ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 178

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
1. julij 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 950/2006 z dne 28. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje uvoza in prečiščevanja proizvodov v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov za tržna leta 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja

24

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 952/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 kar zadeva upravljanje notranjega trga za sladkor in sistem kvot

39

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

1.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 178/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 950/2006

z dne 28. junija 2006

o podrobnih pravilih za izvajanje uvoza in prečiščevanja proizvodov v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov za tržna leta 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) ter zlasti člena 40(1)(e)(iii) in (f) ter člena 44,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 1(1) Protokola 3 o sladkorju AKP (v nadaljnjem besedilu „Protokol AKP“), ki je priložen Prilogi V k Sporazumu o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, podpisanega 23. junija 2000 v Cotonouju (2) (v nadaljnjem besedilu „Sporazum o partnerstvu AKP-ES“), in člen 1(1) Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Indijo o trsnem sladkorju (3) (v nadaljnjem besedilu „Sporazum z Indijo“) predvidevata zavezo Skupnosti, da bo po zajamčenih cenah kupovala in uvažala določene količine trsnega sladkorja s poreklom iz držav AKP in Indije, za katerega se te države zavežejo, da ga bodo dobavile Skupnosti.

(2)

Člen 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se za obdobje tržnih let od 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 ter za ustrezno dobavo rafinerijam Skupnosti uporaba uvoznih dajatev za trsni sladkor za prečiščevanje, ki spada pod oznako KN 1701 11 10, s poreklom iz držav, navedenih v Prilogi VI, za dopolnilno količino začasno ustavi.

(3)

Člen 4(4) Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2000 z dne 18. septembra 2000 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije, o spremembi Uredbe (ES) št. 2820/98 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1763/1999 in (ES) št. 6/2000 (4) določa, da pri uvozu izdelkov iz sladkorja z oznakama KN 1701 in 1702 s poreklom iz Albanije, Bosne in Hercegovine ter carinskih območij Črne gore, Srbije ali Kosova (5) veljajo letne tarifne kvote po stopnji nič. Podrobna pravila za odprtje in upravljanje z navedenimi kvotami so določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1004/2005 z dne 30. junija 2005 o določitvi podrobnih pravil za uvedbo in upravljanje tarifnih kvot za proizvode iz sladkorja s poreklom iz Albanije, Bosne in Hercegovine ter Srbije, Črne gore in Kosova, kot je določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 2007/2000 (6). Uredbo (ES) št. 1004/2005 je treba zaradi racionalnosti razveljaviti in v enem samem besedilu zbrati podrobna pravila za uvoz in prečiščevanje proizvodov iz sektorja sladkorja.

(4)

V skladu s členom 27(2) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani (7), ki je začel veljati 1. januarja 2006, Skupnost uporablja brezcarinski pristop za uvoz proizvodov s poreklom iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, ki sodijo pod oznaki 1701 in 1702 kombinirane nomenklature, v Skupnost, v okviru letne tarifne kvote 7 000 ton (neto teža). Z Uredbo Komisije (ES) št. 2151/2005 z dne 23. decembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za uvedbo in upravljanje tarifne kvote za proizvode iz sladkorja s poreklom iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, kot je določeno v Stabilizacijsko-pridružitvenem sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani (8) je bila navedena kvota odprta 1. januarja 2006. Zaradi racionalnosti je treba v tej uredbi določiti podrobna pravila za odprtje in upravljanje z navedeno kvoto od 1. januarja 2007 dalje. S tem datumom je torej treba razveljaviti Uredbo (ES) št. 2151/2005.

(5)

Upravljanje tradicionalne potrebe po dobavi za prečiščevanje, določeno v členu 29 Uredbe (ES) št. 318/2006, zahteva posebna podrobna izvedbena pravila za tržna leta 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009. Zato je priporočljivo, da se uporaba te uredbe omeji na ta tržna leta.

(6)

Če ni drugače določeno s to uredbo, se za uvozna dovoljenja, izdana v okviru te uredbe, uporablja Uredba Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (9) in posebna podrobna pravila za sektor sladkorja, določena z Uredbo Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (10) (nova uredba „upravljanje tretjih držav“). Poleg tega je treba za lažje upravljanje uvoza v skladu s to uredbo in za zagotovitev, da se upoštevajo letne omejitve, določiti podrobna pravila za uvozna dovoljenja za surovi sladkor, izražen v enakovredni količini belega sladkorja.

(7)

Člen 30(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se zahtevkom za izvozna dovoljenja za sladkor, za katerega velja zajamčena cena, priloži izvozno dovoljenje, ki so ga izdali organi države izvoza in potrjuje skladnost sladkorja z določbami iz zadevnih sporazumov. Za zagotovitev trajnostnega gospodarskega razvoja sektorja sladkorja na ozemlju Srbije, Črne gore in Kosova ter ob upoštevanju razmeroma velike količine tarifne kvote je treba tudi ob uvozu sladkorja v okviru teh kvot predložiti izvozno dovoljenje. Zato je treba določiti obrazec in obliko teh potrdil ter postopke za njihovo uporabo.

(8)

Ker za skupne tarifne kvote iz člena 28 Uredbe (ES) št. 318/2006 ni predvideno sprejemljivo preseganje teh količin, mora za vse količine, pretvorjene v enakovredno količino belega sladkorja, ki presegajo tiste, prikazane na uvoznem dovoljenju, veljati polna stopnja dajatve po skupni carinski tarifi.

(9)

Člen 29(1) in (2) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa tradicionalno potrebo po dobavi za prečiščevanje za posamezno državo članico. Da bi stalnim rafinerijam iz zadevnih držav članic zagotovili dostop do uvoznih dovoljenj za količino sladkorja iz navedenih odstavkov, ki se nameni za prečiščevanje, in bi preprečili zlorabe, ki bi omogočale trgovanje z dovoljenji, je zaželeno, da se predvidi, da zahtevek za uvozna dovoljenja za sladkor za prečiščevanje lahko vložijo samo stalne rafinerije zadevne države članice, in sicer do datuma, ki se ga določi glede na preferencialni sladkor.

(10)

Kar se tiče preferencialnega sladkorja iz Protokola AKP in Sporazuma z Indijo, se lahko pojavijo nepredvidljive zamude med natovarjanjem pošiljke sladkorja in njeno dobavo, zato je treba za upoštevanje takšnih zamud dovoliti določeno odstopanje glede obdobij dobave. Ker za sladkor v skladu z zadevnimi sporazumi veljajo obveznosti dobave in ne tarifne kvote, je treba v skladu s trenutno trgovinsko prakso predvideti tudi določeno odstopanje, ki bo veljalo za skupne količine, dobavljene v obdobju dobave, in za datum začetka tega obdobja.

(11)

Člen 7 Protokola AKP in člen 7 Sporazuma z Indijo vsebujeta določbe, ki se uporabljajo, če zadevna država v obdobju dobave ne izpolni svoje obveznosti dobave. Za izvajanje teh določb je treba določiti načine za določanje dobavnega roka pošiljke preferenčnega sladkorja.

(12)

Določbe, ki se nanašajo na dokazilo o poreklu iz člena 14 Protokola 1, priloženega Prilogi V k Sporazumu o partnerstvu AKP-ES, člena 2(1) Uredbe (ES) št. 2007/2000 ali člena 47 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (11), se morajo uporabljati za proizvode, ki so uvoženi v okviru te uredbe.

(13)

Skupnost se je po pristopu Avstrije, Finske in Švedske ter kasneje Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške k Evropski uniji ter v okviru zaključka pogajanj na podlagi člena XXIV Splošnega sporazuma o carinah in trgovini zavezala, da bo količino surovega trsnega sladkorja za prečiščevanje iz tretjih držav uvažala po dajatvi 98 EUR na tono.

(14)

Za upoštevanje tradicionalnih tokov uvoza količin, ki jih zajema tarifna kvota v okviru koncesij s seznama „CXL — Evropske skupnosti“ iz člena 1 Uredbe Sveta (ES) št. 1095/96 z dne 18. junija 1996 o izvajanju koncesij, določenih v Seznamu CXL, sestavljenem po zaključku pogajanj v okviru člena XXIV.6 GATT (12), je treba storiti vse potrebno, da se kvota 96 801 ton po 1. juliju 2006 razdeli med države porekla po enakem razdelitvenem ključu kot v preteklosti.

(15)

Da bi upoštevali petnajstmesečno trajanje tržnega leta 2006/2007, je treba za to tržno leto prilagoditi letne tarifne kvote.

(16)

Da bi zagotovili učinkovito upravljanje preferencialnega uvoza iz te uredbe, je treba sprejeti ukrepe, ki bodo državam članicam omogočali evidentirati ustrezne podatke in jih sporočati Komisiji. Da bi izboljšali nadzor, je treba določiti, da se uvoz proizvodov v okviru letne tarifne kvote ali preferencialnega sporazuma spremlja v skladu s členom 308d Uredbe (EGS) št. 2454/93.

(17)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PODROČJE UPORABE IN OPREDELITVE POJMOV

Člen 1

1.   Ta uredba določa podrobna pravila za izvajanje uvoza proizvodov v sektorju sladkorja za tržna leta 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009, ki so določeni v:

(a)

členu 1(1) Protokola AKP;

(b)

členu 1(1) Sporazuma z Indijo;

(c)

členu 26(2) in (3) Uredbe (ES) št. 318/2006;

(d)

členu 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006;

(e)

seznamu „CXL — Evropske skupnosti“ iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1095/96;

(f)

členu 4(4) Uredbe (ES) št. 2007/2000;

(g)

členu 27(2) Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo.

2.   Količine, ki so za tržna leta 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 uvožene v skladu z določbami iz odstavka 1(c) do (g) (v nadaljnjem besedilu „tarifne kvote“) in določbami iz odstavka 1(a) in (b) (v nadaljnjem besedilu „obveznosti dobave“), so označene z zaporednimi številkami iz Priloge 1.

Člen 2

V tej uredbi:

(a)

„sladkor iz držav AKP/Indije“ pomeni sladkor, ki spada pod oznako KN 1701 s poreklom iz držav, navedenih v Prilogi VI k Uredbi (ES) št. 318/2006, in uvožen v Skupnost v skladu s Protokolom AKP ali Sporazumom z Indijo;

(b)

„dopolnilni sladkor“ pomeni dopolnilno količino iz člena 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006, za katero se začasno ustavi uporaba uvoznih dajatev za trsni sladkor za prečiščevanje, ki sodi pod oznako KN 1701 11 10, s poreklom iz držav, navedenih v Prilogi VI k navedeni uredbi;

(c)

„sladkor iz koncesij CXL“ pomeni surovi trsni sladkor s seznama „CXL — Evropske skupnosti“ iz člena 1(1) Uredbe (ES) št. 1095/96;

(d)

„balkanski sladkor“ pomeni proizvode iz sektorja sladkorja, ki sodijo pod oznaki KN 1701 in 1702, s poreklom iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore, Kosova ali Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in so uvoženi v Skupnost v skladu z Uredbo (ES) št. 2007/2000 in Stabilizacijsko-pridružitvenim sporazumom z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo;

(e)

„sladkor iz posebnega uvoza“ pomeni proizvode iz člena 26(2) Uredbe (ES) št. 318/2006;

(f)

„sladkor iz industrijskega uvoza“ pomeni proizvode iz člena 26(3) Uredbe (ES) št. 318/2006;

(g)

„Protokol AKP“ pomeni Protokol 3 o sladkorju AKP iz Priloge V k Sporazumu o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, podpisanemu v Cotonouju dne 23. junija 2000 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum o partnerstvu“);

(h)

„Sporazum z Indijo“ pomeni sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Indijo o trsnem sladkorju;

(i)

„obdobje dobave“ pomeni obdobje, določeno v členu 4 Protokola AKP in členu 4 Sporazuma z Indijo;

(j)

„pošiljka“ pomeni količino sladkorja na določenem plovilu, ki se raztovori v evropskem pristanišču Skupnosti;

(k)

„teža tel quel“ pomeni težo sladkorja v naravnem stanju;

(l)

„prikazana stopnja polarizacije“ pomeni dejansko polarizacijo uvoženega surovega sladkorja, po potrebi preverjeno s strani pristojnih državnih organov z uporabo polarimetrične metode, in izraženo v stopnjah na šest decimalnih mest natančno;

m)

„delovni dan“ pomeni delovni dan Komisije v skladu s členom 2 Uredbe Sveta (EGS, Euratom) št. 1182/71 (13);

(n)

„prečiščevanje“ pomeni postopek predelave surovega sladkorja v beli sladkor, kot je opredeljen v členu 2 Uredbe (ES) št. 318/2006, pa tudi kateri koli enakovredni tehnični postopek, ki se uporablja za beli sladkor v razsutem stanju;

(o)

„stalne rafinerije“ so rafinerije iz člena 2(13) Uredbe (ES) št. 318/2006.

POGLAVJE II

UVOZNA DOVOLJENJA

Člen 3

Za uvoz na podlagi določb iz člena 1 se zahteva predložitev uvoznega dovoljenja, izdanega v skladu z uredbama (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 951/2006, če ni v tej uredbi določeno drugače.

Člen 4

1.   Zahtevke za uvozna dovoljenja zainteresirane stranke vložijo pri pristojnih organih držav članic.

2.   Zahtevki za uvozna dovoljenja se lahko vložijo vsak teden, od ponedeljka do petka, in sicer od datuma iz odstavka 5 tega člena do prekinitve izdaje dovoljenj, navedene v drugem pododstavku člena 5(3).

Vlagatelj vloži zahtevek za dovoljenje pri pristojnih organih države članice, v kateri je prijavljen kot zavezanec za DDV.

Posamezni vlagatelj lahko vloži samo en zahtevek za dovoljenje na teden in za posamezno zaporedno številko. Če vlagatelj v določenem tednu vloži več kot en zahtevek za eno zaporedno številko, se vsi zahtevki, ki so bili v zadevnem tednu vloženi pod to zaporedno številko, zavrnejo in varščina, položena ob vložitvi zahtevkov, se nameni zadevni državi članici.

3.   V polju 20 zahtevka za uvozno dovoljenje in dovoljenja je ena od naslednjih navedb: „sladkor za prečiščevanje“ ali „sladkor, ki ni namenjen za prečiščevanje“. Navedba ni povezana z oznako KN, za katero se vloži zahtevek niti pod katero bo sladkor uvožen.

4.   Zahtevku za uvozno dovoljenje se priloži:

(a)

dokazilo, da je vlagatelj položil varščino v višini 20 EUR na tono za količino sladkorja, ki je navedena v polju 17 dovoljenja;

(b)

za sladkor za prečiščevanje izjava proizvajalca sladkorja, odobrenega v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 318/2006, da bo zagotovil prečiščevanje količine zadevnega sladkorja pred koncem tretjega meseca, ki sledi mesecu, v katerem se izteče veljavnost zadevnega uvoznega dovoljenja.

5.   Za tarifne kvote se prvo obdobje za vložitev zahtevkov za uvozno dovoljenje začne na dan odprtja zadevnih kvot.

Za sladkor iz držav AKP/Indije se prvo obdobje za vložitev zahtevkov za uvozno dovoljenje začne v ponedeljek pred 10. junijem predhodnega obdobja dobave. Kadar pa je meja obveznosti dobave v okviru obdobja dobave za eno od držav izvoznic dosežena, se prvo obdobje za vložitev zahtevkov za dovoljenja, ki se nanašajo na naslednje obdobje dobave za to državo, začne v ponedeljek pred 6. majem.

Člen 5

1.   Države članice najpozneje prvi delovni dan vsakega tedna Komisiji sporočijo podatke o količinah belega sladkorja ali surovega sladkorja, ki so po potrebi izražene v enakovredni količini belega sladkorja, za katere so bili v predhodnem tednu vloženi zahtevki za uvozno dovoljenje, po potrebi z uporabo koeficienta odobritve iz člena 10(2).

Zahtevane količine so porazdeljene glede na osemmestne oznake KN in opredeljujejo zadevno tržno leto ali obdobje dobave, količine po državah porekla in ali gre za zahtevek za dovoljenje za sladkor za prečiščevanje ali za sladkor, ki ni namenjen za prečiščevanje. Tudi če ni bil vložen noben zahtevek, države članice o tem obvestijo Komisijo.

2.   Komisija vsak teden evidentira količine, za katere so bili vloženi zahtevki za uvozna dovoljenja.

3.   Če zahtevki za dovoljenja dosežejo ali presežejo količino ene od obveznosti dobave za posamezno državo, določene na podlagi člena 12 za sladkor iz držav AKP/Indije, ali eno od tarifnih kvot za druge vrste sladkorja, Komisija sorazmerno z razpoložljivo količino določi koeficient dodelitve, ki ga države članice uporabijo za vsak zahtevek.

Komisija države članice tudi obvesti, da se zahtevki za dovoljenja zaradi dosežene zadevne meje več ne sprejemajo za zadevno obveznost dobave ali tarifno kvoto.

Če je prekoračitev obveznosti dobave sladkorja iz držav AKP/Indije za zadevno državo nižja ali enaka 5 % njene obveznosti dobave in manjša od 5 000 ton, koeficient dodelitve za to državo 100-odstoten.

4.   Če je Komisija države članice obvestila, da je bila meja za sprejemanje zahtevkov za dovoljenja dosežena, in evidentiranje iz odstavka 2 pokaže, da so količine sladkorja še vedno razpoložljive za obveznosti dobave za sladkor iz držav AKP/Indije ali za tarifne kvote drugih vrst sladkorja, Komisija države članice obvesti, da zadevna meja ni več dosežena.

Člen 6

1.   Dovoljenja se izdajo tretji delovni dan po sporočilu iz člena 5(1). Pri količinah za dobavo države članice upoštevajo koeficient dodelitve, ki ga Komisija po potrebi določi v roku iz odstavka 3 navedenega člena.

2.   Dovoljenja za tarifne kvote so veljavna do konca tržnega leta, na katerega se nanašajo.

3.   Države članice Komisiji prvi delovni dan vsakega tedna ločeno za vsako tarifno kvoto ali obveznost dobave in za vsako državo porekla sporočijo količine sladkorja, za katere so bila v predhodnem tednu izdana uvozna dovoljenja, pri čemer posebej navedejo sladkor za prečiščevanje in sladkor, ki ni namenjen za prečiščevanje.

4.   V primeru prenosa uvoznega dovoljenja v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 1291/2000, mora prevzemnik takoj obvestiti pristojni organ države članice, ki je izdala dovoljenje. Uvozne obveznosti in obveznosti prečiščevanja niso prenosljive.

5.   Za uvozna dovoljenja za sladkor, ki ni namenjen za prečiščevanje, in ne glede na člen 35(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000:

(a)

če je dovoljenje organu izdaje vrnjeno v prvih šestdesetih dneh veljavnosti, se pridobljeno jamstvo zmanjša za 80 %;

(b)

če je dovoljenje organu izdaje vrnjeno v času od enainšestdesetega dne veljavnosti do dne konca veljavnosti, se pridobljeno jamstvo zmanjša za 50 %.

6.   Države članice najpozneje prvi delovni dan posameznega tedna Komisiji sporočijo količine, za katere so v predhodnem tednu v skladu z odstavkom 5 tega člena vrnile dovoljenja. V okviru količinskih omejitev obveznosti dobave, določenih v skladu s členom 12, in ne glede na tarifne kvote iz členov 19, 24 in 28 se količine, navedene na dovoljenjih, ki so bila vrnjena v skladu z odstavkom 5 tega člena, prištejejo količinam obveznosti dobave ali zadevni tarifni kvoti.

Člen 7

1.   Vsaka država članica evidentira količine belega in surovega sladkorja, dejansko uvoženega v okviru uvoznih dovoljenj iz člena 6(1), pri čemer, če je potrebno, pretvori količine surovega sladkorja v enakovredno količino belega sladkorja, in sicer na podlagi navedene stopnje polarizacije in z uporabo metode, določene v točki III.3 Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.

2.   Če sprostitev v prosti promet ne poteka v državi članici, ki je izdala uvozno dovoljenje, država članica sprostitve v prosti promet shrani originalno uvozno dovoljenje in po potrebi dopolnilno listino, izpolnjeno v skladu s členoma 22 in 23, in posreduje kopijo državi članici, ki je izdala uvozno dovoljenje.

3.   V skladu s členom 50(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 velja polna stopnja dajatve iz skupne carinske tarife, ki se uporablja na dan sprostitve v prosti promet, razen za primere iz člena 15(3) te uredbe, za vsak uvoz belega sladkorja po teži tel quel, surovega sladkorja, pretvorjenega v enakovredno količino belega sladkorja, za sladkor iz koncesij CXL pa za enakovredno količino surovega sladkorja po teži tel quel, ki presega količine, navedene na zadevnem uvoznem dovoljenju.

Člen 8

Države članice Komisiji ločeno za vsako tarifno kvoto ali obveznost dobave in za vsako državo porekla sporočijo:

(a)

pred koncem vsakega meseca količine sladkorja, izražene v teži tel quel in v enakovredni količini belega sladkorja, dejansko uvožene tri mesece prej;

(b)

pred 1. marcem in za predhodno tržno leto ali prehodno obdobje dobave, odvisno od primera:

(i)

dejansko uvoženo skupno količino:

sladkorja za prečiščevanje, izraženega v teži tel quel in v enakovredni količini belega sladkorja,

sladkorja, ki ni namenjen za prečiščevanje, izraženega v teži tel quel in v enakovredni količini belega sladkorja;

(ii)

količino sladkorja, izraženo v teži tel quel in v enakovredni količini belega sladkorja, ki je bila dejansko prečiščena.

Člen 9

1.   Sporočila iz člena 5(1), člena 6(3) in (6) ter člena 8 se predložijo elektronsko na obrazcih, ki jih Komisija da na razpolago državam članicam.

2.   Na zahtevo Komisije države članice Komisiji posredujejo podrobnosti o količinah proizvodov, dovoljenih za prosti promet v okviru tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov v posameznih mesecih, [ki se določijo v skladu s členom 308d Uredbe (EGS) št. 2454/93.

POGLAVJE III

TRADICIONALNE POTREBE PO DOBAVI

Člen 10

1.   Ne glede na člen 4(1) in v mejah količin na državo članico, za katere se lahko izdajo uvozna dovoljenja za sladkor za prečiščevanje v okviru tradicionalne potrebe po dobavi iz člena 29(1) in (2) Uredbe (ES) št. 318/2006, lahko zahtevke za uvozna dovoljenja pri pristojnem organu zadevne države članice za sladkor za prečiščevanje vložijo samo:

(a)

stalne rafinerije s sedežem v tej državi članici do 30. junija tržnega leta;

(b)

vse stalne rafinerije Skupnosti od 30. junija do konca tržnega leta.

2.   Zadevne države članice vsak teden evidentirajo zahtevke za uvozna dovoljenja za sladkor za prečiščevanje, razen zahtevkov, za katere ne velja znižanje polne stopnje dajatve, ki se uporablja za uvoz.

Brez poseganja v uporabo odstavka 3 tega člena in člena 5(3) velja, da kadar v kaki državi članici zahtevki za uvozna dovoljenja za sladkor za prečiščevanje v okviru enega tržnega leta, z izjemo zahtevkov brez znižanja polne uvozne dajatve, dosežejo ali presežejo mejno količino iz odstavka 1 tega člena, država članica Komisijo obvesti, da je njena meja tradicionalne potrebe po dobavi za uvoz dosežena, in po potrebi sorazmerno z razpoložljivo količino določi koeficient odobritve, ki se uporabi za vsak zahtevek za uvozno dovoljenje za sladkor za prečiščevanje v tekočem tednu.

3.   Brez poseganja v uporabo člena 5(3) velja, da kadar so zahtevki za uvozna dovoljenja za sladkor za prečiščevanje, razen zahtevkov, za katere ne velja znižanje polne stopnje dajatve, ki se uporablja za uvoz, v okviru enega tržnega leta enaki seštevku količin iz odstavka 2 tega člena, Komisija države članice obvesti, da je meja tradicionalne potrebe po dobavi za uvoz na ravni Skupnosti dosežena.

Po datumu obvestila iz prvega pododstavka in do konca zadevnega tržnega leta lahko vsi zainteresirani vložijo zahtevke za dovoljenja za sladkor za prečiščevanje, razen za sladkor iz držav AKP/Indije iz obdobja dobave, ki se začne med tem tržnim letom. V tem primeru se zahtevki za uvozna dovoljenja za sladkor za prečiščevanje iz držav AKP/Indije predložijo v skladu z odstavkom 1(a) in se evidentirajo kot tradicionalna potreba po dobavi za naslednje tržno leto.

