ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 199

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
21. julij 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1113/2006 z dne 20. julija 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1114/2006 z dne 20. julija 2006 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1115/2006 z dne 20. julija 2006 o spremembi Uredbe (EGS) št. 3703/85 o podrobnih pravilih za uporabo skupnih tržnih standardov za nekatere sveže ali hlajene ribe

6

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1116/2006 z dne 20. julija 2006 o prepovedi ribolova sardonov v podobmočju ICES VIII

8

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1117/2006 z dne 20. julija 2006 o plačilu klavne premije in dodatnih plačil v okviru veterinarskih ukrepov, ki urejajo zakol živali na Nizozemskem

9

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1118/2006 z dne 20. julija 2006 o začasni prekinitvi izdaje uvoznih dovoljenj za maslo z Nove Zelandije, uvoženo na podlagi tarifne kvote

11

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1119/2006 z dne 20. julija 2006 o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1058/2006

13

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1120/2006 z dne 20. julija 2006 o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1057/2006

14

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1121/2006 z dne 20. julija 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in rženo moko ter za drobljenec in zdrob

15

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1122/2006 z dne 20. julija 2006 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 935/2006

17

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1123/2006 z dne 20. julija 2006 v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 936/2006

18

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Odločba Sveta z dne 11. julija 2006 o spremembi Odločbe 2005/231/ES o dovoljenju Švedski, da v skladu s členom 19 Direktive 2003/96/ES uporabi znižano stopnjo obdavčitve električne energije, porabljene v določenih gospodinjstvih in podjetjih storitvenega sektorja

19

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 12. julija 2006 o posebnih pogojih, ki urejajo določena živila, uvožena iz nekaterih tretjih držav, zaradi nevarnosti onesnaženja teh živil z aflatoksini (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3113)  ( 1 )

21

 

*

Sklep Komisije z dne 14. julija 2006 o ustanovitvi Svetovalne skupine za presojo mnenj o računovodskih standardih, ki bo svetovala Komisiji glede objektivnosti in nevtralnosti mnenj Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG)

33

 

*

Odločba Komisije z dne 19. julija 2006 o spremembi Odločbe 2006/415/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 pri perutnini v Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3257)  ( 1 )

36

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

21.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1113/2006

z dne 20. julija 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 20. julija 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

096

42,0

999

42,0

0707 00 05

052

111,0

999

111,0

0709 90 70

052

82,4

999

82,4

0805 50 10

052

61,1

388

61,1

524

49,3

528

53,6

999

56,3

0808 10 80

388

87,1

400

113,1

404

125,7

508

93,4

512

82,7

524

48,3

528

71,3

720

103,7

800

153,9

804

106,8

999

98,6

0808 20 50

388

97,3

512

88,8

528

84,5

720

35,8

804

120,7

999

85,4

0809 10 00

052

114,8

999

114,8

0809 20 95

052

290,5

400

401,5

404

426,8

999

372,9

0809 30 10, 0809 30 90

052

148,1

999

148,1

0809 40 05

052

60,3

624

135,9

999

98,1


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


21.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1114/2006

z dne 20. julija 2006

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87, z dne 23. julija 1987, o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi (1), in zlasti člena 9(1)(a) uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga, navedenega v prilogi k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali dodaja kombinirani nomenklaturi dodatne pododdelke in je določena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

V skladu z navedenimi splošnimi pravili je treba blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz priloge, uvrstiti pod oznako KN, navedeno v stolpcu 2, zaradi utemeljitev, navedenih v stolpcu 3.

(4)

Primerno je zagotoviti, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92, z dne 12. oktobra 1992, o Carinskem zakoniku Skupnosti (2) imetnik lahko za obdobje treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu z določbami te uredbe.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz priloge, je uvrščeno v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. julija 2006

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 996/2006 (UL L 179, 1.7.2006, str. 26).

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 648/2005 (UL L 117, 4.5.2005, str. 13).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

1.

Tekoči proizvod na osnovi tinkture arnike (razmerje arnika : ekstrakt je 1:10), pakiran v obliki za prodajo na drobno, v stekleničke po 50 ml, z vsebnostjo alkohola 45 vol. %.

V skladu s podatki na embalaži je proizvod namenjen prehrani ljudi in ne proizvodnji likerjev.

Priporočeno doziranje: 30 do 50 kapljic, razredčenih v polovici kozarca vode, 2–3-krat dnevno.

2208 90 69

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 1(d) k poglavju 13 in besedilo oznak KN 2208, 2208 90 in 2208 90 69.

Ker je proizvod pijača, se ne more uvrstiti v poglavje 13.

Ne šteje se za zdravilo iz tarifne številke 3004, saj ne izpolnjuje zahtev iz dodatne opombe 1 k poglavju 30.

Proizvod se mora uvrščati kot žgana pijača iz tarifne številke 2208 (pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 2208, tretji odstavek, točka 16).

2.

Tekoči proizvod, pakiran v obliki za prodajo na drobno, v stekleničke po 30 ml, z vsebnostjo alkohola 68 vol. %, ki ga sestavljajo:

listi ozkolistnega trpotca (Plantago lanceolata), timijan (Thymus vulgaris) in cvetovi laškega smilja (Helichrysum italicum)

2,1 g

suhi ekstrakt propolisa

84 mg

liofiliziran ekstrakt grindelije (Grindelia robusta)

45 mg

eterično olje evkaliptusa (Eucalyptus globulus)

10,5 mg

eterično olje rdečega bora (Pinus sylvestris)

10,5 mg

alkohol

voda.

V skladu s podatki na embalaži se proizvod lahko uporablja za izboljšanje dihanja in je namenjen prehrani ljudi.

Priporočeno doziranje: 25 kapljic, razredčenih v majhni količini vode, 3-krat dnevno.

2208 90 69

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo oznak KN 2208, 2208 90 in 2208 90 69.

Proizvod se ne šteje za zdravilo iz tarifne številke 3004, saj ne izpolnjuje zahtev iz dodatne opombe 1 k poglavju 30.

Proizvod se mora uvrščati kot žgana pijača iz tarifne številke 2208 (pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 2208, tretji odstavek, točka 16).

3.

Tekoči proizvod, pakiran v obliki za prodajo na drobno, v stekleničke po 30 ml, z vsebnostjo alkohola 70 vol. %, ki vsebuje:

propolis (min. 38 mg/ml skupnih flavonoidov, izraženih kot galangin)

16 mas. %

alkohol

vodo.

V skladu s podatki na embalaži se proizvod lahko uporablja za krepitev in zaščito žrela in je namenjen prehrani ljudi.

Priporočeno doziranje: 40 do 60 kapljic na dan v čajni žlički sladkorja ali medu.

2208 90 69

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 1(a) k poglavju 30 in besedilo oznak KN 2208, 2208 90 in 2208 90 69.

Proizvod se ne more šteti za zdravilo iz poglavja 30.

Proizvod se mora uvrščati kot žgana pijača iz tarifne številke 2208 (pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 2208, tretji odstavek, točka 16).

4.

Tekoči proizvod, pakiran v obliki za prodajo na drobno, v stekleničke po 30 ml, z vsebnostjo alkohola 70 vol. %, ki vsebuje:

vodno-alkoholni ekstrakt propolisa (standardiziran s suhim naravnim ekstraktom propolisa)

0,6 g

alkohol

vodo.

V skladu s podatki na embalaži je proizvod namenjen prehrani ljudi v priporočeni dozi 25 kapljic enkrat ali dvakrat dnevno, razredčenih v pol kozarca vode. Prav tako se lahko uporablja za izpiranje ustne votline; 25 kapljic se razredči v poljubni količini vode.

2208 90 69

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 3 k poglavju 33 ter besedilo oznak KN 2208, 2208 90 in 2208 90 69.

Proizvod se ne more šteti med preparate za ustno higieno iz tarifne številke 3306, saj ni pakiran v obliki, ki je za tako uporabo jasno določena (pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema, Splošno, četrti odstavek (b) k poglavju 33).

Proizvod se mora uvrščati kot žgana pijača iz tarifne številke 2208 (pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 2208, tretji odstavek, točka 16).

5.

Tekoči proizvod na osnovi glicerinskega macerata popkov črnega ribeza (Ribes Nigrum) (razmerje droga : ekstrakt je 1:20), pakiran v obliki za prodajo na drobno, v stekleničke po 100 ml, in z vsebnostjo alkohola 38 vol. %.

V skladu s podatki na embalaži je proizvod namenjen prehrani ljudi in ne proizvodnji likerjev.

Priporočeno doziranje: 50 do 150 kapljic na dan, razredčenih v majhni količini vode.

2208 90 69

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 1(d) k poglavju 13 ter besedilo oznak KN 2208, 2208 90 in 2208 90 69.

Ker je proizvod pijača, se ne more uvrstiti v poglavje 13.

Proizvod se mora uvrščati kot žgana pijača iz tarifne številke 2208 (pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 2208, tretji odstavek, točka 16).

6.

