ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 215

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
5. avgust 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1190/2006 z dne 4. avgusta 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1191/2006 z dne 4. avgusta 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1458/2003 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot v sektorju prašičjega mesa

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1192/2006 z dne 4. avgusta 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznamov odobrenih obratov v državah članicah ( 1 )

10

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1193/2006 z dne 4. avgusta 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1990/2004 o določitvi prehodnih ukrepov na vinogradniško-vinarskem področju zaradi pristopa Madžarske k Evropski uniji

12

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1194/2006 z dne 4. avgusta 2006 o odprtju krizne destilacije iz člena 30 Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 za namizna vina na Portugalskem

13

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 8. novembra 2005 o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Libanon o nekaterih vidikih zračnih prevozov

15

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Libanon o nekaterih vidikih zračnih prevozov

17

 

*

Sklep Sveta z dne 18. julija 2006 o smernicah za politike zaposlovanja držav članic

26

 

*

Odločba Sveta z dne 18. julija 2006 o izenačitvi uradnega preskušanja sort, ki se izvede na Hrvaškem ( 1 )

28

 

 

Konferenca predstavnikov vlad držav članic

 

*

Sklep predstavnikov vlad držav članic z dne 6. julija 2006 o imenovanju sodnika Sodišča Evropskih skupnosti

30

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 1. avgusta 2006 o začetku preiskave iz člena 4(3) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 o dostopu letalskih prevoznikov Skupnosti do letalskih prog znotraj Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3516)

31

 

*

Sklep Komisije z dne 2. avgusta 2006 o spremembi Sklepa 2001/844/ES, ESPJ, Euratom

38

 

 

Evropska centralna banka

 

*

Smernica Evropske centralne banke z dne 24. julija 2006 o menjavi bankovcev po nepreklicni določitvi deviznih tečajev v zvezi z uvedbo eura (ECB/2006/10)

44

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

5.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1190/2006

z dne 4. avgusta 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 5. avgusta 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. avgusta 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 4. avgusta 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

65,5

999

65,5

0709 90 70

052

48,9

999

48,9

0805 50 10

388

70,6

524

50,3

528

56,3

999

59,1

0806 10 10

052

109,1

204

174,2

220

190,2

508

31,3

999

126,2

0808 10 80

388

87,1

400

104,7

508

86,3

512

89,0

524

66,4

528

124,2

720

81,3

804

98,1

999

92,1

0808 20 50

052

125,6

388

98,3

512

83,4

528

73,7

720

31,1

804

186,4

999

99,8

0809 20 95

052

246,5

400

293,8

404

365,2

999

301,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

133,4

999

133,4

0809 40 05

068

110,8

093

50,3

098

56,5

624

124,4

999

85,5


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


5.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1191/2006

z dne 4. avgusta 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1458/2003 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot v sektorju prašičjega mesa

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za prašičje meso (1), in zlasti členov 8(2) in 11(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1458/2003 (2) določa odprtje in upravljanje tarifnih kvot v sektorju prašičjega mesa.

(2)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 (3), odobrenega s Sklepom Sveta 2006/333/ES (4), določa povečanje letne uvozne tarifne kvote za prašičje meso erga omnes za 1 430 ton prašičjega mesa.

(3)

Navedbe v zahtevku za uvozna dovoljenja, morajo biti v več jezikih Skupnosti.

(4)

Glede na to, da bosta verjetno Bolgarija in Romunija s 1. januarjem 2007 pristopili k Evropski uniji, je priporočljivo za izdajo zahtevkov za dovoljenja za prvo četrtletje 2007 določiti drugo obdobje.

(5)

Uredbo (ES) št. 1458/2003 je treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za prašičje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1458/2003 se spremeni:

1.

V členu 4 se točki d in e nadomestita z naslednjim:

„(d)

V polju 20 v zahtevkih za dovoljenje in dovoljenjih se vpiše ena od navedb iz Priloge Ia;

(e)

Polje 24 dovoljenj vsebuje eno od navedb iz Priloge Ib.“

2.

Odstavku 1 člena 5 se doda naslednji pododstavek:

„Za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2007 pa se zahtevki za dovoljenja vložijo v prvih 15 dneh januarja 2007.“

3.

Priloge I do IV se nadomestijo z besedilom Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. avgusta 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 208, 19.8.2003, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 341/2005 (UL L 53, 26.2.2005, str. 28).

(3)  UL L 124, 11.5.2006, str. 15.

(4)  UL L 124, 11.5.2006, str. 13.


PRILOGA

PRILOGA I

Zaporedna št.

Št. skupin

Oznaka KN

Poimenovanje proizvoda

Carine

(EUR/tono)

Količine proizvoda v tonah po 1. juliju 2006

09.4038

G2

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Ledja in šunke brez kosti, sveža, ohlajena ali zamrznjena

250

35 265

09.4039

G3

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Svinjska ribica, sveža, ohlajena ali zamrznjena

300

5 000

09.4071

G4

1601 00 91

Klobase, suhe ali za mazanje, nekuhane

747

3 002

1601 00 99

Drugo

502

09.4072

G5

1602 41 10

Drugo pripravljeno ali konzervirano meso, užitni klavnični proizvodi ali krvi

784

6 161

1602 42 10

646

1602 49 11

784

1602 49 13

646

1602 49 15

646

1602 49 19

428

1602 49 30

375

1602 49 50

271

09.4073

G6

0203 11 10

0203 21 10

Trupi in polovice trupov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

268

15 067

09.4074

G7

0203 12 11

Kosi, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni, s kostmi in brez kosti, razen svinjske ribice, predstavljene posebej

389

5 535

0203 12 19

300

0203 19 11

300

0203 19 13

434

0203 19 15

233

ex 0203 19 55

434

0203 19 59

434

0203 22 11

389

0203 22 19

300

0203 29 11

300

0203 29 13

434

0203 29 15

233

ex 0203 29 55

434

0203 29 59

434

PRILOGA IA

Navedbe iz točke (d) člena 4

Reglamento (CE) no 1458/2003

Nařízení (ES) č. 1458/2003

Forordning (EF) nr. 1458/2003

Verordnung (EG) Nr. 1458/2003

Määrus (EÜ) nr 1458/2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1458/2003

Regulation (EC) No 1458/2003

Règlement (CE) no 1458/2003

Regolamento (CE) n. 1458/2003

Regula (EK) Nr. 1458/2003

Reglamentas (EB) Nr. 1458/2003

1458/2003/EK rendelet

Regolament (KE) Nru 1458/2003

Verordening (EG) nr. 1458/2003

Rozporządzenie (WE) nr 1458/2003

Regulamento (CE) n.o 1458/2003

Nariadenie (ES) č. 1458/2003

Uredba (ES) št. 1458/2003

Asetus (EY) N:o 1458/2003

Förordning (EG) nr 1458/2003

PRILOGA IB

Navedbe iz točke (e) člena 4

Derecho de aduana fijado en … en aplicación del Reglamento (CE) no 1458/2003

clo ve výši … podle Nařízení (ES) č. 1458/2003

toldsats fastsat til … i henhold til Forordning (EF) nr. 1458/2003

Zollsatz, festgesetzt auf … in Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1458/2003

Tollimaks … vastavalt määrusele (EÜ) nr 1458/2003

δασμός καθοριζόμενος σε … κατ'εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1458/2003

Duty of … pursuant to Regulation (EC) No 1458/2003

droit de douane fixé à … en application du Règlement (CE) no 1458/2003

Dazio doganale fissato in … in applicazione del Regolamento (CE) n. 1458/2003

Nodoklis … pamatojoties uz Regula (EK) Nr. 1458/2003

… muitas pagal Reglamentas (EB) Nr. 1458/2003

… összegű vám a következő jogszabály értelmében 1458/2003/EK rendelet

Obbligu ta’ … konformi ma’ Regolament (KE) Nru 1458/2003

douanerecht … op grond van Verordening (EG) nr. 1458/2003

Stawka celna … zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1458/2003

direito aduaneiro fixado em … nos termos do Regulamento (CE) n.o 1458/2003

clo … podľa Nariadenie (ES) č. 1458/2003

Carina … v skladu z Uredba (ES) št. 1458/2003

tulliksi vahvistettu … seuraavan mukaisesti Asetus (EY) N:o 1458/2003

tullavgift fastställd i … med tillämpning samt något av följande Förordning (EG) nr 1458/2003

PRILOGA II

Uporaba Uredbe (ES) št. 1458/2003

Komisija evropskih skupnosti – Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja

Enota D.2 – Izvajanje tržnih ukrepov

Sektor svinjskega mesa

Zahtevek za uvozna dovoljenja po znižani carinski stopnji dajatve

GATT

Datum:

Obdobje:


 

Država članica:

 

Pošiljatelj:

 

Odgovorna kontaktna oseba:

 

Telefon:

 

Telefaks:

 

Naslovnik: AGRI.D.2

 

Telefaks: (+32-2) 292 17 39

 

E-naslov: AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu


Zaporedna št.

Št. skupine

Prijavljene količina

(teža proizvoda v kg)

09.4038

G2

 

09.4039

G3

 

09.4071

G4

 

09.4072

G5

 

09.4073

G6

 

09.4074

G7

 

PRILOGA III

Uuporaba Uredbe (ES) št. 1458/2003

Komisija evropskih skupnosti – Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja

Enota D.2 – Izvajanje tržnih ukrepov

Sektor svinjskega mesa

Zahtevek za uvozna dovoljenja z znižano carinsko stopnjo

GATT

Datum:

Obdobje:


Država članica:


Zaporedna št.

Št. skupine

Oznaka KN

Vlagatelj

(ime in naslov)

Koločina

(teža proizvoda v kg)

Država porekla

09.4038

G2

 

 

 

 

Skupaj

 

 

09.4039

G3

 

 

 

 

Skupaj

 

 

09.4071

G4

 

 

 

 

Skupaj

 

 

09.4072

G5

 

 

 

 

Skupaj

 

 

09.4073

G6

 

 

 

 

Skupaj

 

 

09.4074

G7

 

 

 

 

Skupaj

 

 

PRILOGA IV

Uporaba Uredbe (ES) št. 1458/2003

Komisija evropskih skupnosti – Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja

Enota D.2 – Izvajanje tržnih ukrepov

Sektor svinjskega mesa

URADNO OBVESTILO O DEJANSKEM UVOZU

 

Država članica:

 

Izvajanje člena 5(11) Uredbe (ES) št. 1458/2003

 

Količina dejansko uvoženih proizvodov (teža proizvoda v kg):

 

Naslov: AGRI.D.2

 

Telefaks: (+32-2) 292 17 39

 

E-naslov: AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu


Zaporedna št.

Št. skupine

Količina, dejansko sproščena v prosti promet

Država porekla

09.4038

G2

 

 

09.4039

G3

 

 

09.4071

G4

 

 

09.4072

G5

 

 

09.4073

G6

 

 

09.4074

G7

 

 


5.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1192/2006

z dne 4. avgusta 2006

o izvajanju Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznamov odobrenih obratov v državah članicah

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (1), in zlasti člena 26(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1774/2002 določa posebne zahteve za pravila v zvezi z živalskimi stranskimi proizvodi, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

(2)

Da se prepreči kakršno koli tveganje razpršitve patogenov in/ali ostankov škodljivih snovi, Uredba (ES) št. 1774/2002 določa, da je treba stranske živalske proizvode ločeno predelovati, skladiščiti in hraniti v odobrenem in nadzorovanem obratu, ki ga v ta namen pooblasti zadevna država članica, ali pa jih je treba odstranjevati na primeren način. Poglavji III in IV navedene uredbe določata zahteve v zvezi z odobritvijo takšnih obratov.

(3)

Člen 26(4) Uredbe (ES) št. 1774/2002 določa, da morajo države članice sestaviti sezname obratov, odobrenih v skladu z navedeno uredbo.

(4)

Zato je treba v zvezi z navedenimi seznami odobrenih obratov določiti izvedbena pravila, vključno z načinom navajanja podatkov v takšnih seznamih na nacionalnih spletiščih, ki so na voljo Komisiji in javnosti. Treba je tudi zagotoviti, da Komisija vzdržuje spletišče, na katerem so objavljeni navedeni seznami.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k tej uredbi določa izvedbena pravila v zvezi s seznami odobrenih obratov, kot so navedeni v členu 26(4) Uredbe (ES) št. 1774/2002.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. avgusta 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 208/2006 (UL L 36, 8.2.2006, str. 25).


