ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 302

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
1. november 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1623/2006 z dne 17. oktobra 2006 o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 7/2005 o sprejetju avtonomnih in prehodnih ukrepov za odprtje tarifne kvote Skupnosti za nekatere kmetijske proizvode s poreklom iz Švice

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1624/2006 z dne 31. oktobra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1625/2006 z dne 31. oktobra 2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto 2006/2007

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1626/2006 z dne 31. oktobra 2006 o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od 1. novembra 2006

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1627/2006 z dne 24. oktobra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 749/2004 glede standardnih obrazcev za priglasitev pomoči

10

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1628/2006 z dne 24. oktobra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni regionalni pomoči za naložbe ( 1 )

29

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1629/2006 z dne 31. oktobra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1010/2006 o nekaterih izrednih ukrepih za podporo trgu z jajci in perutnino v nekaterih državah članicah

41

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1630/2006 z dne 31. oktobra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 933/2002 o odpiranju in upravljanju tarifnih kvot za nekatere kmetijske proizvode s poreklom iz Švice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 851/95

43

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1631/2006 z dne 31. oktobra 2006 o prepovedi ribolova na morski list v območju ICES IIIa, IIIb,c,d (vode ES) za plovila, ki pljujejo pod švedsko zastavo

45

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 31. oktobra 2006 o spremembi Odločbe 2004/4/ES o začasni dovolitvi državam članicam, da sprejmejo nujne ukrepe proti razširjanju Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith v zvezi z Egiptom (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5109)

47

 

*

Odločba Komisije z dne 31. oktobra 2006 o spremembi Odločbe 2005/359/ES v zvezi s pristanišči raztovarjanja hrastovih (Quercus L.) hlodov z lubjem s poreklom iz Združenih držav Amerike (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5142)

49

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

1.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1623/2006

z dne 17. oktobra 2006

o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 7/2005 o sprejetju avtonomnih in prehodnih ukrepov za odprtje tarifne kvote Skupnosti za nekatere kmetijske proizvode s poreklom iz Švice

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po širitvi Evropske unije 1. maja 2004 sta se Skupnost in Švica dogovorili, da prilagodita tarifne koncesije, določene v Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 21. junija 1999 o trgovini s kmetijskimi proizvodi (1) (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“), ki je začel veljati 1. junija 2002. Dogovorili sta se, da bosta zlasti spremenili prilogi 1 in 2 k Sporazumu, ki navaja koncesije, da se razširi obstoječa dajatev prosta tarifna kvota Skupnosti na novi proizvod, in sicer na radič iz oznake KN 0705 21 00.

(2)

Skupnost in Švica sta se dogovorili, da od 1. maja 2004 do uradne spremembe uporabljata prilagojene koncesije na avtonomni in prehodni podlagi.

(3)

Da je bila zagotovljena razpoložljivost ugodnosti kvote za proizvode iz oznake KN 0705 21 00 od 1. maja 2004, je bila med prehodnim obdobjem z Uredbo Sveta (ES) št. 7/2005 z dne 13. decembra 2004 o sprejetju avtonomnih in prehodnih ukrepov za odprtje tarifne kvote Skupnosti za nekatere kmetijske proizvode s poreklom iz Švice (2) določena nova avtonomna tarifna kvota Skupnosti, omejena na navedene proizvode.

(4)

Priloga 2 k Sporazumu, kakor je bila prilagojena z Odločbo št. 3/2005 Skupnega odbora za kmetijstvo, ustanovljenega na podlagi sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 19. decembra 2005 o trgovini s kmetijskimi proizvodi, o prilagajanju prilog 1 in 2 po širitvi Evropske unije (3), določa tarifne kvote, ki so bile razširjene na proizvode iz oznake KN 0705 21 00.

(5)

Priloga 2 k Sporazumu je izvedena z Uredbo Komisije (ES) št. 1630/2006 z dne 31. oktobra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 933/2002 o odpiranju in upravljanju tarifnih kvot za nekatere kmetijske proizvode s poreklom iz Švice (4), z učinkom od 1. septembra 2006.

(6)

Uredbo (ES) št. 7/2005 bi bilo zato treba razveljaviti z učinkom od istega dne –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 7/2005 se razveljavi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. septembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 17. oktobra 2006

Za Svet

Predsednik

E. TUOMIOJA


(1)  UL L 114, 30.4.2002, str. 132.

(2)  UL L 4, 6.1.2005, str. 1.

(3)  UL L 346, 29.12.2005, str. 33.

(4)  UL L 302, 1.11.2006, str. 43.


1.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1624/2006

z dne 31. oktobra 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. novembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. oktobra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 31. oktobra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

51,1

096

27,3

204

46,3

999

41,6

0707 00 05

052

109,1

096

81,8

204

36,5

999

75,8

0709 90 70

052

98,0

204

39,5

999

68,8

0805 50 10

052

67,9

388

48,3

524

56,1

528

46,3

999

54,7

0806 10 10

052

84,0

400

206,2

508

274,1

999

223,8

0808 10 80

096

29,0

388

89,1

400

101,9

404

100,4

800

159,5

804

153,2

999

105,5

0808 20 50

052

113,5

720

55,5

999

84,5


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


1.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1625/2006

z dne 31. oktobra 2006

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto 2006/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2), in zlasti člena 36 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2006/2007, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1002/2006 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1571/2006 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene v Uredbi (ES) št. 1002/2006 za tržno leto 2006/2007, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. novembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. oktobra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 55, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 179, 1.7.2006, str. 36.

(4)  UL L 290, 20.10.2006, str. 27.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 1. novembra 2006

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

23,66

4,47

1701 11 90 (1)

23,66

9,70

1701 12 10 (1)

23,66

4,28

1701 12 90 (1)

23,66

9,27

1701 91 00 (2)

31,27

9,60

1701 99 10 (2)

31,27

5,08

1701 99 90 (2)

31,27

5,08

1702 90 99 (3)

0,31

0,34


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko III Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 318/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


1.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1626/2006

z dne 31. oktobra 2006

o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od 1. novembra 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pogojih izvajanja Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede uvoznih dajatev v sektorju žit (2), in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10 Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da se pri uvozu proizvodov iz člena 1 navedene uredbe, zaračuna stopnja dajatve skupne carinske tarife. Vendar pa je za proizvode iz odstavka 2 tega člena uvozna dajatev enaka intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu, zvišani za 55 % in znižani za uvozno ceno cif, ki se uporablja za zadevno pošiljko. Vendar pa dajatev ne sme preseči stopnje dajatve skupne carinske tarife.

(2)

V skladu s členom 10(3) Uredbe (ES) št. 1784/2003 se uvozne cene cif izračunajo na podlagi reprezentančnih cen za zadevni proizvod na svetovnem trgu.

(3)

Uredba (ES) št. 1249/96 določa pogoje izvajanja Uredbe (ES) št. 1784/2003 glede uvoznih dajatev v sektorju žit.

(4)

Uvozne dajatve veljajo do določitve in začetka veljavnosti novih.

(5)

Da se omogoči normalno delovanje sistema uvoznih dajatev, se za izračun dajatev uporabi reprezentančna tržna stopnja, evidentirana v referenčnem obdobju.

(6)

Uporaba Uredbe (ES) št. 1249/96 določa uvozne dajatev v skladu s Prilogo I k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, so določene v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. novembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. oktobra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1110/2003 (UL L 158, 27.6.2003, str. 12).


