ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 322

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
22. november 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1721/2006 z dne 21. novembra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1722/2006 z dne 21. novembra 2006 o spremembi uredb (ES) št. 1431/94, (ES) št. 2497/96, (ES) št. 1396/98, (ES) št. 701/2003 in (ES) št. 593/2004 glede vložitve zahtevkov za uvozna dovoljenja v sektorju za perutninsko meso in jajca za prvo trimesečje leta 2007

3

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep št. 2/2006 Pridružitvenega sveta EU-Čile z dne 16. oktobra 2006 o spremembah Priloge I k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani, zaradi upoštevanja konsolidacije tarifnih preferencialov odobrenih Čilu v okviru sheme splošnih tarifnih preferencialov Skupnosti (STP)

5

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 31. maja 2006 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva št. COMP/F/38.645 – Metakrilati) (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 2098)  ( 1 )

20

 

*

Priporočilo Komisije z dne 16. novembra 2006 o spremljanju ravni prisotnosti dioksinov ter dioksinom podobnih in dioksinom nepodobnih polikloriranih bifenilov v živilih (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5425)  ( 1 )

24

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

Skupno Stališče Sveta 2006/795/SZVP z dne 20. novembra 2006 o omejitvenih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

32

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

22.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1721/2006

z dne 21. novembra 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 22. novembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. novembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 21. novembra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

71,7

204

28,5

999

50,1

0707 00 05

052

144,7

204

66,2

628

171,8

999

127,6

0709 90 70

052

148,5

204

135,1

999

141,8

0805 20 10

204

67,5

999

67,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

73,3

400

77,8

999

75,6

0805 50 10

052

45,9

388

46,4

528

25,4

999

39,2

0808 10 80

388

93,6

400

103,6

404

99,2

720

66,8

800

152,5

999

103,1

0808 20 50

052

106,4

720

54,8

999

80,6


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


22.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1722/2006

z dne 21. novembra 2006

o spremembi uredb (ES) št. 1431/94, (ES) št. 2497/96, (ES) št. 1396/98, (ES) št. 701/2003 in (ES) št. 593/2004 glede vložitve zahtevkov za uvozna dovoljenja v sektorju za perutninsko meso in jajca za prvo trimesečje leta 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za jajca (1) in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za perutninsko meso (2) in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 z dne 29. marca 1994 o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih kvot Skupnosti za visoko kakovostno goveje in prašičje meso, meso perutnine, pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke (3) ter zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2783/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupnem sistemu trgovine za ovalbumin in laktalbumin (4) in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 z dne 10. decembra 2002 o ureditvi, ki se uporablja za kmetijske proizvode in blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (države AKP), ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1706/98 (5) in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2398/96 z dne 12. decembra 1996 o odprtju tarifne kvote za meso puranov, ki izvira in prihaja iz Izraela, kakor je predvideno v Sporazumu o pridružitvi in Začasnem sporazumu med Evropsko skupnostjo in državo Izrael (6), in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 779/98 z dne 7. aprila 1998 o uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom iz Turčije v Skupnost ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 4115/86 in spremembi Uredbe (ES) št. 3010/95 (7) in zlasti člena 1 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2497/96 (8) določa postopke za uporabo režima v sektorju perutninskega mesa, kakor je predviden v Pridružitvenem sporazumu in Začasnem sporazumu med Evropsko skupnostjo in državo Izrael.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1396/98 (9) določa postopke za uporabo v sektorju perutninskega mesa Uredbe (ES) št. 779/98.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 701/2003 (10) podrobneje predpisuje uporabo Uredbe (ES) št. 2286/2002 glede režimov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih proizvodov iz perutninskega mesa in jajc s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP).

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 593/2004 (11) se nanaša na odpiranje in zagotavljanje upravljanja tarifnih kvot v sektorju za jajca in jajčni albumin.

(5)

Vse uredbe določajo, da se lahko zahtevke za uvozna dovoljenja vloži samo v prvih sedmih dneh meseca pred mesecem vsakega določenega obdobja kvote. Glede na pristop Bolgarije in Romunije k Evropski uniji 1. januarja 2007 je treba za vložitev zahtevkov za prvo trimesečje leta 2007 določiti drugačno obdobje.

(6)

Uredba Komisije (ES) št. 1431/94 z dne 22. junija 1994 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvoznih režimov v sektorju perutninskega mesa, določenih v Uredbi Sveta (ES) št. 774/94 o odpiranju in določitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot Skupnosti za perutninsko meso in nekatere druge kmetijske proizvode (12), je že bila spremenjena glede na pristop Bolgarije in Romunije k Evropski uniji 1. januarja 2007. Drugi pododstavek člena 4(1) navedene uredbe za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2007 določa, da se zahtevki za dovoljenja vložijo v sedmih delovnih dneh meseca januarja 2007. Zaradi upravnih razlogov je treba to obdobje razširiti na prvih petnajst dni meseca januarja 2007. Zaradi uskladitve z ostalimi uvoznimi kvotami istega sektorja je treba isto obdobje določiti za vložitev zahtevkov za prvo trimesečje leta 2007.

(7)

Uredbe (ES) št. 1431/94, (ES) št. 2497/96, (ES) št. 1396/98, (ES) št. 701/2003 in (ES) št. 593/2004 je zato treba spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 4(1) Uredbe (ES) št. 1431/94 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2007 pa se zahtevki za dovoljenja vložijo v prvih petnajstih delovnih dneh meseca januarja 2007.“

Člen 2

V členu 4(1) Uredbe (ES) št. 2497/96 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2007 pa se zahtevki za dovoljenja vložijo v prvih petnajstih delovnih dneh meseca januarja 2007.“

Člen 3

Členu 4(1) Uredbe (ES) št. 1396/98 se doda naslednji pododstavek:

„Za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2007 pa se zahtevki za dovoljenja vložijo v prvih petnajstih delovnih dneh meseca januarja 2007.“

Člen 4

Členu 5(1) Uredbe (ES) št. 701/2003 se doda naslednji pododstavek:

„Za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2007 pa se zahtevki za dovoljenja vložijo v prvih petnajstih delovnih dneh meseca januarja 2007.“

Člen 5

Členu 5(1) Uredbe (ES) št. 593/2004 se doda naslednji pododstavek:

„Za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2007 pa se zahtevki za dovoljenja vložijo v prvih petnajstih delovnih dneh meseca januarja 2007.“

Člen 6

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. novembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1).

(2)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006.

(3)  UL L 91, 8.4.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2198/95 (UL L 221, 19.9.1995, str. 3).

(4)  UL L 282, 1.11.1975, str. 104. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2916/95 (UL L 305, 19.12.1995, str. 49).

(5)  UL L 348, 21.12.2002, str. 5.

(6)  UL L 327, 18.12.1996, str. 7.

(7)  UL L 113, 15.4.1998, str. 1.

(8)  UL L 338, 28.12.1996, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 361/2004 (UL L 63, 28.2.2004, str. 15).

(9)  UL L 187, 1.7.1998, str. 41. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1043/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 24).

(10)  UL L 99, 17.4.2003, str. 32.

(11)  UL L 94, 31.3.2004, str. 10.

(12)  UL L 156, 23.6.1994, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1255/2006 (UL L 228, 22.8.2006, str. 3).


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

22.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/5


SKLEP št. 2/2006 PRIDRUŽITVENEGA SVETA EU-ČILE

z dne 16. oktobra 2006

o spremembah Priloge I k Sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in Republiko Čile na drugi strani, zaradi upoštevanja konsolidacije tarifnih preferencialov odobrenih Čilu v okviru sheme splošnih tarifnih preferencialov Skupnosti (STP)

(2006/792/ES)

PRIDRUŽITVENI SVET JE –

ob upoštevanju Sporazuma o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni in Republiko Čile na drugi strani, ki je bil podpisan v Bruslju 18. novembra 2002 (v nadaljnjem besedilu „Pridružitveni sporazum“), in zlasti člena 60(5),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za zagotovitev jasnosti, dolgoročne gospodarske predvidljivosti in pravne varnosti gospodarskih subjektov so se pogodbenice strinjale, da se preostali tarifni preferenciali, ki so bili odobreni Čilu v okviru sheme splošnih tarifnih preferencialov Skupnosti in ki še niso bili upoštevani na seznamu tarifnih koncesij Skupnosti, navedenih v Prilogi I k Pridružitvenemu sporazumu EU in Čila, konsolidirajo tako, da se dodajo v dvostranski sporazum o prosti trgovini.

(2)

Člen 60(5) Pridružitvenega sporazuma pooblašča Pridružitveni svet, da sprejme sklepe z namenom, da pospeši znižanje carin, kot je predvideno v členih 65, 68 in 71, ali drugače izboljša pogoje za dostop v skladu s temi členi.