Člen 11

1.   Vsak imetnik uvoznega dovoljenja za sladkor za prečiščevanje mora državi članici, ki ga je izdala, v šestih mesecih po izteku veljavnosti zadevnega uvoznega dovoljenja državi članici ustrezno dokazati, da je bilo prečiščevanje izvedeno. Če sladkor ni prečiščen v roku iz člena 4(4)(b), mora vlagatelj pred 1. junijem po koncu zadevnega tržnega leta plačati znesek v višini 500 EUR na tono za količine sladkorja, ki niso bile prečiščene, razen v primeru višje sile ali izjemnih tehničnih razlogov.

2.   Vsak proizvajalec sladkorja, odobren v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 318/2006, pri pristojnem organu države članice pred 1. marcem po koncu zadevnega tržnega leta prijavi količine sladkorja, ki jih je prečistil v okviru navedenega leta, pri čemer podrobno navede:

(a)

količine sladkorja, ki ustrezajo uvoznim dovoljenjem za sladkor za prečiščevanje, z navedbo podatkov o zadevnih dovoljenjih;

(b)

količine sladkorja, proizvedenega v Skupnosti, z navedbo podatkov o odobrenem podjetju, ki je sladkor proizvedlo;

(c)

druge količine sladkorja z navedbo porekla.

3.   Vsak proizvajalec sladkorja pred 1. junijem po koncu zadevnega tržnega leta plača znesek v višini 500 EUR na tono za količine sladkorja, za katere:

(a)

ni upošteval roka iz člena 4(4)(b);

(b)

pristojnemu organu ne more ustrezno dokazati, da sladkor iz odstavka 2(c) tega člena ni uvoženi sladkor, ki ni namenjen za prečiščevanje, pri sladkorju za prečiščevanje pa, da ni bil prečiščen zaradi izjemnih tehničnih razlogov ali višje sile.

POGLAVJE IV

SLADKOR IZ DRŽAV AKP/INDIJE

Člen 12

1.   Količine obveznosti dobave za vsako zadevno državo izvoznico se določijo v skladu s postopkom iz člena 39(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 z uporabo členov 3 in 7 Protokola AKP, členov 3 in 7 Sporazuma z Indijo ter členov 14 in 15 te uredbe.

2.   Določitev količin obveznosti dobave za obdobje dobave:

(a)

se opravi predvidoma do 1. maja pred zadevnim obdobjem;

(b)

se sprejme do 1. februarja zadevnega obdobja;

(c)

se občasno prilagodi med zadevnim obdobjem, če je to potrebno zaradi novih podatkov in zlasti zaradi razrešitve ustrezno utemeljenih posebnih primerov.

Obveznosti dobave, ki se upoštevajo za izdajo dovoljenj iz člena 5, so enake količinam, določenim na podlagi odstavka 1 tega člena, ki se po potrebi prilagodijo v skladu z odločbami, sprejetimi na podlagi členov 3 in 7 Protokola AKP ter členov 3 in 7 Sporazuma z Indijo.

3.   Količine obveznosti dobave se določijo ob upoštevanju:

(a)

dejansko ugotovljenih dobav v predhodnih obdobjih dobave;

(b)

priglašenih količin, ki niso mogle biti dobavljene, v skladu s členom 7 Protokola AKP in člena 7 Sporazuma z Indijo.

Kadar količine, za katere so bila izdana uvozna dovoljenja, presegajo dejansko ugotovljene količine dobave za predhodna obdobja dobave, ne glede na rezultate preiskav, ki jih morajo opraviti pristojni organi, se nazivne količine dovoljenj, za katere se ni mogel ugotoviti dejanski uvoz v Skupnost, dodajo količinam iz točke a) prvega pododstavka.

4.   Prilagoditve iz odstavka 2(c) lahko vključujejo prenose količin med dvema zaporednima obdobjema dobave pod pogojem, da to ne moti dobavnih režimov iz člena 29 Uredbe (ES) št. 318/2006.

5.   Skupna vsota količin obveznosti dobave za različne zadevne države izvoznice za vsako obdobje dobave se uvozi kot sladkor iz držav AKP/Indije v okviru obveznosti dobave po stopnji dajatve nič.

Člen 13

1.   Uradni datum dobave pošiljke sladkorja iz držav AKP/Indije je datum predložitve pošiljke iz člena 40 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 carini (14).

Uradni datum dobave se dokaže s predložitvijo kopije dodatne dokumentacije iz člena 17(1) ali člena 18(2) te uredbe, kot je primerno.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 je v primeru, če uvoznik predloži deklaracijo kapitana zadevnega plovila, potrjeno s strani zadevne pristaniške oblasti, ki kaže, da je pošiljka pripravljena za raztovarjanje v zadevnem pristanišču, uradni datum dobave datum, na katerega je pošiljka pripravljena za raztovarjanje, kot je navedeno v deklaraciji.

Člen 14

1.   Če se količina sladkorja iz držav AKP/Indije, ki pokriva vse ali del obveznosti dobave, dostavi po izteku roka zadevnega obdobja dobave, se dobava kljub temu prišteje k temu obdobju, če je bila zadevna količina v pristanišču izvoznice natovorjena pravočasno ob upoštevanju običajnega trajanja prevoza.

Običajno trajanje prevoza je število dni, ki se ga dobi tako, da se razdaljo v navtičnih miljah običajne poti, ki ločuje zadevni pristanišči, deli s 480.

2.   Odstavek 1 ne velja za količino, ki je predmet odločbe Komisije v skladu s členom 7(1) ali (2) Protokola AKP ali členom 7(1) ali (2) Sporazuma z Indijo.

Člen 15

1.   Če je za določeno državo izvoznico skupna količina sladkorja iz držav AKP/Indije, pripisana k določenemu obdobju dobave, manjša od obveznosti dobave, se uporabljajo določbe člena 7 Protokola AKP ali člena 7 Sporazuma z Indijo.

2.   Odstavek 1 ne velja, če je razlika med količino obveznosti dobave in skupno količino sladkorja iz držav AKP/Indije nižja ali enaka 5 % količine obveznosti dobave in 5 000 tonam sladkorja, izraženega kot beli sladkor.

3.   Ne glede na člen 50(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 in pod pogojem, da so zajete v potrdilu o poreklu iz člena 16 oziroma 17 te uredbe, so količine, uvožene znotraj dovoljenega odstopanja, določenega v členu 8(4) Uredbe (ES) št. 1291/2000, upravičene v okviru režima za sladkor iz držav AKP/Indije.

4.   Če se uporabita odstavka 2 in 3, Komisija preostanek razlik doda h količini obveznosti dobave za naslednje obdobje dobave ali jih odšteje od te količine, kot je primerno.

Člen 16

1.   Zahtevki za uvozna dovoljenja in uvozna dovoljenja vsebujejo naslednje navedbe:

(a)

v polju 8: država porekla (država, za katero velja Protokol AKP, ali Indija);

(b)

v poljih 17 in 18: količina sladkorja, izražena kot enakovredna količina belega sladkorja, ki ne sme presegati obveznosti dobave na zadevno državo, določene v skladu s členom 12;

(c)

v polju 20: obdobje dobave, na katerega se nanašajo, in najmanj eno od navedb iz Dela A Priloge III.

2.   Zahtevku za uvozno dovoljenje je treba priložiti izvirnik izvoznega dovoljenja, ki ga izdajo pristojni organi države izvoznice, v skladu z vzorcem, navedenim v Prilogi II, za količino, ki je enaka količini na zahtevku za dovoljenje. Namesto tega izvoznega dovoljenja se lahko priloži s strani pristojnih organov države izvoznice potrjena kopija dokazila o poreklu iz člena 17 za države, navedene v Protokolu AKP, ali iz člena 18 za Indijo.

3.   Dovoljenja veljajo do konca tretjega meseca po mesecu, ko so bila dejansko izdana za sladkor iz držav AKP/Indije, ki ni namenjen za prečiščevanje. Za sladkor za prečiščevanje iz držav AKP/Indije dovoljenja veljajo do konca obdobja dobave, na katerega se nanašajo; za dovoljenja, izdana od 1. aprila naprej, pa veljajo do konca tretjega meseca po mesecu, ko so bila dejansko izdana.

4.   Ne glede na člen 18(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 se lahko uvozno dovoljenje, ki v poljih 15 in 16 vsebuje poimenovanje in oznako KN 1701 99 10, uporablja za uvoz:

(a)

sladkorja z oznako KN 1701 11 10, če gre za dovoljenje za sladkor za prečiščevanje;

(b)

sladkorja z oznako KN 1701 11 90, če gre za dovoljenje za sladkor, ki ni namenjen za prečiščevanje.

Člen 17

1.   Poleg dokazila o poreklu iz člena 14 Protokola 1, priloženega Prilogi V k Partnerskem sporazumu AKP-ES, se ob uvozu carinskim oblastem predloži dodatna dokumentacija, ki vsebuje:

(a)

najmanj eno od navedb iz Dela A Priloge III k tej uredbi;

(b)

datum natovarjanja blaga in zadevno obdobje dobave;

(c)

podštevilko kombinirane nomenklature za zadevni proizvod.

Veljavnost dokazila o poreklu je neodvisna od obdobja dobave iz točke (b).

2.   Dokazilo o poreklu in dodatna dokumentacija, ki vsebuje poimenovanje sladkorja iz oznake KN 1701 99, se lahko uporablja, kjer je primerno, za uvoz sladkorja iz oznake KN 1701 11.

3.   Zlasti zaradi nadzora obdobja dobave in količin zadevna stranka pristojnemu organu v državi članici sprostitve v prosti promet predloži kopijo dodatne dokumentacije iz odstavka 1, ki vsebuje:

(a)

datum, določen na podlagi ustrezne odpremne listine, na podlagi katere je bilo izvedeno natovarjanje sladkorja v pristanišču izvoznice;

(b)

datum iz člena 13(1);

(c)

podatke, ki se nanašajo na uvoz, zlasti prikazano stopnjo polarizacije in dejansko uvožene količine po teži tel quel.

Člen 18

1.   Za namene tega poglavja se za sladkor s poreklom iz Indije šteje sladkor, katerega poreklo je določeno v skladu z določbami, ki veljajo v Skupnosti, in za katerega je dokazilo o poreklu predloženo v obliki potrdila o poreklu v skladu s členom 47 Uredbe (EGS) št. 2454/93.

2.   Ob uvozu se carinskim oblastem predloži dodatna dokumentacija, ki vsebuje:

(a)

najmanj eno od navedb iz Dela A Priloge III;

(b)

datum natovarjanja blaga in zadevno obdobje dobave, pri čemer navedeno obdobje ob uvozu ne vpliva na veljavnost dokazila o poreklu;

(c)

podštevilko kombinirane nomenklature za zadevni proizvod.

3.   Potrdilo o poreklu in dodatna dokumentacija, ki vsebuje poimenovanje sladkorja iz oznake KN 1701 99, se lahko uporablja, kjer je primerno, za uvoz sladkorja iz oznake KN 1701 11.

4.   Zlasti zaradi nadzora obdobja dobave in količin zadevna stranka pristojnemu organu v državi članici sprostitve v prosti promet predloži kopijo dodatne dokumentacije iz odstavka 2, ki vsebuje:

(a)

datum, določen na podlagi ustrezne odpremne listine, na podlagi katere je bilo izvedeno natovarjanje sladkorja v pristanišču izvoznice v Indiji;

(b)

datum iz člena 13(1);

(c)

podatke, ki se nanašajo na uvoz, zlasti prikazano stopnjo polarizacije in dejansko uvožene količine surovega sladkorja.

POGLAVJE V

DOPOLNILNI SLADKOR

Člen 19

1.   Primanjkljaj količin iz člena 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006 se določi v skladu s postopkom iz člena 39(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 za tržno leto ali del tržnega leta na podlagi izčrpne predhodne bilance preskrbe Skupnosti za surovi sladkor. Te količine se uvozijo kot dopolnilni sladkor.

Za namen te določitve se količine sladkorja iz francoskih čezmorskih departmajev in preferenčnega sladkorja za neposredno porabo, ki jih je treba upoštevati pri vsaki bilanci, vsako leto ocenijo na podlagi podatkov, ki jih države članice Komisiji sporočijo za zadnja tržna leta.

2.   Prva določitev količin iz odstavka 1 se opravi do 31. oktobra in se popravi do 31. maja. Če novi podatki to zahtevajo, se lahko določitev količin popravi na drugi datum med tržnim letom.

Člen 20

1.   Najnižja nakupna cena za standardno kakovost surovega sladkorja (franko stroški, zavarovanje in prevoznina v evropskih pristaniščih Skupnosti), ki jo plačajo nosilci rafinerijske dejavnosti, se uporablja za uvoz v okviru količin iz člena 19.

2.   Najnižja nakupna cena za vsako tržno leto ustreza zajamčeni ceni iz člena 30 Uredbe (ES) št. 318/2006.

Člen 21

1.   Zahtevki za uvozna dovoljenja in uvozna dovoljenja vsebujejo naslednje navedbe:

(a)

v polju 8: država ali države porekla (države iz Priloge VI Uredbe (ES) št. 318/2006);

(b)

v poljih 17 in 18: količina surovega sladkorja, izražena kot enakovredna količina belega sladkorja, ki ne sme presegati prvotne količine, določene v skladu s členom 19;

(c)

v polju 20: tržno leto, na katerega se nanašajo, in najmanj eno od navedb iz Dela B Priloge III.

2.   Zahtevku za uvozno dovoljenje je treba priložiti:

(a)

izvirnik izvoznega potrdila, ki ga izdajo pristojni organi države izvoznice ali ena od držav izvoznic, v skladu z vzorcem, navedenim v Prilogi II, za količino, ki je enaka količini na zahtevku za dovoljenje. Namesto tega izvoznega dovoljenja se lahko priloži s strani pristojnih organov države izvoznice potrjena kopija dokazila o poreklu iz člena 22 za države, navedene v Protokolu AKP, ali iz člena 23 za Indijo;

(b)

zavezo odobrenega nosilca rafinerijske dejavnost v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 318/2006, da se zagotovi, da je plačana cena vsaj enaka najnižji nakupni ceni iz člena 20 te uredbe.

Člen 22

1.   Poleg dokazila o poreklu iz člena 14 Protokola 1, priloženega Prilogi V k Partnerskem sporazumu AKP-ES, se ob uvozu carinskim oblastem predloži dodatna dokumentacija, ki vsebuje:

(a)

najmanj eno od navedb iz Dela C Priloge III k tej uredbi;

(b)

oznako KN 1701 11 10.

2.   Zadevna stranka pristojnemu organu v državi članici uvoza, zlasti zaradi nadzora količin, predloži kopijo dodatne dokumentacije iz odstavka 1, ki vsebuje podatke, ki se nanašajo na uvoz, zlasti prikazano stopnjo polarizacije in količine po teži tel quel, ki so bile dejansko sproščene v prosti promet.

Člen 23

1.   Za namene tega poglavja se za sladkor s poreklom iz Indije šteje dopolnilni sladkor, katerega poreklo je določeno v skladu z določbami, ki veljajo v Skupnosti, in za katerega je dokazilo o poreklu predloženo v obliki potrdila o poreklu v skladu s členom 47 Uredbe (EGS) št. 2454/93.

2.   Ob uvozu se carinskim oblastem predloži dodatna dokumentacija, ki vsebuje najmanj eno od navedb iz Dela C Priloge III k tej uredbi.

3.   Zadevna stranka predloži pristojnemu organu v državi članici uvoza, zlasti zaradi nadzora količin, kopijo dodatne dokumentacije iz odstavka 2, ki vsebuje podatke, ki se nanašajo na uvoze, zlasti prikazano stopnjo polarizacije in dejansko uvožene količine surovega sladkorja.

POGLAVJE VI

SLADKOR IZ KONCESIJ CXL

Člen 24

1.   Vsako tržno leto se odprejo tarifne kvote za skupaj 96 801 ton surovega trsnega sladkorja za prečiščevanje iz oznake KN 1701 11 10, ki se ga uvozi kot sladkor iz koncesij CXL po stopnji dajatve 98 EUR na tono.

Vendar pa znaša za tržno leto 2006/2007 količina surovega trsnega sladkorja 126 671 ton.

2.   Količine iz odstavka 1 se razdelijo po državi porekla na naslednji način:

Kuba

58 969 ton,

Brazilija

23 930 ton,

Avstralija

9 925 ton,

ostale tretje države

3 977 ton.

Vendar pa je za tržno leto 2006/2007 razdelitev po državah porekla naslednja:

Kuba

73 711 ton,

Brazilija

29 913 ton,

Avstralija

17 369 ton,

ostale tretje države

5 678 ton.

3.   Dajatev 98 EUR na tono velja za surovi sladkor standardne kakovosti in je opredeljena v točki III Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.

Če polarizacija uvoženega surovega sladkorja odstopa od 96 stopinj, se dajatev 98 EUR na tono poviša ali zniža, kot je primerno, za 0,14 % na desetino stopinje ugotovljene razlike.

Člen 25

Zahtevki za uvozna dovoljenja in uvozna dovoljenja vsebujejo naslednje navedbe:

(a)

v polju 8: država porekla (ena od držav iz člena 24(2));

(b)

v poljih 17 in 18: količina surovega sladkorja, izražena v teži tel quel, ki ne sme presegati prvotne količine, določene v členu 24(2);

(c)

v polju 20: tržno leto, na katerega se nanašajo, in najmanj ena od navedb iz Dela D Priloge III;

(d)

à la case 24: najmanj eno od navedb iz Dela E Priloge III.

Člen 26

1.   Za namene tega poglavja se za sladkor s poreklom iz Avstralije, Kube ali Brazilije šteje sladkor iz koncesij CXL, katerega poreklo je določeno v skladu z določbami, ki veljajo v Skupnosti, in za katere je dokazilo o poreklu predloženo v obliki potrdila o poreklu v skladu s členom 47 Uredbe (EGS) št. 2454/93.

2.   Ob uvozu se carinskim oblastem predloži dodatna dokumentacija, ki vsebuje najmanj eno od navedb iz Dela F Priloge III.

3.   Zadevna stranka predloži pristojnemu organu v državi članici uvoza, zlasti zaradi nadzora količin, kopijo dodatne dokumentacije iz odstavka 2, ki vsebuje podatke, ki se nanašajo na uvoze, zlasti prikazano stopnjo polarizacije in dejansko uvožene količine surovega sladkorja.

Člen 27

Če uvozna dovoljenja za količine, ki zadevajo Kubo in so navedene v členu 24(2), ter za 23 930 ton s poreklom iz Brazilije niso bila izdana pred 1. julijem tekočega tržnega leta, lahko Komisija ob upoštevanju programov dobave odloči, da se dovoljenja v okviru navedenih količin lahko dodelijo ostalim tretjim državam iz navedenega člena.

POGLAVJE VII

BALKANSKI SLADKOR

Člen 28

1.   Za vsako tržno leto se odprejo tarifne kvote za skupaj 200 000 ton proizvodov v sektorju sladkorja iz oznak KN 1701 in 1702, ki se ga uvozi kot balkanski sladkor s stopnjo dajatve nič.

Vendar pa količina proizvodov iz sektorja sladkorja iz oznak KN 1701 in 1702 za tržno leto 2006/2007 znaša 246 500 ton.

2.   Količine iz odstavka 1 se razdelijo po državi porekla na naslednji način:

Albanija

1 000 ton,

Bosna in Hercegovina

12 000 ton,

Srbija in Črna gora

180 000 ton,

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

7 000 ton.

Vendar pa je za tržno leto 2006/2007 razdelitev po državah porekla naslednja:

Albanija

1 250 ton,

Bosna in Hercegovina

15 000 ton,

Srbija in Črna gora

225 000 ton,

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

5 250 ton.

Kvota za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo se za tržno leto 2006/2007 odpre šele 1. januarja 2007.

Člen 29

1.   Zahtevki za uvozna dovoljenja in uvozna dovoljenja vsebujejo naslednje navedbe:

(a)

v polju 8: država porekla (ena od držav iz člena 28(2));

(b)

v poljih 17 in 18: količina, izražena v teži tel quel, ki ne sme presegati prvotne količine, določene v členu 28(2);

(c)

v polju 20: tržno leto, na katerega se nanašajo, in najmanj ena od navedb iz Dela G Priloge III.

2.   Zahtevku za uvozno dovoljenje za balkanski sladkor s poreklom iz carinskih območij Črne Gore, Srbije ali Kosova je treba priložiti izvirnik izvoznega dovoljenja, ki ga izdajo pristojni organi carinskih območij Črne Gore, Srbije ali Kosova v skladu z vzorcem iz Priloge II, za količino, ki je enaka količini, navedeni na zahtevku za dovoljenje.

POGLAVJE VIII

SLADKOR IZ POSEBNEGA IN INDUSTRIJSKEGA UVOZA

Člen 30

1.   Količine sladkorja iz posebnega uvoza in/ali sladkorja iz industrijskega uvoza, za katere se bodo odpravile vse ali del uvoznih dajatev, se določi v skladu s postopkom iz člena 39(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 za tržno leto ali del tržnega leta.

2.   Zaradi določitve količine sladkorja iz industrijskega uvoza iz odstavka 1 se sestavi izčrpna predhodna bilanca preskrbe Skupnosti s sladkorjem, ki je potreben za izdelavo proizvodov iz člena 13(2) Uredbe (ES) št. 318/2006. Ta bilanca zlasti upošteva količine in ceno sladkorja zunaj kvote, ki je na voljo na trgu Skupnosti, ter možnost, določeno v členu 19(3) navedene uredbe, da se sladkor, umaknjen s trga, obravnava kot presežni sladkor, ki lahko postane sladkor iz industrijskega uvoza.

Člen 31

Zahtevki za uvozna dovoljenja in uvozna dovoljenja vsebujejo naslednje navedbe:

(a)

v polju 8: država ali države porekla;

(b)

v poljih 17 in 18: količina, izražena v teži tel quel, ki ne sme presegati prvotne količine, določene v skladu s členom 30;

(c)

v polju 20:

(i)

tržno leto, na katerega se nanašajo;

(ii)

najmanj eno od navedb iz:

Dela H Priloge III za sladkor iz posebnega uvoza,

Dela I Priloge III za sladkor iz industrijskega uvoza.

POGLAVJE IX

RAZVELJAVITVENE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 32

Uredba (ES) št. 1004/2005 se s 1. julijem 2006 razveljavi.

Uredba (ES) št. 2151/2005 se s 1. januarjem 2007 razveljavi.

Člen 33

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2006.

Vendar pa se za kvoto iz člena 1(g) uporablja šele od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. junija 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.

(3)  UL L 190, 23.7.1975, str. 36.

(4)  UL L 240, 23.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1946/2005 (UL L 312, 29.11.2005, str. 1).

(5)  Kot določa Resolucija Varnostnega sveta ZN 1244.

(6)  UL L 170, 1.7.2005, str. 18.

(7)  UL L 84, 20.3.2004, str. 13.

(8)  UL L 342, 24.12.2005, str. 26.

(9)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 800/2006 (UL L 144, 31.5.2006, str. 7).

(10)  Glej stran 24 tega Uradnega lista.

(11)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 402/2006 (UL L 70, 09.03.2006, str. 35).

(12)  UL L 146, 20.6.1996, str. 1.

(13)  UL L 124, 8.6.1971, str. 1.

(14)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.


PRILOGA I

Zaporedne številke za sladkor iz držav AKP/Indije

Tretja država

Zaporedna številka

Barbados

09.4331

Belize

09.4332

Slonokoščena obala

09.4333

Republika Kongo

09.4334

Fidži

09.4335

Gvajana

09.4336

Indija

09.4337

Jamajka

09.4338

Kenija

09.4339

Madagaskar

09.4340

Malavi

09.4341

Mauritius

09.4342

Mozambik

09.4343

Saint Kitts in Nevis — Angvila

09.4344

Surinam

09.4345

Svazi

09.4346

Tanzanija

09.4347

Trinidad in Tobago

09.4348

Uganda

09.4349

Zambija

09.4350

Zimbabve

09.4351

Zaporedne številke za dopolnilni sladkor

Tretja država

Zaporedna številka

Indija

09.4315

Države, podpisnice Protokola AKP

09.4316

Zaporedne številke za sladkor iz koncesij CXL

Tretja država

Zaporedna številka

Avstralija

09.4317

Brazilija

09.4318

Kuba

09.4319

Druge tretje države

09.4320

Zaporedne številke za balkanski sladkor

Tretja država

Zaporedna številka

Albanija

09.4324

Bosna in Hercegovina

09.4325

Srbija, Črna Gora in Kosovo

09.4326

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

09.4327

Zaporedne številke za sladkor iz posebnega in industrijskega uvoza

Sladkor iz uvoza

Zaporedna številka

Posebni

09.4380

Industrijski

09.4390


PRILOGA II

Vzorec izvoznega dovoljenja iz člena 16(2), člena 21(2)(a) in člena 29(2)

Image


PRILOGA III

A.

