ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 260

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
21. september 2006


Vsebina

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

Stran

 

 

Svet

 

*

Sklep št. 1/2006 pridružitvenega Sveta EU-tunizija z dne 28. julija 2006 o spremembi Protokola 4 o opredelitvi izdelkov s poreklom in načinih upravnega sodelovanja k Evro-mediteranskemu sporazumu

1

Protokol 4 o opredelitvi pojma izdelki s poreklom in načinih upravnega sodelovanja

3

 

 

Popravki

 

*

Popravek Sklepa Sveta z dne 2. decembra 2005 o podpisu Protokola o varstvu tal, Protokola o energiji in Protokola o turizmu k Alpski konvenciji v imenu Evropske skupnosti (to besedilo razveljavlja in nadomešča slovensko različico besedila, objavljeno v Uradnem listu L 337 z dne 22. decembra 2005, str. 27)

111

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

21.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/1


SKLEP št. 1/2006 PRIDRUŽITVENEGA SVETA EU-TUNIZIJA

z dne 28. julija 2006

o spremembi Protokola 4 o opredelitvi „izdelkov s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja k Evro-mediteranskemu sporazumu

(2006/612/ES)

PRIDRUŽITVENI SVET JE –

ob upoštevanju Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi (1), v nadaljnjem besedilu „Sporazum“, podpisanega v Bruslju dne 17. julija 1995, in zlasti člena 39 Protokola 4 k Sporazumu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol 4 k Sporazumu določa dvostransko kumulacijo porekla med Skupnostjo in Tunizijo ter polno kumulacijo porekla med Skupnostjo, Tunizijo, Alžirijo in Marokom.

(2)

Zaželena je razširitev sistema kumulacije, ki omogoča uporabo materialov s poreklom iz Skupnosti, Bolgarije, Romunije, Islandije, Norveške, Švice (vključno z Lihtenštajnom), Ferskih otokov, Turčije ali katere koli druge države udeleženke evro-mediteranskega partnerstva na podlagi Barcelonske deklaracije, sprejete na Evro-mediteranski konferenci 27. in 28. novembra 1995, zaradi razvijanja trgovine in spodbujanja regionalnega povezovanja.

(3)

Za namene izvajanja razširjenega sistema kumulacije samo med državami, ki so izpolnile potrebne pogoje, in zaradi preprečevanja izogibanja carinam je nujno uvesti nove določbe o potrjevanju porekla.

(4)

Za namene izvajanja razširjenega sistema kumulacije in zaradi preprečevanja izogibanja carinam je nujno uskladiti določbe o prepovedi povračila carine ali oprostitve plačila carine in zahteve v zvezi s predelavo, določene v Protokolu 4 glede pridobitve statusa blaga s poreklom za materiale brez porekla.

(5)

Razširjeni sistem kumulacije pomeni, da se v okviru preferencialnih sporazumov, sklenjenih med zadevnimi državami, uporabljajo enake določbe o pravilih o poreklu.

(6)

Blago, ki je na dan, ko se prične uporabljati ta sklep, na poti ali skladiščeno, je treba zaščititi s prehodnimi določbami, s katerimi se omogoči, da za to blago velja razširjen sistem kumulacije.

(7)

Zaželeno je, da se zaradi olajšanja trgovine in poenostavitve upravnih formalnosti trgovskim subjektom dovoli uporaba dolgoročnih izjav dobavitelja.

(8)

Treba je vključiti skupne izjave, ki se nanašajo na Kneževino Andoro in Republiko San Marino, medtem ko skupnih izjav glede členov 1, 19, 33 in 39 ni treba ohraniti.

(9)

Potrebne so nekatere tehnične spremembe zaradi popravljanja nepravilnosti v in med različnimi jezikovnimi različicami besedila.

(10)

Zato je primerno, da se zaradi pravilnega delovanja Sporazuma in z namenom olajšanja dela uporabnikov in carinskih uprav v novo besedilo Protokola 4 vključijo vse zadevne določbe –

SKLENIL:

Člen 1

Protokol 4 o opredelitvi izdelkov s poreklom in načinih upravnega sodelovanja k Sporazumu se skupaj z ustreznimi skupnimi izjavami nadomesti s priloženim besedilom.

Člen 2

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

Uporablja se od prvega dne meseca, ki sledi sprejetju.

V Bruslju, 28. julija 2006

Za Pridružitveni svet

Predsednik

E. TUOMIOJA


(1)  UL L 97, 30.3.1998, str. 2.


PROTOKOL 4

o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

KAZALO

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitev pojmov

NASLOV II

OPREDELITEV POJMA „IZDELKI S POREKLOM“

Člen 2

Splošne zahteve

Člen 3

Kumulacija v Skupnosti

Člen 4

Kumulacija v Tuniziji

Člen 5

V celoti pridobljeni izdelki

Člen 6

Zadosti obdelani ali predelani izdelki

Člen 7

Nezadostni postopki obdelave ali predelave

Člen 8

Enota kvalifikacije

Člen 9

Dodatki, nadomestni deli in orodje

Člen 10

Garniture

Člen 11

Nevtralne sestavine

NASLOV III

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

Člen 12

Načelo teritorialnosti

Člen 13

Neposredni prevoz

Člen 14

Razstave

NASLOV IV

POVRAČILO ALI IZVZETJE

Člen 15

Prepoved povračila ali izvzetja od carin

NASLOV V

DOKAZILO O POREKLU

Člen 16

Splošne zahteve

Člen 17

Postopek za izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED

Člen 18

Naknadno izdana potrdila o gibanju blaga EUR. 1 ali EUR-MED

Člen 19

Izdaja dvojnika potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED

Člen 20

Izdaja potrdil o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED na podlagi predhodno izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu

Člen 21

Ločeno knjigovodsko izkazovanje

Člen 22

Pogoji za izjavo na računu ali izjavo na računu EUR-MED

Člen 23

Pooblaščeni izvoznik

Člen 24

Veljavnost dokazila o poreklu

Člen 25

Predložitev dokazila o poreklu

Člen 26

Uvoz po delih

Člen 27

Izjeme pri dokazilu o poreklu

Člen 27a

Izjava dobavitelja

Člen 28

Dokazilne listine

Člen 29

Shranjevanje dokazil o poreklu, izjav dobavitelja in dokazilnih listin

Člen 30

Razlike in oblikovne napake

Člen 31

Zneski, izraženi v eurih

NASLOV VI

DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

Člen 32

Medsebojna pomoč

Člen 33

Preverjanje dokazil o poreklu

Člen 33a

Preverjanje izjave dobavitelja

Člen 34

Reševanje sporov

Člen 35

Kazni

Člen 36

Proste cone

NASLOV VII

CEUTA IN MELILLA

Člen 37

Uporaba Protokola

Člen 38

Posebni pogoji

NASLOV VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 39

Spremembe Protokola

Člen 40

Prehodne določbe za blago na poti ali v skladiščenju

Seznam prilog

Priloga I

Uvodne opombe k seznamu v Prilogi II

Priloga II

Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelek pridobil status blaga s poreklom

Priloga IIIa

Vzorec potrdila o gibanju blaga EUR.1 ter zahtevka za potrdilo o gibanju blaga EUR.1

Priloga IIIb

Vzorec potrdila o gibanju blaga EUR-MED ter zahtevka za potrdilo o gibanju blaga EUR-MED

Priloga IVa

Besedilo izjave na računu

Priloga IVb

Besedilo izjave na računu EUR-MED

Priloga V

Izjava dobavitelja

Priloga VI

Dolgoročna izjava dobavitelja

Skupne izjave

Skupna izjava o Kneževini Andora

Skupna izjava o Republiki San Marino

NASLOV I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitev pojmov

Za namene tega protokola:

(a)

„izdelava“ pomeni kateri koli vrsto obdelave ali predelave, vključno s sestavljanjem ali posebnimi postopki;

(b)

„material“ pomeni vsako sestavino, surovino, sestavni del ali del itd., ki se uporablja pri izdelavi izdelka;

(c)

„izdelek“ pomeni izdelek, ki se izdeluje, četudi je namenjen za kasnejšo uporabo pri drugem postopku izdelave;

(d)

„blago“ pomeni materiale in izdelke;

(e)

„carinska vrednost“ pomeni vrednost, kot je določena v skladu s Sporazumom o izvajanju člena VII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994 (Sporazum STO o carinski vrednosti);

(f)

„cena franko tovarna“ pomeni ceno, ki se za izdelek franko tovarna v Skupnosti ali v Tuniziji plača proizvajalcu, pri katerem se opravi zadnja obdelava ali predelava, pod pogojem, da cena vključuje vrednost vseh uporabljenih materialov, zmanjšano za vse notranje dajatve, ki se ali se lahko povrnejo pri izvozu pridobljenega izdelka;

(g)

„vrednost materialov“ pomeni carinsko vrednost pri uvozu uporabljenih materialov brez porekla ali, če ta ni znana in se ne da ugotoviti, prvo preverljivo ceno, plačano za materiale v Skupnosti ali v Tuniziji;

(h)

„vrednost materialov s poreklom“ pomeni vrednost takih materialov, kot so opredeljeni pod (g), in se uporablja smiselno;

(i)

„dodana vrednost“ je cena izdelka franko tovarna, zmanjšana za carinsko vrednost vsakega vključenega materiala s poreklom iz drugih držav, omenjenih v členih 3 in 4, s katerimi se uporablja kumulacija, ali če carinska vrednost ni znana ali se ne da ugotoviti, prva dokazljiva cena, plačana za materiale v Skupnosti ali v Tuniziji;

(j)

„poglavja“ in „tarifne številke“ pomenijo poglavja in tarifne številke (štirištevilčne oznake), uporabljene v nomenklaturi, ki sestavlja harmonizirani sistem poimenovanj in šifrskih oznak blaga, ki se v tem protokolu navaja kot „harmonizirani sistem“ ali „HS“;

(k)

„uvrščen“ se nanaša na uvrstitev izdelka ali materiala pod določeno tarifno številko;

(l)

„pošiljka“ pomeni izdelke, ki jih izvoznik pošilja enemu prejemniku bodisi hkrati ali so zajeti v enem samem prevoznem dokumentu, s katerim izvoznik dobavlja te izdelke prejemniku, ali če ni takega dokumenta, izdelki, ki so zajeti na enem računu;

(m)

„ozemlje“ vključuje teritorialno morje.

NASLOV II

OPREDELITEV POJMA „IZDELKI S POREKLOM“

Člen 2

Splošne zahteve

1.   Pri izvajanju Sporazuma se za izdelke s poreklom iz Skupnosti štejejo:

(a)

izdelki, v celoti pridobljeni v Skupnosti v smislu člena 5;

(b)

izdelki, pridobljeni v Skupnosti, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni v Skupnosti, če so bili takšni materiali tam zadosti obdelani ali predelani v smislu člena 6;

(c)

blago s poreklom iz Evropskega gospodarskega prostora (EGP) v smislu Protokola 4 k Sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru.

2.   Pri izvajanju Sporazuma se za izdelke s poreklom iz Tunizije štejejo:

(a)

izdelki, v celoti pridobljeni v Tuniziji v smislu člena 5;

(b)

izdelki, pridobljeni v Tuniziji, ki vsebujejo materiale, ki niso bili v celoti pridobljeni v Tuniziji, če so bili takšni materiali tam zadosti obdelani ali predelani v smislu člena 6.

3.   Določbe odstavka 1(c) se uporabljajo samo v primeru, da se med Tunizijo na eni strani in državami EGP EFTA (Islandija, Lihtenštajn in Norveška) na drugi strani uporablja sporazum o prosti trgovini.

Člen 3

Kumulacija v Skupnosti

1.   Brez poseganja v določbe člena 2(1) izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Bolgarije, Švice (vključno z Lihtenštajnom) (1), Islandije, Norveške, Romunije, Turčije ali iz Skupnosti, pod pogojem, da obdelava ali predelava, opravljena v Skupnosti, presega postopke iz člena 7. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.

2.   Brez poseganja v določbe člena 2(1) izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Ferskih otokov ali iz katere koli druge države, ki je članica evro-mediteranskega partnerstva, ki temelji na Barcelonski deklaraciji, sprejeti na Evro-mediteranski konferenci 27. in 28. novembra 1995, razen Turčije, pod pogojem, da obdelava ali predelava, opravljena v Skupnosti, presega postopke iz člena 7. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.

3.   Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Skupnosti, ne presega postopkov iz člena 7, se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Skupnosti samo, kadar je tam dodana vrednost večja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz katere koli druge države, omenjene v odstavku 1 in 2. Če ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri izdelavi v Skupnosti.

4.   Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v odstavkih 1 in 2, ki niso obdelani ali predelani v Skupnosti, ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.

4a.   Za namen izvajanja člena 2(1)(b) se obdelava ali predelava, opravljena v Maroku, Alžiriji ali Tuniziji šteje, kot da je bila opravljena v Skupnosti, če so pridobljeni izdelki deležni nadaljnje obdelave ali predelave v Skupnosti. Kadar so v skladu s to določbo izdelki s poreklom pridobljeni v dveh ali več zadevnih državah, se štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti samo, če obdelava ali predelava presega postopke iz člena 7.

5.   Kumulacija, predvidena v tem členu, se lahko uporablja le pod pogojem, da:

(a)

se med državami, ki so vključene v pridobitev statusa izdelka s poreklom, in namembno državo uporablja preferencialni trgovinski sporazum v skladu s členom XXIV Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT);

(b)

so materiali in izdelki pridobili status izdelka s poreklom na podlagi pravil o poreklu, ki so enaka pravilom o poreklu iz tega protokola;

in

(c)

so obvestila o izpolnitvi potrebnih zahtev za uporabo kumulacije objavljena v Uradnem listu Evropske unije (serija C) in v Tuniziji v skladu z njenimi postopki.

Kumulacija, določena v tem členu, se uporablja od datuma, navedenega v obvestilu, ki je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije (serija C).

Skupnost priskrbi Tuniziji prek Komisije Evropskih skupnosti podrobnosti o sporazumih, vključno z datumi o začetku njihove veljavnosti in njihovimi ustreznimi pravili o poreklu, ki se uporabljajo z drugimi državami, omenjenimi v odstavkih 1 in 2.

Člen 4

Kumulacija v Tuniziji

1.   Brez poseganja v določbe člena 2(2) izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Tunizije, če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Bolgarije, Švice (vključno z Lihtenštajnom) (2), Islandije, Norveške, Romunije, Turčije ali iz Skupnosti, pod pogojem, da obdelava ali predelava, opravljena v Tuniziji, presega postopke iz člena 7. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.

2.   Brez poseganja v določbe člena 2(2) izdelki veljajo za izdelke s poreklom iz Tunizije, če so bili tam pridobljeni in vključujejo materiale s poreklom iz Ferskih otokov ali iz katere koli druge države, ki je članica evro-mediteranskega partnerstva, ki temelji na Barcelonski deklaraciji, sprejeti na Evro-mediteranski konferenci 27. in 28. novembra 1995, razen Turčije, pod pogojem, da obdelava ali predelava, opravljena v Tuniziji, presega postopke iz člena 7. Ni treba, da bi bili taki materiali zadosti obdelani ali predelani.

3.   Če obdelava ali predelava, ki se opravlja v Tuniziji, ne presega postopkov iz člena 7, se šteje, da ima pridobljeni izdelek poreklo iz Tunizije samo, kadar je tam dodana vrednost večja od vrednosti uporabljenih materialov s poreklom iz katere koli druge države, omenjene v odstavku 1 in 2. Če ni tako, se pridobljeni izdelek šteje za izdelek s poreklom iz države, ki je prispevala največjo vrednost uporabljenih materialov s poreklom pri izdelavi v Tuniziji.

4.   Izdelki s poreklom iz ene od držav, omenjenih v odstavkih 1 in 2, ki niso obdelani ali predelani v Tuniziji, ohranijo svoje poreklo, če se izvozijo v eno od teh držav.

4a.   Za namen izvajanja člena 2(2)(b) se obdelava ali predelava, opravljena v Skupnosti, v Maroku ali v Alžiriji, šteje, kot da je bila opravljena v Tuniziji, če so pridobljeni izdelki deležni nadaljnje obdelave ali predelave v Tuniziji. Kadar so v skladu s to določbo izdelki s poreklom pridobljeni v dveh ali več zadevnih državah, se štejejo za izdelke s poreklom iz Tunizije samo, če obdelava ali predelava presega postopke iz člena 7.

5.   Kumulacija, predvidena v tem členu, se lahko uporablja le pod pogojem, da:

(a)

se med državami, ki so vključene v pridobitev statusa izdelka s poreklom, in namembno državo uporablja preferencialni trgovinski sporazum v skladu s členom XXIV Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT);

(b)

so materiali in izdelki pridobili status izdelkov s poreklom na podlagi pravil o poreklu, ki so enaka pravilom o poreklu iz tega protokola;

in

(c)

so obvestila o izpolnitvi potrebnih zahtev za uporabo kumulacije objavljena v Uradnem listu Evropske unije (serija C) in v Tuniziji v skladu z njenimi postopki.

Kumulacija, določena v tem členu, se uporablja od datuma, navedenega v obvestilu, ki je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije (serija C).

Tunizija priskrbi Skupnosti prek Komisije Evropskih skupnosti podrobnosti o sporazumih, vključno z datumi o začetku njihove veljavnosti in njihovimi ustreznimi pravili o poreklu, ki se uporabljajo z drugimi državami, omenjenimi v odstavkih 1 in 2.

Člen 5

V celoti pridobljeni izdelki

1.   Za v celoti pridobljene v Skupnosti ali Tuniziji se štejejo:

(a)

mineralni izdelki, pridobljeni iz njene zemlje ali morskega dna;

(b)

tam pridelani rastlinski izdelki;

(c)

žive živali, tam skotene ali izvaljene in vzrejene;

(d)

izdelki, pridobljeni iz živih, tam vzrejenih živali;

(e)

izdelki, tam pridobljeni z lovom ali ribolovom;

(f)

izdelki morskega ribolova in drugi izdelki iz morja, pridobljeni z njenimi plovili zunaj teritorialnega morja Skupnosti ali Tunizije;

(g)

izdelki, izdelani na njenih predelovalnih ladjah izključno iz izdelkov, navedenih pod točko (f);

(h)

tam zbrani rabljeni predmeti, primerni le za obnavljanje surovin, vključno z rabljenimi gumami, primernimi le za protektiranje ali za uporabo kot odpadek;

(i)

odpadki in ostanki pri postopkih izdelave, ki tam potekajo;

(j)

izdelki, pridobljeni iz morskega dna ali podzemlja zunaj njenega teritorialnega morja, če ima izključno pravico do obdelave morskega dna ali podzemlja;

(k)

blago, tam izdelano izključno iz izdelkov, opredeljenih v točkah (a) do (j).

2.   Izraza „njena plovila“ in „njene predelovalne ladje“ iz odstavka 1(f) in (g) se uporabljata samo za plovila in predelovalne ladje:

(a)

ki so registrirane ali so vpisane v seznam v državi članici Skupnosti ali v Tuniziji;

(b)

ki plujejo pod zastavo države članice Skupnosti ali Tunizije;

(c)

ki so vsaj 50 % v lasti državljanov države članice Skupnosti ali Tunizije ali družbe s sedežem v eni od teh držav in v kateri so direktor ali direktorji, predsednik upravnega odbora ali nadzornega sveta ter večina članov takšnih odborov državljani države članice Skupnosti ali Tunizije in poleg tega, če v osebnih ali kapitalskih družbah vsaj polovica kapitala pripada tem državam ali javnim organom ali državljanom omenjenih držav;

(d)

katerih kapitan in častniki so državljani države članice Skupnosti ali Tunizije;

in

(e)

katerih vsaj 75 % članov posadke je državljanov države članice Skupnosti ali Tunizije.

Člen 6

Zadosti obdelani ali predelani izdelki

1.   Za namene člena 2 se šteje, da so izdelki, ki niso v celoti pridobljeni, zadosti obdelani ali predelani, če so izpolnjeni pogoji, navedeni v seznamu Priloge II.

