ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 207

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
28. julij 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1141/2006 z dne 27. julija 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1142/2006 z dne 27. julija 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1143/2006 z dne 27. julija 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1144/2006 z dne 27. julija 2006 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z Uredbo (ES) št. 958/2006

7

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1145/2006 z dne 27. julija 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke

8

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1146/2006 z dne 27. julija 2006 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004

12

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1147/2006 z dne 27. julija 2006 o nedodelitvi nadomestil za posneto mleko v prahu v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 582/2004

14

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1148/2006 z dne 27. julija 2006 o določitvi proizvodnih nadomestil za žita

15

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1149/2006 z dne 27. julija 2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

16

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1150/2006 z dne 27. julija 2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz žit in riža, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

19

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1151/2006 z dne 27. julija 2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

23

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1152/2006 z dne 27. julija 2006 o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1058/2006

25

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1153/2006 z dne 27. julija 2006 v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 936/2006

26

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1154/2006 z dne 27. julija 2006 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih desetih delovnih dneh meseca julija 2006 v okviru Uredbe (ES) št. 327/98

27

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 11. julija 2006 o imenovanju čeških, nemških, estonskih, španskih, francoskih, italijanskih, latvijskih, litovskih, luksemburških, madžarskih, malteških, avstrijskih, slovenskih in slovaških članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

30

 

 

Evropska centralna banka

 

*

Smernica Evropske centralne banke z dne 14. julija 2006 o nekaterih pripravah za prehod na eurogotovino ter o preddobavi in posredni preddobavi eurobankovcev in eurokovancev zunaj euroobmočja (ECB/2006/9)

39

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

28.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1141/2006

z dne 27. julija 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 27. julija 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

71,2

096

41,9

999

56,6

0707 00 05

052

77,3

388

52,4

524

46,9

999

58,9

0709 90 70

052

73,4

999

73,4

0805 50 10

388

57,3

524

54,3

528

55,5

999

55,7

0806 10 10

052

127,7

204

133,5

220

145,5

388

8,7

400

200,9

508

94,8

512

56,7

624

158,2

999

115,8

0808 10 80

388

95,0

400

104,3

508

77,3

512

92,5

524

67,7

528

84,7

720

78,9

800

152,2

804

102,0

999

95,0

0808 20 50

052

71,2

388

98,0

512

89,9

528

86,0

720

30,0

804

128,9

999

84,0

0809 10 00

052

148,9

999

148,9

0809 20 95

052

277,8

400

365,8

999

321,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

151,9

999

151,9

0809 40 05

093

67,2

098

88,9

624

131,7

999

95,9


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


28.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1142/2006

z dne 27. julija 2006

o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti drugega pododstavka člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 32 Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode iz člena 1(1)(b) navedene uredbe in cenami za navedene proizvode na trgu Skupnosti lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Glede na trenutne razmere na trgu za sladkor je treba izvozna nadomestila določiti v skladu s pravili in nekaterimi merili iz členov 32 in 33 Uredbe (ES) št. 318/2006.

(3)

Prvi pododstavek člena 33(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se nadomestila lahko razlikujejo glede na namembni kraj, kadar je to potrebno zaradi stanja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev nekaterih trgov.

(4)

Nadomestila je treba odobriti le za proizvode, ki jim je dovoljen prosti pretok v Skupnosti in ki so skladni z zahtevami Uredbe (ES) št. 318/2006.

(5)

Cilj pogajanj v okviru evropskih sporazumov med Evropsko skupnostjo ter Romunijo in Bolgarijo je predvsem liberalizacija trgovine s proizvodi, ki so zajeti v skupni ureditvi zadevnega trga. Zato je treba izvozna nadomestila za ti dve državi odpraviti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila, določena v členu 32 Uredbe (ES) št. 318/2006, se odobrijo za proizvode in zneske iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1.


PRILOGA

Izvozna nadomestila, ki se od 28. julija 2006 (1) uporabljajo za beli sladkor in surovi sladkor, izvožen brez nadaljnje predelave

Oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

OZnesek nadomestila

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,00 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,2609

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

26,09

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,2609

N.B.: Opredeljeni namembni kraji:

S00

:

vsi namembni kraji, razen Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Romunije, Srbije, Črne gore, Kosova in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije.


(1)  Zneski iz te priloge se ne uporabljajo od 1. februarja 2005 v skladu s Sklepom Sveta 2005/45/ES z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode (UL L 23, 26.1.2005, str. 17).

(2)  Ta znesek velja za surov sladkor z donosom 92 %. Če donos izvoženega sladkorja ni 92 %, se znesek nadomestila, ki se uporablja, pri vsakem zadevnem izvozu pomnoži s pretvorbenim faktorjem, ki se dobi, če se z 92 deli donos izvoženega surovega sladkorja, izračunanega v skladu z odstavkom 3 točke III Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.


28.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1143/2006

z dne 27. julija 2006

o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti drugega pododstavka člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 32 Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode iz člena 1(1)(c), (d) in (g) navedene uredbe in cenami za navedene proizvode na trgu Skupnosti lahko krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Glede na trenutne razmere na trgu za sladkor je treba izvozna nadomestila določiti v skladu s pravili in nekaterimi merili iz členov 32 in 33 Uredbe (ES) št. 318/2006.

(3)

Prvi pododstavek člena 33(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se nadomestila lahko razlikujejo glede na namembni kraj, kadar je to potrebno zaradi stanja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev nekaterih trgov.

(4)

Nadomestila je treba odobriti le za proizvode, ki jim je dovoljen prosti pretok v Skupnosti in ki so skladni z zahtevami Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (2).

(5)

Cilj pogajanj v okviru evropskih sporazumov med Evropsko skupnostjo ter Romunijo in Bolgarijo je predvsem liberalizacija trgovine s proizvodi, ki so zajeti v skupni ureditvi zadevnega trga. Zato je treba izvozna nadomestila za ti dve državi odpraviti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Izvozna nadomestila, kot to določa člen 32 Uredbe (ES) št. 318/2006, se v skladu s pogoji iz odstavka 2 tega člena dodelijo za proizvode in za zneske, določene v Prilogi k tej uredbi.

2.   Da so proizvodi upravičeni do nadomestila na podlagi odstavka 1, morajo izpolnjevati ustrezne zahteve iz členov 3 in 4 Uredbe (ES) št. 951/2006.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24.


PRILOGA

Izvozna nadomestila, ki se uporabljajo od 28. julija 2006 (1) za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, izvožene brez nadaljnje predelave

Oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg suhe snovi

26,09

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

26,09

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,2609

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

26,09

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,2609

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,2609

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,2609 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

26,09

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,2609

NB: Opredeljeni namembni kraji:

S00

:

vsi namembni kraji, razen Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Romunije, Srbije, Črne gore, Kosova in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije.


(1)  Zneski iz te priloge se ne uporabljajo od 1. februarja 2005 v skladu s Sklepom Sveta 2005/45/ES z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode (UL L 23, 26.1.2005, str. 17).

(2)  Osnovni znesek ne velja za proizvode, določene v točki 2 Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 3513/92 (UL L 355, 5.12.1992, str. 12).


28.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1144/2006

z dne 27. julija 2006

o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z Uredbo (ES) št. 958/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti drugega pododstavka in točke (b) tretjega pododstavka člena 33(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 958/2006 z dne 28. junija 2006 o stalnem javnem razpisu za določitev nadomestil za izvoz belega sladkorja za tržno leto 2006/2007 (2) določa odprtje delnih javnih razpisov.

(2)

V skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 958/2006 in po pregledu ponudb, oddanih na delni javni razpis, ki se je zaključil 27. julija 2006, je treba določiti najvišje izvozno nadomestilo za zadevni delni razpis.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za delni javni razpis, ki se je zaključil 27. julija 2006, je najvišje izvozno nadomestilo za proizvod iz člena 1(1) Uredbe (ES) št. 958/2006 31,090 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 175, 29.6.2006, str. 49.


28.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1145/2006

z dne 27. julija 2006

o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), ter zlasti člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 31(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa, da se lahko razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode iz člena 1 navedene uredbe in cenami za navedene izdelke na trgu Skupnosti krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Glede na trenutne razmere na trgu za mleko in mlečne izdelke, se morajo izvozna nadomestila določiti v skladu s pravili in določenimi merili, navedenimi v členu 31 Uredbe (ES) št. 1255/1999.

(3)

Drugi pododstavek člena 31(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa, da se nadomestila lahko razlikujejo glede na namembni kraj, kadar je to potrebno zaradi položaja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev določenih trgov.

(4)

V skladu z Memorandumom o soglasju med Evropsko skupnostjo in Dominikansko republiko o uvozni zaščiti za mleko v prahu v Dominikanski republiki (2) odobrenim s Sklepom Sveta 98/486/ES (3), je lahko določena količina mlečnih izdelkov Skupnosti, izvoženih v Dominikansko republiko, upravičena do zmanjšanih carinskih dajatev. Zato je treba izvozna nadomestila, odobrena za izdelke iz te sheme, zmanjšati za določen odstotek.

(5)

Uporaba izvoznih nadomestil za nekatere izdelke je zanemarljiva. Za takšne izdelke se izvozna nadomestila ne določajo več.

(6)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila, določena v členu 31 Uredbe (ES) št. 1255/1999 se odobrijo za izdelke in zneske iz Priloge k tej uredbi pod pogoji iz člena 1(4) Uredbe Komisije (ES) št. 174/1999 (4).

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 218, 6.8.1998, str. 46.

(3)  UL L 218, 6.8.1998, str. 45.

(4)  UL L 20, 27.1.1999, str. 8.


PRILOGA

Izvozna nadomestila za mleko in mlečne izdelke, ki se uporabljajo od 28. julija 2006

Oznaka proizvoda

Namembna država

Merska enota

Znesek nadomestil

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,34

L20

EUR/100 kg

29,07

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,45

L20

EUR/100 kg

32,06

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,57

L20

EUR/100 kg

36,54

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

37,59

L20

EUR/100 kg

53,70

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20 (1)

EUR/100 kg

54,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

42,57

L20 (1)

EUR/100 kg

54,66

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

43,03

L20

EUR/100 kg

55,21

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

46,22

L20

EUR/100 kg

59,34

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

49,50

L20

EUR/100 kg

63,53

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

51,32

L20

EUR/100 kg

65,91

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

42,33

L20

EUR/100 kg

54,32

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

45,39

L20

EUR/100 kg

58,28

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,71

L20

EUR/100 kg

22,46

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,40

L20

EUR/100 kg

13,44

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

39,13

L20

EUR/100 kg

50,22

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

41,70

L20

EUR/100 kg

53,51

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

37,48

L20

EUR/100 kg

48,11

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,02

L20

EUR/100 kg

18,61

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,06

L20

EUR/100 kg

27,22

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

37,83

L20

EUR/100 kg

48,54

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

39,47

L20

EUR/100 kg

50,67

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

42,06

L20

EUR/100 kg

54,00

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

72,00

L20

EUR/100 kg

97,08

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

73,79

L20

EUR/100 kg

99,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

76,50

L20

EUR/100 kg

103,15

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

67,51

L20

EUR/100 kg

91,01

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

70,20

L20

EUR/100 kg

94,64

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

92,11

L20

EUR/100 kg

124,18

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

73,66

L20

EUR/100 kg

99,32

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

26,72

L40

EUR/100 kg

33,40

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

22,27

L40

EUR/100 kg

27,84

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

8,27

L40

EUR/100 kg

10,32

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,01

L40

EUR/100 kg

12,52

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

19,83

L40

EUR/100 kg

24,78

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

26,92

L40

EUR/100 kg

33,65

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

28,62

L40

EUR/100 kg

35,76

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

31,96

L40

EUR/100 kg

39,96

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,56

L40

EUR/100 kg

8,36

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,18

L40

EUR/100 kg

12,16

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,87

L40

EUR/100 kg

13,75

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

31,42

L40

EUR/100 kg

39,26

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

32,27

L40

EUR/100 kg

40,33

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

36,97

L40

EUR/100 kg

52,90

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

35,93

L40

EUR/100 kg

51,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

31,59

L40

EUR/100 kg

45,22

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

28,60

L40

EUR/100 kg

40,96

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

26,45

L40

EUR/100 kg

37,91

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

37,66

L40

EUR/100 kg

54,17

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

35,76

L40

EUR/100 kg

51,19

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

40,71

L40

EUR/100 kg

58,91

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

40,11

L40

EUR/100 kg

57,85

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

38,55

L40

EUR/100 kg

55,87

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

39,12

L40

EUR/100 kg

56,69

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

32,91

L40

EUR/100 kg

47,15

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

29,81

L40

EUR/100 kg

42,66

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

30,91

L40

EUR/100 kg

43,87

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

32,69

L40

EUR/100 kg

47,76

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

32,38

L40

EUR/100 kg

46,25

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

26,74

L40

EUR/100 kg

38,44

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

33,38

L40

EUR/100 kg

47,78

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

33,57

L40

EUR/100 kg

48,27

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

32,45

L40

EUR/100 kg

48,11

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

34,77

L40

EUR/100 kg

50,84

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

36,59

L40

EUR/100 kg

52,67

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

30,22

L40

EUR/100 kg

44,65

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

30,85

L40

EUR/100 kg

45,09

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

32,78

L40

EUR/100 kg

46,93

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

32,19

L40

EUR/100 kg

46,08

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

49,14

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

34,19

L40

EUR/100 kg

48,31

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

32,21

L40

EUR/100 kg

46,31

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

26,69

L40

EUR/100 kg

39,30

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

27,52

L40

EUR/100 kg

39,32

Opredeljeni namembni kraji:

