ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 214

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
4. avgust 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1183/2006 z dne 24. julija 2006 o določitvi lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov odraslega goveda (Kodificirano besedilo)

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1184/2006 z dne 24. julija 2006 o uporabi nekaterih pravil konkurence v proizvodnji in trgovini s kmetijskimi proizvodi (Kodificirano besedilo)

7

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 1185/2006 z dne 24. julija 2006 o odpovedi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Vlado Ljudske republike Angole o ribolovu v obalnih vodah Angole in o odstopanju od Uredbe (ES) št. 2792/1999

10

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1186/2006 z dne 3. avgusta 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

12

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1187/2006 z dne 3. avgusta 2006 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 796/2004 glede uporabe člena 21 Uredbe v nekaterih državah članicah

14

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1188/2006 z dne 3. avgusta 2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto 2006/2007

19

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1189/2006 z dne 3. avgusta 2006 o šestinšestdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

21

 

*

Direktiva Komisije 2006/70/ES z dne 1. avgusta 2006 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede opredelitve politično izpostavljene osebe in tehničnih meril za postopke poenostavljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete stranke ter izjeme na podlagi finančne dejavnosti, ki poteka zgolj občasno ali v omejenem obsegu

29

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 11. aprila 2006 o dodelitvi količin nadzorovanih snovi, ki so dovoljene za uporabe bistvenega pomena v Skupnosti v letu 2006 v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1483)  ( 1 )

35

 

*

Sklep Komisije z dne 20. julija 2006 o nadomestitvi Priloge k Sklepu 2005/769/ES o določitvi pravil za nabavo pomoči v hrani prek nevladnih organizacij, katere je Komisija pooblastila za nakup in sprostitev proizvodov, ki jih je treba dobaviti v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1292/96

50

 

*

Odločba Komisije z dne 2. avgusta 2006 o spremembi Odločbe 93/195/EGS o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanju veterinarskih spričeval za ponovni vstop registriranih konjev za dirke, tekmovanja in kulturne prireditve po začasnem izvozu (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3400)  ( 1 )

59

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

4.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/1


UREDBA SVETA (ES) št. 1183/2006

z dne 24. julija 2006

o določitvi lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov odraslega goveda

(Kodificirano besedilo)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EGS) št. 1208/81 z dne 28. aprila 1981 o določitvi lestvice Skupnosti za razvrščanje trupov odraslega goveda (3) je bila bistveno spremenjena (4). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Za registracijo cen in za intervencijo v sektorju za goveje in telečje meso bi se morala uporabljati lestvica Skupnosti za razvrščanje trupov odraslega goveda.

(3)

Razvrščanje trupov odraslega goveda bi bilo treba izvesti na podlagi mesnatosti in stopnje zamaščenosti. Kombinirana uporaba teh dveh meril omogoča, da se trupi razdelijo v razrede. Tako razvrščene trupe bi bilo treba označiti.

(4)

Da se zagotovi enotna uporaba te uredbe v Skupnosti, je treba poskrbeti, da inšpekcijski odbor Skupnosti izvaja preglede na kraju samem –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba določa lestvico Skupnosti za razvrščanje trupov odraslega goveda.

Člen 2

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„trup“: celo telo zaklane živali, kakor je pripravljeno po izkrvavitvi, odstranitvi notranjih organov in kože, pripravljeno:

brez glave in brez spodnjih delov nog; glava se loči od trupa pri prvem vratnem vretencu, spodnji deli nog se odrežejo pri skočnem (tarzalnem) ali zapestnem (karpalnem) sklepu,

brez organov, ki jih vsebujeta prsna in trebušna votlina, z ledvicami, ledvičnim in medeničnim lojem ali brez njih,

brez spolnih organov s pripadajočim mišičevjem ter pri samicah brez vimena ali maščobe vimen;

(b)

„klavna polovica“: proizvod, pridobljen s simetrično razpolovitvijo trupa iz točke (a), po sredi vratnih, hrbtnih, ledvenih vretenc in križnice ter po sredi prsnice in pubične simfize.

Člen 3

Za določitev tržnih cen, se trup pripravi, ne da se odstrani podkožna maščoba, pri čemer mora biti vrat prerezan skladno z veterinarskimi zahtevami in:

brez ledvic, ledvičnega loja ali medeničnega loja,

brez vezivnega tkiva ali mišičnega dela trebušne prepone,

brez repa,

brez hrbtenjače,

brez skrotalne maščobe,

brez površinske maščobe na notranji strani stegen,

brez vratne vene in ob njej ležeče maščobe.

Vendar pa se državam članicam odobri sprejem drugačne priprave, kadar se ne uporablja ta referenčna priprava.

V takih primerih se po postopku iz člena 43(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (5) določijo prilagoditve, potrebne za prehod od take priprave do referenčne priprave.

Člen 4

1.   Brez poseganja v uporabo intervencijskih predpisov se trupi odraslega goveda delijo v naslednje kategorije:

A.

trupi bikov, mlajših od dveh let;

B.

trupi drugih bikov;

C.

trupi moških kastriranih živali;

D.

trupi krav;

E.

trupi telic.

Kriteriji za razlikovanje med kategorijami trupov so določeni glede na postopek, določen v členu 43(2) Uredbe (ES) št. 1254/1999.

2.   Trupi odraslega goveda se razvrščajo na podlagi ocene:

(a)

vizualnega ocenjevanja mesnatosti, kot je določeno v prilogi I;

(b)

zamaščenosti, kot je določeno v prilogi II.

3.   Razred vizualno ocenjene mesnatosti, ki je v prilogi I označena s črko S, lahko uporabljajo države članice, če s prostovoljno uvedbo višjega razreda od obstoječih razredov (trupi z dvojnim omišičevjem) upoštevajo razvoj posebne vrste proizvodnje.

Države članice, ki nameravajo izkoristiti to možnost, obvestijo Komisijo in ostale države članice.

4.   Države članice lahko razdelijo obstoječe razrede iz prilog I in II do največ treh podrazredov.

Člen 5

1.   Trupi ali klavne polovice se razvrstijo čim prej po zakolu, in sicer v sami klavnici.

2.   Razvrščeni trupi ali klavne polovice se označijo.

3.   Pred označevanjem živali z žigom se državam članicam odobri, da odstranijo podkožno maščobo s trupov ali klavnih polovic, če to upravičuje zamaščenost.

Pogoji, v katerih se uporablja odstranitev podkožne maščobe, se določijo po postopku iz člena 43(2) Uredbe (ES) št. 1254/1999.

Člen 6

1.   Inšpekcijo na kraju samem izvede inšpekcijski odbor Skupnosti, sestavljen iz strokovnjakov Komisije in strokovnjakov imenovanih s strani držav članic. Ta odbor o opravljenih pregledih poroča Komisiji.

Če je primerno, Komisija stori vse potrebno, da zagotovi, da razvrščanje poteka na enoten način.

Te inšpekcije se izvajajo v imenu Skupnosti, ki nosi stroške postopka.

2.   Podrobna pravila za uporabo odstavka 1 se sprejmejo po postopku iz člena 43(2) Uredbe (ES) št. 1254/1999.

Člen 7

Dodatne določbe, ki natančno določajo definicijo razredov mesnatosti in zamaščenosti, se sprejmejo po postopku iz člena 43(2) Uredbe (ES) št. 1254/1999.

Člen 8

Uredba (EGS) št. 1208/81 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo, se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v prilogi IV.

Člen 9

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. julija 2006

Za Svet

Predsednik

M. PEKKARINEN


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL C 65, 17.3.2006, str. 50.

(3)  UL L 123, 7.5.1981, str. 3. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1026/91 (UL L 106, 26.4.1991, str. 2).

(4)  Glej Prilogo III.

(5)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).


PRILOGA I

VIZUALNO OCENJEVANJE MESNATOSTI

Razvoj profila trupov, še posebej najpomembnejših delov (stegno, hrbet, pleče)

Razred mesnatosti

Opis

S

Superiorni

Vsi profili izredno konveksni; izjemna razvitost mišic (dvojna omišičenost)

E

Odličen

Vsi profili konveksni do super konveksni; mišice izjemno razvite

U

Zelo dober

Profili v večini konveksni; mišice zelo dobro razvite

R

Dober

Profili v večini ravni; mišice dobro razvite

O

Zadovoljiv

Profili v večini ravni do konkavni; mišice povprečno razvite

P

Slab

Vsi profili konkavni do zelo konkavni; mišice slabo razvite


PRILOGA II

STOPNJA ZAMAŠČENOSTI

Količina maščobe na površini trupa in v prsni votlini

Razred zamaščenosti

Opis

1

Slaba

Brez maščobe ali zelo slaba pokritost trupa z maščobo

2

Zadovoljiva

Neznatna pokritost z maščobo, meso je vidno skoraj povsod

3

Srednja

Meso, razen stegna in pleč, skoraj povsod pokrito z maščobo, manjše maščobne obloge v prsni votlini

4

Močna

Meso prekrito z maščobo, vendar na stegnu in plečetu še delno vidno, nekaj razločnih oblog v prsni votlini

5

Zelo močna

Celoten trup pokrit z maščobo; obilne maščobne obloge v prsni votlini


PRILOGA III

Razveljavljena uredba z njeno spremembo

Uredba Sveta (EGS) št. 1208/81

(UL L 123, 7.5.1981, str. 3)

Uredba Sveta (EGS) št. 1026/91

(UL L 106, 26.4.1991, str. 2)


PRILOGA IV

Primerjalna Tabela

Uredba (EGS) št. 1208/81

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2(1)

Člen 2

Člen 2(2)

Člen 3

Člen 3(1)

Člen 4(1)

Člen 3(2), prvi pododstavek

Člen 4(2)

Člen 3(2), drugi in tretji pododstavek

Člen 4(3), prvi in drugi pododstavek

Člen 3(3)

Člen 4(4)

Člen 4

Člen 5

Člen 5, prvi, drugi in tretji pododstavek

Člen 6(1), prvi, drugi in tretji pododstavek

Člen 5, četrti pododstavek

Člen 6(2)

Člen 6, prvi pododstavek

Člen 7

Člen 6, drugi, tretji in četrti pododstavek

Člen 8

Člen 7

Člen 9

Prilogi I in II

Prilogi I in II

Priloga III

Priloga IV


4.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/7


UREDBA SVETA (ES) št. 1184/2006

z dne 24. julija 2006

o uporabi nekaterih pravil konkurence v proizvodnji in trgovini s kmetijskimi proizvodi

(Kodificirano besedilo)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti členov 36 in 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta št. 26 z dne 4. aprila 1962 o uporabi nekaterih pravil konkurence v proizvodnji in trgovini s kmetijskimi proizvodi (2) je bila vsebinsko spremenjena (3). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Na podlagi člena 36 Pogodbe predstavlja uporaba pravil konkurence, določenih v Pogodbi, v proizvodnji in trgovini s kmetijskimi proizvodi enega od elementov skupne kmetijske politike. Določbe te uredbe bi bilo torej treba dopolniti ob upoštevanju razvoja te politike.

(3)

Pravila konkurence, ki se nanašajo na sporazume, sklepe in ravnanja iz člena 81 Pogodbe ter na zlorabo prevladujočega položaja, je treba uporabljati za proizvodnjo in trgovino s kmetijskimi proizvodi, če njihova uporaba ne ovira delovanja nacionalnih organizacij kmetijskih trgov in če ne ogroža uresničitve ciljev skupne kmetijske politike.

(4)

Posebno pozornost je treba nameniti organizacijam kmetov, ki se ukvarjajo zlasti s skupno proizvodnjo ali trženjem kmetijskih proizvodov ali uporabo skupnih objektov, kolikor takšno skupno delovanje ne izključuje konkurence ali ne ogroža uresničitve ciljev iz člena 33 Pogodbe.

(5)

Da ne bi bil ogrožen razvoj skupne kmetijske politike in da bi hkrati zagotovili pravno varnost in nediskriminatorno obravnavanje zainteresiranih podjetij, bi morala Komisija imeti izključno pristojnost, s pridržkom nadzora s strani Sodišča, za ugotavljanje, ali so izpolnjeni pogoji iz dveh predhodnih uvodnih izjav glede sporazumov, sklepov in ravnanj iz člena 81 Pogodbe.

(6)

Komisija mora za to, da bi se v okviru razvoja skupne kmetijske politike izvajala pravila o pomočeh za proizvodnjo ali trgovino s kmetijskimi proizvodi, imeti možnost pripraviti seznam obstoječih, novih ali predlaganih pomoči, dati ustrezne pripombe državam članicam in jim predlagati ustrezne ukrepe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Členi 81 do 86 Pogodbe in določbe za njihovo izvajanje se, ob upoštevanju člena 2 te uredbe, uporabljajo za vse sporazume, sklepe in ravnanja iz členov 81(1) in 82 Pogodbe, ki se nanašajo na proizvodnjo ali trgovino s proizvodi, naštetimi v Prilogi I k Pogodbi.

Člen 2

1.   Člen 81(1) Pogodbe se ne uporablja za sporazume, sklepe in ravnanja iz člena 1 te uredbe, ki so sestavni del nacionalne ureditve trga ali so potrebni za doseganje ciljev, navedenih v členu 33 Pogodbe.

Še zlasti se ne uporablja za sporazume, sklepe in ravnanja kmetov, združenj kmetov ali zvez takih združenj iz ene države članice, ki, brez obveznosti zaračunavanja enakih cen, zadevajo proizvodnjo ali prodajo kmetijskih proizvodov ali uporabo skupnih objektov za skladiščenje, obdelavo ali predelavo kmetijskih proizvodov, razen če Komisija ugotovi, da je s tem izključena konkurenca ali da so ogroženi cilji člena 33 Pogodbe.

2.   Po posvetovanju z državami članicami in slišanju zainteresiranih podjetij oziroma zainteresiranih podjetniških združenj in vseh drugih fizičnih ali pravnih oseb, katerih slišanje Komisija šteje za potrebno, ima Komisija izključno pristojnost, s pridržkom nadzora s strani Sodišča, da z odločbo, ki se objavi, ugotovi, kateri sporazumi, sklepi in ravnanja izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1.

Komisija se loti tega ugotavljanja bodisi na lastno pobudo bodisi na zahtevo pristojnega organa države članice oziroma zainteresiranega podjetja ali podjetniškega združenja.

3.   Objava navaja imena strank in glavno vsebino odločbe; upoštevati mora zakoniti interes podjetij pri zaščiti njihovih poslovnih skrivnosti.

Člen 3

Določbe člena 88(1) in prvega stavka člena 88(3) Pogodbe se uporabijo za pomoči, dodeljene za proizvodnjo ali trgovino s proizvodi, naštetimi v Prilogi I k Pogodbi.

Člen 4

Uredba št. 26 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi II.

Člen 5

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. julija 2006

Za Svet

Predsednik

M. PEKKARINEN


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 30, 20.4.1962, str. 993/62. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 49 (UL L 53, 1.7.1962, str. 1571/62).

(3)  Glej Prilogo I.


PRILOGA I

Razveljavljena uredba z njeno spremembo

Uredba Sveta št. 26

(UL 30, 20.4.1962, str. 993/62),

Uredba Sveta št. 49

(UL 53 z dne 1.7.1962, str. 1571/62).

Samo člen 1(1)(g)


PRILOGA II

Primerjalna tabela

Uredba št. 26

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2(1)

Člen 2(1)

Člen 2(2)

Člen 2(2), prvi pododstavek

Člen 2(3)

Člen 2(2), drugi pododstavek

Člen 2(4)

Člen 2(3)

Člen 3

Člen 4

Člen 3

Člen 4

Člen 5

Člen 5

Priloga I

Priloga II


4.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/10


UREDBA SVETA (ES) št. 1185/2006

z dne 24. julija 2006

o odpovedi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Vlado Ljudske republike Angole o ribolovu v obalnih vodah Angole in o odstopanju od Uredbe (ES) št. 2792/1999

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 36 in 37 Pogodbe, v povezavi s členom 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Vlado Ljudske republike Angole o ribolovu v obalnih vodah Angole (2) (v nadaljevanju „Sporazum“) je bil podpisan v Luandi 1. februarja 1989 in je začel veljati istega dne na podlagi člena 15 Sporazuma.

(2)

Zadnji Protokol, priložen k Sporazumu, ki je za obdobje od 3. avgusta 2002 do 2. avgusta 2004 določal ribolovne možnosti in finančni prispevek, ki ga določa Sporazum (3), ni bil obnovljen, ker določeni pogoji, ki so določeni v novem pravnem okviru o Bioloških vodnih virih, ki ga je sprejela Vlada Republike Angole oktobra 2004, niso združljivi z zahtevami Skupnosti za ribolov ribiških plovil Skupnosti v vodah Angole.