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, v uporabi od 1. novembra 2006

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Uvozna dajatev (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica durum visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

1001 90 91

Pšenica navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

Navadna pšenica visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

0,00

1005 10 90

Semenska koruza, razen hibridne

15,13

1005 90 00

Koruza, razen semenske (2)

15,13

1007 00 90

Sirek v zrnju, razen hibridnega, za setev

0,00


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost preko Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa (člen 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96), je uvoznik upravičen do znižanja dajatev v višini:

3 EUR/t, če je razkladalno pristanišče v Sredozemskem morju, ali v višini

2 EUR/t, če je razkladalno pristanišče na Irskem, v Združenem kraljestvu, na Danskem, v Estoniji, v Latviji, v Litvi, na Poljskem, Finskem, Švedskem ali atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev

(17.10.2006–30.10.2006)

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Borzne kotacije

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Proizvodi (% proteinov pri 12 % vlage)

HRS2

YC3

HAD2

srednja kakovost (1)

nizka kakovost (2)

US barley 2

Kotacija (EUR/t)

163,35 (3)

100,75

174,96

164,96

144,96

155,86

Premija za Zaliv (EUR/t)

18,98

 

 

Premija za Velika jezera (EUR/t)

10,81

 

 

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški: Mehiški zaliv–Rotterdam: 22,88 EUR/t; Velika jezera–Rotterdam: 32,69 EUR/t.

3.

Subvencije iz tretjega odstavka člena 4(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


1.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1627/2006

z dne 24. oktobra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 749/2004 glede standardnih obrazcev za priglasitev pomoči

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (1) in zlasti člena 27 Uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državno pomoč,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (2) predpisuje obvezni splošni obrazec za priglasitev državne pomoči.

(2)

Po tem, ko je Komisija sprejela nove Smernice o državni regionalni pomoči za 2007–2013 (3), je treba spremeniti dele obrazca za priglasitev.

(3)

Uredbo (ES) št. 794/2004 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 794/2004 se spremeni v skladu s Prilogo k tej Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. oktobra 2006

Za Komisijo

Neelie KROES

Članica Komisije


(1)  UL L 83, 27.3.1999, str. 1. Uredba, kot je spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 140, 30.4.2004, str. 1.

(3)  UL C 54, 4.3.2006, str. 13.


PRILOGA

V Delu III Priloge I k Uredbi (ES) št. 794/2004 se dodatni informativni listi 4 in 5 nadomestijo z:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


1.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/29


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1628/2006

z dne 24. oktobra 2006

o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni regionalni pomoči za naložbe

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 994/98 z dne 7. maja 1998 o uporabi členov 92 in 93 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za določene vrste horizontalne državne pomoči (1) in zlasti točk (a)(i) in (b) člena 1(1) Uredbe,

po objavi osnutka te uredbe (2),

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državno pomoč,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 994/98 pooblašča Komisijo, da skladno s členom 87 Pogodbe izjavi, da je pomoč, ki je skladna s karto za dodeljevanje regionalne pomoči, ki jo za vsako državo članico odobri Komisija, pod določenimi pogoji združljiva s skupnim trgom in je ni treba priglasiti skladno s členom 88(3) Pogodbe.

(2)

Komisija je uporabila člena 87 in 88 Pogodbe v številnih odločbah glede shem regionalne pomoči v območjih, ki prejemajo pomoč, ter tudi pojasnila svojo politiko, zlasti v smernicah o državni regionalni pomoči za 2007–2013 (3) ter v Uredbi Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (4). Glede na bogate izkušnje Komisije pri uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri regionalni pomoči za naložbe in glede na smernice o državni regionalni pomoči, ki jih je na podlagi teh določb izdala Komisija, je primerno, da z namenom zagotavljanja učinkovitega nadzora in poenostavitve upravljanja, ne da bi se ob tem zmanjšale možnosti Komisije za spremljanje, Komisija uporabi pooblastila, ki ji jih daje Uredba (ES) št. 994/98.

(3)

Z obravnavo razvojnih problemov prikrajšanih regij nacionalna regionalna pomoč spodbuja gospodarsko, socialno in ozemeljsko kohezijo držav članic ter Skupnosti kot celote. Državna regionalna pomoč za naložbe je namenjena pomoči pri razvoju najbolj prikrajšanih regij tako, da na trajnosten način podpira naložbe in ustvarjanje delovnih mest. Pospešuje širitev, racionalizacijo, posodobitev in diverzifikacijo gospodarskih dejavnosti podjetij iz manj razvitih regij, zlasti s spodbujanjem podjetij k ustanavljanju novih ustanov v teh regijah.

(4)

Da bi ugotovili, ali je pomoč združljiva s skupnim trgom v skladu s to uredbo ali ne, je treba upoštevati intenzivnost pomoči ter s tem znesek pomoči, izražen kot ekvivalent dotacije. Izračun ekvivalenta dotacije, plačljivega v več obrokih, zahteva uporabo tržnih obrestnih mer, ki veljajo ob odobritvi. Z namenom oblikovanja enotne, pregledne in preproste uporabe pravil o državni pomoči, za namen te uredbe kot tržne obrestne mere štejejo referenčne mere, ki jih na podlagi objektivnih meril periodično določa Komisija ter so objavljene v Uradnem listu Evropske unije in na internetu.

(5)

Za zagotavljanje preglednosti in uspešnega spremljanja naj bi ta uredba veljala samo za tiste sheme regionalne pomoči za naložbe, ki so pregledne. To so sheme pomoči, pri katerih je mogoče bruto ekvivalent dotacije vnaprej natančno izračunati kot odstotek upravičenih odhodkov, ne da bi bila za to potrebna ocena tveganja (na primer donacije, subvencionirane obrestne mere in omejeni fiskalni ukrepi). Javna posojila naj bi bila pregledna, pod pogojem, da so zavarovana z običajnim varstvom in ne vključujejo neobičajna tveganja, ter zato ne štejejo kot javna posojila z elementom državnega poroštva. Načeloma sheme pomoči, povezane z državnimi poroštvi, ali javna posojila z elementom državnega poroštva naj ne bi štele kot pregledne. Vendar pa naj bi takšna poroštva štela kot pregledna, če je bila pred začetkom izvajanja programa pomoči metodologija, s katero je bila izračunana intenzivnost pomoči državnega poroštva, sprejeta s strani Komisije po priglasitvi Komisiji po sprejetju te uredbe. Metodologijo bo Komisija ocenila v skladu z Obvestilom o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči v obliki poroštev (5). Javne udeležbe in pomoč, ki vključuje ukrepe v zvezi z rizičnim kapitalom, naj ne bi štele kot pregledne. Sheme regionalne pomoči, ki niso pregledne, je treba vedno priglasiti Komisiji. Priglasitve nepreglednih shem regionalne pomoči bo Komisija ocenila zlasti ob upoštevanju meril iz Smernic o državni regionalni pomoči za 2007–2013.

(6)

Ta uredba naj bi se uporabljala tudi za ad hoc pomoč, to pomeni posamično pomoč, ki se ne dodeljuje na osnovi sheme pomoči, če ad hoc pomoč dopolnjuje pomoč, dodeljeno na osnovi pregledne sheme regionalne pomoči za naložbe in da ad hoc sestavni del ne presega 50 % skupne pomoči, ki se dodeli za naložbo. Opomniti bi bilo treba, da so donacije posamične pomoči za majhna in srednje velika podjetja, dodeljene zunaj katere koli sheme pomoči v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 70/2001, skladne s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe in izvzete iz zahteve po priglasitvi iz člena 88(3) Pogodbe ES.

(7)

Vsako pomoč, ki izpolnjuje vse zahteve te uredbe, bi bilo treba izvzeti iz zahteve po priglasitvi. Sheme regionalne pomoči, ki so izvzete v skladu s to uredbo, morajo vsebovati izrecen sklic na to uredbo.

