ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 247

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
9. september 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1328/2006 z dne 8. septembra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1329/2006 z dne 8. septembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1725/2003 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Pojasnil 8 in 9 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1330/2006 z dne 8. septembra 2006 o plačilu dodatka k predplačilom kompenzacijske pomoči v sektorju banan za leto 2006

9

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1331/2006 z dne 8. septembra 2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto 2006/2007

10

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1332/2006 z dne 8. septembra 2006 o spremembah uvoznih dajatev v sektorju žit, v uporabi od 9. septembra 2006

12

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1333/2006 z dne 8. septembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1298/2006 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave

15

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1334/2006 z dne 8. septembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1299/2006 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave

17

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1335/2006 z dne 8. septembra 2006 o izdaji uvoznih dovoljenj za sveže, hlajeno ali zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete

19

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1336/2006 z dne 8. septembra 2006 o spremembi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

20

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep št. 1/2006 Sveta ministrov AKP–ES z dne 2. junija 2006 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2008–2013 in spremembah revidiranega Sporazuma o partnerstvu AKP–ES

22

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 4. avgusta 2006 o določitvi okvirne dodelitve odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za cilj evropskega teritorialnega sodelovanja za obdobje 2007–2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3473)

26

 

 

Konferenca predstavnikov vlad držav članic

 

*

Sklep predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 17. julija 2006 o začasni uporabi Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju pomoči Skupnosti na podlagi večletnega finančnega okvira za obdobje 2008–2013 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP–ES in o dodelitvi finančne pomoči za čezmorske države in ozemlja, za katere se uporablja Četrti del Pogodbe ES

30

Notranji sporazum med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju pomoči Skupnosti v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2008–2013 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP–ES o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za katero se uporablja Četrti del Pogodbe ES

32

 

*

Sklep predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 10. aprila 2006 o začasni uporabi Notranjega sporazuma o spremembi Notranjega sporazuma z dne 18. septembra 2000 o ukrepih, ki naj se sprejmejo, in postopkih, katerim naj se sledi, za izvajanje Sporazuma o spremembi Sporazuma o partnerstvu AKP–ES

46

Notranji sporazum med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o spremembi Notranjega sporazuma z dne 18. septembra 2000 o ukrepih, ki naj se sprejmejo, in postopkih, katerim naj se sledi, za izvajanje Sporazuma o partnerstvu AKP–ES

48

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 1264/2006 z dne 21. avgusta 2006 o zaključku preiskav v zvezi s protidampinškimi ukrepi, veljavnimi za uvoz silicijevega karbida s poreklom iz Ruske federacije in Ukrajine, in uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz silicijevega karbida s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 384/96 (UL L 232, 25.8.2006)

56

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

9.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 247/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1328/2006

z dne 8. septembra 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 9. septembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. septembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 8. septembra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

86,4

999

86,4

0707 00 05

052

101,8

999

101,8

0709 90 70

052

94,6

999

94,6

0805 50 10

388

58,6

524

53,1

528

57,3

999

56,3

0806 10 10

052

77,9

220

135,2

400

177,1

624

118,8

804

95,7

999

120,9

0808 10 80

388

90,6

400

91,2

508

83,5

512

90,9

528

59,3

720

81,1

800

148,9

804

93,6

999

92,4

0808 20 50

052

114,7

388

101,1

720

60,3

999

92,0

0809 30 10, 0809 30 90

052

115,1

999

115,1

0809 40 05

052

102,6

066

61,0

098

41,6

624

149,5

999

88,7


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


9.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 247/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1329/2006

z dne 8. septembra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1725/2003 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Pojasnil 8 in 9 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP)

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (1) in zlasti člena 3(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1725/2003 (2) so bili sprejeti nekateri mednarodni standardi in pojasnila, ki so obstajali na dan 14. septembra 2002.

(2)

Odbor za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP) je 12. januarja 2006 objavil Pojasnilo 8 OPMSRP Področje uporabe MSRP 2. OPMSRP 8 pojasnjuje, da se računovodski standard mednarodni standard računovodskega poročanja (MSRP) 2 Plačilo z delnicami uporablja za ureditve, pri katerih podjetje izvaja plačila z delnicami navidezno brezplačno ali za neprimerno plačilo.

(3)

OPMSRP je 1. marca 2006 objavil Pojasnilo 9 OPMSRP Ponovna ocenitev vgrajenih izpeljanih finančnih instrumentov. OPMSRP 9 pojasnjuje nekatere vidike obravnave vgrajenih izpeljanih finančnih instrumentov na podlagi MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje.

(4)

Posvetovanje s skupino tehničnih strokovnjakov Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG) potrjuje, da OPMSRP 8 in OPMSRP 9 izpolnjujeta tehnična merila za sprejetje, določena v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 1606/2002.

(5)

Zaradi tega je treba ustrezno spremeniti Uredbo (ES) št. 1725/2003.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Računovodskega regulativnega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 1725/2003 se spremeni:

1.

vstavi se Pojasnilo 8 Področje uporabe MSRP 2 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP), kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

2.

vstavi se Pojasnilo 9 OPMSRP Ponovna ocenitev vgrajenih izpeljanih finančnih instrumentov, kakor je navedeno v prilogi k tej uredbi.

Člen 2

1.   Vse družbe začnejo uporabljati OPMSRP 8, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi, najpozneje z datumom začetka svojega finančnega leta 2006, razen družb, katerih finančno leto se začenja januarja, februarja, marca ali aprila in bodo začele OPMSRP 8 uporabljati najpozneje z dnem začetka finančnega leta 2007.

2.   Vse družbe začnejo uporabljati OPMSRP 9, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi, najpozneje z datumom začetka svojega finančnega leta 2006, razen družb, katerih finančno leto se začenja januarja, februarja, marca, aprila ali maja in bodo začele OPMSRP 9 uporabljati najpozneje z dnem začetka finančnega leta 2007.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. septembra 2006

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  UL L 243, 11.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 261, 13.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 708/2006 (UL L 122, 9.5.2006, str. 19).


PRILOGA

MEDNARODNI STANDARDI RAČUNOVODSKEGA POROČANJA

OPMSRP 8

Pojasnilo 8 OPMSRP Področje uporabe MSRP 2

IFRIC 9

Pojasnilo 9 OPMSRP Ponovna ocenitev vgrajenih izpeljanih finančnih instrumentov

„Razmnoževanje je dovoljeno v Evropskem gospodarskem prostoru. Vse obstoječe pravice pridržane zunaj EGS, z izjemo pravice do razmnoževanja za osebno ali drugo pošteno uporabo. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani IASB, www.iasb.org“.

RAZLAGA OPMSRP 8

Področje uporabe MSRP 2

Sklicevanje

MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake

MSRP 2 Plačilo z delnicami

Ozadje

1.

MSRP 2 se uporablja za plačilne transakcije z delnicami, pri katerih podjetje prejme ali pridobi blago ali storitve. „Blago“ vključuje zaloge, potrošno blago, opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva in druga nefinančna sredstva (MSRP 2, odstavek 5). Zaradi tega se MSRP 2, razen v posebnih transakcijah, ki niso vključene v njegovo področje uporabe, uporablja za vse transakcije, v katerih podjetje pridobi nefinančna sredstva ali storitve kot plačilo za izdajo kapitalskih instrumentov podjetja. MSRP 2 se uporablja tudi za transakcije, s katerimi podjetje prevzema obveznosti za prejeto blago ali storitve, ki temeljijo na tečaju (ali vrednosti) delnice podjetja ali drugega kapitalskega instrumenta podjetja.

2.

V nekaterih primerih pa bi lahko bilo težko dokazati prejem blaga ali storitev. Podjetje lahko na primer brezplačno podeli delnice dobrodelni organizaciji. Posebnega blaga ali storitev, prejetih v zameno za tako transakcijo, ponavadi ni mogoče opredeliti. Podobne okoliščine lahko nastopijo tudi pri transakcijah z drugimi strankami.

3.

MSRP 2 zahteva, da se transakcije, v katerih se plačila z delnicami izvedejo v korist zaposlencev, merijo s sklicevanjem na pošteno vrednost plačil z delnicami na datum podelitve (MSRP 2, odstavek 11). (1) Zato podjetju ni treba neposredno meriti poštene vrednosti prejetih storitev zaposlencev.

4.

Za transakcije, pri katerih se plačila z delnicami izvedejo v korist strank, ki niso zaposlenci, MSRP 2 določa spodbitno domnevo, da je prejeto blago oz. storitve možno zanesljivo oceniti. V teh okoliščinah MSRP 2 zahteva, da mora biti transakcija izmerjena po pošteni vrednosti blaga ali storitev na datum, ko podjetje pridobi blago ali ko nasprotna stranka opravi storitev (MSRP 2, odstavek 13). Zato obstaja osnovna domneva, da je podjetje sposobno opredeliti blago ali storitve, prejete od strank, ki niso zaposlenci. S tem se zastavlja vprašanje, ali se MSRP uporablja v odsotnosti opredeljivega blaga ali storitev. To pa odpira še eno vprašanje: ali to, da podjetje opravi plačilo z delnicami in je videti, da opredeljivo prejeto plačilo (če obstaja) znaša manj kakor poštena vrednost plačila z delnicami, nakazuje, da so bili blago ali storitve prejeti, četudi niso posebej opredeljeni, in se zato uporablja MSRP 2?

5.

Poudariti je treba, da se izraz „poštena vrednost plačila z delnicami“ nanaša na pošteno vrednost posebnega zadevnega plačila z delnicami. Podjetje bi lahko na primer na podlagi državne zakonodaje moralo izdati določen delež svojih delnic državljanom določene države, ki bi se lahko prenesle samo drugim državljanom iste države. Takšna omejitev prenosa bi lahko omejila pošteno vrednost zadevnih delnic, zato bi lahko bila poštena vrednost navedenih delnic manjša od poštene vrednosti sicer popolnoma enakih delnic, ki nimajo takih omejitev. Če bi se v takih razmerah vprašanje iz odstavka 4 pojavilo v okviru omejenih delnic, bi se izraz „poštena vrednost plačila z delnicami“ nanašala na pošteno vrednost omejenih delnic, ne pa na pošteno vrednost drugih, neomejenih delnic.

Področje uporabe

6.

MSRP 2 se uporablja tudi za transakcije, s katerimi so podjetje ali delničarji podjetja podelili kapitalske instrumente (2) ali prevzeli obveznost za prenos gotovine ali drugih sredstev v zneskih, ki temeljijo na tečaju (ali vrednosti) delnice podjetja ali drugih kapitalskih instrumentov podjetja. To pojasnilo se uporablja za transakcije, v primeru katerih je videti, da je opredeljivo plačilo, ki ga prejme (ali ga bo prejelo) podjetje, vključno z gotovino in pošteno vrednostjo opredeljivega negotovinskega plačila (če obstaja), manjše od poštene vrednosti podeljenih kapitalskih instrumentov ali nastale obveznosti. To pojasnilo pa se ne uporablja za transakcije, ki niso zajete v področje uporabe MSRP 2 v skladu z odstavki 3-6 MSRP.

Vprašanje

7.

Pojasnilo obravnava vprašanje, ali se MSRP 2 uporablja za transakcije, v katerih podjetje ne more posebej opredeliti dela ali vsega prejetega blaga ali storitev.

Mnenje

8.

MSRP 2 se uporablja za posebne transakcije, v okviru katerih prejme blago ali storitve, kakršne so transakcije, s katerimi podjetje prejme blago ali storitve kot plačilo za kapitalske instrumente podjetja. To vključuje transakcije, v katerih podjetje ne more posebej opredeliti vsega ali dela prejetega blaga ali storitev.

9.

V odsotnosti izrecno opredeljivega blaga ali storitev lahko druge okoliščine kažejo, da so bili (ali bodo) blago ali storitve prejeti, tako da se MSRP 2 v tem primeru uporablja. Zlasti če je videti, da je (morebitno) opredeljivo prejeto plačilo manjše od poštene vrednosti podeljenih kapitalskih instrumentov ali nastale obveznosti, ta okoliščina ponavadi kaže, da je bilo (ali bo) prejeto drugo plačilo (tj. neopredeljivo blago ali storitve).

10.

Podjetje meri prejeto opredeljivo blago ali storitve v skladu z MSRP 2.

11.