Navedbe iz člena 16(1)(c), člena 17(1)(a) in člena 18(2)(a):

—   v španščini: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar ACP-India. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   v češčini: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr ze zemí AKT/Indie. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   v danščini: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, AVS-/indisk sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   v nemščini: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, AKP-/indischer Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   v estonščini: Kohaldatakse määrust 950/2006, AKV/India suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   v grščini: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη ΑΚΕ/Ινδίας. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   v angleščini: Application of Regulation (EC) No 950/2006, ACP/India sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   v francoščini: application du règlement (CE) no 950/2006, sucre ACP/Inde. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   v italijanščini: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero ACP/India. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   v latvijščini: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, ĀKK un Indijas cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   v litovščini: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), AKR ir Indijos cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   v madžarščini: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, AKCS-országokból/Indiából származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   v malteščini: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor AKP/Indja. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   v nizozemščini: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, ACS-/Indiase suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   v poljščini: Zastosowanie rozporządzenia (WE) 950/2006, cukier z AKP/Indii. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   v portugalščini: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar ACP/da Índia. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   v slovaščini: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor AKT-India. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   v slovenščini: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), sladkor iz držav AKP/Indije. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   v finščini: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, AKT-maista/Intiasta peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   v švedščini: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, AVS/Indien-socker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

B.

Navedbe iz člena 21(1)(c):

—   v španščini: Azúcar adicional, azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 29, apartado 4, del Reglamento (CE) no 318/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   v češčini: Doplňkový cukr, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 29 odst. 4 nařízení (ES) č. 318/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   v danščini: Supplerende sukker; råsukker til raffinering importeret i henhold til artikel 29, stk. 4, i forordning (EF) nr. 318/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   v nemščini: Zusätzlicher Zucker, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 29 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 318/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   v estonščini: Lisasuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 318/2006 artikli 29 lõikele 4 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   v grščini: Συμπληρωματική ζάχαρη, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   v angleščini: Complementary sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 29(4) of Regulation (EC) No 318/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   v francoščini: Sucre complémentaire, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   v italijanščini: Zucchero complementare, zucchero greggio destinato alla raffinazione importato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   v latvijščini: Papildu cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 29. panta 4. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   v litovščini: Pagal Reglamento (EB) Nr. 318/2006 29 straipsnio 4 dalį importuotas papildomas cukrus, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   v madžarščini: A 318/2006/EK rendelet 29. cikke (4) bekezdésének megfelelően behozott kiegészítő cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   v malteščini: Zokkor komplimentarju, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 29(4) tar-Regolament (KE) Nru 318/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   v nizozemščini: Aanvullende suiker, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 29, lid 4, van Verordening (EG) nr. 318/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   v poljščini: Cukier uzupełniający, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 29 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 318/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   v portugalščini: Açúcar complementar, açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 4 do artigo 29.o do Regulamento (CE) n.o 318/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   v slovaščini: Doplnkový cukor, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 29 ods. 4 nariadenia (ES) č. 318/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   v slovenščini: Dopolnilni sladkor, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   v finščini: Täydentävä sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 318/2006 29 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   v švedščini: Tilläggssocker, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 29.4 i förordning (EG) nr 318/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

C.

Navedbe iz člena 22(1)(a) in člena 23(2):

—   v španščini: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar complementario. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   v češčini: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, doplňkový cukr. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   v danščini: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, supplerende sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   v nemščini: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, zusätzlicher Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   v estonščini: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, lisasuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   v grščini: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

—   v angleščini: Application of Regulation (EC) No 950/2006, complementary sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   v francoščini: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre complémentaire. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   v italijanščini: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero complementare. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   v latvijščini: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, papildu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   v litovščini: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), papildomas cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įraytinas pagal I priedą)

—   v madžarščini: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kiegészítő cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   v malteščini: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor komplimentarju. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   v nizozemščini: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, aanvullende suiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   v poljščini: Zastosowanie rozporządzenia (WE) 950/2006, cukier uzupełniający. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   v portugalščini: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar complementar. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   v slovaščini: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, doplnkový cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   v slovenščini: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), dopolnilni sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   v finščini: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, täydentävä sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   v švedščini: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, tilläggssocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

D.

Navedbe iz člena 25(c):

—   v španščini: Azúcar «concesiones CXL», azúcar en bruto para refinar, importado de conformidad con el artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   v češčini: Koncesní cukr CXL, surový cukr určený k rafinaci a dovezený podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   v danščini: CXL-indrømmelsessukker; råsukker til raffinering, importeret i henhold til artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   v nemščini: „Zucker Zugeständnisse CXL“, zur Raffination bestimmter Rohzucker, eingeführt in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   v estonščini: Kontsessioonisuhkur, vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 imporditud rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   v grščini: Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, ακατέργαστη ζάχαρη που προορίζεται για ραφινάρισμα, εισαγόμενη σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι)

—   v angleščini: CXL concessions sugar, raw sugar for refining, imported in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   v francoščini: Sucre concessions CXL, sucre brut destiné à être raffiné, importé conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   v italijanščini: Zucchero concessioni CXL, zucchero greggio destinato alla raffinazione, importato ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   v latvijščini: CXL koncesiju cukurs, rafinējamais jēlcukurs, kas importēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   v litovščini: „CXL lengvatinis cukrus“, rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, importuotas pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   v madžarščini: A(z) 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdésével összhangban behozott CXL engedményes cukor, finomításra szánt nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   v malteščini: Zokkor tal-konċessjonijiet CXL, zokkor mhux ipproċessat għall-irfinar, importat skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   v nizozemščini: Suiker CXL-concessies, voor raffinage bestemde ruwe suiker, ingevoerd overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   v poljščini: Cukier wymieniony w koncesji CXL, cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   v portugalščini: Açúcar «concessões CXL», açúcar bruto para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   v slovaščini: Koncesný cukor CXL, surový cukor určený na rafináciu, dovezený v súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   v slovenščini: Sladkor iz koncesij CXL, surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   v finščini: CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   v švedščini: Socker enligt CXL-medgivande, råsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

E.

Navedbe iz člena 25(d)

—   v španščini: Importación sujeta a un derecho de 98 EUR por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 24, apartado 1, del Reglamento (CE) no 950/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   v češčini: Dovoz s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 950/2006. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   v danščini: Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i henhold til artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 950/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   v nemščini: Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität in Anwendung von Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 950/2006. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   v estonščini: Vastavalt määruse (EÜ) nr 950/2006 artikli 24 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   v grščini: Εισαγωγή με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   v angleščini: Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 24(1) of Regulation (EC) No 950/2006. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   v francoščini: Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   v italijanščini: Importazione al dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo in applicazione dell' articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 950/2006. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   v latvijščini: Regulas (EK) Nr. 950/2006 24. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   v litovščini: Už 98 eurų muitą už toną pagal Reglamento (EB) Nr. 950/2006 24 straipsnio 1 dalį importuotas standartinis žaliavinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   v madžarščini: A(z) 950/2006/EK rendelet 24. cikkének (1) bekezdése alapján tonnánként 98 eurós vámtétellel behozott szabványminőségű nyerscukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   v malteščini: Importazzjoni b'dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata metrika ta' zokkor mhux ipproċessat ta' kwalità standard skond l-Artikolu 24(1) tar-Regolament (KE) Nru 950/2006. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   v nizozemščini: Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van standaardkwaliteit overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 950/2006. Volgnummer (zie bijlage I)

—   v poljščini: Przywóz objęty stawką celną 98 EUR za tonę cukru surowego jakości standardowej, zgodnie z zastosowaniem art. 1 rozporządzenia (WE) nr 950/2006. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   v portugalščini: Importação a direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 24.o do Regulamento (CE) n.o 950/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   v slovaščini: Dovoz s clom 98 EUR za tonu surového cukru štandardnej kvality v zmysle článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 950/2006. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   v slovenščini: Uvozna dajatev 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti na podlagi člena 24(1) Uredbe (ES) št. 950/2006. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   v finščini: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti 98 euron tullilla tonnia kohden tuotava vakiolaatua oleva raakasokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   v švedščini: Import till en tullsats av 98 euro per ton råsocker av standardkvalitet med tillämpning av artikel 24.1 i förordning (EG) nr 950/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

F.

Navedbe iz člena 26(2):

—   v španščini: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «concesiones CXL». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   v češčini: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, koncesní cukr CXL. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   v danščini: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, CXL-indrømmelsessukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   v nemščini: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker Zugeständnisse CXL“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   v estonščini: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, CXL kontsessioonisuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   v grščini: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   v angleščini: Application of Regulation (EC) No 950/2006, CXL concessions sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   v francoščini: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre concessions CXL. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   v italijanščini: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero concessioni CXL. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   v latvijščini: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, CXL koncesiju cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   v litovščini: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), CXL lengvatinis cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   v madžarščini: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, CXL engedményes cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   v malteščini: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-konċessjonijiet CXL. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   v nizozemščini: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker CXL-concessies. Volgnummer (zie bijlage I)

—   v poljščini: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier wymieniony w koncesji CXL. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   v portugalščini: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar «concessões CXL». Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   v slovaščini: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, koncesný cukor CXL. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   v slovenščini: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz koncesij CXL. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   v finščini: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   v švedščini: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker enligt CXL-medgivande. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

G.

Navedbe iz člena 29(1)(c):

—   v španščini: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «Balcanes». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   v češčini: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   v danščini: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, Balkan-sukker. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I).

—   v nemščini: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, Balkan-Zucker. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   v estonščini: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, Balkani suhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   v grščini: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη Βαλκανίων. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   v angleščini: Application of Regulation (EC) No 950/2006, Balkans sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   v francoščini: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre Balkans. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   v italijanščini: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   v latvijščini: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, Balkānu cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   v litovščini: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, Balkanų cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   v madžarščini: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, balkáni cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   v malteščini: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor tal-Balkani. Nru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   v nizozemščini: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage I)

—   v poljščini: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier z krajów Bałkańskich. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I)

—   v portugalščini: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar dos Balcãs. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   v slovaščini: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor z Balkánu. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   v slovenščini: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, balkanski sladkor. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   v finščini: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   v švedščini: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, Balkansocker. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

H.

Navedbe iz prve alinee člena 31(c)(ii):

—   v španščini: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación excepcional». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   v češčini: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr výjimečného dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   v danščini: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — undtagelsesvis import. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I)

—   v nemščini: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — außerordentliche Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   v estonščini: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, erakorraline importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   v grščini: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   v angleščini: Application of Regulation (EC) No 950/2006, exceptional import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   v francoščini: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation exceptionnelle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   v italijanščini: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione eccezionale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   v latvijščini: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, īpaša ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   v litovščini: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006, išskirtinio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą)

—   v madžarščini: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   v malteščini: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni eċċezzjonali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   v nizozemščini: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

—   v poljščini: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier pozakwotowy z przywozu. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   v portugalščini: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado a título excepcional. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   v slovaščini: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, mimoriadne dovezený cukor. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   v slovenščini: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006, sladkor iz posebnega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   v finščini: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, poikkeustuonnin alainen sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   v švedščini: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för exceptionell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).

I.

Navedbe iz druge alinee člena 31(c)(ii):

—   v španščini: Aplicación del Reglamento (CE) no 950/2006, azúcar «importación industrial». Número de orden (insértese con arreglo al anexo I)

—   v češčini: Podle nařízení (ES) č. 950/2006, cukr průmyslového dovozu. Pořadové číslo (pořadové číslo vložte podle přílohy I)

—   v danščini: Anvendelse af forordning (EF) nr. 950/2006, sukker — import til industrien. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I).

—   v nemščini: Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 950/2006, „Zucker — industrielle Einfuhr“. Laufende Nummer (laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen)

—   v estonščini: Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 950/2006, tööstuslik importsuhkur. Järjekorranumber (lisatakse vastavalt I lisale)

—   v grščini: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006, ζάχαρη βιομηχανικής εισαγωγής. Αύξων αριθμός (να τοποθετηθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι).

—   v angleščini: Application of Regulation (EC) No 950/2006, industrial import sugar. Serial No (serial number to be inserted in accordance with Annex I)

—   v francoščini: Application du règlement (CE) no 950/2006, sucre importation industrielle. Numéro d'ordre (numéro d'ordre à insérer selon l'annexe I)

—   v italijanščini: Applicazione del regolamento (CE) n. 950/2006, zucchero di importazione industriale. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

—   v latvijščini: Regulas (EK) Nr. 950/2006 piemērošana, rūpnieciska ieveduma cukurs. Sērijas numurs (ievietot sērijas numuru saskaņā ar I pielikumu)

—   v litovščini: Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 950/2006), pramoninio importo cukrus. Eilės numeris (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

—   v madžarščini: A(z) 950/2006/EK rendelet alkalmazása, ipari behozatalból származó cukor. Tételszám (a tételszámot az I. mellékletnek megfelelően kell beilleszteni)

—   v malteščini: Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 950/2006, zokkor ta' importazzjoni industrijali. Numru tas-serje (in-numru tas-serje għandu jiddaħħal skond l-Anness I)

—   v nizozemščini: Toepassing van Verordening (EG) nr. 950/2006, suiker voor industriële invoer. Volgnummer (zie bijlage I)

—   v poljščini: Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 950/2006, cukier przemysłowy z przywozu. Numer seryjny (numer seryjny zostanie wpisany zgodnie z załącznikiem I).

—   v portugalščini: Aplicação do Regulamento (CE) n.o 950/2006, açúcar importado para fins industriais. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I)

—   v slovaščini: Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 950/2006, cukor na priemyselné spracovanie. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

—   v slovenščini: Uporaba Uredbe (ES) št. 950/2006), sladkor iz industrijskega uvoza. Zaporedna številka: (vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I)

—   v finščini: Asetuksen (EY) N:o 950/2006 soveltaminen, teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri. Järjestysnumero (lisätään järjestysnumero liitteen I mukaisesti)

—   v švedščini: Tillämpning av förordning (EG) nr 950/2006, socker för industriell import. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I).


1.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 178/24


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 951/2006

z dne 30. junija 2006

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) in zlasti členov 23(4) in 40(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 318/2006 vzpostavlja določbe, ki se uporabljajo za uvozna in izvozna dovoljenja, dodeljevanje izvoznih nadomestil in upravljanje uvoza v sektorju sladkorja. Da bi izboljšali preglednost pravil, ki se uporabljajo pri trgovini s tretjimi državami v sektorju sladkorja, je treba podrobna pravila za uporabo navedenih določb zbrati v eno samo uredbo.

(2)

Člen 32 Uredbe (ES) št. 318/2006 predvideva možnost dodelitve nadomestil za izvoz v tretje države, da bi se pokrila razlika med cenami na svetovnem trgu in cenami znotraj Skupnosti. Za začetek veljavnosti reforme ureditve trga sladkorja je treba določiti podrobna pravila za izvajanje za trgovino s tretjimi državami v sektorju sladkorja.

(3)

Za zagotovitev enakega obravnavanja pri določanju zneska izvoznega nadomestila je treba določiti standardno metodo za določanje vsebnosti saharoze v nekaterih proizvodih. Treba je določiti tudi posebna merila, ki bodo pokrivala primere, pri katerih standardna metoda ne omogoča določitve skupne vsebnosti saharoze. V primeru sirupov z razmeroma nizko stopnjo čistosti je treba vsebnost saharoze določiti pavšalno na osnovi vsebnosti sladkorja, ki ga je mogoče ekstrahirati.

(4)

Sladkor kandis, ki se proizvaja iz belega sladkorja ali rafiniranega surovega sladkorja, ima stopnjo polarizacije pogosto manjšo kot 99,5 %. Glede na visoko stopnjo čistosti uporabljenih surovin, mora biti nadomestilo za sladkor kandis kar se da blizu nadomestilu za beli sladkor. Zato je treba sladkor kandis natančno opredeliti.

(5)

V primeru odobritve izvoznega nadomestila za izoglukozo je treba določiti meje glede na vsebnost fruktoze in polisaharidov, da se zagotovi dodeljevanje nadomestil le za dejanski proizvod kot tak.

(6)

Člen 23(1) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da je za uvoz v Skupnost ali izvoz iz nje, katerega koli proizvoda navedenega v členu 1(1), razen tistih pod točko (h) te uredbe, potrebno predložiti uvozno ali izvozno dovoljenje. Treba je določiti podrobna pravila zlasti za določitev podatkov, ki morajo biti navedeni na zahtevkih za dovoljenja in dovoljenjih, pogoje, ki se uporabljajo pri izdaji dovoljenj, vključno z varščinami, ki se položijo, kot tudi pogoje veljavnosti izdanega dovoljenja.

(7)

V skladu s členom 34 Uredbe (ES) št. 318/2006 je upoštevanje obveznosti v zvezi z izvoznimi količinami, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe, treba zagotoviti na podlagi sistema. V ta namen je treba dovoljenja, za katera je bil vložen zahtevek, izdati po obdobju premisleka, ki omogoča Komisiji, da oceni količine iz zahtevkov in sprejme ukrepe, če bi bila posledica sprejetja zadevnih zahtevkov prekoračitev ali nevarnost prekoračitve količin in/ali odobrenih proračunskih sredstev, določenih v navedenih sporazumih za zadevno tržno leto. Zato morajo države članice nemudoma priglasiti vse zahtevke za dovoljenja, ki vključujejo periodična nadomestila. Vlagatelji zahtevka morajo imeti možnost, da svoj zahtevek pod nekaterimi pogoji umaknejo, če je bil določen odstotek sprejetja zahtevkov.

(8)

Natančno in redno spremljanje trgovine s tretjimi državami je edini način za skrbno spremljanje razvoja dogodkov v luči omejitev, ki izhajajo iz obveznosti Skupnosti v okviru sporazumov o kmetijstvu, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe, in za sprejetje, če je to primerno, potrebnih ukrepov, zlasti za uporabo člena 19(1) Uredbe (ES) št. 318/2006. Zato mora Komisija redno prejemati pomembne podatke, ne samo o uvozu in izvozu proizvodov, za katere so bila določena nadomestila v skladu s členoma 32 in 33 Uredbe (ES) št. 318/2006, temveč tudi o uvozu in izvozu proizvodov, izvoženih brez nadomestila, z dovoljenjem ali brez, v prostem prometu na trgu Skupnosti, ter o tistih, ki so predmet postopka aktivnega oplemenitenja.

(9)

Da bi zagotovili stabilnost trgov s sladkorjem v Skupnosti in se izognili padcu tržnih cen pod referenčne cene za sladkor, je treba določiti uporabo dodatnih uvoznih dajatev.

(10)

Člen 27(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da je za uvoz, ki poteka po ceni, ki je nižja od sprožitvene cene, ki se prijavi pri Svetovni trgovinski organizaciji, mogoče zaračunati dodatno uvozno dajatev. Za uporabo dodatne uvozne dajatve je treba upoštevati uvozno ceno CIF za zadevno pošiljko. Tako uvozno ceno CIF je treba preveriti glede na reprezentativne cene za zadevni proizvod na svetovnem trgu ali uvoznem trgu Skupnosti za zadevni proizvod. V ta namen je potrebno predpisati merila za določanje reprezentativne uvozne cene CIF za proizvode, pri katerih je mogoče uporabiti dodatno uvozno dajatev.

(11)

Za določitev reprezentativnih uvoznih cen CIF mora Komisija upoštevati vse podatke, ki so ji na razpolago bodisi neposredno bodisi s sporočanjem takšnih pomembnih podatkov s strani držav članic.

(12)

Uredba Sveta (ES) št. 2286/2002 z dne 10. decembra 2002 o ureditvi, ki se uporablja za kmetijske proizvode in blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov, s poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (države AKP), ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1706/98 (2) odpira letno kvoto v višini 600 000 ton melas s poreklom iz AKP, v okviru katere se uvozne dajatve znižajo za 100 %. Glede na to in ob upoštevanju dejstva, da uvoz melase znotraj te količinske omejitve verjetno ne bo povzročil motenj na trgu Skupnosti, je neprimerno, da bi za tak uvoz uvedli dodatne dajatve, saj bi bilo to v nasprotju s samim namenom omogočanja uvoza iz afriških, karibskih in pacifiških držav (držav AKP) v Skupnost. Skupno uvozno dajatev, ki se uporablja za trsne melase s poreklom iz navedenih držav, je zato treba znižati na nič.

(13)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3) je kodificirala pravila za upravljanje s tarifnimi kvotami, oblikovana za uporabo po časovnem zaporedju datumov sprejetja carinskih deklaracij.

(14)

Podrobna pravila iz te uredbe nadomeščajo pravila iz uredb Komisije (EGS) št. 784/68 z dne 26. junija 1968 o podrobnih pravilih za izračunavanje cen CIF za beli in surovi sladkor (4), (EGS) št. 785/68 z dne 26. junija 1968 o standardni kakovosti in podrobnih pravilih za izračunavanje cene CIF za melaso (5), (ES) št. 1422/95 (6), (ES) št. 1423/95 z dne 23. junija 1995 o podrobnih izvedbenih pravilih za uvoz proizvodov v sektorju sladkorja, razen melase (7), (ES) št. 1464/95 z dne 27. junija 1995 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj v sektorju sladkorja (8) in (ES) št. 2135/95 z dne 7. septembra 1995 o podrobnih pravilih za dodeljevanje izvoznih nadomestil v sektorju sladkorja (9). Navedene uredbe je zato treba razveljaviti zaradi preglednosti in pravne jasnosti.

(15)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

PODROČJE UPORABE IN OPREDELITVE POJMOV

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa, v skladu z naslovom III Uredbe (ES) št. 318/2006, posebna podrobna pravila za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, dodeljevanje izvoznih nadomestil in upravljanje uvoza, vključno z uporabo dodatnih uvoznih dajatev v sektorju sladkorja.

Člen 2

Opredelitve

V tej uredbi

1.

„periodično nadomestilo“ pomeni izvozno nadomestilo, določeno v rednih časovnih razmakih iz člena 33(2)(a) Uredbe (ES) št. 318/2006;

2.

„sladkor kandis“ pomeni sladkor, ki:

(a)

vsebuje velike, najmanj 5 mm dolge kristale, ki se pridobijo s hlajenjem in počasno kristalizacijo zadostno koncentrirane raztopine sladkorja; in

(b)

vsebuje v suhem stanju 96 ali več masnih % saharoze, določene s polarimetrično metodo.

POGLAVJE II

IZVOZNA NADOMESTILA

Člen 3

Določitev vsebnosti saharoze v različnih sladkornih sirupih, ki so upravičeni do izvoznih nadomestil

1.   Izvozno nadomestilo za 100 kilogramov proizvodov iz člena 1(1)(c) Uredbe (ES) št. 318/2006 je enako osnovnemu znesku, pomnoženemu z vsebnostjo saharoze v zadevnem proizvodu, ki se ji, če je to ustrezno, prišteje vsebnost drugih sladkorjev, izračunano v ekvivalentu saharoze.

2.   Brez poseganja v odstavka 3 in 4 je vsebnost saharoze, ki se ji, če je to ustrezno, prišteje vsebnost drugih sladkorjev, izraženih kot saharoza, enaka skupni vsebnosti sladkorja, določeni z metodo po Laneu in Eynonu (metoda redukcije bakra) v invertni raztopini po Clerget-Herzfeldu. Skupna vsebnost sladkorja, določena v skladu s to metodo, se pretvori v saharozo tako, da se pomnoži s koeficientom 0,95.

3.   Pri sirupih s čistostjo vsaj 85 %, vendar manj od 94,5 %, se vsebnost saharoze, ki se ji, če je to ustrezno, prišteje vsebnost drugih sladkorjev, izraženih kot saharoza, določi pavšalno v višini 73 masnih % v suhem stanju. Čistost sirupov v odstotkih se izračuna tako, da se skupna vsebnost sladkorja deli z vsebnostjo suhe snovi, rezultat pa pomnoži s 100. Skupna vsebnost sladkorja se določi v skladu z metodo iz odstavka 2, vsebnost suhe snovi pa v skladu z areometrično metodo.