(3)

Zato je treba odpovedati navedeni Sporazum po postopku, ki je določen v členu 14 Sporazuma.

(4)

V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2792/1999 z dne 17. decembra 1999 o določitvi podrobnih pravil in sporazumov glede strukturne pomoči Skupnosti v ribiškem sektorju (4) države članice lahko ribičem in lastnikom plovil izplačajo nadomestila v primeru začasne ukinitve aktivnosti, kjer ribiški sporazum za flote Skupnosti, ki so odvisne od sporazuma, ni obnovljen ali je začasno razveljavljen. Dodeljevanje nadomestila ne sme trajati dlje kakor šest mesecev. Podaljša se lahko za nadaljnjih šest mesecev, če se za zadevno floto izvaja načrt preoblikovanja, ki ga je odobrila Komisija.

(5)

18. julija 2005 je Komisija sprejela Sklep, s katerim je v okviru operativnega programa FIUR v zvezi s strukturnimi posegi Skupnosti v ribiški sektor za regije cilja I v Španiji za obdobje 2000–2006 odobrila načrt preoblikovanja za ribiška plovila, na katera je vplivalo to, da Protokol o ribolovu med Evropsko skupnostjo in Republiko Angolo ni bil obnovljen.

(6)

Za lažje izvajanje tega načrta preoblikovanja je treba ribiška plovila Skupnosti, ki so vključena v ta načrt in ki zaradi te odpovedi ukinjajo svoje aktivnosti v skladu s Sporazumom, izvzeti iz nekaterih določb Uredbe (ES) št. 2792/1999. Zlasti jih je treba izvzeti iz obveznosti vračila državne pomoči za začasno ukinitev aktivnosti ali za obnovo, posodobitev ali opremo ali iz obveznosti dokazovanja stalnega opravljanja dejavnosti v letu, preden so bila izbrisana iz registra ribiških plovil Skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Vlado Ljudske republike Angole o ribolovu v obalnih vodah Angole, ki je bil podpisan v Luandi 1. februarja 1989, je odpovedan v imenu Skupnosti.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebe, pooblaščene, da Vlado Republike Angole obvestijo o odpovedi Sporazuma.

Člen 3

1.   Za ribiška plovila Skupnosti, ki so navedena v načrtu preoblikovanja, ki je bil odobren s Sklepom Komisije z dne 18. julija 2005, ne veljajo člen 10(3)(b)(ii) ali (4) Uredbe (ES) št. 2792/1999 ali točka 1.1(a) Priloge III Uredbe.

2.   Zmogljivost vsakega plovila, ki je upravičeno do izjeme v skladu s členom 10(4) Uredbe (ES) št. 2792/1999 se šteje za izstop, ki ga podpira državna pomoč, ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (5).

Člen 4

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. julija 2006

Za Svet

Predsednik

M. PEKKARINEN


(1)  Mnenje z dne 16. maja 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 268, 19.9.1987, str. 66.

(3)  UL L 351, 28.12.2002, str. 92.

(4)  UL L 337, 30.12.1999, str. 10, Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 485/2005 (UL L 81, 30.3.2005, str. 1).

(5)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.


4.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1186/2006

z dne 3. avgusta 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 4. avgusta 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. avgusta 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 3. avgusta 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0707 00 05

052

58,1

388

52,4

524

46,9

999

52,5

0709 90 70

052

52,0

999

52,0

0805 50 10

388

70,8

524

42,6

528

57,2

999

56,9

0806 10 10

052

95,9

204

173,8

220

190,1

508

55,0

999

128,7

0808 10 80

388

90,5

400

104,7

508

82,9

512

96,9

524

66,4

528

123,9

720

81,3

804

99,8

999

93,3

0808 20 50

052

138,2

388

98,2

512

77,8

528

73,7

720

31,1

804

186,4

999

100,9

0809 20 95

052

328,4

400

287,4

404

316,7

999

310,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

148,4

999

148,4

0809 40 05

068

110,8

093

52,7

098

59,4

624

124,4

999

86,8


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


4.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1187/2006

z dne 3. avgusta 2006

o odstopanju od Uredbe (ES) št. 796/2004 glede uporabe člena 21 Uredbe v nekaterih državah članicah

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembi uredb (EGS) št. 2019/93, (ES) št. 1452/2001, (ES) št. 1453/2001, (ES) št. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) št. 1251/1999, (ES) št. 1254/1999, (ES) št. 1673/2000, (EGS) št. 2358/71 in (ES) št. 2529/2001 (1), in zlasti člena 145(n) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 21 Uredbe Komisije (ES) št. 796/2004 z dne 21. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje navzkrižne skladnosti, modulacije in integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, predvidenih z Uredbo Sveta (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike ter o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (2) določa znižanje, ki se uporablja v primeru pozne predložitve zahtevka za pomoč.

(2)

V številnih državah članicah so pri obravnavi enotnega zahtevka za leto 2006 nastopile izjemne okoliščine. Te so nato v različni meri vplivale na možnost zadevnih kmetov v državah članicah, da do datuma iz člena 11(2) Uredbe (ES) št. 796/2004 predložijo enotni zahtevek. Takšno stanje bi zato lahko neupravičeno ogrozilo pravico nekaterih kmetov do prejemanja celotne pomoči, do katere bi bili upravičeni v normalnih okoliščinah.

(3)

V Franciji, Italiji, na Nizozemskem, Portugalskem, v Španiji in Združenem kraljestvu so nastopile nepričakovane težave pri izvajanju nove sheme enotnega plačila v praksi, zlasti nepredvidene tehnične ali upravne težave. Poleg tega je vključitev sektorja oljčnega olja v shemo znatno povečala zapletenost sistema. Veliko število kmetov, ki vlagajo zahtevek, in zapleteni izračuni območja oljk, ki jih je treba prijaviti, so še dodatno zapletli obravnavanje zahtevkov za leto 2006 v Franciji, Italiji, na Portugalskem in v Španiji.

(4)

Zaradi težkega položaja, ki so ga ustvarile poplave na Madžarskem, in nepričakovanih tehničnih težav pri prvem tiskanju zadevnih grafičnih informacij na Poljskem, je prišlo do velikih zamud pri pošiljanju popolnih obrazcev zahtevka kmetom s strani pristojnih organov, kar je vplivalo na možnost kmetov, da do roka predložijo zahtevek.

(5)

Zaradi tega je primerno, da se za leto 2006 ne uporabi 1 % znižanje na delovni dan in da se izključitev iz člena 21(1) Uredbe (ES) št. 796/2004 ne uporabi za zahtevke, vložene do datumov, ki bodo določeni v skladu s posebnimi okoliščinami v vsaki zadevni državi članici.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za neposredna plačila –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 21(1) Uredbe (ES) št. 796/2004 se za enotne zahtevke, predložene pristojnim organom za leto 2006, ne uporabita 1 % znižanje na delovni dan in izključitev iz navedenega člena:

(a)

do 31. maja 2006 za:

(i)

Francijo:

za kmete iz francoskih departmajev, navedenih v Prilogi I k tej uredbi,

za kmete, ki so začeli izpolnjevati zahtevek v elektronski obliki pred 15. majem 2006 in ki do tega datuma niso mogli v celoti oddati zahtevka v navedeni obliki;

(ii)

Madžarsko za območja, navedena v Prilogi II k tej uredbi;

(iii)

Nizozemsko;

(b)

do 15. junija 2006 za:

(i)

Francijo za kmete, ki gojijo oljke, upravičene do sheme enotnega plačila;

(ii)

Španijo za avtonomne skupnosti, navedene v Prilogi III k tej uredbi;

(iii)

Italijo;

(iv)

Poljsko;

(v)

Združeno kraljestvo za Anglijo;

(vi)

Portugalsko za kmete, ki gojijo oljke, upravičene do sheme enotnega plačila.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. avgusta 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 953/2006 (UL L 175, 29.6.2006, str. 1).

(2)  UL L 141, 30.4.2004, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 659/2006 (UL L 116, 29.4.2006, str. 20).


PRILOGA I

Francoski departmaji iz prve alinee člena 1(a)(i):

 

Alpes-de-Haute-Provence

 

Alpes-Maritimes

 

Bouches-du-Rhône

 

Haute-Corse

 

Corse-du-Sud

 

Var

 

Vaucluse

 

Guadeloupe

 

Martinique

 

Guyane

 

Réunion


PRILOGA II

Območja na Madžarskem iz člena 1(a)(ii):

 

Szeged

 

Kiszombor

 

Csongrád

 

Domaszék

 

Ópusztaszer

 

Dóc

 

Bordány

 

Békésszentandrás

 

Gyomaendrőd

 

Hunya

 

Szeghalom

 

Szarvas

 

Ágasegyháza

 

Akasztó

 

Bácsalmás

 

Bácsbokod

 

Bácsborsód

 

Bácsszentgyörgy

 

Bácsszőlős

 

Balotaszálás

 

Bátya

 

Borota

 

Bugac

 

Csengőd

 

Csólyospálya

 

Dusnok

 

Érsekcsanád

 

Fajsz

 

Fülöpháza

 

Harkakötöny

 

Harta

 

Hercegszántó

 

Izsák

 

Kalocsa

 

Kaskantyú

 

Katymár

 

Kecel

 

Kecskemét

 

Kecskemét-Szarkás

 

Kiskőrös

 

Kiskunfélegyháza

 

Kiskunhalas

 

Kisszálás

 

Kömpöc

 

Kunfehértó

 

Kunszállás

 

Lakitelek

 

Madaras

 

Mátételke

 

Orgovány

 

Páhi

 

Soltszentimre

 

Soltvadkert

 

Szentkirály

 

Tabdi

 

Tiszaalpár

 

Tiszakécske

 

Uszód

 

Városföld

 

Zsana


PRILOGA III

Španske avtonomne skupnosti iz člena 1(b)(ii):

 

Andalucía

 

Aragón

 

Extremadura

 

Islas Baleares

 

Comunidad Autónoma del País Vasco

 

Castilla-La Mancha

 

Castilla y León

 

Cataluña

 

La Rioja

 

Madrid

 

Región de Murcia

 

Comunidad Foral de Navarra

 

Comunidad Valenciana


4.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/19


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1188/2006

z dne 3. avgusta 2006

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto 2006/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2), in zlasti člena 36 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2006/2007, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1002/2006 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1174/2006 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene v Uredbi (ES) št. 1002/2006 za tržno leto 2006/2007, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 4. avgusta 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. avgusta 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 55, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 178, 1.7.2006, str. 36.

(4)  UL L 211, 1.8.2006, str. 20.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 4. avgusta 2006

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

28,08

2,86

1701 11 90 (1)

28,08

7,49

1701 12 10 (1)

28,08

2,73

1701 12 90 (1)

28,08

7,06

1701 91 00 (2)

33,85

8,31

1701 99 10 (2)

33,85

4,18

1701 99 90 (2)

33,85

4,18

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko III Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 318/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


4.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1189/2006

z dne 3. avgusta 2006

o šestinšestdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana (1), in zlasti prve alinee člena 7(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in ekonomskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 25. julija 2006 sklenil spremeniti seznam oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev finančnih sredstev in ekonomskih virov. Priloga I se zato ustrezno spremeni –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. avgusta 2006

Za Komisijo

Eneko LANDÁBURU

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 674/2006 (UL L 116, 29.4.2006, str. 58).


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

1.

Vnos „Al Rashid Trust (tudi Al Rasheed Trust, Al-Rasheed Trust, Al-Rashid Trust, The Aid Organisation of The Ulema):

Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan,

Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad št. 4, Karachi, Pakistan, tel. 668 33 01; tel. 0300-820 91 99; Telefaks 662 38 14,

Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan; tel. 042-681 20 81,

302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi; tel. 497 92 63,

617 Clifton Center, Block 5, 6. nadstropje, Clifton, Karachi; tel. 587-25 45,

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, nasproti Jang Building, Karachi, Pakistan; tel. 262 38 18-19,

Urad Dha'rbi M'unin, nasproti Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,

Urad Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Pešavar, Pakistan,

Urad Dha'rbi-M'unin, Soba št. 3 Moti Plaza, blizu Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,

Urad Dha'rbi-M'unin, vrhnje nadstropje, Dr Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,

Operacije v Afganistanu: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif,

Tudi operacije na Kosovu in v Čečeniji“,

pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

Aid Organisation of The Ulema (alias (a) Al Rashid Trust, (b) Al Rasheed Trust, (c) Al-Rasheed Trust, (d) Al-Rashid Trust). Naslov:

(a)

Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad št. 4, Karachi, Pakistan (tel. (a) 668 33 01; (b) 0300-820 91 99; telefaks 662 38 14),

(b)

302b-40, Good Earth Court, nasproti Pia Planitarium, blok 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi (tel. 497 92 63),

(c)

617 Clifton Center, Block 5, 6. nadstropje, Clifton, Karachi (tel. 587 25 45),

(d)

605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, nasproti Jang Building, Karachi, Pakistan (tel. 262 38 18-19),

(e)

Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan (tel. 042-681 20 81).

Drugi podatki: (a) Sedež v Pakistanu, (b) Številke računa v Habib Bank Ltd., devizni oddelek: 05501741 in 06500138.

2.

Vnos „Al-Nur Honey Press Shops (tudi Al-Nur Honey Center), Sanaa, Yemen“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

Al-Nur Honey Press Shops (alias Al-Nur Honey Center). Naslov: Sanaa, Yemen. Drugi podatki: ustanovitelj Mohamed Mohamed A-Hamati iz okrožja Hufash, El Mahweet Governate, Yemen.

3.

Vnos „Eastern Turkistan Islamic Movement ali East Turkistan Islamic Movement (ETIM) (tudi Eastern Turkistan Islamic Party ali Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

Eastern Turkistan Islamic Movement (alias (a) The Eastern Turkistan Islamic Party, (b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah).

4.

Vnos „Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE, (e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial v.z.w, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial — Kosova, (j) Fondation Secours Mondial ‚World Relief‘). Naslov:

(a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA,

(b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA,

(c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francija,

(d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija,

(e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruselj), Belgija,

(f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruselj), Belgija,

(g)

Ulica Mula Mustafe Baseskije št. 72, Sarajevo, Bosna in Hercegovina,

(h)

Ulica Put Mladih Muslimana 30/A, Sarajevo, Bosna in Hercegovina,

(i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,

(j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

(k)

Rruga e Kavajes, blok št. 3, stanovanje št. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanija,

(l)

Hiša 267 št. ulice 54, Sector F — 11/4, Islamabad, Pakistan.

Drugi podatki:

(a)

Druge lokacije: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladeš, Čečenija (Rusija), Kitajska, Eritreja, Etiopija, Gruzija, Indija, Ingušetija (Rusija), Irak, Jordanija, Kašmir, Libanon, Zahodni breg in Gaza, Sierra Leone, Somalija in Sirija.

(b)

Identifikacijska številka delodajalca v ZDA: 36-3804626.

(c)

Številka davčnega zavezanca: BE 454 419 759.

(d)

Naslova v Belgiji sta naslova fundacij Secours Mondial — Belgique a.s.b.l in Fondation Secours Mondial vzw. od 1998“

pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

Global Relief Foundation (alias (a) GRF, (b) Fondation Secours Mondial, (c) Secours mondial de France, (d) SEMONDE, (e) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l., (f) Fondation Secours Mondial v.z.w, (g) FSM, (h) Stichting Wereldhulp — Belgie, v.z.w., (i) Fondation Secours Mondial — Kosova, (j) Fondation Secours Mondial ‚World Relief‘). Naslov:

(a)

9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA,

(b)

PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, ZDA,

(c)

49 rue du Lazaret, 67100 Strasbourg, Francija,

(d)

Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgija,

(e)

Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruselj), Belgija,

(f)

PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruselj), Belgija,

(g)

Ulica Mula Mustafe Baseskije št. 72, Sarajevo, Bosna in Hercegovina,

(h)

Ulica Put Mladih Muslimana 30/A, Sarajevo, Bosna in Hercegovina,

(i)

Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo,

(j)

Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo,

(k)

Rruga e Kavajes, blok št. 3, stanovanje št. 61, PO Box 2892, Tirana, Albanija,

(l)

Hiša 267 št. ulice 54, Sektor F — 11/4, Islamabad, Pakistan.