Proizvod, pakiran v obliki za prodajo na drobno, v pršilki po 30 ml, z vsebnostjo alkohola 20 vol. %, ki vsebuje:

vodno-alkoholni ekstrakt propolisa

86,75 %

med

13 %

naravno aromo (limona)

0,1 %

ksantan gumi

0,1 %

eterično olje limone (Citrus limonum)

0,05 %

Proizvod je pakiran v obliki pršilke za ustno higieno. Razprši se neposredno v usta.

3306 90 00

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 2 k IV. oddelku, opomba 3 k poglavju 33 ter besedilo oznak KN 3306 in 3306 90 00.

Proizvod je pakiran v obliki, ki je jasno določena, da se uporablja za ustno higieno (pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k poglavju 33, Splošno, četrti odstavek, točka (b)).


21.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1115/2006

z dne 20. julija 2006

o spremembi Uredbe (EGS) št. 3703/85 o podrobnih pravilih za uporabo skupnih tržnih standardov za nekatere sveže ali hlajene ribe

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupnih tržnih ureditvah za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1), in zlasti členov 2(3) in 3(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2406/96 z dne 26. novembra 1996 o določitvi skupnih tržnih standardov za nekatere ribiške proizvode (2), zlasti člena 8(4) in člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 2406/96 določa skupne tržne standarde za nekatere ribiške proizvode. Podrobna pravila za uporabo navedenih standardov so določena v Uredbi Komisije (EGS) št. 3703/85 (3).

(2)

Člen 9 Uredbe (ES) št. 2406/96 predvideva razvrščanje pelagičnih vrst na podlagi sistema vzorčenja, da se zagotovi skladnost s skupnimi tržnimi standardi za te vrste.

(3)

Po spremembi Uredbe (ES) št. 2406/96 z Uredbo Komisije (ES) št. 790/2005 (4) so bili skupni tržni standardi določeni tudi za papaline.

(4)

Podrobna pravila za razvrščanje in tehtanje pelagičnih vrst, določena z Uredbo (EGS) št. 3703/85, zdaj ne veljajo za papaline. Navedeno uredbo bi bilo zato treba spremeniti tako, da bo zajemala tudi to vrsto.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EG) št. 3703/85 se spremeni:

1.

V Prilogi I se doda vpis, določen v Prilogi k tej uredbi.

2.

V Prilogi II se doda vpis:

„8.

Papalina vrste Sprattus sprattus“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. julija 2006

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 334, 23.12.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 790/2005 (UL L 132, 26.5.2005, str. 15).

(3)  UL L 351, 28.12.1985, str. 63. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3506/89 (UL L 342, 24.11.1989, str. 11).

(4)  UL L 132, 26.5.2005, str. 15.


PRILOGA

Vrsta

Velikost

Količina m3

Koeficienti

„Papalina

1

1

0,92“


21.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1116/2006

z dne 20. julija 2006

o prepovedi ribolova sardonov v podobmočju ICES VIII

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 51/2006 z dne 22. decembra 2005 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2006 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova (1), in zlasti člena 5(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ribolovni napor Skupnosti za plovila, ki lovijo sardona v podobmočju ICES VIII v Biskajskem zalivu, je začasno določen v Prilogi IA k Uredbi (ES) št. 51/2006.

(2)

V skladu s členom 5(3) navedene uredbe bo Komisija takoj ustavila ribolovne dejavnosti glede sardona v podobmočju ICES VIII, če bo STECF svetoval, da je biomasa drstitvenega staleža v drstitvenem času v letu 2006 manj kot 28 000 ton.

(3)

STECF ocenjuje biomaso drstitvenega staleža ob drstitvenem času v letu 2006 na 18 640 ton.

(4)

Ker je biomasa drstitvenega staleža sardonov v drstitvenem času v letu 2006 pod pragom 28 000 ton, je treba ribolov prepovedati do konca leta 2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ribolov na sardona v podobmočju ICES VIII se prepove od začetka veljavnosti, določenem v členu 2, do 31. decembra 2006. V podobmočju ICES VIII je prav tako prepovedana hramba na krovu, pretovarjanje ali iztovarjanje sardonov, ulovljenih po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. julija 2006

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 16, 20.1.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 941/2006 (UL L 173, 27.6.2006, str. 1).


21.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1117/2006

z dne 20. julija 2006

o plačilu klavne premije in dodatnih plačil v okviru veterinarskih ukrepov, ki urejajo zakol živali na Nizozemskem

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1), in zlasti druge alinee člena 50 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na Nizozemskem je bilo zaradi izbruha slinavke in parkljevke v letu 2001 in goveje spongiformne encefalopatije v letih med 2000 in 2003 govedo poslano v zakol v klavnice.

(2)

Nizozemski organi so za živali, zaklane v klavnici, začasno ustavili dodelitev klavne premije, določene v členu 11 Uredbe (ES) št. 1254/1999, in pripadajočih dodatnih plačil, določenih v členu 14 navedene uredbe. Vendar pa bi bili rejci teh živali do navedenih neposrednih plačil lahko upravičeni, če bi bili za zadevne živali izpolnjeni pogoji za upravičenost.

(3)

Da bi izpolnili legitimna pričakovanja rejcev, je treba dovoliti plačilo klavne premije in dodatnih plačil do 15. oktobra 2006 za živali, zaklane v klavnici v letu 2001 zaradi izbruha slinavke in parkljevke z uporabo Direktive Sveta 85/511/EGS z dne 18. novembra 1985 o uvedbi ukrepov Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke (2).

(4)

Iz istega razloga je treba to možnost določiti tudi za živali, zaklane v klavnici v letih 2000, 2001, 2002 in 2003 v okviru ukrepov za nadzor goveje spongiformne encefalopatije, sprejetih v skladu z Direktivo Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (3) ter z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (4).

(5)

Uredba Sveta (ES) št. 1782/2003 (5) je od 1. januarja 2005 črtala določbe Uredbe (ES) št. 1254/1999 o neposrednih plačilih. Zato ukrepov iz te uredbe ni mogoče dovoliti na podlagi navedenih določb, kar predstavlja poseben praktičen problem.

(6)

Treba je določiti, da se plačila, izvedena v skladu s to uredbo, dodelijo v okviru omejitev in skupnih zneskov.

(7)

Zneski klavne premije in dodatnih plačil bi bili lahko vključeni v vrednost živali, ki je bila izbrana za določitev odškodnine, dodeljene v skladu z Odločbo Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (6) in Odločbo Komisije 2001/652/ES z dne 16. avgusta 2001 o finančnem prispevku za izkoreninjenje slinavke in parkljevke na Nizozemskem v letu 2001 (7). Plačilo klavne premije in dodatnih plačil bi v tem primeru pripeljalo do prekomerne kompenzacije upravičencev. Treba je določiti, da pristojni nizozemski organi pred dodelitvijo klavne premije in dodatnega plačila zagotovijo, da do tega ne bo prišlo.

(8)

Ker je namen te uredbe urediti položaj iz let 2000 do 2003, je treba določiti, da začne ta uredba veljati takoj.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za govedino in teletino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Klavna premija in dodatna plačila se lahko na Nizozemskem dodelijo do 15. oktobra 2006 za živali, zaklane v klavnici v letu 2001 zaradi izbruha slinavke in parkljevke v skladu z Direktivo 85/511/EGS.

2.   Prav tako se lahko dodeli klavna premija in dodatna plačila za živali, ki so bile zaklane v klavnici zaradi ukrepov za nadzor goveje spongiformne encefalopatije v skladu z Direktivo 90/425/EGS in Uredbo (ES) št. 999/2001 v obdobju njune uporabe, najprej 1. januarja 2000 in najkasneje 31. decembra 2003.

Člen 2

1.   Za dodelitev klavne premije pristojni nizozemski organ zagotovi, da so živali ob zakolu izpolnjevale naslednje pogoje za upravičenost:

(a)

biki, voli, krave in telice so bili stari najmanj osem mesecev;

(b)

teleta so bila stara več kot en mesec in manj kot sedem.

Premija se plača rejcu, ki je živali redil najmanj dva meseca in so bile po tem obdobju v manj kakor enem mesecu zaklane.

2.   Klavna premija se dodeli v okviru neuporabljenega dela nacionalne omejitve 1 207 849 odraslih govedi in 1 198 113 telet vsako leto.

Znesek klavne premije se določi na upravičeno žival iz poglavja 1(a) na 27 EUR za koledarsko leto 2000, na 53 EUR za koledarsko leto 2001 in na 80 EUR za koledarski leti 2002 in 2003.

Znesek klavne premije se določi na upravičeno žival iz poglavja 1(b) na 17 EUR za koledarsko leto 2000, na 33 EUR za koledarsko leto 2001 in na 50 EUR za koledarski leti 2002 in 2003.

Člen 3

Pristojni nizozemski organ izvede dodatna plačila na žival in na enoto klavne premije glede na objektivna merila, ki obsegajo zlasti posebne strukture in pogoje proizvodnje, ter pri tem zagotovi enako obravnavo rejcev ter se ogiba kakršnemu koli izkrivljanju trga ali konkurence. Takšna plačila niso vezana na nihanja tržnih cen.