(8)

Ta uredba se naj ne bi uporabljala za nekatere sektorje, v katerih se uporabljajo posebna pravila. Pomoč, dodeljeno v teh sektorjih, je treba še vedno predhodno priglasiti Komisiji v skladu s členom 88(3) Pogodbe. To velja za premogovništvo in jeklarstvo, sektorja sintetičnih vlaken in ladjedelništva, ribištvo in ribogojstvo. V kmetijskem sektorju se ta uredba ne uporablja za dejavnosti, povezane s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I Pogodbe. Uporabljala pa naj bi se za predelovanje in trženje kmetijskih proizvodov, razen izdelovanja in trženja proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kot je določeno v členu 3(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 1898/87 z dne 2. julija 1987 o zaščiti poimenovanj, uporabljenih pri trženju mleka in mlečnih proizvodov (6). Dejavnosti na kmetiji potrebne za pripravo proizvoda za prvo prodajo in tudi prva prodaja prodajnemu posredniku ali predelovalcu se naj ne bi štela kot predelava ali trženje. Ta uredba naj bi zagotovila, da se intenzivnosti pomoči za podjetja, ki predelujejo in tržijo kmetijske proizvode, določene v členu 28(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (7), lahko vedno dosežejo.

(9)

Komisija je dosledno vedno manj naklonjena pomoči, namenjeni posebnemu sektorju. Sheme pomoči za naložbe, ki so namenjene posebnim sektorjem gospodarske dejavnosti v okviru proizvodnje ali storitev, zato ne morejo biti zajete v izjemi od priglasitve, ki jo omogoča ta uredba. Vendar pa sheme regionalne pomoči za naložbe, namenjenih za turistične dejavnosti, ne smejo šteti kot namenjene posebnim sektorjem ter jih je treba izvzeti iz zahteve po priglasitvi iz člena 88(3) Pogodbe, pod pogojem, da dodeljena pomoč izpolnjuje vse pogoje te uredbe.

(10)

Pomoč za majhna in srednje velika podjetja za svetovanje in druge storitve, dodeljena v skladu s členom 5(a) Uredbe (ES) št. 70/2001, je skladna s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe ter je izvzeta iz zahteve po priglasitvi iz člena 88(3) Pogodbe. Zato naj takšna pomoč ne bi sodila v področje uporabe te uredbe.

(11)

V skladu z uveljavljeno prakso Komisije ter za boljše zagotavljanje, da je pomoč sorazmerna in omejena na potrebni znesek, je treba pragove pomoči izraziti v njeni intenzivnosti glede na niz upravičenih stroškov in ne v najvišjih zneskih pomoči.

(12)

Določiti je treba nadaljnje pogoje, ki bi jih morali izpolnjevati programi pomoči ali posamične pomoči, ki so izvzeti s to uredbo. Ob upoštevanju člena 87(3)(c) Pogodbe takšna pomoč navadno ne bi smela samo nenehno ali periodično zniževati stroškov poslovanja, ki bi jih običajno moral kriti upravičenec, in mora biti sorazmerna z ovirami, ki jih je treba premagati, da se zagotovijo socialno-ekonomske koristi, ki naj bi bile v interesu Skupnosti. Zato je primerno omejiti področje uporabe te uredbe na regionalno pomoč, dodeljeno v zvezi z začetno naložbo v smislu te uredbe. Za sheme regionalne pomoči, ki predpisujejo pomoč za tekoče poslovanje, še naprej velja zahteva priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe. Za pomoč za novonastala majhna podjetja, ki ni naložba ali pomoč za svetovanje, tudi ostaja v veljavi zahteva po priglasitvi iz člena 88(3) Pogodbe.

(13)

Ker mora Komisija zagotoviti, da odobrena pomoč ne spreminja pogojev trgovanja v nasprotju s splošnim interesom, je treba iz področja uporabe te uredbe izključiti pomoč za naložbe, dodeljeno upravičencu, ki je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom. Zato za takšno pomoč ostaja v veljavi zahteva po priglasitvi iz člena 88(3) Pogodbe.

(14)

Da se ne daje prednosti dejavniku kapitala naložbe pred dejavnikom zaposlovanja, je treba omogočiti, da se pomoč za naložbo oceni na podlagi stroškov naložbe ali stroškov novega zaposlovanja, neposredno povezanega z izvajanjem naložbenega projekta.

(15)

Velike zneske pomoči bi morala Komisija še naprej posamično oceniti, preden so izvedeni. V skladu s tem za zneske pomoči, ki so dodeljeni enemu podjetju ali ustanovi na podlagi obstoječe sheme pomoči ter presegajo določen prag, ne velja izjema, ki jo omogoča ta uredba, in mora zanje še naprej veljati zahteva priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe. Da se prepreči umetna razdelitev velikega naložbenega projekta v podprojekte, s čimer bi se bilo mogoče izogniti določbam teh smernic, naj bi se velik naložbeni projekt štel kot enoten naložbeni projekt, če je začetna naložba, ki jo opravi ena ali več družb, v obdobju treh let sestavljena iz osnovnih sredstev, ki so združena na ekonomsko nedeljiv način. Za ocenjevanje, ali je začetna naložba ekonomsko nedeljiva, bo Komisija upoštevala tehnične, funkcionalne in strateške povezave ter neposredno geografsko bližino. Ekonomska nedeljivost bo ocenjena neodvisno od lastništva. To pomeni, da mora biti za ugotavljanje, ali velik naložbeni projekt pomeni enoten naložbeni projekt, ocena enaka, ne glede na to, ali projekt izvede eno podjetje, več podjetij, ki si delijo naložbene stroške, ali več podjetij, ki nosijo stroške ločenih naložb znotraj istega naložbenega projekta (na primer v primeru skupne naložbe).

(16)

Pomembno je zagotoviti, da ima regionalna pomoč resnični spodbujevalni učinek in spodbuja naložbe, ki sicer ne bi bile narejene na območjih, ki prejemajo pomoč, in da deluje kot spodbuda za razvoj novih dejavnosti. Pred začetkom dela na projektu, ki prejema pomoč, bi morali odgovorni organi pisno potrditi, da projekt verjetno izpolnjuje pogoje upravičenosti. Pisna potrditev zajema tudi sporočila, poslana po telefaksu ali elektronski pošti.

(17)

Glede na specifičnosti regionalne pomoči ta uredba ne sme izvzeti pomoči, združenih z drugo državno pomočjo, vključno s pomočjo, ki so jo dodelili državni, regionalni in lokalni organi ali s pomočjo Skupnosti, v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če ta združena pomoč presega pragove, določene v tej uredbi. Regionalna pomoč za naložbe, izvzeta v skladu s to uredbo, se naj ne bi združevala s podporo de minimis v smislu Uredbe Komisije (ES) št. 69/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri de minimis pomoči (8) glede na iste upravičene odhodke, če bi takšna združena pomoč presegla intenzivnost pomoči, določeno v tej uredbi.

(18)

Uredba se naj ne bi uporabljala za pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo, in za pomoč, pogojeno s tem, da ima uporaba domačega blaga prednost pred uporabo uvoženega blaga.

(19)

Da bi zagotovili preglednost in učinkovito spremljanje v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 994/98, je primerno uvesti standardno obliko, v kateri morajo države članice v skladu s to uredbo za objavo v Uradnem listu Evropske unije Komisiji priskrbeti povzetek podatkov vedno, ko se izvede shema pomoči ali se dodeli ad hoc pomoč. Iz istih razlogov je primerno določiti pravila o evidenci, ki jo morajo voditi države članice v zvezi s shemami pomoči, ki jih ta uredba izvzema. Za lažjo upravno obravnavo in glede na široko dostopnost potrebne tehnologije mora biti povzetek podatkov v elektronski obliki. Za izboljšanje preglednosti regionalne pomoči v razširjeni Skupnosti morajo države članice objaviti celotno besedilo sheme pomoči in Komisiji sporočiti spletni naslov objave.