Drugi podatki:

(a)

Druge lokacije: Afganistan, Azerbajdžan, Bangladeš, Čečenija (Rusija), Kitajska, Eritreja, Etiopija, Gruzija, Indija, Ingušetija (Rusija), Irak, Jordanija, Libanon, Zahodni breg in Gaza, Sierra Leone, Somalija in Sirija.

(b)

Številka davčnega zavezanca v ZDA: 36-3804626.

(c)

Številka davčnega zavezanca: BE 454 419 759.

(d)

Naslova v Belgiji sta naslova fundacij Secours Mondial — Belgique a.s.b.l in Fondation Secours Mondial vzw. od 1998.

5.

Vnos „Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), tudi Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, Jamia Ihya Ul Turath; lokacije uradov: Pakistan in Afganistan. opomba: upoštevajo se le uradi te organizacije v Pakistanu in Afganistanu“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

Revival of Islamic Heritage Society (alias (a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, (b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, (c) Jamia Ihya Ul Turath, (d) RIHS). lokacije uradov: Pakistan in Afganistan. Drugi podatki: upoštevajo se le uradi te organizacije v Pakistanu in Afganistanu.

6.

Vnos „Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-as-Saliheen, the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin)“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se zamenja z:

Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (alias (a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, (b) Riyadh-as-Saliheen, (c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs, (d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin, (e) Riyadu-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (Martyrs), (f) RSRSBCM).

7.

Vnos „Special Purpose Islamic Regiment (alias the Islamic Special Purpose Regiment, the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment)“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se zamenja z:

Special Purpose Islamic Regiment (alias (a) The Islamic Special Purpose Regiment, (b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment, (c) Islamic Regiment of Special Meaning, (d) SPIR).

8.

Vnos „Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Švica“ pod naslovom „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se nadomesti z:

Youssef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italija.

9.

Vnos „Anafi, Nazirullah, Maulavi (ataše za trgovino, talibansko ‚veleposlaništvo‘, Islamabad)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Nazirullah Aanafi. Naziv: Maulavi. Način delovanja: ataše za trgovino, talibansko ‚veleposlaništvo‘, Islamabad, Pakistan. Datum rojstva: 1962. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000912 (izdan 30.6.1998).

10.

Vnos „Qadeer, Abdul, General (vojaški ataše, talibansko ‚veleposlaništvo‘, Islamabad)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Abdul Qadeer. Naziv: General. Način delovanja: vojaški ataše, talibansko ‚veleposlaništvo‘, Islamabad, Pakistan. Datum rojstva: 1967. Kraj rojstva: Nangarhar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000974.

11.

Vnos „Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa). Naslov: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Nemčija, (b) 129 Park Road, NW8, London, Anglija, (c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgija, (d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosna in Hercegovina (zadnji prijavljen naslov v Bosni in Hercegovini). Datum rojstva: (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Kraj rojstva: Sfax, Tunizija. Državljanstvo: (a) tunizijsko (b) Bosna in Hercegovina. Št. potnega lista: (a) E 423362 izdan v Islamabadu 15.5.1988, (b) 0841438 (potni list Bosne in Hercegovine, izdan 30.12.1998, prenehanje veljavnosti 30.12.2003). Št. identifikacijskega dokumenta: 1292931. Drugi podatki: (a) naslov v Belgiji je poštni predal, (b) očetovo ime je Mohamed, materino ime je Medina Abid; (c) naj bi živel v Dublinu, Irska“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Chafiq Ayadi, (h) Chafik Ayadi, (i) Ayadi Chafiq, (j) Ayadi Chafik, (k) Abou El Baraa). Naslov: (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Nemčija, (b) 129 Park Road, London NW8, Anglija, (c) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Belgija, (d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosna in Hercegovina (zadnji prijavljen naslov v Bosni in Hercegovini). Datum rojstva: (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Kraj rojstva: Sfax, Tunizija. Državljanstvo: (a) tunizijsko (b) Bosna in Hercegovina. Št. potnega lista: (a) E 423362 (izdan v Islamabadu 15.5.1988), (b) 0841438 (potni list Bosne in Hercegovine, izdan 30.12.1998, prenehanje veljavnosti 30.12.2003). Št. identifikacijskega dokumenta: 1292931. Drugi podatki: (a) naslov v Belgiji je poštni predal, (b) očetovo ime je Mohamed, materino ime je Medina Abid; (c) naj bi živel v Dublinu, Irska.

12.

Vnos „Ahmed Mohammed Hamed Ali (tudi Abdurehman, Ahmed Mohammed; tudi Abu Fatima; tudi Abu Islam; tudi Abu Khadiijah; tudi Ahmed Hamed; tudi Ahmed The Egyptian; tudi Ahmed, Ahmed; tudi Al-Masri, Ahmad; tudi Al-Surir, Abu Islam; aka Ali, Ahmed Mohammed; tudi Ali, Hamed; tudi Hemed, Ahmed; tudi Shieb, Ahmed; tudi Shuaib), Afganistan; datum rojstva: 1965; kraj rojstva: Egipt; egiptovski državljan“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Ahmed Mohammed Hamed Ali (alias (a) Abdurehman, Ahmed Mohammed, (b) Ahmed Hamed, (c) Ali, Ahmed Mohammed, (d) Ali, Hamed, (e) Hemed, Ahmed, (f) Shieb, Ahmed, (g) Abu Fatima, (h) Abu Islam, (i) Abu Khadiijah, (j) Ahmed The Egyptian, (k) Ahmed, Ahmed, (l) Al-Masri, Ahmad, (m) Al-Surir, Abu Islam, (n) Shuaib. Datum rojstva: 1965. Kraj rojstva: Egipt. Državljanstvo: egiptovsko.

13.

Vnos „Al-Jadawi, Saqar; rojen približno 1965; verjetno državljan Jemna in Saudove Arabije; pomočnik Osame bin Ladna“ pod naslovom „Fizične osebe“ se zamenja z:

Saqar Al-Jadawi (alias Saqr Al-Jaddawi). Naslovi: Shari Tunis, Sana’a, Yemen. Datum rojstva: 1965. Kraj rojstva: Al-Mukalla, Yemen. Državljanstvo: jemensko. Št. potnega lista: 00385937. Druge informacije: (a) naslov je prejšnji naslov, (b) šofer in osebni telesni stražar Osame bin Ladna od 1996 do 2001.

14.

Vnos „Shaykh Abd-al-Majid AL-ZINDANI (alias (a) Abdelmajid AL-ZINDANI; (b) Shaykh Abd Al-Majid AL-ZINDANI). Datum rojstva: 1950. Kraj rojstva: Jemen. Državljanstvo: jemensko. Št. potnega lista: A005487 (Jemen), izdan 13. avgusta 1995“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Abd-al-Majid Aziz Al-Zindani (alias (a) Abdelmajid Al-Zindani, (b) Abd Al-Majid Al-Zindani, (c) Abd Al-Meguid Al-Zandani). Naziv: Sheikh. Naslov: Sanaa, Jemen. Datum rojstva: (a) 1942, (b) okoli 1950. Kraj rojstva: Jemen. Državljanstvo: jemensko. Št. potnega lista: A005487 (izdan 13.8.1995).

15.

Vnos „Allamuddin, Syed (drugi sekretar, Talibanski generalni konzulat, Pešavar)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Sayed Allamuddin Athear. Način delovanja: drugi sekretar, Talibanski generalni konzulat, Pešavar, Pakistan. Datum rojstva: 1955. Kraj rojstva: Badakshan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000994.

16.

Vnos „Huda bin Abdul HAQ (alias (a) Ali Gufron, (b) Ali Ghufron, (c) Ali Gufron al Mukhlas, (d) Mukhlas, (e) Muklas, (f) Muchlas, (g) Sofwan); datum rojstva: (a) 9. februar 1960 (b) 2. februar 1960; Kraj rojstva: podokrožje Solokuro v okrožju Lamongan, provinca Vzhodna Java, Indonezija; Državljanstvo: indonezijsko“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Huda bin Abdul Haq (alias (a) Ali Gufron, (b) Ali Ghufron, (c) Ali Gufron al Mukhlas, (d) Mukhlas, (e) Muklas, (f) Muchlas, (g) Sofwan). Datum rojstva: (a) 9.2.1960 (b) 2.2.1960. Kraj rojstva: podokrožje Solokuro v okrožju Lamongan, provinca Vzhodna Java, Indonezija. Državljanstvo: indonezijsko.

17.

Vnos „Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah). Datum rojstva: 1.5.1972 ali 16.9.1973. Kraj rojstva: (a) Hadramawt, Yemen, (b) Kartum, Sudan. Državljanstvo: (a) sudansko, (b) jemensko. Jemenski potni list št. 00 085 243, izdan 12.11.1997 v Sanai, Jemen.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Ramzi Omar). Datum rojstva: (a) 1.5.1972, (b) 16.9.1973. Kraj rojstva: (a) Gheil Bawazir, Hadramawt, Jemen, (b) Kartum, Sudan. Državljanstvo: (a) jemensko, (b) sudansko. Št. potnega lista: 00085243 (izdan 17.11.1997 v Sanai, Jemen). Druge informacije: aretiran v Karačiju, Pakistan, 30.9.2002.

18.

Vnos „Daud, Mohammad (upravni ataše, talibansko veleposlaništvo, Islamabad)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se zamenja z:

Mohammad Daud. Način delovanja: Upravni ataše, talibansko veleposlaništvo, Islamabad, Pakistan. Datum rojstva: 1956. Kraj rojstva: Kabul, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 00732.

19.

Vnos „Fauzi, Habibullah (prvi sekretar/namestnik vodje misije, talibansko veleposlaništvo, Islamabad)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se zamenja z:

Habibullah Faizi. Način delovanja: drugi sekretar. Datum rojstva: 1961. Kraj rojstva: Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 010678 (izdan 19.12.1993).

20.

Vnos „Murad, Abdullah, Maulavi (generalni konzul, Talibanski generalni konzulat, Quetta)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Abdullah Hamad. Naziv: Maulavi. Način delovanja: generalni konzul, Talibanski generalni konzulat, Quetta, Pakistan. Datum rojstva: 1972. Kraj rojstva: Helmand, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 00857 (izdan 20.11.1997).

21.

Vnos „Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (prvi sekretar, Talibanski generalni konzulat, Quetta)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Abdul Hai Hazem. Naziv: Maulavi. Način delovanja: prvi sekretar, Talibanski generalni konzulat, Quetta, Pakistan. Datum rojstva: 1971. Kraj rojstva: Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 0001203.

22.

Vnos „Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (alias (a) Abu Zubaida (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain (e) Abu Zubaydah (f) Tariq); Datum rojstva: 12. marca 1971; Kraj rojstva: Riad, Saudova Arabija: Državljanstvo: verjetno državljan Saudove Arabije in Palestine; Št. potnega lista: ima egipčanski potni list št. 484824, izdan dne 18. januarja 1984 na egipčanski ambasadi v Riadu; Druge informacije: tesni sodelavec Osame bin Ladna in oseba, ki omogoča teroristična potovanja“ pod naslovom „Fizične osebe“ se zamenja z:

Zayn al-Abidin Muhammad Hussein (alias (a) Abu Zubaida, (b) Abd Al-Hadi Al-Wahab, (c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, (e) Abu Zubaydah, (f) Tariq). Datum rojstva: 12.3.1971. Kraj rojstva: Riad, Saudova Arabija. Državljanstvo: palestinsko. Št. potnega lista: 484824 (egiptovski potni list, izdan 18.1.1984 na egiptovski ambasadi v Riadu). Druge informacije: tesni sodelavec Osame bin Ladna in oseba, ki omogoča teroristična potovanja.

23.

Vnos „Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (generalni konzul, Talibanski generalni konzulat, Karači)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Rahamatullah Kakazada. Naziv: Maulavi. Način delovanja: generalni konzul, Talibanski generalni konzulat, Karači, Pakistan. Datum rojstva: 1968. Kraj rojstva: Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000952 (izdan 7.1.1999).

24.

Vnos „Dawood Ibrahim Kaskar (alias (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan). Datum rojstva: 1955. Kraj rojstva: Ratnagiri, Indija. Državljanstvo: indijsko. Št. potnega lista: A-333602, izdan v Bombaju, Indija, 6. aprila 1985.“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Dawood Ibrahim Kaskar (alias (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Sheikh Ibrahim, (d) Hizrat). Datum rojstva: 26.12.1955. Kraj rojstva: (a) Bombay, (b) Ratnagiri, Indija. Državljanstvo: indijsko. Št. potnega lista: A-333602 (izdan v Bombaju, Indija, 6. aprila 1985). Druge informacije: (a) potni list je preklicala indijska vlada, (b) Indija je izdala mednarondni sodni nalog za prijetje.

25.

Vnos „Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Abu Hamza Al-Masri, (g) Al-Masri, Abu Hamza, (h) Al-Misri, Abu Hamza). Naslov: (a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Združeno kraljestvo; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 15.4.1958. Kraj rojstva: Aleksandrija, Egipt; Druge informacije: v postopku preiskave v Združenem kraljestvu“ pod naslovom „Fizične osebe“ se zamenja z:

Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim (alias (a) Mustafa Kamel Mustafa, (b) Adam Ramsey Eaman, (c) Kamel Mustapha Mustapha, (d) Mustapha Kamel Mustapha, (e) Abu Hamza, (f) Mostafa Kamel Mostafa, (g) Abu Hamza Al-Masri, (h) Al-Masri, Abu Hamza, (i) Al-Misri, Abu Hamza). Naslov: (a) 9 Aldbourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, Združeno kraljestvo; (b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 15.4.1958. Kraj rojstva: Aleksandrija, Egipt; Državljanstvo: britansko. Druge informacije: v postopku preiskave v Združenem kraljestvu.

26.

Vnos „Mohammad, Akhtar, Maulavi (ataše za izobraževanje, Talibanski generalni konzulat, Pešavar)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Akhtar Mohammad Maz-Hari. Naziv: Maulavi. Način delovanja: ataše za izobraževanje, Talibanski generalni konzulat, Pešavar, Pakistan. Datum rojstva: 1970. Kraj rojstva: Kunduz, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: SE 012820 (izdan 4.11.2000).

27.

Vnos „Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (predstavnik za trgovino, Talibanski generalni konzulat, Pešavar)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Mohammad Sadiq (alias Maulavi Amir Mohammad) Naziv: (a) Alhaj, (b) Maulavi. Način delovanja: Vodja afganistanske trgovinske agencije, Pešavar, Pakistan. Datum rojstva: 1934. Kraj rojstva: Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: SE 011252.

28.

Vnos „Nedal Mahmoud Saleh (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Hitem). Naslov: Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italija, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Kraj rojstva: Taiz (Jemen). Datum rojstva: 1. marec 1970. Druge informacije: aretiran v Italiji 19.8.2003“ pod naslovom „Fizične osebe“ se zamenja z:

Nedal Mahmoud Saleh (alias (a) Nedal Mahmoud N. Saleh, (b) Salah Nedal, (c) Hitem). Naslov: (a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Italija, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italija. Datum rojstva: (a) 1.3.1970, (b) 26.3.1972. Kraj rojstva: Taiz, (Jemen). Državljanstvo: jemensko. Druge informacije: aretiran v Italiji 19.8.2003.

29.

Vnos „Wali, Qari Abdul (prvi sekretar, talibansko veleposlaništvo, Pešavar)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Qari Abdul Wali Seddiqi. Način delovanja: Tretji sekretar. Datum rojstva: 1974. Kraj rojstva: Ghazni, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000769 (izdan 2.2.1997).

30.

Vnos „Shenwary, Haji Abdul Ghafar (tretji sekretar, Talibanski generalni konzulat, Karači)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Abdul Ghafar Shinwari. Naziv: Haji. Način delovanja: Tretji sekretar, Talibanski generalni konzulat, Karači, Pakistan. Datum rojstva: 29.3.1965. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 000763 (izdan 9.1.1997).

31.

Vnos „Najibullah, Maulavi (generalni konzul, Talibanski generalni konzulat, Pešavar)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Najib Ullah (alias Maulvi Muhammad Juma). Naziv: Maulavi. Način delovanja: Generalni konzul, Talibanski generalni konzulat, Pešavar, Pakistan. Datum rojstva: 1954. Kraj rojstva: Farah. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: 00737 (izdan 20.10.1996).

32.