(3)

S tem sklepom se nadomestijo pogoji za zadevne izdelke, določeni v členih 65, 68 in 71.

(4)

Zaželeno bi bilo, da se zagotovi nemoten prehod s STP na preferencialni dvostranski trgovinski režim, vzpostavljen s Pridružitvenim sporazumom, tako da se omogoči predložitev dokazil o poreklu blaga (potrdilo o poreklu, obrazec A ali izjava na računu) v določenem obdobju –

SKLENIL:

Člen 1

Priloga I k Pridružitvenemu sporazumu se spremeni v skladu z določbami iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

S tem sklepom se za uvoz zadevnih izdelkov v Skupnost nadomestijo pogoji iz členov 65, 68 in 71 Pridružitvenega sporazuma.

Člen 3

Dokazila o poreklu, ki jih Čile pravilno izda v okviru sheme splošnih tarifnih preferencialov Skupnosti (STP), se v Evropski skupnosti sprejmejo kot veljavna dokazila o poreklu v okviru dvostranskega trgovinskega režima, vzpostavljenega s Pridružitvenim sporazumom, pod pogojem, da:

(i)

se dokazilo o poreklu predloži v štirih mesecih od datuma začetka veljavnosti tega sklepa;

(ii)

se dokazilo o poreklu in prevozne listine izdajo najpozneje na dan pred začetkom veljavnosti tega sklepa;

(iii)

se dokazilo o poreklu predloži ob uvozu v Evropsko skupnost v korist tarifnih preferencialov, ki so bili prej odobreni v okviru STP in konsolidirani s tem sklepom.

Člen 4

Ta sklep začne veljati 1. januarja 2006 ali na dan njegovega sprejetja, če se sklep sprejme po 1. januarju 2006.

V Bruslju, 16. oktobra 2006

Za Pridružitveni svet

Predsednik

A. FOXLEY


PRILOGA

RAZPORED ODPRAVE TARIF SKUPNOSTI

(iz členov 60, 65 in 71 Pridružitvenega sporazuma)

HS heading

Description

Base

Category

0302

Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304

 

 

 

– Salmonidae, excluding livers and roes

 

 

0302 69

– – Other

 

 

 

– – – Saltwater fish

 

 

 

– – – – Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Hake of the genus Merluccius

 

 

0302 69 66

– – – – – – Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus)

11,50 % (1)  (2)

TQ (4a)

0302 69 67

– – – – – – Southern hake (Merluccius australis)

11,50 % (1)  (2)

TQ (4a)

0302 69 68

– – – – – – Other

11,50 % (1)  (2)

TQ (4a)

0302 69 69

– – – – – Hake of the genus Urophycis

11,50 % (1)  (2)

TQ (4a)

0305

Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption

 

 

0305 30

– Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked

 

 

0305 30 30

– – Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar), and Danube salmon (Hucho hucho), salted or in brine

11,50 % (1)  (2)

TQ (4b)

 

– Smoked fish, including fillets

 

 

0305 41 00

– – Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)

9,50 % (1)  (2)

TQ (4b)

0704

Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled

 

 

ex ex 0704 10 00

– Cauliflowers and headed broccoli (1.12 to 14.4)

6,1 % (1)

 

ex ex 0704 10 00

– Cauliflowers and headed broccoli (15.4 to 30.11)

10,1 % (1)

 

0704 90

– Other

 

 

0704 90 10

– – White cabbages and red cabbages

8,5 % (1)

 

0705

Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled

 

 

 

– Lettuce

 

 

ex ex 0705 11 00

– – Cabbage lettuce (head lettuce) (1.12 to 31.3)

6,9 % (1)

 

ex ex 0705 11 00

– – Cabbage lettuce (head lettuce) (1.4 to 30.11)

8,5 % (1)

 

0708

Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled

 

 

ex ex 0708 20 00

– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) (1.10 to 30.6)

6,9 % (1)

 

ex ex 0708 20 00

– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) (1.7 to 30.9)

10,1 % (1)

 

0710

Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen

 

 

0710 40 00

– Sweetcorn

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (1)

 

0711

Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption

 

 

 

– Mushrooms and truffles

 

 

0711 51 00

– – Mushrooms of the genus Agaricus

6,1 % + 191 EUR/100 kg/net eda (1)

 

0711 90

– Other vegetables; mixtures of vegetables

 

 

 

– – Vegetables

 

 

0711 90 30

– – – Sweetcorn

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (1)

 

0714

Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith

 

 

0714 20

– Sweet potatoes

 

 

0714 20 90

– – Other

4,4 EUR/100 kg/net (1)

 

0811

Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

0811 20

– Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black-, white- or redcurrants and gooseberries

 

 

 

– – Containing added sugar or other sweetening matter

 

 

0811 20 11

– – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

17,3 % + 8,4 EUR/100 kg (1)

 

0811 90

– Other

 

 

 

– – Containing added sugar or other sweetening matter

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

0811 90 11

– – – – Tropical fruit and tropical nuts

9,5 % + 5,3 EUR/100 kg (1)

 

0811 90 19

– – – – Other

17,3 % + 8,4 EUR/100 kg (1)

 

1008

Buckwheat, millet and canary seed; other cereals

 

 

1008 90

– Other cereals

 

 

ex ex 1008 90 90

– – Quinoa

25,9 EUR/1 000 kg (1)

 

1604

Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs

 

 

 

– Fish, whole or in pieces, but not minced

 

 

1604 14

– – Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.)

 

 

 

– – – Tunas and skipjack

 

 

1604 14 11

– – – – In vegetable oil

20,5 % (1)  (2)

TQ(5)

 

– – – – Other

 

 

1604 14 16

– – – – – Fillets known as ‘loins’

20,5 % (1)

 

1604 14 18

– – – – – Other

20,5 % (1)  (2)

TQ(5)

1604 19

– – Other

 

 

 

– – – Fish of the genus Euthynnus, other than skipjack (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

 

 

1604 19 31

– – – – Fillets known as ‘loins’

20,5 % (1)

1604 19 39

– – – – Other

20,5 % (1)  (2)

TQ(5)

1604 20

– Other prepared or preserved fish

 

 

 

– – Other

 

 

1604 20 70

– – – Of tunas, skipjack or other fish of the genus Euthynnus

20,5 % (1)  (2)

TQ(5)

1702

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel

 

 

1702 50 00

– Chemically pure fructose

12,5 % + 50,7 EUR/100 kg/net mas (1)

 

1702 90

– Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50 % by weight of fructose

 

 

1702 90 10

– – Chemically pure maltose

8,9 % (1)

 

1902

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared

 

 

1902 20

– Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared

 

 

1902 20 30

– – Containing more than 20 % by weight of sausages and the like, of meat and meat offal of any kind, including fats of any kind or origin

38 EUR/100 kg (1)

 

2001

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid

 

 

2001 90

– Other

 

 

2001 90 30

– – Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (1)

 

2003

Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

 

 

2003 10

– Mushrooms of the genus Agaricus

 

 

2003 10 20

– – Provisionally preserved, completely cooked

14,9 % + 191 EUR/100 kg/net eda (1)  (2)

TQ (2d)

2003 10 30

– – Other

14,9 % + 222 EUR/100 kg/net eda (1)  (2)

TQ (2d)

2004

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 2006

 

 

2004 90

– Other vegetables and mixtures of vegetables

 

 

2004 90 10

– – Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (1)

 

2006 00

Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised)

 

 

 

– Other

 

 

 

– – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

2006 00 31

– – – Cherries

16,5 % + 23,9 EUR/100 kg (1)

 

2006 00 35

– – – Tropical fruit and tropical nuts

9 % + 15 EUR/100 kg (1)

 

2006 00 38

– – – Other

16,5 % + 23,9 EUR/100 kg (1)

 

2007

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

2007 10

– Homogenised preparations

 

 

2007 10 10

– – With a sugar content exceeding 13 % by weight

20,4 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

 

– Other

 

 

2007 91

– – Citrus fruit

 

 

2007 91 10

– – – With a sugar content exceeding 30 % by weight

16,5 % + 23 EUR/100 kg (1)

 

2007 91 30

– – – With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight

16,5 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2007 99

– – Other

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2007 99 20

– – – – Chestnut purée and paste

20,5 % + 19,7 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – – Other

 

 

2007 99 31

– – – – – Of cherries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (1)

 

2007 99 33

– – – – – Of strawberries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (1)

 

2007 99 35

– – – – – Of raspberries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (1)

 

2007 99 39

– – – – – Other

20,5 % + 23 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight

 

 

2007 99 55

– – – – Apple purée, including compotes

20,5 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2007 99 57

– – – – Other

20,5 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2008

Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included

 