Zgoraj navedeni pogoji navajajo za vse izdelke, za katere velja Sporazum, postopke obdelave ali predelave, ki morajo biti opravljeni na materialih brez porekla, uporabljenih pri izdelavi teh izdelkov, in se nanašajo samo na take materiale. Če se izdelek, ki je pridobil poreklo z izpolnitvijo pogojev s seznama, uporablja pri izdelavi drugega izdelka, se torej pogoji, ki se uporabljajo za izdelek, v katerega je ta vključen, ne uporabljajo zanj in se ne upoštevajo materiali brez porekla, ki so se morda uporabili pri njegovi izdelavi.

2.   Ne glede na odstavek 1 se materiali brez porekla, ki se v skladu s pogoji iz seznama v Prilogi II za ta izdelek ne bi smeli uporabiti pri izdelavi tega izdelka, vseeno lahko uporabijo, če:

(a)

njihova skupna vrednost ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna;

(b)

kateri koli odstotek, ki je naveden v seznamu kot zgornja vrednost materialov brez porekla, ni presežen na podlagi uporabe tega odstavka.

Ta odstavek se ne uporablja za izdelke, ki se uvrščajo v poglavja 50 do 63 harmoniziranega sistema.

3.   Odstavka 1 in 2 se uporabljata pod pogoji, ki jih določa člen 7.

Člen 7

Nezadostni postopki obdelave ali predelave

1.   Brez poseganja v odstavek 2 se naslednji postopki štejejo za nezadostno obdelavo ali predelavo, da bi izdelek pridobil status izdelka s poreklom, ne glede na to, ali je zadoščeno zahtevam iz člena 6:

(a)

postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju med prevozom in skladiščenjem;

(b)

razstavljanje in sestavljanje tovorkov;

(c)

pranje, čiščenje; odstranjevanje prahu, oksidov, olja, barve ali drugih snovi za prekrivanje;

(d)

likanje tekstila;

(e)

preprosti postopki barvanja in loščenja;

(f)

luščenje, delno ali popolno beljenje, loščenje ter glaziranje žit in riža;

(g)

postopki barvanja sladkorja ali oblikovanje sladkornih kock;

(h)

lupljenje, razkoščičevanje in luščenje sadja, oreščkov in zelenjave;

(i)

ostrenje, preprosto brušenje ali preprosto rezanje;

(j)

sejanje, prebiranje, sortiranje, razvrščanje v skupine, razvrščanje po stopnjah, usklajevanje (vključno s sestavljanjem garnitur izdelkov);

(k)

preprosto pakiranje v steklenice, konzerve, čutare, vrečke, zaboje, škatle, pritrjevanje na kartone ali plošče in vsi drugi preprosti postopki pakiranja;

(l)

pritrjevanje ali tiskanje oznak, nalepk, logotipov in drugih podobnih znakov za razlikovanje na izdelke ali njihovo embalažo;

(m)

preprosto mešanje izdelkov, ne glede na to, ali so različnih vrst ali ne;

(n)

enostavno sestavljanje delov izdelkov v popoln izdelek ali razstavljanje izdelkov na dele;

(o)

kombinacija dveh ali več postopkov, opisanih v točkah od (a) do (n);

(p)

zakol živali.

2.   Pri ugotavljanju, ali se obdelava ali predelava, opravljena na posameznem izdelku, šteje za nezadostno v smislu odstavka 1, se skupno upoštevajo vsi postopki, opravljeni na tem izdelku v Skupnosti ali v Tuniziji.

Člen 8

Enota kvalifikacije

1.   Enota kvalifikacije za uporabo določb tega protokola je določen izdelek, ki se šteje za osnovno enoto, kadar se določa uvrstitev blaga ob uporabi nomenklature harmoniziranega sistema.

Iz tega sledi:

(a)

kadar se izdelek, ki ga sestavlja skupina predmetov ali je sestavljen iz izdelkov, uvršča po pogojih harmoniziranega sistema v eno tarifno številko, potem celota pomeni enoto kvalifikacije;

(b)

kadar je pošiljka sestavljena iz določenega števila enakih izdelkov, ki se uvrščajo v enako tarifno številko harmoniziranega sistema, je treba pri uporabi določb tega protokola vsak izdelek obravnavati posebej.

2.   Kadar je v skladu s splošnim pravilom 5 harmoniziranega sistema embalaža vključena v izdelek zaradi uvrščanja, mora biti vključena tudi pri določanju porekla.

Člen 9

Dodatki, nadomestni deli in orodje

Dodatki, nadomestni deli in orodje, poslani skupaj z delom opreme, stroja, naprave ali vozila, ki so del običajne opreme in so vključeni v njeno ceno ali pa niso posebej zaračunani, se štejejo za del te opreme, stroja, naprave ali vozila.

Člen 10

Garniture

Garniture se v skladu s splošnim pravilom 3 harmoniziranega sistema štejejo za garniture s poreklom, kadar imajo poreklo vsi njihovi sestavni deli. Kljub temu pa se takrat, kadar je garnitura sestavljena iz izdelkov s poreklom in brez njega, šteje, da ima garnitura kot celota poreklo, če vrednost izdelkov brez porekla ne presega 15 % cene garniture franko tovarna.

Člen 11

Nevtralne sestavine

Da bi določili, ali ima izdelek poreklo, ni treba ugotavljati porekla za naslednje sestavine, ki bi lahko bile uporabljene pri njegovi izdelavi:

(a)

energija in gorivo;

(b)

naprave in oprema;

(c)

stroji in orodje;

(d)

blago, ki ni vključeno ali ni namenjeno za vključitev v končno sestavo izdelka.

NASLOV III

ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA

Člen 12

Načelo teritorialnosti

1.   Razen v primerih iz členov 2(1)(c), 3 in 4 ter odstavka 3 tega člena morajo biti pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom, določeni v naslovu II, brez prekinitve izpolnjeni v Skupnosti ali v Tuniziji.

2.   Razen v primerih iz členov 3 in 4 se blago s poreklom, izvoženo iz Skupnosti ali Tunizije v drugo državo, ob vrnitvi šteje za blago brez porekla, razen če se carinskim organom lahko zadovoljivo dokaže:

(a)

da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo blago;

in

(b)

da na njem, medtem ko je bilo v tisti državi ali med izvozom, niso bili opravljeni nikakršni postopki, razen tistih, ki so potrebni, da se ohrani v dobrem stanju.

3.   Na pridobitev statusa blaga s poreklom v skladu s pogoji iz naslova II ne vpliva obdelava ali predelava, opravljena zunaj Skupnosti ali Tunizije na materialih, izvoženih iz Skupnosti ali Tunizije in tja ponovno uvoženih, če:

(a)

so omenjeni materiali v celoti pridobljeni v Skupnosti ali v Tuniziji ali so bili pred njihovim izvozom obdelani ali predelani bolj, kot zahtevajo postopki, omenjeni v členu 7;

in

(b)

se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:

(i)

je bilo ponovno uvoženo blago pridobljeno z obdelavo ali predelavo izvoženih materialov;

in

(ii)

skupna dodana vrednost, pridobljena zunaj Skupnosti ali Tunizije ob uporabi določb tega člena, ne presega 10 % cene franko tovarna končnega izdelka, za katerega se uveljavlja status blaga s poreklom.

4.   Za namene odstavka 3 se pogoji za pridobitev statusa blaga s poreklom iz naslova II ne uporabljajo za obdelavo ali predelavo, opravljeno zunaj Skupnosti ali Tunizije. Kadar pa se v seznamu v Prilogi II za določitev statusa blaga s poreklom za končni izdelek uporablja pravilo, ki določa največjo vrednost vseh vključenih materialov brez porekla, skupna vrednost materialov brez porekla, vključenih na ozemlju določene pogodbenice in upoštevana skupaj s skupno dodano vrednostjo, pridobljeno zunaj Skupnosti oziroma Tunizije z uporabo določb tega člena, ne sme presegati navedenega odstotka.

5.   Za namene uporabe določb odstavkov 3 in 4 se šteje, da „skupna dodana vrednost“ pomeni vse stroške, nastale zunaj Skupnosti ali Tunizije, vključno z vrednostjo tam vključenih materialov.

6.   Določbe odstavkov 3 in 4 se ne uporabljajo za izdelke, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v seznamu Priloge II, ali za izdelke, ki se lahko štejejo za zadosti obdelane ali predelane samo ob uporabi splošno dovoljenega odstopanja iz člena 6(2).

7.   Določbe odstavkov 3 in 4 se ne uporabljajo za izdelke iz poglavij od 50 do 63 harmoniziranega sistema.

8.   Vsaka obdelava ali predelava, ki je zajeta s tem členom, opravljena zunaj Skupnosti ali Tunizije, se opravi v skladu s postopki pasivnega oplemenitenja ali podobnimi postopki.

Člen 13

Neposredni prevoz

1.   Preferencialno obravnavanje, predvideno s Sporazumom, se uporablja samo za izdelke, ki izpolnjujejo zahteve tega protokola ter se prevažajo neposredno med Skupnostjo in Tunizijo ali prek ozemelj drugih držav, omenjenih v členih 3 in 4, s katerimi se uporablja kumulacija. Vendar se izdelki, ki sestavljajo eno samo pošiljko, lahko prevažajo prek drugih ozemelj, če do tega pride s pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem na takšnih ozemljih, pod pogojem, da je blago v državi tranzita ali skladiščenja ostalo pod nadzorom carinskih organov in da na njem niso bili opravljeni drugi postopki razen raztovarjanja, ponovnega natovarjanja ali kakršni koli postopki za ohranitev blaga v dobrem stanju.

Izdelki s poreklom se lahko pošiljajo po cevovodih čez ozemlja, ki niso ozemlja Skupnosti ali Tunizije.

2.   Kot dokazilo, da so pogoji iz odstavka 1 izpolnjeni, je treba predložiti carinskim organom države uvoznice:

(a)

en sam prevozni dokument, ki pokriva prevoz iz države izvoznice čez državo tranzita; ali

(b)

potrdilo, ki ga izdajo carinski organi države tranzita, ki:

(i)

vsebuje natančen opis izdelkov;

(ii)

navaja datume raztovarjanja in ponovnega natovarjanja izdelkov ter, kjer je primerno, imena ladij ali drugih uporabljenih prevoznih sredstev;

in

(iii)

potrjuje pogoje, pod katerimi so bili izdelki zadržani v državi tranzita; ali

(c)

če teh ni, katere koli dokumente, ki to dokazujejo.

Člen 14

Razstave

1.   Za izdelke s poreklom, ki se pošiljajo na razstavo v drugo državo razen tistih, ki so omenjene v členih 3 in 4, s katerimi se uporablja kumulacija, in se po razstavi prodajo z namenom uvoza v Skupnost ali v Tunizijo, veljajo pri uvozu ugodnosti po določbah Sporazuma, če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da:

(a)

je izvoznik te izdelke poslal iz Skupnosti ali iz Tunizije v državo, v kateri je razstava, in jih je tam razstavljal;

(b)

je ta izvoznik izdelke prodal ali jih kako drugače dal na razpolago osebi v Skupnosti ali v Tuniziji;

(c)

so bili izdelki med razstavo ali takoj zatem poslani v enakem stanju, kot so bili poslani na razstavo;

in

(d)

izdelki od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili uporabljeni za noben drug namen kot za predstavitev na razstavi.

2.   Dokazilo o poreklu se izda ali sestavi v skladu z določbami iz naslova V in se na običajen način predloži carinskim organom države uvoznice. V njem se navedeta ime in naslov razstave. Po potrebi se lahko zahtevajo dodatna dokumentarna dokazila o pogojih, pod katerimi so bili ti izdelki razstavljeni.

3.   Odstavek 1 se uporablja za vse trgovinske, industrijske, kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali podobne javne prireditve ali prikaze, ki niso organizirani za zasebne namene v trgovinah ali poslovnih prostorih zaradi prodaje tujih izdelkov in med katerimi ostanejo izdelki pod carinskim nadzorom.

NASLOV IV

POVRAČILO ALI IZVZETJE

Člen 15

Prepoved povračila ali izvzetja od carin

1.

(a)

Za materiale brez porekla, ki se uporabljajo pri izdelavi izdelkov s poreklom iz Skupnosti, Tunizije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v členih 3 in 4, za katere je izdano ali izdelano dokazilo o poreklu v skladu z določbami iz naslova V, se v Skupnosti ali v Tuniziji ne more uveljavljati kakršno koli povračilo ali izvzetje od carin.

(b)

Za izdelke, ki se uvrščajo v poglavje 3 ter v tarifni številki 1604 in 1605 harmoniziranega sistema ter imajo poreklo iz Skupnosti, kot je določeno v členu 2(1)(c), za katere se izda ali izdela dokazilo o poreklu v skladu z naslovom V, se v Skupnosti ne more uveljavljati kakršno koli povračilo ali izvzetje od carin.

2.   Prepoved iz odstavka 1 se nanaša na kakršno koli delno ali celotno povračilo, odpust ali neplačilo carin ali dajatev z enakim učinkom, ki se lahko uporablja v Skupnosti ali v Tuniziji izrecno ali posledično, za materiale, uporabljene pri izdelavi, in za izdelke, za katere velja odstavek 1(b), takrat, ko se izdelki, pridobljeni iz omenjenih materialov, izvozijo, in ne, če tam ostanejo za domačo porabo.

3.   Izvoznik izdelkov, na katere se nanaša dokazilo o poreklu, mora biti pripravljen na zahtevo carinskih organov kadar koli predložiti vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo, da za materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi teh izdelkov, ni bilo prejeto povračilo carin in da so bile vse carine ali dajatve z enakim učinkom, ki se uporabljajo za takšne materiale, dejansko plačane.

4.   Določbe iz odstavkov od 1 do 3 se prav tako uporabljajo za embalažo v smislu člena 8(2), dodatke, nadomestne dele in orodje v smislu člena 9 ter izdelke v garnituri v smislu člena 10, če so takšni predmeti brez porekla.

5.   Določbe odstavkov od 1 do 4 se uporabljajo samo za materiale, za katere velja Sporazum. Prav tako ne preprečujejo uporabe sistema izvoznih nadomestil, ki se uporabljajo pri izvozu kmetijskih izdelkov v skladu z določbami Sporazuma.

6.   Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja, če se izdelki štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti ali Tunizije brez uporabe kumulacije z materiali po poreklu iz ene od drugih držav, omenjenih v členih 3 in 4.

7.   Ne glede na odstavek 1 lahko Tunizija, z izjemo izdelkov, ki spadajo pod poglavja od 1 do 24 harmoniziranega sistema, uporablja sistem povračila ali izvzetja od carin ali dajatev z enakim učinkom, ki se uporabljajo za materiale brez porekla, uporabljene pri izdelavi izdelkov s poreklom, ob upoštevanju naslednjih določb:

(a)

za izdelke iz poglavij 25 do 49 in 64 do 97 harmoniziranega sistema se zadrži 5 % carina ali tista nižja stopnja, ki velja v Tuniziji;

(b)

za izdelke iz poglavij 50 do 63 harmoniziranega sistema se zadrži 10 % carina ali tista nižja stopnja, ki velja v Tuniziji.

Določbe tega odstavka se uporabljajo do 31. decembra 2009 in se lahko z medsebojnim soglasjem ponovno pregledajo.

NASLOV V

DOKAZILO O POREKLU

Člen 16

Splošne zahteve

1.   Za izdelke s poreklom iz Skupnosti ob uvozu v Tunizijo in za izdelke s poreklom iz Tunizije ob uvozu v Skupnost veljajo ugodnosti Sporazuma ob predložitvi enega od naslednjih dokazil o poreklu:

(a)

potrdila o gibanju blaga EUR.1, katerega vzorec je v Prilogi IIIa;

(b)

potrdila o gibanju blaga EUR-MED, katerega vzorec je v Prilogi IIIb;

(c)

v primerih iz člena 22(1), izjave izvoznika, v nadaljevanju „izjava na računu“ ali „izjava na računu EUR-MED“, na računu, dobavnici ali drugem trgovinskem dokumentu, ki dovolj natančno opisuje te izdelke, da jih je mogoče prepoznati; besedilo izjave na računu je v Prilogah IVa in IVb.

2.   Ne glede na odstavek 1 za izdelke s poreklom v smislu tega protokola v primerih, kot jih določa člen 27, veljajo ugodnosti Sporazuma, ne da bi bilo treba predložiti kakršno koli dokazilo o poreklu iz odstavka 1.

Člen 17

Postopek za izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED

1.   Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED izdajo carinski organi države izvoznice na podlagi pisnega zahtevka izvoznika ali njegovega pooblaščenega zastopnika na izvoznikovo odgovornost.

2.   Izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik izpolni v ta namen obrazca potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED in zahtevka za potrdilo o gibanju, katerih vzorca sta v Prilogah IIIa in IIIb. Obrazci se izpolnijo v enem od jezikov, v katerih je sestavljen Sporazum in v skladu z določbami nacionalnega prava države izvoznice. Če so obrazci napisani z roko, morajo biti izpolnjeni s črnilom in s tiskanimi črkami. Izdelki se poimenujejo v za to predvidenem polju brez praznih vmesnih vrstic. Če polje ni v celoti zapolnjeno, se pod zadnjo vrstico poimenovanja potegne vodoravno črto in prečrta prazen prostor pod njo.

3.   Izvoznik, ki vlaga zahtevek za izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice, v kateri se izda potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED, kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status izdelkov s poreklom kot tudi izpolnitev drugih zahtev iz tega protokola.

4.   Brez poseganja v odstavek 5 potrdilo o gibanju blaga EUR.1 izdajo carinski organi države članice Skupnosti ali Tunizije v naslednjih primerih:

če se zadevni izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti ali iz Tunizije, brez uporabe kumulacije z materiali po poreklu iz ene od drugih držav, omenjenih v členih 3 in 4, in če izpolnjujejo druge zahteve tega protokola,

če se zadevni izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz ene od drugih držav, omenjenih v členih 3 in 4, s katerimi se uporablja kumulacija, brez uporabe kumulacije z materiali po poreklu iz ene od držav iz členov 3 in 4, in če izpolnjujejo druge zahteve tega protokola, pod pogojem, da sta bila potrdilo EUR-MED ali izjava na računu EUR-MED izdana v državi porekla,

če se zadevni izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti ali Tunizije, z uporabo kumulacije, omenjene v členih 3(4a) in 4(4a), in če izpolnjujejo druge zahteve tega protokola.

5.   Potrdilo o gibanju blaga EUR-MED izdajo carinski organi države članice Skupnosti ali Tunizije, če se zadevni izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, Tunizije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v členih 3 in 4, s katerimi se uporablja kumulacija, če izpolnjujejo zahteve tega protokola in:

je bila uporabljena kumulacija z materiali po poreklu iz ene od drugih držav, omenjenih v členih 3 in 4, ali

se izdelki v okviru kumulacije lahko uporabljajo kot materiali za izdelavo izdelkov za izvoz v eno od drugih držav, omenjenih v členih 3 in 4, ali

se izdelki lahko ponovno izvozijo iz namembne države v eno od drugih držav, omenjenih v členih 3 in 4.

6.   Potrdilo o gibanju blaga EUR-MED mora v polju 7 vsebovati enega od naslednjih zaznamkov v angleščini:

če je bilo poreklo pridobljeno na osnovi uporabe kumulacije z materiali po poreklu iz ene ali več držav, omenjenih v členih 3 in 4:

„CUMULATION APPLIED WITH ……“ (ime države/držav)

če je bilo poreklo pridobljeno brez uporabe kumulacije z materiali po poreklu iz ene ali več držav, omenjenih v členih 3 in 4:

„NO CUMULATION APPLIED“.

7.   Carinski organi, ki izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED, naredijo vse potrebno za preverjanje porekla izdelkov in izpolnjevanja drugih zahtev tega protokola. V ta namen imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovega knjigovodstva ali kakršen koli drug pregled, ki se jim zdi potreben. Zagotoviti morajo tudi, da so obrazci iz odstavka 2 pravilno izpolnjeni. Zlasti morajo preveriti, ali je prostor, namenjen poimenovanju izdelkov, izpolnjen tako, da izključuje vse možnosti pripisov z namenom goljufije.