L02

:

Andora in Gibraltar.

L20

:

Vsi namembni kraji z izjemo L02, Ceute, Melille, Svetega sedeža (Vatikanska mestna država), Združenih držav Amerike, Bolgarije, Romunije in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper.

L04

:

Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Srbija, Črna gora in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

L40

:

Vsi namembni kraji z izjemo L02, L04, Ceute, Melille, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, Švice, Svetega sedeža (Vatikanska mestna država), Združenih držav Amerike, Bolgarije, Romunije, Hrvaške, Turčije, Avstralije, Kanade, Nove Zelandije in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper.


(1)  Za ustrezne izdelke, namenjene izvozu v Dominikansko republiko v okviru kvote za 2006–2007, določene s Sklepom 98/486/ES, ki so v skladu s pogoji iz člena 20a Uredbe (ES) št. 174/1999, se uporabljajo naslednje stopnje:

(a)

izdelki, ki spadajo pod oznake KN 0402 10 11 9000 in 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

(b)

izdelki, ki spadajo pod oznake KN 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 in 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Opredeljeni namembni kraji:

L02

:

Andora in Gibraltar.

L20

:

Vsi namembni kraji z izjemo L02, Ceute, Melille, Svetega sedeža (Vatikanska mestna država), Združenih držav Amerike, Bolgarije, Romunije in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper.

L04

:

Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Srbija, Črna gora in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

L40

:

Vsi namembni kraji z izjemo L02, L04, Ceute, Melille, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, Švice, Svetega sedeža (Vatikanska mestna država), Združenih držav Amerike, Bolgarije, Romunije, Hrvaške, Turčije, Avstralije, Kanade, Nove Zelandije in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper.


28.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1146/2006

z dne 27. julija 2006

o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 581/2004 z dne 26. marca 2004 o začetku stalnega javnega razpisa za izvozna nadomestila za določene vrste masla (2) predvideva stalni razpis.

(2)

Na podlagi člena 5 Uredbe Komisije (ES) št. 580/2004 z dne 26. marca 2004 o določitvi postopka razpisa o izvoznih nadomestilih za nekatere mlečne izdelke (3) in po pregledu oddanih ponudb na razpis je ustrezno, da se določi največje izvozno nadomestilo za razpisno obdobje, ki se konča 25. julija 2006.

(3)

Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za stalni razpis, ki ga začenja Uredba (ES) št. 581/2004 za razpisno obdobje, ki se konča 25. julija 2006, je največji znesek nadomestila za izdelke iz člena 1(1) navedene Uredbe, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta Uredba začne veljati 28. julija 2006.

Ta Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 90, 27.3.2004, str. 64. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 409/2006 (UL L 71, 10.3.2006, str. 5).

(3)  UL L 90, 27.3.2004, str. 58. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1814/2005 (UL L 292, 8.11.2005, str. 3).


PRILOGA

(EUR/100 kg)

Proizvod

Izvozno nadomestilo Oznaka nomenklature

Največji znesek izvoznega nadomestila za izvoz v namembne kraje, navedene v drugem pododstavku člena 1(1) Uredbe (ES) št. 581/2004

Maslo

ex ex 0405 10 19 9500

101,00

Maslo

ex ex 0405 10 19 9700

108,00

Masleno-mlečna maščoba

ex ex 0405 90 10 9000

130,00


28.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1147/2006

z dne 27. julija 2006

o nedodelitvi nadomestil za posneto mleko v prahu v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 582/2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 582/2004 z dne 26. marca 2004 o odprtju stalnega razpisa za zbiranje izvoznih nadomestil za posneto mleko v prahu (2) predvideva stalnega ponudnika.

(2)

V skladu s členom 5 Uredbe Komisije (ES) št. 580/2004 z dne 26. marca 2004 o oblikovanju razpisnega postopka glede izvoznih nadomestil za nekatere mlečne izdelke (3) in po pregledu ponudb, vloženih v odgovor na razpis, je primerno, da se za obdobje razpisa, ki se konča dne 25. julija 2006, ne odobri nobenih nadomestil.

(3)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za stalni razpis, odprt z Uredbo (ES) št. 582/2004, se za obdobje razpisa, ki se konča dne 25. julija 2006, ne odobri nobenega nadomestila za proizvod in namembne kraje, navedene v členu 1(1) navedene uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 90, 27.3.2004, str. 67. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 409/2006 (UL L 71, 10.3.2006, str. 5).

(3)  UL L 90, 27.3.2004, str. 58. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1814/2005 (UL L 292, 8.11.2005, str. 3).


28.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1148/2006

z dne 27. julija 2006

o določitvi proizvodnih nadomestil za žita

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 1722/93 z dne 30. junija 1993 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 in (EGS) št. 1418/76 za proizvodna nadomestila v sektorjih žit in riža (2) določa pogoje za odobritev proizvodnega nadomestila. Člen 3 navedene uredbe določa osnovo za izračun. Nadomestilo, izračunano na ta način, po potrebi ločeno za krompirjev škrob, se določi enkrat mesečno in se lahko spremeni, če se cene koruze in/ali žita bistveno spremenijo.

(2)

Proizvodna nadomestila, ki naj jih določa ta uredba, je treba prilagoditi s koeficienti iz Priloge II Uredbe (EGS) št. 1722/93, zato da se določi natančen znesek za izplačilo.

(3)

Upravljalni odbor za žita ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Proizvodno nadomestilo, izraženo v toni škroba, predvideno v členu 3(2) Uredbe (EGS) št. 1722/93, znaša:

(a)

10,86 EUR/t za škrob, pridobljen iz koruze, žita, ječmena in ovsa;

(b)

15,33 EUR/t za krompirjev škrob.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 159, 1.7.1993, str. 112. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1548/2004 (UL L 280, 31.8.2004, str. 11).


28.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1149/2006

z dne 27. julija 2006

o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 15. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 31(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa, da se razlika med cenami v mednarodni trgovini za proizvode, naštete v členih 1(a), (b), (c), (d), (e) in (g) navedene uredbe, in cenami v Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje zneskov takšnih nadomestil (2), navaja proizvode, za katere je treba določiti stopnjo nadomestila, ki se uporablja, ko so ti proizvodi izvoženi kot blago iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1255/1999.

(3)

V skladu s prvim odstavkom člena 14 Uredbe (ES) št. 1043/2005 je treba stopnjo nadomestila na 100 kilogramov za vsakega od osnovnih zadevnih proizvodov določiti vsak mesec.

(4)

Vendar pa pri nekaterih mlečnih proizvodih, izvoženih kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, obstaja nevarnost, da bi bile v primeru vnaprejšnje določitve visokih stopenj nadomestila zaveze, sprejete v zvezi s temi nadomestili, lahko ogrožene. Da bi se izognili tej nevarnosti, je treba sprejeti ustrezne preventivne ukrepe, ne da bi pri tem ovirali sklepanje dolgoročnih pogodb. Določanje posebnih stopenj nadomestil za vnaprejšnje določanje nadomestil za te proizvode bi moralo omogočiti izpolnitev teh dveh ciljev.

(5)

Člen 15(2) Uredbe (ES) št. 1043/2005 določa, da se pri določanju stopnje nadomestila po potrebi upoštevajo proizvodna nadomestila, pomoči ali drugi ukrepi z enakim učinkom, ki se v vseh državah članicah v skladu z uredbo o skupni ureditvi trga za zadevni proizvod uporabljajo za osnovne proizvode, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005, ali enakovredne proizvode.

(6)

Člen 12(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa plačilo pomoči za posneto mleko, pridelano v Skupnosti in predelano v kazein, če tako mleko in iz njega proizveden kazein izpolnjujeta določene pogoje.

(7)

Uredba Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trugu Skupnosti (3), določa, da je treba maslo in smetano industrijskim panogam, ki proizvajajo nekatere vrste blaga, zagotoviti po znižanih cenah.

(8)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil za osnovne proizvode, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005 in členu 1 Uredbe (ES) št. 1255/1999, izvožene kot blago, navedeno v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1255/1999, se določijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. julija 2006

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24.

(3)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


PRILOGA

Stopnje nadomestil od 28. julija 2006 za nekatere mlečne izdelke, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (1)

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Opis

Stopnja nadomestila

Pri vnaprejšnji določitvi nadomestil

Drugo

ex 0402 10 19

Mleko v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. % (PG 2):

 

 

(a)

Za izvoz blaga iz oznake KN 3501

(b)

Za izvoz drugega blaga

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Mleko v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe 26 mas. % (PG 3):

 

 

(a)

Če se izvozi blago, ki v obliki proizvodov, izenačenih s PG 3, vsebuje maslo po znižani ceni ali smetano, pridobljena v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005

20,93

20,93

(b)

Za izvoz drugega blaga

54,00

54,00

ex 0405 10

Maslo, z vsebnostjo maščob 82 mas. % (PG 6):

 

 

(a)

Če se izvozi blago, ki vsebuje maslo po znižani ceni ali smetano, izdelana v skladu s pogoji iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

66,00

66,00

(b)

Za izvoz blaga iz oznake KN 2106 90 98, ki vsebuje 40 mas. % ali več mlečne maščobe

106,75

106,75

(c)

Za izvoz drugega blaga

99,50

99,50


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo za izvoz v Bolgarijo od 1. oktobra 2004, v Romunijo od 1. decembra 2005, in za blago, našteto v tabelah I in II k Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo v Švicarsko konfederacijo ali v Kneževino Lihtenštajn od 1. februarja 2005.


28.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/19


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1150/2006

z dne 27. julija 2006

o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz žit in riža, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) iin zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (2) in zlasti člena 14(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 13(1) Uredbe (ES) št. 1784/2003 in člen 14(1) Uredbe (ES) št. 1785/2003 določata, da se lahko razlika med kotacijami ali cenami na svetovnem trgu za proizvode, navedene v členu 1 obeh navedenih uredb, in cenami v Skupnosti pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 o sistemu dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in o merilih za določitev višine takih nadomestil (3), podrobno določa proizvode, za katere je treba določiti stopnjo nadomestila, ki jo je treba uporabiti, kadar se ti proizvodi izvozijo kot blago, navedeno v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1784/2003 ali v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1785/2003, kakor je ustrezno.

