ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 277

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
9. oktober 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1463/2006 z dne 19. junija 2006 o prilagoditvi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

1

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 19. junija 2006 o prilagoditvi Akta o pristopu Bolgarije in Romunije glede razvoja podeželja

2

 

*

Sklep Sveta z dne 19. junija 2006 o prilagoditvi Priloge VIII k Aktu o pristopu Republike Bolgarije in Romunije

4

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

9.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1463/2006

z dne 19. junija 2006

o prilagoditvi Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije k Evropski uniji, podpisane v Luxembourgu dne 25. aprila 2005, in zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije, in zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 (1) določa splošna pravila, ki urejajo podporo Skupnosti politiki razvoja podeželja za programsko obdobje od 2007 do 2013, in opredeljuje prednostne naloge in ukrepe za razvoj podeželja.

(2)

Navedena splošna pravila in ukrepe je treba prilagoditi, da bi se v Bolgariji in Romuniji omogočilo njihovo izvajanje od datuma pristopa teh dveh držav k Evropski uniji.

(3)

Uredba (ES) št. 1698/2005 v programu razvoja podeželja vzpostavlja obvezno os Leader, za katero je treba določiti najnižji odstotek prispevka EKSRP k zadevnemu programu. Zaradi pomanjkanja izkušenj Bolgarije in Romunije pri izvajanju pristopa Leader in da bi zagotovili zadostno usposobljenost za njegovo uporabo na lokalni ravni, je treba za navedeni državi za os Leader v obdobju 2010–2013 uporabiti povprečen finančni prispevek v višini 2,5 %.

(4)

Da bi Bolgarija in Romunija lahko bili do leta 2013 upravičeni do prehodnih ukrepov za podporo delno samooskrbnih kmetijskih gospodarstev ter ustanavljanje skupin proizvajalcev, je treba ti dve državi dodati na seznam držav, upravičenih do teh ukrepov.

(5)

Uredbo (ES) št. 1698/2005 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen I

Uredba (ES) št. 1698/2005 se spremeni, kakor sledi:

1.

v členu 17(2) se doda naslednji pododstavek:

„Za Bolgarijo in Romunijo se v obdobju 2010–2013 upošteva povprečje najmanj 2,5 % celotnega prispevka EKSRP za os 4. Vsak prispevek za to os iz EKSRP v obdobju 2007–2009 se upošteva za izračun tega odstotka.“

;

2.

v členu 20(d) se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„prehodne ukrepe za Bolgarijo, Češko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Romunijo, Slovenijo in Slovaško glede:“

.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2007, pod pogojem, da začne veljati Pogodba o pristopu Bolgarije in Romunije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 19. junija 2006

Za Svet

Predsednik

J. PRÖLL


(1)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

9.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/2


SKLEP SVETA

z dne 19. junija 2006

o prilagoditvi Akta o pristopu Bolgarije in Romunije glede razvoja podeželja

(2006/663/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije, podpisane v Luxembourgu dne 25. aprila 2005, in zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 22 Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (2) vnaša spremembe v pravni red Skupnosti, na katerem so temeljila pristopna pogajanja z Bolgarijo in Romunijo.

(2)

Zato je treba Akt o pristopu Bolgarije in Romunije prilagoditi, da bo združljiv z Uredbo (ES) št. 1698/2005.

(3)

Prehodne in izvedbene določbe, ki zadevajo obdobje načrtovanja programov razvoja podeželja z začetkom dne 1. januarja 2007, je treba sprejeti v skladu s postopkom iz člena 90(2) Uredbe (ES) št. 1698/2005. Navedbe v postopkovnih določbah iz Akta o pristopu Bolgarije in Romunije je treba ustrezno prilagoditi.

(4)

Ko sta dosegla politično soglasje o Uredbi (ES) št. 1698/2005, sta se Svet in Komisija v skupni izjavi glede Bolgarije in Romunije dogovorila, da do leta 2013 podaljšata ukrep o svetovalnih storitvah iz Priloge VIII k Aktu o pristopu Bolgarije in Romunije glede opravljanja svetovalnih storitev za kmete, ki prejemajo podporo za delno samooskrbo. Akt o pristopu je treba prilagoditi, da bi se upošteval ta dogovor –

SKLENIL:

Člen 1

Akt o pristopu Bolgarije in Romunije se spremeni:

1.

v členu 29 se drugi stavek nadomesti z:

„Če so s tem v zvezi potrebni posebni prehodni ukrepi, se ti sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 90(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (3).

2.

