ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 269

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
28. september 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1419/2006 z dne 25. septembra 2006 o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 4056/86 o podrobnih pravilih za uporabo členov 85 in 86 Pogodbe v zvezi s pomorskim prometom in spremembi Uredbe (ES) št. 1/2003 glede povečanja področja uporabe za vključitev kabotaže in mednarodnih prevoznih storitev v prosti plovbi ( 1 )

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1420/2006 z dne 27. septembra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

4

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1421/2006 z dne 27. septembra 2006 o razpisu natečaja za znižanje dajatve za koruzo uvoženo v Španijo iz tretjih držav

6

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1422/2006 z dne 27. septembra 2006 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih desetih delovnih dneh meseca septembra 2006 v okviru Uredbe (ES) št. 327/98

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1423/2006 z dne 26. septembra 2006 o vzpostavitvi mehanizma za primerne ukrepe na področju kmetijskih izdatkov v zvezi z Bolgarijo in Romunijo

10

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 15. septembra 2006 o imenovanju belgijskih, grških, irskih, ciprskih, nizozemskih, poljskih, portugalskih, finskih, švedskih, britanskih in dveh italijanskih članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

13

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

28.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 269/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1419/2006

z dne 25. septembra 2006

o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 4056/86 o podrobnih pravilih za uporabo členov 85 in 86 Pogodbe v zvezi s pomorskim prometom in spremembi Uredbe (ES) št. 1/2003 glede povečanja področja uporabe za vključitev kabotaže in mednarodnih prevoznih storitev v prosti plovbi

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 83 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uporaba pravil o konkurenci v sektorju pomorskega prometa je bila od leta 1987 predmet določb Uredbe (EGS) št. 4056/86 (3). Navedena uredba je imela prvotno dve nalogi. Prvič, vsebovala je postopkovne določbe za izvajanje pravil konkurence Skupnosti v sektorju pomorskega prometa. Drugič, določila je nekatere posebne vsebinske določbe o konkurenci za pomorski sektor in zlasti skupinsko izjemo za linijske konference v pomorskem prometu, jim omogočila določanje cen in urejanje zmogljivosti pod določenimi pogoji, izključitev zgolj tehničnih sporazumov iz uporabe člena 81(1) Pogodbe in postopek za obravnavanje kolizije mednarodnih zakonov. Uredba se ni uporabljala za storitve pomorskega prometa med pristanišči v eni in isti državi članici (kabotaža) ali za mednarodne prevozne storitve v prosti plovbi.

(2)

Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil o konkurenci, določenih v členih 81 in 82 Pogodbe (4), je spremenila Uredbo (EGS) št. 4056/86 z namenom, da se pomorski promet prenese pod skupno izvajanje pravil konkurence, ki se uporabljajo od 1. maja 2004 v vseh sektorjih, z izjemo kabotaže in mednarodnih prevoznih storitev v prosti plovbi. Vendar posebne vsebinske določbe o konkurenci v povezavi s pomorskim sektorjem še nadalje spadajo v okvir Uredbe (EGS) št. 4056/86.

(3)

Skupinska izjema za linijske konference v pomorskem prometu, predvidena v Uredbi (EGS) št. 4056/86, izvzema iz prepovedi člena 81(1) Pogodbe sporazume, sklepe in usklajena ravnanja vseh ali dela članov ene ali več linijskih konferenc, ki izpolnjujejo ustrezne pogoje. Utemeljitev za skupinsko izjemo v bistvu sklepa, da konference prinašajo stabilnost s tem, da se izvozniki lahko zanesejo na njihove storitve, ki se jih ne da doseči z manj omejenimi sredstvi. Vendar je temeljit pregled industrije, ki ga je izvedla Komisija, pokazal, da linijski pomorski promet ni edinstven, ker se njegova struktura stroškov bistveno ne razlikuje od strukture v drugih industrijah. Zato ne obstajajo dokazi, da se mora industrija zaščititi pred konkurenco.

(4)

Prvi pogoj za izjemo iz člena 81(3) Pogodbe zahteva, da omejevalni sporazum prispeva k izboljšanju proizvodnje ali distribucije blaga oziroma k spodbujanju tehničnega ali gospodarskega napredka. V zvezi z učinkovitostjo konferenc linijske konference niso več sposobne uveljaviti cene konference, čeprav jim še vedno uspe določanje doplačil in dodatnih stroškov, ki so del cene prevoza. Na voljo tudi ni dokaza, da sistem konferenc vodi do stabilnejših tovornin ali zanesljivejših storitev v pomorskem prometu, kakor bi se zgodilo na povsem konkurenčnem trgu. Člani konference vedno bolj ponujajo svoje storitve preko sporazumov za posamezne storitve, ki jih sklepajo s posameznimi izvozniki. Poleg tega konference ne porabijo celotne zmogljivosti, ki je na voljo, ker je to odločitev, ki jo sprejme vsak posamezni prevoznik. V trenutnih tržnih okoliščinah se stabilnost cen in zanesljivost storitev dosegata s sporazumi za posamezne storitve. Domnevno vzročna povezava med omejitvami (določanje cen in urejanje ponudbe) in zahtevanim učinkovitostim (zanesljive storitve) se zato pojavlja preveč neizrazito, da bi se izpolnil prvi pogoj člena 81(3) Pogodbe.

