ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 211

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
1. avgust 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1166/2006 z dne 31. julija 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1167/2006 z dne 31. julija 2006 o izdaji uvoznih dovoljenj za zamrznjeno mišično notranjo prepono goveda

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1168/2006 z dne 31. julija 2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede cilja Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti nekaterih serotipov salmonele pri kokoših nesnicah vrste Gallus gallus in o spremembi Uredbe (ES) št. 1003/2005 ( 1 )

4

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1169/2006 z dne 31. julija 2006 o določitvi korekcijskega zneska za izvozno nadomestilo za žita

9

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1170/2006 z dne 31. julija 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za slad

11

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1171/2006 z dne 31. julija 2006 o določitvi korekcijskega zneska za nadomestilo za slad

13

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1172/2006 z dne 31. julija 2006 o določitvi nadomestil za proizvode v sektorjih žit in riža, dobavljene v okviru ukrepov Skupnosti in nacionalnih ukrepov za pomoč v hrani

15

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1173/2006 z dne 31. julija 2006 o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od 1. avgusta 2006

17

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1174/2006 z dne 31. julija 2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto 2006/2007

20

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1175/2006 z dne 31. julija 2006 o izdaji izvoznih dovoljenj sistema B za sadje in zelenjavo (limone)

22

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 29. novembra 2005 o podpisu Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o nekaterih vidikih zračnih prevozov

23

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o nekaterih vidikih zračnih prevozov

24

 

*

Sklep Sveta z dne 9. junija 2006 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o nekaterih vidikih zračnih prevozov

39

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

1.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 211/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1166/2006

z dne 31. julija 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 31. julija 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0707 00 05

052

81,5

388

52,4

524

46,9

999

60,3

0709 90 70

052

75,1

999

75,1

0805 50 10

388

73,4

524

49,4

528

55,4

999

59,4

0806 10 10

052

119,7

204

133,3

220

157,6

400

200,9

508

55,0

512

56,7

624

158,2

999

125,9

0808 10 80

388

93,7

400

103,4

508

75,1

512

86,3

524

66,4

528

82,8

720

88,9

800

152,2

804

100,1

999

94,3

0808 20 50

052

97,1

388

104,2

512

89,4

528

84,2

720

32,6

804

186,0

999

98,9

0809 20 95

052

308,2

400

387,6

999

347,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

137,5

999

137,5

0809 40 05

093

64,8

098

73,5

624

131,5

999

89,9


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


1.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 211/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1167/2006

z dne 31. julija 2006

o izdaji uvoznih dovoljenj za zamrznjeno mišično notranjo prepono goveda

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 996/97 z dne 3. junija 1997 o uvedbi in upravljanju uvozne tarifne kvote za zamrznjeno mišično notranjo prepono goveda pod oznako KN 0206 29 91 (2), in zlasti člena 8(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 996/97 v členu 1(3)(b) določa na 800 ton količino zamrznjene mišične notranje prepone, ki jo je mogoče uvoziti pod posebnimi pogoji v obdobju 2006/2007.

(2)

Člen 8(3) Uredbe (ES) št. 996/97 določa, da se zaprošene količine lahko zmanjšajo. Vloženi zahtevki se nanašajo na celotne količine, ki presegajo razpoložljive količine. Glede na te okoliščine in z željo zagotoviti pravično porazdelitev razpoložljivih količin, je primerno, da se sorazmerno zmanjšajo zaprošene količine –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsakemu zahtevku za uvozno dovoljenje, vloženemu v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 996/97, se ugodi v višini 0,57372 % zahtevane količine.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 144, 4.6.1997, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1118/2004 (UL L 217, 17.6.2004, str. 10).


1.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 211/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1168/2006

z dne 31. julija 2006

o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede cilja Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti nekaterih serotipov salmonele pri kokoših nesnicah vrste Gallus gallus in o spremembi Uredbe (ES) št. 1003/2005

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, ki se prenašajo z živili (1), ter zlasti člena 4(1) in člena 13 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Namen Uredbe (ES) št. 2160/2003 je zagotoviti, da bodo sprejeti ustrezni in učinkoviti ukrepi za odkrivanje in nadzor salmonele in drugih povzročiteljev zoonoz v vseh ustreznih fazah proizvodnje, predelave in distribucije, zlasti na ravni primarne proizvodnje, zaradi zmanjševanja njihove razširjenosti in tveganja, ki ga predstavljajo za javno zdravje.

(2)

Uredba (ES) št. 2160/2003 določa, da je treba vzpostaviti cilj Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti nekaterih serotipov salmonele, pomembnih za javno zdravje, pri nesnicah vrste Gallus gallus na ravni primarne vzreje. Takšno zmanjšanje je pomembno zaradi strogih ukrepov, ki jih je treba od decembra 2009 uporabljati za okužene jate v skladu z Uredbo (ES) št. 2160/2003. Predvsem jajca iz jat z neznanim statusom salmonele, za katera se sumi, da so okužena, ali iz okuženih jat, se lahko uporabijo za prehrano ljudi samo, če so bila obdelana na način, ki zagotavlja odstranitev nekaterih serotipov salmonele, pomembnih za javno zdravje, v skladu z zakonodajo Skupnosti o higieni živil.

(3)

Uredba (ES) št. 2160/2003 določa, da je cilj Skupnosti uvesti numerično izražen maksimalni odstotek epidemioloških enot, ki ostanejo pozitivne, in/ali minimalni odstotek zmanjšanja števila epidemioloških enot, ki ostanejo pozitivne, najdaljši rok, v katerem mora biti cilj dosežen, in opredelitev shem testiranja, potrebnih za verifikacijo doseganja cilja. Cilj vključuje tudi, če je ustrezno, opredelitev serotipov, pomembnih za javno zdravje.

(4)

Za določitev cilja Skupnosti so bili zbrani primerljivi podatki o razširjenosti zadevnih serotipov salmonele pri nesnicah vrste Gallus gallus v državah članicah v skladu z Odločbo Komisije 2004/665/ES z dne 22. septembra 2004 v zvezi s temeljno študijo o razširjenosti salmonele v nesnih jatah vrste Gallus gallus  (2).

(5)

Uredba (ES) št. 2160/2003 določa, da je cilj Skupnosti za nesnice vrste Gallus gallus v prehodnem obdobju treh let pokriti Salmonello enteritidis in Salmonello typhimurium.

(6)

Za verifikacijo doseganja cilja Skupnosti je treba organizirati ponovljeno vzorčenje jat.

(7)

V skladu s členom 15 Uredbe (ES) št. 2160/2003 je bil opravljen posvet z Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA) o vzpostavitvi cilja Skupnosti za nesnice vrste Gallus gallus.