Vnos „Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich) YANDARBIEV. Kraj rojstva: vas Vydriha, vzhodni Kazahstan, ZSSR. Datum rojstva: 12. september 1952. Državljanstvo: Ruska federacija. Potni list: ruski potni list 43 št. 1600453“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Zelimkhan Ahmedovich Yandarbiev (alias Abdul-Muslimovich). Naslov: ulica Derzhavina 281-59, Grozni, Čečenska republika, Ruska federacija. Datum rojstva: 12.9.1952. Kraj rojstva: vas Vydrikh, okoliš Shemonaikhinsk (Verkhubinsk), (Sovjetska socialistična republika) Kazahstan. Državljanstvo: rusko. Št. potnega lista: (a) 43 št. 1600453, (b) 535884942 (ruski potni list), (c) 35388849 (ruski potni list). Druge informacije: (a) naslov je prejšnji naslov, (b) ubit 19.2.2004.

33.

Vnosi „Zaeef, Abdul Salam, Mullah (izredni in opolnomočeni veleposlanik, talibansko veleposlaništvo, Islamabad)“„Zaeef, Abdul Salam (talibanski veleposlanik v Pakistanu)“ in „Zaief, Abdul Salam, Mullah (namestnik ministra za rudnike in industrijo)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se nadomesti z:

Abdul Salam Zaeef. Naziv: mula. Način delovanja: (a) namestnik ministra za rudnike in industrijo, (b) izredni in opolnomočeni veleposlanik, talibansko veleposlaništvo, Islamabad, Pakistan. Datum rojstva: 1968. Kraj rojstva: Kandahar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 001215 (izdan 29.8.2000).

34.

Vnos „Zahid, Mohammad, Mullah (tretji sekretar, talibansko veleposlaništvo, Islamabad)“ pod naslovom „Fizične osebe“ se zamenja z:

Mohammad Zahid. Naziv: mula. Način delovanja: tretji sekretar, talibansko veleposlaništvo, Islamabad, Pakistan. Datum rojstva: 1971. Kraj rojstva: Logar, Afganistan. Državljanstvo: afganistansko. Št. potnega lista: D 001206 (izdan 17.7.2000).


4.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/29


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/70/ES

z dne 1. avgusta 2006

o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede opredelitve „politično izpostavljene osebe“ in tehničnih meril za postopke poenostavljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete stranke ter izjeme na podlagi finančne dejavnosti, ki poteka zgolj občasno ali v omejenem obsegu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (1), in zlasti točk (a), (b) in (d) člena 40(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2005/60/ES od institucij ali oseb, za katere velja, zahteva, da na podlagi ocene tveganja izvajajo ukrepe okrepljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete stranke v zvezi s transakcijami ali poslovnimi odnosi s politično izpostavljenimi osebami z bivališčem v drugi državi članici ali v tretji državi. V okviru te analize tveganja je primerno, da se viri institucij in oseb, za katere velja ta direktiva, osredotočijo zlasti na proizvode in transakcije, za katere je značilno veliko tveganje pranja denarja. Za politično izpostavljene osebe veljajo osebe, ki delujejo na pomembnem javnem položaju, njihovi ožji družinski člani ali osebe, za katere je znano, da so ožji sodelavci takšne osebe. Za zagotovitev dosledne uporabe koncepta politično izpostavljene osebe pri določanju skupin oseb, za katere velja ta direktiva, je nujno upoštevati socialne, politične in gospodarske razlike med zadevnimi državami.

(2)

Mogoče je, da institucije in osebe, za katere velja Direktiva 2005/60/ES, ne ugotovijo, da stranka spada v eno izmed kategorij politično izpostavljenih oseb kljub sprejetju utemeljenih in primernih ukrepov v ta namen. V takšnih okoliščinah bi morale države članice pri izvajanju svojih pooblastil glede uporabe navedene direktive ustrezno upoštevati dejstvo, da je treba zagotoviti, da te osebe niso avtomatično odgovorne pri takšni napačni ugotovitvi. Države članice morajo tudi proučiti, kako bi se olajšalo izpolnjevanje zahtev iz te direktive s posredovanjem potrebnih navodil zadevnim institucijam in osebam.

(3)

Delovanje na javnem položaju, ki je nižji od nacionalne ravni, se običajno ne obravnava kot pomembno. Vendar kadar je njihova politična izpostavljenost primerljiva s podobnimi položaji na nacionalni ravni, morajo institucije in osebe, za katere velja ta direktiva, na podlagi ocene tveganja proučiti, ali je treba osebe, ki delujejo na teh javnih položajih obravnavati kot politično izpostavljene.

(4)

Kadar Direktiva 2005/60/ES od institucij in oseb, za katere velja, zahteva, da določijo ožje sodelavce fizičnih oseb, ki delujejo na pomembnih javnih položajih, ta zahteva veljav v kolikor je odnos s sodelavcem javno znan ali institucija ali oseba utemeljeno ugotovi, da takšno razmerje obstaja. To ne predpostavlja, da bi morale institucije ali osebe, za katere velja ta direktiva, to aktivno raziskati.

(5)

Osebe, ki veljajo za politično izpostavljene osebe, se kot takšne ne obravnavajo več, ko niso več na vidnem javnem položaju, po preteku minimalnega obdobja.

(6)

Ker je prilagoditev splošnega postopka dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete strank okoliščinam z majhnim tveganjem na podlagi ocene tveganja običajno orodje v okviru Direktive 2005/60/ES in ob upoštevanju dejstva, da postopki poenostavljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete strank zahtevajo ustrezen nadzor drugje v sistemu, da bi se preprečilo pranje denarja in financiranje terorizma, je treba uporabo postopka poenostavljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete strank zmanjšati na omejeno število primerov. V teh primerih institucije in osebe, za katere velja ta direktiva, niso odvezane od izpolnjevanja zahtev, od njih se pričakuje, da med drugim redno spremljajo poslovne odnose, da bi lahko zaznali zapletene ali neobičajno velike transakcije, ki nimajo nobenega očitnega gospodarskega ali vidnega pravno utemeljenega učinka.

(7)

Na splošno se domači javni organi v okviru svoje države članice obravnavajo kot stranke z nizkim tveganjem in v skladu z Direktivo 2005/60/ES se zanje lahko uporablja postopke poenostavljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete strank. Vendar se noben od institucij Skupnosti, organov, uradov ali agencij, vključno z Evropsko centralno banko (ECB), v direktivi neposredno ne uvršča v kategorijo „domačih javnih organov“, ki bi utemeljila uporabo poenostavljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete strank, ali v primeru ECB, v kategorijo „kreditnih in finančnih ustanov“. Vendar, ker se zdi, da ti subjekti ne predstavljajo visokega tveganja pranja denarja ali financiranja terorizma, bi se morali priznati kot stranke z nizkim tveganjem in bi se zanje lahko uporabljali postopki poenostavljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete strank, pod pogojem, da so izpolnjena ustrezna merila.

(8)

Poleg tega je treba omogočiti, da se, če pravni subjekti izvajajo finančne dejavnosti, ki ne spadajo v okvir opredelitve finančne ustanove iz Direktive 2005/60/ES, ampak zanje velja nacionalna zakonodaja v skladu z navedeno direktivo in so v skladu z zahtevami, ki se nanašajo na zadostno preglednost glede njihove identitete in na ustrezne nadzorne mehanizme, zlasti okrepljeni nadzor, uporabijo postopki poenostavljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete strank. To bi lahko veljalo v primeru podjetij, ki zagotavljajo splošne zavarovalne storitve.

(9)

Treba je omogočiti, da se postopki poenostavljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete strank uporabljajo za proizvode in z njimi povezane transakcije v omejenih okoliščinah, na primer kadar se prednosti zadevnega finančnega proizvoda na splošno ne morejo uporabiti v korist tretjih strank ali so lahko uporabni samo dolgoročno, kot nekatere naložbene zavarovalne police ali varčevalni proizvodi, ali kadar je finančni proizvod namenjen financiranju materialnih naložb v obliki dogovora o leasingu, v katerem pravni naslov in pravica do uporabe zadevne naložbe ostaja v lizinški družbi, ali v obliki potrošniškega posojila male vrednosti, pod pogojem, da se transakcije izvajajo z uporabo bančnih računov in so pod ustrezno mejno vrednostjo. Za proizvode pod nadzorom države, ki so na splošno namenjeni posebnim kategorijam strank, kot so varčevalni proizvodi za otroke, je treba uporabljati postopke poenostavljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete strank, čeprav niso izpolnjena vsa merila. Državni nadzor je treba razumeti kot dejavnost, ki presega običajni nadzor finančnih trgov in se ne sme razlagati na način, da vključuje proizvode, kot so državne obveznice, ki jih izda neposredno država.

(10)

Pred odobritvijo uporabe postopkov poenostavljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete strank morajo države članice oceniti, ali stranke ali proizvodi in s tem povezane transakcije predstavljajo nizko tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma, zlasti s posvečanjem posebne pozornosti kakršni koli dejavnosti teh strank ali kakršni koli vrsti proizvodov ali transakcij, za katere je zaradi njihove narave posebej verjetno, da se bodo uporabili ali zlorabili za namene pranja denarja ali financiranja terorizma. Zlasti je treba vsak poskus strank, da bi pri proizvodih nizkega tveganja nastopale anonimno ali skrile svojo identiteto, obravnavati kot dejavnik tveganja in kot morebitno sumljivo ravnanje.

(11)

V določenih okoliščinah lahko fizične osebe ali pravni subjekti zgolj občasno ali v omejenem obsegu opravljajo finančne dejavnosti kot dopolnilo k ostalim nefinančnim dejavnostim, kot so hoteli, ki zagotavljajo storitve menjave valut svojim strankam. Direktiva 2005/60/ES dopušča državam članicam odločitev, da tovrstne finančne dejavnosti ne spadajo v področje njene uporabe. Oceno, ali gre za občasne ali omejene dejavnosti, je treba pripraviti s sklicevanjem na količinske mejne vrednosti v zvezi s transakcijami in promet pri zadevnih dejavnostih. Te mejne vrednosti je treba določiti na nacionalni ravni glede na vrsto finančne dejavnosti, da bi se upoštevale razlike med državami.

(12)

Poleg tega oseba, ki opravlja finančno dejavnost zgolj občasno ali v omejenem obsegu, javnosti ne sme zagotavljati vseh vrst finančnih storitev, ampak samo tiste, ki so potrebne za izboljšanje uspešnosti njegove glavne dejavnosti. Kadar se glavna dejavnost osebe nanaša na dejavnost, za katero velja Direktiva 2005/60/ES, se izjema za občasne ali omejene finančne dejavnosti ne sme odobriti, razen v zvezi s trgovci z blagom.

(13)

Za nekatere finančne dejavnosti, kot je posredovanje denarja ali storitve v plačilnem prometu, obstaja večja verjetnost, da bodo uporabljene ali zlorabljene za namene pranja denarja ali financiranja terorizma. Zato je nujno zagotoviti, da se te ali podobne finančne dejavnosti ne izvzamejo iz področja uporabe Direktive 2005/60/ES.

(14)

Treba je zagotoviti, da se odločbe v skladu s členom 2(2) Direktive 2005/60/ES po potrebi kar najhitreje umaknejo.

(15)

Države članice morajo zagotoviti, da se odločbe o izjemah ne zlorabljajo za namene pranja denarja ali financiranja terorizma. Zlasti se morajo izogibati sprejemanju odločb iz člena 2(2) Direktive 2005/60/ES v primerih, v katerih dejavnosti spremljanja ali izvrševanja, ki jih izvajajo nacionalni organi, predstavljajo posebne težave zaradi prekrivanja pristojnosti med dvema ali več državami članicami, kot je zagotavljanje finančnih storitev na ladjah, ki ponujajo prevozne storitve med pristanišči v različnih državah članicah.

(16)

Uporaba te direktive ne vpliva na uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 z dne 27. decembra 2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (2) in Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana (3).

(17)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Odbora za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Predmet

Ta direktiva določa izvedbene ukrepe za Direktivo 2005/60/ES glede:

1.

tehničnih vidikov opredelitve politično izpostavljenih oseb, kot je določeno v členu 3(8) navedene direktive;

2.

tehničnih meril za presojo, ali je v primerih iz člena 11(2) in (5) navedene direktive tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma nizko;

3.

tehničnih meril za presojo, ali je v skladu s členom 2(2) Direktive 2005/60/ES utemeljeno, da se za nekatere pravne ali fizične osebe, ki izvajajo finančne dejavnosti, ki potekajo zgolj občasno ali v omejenem obsegu, ta direktiva ne uporablja.

Člen 2

Politično izpostavljene osebe

1.   Za namene člena 3(8) Direktive 2005/60/ES naj „fizične osebe, ki delujejo ali so delovale na vidnih javnih položajih“ zajemajo naslednje osebe:

(a)

voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in namestniki ali pomočniki ministrov;

(b)

poslanci;

(c)

člani vrhovnih sodišč, ustavnih sodišč ali drugih sodnih organov na visoki ravni, na odločitve katerih, razen v izjemnih okoliščinah, ni mogoče vložiti nadaljnjih pritožb;

(d)

člani računskih sodišč ali svetov centralnih bank;

(e)

veleposlaniki, odpravniki poslov ter visoki častniki oboroženih sil;

(f)

člani upravnih, upravljalskih ali nadzornih organov državnih podjetij.

Nobena od kategorij iz točk od (a) do (f) prvega pododstavka ne zajema srednjih ali nižjih uradnikov.

Kategorije iz točk od (a) do (e) prvega pododstavka, kjer je primerno, zajemajo položaje na ravni Skupnosti in na mednarodni ravni.

2.   Za namene člena 3(8) Direktive 2005/60/ES naj „ožji družinski člani“ zajemajo naslednje osebe:

(a)

zakonec;

(b)

vsak partner, ki je po nacionalni zakonodaji obravnavan enako kot zakonec;

(c)

otroci in njihovi zakonci ali partnerji;

(d)

starši.

3.   Za namene člena 3(8) Direktive 2005/60/ES naj „osebe, za katere je znano, da so ožji sodelavci“ zajemajo naslednje osebe:

(a)

vsaka fizična oseba, za katero je znano, da ima skupni dobiček iz premoženja pravnih subjektov ali sklenjenega pravnega dogovora ali katere koli druge tesne poslovne odnose z osebo iz odstavka 1;

(b)

vsaka fizična oseba, ki ima edina dobiček iz premoženja pravnih subjektov ali pravni dogovor, za katerega je znano, da je bil dejansko vzpostavljen oziroma sklenjen v korist osebe iz odstavka 1.

4.   Brez vpliva na uporabo ukrepov okrepljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete stranke na podlagi ocene tveganja institucije in osebe iz člena 2(1) Direktive 2005/60/ES takšne osebe niso zavezane obravnavati kot politično izpostavljene, ko oseba ne deluje na vidnem javnem položaju v smislu odstavka 1 tega člena najmanj eno leto.

Člen 3

Poenostavljena dolžnost skrbnosti pri ugotavljanju identitete stranke

1.   Za namene člena 11(2) Direktive 2005/60/ES lahko države članice v skladu z odstavkom 4 tega člena stranke, ki so javni organi ali javna telesa in katere izpolnjujejo vsa naslednja merila, obravnavajo kot stranke, ki predstavljajo nizko tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma:

(a)

stranka je delovala na javnem položaju v skladu s Pogodbo o Evropski uniji, pogodbama o Skupnostih ali sekundarno zakonodajo Skupnosti;

(b)

identiteta stranke je javno dostopna, transparentna in gotova;

(c)

dejavnosti stranke in njene računovodske prakse so transparentne;

(d)

stranka je odgovorna instituciji Skupnosti ali organom države članice ali pa obstajajo drugačni primerni postopki nadzora, ki zagotavljajo nadzor nad dejavnostjo stranke.

2.   Za namene člena 11(2) Direktive 2005/60/ES lahko države članice v skladu z odstavkom 4 tega člena stranke, ki so pravni subjekti, vendar niso javni organi ali telesa, ampak izpolnjujejo vsa naslednja merila, obravnavajo kot stranke, ki predstavljajo nizko tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma:

(a)

stranka je subjekt, ki opravlja finančne dejavnosti zunaj področja uporabe člena 2 Direktive 2005/60/ES, vendar se je zanjo razširilo področje uporabe nacionalne zakonodaje v skladu s členom 4 navedene direktive;

(b)

identiteta stranke je javno dostopna, transparentna in gotova;

(c)

stranka mora imeti po nacionalni zakonodaji obvezno dovoljenje za opravljanje finančnih dejavnosti in dovoljenje se lahko ukine, če pristojni organi menijo, da osebe, ki dejansko vodijo ali bodo vodile opravljanje dejavnosti takšnega subjekta, ali osebe, ki imajo dobiček iz premoženja, niso sposobne in primerne;

(d)

stranka je pod nadzorom pristojnih organov v smislu člena 37(3) Direktive 2005/60/ES glede izpolnjevanja obveznosti iz nacionalne zakonodaje v skladu z navedeno direktivo in, kadar je primerno, glede dodatnih obveznosti v skladu z nacionalno zakonodajo;

(e)

če stranka ne ravna v skladu z obveznostmi iz točke (a), se uvedejo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije, vključno z možnostjo uvedbe ustreznih upravnih ukrepov ali upravnih sankcij.