PRILOGA

SEZNAMI ODOBRENIH OBRATOV, KOT SO NAVEDENI V ČLENU 26(4) UREDBE (ES) št. 1774/2002

1.   DOSTOP DO SEZNAMOV ODOBRENIH OBRATOV

Da bi Komisija pomagala državam članicam pri sestavljanju posodobljenih seznamov odobrenih obratov iz člena 26(4) Uredbe (ES) št. 1774/2002 („odobreni obrati“), ki bodo na voljo drugim državam članicam in javnosti, jim zagotovi spletišče s povezavami na nacionalna spletišča, za katera poskrbi vsaka država članica, kot je navedeno v odstavku 2.1(a) te priloge.

2.   OBLIKA NACIONALNIH SPLETIŠČ

2.1   Glavni seznami na nacionalnih spletiščih

(a)

Vsaka država članica pošlje Komisiji povezavo do enotnega nacionalnega spletišča z glavnim seznamom, ki zajema sezname vseh odobrenih obratov na njenem ozemlju („glavni seznam“).

(b)

Vsak glavni seznam je sestavljen iz enega lista in je izpolnjen v enem ali več uradnih jezikih Skupnosti.

2.2   Organizacijska shema nacionalnih spletišč

(a)

Spletišče iz točke 2.1(a) te priloge postavi centralni pristojni organ ali, kjer je primerno, eden od drugih organov iz člena 2(1)(i) Uredbe (ES) št. 1774/2002.

(b)

Glavni seznami iz točke 2.1(a) vključujejo povezave na druge spletne strani na istem spletišču, ki vsebujejo sezname odobrenih obratov.

Kadar pa nekaterih seznamov odobrenih obratov ne vzdržuje centralni pristojni organ iz točke 2.2(a), glavni seznam vključuje povezave na druga spletišča, ki vsebujejo navedene sezname, ki jih vzdržuje kateri koli drugi pristojni organ, enota ali, kjer je primerno, telo.

3.   POSTAVITEV STRANI IN ŠIFRE ZA NACIONALNE SEZNAME ODOBRENIH OBRATOV

Za zagotovitev široke dostopnosti podatkov o odobrenih obratih in izboljšanje njihove berljivosti se določi postavitev strani skupaj s pomembnimi podatki in šiframi.

4.   TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Naloge in dejavnosti iz poglavij 2 in 3 se izvajajo v skladu s tehničnimi specifikacijami, ki jih Komisija objavi na spletišču.


5.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1193/2006

z dne 4. avgusta 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1990/2004 o določitvi prehodnih ukrepov na vinogradniško-vinarskem področju zaradi pristopa Madžarske k Evropski uniji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške in zlasti prvega pododstavka člena 41 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 27(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) določa, da morajo vse fizične ali pravne osebe ali skupine oseb, ki proizvajajo vino, dobaviti v destilacijo vse stranske proizvode, ki nastanejo pri proizvodnji vina.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1623/2000 z dne 25. julija 2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov (2) določa pravila uporabe te obveznosti destilacije, v členu 49 pa tudi nekatere možne izjeme.

(3)

Madžarska je sprejela potrebne ukrepe za uporabo te obveznosti destilacije. Vendar pa zmogljivosti destilarn na Madžarskem trenutno ne zadostujejo za destilacijo vseh stranskih proizvodov.

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 1990/2004 (3) je dovolila Madžarski, da nekatere kategorije proizvajalcev izključi iz obveznosti destilacije stranskih proizvodov pri proizvodnji vina za vinsko leto 2004/2005. To dovoljenje se je podaljšalo za vinsko leto 2005/2006. Glede na zgoraj opisani položaj je spet treba to dovoljenje podaljšati na vinsko leto 2006/2007.

(5)

Uredbo (ES) št. 1990/2004 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 1 Uredbe (ES) št. 1990/2004 se besedilo „za vinski leti 2004/2005 in 2005/2006“ zamenja z besedilom „za vinska leta 2004/2005, 2005/2006 in 2006/2007“.

Člen 2

Ta Uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. avgusta 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2165/2005 (UL L 345, 28.12.2005, str. 1).

(2)  UL L 194, 31.7.2000, str. 45. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1820/2005 (UL L 293, 9.11.2005, str. 8).

(3)  UL L 344, 20.11.2004, str. 8. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1215/2005 (UL L 199, 29.7.2005, str. 31).


5.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1194/2006

z dne 4. avgusta 2006

o odprtju krizne destilacije iz člena 30 Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 za namizna vina na Portugalskem

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1), in zlasti točke (f) drugega pododstavka člena 33(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999 predvideva možnost ukrepa krizne destilacije, ki se lahko sprejme zaradi znatnih presežkov pri izrednih motnjah na trgu. Ta ukrep se lahko omeji na nekatere kategorije vina ali nekatere površine pridelave in se na vlogo zadevne države članice lahko uporabi za kakovostna vina, pridelana na določenem pridelovalnem območju.

(2)

Portugalska je zahtevala odprtje krizne destilacije za namizna vina, pridelana na njenem ozemlju.

(3)

Na trgu namiznih vin na Portugalskem so bili zabeleženi precejšnji presežki, kar se odraža v padcu cen in zaskrbljujočem povečanju zalog proti koncu tržnega leta 2005/2006. Z namenom zaustavitve negativnega gibanja in izboljšanja težkega položaja na trgu je treba zaloge namiznega vina zmanjšati na raven, ki se šteje za običajno v smislu pokrivanja zahtev trga.

(4)

Ker so pogoji iz člena 30(5) Uredbe (ES) št. 1493/1999 izpolnjeni, je primerno predvideti odprtje krizne destilacije za največ 200 000 hektolitrov namiznega vina.

(5)

Krizna destilacija, ki se odpre s to uredbo, mora biti glede ukrepa destilacije iz člena 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999 v skladu s pogoji iz Uredbe Komisije (ES) št. 1623/2000 z dne 25. julija 2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov (2) v zvezi z ukrepom destilacije iz člena 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999. Uporabljati se morajo tudi druge določbe Uredbe (ES) št. 1623/2000, zlasti določbe glede dostave alkohola intervencijski agenciji in glede plačila predujma.

(6)

Odkupna cena, ki jo destilarne plačajo proizvajalcu, mora biti takšna, da odpravlja motnje na trgu in hkrati proizvajalcem omogoča koristi od ukrepa.

(7)

Proizvod krizne destilacije mora biti le surovi ali nevtralni alkohol, ki se obvezno dostavi intervencijski agenciji, da se izogne motnjam na trgu za pitni alkohol, ki se predvsem dobavlja z destilacijo iz člena 29 Uredbe (ES) št. 1493/1999.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Krizna destilacija iz člena 30 Uredbe (ES) št. 1493/1999 se s to uredbo odpre za največ 200 000 hektolitrov namiznega vina na Portugalskem v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1623/2000 za to vrsto destilacije.

Člen 2

Vsak proizvajalec lahko od 16. avgusta 2006 do 15. septembra 2006 sklene pogodbo o dostavi iz člena 65 Uredbe (ES) št. 1623/2000 (v nadaljnjem besedilu „pogodba“).

Pogodbe so opremljene z dokazom o varščini, ki znaša 5 EUR na hektoliter.

Pogodbe niso prenosljive.

Člen 3

1.   Če skupna količina iz pogodb, predloženih intervencijski agenciji, presega količino iz člena 1, država članica določi stopnjo znižanja, ki se uporabi za navedene pogodbe.

2.   Država članica sprejme potrebne upravne določbe, da najpozneje do 31. oktobra 2006 odobri pogodbe. V odobritvi se navede možna stopnja znižanja in količina vina, sprejeta po pogodbi, ter določi, da lahko proizvajalec v primeru znižanja količine prekliče pogodbo.

Država članica do 15. novembra 2006 sporoči Komisiji količino vina, zajetega v odobrenih pogodbah.

3.   Država članica lahko omeji število pogodb, ki jih lahko posamezni proizvajalec sklene v okviru te uredbe.

Člen 4

1.   Količine vina iz odobrenih pogodb se v destilarne dostavijo najpozneje do 15. februarja 2007. Pridobljeni alkohol mora biti v skladu s členom 6(1) v intervencijsko agencijo dostavljen najpozneje do 15. maja 2007.

2.   Varščina se sprosti sorazmerno z dostavljenimi količinami, ko proizvajalec destilarni predloži dokazilo o dostavi.

Če se dostava ne izvrši v roku iz odstavka 1, se varščina zadrži.

Člen 5

Najnižja odkupna cena za vino, dobavljeno za destilacijo v skladu s to uredbo, je 1,914 EUR na vol. % na hektoliter.

Člen 6

1.   Destilarna dostavi proizvod, pridobljen z destilacijo, intervencijski agenciji. Ta proizvod mora vsebovati volumenski delež alkohola najmanj 92 vol. %.

2.   Cena, ki jo intervencijska agencija plača destilarni za dostavljeni surovi alkohol, znaša 2,281 EUR na vol. % na hektoliter. Plačilo se izvede v skladu s členom 62(5) Uredbe (ES) št. 1623/2000.

Destilarna lahko na ta znesek prejme predujem 1,122 EUR na vol. % na hektoliter. V tem primeru se predujem odšteje od dejansko plačane cene. Uporabita se člena 66 in 67 Uredbe (ES) št. 1623/2000.

Člen 7

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 16. avgusta 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. avgusta 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2165/2005 (UL L 345, 28.12.2005, str. 1).

(2)  UL L 194, 31.7.2000, str. 45. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1820/2005 (UL L 293, 9.11.2005, str. 8).


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

5.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/15


SKLEP SVETA

z dne 8. novembra 2005

o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Libanon o nekaterih vidikih zračnih prevozov

(2006/543/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je dne 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Skupnosti s pogajanji dosegla sporazum z Republiko Libanon o nekaterih vidikih zračnih prevozov v skladu z mehanizmi in direktivami v Prilogi k Sklepu Sveta, ki pooblašča Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(3)

S pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve je treba sporazum, ki ga je Komisija dosegla s pogajanji, podpisati in začasno uporabljati –

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Libanon o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v imenu Skupnosti, s pridržkom sklepa Sveta o sklenitvi navedenega Sporazuma.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Skupnosti podpiše(-jo) Sporazum s pridržkom njegove poznejše sklenitve.

Člen 3

Do začetka veljave Sporazuma, se le-ta uporablja začasno od prvega dne prvega meseca po datumu, ko pogodbenici uradno druga drugo obvestita o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen.

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen, da pošlje uradno obvestilo iz člena 8(2) Sporazuma.

V Bruslju, 8. novembra 2005

Za Svet

Predsednik

G. BROWN


SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Republiko Libanon o nekaterih vidikih zračnih prevozov

EVROPSKA SKUPNOST

na eni strani in

REPUBLIKA LIBANON

na drugi strani

(v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“)

STA SE –

OB UGOTOVITVI, da so bili sklenjeni dvostranski sporazumi o zračnih prevozih med več državami članicami Evropske skupnosti in Republiko Libanon, ki vsebujejo določbe, ki so v nasprotju z zakonodajo Skupnosti,

OB UGOTOVITVI, da ima Evropska skupnost izključno pristojnost v zvezi z nekaterimi vidiki, ki so lahko vključeni v dvostranske sporazume o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,

OB UGOTOVITVI, da imajo po zakonodaji Evropske skupnosti letalski prevozniki Skupnosti s sedežem v državi članici pravico do nediskriminatornega dostopa do zračnih poti med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,

OB UPOŠTEVANJU sporazumov med Evropsko skupnostjo in nekaterimi tretjimi državami, ki državljanom teh tretjih držav omogočajo, da pridobijo lastništvo v letalskih prevoznikih, ki so licencirani v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti,

OB PRIZNAVANJU, da se morajo določbe dvostranskih sporazumov o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in Republiko Libanon, ki so v nasprotju z zakonodajo Evropske skupnosti, popolnoma uskladiti s to zakonodajo, z namenom vzpostaviti trdno pravno podlago za zračne prevoze med Evropsko skupnostjo in Republiko Libanon in ohraniti stalnost takih zračnih prevozov,

OB UGOTOVITVI, da Evropska skupnost v okviru teh pogajanj nima namena vplivati na skupni obseg zračnega prometa med Evropsko skupnostjo in Republiko Libanon ter na ravnovesje med letalskimi prevozniki Skupnosti in letalskimi prevozniki Republike Libanon ali se pogajati za spremembe določb obstoječih dvostranskih sporazumov o zračnem prevozu v zvezi s prometnimi pravicami –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Splošne določbe

1.   V tem Sporazumu „države članice“ pomenijo države članice Evropske skupnosti.

2.   Sklicevanja v posameznih sporazumih, navedenih v Prilogi I, na državljane države članice, ki je pogodbenica tega Sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na državljane držav članic Evropske skupnosti.

