri predplačilo v višini 70 % skupnega zneska za delovanje laboratorija in organizacijo delavnic.

Člen 6

Plačilo pomoči

Pod pogojem, da se odobreni delovni programi učinkovito izvajajo in da upravičenec predloži poročila, navedena v členih 10 in 14, v predvidenih rokih, se preostali ali skupni znesek finančne pomoči Skupnosti za delovanje laboratorija in organizacije delavnic plača po odobritvi omenjenih poročil.

Člen 7

Dokazila

1.   Upravičenec sedem let hrani overjeno kopijo dokazil v zvezi z dejavnostjo, ki ji je dodeljena finančna pomoč Skupnosti, zlasti račune, plačilne liste, sezname prisotnosti in dokumente, ki se nanašajo na pošiljanje vzorcev in na službena potovanja.

2.   Upravičenec vpiše odhodke, predložene Komisiji, v svoj računovodski sistem in sedem let hrani vsa originalna dokazila za namene revizije.

3.   Dokazila, ki upravičujejo vse stroške, prikazane v vlogi za povračilo, se na zahtevo pošljejo Komisiji.

Člen 8

Revizije

Za namene finančnega nadzora se uporabljajo členi 9, 36 in 37 Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike.

POGLAVJE II

DELOVANJE LABORATORIJEV

Člen 9

Upravičenost

1.   Odhodki v zvezi z osebjem, oddajo naročil podizvajalcem, osnovnimi delovnimi sredstvi, potrošnim blagom, pošiljanjem vzorcev za primerjalne preskuse, službenimi potovanji in režijskimi stroški, potrebnimi za izvajanje dejavnosti, so upravičeni v okviru delovanja laboratorija.

2.   Odhodki iz odstavka 1 so upravičeni v mejah, ki jih določa letna odločba Komisije v zvezi z dodelitvijo finančne pomoči, in v skladu s pravili o upravičenosti, določenimi v Prilogi II.

3.   Za vsako spremembo postavke, ki presega 10 % pripadajočega zneska, je potrebna pisna predhodna odobritev Komisije.

Člen 10

Predložitev poročil o delovanju laboratorijev

1.   Finančno poročilo, predloženo v skladu s Prilogo III, in tehnično poročilo, ki obravnavata delovanje laboratorijev in ju je potrdil direktor, se pošljeta najkasneje 31. marca (velja datum poštnega žiga) v letu, ki sledi obdobju, za katerega je bila odobrena finančna pomoč.

2.   Če se rok iz odstavka 1 ne upošteva, se finančna pomoč 1. aprila zmanjša za 25 %, 1. maja za 50 %, 1. junija za 75 % in 1. julija za 100 %.

Člen 11

Menjalni tečaj za vloge v nacionalni valuti

Menjalni tečaj za vloge za nakazilo predplačila in preostalega zneska, predložene v nacionalni valuti v mesecu „n“, je menjalni tečaj, veljaven prvi dan meseca „n“, kakor je bil objavljen v seriji C Uradnega lista Evropske unije, ali dan pred dnem, za katerega velja tečaj.

Člen 12

Davek na dodano vrednost

Nepovratni DDV, ki ga plača upravičenec, se šteje kot upravičeni odhodek, pod pogojem, da upravičenec ob podpisu posebnega sporazuma iz člena 4 predloži potrdilo finančnega ministrstva države članice ali enakovrednega organa, da ni davčni zavezanec ali je delni davčni zavezanec ter da področje dejavnosti laboratorija ni predmet tega davka.

POGLAVJE III

ORGANIZACIJA DELAVNIC

Člen 13

Upravičenost

1.   Odhodki, upravičeni v okviru organizacije delavnic, so odhodki v zvezi s potovanji in dnevnicami za največ 32 udeležencev delavnic, od katerih je vsaj po en povabljenec iz vsake države članice.

