ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 288

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
19. oktober 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1554/2006 z dne 18. oktobra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1555/2006 z dne 18. oktobra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1039/2006 o odprtju stalnega javnega razpisa za nadaljnjo prodajo sladkorja na trgu Skupnosti iz zalog belgijske, češke, nemške, španske, irske, italijanske, madžarske, poljske, slovenske, slovaške in švedske intervencijske agencije

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1556/2006 z dne 18. oktobra 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 glede uvoznih režimov za prašičje meso (Kodificirana različica)

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1557/2006 z dne 18. oktobra 2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1952/2005 glede registracije pogodb in sporočanja podatkov v sektorju hmelja

18

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1558/2006 z dne 18. oktobra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2799/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede dodeljevanja pomoči za posneto mleko in posneto mleko v prahu, ki je namenjeno za krmo za živali, in o prodaji takšnega posnetega mleka v prahu

21

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1559/2006 z dne 18. oktobra 2006 o določitvi najnižjih zahtev glede kakovosti za hruške sort viljamovka in rocha v sirupu in/ali naravnem sadnem soku v okviru programa proizvodne pomoči (Kodificirana različica)

22

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1560/2006 z dne 18. oktobra 2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto 2006/2007

26

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1561/2006 z dne 18. oktobra 2006 o uvoznih dovoljenjih za proizvode iz govejega in telečjega mesa s poreklom iz Bocvane, Kenije, Madagaskarja, Svazija, Zimbabveja in Namibije

28

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 1. septembra 2006 o podpisu, v imenu Skupnosti, Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) za civilno uporabo

30

Sporazum o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema za civilno uporabo

31

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

19.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 288/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1554/2006

z dne 18. oktobra 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. oktobra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 18. oktobra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

70,5

096

40,1

204

40,2

999

50,3

0707 00 05

052

99,9

096

30,8

999

65,4

0709 90 70

052

94,4

999

94,4

0805 50 10

052

58,2

388

61,8

524

57,7

528

59,9

999

59,4

0806 10 10

052

94,4

066

54,3

092

44,8

400

172,2

999

91,4

0808 10 80

388

79,6

400

105,1

404

100,0

800

176,1

804

138,9

999

119,9

0808 20 50

052

107,9

388

102,9

720

60,0

999

90,3


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


19.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 288/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1555/2006

z dne 18. oktobra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1039/2006 o odprtju stalnega javnega razpisa za nadaljnjo prodajo sladkorja na trgu Skupnosti iz zalog belgijske, češke, nemške, španske, irske, italijanske, madžarske, poljske, slovenske, slovaške in švedske intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) in zlasti člena 40(2)(d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Količine za nadaljnjo prodajo, ki so trenutno navedene v Uredbi Komisije (ES) št. 1039/2006 (2), odražajo stanje intervencijskih zalog z dne 30. junija 2006. Po tem datumu so intervencijske agencije količine prodale in v primeru Nemčije ni več intervencijskih zalog.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1539/2006 z dne 13. oktobra 2006 o sprejetju načrta za dodelitev sredstev državam članicam za proračunsko leto 2007 za dobavo živil iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženim osebam Skupnosti (3) določa, da je treba 33 224 ton sladkorja umakniti iz intervencijskih zalog Skupnosti zaradi dodelitve državam članicam v skladu s Prilogo I k navedeni uredbi.

(3)

Te količine je treba upoštevati pri prodaji s stalnim javnim razpisom na notranjem trgu Skupnosti.

(4)

Da bi se zagotovilo učinkovito upravljanje količin sladkorja v skladiščih intervencijskih agencij, je treba določiti, da države članice sporočijo dejansko prodano količino.

(5)

Uredbo (ES) št. 1039/2006 je zato treba spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1039/2006 se spremeni:

1.

Naslov se nadomesti z naslednjim:

2.

Člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Belgijska, češka, španska, irska, italijanska, madžarska, poljska, slovenska, slovaška in švedska intervencijska agencija dajo s stalnim javnim razpisom v prodajo na notranji trg Skupnosti skupno količino 899 896,41 ton sladkorja, ki je bil sprejet v intervencijo in dan na voljo za prodajo na notranjem trgu. Zadevne količine na posamezno državo članico so določene v Prilogi I.“

3.

Členu 4 se doda naslednji odstavek:

„3.   Zadevne intervencijske agencije Komisiji najpozneje peti delovni dan potem, ko Komisija določi najnižjo prodajno ceno, v skladu z vzorcem iz Priloge III sporočijo dejansko prodano količino v okviru delnega javnega razpisa.“.

4.

Priloga I se nadomesti s Prilogo I k tej uredbi.

5.

Doda se Priloga III, katere besedilo je navedeno v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 187, 8.7.2006, str. 3.

(3)  UL L 283, 14.10.2006, str. 14.


PRILOGA I

„PRILOGA I

Države članice, ki imajo zaloge intervencijskega sladkorja

Država članica

Intervencijska agencija

Količine iz intervencijskih agencij, ki so na voljo za prodajo na notranjem trgu

Belgija

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

28 648,00

Češka

Státní zemědělský intervenční fond, oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-11000 PRAHA 1

Tél. (420) 222 87 14 27

Fax (420) 222 87 18 75

34 156,72

Španija

Fondo Español de Garantía Agraria

Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97

77 334,00

Irska

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies and Storage Division

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

Tel. (353) 536 34 37

Fax (353) 914 28 43

12 000,00

Italija

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

I-00185 Roma

Tel.: (39) 06 49 499 558

Fax: (39) 06 49 499 761

494 011,70

Madžarska

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), Budapest

(Agricultural and Rural Development Agency)

Soroksári út 22–24

H-1095 Budapest

Tél. (36-1) 219 62 13

Fax (36-1) 219 89 05 or (36-1) 219 62 59

141 942,90

Poljska

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Cukru

Dział Dopłat i Interwencji

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel.: (48-22) 661 71 30

Faks: (48-22) 661 72 77

13 118,00

Slovenija

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 580 77 92

Faks (386-1) 478 92 06

5 647,00

Slovaška

Podohospodarska platobna agentura

Oddelenie cukru a ostatných komodit

Dobrovičova, 12

SK – 815 26 Bratislava

Tél (4214) 58 24 32 55

Fax (4212) 53 41 26 65

34 000,00

Švedska

Jordbruksverket

Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

Tfn: (46-36) 15 50 00

Fax: (46-36) 19 05 46

59 038,00“


PRILOGA II

„PRILOGA III

Vzorec sporočila Komisiji iz člena 4(3)

Obrazec (1)

Delni javni razpis z dne … za nadaljnjo prodajo sladkorja iz intervencijskih agencij

Uredba (ES) št. 1039/2006

1

2

Država članica, ki prodaja intervencijski sladkor

Dejansko prodana količina (v tonah)


(1)  Sporočiti po telefaksu na naslednjo številko: (32-2) 292 10 34.“


19.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 288/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1556/2006

z dne 18. oktobra 2006

o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 glede uvoznih režimov za prašičje meso

(Kodificirana različica)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 z dne 29. marca 1994 o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih kvot Skupnosti za visoko kakovostno goveje in prašičje meso, meso perutnine, pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke (1) in zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za prašičje meso (2) in zlasti člena 22 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1432/94 z dne 22. junija 1994 o določitvi podrobnih pravil za uporabo uvoznih režimov v sektorju prašičjega mesa, predvidenih v Uredbi Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih kvot Skupnosti za visoko kakovostno goveje in prašičje meso, meso perutnine, pšenico in soržico, otroke, pelete in druge ostanke (3) je bila večkrat (4) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Uredba Sveta (ES) št. 774/94 je s 1. januarjem 1994 odprla nove letne tarifne kvote za določene izdelke iz prašičjega mesa. Navedene kvote se uporabljajo za nedoločen čas.

(3)

Upravljanje režimov bi moralo temeljiti na uvoznih dovoljenjih. V ta namen bi bilo treba določiti podrobna pravila za vložitev zahtevkov in podatkov, ki morajo biti navedeni v zahtevkih in dovoljenjih, z odstopanjem od člena 8 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (5). Poleg tega bi bilo treba določiti, da se dovoljenja izdajo po obdobju za presojo, pri čemer se po potrebi uporabi enotni delež odobritve dovoljenj. V interesu izvajalcev je primerno, da se po določitvi koeficienta odobritve omogoči umik zahtevkov za izdajo dovoljenja.

(4)

Uredba (ES) št. 774/94 predvideva 0 % carino za uvoz določenih proizvodov iz prašičjega mesa do določene količine. Za zagotovitev rednega uvoza bi bilo treba razporediti to količino prek enega leta.