Podjetje meri neopredeljivo blago ali storitve, ki so bili (ali bodo) prejeti, kot razliko med pošteno vrednostjo plačila z delnicami in pošteno vrednostjo katerega koli opredeljivega blaga ali storitev, ki so bili (ali bodo) prejeti.

12.

Podjetje meri prejeto neopredeljivo blago ali storitve na datum podelitve. Za z denarjem poravnane transakcije pa se obveznost ponovno izmeri na vsakokratni datum poročanja, dokler ni poravnana.

Datum začetka veljavnosti

13.

Podjetje začne uporabljati to pojasnilo za letna obdobja, ki se začnejo 1. maja 2006 ali pozneje. Spodbuja se uporaba že pred datumom. Če podjetje uporabi to pojasnilo za obdobje, ki se začne pred 1. majem 2006, mora to dejstvo razkriti.

Prehod

14.

Podjetje uporabi to pojasnilo za nazaj v skladu z zahtevami MRS 8 ob upoštevanju prehodnih določb MSRP 2.

POJASNILO OPMSRP 9

Ponovna ocenitev vgrajenih izpeljanih finančnih instrumentov

Sklicevanje

MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje

MSRP 1 Prvo sprejetje mednarodnih standardov računovodskega poročanja

MSRP 3 Poslovne združitve

OZADJE

1.

Odstavek 10 MRS 39 opisuje vgrajeni izpeljani finančni instrument kot „sestavino mešanega (sestavljenega) instrumenta, ki obsega tudi neizpeljano gostiteljsko pogodbo, posledica pa je, da se nekateri denarni tokovi mešanega instrumenta spreminjajo podobno kot samostojni izpeljani finančni instrumenti“.

2.

Odstavek 11 MRS 39 zahteva, da je treba vgrajeni finančni instrument ločiti od gostiteljske pogodbe in obračunati kot izpeljani finančni instrument samo, če:

(a)

gospodarske značilnosti in tveganja vgrajenega finančnega instrumenta niso tesno povezani z gospodarskimi značilnostmi in tveganji gostiteljske pogodbe;

(b)

poseben instrument z enakimi določbami kot vgrajeni izpeljani finančni instrument zadošča za opredelitev izpeljanega finančnega instrumenta; ter

(c)

mešani (sestavljeni) instrument se ne izmeri po pošteni vrednosti, ki vključuje spremembe poštene vrednosti, priznane v čistem poslovnem izidu (to pomeni, izpeljani finančni instrument, ki je vgrajen v finančno sredstvo ali finančno obveznost po pošteni vrednosti skozi poslovni izid, ni ločen).

Področje uporabe

3.

Ob upoštevanju odstavkov 4 in 5 spodaj se to pojasnilo uporablja za vse vgrajene izpeljane finančne instrumente, ki sodijo v področje uporabe MRS 39.

4.

To pojasnilo ne obravnava vprašanj, povezanih s ponovnim merjenjem zaradi ponovne ocenitve vgrajenih finančnih instrumentov.

5.

To pojasnilo ne obravnava pridobitve pogodb z vgrajenimi izpeljanimi finančnimi instrumenti pri poslovni združitvi, niti njihove možne ponovne ocenitve na datum pridobitve.

Vprašanje

6.

MRS 39 zahteva, da podjetje, ki prvič postane stranka v pogodbi, oceni, ali je treba vgrajene izpeljane finančne instrumente, ki jih vsebuje pogodba, ločiti od gostiteljske pogodbe in obračunati kot izpeljane finančne instrumente na podlagi tega standarda. To pojasnilo obravnava naslednja vprašanja:

(a)

Ali MRS 39 zahteva pripravo take ocene samo, ko podjetje prvič postane stranka v pogodbi, ali naj se ocena preverja skozi celotno obdobje trajanja pogodbe?

(b)

Ali naj uporabnik prvikrat izdela oceno na podlagi pogojev, ki so obstajali, ko je podjetje prvič postalo stranka v pogodbi, ali na podlagi tistih, ki so prevladovali, ko je podjetje prvič sprejelo MSRP?

Mnenje

7.

Ko prvič postane stranka v pogodbi, podjetje oceni, ali je treba vgrajene izpeljane finančne instrumente ločiti od gostiteljske pogodbe in obračunati kot izpeljane finančne instrumente. Poznejša ponovna ocenitev je prepovedana, razen če nastopi sprememba pogojev pogodbe, ki znatno spreminjajo denarne tokove, ki bi se sicer zahtevali po pogodbi, zaradi česar se zahteva ponovna ocenitev. Podjetje določi, ali je sprememba denarnih tokov znatna tako, da upošteva obseg, v katerem so se spremenili pričakovani prihodnji denarni tokovi povezani z vgrajenim izpeljanim finančnim instrumentom, gostiteljska pogodba ali oboje, in ali je sprememba znatna glede na pred tem pričakovane denarne tokove v pogodbi.

8.

Uporabnik prvikrat oceni, ali je treba vgrajeni izpeljani finančni instrument ločiti od gostiteljske pogodbe in obračunati kot izpeljani finančni instrument na podlagi pogojev, ki so obstajale na datum, ko je podjetje prvič postalo stranka v pogodbi, ali na datum ponovne ocenitve, ki se zahteva na podlagi odstavka 7.

Datum uveljavitve in prehod

9.

Podjetje začne uporabljati to pojasnilo za letna obdobja, ki se začnejo 1. junija 2006 ali pozneje. Spodbuja se uporaba že pred datumom. Če podjetje uporabi to pojasnilo za obdobje, ki se začne pred 1. junijem 2006, mora to dejstvo razkriti. To pojasnilo se uporablja za nazaj.


(1)  Na podlagi MSRP 2 se vsa sklicevanja na zaposlence nanašajo tudi na druge, ki opravljajo podobne storitve.

(2)  Ti vključujejo kapitalske instrumente podjetja, matičnega podjetja ali drugih podjetij v isti skupini kakor podjetje.


9.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 247/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1330/2006

z dne 8. septembra 2006

o plačilu dodatka k predplačilom kompenzacijske pomoči v sektorju banan za leto 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 404/93 z dne 13. februarja 1993 o skupni ureditvi trga za banane (1), in zlasti člena 14 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4 Uredbe Komisije (EGS) št. 1858/93 z dne 9. julija 1993 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 404/93 v zvezi s programi pomoči za nadomestitev izpada dohodka od prodaje v sektorju banan (2) določa pogoje predplačila kompenzacijske pomoči.

(2)

Člen 2 Uredbe Komisije (ES) št. 833/2006 z dne 2. junija 2006 o določitvi zneska kompenzacijske pomoči za banane, pridelane in tržene v Skupnosti leta 2005, in tudi vrednosti predujmov na enoto za leto 2006 (3) je določil znesek vsakega predplačila za banane, tržene v letu 2006, na 4,13 EUR na 100 kilogramov.

(3)

Da bi upoštevali gibanje cen na trgu Skupnosti v primerjavi z letom 2005 in vpliv tega gibanja na finančni položaj proizvajalcev banan v Skupnosti, je utemeljeno določiti plačilo dodatka k predplačilom za tržene količine v Skupnosti v letu 2006, ne glede na višino kompenzacijske pomoči, ki se jo določi pozneje ob uporabi člena 12 Uredbe (EGS) št. 404/93 in določb Uredbe (EGS) št. 1858/93. Treba je določiti, da je to plačilo dodatka k predplačilom odvisno od predložitve varščine iz člena 4 Uredbe (EGS) št. 1858/93.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za banane –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Države članice proizvajalke v letu 2006 plačajo dodatek k predplačilom kompenzacijske pomoči iz člena 12 Uredbe (ES) št. 404/93 v višini 7,13 EUR na 100 kilogramov za količine, tržene v Skupnosti v letu 2006.

Ta dodatek k predplačilom se plača za tržene količine, ki so predmet zahtevkov za predplačila kompenzacijske pomoči za leto 2006.

Zahtevku za plačilo dodatka k predplačilom mora biti priloženo potrdilo o predložitvi varščine v višini 3,57 EUR na 100 kilogramov.

Plačilo za banane, tržene v prvi polovici leta 2006, se izvrši v dveh mesecih po začetku veljave te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. septembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 47, 25.2.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2004.

(2)  UL L 170, 13.7.1993, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 789/2005 (UL L 132, 26.5.2005, str. 13).

(3)  UL L 150, 3.6.2006, str. 9.


9.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 247/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1331/2006

z dne 8. septembra 2006

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto 2006/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2), in zlasti člena 36 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2006/2007, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1002/2006 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1297/2006 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene v Uredbi (ES) št. 1002/2006 za tržno leto 2006/2007, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 9. septembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. septembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 55, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 178, 1.7.2006, str. 36.

(4)  UL L 238, 1.9.2006, str. 6.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 9. septembra 2006

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

22,86

4,87

1701 11 90 (1)

22,86

10,10

1701 12 10 (1)

22,86

4,68

1701 12 90 (1)

22,86

9,67

1701 91 00 (2)

31,62

9,42

1701 99 10 (2)

31,62

4,90

1701 99 90 (2)

31,62

4,90

1702 90 99 (3)

0,32

0,34


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko III Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 318/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


9.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 247/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1332/2006

z dne 8. septembra 2006

o spremembah uvoznih dajatev v sektorju žit, v uporabi od 9. septembra 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede uvoznih dajatev v sektorju žit (2), in zlasti člena 2(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1296/2006 (3) določa uvozne dajatve v sektorju žit.

(2)

Člen 2(1) Uredbe (ES) št. 1249/96 določa, da se mora opraviti ustrezna prilagoditev, če se v obdobju uporabe uvoznih dajatev njihova izračunana povprečna vrednost razlikuje za 5 EUR/t od določene dajatve. Takšna razlika je dejansko nastala. Zato je treba prilagoditi uvozne dajatve, določene v Uredbi (ES) št. 1296/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 1296/2006 se zamenjata s prilogama I in II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 9. septembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. septembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 29.9.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1110/2003 (UL L 158, 27.6.2003, str. 12).

(3)  UL L 238, 1.9.2006, str. 3. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1315/2006 (UL L 240, 2.9.2006, str. 3).


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, v uporabi od 9. septembra 2006

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Uvozna dajatev (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica durum visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

0,00

1001 90 91

Pšenica navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

Navadna pšenica visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

12,96

1005 10 90

Semenska koruza, razen hibridne

47,36

1005 90 00

Koruza, razen semenske (2)

47,36

1007 00 90

Sirek v zrnju, razen hibridnega, za setev

17,95


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost preko Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa (člen 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96), je uvoznik upravičen do znižanja dajatev v višini:

3 EUR/t, če je razkladalno pristanišče v Sredozemskem morju, ali v višini

2 EUR/t, če je razkladalno pristanišče na Irskem, v Združenem kraljestvu, na Danskem, v Estoniji, v Latviji, v Litvi, na Poljskem, Finskem, Švedskem ali atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev

(31.8.2006–7.9.2006)

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Borzne kotacije

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Proizvodi (% proteinov pri 12 % vlage)

HRS2

YC3

HAD2

srednja kakovost (1)

nizka kakovost (2)

US barley 2

Kotacija (EUR/t)

141,69 (3)

68,49

158,20

148,20

128,20

113,76

Premija za Zaliv (EUR/t)

22,34

 

 

Premija za Velika jezera (EUR/t)

21,76

 

 

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški: Mehiški zaliv–Rotterdam: 24,61 EUR/t; Velika jezera–Rotterdam: 30,31 EUR/t.

3.

Subvencije iz tretjega odstavka člena 4(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


9.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 247/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1333/2006

z dne 8. septembra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1298/2006 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) in zlasti četrtega pododstavka člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvozna nadomestila za proizvode iz člena 1(1)(b) Uredbe (ES) št. 318/2006 so bila določena od 1. septembra 2006 z Uredbo Komisije (ES) št. 1298/2006 (2).

(2)

Glede na dodatne informacije, ki so na voljo Komisiji, zlasti v zvezi s spremembo v razmerju med cenami na notranjem in svetovnem trgu, je treba prilagoditi trenutno veljavna izvozna nadomestila.

(3)

Uredbo (ES) št. 1298/2006 je treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 1298/2006 se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 9. septembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. septembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 8. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1325/2006 (UL L 246, 8.9.2006, str. 3).