3.   Sklicevanja v posameznih sporazumih, navedenih v Prilogi I, na letalske prevoznike ali letalske družbe države članice, ki je pogodbenica tega sporazuma, se razumejo kakor sklicevanja na letalske prevoznike ali letalske družbe, ki jih določi navedena država članica.

Člen 2

Določitev s strani države članic

1.   Določbe iz odstavkov 2 in 3 tega člena nadomestijo ustrezne določbe v členih, ki so navedeni v Prilogi II(a) in (b), o določitvi letalskega prevoznika s strani zadevne države članice, njegovih pooblastil in dovoljenj, ki jih prizna Republika Libanon, in zavrnitvi, preklicu, začasnemu odvzemu ali omejitvi pooblastil ali dovoljenj letalskega prevoznika.

2.   Ob prejemu določitve s strani države članice, Republika Libanon prizna ustrezna pooblastila in dovoljenja z najmanjšo postopkovno zamudo, pod pogojem, da:

(i)

ima letalski prevoznik sedež v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti na ozemlju države članice, ki ga je določila, in ima veljavno operativno licenco v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti;

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, izvaja in vzdržuje učinkovit predpisani nadzor letalskega prevoznika in je ustrezni letalski organ v določitvi jasno opredeljen, in

(iii)

je letalski prevoznik v lasti in bo tudi še nadalje neposredno v lasti države članice ali bo njegov večinski lastnik država članica in/ali državljani države članice ali drugih držav, ki so navedene v Prilogi III, in/ali državljani teh drugih držav, in da imajo te države in/ali ti državljani ves čas učinkovit nadzor.

3.   Republika Libanon lahko zavrne, prekliče, začasno odvzame ali omeji pooblastila ali dovoljenja letalskega prevoznika, ki ga določi država članica, če:

(i)

letalski prevoznik nima sedeža v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti na ozemlju države članice, ki ga je določila, ali nima veljavne operativne licence v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti;

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, ne izvaja in ne vzdržuje učinkovitega predpisanega nadzora letalskega prevoznika ali ustrezni letalski organ v določitvi ni jasno opredeljen; ali

(iii)

letalski prevoznik ni v lasti in ni učinkovito nadzorovan neposredno ali prek večinskega deleža s strani držav članic in/ali državljanov držav članic ali drugih držav, ki so navedene v Prilogi III, in/ali državljanov teh drugih držav.

Pri izvajanju svoje pravice iz tega odstavka Republika Libanon ne diskriminira letalskih prevoznikov Skupnosti na podlagi državne pripadnosti.

Člen 3

Pravice v zvezi s predpisanim nadzorom

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo člene, navedene v Prilogi II(c).

2.   Kjer država članica določi letalskega prevoznika, katerega predpisani nadzor izvaja in vzdržuje druga država članica, pravice Republike Libanon, v skladu z varnostnimi predpisi iz sporazuma med državo članico, ki je določila letalskega prevoznika, in Republiko Libanon veljajo enakovredno za to drugo državo članico pri sprejemanju, izvajanju ali ohranitvi varnostnih standardov in za operativno dovoljenje navedenega letalskega prevoznika.

Člen 4

Obdavčitev letalskega goriva

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo ustrezne določbe iz členov, navedenih v Prilogi II(d).

2.   Ne glede na kakršne koli druge nasprotne določbe, nobena določba sporazumov iz Priloge II(d) ne preprečuje državam članicam, da uvedejo davke, prispevke, dajatve, pristojbine ali druge dajatve za gorivo, dobavljeno na njenem ozemlju za uporabo v zrakoplovu določenega letalskega prevoznika Republike Libanon, ki opravlja promet med enim krajem na ozemlju te države članice in drugim krajem na ozemlju te države članice ali na ozemlju druge države članice.

Člen 5

Tarife za prevoz znotraj Evropske skupnosti

1.   Določbe v odstavku 2 tega člena dopolnjujejo člene, navedene v Prilogi II(e).

2.   Za tarife, ki jih zaračuna(-jo) letalski prevoznik(-i), določeni s strani Republike Libanon v skladu s sporazumom iz Priloge I, ki vsebuje določbo iz Priloge II(e), za prevoz, ki se v celoti opravlja znotraj Evropske skupnosti, se uporablja zakonodaja Evropske skupnosti.

Člen 6

Priloge k Sporazumu

Priloge k temu sporazumu so njegov sestavni del.

Člen 7

Revizija ali sprememba

Pogodbenici lahko kadarkoli sporazumno popravita ali spremenita ta sporazum.

Člen 8

Začetek veljavnosti in začasna uporaba

1.   Ta sporazum začne veljati, ko se pogodbenici pisno uradno obvestita, da so bili zaključeni notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti.

2.   Ne glede na odstavek 1, se pogodbenici strinjata, da se ta Sporazum začne začasno uporabljati prvi dan meseca po datumu, ko se pogodbenici medsebojno obvestita o zaključku postopkov, potrebnih za ta namen.

3.   Sporazumi in drugi dogovori med državami članicami in Republiko Libanon, ki na dan podpisa tega sporazuma še ne veljajo in se začasno ne uporabljajo, so navedeni v Prilogi I(b). Ta sporazum se uporablja za vse takšne sporazume in dogovore ob začetku njihove veljavnosti ali začasne uporabe.

Člen 9

Prenehanje

1.   V primeru prenehanja sporazuma iz Priloge I istočasno prenehajo veljati tudi vse določbe tega sporazuma, ki so povezane z zadevnim sporazumom iz Priloge I.

2.   V primeru prenehanja vseh sporazumov iz Priloge I istočasno preneha veljati tudi ta sporazum.

V POTRDITEV NAVEDENEGA so spodaj podpisani, ki so bili za to ustrezno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

V Bejrutu, dne sedmega julija leta dva tisoč šest, sestavljeno v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in arabskem jeziku.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Republic of Lebanon

Pour la République libanaise

Per la Repubblica del Libano

Libānas Republikas vārdā

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-repubblika tal-Libanu

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República do Líbano

Za Libanonskú republiku

Za Republiko Libanon

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

Image

Image

PRILOGA I

Seznam sporazumov iz člena 1 tega sporazuma

(a)

Sporazumi o zračnih prevozih med Republiko Libanon in državami članicami Evropske skupnosti, ki so bili ua dan podpisa tega sporazuma sklenjeni, podpisani in/ali v začasni uporabi:

Sporazum med avstrijsko zvezno vlado in vlado Republike Libanon o zračnem prevozu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, podpisan v Bejrutu 2. aprila 1969, kakor je bil spremenjen (v nadaljnjem besedilu Sporazum med Libanonom in Avstrijo);

Sporazum med belgijsko vlado in libanonsko vlado o zračnem prevozu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, podpisan v Bejrutu 24. decembra 1953, kakor je bil spremenjen (v nadaljnjem besedilu Sporazum med Libanonom in Belgijo);

Sporazum med vlado Republike Ciper in vlado Republike Libanon o zračnem prevozu, parafiran 23. maja 1996 (v nadaljnjem besedilu osnutek Sporazuma med Libanonom in Ciprom);

Sporazum med vlado Češke Republike in vlado Republike Libanon o zračnem prevozu, podpisan v Bejrutu 22. septembra 2003 (v nadaljnjem besedilu Sporazum med Libanonom in Češko republiko);

Sporazum o zračnem prevozu med Dansko in Libanonom, podpisan v Bejrutu 21. oktobra 1955 (v nadaljnjem besedilu Sporazum med Libanonom in Dansko);

Osnutek Sporazuma med vlado Francoske republike in vlado Republike Libanon, parafiran in priložen odobrenemu zapisniku posvetovanj med delegacijama predstavnikov Francoske republike in Republike Libanon, podpisan v Parizu 24. junija 1998 (v nadaljnjem besedilu osnutek Sporazuma med Libanonom in Francijo);

Sporazum o zračnem prevozu med Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Libanon, podpisan v Bejrutu 15. marca 1961, kakor je bil spremenjen (v nadaljnjem besedilu Sporazum med Libanonom in Nemčijo);

Osnutek Sporazuma o zračnem prevozu med vlado Zvezne republike Nemčije in vlado Republike Libanon, parafiran in priložen odobrenemu zapisniku, podpisan v Bonnu 16. januarja 2002 (v nadaljnjem besedilu revidiran osnutek Sporazuma med Libanonom in Nemčijo);

Sporazum med vlado Kraljevine Grčije in vlado Republike Libanon o vzpostavitvi zračnega prevoza med njunima ozemljema, podpisan v Bejrutu 6. septembra 1948 (v nadaljnjem besedilu Sporazum med Libanonom in Grčijo);

Sporazum med vlado Ljudske Republike Madžarske in Republike Libanon o civilnem zračnem prometu, podpisan v Bejrutu 15. januarja 1966 (v nadaljnjem besedilu Sporazum med Libanonom in Madžarsko);

Sporazum o zračnem prevozu med italijansko vlado in vlado Republike Libanon, podpisan v Bejrutu 24. januarja 1949, kakor je bil spremenjen (v nadaljnjem besedilu Sporazum med Libanonom in Italijo);

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Libanon in vlado Velikega vojvodstva Luksemburg, parafiran in kot Dodatek B priložen zaupnemu memorandumu o soglasju, ki je bil podpisan v Bejrutu 23. oktobra 1998 (v nadaljnjem besedilu osnutek Sporazuma med Libanonom in Luksemburgom);

Osnutek Sporazuma o zračnem prevozu med vlado Malte in vlado Republike Libanon, parafiran in kot Dodatek B priložen odobrenemu zapisniku, podpisan v Bejrutu 30. aprila 1999 (v nadaljnjem besedilu osnutek Sporazuma med Libanonom in Malto);

Sporazum o zračnem prevozu med Kraljevino Nizozemsko in Republiko Libanon, podpisan v Bejrutu 20. septembra 1949 (v nadaljnjem besedilu Sporazum med Libanonom in Nizozemsko);

Sporazum med vlado Poljske Ljudske Republike in vlado Republike Libanon o zračnem prevozu, podpisan v Bejrutu 25. aprila 1966 (v nadaljnjem besedilu Sporazum med Libanonom in Poljsko);

Sporazum o zračnem prevozu med Švedsko in Libanonom, podpisan v Bejrutu 23. marca 1953 (v nadaljnjem besedilu Sporazum med Libanonom in Švedsko);

Sporazum med vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske in vlado Republike Libanon o zračnem prevozu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, podpisan v Bejrutu 15. avgust 1951, kakor je bil spremenjen (v nadaljnjem besedilu Sporazum med Libanonom in Združenim kraljestvom);

(b)

Sporazumi o zračnih prevozih in drugi dogovori, parafirani ali podpisani med vlado Republike Libanon in državami članicami Evropske skupnosti, ki na dan podpisa tega sporazuma še niso začeli veljati in niso v začasni uporabi:

Sporazum o zračnem prevozu med Kraljevino Španijo in Republiko Libanon, podpisan v Madridu 21. avgusta 1997 (v nadaljnjem besedilu Sporazum med Libanonom in Španijo);

PRILOGA II

Seznam členov v sporazumih, navedenih v Prilogi I, ki so omenjeni v členih 2 do 5 tega sporazuma

(a)

Določitev s strani države članice:

Člen 3 Sporazuma med Libanonom in Avstrijo;

Člen 3 Sporazuma med Libanonom in Belgijo;

Člen 4 osnutek Sporazuma med Libanonom in Ciprom;

Člen 3 Sporazuma med Libanonom in Češko republiko;

Člen 3 osnutka Sporazuma med Libanonom in Francijo;

Člen 3 Sporazuma med Libanonom in Nemčijo;

Člen 3 Sporazuma med Libanonom in Madžarsko;

Člen 3 osnutka Sporazuma med Libanonom in Luksemburgom;

Člen 6 osnutka Sporazuma med Libanonom in Malto;

Člen 3 Sporazuma med Libanonom in Poljsko;

Člen 3 osnutka Sporazuma med Libanonom in Španijo;

Člen 4 Sporazuma med Libanonom in Združenim kraljestvom;

(b)

Zavrnitev, preklic, začasni odvzem ali omejitev pooblastil ali dovoljenj:

Člen 4 Sporazuma med Libanonom in Avstrijo;

Člen 3 Sporazuma med Libanonom in Belgijo;

Člen 5 osnutka Sporazuma med Libanonom in Ciprom;

Člen 4 Sporazuma med Libanonom in Češko republiko;

Člen 5 Sporazuma med Libanonom in Dansko;

Člen 4 osnutka Sporazuma med Libanonom in Francijo;

Člen 4 Sporazuma med Libanonom in Nemčijo;

Člen 6 Sporazuma med Libanonom in Grčijo;

Člen 4 Sporazuma med Libanonom in Madžarsko;

