ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 283

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
14. oktober 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1532/2006 z dne 12. oktobra 2006 o pogojih nekaterih uvoznih kvot za visokokakovostno goveje meso

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1533/2006 z dne 13. oktobra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1534/2006 z dne 13. oktobra 2006 o določitvi najnižjih prodajnih cen za maslo za 18. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1535/2006 z dne 13. oktobra 2006 o določitvi najvišje pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo za 18. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

7

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1536/2006 z dne 13. oktobra 2006 o določitvi najvišje pomoči za zgoščeno maslo za 18. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

9

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1537/2006 z dne 13. oktobra 2006 o določanju najnižje prodajne cene masla za 50. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 2771/1999

10

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1538/2006 z dne 13. oktobra 2006 o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od 16. oktobra 2006

11

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1539/2006 z dne 13. oktobra 2006 o sprejetju načrta za dodeljevanje sredstev državam članicam za dobavo hrane iz intervencijskih zalog najbolj ogroženim osebam v Skupnosti, za proračunsko leto 2007

14

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1540/2006 z dne 13. oktobra 2006 o dovolitvi plačila predplačil za nekatera neposredna plačila, določena v Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003 za leto 2006

20

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1541/2006 z dne 13. oktobra 2006 o določitvi koeficienta, ki bo omogočil določiti prag za umik iz člena 3 Uredbe (ES) št. 493/2006

22

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1542/2006 z dne 13. oktobra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 493/2006 o prehodnih ukrepih v okviru reorganizacije skupne ureditve trgov v sektorju sladkorja

24

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1543/2006 z dne 12. oktobra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 474/2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe (ES) št. 2111/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 910/2006 ( 1 )

27

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Odločba Sveta z dne 5. oktobra 2006 o vzpostavitvi mehanizma vzajemnega obveščanja glede ukrepov držav članic na področjih azila in priseljevanja

40

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 3. oktobra 2006 o spremembi Odločbe 2005/710/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco v Romuniji (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4321)  ( 1 )

44

 

*

Odločba Komisije z dne 12. oktobra 2006 o spremembi Priloge k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2002/95/ES glede izjem pri uporabi svinca in kristalnega stekla zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4789)  ( 1 )

47

 

*

Odločba Komisije z dne 12. oktobra 2006 o spremembi Priloge k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2002/95/ES glede izjem pri uporabi svinca in kadmija zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4790)  ( 1 )

48

 

*

Odločba Komisije z dne 12. oktobra 2006 o spremembi Priloge k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2002/95/ES glede izjem pri uporabi šestvalentnega kroma zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4791)  ( 1 )

50

 

*

Odločba Komisije z dne 13. oktobra 2006 o spremembi Odločbe 2005/393/ES o pogojih, ki veljajo za premike z ali prek območij z omejitvami zaradi bolezni modrikastega jezika (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4813)  ( 1 )

52

 

*

Odločba Komisije z dne 13. oktobra 2006 o prepovedi dajanja v promet skute, proizvedene v obratu za mlečne proizvode v Združenem kraljestvu (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4877)  ( 1 )

59

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

14.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1532/2006

z dne 12. oktobra 2006

o pogojih nekaterih uvoznih kvot za visokokakovostno goveje meso

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priporočljivo je sprejeti ukrepe, da bi zagotovili skladnost s pogoji za nekatere tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa v Skupnost.

(2)

Dogovarjanja z državami, ki izvažajo visokokakovostno goveje meso v okviru tarifnih kvot ES WTO 11 000 t, 5 000 t in 4 000 t, so pokazala potrebo po boljšem prilagajanju pogojev uvoza za te kvote.

(3)

Da bi razjasnili situacijo, je primerno dodeliti ustrezne tarifne kvote, za katere so Argentina, Brazilija in Urugvaj edine dobaviteljice za zadevno državo.

(4)

Komisija bi morala naknadno sprejeti opredelitve, ki bodo poenostavile preverjanje in pregledovanje v skladu s postopkom iz člena 32(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1) kakor tudi dovolile naknadno preverjanje in presojo skladnosti opredelitev brez spreminjanja temeljnih uvoznih pogojev –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za tarifne kvote ES WTO 11 000 t, 5 000 t in 4 000 t za uvoz visokokakovostne govedine iz oznake KN 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 in 0206 29 91 v Skupnost se uporabljajo pogoji, kakor so opredeljeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 12. oktobra 2006

Za Svet

Predsednica

S. HUOVINEN


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21.


PRILOGA

Poimenovanje proizvoda

Tarifna oznaka

Kvota in tarifne stopnje v okviru kvote

Drugi pogoji

Visokokakovostno goveje meso brez kosti, sveže ali ohlajeno

ex 0201 30 00

11 000 t

20 %

„Visokokakovostno“ goveje meso, sveže ali ohlajeno, država dobaviteljica: Argentina

Užitni goveji klavnični proizvodi: notranja prepona, mišična in tetivna, sveža ali ohlajena

ex 0206 10 95

 

Upravičenost do te kvote urejajo pogoji iz ustreznih določb Skupnosti.

Visokokakovostno goveje meso brez kosti, sveže ali ohlajeno

ex 0201 30 00

5 000 t

20 %

„Visokokakovostno“ goveje meso, sveže, ohlajeno ali zmrznjeno, država dobaviteljica: Brazilija

Visokokakovostno goveje meso brez kosti, zmrznenjo

 

 

Upravičenost do te kvote urejajo pogoji iz ustreznih določb Skupnosti.

drugo

ex 0202 30 90

 

 

Užitni goveji klavnični proizvodi:

 

 

 

notranja prepona, mišična in tetivna, sveža ali ohlajena

ex 0206 10 95

 

 

notranja prepona, mišična in tetivna, zmrznjena

ex 0206 29 91

 

 

Visokokakovostno goveje meso brez kosti, sveže ali ohlajeno

ex 0201 30 00

4 000 t

20 %

„Visokokakovostno“ goveje meso, sveže ali ohlajeno, država dobaviteljica: Urugvaj

Visokokakovostno goveje meso brez kosti, zmrznjeno

 

 

Upravičenost do te kvote urejajo pogoji iz ustreznih določb Skupnosti.

drugo

ex 0202 30 90

 

 

Užitni goveji klavnični proizvodi:

 

 

 

notranja prepona, mišična in tetivna, sveža ali ohlajena

ex 0206 10 95

 

 

notranja prepona, mišična in tetivna, zmrznjena

ex 0206 29 91

 

 


14.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1533/2006

z dne 13. oktobra 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. oktobra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. oktobra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 13. oktobra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

74,4

096

36,2

204

40,9

999

50,5

0707 00 05

052

66,6

096

18,4

999

42,5

0709 90 70

052

88,9

999

88,9

0805 50 10

052

65,0

388

57,2

524

57,6

528

55,7

999

58,9

0806 10 10

052

85,0

066

59,1

092

44,8

096

48,4

400

191,3

999

85,7

0808 10 80

388

86,2

400

100,5

512

82,4

800

180,1

804

98,7

999

109,6

0808 20 50

052

113,9

999

113,9


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


14.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1534/2006

z dne 13. oktobra 2006

o določitvi najnižjih prodajnih cen za maslo za 18. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (2) lahko intervencijske agencije v okviru stalnega razpisa prodajo določene količine masla iz intervencijskih zalog, s katerimi razpolagajo, in dodelijo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Člen 25 navedene uredbe določa, da se glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis določi najnižjo prodajno ceno za maslo in najvišjo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Poleg tega določa, da lahko cena ali pomoč nihata glede na predvideno uporabo masla, njegovo vsebnost maščobe in postopek vdelave. Znesek varščine za predelavo iz člena 28 Uredbe (ES) št. 1898/2005 se določi temu ustrezno.

(2)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 18. posamični razpis v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005 se najvišji znesek pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter znesek varščine za predelavo iz členov 25 in 28 navedene uredbe določijo, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. oktobra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. oktobra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


PRILOGA

Najvišja pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter varščina za predelavo za 18. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Postopek vdelave

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

Najnižja prodajna cena

Maslo ≥ 82 %

Nespremenjeno

206

210

210

Zgoščeno

204,1

Varščina za predelavo

Nespremenjeno

45

45

45

Zgoščeno

45


14.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1535/2006

z dne 13. oktobra 2006

o določitvi najvišje pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo za 18. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (2), lahko intervencijske agencije v okviru stalnega razpisa prodajo določene količine masla iz intervencijskih zalog, s katerimi razpolagajo, in dodelijo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Člen 25 navedene uredbe določa, da se glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis določi najnižjo prodajno ceno za maslo in najvišjo pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo. Poleg tega določa, da lahko cena ali pomoč nihata glede na predvideno uporabo masla, njegovo vsebnost maščobe in postopek vdelave. Znesek varščine za predelavo iz člena 28 Uredbe (ES) št. 1898/2005 se določi temu ustrezno.

(2)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 18. posamični razpis v okviru stalnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005 se najvišji znesek pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter znesek varščine za predelavo iz členov 25 in 28 navedene uredbe določijo, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. oktobra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. oktobra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


PRILOGA

Najvišja pomoč za smetano, maslo in zgoščeno maslo ter varščina za predelavo za 18. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formula

A

B

Postopek vdelave

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

S sledljivimi snovmi

Brez sledljivih snovi

Najvišja pomoč

Maslo ≥ 82 %

18,5

15

15

Maslo < 82 %

14,63

14,6

Zgoščeno maslo

22

18,5

22

18,5

Smetana

10

6,3

Varščina za predelavo

Maslo

20

Zgoščeno maslo

24

24

Smetana

11


14.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1536/2006

z dne 13. oktobra 2006

o določitvi najvišje pomoči za zgoščeno maslo za 18. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 47 Uredbe Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trgu Skupnosti (2) intervencijske agencije izvedejo stalen razpis za dodelitev pomoči za zgoščeno maslo. Člen 54 navedene uredbe določa, se glede na prejete ponudbe na vsak posamičen razpis določi najvišji znesek pomoči za zgoščeno maslo z najmanjšo vsebnostjo maščob 96 %.

(2)

Varščina za končno uporabo iz člena 53(4) Uredbe (ES) št. 1898/2005 se položi, da se zagotovi prevzem zgoščenega masla v trgovini na drobno.

(3)

Glede na prejete ponudbe se določi najvišja pomoč v ustrezni višini in skladno s tem tudi varščina za končno uporabo.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 18. posamični razpis v okviru stalnega razpisa, ki se izvede v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005, znaša najvišji znesek pomoči za zgoščeno maslo z najmanjšo vsebnostjo maščob 96 %, kot je navedeno v členu 47(1) navedene uredbe, 19,8 EUR/100 kg.

Varščina za končno uporabo iz člena 53(4) Uredbe (ES) št. 1898/2005 znaša 22 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. oktobra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. oktobra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


14.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1537/2006

z dne 13. oktobra 2006

o določanju najnižje prodajne cene masla za 50. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 2771/1999

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke (1), in zlasti člena 10(c),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Intervencijske agencije so v skladu s členom 21 Uredbe Komisije (ES) št. 2771/1999 z dne 16. decembra 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu masla in smetane (2) dale z odprtim razpisom za oddajo ponudb v prodajo določene količine mleka, ki so ga imele na zalogi.

(2)

Glede na ponudbe, ki so prispele na posamezen razpis, se v skladu s členom 24a Uredbe (ES) št. 2771/1999 določi najnižja prodajna cena ali pa se odloči, da se ne izbere nobenega ponudnika.

(3)

V luči prejetih ponudb se določi najnižja prodajna cena.

(4)

Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za 50. posamični razpis na podlagi Uredbe (ES) št. 2771/1999, v skladu s katerim je rok za oddajo ponudb potekel 10. oktobra 2006, se najnižja prodajna cena za maslo določi na 233,00 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. oktobra 2006.

Ta Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. oktobra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 333, 24.12.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1802/2005 (UL L 290, 4.11.2005, str. 3).


14.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1538/2006

z dne 13. oktobra 2006

o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od 16. oktobra 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pogojih izvajanja Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede uvoznih dajatev v sektorju žit (2), in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10 Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da se pri uvozu proizvodov iz člena 1 navedene uredbe, zaračuna stopnja dajatve skupne carinske tarife. Vendar pa je za proizvode iz odstavka 2 tega člena uvozna dajatev enaka intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu, zvišani za 55 % in znižani za uvozno ceno cif, ki se uporablja za zadevno pošiljko. Vendar pa dajatev ne sme preseči stopnje dajatve skupne carinske tarife.

(2)

V skladu s členom 10(3) Uredbe (ES) št. 1784/2003 se uvozne cene cif izračunajo na podlagi reprezentančnih cen za zadevni proizvod na svetovnem trgu.

(3)

Uredba (ES) št. 1249/96 določa pogoje izvajanja Uredbe (ES) št. 1784/2003 glede uvoznih dajatev v sektorju žit.

(4)

Uvozne dajatve veljajo do določitve in začetka veljavnosti novih.

(5)

Da se omogoči normalno delovanje sistema uvoznih dajatev, se za izračun dajatev uporabi reprezentančna tržna stopnja, evidentirana v referenčnem obdobju.

(6)

Uporaba Uredbe (ES) št. 1249/96 določa uvozne dajatev v skladu s Prilogo I k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, so določene v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 16. oktobra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. oktobra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1110/2003 (UL L 158, 27.6.2003, str. 12).


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, v uporabi od 16. oktobra 2006

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Uvozna dajatev (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica durum visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

1001 90 91

Pšenica navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

Navadna pšenica visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

0,00

1005 10 90

Semenska koruza, razen hibridne

28,02

1005 90 00

Koruza, razen semenske (2)

28,02

1007 00 90

Sirek v zrnju, razen hibridnega, za setev

0,00


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost preko Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa (člen 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96), je uvoznik upravičen do znižanja dajatev v višini:

3 EUR/t, če je razkladalno pristanišče v Sredozemskem morju, ali v višini

2 EUR/t, če je razkladalno pristanišče na Irskem, v Združenem kraljestvu, na Danskem, v Estoniji, v Latviji, v Litvi, na Poljskem, Finskem, Švedskem ali atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev

(29.9.2006–12.10.2006)

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Borzne kotacije

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Proizvodi (% proteinov pri 12 % vlage)

HRS2

YC3

HAD2

srednja kakovost (1)

nizka kakovost (2)

US barley 2

Kotacija (EUR/t)

157,11 (3)

85,96

168,07

158,07

138,07

127,60

Premija za Zaliv (EUR/t)

18,88

 

 

Premija za Velika jezera (EUR/t)

12,63

 

 

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški: Mehiški zaliv–Rotterdam: 24,18 EUR/t; Velika jezera–Rotterdam: 32,81 EUR/t.

3.

Subvencije iz tretjega odstavka člena 4(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


14.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1539/2006

z dne 13. oktobra 2006

o sprejetju načrta za dodeljevanje sredstev državam članicam za dobavo hrane iz intervencijskih zalog najbolj ogroženim osebam v Skupnosti, za proračunsko leto 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3730/87 z dne 10. decembra 1987 o splošnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog imenovanim organizacijam za razdeljevanje najbolj ogroženim osebam v Skupnosti (1) in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2799/98 z dne 15. decembra 1998 o vzpostavitvi kmetijsko-monetarne ureditve za euro (2) in zlasti člena 3(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 2 Uredbe Komisije (EGS) št. 3149/92 z dne 29. oktobra 1992 o podrobnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Skupnosti (3) mora Komisija sprejeti načrt razdeljevanja, financiran iz sredstev, ki so na voljo v proračunskem letu 2007. Načrt mora za vsako državo članico, ki uporablja ukrep, zlasti določati najvišja razpoložljiva finančna sredstva za izvedbo njenega dela načrta in količino vsake vrste proizvoda, ki se zagotovi iz zalog intervencijskih agencij.