PRILOGA

Izvozna nadomestila za beli sladkor in surovi sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave, ki se uporabljajo od 9. septembra 2006 (1)

Oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

OZnesek nadomestila

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,14 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,14 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,14 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

26,14 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,2842

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,42

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

28,42

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

28,42

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,2842

N.B.: Opredeljeni namembni kraji:

S00

:

vsi namembni kraji, razen Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Romunije, Srbije, Črne gore, Kosova in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije.


(1)  Zneski iz te priloge se ne uporabljajo od 1. februarja 2005 v skladu s Sklepom Sveta 2005/45/ES z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode (UL L 23, 26.1.2005, str. 17).

(2)  Ta znesek velja za surov sladkor z donosom 92 %. Če donos izvoženega sladkorja ni 92 %, se znesek nadomestila, ki se uporablja, pri vsakem zadevnem izvozu pomnoži s pretvorbenim faktorjem, ki se dobi, če se z 92 deli donos izvoženega surovega sladkorja, izračunanega v skladu z odstavkom 3 točke III Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.


9.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 247/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1334/2006

z dne 8. septembra 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1299/2006 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1), in zlasti četrtega pododstavka člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvozna nadomestila za proizvode iz člena 1(1)(c), (d) in (g) Uredbe (ES) št. 318/2006 so bile določena od 1. septembra 2006 z Uredbo Komisije št. (ES) 1299/2006 (2).

(2)

Glede na dodatne informacije, ki so na voljo Komisiji, zlasti v zvezi s spremembo v razmerju med cenami na notranjem in svetovnem trgu, je treba prilagoditi trenutno veljavna izvozna nadomestila.

(3)

Uredbo (ES) št. 1299/2006 je treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 1299/2006 se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 9. septembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. septembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 10.


PRILOGA

Izvozna nadomestila, ki se uporabljajo od 9. septembra 2006 (1) za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, izvožene brez nadaljnje predelave

Oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg suhe snovi

28,42

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

28,42

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,2842

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

28,42

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,2842

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,2842

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,2842 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

28,42

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,2842

NB: Opredeljeni namembni kraji:

S00

:

vsi namembni kraji, razen Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Romunije, Srbije, Črne gore, Kosova in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije.


(1)  Zneski iz te priloge se ne uporabljajo od 1. februarja 2005 v skladu s Sklepom Sveta 2005/45/ES z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode (UL L 23, 26.1.2005, str. 17).

(2)  Osnovni znesek ne velja za proizvode, določene v točki 2 Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 3513/92 (UL L 355, 5.12.1992, str. 12).


9.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 247/19


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1335/2006

z dne 8. septembra 2006

o izdaji uvoznih dovoljenj za sveže, hlajeno ali zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 936/97 z dne 27. maja 1997 o uvedbi in upravljanju tarifnih kvot za sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete ter za zamrznjeno bivolje meso (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 936/97 v členih 4 in 5 določa pogoje za zahtevke in izdajo uvoznih dovoljenj za meso iz člena 2(f).

(2)

Uredba (ES) št. 936/97 v členu 2(f) določa na 11 500 ton količino svežega, hlajenega in zamrznjenega govejega mesa visoke kvalitete, ki ustveza opredelitvi iz tega predpisa in ki se lahko uvozi pod posebnimi pogoji za obdobje od 1. julija 2006 do 30. junija 2007.

(3)

Treba je opozoriti, da se dovoljenja, predvidena s to uredbo, lahko uporabijo za celotno trajanje veljavnosti le ob upoštevanju obstoječih veterinarsko-sanitarnih določb –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Vsakemu zahtevku za uvozno dovoljenje, vloženemu od 1. do 5. septembra 2006, za sveže, hlajeno ali zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete, iz člena 2(f) Uredbe (ES) št. 936/97, se v celoti ugodi.

2.   Zahtevki za dovoljenja se lahko vložijo v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 936/97 tekom prvih pet dni oktobra 2006 za 3 310,168 ton.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 11. septembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. septembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 137, 28.5.1997, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 408/2006 (UL L 71, 10.3.2006, str. 3).


9.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 247/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1336/2006

z dne 8. septembra 2006

o spremembi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti člena 33(2)(a) in (4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Stopnje nadomestil, ki se od 1. septembra 2006 uporabljajo za proizvode, navedene v Prilogi, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, so bile določene z Uredbo Komisije (ES) št. 1303/2006 (2).

(2)

Iz uporabe pravil in meril iz Uredbe (ES) št. 1303/2006 za informacije, ki so trenutno na razpolago Komisiji, izhaja, da je izvozna nadomestila, ki se trenutno uporabljajo, treba spremeniti v skladu s Prilogo k Uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil, določene z Uredbo (ES) št. 1303/2006, se spremenijo v skladu s Prilogo k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 9. septembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. septembra 2006

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 238, 1.9.2006, str. 25.


PRILOGA

Stopnje nadomestil, ki se od 9. septembra 2006 uporabljajo za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (1)

Oznaka KN

Opis

Stopnja nadomestila v EUR/100 kg

V primeru vnaprejšnje določitve nadomestil

Drugo

1701 99 10

Beli sladkor

28,42

28,42


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo za izvoz v Bolgarijo od 1. oktobra 2004, v Romunijo od 1. decembra 2005 in za blago, našteto v tabelah I in II k Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo v Švicarsko konfederacijo ali v Kneževino Lihtenštajn od 1. februarja 2005.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

9.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 247/22


SKLEP št. 1/2006 SVETA MINISTROV AKP–ES

z dne 2. junija 2006

o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2008–2013 in spremembah revidiranega Sporazuma o partnerstvu AKP–ES

(2006/608/ES)

SVET MINISTROV AKP–ES JE –

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (1), kakor je bil revidiran v Luxembourgu dne 25. junija 2005 (2) (v nadaljevanju „Sporazum o partnerstvu AKP–ES“), in zlasti odstavka 3 Priloge Ia k Sporazumu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga Ia k Sporazumu o partnerstvu AKP–ES o večletnem finančnem okviru sodelovanja na podlagi Sporazuma o partnerstvu AKP–ES za obdobje po devetem Evropskem razvojnem skladu (ERS) določa, da se Evropska unija trudi ohranjati pomoč državam AKP na podlagi Sporazuma o partnerstvu AKP–ES vsaj v takem okviru kot v devetem ERS; temu se dodajo učinki inflacije, rasti v EU in širitve na 10 novih držav članic leta 2004, vendar pa ne navaja niti točnega zajetega obdobja (pet ali šest let) niti zneska oziroma instrumenta financiranja (splošni proračun ali nov ERS).

(2)

Ob zaključku pogajanj o reviziji Sporazuma o partnerstvu AKP–ES v Bruslju dne 23. februarja 2005 se je EU zavezala, da bo v najkrajšem roku predlagala točen znesek in obdobje uporabe Sporazuma.

(3)

Evropski svet je 16. decembra 2005 določil točno zajeto obdobje (6 let), znesek (22 682 milijonov EUR v tekočih cenah) in instrument financiranja (deseti ERS).

(4)

Skupina držav AKP mora biti še naprej upravičena do dodatnih sredstev v okviru drugih finančnih instrumentov, kot je določeno v ustreznih instrumentih v skladu z Izjavo XV, ki je priložena Sporazumu o partnerstvu AKP–ES. Če skupina držav AKP v okviru ERS prispeva k mednarodnim in medregionalnim pobudam ERS, je treba zagotoviti vidnost tega prispevka –

SKLENIL:

Člen 1

Svet ministrov AKP–ES odobri spremembe Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000, kakor je bil revidiran v Luxembourgu dne 25. junija 2005, ki so navedene v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

V Port Moresbyju, 2. junija 2006

Za Svet ministrov AKP–ES

Predsednik

O. ROJAS


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  UL L 209, 11.8.2005, str. 26.


PRILOGA

V Sporazum o partnerstvu AKP–ES se vstavi naslednja priloga:

„PRILOGA Ib

Večletni finančni okvir za obdobje 2008–2013

1.

Za namene tega sporazuma in za obdobje od 1. januarja 2008 dalje znaša skupni znesek finančne pomoči skupini držav AKP v okviru tega večletnega finančnega okvira 23 966 milijonov EUR, kakor je določeno v točkah 2 in 3.

2.

Znesek 21 966 milijonov EUR v okviru desetega Evropskega razvojnega sklada (ERS) bo na voljo ob začetku veljavnosti večletnega finančnega okvira. Razdeljen bo med instrumente sodelovanja na naslednji način:

(a)

17 766 milijonov EUR bo namenjenih za financiranje nacionalnih in regionalnih okvirnih programov. Ta proračun se bo uporabil za financiranje:

(i)

nacionalnih okvirnih programov skupine držav AKP v skladu s členi 1 do 5 Priloge IV k temu sporazumu o postopkih izvajanja in upravljanja;

(ii)

regionalnih okvirnih programov podpore regionalnemu in medregionalnemu sodelovanju ter povezovanju skupine držav AKP v skladu s členi 6 do 11, 13(1) in 14 Priloge IV k temu sporazumu o postopkih izvajanja in upravljanja;

(b)

2 700 milijonov EUR bo namenjenih za financiranje sodelovanja znotraj držav AKP in medregionalnega sodelovanja med več ali vsemi državami AKP, v skladu s členi 12, 13(2) in 14 Priloge IV k temu sporazumu o postopkih za izvajanje in upravljanje. Ta sklop vključuje strukturno podporo skupnim institucijam: Centru za razvoj podjetništva (CRP) in Tehničnemu središču za kmetijsko in podeželsko sodelovanje (SKP) iz Priloge III k temu sporazumu, ki sta nadzorovani v skladu s pravili in postopki iz omenjene priloge, ter Skupni parlamentarni skupščini iz člena 17 tega sporazuma. Ta sklop zajema tudi pomoč, namenjeno odhodkom za delovanje sekretariata AKP iz točk 1 in 2 Protokola 1 k temu sporazumu;

(c)

1 500 milijonov EUR bo namenjenih za financiranje Sklada za spodbujanje naložb v skladu z načini in pogoji, ki so navedeni v Prilogi II (‚Načini in pogoji financiranja’) k temu sporazumu, ki vsebuje dodatni prispevek 1 100 milijonov EUR za sredstva Sklada za spodbujanje naložb, ki se upravlja kot obnovljivi sklad, in 400 milijonov EUR v obliki subvencij za financiranje subvencioniranih obrestnih mer iz členov 2 in 4 navedene priloge v obdobju desetega ERS.

3.

Finančne dejavnosti v okviru Sklada za spodbujanje naložb, vključno s pripadajočimi subvencijami obrestnih mer, upravlja Evropska investicijska banka (EIB). Znesek do višine 2 000 milijonov EUR poleg desetega ERS dodeli EIB v obliki posojil iz lastnih sredstev. Ta sredstva se dodelijo za namene iz Priloge II k temu sporazumu v skladu s pogoji, določenimi v statutih EIB, in ustreznimi določbami o načinih in pogojih financiranja naložb, kot so določeni v navedeni prilogi. Z vsemi drugimi finančnimi sredstvi po tem večletnem finančnem okviru upravlja Komisija.

4.

Neporabljena sredstva iz devetega ERS ali prejšnjih ERS in po tem datumu zapadli zneski za projekte iz teh skladov se po 31. decembru 2007 ali datumu začetka veljavnosti tega večletnega finančnega okvira, če je poznejšega datuma, ne smejo več dodeliti, razen če Svet Evropske unije soglasno odloči drugače; izjema so neporabljena sredstva in po tem datumu zapadla sredstva za sistem uravnavanja prihodkov od izvoza osnovnih kmetijskih proizvodov (STABEX) v okviru ERS pred devetim ERS, in neporabljena sredstva zneskov in povračila, namenjena za financiranje Sklada za spodbujanje naložb, razen pripadajočih subvencij obrestnih mer. Morebitna sredstva, dodeljena po 31. decembru 2007 in pred začetkom veljavnosti tega sporazuma, kot je navedeno zgoraj, bodo porabljena izključno za zagotovitev delovanja uprave EU in kritja tekočih stroškov, da bi ohranili že začete projekte, dokler ne začne veljati deseti ERS.

5.

Skupni znesek tega večletnega finančnega okvira zajema obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2013. Po 31. decembru 2013 sredstev iz desetega ERS, razen zneskov, namenjenih za financiranje Sklada za spodbujanje naložb, z izjemo pripadajočih subvencij obrestnih mer, ne bo več mogoče dodeljevati, razen če Svet Evropske unije na predlog Komisije soglasno odloči drugače.

