ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 174

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
28. junij 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 948/2006 z dne 27. junija 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 949/2006 z dne 27. junija 2006 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

3

 

*

Direktiva Sveta 2006/58/ES z dne 27 junija 2006 o spremembi Direktive 2002/38/ES glede obdobja uporabe ureditve davka na dodano vrednost, ki se uporablja za storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter za določene elektronsko opravljene storitve

5

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 27. junija 2006 o spremembi Odločbe 2006/148/ES o uvedbi preventivnega cepljenja proti visoko patogeni aviarni influenci H5N1 in s tem povezanih določb o premikih v Franciji (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 2875)

7

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

Skupni ukrep Sveta 2006/439/SZVP z dne 27. junija 2006 o nadaljnjem prispevku Evropske unije k postopku reševanja spora v Gruziji/Južni Osetiji

9

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

28.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 948/2006

z dne 27. junija 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. junija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. junija 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 27. junija 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

70,3

096

65,4

204

33,1

999

56,3

0707 00 05

052

124,8

096

30,2

999

77,5

0709 90 70

052

96,5

999

96,5

0805 50 10

388

53,1

528

40,5

999

46,8

0808 10 80

388

88,4

400

107,8

404

105,7

508

92,7

512

81,0

524

47,0

528

76,6

720

107,5

800

180,6

804

105,4

999

99,3

0809 10 00

052

220,6

999

220,6

0809 20 95

052

324,1

068

111,4

999

217,8

0809 40 05

624

193,2

999

193,2


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


28.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 949/2006

z dne 27. junija 2006

o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1), in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 535/94 z dne 9. marca 1994 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (2) je bila v 2. poglavju kombinirane nomenklature vnesena dodatna opomba 8, s katero je bila pojasnjeno uvrščanje nasoljenega mesa in užitnih klavničnih odpadkov, ki spadajo pod oznako KN 0210 („Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov“). Ta dodatna opomba je bila v letu 1995 preštevilčena v dodatno opombo 7.

(2)

Dodatna opomba 7 je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1871/2003 z dne 23. oktobra 2003 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (3), da se z njo glede na sodno prakso Evropskega sodišča pojasni, da v smislu tarifne številke 0210 soljenje pomeni način, ki zagotavlja dolgotrajno konzerviranje.

(3)

Komisija je leta 2002 sprejela Uredbo (ES) št. 1223/2002 z dne 8. julija 2002 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo (4), s katero se kosi piščančjega mesa brez kosti, zamrznjeni, v vseh delih prežeti s soljo in katerih vsebnost soli je od 1,2 do 1,9 mas. %, uvrstijo pod oznako KN 0207 14 10.

(4)

Po vprašanjih, ki so jih STO zastavile nekatere države izvoznice glede Uredbe (ES) št. 1223/2002, sta Odbor STO in prizivni organ STO odločila, da so zamrznjeni kosi piščančjega mesa brez kosti z vsebnostjo soli od 1,2 do 3 mas. % zajeti s tarifno obvezo v seznamu ES pod tarifno številko 0210.

(5)

Evropska skupnost je v okviru ustreznih teles Svetovne trgovinske organizacije načela splošna vprašanja glede razlage tarifne številke 0210 in uvrstitve tega blaga.

(6)

Za uskladitev zakonodaje Skupnosti z mednarodnimi obveznostmi Skupnosti, kakršne so sedaj in kot jih razlagajo ustrezni organi STO, je treba spremeniti dodatno opombo 7 iz 2. poglavja v zvezi z mesom in klavničnimi odpadki pod tarifno podštevilko 0210 99. To ne vpliva na končne posledice kakršne koli odločitve, ki jo v ta namen sprejmejo ustrezna telesa Svetovne carinske organizacije.

(7)

Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ustrezno je, da Uredba (ES) št. 1223/2002, ki uvršča kose piščančjega mesa brez kosti, zamrznjene in v vseh delih prežetih s soljo, z vsebnostjo soli od 1,2 do 1,9 mas. % pod oznako KN 0207 14 10, preneha veljati z dnem začetka veljavnosti te uredbe in jo je zato treba razveljaviti.