 

2008 20

– Pineapples

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – In immediate packings of a net content exceeding 1 kg

 

 

2008 20 11

– – – – With a sugar content exceeding 17 % by weight

22,1 % + 2,5 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

 

 

2008 20 31

– – – – With a sugar content exceeding 19 % by weight

22,1 % + 2,5 EUR/100 kg (1)

 

2008 30

– Citrus fruit

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 30 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2008 50

– Apricots

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – In immediate packings of a net content exceeding 1 kg

 

 

 

– – – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

2008 50 19

– – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

 

 

2008 50 51

– – – – With a sugar content exceeding 15 % by weight

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2008 60

– Cherries

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 60 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)  (2)

TQ (2e)

2008 80

– Strawberries

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 80 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2008 92

– Other, including mixtures other than those of subheading 2008 19

 

 

 

– – Mixtures

 

 

 

– – – Containing added spirit

 

 

 

– – – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

 

– – – – – Other

 

 

2008 92 16

– – – – – – Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit)

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (1)

 

2008 92 18

– – – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2008 99

– – Other

 

 

 

– – – Containing added spirit

 

 

 

– – – – Grapes

 

 

2008 99 21

– – – – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

22,1 % + 3,8 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – – Other

 

 

 

– – – – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

 

– – – – – – Other

 

 

2008 99 32

– – – – – – – Passion fruit and guavas

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (1)

 

2008 99 33

– – – – – – – Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (1)

 

2008 99 34

– – – – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2009

Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

 

– Orange juice

 

 

2009 11

– – Frozen

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 11 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value not exceeding 67

 

 

2009 11 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 19

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 19 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

2009 19 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 29

– – Other:

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 29 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

2009 29 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

8,5 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 39

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 39 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – Lemon juice

 

 

2009 39 51

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

10,9 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – – – Other citrus fruit juices

 

 

2009 39 91

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

10,9 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– Pineapple juice

 

 

2009 49

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 49 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Other

 

 

2009 49 91

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– Grape juice (including grape must)

 

 

2009 61

– – Of a Brix value not exceeding 30

 

 

2009 61 90

– – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight

18,9 % + 27 EUR/hl (1)

 

2009 69

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 69 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

36,5 % + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 30 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2009 69 71

– – – – – – Concentrated

18,9 % + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 69 79

– – – – – – Other

18,9 % + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 69 90

– – – – – Other

18,9 % + 27 EUR/hl (1)

 

2009 79

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 79 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

26,5 % + 18,4 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Other

 

 

2009 79 91

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

14,5 % + 19,3 EUR/100 kg (1)

 

2009 80

– Juice of any other single fruit or vegetable

 

 

 

– – Of a Brix value exceeding 67

 

 

 

– – – Pear juice

 

 

2009 80 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

2009 80 32

– – – – – Juices of passion fruit and guavas

17,5 % + 12,9 EUR/100 kg (1)

 

2009 80 33

– – – – – Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

17,5 % + 12,9 EUR/100 kg (1)

 

2009 80 35

– – – – – Other

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – Of a Brix value not exceeding 67

 

 

 

– – – Pear juice

 

 

 

– – – – Other

 

 

2009 80 61

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

15,7 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Other

 

 

 

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2009 80 83

– – – – – – Juices of passion fruit and guavas

7 % + 12,9 EUR/100 kg (1)

 

2009 80 84

– – – – – – Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

7 % + 12,9 EUR/100 kg (1)

 

2009 80 86

– – – – – – Other

13,3 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 90

– Mixtures of juices

 

 

 

– – Of a Brix value exceeding 67

 

 

 

– – – Mixtures of apple and pear juice

 

 

2009 90 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Other

 

 

2009 90 21

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – Of a Brix value not exceeding 67

 

 

 

– – – Mixtures of apple and pear juice

 

 

2009 90 31

– – – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

16,5 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – Mixtures of citrus fruit juices and pineapple juice

 

 

2009 90 71

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – – – Other

 

 

 

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2009 90 92

– – – – – – – Mixtures of juices of tropical fruit

7 % + 12,9 EUR/100 kg (1)

 

2009 90 94

– – – – – – – Other

13,3 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2102

Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002); prepared baking powders

 

 

2102 10

– Active yeasts

 

 

2102 10 10

– – Culture yeast

7,4 % (1)

 

 

– – Bakers' yeast

 

 

2102 10 31

– – – Dried

8,5 % (1)

 

2106

Food preparations not elsewhere specified or included

 

 

2106 90

– Other

 

 

2106 90 10

– – Cheese fondues

24,5 EUR/100 kg (1)

 

2106 90 20

– – Compound alcoholic preparations, other than those based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages

12,1 % (1)

 

 

– – Other

 

 

2106 90 92

– – – Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milkfat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch

8,9 % (1)

 

2106 90 98

– – – Other

5,5 % + EA (1)

 

2205

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances

 

 

2205 10

– In containers holding 2 litres or less

 

 

2205 10 10

– – Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less

7,6 EUR/hl (1)

 

2205 10 90

– – Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol

0 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl (1)

 

2205 90

– Other

 

 

2205 90 10

– – Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less

6,3 EUR/hl (1)

 

2205 90 90

– – Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol

0 EUR/% vol/hl (1)

 

2206 00

Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included

 

 

2206 00 10

– Piquette

0 % (1)

 

 

– Other

 

 

 

– – Sparkling

 

 

2206 00 31

– – – Cider and perry

13,4 EUR/hl (1)

 

2206 00 39

– – – Other

13,4 EUR/hl (1)

 

 

– – Still, in containers holding

 

 

 

– – – 2 litres or less

 

 

2206 00 51

– – – – Cider and perry

5,3 EUR/hl (1)

 

2206 00 59

– – – – Other

5,3 EUR/hl (1)

 

 

– – – More than 2 litres

 

 

2206 00 81

– – – – Cider and perry

4 EUR/hl (1)

 

2206 00 89

– – – – Other

4 EUR/hl (1)

 

2208

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages

 

 

2208 90

– Other

 

 

 

– – Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol, in containers holding

 

 

2208 90 91

– – – 2 litres or less

0,7 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl (1)

 

2208 90 99

– – – More than 2 litres

0,7 EUR/% vol/hl (1)

 

2209 00

Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid

 

 

 

– Wine vinegar, in containers holding

 

 

2209 00 11

– – 2 litres or less

4,4 EUR/hl (1)

 

2209 00 19

– – More than 2 litres

3,3 EUR/hl (1)

 

 

– Other, in containers holding

 

 

2209 00 91

– – 2 litres or less

3,5 EUR/hl (1)

 

2209 00 99

– – More than 2 litres

2,6 EUR/hl (1)

 

2307 00

Wine lees; argol

 

 

 

– Wine lees

 

 

2307 00 19

– – Other

0,0 % (1)

 

2308 00

Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included

 

 

 

– Grape marc

 

 

2308 00 19

– – Other

0,0 % (1)

 

2401

Unmanufactured tobacco; tobacco refuse

 

 

2401 10

– Tobacco, not stemmed/stripped

 

 

 

– – Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco

 

 

2401 10 10

– – – Flue-cured Virginia type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 20

– – – Light air-cured Burley type (including Burley hybrids)

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 30

– – – Light air-cured Maryland type

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Fire-cured tobacco

 

 

2401 10 41

– – – – Kentucky type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 49

– – – – Other

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

 

– – Other

 

 

2401 10 50

– – – Light air-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 60

– – – Sun-cured Oriental type tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 70

– – – Dark air-cured tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 80

– – – Flue-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 90

– – – Other tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20

– Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped

 

 

 

– – Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco

 

 

2401 20 10

– – – Flue-cured Virginia type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 20

– – – Light air-cured Burley type (including Burley hybrids)

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 30

– – – Light air-cured Maryland type

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Fire-cured tobacco

 

 

2401 20 41

– – – – Kentucky type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 49

– – – – Other

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

 

– – Other

 

 

2401 20 50

– – – Light air-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 60

– – – Sun-cured Oriental type tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 70

– – – Dark air-cured tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 80

– – – Flue-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 90

– – – Other tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 30 00

– Tobacco refuse

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

3823

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols

 

 

3823 70 00

– Industrial fatty alcohols

0 % (1)

 


(1)  Carina, ki se uporablja za uvoz izdelkov s poreklom iz Čila v Skupnost. Ta carina je posledica konsolidacije carine GSP, ki velja za Čile, v okviru Pridružitvenega sporazuma.

(2)  Ta carina se uporablja le za ex izdelke, za katere se uporablja kvota.