8.   Datum izdaje potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED mora biti naveden v polju 11 potrdila.

9.   Potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED izdajo carinski organi in ga dajo izvozniku na razpolago takoj, ko je dejanski izvoz opravljen ali zagotovljen.

Člen 18

Naknadno izdana potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED

1.   Ne glede na člen 17(9) se potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED izjemoma lahko izda tudi po izvozu izdelkov, na katere se nanaša:

(a)

če ni bilo izdano ob izvozu zaradi napak ali nenamernih opustitev ali posebnih okoliščin;

ali

(b)

če se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da je bilo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED izdano, vendar ob uvozu iz tehničnih razlogov ni bilo sprejeto.

2.   Ne glede na člen 17(9) se potrdilo o gibanju blaga EUR-MED lahko izda po izvozu izdelkov, na katere se nanaša in za katere je bilo ob izvozu izdano potrdilo o gibanju blaga EUR.1, pod pogojem, da se carinskim organom zadovoljivo dokaže, da so pogoji iz člena 17(5) izpolnjeni.

3.   Izvoznik za izvajanje odstavkov 1 in 2 v zahtevi navede kraj in datum izvoza izdelkov, na katere se nanaša potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED, in navede razloge za svojo zahtevo.

4.   Carinski organi lahko izdajo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED naknadno šele potem, ko preverijo, če se podatki v izvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustreznem spisu.

5.   Potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED, ki so izdana naknadno, imajo naslednji zaznamek v angleščini:

„ISSUED RETROSPECTIVELY“.

Potrdila o gibanju blaga EUR-MED, ki so izdana naknadno z uporabo odstavka 2, imajo naslednji zaznamek v angleščini:

„ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 no……….[datum in kraj izdaje]“.

6.   Zaznamek iz odstavka 5 se vpiše v polje 7 potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED.

Člen 19

Izdaja dvojnika potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED

1.   Če je bilo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED ukradeno, izgubljeno ali uničeno, lahko izvoznik carinske organe, ki so to potrdilo izdali, zaprosi za dvojnik, sestavljen na podlagi izvoznih dokumentov, ki jih imajo.

2.   Na takšen način izdani dvojnik ima naslednji zaznamek v angleščini:

„DUPLICATE“.

3.   Zaznamek iz odstavka 2 se vpiše v polje 7 dvojnika potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED.

4.   Dvojnik, na katerem je datum izdaje izvirnega potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED, začne veljati s tem datumom.

Člen 20

Izdaja potrdil o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED na podlagi predhodno izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu

Kadar so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskega urada v Skupnosti ali Tuniziji, je mogoče nadomestiti izvirno dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED, z namenom pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam v Skupnosti ali v Tuniziji. Nadomestno(-a) potrdilo(-a) o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED izda carinski urad, pod katerega nadzor so bili dani izdelki.

Člen 21

Ločeno knjigovodsko izkazovanje

1.   Če pri ločenem skladiščenju zalog izdelkov s poreklom in izdelkov brez porekla, ki so enaki ali med seboj zamenljivi, nastanejo precejšnje stroškovne ali materialne težave, lahko carinski organi na pisno zahtevo prizadetih strank za vodenje teh zalog dovolijo tako imenovano „metodo ločenega knjigovodskega izkazovanja“ (v nadaljnjem besedilu „metoda“).

2.   Metoda mora zagotoviti, da je število pridobljenih izdelkov v določenem dogovorjenem obdobju, ki se lahko štejejo za izdelke s poreklom, enako, kot bi ga dobili, če bi bile zaloge fizično ločene.

3.   Carinski organi lahko dovoljenje iz odstavka 1 izdajo pod kakršnimi koli pogoji, za katere menijo, da so primerni.

4.   Metoda se uporablja in njena uporaba se beleži na podlagi splošnih računovodskih načel, ki veljajo v državi, v kateri je bil izdelek narejen.

5.   Uporabnik metode lahko sestavi oziroma zaprosi za dokazilo o poreklu za tiste količine izdelkov, ki se lahko štejejo za izdelke s poreklom. Uporabnik mora na zahtevo carinskih organov dati izjavo o tem, kako so bile količine vodene.

6.   Carinski organi nadzorujejo uporabo dovoljenja in lahko dovoljenje kadar koli odvzamejo, če ga uporabnik kakor koli nepravilno uporablja ali ne izpolnjuje katerega od drugih pogojev, določenih v tem protokolu.

Člen 22

Pogoji za izjavo na računu ali izjavo na računu EUR-MED

1.   Izjavo na računu ali izjavo na računu EUR-MED iz člena 16(1)(c) lahko da:

(a)

pooblaščeni izvoznik v smislu člena 23;

ali

(b)

kateri koli izvoznik za vsako pošiljko, ki jo sestavlja en ali več tovorkov, ki vsebujejo izdelke s poreklom, katerih skupna vrednost ne presega 6 000 EUR.

2.   Brez poseganja v odstavek 3 je izjavo na računu mogoče dati v naslednjih primerih:

če se zadevni izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti ali iz Tunizije, brez uporabe kumulacije z materiali po poreklu iz ene od drugih držav, omenjenih v členih 3 in 4, in če izpolnjujejo druge zahteve tega protokola,

če se zadevni izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz ene od drugih držav, omenjenih v členih 3 in 4, s katerimi se uporablja kumulacija, brez uporabe kumulacije z materiali po poreklu iz ene od držav iz členov 3 in 4, in če izpolnjujejo druge zahteve tega protokola, pod pogojem, da sta bila potrdilo EUR-MED ali izjava na računu EUR-MED izdana v državi porekla;

če se zadevni izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti ali Tunizije, z uporabo kumulacije, omenjene v členih 3(4a) in 4(4a), in če izpolnjujejo druge zahteve tega protokola.

3.   Izjavo na računu EUR-MED je mogoče dati, če se izdelki, na katere se nanaša, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, Tunizije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v členih 3 in 4, s katerimi se uporablja kumulacija, če izpolnjujejo zahteve tega protokola in:

je bila uporabljena kumulacija z materiali po poreklu iz ene od drugih držav, omenjenih v členih 3 in 4, ali

se izdelki v okviru kumulacije lahko uporabljajo kot materiali za izdelavo izdelkov za izvoz v eno od drugih držav, omenjenih v členih 3 in 4, ali

se izdelki lahko ponovno izvozijo iz namembne države v eno od drugih držav, omenjenih v členih 3 in 4.

4.   Izjava na računu EUR-MED mora vsebovati enega od naslednjih zaznamkov v angleščini:

če je bilo poreklo pridobljeno na osnovi uporabe kumulacije z materiali po poreklu iz ene ali več držav, omenjenih v členih 3 in 4:

„CUMULATION APPLIED WITH ……“ (ime države/držav)

če je bilo poreklo pridobljeno brez uporabe kumulacije z materiali po poreklu iz ene ali več držav, omenjenih v členih 3 in 4:

„NO CUMULATION APPLIED“

5.   Izvoznik, ki daje izjavo na računu ali izjavo na računu EUR-MED, mora biti kadar koli pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države izvoznice predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo status porekla blaga kot tudi izpolnitev drugih zahtev tega protokola.

6.   Izjavo na računu ali izjavo na računu EUR-MED, katere besedilo je v Prilogah IVa in IVb, mora izvoznik natipkati, odtisniti ali natisniti na račun, dobavnico ali na drug trgovinski dokument v eni od jezikovnih različic, ki so navedene v teh prilogah, v skladu z določbami nacionalnega prava države izvoznice. Če je izjava napisana z roko, mora biti napisana s črnilom in s tiskanimi črkami.

7.   Izjave na računu in izjave na računu EUR-MED morajo imeti izvirni lastnoročni podpis izvoznika. Vendar se od pooblaščenega izvoznika v smislu člena 23 ne zahteva, da podpisuje take izjave, če se carinskim organom države izvoznice pisno zaveže, da sprejema polno odgovornost za vsako izjavo na računu, po kateri ga je mogoče prepoznati, kot da jo je podpisal lastnoročno.

8.   Izjavo na računu ali izjavo na računu EUR-MED lahko izvoznik da ob izvozu izdelkov, na katere se nanaša, ali po izvozu, pod pogojem, da je predložena državi uvoznici najpozneje v dveh letih po uvozu izdelkov, na katere se nanaša.

Člen 23

Pooblaščeni izvoznik

1.   Carinski organi države izvoznice lahko pooblastijo katerega koli izvoznika (v nadaljnjem besedilu „pooblaščenega izvoznika“), ki pogosto pošilja izdelke na podlagi Sporazuma, da daje izjave na računu ali izjave na računu EUR-MED ne glede na vrednost izdelkov, na katere se nanaša. Izvoznik, ki prosi za takšno pooblastilo, carinskim organom ponudi vsa zadovoljiva jamstva, potrebna za preverjanje porekla teh izdelkov, kot tudi za preverjanje izpolnjevanja vseh drugih zahtev tega protokola.

2.   Carinski organi lahko odobrijo status pooblaščenega izvoznika pod kakršnimi koli pogoji, za katere menijo, da so primerni.

3.   Carinski organi dodelijo pooblaščenemu izvozniku številko carinskega pooblastila, ki se navede v izjavi na računu ali v izjavi na računu EUR-MED.

4.   Carinski organi spremljajo in nadzorujejo, kako pooblaščeni izvoznik uporablja pooblastilo.

5.   Carinski organi lahko pooblastilo kadar koli umaknejo. To morajo storiti, če pooblaščeni izvoznik ne nudi več jamstev iz odstavka 1, če ne izpolnjuje več pogojev iz odstavka 2 ali če drugače nepravilno uporablja pooblastilo.

Člen 24

Veljavnost dokazila o poreklu

1.   Dokazilo o poreklu je veljavno štiri mesece od datuma izdaje v državi izvoznici in se v tem roku predloži carinskim organom države uvoznice.

2.   Dokazila o poreklu, ki so carinskim organom države uvoznice predložena po poteku roka za predložitev, določenega v odstavku 1, se lahko sprejme zaradi uporabe preferencialne obravnave, če jih zaradi izjemnih okoliščin ni bilo možno predložiti do določenega končnega datuma.

3.   V drugih primerih predložitve z zamudo lahko carinski organi države uvoznice sprejmejo dokazila o poreklu v primeru, da so jim bili izdelki predloženi pred tem končnim datumom.

Člen 25

Predložitev dokazila o poreklu

Dokazila o poreklu se predložijo carinskim organom države uvoznice v skladu s postopki, ki se uporabljajo v tej državi. Navedeni organi lahko zahtevajo prevod dokazila o poreklu in tudi, da spremlja uvozno deklaracijo izjava, s katero uvoznik potrjuje, da izdelki izpolnjujejo pogoje, potrebne za izvajanje Sporazuma.

Člen 26

Uvoz po delih

Kadar se na zahtevo uvoznika in pod pogoji, ki jih predpišejo carinski organi države uvoznice, razstavljeni ali nesestavljeni izdelki v smislu splošnega pravila 2(a) harmoniziranega sistema, ki spadajo v oddelka XVI in XVII ali v tarifni številki 7308 in 9406 harmoniziranega sistema, uvažajo po delih, se za take izdelke pri prvem delnem uvozu carinskim organom predloži eno samo dokazilo o poreklu.

Člen 27

Izjeme pri dokazilu o poreklu

1.   Izdelki, ki jih posamezniki kot majhne tovorke pošiljajo drugim posameznikom ali ki so del osebne prtljage potnikov, se priznavajo za izdelke s poreklom, ne da bi bilo potrebno predložiti dokazilo o poreklu, če se ti izdelki ne uvažajo v trgovinske namene in je bila dana izjava, da ustrezajo zahtevam tega protokola, in ni dvoma o resničnosti takšne izjave. Če se izdelki pošiljajo po pošti, se izjava lahko napiše na carinsko deklaracijo CN22/CN23 ali na list papirja, ki se priloži temu dokumentu.

2.   Občasni uvozi, pri čemer gre le za izdelke za osebno uporabo prejemnikov ali potnikov ali njihovih družin, se ne štejejo za uvoz v trgovinske namene, če je iz narave in količine izdelkov razvidno, da niso namenjeni za trgovanje.

3.   Poleg tega skupna vrednost teh izdelkov ne sme presegati 500 EUR v primeru majhnih tovorkov ali 1 200 EUR v primeru izdelkov, ki so del osebne prtljage potnikov.

Člen 27a

Izjava dobavitelja

1.   Kadar se izda potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali se sestavi izjava na računu v Skupnosti ali v Tuniziji za izdelke s poreklom, pri izdelavi katerih je bilo uporabljeno blago iz Alžirije, Maroka, Tunizije ali Skupnosti, ki je bilo obdelano ali predelano v teh državah in ni pridobilo preferencialnega statusa porekla, se upošteva izjava dobavitelja, dana za to blago v skladu s tem členom.

2.   Izjava dobavitelja iz odstavka 1 služi kot dokazilo o opravljeni obdelavi ali predelavi zadevnega blaga v Alžiriji, Maroku, Tuniziji ali Skupnosti, za namene določanja, ali se izdelki, v izdelavi katerih se to blago uporablja, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti ali iz Tunizije in izpolnjujejo druge zahteve tega protokola.

3.   Razen v primerih iz odstavka 4, dobavitelj sestavi ločeno izjavo dobavitelja za vsako pošiljko blaga v obliki, določeni v Prilogi V, na listu papirja, priloženemu k računu, dobavnici ali kakšnemu drugemu trgovinskemu dokumentu, ki dovolj natančno opisuje zadevno blaga, da ga je mogoče prepoznati.

4.   Kadar dobavitelj redno dobavlja blago določeni stranki, za katerega se pričakuje, da bo njegova obdelava ali predelava ostala daljše obdobje nespremenjena v Alžiriji, Maroku, Tuniziji ali Skupnosti, lahko predloži eno samo izjavo dobavitelja, v nadaljnjem besedilu „dolgoročna izjava dobavitelja“, ki velja za nadaljnje pošiljke omenjenega blaga.

Dolgoročna izjava dobavitelja običajno velja do enega leta od datuma, ko se da izjava. Carinski organi države, v kateri se sestavi izjava, določijo pogoje za daljše obdobje veljavnosti.

Dolgoročno izjavo dobavitelja sestavi dobavitelj v obliki, predpisani v Prilogi VI, in v njej zadevno blago opiše tako natančno, da ga je mogoče prepoznati. Zadevni stranki jo predloži pred prvo pošiljko blaga, na katero se nanaša ta izjava, ali skupaj s prvo pošiljko.

Dobavitelj stranko takoj obvesti, če se dolgoročna izjava dobavitelja za dobavljeno blago ne uporablja več.

5.   Izjava dobavitelja iz odstavkov 3 in 4 mora biti natipkana ali natisnjena v enem od jezikov, v katerih je sestavljen Sporazum, v skladu z določbami nacionalne zakonodaje države, v kateri se sestavi in mora imeti izvirni lastnoročni podpis dobavitelja. Izjava je lahko napisana tudi z roko; v takem primeru mora biti napisana s črnilom in tiskanimi črkami.

6.   Dobavitelj, ki izpolni izjavo, mora biti pripravljen, da na zahtevo carinskih organov države, v kateri je bila izjava sestavljena, kadar koli predloži vse ustrezne dokumente, ki dokazujejo, da so informacije v tej izjavi točne.

Člen 28

Dokazilne listine

Listine iz členov 17(3), 22(5) in 27a(6), ki se uporabljajo zato, da bi dokazali, da se izdelki, na katere se nanaša potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED ali izjava na računu ali izjava na računu EUR-MED, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, Tunizije ali ene od drugih držav, omenjenih v členih 3 in 4, in da izpolnjujejo druge zahteve tega protokola ter da so informacije na izjavi dobavitelja točne so med drugim lahko tudi:

(a)

neposredno dokazilo o postopkih, ki jih je opravil izvoznik ali dobavitelj za pridobitev zadevnega blaga, kot je vsebovano na primer v njegovih poslovnih knjigah ali v njegovem notranjem knjigovodstvu;

(b)

dokumenti, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdani ali sestavljeni v Skupnosti ali Tuniziji, če se takšni dokumenti uporabljajo v skladu z nacionalnim pravom;

(c)

dokumenti, ki dokazujejo postopek obdelave ali predelave materialov v Skupnosti ali Tuniziji, izdani ali sestavljeni v Skupnosti ali Tuniziji, če se takšni dokumenti uporabljajo v skladu z nacionalnim pravom;

(d)

potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED ali izjave na računu ali izjave na računu EUR-MED, ki dokazujejo status porekla uporabljenih materialov, izdana ali sestavljena v Skupnosti ali Tuniziji v skladu s tem protokolom, ali v eni od drugih držav, omenjenih v členih 3 in 4, v skladu s pravili o poreklu, ki so enaka kot pravila v tem protokolu;

(e)

ustrezno dokazilo o obdelavi ali predelavi, opravljeni zunaj Skupnosti ali Tunizije na osnovi uporabe člena 12, ki dokazuje, da so zahteve tega člena izpolnjene;

(f)

izjava dobavitelja, ki dokazuje opravljene obdelave ali predelave na uporabljenih materialih v Skupnosti, Tuniziji, Maroku ali Alžiriji, sestavljena v eni od teh držav.

Člen 29

Shranjevanje dokazil o poreklu, izjav dobavitelja in dokazilnih listin

1.   Izvoznik, ki vlaga zahtevek za izdajo potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED, mora najmanj tri leta hraniti dokumente iz člena 17(3).

2.   Izvoznik, ki daje izjavo na računu ali izjavo na računu EUR-MED, mora najmanj tri leta hraniti kopijo te izjave na računu, kot tudi dokumente iz člena 22(5).

2a.   Dobavitelj, ki sestavi izjavo dobavitelja mora najmanj tri leta hraniti kopije izjave in računa, dobavnic ali drugih trgovinskih dokumentov, h katerim je ta izjava priložena, kot tudi dokumente iz člena 27a(6).

Dobavitelj, ki sestavi dolgoročno izjavo dobavitelja, mora najmanj tri leta hraniti kopije izjave in vseh računov, dobavnic ali drugih trgovinskih dokumentov v zvezi z blagom, na katerega se nanaša ta izjava, poslanega zadevni stranki, kot tudi dokumente iz člena 27a(6). To obdobje začne teči z datumom izteka veljavnosti dolgoročne izjave dobavitelja.

3.   Carinski organi države izvoznice, ki izdajo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED, morajo vsaj tri leta hraniti zahtevke iz člena 17(2).

4.   Carinski organi države uvoznice morajo vsaj tri leta hraniti njim predložena potrdila o gibanju blaga EUR.1 in EUR-MED, izjave na računu in izjave na računu EUR-MED.

Člen 30

Razlike in oblikovne napake

1.   Če so ugotovljene manjše razlike med navedbami na dokazilu o poreklu in tistimi na dokumentih, ki so bili predloženi carinskemu uradu zaradi izpolnjevanja uvoznih formalnosti za izdelke, to še ne pomeni ničnosti omenjenega dokazila, če se pravilno ugotovi, da ta dokument ustreza predloženim izdelkom.

2.   Očitne oblikovne napake, kot so npr. tipkarske napake na dokazilu o poreklu, ne smejo biti razlog za zavrnitev, če te napake ne ustvarjajo dvomov o pravilnosti navedb v tem dokumentu.

Člen 31

Zneski, izraženi v eurih

1.   Za uporabo določb člena 22(l)(b) in člena 27(3) v primerih, ko se izda račun v drugi valuti kot euro, vsako leto vsaka od teh držav določi zneske v nacionalnih valutah držav članic Skupnosti, Tunizije in drugih držav, omenjenih v členih 3 in 4, ki ustrezajo zneskom, izraženim v eurih.

2.   Za pošiljko se lahko uveljavljajo ugodnosti določb člena 22(1)(b) ali člena 27(3) s sklicevanjem na valuto, v kateri je izdan račun, glede na znesek, ki ga je določila zadevna država.