(5)

Drugi pogoj za izjemo po členu 81(3) Pogodbe je, da morajo potrošniki prejeti nadomestilo za negativne učinke, ki izhajajo iz omejitev konkurence. V primeru resnega omejevanja, kot je horizontalno določanje cen, do katerega pride, če je cena konference določena in so doplačila in dodatni stroški določeni skupaj, so negativni učinki zelo resni. Vsekakor so se prepoznali nejasni pozitivni učinki. Uporabniki prevoza ugotavljajo, da konference delujejo v korist najmanj učinkovitih članov in zahtevajo njihovo ukinitev. Konference ne izpolnjujejo več drugega pogoja člena 81(3) Pogodbe.

(6)

Tretji pogoj za izjemo po členu 81(3) Pogodbe je, da dogovori o omejitvah ne smejo naložiti zadevnim podjetjem omejitev, ki niso nujno potrebne pri doseganju njegovih ciljev. Konzorciji so usklajeni sporazumi med linijami linijskega pomorskega prometa, ki ne vključujejo določanja cen, in so zato manj omejeni od konferenc. Uporabniki prevoza zahtevajo, da se jim zagotovijo primerne, zanesljive in učinkovite redne storitve pomorskega prometa. Poleg tega se je uporaba sporazumov za posamezne storitve v zadnjih letih znatno povečala. Takšni sporazumi za posamezne storitve praviloma ne omejujejo konkurence in izvoznikom nudijo koristi, ker omogočajo prilagoditev posebnih storitev. Ker je cena določena vnaprej in v predvidenem obdobju (običajno do enega leta) ne niha, lahko pogodbe za storitve prispevajo k stabilnosti cen. Ni bilo torej ugotovljeno, da je omejevanje konkurence, ki ga dovoljuje Uredba (EGS) št. 4056/86 (določanje cen in urejanje zmogljivosti), nujno potrebno, da se uporabnikom prevoza zagotovijo zanesljive storitve v pomorskem prometu, saj se to lahko doseže z manj omejenimi sredstvi. Tretji pogoj člena 81(3) Pogodbe zato ni izpolnjen.

(7)

Končno, četrti pogoj po členu 81(3) Pogodbe zahteva, da bi morala konferenca ostati predmet učinkovitih omejitev konkurence. Konference so v trenutnih tržnih okoliščinah prisotne na skoraj vseh največjih plovnih poteh in tekmujejo s prevozniki, ki so združeni v konzorcijih, ter z neodvisnimi linijami. Medtem ko je cenovna konkurenca tovornin preko oceana posledica slabitve sistema konferenc, skoraj ni mogoča kakršna koli cenovna konkurenca v zvezi z dodatnimi stroški in doplačili. Dodatne stroške in doplačila določi konferenca, pogosto pa jih v enaki višini povišajo tudi prevozniki, ki niso del konference. Poleg tega prevozniki sodelujejo v konferencah in konzorcijih na istem trgu, si izmenjujejo poslovno občutljive informacije in kopičijo ugodnosti konference (določanje cen in urejanje zmogljivosti) in skupinskih izjem konzorcijev (operativno sodelovanje za zmogljivost skupnih storitev). Ker se je število povezav med prevozniki na istem trgu povečalo, je določanje, v kolikšni meri so konference predmet učinkovite notranje in zunanje konkurence zelo zapleteno in se lahko izvede le za vsak posamezni primer.

(8)

Ker linijske konference v pomorskem prometu ne izpolnjujejo več štirih kumulativnih pogojev za izjemo iz člena 81(3) Pogodbe, se mora odpraviti skupinska izjema v zvezi s takšnimi konferencami.

(9)

Odvečna sta tudi izključitev iz prepovedi člena 81(1) Pogodbe zgolj tehničnih sporazumov in postopek za obravnavanje kolizije zakonov, do katere bi lahko prišlo. Te določbe bi se morale zato izbrisati.

(10)

Ob upoštevanju zgoraj navedenega bi bilo treba Uredbo (EGS) št. 4056/86 v celoti razveljaviti.

(11)

Linijske konference dopuščajo pristojni organi večih držav. Zakonodaja o konkurenci se kot tudi v drugih sektorjih tudi v tem ne uporablja enako po vsem svetu. Ob upoštevanju globalne narave industrije linijskega pomorskega prometa bi morala Komisija sprejeti vse ustrezne pobude za pospešitev odstranitve izjeme določanja cen za linijske konference, ki obstajajo drugje, medtem ko bo ohranila izjeme za operativno sodelovanje med linijami pomorskega prometa, združenimi v konzorcijih in združenjih, v skladu s priporočili Sekretariata OECD leta 2002.

(12)

Kabotaža in mednarodne prevozne storitve v prosti plovbi so bile izključene iz pravil o izvajanju členov 81 in 82 Pogodbe, prvotno določenih v Uredbi (EGS) št. 4056/86 in naknadno v Uredbi (ES) št. 1/2003. Trenutno so edini preostali sektorji, ki se morajo izključiti iz izvajanja pravil o konkurenci Skupnosti. Pomanjkanje učinkovitih izvršilnih pooblastil za te sektorje je anomalija z ureditvenega vidika.