4.   Pri karamelnem sladkorju, pridobljenem izključno iz nedenaturiranega sladkorja pod oznako KN 1701, se vsebnost saharoze, ki se ji, če je to ustrezno, prišteje vsebnost drugih sladkorjev, izraženih kot saharoza, določi na osnovi vsebnosti suhe snovi. Vsebnost suhe snovi se določi na podlagi gostote raztopine, razredčene v utežnem razmerju ena proti ena. Rezultat določanja vsebnosti suhe snovi se izrazi kot saharoza tako, da se pomnoži s koeficientom 1.

Vendar pa se za karamelni sladkor iz prvega pododstavka na zahtevo lahko določi dejansko uporabljena količina saharoze, ki se ji, če je to ustrezno, prišteje vsebnost drugih sladkorjev, izraženih kot saharoza, če je bil ta sladkor proizveden po postopku carinskega skladiščenja ali postopku proste cone, ki zagotavlja enakovredna jamstva.

5.   Osnovni znesek iz odstavka 1 se ne uporablja za sirupe s čistostjo pod 85 %.

Člen 4

Izvozno nadomestilo za izoglukozo

Izvozna nadomestila se lahko dodelijo samo za proizvode iz člena 1(1)(d) in (g) Uredbe (ES) št. 318/2006, če:

(a)

so proizvodi pridobljeni z izomerizacijo glukoze;

(b)

vsebnost fruktoze v proizvodih v suhem stanju ni manjša od 41 masnih %;

(c)

skupna vsebnost polisaharidov in oligosaharidov, vključno z di- in trisaharidi, v proizvodih v suhem stanju ne presega 8,5 masnega %.

Vsebnost suhe snovi v izoglukozi se določi na podlagi gostote raztopine, razredčene v utežnem razmerju ena proti ena, ali, pri proizvodih z zelo visoko konsistenco, s sušenjem.

POGLAVJE III

IZVOZNA DOVOLJENJA

Člen 5

Zahtevki za dovoljenja

1.   Za celoten izvoz proizvodov iz člena 1(1) Uredbe (ES) št. 318/2006, razen tistih iz točke (h) navedenega člena, je potrebna izdaja izvoznega dovoljenja.

2.   Za namene uporabe člena 4(2) Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (10) se ustanovijo naslednje skupine proizvodov:

(a)

skupina proizvodov I: proizvodi iz točke (b) člena 1(1) Uredbe (ES) št. 318/2006;

(b)

skupina proizvodov II: proizvodi iz točke (c) člena 1(1) Uredbe (ES) št. 318/2006;

(c)

skupina proizvodov III: proizvodi iz točk (d) in (g) člena 1(1) Uredbe (ES) št. 318/2006.

Člen 6

Izvozna dovoljenja z nadomestilom

1.   Če je nadomestilo določeno na podlagi razpisa, odprtega znotraj Skupnosti, se zahtevek za izvozno dovoljenje vloži pri pristojnem organu države članice, v kateri je bila izdana izjava o dodelitvi iz razpisa.

2.   Oddelek 20 zahtevka za dovoljenje in dovoljenja vsebuje naslednje navedbe:

„Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 24), rok za oddajo predlogov: …“.

3.   Izvozno dovoljenje se izda za količino, navedeno v ustrezni izjavi o dodelitvi iz razpisa. V oddelku 22 dovoljenja se navede stopnja izvoznega nadomestila, kakor je določena v tej izjavi, izražena v eurih. V ta namen vsebuje naslednjo navedbo:

„Višina nadomestila: …“.

4.   Člen 49 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (11) se ne uporablja.

Člen 7

Izvozno dovoljenje za sladkor, izoglukozo ali inulinski sirup brez nadomestila

Če se sladkor, izoglukoza in inulinski sirup, ki so v prostem prometu na trgu Skupnosti in se ne štejejo kot „izven kvote“, izvažajo brez nadomestila, oddelek 22 zahtevka za dovoljenje in dovoljenja vsebuje naslednjo navedbo glede na zadevni proizvod in posamezni primer:

„[Sladkor] ali [izoglukoza] ali [inulinski sirup] se ne štejejo kot ‚izven kvote‘ za izvoz brez nadomestila.“

Člen 8

Veljavnost izvoznih dovoljenj

1.   Izvozna dovoljenja za proizvode iz člena 1(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 318/2006 v zvezi s količinami, ki presegajo 10 ton, so veljavna od dejanskega dne izdaje do konca tretjega meseca po mesecu izdaje.

2.   Izvozna dovoljenja za količine proizvodov iz člena 1(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 318/2006, ki ne presegajo 10 ton, so veljavna od dne izdaje v smislu člena 23(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 do konca tretjega meseca po mesecu izdaje.

V primeru iz prvega pododstavka zadevna stranka ne more uporabiti več kot eno tako dovoljenje za isti izvoz.

3.   Izvozna dovoljenja za proizvode iz člena 1(1)(a), (d), (e), (f) in (g) Uredbe (ES) št. 318/2006 so veljavna od dneva izdaje v smislu člena 23(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 do konca tretjega meseca po mesecu izdaje.

Člen 9

Začasna odložitev izdaje izvoznih dovoljenj

1.   Če obstaja pri izdaji izvoznih dovoljenj tveganje, da bodo preseženi razpoložljivi proračunski zneski, ali največje količine in/ali obveznosti glede izdatkov, določene v Sporazumu o kmetijstvu Svetovne trgovinske organizacije (12), za zadevno obdobje, lahko Komisija:

(a)

določi odstotek sprejetja za količine, za katere so vloženi zahtevki, vendar za njih dovoljenja še niso bila izdana;

(b)

zavrne zahtevke, za katere izvozna dovoljenja še niso bila izdana;

(c)

začasno odloži vložitev zahtevkov za dovoljenja za pet delovnih dni; v skladu s postopkom iz člena 39(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 lahko odredi začasno odložitev za daljše časovno obdobje.

2.   Ukrepi, predvideni z odstavkom 1, se lahko sprejmejo tudi, če se zahtevki za izvozna dovoljenja nanašajo na količine, ki presegajo ali skoraj presegajo normalne trgovinske vzorce za en namembni kraj ali skupino namembnih krajev, in bi izdaja zahtevanega dovoljenja predstavljala nevarnost špekulacij, izkrivljanja konkurence med podjetji ali motnje zadevne trgovine ali trga Skupnosti.

3.   Če so količine, za katere je vložen zahtevek, zmanjšane ali zavrnjene, se mora varščina za vse količine, za katere zahtevek ni bil sprejet, takoj sprostiti.

4.   Če je določeni odstotek sprejetja zahtevkov manjši od 80 %, lahko vlagatelji umaknejo svoje zahtevke za dovoljenje v desetih delovnih dneh po objavi odstotka sprejetja zahtevkov v Uradnem listu Evropske unije, kakor je navedeno pod točko (a) v odstavku 1. Države članice nato sprostijo varščino.

POGLAVJE IV

UVOZNA DOVOLJENJA

Člen 10

Uvozna dovoljenja in njihova veljavnost

1.   Za celoten uvoz proizvodov iz člena 1(1), razen tistih iz točke (h) Uredbe (ES) št. 318/2006, v Skupnost je potrebna predložitev uvoznega dovoljenja.

2.   Uvozna dovoljenja za količine, ki presegajo 10 ton proizvodov iz člena 1(1)(b) Uredbe (ES) št. 318/2006, so veljavna od dejanskega dneva izdaje do konca meseca, ki sledi mesecu izdaje.

Uvozna dovoljenja za količine, ki ne presegajo 10 ton proizvodov iz člena 1(1)(b) Uredbe (ES) št. 318/2006, in uvozna dovoljenja za proizvode iz člena 1(1)(a), (c), (d), (e), (f) in (g) navedene uredbe so veljavna od dneva izdaje v smislu člena 23(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 do konca meseca, ki sledi mesecu izdaje.

POGLAVJE V

SKUPNA PRAVILA ZA IZVOZNA IN UVOZNA DOVOLJENJA

ODDELEK 1

Izdaja dovoljenj in varščina

Člen 11

Vložitev zahtevkov in izdaja izvoznih in uvoznih dovoljenj

1.   Dovoljenja za sladkor pod oznako KN 1701 za količine, ki presegajo 10 ton, se izdajo:

(a)

za uvozna dovoljenja na tretji delovni dan po dnevu, ko je bil zahtevek vložen;

(b)

za izvozna dovoljenja na peti delovni dan po dnevu, ko je bil zahtevek vložen;

(c)

za izvozna dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila na peti delovni dan po dnevu, ko je bil zahtevek vložen, pod pogojem, da v tem času Komisija ni sprejela nobenih posebnih ukrepov iz člena 9(1) te uredbe.

Prvi pododstavek se ne uporablja za:

(a)

sladkor kandis;

(b)

aromatizirani sladkor; sladkor z dodanimi barvili;

(c)

preferenčni sladkor za uvoz v Skupnost v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 950/2006 (13).

2.   Če se zahtevek za dovoljenje za proizvode, za katere velja prvi pododstavek odstavka 1, nanaša na količine, manjše od 10 ton, zadevna stranka na isti dan in pri istem pristojnem organu ne more vložiti več kot enega takšnega zahtevka.

Člen 12

Varščina, potrebna za izvozna in uvozna dovoljenja

1.   Varščina za dovoljenja za proizvode, navedene v členu 1(1), razen tistih iz točke (h) Uredbe (ES) št. 318/2006, je na 100 kilogramov neto proizvoda ali na 100 kilogramov neto suhe snovi izoglukoze ali na 100 kilogramov neto suhe snovi sladkornega/izoglukoznega ekvivalenta inulinskega sirupa naslednja:

(a)

če je to uvozno dovoljenje:

0,30 EUR za proizvode pod oznakami KN 1701, 1702 in 2106, razen oznak KN 1702 50 00 in 1702 90 10, ter inulinskega sirupa,

0,06 EUR za proizvode pod oznakami KN 1212 91, 1212 99 20 in 1703,

0,60 EUR za inulinski sirup pod oznakama KN ex 1702 60 80 in 1702 90 80;

(b)

če je to dovoljenje za izvoz:

11,00 EUR za proizvode pod oznako KN 1701,

0,90 EUR za proizvode pod oznakami KN 1212 91, 1212 99 20 in 1703,

4,20 EUR za proizvode pod oznakami KN 1702 20, 1702 60 95, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 in 2106 90 59, razen za inulinski sirup,

4,20 EUR za proizvode pod oznakami KN 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 in 2106 90 30,

8,00 EUR za inulinski sirup pod oznako KN 1702 60 80 in 0,60 EUR za inulinski sirup pod oznako KN 1702 90 80.

2.   Za proizvode pod oznako KN 1701 imetnik dovoljenja položi dodatno varščino, če:

(a)

ni izpolnjena obveznost izvoza, ki izhaja iz izvoznih dovoljenj, ki niso izdana v zvezi z razpisom, odprtim v Skupnosti, razen v primerih višje sile; in

(b)

je vrednost varščine iz prve in druge alinee odstavka 1(b) nižja od vrednosti izvoznega nadomestila, veljavne zadnji dan veljavnosti dovoljenja, po zmanjšanju nadomestila, navedenega v dovoljenju.

Vrednost dodatne varščine je enaka razliki med vrednostima pod točko (b) prvega pododstavka.

ODDELEK 2

Dovoljenja za posebne („IZ/UV“) operacije rafiniranja

Člen 13

Splošna pravila

1.   Z odstopanjem od člena 2 Uredbe (ES) št. 1291/2000 se v primerih, ko na podlagi odobritve v skladu s členom 116 Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 (14) izvozu belega sladkorja pod oznako KN 1701 99 10 sledi uvoz surovega sladkorja pod oznakami KN 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 in 1701 12 90, za izvoz belega sladkorja in uvoz surovega sladkorja zahtevajo dovoljenja.

2.   Z odstopanjem od člena 9 Uredbe (ES) št. 1291/2000, pravice, ki izhajajo iz izvoznih in uvoznih dovoljenj iz odstavka 1, niso prenosljive.

Člen 14

Zahteveki za dovoljenja

1.   Zahtevek za izvozno dovoljenje za beli sladkor se sprejme samo ob predložitvi odobritve iz člena 13(1) in hkratni predložitvi zahtevka za uvozno dovoljenje za surovi sladkor.

2.   Zahtevek za uvozno dovoljenje se nanaša na količino surovega sladkorja standardne kakovosti, ki ob upoštevanju njegovega donosa ustreza količini belega sladkorja, navedeni v zahtevku za izvozno dovoljenje. Donos surovega sladkorja se izračuna tako, da se od količine, dobljene s pomnožitvijo stopnje polarizacije sladkorja z dve, odšteje 100.

Če uvoženi surovi sladkor ne ustreza standardni kakovosti, se količina surovega sladkorja, ki se bo uvozila v okviru dovoljenja, izračuna tako, da se količina surovega sladkorja standardne kakovosti iz dovoljenja pomnoži s korekcijskim faktorjem. Korekcijski faktor se dobi tako, da se 92 deli z odstotkom donosa dejansko uvoženega surovega sladkorja.

3.   Oddelek 20 zahtevka za izvozno dovoljenje in izvoznega dovoljenja za beli sladkor ter zahtevka za uvozno dovoljenje in uvoznega dovoljenja za surovi sladkor vsebuje naslednjo navedbo:

„IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 — dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica).“

Oddelek 20 izvoznega dovoljenja vsebuje tudi številko ustreznega uvoznega dovoljenja, ustrezni oddelek uvoznega dovoljenja pa številko ustreznega izvoznega dovoljenja.

4.   Preklic iz člena 13(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000 se istočasno uporablja tako za uvozno dovoljenje in izvozno dovoljenje, kot je navedeno v odstavku 1.

Člen 15

Veljavnost dovoljenj

1.   Z odstopanjem od členov 9 in 11 izvozno dovoljenje za beli sladkor in uvozno dovoljenje za surovi sladkor veljata:

(a)

do 30. junija, če je bil zahtevek v smislu člena 17(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 vložen 1. oktobra zadevnega tržnega leta ali po tem datumu;

(b)

do 30. septembra, če je bil zahtevek v smislu člena 17(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 vložen 1. julija zadevnega tržnega leta ali po tem datumu.

2.   Pri uporabi člena 561 Uredbe (EGS) št. 2454/93 je rok, v katerem mora biti izveden uvoz surovega sladkorja, ki ustreza predhodnemu izvozu belega sladkorja, enak obdobju veljavnosti uvoznega dovoljenja za surovi sladkor.

Člen 16

Varščina

1.   Z odstopanjem od člena 12(1) in brez poseganja v naslednje odstavke je varščina za uvozna dovoljenja iz člena 13(1) enaka 11,50 EUR na 100 kilogramov neto teže.

2.   Člen 8(4) Uredbe (ES) št. 1291/2000 se ne uporablja za izvozna dovoljenja iz člena 13(1) te uredbe. Člen 35(4) Uredbe (ES) št. 1291/2000 se ne uporablja za uvozna dovoljenja iz člena 13(1) te uredbe.

3.   Z odstopanjem od člena 8(5) in člena 35(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000:

(a)

se celotna varščina za uvozno dovoljenje sprosti samo, če je količina surovega sladkorja, ki se dejansko uvozi, enaka količini ali večja od količine belega sladkorja, ki se dejansko izvozi, pri čemer se upošteva donos surovega sladkorja;

(b)

če je količina dejansko uvoženega surovega sladkorja manjša od količine dejansko izvoženega belega sladkorja, varščina zapade za znesek, ki ustreza razliki med količino belega sladkorja, ki se dejansko izvozi, in količino surovega sladkorja, ki se dejansko uvozi.

Točka (b) prvega pododstavka se uporablja ob upoštevanju donosa zadevnega surovega sladkorja.

POGLAVJE VI

POROČILA DRŽAV ČLANIC

Člen 17

Poročila o izdaji izvoznih dovoljenj

V zvezi z izvozom v tretje države vsaka država članica obvesti Komisijo do vsakega 15. v mesecu za pretekli mesec:

(a)

o količinah, za katere so bila dejansko izdana dovoljenja, skupaj z zneski izvoznih nadomestil, določenih v skladu s členom 33(2)(a) Uredbe (ES) št. 318/2006, razčlenjenih na:

beli sladkor pod oznakami KN 1701 91 00, 1701 99 10 in 1701 99 90,

surovi sladkor tel quel pod oznakama KN 1701 11 90 in 1701 12 90,

saharozne sirupe, izražene kot beli sladkor, pod oznakami KN 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99 in 2106 90 59,

izoglukozo, izraženo kot suha snov, pod oznakami KN 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 in 2106 90 30,

inulinski sirup, izražen kot ekvivalent sladkorja/izoglukoze v suhi snovi, pod oznako KN ex 1702 60 90;

(b)

o količinah belega sladkorja pod oznako KN 1701 99 10, za katere je bilo dejansko izdano dovoljenje, skupaj z zneski izvoznih nadomestil, določenih v skladu s členom 33(2)(b) Uredbe (ES) št. 318/2006;

(c)

o količinah belega sladkorja, skupaj z ustreznimi zneski izvoznih nadomestil, določenih v skladu s členom 33(2)(a) Uredbe (ES) št. 318/2006, o količinah surovega sladkorja in saharoznega sirupa, izraženih kot beli sladkor, in o količinah izoglukoze, izraženih kot suha snov, za katere je bilo izvozno dovoljenje dejansko izdano za izvoz v obliki proizvodov iz člena 1(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 (15).

Člen 18

Poročila o izvoženih količinah

Vsaka država članica obvesti Komisijo:

1.

najpozneje konec vsakega koledarskega meseca za pretekli koledarski mesec o količinah belega sladkorja iz člena 17(b), izvoženih v skladu s členom 8(4) in (5) Uredbe (ES) št. 1291/2000;

2.

za vsak koledarski mesec in najpozneje do konca tretjega koledarskega meseca po zadevnem koledarskem mesecu:

(a)

o količinah, skupaj z ustreznimi zneski izvoznih nadomestil, sladkorja in sirupa, izraženih kot beli sladkor, iz četrte alinee člena 5(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000, izvoženih brez nadaljnje predelave in brez izvoznega dovoljenja;

(b)

o količinah sladkorja, zajetih v kvotah in izvoženih kot beli sladkor ali v obliki predelanih proizvodov, izraženih kot beli sladkor, za katere je bilo izdano izvozno dovoljenje za izvajanje pomoči Skupnosti in nacionalne pomoči v hrani v okviru mednarodnih konvencij ali drugih dopolnilnih programov ter za izvajanje drugih ukrepov Skupnosti za prosto preskrbo s hrano;

(c)

pri izvozu iz drugega odstavka člena 4 Uredbe (ES) št. 800/1999 o količinah sladkorja in saharoznih sirupov, izraženih kot beli sladkor, in izoglukoze, izražene kot suha snov, izvoženih brez nadaljnje predelave, skupaj z zneski ustreznih nadomestil;

(d)

o količinah, skupaj z ustreznimi zneski izvoznih nadomestil, določenih v skladu s členom 33(2)(a) Uredbe (ES) št. 318/2006, belega sladkorja, o količinah surovega sladkorja in saharoznega sirupa, izraženih kot beli sladkor, in o količinah izoglukoze, izraženih kot suha snov, izvoženih v obliki proizvodov iz Priloge II k Uredbi Sveta (ES) št. 1255/1999 (16) in v obliki proizvodov iz Priloge II k Uredbi Komisije (ES) št. 1043/2005 (17);

(e)

pri izvozu iz točke (c) člena 17 in točke (d) tega člena o količinah, izvoženih brez nadomestil.

Obvestila iz točk (d) in (e) se Komisiji predložijo ločeno za vsako uredbo, ki se uporablja za zadevni predelani proizvod.

Člen 19

Poročila o uvoznih dovoljenjih

Vsaka država članica obvesti Komisijo:

1.

vsak mesec za pretekli mesec o količinah belega sladkorja in surovega sladkorja tel quel, razen preferenčnega sladkorja, sladkornih sirupov, izoglukoze in inulinskega sirupa, za katere je bilo uvozno dovoljenje dejansko izdano;

2.

vsak teden za prejšnji teden o količinah belega sladkorja in surovega sladkorja tel quel, za katere je bilo v skladu s členom 13 izdano uvozno ali izvozno dovoljenje;

3.

za vsako četrtletje, in sicer najpozneje do konca drugega koledarskega meseca po zadevnem četrtletju, ločeno o količinah sladkorja, uvoženih iz tretjih držav in izvoženih kot pridobljeni proizvodi v okviru postopka aktivnega oplemenitenja iz člena 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92.

Člen 20

Ad hoc poročila o izvoznih dovoljenjih z nadomestilom

Na zahtevo Komisije in za označeno obdobje države članice Komisijo nemudoma pričnejo dnevno obveščati:

(a)

pri količinah, ki presegajo 10 ton, o vseh zahtevkih za izvozna dovoljenja za proizvode, upravičene do periodičnega nadomestila;

(b)

o količinah, ki jih zadevajo ukrepi, sprejeti pri uporabi člena 9(1).

Člen 21

Način sporočanja

Sporočila držav članic iz tega naslova se sporočajo s pomočjo elektronske pošte z uporabo obrazcev, ki jih Komisija da na voljo državam članicam.

POGLAVJE VII

UPRAVLJANJE UVOZA

ODDELEK 1

Izračun cen CIF za beli in surovi sladkor

Člen 22

Določitev cen CIF

Komisija določi cene CIF za beli sladkor in surovi sladkor na osnovi najugodnejših nakupnih možnosti na svetovnem trgu. Te cene se izračunajo v skladu s členi 23 do 26.

Člen 23

Podatki, ki se upoštevajo

Pri ugotavljanju najugodnejših nakupnih možnosti na svetovnem trgu se upoštevajo vsi podatki, ki so Komisiji na voljo bodisi neposredno bodisi s pomočjo pristojnih agencij v državah članicah, v zvezi s:

(a)

ponudbami na svetovnem trgu;

(b)

kotacijami na borzah, pomembnimi za mednarodno trgovino s sladkorjem;

(c)

cenami, doseženimi na pomembnih trgih v tretjih državah;

(d)

prodajo v okviru mednarodne trgovine.

Člen 24

Podatki, ki se ne upoštevajo

Pri ugotavljanju najugodnejših nakupnih možnosti se podatki ne upoštevajo:

(a)

če proizvodi niso primerne tržne kakovosti; ali

(b)

če se možnost nakupa po ceni, navedeni v ponudbi, nanaša zgolj na majhno količino, ki ni reprezentativna za trg; ali

(c)

če splošno gibanje cen ali podatki, ki so Komisiji na voljo, slednjo privedejo do ocene, da cena, navedena v ponudbi, ni reprezentativna za dejanska tržna gibanja.

Člen 25

Prilagoditev rotterdamskemu pristanišču

1.   Cene, ki ne veljajo za dobavo v razsutem stanju CIF Rotterdam, se prilagodijo.

Pri prilagajanju je treba upoštevati zlasti razliko v stroških prevoza blaga od pristanišča odpreme do namembnega pristanišča in od pristanišča odpreme do Rotterdama.

2.   Če cena velja za blago v vrečah, se zmanjša za 0,88 EUR na 100 kilogramov.

Člen 26

Prilagoditev standardni kakovosti

1.   Pri prilagajanju cen, ki veljajo za nestandardne kakovosti:

(a)

se za beli sladkor uporablja zvišanje ali znižanje, določeno v skladu s členom 18 Uredbe (ES) št. 318/2006;

(b)

se za surovi sladkor uporabljajo korekcijski faktorji, ki jih dobimo tako, da 92 delimo z odstotki donosa sladkorja, za katerega velja cena.

2.   Donos se izračuna v skladu z metodo iz točke III(3) Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.

ODDELEK 2

Določitev standardne kakovosti in izračun cen CIF za melase

Člen 27

Standardna kakovost melas

Melase standardne kakovosti:

(a)

so primerne tržne kakovosti;

(b)

imajo skupno vsebnost sladkorja 48 %.

Člen 28

Določitev cen CIF

Komisija določi cene CIF za melase na osnovi najugodnejših nakupnih možnosti na svetovnem trgu. Te cene se izračunajo v skladu s členi 29 do 33.