Komisija

22.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/20


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 31. maja 2006

v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in člena 53 Sporazuma EGP

(Zadeva št. COMP/F/38.645 – Metakrilati)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 2098)

(Besedili v angleškem in francoskem jeziku sta edini verodostojni)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/793/ES)

POVZETEK KRŠITVE

(1)

Ta odločba je bila naslovljena na podjetja Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG, Para-Chemie GmbH, Altuglas International SA, Altumax Europe SAS, Arkema SA, Elf Aquitaine SA, Total SA, ICI PLC, Lucite International Ltd in Lucite International UK Ltd, Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV in Quinn Plastics GmbH.

(2)

Štirinajst zgoraj omenjenih pravnih oseb (spadajočih pod 5 podjetij, pri čemer so nekatere pravne osebe odgovorne kot matična podjetja) je odgovornih za kršitev člena 81 Pogodbe ES in člena 53 Sporazuma EGP s sodelovanjem v eni sami in nepretrgani kršitvi med 23. januarjem 1997 in 12. septembrom 2002 v industriji metakrilatov v EGP v zvezi s tremi izdelki:

Polimetil metakrilat (PMMA) – komponente za modeliranje;

Polimetil metakrilat (PMMA) – trdne plošče; in

Polimetil metakrilat (PMMA) – sanitarna oprema.

(3)

Glavne značilnosti kršitve vključujejo: konkurenti so razpravljali o cenah, se dogovarjali, izvajali in spremljali dogovore o cenah v obliki dviga cen ali vsaj ustalitve obstoječih cen; razpravljali o zaračunavanju dodatnih storitvenih stroškov za kupce; izmenjavali tržno pomembne ter zaupne tržne podatke in/ali podatke, pomembne za podjetja; sodelovali v rednih sestankih in vzdrževali druge stike za dogovore v zvezi z zgoraj omenjenimi omejitvami in nadzorom njihovega izvajanja v EGP.

INDUSTRIJA METAKRILATOV

(4)

PMMA komponente za modeliranje, PMMA trdne plošče in PMMA sanitarna oprema so del proizvodne verige, kjer so metakrilat-monomeri (MMA) začetna snov in glavna surovina omenjenih treh PMMA izdelkov. Čeprav se ti trije PMMA izdelki med sabo razlikujejo tako fizikalno kot kemično, lahko zaradi skupne vhodne surovine veljajo za eno homogeno skupino izdelkov.

(5)

Preiskava je pokazala, da je kartel pokrival ves EGP. Leta 2000 je bila tržna vrednost v EGP za vse tri PMMA izdelke približno 665 milijonov EUR za 255 000 ton.

POSTOPEK

(6)

Decembra 2002 je nemško podjetje Degussa AG Komisijo obvestilo o obstoju kartela v industriji metakrilatov in izrazilo željo po sodelovanju s Komisijo v skladu z Obvestilom o prizanesljivosti iz leta 2002. Podjetje Degussa je Komisiji predložilo dokaze, ki so marca 2003 omogočili izvedbo pregleda v poslopjih podjetij Atofina, Barlo, Lucite in Degussa.

(7)

Po pregledu so podjetja Atofina, Lucite in ICI vložila prijave za znižanje globe. Podjetjema Atofina in Lucite je bilo znižanje odobreno. Poleg tega je bila podjetju Lucite odobrena imuniteta za del trajanja sodelovanja v kartelu. Prijava podjetja ICI je bila zavrnjena, ker ni vsebovala znatne dodane dokazne vrednosti.

(8)

Obvestilo o nasprotovanju je bilo naslovljeno na 20 pravnih oseb, ki spadajo pod 7 podjetij. Ustno zaslišanje, ki so se ga udeležili vsi naslovljenci, je potekalo 15. in 16. decembra 2005.

DELOVANJE KARTELA

(9)

Čeprav obstaja utemeljen sum, da so se stiki protikonkurenčnega značaja med proizvajalci PMMA izdelkov začeli že sredi osemdesetih let, je Komisija kot začetni datum določila sestanek z dne 23. januarja 1997, saj je to prvi sestanek protikonkurenčnega značaja, ki ga je Komisiji potrdil več kot en udeleženec. Na tem srečanju na vrhu so predstavniki podjetij Atofina, Degussa in ICI razpravljali o nedobičkonosnih okoliščinah glede PMMA komponent za modeliranje in PMMA trdnih plošč ter o možnostih za nadaljnje usklajevanje tržnega ravnanja s strani konkurentov; direktorjem prodaje naj bi zapovedali, da se morajo strožje držati prej sklenjenih dogovorov.

(10)

Skupni sestav protikonkurenčnih sporazumov za tri PMMA izdelke kaže, da lahko štejejo za eno samo kršitev, pri kateri so konkurenti razpravljali o cenah, sklepali, izvajali in nadzirali dogovore o cenah, razpravljali o zaračunavanju dodatnih storitvenih stroškov za kupce ter si izmenjavali tržno pomembne in zaupne tržne podatke in/ali podatke, pomembne za podjetja.

GLOBE

Osnovni znesek

Stopnja kršitve

(11)

Glede na stopnjo kršitve, njen vpliv na trg in njen geografski obseg je treba kršitev opredeliti kot zelo resno.

Preferenčna obravnava

(12)

Ker obstaja velika razlika med posamičnimi prihodki podjetij v sektorju kartela, so bila podjetja obravnavana diferencirano (po skupinah), da bi upoštevali delež odgovornosti vsakega podjetja: ta pristopom se uporablja za razlikovanje med prispevki posameznih podjetij k protikonkurenčnim vplivom.

(13)

Podjetja smo razdelili na tri kategorije, v skladu z njihovim skupnim prometom na trgu treh PMMA izdelkov v prostoru EGP leta 2000, zadnjem letu kršitve, ko je večina podjetij, na katere je naslovljena ta odločba, sodelovala v kartelu.

(14)

Podjetji Degussa in Atofina, prvo z 216 ter drugo z 188 milijoni EUR, sodita v prvo kategorijo. Podjetje Lucite s 105,98 milijoni EUR je tretji največji proizvajalec in sodi v drugo kategorijo. Podjetje ICI, ki ni moglo priskrbeti podatkov o prihodkih za svojo poslovno enoto ICI Acrylics, sodi v drugo kategorijo skupaj s podjetjem Lucite, saj prodaja drugega glede na prodajo prvega nudi dovolj natančno primerjavo zneskov podjetja Lucite s prihodki enote ICI Acrylics. Podjetje Quinn Barlo s prihodki 66,37 milijonov EUR samo v trdnih PMMA ploščah sodi v tretjo kategorijo. Ni dokazov, da je podjetje Barlo sodelovalo v skrivnih sestankih glede PMMA komponent za modeliranje ali PMMA sanitarne opreme, saj ni vedelo o ali ni nujno seznanjeno s skupnim projektom protikonkurenčnih sporazumov. Posledično je bilo podjetju Barlo v skladu s temi podatki priznano znižanje osnovnega zneska globe za 25 %.

Učinkovito odvračanje

(15)

Komisija meni, da bi bilo primerno za globe uporabiti mnogokratnik, s katerim bi višino kazni postavili tako, da bi imela zadosten odvračalni učinek. Komisija ugotavlja, da je leta 2005, zadnjega finančnega leta pred to odločbo, skupni promet v podjetjih znašal: Degussa AG: 11,750 milijona EUR; Total SA: 143,168 milijona EUR in ICI PLC: 8,490 milijona EUR.

(16)

Na podlagi tega in v skladu s prejšnjimi odločbami Komisija meni, da bi bilo primerno pomnožiti globo za podjetja Total/Atofina, Degussa in ICI.

Trajanje

(17)

Posamezni mnogokratniki so bili uporabljeni tudi glede na trajanje kršitve vsake od pravnih oseb.

OTEŽEVALNE OKOLIŠČINE

Ponavljajoče se kršitve

(18)

V času trajanja kršitve so bile proti podjetjem Degussa, Atofina in ICI že izdane odločbe Komisije o prepovedi kartelskih dejavnosti (1). To upravičuje povišanje osnovnega zneska globe, ki bo naložena tem podjetjem.

OLAJŠEVALNE OKOLIŠČINE

(19)

Več podjetij se je sklicevalo na nekatere ali vse od naslednjih olajševalnih okoliščin: hitro prenehanje kršitve, manjša/pasivna vloga, odsotnost učinkovitega izvajanja praks, izvajanje programov za zagotavljanje zakonitosti delovanja, odsotnost koristi, kriza v industriji MMA. Vse te trditve so zavrnjene kot neutemeljene, razen manjše/pasivne vloge, na katero se sklicuje podjetje Quinn Barlo. Osnovni znesek za podjetje Quinn Barlo je bil zato zmanjšan za 50 %.

