ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 312

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
11. november 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1667/2006 z dne 7. novembra 2006 o glukozi in laktozi (Kodificirana različica)

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1668/2006 z dne 10. novembra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

4

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1669/2006 z dne 8. novembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 glede ureditve javnega intervencijskega odkupa govejega mesa (Kodificirana različica)

6

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1670/2006 z dne 10. novembra 2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 v zvezi z določanjem in odobritvijo prilagojenih nadomestil za žita, ki se izvažajo v obliki nekaterih žganih pijač (Kodificirana različica)

33

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1671/2006 z dne 10. novembra 2006 o izdaji uvoznih dovoljenj za sveže, hlajeno ali zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete

41

 

*

Direktiva Sveta 2006/91/ES z dne 7. novembra 2006 o obvladovanju ameriškega kaparja (Kodificirana različica)

42

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Odločba Sveta z dne 7. novembra 2006 o spremembi Odločbe Sveta 2003/583/ES o prerazporeditvi sredstev, ki jih je Evropska investicijska banka prejela za dejavnosti, ki se izvajajo v Demokratični republiki Kongo v okviru drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega ERS

45

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 31. oktobra 2006 o pripravi seznama regij in območij, upravičenih do sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru čezmejnega in nadnacionalnega vidika cilja evropskega ozemeljskega sodelovanja za obdobje 2007–2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5144)

47

 

*

Sklep Komisije z dne 9. novembra 2006 o spremembi Priloge k Uredbi (ES) št. 1228/2003 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije ( 1 )

59

 

*

Odločba Komisije z dne 9. novembra 2006 o uskladitvi radijskega spektra za uporabo naprav kratkega dosega (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5304)  ( 1 )

66

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

11.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1667/2006

z dne 7. novembra 2006

o glukozi in laktozi

(Kodificirana različica)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 308 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega Ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EGS) št. 2730/75 z dne 29. oktobra 1975 o glukozi in laktozi (3) je bila večkrat (4) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Da ne bi prišlo do težav pri tehnični uporabi na carinskem področju, je Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (5) predvidela za glukozo, glukozni sirup, laktozo in laktozni sirup eno tarifno številko in za kemično čisto glukozo in laktozo drugo tarifno številko.

(3)

Glukoza iz podštevilk 1702 30 91, 1702 30 99 in 1702 40 90 kombinirane nomenklature in laktoza iz podštevilke 1702 19 00 kombinirane nomenklature sta na seznamu v Prilogi I k Pogodbi in zanju torej velja sistem trgovanja s tretjimi državami, predviden v okviru skupne ureditve trgov, ki jim pripadata, za kemično čisto glukozo in laktozo, ki nista na seznamu Priloge I k Pogodbi, pa velja sistem carin, katerih gospodarski učinek je lahko bistveno drugačen.

(4)

Ta situacija povzroča še toliko večje težave, ker so zadevni proizvodi ne glede na stopnjo njihove čistosti iz istih osnovnih proizvodov. Merilo za carinsko razvrščanje med proizvodi, ki so kemično čisti, in tistimi, ki niso, je 99-odstotna stopnja čistosti. Poleg tega imajo lahko proizvodi z rahlo višjo ali rahlo nižjo stopnjo čistosti enako gospodarsko uporabo. Uporaba različnih sistemov torej vodi k izkrivljanju konkurence, ki je še toliko večje zaradi medsebojne zamenljivosti.

(5)

Edina rešitev teh težav je, da se proizvodi enako gospodarsko obravnavajo ne glede na stopnjo njihove čistosti ali da se v ustreznem obsegu uskladi obravnavanje obeh skupin proizvodov.

(6)

Pogodba posebej ne določa organa, ki je potreben za tako ukrepanje. V teh okoliščinah je treba sprejeti potrebne ukrepe na podlagi člena 308 Pogodbe. Poleg tega je najustreznejši ukrep ta, da se na kemično čisto glukozo razširi obravnava, ki velja za drugo glukozo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga z žitom (6), in da se na kemično čisto laktozo razširi obravnava, ki velja za drugo laktozo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki (7)

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ureditev, določena z Uredbo (ES) št. 1784/2003 in z določbami, sprejetimi za uporabo te uredbe, za glukozo in glukozni sirup v podštevilkah 1702 30 91, 1702 30 99 in 1702 40 90 kombinirane nomenklature, se razširi na glukozo in glukozni sirup, ki sodita v podštevilki 1702 30 51 in 1702 30 59 kombinirane nomenklature.

Člen 2

Ureditev, določena z Uredbo (ES) št. 1255/1999 in z določbami, sprejetimi za uporabo te uredbe, za laktozo in laktozni sirup, ki sodita v podštevilko 1702 19 00 kombinirane nomenklature, se razširi na laktozo in laktozni sirup iz podštevilke 1702 11 00 kombinirane nomenklature.

Člen 3

Kadar se ureditev za glukozo in glukozni sirup oziroma za zadevno laktozo in laktozni sirup iz podštevilk 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 in 1702 19 00 kombinirane nomenklature spremeni v skladu s členom 37 Pogodbe ali v skladu s postopki, uvedenimi za uporabo navedenega člena, se takšne spremembe ustrezno razširijo na glukozo in glukozni sirup oziroma na zadevno laktozo ali laktozni sirup iz podštevilk 1702 30 51, 1702 30 59 in 1702 11 00 kombinirane nomenklature, razen če so v skladu z istimi postopki sprejeti drugi ukrepi za uskladitev ureditve, ki se uporablja za te proizvode, z ureditvijo, ki se uporablja za že omenjene proizvode.

Člen 4

Uredba (EGS) št. 2730/75 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo se štejejo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi II.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. novembra 2006

Za Svet

Predsednik

E. HEINÄLUOMA


(1)  Mnenje z dne 12. oktobra 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 13. septembra 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 281, 1.11.1975, str. 20. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2931/95 (UL L 307, 20.12.1995, str. 10).

(4)  Glej Prilogo I.

(5)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 996/2006 (UL L 179, 1.7.2006, str. 26).

(6)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(7)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).


PRILOGA I

RAZVELJAVLJENA UREDBA Z NJENIMI ZAPOREDNIMI SPREMEMBAMI

Uredba Sveta (EGS) št. 2730/75

(UL L 281, 1.11.1975, str. 20)

 

Uredba Komisije (EGS) št. 222/88

(UL L 28, 1.2.1988, str. 1)

samo člen 7

Uredba Komisije (ES) št. 2931/95

(UL L 307, 20.12.1995, str. 10)

samo člen 2


PRILOGA II

PRIMERJALNA TABELA

Uredba (EGS) št. 2730/75

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2

Člen 2

Člen 3

Člen 3

Člen 4

Člen 4

Člen 5

Člen 5

Priloga I

Priloga II


11.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1668/2006

z dne 10. novembra 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 11. novembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. novembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 10. novembra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

86,5

096

30,1

204

44,7

999

53,8

0707 00 05

052

116,3

204

49,7

220

155,5

628

196,3

999

129,5

0709 90 70

052

101,8

204

147,8

999

124,8

0805 20 10

204

84,0

999

84,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,8

400

84,2

528

40,7

624

86,7

999

69,9

0805 50 10

052

63,9

388

46,8

524

56,1

528

39,6

999

51,6

0806 10 10

052

111,3

400

211,5

508

268,1

999

197,0

0808 10 80

388

79,1

400

106,4

720

73,5

800

160,8

999

105,0

0808 20 50

052

83,1

400

216,1

720

83,9

999

127,7


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


11.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1669/2006

z dne 8. novembra 2006

o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 glede ureditve javnega intervencijskega odkupa govejega mesa

(Kodificirana različica)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1) in zlasti člena 27(4) in člena 41,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 562/2000 z dne 15. marca 2000 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 glede odkupa govejega mesa (2) je bila večkrat (3) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Člen 27(1) Uredbe (ES) št. 1254/1999 navezuje začetek javne intervencije na povprečno tržno ceno v državi članici ali regiji države članice. Pravila za izračun tržnih cen v državah članicah morajo biti ustrezno določena, zlasti glede kakovosti, ki se uporablja, in ponderiranja, koeficientov, ki se uporabljajo za pretvorbo v referenčen kakovostni razred R3, ter mehanizmov za odprtje in zaprtje odkupa.

(3)

Pogoji za primernost morajo izločiti proizvode, ki niso reprezentativni za nacionalno proizvodnjo države članice in ne izpolnjujejo veljavnih zdravstvenih in veterinarskih pravil, ter tiste, ki presegajo maso, po kateri je na trgu navadno povpraševanje. Primernost govejih trupov razreda O3, ki se lahko odkupijo na Irskem, je treba razširiti tudi na Severno Irsko, da bi preprečili preusmeritev trgovinskih tokov, kar lahko moti trg govejega mesa v tem delu Skupnosti.

(4)

Za ugotavljanje primernih trupov je treba določiti posebna pravila, ki zahtevajo, da je pečat s klavno številko na notranji strani vsake četrti. Pri obdelavi je treba trupe razkosati na enoten način, da se olajša prodaja kosov, izboljša nadzor nad odkoščanjem in tako v Skupnosti zagotovi enaka opredelitev kosov. S tem namenom je treba trupe odrezati ravno, določiti sprednje in zadnje četrti pri petem rebru oziroma osmem rebru, da bi število kosov brez kosti in obrezkov čim bolj zmanjšali ter pridobljene proizvode kar najbolje uporabili.

(5)

Da bi preprečili špekulacije, ki lahko izkrivijo pravi položaj na trgu, mora vsaka zainteresirana stranka v odgovor na razpis predložiti le eno ponudbo na kategorijo. Da bi preprečili vlaganje ponudb pod izmišljenimi imeni, so med „zainteresirane stranke“ vključene le kategorije izvajalcev, ki zaradi gospodarske dejavnosti po tradiciji sodelujejo v intervenciji.

(6)

Za zainteresirane stranke, ki nameravajo sodelovati na razpisu, je treba glede na izkušnje s področja predloženih ponudb, skladno s pogoji, določenimi v specifikacijah, predvideti ukrepe na osnovi sklenjenih pogodb z intervencijskimi agencijami.

(7)

Določiti je treba natančnejša pravila za polog varščine v gotovini, tako da lahko intervencijske agencije sprejmejo v jamstvo bančne čeke.

(8)

Po prepovedi uporabe kakršnega koli tveganega materiala ter z upoštevanjem stopenj povečanja stroškov in padca prihodka na področju govejega in telečjega mesa je treba povečanje, ki velja za povprečno tržno ceno in je določalo največjo odkupno ceno, uvrstiti na takrat najvišjo vrednost.

(9)

Po potrebi naj bi bile intervencijske agencije zaradi izkušenj pooblaščene, da skrajšajo skrajni rok dostave proizvodov, da se prepreči sovpadanje dostave, povezane z dvema zaporednima razpisoma.

(10)

Tveganje za nepravilnosti je še posebej visoko, kadar so odkupljeni trupi sistematično odkoščeni. Intervencijski centri za zamrzovanje in razrez morajo biti zato neodvisni od klavnic in zadevnih uspešnih ponudnikov. Za urejanje vseh praktičnih težav, ki se lahko pojavijo v nekaterih državah članicah, se lahko dovoli odstopanje, če so odkoščene količine strogo omejene in nadzor pri prevzemu omogočijo sledenje odkoščenemu mesu ter izključijo manipulacije, kolikor je mogoče. Po zadnjih preiskavah je treba bolj poudariti nadzor ostankov prepovedanih snovi v mesu, še posebej snovi s hormonskim delovanjem.

(11)

Intervencijske agencije lahko prevzamejo samo tiste proizvode, ki ustrezajo kakovosti in predloženim zahtevam, določenim s predpisi Skupnosti. Izkušnje kažejo, da je treba za prevzem in nadzor določiti nekatera podrobna pravila. Zlasti v klavnicah je treba poskrbeti za izvajanje predhodnega pregleda, ki bo na začetni stopnji odstranil neprimerno meso. Za izboljšanje pravilnosti postopka pri sprejemu dostavljenih proizvodov je treba zaposliti usposobljene uradne osebe, ki s svojo nepristranskostjo in periodičnim kroženjem zagotavljajo neodvisnost od zainteresiranih strank. Prav tako je treba natančno določiti elemente, ki naj se pregledajo.

(12)

Zaradi dogodkov, povezanih z govejo spongiformno encefalopatijo (BSE), odkoščevanje vsega mesa lahko pomaga sprostiti prostor za skladiščenje, ki je potreben za obvladovanje velikih količin govejega mesa, ki bodo verjetno odkupljene, in to lahko omogoči poznejšo prodajo mesa.

(13)

Za izboljšanje nadzora intervencijskih agencij je treba za prevzete proizvode pojasniti predpise o uporabljenih postopkih, zlasti za opredeljevanje pošiljk, predhodne preglede in za nadzorovanje mase pri odkupljenih proizvodih. Predpisi spremljanja odkoščevanja odkupljenega mesa in zavračanje proizvodov bi morali zato biti strožji. To velja tudi za preglede proizvodov med skladiščenjem.

(14)

Predpisi, ki veljajo za trupe, morajo zlasti določati način obešanja in opredeliti škodo ali ravnanje, ki lahko vpliva na uradno kakovost proizvodov ali jih okuži, čemur se moramo med predelavo izogniti.

(15)

Za pravilen potek odkoščanja morajo imeti obrati za odkoščanje v bližini eno zamrzovalnico ali več za hitro zamrzovanje. Odstopanj od te zahteve bi moralo biti čim manj. Določiti je treba pogoje, ki urejajo stalni fizični nadzor odkoščanja, zlasti zahtevo po neodvisnih inšpektorjih in določitvi najnižjega števila izvedenih nadzorov.

(16)

Pravila o skladiščenju kosov mesa morajo omogočati lahko prepoznavanje. Zato morajo pristojni državni organi zlasti izvesti potrebne ukrepe glede sledljivosti in skladiščenja, da bi z upoštevanjem vseh zahtev, ki so povezane z veterinarskim zdravstvenim statusom živali, iz katerih so narejeni proizvodi, olajšali naknadno odstranitev odkupljenih proizvodov. Da bi se izboljšalo skladiščenje kosov in poenostavilo prepoznavanje, bi moralo biti pakiranje standardizirano; kosi morajo biti uradno imenovani s celim imenom ali kodo Skupnosti.

(17)

Predpise za pakiranje v kartone, palete in zabojnike je treba toliko skrčiti, da se olajša prepoznavanje in izboljšanje hranjenja skladiščenih proizvodov, zaostri boj proti goljufijam in izboljša dostop do proizvodov za preglede in odstranjevanje.

(18)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PODROČJE UPORABE

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa podrobna pravila za ureditev javnega intervencijskega odkupa govejega mesa skladno s členom 27 Uredbe (ES) št. 1254/1999.

POGLAVJE II

ODKUP

ODDELEK 1

Splošna pravila

Člen 2

Intervencijske regije v Združenem kraljestvu

Združeno kraljestvo obsega dve intervencijski regiji:

regijo I: Veliko Britanijo,

regijo II: Severno Irsko.

Člen 3

Odpiranje in zapiranje odkupa z razpisom

Člen 27 Uredbe (ES) št. 1254/1999 se uporablja v skladu z naslednjimi pravili:

(a)

da se ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji, določeni v odstavku 1 tega člena:

povprečna tržna cena ustrezne kategorije v zadevni državi članici ali njeni regiji upošteva cene za kakovosti U, R in O, ki so izražene v kakovosti R3, z uporabo koeficientov, določenih v Prilogi I k tej uredbi,

povprečna tržna cena je zabeležena skladno s pogoji in glede na kakovosti, določene v Uredbi Komisije (ES) št. 295/96 (4),

povprečna tržna cena ustrezne kategorije v državi članici ali njeni regiji je povprečna tržna cena za vse kakovosti iz druge alinee, ponderirana z deležem, ki predstavlja celoten zakol v tej državi članici ali regiji;

(b)

odločitve za odprtje odkupa se izvedejo na podlagi dveh najnovejših ugotovljenih tedenskih tržnih cen po kategoriji in državi članici ali njeni regiji;

(c)

odločitve za zaprtje odkupa se izvedejo na podlagi najnovejših ugotovljenih tedenskih tržnih cen po kategoriji in državi članici ali njeni regiji.

Člen 4

Pogoji za primernost proizvodov

1.   Proizvodi iz Priloge II k tej uredbi, ki spadajo v naslednje kategorije, opredeljene v členu 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1183/2006 (5), se lahko odkupijo:

(a)

meso nekastriranih mladih moških živali, mlajših od dveh let (kategorija A);

(b)

meso kastriranih moških živali (kategorija C).

2.   Trupi in polovice trupov se lahko odkupijo le, kadar:

(a)

so pridobili oznako zdravstvene ustreznosti iz poglavja III, Oddelka I Priloge I Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 (6);

(b)

nimajo značilnosti, ki povzročajo neprimernost za shranjevanje ali za poznejšo uporabo;

(c)

niso iz živali, zaklanih zaradi izrednih ukrepov;

(d)

so v smislu člena 39 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (7) s poreklom iz Skupnosti;

(e)

izhajajo iz živali, vzrejenih skladno z obstoječimi veterinarskimi zahtevami;

(f)

ne presegajo dopustne stopnje radioaktivnosti, ki je dovoljena v predpisih Skupnosti. Stopnja radioaktivne okužbe proizvoda se nadzoruje, če tako zahtevajo razmere in samo toliko časa, kolikor je potrebno. Dolžina in obseg uporabe potrebnega nadzora sta določena skladno s postopkom iz člena 43(2) Uredbe (ES) št. 1254/1999;

(g)

so iz trupov, lažjih od 340 kg.

3.   Trupi in polovice trupov se lahko odkupijo le, kadar so:

(a)

po potrebi predstavljeni po razrezu na četrti na račun zadevne stranke skladno s Prilogo III k tej uredbi. Vsi deli trupa se morajo pregledati za ocenitev skladnosti z zahtevami točke 2 navedene priloge. Če se ne dajo uskladiti z nobeno zahtevo, se zavrnejo. Kadar je četrt zavrnjena zaradi neusklajenosti takih pogojev predstavitve in zlasti kadar se med postopkom sprejemanja ne more izboljšati nezadovoljiva predstavitev, je tudi druga četrt iste polovice zavrnjena;

(b)

opredeljeni v skladu z lestvico Skupnosti iz Uredbe (ES) št. 1183/2006. Intervencijske agencije zavrnejo vse proizvode, ki skladno s to lestvico po natančnem pregledu vseh delov trupa niso ustrezno ocenjene;

(c)

določeni, prvič, z oznakami, ki navajajo kategorijo, ugotovljeni razred mesnatosti in stopnjo zamaščenosti, in drugič, z identifikacijsko številko ali klavno številko. Oznake, ki navajajo kategorijo, razred mesnatosti in zamaščenosti, morajo biti skladno s postopkom, ki so ga odobrili pristojni državni organi, popolnoma čitljive in vtisnjene z nestrupenim, stalnim, neizbrisnim črnilom. Črke in številke morajo biti velike najmanj 2 cm. Označevanje se uporabi na ledjih brez kosti v višini četrtega ledvenega vretenca zadnje četrti in približno 10 do 30 cm od odrezanega roba prsnice na sprednji četrti. Identifikacijska številka ali klavna številka je označena na sredini notranje strani vsake četrti s pečatom ali neizbrisnim znamenjem, ki ga je odobrila intervencijska agencija;

(d)

označeni v skladu s sistemom, ki ga je uvedla Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1760/2000 (8).

Člen 5

Intervencijski centri

1.   Država članica izbere za zagotovitev učinkovitosti intervencijskih ukrepov intervencijske centre.

Zmogljivosti teh centrov morajo dopuščati:

(a)

prevzem mesa s kostmi;

(b)

zamrzovanje vsega mesa brez nadaljnje obdelave;

(c)

najmanj trimesečno skladiščenje takšnega mesa v tehnično zadovoljivih pogojih.

2.   Za meso s kostmi, ki je namenjeno odkoščanju, so lahko izbrani le tisti intervencijski centri, v katerih obrati za razrez in hladilnice niso povezani s klavnico in/ali uspešnimi ponudniki, in kadar so vodenje, upravljanje in zaposlovanje neodvisni od njih.

Kadar pride do praktičnih težav, države članice lahko odstopijo od prvega odstavka, če skladno s členom 14(5) med sprejemom poostrijo nadzor.

ODDELEK 2

Razpis in prevzem

Člen 6

Odpiranje in zapiranje razpisov

1.   Objave razpisa, njegove spremembe in zaprtje, so v Uradnem listu Evropske unije objavljene najpozneje v soboto pred rokom za oddajo ponudb.

2.   Ko so razpisi izdani, se lahko določi najnižja cena, pod katero ponudbe niso sprejemljive.

Člen 7

Oddajanje in uradno obvestilo o ponudbah

Med trajanjem razpisa je skrajni rok za oddajo ponudb 12.00 (po bruseljskem času) drugi in četrti torek v vsakem mesecu, razen drugi torek v avgustu in četrti torek v decembru, ko ni oddaje ponudb. Če je v torek državni praznik, se zadnji rok podaljša za 24 ur. Intervencijske agencije v 24 urah od skrajnega roka za oddajo ponudb Komisijo uradno obvestijo o prejetih ponudbah.

Člen 8

Izpolnjevanje pogojev za razpis

1.   Ponudbe lahko predložijo samo:

(a)

klavnice za govedo, registrirane ali pooblaščene v skladu s členom 4 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 853/2004 (9), ne glede na njihov pravni položaj; in

(b)

trgovci z živino ali mesom, ki se v tem pogledu na lastno odgovornost zavežejo za klanje in so vpisani v nacionalnem davčnem registru.

2.   Zainteresirane stranke v odgovor na razpis intervencijskim agencijam držav članic, v katerih je bil izdan razpis, vložijo bodisi pisno ponudbo s povratnico ali kakšen drug pisni način s povratnico, ki je sprejemljiv za intervencijsko agencijo.

Oddaja ponudb je lahko predmet pogodb po pogojih, ki so jih določile intervencijske agencije in skladno z njihovimi specifikacijami.

3.   Zainteresirane stranke lahko v odgovor na razpis oddajo le eno ponudbo na kategorijo.

Države članice zagotavljajo, da so ponudniki glede vodenja, zaposlovanja in delovanja neodvisni drug od drugega.