3.   Zneski, ki jih je treba uporabiti v kateri koli dani nacionalni valuti, so protivrednosti zneskov v tisti nacionalni valuti, izraženih v eurih, po tečaju na prvi delovni dan v oktobru tekočega leta. Zneski se sporočijo Komisiji Evropskih skupnosti do 15. oktobra in se uporabljajo od 1. januarja naslednjega leta. Komisija Evropskih skupnosti o ustreznih zneskih uradno obvesti vse zadevne države.

4.   Država lahko navzgor ali navzdol zaokroži znesek, ki ga dobi pri preračunavanju v eurih izraženega zneska v nacionalno valuto. Zaokroženi znesek se od zneska, ki se dobi pri preračunu, ne sme razlikovati za več kot 5 %. Država lahko ohrani nespremenjeno protivrednost v nacionalni valuti zneska, izraženega v eurih, če je ob letni uskladitvi iz odstavka 3 preračun tega zneska pred zaokrožitvijo večji za manj kot 15 % protivrednosti v nacionalni valuti. Protivrednost v nacionalni valuti se lahko ohrani nespremenjena, če bi preračun povzročil zmanjšanje te protivrednosti.

5.   Zneske, izražene v eurih, na zahtevo Skupnosti ali Tunizije pregleda Pridružitveni odbor. Pridružitveni odbor pri tem pregledu upošteva zaželeno ohranjanje realnih učinkov teh vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov, izraženih v eurih.

NASLOV VI

DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU

Člen 32

Medsebojna pomoč

1.   Carinski organi držav članic Skupnosti in Tunizije si prek Komisije Evropskih skupnosti medsebojno izmenjajo vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo njihovi carinski uradi pri izdajanju potrdil o gibanju blaga EUR.1 in EUR-MED, in naslove carinskih organov, odgovornih za preverjanje teh potrdil, izjav na računu in izjav na računu EUR-MED ali izjav dobavitelja.

2.   Da bi zagotovili pravilno uporabo tega protokola, si Skupnost in Tunizija prek pristojnih carinskih uprav medsebojno pomagata pri preverjanju pristnosti potrdil o gibanju EUR.1 in EUR-MED, izjav na računu in izjav na računu EUR-MED ali izjav dobavitelja in točnosti informacij, ki so tam navedene.

Člen 33

Preverjanje dokazil o poreklu

1.   Dokazila o poreklu se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi države uvoznice upravičeno dvomijo o pristnosti teh dokumentov, o statusu porekla zadevnih izdelkov ali o izpolnjevanju drugih zahtev tega protokola.

2.   Za namene izvajanja odstavka 1 morajo carinski organi države uvoznice vrniti potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED in račun, če je bil predložen, izjavo na računu ali izjavo na računu EUR-MED ali kopijo teh listin carinskim organom države izvoznice, in če je to primerno, navesti razloge za zahtevo za preverjanje. V podporo zahtevi za preverjanje se pošlje vsak pridobljeni dokument ali informacija, ki kaže, da so podatki na dokazilu o poreklu napačni.

3.   Preverjanje opravijo carinski organi države izvoznice. V ta namen imajo pravico zahtevati katero koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled izvoznikovega knjigovodstva ali kakršen koli drug pregled, ki se jim zdi potreben.

4.   Če se carinski organi države uvoznice odločijo, da bodo začasno prenehali priznavati preferencialno obravnavo za te izdelke, medtem ko čakajo na rezultate preverjanja, morajo uvozniku ponuditi sprostitev blaga, pogojeno z vsemi previdnostnimi ukrepi, ki se jim zdijo potrebni.

5.   Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti čim prej obveščeni o rezultatih tega preverjanja. Takšni rezultati morajo jasno pokazati, ali so dokumenti pristni in ali se izdelki, na katere se nanašajo, lahko štejejo za izdelke s poreklom iz Skupnosti, Tunizije ali iz ene od drugih držav, omenjenih v členih 3 in 4, ter izpolnjujejo druge zahteve tega protokola.

6.   Če v primerih upravičenega dvoma ni odgovora v desetih mesecih od datuma zahteve za preverjanje ali če odgovor ne vsebuje zadostnih informacij za določitev pristnosti obravnavanega dokumenta ali pravega porekla izdelkov, carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, razen v izjemnih okoliščinah, zavrnejo upravičenost za preferencialno obravnavo.

Člen 33a

Preverjanje izjave dobavitelja

1.   Izjave dobavitelja ali dolgoročne izjave dobavitelja se naknadno preverjajo naključno ali kadar carinski organi države, v kateri so bile take izjave upoštevane pri izdajanju potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali sestavljanju izjave na računu, upravičeno dvomijo o pristnosti dokumenta ali točnosti informacij v tem dokumentu.

2.   Za namene izvajanja odstavka 1 morajo carinski organi države iz odstavka 1 vrniti izjavo dobavitelja in račun(-e), dobavnico(-e) ali druge trgovinske dokumente za blago, na katerega se nanaša ta izjava, carinskim organom države, v kateri je bila izjava sestavljena, in navesti vsebinske ali oblikovne razloge za zahtevo za preverjanje, kadar je to primerno.

V podporo zahtevi za naknadno preverjanje se pošlje vsak pridobljeni dokument in informacija, ki kaže, da so informacije v izjavi dobavitelja nepravilne.

3.   Preverjanje opravijo carinski organi države, v kateri je bila izjava dobavitelja sestavljena. V ta namen imajo pravico zahtevati kakršno koli dokazilo in opraviti kakršen koli pregled dobaviteljevega knjigovodstva ali kakršen koli drug pregled, ki se jim zdi potreben.

4.   Carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, morajo biti o rezultatih tega preverjanja čim prej obveščeni. Rezultati morajo jasno pokazati, ali so informacije, dane v izjavi dobavitelja, točne in jim morajo omogočiti, da se ugotovi, ali in v kakšni meri se ta izjava dobavitelja lahko upošteva pri izdajanju potrdila o gibanju EUR.1 ali pri sestavljanju izjave na računu.

Člen 34

Reševanje sporov

Spori v zvezi s postopki preverjanja iz členov 33 in 33a, ki jih carinski organi, ki so zahtevali preverjanje, in carinski organi, ki so odgovorni za izvajanje preverjanja, ne morejo rešiti med seboj ali vprašanja glede razlage tega protokola se predložijo Pridružitvenemu odboru.

V vseh primerih se spori med uvoznikom in carinskimi organi države uvoznice rešujejo v skladu z zakonodajo te države.

Člen 35

Kazni

Kaznovan bo vsak, ki sestavi dokument ali povzroči, da se sestavi dokument, ki vsebuje nepravilne podatke, z namenom, da bi pridobil preferencialno obravnavo za izdelke.

Člen 36

Proste cone

1.   Skupnost in Tunizija sprejmeta vse potrebne ukrepe, da zagotovita, da se izdelki, s katerimi se trguje na podlagi dokazila o poreklu in za katere med prevozom uporabljata prosto cono na svojem ozemlju, ne nadomestijo z drugim blagom ter da na njih niso opravljeni drugi postopki razen običajnih postopkov, potrebnih za preprečitev njihovega poslabšanja.

2.   Če se z odstopanjem od določb iz odstavka 1 izdelki s poreklom iz Skupnosti ali Tunizije, ki imajo dokazilo o poreklu, uvozijo v prosto cono in se na njih opravijo obdelave in predelave, pristojni organi na izvoznikovo zahtevo izdajo novo potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED, če je opravljena obdelava ali predelava v skladu z določbami tega protokola.

NASLOV VII

CEUTA IN MELILLA

Člen 37

Uporaba Protokola

1.   Izraz „Skupnost“ iz člena 2 ne zajema Ceute in Melille.

2.   Za izdelke s poreklom iz Tunizije ob uvozu v Ceuto in Melillo velja v vseh pogledih enak carinski režim, kot je tisti, ki se uporablja za izdelke s poreklom iz carinskega območja Skupnosti na podlagi Protokola 2 Akta o pristopu Kraljevine Španije in Portugalske republike k Evropskim skupnostim. Tunizija odobri za uvoz izdelkov, ki so zajeti s Sporazumom in so po poreklu iz Ceute in Melille, enak carinski režim, kot velja za izdelke, ki se uvozijo in so po poreklu iz Skupnosti.

3.   Za namene uporabe odstavka 2 v zvezi z izdelki s poreklom iz Ceute in Melille se ta protokol uporablja smiselno, ob upoštevanju posebnih pogojev iz člena 38.

Člen 38

Posebni pogoji

1.   Če se prevažajo neposredno v skladu s členom 13, se štejejo kot:

1.

izdelki s poreklom iz Ceute in Melille:

(a)

izdelki, v celoti pridobljeni v Ceuti in Melilli;

(b)

izdelki, pridobljeni v Ceuti in Melilli, pri izdelavi katerih so bili uporabljeni izdelki, ki niso vključeni v točko (a), pod pogojem, da:

(i)

so bili taki izdelki zadosti obdelani ali predelani v smislu člena 6;

ali če

(ii)

gre za izdelke s poreklom iz Tunizije ali iz Skupnosti, pod pogojem, da so bili obdelani ali predelani bolj, kot to zahtevajo postopki iz člena 7;

2.

izdelki s poreklom iz Tunizije:

(a)

izdelki, v celoti pridobljeni v Tuniziji;

(b)

izdelki, pridobljeni v Tuniziji, pri izdelavi katerih so bili uporabljeni izdelki, ki niso vključeni v točko (a), pod pogojem, da:

(i)

so bili tako izdelki zadosti obdelani ali predelani v smislu člena 6;

ali če

(ii)

gre za izdelke s poreklom iz Ceute in Melille ali iz Skupnosti, pod pogojem, da so bili obdelani ali predelani bolj, kot to zahtevajo postopki iz člena 7.

2.   Ceuta in Melilla se štejeta za enotno ozemlje.

3.   Izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik vpišeta „Tunizija“ in „Ceuta in Melilla“ v polje 2 potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED ali izjave na računu ali izjave na računu EUR-MED. Poleg tega je, če gre za izdelke s poreklom iz Ceute in Melille, to treba označiti v polju 4 potrdila o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED ali izjav na računu ali izjav na računu EUR-MED.

4.   Za uporabo tega protokola v Ceuti in Melilli so odgovorni španski carinski organi.

NASLOV VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 39

Spremembe Protokola

Pridružitveni svet lahko sklene, da bo spremenil določbe tega protokola.

Člen 40

Prehodne določbe za blago na poti ali v skladiščenju

Določbe Sporazuma se lahko uporabljajo za blago, ki izpolnjuje določbe tega protokola in ki je na dan začetka veljavnosti tega protokola bodisi na poti bodisi je v Skupnosti ali v Tuniziji v začasni hrambi, v carinskih skladiščih ali v prostih conah, pod pogojem, da se carinskim organom države uvoznice v štirih mesecih od navedenega datuma predloži potrdilo o gibanju blaga EUR.1 ali EUR-MED, ki so ga naknadno izdali carinski organi države izvoznice, skupaj z dokumenti, ki dokazujejo, da se je blago prevažalo neposredno v skladu s členom 13.


(1)  Kneževina Lihtenštajn ima carinsko unijo s Švico in je pogodbenica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

(2)  Kneževina Lihtenštajn ima carinsko unijo s Švico in je pogodbenica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

PRILOGA I

UVODNE OPOMBE K SEZNAMU V PRILOGI II

Opomba 1:

Ta seznam določa pogoje, ki se zahtevajo za vse izdelke, da bi se lahko šteli za zadosti obdelane ali predelane v smislu člena 6 Protokola.

Opomba 2:

2.1

Prva dva stolpca seznama opisujeta pridobljeni izdelek. Prvi stolpec seznama je tarifna številka ali številka poglavja, ki se uporablja v harmoniziranem sistemu, drugi stolpec pa vsebuje poimenovanje blaga, ki se v tem sistemu uporablja za to tarifno številko ali poglavje. Za vsak vpis v prvih dveh stolpcih je določeno pravilo v stolpcu 3 ali 4. V nekaterih primerih, kjer je pred vpisom v prvem stolpcu „ex“, se pravila v stolpcu 3 ali 4 uporabljajo samo za del tarifne številke, opisane v stolpcu 2.

2.2

Če je v stolpcu 1 združenih več tarifnih številk ali če je navedena številka poglavja in je zato poimenovanje izdelkov v stolpcu 2 splošno, se zraven navedena pravila v stolpcu 3 ali 4 uporablja za vse izdelke, ki se po harmoniziranem sistemu uvrščajo v tarifne številke tega poglavja ali v katere koli tarifne številke, združene v stolpcu 1.

2.3

Če seznam vsebuje različna pravila, ki se uporabljajo za različne izdelke v okviru ene tarifne številke, je v vsakem novem odstavku poimenovanje tega dela tarifne številke, za katerega se uporabljajo zraven navedena pravila v stolpcu 3 ali 4.

2.4

Če je za vpis v prvih dveh stolpcih pravilo določeno v stolpcih 3 in 4, ima izvoznik možnost izbrati uporabo bodisi pravila iz stolpca 3 bodisi tistega iz stolpca 4. Če v stolpcu 4 ni pravila o poreklu, je treba uporabiti pravilo, določeno v stolpcu 3.

Opomba 3:

3.1

Določbe člena 6 Protokola o izdelkih, ki so pridobili status blaga s poreklom in se uporabljajo pri izdelavi drugih izdelkov, se uporabljajo ne glede na to, ali je bil ta status pridobljen znotraj tovarne, v kateri se izdelki uporabljajo, ali v drugi tovarni v pogodbenici.

Primer:

Motor iz tarifne številke 8407, za katerega pravilo določa, da vrednost materialov brez porekla, ki se lahko vgradijo, ne sme presegati 40 % cene franko tovarna, je izdelan iz „drugih legiranih jekel, grobo oblikovanih s kovanjem“ iz tarifne številke ex ex 7224.

Če je bilo to kovanje opravljeno v Skupnosti iz ingota brez porekla, potem je že pridobil poreklo na podlagi pravila za tarifno številko ex ex 7224 na seznamu. Zato se pri izračunu vrednosti motorja šteje, da ima poreklo, ne glede na to, ali je bil izdelan v isti ali drugi tovarni v Skupnosti. Vrednost ingota brez porekla se tako ne upošteva pri seštevanju vrednosti uporabljenih materialov brez porekla.

3.2

Pravilo iz seznama predstavlja najmanjši del potrebne obdelave ali predelave in več predelave ali obdelave prav tako dodeli status porekla, nasprotno pa manj predelave ali obdelave statusa porekla ne more dodeliti. Torej če pravilo določa, da je mogoče na določeni stopnji izdelave uporabiti material brez porekla, je uporaba takšnega materiala na zgodnejši stopnji izdelave dovoljena, na poznejši stopnji pa uporaba takšnega materiala ni dovoljena.

3.3

Brez poseganja v opombo 3.2, če pravilo uporablja določbe „Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke“, se lahko uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke (tudi materiali z istim poimenovanjem in iz istega poglavja kot izdelek), pri čemer je potrebno upoštevati kakršne koli posebne omejitve, ki jih pravilo tudi lahko vsebuje.

Seveda pa izraz „Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz tarifne številke ...“ ali „Izdelava iz materialov iz katere koli tarifne številke, vključno z drugimi materiali iz iste tarifne številke kot izdelek“ pomeni, da se lahko uporabijo materiali iz katere koli tarifne številke, razen tistih z istim poimenovanjem kot izdelek, naveden v stolpcu 2 seznama.

3.4

Kadar pravilo iz seznama določa, da se izdelek lahko izdela iz več kot enega materiala, to pomeni, da se lahko uporabi kateri koli ali več materialov. Ne zahteva pa, da se uporabijo vsi.

Primer:

Pravilo za tkanine iz tarifnih številk 5208 do 5212 določa, da se lahko uporabijo naravna vlakna, prav tako pa se lahko poleg drugih materialov uporabijo tudi kemični materiali. To ne pomeni, da je treba uporabiti oboje; uporabi se lahko ali eno ali drugo ali oboje.

3.5

Če pravilo iz seznama določa, da mora biti izdelek izdelan iz določenega materiala, ta pogoj ne preprečuje uporabe drugih materialov, ki zaradi svoje narave ne morejo zadostiti pravilu (glej tudi opombo 6.2 v zvezi s tekstilom).

Primer:

Pravilo za pripravljena živila iz tarifne številke 1904, ki posebej izključuje uporabo žit in njihovih izdelkov, ne preprečuje uporabe mineralnih soli, kemikalij in drugih dodatkov, ki niso izdelki iz žit.

To pa ne velja za izdelke, ki so, čeprav ne morejo biti izdelani iz posameznega materiala, določenega v seznamu, lahko izdelani iz materialov enake narave na zgodnejši stopnji izdelave.

Primer:

V primeru oblačila iz poglavja 62, izdelanega iz netkanih materialov, če je za to vrsto izdelkov dovoljena samo uporaba preje brez porekla, ni mogoče začeti pri netkanem blagu, čeprav netkano blago običajno ne more biti izdelano iz preje. V takih primerih je začetni material običajno na stopnji pred prejo, to je na stopnji vlaken.

3.6

Če pravilo iz seznama navaja za največjo vrednost materialov brez porekla, ki se lahko uporabijo, dve odstotni postavki, potem se ta odstotka ne smeta seštevati. Z drugimi besedami, največja vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla nikoli ne sme presegati najvišje od navedenih odstotnih postavk. Poleg tega posamezne odstotne postavke, ki se nanašajo na določene materiale, ne smejo biti presežene.

Opomba 4:

4.1

Izraz „naravna vlakna“ se v seznamu uporablja za vlakna, ki niso umetna ali sintetična. Omejen je na stopnje pred predenjem, vključno z odpadki, in, razen če ni drugače določeno, zajema vlakna, ki so bila mikana, česana ali kako drugače obdelana, vendar ne predena.

4.2

Izraz „naravna vlakna“ vključuje konjsko žimo iz tarifne številke 0503, svilo iz tarifnih številk 5002 in 5003, kakor tudi volnena vlakna in fino ali grobo živalsko dlako iz tarifnih številk 5101 do 5105, bombažna vlakna iz tarifnih številk 5201 do 5203 in druga rastlinska vlakna iz tarifnih številk 5301 do 5305.

4.3

Izrazi „tekstilna kaša“, „kemični materiali“ in „materiali za izdelavo papirja“ so v seznamu uporabljeni za poimenovanje materialov, ki se ne uvrščajo v poglavja 50 do 63 in se lahko uporabljajo za izdelavo umetnih, sintetičnih ali papirnih vlaken ali preje.

4.4

Izraz „umetna ali sintetična rezana vlakna“ se v seznamu uporablja za sintetične ali umetne pramene iz filamentov, rezana vlakna ali odpadke iz tarifnih številk 5501 do 5507.

Opomba 5:

5.1

Če se za izdelek v seznamu navaja ta opomba, se za katere koli osnovne tekstilne materiale, ki se uporabljajo pri njihovi izdelavi in če se upoštevajo skupaj, ne presegajo 10 % skupne teže vseh uporabljenih osnovnih tekstilnih materialov, ne uporabljajo pogoji, določeni v stolpcu 3 seznama (glej tudi opombi 5.3 in 5.4).

5.2

Vendar se odstopanje, omenjeno v opombi 5.1, lahko uporablja le za mešane izdelke, ki so izdelani iz dveh ali več osnovnih tekstilnih materialov.