(20)

Sklicevanje na olajševalne okoliščine na podlagi sodelovanja zunaj Obvestila o prizanesljivosti iz leta 2002 je bilo zavrnjeno, saj ni bilo nobenih posebnih okoliščin, ki bi upravičile takšen ukrep. Vsekakor je bilo vse sodelovanje podjetij ovrednoteno izključno v skladu z Obvestilom o prizanesljivosti iz leta 2002.

UPORABA OBVESTILA O PRIZANESLJIVOSTI IZ LETA 2002

Imuniteta – točka 8a

(21)

Podjetje Degussa je bilo prvo, ki je 20. decembra 2002 obvestilo Komisijo o obstoju kartela. Dne 27. januarja 2003 je Komisija podjetju Degussa odobrila pogojno imuniteto pred globami v skladu s točko 15 Obvestila o prizanesljivosti. Podjetje Degussa je polno, dosledno in odzivno sodelovalo v administrativnem postopku Komisije ter ji priskrbelo vse dostopne dokaze v zvezi z osumljeno kršitvijo. Podjetje Degussa je končalo svojo vpletenost v osumljeno kršitev najkasneje v trenutku, ko je predložilo dokaze v skladu z Obvestilom o prizanesljivosti, in ni poskušalo prisiliti ostalih podjetij k sodelovanju v kršitvi. Zato se podjetju Degussa odobri polna imuniteta pred globami.

Znižanje globe – točka 23 (b), prva alinea (znižanje za 30–50 %)

(22)

Podjetje Atofina je bilo prvo, ki je izpolnjevalo pogoje iz točke 21 Obvestila o prizanesljivosti, saj je Komisiji priskrbelo dokaze, ki pomenijo znatno dodatno dokazno vrednost v primerjavi z dokazi, ki jih je ob času njihove predložitve Komisija že posedovala, in kolikor je Komisiji znano, je podjetje Atofina prenehalo z vpletenostjo v kršitev najkasneje takrat, ko je predložilo dokaze, ter s kršitvijo tudi ni ponovno pričelo. Zato je bilo upravičeno, v skladu s točko 23 (b), prva alinea, do 30- do 50-odstotnega znižanja globe glede na znesek, ki bi mu bil sicer naložen. Podjetju Atofina je bilo odobreno 40-odstotno znižanje globe.

Točka 23 (b), druga alinea (znižanje za 20–30 %)

(23)

Podjetje Lucite je bilo drugo podjetje, ki je izpolnjevalo pogoje iz točke 21 Obvestila o prizanesljivosti, kot že omenjeno zgoraj in je bilo upravičeno, v skladu s točko 23 (b), druga alinea, do 20- do 30-odstotnega znižanja globe. Podjetju Atofina je bilo odobreno 40-odstotno znižanje globe.

Imuniteta v skladu s točko 23

(24)

Dokazi podjetja Lucite so omogočili Komisiji, da je razširila ugotovitev kartelske dejavnosti na obdobje od 28. februarja 2001 do 12. septembra 2002. Skladno s točko 23 Obvestila o prizanesljivosti je to obdobje povezano z dejstvi, ki jih Komisja predhodno ni poznala, in je imelo neposredne učinke na trajanje domnevnega kartela. Dokazi podjetja Lucite za to obdobje zato niso bili uporabljeni proti njemu za namen določanja zneska globe.

Točka 23 (b), tretja alinea (znižanje za do 20 %)

(25)

Podjetje ICI je zaprosilo za prizanesljivost dne 18. oktobra 2004, potem ko je Komisija prejela prošnje za prizanesljivost od podjetij Degussa (20. december 2002), Atofina (3. april 2003) in Lucite (11. julij 2003).

(26)

V skladu z Obvestilom o prizanesljivosti je Komisija pregledala dokaze, predložene s strani podjetja ICI, v kronološkem vrstnem redu njihove predložitve, da bi ugotovila, ali predstavljajo znatno dodatno dokazno vrednost v smislu točke 21. Na podlagi teh kriterijev je Komisija obvestila podjetje ICI, da njihovi predloženi dokazi ne predstavljajo znatne dodatne dokazne vrednosti v smislu Obvestila o prizanesljivosti.

ZAKLJUČEK POSTOPKA

(27)

Zaradi argumentov, ki so jih predložila podjetja v svojih odgovorih na obvestilo o nasprotovanju in na ustnem zaslišanju je Komisija sklenila, prvič, opustiti nasprotovanje v zvezi z delom kršitve glede MMA, drugič, opustiti nasprotovanje podjetjem BASF AG, Repsol YPF SA, Repsol Quimica SA, Repsol Brønderslev A/S in Repsol Polivar SpA tudi v zvezi s PMMA komponentami za modeliranje, PMMA trdnimi ploščami in PMMA sanitarno opremo, tretjič, opustiti nasprotovanje podjetjem Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV, Quinn Plastics GmbH in Quinn Plastics SA v zvezi s PMMA komponentami za modeliranje, in zadnjič, opustiti nasprotovanje podjetju Quinn Plastics SA v zvezi s PMMA trdnimi ploščami.

ODLOČBA

(28)

Naslovljenci te odločbe in obdobja njihove vpletenosti so naslednji:

(a)

podjetja Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG (prej Agomer GmbH in Röhm GmbH) ter Para-Chemie GmbH od 23. januarja 1997 do 12. septembra 2002;

(b)

podjetja Altuglas International SA, Altumax Europe SAS, Arkema SA (prej Atofina SA) in Elf Aquitaine SA od 23. januarja 1997 do 12. septembra 2002 in podjetje Total SA od 1. maja 2000 do 12. septembra 2002;

(c)

podjetje ICI PLC od 23. januarja 1997 do 1. novembra 1999;

(d)

podjetji Lucite International Ltd in Lucite International UK Ltd od 2. novembra 1999 do 12. septembra 2002; ter

(e)

podjetja Quinn Barlo Ltd (prej Barlo Group plc), Quinn Plastics NV (prej Barlo Plastics NV) in Quinn Plastics GmbH (prej Barlo Plastics GmbH) od 30. aprila 1998 do 21. avgusta 2000.

(29)

V skladu z zgornjimi določbami so bile naložene naslednje globe:

(a)

podjetjem Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG in Para-Chemie GmbH: 0 EUR;

(b)

podjetja Arkema SA, Altuglas International SA in Altumax Europe SAS so skupno in solidarno odgovorna za: 219,13125 milijona EUR; od te vsote je podjetje Total SA skupno in solidarno odgovorno za 140,4 milijona EUR in podjetje Elf Aquitaine SA je skupno in solidarno odgovorno za 181,35 milijona EUR;

(c)

podjetju ICI PLC: 91,40625 milijona EUR;

(d)

podjetji Lucite International Ltd in Lucite International UK Ltd sta skupno in solidarno odgovorni za: 25,025 milijona EUR; ter

(e)

podjetja Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV in Quinn Plastics GmbH so skupno in solidarno odgovorna za: 9 milijonov EUR.

(30)

Zgoraj naštetim podjetjem je bilo odrejeno takojšnje prenehanje s kršitvijo, na katero se nanaša točka 3, če tega še niso storila, in opustitev ponovitve kakršnih koli dejanj, opisanih v določbi 3, ter vseh dejanj, ki bi imela enak ali podoben cilj ali učinek.


(1)  Te odločbe vključujejo:

 

Za podjetje Degussa: Odločba Komisije z dne 23. novembra 1984 v zvezi s postopkom na podlagi člena 85 Pogodbe EGS (IV/30.907 – Izdelki iz peroksida, UL L 35, 7.2.1985, str. 1); Odločba Komisije z dne 23. aprila 1986 v zvezi s postopkom na podlagi člena 85 Pogodbe EGS (IV/31.149 – Polipropilen, UL L 230, 18.8.1986, str. 1).

 

Za podjetje Atofina: Odločba Komisije z dne 23. novembra 1984 v zvezi s postopkom na podlagi člena 85 Pogodbe EGS (IV/30.907 – Izdelki iz peroksida, UL L 35, 7.2.1985, str. 1); Odločba Komisije z dne 23. aprila 1986 v zvezi s postopkom na podlagi člena 85 Pogodbe EGS (IV/31.149 – Polipropilen, UL L 230, 18.8.1986, str. 1) in Odločba Komisije z dne 27. julija 1994 v zvezi s postopkom na podlagi člena 85 Pogodbe EGS (IV/31.865 – PVC II, UL L 239, 14.9.1994, str. 14).

 

Za podjetje ICI: Odločba Komisije z dne 23. aprila 1986 v zvezi s postopkom na podlagi člena 85 Pogodbe EGS (IV/31.149 – Polipropilen, UL L 230, 18.8.1986, str. 1); Odločba Komisije z dne 27. julija 1994 v zvezi s postopkom na podlagi člena 85 Pogodbe EGS (IV/31.865 – PVC II, UL L 239, 14.9.1994, str. 14).


