ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 189

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
12. julij 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1051/2006 z dne 11. julija 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1052/2006 z dne 11. julija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2222/2000 o finančnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1268/1999 o podpori Skupnosti za predpristopne ukrepe za kmetijstvo in razvoj podeželja v državah prosilkah Srednje in Vzhodne Evrope v predpristopnem obdobju (Sapard) ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1053/2006 z dne 11. julija 2006 o deseti spremembi Uredbe (ES) št. 1763/2004 o uvedbi določenih omejevalnih ukrepov v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ)

5

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 19. junija 2006 o imenovanju polovice članov upravnega odbora Evropske agencije za varnost hrane

7

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 10. julija 2006 o spremembi Dodatka A k Prilogi VIII k Aktu o pristopu iz leta 2003 glede nekaterih obratov v sektorju mesa v Latviji (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3084)  ( 1 )

9

 

*

Odločba Komisije z dne 11. julija 2006 o spremembi Dodatka B k Prilogi IX k Aktu o pristopu iz leta 2003 glede nekaterih obratov v sektorju mesa v Litvi (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3115)  ( 1 )

12

 

 

Konferenca predstavnikov vlad držav članic

 

*

Sklep predstavnikov vlad držav članic z dne 22. junija 2006 o imenovanju sodnika Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti

15

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

Sklep Sveta 2006/482/SZVP z dne 10. aprila 2006 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Turčijo o vzpostavitvi okvira za sodelovanje Republike Turčije v operacijah Evropske unije za krizno upravljanje

16

Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Turčijo o vzpostavitvi okvira za sodelovanje Republike Turčije v operacijah Evropske unije za krizno upravljanje

17

 

*

Sklep Sveta 2006/483/SZVP z dne 11. julija 2006 o izvajanju Skupnega stališča 2004/852/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Slonokoščeni obali

23

 

*

Sklep Sveta 2006/484/SZVP z dne 11. julija 2006 o izvajanju Skupnega stališča 2004/694/SZVP o nadaljnjih ukrepih v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ)

25

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

12.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1051/2006

z dne 11. julija 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 12. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. julija 2006

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 11. julija 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

93,3

999

93,3

0707 00 05

052

124,8

999

124,8

0709 90 70

052

87,1

999

87,1

0805 50 10

388

58,9

524

54,3

528

58,5

999

57,2

0808 10 80

388

88,1

400

106,1

404

94,7

508

85,1

512

74,5

524

48,2

528

62,0

720

106,9

800

162,7

804

97,3

999

92,6

0808 20 50

388

101,5

512

97,4

528

90,5

720

32,6

999

80,5

0809 10 00

052

176,2

999

176,2

0809 20 95

052

305,3

068

95,0

400

425,1

999

275,1

0809 30 10, 0809 30 90

052

124,8

999

124,8

0809 40 05

624

140,2

999

140,2


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


12.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1052/2006

z dne 11. julija 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 2222/2000 o finančnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1268/1999 o podpori Skupnosti za predpristopne ukrepe za kmetijstvo in razvoj podeželja v državah prosilkah Srednje in Vzhodne Evrope v predpristopnem obdobju (Sapard)

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1268/1999 z dne 21. junija 1999 o podpori Skupnosti za predpristopne ukrepe za kmetijstvo in razvoj podeželja v državah prosilkah Srednje in Vzhodne Evrope v predpristopnem obdobju (1), in zlasti člena 12(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 7(3) Uredbe Komisije (ES) št. 2222/2000 (2) določa pravila glede samodejnega prenehanja obveznosti neuporabljenih odobrenih proračunskih sredstev ter zlasti za leti 2004 in 2005 določa, da se to zgodi 31. decembra drugega leta po letu zadevne finančne obveznosti („pravilo n + 2“ o samodejnem prenehanju obveznosti), kar odraža člen 31(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o Strukturnih skladih (3).

(2)

V letu 2005 so Bolgarijo in zlasti Romunijo prizadele hude poplave, ki so še dodatno ovirale izvajanje instrumenta in ki lahko vplivajo na uporabo odobrenih proračunskih sredstev, predvidenih za leti 2004 in 2005.

(3)

Zato je upravičeno uporabljati pravilo „n + 3“ o samodejnem prenehanju obveznosti za leti 2004 in 2005 za Bolgarijo in Romunijo.

(4)

Uredbo (ES) št. 2222/2000 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 7(3) Uredbe (ES) št. 2222/2000 se nadomesti z:

„3.   Ob upoštevanju zahtev iz člena 10 Komisija določi prenehanje katerega koli dela obveznosti, ki še ni bil poravnan s plačilom na račun ali za katerega ni prejela sprejemljivega zahtevka za plačilo do naslednjih datumov:

(a)

za odobrena proračunska sredstva, ki ustrezajo letnim dodeljenim finančnim sredstvom za leto 2000: 31. december 2004:

(b)

za odobrena proračunska sredstva, ki ustrezajo letnim dodeljenim finančnim sredstvom za leto 2001: 31. december 2005;

(c)

za odobrena proračunska sredstva, ki ustrezajo letnim dodeljenim finančnim sredstvom za leto 2002: 31. december 2006;

(d)

za odobrena proračunska sredstva, ki ustrezajo letnim dodeljenim finančnim sredstvom za leto 2003: 31. december 2006;

(e)

za odobrena proračunska sredstva, ki ustrezajo letnim dodeljenim finančnim sredstvom za leto 2004: 31. december 2007;

(f)

za odobrena proračunska sredstva, ki ustrezajo letnim dodeljenim finančnim sredstvom za leto 2005: 31. december 2008;

(g)

za odobrena proračunska sredstva, ki ustrezajo letnim dodeljenim finančnim sredstvom za leto 2006: 31. december 2008.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. julija 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 161, 26.6.1999, str. 87. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2112/2005 (UL L 344, 27.12.2005, str. 23).

(2)  UL L 253, 7.10.2000, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 188/2003 (UL L 27, 1.2.2003, str. 14).

(3)  UL L 161, 26.6.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 173/2005 (UL L 29, 2.2.2005, str. 3).


12.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1053/2006

z dne 11. julija 2006

o deseti spremembi Uredbe (ES) št. 1763/2004 o uvedbi določenih omejevalnih ukrepov v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1763/2004 z dne 11. oktobra 2004 o uvedbi določenih omejevalnih ukrepov v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) (1) in zlasti člena 10(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1763/2004 navaja osebe, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in ekonomskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Komisija je pooblaščena, da spremeni navedeno prilogo in pri tem upošteva sklepe Sveta, ki izvajajo Skupno stališče Sveta 2004/694/SZVP z dne 11. oktobra 2004 o nadaljnjih ukrepih v podporo učinkovitemu izvajanju mandata MKSJ (2). Sklep Sveta 2006/484/SZVP izvaja navedeno skupno stališče. Prilogo I k Uredbi (ES) št. 1763/2004 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1763/2004 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. julija 2006

Za Komisijo

Eneko LANDÁBURU

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 315, 14.10.2004, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 416/2006 (UL L 72, 11.3.2006, str. 7).