6.

Odbor veleposlanikov AKP–ES lahko v imenu Sveta ministrov AKP–ES sprejme ustrezne ukrepe v okviru skupnega zneska večletnega finančnega okvira, da bi se odzval na potrebe načrtovanja programov v okviru enega od proračunskih sklopov, opisanih v točki 2, vključno s prerazporeditvijo sredstev med temi sklopi.

7.

Pogodbenici pregledata rezultate, pri čemer ocenita stopnjo uresničitve obveznosti in izplačil ter rezultate in učinek zagotovljene pomoči. Pregled se opravi na podlagi predloga, ki ga leta 2010 pripravi Komisija. Tvori podlago za odločitev o znesku finančnega sodelovanja po letu 2013.

8.

Vsaka država članica lahko Komisiji ali EIB prostovoljno zagotovi tudi prispevke za podporo ciljev Sporazuma o partnerstvu AKP–ES. Države članice lahko tudi sofinancirajo projekte ali programe, na primer v okviru posebnih pobud, ki bi jih upravljala Komisija ali EIB. Zagotoviti je treba lastništvo AKP takih pobud na nacionalni ravni.“


IZJAVE

Izjave o večletnem finančnem okviru za obdobje 2008–2013, dogovorjene na 31. zasedanju Sveta ministrov AKP–ES v Port Moresbyju, Papua Nova Gvineja, 1. in 2. junija 2006

1.   Sporazumi o gospodarskem partnerstvu: Izjava EU

Cilj sporazumov o gospodarskem partnerstvu kot razvojnih instrumentov je pospešiti nemoteno in postopno integracijo držav AKP v svetovno gospodarstvo, zlasti tako, da se v celoti izkoristi potencial regionalne integracije in trgovine med državami na jugu.

Komisija ponovno potrjuje pomen nadaljnjih korakov v smeri usklajene regionalne integracije in reform področnih politik; potrjuje tudi, da se bodo potrebe, ki postopoma nastajajo pri izvajanju sporazumov o gospodarskem partnerstvu, upoštevale pri dialogu o načrtovanju programov, ki bo potekal med državami AKP pri končnem pregledu devetega ERS ter pri načrtovanju sredstev za deseti ERS za obdobje po začetku veljavnosti 1. januarja 2008.

Evropska unija ob tem opozarja na svojo zavezo, da bo do leta 2010 poleg sredstev ERS znatno povečala tudi pomoč trgovini.

2.   Zapadla sredstva: Izjava Skupnosti

Svet Evropske unije bo na podlagi pregleda rezultatov v letu 2010 in predloga Komisije razmislil o soglasni odločitvi o prenosu sredstev, ki so zapadla v okviru projektov AKP, financiranih iz devetega ERS in prejšnjih ERS, v rezerve desetega ERS. Glede na pomembne razvojne cilje, zastavljene v sporazumih o gospodarskem partnerstvu, bo Svet Evropske unije pri razmisleku pozornost namenil tudi temu, da se še naprej zagotavlja pomoč za kritje stroškov strukturnih prilagajanj in za druge razvojne potrebe, ki nastajajo pri izvajanju sporazumov o gospodarskem partnerstvu.

3.   Subvencije obresti: Izjava Skupnosti

Glede na visoke stroške prilagajanja, s katerimi se soočajo države podpisnice protokola o sladkorju zaradi reform ES v sektorju sladkorja, si EIB prizadeva, da bi namenila del sredstev iz Sklada za spodbujanje naložb in del njenih lastnih virov za naložbe v sektor sladkorja držav AKP podpisnic protokola o sladkorju. Po potrebi in na podlagi meril za pridobitev pomoči iz Priloge II k Sporazumu iz Cotonouja se iz finančnega okvira za subvencije za financiranje subvencioniranih obrestnih mer, kakor to predvideva odstavek 2(c) Priloge I(b) k Sporazumu iz Cotonouja, dodeli do 100 mio EUR.


Komisija

9.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 247/26


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 4. avgusta 2006

o določitvi okvirne dodelitve odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za cilj evropskega teritorialnega sodelovanja za obdobje 2007–2013

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3473)

(2006/609/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (1) in zlasti člena 18(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s točko (c) člena 3(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006 je namen cilja evropskega ozemeljskega sodelovanja krepitev čezmejnega sodelovanja s pomočjo lokalnih in regionalnih skupnih pobud ter transnacionalnega sodelovanja s pomočjo dejavnosti za spodbujanje integriranega teritorialnega razvoja, povezanega s prednostnimi nalogami Skupnosti.

(2)

V skladu s točko (c) člena 4(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006 Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva k doseganju ciljev iz točke (c) člena 3(2) navedene uredbe.

(3)

V skladu s členom 21(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006 se 2,52 % razpoložljivih sredstev za prevzem obveznosti Skladov za obdobje od 2007 do 2013 dodeli cilju evropskega teritorialnega sodelovanja, vključno s 73,86 % za financiranje čezmejnega sodelovanja in 20,95 % za financiranje transnacionalnega sodelovanja.

(4)

Pripraviti je treba okvirno razčlenitev sredstev, ki se jih dodeli cilju evropskega teritorialnega sodelovanja, po državah članicah. V skladu s členom 18(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006 mora to potekati v skladu z merili in metodologijo iz Priloge II Uredbe (ES) št. 1083/2006.

(5)

Peti odstavek Priloge II Uredbe (ES) št. 1083/2006 določa metodo za dodelitev razpoložljivih sredstev državam članicam in regijam, ki so upravičene do financiranja v skladu z odstavkoma 1 in 2 člena 7 navedene uredbe.

(6)

Odstavek 7 Priloge II Uredbe (ES) št. 1083/2006 določa najvišjo stopnjo prenosa sredstev iz skladov v vsako posamezno državo članico.

(7)

Odstavki 12 do 31 Priloge II Uredbe (ES) št. 1083/2006 določajo zneske za nekatere posebne primere za obdobje 2007 do 2013, vključno s posebno dodelitvijo za program PEACE, ki se izvaja kot čezmejni program.

(8)

V skladu s členom 24 Uredbe (ES) št. 1083/2006 je 0,25 % razpoložljivih sredstev za prevzem obveznosti skladov za obdobje 2007 do 2013 namenjenih financiranju tehnične pomoči na pobudo Komisije; okvirna dodelitev po državah članicah zato ne sme vključevati zneska, ki ustreza tehnični pomoči –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Okvirni zneski odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za regije, upravičene do financiranja iz strukturnih skladov na podlagi cilja evropskega ozemeljskega sodelovanja, kakor je navedeno v odstavkih 1 in 2 člena 7 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, vključno z dodatnimi zneski, določenimi v Prilogi II navedene uredbe, so navedeni v razpredelnici 1 Priloge.

Letna razčlenitev odobritev za prevzem obveznosti iz prejšnjega odstavka po državah članicah je navedena v razpredelnici 2 Priloge.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. avgusta 2006

Za Komisijo

Danuta HÜBNER

Članica Komisije


(1)  UL L 210, 31.7.2006, str. 25.


PRILOGA

Okvirna dodelitev odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za države članice in regije, upravičene do financiranja iz strukturnih skladov na podlagi cilja evropskega ozemeljskega sodelovanja za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013

Država članica

RAZPREDELNICA 1 –

Zneski dodeljenih sredstev (v EUR, cene iz leta 2004)

Regije, upravičene na podlagi cilja evropskega teritorialnega sodelovanja

Dodatno financiranje iz Priloge II Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v skladu z odstavkom:

Čezmejno sodelovanje

Transnacionalno sodelovanje

21

22

Notranji prenos sredstev

Prenos sredstev iz Instrumenta evropskega sosedstva in partnerstva (ENPI)

Prenos sredstev iz Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA)

Skupaj

België/Belgique

138 683 798

 

 

138 683 798

33 648 858

 

 

Česká republika

244 455 613

 

 

244 455 613

33 227 937

67 403 698

 

Danmark

74 215 963

 

 

74 215 963

17 511 738

 

 

Deutschland

439 092 177

 

 

439 092 177

268 676 193

46 552 473

 

Eesti

33 718 404

8 311 000

 

42 029 404

4 433 962

 

 

Ellada

88 684 278

7 027 000

38 296 000

134 007 278

35 790 788

15 983 389

 

España

265 276 016

98 434 000

 

363 710 016

132 074 861

 

 

France

562 425 071

10 833 000

 

573 258 071

199 472 091

 

 

Ireland

62 519 179

 

 

62 519 179

12 789 400

 

58 300 347

Italia

397 945 802

54 402 000

103 486 000

555 833 802

186 182 745

8 414 488

 

Kypros

19 762 948

317 000

2 000 000

22 079 948

2 329 361

 

 

Latvija

46 828 319

25 380 000

 

72 208 319

7 617 737

 

 

Lietuva

64 395 203

21 417 000

 

85 812 203

11 299 892

 

 

Luxembourg

11 665 819

 

 

11 665 819

1 453 448

 

 

Magyarország

197 927 680

20 630 000

60 570 000

279 127 680

33 090 573

30 382 588

 

Malta

11 525 022

700 000

 

12 225 022

1 289 699

 

 

Nederland

166 380 429

 

 

166 380 429

52 597 106

 

 

Österreich

151 118 200

 

 

151 118 200

26 332 104

50 195 673

 

Polska

332 415 492

153 113 000

 

485 528 492

124 530 090

38 216 394

 

Portugal

53 368 153

586 000

 

53 954 153

33 773 941

 

 

Slovenija

43 336 138

 

23 862 000

67 198 138

6 498 594

18 786 168

 

Slovensko

159 645 924

7 335 000

 

166 980 924

17 560 404

17 065 458

 

Suomi-Finland

54 696 740

35 000 000

 

89 696 740

16 941 695

 

 

Sverige

198 144 807

8 000 000

 

206 144 807

29 072 222

 

 

United Kingdom

306 039 072

 

 

306 039 072

192 941 833

 

141 199 653

Skupaj

4 124 266 247

451 485 000

228 214 000

4 803 965 247

1 481 137 272

293 000 329

199 500 000


Država članica

RAZPREDELNICA 2 –

Letna razčlenitev dodeljenih sredstev (v EUR, cene iz leta 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

24 096 228

24 181 322

24 351 512

24 606 795

24 862 078

25 032 266

25 202 455

Česká republika

48 781 994

48 866 024

49 034 084

49 286 174

49 538 264

49 706 324

49 874 384

Danmark

12 831 919

12 876 204

12 964 775

13 097 631

13 230 487

13 319 057

13 407 628

Deutschland

103 586 333

104 265 787

105 624 694

107 663 056

109 701 417

111 060 324

112 419 232

Eesti

6 568 744

6 579 957

6 602 383

6 636 021

6 669 661

6 692 087

6 714 513

Ellada

25 984 211

26 074 722

26 255 744

26 527 278

26 798 811

26 979 833

27 160 856

España

68 774 676

69 108 679

69 776 686

70 778 697

71 780 706

72 448 713

73 116 720

France

107 291 297

107 795 740

108 804 628

110 317 960

111 831 291

112 840 179

113 849 067

Ireland

18 888 311

18 920 654

18 985 340

19 082 369

19 179 398

19 244 084

19 308 770

Italia

104 312 152

104 782 989

105 724 662

107 137 171

108 549 681

109 491 354

110 433 026

Kypros

3 450 858

3 456 749

3 468 531

3 486 203

3 503 875

3 515 656

3 527 437

Latvija

11 285 384

11 304 648

11 343 177

11 400 970

11 458 763

11 497 293

11 535 821

Lietuva

13 697 617

13 726 193

13 783 345

13 869 074

13 954 803

14 011 955

14 069 108

Luxembourg

1 851 602

1 855 278

1 862 629

1 873 656

1 884 682

1 892 034

1 899 386

Magyarország

48 428 927

48 512 610

48 679 975

48 931 023

49 182 070

49 349 435

49 516 801

Malta

1 910 639

1 913 901

1 920 424

1 930 208

1 939 993

1 946 517

1 953 039

Nederland

30 465 429

30 598 440

30 864 465

31 263 503

31 662 541

31 928 566

32 194 591

Österreich

32 111 794

32 178 385

32 311 568

32 511 341

32 711 114

32 844 296

32 977 479

Polska

90 676 181

90 991 104

91 620 952

92 565 722

93 510 492

94 140 339

94 770 186

Portugal

12 007 919

12 093 330

12 264 151

12 520 384

12 776 615

12 947 437

13 118 258

Slovenija

13 110 890

13 127 323

13 160 192

13 209 495

13 258 798

13 291 667

13 324 535

Slovensko

28 528 175

28 572 584

28 661 400

28 794 625

28 927 850

29 016 668

29 105 484

Suomi-Finland

14 970 879

15 013 723

15 099 410

15 227 942

15 356 473

15 442 160

15 527 848

Sverige

33 150 806

33 224 327

33 371 368

33 591 930

33 812 492

33 959 532

34 106 574

United Kingdom

88 457 084

88 945 013

89 920 872

91 384 662

92 848 450

93 824 309

94 800 168

Skupaj

945 220 049

948 965 686

956 456 967

967 693 890

978 930 805

986 422 085

993 913 366


Konferenca predstavnikov vlad držav članic

9.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 247/30


SKLEP PREDSTAVNIKOV VLAD DRŽAV ČLANIC, KI SO SE SESTALI V OKVIRU SVETA,

z dne 17. julija 2006

o začasni uporabi Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju pomoči Skupnosti na podlagi večletnega finančnega okvira za obdobje 2008–2013 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP–ES in o dodelitvi finančne pomoči za čezmorske države in ozemlja, za katere se uporablja Četrti del Pogodbe ES