Člen 6 Sporazuma med Libanonom in Italijo;

Člen 4 osnutka Sporazuma med Libanonom in Luksemburgom;

Člen 7 osnutka Sporazuma med Libanonom in Malto;

Člen 6 Sporazuma med Libanonom in Nizozemsko;

Člen 3 Sporazuma med Libanonom in Poljsko;

Člen 4 osnutka Sporazuma med Libanonom in Španijo;

Člen 5 Sporazuma med Libanonom in Švedsko;

Člen 4 Sporazuma med Libanonom in Združenim kraljestvom;

(c)

Predpisani nadzor:

Člen 7a Sporazuma med Libanonom in Avstrijo;

Člen 7 Sporazuma med Libanonom in Češko republiko;

Člen 8 osnutka Sporazuma med Libanonom in Francijo;

Člen 7 osnutka Sporazuma med Libanonom in Luksemburgom;

Člen 6 osnutka Sporazuma med Libanonom in Nemčijo;

(d)

Obdavčitev letalskega goriva:

Člen 5 Sporazuma med Libanonom in Avstrijo;

Člen 4 Sporazuma med Libanonom in Belgijo;

Člen 7 osnutka Sporazuma med Libanonom in Ciprom;

Člen 8 Sporazuma med Libanonom in Češko republiko;

Člen 9 Sporazuma med Libanonom in Dansko;

Člen 10 osnutka Sporazuma med Libanonom in Francijo;

Člen 6 Sporazuma med Libanonom in Nemčijo;

Člen 10 revidiranega osnutka Sporazuma med Libanonom in Nemčijo;

Člen 3 Sporazuma med Libanonom in Grčijo;

Člen 14 Sporazuma med Libanonom in Madžarsko;

Člen 3 Sporazuma med Libanonom in Italijo;

Člen 8 osnutka Sporazuma med Libanonom in Luksemburgom;

Člen 9 osnutka Sporazuma med Libanonom in Malto;

Člen 6 Sporazuma med Libanonom in Poljsko;

Člen 5 osnutka Sporazuma med Libanonom in Španijo;

Člen 9 Sporazuma med Libanonom in Švedsko;

Člen 5 Sporazuma med Libanonom in Združenim kraljestvom;

(e)

Tarife za prevoz znotraj Evropski skupnosti:

Člen 9 Sporazuma med Libanonom in Avstrijo;

Člen 7 Sporazuma med Libanonom in Belgijo;

Člen 16 osnutka Sporazuma med Libanonom in Ciprom;

Člen 12 Sporazuma med Libanonom in Češko republiko;

Člen 7 Sporazuma med Libanonom in Dansko;

Člen 14 osnutka Sporazuma med Libanonom in Francijo;

Člen 9 Sporazuma med Libanonom in Nemčijo;

Člen 14 revidiranega osnutka Sporazuma med Libanonom in Nemčijo;

Člen 7 Sporazuma med Libanonom in Madžarsko;

Člen 13 osnutka Sporazuma med Libanonom in Luksemburgom;

Člen 14 osnutka Sporazuma med Libanonom in Malto;

Člen 10 Sporazuma med Libanonom in Poljsko;

Člen 7 osnutka Sporazuma med Libanonom in Španijo;

Člen 7 Sporazuma med Libanonom in Švedsko;

Člen 7 Sporazuma med Libanonom in Združenim kraljestvom.

PRILOGA III

Seznam drugih držav iz člena 2 tega Sporazuma

(a)

Republika Islandija (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(b)

Kneževina Lihtenštajn (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(c)

Kraljevina Norveška (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(d)

Švicarska konfederacija (v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prevozu).


5.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/26


SKLEP SVETA

z dne 18. julija 2006

o smernicah za politike zaposlovanja držav članic

(2006/544/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 128(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju mnenja Odbora za zaposlovanje (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Reforma lizbonske strategije leta 2005 je poudarila gospodarsko rast in delovna mesta. Smernice zaposlovanja (4) kot del evropske strategije zaposlovanja in splošnih smernic za gospodarsko politiko (5) so bile sprejete kot del integriranega paketa, pri čemer ima evropska strategija zaposlovanja vodilno vlogo pri izvajanju ciljev lizbonske strategije glede zaposlovanja in trga dela.

(2)

Evropska unija mora aktivirati vse ustrezne nacionalne vire in vire Skupnosti – vključno s kohezijsko politiko – v treh razsežnostih Lizbonske strategije (gospodarski, socialni in okoljski), da bi v splošnem okviru trajnostnega razvoja bolje izkoristila njihovo sinergijo.

(3)

Smernice za zaposlovanje in splošne smernice za gospodarsko politiko bi bilo treba v celoti pregledati le vsaka tri leta, v vmesnem triletnem obdobju do leta 2008 pa bi moralo njihovo posodabljanje ostati strogo omejeno, da se zagotovi stopnja stabilnosti, potrebna za učinkovito izvajanje.

(4)

Ocena nacionalnih programov reform držav članic iz letnega poročila Komisije o napredku in skupnega poročila o zaposlovanju kaže, da morajo države članice nadaljevati z obravnavo prednostnih nalog:

spodbujanje zaposlovanja in ohranjanje zaposlitve za več ljudi s povečanjem ponudbe delovne sile in posodobitvijo sistemov socialne zaščite;

izboljšanje prilagodljivosti delavcev in podjetij; in

povečanje naložb v človeški kapital z boljšim izobraževanjem in usposabljanjem.

(5)

Med zasedanjem Evropskega sveta 23. in 24. marca 2006 je bila poudarjena osrednja vloga politik zaposlovanja v okviru Lizbonske agende in potreba po povečanju zaposlitvenih priložnosti za prednostne kategorije glede na življenjska obdobja. V zvezi s tem je bil na omenjenem zasedanju potrjen Evropski pakt za enakost med spoloma, ki bi moral dodatno poudariti vprašanje načela enakosti spolov in v večjem obsegu dati zagon izboljšanju perspektiv in priložnosti za ženske.

(6)

Odprava ovir za mobilnost delavcev, kakor jo obravnavajo Pogodbe, med drugim tudi Pogodbe o pristopu, bi morala okrepiti delovanje notranjega trga ter spodbuditi njegovo rast in zaposlitveni potencial.

(7)

Glede na oceno Komisije nacionalnih programov reform in zaključkov Evropskega sveta bi se morali sedaj osredotočiti na učinkovito in pravočasno izvajanje, s posebno pozornostjo na dogovorjenih kvantitativnih ciljih, kot so določeni v smernicah 2005–2008 in v skladu s sklepi Evropskega sveta.

(8)

Države članice bi morale upoštevati smernice za zaposlovanje pri načrtovanju uporabe sredstev Skupnosti, predvsem Evropskega socialnega sklada.

(9)

Glede na integrirano naravo paketa smernic bi morale države članice v celoti izvajati splošne smernice za gospodarsko politiko –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Smernice za politike zaposlovanja držav članic, kakor so določene v Prilogi Sklepa 2005/600/ES z dne 12. julija 2005, ostajajo v letu 2006 nespremenjene in jih države članice upoštevajo v svojih politikah zaposlovanja.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 18. julija 2006

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


(1)  Mnenje z dne 4. aprila 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 17. maja 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  Mnenje z dne 27. aprila 2006.

(4)  Sklep Sveta 2005/600/ES z dne 12. julija 2005 o smernicah za politike zaposlovanja držav članic (UL L 205, 6.8.2005, str. 21).

(5)  Priporočila Sveta 2005/601/ES z dne 12. julija 2005 o širših smernicah ekonomskih politik držav članic in Skupnosti (2005 do 2008) (UL L 205, 6.8.2005, str. 28).


5.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/28


ODLOČBA SVETA

z dne 18. julija 2006

o izenačitvi uradnega preskušanja sort, ki se izvede na Hrvaškem

(Besedilo velja za EGP)

(2006/545/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (1), in zlasti člena 22(1)(a) Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2002/53/ES Svetu omogoča, da ugotavlja, ali uradni preskusi sort, opravljeni v tretji državi, nudijo enaka jamstva kot tisti, ki se opravljajo v državah članicah.

(2)

Pravila glede uradnih preskusov sort, izvedenih na Hrvaškem za pšenico, ječmen in koruzo določajo, da so sorte glede njihove razločljivosti, nespremenljivosti in izenačenosti sprejete na podlagi rezultatov uradnih preskusov, zlasti pridelovalnih preskusov, ki zajemajo zadostno število lastnosti za opis sorte.

(3)

Preskus navedenih pravil in način njihove izvedbe na Hrvaškem glede treh prej navedenih sort sta pokazala, da nudijo enaka jamstva, kot preskusi, ki jih opravijo države članice, ob upoštevanju zahteve, da so izpolnjeni določeni dodatni pogoji.

(4)

Ta odločba ne preprečuje Skupnosti, da prekliče odločitev o izenačitvi, če pogoji, na podlagi katerih je bila sprejeta ta odločitev, niso oziroma niso več izpolnjeni.

(5)

Glede na to, da bo tehnične določbe prilog verjetno treba pogosto spreminjati, bi bilo primerno, da bi se te določbe sprejemale v skladu s postopkom iz člena 4 Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (2)

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Uradni preskusi glede razločljivosti, nespremenljivosti in izenačenosti različnih sort iz Priloge I, ki jih na Hrvaškem opravi organ iz iste priloge, ob izpolnjevanju dodatnih pogojev iz Priloge II, nudijo enako jamstvo kot preskusi, ki so jih izvajajo države članice.

Člen 2

Spremembe prilog se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 3(2).

Člen 3

1.   Komisiji pomaga Stalni odbor za semenski material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo, ustanovljen s členom 1 Sklepa Sveta 66/399/EGS (3) (v nadaljnjem besedilu: „Odbor“).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

3.   Rok iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.

4.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. julija 2006

Za Svet

Predsednik

J. KORKEAOJA


(1)  UL L 193, 20.7.2002, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 268, 18.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(3)  UL 125, 11.7.1966, str. 2289/66.


PRILOGA I

Organ

Sorta

Inštitut za semena in sadike, Osijek

Hordeum vulgare L.

Triticum aestivum L.

Zea Mays L.


PRILOGA II

POGOJI

1.

Sprejetje sort glede ocenjevanja razločljivosti, nespremenljivosti in izenačenosti temelji na rezultatih uradnih preskušanj.

2.

Za ugotovitev razločevanja pridelovalni preskus vključuje najmanj razpoložljive primerljive sorte:

iz skupnega kataloga sort poljščin ali

primerljive sorte, ki so, ne da bi bile navedene v tem katalogu, sprejete ali vložene za sprejetje v eni od držav članic Skupnosti, bodisi za potrjevanje in trženje bodisi za potrjevanje za druge države.

3.

Lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalni pogoji za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin so opredeljeni v Direktivi Komisije 2003/90/ES (1).


(1)  UL L 254, 8.10.2003, str. 7. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2005/91/ES (UL L 331, 17.12.2005, str. 24).


Konferenca predstavnikov vlad držav članic

5.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/30


SKLEP PREDSTAVNIKOV VLAD DRŽAV ČLANIC

z dne 6. julija 2006

o imenovanju sodnika Sodišča Evropskih skupnosti

(2006/546/ES, Euratom)

PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC EVROPSKIH SKUPNOSTI SO –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 223 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, zlasti člena 139 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

V skladu z določbami pogodb se vsaka tri leta izvede delna zamenjava članov Sodišča Evropskih skupnosti za dobo šestih let. Za obdobje od 7. oktobra 2006 do 6. oktobra 2012 morajo vlade držav članic imenovati še enega sodnika, da bi dopolnile imenovanje dvanajstih sodnikov in štirih generalnih pravobranilcev z dne 6. aprila 2006 –

SKLENILI:

Člen 1

G. Thomas VON DANWITZ se imenuje za sodnika Sodišča Evropskih skupnosti za obdobje od 7. oktobra 2006 do 6. oktobra 2012.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 6. julija 2006

Predsednik

E. KOSONEN


Komisija

5.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/31


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 1. avgusta 2006

o začetku preiskave iz člena 4(3) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 o dostopu letalskih prevoznikov Skupnosti do letalskih prog znotraj Skupnosti

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3516)

(2006/547/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 z dne 23. julija 1992 o dostopu letalskih prevoznikov Skupnosti do letalskih prog znotraj Skupnosti (1), in zlasti člena 4(3) in člena 12 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

I.   Dejstva

(1)

Republika Italija je 27. januarja in 28. februarja 2006 Komisiji poslala odloka št. 35 in 36 Ministrstva za promet in zveze z dne 29. decembra 2005 (objavljena v Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dne 11. januarja 2006) o uvedbi obveznosti javnih služb za 16 letalskih prog med letališči na Sardiniji in glavnimi italijanskimi letališči ter v skladu s členom 4(1)(a) Uredbe (EGS) št. 2408/92 prosila Komisijo, da to objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(2)

24. marca 2006 je Komisija objavila obvestilo o obveznostih javnih služb, uvedenih z Odlokom št. 35 („Obvestilo z dne 24. marca 2006“) (2) na naslednjih šestih letalskih progah:

Alghero–Rim in Rim–Alghero

Alghero–Milano in Milano–Alghero

Cagliari–Rim in Rim–Cagliari

Cagliari–Milano in Milano–Cagliari

Olbia–Rim in Rim–Olbia

Olbia–Milano in Milano–Olbia.