(3)

V skladu s prvim odstavkom člena 14 Uredbe (ES) št. 1043/2005, je treba stopnjo nadomestila na 100 kilogramov za vsakega od osnovnih zadevnih proizvodov določiti vsak mesec.

(4)

Obveznosti glede nadomestil, ki se jih lahko odobri za izvoz kmetijskih proizvodov, vsebovanih v blagu, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, lahko ogrozi vnaprejšnja določitev visokih stopenj nadomestil. Zato je treba v takih primerih sprejeti previdnostne ukrepe, s katerimi pa se ne sme preprečiti sklepanja dolgoročnih pogodb. Določitev posebne stopnje nadomestila za vnaprejšnje določanje nadomestil je ukrep, ki omogoča izpolnitev teh različnih ciljev.

(5)

Ob upoštevanju sporazumne ureditve med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike o izvozu testenin iz Skupnosti v Združene države, sprejetim s Sklepom Sveta 87/482/EGS (4), je treba razlikovati med nadomestilom za blago, ki spada pod oznake KN 1902 11 00 in 1902 19 glede na namembno državo.

(6)

V skladu s členom 15(2) in (3) Uredbe (ES) št. 1043/2005, je treba ob upoštevanju veljavne višine proizvodnega nadomestila na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 1722/93 (5) za zadevni osnovni proizvod določiti znižano stopnjo izvoznega nadomestila, ki se bo uporabljala v predvidenem obdobju proizvodnje blaga.

(7)

Alkoholne pijače štejejo za manj odzivne na ceno žit, ki se uporabljajo za njihovo proizvodnjo. Vendar Protokol 19 Akta o pristopu Združenega kraljestva, Irske in Danske določa, da je treba sprejeti potrebne ukrepe za olajšanje uporabe žit Skupnosti pri proizvodnji alkoholnih pijač iz žit. Skladno s tem je treba prilagoditi stopnjo nadomestila, ki se uporablja za žita, izvožena v alkoholnih pijačah.

(8)

Upravljalni odbor za žita ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil, ki se uporabljajo za osnovne proizvode iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1043/2005 in iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1784/2003 ali člena 1 Uredbe (ES) št. 1785/2003, in izvoženih kot blago iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1784/2003 ali iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1785/2003, se določijo tako, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. julija 2006

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96.

(3)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24.

(4)  UL L 275, 29.9.1987, str. 36.

(5)  UL L 159, 1.7.1993, str. 112. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1584/2004 (UL L 280, 31.8.2004, str. 11).


PRILOGA

Stopnje nadomestil, ki se od 28. julija 2006 uporabljajo za nekatere proizvode iz žit in riža, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (1)

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Opis proizvodov (2)

Stopnja nadomestila na 100 kg osnovnega proizvoda

Pri vnaprejšnji določitvi nadomestil

Drugo

1001 10 00

Trda pšenica:

 

 

– na izvoz blaga, ki spada pod oznaki KN 1902 11 in 1902 19, v Združene države Amerike

– v drugih primerih

1001 90 99

Navadna pšenica in soržica:

 

 

– na izvoz blaga, ki spada pod oznaki KN 1902 11 in 1902 19, v Združene države Amerike

– v drugih primerih:

 

 

– – kadar se uporablja člen 15(3) Uredbe (ES) št. 1043/2005 (3)

– – kadar se izvaža blago, ki spada v podštevilko 2208 (4)

– – v drugih primerih

1002 00 00

1003 00 90

Ječmen

 

 

– kadar se izvaža blago, ki spada v podštevilko 2208 (4)

– v drugih primerih

1004 00 00

Oves

1005 90 00

Koruza v obliki:

 

 

– škroba:

 

 

– – kadar se uporablja člen 15(3) Uredbe (ES) št. 1043/2005 (3)

2,742

2,742

– – kadar se izvaža blago, ki spada v podštevilko 2208 (4)

1,251

1,251

– – v drugih primerih

3,236

3,236

– glukoza, glukozni sirup, maltodekstrin, maltodekstrinski sirup iz oznak KN 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – kadar se uporablja člen 15(3) Uredbe (ES) št. 1043/2005 (3)

1,933

1,933

– – kadar se izvaža blago, ki spada v podštevilko 2208 (4)

0,938

0,938

– – v drugih primerih

2,427

2,427

– kadar se izvaža blago, ki spada v podštevilko 2208 (4)

1,251

1,251

– drugo (vključno z nepredelanim)

3,236

3,236

Krompirjev škrob iz oznake KN 1108 13 00, podoben proizvodu, pridobljenemu iz predelane koruze:

 

 

– kadar se uporablja člen 15(3) Uredbe (ES) št. 1043/2005 (3)

2,171

2,171

– kadar se izvaža blago, ki spada v podštevilko 2208 (4)

1,251

1,251

– v drugih primerih

3,236

3,236

ex 1006 30

Brušen riž:

 

 

– okroglozrnat

– srednjezrnat

– dolgozrnat

1006 40 00

Lomljen riž

1007 00 90

Sirek v zrnju, razen hibridov, za setev


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo za izvoz v Bolgarijo od 1. oktobra 2004, v Romunijo od 1. decembra 2005, in za blago, našteto v tabelah I in II k Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo v Švicarsko konfederacijo ali v Kneževino Lihtenštajn od 1. februarja 2005.

(2)  Za kmetijske proizvode, ki se pridobijo s predelavo osnovnega proizvoda ali/in vsebovanih proizvodov, se uporabljajo koeficienti, določeni v Prilogi E k Uredbi Komisije (ES) št. 1043/2005.

(3)  Zadevno blago spada pod oznako KN 3505 10 50.

(4)  Blago iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1784/2003 ali iz člena 2 Uredbe (EGS) št. 2825/93 (UL L 258, 16.10.1993, str. 6).

(5)  Za sirupe pod oznakami KN 1702 30 99, 1702 40 90 in 1702 60 90, pridobljenih z mešanjem glukoznega in fruktoznega sirupa, se izvozno nadomestilo nanaša samo na glukozni sirup.


28.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/23


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1151/2006

z dne 27. julija 2006

o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti člena 33(2)(a) in (4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 32(1) in (2) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se razlike med cenami v mednarodni trgovini za proizvode, naštete v členu 1(1)(b), (c), (d) in (g) navedene uredbe, in cenami v Skupnosti lahko pokrijejo z izvoznim nadomestilom, kadar se ti proizvodi izvažajo kot blago, navedeno v Prilogi VII k navedeni uredbi.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 o sistemu za dodeljevanje izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in o merilih za določevanje višine takšnih nadomestil (2), podrobno določa proizvode, za katere je treba določiti stopnjo nadomestila, ki jo je treba uporabiti, kadar se ti proizvodi izvažajo kot blago, našteto v Prilogi VII k Uredbi (ES) št. 318/2006.

(3)

V skladu s prvim odstavkom člena 14 Uredbe (ES) št. 1043/2005 je treba stopnjo nadomestila za 100 kilogramov vsakega zadevnega osnovnega proizvoda določiti vsak mesec.

(4)

Člen 32(4) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da izvozno nadomestilo za proizvod, vsebovan v blagu, ne sme presegati nadomestila, ki se uporablja za navedeni proizvod, kadar se izvozi brez nadaljnje predelave.

(5)

Nadomestila, določena po tej uredbi, se lahko določijo vnaprej, ker v tem trenutku ni mogoče določiti razmer na trgu v naslednjih nekaj mesecih.

(6)

Obveznosti glede nadomestil, ki se jih lahko odobri za izvoz kmetijskih proizvodov, vsebovanih v blagu, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, lahko ogrozi vnaprejšnja določitev visokih stopenj nadomestil. Zato je treba v takih razmerah sprejeti previdnostne ukrepe, vendar se pri tem ne sme preprečiti sklepanje dolgoročnih pogodb. Določitev posebne stopnje nadomestila za vnaprejšnje določanje nadomestil je ukrep, ki omogoča, da so ti različni cilji izpolnjeni.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil za osnovne proizvode, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005 in v členu 1(1) ter v točki (1) člena 2 Uredbe (ES) št. 318/2006, in izvožene kot blago, navedeno v Prilogi VII k Uredbi (ES) št. 318/2006, se določijo po Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. julija 2006

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 544/2006 (UL L 94, 1.4.2006, str. 24).


PRILOGA

Stopnje nadomestil, ki se od 28. julija 2006 uporabljajo za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (1)

Oznaka KN

Opis

Stopnja nadomestila v EUR/100 kg

V primeru vnaprejšnje določitve nadomestil

Drugo

1701 99 10

Beli sladkor

26,09

26,09


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo za izvoz v Bolgarijo od 1. oktobra 2004, v Romunijo od 1. decembra 2005 in za blago, našteto v tabelah I in II k Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo v Švicarsko konfederacijo ali v Kneževino Lihtenštajn od 1. februarja 2005.


28.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/25


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1152/2006

z dne 27. julija 2006

o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1058/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1058/2006 (2) je bil razpisan natečaj za znižanje dajatve na uvoz koruze v Španijo iz tretjih držav.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe Komisije (ES) št. 1839/95 (3), lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 25 Uredbe (ES) št. 1784/2003 odloči, da določi največje znižanje uvozne dajatve. Pri določitvi največjega znižanja je treba upoštevati merila iz členov 6 in 7 Uredbe (ES) št. 1839/95. Pogodba se sklene z vsakim ponudnikom, ki ponudi znižanje, ki je enako ali nižje od največjega znižanja dajatve.

(3)

Uporaba zgoraj navedenih meril v povezavi s sedanjimi razmerami na trgu zadevne žitarice kaže, da je treba največje znižanje uvozne dajatve določiti v višini navedeni v členu 1.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ponudbe, prejete v obdobju od 21. do 27. julija 2006 v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1058/2006, znaša največje znižanje uvozne dajatve za koruzo 30,75 EUR/t in velja za največjo skupno količino 169 089 t.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 192, 13.7.2006, str. 10.

(3)  UL L 177, 28.7.1995, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1558/2005 (UL L 249, 24.9.2005, str. 6).


28.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/26


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1153/2006

z dne 27. julija 2006

v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 936/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti prvega pododstavka člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 936/2006 (2) je bil odprt razpis za nadomestila za izvoz navadne pšenice v nekatere tretje države.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritve izvoznih nadomestil za žita in glede ukrepov, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu za žita (3), Komisija lahko na podlagi predloženih ponudb sklene, da ne sprejme nobene ponudbe.

(3)

Na podlagi kriterijev, podanih v členu 1 Uredbe (ES) št. 1501/95, naj se ne določi najvišjega nadomestila.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V okviru razpisa za nadomestila za izvoz navadne pšenice, objavljenega v Uredbi (ES) št. 936/2006, se ne izbere nobene ponudbe, predložene od 21. do 27. julija 2006.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 172, 24.6.2006, str. 6.

(3)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


28.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/27


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1154/2006

z dne 27. julija 2006

o izdaji uvoznih dovoljenj za riž na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih desetih delovnih dneh meseca julija 2006 v okviru Uredbe (ES) št. 327/98

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trgov za riž (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 327/98 z dne 10. februarja 1998 o odprtju in upravljanju nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža (2) ter zlasti člena 5(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Po preučitvi količin, za katere so bili zahtevki za uvozna dovoljenja za riž vloženi za serijo za julij 2006, se je pokazalo, da je treba predvideti izdajo dovoljenj za količine iz zahtevkov, po potrebi zmanjšane za odstotek znižanja in določiti razpoložljive količine za prenos v naslednjo serijo ter določiti skupne količine, ki so na voljo za različne kontingente –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Zahtevki za uvozna dovoljenja za tarifne kvote riža, odprte z Uredbo (ES) št. 327/98, vloženi v prvih desetih delovnih dneh meseca julija 2006 in o katerih je Komisija obveščena, so zmanjšani za koeficient znižanja v skladu z odstotki iz Priloge k tej uredbi.