(9)

Ta uredba začne veljati 27. junija 2006, to je ob koncu razumnega časovnega obdobja, danega STO in Skupnosti, da se uskladita med seboj. Sklicevanje na DSU ni časovno omejeno. Priporočila v poročilih, ki jih je sprejel DSB, veljajo samo za naprej. Zato ta uredba ne more veljati za nazaj, niti ne more zagotoviti smernic za razlago za nazaj. Ker ta uredba ne more delovati kot smernica za razlago uvrščanja blaga, ki je bilo sproščeno v prost promet pred 27. junijem 2006, se tudi ne more uporabiti kot podlaga za povračilo kakršnih koli dajatev, ki so bile plačane pred zadevnim datumom.

(10)

Odbor za carinski zakonik ni dal mnenja v okviru roka, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dodatna opomba 7 k 2. poglavju kombinirane nomenklature, določena v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 2658/87, se nadomesti z naslednjim:

„Za namene tarifnih podštevilk od 0210 11 do 0210 93 izraz ‚meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni ali v slanici‘ pomeni meso in užitne klavnične odpadke, ki so temeljito in homogeno prežeti s soljo in katerih skupna vsebnost soli je 1,2 mas % ali več, če je soljenje način, ki zagotavlja dolgotrajno konzerviranje. Za namene tarifne podštevilke 0210 99 izraz ‚meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni ali v slanici‘ pomeni meso in užitne klavnične odpadke, ki so temeljito in homogeno prežeti s soljo in katerih skupna vsebnost soli je 1,2 mas % ali več.“

Člen 2

Uredba (ES) št. 1223/2002 se razveljavi z dnem začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 27. junija 2006. Nima niti veljavnosti za nazaj niti ne zagotavlja smernic za razlago za nazaj.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. junija 2006

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 838/2006 (UL L 154, 8.6.2006, str. 1).

(2)  UL L 68, 11.3.1994, str. 15.

(3)  UL L 275, 25.10.2003, str. 5.

(4)  UL L 179, 9.7.2002, str. 8.


28.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/5


DIREKTIVA SVETA 2006/58/ES

z dne 27 junija 2006

o spremembi Direktive 2002/38/ES glede obdobja uporabe ureditve davka na dodano vrednost, ki se uporablja za storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter za določene elektronsko opravljene storitve

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2002/38/ES z dne 7. maja 2002 o spremembah in začasnih spremembah Direktive 77/388/EGS glede ureditve davka na dodano vrednost, ki se uporablja za storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter za določene elektronsko opravljene storitve (1), in zlasti člena 5 Direktive,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Opravljen je bil pregled iz člena 5 Direktive 2002/38/ES.

(2)

Pregled je pokazal, da se določbe člena 1 Direktive 2002/38/ES izvajajo zadovoljivo in so dosegle svoj cilj.

(3)

Komisija je 29. decembra 2003 predložila predlog direktive o kraju opravljanja storitev med davčnimi zavezanci, ki ga je spremenila s predlogom z dne 22. julija 2005, da bi bile zajete storitve, ki jih davčni zavezanci opravljajo za stranke, ki niso davčni zavezanci. V skladu s spremenjenim predlogom bodo vse storitve oddajanja in elektronsko opravljene storitve obdavčene v kraju potrošnje.

(4)

Komisija je 4. novembra 2004 predložila predlog direktive o poenostavitvi obveznosti glede DDV, ki predvideva bolj splošen elektronski mehanizem kot Direktiva 2002/38/ES, da bi se olajšalo izpolnjevanje finančnih obveznosti v zvezi s čezmejnimi storitvami.

(5)

Čeprav je bil na podlagi navedenih zakonodajnih predlogov dosežen precejšen napredek na poti k sprejetju potrebnih širših ukrepov, ki bodo zamenjali ukrepe iz člena 1 Direktive 2002/38/ES, teh širših ukrepov ni mogoče sprejeti pred 30. junijem 2006, ko se izteče uporaba starih ukrepov.