(3)

21. aprila 2006 je Komisija objavila obvestilo o obveznostih javnih služb, uvedenih z Odlokom št. 36 („Obvestilo z dne 21. aprila 2006“) (3) na naslednjih desetih letalskih progah:

Alghero–Bologna in Bologna–Alghero

Alghero–Torino in Torino–Alghero

Cagliari–Bologna in Bologna–Cagliari

Cagliari–Torino in Torino–Cagliari

Cagliari–Firence in Firence–Cagliari

Cagliari–Verona in Verona–Cagliari

Cagliari–Neapelj in Neapelj–Cagliari

Cagliari–Palermo in Palermo–Cagliari

Olbia–Bologna in Bologna–Olbia

Olbia–Verona in Verona–Olbia.

(4)

Glavne značilnosti obveznosti javnih služb, objavljenih v navedenih dveh obvestilih, so:

Vsako od desetih letalskih prog, objavljenih v Obvestilu z dne 21. aprila 2006, in obveznosti javnih služb, ki so zanje uvedene, mora vsak posamezni zadevni letalski prevoznik sprejeti vsako posebej in v celoti.

Letalski progi Alghero–Rim in Alghero–Milano (skupaj) ter letalski progi Olbia–Rim in Olbia–Milano (skupaj) sestavljajo eno skupino, ki jo morajo zadevni letalski prevozniki sprejeti v celoti, brez kakršne koli vrste ali izvora nadomestila. Letalski progi Cagliari–Rim in Cagliari–Milano pa morajo po drugi strani zadevni letalski prevozniki sprejeti vsako posebej in v celoti, brez kakršne koli vrste ali izvora nadomestila.

Vsak posamezni letalski prevoznik (ali glavni letalski prevoznik), ki sprejme obveznosti javnih služb, mora plačati jamstvo za zagotovitev pravilnega in stalnega izvajanja storitve. To jamstvo mora znašati najmanj 5 % skupnega predvidenega prometa, ki ga oceni ENAC (italijanska uprava za civilno letalstvo) za zračne prevoze, predvidene za vsako skupino zadevnih letalskih prog. Jamstvo se plača ENAC, ki ga bo uporabila za zagotovitev stalnega izvajanja zadevnih storitev v primeru neupravičene opustitve izvajanja zračnih prevozov, ter sestoji iz bančnega jamstva prvega zahtevka (50 %) in zavarovanja (za preostalih 50 %). Da bi se izognili presežkom zmogljivosti, ki bi nastali, če bi več letalskih prevoznikov sprejelo opravljanje storitev na letalski progi, ki je predmet obveznosti, ob upoštevanju infrastrukturnih omejitev in pogojev zadevnih letališč, ima ENAC po naročilu avtonomne regije Sardinije nalogo v javnem interesu posredovati za nadzor programov opravljanja zračnih prevozov izbranih letalskih prevoznikov, da bi zagotovili njihovo popolno skladnost s potovalnimi zahtevami, ki so osnova uvedenih obveznosti. Cilj takšnega posredovanja je pravična razdelitev letalskih prog in pogostosti opravljanja zračnih prevozov med izbranimi letalskimi prevozniki na podlagi števila potnikov na zadevnih letalskih progah (in skupinah letalskih prog) v predhodnih dveh letih.

Najmanjša pogostost letov, vozni red in število sedežev, ki bodo ponujeni za vsako posamezno letalsko progo, so navedeni v točki „2. OPIS OBVEZNOSTI JAVNIH SLUŽB“ obvestil z dne 24. marca 2006 in 21. aprila 2006.

Najmanjše število sedežev zrakoplova je navedeno v točki „3. VRSTA ZRAKOPLOVA ZA VSAKO LETALSKO PROGO“ obvestil z dne 24. marca 2006 in 21. aprila 2006.

Struktura prevoznin za vse zadevne letalske proge je navedena v točki „4. PREVOZNINE“ obvestil z dne 24. marca 2006 in 21. aprila 2006. Točka 4.8 obvestil v povezavi z znižanimi prevozninami zlasti navaja, da imajo letalski prevozniki, ki opravljajo zračne prevoze na zadevnih letalskih progah, pravno obveznost uporabe znižanih prevoznin (kot so navedene v točki „4. PREVOZNINE“) vsaj za osebe, rojene na Sardiniji, tudi če ne prebivajo na tem otoku.

V skladu z Odlokom št. 35, poslanim Komisiji dne 29. decembra 2005, objavljenim v Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dne 11. januarja 2006 in v Uradnem listu Evropske unije dne 24. marca 2006, sta bila začetek in konec uvedbe obveznosti za zadevne letalske proge 31. marec 2006 in 30. marec 2009. Vendar so italijanske oblasti dne 28. februarja 2006 Komisijo obvestile o odloku, sprejetim dne 23. februarja 2006, ki spreminja (dopis stalnega predstavništva s številko protokola 2321) ta dva datuma na 2. maj 2006 in 1. maj 2009. Ta dva datuma sta bila nato objavljena v Uradnem listu.

V skladu z Odlokom št. 36, poslanim Komisiji dne 29. decembra 2005, objavljenim v Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dne 11. januarja 2006 in v Uradnem listu Evropske unije dne 21. aprila 2006, je bilo predvideno, da se bosta začetek in konec uvedbe obveznosti za zadevne letalske proge določila pozneje. Zato objava v Uradnem listu ni vsebovala nobenih dokončnih datumov začetka in konca uvedbe obveznosti.

Letalski prevozniki, ki nameravajo sprejeti obveznosti javnih služb, morajo to v tridesetih dneh po objavi obvestila v Uradnem listu Evropske unije v pisni obliki sporočiti pristojnemu italijanskemu organu.

(5)

Upoštevati je treba, da je Republika Italija pred uvedbo obveznosti javnih služb, ki je predmet te odločbe, uvedla obveznosti javnih služb z odlokoma z dne 1. avgusta 2000 in 21. decembra 2000 za šest letalskih prog med letališči na Sardiniji ter letališčema Rim in Milano. Te obveznosti so bile objavljene v Uradnem listu Evropskih skupuosti z dne 7. oktobra 2000 (4) („Obvestilo z dne 7. oktobra 2000“). V skladu s členom 4(1)(d) Uredbe (EGS) št. 2408/92 so bile zadevne letalske proge predmet javnega razpisa, na podlagi katerega se je izbralo in pooblastilo letalske prevoznike za izključno opravljanje zračnih prevozov na letalskih progah, za katero so dobili finančno nadomestilo (5).

(6)

Letalski prevozniki, pooblaščeni za opravljanje zračnih prevozov na letalskih progah v skladu z obveznostmi javnih služb, so:

Alitalia: Cagliari–Rim,

Air One: Cagliari–Milano, Alghero–Milano in Alghero–Rim,

Meridiana: Olbia–Rim in Olbia–Milano.

(7)

Ti dogovori so bili nadomeščeni z obveznostmi javnih služb, uvedenimi z italijanskim odlokom z dne 8. novembra 2004 in objavljenimi v Uradnem listu Evropske unije z dne 10. decembra 2004 („Obvestilo z dne 10. decembra 2004“) (6). Po odločbi Regionalnega upravnega sodišča Lazia z dne 17. marca 2005, ki je delno razveljavila Odlok z dne 8. novembra 2004, so italijanske oblasti Komisijo obvestile, da so „ukinile“ te obveznosti. V ta namen je bilo 1. julija 2005 objavljeno obvestilo v Uradnem listu Evropske unije  (7). Italijanske oblasti so dne 6. decembra 2005 Komisijo obvestile, da je bil Odlok z dne 8. novembra 2004 razveljavljen z dne 15. novembra 2004.

(8)

Italijanske oblasti so dne 28. februarja 2006 Komisijo obvestile o odloku, sprejetem dne 23. februarja 2006, ki spreminja Odlok št. 35 z dne 29. decembra 2005 in z 2. majem 2006 razveljavlja odloka z dne 1. avgusta 2000 in 21. decembra 2000.

(9)

V sporočilu Komisiji z dne 22. marca 2005 so italijanske oblasti navedle, da so se obveznosti javnih služb, objavljene v Obvestilu z dne 7. oktobra 2000, uporabljale „na prostovoljni osnovi“. To je bilo prvič, da so italijanske oblasti Komisijo obvestile o tem, da se obveznosti javnih služb še vedno uporabljajo.

II.   Ključni elementi pravnega sistema obveznosti javnih služb

(10)

Pravni sistem obveznosti javnih služb je določen z Uredbo (EGS) št. 2408/92 („Uredba“), katere cilj je opredeliti pogoje za uporabo načela prostega pretoka storitev na področju zračnih prevozov.

(11)

Obveznosti javnih služb so opisane kot izjema pri načelu Uredbe, na podlagi katere „ob upoštevanju te uredbe zadevna(-e) država(-e) članica(-e) dovoli(-jo) letalskim prevoznikom Skupnosti, da uresničujejo prometne pravice na letalskih progah znotraj Skupnosti“ (8).

(12)

Pogoji njihove uvedbe so navedeni v členu 4. Pri tem se strogo upošteva načeli nediskriminacije in sorazmernosti. Biti morajo ustrezno utemeljene na podlagi meril iz tega člena.

(13)

Pravni režim obveznosti javnih služb natančneje določa, da lahko vsaka država članica uvede obveznosti javnih služb za redne zračne prevoze do letališča, ki oskrbuje obrobno območje ali območje v razvoju na njenem ozemlju, ali na progi z redkim prometom do katerega koli regionalnega letališča na njenem ozemlju, če takšna letalska proga velja kot izredno pomembna za gospodarski razvoj območja, kjer je to letališče, in sicer do obsega, ki je nujno potreben, da se na tej letalski progi zagotovi ustrezno opravljanje rednih zračnih prevozov, ki zadovoljujejo ustaljene standarde neprekinjenosti, rednosti, zmogljivosti in določanja cen, ki jih letalski prevozniki ne bi prevzeli, če bi upoštevali le svoje komercialne interese.

(14)

Primernost rednih zračnih prevozov presodijo države članice zlasti glede na javni interes, možnost uporabe drugih oblik prevoza, zmožnost, da te oblike prevoza zadostijo prevoznim potrebam, in skupni učinek vseh letalskih prevoznikov, ki opravljajo ali nameravajo opravljati prevoze na zadevni progi.

(15)

Člen 4 določa mehanizem v dveh fazah: v prvi fazi (člen 4(1)(a)) zadevna država članica uvede obveznost javnih služb za eno ali več letalskih prog, ki ostane na voljo vsem letalskim prevoznikom Skupnosti, če slednji izpolnjujejo obveznosti. Če noben letalski prevoznik ne začne opravljati redne zračne prevoze na letalski progi v skladu z obveznostjo javne službe, ki je bila uvedena na tej progi, lahko država članica preide v drugo fazo (člen 4(1)(d)) in omeji dostop do te letalske proge na enega samega letalskega prevoznika za obdobje največ treh let, ki se lahko podaljša. Ta letalski prevoznik je izbran na podlagi javnega razpisa Skupnosti. Izbrani letalski prevoznik lahko prejme finančno nadomestilo za povrnitev stroškov, nastalih zaradi izpolnjevanja obveznosti javnih služb.

(16)

V skladu s členom 4(3) je Komisija pristojna, da na zahtevo države članice ali na lastno pobudo izvede preiskavo in na podlagi le-te ugotovi, ali se objavljena uvedba obveznosti javnih služb še naprej uporablja. Komisija svojo odločitev sporoči Svetu in državam članicam. Svet, ki mu država članica to odločitev predloži v obravnavo, lahko s kvalificirano večino sprejme drugačno odločitev.