(5)

Za olajšanje trgovine med Skupnostjo in tretjimi državami se mora omogočiti uvoz proizvodov iz prašičjega mesa brez obveznosti uvoza iz države porekla, ki pa mora biti iz statističnih razlogov kljub temu navedena v oddelku 8 uvoznega dovoljenja.

(6)

Da bi zagotovili ustrezno upravljanje uvoznih režimov, Komisija od držav članic potrebuje natančne podatke o dejansko uvoženih količinah. Zaradi jasnosti je nujno, da se uporablja enoten vzorec za sporočanje količin med državami članicami in Komisijo.

(7)

Za zagotovitev učinkovitega upravljanja sistema bi bilo treba določiti varščino za uvozna dovoljenja v okviru navedenega sistema. Zaradi tveganja špekulacij, ki obstaja v sistemu v sektorju prašičjega mesa, bi bilo treba določiti natančne pogoje, ki bi urejali dostop gospodarskih subjektov do navedenega sistema.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za prašičje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za vsak uvoz proizvodov iz Priloge I v Skupnost na podlagi tarifnih kvot iz člena 2 Uredbe (ES) št. 774/94 se zahteva predložitev uvoznega dovoljenja.

Količina proizvodov, za katere velja ta ureditev in carinska stopnja sta določeni v Prilogi I.

Člen 2

Količina, določena v Prilogi I, se čez leto razporedi, kot sledi:

25 % v obdobju od 1. januarja do 31. marca,

25 % v obdobju od 1. aprila do 30. junija,

25 % v obdobju od 1. julija do 30. septembra,

25 % v obdobju od 1. oktobra do 31. decembra.

Člen 3

Za uvozna dovoljenja iz člena 1 veljajo naslednje določbe:

(a)

Vlagatelji zahtevkov za uvozna dovoljenja morajo biti fizične ali pravne osebe, ki ob vložitvi zahtevka lahko dokažejo pristojnim organom v državah članicah, da so vsaj v zadnjih 12 mesecih trgovali s tretjimi državami s proizvodi v sektorju prašičjega mesa. Podjetja, ki se ukvarjajo s prodajo na drobno, oziroma restavracije, ki prodajajo svoje proizvode končnemu potrošniku, pa so izvzeti iz ugodnosti tega režima.

(b)

Na zahtevku za dovoljenje se mora navesti zaporedno številko in lahko zadeva proizvode dveh različnih oznak kombinirane nomenklature (KN) in ki izhajata iz ene same države. V takšnih primerih morajo biti vse oznake KN navedene v razdelku 16 in njihova poimenovanja v razdelku 15; zahtevek za dovoljenje se mora nanašati vsaj na 20 ton ali na največ 20 % količine, ki je na voljo za obdobje iz člena 2.

(c)

V oddelku 8 v zahtevkih za dovoljenje in v dovoljenjih se navede država porekla.

(d)

V razdelku 20 na zahtevku za dovoljenje in na dovoljenju se navede eno od besedil iz Priloge II, Del A.

(e)

V razdelku 24 na dovoljenju se navede eno od besedil iz Priloge II, Del B.

Člen 4

1.   Zahtevki za dovoljenja se vložijo v prvih sedmih dneh v mesecu pred vsakim obdobjem, kakor je določeno v členu 2.

2.   Zahtevki za dovoljenja se sprejmejo le, če vlagatelj pisno izjavi, da ni vložil in ne namerava vložiti zahtevkov za tekoče obdobje za proizvode iz Priloge I v državi članici, v kateri je vložen njegov zahtevek, ali v drugi državi članici.

Če vlagatelj vloži več kot en zahtevek za proizvode iz Priloge I, se ne sprejme noben od zahtevkov te osebe.

Vseeno pa lahko vsak vlagatelj vloži več zahtevkov za uvozno dovoljenje za proizvode iz Priloge I, če imajo ti proizvodi poreklo v različnih državah. Zahtevke, po enega za vsako državo porekla, je potrebno vložiti skupaj pristojnemu organu države članice. Kar zadeva največje količine iz člena 3(b) in uporabo pravil iz drugega pododstavka tega odstavka, se zahtevki obravnavajo kot en sam zahtevek.

3.   Države članice tretji delovni dan po izteku roka za vložitev zahtevkov Komisijo uradno obvestijo o vloženih zahtevkih za vsak zadeven proizvod. Takšno uradno obvestilo vsebuje seznam vlagateljev in izjavo o zaprošenih količinah.

Vsa obvestila, vključno z uradnimi obvestili, da ni bilo nobenih zahtevkov, se pošljejo elektronsko na dogovorjeni delovni dan, napisana so na obrazcu iz Priloge III, kadar ni bil vložen noben zahtevek, in na obrazcih iz Prilog III in IV za vložene zahtevke.

4.   Komisija čimprej odloči, v kolikšni meri je mogoče dodeliti količine za zahtevke, kot navaja člen 3.

Če količine, za katere so bili vloženi zahtevki za dovoljenja, presegajo razpoložljive količine, Komisija določi enoten delež, v okviru katerega se odobrijo zaprošene količine. Če je delež manjši od 5 %, se lahko Komisija odloči zavrniti vse zahtevke in ustrezna varščina se nemudoma sprosti.

5.   Trgovec lahko umakne svoj zahtevek za potrdila v 10 delovnih dneh po objavi enotnega odstotka odobritve v Uradnem listu Evropske unije, če se zaradi uporabe te stopnje določi količina, ki je manjša od 20 ton. Države članice v petih dneh od umika zahtevka za potrdila o tem obvestijo Komisijo in ustrezna varščina se nemudoma sprosti.

6.   Komisija izračuna preostalo količino, ki se doda razpoložljivi količini za naslednje obdobje istega leta.

7.   Dovoljenja se izdajo čim prej po sprejetju odločitve Komisije.

8.   Izdana dovoljenja veljajo po vsej Skupnosti.

9.   Države članice pred koncem četrtega meseca po vsakem letnem obdobju, opredeljenem v Prilogi I, obvestijo Komisijo o dejansko uvoženih količinah proizvodov po tej uredbi za tisto obdobje.

Vsa uradna obvestila, vključno z obvestili, da ni bilo nikakršnega uvoza, se izdelajo na podlagi vzorca iz Priloge V.

Člen 5

Za namene člena 23(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000 so uvozna dovoljenja veljavna 150 dni od dne dejanske izdaje.

Dovoljenja pa niso veljavna po 31. decembru leta izdaje.

Uvozna dovoljenja, izdana na podlagi te uredbe, niso prenosljiva.

Člen 6

Za zahtevke za uvozna dovoljenja za vse proizvode iz Priloge I se položi varščina 20 EUR na 100 kilogramov.

Člen 7

Uredba (ES) št. 1291/2000 se uporablja brez poseganja v določbe te uredbe.

Ne glede na člen 8(4) navedene uredbe pa količina, uvožena na podlagi te uredbe, ne sme presegati količine, navedene v razdelkih 17 in 18 uvoznega dovoljenja. Temu primerno se v razdelek 19 na dovoljenju vpiše številka 0.

Člen 8

Uredba (ES) št. 1432/94 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo, se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi VII.

Člen 9

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2006

Za Komisijo

José Manuel BARROSO

Predsednik


(1)  UL L 91, 8.4.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2198/95 (UL L 221, 19.9.1995, str. 3).

(2)  UL L 282, 1.11.1975, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(3)  UL L 156, 23.6.1994, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 341/2005 (UL L 53, 26.2.2005, str. 28).

(4)  Glej Prilogo VI.

(5)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 410/2006 (UL L 71, 10.3.2006, str. 7).