(2)  UL L 315, 14.10.2004, str. 52. Skupno stališče, kakor je bilo nazadnje spremenjeno s Sklepom 2006/484/SZVP (glej stran 25 tega Uradnega lista).


PRILOGA

Iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1763/2004 se črta naslednja oseba:

Zelenović, Dragan. Datum rojstva: 12.2.1961 Kraj rojstva: Foča, Bosna in Hercegovina. Državljanstvo: Bosne in Hercegovine.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

12.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/7


SKLEP SVETA

z dne 19. junija 2006

o imenovanju polovice članov upravnega odbora Evropske agencije za varnost hrane

(2006/478/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), in zlasti člena 25(1) Uredbe,

ob upoštevanju seznama kandidatov, ki ga je Svetu predložila Komisija Evropskih skupnosti,

ob upoštevanju mnenj Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zelo pomembno je zagotoviti neodvisnost, visoko znanstveno kakovost, preglednost in učinkovitost Evropske agencije za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu „Agencija“). Prav tako je nepogrešljivo sodelovanje z državami članicami.

(2)

Polovici članov upravnega odbora Agencije se bo 30. junija 2006 iztekel mandat.

(3)

Da bi se imenovalo sedem novih članov upravnega odbora, se je z namenom zagotoviti izpolnjevanje najvišjih zahtev glede usposobljenosti, širok razpon ustreznega strokovnega znanja, na primer v vodstvu in javni upravi, ter najširšo možno geografsko porazdelitev znotraj Unije, na podlagi dokumentacije, ki jo je predložila Komisija, in v luči mnenj, ki jih je podal Evropski parlament, preučilo kandidature.

(4)

Eden od teh članov bi moral imeti izkušnje v organizacijah, ki zastopajo interese potrošnikov in druge interese znotraj prehranske verige –

SKLENIL:

Člen 1

Spodaj navedene osebe se imenujejo za člane upravnega odbora Evropske agencije za varnost hrane za obdobje od 1. julija 2006 do 30. junija 2010:

Diána BÁNÁTI,

Marianne ELVANDER,

Peter GÆMELKE (2),

Marion GUILLOU,

Bart SANGSTER,

Roland VAXELAIRE,

Konstantinos YAZITZOGLOU.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 19. junija 2006

Za Svet

Predsednik

J. PRÖLL


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 575/2006 (UL L 100, 8.4.2006, str. 3).

(2)  Član z izkušnjami v organizacijah, ki zastopajo interese potrošnikov in druge interese znotraj prehranske verige.


Komisija

12.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/9


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 10. julija 2006

o spremembi Dodatka A k Prilogi VIII k Aktu o pristopu iz leta 2003 glede nekaterih obratov v sektorju mesa v Latviji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3084)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/479/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške in zlasti odstavka (d) pododdelka I(1) oddelka B poglavja 4 Priloge VIII k Aktu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Latviji je bilo odobreno prehodno obdobje za določene obrate, navedene v Dodatku A (1) k Prilogi VIII k Aktu o pristopu iz leta 2003. Navedeni dodatek je bil spremenjen z odločbami Komisije 2004/460/ES (2), 2004/472/ES (3) in 2005/420/ES (4).

(2)

Latvija je predložila izjavo, da je vseh devet posebej omenjenih obratov iz seznama obratov v prehodu v sektorju mesa ali zaključilo postopek posodabljanja in so zdaj v celoti skladni z zakonodajo Skupnosti ali prenehalo z obratovanjem. Te obrate je zato treba črtati s seznama obratov v prehodu.

(3)

Zato je primerno spremeniti Dodatek A k Prilogi VIII k Aktu o pristopu iz leta 2003.

(4)

Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali je bil obveščen o ukrepih, predvidenih s to odločbo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Obrati, navedeni v Prilogi k tej odločbi, se črtajo iz Dodatka A k Prilogi VIII k Aktu o pristopu iz leta 2003.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 10. julija 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL C 227 E, 23.9.2003, str. 104.

(2)  UL L 156, 30.4.2004, str. 78.

(3)  UL L 160, 30.4.2004, str. 61.

(4)  UL L 143, 7.6.2005, str. 34.


PRILOGA

Seznam obratov, ki jih je treba črtati iz Dodatka A k Prilogi VIII k Aktu o pristopu iz leta 2003

OBRATI ZA PROIZVODNJO MESA

Št.

Št. vet.

Ime obrata

Pomanjkljivosti

Datum popolne skladnosti

1

 

“Talsu gaļa”, Akciju sabiedrība

Direktiva Sveta 64/433/EGS:

 

točka 1(a), (b), (c), (e) in (g) poglavja I Priloge I

 

točka 2(a) poglavja I Priloge I

 

točka 4(a) poglavja I Priloge I

 

točka 11 poglavja I Priloge I

 

točka 14(e) in (f) poglavja II Priloge I

 

točka 15 poglavja III Priloge I

 

točka 16(b) poglavja IV Priloge I

 

točka 17(b) poglavja IV Priloge I

 

točka 68 poglavja XIV Priloge I

Direktiva Sveta 77/99/EGS:

 

točka 2(a), (b), (c), (d), (e), (f) in (g) poglavja I Priloge A

 

točki 6 in 11 poglavja I Priloge A

 

točki 1 in 2 poglavja I Priloge B

 

točka 3 poglavja II Priloge B

Direktiva Sveta 94/65/ES:

 

točka 1(a) poglavja I Priloge I

 

točka 1(a) poglavja III Priloge I

31.12.2005

2

 

“Tukuma gaļas pārstrādes sabiedrība”, Akciju sabiedrība

Direktiva Sveta 64/433/EGS:

 

točka 1(a), (b), (c), (e), (f) in (g) poglavja I Priloge I

 

točka 2(a) poglavja I Priloge I

 

točka 4(a) poglavja I Priloge I

 

točka 11 poglavja I Priloge I

 

točka 14(e) in (f) poglavja II Priloge I

 

točka 15 poglavja III Priloge I

 

točka 16(b) poglavja IV Priloge I

 

točka 17(b) poglavja IV Priloge I

 

točka 68 poglavja XIV Priloge I

Direktiva Sveta 77/99/EGS:

 

točka 2(a), (b), (c), (d), (e), (f) in (g) poglavja I Priloge A

 

točki 6 in 11 poglavja I Priloge A

 

točki 1 in 2 poglavja I Priloge B

 

točka 3 poglavja II Priloge B

Direktiva Sveta 94/65/ES:

 

točka 1(a) poglavja I Priloge I

 

točka 1(a) poglavja III Priloge I

31.12.2005

3

 

“Triāls” filiāle “Valmieras gaļas kombināts”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Direktiva Sveta 64/433/EGS:

 

točka 1(a), (b), (c), (e), (f) in (g) poglavja I Priloge I

 

točka 2(a) poglavja I Priloge I

 

točka 4(a) poglavja I Priloge I

 

točka 11 poglavja I Priloge I

 

točka 14(e) in (f) poglavja II Priloge I

 

točka 15 poglavja III Priloge I

Direktiva Sveta 77/99/EGS:

 

točka 2(a), (b), (c), (d), (e), (f) in (g) poglavja I Priloge A

 

točki 6 in 11 poglavja I Priloge A

 

točki 1 in 2 poglavja I Priloge B

 

točka 3 poglavja II Priloge B

Direktiva Sveta 94/65/ES:

 

točka 1(a) poglavja I Priloge I

 

točka 1(a) poglavja III Priloge I

31.12.2005

4

 

Gravendāle, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Direktiva Sveta 64/433/EGS:

 

točka 1(a), (b), (c), (e) in (g) poglavja I Priloge I

 

točka 2(a) poglavja I Priloge I

 

točka 11 poglavja I Priloge I

 

točka 15 poglavja III Priloge I

Direktiva Sveta 77/99/EGS:

 

točka 2(a), (b), (c), (d), (e), (f) in (g) poglavja I Priloge A

 

točka 11 poglavja I Priloge A

 

točki 1 in 2 poglavja I Priloge B

Direktiva Sveta 94/65/ES:

 

točka 1(a) poglavja I Priloge I

 

točka 1(a) poglavja III Priloge I

31.12.2005

5

 

Putnu fabrika “Kękava”, Akciju sabiedrība

Direktiva Sveta 71/118/EGS:

 

točka 1(a), (b), (c), (e) in (g) poglavja I Priloge I

 

točka 4(c) poglavja I Priloge I

 

točka 14(b) in (c) poglavja II Priloge I

 

točka 18(d) poglavja V Priloge I

 

točka 43 poglavja VII Priloge I

Direktiva Sveta 77/99/EGS:

 

točka 2(a), (b), (c), (d) in (e) poglavja I Priloge A

 

točka 11 poglavja I Priloge A

 

točki 1 in 2 poglavja I Priloge B

Direktiva Sveta 94/65/ES:

točka 1(a) poglavja III Priloge I

31.12.2005

6

 

“Erso7”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Direktiva Sveta 64/433/EGS:

 

točka 4(a) poglavja 1 Priloge II

 

točka 9 poglavja 1 Priloge II

Direktiva Sveta 77/99/EGS:

 

točka 2(f) poglavja I Priloge A

 

točki 6 in 11 poglavja I Priloge A

 

točki 1 in 2 poglavja I Priloge B

31.12.2005

7

 

“Strautmaļi”, Zemnieku saimniecība

Direktiva Sveta 64/433/EGS:

 

točka 1(a), (b), (c) in (e) poglavja I Priloge II

 

točka 4(a) poglavja I Priloge II

 

točka 9 poglavja I Priloge II

Direktiva Sveta 77/99/EGS:

 

točka 2(a), (b), (c), (d), (e) in (f) poglavja 1 Priloge A

 

točki 6 in 11 poglavja I Priloge A

 

točki 1 in 2 poglavja I Priloge B

 

točka 3 poglavja II Priloge B

31.12.2005

8

 

“Bērzlejas”, Zemnieku saimniecība

Direktiva Sveta 64/433/EGS:

 

točka 1(a), (b), (c) in (e) poglavja I Priloge II

 

točka 4(a) poglavja I Priloge II

 

točka 9 poglavja I Priloge II

Direktiva Sveta 77/99/EGS:

 

točka 2(a), (b), (c), (e) in (f) poglavja I Priloge A

 

točki 6 in 11 poglavja I Priloge A

 

točki 1 in 2 poglavja I Priloge B

31.12.2005

9

 

GPC “Smārde”, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Direktiva Sveta 64/433/EGS:

 

točka 1(a), (c) in (e) poglavja I Priloge II

 

točka 4(a) poglavja I Priloge II

 

točka 9 poglavja I Priloge II

Direktiva Sveta 77/99/EGS:

 

točka 2(b) in (c) poglavja I Priloge A

 

točka 11 poglavja I Priloge A

 

točki 1 in 2 poglavja I Priloge B

31.12.2005


12.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/12


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 11. julija 2006

o spremembi Dodatka B k Prilogi IX k Aktu o pristopu iz leta 2003 glede nekaterih obratov v sektorju mesa v Litvi

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3115)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/480/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške in zlasti odstavka (d) pododdelka I oddelka B poglavja 5 Priloge IX k Aktu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Litvi je bilo odobreno prehodno obdobje za nekatere obrate, navedene v Dodatku B (1) k Prilogi IX k Aktu o pristopu iz leta 2003.

(2)

Dodatek B k Prilogi IX k Aktu o pristopu iz leta 2003 je bil spremenjen z odločbami Komisije 2004/472/ES (2), 2004/473/ES (3), 2005/421/ES (4) in 2005/657/ES (5).

(3)

Litovski pristojni organi so predložili uradno izjavo, da so določeni obrati v sektorju mesa zaključili postopek posodabljanja in so zdaj v celoti skladni z zakonodajo Skupnosti. En obrat pa je prenehal z obratovanjem. Te obrate je zato treba črtati s seznama obratov v prehodu.

(4)

Dodatek B k Prilogi IX k Aktu o pristopu iz leta 2003 je zato treba ustrezno spremeniti. Zaradi jasnosti ga je treba nadomestiti.

(5)

Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali je bil obveščen o ukrepih, predvidenih s to odločbo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Dodatek B k Prilogi IX k Aktu o pristopu iz leta 2003 se nadomesti z besedilom iz priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 11. julija 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL C 227 E, 23.9.2003, str. 438.

(2)  UL L 160, 30.4.2004, str. 62.

(3)  UL L 160, 30.4.2004, str. 67.

(4)  UL L 143, 7.6.2005, str. 38.

(5)  UL L 241, 17.9.2005, str. 64.


PRILOGA

„Dodatek B

iz pododdelka 1 oddelka B poglavja 5 Priloge IX (1)

Seznam obratov, vključno s pomanjkljivostmi in roki za njihovo odpravo

OBRATI ZA PROIZVODNJO MESA

Začetni seznam

Št.

Št. vet.