22.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/24


PRIPOROČILO KOMISIJE

z dne 16. novembra 2006

o spremljanju ravni prisotnosti dioksinov ter dioksinom podobnih in dioksinom nepodobnih polikloriranih bifenilov v živilih

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5425)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/794/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti druge alinee člena 211 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 466/2001 z dne 8. marca 2001 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih kontaminatov v živilih (1) določa zgornje mejne vrednosti za dioksine ter vsoto dioksinov in dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov (PCB) v živilih.

(2)

V Evropski skupnosti je treba zbrati zanesljive podatke o prisotnosti dioksinov, furanov in dioksinom podobnih PCB v najširšem izboru živil, da se pridobi jasno sliko o časovnih gibanjih prisotnosti teh snovi v živilih.

(3)

Priporočilo Komisije 2006/88/ES z dne 6. februarja 2006 o zmanjšanju prisotnosti dioksinov, furanov in PCB v krmi in živilih (2) državam članicam priporoča, da v skladu s Priporočilom Komisije 2004/705/ES (3) izvajajo naključno spremljanje prisotnosti dioksinov, dioksinom podobnih PCB in, če je mogoče, dioksinom nepodobnih PCB v živilih.

(4)

Priporočilo 2004/705/ES državam članicam priporoča najmanjšo pogostnost vzorcev, letno analiziranih za različne vrste živil, in obliko poročanja rezultatov za spremljanje prisotnosti dioksinov, furanov in dioksinom podobnih PCB v živilih. Za nove države članice, ki so se Evropski skupnosti pridružile 1. maja 2004, je bila predvidena prehodna ureditev.

(5)

Primerno je, da se z upoštevanjem pridobljenih izkušenj sedanji program spremljanja spremeni. Zato je treba Priporočilo 2004/705/ES nadomestiti z novim priporočilom.

(6)

Pomembno je, da se podatki, zbrani na podlagi tega priporočila, redno posredujejo Komisiji. Komisija bo zagotovila zbiranje navedenih podatkov v podatkovno zbirko. Prav tako je treba predložiti podatke iz zadnjih let, ki so bili pridobljeni z analizno metodo, skladno z zahtevami, določenimi v Direktivi Komisije 2002/69/ES z dne 30. julija 2002 o določitvi metod vzorčenja in analiznih metod za uradni nadzor dioksinov in določevanje dioksinom podobnih PCB v živilih (4), in ki odražajo ravni prisotnosti teh snovi –

PRIPOROČA:

1.   da države članice izvajajo od leta 2007 do 31. decembra 2008 spremljanje prisotnosti dioksinov, furanov in dioksinom podobnih polikloriranih bifenilov (PCB) v živilih na podlagi priporočene najmanjše pogostnosti vzorcev, analiziranih letno, kot je predvideno v preglednici Priloge I;

2.   da države članice, če je možno, v istih vzorcih izvajajo tudi analize za dioksinom nepodobne PCB;

3.   da države članice Komisiji redno posredujejo podatke, katerih vsebina in oblika sta predvideni v Prilogi II, za ureditev v podatkovno zbirko. Primerno je, da se predložijo tudi podatki iz zadnjih let, ki so bili pridobljeni z analizno metodo skladno z zahtevami, določenimi v Direktivi 2002/69/ES, in ki odražajo ravni prisotnosti teh snovi.

Priporočilo 2004/705/ES se razveljavi. Sklicevanja na razveljavljeno priporočilo štejejo kot sklicevanja na to priporočilo.

V Bruslju, 16. novembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 77, 16.3.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 199/2006 (UL L 32, 4.2.2006, str. 34).

(2)  UL L 42, 14.2.2006, str. 26.

(3)  UL L 321, 22.10.2004, str. 45.

(4)  UL L 209, 6.8.2002, str. 5. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2004/44/ES (UL L 113, 20.4.2004, str. 17).


PRILOGA I

Preglednica

:

Pregled priporočenega najmanjšega števila vzorcev živil, ki jih je treba analizirati vsako leto. Porazdelitev vzorcev temelji na proizvodnji v vsaki državi. Posebna pozornost je namenjena živilom, za katera se pričakuje, da je raven prisotnosti dioksinov, furanov in dioksinom podobnih PCB raznolika. To še zlasti velja za ribe.


Proizvodi, vključno s predelanimi proizvodi

Ribogojstvo

(*)

Prostoživeče ujete ribe

(**)

Meso

(***)

Mleko

(****)

Jajca

(*****)

Drugo

(******)

Skupaj

Št. vzorcev

250

483

500

250

250

267

2 000

Belgija

4

8

18

8

7

7

52

Danska

4

20

14

7

4

6

55

Nemčija

16

28

55

34

25

36

194

Grčija

6

8

14

8

4

7

47

Španija

26

36

36

13

24

21

156

Francija

25

30

55

28

28

27

193

Irska

8

15

15

7

5

4

54

Italija

22

24

46

20

26

26

164

Luksemburg

2

3

6

3

3

3

20

Nizozemska

7

18

26

13

20

8

92

Avstrija

3

3

15

8

6

7

43

Portugalska

4

12

12

6

5

6

45

Finska

4

10

10

6

4

6

40

Švedska

4

12

10

6

4

6

42

Združeno kraljestvo

15

30

40

19

20

20

144

Češka

6

3

11

5

5

5

35

Estonija

2

6

7

3

2

4

24

Ciper

2

6

4

3

2

3

20

Latvija

2

6

7

3

2

4

24

Litva

2

6

7

3

2

4

24

Madžarska

3

3

11

5

10

5

37

Malta

2

3

4

3

2

3

17

Poljska

10

18

25

13

16

20

102

Slovenija

2

3

7

3

2

4

21

Slovaška

2

3

7

3

2

4

21

Bolgarija

4

3

9

5

5

4

30

Romunija

6

3

11

9

9

10

48

Islandija

3

69

7

3

2

3

87

Norveška

54

94

11

3

4

4

170

Skupaj

250

483

500

250

250

267

2 000

Opombe k preglednici

Številke v preglednici pomenijo minimalno število vzorcev. Države članice so pozvane, da odvzamejo več vzorcev.

(*)

:

Ribogojstvo

:

Vzorce za ribe iz ribogojstva je treba razdeliti po vrstah sorazmerno s proizvodnjo. Kot vodilo se lahko uporabijo podatki o proizvodnji rib in ribiških proizvodov, ki so razdeljeni po vrstah in so na voljo v brošuri „Dejstva in številke o SRP – osnovni podatki o skupni ribiški politikii“ (1), Evropske skupnosti, 2006, in karta „Ribogojstvo v Evropski uniji“ (2). Posebno pozornost je treba nameniti ostrigam, klapavicam in jeguljam.

(**)

:

Prostoživeče ujete ribe

:

Vzorce za prostoživeče ujete ribe je treba razdeliti po vrstah sorazmerno z ulovom. Kot vodilo se lahko uporabijo podatki o proizvodnji rib in ribiških proizvodov, ki so razdeljeni po vrstah in so na voljo v brošuri „Dejstva in številke o SRP – osnovni podatki o skupni ribiški politiki“, Evropske skupnosti, izdaja 2006. Posebno pozornost je treba nameniti prostoživečim ujetim jeguljam.

(***)

:

Meso

:

Poleg mesa in mesnih proizvodov goveda, prašičev, perutnine in ovac, bi moralo večje število vzorcev obsegati tudi konjsko meso, meso severnih jelenov, koz, kuncev in divjačine.

(****)

:

Mleko

:

Velik delež vzorcev mleka mora predstavljati mleko s kmetij (predvsem kravje mleko). Primerno je, da se poleg kravjega mleka odvzamejo tudi vzorci drugega mleka in mlečnih proizvodov (kozje mleko itd.).

(*****)

:

Jajca

:

Posebno pozornost je treba nameniti jajcem kokoši v prosti reji, odvzamejo pa naj se tudi jajca rac, gosi in prepelic.

(******)

:

Drugo

:

V tej kategoriji je treba posebno pozornost nameniti:

prehranskim dopolnilom (zlasti tistim na osnovi ribjega olja),

živilom za dojenčke in majhne otroke,

živilom, ki izvirajo iz regij, kjer je zaradi npr. poplav prišlo do sprememb pogojev za proizvodnjo, ki bi lahko vplivale na koncentracijo dioksina in dioksinu podobnih PCB v živilskih proizvodih v regiji.