(8)

Od sprejetja Uredbe Komisije (ES) št. 1003/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 glede cilja Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti nekaterih serotipov salmonele v matičnih jatah Gallus gallus in o spremembi Uredbe (ES) št. 2160/2003 so bile sprejete in validirane alternativne analitske metode. Poleg tega je treba seve salmonele, odkrite pri matičnih jatah, shraniti za prihodnjo fagotipizacijo in testiranje na protimikrobno odpornost. Zato je treba Uredbo (ES) št. 1003/2005 ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cilj Skupnosti

1.   Cilj Skupnosti iz člena 4(1) Uredbe (ES) št. 2160/2003 za zmanjšanje Salmonelle enteritidis in Salmonelle typhimurium pri odraslih nesnicah vrste Gallus gallus („cilj Skupnosti“), je:

(a)

Letni minimalni odstotek zmanjšanja pozitivnih jat odraslih nesnic je najmanj:

(i)

10 %, če je bila razširjenost v prejšnjem letu manjša od 10 %;

(ii)

20 %, če je bila razširjenost v prejšnjem letu med 10 in 19 %;

(iii)

30 %, če je bila razširjenost v prejšnjem letu med 20 in 39 %;

(iv)

40 %, če je bila razširjenost v prejšnjem letu večja od 40 %;

ali

(b)

zmanjšanje najvišjega odstotka na 2 % ali manj; v državah članicah z manj kot 50 jatami odraslih nesnic pa lahko ostane pozitivna največ ena jata odraslih nesnic.

Prvi cilj naj bi bil dosežen leta 2008 na podlagi spremljanja, ki se bo začelo na začetku navedenega leta. Kar zadeva cilj za leto 2008, se rezultati temeljne študije, opravljene v skladu s členom 1(1) Odločbe 2004/665/ES, uporabijo kot referenca iz tega člena.

2.   Shema testiranja, potrebna za verifikacijo napredka pri doseganju cilja Skupnosti, je navedena v Prilogi.

Doseganje cilja bo ocenjeno ob upoštevanju rezultatov treh zaporednih let.

Če niso opisane v Prilogi, se tehnične specifikacije iz člena 5 Odločbe Komisije 2004/665/ES štejejo kot priporočila za izvajanje te točke v nacionalnih programih nadzora.

3.   Komisija bo proučila pregled sheme testiranja v Prilogi na podlagi spoznanj, pridobljenih v prvem letu programa nadzora, kot je navedeno v členu 5(1) Uredbe (ES) št. 2160/2003 (nacionalni program nadzora).

Člen 2

Sprememba Uredbe (ES) št. 1003/2005

V Prilogi k Uredbi (ES) št. 1003/2005 se vstavita naslednji točki 3.4 in 3.5:

„3.4   Alternativne metode

V zvezi z vzorci, vzetimi na pobudo nosilca, se metode analize iz člena 11 Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (3), lahko uporabljajo namesto metod za pripravo vzorcev, metod odkrivanja in serotipizacije, kot je določeno v točki 3 te priloge, če so bile validirane v skladu z EN/ISO 16140/2003.

3.5   Shranjevanje sevov

Za prihodnjo fagotipizacijo ali testiranje na protimikrobno odpornost z uporabo običajnih metod jemanja kulture, ki mora zagotoviti celovitost sevov v obdobju najmanj dveh let, je treba shraniti vsaj seve, izolirane kot del uradnega nadzora.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. avgusta 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 325, 12.12.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1003/2005 (UL L 170, 1.7.2005, str. 12).

(2)  UL L 303, 30.9.2004, str. 30.

(3)  UL L 191, 28.5.2004, str. 1.“


PRILOGA

Shema testiranja, potrebna za preverjanje doseganja cilja Skupnosti za zmanjšanje Salmonella enteritidis in Salmonella typhimurium pri odraslih nesnicah vrste Gallus gallus, kot je navedeno v členu 1(2)

1.   OKVIR VZORČENJA

Okvir vzorčenja zajema vse odrasle jate nesnic vrste Gallus gallus („jate nesnic“), navedene v členu 1 Uredbe (ES) št. 2160/2003.

2.   SPREMLJANJE V JATAH NESNIC

2.1   Pogostost in status vzorčenja

Jate nesnic se vzorčijo na pobudo nosilca živilske dejavnosti („nosilec“) in pristojnega organa.

Vzorčenje na pobudo nosilca se opravi najmanj vsakih petnajst tednov. Prvo vzorčenje se opravi v starosti 24 +/– 2 tednov.

Vzorčenje pristojnega organa se opravi najmanj:

(a)

v eni jati letno na gospodarstvu, ki ima vsaj 1 000 kokoši;

(b)

v starosti 24 +/– 2 tednov pri jatah nesnic v zgradbah, kjer je bila salmonela odkrita v prejšnji jati;

(c)

v vsakem primeru suma na okužbo s Salmonello enteritidis ali Salmonello typhimurium kot rezultat epidemiološke preiskave izbruha bolezni, ki se prenaša z živili, v skladu s členom 8 Direktive 2003/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1);

(d)

pri vseh drugih jatah nesnic na gospodarstvu, če je bila odkrita Salmonella enteritidis ali Salmonella typhimurium v eni jati nesnic na gospodarstvu;

(e)

v primerih, ko pristojni organ meni, da je to primerno.

Vzorčenje, ki ga opravi pristojni organ, lahko nadomesti vzorčenje na pobudo nosilca.

2.2   Protokol vzorčenja

Za večjo občutljivost vzorčenja je treba vzorčiti fekalije in okolje vsaj tako, kot je določeno v točkah (a) in (b):

(a)

Pri jatah v kletkah je treba vzeti 2 × 150 gramov naravno zbranih fekalij iz vseh tekočih trakov ali strgal v zgradbi po zagonu sistema za odstranitev gnoja. Vendar je treba v primeru poslopij s kletkami brez strgal ali tekočih trakov zbrati 2 × 150 gramov mešanih svežih fekalij iz 60 različnih mest pod kletkami v jamah za iztrebke.

(b)

V kokošnjakih ali stavbah za prosto rejo je treba vzeti dva para obuval za odvzem vzorcev ali nogavic brez preobuvanja zaščitne prevleke.

Če vzorčenje opravi pristojni organ, je treba vzeti vzorec 250 ml, ki vsebuje najmanj 100 gramov prahu iz mest v stavbi, na katerih je veliko prahu. Če ni dovolj prahu, je treba vzeti dodaten vzorec 150 gramov naravno zbranih fekalij ali dodaten par obuval za odvzem vzorcev ali nogavic.

V primeru vzorčenja iz točk 2.1(b), (c) in (d) se mora pristojni organ z nadaljnjimi testi prepričati, da na rezultate preiskave salmonele pri perutnini ni vplivala uporaba protimikrobnih sredstev v jatah.

V primeru, da ni bila odkrita prisotnost Salmonelle enteritidis in Salmonelle typhimurium, vendar so odkrite protimikrobne snovi ali zaviralni učinek bakterijske rasti, se za namen cilja Skupnosti iz člena 1(2) šteje, da je jata nesnic okužena.

3.   PREUČEVANJE VZORCEV

3.1   Prevoz in priprava vzorcev

Vzorci se na dan, ko so bili zbrani, pošljejo z ekspresno pošto ali po kurirju v laboratorije, navedene v členu 11 Uredbe (ES) št. 2160/2003. V laboratoriju se vzorci hranijo v zmrznjeni obliki do preiskave, ki mora biti opravljena v 48 urah po prejetju.