Člen 29

Podatki, ki se upoštevajo

Pri ugotavljanju najugodnejših nakupnih možnosti na svetovnem trgu se upoštevajo vsi podatki v zvezi s:

(a)

ponudbami na svetovnem trgu;

(b)

cenami, doseženimi na pomembnih trgih v tretjih državah;

(c)

prodajo v okviru mednarodne trgovine, s katero je bila Komisija seznanjena bodisi neposredno bodisi s strani pristojnih agencij držav članic.

Člen 30

Podatki, ki se ne upoštevajo

Pri ugotavljanju najugodnejših nakupnih možnosti na svetovnem trgu se podatki ne upoštevajo:

(a)

če proizvodi niso primerne tržne kakovosti; ali

(b)

če se možnost nakupa po ceni, navedeni v ponudbi, nanaša zgolj na majhno količino, ki ni reprezentativna za trg; ali

(c)

če splošno gibanje cen ali podatki, ki so Komisiji na voljo, slednjo privedejo do ocene, da cena, navedena v ponudbi ni reprezentativna za dejanska tržna gibanja.

Člen 31

Prilagoditve amsterdamskemu pristanišču

Cene, ki ne veljajo za dobavo v razsutem stanju CIF Amsterdam, se prilagodijo.

Pri prilagajanju je treba upoštevati zlasti razliko v stroških prevoza blaga od pristanišča odpreme do namembnega pristanišča in od pristanišča odpreme do Amsterdama.

Člen 32

Prilagoditve standardni kakovosti

Cene, določene pri ugotavljanju najugodnejših nakupnih možnosti in ki ne veljajo za standardno kakovost, se:

(a)

zvišajo za eno oseminštiridesetino za vsako odstotno točko skupne vsebnosti sladkorja, če je vsebnost sladkorja zadevnih melas manj kot 48 %;

(b)

znižajo za eno oseminštiridesetino za vsako odstotno točko skupne vsebnosti sladkorja, če je vsebnost sladkorja zadevnih melas več kot 48 %.

Člen 33

Povprečna cena

Pri ugotavljanju najugodnejših nakupnih možnosti na svetovnem trgu se za osnovo lahko vzame povprečje različnih cen, če se to povprečje lahko šteje za reprezentativno za dejanska tržna gibanja.

ODDELEK 3

Dodatna uvozna dajatev

Člen 34

Dodatna dajatev za melase

1.   Dodatne uvozne dajatve iz člena 27(1) Uredbe (ES) št. 318/2006 se uporabljajo za melase pod oznakama KN 1703 10 00 in 1703 90 00.

2.   V tej uredbi reprezentativne cene za melase na svetovnem trgu ali uvoznem trgu Skupnosti iz člena 27(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 pomenijo cene CIF za omenjene proizvode, ki jih je določila Komisija v skladu z oddelkom 2, v nadaljnjem besedilu „reprezentativne cene melas“.

Navedene cene so določene za vsako tržno leto v skladu s postopkom iz člena 39(2) Uredbe (ES) št. 318/2006. Komisija jih lahko v tem obdobju spremeni, če njej dostopni podatki kažejo na spremembo reprezentativnih cen, ki so bile prej določene, najmanj 0,5 EUR na 100 kilogramov.

3.   Države članice do petnajstega vsakega meseca sporočijo Komisiji podatke iz člena 29, ki so na voljo.

Člen 35

Sprožitvene cene za melase

Za 100 kilogramov melas standardne kakovosti iz člena 27 te uredbe je sprožitvena cena iz člena 27(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 enaka:

(a)

7,90 EUR za melase pod oznako KN 1703 10 00;

(b)

8,20 EUR za melase pod oznako KN 1703 90 00.

Člen 36

Dodatna dajatev za proizvode iz sladkorja

1.   Dodatne uvozne dajatve iz člena 27(1) Uredbe (ES) št. 318/2006 se uporabljajo za proizvode pod oznakami KN 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90 in 1702 90 99.

2.   V tej uredbi reprezentativne cene za beli sladkor in surovi sladkor na svetovnem trgu ali uvoznem trgu Skupnosti iz člena 27(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 pomenijo cene CIF za omenjene proizvode, določene v skladu z oddelkom 1, v nadaljnjem besedilu „reprezentativne cene sladkorja“.

Navedene cene so določene za vsako tržno leto v skladu s postopkom iz člena 39(2) Uredbe (ES) št. 318/2006. Komisija jih lahko v tem obdobju spremeni, če nihanje elementov izračuna povzroči dvig ali padec za 1,20 EUR ali več za 100 kilogramov glede na predhodno določene reprezentativne cene sladkorja.

3.   Reprezentativna cena sladkorja za proizvode pod oznako KN 1702 90 99 je reprezentativna cena, določena za beli sladkor za 1 % vsebnosti saharoze na 100 kilogramov neto teže zadevnega proizvoda.

Člen 37

Sprožitvene cene za proizvode iz sladkorja

Za 100 kilogramov neto proizvoda je sprožitvena cena iz člena 27(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 enaka:

(a)

53,10 EUR za beli sladkor pod oznakama KN 1701 99 10 in 1701 99 90 standardne kakovosti iz točke II Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006;

(b)

64,7 EUR za sladkor pod oznako KN 1701 91 00;

(c)

54,10 EUR za surovi pesni sladkor pod oznako KN 1701 12 90 standardne kakovosti iz točke III Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006;

(d)

41,30 EUR za surovi pesni sladkor pod oznako KN 1701 12 10 standardne kakovosti iz točke III Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006;

(e)

55,20 EUR za surovi trsni sladkor pod oznako KN 1701 11 90 standardne kakovosti iz točke III Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006;

(f)

41,80 EUR za surovi trsni sladkor pod oznako KN 1701 11 10 standardne kakovosti iz točke III Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006;

(g)

1,184 EUR za proizvode pod oznako KN 1702 90 99 na 1 % vsebnosti saharoze.

Člen 38

Dokazila

1.   Znesek dodatnih uvoznih dajatev za vsako vrsto melase iz člena 34(1) in proizvode iz sladkorja iz člena 36(1) se določi na osnovi uvozne cene CIF za zadevno pošiljko v skladu z določbami člena 39.

Pri melasah se uvozna cena CIF zadevne pošiljke preračuna v ceno melas standardne kakovosti s prilagoditvijo iz člena 32.

Pri belem ali surovem sladkorju se uvozna cena CIF zadevne pošiljke preračuna v ceno sladkorja standardne kakovosti, kakor je opredeljena v točkah II in III Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006, ali v ustrezno ceno za proizvode pod oznako KN 1702 90 99, odvisno od primera.

2.   Če je uvozna cena CIF na 100 kilogramov zadevne pošiljke višja od veljavne reprezentativne cene melas iz člena 34(2) ali reprezentativne cene sladkorja iz člena 36(2), uvoznik predloži pristojnim organom države članice uvoznice vsaj naslednja dokazila:

(a)

kupno pogodbo ali kateri koli drug enakovreden dokument;

(b)

zavarovalno pogodbo;

(c)

račun;

(d)

potrdilo o poreklu (če je to ustrezno);

(e)

prevozno pogodbo;

(f)

pri pomorskem prevozu ladijsko nakladnico.

Za preverjanje uvoznih cen CIF zadevne pošiljke lahko organi oblasti države članice uvoznice zahtevajo katere koli druge podatke in dokumente, za katere menijo, da so potrebni.

3.   V primeru iz odstavka 2 uvoznik položi varščino, navedeno v členu 248(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93, enakovredno razliki med zneskom dodatne uvozne dajatve, izračunane na osnovi reprezentativne cene, ki se uporablja za zadevni proizvod, in zneskom dodatne uvozne dajatve, izračunane na osnovi uvozne cene CIF zadevne pošiljke.

4.   Položena varščina se sprosti do obsega, za katerega je pristojnim organom predloženo zadovoljivo dokazilo o odprodaji. V nasprotnem primeru varščina zapade za plačilo dodatnih uvoznih dajatev.

5.   Če pristojni organi pri preverjanju ugotovijo, da niso bile izpolnjene zahteve tega člena, izterjajo zapadle dajatve v skladu s členom 220 Uredbe (EGS) št. 2913/92. Znesek dajatve, ki se izterja ali ostane odprt za izterjavo, vključuje obresti od dneva, ko je bilo blago sproščeno v promet, do dneva povrnitve. Uporabi se obrestna mera za izterjavo, ki je v veljavi po nacionalni zakonodaji.

Člen 39

Izračun dodatne uvozne dajatve

Če je razlika med zadevno sprožitveno ceno iz člena 34 za melase ali člena 36 za proizvode iz sladkorja in uvozno ceno CIF zadevne pošiljke:

(a)

10 % sprožitvene cene ali manj, znaša dodatna dajatev nič;

(b)

več kot 10 %, vendar manj kot ali enaka 40 % sprožitvene cene, znaša dodatna dajatev 30 % zneska nad 10 %;

(c)

več kot 40 %, vendar manj kot ali enaka 60 % sprožitvene cene, znaša dodatna dajatev 50 % zneska nad 40 %, čemur se prišteje dodatna dajatev iz točke (b);

(d)

več kot 60 %, vendar manj kot ali enaka 75 % sprožitvene cene, znaša dodatna dajatev 70 % zneska nad 60 %, čemur se prištejeta dodatni dajatvi iz točk (b) in (c);

(e)

več kot 75 % sprožitvene cene, znaša dodatna dajatev 90 % zneska nad 75 %, čemur se prištejejo dodatne dajatve iz točk (b), (c) in (d).

ODDELEK 4

Začasna odložitev ali znižanje uvoznih dajatev za mélase

Člen 40

Začasna odložitev uporabe uvoznih dajatev za melase

Če reprezentativna cena melase iz člena 34(2) in uvozna dajatev, ki se uporablja za trsno melaso pod oznako KN 1703 10 00 ali pesno melaso pod oznako KN 1703 90 00, za zadevni proizvod presegata 8,21 EUR na 100 kg, se uvozne dajatve začasno odpravijo in nadomestijo z zneskom razlike, ki jo ugotovi Komisija. Ta znesek se določi hkrati z reprezentativnimi cenami iz člena 34(2).

Če pa obstaja tveganje, da utegne imeti začasna odprava uvoznih dajatev škodljiv vpliv na trg Skupnosti za melaso, se lahko po enakem postopku iz člena 39(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 določi, da se za določeno obdobje navedena začasna odložitev ne uporablja.

Člen 41

Preferencialni uvoz melase

1.   Skupna uvozna dajatev, ki se uporablja za trsno melaso pod oznako KN 1703 10 00 ali za pesno melaso pod oznako KN 1703 90 00 z izvorom iz afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP), se za kvoto 600 000 ton na tržno leto zniža na nič. Vendar pa bo ta kvota v tržnem letu 2006/2007 znašala 750 000 ton.

2.   Za namene tega člena opredelitev pojma „izdelek s poreklom“ in metode upravnega sodelovanja določa Protokol št. 1, ki je priložen Kotonovskemu sporazumu.

3.   Tarifno kvoto iz odstavka 1 upravlja Komisija v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

ODDELEK 5

Izračun vsebnosti saharoze v surovem sladkorju in nekaterih sirupih

Člen 42

Metode izračuna

1.   Če se donos uvoženega surovega sladkorja, določen v skladu s točko III Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006, razlikuje od donosa, določenega za standardno kakovost, se dajatev carinske tarife za proizvode pod oznakama KN 1701 11 10 in 1701 12 10 ter dodatna dajatev za proizvode pod oznakami KN 1701 11 10, 1701 11 90, 1701 12 10 in 1701 12 90, ki se naloži na 100 kilogramov omenjenega surovega sladkorja, izračunata tako, da se ustrezna dajatev za surovi sladkor standardne kakovosti pomnoži s korekcijskim koeficientom. Korekcijski koeficient se izračuna tako, da se odstotek donosa uvoženega surovega sladkorja deli z 92.

2.   Za proizvode iz člena 1(1)(c) Uredbe (ES) št. 318/2006 se vsebnost saharoze, vključno z drugimi sladkorji, izraženimi kot saharoza, določi z uporabo metode po Laneu in Eynonu (metoda redukcije bakra) v invertni raztopini po Clerger-Herzfeldu. Tako določena skupna vsebnost sladkorja se izrazi kot saharoza, tako da se pomnoži z 0,95.

Vendar se vsebnost saharoze, vključno z drugimi sladkorji, izraženimi kot saharoza, v proizvodih, ki vsebujejo manj kot 85 % saharoze ali drugih sladkorjev, izraženih kot saharoza, in invertni sladkor, izražen kot saharoza, določita z ugotavljanjem vsebnosti suhe snovi. Vsebnost suhe snovi se določi na podlagi specifične teže raztopine, razredčene v razmerju 1 proti 1 po teži, za trdne proizvode pa s sušenjem. Vsebnost suhe snovi se izrazi kot saharoza, tako da se pomnoži s koeficientom 1.

3.   Za proizvode iz člena 1(1)(d) in (g) Uredbe (ES) št. 318/2006 se vsebnost suhe snovi določi v skladu z drugim pododstavkom odstavka 2 tega člena.

4.   Za proizvode iz člena 1(1)(e) Uredbe (ES) št. 318/2006 se pretvorba v ekvivalent saharoze dobi tako, da se suha snov, določena v skladu z drugim pododstavkom odstavka 2 tega člena, pomnoži s koeficientom 1,9.

POGLAVJE VIII

RAZVELJAVITEV IN KONČNE DOLOČBE

Člen 43

Razveljavitev

Uredba (EGS) št. 784/68, Uredba (EGS) št. 785/68, Uredba (ES) št. 1422/95, Uredba (ES) št. 1423/95, Uredba (ES) št. 1464/95 in Uredba (ES) št. 2135/95 se razveljavijo.

Uredba (ES) št. 1464/95 pa se še naprej uporablja za dovoljenja, izdana v skladu z njenimi določbami pred 1. julijem 2006.

Člen 44

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. junija 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 348, 21.12.2002, str. 5.

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1.

(4)  UL L 145, 27.6.1968, str. 10. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 260/96 (UL L 34, 13.2.1996, str. 16).

(5)  UL L 145, 27.6.1968, str. 12. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1422/95.

(6)  UL L 141, 24.6.1995, str. 12. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 79/2003 (UL L 13, 18.1.2003, str. 4).

(7)  UL L 141, 24.6.1995, str. 16. Uredba kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1951/2005 (UL L 312, 29.11.2005, str. 45).

(8)  UL L 144, 28.6.1995, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 96/2004 (UL L 15, 22.1.2004, str. 3).

(9)  UL L 214, 8.9.1995, str. 16.

(10)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11.

(11)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

(12)  UL L 336, 23.12.1994, str. 22.

(13)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.

(14)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1.

(15)  UL L 297, 21.11.1996, str. 29.

(16)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48.

(17)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24.


PRILOGA

A.

Navedbe iz člena 6(2):

—   v španščini: «Reglamento (CE) no 951/2006 (DO L 178 de 1.7.2006, p. 24), plazo para la presentación de ofertas:…»,

—   v češčini: „Nařízení (ES) č. 951/2006 (Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24), lhůta pro předložení nabídek vyprší:…“

—   v danščini: »Forordning (EF) nr. 951/2006 (EUT L 178 af 1.7.2006, s. 24), frist for indgivelse af tilbud:…«

—   v nemščini: „Verordnung (EG) Nr. 951/2006 (ABl. L 178 vom 1.7.2006, S. 24), Ablauf der Angebotsfrist am:…“

—   v estonščini: “Määrus (EÜ) nr 951/2006 (ELT L 178, 1.7.2006, lk 24), pakkumiste esitamise tähtaeg:…”

—   v grščini: «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24), προθεσμία για την υποβολή προσφορών:…»

—   v angleščini: ‘Regulation (EC) No 951/2006 (OJ L 178, 1.7.2006, p. 24), time limit for submission of tenders:…’

—   v francoščini: «Règlement (CE) no 951/2006 (JO L 178 du 1.7.2006, p. 24), délai de présentation des offres:…»

—   v italijanščini: «Regolamento (CE) n. 951/2006 (GU L 178 del 1.7.2006, pag. 24), termine per la presentazione delle offerte:…»

—   v latvijščini: “Regula (EK) Nr. 951/2006 (OV L 178, 1.7.2006., 24. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš:…”

—   v litovščini: „Reglamentas (EB) Nr. 951/2006 (OL L 178, 2006 7 1, p. 24), galutinis paraiškų pateikimo terminas:…“

—   v madžarščini: „951/2006/EK rendelet (HL L 178, 2006.7.1., 24. o.), a pályázatok benyújtásának határideje:…”

—   v nizozemščini: „Verordening (EG) nr. 951/2006 (PB L 178 van 1.7.2006, p. 24), termijn voor het indienen van de aanbiedingen:…”

—   v poljščini: „Rozporządzenie (WE) nr 951/2006 (Dz.U. L 178 z 1.7.2006, str. 24), termin składania ofert:…”

—   v portugalščini: «Regulamento (CE) n.o 951/2006 (JO L 178 de 1.7.2006, p. 24), prazo para apresentação de propostas:…»

—   v slovaščini: „Nariadenie (ES) č. 951/2006 (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 24), lehota na predkladanie ponúk:…“

—   v slovenščini: „Uredba (ES) št. 951/2006 (UL L 178, 1.7.2006, str. 24), rok za oddajo predlogov:…“

—   v finščini: ”Asetus (EY) N:o 951/2006 (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 24), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy:…”

—   v švedščini: ”Förordning (EG) nr 951/2006 (EUT L 178, 1.7.2006, s. 24), tidsgräns för inlämnande av anbudsinfordran:…”

B.

Navedbe iz člena 6(3):

—   v španščini: «Tasa de la restitución aplicable: …»,

—   v češčini: „sazba použitelné náhrady“

—   v danščini: »Restitutionssats«

—   v nemščini: „Anwendbarer Erstattungssatz“

—   v estonščini: “Kohaldatav toetuse määr”

—   v grščini: «Ύψος της ισχύουσας επιστροφής»

—   v angleščini: ‘rate of applicable refund’

—   v francoščini: «Taux de la restitution applicable»

—   v italijanščini: «Tasso della restituzione applicabile: ...»

—   v latvijščini: “Piemērojamā eksporta kompensācijas likme”

—   v litovščini: „Taikoma grąžinamosios išmokos norma“

—   v madžarščini: „Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …”

—   v nizozemščini: „Toe te passen restitutiebedrag: …”

—   v poljščini: „stawka stosowanej refundacji”

—   v portugalščini: «Taxa da restituição aplicável: …»

—   v slovaščini: „výška uplatniteľnej náhrady“

—   v slovenščini: „višina nadomestila“

—   v finščini: ”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”.

—   v švedščini: ”Exportbidragssatsen: …”

C.

Navedbe iz člena 7:

—   v španščini: «[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado “al margen de cuota” para la exportación sin restitución»,

—   v češčini: „(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt ‚mimo rámec kvót‘, pro vývoz bez náhrady.“

—   v danščini: »[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være »uden for kvote« til eksport uden restitution«

—   v nemščini: „[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Zucker]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltende Isoglukose]/[Nicht als ‚Nichtquotenerzeugung‘ geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne Erstattung“

—   v estonščini: “Kvoodivälisena mittekäsitatava [suhkru] või [isoglükoosi] või [inuliinisiirupi] eksportimiseks ilma toetuseta.”

—   v grščini: «[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται “εκτός ποσόστωσης” προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή.»

—   v angleščini: ‘(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as “out-of-quota” for export without refund.’

—   v francoščini: «[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d'inuline] non considéré “hors quota” pour les exportations sans restitution.»

—   v italijanščini: «[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato “fuori quota” per le esportazioni senza restituzione»

—   v latvijščini: “[Cukurs] vai [izoglikoze] vai [inulīna sīrups], kas nav uzskatāms par “ārpuskvotu” produkciju eksportam bez kompensācijas.”

—   v litovščini: „Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos.“

—   v madžarščini: „A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik »kvótán felülinek« a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében.”

—   v nizozemščini: „[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinestroop] die niet als „buiten het quotum geproduceerd” wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie.”

—   v poljščini: „[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów »pozakwotowych«, przeznaczony/-a na wywóz bez refundacji.”

—   v portugalščini: «[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) “extra-quota” para exportação sem restituição.»

—   v slovaščini: „[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za ‚nad rámec kvóty’ na vývoz bez náhrady.“

—   v slovenščini: „[Sladkor] ali [izoglukoza] ali [inulinski sirup] se ne štejejo kot ‚izven kvote‘ za izvoz brez nadomestila.“

—   v finščini: ”Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena”.

—   v švedščini: ”[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara ’utomkvotsprodukter’ för export utan bidrag.”

D.

Navedbe iz člena 14(3):

—   v španščini: «EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado miembro de emisión).»,

—   v češčini: „EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 — licence platná v … (vydávající členský stát)“

—   v danščini: »EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)«

—   v nemščini: „EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)“

—   v estonščini: “EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 — litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik).”

—   v grščini: «EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος μέλος έκδοσης).»

—   v angleščini: ‘EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member State)’,

—   v francoščini: «EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d'émission)»

—   v italijanščini: «EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in ... (Stato membro di rilascio)»

—   v latvijščini: “EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants — licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)“

—   v litovščini: „EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis — licencija galioja … (išduodanti valstybė narė)“

—   v madžarščini: „EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke — az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes.”

—   v nizozemščini: „EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)”

—   v poljščini: „EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 — pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie).”

—   v portugalščini: «EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em … (Estado-Membro de emissão).»

—   v slovaščini: „vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 — licencia platná v … ( vydávajúci členský štát)“

—   v slovenščini: „IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 — dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica).“

—   v finščini: ”EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla — Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio),”

—   v švedščini: ”EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 — licens giltig i … (utfärdande medlemsstat),”


1.7.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 178/39


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 952/2006

z dne 29. junija 2006

o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 kar zadeva upravljanje notranjega trga za sladkor in sistem kvot

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja ter zlasti člena 40 Uredbe (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uporaba sistema kvot v sektorju sladkorja zahteva natančno opredelitev pojma proizvodnje sladkorja, izoglukoze in inulinskega sirupa v posameznem podjetju. Možnost dodelitve dela proizvodnje enega podjetja drugemu podjetju, ki proizvaja sladkor po pogodbi, je treba omejiti na posamezne primere.

(2)

Člen 17 Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da države članice na prošnjo odobrijo podjetje za proizvodnjo sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sirupa, ali izvajalca, ki te proizvode predeluje v enega od proizvodov s seznama iz člena 13 zadevne uredbe. Določiti je treba vsebino zahtevka za odobritev, ki ga morajo proizvajalci sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sirupa ter rafinerije vložiti pri pristojnih organih držav članic. Opredeliti je treba obveznosti, ki jih podjetje sprejme v zameno za odobritev, in zlasti obveznost vodenja evidence količin surovin, ki pridejo, se predelajo in zapustijo tovarno v obliki končnega proizvoda.

(3)

Določiti je treba obveznosti držav članic na področju nadzora odobrenih podjetij in opredeliti dovolj učinkovite sankcije.

(4)

Člen 4 Uredbe (ES) št. 318/2006 predvideva informacijski sistem o cenah sladkorja. Člen 17 iste uredbe določa obveznost odobrenih podjetij, da predložijo podatke o količinah prodanega belega sladkorja ter ustreznih cenah in pogojih. Določiti je treba pogostost in vsebino obveščanja o cenah, ki jih morajo proizvajalci sladkorja in rafinerije določiti, da jih posredujejo Komisiji. Da bi imeli podatke o kratkoročnih pričakovanjih, je koristno, da podjetja določijo in posredujejo tudi predvidene povprečne prodajne cene za naslednje tri mesece. Odobrena podjetja, ki uporabljajo sladkor za njegovo predelavo v enega od proizvodov iz člena 13(2) Uredbe 318/2006, morajo za posredovanje Komisiji določiti tudi ceno odkupljenega sladkorja tako pogosto in v takšni obliki, kot velja za proizvajalce sladkorja.

(5)

Da bi omogočila objavo ravni cen v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 318/2006 in pri tem zagotovila zaupnost podatkov, Komisija dvakrat letno obvesti Upravljalni odbor o povprečnih cenah belega sladkorja, trženega na trgu Skupnosti v predhodnem četrtletju, pri čemer razlikuje med kvotnim in izvenkvotnim sladkorjem.