Osnovni tekstilni materiali so:

svila,

volna,

groba živalska dlaka,

fina živalska dlaka,

konjska žima,

bombaž,

materiali za izdelavo papirja in papir,

lan,

konoplja,

juta in druga tekstilna vlakna iz ličja,

sisal in druga tekstilna vlakna iz rodu agav,

kokosova vlakna, abaka, ramija in druga tekstilna rastlinska vlakna;

sintetični filamenti,

umetni filamenti,

prevodni filamenti,

sintetična rezana vlakna iz polipropilena,

sintetična rezana vlakna iz poliestra,

sintetična rezana vlakna iz poliamida,

sintetična rezana vlakna iz poliakrilonitrila,

sintetična rezana vlakna iz poliimida,

sintetična rezana vlakna iz politetrafluoroetilena,

sintetična rezana vlakna iz poli(fenilen sulfida),

sintetična rezana vlakna iz poli(vinil klorida),

druga sintetična rezana vlakna,

umetna rezana vlakna iz viskoze,

druga umetna rezana vlakna,

preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti polietra, povezana ali ne,

preja iz poliuretana, laminirana s fleksibilnimi segmenti poliestra, povezana ali ne,

izdelki iz tarifne številke 5605 (metalizirana preja), ki vsebujejo trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine do vključno 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali barvnim lepilom med dvema plastičnima slojema,

drugimi materiali iz tarifne številke 5605.

Primer:

Preja iz tarifne številke 5205, izdelana iz bombažnih vlaken iz tarifne številke 5203 in sintetičnih rezanih vlaken iz tarifne številke 5506, je mešana preja. Zato se lahko uporabijo sintetična rezana vlakna brez porekla, ki ne izpolnjujejo pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), če njihova skupna teža ne presega 10 % teže preje.

Primer:

Volnena tkanina iz tarifne številke 5112, izdelana iz volnene preje iz tarifne številke 5107 in sintetične preje iz rezanih vlaken iz tarifne številke 5509, je mešana tkanina. Zato se lahko sintetična preja, ki ne izpolnjuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše), ali volnena preja, ki ne izpolnjuje pravil o poreklu (ki zahtevajo izdelavo iz naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje), ali kombinacija obeh prej uporabi, če njihova skupna teža ne presega 10 % teže tkanine.

Primer:

Taftana tekstilna tkanina iz tarifne številke 5802, izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz bombažne tkanine iz tarifne številke 5210, je mešan izdelek le, če je bombažna tkanina sama mešana tkanina, izdelana iz prej, uvrščenih v dve različni tarifni številki, ali če so uporabljene bombažne preje same mešanice.

Primer:

Če bi bila ta taftana tekstilna tkanina izdelana iz bombažne preje iz tarifne številke 5205 in iz sintetične tkanine iz tarifne številke 5407, bi očitno bila uporabljena preja iz dveh različnih osnovnih tekstilnih materialov in je v skladu s tem taftana tekstilna tkanina mešan izdelek.

5.3

Za izdelke, ki vsebujejo „prejo iz poliuretana, laminirano s fleksibilnimi segmenti iz polietra, povezano ali ne“, je to odstopanje pri preji 20 %.

5.4

Za izdelke, ki vsebujejo „trak z jedrom iz aluminijaste folije ali z jedrom iz plastičnega sloja, prevlečenega ali ne z aluminijastim prahom, širine, ki ne presega 5 mm, kjer so plasti zlepljene s prozornim ali barvnim lepilom med dvema plastičnima slojema“, je to odstopanje pri traku 30 %.

Opomba 6:

6.1

Če seznam vsebuje sklic na to opombo, se tekstilni materiali (razen vlog in medvlog), ki ne ustrezajo pravilu za izdelan izdelek, določenem v stolpcu 3 seznama, lahko uporabijo, če so uvrščeni pod drugo tarifno številko kot izdelek in če njihova vrednost ne presega 8 % cene izdelka franko tovarna.

6.2

Brez poseganja v opombo 6.3 se lahko materiali, ki niso uvrščeni v poglavja 50 do 63, prosto uporabljajo za izdelavo tekstilnih izdelkov ne glede na to, ali vsebujejo tekstil ali ne.

Primer:

Če pravilo v seznamu določa, da je za določen tekstilni izdelek (npr. hlače) treba uporabiti prejo, to ne preprečuje uporabe kovinskih predmetov, kot so gumbi, ker gumbi niso uvrščeni v poglavja 50 do 63. Zaradi istega razloga to ne preprečuje uporabe zadrg, čeprav je tekstil običajno sestavni del zadrg.

6.3

Če se uporablja odstotno pravilo, je treba pri izračunu vrednosti vključenih materialov brez porekla upoštevati tudi vrednost materialov, ki niso uvrščeni v poglavja 50 do 63.

Opomba 7:

7.1

Za namene tarifnih številk ex ex 2707, 2713 do 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 in ex ex 3403 so „specifični postopki“ naslednji:

(a)

vakuumska destilacija;

(b)

ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja;

(c)

razbijanje (kreking);

(d)

preoblikovanje (reforming);

(e)

ekstrakcija z izbranimi topili;

(f)

proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom;

(g)

polimerizacija;

(h)

alkilizacija;

(i)

izomerizacija.

7.2

Za namene tarifnih številk 2710, 2711 in 2712, so „specifični procesi“ naslednji:

(a)

vakuumska destilacija;

(b)

ponovna destilacija z zelo natančnim procesom frakcioniranja;

(c)

razbijanje (kreking);

(d)

preoblikovanje (reforming);

(e)

ekstrakcija z izbranimi topili;

(f)

proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi, razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim ogljem ali boksitom;

(g)

polimerizacija;

(h)

alkilizacija;

(i)

izomerizacija;

(j)

samo v zvezi s težkimi olji iz tarifne številke ex ex 2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj 85 % vsebine žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

(k)

samo za izdelke iz tarifne številke 2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

(l)

samo za težka olja iz tarifne številke ex ex 2710, obdelava z vodikom pri tlaku nad 20 barov in temperaturi nad 250 oC, z uporabo katalizatorja, razen obdelave za razžveplanje, kadar je vodik aktivni element v kemični reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava olj za mazanje iz tarifne številke ex ex 2710 (npr. končna obdelava z vodikom ali razbarvanje), še posebno takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost, ne obravnava kot specifični proces;

(m)

samo za goriva iz tarifne številke ex ex 2710, atmosferska destilacija, če se manj kot 30 vol. % teh izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300 oC po metodi ASTM D 86;

(n)

samo za težka olja, razen plinskih olj in kurilnih olj iz tarifne številke ex ex 2710, obdelava z visokofrekvenčno razelektritvijo skozi krtačke;

(o)

samo za surove izdelke (razen vazelina, ozokerita, voska iz rjavega premoga ali lignita ali voska iz šote, parafinskega voska, ki vsebujejo manj kot 0,75 mas. % olja) iz tarifne številke ex ex 2712, razoljevanje s frakcijsko kristalizacijo.

7.3

Za namene tarifnih številk ex ex 2707, 2713 do 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 in ex ex 3403, porekla ne podelijo enostavne operacije, kot so čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, vodna separacija, filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebine žvepla kot rezultat mešanja izdelkov z različno vsebino žvepla, katera koli kombinacija teh operacij ali podobne operacije.

PRILOGA II

SEZNAM OBDELAV ALI PREDELAV, KI JIH JE TREBA OPRAVITI NA MATERIALIH BREZ POREKLA, DA BI LAHKO IZDELANI IZDELEK PRIDOBIL STATUS BLAGA S POREKLOM

Izdelki omenjeni v seznamu, niso vsi nujno zajeti v Sporazumu. Zato je treba upoštevati druge dele Sporazuma.

Tar. številka HS

Poimenovanje blaga

Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom

(1)

(2)

(3) ali (4)

Poglavje 1

Žive živali

Vse živali iz poglavja 1 morajo biti v celoti pridobljene

 

Poglavje 2

Meso in užitni klavnični odpadki

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 1 in 2 v celoti pridobljeni

 

Poglavje 3

Ribe, raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 v celoti pridobljeni

 

ex ex Poglavje 4

Mlečni proizvodi; ptičja jajca; naravni med; užitni proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu; razen:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 v celoti pridobljeni

 

0403

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirani ali ne ali, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila, ali aromatizirani ali, ki vsebujejo dodano sadje, oreške ali kakav ali ne

Izdelava, pri kateri:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 4 v celoti pridobljeni,

je ves uporabljeni sadni sok (razen ananasovega, limetinega ali grenivkinega soka) iz tar. št. 2009 že s poreklom, in

vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex Poglavje 5

Proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; razen:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 5 v celoti pridobljeni

 

ex ex 0502

Pripravljene ščetine in dlake domačega in divjega prašiča

Čiščenje, dezinfekcija, razvrščanje in izravnavanje ščetin in dlak

 

Poglavje 6

Živo drevje in druge rastline; čebulice, korenine in podobno; rezano cvetje in okrasno listje

Izdelava, pri kateri:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 6 v celoti pridobljeni, in

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 7

Užitne vrtnine, nekateri koreni in gomolji

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 7 v celoti pridobljeni

 

Poglavje 8

Užitno sadje in oreščki; lupine agrumov ali melon in lubenic

Izdelava, pri kateri:

je vse uporabljeno sadje in oreščki v celoti pridobljeno, in

vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex Poglavje 9

Kava, čaj, maté čaj in začimbe; razen:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 9 v celoti pridobljeni

 

0901

Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št.

 

0902

Čaj, pravi, aromatiziran ali ne

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št.

 

ex ex 0910

Mešanice začimb

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št.

 

Poglavje 10

Žita

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 10 v celoti pridobljeni

 

ex ex Poglavje 11

Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob, inulin; pšenični gluten, razen:

Izdelava, pri kateri so vse uporabljene žitarice, užitne vrtnine, koreni in gomolji iz tar. št. 0714 ali sadje v celoti pridobljene

 

ex ex 1106

Moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic iz tar. št. 0713

Sušenje in mletje stročnic iz tar. št. 0708

 

Poglavje 12

Oljna semena in plodovi; razno zrnje, semena in plodovi; industrijske in zdravilne rastline; slama in krma

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 12 v celoti pridobljeni

 

1301

Šelak, naravne gume, smole, gumijeve smole in oljne smole (na primer: balzami)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 1301 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

1302

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani:

 

 

 

Sluzi in sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani:

Izdelava iz nemodificiranih sluzi in sredstev za zgoščevanje

 

 

Drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 14

Rastlinski materiali za pletarstvo; rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 14 v celoti pridobljeni

 

ex ex Poglavje 15

Olja in masti živalskega ali rastlinskega izvora in proizvodi njihovega razkrajanja; predelane užitne masti; voski živalskega ali rastlinskega izvora; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar.št., kot je tar. št. izdelka

 

1501

Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen tistih iz tar. št. 0209 ali 1503:

 

 

 

maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz tar. številk 0203, 0206 ali 0207 ali kosti iz tar. št. 0506

 

 

drugo

Proizvodnja iz mesa ali užitnih klavničnih odpadkov prašičev iz tar. št. 0203 ali 0206 ali iz mesa in užitnih klavničnih odpadkov perutnine iz tar. št. 0207

 

1502

Maščobe goved, ovac ali koz, razen tistih iz tar. št. 1503

 

 

 

maščobe iz kosti ali odpadkov

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz tar. številk 0201, 0202, 0204 ali 0206 ali kosti iz tar. št. 0506

 

 

drugo

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 2 v celoti pridobljeni

 

1504

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani:

 

 

 

trdne frakcije:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., skupaj z drugimi materiali iz tar. št. 1504

 

 

drugo

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 3 v celoti pridobljeni

 

ex ex 1505

Prečiščeni lanolin

Izdelava iz surove maščobe iz volne iz tar. št. 1505

 

1506

Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane:

 

 

 

trdne frakcije:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., skupaj z drugimi materiali iz tar. št. 1506

 

 

drugo

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 2 v celoti pridobljeni

 

1507do 1515

Rastlinska olja in njihove frakcije:

 

 

 

sojino olje, olje iz arašidov, palmovo olje, olje kopre, palmovih jedrc, orehov palme babasu, tungovo in oiticica olje, mirtin vosek in japonski vosek, frakcije jojoba olja in olj za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

 

trdne frakcije, razen iz jojoba olja

Izdelava iz drugih materialov iz tar. št. 1507 do 1515

 

 

drugo

Proizvodnja, pri kateri so vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni

 

1516

Masti in olja živalskega ali rastlinskega izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani

Izdelava, pri kateri:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 2 v celoti pridobljeni in

so vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 1507, 1508, 1511 in 1513

 

1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen užitnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št. 1516

Izdelava, pri kateri:

so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 4 v celoti pridobljeni in

so vsi uporabljeni rastlinski materiali v celoti pridobljeni. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 1507, 1508, 1511 in 1513

 

Poglavje 16

Proizvodi iz mesa, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev

Izdelava:

iz živali iz poglavja 1 in/ali

pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 v celoti pridobljeni

 

ex ex Poglavje 17

Sladkorji in sladkorni proizvodi; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 1701

Sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese in kemično čista saharoza v trdnem stanju, ki vsebuje dodane snovi za aromatiziranje ali barvila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

1702

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim medom; karamel:

 

 

 

kemično čista maltoza in fruktoza

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., skupaj z drugimi materiali iz tar. št. 1702

 

 

drugi sladkorji v trdnem stanju, ki vsebujejo dodane snovi za aromatiziranje ali barvila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

 

drugo

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali že s poreklom

 

ex ex 1703

Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja, ki vsebujejo dodane snovi za aromatiziranje ali barvila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 18

Kakav in kakavovi izdelki

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

1901

Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba ali sladnega ekstrakta, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 40 mas %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404, ki ne vsebujejo kakava ali ga vsebujejo manj kot 5 mas. %, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu:

 

 

 

ekstrakt slada

Izdelava iz žit iz poglavja 10

 

 

drugo

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripravljen ali nepripravljen:

 

 

 

ki vsebujejo 20 mas. % ali manj mesa, klavničnih odpadkov, rib, rakov ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri so vsa uporabljena žita in žitni izdelki (razen pšenice vrste „durum“ in njenih izdelkov) v celoti pridobljeni

 

 

ki vsebujejo več kot 20 mas. % mesa, klavničnih odpadkov, rib, rakov ali mehkužcev

Izdelava, pri kateri:

so vsa uporabljena žita in žitni izdelki (razen pšenice vrste „durum“ in njenih izdelkov) v celoti pridobljeni, in

so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 3 v celoti pridobljeni

 

1903

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba, v obliki kosmičev, kaše, zrnc, perl in podobno

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar. št., razen iz krompirjevega škroba iz tar. št. 1108

 

1904

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke, drobljencev in zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen tistih iz tar. št. 1806

pri kateri so vsa uporabljena žita in moka (razen pšenice vrste „durum“ ter koruze vrste Zea indurata in njunih izdelkov) v celoti pridobljeni, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule, primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen tistih iz poglavja 11

 

ex ex Poglavje 20

Proizvodi iz vrtnin, sadja, oreškov ali drugih delov rastlin; razen:

Izdelava, pri kateri so vse uporabljeno sadje, oreški ali vrtnine v celoti pridobljeni

 

ex ex 2001

Jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 2004 in

ex ex 2005

Krompir v obliki moke, zdroba ali kosmičev, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar.št. izdelka

 

2006

Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju (odcejeni, glazirani ali kristalizirani)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

2007

Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 2008

Oreški, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali alkohola

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih oreškov in oljnih semen s poreklom iz tar. št. 0801, 0802 in 1202 do 1207 presega 60 % cene izdelka franko tovarna

 

 

Arašidno maslo; mešanice na osnovi žit; palmovi srčki; koruza

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

 

Drugi, razen sadje in oreški, kuhani drugače kakor v sopari ali vodi, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, zmrznjeni

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

2009

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in, ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex Poglavje 21

Razna živila; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št.,kot je tar. št. izdelka

 

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega čaja ali mate čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri je vsa uporabljena cikorija v celoti pridobljena

 

2103

Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica:

 

 

 

Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporablja gorčična moka ali zdrob ali pripravljena gorčica

 

 

Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št.

 

ex ex 2104

Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe

Izdelava iz materialov iz katerekoli tar. št., razen pripravljenih ali konzerviranih vrtnin iz tar. št. 2002 do 2005

 

2106

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex Poglavje 22

Pijače, alkoholne tekočine in kis; razen:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri je vse uporabljeno grozdje v celoti pridobljeno ali so vsi uporabljeni materiali, dobljeni iz grozdja, v celoti pridobljeni

 

2202

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov, iz tar. št. 2009

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka,

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 17 ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna in

pri kateri je vsak uporabljeni sadni sok (razen ananasovega, limetinega ali grenivkinega soka) s poreklom

 

2207

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80 vol. % ali več; denaturirani etilni alkohol in drugi destilati, s katero koli vsebnostjo alkohola

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen tistih iz tar. št. 2207 ali 2208, in

pri kateri je vse uporabljeno grozdje v celoti pridobljeno ali so vsi uporabljeni materiali, dobljeni iz grozdja, v celoti pridobljeni, ali, če so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom, se lahko uporabi arak do višine 5 vol. %

 

2208

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %; žganja, likerji in druge alkoholne pijače

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen tistih iz tar. št. 2207 ali 2208, in

pri kateri je vse uporabljeno grozdje v celoti pridobljeno ali so vsi uporabljeni materiali, dobljeni iz grozdja, v celoti pridobljeni, ali, če so vsi drugi uporabljeni materiali že s poreklom, se lahko uporabi arak do višine 5 vol. %

 

ex ex Poglavje 23

Ostanki in odpadki živilske industrije; pripravljena krma za živali; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 2301

Kitov zdrob; moke, zdrobi in peleti iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih za prehrano ljudi

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavij 2 in 3 že v celoti pridobljeni

 

ex ex 2303

Ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze (razen zgoščenih tekočin za namakanje), z vsebnostjo beljakovin, računano na suh proizvod, več kot 40 mas. %

Izdelava, pri kateri je vsa uporabljena koruza v celoti pridobljena

 

ex ex 2306

Oljne pogače in drugi ostanki, dobljeni pri ekstrakciji oljčnega olja, ki vsebujejo več kot 3 mas. % oljčnega olja

Izdelava, pri kateri so vse uporabljene olive v celoti pridobljene

 

2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali

Izdelava, pri kateri:

so vsa uporabljena žita, sladkor ali melase, meso ali mleko s poreklom, in

so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 3 v celoti pridobljeni

 

ex ex Poglavje 24

Tobak in tobačni nadomestki; razen:

Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali iz poglavja 24 v celoti pridobljeni

 

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov

Izdelava, pri kateri je vsaj 70 mas. % uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnih odpadkov iz tar. št. 2401 s poreklom

 

ex ex 2403

Tobak za kajenje

Izdelava, pri kateri je vsaj 70 mas. % uporabljenega nepredelanega tobaka ali tobačnih odpadkov iz tar. št. 2401 s poreklom

 

ex ex Poglavje 25

Sol; žveplo; zemljine in kamen; sadra, apno in cement; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 2504

Naravni grafit z obogateno vsebino ogljika; prečiščen in mlet

Bogatenje vsebine ogljika, prečiščevanje in mletje surovega grafita

 

ex ex 2515

Marmor, razžagan ali kako drugače razrezan v pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali plošče, debeline do vključno 25 cm

Rezanje, z žaganjem ali kako drugače, marmorja (tudi če je že razžagan) debeline nad 25 cm

 

ex ex 2516

Granit, porfir, bazalt, peščenec in drug kamen za spomenike ali gradbeništvo, tudi grobo klesani ali razžagani ali kako drugače razrezani v kvadratne ali pravokotne bloke ali plošče, debeline do vključno 25 cm

Rezanje kamna, z žaganjem ali drugače (tudi če je že žagan), debeline nad 25 cm

 

ex ex 2518

Dolomit, žgan

Žganje nežganega dolomita

 

ex ex 2519

Zdrobljen naravni magnezijev karbonat (magnezit), v hermetično zaprtih kontejnerjih, in magnezijev oksid, čisti ali nečisti, razen taljenega magnezijevega oksida ali mrtvo pečenega (sintranega) magnezijevega oksida

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporablja naravni magnezijev karbonat (magnezit)

 

ex ex 2520

Mavec, posebej pripravljen za uporabo v zobozdravstvu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 2524

Naravna azbestna vlakna

Izdelava iz azbestnega koncentrata

 

ex ex 2525

Sljuda v prahu

Mletje sljude ali odpadkov sljude

 

ex ex 2530

Zemeljske barve, žgane ali v prahu

Žganje ali mletje zemeljskih barv

 

