ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 243

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
6. september 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1318/2006 z dne 5. septembra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1319/2006 z dne 5. septembra 2006 o izmenjavi določenih podatkov v zvezi s prašičjim mesom med državami članicami in Komisijo (Kodificirana različica)

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1320/2006 z dne 5. septembra 2006 o pravilih za prehod na podporo za razvoj podeželja, določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 1698/2005

6

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1321/2006 z dne 5. septembra 2006 o določitvi uvoznih dajatev za nekatere vrste oluščenega riža od 6. septembra 2006 dalje

20

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 5. maja 2006 o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Singapur o nekaterih vidikih zračnih prevozov

21

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Singapur o nekaterih vidikih zračnih prevozov

22

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 4. avgusta 2006 o določitvi okvirne dodelitve odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja za obdobje 2007–2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3472)

32

 

*

Odločba Komisije z dne 4. avgusta 2006 o določitvi okvirne dodelitve odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za konvergenčni cilj za obdobje 2007–2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3474)

37

 

*

Odločba Komisije z dne 4. avgusta 2006 o sestavi seznama regij, upravičenih do financiranja iz strukturnih skladov v okviru konvergenčnega cilja za obdobje 2007–2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3475)

44

 

*

Odločba Komisije z dne 4. avgusta 2006 o sestavi seznama držav članic, upravičenih do financiranja iz Kohezijskega sklada za obdobje 2007–2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3479)

47

 

*

Odločba Komisije z dne 4. avgusta 2006 o sestavi seznama regij, upravičenih do prehodnega in posebnega financiranja iz strukturnih skladov v okviru cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja za obdobje 2007–2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3480)

49

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

6.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1318/2006

z dne 5. septembra 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 6. septembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. septembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 5. septembra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

83,4

999

83,4

0707 00 05

052

90,4

999

90,4

0709 90 70

052

94,1

999

94,1

0805 50 10

388

58,5

524

43,5

528

59,3

999

53,8

0806 10 10

052

83,0

220

178,5

400

181,8

624

120,4

999

140,9

0808 10 80

388

89,4

400

92,7

508

79,0

512

97,0

528

59,3

720

81,1

800

174,2

804

108,9

999

97,7

0808 20 50

052

120,0

388

89,4

720

88,3

999

99,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

124,4

999

124,4

0809 40 05

052

74,5

066

44,6

098

41,6

624

150,6

999

77,8


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


6.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1319/2006

z dne 5. septembra 2006

o izmenjavi določenih podatkov v zvezi s prašičjim mesom med državami članicami in Komisijo

(Kodificirana različica)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za prašičje meso (1), in zlasti člena 22 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2806/79 z dne 13. decembra 1979 o izmenjavi določenih podatkov v zvezi s prašičjim mesom med državami članicami in Komisijo, s katero se razveljavi Uredba (EGS) št. 2330/74 (2) je bila bistveno spremenjena (3). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Člen 22 Uredbe (EGS) št. 2759/75 določa, da si države članice in Komisija medsebojno sporočajo podatke, ki so potrebni za izvajanje te uredbe. Treba je, zato da bi bili podatki, ki so potrebni za izvajanje tržne ureditve, dostopni na enoten način in pravočasno, podrobno določiti obveznosti držav članic glede sporočanja podatkov.

(3)

Uporaba intervencijskih ukrepov, predvidenih v členu 3 Uredbe (EGS) št. 2759/75 zahteva natančno poznavanje trga. Treba je, zato da bi se dosegla najvišja stopnja primerljivosti, upoštevati tiste cene za zaklane prašiče, ki so določene v kotacijah, določenih v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1128/2006 z dne 24. julija 2006 o stopnji trženja, na katero se nanaša povprečna cena prašičjih trupov (4). Predvsem za potrebe redne revizije in zato, da bi intervencijski ukrepi lahko bili pravočasno pripravljeni, morajo biti na razpolago takšni podatki v zvezi s cenami prašičkov, s pomočjo katerih bo mogoče oceniti prihodnje spremembe na trgu.

(4)

Lahko se zgodi, da Komisija ne prejme kotacij. Treba se je izogniti temu, da bi zato, ker manjka ena kotacija, prišlo do nenormalnega razvoja tržnih cen, ki jih je izračunala Komisija. Manjkajočo kotacijo ali kotacije je treba nadomestiti z zadnjo razpoložljivo kotacijo. Uporaba zadnje razpoložljive kotacije ni več mogoča po preteku določenega obdobja brez kotacij, kar lahko povzroči domneve, da je stanje na zadevnem trgu nenormalno.

(5)

Zaželeno je, zato da se doseže čim bolj natančen pregled nad trgom, da so Komisiji na razpolago redni podatki o drugih izdelkih s področja prašičjega mesa, kot tudi drugi podatki, s katerimi razpolagajo države članice.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za prašičje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Države članice Komisiji najkasneje vsak četrtek v tednu v zvezi s prejšnjim tednom sporočijo:

(a)

kotacije, določene v skladu z Uredbo (ES) št. 1128/2006;

(b)

reprezentativne kotacije za posamezne prašičke, katerih povprečna živa teža je približno 20 kg po glavi.

2.   Kadar Komisija ne prejme ene ali več kotacij, upošteva zadnjo razpoložljivo kotacijo. Kadar kotacija ali kotacije izostanejo tri tedne zapovrstjo, te kotacije ali teh kotacij Komisija ne upošteva več.

Člen 2

Države članice enkrat na mesec sporočijo Komisiji za prejšnji mesec povprečje kotacij za prašičje trupe za tržne razrede E do P iz člena 3(2) Uredbe Sveta (EGS) št. 3220/84 (5).

Člen 3

Na zahtevo Komisije države članice sporočijo, kadar razpolagajo z njimi, naslednje podatke v zvezi z izdelki, ki jih zajema Uredba (EGS) št. 2759/75:

(a)

tržne cene v državah članicah za izdelke uvožene iz držav, ki niso članice;

(b)

cene v veljavi na reprezentativnem trgu držav, ki niso članice.

Člen 4

Komisija oceni podatke, ki ji jih pošljejo države članice, in jih sporoči Upravljalnemu odboru za prašičje meso.

Člen 5

Uredba (EGS) št. 2806/79 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi II.

Člen 6

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. septembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 319, 14.12.1979, str. 17. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3574/86 (UL L 331, 25.11.1986, str. 9).

(3)  Glej Prilogo I.

(4)  UL L 201, 25.7.2006, str. 6.

(5)  UL L 301, 20.11.1984, str. 1.


PRILOGA I

Razveljavljena uredba z njeno spremembo

Uredba Komisije (EGS) št. 2806/79

(UL L 319, 14.12.1979, str. 17)

Uredba Komisije (EGS) št. 3574/86

(UL L 331, 25.11.1986, str. 9)


PRILOGA II

PRIMERJALNA TABELA

Uredba (EGS) št. 2806/79

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2, uvodne besede in prva alinea

Člen 2

Člen 2, druga alinea

Člena 3 in 4

Člena 3 in 4

Člen 5

Člen 5

Člen 6

Člen 6

Priloga I

Priloga II


6.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1320/2006

z dne 5. septembra 2006

o pravilih za prehod na podporo za razvoj podeželja, določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 1698/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške ter zlasti člena 32(5) Akta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (1) ter zlasti člena 92(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1698/2005 se bo uporabljala od 1. januarja 2007. Določbe Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (2), razveljavljene s členom 93 Uredbe (ES) št. 1698/2005 s 1. januarjem 2007, pa se bodo še naprej uporabljale za aktivnosti, ki jih Komisija na podlagi navedenih določb odobri pred 1. januarjem 2007.

(2)

Za lažji prehod z obstoječih programov podpore na podlagi Uredbe (ES) št. 1257/1999 na program podpore za razvoj podeželja na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005, ki zajema programsko obdobje od 1. januarja 2007 („novo programsko obdobje“), je treba sprejeti prehodna pravila, da bi se v prehodnem obdobju izognili kakršnim koli težavam ali zamudam pri izvajanju podpore za razvoj podeželja.

(3)

Podpora za razvoj podeželja na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005 bo zajemala novo programsko obdobje, medtem ko podpora za razvoj podeželja na podlagi Uredbe (ES) št. 1257/1999 zajema programsko obdobje do 31. decembra 2006 („tekoče programsko obdobje“). Glede na zadevni vir financiranja in pravila finančnega upravljanja v tekočem programskem obdobju v skladu s členom 35, členom 36 in členom 47b(1) Uredbe (ES) št. 1257/1999 je treba razlikovati med podporo iz Jamstvenega oddelka EKUJS na osnovi nediferenciranih proračunskih sredstev in proračunskega leta, ki se konča 15. oktobra 2006, v državah članicah Skupnosti v sestavi na dan 30. aprila 2004 in drugo podporo iz Usmerjevalnega ali Jamstvenega oddelka EKUJS za vse države članice, določeno v členih 29 do 32 Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o strukturnih skladih (3). V slednjem primeru je končni datum za upravičenost izdatkov določen v odločbah o odobritvi podpore Skupnosti.

(4)

Za podporo za razvoj podeželja, ki jo financira Jamstveni oddelek EKUJS in velja za načrtovanje programov v državah članicah Skupnosti v sestavi na dan 30. aprila 2004, je treba določiti prehodne določbe za plačila med 16. oktobrom in 31. decembrom 2006 in za obveznosti do upravičencev v tekočem programskem obdobju, katerih plačila se lahko opravijo v novem programskem obdobju, po 31. decembru 2006.

(5)

Za drugo podporo iz Usmerjevalnega ali Jamstvenega oddelka EKUJS v vseh zadevnih državah članicah, določeno v členih 29 do 32 Uredbe (ES) št. 1260/1999, je treba zaradi prekrivanja tekočega in novega programskega obdobja med 1. januarjem 2007 in končnim datumom za upravičenost izdatkov, določenim v odločbah o odobritvi podpore Skupnosti, vzpostaviti številne prehodne ureditve v smislu splošnih načel in v zvezi z nekaterimi ukrepi za razvoj podeželja, vključno s tistimi, ki vključujejo večletne obveznosti. Člen 5(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (4) za območja z omejenimi možnostmi in kmetijsko okolje predvideva izvajanje dobre kmetijske prakse v okviru Uredbe (ES) št. 1257/1999. Za kmetijsko okolje natančneje člen 21(3) Uredbe Komisije (ES) št. 817/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1257/1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (5) omogoča državam članicam razširitev kmetijskookoljskih obveznosti v tekočem programskem obdobju.

(6)

Treba je zagotoviti prehod med navedenima programskima obdobjema, kar zadeva odstopanje v zvezi s skladnostjo s standardi Skupnosti v skladu s členom 33l(2a) in (2b) Uredbe (ES) št. 1257/1999 na Češkem, v Estoniji, na Cipru, v Latviji, v Litvi, na Madžarskem, na Malti, na Poljskem, v Sloveniji in na Slovaškem („nove države članice“).

(7)

Da se zagotovi boljše izvajanje novega programskega obdobja, kar zadeva kmetijsko okolje in dobro počutje živali, je treba državam članicam dovoliti odobritev spremembe zaveze glede kmetijskega okolja in dobrega počutja živali, ki so bile vnesene na podlagi Uredbe (ES) št. 1257/1999, v novo zavezo za obdobje med pet do sedem let kot splošno pravilo na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005, če je nova zaveza koristna za okolje in dobro počutje živali.

(8)

Treba je določiti posebna prehodna pravila o izdatkih v zvezi s tehnično pomočjo, vključno s predhodnimi in naknadnimi vrednotenji vseh vrst programov.

(9)

Prehod v novo programsko obdobje je treba zagotoviti za nekatere ukrepe, ki vključujejo večletne obveznosti v novih državah članicah na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1268/1999 z dne 21. junija 1999 o podpori Skupnosti za predpristopne ukrepe za kmetijstvo in razvoj podeželja v državah prosilkah Srednje in Vzhodne Evrope v predpristopnem obdobju (6).