(13)

Izključitev prevoznih storitev v prosti plovbi iz Uredbe (ES) št. 1/2003 je temeljila na dejstvu, da so cene teh storitev predmet prostega dogovarjanja za vsak posamezni primer skladno s pogoji ponudbe in povpraševanja. Takšni tržni pogoji so vsekakor prisotni v drugih sektorjih in te storitve vsebinske določbe členov 81 in 82 Pogodbe že uporabljajo. Da bi se ohranila trenutna izključitev teh storitev iz pravil o izvajanju členov 81 in 82 Pogodbe, se predlaga razlog, ki ni prepričljiv. Podobno, čeprav storitve kabotaže pogosto ne vplivajo na notranjo trgovino Skupnosti, to ne pomeni, da morajo biti že od začetka izključene iz okvira Uredbe (ES) št. 1/2003.

(14)

Ker so mehanizmi, vsebovani v Uredbi (ES) št. 1/2003, primerni za uporabo pravil konkurence v vseh sektorjih, bi se moral okvir te uredbe spremeniti, tako da vključuje kabotažo in prevozne storitve v prosti plovbi.

(15)

Uredbo (ES) št. 1/2003 je treba zato ustrezno spremeniti.

(16)

Ker lahko države članice potrebujejo prilagoditev svojih mednarodnih dogovorov ob upoštevanju ukinitve sistema konferenc, bi se morale določbe Uredbe (EGS) št. 4056/86 v zvezi s skupinsko izjemo za linijske konference v prehodnem obdobju še nadalje uporabljati za konference, ki izpolnjujejo zahteve Uredbe (EGS) št. 4056/86 na datum začetka veljavnosti te uredbe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 4056/86 je razveljavljena.

Vendar se člen 1(3)(b) in (c), členi 3 do 7, člen 8(2) in člen 26 Uredbe (EGS) št. 4056/86 še naprej uporabljajo glede na linijske konference v pomorskem prometu, ki zadovoljujejo zahteve Uredbe (EGS) št. 4056/86 na dan 18. oktobra 2006, za prehodno obdobje dveh let od navedenega datuma.

Člen 2

Člen 32 Uredbe (ES) št. 1/2003 se črta.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. septembra 2006

Za Svet

Predsednik

M. PEKKARINEN


(1)  Mnenje z dne 4. julija 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 5. julija 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 378, 31.12.1986, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(4)  UL L 1, 4.1.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 411/2004 (UL L 68, 6.3.2004, str. 1).


28.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 269/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1420/2006

z dne 27. septembra 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. septembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. septembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 27. septembra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

62,4

096

42,0

999

52,2

0707 00 05

052

98,8

999

98,8

0709 90 70

052

85,2

999

85,2

0805 50 10

052

56,6

388

63,8

524

55,3

528

49,7

999

56,4

0806 10 10

052

83,2

400

152,5

624

139,2

999

125,0

0808 10 80

388

89,2

400

91,4

508

80,0

512

80,5

528

74,1

720

80,0

800

140,5

804

93,7

999

91,2

0808 20 50

052

117,2

388

91,4

720

74,4

999

94,3

0809 30 10, 0809 30 90

052

108,4

999

108,4

0809 40 05

052

111,4

066

68,8

624

114,6

999

98,3


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


28.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 269/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1421/2006

z dne 27. septembra 2006

o razpisu natečaja za znižanje dajatve za koruzo uvoženo v Španijo iz tretjih držav

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z mednarodnimi obveznosmi Skupnosti, sklenjenimi v okviru urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj (2), je potrebno oblikovati pogoje za uvoz določene količine koruze v Španijo.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1839/95 z dne 26. julija 1995 o določitvi podrobnih pravil uporabe tarifnih kvot pri uvozu koruze in sirka v Španijo ter koruze na Portugalsko (3) uvaja posebna dodatna pravila, potrebna za izvedbo natečaja

(3)

Zlasti z ozirom na trenutne tržne potrebe v Španiji bi bilo potrebno razpisati natečaj za znižanje uvozne dajatve za koruzo v okviru posebne ureditve za uvoz.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Razpiše se natečaj za znižanje uvozne dajatve iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 za uvoz koruze v Španijo.

2.   V zvezi s tem se uporablja Uredba (ES) št. 1839/95, razen če ta uredba ne določa drugače.

Člen 2

Natečaj je razpisan do 26. oktobra 2006. V tem obdobju se objavijo tedenski natečaji za količine in s časovnimi roki, navedenimi v obvestilu o razpisu natečaja.

Člen 3

Uvozna dovoljenja, izdana v okviru tega natečaja, so veljavna petdeset dni od dneva njihove izdaje, v smislu člena 10(4) Uredbe (ES) št. 1839/95.

Člen 4

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. septembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 336, 23.12.1994, str. 22.

(3)  UL L 177, 28.7.1995, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1558/2005 (UL L 249, 24.9.2005, str. 6).


28.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 269/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1422/2006

z dne 27. septembra 2006

o izdaji uvoznih dovoljenj za riž na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih desetih delovnih dneh meseca septembra 2006 v okviru Uredbe (ES) št. 327/98

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trgov za riž (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 327/98 z dne 10. februarja 1998 o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža (2) ter zlasti člena 5(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Po preučitvi količin, za katere so bili zahtevki za uvozna dovoljenja za riž vloženi za serijo za september 2006, se je pokazalo, da je treba predvideti izdajo dovoljenj za količine iz zahtevkov, po potrebi zmanjšane za odstotek znižanja in določiti razpoložljive količine za prenos v naslednjo serijo ter določiti skupne količine, ki so na voljo za različne kontingente –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Zahtevki za uvozna dovoljenja za tarifne kvote riža, odprte z Uredbo (ES) št. 327/98, vloženi v prvih desetih delovnih dneh meseca septembra 2006 in o katerih je Komisija obveščena, so zmanjšani za koeficient znižanja v skladu z odstotki iz Priloge k tej uredbi.