Dodatna plačila se dodelijo v okviru neuporabljenega dela skupnega zneska v višini 8,4 mio EUR za leto 2000, 16,9 mio EUR za leto 2001 in 25,3 mio EUR za vsako od let 2002 in 2003.

Člen 4

Zneski klavne premije in dodatnih plačil se dodelijo, če niso bili vključeni v vrednost, ki je bila določena za plačilo odškodnine za zadevne živali v skladu z odločbama 90/424/EGS in 2001/652/ES, niti niso bili dejansko plačani v ta namen.

Člen 5

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. julija 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 315, 26.11.1985, str. 11. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).

(3)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(4)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1041/2006 (UL L 187, 8.7.2006, str. 10).

(5)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 953/2006 (UL L 175, 29.6.2006, str. 1).

(6)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/53/ES (UL L 29, 2.2.2006, str. 37).

(7)  UL L 230, 28.8.2001, str. 8.


21.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1118/2006

z dne 20. julija 2006

o začasni prekinitvi izdaje uvoznih dovoljenj za maslo z Nove Zelandije, uvoženo na podlagi tarifne kvote

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), ter zlasti člena 29(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 2535/2001 z dne 14. decembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot (2) določa takšna pravila zlasti za „maslo z Nove Zelandije“, kot je opredeljeno v členu 25(1) navedene uredbe.

(2)

Sodišče Evropskih skupnosti v svoji sodbi z dne 11. julija 2006 v zadevi C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk v. Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung navaja: „Člen 35(2) Uredbe Komisije (ES) št. 2535/2001 z dne 14. decembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot je neveljaven, ker določa, da se zahtevki za uvozno dovoljenje za maslo z Nove Zelandije po znižanih dajatvah lahko predložijo le v Združenem kraljestvu“; in še: „Člena 25 in 32 Uredbe (ES) št. 2535/2001 v povezavi s prilogami III, IV in XII k tej uredbi sta neveljavna, ker omogočata diskriminacijo pri izdaji uvoznih dovoljenj za maslo z Nove Zelandije po znižanih dajatvah.“

(3)

Ta sodba Sodišča pomeni, da ni mogoče učinkovito izvajati uvoznega režima za maslo z Nove Zelandije na podlagi zadevne tarifne kvote, zlasti ker določbe Uredbe (ES) št. 2535/2001, na katere sodba nima vpliva, ne zadostujejo za zagotovitev, da poreklo in kakovost proizvodov, ki naj bi bili uvoženi na podlagi kvote, dejansko izpolnjujejo zahteve kvote, ter za pravilno upravljanje kvote, predvsem z nadzorom njene uporabe.

(4)

Uredbo (ES) št. 2535/2001 je zato treba spremeniti, da se določijo takšne zahteve, in pri tem zagotoviti, da so spremembe v skladu z zahtevami iz sodbe Sodišča. Spremembe niso možne takoj, zlasti ker je treba izvesti posvetovanja z zainteresiranimi stranmi.

(5)

Da se preprečijo špekulacije in nadaljnja diskriminacija, omenjena v sodbi Sodišča, ter nevarnost nenadzorovane uporabe kvote in uvoz na podlagi kvote proizvodov, ki ne izpolnjujejo zahtev glede kakovosti in porekla za proizvode, upravičene v okviru kvote, je treba do sprejetja sprememb Uredbe (ES) št. 2535/2001 začasno prekiniti izdajo dovoljenj za maslo z Nove Zelandije. Iz istih razlogov mora ta začasna prekinitev začeti veljati dan po sodbi Sodišča, torej 12. julija 2006.

(6)

Vendar je treba za maslo z Nove Zelandije, za katerega je bilo potrdilo IMA 1 izdano pred 12. julijem 2006 in je pred tem datumom fizično zapustilo Novo Zelandijo, še naprej izdajati uvozna dovoljenja, da se zaščitijo legitimna pričakovanja zadevnih subjektov in zagotovijo nemoteni trgovinski tokovi, pri čemer je treba upoštevati sodbo Sodišča.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od določb Uredbe (ES) št. 2535/2001 države članice začasno prenehajo izdajati uvozna dovoljenja za maslo z Nove Zelandije, kot je opredeljeno v členu 25(1) navedene uredbe. To odstopanje ne velja za maslo z Nove Zelandije, za katerega je bilo potrdilo IMA 1 izdano pred 12. julijem 2006 in je pred tem datumom fizično zapustilo Novo Zelandijo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 12. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. julija 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 341, 22.12.2001, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 926/2006 (UL L 170, 23.6.2006, str. 8).


21.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1119/2006

z dne 20. julija 2006

o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1058/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1058/2006 (2) je bil razpisan natečaj za znižanje dajatve na uvoz koruze v Španijo iz tretjih držav.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe Komisije (ES) št. 1839/95 (3), lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 25 Uredbe (ES) št. 1784/2003 odloči, da določi največje znižanje uvozne dajatve. Pri določitvi največjega znižanja je treba upoštevati merila iz členov 6 in 7 Uredbe (ES) št. 1839/95. Pogodba se sklene z vsakim ponudnikom, ki ponudi znižanje, ki je enako ali nižje od največjega znižanja dajatve.

(3)

Uporaba zgoraj navedenih meril v povezavi s sedanjimi razmerami na trgu zadevne žitarice kaže, da je treba največje znižanje uvozne dajatve določiti v višini navedeni v členu 1.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ponudbe, prejete v obdobju od 14. do 20. julija 2006 v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1058/2006, znaša največje znižanje uvozne dajatve za koruzo 30,87 EUR/t in velja za največjo skupno količino 80 911 t.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 192, 13.7.2006, str. 10.

(3)  UL L 177, 28.7.1995, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1558/2005 (UL L 249, 24.9.2005, str. 6).


21.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1120/2006

z dne 20. julija 2006

o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1057/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1057/2006 (2) je bil razpisan natečaja za zbiranje ponudb za največje znižanje dajatve za uvoz koruze na Portugalsko iz tretjih držav.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe Komisije (ES) št. 1839/95 (3), se Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 25 Uredbe (ES) št. 1784/2003 odloči, da določi največje znižanje uvozne dajatve. Pri določitvi največjega znižanja je treba upoštevati merila iz členov 6 in 7 Uredbe (ES) št. 1839/95. Pogodba se sklene z vsakim ponudnikom, ki ponudi znižanje, ki je enako ali nižje od največjega znižanja dajatve.

(3)

Uporaba zgoraj navedenih meril v povezavi s sedanjimi razmerami na trgu zadevne žitarice kaže, da je treba največje znižanje uvozne dajatve določiti v višini navedeni v členu 1.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ponudbe, prejete v obdobju od 14. do 20. julija 2006 v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1057/2006, znaša največje znižanje uvozne dajatve za koruzo 31,97 EUR/t in velja za največjo skupno količino 100 000 t.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 192, 13.7.2006, str. 9.

(3)  UL L 177, 28.7.1995, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1558/2005 (UL L 249, 24.9.2005, str. 6).


21.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1121/2006

z dne 20. julija 2006

o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in rženo moko ter za drobljenec in zdrob

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. september 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 13 Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 določa, da se lahko razlika med kotacijami oziroma cenami na svetovnem trgu proizvodov iz člena 1 navedene uredbe in cenami teh proizvodov v Skupnosti pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Pri določitvi nadomestil je treba upoštevati dejavnike iz člena 1 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi podrobnih pravil uporabe Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 o odobritvi izvoznih nadomestil za žita in o ukrepih v primeru motenj na trgu žit (2).

(3)

Nadomestilo za pšenično in rženo moko, drobljenec in zdrob se izračuna na podlagi količine žit, potrebnih za njihovo proizvodnjo. Te količine so določene v Uredbi (ES) št. 1501/95.

(4)

Zaradi razmer na svetovnem trgu ali posebnih pogojev na nekaterih trgih lahko pride do sprememb nadomestila za nekatere proizvode glede na namembno državo.

(5)

Nadomestilo je treba določiti enkrat mesečno. V intervencijskem obdobju se lahko spremeni.

(6)

Iz navedenih pravil sledi, da je treba, glede na sedanje razmere na trgu žitaric, zlasti glede kotacij oziroma cen teh proizvodov v Skupnosti in na svetovnem trgu, nadomestila določiti v zneskih, navedenih v prilogi k tej uredbi.

(7)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila za proizvode iz člena 1(a), (b) in (c) Uredbe (ES) št. 1784/2003, pri čemer je izključen slad, se določijo v višini, navedeni v prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 20. julija 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in rženo moko, drobljenec in zdrob

Tarifna oznaka proizvoda

Namembna država

Merska enota

Višina nadomestil

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih držav v okviru serije „A“ so navedene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), kakor je bila spremenjena.

C01

:

Vse tretje države z izjemo Albanije, Bulgarije, Romunije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Srbije, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Lihtenštajna in Švice.


21.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1122/2006

z dne 20. julija 2006

v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 935/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti prvega pododstavka člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 935/2006 (2) je bil odprt razpis za nadomestila za izvoz ječmena v nekatere tretje države.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritve izvoznih nadomestil za žita in glede ukrepov, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu za žita (3), Komisija lahko na podlagi predloženih ponudb sklene, da ne sprejme nobene ponudbe.