(1)  http://ec.europa.eu/fisheries/publications/facts/pcp06_sl.pdf

(2)  http://ec.europa.eu/fisheries/publications/aquaculture05_en.pdf


PRILOGA II

A.   Pojasnila k obrazcu za rezultate analiz dioksinov, furanov in dioksinom podobnih PCB ter drugih PCB v živilih

1.   Splošni podatki o analiziranih vzorcih

Oznaka vzorca: identifikacijska koda vzorca

Država: ime države članice, kjer se je izvajalo spremljanje

Leto: leto, ko se je spremljanje izvajalo

Proizvod: analizirano živilo – čim bolj natančno opišite živilo

Faza trženja: kraj, kjer je bil proizvod (vzorec) odvzet

Tkivo: analizirani del proizvoda

Podajanje rezultatov: Rezultati se podajajo na osnovi, ki je bila uporabljena za mejne vrednosti. V primeru analize dioksinu nepodobnih polikloriranih bifenilov je zelo priporočljivo podajanje vrednosti na isti osnovi.

Vrsta vzorčenja: naključno vzorčenje – lahko se predložijo tudi rezultati analiz ciljanega vzorčenja, vendar mora biti jasno navedeno, da je vzorčenje ciljano in da ne odraža nujno običajnih ravni prisotnosti

Število podvzorcev: Če je analizirani vzorec združen vzorec, je treba navesti število podvzorcev (število posameznih vzorcev). Če rezultat analize temelji le na enem vzorcu, navedite 1. Število delnih vzorcev v združenem vzorcu lahko varira, zato navedite ta podatek za vsak vzorec.

Metoda proizvodnje: običajna/ekološka (čim bolj natančno)

Območje: Če je ustrezno, navedite območje ali pokrajino, kjer je bil vzorec odvzet, če je možno, navedite, ali gre za ruralno območje, urbano območje, industrijski predel, pristanišče, odprto morje idr. Npr. Bruselj – urbano območje, Sredozemlje – odprto morje

Če je bil vzorec odvzet iz živila, proizvedenega v regijah, ki jih je prizadela poplava, je še posebej pomembno, da območje jasno navedete.

Vsebnost maščobe (%): odstotek vsebnosti maščobe v vzorcu

Vsebnost vlage (%): odstotek vsebnosti vlage v vzorcu (če je podatek na voljo).

2.   Splošne informacije o uporabljeni analizni metodi

Analizna metoda: navedite uporabljeno metodo

Stanje akreditacije: navedite, ali je analizna metoda akreditirana

Negotovost pri meritvah: meja odločitve ali odstotek razširjene merilne negotovosti analizne metode

Metoda ekstrakcije lipidov: navedite uporabljeno metodo ekstrakcije lipidov za določitev vsebnosti maščobe v vzorcu

3.   Rezultati analize

Dioksini, furani, dioksinom podobni PCB: rezultati za vsak kongener se navedejo v ppt – pikogram/gram (pg/g)

Dioksinom nepodobni PCB: rezultati za vsak kongener se navedejo v ppb – nanogram/gram ali mikrogram/kilogram (ng/g ali μg/kg).

MKD: Meja količinske določljivosti v pg/g (za dioksine, furane in dioksinom podobne PCB) ali μg/kg – ng/g (za dioksinom nepodobne PCB)

Za kongenerje, ki so bili analizirani, vendar so bile vrednosti pod MKD (mejo količinske določljivosti), se rezultat navaja kot < MKD (MKD se navede kot vrednost).

Za kongenerje PCB, ki so bili analizirani poleg PCB-6 in dioksinom podobnih PCB, je treba dodati številko kongenerja PCB, npr. 31, 99, 110 itd. Če je vzorec analiziran za več kongenerjev PCB, kot je označenih vrstic, dodajte nove vrstice na koncu obrazca.

4.   Splošne opombe k preglednici

Poročanje o deležu izkoristka

Poročanje o deležu izkoristka ni obvezno, če ti deleži za posamezne kongenerje znašajo med 60 in 120 %. Če je delež izkoristka za nekatere posamezne kongenerje zunaj navedenega območja, je poročanje o tem deležu obvezno.

Poročanje o MKD

Poročanje o MKD se ne zahteva, vendar je treba v stolpcu za rezultate o nekvantificiranih kongenerjih poročati kot < MKD (dejanska številka).

Poročanje o vrednosti toksičnih ekvivalentov (TEQ) za posamezne kongenerje

Stolpec za vrednosti TEQ za posamezne kongenerje ni obvezen.

B.   Obrazec za poročanje o specifičnih analitskih rezultatih kongenerjev dioksinov, furanov, dioksinom podobnih PCB in drugih PCB v živilih

Image

Image

Image


Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

22.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/32


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2006/795/SZVP

z dne 20. novembra 2006

o omejitvenih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varnostni svet ZN je 15. julija 2006 sprejel Resolucijo 1695 (2006) (v nadaljnjem besedilu „RVSZN 1695 (2006)“), v kateri je obsodil več izstrelitev balističnih izstrelkov s strani Demokratične ljudske republike Koreje (v nadaljnjem besedilu „DLRK“) dne 5. julija 2006.

(2)

Varnostni svet Združenih narodov je 14. oktobra 2006 sprejel Resolucijo 1718 (2006) (v nadaljnjem besedilu „RVSZN 1718 (2006)“), v kateri je obsodil jedrski poskus, ki ga je 9. oktobra 2006 razglasila DLRK, ter izrazil globoko zaskrbljenost nad grožnjo, ki jo takšen poskus predstavlja za Pogodbo o neširjenju jedrskega orožja in za mednarodna prizadevanja, usmerjena h krepitvi globalnega režima neširjenja jedrskega orožja, in nad nevarnostjo, ki jo predstavlja za mir in stabilnost v regiji in tudi drugod. Varnostni svet ZN je zato presodil, da obstaja jasna grožnja mednarodnemu miru in varnosti.

(3)

Svet Evropske unije je 17. oktobra 2006 ostro obsodil testiranje eksplozivne jedrske naprave s strani DLRK ter jo pozval, naj se takoj vrne k šeststranskim pogovorom, naj opusti vso jedrsko orožje in obstoječe jedrske programe ter izpolni svoje obveznosti iz Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, vključno s preverjanjem vseh njenih jedrskih dejavnosti s strani Mednarodne agencije za atomsko energijo. Svet je tudi navedel, da bo v celoti izvajal določbe vseh zadevnih resolucij Varnostnega sveta ZN, predvsem pa določbe RVSZN 1695 (2006) in RVSZN 1718 (2006).

(4)

RVSZN 1718 (2006) prepoveduje neposredno ali posredno dobavo, prodajo ali prenos določenih vrst konvencionalnega orožja, kakor je opredeljeno za namene Registra ZN o konvencionalnem orožju, ali sorodnega vojaškega materiala, vključno z rezervnimi deli, ali predmetov, ki jih je določil Varnostni svet ZN ali Odbor, ustanovljen na podlagi odstavka 12 RVSZN 1718 (2006) (v nadaljnjem besedilu „Odbor“), DLRK s strani državljanov držav članic ali z ozemelj držav članic ali z uporabo plovil ali letal pod njihovo zastavo. Svet meni, da je primerno zajeti tudi drugo konvencionalno orožje, ki naj vključuje vsaj blago in tehnologijo s Skupnega seznama vojaške opreme EU.

(5)

RVSZN 1718 (2006) prepoveduje tudi neposredno ali posredno dobavo, prodajo ali prenos predmetov, naštetih v ustreznih dokumentih ZN, ki zlasti obsegajo predmete s seznamov Skupine držav dobaviteljic jedrskega blaga in Režima kontrole raketne tehnologije, DLRK s strani državljanov držav članic ali z ozemelj držav članic ali z uporabo plovil ali letal pod njihovo zastavo, ter drugih materialov, opreme, blaga in tehnologije, ki so povezani z jedrskimi programi, programi za izdelavo balističnih izstrelkov ali drugimi programi orožja za množično uničevanje.

(6)

RVSZN 1718 (2006) prav tako prepoveduje zagotavljanje tehničnega usposabljanja, storitev in pomoči v zvezi s predmeti, navedenimi v uvodnih izjavah 4 in 5, pri čemer prepoved vključuje tudi financiranje ali finančno pomoč.

(7)

RVSZN 1718 (2006) prepoveduje tudi javno naročanje predmetov iz uvodnih izjav 4 in 5 iz DLRK.

(8)

RVSZN 1718 (2006) prepoveduje tudi dobavo, prodajo ali prenos luksuznega blaga v DLRK.

(9)

RVSZN 1718 (2006) nalaga tudi ukrepe za preprečitev vstopa ali tranzita preko ozemelj držav članic vsem osebam in njihovim družinskim članom, ki so po mnenju Odbora ali Varnostnega sveta ZN odgovorne (vključno zaradi njihove podpore in spodbujanja) za politike DLRK glede programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki in drugim orožjem za množično uničevanje.