2.   Razpoložljive količine v okviru serije za mesec september 2006, ki se jih prenese v naslednjo serijo, in skupne razpoložljive količine za serijo za mesec oktober 2006 so določene v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. septembra 2006

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. septembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 247/2006 (UL L 42, 14.2.2006, str. 1).

(2)  UL L 37, 11.2.1998, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 965/2006 (UL L 176, 30.6.2006, str. 12).


PRILOGA

Odstotki znižanja, ki se uporabijo za zahtevane količine za serijo za mesec september 2006, in količine, ki se prenesejo v naslednjo serijo:

(a)

Kvota dobro brušenega ali manj brušenega riža z oznako KN 1006 30, določena v členu 1(1)(a) Uredbe (ES) št. 327/98

Poreklo

Zaporedna številka

Odstotek znižanja za serijo za september 2006

Količine, ki se prenesejo v serijo za oktober 2006

(v t)

Skupne razpoložljive količine za serijo za oktober 2006

(v t)

Združene države Amerike

09.4127

0 (1)

4 835,306

Tajska

09.4128

0 (1)

260,923

Avstralija

09.4129

0 (1)

15

Drugo poreklo

09.4130

Vse države

09.4138

5 111,229

(b)

Kvota dobro brušenega ali manj brušenega riža z oznako KN 1006 30, določena v členu 1(1)(d) Uredbe (ES) št. 327/98

Poreklo

Zaporedna številka

Odstotek znižanja za serijo september 2006

Tajska

09.4112

Združene države Amerike

09.4116

Indija

09.4117

Pakistan

09.4118

Drugo poreklo

09.4119

Vse države

09.4166

(c)

Kvota za lomljen riž z oznako KN 1006 40 00, določena v členu 1(1)(e) Uredbe (ES) št. 327/98

Poreklo

Zaporedna številka

Odstotek znižanja za serijo za september 2006

Količine, ki se prenesejo v serijo za oktober 2006

(v t)

Skupne razpoložljive količine za serijo za oktober 2006

(v t)

Vse države

09.4168

98,59151

0

0


(1)  Izdaja za količino iz zahtevka.


28.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 269/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1423/2006

z dne 26. septembra 2006

o vzpostavitvi mehanizma za primerne ukrepe na področju kmetijskih izdatkov v zvezi z Bolgarijo in Romunijo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 4(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije in zlasti člena 37 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 2 Akta o pristopu so določbe aktov, ki so jih institucije sprejele pred pristopom, zavezujoče za Bolgarijo in Romunijo in se uporabljajo v navedenih državah pod pogoji, ki jih določajo pogodbe in navedeni akt.

(2)

Člen 37 Akta o pristopu Komisiji omogoča, da ustrezno ukrepa, če Bolgarija ali Romunija ne izpolnjuje obveznosti, ki jih je prevzela v okviru pristopnih pogajanj, in s tem povzroča hujšo nepravilnost v delovanju notranjega trga ali neposredno nevarnost za tako nepravilnost.

(3)

Člen 17 Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (1) zahteva, da države članice vzpostavijo integriran administrativni in kontrolni sistem, v nadaljnjem besedilu „IACS“.

(4)

Od priključitve Bolgarije in Romunije se bo od obeh držav zahtevalo, da imata vzpostavljen IACS za nadzor večjega dela kmetijske podpore Skupnosti v teh državah. Komisija je na podlagi informacij, ki sta jih do datuma sprejetja te uredbe priskrbeli Bolgarija in Romunija, in na podlagi svojih inšpekcijskih pregledov ugotovila, da obstaja resno tveganje glede obstoja in operabilnosti IACS v teh državah.

(5)

Resne pomanjkljivosti IACS v Bolgariji ali Romuniji bi povzročile, da plačila kmetijske podpore, ki jih mora ta sistem nadzorovati, ne bi bila nadzorovana oz. ne bi bila ustrezno nadzorovana. Tako bi obstajala resna nevarnost, da bi podporo prejeli proizvajalci, ki deloma ali v celoti niso upravičeni do kmetijske podpore in bi bili tako v ugodnejšem položaju, kot ga predvideva zakonodaja Skupnosti. Za obe navedeni državi bodo odhodki za neposredna plačila in razvoj podeželja, ki jih nadzoruje IACS, znašali do okoli 80 % skupnih kmetijskih odhodkov in bodo vključevali znatne zneske več sto milijonov EUR, kar dokazuje, kako pomembno je pravilno delovanje IACS pri uvajanju skupne kmetijske politike v obeh državah in za dobro delovanje notranjega trga Skupnosti. Ker obstaja verjetnost, da bi te prednosti skupaj z vključenimi zneski vplivale na trgovino s kmetijskimi proizvodi na notranjem trgu, bi povzročile neposredno nevarnost za hujšo nepravilnost v delovanju notranjega trga.

(6)

Tega tveganja se ne more obravnavati izključno z uporabo členov 17 in 27 Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (2), glede na značilnosti sistemov in postopkov, predvidenih v teh določbah. Zato je treba imeti možnost uporabe člena 37 Akta o pristopu, ki omogoča Komisiji, da ustrezno ukrepa za odpravo tveganja.