(10)

Države članice morajo s sistemi upravljanja in nadzora zagotoviti jasno opredelitev prehodnih aktivnosti. To je ključnega pomena zlasti za nekatere vrste podpore v vseh državah članicah za dobro finančno upravljanje in preprečitev kakršne koli nevarnosti dvojnega financiranja zaradi prekrivanja programskih obdobij med 1. januarjem 2007 in končnim datumom za upravičenost izdatkov, določenim v odločbah o odobritvi podpore Skupnosti.

(11)

Za jasno opredelitev ukrepov za razvoj podeželja v obeh programskih obdobjih mora biti na voljo korelacijska tabela ukrepov v okviru tekočega in novega programskega obdobja.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za razvoj podeželja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

PODROČJE UPORABE IN OPREDELITVE

Člen 1

Ta uredba določa posebna pravila za lažji prehod s programov za razvoj podeželja na podlagi uredb (ES) št. 1257/1999 in (ES) št. 1268/1999 na program, vzpostavljen z Uredbo (ES) št. 1698/2005.

Člen 2

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„ukrepi, ki jih sofinancira Jamstveni oddelek EKUJS“ pomenijo ukrepe za razvoj podeželja, kot so določeni v Uredbi (ES) št. 1257/1999 in ki jih sofinancira Jamstveni oddelek Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter se uporabljajo v državah članicah Skupnosti v sestavi na dan 30. aprila 2004;

(b)

„ukrepi, ki jih sofinancirata Usmerjevalni oddelek in/ali Jamstveni oddelek EKUJS“ pomenijo:

(i)

ukrepe za razvoj podeželja, kot so določeni v Uredbi (ES) št. 1257/1999 in ki jih sofinancira Usmerjevalni oddelek EKUJS ter se uporabljajo v vseh državah članicah in za katere se uporablja Uredba (ES) št. 1260/1999;

(ii)

ukrepe na podlagi pobude Skupnosti Leader, določene v členu 20(1)(c) Uredbe (ES) št. 1260/1999;

(iii)

ukrepe za razvoj podeželja, kot so določeni v Uredbi (ES) št. 1257/1999 in ki jih sofinancira Jamstveni oddelek EKUJS ter se uporabljajo v novih državah članicah in za katere se uporabljajo členi 29 do 32 Uredbe (ES) št. 1260/1999;

(c)

„nove države članice“ pomenijo Češko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo in Slovaško;

(d)

„tekoče programsko obdobje“ pomeni programsko obdobje do 31. decembra 2006 na podlagi Uredbe (ES) št. 1257/1999;

(e)

„novo programsko obdobje“ pomeni programsko obdobje od 1. januarja 2007 na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005;

(f)

„obveznosti“ pomenijo pravne obveznosti, ki jih države članice prevzamejo do upravičencev ukrepov za razvoj podeželja;

(g)

„plačila“ pomenijo plačila upravičencem ukrepov za razvoj podeželja s strani držav članic;

(h)

„večletne obveznosti“ pomenijo obveznosti v zvezi:

(i)

z naslednjimi ukrepi: zgodnje upokojevanje kmetov in kmetijskih delavcev, kmetijskookoljski ukrepi in ukrepi za dobro počutje živali, podpora kmetom za izpolnjevanje standardov, podpora kmetom za zagotavljanje kakovosti hrane, pogozdovanje kmetijskih zemljišč, podpora za delno samooskrbne kmetije in podpora za ustanavljanje skupin proizvajalcev;

(ii)

s podporo v obliki subvencij obrestne mere, podporo v obliki zakupa in podporo mladim prevzemnikom kmetij, kjer je enkratna premija iz člena 8(2)(a) Uredbe (ES) št. 1257/1999 razdeljena na več obrokov, plačljivih v obdobju, ki je daljše od 12 mesecev od datuma plačila prvega obroka.

NASLOV II

PREHODNA PRAVILA ZA UREDBO (ES) št. 1257/1999

POGLAVJE 1

Ukrepi, ki jih sofinancira Jamstveni oddelek EKUJS

Člen 3

1.   Plačila, izvršena med 16. oktobrom in 31. decembrom 2006 v okviru tekočega programskega obdobja, so upravičena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) skladno s členom 39(1)(c) Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 (7), le, če so izvršena po zaključenih plačilih, odobrenih v skladu z drugim stavkom člena 39(1)(a) navedene uredbe.

Upravičena plačila iz prvega pododstavka se prijavijo Komisiji do 31. januarja 2007, ne glede na to, ali Komisija odobri zadevni program razvoja podeželja. Vendar Komisija plačilo izvrši šele po odobritvi programa.

2.   Izdatki v zvezi z obveznostmi, prevzetimi v tekočem programskem obdobju s plačili, ki se izvršijo po 31. decembru 2006, so upravičeni v novem programskem obdobju iz EKSRP.

Vendar morajo biti plačila v zvezi z obveznostmi, ki niso večletne in so prevzete do 31. decembra 2006, skladna s pogoji za upravičenost v novem programskem obdobju, če se izvršijo tudi po 31. decembru 2008.

V programih razvoja podeželja za novo programsko obdobje morajo biti opredeljeni izdatki iz prvega pododstavka.

POGLAVJE 2

Ukrepi, ki jih sofinancirata Usmerjevalni oddelek in/ali Jamstveni oddelek EKUJS

Oddelek 1

Skupna pravila

Člen 4

1.   Države članice lahko brez poseganja v člena 5 in 6 v okviru tekočega programskega obdobja še naprej prevzemajo obveznosti in izvršujejo plačila od 1. januarja 2007 do končnega datuma za upravičenost izdatkov, določenega v odločbah o odobritvi podpore Skupnosti, za operativne programe ali programske dokumente za razvoj podeželja.

Vendar države članice za določeno vrsto ukrepov ali podukrepov, naštetih v Prilogi I, v skladu s prvim pododstavkom tega odstavka pričnejo prevzemati obveznosti na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005 z datumom, po katerem se na programski ravni ne prevzemajo nadaljnje obveznosti v tekočem programskem obdobju.

Drugi pododstavek tega odstavka se ne uporablja za prehod s pobude Skupnosti Leader na os Leader novega programskega obdobja, če so integrirane lokalne razvojne strategije, ki naj jih izvajajo lokalne akcijske skupine iz člena 62 Uredbe (ES) št. 1698/2005 in so izbrane za novo programsko obdobje, nove in/ali isto podeželsko območje ne uživa koristi od pobude Skupnosti Leader.

2.   Izdatki v zvezi z obveznostmi, prevzetimi v tekočem programskem obdobju s plačili, ki se izvršijo po končnem datumu za upravičenost izdatkov navedenega programskega obdobja, so upravičeni v novem programskem obdobju iz EKSRP ob upoštevanju členov 7 in 8.

Člen 5

1.   Pri kmetijskookoljskih ukrepih in ukrepih za dobro počutje živali v novih državah članicah so samo izdatki, povezani z obveznostmi, prevzetimi do 31. decembra 2006 v tekočem programskem obdobju, katerih plačila se izvršijo po navedenem datumu, upravičeni iz EKSRP v novem programskem obdobju.

2.   Izdatki iz odstavka 1 so upravičeni iz EKSRP v novem programskem obdobju od:

(a)

končnega datuma za upravičenost izdatkov tekočega programskega obdobja, če se plačila nadaljujejo po navedem datumu; ali

(b)

datuma pred datumom iz točke (a), vendar po 1. januarju 2007, če je znesek, dodeljen za program in/ali ukrep, že porabljen.

V programih za razvoj podeželja za novo programsko obdobje morajo biti opredeljeni izdatki iz prvega pododstavka.

Člen 6

1.   Izdatke za obveznosti, ki se nanašajo na izravnalna plačila na območjih z omejenimi možnostmi v novih državah članicah in veljajo najdlje za leto 2006, je mogoče prijaviti do končnega datuma za upravičenost izdatkov tekočega programskega obdobja.

Vendar če je znesek, dodeljen za program in/ali ukrep, porabljen pred končnim datumom iz prvega pododstavka, a po 1. januarju 2007, so izdatki, neporavnani glede na obveznosti, ki veljajo najdlje za leto 2006, upravičeni v novem programskem obdobju iz EKSRP, če so v programu razvoja podeželja za novo programsko obdobje opredeljeni taki izdatki.

2.   Izdatki za obveznosti, ki se nanašajo na izravnalna plačila na območjih z omejenimi možnostmi v novih državah članicah za leti 2007 in 2008, bremenijo EKSRP in so v skladu z Uredbo (ES) št. 1698/2005.

Člen 7

1.   Izdatki v zvezi z večletnimi obveznostmi, razen za kmetijskookoljske ukrepe in ukrepe za dobro počutje živali, s plačili, ki se izvršijo po končnem datumu za upravičenost izdatkov tekočega programskega obdobja, so upravičeni v novem programskem obdobju iz EKSRP.

2.   Izdatki iz odstavka 1 so upravičeni na podlagi EKSRP v novem programskem obdobju od:

(a)

končnega datuma za upravičenost izdatkov tekočega programskega obdobja, če se plačila nadaljujejo po navedem datumu; ali

(b)

datuma pred datumom iz točke (a), vendar po 1. januarju 2007, če je znesek, dodeljen za program in/ali ukrep, že porabljen.

V programih razvoja podeželja za novo programsko obdobje morajo biti opredeljeni izdatki iz prvega pododstavka.

Člen 8

1.   Za aktivnosti v zvezi z obveznostmi, ki niso večletne, za katere so obveznosti do upravičencev prevzete pred končnim datumom za upravičenost izdatkov tekočega programskega obdobja, so vsi izdatki v zvezi s plačili, neporavnanimi po tem datumu, upravičeni v novem programskem obdobju od tega datuma na podlagi EKSRP, če:

(a)

pristojni organ države članice razdeli aktivnosti v dve jasno ločeni in opredeljivi finančni in stvarni ali razvojni enoti, ki ustrezata navedenima programskima obdobjema;

(b)

so izpolnjeni pogoji za sofinanciranje in upravičenost za aktivnosti v novem programskem obdobju.

2.   Če so sredstva za tekoče programsko obdobje porabljena pred končnim datumom iz odstavka 1, so izdatki v zvezi s plačili, neporavnanimi po navedenem zgodnejšem datumu, upravičeni v novem programskem obdobju iz EKSRP, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1.

3.   Države članice morajo v programih razvoja podeželja v okviru novega programskega obdobja navesti, ali za zadevne ukrepe koristijo možnosti iz odstavkov 1 in 2.

Oddelek 2

Posebna pravila za nove države članice

Člen 9

Glede skladnosti s standardi Skupnosti v skladu s členom 33l(2a) in (2b) Uredbe (ES) št. 1257/1999 so izdatki v zvezi s plačili, neporavnanimi glede na obveznosti do upravičencev, prevzetimi pred končnim datumom za upravičenost izdatkov tekočega programskega obdobja, upravičeni v novem programskem obdobju iz EKSRP, če so v programu razvoja podeželja za novo programsko obdobje opredeljeni taki izdatki.

Člen 10

Plačila v zvezi z naslednjimi ukrepi niso upravičena v okviru EKSRP v novem programskem obdobju:

(a)

storitve svetovanja na kmetijah in kmetijske promocije iz člena 33g Uredbe (ES) št. 1257/1999;

(b)

dopolnila k neposrednim plačilom iz člena 33h Uredbe (ES) št. 1257/1999;

(c)

dopolnila k državni pomoči na Malti iz člena 33i Uredbe (ES) št. 1257/1999;

(d)

pomoč polnozaposlenim kmetom na Malti iz člena 33j Uredbe (ES) št. 1257/1999.