(20)

Glede na dosedanje izkušnje Komisije na tem področju in zlasti, ker je treba politiko državne pomoči na splošno pogosto na novo pregledovati in popravljati, je primerno, da se obdobje uporabe te uredbe omeji.

(21)

Ta uredba ne posega v katero koli obveznost države članice, da priglasi posamične donacije pomoči v skladu z obvezami, ki jih je prevzela v okviru drugih instrumentov državne pomoči, in zlasti z obvezo do priglasitve ali obvestila Komisije o pomoči za podjetje, ki prejema pomoč za reševanje in prestrukturiranje v smislu smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (9)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za pregledne sheme regionalne pomoči za naložbe, ki pomenijo državno pomoč v smislu člena 87(1) Pogodbe.

Uporablja se tudi za ad hoc pomoč, ki pomeni državno pomoč v smislu člena 87(1) Pogodbe, če ad hoc pomoč dopolnjuje pomoč, dodeljeno na osnovi pregledne sheme regionalne pomoči za naložbe in da ad hoc sestavni del ne presega 50 % skupne pomoči, ki se dodeli za naložbo.

2.   Ta uredba se ne uporablja za pomoč v naslednjih sektorjih:

(a)

sektor ribištva in ribogojstva;

(b)

sektor ladjedelništva;

(c)

premogovniška industrija;

(d)

jeklarska industrija;

(e)

sektor sintetičnih vlaken.

Ne uporablja se za dejavnosti, povezane s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I Pogodbe. Uporablja pa se za predelovanje in trženje kmetijskih proizvodov razen izdelovanja in trženja proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kotje določeno v členu 3(2) Uredbe (EGS) št. 1898/87.

3.   Ta uredba se ne uporablja za naslednje vrste pomoči:

(a)

pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo;

(b)

pomoč, pogojeno s tem, da ima uporaba domačega blaga prednost pred uporabo uvoženega blaga.

Člen 2

Opredelitve

1.   Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„pomoč“ je vsak ukrep, ki izpolnjuje vsa merila, določena v členu 87(1) Pogodbe;

(b)

„majhna in srednje velika podjetja (MSP)“ so majhna in srednje velika podjetja, kakor so opredeljena v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 70/2001;

(c)

„začetna naložba“ je:

(i)

naložba v materialna in nematerialna sredstva v zvezi z vzpostavljanjem nove ustanove, širitvijo obstoječe ustanove, diverzifikacijo proizvodnje ustanove v nove dodatne proizvode ali bistveno spremembo v celotnem proizvodnem procesu obstoječe ustanove; ali

(ii)

pridobitev osnovnih sredstev, neposredno povezanih z ustanovo, ki se je zaprla ali bi se zaprla, če ne bi bila kupljena, in je sredstva kupil neodvisni vlagatelj.

Samo pridobitev delnic podjetja ni začetna naložba.

(d)

ad hoc pomoč“ je posamezna pomoč, ki ni dodeljena na osnovi sheme pomoči;

(e)

„materialna sredstva“ so sredstva, povezana z zemljišči, stavbami in opremo/stroji;

(f)

„nematerialna sredstva“ so sredstva, povezana s prenosom tehnologije za pridobitev patentnih pravic, licenc, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja;

(g)

„velik naložbeni projekt“ je začetna naložba v osnovna sredstva z upravičenimi odhodki nad 50 milijonov EUR, preračunano na osnovi cen in menjalnih tečajev na dan dodelitve pomoči; velik naložbeni projekt se šteje kot enoten naložbeni projekt, kadar je začetna naložba, ki jo opravi ena ali več družb, v obdobju treh let sestavljena iz osnovnih sredstev, ki so združena na ekonomsko nedeljiv način;

(h)

„intenzivnost pomoči v bruto ekvivalentu dotacije (BED)“ je diskontirana vrednost pomoči, izražena kot odstotek diskontirane vrednosti upravičenih stroškov;

(i)

„pregledne sheme regionalne pomoči za naložbe“ so sheme regionalne pomoči za naložbe, pri katerih je mogoče vnaprej natančno izračunati bruto ekvivalent dotacije kot odstotek upravičenih odhodkov, ne da bi bila za to potrebna ocena tveganja (na primer sheme, ki uporabljajo donacije, subvencionirane obrestne mere, omejeni fiskalni ukrepi);

(j)

„začetek dela“ je začetek gradbenih del ali prva pravno zavezujoča zaveza za naročilo opreme, kar nastopi prej, vendar ne predhodne študije izvedljivosti;

(k)

„ustvarjanje delovnih mest“ je neto povečanje števila delovnih enot na leto (DEL), neposredno zaposlenih v neki ustanovi, v primerjavi s povprečjem predhodnih 12 mesecev; DEL je število delavcev, zaposlenih v enem letu za polni delovni čas, pri čemer sta delo s skrajšanim delovnim časom in sezonsko delo del DEL;

(l)

„stroški dela“ so celoten znesek, ki ga mora prejemnik pomoči dejansko plačati v zvezi z zadevno zaposlitvijo ter ga sestavljajo bruto plača (pred obdavčitvijo) in obvezni prispevki, kot so prispevki za socialno varnost;

(m)

„delovna mesta, neposredno ustvarjena z naložbenim projektom“ so delovna mesta, povezana z dejavnostjo, za katero je bila izvedena naložba, in ustvarjena v treh letih po dokončani naložbi, vključno z delovnimi mesti, ki so bila ustvarjena zaradi povečanja stopnje izkoriščenosti zmogljivosti, ustvarjenih z naložbo;

(n)

„kmetijski proizvod“:

(i)

so proizvodi, navedeni v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000 (10);

(ii)

so proizvodi, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki);

(iii)

so proizvodi, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe (EGS) št. 1898/87;

(o)

„proizvodi, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode“ so proizvodi, ki bi jih lahko zamenjevali z mlekom in/ali mlečnimi proizvodi, vendar pa se njihova sestava razlikuje od teh proizvodov, ker vsebujejo maščobe in/ali beljakovine nemlečnega izvora z ali brez beljakovin, pridobljenih iz mleka („proizvodi, ki niso mlečni proizvodi“, iz člena 3(2) Uredbe (EGS) št. 1898/87);

(p)

„predelava kmetijskih proizvodov“ je kateri koli postopek na kmetijskem proizvodu, pri katerem je končni proizvod tudi kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;

(q)

„trženje kmetijskega proizvoda“ pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku in predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, samo če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;

(r)

„turistične dejavnosti“ so naslednje poslovne dejavnosti v smislu NACE Rev. 1.1 (11):

(i)

NACE 55: Gostinstvo;

(ii)

NACE 63.3: Dejavnosti potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti;

(iii)

NACE 92: Kulturne in športne dejavnosti ter druge dejavnosti za prosti čas.

2.   Sheme, ki uporabljajo javna posojila, štejejo za pregledne regionalne sheme pomoči za naložbe v smislu odstavka 1, če so zavarovane z običajnim varstvom in če ne vključujejo neobičajnih tveganj, ter zato štejejo, da ne vsebujejo elementa državnega poroštva; sheme, ki uporabljajo državna poroštva ali javna posojila z elementom državnega poroštva, lahko štejejo kot pregledne, če je bila pred začetkom izvajanja sheme, metodologija, s katero je bila izračunana intenzivnost pomoči državnega poroštva, sprejeta po priglasitvi Komisiji po sprejetju te uredbe. Javne udeležbe in pomoč, ki vključuje ukrepe v zvezi z rizičnim kapitalom, ne štejejo kot pregledne.