(7)

Po priključitvi morata Bolgarija in Romunija na podlagi poročila neodvisnega organa predložiti Komisiji izjavo, v kateri navedeta, ali IACS v teh državah obstaja in deluje. Če obstajajo pomanjkljivosti, jih morata državi takoj odpraviti.

(8)

Če Komisija na podlagi izjave Bolgarije in Romunije ali poročila neodvisnega organa ali svojih ugotovitev revizije ugotovi pomanjkljivosti, ki so tako hude, da vplivajo na pravilno delovanje celotnega upravnega in kontrolnega sistema kmetijskih odhodkov, zajetih v IACS, in da zato obstoja neposredna nevarnost za hujšo nepravilnost v delovanju notranjega trga, mora začasno za določeno obdobje enega leta zmanjšati mesečna in vmesna plačila, ki se izplačujejo Bolgariji in Romuniji v skladu s členoma 14 in 26 Uredbe (ES) št. 1290/2005. Začasno zmanjšanje mora ustrezati odstotku, ki ga Komisija uporablja skladno s svojimi smernicami v smislu potrditve skladnosti, če je kontrolni sistem države članice zelo pomanjkljiv in je dokazana velika neskladnost. Takšno začasno zmanjšanje je potrebno, da se zadevno državo članico prisili odpraviti pomanjkljivosti IACS, da se prepreči ali odkrije nepravilna plačila in goljufije ter izterja neupravičeno izplačane zneske in s tem odpravi nevarnost za hujšo nepravilnost v delovanju notranjega trga Skupnosti.

(9)

Komisija mora čez dvanajst mesecev proučiti, ali naj nadaljuje ali preneha z začasnim zmanjšanjem mesečnih in vmesnih plačil.

(10)

Začasno zmanjšanje se uporablja samo v zvezi z ukrepi podpore, ki se upravljajo in nadzorujejo s pomočjo IACS-a.

(11)

Začasno zmanjšanje je treba spremljati v smislu postopka potrditve skladnosti iz člena 31 Uredbe (ES) št. 1290/2005 ne sme posegati v sklepe, ki se sprejmejo v tem okviru –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Do izteka tretjega meseca po pristopu Bolgarija in Romunija na ministrski ravni predložita Komisiji izjavo, v kateri navedeta, ali:

(a)

so na ozemlju zadevnih držav vzpostavljeni elementi integriranega upravnega in kontrolnega sistema, v nadaljnjem besedilu „IACS“, iz člena 18 Uredbe (ES) št. 1782/2003 v skladu z ustrezno zakonodajo Skupnosti tako, da se nanašajo na upravljanje in nadzor režimov pomoči, ki se uporabljajo v Bolgariji in Romuniji;

(b)

ali so elementi IACS in ostali elementi, potrebni za zagotavljanje pravilnega plačevanja podpore iz člena 3 te uredbe, operativni na zadevnih ozemljih.

2.   Izjava, določena v odstavku 1, se predloži na podlagi poročila, ki ga pripravijo organ, ki ima potrebno strokovno znanje in je neodvisen od plačilne agencije in usklajevalnega organa, navedenih v tem vrstnem redu v členu 6(1) in (3) Uredbe (ES) št. 1290/2005. Bolgarija in Romunija imenujeta vsaka svoj organ, ki pripravi poročilo.

V poročilu se izrazi mnenje, ali so zahteve iz odstavka 1 izpolnjene. Poročilo je na voljo Komisiji.

Člen 2

1.   Komisija sprejme sklep o začasnem zmanjšanju mesečnih in vmesnih plačil iz členov 14 in 26 Uredbe (ES) št. 1290/2005 za 25 %, če ugotovi na podlagi izjave ali poročila iz člena 1 te uredbe ali svojih lastnih ugotovitev in po tem, ko je zadevni državi članici zagotovila možnost, da v razumnem času predloži svoje pripombe, da:

(a)

Bolgarija ali Romunija ne izpolnjuje svojih obveznosti iz člena 1(1) in (2);

(b)

elementi iz točke (a) člena 1(1) niso bili vzpostavljeni;

(c)

čeprav so elementi iz točke (a) člena 1(1) bili vzpostavljeni, so IACS ali ostali elementi, potrebni za zagotavljanje pravilnega plačevanja podpore iz člena 3, tako zelo pomanjkljivi, da vplivajo na pravilno delovanje celotnega sistema.

Bolgarija in Romunija sprejmeta vse potrebne ukrepe za takojšnjo odpravo kakršnih koli nepravilnosti.

2.   Začasno zmanjšanje se uporablja v zvezi z mesečnimi in vmesnimi plačili, opravljenimi od 1. decembra 2007 do 30. novembra 2008.

3.   Komisija podaljša začasno zmanjšanje za dodatna obdobja dvanajstih mesecev, če je eden ali več pogojev iz odstavka 1 še vedno izpolnjen.

4.   Začasno zmanjšanje ne posega v druga zmanjšanja ali začasne prekinitve v skladu s členoma 17 in 27 Uredbe (ES) št. 1290/2005.