(6)

Poročilo o delovanju sistema zapisovanja in obveščanja o cenah iz te uredbe se bo uporabilo za predlaganje izboljšav, ki se bodo smatrale za potrebne, ter za informacijski sistem za prenos podatkov o cenah. V pričakovanju teh izboljšav morajo podjetja cene, ki so jih določile, v prehodnem obdobju 2006–2007 nasloviti neposredno na Komisijo za potrebe obveščanja Upravljalnega odbora za sladkor.

(7)

V primeru uporabe člena 14 ali 19 Uredbe (ES) št. 318/2006 proizvajalec prenese del svoje proizvodnje na naslednje tržno leto, pri čemer se ta del obravnava kot del proizvodnje tega leta. Zato je lahko proizvajalec sladkorja za to tržno leto obvezan skleniti dobavne pogodbe po minimalni ceni za sladkorno peso samo za količino sladkorja v okviru svoje osnovne kvote, ki še ni bila proizvedena.

(8)

Da bi se zagotovilo pravilno delovanje sistema kvot, je treba natančneje opredeliti izraza „predsetven“ in „minimalna cena“, kot se uporabljata v členu 6(5) Uredbe (ES) št. 318/2006. Treba je upoštevati posebne kmetijske pogoje in podnebne razmere za sladkorno peso na raznih področjih Italije, da se določi drugačen končni rok za zaključek setve.

(9)

Člen 5(3) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se minimalno ceno prilagodi navzgor ali navzdol, da se upoštevajo odstopanja od standardne kakovosti sladkorne pese. Kakovost in posledično vrednost sladkorne pese sta odvisni predvsem od vsebnosti sladkorja. Najprimernejši način za določitev vrednosti sladkorne pese, katere kakovost odstopa od standardne kakovosti, je določitev lestvice pribitkov in odbitkov, izraženih v odstotkih minimalne cene.

(10)

Člen 8 Uredbe (ES) št. 318/2006 določa dodelitev dodatnih kvot za sladkor. Ta dodelitev, ki naj bi olajšala prehod iz prejšnjega sistema kvot na sedanji sistem, se mora ohraniti za podjetja, ki jim je bila dodeljena kvota za tržno leto 2005/2006. Poleg tega je treba določiti, v katerih pogojih je možna dodelitev od tržnega leta 2006/2007 naprej.

(11)

Člen 9(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa dodelitev nadomestnih kvot za izoglukozo. Zadevne države članice brez razlikovanja dodelijo kvote podjetjem sorazmerno s kvoto izoglukoze, ki jim je bila dodeljena. Določiti je treba rok za plačilo enkratnega zneska, določenega v členu 9(3) navedene uredbe.

(12)

Člen 2(5) Uredbe (ES) št. 318/2006 opredeljuje proizvodnjo kvotnega sladkorja kot količino proizvodnje, pripisane določenemu tržnemu letu v okviru kvote zadevnega podjetja, medtem ko točka 9 istega člena opredeljuje kvotno peso kot sladkorno peso, predelano v kvotni sladkor. Torej je treba določiti pravilo o dodelitvi proizvodnje sladkorja v določenem tržnem letu, pri čemer se državam članicam pusti možnost prilagajanja posebnim situacijam, kot sta proizvodnja sladkorja iz jesenske sladkorne pese in proizvodnja trsnega sladkorja.

(13)

Za zagotovitev dobrega upravljanja sistema kvot, določanje mesečne porabe sladkorja in sestavljanje bilanc oskrbe je treba določiti sistem obveščanja med odobrenimi podjetji in državami članicami na eni strani ter med državami članicami in Komisijo na drugi strani. Ta sporočila se nanašajo na zaloge, raven proizvodnje in posejane površine.

(14)

Člen 18(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa intervencijske ukrepe za odkup sladkorja. Izvajanje intervencijskih ukrepov Skupnosti zahteva, da intervencijske agencije prevzamejo sladkor na določenem mestu. V skladu s tem se prevzame samo sladkor, ki se v času ponudbe nahaja v odobrenih skladiščih.

(15)

Za dostop do intervencije na območjih, kjer to še zlasti potrebno, in ob upoštevanju pomembnosti proizvodnje na teh območjih, se največja količina sladkorja, določena v členu 18(2) Uredbe (ES) št. 318/2006, najprej porazdeli med vse države članice proizvajalke glede na njihove proizvodne kvote za sladkor. Treba je predvideti možnost, da se ta porazdelitev prilagodi na eni strani pred vsakim novim tržnim letom ob upoštevanju nastalih sprememb pri dodelitvi kvot s strani posameznih držav članic in po drugi strani med vsakim tržnim letom zaradi morebitne ponovne porazdelitve neizkoriščenih količin.

(16)

Pri določanju pogojev za izdajo ali odvzem dovoljenj skladiščem je treba upoštevati pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da ostane sladkor v dobrem stanju in da je lahko dostopen za odvoz iz skladišča ter prav tako zmogljivost skladišča.

(17)

Sladkor, ki bi ga zaradi njegovih lastnosti bilo pozneje težko prodati ali katerega kakovost bi se med skladiščenjem poslabšala, se za intervencijo ne sme sprejemati. Določiti je treba tudi pogodbo o skladiščenju, ki jo skleneta intervencijska agencija in prodajalec in ki pogojuje odkup sladkorja s strani intervencije.

(18)

Za olajšanje normalnega vodenja intervencij je treba ponudbo sladkorja predložiti ločeno po serijah, ki jih je treba opredeliti zlasti z določitvijo količine posamezne serije.

(19)

Intervencijska agencija mora poznati vsa potrebna dejstva, da lahko določi, ali ponudba ustreza zahtevam. Zato ji mora ponudnik predložiti vse potrebne podatke.

(20)

Uredba (ES) št. 318/2006 v členu 18(2) določa, da se odkupna cena prilagodi, če se kakovost sladkorja razlikuje od standardne kakovosti. Torej je treba določiti lestvice pribitkov in odbitkov, ki se uporabljajo za odkupno ceno ob upoštevanju kakovosti ponujenega sladkorja. Te lestvice in odbitki, ki izhajajo iz njih, se lahko določijo na podlagi objektivnih podatkov, ki se na splošno upoštevajo pri trgovskih poslih.

(21)

Sladkor, ki ga hranijo intervencijske agencije, se mora brez diskriminacije prodajati med kupci Skupnosti in pod čimbolj gospodarskimi pogoji. Ti cilji se praviloma lahko dosežejo z uporabo sistema javnih razpisov. Da bi se preprečila prodaja sladkorja v neugodnih tržnih razmerah, mora biti za javni razpis predhodno izdano pooblastilo. Vendar je v nekaterih okoliščinah primerneje uporabiti druge postopke in ne javni razpis.

(22)

Da bi se omogočilo enako obravnavanje vseh zainteresiranih strank v Skupnosti, morajo javni razpisi, ki jih izdajo intervencijske agencije, ustrezati enotnim pravilom. V tem smislu je treba predvideti pogoje, ki jamčijo, da se bo sladkor uporabljal za predvidene namene.

(23)

Merila, ki se uporabljajo za ugotavljanje kategorije belega sladkorja in donosa prodanega surovega sladkorja, morajo biti enaka tistim, ki se uporabljajo pri odkupu sladkorja s strani intervencijskih agencij. Enako obravnavanje vseh zainteresiranih strank se lahko zagotovi samo z uvedbo enotnih in podrobno opredeljenih določb o prilagoditvi prodajne cene ali izvoznega nadomestila ter o popravku izvoznega dovoljenja, kadar kakovost sladkorja ni enaka tisti, ki je bila navedena v obvestilu o javnem razpisu.

(24)

Zaradi jasnosti je treba razveljaviti Uredbo Komisije (ES) št. 1261/2001 z dne 27. junija 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 v zvezi s pogodbami o dobavi sladkorne pese ter o pribitkih in odbitkih pri ceni sladkorne pese (2), Uredbo Komisije (ES) št. 1262/2001 z dne 27. junija 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 o prodaji in odkupu sladkorja s strani intervencijskih agencij (3) in Uredbo Komisije (ES) št. 314/2002 z dne 20. februarja 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje sistema kvot v sektorju sladkorja (4) in jih nadomestiti z novo uredbo.

(25)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora za sladkor —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Poglavje I

UVODNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet

Ta uredba določa načine za uporabo Uredbe (ES) št. 318/2006, zlasti kar zadeva določanje proizvodnje, odobritev proizvajalcev in rafinerij, shemo cen in kvot ter pogoje za odkup in prodajo sladkorja pri intervencijskih agencijah.

Člen 2

Opredelitve

Za namene te uredbe:

(a)

„surovina“ pomeni sladkorno peso, sladkorni trs, cikorijo, žita, sladkor za prečiščevanje ali vsako drugo vmesno obliko teh proizvodov, ki je namenjena za predelavo v končni proizvod;

(b)

„končni proizvod“ pomeni sladkor, inulinski sirup ali izoglukozo;

(c)

„proizvajalec“ podjetje, ki prideluje končne proizvode, razen rafinerij, kot so opredeljene v točki 13 člena 2 Uredbe (ES) št. 318/2006;

(d)

„kraj skladiščenja“ silos ali trgovina.

POGLAVJE II

OPREDELITEV PROIZVODNJE

Člen 3

Proizvodnja sladkorja

1.   Za uporabo naslova II Uredbe (ES) št. 318/2006 „proizvodnja sladkorja“ pomeni skupno količino, izraženo kot beli sladkor:

(a)

belega sladkorja;

(b)

surovega sladkorja;

(c)

invertnega sladkorja;

(d)

sirupov, ki sodijo v eno od naslednjih kategorij, v nadaljevanju „sirupi“:

(i)

saharozni ali invertni sladkorni sirupi s čistostjo najmanj 70 %, proizvedeni iz sladkorne pese;

(ii)

saharozni ali invertni sladkorni sirupi s čistostjo najmanj 75 %, proizvedeni iz sladkornega trsa.

2.   Proizvodnja sladkorja ne zajema:

(a)

količine belega sladkorja, proizvedenega iz surovega sladkorja ali sirupov, ki niso bili proizvedeni v podjetju, ki je proizvedlo ta beli sladkor;

(b)

količine belega sladkorja, proizvedenega iz surovega sladkorja, sirupov ali sladkornih pometkov, ki niso bili proizvedeni v tržnem letu, v katerem je bil proizveden ta beli sladkor;

(c)

količine surovega sladkorja, proizvedenega iz sirupov, ki niso bili proizvedeni v podjetju, ki je proizvedlo ta surovi sladkor;

(d)

količine surovega sladkorja, proizvedenega iz sirupov, ki niso bili proizvedeni v tržnem letu, v katerem je bil proizveden ta surovi sladkor;

(e)

količine surovega sladkorja, ki ga je podjetje, ki ga je proizvedlo, v zadevnem tržnem letu predelalo v beli sladkor;

(f)

količine sirupov, ki jih je podjetje, ki jih je proizvedlo, v zadevnem tržnem letu predelalo v sladkor ali invertni sladkor;

(g)

količine belega sladkorja, invertnega sladkorja in sirupov, proizvedenih v postopku aktivnega oplemenitenja;

(h)

količine invertnega sladkorja, proizvedenega iz sirupov, ki niso bili proizvedeni v podjetju, ki je proizvedlo ta invertni sladkor;

(i)

količine invertnega sladkorja, proizvedenega iz sirupov, ki niso bili proizvedeni v tržnem letu, v katerem je bil proizveden ta invertni sladkor.

3.   Proizvodnja sladkorja se izrazi v belem sladkorju na naslednji način:

(a)

pri belem sladkorju ne glede na razlike v kakovosti;

(b)

pri surovem sladkorju glede na donos, določen v skladu s točko III Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006;

(c)

pri invertnem sladkorju s pomnožitvijo proizvodnje s koeficientom 1;

(d)

pri sirupih, ki štejejo za polizdelke, na podlagi vsebnosti sladkorja, ki ga je mogoče ekstrahirati, določene v skladu z odstavkom 5 tega člena;

(e)

pri sirupih, ki ne štejejo za polizdelke, na podlagi vsebnosti sladkorja, izražene kot saharoza v skladu s členom 3(2) Uredbe Komisije (ES) št. 2135/95 (5).

4.   Sladkorni pometki iz predhodnega tržnega leta se izrazijo kot beli sladkor glede na vsebnost saharoze.

5.   Čistost sirupov se izračuna tako, da se skupna vsebnost sladkorja deli z vsebnostjo suhe snovi.

Vsebnost sladkorja, ki ga je mogoče ekstrahirati, se izračuna tako, da se odšteje razlika med vsebnostjo suhe snovi in stopnjo polarizacije tega sirupa, pomnožena z 1,70, od stopnje polarizacije zadevnega sirupa. Vsebnost suhe snovi se določi po areometrični metodi ali z refraktometrijo.

Vendar se vsebnost sladkorja, ki ga je mogoče ekstrahirati, za celo tržno leto lahko določi na podlagi dejanskega donosa sirupov.

Člen 4

Proizvodnja izoglukoze

1.   Za uporabo naslova II Uredbe (ES) št. 318/2006 „proizvodnja izoglukoze“ pomeni količino proizvoda, pridobljenega iz glukoze ali njenih polimerov, ki v suhem stanju vsebuje vsaj 10 masnih % fruktoze, ne glede na njeno vsebnost fruktoze preko te meje. Proizvodnja izoglukoze se izrazi kot suha snov in določi v skladu z odstavkom 2.

2.   Proizvodnja izoglukoze se evidentira takoj po zaključku procesa izomerizacije in pred kakršnim koli postopkom ločevanja glukoznih in fruktoznih sestavin ali proizvodnje mešanic s fizikalnim merjenjem prostornine proizvoda in določanjem vsebnosti suhe snovi z refraktometrijo.

3.   Vsako podjetje mora takoj prijaviti vse svoje obrate, ki jih lahko uporablja za izomerizacijo glukoze ali njenih polimerov.

Prijava se pošlje državi članici, na katere ozemlju je posamezni obrat. Ta država članica lahko od podjetja zahteva, da v zvezi s tem posreduje dodatne informacije.

Člen 5

Proizvodnja inulinskega sirupa

1.   Za uporabo naslova II Uredbe (ES) št. 318/2006 „proizvodnja inulinskega sirupa“ pomeni količino proizvoda, pridobljenega po hidrolizi inulina ali oligofruktoze, ki v suhem stanju vsebuje vsaj 10 masnih % fruktoze v prosti obliki ali v obliki saharoze, ne glede na njegovo vsebnost fruktoze preko te meje, ter s čistostjo najmanj 70 %. Proizvodnja inulinskega sirupa se izrazi v suhi snovi ekvivalenta sladkorja/izoglukoze.

„Čistost“ pomeni odstotni delež monosaharidov in disaharidov v suhi snovi, določen po metodi International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, v nadaljevanju „metoda Icumsa“, (ICUMSA method GS7/8/4-24).

2.   Proizvodnja inulinskega sirupa se evidentira z vsemi naslednjimi postopki:

(a)

fizikalno merjenje prostornine proizvoda takoj potem, ko zapusti prvi izparjevalnik po vsaki hidrolizi in pred kakršnim koli postopkom ločevanja glukoznih in fruktoznih sestavin ali proizvodnje mešanic;

(b)

določitev vsebnosti suhe snovi z refraktometrijo in merjenjem vsebnosti fruktoze po teži v suhem stanju na podlagi dnevnega reprezentativnega vzorčenja;

(c)

pretvorba vsebnosti fruktoze v 80 masnih % v suhem stanju, tako da se količina, določena v suhi snovi, pomnoži s koeficientom, ki predstavlja razmerje med izmerjeno vsebnostjo fruktoze v navedeni količini in 80 %;

(d)

izrazitev v ekvivalentu sladkorja/izoglukoze z uporabo koeficienta 1,9.

3.   Vsako podjetje mora takoj prijaviti vse svoje obrate, ki jih lahko uporablja za hidrolizo inulina, ter tudi letne količine in uporabo ustreznih proizvodov iz odstavka 1, katerih čistost je nižja od 70 %.

Te informacije se pošljejo državi članici, na katere ozemlju je posamezni obrat. Ta država članica lahko od podjetja zahteva, da v zvezi s tem posreduje dodatne informacije, zlasti da se zagotovi, da se proizvodi iz prvega pododstavka ne uporabljajo kot sladila, namenjena za prehrano ljudi na trgu Skupnosti.

Zadevna država članica pošlje Komisiji najpozneje do 31. januarja vsakega leta podrobno poročilo z dodatnimi informacijami za predhodno leto. Prvo poročilo se pošlje najpozneje do 31. januarja 2007.

Člen 6

Proizvodnja posameznega podjetja

1.   Za uporabo naslova II Uredbe (ES) št. 318/2006 „proizvodnja sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sladkorja posameznega podjetja“ pomeni proizvodnjo sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sladkorja, kot je določena v členih 3,4 in 5 te uredbe, in je bila v navedenem podjetju dejansko proizvedena.

2.   Za dano tržno leto skupna proizvodnja sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sladkorja nekega podjetja pomeni proizvodnjo iz odstavka 1:

skupaj s količino sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sirupa, preneseno v navedeno tržno leto, in brez količine sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sirupa, prenesene v naslednje tržno leto, v okviru člena 14 ali 19 Uredbe (ES) št. 318/2006;

skupaj s količino, ki jo pridelajo pridelovalci v okviru pogodbenih del v skladu z odstavkom 3, brez količine, ki jo pridelajo podjetja za naročnike v okviru pogodbenih del v skladu z dostavkom 3.

3.   Na podlagi podpisanega pisnega zahtevka obeh zadevnih proizvajalcev, naslovljenega na zadevno državo članico, se količina sladkorja, pridelanega na podlagi pogodbenih del s strani enega podjetja (v nadaljnjem besedilu „predelovalec“) za drugo podjetje (v nadaljnjem besedilu „naročnik“), šteje za proizvodnjo naročnika, če je izpolnjen eden izmed naslednjih pogojev:

(a)

skupna proizvodnja sladkorja predelovalca je manjša od njegove kvote;

(b)

skupna proizvodnja predelovalca in naročnika je večja od vsote njunih kvot.

Skupna proizvodnja sladkorja podjetja v smislu točke (b) prvega pododstavka je proizvodnja iz odstavka 1, kateri se prištejejo prenesene količine iz prejšnjega tržnega leta in količina, ki jo pridelajo za zadevno podjetje predelovalci v okviru pogodbenih del, in kateri se odšteje količina, ki jo podjetje proizvede za naročnike v okviru pogodbenih del.

Namesto dejansko pridelanih količin iz drugega pododstavka lahko pristojni organi držav članic, če je seštevek višji, uporabijo predvideno proizvodnjo, ocenjeno na podlagi dobavnih pogodb, ki so jih sklenila podjetja.

4.   Če sta tovarni naročnika in predelovalca v različnih državah članicah, je treba zahtevek iz odstavka 3 nasloviti na obe zadevni državi članici. V tem primeru se ti državi članici sporazumeta glede odgovora in sprejmeta potrebne ukrepe za preverjanje upoštevanja pogojev iz zadevnega odstavka.

5.   Za količino sladkorja, ki jo je proizvedel predelovalec, se lahko šteje, da jo je proizvedel naročnik, če država članica priznava primer višje sile, zaradi katerega je treba sladkorno peso, sladkorni trs ali melaso predelati v sladkor v podjetju, ki ni naročnikovo.

POGLAVJE III

ODOBRITEV PRIDELOVALCEV IN RAFINERIJ

Člen 7

Zahtevek za odobritev

1.   Odobrijo se lahko podjetja, ki v ta namen vložijo zahtevek in opravljajo naslednje dejavnosti:

(a)

pridelovalec sladkorja;

(b)

pridelovalec izoglukoze;

(c)

pridelovalec inulinskega sirupa;

(d)

stalna rafinerija v smislu člena 2(13) Uredbe (ES) št. 318/2006.

Zahtevek iz prvega pododstavka se vloži pri pristojnem organu države ali držav članic, v katerih zadevno podjetje izvaja svoje dejavnosti.

Podjetje lahko zahteva odobritev za eno ali več dejavnosti, naštetih v prvem pododstavku.

2.   Podjetje v zahtevku za odobritev sporoči svoje ime, naslov, zmogljivost proizvodnje sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sirupa ter po potrebi število proizvodnih obratov v državi članici, pri čemer navede naslov in proizvodno zmogljivost vsakega obrata.

3.   Podjetje, ki zahteva odobritev v okviru točke (d), prvega pododstavka odstavka 1 predloži dokaz, da ustreza opredelitvi iz člena 2(13) Uredbe 318/2006.

Člen 8

Obveznosti

1.   Da bi dobilo odobritev, se podjetje pisno zaveže:

(a)

da bo pristojnemu organu države članice takoj sporočilo vsako spremembo podatkov, določenih v členu 7(2);

(b)

da bo pristojnemu organu države članice dalo na razpolago evidence v skladu s členom 9 in prodajne cene, določene v skladu s členom 13;

(c)

da bo državi članici sporočilo informacije v skladu s členom 21;

(d)

da bo na zahtevo pristojnih organov države članice poslalo vsako informacijo ali dokazilo, potrebno za upravljanje ali nadzor.

2.   Odobritev se izda v obliki akta pristojnega organa, ki mu je priložen dokument s podpisom podjetja, ki prevzema obveznosti iz odstavka 1.

3.   Odobritev se prekliče, če se ugotovi, da en od pogojev iz odstavka 1 ni več izpolnjen. Odobritev se lahko prekliče med tržnim letom. Odvzem nima veljavnosti za nazaj.

Člen 9

Evidence

Pristojni organ države članice določi evidence, ki jih mora vsako podjetje, odobreno v skladu s členom 7 in 8, voditi v vseh svojih proizvodnih obratih, in tudi pogostost evidentiranja, ki se mora izvajati najmanj enkrat mesečno.

Te evidence podjetje hrani najmanj tri leta po tekočem letu, vsebujejo pa vsaj naslednje podatke:

(1)

količine prejete surovine z vsebnostjo sladkorja za sladkorno peso in trs, kot je ugotovljena ob dostavi podjetju;

(2)

po potrebi prejete končne proizvode ali polizdelke;

(3)

količine dobljenih končnih proizvodov in tudi količine stranskih proizvodov;

(4)

izgube zaradi predelave;

(5)

uničene količine in tudi utemeljitev za njihovo uničenje;

(6)

količine odpremljenih končnih proizvodov.

Člen 10

Nadzor

1.   Pristojni organ države članice v vsakem tržnem letu opravi nadzor pri vsakem odobrenem proizvajalcu in rafineriji.

2.   Namen nadzorov je prepričati se o točnosti in izčrpnosti podatkov, navedenih v evidenci iz člena 9 in sporočilih iz člena 21, zlasti z analizo skladnosti med količinami dobavljenih surovin in količinami dobljenih končnih proizvodov ter s primerjavo trgovinskih dokumentov ali drugih ustreznih dokumentov.

Nadzori vključujejo preverjanje točnosti merilnih instrumentov in laboratorijskih analiz, uporabljenih za kvantificiranje dobav surovin in njihove vključitve v proizvodnjo, dobljenih proizvodov in gibanj zalog.

Nadzori vključujejo preverjanje točnosti in izčrpnosti podatkov, uporabljenih za določitev povprečnih mesečnih prodajnih cen podjetja v skladu s členom 13(2).

Pri proizvajalcih sladkorja se nadzira tudi upoštevanje obveznosti plačila minimalne cene pridelovalcu sladkorne pese.

Nadzori najmanj enkrat na dve leti vključujejo tudi fizično preverjanje zalog.

3.   Če pristojni organi države članice predvidijo, da se nekateri elementi nadzora lahko izvajajo na vzorcu, mora ta vzorec zagotoviti zanesljivo in reprezentativno raven nadzora.

4.   Država članica lahko od odobrenih podjetij zahteva, da uporabijo storitve potrjevalca računov, katerega status je priznan v državi članici, za vzpostavitev potrjevanja podatkov, pripravljenih v podjetju, in zlasti podatkov o cenah iz člena 13.

5.   Za vsak nadzor se sestavi poročilo o nadzoru, ki ga podpiše inšpektor in ki vsebuje natančno poročilo o različnih elementih nadzora. V tem poročilu so zlasti navedeni naslednji podatki:

(a)

datum nadzora in prisotne osebe;

(b)

nadzorovano obdobje in zadevne količine;

(c)

uporabljene tehnike nadzora in po potrebi navedbo metod vzorčenja;

(d)

izsledki nadzora in možni korekturni ukrepi;

(e)

oceno resnosti, obsega, stopnjo trajnosti in trajanje napak in ugotovljenih razlik ter tudi navedbo ostalih elementov, ki jih je treba upoštevati pri uporabi sankcij.