3.1.1   Vzorci obuval

(a)

Pazljivo razpakirajte dva para obuval za odvzem vzorcev (ali „nogavic“), da se izognete poškodovanju sprijetega fekalnega materiala, ju zberite in postavite v 225 ml puferske peptonske vode (BPW), ki je bila predhodno segreta na sobno temperaturo;

(b)

vzorec pomešajte tako, da se popolnoma zasiči, nato pa nadaljujte z uporabo metode odkrivanja iz točke 3.2.

3.1.2   Drugi vzorci fekalnega materiala in prahu

(a)

Poberite vzorce fekalij, jih skrbno premešajte in vzemite 25-gramski podvzorec za kulturo;

(b)

25-gramski podvzorec dodajte 225 ml BPW, ki ste jo predhodno segreli na sobno temperaturo;

(c)

nadaljujte kulturo vzorca z uporabo metode odkrivanja iz točke 3.2.

Če je bil sprejet dogovor o ISO-standardih za pripravo fekalij za odkrivanje salmonele, jih uporabite namesto zgoraj navedenih določb o pripravi vzorcev.

3.2   Metoda odkrivanja

Uporablja se metoda, ki jo za odkrivanje priporoča Referenčni laboratorij Skupnosti (CRL) za salmonelo iz Bilthovena na Nizozemskem. Ta metoda je opisana v sedanji različici osnutka Priloge D k ISO 6579 (2002): „Odkrivanje Salmonelle spp. v živalskih fekalijah in vzorcih v primarni fazi vzreje“. Pri tej metodi se uporablja poltrdno sredstvo (spremenjeno poltrdno sredstvo Rappaport-Vassiladis, MSRV) kot edino sredstvo za selektivno obogatitev.

3.3   Serotipizacija

Serotipizacija z uporabo sheme Kaufmann-White se opravi za vsaj en izolat vsakega pozitivnega vzorca.

3.4   Alternativne metode

V zvezi z vzorci, vzetimi na pobudo nosilca, se metode analize iz člena 11 Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (2) lahko uporabljajo namesto metod za pripravo vzorcev, metod odkrivanja in serotipizacije, kot je določeno v točki 3 te priloge, če so bile validirane v skladu s standardom EN/ISO 16140/2003.

3.5   Shranjevanje sevov

Za prihodnjo fagotipizacijo ali testiranje na protimikrobno odpornost z uporabo običajnih metod jemanja kulture, ki mora zagotoviti celovitost sevov v obdobju najmanj dveh let, je treba shraniti vsaj seve, izolirane kot del uradnega nadzora.

4.   REZULTATI IN POROČANJE

Za namen verifikacije doseganja cilja Skupnosti se jata nesnic šteje za pozitivno, če je odkrita prisotnost Salmonelle enteritidis in Salmonelle typhimurium (razen cepnega seva) v enem ali več fekalnih vzorcev v jati nesnic. Pozitivne jate nesnic se štejejo samo enkrat, ne glede na število postopkov vzorčenj in testiranj, o njih pa se poroča samo v prvem letu odkritja.

Poročanje vsebuje:

(a)

celotno število testiranih jat nesnic in število testiranih jat nesnic za vsak status vzorčenja, navedenega v točki 2.1;

(b)

celotno število okuženih jat in rezultate testiranja za vsak status vzorčenja, navedenega v točki 2.1;

(c)

obrazložitve o rezultatih, zlasti v zvezi z izjemnimi primeri.

Rezultati iz te točke in kakršne koli dodatne pomembne informacije se sporočijo kot del poročila o trendih in virih v skladu s členom 9(1) Direktive 2003/99/ES.


(1)  UL L 325, 12.12.2003, str. 31.

(2)  UL L 191, 28.5.2004, str. 1.


1.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 211/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1169/2006

z dne 31. julija 2006

o določitvi korekcijskega zneska za izvozno nadomestilo za žita

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. september 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 15(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 14(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da se izvozno nadomestilo za žita, veljavno na dan vložitve prošnje za pridobitev izvoznega dovoljenja, na zahtevo uporablja za izvoz, opravljen v obdobju veljavnosti izvoznega dovoljenja. V tem primeru se lahko za nadomestilo uporabi korekcijski znesek.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil izvajanja Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 o odobritvi izvoznih nadomestil in o ukrepih v primeru motenj na trgu žit (2) dopušča določitev korekcijskega zneska za proizvode, navedene v člena 1(a), (b) in (c) Uredbe (ES) št. 1784/2003. Korekcijski znesek se določi v skladu z dejavniki postavljenimi v členu 1 Uredbe (ES) št. 1501/95.

(3)

Zaradi razmer na svetovnem trgu ali posebnih pogojev na nekaterih trgih lahko pride do sprememb nadomestila za nekatere proizvode glede na namembno državo.

(4)

Korekcijski znesek mora biti določen istočasno z nadomestilom in v skladu z enakim postopkom; v obdobju med dvema določitvama se lahko spremeni.

(5)

Iz uporabe navedenih določb sledi, da mora biti korekcijski znesek določen v znesku, navedenem v prilogi k tej uredbi.

(6)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Korekcijski znesek iz člena 1(a), (b) in (c) Uredbe (ES) št. 1784/2003, ki se uporablja za vnaprej določena izvozna nadomestila, z izjemo slada, je določen v prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 31. julija 2006 o določitvi korekcijskega zneska za izvozno nadomestilo za žita

(EUR/t)

Tarifna oznaka proizvodov

Namembna država

Sedanji

8

1. obdobje

9

2. obdobje

10

3. obdobje

11

4. obdobje

12

5. obdobje

1

6. obdobje

2

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

N.B. Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A” so navedene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), kakor je bila spremenjena.

Številčne oznake namembnih krajev so določene v Uredbi (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

C01

:

Vse tretje države z izjemo Albanije, Bulgarije, Romunije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Lihtenštajna in Švice.

C02

:

Alžirija, Saudova Arabija, Bahrajn, Egipt, Združeni arabski emirati, Iran, Irak, Izrael, Jordanija, Kuvajt, Libanon, Libija, Maroko, Maurtanija, Oman, Katar, Sirija, Tunizija in Jemen.

C03

:

Vse tretje države z izjemo Bulgarije, Norveške, Romunije, Švice in Lihtenštajna.


1.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 211/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1170/2006

z dne 31. julija 2006

o določitvi izvoznih nadomestil za slad

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 13 Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 se razlika med tečaji ali cenami proizvodov na svetovnem trgu, določenih v členu 1 navedene Uredbe, in cenami teh proizvodov v Skupnosti, lahko pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Nadomestila je treba določiti ob upoštevanju dejavnikov, navedenih v členu 1 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 o odobritvi izvoznih nadomestil za žita in o ukrepih, ki jih je treba sprejeti v primeru motenj na trgu žit (2).

(3)

Nadomestilo za slad je treba izračunati ob upoštevanju količine žit, potrebnih za proizvodnjo zadevnih proizvodov. Navedene količine so določene v Uredbi (ES) št. 1501/95.

(4)

Zaradi stanja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev nekaterih trgov je lahko potrebna sprememba nadomestila za nekatere proizvode glede na namembno državo.

(5)

Nadomestilo je treba določiti enkrat mesečno. V vmesnem obdobju se lahko spremeni.