2.   Razpoložljive količine v okviru serije za mesec julij 2006, ki se jih prenese v naslednjo serijo, in skupne razpoložljive količine za serijo za mesec september 2006 so določene v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. julija 2006

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 247/2006 (UL L 42, 14.2.2006, str. 1).

(2)  UL L 37, 11.2.1998, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 965/2006 (UL L 176, 30.6.2006, str. 12).


PRILOGA

Odstotki znižanja, ki se uporabijo za zahtevane količine za serijo za mesec julij 2006, in količine, ki se prenesejo v naslednjo serijo:

(a)

Kvota dobro brušenega ali manj brušenega riža z oznako KN 1006 30, določena v členu 1(1)(a) Uredbe (ES) št. 327/98

Poreklo

Zaporedna številka

Odstotek znižanja za serijo za julij 2006

Količine, ki se prenesejo v serijo za september 2006

(v t)

Skupne razpoložljive količine za serijo za september 2006

(v t)

Združene države Amerike

09.4127

0 (1)

7 650,306

7 650,306

Tajska

09.4128

0 (1)

708,210

708,210

Avstralija

09.4129

0 (1)

451,5

451,5

Drugo poreklo

09.4130

(b)

Kvota za oluščen riž z oznako KN 1006 20, določena v členu 1(1)(b) Uredbe (ES) št. 327/98

Poreklo

Zaporedna številka

Odstotek znižanja za serijo za julij 2006

Količine, ki se prenesejo v serijo za oktober 2006

(v t)

Skupne razpoložljive količine za serijo za oktober 2006

(v t)

Vse države

09.4148

66,8156

0

0

(c)

Kvota za lomljen riž z oznako KN 1006 40 00, določena v členu 1(1)(c) Uredbe (ES) št. 327/98

Poreklo

Zaporedna številka

Odstotek znižanja za serijo julij 2006

Tajska

09.4149

0 (2)

Avstralija

09.4150

0 (2)

Gvajana

09.4152

0 (2)

Združene države Amerike

09.4153

0 (2)

Drugo poreklo

09.4154

98,2456

(d)

Kvota dobro brušenega ali manj brušenega riža z oznako KN 1006 30, določena v členu 1(1)(d) Uredbe (ES) št. 327/98

Poreklo

Zaporedna številka

Odstotek znižanja za serijo za julij 2006

Količine, ki se prenesejo v serijo za september 2006

(v t)

Skupne razpoložljive količine za serijo za september 2006

(v t)

Tajska

09.4112

98,4928

0

0

Združene države Amerike

09.4116

Indija

09.4117

Pakistan

09.4118

Drugo poreklo

09.4119

Vse države

09.4166

98,6067

0

0


(1)  Izdaja za količino iz zahtevka.

(2)  Izdaja za količino iz zahtevka.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

28.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/30


SKLEP SVETA

z dne 11. julija 2006

o imenovanju čeških, nemških, estonskih, španskih, francoskih, italijanskih, latvijskih, litovskih, luksemburških, madžarskih, malteških, avstrijskih, slovenskih in slovaških članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

(2006/524/ES, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 259 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 167 Pogodbe,

ob upoštevanju mnenja Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mandat sedanjih članov Evropskega ekonomsko-socialnega odbora se izteče 20. septembra 2006. Zato je treba opraviti imenovanje članov Odbora za nadaljnja štiri leta od 21. septembra 2006.

(2)

Vlade Češke, Nemčije, Estonije, Španije, Francije, Latvije, Litve, Luksemburga, Madžarske, Malte, Avstrije, Slovenije in Slovaške so predložile sezname kandidatov, katerih število je enako številu mest, ki so jim dodeljena v skladu s pogodbami.

(3)

Italijanska vlada je predložila seznam dvaindvajsetih kandidatov. Pozneje bo predlagala še dva kandidata za dopolnitev seznama, da bi se doseglo število kandidatov, enako številu mest, ki so ji dodeljena v skladu s pogodbami –

SKLENIL:

Člen 1

Za člane Evropskega ekonomsko-socialnega odbora se za obdobje od 21. septembra 2006 do 20. septembra 2010 imenujejo osebe, katerih imena so na seznamu, ki je priložen temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Bruslju, 11. julija 2006

Za Svet

Predsednik

E. HEINÄLUOMA


PRILOGA

Češka

 

Ms Helena ČORNEJOVÁ

Head of the Socio-Economic Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Ms Vladimíra DRBALOVÁ

Director of the Department of International Organisations and EU Affairs, Confederation of Industry of the Czech Republic (SP)

 

Mr Roman HAKEN

Executive Director of the Center for Community Organizing (CCO)

 

Mr Ludvík JÍROVEC

Director of Corporate Company STAŇKOV Inc. (Společný podnik STAŇKOV a.s.), member of the Czech Agrarian Chamber

 

Mr Vladimír MATOUŠEK

Advisor in the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Jaroslav NĚMEC

Director of the Archdiocesan Charity Prague, Chair of the Board of the Central Bohemian Regional Council of Humanitarian Organisations

 

Ms Dana ŠTECHOVÁ

Advisor of the International Department, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Josef SUCHEL

Advisor in social affairs, Czech-Moravian Confederation of Trade Unions (CMKOS)

 

Mr Pavel TRANTINA

Director of the Secretariat and Chair of the Board of the Czech Council for Children and Youth

 

Mr Ivan VOLEŠ

Deputy Secretary, Economic Chamber of the Czech Republic (HK ČR)

 

Mr Josef ZBOŘIL

Member of the Board of Directors, Confederation of Industry of the Czech Republic (SP)

 

Ms Marie ZVOLSKÁ

Member of the Confederation of Employers’ and Entrepreneurs’ Associations of the Czech Republic

Nemčija

 

Frau Karin ALLEWELDT

Referatsleiterin internationale Gewerkschaftspolitik beim Bundesvorstand des DGB

 

Frau Annelie BUNTENBACH

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB

 

Diplom-Volkswirt Peter CLEVER

Mitglied der Hauptgeschäftsführung Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

 

Dr. Göke FRERICHS

Präsidiumsmitglied Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels

 

Dr. Renate HEINISCH

Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO) e.V.

 

Herr Adalbert KIENLE

Stellvertretender Generalsekretär Deutscher Bauernverband e.V.

 

Diplom-Volkswirt Peter KORN

Leiter des Bereichs Umwelt und Energie und Leiter des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) in Brüssel

 

Herr Jochen LEHNHOFF

Mitglied des Vorstandes Bundesverband der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V.

 

Herr Claus MATECKI

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes des DGB

 

Herr Arno METZLER

Hauptgeschäftsführer Bundesverband der Freien Berufe

 

Herr Erhard OTT

Mitglied des Geschäftsführenden Bundesvorstandes von Ver.di

 

Dr. Volker J. PETERSEN

Stellvertretender Generalsekretär Deutscher Raiffeisenverband e.V.

 

Herr Lutz RIBBE

Direktor bei der Stiftung Europäisches Naturerbe und Mitglied des Bundesvorstandes BUND

 

Herr Jörg RUSCHE

Geschäftsführer Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V.

 

Herr Manfred SCHALLMEYER

Beauftragter des 1. Vorsitzenden der IG Metall

 

Herr Hanns-Eberhard SCHLEYER

Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH)

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Heiko STEFFENS

Verbraucherzentrale Bundesverband

 

Herr Frank STÖHR

Stellvertretender Bundesvorsitzender dbb Beamtenbund und Tarifunion

 

Graf Alexander von SCHWERIN

Betriebsrat DVG

 

Dr. Ludolf von WARTENBERG

Hauptgeschäftsführer und Mitglied des Präsidiums Bundesverband der Deutschen Industrie

 

Herr Hans-Joachim WILMS

Stellvertretender Bundesvorsitzender Bundesvorstand IG Bauen-Agrar-Umwelt Büro Berlin, VB III

 

Prof. Dr. Gerd WOLF

Direktor a.D. am Institut für Plasmaphysik des Forschungszentrums Jülich

 

Herr Wilfried WOLLER

Mitglied des Geschäftsführenden Hauptvorstandes der IG Bergbau, Chemie, Energie

 

Gräfin Soscha zu EULENBURG

Vizepräsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege und Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes DRK-Generalsekretariat

Estonija

 

Ms Eve PÄÄRENDSON

Estonian Employers’ Confederation

 

Ms Kristina TSHISTOVA

Estonian Chamber of Commerce and Industry

 

Ms Liina CARR

Confederation of Estonian Trade Unions

 

Ms Mare VIIES

Estonian Employees’ Unions’ Confederation

 

Ms Mall HELLAM

Network of the Estonian Nonprofit Organiszations (NENO)

 

Mr Meelis JOOST

The Estonian Chamber of Disabled People

 

Mr Kaul NURM

Estonian Farmers' Federation

Španija

 

D. Pedro BARATO TRIGUERO

Presidente Nacional de ASAJA

 

D. Rafael BARBADILLO LÓPEZ

Subdirector General de la Federación Española de Empresas de Transportes de Viajeros (ASINTRA)

 

D. Miguel Ángel CABRA DE LUNA

Vocal de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social

 

Da Lourdes CAVERO MESTRE

Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Francisco CEBALLO HERRERO

Asociación General de Consumidores (Asgeco)

 

Da Ma Carmen COBANO SUÁREZ

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

 

D. José María ESPUNY MOYANO

Consejero de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)

 

D. José Isaías RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO

Director para la Unión Europea de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

Da Laura GONZÁLEZ DE TXABARRI ETXANIZ

Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical ELA, Responsable del Departamento Internacional

 

D. Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER

Asociación de Usuarios de Comunicación (AUC)

 

Da Margarita LÓPEZ ALMENDARIZ

Miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Juán MENDOZA CASTRO

Colaborador de UGT para asuntos internacionales

 

D. Juan MORENO PRECIADOS

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Ángel PANERO FLORES

Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

 

D. Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Javier SÁNCHEZ ANSÓ

Miembro de la Comisión Ejecutiva de COAG, Responsable de Relaciones Internacionales, Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural

 

Da María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL

Miembro de la Secretaría Confederal de Acción Sindical Internacional de CC.OO.

 

D. Sergio SANTILLÁN CABEZA

Abogado, Unión General de Trabajadores (UGT)

 

D. Gabriel SARRÓ IPARRAGUIRRE

Gerente de la Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congelados (OPAGAC)

 

D. José SARTORIUS ÁLVAREZ DE BOHÓRQUEZ

Consejero del Banco Popular Español

 

D. José Maria ZUFIAUR NARVAIZA

Director del grupo de análisis sociolaborales LABOUR

Francija

 

M. Jean-Paul BASTIAN

Vice-président, FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles)

 

Mme Laure BATUT

Assistante confédérale au secteur international et Europe (Force ouvrière)

 

M. Jean-Michel BLOCH-LAINE

Président, UNIOPSS (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux)

 

M. Lucien BOUIS

Conseiller du président de l’UNAF, UNAF (Union nationale des associations familiales)

 

M. Gilbert BROS

Vice-président, APCA (Assemblée permanente des chambres d’agriculture)

 

M. Stéphane BUFFETAUT

Chargé de mission Europe, UTP (Union des transports publics)

 

M. Bruno CLERGEOT

Membre du conseil confédéral, CNMCCA (Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles)

 

M. Hervé COUPEAU

Membre du bureau, CNJA (Centre national des jeunes agriculteurs)

 

M. Gérard DANTIN

Chargé de mission au sein du secteur Europe et international, CFDT (Confédération française démocratique du travail)

 

Francis DAVOUST

Vice-président du Conseil national des professions de l’automobile (CNPA), UPA (Union professionnelle artisanale) et APCMA

 

M. Pierre GENDRE

Assistant confédéral au secteur international et Europe, FO (Force ouvrière)

 

M. Hubert GHIGONIS

Vice-président, CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises)

 

M. Bernard HUVELIN

Vice-président de la Fédération française du bâtiment, MEDEF (Mouvement des entreprises de France)