Poglavje 26

Rude, žlindre in pepli

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex Poglavje 27

Mineralna goriva, mineralna olja in proizvodi njihove destilacije; bituminozne snovi; mineralni voski; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 2707

Olja, pri katerih teža aromatskih sestavin presega maso nearomatskih, podobna mineralnim oljem, dobljenim z destilacijo katrana iz črnega premoga pri visoki temperaturi, pri katerih se 65 vol. % ali več prostornine destilira pri temperaturi do 250 oC (vštevši mešanice naftnih olj in benzena), za pogonsko gorivo ali kurjavo

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka; Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 2709

Nafta, dobljena iz bituminoznih manerialov, surova

Destruktivna destilacija bituminoznih mineralov

 

2710

Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov, razen surovih ter proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas. % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov; odpadna olja

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (2)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. Izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

2711

Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (2)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

2712

Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, stiskani parafini, ozokerit, vosek iz rjavega premoga ali lignita, vosek iz šote, drugi mineralni voski in podobni proizvodi, dobljeni s sintezo ali drugimi postopki, pobarvani ali nepobarvani

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (2)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

2713

Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih mineralov

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

2714

Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni in oljni skrilavci in katranski pesek; asfaltiti in asfaltne kamnine:

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

2715

Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne katranske smole (npr.: bituminozni kit, „cutback“)

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex Poglavje 28

Anorganski kemični proizvodi; organske in anorganske spojine plemenitih kovin, redkih zemeljskih kovin in radioaktivnih elementov in izotopov; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 2805

„Mischmetall“

Izdelava z elektrolitsko ali toplotno obdelavo, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 2811

Žveplov trioksid

Izdelava iz žveplovega dioksida

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 2833

Aluminijev sulfat

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 2840

Natrijev perborat

Izdelava iz dinatrijevega tetraborata pentahidrata

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex Poglavje 29

Organski kemični proizvodi; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 2901

Aciklični ogljikovodiki za uporabo kot pogonsko gorivo ali ogrevanje

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

 

 

 

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. Izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 2902

Cikloalkani in cikloalkeni (razen azulenov), benzeni, tolueni, ksileni; za uporabo kot pogonsko gorivo ali za kurjavo

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka; Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

ex ex 2905

Alkoholati kovin alkoholov iz te tar. št. in etanola

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z drugimi materiali iz tar. št. 2905 Lahko pa se uporabljajo kovinski alkoholati iz te tar. št., če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

2915

Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi in peroksikisline, njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozo derivati

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. številke; Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2915 in 2916 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 2932

Notranji etri in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. številke; Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2909 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

Ciklični acetali in notranji hemiacetali in njihovi halogenski, sulfo-, nitro- ali nitrozoderivati

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

2933

Heterociklične spojine samo s heteroatomom ali heteroatomi dušika:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št.; Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2932 in 2933 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

2934

Nukleinske kisline in njihove soli, kemično določene ali nedoločene; druge heterociklične spojine

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št.; Vendar vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 2932, 2933 in 2934 ne sme presegati 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 2939

Koncentrati makove slame, ki vsebujejo vsaj 50 mas. % alkaloidov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex Poglavje 30

Farmacevtski izdelki; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

 

3002

Človeška kri; živalska kri, pripravljena za uporabo v terapevtske, profilaktične ali diagnostične namene; antiserumi in druge frakcije krvi ter modificirani imunološki proizvodi, dobljeni po biotehničnih postopkih ali kako drugače; cepiva, toksini, kulture mikroorganizmov (razen kvasovk) in podobni proizvodi:

 

 

 

proizvodi, ki so sestavljeni iz dveh sestavin ali več, pomešani za terapevtske ali profilaktične namene ali nepomešani izdelki za te namene, pripravljeni v odmerjenih dozah ali oblikah, ali pakiranje za prodajo na drobno

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa se uporabijo materiali z enakim poimenovanjem kot izdelek, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

 

drugo

 

 

 

– –

človeška kri

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa se uporabijo materiali z enakim poimenovanjem kot izdelek, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

 

– –

živalska kri, pripravljena za terapevtsko ali profilaktično rabo

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa se uporabijo materiali z enakim poimenovanjem kot izdelek, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

 

– –

krvne frakcije, razen antiserumov, hemoglobina, globulina iz krvi in globulina iz serumov

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa se uporabijo materiali z enakim poimenovanjem kot izdelek, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

 

 

– –

hemoglobin, globulin iz krvi in globulin iz serumov

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa se uporabijo materiali z enakim poimenovanjem kot izdelek, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

 

– –

drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3002. Lahko pa se uporabijo materiali z enakim poimenovanjem kot izdelek, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

3003 in 3004

Zdravila (razen proizvodov iz tar. št. 3002, 3005 ali 3006):

 

 

 

pridobljena iz amikacina iz tar. št. 2941

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3003 in 3004, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

 

 

drugo

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3003 in 3004, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 3006

Odpadni farmacevtski izdelki, navedeni v opombi 4(k) k temu poglavju

Ohrani se tisto poreklo izdelka, kot je v njegovi izvirni uvrstitvi

 

ex ex Poglavje 31

Gnojila; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 3105

Mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo dva ali tri gnojilne elemente - dušik, fosfor in kalij; druga gnojila; proizvodi iz tega poglavja v tabletah ali podobnih oblikah ali pakiranjih do vključno 10 kg bruto mase, razen:

natrijev nitrat

kalcijev cianamid

kalijev sulfat

magnezijev kalijev sulfat

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex Poglavje 32

Ekstrakti za strojenje ali barvanje; tanini in njihovi derivati; barve, pigmenti in druga barvila; pripravljena premazna sredstva in laki; kiti in druge tesnilne mase; tiskarske barve in črnila; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar.št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 3201

Tanini in njihove soli, etri, estri in drugi derivati

Izdelava iz ekstraktov za strojenje rastlinskega izvora

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3205

Preparati predvideni v opombi 3 k temu poglavju na osnovi „lak barv“ (3)

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen tistih iz tar. št. 3203, 3204 in 3205. Lahko pa se uporabljajo materiali iz tar. št. 3205, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex Poglavje 33

Eterična olja in rezinoidi; parfumerijski, kozmetični ali toaletni izdelki; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3301

Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni), vključno zgoščena (trda) olja (concretes) in čista olja; rezinoidi; izvlečki oleosmol; koncentrati eteričnih olj in maščob v masteh, neeteričnih oljih, voskih ali podobnem, dobljeni z ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo ali maceracijo; stranski terpenski proizvodi, dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z materiali iz druge „skupine“ (4) v tej tar. številki. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste skupine, kot je skupina izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex Poglavje 34

Mila, organska površinsko aktivna sredstva, pralni preparati, mazalni preparati, umetni voski, pripravljeni voski, preparati za loščenje ali čiščenje, sveče in podobni proizvodi, paste za modeliranje in „zobarski voski“ ter zobarski preparati na osnovi sadre; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 3403

Mazalni preparati, ki vsebujejo manj kot 70 mas. % naftnih olj ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov

Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov (1)

ali

drugi postopki, pri katerih se vsi uporabljeni materiali uvrščajo v drugo tar. št., kakor je tar. št. izdelka; Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

3404

Umetni voski in pripravljeni voski:

 

 

 

na osnovi parafina, voskov iz nafte, voskov, dobljenih iz bituminoznih mineralov, stisnjenega parafina ali parafina z odstranjenim oljem

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

 

 

drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz:

hidrogeniziranih olj, ki imajo lastnosti voskov iz tar. št. 1516,

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

 

maščobnih kislin, ki niso kemično definirane ali maščobnih industrijskih alkoholov, ki imajo lastnost voskov iz tar. št. 3823, in

 

 

 

materialov iz tar. št. 3404

 

 

 

Ti materiali se lahko uporabljajo, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex Poglavje 35

Beljakovinske snovi; modificirani škrobi; lepila; encimi; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3505

Dekstrini in drugi modificirani škrobi (npr. preželatinizirani in estrificirani škrobi); lepila na osnovi škrobov ali na osnovi dekstrina in drugih modificiranih škrobov:

 

 

 

škrobni etri in estri;

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3505

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen tistih iz tar. št. 1108

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 3507

Pripravljeni encimi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 36

Razstreliva; pirotehnični proizvodi; vžigalice; piroforne zlitine; vnetljivi preparati

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex Poglavje 37

Proizvodi za fotografske in kinematografske namene; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3701

Fotografske plošče in plan filmi, občutljivi za svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; plan filmi za trenutno (hitro) fotografijo, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, v kasetah ali brez njih:

 

 

 

Plan filmi za trenutno (hitro) fotografijo (polaroid), v kasetah

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen tistih iz tar. št. 3701 in 3702. Lahko pa se uporabljajo materiali iz tar. št. 3702, če njihova skupna vrednost ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen tistih iz tar. št. 3701 in 3702. Lahko pa se uporabijo materiali iz tar. št. 3701 in 3702, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3702

Fotografski filmi v zvitkih, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni, iz kakršnega koli materiala, razen iz papirja, kartona ali tekstila; filmi v zvitkih za trenutne (hitre) fotografije, občutljivi na svetlobo, neosvetljeni

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen tistih iz tar. št. 3701 in 3702

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3704

Fotografske plošče, filmi, papir, karton in tekstil, osvetljeni toda nerazviti

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen tistih iz tar. št. 3701 do 3704

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex Poglavje 38

Razni kemijski proizvodi, razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 3801

koloidni grafit v oljni suspenziji in polkoloidni grafit; ogljikove paste za elektrode

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

 

grafit v obliki paste kot mešanica z mineralnimi olji z več kot 30 mas. % grafita

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 3403 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 3803

Rafinirano tal-olje

Rafiniranje surovega tal-olja

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 3805

Sulfatna lesna terpentinova olja; prečiščena

Prečiščevanje z destilacijo ali rafiniranjem surovega sulfatnega terpentinskega olja;

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 3806

Smolni estri

Izdelava iz smolnih kislin

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 3807

Lesni katran (lesna katranska smola)

Destilacija lesnega katrana

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

3808

Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva zoper klitje, sredstva za urejanje rasti rastlin, dezinfektanti in podobni proizvodi, pripravljeni v oblikah ali pakiranjih za prodajo na drobno ali kot preparati ali proizvodi (npr.: žveplani trakovi, stenji, sveče in muholovke)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3809

Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in fiksiranje barvil ter drugi proizvodi (npr.: sredstva za apreturo in jedkanje), ki se uporabljajo v tekstilni, papirni, usnjarski in podobnih industrijah, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3810

Preparati za dekapiranje kovinskih površin; talila in drugi pomožni preparati za spajkanje in varjenje; praški in paste za spajkanje in varjenje, ki so sestavljeni iz kovin in drugih materialov; preparati, ki se uporabljajo kot jedra ali obloge za elektrode ali varilne palice

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3811

Preparati zoper detonacijo, antioksidanti, preparati za preprečevanje kopičenja smole, za zboljšanje viskoznosti, preparati za preprečevanje korozije in drugi pripravljeni dodatki, za mineralna olja (vključno bencin) ali za druge tekočine, ki se uporabljajo v iste namene kot mineralna olja

 

 

 

pripravljeni aditivi za mazalna olja, ki vsebujejo naftna olja ali olja, pridobljena iz bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 3811 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

 

drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3812

Pripravljeni pospeševalci vulkanizacije, sestavljeni plastifikatorji za gumo in plastične mase, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, antioksidanti in drugi sestavljeni stabilizatorji za gumo ali plastične mase

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3813

Preparati in polnila za aparate za gašenje požara; napolnjene granate za gašenje požara

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3814

Sestavljena organska topila in razredčila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu; pripravljena sredstva za odstranjevanje premazov ali lakov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3818

Kemični elementi, dopirani za uporabo v elektroniki, v obliki kolutov, ploščic ali v podobnih oblikah; kemične spojine, dopirane za uporabo v elektroniki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3819

Tekočine za hidravlične zavore in druge pripravljene tekočine za hidravlični prenos, ki ne vsebujejo ali vsebujejo pod 70 mas. % naftnega olja ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3820

Preparati zoper zmrzovanje in pripravljene tekočine za odtajanje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3822

Diagnostični ali laboratorijski reagenti na podlogi (nosilcu); pripravljeni diagnostični ali laboratorijski reagenti na nosilcu ali brez njega, razen tistih iz tar. št. 3002 ali 3006; standardni referenčni vzorci

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3823

Industrijske maščobne monokarbonske kisline; kisla olja iz rafinacije; industrijski maščobni alkoholi:

 

 

 

Industrijske maščobne monokarbonske kisline; kisla olja iz rafinacije

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

 

industrijski maščobni alkoholi

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., vključno z drugimi materiali iz tar. št. 3823

 

3824

Pripravljena vezivna sredstva za livarske modele in livarska jedra, kemični proizvodi in preparati kemijske industrije in sorodnih industrij (vključno tudi tisti, ki so sestavljeni iz mešanic naravnih proizvodov), ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

 

 

 

naslednji iz te tar. št.:

– –

pripravljena vezivna sredstva za livarske modele ali livarska jedra na osnovi naravnih smolnih proizvodov

– –

naftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri

– –

sorbitol, razen sorbitola iz tar. št. 2905

– –

naftni sulfonati, razen naftnih sulfonatov alkalnih kovin, amonijaka ali etanolaminov; tiofenirane sulfonske kisline, iz olj pridobljenih iz bituminoznih mineralov in njihovih soli

– –

ionski izmenjalci

– –

sušilci (getterji) za vakuumske cevi

– –

alkalni železovi oksidi za prečiščevanje plina

– –

amoniakova voda in izkoriščeni oksidi, dobljeni pri čiščenju plina iz premoga

– –

sulfonaftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri

– –

uzelno in dipelovo olje

– –

mešanice soli, ki vsebujejo različne anione

– –

paste za kopiranje na osnovi želatine, s podlogo iz papirja ali tekstila ali brez nje

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna.

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

3901 do 3915

Plastične mase v primarnih oblikah, odpadki, ostružki in ostanki iz plastičnih mas; razen tar. št. ex ex 3907 in 3912, za kateri so pravila določena spodaj:

 

 

 

izdelki iz adicijske homopolimerizacije, pri kateri enojni monomer prispeva več kot 99 mas. % celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (5)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

 

drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (5)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 3907

kopolimeri, izdelani iz polikarbonata in akrilonitril-butadien-stiren kopolimera (ABS)

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo materiali iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna (5)

 

 

poliester

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna in/ali izdelava iz tetrabrom-(bisfenol A) polikarbonata

 

3912

Celuloza in njeni kemični derivati, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu, v primarnih oblikah

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tar. št., kot je tarifna številka izdelka, ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

3916 do 3921

Polizdelki in izdelki iz plastičnih mas; razen iz tar. št. ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 in ex ex 3921, za katere so pravila določena spodaj:

 

 

 

ploščati izdelki, bolj kot le površinsko obdelani ali rezani v druge oblike, razen pravokotnih (vključno s kvadratnimi); drugi izdelki, bolj obdelani kot le površinsko obdelani

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

 

drugo:

 

 

 

– –

Izdelki iz adicijske homopolimerizacije, pri kateri enojni monomer prispeva več kot 99 mas. % celotne vsebine polimerov

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (5)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

 

– –

drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz poglavja 39 ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna (5)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 3916 in

ex ex 3917

Profilni izdelki in cevi

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tar. št., kot je tarifna številka izdelka, ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 3920

Listi ali filmi iz ionomerov

Izdelava iz delne termoplastične soli, ki je kopolimer etilena in metakrilne kisline, delno nevtralizirane z ioni kovine, predvsem cinka in natrija

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

 

Listi iz regenerirane celuloze, poliamida ali poletilena

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tar. št., kot je tarifna številka izdelka, ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 3921

Folije iz plastičnih mas, metalizirane

Izdelava iz visoko prosojnih poliestrskih folij debeline manj kot 23 mikronov (6)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

3922 do 3926

Izdelki iz plastičnih mas

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex Poglavje 40

Kavčuk in proizvodi iz kavčuka in gume; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 4001

Laminirane plošče ali krep iz kavčuka za čevlje

Laminacija listov iz naravnega kavčuka

 

4005

Mešanice kavčuka, nevulkanizirane, v primarnih oblikah ali ploščah, v listih ali trakovih

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov, razen naravnega kavčuka, ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

4012

Protektirane ali rabljene zunanje gume (plašči); polne gume in gume z zračnimi komorami, zamenljivi protektorji (plasti) in ščitniki iz vulkaniziranega kavčuka (gume):

 

 

 

protektirane gume, trdne gume ali gume z zračnimi komorami

Protektiranje rabljenih zunanjih gum

 

 

drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen tistih iz tar. št. 4011 in 4012

 

ex ex 4017

Izdelki iz trde gume

Izdelava iz kavčuka

 

ex ex Poglavje 41

Surove kože z dlako ali brez dlake (razen krzna) in usnje; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 4102

Surove kože ovc in jagnjet, brez volne

Odstranjevanje volne s kože ovac ali jagnjet, z volno

 

4104 do 4106

Strojene ali „crust“ kože, brez dlake ali volne, cepljene ali necepljene, toda nadalje neobdelane

Ponovno strojenje predhodno strojenih kož

ali

izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

4107, 4112 in 4113

Usnje, naprej obdelano po strojenju ali „crust“ obdelavi, vključno pergamentno obdelano, brez volne, cepljeno ali necepljeno, razen usnja iz tar. št. 4114

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen tistih iz tar. št. 4104 do 4113

 

ex ex 4114

Lakasto usnje in lakasto plastovito usnje; metalizirano usnje

Izdelava iz materialov iz tar. št. 4104 do 4106, 4107, 4112 ali 4113 pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 42

Usnjeni izdelki; sedlarski in jermenarski izdelki; predmeti za potovanje, ročne torbe in podobni izdelki; izdelki iz živalskih črev (razen iz sviloprejkine niti)

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex Poglavje 43

Naravno in umetno krzno; krzneni izdelki; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 4302

Strojeno ali obdelano krzno, sestavljeno:

 

 

 

plošče, križi in podobne oblike

Beljenje ali barvanje, vključno z rezanjem in sestavljanjem nesestavljenega strojenega ali obdelanega krzna

 

 

drugo

Izdelava iz nesestavljenega strojenega ali obdelanega krzna

 

4303

Oblačila, oblačilni dodatki in drugi krzneni izdelki

Izdelava iz nesestavljenega, strojenega ali obdelanega krzna iz tar. št. 4302

 

ex ex Poglavje 44

Les in lesni izdelki; lesno oglje; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 4403

Les, grobo obdelan (obtesan)

Izdelava iz grobo obdelanega lesa, olubljenega ali ne, ali samo grobo tesanega

 

ex ex 4407

Les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, skobljan, brušen ali na koncih spojen, debeline nad 6 mm

Skobljanje, brušenje ali lepljenje s spajanjem na koncih

 

ex ex 4408

Listi za furniranje (vključno s tistimi, ki so pridobljeni z rezanjem laminiranega lesa), za vezan les ali drug podoben laminiran les in drug les, vzdolžno žagan, rezan ali luščen, skobljan, brušen, prstasto spojen, na koncih spojen, debeline do vključno 6 mm

Spajanje, skobljanje, brušenje ali lepljenje s spajanjem na koncih

 

ex ex 4409

Les, profiliran vzdolž katerega koli roba, konca ali strani, skobljan ali ne, brušen ali ne ali na koncih spojen ali ne:

 

 

 

brušen ali na koncu spojen

Brušenje ali spajanje na koncih

 

 

profiliran les (pero in utori) in okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in utori) ali okrasne letve

 

ex ex 4410 do ex ex 4413

Okraski in ornamenti, skupaj z oblikovanimi robovi in drugimi oblikovanimi deskami

Predelava v profiliran les (pero in utori) ali okrasne letve

 

ex ex 4415

Zaboji za pakiranje, škatle, gajbe, sodi in podobna embalaža za pakiranje, iz lesa

Izdelava iz desk, ki niso razrezane na določeno velikost

 

ex ex 4416

Sodi, kadi, vedra in drugi kletarski proizvodi in njihovi deli, iz lesa

Izdelava iz klanih dog, nadalje neobdelanih, razen razžaganih na dveh glavnih površinah

 

ex ex 4418

Stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za gradbeništvo

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo celičaste lesene plošče, skodle in opaži.