(2)

Države članice, vključene v načrt za leto 2007, so predložile podatke, zahtevane v skladu s členom 1 Uredbe (EGS) št. 3149/92.

(3)

Pri dodelitvi sredstev je treba upoštevati izkušnje in količino sredstev, dodeljenih v predhodnem letu, ki so jih države članice uporabile.

(4)

Člen 2(3)(1)(c) Uredbe (EGS) št. 3149/92 določa dodeljevanje sredstev za nakup proizvodov na trgu, ki začasno niso na voljo v intervencijskih zalogah. Ker so zaloge posnetega mleka v prahu in riža v intervencijskih agencijah trenutno zelo majhne in so že bili sprejeti ukrepi za njihovo prodajo na trgu v skladu z okvirno Uredbo (EGS) št. 3149/92, in ker ni predvidenih dodeljenih sredstev za omenjene proizvode za leto 2006, je treba določiti sredstva za nakup posnetega mleka v prahu in riža, potrebnega za izvedbo načrta za leto 2007, na trgu. Poleg tega je treba sprejeti posebne določbe, da se zagotovi pravilna izvedba dobavne pogodbe.

(5)

Ob upoštevanju posebnih potreb nekaterih držav članic, da se dovoli odvzem riža iz plačila za žita in za izdelke na osnovi žit, v skladu s tretjim pododstavkom člena 4(1)(b) Uredbe (EGS) št. 3149/92.

(6)

Člen 7(1) Uredbe (EGS) št. 3149/92 določa, da se med državami članicami premestijo proizvodi, ki niso na voljo v intervencijskih zalogah države članice, kjer so navedeni proizvodi potrebni za izvedbo letnega načrta. Zato je treba prenose znotraj Skupnosti, potrebne za izvedbo načrta za leto 2007, odobriti pod pogoji, predvidenimi v členu 7 Uredbe (EGS) št. 3149/92.

(7)

Za izvedbo načrta mora biti datum uveljavitve v smislu člena 3 Uredbe (ES) št. 2799/98 dan, ko se začne finančno leto za upravljanje zalog v javnem skladiščenju.

(8)

V skladu s členom 2(2) Uredbe (EGS) št. 3149/92 se je Komisija pri pripravi načrta posvetovala z glavnimi organizacijami, ki so seznanjene s težavami najbolj ogroženih oseb v Skupnosti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem pristojnih upravljalnih odborov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za leto 2007 se živila, namenjena najbolj ogroženim osebam v Skupnosti v skladu z Uredbo (EGS) št. 3730/87, razdeljujejo v skladu z načrtom razdeljevanja iz Priloge I k tej uredbi.

Člen 2

1.   Sredstva, namenjena državam članicam za nakup posnetega mleka v prahu na trgu in riža, potrebnega v okviru načrta iz člena 1 te uredbe, so določena v Prilogi II.

2.   Naročilo za dobavo posnetega mleka v prahu in riža iz odstavka 1 je uspešnemu ponudniku dodeljena pod pogojem, da položi varščino v višini ponudbene cene, ki jo izda v imenu intervencijske agencije.

Člen 3

Prenose znotraj Skupnosti proizvodov iz Priloge III k tej uredbi je zato treba odobriti pod pogoji, predvidenimi v členu 7 Uredbe (EGS) št. 3149/92.

Člen 4

Za izvedbo načrta iz člena 1 te uredbe je datum uveljavitve iz člena 3 Uredbe (ES) št. 2799/98 1. oktobra 2006.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. oktobra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 352, 15.12.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2535/95 (UL L 260, 31.10.1995, str. 3).

(2)  UL L 349, 24.12.1998, str. 1.

(3)  UL L 313, 30.10.1992, str. 50. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 133/2006 (UL L 23, 27.1.2006, str. 11).


PRILOGA I

LETNI NAČRT RAZDELJEVANJA ZA LETO 2007

(a)

Finančna sredstva, ki so na voljo za izvedbo načrta v vsaki državi članici:

(v EUR)

Država članica

Dodeljena sredstva

Belgique/België

5 817 428

Česká republika

144 453

Eesti

324 813

Elláda

6 267 329

España

54 836 559

France

48 890 266

Ireland

217 997

Italia

70 764 888

Latvija

348 962

Lietuva

3 273 261

Luxembourg

80 707

Magyarország

7 476 638

Malta

384 792

Polska

41 343 047

Portugal

14 086 552

Slovenija

1 272 606

Suomi/Finland

3 383 074

Skupaj

258 913 372

(b)

Količina vsake vrste proizvoda, ki se vzame iz intervencijskih zalog Skupnosti za razdeljevanje v vsaki državi članici ob upoštevanju najvišjih količin, določenih v (a):

(v tonah)

Država članica

Žita

Riž (neoluščeni riž)

Maslo

Sladkor

Belgique/België

12 000

 

 

2 000

Česká republika

270

 

26

50

Eesti

3 000

 

 

 

Elláda

11 760

3 900

 

 

España

110 000

 

13 650

6 443

France

82 641

23 641

6 500

3 338

Ireland

 

 

80

 

Italia

122 465

20 000

3 570

6 847

Latvija

3 280

 

 

 

Lietuva

12 000

 

 

2 760

Magyarország

52 000

 

 

900

Malta

1 550

 

 

 

Polska

120 230

 

2 400

8 298

Portugal

20 000

14 000

3 300

1 435

Slovenija

2 610

 

 

653

Suomi/Finland

16 500

 

500

500

Skupaj

570 306

61 541

30 026

33 224

(c)

Količine riža, za katere je dovoljeno, da se vzamejo iz intervencijskih zalog pri plačilu dobave žit ali žitnih izdelkov, sproščenih na trg, ob upoštevanju najvišjih količin, določenih v (a):

Država članica

v tonah

Belgique/België

4 146

France

25 590

Lietuva

5 000

Skupaj

34 736


PRILOGA II

(a)

Sredstva, namenjena državam članicam za nakup posnetega mleka v prahu na trgu Skupnosti ob upoštevanju najvišjih količin, določenih v Prilogi I (a):

Država članica

v eurih

Belgique/België

2 893 618

Česká republika

17 469

Eesti

5 190

Elláda

4 192 560

France

13 494 861

Italia

39 261 578

Luxembourg

76 864

Magyarország

1 397 520

Malta

118 789

Polska

16 770 240

Slovenija

527 564

Skupaj

78 756 283

(b)

Sredstva, namenjena državam članicam za nakup posnetega mleka v prahu na trgu Skupnosti ob upoštevanju najvišjih količin, določenih v Prilogi I (a):

Država članica

v eurih

Eesti

300

España

2 400 000

Malta

90 750

Slovenija

90 000

Skupaj

2 581 050


PRILOGA III

Prenosi znotraj Skupnosti, odobreni v skladu z načrtom za leto 2007

Proizvod

Količina

(v tonah)

Imetnik

Prejemnik

1.

Navadna pšenica

2 207

MMM, Suomi/Finland

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Eesti

2.

Navadna pšenica

11 760

BLE, Deutschland

OPEKEPE, Elláda

3.

Navadna pšenica

110 000

ONIGC, France

FEGA, España

4.

Navadna pšenica

103 429

BLE, Deutschland

AGEA, Italia

5.

Navadna pšenica

19 036

AMA, Österreich

AGEA, Italia

6.

Navadna pšenica

5 637

MMM, Suomi/Finland

Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva

7.

Navadna pšenica

1 550

ONIGC, France

National Research and Development Centre, Malta

8.

Navadna pšenica

20 000

ONIGC, France

INGA, Portugal

9.

Navadna pšenica in drugi žitni proizvodi

2 610

MVH, Magyarország

AAMRD, Slovenija

10.

Riž

23 641

OPEKEPE, Elláda

ONIGC, France

11.

Riž

20 000

OPEKEPE, Elláda

Ente Risi, Italia

12.

Riž

14 000

OPEKEPE, Elláda

INGA, Portugal

13.

Maslo

3 511

Department of Agriculture and Food, Ireland

Office de l'Elevage, France

14.

Sladkor

3 338

FEGA, España

ONIGC, France

15.

Sladkor

2 760

ARR, Polska

Agricultural and Food Products Market Regulation Agency, Lietuva

16.

Sladkor

1 435

FEGA, España

INGA, Portugal

17.

Sladkor

500

ARR, Polska

MMM, Suomi/Finland


14.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1540/2006

z dne 13. oktobra 2006

o dovolitvi plačila predplačil za nekatera neposredna plačila, določena v Uredbi Sveta (ES) št. 1782/2003 za leto 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (1) in zlasti člena 28(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003 se plačila v okviru shem podpor iz Priloge I k navedeni Uredbi opravijo enkrat letno v obdobju od 1. decembra do 30. junija naslednjega koledarskega leta.

(2)

Države članice se soočajo z različnimi in včasih trajnimi težavami pri dokončnem izvajanju ukrepov, potrebnih za uporabo shem pomoči iz Uredbe (ES) št. 1782/2003. Vključitev shem za oljčno olje in sladkor v shemo enotnega plačila v letu 2006 je povzročila dodatne težave tistim državam članicam, ki so uvedle navedeno shemo pomoči v predhodnem letu.

(3)

Zato je primerno, da se v skladu s členom 28(3)(b) Uredbe (ES) št. 1782/2003 kot izredni ukrep v letu 2006 državam članicam dovoli, da določijo predplačila iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1782/2003. Predplačila je treba izvesti samo, če so bili pred tem opravljeni upravni pregledi in pregledi na kraju samem v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike ter o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (2).

(4)

V letu 2006 so kmete prizadele hude vremenske razmere, zlasti poleti. Potreba po prilagoditvi navedenim razmeram, skupaj s posledicami prehoda z vezanih shem pomoči na enotno shemo pomoči, lahko kmetom povzroči finančne težave in/ali težave v zvezi z razpoložljivostjo denarnih sredstev. Zato je primerno, da se v skladu s členom 28(3)(c) Uredbe (ES) št. 1782/2003 državam članicam dovoli, da plačajo predplačila. Časovni razpored in znesek predplačil, ki se jih bo plačalo kmetom, morata biti združljiva z zakonodajnimi finančnimi določbami. Predplačila je zato treba plačati od 16. oktobra 2006 dalje, najvišji znesek predplačil, ki se jih plača pred 1. decembrom 2006, pa je treba omejiti na 50 % plačil, do katerih so kmetje upravičeni.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za neposredna plačila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za leto 2006 se državam članicam dovoli, da kmetom od 16. oktobra 2006 plačajo predplačila po shemah podpore iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1782/2003.

2.   Predplačilo iz odstavka 1 se lahko plača samo do zneska, za katerega je bila upravičenost že določena na podlagi preverjanj, opravljenih v skladu z Uredbo (ES) št. 796/2004, in kjer ni tveganja, da je znesek skupnega plačila, ki ga je šele treba določiti, nižji od zneska predplačila.

3.   Plačila iz odstavka 1, opravljena pred 1. decembrom 2006, ne smejo presegati 50 % zneska iz odstavka 2.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. oktobra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1405/2006 (UL L 265, 26.9.2006, str. 1).

(2)  UL L 141, 30.4.2004, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 659/2006 (UL L 116, 29.4.2006, str. 20).


14.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/22


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1541/2006

z dne 13. oktobra 2006

o določitvi koeficienta, ki bo omogočil določiti prag za umik iz člena 3 Uredbe (ES) št. 493/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 493/2006 z dne 27. marca 2006 o prehodnih ukrepih v okviru reorganizacije skupne ureditve trgov v sektorju sladkorja in o spremembi uredb (ES) št. 1265/2001 in (ES) št. 314/2002 (2) in zlasti člena 3(2)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3 Uredbe (ES) št. 493/2006 določa, da se za vsako podjetje delež proizvodnje sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sirupa v tržnem letu 2006/2007, ki je pridelan v okviru kvot iz Priloge IV k navedeni uredbi in presega določen prag, šteje za umaknjen v smislu člena 19 Uredbe (ES) št. 318/2006.

(2)

Za določitev zadevnega praga je treba najpozneje do 15. oktobra 2006 določiti koeficient z deljenjem vsote kvot, ki so bile v zadevni državi članici opuščene za tržno leto 2006/2007 v skladu s členom 3 Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 z dne 20. februarja 2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti in spremembi Uredbe (ES) št. 1290/2005 o financiranju skupne kmetijske politike (3), s kvotami, določenimi za to državo članico v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 493/2006.

(3)

Pri določanju tega koeficienta je treba upoštevati Sporočilo Komisije z dne 29. septembra 2006 o ocenjeni razpoložljivosti finančnih sredstev za dodelitev pomoči za prestrukturiranje za tržno leto 2006/2007 v okviru izvajanja Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti (4), sprejeto v skladu s členom 10(2) Uredbe Komisije (ES) št. 968/2006 z dne 27. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja v Skupnosti (5).

(4)

Zato je treba določiti koeficient, ki bo omogočil določiti prag za umik za tržno leto 2006/2007 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Koeficient iz člena 3(2)(b) Uredbe (ES) št. 493/2006 je za vsako državo določen, kot sledi:

(a)

Belgija: 0,1945;

(b)

Španija: 0,0863;

(c)

Francija (matična Francija): 0,0074;

(d)

Irska: 1,0000;

(e)

Italija: 0,4936;

(f)

Nizozemska: 0,0848;

(g)

Portugalska: 0,4422;

(h)

Švedska: 0,1156;

(i)

druge države članice: 0,0000.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. oktobra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 89, 28.3.2006, str. 11. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 769/2006 (UL L 134, 20.5.2006, str. 19).

(3)  UL L 58, 28.2.2006, str. 42.

(4)  UL C 234, 29.9.2006, str. 9.

(5)  UL L 176, 30.6.2006, str. 32.


14.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/24


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1542/2006

z dne 13. oktobra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 493/2006 o prehodnih ukrepih v okviru reorganizacije skupne ureditve trgov v sektorju sladkorja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) in zlasti člena 44 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi izboljšali ravnovesje na trgu Skupnosti, ne da bi ustvarili nove zaloge sladkorja med tržnim letom 2006/2007, člen 3 Uredbe Komisije (ES) št. 493/2006 z dne 27. marca 2006 o prehodnih ukrepih v okviru reorganizacije skupne ureditve trgov v sektorju sladkorja in o spremembi uredb (ES) št. 1265/2001 in (ES) št. 314/2002 (2) določa preventivni umik za zmanjšanje proizvodnje, upravičene v okviru kvote za navedeno tržno leto. Tako se proizvodnja sladkorja v okviru kvot za vsako podjetje, ki presega določen prag, šteje za umaknjeno ali, na zahtevo zadevnega podjetja, za proizvodnjo, ki presega kvote. Pragi se izračunajo na podlagi kvot iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 318/2006, ki so bile določene ob sprejetju navedene uredbe. Člen 10 navedene uredbe določa, da Komisija najpozneje do 30. septembra 2006 prilagodi kvote, določene v navedeni prilogi III. Ta prilagoditev bo imela za posledico spremembo kvot in zmanjšanje proizvodnje, upravičene v okviru kvote. Da bi se omejili na želeni učinek preventivnega umika in izognili kakršnim koli nejasnostim pri uporabi tega ukrepa, je treba nadomestiti sklic na kvote, določene v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 318/2006, s sklicem na kvote iz Priloge k Uredbi (ES) št. 493/2006.