(6)

Iz navedenih pravil sledi, da je treba, glede na sedanje stanje na trgih žit in zlasti glede kotacij ali cen teh proizvodov v Skupnosti in na svetovnem trgu, nadomestila določiti v višini, navedeni v Prilogi k Uredbi.

(7)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila za slad, naveden v členu 1(c) Uredbe (ES) št. 1784/2003, so določena v višini, podani v prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


PRILOGA

K Uredbi Komisije z dne 31. julija 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za slad

Oznaka proizvodov

Namembna država

Merska enota

Znesek nadomestil

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih držav serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih držav so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).


1.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 211/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1171/2006

z dne 31. julija 2006

o določitvi korekcijskega zneska za nadomestilo za slad

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 15(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 14(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003 je treba izvozno nadomestilo za žita na dan predložitve vloge za dovoljenje na prošnjo uporabiti za izvoz, ki naj se izvede v času veljavnosti dovoljenja. V tem primeru se za nadomestilo lahko uporabi korekcijski znesek.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 o odobritvi izvoznih nadomestil za žita in ukrepih, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu žit (2), omogoča določitev korekcijskega zneska za nadomestilo za slad, naveden v členu 1(1)(c) Uredbe (ES) št. 1784/2003. Navedeni korekcijski znesek se izračuna na podlagi podatkov iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1501/95.

(3)

Iz zgoraj navedenih določb sledi, da je treba določiti korekcijski znesek v skladu s prilogo k Uredbi.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Korekcijski znesek za vnaprej določena izvozna nadomestila za slad, naveden v členu 15(3) Uredbe (ES) št. 1784/2003, se določi v prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


PRILOGA

K Uredbi Komisije z dne 31. julija 2006 o določitvi korekcijskega zneska za nadomestilo za slad

N.B. Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih držav serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih držav so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

(EUR/t)

Oznaka proizvodov

Namembna država

Tekoči

8

1. obdobje

9

2. obdobje

10

3. obdobje

11

4. obdobje

12

5. obdobje

1

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Oznaka proizvodov

Namembna država

6. obdobje

2

7. obdobje

3

8. obdobje

4

9. obdobje

5

10. obdobje

6

11. obdobje

7

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


1.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 211/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1172/2006

z dne 31. julija 2006

o določitvi nadomestil za proizvode v sektorjih žit in riža, dobavljene v okviru ukrepov Skupnosti in nacionalnih ukrepov za pomoč v hrani

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (2), in zlasti člena 14(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 2 Uredbe Sveta (EGS) št. 2681/74 z dne 21. oktobra 1974 o financiranju izdatkov za dobavo kmetijskih proizvodov v okviru pomoči v hrani s strani Skupnosti (3), določa, da Evropski kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad, Oddelek za jamstva, krije tisti delež izdatkov, ki ustreza izvoznim nadomestilom, določenim v skladu z zadevnimi predpisi Skupnosti.

(2)

Zato, da se olajša pripravo in upravljanje proračuna za ukrepe Skupnosti za pomoč v hrani, ter da se državam članicam omogoča, da so seznanjene z obsegom udeležbe Skupnosti pri financiranju nacionalnih ukrepov za pomoč v hrani, je treba določiti stopnjo nadomestil, odobrenih za te ukrepe.

(3)

Splošna in izvedbena pravila, predvidena v členu 13 Uredbe (ES) št. 1784/2003 in členu 13 Uredbe (ES) št. 1785/2003 za izvozna nadomestila, se uporabljajo s potrebnimi spremembami za zgoraj navedene dejavnosti.

(4)

Posebni kriteriji, ki jih je treba upoštevati pri izračunu izvoznih nadomestil za riž, so določeni v členu 14 Uredbe (ES) št. 1785/2003.

(5)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ukrepe Skupnosti in nacionalne ukrepe za pomoč v hrani v okviru mednarodnih sporazumov in drugih dopolnilnih programov ter za druge ukrepe Skupnosti za brezplačno dobavo, so nadomestila za proizvode iz sektorja žit in riža določena v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 797/2006 (UL L 144, 31.5.2006, str. 1).

(3)  UL L 288, 25.10.1974, str. 1.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 31. julija 2006 o določitvi nadomestil za proizvode v sektorjih žit in riža, dobavljene v okviru ukrepov Skupnosti in nacionalnih ukrepov za pomoč v hrani

(EUR/t)

Tarifna oznaka proizvoda

Znesek nadomestila

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

45,30

1102 20 10 9400

38,83

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

58,25

1104 12 90 9100

0,00

N.B.: Oznake proizvodov so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).


1.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 211/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1173/2006

z dne 31. julija 2006

o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od 1. avgusta 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o pogojih izvajanja Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede uvoznih dajatev v sektorju žit (2), in zlasti člena 2(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10 Uredbe (ES) št. 1784/2003 določa, da se pri uvozu proizvodov iz člena 1 navedene uredbe, zaračuna stopnja dajatve skupne carinske tarife. Vendar pa je za proizvode iz odstavka 2 tega člena uvozna dajatev enaka intervencijski ceni, ki velja za te proizvode ob uvozu, zvišani za 55 % in znižani za uvozno ceno cif, ki se uporablja za zadevno pošiljko. Vendar pa dajatev ne sme preseči stopnje dajatve skupne carinske tarife.

(2)

V skladu s členom 10(3) Uredbe (ES) št. 1784/2003 se uvozne cene cif izračunajo na podlagi reprezentančnih cen za zadevni proizvod na svetovnem trgu.

(3)

Uredba (ES) št. 1249/96 določa pogoje izvajanja Uredbe (ES) št. 1784/2003 glede uvoznih dajatev v sektorju žit.

(4)

Uvozne dajatve veljajo do določitve in začetka veljavnosti novih.

(5)

Da se omogoči normalno delovanje sistema uvoznih dajatev, se za izračun dajatev uporabi reprezentančna tržna stopnja, evidentirana v referenčnem obdobju.

(6)

Uporaba Uredbe (ES) št. 1249/96 določa uvozne dajatev v skladu s Prilogo I k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvozne dajatve v sektorju žit iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, so določene v Prilogi I k tej uredbi na podlagi podatkov, navedenih v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1110/2003 (UL L 158, 27.6.2003, str. 12).


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, v uporabi od 1. avgusta 2006

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Uvozna dajatev (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica durum visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

5,93

1001 90 91

Pšenica navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

Navadna pšenica visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

37,23

1005 10 90

Semenska koruza, razen hibridne

50,27

1005 90 00

Koruza, razen semenske (2)

50,27

1007 00 90

Sirek v zrnju, razen hibridnega, za setev

42,22


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost preko Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa (člen 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96), je uvoznik upravičen do znižanja dajatev v višini:

3 EUR/t, če je razkladalno pristanišče v Sredozemskem morju, ali v višini

2 EUR/t, če je razkladalno pristanišče na Irskem, v Združenem kraljestvu, na Danskem, v Estoniji, v Latviji, v Litvi, na Poljskem, Finskem, Švedskem ali atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev

(14.7.2006–28.7.2006)

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Borzne kotacije

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Proizvodi (% proteinov pri 12 % vlage)

HRS2

YC3

HAD2

srednja kakovost (1)

nizka kakovost (2)

US barley 2

Kotacija (EUR/t)

157,48 (3)

75,86

154,25

144,25

124,25

92,95

Premija za Zaliv (EUR/t)

15,09

 

 

Premija za Velika jezera (EUR/t)

19,96

 

 

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški: Mehiški zaliv–Rotterdam: 20,81 EUR/t; Velika jezera–Rotterdam: 26,85 EUR/t.