Člen 3

Začasno zmanjšanje iz člena 2 se uporabi v zvezi s podporo, dodeljeno z naslednjimi ukrepi:

(a)

s prehodno poenostavljeno dohodkovno podporo za kmete v novih državah članicah iz člena 143b Uredbe (ES) št. 1782/2003 ali z režimi pomoči iz naslovov III in IV navedene uredbe;

(b)

z dopolnilnimi nacionalnimi neposrednimi plačili iz člena 143c Uredbe (ES) št. 1782/2003, ki se financirajo v skladu s poddodelkom E oddelka I Priloge VIII k Aktu o pristopu;

(c)

s plačili iz točk (i) do (v) člena 36(a) in točk (i) do (v) člena 36(b) Uredbe Sveta (EC) št. 1698/2005 (3) z izjemo tistih, ki se nanašajo na ukrepe iz člena 39(5) navedene uredbe in ukrepe iz člena 36(b)(i) in (iii) kar zadeva stroške zagona dejavnosti.

Člen 4

Kakršna koli odločitev, sprejeta na podlagi te uredbe, ali odsotnost takšne odločitve ne vpliva na preverjanje skladnosti iz člena 31 Uredbe (ES) št. 1290/2005.

Člen 5

Ta uredba začne veljati le pod pogojem in z dnem začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije k Evropski uniji.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. septembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1156/2006 (UL L 208, 29.7.2006, str. 3).

(2)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 320/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 42).

(3)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

28.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 269/13


SKLEP SVETA

z dne 15. septembra 2006

o imenovanju belgijskih, grških, irskih, ciprskih, nizozemskih, poljskih, portugalskih, finskih, švedskih, britanskih in dveh italijanskih članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

(2006/651/ES, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 259 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 167 Pogodbe,

ob upoštevanju mnenja Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mandat sedanjih članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora se izteče 20. septembra 2006 (1). Zato bi bilo treba opraviti imenovanje članov Odbora za nadaljnja štiri leta od 21. septembra 2006.

(2)

Vlade Belgije, Grčije, Irske, Cipra, Nizozemske, Poljske, Portugalske, Finske, Švedske in Združenega kraljestva so predložile sezname kandidatov, katerih število je enako številu mest, ki so jim dodeljena v skladu s Pogodbama.

(3)

Italijanska vlada je predložila seznam dveh kandidatov, s katerim je dopolnila že predloženi seznam 22 kandidatov, ter tako dosegla število kandidatov, ki ustreza številu mest, ki so ji dodeljena v skladu s pogodbama.

(4)

Svet je 11. julija 2006 že sprejel sezname, ki so jih predložile vlade Češke, Nemčije, Estonije, Španije, Francije, Latvije, Litve, Luksemburga, Madžarske, Malte, Avstrije, Slovenije in Slovaške, ter seznam 22 kandidatov, ki ga je predložila italijanska vlada (2)

SKLENIL:

Člen 1

Za člane Evropskega ekonomsko-socialnega odbora se za obdobje od 21. septembra 2006 do 20. septembra 2010 imenujejo osebe, katerih imena so na seznamih, ki so priloženi temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Bruslju, 15. septembra 2006

Za Svet

Predsednik

E. TUOMIOJA


(1)  UL L 253, 21.9.2002, str. 9.

(2)  UL L 207, 28.7.2006, str. 30.


PRILOGA

Belgija

 

De Heer Jean-Marie BIOT

Afgevaardigd Beheerder, FEDICHEM

 

Monsieur Robert DE MUELENAERE

Administrateur délégué, Confédération Construction

 

Monsieur Olivier DERRUINE

Collaborateur au service d'études CSC de Belgique

 

Mevrouw Christine FAES

Directeur UNIZO Internationaal

 

De Heer Guy HAAZE

Nationaal Voorzitter van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België

 

Monsieur Jean-François HOFFELT

Secrétaire général de la Fédération belge des coopératives «Febecoop»

 

Monsieur JOSLY PIETTE

Secrétaire général honoraire de la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique

 

Monsieur André MORDANT

Président FGTB

 

De Heer Wauthier ROBYNS DE SCHNEIDAUER

Directeur Communicatie, Informatie & Internationale Relaties

 

Monsieur Yves SOMVILLE

Directeur du service d'études de la Fédération wallonne de l'agriculture

 

De Heer Tony VANDEPUTTE

Ere-Gedelegeerd Bestuurder en Algemeen Adviseur van het VBO

 

De Heer Xavier VERBOVEN

Algemeen Secretaris van het ABVV

Grčija

 

Mme Anna BREDIMA-SAVOPOULOU

Association des armateurs grecs (E.E.E.)

 

M. Dimitrios DIMITRIADIS

Confédération nationale de commerce hellénique (ESEE)

 

M. Panagiotis GKOFAS

Confédération générale grecque des commerçants et artisans (GSBEE)

 

M. Gerasimos KALLIGEROS

Fédération hellénique des hôteliers (POX)

 

M. Nikolaos LIOLIOS

Confédération hellénique de coopératives agricoles (PASEGES)

 

M. Georgios NTASIS

Confédération générale grecque des ouvriers (GSEE)

 

M. Spiros PAPASPIROS

Fédération des fonctionnaires (ADEDY)

 

Mme Irini PARI

Fédération des industries grecques (SEB)

 

M. Christos POLIZOGOPOULOS

Confédération générale grecque des ouvriers (GSEE)

 

M. Konstantinos POUPAKIS

Confédération générale grecque des ouvriers (GSEE)

 

M. Stylianos STAIKOS

Conseil national des consommateurs (ESK)

 

M. Christos ZEREFOS

Professeur à l'Université d'Athènes, Ecole des sciences, Faculté de géologie, département de géographie et climatologie