POGLAVJE 3

Posebna določba za kmetijsko okolje in dobro počutje živali

Člen 11

Pred iztekom obdobja za izvedbo zaveze, prevzete na podlagi Poglavja VI Uredbe (ES) št. 1257/1999, lahko države članice odobrijo spremembo navedene zaveze v novo zavezo za obdobje pet do sedem let kot splošno pravilo na podlagi Uredbe (ES) št. 1698/2005, če:

(a)

so vse spremembe nesporno koristne za okolje ali za dobro počutje živali; in

(b)

se obstoječa zaveza znatno okrepi.

POGLAVJE 4

Izdatki v okviru tehnične pomoči

Oddelek 1

Izdatki v zvezi z ukrepi, ki jih sofinancira Jamstveni oddelek EKUJS

Člen 12

1.   Izdatki v zvezi s predhodnim vrednotenjem novega programskega obdobja iz člena 85 Uredbe (ES) št. 1698/2005 lahko bremenijo Jamstveni oddelek EKUJS v okviru tekočega programskega obdobja v roku, določenem v členu 39(1)(a) Uredbe (ES) št. 1290/2005, če je upoštevana zgornja vrednost 1 % iz drugega odstavka člena 59 Uredbe (ES) št. 817/2004.

2.   Izdatki v zvezi z naknadnim vrednotenjem tekočega programskega obdobja iz člena 64 Uredbe (ES) št. 817/2004 so upravičeni v novem programskem obdobju v okviru tehnične pomoči iz programa razvoja podeželja, če so v skladu z drugim pododstavkom člena 66(2) Uredbe (ES) št. 1698/2005 in če so v programu opredeljeni izdatki v ta namen.

Oddelek 2

Izdatki v zvezi z ukrepi, ki jih sofinancirata Usmerjevalni oddelek in/ali Jamstveni oddelek EKUJS

Člen 13

1.   Izdatki v okviru tekočega programskega obdobja, ki nastanejo po končnem datumu za upravičenost izdatkov navedenega programskega obdobja in se nanašajo na aktivnosti, zajete v točkah 2 in 3 Pravila št. 11 Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 1685/2000 (8), z izjemo naknadnih vrednotenj, revizij in priprave končnih poročil, niso upravičeni v novem programskem obdobju iz EKSRP.

2.   Izdatki v okviru tekočega programskega obdobja, ki nastanejo pred končnim datumom za upravičenost izdatkov navedenega programskega obdobja in se nanašajo na aktivnosti, zajete v prvi alinei točke 2.1 in točki 3 Pravila št. 11 Priloge k Uredbi (ES) št. 1685/2000, vključno z naknadnimi vrednotenji iz člena 85 Uredbe (ES) št. 1698/2005 za pripravo programov razvoja podeželja v okviru novega programskega obdobja, so ob upoštevanju pogojev iz točke 2.2 do 2.7 in točke 3 navedenega pravila upravičeni v okviru tehnične pomoči iz obstoječih operativnih programov ali programskih dokumentov za razvoj podeželja.

3.   Izdatki za naknadna vrednotenja tekočega programskega obdobja iz člena 43 Uredbe (ES) št. 1260/1999 so lahko upravičeni iz EKSRP v okviru tehnične pomoči iz programov v novem programskem obdobju, če so v skladu z drugim pododstavkom člena 66(2) Uredbe (ES) št. 1698/2005 in če so v programu opredeljeni izdatki v ta namen.

NASLOV III

PREHODNA PRAVILA ZA UREDBO (ES) št. 1268/1999

Člen 14

Pri ukrepih iz četrte, sedme in štirinajste alinee člena 2 Uredbe (ES) št. 1268/1999 so izdatki v zvezi s plačili, ki se izvršijo po 31. decembru 2006 upravičeni v novem programskem obdobju iz EKSRP, če so izpolnjeni pogoji iz člena 71(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005 in če program v okviru novega programskega obdobja opredeli izdatke v ta namen.

NASLOV IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 15

Države članice s sistemi upravljanja in nadzora zagotovijo jasno opredelitev prehodnih aktivnosti, ki sodijo v področje uporabe te uredbe.

Člen 16

Priloga II vsebuje korelacijsko tabelo ukrepov v okviru tekočega in novega programskega obdobja.

Člen 17

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. septembra 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1.

(2)  UL L 160, 26.6.1999, str. 80. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2223/2004 (UL L 379, 24.12.2004, str. 1).

(3)  UL L 161, 26.6.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 173/2005 (UL L 29, 2.2.2005, str. 3).

(4)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1156/2006 (UL L 208, 29.7.2006, str. 3).

(5)  UL L 153, 30.4.2004, str. 30. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1360/2005 (UL L 214, 19.8.2005, str. 55).

(6)  UL L 161, 26.6.1999, str. 87. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2112/2005 (UL L 344, 27.12.2005, str. 23).

(7)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1.

(8)  UL L 193, 29.7.2000, str. 39.


PRILOGA I

Vrste ukrepov ali podukrepov za razvoj podeželja iz drugega pododstavka člena 4(1):

usposabljanje,

podpora mladim prevzemnikom kmetij,

zgodnje upokojevanje (nove države članice),

uporaba svetovalnih storitev (nove države članice),

ustanavljanje služb za svetovanje, služb za zagotavljanje nadomeščanja in služb za pomoč pri upravljanju (vse zadevne države članice)/zagotavljanje storitev svetovanja in kmetijskih promocij (nove države članice),

naložbe v kmetijska gospodarstva,

naložbe v gozdove,

predelava/trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov,

izboljševanje zemljišč, komasacija in arondacija, upravljanje z vodnimi viri, kmetijska infrastruktura,

obnovitvene-preventivne dejavnosti za proizvodni potencial kmetijstva, ki ga prizadenejo naravne nesreče,

izpolnjevanje standardov Skupnosti/skladnost s standardi Skupnosti (nove države članice) – različni standardi,

sheme kakovosti hrane (nove države članice) – različne sheme,

pospeševanje prodaje kakovostnih proizvodov s strani skupin proizvajalcev (nove države članice),

delno samooskrbne kmetije (nove države članice),

podpora za ustanavljanje skupin proizvajalcev (nove države članice),

območja z okoljskimi omejitvami/plačila v okviru Natura 2000 (nove države članice),

varstvo okolja v povezavi s kmetijstvom/gozdarstvom,

pogozdovanje kmetijskih zemljišč (nove države članice),

pogozdovanje nekmetijskih zemljišč,

ekološka stabilnost gozdov,

obnovitvene-preventivne dejavnosti v gozdarstvu/požari,

diverzifikacija nekmetijskih dejavnosti,

obrtne/turistične dejavnosti,

osnovne storitve – različne storitve,

obnova in razvoj vasi – različne vrste aktivnosti,

dediščina podeželja – različne vrste aktivnosti,

Leader – vodenje lokalnih akcijskih skupin in različne vrste dejavnosti v okviru lokalnih razvojnih strategij in sodelovanje (dejavnosti za pridobitev strokovnih znanj in animacija).


PRILOGA II

Korelacijska tabela ukrepov, določenih v Uredbi (ES) št. 1257/1999, Uredbi (ES) št. 1268/1999 in Uredbi (ES) št. 1698/2005

Ukrepi iz Uredbe (ES) št. 1257/1999

Pravila iz Uredbe (ES) št. 817/2004 in Uredbe Komisije (ES) št. 141/2004 (1)

Kategorije iz Uredbe Komisije (ES) št. 438/2001 (2)

Osi in ukrepi iz Uredbe (ES) št. 1698/2005

Pravila iz Uredbe (ES) št. 1698/2005

 

Os 1

Usposabljanje. Člen 9

(c)

113 in 128

Člen 20(a)(i) in člen 21: Usposabljanje in informiranje

111

Pomoč mladim prevzemnikom kmetij. Člen 8

(b)

112

Člen 20(a)(ii) in člen 22: Pomoč mladim prevzemnikom kmetij

112

Zgodnje upokojevanje. Členi 10, 11 in 12

(d)

/

Člen 20(a)(iii) in člen 23: Zgodnje upokojevanje

113

Uporaba svetovalnih storitev. Člen 21d

(y)

/

Člen 20(a)(iv) in člen 24: Uporaba svetovalnih storitev

114

Ustanavljanje služb za svetovanje, služb za pomoč pri upravljanju in služb za zagotavljanje nadomeščanja.

Člen 33, tretja alinea. Zagotavljanje storitev svetovanja in kmetijskih promocij. Člen 33g

(l)

1303

Člen 20(a)(v) in člen 25: Ustanavljanje služb za pomoč pri upravljanju, služb za zagotavljanje nadomeščanja in služb za svetovanje

115

Naložbe v kmetijska gospodarstva. Členi 4 do 7

(a)

111

Člen 20(b)(i) in člen 26: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

121

Naložbe v gozdove za izboljšanje njihove gospodarske vrednosti, ustanavljanje gozdarskih združenj. Člen 30(1), druga in peta alinea

(i)

121

124

Člen 20(b)(ii) in člen 27: Izboljševanje gospodarske vrednosti gozdov

122

Predelava in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov, spodbujanje novih možnosti za gozdarske proizvode. Členi 25 do 28 in člen 30(1), tretja in četrta alinea.

(g)

114

Člen 20(b)(iii) in člen 28: Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom

123

(i)

122

Trženje kakovostnih proizvodov in vzpostavljanje shem kakovosti. Člen 33, četrta alinea

(m)

123

 

 

 

Člen 20(b)(iv) in člen 29: Sodelovanje pri razvoju novih proizvodov, proizvodnih postopkov in tehnologij

124

Izboljševanje zemljišč, komasacija in arondacija, upravljanje z vodnimi viri, kmetijska infrastruktura. Člen 33, prva, druga, osma in deveta alinea

(j)

1301

Člen 20(b)(v) in člen 30: Kmetijska in gozdarska infrastruktura

125

(k)

1302

(q)

1308

(r)

1309

Obnovitveni-preventivni instrumenti. Člen 33, dvanajsta alinea

(u)

1313

Člen 20(b)(vi): Obnovitvene-preventivne dejavnosti

126

Izpolnjevanje standardov. Člena 21b in 21c. Skladnost s standardi. Člen 33l(2a) in (2b)

(x)

/

Člen 20(c)(i) in člen 31: Izpolnjevanje standardov

131

Sheme kakovosti hrane. Člena 24b in 24c

(z)

/

Člen 20(c)(ii) in člen 32: Sheme kakovosti hrane

132

Podpora skupinam proizvajalcev za pospeševanje prodaje kakovostnih proizvodov. Člen 24d

(aa)

/

Člen 20(c)(iii) in člen 33: Informiranje in pospeševanje prodaje

133

Delno samooskrbno kmetovanje. Člen 33b

(ab)

/

Člen 20(d)(i) in člen 34: Delno samooskrbno kmetovanje

141

Skupine proizvajalcev. Člen 33d

(ac)

/

Člen 20(d)(ii) in člen 35: Skupine proizvajalcev

142

 

Os 2

Plačila na območjih z omejenimi možnostmi, gorska območja. Členi 13, 14 in 15 ter člen 18

(e)

/

Člen 36(a)(i) in člen 37: Plačila zaradi omejenih možnosti na gorskih območjih

211

Plačila na območjih z omejenimi možnostmi, druga območja. Členi 13, 14 in 15 ter člena 18 in 19

(e)

/

Člen 36(a)(ii) in člen 37: Plačila na območjih z omejenimi možnostmi, ki niso gorska območja

212

Območja z okoljskimi omejitvami. Člen 16

(e)

/

Člen 36(a)(iii) in člen 38. Plačila v okviru Natura 2000 in plačila, vezana na Direktivo 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3)

213

Kmetijsko okolje. Členi 22, 23 in 24

(f)

/

Člen 36(a)(iv) in člen 39: Kmetijsko okoljska plačila

214

Dobro počutje živali.

(f)

/

Člen 36(a)(v) in člen 40: Plačila za dobro počutje živali

215

Členi 22, 23 in 24.

Varstvo okolja v povezavi z dobrim počutjem živali.