PRILOGA I

0 % CARINA

(v tonah)

Zaporedna številka

Oznaka KN

Od 1. januarja do 31. decembra

09.4046

0203 19 13

0203 29 15

7 000


PRILOGA II

Del A

Besedila iz člena 3(d)

:

v španščini

:

Reglamento (CE) no 1556/2006

:

v češčini

:

Nařízení (ES) č. 1556/2006

:

v danščini

:

Forordning (EF) nr. 1556/2006

:

v nemščini

:

Verordnung (EG) Nr. 1556/2006

:

v estonščini

:

Määrus (EÜ) nr 1556/2006

:

v grščini

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1556/2006

:

v angleščini

:

Regulation (EC) No 1556/2006

:

v francoščini

:

règlement (CE) no 1556/2006

:

v italijanščini

:

Regolamento (CE) n. 1556/2006

:

v latvijščini

:

Regula (EK) Nr. 1556/2006

:

v litovščini

:

Reglamentas (EB) Nr. 1556/2006

:

v madžarščini

:

1556/2006/EK rendelet

:

v malteščini

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1556/2006

:

v nizozemščini

:

Verordening (EG) nr. 1556/2006

:

v poljščini

:

Rozporządzenie (WE) nr 1556/2006

:

v portugalščini

:

Regulamento (CE) n.o 1556/2006

:

v slovaščini

:

Nariadenie (ES) č. 1556/2006

:

v slovenščini

:

Uredba (ES) št. 1556/2006

:

v finščini

:

Asetus (EY) N:o 1556/2006

:

v švedščini

:

Förordning (EG) nr 1556/2006

Del B

Besedila iz člena 3(e)

:

v španščini

:

Derecho de aduana del 0 % en aplicación del Reglamento (CE) no 1556/2006

:

v češčini

:

Clo stanoveno na 0 % podle nařízení (ES) č. 1556/2006

:

v danščini

:

Told fastsat til 0 % i henhold til forordning (EF) nr. 1556/2006

:

v nemščini

:

Auf 0 v. H. festgesetzter Zoll gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1556/2006

:

v estonščini

:

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1556/2006 on kinnitatud 0 % tollimaks

:

v grščini

:

Δασμός καθοριζόμενος σε 0 % κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1556/2006

:

v angleščini

:

Customs duty fixed at 0 % pursuant to Regulation (EC) No 1556/2006

:

v francoščini

:

droit de douane fixé à 0 % en application du règlement (CE) 1556/2006

:

v italijanščini

:

Dazio doganale fissato allo 0 % in applicazione del regolamento (CE) n. 1556/2006

:

v latvijščini

:

Noteikts 0 % muitas nodoklis, ievērojot Regulu (EK) Nr. 1556/2006

:

v litovščini

:

0 % muitas, nustatytas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1556/2006

:

v madžarščini

:

0 %-os vámtétel a(z) 1556/2006/EK rendelet alapján

:

v malteščini

:

Rata ta’ dazju doganali ffissat għal 0 % skond ir-Regolament (KE) Nru 1556/2006

:

v nizozemščini

:

Douanerecht 0 % op grond van Verordening (EG) nr. 1556/2006

:

v poljščini

:

Cło ustalone na poziomie 0 % na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1556/2006

:

v portugalščini

:

Direito aduaneiro fixado em 0 %, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1556/2006

:

v slovaščini

:

Clo stanovené na úrovni 0 % podľa nariadenia (ES) č. 1556/2006

:

v slovenščini

:

0 % dajatev v skladu z Uredbo (ES) št. 1556/2006

:

v finščini

:

Tulliksi vahvistettu 0 % asetuksen (EY) N:o 1556/2006 mukaisesti

:

v švedščini

:

Tullsats fastställd till 0 % i enlighet med Förordning (EG) nr 1556/2006


PRILOGA III

Obvestilo o uporabi Uredbe (ES) št. 1556/2006, člen 4(3)

Zahtevek za uvozna dovoljenja

Države članice predložijo na naslednji elektronski naslov:

AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu

ali telefaks: (32-2) 292 17 39

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

DG AGRI.D.2 — Izvajanje tržnih ukrepov

Sektor svinjskega mesa

Zahtevek za uvozna dovoljenja z 0 % dajatvijo

Datum

Obdobje

Država članica:

Odpošiljatelj:

Kontaktna oseba:

Telefon:

Telefaks:

Elektronski naslov:

 

 


Zaporedna številka

Zaprošena količina (ton za proizvod)

09.4046

 


PRILOGA IV

Obvestilo o uporabi Uredbe (ES) št. 1556/2006, člen 4(3)

Zahtevek za uvozna dovoljenja

Države članice predložijo na naslednji elektronski naslov:

AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu

ali telefaks: (32-2) 292 17 39

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

DG AGRI.D.2 – Izvajanje tržnih ukrepov

Sektor svinjskega mesa

Zahtevek za uvozna dovoljenja z 0 % dajatvijo

Datum

Obdobje

Država članica:

 

 


Zaporedna številka

Oznaka KN

Vlagatelj (ime in naslov)

Zaprošena količina

(v tonah)

09.4046

 

 

 

Skupaj ton za proizvod

 


PRILOGA V

Obvestilo o uporabi Uredbe (ES) št. 1556/2006, člen 4(9)

Dejansko uvožene količine

Države članice predložijo na naslednji elektronski naslov:

AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu

ali telefaks: (32-2) 292 17 39

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI

DG AGRI.D.2 – Izvajanje tržnih ukrepov

Sektor svinjskega mesa

Država članica:


Zaporedna številka

Dejansko uvožena količina

Država porekla

 

 

 


PRILOGA VI

Razveljavljena uredba z njenimi zaporednimi spremembami

Uredba Komisije (ES) št. 1432/94

(UL L 156, 23.6.1994, str. 14)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1593/95

(UL L 150, 1.7.1995, str. 94)

 

Uredba Komisije (ES) št. 2068/96

(UL L 277, 30.10.1996, str. 12)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1377/2000

(UL L 156, 29.6.2000, str. 30)

 

Uredba Komisije (ES) št. 1006/2001

(UL L 140, 24.5.2001, str. 13)

Samo člen 1

Uredba Komisije (ES) št. 2083/2004

(UL L 360, 7.12.2004, str. 12)

Samo člen 1

Uredba Komisije (ES) št. 341/2005

(UL L 53, 26.2.2005, str. 28)

Samo člen 1


PRILOGA VII

PRIMERJALNA TABELA

Uredba (ES) št. 1432/94

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2, prvi odstavek

Člen 2

Člen 2, drugi odstavek

Člen 3

Člen 3

Člen 4(1)

Člen 4(1)

Člen 4(2), prvi pododstavek, prvi stavek

Člen 4(2), prvi pododstavek

Člen 4(2), prvi pododstavek, drugi stavek

Člen 4(2), drugi pododstavek

Člen 4(2), prvi pododstavek, tretji in četrti stavek in drugi pododstavek

Člen 4(2), tretji pododstavek

Člen 4(3)

Člen 4(3)

Člen 4(4), prvi in drugi pododstavek

Člen 4(4), prvi in drugi pododstavek

Člen 4(4), tretji pododstavek

Člen 4(5)

Člen 4(4), četrti pododstavek

Člen 4(6)

Člen 4(5)

Člen 4(7)

Člen 4(6)

Člen 4(8)

Člen 4(7)

Člen 4(9)

Členi 5, 6 in 7

Členi 5, 6 in 7

Člen 8

Člen 8

Člen 9

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga II

Priloga III

Priloga III

Priloga IV

Priloga IV

Priloga V

Priloga VI

Priloga VII


19.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 288/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1557/2006

z dne 18. oktobra 2006

o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1952/2005 glede registracije pogodb in sporočanja podatkov v sektorju hmelja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1952/2005 z dne 23. novembra 2005 o skupni ureditvi trga za hmelj in razveljavitvi uredb (EGS) št. 1696/71, (EGS) št. 1037/72, (EGS) št. 879/73 in (EGS) št. 1981/82 (1) ter zlasti četrte in pete alinee člena 17,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po sprejetju Uredbe (ES) št. 1952/2005 je zaradi jasnosti in razumljivosti treba razveljaviti Uredbo Komisije (EGS) št. 776/73 z dne 20. marca 1973 o registraciji pogodb in sporočanju podatkov v zvezi s hmeljem (2) in jo nadomestiti z novim besedilom.

(2)

Člen 14 Uredbe (EGS) št. 1952/2005 določa, da za vsako pogodbo o dobavi hmelja, proizvedenega v Skupnosti, sklenjeno med proizvajalcem ali skupino proizvajalcev na eni strani in kupcem na drugi strani, velja obveznost registracije. Zato je treba določiti pravila za tako registracijo.

(3)

Za dobave, opravljene v skladu s pogodbami, sklenjenimi vnaprej, kot določa člen 14(2) Uredbe (ES) št. 1952/2005, zlasti kar zadeva količino, ni treba, da ustrezajo dogovorjenim določbam. Za pridobitev natančnih podatkov o prodaji hmelja je zato treba registrirati tudi te dobave.

(4)

Da bi olajšali registracijo pogodb, sklenjenih vnaprej, je treba zagotoviti, da so te sklenjene pisno in posredovane organu, ki ga imenuje vsaka država članica.

(5)

Pri pogodbah, ki niso bile sklenjene vnaprej, je primerno, da se ob pomanjkanju druge dodatne dokumentacije registrirajo na podlagi dvojnikov prejetih računov za izvršene dobave.