Ime obrata

Pomanjkljivosti

Datum popolne skladnosti

1

77-23

Z. Gerulio II

Direktiva Sveta 64/433/EGS:

 

točka 1 poglavja I Priloge I

 

točka 2 poglavja I Priloge I

 

točka 4(c) poglavja I Priloge I

 

točke 9, 11 in točka 12 poglavja I Priloge I

 

točka 14(a), (b), (c), (e), (f), (g), (h), (k) in (l) poglavja II Priloge I

 

točka 15(b) poglavja III Priloge I

Direktiva Sveta 77/99/EGS:

 

točka 1 poglavja I Priloge A

 

točka 2(a), (b), (c), (d), (e), (f) in (g) poglavja I Priloge A

 

točke 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 in 15 poglavja I Priloge A

 

točka 1(a), (d), (e) in (f) poglavja I Priloge B

 

točka 2(d), (e), (h) in (i) poglavja I Priloge B

1.11.2006

2

77-02

UAB ‚Stragutės mėsa‘

Direktiva Sveta 64/433/EGS:

 

točka 1(a), (b), (c), (e) in (f) in (g) poglavja I Priloge I

 

točka 2 poglavja I Priloge I

 

točka 11 in 12 poglavja I Priloge I

 

točka 14(a), (b), (c), (e), (g), (h), (k) in (l) poglavja II Priloge I

 

točka 15(b) poglavja III Priloge I

Direktiva Sveta 77/99/EGS:

 

točka 1 poglavja I Priloge A

 

točka 2(a), (b), (c), (d), (e), (f) in (g) poglavja I Priloge A

 

točke 3, 4, 6, 8, 9, 11, in 15 poglavja I Priloge A

 

točka 1(a), (d), (e) in (f) poglavja I Priloge B

 

točka 2(a), (b) in (j) poglavja I Priloge B

1.11.2006

3

88-01

AB ‚Grabupėliai‘

Direktiva Sveta 64/433/EGS:

 

točka 1 poglavja I Priloge I

 

točka 2 poglavja I Priloge I

 

točka 4(c) poglavja I Priloge I

 

točke 5, 9, 11 in 12 poglavja I Priloge I

 

točka 14(b), (c), (d) (e), (h), (k) in (l) poglavja II Priloge I

 

točka 15(b) in (d) poglavja III Priloge I

 

točka 16(a) poglavja IV Priloge I

Direktiva Sveta 77/99/EGS:

 

točka 1 poglavja I Priloge A

 

točka 2(a), (b), (c), (d), (e), (f) in (g) poglavja I Priloge A

 

točke 4, 6, 7, 8, 9, 11, in 15 poglavja I Priloge A

 

točka 1(a), in (f) poglavja I Priloge B

 

točka 2(c), (d), (i) in (j) poglavja I Priloge B

1.11.2006

HC-Meat products establishments

4

41-20

UAB ‚Rukesa ir ko‘

Direktiva Sveta 64/433/EGS:

 

točka 1(a), (b), (c), (e), (f) in (g) poglavja I Priloge I

 

točka 15(b) poglavja III Priloge I

Direktiva Sveta 77/99/EGS:

 

točka 1 poglavja I Priloge A

 

točka 2(a), (b), (c), (d), (e), (f) in (g) poglavja I Priloge A

 

točke 3, 7, 8, 11, 12, 14 in 15 poglavja I Priloge A

 

točka 1 poglavja I Priloge B

 

točka 2(c), (d), (e) in (h) poglavja I Priloge B

1.5.2006


OBRATI ZA PROIZVODNJO RIB

Začetni seznam

Št.

Št. vet.

Ime obrata

Pomanjkljivosti

Datum popolne skladnosti

1

55-27

UAB ‚Myxum‘

Direktiva Sveta 91/493/EGS:

 

točka 1 poglavja III.I Priloge

 

točka 2(a), (c), (d), (e) in (h) poglavja III.I Priloge

 

točke 5, 9 in 10 poglavja III.I Priloge

 

točka 1 poglavja IV.V Priloge

 

točka 1 poglavja VIII Priloge

1.11.2006


OBRATI ZA PROIZVODNJO MLEKA

Začetni seznam

Št.

Št. vet.

Ime obrata

Pomanjkljivosti

Datum popolne skladnosti

1

54-01P

UAB ‚Kelmės pieninė‘

Direktiva Sveta 92/46/EGS:

 

točka 2(a), (b), (c), (d), (e), (f) in (g) poglavja I Priloge B

 

točke 3, 11 in 13 poglavja I Priloge B

1.11.2006“


(1)  Za besedilo Priloge IX glej UL L 236, 23.9.2003, str. 836.


Konferenca predstavnikov vlad držav članic

12.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/15


SKLEP PREDSTAVNIKOV VLAD DRŽAV ČLANIC

z dne 22. junija 2006

o imenovanju sodnika Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti

(2006/481/ES, Euratom)

PREDSTAVNIKI VLAD DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE SO –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 224 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 140 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Na podlagi členov 5 in 7 ter v povezavi s členom 47 Protokola o Statutu Sodišča Evropskih skupnosti je zaradi odstopa ge. Pernille LINDH treba imenovati sodnika Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti za preostanek mandata, torej do 31. avgusta 2007 –

SKLENILI:

Člen 1

G. Nils WAHL je imenovan za sodnika Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti od dne njegove zaprisege do 31. avgusta 2007.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 22. junija 2006

Za Svet

Predsednik

G. WOSCHNAGG


Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

12.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/16


SKLEP SVETA 2006/482/SZVP

z dne 10. aprila 2006

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Turčijo o vzpostavitvi okvira za sodelovanje Republike Turčije v operacijah Evropske unije za krizno upravljanje

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 24 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila predsedstva,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pogoje glede udeležbe tretjih držav v operacijah EU za krizno upravljanje bi bilo treba določiti v sporazumu o vzpostavitvi okvira za morebitno prihodnje sodelovanje in ne za vsako posamezno operacijo posebej.

(2)

Predsedstvo, ki mu je pomagal generalni sekretar/visoki predstavnik, se je na podlagi pooblastila Sveta z dne 23. februarja 2004 dogovorilo o Sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Turčijo o vzpostavitvi okvira za sodelovanje Republike Turčije v operacijah Evropske unije za krizno upravljanje.

(3)

Ta sporazum bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Turčijo o vzpostavitvi okvira za sodelovanje Republike Turčije v operacijah Evropske unije za krizno upravljanje se odobri v imenu Evropske unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma, ki je za Evropsko unijo zavezujoč.