Člen 33, enajsta alinea

(t)

1312

Varstvo okolja v povezavi s kmetijstvom. Člen 33, enajsta alinea

(t)

1312

Člen 36(a)(vi) in člen 41: Neproizvodne naložbe

216

Pogozdovanje kmetijskih zemljišč. Člen 31

(h)

/

Člen 36(b)(i) in člen 43: Prvo pogozdovanje kmetijskih zemljišč

221

 

 

 

Člen 36(b)(ii) in člen 44: Prva vzpostavitev kmetijsko-gozdarskih sistemov

222

Pogozdovanje nekmetijskih zemljišč. Člen 30(1), prva alinea

(i)

126

Člen 36(b)(iii) in člen 45: Prvo pogozdovanje nekmetijskih zemljišč

223

Ekološka stabilnost gozdov. Člen 32(1), prva alinea

(i)

127

Člen 36(b)(iv) in člen 46: Plačila v okviru Nature 2000

224

Ekološka stabilnost gozdov. Člen 32(1), prva alinea

(i)

127

Člen 36(b)(v) in člen 47: Gozdno-okoljska plačila

225

Obnavljanje-preventiva v gozdarstvu. Člen 30(1), šesta alinea;

Požari. Člen 32(1), druga alinea

(i)

125

Člen 36(b)(vi) in člen 48: Obnavljanje-preventiva v gozdarstvu

226

Naložbe za izboljšanje ekološke in družbene vrednosti gozdov. Člen 30(1), druga alinea

Varstvo okolja v povezavi z gozdarstvom. Člen 33, enajsta alinea

(i)

121

Člen 36(b)(vii) in člen 49: Neproizvodne naložbe

227

(t)

1312

 

Os 3

Diverzifikacija Člen 33, sedma alinea

(p)

1307

Člen 52(a)(i) in člen 53: Diverzifikacija

311

Obrtne dejavnosti; finančno inženirstvo. Člen 33, deseta in trinajsta alinea

(s)

1311

Člen 52(a)(ii) in člen 54: Ustanavljanje in razvoj podjetij

312

Člen 33, deseta in trinajsta alinea

(v)

1314

Turistične dejavnosti. Člen 33, deseta alinea

(s)

1310

Člen 52(a)(iii) in člen 55: Turistične dejavnosti

313

Osnovne storitve. Člen 33, peta alinea

(n)

1305

Člen 52(b)(i): Osnovne storitve

321

Obnova in razvoj vasi. Člen 33, šesta alinea

(o)

1306

Člen 52(b)(ii): Obnova in razvoj vasi

322

Varstvo-ohranjanje dediščine podeželja. Člen 33, šesta alinea

(o)

1306

Člen 52(b)(iii) in člen 57: Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja

323

 

 

 

Člen 52(c) in člen 58: Usposabljanje in informiranje

331

Upravljanje integriranih lokalnih razvojnih strategij s strani lokalnih partnerjev Člen 33, štirinajsta alinea

(w)

1305-11305-2

Člen 52(d) in člen 59: Pridobivanje strokovnih znanj, animacija in izvajanje

341

 

Os 4

Informiranje v okviru Leader+ in ukrepi vrste Leader+. Člen 33f

 

Člen 63(a): Lokalne razvojne strategije

41

Ukrep 1: lokalne strategije

Za konkurenčnost: vsa stara pravila iz uredb (ES) št. 817/2004 in (ES) št. 438/2001, ki ustrezajo osi 1

411 konkurenčnost

Za upravljanje zemljišč/okolje: vsa stara pravila iz uredb (ES) št. 817/2004 in (ES) št. 438/2001, ki ustrezajo osi 2

412 okolje/upravljanje zemljišč

Za diverzifikacijo/kakovost življenja: vsa stara pravila iz uredb (ES) št. 817/2004 in (ES) št. 438/2001, ki ustrezajo osi 3, ter naslednje kategorije iz Uredbe (ES) št. 438/2001: 161 do 164, 166, 167, 171 do 174, 22 do 25, 322, 323, 332, 333, 341, 343, 345, 351, 353, 354 in 36.

413 kakovost življenja/diverzifikacija

Informiranje v okviru Leader+ in ukrepi vrste Leader+. Člen 33f

/

 

 

 

Ukrep 2: Sodelovanje

 

1305-3

1305-4

Člen 63(b): Sodelovanje

421

Informiranje v okviru Leader+ in ukrepi vrste Leader+. Člen 33f

/

 

 

 

Ukrep 3: Vodenje lokalnih akcijskih skupin

 

1305-1

1305-2

Člen 63(c): Vodenje lokalnih akcijskih skupin, animacija

431

Informiranje v okviru Leader+ in ukrepi vrste Leader+. Člen 33f

/

 

 

 

Ukrep 3: Omrežja

/

1305-5

Člen 66(3) in člen 68: Nacionalno podeželsko omrežje

511

Tehnična pomoč

 

 

Tehnična pomoč

 

Tehnična pomoč.

 

411 do 415

Člen 66(2): Tehnična pomoč

511

Člen 49. Pravilo št. 11 Priloge k Uredbi (ES) št. 685/2000

(ad)

 

Člen 66(3): Nacionalna omrežja

511

Ukrepi iz Uredbe (ES) št. 1268/1999

 

 

Ukrepi iz Uredbe (ES) št. 1698/2005

 

Pridelovalne metode v kmetijstvu, ki so namenjene varstvu okolja in ohranjanju podeželja.

Člen 2, četrta alinea

/

/

Člen 36(a)(iv) in člen 39: Kmetijskookoljska plačila

214

Ustanavljanje skupin proizvajalcev Člen 2, sedma alinea

/

/

Člen 20(d)(ii) in člen 35: Skupine proizvajalcev

142

Gozdarstvo. Člen 2, štirinajsta alinea

/

/

Člen 36(b)(i) in člen 43: Prvo pogozdovanje kmetijskih zemljišč

221


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 25.

(2)  UL L 63, 3.3.2001, str. 21.

(3)  UL L 327, 22.12.2000, str. 1.


6.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1321/2006

z dne 5. septembra 2006

o določitvi uvoznih dajatev za nekatere vrste oluščenega riža od 6. septembra 2006 dalje

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (1) in zlasti člena 11a Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi podatkov, ki so jih posredovali pristojni organi, Komisija ugotavlja, da so bila uvozna dovoljenja za oluščen riž z oznako KN 1006 20 z izjemo uvoznih dovoljenj za riž basmati izdana za količino 430 075 ton za obdobje od 1. septembra 2005 do 31. avgusta 2006. Uvozna dajatev za oluščen riž z oznako KN 1006 20 razen za riž basmati mora biti zato spremenjena.

(2)

Ker je treba dajatev določiti v desetih dneh od zaključka zgoraj navedenega obdobja, mora ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvozna dajatev za oluščen riž z oznako KN 1006 20 znaša 42,5 EUR na tono.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. septembra 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 797/2006 (UL L 144, 31.5.2006, str. 1).


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

6.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/21


SKLEP SVETA

z dne 5. maja 2006

o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Singapur o nekaterih vidikih zračnih prevozov

(2006/592/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je dne 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o nadomestitvi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Skupnosti v skladu z mehanizmi in direktivami v Prilogi k Sklepu Sveta, ki pooblašča Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o nadomestitvi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti, s pogajanji dosegla Sporazum med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Singapur o nekaterih vidikih zračnih prevozov (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“).

(3)

Sporazum bi bilo treba s pridržkom njegove poznejše sklenitve podpisati in začasno uporabljati –

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Singapur o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v imenu Skupnosti, s pridržkom sklepa Sveta o njegovi sklenitvi.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Skupnosti podpiše(-jo) Sporazum s pridržkom njegove sklenitve.

Člen 3

Do začetka veljavnosti Sporazuma se le-ta začasno uporablja od prvega dne prvega meseca po dnevu, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita o zaključku za ta namen potrebnih postopkov.

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen, da pošlje uradno obvestilo iz člena 7(2) Sporazuma.

V Bruslju, 5. maja 2006

Za Svet

Predsednik

K.-H. GRASSER


SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Singapur o nekaterih vidikih zračnih prevozov

EVROPSKA SKUPNOST

na eni strani in

VLADA REPUBLIKE SINGAPUR (v nadaljnjem besedilu „Singapur“)

na drugi strani

(v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“) STA SE –

OB UGOTOVITVI, da je Sodišče Evropskih skupnosti odločilo, da so nekatere določbe dvostranskih sporazumov med več državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami v nasprotju z zakonodajo Evropske skupnosti,

OB UGOTOVITVI, da je bilo sklenjenih več dvostranskih sporazumov o zračnem prevozu med več državami članicami Evropske skupnosti in Singapurjem, ki vsebujejo podobne določbe, in da so države članice obvezane sprejeti vse primerne ukrepe, da odpravijo neskladnosti med temi sporazumi in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti,

OB UGOTOVITVI, da ima Evropska skupnost izključno pristojnost v zvezi z nekaterimi vidiki, ki so lahko vključeni v dvostranske sporazume o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,

OB UGOTOVITVI, da imajo po zakonodaji Evropske skupnosti letalski prevozniki Skupnosti s sedežem v državi članici pravico do nediskriminatornega dostopa do zračnih poti med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,

OB UPOŠTEVANJU sporazumov med Evropsko skupnostjo in nekaterimi tretjimi državami, ki državljanom teh tretjih držav omogočajo, da pridobijo lastništvo v letalskih prevoznikih, ki so licencirani v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti,

OB PRIZNAVANJU, da bo usklajenost med zakonodajo Evropske skupnosti in določbami dvostranskih sporazumov o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in Singapurjem predstavljala primerno podlago za stalnost in razvoj zračnih prevozov med Evropsko skupnostjo in Singapurjem,

OB UGOTOVITVI, da ni potrebno, da bi ta sporazum vplival na določbe dvostranskih sporazumov o zračnem prevozu med državami članicami Evropske skupnosti in Singapurjem, ki so v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti,

OB UGOTOVITVI, da Evropska skupnost v okviru teh pogajanj nima namena vplivati na skupni obseg zračnega prometa med Evropsko skupnostjo in Singapurjem ter na ravnovesje med letalskimi prevozniki Skupnosti in letalskimi prevozniki Singapurja ali se pogajati za spremembe določb obstoječih dvostranskih sporazumov o zračnem prevozu v zvezi s prometnimi pravicami –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Splošne določbe

1.   V tem sporazumu „države članice“ pomenijo države članice Evropske skupnosti; „pogodbenica“ pomeni pogodbenico tega sporazuma, „stranka“ pomeni pogodbenico ustreznega dvostranskega sporazuma o zračnem prevozu; „letalski prevoznik“ pomeni tudi letalsko družbo, „ozemlje Evropske skupnosti“ pomeni ozemlja držav članic, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti.

2.   Sklicevanja v posameznem sporazumu, navedenem v Prilogi I, na državljane države članice, ki je stranka slednjega sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na državljane držav članic Evropske skupnosti.

3.   Sklicevanja v posameznem sporazumu, navedenem v Prilogi I, na letalske prevoznike ali letalske družbe države članice, ki je stranka slednjega sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na letalske prevoznike ali letalske družbe, ki jih določi navedena država članica.

Člen 2

Določitev, dovoljenje in preklic

1.   Določbe iz odstavkov 3 in 4 tega člena nadomestijo ustrezne določbe v členih, ki so navedeni v Prilogi II(a) in (b), o določitvi letalskega prevoznika s strani zadevne države članice, njegovih pooblastil in dovoljenj, ki jih prizna Singapur, in zavrnitvi, preklicu, začasnem odvzemu ali omejitvi pooblastil ali dovoljenj letalskega prevoznika.

2.   Določbe iz odstavkov 3 in 4 tega člena nadomestijo ustrezne določbe v členih, ki so navedeni v Prilogi II(a) in (b), o določitvi letalskega prevoznika s strani Singapurja, njegovih pooblastil in dovoljenj, ki jih prizna zadevna država članica, in zavrnitvi, preklicu, začasnem odvzemu ali omejitvi pooblastil ali dovoljenj letalskega prevoznika, če zadevna država članica potrdi uporabo določb odstavkov 3 in 4 tega člena.