Če obstajajo hujši pokazatelji nasprotnega ali če ponudbe niso usklajene z ekonomskimi dejstvi, so ponudbe sprejemljive le, kadar ponudnik skladno z drugim pododstavkom predloži ustrezna dokazila.

Če se ugotovi, da je ponudnik predložil več kot eno ponudbo, se štejejo vse ponudbe tega ponudnika za nesprejemljive.

4.   Ponudbe vsebujejo naslednje podatke:

(a)

ime in naslov ponudnika;

(b)

v tonah izraženo ponujeno količino proizvodov kategorij, določenih v obvestilu o razpisu;

(c)

ceno, ponujeno skladno s členom 15(3), izraženo na 100 kg proizvodov kakovosti R3 v eurih, zaokroženo na največ dve decimalki.

5.   Ponudbe so veljavne le, če:

(a)

se nanašajo na najmanj 10 ton;

(b)

so opremljene s pisnimi obveznostmi ponudnika za uskladitev vseh določb, ki veljajo za zadevno ponudbo; in

(c)

je glede zadevnega razpisa predložen dokaz, da so ponudniki do roka za oddajo ponudb položili varščino za ponudbo, predvideno v členu 9.

6.   Ponudbe se ne smejo umakniti, ko poteče skrajni rok za oddajo, ki je določen v členu 7.

7.   Ponudbe so zaupne.

Člen 9

Varščine

1.   Ohranjanje ponudb po poteku skrajnega roka za oddajo ponudb in dobava proizvodov v skladišče, ki ga določi intervencijska agencija, v roku, določenem v členu 13(2), so osnovne zahteve, katerih izpolnitev je zagotovljena s pologom varščine, 30 EUR na 100 kg.

Varščine se vložijo pri intervencijski agenciji v državi članici, kjer je oddana ponudba.

2.   Varščine se vložijo le kot gotovinski polog, opredeljen v členu 13 in členih 14(1) in (3) Uredbe Komisije (EGS) št. 2220/85 (10).

3.   Kadar ponudbe niso sprejete, se varščine sprostijo takoj po objavljenem rezultatu razpisa.

Kadar so ponudbe sprejete, so varščine sproščene po zaključenem prevzemu proizvodov brez poseganja v člen 14(7) te uredbe.

Člen 10

Dodelitev

1.   Glede na ponudbe, prejete v odgovor na vsak razpis, in skladno s postopki, določenimi v členu 43(2) Uredbe (ES) št. 1254/1999, je najvišja odkupna cena za kakovost R3 določena za kategorijo.

Kadar tako zahtevajo posebne okoliščine, lahko država članica ali njena regija določita drugo ceno, ki upošteva zabeležene povprečne tržne cene.

2.   Lahko se sklene, da se razpis ne izpelje.

3.   Če celotna količina, ponujena po ceni, ki je enaka najvišji ceni ali nižja od nje, preseže odkupno količino, je odobrena količina za vsako kategorijo lahko zmanjšana z uporabo redukcijskih koeficientov, za znesek povečanja, ki postopno narašča z razliko cene in količine, ki jo zajemajo ponudbe.

Če to zahtevajo posebne okoliščine, se lahko reducirani koeficienti razlikujejo glede na države članice ali njihove regije, da se zagotovi pravilno delovanje intervencijskih mehanizmov.

Člen 11

Najvišja odkupna cena

1.   Ponudbe se ne upoštevajo, če je v vsaki državi članici ali njeni regiji izražena cena višja od zabeležene povprečne tržne cene za kategorijo, preračunana v kakovost R3 z uporabo koeficientov, določenih v Prilogi I, s prištetimi 10 EUR na 100 kg mase trupa.

2.   Ponudbe so brez poseganja v odstavek 1 zavrnjene, če je za zadevni razpis izražena cena višja od najvišje cene, ki je navedena v členu 10.

3.   Kadar je odobrena odkupna cena ponudbe višja od povprečne tržne cene iz odstavka 1, je odobrena cena prilagojena tako, da jo pomnožimo s koeficientom, ki ga dobimo z uporabo formule A v Prilogi IV. Vendar pa ta koeficient ne sme:

(a)

biti večji od 1;

(b)

povzročiti znižanja odobrene cene, ki je višja od razlike med to ceno in povprečno tržno ceno.

Kadar ima država članica zanesljive podatke in primerne načine za preverjanje, se z uporabo formule B v Prilogi IV lahko odloči izračunati koeficient za vsakega ponudnika.

4.   Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razpisa, niso prenosljive.

Člen 12

Omejitev odkupa

Kadar je intervencijskim agencijam držav članic ponujena količina mesa večja, kot jo lahko nemudoma prevzamejo, lahko omejijo odkup do količine, ki jo lahko prevzamejo na svojem območju ali v eni od intervencijskih regij.

V primeru takšne omejitve države članice zagotavljajo vsem zadevnim strankam enakopraven dostop.

Člen 13

Uradno obvestilo o uspešnih ponudbah in vročitev

1.   Intervencijske agencije posamezne ponudnike obvestijo o odločitvi glede njihovih ponudb.

Intervencijske agencije uspešnim ponudnikom nemudoma izdajo oštevilčene sklepe o dostavi, ki navajajo:

(a)

količino, ki naj se dostavi;

(b)

odobreno ceno;

(c)

razpored dostave proizvodov;

(d)

intervencijski center ali centre, kamor je namenjena dostava.

2.   Uspešni ponudniki dostavijo proizvode najpozneje v 17 koledarskih dneh od prvega delavnika po objavi uredbe, ki določa najvišjo odkupno ceno in količine odkupljene govedine.

Vendar pa lahko Komisija, glede na dodeljeno količino, to obdobje podaljša za en teden. Dostava se lahko razdeli na več pošiljk. Poleg tega lahko intervencijske agencije ob določanju razporeda za dostave proizvodov to obdobje skrajšajo najmanj na 14 koledarskih dni.

Člen 14

Prevzem

1.   Končni prevzem intervencijskih agencij se zgodi na vstopni točki tehtanja v obratu za razrez intervencijskega centra.

Proizvodi se dostavijo v pošiljkah s količino med 10 in 20 tonami. Količina je lahko pod 10 ton le, če gre za končno izravnavo prvotne ponudbe ali če je bila prvotna ponudba manjša kot 10 ton.

Dostavljeni proizvodi se sprejmejo in prevzamejo ob upoštevanju preveritve intervencijske agencije o usklajenosti z zahtevami iz te uredbe. Skladnost z zahtevami iz člena 4(2)(e) in zlasti če ni substanc, prepovedanih na podlagi členov 3 in 4(1) Direktive Sveta 96/22/ES (11), je preverjena z analizo vzorca, katerega velikost in vzorčenje sta določena v ustrezni veterinarski zakonodaji.

2.   Kadar se neposredno pred nakladanjem v klavnici pri nakladalni rampi in pred transportom v intervencijski center predhodni pregled ne upošteva, se polovice trupov opredelijo na naslednji način:

(a)

kadar so samo zaznamovane, morajo biti označbe skladne s členom 4(3)(c) in izpolni se dokument, ki določa identifikacijsko številko ali klavno številko ter datum klanja, povezanega s polovicami trupov;

(b)

kadar se tudi označijo, se morajo oznake skladati s členi 1(2), (3) in (4) Uredbe Komisije (EGS) št. 344/91 (12).

Kadar se polovice trupov razrežejo na četrti, se četrtinjenje izvaja skladno s Prilogo III k tej uredbi. Za sprejem se četrti med prevzemom združijo po trupih ali polovicah trupov. Kadar se polovice trupov pred transportom v intervencijski center ne razrežejo na četrti, se skladno s Prilogo III razrežejo ob prihodu.

Pri sprejemu se vsaka četrt skladno s členi 1(2), (3) in (4) Uredbe (EGS) št. 344/91 identificira z oznako. Oznake kažejo tudi maso četrti in številko pogodbe. Oznake so brez uporabe kovinskih ali plastičnih spojk nameščene neposredno na kito prednjega/zadnjega bočnika prednje in zadnje četrti ali na vratno kito prednje četrti in na potrebušino zadnje četrti.

Postopek sprejemanja zahteva sistematičen nadzor obdelave, razvrščanja, mase in označevanja vsake dostavljene četrti. Nadzoruje se tudi temperatura ene zadnje četrti vsakega trupa. Trup ni sprejet, zlasti kadar njegova masa presega največjo maso iz člena 4(2)(g).

3.   Predhodni pregled se lahko opravi takoj pred nakladanjem v klavnici pri nakladalni rampi in obsega maso, razvrstitev, način obdelave in temperaturo polovic trupov. Trup ni sprejet, zlasti kadar njegova masa presega največjo maso iz člena 4(2)(g). Zavrnjeni proizvodi se označijo kot takšni in se ne smejo več ponovno predstaviti za predhodni pregled ali sprejem.

Takšni inšpekcijski pregledi zajemajo pošiljke do 20 ton polovic trupov, kakor določa intervencijska agencija. Kadar pa so v ponudbi vključene četrti, intervencijska agencija lahko dovoli pošiljke polovic trupov, ki presegajo 20 ton. Če je več kakor 20 % od celotnega števila polovic trupov v pošiljki zavrnjenih, se zavrne celotna pošiljka, skladno z odstavkom 6.

Preden se polovice trupov odpošljejo v intervencijske centre, se skladno s Prilogo III razkosajo na četrti. Vsaka četrt se skladno s členi 1(2), (3) in (4) Uredbe (EGS) št. 344/91 sistematično stehta in identificira z oznako. Oznake tudi kažejo maso četrti in številko pogodbe. Oznake so brez uporabe kovinskih ali plastičnih spojk nameščene neposredno na kito prednjega/zadnjega bočnika sprednje in zadnje četrti ali na vratno kito sprednje četrti in na potrebušino zadnje četrti.

Četrti vsakega trupa so med prevzemom zaradi postopka sprejema združene v trupe ali polovice trupov.

Vsako pošiljko do sprejema spremlja kontrolni seznam z vsemi podrobnostmi o polovicah trupov ali četrteh, vključno s številom polovic trupov ali četrti, ki so bile predstavljene ter bodisi sprejete bodisi zavrnjene. Kontrolni seznam se izroči sprejemni uradni osebi.

Pred odhodom iz klavnice je na prevozna sredstva nameščena zalivka. Številka zalivke je tudi na zdravstvenem spričevalu in na kontrolnem seznamu.

Postopek sprejemanja vključuje nadzor načina obdelave, razvrščanje, maso, označevanje in temperaturo dostavljenih četrti.

4.   Predhodni pregled in sprejem proizvodov, ponujenih za intervencijo, izvede uradna oseba intervencijske agencije ali njihova pooblaščena oseba, ki je usposobljena za razvrščanje, ni vključena v razvrščanje v klavnici in je povsem neodvisna od uspešnih ponudnikov. To neodvisnost zagotavlja zlasti periodična rotacija teh uradnih oseb med intervencijskimi centri.

Med prevzemom je skupna masa četrti v vsaki pošiljki vpisana v dokument, ki ga hrani intervencijska agencija.

Dokument, v katerega se zapisujejo vse podrobnosti o masi in številu obdelanih proizvodov ter ali sprejem ali zavrnitev, mora izpolniti sprejemna uradna oseba.

5.   Zahteve glede identifikacije, dostave in nadzora za prevzem mesa s kostmi, namenjenih intervencijskim centrom za odkoščanje, ki ne izpolnjujejo zahtev iz prvega pododstavka člena 5(2), vključuje naslednje:

(a)

med prevzemom, kakor je naveden v odstavku 1, morajo biti sprednje četri in zadnje četrti za odkoščanje identificirane s črkami „INT“, ki so označene na zunanji in notranji strani skladno z istimi pravili iz člena 4(3)(c) za označevanje kategorije in klavne številke ter mesta, na katerem naj se te oznake naredijo; vseeno so črke „INT“ označene na notranji strani vsake četrti v višini tretjega ali četrtega rebra sprednje četrti in sedmega ali osmega rebra zadnje četrti;

(b)

skrotalna maščoba mora ostati pritrjena do prevzema in odstranjena pred tehtanjem;

(c)

dostavljeni proizvodi so razvrščeni v pošiljke, kakor je opredeljeno v odstavku 1.

Kadar se trupi ali četrti z oznako „INT“ pojavijo zunaj območij, rezerviranih zanje, država članica opravi poizvedbo, sprejme primerne ukrepe in obvesti Komisijo.

6.   Kadar je več kot 20 % predstavljene pošiljke polovic trupov ali četrti zavrnjene, je zavrnjena cela pošiljka in vsi proizvodi so tako označeni ter ne smejo biti ponovno predstavljeni za predhodni pregled ali sprejem.

7.   Če je količina, ki je dejansko dostavljena in sprejeta nižja od dodeljene količine, se varščina:

(a)

sprosti v celoti, kadar razlika ni večja od 5 % ali 175 kg;

(b)

razen v primeru višje sile, zaseže:

delno skladno s količino, ki ni bila dostavljena ali sprejeta, kadar razlika ni večja od 15 %,

popolnoma, v drugih primerih, skladno s členom 1 Uredbe (EGS) št. 2220/85.

Člen 15

Plačilo za uspešne ponudnike

1.   Od 45. dneva po zaključku prevzema proizvodov do 65. dneva intervencijska agencija uspešnim ponudnikom plača ceno iz njihovih ponudb.

2.   Plača se samo dejansko dostavljena in sprejeta količina. Če je dejansko dostavljena in sprejeta količina večja od dodeljene količine, je plačana le dodeljena količina.

3.   Kadar so poleg kakovosti R3 prevzete tudi druge kakovosti, se cena, izplačana uspešnim ponudnikom, izravna z uporabo koeficienta za odkupljeno kakovost, kakor je določeno v Prilogi I.

4.   Odkupna cena za meso, ki je v celoti namenjeno za odkoščanje, je fco vhoda tehtalne točke v obratu za razrez intervencijskega centra.

Stroške raztovarjanja plača uspešni ponudnik.

Člen 16

Menjalni tečaj

Uporabljeni tečaj za znesek iz člena 11 in odobrena cena predstavljata menjalni tečaj, veljaven na dan, ko je začela veljati uredba o določanju najvišje nakupne cene in nakupne količine govejega mesa skladno z zadevnim razpisom.

POGLAVJE III

ODKOŠČANJE MESA, KI GA ODKUPIJO INTERVENCIJSKE AGENCIJE

Člen 17

Zahteve za odkoščanje

Intervencijske agencije dajo odkoščiti vse odkupljeno meso.

Člen 18

Splošni pogoji, ki urejajo odkoščanje

1.   Odkoščanje lahko izvajajo le tisti obrati za razrez, ki so registrirani ali potrjeni skladno s členom 4 Uredbe (ES) št. 853/2004 in imajo dodatni prostor za hitro zamrzovanje ali več.

Komisija na zahtevo države članice lahko za omejen čas odobri odstopanje od obveznosti, opredeljenih v prvem pododstavku. Pri sprejemanju odločitve Komisija upošteva sedanji razvoj v materialu in opremi, zdravstvene in nadzorne zahteve in cilj postopnega usklajevanja na tem področju.

2.   Odkoščeni kosi morajo ustrezati pogojem, določenim v Uredbi (ES) št. 853/2004 in zahtevam iz Priloge V k tej uredbi.

3.   Odkoščanje se ne sme začeti pred zaključkom prevzema zadevne pošiljke.

4.   Kadar se odkoščuje, obrezuje ali pakira interventno goveje meso, v prostoru za razrez ne sme biti nobenega drugega mesa.

Vendar pa je prašičje meso lahko ob istem času v prostoru za razrez, če se obdeluje na ločeni proizvodni liniji.

5.   Odkoščanje poteka med 7. uro zjutraj in 6. uro zvečer; odkoščanje ne poteka ob sobotah, nedeljah in državnih praznikih. Te ure se lahko podaljšajo za največ dve uri, če so navzoči inšpekcijski organi.

Če odkoščanje ne more biti zaključeno na dan prevzema, pristojni organi na hladilnico, v kateri so skladiščeni proizvodi, namestijo zalivke, ki jih lahko zlomijo samo isti organi, ko se odkoščanje spet začne.

Člen 19

Pogodbe in specifikacije

1.   Odkoščanje poteka na podlagi pogodbe pod pogoji, ki so jih določile intervencijske agencije in skladno z njihovimi specifikacijami.

2.   Specifikacije intervencijskih agencij določajo zahteve za obrate za razrez in za zahtevani material in opremo ter zagotavljajo izpolnjevanje pravil Skupnosti o pripravi razreza.

Specifikacije določajo predvsem podrobne pogoje za odkoščanje, metodo priprave obrezovanje, pakiranje, zamrzovanje in hranjenje kosov z namenom njihovega prevzema s strani intervencijske agencije.

Specifikacije intervencijskih agencij se lahko pridobijo iz naslovov v Prilogi VI.

Člen 20

Spremljanje odkoščanja

1.   Intervencijske agencije zagotavljajo, da se izvaja stalno fizično spremljanje vseh postopkov odkoščanja.

Takšno spremljanje se lahko zaupa organom, ki so povsem neodvisni od zadevnih trgovcev, klavcev in skladiščnikov. V takšnih primerih intervencijske agencije zagotavljajo, da njihove uradne osebe opravijo nenapovedani pregled odkoščanja mesa za vsako ponudbo. Med takšnim pregledom se izvaja naključni nadzor kartonov s kosi pred zamrznitvijo in po njej, uporabljene količine se primerjajo s proizvedenimi količinami na eni strani in s kostmi, maščobo in odrezki na drugi strani. Takšen nadzor pokriva najmanj 5 % kartonov, napolnjenih z določenim kosom v dnevu, in, če je dovolj kartonov, najmanj pet kartonov po kosu.

2.   Sprednje četrti in zadnje četrti se morajo odkoščati ločeno. Glede na vsak dan odkoščanja se:

(a)

naredi primerjava med številom kosov in napolnjenimi kartoni;

(b)

izpolni obrazec, ki ločeno prikazuje izplen za odkoščanje sprednjih četrti in zadnjih četrti.

Člen 21

Posebni pogoji, ki urejajo odkoščanje

1.   Med odkoščanjem, obrezovanjem in pakiranjem pred zamrzovanjem se notranja temperatura govejega mesa ne sme nikoli dvigniti nad + 7 °C. Kosi se ne smejo prenašati, dokler niso hitro zamrznjeni, razen na podlagi odstopanj, predvidenih v členu 18(1).

2.   Vse oznake in tujki se morajo takoj pred odkoščanjem povsem odstraniti.

3.   Vse kosti, kite, hrustanci, vratna ter tilna vez (ligamentum nuchae) in grobo vezivno tkivo morajo biti lepo odstranjeni. Obrezovanje kosov se mora omejiti na odstranjevanje maščobe, kit, hrustanca, sklepne glavice in drug specificiran obrez. Vse vidno živčno in limfno tkivo je treba odstraniti.

4.   Velike krvne žile ter strdke in onesnažena mesta je treba s čim manjšim obrezovanjem previdno odstraniti.

Člen 22

Pakiranje kosov

1.   Kosi so takoj po odkoščanju skladno z zahtevami, določenimi v Prilogi V, zapakirani tako, da noben del mesa ne pride v stik s kartonom.

2.   Polietilen za oblogo kartonov in polietilenska folija ali vrečke za zavijanje kosov morajo biti debeli najmanj 0,05 mm in primerni za zavijanje živil.

3.   Uporabljeni kartoni, palete in zabojniki morajo ustrezati pogojem, določenim v Prilogi VII.

Člen 23

Skladiščenje kosov

Intervencijske agencije zagotavljajo, da je vsa odkupljena govedina skladiščena ločeno ter je lahko prepoznavna po razpisu, razrezu in mesecu uskladiščenja.

Dobljeni kosi so skladiščeni v hladilnicah na ozemlju države članice, ki ima pristojnost nad intervencijsko agencijo.

Razen ob posebnih odstopanjih, predvidenih skladno s postopkom iz člena 43(2) Uredbe (ES) št. 1254/1999, morajo biti takšne hladilnice sposobne najmanj tri mesece skladiščiti, po tehnično zadovoljivih pogojih, vse odkoščeno goveje meso, ki ga je dodelila intervencijska agencija.

Člen 24

Stroški odkoščanja

Pogodbe iz člena 19(1) in plačila po njih vključujejo delovanja in stroške, ki sledijo iz uporabe te uredbe, in še zlasti:

(a)

stroške vsakega prevoza po sprejemu proizvodov s kostmi do obrata za razrez;

(b)

odkoščanje, obrezovanje, pakiranje in hitro zamrzovanje;

(c)

skladiščenje, natovarjanje in prevoz zamrznjenih kosov ter njihov prevzem v hladilnicah, ki so jih zanje določile intervencijske agencije;

(d)

stroške za material, zlasti za pakiranje;

(e)

vrednost kosti, maščobe in odrezkov, ki jih intervencijske agencije pustijo v obratih za razrez.

Člen 25

Roki

Odkoščanje, obrezovanje in pakiranje mora biti zaključeno v 10 koledarskih dneh po zakolu. Države članice lahko postavijo krajše roke.

Hitro zamrzovanje nastopi takoj po pakiranju, v vsakem primeru pa se mora začeti na isti dan; količina mesa brez kosti ne sme presegati dnevne zmogljivosti hitre zamrzovalnice.

Notranja temperatura odkoščenega mesa se mora v 36 urah med hitrim zamrzovanjem spustiti na ali pod – 7 °C.

Člen 26

Zavrnitev proizvodov

1.   Kadar nadzor, določen v členu 20(1), glede posameznega kosa pokaže kršitve s strani obrata za odkoščanje iz členov 17 do 25, se ta nadzor izvede na dodatnih 5 % kartonov, napolnjenih na zadevni dan. Kadar so odkrite nadaljnje kršitve, se pregleda dodatne vzorce, ki znašajo 5 % vsega števila kartonov ustreznega kosa. Kadar pri četrtem 5-odstotnem nadzoru najmanj 50 % vseh kartonov krši te člene, je pregledana celodnevna obdelava tega kosa. Vendar se pregled celodnevne obdelave ne zahteva, ko pride do kršitve pri najmanj 20 % kartonov določenega kosa.