Člen 3

Ta sklep začne učinkovati z dnem sprejetja.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 10. aprila 2006

Za Svet

Predsednica

U. PLASSNIK


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko unijo in Republiko Turčijo o vzpostavitvi okvira za sodelovanje Republike Turčije v operacijah Evropske unije za krizno upravljanje

EVROPSKA UNIJA

na eni strani in

REPUBLIKA TURČIJA

na drugi strani,

v nadaljevanju „pogodbenici“, STA SE –

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska unija (EU) lahko sprejme ukrepe na področju kriznega upravljanja.

(2)

Evropska unija se bo odločila, ali bodo tretje države povabljene k sodelovanju v operaciji EU za krizno upravljanje. Republika Turčija lahko sprejme povabilo Evropske unije in ponudi svoj prispevek. V tem primeru se bo Evropska unija odločila, ali sprejme predlagani prispevek Republike Turčije.

(3)

Če se Evropska unija odloči za vojaško operacijo kriznega upravljanja z dostopom do Natovih sredstev in zmogljivosti, Republika Turčija lahko izrazi namen za načelno sodelovanje v operaciji.

(4)

Evropski svet se je v Bruslju 24. in 25. oktobra 2002 dogovoril o načinih za izvajanje določb, sprejetih na Evropskem svetu v Nici od 7. do 9. decembra 2000, o vključevanju evropskih članic Nata, ki niso članice EU, v krizno upravljanje pod vodstvom EU.

(5)

Pogoje glede sodelovanja Republike Turčije v operacijah EU za krizno upravljanje bi bilo treba določiti v sporazumu, ki bi vzpostavil okvir za morebitno prihodnje sodelovanje, namesto da bi jih določili za vsako posamezno operacijo posebej.

(6)

Ta sporazum ne bi smel posegati v avtonomijo odločanja Evropske unije, istočasno pa ne bi smel vplivati na vsakokratno posamično odločanje Republike Turčije glede sodelovanja v operaciji EU za krizno upravljanje.

(7)

Takšen sporazum bi moral zadevati le prihodnje operacije EU za krizno upravljanje in ne bi smel posegati v morebitne obstoječe sporazume, ki urejajo sodelovanje Republike Turčije v operaciji EU za krizno upravljanje, ki je že v teku –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

ODDELEK I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

S sodelovanjem povezane odločitve

1.   Potem ko Evropska unija sprejme odločitev, da k sodelovanju v operaciji EU za krizno upravljanje povabi Republiko Turčijo in se Republika Turčija odloči za sodelovanje, Republika Turčija Evropski uniji posreduje informacije o predlaganem prispevku.

2.   V primeru, da se Evropska unija odloči za vojaško operacijo kriznega upravljanja z dostopom do Natovih sredstev in zmogljivosti, bo Republika Turčija obvestila Evropsko unijo o morebitnem namenu sodelovanja v operaciji, nato pa bo posredovala informacije o predlaganem prispevku.

3.   Evropska unija se pri oceni prispevka Republike Turčije posvetuje z Republiko Turčijo.

4.   Evropska unija Republiki Turčiji takoj, ko je to mogoče, posreduje zgodnje obvestilo glede možnega prispevka k skupnim stroškom operacije, da bi Republiki Turčiji s tem pomagala pri pripravi ponudbe.

5.   Da bi zagotovila sodelovanje Republike Turčije v skladu z določbami tega sporazuma, Evropska unija Republiko Turčijo s pismom obvesti o rezultatu ocene.

Člen 2

Okvir

1.   Republika Turčija se pridruži skupnemu ukrepu, s katerim Svet Evropske unije odloči, da bo EU izvedla operacijo za krizno upravljanje, in kateremu koli skupnemu ukrepu ali sklepu, s katerim Svet Evropske unije odloči o razširitvi operacije EU za krizno upravljanje, v skladu z določbami tega sporazuma in vsemi zahtevanimi izvedbenimi ukrepi.

2.   Prispevek Republike Turčije k operaciji EU za krizno upravljanje ne posega v avtonomijo odločanja Evropske unije.

Člen 3

Status osebja in sil

1.   Status osebja, dodeljenega civilni operaciji EU za krizno upravljanje, in/ali sil, ki jih Republika Turčija prispeva k vojaški operaciji EU za krizno upravljanje, ureja sporazum o statusu sil/misije, če je na voljo, sklenjen med Evropsko unijo in državo(-ami), kjer operacija poteka.

2.   Status osebja, dodeljenega vojaškemu poveljstvu ali poveljujočim elementom, ki se nahajajo izven držav(-e), kjer poteka operacija EU za krizno upravljanje, urejajo dogovori med vojaškim poveljstvom in zadevnimi poveljujočimi elementi ter Republiko Turčijo.

3.   Brez poseganja v sporazum o statusu sil/misije iz odstavka 1 Republika Turčija izvršuje jurisdikcijo nad svojim osebjem, ki sodeluje v operaciji EU za krizno upravljanje.

4.   Republika Turčija je odgovorna za vse zahtevke v zvezi s sodelovanjem v operaciji EU za krizno upravljanje, ki jih vloži njeno osebje ali se nanj nanašajo. Republika Turčija je pristojna za uvedbo kakršnih koli ukrepov zoper svoje osebje, zlasti za vlaganje tožb ali uvedbo disciplinskih postopkov v skladu s svojimi zakoni in predpisi.

5.   Republika Turčija se obvezuje, da bo ob podpisu tega sporazuma pripravila izjavo o odstopu od odškodninskih zahtevkov nasproti kateri koli državi, ki sodeluje v operaciji EU za krizno upravljanje, v kateri sodeluje Republika Turčija. Vzorec te izjave je priložen temu sporazumu.

6.   Evropska unija se obvezuje, da bo zagotovila, da države članice ob podpisu tega sporazuma podajo izjavo o odstopu od odškodninskih zahtevkov nasproti Republiki Turčiji, ko slednja sodeluje v operaciji EU za krizno upravljanje. Vzorec te izjave je priložen temu sporazumu.

Člen 4

Zaupne informacije

1.   Republika Turčija sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi varovanje zaupnih informacij EU v skladu z varnostnimi predpisi Sveta Evropske unije, vsebovanimi v Sklepu Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 (1), in v skladu z nadaljnjimi smernicami pristojnih organov, vključno s smernicami poveljnika operacije EU glede vojaške operacije EU za krizno upravljanje ali vodje misije EU glede civilne operacije EU za krizno upravljanje.

2.   Če EU od Republike Turčije prejme zaupne informacije, se tem informacijam zagotavlja zaščita, ki ustreza stopnji njihove zaupnosti in ki je v skladu s standardi iz predpisov EU o zaupnih informacijah.

3.   Če sta EU in Republika Turčija sklenili sporazum o varnostnih postopkih za izmenjavo zaupnih informacij, se določbe tega sporazuma uporabljajo v okviru operacije EU za krizno upravljanje.