(2)

Za dodelitev prehodne pomoči za sladkor, proizveden v francoskih čezmorskih departmajih, v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 493/2006 velja uporaba Uredbe Komisije (ES) št. 1554/2001 z dne 30. julija 2001 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 v zvezi s trženjem sladkorja, proizvedenega v francoskih čezmorskih departmajih, in izravnavanjem cenovnih pogojev s preferenčnim surovim sladkorjem (3). Podrobna pravila iz člena 2 Uredbe (ES) št. 1554/2001 za določitev pavšalnega zneska za stroške pomorskega prevoza se od 1. julija 2006 ne uporabljajo več, saj je „United Terminal Sugar Market Association of London“ sklenil, da ne bo več določal cene „London Daily Price“. Zato je treba določiti pavšalni znesek, ki bo temeljil na povprečni vrednosti za obdobje od aprila do junija 2006, ki ga bo treba uporabljati med obdobjem uporabe pomoči iz člena 4 Uredbe (ES) št. 493/2006.

(3)

Prehodne kvote, dodeljene v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 493/2006 za tržno leto 2006/2007, se lahko uporabijo le, če je zadevno podjetje pravočasno prilagodilo že sprejete odločitve o naložbah, kar za nekatera podjetja ni bilo mogoče. Zato je treba državam članicam omogočiti, da zadevnim podjetjem ponovno dodelijo preostanek prehodnih kvot kot prehodne kvote za tržno leto 2007/2008.

(4)

Priloga V k Uredbi (ES) št. 318/2006 določa pravila, v skladu s katerimi države članice dodeljujejo kvote podjetjem, ki nastanejo pri združitvi ali prenosu. Ukrepi začnejo veljati za tekoče ali za naslednje tržno leto, odvisno od datuma združitve ali prenosa. Treba je določiti, da lahko, če pride do združitve ali prenosa med 1. julijem in 30. septembrom 2006, ukrepi na zahtevo zadevnih podjetij začnejo veljati za tržno leto 2006/2007 in ne za naslednje tržno leto, kot je predvideno v točki V navedene priloge, da bi se upoštevalo dejstvo, da se tržno leto 2006/07 začne 1. julija in ne 1. oktobra, kot predhodna tržna leta.

(5)

Uredbo (ES) št. 493/2006 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 493/2006 se spremeni:

1.

V členu 3 se odstavka 1 in 2 nadomestita z:

„1.   Za vsako podjetje se delež proizvodnje sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sirupa v tržnem letu 2006/2007, ki je pridelan v okviru kvot iz Priloge IV in presega prag, določen v skladu z odstavkom 2 tega člena, šteje za umaknjen v smislu člena 19 Uredbe (ES) št. 318/2006 ali se na zahtevo zadevnega podjetja, ki je bila vložena do 31. januarja 2007, šteje delno ali v celoti za proizvod, ki presega kvote v smislu člena 12 navedene uredbe.

2.   Za vsako podjetje se prag iz odstavka 1 določi z množenjem dodeljene kvote podjetju iz odstavka 1 z vsoto naslednjih koeficientov:

(a)

s koeficientom, določenim za zadevno državo članico v Prilogi I;

(b)

s koeficientom, ki se ga dobi z deljenjem vsote kvot, ki so bile v zadevni državi članici opuščene za tržno leto 2006/2007 v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 320/2006, z vsoto kvot, določenih za to državo članico v Prilogi IV k tej uredbi. Komisija določi ta koeficient najpozneje do 15. oktobra 2006.

Toda če vsota koeficientov presega 1,0000, je prag enak kvoti iz odstavka 1.“

2.

V členu 4(2) se doda naslednji pododstavek:

„Pavšalni znesek iz člena 2(1)(b) Uredbe (ES) št. 1554/2001 se določi za obdobje od 1. julija do 30. oktobra 2006 na 34,19 EUR na tono.“

3.

V členu 9(1) se doda naslednji pododstavek:

„Če za določeno podjetje prehodne kvote, dodeljene v skladu s tem odstavkom, presegajo proizvodnjo za tržno leto 2006/2007, lahko država članica zadevnemu podjetju dodeli preostanek teh kvot za tržno leto 2007/2008.“

4.

Na koncu poglavja I se doda naslednji člen 10a:

„Člen 10a

Združitev ali prenos podjetja

Na zahtevo zadevnih podjetij in z odstopanjem od točke V Priloge V k Uredbi (ES) št. 318/2006 ukrepi iz točk II in III navedene priloge v primeru, da pride do združitve ali prenosa med 1. julijem in 30. septembrom 2006, veljajo za tržno leto 2006/2007.“

5.

Priloga k tej uredbi se doda kot Priloga IV.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. oktobra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 89, 28.3.2006, str. 11. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 769/2006 (UL L 134, 20.5.2006, str. 19).

(3)  UL L 205, 31.7.2001, str. 18. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1442/2002 (UL L 212, 8.8.2002, str. 5).


PRILOGA

„PRILOGA IV

(Kvote iz člena 3)

Država članica

Sladkor

Izoglukoza

Inulinski sirup

(1)

(2)

(3)

(4)

Belgija

819 812

71 592

215 247

Češka

454 862

Danska

420 746

Nemčija

3 416 896

35 389

Grčija

317 502

12 893

Španija

996 961

82 579

Francija (matična Francija)

3 288 747

19 846

24 521

Francija (FPD)

480 245

Irska

199 260

Italija

1 557 443

20 302

Latvija

66 505

Litva

103 010

Madžarska

401 684

137 627

Nizozemska

864 560

9 099

80 950

Avstrija

387 326

Poljska

1 671 926

26 781

Portugalska (celinska)

69 718

9 917

Portugalska (Azori)

9 953

Slovenija

52 973

Slovaška

207 432

42 547

Finska

146 087

11 872

Švedska

368 262

Združeno kraljestvo

1 138 627

27 237

—“


14.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/27


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1543/2006

z dne 12. oktobra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 474/2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe (ES) št. 2111/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 910/2006

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES (1) (v nadaljnjem besedilu „osnovna uredba“) in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je sprejela Uredbo (ES) št. 474/2006 z dne 22. marca 2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe (ES) št. 2111/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(2)

Komisija je sprejela Uredbo (ES) št. 910/2006 z dne 20. junija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 474/2006 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe (ES) št. 2111/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(3)

V skladu s členom 4(2) osnovne uredbe in členom 2 Uredbe Komisije (ES) št. 473/2006 z dne 22. marca 2006 o določitvi izvedbenih pravil za seznam Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe (ES) št. 2111/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (4) je država članica zahtevala posodobitev seznama Skupnosti.

(4)

V skladu s členom 4(3) osnovne uredbe so države članice Komisiji sporočile informacije, ki so pomembne za posodobitev seznama Skupnosti. Na tej podlagi se mora Komisija odločiti, ali bo posodobila seznam Skupnosti na svojo pobudo ali na zahtevo držav članic.

(5)

V skladu s členom 7 osnovne uredbe in členom 4 Uredbe (ES) št. 473/2006 je Komisija obvestila vse zadevne letalske prevoznike neposredno ali, kadar to ni bilo mogoče, prek organov, odgovornih za njihov regulativni nadzor, pri čemer je navedla bistvena dejstva in razloge, ki so podlaga za odločbo o uvedbi prepovedi opravljanja letov v Skupnosti ali za spremembo pogojev za prepoved opravljanja letalskih prevozov za letalskega prevoznika, ki je vključen na seznam Skupnosti.

(6)

V skladu s členom 7 osnovne uredbe in členom 4 Uredbe (ES) št. 473/2006 je zadevnim letalskim prevoznikom Komisija dala možnost, da imajo vpogled v dokumente, ki so jih zagotovile države članice, da predložijo pisne pripombe in da v desetih delovnih dneh pripravijo ustno predstavitev Komisiji in Odboru za varnost v zračnem prometu (5).

(7)

V skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 473/2006 so se organi, odgovorni za regulativni nadzor zadevnih letalskih prevoznikov, posvetovali s Komisijo in v posebnih primerih tudi z nekaterimi državami članicami.

(8)

Dokazano je, da je prevoznik DAS Air Cargo (DAZ), certificiran v Keniji, hčerinska družba prevoznika Dairo Air Services (DSR), certificiranega v Ugandi. Oba prevoznika upravljata isti zrakoplov. Zato se morajo ukrepi, sprejeti za DSR, uporabljati enakovredno za DAZ.

(9)

Obstajajo preverjeni dokazi o resnih varnostnih pomanjkljivostih Dairo Air Services. Te pomanjkljivosti so med preverjanji na ploščadi, izvedenimi po programu SAFA (6), ugotovili Nizozemska, Združeno kraljestvo, Belgija, Francija, Nemčija in Španija. Večkratne ugotovitve preverjanj navajajo sistemske varnostne pomanjkljivosti. Kljub sodelovanju z državami članicami in posameznim sanacijskim ukrepom, ki so jih sprejeli ugandski organi in Dairo Air Services, ponovne ugotovitve navajajo sistemske varnostne pomanjkljivosti.

(10)

Uprava Združenega kraljestva za civilno letalstvo je izvedla preverjanji prevoznikov Dairo Air Services in Das Air Cargo, ki sta pokazali, da je med 21. aprilom in 25. julijem 2006 zrakoplov, ki sta ga upravljala oba letalska prevoznika, vzdrževala organizacija za vzdrževanje brez ustrezne odobritve, kar je pomenilo resno varnostno pomanjkljivost.

(11)

DSR se ni primerno in pravočasno odzval na preiskavo uprave za civilno letalstvo Nizozemske v zvezi z varnostnim vidikom svoje dejavnosti, s čimer je pokazal pomanjkanje preglednosti ter ustrezne in pravočasne komunikacije, kar je razvidno iz tega, da ni ustrezno in pravočasno odgovoril na dopise, ki jih je poslala ta država članica.

(12)

Zato se na podlagi skupnih meril oceni, da Dairo Air Services in DAS Air Cargo ne izpolnjujeta v celoti ustreznih varnostnih standardov in zato ostaneta v Prilogi A.

(13)

Na povabilo uprave za civilno letalstvo Kirgiške republike je od 10. do 15. septembra 2006 skupina evropskih strokovnjakov izvedla misijo za ugotavljanje dejstev v Kirgiški republiki. Iz poročila je razvidno, da kirgiška uprava za civilno letalstvo ni dovolj sposobna za izvajanje in uveljavljanje ustreznih varnostnih standardov v skladu z njenimi obveznostmi iz Čikaške konvencije.

(14)

Poleg tega večina letalskih prevoznikov, katere so obiskali evropski strokovnjaki in so imetniki spričevala letalskega prevoznika (AOC), ki jih je izdala Kirgiška republika, nima glavnega sedeža v Kirgiški republiki, kar je v nasprotju z zahtevami iz Priloge 6 k Čikaški konvenciji.

(15)

Ker se na podlagi skupnih meril oceni, da noben letalski prevoznik, certificiran v Kirgiški republiki, ne izpolnjuje ustreznih varnostnih standardov, mora zanje veljati prepoved opravljanja letov in jih je treba vključiti v Prilogo A.

(16)

Organi Kirgiške republike so Komisiji predložili dokaz o odvzemu spričevala dvema letalskima prevoznikoma: Phoenix Aviation in Star Jet. Ker sta zato ta dva prevoznika, certificirana v Kirgiški republiki, prekinila svoje dejavnosti, se ne vključita v Prilogo A.

(17)

Organi Demokratične republike Kongo so Komisiji posredovali informacije, ki navajajo dodelitev spričevala naslednjim letalskim prevoznikom: Air Beni, Air Infini, Bel Glob Airlines, Bravo Air Congo, Gomair, Katanga Airways, Sun Air Services, Zaabu International. Ker so nove prevoznike certificirali organi Demokratične republike Kongo, ki je pokazala pomanjkanje sposobnosti za izvajanje primernega varnostnega nadzora, jih je treba vključiti v Prilogo A.

(18)

Organi Demokratične republike Kongo so Komisiji predložili dokaz o odvzemu spričevala naslednjim letalskim prevoznikom: African Business and Transportations, Air Charter Services, Air Plan International, Air Transport Service, ATO – Air Transport Office, Congo Air, Dahla Airlines, DAS Airlines, Espace Aviation Services, Funtshi Aviation Service, GR Aviation, JETAIR – Jet Aero Services, Kinshasa Airways, Okapi Airways, Safari Logistics, Scibe Airlift, Shabair, Trans Service Airlift, Waltair Aviation, Zaire Aero Service (ZAS). Ker so zato ti prevozniki, certificirani v Demokratični republiki Kongo, prekinili svoje dejavnosti, se izključijo iz Priloge A.

(19)

Organi Liberije so Komisiji predložili dokaz o odvzemu spričevala naslednjim letalskim prevoznikom: Air Cargo Plus, Air Cess (Liberija), Air Liberia, Atlantic Aviation Services, Bridge Airlines, Excel Air Services, International Air Services, Jet Cargo-Liberia, Liberia Airways, Liberian World Airlines, Lonestar Airways, Midair Limited, Occidental Airlines, Occidental Airlines (Liberija), Santa Cruise Imperial Airlines, Satgur Air Transport, Simon Air, Sosoliso Airlines, Trans-African Airways, Transway Air Services, United Africa Airlines (Liberija). Ker so zato ti prevozniki, certificirani v Liberiji, prekinili svoje dejavnosti, se izključijo iz Priloge A.

(20)

Organi Sierre Leone so Komisiji predložili dokaz o odvzemu spričevala naslednjim letalskim prevoznikom: Aerolift, Afrik Air Links, Air Leone, Air Salone, Air Sultan Limited, Air Universal, Central Airways Limited, First Line Air, Inter Tropic Airlines, Mountain Air Company, Orange Air Services, Pan African Air Services, Sierra National Airlines, Sky Aviation, Star Air, Transport Africa, Trans Atlantic Airlines, West Coast Airways. Ker so zato ti prevozniki, certificirani v Sierri Leone, prekinili svoje dejavnosti, se izključijo iz Priloge A.

(21)

Organi Svazija so Komisiji predložili dokaz o odvzemu spričevala naslednjim letalskim prevoznikom: Air Swazi Cargo, East Western Airways, Galaxy Avion, Interflight, Northeast Airlines, Ocean Air, Skygate International, Swazi Air Charter, Volga Atlantic Airlines. Ker so zato ti prevozniki, certificirani v Svaziju, prekinili svoje dejavnosti, se izključijo iz Priloge A.