(6)

Da bi se tako razširjeni ukrepi sprejeli v kratkoročnem ali srednjeročnem obdobju in glede na ugotovitve zgoraj navedenega postopka pregleda, je za pravilno delovanje notranjega trga in zaradi zagotavljanja stalnega odpravljanja izkrivljenega delovanja primerno, da se določbe, ki se uporabljajo za storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter za določene elektronsko opravljene storitve, kakor določa člen 1 Direktive 2002/38/ES, uporabljajo še naprej, in sicer do 31. decembra 2006.

(7)

Člen 5 Direktive 2002/38/ES predvideva tako podaljšanje iz praktičnih razlogov, če tako na predlog Komisije soglasno odloči Svet.

(8)

Direktivo 2002/38/ES je torej treba v skladu s tem spremeniti.

(9)

Glede na nujnost zadeve in da bi se izognili zakonodajni luknji je treba odobriti izjemo od roka šestih tednov iz točke I(3) Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in pogodbam o ustanovitvi Evropskih skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Besedilo člena 4 Direktive 2002/38/ES se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Člen 1 se uporablja do 31. decembra 2006.“.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, z učinkom od 1. julija 2006. Komisiji nemudoma predložijo besedila teh predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 27. junija 2006

Za Svet

Predsednik

J. PRÖLL


(1)  UL L 128 z dne 15.5.2002, str. 41.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

28.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/7


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 27. junija 2006

o spremembi Odločbe 2006/148/ES o uvedbi preventivnega cepljenja proti visoko patogeni aviarni influenci H5N1 in s tem povezanih določb o premikih v Franciji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 2875)

(Besedilo v francoskem jeziku je edino verodostojno)

(2006/438/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (1), in zlasti člena 57(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo Komisije 2006/148/ES z dne 24. februarja 2006 o uvedbi preventivnega cepljenja proti visoko patogeni aviarni influenci H5N1 in s tem povezanih določb o premikih v Franciji (2), je bil načrt preventivnega cepljenja proti visoko patogeni aviarni influenci H5N1, ki ga je Francija predložila Komisiji 21. februarja 2006 („načrt preventivnega cepljenja“) odobren in določeni so bili posebni ukrepi, ki jih je treba uporabljati v Franciji, kjer se preventivno cepljenje izvaja.

(2)

V skladu z načrtom preventivnega cepljenja je Francija izvedla cepljenje rac in gosi proti visoko patogeni aviarni influenci H5N1, ki se zaradi malo izkušenj v zvezi s preventivnim cepljenjem teh vrst šteje za pilotni projekt.

(3)

V skladu z načrtom preventivnega cepljenja, kakor je bil odobren z Odločbo 2006/148/ES, je treba cepljenje zaključiti do 1. aprila 2006.

(4)

Francija je 20. aprila 2006 predložila svoje prvo obsežno poročilo o uporabi cepiva. Poleg tega je Francija vložila zahtevek za podaljšanje preventivnega cepljenja pod istimi pogoji do 30. junija 2006, da bi lahko pridobila več izkušenj in podatkov o epidemiji, zaradi česar je predložila zahtevek za spremembo načrta preventivnega cepljenja.

(5)

Na podlagi podatkov iz poročila, ki ga je predložila Francija, Komisija meni, da so v zvezi z uporabo cepiva proti prenosu visoko patogene aviarne influence H5N1 na race in gosi potrebne dodatne praktične izkušnje. Zato je primerno, da se zahtevek, ki ga je predložila Francija za podaljšanje preventivnega cepljenja do 30. junija 2006, odobri.

(6)

Ukrepi, predvideni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Prvi pododstavek člena 2(1) Odločbe 2006/148/ES se nadomesti z naslednjim:

„1.   Načrt preventivnega cepljenja, ki ga je Francija predložila Komisiji 21. februarja 2006, spremembe načrta pa 20. aprila 2006, in predvideva cepljenje proti visoko patogeni aviarni influenci H5N1 do 30. junija 2006, se odobri (‚načrt preventivnega cepljenja‘)“.