3.

Subvencije iz tretjega odstavka člena 4(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


1.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 211/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1174/2006

z dne 31. julija 2006

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto 2006/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2), in zlasti člena 36 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2006/2007, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1002/2006 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1131/2006 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 951/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 36 Uredbe (ES) št. 951/2006, določene v Uredbi (ES) št. 1002/2006 za tržno leto 2006/2007, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 55, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.

(3)  UL L 178, 1.7.2006, str. 36.

(4)  UL L 201, 25.7.2006, str. 13.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 1. avgusta 2006

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

28,08

2,86

1701 11 90 (1)

28,08

7,49

1701 12 10 (1)

28,08

2,73

1701 12 90 (1)

28,08

7,06

1701 91 00 (2)

35,62

7,42

1701 99 10 (2)

35,62

3,65

1701 99 90 (2)

35,62

3,65

1702 90 99 (3)

0,36

0,31


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko III Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 318/2006 (UL L 58, 28.2.2006, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


1.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 211/22


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1175/2006

z dne 31. julija 2006

o izdaji izvoznih dovoljenj sistema B za sadje in zelenjavo (limone)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1961/2001 z dne 8. oktobra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 glede izvoznih nadomestil za sadje in zelenjavo (2), in zlasti člena 6(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 858/2006 (3) določa okvirne količine, za katere se lahko izdajo izvozna dovoljenja sistema B.

(2)

Glede na informacije, s katerimi danes razpolaga Komisija, obstaja nevarnost, da se okvirne količine, določene za tekoče izvozno obdobje za limone, v kratkem prekoračijo. Ta prekoračitev bo vplivala na pravilno delovanje režima izvoznih nadomestil za sadje in zelenjavo.

(3)

V izogib takšnemu stanju je treba zavrniti zahtevke za dovoljenja sistema B za limone, izvožene po 31. juliju 2006, do konca tekočega izvoznega obdobja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevki za izvozna dovoljenja sistema B za limone, vloženi v skladu s členom 1 Uredbe (ES) št. 858/2006, za katere se odobrijo izvozne deklaracije po 31. juliju in pred 1. novembrem 2006, se zavrnejo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 268, 9.10.2001, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).

(3)  UL L 159, 19.6.2006, str. 5.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

1.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 211/23


SKLEP SVETA

z dne 29. novembra 2005

o podpisu Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o nekaterih vidikih zračnih prevozov

(2006/529/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je dne 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o nadomestitvi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Skupnosti s pogajanji dosegla sporazum z Ukrajino o nekaterih vidikih zračnih prevozov v skladu z mehanizmi in direktivami iz Priloge k Pooblastilu Sveta z dne 5. junija 2003.

(3)

S pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve je treba sporazum, ki ga je Komisija dosegla s pogajanji, podpisati –

SKLENIL:

Edini člen

1.   Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Skupnosti podpiše(-jo) Sporazum med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o nekaterih vidikih zračnih prevozov, s pridržkom njegove poznejše sklenitve.

2.   Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

V Bruslju, 29. novembra 2005

Za Svet

Predsednik

A. JOHNSON


SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o nekaterih vidikih zračnih prevozov

EVROPSKA SKUPNOST

na eni strani ter

UKRAJINA

na drugi strani

(v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“) –

OB UGOTOVITVI, da so bili sklenjeni dvostranski sporazumi o zračnih prevozih med vsemi državami članicami Evropske skupnosti in Ukrajino, ki vsebujejo določbe, ki so v nasprotju z zakonodajo Skupnosti,

OB UGOTOVITVI, da ima Evropska skupnost izključno pristojnost v zvezi z nekaterimi vidiki, ki so lahko vključeni v dvostranske sporazume o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,

OB UGOTOVITVI, da imajo po zakonodaji Evropske skupnosti letalski prevozniki Skupnosti s sedežem na ozemlju držav članic pravico do nediskriminatornega dostopa do zračnih poti med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,

OB UPOŠTEVANJU sporazumov med Evropsko skupnostjo in nekaterimi tretjimi državami, ki državljanom teh tretjih držav omogočajo, da pridobijo lastništvo v letalskih prevoznikih, ki so licencirani v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti,

OB PRIZNAVANJU, da se morajo določbe dvostranskih sporazumov o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in Ukrajino, ki so v nasprotju z zakonodajo Evropske skupnosti, popolnoma uskladiti s to zakonodajo, z namenom vzpostaviti trdno pravno podlago za zračne prevoze med državami članicami Evropske skupnosti in Ukrajino ter ohraniti stalnost takih zračnih prevozov,

OB UGOTOVITVI, da Evropska skupnost v okviru teh pogajanj nima namena povečati skupnega obsega zračnega prometa med državami članicami Evropske skupnosti in Ukrajino, vplivati na ravnovesje med letalskimi prevozniki Skupnosti in letalskimi prevozniki Ukrajine ali se pogajati za spremembe določb obstoječih dvostranskih sporazumov o zračnem prevozu v zvezi s prometnimi pravicami –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Splošne določbe

1.   Za ta Sporazum, razen če sobesedilo ne narekuje drugače, veljajo opredelitve, naštete v Prilogi IV.

2.   Sklicevanja v posameznih sporazumih, navedenih v Prilogi I, na državljane države članice, ki je pogodbenica navedenega sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na državljane držav članic Evropske skupnosti.

3.   Sklicevanja v posameznih sporazumih, navedenih v prilogi I, na letalske prevoznike države članice, ki je pogodbenica navedenega Sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na letalske prevoznike, ki jih določi navedena država članica.

Člen 2

Določitev s strani države članice:

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena nadomestijo ustrezne določbe v členih, navedenih v Prilogi II(a), o določitvi letalskega prevoznika s strani zadevne države članice, njegovih pooblastilih in dovoljenjih, ki jih prizna Ukrajina.

2.   Ob prejemu določitve s strani države članice, Ukrajina prizna ustrezna pooblastila in dovoljenja z najmanjšo postopkovno zamudo, pod pogojem, da:

(i)

ima letalski prevoznik sedež v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti na ozemlju države članice, ki ga je določila, in ima veljavno operativno licenco v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti;

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, izvaja in vzdržuje učinkovit predpisani nadzor letalskega prevoznika in da je ustrezni letalski organ v določitvi jasno opredeljen; in

(iii)

je letalski prevoznik v lasti, neposredni ali prek večinskega deleža, držav članic in/ali državljanov držav članic in/ali ostalih držav iz Priloge III in/ali državljanov teh ostalih držav in da imajo te države in/ali državljani učinkovit nadzor.

Člen 3

Zavrnitev, preklic, začasni odvzem ali omejitev s strani Ukrajine

1.   Določbe odstavka 2 tega člena nadomestijo ustrezne določbe v členih, navedenih v Prilogi II(b) o zavrnitvi, preklicu, začasnem odvzemu ali omejitvi pooblastil ali dovoljenj letalskega prevoznika, ki ga je določila država članica.