Vsako poročilo o nadzoru se hrani v arhivu najmanj tri leta po letu opravljanja nadzora in sicer tako, da ga nadzorne službe Komisije zlahka uporabijo.

Člen 11

Sankcije

1.   Če pristojni organ države članice ugotovi razliko med fizičnimi zalogami in podatki v evidenci iz člena 9 ali neskladje med količinami surovin in dobljenimi končnimi proizvodi ali med ustreznimi dokumenti in prijavljenimi ali evidentiranimi podatki ali količinami, ugotovi ali po potrebi oceni dejanske količine proizvodnje in zalog za tekoče tržno leto in morebitna predhodna tržna leta.

Za vsako nezadostno prijavo, zaradi katere pride do neupravičenih finančnih koristi, se plača 500 EUR na tono neprijavljene količine.

2.   Če pristojni organ države članice ugotovi, da podjetje ni spoštovalo svojih obveznosti iz člena 8 in da manjkajo zadostna dokazila, da bi dosegli cilje nadzora iz člena 10(2), pristojni organ naloži sankcijo 500 EUR na tono za pavšalno količino končnih proizvodov, ki jo določi država članica glede na težo kršitve.

3.   Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata v primeru, ko so ugotovljene razlike in neskladnosti nižje od 5 % količine končnih proizvodov, ki so prijavljeni, evidentirani in preverjeni ali so posledica opustitev ali samo administrativnih napak, če se sprejmejo korektivni ukrepi, ki naj bi preprečili ponavljanje teh pomanjkljivosti.

4.   Sankcije, predvidene v odstavku 1 in 2, se ne uporabljajo v primeru višje sile.

Člen 12

Sporočanje Komisiji

1.   Država članica sporoči Komisiji:

(a)

seznam odobrenih podjetij;

(b)

kvoto, dodeljeno vsakemu odobrenemu izvajalcu.

Ta sporočila se pošljejo najpozneje do 31. januarja vsakega tržnega leta. Za tržno leto 2006/2007 se prvo sporočilo pošlje do najpozneje 31. julija 2006.

Država članica v primeru odvzema odobritve takoj obvesti Komisijo.

2.   Država članica Komisiji najpozneje do 31. marca po zadevnem tržnem letu pošlje letno poročilo z navedbo števila opravljenih nadzorov v skladu s členom 10 in tudi pomanjkljivosti, ugotovljen pri vsakem nadzoru, ter nadaljnje postopke in izvedene sankcije.

POGLAVJE IV

CENE

Člen 13

Določanje povprečnih cen

1.   Podjetja, odobrena v skladu s členom 7 in 8 te uredbe, in tudi predelovalci, odobreni v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 318/2006, določijo vsak mesec za kvotni beli sladkor in izvenkvotni beli sladkor:

(a)

za predhodni mesec povprečno prodajno oziroma odkupno ceno ter ustrezno prodano oziroma odkupljeno količino;

(b)

za tekoči mesec in dva naslednja meseca, predvideno povprečno prodajno oziroma odkupno ceno in ustrezno količino, ki so določene v pogodbah ali drugih transakcijah.

Cena zadeva beli sladkor, nepakiran ob zapustitvi tovarne in kakovosti, kot je opredeljena v točki II Priloge I Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006.

2.   Da bi omogočila nadzore, določene v členu 10, odobrena podjetja hranijo najmanj tri leta po letu, ko so bili pripravljeni, podatke, uporabljene za določitev cen in količin iz odstavka 1 tega člena.

Člen 14

Obveščanje o cenah

Komisija vsako leto junija in decembra obvesti Upravljalni odbor o povprečni ceni za beli sladkor v prvi polovici tekočega tržnega leta in v drugi polovici predhodnega tržnega leta. Toda prve podatke je treba predložiti junija 2007 in ti zajemajo obdobje od 1. julija 2006 do 31. marca 2007.

Cena se razlikuje glede na kvotni in izvenkvotni beli sladkor.

Obveščanje temelji na ponderiranem povprečju cen, ki so jih podjetja določila v okviru člena 13(1)(a) in sporočila v skladu s členom 15.

Člen 15

Prehodne določbe za predložitev podatkov o cenah

Podjetja, odobrena v skladu s členom 7 in 8 te uredbe, in tudi predelovalci, odobreni v skladu s členom 17(1) Uredbe (ES) št. 318/2006, najpozneje do 20. oktobra 2006, 20. januarja 2007, 20. aprila 2007 in 20. julija 2007 Komisiji pošljejo cene, določene v skladu s členom 13(1) te uredbe, za 3 predhodne mesece.

Postopek prejema, obdelave in shranjevanja podatkov v Komisiji je takšen, da zagotavlja zaupnost podatkov.

Drugi izvajalci v sektorju sladkorja in zlasti kupci lahko Komisiji sporočijo povprečno ceno sladkorja, pri čemer upoštevajo podrobna pravila, navedena v členu 13. Izvajalci navedejo svoje ime, naslov in naziv podjetja.

Člen 16

Dobavna pogodba

1.   Za uporabo člena 6(5) Uredbe (ES) št. 318/2006 se kot dobavna pogodba šteje pogodba, sklenjena med proizvajalcem sladkorja in prodajalcem sladkorne pese, ki sam prideluje sladkorno peso.

2.   Če proizvajalec del svoje proizvodnje prenese na naslednje tržno leto v skladu s členom 14 ali 19 Uredbe (ES) št. 318/2006, se kvota proizvajalca za navedeno tržno leto zmanjša za preneseno količino v smislu člena 6(5) zadevne uredbe.

3.   Samo pogodbe, sklenjene pred koncem vseh setev in v vsakem primeru:

pred 1. aprilom v Italiji, ali

pred 1. majem v drugih državah članicah,

se štejejo za predsetvene pogodbe.

Člen 17

Pribitki in odbitki

1.   Za uporabo pribitkov in odbitkov iz člena 5(3) Uredbe (ES) št. 318/2006 se minimalna cena kvotne pese iz odstavka 1 zadevnega člena za 0,1 % vsebnosti saharoze:

(a)

poviša za najmanj:

(i)

0,9 % za vsebnosti nad 16 % in do največ 18 %;

(ii)

0,7 % za vsebnosti nad 18 % in do največ 19 %;

(iii)

0,5 % za vsebnosti nad 19 % in do največ 20 %;

(b)

zniža za največ:

(i)

0,9 % za vsebnosti pod 16 % in do najmanj 15,5 %;

(ii)

1 % za vsebnosti pod 15,5 % in do najmanj 14,5 %;

Za sladkorno peso z vsebnostjo saharoze nad 20 % cena ne sme biti nižja od minimalne cene, prilagojene skladno s točko (a)(iii).

2.   Dobavne pogodbe in panožni sporazumi v smislu člena 6 Uredbe (ES) št. 318/2006 lahko poleg pribitkov in odbitkov iz odstavka 1 tega člena predvidijo:

(a)

nadaljnje pribitke za vsebnost saharoze nad 20 %;

(b)

nadaljnje odbitke za vsebnost saharoze pod 14,5 %.

Te pogodbe in panožni sporazumi lahko pri sladkorni pesi z vsebnostjo saharoze pod 14,5 % uvedejo opredelitev sladkorne pese, še primerne za predelavo v sladkor, če pogodbe in panožni sporazumi predvidevajo nadaljnje odbitke za vsebnost saharoze pod 14,5 %, vendar pa nad najnižjo vsebnostjo saharoze, določeno v navedeni opredelitvi.

Če opredelitev iz drugega pododstavka ni vključena v pogodbe in sporazume, lahko zadevna država članica to opredelitev določi. V tem primeru hkrati določi dodatne odbitke iz drugega odstavka.

POGLAVJE V

KVOTE

Člen 18

Dodatne kvote za sladkor

1.   Dodatne kvote za sladkor iz člena 8 Uredbe (ES) št. 318/2006 se lahko dodelijo samo proizvajalcem sladkorja, ki so jim bile kvote dodeljene v tržnem letu 2005/2006.

2.   Podjetje v svojem zahtevku navede, ali želi dobiti dodatno kvoto od tržnega leta 2006/2007 ali tržnega leta 2007/2008.

Kadar podjetju dodeli dodatno kvoto, država članica navede, od katerega tržnega leta naprej velja ta dodeljena kvota. Vendar kvote, dodeljene po 1. januarju 2007, začnejo veljati od tržnega leta 2007/2008 naprej.

Člen 19

Nadomestne kvote za izoglukozo

1.   Italija, Litva in Švedska dodelijo nadomestne kvote iz člena 9(2) Uredbe (ES) št. 318/2006 za eno ali več od štirih tržnih let od 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010, da bi preprečile kakršno koli razlikovanje med zadevnimi izvajalci.

2.   Vsako zadevno podjetje plača enkratni znesek iz člena 9(3) Uredbe (ES) št. 318/2006 pred rokom, ki ga določi država članica in ki ne sme biti poznejši od 31. decembra tržnega leta, od katerega naprej je bila kvota dodeljena.

Če enkratni znesek ni plačan najpozneje do datuma iz pododstavka 1, se dodatne kvote za izoglukozo ne štejejo za dodeljene zadevnemu podjetju.

Člen 20

Dodelitev pridelkov sladkorne pese

Sladkor, ekstrahiran iz sladkorne pese, posejane v danem tržnem letu, se dodeli naslednjemu tržnemu letu.

Vendar se lahko Italija, Španija in Portugalska ob upoštevanju ustreznega sistema nadzora odločijo, da se sladkor, ekstrahiran iz sladkorne pese, posejane jeseni v danem tržnem letu, dodeli tekočemu tržnemu letu.

Španija, Italija in Portugalska obvestijo Komisijo o svoji odločitvi v okviru tega člena najpozneje do 30. septembra 2006.

Člen 21

Sporočanje proizvodnje in zalog

1.   Vsak odobreni proizvajalec sladkorja ali rafinerija sporoči do 20. dne v mesecu pristojnemu organu države članice, v kateri je potekala proizvodnja ali rafiniranje, skupne količine sladkorjev in sirupov, izražene kot beli sladkor, iz člena 2(1)(a), (b), (c) in (d):

ki so v njegovi lasti ali jih pokriva jamstvo, in

ki so bile skladiščene v prostem pretoku na ozemlju Skupnosti ob koncu predhodnega meseca.

Te količine se razčlenijo po državah članicah, v katerih so bile skladiščene, na:

sladkor, ki ga je proizvedlo navedeno podjetje, z navedbo kvotnih in izvenkvotnih količin, ali prenesenih v skladu s členom 14 ali 19 Uredbe (ES) št. 318/2006,

druge sladkorje.

2.   Vsaka država članica do konca drugega naslednjega meseca Komisiji sporoči podatke o skupni količini sladkorja, ki jo na koncu meseca skladiščijo podjetja iz odstavka 1, razčlenjene po vrstah sladkorja, kot je navedeno v drugem pododstavku zadevnega odstavka.

Če skladišče ni v državi članici, ki je podatke sporočila Komisiji, ampak v drugi, slednja prvo do konca naslednjega meseca obvesti o količinah, skladiščenih na njenem ozemlju, ter o krajih, kjer so shranjene.

3.   Vsak odobreni proizvajalec izoglukoze ali inulinskega sirupa pristojnemu organu države članice, v kateri je potekala proizvodnja, do 30. novembra sporoči količine izoglukoze, izražene kot suha snov, ali inulinskega sladkorja, izražene kot beli sladkor, ki so bile v njegovi lasti ali so bile ob koncu predhodnega tržnega leta skladiščene v prostem pretoku na ozemlju Skupnosti, razčlenjene na:

(a)

izoglukozo ali inulinski sirup, ki ga je proizvedlo navedeno podjetje, z navedbo kvotnih in izvenkvotnih količin, ali prenesenih v skladu s členom 14 ali 19 Uredbe (ES) št. 318/2006; in

(b)

drugo.

Države članice Komisiji do 31. decembra sporočijo podatke o količinah izoglukoze in inulinskega sladkorja, shranjenih ob koncu predhodnega tržnega leta, razčlenjene, kot je določeno v prvem pododstavku.

4.   Vsako podjetje, ki proizvaja izoglukozo, do 15. dne vsakega meseca državi članici, na katere ozemlju je potekala proizvodnja, sporoči količine izoglukoze, izražene kot suha snov, ki so bile dejansko proizvedene v predhodnem mesecu.

Države članice ugotovijo proizvodnjo izoglukoze vsakega posameznega podjetja za vsak mesec in podatke sporočijo Komisiji do konca drugega naslednjega meseca.

Količine, proizvedene v postopku aktivnega oplemenitenja, se sporočijo ločeno.

Člen 22

Bilance preskrbe

1.   Za vsako tržno leto se izdelajo bilanca preskrbe s sladkorjem, izoglukozo in inulinskim sirupom v Skupnosti. Bilance se konsolidirajo ob koncu naslednjega tržnega leta.

2.   Države članice za podjetje na svojem ozemlju določijo začasne količine proizvodnje sladkorja in inulinskega sirupa za tekoče tržno leto in jih Komisiji sporočijo pred 1. marcem. Proizvodnja sladkorja se navede po posameznih mesecih.

Za francoska departmaja Guadeloupe in Martinique ter za Španijo v zvezi s trsnim sladkorjem se ta začasna proizvodnja določi in sporoči do 1. julija.

3.   Države članice Komisiji do 1. junija sporočijo podatke o območjih in količini proizvodnje pese za proizvodnjo sladkorja, alkohola oziroma drugih proizvodov ter cikorije za proizvodnjo inulinskega sirupa za tekoče tržno leto ter predvidevanja za te proizvode za naslednje leto.

4.   Vsaka država članica do 30. novembra določi in sporoči Komisiji podatke o dejanski proizvodnji sladkorja, izoglukoze in inulinskega sirupa za predhodno tržno leto po posameznih podjetjih, ki se nahajajo na njenem ozemlju. Proizvodnja sladkorja se razčleni po mesecih.

5.   Če je treba podatke o dejanski proizvodnji sladkorja spremeniti na osnovi podatkov, sporočenih po odstavku 4, se razlika upošteva pri določitvi dejanske proizvodnje v tržnem letu, v katerem se je ugotovila razlika.

POGLAVJE VI

JAVNA INTERVENCIJA

Razdelek 1

Ponudba za intervencijo

Člen 23

Ponudba

1.   Ponudba se vloži pisno intervencijski agenciji države članice, na območju katere se nahaja sladkor v trenutku ponudbe.

2.   Ponudba intervencijski agenciji je sprejemljiva samo, če jo odobreni proizvajalec v skladu s členoma 7 in 8 vloži za sladkor svoje kvotne proizvodnje za tekoče tržno leto, ki je v času ponudbe skladiščen ločeno na kraju skladiščenja skladno s členom 24.

3.   Države članice lahko za posamezno tržno leto v intervencijo sprejmejo samo največjo količino, ki je za vsako državo navedena v Prilogi. Če ponudbe intervenciji presegajo največjo količino, pristojni organ države članice uporabi enotni koeficient znižanja za ponudbe, tako da je sprejeta skupna količina enaka razpoložljivi količini.

4.   Pred začetkom vsakega tržnega leta Komisija spremeni količine, določene v Prilogi k tej uredbi, na podlagi prilagoditev iz člena 10 Uredbe (ES) št. 318/2006 in v okviru skupne količine, določene v členu 18(2) zadevne uredbe.

Količine, določene v Prilogi k tej uredbi bodo po potrebi spremenjene v zadnji četrtni vsakega tržnega leta glede na neizkoriščene količine po postopku iz člena 39 Uredbe (ES) št. 318/2006 in v okviru skupne določene količine iz člena 18(2) zadevne uredbe.

Člen 24

Odobritev kraja skladiščenja

1.   Odobritev se podeli na zahtevo proizvajalca intervencijske agencije za vsak kraj skladiščenja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

je prilagojen je za skladiščenje sladkorja;

(b)

se nahaja na kraju, ki nudi prevozne možnosti, potrebne za odvoz sladkorja iz skladišča;

(c)

omogoča ločeno skladiščenje količin, oddanih v intervencijo.

Intervencijske agencije lahko zahtevajo dodatne pogoje.

2.   Odobritev za kraj skladiščenja se izda za skladiščenje nepakiranega sladkorja ali za skladiščenje pakiranega sladkorja. Določa količinsko omejitev skladiščenja, ki ustreza najmanj 50-kratniku dnevne zmogljivosti za odvoz sladkorja, za katero prosilec jamči, da jo bo dal na voljo intervencijski agenciji. V odobritvi je navedena skupna količina, za katero je izdana, in dnevna zmogljivost za odvoz sladkorja.

3.   Sladkor se skladišči tako, da je določljiv in dostopen. Kadar je pakiran, mora biti zložen na palete, razen če je pakiran v „velikih vrečah“.

4.   Intervencijska agencija odvzame odobritev, če se ugotovi, da eden od pogojev iz odstavkov 1, 2 in 3 ni izpolnjen. Odobritev se lahko odvzame med tržnim letom. Odvzem nima veljavnosti za nazaj.

Člen 25

Minimalna kakovost sladkorja

1.   Sladkor, ponujen za intervencije, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

(a)

proizveden je moral biti v okviru kvote v istem tržnem letu, v katerem je dana ponudba;

(b)

mora biti v kristalni obliki.

2.   Beli sladkor, ponujen za intervencije, mora biti tudi ustrezne in primerne tržne kakovosti, prosto tekoč, z vsebnostjo vlage največ 0,06 %.

3.   Surovi sladkor, ponujen za intervencije, mora biti ustrezne in primerne tržne kakovosti, njegov donos, izračunan na osnovi točke III Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006 pa mora znašati najmanj 89 %.

Surovi trsni sladkor mora imeti varnostni faktor največ 0,30.

Surovi pesni sladkor mora imeti:

pH vrednost najmanj 7,9 v trenutku sprejema ponudbe,

vsebnost invertnega sladkorja, ki ne presega 0,07 %,

temperaturo, ki ne predstavlja tveganja, da bi se kakovost poslabšala,

varnostni faktor, ki ne presega 0,45, ko znaša stopnja polarizacije 97 ali več, ali vsebnost vlage največ 1,4 %, ko znaša stopnja polarizacije manj kot 97.

Varnostni faktor se izračuna tako, da se odstotek vsebnosti vlage zadevnega sladkorja deli z razliko med 100 in stopnjo polarizacije tega sladkorja.

Člen 26

Serija

Ves sladkor, ponujen za intervencijo, se odda v obliki serij.

Za potrebe tega razdelka pomeni „serija“ minimalno količino 2 000 ton sladkorja enotne kakovosti, v enaki vrsti embalaže in z enakim mestom skladiščenja.

Člen 27

Vsebina ponudbe

1.   Ponudbe intervencijski agenciji vsebujejo:

(a)

ime in naslov ponudnika;

(b)

kraj skladiščenja, v katerem je sladkor skladiščen v trenutku ponudbe;

(c)

zmogljivost za odvoz ponujenega sladkorja;

(d)

neto količino ponujenega sladkorja;

(e)

vrsto in kakovost ponujenega sladkorja ter tržno leto, v katerem je bil proizveden;

(f)

vrsto embalaže sladkorja.

2.   Intervencijska agencija lahko zahteva dodatne podatke.

3.   Ponudbi morajo ponudniki priložiti izjavo, s katero potrjujejo, da zadevni sladkor ni bil že prej odkupljen za intervencijo, da je sladkor v njihovi lasti in da izpolnjuje zahteve iz člena 25(1)(a).

Člen 28

Pregled ponudb

1.   Ponudbe ostanejo v veljavi tri tedne po dnevu vložitve. V tem obdobju je mogoče s soglasjem intervencijske agencije ponudbe umakniti.

2.   Intervencijska agencija pregleda ponudbe. Ponudbe sprejme najpozneje do konca obdobja iz odstavka 1. Intervencijska agencija zavrne ponudbe, če pregled pokaže, da kateri izmed pogojev ni izpolnjen.

Razdelek 2

Skladiščenje

Člen 29

Pogodba o skladiščenju

1.   Pogodbe o skladiščenju, ki jih morajo skleniti ponudniki in intervencijske agencije pred sprejemom ponudbe, se sklenejo za nedoločen čas.

Pogodbe o skladiščenju začnejo veljati pet tednov po datumu sprejema ponudbe in potečejo na koncu 10-dnevnega obdobja, v katerem je zaključen odvoz zadevne količine sladkorja iz skladišča.

Za namene tega člena „10-dnevno obdobje“ pomeni eno od naslednjih obdobij koledarskega leta; od prvega do desetega, od enajstega do dvajsetega ali od enaindvajsetega do konca meseca.

2.   Pogodbe o skladiščenju določajo zlasti:

(a)

da pogodba poteče pod pogoji, določenimi v tej uredbi, z najmanj 10-dnevnim odpovednim rokom;

(b)

višino stroškov skladiščenja, ki jih nosi intervencijska agencija.

3.   Intervencijska agencija nosi stroške skladiščenja od začetka 10-dnevnega obdobja, v katerem začne veljati pogodba iz odstavka 2, do poteka pogodbe o skladiščenju.

4.   Stroški skladiščenja ne smejo presegati 0,48 EUR na tono in 10-dnevno obdobje.

5.   Pogodbe o skladiščenju potečejo ob koncu odvoza sladkorja, določenega v členu 50.

Člen 30

Prenos lastništva

1.   Lastništvo nad sladkorjem, ki je predmet pogodbe o skladiščenju, se prenese ob plačilu zadevnega sladkorja.

2.   Prodajalec ostaja do odvoza sladkorja iz skladišča odgovoren za kakovost sladkorja iz odstavka 1 in embalažo, v kateri je bil sladkor sprejet v intervencijo.

Člen 31

Kakovost in embalaža

1.   Če se ugotovi, da kakovost določene količine sladkorja ne ustreza zahtevam iz člena 25, mora prodajalec zadevno količino nemudoma nadomestiti z enako količino sladkorja ustrezne kakovosti, ki je skladiščen na istem kraju skladiščenja ali pa na drugem mestu, ki ima dovoljenje za intervencijske namene, v skladu s členom 24.

2.   Če je sladkor skladiščen in če se ugotovi, da embalaža ne ustreza več zahtevam, intervencijska agencija zahteva od prodajalca, da nadomesti embalažo z embalažo primerne kakovosti.

Razdelek 3

Pogoji odkupa v intervencijo

Člen 32

Odkupna cena in kakovost belega sladkorja

1.   Intervencijska odkupna cena belega sladkorja znaša:

505,52 EUR na tono v tržnem letu 2006/2007;

433,20 EUR na tono v tržnem letu 2007/2008;

323,52 EUR na tono v tržnih letih 2008/2009 in 2009/2010.

2.   Beli sladkor se razvršča v štiri kategorije:

(a)

kategorija 1: sladkor, ki je boljše kakovosti od standardne;

(b)

kategorija 2: sladkor, ki je kakovosti, kot je določena v točki II Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006;

(c)

kategorija 3 in 4: sladkor, ki je slabše kakovosti od standardne.

3.   Sladkor kategorije 1 ima naslednje značilnosti:

(a)

ustrezne in primerne tržne vrednosti, suh, v homogenih kristalih, prosto tekoč;

(b)

najvišja dovoljena vsebnost vlage: 0,06 %;

(c)

najvišja dovoljena vsebnost invertnega sladkorja: 0,04 %;

(d)

skupno število točk ni večje od 8 ali:

šest za vsebnost pepela,

štiri za tip barve, ki se izračuna na podlagi metode, ki jo uporablja Inštitut za kmetijsko tehnologijo in industrijo sladkorja Brunswick, v nadaljnjem besedilu imenovana „metoda Brunswick“,

tri za barvo raztopine, ki se izračuna na podlagi metode Icumsa.

Ena točka ustreza:

(a)

0,0018 % vsebnosti pepela, ki se izračuna z uporabo metode Icumsa pri 28o Brix;

(b)

0,5 enote tipa barve, ki se izračuna z uporabo metode Brunswick;

(c)

7,5 enote za barvo raztopine, ki se izračuna z uporabo metode Icumsa.