(2006/610/ES)

PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC EVROPSKE SKUPNOSTI, KI SO SE SESTALI V OKVIRU SVETA, SO –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (1) (v nadaljnjem besedilu „Sporazum o partnerstvu AKP–ES“), kakor je bil spremenjen s Sporazumom, podpisanim v Luxembourgu dne 25. junija 2005 (2) (v nadaljnjem besedilu „Sporazum o spremembi Sporazuma o partnerstvu AKP–ES“),

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2001/822/ES (3) o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj (v nadaljnjem besedilu „ČDO“) Evropski skupnosti,

ob upoštevanju osnutka, ki ga je predložila Komisija,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o spremembi Sporazuma o partnerstvu AKP–ES ne bo začel veljati, dokler ne bodo v skladu s členom 93 Sporazuma o partnerstvu AKP–ES izpolnjene ustavne zahteve vseh držav članic.

(2)

Svet ministrov držav AKP–ES je s Sklepom št. 5/2005 (4) sprejel prehodne ukrepe, ki se uporabljajo od dne podpisa do dne začetka veljavnosti Sporazuma o spremembi Sporazuma o partnerstvu AKP–ES.

(3)

V skladu s členom 2 Sklepa št. 5/2005 so države članice in Skupnost pozvane, da sprejmejo ustrezne ukrepe za izvajanje prehodnih ukrepov.

(4)

Svet ministrov držav AKP–ES je 2. junija 2006 sprejel večletni finančni okvir 2008–2013 kot Prilogo Ib k Sporazumu o partnerstvu AKP–ES.

(5)

Države članice, ki so se sestale v okviru Sveta, so dosegle soglasje o Notranjem sporazumu o financiranju pomoči Skupnosti državam AKP in o ČDO v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2008–2013. Notranji sporazum ne bo začel veljati, dokler ga vse države članice ne sprejmejo v skladu s svojimi ustavnimi zahtevami.

(6)

Nekatere določbe Notranjega sporazuma bi bilo treba začasno uporabljati, dokler slednji ne začne veljati –

SKLENILI:

Člen 1

Naslednje določbe Notranjega sporazuma v zvezi z 10. Evropskim razvojnim skladom (v nadaljnjem besedilu „ERS“) se začasno uporabljajo od dne sprejetja tega sklepa:

1.

člen 1(7) v povezavi s členoma 8 in 9, v kolikor Svet sprejme končni razpored prispevkov Romunije in Bolgarije, način ponderiranja njunih glasov ter novo kvalificirano večino in pravila o manjšini, ki lahko prepreči sprejetje, po pristopu teh dveh držav k EU in v skladu z Notranjim sporazumom;

2.

člen 10 za namene sprejetja izvedbene uredbe in finančne uredbe ter med drugim za namene ustanovitve Odbora ERS in Odbora za spodbujanje naložb v povezavi s členoma 8 in 9.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Velja do začetka veljavnosti Notranjega sporazuma, ob upoštevanju morebitne nadaljnje odločitve predstavnikov vlad držav članic o podaljšanju veljavnosti tega sklepa.

V Bruslju, 17. julija 2006

V imenu vlad držav članic

Predsednik

E. TUOMIOJA


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(2)  UL L 209, 11.8.2005, str. 27.

(3)  UL L 314, 30.11.2001, str. 1.

(4)  UL L 287, 28.10.2005, str. 1.


NOTRANJI SPORAZUM

med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju pomoči Skupnosti v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2008–2013 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP–ES o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za katero se uporablja Četrti del Pogodbe ES

PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC EVROPSKE SKUPNOSTI, KI SO SE SESTALI V OKVIRU SVETA, SO SE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

po posvetovanju s Komisijo,

po posvetovanju z Evropsko investicijsko banko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami, na drugi strani, podpisan v Cotonouju, dne 23. junija 2000 (1) (v nadaljnjem besedilu „Sporazum o partnerstvu AKP–ES“), v svoji Prilogi Ia, odstavek 3, navaja, da „o vsaki potrebni spremembi večletnega finančnega okvira ali sorazmernih delov Sporazuma odloča Svet ministrov z odstopanjem od člena 95 tega sporazuma“.

(2)

Svet ministrov AKP–ES, ki se je 1. in 2. junija 2006 sestal v Port Moresbyju (Papua Nova Gvineja), je sprejel Prilogo Ib k Sporazumu o partnerstvu AKP–ES in se v njej dogovoril, da bo skupni znesek pomoči Skupnosti državam AKP v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2008–2013, znotraj okvira Sporazuma o partnerstvu AKP–ES, iz desetega Evropskega razvojnega sklada (v nadaljevanju „deseti ERS“) znašal 21 966 milijarde EUR, ki jih prispevajo države članice.

(3)

Sklep Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra 2001 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti (2) (v nadaljevanju „Sklep o pridružitvi“) velja do 31. decembra 2011. Pred tem datumom bo sprejet nov sklep na podlagi člena 187 Pogodbe. Svet je na predlog Komisije soglasno sprejel, da bo pred 31. decembrom 2007 določil znesek v višini 286 milijonov EUR iz desetega ERS za finančno pomoč čezmorskim državam in ozemljem (v nadaljevanju „ČDO“) v obdobju 2008–2013 za katero se uporablja četrti del Pogodbe.

(4)

Sklep Sveta 2005/446/ES predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta dne 30. maja 2005, o določitvi roka za o črpanju sredstev iz 9. Evropskega sklada za razvoj (ESR) (3) določa datum, po katerem se sredstva 9. ESR, ki jih upravlja Komisija, subvencije obresti, ki jih vodi Evropska investicijska banka (EIB) in prihodki iz obresti na ta sredstva po 31. decembru 2007 ne smejo več črpati. Po potrebi se lahko ta datum ponovno preuči.

(5)

Za izvajanje Sporazuma o partnerstvu AKP–ES in Sklepa o pridružitvi je treba ustanoviti deseti ERS ter predpisati zagotovitev denarnih sredstev in prispevkov, ki jih države članice namenijo temu skladu.

(6)

Na podlagi poročila Komisije bo v letih 2008–2009 izveden pregled vseh vidikov porabe in sredstev Evropske unije.

(7)

Predstavniki vlad držav članic Evropske skupnosti, ki so se sestali v okviru Sveta, so se dogovorili, da bodo znesek v višini 430 milijonov EUR iz desetega ERS namenili izdatkom za podporo, ki jih je imela Komisija pri načrtovanju in izvajanju ERS.

(8)

Določiti je treba pravila za upravljanje finančnega sodelovanja.

(9)

Predstavniki vlad držav članic so na srečanju v okviru Sveta 12. septembra 2000 sprejeli Notranji sporazum o financiranju in upravljanju pomoči Skupnosti v okviru finančnega protokola k Sporazumu AKP–ES in dodelitvi finančne pomoči za čezmorske države in ozemlja, za katere se uporablja četrti del Pogodbe ES (4) v nadaljevanju „Notranji sporazum o 9. ERS“).

(10)

Pod pokroviteljstvom Komisije bi bilo treba ustanoviti odbor predstavnikov vlad držav članic (v nadaljevanju „Odbor ERS“) in podoben odbor pod pokroviteljstvom EIB. Uskladiti je treba delo, ki ga opravita Komisija in EIB zaradi uporabe Sporazuma AKP–ES in ustreznih določb Sklepa o pridružitvi.

(11)

Predvideva se, da se bosta Bolgarija in Romunija pridružili EU do 1. januarja 2008 in da bosta upoštevali Sporazum o partnerstvu AKP–ES in sedanji notranji sporazum v skladu z njunimi zavezami, ki sta jih prevzeli glede na Pristopno pogodbo Romunije in Bolgarije in Protokol k njej.

(12)

V svojih sklepih z dne 24. maja 2005, se je Svet in predstavniki držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o pospešitvi napredka pri doseganju razvojnih ciljev v mileniumu, v celoti zavezal k pravočasnemu izvajanju in spremljanju Pariške izjave o učinkovitosti pomoči Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), sprejetih na forumu na visoki ravni v Parizu 2. marca 2005.

(13)

Opozarja se na cilje iz zgoraj omenjenih sklepov o uradni razvojni pomoči (URP). Pri poročanju o izdatkih v okviru ERS državam članicam in OECD/odbora za razvojno pomoč bo Komisija ločevala med dejavnostmi, povezanimi z uradno razvojno pomočjo (URP), in tistimi, ki z URP niso povezane.

(14)

Svet in predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, Evropski parlament in Komisija so 22. decembra 2005 sprejeli skupno izjavo o Razvojni politiki Evropske unije: Evropski konsenz (5).

(15)

ERS bo nadalje dajal prednost podpori najmanj razvitim državam in drugim državam z nizkim prihodkom.

(16)

Svet je 11. aprila 2006 odobril načelo o financiranju mirovne pomoči za Afriko iz notranjih sredstev držav AKP v znesku do višine 300 milijonov EUR za začetno obdobje 2008–2010. Tekom tretjega leta bo opravljena celovita ocena, v kateri bodo pregledani načini in možnosti glede drugih virov financiranja v prihodnosti, vključno s financiranjem SZVP –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

POGLAVJE 1

FINANČNA SREDSTVA

Člen 1

Sredstva desetega ERS

1.   Države članice ustanavljajo deseti Evropski razvojni sklad, v nadaljevanju „deseti ERS“.

2.   Deseti ERS je sestavljen iz:

(a)

Zneska do višine 22 682 milijonov EUR, ki ga prispevajo države članice, kot sledi:

Država članica

Ključ za prispevke

Prispevek v milijonih EUR

Belgija

3,53

800 674 600

Bolgarija (6)

0,14

31 754 800

Češka

0,51

115 678 200

Danska

2,00

453 640 000

Nemčija

20,50

4 649 810 000

Estonija

0,05

11 341 000

Grčija

1,47

333 425 400

Španija

7,85

1 780 537 000

Francija

19,55

4 434 331 000

Irska

0,91

206 406 200

Italija

12,86

2 916 905 200

Ciper

0,09

20 413 800

Latvija

0,07

15 877 400

Litva

0,12

27 218 400

Luksemburg

0,27

61 241 400

Madžarska

0,55

124 751 000

Malta

0,03

6 804 600

Nizozemska

4,85

1 100 077 000

Avstrija

2,41

546 636 200

Poljska

1,30

294 866 000

Portugalska

1,15

260 843 000

Romunija (6)

0,37

83 923 400

Slovenija

0,18

40 827 600

Slovaška

0,21

47 632 200

Finska

1,47

333 425 400

Švedska

2,74

621 486 800

Združeno kraljestvo

14,82

3 361 472 400

 

 

22 682 000 000

Znesek 22 682 milijonov EUR mora biti na voljo od začetka veljavnosti večletnega finančnega okvira in se razporedi, kot sledi:

(i)

21 966 milijonov EUR za skupino držav AKP;

(ii)

286 milijonov EUR za ČDO;

(iii)

430 milijonov EUR za Komisijo za izdatke za podporo, kot je navedeno v členu 6, v zvezi z načrtovanjem in izvajanjem ERS s strani Komisije.