(10)

RVSZN 1718 (2006) poleg tega predpisuje, da se zamrznejo vsa sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri v lasti ali pod posrednim ali neposrednim nadzorom oseb ali subjektov, ki so po mnenju Odbora ali Varnostnega sveta ZN vpleteni v programe DLRK, povezane z jedrskim orožjem ali drugim orožjem za množično uničevanje, in programe, povezane z balističnimi izstrelki, ali te (tudi z drugimi nezakonitimi sredstvi) podpirajo, ali osebe ali subjekti, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih, ter prepoveduje, da se tem subjektom ali osebam dajejo na razpolago ali v njihovo korist kakršna koli sredstva, finančno premoženje ali gospodarski viri.

(11)

To skupno stališče se lahko spremeni, če Svet meni, da je primerno uporabiti omejitvene ukrepe za dodatne osebe, subjekte ali predmete oziroma za druge kategorije oseb, subjektov ali predmetov.

(12)

Za izvajanje nekaterih ukrepov je potrebno delovanje Skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

1.   Neposredna ali posredna dobava, prodaja ali prenos naslednjih predmetov in tehnologije, vključno s programsko opremo, v DLRK s strani državljanov držav članic ali preko oziroma z ozemlja držav članic ali z uporabo plovil ali zračnih plovil pod njihovo zastavo, je prepovedan ne glede na to, ali izvirajo z ozemlja držav članic ali ne:

(a)

orožje in sorodni materiali vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vojaška vozila in oprema, paravojaška oprema in rezervni deli za prej omenjeno, razen nebojnih vozil, ki so bila izdelana ali opremljena z materiali za balistično zaščito in so namenjena izključno za zaščito osebja EU in njenih držav članic v DLRK.

(b)

vsi predmeti, materiali, oprema, blago in tehnologija, ki jih je določil Varnostni svet ZN ali Odbor v skladu z odstavkom 8(a)(ii) RVSZN 1718 (2006) in ki bi lahko prispevali k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje.

2.   Prepovedano je tudi:

(a)

zagotavljati tehnično usposabljanje, nasvete, storitve, pomoč ali posredniške storitve, povezane s predmeti in tehnologijo iz odstavka 1 in s pošiljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo teh predmetov, neposredno ali posredno kateri koli osebi, subjektu ali organu v ali za uporabo v DLRK;

(b)

zagotavljati financiranje ali finančno podporo v zvezi s predmeti in tehnologijo iz odstavka 1, vključno s subvencijami, posojili in izvozno kreditnimi zavarovanji, za kakršno koli prodajo, dobavo, prenos ali izvoz teh predmetov, ali za zagotavljanje sorodnega tehničnega usposabljanja, nasvetov, storitev, pomoči ali posredniških storitev, neposredno ali posredno kateri koli osebi, subjektu ali organu v ali za uporabo v DLRK;

(c)

zavestno ali namerno sodelovati pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje prepovedim, navedenim v točkah (a) in (b).

3.   Prepovedano je tudi naročanje predmetov in tehnologije iz odstavka 1 s strani državljanov držav članic, ali z uporabo plovil ali zračnih plovil pod njihovo zastavo, iz DLRK, ne glede na to, ali izvirajo z ozemlja DLRK ali ne.

Člen 2

Neposredna ali posredna dobava, prodaja ali prenos luksuznega blaga v DLRK s strani državljanov držav članic ali preko oziroma z ozemlja držav članic ali z uporabo plovil ali zračnih plovil pod njihovo zastavo, je prepovedan ne glede na to, ali izvira z ozemlja držav članic ali ne.

Člen 3

1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za preprečitev vstopa ali tranzita preko svojih ozemelj osebam in njihovim družinskim članom, naštetim v Prilogi, ki so po mnenju Odbora ali Varnostnega sveta ZN odgovorne (vključno zaradi njihove podpore in spodbujanja) za politike DLRK glede programov DLRK, povezanih z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki in drugim orožjem za množično uničevanje.

2.   Odstavek 1 nobene države članice ne zavezuje k temu, da lastnim državljanom odkloni vstop na svoje ozemlje.

3.   Odstavek 1 se ne uporablja v primerih, ko Odbor za vsak primer posebej ugotovi, da je takšno potovanje utemeljeno iz človekoljubnih razlogov, vključno z verskimi dolžnostmi, ali ko sklene, da bi taka izjema kako drugače prispevala k ciljem RVSZN 1718 (2006).

4.   V primerih, ko država članica na podlagi odstavka 3 dovoli vstop na svoje ozemlje ali tranzit prek njega osebam, naštetim v Prilogi, se dovoljenje omeji na namen, za katerega je bilo odobreno, ter na osebe, na katere se nanaša.

Člen 4

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti, z njimi razpolagajo ali neposredno ali posredno nadzorujejo osebe in subjekti, ki so po mnenju Odbora ali Varnostnega sveta ZN vpleteni v programe DLRK, povezane z jedrskim orožjem ali drugim orožjem za množično uničevanje, in programe, povezane z balističnimi izstrelki, ali te (tudi z nezakonitimi sredstvi) podpirajo, ali osebe ali subjekti, ki delujejo v njihovem imenu ali po njihovih navodilih.

2.   Osebam ali subjektom iz odstavka 1 se neposredno ali posredno ne daje na voljo ali v njihovo korist kakršnih koli sredstev ali gospodarskih virov.

3.   Izjeme so dopustne za sredstva in gospodarske vire, ki so:

(a)

potrebni za kritje osnovnih potreb, vključno s plačilom živil, najemnine ali hipoteke, zdravil in zdravljenja, davkov, zavarovalnih premij in komunalnih storitev,

(b)

namenjeni izključno za plačilo razumnih honorarjev in povračilo nastalih izdatkov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev, ali

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov običajnih storitev, v skladu z nacionalno zakonodajo, stroškov hranjenja ali vzdrževanja zamrznjenih sredstev in gospodarskih virov,

potem ko zadevna država članica uradno obvesti Odbor o svoji nameri, da bo po potrebi dovolila dostop do teh sredstev in gospodarskih virov, in če Odbor v petih delovnih dnevih po takšnem obvestilu o tem ne sprejme odklonilne odločitve.

4.   Izjeme so dopustne tudi za sredstva in gospodarske vire, ki so:

(a)

potrebni za izredne stroške, potem ko zadevna država članica uradno obvesti Odbor in od njega pridobi odobritev, ali

(b)

predmet zastavne pravice ali odločbe sodišča, upravne enote ali arbitraže; v tem primeru se lahko sredstva in gospodarski viri uporabijo za izvršitev te zastavne pravice ali odločbe, pod pogojem da zastavna pravica ali odločba, nastala pred datumom RVSZN 1718 (2006), ni v korist osebe ali subjekta iz odstavka 1 in da je zadevna država članica o tem uradno obvestila Odbor.

5.   Odstavek 2 se ne uporablja za dobropise na zamrznjenih računih iz naslova:

(a)

obresti ali drugi dohodki na teh računih, ali

(b)

zapadlih plačil za pogodbe, sporazume ali obveznosti, ki so bile sklenjene ali so nastale pred 14. oktobrom 2006,

pod pogojem, da so vse take obresti, drugi dohodki in plačila še naprej predmet odstavka 1.

Člen 5

Države članice v skladu z nacionalnimi organi in zakonodajo ter v skladu z mednarodnim pravom ukrepajo skupaj, po potrebi tudi z inšpekcijski pregledi tovora, ki odhaja v DLRK ali od tam prihaja, da bi se preprečila nezakonita trgovina z jedrskim, kemičnim ali biološkim orožjem, balističnimi izstrelki, njihovimi nosilci, sorodnim materialom in tehnologijo. Pri tem bi lahko uporabili razpoložljive mehanizme neširjenja za zagotovitev učinkovitih pregledov tovora v pomorskem, zračnem in kopenskem prometu.

Člen 6

Svet določi seznam iz Priloge in ga spreminja na podlagi odločitev Odbora ali Varnostnega sveta ZN.

Člen 7

To skupno stališče se pregleda ali po potrebi spremeni, predvsem kar zadeva kategorije oseb, subjektov ali predmetov oziroma dodatnih oseb, subjektov ali predmetov, za katere veljajo omejitveni ukrepi, ali ob upoštevanju ustreznih resolucij Varnostnega sveta ZN.

Člen 8

To skupno stališče začne učinkovati z dnem sprejetja.

Člen 9

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 20. novembra 2006

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


PRILOGA

Seznam oseb iz člena 3