ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 221

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
12. avgust 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1220/2006 z dne 11. avgusta 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1221/2006 z dne 11. avgusta 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1623/2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1222/2006 z dne 11. avgusta 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 944/2006 o odprtju krizne destilacije iz člena 30 Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 za nekatera vina v Italiji

4

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1223/2006 z dne 10. avgusta 2006 o prepovedi ribolova na rdečega okuna v območju NAFO 3M za plovila, ki plujejo pod zastavo Španije

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1224/2006 z dne 11. avgusta 2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto 2006/2007

7

 

*

Direktiva Sveta 2006/69/ES z dne 24. julija 2006 o spremembah Direktive 77/388/EGS v zvezi z nekaterimi ukrepi za poenostavitev postopka za obračunavanje davka na dodano vrednost in za pomoč pri preprečevanju davčne utaje ali izogibanja davku ter o razveljavitvi nekaterih odločb o odobritvi odstopanj

9

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

Sklep št. 1/2006 Skupnega odbora ES–Danska/Ferski otoki z dne 13. julija 2006 o spremembi tabel I in II iz Priloge k Protokolu 1 Sporazuma med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani

15

 

 

Evropska centralna banka

 

*

Smernica Evropske centralne banke z dne 3. avgusta 2006 o spremembah Smernice ECB/2005/16 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času (TARGET) (ECB/2006/11)

17

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

12.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 221/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1220/2006

z dne 11. avgusta 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. avgusta 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 11. avgusta 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

97,1

999

97,1

0709 90 70

052

93,7

999

93,7

0805 50 10

052

63,2

388

55,3

512

41,8

524

44,8

528

52,6

999

51,5

0806 10 10

052

153,7

204

143,0

220

129,0

508

23,9

999

112,4

0808 10 80

388

84,8

400

86,5

508

88,4

512

87,6

524

43,0

528

75,0

720

81,4

800

140,3

804

94,5

999

86,8

0808 20 50

052

134,4

388

86,9

512

83,4

528

54,2

804

78,4

999

87,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

139,5

999

139,5

0809 40 05

098

45,7

624

133,6

999

89,7


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


12.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 221/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1221/2006

z dne 11. avgusta 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1623/2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) in zlasti člena 33 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Členi 45, 59 in 61 Uredbe Komisije (ES) št. 1623/2000 (2) določajo nekatere roke za destilacijo stranskih proizvodov pri proizvodnji vina. Glede na dobro letino v vinskem letu 2005/2006 imajo nekatere države članice praktične težave pri dokončanju destilacije v predvidenih rokih. Zato je navedene roke treba podaljšati.

(2)

Člen 63a Uredbe (ES) št. 1623/2000 o destilaciji vina v pitni alkohol določa odstotek proizvodnje, ki ga proizvajalci lahko zagotovijo po tem načinu destilacije. Treba je določiti ta odstotek za vinsko leto 2006/2007.

(3)

Zato je treba Uredbo (ES) št. 1623/2000 ustrezno spremeniti.

(4)

Da se pri zadevnih proizvajalcih zagotovi stalnost dejavnosti, je treba to uredbo uporabljati od 16. julija 2006.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1623/2000 se spremeni:

1.

Četrti pododstavek člena 45(1) se nadomesti z:

„Z odstopanjem od prvega pododstavka se za vinski leti 2004/2005 in 2005/2006 rok, določen v prvem pododstavku, podaljša do 31. avgusta naslednjega vinskega leta.“

2.

V členu 59 se tretji odstavek nadomesti z naslednjim:

„Z odstopanjem od prvega odstavka se za vinski leti 2004/2005 in 2005/2006 rok iz navedenega odstavka podaljša do 15. septembra naslednjega vinskega leta.“

3.

Drugi pododstavek člena 61(3) se nadomesti z:

„Vendar pa se za vinski leti 2004/2005 in 2005/2006 rok iz prvega pododstavka podaljša do 15. septembra naslednjega vinskega leta.“

4.