III.   Elementi, ki povzročajo resen dvom v zvezi s skladnostjo obveznosti javnih služb, uvedenih med letališči na Sardiniji in glavnimi italijanskimi letališči, s členom 4 Uredbe (EGS) št. 2408/92

(17)

Člen 4(1)(a) Uredbe navaja določeno število kumulativnih meril, s katerimi morajo biti skladne obveznosti javnih služb:

vrsta upravičenih letalskih prog: letalske proge do letališča, ki oskrbuje obrobno območje ali območje v razvoju na ozemlju zadevne države članice, ali letalske proge z redkim prometom do katerega koli regionalnega letališča na njenem ozemlju,

letalska proga mora veljati kot izredno pomembna za gospodarski razvoj območja, kjer je takšno letališče,

upoštevati je treba načelo primernosti, zlasti v zvezi z obstojem drugih oblik prevoza ali možnostmi nadomestnih letalskih prog.

(18)

Obveznosti javnih služb morajo poleg tega upoštevati temeljni načeli sorazmernosti in nediskriminacije (glej npr. sodbo Sodišča z dne 20. februarja 2001 v zadevi C-205/99 Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) in drugi proti Administración General del Estado, [2001] Recueil str. I-01271).

(19)

V tem primeru obvestilo o uvedbi obveznosti javnih služb, objavljeno v Uradnem listu na zahtevo Republike Italije, vsebuje več določb, ki povzročajo resen dvom v zvezi s skladnostjo obveznosti javnih služb s členom 4 Uredbe. Zlasti:

Predloženo ni bilo nobeno ustrezno pojasnilo za utemeljitev primernosti in sorazmernega značaja obveznosti javnih služb z želenim ciljem.

Za letalske proge, pri katerih so bile uvedene obveznosti javnih služb, ni razvidno, da so izredno pomembne za gospodarski razvoj območij Sardinije, kjer so zadevna letališča; pri tem se zlasti upošteva:

značaj in število zadevnih letalskih prog,

obstoj nadomestnih letalskih prog, ki omogočajo ustrezno in neprekinjeno opravljanje storitev v povezavi z zadevnimi letališči preko glavnih italijanskih središč, zadovoljivo povezanih s Sardinijo,

razmerje med obveznostmi javnih služb in prometom med različnimi letališči, na katera vplivajo nove letalske proge.

(20)

Obveznost, uvedena za zainteresirane letalske prevoznike za opravljanje zračnih prevozov za šest letalskih prog kot skupine, lahko še posebno omejuje prosti pretok storitev. Zdi se, da ne temelji na členu 4(1) Uredbe in je lahko v nasprotju z načeli sorazmernosti in nediskriminacije; pri tem se zlasti upošteva:

ni ugotovljeno, da bi bilo združevanje teh letalskih prog izredno pomembno za gospodarski razvoj območij Sardinije, kjer so zadevna letališča,

zdi se, da ne obstaja nobena pravna podlaga ali operativna utemeljitev za takšno združevanje (npr. zemljepisna lega zadevnih letališč), saj se uvedba nanaša na obveznosti javnih služb brez nadomestila,

tveganje neupravičene diskriminacije med letalskimi prevozniki, saj le najpomembnejši med njimi razpolagajo s sredstvi za opravljanje prevozov v takšnih pogojih.

(21)

Zdi se, da možnost iz točke 1.6 obeh obvestil, da ENAC, če več letalskih prevoznikov sprejme opravljanje storitev na letalski progi, ki je predmet obveznosti javnih služb, „posreduje“, da bi se izognili „presežku zmogljivosti“ z „razdelitvijo letalskih prog in pogostosti opravljanja zračnih prevozov“ med zadevnimi letalskimi prevozniki, ne temelji na členu 4(1) Uredbe in je lahko v nasprotju s členom 3(1) glede dejstva, da ti ukrepi omejujejo pravico posameznega letalskega prevoznika, da svobodno izbere letalske proge in pogostost opravljanja zračnih prevozov. Poleg tega obstoj „presežka zmogljivosti“ kaže, da ni potrebe po zakonodajnem posredovanju za zagotovitev, da bi prevozniki zadostili povpraševanju.

(22)

Zdi se, da obveznost iz točke 4.8 obeh obvestil, ki se nanaša na uporabo znižanih prevoznin za potnike izključno glede na njihov kraj rojstva (v tem primeru na Sardiniji), ni pravno utemeljena in lahko predstavlja nezakonito posredno diskriminacijo, ki temelji na narodnosti (glej npr. zadevo C-388/01 Komisija proti Italiji [2003] Recueil str. I-00721).

(23)

Predloženo ni bilo nobeno ustrezno pojasnilo za utemeljitev, zakaj:

se struktura prevoznin tako razlikuje od obveznosti javnih služb, objavljenih v Obvestilu z dne 10. decembra 2004; zdaj je opredeljeno, da je treba sklice na Rim in Milano razumeti kot sklice na njihove zadevne sisteme letališč, kar pomeni, da letalski prevozniki, ki ne sprejmejo obveznosti javnih služb, ne morejo opravljati zračnih prevozov iz katerega koli letališča v okviru teh sistemov,

je treba 50 % povezav med letališči na Sardiniji ter letališčema Rim in Milano opravljati iz/na letališče Fiumicino in iz/na Linate.

IV.   Postopek

(24)

Kljub večkratnem pozivu služb Komisije, ki so skušale opozoriti italijanske oblasti na te probleme in ki so izrazile dvom o skladnosti obvestil o uvedbi obveznosti javnih služb z Uredbo, se je Republika Italija odločila obvestila objaviti.

(25)

Od njihove objave so nekatere zainteresirane strani Komisiji na neformalni način izrazile svojo zaskrbljenost in se pritožile v zvezi z nesorazmernim in diskriminatornim značajem obveznosti javnih služb.

(26)

Glede na zgoraj navedeno in v skladu s členom 4(3) Uredbe Komisija lahko izvede preiskavo za ugotovitev, ali je razvoj ene ali več letalskih povezav neupravičeno oviran zaradi uvedbe obveznosti javnih služb, preden odloči, ali se uvedba navedenih obveznosti še naprej uporablja za zadevne letalske proge.

(27)

Komisija je dne 9. marca 2006 italijanske oblasti prosila, kot je določeno v členu 12 Uredbe, da predložijo nekatere informacije v zvezi z zadevnimi obveznostmi javnih služb. Odgovor italijanskih oblasti z dne 22. marca 2006 je bil nepopoln –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Komisija sklene izvesti preiskavo, predvideno v členu 4(3) Uredbe (EGS) št. 2408/92, za ugotovitev, ali se uvedba obveznosti javnih služb na letalskih progah med letališči na Sardiniji in glavnimi italijanskimi letališči, objavljena na zahtevo Republike Italije v Uradnem listu Evropske unije C 72 z dne 24. marca 2006 in C 93 z dne 21. aprila 2006, še naprej uporablja za zadevne letalske proge.

Člen 2

1.   Republika Italija mora Komisiji v enem mesecu po obvestilu o tej odločbi Komisiji predložiti vse potrebne informacije za preiskavo v zvezi s skladnostjo obveznosti javnih služb iz člena 1 s členom 4 Uredbe (EGS) št. 2408/92.

2.   Predložiti mora zlasti:

podrobno pojasnilo o socialno-ekonomskih ciljih uvedbe obveznosti javnih služb iz člena 1 in utemeljitev ustreznosti in sorazmernosti navedenih obveznosti za dosego teh ciljev – zlasti za novih deset letalskih prog, ki niso zajete v Obvestilu z dne 7. oktobra 2000,

podrobno pojasnilo o učinku ukrepov iz točke 1.6 obeh obvestil iz člena 1 v praksi za izognitev „presežku zmogljivosti“, če bi več letalskih prevoznikov sprejelo opravljanje storitev na letalski progi, ki je predmet obveznosti javnih služb, ter utemeljitev teh ukrepov v skladu s členom 4(1) Uredbe (EGS) št. 2408/92,

pravno analizo glede zakonodaje Skupnosti z utemeljitvijo različnih pogojev, ki jih vsebujejo obveznosti javnih služb iz člena 1, in zlasti:

utemeljitev uporabe znižanih prevoznin v korist oseb, rojenih na Sardiniji, tudi če ne prebivajo na tem otoku, zlasti glede na že obstoječe popuste za lete za študente, ki spadajo v to kategorijo potnikov,

pojasnilo, kako se bo obveznost upravičenosti do znižanih prevoznin za osebe, rojene na Sardiniji, izvajala v praksi,

utemeljitev obveznosti zagotovitve jamstva za stalno izvajanje storitve in način za določitev njegove višine,

utemeljitev razlik med novo strukturo prevoznin in tisto, uvedeno z obveznostmi javnih služb, objavljenimi dne 10. decembra 2004,

pojasnilo o razlogih, zakaj obveznosti javnih služb veljajo za sisteme letališč v Rimu in Milanu in ne za posamezna letališča znotraj teh sistemov, ter o razlogih, zakaj je treba 50 % povezav med letališči na Sardiniji ter letališčema Rim in Milano opravljati iz/na letališče Fiumicino in iz/na Linate,

pravno podlago in utemeljitev za združevanje naslednjih dveh nizov letalskih prog v skupine:

Alghero–Rim, Rim–Alghero, Alghero–Milano in Milano–Alghero, in

Olbia–Rim, Rim–Olbia, Olbia–Milano in Milano–Olbia,

podrobno analizo ekonomskih odnosov med območji na Sardiniji in drugimi območji Italije, kjer so letališča, za katere veljajo obveznosti javnih služb iz člena 1,

podrobno analizo trenutne ponudbe zračnega prevoza med letališči na Sardiniji in drugimi italijanskimi letališči, za katera veljajo obveznosti javnih služb iz člena 1, vključno s ponudbami indirektnih letov, ter navedbo, kdaj je Odlok št. 36 začel veljati,

podrobno analizo možnosti uporabe drugih prevoznih sredstev in zmožnost teh sredstev, da izpolnjujejo zadevne potrebe po prevozu,

analizo dejanskega povpraševanja po zračnem prevozu za vsako zadevno letalsko progo, za katero veljajo te obveznosti, vključno z napovedmi opravljanja storitev (potniški promet, tovorni promet, finančne napovedi itd.), ki jih je (so jih) sporočil(-i) letalski prevoznik(-i),

podrobni opis potrebnega časa leta in pogostost letov na letalskih progah, ki povezujejo različna zadevna letališča na Sardiniji, za katera veljajo te obveznosti,

na dan obvestila o tej odločbi opis stanja v zvezi z izpolnjevanjem teh obveznosti in identiteto letalskega(-ih) prevoznika(-ov), ki opravlja(-jo) storitve v skladu z obveznostmi javnih služb,

na dan obvestila o tej odločbi obstoj morebitnih pritožb na nacionalna sodišča in pravni položaj uvedbe obveznosti javnih služb,

pojasnilo, ali so se obveznosti javnih služb, objavljene v Obvestilu z dne 7. oktobra 2000, še naprej uporabljale po ukinitvi in razveljavitvi obveznosti, objavljenih v Obvestilu z dne 10. decembra 2004, in če so se, na kakšni pravni podlagi, ter razloge, zakaj italijanske oblasti o tem niso takoj obvestile Komisijo.

Člen 3

1.   Ta odločba je naslovljena na Republiko Italijo.

2.   Ta odločba se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. avgusta 2006

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 240, 24.8.1992, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL C 72, 24.3.2006, str. 4.

(3)  UL C 93, 21.4.2006, str. 13.

(4)  UL C 284, 7.10.2000, str. 16.

(5)  UL C 51, 16.2.2001, str. 22.

(6)  UL C 306, 10.12.2004, str. 6.

(7)  UL C 161, 1.7.2005, str. 10.

(8)  Člen 3 (1) Uredbe (EGS) št. 2408/92.


5.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/38


SKLEP KOMISIJE

z dne 2. avgusta 2006

o spremembi Sklepa 2001/844/ES, ESPJ, Euratom

(2006/548/ES, Euratom)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 218(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 131 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti členov 28(1) in 41(1) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 2(1) Pravilnika Komisije o varnosti, kakor je določen v Prilogi Sklepa Komisije 2001/844/ES, ESPJ, Euratom (1), član Komisije, pristojen za varnostne zadeve, sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev, da se pri ravnanju s tajnimi podatki EU znotraj Komisije in, med drugim, s strani zunanjih izvajalcev Komisije spoštujejo predpisi o varnosti.

(2)

Člen 2(2) Pravilnika Komisije o varnosti določa, da je državam članicam, drugim institucijam, organom, uradom in agencijam, ustanovljenim na podlagi Pogodb, dovoljeno prejemati tajne podatke EU pod pogojem, da zagotovijo, da, med drugim, zunanji izvajalci držav članic znotraj svojih služb in prostorov pri ravnanju s takimi podatki spoštujejo ustrezne predpise.

(3)

Pravilnik Komisije o varnosti trenutno ne vključuje elementov o tem, kako je treba uporabljati osnovna načela in minimalne standarde, kadar Komisija na zunanje subjekte z naročilom ali sporazumom o donaciji prenese naloge, ki vključujejo, imajo za posledico in/ali vsebujejo tajne podatke EU.