(22)

Organi Svazija in Južne Afrike so predložili zadostne dokaze, da je bilo spričevalo letalskemu prevozniku African International Airway’s, izdano pod nadzorom uprave za civilno varstvo Svazija, odvzeto in da letalski prevoznik zdaj opravlja dejavnost z novim spričevalom letalskega prevoznika, ki ga je izdala uprava za civilno letalstvo Južne Afrike, ki je sedaj odgovorna tudi za varnostni nadzor. Zato se na podlagi skupnih pravil in brez poseganja v preverjanje dejanske skladnosti z ustreznimi varnostnimi standardi s preverjanji na ploščadi oceni, da je African International Airways treba izključiti iz Priloge B.

(23)

Air Service Comores se ni odzval na preiskavo uprave za civilno letalstvo Francije in je navedel, da je pripravil akcijski načrt z namenom, da popravi varnostne pomanjkljivosti, ugotovljene med preverjanji na ploščadi. Vendar za vse dejavnosti Air Service Comores še vedno ni dokazov o izvajanju ustreznega akcijskega načrta.

(24)

Organi Komorov, odgovorni za regulativni nadzor nad letalskim prevoznikom Air Service Comores, so upravi za civilno letalstvo Francije predložili zadostne informacije o varnosti dejavnosti v zvezi z določenim zrakoplovom LET 410 UVP z registrsko oznako D6-CAM.

(25)

Zato se na podlagi skupnih meril oceni, da Air Service Comores izpolnjuje ustrezne varnostne standarde le na letih, ki se opravljajo z zrakoplovom LET 410 UVP z registrsko oznako D6-CAM. Zato mora za Air Service Comores veljati omejitev opravljanja dejavnosti in ga je treba prenesti iz Priloge A v Prilogo B.

(26)

Ariana Afghan Airlines je vložil zahtevo, da se ga izključi iz seznama Skupnosti. V podporo te zahteve je zagotovil dokumentacijo in pokazal močno prizadevnost za sodelovanje s Komisijo in državami članicami. Ker pa prevoznik ni izvedel v celoti ustreznega korekcijskega akcijskega načrta, Komisija meni, da Ariana Afghan Airlines ostane vključena na seznamu Skupnosti.

(27)

Ariana Afghan Airlines je predložil informacije, ki potrjujejo, da je prenehal opravljati dejavnost z zrakoplovom Airbus A-310, registriranim v Franciji z oznako F-GYYY, ker ga je prodal.

(28)

Zato so se spremenili posebni pogoji za prepoved opravljanja letov v Skupnosti, ki veljajo za Ariana Afghan. Za letalskega prevoznika mora veljati prepoved opravljanja letov za vse dejavnosti, zato ostane v Prilogi A.

(29)

Dokumentacija, ki sta jo predložila Air Koryo in uprava za civilno letalstvo Demokratične ljudske republike Koreje (DPRK) navaja, da je letalski prevoznik začel s korekcijskim akcijskim načrtom za pravočasno popolno uskladitev z ustreznimi varnostnimi standardi.

(30)

Poleg tega uprava za civilno letalstvo Demokratične ljudske republike Koreje (DPRK) navaja, da Air Koryo trenutno nima dovoljenja za opravljanje letov do evropskih namembnih krajev, razen če se letalski prevoznik ne opremi z novim zrakoplovom, ki bo izpolnjeval ustrezne varnostne standarde.

(31)

Zato se na podlagi skupnih meril oceni, da Air Koryo še vedno ne izpolnjuje ustreznih varnostnih standardov v celoti in zato ostane v Prilogi A.

(32)

Na povabilo letalskega prevoznika je med 11. in 15. septembrom 2006 skupina evropskih strokovnjakov izvedla misijo za ugotavljanje dejstev na Phuket Air v Bangkoku na Tajskem. Poročilo te misije kaže, da je prevoznik po vključitvi na seznam Skupnosti napravil znatne izboljšave, vendar še vedno ostajajo resne varnostne pomanjkljivosti, ki jih mora odpraviti.

(33)

Ob upoštevanju prizadevanja prevoznika za dosego stopnje napredka, navedene v poročilu, kot tudi močne prizadevnosti za sodelovanje, ki jo kažeta letalski prevoznik in tajski oddelek za civilno letalstvo, je odločitev, da se Phuket Air izključi iz seznama ES, še vedno prenagljena, saj glede na prejetje in pregled sprejemljivega dokaza, ki potrjuje celotno izpolnitev korekcijskega načrta, ki ga prevoznik še dokončuje.

(34)

Zato se na podlagi skupnih meril oceni, da Phuket Air še vedno ne izpolnjuje ustreznih varnostnih standardov v celoti in zato ostane v Prilogi A.

(35)

Trenutno letalski prevoznik, ki je bil prej znan pod imenom Helios Airways, zdaj posluje pod imenom A Jet Aviation. Spričevalo letalskega prevoznika Helios Airways velja za imetnika s spremenjenim imenom A Jet Aviation (7).

(36)

Preverjanja, ki sta jih izvedli Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) v skladu s členom 45 Uredbe (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (8) in Skupne letalske oblasti med tremi skupnimi obiski od oktobra 2005 in do avgusta 2006 (9), so odkrila vrsto varnostnih pomanjkljivosti v zvezi z dejavnostmi A Jet Aviation/Helios Airways.

(37)

Po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost v letalstvu, s Skupnimi letalskimi oblastmi in Komisijo je uprava za civilno letalstvo Cipra, odgovorna za regulativni nadzor navedenega prevoznika, zagotovila dokaz o sprejetju začasnih ukrepov za odpravo ugotovljenih varnostnih pomanjkljivosti.

(38)

Ob upoštevanju zgoraj navedenega Komisija meni, da se na tej stopnji A Jet Aviation/Helios Airways ne vključi na seznam Skupnosti. Vendar bo Komisija v prihodnjih mesecih s pomočjo Evropske agencije za varnost v letalstvu in Skupnih letalskih oblasti pozorno spremljala položaj tega prevoznika in izvajanje nadzornih odgovornosti uprave za civilno letalstvo Cipra.

(39)

Ko so različne države članice ugotovile pomanjkljivosti, so se s Komisijo posvetovale z Johnsons Air in upravo za civilno letalstvo Gane, odgovorno za regulativni nadzor nad navedenim letalskim prevoznikom.

(40)

Johnsons Air je predložil dokaze o akcijskem načrtu, s katerim namerava popraviti ugotovljene varnostne pomanjkljivosti. Poleg tega morajo pristojni organi Gane v strogo omejenem roku predložiti nadzorni program dejavnosti, ki jih opravlja Johnsons Air izven Gane.

(41)

Ob upoštevanju zgoraj navedenega Komisija meni, da se na tej stopnji Johnsons Air ne vključi na seznam Skupnosti. Komisija namerava brez poseganja v nadaljnje preverjanje dejanske skladnosti z ustreznimi varnostnimi standardi s pomočjo preverjanj na ploščadi, v treh mesecih pregledati položaj Johnsons Air na podlagi programa dejavnosti, ki ga mora predložiti uprava za civilno letalstvo Gane.

(42)

Ko so različne države članice ugotovile resne varnostne pomanjkljivosti in navedle sistemske varnostne pomanjkljivosti, so skupaj s Komisijo začele posvetovanja s Pakistan International Airlines in upravo za civilno letalstvo Pakistana, odgovorno za regulativni nadzor nad navedenim letalskim prevoznikom.

(43)

Komisija je zaprosila Pakistan International Airlines, da priskrbi dokaze o ustreznem sanacijskem akcijskem načrtu za obravnavo sistemskih varnostnih pomanjkljivosti v strogo omejenem roku. Poleg tega so pristojni organi Pakistana najavili vzpostavitev akcijskega plana za okrepitev njihovih nadzornih dejavnosti nad letalskim prevoznikom, ki ga je treba nujno predložiti Komisiji.

(44)

Ob upoštevanju predložitve zgoraj navedenih načrtov v navedenih rokih in ob potrditvi takšnega načrta s strani pakistanskih organov, Komisija meni, da se na tej stopnji Pakistan International Airlines ne vključi na seznam Skupnosti. Vendar bo Komisija po potrebi ustrezno ukrepala v skladu s členom 5(1) osnovne uredbe, če zgoraj navedeni načrti ne bodo pravočasno dostavljeni ali bodo ocenjeni kot nezadostni. Države članice tudi nameravajo zagotoviti nadaljnje preverjanje dejanske skladnosti z ustreznimi varnostnimi standardi s pomočjo sistematskih preverjanj letalskega prevoznika na ploščadi.

(45)

Ko so različne države članice ugotovile pomanjkljivosti, je Komisija začela posvetovanja z organi Rusije, odgovornimi za regulativni nadzor nad navedenim prevoznikom in ga tudi zaslišala.

(46)

Pulkovo je predložil dokaze o akcijskem načrtu, s katerim namerava v določenih rokih popraviti sistemske varnostne pomanjkljivosti in nadalje izboljšati svojo organizacijo za učinkovito upravljanje varnosti. Akcijski načrt so uradno potrdili pristojni organi Rusije. Poleg tega so pristojni organi Rusije predložili akcijski plan za okrepitev njihovih nadzornih dejavnosti na letalskem prevozniku.

(47)

Ob upoštevanju zgoraj navedenega Komisija meni, da se na tej stopnji Pulkovo ne vključi na seznam Skupnosti. Komisija namerava brez poseganja v nadaljnje preverjanje dejanske skladnosti z ustreznimi varnostnimi standardi s pomočjo Evropske agencije za varnost v letalstvu in organov katere koli zainteresirane države članice ter s pomočjo preverjanj na ploščadi, v treh mesecih pregledati položaj Pulkova ali prevoznika, ki bo nastal z napovedano prihodnjo združitvijo z drugim ruskim prevoznikom in organov, odgovornih za regulativni nadzor. Prevoznik in pristojni organi Rusije so ta postopek sprejeli.

(48)

Ne glede na njeno zahtevo Komisija do sedaj ni prejela dokazov, iz katerih bi bilo razvidno, da so drugi letalski prevozniki, vključeni na seznam, ki je bil vzpostavljen 20. junija 2006, in organi, odgovorni za regulativni nadzor teh prevoznikov, v celoti izvajali ustrezne sanacijske ukrepe. Zato se na podlagi skupnih meril oceni, da mora za te letalske prevoznike še naprej veljati prepoved opravljanja letov.

(49)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost v zračnem prometu –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 474/2006, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 910/2006, se spremeni:

1.

Priloga A k Uredbi se nadomesti s Prilogo A k tej uredbi.

2.

Priloga B k Uredbi se nadomesti s Prilogo B k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske Unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. oktobra 2006

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 344, 27.12.2005, str. 15.

(2)  UL L 84, 23.3.2006, str. 14.

(3)  UL L 168, 21.6.2006, str. 16.

(4)  UL L 84, 23.3.2006, str. 8.

(5)  Ustanovljen s členom 12 Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 z dne 16. decembra 1991 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (UL L 373, 31.12.1991, str. 4).

(6)  CAA-NL-2000-47, CAA-NL-2003-50, CAA-NL-2004-13, CAA-NL-2004-39, CAA-NL-2004-132, CAA-NL-2004-150, CAA-NL-2005-8, CAA-NL-2005-65, CAA-NL-2005-141, CAA-NL-2005-159, CAA-NL-2005-161, CAA-NL-2005-200, CAA-NL-2005-205, CAA-NL-2005-220, CAA-NL-2005-225, CAA-NL-2006-1, CAA-NL-2006-11, CAA-NL-2006-53, CAA-NL-2006-54, CAA-NL-2006-55, CAA-NL-2006-56, CAA-NL-2006-57, CAA-UK-2005-24, CAA-UK-2006-97, CAA-UK-2006-117, DGAC-E-2005-268, LBA/D-2005-511, LBA/D-2006-483, BCAA-2000-1, BCAA-2006-38, DGAC/F-2003-397.

(7)  Na začetku je Helios Airways nameraval ustanoviti novo pravno osebo, imenovano A Jet, in vsa sredstva prenesti na novo družbo. A Jet bi uporabljal postopke, zrakoplov, zmogljivosti, osebje in vodstveno strukturo, ki jih je oddelek za civilno letalstvo že odobril za Helios. Tako se je začel celotni postopek izdaje spričevala letalskega prevoznika. Vendar je Helios v registru podjetij spremenil svoje ime v A Jet. Zaradi novega imena so se spremenila spričevalo letalskega prevoznika in druga ustrezna dovoljenja.

(8)  UL L 240, 7.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1701/2003 (UL L 243, 27.9.2003, str. 5).

(9)  Oktobra 2005 je na Cipru potekalo srečanje med skupnimi letalskimi oblastmi in Evropsko agencijo za varnost v letalstvu zaradi skupne standardizacije. Prvi naslednji obisk je bil organiziran od 22. do 24. maja 2006 in je bil namenjen pregledu, kako direktorat za civilno letalstvo izvaja ukrepe za reševanje ugotovljenih težav. Zaradi pomembnih ugotovitev prvega obiska in ker nekateri ukrepi niso bili izvedeni ali zaključeni, je od 7. do 9. avgusta 2006 sledil drugi obisk. Zaradi posebnih vprašanj s področja operativnih zahtev (JAR-OPS in JAR-FCL), so Skupne letalske oblasti 6. julija 2006 opravile obisk; prav tako so pristojni organi Cipra s pomočjo UK CAA od 12. do 15. septembra 2006 izvedli inšpekcijski obisk.