Člen 3

Pogoji za izvzetje

1.   Pregledne sheme regionalne pomoči za naložbe, ki izpolnjujejo vse pogoje iz te uredbe, so združljive s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe in so izvzete iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če:

(a)

vsaka pomoč, dodeljena v okvire takšne sheme, izpolnjuje vse pogoje te uredbe;

(b)

se shema izrecno sklicuje na to uredbo z navedbo njenega naziva in strani objave v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Pomoč do zneska, določenega v skladu s členom 7(e) in dodeljena na podlagi shem iz odstavka 1 tega člena, je združljiva s skupnim trgom po členu 87(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe pod pogojem, da dodeljena pomoč neposredno izpolnjuje vse pogoje te uredbe.

3.   Ad hoc pomoč, ki se uporablja samo kot dopolnitev pomoči, dodeljene na osnovi pregledne sheme regionalne pomoči za naložbe in da ad hoc sestavni del ne presega 50 % skupne pomoči, ki se dodeli za naložbo, je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe in izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe pod pogojem, da dodeljena ad hoc pomoč neposredno izpolnjuje vse pogoje te uredbe.

Člen 4

Pomoč za začetno naložbo

1.   Pomoč za začetno naložbo je združljiva s skupnim trgom po členu 87(3) Pogodbe in je izvzeta iz obveznosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če:

(a)

je pomoč dodeljena v regijah, upravičenih do regionalne pomoči, kot je določeno v odobreni karti regionalne pomoči za zadevno državno članico za obdobje 2007–2013; in

(b)

intenzivnost pomoči v bruto ekvivalentu dotacije ne presega zgornje meje regionalne pomoči, ki velja ob času, ko je pomoč dodeljena, v regiji, v kateri je naložba izvedena, kot je ta določena v odobreni karti regionalne pomoči za zadevno državo članico za obdobje 2007–2013.

Razen pomoči, dodeljene za velike naložbene projekte in pomoči v transportnem sektorju se lahko zgornje meje iz točke (b), povečajo za 20 odstotnih točk za pomoč za začetne naložbe, dodeljeno majhnim podjetjem, in za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednje velikim podjetjem.

2.   Poleg splošnih pogojev za izjeme določene v tej uredbi, mora pomoč za začetne naložbe izpolnjevati naslednje zahteve:

(a)

naložba mora ostati v regiji prejemnici za vsaj pet let ali v primeru MPS za vsaj tri leta po zaključku celotne naložbe;

(b)

nematerialna sredstva so upravičena, če:

(i)

se uporabljajo izključno v ustanovi, ki je prejemnica regionalne pomoči;

(ii)

se obravnavajo kot sredstva, ki se amortizirajo;

(iii)

so kupljena od tretje osebe po tržnih pogojih;

(iv)

so vključena v sredstva podjetja in ostanejo vsaj pet let v ustanovi, ki je prejela regionalno pomoč, oziroma vsaj tri leta za MSP;

(c)

kadar je pomoč izračunana na podlagi materialnih ali nematerialnih naložbenih stroškov ali na podlagi stroškov pridobitve v primeru prevzema, mora upravičenec zagotoviti finančni prispevek v višini vsaj 25 % upravičenih stroškov s svojimi lastnimi sredstvi ali z zunanjim financiranjem v obliki, ki ni povezana s kakršno koli javno pomočjo. Vendar pa v primeru, ko se je največja intenzivnost pomoči, odobrena v okviru karte regionalne državne pomoči za zadevno državo članico, povečala v skladu z drugim pododstavkom odstavka 1, po potrebi presega 75 %, se finančni prispevek upravičenca ustrezno zmanjša.

Pogoj iz točke (a) prvega pododstavka ne preprečuje nadomestila obratov ali opreme, ki je zaradi hitrih tehnoloških sprememb postala v obdobju iz navedene točke zastarela, če gospodarska dejavnost ostane v zadevni regiji za čas najkrajšega obdobja.

3.   Zgornje meje, določene v odstavku 1, se uporabljajo za intenzivnost pomoči, izračunano kot odstotek upravičenih materialnih in nematerialnih stroškov naložbe ali kot odstotek ocenjenih stroškov dela novozaposlenega delavca, izračunanih za obdobje dveh let, za delovna mesta, neposredno ustvarjena z naložbenim projektom, ali pa kombinacija obeh, pod pogojem, da pomoč ne presega najbolj ugodnega zneska iz uporabe katerega koli izračuna.

4.   Upravičeni naložbeni stroški se diskontirajo na vrednost ob času dodelitve pomoči. Pomoč, ki se izplača v več obrokih, se diskontira na vrednost ob času dodelitve pomoči. Obrestna mera, ki se uporablja za diskontiranje, je referenčna mera, ki velja ob času dodelitve. Če je pomoč dodeljena z davčnimi oprostitvami ali znižanji na bodoče dolgovane davke, se, pod pogojem spoštovanja določene intenzivnosti pomoči, določene kot BED, diskontiranje obrokov pomoči opravi na osnovi referenčnih mer, ki veljajo ob časih, ko davčne prednosti stopijo v veljavo.

5.   V primeru prevzema ustanove se upoštevajo samo stroški nakupa sredstev od tretje osebe pod pogojem, da je transakcija potekala po tržnih pogojih. Če pridobitev spremljajo druge začetne naložbe, se odhodki zanje prištejejo k stroškom nakupa.

6.   Stroški, povezani s pridobitvijo sredstev z zakupom, razen zemljišča in stavb, se upoštevajo samo, če je zakup v obliki finančnega zakupa in vsebuje obvezo nakupa sredstev po izteku pogodbe. Za zakup zemljišča in stavb se mora zakup nadaljevati vsaj pet let po pričakovanem datumu zaključka naložbenega projekta oziroma tri leta za MSP.

7.   V transportnem sektorju odhodki za nakup prevozne opreme (premičnin) niso upravičeni do pomoči za začetno naložbo.

8.   Razen v primeru MSP in prevzemov so pridobljena sredstva nova. V primeru prevzema se odštejejo osnovna sredstva, pridobljena s pomočjo, ki je bila dodeljena že pred nakupom. Pri MSP se lahko upoštevajo tudi celotni stroški naložb v nematerialna sredstva. Za velika podjetja so takšni stroški upravičeni samo do meje 50 % skupnih upravičenih naložbenih odhodkov za projekt.

9.   Če se pomoč izračuna na podlagi stroškov dela, veljajo naslednji pogoji:

(a)

delovna mesta mora neposredno ustvariti naložbeni projekt;

(b)

delovna mesta morajo biti ustvarjena v treh letih po zaključku naložbe in vsako delovno mesto se mora ohraniti za vsaj pet let oziroma tri leta za MSP.

10.   Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko najvišje intenzivnosti pomoči za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov povečajo na:

(a)

50 % upravičenih naložb v regijah, upravičenih do pomoči po členu 87(3)(a) Pogodbe, in 40 % upravičenih naložb v drugih regijah, upravičenih do regionalne pomoči, kot je določeno v karti regionalne pomoči, odobreni za zadevne države članice za obdobje 2007–2013, če je upravičenec majhno ali srednje veliko podjetje;

(b)

25 % upravičenih naložb v regijah, upravičenih do pomoči po členu 87(3)(a) Pogodbe, in 20 % upravičenih naložb v drugih regijah, upravičenih do regionalne pomoči, kot je določeno v karti regionalne pomoči, odobreni za zadevne države članice za obdobje 2007–2013, če ima upravičenec manj kot 750 zaposlenih in/ali manj kot 200 milijonov EUR prometa, izračunano v skladu s Priporočilom Komisije 2003/361/ES (12) in pod pogojem, da upravičenec izpolnjuje tudi vse druge pogoje tega priporočila.