2.   Ukrajina lahko zavrne, prekliče, začasno odvzame ali omeji pooblastila ali dovoljenja letalskega prevoznika, ki ga določi država članica, če:

(i)

letalski prevoznik nima sedeža v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti na ozemlju države članice, ki ga je določila, ali nima veljavne operativne licence v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti;

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, ne izvaja in ne vzdržuje učinkovitega predpisanega nadzora letalskega prevoznika ali ustrezni letalski organ v določitvi ni jasno opredeljen; ali

(iii)

letalski prevoznik ni v lasti in ni učinkovito nadzorovan neposredno ali prek večinskega deleža s strani držav članic in/ali državljanov držav članic in/ali drugih držav iz Priloge III in/ali državljanov teh drugih držav.

Pri izvajanju pravice iz tega odstavka Ukrajina ne diskriminira letalskih prevoznikov Skupnosti na podlagi državne pripadnosti.

Člen 4

Varnost

1.   Določbe odstavka 2 dopolnjujejo člene, navedene v Prilogi II(c).

2.   Kadar država članica določi letalskega prevoznika, katerega učinkovit predpisani nadzor izvaja in vzdržuje druga država članica, pravice Ukrajine v skladu z varnostnimi predpisi iz sporazuma med državo članico, ki je določila letalskega prevoznika, in Ukrajino veljajo enakovredno za to drugo državo članico pri sprejemanju, izvajanju ali ohranitvi varnostnih standardov in za operativno dovoljenje navedenega letalskega prevoznika.

Člen 5

Obdavčitev letalskega goriva

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo ustrezne določbe iz členov, navedenih v Prilogi II(d).

2.   Ne glede na kakršne koli nasprotne določbe, nobena določba sporazumov iz Priloge II(d) ne preprečuje državi članici, da na nediskriminatorni osnovi uvede davke, prispevke, dajatve, pristojbine ali druge dajatve za gorivo, dobavljeno na njenem ozemlju za uporabo v zrakoplovu določenega letalskega prevoznika Ukrajine, ki opravlja promet med enim krajem na ozemlju te države članice in drugim krajem na ozemlju te države članice ali na ozemlju druge države članice.

Člen 6

Tarife za prevoz

1.   Določbe iz odstavka 2 dopolnjujejo člene ustrezne določbe iz členov, navedenih v Prilogi II(e).

2.   Za tarife, ki jih zaračuna(-jo) letalski prevoznik(-i), določen(-i) s strani Ukrajine v skladu s Sporazumom iz Priloge I, ki vsebuje določbo iz Priloge II(e), za prevoz, ki se v celoti opravlja znotraj Evropske skupnosti, se uporablja zakonodaja Evropske skupnosti.

Člen 7

Priloge

Priloge k temu Sporazumu so njegov sestavni del.

Člen 8

Revizija ali sprememba

Pogodbenici lahko kadar koli sporazumno revidirata ali spremenita ta Sporazum.

Člen 9

Začetek veljavnosti

1.   Ta Sporazum začne veljati na datum prejema zadnjega pisnega uradnega obvestila pogodbenic o zaključitvi njunih notranjih postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti tega Sporazuma.

2.   Ta Sporazum se uporablja za vse sporazume, navedene v Prilogi I(b), ko ti začnejo veljati.

Člen 10

Prenehanje veljavnosti

1.   V primeru prenehanja enega izmed sporazumov iz Priloge I istočasno prenehajo veljati tudi vse določbe tega sporazuma, ki so povezane z zadevnim sporazumom iz Priloge I.

2.   V primeru prenehanja vseh sporazumov iz Priloge I tega sporazuma istočasno preneha veljati tudi ta sporazum.

Člen 11

Registracija

Ta Sporazum in njegove spremembe se registrirajo pri Mednarodni organizaciji za civilni letalski promet.

V POTRDITEV TEGA so podpisani, pravilno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

Hecho en Kiev, el uno de diciembre de dos mil cinco.

V Kyjevě dne prvního prosince dva tisíce pět.

Udfærdiget i Kiev den første december to tusind og fem.

Geschehen zu Kiew am ersten Dezember zweitausendundfünf.

Kahe tuhande viienda aasta detsembrikuu esimesel päeval Kiievis.

Κίεβο, μiα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Kiev, on the first day of December, in the year two thousand and five.

Fait à Kiev, le premier décembre deux mille cinq.

Fatto a Kiev, addì primo dicembre duemilacinque.

Kijevā, divtūkstoš piektā gada pirmajā decembrī.

Priimta du tūstančiai penktų metų gruodžio pirmą dieną Kijeve.

Kelt Kievben, a kettőezerötödik év december első napján.

Magħmul f' Kiev, fl-ewwel jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Kiev, de eerste december tweeduizend vijf.

Sporządzono w Kijowie dnia pierwszego grudnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Kiev, em um de Dezembro de dois mil e cinco.

V Kyjeve dňa prvého decembra dvetisícpät'.

V Kijevu, prevega decembra leta dva tisoč pet.

Tehty Kiovassa ensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Kiev den första december tjugohundrafem.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Image

PRILOGA I

Seznam sporazumov iz člena 1 tega sporazuma

(a)

Sporazumi o zračnem prevozu med Ukrajino in državami članicami Evropske skupnosti, ki so na dan podpisa tega sporazuma začeli veljati ali bili podpisani, ter drugi sporazumi med Ukrajino in državami članicami, ki se uporabljajo začasno:

Sporazum o zračnem prevozu med Avstrijsko zvezno vlado in vlado Ukrajine, podpisan na Dunaju 15. junija 1994, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Ukrajino in Avstrijo“ v Prilogi II; nazadnje spremenjen s Potrjenim zapisnikom, podpisanim na Dunaju 22. aprila 2005;

Sporazum med vlado Kraljevine Belgije in vlado Ukrajine o zračnem prevozu, podpisan v Kijevu 20. maja 1996, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Ukrajino in Belgijo“ v Prilogi II; nazadnje spremenjen z Memorandumom o soglasju, podpisanim v Bruslju 6. februarja 2004;

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Češke in vlado Ukrajine, podpisan v Kijevu 1. julija 1997, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Ukrajino in Republiko Češko“ v Prilogi II;

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Ciper in vlado Ukrajine, podpisan v Kijevu 21. februarja 2000, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Ukrajino in Ciprom“ v Prilogi II;

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Kraljevine Danske in vlado Ukrajine, podpisan v Kijevu 27. marca 2001, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Ukrajino in Dansko“ v Prilogi II;

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Zvezne republike Nemčije in vlado Ukrajine, podpisan v Kijevu 10. junija 1993, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Ukrajino in Nemčijo“ v Prilogi II;

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Estonije in vlado Ukrajine, podpisan v Talinu 6. julija 1993, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Ukrajino in Estonijo“ v Prilogi II;

Sporazum med vlado Republike Finske in vlado Ukrajine v zvezi z zračnim prevozom, podpisan v Helsinkih 5. junija 1995, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Ukrajino in Finsko“ v Prilogi II;