V prvem pododstavku člena 63a(2) se zadnji stavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Za vinska leta 2004/2005, 2005/2006 in 2006/2007 je navedeni odstotek določen na 25 %.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 16. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2165/2005 (UL L 345, 28.12.2005, str. 1).

(2)  UL L 194, 31.7.2000, str. 45. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1820/2005 (UL L 293, 9.11.2005, str. 8).


12.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 221/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1222/2006

z dne 11. avgusta 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 944/2006 o odprtju krizne destilacije iz člena 30 Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 za nekatera vina v Italiji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) in zlasti drugega pododstavka člena 33(1)(f) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ker se istočasno izvaja več ukrepov destilacije, so italijanski organi ugotovili, da zmogljivosti destilarn in nadzornih organov niso zadostne za zagotavljanje nemotenega poteka destilacij. Da se zagotovi učinkovitost ukrepa iz Uredbe Komisije (ES) št. 944/2006 (2), je treba podaljšati obdobje dobave namiznega vina v destilarno do 28. februarja 2007 in obdobje dobave alkohola v intervencijsko agencijo do 31. maja 2007. Kar zadeva kakovostna vina, pridelana na določenih pridelovalnih območjih, je treba podaljšati obdobje dobave v destilarno do 15. septembra 2006 in obdobje dobave alkohola v intervencijsko agencijo do 16. oktobra 2006.

(2)

Uredbo (ES) št. 944/2006 je zato treba spremeniti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 4(1) Uredbe (ES) št. 944/2006 se nadomesti:

„1.   Količine vina iz odobrenih pogodb se v destilarne dostavijo najpozneje do 28. februarja 2007 za namizna vina in do 15. septembra 2006 za kakovostna vina, pridelana na določenih pridelovalnih območjih. Pridobljeni alkohol mora biti v skladu s členom 6(1) v intervencijsko agencijo dostavljen najpozneje do 16. oktobra 2006 za kakovostna vina, pridelana na določenih pridelovalnih območjih, in najpozneje do 31. maja 2007 za namizna vina.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2165/2005 (UL L 345, 28.12.2005, str. 1).

(2)  UL L 173, 27.6.2006, str. 10.


12.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 221/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1223/2006

z dne 10. avgusta 2006

o prepovedi ribolova na rdečega okuna v območju NAFO 3M za plovila, ki plujejo pod zastavo Španije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1), in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2), in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 51/2006 z dne 22. decembra 2005 o določitvi ribolovnih možnosti in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova, za leto 2006 (3) določa kvote za leto 2006.

(2)

V skladu s podatki, ki so bili sporočeni Komisiji, so plovila, ki plujejo pod zastavo države članice ali so registrirana v državi članici iz Priloge, izčrpala kvoto za leto 2006 za ulov staležev iz Priloge k tej uredbi.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na zadevni stalež, njegovo shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izčrpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2006 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov na stalež iz Priloge k tej uredbi, ki ga opravljajo plovila, ki plujejo pod zastavo države članice ali so registrirana v državi članici iz Priloge, se prepove z datumom, določenim v navedeni prilogi. Od tega datuma naprej je tudi prepovedano shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje navedenega staleža, ki ga ulovijo zadevna plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. avgusta 2006

Za Komisijo

Jörgen HOLMQUIST

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 768/2005 (UL L 128, 21.5.2005, str. 1).

(3)  UL L 16, 20.1.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 941/2006 (UL L 173, 27.6.2006, str. 1).


PRILOGA

Št.

17

Država članica

Španija

Stalež

RED/N3M.

Vrsta

Rdeči okun (Sebastes spp.)

Območje

NAFO 3M

Datum

26. junij 2006


12.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 221/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1224/2006

z dne 11. avgusta 2006

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto 2006/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2), in zlasti člena 36 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2006/2007, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1002/2006 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1211/2006 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene v Uredbi (ES) št. 1002/2006 za tržno leto 2006/2007, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. avgusta 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. avgusta 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 55, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 178, 1.7.2006, str. 36.