 

 

Profiliran les (pero in utori) in okrasne letve

Predelava v profiliran les (pero in utori) ali okrasne letve

 

ex ex 4421

Trščice za vžigalice; lesne kljukice ali zatiči za obutev

Izdelava iz lesa iz katere koli tar. št., razen lesene žice iz tar. št. 4409

 

ex ex Poglavje 45

Pluta in plutasti izdelki; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

4503

Izdelki iz naravne plute

Izdelava iz plute iz tar. št. 4501

 

Poglavje 46

Izdelki iz slame, esparta ali drugih materialov za pletarstvo; košarski in pletarski izdelki

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

Poglavje 47

Celuloza, lesna ali iz drugih vlaknastih celuloznih materialov; papirni ali kartonski odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex Poglavje 48

Papir in karton; izdelki iz papirne mase, papirja ali kartona; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 4811

Papir in karton, samo s črtami ali kvadrati

Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47

 

4816

Karbon papir, samokopirni papir in drug papir za kopiranje ali prenašanje, razen tistih iz tar. št. 4809; matrice za razmnoževanje in ofsetne plošče iz papirja, v škatlah ali brez škatel

Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47

 

4817

Pisemski ovitki, pisemske kartice, dopisnice in karte za dopisovanje brez slike, iz papirja ali kartona; kompleti za dopisovanje v škatlah, vrečkah, notesih in podobnih pakiranjih iz papirja ali kartona

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 4818

Toaletni papir

Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47

 

ex ex 4819

Škatle, zaboji, vreče in drugi izdelki za pakiranje, iz papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 4820

Bloki s pisemskim papirjem

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 4823

Drug papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken, razrezani v določene velikosti ali oblike

Izdelava iz materialov za izdelavo papirja iz poglavja 47

 

ex ex Poglavje 49

Tiskane knjige, časopisi, slike in drugi izdelki grafične industrije; rokopisi, tipkana besedila in načrti; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

4909

Poštne razglednice, čestitke in karte z osebnimi sporočili, tiskane, ilustrirane ali neilustrirane, z ovitki ali okraski ali brez njih

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen tistih iz tar. št. 4909 in 4911

 

4910

Koledarji vseh vrst, tiskani, vključno s koledarskimi bloki:

 

 

 

koledarji vrste „večni“ ali zamenljivi bloki na podlagah, ki niso iz papirja ali kartona

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

 

drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen tistih iz tar. št. 4909 in 4911

 

ex ex Poglavje 50

Svila; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 5003

Svileni odpadki (vključno zapredki, neprimerni za odvijanje, odpadki preje in razvlaknjeni tekstilni materiali), mikani ali česani

Mikanje ali česanje svilenih odpadkov

 

5004 do

ex ex 5006

Svilena preja in preja, spredena iz svilenih odpadkov

Izdelava iz (7):

surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

drugih naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5007

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov:

 

 

 

z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje (7)

 

 

drugo

Izdelava iz (7):

 

 

 

preje iz kokosovega vlakna,

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

papirja

ali

 

 

 

Tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex Poglavje 51

Volna, fina ali groba živalska dlaka; preja ali tkanine iz konjske žime; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

5106 do 5110

Preja iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali iz konjske žime

Izdelava iz (7):

surove vile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje, - naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,

naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5111 do 5113

Tkanine iz volne, fine ali grobe živalske dlake ali konjske žime:

 

 

 

z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje (7)

 

 

drugo

Izdelava iz (7):

 

 

 

preje iz kokosovega vlakna,

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

papirja

ali

 

 

 

Tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex Poglavje 52

Bombaž; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

5204 do 5207

Preja in sukanec iz bombaža

Izdelava iz (7):

surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5208 do 5212

Bombažne tkanine:

 

 

 

z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje (7)

 

 

drugo

Izdelava iz (7):

 

 

 

preje iz kokosovega vlakna,

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

papirja

ali

 

 

 

Tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex Poglavje 53

Druga rastlinska tekstilna vlakna; papirna preja in tkanine iz papirne preje; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

5306 do 5308

Preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; papirna preja

Izdelava iz (7):

surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5309 do 5311

Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne preje:

 

 

 

z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje (7)

 

 

drugo

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovega vlakna,

preje iz jute,

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

papirja

ali

 

 

 

Tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

 

5401 do 5406

Preja, monofilament in sukanec iz umetnih ali sintetičnih filamentov

Izdelava iz (7):

surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5407 in 5408

Tkanine iz preje iz umetnih ali sintetičnih filamentov:

 

 

 

z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje (7)

 

 

drugo

Izdelava iz (7):

 

 

 

preje iz kokosovega vlakna,

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

papirja

ali

 

 

 

Tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

 

5501 do 5507

Umetna ali sintetična rezana vlakna

Izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

5508 do 5511

Preja in sukanec za šivanje iz umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken

Izdelava iz (7):

surove svile ali odpadkov svile, mikanih ali česanih ali drugače pripravljenih za predenje,

naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5512 do 5516

Tkanine iz umetnih in sintetičnih rezanih vlaken:

 

 

 

z vtkanimi gumijastimi nitmi

Izdelava iz enojne preje (7)

 

 

drugo

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovega vlakna,

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače pripravljenih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

papirja

ali

Tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex Poglavje 56

Vata, klobučevina in netkani tekstil; specialne preje; dvonitne vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli ter iz njih izdelani proizvodi; razen:

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovega vlakna,

naravnih vlaken,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5602

Klobučevina, vključno z impregnirano, prevlečeno, prekrito ali laminirano:

 

 

 

iglana klobučevina

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše;

Lahko se uporabijo:

 

 

 

polipropilenski filamenti iz tar. št. 5402,

polipropilenska vlakna iz tar. št. 5503 ali 5506 ali

prameni iz filamentov polipropilena iz tar. št. 5501,

pri katerih je v vseh primerih denominacija vsakega filamenta ali vlakna nižja od 9 deciteksov, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

 

drugo

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, pridobljenih iz kazeina ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

5604

Niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim materialom; tekstilna preja, trakovi in podobno iz tar. št. 5404 ali 5405, impregnirani, prevlečeni, prekriti, obloženi z gumo ali plastično maso:

 

 

 

niti in kord iz gume, prekriti s tekstilnim materialom

Izdelava iz gumijastih niti in vrvi, ki niso prekrite s tekstilom

 

 

drugo

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače predelanih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5605

Metalizirana preja, vključno z ovito prejo, ki je sestavljena iz tekstilne preje, trakov ali podobnih oblik iz tar. št. 5404 ali 5405, kombiniranih s kovino v obliki niti, trakov ali prahu ali prevlečenih s kovino

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

5606

Ovita preja, trakovi in podobne oblike iz tar. št. 5404 ali 5405 (razen proizvodov iz tar. št. 5605 in ovite preje iz konjske žime); ženiljska preja (vključno kosmičena ženiljska preja); efektno vozličasta preja

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje,

kemičnih materialov ali tekstilne kaše ali

materialov za izdelavo papirja

 

Poglavje 57

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala:

 

 

 

iz iglane klobučevine

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše;

Lahko se uporabijo:

 

 

 

polipropilenski filamenti iz tar. št. 5402,

polipropilenska vlakna iz tar. št. 5503 ali 5506 ali

prameni iz filamentov polipropilena iz tar. št. 5501,

pri katerih je v vseh primerih denominacija vsakega filamenta ali vlakna nižja od 9 deciteksov, pod pogojem, da njihova skupna vrednost ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Tkanina iz jute se lahko uporablja kot podloga.

 

 

iz druge klobučevine

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali drugače predelanih za predenje, ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

 

drugo

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovega vlakna ali jute,

preje iz sintetičnih ali umetnih filamentov

naravnih vlaken ali

umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje

Tkanina iz jute se lahko uporablja kot podloga.

 

ex ex Poglavje 58

Specialne tkanine; taftani tekstilni materiali; čipke; tapiserije; pozamenterija; vezenine; razen:

 

 

 

kombinirane z gumijasto nitjo

Izdelava iz enojne preje (7)

 

 

drugo

Izdelava iz (7):

 

 

 

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

ali

 

 

 

Tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

 

5805

Ročno tkane tapiserije tipov Gobelins, Flanders, Beauvais, Aubusson in podobne, in ročno izdelane tapiserije (npr. z majhnim vbodom in križnim vbodom), dokončane ali nedokončane

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

5810

Vezenina v metraži, trakovih ali motivih

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar.št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

5901

Tekstilni materiali, prevlečeni z lepilom ali škrobnimi snovmi, ki se uporabljajo za zunanjo vezavo knjig in podobne namene; tkanine za prerisovanje; pripravljeno slikarsko platno; škrobljeno platno in podobni togi tekstilni materiali, ki se uporabljajo za izdelavo klobukov

Izdelava iz preje

 

5902

Kord tkanine za avtomobilske plašče iz preje visoke trdnosti iz najlona ali drugih poliamidov, poliestrov ali viskoznega rajona:

 

 

 

z vsebnostjo do vključno 90 mas % tekstilnih materialov

Izdelava iz preje

 

 

drugo

Izdelava iz kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

5903

Tekstilni materiali, impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti ali laminirani s plastičnimi masami, razen tistih iz tar. št. 5902

Izdelava iz preje

ali

Tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

 

5904

Linolej, vključno rezan v oblike; talna prekrivala na tekstilni podlagi, premazani, prevlečeni ali prekriti, vključno z razrezanimi v oblike

Izdelava iz preje (7)

 

5905

Zidne tapete iz tekstilnih materialov:

 

 

 

impregnirane, prevlečene ali prekrite ali laminirane z gumo, plastičnimi masami ali drugimi materiali

Izdelava iz preje

 

 

drugo

Izdelava iz (7):

 

 

 

preje iz kokosovega vlakna,

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

ali

 

 

 

Tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

 

5906

Gumirani tekstilni materiali, razen tistih iz tar. št. 5902

 

 

 

pleteni ali kvačkani tekstilni materiali

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

 

drugi tekstilni materiali iz sintetične filamentne preje, ki vsebuje več kot 90 mas. % tekstilnih materialov

Izdelava iz kemičnih materialov

 

 

drugo

Izdelava iz preje

 

5907

Tekstilni materiali, drugače impregnirani, premazani, prevlečeni ali prekriti; platna, slikana za odrske kulise, tkanine za ateljeje in podobne namene:

Izdelava iz preje

ali

Tiskanje, ki ga spremljata najmanj dva pripravljalna ali končna postopka (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost uporabljene netiskane tkanine ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

 

5908

Stenji iz tekstila, tkani, prepleteni ali pleteni, za svetilke, peči, vžigalnike, sveče ipd.; žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo in cevasto pleteni materiali za plinske svetilke, impregnirani ali neimpregnirani:

 

 

 

žarilne mrežice za plinsko razsvetljavo, impregnirano

Izdelava iz cevasto pletenih plinskih mrežic

 

 

drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

5909 do 5911

Tekstilni izdelki, primerni za tehnične namene:

 

 

 

diski ali obroči za poliranje, razen iz klobučevine iz tar. št. 5911

Izdelava iz preje ali odpadkov tkanin ali krp iz tar. št. 6310

 

 

tkanine, ki se uporabljajo pri izdelavi papirja ali v druge tehnične namene, podložene ali nepodložene s klobučevino, prevlečene ali prekrite ali ne, cevaste ali neskončne, z eno ali več osnovami in/ali votki ali ravno tkane z več osnovami in/ali votki iz tar. št. 5911

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovega vlakna,

naslednjih materialov:

– –

preje iz politetrafluoroetilena (8),

– –

preje, večnitne, iz poliamida, prekrite, impregnirane ali prevlečene s fenolno smolo,

– –

preje iz sintetičnih tekstilnih vlaken iz aromatičnih poliamidov, dobljenih s polikondenzacijo m-fenilendiamina in izoftalne kisline,

– –

monofilamenta iz politetrafluoretilena (8),

– –

preje iz sintetičnih tekstilnih vlaken iz poli-p-fenilen tereftalamida,

– –

preje iz steklenih vlaken, prekrite s fenolno smolo in ojačene z akrilno prejo (8),

– –

kopoliesterskih monofilamentov iz poliestra in smole iz tereftalne kisline in 1,4-cikloheksandinetanola in izoftalne kisline,

– –

naravnih vlaken,

– –

umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje ali

– –

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

 

drugo

Izdelava iz (7):

preje iz kokosovega vlakna,

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

Poglavje 60

Pleteni ali kvačkani materiali

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

Poglavje 61

Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, pleteni ali kvačkani:

 

 

 

dobljeni s šivanjem ali drugim sestavljanjem, iz dveh ali več kosov pletene ali kvačkane tkanine, ki je urezana v določeno obliko ali neposredno pridobljena v določeno obliko

Izdelava iz preje (1)  (9)

 

 

drugo

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

ex ex Poglavje 62

Oblačilni izdelki in oblačilni dodatki, nepleteni ali nekvačkani; razen:

Izdelava iz preje (7)  (9)

 

ex ex 6202,

ex ex 6204,

ex ex 6206,

ex ex 6209 in

ex ex 6211

Oblačila za ženske, deklice in dojenčke in oblačilni dodatki za dojenčke, vezeni

Izdelava iz preje (9)

ali

Izdelava iz nevezene tkanine, če vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (9)

 

ex ex 6210 in

ex ex 6216

Ognjeodporna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo iz aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje (9)

ali

Izdelava iz neprevlečene tkanine, če vrednost uporabljene neprevlečene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (9)

 

6213

6214

Robci, šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki:

 

 

 

vezeni

Izdelava iz nebeljene enojne preje (7)  (9)

ali

Izdelava iz nevezene tkanine, če vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (9)

 

 

drugo

Izdelava iz nebeljene enojne preje (7)  (9)

ali

 

 

 

Izdelavi sledi tiskanje, spremljano z najmanj dvema pripravljalnima ali končnima postopkoma (kot so razmaščevanje, beljenje, merceriziranje, termostabiliziranje, dviganje, kalandiranje, obdelava za odpornost na krčenje, trajna končna obdelava, obogatitev, impregnacija, popravljanje in odstranjevanje vozlov), če vrednost vse uporabljene netiskane tkanine iz tar. št. 6213 in 6214 ne presega 47,5 % cene izdelka franko tovarna

 

6217

Drugi gotovi oblačilni dodatki; deli oblačil ali oblačilnih dodatkov, razen tistih iz tar. št. 6212:

 

 

 

vezeni

Izdelava iz preje (9)

ali

Izdelava iz nevezene tkanine, če vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (9)

 

 

ognjeodporna oprema iz tkanin, prevlečenih s folijo iz aluminiziranega poliestra

Izdelava iz preje (9)

ali

Izdelava iz neprevlečene tkanine, če vrednost uporabljene neprevlečene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna (9)

 

 

medvloge za ovratnike in manšete, urezane

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

 

drugo

Izdelava iz preje (9)

 

ex ex Poglavje 63

Drugi gotovi tekstilni izdelki; kompleti; rabljena oblačila in rabljeni tekstilni izdelki; krpe; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

6301 do 6304

Odeje, potovalne odeje, posteljno perilo, itn.; zavese, itn.; drugi izdelki za notranjo opremo:

 

 

 

iz klobučevine, iz netkanih tkanin

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

 

drugo:

 

 

 

– –

vezeni

Izdelava iz nebeljene enojne preje (9)  (10)

ali

Izdelava iz nevezene tkanine (razen pletene ali kvačkane), če vrednost uporabljene nevezene tkanine ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

 

– –

drugo

Izdelava iz nebeljene enojne preje (9)  (10)

 

6305

Vreče in vrečke za pakiranjeblaga

Izdelava iz (7):

naravnih vlaken,

umetnih in sintetičnih rezanih vlaken, nemikanih ali nečesanih ali kako drugače predelanih za predenje, ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

6306

Ponjave, platnene strehe in zunanje platnene navojnice (tende); šotori; jadra (za plovila, jadralne deske ali suhozemna vozila); izdelki za taborjenje:

 

 

 

netkani

Izdelava iz (7)  (9):

naravnih vlaken ali

kemičnih materialov ali tekstilne kaše

 

 

drugo

Izdelava iz nebeljene enojne preje (7)  (9)

 

6307

Drugi gotovi tekstilni izdelki, vključno z modnimi kroji za oblačila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

6308

Garniture, ki so sestavljene iz tkanin in preje, s priborom ali brez njega, za izdelavo preprog in pregrinjal, tapiserij, vezenih namiznih prtov ali serviet ali podobnih tekstilnih izdelkov, pripravljene v zavitkih za prodajo na drobno

Vsak sestavni del ali izdelek v garnituri mora izpolnjevati pravilo, ki bi zanj veljalo, če ne bi bil v garnituri. Sestavni deli ali izdelki brez porekla pa se lahko vključijo, če njihova skupna vrednost ne presega 15 % cene garniture franko tovarna

 

ex ex Poglavje 64

Obutev, gamaše in podobni izdelki; deli teh izdelkov; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen spojenih gornjih delov, pritrjenih na notranje podplate ali druge sestavne dele podplatov iz tar. št. 6406

 

6406

Deli obutve (vključno zgornji deli, ki so pritrjeni na podplat ali ne, razen na zunanji podplat); zamenljivi vložki, petne blazinice in podobni izdelki; gamaše, dokolenice in podobni izdelki in njihovi deli

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex Poglavje 65

Pokrivala in njihovi deli; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

6503

Klobuki in druga pokrivala, iz klobučevine, izdelane iz tulcev, stožcev in drugih izdelkov iz tar. št. 6501, vključno tudi podloženi ali okrašeni

Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken (9)

 

6505

Klobuki in druga pokrivala, pleteni ali kvačkani ali izdelani iz čipke, klobučevine ali drugih tekstilnih metražnih materialov (razen iz trakov), vključno s podloženimi ali okrašenimi; mrežice za lase iz kakršnega koli materiala, vključno podložene ali okrašene

Izdelava iz preje ali tekstilnih vlaken (9)

 

ex ex Poglavje 66

Dežniki, sončniki, sprehajalne palice, palice-stolčki, biči, korobači in njihovi deli; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

6601

Dežniki in sončniki (vključno palice-dežniki, vrtni dežniki in podobni dežniki)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 67

Preparirano perje in puh in izdelki iz perja ali puha; umetno cvetje; izdelki iz človeških las

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex Poglavje 68

Izdelki iz kamna, sadre, cementa, betona, azbesta, sljude ali podobnih materialov; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 6803

Izdelki iz skrilavca ali aglomeriranega skrilavca

Izdelava iz obdelanega skrilavca

 

ex ex 6812

Izdelki iz azbesta; izdelki iz mešanic na osnovi azbesta ali na osnovi azbesta in magnezijevega karbonata

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št.