Subjekti iz točke (a) prvega pododstavka, zajemajo podružnice le v tolikšni meri, kolikor so se obveznosti iz Direktive 2005/60/ES razširile tudi nanje.

Za namene točke (c) prvega pododstavka dejavnost, ki jo izvaja stranka, poteka pod nadzorom pristojnih organov. V tem okviru se nadzor razume kot vrsta nadzorne dejavnosti z največjimi pooblastili nadzora, vključno z možnostjo izvajanja preverjanj na kraju samem. Takšna preverjanja vključujejo pregled politik, postopkov, knjig in evidenc ter pregledovanje vzorcev.

3.   Za namene člena 11(5) Direktive 2005/60/ES lahko države članice v skladu z odstavkom 4 tega člena ustanovam in osebam, za katere velja navedena direktiva, dopustijo, da proizvode ali z njimi povezane transakcije, ki izpolnjujejo vsa naslednja merila, obravnavajo kot proizvode ali transakcije, ki predstavljajo nizko tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma:

(a)

proizvod ima pisno pogodbeno podlago;

(b)

zadevne transakcije se izvršijo preko računa stranke pri kreditni ustanovi, za katero velja Direktiva 2005/60/ES, ali pri kreditni ustanovi v tretji državi, za katero veljajo enake zahteve, kot jih določa navedena direktiva;

(c)

proizvod ali zadevna transakcija nista anonimna in omogočata pravočasno uporabo člena 7(c) Direktive 2005/60/ES;

(d)

obstaja vnaprej določena meja najvišjega možnega zneska za zadevni proizvod;

(e)

tretje stranke ne smejo imeti koristi od proizvoda ali zadevne transakcije, razen v primeru smrti, invalidnosti, preživnine do vnaprej določene starosti ali podobno;

(f)

v primeru proizvodov ali zadevnih transakcij, ki omogočajo naložbe v finančna sredstva ali terjatve, vključno z zavarovanjem ali drugimi vrstami morebitnih terjatev:

(i)

se prejemki zadevnega proizvoda ali transakcije lahko koristijo šele dolgoročno;

(ii)

se zadevni proizvod ali transakcija ne more uporabiti kot zavarovanje;

(iii)

se med pogodbenim razmerjem ne izvršujejo pospešena plačila, ne uporablja se klavzula o vračilu niti ni predčasnih prekinitev.

Za namene točke (d) prvega pododstavka se v primeru zavarovalnih polic ali podobnih varčevalnih proizvodov uporabljajo mejne vrednosti, določene v točki (a) člena 11(5) Direktive 2005/60/ES. Brez vpliva na tretji pododstavek se za ostale primere mejna vrednost določi na 15 000 EUR. Države članice lahko odstopijo od te mejne vrednosti, če se zadevni proizvodi nanašajo na financiranje materialnih naložb in kadar pravni naslov in pravica do uporabe naložbe ni prenesena na stranko do prenehanja pogodbenega razmerja, pod pogojem, da mejna vrednost, ki jo za transakcije v zvezi s to vrsto proizvoda, ne glede na to, ali transakcija poteka v eni ali v več transakcijah, ki se zdijo povezane, določi država članica, ne presega 15 000 EUR na leto.

Države članice lahko za proizvode, katerih lastnosti, za namen splošnega interesa, določijo njihovi ustrezni domači javni organi, kateri uživajo določene prednosti s strani države v obliki neposredne finančne podpore ali vračil davka in kateri so pod nadzorom ustreznih domačih javnih organov, odstopijo od meril, določenih v točkah (e) in (f) prvega pododstavka, pod pogojem, da se prejemki proizvoda lahko koristijo samo dolgoročno in da je mejna vrednost, določena za namene točke (d) prvega pododstavka, zadosti nizka. Kjer je to primerno, se lahko mejna vrednost določi v obliki maksimalnega zneska.

4.   Države članice morajo pri oceni, ali stranke ali zadevni proizvodi in transakcije iz odstavkov 1, 2 in 3 predstavljajo nizko tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma, posebno pozornost nameniti kakršni koli dejavnosti teh strank ali kakršni koli vrsti proizvodov ali transakcij, za katere je zaradi njihove narave posebej verjetno, da se bodo uporabili ali zlorabili za namene pranja denarja ali financiranja terorizma.

Države članice strank ali proizvodov in transakcij iz odstavkov 1, 2 in 3 ne obravnavajo kot stranke ali proizvode in transakcije, ki predstavljajo nizko tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma, če so na voljo podatki, iz katerih je razvidno, da tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma morda ni nizko.

Člen 4

Finančne dejavnosti, ki potekajo zgolj občasno ali v zelo omejenem obsegu

1.   Države članice lahko za namene člena 2(2) Direktive 2005/60/ES v skladu z odstavkom 2 tega člena za pravne ali fizične osebe, ki opravljajo finančno dejavnost katera izpolnjuje vsa naslednja merila, odločijo, da ne spadajo v področje uporabe člena 3(1) ali (2) navedene direktive:

(a)

absolutna omejitev finančne dejavnosti glede na promet;

(b)

omejitev glede na finančne dejavnosti posameznih finančnih transakcij;

(c)

finančna dejavnost ni glavna dejavnost;

(d)

finančna dejavnost je pomožna in neposredno povezana z glavno dejavnostjo;

(e)

z izjemo dejavnosti iz točke (3)(e) člena 2(1) Direktive 2005/60/ES glavna dejavnost ni dejavnost, navedena v členu 2(1) navedene direktive;

(f)

finančna dejavnost se zagotavlja samo strankam glavne dejavnosti in ni na splošno dostopna javnosti.

Za namene točke (a) prvega pododstavka skupni promet finančne dejavnosti ne sme presegati mejne vrednosti, ki mora biti dovolj nizka. Ta mejna vrednost se določi na nacionalni ravni glede na vrsto finančne dejavnosti.

Države članice za namene točke (b) prvega pododstavka uporabijo največjo možno mejno vrednost na stranko in posamezno transakcijo, ne glede na to, ali transakcija poteka v eni ali v več transakcijah, ki se zdijo povezane. Ta mejna vrednost se določi na nacionalni ravni glede na vrsto finančne aktivnosti, je dovolj nizka za zagotovitev, da so vrste zadevnih transakcij nepraktičen in neučinkovit način pranja denarja ali financiranja terorizma, ter ne presega 1 000 EUR.

Države članice za namene točke (c) prvega pododstavka zahtevajo, da promet finančnih dejavnosti ne presega 5 % skupnega prometa zadevne fizične ali pravne osebe.

2.   Države članice pri oceni tveganja pranja denarja ali financiranja terorizma za namene člena 2(2) Direktive 2005/60/ES posebno pozornost namenijo vsaki finančni dejavnosti, za katero je zaradi njene narave še posebej verjetno, da se bo uporabila ali zlorabila za namene pranja denarja ali financiranja terorizma.

Države članice finančnih dejavnosti iz odstavka 1 ne obravnavajo kot finančnih dejavnosti, ki predstavljajo nizko tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma, če so na voljo podatki, iz katerih je razvidno, da tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma morda ni nizko.

3.   Vsaka odločba v skladu s členom 2(2) Direktive 2005/60/ES navede razloge, na katerih temelji. Države članice zagotovijo možnost umika navedene odločbe, če se okoliščine spremenijo.

4.   Države članice določijo dejavnosti spremljanja tveganja ali sprejmejo kakršne koli druge primerne ukrepe za zagotovitev, da izjem, odobrenih z odločbami v skladu s členom 2(2) Direktive 2005/60/ES, ne zlorabijo osebe, ki bi morda lahko prale denar ali financirale terorizem.

Člen 5

Prenos

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 15. decembra 2007. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov in primerjalno razpredelnico med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 6

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 7

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 1. avgusta 2006

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  UL L 309, 25.11.2005, str. 15.

(2)  UL L 344, 28.12.2001, str. 70. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Sklepom 2006/379/ES (UL L 144, 31.5.2006, str. 21).

(3)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 647/2006 (UL L 116, 29.4.2006, str. 58).


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

4.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/35


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 11. aprila 2006

o dodelitvi količin nadzorovanih snovi, ki so dovoljene za uporabe bistvenega pomena v Skupnosti v letu 2006 v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1483)

(Besedilo v danskem, nizozemskem, angleškem, estonskem, finskem, francoskem, nemškem, italijanskem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/540/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (1), in zlasti člena 3(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost je že postopno opustila proizvodnjo in porabo klorofluoroogljikovodikov, drugih popolnoma halogeniranih klorofluoroogljikovodikov, halonov, ogljikovega tetraklorida, 1,1,1-trikloroetana, delno halogeniranega bromofluoroogljikovodika in bromklorometana.

(2)

Vsako leto mora Komisija določiti uporabe bistvenega pomena za te nadzorovane snovi, količine, ki se smejo uporabljati, ter gospodarske družbe, ki jih smejo uporabljati.

(3)

V Sklepu IV/25 pogodbenic Montrealskega protokola o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, v nadaljnjem besedilu „Montrealski protokol“, so določena merila, ki jih Komisija uporablja za določitev katerih koli uporab bistvenega pomena, in za vsako pogodbenico odobren obseg proizvodnje in porabe nadzorovanih snovi, potreben za uporabe bistvenega pomena.

(4)

V Sklepu XV/8 pogodbenic Montrealskega protokola je odobren obseg proizvodnje in porabe nadzorovanih snovi, naštetih v prilogah A, B in C (snovi v skupinah II in III) k Montrealskemu protokolu, ki je potreben za uporabe bistvenega pomena za laboratorijske in analitske namene v skladu s Prilogo IV k Poročilu o sedmem zasedanju pogodbenic, ob upoštevanju pogojev, določenih v Prilogi II k Poročilu o šestem zasedanju pogodbenic, kot tudi sklepov VII/11, XI/15 in XV/5 pogodbenic Montrealskega protokola. V Sklepu XVII/10 pogodbenic Montrealskega protokola je odobren obseg proizvodnje in porabe nadzorovanih snovi, naštetih v Prilogi E k Montrealskemu protokolu, ki je potreben za laboratorijske in analitske uporabe metilbromida.

(5)

V skladu z odstavkom 3 Sklepa XII/2 pogodbenic Montrealskega protokola o ukrepih za olajšanje prehoda k inhalatorjem z določenim odmerkom (MDI), ki ne vsebujejo klorofluoroogljikovodika, so vse države članice uradno obvestile (2) Program Združenih narodov za okolje (UNEP), da klorofluoroogljikovodiki (CFC) niso več bistvenega pomena za proizvodnjo CFC-MDI iz salbutamola za dajanje v promet na trg Evropske skupnosti.

Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Latvija, Litva, Norveška, Portugalska, Nizozemska, Slovaška in Slovenija so uradno obvestile UNEP, da se uporaba CFC ne šteje več kot bistvena za proizvodnjo MDI, ki vsebujejo učinkovine v terapevtski kategoriji „kratko delujočih bronhodilatatorjev za doziranje beta-agonista“, natančneje terbutalin (3), fenoterol, orkiprenalin, reproterol, karbuterol, heksoprenalin, pirbuterol, klenbuterol, bitolterol in prokaterol, za dajanje v promet v Evropski skupnosti.

Belgija, Češka, Estonija, Nemčija, Madžarska, Latvija, Nizozemska, Slovaška, Slovenija in Švedska so uradno obvestile UNEP, da se uporaba CFC ne šteje več kot bistvena za proizvodnjo MDI, ki vsebujejo učinkovine v terapevtski kategoriji „steroidov za inhaliranje“, natančneje beklometazon, deksametazon, flunizolid, flutikazon, budezonid (4) in triamcinolon, za dajanje v promet v Evropski skupnosti.

Danska (beklometazon, flutikazon), Irska (beklometazon, flutikazon), Finska (beklometazon, flutikazon), Francija (beklometazon, flutikazon), Italija (beklometazon, flutikazon, budezonid), Malta (flutikazon, budezonid), Portugalska (flutikazon, budezonid), Slovenija (beklometazon, flutikazon, budezonid), Španija (beklometazon, flutikazon) in Združeno kraljestvo (flutikazon) so uradno obvestile UNEP, da se uporaba CFC ne šteje več kot bistvena za proizvodnjo MDI, ki vsebujejo učinkovine iz terapevtske kategorije „steroidov za inhaliranje“, navedene v oklepajih za vsak državo članico, za dajanje v promet v Evropski skupnosti.

Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Latvija, Nizozemska, Slovaška in Slovenija so uradno obvestile UNEP, da se uporaba CFC ne šteje več kot bistvena za proizvodnjo MDI, ki vsebujejo učinkovine sestavine iz terapevtske kategorije „nesteroidne učinkovine proti vnetjem“, natančneje kromoglikonska kislina in nedrokromil, za dajanje v promet v Evropski skupnosti.

Portugalska je uradno obvestila UNEP, da se uporaba CFC ne šteje več kot bistvena za proizvodnjo MDI, ki vsebujejo učinkovino kromoglikonsko kislino, za dajanje v promet v Evropski skupnosti. Španija je uradno obvestila UNEP, da se uporaba CFC ne šteje več kot bistvena za proizvodnjo MDI, ki vsebujejo učinkovino nedrokromil, za dajanje v promet v Evropski skupnosti.

Belgija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Latvija, Malta, Nizozemska, Slovaška, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo so uradno obvestili UNEP, da se uporaba CFC ne šteje več kot bistvena za proizvodnjo MDI, ki vsebujejo učinkovine iz terapevtske kategorije „antiholinergičnih bronhodilatatorjev“, natančneje ipratropijev bromid in oksitropijev bromid, za dajanje v promet v Evropski skupnosti.

Portugalska je uradno obvestila UNEP, da se uporaba CFC ne šteje več kot bistvena za proizvodnjo MDI, ki vsebujejo učinkovino ipratropijev bromid, za dajanje v promet v Evropski skupnosti.

Nemčija je uradno obvestila UNEP, da se uporaba CFC ne šteje več kot bistvena za proizvodnjo MDI, ki vsebujejo učinkovine iz terapevtskih kategorij „dolgo delujočih bronhodilatatorjev za doziranje beta-agonista“, natančneje formoterol in salmeterol, za dajanje v promet v Evropski skupnosti.

Italija je uradno obvestila UNEP, da se uporaba CFC ne šteje več kot bistvena za proizvodnjo MDI, ki vsebujejo učinkovino formoterol, za dajanje v promet v Evropski skupnosti.

Nemčija in Nizozemska sta uradno obvestili UNEP, da se uporaba CFC ne šteje več kot bistvena za proizvodnjo MDI, ki vsebujejo kombinacije učinkovin, za dajanje v promet v Evropski skupnosti.

Člen 4(4)(i)(b) Uredbe (ES) št. 2037/2000 preprečuje uporabo in dajanje CFC v promet, razen v primerih, ko je njihova uporaba bistvenega pomena, v skladu s pogoji, opredeljenimi v členu 3(1) navedene uredbe. Te ugotovitve o nebistvenem pomenu so zmanjšale povpraševanje po CFC za uporabo v MDI, ki se dajejo v promet v Evropski skupnosti. Poleg tega člen 4(6) Uredbe (ES) št. 2037/2000 preprečuje uvoz in dajanje CFC-MDI v promet, razen v primerih, ko se šteje, da so CFC v teh proizvodih bistvenega pomena v skladu s pogoji, opisanimi v členu 3(1).

(6)

Komisija je 8. julija 2005 objavila obvestilo (5), naslovljeno na tiste gospodarske družbe v Skupnosti 25 držav članic, ki zahtevajo, da Komisija presodi uporabo nadzorovanih snovi za uporabe bistvenega pomena v Skupnosti v letu 2006, in prejela izjave o nameravanih uporabah nadzorovanih snovi za uporabe bistvenega pomena v letu 2006.

(7)

Da lahko zainteresirane gospodarske družbe in izvajalci še naprej pravočasno koristijo sistem izdajanja dovoljenj, je primerno, da se začne ta odločba uporabljati s 1. januarjem 2006.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so skladni z mnenjem Upravljalnega odbora, ustanovljenega s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 2037/2000 –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Količina nadzorovanih snovi skupine I (klorofluoroogljikovodikov 11, 12, 113, 114 in 115) v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000, ki se sme uporabljati za bistvene medicinske uporabe v Skupnosti v letu 2006, je 539 000,00 kilogramov ODP (6).