(b)

Za sredstva iz Priloge I k Sporazumu o partnerstvu AKP–ES in Prilogi II A k Sklepu o pridružitvi ter dodeljenih v okviru 9. ERS za financiranje Sklada za spodbujanje naložb iz Priloge II C Sklepa o pridružitvi (v nadaljevanju „spodbujanje naložb“), ne velja Sklep 2005/446/ES, ki določa datum, po katerem sredstev devetega ERS ni več mogoče črpati. Ta sredstva bodo prenesena v deseti ERS in bodo upravljana v skladu z izvedbenimi dogovori za deseti ERS od začetka veljavnosti večletnega finančnega okvira za obdobje 2008–2013 v okviru Sporazuma o partnerstvu AKP–ES in od začetka veljavnosti sklepov Sveta v zvezi s finančno pomočjo ČDO za obdobje 2008–2013.

3.   Po 31. decembru 2007 oziroma po datumu začetka veljavnosti večletnega finančnega okvira za obdobje 2008–2013, v kolikor ta datum nastopi kasneje, sredstev iz devetega ERS ali iz prejšnjih ERS ne bo več mogoče črpati, razen preostalega zneska in sredstev, ki so bila prerazporejena po datumu začetka veljavnosti in izhajajo iz sistema za zagotavljanje stabilizacije izvoznih prihodkov od primarnih kmetijskih izdelkov (STABEX) v okviru skladov pred devetim ERS, in sredstev, navedenih v odstavku 2(b). Ta sredstva, ki bi lahko bila dodeljena po 31. decembru 2007 in pred začetkom veljavnosti tega sporazuma, kot je navedeno zgoraj, bodo porabljena izključno za zagotovitev delovanja uprave EU in kritja tekočih stroškov, da bi ohranili že začete projekte, dokler ne začne veljati deseti ERS.

4.   Sredstva, ki so bila prerazporejena iz projektov iz devetega ERS, po 31. decembru 2007 ne bo več mogoče prerazporejati, razen v primeru, če se na predlog Komisije Svet soglasno odloči drugače; to ne velja za sredstva, ki so bila prerazporejena po datumu začetka veljavnosti in izhajajo iz sistema za zagotavljanje stabilizacije izvoznih prihodkov od primarnih kmetijskih izdelkov (STABEX) v okviru skladov pred devetim ERS ter bodo samodejno prenesena v ustrezne nacionalne okvirne programe iz člena 2(a)(i) in člena 3(1), in za sredstva, navedena v odstavku 2(b).

5.   Celoten znesek sredstev devetega ERS zajema obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2013. Po 31. decembru 2013 sredstev desetega ERS ni več mogoče črpati, razen če Svet soglasno na predlog Komisije ne odloči drugače.

6.   Prihodki iz obresti, ki so bile ustvarjene z dejavnostmi, financiranimi v okviru zavez iz prejšnjih ERS in iz obresti od sredstev iz desetega ERS, ki jih upravlja Komisija in so deponirani pri plačilnih zastopnikih v Evropi iz člena 37(1) Priloge IV k Sporazumu o partnerstvu AKP–ES, se knjižijo na enega ali več bančnih računov, odprtih v imenu Komisije, in se uporabijo v skladu s pogoji iz člena 6. Uporaba prihodkov iz obresti od sredstev iz desetega ERS, ki jih upravlja EIB, se določi v okviru finančne uredbe iz člena 10(2).

7.   Porazdelitev prispevkov iz odstavka 2(a) je mogoče spremeniti s soglasnim sklepom Sveta na osnovi predloga Komisije, če nova država pristopi k EU.

8.   Finančna sredstva se lahko prilagodijo s soglasnim sklepom Sveta v skladu s členom 62(2) Sporazuma o partnerstvu AKP–ES.

9.   Vsaka država članica lahko brez poseganja v pravila odločanja in postopke iz člena 8 Komisiji ali EIB izplača prostovoljne prispevke za podporo ciljev Sporazuma o partnerstvu AKP–ES. Države članice lahko tudi sofinancirajo projekte ali programe, na primer v okviru posebnih pobud, ki naj bi jih upravljala Komisija ali EIB. Pri takšnih pobudah mora biti zagotovljeno lastništvo AKP na nacionalni ravni.

Izvedbena in finančna uredba iz člena 9 vključujeta potrebne določbe za sofinanciranje iz ERS kot tudi za sofinanciranje, ki ga izvajajo države članice. Države članice Svet vnaprej obvestijo o svojih prostovoljnih prispevkih.

10.   Svet bo v skladu z odstavkom 7 Finančnega protokola Sporazuma o partnerstvu AKP–ES skupaj z državami AKP izvedel pregled uspešnosti in ocenil stopnjo izvedbe obveznosti in izplačil ter rezultat in učinek zagotovljene pomoči. Pregled bo izveden na podlagi predloga, ki ga bo leta 2010 pripravila Komisija. Ta pregled uspešnosti bo prispeval k odločitvi o znesku finančnega sodelovanja po letu 2013.

Člen 2

Sredstva, dodeljena državam AKP

Znesek 21 966 milijonov EUR iz člena 1(2)(a)(i) se različnim instrumentom sodelovanja dodeli na naslednji način:

(a)

17 766 milijonov EUR bo namenjenih za financiranje nacionalnih in regionalnih okvirnih programov. Iz te razdelitve se bodo financirali:

(i)

nacionalni okvirni programi držav AKP v skladu s členi od 1 do 5 Priloge IV k Sporazumu o partnerstvu AKP–ES;

(ii)

regionalni okvirni programi v podporo regionalnemu in medregionalnemu sodelovanju in integraciji držav AKP v skladu s členi od 6 do 11, 13(1) in 14 Priloge IV k Sporazumu o partnerstvu AKP–ES.

(b)

2 700 milijonov EUR bo namenjenih financiranju sodelovanja med državami AKP in medregionalnega sodelovanja z več ali vsemi državami AKP, v skladu s členi 12, 13(2) in 14 Priloge IV k Sporazumu o partnerstvu AKP–ES o izvajanju in postopkih upravljanja. Ta sklop vključuje strukturno podporo skupnim institucijam: Centra za razvoj podjetništva (CRP) in Centra za razvoj kmetijstva (CRK), ki sta navedena in nadzorovana v skladu s pravili in postopki iz Priloge III k Sporazumu o partnerstvu AKP–ES, ter Skupne parlamentarne skupščine iz člena 17 Sporazuma o partnerstvu AKP–ES. Ta sklop vključuje tudi pomoč za del izdatkov za delovanje sekretariata AKP iz točk 1 in 2 Protokola 1, priloženega k Sporazumu o partnerstvu AKP–ES;

(c)

Del sredstev iz točk (a) in (b) se lahko porabi za odzivanje na zunanje pretrese in za nepredvidene potrebe, in, če je primerno, za dopolnilno kratkoročno humanitarno pomoč in nujno pomoč, kadar te pomoči ni mogoče financirati iz proračuna Skupnosti, za ublažitev neugodnih učinkov kratkoročnih nihanj izvoznih dohodkov.

(d)

1 500 milijonov EUR dodeljenih sredstev EIB za financiranje Sklada za spodbujanje naložb v skladu s pogoji iz Priloge II („Pogoji financiranja“) k Sporazumu o partnerstvu AKP–ES, ki obsegajo dodatni prispevek 1 100 milijonov EUR k sredstvom Sklada za spodbujanje naložb, ki se upravlja kot obnovljivi sklad, in 400 milijonov EUR v obliki nepovratnih sredstev za financiranje subvencij obrestne mere, predvidenih v členih 2 in 4 Priloge II k Sporazumu o partnerstvu AKP–ES v obdobju desetega ERS.

Člen 3

Sredstva, dodeljena ČDO

1.   Znesek 286 milijonov EUR iz člena 1(2)(a)(ii) se dodeli v skladu s sklepom Sveta, sprejetim pred 31. decembrom 2007, o spremembi Sklepa o pridružitvi v skladu s členom 187 Pogodbe, od tega 256 milijonov EUR za financiranje nacionalnih in regionalnih okvirnih programov, 30 milijonov EUR pa v obliki dodeljenih sredstev EIB za financiranje Sklada za spodbujanje naložb v skladu s Sklepom o pridružitvi.

2.   Kadar ČDO postane neodvisna in pristopi k Sporazumu o partnerstvu AKP–ES, se s sklepom Sveta, sprejetim soglasno na podlagi predloga Komisije, znesek iz odstavka 1 zniža, zneski iz člena 2(a)(i) pa ustrezno zvišajo.

Člen 4

Posojila iz lastnih virov EIB

1.   Znesku, namenjenemu Skladu za spodbujanje naložb v okviru devetega ERS iz člena 1(2)(b), in znesku, navedenemu v členu 2(d), se doda okvirni znesek do 2 030 milijonov EUR v obliki posojil, ki jih EIB zagotovi iz lastnih sredstev. Ta sredstva se dodeli v znesku do višine 2 000 milijonov EUR za namene iz Priloge II k Sporazumu o partnerstvu AKP–ES in v znesku do višine 30 milijonov EUR za namene iz Sklepa o pridružitvi, v skladu s pogoji iz svojega statuta in ustreznih določb o pogojih financiranja investicij iz prej omenjene Priloge II k Sporazumu o partnerstvu AKP–ES in Sklepa o pridružitvi.

2.   Države članice se z odpovedjo vsaki pravici do ugovora zavežejo, da bodo delovale kot garant za EIB, v sorazmerju s svojimi prispevki k njenemu kapitalu, v zvezi z vsemi finančnimi obveznostmi, ki za njene posojilojemalce izhajajo iz posojilnih pogodb, katere je EIB sklenila s svojimi lastnimi sredstvi v skladu s členom 1 Priloge II k Sporazumu AKP–ES in ustreznimi določbami Sklepa o pridružitvi.

3.   Garancija iz odstavka 2 je omejena na 75 % skupnega zneska posojil, ki jih je EIB dala v okviru vseh posojilnih pogodb; ta garancija se uporablja za kritje vseh tveganj.

4.   Države članice in EIB morajo skleniti pogodbo o garanciji v zvezi z obveznostmi, ki izhajajo iz odstavka 2.

Člen 5

Dejavnosti, ki jih upravlja EIB

1.   Plačila EIB v zvezi s posebnimi posojili, dodeljenimi državam AKP, ČDO in francoskim čezmorskim departmajem, skupaj s premoženjskimi koristmi in dohodkom iz transakcij tveganega kapitala, v okviru ERS pred devetim ERS, se knjižijo v dobro držav članic v sorazmerju z njihovim prispevkom v Sklad, iz katerega so izpeljani zneski, če Svet na predlog Komisije soglasno ne sklene, da jih spremeni v rezervo ali da jih nameni za druge dejavnosti.

2.   Od teh zneskov se najprej odštejejo vse provizije, ki zapadejo v plačilo EIB v zvezi z upravljanjem in dejavnostmi iz odstavka 1.

3.   Premoženjske koristi in odhodki, ki jih EIB prejme iz dejavnosti v okviru Sklada za spodbujanje naložb v okviru devetega in desetega ERS, se uporabljajo za nadaljnje dejavnosti v okviru Sklada za spodbujanje naložb, v skladu s členom 3 Priloge II k Sporazumu o partnerstvu AKP–ES in po odbitku posebnih izdatkov in obveznosti, ki nastanejo v povezavi s tem skladom.

4.   EIB prejme za upravljanje dejavnosti Sklada za spodbujanje naložb iz odstavka 3 v skladu s členom 3(1a) Priloge II k Sporazuma o partnerstvu AKP–ES povračilo vseh stroškov.

Člen 6

Sredstva, rezervirana za izdatke za podporo v zvezi z ERS

1.   Viri ERS pokrijejo stroške podpornih ukrepov. Sredstva iz člena 1(2)(a)(iii) in člena 1(5) zajemajo stroške, povezane z načrtovanjem in izvajanjem ERS, za katere ni nujno, da jih zajemajo strateški spremni dokumenti in večletni okvirni programi iz uredbe o izvajanju iz člena 10(1).