(6)

Člen 15 Uredbe (ES) št. 1952/2005 določa, da si države članice in Komisija medsebojno sporočajo podatke, potrebne za uporabo te uredbe. Treba je določiti podrobnosti glede sporočanja.

(7)

Ker proizvodnje hmelja na Irskem več ni, je treba zaradi jasnosti in razumljivosti razveljaviti Uredbo Komisije (EGS) št. 1375/75 z dne 29. maja 1975 o določbah za priznanje skupin proizvajalcev hmelja na Irskem (3).

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za hmelj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet registracije iz člena 14(1) Uredbe (ES) št. 1952/2005 so samo pogodbe za hmelj, obran na ozemlju zadevne države članice.

Člen 2

Organ, ki ga imenuje država članica v skladu s členom 14(1) Uredbe (ES) št. 1952/2005, registrira vse izvršene dobave, pri čemer ločuje med pogodbami, sklenjenimi vnaprej, kot določa člen 14(2) navedene uredbe, in ostalimi pogodbami.

Člen 3

Pogodbe, ki se sklepajo vnaprej, se sklenejo pisno. Izvod vsake pogodbe, sklenjene vnaprej, pošljejo proizvajalci ali priznana skupina proizvajalcev organu iz člena 2 v roku enega meseca od njene sklenitve.

Člen 4

Registracija pogodb, ki niso sklenjene vnaprej, se opravi na podlagi dvojnika prejetega računa, ki ga pošlje prodajalec organu iz člena 2.

Prodajalec posreduje ta dvojnik po vsaki dobavljeni pošiljki ali skupaj za vse dobavljene pošiljke, vendar v vsakem primeru pred 15. marcem.

Člen 5

Države članice najkasneje do 15. aprila leta, ki sledi zadevni letini, posredujejo po elektronski pošti Komisiji za vsako letino podatke, ki se zahtevajo v Prilogi.

Člen 6

Uredbi (EGS) št. 776/73 in (EGS) št. 1375/75 se razveljavita.

Člen 7

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 317, 3.12.2005, str. 29.

(2)  UL L 74, 22.3.1973, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1516/77 (UL L 169, 7.7.1977, str. 12).

(3)  UL L 139, 30.5.1975, str. 27.


PRILOGA

HMELJ: Pogodbe, sklenjene vnaprej, in bilanca letine

Podatki, ki jih je treba sporočiti Komisiji do 15. aprila leta, ki sledi letu zadevne letine

 

Letina:

 

Država članica prijaviteljica:

 

Grenki hmelj

Aromatični hmelj

Skupaj

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

KOLIČINA HMELJA PO POGODBAH, SKLENJENIH VNAPREJ ZA ZADEVNO LETINO (v tonah)

Image

Image

 

2.   

DOBAVA HMELJA

2.1.   

Po pogodbah, sklenjenih vnaprej

2.1.1.

Dobavljena količina (v tonah)

 

 

 

2.1.2.

Povprečna cena (1) (EUR/kg (2))

 

 

 

2.2.   

Po ostalih pogodbah

2.2.1.

Dobavljena količina (v tonah)

 

 

 

2.2.2.

Povprečna cena (1) (EUR/kg (2))

 

 

 

2.3.

Celotna dobavljena količina (v tonah)

 

 

 

3.

KOLIČINA NEPRODANEGA HMELJA (v tonah)

 

 

 

4.   

ALFA KISLINE:

4.1.

Proizvodnja alfa kislin (v tonah)

 

 

 

4.2.

Povprečna vsebnost alfa kislin (v odstotkih)

 

 

 

5.   

POVRŠINA HMELJA (v hektarih)

5.1.

Skupaj obranih površin

 

 

 

5.2.

Skupaj novih nasadov (leto obiranja)

 

 

 

6.

ŠTEVILO KMETOV, PRIDELOVALCEV HMELJA

Image

Image

 

7.

KOLIČINA HMELJA PO POGODBAH, SKLENJENIH VNAPREJ ZA PRIHODNJO LETINO (v tonah)

Image

Image

 


(1)  Cena ob zapustitvi kmetije.

(2)  Države članice, ki uporabljajo nacionalno valuto, uporabijo menjalni tečaj z dne 1. januarja leta po zadevni letini.


19.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 288/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1558/2006

z dne 18. oktobra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 2799/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede dodeljevanja pomoči za posneto mleko in posneto mleko v prahu, ki je namenjeno za krmo za živali, in o prodaji takšnega posnetega mleka v prahu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1) in zlasti člena 15 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 7(1) Uredbe Komisije (ES) št. 2799/1999 (2) določa višino pomoči za posneto mleko in posneto mleko v prahu, ki je namenjeno za krmo za živali, ob upoštevanju dejavnikov, določenih v členu 11(2) Uredbe (ES) št. 1255/1999. Zaradi povišanja tržnih cen posnetega mleka v prahu na notranjem trgu in povišanja tržnih cen za konkurenčne beljakovine, zmanjšanja ponudbe posnetega mleka v prahu in pozitivnega stanja cen teletine mora biti znesek pomoči določen na 0, dokler se takšno stanje ne spremeni.

(2)

Uredbo (ES) št. 2799/1999 je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Upravljalni odbor za mleko in mlečne izdelke ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odstavek 1 člena 7 Uredbe (ES) št. 2799/1999 se nadomesti z:

„1.   Pomoč je določena na:

(a)

0,00 EUR na 100 kg posnetega mleka z vsebnostjo beljakovin, ki ni manjša od 35,6 % suhe snovi brez maščobe;

(b)

0,00 EUR na 100 kg posnetega mleka z vsebnostjo beljakovin, ki ni manjša od 31,4 %, vendar je manjša od 35,6 % suhe snovi brez maščobe;

(c)

0,00 EUR na 100 kg posnetega mleka v prahu z vsebnostjo beljakovin, ki ni manjša od 35,6 % suhe snovi brez maščobe;

(d)

0,00 EUR na 100 kg posnetega mleka v prahu z vsebnostjo beljakovin, ki ni manjša od 31,4 % vendar je manjša od 35,6 % suhe snovi brez maščobe.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 340, 31.12.1999, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1018/2006 (UL L 183, 5.7.2006, str. 12).


19.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 288/22


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1559/2006

z dne 18. oktobra 2006

o določitvi najnižjih zahtev glede kakovosti za hruške sort viljamovka in rocha v sirupu in/ali naravnem sadnem soku v okviru programa proizvodne pomoči

(Kodificirana različica)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za predelano sadje in zelenjavo (1) in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2319/89 z dne 28. julija 1989 o določitvi najnižjih zahtev glede kakovosti za hruške sort viljamovka in rocha v sirupu in/ali naravnem soku v okviru programa proizvodne pomoči (2) je bila bistveno spremenjena (3). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Člen 2(1) Uredbe (ES) št. 2201/96 je vzpostavil program proizvodne pomoči za nekatere proizvode, navedene v Prilogi I.

(3)

Cilj minimalnih zahtev za kakovost, ki jih je treba določiti je izogniti se proizvodnji proizvodov, po katerih ni povpraševanja, ali proizvodov, ki bi povzročili izkrivljenje razmer na trgu. Zahteve morajo temeljiti na tradicionalnih, poštenih proizvodnih postopkih.

(4)

Zahteve za kakovost, določene v tej uredbi, predstavljajo dopolnilna pravila za uporabo določb Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2003 z dne 29. avgusta 2003 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 v zvezi s programom pomoči za proizvode, predelane iz sadja in zelenjave (4).

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za predelano sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba določa najnižje zahteve glede kakovosti, ki jih morajo izpolnjevati konzervirane hruške sort viljamovka in rocha v sirupu in/ali naravnem sadnem soku, v nadaljnjem besedilu „hruške v sirupu in/ali naravnem sadnem soku“, kakor so opredeljene v členu 2(2) Uredbe (ES) št. 1535/2003.

Člen 2

Za proizvodnjo hrušk v sirupu in/ali naravnem sadnem soku se uporabljajo samo hruške vrste Pyrus comunis L., sort viljamovka in rocha. Surovine so sveže, zdrave, čiste in primerne za predelavo.

Surovine se lahko ohladijo pred uporabo za proizvodnjo hrušk v sirupu in/ali naravnem sadnem soku.

Člen 3

1.   Hruške v sirupu in/ali naravnem sadnem soku je treba proizvesti v eni od oblik iz odstavka 2.

2.   V tej uredbi se oblike opredelijo:

(a)

„celo sadje“ pomeni celo sadje s peščiščem in pecljem, ali brez njega;

(b)

„polovičke“ pomeni sadje brez peščišča, prerezano na dva približno enaka dela;

(c)

„četrtinke“ pomeni sadje brez peščišča, prerezano na štiri približno enake dele;

(d)

„rezine“ pomeni sadje brez peščišča, prerezano na več kot štiri krhlje;

(e)

„kocke“ pomeni sadje brez peščišča, razrezano na kockaste dele.