(3)

Na podlagi kriterijev, podanih v členu 1 Uredbe (ES) št. 1501/95, naj se ne določi najvišjega nadomestila.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V okviru razpisa za nadomestila za izvoz ječmena, objavljenega v Uredbi (ES) št. 935/2006, se ne izbere nobene ponudbe, predložene od 14. do 20. julija 2006.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 172, 24.6.2006, str. 3.

(3)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


21.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1123/2006

z dne 20. julija 2006

v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 936/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti prvega pododstavka člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 936/2006 (2) je bil odprt razpis za nadomestila za izvoz navadne pšenice v nekatere tretje države.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritve izvoznih nadomestil za žita in glede ukrepov, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu za žita (3), Komisija lahko na podlagi predloženih ponudb sklene, da ne sprejme nobene ponudbe.

(3)

Na podlagi kriterijev, podanih v členu 1 Uredbe (ES) št. 1501/95, naj se ne določi najvišjega nadomestila.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V okviru razpisa za nadomestila za izvoz navadne pšenice, objavljenega v Uredbi (ES) št. 936/2006, se ne izbere nobene ponudbe, predložene od 14. do 20. julija 2006.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 21. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 172, 24.6.2006, str. 6.

(3)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

21.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/19


ODLOČBA SVETA

z dne 11. julija 2006

o spremembi Odločbe 2005/231/ES o dovoljenju Švedski, da v skladu s členom 19 Direktive 2003/96/ES uporabi znižano stopnjo obdavčitve električne energije, porabljene v določenih gospodinjstvih in podjetjih storitvenega sektorja

(2006/503/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (1), in zlasti člena 19(1) Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Švedski je bilo z Odločbo Sveta 2005/231/ES (2) dovoljeno, da v skladu s členom 19 Direktive 2003/96/ES uporabi znižano stopnjo obdavčitve električne energije, porabljene v nekaterih gospodinjstvih in podjetjih storitvenega sektorja. To dovoljenje je bilo odobreno do 31. decembra 2005. Švedski organi so s pismom z dne 9. decembra 2005 zaprosili Komisijo za podaljšanje dovoljenja do konca leta 2011.

(2)

Poraba električne energije za ogrevalne namene je v severnih delih države višja kot v drugih delih, trenutna razlika je 25 %. Zato se na Švedskem od julija 1981 uporablja znižana stopnja davka na električno energijo, porabljeno v severnih delih države. Vendar pa se je odstotek znižanja v primerjavi z normalno stopnjo od takrat zmanjšal.

(3)

Z zmanjšanjem stroškov električne energije za gospodinjstva in podjetja storitvenega sektorja na severu Švedske so tem uporabnikom zagotovljeni enaki pogoji kot tovrstnim uporabnikom v južnih delih države. Ukrep torej služi uresničevanju ciljev na področju regionalne in kohezijske politike.

(4)

Znižana stopnja obdavčitve električne energije za porabo na severu Švedske, ki trenutno znaša 22 EUR na MWh, ostaja mnogo višja od najnižje stopnje Skupnosti, določene v Direktivi 2003/96/ES. Poleg tega mora znižanje davka ostati sorazmerno z dodatnimi stroški ogrevanja, ki jih imajo gospodinjstva in podjetja storitvenega sektorja na severu Švedske. Ta stopnja obdavčitve mora še naprej zagotavljati spodbujevalni učinek obdavčitve na povečanje energetske učinkovitosti.

(5)

Načrt je preučila Komisija in ugotovila, da ne izkrivlja konkurence ali ovira delovanja notranjega trga ter se ne more šteti za nezdružljiv s politiko Skupnosti na področju okolja, energije in prometa.

(6)

Brez poseganja v izid zadeve na področju državnih pomoči N 593/2005 Švedska „Podaljšanje regionalno razlikovalnega davka na električno energijo za storitveni sektor“ je zato primerno, da se v skladu s pogoji iz člena 19(2) Direktive 2003/96/ES Švedski do 31. decembra 2011 podaljša dovoljenje za uporabo znižane stopnje obdavčitve električne energije za porabo na severu Švedske.

(7)

Treba bi bilo zagotoviti, da se dovoljenje iz Odločbe 2005/231/ES, odobreno iz podobnih razlogov, vendar za krajše obdobje, še naprej uporablja, da se ne povzroči vrzeli med iztekom veljavnosti navedene odločbe in začetkom veljavnosti te odločbe.

(8)

Odločbo 2005/231/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V členu 2 Odločbe 2005/231/ES se datum „31. decembra 2005“ nadomesti z datumom „31. decembra 2011“.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2006.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Švedsko.

V Bruslju, 11. julija 2006

Za Svet

Predsednik

E. HEINÄLUOMA


(1)  UL L 283, 31.10.2003, str. 51. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/75/ES (UL L 157, 30.4.2004, str. 100).

(2)  UL L 72, 18.3.2005, str. 27.


Komisija

21.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/21


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 12. julija 2006

o posebnih pogojih, ki urejajo določena živila, uvožena iz nekaterih tretjih držav, zaradi nevarnosti onesnaženja teh živil z aflatoksini

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3113)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/504/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), in zlasti člena 53(1)(b)(ii) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Znanstveni odbor za prehrano je ugotovil, da je aflatoksin B1 močan genotoksičen kancerogen in da celo v izredno majhnih količinah prispeva k nevarnosti povzročitve raka jeter.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 466/2001 z dne 8. marca 2001 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih kontaminatov v živilih (2) določa dovoljene mejne vrednosti za nekatere onesnaževala in zlasti alfatoksine v živilih. Te mejne vrednosti za alfatoksine so bile v določenih živilih iz nekaterih tretjih držav redno presežene.

(3)

To onesnaženje resno ogroža javno zdravje v Skupnosti, zato je treba sprejeti posebne pogoje na ravni Skupnosti.

(4)

Odločba Komisije 2000/49/ES z dne 6. decembra 1999 o razveljavitvi Odločbe 1999/356/ES in sprejetju posebnih pogojev za uvoz arašidov in nekaterih izdelkov iz arašidov s poreklom ali izvorom iz Egipta (3) določa posebne pogoje za uvoz arašidov in nekaterih izdelkov iz arašidov s poreklom ali poslanih iz Egipta.

(5)

Odločba Komisije 2002/79/ES z dne 4. februarja 2002 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz arašidov in nekaterih izdelkov iz njih s poreklom ali poslanih s Kitajske (4) določa posebne pogoje za uvoz arašidov in nekaterih izdelkov iz njih s poreklom ali poslanih s Kitajske.

(6)

Odločba Komisije 2002/80/ES z dne 4. februarja 2002 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz fig, lešnikov in pistacij in nekaterih izdelkov iz njih s poreklom ali poslanih iz Turčije (5) določa posebne pogoje za uvoz fig, lešnikov in pistacij in nekaterih izdelkov iz njih s poreklom ali poslanih iz Turčije.

(7)

Odločba Komisije 2003/493/ES z dne 4. julija 2003 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz neoluščenih brazilskih orehov s poreklom ali poslanih iz Brazilije (6) določa posebne pogoje za uvoz neoluščenih brazilskih orehov s poreklom ali poslanih iz Brazilije.

(8)

Odločba Komisije 2005/85/ES z dne 26. januarja 2005 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz pistacij in nekaterih iz pistacij pridobljenih izdelkov s poreklom iz Irana ali poslanih od tam (7) določa posebne pogoje za uvoz pistacij in nekaterih iz pistacij pridobljenih izdelkov s poreklom iz Irana ali poslanih od tam.

(9)

Številni posebni pogoji za uvoz živil iz odločb 2000/49/ES, 2002/79/ES, 2002/80/ES, 2003/493/ES in 2005/85/ES iz Brazilije, Kitajske, Egipta, Irana in Turčije so enaki. Za jasnost zakonodaje Skupnosti je zato treba z enotno odločbo uvesti posebne pogoje za uvoz teh živil iz navedenih tretjih držav, zaradi nevarnosti onesnaženja teh izdelkov z aflatoksini.

(10)

Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (8), določa usklajen okvir splošnih pravil za organizacijo takšnega uradnega nadzora na ravni Skupnosti.

(11)

Za določena živila iz nekaterih tretjih držav so potrebni posebni dodatni ukrepi.

(12)

Ukrepi iz te odločbe, zlasti kar zadeva živila iz Irana in Brazilije, pomembno vplivajo na sredstva za nadzor v državah članicah. Zato je primerno zahtevati, da vse stroške, ki nastanejo pri vzorčenju, analizah in skladiščenju, ter stroške, ki nastanejo zaradi uradnih ukrepov glede pošiljk, ki se ne držijo določb v zvezi z uradnim nadzorom živil iz Irana in Brazilije v skladu s to določbo, poravnajo zadevni uvozniki ali nosilci živilskih dejavnosti.