PRILOGA A

SEZNAM LETALSKIH PREVOZNIKOV ZA KATERE VELJA PREPOVED OPRAVLJANJA LETOV V SKUPNOSTI ZA VSE DEJAVNOSTI (1)

Naziv pravne osebe letalskega prevoznika, kot je naveden na spričevalu letalskega prevoznika (in njegovo tržno ime, če se to razlikuje)

Številka spričevala letalskega prevoznika (AOC) ali številka operativne licence

Oznaka ICAO

Država operaterja

Air Koryo

Ni znana

KOR

Demokratična ljudska republika Koreja (DPRK)

Ariana Afghan Airlines

009

AFG

Afganistan

BGB Air

AK-0194-04

POI

Kazahstan

Blue Wing Airlines

SRSH-01/2002

BWI

Surinam

Dairo Air Services

005

DSR

Uganda

DAS Air Cargo

Ni znana

DAZ

Kenija

GST Aero Air Company

AK-020304

BMK

Kazahstan

Phuket Airlines

07/2544

VAP

Tajska

Silverback Cargo Freighters

Ni znana

VRB

Ruanda

Vsi ostali letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Demokratične republike Kongo (DRK), odgovorni za regulativni nadzor, razen Hewa Bora Airways (2), vključno z

Demokratična republika Kongo (DRK)

Africa One

409/CAB/MIN/TC/017/2005

CFR

Demokratična republika Kongo (DRK)

African Company Airlines

409/CAB/MIN/TC/009/2005

FPY

Demokratična republika Kongo (DRK)

Aigle Aviation

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Air Beni

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Air Boyoma

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Air Infini

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Air Kasai

409/CAB/MIN/TC/010/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Air Navette

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Air Tropiques SPRL

409/CAB/MIN/TC/007/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Bel Glob Airlines

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Blue Airlines

409/CAB/MIN/TC/038/2005

BUL

Demokratična republika Kongo (DRK)

Bravo Air Congo

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Business Aviation SPRL

409/CAB/MIN/TC/012/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Butembo Airlines

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Cargo Bull Aviation

409/CAB/MIN/TC/032/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Central Air Express

409/CAB/MIN/TC/011/2005

CAX

Demokratična republika Kongo (DRK)

Cetraca Aviation Service

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

Demokratična republika Kongo (DRK)

CHC Stellavia

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Comair

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Compagnie Africaine d’Aviation (CAA)

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

CO-ZA Airways

409/CAB/MIN/TC/0053/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Doren Air Congo

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Enterprise World Airways

409/CAB/MIN/TC/031/2005

EWS

Demokratična republika Kongo (DRK)

Filair

409/CAB/MIN/TC/014/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Free Airlines

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Galaxy Incorporation

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Global Airways

409/CAB/MIN/TC/029/2005

BSP

Demokratična republika Kongo (DRK)

Goma Express

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Gomair

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Great Lake Business Company

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

ITAB – International Trans Air Business

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Katanga Airways

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Kivu Air

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Lignes Aériennes Congolaises

Podpis ministra (Odlok 78/205)

LCG

Demokratična republika Kongo (DRK)

Malu Aviation

409/CAB/MIN/TC/013/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/008/2005

MLC

Demokratična republika Kongo (DRK)

Mango Airlines

409/CAB/MIN/TC/0045/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Rwakabika „Bushi Express“

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Safari Logistics SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Services Air

409/CAB/MIN/TC/0033/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Sun Air Services

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Tembo Air Services

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Thom’s Airways

409/CAB/MIN/TC/030/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

TMK Air Commuter

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Tracep

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Trans Air Cargo Service

409/CAB/MIN/TC/035/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Transports Aériens Congolais (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Uhuru Airlines

409/CAB/MIN/TC/039/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Virunga Air Charter

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Wimbi dira Airways

409/CAB/MIN/TC/005/2005

WDA

Demokratična republika Kongo (DRK)

Zaabu International

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

Ni znana

Demokratična republika Kongo (DRK)

Vsi ostali letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Ekvatorialne Gvineje, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

Ekvatorialna Gvineja

Air Bas

Ni znana

RBS

Ekvatorialna Gvineja

Air Consul SA

Ni znana

RCS

Ekvatorialna Gvineja

Air Maken

Ni znana

AKE

Ekvatorialna Gvineja

Air Services Guinea Ecuatorial

Ni znana

SVG

Ekvatorialna Gvineja

Aviage

Ni znana

VGG

Ekvatorialna Gvineja

Avirex Guinée Équatoriale

Ni znana

AXG

Ekvatorialna Gvineja

Cargo Plus Aviation

Ni znana

CGP

Ekvatorialna Gvineja

Cess

Ni znana

CSS

Ekvatorialna Gvineja

Cet Aviation

Ni znana

CVN

Ekvatorialna Gvineja

COAGE – Compagnie Aeree De Guinee Equatorial

Ni znana

COG

Ekvatorialna Gvineja

Compania Aerea Lineas Ecuatoguineanas de Aviacion S.A. (LEASA)

Ni znana

LAS

Ekvatorialna Gvineja

Ducor World Airlines

Ni znana

DWA

Ekvatorialna Gvineja

Ecuato Guineana de Aviacion

Ni znana

ECV

Ekvatorialna Gvineja

Ecuatorial Express Airlines

Ni znana

EEB

Ekvatorialna Gvineja

Ecuatorial Cargo

Ni znana

EQC

Ekvatorialna Gvineja

Equatair

Ni znana

EQR

Ekvatorialna Gvineja

Equatorial Airlines SA

Ni znana

EQT

Ekvatorialna Gvineja

Euroguineana de Aviacion

Ni znana

EUG

Ekvatorialna Gvineja

Federal Air GE Airlines

Ni znana

FGE

Ekvatorialna Gvineja

GEASA — Guinea Ecuatorial Airlines SA

Ni znana

GEA

Ekvatorialna Gvineja

GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos

Ni znana

GET

Ekvatorialna Gvineja

Guinea Cargo

Ni znana

GNC

Ekvatorialna Gvineja

Jetline Inc.

Ni znana

JLE

Ekvatorialna Gvineja

Kng Transavia Cargo

Ni znana

VCG

Ekvatorialna Gvineja

Litoral Airlines, Compania, (Colair)

Ni znana

CLO

Ekvatorialna Gvineja

Lotus International Air

Ni znana

LUS

Ekvatorialna Gvineja

Nagesa, Compania Aerea

Ni znana

NGS

Ekvatorialna Gvineja

Presidencia de la Republica de Guinea Ecuatorial

Ni znana

ONM

Ekvatorialna Gvineja

Prompt Air GE SA

Ni znana

POM

Ekvatorialna Gvineja

Skimaster Guinea Ecuatorial

Ni znana

KIM

Ekvatorialna Gvineja

Skymasters

Ni znana

SYM

Ekvatorialna Gvineja

Southern Gateway

Ni znana

SGE

Ekvatorialna Gvineja

Space Cargo Inc.

Ni znana

SGO

Ekvatorialna Gvineja

Trans Africa Airways G.E.S.A.

Ni znana

TFR

Ekvatorialna Gvineja

Unifly

Ni znana

UFL

Ekvatorialna Gvineja

UTAGE — Union de Transport Aereo de Guinea Ecuatorial

Ni znana

UTG

Ekvatorialna Gvineja

Victoria Air

Ni znana

VIT

Ekvatorialna Gvineja

Vsi ostali letalski prevozniki, ki so jih certifcirali organi Kirgiške republike, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

Kirgiška republika

Anikay Air

16

AKF

Kirgiška republika

Asia Alpha

31

SAL

Kirgiška republika

Avia Traffic Company

23

AVJ

Kirgiška republika

Bistair-Fez Bishkek

08

BSC

Kirgiška republika

Botir Avia

10

BTR

Kirgiška republika

British Gulf International Airlines Fez

18

BGK

Kirgiška republika

Click Airways

11

CGK

Kirgiška republika

Country International Airlines

19

CIK

Kirgiška republika

Dames

20

DAM

Kirgiška republika

Fab — Air

29

FBA

Kirgiška republika

Galaxy Air

12

GAL

Kirgiška republika

Golden Rule Airlines

22

GRS

Kirgiška republika

Intal Avia

27

INL

Kirgiška republika

Itek Air

04

IKA

Kirgiška republika

Kyrgyz Airways

06

KGZ

Kirgiška republika

Kyrgyz General Aviation

24

KGB

Kirgiška republika

Kyrgyz Trans Avia

31

KTC

Kirgiška republika

Kyrgyzstan Altyn

03

LYN

Kirgiška republika

Kyrgyzstan Airlines

01

KGA

Kirgiška republika

Max Avia

33

MAI

Kirgiška republika

OHS Avia

09

OSH

Kirgiška republika

Reem Air

07

REK

Kirgiška republika

Sky Gate International Aviation

14

SGD

Kirgiška republika

Sky Way

21

SAB

Kirgiška republika

Sun Light

25

SUH

Kirgiška republika

Tenir Airlines

26

TEB

Kirgiška republika

Trast Aero

05

TSJ

Kirgiška republika

Vsi ostali letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Liberije, odgovorni za regulativni nadzor Liberije, vključno z

Liberija

Weasua Air Transport Co., Ltd

Ni znana

WTC

Liberija

Vsi letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Sierre Leone, odgovorni za regulativni nadzor, vključno z

Sierra Leone

Air Rum Ltd

Ni znana

RUM

Sierra Leone

Bellview Airlines (S/L) Ltd

Ni znana

BVU

Sierra Leone

Destiny Air Services Ltd

Ni znana

DTY

Sierra Leone

Heavylift Cargo

Ni znana

Ni znana

Sierra Leone

Orange Air Sierra Leone Ltd

Ni znana

ORJ

Sierra Leone

Paramount Airlines Ltd

Ni znana

PRR

Sierra Leone

Seven Four Eight Air Services Ltd

Ni znana

SVT

Sierra Leone

Teebah Airways

Ni znana

Ni znana

Sierra Leone

Vsi ostali letalski prevozniki, ki so jih certificirali organi Svazija, odgovorni za regulativni nadzor, vključno

Svazi

Aero Africa (Pty) Ltd

Ni znana

RFC

Svazi

Jet Africa Swaziland

Ni znana

OSW

Svazi

Royal Swazi National Airways Corporation

Ni znana

RSN

Svazi

Scan Air Charter Ltd

Ni znana

Ni znana

Svazi

Swazi Express Airways

Ni znana

SWX

Svazi

Swaziland Airlink

Ni znana

SZL

Svazi


(1)  Vsi letalski prevozniki iz Priloge A lahko uresničujejo prometne pravice tako, da uporabljajo čarterske zrakoplove letalskega prevoznika, za katerega ne velja prepoved opravljanja letov, če so izpolnjeni ustrezni varnostni standardi.

(2)  Hewa Bora Airways lahko pri svojih sedanjih dejavnostih v Evropski skupnosti uporablja samo določen zrakoplov, naveden v Prilogi B.


PRILOGA B

SEZNAM LETALSKIH PREVOZNIKOV, KATERIH DEJAVNOSTI SO PREDMET OMEJITVE OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI V SKUPNOSTI (1)

Naziv pravne osebe letalskega prevoznika, kot je naveden na spričevalu letalskega prevoznika (in njegovo tržno ime, če se to razlikuje)

Številka spričevala letalskega prevoznika (AOC)

Oznaka ICAO

Država operaterja

Vrsta zrakoplova

Registrska(-e) številka(-e) in serijska(-e) številka(-e), če je na voljo

Država registracije

Air Bangladesh

17

BGD

Bangladeš

B747-269B

S2-ADT

Bangladeš

Air Service Comores

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komori

Vsa flota razen:

LET 410 UVP

Vsa flota razen:

D6-CAM (851336)

Komori

Air West Co. Ltd

004/A

AWZ

Sudan

Vsa flota razen:

IL-76

Vsa flota razen:

ST-EWX (serijska številka: 1013409282)

Sudan

Hewa Bora Airways (HBA) (2)

416/dac/tc/sec/087/2005

ALX

Demokratična republika Kongo (DRK)

Vsa flota razen:

L-1011

Vsa flota razen:

9Q-CHC (serijska št. 193H-1209)

Demokratična republika Kongo (DRK)


(1)  Letalski prevozniki iz Priloge B lahko uresničujejo prometne pravice tako, da uporabljajo čarterske zrakoplove letalskega prevoznika, za katerega ne velja prepoved opravljanja letov, če so izpolnjeni ustrezni varnostni standardi.

(2)  Hewa Bora Airways lahko pri svojih sedanjih dejavnostih v Evropski skupnosti uporablja samo navedeni zrakoplov.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

14.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/40


ODLOČBA SVETA

z dne 5. oktobra 2006

o vzpostavitvi mehanizma vzajemnega obveščanja glede ukrepov držav članic na področjih azila in priseljevanja

(2006/688/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 66 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je 4. novembra 2004 odobril večletni program, imenovan Haaški program, za krepitev območja svobode, varnosti in pravice, ki poziva k razvoju druge faze skupne politike na področju azila, migracij, vizumov in mej, ki je začel potekati od 1. maja 2004 ter med drugim temelji na tesnejšem praktičnem sodelovanju med državami članicami in boljši izmenjavi informacij.

(2)

Razvoj skupnih politik priseljevanja in azila je z začetkom veljavnosti Amsterdamske pogodbe ustvaril tesnejšo medsebojno odvisnost med politikami držav članic na teh področjih in potrebo po bolj usklajenem pristopu nacionalnih politik, ki je bistven za krepitev območja svobode, varnosti in pravice.

(3)

Svet za pravosodje in notranje zadeve je v sklepih, sprejetih na seji dne 14. aprila 2005, pozval k vzpostavitvi sistema vzajemnega obveščanja med tistimi, ki so v državah članicah pristojni za politiko azila in migracij, ki bi temeljil na potrebi po sporočanju informacij o ukrepih, za katere se meni, da bi lahko imeli pomemben vpliv na več držav članic ali na Evropsko unijo kot celoto, in bi omogočil izmenjavo stališč med državami članicami in Komisijo na zahtevo katere koli države članice ali Komisije.

(4)

Mehanizem obveščanja mora temeljiti na solidarnosti, preglednosti in vzajemnem zaupanju ter vzpostaviti prožen, hiter in nebirokratski kanal za izmenjavo informacij in stališč v zvezi z nacionalnimi ukrepi glede azila in priseljevanja na ravni Evropske unije.

(5)

Za namene uporabe te odločbe lahko nacionalni ukrepi glede azila in priseljevanja, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na več držav članic ali na Evropsko unijo kot celoto, zajemajo politične namene, dolgoročno načrtovanje programov, osnutke zakonodaje in sprejeto zakonodajo, končne odločitve najvišjih sodišč, ki uporabljajo ali razlagajo ukrepe nacionalnega prava, ter upravne odločitve, ki zadevajo večje število ljudi.

(6)

Ustrezne informacije je treba posredovati najkasneje takrat, ko zadevni ukrepi postanejo javno dostopni. Dobrodošlo pa je, da jih države članice pošljejo takoj, ko je to mogoče.

(7)

Zaradi učinkovitosti in dostopnosti mora biti spletno omrežje bistveni element mehanizma obveščanja, ki se nanaša na nacionalne ukrepe na področjih azila in priseljevanja.

(8)

Izmenjavo informacij v zvezi z nacionalnimi ukrepi z uporabo spletnega omrežja je treba dopolniti z možnostjo izmenjave stališč glede teh ukrepov.

(9)

Mehanizem obveščanja, vzpostavljen s to odločbo, ne posega v pravico držav članic, da kadar koli v okviru Sveta zahtevajo ad hoc razprave o nacionalnih ukrepih v skladu s Poslovnikom Sveta.

(10)

Ker države članice ciljev te odločbe, namreč varne izmenjave informacij in posvetovanja med državami članicami, ne morejo same zadovoljivo doseči in jih zaradi učinkov te odločbe zato lahko bolje dosežejo na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejema ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz istega člena ta odločba ne posega dlje, kakor je potrebno za dosego navedenih ciljev.

(11)

V skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, priloženega Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, sta Združeno kraljestvo in Irska podali obvestilo o njuni želji po sodelovanju pri sprejetju in uporabi te odločbe.

(12)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski Uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejetju te odločbe in ta za njo ni zavezujoča in se tam ne uporablja –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta odločba vzpostavlja mehanizem medsebojne izmenjave informacij glede nacionalnih ukrepov držav članic na področjih azila in priseljevanja, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na več držav članic ali na Evropsko unijo kot celoto.

2.   Mehanizem iz odstavka 1 omogoča pripravo izmenjave stališč in razprav glede teh ukrepov.

Člen 2

Informacije, ki jih je treba zagotoviti

1.   Države članice Komisiji in drugim državam članicam sporočijo informacije o ukrepih, ki jih nameravajo sprejeti ali so jih pred kratkim sprejele na področjih azila in priseljevanja, če so ti ukrepi javno dostopni in bi lahko imeli pomemben vpliv na več držav članic ali na Evropsko unijo kot celoto.

Te informacije se posredujejo čim prej in najkasneje, ko postanejo javno dostopne. Ta odstavek je predmet morebitnih zahtev v zvezi z varstvom zaupnosti in podatkov, ki morda veljajo za določen ukrep.

Vsaka država članica je dolžna oceniti, ali bi njeni nacionalni ukrepi lahko imeli pomemben vpliv na več držav članic ali na Evropsko unijo kot celoto.