Člen 5

Potreba po pomoči

1.   Ta uredba izvzema samo pomoč, dodeljeno v okviru shem regionalne pomoči za naložbe, če je pred začetkom dela na projektu upravičenec predložil vlogo za pomoč nacionalnim ali regionalnim organom in za vloge, predložene po 1. januarju 2007, je organ, odgovoren za upravljanje sheme, pisno potrdil, da projekt, pod pridržkom končnega rezultata natančne preveritve, izpolnjuje pogoje upravičenosti, ki jih določa shema. Shema pomoči mora vsebovati tudi izrecno omembo obeh pogojev. Če se dela začnejo, preden so pogoji iz tega člena izpolnjeni, celoten projekt ni upravičen do regionalne pomoči.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja za sheme pomoči, kjer je davčna oprostitev ali znižanje odobreno avtomatično za upravičene stroške brez vsake diskrecije s strani organov.

Člen 6

Kumulacija

1.   Zgornje meje pomoči, določene v členu 4, se uporabljajo za celoten znesek javne podpore za projekt, ki prejema pomoč, ne glede na to, ali je ta podpora financirana iz lokalnih, regionalnih, nacionalnih virov ali virov Skupnosti.

2.   Pomoč, izvzeta po tej uredbi, se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne more združiti z nobeno drugo državno pomočjo v smislu člena 87(1) Pogodbe ali z drugim financiranjem Skupnosti ali nacionalnim financiranjem, če bi takšno združevanje pomenilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala zgornje meje, določene v tej uredbi.

3.   Regionalna pomoč za naložbe, izvzeta s to uredbo, se ne more združiti s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) št. 69/2001 glede na iste upravičene odhodke, če bi takšna združena pomoč presegla intenzivnost pomoči, določeno v tej uredbi.

Člen 7

Pomoč, za katero je potrebna predhodna priglasitev Komisiji

Naslednja pomoč ni izvzeta iz priglasitve v skladu s to uredbo in zanjo še naprej velja zahteva priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe:

(a)

nepregledne sheme regionalne pomoči za naložbe;

(b)

sheme regionalne pomoči, namenjene posebnim sektorjem gospodarske dejavnosti v okviru proizvodnje ali storitev. Sheme regionalne pomoči za naložbe, namenjene za turistične dejavnosti, ne štejejo kot namenjene posebnim sektorjem. Za namen te uredbe turistične dejavnosti zajemajo naslednje gospodarske dejavnosti v skladu z NACE Rev 1.1;

(c)

sheme regionalne pomoči, ki omogočajo pomoč za tekoče poslovanje;

(d)

sheme regionalne pomoči, ki omogočajo pomoč za novonastala majhna podjetja, ki ni naložba ali svetovalna pomoč;

(e)

regionalna pomoč, dodeljena za velike naložbene projekte na podlagi obstoječih shem pomoči, če celotni znesek pomoči iz vseh virov presega 75 % najvišjega zneska pomoči, ki bi ga lahko prejela naložba z upravičenimi odhodki v višini 100 milijonov EUR ob uporabi standardne zgornje meje pomoči v veljavi za velika podjetja na odobreni karti regionalne pomoči na dan, ko naj bi bila pomoč dodeljena;

(f)

ad hoc regionalna pomoč, razen izjem v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 70/2001 in členom 3(3) te uredbe;

(g)

pomoč za naložbe za upravičenca, ki je naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom.

Člen 8

Preglednost in spremljanje

1.   Države članice v 20 delovnih dneh po začetku izvajanja sheme pomoči ali zagotavljanja ad hoc pomoči izvzete s to uredbo, predložijo Komisiji za objavo v Uradnem listu Evropske unije povzetek podatkov o takšni pomoči na obrazcu iz Priloge I. Ta se predloži v elektronski obliki.

2.   Kadar je regionalna pomoč dodeljena na podlagi obstoječe sheme pomoči za velike naložbene projekte, ki je pod pragom za posamično priglasitev iz člena 7(e), države članice v 20 delovnih dneh od dneva, ko je pristojni organ dodelil pomoč, Komisiji predložijo zahtevane podatke na obrazcu iz Priloge II v elektronski obliki. Komisija bo ta povzetek podatkov dala na voljo javnosti na svoji spletni strani (http://ec.europa.eu/comm/competition/).

3.   Države članice hranijo podrobne evidence o shemah pomoči, izvzetih s to uredbo, in o posamični pomoči, dodeljeni v okviru teh shem. Takšna evidenca mora vsebovati vse potrebne podatke, da se ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za izjemo po tej uredbi, vključno s podatki o statusu podjetja, za vsako podjetje, katerega upravičenost je odvisna od statusa MSP. Države članice hranijo evidenco o shemi pomoči 10 let od dne, ko je bila dodeljena zadnja posamična pomoč v okviru te sheme. Na pisno zahtevo zadevna država članica Komisiji v 20 delovnih dneh ali več, če je tako določeno v zahtevi, predloži vse podatke, za katere Komisija meni, da so potrebni za oceno, ali so izpolnjeni pogoji iz te uredbe.

4.   Države članice Komisiji predložijo poročilo o izvajanju te uredbe, za vsako koledarsko leto ali njegov del, med katerim se ta uredba uporablja, na obrazcu iz Poglavja III Uredbe Komisije (ES) št. 794/2004 (13).

5.   Države članice objavijo celotno besedilo shem pomoči, ki spadajo v področje uporabe te uredbe, in Komisiji sporočijo spletni naslov te objave. Ta podatek je naveden tudi v letnem poročilu, predloženem v skladu z odstavkom 4. Projekti, za katere so stroški nastali pred datumom objave sheme pomoči, niso upravičeni do regionalne pomoči.

Člen 9

Začetek in obdobje veljavnosti

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se za sheme pomoči, ki začnejo veljati ali učinkovati po 31. decembru 2006.

Uredba velja do 31. decembra 2013.

2.   Priglasitve, ki so ob začetku veljavnosti te uredbe še nepotrjene, se ocenijo v skladu z njenimi določbami. Sheme pomoči, ki se izvajajo pred začetkom veljavnosti te uredbe, in pomoč, dodeljena v okviru teh shem, ki nimajo odobritve Komisije in kršijo obvezo priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, so združljive s skupnim trgom v smislu člena 87(3) Pogodbe in se izvzamejo v skladu s to uredbo, če izpolnjujejo vse pogoje te uredbe.

Ob koncu obdobja veljavnosti te uredbe izjema za sheme pomoči, ki so bile izvzete v skladu s to uredbo, preneha veljati na dan prenehanja veljavnosti odobrenih kart regionalne pomoči.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. oktobra 2006

Za Komisijo

Neelie KROES

Članica Komisije


(1)  UL L 142, 14.5.1998, str. 1.

(2)  UL C 120, 20.5.2006, str. 2.

(3)  UL C 54, 4.3.2006, str. 13.

(4)  UL L 10, 13.1.2001, str. 33. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1040/2006 (UL L 187, 8.7.2006, str. 8).

(5)  UL C 71, 11.3.2000, str. 14.

(6)  UL L 182, 3.7.1987, str. 36. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

(7)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1.

(8)  UL L 10, 13.1.2001, str. 30.

(9)  UL C 244, 1.10.2004, str. 2.

(10)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22.

(11)  Klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski Skupnosti.

(12)  UL L 124, 20.5.2003, str. 36.

(13)  UL L 140, 30.4.2004, str. 1.


PRILOGA I

Podatki, ki so jih predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1628/2006 z dne 24.10.2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni regionalni pomoči za naložbe

(Poslati v elektronski obliki po e-pošti na naslov: stateaidgreffe@ec.europa.eu)

Image

Image


PRILOGA II

Obrazec za predložitev povzetka podatkov za pomoč za velike naložbene projekte, pri katerih pomoč ne presega pragov iz člena 7(e)

1.

Pomoč za (ime podjetja/podjetij, ki prejme(-jo) pomoč):

2.