2.   Količina nadzorovanih snovi skupine I (klorofluoroogljikovodikov 11, 12, 113, 114 in 115) in skupine II (drugih popolnoma halogeniranih klorofluoroogljikovodikov) v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000, ki se sme uporabljati za bistvene laboratorijske uporabe v Skupnosti v letu 2006, je 256 761,86 kilogramov ODP.

3.   Količina nadzorovanih snovi skupine III (halonov) v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000, ki se sme uporabljati za bistvene laboratorijske uporabe v Skupnosti v letu 2006, je 482,70 kilogramov ODP.

4.   Količina nadzorovanih snovi skupine IV (ogljikovega tetraklorida) v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000, ki se sme uporabljati za bistvene laboratorijske uporabe v Skupnosti v letu 2006, je 149 641,536 kilogramov ODP.

5.   Količina nadzorovanih snovi skupine V (1,1,1-trikloroetana) v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000, ki se sme uporabljati za bistvene laboratorijske uporabe v Evropski uniji v letu 2006, je 754,00 kilogramov ODP.

6.   Količina nadzorovanih snovi skupine VI (metilbromida) v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000, ki se sme uporabljati za laboratorijske in analitske uporabe v Skupnosti v letu 2006, je 300,00 kilogramov ODP.

7.   Količina nadzorovanih snovi skupine VII (delno halogeniranih bromofluoroogljikovodikov) v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000, ki se sme uporabljati za bistvene laboratorijske uporabe v Skupnosti v letu 2006, je 4,49 kilogramov ODP.

8.   Količina nadzorovanih snovi skupine IX (bromoklorometana) v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000, ki se sme uporabljati za bistvene laboratorijske uporabe v Skupnosti v letu 2006, je 13,308 kilogramov ODP.

Člen 2

Inhalatorji z določenim odmerkom, ki vsebujejo klorofluoroogljikovodik, navedeni v Prilogi I, se ne dajo v promet na trge, če je pristojni organ ugotovil, da klorofluoroogljikovodiki za inhalatorje z določenim odmerkom na navedenih trgih niso bistvenega pomena.

Člen 3

Med obdobjem od 1. januarja do 31. decembra 2006 se uporabljajo naslednja pravila:

1.

Kvote klorofluoroogljikovodikov 11, 12, 113, 114 in 115 za bistvene medicinske uporabe se dodelijo gospodarskim družbam, navedenim v Prilogi II.

2.

Kvote klorofluoroogljikovodikov 11, 12, 113, 114 in 115 in drugih popolnoma halogeniranih klorofluoroogljikovodikov za bistvene laboratorijske uporabe se dodelijo gospodarskim družbam, navedenim v Prilogi III.

3.

Kvote halonov za bistvene medicinske uporabe se dodelijo gospodarskim družbam, navedenim v Prilogi IV.

4.

Kvote ogljikovega tetraklorida za bistvene laboratorijske uporabe se dodelijo gospodarskim družbam, navedenim v Prilogi V.

5.

Kvote 1,1,1-trikloroetana za bistvene laboratorijske uporabe se dodelijo gospodarskim družbam, navedenim v Prilogi VI.

6.

Kvote metilbromida za kritične laboratorijske in analitske uporabe se dodelijo gospodarskim družbam, navedenim v Prilogi VII.

7.

Kvote delno halogeniranih bromofluoroogljikovodikov za bistvene laboratorijske uporabe se dodelijo gospodarskim družbam, navedenim v Prilogi VIII.

8.

Kvote bromoklorometana za bistvene laboratorijske uporabe se dodelijo gospodarskim družbam, navedenim v Prilogi IX.

9.

Kvote klorofluoroogljikovodikov 11, 12, 113, 114 in 115, drugih popolnoma halogeniranih klorofluoroogljikovodikov, ogljikovega tetraklorida, 1,1,1-trikloroetana, delno halogeniranih bromofluoroogljikovodikov in bromoklorometana za bistvene uporabe so določene v Prilogi X.

Člen 4

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2006 in preneha veljati 31. decembra 2006.

Člen 5

Ta odločba je naslovljena na naslednja podjetja:

 

3M Health Care Ltd

3M House Morley Street

Loughborough

Leicestershire LE11 1EP

United Kingdom

 

Bespak PLC

North Lynn Industrial Estate

King's Lynn

PE30 2JJ — Norfolk

United Kingdom

 

Boehringer Ingelheim GmbH

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

v imenu Boehringer Ingelheim (Francija)

 

Chiesi Farmaceutici SpA

Via Palermo, 26/A

I-43100 Parma

 

IVAX Ltd

Unit 301 Industrial Park

Waterford

Ireland

 

Laboratorio Aldo Union SA

Baronesa de Maldá, 73

Espluges de Llobregat

E-08950 Barcelona

 

SICOR SpA

Via Terrazzano, 77

I-20017 Rho (MI)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals

Via Vallisneri, 10

I-20133 Milano

 

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)

Spa — LINDAL Group Italia

Via del Pino, 10

I-23854 Olginate (LC)

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3o

B-2440 Geel

 

Airbus France

route de Bayonne 316

F-31300 Toulouse

 

Biosolove B.V.

Waalreseweg 17

5554 HA Valkenswaard

Nederland

 

Bie & Berntsen

Sandbækvej 7

DK-2610 Roedovre

 

Carlo Erba Reactifs-SDS

Z.I. de Valdonne, BP 4

F-13124 Peypin

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides

Université Paris, 7 Denis Diderot & Paris

6 Pierre et Marie Curie

F-75251 Paris Cedex 5

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories

Paldiski mnt 81

EE-10617 Tallinn

 

Honeywell Fluorine Products Europe

Kempenweg 90

P.O. Box 264

6000 AG Weert

Nederland

 

Honeywell Specialty Chemicals

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP)

Rue du Chéra, 200

B-4000 Liège

 

Katholieke Universiteit Leuven

Krakenstraat 3

B-3000 Leuven

 

LGC Promochem GmbH

Mercatorstraße 51

D-46485 Wesel

 

Mallinckrodt Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Nederland

 

Merck KgaA

Frankfurter Straße 250

D-64271 Darmstadt

 

Mikro+Polo d.o.o.

Lackova 78

SLO-2000 Maribor

 

Ministry of Defense

Directorate Material RNL Navy

PO Box 2070

2500 ES The Hague

Nederland

 

Panreac Química SA

Riera de Sant Cugat 1

E-08110 Montcada I Reixac (Barcelona)

 

Sanolabor d.d.

Leskovškova 4

SLO-1000 Ljubljana

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L'isle-d'abeau Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Tazzetti Fluids S.r.l.

Corso Europa, 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

University of Technology Vienna

Institut of Industrial Electronics&Material Science

Gusshausstraße 27-29

A-1040 Wien

 

VWR I.S.A.S.

201, rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

 

YA-Kemia Oy — Sigma Aldrich Finland

Teerisuonkuja 4

FI-00700 Helsinki

V Bruslju, 11. aprila 2006

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 29/2006 (UL L 6 z dne 11.1.2006, str. 27).

(2)  www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

(3)  Razen Danske.

(4)  Razen Švedske.

(5)  UL C 168, 8.7.2005, str. 20.

(6)  Ozone-depleting Potential (= dejavnik škodljivosti za ozon).


PRILOGA I

V skladu z odstavkom 3 Sklepa XII/2 dvanajstega zasedanja pogodbenic Montrealskega protokola o ukrepih za olajšanje prehoda k inhalatorjem z določenim odmerkom (MDI), ki ne vsebujejo klorofluoroogljikovodika, so spodaj navedene države ugotovile, da CFC zaradi prisotnosti ustreznih MDI brez CFC niso več „bistveni“ na podlagi Protokola, če se uporabljajo v povezavi z naslednjimi učinkovinami:

Preglednica 1

Država

Kratko delujoči bronhodilatatorji za doziranje beta-agonista

Salbutamol

Terbutalin

Fenoterol

Orkiprenalin

Reproterol

Karbuterol

Heksoprenalin

Pirbuterol

Klenbuterol

Bitolterol

Prokaterol

Avstrija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Belgija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ciper

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Češka

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Danska

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estonija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Finska

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemčija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Grčija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Madžarska

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Irska

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Litva

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Luksemburg

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nizozemska

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Poljska

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugalska

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Norveška

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovaška

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovenija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Španija

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švedska

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Združeno kraljestvo

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Preglednica 2

Država

Steroidi za inhaliranje

Beklometazon

Deksametazon

Flunizolid

Flutikazon

Budezonid

Triamcinolon

Avstrija

 

 

 

 

 

 

Belgija

X

X

X

X

X

X

Ciper

 

 

 

 

 

 

Češka

X

X

X

X

X

X

Danska

X

 

 

X

 

 

Estonija

X

X

X

X

X

X

Finska

X

 

 

X

 

 

Francija

X

 

 

X

 

 

Nemčija

X

X

X

X

X

X

Grčija

 

 

 

 

 

 

Madžarska

X

X

X

X

X

X

Irska

X

 

 

X

 

 

Italija

X

 

 

X

X

 

Latvija

X

X

X

X

X

X

Litva

 

 

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

X

X

 

Poljska

 

 

 

 

 

 

Portugalska

 

 

 

X

X

 

Nizozemska

X

X

X

X

X

X

Norveška

 

 

 

 

 

 

Slovaška

X

X

X

X

X

X

Slovenija

X

X

X

X

X

X

Španija

X

 

 

X

 

 

Švedska

X

X

X

X

 

X

Združeno kraljestvo

 

 

 

X

 

 

Vir: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Preglednica 3

Država

Nesteroidne učinkovine proti vnetjem

Kromoglikonska kislina

Nedrokromil

 

 

 

 

Avstrija

 

 

 

 

 

 

Belgija

X

X

 

 

 

 

Ciper

 

 

 

 

 

 

Češka

X

X

 

 

 

 

Danska

X

X

 

 

 

 

Estonija

X

X

 

 

 

 

Finska

X

X

 

 

 

 

Francija

X

X

 

 

 

 

Nemčija

X

X

 

 

 

 

Grčija

X

X

 

 

 

 

Madžarska

 

 

 

 

 

 

Irska

 

 

 

 

 

 

Italija

 

 

 

 

 

 

Latvija

X

X

 

 

 

 

Litva

 

 

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Poljska

 

 

 

 

 

 

Portugalska

X

 

 

 

 

 

Nizozemska

X

X

 

 

 

 

Norveška

 

 

 

 

 

 

Slovaška

X

X

 

 

 

 

Slovenija

X

X

 

 

 

 

Španija

 

X

 

 

 

 

Švedska

 

 

 

 

 

 

Združeno kraljestvo

 

 

 

 

 

 

Vir: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Preglednica 4

Država

Antiholinergični bronhodilatatorji

Ipratropijev bromid

Oksitropijev bromid

 

 

 

 

Avstrija

 

 

 

 

 

 

Belgija

X

X

 

 

 

 

Ciper

X

X

 

 

 

 

Češka

X

X

 

 

 

 

Danska

X

X

 

 

 

 

Estonija

X

X

 

 

 

 

Finska

X

X

 

 

 

 

Francija

 

 

 

 

 

 

Nemčija

X

X

 

 

 

 

Grčija

X

X

 

 

 

 

Madžarska

X

X

 

 

 

 

Irska

X

X

 

 

 

 

Italija

 

 

 

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

 

 

Litva

 

 

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

X

X

 

 

 

 

Nizozemska

X

X

 

 

 

 

Poljska

 

 

 

 

 

 

Portugalska

X

 

 

 

 

 

Norveška

 

 

 

 

 

 

Slovaška

X

X

 

 

 

 

Slovenija

 

 

 

 

 

 

Španija

X

X

 

 

 

 

Švedska

X

X

 

 

 

 

Združeno kraljestvo

X

X

 

 

 

 

Vir: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Preglednica 5

Država

Dolgo delujoči bronhodilatatorji za doziranje beta-agonista

Formoterol

Salmeterol

 

 

 

 

Avstrija

 

 

 

 

 

 

Belgija

 

 

 

 

 

 

Ciper

 

 

 

 

 

 

Češka

 

 

 

 

 

 

Danska

 

 

 

 

 

 

Estonija

 

 

 

 

 

 

Finska

 

 

 

 

 

 

Francija

 

 

 

 

 

 

Nemčija

X

X

 

 

 

 

Grčija

 

 

 

 

 

 

Madžarska

 

 

 

 

 

 

Irska

 

 

 

 

 

 

Italija

X

 

 

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

 

 

Litva

 

 

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Nizozemska

 

 

 

 

 

 

Poljska

 

 

 

 

 

 

Portugalska

 

 

 

 

 

 

Norveška

 

 

 

 

 

 

Slovaška

 

 

 

 

 

 

Slovenija

 

 

 

 

 

 

Španija

 

 

 

 

 

 

Švedska

 

 

 

 

 

 

Združeno kraljestvo

 

 

 

 

 

 

Vir: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Preglednica 6

Država

Kombinacije učinkovin v enem samem MDI

Avstrija

 

 

 

 

 

 

Belgija

 

 

 

 

 

 

Ciper

 

 

 

 

 

 

Češka

 

 

 

 

 

 

Danska

 

 

 

 

 

 

Estonija

 

 

 

 

 

 

Finska

 

 

 

 

 

 

Francija

 

 

 

 

 

 

Nemčija

X

 

 

 

 

 

Grčija

 

 

 

 

 

 

Madžarska

 

 

 

 

 

 

Irska

 

 

 

 

 

 

Italija

 

 

 

 

 

 

Latvija

 

 

 

 

 

 

Litva

 

 

 

 

 

 

Luksemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Nizozemska

 

 

 

 

 

 

Poljska

 

 

 

 

 

 

Portugalska

 

 

 

 

 

 

Norveška

 

 

 

 

 

 

Slovaška

 

 

 

 

 

 

Slovenija

 

 

 

 

 

 

Španija

 

 

 

 

 

 

Švedska

 

 

 

 

 

 

Združeno kraljestvo

 

 

 

 

 

 

Vir: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


PRILOGA II

BISTVENE MEDICINSKE UPORABE

Kvote nadzorovanih snovi skupine I, ki se smejo uporabljati pri proizvodnji inhalatorjev z določenim odmerkom (MDI) za zdravljenje astme ali drugih kroničnih obstruktivnih pljučnih bolezni (KOPB), se dodelijo:

 

3M Health Care (UK)

 

Bespak (UK)

 

Boehringer Ingelheim (DE) v imenu Boehringer Ingelheim Francija

 

Chiesi (IT)

 

IVAX (IE)

 

Lab Aldo-Union (ES)

 

Sicor (IT)

 

Valeas (IT)

 

V.A.R.I. (IT)


PRILOGA III

BISTVENE LABORATORIJSKE UPORABE

Kvote nadzorovanih snovi skupine I in II, ki se smejo uporabljati za laboratorijske in analitske uporabe, se dodelijo:

 

Acros organics bvba (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides (FR)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

LGC Promochem (DE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

University of Technology Vienna (AT)


PRILOGA IV

BISTVENE LABORATORIJSKE UPORABE

Kvote nadzorovanih snovi skupine III, ki se smejo uporabljati za laboratorijske in analitske uporabe, se dodelijo:

 

Airbus France (FR)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Ministry of Defense (NL)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)


PRILOGA V

BISTVENE LABORATORIJSKE UPORABE

Kvote nadzorovanih snovi skupine IV, ki se smejo uporabljati za laboratorijske in analitske uporabe, se dodelijo:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories (EE)

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) (BE)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

VWR I.S.A.S. (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


PRILOGA VI

BISTVENE LABORATORIJSKE UPORABE

Kvote nadzorovanih snovi skupine V, ki se smejo uporabljati za laboratorijske in analitske uporabe, se dodelijo:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

YA-Kemia Oy (FI)


PRILOGA VII

KRITIČNE LABORATORIJSKE IN ANALITSKE UPORABE

Kvote nadzorovanih snovi skupine VI, ki se smejo uporabljati za kritične laboratorijske in analitske uporabe, se dodelijo:

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


PRILOGA VIII

BISTVENE LABORATORIJSKE UPORABE

Kvote nadzorovanih snovi skupine VII, ki se smejo uporabljati za laboratorijske in analitske uporabe, se dodelijo:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)


PRILOGA IX

BISTVENE LABORATORIJSKE UPORABE

Kvote nadzorovanih snovi skupine IX, ki se smejo uporabljati za laboratorijske in analitske uporabe, se dodelijo:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


PRILOGA X

[Ta priloga se ne objavi, ker vsebuje zaupne poslovne informacije.]