 

Mme An LENOUAIL-MARLIERE

Membre de la Confédération exécutive confédérale, CGT (Confédération générale du travail)

 

M. Georges LIAROKAPIS

Délégué national, pôle service — cadre de vie — Europe et international, CGC/CFE (Confédération générale des cadres)

 

Mme Reine-Claude MADER-SAUSSAYE

Secrétaire générale de la confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie, membre du conseil de la concurrence, CLVC (Association consommation, logement et cadre de vie)

 

M. Henri MALOSSE

Directeur, conseiller pour les affaires européennes auprès de la présidence de l’ACFCI, ACFCI (Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie)

 

M. André-Luc MOLINIER

Directeur adjoint — coordination Europe, MEDEF (Mouvement des entreprises de France)

 

Mme Béatrice OUIN

Chargée de mission au sein du secteur Europe et international, CFDT (Confédération française démocratique du travail)

 

M. Jean-Paul PANZANI

Membre du comité exécutif, président des mutuelles de France, FNMF (Fédération nationale de la mutualité française)

 

Mme Evelyne PICHENOT

Présidente de la délégation pour l’Union européenne du Conseil économique et social, CES (Conseil économique et social)

 

Mme Nicole PRUD’HOMME

Vice-présidente, CFTC (Confédération française des travailleurs chrétiens)

 

M. Jacques REIGNAULT

Vice-président délégué, président de la commission des affaires européennes et internationales, UNAPL (Union nationale des professions libérales)

 

M. Daniel RETUREAU

Conseiller à l’espace confédéral Europe-international, CGT (Confédération générale du travail)

Italija

 

Sig. Maurizio ANGELO

in rappresentanza CIDA

 

Sig. Paolo BEDONI

in rappresentanza di COLDIRETTI

 

Sig. Umberto BURANI

in rappresentanza di ABI

 

Sig. Mario CAMPLI

in rappresentanza LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE

 

Sig. Claudio CAPPELLINI

in rappresentanza di CONFARTIGIANATO

 

Sig. Francesco CAVALARO

in rappresentanza CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori)

 

Sig. Carmelo CEDRONE

in rappresentanza UIL

 

Sig. Franco CHIRIACO

in rappresentanza CGIL

 

Sig. Roberto CONFALONIERI

in rappresentanza CONFEDIR

 

Sig.ra Susanna FLORIO

in rappresentanza CGIL

 

Sig. Angelo GRASSO

in rappresentanza Confcooperative

 

Sig. Edgardo Maria IOZIA

in rappresentanza UIL

 

Sig. Luca JAHIER

in rappresentanza ACLI

 

Sig. Sandro MASCIA

in rappresentanza di CONFAGRICOLTURA

 

Sig.ra Rosa Angela MAURO

in rappresentanza SIN.PA

 

Sig. Paolo NICOLETTI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig. Antonio PEZZINI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig.ra Renata POLVERINI

in rappresentanza UGL

 

Sig. Virgilio RANOCCHIARI

in rappresentanza di CONFINDUSTRIA

 

Sig. Corrado ROSSITTO

in rappresentanza CIU

 

Sig. Claudio ROTTI

in rappresentanza di CONFCOMMERCIO

 

Sig. Valerio SALVATORE

in rappresentanza CONFSAL

Latvija

 

Ms Gunta ANČA

The Latvian Umbrella Body for Disability Organisations SUSTENTO, Chairperson

 

Mr Andris BĒRZIŅŠ

Parex Bank, member of the Board; AB konsultants, owner

 

Mr Vitālijs GAVRILOVS

20 Ice-Balt Invest ehf, Vice-chairman; LTD “Vitalian”, Chairman of the Board; JSC Grindex, Vice-chairman of the Board

 

Ms Irina HOMKO

Free Trade Union Confederation of Latvia, Expert in social and economic and health care matters

 

Mr Viesturs KOCIŅŠ

Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI), Head of the Foreign Trade Document Department

 

Mr Armands KRAUZE

Latvian Beekeepers Association, Board Chairman, project manager

 

Mr Pēteris KRĪGERS

Free Trade Union Confederation of Latvia, President; Member of Consultative board of Latvian Social insurance government agency

Litva

 

Mr Danukas ARLAUSKAS

Director General, Lithuanian Confederation of Business Employers

 

Mr Linas LASIAUSKAS

Deputy Director General, Lithuanian Apparel and Textile Industry Association

 

Mr Vitas MAČIULIS

Director General, Association of Lithuanian Chambers of Commerce, Industry and Crafts

 

Mr Gintaras MORKIS

Deputy Director General, Lithuanian Confederation of Industrialists

 

Ms Daiva KVEDARAITĖ

Director, Information and external relations centre of Lithuanian Trade Union „Solidarumas“

 

Mr Algirdas Aleksandras KVEDARAVIČIUS

Vice-chairperson, Lithuanian Trade Union Confederation

 

Ms Inga PREIDIENĖ

Vice-chairperson, Lithuanian Labour Federation Youth Organization

 

Mr Zenonas Rokus RUDZIKAS

President, Lithuanian Academy of Sciences

 

Mr Algirdas ŠIUPŠINSKAS

Member of the Board, Lithuanian Consumer Association

Luksemburg

 

M. Paul JUNCK

Secrétaire général Arcelor

 

M. Raymond HENCKS

Membre du comité exécutif de la Confédération générale de la fonction publique (CGFP)

 

M. Jean-Claude REDING

Président de la Confédération générale du travail — Luxembourg (CGT-L/OGBL)

 

Mme Josiane WILLEMS

Directeur de la Centrale paysanne luxembourgeoise (CPL)

 

M. Paul RECKINGER

Président de la chambre des métiers du Grand-Duché de Luxembourg

 

M. Robert SCHADECK

Coordinateur de mesures sociales de réinsertion (Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens — LCGB)

Madžarska

 

Mr Miklós BARABÁS

Director, European House Society

 

Ms Ágnes CSER

Vice-chairman, Forum for the Co-Operation of Trade Unions, Confederation of Unions of Professionals

 

Mr Antal CSUPORT

Acting Director, National Association of Strategic and Public Utility Companies

 

Mr István GARAI

Acting chairman, National Association for Consumer Protection

 

Dr Mária HERCZOG

Technical leader, Family, Youth, Children Public Benefit Organisation

 

Mr József KAPUVÁRI

Member of the Board, National Confederation of Hungarian Trade Unions

 

Ms Erika KOLLER

Head of International Department, Democratic League of Free Trade Unions

 

Mr Tamás NAGY

Chairman, National Federation of Agricultural Cooperatives and Producers

 

Dr Miklós PÁSZTOR

Expert, National Federation of Worker's Councils

 

Dr János TÓTH

Chairman responsible for International Affairs, Association of the Hungarian Industrial Parks

 

Dr Péter VADÁSZ

Co-chairman, Federation of Hungarian Employers and Industrialists

 

Mr János VÉRTES

Director of International Relations, National Federation of Traders and Caterers

Malta

 

Ms Grace ATTARD

President of the National Council of Women

 

Mr Edwin CALLEJA

Federation of Industries (FOI)

 

Ms Anna Maria DARMANIN

Union Ħaddiema Magħqudin

 

Mr Michael PARNIS

General Workers Union

 

Ms Sylvia SCIBERRAS

Malta Chamber of Small and Medium Enterprises (GRTU)

Avstrija

 

Frau Mag. Eva BELABED

Leiterin der Stabstelle EWSA und Internationale Angelegenheiten, Arbeiterkammer Oberösterreich

 

Herr Mag. Thomas DELAPINA

Mitglied der wissenschaftlichen Abteilung, Arbeiterkammer Wien; Geschäftsführer des Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen

 

Herr Mag. Wolfgang GREIF

Bereichsleiter der Abteilung Europa, Konzerne und internationale Beziehungen in der Gewerkschaft der Privatangestellten

 

Frau Waltraud KLASNIC

Landeshauptmann a.D.

 

Herr Dr. Johannes KLEEMANN

„Konsulent der Industriellenvereinigung, ehem. Vorstandsmitglied der Industriellenvereinigung“

 

Herr Mag. Hans KLETZMAYR

Vorsitzender des „Nationalkomitees der Österreichischen Land- und Forstwirtschaft“

 

Herr Dipl.-Ing. Johann KÖLTRINGER

Hauptabteilungsleiter des Österreichischen Raiffeisenverbandes

 

Herr Mag. Heinz PETER

Direktor der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Vorarlberg

 

Frau Mag. Evelyn REGNER

Leiterin des ÖGB Europabüros in Brüssel

 

Frau Mag. Christa SCHWENG

Referentin — Wirtschaftskammer Österreich, Abteilung für Sozialpolitik und Gesundheit

 

Frau Dr. Anne-Marie SIGMUND

Europabeauftragte des Bundeskomitees der freien Berufe Österreichs

 

Herr Gustav ZÖHRER

Internationaler Sekretär der Gewerkschaft Metall-Textil

Slovenija

 

G. Bojan HRIBAR

sekretar Sindikata vzgoje, izobraževanja in raziskovalne dejavnosti

 

G. Martin NOSE

član upravnega odbora Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in direktor Zadružne zveze Slovenije

 

G. Dušan REBOLJ

predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Slovenije

 

Ga. Metka ROKSANDIĆ

izvršna sekretarka Predsedstva Zveze svobodnih sindikatov Slovenije

 

G. Primož ŠPORAR

direktor Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij

 

G. Mag. Cveto STANTIČ

podpredsednik Gospodarske zbornice Slovenije

 

G. Dare STOJAN

član upravnega odbora Obrtne zbornice Slovenije in predsednik Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije

Slovaška

 

Vladimír BÁLEŠ

prezident, Slovenská rektorská konferencia

 

Martin CHREN

riaditeľ, Nadácia F. A. Hayeka

 

Martin KREKÁČ

prezident, Centrum pre hospodársky rozvoj – Podnikateľská aliancia Slovenska

 

Vladimír MOJŠ

viceprezident, Konfederácia odborových zväzov

 

Ján ORAVEC

člen prezídia, Republiková únia zamestnávateľov

 

Naile PROKEŠOVÁ

poradca, Konfederácia odborových zväzov

 

Eugen ŠKULTÉTY

viceprezident, Konfederácia odborových zväzov

 

Juraj STERN

predseda správnej rady, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

 

Patrik ZOLTVÁNY

člen, Republiková únia zamestnávateľov


Evropska centralna banka

28.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 207/39


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 14. julija 2006

o nekaterih pripravah za prehod na eurogotovino ter o preddobavi in posredni preddobavi eurobankovcev in eurokovancev zunaj euroobmočja

(ECB/2006/9)

(2006/525/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 106(1) Pogodbe,

ob upoštevanju člena 16 in člena 26.4 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10 Uredbe Sveta (ES) št. 974/98 z dne 3. maja 1998 o uvedbi eura (1) določa, da „z začetkom veljavnosti od ustreznih datumov prehoda na eurogotovino dajo ECB in centralne banke sodelujočih držav članic v teh državah v obtok kovance, izražene v eurih“.

(2)

Da bi se omogočila nemotena uvedba eura v bodočih sodelujočih državah članicah, bi bilo treba vzpostaviti pravni okvir, ki bi nacionalnim centralnim bankam (v nadaljevanju: NCB) teh držav članic omogočil izposojo eurobankovcev in eurokovancev od Eurosistema za namene njihove preddobave in posredne preddobave pred prehodom na eurogotovino, ob upoštevanju različnih možnih nacionalnih scenarijev prehoda na eurogotovino.

(3)

Preddobava eurobankovcev in eurokovancev primernim nasprotnim strankam in posredna preddobava profesionalnim tretjim osebam bi prispevala k nemotenem prehodu na eurogotovino, olajšala logistično breme sprejetja eura in prispevala k zmanjšanju stroškov, povezanih z obtokom dveh valut.