(4)  UL L 219, 10.8.2006, str. 20.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 12. avgusta 2006

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

26,68

3,28

1701 11 90 (1)

26,68

8,19

1701 12 10 (1)

26,68

3,15

1701 12 90 (1)

26,68

7,76

1701 91 00 (2)

32,64

8,91

1701 99 10 (2)

32,64

4,55

1701 99 90 (2)

32,64

4,55

1702 90 99 (3)

0,33

0,33


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko III Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 318/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


12.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 221/9


DIREKTIVA SVETA 2006/69/ES

z dne 24. julija 2006

o spremembah Direktive 77/388/EGS v zvezi z nekaterimi ukrepi za poenostavitev postopka za obračunavanje davka na dodano vrednost in za pomoč pri preprečevanju davčne utaje ali izogibanja davku ter o razveljavitvi nekaterih odločb o odobritvi odstopanj

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 93 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za boj proti davčni utaji ali izogibanju davku ali za poenostavitev postopka za obračunavanje davka na dodano vrednost se v skladu s členom 27(1) Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (3) posameznim državam članicam pod različnimi pogoji odobrijo nekatera odstopanja, ki urejajo podobne težave. Rešitev omenjenih težav bi morala biti vsem državam članicam omogočena z vključitvijo ustreznih določb v to direktivo. Ti ukrepi morajo biti sorazmerni in omejeni na preprečevanje problema. Države članice imajo različne potrebe, zato je treba to vključitev omejiti na to, da se možnost sprejetja zadevnih pravil razširi na vse države članice, kadar je to potrebno.

(2)

Države članice bi morale biti zmožne zagotoviti, da se ukrepi, določeni v Direktivi 77/388/EGS v zvezi z davčnim zavezancem in prenosom podjetja kot delujočega podjetja, ne izkoriščajo za davčno utajo ali izogibanje davku.

(3)

Državam članicam bi moralo biti omogočeno, da v posebnih, točno določenih okoliščinah posredujejo glede vrednosti dobav, storitev in nakupa in tako zagotovijo, da ne pride do izgube davka zaradi uporabe povezanih strank za pridobitev davčnih ugodnosti.

(4)

Državam članicam bi moralo biti omogočeno, da v davčno osnovo za transakcijo, ki vključuje obdelavo investicijskega zlata, ki ga zagotovi naročnik, vključijo vrednost tega investicijskega zlata, pri katerem zlato zaradi obdelave izgubi status investicijskega zlata.

(5)

Treba je poudariti, da se storitve, ki imajo naravo investicijskih izdelkov, smejo vključiti v ureditev, ki dopušča popravke odbitkov za investicijske izdelke za življenjsko dobo sredstva, skladno z njegovo dejansko uporabo.

(6)

Države članice bi v posebnih primerih morale imeti možnost določiti prejemnika dobav kot osebo, ki je dolžna plačati in obračunati davek na dodano vrednost. To bi državam članicam moralo pomagati pri poenostavljanju pravil in pri preprečevanju davčne utaje in izogibanja davku v določenih sektorjih in pri določenih vrstah transakcij.

(7)

Zato je treba Direktivo 77/388/EGS ustrezno spremeniti.

(8)

Zato države članice ne bi smele več izkoriščati posameznih odstopanj, ki jim jih zagotavljajo določene odločbe Sveta, sprejete v skladu s členom 27(1) Direktive 77/388/EGS, in ki jih urejajo določbe iz te direktive. Zadevne odločbe je zato treba izrecno razveljaviti. Ta direktiva ne vključuje ukrepov, ki jih države članice uporabljajo na podlagi člena 27(5) Direktive 77/388/EGS, niti ne vpliva na izjeme, ki so bile odobrene na podlagi člena 27(1) omenjene direktive ali ki niso bile razveljavljene s to direktivo.