Sporazum med vlado Republike Francije in vlado Ukrajine v zvezi z zračnim prevozom, podpisan v Kijevu 3. maja 1994, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Ukrajino in Francijo“ v Prilogi II;

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Helenske Republike in vlado Ukrajine, podpisan v Kijevu 15. decembra 1997, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Ukrajino in Grčijo“ v Prilogi II;

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Madžarske in vlado Ukrajine, podpisan v Kijevu 19. maja 1995, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Ukrajino in Madžarsko“ v Prilogi II;

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Italije in vlado Ukrajine, podpisan v Rimu 2. maja 1995, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Ukrajino in Italijo“ v Prilogi II;

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Latvije in vlado Ukrajine, podpisan v Rigi 23. maja 1995, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Ukrajino in Latvijo“ v Prilogi II;

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Litve in vlado Ukrajine, podpisan v Vilni 7. julija 1993, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Ukrajino in Litvo“ v Prilogi II;

nazadnje spremenjen s Protokolom, podpisanim v Vilni 26. maja 2003;

Sporazum med vlado Velikega vojvodstva Luksemburg in vlado Ukrajine v zvezi z zračnim prevozom, podpisan v Luksemburgu 14. junija 1994, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Ukrajino in Luksemburgom“ v Prilogi II;

Sporazum med Kraljevino Nizozemsko in Ukrajino za zračni prevoz, podpisan v Kijevu 7. septembra 1993, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Ukrajino in Nizozemsko“ v Prilogi II;

Sporazum med vlado Republike Poljske in vlado Ukrajine v zvezi z zračnim prevozom, podpisan v Varšavi 20. januarja 1994, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Ukrajino in Poljsko“ v Prilogi II;

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Slovaške in vlado Ukrajine, podpisan v Bratislavi 23. maja 1994, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Ukrajino in Republiko Slovaško“ v Prilogi II;

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Slovenije in vlado Ukrajine, podpisan v Ljubljani 30. marca 1999, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Ukrajino in Slovenijo“ v Prilogi II;

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Španije in vlado Ukrajine, podpisan v Madridu 7. oktobra 1996, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Ukrajino in Španijo“ v Prilogi II;

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Kraljevine Švedske in vlado Ukrajine, podpisan v Kijevu 27. marca 2001, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Ukrajino in Švedsko“ v Prilogi II;

Sporazum med vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska in vlado Ukrajine v zvezi z zračnim prevozom, podpisan v Londonu 10. februarja 1993, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Ukrajino in Združenim kraljestvom“ v Prilogi II.

(b)

Sporazumi o zračnem prevozu med Ukrajino in državami članicami Evropske skupnosti, ki so na dan podpisa tega sporazuma parafirani:

Sporazum med vlado Republike Irske in vlado Ukrajine o zračnem prevozu, parafiran v Dublinu 10. decembra 1992, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Ukrajino in Irsko“ v Prilogi II;

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Malte in kabinetom ministrov Ukrajine, parafiran v Luqi 17. junija 1998, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Ukrajino in Malto“ v Prilogi II;

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Portugalske Republike in kabinetom ministrov Ukrajine, parafiran v Lizboni 18. oktobra 2000, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Ukrajino in Portugalsko“ v Prilogi II.

PRILOGA II

Seznam členov v Sporazumih iz Priloge I, ki so omenjeni v členih 2 do 6 tega sporazuma

(a)

Določitev s strani države članice:

odstavek 5 člena 3 Sporazuma med Ukrajino in Avstrijo;

odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Ukrajino in Republiko Češko;

odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Ukrajino in Dansko;

odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Ukrajino in Nemčijo;

odstavek 4 člena 4 Sporazuma med Ukrajino in Estonijo;

odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Ukrajino in Finsko;

odstavek 3 člena 4 Sporazuma med Ukrajino in Francijo;

odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Ukrajino in Grčijo;

odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Ukrajino in Madžarsko;

odstavek 3 člena 3 Sporazuma med Ukrajino in Irsko;

odstavek 4 člena 4 Sporazuma med Ukrajino in Italijo;

odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Ukrajino in Latvijo;

odstavek 4 člena 4 Sporazuma med Ukrajino in Litvo;

odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Ukrajino in Malto;

odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Ukrajino in Nizozemsko;

odstavek 4 člena 4 Sporazuma med Ukrajino in Poljsko;

odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Ukrajino in Portugalsko;

odstavek 4 člena 4 Sporazuma med Ukrajino in Republiko Slovaško;

odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Ukrajino in Slovenijo;

odstavek 4 člena III Sporazuma med Ukrajino in Španijo;

odstavek 4 člena 3 Sporazuma med Ukrajino in Švedsko;

odstavek 4 člena 4 Sporazuma med Ukrajino in Združenim kraljestvom.

(b)

Zavrnitev, preklic, začasna ukinitev ali omejitev pooblastil ali dovoljenj:

odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Ukrajino in Avstrijo;

odstavek 1(d) člena 5 Sporazuma med Ukrajino in Belgijo;

odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Ukrajino in Republiko Češko;

odstavek 1(a) člena 5 Sporazuma med Ukrajino in Ciprom;

odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Ukrajino in Dansko;

odstavek 1(a) člena 5 Sporazuma med Ukrajino in Estonijo;

odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Ukrajino in Finsko;

odstavek 1(a) člena 5 Sporazuma med Ukrajino in Francijo;

odstavek 1(b) člena 4 Sporazuma med Ukrajino in Grčijo;

odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Ukrajino in Madžarsko;

odstavek 1(a) člena 5 Sporazuma med Ukrajino in Italijo;

odstavek 1(a) člena 5 Sporazuma med Ukrajino in Litvo;

odstavek 1(c) člena 4 Sporazuma med Ukrajino in Luksemburgom;

odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Ukrajino in Malto;

odstavek 1(c) člena 4 Sporazuma med Ukrajino in Nizozemsko;

odstavek 1(a) člena 5 Sporazuma med Ukrajino in Poljsko;

odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Ukrajino in Portugalsko;

odstavek 1(a) člena 5 Sporazuma med Ukrajino in Republiko Slovaško;

odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Ukrajino in Slovenijo;

odstavek 1(a) člena IV Sporazuma med Ukrajino in Španijo;

odstavek 1(a) člena 4 Sporazuma med Ukrajino in Švedsko;

odstavek 1(a) člena 5 Sporazuma med Ukrajino in Združenim kraljestvom.

(c)

Varnost:

člen 9a Sporazuma med Ukrajino in Avstrijo;

člen 7 Sporazuma med Ukrajino in Belgijo;

člen 9 Sporazuma med Ukrajino in Češko republiko;

člen 14a Sporazuma med Ukrajino in Dansko;

člen 6 Sporazuma med Ukrajino in Estonijo;

člen 9 Sporazuma med Ukrajino in Francijo;

člen 8 Sporazuma med Ukrajino in Grčijo;

člen 5 Sporazuma med Ukrajino in Madžarsko;

člen 7 Sporazuma med Ukrajino in Irsko;

člen 10 Sporazuma med Ukrajino in Italijo;

člen 16a Sporazuma med Ukrajino in Litvo;

člen 6 Sporazuma med Ukrajino in Luksemburgom;

člen 8 Sporazuma med Ukrajino in Malto;

člen 13 Sporazuma med Ukrajino in Nizozemsko;

člen 15 Sporazuma med Ukrajino in Portugalsko;

člen 6 Sporazuma med Ukrajino in Slovaško republiko;

člen 6 Sporazuma med Ukrajino in Slovenijo;

člen XI Sporazuma med Ukrajino in Španijo;

člen 14a Sporazuma med Ukrajino in Švedsko.