(13)

Iz ugotovitev misije Urada za prehrano in veterino Evropske komisije („Food and Veterinary Office – FVO“) se lahko sklepa, da Brazilija trenutno ne more zagotoviti zanesljivih rezultatov analize ali jamčiti neoporečnost lotov glede certificiranja pošiljk neoluščenih brazilskih orehov. Poleg tega se lahko sklepa, da je trenutni uradni nadzor vrnjenih lotov neustrezen. Zato je primerno omejiti analize na uradni laboratorij, ki lahko zagotovi jamstvo v zvezi z rezultati analiz, in uvesti stroge pogoje v zvezi z vračanjem neustreznih lotov. Če navedeni strogi pogoji niso izpolnjeni, je treba naknadne neustrezne lote uničiti.

(14)

V interesu javnega zdravja morajo države članice Komisiji vsake tri mesece predložiti poročilo o vseh rezultatih uradnega nadzora, izvedenega pri pošiljkah živil, zajetih v tej odločbi. Takšna poročila se dodajo obveznostim obveščanja v okviru sistema hitrega opozarjanja na nevarnosti hrane in krme, vzpostavljenega z Uredbo (ES) št. 178/2002.

(15)

Pomembno je zagotoviti, da se vzorčenje in analize pošiljk živil iz te odločbe v vsej Skupnosti izvajajo usklajeno. Prav tako je treba v okviru te odločbe vzorčenje in analize izvajati v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 401/2006 z dne 23. februarja 2006 o določitvi metod vzorčenja in analiz za uradni nadzor vsebnosti mikotoksinov v živilih (9).

(16)

Postopek iz te odločbe se pregleduje na podlagi jamstev, ki jih posredujejo pristojni organi zadevnih tretjih držav, in na podlagi rezultatov uradnega nadzora, ki ga izvajajo države članice, da bi ocenile, ali posebni pogoji zagotavljajo zadostno raven varovanja javnega zdravja znotraj Skupnosti in ali so ti še potrebni.

(17)

Odločbe 2000/49/ES, 2002/79/ES, 2002/80/ES, 2003/493/ES in 2005/85/ES je zato treba razveljaviti.

(18)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za živilsko verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta odločba se uporablja za živila iz točk (a) do (e) ter za predelana in sestavljena živila, ki so pridobljena ali ki vsebujejo živila iz točk (a) do (e).

Šteje se, da živila vsebujejo živila, kadar so takšna živila navedena kot sestavine na etiketi ali embalaži v skladu s členom 6 Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (10).

(a)

Naslednja živila, uvožena iz Brazilije:

(i)

neoluščeni brazilski orehi, ki spadajo pod oznako KN 0801 21 00;

(ii)

mešanice oreškov ali suhega sadja, ki spadajo pod oznako KN 0813 50 in vsebujejo neoluščene brazilske orehe.

(b)

Naslednja živila, uvožena iz Kitajske:

(i)

arašidi, ki spadajo pod oznako KN 1202 10 90 ali 1202 20 00;

(ii)

arašidi, ki spadajo pod oznako KN 2008 11 94 (v izvirnem pakiranju z neto maso, ki presega 1 kg) ali 2008 11 98 (v izvirnem pakiranju z neto maso, ki ne presega 1 kg);

(iii)

praženi arašidi, ki spadajo pod oznako KN 2008 11 92 (v izvirnem pakiranju z neto maso, ki presega 1 kg) ali 2008 11 96 (v izvirnem pakiranju z neto maso, ki ne presega 1 kg).

(c)

Naslednja živila, uvožena iz Egipta:

(i)

arašidi, ki spadajo pod oznako KN 1202 10 90 ali 1202 20 00;

(ii)

arašidi, ki spadajo pod oznako KN 2008 11 94 (v izvirnem pakiranju z neto maso, ki presega 1 kg) ali 2008 11 98 (v izvirnem pakiranju z neto maso, ki ne presega 1 kg);

(iii)

praženi arašidi, ki spadajo pod oznako KN 2008 11 92 (v izvirnem pakiranju z neto maso, ki presega 1 kg) ali 2008 11 96 (v izvirnem pakiranju z neto maso, ki ne presega 1 kg).

(d)

Naslednja živila, uvožena iz Irana:

(i)

pistacije, ki spadajo pod oznako KN 0802 50 00;

(ii)

pražene pistacije, ki spadajo pod oznako KN 2008 19 13 (v izvirnem pakiranju z neto maso, ki presega 1 kg) in 2008 19 93 (v izvirnem pakiranju z neto maso, ki ne presega 1 kg).

(e)

Naslednja živila, uvožena iz Turčije:

(i)

posušene fige, ki spadajo pod oznako KN 0804 20 90;

(ii)

lešniki (Corylus sp.) v lupini ali oluščeni, ki spadajo pod oznako KN 0802 21 00 ali 0802 22 00;

(iii)

pistacije, ki spadajo pod oznako KN 0802 50 00;

(iv)

mešanice oreškov ali suhega sadja, ki spadajo pod oznako KN 0813 50 in vsebujejo fige, lešnike ali pistacije;

(v)

pasta iz fig in pasta iz lešnikov, ki spadata pod oznako KN 2007 99 98;

(vi)

lešniki, fige in pistacije, pripravljene ali konzervirane, vključno z mešanicami, ki spadajo pod oznako KN 2008 19;

(vii)

moka, zdrob in prah iz lešnikov, fig in pistacij, ki spadajo pod oznako KN 1106 30 90;

(viii)

narezani, nasekljani in drobljeni lešniki.

Člen 2

Opredelitve

Za namene te odločbe se uporabljajo opredelitve iz členov 2 in 3 Uredbe (ES) št. 178/2002 in člena 2 Uredbe (ES) št. 882/2004.

„Pooblaščena uvozna mesta“ so samo tista mesta, preko katerih se lahko živila iz člena 1 uvažajo v Skupnost. Izčrpen seznam pooblaščenih uvoznih mest je naveden v Prilogi II.

Člen 3

Rezultati vzorčenja in analiz ter zdravstveno spričevalo

1.   Države članice lahko dovolijo uvoz živil iz člena 1 (v nadaljevanju „živila“), če pošiljke spremljajo rezultati vzorčenja in analiz ter zdravstveno spričevalo (11) v skladu z vzorcem iz Priloge I, ki ga izpolni, podpiše in potrdi pooblaščeni predstavnik:

(a)

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) za živila iz Brazilije;

(b)

Državne uprave za vhodni-izhodni pregled in karanteno Ljudske republike Kitajske za živila iz Kitajske;

(c)

egipčanskega Ministrstva za kmetijstvo za živila iz Egipta;

(d)

iranskega Ministrstva za zdravje za živila iz Irana;

(e)

Generalnega direktorata za zaščito in nadzor Ministrstva za kmetijstvo in podeželje Republike Turčije za živila iz Turčije.

2.   Zdravstveno spričevalo iz odstavka 1 za uvoz živil v Skupnost je veljavno samo štiri mesece od datuma njegove izdaje.

3.   Pristojni organi v vsaki državi članici zagotovijo preverjanje dokumentov živil, da se zagotovi izpolnitev zahteve glede rezultatov vzorčenja in analiz ter zdravstvenega spričevala iz odstavka 1. Preverjanje dokumentov poteka na mestu prvega vnosa na ozemlje Skupnosti.

4.   Če je ne spremljajo rezultati vzorčenja in analiz ter zdravstveno spričevalo iz odstavka 1, pošiljka živil ne sme vstopiti v Skupnost za nadaljnji tranzit do pooblaščenega uvoznega mesta niti se ne sme uvoziti v Skupnost, ampak se jo mora poslati nazaj v izvorno državo ali jo uničiti.

5.   Vzorčenje in analize iz odstavka 1 je treba izvajati v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 401/2006.

6.   Vsaka pošiljka živil mora biti označena z oznako, ki ustreza oznaki na rezultatih vzorčenja ter analiz in zdravniškem spričevalu iz odstavka 1. Vsaka posamezna vreča ali druga oblika pakiranja pošiljke mora biti označena z navedeno oznako.

Člen 4

Pooblaščena uvozna mesta v Skupnost

1.   Živila se lahko uvažajo v Skupnost samo preko enega od pooblaščenih uvoznih mest, navedenih v Prilogi II.

2.   Pristojni organi v vsaki državi članici zagotovijo, da pooblaščena uvozna mesta (12) iz Priloge II izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

prisotnost usposobljenega osebja za izvajanje uradnega nadzora pri pošiljkah živil;

(b)

razpoložljivost podrobnih navodil v zvezi z vzorčenjem in pošiljanjem vzorcev v laboratorij v skladu z določbami iz Priloge I Uredbe (ES) št. 401/2006;

(c)

možnost za raztovarjanje in vzorčenje v zaščitenem prostoru na pooblaščenem uvoznem mestu; kadar je treba za izvedbo vzorčenja pošiljko prepeljati, mora obstajati možnost, da je pošiljka živil od pooblaščenega uvoznega mesta pod uradnim nadzorom pristojnega organa;

(d)

razpoložljivost skladiščnih prostorov in skladišč za skladiščenje zadržanih pošiljk živil v ustreznih pogojih v obdobju zadržanja med čakanjem na rezultate analiz;

(e)

razpoložljivost opreme za raztovarjanje in ustrezne opreme za vzorčenje;

(f)

razpoložljivost pooblaščenega uradnega laboratorija (13) za analizo aflatoksinov, do katerega je vzorce mogoče hitro prepeljati; laboratorij mora imeti ustrezno opremo za mletje za homogeniziranje 10–30 kg vzorcev (14). Laboratorij mora biti zmožen analizirati vzorce v razumnem času, da bi izpolnil zahtevo glede najdaljšega obdobja zadržanja pošiljk, tj. 15 delovnih dni.