2.   Kadar pride na podlagi odstavka 1 do kršitve pri manj kakor 20 % kartonov posameznega kosa, se celotna vsebina teh kartonov zavrne in se zanje ne plača. Obrat za odkoščanje intervencijski agenciji plača za kose, ki so bili zavrnjeni, znesek, enak ceni, prikazani v Prilogi VIII.

Če se kršitev odkrije pri najmanj 20 % kartonov posameznega kosa, intervencijska agencija celodnevno obdelavo tega določenega kosa zavrne in zanje ne izvrši izplačila. Obrat za odkoščanje plača intervencijski agenciji za kose, ki so bili zavrnjeni, znesek, enak ceni, prikazani v Prilogi VIII.

Če se pri najmanj 20 % kartonov različnih kosov, proizvedenih v enem dnevu, odkrije kršitev, intervencijska agencija celodnevno obdelavo zavrne in zanje ne izvrši izplačila. Obrat za odkoščanje intervencijski agenciji plača znesek, enak ceni, ki bi jo agencija skladno s členom 15 plačala uspešnemu ponudniku za prvotno odkupljene proizvode s kostmi in ki so bili po odkoščanju zavrnjeni, le da je cena povečana za 20 %.

Kadar se uporablja tretji pododstavek, se prvi in drugi pododstavek ne uporabita.

3.   Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2, kadar zaradi resne malomarnosti ali prevare obrat za odkoščanje ne ravna skladno s členi 17 do 25:

(a)

intervencijska agencija vse proizvode po dnevnem odkoščanju, ko je ugotovljena neskladnost z zgornjimi določbami, zavrne in ne dolguje plačila;

(b)

obrat za odkoščanje intervencijski agenciji plača znesek, enak ceni, ki bi jo agencija skladno s členom 15 plačala uspešnemu ponudniku za prvotno kupljene proizvode s kostmi in ki so po odkoščanju skladno s točko (a) zavrnjeni, le da je cena povečana za 20 %.

POGLAVJE IV

NADZOR PROIZVODOV IN URADNA OBVESTILA

Člen 27

Skladiščenje in nadzor proizvodov

1.   Intervencijske agencije zagotavljajo, da je meso, zajeto s to uredbo, spravljeno in vzdrževano tako, da je dostopno in v skladu z določbami iz prvega odstavka člena 23.

2.   Temperatura skladiščenja ne sme biti višja od – 17 °C.

3.   Države članice s potrebnimi ukrepi zagotovijo zadovoljivo ohranjanje kakovosti in količin skladiščenih proizvodov in takoj zamenjajo poškodovano embalažo. Z zavarovanjem v obliki pogodbene obveznosti za skladiščnike ali v obliki celovitega zavarovanja odgovornosti, zagotavljajo kritje za ustrezna tveganja, ki jih nosi intervencijska agencija. Države članice lahko nastopajo kot lastni zavarovatelj.

4.   Med skladiščenjem izvajajo pristojni organi reden nadzor na večji količini skladiščenih proizvodov po odobritvah po razpisih, ki so se izvajali v posameznem mesecu.

Med takšnim nadzorom so vsi proizvodi, za katere se ugotovi, da niso v skladu z zahtevami iz te uredbe, zavrnjeni in kot takšni označeni. Brez poseganja v uporabo kazni pristojni organi, po potrebi, izterjajo plačila od odgovornih strank.

Takšen nadzor opravljajo uradne osebe, ki od oddelka, ki odkupi meso, ne dobijo navodil.

5.   Pristojni organi uporabijo vse potrebne ukrepe glede sledljivosti in skladiščenja, da bi omogočili čim učinkovitejšo odstranitev skladiščenih proizvodov iz skladišč in poznejšo prodajo zlasti ob upoštevanju vseh zahtev, ki se navezujejo na veterinarsko zdravstveno stanje zadevnih živali.

Člen 28

Uradna obvestila

1.   Države članice nemudoma uradno obvestijo Komisijo, če je na seznamu intervencijskih centrov kakšna sprememba in, če je mogoče, o njihovih zmogljivostih zamrzovanja in skladiščenja.

2.   Država članica v 10 koledarskih dneh po zaključku vsakega prevzema po teleksu ali telefaksu uradno obvesti Komisijo o dostavljeni količini in sprejemu v intervencijo.

3.   Najpozneje do 21. dneva v mesecu države članice Komisijo uradno obvestijo v zvezi s prejšnjim mesecem o:

(a)

odkupljeni količini v vsakem tednu in vsakem mesecu, razdeljeni na proizvode in kakovost skladno z lestvico Skupnosti za razvrščanje trupov, vzpostavljeno z Uredbo (ES) št. 1183/2006;

(b)

količinah vseh proizvodov s kostmi, zajetih s prodajnimi pogodbami, sklenjenimi v zadevnem mesecu;

(c)

količinah vseh proizvodov s kostmi, zajetih z odredbami o preklicu ali podobnimi dokumenti, izdanimi v zadevnem mesecu.

4.   Najpozneje do konca meseca države članice uradno obvestijo Komisijo v zvezi s prejšnjim mesecem o:

(a)

količini vseh proizvodov brez kosti, dobljenih iz govejega mesa s kostmi, odkupljeni v zadevnem mesecu;

(b)

nevezanih zalogah in fizičnih zalogah vseh proizvodov s kostmi ob koncu zadevnega meseca, s podrobnostmi o tem, koliko časa so bile nevezane zaloge skladiščene.

5.   Za namene iz tretjega in četrtega odstavka so:

(a)

„nevezane zaloge“ tiste, ki niso vključene v prodajno pogodbo;

(b)

„fizične zaloge“ tiste, ki vključujejo nevezane zaloge skupaj z zalogami, vključenimi v prodajne pogodbe, ki pa še niso prevzete.

POGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 29

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 562/2000 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo, se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi X.

Člen 30

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. novembra 2006

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 68, 16.3.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1067/2005 (UL L 174, 7.7.2005, str. 60).

(3)  Glej Prilogo IX.

(4)  UL L 39, 17.2.1996, str. 1.

(5)  UL L 214, 4.8.2006, str. 1.

(6)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(7)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(8)  UL L 204, 11.8.2000, str. 1.

(9)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(10)  UL L 205, 3.8.1985, str. 5.

(11)  UL L 125, 23.5.1996, str. 3.

(12)  UL L 41, 14.2.1991, str. 15.


PRILOGA I

PRETVORBENI KOEFICIENTI

Kakovosti

Koeficienti

U2

1,058

U3

1,044

U4

1,015

R2

1,015

R3

1,000

R4

0,971

O2

0,956

O3

0,942

O4

0,914


PRILOGA II

Productos admisibles para la intervención — Produkty k intervenci — Produkter, der er kvalificeret til intervention — Interventionsfähige Erzeugnisse — Sekkumiskõlblike toodete loetelu — Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση — Products eligible for intervention — Produits éligibles à l'intervention — Prodotti ammissibili all'intervento — Produkti, kas ir piemēroti intervencei — Produktai, kuriems taikoma intervencija — Intervencióra alkalmas termékek — Producten die voor interventie in aanmerking komen — Produkty kwalifikujące się do skupu interwencyjnego — Produtos elegíveis para a intervenção — Produkty, ktoré môžu byť predmetom intervencie — Proizvodi, primerni za intervencijo — Interventiokelpoiset tuotteet — Produkter som kan bli föremål för intervention

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

A-kategooria, klass R2

A-kategooria, klass R3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

IRELAND

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

categoria A, classe U2

categoria A, classe U3

categoria A, classe R2

categoria A, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe R2

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe O3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

MALTA

Carcasses, half-carcasses:

Category A, class R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

Kategória A, akostná trieda R2

Kategória A, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot / Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2 / Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3 / Kategori A, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3


PRILOGA III

PREDPISI ZA TRUPE, POLOVICE TRUPOV IN ČETRTI

1.

Sveži ali ohlajeni trupi in polovice trupov (tarifna oznaka KN 0201) živali, zaklanih največ šest in najmanj dva dni prej.

2.

V smislu te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

trup: cel trup zaklane živali, za ahilovo tetivo obešen na klavniško kljuko po izkrvavitvi, odstranitvi drobovja in odrt, pripravljen:

brez glave in brez spodnjega dela nog; glava mora biti ločena od trupa v atlasno-okcipitalnem sklepu in spodnji deli nog morajo biti odrezani v metakarpalnih ali metatarzalnih sklepih,

brez organov prsne in trebušne votline in brez ledvic, ledvične maščobe in medenične maščobe,

brez spolnih organov in pripadajočih mišic,

brez vezivnega in mišičnega dela trebušne prepone,

brez repa in prvega trtičnega vretenca,

brez hrbtenjače,

brez maščobe pri spolnih organih (skrotalne maščobe) in okolne maščobe na boku,

brez vezivnotkivne linea alba trebušne mišice,

brez površinske maščobe na notranji strani stegna,

brez vratne vene in ob njej ležeče maščobe,

vrat je prerezan v skladu z veterinarskimi zahtevami, ne da bi bila odstranjena vratna mišica,

maščoba na prsih ne sme biti debelejša od 1 cm;

(b)

polovice trupa: proizvod, ki se ga dobi z ločevanjem trupa, kakor je navedeno v (a), simetrično po sredini vratnih, hrbtnih, ledvenih in križničnih vretenc ter po sredini prsnice in medenične zrasti. Med obdelavo trupa hrbtna in ledvena vretenca ne smejo biti prevec odmaknjena; pripadajoče mišice in kite ne smejo biti vidno poškodovane z žagami ali noži;

(c)

prednje četrti:

oddvojene od trupa po ohladitvi,

raven rez za petim rebrom;

(d)

zadnje četrti:

oddvojene od trupa po ohladitvi,

raven rez za osmim rebrom.

3.

Proizvodi, navedeni v točkah 1 in 2, morajo biti iz dobro izkrvavljenih trupov živali, ki so bile pravilno odrte, tako da površina trupa v nobenem primeru ni odluščena in je brez rdečine ali zmečkanin od udarcev; površinska maščoba ne sme biti bistveno raztrgana ali odstranjena. Poprsnica mora biti nepoškodovana, razen toliko, da se omogoči obešenje. Trupi ne smejo biti na noben način onesnaženi, zlasti ne s fekalijami ali večjimi krvavimi madeži.

4.

Proizvodi, navedeni v točkah 2(c) in (d), morajo biti iz trupov ali polovic trupov, ki zadoščajo zahtevam iz točk 2(a) in (b).

5.

Proizvodi, navedeni v točkah 1 in 2, morajo biti takoj po zakolu hlajeni najmanj 48 ur, tako da notranja temperatura ob koncu ohlajevalnega časa ne presega + 7 °C. Ta temperatura mora biti vzdrževana do njihovega prevzema.


PRILOGA IV

KOEFICIENTI IZ ČLENA 11 (3)

Formula A

Koeficient n = (a/b)

pri čemer je:

a= povprečje povprečnih tržnih cen, zabeleženih v zadevni državi članici ali njeni regiji za dva tedna ali tri tedne, ki sledijo sklepu o dodelitvi,

b= povprečna tržna cena, zabeležena v zadevni državi članici ali njeni regiji, kakor je navedeno v členu 11(1), ki se uporablja za zadevni razpis.

Formula B

Koeficient n′ = (a′/b′)

pri čemer je:

a′= povprečje nabavnih cen, ki jih je plačal ponudnik za živali iste kakovosti in kategorije, kakor so tiste, ki so bile upoštevane pri izračunu povprečne tržne cene v času dveh ali treh tednov po sprejetju odločbe,

b′= povprečje nabavnih cen, ki jih je plačal ponudnik za živali, ki so bile upoštevane pri izračunu povprečne tržne cene v času tistih dveh tednov, ki se uporabita za določitev povprečne tržne cene, uporabljene za zadevni razpis.


PRILOGA V

SPECIFIKACIJE ZA INTERVENCIJSKO ODKOŠČANJE

1.   KOSI ZADNJE ČETRTI

1.1   Opis kosov

1.1.1   Interventni bočnik (koda INT 11)

Razrez in odkoščanje: odstraniti z rezom, ki gre skozi kolenski sklep in ga ločiti od notranjega stegna in zunanjega stegna (črnega in belega krajca) po naravni liniji, tako da mišica pete ostane skupaj z golenico. Odstraniti kosti zadnjega bočnika (golenico in mečnico).

Obrezovanje: obrezati kite do mesa.

Zavijanje in pakiranje: pred pakiranjem v kartone, ki so na notranji strani obloženi s polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen.

1.1.2   Interventna kepa (koda INT 12)

Razrez in odkoščanje: ločiti od notranjega stegna z ravnim rezom navzdol in vzdolž linije stegnenice in od zunanjega stegna (črnega in belega krajca) z nadaljevanjem reza navzdol po naravni liniji. Fascia mora ostati naravno pritrjena.

Obrezovanje: odstraniti pogačico, sklepno ovojnico in kito. Sloj zunanje maščobe ne sme nikjer presegati 1 cm.

Zavijanje in pakiranje: pred pakiranjem v kartone, ki so na notranji strani obloženi s polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen.

1.1.3   Interventno notranje stegno (koda INT 13)

Razrez in odkoščanje: ločiti od zunanjega stegna (črnega in belega krajca) in bočnika z rezom, ki sledi naravni liniji, in odstraniti od stegnenice. Odstraniti križnico.

Obrezovanje: odstraniti koren spolnega uda (penisa), sosednji hrustanec in skrotalno bezgavko (superficial inguinal). Odstraniti hrustanec in vezna tkiva, povezana z medenično kostjo. Sloj zunanje maščobe ne sme nikjer presegati 1 cm.

Zavijanje in pakiranje: pred pakiranjem v kartone, ki so na notranji strani obloženi s polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen.

1.1.4   Interventno zunanje stegno (črni in beli krajec) (koda INT 14)

Razrez in odkoščanje: ločiti od notranjega stegna in bočnika z rezom po naravni liniji. Odstraniti stegnenico.

Obrezovanje: odstraniti masivni hrustanec, ki leži poleg kostnega sklepa, poplitealno bezgavko, pripadajočo maščobo in kito. Sloj zunanje maščobe ne sme nikjer presegati 1 cm.

Zavijanje in pakiranje: pred pakiranjem v kartone, ki so na notranji strani obloženi s polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen.

1.1.5   Interventni file (koda INT 15)

Razrez: odstraniti file po celotni dolžini tako, da se odstrani glava (debelejši konec) s kolčnice (ilium) in s sledenjem vzdolž fileja, ki meji na vretenca, tako da se na ta način file loči od ledij.

Obrezovanje: odstraniti žlezo in maščobno tkivo. Pustiti serozo in vezivno mišičnino nepoškodovani in popolnoma povezani. Ta dragoceni kos je treba še posebno skrbno rezati, obrezati in zapakirati.

Zavijanje in pakiranje: fileji morajo biti pazljivo vzdolžno pakirani, izmenoma debeli in tanki konci, s serozno opno navzgor in ne smejo biti upognjeni. Ti kosi morajo biti vsak posebej zaviti v polietilen, preden so zloženi v škatle, obložene s polietilenom.

1.1.6   Interventni križ (koda INT 16)

Razrez in odkoščanje: ločiti od zunanjega stegna (črnega in belega krajca)/kepe z ravnim rezom od točke, ki je približno 5 cm od nazadnjenega roba petega križnega vretenca in poteka približno 5 cm od sprednjega roba sednice, pri tem pa paziti, da se ne prereže skozi kepo.

Ločiti od ledij z rezom med zadnjim ledvenim in prvim križnim vretencem, tako da se loči sprednji rob medenice. Odstraniti kosti in hrustanec.

Obrezovanje: odstraniti maščobni žep na notranji površini pod dolgo hrbtno mišico. Sloj zunanje maščobe ne sme nikjer presegati 1 cm. Ta dragoceni kos je treba še posebno skrbno rezati, obrezati in zapakirati.

Zavijanje in pakiranje: pred pakiranjem v kartone, ki so na notranji strani obloženi s polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen.

1.1.7   Interventna ledja s hrbtom brez kosti (koda INT 17)

Razrez in odkoščanje: ločiti od križa z ravnim rezom med zadnjim ledvenim in prvim križnim vretencem. Ločiti od bržole z ravnim rezom med 11. in 10. rebrom. Lepo odstraniti hrbtenico. Rebra in trnaste podaljške vretenc odstraniti z „izluščenjem“.

Obrezovanje: odstraniti vse vrste hrustanca, ki ostanejo po odkoščanju. Kito je treba odstraniti. Sloj zunanje maščobe ne sme nikjer presegati 1 cm. Ta dragoceni kos je treba še posebno skrbno rezati, obrezati in zapakirati.

Zavijanje in pakiranje: Pred pakiranjem v kartone, ki so na notranji strani obloženi s polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen.

1.1.8   Interventna potrebušina (koda INT 18)

Razrez in odkoščanje: odstraniti celotno potrebušino pri osmem rebru ravno odrezane zadnje četrti (za petim rebrom gledano od spredaj) z rezom od točke, pri kateri je bila potrebušina položena nazaj, po naravni liniji navzdol okrog površine zadnjih mišic do točke, ki je vodoravna s sredino zadnjega ledvenega vretenca. Nadaljevati rez navzdol v ravni liniji vzporedno s filejem, od 13. do vključno 6. rebra vzdolž linije, ki teče vzporedno s hrbtnim robom hrbtenice, tako da celoten rez navzdol ni več kot 5 cm od stranskega roba dolge hrbtne mišice.

Vse kosti in hrustanec odstraniti z „izluščenjem“. Celotna potrebušina mora ostati v enem kosu.

Obrezovanje: odstraniti grobo vezivno tkivo, ki prekriva diafragmo, tako da ostane diafragma nepoškodovana. Obrezati maščobo tako, da celotni odstotek vidne (zunanje in medmišične) maščobe ne presega 30 %.

Zavijanje in pakiranje: celotna potrebušina se pri pakiranju lahko enkrat pregane. Ne sme se je rezati ali zviti. Pri zapakirani potrebuševini morata biti notranji del potrebušine in trebušna muskulatura jasno vidni. Da je zagotovljeno popolno zavitje kosa/kosev, mora biti pred pakiranjem vsaka škatla obložena s polietilenom.

1.1.9   Interventna bržola (koda INT 19)

Razrez in odkoščanje: ta kos mora biti od ledij brez kosti ločen z ravnim rezom med 11. in 10. rebrom in mora vključevati rebra od 6. do vključno 10. rebra. Odstraniti medrebrne mišice in poprsnico v tankem sloju skupaj z rebri. Odstraniti hrbtenico in hrustanec, vključno z vrhom lopatice.

Obrezovanje: odstraniti tilno vez (ligamentum nuchae). Sloj zunanje maščobe ne sme nikjer presegati 1 cm. Fascia mora ostati pritrjena.

Zavijanje in pakiranje: pred pakiranjem v kartone, ki so na notranji strani obloženi s polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen.

2.   KOSI PREDNJE ČETRTI

2.1   Opis kosov

2.1.1   Interventni prednji bočnik (koda INT 21)

Razrez in odkoščanje: odstraniti z rezom okrog sklepa, tako da se ločita podlahtnica (radius) in nadlahtnica (humerus). Odstraniti podlahtno kost (radius).

Obrezovanje: obrezati kite do mesa.

Zavijanje in pakiranje: pred pakiranjem v kartone, ki so na notranji strani obloženi s polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen.

Interventni prednji bočniki se ne smejo zavijati skupaj z interventnimi bočniki.

2.1.2   Interventno pleče (koda INT 22)

Razrez in odkoščanje: ločiti pleče od prednje četrti z rezom v liniji, ki sledi naravni liniji okrog roba pleč in hrustanca pri vrhu lopatice, nadaljevati tako, da se pleče dvigne iz naravnega položaja. Odstraniti lopatico. Mišico lopatice (podplečnico) pod lopatico je treba položiti nazaj, vendar jo je treba pustiti pritrjeno, tako da je mogoča gladka odstranitev kosti. Odstraniti nadlahtnico (humerus).

Obrezovanje: odstraniti hrustanec, kite in sklepne ovojnice. Obrezati maščobo, tako da celotni odstotek vidne (zunanje in medmišične) maščobe ne presega 10 %.

Zavijanje in pakiranje: pred pakiranjem v kartone, ki so na notranji strani obloženi s polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen.

2.1.3   Interventne prsi (koda INT 23)

Razrez in odkoščanje: ločiti od prednje četrti z rezom v ravni liniji, pravokotno na sredino prvega rebra. Odstraniti medrebrne mišice in poprsnico z „izluščenjem“ skupaj z rebri, prsnico in hrustancem. Povrhnjica mora ostati na prednjih rebrih. Maščobo, ki leži pod povrhnjico in prsnico, je treba odstraniti.

Obrezovanje: obrezati maščobo tako, da celotni odstotek vidne (zunanje in medmišične) maščobe ne presega 30 %.

Zavijanje in pakiranje: pred pakiranjem v kartone, ki so na notranji strani obloženi s polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen, da je zagotovljeno popolno zavitje kosov.

2.1.4   Interventna prednja četrt (koda INT 24)

Razrez in odkoščanje: kos, ki ostane po odstranitvi prsi, plečeta in prednjega bočnika, je klasificiran kot prednja četrt.

Odstraniti rebra z „izluščenjem“. Vratne kosti je treba čisto (gladko) odstraniti.

Mišice, ki povezujejo prednjo nogo s trupom (mišice plečnega obroča), morajo ostati pritrjene na ta kos.

Obrezovanje: odstraniti kite, sklepne ovojnice in hrustanec. Obrezati maščobo, tako da celotni odstotek vidne (zunanje in medmišične) maščobe ne presega 10 %.

Zavijanje in pakiranje: pred pakiranjem v kartone, ki so na notranji strani obloženi s polietilenom, morajo biti ti kosi vsak posebej zaviti v polietilen.

3.   VAKUUMSKO PAKIRANJE NEKATERIH POSAMEZNIH KOSOV

Države članice se lahko odločijo, da dovolijo vakuumsko pakiranje namesto posamičnega zavijanja, kakor je predvideno v točki 1 za kose kod INT 12, 13, 14, 15, 16, 17 in 19.