(4)

Preddobava in posredna preddobava eurobankovcev in eurokovancev ne bi smela veljati za dajanje takih eurobankovcev in eurokovancev v obtok, ker ti pred datumom prehoda na eurogotovino ne bodo imeli statusa zakonitega plačilnega sredstva v bodočih sodelujočih državah članicah; posledično bi morali pogodbeni dogovori za posojanje eurobankovcev in eurokovancev vsebovati obveznosti naložitve nekaterih omejitev primernim nasprotnim strankam in profesionalnim tretjim osebam, da bi se temu izognili.

(5)

Preddobava primernim nasprotnim strankam in posredna preddobava profesionalnim tretjim osebam se lahko izvede samo, če zakonske določbe v bodočih sodelujočih državah članicah zagotavljajo zadostno zaščito ali če so med udeleženimi strankami sklenjeni pogodbeni dogovori v zvezi s: (i) posojanjem eurobankovcev in eurokovancev za preddobavo; (ii) preddobavo; in (iii) posredno preddobavo.

(6)

Ta smernica bi morala: (i) določiti pravila, ki jih je treba uporabiti za pogodbeni okvir in pogoje za preddobavo in posredno preddobavo; (ii) določiti zahteve glede računovodstva in finančnega poročanja, ki jih je treba upoštevati v zvezi s preddobavo in posredno preddobavo; in (iii) predvideti ustrezne ureditve za zagotovitev preddobavljenih in posredno preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev.

(7)

Medtem ko so za vzpostavitev režima za izdajanje eurokovancev prvenstveno pristojne sodelujoče države članice, igrajo bodoče NCB Eurosistema pomembno vlogo pri oskrbovanju z eurokovanci. Zato bi morali določbe te smernice v zvezi z eurokovanci razumeti kot priporočila, ki naj jih NCB uporabijo znotraj okvira za izdajanje eurokovancev, ki ga morajo vzpostaviti pristojni nacionalni organi bodočih sodelujočih držav članic.

(8)

Oskrba bodočih NCB Eurosistema z eurobankovci in eurokovanci za namen preddobave povzroča določena finančna tveganja. Za kritje teh tveganj bi se morale bodoče NCB Eurosistema zavezati, da bodo vrnile eurobankovce, sposojene od Eurosistema, iz zahtev po izdelavi bankovcev, ki jim bodo dodeljene v prihodnosti. Dodatno bi morala biti preddobava dovoljena le, če primerne nasprotne stranke zagotovijo pristojni bodoči NCB Eurosistema zadostno primerno zavarovanje.

(9)

NCB Eurosistema, ki dobavi eurobankovce in eurokovance za namen preddobave, in bodoče NCB Eurosistema bi morale skleniti posebne pogodbene dogovore, da se bodo ravnale v skladu s pravili in postopki, določenimi v tej smernici.

(10)

Pogoji, določeni v tej smernici za preddobavo in naknadno posredno preddobavo, morajo biti vključeni v pogodbene dogovore med bodočimi NCB Eurosistema, primernimi nasprotnimi strankami in profesionalnimi tretjimi osebami, razen če veljavne nacionalne zakonske določbe v bodočih sodelujočih državah članicah zagotavljajo, da se uporabljajo enakovredni pravila in postopki.

(11)

ECB kot koordinator preddobave bi morala biti vnaprej obveščena o zahtevah za preddobavo in bodoče NCB Eurosistema bi morale ECB obvestiti o vsaki odločitvi za preddobavo –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitve pojmov

V tej smernici:

„preddobava“ pomeni fizično dobavo eurobankovcev in eurokovancev primernim nasprotnim strankam na ozemlju bodoče sodelujoče države članice v obdobju preddobave/posredne preddobave, ki jo izvede bodoča NCB Eurosistema;

„obdobje preddobave/posredne preddobave“ pomeni obdobje, v katerem se izvede ta preddobava in posredna preddobava in ki se začne ne prej kot štiri mesece pred datumom prehoda na eurogotovino in konča ob 00:00 (po lokalnem času) na datum prehoda na eurogotovino;

„posredna preddobava“ pomeni dobavo preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev profesionalnim tretjim osebam na ozemlju bodoče sodelujoče države članice v obdobju preddobave/posredne preddobave, ki jo izvede primerna nasprotna stranka;

„euroobmočje“ pomeni ozemlje sodelujočih držav članic;

„datum prehoda na eurogotovino“ pomeni datum, na katerega eurobankovci in eurokovanci postanejo zakonito plačilno sredstvo v dani bodoči sodelujoči državi članici;

„sodelujoča država članica“ pomeni državo članico, ki je sprejela euro;

„bodoča sodelujoča država članica“ pomeni nesodelujočo državo članico, ki je izpolnila pogoje za sprejetje eura in v zvezi s katero je bila sprejeta odločitev o odpravi odstopanja (po členu 122(2) Pogodbe);

„nesodelujoča država članica“ pomeni državo članico, ki ni sprejela eura;

„Eurosistem“ pomeni NCB sodelujočih držav članic in ECB;

„primerna nasprotna stranka“ pomeni subjekt, kakor je opredeljen v členu 5, ki izpolnjuje zahteve za prejem eurobankovcev in eurokovancev za namen preddobave;

„profesionalne tretje osebe“ pomenijo nekatere komercialne ciljne skupine, kot so trgovci na drobno, sektor prodajnih avtomatov na gotovino in družbe za prevoz gotovine, ki se nahajajo v isti bodoči sodelujoči državi članici kakor primerna nasprotna stranka ter za katere primerna nasprotna stranka meni, da imajo upravičeno potrebo po posredni preddobavi in so zmožne izpolniti zahteve v zvezi s posredno preddobavo;

„družba za prevoz gotovine“ pomeni subjekt, ki za kreditne institucije opravlja storitve prevoza, hrambe in ravnanja z bankovci in kovanci;

„NCB Eurosistema“ pomeni NCB sodelujoče države članice;

„bodoča NCB Eurosistema“ pomeni NCB bodoče sodelujoče države članice;

„primerno zavarovanje“ pomeni zavarovanje, kakor je opredeljeno v členu 8;

„dobavna NCB Eurosistema“ pomeni NCB Eurosistema, ki bodoči NCB Eurosistema dobavi eurobankovce in eurokovance za namen preddobave, ne glede na to, katera NCB Eurosistema je zakonita lastnica takih bankovcev in kovancev;

„začetne potrebe“ pomenijo količino eurobankovcev in eurokovancev, ki se jih bo po pričakovanjih potrebovalo v bodoči sodelujoči državi članici na datum prehoda na eurogotovino za pokritje povpraševanja za obdobje enega leta;

„delovni dan Eurosistema“ pomeni dan, na katerega je ECB ali ena ali več NCB odprtih za poslovanje, na katerega je odprt sistem TARGET ali sistem, ki le-tega nadomešča, in ki je dan poravnave za eurski denarni trg in devizne transakcije, ki vključujejo euro;

„sistem TARGET“ pomeni transevropski sistem bruto poravnave v realnem času;

„kreditna institucija“ pomeni institucijo, kakor je opredeljena v členu 1(1)(a) Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (2);

„nekdanja valuta“ pomeni enoto nacionalne valute bodoče sodelujoče države članice pred datumom prehoda na eurogotovino.

Člen 2

Uporabljivost določb iz te smernice

1.   Pravila in postopki o preddobavi in posredni preddobavi, določeni v tej smernici, se uporabljajo za ureditve preddobave in posredne preddobave, ne glede na to, ali si bodoča NCB Eurosistema: (i) sposodi bankovce in kovance, ki jih je treba preddobaviti; ali (ii) jih izdela ali naroči.

2.   Ta smernica se ne uporablja za fizično dobavo eurobankovcev in eurokovancev iz NCB Eurosistema NCB nesodelujočih držav članic, dokler slednje nimajo statusa bodočih NCB Eurosistema.

POGLAVJE II

POSOJANJE EUROBANKOVCEV IN EUROKOVANCEV ZA PREDDOBAVO

Člen 3

Dobava

1.   Ena ali več NCB Eurosistema, odvisno od primera, lahko dobavi eurobankovce in eurokovance bodoči NCB Eurosistema za namen preddobave in začetnih potreb.

2.   Dobavna NCB Eurosistema ne sme zahtevati zavarovanja od prejemne bodoče NCB Eurosistema.

3.   Dobava eurobankovcev in eurokovancev bodoči NCB Eurosistema, ki jo izvede NCB Eurosistema, se ne sme izvesti, dokler dobavna NCB Eurosistema in prejemna bodoča NCB Eurosistema ne skleneta pogodbenih dogovorov, ki določajo, da se za posojanje eurobankovcev in eurokovancev bodoči NCB Eurosistema uporabljajo pogoji iz te smernice in se bodo zato uporabili pri oblikovanju ureditev za preddobavo in posredno preddobavo.

4.   Dobava eurobankovcev in eurokovancev se ne sme začeti, dokler ni sprejeta odločitev o odpravi odstopanja za nesodelujočo državo članico po členu 122(2) Pogodbe.

5.   ECB po posvetovanju z dobavno NCB Eurosistema jasno določi zaloge, iz katerih bodo vzeti eurobankovci in eurokovanci, ki jih je treba dobaviti, in ime dobavne NCB Eurosistema. Dobavna NCB Eurosistema zagotovi, da se sprejme odločitev glede dopolnitve takih zalog.

Člen 4

Pogoji za posojanje eurobankovcev in eurokovancev

1.   Pogoji iz tega člena se določijo v pogodbenih dogovorih, navedenih v členu 3(3).

2.   V vsakem pogodbenem dogovoru se določita točen obseg po apoenski sestavi eurobankovcev in eurokovancev, ki jih je treba dobaviti, in čas dobave.

3.   Prevoz eurobankovcev in eurokovancev do bodoče NCB Eurosistema za namen preddobave in začetnih potreb se opravi v skladu pravili o varnosti in zavarovanju, ki se običajno uporabljajo za velike prenose eurobankovcev in eurokovancev med NCB. Tveganje uničenja, izgube, tatvine in ropa dobavljenih eurobankovcev in eurokovancev preide na bodočo NCB Eurosistema v trenutku, ko eurobankovci in eurokovanci zapustijo trezorje dobavne NCB Eurosistema.

4.   Bodoča NCB Eurosistema plača stroške prevoza eurobankovcev in eurokovancev od NCB Eurosistema do nje. Dobavna NCB Eurosistema zagotovi, da se prevoz opravi učinkovito.

5.   Če bo bodoča NCB Eurosistema v dvanajstih mesecih od datuma prehoda na eurogotovino potrebovala velik prenos eurobankovcev in eurokovancev iz Eurosistema, se bodo te potrebe štele kot del začetnih potreb in se, kar zadeva vračilo, obravnavale podobno kakor preddobavljeni eurobankovci in eurokovanci, kakor je predvideno v odstavkih 6 do 8. V vseh drugih pogledih se bo izpolnitev takih potreb obravnavala na enak način kot velik prenos.

6.   Bodoča NCB Eurosistema upošteva naslednje obveznosti glede računovodstva in finančnega poročanja v zvezi z eno ali več dobavnimi NCB Eurosistema:

(a)

V obdobju preddobave/posredne preddobave bodoča NCB Eurosistema evidentira znesek eurobankovcev in eurokovancev, dobavljenih za namen preddobave (in začetnih potreb), izven bilance stanja po njihovi nominalni vrednosti.

(b)

Bodoča NCB Eurosistema poroča o znesku preddobavljenih in posredno preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev dobavni(-m) NCB Eurosistema.

(c)

Bodoča NCB Eurosistema poroča o skupnem znesku (po apoenski sestavi) vseh preddobavljenih in posredno preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev, ki so prišli v obtok pred datumom prehoda na eurogotovino, pa tudi o datumu, ko je ugotovila, da so ti bankovci prišli v obtok.