3.   Ob prejemu določitve in prošnje s strani določenih letalskih prevoznikov v obliki in na način, ki sta predpisana za operativna pooblastila in tehnična dovoljenja, vsaka stranka ob upoštevanju odstavkov 4 in 5 prizna ustrezna pooblastila in dovoljenja z najmanjšo postopkovno zamudo, pod pogojem, da:

(a)

v primeru letalskega prevoznika, ki ga določi država članica:

(i)

ima letalski prevoznik sedež v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti na ozemlju države članice in ima veljavno operativno licenco države članice v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti;

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, izvaja in vzdržuje učinkovit predpisani nadzor letalskega prevoznika in je ustrezni letalski organ v določitvi jasno opredeljen;

(iii)

ima letalski prevoznik glavni kraj poslovanja na ozemlju države članice, ki mu je podelila operativno licenco; in

(iv)

je letalski prevoznik neposredno v lasti ali je njegov večinski lastnik država članica in/ali državljani države članice in/ali drugih držav, ki so navedene v Prilogi III, in/ali državljani teh drugih držav, in da imajo te države in/ali ti državljani učinkovit nadzor;

(b)

v primeru letalskega prevoznika, ki ga določi Singapur:

(i)

Singapur izvaja in ohranja učinkovit predpisani nadzor nad letalskim prevoznikom; in

(ii)

letalski prevoznik ima glavni kraj poslovanja v Singapurju.

4.   Vsaka stranka lahko zavrne, prekliče, začasno odvzame ali omeji operativna pooblastila ali tehnična dovoljenja letalskega prevoznika, ki ga je določila druga stranka, če:

(a)

v primeru letalskega prevoznika, ki ga določi država članica:

(i)

letalski prevoznik v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti nima sedeža na ozemlju države članice ali nima veljavne operativne licence države članice v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti; ali

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, ne izvaja ali ne vzdržuje učinkovitega predpisanega nadzora letalskega prevoznika, ali ustrezni letalski organ v določitvi ni jasno opredeljen; ali

(iii)

letalski prevoznik nima glavnega kraja poslovanja na ozemlju države članice, ki mu je podelila operativno licenco; ali

(iv)

letalski prevoznik ni neposredno v lasti ali njegov večinski lastnik ni država članica in/ali državljani države članice in/ali drugih držav, ki so navedene v Prilogi III, in/ali državljani teh drugih držav, in da te države in/ali ti državljani nimajo učinkovitega nadzora; ali

(v)

če se lahko dokaže, da bi se letalski prevoznik z izvajanjem prometnih pravic iz tega sporazuma na poti, ki vključuje kraj v drugi državi članici, vključno z zračnim prevozom, ki se trži kot ali sicer predstavlja prehodni zračni prevoz, dejansko izognil omejitvam v zvezi s prometnimi pravicami, ki jih določa sporazum med Singapurjem in to drugo državo članico; ali

(vi)

ima letalski prevoznik spričevalo letalskega prevoznika, ki ga je izdala država članica, in ni dvostranskega sporazuma o zračnih prevozih med Singapurjem in to državo članico in se lahko dokaže, da prometne pravice, potrebne za predlagane operacije, na podlagi vzajemnosti niso na voljo letalskemu(-im) prevozniku(-om), ki ga/jih določi Singapur;

(b)

v primeru letalskega prevoznika, ki ga določi Singapur:

(i)

Singapur ne izvaja in ohranja učinkovitega predpisanega nadzora nad letalskim prevoznikom; in

(ii)

letalski prevoznik nima glavnega kraja poslovanja v Singapurju.

5.   Pri izvajanju svoje pravice iz odstavka 4 in brez poseganja v njene pravice na podlagi odstavka 4(a)(v) in (vi) tega člena Singapur ne diskriminira letalskih prevoznikov držav članic na podlagi državne pripadnosti.

Člen 3

Pravice v zvezi s predpisanim nadzorom

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo člene, navedene v Prilogi II(c).

2.   Kjer država članica (prva država članica) določi letalskega prevoznika, katerega predpisani nadzor izvaja in vzdržuje druga država članica, se pravice Singapurja v skladu z varnostnimi predpisi iz sporazuma med prvo državo članico, ki je določila letalskega prevoznika, in Singapurjem uporabljajo na enak način za to drugo državo članico pri sprejemanju, izvajanju ali ohranitvi varnostnih standardov in za operativno dovoljenje navedenega letalskega prevoznika.

Člen 4

Tarife za prevoz znotraj Evropske skupnosti

1.   Določbe v odstavku 2 tega člena dopolnjujejo člene, navedene v Prilogi II(d).

2.   Za tarife, ki jih zaračuna(-jo) letalski prevoznik(-i), določeni s strani Singapurja v skladu s sporazumom iz Priloge I, ki vsebuje določbo iz Priloge II(d), za prevoz, ki se v celoti opravlja znotraj Evropske skupnosti, se uporablja zakonodaja Evropske skupnosti.

Člen 5

Priloge k Sporazumu

Priloge k temu sporazumu so njegov sestavni del.

Člen 6

Revizija ali sprememba

Pogodbenici lahko ta sporazum kadarkoli sporazumno revidirata ali spremenita.

Člen 7

Začetek veljavnosti

1.   Ta sporazum začne veljati, ko se pogodbenici pisno uradno obvestita, da so bili zaključeni notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti.

2.   Ne glede na odstavek 1 se pogodbenici strinjata, da se ta sporazum začasno uporablja od prvega dne meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita o zaključku za ta namen potrebnih postopkov.

3.   Sporazumi in drugi dogovori med državami članicami in Singapurjem, ki na dan podpisa tega sporazuma še ne veljajo in se ne uporabljajo začasno, so navedeni v Prilogi I(b). Ta sporazum se uporablja za vse takšne sporazume in dogovore od začetka njihove veljavnosti ali začasne uporabe.

Člen 8

Prenehanje veljavnosti

1.   V primeru prenehanja veljavnosti sporazuma iz Priloge I istočasno prenehajo veljati tudi vse določbe tega sporazuma, ki so povezane z zadevnim sporazumom iz Priloge I.

2.   V primeru prenehanja veljavnosti vseh sporazumov iz Priloge I istočasno preneha veljati tudi ta sporazum.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci, ki so bili v ta namen ustrezno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

V Luxembourgu, devetega junija leta dva tisoč šest, sestavljeno v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku. V primeru spora angleško besedilo prevlada nad besedili v drugih jezikih.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Por el Gobierno de la República de Singapur

Za vládu Singapurské republiky

For Republikken Singapores regering

Für die Regierung der Republik Singapur

Singapuri Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης

For the Government of the Republic of Singapore

Pour le gouvernement de la République de Singapour

Per il governo della Repubblica di Singapore

Singapūras Republikas valdības vārdā

Singapūro Respublikos Vyriausybės vardu

A Szingapúri Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' Singapor

Voor de regering van de Republiek Singapore

W imieniu Rządu Republiki Singapuru

Pelo Governo da República de Singapura

Za vládu Singapurskej republiky

Za vlado Singapurske republike

Singaporen tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Singapores regering

Image

PRILOGA I

Seznam sporazumov iz člena 1 tega sporazuma

(a)

Sporazumi o zračnem prevozu med Republiko Singapur in državami članicami Evropske skupnosti, ki so bili na dan podpisa tega sporazuma sklenjeni, podpisani in/ali so se začasno uporabljali:

Sporazum med Zvezno vlado Avstrije in Vlado Republike Singapur o zračnem prevozu med njunima ozemljema in preko njunih ozemelj, podpisan v Singapurju dne 8. avgusta 1978, s spremembami (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Singapurjem in Avstrijo“),

Sporazum med Vlado Kraljevine Belgije in Vlado Republike Singapur o zračnem prevozu med njunima ozemljema in preko njunih ozemelj, podpisan v Singapurju dne 29. maja 1967, s spremembami (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Singapurjem in Belgijo“),

Sporazum med Vlado Republike Singapur in Vlado Republike Ciper o zračnem prevozu, podpisan v Nikoziji dne 27. januarja 1989 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Singapurjem in Ciprom“),

Sporazum med Češkoslovaško socialistično republiko in Republiko Singapur o zračnem prevozu med njunima ozemljema in preko njunih ozemelj, podpisan v Singapurju dne 7. septembra 1971, Češka je izjavila, da jo določbe Sporazuma zavezujejo, s spremembami (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Singapurjem in Češko“),

Sporazum med Vlado Kraljevine Danske in Vlado Republike Singapur o zračnem prevozu med njunima ozemljema in preko njunih ozemelj, podpisan v Singapurju dne 20. decembra 1966, s spremembami (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Singapurjem in Dansko“),

osnutek Sporazuma med Vlado Kraljevine Danske in Vlado Republike Singapur o zračnem prevozu, parafiran v Singapurju dne 21. oktobra 1998 in se začasno uporablja (v nadaljnjem besedilu „osnutek revidiranega Sporazuma med Singapurjem in Dansko“),

Sporazum med Vlado Republike Finske in Vlado Republike Singapur o zračnem prevozu med njunima ozemljema in preko njunih ozemelj, podpisan v Singapurju dne 19. januarja 1984, s spremembami (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Singapurjem in Finsko“),

Sporazum med Vlado Francoske republike in Vlado Republike Singapur o zračnem prevozu med njunima ozemljema in preko njunih ozemelj, podpisan v Singapurju dne 29. junija 1967, s spremembami (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Singapurjem in Francijo“),

Sporazum med Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Singapur o zračnem prevozu med njunima ozemljema in preko njunih ozemelj, podpisan v Singapurju dne 15. februarja 1969, s spremembami in dopolnitvijo z Dodatnim memorandumom o soglasju, podpisanim v Bonnu dne 7. junija 2000 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Singapurjem in Nemčijo“),

Sporazum med Vlado Kraljevine Grčije in Vlado Republike Singapur o zračnem prevozu med njunima ozemljema in preko njunih ozemelj, podpisan v Singapurju dne 21. avgusta 1971, s spremembami (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Singapurjem in Grčijo“),

Sporazum med Vlado Republike Madžarske in Vlado Republike Singapur o zračnem prevozu, podpisan v Singapurju dne 9. marca 1990 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Singapurjem in Madžarsko“),

Sporazum med Vlado Italijanske republike in Vlado Republike Singapur o zračnem prevozu med njunima ozemljema in preko njunih ozemelj, podpisan v Singapurju dne 28. junija 1985, s spremembami (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Singapurjem in Italijo“),

Sporazum med Vlado Irske in Vlado Republike Singapur o zračnem prevozu med njunima ozemljema in preko njunih ozemelj, podpisan v Singapurju dne 20. februarja 1981 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Singapurjem in Irsko“),

Sporazum med Vlado Republike Latvije in Vlado Republike Singapur o zračnem prevozu, podpisan v Singapurju dne 6. oktobra 1999 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Singapurjem in Latvijo“),

Sporazum med Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg in Vlado Republike Singapur o zračnem prevozu med njunima ozemljema in preko njunih ozemelj, podpisan v Singapurju dne 9. aprila 1975, s spremembami (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Singapurjem in Luksemburgom“),

Sporazum med Vlado Republike Malte in Vlado Republike Singapur o zračnem prevozu med njunima ozemljema in preko njunih ozemelj, podpisan v Londonu dne 19. julija 1983, s spremembami (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Singapurjem in Malto“),

Sporazum med Vlado Kraljevine Nizozemske in Vlado Republike Singapur o zračnem prevozu med njunima ozemljema in preko njunih ozemelj, podpisan v Singapurju dne 29. decembra 1966, s spremembami (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Singapurjem in Nizozemsko“),