(9)

Uporaba določenih določb v tej direktivi ni obvezna in te dovoljujejo državam članicam določeno stopnjo diskrecije. Zaradi preglednosti je primerno, da države članice preko svetovalnih odborov za davek na dodano vrednost, ustanovljenih v skladu s členom 29 Direktive 77/388/EGS, obvestijo druge države članice o nacionalnih zakonih, ki so bili sprejeti v skladu s to direktivo. Takšno obveščanje ni nujno, če se v skladu s to direktivo odstopanje odpravi, vendar se še naprej izvajajo ustrezni nacionalni ukrepi, ali če se odstopanje odpravi z začetkom veljavnosti te direktive in država članica te ukrepe v skladu z določbami te direktive izvaja še naprej –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 77/388/EGS se spremeni, kakor sledi:

1.

v členu 4(4) se doda naslednji pododstavek:

„Država članica lahko za izvajanje možnosti iz drugega pododstavka sprejme vse potrebne ukrepe, da prepreči davčno utajo ali izogibanje davku z uporabo te določbe.“;

2.

drugi stavek v členu 5(8) se nadomesti z naslednjim:

„Po potrebi države članice v primerih, kadar prejemnik ni v celoti zavezan davku, sprejmejo ukrepe, potrebne za preprečevanje izkrivljanja konkurence. Sprejmejo lahko tudi potrebne ukrepe, da preprečijo davčno utajo ali izogibanje davku z uporabo te določbe.“;

3.

člen 11(A) se spremeni, kakor sledi:

(a)

v odstavku (1)(d) se črta drugi pododstavek;

(b)

dodajo se naslednji odstavki:

„5.   Države članice imajo glede dobav blaga in storitev možnost vključiti v davčno osnovo vrednost oproščenega investicijskega zlata v smislu člena 26b, ki ga zagotovi naročnik kot osnovo za obdelavo in ki ob dobavi tega blaga in storitev izgubi status investicijskega zlata, oproščenega DDV. Vrednost, ki se uporabi, je tržna vrednost investicijskega zlata v trenutku dobave tega blaga in storitev.

6.   Da bi države članice preprečile davčno utajo ali izogibanje davku, lahko sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da je davčna osnova v zvezi z dobavo blaga ali storitev enaka tržni vrednosti. Ta možnost se uporablja samo glede dobav blaga in storitev, ki vključujejo družinske ali druge tesne osebne vezi, upravne, lastniške, finančne ali pravne vezi, kakor jih je opredelila država članica. Za namene te opredelitve lahko pravne vezi vključujejo tudi odnos med delodajalcem in zaposlenim, družino zaposlenega ali drugimi osebami, tesno povezanimi z zaposlenim.

Področje uporabe prvega pododstavka se omeji na naslednje primere:

(a)

ko je plačilo nižje od tržne vrednosti in naročnik dobave nima pravice do popolnega odbitka po členu 17;

(b)

ko je plačilo nižje od tržne vrednosti in dobavitelj nima pravice do popolnega odbitka po členu 17 in za dobavo velja oprostitev po členu 13 ali členu 28(3)(b);

(c)

kadar je plačilo višje od tržne vrednosti in dobavitelj nima pravice do popolnega odbitka po členu 17.

Države članice lahko omejijo kategorije dobaviteljev ali prejemnikov, za katere se uporabljajo ukrepi iz prvega in drugega pododstavka.

Države članice obvestijo Odbor, ustanovljen v skladu s členom 29, o uvedbi vseh novih nacionalnih ukrepov, ki so bili sprejeti v skladu z določbami tega odstavka.

7.   Za namene te direktive pomeni ‚tržna vrednost‘ celoten znesek, ki bi ga moral za pridobitev zadevnega blaga ali storitev v tistem trenutku plačati naročnik v enaki prodajni fazi, kot poteka dobava blaga in storitev in pod pogoji lojalne konkurence neodvisnemu dobavitelju na ozemlju države članice, v kateri je transakcija obdavčena.

Če ni mogoče ugotoviti primerljive dobave blaga ali storitev, pomeni tržna vrednost – v zvezi z blagom – znesek, ki ni manjši od nabavne cene blaga ali podobnega blaga ali – če ni nabavne cene – od lastne cene, ki se določi v trenutku dobave; v zvezi s storitvami pomeni znesek, ki ni manjši od celotnih stroškov davčnega zavezanca za zagotovitev storitev.“.