Irska

 

Mr Frank ALLEN

National Council Member, Irish Creamery Milk Suppliers’ Association

 

Mr William A. ATTLEY

Retired, Services, Industrial, Professional and Technical Union (SIPTU)

 

Mr Brian CALLANAN

Member, Irish Business and Employers’ Confederation (IBEC)

 

Mr John DILLON

Ex-President, Irish Farmers’ Association

 

Mr Arthur FORBES

Assistant Director of European Affairs, Irish Business and Employers’ Confederation (IBEC)

 

Ms Sally Anne KINAHAN

Assistant General Secretary, Irish Congress of Trade Unions (ICTU)

 

Mr Jim McCUSKER

Retired, Northern Ireland Public Service Alliance

 

Mr Thomas McDONOGH

Member, Chambers Ireland

 

Ms Jillian VAN TURNHOUT

CEO, Children's Rights Alliance

Italija

 

Sig. Giuseppe Antonio Marino IULIANO

Funzione esercitata in rappresentanza CISL

 

Sig. Mario SEPI

Funzione esercitata in rappresentanza CISL

Ciper

 

Mr Michalis ANTONIOU

Cyprus Employers’ and Industrialists’ Federation

 

Mr Costakis CONSTANTINIDES

Union of Cypriot Farmers

 

Mr Demetris KITTENIS

Cyprus Workers’ Confederation

 

Mr Charalambos KOLOKOTRONIS

Consumers’ Association

 

Mr Andreas LOUROUTZIATIS

Cyprus Chamber of Commerce and Industry

 

Mr Andreas PAVLIKKAS

Pancyprian Federation of Labour

Nizozemska

 

Mevrouw mr. dr. M. BULK

Beleidsmedewerker Europese Zaken FNV

 

mr. J.W. VAN DEN BRAAK

Directeur VNO-NCW Brussel

 

drs. T. ETTY

Beleidsmedewerker Internationale Zaken FNV

 

mr. J.P. VAN IERSEL

Voormalig secretaris buitenland NCW, Tweede Kamerlid, voorzitter KVK Haaglanden

 

prof. dr. L.F. VAN MUISWINKEL

Hoogleraar Algemene en Ontwikkelingseconomie

 

W.W. MULLER

Bestuurslid MHP

 

drs. ir. J.J.M. VAN OORSCHOT

Senior specialist Internationale Zaken LTO-Nederland

 

drs. K.B. VAN POPTA

Directeur Internationale Zaken MKB-Nederland

 

M. SIECKER

Bestuurder FNV Bondgenoten

 

prof. dr. mr. J.G.W. SIMONS

Voorzitter Nederlands Vervoersoverleg

 

drs. E.J. SLOOTWEG

Beleidsadviseur CNV

 

D.M. WESTENDORP

Voormalig algemeen directeur Consumentenbond, diverse bestuurlijke functies

Poljska

 

Mr Andrzej ADAMCZYK

Secretary of international affairs, Independent and Self-Governing Trade Union Solidarność

 

Ms Katarzyna BARTKIEWICZ

Coordinator of European integration, Independent and Self-Governing Trade Union Solidarność

 

Mr Tomasz CZAJKOWSKI

Specialist in international affairs, Students’ Parliament of the Republic of Poland

 

Mr Tadeusz DORDA

Vice-president, Confederation of Polish Employers

 

Mr Tomasz Dariusz JASIŃSKI

Specialist in international affairs, All-Poland Alliance of Trade Unions

 

Mr Krzysztof KAMIENIECKI

Vice-president, Institute for Sustainable Development Foundation

 

Mr Jan KLIMEK

Vice-president, Polish Craft Association

 

Mr Marek KOMOROWSKI

Counsellor, Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

 

Mr Zbigniew KOTOWSKI

Counsellor, Independent and Self-Governing Trade Union of Individual Farmers in Poland

 

Mr Jacek Piotr KRAWCZYK

Vice-president, Polish Confederation of Private Employers Lewiatan

 

Mr Marian KRZAKLEWSKI

Member of the National Commission, Independent and Self-Governing Trade Union Solidarność

 

Mr Andrzej MALINOWSKI

President, Confederation of Polish Employers

 

Ms Marzena MENDZA-DROZD

Member of the Board, Forum of Non-Government Initiatives Association/All-Poland Federation of Non-Governmental Organisations

 

Mr Jarosław MULEWICZ

Member of the Organisers’ Council, Business Centre Club – Association of Employers

 

Mr Krzysztof OSTROWSKI

Consultant, Business Centre Club – Association of Employers

 

Mr Krzysztof PATER

Member of the Scout Court, Polish Scouting and Guiding Association

 

Mr Stanisław Józef RÓŻYCKI

Vice-president of the Council of Education and Science of the Polish Teachers’ Union/All-Poland President, Trade Union Forum

 

Mr Władysław SERAFIN

President, National Union of Farmers’ Circles and Agricultural Organisations

 

Mr Wiesław SIEWIERSKI

President, Trade Union Forum

 

Ms Elżbieta Maria SZADZIŃSKA

Specialist in international affairs, Polish Consumer Federations

 

Mr Edmund SZYNAKA

Secretary General, Trade Union Forum Alliance of Trade Unions

Portugalska

 

Dr. Paulo BARROS VALE

AEP — Associação Empresarial De Portugal

 