4.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/50


SKLEP KOMISIJE

z dne 20. julija 2006

o nadomestitvi Priloge k Sklepu 2005/769/ES o določitvi pravil za nabavo pomoči v hrani prek nevladnih organizacij, katere je Komisija pooblastila za nakup in sprostitev proizvodov, ki jih je treba dobaviti v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1292/96

(2006/541/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1292/96 z dne 27. junija 1996 o politiki pomoči v hrani in upravljanju pomoči v hrani ter o posebnih aktivnostih v podporo varnosti preskrbe s hrano (1), in zlasti člena 19(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Komisije 2005/769/ES z dne 27. oktobra 2005 o določitvi pravil za nabavo pomoči v hrani prek nevladnih organizacij, katere je Komisija pooblastila za nakup in sprostitev proizvodov, ki jih je treba dobaviti v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1292/96, in o razveljavitvi njenega Sklepa z dne 3. septembra 1998 (2) določa pravila za nabavo pomoči v hrani prek nevladnih organizacij, katere je Komisija pooblastila za nakup in sprostitev proizvodov, ki jih je treba dobaviti v skladu z Uredbo (ES) št. 1292/96.

(2)

Uredba (ES) št. 2110/2005 predvideva sprostitev pomoči v okviru zunanje pomoči Skupnosti ter zato spreminja Uredbo (ES) št. 1292/96 glede pravil o poreklu blaga, ki se kupi, ter predpisov glede državljanske pripadnosti za udeležbo v razpisnih postopkih.

(3)

Da bi dajali prednost lokalnim in regionalnim nakupom, mora biti jasno, da mora biti le blago, kupljeno na trgu Skupnosti, skladno z zahtevami, določenimi v sporočilih Komisije v zvezi z lastnostmi (3) in embalažo (4) proizvodov, ki se dobavljajo kot pomoč v hrani Skupnosti, medtem ko mora biti blago, kupljeno na lokalnem ali regionalnem trgu, skladno z lokalnimi standardi, če ti obstajajo, sicer pa z mednarodno priznanimi standardi.

(4)

Sprostitev pomoči zahteva dodatno prožnost pogodbenih dobavnih pogojev, in zato je ustrezno določiti, da objavljeni javni razpisi ter javna naročila, sklenjena z nevladnimi organizacijami za blago, ki se dobavi kot pomoč v hrani, določajo dobavne pogoje v skladu z zadnjo izdajo Mednarodnih trgovinskih pogojev (Incoterms), ki jih izdaja Mednarodna gospodarska zbornica (5).

(5)

Zato je ustrezno določiti inšpekcijske preglede blaga in dostave, ki jih opravi mednarodno priznan nadzornik.

(6)

Sklep 2005/769/ES je torej treba ustrezno spremeniti.

(7)

V skladu s členom 29 Uredbe (ES) št. 1292/96 bo Odbor za varnost preskrbe s hrano in pomoč v hrani o tem ukrepu obveščen –

SKLENILA:

Člen 1

Priloga k Sklepu 2005/769/ES se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 20. julija 2006

Za Komisijo

Louis MICHEL

Član Komisije


(1)  UL L 166, 5.7.1996, str. 1. Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2110/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 344, 27.12.2005, str. 1.

(2)  UL L 291, 5.11.2005, str. 24.

(3)  UL C 312, 31.10.2000, str. 1.

(4)  UL C 267, 13.9.1996, str. 1.

(5)  http://www.iccwbo.org


PRILOGA

„PRILOGA

Nevladna organizacija, ki je upravičena do pomoči Skupnosti (v nadaljevanju ‚NVO’), je odgovorna za skladnost z naslednjimi pravili za nakup proizvodov, ki jih je v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 1292/96 treba dobaviti kot pomoč Skupnosti, brez poseganja v kakršne koli dodatne zahteve v zvezi s finančnim upravljanjem, vključene v pogodbo z upravičencem, za izvajanje ukrepov upravljanja pomoči v hrani.

1.   KRAJ NAKUPA BLAGA

Glede na pogoje, določene za vsako posamezno dobavo, se proizvodi kupijo v državi prejemnici, ali v eni od držav v razvoju s seznama v Prilogi k Uredbi (ES) št. 1292/96, če je mogoče iz iste geografske regije, kot je država prejemnica, ali v državi članici Evropske skupnosti.

Poreklo dobav in materialov se določi v skladu s pravili o poreklu in odstopanji od njih, določenimi v Uredbi (ES) št. 2110/2005 (1) Evropskega parlamenta in Sveta.

V izjemnih okoliščinah in v skladu s postopkom iz člena 11(2) Uredbe (ES) št. 1292/96 lahko Komisija odobri, da se proizvodi kupijo na trgu države, ki ni na seznamu v Prilogi k Uredbi (ES) št. 1292/96, ali države članice Evropske skupnosti.

2.   ZNAČILNOSTI PROIZVODOV

Proizvodi kolikor je le mogoče ustrezajo prehranjevalnim navadam prebivalstva, ki prejema pomoč. Če je le mogoče, je zato treba dati prednost nakupom v državi ukrepa ali sosednji državi.

Značilnosti proizvodov in njihove embalaže upoštevajo standarde kakovosti, določene v domači zakonodaji države porekla in/ali namembne države, pri čemer se uporabi zakonodaja, ki ima višji standard kakovosti. Kjer lokalna zakonodaja ne obstaja, se, kolikor je mogoče, upoštevajo mednarodno priznani standardi, kot je Codex Alimentarius.

Če so proizvodi kupljeni v Evropski skupnosti, so njihove značilnosti skladne z zahtevami, določenimi v Sporočilu Komisije v zvezi z značilnostmi proizvodov, ki se dobavljajo kot pomoč v hrani Skupnosti (2). Poleg tega je embalaža v skladu z zahtevami iz Sporočila Komisije v zvezi z embalažo proizvodov, ki jih je treba dobaviti kot pomoč Skupnosti v hrani (3).

3.   PREDPISI GLEDE DRŽAVNE PRIPADNOSTI

Izpolnjevanje pogojev za udeležbo v razpisnih postopkih se določi v skladu s pravili o izpolnjevanju pogojev in odstopanji od njih, določenimi v Uredbi (ES) št. 2110/2005.

Ponudnik mora biti zakonito registriran in mora na zahtevo predložiti dokazilo o registraciji.

4.   RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IZ UDELEŽBE V POSTOPKIH NAROČIL IN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

4.1   Razlogi za izključitev iz udeležbe v postopkih naročil

Ponudniki se izključijo iz udeležbe v postopku naročil, če:

(a)

so bodisi v stečaju bodisi v postopku likvidacije, v sodnem postopku prisilne poravnave, so sklenili dogovor z upniki, so opustili poslovno dejavnost, so v postopku, ki je povezan s temi zadevami, ali zanje veljajo katere koli podobne okoliščine, ki izhajajo iz sorodnega postopka, določenega z nacionalno zakonodajo ali predpisi;

(b)

so bili pravnomočno obsojeni za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem;

(c)

so bili spoznani za krive resnega poklicnega prekrška, dokazanega na kateri koli način, ki ga upravičenec do nepovratnih sredstev lahko utemelji;

(d)

niso izpolnili obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost ali plačilom davkov v skladu z določbami zakonodaje bodisi države, v kateri imajo sedež, bodisi države upravičenke do nepovratnih sredstev ali države, kjer naj bi se pogodba izvedla;

(e)

so bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije, korupcije, sodelovanja v hudodelski združbi ali kakršni koli drugi nezakoniti dejavnosti, ki škoduje finančnim interesom Skupnosti;

(f)

je bilo ugotovljeno, da so v drugem postopku za oddajo naročila ali postopku za dodelitev nepovratnih sredstev, ki se financira iz proračuna Skupnosti, resno kršili pogodbo zaradi neizpolnjevanja svojih pogodbenih obveznosti.

Ponudniki morajo potrditi, da niso v eni izmed zgoraj navedenih situacij.

4.2   Izključitev iz oddaje javnega naročila

Javna naročila se ne oddajo ponudnikom, ki so med postopkom naročil:

(a)

v navzkrižju interesov;

(b)

spoznani za krive napačnega prikazovanja pri zagotavljanju informacij, ki jih zahteva upravičenec nepovratnih sredstev kot pogoj za udeležbo v postopku javnih naročil, ali če teh informacij ne zagotovijo.

5.   POSTOPKI ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

5.1   Splošne določbe

NVO objavi mednarodni odprt javni razpis za nabavo blaga v vrednosti 150 000 EUR ali več. Pri mednarodnem odprtem javnem razpisu NVO objavi razpis o javnem naročilu v vseh ustreznih medijih, zlasti na svoji spletni strani, v mednarodnem tisku in nacionalnih tiskanih medijih države, kjer se izvaja ukrep, ali v drugih specializiranih publikacijah.

Javna naročila za nabavo blaga v vrednosti 30 000 EUR ali več, vendar manj kot 150 000 EUR se oddajo po odprtem postopku oddaje naročila, ki je objavljen lokalno. Pri lokalnem odprtem postopku oddaje naročila se razpis o javnem naročilu objavi v vseh ustreznih medijih, vendar samo v državi, kjer se izvaja ukrep. Kljub temu je treba omogočiti udeležbo drugih upravičenih dobaviteljev z enakimi možnostmi kot lokalna podjetja.

Javna naročila za nabavo blaga v vrednosti do 30 000 EUR je treba oddati po konkurenčnem postopku s pogajanji brez objave, v katerem NVO obravnava vsaj tri dobavitelje po svoji izbiri in se o pogojih naročila pogodi z enim ali več dobavitelji.

Javna naročila za nabavo blaga v vrednosti do 5 000 EUR se lahko oddajo po postopku s pogajanji na podlagi ene same ponudbe.

Roki za prejetje ponudb in prijav za sodelovanje morajo biti dovolj dolgi, da se zainteresiranim strankam omogoči razumno in primerno obdobje za pripravo in predložitev ponudb.

Kjer NVO uporablja centralni urad za nakupe kot izvajalca storitev v skladu s členom 8.4 Priloge IV ‚Javno naročanje upravičencev do nepovratnih sredstev Skupnosti v smislu zunanjih ukrepov Evropske skupnosti’, ga izbere v skladu s postopki za naročila za storitve, določenimi v členu 4.1 in 4.2 Priloge. Kadar centralni urad za nakupe na trgu kupuje proizvode pomoči v hrani, se mora držati predpisov in pogojev tega sklepa in priloge.

5.2   Postopek s pogajanji na podlagi ene same ponudbe

Na podlagi ene same ponudbe lahko upravičenec uporabi postopek s pogajanji v naslednjih primerih:

(a)

kadar se zaradi nujnih razlogov, nastalih zaradi dogodkov, ki jih upravičenec ni mogel predvideti in ki se mu nikakor ne morejo pripisati, roka za postopek iz oddelka 5.1 ne more spoštovati. Okoliščine, ki se uporabijo za utemeljitev nujnih razlogov, se nikakor ne smejo pripisati upravičencu.

Ukrepi, ki se izvedejo v kriznih razmerah in ki jih opredeli Komisija, se štejejo za nujne razloge. Komisija bo upravičenca obvestila o obstoju in koncu kriznih razmer;

(b)

pri dodatnih dobavah prvotnega dobavitelja, ki so namenjene bodisi za delno nadomestilo običajnih dobav blaga ali opreme bodisi za razširitev obstoječih dobav blaga ali opreme in bi zamenjava dobavitelja upravičenca prisilila, da nabavi opremo, ki ima drugačne tehnične lastnosti, to pa bi povzročilo neskladnost ali nesorazmerne tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem;

(c)

kadar je bil postopek za oddajo naročila neuspešen, kar pomeni, da ni prispela nobena kakovostno in/ali finančno primerna ponudba. V takih primerih se lahko upravičenec po razveljavitvi postopka za oddajo naročila pogaja z enim ali več ponudniki po svoji izbiri izmed tistih, ki so se udeležili postopka za oddajo naročila, če prvotni pogoji postopka za oddajo naročila niso bistveno spremenjeni;

(d)

kadar se zadevno naročilo odda organom, ki imajo de jure ali de facto monopol, kar mora biti ustrezno utemeljeno v sklepu o oddaji javnega naročila;

(e)

pogodba na podlagi neposrednega dogovora se lahko sklene, kadar je to upravičeno zaradi posebnih okoliščin dobave, in zlasti pri poskusni dobavi.

5.3   Obveznosti glede oddaje ponudb

V razpisu o javnem naročilu se navedeta oblika in rok za pripravo ponudb.

Vse prijave za sodelovanje in ponudbe, za katere se potrdi, da izpolnjujejo formalne pogoje, komisija za ocenjevanje oceni in razvrsti na podlagi meril za izločitev, izbiro in oddajo, ki se objavijo vnaprej. Komisija mora imeti liho število članov, najmanj tri, ki so ustrezno usposobljeni za sprejemanje stališč o ponudbah.

Za vsako posamezno razpisano pošiljko se lahko predloži samo ena ponudba. Veljavna je samo, če se nanaša na celotno pošiljko. Če je pošiljka razdeljena na delne pošiljke, se ponudba sestavi kot povprečje teh delnih pošiljk. Če se javni razpis nanaša na dobavo več kakor ene pošiljke, se predloži ločena ponudba za vsako posamezno pošiljko. Ponudniku ni treba oddati ponudbe za vse pošiljke.

Ponudbe vsebujejo:

ime in naslov ponudnika,

referenčne številke javnega razpisa, pošiljke in dejavnosti,

neto težo pošiljke ali določeni denarni znesek, na katerega se ponudba nanaša,

predlagano ceno na neto tono proizvoda na kraju dostave, kot je določeno, in v skladu s pogoji, določenimi v razpisu za zbiranje ponudb; ali neto količino ponujenega blaga, če se javni razpis nanaša na pogodbo za dobavo največje možne količine nekega proizvoda za določeni denarni znesek,

stroške prevoza od kraja nalaganja do kraja dostave za predvideno fazo dostave,

rok dostave ali časovni okvir dostave.

Ponudba je veljavna le, če ji je priloženo potrdilo o položeni garanciji za resnost ponudbe. Znesek garancije za resnost ponudbe, izražen v valuti plačila, in rok veljavnosti se določita v razpisu za javno naročilo. Garancija znaša najmanj 1 % celotnega zneska ponudbe, rok veljavnosti pa je najmanj en mesec.

Garancija se položi v korist NVO v obliki poroštva kreditne ustanove, ki jo priznavata država članica ali NVO. Garancija je nepreklicna in unovčljiva na prvo zahtevo.

V primeru nakupa pomoči v državi, ki je sama upravičenka pomoči v hrani, lahko NVO v razpisu o javnem naročilu opredeli druge pogoje za garancijo, z upoštevanjem običajnih postopkov v tej državi.

Garancija za ponudbo se sprosti:

z dopisom ali sporočilom po telefaksu, ki ga pošlje NVO, če ponudba ni bila sprejeta oziroma je bila zavrnjena ali če naročilo ni bilo oddano,

če je ponudnik, ki je določen za dobavitelja, vložil garancijo za dostavo.

Garancija se zaseže, če dobavitelj ne zagotovi garancije za dostavo v razumnem roku po oddaji naročila in tudi če ponudnik umakne svojo ponudbo, potem ko je že bila predložena.

Ponudba se zavrne, če ni predložena v skladu s temi določbami ali če vsebuje druge zadržke ali pogoje poleg tistih, določenih v javnem razpisu.

Ponudb po prejetju ni mogoče spreminjati ali umakniti.

Naročilo se odda ponudniku, ki je predložil ponudbo z najnižjo ceno in ki izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa, zlasti glede lastnosti proizvodov, ki jih je treba sprostiti. Če je več ponudnikov predložilo ponudbe z najnižjo ceno, se naročilo odda z žrebanjem.

Ko se naročilo odda, je treba izbranega ponudnika in neizbrane ponudnike ustrezno uradno obvestiti z dopisom ali po telefaksu.

NVO lahko sklene, da ne odda javnega naročila po poteku prvega ali drugega roka, zlasti če ponujene cene v predloženih ponudbah odstopajo od običajnih tržnih cen. NVO ni treba utemeljevati svojega sklepa. Ponudniki morajo biti o odločitvi, da javno naročilo ne bo oddano, uradno obveščeni s pisnim obvestilom v treh delovnih dneh.