7.   Od datuma prehoda na eurogotovino bodoča NCB Eurosistema upošteva naslednje obveznosti glede računovodstva in finančnega poročanja:

(a)

Razen če so bili že evidentirani na podlagi odstavka 10, se preddobavljeni eurobankovci evidentirajo kot bilančne postavke po stanju na datum prehoda na eurogotovino.

(b)

Skupni znesek preddobavljenih eurobankovcev, razen bankovcev, ki so prišli v obtok pred datumom prehoda na eurogotovino, sporočenih po odstavku 6(c), se evidentira v bilanci stanja bodoče NCB Eurosistema znotraj postavke „bankovci v obtoku“.

(c)

Razlika med skupnim zneskom preddobavljenih eurobankovcev in zneski preddobavljenih eurobankovcev, ki so bili knjiženi v breme računov primernih nasprotnih strank, deležnih preddobave, ki jih imajo pri bodoči NCB Eurosistema po določbah člena 15, se obravnava kot zavarovano neobrestovano posojilo, odobreno primernim nasprotnim strankam, ki ga morajo te vrniti v skladu s členom 15.

8.   Bodoča NCB Eurosistema vrne eurobankovce, sposojene od NCB Eurosistema za namen preddobave, z dobavo enakovrednega števila in kakovosti eurobankovcev, ki jih izdela ali naroči kot rezultat dodelitve v okviru izdelave eurobankovcev znotraj Eurosistema za eno ali več zaporednih let nemudoma po letu, v katerem je bil izveden prehod na eurogotovino, poleg njenega običajnega deleža dodelitve v okviru izdelave eurobankovcev znotraj Eurosistema za zadevna leta. O izračunu enakovrednega števila in kakovosti bankovcev, ki jih je treba vrniti, bo odločil Svet ECB. Enakovredno število in kakovost bankovcev, ki jih je treba vrniti za drugo serijo eurov, bosta izračunana tako, kakor bo pravočasno določil Svet ECB.

9.   Bodoča NCB Eurosistema izvede preddobavo v skladu s pogoji iz poglavij III in IV. Nobena dobava se ne sme izvesti, dokler bodoča NCB Eurosistema in primerna nasprotna stranka ne skleneta pogodbenih dogovorov, ki vključujejo take pogoje, razen če nacionalne zakonske določbe o preddobavi zagotavljajo, da se pogoji, enakovredni tistim iz poglavij III in IV, uporabljajo za vse primerne nasprotne stranke.

10.   Če so preddobavljeni eurobankovci prišli v obtok pred datumom prehoda na eurogotovino, jih dobavna NCB Eurosistema evidentira, kakor da so bili izdani in so v obtoku. Dobavna NCB Eurosistema evidentira terjatev nasproti bodoči NCB Eurosistema v znesku nominalne vrednosti eurobankovcev, ki so prišli v obtok pred datumom prehoda na eurogotovino. Bodoča NCB Eurosistema plača dobavni NCB Eurosistema obresti na navedeno terjatev. Obresti se plačajo od datuma, ko je bodoča NCB Eurosistema ugotovila, da so ti eurobankovci prišli v obtok, do prvega delovnega dne Eurosistema po datumu prehoda na eurogotovino. Na ta datum se obveznost bodoče NCB Eurosistema in povezane obresti poravnajo preko sistema TARGET ali sistema, ki le-tega nadomešča. Referenčna mera za obresti je zadnja razpoložljiva mejna obrestna mera, ki jo uporablja Eurosistem v svojih avkcijah za operacije glavnega refinanciranja po odstavku 3.1.2 Priloge I k Smernici ECB/2000/7 z dne 31. avgusta 2000 o instrumentih monetarne politike in postopkih Eurosistema (3). V primeru, da več kakor ena NCB Eurosistema dobavi eurobankovce bodoči NCB Eurosistema za namen preddobave, morajo pogodbeni dogovori, navedeni v členu 3(3), določiti dobavno NCB, ki evidentira bankovce v obtoku in terjatev nasproti bodoči NCB Eurosistema.

11.   Bodoča NCB Eurosistema poroča ECB o naslednjem:

(a)

končni skupni znesek preddobavljenih in posredno preddobavljenih eurobankovcev (po apoenski sestavi); in

(b)

končni skupni znesek preddobavljenih in posredno preddobavljenih eurokovancev (po apoenski sestavi).

POGLAVJE III

PREDDOBAVA

Člen 5

Primerne nasprotne stranke

Kreditne institucije s sedežem v bodoči sodelujoči državi članici (vključno s podružnicami tujih kreditnih institucij, ki se nahajajo v bodoči sodelujoči državi članici) in nacionalne pošte, ki imajo račun pri svoji bodoči NCB Eurosistema, se štejejo za primerne, da prejmejo eurobankovce in eurokovance za namen preddobave, po tem ko se sklenejo pogodbeni dogovori, predvideni v členu 4(9).

Člen 6

Dobava za preddobavo

1.   Bodoča NCB Eurosistema ne sme začeti z dobavo eurobankovcev in eurokovancev za preddobavo pred začetkom obdobja preddobave/posredne preddobave.

2.   Bodoča NCB Eurosistema lahko preddobavi eurobankovce in eurokovance v skladu z določbami te smernice. Preddobava eurobankovcev in eurokovancev se ne začne, dokler bodoča NCB Eurosistema in prejemna primerna nasprotna stranka ne skleneta pogodbenih dogovorov, ki vključujejo pogoje iz tega poglavja in Poglavja IV (razen če so bili z zakonskimi določbami v zadevni bodoči sodelujoči državi članici vzpostavljeni enakovredni pravila in postopki).

Člen 7

Zagotovitev zavarovanja

1.   Primerne nasprotne stranke, ki bodo deležne preddobave, zagotovijo svoji bodoči NCB Eurosistema primerno zavarovanje, kakor je opredeljeno v členu 8, za:

(a)

kritje polne nominalne vrednosti preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev; in

(b)

zagotovitev izpolnjevanja obveznosti iz člena 10, ki jih je treba vključiti v pogodbene dogovore med bodočo NCB Eurosistema in primerno nasprotno stranko.

2.   Če je zavarovanje realizirano, da se zagotovi izpolnjevanje obveznosti iz člena 10, zagotovi primerna nasprotna stranka bodoči NCB Eurosistema dodatno zavarovanje za kritje polne nominalne vrednosti preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev, kakor je zahtevano po odstavku 1(a).

3.   Zavarovanje se bodoči NCB Eurosistema zagotovi, preden ta začne preddobavljati eurobankovce in eurokovance, in krije tveganja, ki izvirajo iz začetka dobave za preddobavo.

4.   Bodoča NCB Eurosistema zagotovi, da je zavarovanje v celoti izvršljivo. V ta namen mobilizira primerno zavarovanje z ustreznimi postopki ustanovitve zavarovanja na način, določen v Prilogi I k Smernici ECB/2000/7.

5.   Bodoča NCB Eurosistema izvede ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganj, da se prevzamejo tveganja, povezana s preddobavo. Pred preddobavo se posvetuje z ECB o ukrepih za obvladovanje tveganj, navedenih v tem členu. Kjer je tržna vrednost primernega zavarovanja prilagojena tako, da upošteva uporabljene ukrepe za obvladovanje tveganj, bi se moral znesek zavarovanja ustrezno prilagoditi, tako da bi vedno kril polno nominalno vrednost preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev, ki ni bila knjižena v breme računov primernih nasprotnih strank pri bodoči NCB Eurosistema, ki je zagotovila preddobavo eurobankovcev in eurokovancev.

6.   Pogodbeni dogovori, ki jih je treba skleniti pred preddobavo, določajo, da mora primerna nasprotna stranka zagotoviti bodoči NCB Eurosistema pravico do realizacije zavarovanja, če primerna nasprotna stranka, deležna preddobave, krši katero koli obveznost, navedeno v tej smernici, kot predpogoj za preddobavo in posebej dogovorjeno med primerno nasprotno stranko in bodočo NCB Eurosistema, in če primerna nasprotna stranka, deležna preddobave, ne plača pogodbenih kazni, predvidenih v členu 10.

Člen 8

Primerno zavarovanje

1.   Vsa primerna sredstva za operacije denarne politike Eurosistema, kakor so opredeljena v Prilogi I k Smernici ECB/2000/7, se štejejo za primerno zavarovanje za namene preddobave.

2.   Sredstva, denominirana bodisi v nekdanjih valutah bodočih sodelujočih držav članic bodisi v eurih, ki izpolnjujejo enotna merila, določena v Prilogi I k Smernici ECB/2000/7, in so primerna za operacije denarne politike Eurosistema (razen merila o kraju poravnave in valuti denominacije), se štejejo za primerno zavarovanje za namene preddobave. Sredstva se vodijo (poravnavajo) v euroobmočju ali v bodoči sodelujoči državi članici preko domačega sistema poravnave poslov z vrednostnimi papirji (SSS), ocenjenega glede na standarde ECB Standards for the use of EU Securities Settlement Systems in ESCB credit operations (Standardi za uporabo sistemov poravnave poslov z vrednostnimi papirji v EU v kreditnih operacijah ESCB).

3.   Kot primerno zavarovanje se lahko določi tudi naslednje: (a) gotovinski depoziti, denominirani v nekdanji valuti; (b) gotovinski depoziti v eurih na namenskem računu, obrestovani po isti stopnji, kakor se uporablja za obvezne rezerve; ali (c) depoziti, denominirani v nekdanji valuti ali v eurih, in v drugi obliki, ki jo bodoča NCB Eurosistema šteje za ustrezno.

Člen 9

Poročanje

1.   Primerna nasprotna stranka poroča svoji bodoči NCB Eurosistema o:

(a)

končnem skupnem znesku posredno preddobavljenih eurobankovcev (po apoenski sestavi); in

(b)

končnem skupnem znesku posredno preddobavljenih eurokovancev (po apoenski sestavi).

2.   Primerna nasprotna stranka, deležna preddobave, nemudoma po posredni preddobavi zagotovi svoji bodoči NCB Eurosistema informacije o identiteti profesionalnih tretjih oseb, ki so bile deležne posredne preddobave, pa tudi o zneskih posredno preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev na posameznega komitenta. Bodoča NCB Eurosistema obravnava take informacije kot zaupne in jih uporabi zgolj za spremljanje, kako profesionalne tretje osebe izpolnjujejo svoje obveznosti, povezane z izogibanjem predčasnemu obtoku eurobankovcev in eurokovancev, in za poročanje po členu 4(11).

3.   Primerna nasprotna stranka, deležna preddobave, nemudoma obvesti bodočo NCB Eurosistema, ki je izvedla preddobavo (in ki nato o tem obvesti ECB):

(a)

ali obstaja razlog za domnevo, da so preddobavljeni eurobankovci ali eurokovanci prišli v obtok pred datumom prehoda na eurogotovino; in

(b)

o morebitnem skupnem znesku (po apoenski sestavi) preddobavljenih bankovcev, ki so prišli v obtok pred datumom prehoda na eurogotovino.

Člen 10

Obveznosti primerne nasprotne stranke glede posredne preddobave

Pred izvedbo posredne preddobave se primerne nasprotne stranke, deležne preddobave, zavežejo, da bodo posredno preddobavo izvedle samo v skladu s pravili in postopki, določenimi v tej smernici, ki morajo biti dogovorjeni med njimi in profesionalnimi tretjimi osebami, ki bodo deležne posredne preddobave. Preden lahko primerna nasprotna stranka izvede posredno preddobavo, morajo biti dogovorjeni zlasti naslednji pogoji:

(a)

Primerna nasprotna stranka zagotovi, da posredno preddobavljeni eurobankovci in eurokovanci ostanejo v prostorih profesionalnih tretjih oseb, deležnih posredne preddobave, v katerih se morajo hraniti ločeno od vseh drugih eurobankovcev in eurokovancev, drugih valut in drugega premoženja v izogib temu, da bi prišli v obtok pred datumom prehoda na eurogotovino. V primeru takega predčasnega obtoka se naloži plačilo ustreznih pogodbenih kazni.