3.   Vsaka posoda s hruškami v sirupu in/ali naravnem sadnem soku vsebuje samo eno obliko hrušk, sadje ali njegovi deli pa so dejansko skoraj enako veliki. V posodi ni nobene druge vrste sadja.

4.   Barva hrušk v sirupu in/ali naravnem soku je značilna za sorti viljamovka ali rocha. Rahlo rožnata sprememba barve se ne šteje kot pomanjkljivost. Za hruške v sirupu, ki vsebujejo posebne sestavine, se štejejo, da imajo značilno barvo, če zaradi uporabljenih sestavin ne pride do neobičajne spremembe barve.

5.   Hruške v sirupu in/ali naravnem sadnem soku ne vsebujejo tujih materialov nerastlinskega izvora in nimajo tujega okusa in vonja. Sadje je mesnato in se lahko razlikuje v mehkosti, vendar ni niti preveč mehko niti preveč trdo.

6.   Hruške v sirupu in/ali naravnem soku dejansko ne vsebujejo:

(a)

tujih materialov rastlinskega izvora;

(b)

lupine;

(c)

poškodovanih enot.

Celo sadje, polovičke in četrtinke dejansko ne vsebujejo mehansko poškodovanih enot.

Člen 4

1.   Šteje se, da so sadje ali delčki sadja skoraj enako veliki, kadar v posodi teža največje enote ne presega dvakratne teže najmanjše enote.

Če je v posodi manj kot 20 enot, se lahko ena enota ne upošteva. Pri določanju največje in najmanjše enote se razpadle enote ne upoštevajo.

2.   Šteje se, da hruške v sirupu in/ali naravnem sadnem soku ustrezajo členu 3(6), kadar niso presežene naslednje tolerance:

 

Oblika

Celo sadje, polovičke in četrtinke

Drugo

Poškodovane enote

15 % po številu

1,5 kilograma

Mehansko poškodovane enote

10 % po številu

Se ne uporablja

Lupina

100 cm2 celotne površine

100 cm2 celotne površine

Tuj material rastlinskega izvora:

 

 

peščišče

10 enot

10 enot

prosto plavajoče peške hruške

80 koščkov

80 koščkov

drug material, vključno s prostimi deli peščišča

60 koščkov

60 koščkov

Dovoljene tolerance, ki niso določene s sklicevanjem na odstotek po številu, so določene na 10 kilogramov odcejene neto teže.

Pri celih hruškah s peščiščem se peščišče ne šteje za pomanjkljivost.

3.   V odstavku 2:

(a)

„poškodovane enote“ pomenijo sadje s spremenjeno barvo na površini ali s pegami, ki se jasno razlikujejo od celotne barve in lahko prodrejo v meso, zlasti obtolčenine, pegavost in potemnelost;

(b)

„mehansko poškodovane enote“ pomenijo enote, ki so razpadle v posamezne dele, šteje pa se, da so deli, ki so enako veliki kot je normalna velikost enote, ena enota ali enote, kadar je bilo obrezovanje pretirano in vsebujejo hude zareze na površini enot, ki zelo odstopajo od zunanjega videza;

(c)

„lupina“ pomeni lupino, ki se drži hruškovega mesa, in prosto lupino v posodi;

(d)

„tuj material rastlinskega izvora“ pomeni rastlinske materiale, ki za samo sadje niso pomembni ali so se prijeli na sveže sadje, vendar bi jih bilo treba med predelavo odstraniti, zlasti peščišče, hruškove peške, peclje ter liste in dele listja. Vendar pa se lupina izključi;

(e)

„peščišče“ pomeni osrednji del ploda ali njegove dele, ne glede na to, ali so pritrjene na sadež ali ne, s peškami ali brez njih. Šteje se, da so deli peščišča enakovredni eni enoti, kadar končno število seštetih delov znaša približno eno polovico peščišča;

(f)

„proste peške hruške“ pomeni peške, ki niso del peščišča, ampak so proste v posodi.

Člen 5

1.   Hruške in sirup in/ali naravni sadni sok zavzemajo vsaj 90 % prostornine posode, merjene z vodo.

2.   Odcejena neto teža sadja je v povprečju vsaj enaka naslednjim odstotkom prostornine posode, merjene z vodo, izražene v gramih:

Oblika

Posode z nominalno prostornino

425 ml ali več

manj kot 425 ml

Celo sadje

50

46

Polovičke

54

46

Četrtinke

56

46

Rezine

56

46

Kocke

56

50

3.   Če se hruške v sirupu in/ali naravnem sadnem soku pakirajo v steklene posode, se prostornina, merjena z vodo, zmanjša za 20 ml, preden se izračunajo odstotki iz odstavkov 1 in 2.

4.   Vsaka posoda se označi z navedbo, ki določa datum in leto proizvodnje ter predelovalca. Oznako, ki je lahko v obliki kode, odobrijo pristojni organi v državi članici, kjer poteka proizvodnja.

Ti organi lahko sprejmejo dodatne določbe v zvezi z označevanjem.

Člen 6

Predelovalec dnevno in v enakomernih presledkih med predelovanjem preverja, da hruške v sirupu in/ali naravnem sadnem soku ustrezajo zahtevam za pridobitev pomoči. Rezultati pregleda se evidentirajo.

Člen 7

Uredba (EGS) št. 2319/89 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo, se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi II.

Člen 8

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 386/2004 (UL L 64, 2.3.2004, str. 25).

(2)  UL L 220, 29.7.1989, str. 51. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 996/2001 (UL L 139, 23.5.2001, str. 9).

(3)  Glej Prilogo I.

(4)  UL L 218, 30.8.2003, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1663/2005 (UL L 267, 12.10.2005, str. 22).


PRILOGA I

Razveljavljena uredba z njeno spremembo

Uredba Komisije (EGS) št. 2319/89

(UL L 220, 29.7.1989, str. 51)

 

Uredba Komisije (ES) št. 996/2001

(UL L 139, 23.5.2001, str. 9)

Samo člen 2


PRILOGA II

Primerjalna tabela

Uredba (EGS) št. 2319/89

Ta uredba

Členi 1 do 4

Členi 1 do 4

Člen 5(1), (2) in (3)

Člen 5(1), (2) in (3)

Člen 5(4), prvi stavek

Člen 5(4), prvi pododstavek, prvi stavek

Člen 5(4), drugi stavek, prvi del

Člen 5(4), prvi pododstavek, drugi stavek

Člen 5(4), drugi stavek, drugi del

Člen 5(4), drugi pododstavek

Člen 6

Člen 6

Člen 7

Člen 7

Člen 8, prvi odstavek

Člen 8

Člen 8, drugi odstavek

Priloga I

Priloga II


19.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 288/26


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1560/2006

z dne 18. oktobra 2006

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto 2006/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2), in zlasti člena 36 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2006/2007, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1002/2006 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1552/2006 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene v Uredbi (ES) št. 1002/2006 za tržno leto 2006/2007, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 19. oktobra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 55, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 179, 1.7.2006, str. 36.

(4)  UL L 287, 18.10.2006, str. 30.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 19. oktobra 2006

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

25,13

3,75

1701 11 90 (1)

25,13

8,97

1701 12 10 (1)

25,13

3,61

1701 12 90 (1)

25,13

8,54

1701 91 00 (2)

32,66

8,90

1701 99 10 (2)

32,66

4,54

1701 99 90 (2)

32,66

4,54

1702 90 99 (3)

0,33

0,33


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko III Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 318/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


19.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 288/28


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1561/2006

z dne 18. oktobra 2006

o uvoznih dovoljenjih za proizvode iz govejega in telečjega mesa s poreklom iz Bocvane, Kenije, Madagaskarja, Svazija, Zimbabveja in Namibije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 z dne 10. decembra 2002 o ureditvi, ki se uporablja za kmetijske proizvode in blago, nastalo pri predelavi kmetijskih proizvodov s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), ki razveljavlja Uredbo (ES) št. 1706/98 (2),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2247/2003 z dne 19. decembra 2003 o pravilih za uporabo v sektorju govejega in telečjega mesa Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 o ureditvi, ki se uporablja za kmetijske proizvode in blago, nastalo pri predelavi kmetijskih proizvodov s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP) (3), in zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 1 Uredbe (ES) št. 2247/2003 predvideva možnost izdaje uvoznih dovoljenj za proizvode iz govejega in telečjega mesa s poreklom iz Bocvane, Kenije, Madagaskarja, Svazija, Zimbabveja in Namibije. Vendar se mora uvoz izvršiti v mejah količin, predvidenih za vsako od teh tretjih držav izvoznic.