4.

Člen 17(4) v različici, določeni v členu 28f(1), se spremeni, kakor sledi:

(a)

v točki (a) drugega pododstavka se besedilo „člen 21(1)(a) in (c)“ nadomesti s „člen 21(1)(a), (1)(c) ali (1)(f) ali člen 21(2)(c)“;

(b)

v točki (b) drugega pododstavka se besedilo „člen 21(1)(a)“ nadomesti s „člen 21(1)(a) ali (1)(f) ali člen 21(2)(c)“.

5.

V členu 18(1)(d) v različici, določeni v členu 28f(2), se besedilo „člen 21(1)“ nadomesti s „člen 21(1) ali člen 21(2)(c)“.

6.

V členu 20(4) se doda naslednji pododstavek:

„Države članice lahko uporabijo tudi odstavka 2 in 3 za storitve, ki imajo podobne lastnosti kot tiste, ki se običajno pripišejo investicijskemu blagu.“.

7.

V členu 21(2) v različici, določeni v členu 28g, se doda naslednja točka:

„(c)

Če se opravijo naslednje dobave blaga ali storitev, lahko države članice določijo, da je davčni zavezanec dolžan plačati davek:

(i)

gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z zemljišči, kot tudi predaja gradbenih del, ki šteje za dobavo blaga na podlagi člena 5(5);

(ii)

dobava osebja, vključenega v dejavnosti iz (i);

(iii)

dobava zemljišč, kakor je navedeno v členu 13(B)(g) in (h), če se je dobavitelj odločil za obdavčenje dobave v skladu s točko (C)(b) tega člena;

(iv)

dobava rabljenega materiala, tudi rabljenega materiala, ki ga kot takega ni mogoče ponovno uporabiti, industrijskih in neindustrijskih odpadkov, odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati, delno predelanih odpadkov, ostankov in določenega blaga in storitev, kot je navedeno v seznamu v Prilogi M;

(v)

dobava blaga, ki ga davčni zavezanec zagotavlja kot jamstvo drugemu davčnemu zavezancu v zvezi z izvrševanjem tega jamstva;

(vi)

dobava blaga po odstopu pridržka lastninske pravice prejemniku odstopljene pravice in po uveljavljanju te pravice s strani prejemnika odstopljene pravice;

(vii)

dobava nepremičnin, ki jih prodaja dolžnik po sodbi v postopku obvezne prodaje drugi osebi.

Za namene te točke lahko države članice določijo, da se davčni zavezanec, ki opravlja tudi dejavnosti ali transakcije, ki ne veljajo za obdavčljive dobave blaga ali storitev v skladu s členom 2, šteje za davčnega zavezanca glede dobav, opravljenih v skladu s prvim pododstavkom. Institucija javnega prava, ki sicer ni davčni zavezanec, je lahko dolžna plačati davke za opravljene dobave, kakor izhaja iz (v), (vi) in (vii).

Za namene te točke lahko države članice določijo, katere dobave blaga in storitev so vključene in kategorije dobaviteljev ali prejemnikov, za katere se ti ukrepi lahko uporabljajo. Uporabo tega ukrepa lahko tudi omejijo na nekatere dobave blaga ali storitev s seznama v Prilogi M.

Države članice obvestijo Odbor, ustanovljen v skladu s členom 29, o vseh novih nacionalnih ukrepih, ki so bili sprejeti v skladu z določbami te točke.“.

8.

Doda se Priloga M, določena v Prilogi I k tej direktivi.

Člen 2

Odločbe, navedene v Prilogi II k tej direktivi, se razveljavijo s 1. januarjem 2008.

Člen 3

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo.

Najkasneje od 1. januarja 2008 uporabljajo določbe, ki so potrebne za uskladitev s členom 1(3) glede na nov člen 11A(7) Direktive 77/388/EGS in členom 1(4) glede na sklicevanje v členu 17(4)(a) in (b) Direktive 77/388/EGS v različici iz člena 28f(1) na člen 21(1)(f) te direktive.