 

ex ex 6814

Izdelki iz sljude, vključno z aglomerirano ali rekonstituirano sljudo, na podlagi iz papirja, kartona ali drugih materialov

Izdelava iz obdelane sljude (vključno z aglomerirano ali rekonstituirano)

 

Poglavje 69

Keramični izdelki

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex Poglavje 70

Steklo in stekleni izdelki; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 7003,

ex ex 7004, in

ex ex 7005,

Steklo s plastjo proti refleksiji

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001

 

7006

Steklo iz tar. št. 7003, 7004 in 7005, upognjeno, z obdelanimi robovi, gravirano, luknjano, emajlirano ali drugače obdelano, neuokvirjeno in ne spojeno z drugimi materiali:

 

 

 

podlaga iz steklene plošče, prevlečena s tanko izolacijsko plastjo polprevodniške vrste v skladu s standardi SEMII (11)

Izdelava iz neprevlečene podlage iz steklene plošče iz tar. št. 7006

 

 

drugo

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001

 

7007

Varnostno steklo iz kaljenega ali plastnega stekla

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001

 

7008

Večplastni panelni elementi za izolacijo, iz stekla

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001

 

7009

Steklena ogledala, z okvirom ali brez njega, vključno tudi vzvratna ogledala

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7001

 

7010

Baloni, steklenice, kozarci, lonci, fiole, ampule in druge posode iz stekla, za transport ali pakiranje blaga; stekleni kozarci za vlaganje, čepi, pokrovi in druga zapirala, iz stekla

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

ali

Rezanje steklenih izdelkov, če skupna vrednost uporabljenih nerazrezanih steklenih izdelkov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

7013

Stekleni izdelki, ki se uporabljajo za mizo, v kuhinji, za toaletne namene, v pisarnah, izdelki za notranjo dekoracijo in podobne namene (razen tistih iz tar. št. 7010 in 7018)

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

ali

Rezanje steklenih izdelkov, če skupna vrednost uporabljenih nerazrezanih steklenih izdelkov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

ali

Ročno okraševanje (razen sitotiska) ročno pihanih steklenih izdelkov pod pogojem, da skupna vrednost uporabljenih ročno pihanih steklenih izdelkov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 7019

Izdelki iz steklenih vlaken (razen preje)

Izdelava iz:

nebarvanih trakov steklenih vlaken, rovinga, preje ali rezanih niti, ali

steklene volne

 

ex ex Poglavje 71

Naravni in kultivirani biseri, dragi in poldragi kamni, plemenite kovine, kovine, platirane s plemenitimi kovinami, in iz njih narejeni izdelki; imitacije nakita; kovanci; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 7101

Biseri, naravni ali kultivirani, sortirani in začasno nanizani zaradi lažjega transporta

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 7102

ex ex 7103 in

ex ex 7104

Obdelani dragi in poldragi kamni (naravni, sintetični ali rekonstruirani)

Izdelava iz neobdelanih dragih ali poldragih kamnov

 

7106, 7108 in 7110

Plemenite kovine:

 

 

 

neobdelane:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz tar. številk 7106, 7108 in 7110

ali

Elektrolitska, toplotna ali kemična separacija plemenitih kovin iz tar. št. 7106, 7108 ali 7110

ali

Legiranje plemenitih kovin iz tar. št. 7106, 7108 ali 7110 med seboj ali z navadnimi kovinami

 

 

polizdelki ali v obliki prahu

Izdelava iz neobdelanih plemenitih kovin

 

ex ex 7107,

ex ex 7109in

ex ex 7111

Kovine, navaljane s plemenitimi kovinami, kot polizdelki

Izdelava iz kovin, platiranih z neobdelanimi plemenitimi kovinami.

 

7116

Predmeti iz naravnih ali kultiviranih biserov, dragih ali poldragih kamnov (naravnih, sintetičnih ali rekonstruiranih)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

7117

Imitacije nakita

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

Ali

 

 

 

Izdelava iz delov iz navadnih kovin, neprekritih ali neprevlečenih s plemenitimi kovinami, pod pogojem, da vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex Poglavje 72

Železo in jeklo; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

7207

Polizdelki iz železa ali nelegiranega jekla

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7201, 7202, 7203, 7204 ali 7205

 

7208 do 7216

Ploščati toplo valjani izdelki, palice, kotniki in profili iz železa ali nelegiranega jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7206

 

7217

Žica iz železa ali nelegiranega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 7207

 

ex ex 7218, 7219 do 7222

Polizdelki, ploščato valjani izdelki, palice, kotniki in profili iz nerjavnegae jekla

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7218

 

7223

Žica iz nerjavnega jekla

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 7218

 

ex ex 7224, 7225 do 7228

Polizdelki, ploščato valjani izdelki, toplo valjane palice v ohlapno navitih kolobarjih; kotniki in profili iz drugih legiranih jekel; votle palice za svedre, iz legiranih ali nelegiranih jekel

Izdelava iz ingotov ali drugih primarnih oblik iz tar. št. 7206, 7218 ali 7224

 

7229

Žica iz drugih legiranih jekel

Izdelava iz polizdelkov iz tar. št. 7224

 

ex ex Poglavje 73

Izdelki iz železa in jekla; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 7301

Piloti

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7206

 

7302

Deli za železniške in tramvajske tire, iz železa ali jekla; tirnice, vodila in zobate tirnice, kretniški jezički, križišča, spojne palice in drugi deli kretnic, pragovi, tirne vezice, tirna ležišča, klini za tirna ležišča, podložne plošče, pričvrščevalne ploščice, distančne palice, drugi deli, posebej konstruirani za postavljanje, spajanje in pritrjevanje tirnic

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7206

 

7304, 7305 in 7306

Cevi in votli profili, iz železa (razen litega železa) ali jekla

Izdelava iz materialov iz tar. št. 7206, 7207, 7218 ali 7224

 

ex ex 7307

Pribor za cevi iz nerjavnega jekla (ISO št. X5CrNiMo 1712), sestavljen iz več delov

Struženje, vrtanje, širitev lukenj, izrezovanje navojev, urezovanje in peskanje kovanih polizdelkov, pod pogojem, da skupna vrednost uporabljenih kovanih izdelkov ne presega 35 % cene izdelka franko tovarna

 

7308

Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tar. št. 9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in mostne sekcije, vrata za zapornice, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter okviri zanje, pragovi za vrata, roloji, ograje in stebri), iz železa ali jekla; pločevine, palice, profili, kotniki, cevi in podobno, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah, iz železa ali jekla

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Zvarjeni kotniki in profili iz tar. št. 7301 se ne smejo uporabljati.

 

ex ex 7315

Verige zoper drsenje

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 7315 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex Poglavje 74

Baker in bakreni izdelki; razen:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

7401

Bakrov kamen; cementni baker (precipitat-oborina bakra)

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

7402

Nerafiniran baker; bakrene anode za elektrolitsko rafinacijo

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

7403

Rafiniran baker in bakrove zlitine, surovi:

 

 

 

rafiniran baker

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

 

bakrove zlitine in rafinirani baker, ki vsebuje še druge elemente

Izdelava iz rafiniranega surovega bakra ali bakrovih odpadkov in ostankov

 

7404

Bakrovi odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

7405

Predzlitine bakra

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex Poglavje 75

Nikelj in nikljevi izdelki; razen:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

7501 do 7503

Nikljev kamen („matte“), sintrani oksidi niklja in drugi vmesni izdelki metalurgije niklja; surovi nikelj; nikljevi odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex Poglavje 76

Aluminij in aluminijasti izdelki; razen:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

7601

Aluminij, surov

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

ali

Izdelava s toplotno ali elektrolitsko obdelavo iz nelegiranega aluminija ali iz aluminijevih odpadkov in ostankov

 

7602

Aluminijevi odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 7616

Izdelki iz aluminija razen gaze, tkanin, rešetk, mrež, ograj ali tkanin za ojačanje in podobnih materialov (vključno z neskončnimi trakovi) iz aluminijaste žice in ekspandirane kovine iz aluminija

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograje, tkanine za ojačanje in podobni materiali (vštevši tudi neskončne trakove) iz aluminijaste žice ali ekspandirane kovine iz aluminija; in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

Poglavje 77

Rezervirano za možnost bodoče uporabe v harmoniziranem sistemu

 

 

ex ex Poglavje 78

Svinec in svinčeni izdelki; razen:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

7801

Surovi svinec:

 

 

 

rafiniran svinec

Izdelava iz obdelanega svinca (”bullion” ali ”work”)

 

 

drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se uporabljati odpadki in ostanki iz tar. št. 7802

 

7802

Svinčeni odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex Poglavje 79

Cink in cinkovi izdelki; razen:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

7901

Cink, surov

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se uporabljati odpadki in ostanki iz tar. št. 7902.

 

7902

Cinkovi odpadki in ostanki

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex Poglavje 80

Kositer in kositrni izdelki; razen:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

8001

Kositer, surov

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Ne smejo se uporabljati odpadki in ostanki iz tar. št. 8002

 

8002 in 8007

Kositrni odpadki in ostanki; drugi kositrni izdelki

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

Poglavje 81

Druge navadne kovine; kermeti; njihovi izdelki:

 

 

 

druge navadne kovine; obdelane; njihovi izdelki

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tar. št., kot je tarifna številka izdelka, ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

 

drugo

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex Poglavje 82

Orodje, nožarski proizvodi, žlice in vilice iz navadnih kovin; njihovi deli iz navadnih kovin; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

8206

Orodje iz dveh ali več tar. št. 8202 do 8205, v garniturah za prodajo na drobno

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen tistih iz tar. št. 8202 do 8205. Vendar pa se orodje iz tar. št. 8202 do 8205 lahko vstavi v garniture, pod pogojem, da njegova skupna vrednost ne presega 15 % cene garniture franko tovarna.

 

8207

Izmenljiva orodja za ročne obdelovalne priprave na mehanični pogon ali brez njega ali za obdelovalne stroje (npr.: za stiskanje, kovanje, vtiskovanje, prerezovanje, narezovanje in vrezovanje navojev, vrtanje, povečevanje odprtine s struganjem, prevlačenje, rezkanje), vključno z matricami za izvlačenje ali iztiskanje kovine, in orodja za vrtanje kamna in zemlje

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8208

Noži in rezila, za stroje ali mehanične priprave

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 8211

Noži z rezili, nazobljenimi ali nenazobljenimi (vključno z vrtnarskimi noži), razen nožev iz tar. št. 8208

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo rezila in ročaji iz navadnih kovin

 

8214

Drugi nožarski izdelki (npr.: stroji za striženje, mesarske ali kuhinjske sekače, mesarske sekire in noži za sekljanje mesa, noži za papir); garniture in priprave za manikiranje in pedikiranje (vključno pilice za nohte)

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabijo ročaji iz navadnih kovin

 

8215

Žlice, vilice, zajemalke, žlice za peno, lopatice za serviranje kolačev, noži za ribe, noži za maslo, prijemalke za sladkor in podoben kuhinjski in namizni pribor

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka.Lahko pa se uporabijo ročaji iz navadnih kovin

 

ex ex Poglavje 83

Razni izdelki iz navadnih kovin; razen:

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka

 

ex ex 8302

Drugo okovje, pribor (fitingi) in podobni izdelki, primerni za stavbarstvo, in avtomatična zapirala za vrata

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz tar. št. 8302, če njihova skupna vrednost ne presega 20 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 8306

Kipci in drugi okraski iz navadnih kovin

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka. Lahko pa se uporabljajo tudi drugi materiali iz tar. št. 8306, če njihova skupna vrednost ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex Poglavje 84

Jedrski reaktorji, kotli, stroji in mehanske naprave; njihovi deli; razen:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 8401

Gorilni elementi za jedrske reaktorje

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka (12)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8402

Kotli za pridobivanje vodne in druge pare (razen kotlov za centralno kurjavo s toplo vodo, ki lahko proizvajajo paro z nizkim tlakom), kotli za pregreto paro

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8403 in

ex ex 8404

Kotli za centralno kurjavo, razen kotlov iz tar. št. 8402, in pomožne naprave za kotle za centralno kurjavo

Izdelava iz materialov iz katere koli tar. št., razen tistih iz tar. št. 8403 in 8404

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

8406

Turbine na vodno in drugo paro

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8407

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s svečkami, z izmeničnim ali vrtilnim gibanjem bata

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8408

Batni motorji z notranjim zgorevanjem, na vžig s kompresijo (dieselski ali poldieselski motorji)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8409

Deli, ki so primerni izključno ali pretežno za motorje iz tar. št. 8407 ali 8408

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8411

Turboreaktivni motorji, turbopropelerski motorji in druge plinske turbine

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8412

Drugi pogonski stroji in motorji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 8413

Tlačne črpalke z rotacijskim gibanjem

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 8414

Industrijski ventilatorji

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8415

Klimatske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za spreminjanje temperature in vlažnosti, vključno s stroji, pri katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8418

Hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za hlajenje ali zamrzovanje, električni in drugi; toplotne črpalke, drugačne od klimatskih naprav iz tar. št. 8415

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka,

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 8419

Stroji in naprave za lesno industrijo, za proizvodnjo papirne mase, papirja in kartona

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tar. št., kot je tarifna številka izdelka, ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8420

Kalandri in drugi stroji za valjanje, razen za kovine ali steklo, in valji zanje

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tar. št., kot je tarifna številka izdelka, ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8423

Tehtnice - tehtalne naprave (razen tehtnic z občutljivostjo do vključnošt. X5CrNiMo 5 centigramov (0,05 g)), vključno s stroji za štetje in kontrolo, ki delujejo na podlagi tehtanja; uteži za tehtnice vseh vrst

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8425 do 8428

Stroji in naprave za dviganje, manipulacijo, nakladanje ali razkladanje

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8431 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8429

Samovozni buldožerji, angledozerji, grejderji, ravnalniki, skreperji, bagri, nakladalniki z lopato, stroji za nabijanje in cestni valjarji, samovozni:

 

 

 

cestni valjarji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

 

drugo

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8431 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8430

Drugi stroji za ravnanje, strganje, izkopavanje, nabijanje, kopanje ali vrtanje zemlje, mineralov ali rud; ovni in stroji za izdiranje pilotov; snežni plugi in snežni odmetalniki

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8431 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 8431

Deli, primerni za uporabo izključno ali pretežno s cestnimi valjarji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8439

Stroji za proizvodnjo celuloze iz vlaknastih celuloznih materialov ali za proizvodnjo ali dodelavo papirjev ali kartona

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tar. št., kot je tarifna številka izdelka, ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8441

Drugi stroji za predelavo papirne mase, papirja ali kartona, vključno s stroji za rezanje vseh vrst

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz iste tar. št., kot je tarifna številka izdelka, ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8444 do 8447

Stroji iz teh tar. št. za uporabo v tekstilni industriji

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 8448

Pomožni stroji in naprave za uporabo s stroji iz tar. št. 8444 in 8445

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8452

Šivalni stroji, razen strojev za šivanje knjig iz tar. št. 8440; omarice, stojala in pokrovi, predvideni za šivalne stroje; igle za šivalne stroje:

 

 

 

šivalni stroji (samo lock-stitch), z glavami, z maso do 16 kg brez motorja oziroma do 17 kg z motorjem

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla pri sestavljanju glave (brez motorja) ne presega vrednosti vsega uporabljenega materiala s poreklom, in

so uporabljeni mehanizmi za zategovanje niti, kvačkanje in cik-cak že izdelki s poreklom

 

 

drugo

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8456 do 8466

Obdelovalni stroji in naprave ter njihovi deli in pribor iz tar. št. 8456 do 8466

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8469 do 8472

Pisarniški stroji (npr.: pisalni stroji, računski stroji, računalniki - stroji za avtomatsko obdelavo podatkov, razmnoževalni stroji, stroji za spajanje z žičnimi sponkami)

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8480

Livarski okvirji za livarne kovin; modelne plošče; modeli za kalupe, kalupi za kovino (razen kalupov za ingote), kovinske karbide, steklo, mineralne materiale, gumo in plastične mase

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna

 

8482

Kotalni ležaji

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8484

Tesnila iz kovinskih listov, kombinirana z drugim materialom, ali iz dveh ali več plasti kovine; garniture tesnil, različne po sestavi materiala, v vrečkah, ovitkih ali podobnih pakiranjih; mehanska tesnila

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8485

Deli strojev brez električnih priključkov, izolatorjev, tuljav, kontaktov ali drugih električnih delov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex Poglavje 85

Električni stroji in oprema ter njihovi deli; aparati za snemanje ali reprodukcijo slike in zvoka ter deli in pribor za te izdelke; razen:

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8501

Elektromotorji in električni generatorji (razen generatorskih agregatov)

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8503 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8502

Električni generatorski agregati in rotacijski pretvorniki

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8501 in 8503 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 8504

Napajalniki za računalnike - stroje za avtomatično obdelavo podatkov

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

ex ex 8518

Mikrofoni in njihova stojala; zvočniki, vključno z zvočniki v zvočnih omaricah; avdiofrekvenčni električni ojačevalniki; električni sestavi za ojačevanje zvoka

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8519

Gramofoni z vgrajenim ojačevalnikom ali brez njega, glasbeni avtomati na plošče, kasetni magnetofoni in drugi aparati za reprodukcijo zvoka, ki nimajo vgrajene naprave za snemanje zvoka

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8520

Magnetofoni in drugi aparati za snemanje zvoka, z vgrajenimi enotami za reprodukcijo zvoka, ali brez njih

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8521

Aparati za snemanje in reprodukcijo slike, ki imajo vgrajen videotuner (TV - sprejemno enoto) ali ne

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8522

Deli in pribor uporabni predvsem ali v glavnem z aparati iz tar. št. 8519 do 8521

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8523

Pripravljeni neposneti nosilci za zvočna snemanja ali podobna snemanja drugih fenomenov, razen izdelkov iz poglavja 37

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

8524

Plošče, trakovi in drugi posneti nosilci z zvočnimi in drugimi podobnimi fenomeni, vključno z matricami in galvanskimi odtisi za proizvodnjo plošč, razen izdelkov iz poglavja 37

 

 

 

matrice in glavanski odtisi za proizvodnjo plošč

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

 

drugo

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8523 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8525

Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo, radiodifuzijo ali televizijo, vključno z oddajniki z vgrajenim sprejemnikom ali aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka; televizijske kamere; video kamere za snemanje posamičnih slik in druge video snemalne kamere; digitalni fotoaparati

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8526

Radarji, naprave za radionavigacijo in aparati za radijsko daljinsko krmiljenje

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8527

Sprejemniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo ali radiodifuzijo, vključno s sprejemniki, kombiniranimi v istem ohišju z aparatom za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali z uro

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8528

Televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani v istem ohišju z radijskimi sprejemniki ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike; videomonitorji in videoprojektorji

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8529

Deli, ki so izključno ali pretežno namenjeni za uporabo z aparati iz tar. št. 8525 do 8528:

 

 

 

izključno ali pretežno namenjeni za uporabo z aparati za snemanje in reprodukcijo slike

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

 

 

drugo

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

vrednost vseh uporabljenih materialov brez porekla ne presega vrednosti vseh uporabljenih materialov s poreklom

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8535 in

8536

Električni aparati za vklapljanje, izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov ali za povezavo z električnimi tokokrogi ali znotraj njih

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8538 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

8537

Table, plošče, pulti, mize, omare in druge osnove, opremljene z dvema ali več izdelki iz tar. št. 8535 ali 8536, za električno krmiljenje ali razdeljevanje električnega toka, vključno s tistimi z vgrajenimi instrumenti in aparati iz poglavja 90 in aparati za numerično krmiljenje, razen telefonskih central iz tar. št. 8517

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8538 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 30 % cene izdelka franko tovarna

ex ex 8541

Diode, tranzistorji in podobni polprevodniški elementi, razen rezin, ki še niso zrezane v čipe

Izdelava:

iz materialov iz katere koli tar. št., razen iz iste tar. št., kot je tar. št. izdelka, in

pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8542

Elektronska integrirana vezja in mikrosestavi:

 

 

 

monolitna integrirana vezja:

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8541 in 8542 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna

ali

Postopek razprševanje (pri čemer so integrirana vezja oblikovana na polprevodniški podlagi s selektivnim vnašanjem ustreznega topila (dopant)), ne glede na to, ali je to vezje sestavljeno in/ali testirano v državi, ki ni država, navedena v členih 3 in 4

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

 

drugo

Izdelava, pri kateri:

vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna in

v zgoraj navedenih mejah vrednost vseh uporabljenih materialov iz tar. št. 8541 in 8542 ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 25 % cene izdelka franko tovarna

8544

Izolirana žica (vključno z lakirano žico ali elektrolitsko oksidirano žico), kabli (vključno s koaksialnimi kabli) in drugi izolirani električni vodniki, s konektorjem ali brez njega; kabli iz optičnih vlaken, izdelani iz posamično oplaščenih vlaken, kombinirani z električnimi vodniki ali ne, s konektorjem ali brez njega

Izdelava, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov ne presega 40 % cene izdelka franko tovarna