PRILOGA VI

Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresy intervenčných agentúr — Naslovi intervencijskih agencij — Interventieoelinten osoitteet — Interventionsorganens addresser

BELGIQUE/BELGIË

 

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

 

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

ČESKÁ REPUBLIKA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Česká republika

Tel.: (420) 222 871 410

Fax: (420) 222 871 680

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 34

DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45-37 04/37 50

Fax (49-228) 68 45-39 85/32 76

EESTI

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt 3

51009 Tartu

Tel: (+372) 7371 200

Faks: (+372) 7371 201

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-10446 Αθήνα

Τηλ. (30) 210-228 41 80

Φαξ (30) 210-228 14 79

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

Office de l’élevage

80, avenue des Terroirs-de-France

F-75607 Paris Cedex 12

Tél. (33-1) 44 68 50 00

Fax (33-1) 44 68 52 33

IRELAND

Department of Agriculture and Food

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 634 00

Fax (353-53) 428 42

ITALIA

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tel. (39) 06 44 94 991

Fax (39) 06 44 53 940 / 06 44 41 958

ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ. (357) 2255 7777

Φαξ (357) 2255 7755

LATVIJA

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga, Latvija

Tālr.: (371) 7027542

Fakss: (371) 7027120

LIETUVA

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9–12

LT-01122 Vilnius

Tel. (370 5) 268 50 50

Faksas (370 5) 268 50 61

LUXEMBOURG

Service d'économie rurale, section „cheptel et viande“

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Tél. (352) 47 84 43

HUNGARY

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

Postacím: H-1385 Budapest. 62., Pf.: 867

Telefon: (+36-1) 219-4517

Fax: (+36-1) 219-6259

MALTA

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valetta CMR02

Malta

Tel. (+356) 22952000, 22952222

Fax (+356) 22952212

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA — Agramarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel. (43-1) 33 15 12 18

Fax (43-1) 33 15 46 24

POLAND

Agencja Rynku Rolnego

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel. (48-22) 661 71 09

Faks (48-22) 661 77 56

PORTUGAL

INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4-G

P-1649-034 Lisboa

Tel.: (+351) 21 751 85 00

Fax: (+351) 21 751 86 00

SLOVENIJA

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

SLOVENSKO

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 59 26 61 11, 58 24 33 62

Fax: (421-2) 53 41 26 65

SUOMI/FINLAND

Maa- ja metsätalousministeriö / Jord- och skogsbruksministeriet

Interventioyksikkö/Interventionsenheten

PL/PB 30

FI-00023 VALTIONEUVOSTO/STATSRÅDET

(Toimiston osoite: Malminkatu 16, FI-00100 Helsinki / Besöksadress: Malmgatan 16, FI-00100 Helsingfors)

Puhelin/Tel. (358-9) 16 001

Faksi/Fax (358-9) 1605 2202

SVERIGE

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UNITED KINGDOM

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96


PRILOGA VII

PRAVILA ZA KARTONE, PALETE IN ZABOJNIKE

I.   Kartoni

1.

Kartoni morajo biti standardnega formata in mase ter dovolj močni, da zdržijo paletiranje.

2.

Na uporabljenih kartonih ne sme biti imena klavnice ali obrata za razrez, iz katere so proizvodi.

3.

Po napolnitvi je treba stehtati vsak karton posebej; kartoni, napolnjeni do vnaprej določene mase, niso dovoljeni.

4.

Neto masa kosov ne sme presegati 30 kg na karton.

5.

V isti karton se sme dati samo kose istega izvora, identificirane z njihovim polnim imenom ali s kodo Skupnosti, in ki so od iste kategorije živali; kartoni ne smejo v nobenem primeru vsebovati kosov maščobe ali drugih obrezkov.

6.

Na kartonih morajo biti naslednji pečati:

nalepke intervencijske agencije na obeh koncih,

nalepke uradne veterinarske inšpekcije na sredini sprednje in zadnje strani, vendar na škatlah iz enega kosa samo na sprednji strani.

Takšne nalepke morajo imeti serijsko številko in morajo biti pritrjene tako, da se pri odpiranju kartona uničijo.

7.

Na nalepkah intervencijske agencije morajo biti navedeni številka pogodbe, vrsta in število kosov, neto masa in datum pakiranja; nalepke ne smejo biti manjše od 20 × 20 cm. Na nalepkah veterinarske inšpekcije mora biti navedena številka odobritve obrata za razrez.

8.

Serijske številke na nalepkah, ki so navedene v točki 6, morajo biti evidentirane glede na posamezno pogodbo; možna mora biti primerjava števila uporabljenih kartonov in izdanih nalepk.

9.

Kartoni morajo biti zvezani s štirimi trakovi, dvema po dolžini in dvema po širini, ki so nameščeni približno 10 cm od vsakega vogala.

10.

Nalepke, ko so med pregledom raztrgane, je treba nadomestiti s serijsko oštevilčenimi nalepkami, z dvema na karton, ki jih intervencijska agencija izda pristojnim organom.

II.   Palete in zabojniki

1.

Kartone, ki so v zvezi z različnimi razpisi in vsebujejo različne kose, je treba skladiščiti glede na razpis ali mesec in glede na kos na ločenih paletah. Take palete morajo biti evidentirane z nalepkami, na katerih so navedeni številka razpisa, tip kosa, neto maso proizvoda, masa embalaže in število kartonov glede na kos.

2.

Lokacija palet in zabojnikov mora biti prikazana na skladiščnem načrtu.


PRILOGA VIII

Posamezne cene zavrnjenih intervencijskih kosov za namene prvega in drugega pododstavka člena 26(2)

(EUR/tono)

Interventni file

22 000

Interventni ledja brez kosti

14 000

Interventno notranje stegno

Interventni križ

10 000

Interventno zunanje stegno (črni in beli krajec)

Interventna kepa

Interventna bržola (od 6. do 10. rebra)

8 000

Interventno pleče

Interventna prednja četrt

6 000

Interventna prsa

Interventni bočnik

Interventni prednji bočnik

5 000

Interventna potrebušnina

4 000


PRILOGA IX

RAZVELJAVLJENA UREDBA Z NJENIMI ZAPOREDNIMI SPREMEMBAMI

Uredba Komisije (ES) št. 562/2000

(UL L 68, 16.3.2000, str. 22)

 

Uredba Komisije (ES) št. 2734/2000

(UL L 316, 15.12.2000, str. 45)

Samo kar zadeva člen 8

Uredba Komisije (ES) št. 283/2001

(UL L 41, 10.2.2001, str. 22)

Samo kar zadeva člen 2

Uredba Komisije (ES) št. 503/2001

(UL L 73, 15.3.2001, str. 16)

 

Uredba Komisije (ES) št. 590/2001

(UL L 86, 27.3.2001, str. 30)

Samo kar zadeva člen 2

Uredba Komisije (ES) št. 1082/2001

(UL L 149, 2.6.2001, str. 19)

Samo kar zadeva člen 1

Uredba Komisije (ES) št. 1564/2001

(UL L 208, 1.8.2001, str. 14)

Samo kar zadeva člen 1

Uredba Komisije (ES) št. 1592/2001

(UL L 210, 3.8.2001, str. 18)

Samo kar zadeva člen 1

Uredba Komisije (ES) št. 1067/2005

(UL L 174, 7.7.2005, str. 60)

 


PRILOGA X

PRIMERJALNA TABELA

Uredba (ES) št. 562/2000

Ta uredba

Členi 1 do 5

Členi 1 do 5

Členi 6, 7 in 8

Člen 9

Člen 6

Člen 10

Člen 7

Člen 11

Člen 8

Člen 12

Člen 9

Člen 13, prvi odstavek, prvi stavek

Člen 10, prvi odstavek, prvi pododstavek

Člen 13, prvi odstavek, drugi stavek

Člen 10, prvi odstavek, drugi pododstavek

Člen 13, drugi in tretji odstavek

Člen 10, drugi in tretji odstavek

Člen 14

Člen 11

Člen 15

Člen 12

Člen 16

Člen 13

Člen 17, prvi odstavek, uvodni stavek

Člen 14, prvi odstavek

Člen 17, prvi odstavek, točka (a)

Člen 17, prvi odstavek, točka (b), prvi del stavka

Člen 17, prvi odstavek, točka (b), drugi del stavka

Člen 14, prvi odstavek

Člen 17, drugi odstavek, prvi, drugi in tretji pododstavek

Člen 14, drugi odstavek, prvi, drugi in tretji pododstavek

Člen 17, drugi odstavek, četrti pododstavek

Člen 17, drugi odstavek, peti pododstavek

Člen 14, drugi odstavek, četrti pododstavek

Člen 17, tretji odstavek, prvi, drugi in tretji pododstavek

Člen 14, tretji pododstavek, prvi, drugi in tretji pododstavek

Člen 17, tretji odstavek, četrti pododstavek

Člen 17, tretji odstavek, peti pododstavek

Člen 14, tretji odstavek, četrti pododstavek

Člen 17, tretji odstavek, šesti pododstavek

Člen 14, tretji odstavek, peti pododstavek

Člen 17, tretji odstavek, sedmi pododstavek

Člen 14, tretji odstavek, šesti pododstavek

Člen 17, tretji odstavek, osmi pododstavek

Člen 14, tretji odstavek, sedmi pododstavek

Člen 17, četrti odstavek, prvi in drugi pododstavek

Člen 14, četrti odstavek, prvi in drugi pododstavek

Člen 17, četrti odstavek, tretji pododstavek

Člen 17, četrti odstavek, četrti pododstavek

Člen 14, četrti odstavek, tretji pododstavek

Člen 17, peti, šesti in sedmi odstavek

Člen 14, peti, šesti in sedmi odstavek

Člen 18, prvi, drugi in tretji odstavek

Člen 15, prvi, drugi in tretji odstavek

Člen 18, četrti odstavek, prvi pododstavek, prvi stavek

Člen 18, četrti odstavek, prvi pododstavek, drugi stavek

Člen 15, četrti odstavek, prvi pododstavek

Člen 18, četrti odstavek, drugi pododstavek

Člen 15, četrti odstavek, drugi pododstavek

Člen 19

Člen 16

Člen 20

Člen 17

Člen 21, prvi odstavek, prvi pododstavek

Člen 18, prvi odstavek, prvi pododstavek

Člen 21, prvi odstavek, drugi pododstavek, prvi stavek

Člen 18, prvi odstavek, drugi pododstavek, prvi in drugi stavek

Člen 21, prvi odstavek, drugi pododstavek, drugi in tretji stavek

Člen 21, prvi odstavek, drugi pododstavek prvi in drugi stavek.

Člen 18, prvi odstavek, drugi pododstavek, prvi in drugi stavek

Člen 21, prvi odstavek, drugi pododstavek tretji in četrti stavek

Člen 21, odstavki od 2–5

Člen 18, odstavki od 2–5

Člen 22

Člen 19

Člen 23

Člen 20

Člen 24

Člen 21

Člen 25

Člen 22

Člen 26

Člen 23

Člen 27

Člen 24

Člen 28

Člen 25

Člen 29, prvi in drugi odstavek

Člen 26, prvi in drugi odstavek

Člen 29, tretji odstavek, uvodni stavek

Člen 26, tretji odstavek, uvodni stavek

Člen 29, tretji odstavek, prva alinea

Člen 26, tretji odstavek, točka (a)

Člen 29, tretji odstavek, druga alinea

Člen 26, tretji odstavek, točka (b)

Člen 30

Člen 27

Člen 31, prvi in drugi odstavek

Člen 28, prvi in drugi odstavek

Člen 31, tretji odstavek, točke (a), (b) in (c)

Člen 28, tretji odstavek, točke (a), (b) in (c)

Člen 31, tretji odstavek, točka (d)

Člen 31, četrti in peti odstavek

Člen 28, četrti in peti odstavek

Členi 32–37

Člen 29

Člen 38

Člen 30

Priloge I–VI

Priloge I–VI

Priloga VII, del I

Priloga VII, del I

Priloga VII, del II, točka 1

Priloga VII, del II, točka 1

Priloga VII, del II, točka 2

Priloga VII, del II, točka 3

Priloga VII, del II, točka 2

Priloga VIII

Priloga VIII

Priloga IX

Priloga IX

Priloga X


11.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/33


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1670/2006

z dne 10. novembra 2006

o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 v zvezi z določanjem in odobritvijo prilagojenih nadomestil za žita, ki se izvažajo v obliki nekaterih žganih pijač

(Kodificirana različica)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti njenega člena 18,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2799/98 z dne 15. decembra 1998 o vzpostavitvi kmetijsko-monetarne ureditve za euro (2) in zlasti drugega odstavka člena 3(2) te uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2825/93 z dne 15. oktobra 1993 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 v zvezi z določanjem in odobritvijo prilagojenih nadomestil za žita, ki se izvažajo v obliki nekaterih žganih pijač (3) je bila večkrat (4) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Člen 16 Uredbe (ES) št. 1784/2003 predpisuje, da se merila za odobritev izvoznih nadomestil lahko prilagodijo, kolikor je to potrebno, da se upoštevajo posamezne značilnosti proizvodnje nekaterih žganih pijač, pridobljenih iz žit. Zdi se, da je treba predvideti take prilagoditve za nekatere žgane pijače, kadar cena žit v času izvoza ni povezana s ceno žit v času proizvodnje ter je končni proizvod pridobljen iz mešanice številnih proizvodov, tako da je nemogoče spremljati identiteto žit, vključenih v končni proizvod za izvoz, zlasti zato, ker za te žgane pijače velja, da se obvezno starajo vsaj tri leta.

(3)

Tovrstne težave so nastale zlasti v zvezi s škotskim, irskim in španskim viskijem.

(4)

Običajni sistem nadomestil naj bi se uporabljal kolikor mogoče enotno. Nadomestilo naj bi torej plačalo za žita, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane v členu 23(2) Pogodbe, in ki se uporablja „pro rata“ glede na količine izvoženih žganih pijač. V ta namen naj bi se količine teh destiliranih žit pomnožile s celotnim pavšalnim koeficientom, izračunanim na podlagi nacionalnih statistik, ki jih predložijo zadevne države članice. Zdi se, da daje uporaba razmerja med skupnimi količinami zadevnih žganih pijač, ki so bile izvožene, in skupnimi količinami, ki so bile prodane, pošteno in enostavno osnovo. Treba je opredeliti, kaj pomenijo „skupne izvožene količine“ in „skupne tržene količine“. Pri določanju količin destiliranih žit in koeficienta naj bi se izvzele količine, za katere velja postopek o aktivnem oplemenitenju.

(5)

Treba je predvideti prilagoditev koeficienta, zlasti da se prepreči možnost, da bi plačila nadomestil privedla do nenormalnega povečanja zalog.

(6)

Člen 13(3) Uredbe (ES) št. 1784/2003 predvideva možnost razlikovanja med nadomestili glede na destinacijo. Zato naj bi se predvidela objektivna merila, ki naj bi vodila do ukinitve nadomestil za nekatere destinacije.

(7)

Določil naj bi se dan, ki določa stopnjo nadomestila, ki se uporablja. Ta dan naj bi bil povezan najprej s časom, ko se žita dajo pod nadzor, in v primeru količin, ki se destilirajo naknadno, z vsakim fiskalnim destilacijskim obdobjem. Pred plačilom nadomestila je treba predložiti dokazilo, da so bila žita destilirana, v obliki izjave o destilaciji. Taka izjava mora vsebovati informacije, potrebne za izračun nadomestil. Prvi dan vsakega fiskalnega destilacijskega obdobja je lahko tudi operativni dogodek za kmetijski obračunski tečaj na podlagi člena 3 Uredbe (ES) št. 2799/98.

(8)

Za namene te uredbe je treba zabeležiti, da so proizvodi zapustili Skupnost in v nekaterih primerih tudi opredeliti njihovo destinacijo. Zato je treba uporabiti definicijo izvoza iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (5) in dokaz, predviden v Uredbi Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999, o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (6).

(9)

Zato, da se določi koeficient, naj bi bilo obvezno predložiti dokaz, da so bile količine žganih pijač izvožene. Primerno je predpisati, da naj se člen 43 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (7) uporablja za blago, ki se vrača na carinsko območje Skupnosti, če so izpolnjeni posebni pogoji.

(10)

Od držav članic naj bi se zahtevalo, da Komisiji posredujejo potrebne informacije.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Ta uredba določa podrobna pravila za določanje in odobritev izvoznih nadomestil za žita, izvožena v obliki žganih pijač iz člena 16 Uredbe (ES) št. 1784/2003 in za katere je obvezno obdobje staranja, ki traja najmanj tri leta, del proizvodnega procesa.

2.   Uredba Komisije (ES) št. 1043/2005 (8) se ne uporablja za žgane pijače iz odstavka 1, razen če je drugače določeno v členu 6(1) te uredbe.

Člen 2

Nadomestila iz člena 1 se lahko odobrijo za žita, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 23(2) Pogodbe in se uporabljajo v proizvodnji žganih pijač, ki sodijo pod tarifne oznake KN 2208 30 32, 2208 30 38, 2208 30 52, 2208 30 58, 2208 30 72, 2208 30 78, 2208 30 82 in 2208 30 88 ter so proizvedene v skladu z določbami Uredb Sveta (EGS) št. 1576/89 (9).

Člen 3

Za namene te uredbe:

(a)

„določeno destilacijsko obdobje“ pomeni obdobje, ki ustreza destilacijskemu obdobju, o katerem se sporazumeta upravičenec in carinski organi ali drugi pristojni organi za namen preverjanja trošarine (fiskalno obdobje);

(b)

„skupne izvožene količine“ pomenijo količine žganih pijač, ki izpolnjujejo pogoje člena 23(2) Pogodbe in so izvožene na destinacijo, za katero se uporablja nadomestilo;

(c)

„skupne tržene količine“ pomenijo količine žganih pijač, ki izpolnjujejo pogoje člena 23(2) Pogodbe in so bile odposlane iz proizvodnje ali skladišča z namenom prodaje za prehrano ljudi;

(d)

„dati pod nadzor“ pomeni dati žita, ki so namenjena proizvodnji žganih pijač iz člena 2, v postopek carinskega nadzora ali drug administrativni postopek, ki daje enaka zagotovila.

Člen 4

1.   Količine žit, ki pridejo v poštev za nadomestila, so tiste količine, ki so dane pod nadzor in jih destilirajo tisti, ki so v določenem destilacijskem obdobju upravičeni do nadomestila, ovrednotenega s koeficientom, ki se vsako leto določi za vsako zadevno državo članico in se uporablja za vse zadevne stranke, ki pridejo v poštev. Koeficient izraža povprečno razmerje med skupnimi izvoženimi količinami in skupnimi trženimi količinami zadevnih žganih pijač na osnovi trenda, opaženega pri teh količinah v številu let, ki ustreza povprečnemu obdobju staranja za zadevno žgano pijačo.

Za namene določanja količin destiliranih žit in koeficienta, se izključijo količine, ki so bile v postopku aktivnega oplemenitenja.

Pri izračunavanju koeficienta se upošteva tudi spreminjanje zalog ene od zadevnih žganih pijač.

Koeficient je lahko različen glede na uporabljeno žito.

2.   Pristojni organi v rednih presledkih preverjajo dejansko izvoženi obseg in obseg zalog.

Člen 5

Koeficient iz člena 4(1) se določi vsako leto pred 1. julijem.

Uporablja se od 1. oktobra do 30. septembra naslednjega leta.

Koeficient se določi v skladu z informacijami, ki jih sporočijo države članice o obdobju od 1. januarja do 31. decembra let pred letom določitve.

Člen 6

1.   Stopnja nadomestila, ki se uporablja, je stopnja, določena v skladu s prvim odstavkom člena 14 Uredbe (ES) št. 1043/2005.

2.   Stopnja nadomestila in kmetijski obračunski tečaj sta tista, ki se uporabljata na dan, ko so žita dana pod nadzor.

Vendar pa so za količine, destilirane v vsakem fiskalnem destilacijskem obdobju po tistem, v katerem so bila žita dana pod nadzor, te stopnje tiste, ki so veljale na prvi dan vsakega zadevnega fiskalnega destilacijskega obdobja.

Člen 7

1.   Kadar tako narekujejo razmere na svetovnem trgu ali posebne zahteve nekaterih trgov, se nadomestila za nekatere destinacije ukinejo.

2.   Če se nadomestilo odpravi na podlagi odstavka 1 ali če se ponovno uvede in če nekateri trgi ne izpolnjujejo več pogojev za izvozna nadomestila na podlagi Akta o pristopu ali sporazumov s tretjimi državami, se koeficient iz člena 4(1) prilagodi. Ta prilagoditev vključuje, odvisno od primera, v skupni izvoženi količini, uporabljeni za izračun koeficienta, bodisi neupoštevanje ali upoštevanje količin, izvoženih na te trge, za katere se nadomestilo odpravi ali ponovno uvede. Prilagojeni koeficient se uporablja od prvega dne davčnega obdobja destilacije, ki sledi spremembi v upravičenosti zadevnih trgov.

Člen 8

Za namene te uredbe se žita lahko nadomestijo s sladom.

V tem primeru je koeficient za izračun ekvivalenta ječmena na podlagi sladu enak 1,30.

Kadar pa je slad, ki je dan pod nadzor, zeleni slad z deležem vlage med 43 in 47 %, je koeficient za izračunavanje ekvivalentne teže sladu z deležem vlage 7 % enak 0,57.

Člen 9

1.   Do nadomestila so upravičeni samo destilaterji s sedežem v Skupnosti.

2.   Destilater pristojnim organom pred začetkom vsakega fiskalnega destilacijskega obdobja pošlje izjavo, ki vsebuje vse podatke, potrebne za določitev nadomestila, zlasti:

(a)

opis žit ali sladu v skladu z nomenklaturo skupne carinske tarife, kadar je potrebno, razčlenjen po homogenih enotah;

(b)

neto težo proizvodov in delež vlage, razčlenjeno za vsako enoto, našteto pod (a);

(c)

potrditev, da žita izpolnjujejo pogoje iz člena 23(2) Pogodbe;

(d)

kraj skladiščenja in destilacije.

V fiskalnem destilacijskem obdobju je mogoče izjavo dopolniti glede na potek procesa destiliranja, da se upoštevajo večje ali manjše količine, ki se dejansko destilirajo.