(4)

Zato je treba določene skupne minimalne standarde vključiti v Pravilnik Komisije o varnosti in pravilih o varnosti, priložen k temu sklepu.

(5)

Države članice morajo prav tako izpolnjevati te skupne minimalne standarde za ukrepe, ki jih bodo izvajale v skladu z nacionalnimi predpisi, kadar na zunanje subjekte iz člena 2(2) Pravilnika Komisije o varnosti z naročilom ali sporazumom o donaciji prenesejo naloge, ki vključujejo, imajo za posledico in/ali vsebujejo tajne podatke EU.

(6)

Ti skupni minimalni standardi se uporabljajo brez poseganja v druge ustrezne akte, predvsem v Direktivo 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (2), Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (3) in Uredbo Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 (4) o določitvi podrobnih pravil za izvajanje prej navedene uredbe ter še zlasti v dvostranske in večstranske sporazume iz členov 106 in 107 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 –

SKLENILA:

Člen 1

Pravilnik Komisije o varnosti, kakor je določen v Prilogi k Sklepu 2001/844/ES, ESPJ, Euratom, se spremeni:

1.

V členu 2(1) se doda naslednji odstavek:

„Kadar naročilo ali sporazum o donaciji med Komisijo in zunanjim izvajalcem ali upravičencem vključuje ravnanje s tajnimi podatki EU v prostorih izvajalca ali upravičenca, so ustrezni ukrepi, ki jih mora sprejeti navedeni zunanji izvajalec ali upravičenec, s katerimi se zagotovi izpolnjevanje pravil iz člena 1, sestavni del naročila ali sporazuma o donaciji.“

2.

Predpisi Komisije o varnosti, kakor so določeni v Prilogi Pravilnika Komisije o varnosti se spremenijo:

(a)

V oddelku 5.1 dela I se doda naslednji stavek:

„Taki minimalni standardi se uporabljajo tudi, kadar Komisija na industrijske ali druge subjekte z naročilom ali sporazumom o donaciji prenese naloge, ki vključujejo, imajo za posledico in/ali vsebujejo zaupne podatke EU: ti skupni minimalni standardi so navedeni v oddelku 27 dela II.“

(b)

V delu II se besedilo iz Priloge k temu sklepu doda kot oddelek 27.

(c)

V Dodatku 6 se dodajo naslednje okrajšave:

„PVO

:

pristojni varnostni organ

VPOB

:

varnostno potrdilo za objekt

VUO

:

varnostni uradnik objekta

VPOS

:

varnostno potrdilo za osebje

LVV

:

listina varnostnih vidikov

VST

:

vodnik stopenj tajnosti“

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. avgusta 2006

Za Komisijo

Siim KALLAS

Podpredsednik


(1)  UL L 317, 3.12.2001, str. 1. Sklep kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2006/70/ES, Euratom (UL L 34, 7.2.2006, str. 32).

(2)  UL L 134, 30.4.2004, str. 114. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2083/2005 (UL L 333, 20.12.2005, str. 28).

(3)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1261/2005 (UL L 201, 2.8.2005, str. 3).


PRILOGA

„27.   SKUPNI MINIMALNI STANDARDI O INDUSTRIJSKI VARNOSTI

27.1   Uvod

Ta oddelek obravnava varnostne vidike industrijskih dejavnosti, pomembne za pogajanja o pogodbenih obveznostih ter dodelitev naročil in sporazumov o donacijah, ki poverjajo naloge, ki vključujejo, imajo za posledico in/ali vsebujejo zaupne podatke EU, ter za njihovo izvedbo s strani industrijskih in drugih subjektov, vključno z objavo ali dostopom do tajnih podatkov EU med postopkom o javnih naročilih in razpisom za zbiranje predlogov (rok za oddajo ponudbe in pogajanja pred dodelitvijo naročila).

27.2   Opredelitve

V teh skupnih minimalnih standardih se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

‚tajno naročilo‘: vsako naročilo ali sporazum o donaciji za dobavo izdelkov, izvedbo del, dajanje prostorov na voljo ali opravljanje storitev, katerega izpolnitev zahteva ali vključuje dostop do tajnih podatkov EU ali njihov nastanek;

(b)

‚tajno podnaročilo‘: naročilo, ki ga sklene izvajalec ali upravičenec do donacije z drugim izvajalcem (tj. podizvajalcem) za dobavo blaga, izvedbo del ali opravljanje storitev, katerega izpolnitev zahteva ali vključuje dostop do tajnih podatkov EU ali njihov nastanek;

(c)

‚izvajalec‘: gospodarski ali pravni subjekt, ki ima poslovno sposobnost za izvajanje naročil ali do upravičenosti za donacijo;

(d)

‚pristojni varnostni organ (PVO)‘: organ, odgovoren nacionalnemu varnostnemu organu (NVO) države članice EU, ki je zadolžen, da industrijskim ali drugim subjektom sporoča nacionalno politiko glede vseh zadev v zvezi z industrijsko varnostjo ter da zagotavlja vodenje in pomoč pri njenem izvajanju. Naloge PVO lahko opravlja NVO;

(e)

‚varnostno potrdilo za objekt (VPO)‘: uradna ugotovitev NVO/PVO, da lahko določen objekt z varnostnega vidika nudi ustrezno varnostno zaščito tajnih podatkov EU določene stopnje tajnosti ter da je osebje, ki zahteva dostop do tajnih podatkov EU, primerno varnostno preverjeno in obveščeno o ustreznih varnostnih zahtevah, ki so potrebne za dostop do tajnih podatkov EU in njihovo zaščito;

(f)

‚industrijski ali drug subjekt‘: subjekt, ki je vključen v dobavo blaga, izvedbo del ali opravljanje storitev; to lahko vključuje industrijske, trgovske, storitvene, znanstvene, raziskovalne, izobraževalne ali razvojne subjekte;

(g)

‚industrijska varnost‘: uporaba varnostnih ukrepov in postopkov za preprečevanje, odkrivanje in ublažitev izgube ali ogrožanja tajnih dokumentov EU, s katerimi razpolaga izvajalec ali podizvajalec med pogajanji pred dodelitvijo in med izvajanjem tajnih naročil;

(h)

‚nacionalni varnostni organ (NVO)‘: vladni organ države članice EU, ki ima končno odgovornost za zaščito tajnih podatkov EU v državi članici;

(i)

‚splošna stopnja tajnosti naročila‘: določitev stopnje tajnosti celotnega naročila ali sporazuma o donaciji na podlagi določitve stopnje tajnosti podatkov in/ali gradiva, ki bodo ali bi lahko nastali, bili objavljeni ali dostopni v okviru vsakega elementa celotnega naročila ali sporazuma o donaciji. Splošna stopnja tajnosti naročila ne sme biti nižja od najvišje stopnje tajnosti vsakega izmed njegovih elementov, vendar je lahko zaradi učinka seštevanja višja;

(j)

‚listina varnostnih vidikov (LVV)‘: zbirka posebnih pogodbenih pogojev – ki jih objavi naročnik in so sestavni del tajnega naročila, ki vključuje dostop do tajnih podatkov EU ali njihov nastanek – ki navaja varnostne zahteve ali tiste elemente tajnega naročila, ki zahtevajo varnostno zaščito;

(k)

‚vodnik stopenj tajnosti (VST)‘: dokument, ki opisuje elemente programa, naročila ali sporazuma o donaciji, ki so tajni, in opredeljuje posamezne stopnje tajnosti. Vodnik stopenj tajnosti se lahko med trajanjem celotnega programa, naročila ali sporazuma o donaciji razširi, elementi podatkov pa se lahko prerazvrstijo ali razvrstijo na nižjo stopnjo. Vodnik stopenj tajnosti mora biti del listine varnostnih vidikov.

27.3   Organizacija

(a)

Komisija lahko na industrijske ali druge subjekte, registrirane v državah članicah, s tajnim naročilom prenese naloge, ki vključujejo, imajo za posledico in/ali vsebujejo tajne podatke EU.

(b)

Komisija zagotovi, da so pri dodeljevanju tajnih naročil izpolnjene vse zahteve, ki izhajajo iz teh minimalnih standardov.

(c)

Komisija bo vključila zadevni NVO ali NVO-je, da se zagotovi uporaba teh minimalnih standardov o industrijski varnosti. NVO lahko te naloge prepusti enemu ali več PVO.

(d)

Končno odgovornost za zaščito tajnih podatkov EU znotraj industrijskih ali drugih subjektov ima njihovo vodstvo.

(e)

Kadar se dodeli tajno naročilo ali podnaročilo, za katerega veljajo ti minimalni standardi, Komisija in/ali NVO/PVO, kadar je to primerno, takoj obvesti NVO/PVO države članice, v kateri je izvajalec ali podizvajalec registriran.

27.4   Tajna naročila in sporazumi o donacijah

(a)

Pri stopnji tajnosti tajnega naročila ali sporazuma o donaciji je treba upoštevati naslednja načela:

Komisija, kadar je primerno, določi tiste vidike naročila, ki jim je treba zagotoviti zaščito in jim posledično dodeliti stopnjo tajnosti; pri tem mora upoštevati prvotno stopnjo tajnosti, ki jo je za podatke, nastale pred dodelitvijo naročila, določil organ izvora,

splošna stopnja tajnosti naročila ne sme biti nižja od najvišje stopnje tajnosti vsakega izmed njegovih elementov,

tajnim podatkom EU, nastalim v okviru dejavnosti naročila, se dodeli stopnja tajnosti v skladu z vodnikom stopenj tajnosti,

Komisija je po potrebi odgovorna, da po posvetu z organom izvora spremeni splošno stopnjo tajnosti naročila ali stopnjo tajnosti vsakega izmed njegovih elementov in da obvesti vse zainteresirane strani,

tajni podatki, ki se sporočijo izvajalcu oziroma podizvajalcu ali nastanejo v okviru dejavnosti naročila, se ne smejo uporabiti za namene, ki niso opredeljeni v tajnem naročilu, in se brez predhodnega pisnega soglasja organa izvora ne smejo razkriti tretjim stranem.

(b)

Komisija in NVO-ji/PVO-ji zadevnih držav članic so odgovorni za zagotovitev, da izvajalci in podizvajalci, ki so jim dodeljena tajna naročila, ki vključujejo tajne podatke EU z oznako CONFIDENTIEL UE ali z oznako višje stopnje, sprejmejo vse ustrezne ukrepe za zavarovanje teh tajnih podatkov EU, ki se jim sporočijo ali jih pri izvajanju tajnega naročila v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi proizvedejo sami. Zaradi nespoštovanja varnostnih zahtev se pogodba lahko prekine.

(c)

Vsi industrijski ali drugi subjekti, ki sodelujejo pri tajnih naročilih, ki vključujejo dostop do tajnih podatkov z oznako CONFIDENTIEL UE ali z oznako višje stopnje, morajo imeti nacionalno VPO. NVO/PVO države članice izda VPO, da z njim potrdi, da lahko objekt nudi in zagotovi ustrezno varnostno zaščito tajnih podatkov EU na ustrezni stopnji tajnosti.

(d)

Ob dodelitvi tajnega naročila bo varnostni uradnik objekta (VUO), ki ga imenuje uprava izvajalca ali podizvajalca, odgovoren, da zahteva varnostno potrdilo za osebje (VPOS) za vse zaposlene v industrijskih ali drugih subjektih, registriranih v državi članici EU, katerih naloge zahtevajo dostop do tajnih podatkov z oznako CONFIDENTIEL UE ali z oznako višje stopnje ob upoštevanju tajnega naročila, ki ga dodeli NVO/PVO te države članice v skladu z njenimi nacionalnimi predpisi.

(e)

Tajna naročila morajo vsebovati LVV, kakor je opredeljena v točki 27.2(j). LVV mora vsebovati VST.

(f)

Komisija pred začetkom postopka s pogajanji o tajnem naročilu naveže stik z NVO/PVO države članice, v kateri so zadevni industrijski ali drugi subjekti registrirani, da se prepriča, ali imajo ti veljavno varnostno potrdilo za objekt, ki ustreza stopnji tajnosti naročila.

(g)

Naročnik ne sme oddati tajnega naročila prednostnemu gospodarskemu subjektu, dokler ne prejme veljavnega varnostnega potrdila za objekt.

(h)

Za naročila, ki vključujejo tajne podatke z oznako RESTREINT UE, varnostno potrdilo za objekt ni potrebno, če tega ne zahtevajo nacionalni zakoni in predpisi države članice.