2.   Odhodki iz odstavka 1 so upravičeni v mejah, ki jih določa letna odločba Komisije v zvezi z dodelitvijo finančne pomoči, in v skladu s pravili, določenimi v delu 3F Priloge VII kadrovskih predpisov Evropskih skupnosti, kakor so določeni v Uredbi Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (5).

3.   Odstopanje od odstavkov 1 in 2 se lahko odobri v ustrezno utemeljenih primerih v skladu z letno odločbo Komisije o dodeljevanju finančne pomoči.

Člen 14

Predložitev finančnega poročila o delavnicah

1.   Finančno poročilo o delavnicah, predloženo v skladu s Prilogo IV, in tehnično poročilo, ki ju je potrdil direktor, se pošljeta najkasneje v dveh mesecih po zaključku delavnice.

2.   Če se rok iz odstavka 1 ne upošteva, se finančna pomoč zmanjša za 25 % za zamudo enega meseca po načrtovanem roku za predložitev dokumentov, za 50 % za dva meseca, za 75 % za tri mesece in za 100 % za štiri mesece.

Člen 15

Menjalni tečaj za vloge v nacionalni valuti

Menjalni tečaj za vloge za nakazilo predplačila in preostalega zneska, predložene v nacionalni valuti, je menjalni tečaj, veljaven prvi dan meseca delavnice, kakor je bil objavljen v seriji C Uradnega lista Evropske unije, ali dan pred dnem, za katerega velja tečaj.

POGLAVJE IV

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 16

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 156/2004 se razveljavi.

Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se razume kot sklicevanje na to uredbo.

Člen 17

Začetek veljavnosti in uporabe

Ta uredba začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Vendar pa se drugi pododstavek člena 3(1) uporablja od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. novembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/53/ES (UL L 29, 2.2.2006, str. 37).

(2)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(3)  UL L 27, 30.1.2004, str. 5.

(4)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z uredbo (ES) št. 320/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 42).

(5)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1.


PRILOGA I

(Člen 3(2))

ZAČASNI PRORAČUN ODHODKOV LABORATORIJA V ZVEZI Z DEJAVNOSTMI SKUPNOSTI

OD 1. JANUARJA DO 31. DECEMBRA …

Naziv in naslov referenčnega laboratorija Skupnosti:

Številka bančnega računa, na katerega je treba nakazati subvencijo:

Pomembno: Vsi zneski morajo biti izraženi v nacionalni valuti.

1.   OSEBJE

Kategorija (1)

Status (2)

Mesečna bruto plača (3)

Čas, porabljen za projekt (v dnevih) (4)

Upravičeni stroški skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delež celotnega proračuna laboratorija: …

2.   ODDAJA NAROČIL PODIZVAJALCEM

Opis

Stroški brez DDV

DDV

Stroški skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delež celotnega proračuna laboratorija: …

3.   OSNOVNA DELOVNA SREDSTVA

 

Opis

Stroški/brez DDV

DDV

Stroški/skupaj

Datum nakupa ali najema

Datum dostave

% uporabe za projekt

Letni stroški amortizacije

2.1.

Material, ki ga je treba pridobiti med zadevnim obdobjem

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Material, pridobljen pred zadevnim obdobjem

 

 

 

 

 

 

 

 

Delež celotnega proračuna laboratorija: …

4.   POTROŠNO BLAGO

Opis glede na vrsto (5)

Stroški brez DDV

DDV

Stroški skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

Delež celotnega proračuna laboratorija: …

5.   PRIMERJALNI PRESKUSI

Opis

Stroški brez DDV

DDV

Stroški skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   SLUŽBENA POTOVANJA

Opis

Potni stroški

Hotel

Dnevnica

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   REŽIJSKI STROŠKI

Odhodki skupaj (postavke 1 do 6 skupaj):

 

Režijski stroški: 7 %

 

Odhodki za dejavnost skupaj:

 

8.   DELAVNICE

 

Stroški

Potni stroški udeležencev:

 

Dnevnice udeležencev:

 

Odhodki za delavnico skupaj:

 


(1)  Navesti za vse osebe, zadolžene za projekt: višjega znanstvenika, nižjega znanstvenika, tehnika itd.