3.   Po vsakem fiskalnem destilacijskem obdobju destilater pri pristojnih organih vloži izjavo, v nadaljnjem besedilu „izjava o destilaciji“, s katero potrjuje, da je v zadevnem destilacijskem obdobju destiliral žita, navedena v izjavi iz odstavka 2, z namenom proizvodnje ene od zadevnih žganih pijač; navede količino dobljenih destiliranih proizvodov. To izjavo potrdijo organi, ki izvajajo dajanje pod nadzor.

4.   Nadomestilo se izplača, ko je predloženo dokazilo, da so bila žita dana pod nadzor in destilirana.

5.   Teža žit, ki jo je treba upoštevati za izračun plačila, je neto teža, če delež vlage ne presega 15 %. Če je delež vlage v uporabljenih žitih več kot 15 %, a ne več kot 16 %, se upošteva neto teža, zmanjšana za 1 %. Če je delež vlage v uporabljenih žitih več kot 16 %, a ne več kot 17 %, je zmanjšanje dve odstotni točki. Če je delež vlage v uporabljenih žitih več kot 17 %, je zmanjšanje dve odstotni točki za vsak odstotek vlage nad 15 %.

Teža sladu, ki ni zeleni slad iz člena 8, ki jo je treba upoštevati za izračun plačila, je neto teža, če vlažnost ne presega 7 %. Če je delež vlage v uporabljenem sladu več kot 7 %, a ne več kot 8 %, se upošteva neto teža, zmanjšana za 1 %. Če je delež vlage v uporabljenem sladu več kot 8 %, je zmanjšanje dve odstotni točki za vsak odstotek vlage nad 7 %.

Referenčna metoda Skupnosti za določanje deleža vlage v žitih in sladu, namenjenih za proizvodnjo žganih pijač iz te uredbe, je navedena v Prilogi IV k Uredbi Komisije (ES) št. 824/2000 (10).

Člen 10

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za preverjanje točnosti izjav iz člena 9 in tistih, ki se nanašajo na fizični nadzor žit, destilacijski proces in uporabo pridobljenega destiliranega proizvoda.

Člen 11

1.   Stranski proizvodi predelave so izvzeti iz nadzora, če je ugotovljeno, da ne presegajo običajne pridobljene količine stranskih proizvodov.

2.   Nadomestilo se ne sme odobriti, kadar žita ali slad niso primerne tržne kakovosti.

Člen 12

1.   Nadomestilo izplača država članica, v kateri je sprejeta izjava iz člena 9.

2.   Nadomestilo se izplača samo na podlagi pisnega zahtevka trgovca. Države članice lahko v ta namen predpišejo poseben obrazec.

3.   Razen v primerih višje sile, morajo biti dokumenti, potrebni za odobritev nadomestila, vloženi v 12 mesecih od dneva, ko so organi, ki izvajajo dajanje pod nadzor, prejeli izjavo o destilaciji, sicer upravičenje do nadomestila preneha.

4.   Če se koeficient prilagodi na podlagi člena 7(2), upravičenci povrnejo nadomestila, ki so bila nepravilno izplačana od datuma uporabe prilagojenega koeficienta.

Člen 13

1.   Za namene člena 4 se predloži dokazilo, da so bile količine žganih pijač, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 23(2) Pogodbe, izvožene.

2.   Dokazilo, ki se uporablja, je dokazilo, določeno z Uredbo (ES) št. 800/1999.

3.   Za namene te uredbe „izvoz“ pomeni:

(a)

izvoz v smislu členov 161 in 162 Uredbe (EGS) št. 2913/92;

in

(b)

dobave na destinacije iz člena 36 Uredbe (ES) št. 800/1999.

4.   Proizvodi, ki so bili vneseni v oskrbovalno skladišče, odobreno na podlagi člena 40 Uredbe (ES) št. 800/1999, se štejejo za izvožene. Kadar so proizvodi vneseni v takšna skladišča, se smiselno uporabljajo členi od 40 do 43 zgoraj omenjene uredbe.

Člen 14

1.   Žgane pijače se štejejo za izvožene na dan, ko so bile opravljene izvozne carinske formalnosti.

2.   Deklaracija, predložena po opravljenih carinskih formalnostih, mora vsebovati:

(a)

opis zadevnih žganih pijač v skladu s kombinirano nomenklaturo;

(b)

količine žganih pijač, ki se izvažajo, izražene v litrih čistega alkohola;

(c)

opis ali drugo navedbo sestave žganih pijač in sicer na način, da je mogoče določiti vrsto uporabljenih žit;

(d)

državo članico proizvodnje.

3.   Če je žgana pijača pridobljena iz različnih vrst žit in je rezultat naknadnega mešanja, je za namene odstavka 2(c) dovolj, da se to navede v deklaraciji.

Člen 15

1.   Za količino žgane pijače, ki se bo štela za izvoženo, je treba dokazilo iz člena 13 predložiti imenovanim organom v šestih mesecih od datuma zaključka izvoznih carinskih formalnosti.

2.   Če dokazilo ni predloženo v predpisanem roku, kljub prizadevanju izvoznika, da ga pridobi v tem roku, se lahko odobri podaljšanje roka, ki skupno ne sme presegati šest mesecev.

Če pa se dokazilo o izvozu predloži zunaj časovnega obdobja, ki bi omogočilo, da se izvoz vključi med izvoze, opravljene v istem koledarskem letu, se zadevni izvoz združi z izvozi, opravljenimi v naslednjem koledarskem letu.

Člen 16

1.   Kadar se uporablja skupnostni tranzitni postopek, se pijače iz člena 13(1) dajo v skupnostni zunanji tranzitni postopek.

2.   Za namene Uredbe (EGS) št. 2913/92 se žgane pijače iz člena 13(1) štejejo za blago, v zvezi s katerim so bile opravljene zahtevane izvozne carinske formalnosti za odobritev izvoznih nadomestil. Take pijače se ne smejo dati v prost promet, razen če se vsota, ki ustreza plačanemu izvoznemu nadomestilu, povrne.

Člen 17

Kadar se uporablja člen 7 je treba predložiti tudi dokaz, da so zadevne žgane pijače dosegle destinacijo, za katero je bilo nadomestilo določeno.

V tem primeru je dokazilo o uvozu v tretjo državo, v zvezi s katero se uporablja nadomestilo, določeno v členih 15 in 16 Uredbe (ES) št. 800/1999.

Člen 18

1.   Zadevne države članice obvestijo Komisijo o imenih in naslovih organov, pristojnih za uporabo te uredbe.

2.   Zadevne države članice vsako leto pred 16. julijem sporočijo Komisiji:

(a)

količine žit in sladu, ki izpolnjujejo pogoje člena 23(2) Pogodbe in so bile destilirane v obdobju od 1. januarja do 31. decembra prejšnjega leta, razčlenjene v skladu s kombinirano nomenklaturo;

(b)

količine žit in sladu, razčlenjene v skladu s kombinirano nomenklaturo, ki so bile v istem obdobju predmet postopka o aktivnem oplemenitenju;

(c)

količine žganih pijač, zajetih v členu 2, razčlenjene v skladu s kategorijami iz člena 19, vključno z izvoženimi in trženimi količinami v istem obdobju;

(d)

količine žganih pijač, proizvedene po postopku o aktivnem oplemenitenju in izvožene v tretje države v istem obdobju, razčlenjene v skladu s kategorijami iz člena 19;

(e)

količine žganih pijač na zalogi 31. decembra prejšnjega leta in količine, proizvedene v tem obdobju.

3.   Zadevne države članice Komisiji sporočijo tudi informacije, naštete pod (a) do (d) za vsako koledarsko četrtletje pred 16. oktobrom, 16. januarjem in 16. aprilom, če so na voljo.

4.   Na zahtevo Komisije zadevne države članice sporočijo tudi podatke, potrebne za prilagoditev koeficienta iz člena 7(2).

Člen 19

Za namene člena 18:

(a)

„viski iz zrn“ pomeni viski, narejen iz sladu in žit;

(b)

„viski iz sladu“ pomeni viski, narejen izključno iz sladu;

(c)

„irski viski, kategorija A“ pomeni viski, narejen iz sladu in žit z manj kot 30 % sladu;

(d)

„irski viski, kategorija B“ pomeni viski iz ječmena in sladu z najmanj 30 % sladu;

(e)

odstotki različnih vrst žit, uporabljeni v proizvodnji žganih pijač iz člena 14(3), se določijo na osnovi skupnih količin različnih vrst žit, uporabljenih v proizvodnji žganih pijač iz člena 2.

Člen 20

Uredba (EGS) št. 2825/93 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo, se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi II.

Člen 21

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. novembra 2006

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 349, 24.12.1998, str. 1.

(3)  UL L 258, 16.10.1993, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1633/2000 (UL L 187, 26.7.2000, str. 29).

(4)  Glej Prilogo I.

(5)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 648/2005 (UL L 117, 4.5.2005, str. 13).

(6)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 671/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 5).

(7)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 410/2006 (UL L 71, 10.3.2006, str. 7).

(8)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24.

(9)  UL L 160, 12.6.1989, str. 1.

(10)  UL L 100, 20.4.2000, str. 31.


PRILOGA I

Razveljavljena uredba z njenimi zaporednimi spremembami

Uredba Komisije (EGS) št. 2825/93

(UL L 258, 16.10.1993, str. 6)

Uredba Komisije (ES) št. 3098/94

(UL L 328, 20.12.1994, str. 12)

Uredba Komisije (ES) št. 1633/2000

(UL L 187, 26.7.2000, str. 29)


PRILOGA II

PRIMERJALNA TABELA

Uredba (EGS) št. 2825/93

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2

Člen 2

Člen 3

Člen 3

Člen 4(1)

Člen 4(1), prvi in drugi pododstavek

Člen 4(2)

Člen 4(1), tretji pododstavek

Člen 4(3)

Člen 4(1), četrti pododstavek

Člen 4(4)

Člen 4(2)

Člen 5

Člen 5

Člen 6

Člen 6

Člen 7

Člen 7

Člen 8

Člen 8

Člen 9

Člen 9

Člen 10

Člen 10

Člen 11

Člen 11

Člen 12

Člen 12

Člen 13(1) in (2)

Člen 13(1) in (2)

Člen 13(3), uvodne besede

Člen 13(3), uvodne besede

Člen 13(3), prva alinea

Člen 13(3), točka (a)

Člen 13(3), druga alinea

Člen 13(3), točka (b)

Člen 13(4)

Člen 13(4)

Člen 14

Člen 14

Člen 15

Člen 15

Člen 16

Člen 16

Člen 17

Člen 17

Člen 18

Člen 18

Člen 19

Člen 19

Člen 20

Člen 20

Člen 21, prvi odstavek

Člen 21

Člen 21, drugi odstavek

Priloga I

Priloga II


11.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/41


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1671/2006

z dne 10. novembra 2006

o izdaji uvoznih dovoljenj za sveže, hlajeno ali zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 936/97 z dne 27. maja 1997 o uvedbi in upravljanju tarifnih kvot za sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete ter za zamrznjeno bivolje meso (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 936/97 v členih 4 in 5 določa pogoje za zahtevke in izdajo uvoznih dovoljenj za meso iz člena 2(f).

(2)

Uredba (ES) št. 936/97 v členu 2(f) določa na 11 500 ton količino svežega, hlajenega in zamrznjenega govejega mesa visoke kvalitete, ki ustveza opredelitvi iz tega predpisa in ki se lahko uvozi pod posebnimi pogoji za obdobje od 1. julija 2006 do 30. junija 2007.

(3)

Treba je opozoriti, da se dovoljenja, predvidena s to uredbo, lahko uporabijo za celotno trajanje veljavnosti le ob upoštevanju obstoječih veterinarsko-sanitarnih določb –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Vsakemu zahtevku za uvozno dovoljenje, vloženemu od 1. do 5. novembra 2006, za sveže, hlajeno ali zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete, iz člena 2(f) Uredbe (ES) št. 936/97, se v celoti ugodi.

2.   Zahtevki za dovoljenja se lahko vložijo v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 936/97 tekom prvih pet dni decembra 2006 za 4 832,45 ton.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 11. novembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. novembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 137, 28.5.1997, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 408/2006 (UL L 71, 10.3.2006, str. 3).


11.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/42


DIREKTIVA SVETA 2006/91/ES

z dne 7. novembra 2006

o obvladovanju ameriškega kaparja

(Kodificirana različica)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 37 in 94 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 69/466/EGS z dne 8. decembra 1969 o obvladovanju ameriškega kaparja (3) je bila bistveno spremenjena (4). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.

(2)

Pridelava olesenelih dvokaličnic in njihovih plodov zavzema pomembno mesto v kmetijstvu Skupnosti.

(3)

Pridelek teh rastlin nenehno ogrožajo škodljivi organizmi.

(4)

Z varstvom teh rastlin pred škodljivimi organizmi ne bi le ohranili pridelovalne zmogljivosti, ampak bi tudi povečali donosnost kmetijstva.

(5)

Varstveni ukrepi za preprečitev vnosa škodljivih organizmov v posamezne države članice bi imeli le omejen učinek, če se v celotni Skupnosti ne bi izvajalo hkratnega in načrtnega obvladovanja organizmov in preprečevanja njihovega nadaljnjega širjenja.

(6)

Ameriški kapar (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) je eden najbolj škodljivih organizmov za olesenele dvokaličnice.

(7)

Ta škodljivi organizem se je že pojavil v številnih državah članicah in v Skupnosti so že okužena območja.

(8)

Gojenje olesenelih dvokaličnic po vsej Skupnosti je lahko trajno ogroženo, če se ne sprejmejo učinkoviti ukrepi za zatiranje tega škodljivega organizma in za preprečitev njegovega širjenja.

(9)

Za zatiranje tega škodljivega organizma bi bilo treba sprejeti minimalne predpise za Skupnost. Državam članicam bi bilo treba omogočiti, da po potrebi sprejmejo dodatne ali strožje predpise.

(10)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov, ki so določeni v delu B Priloge I za prenos direktiv v nacionalno pravo –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva zadeva minimalne ukrepe, ki jih je treba prejeti v državah članicah za zatiranje ameriškega kaparja (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) in preprečitev njegovega širjenja.

Člen 2

V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„rastline“ pomenijo žive rastline in žive dele rastlin razen plodov in semen;

(b)

„okužene rastline in plodovi“ pomenijo rastline ali plodove, na katerih so našli enega ali več primerkov ameriškega kaparja, razen če je potrjeno, da so mrtvi;

(c)

„gostiteljske rastline ameriškega kaparja“ pomenijo rastline iz rodov: Acer L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L.;

(d)

„drevesnice“ pomenijo nasade, kjer gojijo rastline, namenjene za presaditev, razmnoževanje ali prodajo posameznih ukoreninjenih rastlin.

Člen 3

Ko se zabeleži pojav ameriškega kaparja, države članice določijo mejo okuženega območja in varnostnega območja, ki je dovolj veliko, da zagotavlja varovanje okolice.

Člen 4

Države članice na okuženih in varnostnih območjih predvidijo primerno tretiranje gostiteljskih rastlin ameriškega kaparja za zatiranje tega škodljivega organizma ter preprečevanje njegovega nadaljnjega širjenja.

Člen 5

Države članice predvidijo:

(a)

da se vse okužene rastline v drevesnicah uničijo;

(b)

da so vse ostale rastline, ki rastejo na okuženem območju in so okužene ali za katere obstaja sum, da so okužene, tretirane tako, da te rastline in njihovi sveži plodovi ob premeščanju niso več okuženi;

(c)

da se vse ukoreninjene gostiteljske rastline ameriškega kaparja, ki rastejo na okuženem območju, in posamezni deli teh rastlin, namenjeni za razmnoževanje in vzgojeni na tem območju, lahko presadijo v istem območju ali pa se premestijo drugam le pod pogojem, da niso okuženi in da so bili tretirani na način, ki zagotavlja, da so bili vsi ameriški kaparji uničeni.

Člen 6

Države članice zagotovijo, da so na varnostnih območjih gostiteljske rastline ameriškega kaparja pod uradnim nadzorom in so pregledane najmanj enkrat na leto, da se odkrije morebitne pojave ameriškega kaparja.

Člen 7

1.   Države članice zagotovijo, da se v vsaki skupini rastlin (razen tistih, ki so ukoreninjene v tleh) in plodov, v kateri je bila odkrita okužba, okužene rastline in plodovi uničijo, preostale rastline in plodovi v skupini pa se obdelajo tako, da se uničijo vsi morebiti prisotni ameriški kaparji.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja za delno okužene skupine svežih plodov.

Člen 8

Države članice prekličejo ukrepe za zatiranje ameriškega kaparja in preprečevanje njegovega nadaljnjega širjenja le, če je bilo ugotovljeno, da ameriški kapar ni več navzoč.

Člen 9

Države članice prepovedo posedovanje ameriškega kaparja.

Člen 10

1.   Države članice lahko dovolijo:

(a)

odstopanje od ukrepov iz členov 4 in 5, člena 7(1) in člena 9 za znanstvene in fitosanitarne namene ter testiranje in delo pri selekciji;

(b)

z odstopanjem od točke (b) člena 5 in člena 7(1) takojšnjo predelavo okuženih svežih plodov;

(c)

z odstopanjem od točke (b) člena 5 in člena 7(1) premeščanje okuženih svežih plodov znotraj okuženega območja.

2.   Države članice zagotovijo, da so dovoljenja iz odstavka 1 odobrena le ob ustreznem nadzoru, ki zagotavlja, da s tem zatiranje ameriškega kaparja ne bo moteno in da zaradi tega ne bo nevarnosti njegovega širjenja.

Člen 11

Države članice lahko, če je to potrebno, sprejmejo dodatne ali strožje predpise za zatiranje ameriškega kaparja ali preprečevanje njegovega nadaljnjega širjenja.

Člen 12

Direktiva 69/466/EGS se razveljavi brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov, ki so določeni v delu B Priloge I za prenos direktiv v nacionalno pravo.

Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo za sklicevanja na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

Člen 13

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 14

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. novembra 2006

Za Svet

Predsednik

E. HEINÄLUOMA


(1)  Mnenje z dne 12. oktobra 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 5. julija 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 323, 24.12.1969, str. 5. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 77/93/EGS (UL L 26, 31.1.1977, str. 20).

(4)  Glej del A Priloge I.


PRILOGA I

DEL A

Razveljavljena direktiva s spremembo

Direktiva Sveta 69/466/EGS

(UL L 323, 24.12.1969, str. 5)

 

Direktiva Sveta 77/93/EGS

(UL L 26, 31.1.1977, str. 20)

Samo člen 19


DEL B

Roki za prenos v nacionalno pravo

(iz člena 12)

Direktiva

Roki za prenos

69/466/EGS (1)

9. december 1971

77/93/EGS (2)  (3)  (4)

1. maj 1980


(1)  Za Irsko in Veliko Britanijo: 1. julij 1973.

(2)  V skladu s postopkom, določenim v členu 16 Direktive 77/93/EGS, se državam članicam na njihovo prošnjo lahko dovoli, da se uskladijo z nekaterimi od določb te direktive do kasnejšega datuma kot do 1. maja 1980, vendar ne kasneje kot do 1. januarja 1981.

(3)  Za Grčijo: 1. januar 1983.

(4)  Za Španijo in Portugalsko: 1. marec 1987.


PRILOGA II

Korelacijska Tabela

Direktiva 69/466/EGS

Ta direktiva

Členi 1–11

Členi 1–11

Člen 12

Člen 12

Člen 13

Člen 13

Člen 14

Priloga I

Priloga II


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

11.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/45


ODLOČBA SVETA

z dne 7. novembra 2006

o spremembi Odločbe Sveta 2003/583/ES o prerazporeditvi sredstev, ki jih je Evropska investicijska banka prejela za dejavnosti, ki se izvajajo v Demokratični republiki Kongo v okviru drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega ERS

(2006/768/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (1),

ob upoštevanju Notranjega sporazuma z dne 12. septembra 2000 med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju in upravljanju pomoči Skupnosti na podlagi Finančnega protokola k Sporazumu o partnerstvu med afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, podpisanemu v Cotonouju (Benin) 23. junija 2000, in o dodelitvi finančne pomoči za čezmorske države in ozemlja, za katere velja četrti del Pogodbe ES (2) in zlasti člen 8(2) Notranjega sporazuma,

ob upoštevanju predloga Komisije, pripravljenega v soglasju z Evropsko investicijsko banko (EIB),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Sveta 2003/583/ES (3) določa, da je skupni znesek dodatno dodeljenih sredstev na razpolago štiri leta od datuma odprtja računa.

(2)

Sklep 2005/446/ES predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 30. maja 2005 (4), določa rok za dodelitev sredstev devetega Evropskega razvojnega sklada (ERS) na 31. december 2007.

(3)

Ker je bilo za tranzicijo v Demokratični republiki Kongo zaradi zamude pri pripravi volilnega procesa potrebnega več časa kot predvideno, bi bilo treba podaljšati rok za dodelitev sredstev na podlagi dodatnih dodeljenih sredstev iz Odločbe 2003/583/ES.

(4)

Rok za dodelitev dodatno dodeljenih sredstev iz Odločbe 2003/583/ES bi bilo treba uskladiti z rokom iz Sklepa 2005/446/ES –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Tretji stavek člena 4 Odločbe 2003/583/ES se nadomesti z naslednjim:

„Rok za dodelitev sredstev, položenih na ta račun, je tako kot v Sklepu 2005/446/ES 31. december 2007. Ob zaključku vseh operacij, ki se financirajo iz dodatnih dodeljenih sredstev, se bo račun zaprl, preostala sredstva pa bodo vrnjena državam članicam. Račun se bo zaprl najkasneje 31. decembra 2011.“.

Člen 2

Ta odločba začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 7. novembra 2006

Za Svet

Predsednik

E. HEINÄLUOMA


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3. Sporazum, kakor je bil spremenjen s Sporazumom, podpisanim v Luxembourgu, dne 25. junija 2005 (UL L 287, 28.10.2005, str. 4).

(2)  UL L 317, 15.12.2000, str. 355.

(3)  UL L 198, 6.8.2003, str. 9.

(4)  UL L 156, 18.6.2005, str. 19.