(i)

V primeru ponudb za tajna naročila morajo razpisi vsebovati določbo, ki zahteva, da mora ponudnik, ki ne predloži ponudbe ali ki ni izbran, v določenem roku vrniti vse dokumente.

(j)

Od izvajalca se lahko zahteva, da se s podizvajalci pogaja o tajnih podnaročilih na različnih stopnjah. Izvajalec je odgovoren za zagotovitev, da se vse dejavnosti podnaročil izvajajo v skladu s skupnimi minimalnimi standardi iz tega oddelka. Vendar pa izvajalec brez predhodnega pisnega dovoljenja organa izvora podizvajalcu ne sme posredovati tajnih podatkov ali gradiva EU.

(k)

Pogoji, pod katerimi lahko izvajalec sklene pogodbo o podnaročilu, morajo biti opredeljeni v ponudbi ali razpisih za zbiranje predlogov in v tajnem naročilu. Brez izrecnega pisnega pooblastila Komisije se subjektom, ki so registrirani v državi, ki ni članica EU, ne sme dodeliti podnaročila.

(l)

Med celotnim trajanjem tajnega naročila bo Komisija v povezavi z zadevnim NVO/PVO nadzorovala, ali se spoštujejo vse njene varnostne določbe. Vsak incident v zvezi z varnostjo se sporoči v skladu z določbami iz dela II oddelka 24 teh varnostnih predpisov. Vsako spremembo ali odvzem varnostnega potrdila za objekt se takoj posreduje Komisiji in vsem drugim NVO/PVO, ki so bili o tem potrdilu obveščeni.

(m)

Kadar se tajno naročilo ali tajno podnaročilo prekine, Komisija in/ali NVO/PVO, kakor je ustrezno, takoj obvesti NVO/PVO države članice, v kateri je izvajalec ali podizvajalec registriran.

(n)

Po prekinitvi ali izvršitvi pogodbe o tajnem naročilu ali podnaročilu se skupni minimalni standardi iz tega oddelka še naprej izpolnjujejo, izvajalci in podizvajalci pa še naprej ohranjajo zaupnost tajnih podatkov.

(o)

Posebne določbe za uničenje tajnih podatkov ob izteku tajnega naročila se opredelijo v LVV ali drugih ustreznih predpisih, ki določajo varnostne zahteve.

(p)

Obveznosti in pogoji iz tega oddelka se smiselno uporabljajo v postopkih, v katerih se s sporazumom dodelijo donacije, in predvsem za upravičence do takih donacij. V sporazumu o donaciji so določene vse obveznosti upravičencev.

27.5   Obiski

O obiskih osebja Komisije v okviru tajnih naročil industrijskih in drugih subjektov v državah članicah, ki izvajajo tajna naročila EU, se je treba dogovoriti z ustrezno NSA/DSA. Obiski uslužbencev industrijskih ali drugih subjektov v okviru tajnega naročila EU morajo biti dogovorjeni med zadevnimi NVO/PVO. Vendar pa se lahko NVO-ji/PVO-ji, ki sodelujejo pri tajnem naročilu EU, sporazumejo o postopku, na podlagi katerega se je mogoče o obiskih uslužbencev industrijskih ali drugih subjektov dogovoriti neposredno.

27.6   Prenos in prevoz tajnih podatkov EU

(a)

V zvezi s prenosom tajnih podatkov EU se uporabljajo določbe iz dela II, oddelka 21 teh varnostnih predpisov. Za dopolnitev teh določb se uporabljajo vsi obstoječi veljavni postopki med državami članicami.

(b)

Mednarodni prevoz zaupnega gradiva EU, ki se nanaša na tajna naročila, se izvrši v skladu z nacionalnimi postopki držav članic. Pri preverjanju varnostnih dogovorov za mednarodne prevoze se uporabljajo naslednja načela:

varnost je zagotovljena v vseh fazah prevoza in v vseh okoliščinah, od kraja izvora do končne namembne lokacije,

stopnja zaščite, dodeljena pošiljki, se določi na podlagi gradiva z najvišjo stopnjo tajnosti, ki je v pošiljki vsebovano,

po potrebi se pridobi varnostno potrdilo za objekt za družbe, ki opravljajo prevoz. V teh primerih je treba osebje, ki upravlja s pošiljko, varnostno preveriti v skladu s skupnimi minimalnimi standardi iz tega oddelka,

prevozi so, če je le mogoče, brez postanka in se opravijo v najhitrejšem možnem času, ki ga dovoljujejo okoliščine,

če je le mogoče, se uporablja izključno poti skozi države članice EU. Poti skozi države, ki niso članice EU, se sme uporabiti le z dovoljenjem NVO/PVO države pošiljatelja in države prejemnika,

pred vsako premestitvijo tajnega gradiva EU pošiljatelj izdela načrt prevoza, ki ga odobrijo zadevni NVO-ji/PVO-ji.“


Evropska centralna banka

5.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/44


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 24. julija 2006

o menjavi bankovcev po nepreklicni določitvi deviznih tečajev v zvezi z uvedbo eura

(ECB/2006/10)

(2006/549/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 106(1) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 52 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 52 Statuta zahteva, da Svet ECB stori vse potrebno, da bi nacionalne centralne banke (NCB) sodelujočih držav članic menjale bankovce v valutah z nepreklicno določenimi deviznimi tečaji po njihovi nominalni vrednosti. Ti ukrepi zajemajo menjavo bankovcev nove sodelujoče države članice: (a) za eurobankovce in eurokovance; ali (b) za knjiženje sredstev v dobro na račun. Nasprotno pa bodo ti ukrepi, kadar ima nova sodelujoča država članica prehodno obdobje, v tem obdobju zajemali namesto tega menjavo bankovcev: (a) za nacionalno valuto te nove sodelujoče države članice; ali (b) za knjiženje sredstev v dobro na račun.

(2)

Uredba Sveta (ES) št. 974/98 z dne 3. maja 1998 o uvedbi eura (1) določa različne možne ureditve prehoda na eurogotovino za države članice, ki sprejemajo euro. Ta smernica zagotavlja, da se menjava bankovcev novih sodelujočih držav članic lahko opravi ne glede na to, katera ureditev za nacionalni prehod na eurogotovino je izbrana.

(3)

Nekatere kategorije bankovcev, in sicer zelo okrnjeni bankovci in bankovci, ki so bili označeni v okviru nacionalnih shem označevanja za olajšanje in zavarovanje umika nacionalnih bankovcev, v splošnem ne izpolnjujejo pogojev za menjavo in so zato izključeni iz menjave po tej smernici.

(4)

V primeru, da ima nova sodelujoča država članica prehodno obdobje, bo trajanje ureditve po tej smernici v tej novi državi članici daljše, saj bo morala upoštevati tudi to obdobje, čeprav takšno prehodno obdobje ne bi smelo podaljšati obdobja menjave bankovcev drugih novih sodelujočih držav članic –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Opredelitve

V tej smernici:

„sodelujoča država članica“ pomeni državo članico, ki je sprejela euro,

„nova sodelujoča država članica“ pomeni sodelujočo državo članico, ki je sprejela euro, vendar pa v njej eurobankovci in eurokovanci niso edino zakonito plačilno sredstvo,

„datum sprejetja eura“ pomeni datum, ko začne veljati odprava odstopanja posamezne države članice po členu 122(2) Pogodbe,

„obdobje dvojnega obtoka“ pomeni obdobje med datumom prehoda na eurogotovino v posamezni novi sodelujoči državi članici in zadnjim datumom, ko se nacionalna valuta te nove sodelujoče države članice lahko uporablja kot zakonito plačilno sredstvo vzporedno z eurom,

„datum prehoda na eurogotovino“ pomeni datum, ko eurobankovci in eurokovanci dobijo status zakonitega plačilnega sredstva v posamezni novi sodelujoči državi članici,

„nacionalna valuta“ pomeni bankovce in kovance nove sodelujoče države članice, ki jih je izdal pristojni organ v tej državi članici pred datumom sprejetja eura,

„bankovci nove sodelujoče države članice“ pomenijo bankovce, ki jih je izdala NCB nove sodelujoče države članice in so bili zakonito plačilno sredstvo na dan pred datumom sprejetja eura ter so predloženi drugi NCB ali njenemu imenovanemu zastopniku v zamenjavo,

„prehodno obdobje“ pomeni obdobje največ treh let, ki se začne ob 00.00 (po lokalnem času) na datum sprejetja eura in izteče ob 00.00 (po lokalnem času) na datum prehoda na eurogotovino,

„NCB Eurosistema“ pomeni NCB sodelujoče države članice (vključno z NCB nove sodelujoče države članice),

„nominalna vrednost“ pomeni vrednost, ki izhaja iz menjalnih razmerij, ki jih je Svet EU sprejel v skladu s členom 123(4) Pogodbe, brez razmika med nakupnimi in prodajnimi tečaji,

„označevanje“ pomeni označevanje bankovcev z razlikovalno in posebno oznako, npr. z luknjači narejene luknje, v okviru nacionalne sheme označevanja za olajšanje in zavarovanje umika bankovcev nove sodelujoče države članice, ki jih je izdal pristojni organ v tej državi članici pred datumom sprejetja eura.

Člen 2

Obveznost menjave po nominalni vrednosti

1.   NCB Eurosistema, same ali po imenovanem zastopniku, zagotovijo na vsaj eni lokaciji na nacionalnem ozemlju, da se bankovci nove sodelujoče države članice lahko bodisi: (i) zamenjajo za eurobankovce in eurokovance; ali (ii) na zahtevo, knjižijo v dobro računa pri instituciji, ki opravlja menjavo, če nacionalna zakonodaja države članice, v kateri poteka menjava, predvideva to možnost. V obeh primerih se menjava opravi po ustrezni nominalni vrednosti.

2.   Če se v novi sodelujoči državi članici uporabi prehodno obdobje, veljajo v tem obdobju za NCB te nove sodelujoče države članice določbe odstavka 1, razen da se po pododstavku (i) menjava opravi za nacionalno valuto te države članice, ne pa za eurobankovce in eurokovance.

3.   NCB Eurosistema lahko omejijo število in/ali skupno vrednost bankovcev novih sodelujočih držav članic, ki so jih pripravljene sprejeti od posamezne stranke:

(i)

pri posamezni transakciji; ali

(ii)

na dan,

na znesek med 500 in 2 500 EUR, pri čemer je višina zneska različna glede na nacionalno prakso.

4.   NCB Eurosistema so odgovorne za repatriacijo bankovcev nove sodelujoče države članice, ki jih zamenjajo na podlagi te smernice, v NCB države članice, v kateri so bili ti bankovci izdani.

Člen 3

Bankovci, ki ne izpolnjujejo pogojev za zamenjavo

Zelo okrnjeni bankovci nove sodelujoče države članice ne izpolnjujejo pogojev za zamenjavo po tej smernici. Zlasti ne izpolnjujejo pogojev za zamenjavo tisti bankovci, ki so sestavljeni iz več kakor dveh delov istega bankovca ali so bili poškodovani s protiropnimi napravami. Dodatno ne izpolnjujejo pogojev za zamenjavo tisti bankovci, ki so bili označeni ali poškodovani na tak način, da ni mogoče preveriti obstoja oznake.

Člen 4

Trajanje ureditve po tej smernici

1.   V zvezi s tistimi bankovci nove sodelujoče države članice, ki izpolnjujejo pogoje za zamenjavo, se zahteve, določene v členih 2 in 3, uporabljajo:

(a)

od datuma sprejetja eura v tej novi sodelujoči državi članici;

(b)

dokler niso zamenjani vsi taki bankovci, predloženi v zamenjavo pred potekom obdobja dveh mesecev po datumu prehoda na eurogotovino v tej novi sodelujoči državi članici.

2.   Če ima nova sodelujoča država članica obdobje dvojnega obtoka, ki je daljše od dveh mesecev, potem se namesto obdobja iz odstavka 1(b) uporabi tisto obdobje dvojnega obtoka, ki je med obdobji dvojnega obtoka v vseh novih sodelujočih državah, ki imajo isti datum sprejetja eura kakor ta nova sodelujoča država članica, najdaljše.

3.   Trajanje ureditve po tej smernici mora biti enako za vse nove sodelujoče države članice, ki imajo isti datum sprejetja eura. To trajanje je enako najdaljšemu trajanju, ki izhaja iz uporabe odstavkov 1 in 2. Obstoj prehodnega obdobja v posamezni novi sodelujoči državi članici ne sme podaljšati obdobja menjave bankovcev drugih novih sodelujočih držav članic.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta smernica začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na NCB sodelujočih držav članic.

V Frankfurtu na Majni, 24. julija 2006

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 139, 11.5.1998, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2169/2005 (UL L 346, 29.12.2005, str. 1).