(2)  Javni uslužbenci, pogodbeno osebje itd. Za pogodbeno osebje je treba navesti datum začetka veljavnosti in izteka pogodbe.

(3)  Realna bruto mesečna plača (ne uporabljajte cenovnih lestvic), vključno s prispevki za socialno varnost in drugimi stroški s plačilnega lista.

(4)  Izračunan na referenčni osnovi 220 dni/leto.

(5)  Primeri: reagenti, poskusne živali, manjša laboratorijska oprema itd.


PRILOGA II

(Člen 9(2))

Pravila o upravičenosti za odhodke, povezane z osebjem, oddajo naročil podizvajalcem, osnovnimi delovnimi sredstvi, potrošnim blagom, pošiljanjem vzorcev za primerjalne preskuse, službenimi potovanji in režijskimi stroški

1.   Osebje

Stroški za osebje, ne glede na status, so omejeni na dejanske stroške plač (osebni prejemki, plače, prispevki za socialno varnost in pokojninsko zavarovanje) za osebje, ki je v celoti ali delno posebej določeno za naloge Skupnosti, kakor je določeno v odobrenem delovnem programu.

Ves delovni čas osebja, namenjen nalogam Skupnosti, mora biti evidentiran in potrjen na podlagi najmanj 220 dni/leto. To mora vsaj enkrat mesečno storiti imenovani vodja projekta ali ustrezno pooblaščen višji delavec osebja upravičenca.

2.   Oddaja naročil podizvajalcem

Povračilo temelji na dejanskih stroških, nastalih v zadevnem obdobju. Upravičenec mora navesti tudi odstotek skupnega proračuna laboratorija za oddajo naročil podizvajalcem, ki ga predstavljajo različne postavke.

3.   Osnovna delovna sredstva

Oprema, kupljena, zakupljena ali najeta, se lahko zaračuna kot neposredni strošek. Povračljiv znesek za zakupljeno ali najeto opremo ne sme preseči zneska, za katerega bi se oprema lahko kupila za čas preskusa. Povračljivi stroški se izračunajo na naslednji način:

Formula

A

=

obdobje, izraženo v mesecih, v katerem se bo oprema uporabljala za projekt, od dneva dostave.

B

=

amortizacijska doba 60 mesecev (36 mesecev za računalniško opremo, cenejšo od 25 000 EUR).

C

=

stroški opreme.

D

=

odstotek uporabe opreme za projekt.

4.   Potrošno blago

Povračilo temelji na dejanskih stroških, nastalih v zadevnem obdobju. Upravičenec mora navesti tudi odstotek skupnega proračuna laboratorija za potrošno blago, ki ga predstavljajo različne postavke.

Šteje se, da so vsi drugi odhodki za administracijo, poslovna potovanja, ki niso službena potovanja iz točke 6, in tajniške storitve vključeni v „režijske stroške“.

5.   Pošiljanje vzorcev za primerjalne preskuse

Povračilo temelji na dejanskih stroških za pošiljanje vzorcev za primerjalne preskuse.

6.   Službena potovanja

Potni stroški in dnevnice osebja laboratorija za službena potovanja, vključena v odobreni delovni program, se povrnejo v skladu z določbami iz člena 13(2) te uredbe.

7.   Režijski stroški

Samodejno se izplača pavšalni prispevek v višini 7 % dejanskih povračljivih stroškov, izračunano na podlagi vseh zgoraj navedenih neposrednih stroškov (postavke 1 do 6).