Komisija

11.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/47


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 31. oktobra 2006

o pripravi seznama regij in območij, upravičenih do sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru čezmejnega in nadnacionalnega vidika cilja evropskega ozemeljskega sodelovanja za obdobje 2007–2013

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5144)

(2006/769/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o določitvi splošnih določb za Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad (1) in zlasti člena 7 Uredbe,

po posvetovanju s Koordinacijskim odborom skladov iz člena 103 Uredbe (ES) št. 1083/2006,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s točko (c) člena 3(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006 je namen cilja evropskega ozemeljskega sodelovanja okrepitev čezmejnega sodelovanja s skupnimi lokalnimi in regionalnimi pobudami, nadnacionalnega sodelovanja pa z dejavnostmi, ki bi omogočile celosten ozemeljski razvoj, povezanimi s prednostnimi nalogami Skupnosti.

(2)

V skladu s prvim pododstavkom člena 7(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006 so regije na ravni NUTS III Skupnosti ob vseh notranjih in nekaterih zunanjih mejah na kopnem in vse regije na ravni NUTS III Skupnosti ob morskih mejah, ki so praviloma med sabo oddaljene največ 150 kilometrov, pri čemer je treba upoštevati možne prilagoditve, potrebne za zagotavljanje usklajenosti in kontinuitete sodelovanja, upravičene do sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega ozemeljskega sodelovanja.

(3)

V skladu s členom 7(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006 so nadnacionalna območja prav tako upravičena do finančnih sredstev.

(4)

Zato je treba v skladu s tem pripraviti seznam upravičenih regij in območij.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Koordinacijskega odbora skladov –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Za namene nadnacionalnega sodelovanja iz člena 7(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006 so do sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega ozemeljskega sodelovanja upravičene regije s seznama v Prilogi I.

Člen 2

Za namene nadnacionalnega sodelovanja iz člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006 so do sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega ozemeljskega sodelovanja upravičena območja s seznama v Prilogi II.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 31. oktobra 2006

Za Komisijo

Danuta HÜBNER

Članica Komisije


(1)  UL L 210, 31.7.2006, str. 25.


PRILOGA I

Seznam regij na ravni NUTS III, ki so upravičene do sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru čezmejnega vidika cilja evropskega ozemeljskega sodelovanja za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013

BE211

Arr. Antwerpen

BE213

Arr. Turnhout

BE221

Arr. Hasselt

BE222

Arr. Maaseik

BE223

Arr. Tongeren

BE233

Arr. Eeklo

BE234

Arr. Gent

BE236

Arr. Sint-Niklaas

BE251

Arr. Brugge

BE253

Arr. Ieper

BE254

Arr. Kortrijk

BE255

Arr. Oostende

BE258

Arr. Veurne

BE321

Arr. Ath

BE323

Arr. Mons

BE324

Arr. Mouscron

BE326

Arr. Thuin

BE327

Arr. Tournai

BE332

Arr. Liège

BE333

Arr. Verviers

BE341

Arr. Arlon

BE342

Arr. Bastogne

BE344

Arr. Neufchâteau

BE345

Arr. Virton

BE351

Arr. Dinant

BE353

Arr. Philippeville

CZ031

Jihočeský kraj

CZ032

Plzeňský kraj

CZ041

Karlovarský kraj

CZ042

Ústecký kraj

CZ051

Liberecký kraj

CZ052

Královéhradecký kraj

CZ053

Pardubický kraj

CZ061

Kraj Vysočina

CZ062

Jihomoravský kraj

CZ071

Olomoucký kraj

CZ072

Zlínský kraj

CZ080

Moravskoslezský kraj

DK001

Københavns og Frederiksberg kommuner

DK002

Københavns Amt

DK003

Frederiksborg Amt

DK004

Roskilde Amt

DK005

Vestsjællands Amt

DK006

Storstrøms Amt

DK007

Bornholms Regionskommune

DK008

Fyns Amt

DK009

Sønderjyllands Amt

DK00A

Ribe Amt

DK00D

Århus Amt

DK00E

Viborg Amt

DK00F

Nordjyllands Amt

DE121

Baden-Baden, Stadtkreis

DE122

Karlsruhe, Stadtkreis

DE123

Karlsruhe, Landkreis

DE124

Rastatt

DE131

Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

DE132

Breisgau-Hochschwarzwald

DE133

Emmendingen

DE134

Ortenaukreis

DE136

Schwarzwald-Baar-Kreis

DE138

Konstanz

DE139

Lörrach

DE13A

Waldshut

DE147

Bodenseekreis

DE213

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

DE214

Altötting

DE215

Berchtesgadener Land

DE216

Bad Tölz-Wolfratshausen

DE21D

Garmisch-Partenkirchen

DE21F

Miesbach

DE21K

Rosenheim, Landkreis

DE21M

Traunstein

DE222

Passau, Kreisfreie Stadt

DE225

Freyung-Grafenau

DE228

Passau, Landkreis

DE229

Regen

DE22A

Rottal-Inn

DE233

Weiden i. d. OPf., Kreisfreie Stadt

DE235

Cham

DE237

Neustadt a. d. Waldnaab

DE239

Schwandorf

DE23A

Tirschenreuth

DE244

Hof, Kreisfreie Stadt

DE249

Hof, Landkreis

DE24D

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

DE272

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

DE273

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

DE27A

Lindau (Bodensee)

DE27B

Ostallgäu

DE27E

Oberallgäu

DE411

Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt

DE412

Barnim

DE413

Märkisch-Oderland

DE415

Oder-Spree

DE418

Uckermark

DE422

Cottbus, Kreisfreie Stadt

DE429

Spree-Neiße

DE801

Greifswald, Kreisfreie Stadt

DE803

Rostock, Kreisfreie Stadt

DE805

Stralsund, Kreisfreie Stadt

DE806

Wismar, Kreisfreie Stadt

DE807

Bad Doberan

DE80D

Nordvorpommern

DE80E

Nordwestmecklenburg

DE80F

Ostvorpommern

DE80H

Rügen

DE80I

Uecker-Randow

DE942

Emden, Kreisfreie Stadt

DE947

Aurich

DE949

Emsland

DE94B

Grafschaft Bentheim

DE94C

Leer

DEA15

Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt

DEA1B

Kleve

DEA1E

Viersen

DEA1F

Wesel

DEA14

Krefeld, Kreisfreie Stadt

DEA21

Aachen, Kreisfreie Stadt

DEA25

Aachen, Kreis

DEA26

Düren

DEA28

Euskirchen

DEA29

Heinsberg

DEA34

Borken

DEA37

Steinfurt

DEB21

Trier, Kreisfreie Stadt

DEB23

Bitburg-Prüm

DEB24

Daun

DEB25

Trier-Saarburg

DEB33

Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt

DEB37

Pirmasens, Kreisfreie Stadt

DEB3A

Zweibrücken, Kreisfreie Stadt

DEB3E

Germersheim

DEB3H

Südliche Weinstraße

DEB3K

Südwestpfalz

DEC01

Stadtverband Saarbrücken

DEC02

Merzig-Wadern

DEC04

Saarlouis

DEC05

Saarpfalz-Kreis

DED12

Plauen, Kreisfreie Stadt

DED14

Annaberg

DED16

Freiberg

DED17

Vogtlandkreis

DED18

Mittlerer Erzgebirgskreis

DED1B

Aue-Schwarzenberg

DED22

Görlitz, Kreisfreie Stadt

DED24

Bautzen

DED26

Niederschlesischer Oberlausitzkreis

DED28

Löbau-Zittau

DED29

Sächsische Schweiz

DED2A

Weißeritzkreis

DEF01

Flensburg, Kreisfreie Stadt

DEF02

Kiel, Kreisfreie Stadt

DEF03

Lübeck, Kreisfreie Stadt

DEF07

Nordfriesland

DEF08

Ostholstein

DEF09

Pinneberg (samo Helgoland)

DEF0A

Plön

DEF0B

Rendsburg-Eckernförde

DEF0C

Schleswig-Flensburg

EE001

Põhja-Eesti

EE004

Lääne-Eesti

EE006

Kesk-Eesti

EE007

Kirde-Eesti

EE008

Lõuna-Eesti

GR111

Evros

GR112

Xanthi

GR113

Rodopi

GR114

Drama

GR122

Thessaloniki

GR126

Serres

GR212

Thesprotia

GR213

Ioannina

GR214

Preveza

GR221

Zakynthos

GR222

Kerkyra

GR223

Kefallinia

GR224

Lefkada

GR231

Aitoloakarnania

GR232

Achaia

GR411

Lesvos

GR412

Samos

GR413

Chios

GR421

Dodekanisos

GR431

Irakleio

GR432

Lasithi

GR433

Rethymni

GR434

Chania

ES113

Ourense

ES114

Pontevedra

ES212

Guipúzcoa

ES220

Navarra

ES241

Huesca

ES415

Salamanca

ES419

Zamora

ES431

Badajoz

ES432

Cáceres

ES512

Girona

ES513

Lleida

ES612

Cádiz

ES615

Huelva

ES630

Ceuta

FR211

Ardennes

FR221

Aisne

FR223

Somme

FR232

Seine-Maritime

FR251

Calvados

FR252

Manche

FR301

Nord

FR302

Pas-de-Calais

FR411

Meurthe-et-Moselle

FR412

Meuse

FR413

Moselle

FR421

Bas-Rhin

FR422

Haut-Rhin

FR431

Doubs

FR432

Jura

FR434

Territoire de Belfort

FR521

Côtes-d'Armor

FR522

Finistère

FR523

Îlle-et-Vilaine

FR615

Pyrénées-Atlantiques

FR621

Ariège

FR623

Haute-Garonne

FR626

Hautes-Pyrénées

FR711

Ain

FR717

Savoie

FR718

Haute-Savoie

FR815

Pyrénées-Orientales

FR821

Alpes-de-Haute-Provence

FR822

Hautes-Alpes

FR823

Alpes-Maritimes

FR831

Corse-du-Sud

FR832

Haute-Corse

FR910

Guadeloupe

FR920

Martinique

FR930

Guyane

FR940

Réunion

IE011

Border

IE021

Dublin

IE022

Mid-East

IE024

South-East (IE)

ITC11

Torino

ITC12

Vercelli

ITC13

Biella

ITC14

Verbano Cusio Ossola

ITC15

Novara

ITC16

Cuneo

ITC20

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC31

Imperia

ITC32

Savona

ITC33

Genova

ITC34

La Spezia

ITC41

Varese

ITC42

Como

ITC43

Lecco

ITC44

Sondrio

ITD10

Bolzano/Bozen

ITD33

Belluno

ITD35

Venezia

ITD36

Padova

ITD37

Rovigo

ITD42

Udine

ITD43

Gorizia

ITD44

Trieste

ITD56

Ferrara

ITD57

Ravenna

ITE11

Massa-Carrara

ITE12

Lucca

ITE16

Livorno

ITE17

Pisa

ITE1A

Grosseto

ITF42

Bari

ITF44

Brindisi

ITF45

Lecce

ITG11

Trapani

ITG14

Agrigento

ITG15

Caltanissetta

ITG18

Ragusa

ITG19

Siracusa

ITG21

Sassari

ITG22

Nuoro

ITG23

Oristano

ITG24

Cagliari

CY000

Kypros/Kıbrıs

LV003

Kurzeme

LV005

Latgale

LV006

Rīga

LV007

Pierīga

LV008

Vidzeme

LV009

Zemgale

LT001

Alytaus

LT003

Klaipėdos

LT004

Marijampolės

LT005

Panevėžio

LT006

Šiaulių

LT008

Telšių

LT009

Utenos

LU000

Luxembourg (Grand-Duché)

HU101

Budapest

HU102

Pest

HU212

Komárom-Esztergom

HU221

Györ-Moson-Sopron

HU222

Vas

HU223

Zala

HU311

Borsod-Abaúj-Zemplén

HU312

Heves

HU313

Nógrád

HU321

Hajdú-Bihar

HU323

Szabolcs-Szatmár-Bereg

HU332

Békés

HU333

Csongrád

MT001

Malta

MT002

Gozo and Comino/Ghawdex u Kemmuna

NL111

Oost-Groningen

NL112

Delfzijl en omgeving

NL113

Overig Groningen

NL121

Noord-Friesland

NL132

Zuidoost-Drenthe

NL211

Noord-Overijssel

NL213

Twente

NL222

Achterhoek

NL223

Arnhem/Nijmegen

NL333

Delft en Westland

NL335

Groot-Rijnmond

NL341

Zeeuwsch-Vlaanderen

NL342

Overig Zeeland

NL411

West-Noord-Brabant

NL412

Midden-Noord-Brabant

NL413

Noordoost-Noord-Brabant

NL414

Zuidoost-Noord-Brabant

NL421

Noord-Limburg

NL422

Midden-Limburg

NL423

Zuid-Limburg

AT111

Mittelburgenland

AT112

Nordburgenland

AT113

Südburgenland

AT124

Waldviertel

AT125

Weinviertel

AT126

Wiener Umland/Nordteil

AT127

Wiener Umland/Südteil

AT130

Wien

AT211

Klagenfurt-Villach

AT212

Oberkärnten

AT213

Unterkärnten

AT224

Oststeiermark

AT225

West- und Südsteiermark

AT311

Innviertel

AT313

Mühlviertel

AT322

Pinzgau-Pongau

AT323

Salzburg und Umgebung

AT331

Außerfern

AT332

Innsbruck

AT333

Osttirol

AT334

Tiroler Oberland

AT335

Tiroler Unterland

AT341

Bludenz-Bregenzer Wald

AT342

Rheintal-Bodenseegebiet

PL212

Nowosądecki

PL225

Bielsko-bialski

PL227

Rybnicko-jastrzębski

PL322

Krośnieńsko-przemyski

PL341

Białostocko-suwalski

PL342

Łomżyński

PL421

Szczeciński

PL422

Koszaliński

PL431

Gorzowski

PL432

Zielonogórski

PL511

Jeleniogórsko-wałbrzyski

PL520

Opolski

PL623

Ełcki

PL631

Słupski

PL632

Gdański

PL633

Gdańsk, Gdynia, Sopot

PT111

Minho-Lima

PT112

Cávado

PT117

Douro

PT118

Alto Trás-os-Montes

PT150

Algarve

PT168

Beira Interior Norte

PT169

Beira Interior Sul

PT182

Alto Alentejo

PT183

Alentejo Central

PT184

Baixo Alentejo

SI001

Pomurska

SI002

Podravska

SI003

Koroška

SI004

Savinjska

SI009

Gorenjska

SI00B

Goriška

SI00C

Obalno-kraška

SI00E

Osrednjeslovenska

SK010

Bratislavský kraj

SK021

Trnavský kraj

SK022

Trenčiansky kraj

SK023

Nitriansky kraj

SK031

Žilinský kraj

SK032

Banskobystrický kraj

SK041

Prešovský kraj

SK042

Košický kraj

FI181

Uusimaa

FI182

Itä-Uusimaa

FI183

Varsinais-Suomi

FI186

Kymenlaakso

FI191

Satakunta

FI195

Pohjanmaa

FI1A1

Keski-Pohjanmaa

FI1A2

Pohjois-Pohjanmaa

FI1A3

Lappi

FI200

Åland

SE010

Stockholms län

SE021

Uppsala län

SE022

Södermanlands län

SE023

Östergötlands län

SE041

Blekinge län

SE044

Skåne län

SE061

Värmlands län

SE062

Dalarnas län

SE063

Gävleborgs län

SE071

Västernorrlands län

SE072

Jämtlands län

SE081

Västerbottens län

SE082

Norrbottens län

SE093

Kalmar län

SE094

Gotlands län

SE0A1

Hallands län

SE0A2

Västra Götalands län

UKH13

Norfolk

UKH14

Suffolk

UKH31

Southend-on-Sea

UKH32

Thurrock

UKH33

Essex CC

UKJ21

Brighton and Hove

UKJ22

East Sussex CC

UKJ24

West Sussex

UKJ31

Portsmouth

UKJ32

Southampton

UKJ33

Hampshire CC

UKJ34

Isle of Wight

UKJ41

Medway

UKJ42

Kent CC

UKK21

Bournemouth and Poole

UKK22

Dorset CC

UKK30

Cornwall and Isles of Scilly

UKK41

Plymouth

UKK42

Torbay

UKK43

Devon CC

UKL11

Isle of Anglesey

UKL12

Gwynedd

UKL13

Conwy and Denbighshire

UKL14

South West Wales

UKM32

Dumfries and Galloway

UKM33

East Ayrshire and North Ayrshire Mainland

UKM37

South Ayrshire

UKM43

Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands

UKN03

East of Northern Ireland

UKN04

North of Northern Ireland

UKN05

West and South of Northern Ireland

Gibraltar


PRILOGA II

Seznam območij na ravni NUTS II, ki so upravičena do sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru nadnacionalnega vidika cilja evropskega ozemeljskega sodelovanja za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013

AZORI – MADEIRA – KANARSKI OTOKI (MAKARONEZIJA)

ES70

Canarias

PT20

Região Autónoma dos Açores

PT30

Região Autónoma da Madeira

ALPSKI PROSTOR

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE21

Oberbayern

DE27

Schwaben

FR42

Alsace

FR43

Franche-Comté

FR71

Rhône-Alpes

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

ITC1

Piemonte

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

SI00

Slovenija

ATLANTSKA OBALA

ES11

Galicia

ES12

Principado de Asturias

ES13

Cantabria

ES21

País Vasco

ES22

Comunidad Foral de Navarra

ES61

Andalucía (samo naslednja regija NUTS 3)

ES612

Cádiz

ES615

Huelva

ES618

Sevilla

FR23

Haute-Normandie

FR25

Basse-Normandie

FR51

Pays de la Loire

FR52

Bretagne

FR53

Poitou-Charentes

FR61

Aquitaine

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

PT11

Norte

PT15

Algarve

PT16

Centro (PT)

PT17

Lisboa

PT18

Alentejo

UKD1

Cumbria

UKD2

Cheshire

UKD3

Greater Manchester

UKD4

Lancashire

UKD5

Merseyside

UKK1

Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

UKK2

Dorset and Somerset

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

Devon

UKL1

West Wales and The Valleys

UKL2

East Wales

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

BALTSKO MORJE

DK00

Danmark

DE30

Berlin

DE41

Brandenburg-Nordost

DE42

Brandenburg-Südwest

DE50

Bremen

DE60

Hamburg

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DE93

Lüneburg

DEF0

Schleswig-Holstein

EE00

Eesti

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

FI13

Itä-Suomi

FI18

Etelä-Suomi

FI19

Länsi-Suomi

FI1A

Pohjois-Suomi

FI20

Åland

SE01

Stockholm

SE02

Östra Mellansverige

SE04

Sydsverige

SE06

Norra Mellansverige

SE07

Mellersta Norrland

SE08

Övre Norrland

SE09

Småland med öarna

SE0A

Västsverige

KARIBSKO OBMOČJE

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

SREDNJA IN VZHODNA EVROPA

CZ01

Praha

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE11

Stuttgart

DE12

Karlsruhe

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE21

Oberbayern

DE22

Niederbayern

DE23

Oberpfalz

DE24

Oberfranken

DE25

Mittelfranken

DE26

Unterfranken

DE27

Schwaben

DE30

Berlin

DE41

Brandenburg-Nordost

DE42

Brandenburg-Südwest

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DED3

Leipzig

DEE1

Dessau

DEE2

Halle

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

ITC1

Piemonte

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

HU10

Közép-Magyarország

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

SI00

Slovenija

SK01

Bratislavský kraj

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

OBMOČJE INDIJSKEGA OCEANA

FR94

Réunion

SREDOZEMLJE (1)

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR24

Sterea Ellada

GR25

Peloponnisos

GR30

Attiki

GR41

Voreio Aigaio

GR42

Notio Aigaio

GR43

Kriti

ES24

Aragón

ES51

Cataluña

ES52

Comunidad Valenciana

ES53

Illes Balears

ES61

Andalucía

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

FR71

Rhône-Alpes

FR81

Languedoc-Roussillon

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

FR83

Corse

ITC1

Piemonte

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

ITE1

Toscana

ITE2

Umbria

ITE3

Marche

ITE4

Lazio

ITF1

Abruzzo

ITF2

Molise

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF5

Basilicata

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

ITG2

Sardegna

CY00

Kypros/Kıbrıs

MT00

Malta

PT15

Algarve

PT18

Alentejo

SI00

Slovenija

SEVERNO MORJE

BE21

Prov. Antwerpen

BE23

Prov. Oost-Vlaanderen

BE25

Prov. West-Vlaanderen

DK00

Danmark

DE50

Bremen

DE60

Hamburg

DE91

Braunschweig

DE92

Hannover

DE93

Lüneburg

DE94

Weser-Ems

DEF0

Schleswig-Holstein

NL11

Groningen

NL12

Friesland

NL13

Drenthe

NL21

Overijssel

NL23

Flevoland

NL32

Noord-Holland

NL33

Zuid-Holland

NL34

Zeeland

SE04

Sydsverige (samo naslednja regija NUTS 3)

SE044

Skåne län

SE06

Norra Mellansverige (samo naslednja regija NUTS 3)

SE061

Värmlands län

SE09

Småland med öarna (samo naslednja regija NUTS 3)

SE092

Kronobergs län

SE0A

Västsverige

UKC1

Tees Valley and Durham

UKC2

Northumberland and Tyne and Wear

UKE1

East Riding and North Lincolnshire

UKE2

North Yorkshire

UKE3

South Yorkshire

UKE4

West Yorkshire

UKF1

Derbyshire and Nottinghamshire

UKF2

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

UKF3

Lincolnshire

UKH1

East Anglia

UKH3

Essex

UKJ4

Kent

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM4

Highlands and Islands (samo naslednja regija NUTS 3)

UKM41

Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty

UKM42

Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey

UKM45

Orkney Islands

UKM46

Shetland Islands

SEVEROZAHODNA EVROPA

BE10

Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BE21

Prov. Antwerpen

BE22

Prov. Limburg (BE)

BE23

Prov. Oost-Vlaanderen

BE24

Prov. Vlaams-Brabant

BE25

Prov. West-Vlaanderen

BE31

Prov. Brabant Wallon

BE32

Prov. Hainaut

BE33

Prov. Liège

BE34

Prov. Luxembourg (BE)