3.   Države članice zagotovijo, da imajo nosilci živilske dejavnosti na voljo zadostne človeške vire in logistiko za raztovarjanje pošiljke živil in s tem omogočijo reprezentativno vzorčenje.

Če se vzorčenje ne more reprezentativno izvesti z običajno opremo za vzorčenje, mora subjekt/nosilec živilske dejavnosti pri posebnih prevozih in/ali posebnih oblikah embalaže uradnemu inšpektorju zagotoviti ustrezno opremo.

Člen 5

Uradni nadzor

1.   Pred sprostitvijo v prosti pretok iz pooblaščenega uvoznega mesta v Skupnost pristojni organi v vsaki državi članici odvzamejo vzorec za analizo v skladu z določbami iz Priloge I Uredbe (ES) št. 401/2006 iz pošiljk živil za analizo alfatoksina B1 in skupne onesnaženosti z aflatoksini.

2.   Vzorčenje za analizo iz odstavka 1 se izvaja za:

(a)

vsako pošiljko živil iz Brazilije;

(b)

približno 10 % pošiljk živil iz Kitajske;

(c)

približno 20 % pošiljk živil iz Egipta;

(d)

vsako pošiljko živil iz Irana;

(e)

približno 5 % pošiljk za vsako kategorijo lešnikov iz točke (e)(ii), (iv) in (vi) člena 1 ter izdelkov iz teh lešnikov s poreklom iz Turčije in za približno 10 % pošiljk drugih kategorij živil iz Turčije.

3.   Pred sprostitvijo v promet iz pooblaščenega uvoznega mesta v Skupnost se lahko vsako pošiljko živil, ki je predmet vzorčenja in analiz, zadrži največ 15 delovnih dni od trenutka, ko je pošiljka dana v uvoz in fizično na voljo za vzorčenje.

Pristojni organi države članice uvoznice izdajo uradni spremni dokument, ki dokazuje, da je bila pošiljka predmet vzorčenja in analize ter navaja rezultate analize.

4.   Države članice Komisiji vsake tri mesece predložijo poročilo o vseh rezultatih analiz uradnega nadzora pri pošiljkah živil. To poročilo se predloži v mesecu, ki sledi vsakemu četrtletju (aprila, julija, oktobra in januarja).

Člen 6

Delitev pošiljke

Če pride do delitve pošiljke, spremljajo izvodi zdravstvenega spričevala iz člena 3(1) in uradnega dokumenta iz člen 5(3), ki ga je izdal pristojni organ države članice, na ozemlju katere je prišlo do delitve, vsak del deljene pošiljke, do vključno stopnje prodaje na debelo.

Člen 7

Dodatni pogoji v zvezi z uvozom živil iz Brazilije

1.   Analize iz člena 3(1) mora izvajati uradni laboratorij za nadzor glede analize alfatoksinov v živilih iz Brazilije v Belo Horizontu, Brazilija – Laboratório de Controle de Qualidade de Segurança Alimentar – (LACQSA).

2.   Pošiljke neoluščenih brazilskih orehov, ki ne izpolnjujejo mejnih vrednosti alfatoksina B1 in skupnega aflatoksina iz Uredbe (ES) št. 466/2001, se lahko vrnejo v izvorno državo, če Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – (MAPA) za vsako posamezno neustrezno pošiljko v pisni obliki zagotovi:

(a)

izrecno soglasje za vrnitev zadevne pošiljke in navede oznako pošiljke;

(b)

zavezo, da vrnjeno pošiljko od datuma prispetja pod uradni nadzor;

(c)

konkretno navedbo o:

(i)

namembnem kraju vrnjene pošiljke;

(ii)

predvideni obravnavi vrnjene pošiljke; in

(iii)

podatkih o izvedbi predvidenega vzorčenja in analize vrnjene pošiljke.

Če pa Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – (MAPA) ne izpolni pogojev iz točk (a), (b) in (c), pristojni organi države članice uvoznice uničijo vse naknadne pošiljke, ki ne izpolnjujejo mejnih vrednosti alfatoksina B1 in skupnega aflatoksina iz Uredbe (ES) št. 466/2001.

Člen 8

Dodatni pogoji v zvezi z uvozom živil iz Brazilije in Irana

1.   Vse stroške, ki nastanejo pri vzorčenju, analizah, skladiščenju in izdaji uradnih spremnih dokumentov ter izvodov zdravstvenega spričevala in spremnih dokumentov v skladu s členoma 3(1) in 5(3) za živila iz Brazilije in Irana, kot je navedeno v točkah (a) in (d) člena 1, ter za predelana in sestavljena živila, ki so pridobljena ali ki vsebujejo živila iz teh točk, poravna nosilec živilske dejavnosti, ki je odgovoren za pošiljko, ali njegov predstavnik.

2.   Vse stroške v zvezi z uradnimi ukrepi, ki jih sprejmejo pristojni organi v zvezi z neustreznostjo pošiljk živil iz Brazilije in Irana, kot je navedeno v točkah (a) in (d) člena 1, ter predelanimi in sestavljenimi živili, ki so pridobljena ali ki vsebujejo živila iz teh točk, poravna nosilec živilske dejavnosti, ki je odgovoren za pošiljko, ali njegov predstavnik.

Člen 9

Pregled

Ta odločba se ponovno pregleda na podlagi poročil iz člena 5(4) in jamstev, ki jih zagotovijo pristojni organi držav izvoznic živil, ter rezultatov vzorčenja in analiz, ki jih izvajajo države članice, da bi ocenile, ali pogoji iz členov 3, 4, 5, 6, 7 in 8 zagotavljajo zadostno raven varovanja javnega zdravja znotraj Skupnosti in ali so ti še potrebni.

Člen 10

Razveljavitve

Odločbe 2000/49/ES, 2002/79/ES, 2002/80/ES, 2003/493/ES in 2005/85/ES se razveljavijo.

Člen 11

Uporaba

Ta odločba se uporablja od 1. oktobra 2006.

Države članice sprejmejo in objavijo ukrepe, ki so potrebni za uskladitev s to odločbo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 12

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. julija 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 575/2006 (UL L 100, 8.4.2006, str. 3).

(2)  UL L 77, 16.3.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 199/2006 (UL L 32, 4.2.2006, str. 34).

(3)  UL L 19, 25.1.2000, str. 46. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/429/ES (UL L 154, 30.4.2004, str. 19).

(4)  UL L 34, 5.2.2002, str. 21. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/429/ES.

(5)  UL L 34, 5.2.2002, str. 26. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/429/ES.

(6)  UL L 168, 5.7.2003, str. 33. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2004/428/ES (UL L 154, 30.4.2004, str. 14).

(7)  UL L 30, 3.2.2005, str. 12.

(8)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 776/2006 (UL L 136, 24.5.2006, str. 3).

(9)  UL L 70, 9.3.2006, str. 12.

(10)  UL L 109, 6.5.2000, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/89/ES (UL L 308, 25.11.2003, str. 15).

(11)  Zdravstvena spričevala so napisana v jeziku, ki ga razume uradnik, pristojen za izdajo spričevala, tako da se zagotovi, da uradnik v celoti razume pomen vsebine vsakega spričevala, ki ga podpiše, ter v jeziku, ki ga razume nadzorni uradnik države uvoznice.

(12)  Zahteve veljajo za pooblaščena uvozna mesta ali kraj, kjer dejansko poteka vzorčenje, pod pogojem, da je pošiljka prepeljana pod uradnim nadzorom od uvoznega mesta do tega kraja za izvedbo vzorčenja.

(13)  Laboratorij, ki je pooblaščen in je uradni laboratorij (deluje pod okriljem pristojnega organa), ali laboratorij, ki ga pooblasti pristojni organ.

(14)  Faza mletja za homogeniziranje kot del priprave vzorca se lahko izvaja zunaj laboratorija, vendar morajo imeti prostori, kjer poteka mletje, ustrezno opremo za mletje ter primerno okolje in protokol za homogeniziranje.