člen 34 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z:

„1.   Poleg predpisov o razvoju podeželja, veljavnih na dan pristopa, se določbe iz oddelkov I, II in III Priloge VIII uporabljajo za Bolgarijo in Romunijo v obdobju 2007–2009, razen točke D oddelka I navedene priloge, ki se glede opravljanja svetovalnih storitev za kmete, ki prejemajo podporo za delno samooskrbo, uporablja tudi za obdobje 2010–2013. Posebne finančne določbe iz oddelka IV Priloge VIII pa se za Bolgarijo in Romunijo uporabljajo skozi celotno programsko obdobje 2007–2013.“

;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z:

„3.   Po potrebi se po postopku iz člena 90(2) Uredbe (ES) št. 1698/2005 sprejmejo izvedbena pravila za uporabo določb Priloge VIII.“

.

Člen 2

Ta sklep se pripravi v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem, bolgarskem in romunskem jeziku, pri čemer je vseh triindvajset besedil enako verodostojnih.

Člen 3

Ta sklep začne učinkovati 1. januarja 2007, pod pogojem, da začne veljati Pogodba o pristopu Bolgarije in Romunije.

V Luxembourgu, 19. junija 2006

Za Svet

Predsednik

J. PRÖLL


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1463/2006 (glej stran 1 tega Uradnega lista).

(3)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1463/2006 (UL L 277, 9.10.2006, str. 1)“;


9.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/4


SKLEP SVETA

z dne 19. junija 2006

o prilagoditvi Priloge VIII k Aktu o pristopu Republike Bolgarije in Romunije

(2006/664/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Republike Bolgarije in Romunije, podpisane v Luxembourgu dne 25. aprila 2005, in zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in zlasti člena 34(4) Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (2) vnaša spremembe v pravni red Skupnosti, na katerem so temeljila pristopna pogajanja z Bolgarijo in Romunijo.

(2)

Zato je treba Akt o pristopu Bolgarije in Romunije prilagoditi, da bo združljiv z Uredbo (ES) št. 1698/2005.

(3)

Pri pripravi potrebnih prilagoditev Akta o pristopu Bolgarije in Romunije je treba ohraniti temeljni značaj in načela rezultatov pogajanj ter jih uporabiti za nove prvine. Poleg tega je treba prilagoditve Akta o pristopu omejiti na nujno potrebne.

(4)

Ukrepi „delne samooskrbe“ in „skupine proizvajalcev“ iz Priloge VIII k Aktu o pristopu Bolgarije in Romunije so zajeti v Uredbi (ES) št. 1698/2005, kot prehodni ukrepi za Bolgarijo, Češko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Romunijo, Slovenijo in Slovaško. Zato je treba črtati zadevne določbe v Aktu o pristopu Bolgarije in Romunije.

(5)

Določbe o tehnični pomoči iz Priloge VIII k Aktu o pristopu Bolgarije in Romunije so zajete v Uredbi (ES) št. 1698/2005 in jih je posledično treba črtati.

(6)

Uredba (ES) št. 1698/2005 določa, da morajo v programu razvoja podeželja obvezno obstajati osi Leader, ki morajo določati najnižji odstotek prispevka EKSRP k programu. Poleg tega člen 59 navedene uredbe uvaja ukrep, ki je namenjen podpori za vzpostavitev institucij in kadrov in se razlikuje od ureditev, ki so bila dogovorjena v pogajanjih z Bolgarijo in Romunijo. Zato je treba uskladiti določbe o programu Leader iz Priloge VIII k Aktu o pristopu Bolgarije in Romunije z novimi določbami iz Uredbe (ES) št. 1698/2005.

(7)

Uredba (ES) št. 1698/2005 določa podporo za uporabo svetovalnih storitev. Vendar v zvezi s področjem veljavnosti tega ukrepa med Aktom o pristopu Bolgarije in Romunije in omenjeno uredbo obstajajo razlike. Da bi se izognili dvojnemu financiranju za prva tri leta programa, je treba Bolgariji in Romuniji ponuditi izbiro, da izvedeta ukrep iz Priloge VIII k Aktu o pristopu ali ukrep iz Uredbe (ES) št. 1698/2005.

(8)

Poleg tega sta se Svet in Komisija, ko sta dosegla politično soglasje o Uredbi (ES) št. 1698/2005, v skupni izjavi glede Bolgarije in Romunije dogovorila, da do leta 2013 podaljšata ukrep o svetovalnih storitvah iz Priloge VIII k Aktu o pristopu Bolgarije in Romunije glede opravljanja svetovalnih storitev za kmete, ki prejemajo podporo za delno samooskrbo. Prilogo VIII k Aktu o pristopu je treba prilagoditi, da bi se upošteval ta dogovor.

(9)

Glede na to, da je Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (3) vzpostavila enoten sklad za podporo Skupnosti za razvoj podeželja, ki nadomešča oba prejšnja vira financiranja, je treba razjasniti podlago za izračun zgornje meje 20 %, ki je določena v ukrepu dopolnila k neposrednim plačilom iz točke E oddelka I Priloge VIII k Aktu o pristopu Bolgarije in Romunije.