(2)

Število zahtevkov, vloženih od 1. do 10. oktobra 2006, za odkoščeno meso, v skladu z Uredbo (ES) št. 2247/2003, ne presega, za proizvode s poreklom iz Bocvane, Kenije, Madagaskarja, Svazija, Zimbabveja in Namibije, razpoložljivih količin za te države. Zatorej je mogoče izdati uvozna dovoljenja za zaprošene količine.

(3)

Treba je določiti količine, za katere je mogoče zaprositi uvozna dovoljenja od 1. novembra 2006, v okviru skupne količine 52 100 t.

(4)

Opozoriti je treba, da ta uredba ne vpliva na izvajanje Direktive Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih zdravstvene in veterinarsko-sanitarne inšpekcije pri uvozu goveda, prašičev, ovac in koz, svežega mesa ali mesnih proizvodov iz tretjih držav (4)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Naslednje države članice izdajo 21. oktobra 2006 uvozna dovoljenja za proizvode iz govejega in telečjega mesa, izražene v odkoščenem mesu, s poreklom iz nekaterih afriških, karibskih in pacifiških držav, za naslednje količine in države porekla:

 

Nemčija:

100 t s poreklom iz Bocvane,

270 t s poreklom iz Namibije.

 

Združeno kraljestvo:

100 t s poreklom iz Bocvane,

100 t s poreklom iz Namibije,

Člen 2

Zahtevki za dovoljenja se lahko vložijo v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 2247/2003 tekom prvih deset dni meseca novembra 2006 za naslednje količine odkoščenega govejega in telečjega mesa:

Bocvana:

14 159 t,

Kenija:

142 t,

Madagaskar:

7 579 t,

Svazi:

3 363 t,

Zimbabve:

9 100 t,

Namibija:

7 122 t.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 21. oktobra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. oktobra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 348, 21.12.2002, str. 5.

(3)  UL L 333, 20.12.2003, str. 37. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1118/2004 (UL L 217, 17.6.2004, str. 10).

(4)  UL L 302, 31.12.1972, str. 28. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

19.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 288/30


SKLEP SVETA

z dne 1. septembra 2006

o podpisu, v imenu Skupnosti, Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) za civilno uporabo

(2006/700/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 133 in 170 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je zaključila pogajanja o Sporazumu o sodelovanju z Republiko Korejo na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) za civilno uporabo.

(2)

S pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve je treba Sporazum, ki je bil parafiran 12. januarja 2006, podpisati –

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Sporazuma o sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema (GNSS) za civilno uporabo se odobri, v imenu Skupnosti, ob upoštevanju sklepa Sveta o sklenitvi omenjenega sporazuma.

Besedilo sporazuma je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da določi osebo(-e), ki v imenu Evropske skupnosti podpiše(-jo) Sporazum, ob upoštevanju njegove sklenitve.

V Bruslju, 1. septembra 2006

Za Svet

Predsednik

E. TUOMIOJA


SPORAZUM O SODELOVANJU

med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani, na področju globalnega satelitskega navigacijskega sistema za civilno uporabo

EVROPSKA SKUPNOST, (v nadaljevanju „Skupnost“),

in

KRALJEVINA BELGIJA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPER,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

REPUBLIKA MADŽARSKA,

REPUBLIKA MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AVSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAŠKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,

podpisnice Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, v nadaljevanju „države članice“,

na eni strani, ter

REPUBLIKA KOREJA, v nadaljevanju „Koreja“

na drugi strani,

v nadaljevanju „pogodbenici“;

STA SE

OB UPOŠTEVANJU skupnega interesa za razvoj globalnega satelitskega navigacijskega sistema (v nadaljevanju „GNSS“) za civilno uporabo,

OB PRIZNAVANJU pomena sistema Galileo kot prispevka k navigacijski in informacijski infrastrukturi v Evropi in Koreji,

OB PRIZNAVANJU naprednih Korejskih dejavnosti satelitske navigacije,

OB UPOŠTEVANJU vse večjega razvoja aplikacij GNSS v Koreji, Evropi in drugod po svetu,

SPORAZUMELI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Cilj sporazuma

Cilj sporazuma je spodbujati, omogočati in krepiti sodelovanje med pogodbenicama na področju globalne satelitske navigacije za civilno uporabo z evropskimi in korejskimi prispevki h globalnemu satelitskemu sistemu (GNSS) za civilno uporabo.

Člen 2

Opredelitve

Za namen tega sporazuma:

(a)

„razširjena storitev“ pomeni regionalne ali lokalne mehanizme, kot je Evropski geostacionarni navigacijski sistem (EGNOS). Ti mehanizmi omogočajo uporabnikom globalnega GNSS boljše rezultate, na primer večjo natančnost, razpoložljivost, celovitost in zanesljivost;

(b)

„Galileo“ pomeni avtonomni Evropski globalni satelitski sistem za navigacijo in določanje točnega časa v civilne namene in pod civilnim nadzorom, za zagotavljanje storitev GNSS, ki so jih oblikovale in razvile Skupnost, njene države članice ter Evropska vesoljska agencija. Upravljanje sistema Galileo se lahko prenese na zasebnika. Galileo predvideva javno dostopne storitve, komercialne storitve, storitve varovanja življenj, storitve iskanja in reševanja kot tudi varovane javne storitve z omejenim dostopom, ki so zasnovane za potrebe pooblaščenih uporabnikov iz javnega sektorja;

(c)

„lokalni elementi Galileo“ so lokalni mehanizmi, ki zagotavljajo uporabnikom signalov za satelitsko navigacijo in določanje točnega časa Galileo, poleg podatkov iz glavne konstelacije v uporabi, še dodatne vhodne podatke. Lokalni elementi se lahko uporabljajo za dodatno zmogljivost na letališčih, v pristaniščih in urbanih ali drugih geografsko težavnih okoljih. Galileo bo za lokalne elemente priskrbel generične modele;

(d)

„oprema za globalno navigacijo, določanje položaja in točnega časa“ pomeni vsako opremo, namenjeno civilnemu končnemu uporabniku za prenos, sprejem ali obdelavo satelitskih navigacijskih signalov, za zagotavljanje storitev ali za uporabo razširjene lokalne storitve;

(e)

„regulativni ukrep“ pomeni vsak zakon, uredbo, predpis, postopek, odločbo, politiko ali upravni ukrep;

(f)

„interoperabilnost“ pomeni na uporabniški ravni stanje, v katerem dvosistemski sprejemnik lahko uporabi signale z dveh sistemov skupaj za enakovreden ali boljši učinek, kakor samo prek enega sistema;

(g)

„intelektualna lastnina“ ima pomen, opredeljen v členu 2 Konvencije o ustanovitvi Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, podpisane v Stockholmu 14. julija 1967;

(h)

„odgovornost“ pomeni pravno odgovornost fizične ali pravne osebe zaradi povrnitve škode, povzročene drugi fizični ali pravni osebi, v skladu z določenimi pravnimi načeli in pravili. Ta odgovornost se lahko predpiše v sporazumu (pogodbena odgovornost) ali s pravno normo (nepogodbena odgovornost);

(i)

„zaupne informacije“ so informacije, ki lahko izvirajo iz EU ali se prejmejo od držav članic, držav nečlanic EU ali mednarodne organizacije, ki zahtevajo varovanje pred nepooblaščenim razkritjem, ki bi lahko na razne načine škodilo bistvenim interesom, tudi nacionalni varnosti pogodbenic ali posameznih držav članic. Njihova zaupnost se označi z razvrstitveno oznako. Takšne informacije se razvrstijo v skladu z veljavnimi predpisi in zakoni ter morajo biti zaščiteni pred vsako izgubo zaupnosti, celovitosti ali dostopnosti.

Člen 3

Načela sodelovanja

Pogodbenici soglašata glede uporabe naslednjih načel pri dejavnostih sodelovanja iz tega sporazuma:

1.

Skupna korist na podlagi splošnega ravnovesja pravic in obveznosti, vključno s prispevki.

2.

Partnerstvo pri programu Galileo v skladu s postopki in pravili, ki urejajo upravljanje programa Galileo.

3.

Vzajemne možnosti za vključitev v dejavnosti sodelovanja pri projektih GNSS za civilno uporabo v Evropski skupnosti, njenih državah članicah in Koreji.

4.

Pravočasna izmenjava informacij, ki lahko vplivajo na dejavnosti sodelovanja.