Priloga I

Image

Image


PRILOGA II

Seznam pooblaščenih uvoznih mest, preko katerih se lahko živila iz člena 1 uvažajo v Skupnost

Država članica

Pooblaščena uvozna mesta

Belgija

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Češka

Celní úřad Praha D5

Danska

Vsa danska pristanišča in letališča

Nemčija

HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart – ZA Flughafen, HZA München – ZA München-Flughafen, HZA Berlin – ZA Dreilinden, HZA Frankfurt (Oder) – ZA Frankfurt (Oder) Autobahn, HZA Frankfurt (Oder) – ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen – ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen – ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen – ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe – ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig – ZA Braunschweig-Broitzem, HZA Hannover – ZA Hamburger Allee, HZA Koblenz – ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg – ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld – ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt – ZA Eisenach, HZA Potsdam – ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam – ZA Berlin – Flughafen Schönefeld, HZA Potsdam – ZA Berlin – Flughafen Tegel, HZA Augsburg – ZA Memmingen, HZA Ulm – ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe – ZA Karlsruhe, HZA Gießen – ZA Gießen, HZA Gießen – ZA Marburg, HZA Singen – ZA Bahnhof, HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein – Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Düsseldorf – ZA Düsseldorf Nord, HZA Köln – ZA Köln Niehl

Estonija

Vsi estonski carinski uradi

Grčija

Athina, Pireas, Elefsina, Athina International Airport, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion Kritis, Larisa, Katerini, Veria, Drama, Serres, Kavala, Xanthi, Alexadroupolis, Rodos

Španija

Algeciras (Puerto), Alicante (Aeropuerto, Puerto), Almeria (Aeropuerto, Puerto), Asturias (Aeropuerto), Barcelona (Aeropuerto, Puerto, Ferrocarril), Bilbao (Aeropuerto, Puerto), Cadiz (Puerto), Cartagena (Puerto), Castellon (Puerto), Ceuta (Puerto), Gijón (Puerto), Huelva (Puerto), Irun (Carretera), La Coruña (Puerto), La Junquera (Carretera) Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto, Puerto), Madrid (Aeropuerto, Ferrocarril), Malaga (Aeropuerto, Puerto), Marin (Puerto), Melilla (Puerto), Murcia (Ferrocarril), Palma de Mallorca (Aeropuerto, Puerto), Pasajes (Puerto), San Sebastián (Aeropuerto), Santa Cruz de Tenerife (Puerto), Santander (Aeropuerto, Puerto), Santiago de Compostela (Aeropuerto), Sevilla (Aeropuerto, Puerto), Tarragona (Puerto), Tenerife Norte (Aeropuerto), Tenerife Sur (Aeropuerto), Valencia (Aeropuerto, Puerto), Vigo (Aeropuerto, Puerto), Villagarcia (Puerto), Vitoria (Aeropuerto), Zaragoza (Aeropuerto)

Francija

Marseille (Bouches-du-Rhone), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Irska

Dublin – pristanišče, Shannon – letališče

Italija

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova

Ufficio Sanità Marittima di Livorno

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli

Ufficio Sanità Marittima di Cagliari

Ufficio Sanità Marittima di Ravenna

Ufficio Sanità Marittima di Savona

Ufficio Sanità Marittima di Salerno

Ufficio Sanità Marittima e aerea di Trieste, compresa Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino

Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria

Ciper

Pristanišče Limassol, letališče Larnaca

Latvija

Grebneva – cesta proti Rusiji

Terehova – cesta proti Rusiji

Pātarnieki – cesta proti Belorusiji

Silene – cesta proti Belorusiji

Daugavpils – tovorna železniška postaja

Rēzekne – tovorna železniška postaja

Liepāja – pomorsko pristanišče

Ventspils – pomorsko pristanišče

Riga – pomorsko pristanišče

Riga – letališče Riga

Riga – Pošta Latvije

Litva

Cestni: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai

Letališče: Vilnius

Pomorska pristanišča: Malkų įlankos, Molo, Pilies

Železniški: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Luksemburg

Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven

Madžarska

Ferihegy – Budapest – letališče

Záhony – Szabolcs-Szatmár-Bereg – cestni

Eperjeske – Szabolcs-Szatmár-Bereg – železniški

Nagylak – Csongrád – cestni

Lökösháza – Békés – železniški

Röszke – Csongrád – cestni

Kelebia – Bács-Kiskun – železniški

Letenye – Zala – cestni

Gyékényes – Somogy – železniški

Mohács – Baranya – pristanišče

Vsi madžarski carinski uradi

Malta

Malta Freeport, Malta International Airport in Grand Harbour

Nizozemska

Vsa pristanišča in letališča ter mejni prehodi

Avstrija

Zollamt Feldkirch, Zollamt Graz, Zollstellen Nickelsdorf und Sopron/Bahnhof im Bereich des Zollamtes Eisenstadt, Zollamt Wien, Zollamt Wels, Zollamt Flughafen Wien, Zollamt Salzburg, Zollamt Villach

Poljska

Bezledy – Warmińsko – Mazurskie – cestni mejni prehod

Kuźnica Białostocka – Podlaskie – cestni mejni prehod

Bobrowniki – Podlaskie – cestni mejni prehod

Koroszczyn – Lubelskie – cestni mejni prehod

Dorohusk – Lubelskie – cestni in železniški mejni prehod

Gdynia – Pomorskie – pomorski mejni prehod

Gdańsk – Pomorskie – pomorski mejni prehod

Medyka – Przemyśl – Podkarpackie – železniški mejni prehod

Medyka – Podkarpackie – cestni mejni prehod

Korczowa – Podkarpackie – cestni mejni prehod

Jasionka – Podkarpackie – letališki mejni prehod

Szczecin – Zachodniopomorskie – pomorski mejni prehod

Świnoujście – Zachodniopomorskie – pomorski mejni prehod

Kołobrzeg – Zachodniopomorskie – pomorski mejni prehod

Portugalska

Lisboa, Leixões

Sines, Alverca, Riachos, Setúbal, Bodadela, letališče Lizbona, letališče Porto

Slovenija

Obrežje – cestni mejni prehod

Koper – pomorski mejni prehod

Dobova – železniški mejni prehod

Brnik – letališki mejni prehod

Jelšane – cestni mejni prehod

Ljubljana – železniški in cestni mejni prehod

Gruškovje – cestni mejni prehod

Sežana – železniški in cestni mejni prehod

Slovaška

Carinski uradi: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina, Nitra, Prešov, Trnava, Trenčín, Čierna nad Tisou

Finska

Vsi finski carinski uradi

Švedska

Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda

Združeno kraljestvo

Belfast, Dover, Felixstowe, letališče Gatwick, Goole, Harwich, letališče Heathrow, Hull, Ipswich, Liverpool, London (vključno z Tilbury, Thamesport in Sheerness), letališče Manchester, Manchester Container Base, Manchester International Freight Terminal, Manchester (samo Ellesmere Port), Southampton, Teesport


21.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/33


SKLEP KOMISIJE

z dne 14. julija 2006

o ustanovitvi Svetovalne skupine za presojo mnenj o računovodskih standardih, ki bo svetovala Komisiji glede objektivnosti in nevtralnosti mnenj Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG)

(2006/505/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za oblikovanje integriranega kapitalskega trga, ki deluje smotrno, gladko in učinkovito, je potrebna visoka raven preglednosti in primerljivosti računovodskega poročanja za vse javne družbe Skupnosti.

(2)

Za boljše delovanje notranjega trga Uredba (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (1) določa, da morajo družbe, ki so kotirane na reguliranem trgu, pripraviti svoje konsolidirane računovodske izkaze v skladu z enotno zbirko globalnih računovodskih standardov, ki so znani pod imenom mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP). Uredba v uvodni izjavi 10 predvideva ustanovitev računovodskega tehničnega odbora, ki pomaga Komisiji in ji zagotavlja strokovno znanje pri ocenjevanju mednarodnih računovodskih standardov.

(3)

Organizacije, ki predstavljajo pripravljavce, uporabnike in računovodske poklice, vključene v postopek računovodskega poročanja, so marca 2001 ustanovile Evropsko svetovalno skupino za računovodsko poročanje (EFRAG). EFRAG poda mnenje, ali je standard oziroma pojasnjevanje, ki mora biti potrjeno, v skladu s pravom Skupnosti in zlasti z zahtevami Uredbe (ES) št. 1606/2002 glede razumljivosti, ustreznosti, zanesljivosti in primerljivosti, in načelom resničnosti in poštenosti iz direktiv Sveta 78/660/EGS (2) in Direktive 83/349/EGS (3).

(4)

Ker je EFRAG zasebni organ, je pomembno, da se za visoko kakovost, preglednost in verodostojnost postopka potrditve ustanovi primerna institucionalna infrastruktura, ki zagotavlja, da je nasvet o potrditvi objektiven in dobro uravnotežen.

(5)

V tem smislu Komisija meni, da je zato treba ustanoviti Skupino za presojo računovodskih standardov, ki jo bodo sestavljali neodvisni strokovnjaki in predstavniki na visoki ravni iz nacionalnega organa za določanje standardov, ki bodo delovali kot organ, ki obravnava nasvet o potrditvi EFRAG in oceni, ali je njegova vsebina dobro uravnotežena in objektivna –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Ustanovi se skupina nevladnih računovodskih strokovnjakov, v nadaljnjem besedilu „skupina“.

Člen 2

Naloga

Naloga skupine je svetovanje Komisiji, preden se odloči o potrditvi o tem, ali so mnenja EFRAG o potrditvi mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) in pojasnila Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (OPMSRP), dobro uravnotežena in objektivna.