Sporazum med Vlado Ljudske republike Poljske in Vlado Republike Singapur o zračnem prevozu med njunima ozemljema in preko njunih ozemelj, podpisan v Singapurju dne 22. decembra 1979, s spremembami (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Singapurjem in Poljsko“),

Sporazum med Portugalsko republiko in Republiko Singapur o zračnem prevozu, kakor je priložen Memorandumu o soglasju, parafiranemu v Singapurju dne 7. novembra 1997 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Singapurjem in Portugalsko“),

Sporazum med Češkoslovaško socialistično republiko in Republiko Singapur, podpisan v Singapurju dne 7. septembra 1971, Slovaška je izjavila, da jo določbe Sporazuma zavezujejo, s spremembami (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Singapurjem in Slovaško“),

Sporazum med Vlado Slovaške republike in Vlado Republike Singapur, parafiran v Singapurju dne 27. decembra 1996 in se začasno uporablja (v nadaljnjem besedilu „osnutek Sporazuma med Singapurjem in Slovaško“),

Sporazum med Kraljevino Španijo in Republiko Singapur o zračnem prevozu, podpisan v Madridu dne 11. marca 1992, s spremembami (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Singapurjem in Španijo“),

Sporazum med Vlado Republike Singapur in Vlado Kraljevine Švedske o zračnem prevozu med njunima ozemljema in preko njunih ozemelj, podpisan v Singapurju dne 20. decembra 1966, s spremembami (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Singapurjem in Švedsko“),

osnutek Sporazuma med Vlado Kraljevine Švedske in Vlado Republike Singapur o zračnem prevozu, parafiran v Singapurju dne 21. oktobra 1998 in se začasno uporablja (v nadaljnjem besedilu „osnutek revidiranega Sporazuma med Singapurjem in Švedsko“),

Sporazum med Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Vlado Republike Singapur o zračnem prevozu med njunima ozemljema in preko njunih ozemelj, podpisan v Singapurju dne 12. januarja 1971, s spremembami (v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Singapurjem in Združenim kraljestvom“).

(b)

Parafirani ali podpisani sporazumi o zračnem prevozu in drugi dogovori med Republiko Singapur in državami članicami Evropske skupnosti, ki na dan podpisa tega sporazuma še niso začeli veljati in se niso začasno uporabljali.

PRILOGA II

Seznam členov sporazumov iz členov 2 in 5 tega sporazuma, navedenih v Prilogi I tega sporazuma

(a)

Določitev s strani države članice:

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Avstrijo,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Belgijo,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Ciprom,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Češko,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Dansko,

člen 3 osnutka revidiranega Sporazuma med Singapurjem in Dansko,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Finsko,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Francijo,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Nemčijo,

člen 4 Sporazuma med Singapurjem in Grčijo,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Madžarsko,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Irsko,

člen 4 Sporazuma med Singapurjem in Italijo,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Latvijo,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Luksemburgom,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Malto,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Nizozemsko,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Poljsko,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Portugalsko,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Slovaško,

člen 3 osnutka Sporazuma med Singapurjem in Slovaško,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Španijo,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Švedsko,

člen 3 osnutka revidiranega Sporazuma med Singapurjem in Švedsko,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Združenim kraljestvom.

(b)

Zavrnitev, preklic, začasni odvzem ali omejitev pooblastil ali dovoljenj:

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Avstrijo,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Belgijo,

člen 4 Sporazuma med Singapurjem in Ciprom,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Češko,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Dansko,

člen 4 osnutka revidiranega Sporazuma med Singapurjem in Dansko,

člen 4 Sporazuma med Singapurjem in Finsko,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Francijo,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Nemčijo,

člen 5 Sporazuma med Singapurjem in Grčijo,

člen 4 Sporazuma med Singapurjem in Madžarsko,

člen 4 Sporazuma med Singapurjem in Irsko,

člen 5 Sporazuma med Singapurjem in Italijo,

člen 4 Sporazuma med Singapurjem in Latvijo,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Luksemburgom,

člen 4 Sporazuma med Singapurjem in Malto,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Nizozemsko,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Poljsko,

člen 4 Sporazuma med Singapurjem in Portugalsko,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Slovaško,

člen 4 osnutka Sporazuma med Singapurjem in Slovaško,

člen 4 Sporazuma med Singapurjem in Španijo,

člen 3 Sporazuma med Singapurjem in Švedsko,

člen 4 osnutka revidiranega Sporazuma med Singapurjem in Švedsko,

člen 4 Sporazuma med Singapurjem in Združenim kraljestvom.

(c)

Predpisani nadzor:

člen 11 Sporazuma med Singapurjem in Ciprom,

člen 14 osnutka revidiranega Sporazuma med Singapurjem in Dansko,

člen 8a Sporazuma med Singapurjem in Finsko,

člen 9A Priloge F k Dodatnemu memorandumu o soglasju, podpisanemu v Bonnu dne 7. junija 2000, kot se začasno uporablja v okviru Sporazuma med Singapurjem in Nemčijo,

člen 8 Sporazuma med Singapurjem in Madžarsko,

člen 8 Sporazuma med Singapurjem in Latvijo,

člen 15 Sporazuma med Singapurjem in Portugalsko,

člen 8 osnutka Sporazuma med Singapurjem in Slovaško,

člen 10 Sporazuma med Singapurjem in Španijo,

člen 14 osnutka revidiranega Sporazuma med Singapurjem in Švedsko,

člen 11bis Sporazuma med Singapurjem in Združenim kraljestvom.

(d)

Tarife za prevoz znotraj Evropske skupnosti:

člen 9 Sporazuma med Singapurjem in Avstrijo,

člen 10 Sporazuma med Singapurjem in Belgijo,

člen 13 Sporazuma med Singapurjem in Ciprom,

člen 10 Sporazuma med Singapurjem in Češko,

člen 10 Sporazuma med Singapurjem in Dansko,

člen 10 osnutka revidiranega sporazuma med Singapurjem in Dansko,

člen 11 Sporazuma med Singapurjem in Finsko,

člen 9 Sporazuma med Singapurjem in Francijo,

člen 7 Sporazuma med Singapurjem in Nemčijo,

člen 11 Sporazuma med Singapurjem in Grčijo,

člen 12 Sporazuma med Singapurjem in Madžarsko,

člen 11 Sporazuma med Singapurjem in Irsko,

člen 8 Sporazuma med Singapurjem in Italijo,

člen 12 Sporazuma med Singapurjem in Latvijo,

člen 9 Sporazuma med Singapurjem in Luksemburgom,

člen 11 Sporazuma med Singapurjem in Malto,

člen 10 Sporazuma med Singapurjem in Nizozemsko,

člen 9 Sporazuma med Singapurjem in Poljsko,

člen 18 Sporazuma med Singapurjem in Portugalsko,

člen 10 Sporazuma med Singapurjem in Slovaško,

člen 12 osnutka Sporazuma med Singapurjem in Slovaško,

člen 6 Sporazuma med Singapurjem in Španijo,

člen 10 Sporazuma med Singapurjem in Švedsko,

člen 10 osnutka revidiranega Sporazuma med Singapurjem in Švedsko,

člen 9 Sporazuma med Singapurjem in Združenim kraljestvom.

PRILOGA III

Seznam drugih držav iz člena 2 tega sporazuma

(a)

Republika Islandija (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(b)

Kneževina Lihtenštajn (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(c)

Kraljevina Norveška (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(d)

Švicarska konfederacija (v skladu Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu).


Komisija

6.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/32


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 4. avgusta 2006

o določitvi okvirne dodelitve odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za cilj regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja za obdobje 2007–2013

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3472)

(2006/593/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (1), ter zlasti člena 18(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s točko (b) člena 3(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006 je namen cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja povečati konkurenčnost in privlačnost regij.

(2)

V skladu s točko (b) člena 4(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006 Evropski sklad za regionalni razvoj in Evropski socialni sklad prispevata k doseganju ciljev iz točke (b) člena 3(2) navedene uredbe. V skladu s členom 4(2) Kohezijski sklad posega tudi v regije, ki niso upravičene do podpore v okviru „konvergenčnega“ cilja, vendar so na ozemlju držav članic, ki so upravičene do podpore iz navedenega sklada.

(3)

V skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 1083/2006 se 15,95 % razpoložljivih sredstev za prevzem obveznosti Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada (v nadaljnjem besedilu „skladi“) za obdobje 2007 do 2013 dodeli cilju regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja, vključno z 21,14 % za prehodno in posebno podporo iz člena 8(2) navedene uredbe.

(4)

Pripraviti je treba okvirno razčlenitev sredstev, ki se dodelijo cilju regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja, po državah članicah. V skladu s členom 18(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006 mora to potekati v skladu z merili in metodologijo iz Priloge II Uredbe (ES) št. 1083/2006.

(5)

Četrti odstavek Priloge II Uredbe (ES) št. 1083/2006 določa metodo za dodelitev razpoložljivih sredstev državam članicam in regijam, ki so upravičene do financiranja v skladu s členom 6 navedene uredbe.

(6)

Odstavek 6(b) Priloge II Uredbe (ES) št. 1083/2006 uvaja metodo za določitev dodelitev na podlagi prehodnih podpor iz člena 8(2) navedene uredbe.

(7)

Odstavek 7 Priloge II Uredbe (ES) št. 1083/2006 določa najvišjo stopnjo prenosa sredstev iz skladov v vsako posamezno državo članico.

(8)

Odstavki 12 do 31 Priloge II Uredbe (ES) št. 1083/2006 določajo zneske za nekatere posebne primere za obdobje 2007 do 2013.

(9)

V skladu s členom 24 Uredbe (ES) št. 1083/2006 je 0,25 % razpoložljivih sredstev za prevzem obveznosti Skladov za obdobje 2007 do 2013 namenjenih financiranju tehnične pomoči na pobudo Komisije; okvirna dodelitev po državah članicah zato ne sme vključevati zneska, ki ustreza tehnični pomoči –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Okvirni zneski odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za regije, upravičene do financiranja iz strukturnih skladov na podlagi cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja, kakor je navedeno v členu 6 Uredbe (ES) št. 1083/2006, vključno z dodatnimi zneski, določenimi v Prilogi II navedene uredbe, so navedeni v razpredelnici 1 Priloge I.

Letna razčlenitev odobritev za prevzem obveznosti iz prejšnjega odstavka po državah članicah je navedena v razpredelnici 2 Priloge I.

Člen 2

Okvirni zneski odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za prehodno in posebno podporo iz strukturnih skladov na podlagi cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja, kakor je navedeno v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006, vključno z dodatnimi zneski, določenimi v Prilogi II navedene uredbe, so navedeni v razpredelnici 1 Priloge II.

Letna razčlenitev odobritev za prevzem obveznosti iz prejšnjega odstavka po državah članicah je navedena v razpredelnici 2 Priloge II.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. avgusta 2006

Za Komisijo

Danuta HÜBNER

Članica Komisije


(1)  UL L 210, 31.7.2006, str. 25.