ODDELEK II

DOLOČBE O SODELOVANJU V CIVILNIH OPERACIJAH ZA KRIZNO UPRAVLJANJE

Člen 5

Osebje, dodeljeno civilni operaciji EU za krizno upravljanje

1.   Republika Turčija zagotovi, da njeno osebje, dodeljeno civilni operaciji EU za krizno upravljanje, svoje naloge opravlja v skladu s:

skupnim ukrepom in njegovimi naknadnimi spremembami iz člena 2(1) tega sporazuma,

operativnim načrtom,

izvedbenimi ukrepi.

2.   Republika Turčija pravočasno obvesti vodjo misije civilne operacije EU za krizno upravljanje in Generalni sekretariat Sveta Evropske unije o vseh spremembah svojega prispevka k civilni operaciji EU za krizno upravljanje.

3.   Osebje, dodeljeno civilni operaciji EU za krizno upravljanje, opravi zdravniški pregled in cepljenje, njegovo zdravstveno sposobnost za opravljanje funkcije pa potrdi pristojni organ Republike Turčije. Osebje, dodeljeno civilni operaciji EU za krizno upravljanje, predloži kopijo tega potrdila.

Člen 6

Struktura poveljevanja

1.   Osebje, ki ga dodeli Republika Turčija, pri opravljanju svojih nalog in ravnanju upošteva zgolj interese civilne operacije EU za krizno upravljanje.

2.   Vse osebje ostane pod polnim poveljstvom svojih nacionalnih organov.

3.   Nacionalni organi prenesejo operativni nadzor na vodjo misije civilne operacije EU za krizno upravljanje, ki to poveljevanje izvaja prek hierarhične strukture poveljevanja in nadzora.

4.   Vodja misije vodi civilno operacijo EU za krizno upravljanje in zagotavlja njeno vsakodnevno upravljanje.

5.   Republika Turčija ima v skladu s pravnimi akti iz člena 2(1) tega sporazuma pri vsakodnevnem upravljanju operacije enake pravice in obveznosti kakor države članice Evropske unije, ki sodelujejo v operaciji.

6.   Vodja misije civilne operacije EU za krizno upravljanje je odgovoren za disciplinski nadzor nad osebjem civilne operacije EU za krizno upravljanje. Morebitne disciplinske ukrepe izvaja pristojni nacionalni organ.

7.   Republika Turčija določi točko za stike nacionalnega kontingenta (National Contingent Point of Contact – NPC), ki zastopa njen nacionalni kontingent v operaciji. NPC poroča vodji misije civilne operacije EU za krizno upravljanje o nacionalnih zadevah in je odgovorna za vsakodnevno disciplino kontingenta.

8.   Evropska unija sprejme odločitev o zaključku operacije po posvetovanju z Republiko Turčijo, če ta na dan zaključka operacije še vedno sodeluje pri civilni operaciji EU za krizno upravljanje.

Člen 7

Finančni vidiki

1.   Republika Turčija prevzame kritje vseh stroškov, povezanih z njenim sodelovanjem v operaciji, razen stroškov, za katere je v operativnem proračunu operacije predvideno skupno financiranje. To ne posega v člen 8.

2.   V primeru smrti, telesne poškodbe, izgube ali škode, ki jo utrpijo fizične ali pravne osebe iz držav(-e), kjer operacija poteka, Republika Turčija, v kolikor je bila dokazana njena odgovornost, plača odškodnino pod pogoji, predvidenimi v sporazumu o statusu misije, če je na voljo, kot je določeno v členu 3(1) tega sporazuma.

Člen 8

Prispevek v operativni proračun

1.   Republika Turčija prispeva k financiranju operativnega proračuna civilne operacije EU za krizno upravljanje.

2.   Finančni prispevek Republike Turčije v operativni proračun je nižji znesek med naslednjima dvema možnostma:

(a)

delež referenčnega zneska, ki je sorazmeren razmerju med njenim BND in celotnim BND vseh držav, ki prispevajo v operativni proračun operacije; ali

(b)

delež referenčnega zneska za operativni proračun, ki je sorazmeren razmerju med številom njenega osebja, sodelujočega v operaciji, in celotnim številom osebja vseh v operaciji sodelujočih držav.

3.   Ne glede na odstavka 1 in 2 Republika Turčija ne prispeva k financiranju dnevnic osebja iz držav članic Evropske unije.

4.   Ne glede na odstavek 1 Evropska unija tretje države načeloma oprosti finančnih prispevkov za določeno civilno operacijo EU za krizno upravljanje, če:

(a)

Evropska unija ugotovi, da je prispevek v operaciji sodelujoče tretje države tako velik, da bistveno prispeva k tej operaciji; ali

(b)

BND na prebivalca v operaciji sodelujoče tretje države ne presega BND na prebivalca v kateri koli državi članici Evropske unije.

5.   Vodja misije civilne operacije EU za krizno upravljanje in pristojne upravne službe Republike Turčije podpišejo dogovor o praktičnih podrobnostih plačila glede prispevkov Republike Turčije v operativni proračun civilne operacije EU za krizno upravljanje. Ta dogovor med drugim vključuje določbe o:

(a)

zadevnem znesku;

(b)

načinih plačila finančnega prispevka;

(c)

postopku revizije.

ODDELEK III

DOLOČBE O SODELOVANJU V VOJAŠKIH OPERACIJAH KRIZNEGA UPRAVLJANJA

Člen 9

Sodelovanje v vojaški operaciji EU za krizno upravljanje

1.   Republika Turčija zagotovi, da njene sile in osebje, sodelujoče v vojaški operaciji EU za krizno upravljanje, opravljajo svoje naloge v skladu s:

skupnim ukrepom in njegovimi naknadnimi spremembami iz člena 2(1) tega sporazuma,

operativnim načrtom,

izvedbenimi ukrepi.

2.   Osebje, ki ga dodeli Republika Turčija, pri opravljanju svojih nalog in vedenju upošteva zgolj interese vojaške operacije EU za krizno upravljanje.

3.   Republika Turčija pravočasno obvesti poveljnika operacije EU o vsaki spremembi glede svojega sodelovanja v operaciji.

Člen 10

Struktura poveljevanja

1.   Vse sile in osebje, ki sodelujejo v vojaški operaciji EU za krizno upravljanje, ostanejo pod polnim poveljstvom svojih nacionalnih organov.

2.   Nacionalni organi prenesejo operativno in taktično poveljevanje in/ali nadzor nad svojimi silami in osebjem na poveljnika operacije EU. Poveljnik operacije EU ima pravico do prenosa svoje pristojnosti.

3.   Republika Turčija ima pri vsakodnevnem upravljanju operacije enake pravice in obveznosti, kakor sodelujoče države članice Evropske unije.