6.   OBVEZNOSTI DOBAVITELJA IN DOBAVNI POGOJI

Razpis za javno naročilo določa pogodbene pogoje dostave po Incoterms, ustrezne za javno naročilo, ter vsebuje zadevno izdajo Incoterms. Ponudnik, ki mu je oddano javno naročilo, opravi svoje obveznosti v skladu z vsemi pogoji, določenimi v razpisu za javno naročilo, vključno s pogoji, ki izhajajo iz Incoterms, ter pogoji iz njegove ponudbe.

Če ni v razpisu za javno naročilo in pogodbi določeno drugače, se uporabljajo obveznosti za dobavitelja (prodajalca) in NVO (kupca), kot so določene v Incoterms.

Kjer Incoterms, določeni v razpisu za javno naročilo, zahtevajo od dobavitelja, da sklene zavarovanje za prevoz, mora to zavarovanje kriti najmanj ponudbeni znesek in vsa tveganja, ki so povezana s prevozom, ter vse druge dejavnosti dobavitelja v zvezi z dobavo do predvidene pogodbene faze dostave. Zavarovanje krije tudi stroške sortiranja, izločitve ali uničenja poškodovanega blaga, ponovnega pakiranja, inšpekcijskega pregleda in analize blaga, če upravičenec blago sprejme kljub nastali škodi.

Pri pomorskem prevozu in dostavi se blago ne sme dostavljati v deljenih pošiljkah na več kakor enem plovilu, razen če NVO s tem ne soglaša.

Pri dostavi s kopenskim prevozom se blago ne sme dostavljati drugače kot s prevoznim sredstvom, dogovorjenim v pogodbi, razen če NVO s tem ne soglaša.

V takih primerih, ko dobavitelj zaprosi za soglasje NVO za spremembo prevoznega sredstva ali razporeda dobav, NVO kot pogoj za soglasje zahteva od dobavitelja, da krije dodatne stroške in zlasti dodatne stroške inšpekcijskih pregledov in analize.

V razpisu za javno naročilo se lahko, kjer je to primerno, predvidi datum, pred katerim se šteje, da je vsaka dostava prezgodnja.

Dobavitelj je odgovoren za vsa tveganja, vključujoč izgubo ali poškodbe, do katerih lahko pride, preden se izvede dobava blaga v celoti, in to dejstvo potrdi nadzornik v končnem certifikatu o skladnosti (glej točko 7).

Razen če ni v razpisu za javno naročilo določeno drugače, dobavitelj nemudoma pisno obvesti upravičenca in nadzornika o uporabljenem prevoznem sredstvu, datumih nakladanja, pričakovanem datumu prihoda v kraj dostave, naveden v pogodbi, ter o katerem koli izrednem dogodku, do katerega pride, medtem ko je blago v tranzitu.

Razen če ni v razpisu za javno naročilo določeno drugače in po pogojih Incoterms veljavno za naročilo, dobavitelj opravi formalnosti v zvezi s pridobitvijo izvoznega dovoljenja, formalnosti carinskih postopkov med prevozom ter uvoznega carinjenja ter krije zadevne stroške in dajatve.

Da zagotovi izpolnitev svojih obveznosti, dobavitelj položi garancijo za dostavo v razumnem roku od uradnega obvestila o oddaji javnega naročila. Ta garancija, izražena v valuti plačila, znaša 5 do 10 % celotnega zneska ponudbe. Rok veljavnosti se izteče en mesec po datumu zadnje dostave. Garancija se položi na enak način kot garancija za resnost ponudbe.

Garancija za dostavo se sprosti v celoti z dopisom ali sporočilom po telefaksu, ki ga pošlje NVO, ko dobavitelj:

izvede dobavo blaga v skladu z vsemi svojimi obveznostmi, ali

je oproščen svojih obveznosti,

ali

ne izvede dobave blaga zaradi višje sile, ki jo prizna NVO.

7.   NADZOR

NVO sklene pogodbo z ‚nadzornikom’ (mednarodno priznanim nadzornim podjetjem ali združenjem mednarodno priznanih podjetij, po možnosti akreditiranih za standardni normativ ISO 45004 – ISO/IEC 17020 v sektorju živil). Takoj ko je naročilo oddano, NVO pisno obvesti dobavitelja o izbiri nadzornika. V razpisu za javno naročilo je določena obveznost dobavitelja, da pisno sporoči nadzorniku ime in naslov proizvajalca, tistega, ki pakira, ali imetnika zalog blaga, ki ga je treba dostaviti, in približni datum proizvodnje ali pakiranja ter ime svojega zastopnika na kraju dostave.

Nadzornik je odgovoren za preverjanje in potrjevanje kakovosti, količine, embalaže in označevanja blaga, ki ga je treba dostaviti za vsako dobavo, ter izda certifikat o predhodni skladnosti in certifikat o skladnosti na pogodbenem kraju dostave. V zvezi s tem nadzornik upošteva različne značilnosti proizvodov, kot je navedeno v točki 2 te Priloge.

NVO v pogodbi zagotovijo, da se nadzornik zaveže, da:

ohranja popolno neodvisnost,

ne sprejema navodil od katere koli druge stranke, razen od zadevne NVO ali njenih predstavnikov, zlasti ne sprejema navodil od dobavitelja, prejemnika ali njunih predstavnikov, predstavnikov donatorja ali drugih posrednikov, vključenih v zadevne dejavnosti,

preprečuje vsako navzkrižje interesov med svojimi dejavnostmi po pogodbi z NVO in drugimi dejavnostmi, ki jih opravlja s stranko, vključeno v zadevne dejavnosti.

Nadzornik opravi vsaj dva pregleda na podlagi formalnih pogojev, ki so skladni z mednarodnimi standardi nadzora:

(a)

predhodni pregled skladnosti kakovosti se opravi pred nakladanjem, ko je blago naloženo, pa še pregled količine. Končni pregled se opravi po raztovoru na kraju dostave, navedenem v javnem naročilu;

(b)

ko je predhodni pregled končan, nadzornik izda dobavitelju začasni certifikat o skladnosti, po potrebi z zadržki. Prevoz s kraja nakladanja se lahko začne le po izdaji začasnega certifikata o skladnosti;

(c)

ko se opravi končni pregled na kraju dostave, nadzornik izda dobavitelju končni certifikat o skladnosti, v katerem sta navedena zlasti datum dokončanja dobave in neto količina dobavljenega blaga; ta certifikat se po potrebi izda s pridržkom;

(d)

če nadzornik po končnem pregledu na pogodbenem kraju dobave izda ustrezno utemeljeno ‚obvestilo o pridržku’, o tem čim prej pisno obvesti dobavitelja in zadevno NVO. Če želi dobavitelj spodbijati ugotovitve nadzornika in zadevne NVO, mora to storiti v dveh delovnih dneh od pošiljanja tega obvestila.

Stroški zgoraj navedenih pregledov se fakturirajo na NVO, ki jih plača, vendar so upravičeni stroški za Skupnost, pod pogojem, da so vključeni v proračun za pogodbo za dodelitev pomoči. Dobavitelj nosi vse finančne posledice ob pomanjkljivi kakovosti ali zamudi pri pripravi blaga za pregled.

Če dobavitelj ali upravičenec ugovarja ugotovitvam pregleda, nadzornik po odobritvi NVO pripravi drugi inšpekcijski pregled, ki glede na naravo ugovora vključuje ponovno vzorčenje, ponovno analizo in/ali ponovno tehtanje ali ponovni pregled embalaže. Drugi inšpekcijski pregled opravi agencija ali laboratorij, ki se določi v dogovoru med dobaviteljem, končnim upravičencem in nadzornikom.

Stroške tega inšpekcijskega pregleda nosi stranka, ki spor izgubi.

Če po prvih pregledih ali po tem, ko se opravi drugi inšpekcijski pregled, ni izdan končni certifikat o skladnosti, mora dobavitelj nadomestiti blago.

Stroške nadomestitve in povezane stroške nosi dobavitelj.

Nadzornik izda pisna vabila zastopnikom dobavitelja in končnega upravičenca, ki naj bi bili navzoči pri pregledih, zlasti pri jemanju vzorcev za analize. Jemanje vzorcev se opravi v skladu s strokovno prakso. Ko se vzorčenje opravi, nadzornik vzame dva dodatna vzorca, ki ju hrani zapečatena in ju da na voljo NVO za namen katerega koli drugega pregleda ali za primer ugovora upravičenca ali dobavitelja.

Stroške blaga, ki se uporabi za vzorčenje, krije dobavitelj.

Prejemnik blaga podpiše prevozni tovorni list za prejem blaga na pogodbenem kraju dostave in vpiše svoje opombe o fizičnem stanju blaga in embalaže, kot se ugotovi s prostim očesom. NVO, ki blago kupuje, ali njen predstavnik dobavitelju izda potrdilo o prevzemu takoj po dobavi blaga na pogodbenem kraju dostave, in ko je dobavitelj predal zadevni NVO izvirnik končnega certifikata o skladnosti, ki ga je izdal nadzornik, ter račun, na katerem sta navedeni vrednost blaga in brezplačna dostava upravičencu.

Sprejemljiva odstopanja teže ali količine, dostavljene na pogodbenem kraju dostave, je treba navesti v pogodbenih pogojih.

Dobavitelj ne sme zahtevati plačila za dostavljene količine, ki presegajo pogodbene količine.

8.   POGOJI DOBAVE IN PLAČILNI POGOJI

Blago se dobavi v skladu z enim naslednjih Mednarodnih trgovinskih pogojev (Incoterms):

EXW: Ex Works – franko tovarna (… naveden kraj)

FCA: Free Carrier – franko prevoznik (… naveden kraj)

FAS: Free Along Side Ship – franko ob ladijski bok (… navedeno pristanišče odpreme)

FOB: Free On Board – franko na ladijski krov (… navedeno pristanišče odpreme)

CFR: Cost and Freight – stroški in prevoznina (… navedeno namembno pristanišče)

CIF: Cost, Insurance and Freight – stroški, zavarovanje in prevoznina (… navedeno namembno pristanišče)

CPT: Carriage Paid To – prevoz plačan do (… naveden namembni kraj)

CIP: Carriage and Insurance Paid To – prevoz in zavarovanje plačano do (… naveden namembni kraj)

DAF: Delivered at Frontier – dobavljeno na mejo (… naveden kraj)

DES: Delivered ex Ship – dobavljeno na ladji (… navedeno namembno pristanišče)

DEQ: Delivered ex Quay – dobavljeno na obali (… navedeno namembno pristanišče)

DDU: Delivered Duty Unpaid – dobavljeno neocarinjeno (… naveden namembni kraj)

DDP: Delivered Duty Paid – dobavljeno ocarinjeno (… naveden namembni kraj)

Znesek, ki ga mora zadevna NVO plačati dobavitelju, ne sme preseči zneska, navedenega v ponudbi, povišanega za morebitne stroške in znižanega za vse spodaj navedene odbitke.

Če se za kakovost, embalažo ali označevanje blaga na kraju nakladanja in pogodbenem kraju dostave, navedenem v ponudbi, ugotovi, da ne ustreza pogodbenim specifikacijam, vendar je taka, da ni preprečila izdaje začasnega certifikata o skladnosti ali potrdila o prevzemu, lahko NVO pri izračunu zneska uveljavlja odbitke.

Pogodbeni pogoji določajo postopek za ugotovitev odbitkov za odstopanja kakovosti ter odbitkov za dostavo po pogodbenem dobavnem roku ali datumu.

Plačila dobaviteljem so neto vsota po odštetju izračunanih odbitkov od vsot, ki jih je fakturiral dobavitelj. Če takih odbitkov od plačila ni mogoče odšteti, se odbitki uveljavijo s polno ali delno uveljavitvijo garancije za dostavo.

NVO lahko dobavitelju na njegovo pisno zahtevo povrne nekatere dodatne gotovinske stroške, kot so stroški skladiščenja ali zavarovanja, ki jih je dobavitelj dejansko plačal, izključujoč kakršne koli upravne stroške, ki jih NVO oceni na podlagi ustrezne spremne dokumentacije, pod pogojem, da je potrdilo o prevzemu ali potrdilo o dostavi izdano brez zadržkov v zvezi z naravo stroškov, ki jih dobavitelj terja, in v primeru:

podaljšanja roka za dostavo na prejemnikovo zahtevo, ali

zamude, daljše od 30 dni, med datumom dostave in izdaje potrdila o prevzemu ali datumom izdaje končnega certifikata o skladnosti.

Znesek, ki ga je treba plačati, se plača na zahtevo dobavitelja, predloženo v dveh izvodih.

Zahtevku za plačilo celotnega ali preostalega ponudbenega zneska se priložijo naslednji dokumenti:

račun za terjani znesek,

izvirnik potrdila o prevzemu,

izvod, ki ga podpiše in overi dobavitelj, tako da ustreza izvirniku končnega certifikata o skladnosti.

Ko se dostavi 50 % celotne količine iz razpisa o javnem naročilu, lahko dobavitelj zahteva predplačilo, tako da predloži predračun za terjani znesek in izvod predhodnega certifikata o skladnosti.

Vsi zahtevki za plačilo celotnega ali preostalega ponudbenega zneska se predložijo NVO po izdaji potrdila o prevzemu. Vsa plačila se opravijo v 60 dneh od dneva, ko NVO prejme popolni in točni zahtevek za plačilo. Za neupravičene zamude se zaračunajo zamudne obresti po mesečni obrestni meri, ki jo določa Evropska centralna banka (obrestna mera Evropske centralne banke za operacije glavnega refinanciranja).

9.   KONČNA DOLOČBA

NVO odloča o tem, ali je do neizpolnjevanja dobaviteljeve obveznosti, da dobavi blago, ali katere druge njegove obveznosti prišlo zaradi višje sile. NVO krije stroške zaradi višje sile, ki jih sama prizna. Komisija mora biti obveščena o razlogih, zakaj je NVO sprejela okoliščine višje sile. Na take okoliščine pa se ne sme sklicevati, če se neizpolnjevanje lahko pripiše NVO in/ali njenim podizvajalcem.

Kjer je ustrezno utemeljeno in to sprejme Komisija, se stroški, ki nastanejo zaradi okoliščin višje sile, lahko štejejo kot upravičeni neposredni stroški in se povrnejo le v okviru omejitev, predvidenih za nepredvidljive primere v proračunu dejavnosti.“


(1)  UL L 344, 27.12.2005, str. 1.

(2)  UL C 312, 31.10.2000, str. 1.

(3)  UL C 267, 13.9.1996, str. 1.


4.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 214/59


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 2. avgusta 2006

o spremembi Odločbe 93/195/EGS o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajanju veterinarskih spričeval za ponovni vstop registriranih konjev za dirke, tekmovanja in kulturne prireditve po začasnem izvozu

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3400)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/542/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/426/EGS z dne 26. junija 1990 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (1), in zlasti člena 19(ii) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s splošnimi pravili iz Priloge II k Odločbi Komisije 93/195/EGS (2) je ponovni vstop registriranih konj za dirke, tekmovanja in kulturne prireditve po začasnem izvozu omejen na konje, ki so bili manj kot 30 dni v eni izmed tretjih držav, navedenih v isti skupini v Prilogi I k navedeni odločbi.

(2)

Katar leta 2006 gosti konjeniška tekmovanja Azijskih iger.

(3)

Glede na stopnjo veterinarskega nadzora in dejstvo, da so zadevni konji oskrbovani ločeno od živali z nižjim zdravstvenim statusom, je treba obdobje začasnega izvoza podaljšati na manj kot 60 dni. Ustrezno je treba razširiti pogoje v zvezi z zdravstvenim varstvom živali ter veterinarskim spričevalom, določene v Prilogi VII k Odločbi 93/195/EGS, na konjeniška tekmovanja Azijskih iger, ki se izvajajo pod okriljem Mednarodne konjeniške zveze (FEI).

(4)

Prilogo VII k Odločbi 93/195/EGS je treba zato ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Naslov Priloge VII k Odločbi 93/195/EGS se nadomesti z naslednjim:

„ZDRAVSTVENO SPRIČEVALO

za ponovni vstop registriranih konj, ki so sodelovali na tekmovanju Endurance World Cup ali Azijskih igrah, po začasnem izvozu za obdobje manj kot 60 dni“.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. avgusta 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 42. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/68/ES (UL L 139, 30.4.2004, str. 321).

(2)  UL L 86, 6.4.1993, str. 1. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2005/943/ES (UL L 342, 24.12.2005, str. 94).