(b)

Primerna nasprotna stranka se s profesionalno tretjo osebo, ki bo deležna posredne preddobave, dogovori, da bo slednja bodoči NCB Eurosistema omogočila izvajanje revizije in inšpekcije v prostorih profesionalne tretje osebe, deležne posredne preddobave, da bi se preverila prisotnost posredno preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev.

(c)

Primerna nasprotna stranka mora bodoči NCB Eurosistema plačati pogodbene kazni v znesku, sorazmernem povzročeni škodi, vendar ne manj kakor 10 % posredno preddobavljenega zneska, če: (i) bodoči NCB Eurosistema ni omogočen dostop za izvajanje revizije in inšpekcije, navedeno v odstavku (b); ali (ii) če posredno preddobavljeni eurobankovci in eurokovanci niso shranjeni v prostorih profesionalne tretje osebe, deležne posredne preddobave, kakor je določeno v tem členu. Bodoča NCB Eurosistema ne naloži takih pogodbenih kazni: (i) če je njena bodoča sodelujoča država članica vzpostavila regulatorni okvir, ki zagotavlja enakovredno raven zaščite; ali (ii) kolikor je profesionalna tretja oseba, deležna posredne preddobave, že plačala kazni na podlagi člena 16(2)(f).

Člen 11

Statistični vidiki

Za namene uporabe Uredbe (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13) z dne 22. novembra 2001 o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij (4) bodoča NCB Eurosistema zagotovi, da monetarne finančne institucije v njeni državi članici v obdobju preddobave/posredne preddobave v svoji bilanci stanja ne evidentirajo postavk in transakcij v zvezi s preddobavljenimi eurobankovci in eurokovanci.

Člen 12

Oskrba podružnic

Bodoča NCB Eurosistema dovoli primernim nasprotnim strankam, da oskrbijo s preddobavljenimi eurobankovci in eurokovanci samo svoje podružnice v bodoči sodelujoči državi članici.

Člen 13

Prepoved predčasnega obtoka

1.   Bodoča NCB Eurosistema prepove primernim nasprotnim strankam razpolagati z eurobankovci in eurokovanci, ki so jim bili dobavljeni, pred 00:00 (po lokalnem času) na datum prehoda na eurogotovino, razen če je s to smernico določeno drugače. Zlasti bodoča NCB Eurosistema zahteva, da primerne nasprotne stranke hranijo preddobavljene eurobankovce in eurokovance v svojih trezorjih ločeno od drugih eurobankovcev in eurokovancev, drugih valut ali drugega premoženja ter varno, da se tako izogne uničenju, tatvini, ropu ali kateremu koli drugemu vzroku predčasnega obtoka.

2.   Primerne nasprotne stranke zagotovijo, da pred datumom prehoda na eurogotovino ni v obtoku nobenih preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev.

3.   Za preverjanje prisotnosti preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev ter ureditev, po katerih primerne nasprotne stranke izvedejo posredno preddobavo, zagotovijo primerne nasprotne stranke svoji bodoči NCB Eurosistema pravico do revizije in inšpekcije njihovih prostorov.

4.   Primerne nasprotne stranke se zavežejo, da bodo bodoči NCB Eurosistema plačale kazni v primeru, da primerna nasprotna stranka krši obveznosti, povezane s preddobavo, med drugim v primeru dajanja preddobavljenih bankovcev v obtok pred datumom prehoda na eurogotovino ali ravnanja na način, ki vodi do takega dajanja v obtok, ali v primeru, da ne omogoči revizije ali inšpekcij. Bodoča NCB Eurosistema zagotovi, da se v primeru takih kršitev naložijo pogodbene ali zakonske kazni, kot je ustrezno, ki se plačajo v znesku, sorazmernem povzročeni škodi. Bodoča NCB Eurosistema takih kazni ne naloži, če je zadevna bodoča sodelujoča država članica vzpostavila regulatorni okvir, ki zagotavlja enakovredno raven zaščite.

Člen 14

Tveganje uničenja, izgube, tatvine in ropa

Primerne nasprotne stranke prevzamejo tveganje uničenja, izgube, tatvine in ropa preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev v trenutku, ko taki bankovci in kovanci zapustijo trezorje bodoče NCB Eurosistema. Bodoča NCB Eurosistema lahko od primernih nasprotnih strank zahteva, da ta tveganja krijejo s sklenitvijo ustreznega zavarovanja ali drugimi ustreznimi sredstvi. Vendar pa se bodoča NCB Eurosistema in primerna nasprotna stranka dogovorita, da se ne glede na tako zavarovanje uporabljajo določbe člena 15 v zvezi s takojšnjim knjiženjem v breme preddobavljenih eurobankovcev ali eurokovancev, ki so prišli v obtok predčasno, in s tem povezanih plačil obresti. Ne glede na zgoraj navedeno se lahko bodoča NCB Eurosistema in primerna nasprotna stranka dogovorita, da bodoča NCB Eurosistema poskrbi za praktične ureditve, povezane s prevozom eurobankovcev in eurokovancev za namen preddobave, v imenu in na tveganje primerne nasprotne stranke ali, če bodoča NCB Eurosistema tako želi, na tveganje bodoče NCB Eurosistema.

Člen 15

Knjiženje v breme in knjiženje v dobro

1.   Eurobankovci in eurokovanci, ki so bili preddobavljeni primernim nasprotnim strankam, se knjižijo v breme računov teh nasprotnih strank pri njihovi bodoči NCB Eurosistema po njihovi nominalni vrednosti v skladu z naslednjim „linearnim debetnim modelom“: skupni znesek preddobavljenih eurobankovcev in eurokovancev se knjiži v breme v treh enakih obrokih, na datum poravnave prve, četrte in pete operacije glavnega refinanciranja Eurosistema po datumu prehoda na eurogotovino.

2.   Če na računu primerne nasprotne stranke, deležne preddobave, ki ga ima pri bodoči NCB Eurosistema, ki je izvedla preddobavo, ni dovolj razpoložljivih sredstev za knjiženje v breme računa, kakor je določeno v odstavku 1, se šteje, da je primerna nasprotna stranka kršila svojo obveznost plačati preddobavljene eurobankovce in eurokovance.

3.   Eurobankovci in eurokovanci, ki so bili dobavljeni primernim nasprotnim strankam na datum prehoda na eurogotovino ali po njem, se knjižijo v breme njihovih zadevnih računov pri bodočih NCB Eurosistema v skladu s trenutno prakso Eurosistema. Eurobankovci in eurokovanci, ki so jih primerne nasprotne stranke vrnile na datum prehoda na eurogotovino ali po njem, se prav tako knjižijo v dobro zadevnih računov le-teh pri bodočih NCB Eurosistema.

4.   Bankovci in kovanci, denominirani v nekdanji valuti, ki so jih primerne nasprotne stranke vrnile, se knjižijo v dobro zadevnih računov le-teh pri bodoči NCB Eurosistema v skladu s trenutno prakso Eurosistema.

5.   Če eurobankovci ali eurokovanci pridejo v obtok pred datumom prehoda na eurogotovino, se znesek takih bankovcev ali kovancev nemudoma zaračuna primerni nasprotni stranki, deležni preddobave, kot devizna sredstva. Vsi taki eurobankovci se na računih NCB Eurosistema, ki jih je dobavila bodoči NCB Eurosistema za namen preddobave, evidentirajo, kakor da so „v obtoku“. Evidentiranje nastopi ne glede na razlog, iz katerega so bankovci prišli v obtok pred datumom prehoda na eurogotovino.

POGLAVJE IV

POSREDNA PREDDOBAVA

Člen 16

Pogoji za dobavo eurobankovcev in eurokovancev za posredno preddobavo

1.   Posredna preddobava profesionalnim tretjim osebam se ne sme začeti pred začetkom obdobja preddobave/posredne preddobave.

2.   Preden se posredna preddobava lahko začne, morajo primerna nasprotna stranka in profesionalne tretje osebe skleniti pogodbene dogovore, ki urejajo najmanj naslednje:

(a)

Posredna preddobava se izvede na polno tveganje in odgovornost profesionalne tretje osebe in zanjo veljajo vsi pogoji, dogovorjeni v skladu s to smernico.

(b)

Profesionalna tretja oseba poroča ECB o vseh posredno preddobavljenih eurobankovcih in eurokovancih prek svoje bodoče NCB Eurosistema.

(c)

Profesionalna tretja oseba hrani posredno preddobavljene eurobankovce in eurokovance, kakor je zahtevano v členu 10(a), in ne sme razpolagati z njimi pred 00:00 (po lokalnem času) na datum prehoda na eurogotovino.

(d)

Profesionalna tretja oseba zagotovi svoji bodoči NCB Eurosistema pravico do revizije in inšpekcije svojih prostorov, da se preveri prisotnost posredno preddobavljenih bankovcev in kovancev.

(e)

Profesionalna tretja oseba poroča bodoči NCB Eurosistema o morebitnem skupnem znesku (po apoenski sestavi) posredno preddobavljenih eurobankovcev, ki so prišli v obtok pred datumom prehoda na eurogotovino.

(f)

Profesionalna tretja oseba se zaveže, da bo bodoči NCB Eurosistema plačala kazni v primeru, da profesionalna tretja oseba krši obveznosti, povezane s posredno preddobavo, med drugim v primeru, da krši obveznost iz odstavka (c) ali ne omogoči revizije ali inšpekcije, kakor je navedeno v odstavku (d). V primeru takih kršitev se naložijo pogodbene ali zakonske kazni, kot je ustrezno, ki se plačajo v znesku, sorazmernem povzročeni škodi, vendar ne manj kakor 10 % posredno preddobavljenega zneska. Bodoča NCB Eurosistema takih kazni ne naloži, če je zadevna bodoča sodelujoča država članica vzpostavila regulatorni okvir, ki zagotavlja enakovredno raven zaščite.

Člen 17

Izključitev širše javnosti

1.   Bodoča NCB Eurosistema primernim nasprotnim strankam prepove, da bi eurobankovce in eurokovance posredno preddobavile širši javnosti.

2.   Odstavek 1 tega člena ne prepoveduje oskrbe širše javnosti z začetnimi paketi kovancev, ki vsebujejo majhne zneske eurokovancev različnih apoenov, kot lahko na primer določijo pristojni nacionalni organi v nekaterih bodočih sodelujočih državah članicah.

POGLAVJE V

KONČNE DOLOČBE

Člen 18

Preverjanje

Bodoče NCB Eurosistema posredujejo ECB kopije vseh pravnih instrumentov in ukrepov, sprejetih v njihovih državah članicah v zvezi s to smernico, najpozneje tri mesece pred začetkom obdobja preddobave/posredne preddobave, vendar ne pred sprejetjem odločitve o odpravi odstopanja v zvezi s tako državo članico.

Člen 19

Eurokovanci

Priporočljivo je, da bodoče NCB Eurosistema za eurokovance uporabljajo določbe te smernice, razen če je znotraj okvira, ki so ga vzpostavili njihovi pristojni nacionalni organi, določeno drugače.

Člen 20

Končni določbi

1.   Ta smernica začne veljati 19. julija 2006.

2.   Ta smernica je naslovljena na NCB sodelujočih držav članic.

V Frankfurtu na Majni, 14. julija 2006

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 139, 11.5.1998, str. 1. Uredba, kakor je bila zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) št. 2169/2005 (UL L 346, 29.12.2005, str. 1).

(2)  UL L 126, 26.5.2000, str. 1.

(3)  UL L 310, 11.12.2000, str. 1. Smernica, kakor je bila nazadnje spremenjena s Smernico ECB/2005/17 (UL L 30, 2.2.2006, str. 26).

(4)  UL L 333, 17.12.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2181/2004 (ECB/2004/21) (UL L 371, 18.12.2004, str. 42).