2.   Informacije iz odstavka 1 se sporočijo prek omrežja iz člena 3 z uporabo obrazca za poročanje, priloženega tej odločbi.

3.   Komisija ali država članica lahko zahtevata dodatne informacije, ki se nanašajo na informacije, ki jih je prek omrežja sporočila druga država članica. V takšnem primeru zadevna država članica zagotovi dodatne informacije v enem mesecu.

Informacije o končnih odločitvah najvišjih sodišč, ki uporabljajo ali razlagajo ukrepe nacionalnega prava, niso predmet zahteve po dodatnih informacijah iz tega odstavka.

4.   Možnost zagotovitve dodatnih informacij iz odstavka 3 lahko države članice uporabijo tudi za zagotovitev informacij o ukrepih, za katere ne velja obveznost iz odstavka 1, in sicer lahko to storijo na lastno pobudo ali na zahtevo Komisije ali druge države članice.

Člen 3

Omrežje

1.   Omrežje za izmenjavo informacij v skladu s to odločbo je spletno zasnovano.

2.   Komisija je odgovorna za razvoj omrežja in upravljanje z njim, vključno s strukturo vsebine omrežja in z dostopom do omrežja. Omrežje vključuje ustrezne ukrepe za zagotovitev varstva zaupnosti vseh ali dela informacij iz omrežja.

3.   Za praktično vzpostavitev omrežja bo Komisija uporabila že obstoječe tehnično-računalniško okolje v okviru vseevropskega telematskega omrežja Skupnosti za izmenjavo informacij med upravami držav članic.

4.   Zagotovila se bo posebna funkcionalnost omrežja, da bi lahko Komisija in države članice od ene ali več držav članic zahtevale dodatne informacije o sporočenih ukrepih, kakor je navedeno v členu 2(3), ter druge informacije, kakor je navedeno v členu 2(4).

5.   Države članice določijo nacionalne kontaktne točke, prek katerih je možen dostop do omrežja, in o tem uradno obvestijo Komisijo.

6.   Kadar je to potrebno za razvoj omrežja, lahko Komisija sklene dogovore z institucijami Evropske skupnosti ter organi, ki jih ureja javno pravo in so bili ustanovljeni v skladu s pogodbami o ustanovitvi Evropskih skupnosti ali v okviru Evropske unije.

Komisija obvesti Svet vedno, ko se predloži zahteva za takšen dostop in ko se dostop do teh institucij in/ali organov odobri.

Člen 4

Izmenjava stališč, splošno poročilo in razprave na ministrski ravni

1.   Komisija enkrat na leto pripravi splošno poročilo, v katerem so povzete najpomembnejše informacije, ki jih posredujejo države članice. Zaradi priprave tega poročila in opredelitve vprašanj v skupnem interesu države članice sodelujejo s Komisijo pri tem pripravljalnem delu, ki lahko zajema tehnične sestanke skozi vse poročevalno obdobje, na katerih se izmenjujejo mnenja s strokovnjaki držav članic glede informacij, predloženih v skladu s členom 2.

Splošno poročilo se pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu.

2.   Brez poseganja v možnost ad hoc posvetovanja v okviru Sveta to splošno poročilo, ki ga pripravi Komisija, predstavlja podlago za razprave o nacionalnih politikah priseljevanja in azila na ministrski ravni.

Člen 5

Ocenjevanje in pregled

Komisija oceni delovanje mehanizma dve leti po začetku veljavnosti te odločbe in nadaljuje z njegovim rednim ocenjevanjem. Po potrebi Komisija predlaga spremembe mehanizma.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta odločba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 7

Naslovniki

Ta odločba je v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 5. oktobra 2006

Za Svet

Predsednik

K. RAJAMÄKI


(1)  Mnenje z dne 3. maja 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).


PRILOGA

Image


Komisija

14.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/44


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 3. oktobra 2006

o spremembi Odločbe 2005/710/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco v Romuniji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4321)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/689/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (1) in zlasti člena 18(7) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (2), in zlasti člena 22(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po izbruhu aviarne influence, ki jo je decembra 2003 v jugovzhodni Aziji povzročil visoko patogeni sev virusa H5N1, je Komisija sprejela več zaščitnih ukrepov v zvezi s to boleznijo, zlasti Odločbo Komisije 2005/710/ES z dne 13. oktobra 2005 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco v Romuniji (3).

(2)

V skladu z Odločbo 2005/710/ES morajo države članice začasno ustaviti uvoz žive perutnine, ratitov, pernate divjadi ter gojene pernate divjadi in valilnih jajc teh vrst ter nekaterih drugih proizvodov iz ptic iz celotnega ozemlja Romunije.

(3)

Romunija je zdaj Komisiji posredovala nadaljnje informacije v zvezi z aviarno influence v tej državi, iz katerih je razvidno, da od 7. junija 2006 ni bilo ugotovljenih nadaljnjih izbruhov te bolezni.

(4)

Glede na te informacije je v nekaterih območjih Romunije, ki jih navedena bolezen še vedno neposredno ogroža, primerno omejiti začasno ustavitev uvoza, določeno z Odločbo 2005/710/ES.

(5)

Odločbo 2005/710/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2005/710/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Države članice nemudoma sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to odločbo, in jih objavijo. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. oktobra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 165, 30.4.2004, str. 1); popravljena različica (UL L 191, 28.5.2004, str. 1).

(3)  UL L 269, 14.10.2005, str. 42. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/435/ES (UL L 173, 27.6.2006, str. 31).


PRILOGA

„PRILOGA

Deli ozemlja Romunije iz člena 1(a) in (b)

DEL A

Oznaka države ISO

Država

Opis dela ozemlja

RO

Romunija

Celotno ozemlje Romunije


DEL B

Oznaka države ISO

Država

Opis dela ozemlja

RO

Romunija

Okraji v Romuniji:

Arges

Bacau

Botosani

Braila

Bucuresti

Buzau

Calarasi

Constanta

Dimbovita

Dolj

Galati

Giurgiu

Gorj

Ialomita

Iasi

Ilfov

Mehedinti

Neamt

Olt

Prahova

Suceava

Teleorman

Tulcea

Vaslui

Vilcea

Vrancea“


14.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/47


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 12. oktobra 2006

o spremembi Priloge k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2002/95/ES glede izjem pri uporabi svinca in kristalnega stekla zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4789)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/690/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) in zlasti člena 5(1)(b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2002/95/ES zahteva, da Komisija oceni nekatere nevarne snovi, prepovedane v skladu s členom 4(1) navedene direktive.

(2)

Kristalno steklo se vedno pogosteje uporablja v dekorativne namene pri električni in elektronski opremi. Ker Direktiva Sveta 69/493/EGS z dne 15. decembra 1969 o približevanju zakonodaje držav članic o kristalnem steklu (2) določa količino svinca, ki mora biti prisotna v kristalnem steklu in je zato nadomestitev svinca v kristalnem steklu tehnično neizvedljiva, je uporaba nevarnih snovi v posebnih materialih in komponentah iz navedene direktive neizogibna. Zato je treba te materiale in komponente izvzeti iz prepovedi.

(3)

Posamezne izjeme iz prepovedi za nekatere posebne materiale ali komponente morajo imeti omejeno področje uporabe, da bi se postopno odpravile nevarne snovi v električni in elektronski opremi, pod pogojem da se bo možno uporabi navedenih snovi v prihodnosti izogniti.

(4)

V skladu s členom 5(1)(c) Direktive 2002/95/ES je treba vsako izjemo iz Priloge pregledati vsaj vsaka štiri leta ali štiri leta za tem, ko se postavka doda na seznam.

(5)

Direktivo 2002/95/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

V skladu s členom 5(2) Direktive 2002/95/ES se je Komisija posvetovala z ustreznimi stranmi.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18 Direktiva 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3)

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V Prilogi k Direktivi 2002/95/ES se doda naslednja točka 29:

„29.

Svinec, vezan v kristalnem steklu, kakor je opredeljeno v Prilogi I (kategorije 1, 2, 3 in 4) Direktive Sveta 69/493/EGS (4).

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. oktobra 2006

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 37, 13.2.2003, str. 19. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2006/310/ES (UL L 115, 28.4.2006, str. 38).

(2)  UL L 326, 29.12.1969, str. 36. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(3)  UL L 114, 27.4.2006, str. 9.

(4)  UL L 326, 29.12.1969, str. 36. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.“


14.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/48


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 12. oktobra 2006

o spremembi Priloge k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2002/95/ES glede izjem pri uporabi svinca in kadmija zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4790)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/691/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) in zlasti člena 5(1)(b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2002/95/ES od Komisije zahteva, da oceni nekatere nevarne snovi, prepovedane v skladu s členom 4(1) navedene direktive.

(2)

Nekatere materiale in komponente, ki vsebujejo svinec in kadmij, je treba izvzeti iz prepovedi, ker je uporaba teh nevarnih snovi v navedenih posebnih materialih in komponentah še vedno nujna ali ker bi negativni vplivi na okolje, zdravje ali varnost potrošnika, ki bi jih povzročila nadomestitev, lahko prevladali nad morebitnimi prednostmi za okolje, zdravje ali varnost potrošnika. Izjeme, ki so navedene v Prilogi k tej odločbi, se določijo na podlagi rezultatov procesa pregleda, ki so ga izvedli tehnični izvedenci, ob upoštevanju razpoložljivih dokazov iz študij, interesnih skupin in drugih znanstvenih/tehničnih virov. Ta pregled je sklenil, da je odstranitev ali nadomestitev snovi tehnično ali znanstveno še zmeraj neizvedljiva.

(3)

Posamezne izjeme od prepovedi za nekatere posebne materiale ali komponente morajo imeti omejeno področje uporabe, da bi se postopno odpravile nevarne snovi v električni in elektronski opremi, pod pogojem, da bo možno uporabo navedenih snovi v prihodnosti nadomestiti.

(4)

V skladu s členom 5(1)(c) Direktive 2002/95/ES je treba vsako izjemo, navedeno v Prilogi, pregledati vsaj vsaka štiri leta ali štiri leta za tem, ko se postavka doda na seznam.

(5)

Direktivo 2002/95/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

V skladu s členom 5(2) Direktive 2002/95/ES se je Komisija posvetovala z ustreznimi stranmi.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18 Direktiva 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Direktivi 2002/95/ES se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. oktobra 2006

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 37, 13.2.2003, str. 19. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2006/310/ES (UL L 115, 28.4.2006, str. 38).

(2)  UL L 114, 27.4.2006, str. 9.


PRILOGA

V Prilogo k Direktivi 2002/95/ES se dodajo naslednje točke 21 do 27:

„21.

Svinec in kadmij v tiskarskih črnilih za uporabo emajlov na borosilikatnem steklu.

22.

Svinec kot nečistočo v Faradayevih rotatorjih RIG (redek zemeljski železov granat), ki se uporabljajo v komunikacijskih sistemih z optičnimi vlakni.

23.

Svinec v preparatih za komponente z majhnim razmikom (‚fine pitch‘), razen konektorjev s svinčenimi okvirji NiFe z razmikom 0,65 mm ali manj, in svinec v preparatih za komponente z majhnim razmikom, razen konektorjev z bakreno-svinčenimi okvirji z razmikom 0,65 mm ali manj.

24.

Svinec v sredstvih za spajkanje za strojno spajkanje skozi luknje diskoidalnih in ploščatih zaporednih keramičnih večplastnih kondenzatorjev.

25.

Svinčev oksid v ploščah plazemskih zaslonov (PDP) in zaslonih s površinsko vodenim elektronskim emitorjem (SED), ki se uporabljajo v konstrukcijskih elementih; predvsem v sprednji in zadnji stekleni dielektrični plasti, elektrodi vodila, črnem traku, naslovni elektrodi, zapornih rebrih, zatesnilni zmesi in zatesnilnem obroču, pa tudi v tiskarskih pastah.

26.

Svinčev oksid v steklenem balonu modrih sijalk s črno svetlobo (BLB).

27.

Svinčene zlitine kot vezivo za pretvornike, ki se uporabljajo v zmogljivih zvočnikih (zasnovanih za delovanje več ur na stopnjah moči zvoka 125 dB SPL in več).“


14.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/50


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 12. oktobra 2006

o spremembi Priloge k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2002/95/ES glede izjem pri uporabi šestvalentnega kroma zaradi prilagoditve tehničnemu napredku

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4791)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/692/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2002/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) in zlasti člena 5(1)(b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2002/95/ES zahteva, da Komisija oceni nekatere nevarne snovi, prepovedane v skladu s členom 4(1) navedene direktive.

(2)

Nekatere materiale in komponente, ki vsebujejo šestvalentni krom, je treba izvzeti iz prepovedi, ker je uporaba teh nevarnih snovi v navedenih posebnih materialih in komponentah še vedno neizogibna ali ker bi negativni vplivi na okolje, zdravje ali varnost potrošnika, ki bi jih povzročila nadomestitev, lahko prevladali nad morebitnimi prednostmi za okolje, zdravje ali varnost potrošnika. Izjeme se določijo na podlagi rezultatov procesa pregleda, ki ga izvedejo tehnični izvedenci, ob upoštevanju razpoložljivih dokazov iz študij, interesnih skupin in drugih znanstvenih/tehničnih virov. Ta pregled je sklenil, da je odstranitev ali nadomestitev snovi do 1. julija 2007 še vedno tehnično ali znanstveno neizvedljiva. Podobna izjema je določena v Direktivi 2000/53/ES o izrabljenih vozilih.

(3)

Posamezne izjeme od prepovedi za nekatere posebne materiale ali komponente morajo imeti omejeno področje uporabe, da bi se postopno odpravile nevarne snovi v električni in elektronski opremi, pod pogojem da se bo možno uporabi navedenih snovi v prihodnosti izogniti.

(4)

V skladu s členom 5(1)(c) Direktive 2002/95/ES je treba vsako izjemo iz Priloge pregledati vsaj vsaka štiri leta ali štiri leta za tem, ko se postavka doda na seznam.

(5)

Direktivo 2002/95/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

V skladu s členom 5(2) Direktive 2002/95/ES se je Komisija posvetovala z ustreznimi stranmi.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18 Direktiva 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2)

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V Prilogi k Odločbi 2002/95/ES se doda naslednja točka 28:

„28.

Šestvalentni krom v antikorozijski zaščitni plasti nebarvanih kovinskih oblog in delov za pritrjevanje, ki se uporablja za zaščito pred korozijo in elektromagnetnimi motnjami v opremi iz kategorije 3 Direktive 2002/96/ES (oprema za IT in telekomunikacije). Izjema dovoljena do 1. julija 2007.“

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. oktobra 2006

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 37, 13.2.2003, str. 19. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2006/310/ES (UL L 115, 28.4.2006, str. 38).

(2)  UL L 114, 27.4.2006, str. 9.


14.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/52


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 13. oktobra 2006

o spremembi Odločbe 2005/393/ES o pogojih, ki veljajo za premike z ali prek območij z omejitvami zaradi bolezni modrikastega jezika

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4813)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/693/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/75/ES z dne 20. novembra 2000 o določitvi posebnih določb za boj zoper in izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika (1) in zlasti drugega pododstavka člena 6(1), člena 8(3), členov 11 in 12 ter drugega odstavka člena 19 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2000/75/ES določa pravila nadzora in ukrepe za boj proti bolezni modrikastega jezika v Skupnosti, vključno z določitvijo okuženih in ogroženih območij ter prepovedjo premikov živali z navedenih območij.