2.   Sredstva za podporne ukrepe lahko zajemajo izdatke v zvezi z:

(a)

dejavnostmi priprave, nadaljnjih ukrepov, spremljanja, računovodstva, revizije in vrednotenja, ki so neposredno potrebne za načrtovanje in uporabo sredstev ERS, ki jih upravlja Komisija;

(b)

izdatki, ki so povezani z doseganjem teh ciljev, npr. raziskovalne dejavnosti razvojne politike, študije, sestanki, obveščanje, ozaveščanje, usposabljanje in objavljanje; in

(c)

računalniškim omrežjem za izmenjavo informacij in katere koli druge izdatke za administrativno in tehnično pomoč, ki jih lahko ima Komisija pri upravljanju ERS.

Sredstva zajemajo tudi izdatke za upravno podporo na sedežu Komisije in v delegacijah, ki je potrebna za vodenje dejavnosti, ki se financirajo v okviru Sporazuma o partnerstvu AKP–ES in Sklepa o pridružitvi.

Ne dodelijo se za ključne naloge evropskih javnih služb, tj. stalno zaposleno osebje Komisije.

POGLAVJE II

IZVEDBENE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 7

Prispevki, namenjeni desetemu ERS

1.   Komisija, upoštevajoč ocene EIB z zvezi z upravljanjem in vodenjem Sklada za spodbujanje naložb, vsako leto pred 15. oktobrom pripravi in posreduje Svetu poročilo o obveznostih, plačilih in letnem obsegu za prispevke, ki jih je treba opraviti v trenutnem in naslednjih dveh proračunskih letih. Ti zneski so odvisni od zmožnosti za učinkovito zagotavljanje predlaganega obsega sredstev.

2.   Svet na predlog Komisije, v katerem je določeno, kakšen del pripada Komisiji in kakšen EIB, s kvalificirano večino, kot je določeno v členu 8, odloči o zgornji meji letnega obsega zahtevkov za prispevke za drugo leto, ki sledi predlogu Komisije (n+2), in v okviru zgornje meje, določene preteklo leto, o letnem obsegu zahtevka za prispevek za prvo leto, ki sledi predlogu Komisije (n+1).

3.   Če se izkaže, da prispevki, določeni v skladu z odstavkom 2, ne zadostujejo za dejanske potrebe Sklada v zadevnem finančnem letu, Komisija v skladu z zgornjo mejo iz odstavka 2 poda Svetu predloge za dodatna plačila; Svet sprejme sklep s kvalificirano večino, kakor je določeno v členu 8.

4.   Zahtevki za prispevek ne smejo presegati zgornje meje iz odstavka 2, tudi zgornja meja se ne sme zvišati, razen če o tem s kvalificirano večino odloči Svet, kakor je določeno v členu 8, v primerih posebnih potreb, ki izhajajo iz izjemnih ali nepredvidljivih okoliščin, kot so krizne razmere. V tem primeru Komisija in Svet zagotovita, da prispevki ustrezajo pričakovanim plačilom.

5.   Komisija vsako leto do 15. oktobra pošlje Svetu svoje ocene obveznosti, izplačil in prispevkov za vsako od treh let po letih iz odstavka 1, ter pri tem upošteva ocene EIB.

6.   Kar zadeva sredstva, prenesena iz prejšnjih ERS v deseti ERS v skladu s členom 1(2)(b) in členom 1(3), se prispevki vsake države članice izračunajo v sorazmerju s prispevkom vsake države članice v zadevni ERS.

Pri sredstvih iz devetega ERS in predhodnih ERS, ki se ne prenesejo na deseti ERS, se učinek na prispevek vsake države članice izračuna v razmerju s prispevkom vsake države članice za deveti ERS.

7.   Podrobna pravila za plačilo prispevkov držav članic so določena s Finančno uredbo iz člena 10(2).

Člen 8

Odbor Evropskega razvojnega sklada

1.   Odbor (v nadaljnjem besedilu „Odbor ERS“), ki je sestavljen iz predstavnikov vlad držav članic, se ustanovi pod pokroviteljstvom Komisije in v zvezi s sredstvi desetega ERS, s katerimi slednja upravlja. Odboru ERS predseduje predstavnik Komisije; Komisija poskrbi za sekretariat. Predstavnik EIB sodeluje pri njegovem delu.

2.   V Odboru ERS se glasovi predstavnikov držav članic ponderirajo, kot sledi:

Država članica

Glasovi EU-27

Belgija

35

Bolgarija (7)

[1]

Češka

5

Danska

20

Nemčija

205

Estonija

1

Grčija

15

Španija

79

Francija

196

Irska

9

Italija

129

Ciper

1

Latvija

1

Litva

1

Luksemburg

3

Madžarska

6

Malta

1

Nizozemska

49

Avstrija

24

Poljska

13

Portugalska

12

Romunija (7)

[4]

Slovenija

2

Slovaška

2

Finska

15

Švedska

27

Združeno kraljestvo

148

Skupaj EU-25

999

Skupaj EU-27 (7)

[1 004]

3.   Odbor ERS sprejema odločitve s kvalificirano večino 720 glasov od 999, ki izraža pozitiven glas vsaj 13 držav članic. Manjšina, ki lahko prepreči sprejetje odločitve, ima 280 glasov.

4.   Če se k EU pridruži nova država, se ponderiranje iz odstavka 2 in kvalificirana večina iz odstavka 3 spremenita s sklepom Sveta, ki ga slednji soglasno sprejme.

5.   Svet soglasno sprejme poslovnik Odbora ERS.

Člen 9

Odbor Sklada za spodbujanje naložb

1.   Odbor (v nadaljnjem besedilu „Odbor Sklada za spodbujanje naložb“), ki je sestavljen iz predstavnikov vlad držav članic ter predstavnika Komisije, se ustanovi pod pokroviteljstvom EIB. EIB poskrbi za sekretariat in spremljevalne službe Odbora. Za predsedujočega Odbora Sklada za spodbujanje naložb enega izmed članov Odbora izvolijo člani sami.

2.   Svet soglasno sprejme poslovnik Odbora Sklada za spodbujanje naložb.

3.   Odbor Sklada za spodbujanje naložb odloča s kvalificirano večino, kakor to določa člen 8(2) in 8(3).

Člen 10

Izvedbene določbe

1.   Do sprejetja sklepa Sveta o izvedbeni uredbi za deseti ERS ostanejo v veljavi vse ustrezne določbe členov 14 do 30 notranjega sporazuma glede devetega ERS, in sicer brez poseganja v člen 8 tega sporazuma in razporeditve glasovalnih pravic držav članic v njem. Ta izvedbena uredba se sprejme soglasno, na podlagi predloga Komisije in po posvetovanju z EIB.

Izvedbena uredba vsebuje ustrezne dopolnitve in izboljšave postopkov načrtovanja in odločanja ter v največji možni meri usklajuje postopke Skupnosti in ERS, vključno z vidiki sofinanciranja. Poleg tega uvaja določene postopke upravljanja za mirovno pomoč. Treba je opozoriti, da bo finančna in tehnična pomoč za izvajanje členov 11(6), 11a in 11b Sporazuma o partnerstvu AKP–ES financirana prek posebnih instrumentov, ki ne spadajo med instrumente za sodelovanje med državami AKP in ES; dejavnosti, ki bodo razvite v okviru teh določb, morajo biti predhodno odobrene s posebnimi postopki za upravljanje proračuna.

2.   Finančno uredbo Svet pred začetkom veljavnosti Sporazuma o partnerstvu AKP–ES sprejme s kvalificirano večino, kot je določeno v členu 8, na podlagi predloga Komisije in ko EIB poda mnenje o določbah, ki jo zadevajo, ter ravno tako Računsko sodišče.

3.   Komisija bo predložila svoje predloge za uredbi iz odstavka 1 in 2, ki med drugim predvidevata možnost, da se po potrebi za izvedbene naloge pooblastijo tretje stranke.

Člen 11

Finančna uporaba, računovodstvo, revizija in razrešnica

1.   Komisija začne finančno uporabo sklopov, ki jih upravlja, na osnovi člena 1(8), člena 2(a), (b) in (c), člena 3(1) in člena 6 ter prevzame finančno izvajanje projektov in programov v skladu s finančno uredbo iz člena 10(2). Za povračilo neupravičeno izplačanih zneskov veljajo odločitve Komisije, kot je določeno v členu 256 Pogodbe ES.

2.   EIB v imenu Skupnosti upravlja Sklad za spodbujanje naložb in izvaja ustrezne dejavnosti v skladu s pravili finančne uredbe iz člena 10(2). Pri tem EIB deluje v imenu Skupnosti in na njeno odgovornost. Vse pravice, ki izhajajo iz takšnih dejavnosti, zlasti pravice upnika ali lastnika, se prenesejo na države članice.

3.   EIB v skladu s svojim statutom in najboljšo bančno prakso prevzame finančno izvajanje dejavnosti, ki se izvajajo s posojili iz njenih lastnih sredstev, kot je navedeno v členu 4, po potrebi v kombinaciji s subvencijami obrestne mere, ki se črpajo iz subvencijskih sredstev ERS.

4.   Za vsako proračunsko leto Komisija sestavi in potrdi obračun ERS in ga pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in Računskemu sodišču.

5.   Komisija da na voljo Računskemu sodišču informacije iz člena 10, da bi slednje lahko na podlagi dokumentarnih dokazil opravilo preglede pomoči, ki je zagotovljena iz sredstev ERS.

6.   EIB vsako leto pošlje Komisiji in Svetu poročilo o izvedbi dejavnosti, ki se financirajo iz sredstev ERS, ki jih upravlja Banka.

7.   Ob upoštevanju odstavka 9 tega člena Računsko sodišče izvaja svoje pristojnosti, ki mu jih daje člen 248 Pogodbe ES, v zvezi z dejavnostmi ERS. Pogoji, pod katerimi Računsko sodišče izvaja svoje pristojnosti, so določeni v finančni uredbi iz člena 10(2).

8.   Evropski parlament na priporočilo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino iz člena 8, podeli Komisiji razrešnico glede finančnega upravljanja ERS, razen dejavnosti, ki jih upravlja EIB.

9.   Za dejavnosti, ki se financirajo iz sredstev ERS, ki jih upravlja EIB, veljata nadzor in postopek razrešitve, ki sta določena v statutu Banke za vse njene dejavnosti.

Člen 12

Klavzula o reviziji

Svet lahko s soglasjem in na predlog Komisije spremeni člen 1(3) in člene iz poglavja II, razen člena 8. EIB sodeluje pri predlogu Komisije o zadevah, ki so povezane z njenimi dejavnostmi in dejavnostmi Sklada za spodbujanje naložb.

Člen 13

Ratifikacija, začetek veljavnosti in trajanje

1.   Ta sporazum odobri vsaka država članica v skladu s svojimi ustavnimi pravili. Vlada vsake države članice uradno obvesti generalni sekretariat Sveta Evropske unije o zaključku postopkov, ki jih je treba izvesti za začetek veljavnosti tega sporazuma.

2.   Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po uradnem obvestilu, da je zadnja država članica odobrila ta sporazum.

3.   Ta sporazum se sklene za enako obdobje kakor večletni finančni okvir Priloge Ib k Sporazumu o partnerstvu AKP–ES. Ne glede na člen 1(4) pa ostane ta sporazum v veljavi tako dolgo, kolikor je potrebno za izvedbo vseh dejavnosti, ki se financirajo v okviru Sporazuma o partnerstvu AKP–ES in Sklepu o pridružitvi ter omenjenega večletnega finančnega okvira.

Člen 14

Izvirni jeziki

Ta sporazum, sestavljen v enem izvirniku v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vseh dvajset besedil enako verodostojnih, se deponira v arhivu generalnega sekretariata Sveta, ki pošlje overjeno kopijo vladi vsake države podpisnice.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de dos mil seis.

V Bruselu dne sedmnáctého července dva tisíce šest.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli to tusind og seks.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juulikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα επτά Ιουλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year two thousand and six.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet deux mille six.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio duemilasei.

Briselē, divtūkstoš sestā gada septiņpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų liepos septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer hatodik év július tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussel, fis-sbatax jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli tweeduizend zes.

Sporządzono w Brukseli, dnia siedemnastego lipca roku dwa tysiące szóstego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de dois mil e seis.

V Bruseli dňa sedemnásteho júla dvetisícšesť.

V Bruslju, sedemnajstega julija leta dva tisoč šest.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli tjugohundrasex.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Za prezidenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3. Sporazum, kakor je bil spremenjen s Sporazumom, podpisanem v Luksemburgu dne 25. junija 2005 (UL L 287, 28.10.2005, str. 4).