Eng.o Francisco João BERNARDINO DA SILVA

CONFAGRI — Confederação Nacional Das Cooperativas Agrícolas E Do Crédito Agrícola De Portugal, CCRL

 

Eng.o Luís Miguel CORREIA MIRA

CAP — Confederação Dos Agricultores De Portugal

 

Dr. Pedro D'ALMEIDA FREIRE

CCP — Confederação Do Comércio E Serviços De Portugal

 

Dr.a Maria Teresa DA COSTA MACEDO

CNAF — Confederação Nacional Das Associações De Família

 

Sr. Victor Hugo DE JESUS SEQUEIRA

UGT — União Geral De Trabalhadores

 

Dr. Mário David FERREIRINHA SOARES

CGTP — Confederação Geral Dos Trabalhadores Portugueses

 

Sr. Eduardo Manuel NOGUEIRA CHAGAS

CGTP — Confederação Geral Dos Trabalhadores Portugueses

 

Dr. Jorge PEGADO LIZ

DECO — Associação Portuguesa Para A Defesa Do Consumidor

 

Dr. Carlos Alberto PEREIRA MARTINS

CNPL — Conselho Nacional De Profissões Liberais

 

Dr. Manuel Eugénio PIMENTEL CAVALEIRO BRANDÃO

CIP — Confederação Da Indústria Portuguesa

 

Sr. Alfredo Manuel VIEIRA CORREIA

UGT — União Geral De Trabalhadores

Finska

 

Hra Filip HAMRO-DROTZ

Kansainvälisten asioiden tiedottaja, Elinkeinoelämän keskusliitto

 

Hra Seppo KALLIO

Johtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry

 

Rva Leila KURKI

Työllisyyspoliittinen asiantuntija, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

 

Hra Eero LEHTI

Puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät ry

 

Hra Janne METSÄMÄKI

Lakimies, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö

 

Rva Marja-Liisa PELTOLA

Osastopäällikkö, Keskuskauppakamari

 

Hra Markus PENTTINEN

Kansainvälisten asioiden päällikkö, Akava ry

 

Rva Pirkko RAUNEMAA

Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, Kotitalous- ja kuluttaja-asiain neuvottelukunta/Kuluttajat – konsumenterna ry

 

Rva Ulla SIRKEINEN

Johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto

Švedska

 

Mr Christian ARDHE

Svenskt Näringsliv, Direktör, EU-frågor

 

Mr Ernst Erik EHNMARK

Svenska akademikers centralorganisation, Ansvarig (direktör) för internationellt samarbete

 

Mr Hans EKDAHL

Svenskt Näringsliv, Direktör, Handelsfrågor

 

Mr Thomas JANSON

Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Internationell Sekreterare

 

Ms Maud JANSSON

Landsorganisationen i Sverige (LO), Ombudsman

 

Mr Magnus KENDEL

ALMEGA, Förhandlare/Rådgivare

 

Ms Ingrid KÖSSLER

Handikappförbundens Samarbetsorgan, Förbundsordföranden i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation

 

Mr Lars NYBERG

Landsorganisationen i Sverige (LO), Samordnar och utreder EU-frågor och EU, Landsorganisationen i Sverige (LO)

 

Ms Maria NYGREN

Transportgruppen, Branschchef Förbundet Sveriges Hamnar

 

Mr Jan OLSSON

Kooperativa institut (Koopi), Senior rådgivare Kooperativa Institutet (KOOPI), Vice ordförande Förening för kooperativ utveckling (FKU)

 

Ms Inger PERSSON

Sveriges konsumentråd, Ordförande

 

Ms Mary-Ann SÖRENSEN

Lantbrukarnas riksförbund (LRF)

Združeno kraljestvo

 

Mr Richard ADAMS

Consultant in social, environmental and ethical business and project development

 

Ms Christine BLOWER

Teacher

 

Ms Sandy BOYLE

Retired

 

Ms Brendan BURNS

Consultant and Director

 

Ms Marge CAREY

President of the Union of Shop, Distributive and Allied Workers

 

Mr Bryan CASSIDY

Consultant

 

Mr Peter COLDRICK

Head of Brussels Office, Trade Union Congress

 

Mr Nicolas CROOK

International Officer UNISON

 

Mr Brian CURTIS

Regional Organiser South Wales and West of England

 

Ms Rose D’SA

Consultant in EU, Commonwealth and International Law

 

Mr Kenneth FRASER

Chartered Secretary and Management Accountant

 

Mr Tom JONES

Self-employed farmer

 

Ms Brenda KING

Commissioner — Women’s National Commission/Consultant

 

Ms Judy McKNIGHT

Napo/General Secretary

 

Mr Peter MORGAN

Elected Member, Council of Lloyd’s (of London)

 

Ms Jane MORRICE

Self-employed — owns a photographic and media production company

 

Ms Maureen O’NEILL

Director — Royal Bank of Scotland Centre for the Older Person’s Agenda

 

Mr Derek OSBORN

Member of UK Sustainable Development Commission. Chairman of an NGO coordinating relations with United Nations environmental activities

 

Mr Jonathan PEEL

Food and Drink Federation — Director EU and International Policy

 

Mr David SEARS

Consultant

 

Ms Madi SHARMA

Entrepreneur

 

Mr Sukhdev SHARMA

Chairman of the West Yorkshire Mental Health Trust

 

Mr Michael SMYTH

Economist — University of Ulster

 

Ms Monica TAYLOR

Denso Assembler Operator