Referenčna oznaka sheme pomoči (referenčna oznaka Komisije za obstoječo shemo ali sheme, v okviru katere ali katerih je dodeljena pomoč):

3.

Pravna(-e) oseba(-e), ki nudi(-jo) pomoč (ime in naslov organa ali organov, ki dodeljuje(-jo) pomoč):

4.

Država članica, v kateri se izvede naložba:

5.

Regija (raven NUTS-III), v kateri se izvede naložba:

6.

Občina (nekdanja raven NUTS-V, zdaj LAU 2), v kateri se izvede naložba:

7.

Vrsta projekta (vzpostavitev nove ustanove, širitev obstoječe ustanove, diverzifikacija proizvodnje ustanove v nove dodatne proizvode ali bistvena sprememba v celotnem proizvodnem procesu obstoječe ustanove):

8.

Proizvodi ali storitve, proizvedeni oziroma ponujene na osnovi naložbenega projekta (z nomenklaturo PRODCOM/NACE ali nomenklaturo CPA za projekte v storitvenem sektorju):

9.

Kratek opis naložbenega projekta:

10.

Diskontirani upravičeni stroški naložbenega projekta (v EUR):

11.

Diskontiran znesek pomoči (bruto) v EUR:

12.

Intenzivnost pomoči (% v BED):

13.

Pogoji, povezani s plačilom predlagane pomoči (če obstajajo):

14.

Načrtovan datum začetka in konca projekta:

15.

Datum dodelitve pomoči:


1.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/41


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1629/2006

z dne 31. oktobra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1010/2006 o nekaterih izrednih ukrepih za podporo trgu z jajci in perutnino v nekaterih državah članicah

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca (1) in zlasti prvega pododstavka člena 14(1)(b) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za perutninsko meso (2) in zlasti prvega pododstavka člena 14(1)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 93/119/ES (3) o zaščiti živali določa pojma zakola ali usmrtitve.

(2)

Člena 4 in 7 Uredbe Komisije (ES) št. 1010/2006 (4) ne določata natančno, da mora tudi „usmrtitev“ živali, enako kot zakol, predstavljati izredni ukrep za podporo trgu.

(3)

Ker države članice pojma „usmrtitve“ niso mogle pravočasno upoštevati v svojih nacionalnih zakonodajah in zaradi nedavne spremembe Uredbe (ES) št. 1010/2006, bi lahko imele nekatere države članice težave pri spoštovanju roka, ki ga člen 10 navedene uredbe določa za izvajanje plačil prejemnikom izrednih ukrepov za podporo trgu, tj. 31. december 2006. Zato je treba rok za plačila podaljšati za nekaj mesecev.

(4)

Uredbo (ES) št. 1010/2006 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Določbe člena 14 Uredbe (EGS) št. 2771/75 in člena 14 Uredbe (EGS) št. 2777/75, ki določajo sprejetje zadevnih ukrepov, veljajo od 11. maja 2006 dalje. Zato je treba določiti, da se tudi ta uredba uporablja od navedenega datuma.

(6)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1010/2006 se spremeni:

1.

člen 4 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.   Zakol in usmrtitev dela matične jate, ki se opravita najmanj 6 tednov predčasno, da se zmanjša proizvodnja valilnih jajc iz oznake KN 0105 92 00, 0105 93 00, 0105 99 10, 0105 99 20, 0105 99 30 in 0105 99 50, se štejeta za izredni ukrep za podporo trgu v okviru člena 14 Uredbe (EGS) št. 2777/75, vendar pod pogojem, da nobena žival ni ponovno dana v proizvodnjo v tem obdobju na zadevnih krajih.“;

(b)

v odstavku 2 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Nadomestilo za predčasna zakol in usmrtitev iz odstavka 1 se izplača vsaki zadevni državi članici v okviru največjega števila kosov iz Priloge IV in za obdobje iz navedene priloge.“;

2.

člen 7 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 7

1.   Predčasna zakol in usmrtitev ‚kokoši, ki so tik pred nesenjem‘ se štejeta za izredni ukrep za podporo trgu v okviru člena 14 Uredbe (EGS) št. 2777/75.

2.   Nadomestilo za zakol in usmrtitev iz odstavka 1 se izplača vsaki zadevni državi članici v okviru največjega števila živali iz Priloge VII in za obdobje iz navedene priloge.

Najvišja vrednost nadomestila se določi pavšalno na 3,2 EUR/kokoš, ki je tik pred nesenjem“.

3.

v členu 10 se datum „31. december 2006“ nadomesti z datumom „31. marec 2007“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 11. maja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. oktobra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1).

(2)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006.

(3)  UL L 340, 31.12.1993, str. 21.

(4)  UL L 180, 4.7.2006, str. 3. Uredba spremenjena z Uredbo (ES) št. 1256/2006 (UL L 228, 22.8.2006, str. 9).


1.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/43


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1630/2006

z dne 31. oktobra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 933/2002 o odpiranju in upravljanju tarifnih kvot za nekatere kmetijske proizvode s poreklom iz Švice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 851/95

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sklepa Sveta in Komisije 2002/309/ES, Euratom glede Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju z dne 4. aprila 2002 o sklenitvi sedmih sporazumov s Švicarsko konfederacijo (1) in zlasti člena 5(3) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po širitvi Evropske unije 1. maja 2004 sta se Skupnost in Švica dogovorili, da prilagodita tarifne koncesije, določene v Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 21. junija 1999 o trgovini s kmetijskimi proizvodi (2) (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“), ki je začel veljati 1. junija 2002. Dogovorili sta se, da bosta zlasti spremenili prilogi 1 in 2 k Sporazumu, ki navaja koncesije za razširitev obstoječe dajatev proste tarifne kvote Skupnosti na novi proizvod, radič iz oznake KN 0705 21 00.

(2)

Skupnost in Švica sta se dogovorili, da do uradne spremembe od 1. maja 2004 uporabljata prilagojene koncesije na avtonomni in prehodni podlagi.

(3)

Da je bila zagotovljena razpoložljivost ugodnosti kvote za proizvode iz oznake KN 0705 21 00 od 1. maja 2004, je bila med prehodnim obdobjem avtonomna tarifna kvota Skupnosti, omejena na navedene proizvode, določena z Uredbo Sveta (ES) št. 7/2005 z dne 13. decembra 2004 o sprejetju avtonomnih in prehodnih ukrepov za odprtje tarifne kvote Skupnosti za nekatere kmetijske proizvode s poreklom iz Švice (3).

(4)

Priloga 2 k Sporazumu, kakor je bila spremenjena z Odločbo 3/2005 Skupnega odbora za kmetijstvo, ustanovljenega na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 19. decembra 2005 o trgovini s kmetijskimi proizvodi, o prilagajanju prilog 1 in 2 po širitvi Evropske unije (4) določa tarifne kvote, ki so bile razširjene na proizvode iz oznake KN 0705 21 00. Ustrezne izvedbene določbe je zato treba prilagoditi.

(5)

Uredbo Komisije (ES) št. 933/2002 (5) je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Uredbo (ES) št. 7/2005 se s 1. septembrom 2006 razveljavi z Uredbo (ES) št. 1623/2006 (6) z dne 17. oktobra 2006. Ta uredba se zato začne uporabljati od istega datuma naprej.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi k Uredbi (ES) št. 933/2002 se vrstica za zaporedno številko 09.0925 nadomesti z naslednjim:

Zaporedna št.