5.

Ustrezna zaščita pravic intelektualne lastnine, kot je navedeno v členu 8(3) tega sporazuma.

6.

Svoboda do zagotavljanja storitev satelitske navigacije na območjih pogodbenic.

7.

Neomejena trgovina z blagom GNSS na območjih pogodbenic.

Člen 4

Obseg dejavnosti sodelovanja

1.   Področja, ki so odprta za dejavnosti sodelovanja pri satelitski navigaciji in sinhronizaciji, so: radijski spekter, znanstvene raziskave in usposabljanje, industrijsko sodelovanje, trgovina in razvoj trga, standardi, certificiranje in regulativni ukrepi, razširjene storitve GNSS, varnost, odgovornost in pokrivanje stroškov. Pogodbenice lahko prilagodijo seznam iz odstavka 1 z odločitvijo Usmerjevalnega odbora za GNSS, ustanovljenega s členom 14 tega sporazuma.

2.   Ta sporazum ne vključuje sodelovanja med pogodbenicami na naslednjih področjih. Če se pogodbenici dogovorita, da bosta imeli vzajemne koristi iz razširitve sodelovanja na katero koli od naslednji področij, se morata pogoditi in skleniti ustrezne sporazume:

2.1

občutljive tehnologije in predmeti Galileo, za katere velja nadzor izvoza in ureditveni ukrepi za neširjenje, ki se uporabljajo v Evropski skupnosti ali njenih državah članicah,

2.2

kriptografija in varovanje informacij Galilea (Infosec),

2.3

varnostna struktura sistema Galileo (vesolje, zemlja in uporabniški segmenti),

2.4

lastnosti varnostnega nadzora globalnih Galileo segmentov,

2.5

opredelitev, razvoj, izvajanje, preskušanje in ocenjevanje ter delovanje (upravljanje in uporaba) predpisanih javnih storitev, in

2.6

izmenjava zaupnih podatkov o satelitski navigaciji in sistemu Galileo.

3.   Ta sporazum ne vpliva na institucionalno strukturo, določeno z zakonodajo Evropske skupnosti za namen delovanja programa Galileo. Prav tako sporazum ne vpliva niti na veljavne regulativne ukrepe za izvajanje neširjenja in obveznosti nadzora izvoza, vključno z nadzorom neoprijemljivih prenosov tehnologije, niti na ukrepe nacionalne varnosti.

Člen 5

Oblike sodelovanja

1.   V skladu z veljavnimi regulativnimi ukrepi pogodbenici v čim večjem možnem obsegu spodbujata dejavnosti sodelovanja iz tega sporazuma, da se zagotovijo primerljive možnosti za sodelovanje pri dejavnostih na področjih, naštetih v členu 4.

2.   Pogodbenici soglašata, da bosta izvajali dejavnosti sodelovanja, kot je navedeno v členih 6 do 13 tega sporazuma.

Člen 6

Radijski spekter

1.   Z nadaljevanjem preteklih uspehov v okviru Mednarodne telekomunikacijske zveze pogodbenici soglašata, da bosta nadaljevali sodelovanje in vzajemno podporo pri vprašanjih radijskega spektra.

2.   V ta namen si pogodbenici izmenjata informacije o vlogah za frekvence in spodbujata primerne dodelitve frekvenc za Galileo in Korejski GNSS, vključno za sistem SBAB (Satellite Based Augmentation System), da se zagotovi razpoložljivost storitev Galileo v korist uporabnikov po svetu in zlasti v Koreji in Skupnosti.

3.   Zaradi pomena zaščite radijskega navigacijskega spektra pred motnjami in interferencami pogodbenici opredelita vire intereference in poiščeta sprejemljive rešitve zanje.

4.   Pogodbenici se strinjata, da odbor iz člena 14 zadolžita, da določi ustrezne mehanizme za zagotavljanje učinkovitih stikov in sodelovanja na tem področju.

5.   Nobena določba tega sporazuma ne sme odstopati od veljavnih določb Mednarodne telekomunikacijske zveze, vključno s Pravilnikom o radijskih zvezah ITU.

Člen 7

Znanstvene raziskave

Pogodbenici spodbujata skupne raziskovalne dejavnosti na področju GNSS preko evropskih in korejskih raziskovalnih programov, vključno z evropskim okvirnim programom Skupnosti za raziskave in razvoj, raziskovalnimi programi Evropske vesoljske agencije ter korejskimi ministrstvi in agencijami, ki so povezani z GNSS.

Skupne raziskovalne dejavnosti morajo prispevati k načrtovanju prihodnjega razvoja GNSS za civilno uporabo.

Pogodbenici se strinjata, da Odbor iz člena 14 zadolžita, da določi ustrezne mehanizme za zagotavljanje učinkovitih stikov in sodelovanja v raziskovalnih programih.

Člen 8

Industrijsko sodelovanje

1.   Pogodbenici spodbujata in podpirata sodelovanje med industrijami obeh strani, predvsem v obliki skupnih dejavnosti in korejskega sodelovanja v bistvenih evropskih industrijskih združenjih kot tudi evropskega sodelovanja v korejskih industrijskih združenjih, da se vzpostavi sistem Galileo in spodbuja uporaba ter razvoj aplikacij in storitev Galileo.

2.   Pogodbenici ustanovita skupno svetovalno skupino za industrijsko sodelovanje v sklopu usmerjevalnega odbora iz člena 14, ki bo raziskovala in vodila sodelovanje za razvoj in izdelavo satelitov, izstrelitev, gradnjo zemeljskih postaj in razvoj aplikacijskih proizvodov.

3.   Za namene industrijskega sodelovanja pogodbenici zagotavljata zadostno in učinkovito zaščito pravic intelektualne lastnine na področjih in sektorjih, ki so pomembni za razvoj in delovanje Galileo/EGNOS, v skladu z bistvenimi mednarodnimi standardi, ki jih določajo Sporazum TRIPS in mednarodne konvencije, katerih podpisnici sta obe pogodbenici, vključno z učinkovitimi sredstvi uveljavljanja takih standardov.

4.   Koreja mora od pristojnega varnostnega organa GALILEO dobiti predhodno dovoljenje za izvoz iz Koreje v tretje države občutljive zadeve in tehnologije, ki so bile posebej razvite in financirane s programom Galileo ter jih je pristojni varnostni organ Galileo označil za nadzorovani izvoz. Vsak ločeni sporazum, naveden v členu 4(2) Sporazuma, prav tako določi ustrezni mehanizem, s katerim pogodbenici priporočita, da je za morebitne predmete potrebno izvozno dovoljenje.

5.   Za prispevanje k ciljem sporazuma pogodbenici spodbujata okrepljene vezi med Evropsko vesoljsko agencijo in korejskimi ministrstvi ter agencijami, ki so kakor koli povezani z GNSS.

Člen 9

Trgovina in razvoj trga

1.   Pogodbenici spodbujata trgovino in vlaganja v infrastrukturo za satelitsko navigacijo v Skupnosti in Koreji, in sicer v opremo, lokalne elemente in aplikacije Galileo.

2.   V ta namen si pogodbenici prizadevata osveščati javnost o dejavnostih satelitske navigacije Galileo, opredeliti morebitne ovire za rast aplikacij GNSS in sprejeti ustrezne ukrepe za omogočanje te rasti.

3.   Za opredelitev in učinkovit odgovor na potrebe uporabnikov pogodbenici preučita možnost za ustanovitev skupnega uporabniškega foruma za GNSS.

4.   Ta sporazum ne spremeni pravic in obveznosti pogodbenic v okviru marakeškega sporazuma o ustanovitvi svetovne trgovinske organizacije.

Člen 10

Standardi, certificiranje in regulativni ukrepi

1.   Zaradi velikega pomena usklajevalnih prizadevanj pri mednarodni standardizaciji in certifikatih glede storitev globalne satelitske navigacije bodo pogodbenice s poudarjanjem interoperabilnosti z ostalimi GNSS sistemi skupno podprle razvoj standardov Galileo in spodbujale svoje aplikacije po svetu.

Eden od ciljev tega usklajevanja je pospeševanje širše in inovativne rabe storitev Galileo kot svetovnega navigacijskega standarda in standarda določanja točnega časa za razne namene: storitve za prost dostop, za komercialne namene in storitve za varovanje človeškega življenja. Pogodbenici soglašata, da bosta ustvarili ugodne pogoje za razvoj aplikacij Galileo.

2.   Zato bosta pogodbenici za spodbujanje in doseganje ciljev tega sporazuma po potrebi sodelovali pri vseh vprašanjih glede postavitve satelitov, navigacije in sinhronizacije, ki se pojavijo predvsem v Mednarodni organizaciji za civilno letalstvo, Mednarodni pomorski organizaciji in Mednarodni telekomunikacijski zvezi.