(10)

Podpora Skupnosti, ki je določena v točki E oddelka I Priloge VIII k Aktu o pristopu Bolgarije in Romunije, je namenjena sofinanciranju nacionalnih neposrednih plačil ali pomoči iz člena 143(c) Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (4). Zaradi tega se te podpore ne sme upoštevati za izračun preostalega zneska med cilji, ki so opisani v členu 17 Uredbe (ES) št. 1698/2005.

(11)

Uredba (ES) št. 1698/2005 ne vključuje več ekonomske sposobnosti preživetja kot pogoja upravičenosti ukrepa v zvezi s podporo naložb. Zadevno odstopanje za Bolgarijo in Romunijo iz Priloge VIII k Aktu o pristopu je posledično treba črtati.

(12)

Uredba (ES) št. 1290/2005 vzpostavlja nova pravila o financiranju odhodkov za razvoj podeželja. Ker navedene določbe sledijo istim načelom kot člena 31 in 32 Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih (5), ki so navedena v Aktu o pristopu Bolgarije in Romunije, posebne finančne določbe iz Priloge VIII k Aktu o pristopu niso več potrebne. Poleg tega je v navedeni prilogi treba spremeniti finančni prispevek Skupnosti za ukrepe za kmetijsko okolje in dobro počutje živali, saj v skladu s členom 70 Uredbe (ES) št. 1698/2005 ravni sofinanciranja niso več določene na ravni ukrepa, temveč na ravni osi –

SKLENIL:

Člen 1

Priloga VIII k Aktu o pristopu Bolgarije in Romunije se spremeni:

1.

Oddelek I se spremeni:

(a)

točki A in B se črtata;

(b)

točka C se nadomesti:

„C.

Ukrepi vrste LEADER+

Poleg ukrepov iz člena 63(c) Uredbe (ES) št. 1698/2005 se lahko podpora dodeli naslednjim ukrepom:

(a)

oblikovanje predstavniških partnerstev za lokalni razvoj;

(b)

oblikovanje integriranih razvojnih strategij;

(c)

financiranje raziskav in priprava prošenj za pomoč.“

;

(c)

točka D se nadomesti:

„D.

Storitve svetovanja na kmetijah in kmetijske promocije

1.

Podpora se podeli za opravljanje storitev svetovanja na kmetijah in kmetijske promocije.

Za obdobje 2007–2009 ta podpora ne more biti vključena v program razvoja podeželja, če je predvidena podpora iz člena 24 Uredbe (ES) št. 1698/2005.

2.

Za obdobje 2010–2013 se podpora za opravljanje storitev dodeli samo kmetom, ki prejemajo podporo za delno samooskrbo, kot je navedeno v členu 20(d)(i) Uredbe (ES) št. 1698/2005.

Svetovalne storitve kmetom, kot so navedene v točki 1, obsegajo:

(a)

predpisane zahteve ravnanja ter dobre kmetijske in okoljske pogoje iz členov 4 in 5 Uredbe (ES) št. 1782/2003 ter prilog III in IV k navedeni uredbi;

(b)

standarde varstva pri delu, temelječe na zakonodaji Skupnosti.“

;

(d)

točka E se spremeni:

(i)

v točki (3) se prvi stavek nadomesti z:

„Prispevek Skupnosti k podpori, dodeljeni na podlagi tega pododdelka v Bolgariji ali Romuniji za vsako izmed let 2007, 2008 in 2009, ne presega 20 % njene ustrezne letne dodelitve iz Jamstvenega oddelka EKUJS, kot je navedeno v členu 34(2) tega Akta o pristopu.“

;

(ii)

doda se naslednja točka:

„5.

Finančni prispevek Skupnosti k temu ukrepu se ne upošteva za izračun preostalega zneska med cilji iz člena 17 Uredbe (ES) št. 1698/2005.“

;

(e)

točki F in G se črtata.

2.

V oddelku II se točka 1 črta.

3.

Besedilo oddelka IV se nadomesti z:

„Z odstopanjem od člena 70(3)(a) Uredbe (ES) št. 1698/2005 lahko finančni prispevek Skupnosti znaša do 80 % za osi 1 in 3 kot tudi za tehnično pomoč.

Z odstopanjem od člena 70(3)(b) Uredbe (ES) št. 1698/2005 lahko finančni prispevek Skupnosti znaša do 82 % za os 2.“

.

Člen 2

Ta sklep se pripravi v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, irskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem, bolgarskem in romunskem jeziku, pri čemer je vseh triindvajset besedil enako verodostojnih.

Člen 3

Ta sklep začne učinkovati 1. januarja 2007, pod pogojem, da začne veljati Pogodba o pristopu Bolgarije in Romunije.

V Luxembourgu, 19. junija 2006

Za Svet

Predsednik

J. PRÖLL


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1463/2006 (glej stran 1 tega Uradnega lista).

(3)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 320/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 42).

(4)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 953/2006 (UL L 175, 29.6.2006, str. 1).

(5)  UL L 161, 26.6.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 173/2005 (UL L 29, 2.2.2005, str. 3).