BE35

Prov. Namur

DE11

Stuttgart

DE12

Karlsruhe

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE24

Oberfranken

DE25

Mittelfranken

DE26

Unterfranken

DE27

Schwaben

DE71

Darmstadt

DE72

Gießen

DE73

Kassel

DEA1

Düsseldorf

DEA2

Köln

DEA3

Münster

DEA4

Detmold

DEA5

Arnsberg

DEB1

Koblenz

DEB2

Trier

DEB3

Rheinhessen-Pfalz

DEC0

Saarland

FR10

Île de France

FR21

Champagne-Ardenne

FR22

Picardie

FR23

Haute-Normandie

FR24

Centre

FR25

Basse-Normandie

FR26

Bourgogne

FR30

Nord-Pas-de-Calais

FR41

Lorraine

FR42

Alsace

FR43

Franche-Comté

FR51

Pays de la Loire

FR52

Bretagne

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

LU00

Luxembourg (Grand-Duché)

NL21

Overijssel

NL22

Gelderland

NL23

Flevoland

NL31

Utrecht

NL32

Noord-Holland

NL33

Zuid-Holland

NL34

Zeeland

NL41

Noord-Brabant

NL42

Limburg (NL)

UKC1

Tees Valley and Durham

UKC2

Northumberland and Tyne and Wear

UKD1

Cumbria

UKD2

Cheshire

UKD3

Greater Manchester

UKD4

Lancashire

UKD5

Merseyside

UKE1

East Riding and North Lincolnshire

UKE2

North Yorkshire

UKE3

South Yorkshire

UKE4

West Yorkshire

UKF1

Derbyshire and Nottinghamshire

UKF2

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

UKF3

Lincolnshire

UKG1

Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

UKG2

Shropshire and Staffordshire

UKG3

West Midlands

UKH1

East Anglia

UKH2

Bedfordshire and Hertfordshire

UKH3

Essex

UKI1

Inner London

UKI2

Outer London

UKJ1

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

UKJ2

Surrey, East and West Sussex

UKJ3

Hampshire and Isle of Wight

UKJ4

Kent

UKK1

Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

UKK2

Dorset and Somerset

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

Devon

UKL1

West Wales and The Valleys

UKL2

East Wales

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

OBROBNE POKRAJINE NA SEVERU

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

FI13

Itä-Suomi

FI19

Länsi-Suomi (samo naslednja regija NUTS 3)

FI193

Keski-Suomi

FI1A

Pohjois-Suomi

SE07

Mellersta Norrland

SE08

Övre Norrland

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

JUGOVZHODNA EVROPA

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR24

Sterea Ellada

GR25

Peloponnisos

GR30

Attiki

GR41

Voreio Aigaio

GR42

Notio Aigaio

GR43

Kriti

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

ITE2

Umbria

ITE3

Marche

ITF1

Abruzzo

ITF2

Molise

ITF4

Puglia

ITF5

Basilicata

HU10

Közép-Magyarország

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

SI00

Slovenija

SK01

Bratislavský kraj

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

JUGOZAHODNA EVROPA (2)

ES11

Galicia

ES12

Principado de Asturias

ES13

Cantabria

ES21

País Vasco

ES22

Comunidad Foral de Navarra

ES23

La Rioja

ES24

Aragón

ES30

Comunidad de Madrid

ES41

Castilla y León

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES51

Cataluña

ES52

Comunidad Valenciana

ES53

Illes Balears

ES61

Andalucía

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

FR53

Poitou-Charentes

FR61

Aquitaine

FR62

Midi-Pyrénées

FR63

Limousin

FR72

Auvergne

FR81

Languedoc-Roussillon

PT11

Norte

PT15

Algarve

PT16

Centro (PT)

PT17

Lisboa

PT18

Alentejo


(1)  Območje zajema tudi Gibraltar.

(2)  Območje zajema tudi Gibraltar.


11.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/59


SKLEP KOMISIJE

z dne 9. novembra 2006

o spremembi Priloge k Uredbi (ES) št. 1228/2003 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije

(Besedilo velja za EGP)

(2006/770/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1228/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2003 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije (1) in zlasti člena 8(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1228/2003 je določila smernice za upravljanje in dodeljevanje razpoložljive prenosne zmogljivosti povezav med nacionalnimi omrežji.

(2)

V te smernice je treba vključiti učinkovite metode razreševanja prezasedenosti zmogljivosti čezmejnih interkonekcijskih povezav za prenos električne energije, da se zagotovi učinkovit dostop do prenosnih omrežij zaradi čezmejnih transakcij.

(3)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem odbora iz člena 13(2) Uredbe (ES) št. 1228/2003 –

SKLENILA:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 1228/2003 se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 9. novembra 2006

Za Komisijo

Andris PIEBALGS

Član Komisije


(1)  UL L 176, 15.7.2003, str. 1.


PRILOGA

Smernice za upravljanje in dodeljevanje razpoložljive prenosne zmogljivosti povezav med nacionalnimi omrežji

1.   Splošne določbe

1.1

Upravljavci prenosnih omrežij si prizadevajo sprejeti vse trgovinske posle, tudi posle, ki vključujejo čezmejno trgovanje.

1.2

Kadar ni prezasedenosti, tudi ni omejitve dostopa do povezave. Kjer je to običajno, ni potrebe po stalnem splošnem postopku dodeljevanja dostopa do storitve čezmejnega prenosa.

1.3

Kadar redni trgovinski posli niso združljivi z varnim delovanjem omrežja, UPO blažijo prezasedenost v skladu z zahtevami za operativno varnost omrežja in si pri tem prizadevajo zagotoviti, da s tem povezani stroški ostanejo na gospodarsko učinkoviti ravni. V primeru, da ni mogoče uporabiti stroškovno ugodnejših ukrepov, je predvideno ponovno razporejanje ali kompenzacija.

1.4

V primeru strukturne prezasedenosti začnejo UPO takoj izvajati ustrezna vnaprej opredeljena in dogovorjena pravila razreševanja prezasedenosti in dogovore. Metode razreševanja prezasedenosti zagotavljajo, da so fizični pretoki energije, povezani s celotno dodeljeno prenosno zmogljivostjo, v skladu z varnostnimi standardi omrežja.

1.5

Metode, sprejete za razreševanje prezasedenosti, dajejo udeležencem na trgu in UPO učinkovite ekonomske signale, podpirajo konkurenco in so primerne za regionalno uporabo ter uporabo v Skupnosti.

1.6

Pri razreševanju prezasedenosti se ne sme razlikovati med transakcijami. Določena zahteva za prenosno storitev se zavrne le, kadar so hkrati izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a)

dodatni fizični pretoki energije, ki so posledica sprejetja take zahteve, kažejo, da ni več mogoče zagotavljati varnega delovanja elektroenergetskega sistema in

(b)

denarna vrednost tega zahtevka je v postopku razreševanja prezasedenosti nižja od vseh drugih zahtev, ki naj bi bile sprejete za isto storitev in pod istimi pogoji.

1.7

Pri opredeljevanju ustreznih območij omrežja, v in med katerimi se uporablja razreševanje prezasedenosti, UPO upoštevajo načela stroškovne učinkovitosti in zmanjšanja negativnih učinkov na notranji trg z električno energijo. UPO še zlasti ne smejo omejiti zmogljivosti interkonekcijskih povezav z namenom reševanja prezasedenosti na njihovem nadzornem območju, razen iz zgoraj navedenih vzrokov in vzrokov operativne varnosti (1). V primeru take situacije ga morajo UPO opisati in na pregleden način predstaviti vsem uporabnikom. Tak položaj je dopusten le, dokler se ne najde dolgoročna rešitev. UPO vsem uporabnikom opišejo in na pregleden način predstavijo metodologijo in projekte za doseganje dolgoročne rešitve.

1.8

UPO pri izravnavanju omrežja na nadzornem območju z operativnimi ukrepi v omrežju in ponovnim razporejanjem upoštevajo učinek teh ukrepov na sosednja nadzorna območja.

1.9

Najpozneje do 1. januarja 2008 se usklajeno in v skladu s pogoji varnega delovanja vzpostavijo mehanizmi za razreševanje prezasedene zmogljivosti interkonekcijskih povezav večkrat na dan z namenom čim bolj povečati tržne priložnosti in predvideti čezmejno izravnavanje.

1.10

Nacionalni regulativni organi redno vrednotijo metode razreševanja prezasedenosti, pri čemer posebno pozornost namenjajo skladnosti z načeli in pravili iz te uredbe in smernic ter s pogoji, ki jih v skladu s temi načeli in pravili določijo regulativni organi. Tako vrednotenje vključuje posvetovanje vseh udeležencev na trgu in namenske študije.

2.   Metode razreševanja prezasedenosti

2.1

Metode razreševanja prezasedenosti so tržno zasnovane in omogočajo učinkovito čezmejno trgovanje. Zato se zmogljivost dodeli samo z eksplicitnimi (zmogljivost) ali implicitnimi (zmogljivost in energija) dražbami. Za isto povezavo lahko obstajata obe metodi hkrati. Pri trgovanju večkrat na dan se lahko uporablja neprekinjeno trgovanje.

2.2

Mehanizmi razreševanja prezasedenosti lahko glede na pogoje konkurence omogočajo tako dolgoročno kot tudi kratkoročno dodeljevanje prenosne zmogljivosti.

2.3

Vsak postopek dodeljevanja zmogljivosti dodeli predpisan delež razpoložljive interkonekcijske zmogljivosti in preostalo zmogljivost, ki še ni dodeljena, ter zmogljivost, ki so jo sprostili imetniki zmogljivosti iz prejšnjih dodelitev.

2.4

UPO optimizirajo stopnjo zagotovljene zmogljivosti, pri tem pa upoštevajo obveznosti in pravice udeleženih UPO ter obveznosti in pravice udeležencev na trgu, da se omogoči učinkovita in smotrna konkurenca. Primeren delež zmogljivosti se lahko ponudi na trgu z nižjo stopnjo zagotovljene zmogljivosti, vendar morajo biti udeleženci na trgu ves čas seznanjeni z natančni pogoji za prenos s čezmejnimi vodi.

2.5

Pravice do dostopa do dolgoročnih in srednjeročnih dodelitev so pravice do zagotovljene prenosne zmogljivosti. V času imenovanja velja zanje načelo „uporabi ali izgubi“ ali „uporabi ali prodaj“.

2.6

UPO opredelijo ustrezno strukturo za dodeljevanje zmogljivosti v različnih časovnih obdobjih. To lahko vključuje možnost rezervacije najmanjšega odstotka zmogljivosti interkonekcijskih povezav za dnevno dodelitev ali dodelitev večkrat na dan. To strukturo dodeljevanja preverijo ustrezni regulativni organi. Pri pripravi svojih predlogov UPO upoštevajo:

(a)

značilnosti trgov,

(b)

operativne pogoje, kot so posledice združevanja jasno napovedanih razporedov,

(c)

stopnjo usklajenosti odstotkov in časovnih obdobij, določenih za različne mehanizme dodeljevanja zmogljivosti, ki se uporabljajo.

2.7

Pri dodeljevanju zmogljivosti se ne sme razlikovati med udeleženci na trgu, ki želijo uveljaviti svoje pravice do uporabe dvostranskih dobavnih pogodb, in udeleženci, ki želijo prodajati na borzi električne energije. V določenem časovnem okviru se izbere ponudba z najvišjo implicitno ali eksplicitno vrednostjo.

2.8

V regijah, kjer so terminski finančni trgi z električno energijo dobro razviti in učinkoviti, se celotna zmogljivost interkonekcijskih povezav dodeli z implicitnimi dražbami.

2.9

Razen v primeru novih povezovalnih daljnovodov, ki so v skladu s členom 7 Uredbe upravičeni do izvzetja, izklicne cene pri metodah dodeljevanja zmogljivosti niso dovoljene.

2.10

Načeloma lahko vsi morebitni udeleženci na trgu sodelujejo v postopku dodeljevanja brez omejitev. Da bi se izognili nastanku ali povečanju problemov zaradi morebitne zlorabe prevladujočega položaja enega od udeležencev na trgu, lahko ustrezni regulativni organ in/ali organi, pristojni za konkurenco, kjer je to primerno, odredijo splošne omejitve ali omejitve za posamezno gospodarsko družbo zaradi prevladujočega položaja na trgu.

2.11

Udeleženci na trgu UPO do določenega roka natančno opredelijo uporabo zmogljivosti za vsako časovno obdobje. Rok je določen tako, da lahko UPO prerazporedijo neuporabljeno zmogljivost za ponovno dodelitev v naslednjem časovnem obdobju – vključno z uporabo večkrat na dan.

2.12

Z zmogljivostjo je mogoče prosto sekundarno trgovati pod pogojem, da je UPO o tem pravočasno vnaprej obveščen. Kadar UPO zavrne sekundarno trgovanje (transakcijo), mora to jasno in pregledno sporočiti ter to razložiti vsem udeležencem na trgu in o tem uradno obvestiti regulativni organ.

2.13

Finančne posledice neizpolnjevanja obveznosti v zvezi z dodeljevanjem zmogljivosti nosijo tisti, ki so odgovorni za tako neizpolnjevanje. Kadar udeleženci na trgu ne uporabijo zmogljivosti, za katero so se obvezali, da jo bodo uporabili, ali v primeru eksplicitne dražbe zmogljivosti ne trgujejo sekundarno ali zmogljivosti ne vrnejo pravočasno, izgubijo pravice do take zmogljivosti in plačajo dajatev, ki odraža stroške. Vse dajatve, ki odražajo stroške, nastale zaradi neporabljene zmogljivosti, morajo biti upravičene in sorazmerne. Prav tako mora UPO, ki ne izpolni svojih obveznosti, udeležencem na trgu nadomestiti izgubo pravic do zmogljivosti. Posledične izgube se pri tem ne upoštevajo. Ključni načini in metode za določanje obveznosti, ki nastanejo zaradi neizpolnjevanja obveznosti, se določijo vnaprej glede na finančne posledice, pregledajo pa jih ustrezni nacionalni regulativni organ ali organi.

3.   Usklajevanje

3.1

UPO usklajujejo in izvajajo dodeljevanje zmogljivosti na interkonekcijski povezavi v skupnem postopku dodeljevanja. Kadar je pričakovati, da bo trgovinska menjava med dvema državama (UPO) znatno vplivala na pogoje fizičnega pretoka v tretji državi (UPO), vsi zadevni UPO uskladijo metode razreševanja prezasedenosti s skupnim postopkom razreševanja prezasedenosti. Nacionalni regulativni organi in UPO zagotovijo, da noben od postopkov razreševanja prezasedenosti, ki ima velik vpliv na fizične pretoke električne energije v drugih omrežjih, ni enostranski.

3.2

Skupna usklajena metoda razreševanja prezasedenosti in postopek za dodeljevanje zmogljivosti na trgu vsaj enkrat letno, mesečno in dan vnaprej, se uporabljata najpozneje do 1. januarja 2007 med državami v naslednjih regijah:

(a)

Severna Evropa (Danska, Švedska, Finska, Nemčija in Poljska),

(b)

Severozahodna Evropa (Beneluks, Nemčija in Francija),

(c)

Italija (Italija, Francija, Nemčija, Avstrija, Slovenija in Grčija),

(d)

Srednjevzhodna Evropa (Nemčija, Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska, Avstrija in Slovenija),

(e)

Jugozahodna Evropa (Španija, Portugalska in Francija),

(f)

Združeno kraljestvo, Irska in Francija,

(g)

baltske države (Estonija, Latvija in Litva).

Pri državah, ki so vključene v interkonekcijsko povezavo in ki pripadajo več kot eni regiji, se metode razreševanja prezasedenosti lahko razlikujejo, da se zagotovi združljivost z uporabljenimi metodami v ostalih regijah, ki jim te države pripadajo. V tem primeru ustrezni UPO predlagajo metodo, ki jo nato pregleda ustrezni nacionalni regulativni organi.

3.3

Regije iz točke 2.8 lahko celotno zmogljivost interkonekcijskih povezav dodelijo z dodeljevanjem dan vnaprej.

3.4

V teh sedmih regijah se opredelijo združljivi postopki razreševanja prezasedenosti z namenom, da se oblikuje resnično povezan notranji evropski trg z električno energijo. Strankam na trgu ne bodo ponujeni nezdružljivi regionalni sistemi.

3.5

Zaradi spodbujanja poštene in učinkovite konkurence in čezmejnega trgovanja vključuje usklajevanje med UPO v regijah iz točke 3.2 vse stopnje od izračunavanja zmogljivosti in optimizacije dodeljevanja do varnega delovanja omrežja ter jasno dodeljevanje odgovornosti. Tako usklajevanje vključuje zlasti:

(a)

uporabo skupnega modela prenosa, ki učinkovito obravnava med seboj odvisne fizične pretoke v zanki in upošteva neskladja med fizičnimi in trgovinskimi tokovi,

(b)

dodelitev in imenovanje zmogljivosti za učinkovito obravnavanje med seboj odvisnih fizičnih pretokov v zanki,

(c)

enake obveznosti za imetnike zmogljivosti o posredovanju informacije o nameravani uporabi zmogljivosti, tj. imenovanje zmogljivosti (za eksplicitne dražbe),

(d)

enaka časovna obdobja in čas zapiranja,

(e)

enako strukturo za dodeljevanje zmogljivosti v različnih časovnih obdobjih (npr. 1 dan, 3 ure, 1 teden itd.) in glede na prodane količine zmogljivosti (količina moči, izražena v MW, MWh itd.),

(f)

dosleden pogodbeni okvir z udeleženci na trgu,

(g)

preverjanje, ali pretoki izpolnjujejo varnostne zahteve omrežja za operativno načrtovanje in obratovanje v realnem času,

(h)

obračunavanje in uveljavljanje ukrepov razreševanja prezasedenosti.

3.6

Usklajevanje vključuje tudi izmenjavo informacij med UPO. Narava, čas in pogostost izmenjave informacij je združljiva z dejavnostmi iz točke 3.5 in delovanjem trgov z električno energijo. Ta izmenjava informacij omogoča UPO predvsem najboljše možne napovedi globalnega položaja omrežja, da lahko ocenijo pretoke v svojem omrežju in razpoložljive zmogljivosti interkonekcijskih povezav. UPO, ki zbira informacije v imenu drugega UPO, udeleženemu UPO vrne rezultate zbiranja podatkov.

4.   Časovni razpored operacij na trgu

4.1

Dodeljevanje razpoložljive prenosne zmogljivosti mora potekati dovolj zgodaj. Pred vsako dodelitvijo zadevni UPO skupaj objavijo zmogljivost, ki bo dodeljena, in pri tem, kjer je primerno, upoštevajo zmogljivost, zagotovljeno s pravicami do zagotovljenega prenosa in, kjer je ustrezno, s tem povezana imenovanja za pobotanje, ter časovna obdobja, v katerih bo zmogljivost zmanjšana ali ne bo na voljo (na primer zaradi vzdrževanja).

4.2

Imenovanje pravic do prenosa mora potekati ob popolnem upoštevanju varnosti omrežja in dovolj zgodaj pred trgovanjem dan vnaprej na vseh ustreznih organiziranih trgih in pred objavo zmogljivosti, ki bo dodeljena na podlagi mehanizma dodeljevanja dan vnaprej ali večkrat na dan. Imenovanje pravic do prenosa v nasprotni smeri se pobotajo zaradi učinkovite uporabe medsebojne povezave.

4.3

Zaporedno dodeljevanje razpoložljivega prenosa večkrat na dan poteka za dan D na dan D-1 ali D po izdaji navedenih ali dejanskih razporedov proizvodnje dan vnaprej.

4.4

Pri pripravi delovanja omrežja dan vnaprej UPO izmenjajo informacije s sosednjimi UPO, vključno z napovedjo topologije omrežja, razpoložljivostjo in predvideno zmogljivostjo proizvodnih enot in pretokov obremenitve z namenom, da se z operativnimi ukrepi optimizira uporaba celotnega omrežja v skladu s pravili za varno delovanje omrežja.

5.   Preglednost

5.1

UPO objavijo vse ustrezne podatke v zvezi z razpoložljivostjo omrežja, dostopom do omrežja in uporabo omrežja, vključno s poročilom, kdaj in zakaj obstaja prezasedenost, ter metodami, uporabljenimi za razreševanje prezasedenosti in načrti za razreševanje v prihodnje.

5.2

UPO objavijo splošen opis metode razreševanja prezasedenosti, ki se uporablja v različnih okoliščinah za čim večje povečanje zmogljivosti, ki je na voljo na trgu, in splošno shemo za izračun zmogljivosti interkonekcijskih povezav v različnih časovnih obdobjih, ki temelji na električnih in fizikalnih lastnostih omrežja. Tako shemo pregledajo regulativni organi zadevnih držav članic.

5.3

UPO razreševanje prezasedenosti in postopke dodeljevanja zmogljivosti, časovne okvire in postopke za uporabo zmogljivosti, opis ponujenih izdelkov ter pravic in obveznosti tako UPO kot stranke, ki prejme zmogljivost, vključno z obveznostmi, ki nastanejo v primeru neizpolnjevanja obveznosti, podrobno opišejo in na pregleden način posredujejo vsem morebitnim uporabnikom omrežja.

5.4

Varnostni standardi za obratovanje in načrtovanje so sestavni del informacij, ki jih UPO objavijo v odprtem javnem dokumentu. Ta dokument pregledajo tudi nacionalni regulativni organi.