4.   Poveljnik operacije EU lahko po posvetovanju z Republiko Turčijo kadar koli zahteva umik prispevka Republike Turčije.

5.   Republika Turčija imenuje višjega predstavnika (Senior Representative – SR), ki zastopa njen nacionalni kontingent v vojaški operaciji EU za krizno upravljanje. SR se s poveljnikom sil EU posvetuje o vseh zadevah v zvezi z operacijo in je odgovoren za vsakodnevno disciplino kontingenta.

Člen 11

Finančni vidiki

1.   Brez poseganja v člen 12 Republika Turčija prevzame kritje vseh stroškov, povezanih z njenim sodelovanjem v operaciji, razen če je za stroške predvideno skupno financiranje, kot je določeno v pravnih aktih iz člena 2(1) tega sporazuma in v Sklepu Sveta 2004/197/SZVP z dne 23. februarja 2004 o vzpostavitvi mehanizma za upravljanje financiranja skupnih stroškov operacij EU z vojaškim ali obrambnim značajem (2).

2.   V primeru smrti, telesne poškodbe, izgube ali škode, ki jo utrpijo fizične ali pravne osebe iz držav(-e), kjer operacija poteka, Republika Turčija, v kolikor je bila dokazana njena odgovornost, plača odškodnino pod pogoji, predvidenimi v sporazumu o statusu sil, če je na voljo, kot je določeno v členu 3(1) tega sporazuma.

Člen 12

Prispevek k skupnim stroškom

1.   Republika Turčija prispeva k financiranju skupnih stroškov vojaške operacije EU za krizno upravljanje.

2.   Finančni prispevek Republike Turčije k skupnim stroškom je nižji znesek med naslednjima dvema možnostma:

(a)

delež referenčnega zneska, ki je sorazmeren razmerju med njenim BND in celotnim BND vseh držav, ki prispevajo v operativni proračun operacije; ali

(b)

delež referenčnega zneska za operativni proračun, ki je sorazmeren razmerju med številom njenega osebja, sodelujočega v operaciji, in celotnim številom osebja vseh v operaciji sodelujočih držav.

Pri izračunavanju zneska pod 2(b), v primeru da Republika Turčija prispeva le osebje za vojaško poveljstvo operacije ali sil, se uporabi razmerje med njenim osebjem in celotnim številom osebja zadevnega vojaškega poveljstva. V ostalih primerih se uporabi razmerje med vsem osebjem Republike Turčije in celotnim osebjem operacije.

3.   Ne glede na odstavek 1 Evropska unija tretje države načeloma oprosti finančnih prispevkov k skupnim stroškom določene vojaške operacije EU za krizno upravljanje, če:

(a)

Evropska unija ugotovi, da je prispevek v operaciji sodelujoče tretje države tako velik, da bistveno prispeva k tej operaciji; ali

(b)

BND na prebivalca v operaciji sodelujoče tretje države ne presega BND na prebivalca v kateri koli državi članici Evropske unije.

4.   Upravljavec iz Sklepa 2004/197/SZVP in pristojni upravni organi Republike Turčije sklenejo dogovor, ki med drugim vsebuje določbe o:

(a)

zadevnem znesku;

(b)

načinih plačila finančnega prispevka;

(c)

postopku revizije.

ODDELEK IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 13

Dogovori za izvajanje Sporazuma

Brez poseganja v določbe členov 8(5) in 12(4) vse potrebne tehnične in upravne dogovore v zvezi z izvajanjem tega sporazuma sklenejo generalni sekretar Sveta Evropske unije, visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko ter pristojni organi Republike Turčije.

Člen 14

Neizpolnjevanje obveznosti

Če ena od pogodbenic ne izpolni svojih obveznosti, določenih v prejšnjih členih, ima druga pogodbenica pravico odpovedati ta sporazum z enomesečnim odpovednim rokom.

Člen 15

Reševanje sporov

Spori v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma se med pogodbenicama rešujejo po diplomatski poti.

Člen 16

Začetek veljavnosti

1.   Ta sporazum začne veljati prvi dan prvega meseca po tem, ko se pogodbenici obvestita o zaključku za to potrebnih notranjih postopkov.

2.   Ta sporazum se ponovno pregleda najkasneje do 1. junija 2008 in nato najmanj vsake tri leta.

3.   Ta sporazum se lahko spremeni na podlagi medsebojnega pisnega sporazuma pogodbenic.

4.   Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum odpove, tako da drugo pogodbenico o odpovedi pisno obvesti. Odpoved začne učinkovati šest mesecev po prejemu uradnega obvestila s strani druge pogodbenice.

V Bruslju, dne devetindvajsetega junija leta dva tisoč šest, v angleškem jeziku v štirih izvodih

Za Evropsko unijo

Za Republiko Turčijo


(1)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2005/952/ES (UL L 346, 29.12.2005, str. 18).

(2)  UL L 63, 28.2.2004, str. 68. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2005/68/SZVP (UL L 27, 29.1.2005, str. 59).

BESEDILO IZJAV

Izjava držav članic EU:

„Države članice EU, ki uporabljajo skupni ukrep EU o operaciji kriznega upravljanja EU, v kateri sodeluje Republika Turčija, si bodo prizadevale, kolikor to dopuščajo njihovi notranji pravni sistemi, v čim večji meri opustiti zahtevke proti Republiki Turčiji zaradi telesne poškodbe, smrti svojega osebja, škode ali izgube sredstev, ki jim pripadajo in se uporabljajo v okviru operacije kriznega upravljanja EU, če je takšno telesno poškodbo, smrt, škodo ali izgubo:

povzročilo osebje Republike Turčije pri opravljanju svojih nalog v povezavi z operacijo EU za krizno upravljanje, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve, ali

povzročila uporaba katerih koli sredstev, ki pripadajo Republiki Turčiji, pod pogojem, da so bila ta sredstva uporabljena v povezavi z operacijo, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve osebja operacije EU za krizno upravljanje iz Republike Turčije pri uporabi teh sredstev.“

Izjava Republike Turčije:

„Republika Turčija, ki uporablja skupni ukrep EU o operaciji kriznega upravljanja EU, si bo prizadevala, kolikor to dopušča njen notranji pravni sistem, v čim večji meri opustiti zahtevke do katere koli druge države, sodelujoče v operaciji kriznega upravljanja EU, zaradi telesne poškodbe, smrti svojega osebja, škode ali izgube sredstev, ki ji pripadajo in se uporabljajo v okviru operacije kriznega upravljanja EU, če je takšno telesno poškodbo, smrt, škodo ali izgubo:

povzročilo osebje pri opravljanju svojih nalog v povezavi z operacijo EU za krizno upravljanje, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve, ali

povzročila uporaba katerih koli sredstev, ki pripadajo državam, sodelujočim v operaciji EU za krizno upravljanje, pod pogojem, da so bila ta sredstva uporabljena v povezavi z operacijo, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve osebja operacije EU za krizno upravljanje pri uporabi teh sredstev.“


12.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/23


SKLEP SVETA 2006/483/SZVP

z dne 11. julija 2006

o izvajanju Skupnega stališča 2004/852/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Slonokoščeni obali

SVET EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Skupnega stališča 2004/852/SZVP z dne 13. decembra 2004 o omejevalnih ukrepih proti Slonokoščeni obali (1), in zlasti člena 6 Skupnega stališča v povezavi s členom 23(2) Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 13. decembra 2004 sprejel Skupno stališče 2004/852/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Slonokoščeni obali z namenom izvajanja ukrepov, uvedenih z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov (VS ZN) 1572 (2004).