3.   Na dvostranski ravni pogodbenici zagotavljata, da ukrepi glede tehničnih standardov, zahtev po certificiranju ter zahtev in postopkov za pridobitev licenc v zvezi z GNSS ne predstavljajo nepotrebnih ovir za trgovino. Domače zahteve temeljijo na objektivnih, nediskriminatornih, vnaprej določenih transparentih merilih.

4.   Pogodbenici sprejmeta potrebne regulativne ukrepe za odobritev uporabe Galileo sprejemnikov, zemeljskih in vesoljskih segmentov na območjih, ki so pod njuno pristojnostjo. V ta namen vlada Republike Koreje na področju radijskih zvez zagotovi Galileu obravnavo, ki ni nič manj ugodna od obravnave, ki so jo deležne katere koli druge podobne storitve.

5.   Pogodbenici spodbujata sodelovanje korejskih predstavnikov v evropskih standardizacijskih organizacijah.

Člen 11

Razvoj globalnih in regionalnih zemeljskih sistemov razširjenih storitev GNSS

1.   Pogodbenici sodelujeta pri opredelitvi in izvajanju struktur zemeljskih sistemov, ki omogočajo optimalno garancijo celovitosti Galileo/EGNOS, točnosti in kontinuitete storitev Galileo in EGNOS ter interoperabilnosti z drugimi sistemi GNSS.

2.   V ta namen pogodbenici na regionalni ravni sodelujeta z namenom izvajanja zemeljskega regionalnega sistema razširjenih storitev v Koreji, ki temelji na sistemu Galileo. Za tak regionalni sistem se predvideva, da bo poleg storitev, ki jih sistem Galileo zagotavlja globalno, zagotavljal tudi regionalno celovite storitve. Pogodbenici lahko za začetek razmislita o razširitvi EGNOS-a na vzhodno azijsko regijo.

3.   Na lokalni ravni pogodbenici omogočata razvoj lokalnih elementov sistema Galileo.

Člen 12

Varnost

1.   Pogodbenici varujeta globalne satelitske navigacijske sisteme pred zlorabo, interferenco, prekinitvami in sovražnimi dejanji.

2.   Pogodbenici sprejmeta vse praktične ukrepe za zagotovitev kontinuitete in varnosti storitev satelitske navigacije ter z njimi povezane infrastrukture pod njuno pristojnostjo.

3.   Pogodbenici se zavedata, da je sodelovanje za zagotovitev varnosti sistema in storitev Galileo pomemben skupni cilj.

4.   Zato pogodbenici določita ustrezne načine posvetovanja za reševanje varnostnih vprašanj v zvezi z GNSS.

Pristojni varnostni organi obeh pogodbenic opredelijo praktično ureditev in postopke.

Člen 13

Odgovornost in pokrivanje stroškov

Pogodbenici sodelujeta pri opredelitvi in izvajanju režima odgovornosti ter pokrivanja stroškov, da se olajša zagotavljanje civilnih storitev GNSS.

Člen 14

Načini sodelovanja

1.   Usklajevanje in omogočanje dejavnosti sodelovanja po tem sporazumu v imenu Koreje doseže Vlada Republike Koreje, v imenu Skupnosti in njenih držav članic pa Evropska komisija.

2.   V skladu s ciljem iz člena 1 ta dva subjekta ustanovita Usmerjevalni odbor za GNSS, v nadaljevanju „odbor“ za upravljanje tega sporazuma. Ta odbor, ki ga sestavljajo uradni predstavniki obeh pogodbenic, soglasno določi svoj poslovnik.

Naloge Usmerjevalnega odbora so:

(a)

promocija, dajanje priporočil pogodbenicama in pregled nad raznimi dejavnostmi sodelovanja v zvezi s sporazumom;

(b)

svetovanje pogodbenicama o načinih krepitve in izboljšanja sodelovanja v skladu z načeli tega sporazuma;

(c)

pregled učinkovitosti delovanja in izvajanja tega sporazuma; ter

(d)

razpravljanje o možnosti razširitve sodelovanja na področjih iz člena 4(2).

3.   Odbor se praviloma sestaja enkrat letno. Sestanki potekajo izmenično v Skupnosti in Koreji. Na zahtevo ene od pogodbenic se lahko skličejo izredna zasedanja.

Stroške, nastale iz delovanja odbora, ali stroške, nastale v njegovem imenu, nosi pogodbenica, ki je predlagala ali imenovala člana ali člane odbora. Stroške, povezane s sestanki odbora, razen potnih stroškov in stroškov bivanja, krije pogodbenica gostiteljica. Odbor lahko sestavi skupne tehnične delovne skupine za posamezna področja, s katerimi pogodbenici soglašata, kot so na primer industrijsko sodelovanje in standardizacija.

4.   Pogodbenici pozdravljata možno sodelovanje korejskih in evropskih nadzornih organov za GNSS v skladu z veljavno zakonodajo Evropske Skupnosti, načini ter postopki, ki urejajo tako sodelovanje.

Člen 15

Financiranje

1.   Vsaka pogodbenica prevzame stroške izpolnjevanja svojih obveznosti v skladu s tem sporazumom, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače. V določbe in postopke iz člena 14(4) se bo vključil ustrezni finančni prispevek za program Galileo države nečlanice EU, ki se bo odločila, da zaprosi za udeležbo v nadzornem organu.

2.   Pogodbenici sprejmeta v skladu s svojimi zakoni in drugimi predpisi ustrezne ukrepe, s katerimi omogočita vstop in bivanje na svojem ozemlju ter izstop z njega osebju, kapitalu, gradivu, podatkom in opremi, ki so udeleženi ali uporabljeni v dejavnostih sodelovanja na podlagi tega sporazuma.

3.   Če posebne sheme sodelovanja ene pogodbenice zagotavljajo finančno podporo za udeležence druge pogodbenice, so taka sredstva, finančni prispevki ali druge oblike prispevka ene pogodbenice za udeležence druge pogodbenice v podporo teh dejavnosti izvzete iz plačila davkov in carine v skladu z veljavnimi predpisi in zakoni na območju vsake pogodbenice, ko so taka sredstva ali finančni prispevki ali druge oblike prispevka opravljene.

Člen 16

Izmenjava informacij

1.   Pogodbenici oblikujeta upravne določbe in določita kontaktne točke, da se omogočijo posvetovanja in zagotovi učinkovita izvedba določb tega sporazuma.

2.   Pogodbenici spodbujata nadaljnje izmenjave podatkov o satelitski navigaciji med institucijami in podjetji na obeh straneh.

Člen 17

Posvetovanje in reševanje sporov

1.   Pogodbenici se na zahtevo ene od njiju nemudoma posvetujeta o vsakem vprašanju, ki se pojavi pri razlaganju ali uporabi tega sporazuma. Vsi spori zaradi razlage ali uporabe tega sporazuma se rešujejo s prijateljskimi posvetovanji med pogodbenicama.

2.   Odstavek 1 ne preprečuje, da se pogodbenici ne bi zatekli k postopkom reševanja sporov v okviru sporazumov STO.

Člen 18

Začetek veljavnosti in prenehanje sporazuma

1.   Ta sporazum začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi mesecu, ko se pogodbenici uradno obvestita, da so končani za ta namen potrebni postopki. Uradna obvestila se pošljejo Svetu Evropske unije, ki je depozitar tega sporazuma.

2.   Prenehanje tega sporazuma ne vpliva na veljavnost ali trajanje katere koli ureditve v okviru tega sporazuma ali katerih koli posebnih pravic in obveznosti na področju pravic intelektualne lastnine.

3.   Ta sporazum se lahko spremeni s pisnim soglasjem pogodbenic. Ta sporazum začne veljati prvi dan v mesecu, ki sledi mesecu, ko pogodbenici uradno obvestita depozitarja, da so končani za ta namen potrebni postopki.

4.   Ta sporazum velja pet let in se nadaljuje, če ga po koncu začetnega petletnega obdobja ali kadar koli po tem obdobju katera od pogodbenic ne konča s pisnim uradnim obvestilom najmanj šest mesecev prej, preden želi prenehanje sporazuma.

Ta sporazum je sestavljen v češkem, danskem, nizozemskem, angleškem, estonskem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, madžarskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, malteškem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in korejskem jeziku. Vsa besedila so enako verodostojna.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la Republique française

Image

Thar cheani Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία,

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta’ Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Osterreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

For Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per Ia Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitâ Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vagnar

Image

Image

Image

Image