Ko države članice sprejmejo predpise v skladu s to direktivo, Komisiji sporočijo besedila teh predpisov in se v njih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. julija 2006

Za Svet

Predsednik

K. RAJAMÄKI


(1)  Mnenje z dne 6. julija 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL C 65, 17.3.2006, str. 103.

(3)  UL L 145, 13.6.1977, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/18/ES (UL L 51, 22.2.2006, str. 12).


PRILOGA I

„PRILOGA M

Seznam dobav uporabljenega blaga in storitev iz člena 21(2)(c)(iv):

(a)

dobava kovinskih in nekovinskih odpadkov, ostankov in rabljenega materiala, vključno s polizdelki od predelave, izdelave ali taljenja železa ali barvnih kovin ali njihovih zlitin;

(b)

dobava železnih in neželeznih pol predelanih izdelkov v nekaterih ustreznih storitvah predelave;

(c)

dobava ostankov in drugega materiala, ki ga je mogoče reciklirati in vsebuje železo in barvne kovine, njihove zlitine, žlindro, pepel, škajo in industrijske ostanke, ki vsebujejo kovine ali njihove zlitine, ter dobava storitev izbiranja, rezanja, ločevanja na dele in stiskanje za te izdelke;

(d)

dobava odpadkov iz železa in barvnih kovin kot tudi ostružkov, ostankov, odpadkov, rabljenega materiala in materiala, ki ga je mogoče reciklirati, ki vsebujejo odpadno steklo, steklo, papir, karton, lepenko, krpe, kosti, usnje, umetno usnje, pergament, surovo kožo z dlako ali brez nje, kite, tetive, motvoze, vrvi, konopce, kable, gumo in plastiko, ter nekatere storitve predelave v zvezi z naštetim;

(e)

dobava materiala, navedenega v tej prilogi, po predelavi v obliki čiščenja, loščenja, izbire, rezanja, drobljenja, stiskanja ali vlivanja v ingote;

(f)

dobava ostankov in odpadkov po obdelavi osnovnih materialov.“


PRILOGA II

Seznam odločb po členu 27 Direktive 77/388/EGS, razveljavljenih s to direktivo

 

Odločba Sveta, ki je štela za sprejeto dne 15. aprila 1984 in ki Združenemu kraljestvu dovoljuje uvedbo ukrepa o odstopanju od Šeste direktive, da bi s pomočjo posebnega sistema obračunavanja davkov med davčnimi zavezanci preprečili določene primere prevar ali utaje davkov pri dobavah zlata, zlatih kovancev ali ostankov zlata (1).

 

Odločba Sveta, ki je štela za sprejeto dne 11. aprila 1987 in ki dovoljuje Združenemu kraljestvu uporabo ukrepa o odstopanju od člena 11 Direktive 77/388/EGS (2).

 

Odločba Sveta 88/498/EGS (3), ki dovoljuje Kraljevini Nizozemski uvedbo posebnega ukrepa o odstopanju od člena 21(1)(a) Direktive 77/388/EGS.

 

Odločba Sveta, ki je štela za sprejeto dne 18. februarja 1997 po postopku iz člena 27(4) Direktive 77/388/EGS, v njeni različici z dne 17. maja 1977, ki dovoljuje Republiki Franciji uporabo ukrepa o odstopanju od členov 2 in 10 Direktive 77/388/EGS. Ta odločba sledi obvestilu o zahtevku državam članicam z dne 18. decembra 1996.

 

Odločba Sveta 98/23/EGS (4), ki dovoljuje Združenemu kraljestvu podaljšanje uporabe ukrepa o odstopanju od člena 28e(1) Direktive 77/388/EGS.

 

Odločba Sveta 2002/439/ES (5), ki dovoljuje Nemčiji uporabo ukrepa o odstopanju od člena 21 Direktive 77/388/EGS.

 

Odločba Sveta 2002/880/ES (6), ki dovoljuje Avstriji uporabo ukrepa o odstopanju od člena 21 Direktive 77/388/EGS.