(2)

Svet je 27. februarja 2006 sprejel Sklep 2006/172/SZVP, ki vsebuje seznam oseb, za katere veljajo ukrepi, ki jih uvajata odstavka 9 in 11 Resolucije VS ZN 1572 (2004) in katerih veljavnost je bila podaljšana z odstavkom 1 Resolucije VS ZN 1643 (2005).

(3)

EU je 1. maja 2006 Odboru Varnostnega sveta, ustanovljenemu na podlagi Resolucije VS ZN 1572 (2004) v zvezi s Slonokoščeno obalo, posredovala dodatne informacije za ugotavljanje istovetnosti.

(4)

Odbor Varnostnega sveta je 30. maja 2006 odobril posodobljen zbirni seznam oseb, za katere veljajo ukrepi, ki jih uvajata odstavka 9 in 11 Resolucije VS ZN 1572 (2004) in katerih veljavnost je bila podaljšana z odstavkom 1 Resolucije VS ZN 1643 (2005).

(5)

Seznam iz Priloge k Skupnemu stališču 2004/852/SZVP bi bilo treba ustrezno prilagoditi –

SKLENIL:

Člen 1

Seznam oseb iz Priloge k Skupnemu stališču 2004/852/SZVP se nadomesti s seznamom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 11. julija 2006

Za Svet

Predsednik

E. HEINÄLUOMA


(1)  UL L 368, 15.12.2004, str. 50. Skupno stališče, kakor je bilo nazadnje spremenjeno s Sklepom 2006/172/SZVP (UL L 61, 2.3.2006, str. 21).


PRILOGA

Seznam oseb iz člena 4

„1.

Priimek in imen: BLÉ, Charles Goudé

Vzdevek: Général; Génie de kpo; Gbapé Zadi

Naslov, poznan leta 2001: Yopougon Selmer, Bloc P 170; tudi v hotelu Ivoire

Datum rojstva: 1.1.1972

Kraj rojstva: Guibéroua (Gagnoa)

Številka potnega lista ali osebne izkaznice: PD. AE/088 DH 12

Državljanstvo: slonokoščenoobalsko

Drugi podatki: vodja COJEP (‚Mladi domoljubi‘).

2.

Priimek in imen: KOUADIO, Djué Ngoran Eugène

Datum rojstva: 20.12.1969 ali 1.1.1966

Številka potnega lista ali osebne izkaznice: 04 LE 017521, izdan(a) 10. februarja 2005 in veljaven/veljavna do 10. februarja 2008

Državljanstvo: slonokoščenoobalsko

Drugi podatki: vodja Zveze domoljubov za popolno osvoboditev Slonokoščene obale (UPLTCI).

3.

Priimek in imen: FOFIE, Martin Kouakou

Datum rojstva: 1.1.1968

Državljanstvo: slonokoščenoobalsko

Drugi podatki: poveljujoči naddesetnik ‚Novih sil‘ na območju Korhoga.“


12.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/25


SKLEP SVETA 2006/484/SZVP

z dne 11. julija 2006

o izvajanju Skupnega stališča 2004/694/SZVP o nadaljnjih ukrepih v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Skupnega stališča Sveta 2004/694/SZVP z dne 11. oktobra 2004 o nadaljnjih ukrepih v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) (1), in zlasti člena 2 Skupnega stališča v povezavi z drugo alineo člena 23(2) Pogodbe o Evropski uniji,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je v skladu z določbami Skupnega stališča 2004/694/SZVP sprejel ukrepe za zamrznitev vseh sredstev in gospodarskih virov, ki pripadajo fizičnim osebam, obtoženim pred MKSJ.

(2)

Svet je 10. marca 2006 sprejel Sklep 2006/205/SZVP, s katerim je bil nadomeščen seznam oseb iz Priloge Skupnega stališča 2004/694/SZVP.

(3)

Ker je bil g. Dragan ZELENOVIĆ 10. junija 2006 premeščen v pripor MKSJ, je treba njegovo ime črtati s seznama.

(4)

Seznam iz Priloge k Skupnemu stališču 2004/694/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SKLENIL:

Člen 1

Seznam oseb iz Priloge k Skupnemu stališču 2004/694/SZVP se nadomesti s seznamom, navedenim v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 11. julija 2006

Za Svet

Predsednik

E. HEINÄLUOMA


(1)  UL L 315, 14.10.2004, str. 52. Skupno stališče, kakor je bilo nazadnje podaljšano s Skupnim stališčem 2005/689/SZVP (UL L 261, 7.10.2005, str. 29) in spremenjeno s Sklepom Sveta 2006/205/SZVP (UL L 72, 11.3.2006, str. 16).


PRILOGA

Seznam oseb iz člena 1

„1.

Ime: ĐORĐEVIĆ Vlastimir

Datum rojstva: 1948

Kraj rojstva: Vladičin Han, Srbija

Državljanstvo: Srbije

2.

Ime: HADŽIĆ Goran

Datum rojstva: 7.9.1958

Kraj rojstva: Vinkovci, Republika Hrvaška

Državljanstvo: Srbije

3.

Ime: KARADŽIĆ Radovan

Datum rojstva: 19.6.1945

Kraj rojstva: Petnjica, Šavnik, Črna gora

Državljanstvo: Bosne in Hercegovine

4.

Ime: MLADIĆ Ratko

Datum rojstva: 12.3.1942

Kraj rojstva: Božanovići, Občina Kalinovik, Bosna in Hercegovina

Državljanstvo: Bosne in Hercegovine

5.

Ime: TOLIMIR Zdravko

Datum rojstva: 27.11.1948

Kraj rojstva:

Državljanstvo: Bosne in Hercegovine

6.

Ime: ŽUPLJANIN Stojan

Datum rojstva: 22.9.1951

Kraj rojstva: Kotor Varoš, Bosna in Hercegovina

Državljanstvo: Bosne in Hercegovine“