PRILOGA III

POTRJENO FINANČNO POROČILO

(Člen 10(1))

Od …/…/… do …/…/…

Uporabljeni menjalni tečaj (1 EUR = …)

Referenčna številka odločbe:

Ime in naslov upravičenca:

Zgornja meja letne finančne pomoči Skupnosti.


Kategorija stroškov

Znesek za obdobje

(nacionalna valuta)

1.

Osebje

 

2.

Oddaja naročil podizvajalcem

 

3.

Osnovna delovna sredstva

 

4.

Potrošno blago

 

5.

Primerjalni preskusi

 

6.

Službena potovanja

 

Vmesni seštevek:

 

7.

Režijski stroški 7 %

 

Skupaj:

 

Potrdilo upravičenca

Potrjujemo, da:

so zgornji stroški nastali v zvezi z izvajanjem nalog po tej določbi in so bili bistveni za dobro izvedbo navedenih nalog,

so ti odhodki realni, natančno evidentirani in upravičeni v skladu z določbami iz Uredbe (ES) št. 1754/2006,

so vsa dokazila o teh stroških na voljo za revizijo,

s subvencijo, ki nam jo je dodelila Komisija, ne ustvarjamo dobička.

Datum:

Datum:

Ime tehničnega direktorja:

Finančno odgovorna oseba:

Podpis:

Podpis:

RAZČLENITEV PO KATEGORIJAH

(nacionalna valuta)

1.   OSEBJE

Kategorija

Status

Mesečna bruto plača

Čas, porabljen za projekt

(v dnevih)

Upravičeni stroški skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delež celotnega proračuna laboratorija: …

2.   ODDAJA NAROČIL PODIZVAJALCEM

Opis

Dobavitelj

Stroški brez DDV

DDV

Stroški skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delež celotnega proračuna laboratorija: …

3.   OSNOVNA DELOVNA SREDSTVA

 

Opis

Stroški/brez DDV

DDV

Stroški/skupaj

Datum nakupa ali najema

Datum dostave

% uporabe za projekt

Letni stroški amortizacije

2.1.

Material, ki ga je treba pridobiti med zadevnim obdobjem

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Material, pridobljen pred zadevnim obdobjem

 

 

 

 

 

 

 

 

Delež celotnega proračuna laboratorija: …

4.   POTROŠNO BLAGO

Opis (podatki o vsakem odhodku (1))

Dobavitelj

Stroški brez DDV

DDV

Stroški skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delež celotnega proračuna laboratorija: …

5.   PRIMERJALNI PRESKUSI

Opis

Dobavitelj

Stroški brez DDV

DDV

Stroški skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   SLUŽBENA POTOVANJA

Opis

Potni stroški

Hotel

Dnevnica

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.   REŽIJSKI STROŠKI

Odhodki skupaj (postavke 1 do 6 skupaj):

 

Režijski stroški: 7 %

 

8.   SKUPAJ

Odhodki za dejavnost skupaj:

 


(1)  Vsak odhodek mora biti zapisan v svoji vrstici.


PRILOGA IV

FINANČNO POROČILO O DELAVNICAH

(Člen 14(1))

Delavnica o …

Datum: …/…/200…

Začetek: …: …

Zaključek: …: …

Referenčna številka odločbe:

Ime in naslov upravičenca:

Zgornja meja finančne pomoči:

Uporabljeni menjalni tečaj (1 EUR = …)


Udeleženci

Potni stroški

Dnevnice

Potni stroški + dnevnice skupaj

Ime

Vlak, letalo ali avtomobil

V nacionalni valuti

Protivrednost v EUR

Število dni

Dnevnica

Skupaj v EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

Potrdilo upravičenca

Potrjujemo, da:

so ti odhodki realni, natančno evidentirani in upravičeni v skladu z določbami iz Uredbe (ES) št. 1754/2006,

so vsa dokazila o teh stroških na voljo za revizijo,

s subvencijo, ki nam jo je dodelila Komisija, ne ustvarjamo dobička.