5.5

UPO objavijo vse ustrezne podatke o čezmejnem trgovanju na podlagi najboljše možne napovedi. Da bi izpolnili to obveznost, zadevni udeleženci na trgu UPO predložijo vse ustrezne podatke. Način objave takih informacij pregledajo regulativni organi. UPO objaviti najmanj:

(a)

letno: informacije o dolgoročnem razvoju prenosne infrastrukture in njen vpliv na zmogljivost čezmejnega prenosa;

(b)

mesečno: predvidena prenosna zmogljivost, ki bo na voljo na trgu čez en mesec in eno leto ob upoštevanju vseh informacij, ki jih ima UPO na voljo v času izračuna napovedi (npr. vpliv zimske in letne sezone na zmogljivost vodov, vzdrževanje omrežja, razpoložljivost proizvodnih enot itd.);

(c)

tedensko: predvidena prenosna zmogljivost, ki bo na voljo na trgu čez en teden ob upoštevanju vseh ustreznih informacij, ki jih imajo UPO na voljo v času izračuna napovedi (npr. vpliv poletne in zimske sezone na zmogljivost vodov, vzdrževalna dela na omrežju, razpoložljivost proizvodnih enot itd.);

(d)

dnevno: prenosno zmogljivost, ki bo na voljo trgu čez en dan ali večkrat dnevno za vsako tržno časovno enoto ob upoštevanju vseh pobotanih imenovanj za dan vnaprej, razporeditev proizvodnje dan vnaprej, predvideno povpraševanje in načrtovana vzdrževana dela na omrežju;

(e)

skupno dodeljeno zmogljivost za vsako tržno časovno enoto ter vse ustrezne pogoje, pod katerimi se ta zmogljivost lahko uporabi (npr. končna cena na dražbi, obveznosti glede uporabe zmogljivosti itd.), da se ugotovi preostala zmogljivost;

(f)

čim prej po vsaki dodelitvi dodeljeno zmogljivost in navedbo plačanih cen;

(g)

skupno uporabljeno zmogljivost za vsako tržno časovno enoto takoj po imenovanju;

(h)

čim bližje realnemu času: skupne realizirane trgovinske in fizične pretoke za vsako tržno časovno enoto, vključno z opisom vpliva korektivnega ukrepanja UPO (kot je omejitev) za reševanje problemov omrežja ali sistema;

(i)

predhodne informacije o načrtovanih začasnih prekinitvah delovanja ter naknadne informacije o načrtovanih ali nenačrtovanih začasnih prekinitvah delovanja proizvodnih enot, večjih od 100 MW, za prejšnji dan.

5.6

Vse ustrezne informacije so na trgu na voljo pravočasno za pogajanje o vseh transakcijah (kot je čas pogajanja o letnih dobavnih pogodbah za industrijske uporabnike ali čas pošiljanja ponudb na organizirane trge).

5.7

UPO objavijo ustrezne informacije o predvidenem povpraševanju in proizvodnji za časovna obdobja iz točk 5.5 in 5.6. UPO objavijo tudi ustrezne informacije, potrebne za čezmejni izravnalni trg.

5.8

Po objavi napovedi se za napovedane informacije objavijo tudi naknadno realizirane vrednosti v časovnem obdobju, ki sledi obdobju, na katero se nanaša napoved, ali najpozneje naslednji dan (D+1).

5.9

Vse informacije, ki jih objavijo UPO, so brezplačne in lahko dostopne. Vsi podatki so dostopni tudi z ustreznimi in standardiziranimi sredstvi izmenjave informacij, ki se opredelijo v tesnem sodelovanju s strankami na trgu. Podatki vključujejo informacije o preteklih časovnih obdobjih (za najmanj dve leti), tako da imajo tudi novi udeleženci na trgu dostop do takih podatkov.

5.10

UPO redno izmenjujejo niz dovolj točnih podatkov o omrežju in pretoku obremenitve z namenom, da lahko vsak UPO na svojem območju izračuna pretok obremenitve. Isti niz podatkov se na zahtevo posreduje regulativnim organom in Evropski komisiji. Regulativni organi in Evropska komisija zagotovijo zaupno ravnanje s tem nizom podatkov tako v svojem imenu kot tudi v imenu svetovalcev, ki zanje opravljajo analitsko delo na podlagi teh podatkov.

6.   Uporaba prihodka od prezasedenosti

6.1

Postopki razreševanja prezasedenosti lahko v vnaprej določenem časovnem okviru ustvarjajo prihodek samo v primeru prezasedenosti, ki je posledica navedenega časovnega okvira, razen v primeru novih povezovalnih daljnovodov, ki so v skladu s členom 7 Uredbe upravičeni do izvzetja. Postopek za razdelitev teh prihodkov preverijo regulativni organi. Ta ne sme izkrivljati postopka dodeljevanja v korist katere koli stranke, ki je zaprosila za zmogljivost ali energijo, in ne sme imeti zaviralnega učinka na znižanje prezasedenosti.

6.2

Nacionalni regulativni organi delujejo pregledno, kar zadeva uporabo prihodkov, ki izhajajo iz dodeljevanja zmogljivosti interkonekcijskih povezav.

6.3

Prihodek od prezasedenosti si razdelijo zadevni UPO v skladu z merili, o katerih so se sporazumeli zadevni UPO in ki so jih pregledali ustrezni regulativni organi.

6.4

UPO vnaprej jasno določijo, kako bodo uporabili nastale prihodke od prezasedenosti, in poročajo o dejanski uporabi tega prihodka. Regulativni organi preverijo in potrdijo, da je ta uporaba v skladu s to direktivo in smernicami in da je skupni znesek prihodka od prezasedenosti, ki izhaja iz dodeljevanja zmogljivosti interkonekcijskih povezav, namenjen najmanj enemu od treh namenov iz člena 6(6) Uredbe.

6.5

Regulativni organi vsako leto do 31. julija istega leta objavijo poročilo, v katerem so navedeni prihodki, nastali v 12-mesečnem obdobju do 30. junija istega leta, in kako so bili ti zadevni prihodki uporabljeni, ter potrditev, da je ta uporaba v skladu s to direktivo in smernicami ter da je skupni znesek prihodka od prezasedenosti namenjen enemu od treh predpisanih namenov.

6.6

Uporaba prihodka od prezasedenosti za naložbe za vzdrževanje ali povečanje zmogljivosti interkonekcijskih povezav se dodeli zlasti posebnim, vnaprej opredeljenim projektom, ki prispevajo k razbremenitvi obstoječe povezane prezasedenosti in ki se lahko izvedejo v razumnem času, zlasti kar zadeva postopek odobritve.


(1)  Operativna varnost pomeni, da „prenosni sistem upošteva dogovorjene varnostne omejitve“.


11.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 312/66


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 9. novembra 2006

o uskladitvi radijskega spektra za uporabo naprav kratkega dosega

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5304)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/771/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta 676/2002/ES z dne 7. marca 2002 o pravnem okviru za politiko radijskega spektra v Evropski skupnosti (Odločba o radijskem spektru) (1) in zlasti člena 4(3) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Naprave kratkega dosega imajo zaradi svoje široke uporabe v Evropski skupnosti in po svetu vedno večjo vlogo v gospodarstvu in vsakdanjem življenju posameznikov, uporabljajo se v raznih vrstah naprav, kot so alarmi, lokalna komunikacijska oprema, naprave za odpiranje vrat ali medicinski vsadki. Razvoj aplikacij, ki temeljijo na napravah kratkega dosega, v Evropski skupnosti lahko prispeva tudi k doseganju posebnih političnih ciljev Skupnosti, kot je dokončna vzpostavitev notranjega trga, spodbujanje inovacij in raziskav ter razvoj informacijske družbe.

(2)

Naprave kratkega dosega so običajno izdelki množičnega trga (široke potrošnje) in/ali prenosni izdelki, ki jih je mogoče enostavno vzeti s sabo in uporabiti prek meja; razlike v pogojih dostopa do spektra zato preprečujejo njihov prosti pretok, povečujejo proizvodne stroške ter povzročajo tveganje za škodljivo motenje drugih radijskih aplikacij in storitev. Da bi izkoristili prednosti notranjega trga za to vrsto naprav in z ekonomijo obsega izboljšali konkurenčnosti predelovalne industrije EU ter zmanjšali stroške za potrošnike, mora biti radijski spekter v Skupnosti na voljo na podlagi usklajenih tehničnih pogojev.

(3)

Ker ta vrsta naprav uporablja radijski spekter z nizko močjo in kratkim dosegom oddajanja, je njena možnost motenja drugih uporabnikov spektra običajno omejena. Zato lahko take naprave uporabljajo iste frekvenčne pasove kot druge storitve, tako tiste, za katere je treba pridobiti odobritev, kot tudi tiste, za katere to ni potrebno, ne da bi povzročale škodljivo motenje, poleg tega pa lahko delujejo istočasno kot druge naprave kratkega dosega. Za njihovo uporabo se zato ne zahtevajo posamične odobritve v skladu z Direktivo o odobritvi 2002/20/ES (2). Poleg tega imajo radiokomunikacijske storitve, opredeljene v Pravilniku o radiokomunikacijah Mednarodne telekomunikacijske zveze, prednost pred napravami kratkega dosega in jim ni treba zagotoviti zaščite posebnih vrst naprav kratkega dosega pred motenjem. Ker zato uporabnikom naprav kratkega dosega ni mogoče zagotoviti zaščite pred motenjem, morajo proizvajalci naprav kratkega dosega zaščititi te naprave pred škodljivim motenjem, ki ga povzročajo radiokomunikacijske storitve in druge naprave kratkega dosega, ki delujejo v skladu z veljavnimi predpisi Skupnosti ali nacionalnimi predpisi. V skladu z Direktivo 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme (3) (Direktiva R&TTE) morajo proizvajalci zagotoviti, da naprave kratkega dosega učinkovito uporabljajo radiofrekvenčni spekter, da bi se s tem izognili škodljivemu motenju drugih naprav kratkega dosega.

(4)

Veliko število teh naprav je že razvrščenih ali bodo v prihodnosti razvrščene kot oprema „razreda 1“ na podlagi Odločbe Komisije 2000/299/ES z dne 6. aprila 2000 o izhodiščni razvrstitvi radijske opreme in telekomunikacijske terminalske opreme ter pripadajočih identifikatorjih (4), sprejete v skladu s členom 4(1) Direktive R&TTE. Odločba 2000/299/ES priznava enakovrednost radijskih vmesnikov, ki izpolnjujejo pogoje „razreda 1“, tako da se lahko radijska oprema da na trg in začne uporabljati brez omejitev v vsej Skupnosti.

(5)

Ker razpoložljivost usklajenega spektra in s tem povezani pogoji uporabe določajo razvrstitev v „razred 1“, bo ta odločba še naprej utrjevala stalnost takšne razvrstitve, ko je enkrat dosežena.

(6)

Komisija je zato 11. marca 2004 pooblastila (5) konferenco CEPT, v skladu s členom 4(2) Odločbe o radijskem spektru, da uskladi uporabo frekvenc za naprave kratkega dosega. Na podlagi tega pooblastila je konferenca CEPT v poročilu (6) z dne 15. novembra 2004 sestavila seznam prostovoljnih ukrepov uskladitve, ki obstajajo za naprave kratkega dosega v Evropski skupnosti, in izjavila, da je potrebna bolj zavezujoča obveza držav članic, da bi se zagotovila pravna stabilnost uskladitve frekvenc, dosežene v CEPT. Zato je treba oblikovati mehanizem, s katerim bi ukrepi uskladitve postali pravno zavezujoči v Evropski skupnosti.

(7)

Države članice lahko na nacionalni ravni omogočijo delovanje opreme pod manj zahtevnimi pogoji, kot je določeno v tej odločbi. Vendar v tem primeru takšna oprema ne more delovati v vsej Skupnosti brez omejitev in se zato obravnava kot oprema „razreda 2“ na podlagi razvrstitve v Direktivi R&TTE.

(8)

Usklajevanje na podlagi te odločbe ne izključuje možnosti, da država članica, kadar je to upravičeno, uporabi prehodna obdobja ali dogovore o skupni uporabi radijskega spektra v skladu s členom 4(5) Odločbe o radijskem spektru. Teh mora biti čim manj, ker omejujejo prednosti razvrstitve v „razred 1“.

(9)

Ta splošna odločba o tehnični uskladitvi velja brez poseganja v ukrepe tehnične uskladitve Evropske skupnosti, ki veljajo za posebne pasove in vrste naprav, kot so Odločba Komisije 2004/545/ES z dne 8. julija 2004 o uskladitvi radijskega spektra v območju 79 GHz za uporabo opreme za avtomobilske radarje kratkega dosega v Skupnosti (7), Odločba Komisije 2005/50/ES z dne 17. januarja 2005 o uskladitvi radiofrekvenčnega pasu v območju 24 GHz za časovno omejeno uporabo opreme avtomobilskih radarjev kratkega dosega v Skupnosti (8), Odločba Komisije 2005/513/ES o usklajeni uporabi radijskega spektra v frekvenčnem pasu 5 GHz za izvedbo brezžičnih dostopovnih sistemov, vključno z radijskimi lokalnimi omrežji (WAS/RLAN) (9) ali Odločba Komisije 2005/928/ES z dne 20. decembra 2005 o uskladitvi frekvenčnega pasu od 169,4 do 169,8125 MHz v Skupnosti (10).

(10)

Za uporabo spektra veljajo zahteve zakonodaje Skupnosti za varovanje javnega zdravja, zlasti Direktiva 2004/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta (11) in Priporočilo Sveta 1999/519/ES (12). Varovanje zdravja v zvezi z radijsko opremo je zagotovljeno s skladnostjo takšne opreme s temeljnimi zahtevami iz Direktive R&TTE.

(11)

Zaradi hitrih tehnoloških sprememb in družbenih zahtev se bodo pojavile nove aplikacije za naprave kratkega dosega, za katere bo potrebno stalno preverjanje pogojev usklajevanja spektra ob upoštevanju gospodarskih koristi ter zahtev industrije in uporabnikov. Države članice bodo morale spremljati ta razvoj. Za odziv na nov razvoj trga in tehnologije bodo torej potrebne redne posodobitve te odločbe. Priloga bo pregledana vsaj enkrat na leto na podlagi informacij, ki jih bodo zbrale države članice in poslale Komisiji. Pregled bo mogoče začeti tudi, kadar bodo države članice sprejele ustrezne ukrepe v skladu s členom 9 Direktive R&TTE. Če bo pregled pokazal, da je treba Odločbo prilagoditi, se bo o spremembah odločalo po postopkih za sprejetje izvedbenih ukrepov iz Odločbe o radijskem spektru. Posodobitve lahko vključujejo prehodna obdobja za prilagoditev obstoječih razmer.

(12)

Ukrepi iz te odločbe so v skladu z mnenjem Odbora za radijski spekter –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Namen te odločbe je uskladiti frekvenčne pasove in z njimi povezane tehnične parametre za razpoložljivost in učinkovito uporabo radijskega spektra za naprave kratkega dosega, da bi te naprave lahko izkoristile razvrstitev v „razred 1“ iz Odločbe Komisije 2000/299/ES.

Člen 2

V tej odločbi:

1.

„naprava kratkega dosega“ pomeni radijske oddajnike, ki zagotavljajo enosmerno ali dvosmerno komunikacijo in oddajajo na kratki razdalji z nizko močjo;

2.

„brez motenja in zaščite“ pomeni, da se radiokomunikacijskim storitvam ne sme povzročiti škodljivega motenja in da ni mogoče vložiti zahteve za zaščito teh naprav pred škodljivim motenjem, ki prihaja od radiokomunikacijskih storitev.

Člen 3

1.   Države članice določijo in dajo na voljo na neizključni osnovi ter brez motenja in zaščite frekvenčne pasove za vrste naprav kratkega dosega, ob upoštevanju posebnih pogojev in v roku za izvedbo, kot je določeno v Prilogi k tej odločbi.

2.   Ne glede na odstavek 1 lahko države članice zaprosijo za prehodna obdobja in/ali dogovore o skupni uporabi radijskega spektra v skladu s členom 4(5) Odločbe o radijskem spektru.

3.   Ta odločba ne posega v pravico držav članic, da dovolijo uporabo frekvenčnih pasov pod manj strogimi pogoji, kot so določeni v Prilogi k tej odločbi.

Člen 4

Države članice nadzorujejo uporabo zadevnih pasov in o ugotovitvah poročajo Komisiji, da se omogoči reden in pravočasen pregled Odločbe.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. novembra 2006

Za Komisijo

Viviane REDING

Članica Komisije


(1)  UL L 108, 24.4.2002, str. 1.

(2)  UL L 108, 24.4.2002, str. 21.

(3)  UL L 91, 7.4.1999, str. 10.

(4)  UL L 97, 19.4.2000, str. 13.

(5)  Pooblastilo konferenci CEPT za analizo nadaljnjega usklajevanja frekvenčnih pasov v uporabi za naprave kratkega dosega.

(6)  Končno poročilo Odbora za elektronske komunikacije na podlagi pooblastila EK konferenci CEPT v zvezi z usklajevanjem radijskega spektra za naprave kratkega dosega.

(7)  UL L 241, 13.7.2004, str. 66.

(8)  UL L 21, 25.1.2005, str. 15.

(9)  UL L 187, 19.7.2005, str. 22.

(10)  UL L 344, 27.12.2005, str. 47.

(11)  UL L 159, 30.4.2004, str. 1.

(12)  UL L 199, 30.7.1999, str. 59.


PRILOGA

Usklajeni frekvenčni pasovi in tehnični parametri za naprave kratkega dosega

Vrsta naprave kratkega dosega

Frekvenčni pasovi/enotna frekvenca

Največja moč/poljska jakost

Dodatni ureditveni parametri Zahteve za ublažitev

Druge omejitve

Rok za izvedbo

Nespecifične naprave kratkega dosega (1)

26,957–27,283 MHz

10 mW efektivne sevane moči (e.r.p.), ki ustreza 42 dBμA/m na 10 metrih

 

Video aplikacije so izključene.

1. junij 2007

40,660–40,700 MHz

10 mW e.r.p.

 

Video aplikacije so izključene.

1. junij 2007

433,05–434,79 MHz

10 mW e.r.p.

Obratovalni ciklus (2): do 10 %

Zvokovni signali in glasovni signali ter video aplikacije so izključeni.

1. junij 2007

868,0–868,6 MHz

25 mW e.r.p.

Obratovalni ciklus (2): do 1 %

Video aplikacije so izključene.

1. junij 2007

868,7–869,2 MHz

25 mW e.r.p.

Obratovalni ciklus (2): do 0,1 %

Video aplikacije so izključene.

1. junij 2007

869,4–869,65 MHz

500 mW e.r.p.

Obratovalni ciklus (2): do 10 %

Širina kanala: mora biti 25 kHz, razen tega se lahko celoten pas uporabi kot en sam kanal za prenos podatkov z visoko hitrostjo.

Video aplikacije so izključene.

1. junij 2007

869,7–870 MHz

5 mW e.r.p.

Glasovne aplikacije so dovoljene z naprednimi tehnikami ublažitve

Zvokovne in video aplikacije so izključene.

1. junij 2007

2 400–2 483,5 MHz

10 mW ekvivalentne izotropne sevane moči (e.i.r.p.)

 

 

1. junij 2007

5 725–5 875 MHz

25 mW e.i.r.p.

 

 

1. junij 2007

Alarmni sistemi

868,6–868,7 MHz

10 mW e.r.p.

Širina kanala: 25 kHz

Celoten frekvenčni pas se lahko uporabi kot en sam kanal za prenos podatkov z visoko hitrostjo.

Obratovalni ciklus (2): do 0,1 %

 

1. junij 2007

869,25–869,3 MHz

10 mW e.r.p.

Širina kanala: 25 kHz

Obratovalni ciklus (2): pod 0,1 %

 

1. junij 2007

869,65–869,7 MHz

25 mW e.r.p.

Širina kanala: 25 kHz

Obratovalni ciklus (2): pod 10 %

 

1. junij 2007

Socialni alarmi (3)

869,20–869,25 MHz

10 mW e.r.p.

Širina kanala: 25 kHz

Obratovalni ciklus (2): pod 0,1 %

 

1. junij 2007

Induktivne aplikacije (4)

20,05–59,75 kHz

72 dBμA/m na 10 metrih

 

 

1. junij 2007

59,75–60,25 kHz

42 dBμA/m na 10 metrih

 

 

1. junij 2007

60,25–70 kHz

69 dBμA/m na 10 metrih

 

 

1. junij 2007

70–119 kHz

42 dBμA/m na 10 metrih

 

 

1. junij 2007

119–127 kHz

66 dBμA/m na 10 metrih

 

 

1. junij 2007

127–135 kHz

42 dBμA/m na 10 metrih

 

 

1. junij 2007

6 765–6 795 kHz

42 dBμA/m na 10 metrih

 

 

1. junij 2007

13,553–13,567 MHz

42 dBμA/m na 10 metrih

 

 

1. junij 2007

Active medical implants (5)

402–405 MHz

25 μW e.r.p.

Širina kanala: 25 kHz

Druge omejitve kanala: posamezni oddajniki lahko združujejo sosednje kanale za povečane pasovne širine z naprednimi tehnikami ublažitve.

 

1. junij 2007

Brezžične zvokovne aplikacije (6)

863–865 MHz

10 mW e.r.p.

 

 

1. junij 2007


(1)  Ta kategorija je na voljo za katero koli vrsto aplikacije, ki izpolnjuje tehnične pogoje (značilne uporabe so telemetrija, daljinsko vodenje, alarmi, splošni podatki in druge podobne aplikacije).

(2)  Obratovalni ciklus pomeni časovno razmerje v vsakem enournem obdobju aktivnega oddajanja opreme.

(3)  Naprave za socialni alarm se uporabljajo za pomoč starejšim ali invalidnim osebam na domu v stiski.

(4)  Ta kategorija zajema, na primer, naprave za imobilizatorje avtomobilov, identifikacijo živali, alarmne sisteme, kabelske detektorje, ravnanje z odpadki, identifikacijo oseb, brezžične govorne povezave, nadzor dostopa, bližinska zaznavala, protivlomne sisteme vključno z radiofrekvenčnimi protivlomnimi indukcijskimi sistemi, prenos podatkov do ročne postaje, avtomatsko identifikacijo izdelkov, brezžične nadzorne sisteme in za avtomatsko pobiranje cestnine.

(5)  Ta kategorija zajema radijski del aktivnih medicinskih pripomočkov za vsaditev, kot je opredeljeno v Direktivi Sveta 90/385/EGS z dne 20. junija 1990 o približevanju zakonodaje držav članic o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev.

(6)  Aplikacije za brezžične zvokovne sisteme vključujejo: brezžične zvočnike; brezžične slušalke; brezžične prenosne slušalke, na primer prenosni predvajalnik za zgoščenke, kasete ali radijske naprave, ki jih nosi oseba; brezžične slušalke za uporabo v vozilu, na primer za uporabo radia ali mobilnega telefona itd.; in-ear slušalke za uporabo na koncertih ali drugih odrskih predstavah.