 

Odločba Sveta 2004/290/ES (7), ki dovoljuje Nemčiji uporabo ukrepa o odstopanju od člena 21 Direktive 77/388/EGS.

 

Odločba Sveta 2004/736/ES (8) ki dovoljuje Združenemu kraljestvu uvedbo posebnega ukrepa o odstopanju od člena 11 Direktive 77/388/EGS.

 

Odločba Sveta 2004/758/ES (9), ki dovoljuje Avstriji uporabo ukrepa o odstopanju od člena 21 Direktive 77/388/EGS.


(1)  UL L 264, 5.10.1984, str. 27.

(2)  UL L 132, 21.5.1987, str. 22.

(3)  UL L 269, 29.9.1988, str. 54.

(4)  UL L 8, 14.1.1998, str. 24. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2003/909/ES (UL L 342, 30.12.2003, str. 49).

(5)  UL L 151, 11.6.2002, str. 12.

(6)  UL L 306, 8.11.2002, str. 24.

(7)  UL L 94, 31.3.2004, str. 59.

(8)  UL L 325, 28.10.2004, str. 58.

(9)  UL L 336, 12.11.2004, str. 38.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

12.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 221/15


SKLEP št. 1/2006 SKUPNEGA ODBORA ES–DANSKA/FERSKI OTOKI

z dne 13. julija 2006

o spremembi tabel I in II iz Priloge k Protokolu 1 Sporazuma med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani

(2006/561/ES)

SKUPNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani (1) (v nadaljnjem besedilu „Sporazum“) in zlasti člena 34(1) Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Prilogi k Protokolu 1 Sporazuma so opredeljene carinske dajatve in drugi pogoji, ki jih je treba uporabiti pri uvozu nekaterih rib in ribiških proizvodov s poreklom in ki prihajajo s Ferskih otokov v Skupnost.

(2)

Na podlagi te priloge je Skupnost dodelila koncesije za pripravljene ali konzervirane kozice in škampe s poreklom s Ferskih otokov, za katere znaša letna tarifna kvota 3 000 ton.

(3)

Organi Ferskih otokov so zaprosili, da se tarifne koncesije, ki jih je Skupnost dodelila za pripravljene ali konzervirane kozice in škampe, povečajo na 6 000 ton.

(4)

Tako povečanje je upravičeno odobriti za določeno časovno obdobje, ki se ga določi na podlagi obsega, v kakršnem se kvota uporabi.

(5)

Skupnost v okviru Priloge ni dodelila koncesij za zamrznjeno vahnjo s poreklom in ki prihaja s Ferskih otokov.

(6)

Organi Ferskih otokov so zaprosili, da se zamrznjena vahnja doda na seznam ribiških proizvodov v tabeli I Priloge k Protokolu 1, ki jih je v Skupnost možno uvoziti brez dajatev.

(7)

Vključitev zamrznjene vahnje v to tabelo je upravičena –

SKLENIL:

Člen 1

Tabela I iz Priloge k Protokolu 1 Sporazuma se spremeni tako, da se vanjo vstavi naslednja vrstica:

„0303 72 00

Vahnja (Melanogrammus aeglefinus)

0“

 

Člen 2

Tabela II iz Priloge k Protokolu 1 Sporazuma se spremeni na naslednji način:

„1605

Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, pripravljeni ali konzervirani

 

Tarifna kvota št. 4 (2)

4 000

1605 20

- Kozice

 

 

1605 20 10

- - v nepredušni embalaži

0

 

 

- - drugo:

 

 

1605 20 91

- - - v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2 kg

0

 

1605 20 99

- - - drugo:

0

 

ex 1605 40 00

- Škampi (Nephrops norvegicus)

0

 

Člen 3

Ta sklep začne učinkovati prvega dne drugega meseca po dnevu sprejetja.

V Tórshavnu, 13. julija 2006

Za Skupni odbor

Predsednik

Herluf SIGVALDSSON


(1)  UL L 53, 22.2.1997, str. 2.