Datum:

Datum:

Ime tehničnega direktorja:

Finančno odgovorna oseba:

Podpis:

Podpis:


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

29.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/19


SKLEP SVETA

z dne 28. novembra 2006

o spremembi Sklepa 1999/70/ES o zunanjih revizorjih nacionalnih centralnih bank glede zunanjega revizorja Banke Slovenije

(2006/852/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Protokola o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, ki je priložen Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti člena 27.1 Protokola,

ob upoštevanju Priporočila Evropske centralne banke ECB/2006/14 z dne 9. oktobra 2006 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih Banke Slovenije (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Revizijo računovodskih izkazov Evropske centralne banke (ECB) in nacionalnih centralnih bank Eurosistema morajo opravljati neodvisni zunanji revizorji, ki jih priporoči Svet ECB in odobri Svet Evropske unije.

(2)

V skladu s členom 1 Odločbe Sveta 2006/495/ES z dne 11. julija 2006 v skladu s členom 122(2) Pogodbe o uvedbi enotne valute v Sloveniji 1. januarja 2007 (2) Slovenija sedaj izpolnjuje potrebne pogoje za uvedbo eura, odstopanje v korist Slovenije iz člena 4 Akta o pristopu iz leta 2003 (3) pa bi bilo potrebno razveljaviti z učinkom od 1. januarja 2007.

(3)

Po odpravi izjeme za Slovenijo je Svet ECB priporočil Svetu, naj odobri Deloitte & Touche revizija d.o.o. za zunanjega revizorja Banke Slovenije za poslovni leti 2007 in 2008, z začetkom poslovnega leta 2007.

(4)

Primerno je upoštevati priporočilo Sveta ECB in v skladu s tem spremeniti Sklep 1999/70/ES (4)

SKLENIL:

Člen 1

V členu 1 Sklepa 1999/70/ES se vstavi naslednji odstavek:

„13.   Deloitte & Touche revizija d.o.o. se odobri kot zunanji revizor za Banko Slovenije za poslovni leti 2007 in 2008.“

Člen 2

O tem sklepu se uradno obvesti ECB.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 28. novembra 2006

Za Svet

Predsednik

E. HEINÄLUOMA


(1)  UL C 257, 25.10.2006, str. 19.

(2)  UL L 195, 15.7.2006, str. 25.

(3)  UL L 236, 23.9.2003, str. 33.

(4)  UL L 22, 29.1.1999, str. 69. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2006/476/ES (UL L 188, 1.7.2006, str. 7).


Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

29.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 331/21


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA EUPOL COPPS/2/2006

z dne 21. novembra 2006

o imenovanju vodje policijske misije Evropske unije za Palestinska ozemlja (EUPOL COPPS)

(2006/853/SZVP)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti tretjega odstavka člena 25 Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2005/797/SZVP z dne 14. novembra 2005 o policijski misiji Evropske unije za Palestinska ozemlja (1) ter zlasti člena 11(2) Skupnega ukrepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 11(2) Skupnega ukrepa 2005/797/SZVP je določeno, da Svet pooblasti Politični in varnostni odbor za sprejemanje ustreznih odločitev v skladu s členom 25 Pogodbe, vključno z odločitvijo, da na predlog generalnega sekretarja/visokega predstavnika imenuje vodjo misije/policijskega komisarja.

(2)

Generalni sekretar/visoki predstavnik je predlagal imenovanje g. Colina SMITHA –

SKLENIL:

Člen 1

G. Colin SMITH je imenovan za vodjo misije/policijskega komisarja policijske misije Evropske unije za Palestinska ozemlja (EUPOL COPPS), od 1. januarja 2007.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati z dnem sprejetja.

Uporablja se do 31. decembra 2007.

V Bruslju, 21. novembra 2006

Za Politični in varnostni odbor

Predsednik

T. TANNER


(1)  UL L 300, 17.11.2005, str. 65.