PRILOGA I

Okvirna dodelitev odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za regije, upravičene do financiranja iz strukturnih skladov na podlagi cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013

(EUR)

Država članica

RAZPREDELNICA 1 –

Zneski dodeljenih sredstev (cene iz leta 2004)

Regije, upravičene na podlagi cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja

Dodatno financiranje iz Priloge II Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v skladu z odstavkom:

16

20

23

25

26

28

29

België/Belgique

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

172 351 284

199 500 000

 

 

 

 

 

 

Danmark

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

8 273 934 718

 

 

 

74 812 500

 

 

 

España

2 925 887 307

 

 

 

 

199 500 000

 

 

France

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

99 750 000

Ireland

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

Italia

4 539 667 937

 

 

 

 

 

209 475 000

 

Luxembourg

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

761 883 269

 

 

 

149 625 000

 

 

 

Portugal

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

398 057 758

 

 

 

 

 

 

 

Suomi-Finland

778 631 938

 

153 552 511

 

 

 

 

 

Sverige

1 077 567 589

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

United Kingdom

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

37 194 148 334

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000


(EUR)

Država članica

RAZPREDELNICA 2 –

Letna razčlenitev dodeljenih sredstev (cene iz leta 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Česká republika

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

Danmark

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Deutschland

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

España

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

France

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

Ireland

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

Italia

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

Luxembourg

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Nederland

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Österreich

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Portugal

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Slovensko

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

53 136 512

56 208 234

66 081 102

Suomi-Finland

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Sverige

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

United Kingdom

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

Skupaj

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 517 069 260

5 520 140 982

5 530 013 850


PRILOGA II

Okvirna dodelitev odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za regije, upravičene do posebnega in prehodnega financiranja iz strukturnih skladov na podlagi cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013

(EUR)

Država članica

RAZPREDELNICA 1 –

Zneski dodeljenih sredstev (cene iz leta 2004)

Regije, upravičene na podlagi prehodnega režima cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja

Dodatno financiranje iz Priloge II Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v skladu z odstavkom:

15

19

20

26

27

Ellada

582 395 315

 

 

 

 

 

España

3 649 807 023

 

99 749 993

434 492 233

299 250 000

 

Ireland

418 744 086

 

 

 

 

 

Italia

626 325 208

 

 

 

 

250 372 500

Kypros

361 895 758

 

 

 

 

 

Magyarorszag

1 720 653 088

139 732 594

 

 

 

 

Portugal

347 157 850

 

 

58 848 251

 

 

Suomi-Finland

324 544 537

 

 

164 835 524

 

 

United Kingdom

880 529 981

 

 

 

 

 

Skupaj

8 912 052 846

139 732 594

99 749 993

658 176 008

299 250 000

250 372 500


(EUR)

Država članica

RAZPREDELNICA 2 –

Letna razčlenitev dodeljenih sredstev (cene iz leta 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ellada

205 317 626

157 827 178

110 336 730

62 846 282

15 355 833

15 355 833

15 355 833

España

1 206 899 743

986 622 023

766 344 304

546 066 584

325 788 865

325 788 865

325 788 865

Ireland

143 368 343

110 877 547

78 386 752

45 895 958

13 405 162

13 405 162

13 405 162

Italia

216 111 659

180 773 664

145 435 670

110 097 675

74 759 680

74 759 680

74 759 680

Kypros

101 752 415

82 287 352

62 822 288

43 357 223

23 892 160

23 892 160

23 892 160

Magyarorszag

646 048 749

498 162 329

350 275 909

202 389 488

54 503 069

54 503 069

54 503 069

Portugal

102 050 610

87 367 364

72 684 118

58 000 871

43 317 626

28 634 379

13 951 133

Suomi-Finland

99 696 384

89 768 069

79 839 753

69 911 437

59 983 122

50 054 806

40 126 490

United Kingdom

285 202 703

223 208 873

161 215 043

99 221 213

37 227 383

37 227 383

37 227 383

Skupaj

3 006 448 232

2 416 894 399

1 827 340 567

1 237 786 731

648 232 900

623 621 337

599 009 775


6.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/37


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 4. avgusta 2006

o določitvi okvirne dodelitve odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za konvergenčni cilj za obdobje 2007–2013

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3474)

(2006/594/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (1), in zlasti člena 18(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s točko (a) člena 3(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006 je namen konvergenčnega cilja pospešiti približevanje najmanj razvitih držav članic in regij.

(2)

V skladu s točko (a) člena 4(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006 Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad (v nadaljnjem besedilu „skladi“) prispevajo k doseganju ciljev iz točke (a) člena 3(2) navedene uredbe.

(3)

V skladu s tretjim pododstavkom člena 18(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006 se razčlenitev razpoložljivih sredstev za prevzem obveznosti skladov znatno osredotoča na regije iz konvergenčnega cilja.

(4)

V skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 1083/2006 se 81,54 % razpoložljivih sredstev za prevzem obveznosti Skladov za obdobje 2007 do 2013 dodeli konvergenčnemu cilju, vključno z 4,99 % za prehodno in posebno podporo iz člena 8(1), 23,22 % za financiranje iz člena 5(2) in 1,29 % za prehodno in posebno podporo iz člena 8(3) navedene uredbe.

(5)

Pripraviti je treba okvirno razčlenitev sredstev, ki se dodelijo konvergenčnemu cilju, po državah članicah. V skladu s členom 18(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006 mora to potekati v skladu z merili in metodologijo iz Priloge II Uredbe (ES) št. 1083/2006.

(6)

Prva in druga točka Priloge II Uredbe (ES) št. 1083/2006 določata metodo za dodelitev razpoložljivih sredstev regijam, upravičenim do podpore iz konvergenčnega cilja, oziroma državam članicam, upravičenim do podpore iz Kohezijskega sklada.

(7)

Točki 6(a) in 6(c) Priloge II Uredbe (ES) št. 1083/2006 uvajata metodo za določitev dodelitev na podlagi prehodnih podpor iz odstavka 1 oziroma 3 člena 8 navedene uredbe.

(8)

Točka 7 Priloge II Uredbe (ES) št. 1083/2006 določa najvišjo stopnjo prenosa sredstev iz skladov v vsako posamezno državo članico.

(9)

Točke 12 do 31 Priloge II Uredbe (ES) št. 1083/2006 določajo zneske za nekatere posebne primere za obdobje 2007 do 2013.

(10)

V skladu s Točko 24 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 je 0,25 % razpoložljivih sredstev za prevzem obveznosti Skladov za obdobje 2007 do 2013 namenjenih financiranju tehnične pomoči na pobudo Komisije; okvirna dodelitev po državah članicah zato ne sme vključevati zneska, ki ustreza tehnični pomoči –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Okvirni zneski odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za regije, upravičene do financiranja iz strukturnih skladov na podlagi konvergenčnega cilja, kakor je navedeno v členu 5(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006, vključno z dodatnimi zneski, določenimi v Prilogi II navedene uredbe, so navedeni v razpredelnici 1 Priloge I.

Letna razčlenitev odobritev za prevzem obveznosti iz prejšnjega odstavka po državah članicah je navedena v razpredelnici 2 Priloge I.

Člen 2

Okvirni zneski odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za prehodno in posebno podporo iz strukturnih skladov na podlagi konvergenčnega cilja, kakor je navedeno v členu 8(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006, vključno z dodatnimi zneski, določenimi v Prilogi II navedene uredbe, so navedeni v razpredelnici 1 Priloge II.

Letna razčlenitev odobritev za prevzem obveznosti iz prejšnjega odstavka po državah članicah je navedena v razpredelnici 2 Priloge II.

Člen 3

Okvirni zneski odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za države članice, upravičene do podpore iz Kohezijskega sklada na podlagi konvergenčnega cilja, kakor je navedeno v členu 5(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006, so navedeni v razpredelnici 1 Priloge III.

Letna razčlenitev odobritev za prevzem obveznosti iz prejšnjega odstavka po državah članicah je navedena v razpredelnici 2 Priloge III.

Člen 4

Okvirni zneski odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za države članice, upravičene do posebne in prehodne podpore iz Kohezijskega sklada na podlagi konvergenčnega cilja, kakor je navedeno v členu 8(3) Uredbe (ES) št. 1083/2006, so navedeni v razpredelnici 1 Priloge IV.

Letna razčlenitev odobritev za prevzem obveznosti iz prejšnjega odstavka po državah članicah je navedena v razpredelnici 2 Priloge IV.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. avgusta 2006

Za Komisijo

Danuta HÜBNER

Članica Komisije


(1)  UL L 210, 31.7.2006, str. 25.


PRILOGA I

Okvirna dodelitev odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za regije, upravičene do financiranja iz strukturnih skladov na podlagi konvergenčnega cilja za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013

(EUR)

Država članica

RAZPREDELNICA 1 –

Zneski dodeljenih sredstev (cene iz leta 2004)

Regije, upravičene na podlagi konvergenčnega cilja

Dodatno financiranje iz Priloge II Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v skladu z odstavkom:

14

20

24

26

28

30

Česká republika

15 111 066 754

 

 

 

 

 

 

Deutschland

10 360 473 669

 

 

 

 

 

166 582 500

Eesti

1 955 979 029

 

 

31 365 110

 

 

 

Ellada

8 358 352 296

 

 

 

 

 

 

España

17 283 774 067

 

 

 

1 396 500 000

 

 

France

2 403 498 342

 

427 408 905

 

 

 

 

Italia

17 993 716 405

 

 

 

 

825 930 000

 

Latvija

2 586 694 732

 

 

53 886 609

 

 

 

Lietuva

3 875 516 071

 

 

79 933 567

 

 

 

Magyarorszag

12 622 187 455

 

 

 

 

 

 

Malta

493 750 177

 

 

 

 

 

 

Polska

38 507 171 321

880 349 050

 

 

 

 

 

Portugal

15 143 387 819

 

58 206 001

 

 

 

 

Slovenija

2 401 302 729

 

 

 

 

 

 

Slovensko

6 214 921 468

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

2 429 762 895

 

 

 

 

 

 

Skupaj

157 741 555 229

880 349 050

485 614 906

165 185 286

1 396 500 000

825 930 000

166 582 500


(EUR)

Država članica

RAZPREDELNICA 2 –

Letna razčlenitev dodeljenih sredstev (cene iz leta 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Česká republika

1 993 246 617

2 050 979 461

2 106 089 584

2 162 632 571

2 216 183 128

2 266 449 252

2 315 486 141

Deutschland

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

Eesti

229 977 253

245 929 572

262 982 602

281 212 290

300 982 256

322 136 118

344 124 048

Ellada

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

España

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

France

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

Italia

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

Latvija

308 012 292

330 054 158

353 328 505

376 808 997

400 322 218

424 084 983

447 970 188

Lietuva

528 903 377

525 252 930

525 724 448

549 071 072

581 530 171

606 085 051

638 882 589

Magyarorszag

1 838 275 243

1 749 371 409

1 634 208 005

1 659 921 561

1 847 533 517

1 913 391 641

1 979 486 079

Malta

81 152 175

73 854 132

68 610 286

61 225 559

61 225 559

68 610 286

79 072 180

Polska

5 686 360 306

5 705 409 032

5 720 681 799

5 535 346 918

5 557 271 412

5 579 376 731

5 603 074 173

Portugal

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

Slovenija

423 258 365

397 135 571

370 643 430

343 781 942

316 551 106

288 950 923

260 981 392

Slovensko

939 878 406

896 645 972

845 960 417

765 136 058

807 732 837

873 727 195

1 085 840 583

United Kingdom

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

Skupaj

23 007 291 591

22 952 859 794

22 866 456 633

22 713 364 525

23 067 559 761

23 321 039 737

23 733 144 930


PRILOGA II

Okvirna dodelitev odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za regije, upravičene do posebnega in prehodnega financiranja iz strukturnih skladov na podlagi konvergenčnega cilja za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013

(EUR)

Država članica

RAZPREDELNICA 1 –

Zneski dodeljenih sredstev (cene iz leta 2004)

Regije, upravičene na podlagi prehodnega režima konvergenčnega cilja

Dodatno financiranje iz Priloge II Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v skladu z odstavkom:

26

27

28

30

België/Belgique

577 162 814

 

 

 

 

Deutschland

3 703 187 217

 

 

 

57 855 000

Ellada

5 764 732 161

 

 

 

 

España

1 281 194 398

99 750 000

49 874 998

 

 

Italia

276 189 653

 

 

110 722 500

 

Österreich

158 159 247

 

 

 

 

Portugal

253 475 814

 

 

 

 

United Kingdom

157 668 280

 

 

 

 

Skupaj

12 171 769 584

99 750 000

49 874 998

110 722 500

57 855 000


(EUR)

Država članica

RAZPREDELNICA 2 –

Letna razčlenitev dodeljenih sredstev (cene iz leta 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