(d)

Obdavčitev letalskega goriva:

člen 7 Sporazuma med Ukrajino in Avstrijo;

člen 10 Sporazuma med Ukrajino in Belgijo;

člen 10 Sporazuma med Ukrajino in Češko republiko;

člen 7 Sporazuma med Ukrajino in Ciprom;

člen 6 Sporazuma med Ukrajino in Dansko;

člen 6 Sporazuma med Ukrajino in Nemčijo;

člen 12 Sporazuma med Ukrajino in Estonijo;

člen 11 Sporazuma med Ukrajino in Finsko;

člen 11 Sporazuma med Ukrajino in Francijo;

člen 11 Sporazuma med Ukrajino in Grčijo;

člen 11 Sporazuma med Ukrajino in Madžarsko;

člen 11 Sporazuma med Ukrajino in Irsko;

člen 6 Sporazuma med Ukrajino in Italijo;

člen 6 Sporazuma med Ukrajino in Latvijo;

člen 12 Sporazuma med Ukrajino in Litvo;

člen 8 Sporazuma med Ukrajino in Luksemburgom;

člen 5 Sporazuma med Ukrajino in Malto;

člen 9 Sporazuma med Ukrajino in Nizozemsko;

člen 12 Sporazuma med Ukrajino in Poljsko;

člen 6 Sporazuma med Ukrajino in Portugalsko;

člen 12 Sporazuma med Ukrajino in Slovaško republiko;

člen 8 Sporazuma med Ukrajino in Slovenijo;

člen V Sporazuma med Ukrajino in Španijo;

člen 6 Sporazuma med Ukrajino in Švedsko;

člen 8 Sporazuma med Ukrajino in Združenim kraljestvom.

(e)

Tarife za prevoz:

člen 11 Sporazuma med Ukrajino in Avstrijo;

člen 12 Sporazuma med Ukrajino in Belgijo;

člen 14 Sporazuma med Ukrajino in Češko republiko;

člen 14 Sporazuma med Ukrajino in Ciprom;

člen 11 Sporazuma med Ukrajino in Dansko;

člen 10 Sporazuma med Ukrajino in Nemčijo;

člen 11 Sporazuma med Ukrajino in Estonijo;

člen 10 Sporazuma med Ukrajino in Finsko;

člen 17 Sporazuma med Ukrajino in Francijo;

člen 14 Sporazuma med Ukrajino in Grčijo;

člen 10 Sporazuma med Ukrajino in Madžarsko;

člen 6 Sporazuma med Ukrajino in Irsko;

člen 8 Sporazuma med Ukrajino in Italijo;

člen 10 Sporazuma med Ukrajino in Latvijo;

člen 10 Sporazuma med Ukrajino in Litvo;

člen 10 Sporazuma med Ukrajino in Luksemburgom;

člen 11 Sporazuma med Ukrajino in Malto;

člen 5 Sporazuma med Ukrajino in Nizozemsko;

člen 11 Sporazuma med Ukrajino in Poljsko;

člen 18 Sporazuma med Ukrajino in Portugalsko;

člen 11 Sporazuma med Ukrajino in Slovaško republiko;

člen 12 Sporazuma med Ukrajino in Slovenijo;

člen VII Sporazuma med Ukrajino in Španijo;

člen 11 Sporazuma med Ukrajino in Švedsko;

člen 7 Sporazuma med Ukrajino in Združenim kraljestvom.

PRILOGA III

Seznam drugih držav iz člena 2 tega sporazuma

(a)

Republika Islandija (na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru);

(b)

Kneževina Lihtenštajn (na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru);

(c)

Kraljevina Norveška (na podlagi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru);

(d)

Švicarska konfederacija (na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prevozu).

PRILOGA IV

Opredelitev pojmov

Izraz „država članica“ pomeni vsako državo članico Evropske skupnosti.

Izraz „ustanovitev letalskega prevoznika (letalske družbe) Skupnosti na ozemlju države članice“ pomeni učinkovito in realno izvajanje dejavnosti letalskega prevoza v okviru stabilne ureditve. Pravna oblika take ustanovitve, če gre za podružnico ali hčerinsko družbo, ki je pravna oseba, pri tem ne bi smela biti odločilni dejavnik.

Izraz „operativna licenca“ pomeni dovoljenje, ki ga izda podjetju pristojna država članica, ki dovoljuje prevoz potnikov, pošte in/ali tovora po zraku, kot je navedeno v operativni licenci, za plačilo in/ali najem.

Izraz „spričevalo letalskega prevoznika“ pomeni dokument, ki so ga pristojni organi izdali podjetju ali skupini podjetij, ki potrjuje, da ima zadevni letalski prevoznik poklicno sposobnost in organizacijsko strukturo za zagotovitev varnega obratovanja zrakoplova za letalske dejavnosti, opredeljene v spričevalu.

Dokazila o „učinkovitem predpisanem nadzoru“ so predpogoj, niso pa omejena na: letalski prevoznik ima veljavno operativno licenco, ki so jo izdali pristojni organi, in izpolnjuje pogoje za opravljanje mednarodnih letalskih storitev, določenih s strani pristojnih organov, kot je dokazilo o finančni sposobnosti, sposobnosti za izpolnjevanje, kjer je to potrebno, zahtev javnega interesa, obveznosti za zagotavljanje storitev, itd., država članica, ki izda licence, pa ima in ohranja nadzorne programe za letalsko varnost in zaščito vsaj v skladu s standardi Mednarodne organizacije za civilni letalski promet.


1.8.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 211/39


SKLEP SVETA

z dne 9. junija 2006

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o nekaterih vidikih zračnih prevozov

(2006/530/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

S Sklepom z dne 5. junija 2003 je Svet pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o nadomestitvi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Skupnosti v pogajanjih dosegla sporazum z Ukrajino o nekaterih vidikih zračnih prevozov v skladu z mehanizmi in direktivami iz Priloge k navedenemu sklepu.

(3)

V skladu s Sklepom Sveta z dne 28. novembra 2005 je bil Sporazum v imenu Skupnosti podpisan 1. decembra 2005, s pridržkom njegove naknadne sklenitve.

(4)

Sporazum bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

1.   Sporazum med Evropsko skupnostjo in Ukrajino o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v imenu Skupnosti.

2.   Besedilo Sporazuma je priloženo k temu sklepu (2).

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje oseb(-e), pooblaščeno(-e), da pošlje(-jo) uradno obvestilo iz člena 9(1) Sporazuma.

V Luxembourgu, 9. junija 2006

Za Svet

Predsednik

H. GORBACH


(1)  Mnenje z dne 14. marca 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Glej stran 24 tega Uradnega lista.