(2)  UL L 314, 30.11.2001, str. 1.

(3)  UL L 156, 18.6.2005, str. 19.

(4)  UL L 317, 15.12.2000, str. 355.

(5)  UL C 46, 24.2.2006, str. 1.

(6)  Ocena vsote.

(7)  Ocena glasov.


9.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 247/46


SKLEP PREDSTAVNIKOV VLAD DRŽAV ČLANIC, KI SO SE SESTALI V OKVIRU SVETA,

z dne 10. aprila 2006

o začasni uporabi Notranjega sporazuma o spremembi Notranjega sporazuma z dne 18. septembra 2000 o ukrepih, ki naj se sprejmejo, in postopkih, katerim naj se sledi, za izvajanje Sporazuma o spremembi Sporazuma o partnerstvu AKP–ES

(2006/611/ES)

PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC EVROPSKE SKUPNOSTI, KI SO SE SESTALI V OKVIRU SVETA, SO –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sporazuma o partnerstvu AKP–ES, podpisanega v Cotonouju (Benin) 23. junija 2000, v nadaljevanju „Sporazum AKP–ES“, kakor je bil spremenjen s Sporazumom, podpisanim v Luxembourgu 25. junija 2005, v nadaljevanju „Sporazum o spremembi Sporazuma AKP–ES“,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 95(3) Sporazuma AKP–ES je Svet ministrov AKP–ES sprejel 25. junija 2005 Sklep št. 5/2005 (1) o prehodnih ukrepih, ki se uporabljajo od dne podpisa do dne začetka veljavnosti Sporazuma o partnerstvu AKP–ES.

(2)

Sprejetje teh prehodnih ukrepov vsebuje predčasno uporabo večine določb Sporazuma o spremembi AKP–ES, razen zahtevanih sprememb večletnega finančnega okvira in določb o boju proti terorizmu in sodelovanju v boju proti širjenju orožja za množično uničevanje, ki so pogojeni s Sklepom Sveta o razpoložljivosti finančnih sredstev.

(3)

Predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, so se dogovorili o Notranjem sporazumu o spremembi Notranjega sporazuma z dne 18. septembra 2000 glede ukrepov, ki naj se sprejmejo, in postopkov, katerim naj se sledi, za izvajanje Sporazuma o partnerstvu AKP–ES, v nadaljevanju „Sporazum o spremembi Notranjega sporazuma“. Sporazum o spremembi Notranjega sporazuma ne more začeti veljati, dokler ga vsaka država članica ne sprejme v skladu s svojimi ustavnimi zahtevami.

(4)

V skladu s členom 2 Sklepa št. 5/2005 Sveta ministrov AKP–ES, bodo morale tako države članice kot Skupnost, vsaka zase, sprejeti potrebne korake za izvajanje navedenega sklepa.

(5)

Zaradi uvedbe postopkov, katerim države članice sledijo v obdobju predčasne uporabe Sporazuma o spremembi Sporazuma AKP–ES, je treba predvideti določbe za začasno uporabo Sporazuma o spremembi Notranjega sporazuma –

SKLENILI:

Člen 1

Določbe Notranjega sporazuma med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o spremembah Notranjega sporazuma z dne 18. septembra 2000 o ukrepih, ki naj se sprejmejo, in postopkih, katerim naj se sledi, za izvajanje Sporazuma o partnerstvu AKP–ES, v nadaljevanju „Sporazum o spremembi notranjega Sporazuma“, se začasno uporabljajo od 25. junija 2005.

Besedilo Sporazuma o spremembi Notranjega sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Sklep začne veljati hkrati s prehodnimi ukrepi za predčasno uporabo Sporazuma o spremembi Sporazuma AKP–ES.

Sporazum ostane v veljavi do začetka veljavnosti Sporazuma o spremembi Notranjega sporazuma.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 10. aprila 2006

V imenu vlad držav članic

Predsednica

U. PLASSNIK


(1)  UL L 287, 28.10.2005, str. 1.


NOTRANJI SPORAZUM

med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o spremembi Notranjega sporazuma z dne 18. septembra 2000 o ukrepih, ki naj se sprejmejo, in postopkih, katerim naj se sledi, za izvajanje Sporazuma o partnerstvu AKP–ES

PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC EVROPSKE SKUPNOSTI, KI SO SE SESTALI V OKVIRU SVETA, SO –

OB UPOŠTEVANJU Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma o partnerstvu AKP–ES, podpisanega v Cotonouju (Benin) 23. junija 2000, v nadaljevanju „Sporazum AKP–ES“,

OB UPOŠTEVANJU predloga Komisije,

OB UPOŠTEVANJU NASLEDNJEGA:

(1)

Na podlagi Sklepa z dne 27. aprila 2004 je Svet pooblastil Komisijo, da začne pogajanja z državami AKP glede sprememb Sporazuma AKP–ES. Ta pogajanja so se zaključila v Bruslju 23. februarja 2005. Sporazum o spremembi Sporazuma AKP–ES je bil podpisan v Luxembourgu 25. junija 2005.

(2)

Zato je treba spremeniti Notranji sporazum med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta 18. septembra 2000, o ukrepih, ki naj se sprejmejo, in postopkih, katerim naj se sledi, za izvajanje Sporazuma o partnerstvu AKP–ES (1), v nadaljevanju „Notranji sporazum“.

(3)

Postopek, uveden z Notranjim sporazumom, je treba spremeniti tako, da se upoštevajo spremembe členov 96 in 97, kot je določeno v Sporazumu o spremembi Sporazuma AKP–ES. Tudi ta postopek bi se moral spremeniti tako, da se upošteva novi člen 11b, katerega odstavek 1 predstavlja bistveni sestavni del Sporazuma o spremembi Sporazuma AKP–ES –

SKLENILI:

Člen 1

Notranji sporazum med predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta dne 18. septembra 2000, o ukrepih, ki naj se sprejmejo, in postopkih, katerim naj se sledi, za izvajanje Sporazuma o partnerstvu AKP–ES, se spremeni, kot sledi:

1.

Člen 3 se nadomesti z:

„Člen 3

Mnenje držav članic o izvajanju členov 11b, 96 in 97 Sporazuma AKP–ES, če se mnenje nanaša na zadeve, za katere so pristojne, sprejme Svet v skladu s postopkom, določenim v Prilogi.

Če se načrtovani ukrepi nanašajo na zadeve, za katere so pristojne države članice, lahko Svet ukrepa na pobudo države članice.“

2.

Člen 9 se nadomesti z:

„Člen 9

Ta sporazum, sestavljen v enem izvirniku v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vseh dvajset besedil enako verodostojnih, se deponira v arhivu generalnega sekretariata Sveta, ki pošlje overjeno kopijo vladi vsake države podpisnice.“

3.

Priloga se nadomesti z:

„PRILOGA

1.

Razen v izjemno nujnih primerih, Skupnost in njene države članice najprej izkoristijo vse možnosti za politični dialog z državo AKP v skladu s členom 8 Sporazuma AKP–ES, preden se začne proces posvetovanja iz člena 96 Sporazuma AKP–ES. Dialog iz člena 8 se izvaja sistematično in formalno v skladu s pogoji in načini iz člena 2 Priloge VII k Sporazumu AKP–ES. Če v dialogu na nacionalni, regionalni in podregionalni ravni sodeluje Skupna parlamentarna skupščina, jo predstavljata sopredsedujoča ali eden od imenovanih kandidatov.

2.

Če so bile izkoriščene vse možnosti za dialog iz člena 8 Sporazuma AKP–ES in Svet na pobudo Komisije ali države članice meni, da država AKP ne izpolnjuje obveznosti v zvezi s katerim od bistvenih sestavnih delov iz členov 9 ali 11b Sporazuma AKP–ES, ali v hujših primerih korupcije, se država AKP, razen v posebno nujnih primerih, povabi, da opravi posvetovanja v skladu s členi 11b, 96 ali 97 Sporazuma AKP–ES.

Svet odloča s kvalificirano večino.

Pri posvetovanjih Skupnost zastopata predsedstvo Sveta in Komisija, ki si prizadevata zagotoviti enakovredno raven zastopanosti. Posvetovanja se osredotočajo na ukrepe, ki naj jih zadevna pogodbenica sprejme in izvaja v skladu s pogoji in načini, določenimi v Prilogi VII k Sporazumu AKP–ES.

3.

Če po izteku rokov za posvetovanja, določenih v členih 11b, 96 ali 97 Sporazuma AKP–ES, rešitve kljub vsem prizadevanjem ni, lahko Svet na podlagi navedenih členov in na predlog Komisije s kvalificirano večino odloči, da bo sprejel ustrezne ukrepe, tudi delno opustitev izvajanja Sporazuma, takšno odločitev pa lahko nemudoma sprejme tudi v izjemno nujnih primerih ali v primeru zavrnitve posvetovanja. O popolni prekinitvi veljavnosti Sporazuma AKP–ES v zvezi z zadevno državo AKP Svet odloči soglasno.

Ti ukrepi ostanejo v veljavi, dokler Svet z uporabo veljavnega postopka, kakor je naveden v prvem pododstavku, ne odloči o spremembi ali preklicu prej sprejetih ukrepov, ali, kadar ustreza, v obdobju, navedenem v Sklepu.

V ta namen Svet redno in vsaj vsakih šest mesecev pregleda navedene ukrepe.

Predsednik Sveta o tako sprejetih ukrepih uradno obvesti zadevno državo AKP in Svet ministrov AKP–ES, preden ukrepi začnejo veljati.

Sklep Sveta se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Kadar se ukrepi sprejmejo takoj, se uradno obvestilo o tem pošlje državi AKP in Svetu ministrov AKP–ES istočasno z vabilom k posvetovanju.

4.

Evropski parlament se nemudoma in v celoti obvesti o vseh odločitvah, sprejetih v skladu s točkama 1 in 2.“

Člen 2

Ta sporazum odobri vsaka država članica v skladu s svojimi ustavnimi zahtevami. Vlada vsake države članice obvesti generalni sekretariat Sveta o sklenitvi postopkov, ki so potrebni za začetek veljave tega sporazuma.

Če so izpolnjene določbe iz prvega odstavka, začne ta sporazum veljati istočasno kot Sporazum o spremembi Sporazuma AKP–ES (2). Sporazum ostane v veljavi, dokler traja ta sporazum.

Hecho en Luxemburgo, el diez de abril de dos mil seis.

V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.

'Εγινε στo Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilasei.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxar jum ta' April tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwa tysiące szóstego.

Feito no Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšesť.

V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tionde april tjugohundrasex.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 376.

(2)  Datum začetka veljavnosti tega sporazuma bo v Uradnem listu Evropske unije objavil generalni sekretariat Sveta.


Popravki

9.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 247/56


Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 1264/2006 z dne 21. avgusta 2006 o zaključku preiskav v zvezi s protidampinškimi ukrepi, veljavnimi za uvoz silicijevega karbida s poreklom iz Ruske federacije in Ukrajine, in uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz silicijevega karbida s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 384/96

( Uradni list Evropske unije L 232 z dne 25. avgusta 2006, str. 1 )

Stran 5, uvodna izjava 37, uvodno besedilo:

besedilo:

„… ali je bila domača prodaja ruskega proizvajalca neodvisnim strankam opravljena v bičajnem poteku trgovine …“

se glasi:

„… ali je bila domača prodaja ruskega proizvajalca neodvisnim strankam opravljena po običajnem poteku trgovine …“.

Stran 5, uvodna izjava 37, točka (c):

besedilo:

„… da zadevna vrsta izdelka ni bila prodana v običajnem poteku trgovine, …“

se glasi:

„… da zadevna vrsta izdelka ni bila prodana po običajnem poteku trgovine, …“.

Stran 7, uvodna izjava 53:

besedilo:

„Prav tako je treba spomniti, da je bilo ugotovljeno, da se je zadevni izdelek med prvotno preiskavo izvažal v EU po dampinških cenah …“

se glasi:

„Prav tako je treba spomniti, da je bilo ugotovljeno, da se je kitajski izvoz zadevnega izdelka v EU med prvotno preiskavo opravljal po dampinških cenah …“.

Stran 18, uvodna izjava 157:

besedilo:

„V takem primeru ni izključeno, da industrija Skupnosti ne bo izginila.“

se glasi:

„V takem primeru je možno, da bo industrija Skupnosti izginila.“.