4.   Sladkor kategorije 3 ima naslednje značilnosti:

(a)

ustrezne in primerne tržne vrednosti, suh, v homogenih kristalih, prosto tekoč;

(b)

najnižja dovoljena polarizacija: 99,7o S;

(c)

najvišja dovoljena vsebnost vlage: 0,06 %;

(d)

najvišja dovoljena vsebnost invertnega sladkorja: 0,04 %;

(e)

tip barve: največ št. 6, ki se izračuna z uporabo metode Brunswick.

5.   V kategorijo 4 spada sladkor, ki ne spada v kategorije 1, 2 in 3.

6.   Odkupna cena, določena v odstavku 1, se:

(a)

zniža za 7,30 EUR na tono, če spada sladkor v kategorijo 3;

(b)

zniža za 13,10 EUR na tono, če spada sladkor v kategorijo 4.

Člen 33

Odkupna cena surovega sladkorja

1.   Intervencijska odkupna cena surovega sladkorja znaša:

397,44 EUR na tono v tržnem letu 2006/2007;

359,04 EUR na tono v tržnem letu 2007/2008;

268,16 EUR na tono v tržnih letih 2008/2009 in 2009/2010.

2.   Odkupna cena, določena v odstavku 1:

(a)

se poviša, če je donos sladkorja višji od 92 %;

(b)

se zniža, če je donos sladkorja nižji od 92 %.

3.   Višina povišanja ali znižanja, izražena v eurih na tono, je enaka razliki med intervencijsko ceno za surovi sladkor in intervencijsko ceno, pomnoženo s koeficientom. Ta koeficient se izračuna tako, da se donos zadevnega surovega sladkorja deli z 92 %.

4.   Donos surovega sladkorja se izračuna v skladu s točko III Priloge I k Uredbi (ES) št. 318/2006.

Člen 34

Rok plačila

Intervencijska agencija najpozneje v 120 dneh od dneva sprejetja ponudbe izvrši plačilo, če je bila preverjena teža in kakovost ponujenih serij v skladu z razdelkom 4.

Razdelek 4

Nadzor

Člen 35

Jemanje vzorcev za nadzor kakovosti

V roku iz člena 34 se odvzamejo štirje vzorci za analizo, ki jo opravijo izvedenci, ki imajo dovoljenje pristojnih organov države članice, ali izvedenci, o katerih sta se sporazumela intervencijska agencija in prodajalec. Vsaka pogodbena stranka dobi en vzorec. Ostala dva vzorca hrani izvedenec ali laboratorij, ki ima dovoljenje pristojnih organov.

Vsak vzorec se analizira dvakrat, pri čemer se srednja vrednost obeh rezultatov upošteva kot rezultat analize zadevnega vzorca.

Člen 36

Razhajanja glede kakovosti

1.   Če se rezultati analiz, ki jih opravita prodajalec in kupec v skladu s členom 35, razhajajo, o kategoriji zadevnega sladkorja odloča aritmetična sredina dveh dobljenih rezultatov:

pri sladkorju kategorije 1, največ eno točko za vsako od značilnosti iz člena 32(1)(d);

pri sladkorju kategorije 2, največ dve točki za vsako od značilnosti, ki služi za definiranje te kategorije, v kolikor gre za značilnosti, ki se določajo s točkami,

Na zahtevo katere od pogodbenih strank izvede laboratorij iz prvega pododstavka člena 35 arbitražno analizo. V tem primeru se sprejme aritmetična sredina rezultata arbitražne analize in rezultata analize prodajalca ter kupca, ki je bližja rezultatu arbitražne analize.

Omenjena srednja vrednost je odločilna za določitev kategorije zadevnega sladkorja. Če je rezultat arbitražne analize točno na sredini med rezultatoma analiz prodajalca in kupca, je zgolj arbitražna analiza odločilna za določitev kategorije zadevnega sladkorja.

2.   Če je razlika med rezultati analiz, ki ju opravita prodajalec in kupec v skladu s členom 35, večja od tiste, navedene v prvi ali drugi alinei prvega pododstavka odstavka 1 tega člena, arbitražno analizo izvede po potrebi laboratorij, ki ga odobrijo pristojni organi. V tem primeru se uporabi postopek iz drugega pododstavka odstavka 1 tega člena.

3.   Pri sporih v zvezi z zgornjo mejo za tip barve sladkorja kategorije 3, polarizacijo, vsebnostjo vlage ali vsebnostjo invertnega sladkorja se uporablja postopek iz odstavkov 1 in 2.

Vendar se razlike iz odstavka 1 nadomestijo z:

1,0 enote za tip barve pri sladkorju kategorije 3,

0,2° S za polarizacijo,

0,02 % za vsebnost vlage,

0,01 % za vsebnost invertnega sladkorja.

4.   Če se po uporabi člena 35 pojavijo spori glede donosa odkupljenega surovega sladkorja, izvede laboratorij arbitražno analizo iz prvega pododstavka zadevnega člena. V tem primeru se sprejme aritmetična sredina rezultata arbitražne analize in tistega rezultata analize prodajalca ter kupca, ki je bližja rezultatu arbitražne analize.

Omenjena srednja vrednost je odločilna za določitev donosa zadevnega surovega sladkorja. Če je rezultat arbitražne analize točno na sredini med rezultatoma analiz prodajalca in kupca, je zgolj arbitražna analiza odločilna za določitev donosa zadevnega surovega sladkorja.

5.   Stroške arbitražne analize iz drugega pododstavka odstavka 1 nosi tista pogodbena stranka, ki je spodbijala rezultat analize.

Stroške arbitražne analize iz odstavka 2 prevzameta intervencijska agencija in prodajalec v enakih deležih.

Stroške arbitražne analize iz odstavka 3 nosi tista pogodbena stranka, ki je spodbijala rezultat analize iz člena 35.

Člen 37

Nadzor kraja skladiščenja

Organ, pristojen za nadzor, izvaja nenapovedane preglede na kraju skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe Komisije (ES) št. 2148/96 (6).

Člen 38

Preverjanje teže in s tem povezani stroški

1.   Izvedenci iz člena 35 preverijo težo prodanega sladkorja.

Prodajalec sprejme vse ustrezne ukrepe, da omogoči izvedencem preverjanje teže in odvzem vzorcev.

2.   Stroške preverjanja teže nosi prodajalec.

3.   Stroške izvedencev, ki preverjajo težo in odvzamejo vzorce, nosi intervencijska agencija.

4.   Količina se lahko ugotovi na podlagi evidence zalog, ki mora ustrezati strokovnim zahtevam in zahtevam intervencijske agencije, če:

(a)

evidenca zalog prikazuje težo, ugotovljeno s tehtanjem, in kakovost v času tehtanja, ki ni bilo opravljeno pred več kot desetimi meseci;

(b)

skladiščnik izjavi, da ponujena serija v celoti ustreza podatkom iz evidence zalog;

(c)

je kakovost, ugotovljena v času tehtanja, enaka kakovosti reprezentativnih vzorcev.

Razdelek 5

Intervencijska prodaja

Člen 39

Prodaja

1.   Intervencijske agencije prodajajo sladkor šele potem, ko je bila sprejeta odločitev o prodaji skladno s postopkom iz člena 39(2) Uredbe (ES) št. 318/2006.

2.   Prodaja sladkorja pod pogoji iz člena 18(3) Uredbe (ES) št. 318/2006 poteka na podlagi javnega razpisa ali kakšnega drugega postopka prodaje.

3.   V sklepu o objavi javnega razpisa se določijo pogoji javnega razpisa, vključno z namenom uporabe sladkorja, ki se prodaja.

Za namene tega razdelka „namen uporabe“ pomeni:

(a)

živalsko krmo;

(b)

izvoz;

(c)

ostali nameni, ki se določijo po potrebi.

Namen postopka javnega razpisa je, da se določi prodajna cena, višina denaturacijske premije ali višina izvoznega nadomestila.

4.   Pogoji javnega razpisa morajo zagotavljati enak dostop in obravnavanje vseh zainteresiranih strank, ne glede na to, kje v Skupnosti imajo svoj sedež.

Člen 40

Obvestilo o javnem razpisu

1.   Javni razpis izda zadevna intervencijska agencija za količino sladkorja, ki jo hrani.

2.   Vsaka zadevna intervencijska agencija sestavi obvestilo o javnem razpisu, ki ga objavi najmanj osem dni pred začetkom roka, določenega za oddajo ponudb.

Intervencijska agencija pošlje pred objavo obvestilo o javnem razpisu in vse njegove spremembe Komisiji.

3.   Obvestilo o javnem razpisu mora vsebovati zlasti:

(a)

ime in naslov intervencijske agencije, ki izdaja javni razpis;

(b)

pogoje postopka javnega razpisa;

(c)

rok za oddajo ponudb;

(d)

razpisane serije sladkorja in za vsako serijo:

referenčno številko,

količino,

kakovost zadevnega sladkorja,

vrsto embalaže,

lokacijo skladišča, kjer je sladkor skladiščen,

stopnjo dobave,

morebitne možnosti skladišča za nakladanje na prevozna sredstva za rečni, morski ali železniški transport.

Za namene uporabe tega razdelka pomeni „serija“ količino sladkorja enotne kakovosti, v enaki vrsti embalaže in skladiščeno na istem mestu. Najnižja ponudba za vsak delni javni razpis je 250 ton.

4.   Intervencijska agencija sprejme vse potrebne ukrepe, da omogoči zainteresiranim strankam, ki želijo pregledati ponujeni sladkor, da to tudi storijo.

Člen 41

Javni razpis

1.   Dodelitev posla uspešnim ponudnikom se šteje kot sklenitev prodajne pogodbe za dodeljeno količino sladkorja. Odločitev o dodelitvi se sprejme na podlagi naslednjih pogojev iz javnega razpisa:

(a)

cene, ki jo mora plačati uspešni ponudnik;

(b)

višine denaturacijske premije;

(c)

višine izvoznega nadomestila.

2.   Cena, ki jo plača uspešni ponudnik, je tista, ki je navedena:

(a)

v ponudbi, v primeru iz odstavka 1(a);

(b)

v razpisnih pogojih, v primeru iz odstavka 1(b) in (c).

Člen 42

Razpisni pogoji

1.   Ob sprejemanju odločitve o objavi javnega razpisa se določijo naslednji pogoji razpisa:

(a)

celotna količina ali količine, ki se razpisujejo;

(b)

namen uporabe;

(c)

rok za oddajo ponudb;

(d)

cena, ki jo plača uspešni ponudnik, če je sladkor namenjen za živalsko krmo ali izvoz.

2.   Ob odločanju glede odprtja javnega razpisa se lahko določijo tudi dodatni pogoji, zlasti:

(a)

najnižja dovoljena cena sladkorja, ki se daje v promet za drugačne namene kot za živalsko krmo ali izvoz;

(b)

najvišji znesek za denaturacijsko premijo ali izvozno nadomestilo;

(c)

najmanjša dovoljena količina na ponudnika ali na serijo;

(d)

največja dovoljena količina na ponudnika ali na serijo;

(e)

posebno obdobje veljavnosti potrdila o denaturacijski premiji ali izvoznega dovoljenja.

Člen 43

Stalni razpis

1.   Če položaj na trgu sladkorja Skupnosti to dovoljuje, se lahko izda stalni razpis.

V času veljavnosti stalnega razpisa se izdajo delni razpisi.

2.   Obvestilo o stalnem razpisu se objavi samo za namene njegove izdaje. Objavljeni razpis se lahko spremeni ali nadomesti v času veljavnosti stalnega razpisa. Spremeni ali nadomesti se, če se spremenijo pogoji razpisnega postopka v času veljavnosti razpisa.

Člen 44

Predložitev ponudb

1.   Ponudbe se predložijo intervencijski agenciji v elektronski obliki.

2.   V ponudbi se navedejo:

(a)

javni razpis, na katerega se ponudba nanaša;

(b)

ime in naslov ponudnika;

(c)

številka serije;

(d)

količina, na katero se ponudba nanaša;

(e)

na tono, odvisno od primera, izražene v evrih do dveh decimalnih mest:

predlagana cena brez notranjih dajatev,

višina predlagane denaturacijske premije,

višina predlaganega izvoznega nadomestila.

Intervencijska agencija lahko zahteva dodatne podatke.

3.   Za ponudbo, ki se nanaša na več serij, se šteje, da vsebuje toliko ponudb, kakor je serij, na katere se nanaša.

4.   Ponudba je veljavna samo, če:

(a)

se pred potekom roka za vlaganje ponudb predloži dokazilo, da je bila položena varščina v višini 200 EUR na tono sladkorja;

(b)

vsebuje izjavo ponudnika, s katero se zavezuje, da bo za količino sladkorja, za katero bo morebiti prejel denaturacijsko premijo ali izvozno nadomestilo:

zaprosil za potrdilo o denaturacijski premiji in položil varščino, ki se zahteva v tej zvezi, kadar se razpisni postopek nanaša na sladkor, namenjen za živalsko krmo,

zaprosil za izvozno dovoljenje in položil varščino, ki se zahteva v tej zvezi, kadar se razpisni postopek nanaša na sladkor, namenjen za izvoz.

5.   V ponudbi se lahko določi, da se lahko šteje kot vložena samo, če se dodelitev:

(a)

nanaša na celotno količino ali en določen del v ponudbi navedene količine;

(b)

izvrši najpozneje do določene ure in datuma, ki ju navede ponudnik.

6.   Ponudbe, ki niso vložene v skladu z odstavki od 1 do 5, ali pa vsebujejo pogoje, ki se razlikujejo od tistih iz javnega razpisa, se ne upoštevajo.

7.   Vložene ponudbe ni več mogoče umakniti.

Člen 45

Ocenjevanje ponudb

1.   Ponudbe oceni intervencijska agencija na sestanku za zaprtimi vrati. Osebe, ki so prisotne pri ocenjevanju ponudb, so zavezane k varovanju tajnosti.

2.   O vloženih ponudbah je treba nemudoma obvestiti Komisijo.

Člen 46

Določanje zneskov

Če pogoji javnega razpisa ne predvidevajo najnižje dovoljene cene ali najvišjega dovoljenega zneska za denaturacijsko premijo ali izvozno nadomestilo, se le-ti določijo po ocenitvi ponudb, zlasti ob upoštevanju tržnih pogojev in možnosti prodaje, v skladu s členom 39(2) Uredbe št. 318/2006. Sklene pa se lahko tudi, da se sladkor ne dodeli.

Člen 47

Dodelitev

1.   Razen v primerih, kadar se sklene, da se sladkor skladno z javnim razpisom ali delnim javnim razpisom ne dodeli, in brez vpliva na odstavka 2 in 3 tega člena, se sladkor dodeli vsakemu ponudniku, katerega ponudba ni nižja od najnižje dovoljene cene ali višja od najvišjega dovoljenega zneska denaturacijske premije ali izvoznega nadomestila.

2.   Pri isti seriji se sladkor dodeli tistemu ponudniku, ki ponudi najvišjo ceno ali najnižji znesek za denaturacijsko premijo ali izvozno nadomestilo.

Če omenjena ponudba ne zajema celotne serije, se preostanek dodeli ostalim ponudnikom glede na cenovni znesek njihove ponudbe, začenši z naslednjo najvišjo ceno ali naslednjo najnižjo denaturacijsko premijo ali izvoznim nadomestilom.

3.   Če več ponudnikov ponudi enako ceno ali enak znesek za denaturacijsko premijo ali izvozno nadomestilo za eno serijo ali en del serije, intervencijska agencija dodeli zadevno količino na enega od naslednjih načinov:

(a)

v razmerju glede na količine, navedene v zadevnih ponudbah;

(b)

jo razdeli med ponudnike v skladu z njihovim soglasjem;

(c)

z žrebom.

Člen 48

Pravice in obveznosti, izhajajoče iz dodelitve posla

1.   Kadar je sladkor namenjen za živalsko krmo, se z dodelitvijo posla:

(a)

pridobi pravica do izdaje potrdila o denaturacijski premiji za količino, za katero je bila dodeljena denaturacijska premija, kjer se zlasti navede premija, ki je bila navedena v ponudbi;

(b)

naloži obveznost, da se pri intervencijski agenciji, pri kateri je bila ponudba vložena, zaprosi za potrdilo za omenjeno količino.

2.   Kadar je sladkor namenjen za izvoz, se z dodelitvijo posla:

(a)

pridobi pravica do izdaje izvoznega dovoljenja za količino, za katero je bilo dodeljeno izvozno nadomestilo, kjer se zlasti navede izvozno nadomestilo, in v primeru belega sladkorja, kategorija iz obvestila o razpisu;

(b)

naloži obveznost, da se v primeru belega sladkorja pri intervencijski agenciji, pri kateri je bila ponudba vložena, zaprosi za dovoljenje za navedeno količino in kategorijo.

3.   V 18 dneh po dnevu, ko poteče rok za vložitev ponudb, se morajo izvršiti pravice in izpolniti obveznosti.

4.   Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz dodelitve sladkorja, niso prenosljive.

Člen 49

Izjava o dodelitvi posla

1.   Intervencijska agencija pošlje vsem uspešnim ponudnikom izjave o dodelitvi posla in obvesti vse ponudnike o rezultatu njihove udeležbe v razpisnem postopku.

2.   Izjave o dodelitvi posla vsebujejo najmanj:

(a)

javni razpis, na katerega se ponudba nanaša;

(b)

številko serije in dodeljeno količino;

(c)

ceno, višino denaturacijske premije ali višino izvoznega nadomestila, odvisno od primera, ki se je upoštevala za dodeljeno količino.

Člen 50

Prevzem odkupljenega sladkorja

1.   Razen v primerih višje sile se odkupljeni sladkor prevzame iz skladišča najpozneje v štirih tednih po datumu prejetja izjave o dodelitvi iz člena 49. Uspešni ponudnik se lahko z intervencijsko agencijo dogovori, da sklene s skladiščem, v katerem se sladkor nahaja, pogodbo o skladiščenju za omenjeno obdobje.

Če pride pri odvozu iz skladišča do tehničnih težav, lahko intervencijska agencija določi daljše obdobje za odvoz nekaterih serij iz skladišča.

2.   V primeru višje sile določi intervencijska agencija ukrepe, ki jih smatra za potrebne glede na okoliščine, na katere se sklicuje uspešni ponudnik.

Člen 51

Odpremni nalog

1.   Uspešni ponudnik ne sme prevzeti odkupljenega sladkorja iz skladišča ali skleniti pogodbe o skladiščenju iz člena 50(1), dokler za dodeljeno količino ni izdan odpremni nalog.

Odpremni nalog se lahko izda tudi za del omenjene količine.

Odpremni nalog izda intervencijska agencija na zahtevo zainteresirane stranke.

2.   Intervencijska agencija izda odpremni nalog samo, če se dokaže, da je uspešni ponudnik položil varščino, s katero jamči za plačilo cene za dodeljeni sladkor v dogovorjenem roku, ali da je predložil prenosni vrednostni papir.

Varščina ali prenosni vrednostni papir morata ustrezati ceni, ki jo mora uspešni ponudnik plačati za količino sladkorja, za katero je bil zaprošen odpremni nalog.

Člen 52

Plačilo

1.   Plačilo za dodeljeni sladkor se izvrši na račun intervencijske agencije najpozneje na trideseti dan, ki sledi dnevu izdaje odpremnega naloga.

2.   Razen v primeru višje sile se varščina iz člena 51(2) sprosti samo za tisto količino, za katero je uspešni ponudnik izvršil plačilo na račun intervencijske agencije v roku iz odstavka 1 tega člena. Varščina se nemudoma sprosti.

3.   V primeru višje sile določi intervencijska agencija ukrepe, ki jih smatra za potrebne glede na okoliščine, na katere se sklicuje uspešni ponudnik.

Člen 53

Prenos lastništva

1.   Lastništvo nad sladkorjem, ki je bil dodeljen v okviru razpisnega postopka, se prenese v trenutku, ko se sladkor prevzame iz skladišča.

2.   Vendar pa se intervencijska agencija in uspešni ponudnik lahko dogovorita za drugačen prenos lastništva. Če sta intervencijska agencija in uspešni ponudnik sklenila dogovor skladno s členom 50(1), lahko skupaj določita trenutek prenosa lastništva.

3.   Dogovor o prenosu lastništva velja samo, če je sklenjen v pisni obliki.

Člen 54

Določitev kategorije ali donosa

Za določitev kategorije ali donosa zadevnega sladkorja ob prevzemu iz skladišča se uporabljata člen 35 in 36.

Vendar pa se pogodbeni strani po dodelitvi posla lahko dogovorita, da se kategorija ali donos, ugotovljen, ko je intervencijska agencija odkupila sladkor, uporablja tudi za sladkor, ki se prodaja na podlagi javnega razpisa.

Člen 55

Prilagoditev cene sladkorja

1.   Če uporaba člena 35 in 36 kaže, da je beli sladkor nižje kategorije od tiste, ki je bila navedena v javnem razpisu, se cena tega sladkorja za namene uporabe iz drugega pododstavka člena 39(3)(b) in (c) prilagodi z uporabo člena 32(6).

2.   Če se ugotovi, da beli sladkor, namenjen za izvoz, ni takšne kategorije, kakor je bila tista v javnem razpisu, se kategorija v izvoznem dovoljenju popravi.

3.   Če uporaba člena 35 in 36 kaže, da donos surovega sladkorja ni takšen, kot je bil naveden v javnem razpisu:

(a)

se cena sladkorja prilagodi v skladu s členom 33;

(b)

se znesek denaturacijske premije ali izvoznega nadomestila prilagodi tako, da se pomnoži s koeficientom, ki je enak ugotovljenemu donosu, in deli z donosom, navedenim v javnem razpisu.

Člen 56

Sprostitev varščine

1.   Razen v primeru višje sile se razpisna varščina sprosti samo za tisto količino, za katero:

(a)

uspešni ponudnik:

po izpolnitvi pogojev zaprosi za potrdilo o denaturacijski premiji ali izvozno dovoljenje,

v skladu s členom 51(2) položi varščino ali predloži preneseni vrednostni papir iz člena 51(2),

prevzame sladkor iz skladišča v predpisanem roku;

(b)

sladkor ni bil dodeljen.

2.   Varščina se nemudoma sprosti.

3.   V primeru višje sile določi intervencijska agencija ukrepe, ki jih smatra za potrebne glede na okoliščine, na katere se sklicuje uspešni ponudnik.

Člen 57

Sporočanje količin

Države članice sporočijo Komisiji, ko izvejo zanje, količine belega in surovega sladkorja:

ki so bile ponujene intervencijski agenciji, vendar še niso bile sprejete,

ki jih je intervencijska agencija sprejela,

ki jih je intervencijska agencija prodala.

POGLAVJE VII

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 58

Sporočila

Sporočila Komisiji iz členov 12, 21, 22 in 57 te uredbe se pošljejo po elektronski poti na obrazcih, ki jih Komisija pripravi za države članice.

Člen 59

Razveljavitve

Uredbe (ES) št. 1261/2001, (ES) št. 1262/2001 in (ES) št. 314/2002 se razveljavijo.

Toda uredbi (ES) št. 1261/2001 in (ES) št. 314/2002 se uporabljata za tržno leto 2005/2006 in Uredba (ES) št. 1262/2001 se uporablja za sladkor, odkupljen v intervencijo pred 10. februarjem 2006.

Člen 60

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2006.

Členi 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 in 38 se uporabljajo samo do 30. septembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 178, 30.6.2001, str 46.

(3)  UL L 178, 30.6.2001, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 218/2006 (UL L 38, 9.2.2006, str. 19).

(4)  UL L 50, 21.1.2002, str. 40. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 493/2006 (UL L 89, 28.3.2006, str. 11).

(5)  UL L 214, 8.9.1995, str. 16.

(6)  UL L 288, 9.11.1996, str. 6.


PRILOGA

KOLIČINE IZ ČLENA 23(3) PO DRŽAVAH ČLANICAH

Država članica

Količine

(v tonah)

Belgija

28 204

Češka

15 648

Danska

14 475

Nemčija

117 550

Grčija

10 923

Španija

34 298

Francija (matična Francija)

113 141

Francija (FPD)

16 522

Irska

6 855

Italija

53 580

Latvija

2 288

Litva

3 544

Madžarska

13 819

Nizozemska

29 743

Avstrija

13 325

Poljska

57 519

Portugalska (celinska)

2 398

Portugalska (Azori)

342

Slovenija

1 822

Slovaška

7 136

Finska

5 026

Švedska

12 669

Združeno kraljestvo

39 172