(2)

Odločba Komisije 2005/393/ES z dne 23. maja 2005 o okuženih in ogroženih območjih zaradi bolezni modrikastega jezika in o pogojih, ki veljajo za premike s teh območij ali prek teh območij (2) določa razmejitev globalnih geografskih območij, kjer morajo države članice določiti okužena in ogrožena območja („območja z omejitvami“) v zvezi z boleznijo modrikastega jezika.

(3)

Takoj ko je uradno potrjena prisotnost virusa bolezni modrikastega jezika na gospodarstvu, je treba v skladu z Direktivo 2000/75/ES v polmeru 20 kilometrov okoli okuženega gospodarstva uporabiti nekatere omejitve. Navedene omejitve vključujejo prepoved premika dovzetnih vrst z gospodarstev in na gospodarstva, ki se nahajajo v navedenem polmeru („prepoved premika“). Direktiva določa odstopanja od prepovedi premika za premike živali na okuženem območju.

(4)

Zato je primerno, da se dovoli premik živali z gospodarstev, ki jih je prizadela prepoved premika znotraj območja z omejitvami, za neposreden prevoz v klavnico. V skladu s tem je treba spremeniti Odločbo 2005/393/ES tako, da se omogočijo takšni premiki.

(5)

Ob upoštevanju nekaterih kmetijskih praks je primerno določiti tudi posebne pogoje za zmanjšanje tveganja prenosa virusa, kadar se živali z gospodarstev, ki jih je prizadela prepoved premika, prenesejo na posebna gospodarstva na območju z omejitvami, ki jih lahko zapustijo samo v primeru zakola. Zaradi določitve takšnih pogojev je primerno spremeniti tudi Odločbo 2005/393/ES.

(6)

Člen 4 Odločbe 2005/393/ES trenutno določa, da lahko pristojni organ notranje premike živali z območja z omejitvami za takojšen zakol znotraj iste države članice izvzame od prepovedi premikov, in sicer na podlagi ocene tveganja za vsak primer posebej in pod določenimi pogoji. Vendar navedena določba trenutno ne določa, da morajo biti izjeme od prepovedi premikov odvisne od ugodnega rezultata ocene tveganja. Zaradi primernosti in večje preglednosti je treba zahtevati, da se takšne izjeme odobrijo na podlagi ugodnega rezultata ocene tveganja.

(7)

Izjema od prepovedi premikov za živali, ki zapuščajo območja z omejitvami in so namenjene trgovanju znotraj Skupnosti, kakor je trenutno predvideno v členu 5(1) Odločbe 2005/393/ES, vključuje pogoje za zdravstveno varstvo živali za notranje premike na gospodarstvo, kakor določa člen 3 Odločbe, in predhodno odobritev namembne države članice.

(8)

Zaradi doslednosti je primerno, da se pogoji za zdravstveno varstvo živali iz člena 4 Odločbe 2005/393/ES o izjemi od prepovedi premikov za notranje premike za zakol, skupaj s predhodno odobritvijo namembne države članice, uporabljajo tudi za izjemo od prepovedi premikov za živali, ki so namenjene takojšnjemu zakolu v drugi državi članici.

(9)

Določbe Priloge II k Odločbi 2005/393/ES v zvezi s premiki živih živali iz vrst, ki so dovzetne za bolezen modrikastega jezika, njihovih semenčic, jajčec in zarodkov z območij z omejitvami bi morale biti v skladu z navedenimi pogoji iz poglavja 2.2.13 Kodeksa o zdravstvenem varstvu kopenskih živali Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE).

(10)

Kar zadeva promet z zamrznjenimi semeni znotraj Skupnosti, ki je v skladu s pogoji iz Priloge II k Odločbi 2005/393/ES, se od namembne države članice ne bi smelo zahtevati predhodne odobritve premika, saj testiranje po odvzemu semena brez dvoma potrjuje odsotnost bolezni pri živali, ki je seme donirala.

(11)

Francija in Nemčija sta Komisijo obvestili o potrebi po prilagoditvi območij z omejitvami za navedeni državi članici. Zato je primerno spremeniti Prilogo I k Odločbi 2005/393/ES.

(12)

Odločbo 2005/393/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(13)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2005/393/ES se spremeni:

1.

Člen 2a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2a

Odstopanje od prepovedi premika

Z odstopanjem od člena 6(1)(c) Direktive 2000/75/ES se iz prepovedi premika izvzame naslednje živali:

(a)

živali za neposredni prevoz v klavnico, ki se nahaja na območju z omejitvami okoli gospodarstva, od koder so živali odposlane;

(b)

živali, namenjene na gospodarstvo, ki se nahaja na območju z omejitvami okoli gospodarstva, od koder so živali odposlane; in

(i)

v polmeru 20 kilometrov okoli okuženega gospodarstva; ali

(ii)

zunaj polmera 20 kilometrov okoli okuženega gospodarstva, če:

so pristojni organi območja gospodarstva, od koder so bile živali odposlane, in namembnega gospodarstva to predhodno odobrili in če so izpolnjena jamstva za zdravstveno varstvo živali glede ukrepov proti širjenju virusa bolezni modrikastega jezika in zaščite pred napadi vektorjev, ki jih zahtevajo pristojni organi, ali

je bil opravljen test določanja povzročitelja iz oddelka A(1)(c) Priloge II na vzorcu, ki je bil odvzet od zadevne živali v 48 urah od njenega odpošiljanja, pri čemer morajo biti rezultati testa negativni, žival pa mora biti zaščitena pred kakršnim koli napadom vektorjev vsaj od takrat, ko je bil vzorec vzet, in namembnega gospodarstva ne sme zapustiti, razen za takojšnji zakol.“

2.

V členu 3 se uvodno besedilo odstavka 3 nadomesti z naslednjim:

„Kadar je na epidemiološko pomembnem delu območij z omejitvami preteklo več kot 40 dni od datuma, ko je vektor prenehal biti dejaven, pristojni organ odobri izjeme od prepovedi premikov za notranje premike:“

3.

Uvodni izjavi v členu 4 in točki (a) se nadomestita z naslednjim:

„Pristojni organ premik živali z območja z omejitvami za takojšen zakol znotraj iste države članice izvzame od prepovedi premikov, če:

(a)

je bila za vsak primer posebej opravljena ocena tveganja glede možnega stika med živalmi in vektorji med prevozom v klavnico, pri čemer mora biti rezultat ocene ugoden in se upošteva naslednje:“

4.

Člen 5 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Pristojni organi premike živali, njihovih semen, jajčec in zarodkov z območij z omejitvami izvzamejo od prepovedi premikov, kadar so te živali namenjene trgovanju znotraj Skupnosti, če:

(a)

so živali, njihovo seme, jajčeca in zarodki v skladu s pogoji iz členov 3 ali 4; in

(b)

namembna država članica, razen v primeru zamrznjenih semen, premik predhodno odobri.“

(b)

Doda se odstavek 3:

„3.   Ta člen se ne uporablja za premike živali v skladu z odstopanjem iz člena 2a.“

5.

Prilogi I in II se spremenita skladno s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. oktobra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 327, 22.12.2000, str. 74. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 130, 24.5.2005, str. 22. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/633/ES (UL L 258, 21.9.2006, str. 7).


PRILOGA

I.   Priloga I k Odločbi 2005/393/ES se spremeni:

1.

Seznam območij z omejitvami v območju F (serotip 8) za Nemčijo se nadomesti z naslednjim:

„Nemčija:

Hessen

celotno ozemlje dežele

Spodnja Saška

V okrožju Ammerland: Apen, Edewecht, Westerstede, Bad Zwischenahn

V okrožju Aurich: Krummhörn, Hinte, Ihlow

Okrožje Cloppenburg

V okrožju Diepholz: Stemshorn, Quernheim, Brockum, Marl, Hüde, Lembruch, Diepholz, Wetschen, Rehden, Hemsloh, Wagenfeld, Bahrenborstel, Kirchdorf, Varrel, Barver, Drebber, Dickel, Freistatt, Wehrlbleck, Barenburg, Maasen, Borstel, Sulingen, Eydelstedt, Barnstorf, Drentwede, Ehrenburg, Scholen, Schwaförden, Mellinghausen, Siedenburg, Staffhorst, Asendorf, Engeln, Affinghausen, Sudwalde, Neuenkirchen, Twistringen, Bassum, Lemförde

Mesto Emden

Okrožje Emsland

V okrožju Landkreis Göttingen: Staufenberg, Hannoversch-Münden, Bühren, Scheden, Jühnde, Friedland, Gleichen, Rosdorf, Niemetal, Dransfeld, Landolfshausen, Waake, Ebergötzen, Wollbrandshausen, Krebeck, Bovenden, Göttingen, Adelebsen

Okrožje Grafschaft Bentheim

Okrožje Hameln-Pyrmont

V regiji Hannover: Springe, Pattensen, Wenningen, Hemmingen, Laatzen, Ronnenberg, Gehrden, Barsinghausen, Seelze, mesto Hannover, Garbsen, Wunstorf, Neustadt am Rübenberge

V okrožju Hildesheim: Landwehr, Freden, Winzenburg, Everode, Lamspringe, Neuhof, Woltershausen, Harbarnsen, Selem, Adenstedt, Alfeld, Coppengrave, Duingen, Weenzen, Hoyershausen, Brüggen, Eberholzen, Westfeld, Almstedt, Bad Salzdetfurth, Sibbesse, Rheden, Banteln, Eime, Marienhagen, Elze, Gronau an der Leine, Despetal, Diekholzen, Stadt Hildesheim, Betheln, Nordstemmen, Giesen, Sarstedt

Okrožje Holzminden

V okrožju Leer: Moormerland, Hesel, Uplengen, Jemgum, Leer, Holtland, Brinkum, Nortmoor, Filsum, Detern, Ostrhauderfehn, Rhauderfehn, Westoverledingen, Weener, Bunde

V okrožju Nienburg (Weser): Diepenau, Warmsen, Raddestorf, Uchte, Stolzenau, Steyerberg, Leese, Rehburg-Loccum, Landesbergen, Husum, Linsburg, Estorf, Binnen, Pennigsehl, Wietzen, Marklohe, Nienburg, Stöckse, Drakenburg, Balge, Warpe, Liebenau

V okrožju Northeim: Bodenfelde, Uslar, Hardegsen, Nörten-Hardenberg, Katlenburg-Lindau, Northeim, Moringen, Solling, Dassel, Einbeck, Kreiensen, Kalefeld, Bad Gandersheim

V okrožju Oldenburg: Großenkneten, Wildeshausen, Dötlingen, Colnrade, Winkelsett, Beckeln, Harpstedt, Wardenburg, Hatten, Dünsen

Okrožje Osnabrück

Mesto Osnabrück

Okrožje Schaumburg

Okrožje Vechta

Severno Porenje – Vestfalija

celotno ozemlje dežele

Porenje – Pfalz

celotno ozemlje dežele

Posarje

celotno ozemlje dežele.“

2.

Seznam območij z omejitvami v območju F (serotip 8) za Francijo se nadomesti z naslednjim:

„Francija:

Okuženo območje:

Departma Ardennes

Departma Aisne: okrožja Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins

Departma Marne: okrožja Reims, Châlons-en-Champagne, Sainte-Menehould, Vitry-le-François

Departma Meurthe-et-Moselle: okrožje Briey

Departma Meuse

Departma Moselle: okrožja Metz-ville, Metz-campagne, Thionville-est, Thionville-ouest

Departma Nord

Departma Pas-de-Calais

Departma Somme: okrožje Péronne

Ogroženo območje:

Departma Aube

Departma Aisne: okrožje Château-Thierry

Departma Marne: okrožje Epernay

Departma Haute-Marne: okrožji Saint-Dizier, Chaumont

Departma Meurthe-et-Moselle: okrožja Toul, Nancy, Lunéville

Departma Moselle: okrožja Boulay-Moselle, Château-Salins, Forbach

Departma Oise: okrožja Clermont, Compiègne, Senlis

Departma Seine-et-Marne: okrožji Meaux, Provins

Departma Somme: okrožja d'Abbeville, d'Amiens, de Montdidier

Departma Vosges: okrožje Neufchâteau.“

II.   Priloga II k Odločbi 2005/393/ES se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA II

v skladu s členom 3(1)

A.   Živi prežvekovalci morajo biti

1.   pred odpošiljanjem zaščiteni pred napadom komarjev iz rodu Culicoides, ki so možni vektorji virusa bolezni modrikastega jezika, vsaj:

(a)

60 dni; ali

(b)

28 dni, v tem času pa mora biti v skladu s Priročnikom o kopenskih živalih OIE najmanj 28 dni po datumu začetka obdobja zaščite pred napadom vektorjev opravljen serološki test za odkrivanje protiteles, značilnih za skupino virusa bolezni modrikastega jezika, pri čemer mora biti rezultat testa negativen; ali

(c)

14 dni, v tem času pa mora biti v skladu s Priročnikom o kopenskih živalih OIE najmanj 14 dni po datumu začetka obdobja zaščite pred napadom vektorjev opravljen test določanja povzročitelja, pri čemer mora biti rezultat testa negativen.

2.   Živi prežvekovalci morajo biti med prevozom v namembni kraj zaščiteni pred napadom komarjev iz rodu Culicoides.

B.   Seme prežvekovalcev

1.   Seme mora prihajati od živali donorjev, ki so:

(a)

bile zaščitene pred napadom komarjev iz rodu Culicoides, ki so možni vektorji virusa bolezni modrikastega jezika, najmanj 60 dni pred začetkom odvzema in med odvzemom semena; ali

(b)

v skladu s Priročnikom o kopenskih živalih OIE najmanj vsakih 60 dni med odvzemom in 21 do 60 dni po zadnjem odvzemu semena opravile serološki test za odkrivanje protiteles, značilnih za skupino virusa bolezni modrikastega jezika, pri čemer mora biti rezultat testa negativen; ali

(c)

v skladu s Priročnikom o kopenskih živalih OIE opravile test določanja povzročitelja, katerega rezultat mora biti negativen in ki je bil opravljen na krvnih vzorcih, odvzetih:

(i)

na začetku in na koncu odvzema semena; in

(ii)

med odvzemom semena:

najmanj vsakih 7 dni v primeru testa osamitve virusa, ali

najmanj vsakih 28 dni v primeru testa polimerazne verižne reakcije.

2.   Sveže seme se lahko pridobi od živali donorjev moškega spola, ki so bile zaščitene pred napadom komarjev iz rodu Culicoides najmanj 30 dni pred datumom začetka odvzema in med odvzemom semena; in so:

(a)

v skladu s Priročnikom o kopenskih živalih OIE pred prvim odvzemom, vsakih 28 dni med odvzemom in 28 dni po zadnjem odvzemu opravile serološki test za odkrivanje protiteles, značilnih za skupino virusa bolezni modrikastega jezika, pri čemer mora biti rezultat testa negativen; ali

(b)

v skladu s Priročnikom o kopenskih živalih OIE opravile test določanja povzročitelja, katerega rezultat mora biti negativen in ki je bil opravljen na krvnih vzorcih, odvzetih:

(i)

na začetku in na koncu odvzema ter 7 dni po končnem odvzemu; in

(ii)

med odvzemom semena:

najmanj vsakih 7 dni v primeru testa osamitve virusa, ali

najmanj vsakih 28 dni v primeru testa polimerazne verižne reakcije.