Člen 3

Članstvo – imenovanje

1.   Skupino sestavlja največ sedem članov.

2.   Komisija imenuje za člane skupine neodvisne strokovnjake, katerih znanje in izkušnje na področju računovodstva, zlasti računovodskega poročanja, so splošno priznane na ravni Skupnosti. Člani se izberejo na osnovi upravičenih predlogov, ki se predložijo na podlagi razpisa za kandidaturo, objavljenega na spletni strani GD za notranji trg in storitve.

3.   Komisija bo pri ocenjevanju vlog upoštevala naslednje kriterije:

priznano strokovno znanje in visoko raven strokovnih izkušenj, tudi na evropski in/ali mednarodni ravni, na področju računovodstva, zlasti glede računovodskega poročanja,

neodvisnost,

potrebo po uravnoteženi sestavi v smislu geografskega izvora, spola (4), dejavnosti in velikosti zadevnih podjetij ali organov.

4.   Člani so imenovani kot posamezniki in svetujejo Komisiji neodvisno od kakršnega koli zunanjega vpliva. Člani ne sodelujejo pri delu EFRAG pred imenovanjem in tudi ne v času mandata.

5.   Člani vsako leto podajo zavezo o delovanju v javnem interesu ter izjavo o neobstoju ali obstoju kakršnega koli interesa, ki bi lahko negativno vplival na njihovo neodvisnost.

6.   Člani skupine so imenovani za mandat 3 let z možnostjo ponovne izvolitve. Poslovnik skupine lahko predvidi vsakoletno delno nadomestitev članov v skupinah po 2 ali 3.

7.   V primeru odstopa člana skupine v obdobju mandata ali v primeru, da član ne more učinkovito sodelovati v razpravah skupine ali pa ni v skladu s pogoji iz odstavkov 3 in 4 ali člena 287 Pogodbe, Komisija imenuje novega člana v skladu z odstavkoma 3 in 4 za preostanek njegovega/njenega mandata.

8.   Imena članov, ki jih imenuje Komisija, se objavijo na spletni strani GD za notranji trg in storitve. Imena članov se zberejo, obdelajo in objavijo v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

Člen 4

Delovanje

1.   Skupini predseduje eden njenih članov. Predsednika se izbere z navadno večino za obdobje enega leta.

2.   Predstavnik Komisije se udeležuje sestankov skupine in lahko sodeluje v razpravah. Sestankov skupine se lahko udeležujejo tudi drugi uradniki Komisije, ki so zainteresirani za vprašanja, o katerih razpravlja skupina.

3.   Po sprejetju mnenja EFRAG o potrditvi MSRP in pojasnil OPMSRP, skupina svetuje, ali je mnenje, ki ga da EFRAG, dobro uravnoteženo in objektivno.

4.   Skupina svetuje Komisiji v kratkem časovnem obdobju, ki ne sme presegati 3 tednov od datuma prejema mnenja EFRAG. V izrednih okoliščinah, zlasti v primeru zapletenih vprašanj, se lahko to obdobje podaljša na štiri tedne.

5.   Dokončni nasvet skupine se objavi na spletni strani Komisije.

6.   Ko skupina opredeli posebno težavno vprašanje, začne predsednik skupine dialog z EFRAG za razrešitev zadeve pred objavo dokončnega nasveta skupine. Komisija lahko sodeluje v razpravah med skupino in EFRAG za dosego uravnotežene rešitve.

7.   Predsednik tehnične svetovalne skupine (TEG) EFRAG lahko kot opazovalec sodeluje na sestankih skupine. Predsednik ali predstavnik Komisije lahko prosi tudi druge strokovnjake ali opazovalce s posebnim strokovnim znanjem o temi dnevnega reda, da sodelujejo v razpravah skupine, če je to koristno in/ali potrebno.

8.   Informacije, dobljene v okviru sodelovanja pri razpravah skupine, se ne smejo razkriti, če je Komisija mnenja, da se nanašajo na zaupna vprašanja.

9.   Skupina sprejme svoj poslovnik na podlagi standardnega poslovnika, ki ga je sprejela Komisija (6).

10.   Poleg dokumentov iz tega člena lahko Komisija na internetu v izvirnem jeziku zadevnega dokumenta objavi kakršen koli povzetek, sklepno ugotovitev, delno sklepno ugotovitev ali delovni dokument skupine.

Člen 5

Stroški sestankov

Komisija povrne potne stroške ter, kadar je to primerno, dnevnice članov, drugih strokovnjakov in opazovalcev v okviru dejavnosti skupine v skladu z notranjimi pravili Komisije o nadomestilu za zunanje strokovnjake.

Člani, strokovnjaki in opazovalci za opravljeno delo niso plačani.

Stroški sestankov se povrnejo v mejah odobrenih letnih proračunskih sredstev, ki jih dodelijo odgovorne službe Komisije.

Člen 6

Uporaba

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se do 13. julija 2009. Komisija se o morebitnem podaljšanju odloči pred navedenim datumom.

V Bruslju, 14. julija 2006

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  UL L 243, 11.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 222, 14.8.1978, str. 11. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 157, 9.6.2006, str. 87).

(3)  UL L 193, 18.7.1983, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/43/ES.

(4)  Sklep Komisije 2000/407/ES z dne 19. junija 2000 o uravnoteženi zastopanosti obeh spolov v odborih in strokovnih skupinah, ki jih ustanovi Komisija (UL L 154, 27.6.2000, str. 34).

(5)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(6)  SEC(2005) 1004, Priloga III.


21.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/36


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 19. julija 2006

o spremembi Odločbe 2006/415/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 pri perutnini v Skupnosti

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3257)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/506/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1), in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), in zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (3), in zlasti člena 66(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Madžarska je po izbruhu visoko patogene aviarne influence podtipa H5N1 pri perutnini na svojem ozemlju sprejela vse ustrezne ukrepe, ki jih določa Odločba Komisije 2006/415/ES z dne 14. junija 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 pri perutnini v Skupnosti in razveljavitvi Odločbe 2006/135/ES (4).

(2)

Zaradi nadaljnjega razvoja epidemiološkega stanja na Madžarskem je treba podaljšati ukrepe, ki so izvajani na območjih A in B v skladu s točko (b)(iii) člena 4(4) Odločbe 2006/415/ES.

(3)

Danska je Komisijo obvestila, da je 30. junija 2006 prenehala izvajati nadzorne ukrepe v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco podtipa H5N1 pri dvoriščni reji perutnine, zato ukrepi, vzpostavljeni za območji A in B v skladu s členom 4(2) navedene odločbe, niso več potrebni.

(4)

Zato je treba ustrezno spremeniti dela A in B Priloge k Odločbi 2006/415/ES.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 2006/415/ES se nadomesti s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. julija 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 157, 30.4.2004, str. 33).

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(3)  UL L 10, 14.1.2006, str. 16.

(4)  UL L 164, 16.6.2006, str. 51.


PRILOGA

Priloga k Odločbi 2006/415/ES se nadomesti s spodnjo prilogo:

„PRILOGA

DEL A

Območje A, kot je določeno v členu 4(2):

ISO oznaka države

Država članica

Območje A

Velja do dne člen 4(4)(b)

Oznaka

(če je na voljo)

Naziv

HU

MADŽARSKA

 

Občine v okrožju Bács-Kiskun:

 

KISKŐRÖS

 

KECEL

 

IMREHEGY

 

ORGOVÁNY

 

KASKANTYÚ

 

BÓCSA

 

SOLTVADKERT

 

TÁZLÁR

 

PIRTÓ

 

KISKUNHALAS

 

JAKABSZÁLLÁS

 

BUGACPUSZTAHÁZA

 

BUGAC

 

SZANK

 

KISKUNMAJSA-BODOGLÁR

 

HARKAKÖTÖNY

 

FÜLÖPJAKAB

 

MÓRICGÁT

 

PETŐFISZÁLLÁS

 

JÁSZSZENTLÁSZLÓ

 

KISKUNMAJSA

 

KISKUNFÉLEGYHÁZA

 

GÁTÉR

 

PÁLMONOSTORA

 

KÖMPÖC

 

CSÓLYOSPÁLOS

31.8.2006

 

Občine v okrožju Csongrád:

 

ÜLLÉS

 

BORDÁNY

 

ZSOMBÓ

 

SZATYMAZ

 

SÁNDORFALVA

 

FELGYŐ

 

FORRÁSKÚT

 

BALÁSTYA

 

DÓC

 

KISTELEK

 

ÓPUSZTASZER

 

CSONGRÁD

 

BAKS

 

CSENGELE

 

PUSZTASZER

 

CSANYTELEK

 

TÖMÖRKÉNY

31.8.2006

DEL B

Območje B, kot je določeno v členu 4(2):

ISO oznaka države

Država članica

Območje B

Velja do dne člen 4(4)(b)

Oznaka

(če je na voljo)

Naziv

HU

MADŽARSKA

ADNS

Okrožji:

31.8.2006

00003

BÁCS-KISKUN

00006

CSONGRÁD“