(2)  Letna količina v letu 2007 znaša 4 000 ton. Od 1. januarja 2008 dalje se količina letno poveča za 1 000 ton do največ 6 000 ton, pod pogojem, da je bilo do 31. decembra istega leta porabljene vsaj 80 % skupne količine predhodne kvote.“


Evropska centralna banka

12.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 221/17


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 3. avgusta 2006

o spremembah Smernice ECB/2005/16 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času („TARGET“)

(ECB/2006/11)

(2006/562/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti prve in četrte alinee člena 105(2) Pogodbe in členov 3.1, 12.1, 14.3, 17, 18 in 22 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Četrta alinea člena 105(2) Pogodbe in četrta alinea člena 3.1 Statuta določata, da je ena od temeljnih nalog Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) podpirati nemoteno delovanje plačilnih sistemov.

(2)

Člen 22 Statuta določa, da lahko Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke (NCB) ustvarijo možnosti za zagotovitev učinkovitih in zanesljivih klirinških in plačilnih sistemov znotraj Skupnosti in z drugimi državami.

(3)

Poleg priključitve preko medsebojnega povezovanja ali dvostranske povezave bi morala biti dana na razpolago še tretja oblika priključitve k sistemu TARGET kot prehoden ukrep glede na bodočo vzpostavitev sistema TARGET2. NCB, ki nima lastnega sistema BPRČ, bi moral biti omogočen dostop do sedanje infrastrukture sistema TARGET z oddaljeno udeležbo v sistemu BPRČ druge NCB.

(4)

Smernico ECB/2005/16 z dne 30. decembra 2005 o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času („TARGET“) (1) je treba spremeniti tako, da bodo vključene posebne določbe, ki bodo urejale oddaljeno udeležbo –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Smernica ECB/2005/16 se spremeni, kot sledi:

1.

V člen 1 se vstavijo naslednje opredelitve pojmov:

„—

‚oddaljena NCB‘ pomeni NCB, ki ne upravlja lastnega sistema BPRČ, ampak je oddaljeno udeležena v sistemu BPRČ druge NCB v skladu z določbami člena 2(3),

‚NCB gostiteljica‘ pomeni NCB, ki oddaljeni NCB dovoljuje udeležbo v svojem sistemu BPRČ v skladu s členom 2(3),“.

2.

Vstavi se naslednji člen 2(3):

„3.   Kadar so oddaljena NCB ter kreditne institucije in drugi subjekti v njeni državi članici oddaljeno udeležene v sistemu BPRČ NCB gostiteljice v skladu s pravili BPRČ tega sistema, se uporabljajo naslednje posebne dodatne določbe:

NCB gostiteljica odobri oddaljeni NCB neomejeno in nezavarovano posojilo,

NCB gostiteljica in oddaljena NCB se lahko dogovorita o pogojih, ki dopolnjujejo pravila BPRČ za sistem BPRČ NCB gostiteljice,

oddaljena NCB odobri posojilo za čez dan subjektom v svoji državi članici, ki so udeleženi v sistemu BPRČ NCB gostiteljice, v skladu z zahtevami v členu 3(f),

plačila med subjekti v državi članici oddaljene NCB ter med temi subjekti in drugimi udeleženci v sistemu BPRČ NCB gostiteljice se za namene oblikovanja cen in drugih relevantnih zadev štejejo za domača plačila, medtem ko se plačila med subjekti v državi članici oddaljene NCB in udeleženci v katerem koli sistemu BPRČ, razen v sistemu BPRČ NCB gostiteljice, štejejo za te namene za čezmejna plačila,

oddaljena NCB lahko imenuje svoje predstavnike v telesa iz člena 7(2) in lahko predlaga osebo ali osebe za opravljanje funkcij, določenih v členu 7(3).“

Člen 2

Končni določbi

1.   Ta smernica je naslovljena na NCB sodelujočih držav članic.

2.   Ta smernica začne veljati 15. avgusta 2006. Uporablja se od 1. januarja 2007.

V Frankfurtu na Majni, 3. avgusta 2006

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 18, 23.1.2006, str. 1.