Oznaka KN

Oznaka TARIC

Poimenovanje

Stopnja dajatve

Letni obseg (v tonah neto teže)

„09.0925

0705 11 00

0705 19 00

0705 21 00

0705 29 00

 

Solata (Lactuca sativa) in radič (Cichorium spp.), vključno z radičem (Cichorium intybus var. foliosum), sveža ali ohlajena

Prosto

3 000“

Člen 2

Za leto 2006 se obseg tarifne kvote Skupnosti za št. 09.0925 zmanjša za količino, ki je bila porabljena pred datumom, določenim v členu 3, pod tarifno kvoto Skupnosti št. 09.0947, določeno z Uredbo (ES) št. 7/2005.

Člen 3

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. septembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. oktobra 2006

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 114, 30.4.2002, str. 1.

(2)  UL L 114, 30.4.2002, str. 132.

(3)  UL L 4, 6.1.2005, str. 1.

(4)  UL L 346, 29.12.2005, str. 33.

(5)  UL L 144, 1.6.2002, str. 22.

(6)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.


1.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/45


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1631/2006

z dne 31. oktobra 2006

o prepovedi ribolova na morski list v območju ICES IIIa, IIIb,c,d (vode ES) za plovila, ki pljujejo pod švedsko zastavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1) in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2) in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 51/2006 z dne 22. decembra 2005 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova, za leto 2006 (3) določa kvote za leto 2006.

(2)

V skladu s podatki, ki so bili sporočeni Komisiji, so plovila, ki plujejo pod zastavo države članice ali so registrirana v državi članici iz Priloge, izčrpala kvoto za leto 2006 za ulov staležev iz Priloge k tej uredbi.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na zadevni stalež, njegovo shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2006 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi, ki ga opravljajo plovila, ki plujejo pod zastavo države članice ali so registrirana v državi članici iz Priloge, se prepove z datumom, določenim v navedeni prilogi. Od tega datuma naprej je tudi prepovedano shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje navedenega staleža, ki ga ulovijo zadevna plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. oktobra 2006

Za Komisijo

Jörgen HOLMQUIST

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 768/2005 (UL L 128, 21.5.2005, str. 1).

(3)  UL L 16, 20.1.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1262/2006 (UL L 230, 24.8.2006, str. 4).


PRILOGA

Št.

44

Država članica

Švedska

Stalež

SOL/3A/BCD

Vrsta

morski list (Solea Solea)

Območje

IIIa, IIIb,c,d (vode ES)

Datum

6. oktobra 2006


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

1.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/47


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 31. oktobra 2006

o spremembi Odločbe 2004/4/ES o začasni dovolitvi državam članicam, da sprejmejo nujne ukrepe proti razširjanju Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith v zvezi z Egiptom

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5109)

(2006/749/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) in zlasti člena 16(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Odločbo Komisije 2004/4/ES (2) je vnos gomoljev Solanum tuberosum L. s poreklom iz Egipta v Skupnost, načelno prepovedan. Vendar je bil za uvozno sezono 2005/2006 vnos takih gomoljev v Skupnost dovoljen iz „neokuženih območij“ in ob upoštevanju posebnih pogojev.

(2)

Med uvozno sezono 2005/2006 je bilo zabeleženih več primerov Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.

(3)

Egipt je predložil poročilo o razlogih za te primere. To poročilo podrobneje obravnava strožje ukrepe Egipta v zvezi z „neokuženimi območji“ in izvozniki, povezanimi s temi prestreženimi pošiljkami. Za uvozno sezono 2006/2007 so bila nekatera področja odstranjena s seznama „neokuženih območij“. Dva izvoznika, povezana s temi prestreženimi pošiljkami sta bila uradno posvarjena, enemu pa je bil prepovedan izvoz v sezoni 2006/2007.

(4)

Glede na podatke, ki jih je zagotovil Egipt, Komisija meni, da pri vnosu v Skupnost ni tveganja širjenja Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith z gomolji Solanum tuberosum L. iz „neokuženih področij“ Egipta, če so izpolnjeni določeni pogoji.

(5)

Vnos gomoljev Solanum tuberosum L. s poreklom iz „neokuženih območij“ Egipta v Skupnost se dovoli za uvozno sezono 2006/2007.

(6)

Odločbo 2004/4/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2004/4/ES se spremeni:

1.

Člen 2 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se „2005/2006“ nadomesti z „2006/2007“;

(b)

v odstavku 2 se „uvozna sezona 2005/2006“ nadomesti z „uvozno sezono iz odstavka 1“.

2.

V členu 3 se „uvozna sezona 2005/2006“ nadomesti z „uvozno sezono iz člena 2(1)“.

3.

V členu 4 se „30. avgustom 2006“ nadomesti z „31. avgustom 2007“.

4.

V členu 7 se „30. septembra 2006“ nadomesti s „30. septembra 2007“.

5.

Priloga se spremeni:

(a)

v točki 1(b)(iii) se „2005/2006“ nadomesti z „2006/2007“;

(b)

v drugi alinei točke 1(b)(iii) se „1. januarjem 2006“ nadomesti s „1. januarjem 2007“;

(c)

v točki 1(b)(xii) se „1. januarjem 2006“ nadomesti s „1. januarjem 2007“;

(d)

v drugem odstavku točke 5 se „uvozne sezone 2005/2006“ nadomesti z „uvozne sezone iz člena 2(1)“.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 31. oktobra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/35/ES (UL L 88, 25.3.2006, str. 9).

(2)  UL L 2, 6.1.2004, str. 50. Odločba, kakor je nazadnje spremenjena z Odločbo 2005/840/ES (UL L 312, 29.11.2005, str. 63).


1.11.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 302/49


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 31. oktobra 2006

o spremembi Odločbe 2005/359/ES v zvezi s pristanišči raztovarjanja hrastovih (Quercus L.) hlodov z lubjem s poreklom iz Združenih držav Amerike

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5142)

(2006/750/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline in rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1) in zlasti člena 15(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 2000/29/ES hrastovih (Quercus L.) hlodov z lubjem, s poreklom iz Združenih držav načeloma ni dovoljeno vnašati v Skupnost zaradi tveganja vnosa glive Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, povzročiteljice sušenja hrastov.

(2)

Odločba Komisije 2005/359/ES z dne 29. aprila 2005 o določitvi odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi s hrastovimi (Quercus L.) hlodi z lubjem s poreklom iz Združenih držav Amerike (2) pod določenimi pogoji dovoljuje uvoz takih hlodov s poreklom iz Združenih držav.

(3)

Člen 3(1) Odločbe 2005/359/ES dovoljuje raztovarjanje hlodov samo v pristaniščih iz Priloge II k tej odločbi. Primerno je, da se na seznam pristanišč iz Priloge II doda pristanišči Riga in Koper, kot sta po posvetovanju z drugimi državami članicami v skladu s členom 3(2) zgoraj navedene odločbe zahtevali Latvija oziroma Slovenija, ter da se črta pristanišče Lauterborg, kot je zahtevala Francija.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga II k Odločbi 2005/359/ES se nadomesti s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 31. oktobra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/35/ES (UL L 88, 25.3.2006, str. 9).

(2)  UL L 114, 4.5.2005, str. 14.


PRILOGA

„PRILOGA II

PRISTANIŠČA RAZTOVARJANJA

1.

Amsterdam

2.

Antwerpen

3.

Arhus

4.

Bilbao

5.

Bremen

6.

Bremerhaven

7.

Kopenhagen

8.

Hamburg

9.

Klaipeda

10.

Koper

11.

Larnaka

12.

Leghorn

13.

Le Havre

14.

Lemesos

15.

Lizbona

16.

Marseille

17.

Marsaxlokk

18.

Muuga

19.

Neapelj

20.

Nordenham

21.

Oporto

22.

Pirej

23.

Ravenna

24.

Riga

25.

Rostock

26.

Rotterdam

27.

Salerno

28.

Sines

29.

Stralsund

30.

Valencia

31.

Valletta

32.

Benetke

33.

Vigo

34.

Wismar

35.

Zeebrugge“