140 860 108

121 390 683

101 921 256

82 451 831

62 982 404

43 512 979

24 043 553

Deutschland

653 249 463

614 596 891

575 944 319

537 291 745

498 639 173

459 986 599

421 334 027

Ellada

1 013 524 846

950 194 286

886 863 726

823 533 166

760 202 605

696 872 046

633 541 486

España

344 327 561

297 685 964

251 044 367

204 402 770

157 761 175

111 119 578

64 477 981

Italia

85 272 320

75 272 602

65 272 883

55 273 165

45 273 446

35 273 728

25 274 009

Österreich

27 808 219

26 070 205

24 332 192

22 594 178

20 856 165

19 118 151

17 380 137

Portugal

64 441 805

55 031 480

45 621 155

36 210 831

26 800 506

17 390 181

7 979 856

United Kingdom

40 228 788

34 327 205

28 425 623

22 524 040

16 622 457

10 720 875

4 819 292

Skupaj

2 369 713 110

2 174 569 316

1 979 425 521

1 784 281 726

1 589 137 931

1 393 994 137

1 198 850 341


PRILOGA III

Okvirna dodelitev odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za države članice, upravičene do financiranja iz Kohezijskega sklada na podlagi konvergenčnega cilja za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013

(EUR)

Država članica

RAZPREDELNICA 1 –

Zneski dodeljenih sredstev (cene iz leta 2004)

 

Dodatno financiranje iz Priloge II Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 v skladu z odstavkom 24:

Česká republika

7 809 984 551

 

Eesti

1 000 465 639

16 157 785

Ellada

3 280 399 675

 

Kypros

193 005 267

 

Latvija

1 331 962 318

27 759 767

Lietuva

1 987 693 262

41 177 899

Magyarorszag

7 570 173 505

 

Malta

251 648 410

 

Polska

19 512 850 811

 

Portugal

2 715 031 963

 

Slovenija

1 235 595 457

 

Slovensko

3 424 078 134

 

Skupaj

50 312 888 992

85 095 451


(EUR)

Država članica

RAZPREDELNICA 2 –

Letna razčlenitev dodeljenih sredstev (cene iz leta 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Česká republika

1 032 973 476

1 061 839 898

1 089 394 960

1 117 666 453

1 144 441 732

1 169 574 794

1 194 093 238

Eesti

118 267 391

126 243 551

134 770 066

143 884 910

153 769 893

164 346 824

175 340 789

Ellada

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

Kypros

52 598 692

42 866 160

33 133 627

23 401 096

13 668 564

13 668 564

13 668 564

Latvija

159 639 206

170 660 138

182 297 312

194 037 557

205 794 168

217 675 551

229 618 153

Lietuva

180 857 472

230 966 558

277 869 373

303 013 907

320 491 883

348 611 677

367 060 291

Magyarorszag

328 094 604

687 358 082

1 080 433 910

1 308 130 864

1 343 212 938

1 388 664 318

1 434 278 789

Malta

24 809 997

32 469 219

37 971 049

45 716 955

45 716 955

37 971 049

26 993 186

Polska

1 883 652 471

2 208 285 009

2 532 817 229

2 755 750 999

3 075 155 487

3 377 773 568

3 679 416 048

Portugal

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

Slovenija

86 225 407

115 705 905

145 555 750

175 774 942

206 363 481

237 321 369

268 648 603

Slovensko

197 125 902

317 519 267

452 740 053

630 951 164

664 262 430

668 505 352

492 973 966

Skupaj

4 920 734 852

5 850 404 021

6 823 473 563

7 554 819 081

8 029 367 765

8 480 603 300

8 738 581 861


PRILOGA IV

Okvirna dodelitev odobritev za prevzem obveznosti po državah članicah za države članice, upravičene do posebnega in prehodnega financiranja iz Kohezijskega sklada na podlagi konvergenčnega cilja za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013

(EUR)

Država članica

RAZPREDELNICA 1 –

Zneski dodeljenih sredstev (cene iz leta 2004)

España

3 241 875 000

Skupaj

3 241 875 000


(EUR)

Država članica

RAZPREDELNICA 2 –

Letna razčlenitev dodeljenih sredstev (cene iz leta 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

España

1 197 000 000

847 875 000

498 750 000

249 375 000

199 500 000

149 625 000

99 750 000

Skupaj

1 197 000 000

847 875 000

498 750 000

249 375 000

199 500 000

149 625 000

99 750 000


6.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/44


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 4. avgusta 2006

o sestavi seznama regij, upravičenih do financiranja iz strukturnih skladov v okviru konvergenčnega cilja za obdobje 2007–2013

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3475)

(2006/595/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (1) ter zlasti člena 5(3) in člena 8(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 3(2)(a) Uredbe (ES) št. 1083/2006 je namen konvergenčnega cilja pospešiti približevanje najmanj razvitih držav članic in regij.

(2)

V skladu s členom 5(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006 so do financiranja iz strukturnih skladov v okviru konvergenčnega cilja upravičene tiste regije, ki ustrezajo ravni II nomenklature statističnih teritorialnih enot (v nadaljevanju „raven NUTS II“) v smislu Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (2) in katerih bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca, merjen po paritetah kupne moči in izračunan na podlagi podatkov Skupnosti za obdobje 2000–2002, je nižji od 75 % povprečja BDP držav EU-25 za isto referenčno obdobje.

(3)

V skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006 so regije na ravni NUTS II, ki bi na podlagi člena 5(1) navedene uredbe bile upravičene do statusa po konvergenčnem cilju, če bi prag upravičenosti ostal pri 75 % povprečja BDP držav EU-15, vendar to upravičenost izgubijo, ker bo njihova nominalna stopnja BDP na prebivalca presegla 75 % povprečja BDP držav EU-25, merjenega in izračunanega v skladu z istim členom 5(1), tudi upravičene do prehodnega in posebnega financiranja iz strukturnih skladov v okviru „konvergenčnega“ cilja.

(4)

Sezname upravičenih regij je zato treba ustrezno sestaviti –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Regije, upravičene do financiranja iz strukturnih skladov v okviru konvergenčnega cilja, so naštete v Prilogi I.

Člen 2

Regije, upravičene do prehodnega in posebnega financiranja iz strukturnih skladov v okviru konvergenčnega cilja, kakor je navedeno v členu 8(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006, so naštete v Prilogi II.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. avgusta 2006

Za Komisijo

Danuta HÜBNER

Članica Komisije


(1)  UL L 210, 31.7.2006, str. 25.

(2)  UL L 154, 21.6.2003, str. 1.


PRILOGA I

Seznam regij NUTS II, upravičenih do financiranja iz strukturnih skladov v okviru konvergenčnega cilja za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE41

Brandenburg – Nordost

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DEE1

Dessau

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

EE00

Eesti

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR25

Peloponnisos

GR41

Voreio Aigaio

GR43

Kriti

ES11

Galicia

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES61

Andalucía

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

FR94

Réunion

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

MT00

Malta

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

PT11

Norte

PT16

Centro (PT)

PT18

Alentejo

PT20

Região Autónoma dos Açores

SI00

Slovenija

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKL1

West Wales and The Valleys


PRILOGA II

Seznam regij NUTS II, upravičenih do prehodnega in posebnega financiranja iz strukturnih skladov v okviru konvergenčnega cilja za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013

BE32

Prov. Hainaut

DE42

Brandenburg – Südwest

DE93

Lüneburg

DED3

Leipzig

DEE2

Halle

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR30

Attiki

ES12

Principado de Asturias

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

ITF5

Basilicata

AT11

Burgenland

PT15

Algarve

UKM4

Highlands and Islands


6.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/47


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 4. avgusta 2006

o sestavi seznama držav članic, upravičenih do financiranja iz Kohezijskega sklada za obdobje 2007–2013

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3479)

(2006/596/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (1), ter zlasti člena 5(3) in člena 8(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 1(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada ta sklad prispeva k povečanju gospodarske in socialne kohezije Skupnosti za spodbujanje trajnostnega razvoja.

(2)

V skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006 so do financiranja iz Kohezijskega sklada upravičene tiste države članice, katerih bruto nacionalni dohodek (BND) na prebivalca, merjen po pariteti kupne moči in izračunan na podlagi podatkov Skupnosti za obdobje 2001–2003, je nižji od 90 % povprečja BND držav EU-25.

(3)

V skladu s členom 8(3) Uredbe (ES) št. 1083/2006 so države članice, ki so upravičene do financiranja iz Kohezijskega sklada v letu 2006 in bi še naprej bile upravičene do tega financiranja, če bi prag upravičenosti ostal pri 90 % povprečja BND držav EU-15, pa niso več upravičene, ker bo njihov nominalni BND na prebivalca presegel 90 % povprečja BND držav EU-25, izmerjenega in izračunanega v skladu s členom 5(2) navedene uredbe, tudi upravičene do prehodnega in posebnega financiranja iz Kohezijskega sklada.

(4)

Sezname upravičenih držav članic je zato treba ustrezno sestaviti –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice, upravičene do financiranja iz Kohezijskega sklada 1. januarja 2007, so navedene v Prilogi I.

Člen 2

Države članice, upravičene do prehodnega in posebnega financiranja iz Kohezijskega sklada, kakor je navedeno v členu 8(3) Uredbe (ES) št. 1083/2006, so navedene v Prilogi II.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. avgusta 2006

Za Komisijo

Danuta HÜBNER

Članica Komisije


(1)  UL L 210, 31.7.2006, str. 25.


PRILOGA I

Seznam držav članic, upravičenih do financiranja iz Kohezijskega sklada 1. januarja 2007

 

Češka

 

Estonija

 

Grčija

 

Ciper

 

Latvija

 

Litva

 

Madžarska

 

Malta

 

Poljska

 

Portugalska

 

Slovenija

 

Slovaška


PRILOGA II

Seznam držav članic, upravičenih do prehodnega in posebnega financiranja iz Kohezijskega sklada za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013

Španija


6.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/49


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 4. avgusta 2006

o sestavi seznama regij, upravičenih do prehodnega in posebnega financiranja iz strukturnih skladov v okviru cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja za obdobje 2007–2013

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3480)

(2006/597/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (1), in zlasti člena 8(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s točko (b) člena 3(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006 je namen cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja povečati konkurenčnost in privlačnost regij.

(2)

V skladu s prvim pododstavkom člena 8(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006 so regije na ravni NUTS II, ki so po členu 3 Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o strukturnih skladih (2) leta 2006 v celoti zajete v Cilju 1 in katerih nominalna stopnja BDP na prebivalca, merjena in izračunana v skladu s členom 5(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006, bo presegla 75 % povprečja BDP držav EU-15, upravičene do prehodnega in posebnega financiranja iz strukturnih skladov v okviru cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja.

(3)

V skladu z drugim pododstavkom člena 8(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006 je tudi Ciper v obdobju 2007–2013 upravičen do prehodnega financiranja, ki velja za regije iz prvega pododstavka istega člena.

(4)

Sezname upravičenih regij je zato treba ustrezno sestaviti –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Regije, upravičene do prehodnega in posebnega financiranja iz strukturnih skladov v okviru cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja, kakor je navedeno v členu 8(2) Uredbe (ES) št. 1083/2006, so naštete v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. avgusta 2006

Za Komisijo

Danuta HÜBNER

Članica Komisije


(1)  UL L 210, 31.7.2006, str. 25.

(2)  UL L 161, 26.6.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1198/2006 (UL L 223, 15.8.2006, str. 1).


PRILOGA

Seznam regij NUTS II, upravičenih do prehodnega in posebnega financiranja iz strukturnih skladov v okviru cilja regionalne konkurenčnosti in zaposlovanja za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013

GR24

Sterea Ellada

GR42

Notio Aigaio

ES41

Castilla y León

ES52

Comunidad Valenciana

ES70

Canarias

IE01

Border, Midland and Western

ITG2

Sardegna

CY00

Kypros/Kıbrıs

HU10

Közép-Magyarország

PT30

Região Autónoma da Madeira

FI13

Itä-Suomi

UKD5

Merseyside

UKE3

South Yorkshire