3.   Zamrznjeno seme se lahko pridobi od živali donorjev moškega spola, ki so v skladu s Priročnikom o kopenskih živalih OIE opravile serološki test za odkrivanje protiteles, značilnih za skupino virusa bolezni modrikastega jezika, pri čemer mora biti rezultat testa negativen, test pa mora biti opravljen na vzorcu, ki je bil v skladu s točko 1(f) Priloge C k Direktivi 88/407/EGS (1) ali točke (g) poglavja III Priloge D k Direktivi 92/65/EGS (2) odvzet med obdobjem obveznega shranjevanja 21 do 30 dni po odvzemu semena.

4.   Prežvekovalci ženskega spola ostanejo pod nadzorom na izvornem gospodarstvu najmanj 28 dni po osemenitvi s svežim semenom iz odstavkov 1 in 2.

C.   Jajčne celice in zarodki prežvekovalcev

1.   In vivo pridobljene zarodke goveda je treba odvzeti v skladu z Direktivo 89/556/EGS (3).

2.   In vivo pridobljeni zarodki prežvekovalcev, razen goveda, ter in vitro pridobljeni zarodki goveda morajo prihajati od donorjev ženskega spola, ki so:

(a)

bili zaščiteni pred napadom komarjev iz rodu Culicoides, ki so možni vektorji virusa bolezni modrikastega jezika, najmanj 60 dni pred datumom začetka odvzema in med odvzemom zarodkov/jajčnih celic; ali

(b)

v skladu s Priročnikom o kopenskih živalih OIE 21 do 60 dni po odvzemu zarodkov/jajčnih celic opravili serološki test za odkrivanje protiteles, značilnih za skupino virusa bolezni modrikastega jezika, pri čemer mora biti rezultat testa negativen; ali

(c)

v skladu s Priročnikom o kopenskih živalih OIE opravili test določanja povzročitelja, ki je bil opravljen na krvnem vzorcu, odvzetem na dan odvzema zarodkov/jajčnih celic, pri čemer mora biti rezultat testa negativen.


(1)  UL L 194, 22.7.1988, str. 10.

(2)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

(3)  UL L 302, 19.10.1989, str. 1.“


14.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/59


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 13. oktobra 2006

o prepovedi dajanja v promet skute, proizvedene v obratu za mlečne proizvode v Združenem kraljestvu

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4877)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/694/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtev živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1) in zlasti člena 53(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija lahko v skladu s členom 53(1) Uredbe (ES) št. 178/2002 začasno ustavi dajanje v promet ali uporabo zadevnega živila in sprejme kateri koli drug ustrezen začasni ukrep, kadar je verjetno, da živilo predstavlja resno tveganje za zdravje ljudi, in da takega tveganja ni možno na zadovoljiv način obvladati z ukrepi, ki jih sprejmejo zadevne države članice.

(2)

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (2) določa splošna pravila o higieni živil za nosilce živilske dejavnosti. Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa posebna higienska pravila za živila živalskega izvora. Natančno opredeljuje pravila, ki se uporabljajo za surovine, ki se jih lahko da v promet in s tem uporabi v proizvodnji mlečnih proizvodov. V teh pravilih mlečni proizvodi pomenijo predelane proizvode, pridobljene s predelavo surovega mleka ali nadaljnjo predelavo takih predelanih proizvodov.

(3)

Točka 4, dela III poglavja I oddelka IX Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004, določa pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za proizvodnjo in dajanje surovega mleka v promet. V skladu s temi določbami nosilci živilske dejavnosti v mlečnem sektorju ne smejo dati na trg surovega mleka, ki vsebuje stopnje ostankov antibiotikov, ki presegajo stopnje, določene v prilogah I in III k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 z dne 26. junija 1990 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora (4).

(4)

Mleko, ki teh standardov ne izpolnjuje, je treba odstraniti kot živalski stranski proizvod kategorije 2, kot določa Uredba (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (5).

(5)

Da bi dosegli skladnost s temi zahtevami, nosilci živilske dejavnosti v mlečnem sektorju na mleku izvajajo hitre presejalne teste, še preden ga dajo na trg. Zadevni testi so namenjeni določanju prisotnosti ostankov antibiotikov in so bili oblikovani tako, da je rezultat testa pozitiven, kadar so taki ostanki blizu najvišje mejne vrednosti ostankov, vendar ne kvantificirajo dejanske stopnje prisotnih ostankov. V takih okoliščinah lahko samo test, ki opredeljuje in kvantificira ostanke antibiotikov, pokaže, da najvišja mejna vrednost ostankov ni presežena. Če tak potrditveni test ni izveden, se šteje, da mleko, ki je v presejalnem testu pozitivno, ni varno za uporabo.

(6)

Med pregledom, ki ga je v obdobju od 31. maja do 13. junija 2006 v Združenem kraljestvu izvedel Urad za prehrano in veterinarstvo (FVO) Komisije, je bilo večkrat dokazano, da je bilo surovo mleko, ki ni ustrezalo higienskim zahtevam, dano na trg in poslano v odobren živilski obrat, ki pripravlja mlečne proizvode za prehrano ljudi.

(7)

FVO je pregled na kraju samem izvedel 9. junija 2006 v prostorih družbe Bowland Dairy Products Limited, s sedežem na Fulshaw Hoad Farm, Barrowford, Lancashire BB9 6RA („Bowland“) in je odobrena s številko UK PE 023. V skladu z informacijami Komisije ta nosilec praktično vso svojo proizvodnjo skute izvozi v ostale države članice.

(8)

Ta pregled je razkril, da so surovine, ki se uporabljajo za proizvodnjo skute, vključevale mleko, ki so ga poslale glavne zbiralnice mleka v Združenem kraljestvu, in da so bile te surovine deklasirane zaradi razlogov, kot so: prisotnost ostankov antibiotikov, zaznanih po presejalnem testu, mešanica vode in mleka z detergenti in dezinfekcijskimi sredstvi („interface milk“), nastala pri čiščenju cevi v mlečnih obratih, kontaminacija z barvili, iz prodajaln vrnjeni presežek toplotno obdelanega zapakiranega konzumnega mleka. V skladu z dokumentacijo družbe je bilo tako mleko različno opredeljeno, in sicer kot „vrnjeno mleko“, „odpadno mleko“ mleko „neprimerno za prehrano ljudi“ ali mleko, opremljeno z rezultati analiz, ki navajajo razlog za neustreznost mleka.

(9)

Med pregledom je bilo tudi ugotovljeno, da je druga dejavnost vključevala vakuumsko pakiranje neustreznega sira, pridobljenega iz plesnivega sira ali sira, ki je vseboval tuja telesa, kot so gumijaste rokavice. V skladu z dokumentacijo družbe je bila taka snov različno opredeljena kot „odpadek“, „kontaminiran sir“ ali „odpadek s tal“.

(10)

Presojo prostorov družbe Bowland je 20. junija 2006 izvedla Agencija za živilske standarde Združenega kraljestva (United Kingdom Food Standards Agency). Obrat v tem času ni deloval. Proizvodnja skute se je ponovno začela 26. junija 2006.

(11)

Komisija je po pregledu na kraju samem večkrat obvestila organe Združenega kraljestva o svoji zaskrbljenosti glede tveganj zdravja ljudi v zvezi z zadevno prakso in se je z njimi večkrat posvetovala o tehničnih vprašanjih, povezanih z oceno položaja. Komisija in organi Združenega kraljestva so o zadevnih vprašanjih razpravljali 4. julija 2006 in nato na avdiokonferenci 18. julija 2006. Naslednja avdiokonferenca na kateri so sodelovali tudi predstavniki referenčnega laboratorija Skupnosti za ostanke antibiotikov, je potekala 14. septembra 2006. Zato so organi Združenega kraljestva 15. septembra 2006 pisno obvestili Komisijo, da so pregledali svoje stališče o testih, na podlagi česar je bila Komisija prepričana, da bodo takoj sprejeli potrebne ukrepe. Vendar tega niso storili.

(12)

FVO je 26. in 27. septembra 2006 v prostorih obrata Bowland izvedel drugi pregled, da bi preveril nove obratovalne postopke, uvedene po prvem pregledu FVO in presoji Agencije za živilske standarde. Inšpektorji FVO so opazili, da po 26. juniju 2006 ustrezni organi Združenega kraljestva na mestu samem niso preverili ali so bili obratovalni postopki, sporočeni družbi Bowland, dejansko izpolnjeni. Poleg novih težav, kot je nehigiensko mehanično trganje zapakiranega mleka, je pregled potrdil tudi, da se nadaljuje uporaba mleka, ki ni skladna s higienskimi zahtevami, določenimi v zakonodaji Skupnosti. Obrat še naprej sprejema in uporablja mleko, ki je bilo pozitivno pri testiranju na prisotnost ostankov antibiotikov še preden je bilo dano na trg, čeprav ni bilo dokazano, da zadevni ostanki ne presegajo najvišjih mejnih vrednosti ostankov, določenih v Uredbi (EGS) št. 2377/90.

(13)

V skladu s členom 17(2) Uredbe (ES) št. 178/2002 morajo države članice zagotoviti izvajanje živilske zakonodaje in spremljati ter preverjati, da nosilci živilske dejavnosti in dejavnosti proizvodnje krme v vseh fazah pridelave, predelave in distribucije izpolnjujejo ustrezne zahteve živilske zakonodaje. Za to morajo vzdrževati sistem uradnega nadzora in izvajati druge, okoliščinam primerne ukrepe, vključno s seznanjanjem javnosti o varnosti in zdravstveni ustreznosti živil in krme, nadzorom varnosti živil in krme ter drugimi ukrepi spremljanja in nadzora, ki zajemajo vse faze pridelave, predelave in distribucije.

(14)

Iz dejstev je razvidno, da organi Združenega kraljestva večkrat niso izpolnili svoje nadzorne obveznosti. Zato namerava Komisija v skladu s členom 226 Pogodbe kmalu začeti postopek za ugotavljanje kršitev. Komisija namerava tudi uporabiti začasne ukrepe, ki se zdijo nujni za čimprejšnjo ponovno vzpostavitev ustreznega nadzora v mlečnem sektorju s strani organov Združenega kraljestva.

(15)

Medtem pa mora Komisija sprejeti nujne ukrepe, za odpravo neposrednega in resnega tveganja za zdravje ljudi, ki je posledica prisotnosti proizvodov s poreklom z Bowlanda na trgu Skupnosti.

(16)

Surovo mleko, ki vsebuje antibiotične snovi, ki presegajo najvišjo mejno vrednost ostankov, določeno v zakonodaji Skupnosti, ni ustrezno za prehrano ljudi in je nevarno ob upoštevanju, da najvišje mejne vrednosti temeljijo na vrsti in količini ostankov, za katere se šteje, da so brez toksikološkega tveganja za zdravje ljudi. Zaradi značilnosti aktivnih snovi, ki se uporabljajo v veterini, je treba upoštevati ne samo toksikoloških značilnosti snovi v ožjem pomenu (kot na primer teratogene, mutagene ali karcinogene učinke), ampak tudi njihove farmacevtske značilnosti. Poleg tega je znaten odstotek (1 % do 10 %) populacije hipersenzitivne na penicilin, druge antibiotike in njihove metabolite, in tudi pri zelo nizkih koncentracijah trpi zaradi alergičnih reakcij (kot so na primer kožni izpuščaji, koprivnica, astma ali anafilaktični šok).

(17)

Poleg tega predstavlja protimikrobna odpornost iz živil izolirane zoonozne bakterije vse večji javnozdravstveni problem. Obstajajo jasni dokazi, da uporaba antibiotikov pri živalih, ki se uporabljajo za proizvodnjo živil, vpliva na pojav odporne bakterije v živalih in hrani, ter da ima izpostavljenost ljudi zadevnim bakterijam negativne posledice na njihovo zdravje. Dokazi kažejo, da je prenašanje z živili glavni način prenosa odporne bakterije z živali, ki se uporabljajo za proizvodnjo živil, na človeka.

(18)

Praksa, kakršna je ta v obratu v Bowlandu, kjer se uporablja mleko, ki je bilo pozitivno pri testiranju na prisotnost ostankov antibiotikov še preden je bilo dano na trg, čeprav ni bilo dokazano, da zadevni ostanki ne presegajo najvišjih mejnih vrednosti ostankov, določenih v Uredbi (EGS) št. 2377/90, verjetno predstavlja resno tveganje za zdravje ljudi. Ne glede na obdelavo se kemičnih snovi, kot so antibiotiki in njihovi metaboliti, ne da uničiti. Zato proizvodi, predelani v Bowlandu iz mleka, ki vsebuje take snovi, nujno vsebujejo količine ostankov, ki pomenijo enako tveganje.

(19)

Na to problematiko so bile države članice večkrat opozorjene, zlasti med zasedanji Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali 18. julija in 18. septembra 2006 ter med srečanjem posebne delovne skupine 7. septembra 2006. Vse države članice, razen Združenega kraljestva, so oceno Komisije podprle.

(20)

Komisija je družbo Bowland 4. oktobra 2006 s pisno obvestila, da namerava Stalnemu odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali predložiti osnutek Odločbe na podlagi člena 53 Uredbe (ES) št. 178/2002. Družba Bowland je Komisiji 5. oktobra odgovorila s pismom in 6. oktobra z elektronsko pošto. Ponovila je stališče obrata glede prisotnosti ostankov antibiotikov v mleku in ni zagotovila novih dejstev, s katerimi bi lahko dokazala, da tveganja za javno zdravje, ki so ga povzročili zadevni proizvodi, ni več.

(21)

Komisija zato meni, zlasti ob upoštevanju rezultata zadnjega pregleda FVO, ki je potekal 26. in 27. septembra 2006, in prisotnosti proizvoda v več državah članicah, da se tveganja brez izvajanja ukrepov na ravni Skupnosti, vključno s prepovedjo dajanja zadevnih proizvodov v promet, ne more zadovoljivo omejiti. Zaradi resnosti tveganja za zdravje ljudi je treba zadevne ukrepe začeti uporabljati takoj.

(22)

Ukrepi, določeni s to odločbo, bodo pregledani takoj, ko bodo na voljo nove informacije o tem, da zlasti zaradi ukrepov organov Združenega kraljestva ni več tveganja za zdravje ljudi.

(23)

Komisija bo premislila o nadaljnjih ukrepih, če bodo predloženi dokazi, da podobne prakse obstajajo tudi v drugih obratih.

(24)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice prepovejo dajanje v promet skute, ki jo proizvaja družba Bowland Dairy Products Limited, odobrena s številko UK PE 23, s sedežem na Fulshaw Hoad Farm, Barrowford, Lancashire BB9 6RA, in izsledijo, zadržijo in odstranijo vso preostalo količino skute tega porekla.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. oktobra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 575/2006 (UL L 100, 8.4.2006, str. 3).

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1; popravljena različica v UL L 226, 25.6.2004, str. 3.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55; popravljena različica v UL L 226, 25.6.2004, str. 22.

(4)  UL L 224, 18.8.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1231/2006 (UL L 225, 17.8.2006, str. 3).

(5)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 208/2006 (UL L 36, 8.2.2006, str. 25).