Člen 2

Naslovnik

Ta odločba je naslovljena na Republiko Francijo.

V Bruslju, 27. junija 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 10, 14.1.2006, str. 16.

(2)  UL L 55, 25.2.2006, str. 51.


Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

28.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/9


SKUPNI UKREP SVETA 2006/439/SZVP

z dne 27. junija 2006

o nadaljnjem prispevku Evropske unije k postopku reševanja spora v Gruziji/Južni Osetiji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji, in zlasti člena 14 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 18. julija 2005 sprejel Skupni ukrep 2005/561/SZVP (1) o nadaljnjem prispevku Evropske unije k postopku reševanja spora v Gruziji/Južni Osetiji, ki preneha veljati 30. junija 2006.

(2)

Prispevek EU v okviru tega skupnega ukrepa k misiji OVSE v Gruziji je bil učinkovit pri zagotavljanju delovanja stalnih sekretariatov za gruzijsko in južnoosetijsko stran pod pokroviteljstvom OVSE ter pri olajševanju sestankov v okviru skupne nadzorne komisije (JCC), ki je glavni forum v postopku reševanja spora.

(3)

OVSE in sopredsedujoči JCC so zaprosili za nadaljevanje pomoči EU, slednja pa se je dogovorila, da bo ponudila dodatno finančno pomoč za postopek reševanja spora.

(4)

EU meni, da je njena pomoč okrepila tako učinkovitost njene vloge kot tudi vloge OVSE pri reševanju spora ter da bi bilo treba z njo nadaljevati.

(5)

EU opozarja na svojo podporo pobudam za mirno rešitev spora in upa, da bo JCC v tem oziru lahko igral pozitivno vlogo.

(6)

EU ugotavlja, da ima JCC pomembno vlogo pri dejavnostih, povezanih s študijo ocene potreb pod vodstvom OVSE na območju gruzijsko-osetijskega spora in sosednjih območjih.

(7)

Treba bi bilo zagotoviti ustrezno prepoznavnost prispevka EU k projektu.

(8)

Svet je 20. februarja 2006 sprejel Skupni ukrep 2006/121/SZVP (2) o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za Južni Kavkaz. V skladu s tem skupnim ukrepom mora mandat PPEU za Južni Kavkaz med drugim vključevati prispevek k preprečevanju sporov, pomoč pri reševanju sporov in okrepitev dialoga Evropske unije z glavnimi zainteresiranimi akterji o vprašanjih, povezanih s to regijo –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

1.   Evropska unija prispeva h krepitvi postopka reševanja spora v Južni Osetiji.

2.   V ta namen Evropska unija s prispevkom pomaga OVSE pri financiranju sestankov JCC in drugih mehanizmov v okviru JCC, pri organizaciji konferenc pod pokroviteljstvom JCC ter pri kritju določenih stroškov za delovanje obeh sekretariatov v obdobju enega leta.

Člen 2

Predsedstvo, ki mu pomaga generalni sekretar Sveta/visoki predstavnik za SZVP, je odgovorno za izvajanje tega skupnega ukrepa, z namenom izpolniti njegove cilje iz člena 1.

Člen 3

1.   Pogoj za izplačilo finančne pomoči, predvidene v tem skupnem ukrepu, je sklicevanje rednih sestankov JCC in drugih mehanizmov v okviru JCC v obdobju 12 mesecev od dneva začetka veljavnosti finančnega sporazuma, ki bo sklenjen med Komisijo in misijo OVSE v Gruziji. Tako gruzijska kot južnoosetijska stran si morata vidno prizadevati, da bi dosegli dejanski politični napredek v smeri trajne in mirne rešitve medsebojnih razlik.

2.   Komisiji je zaupana naloga nadzora in ocene izvajanja finančnega prispevka EU, zlasti v zvezi s pogoji iz odstavka 1. V ta namen Komisija sklene finančni sporazum z misijo OVSE v Gruziji o uporabi prispevka Evropske unije, ki je v obliki nepovratnih sredstev. Komisija poskrbi tudi za pravilno uporabo nepovratnih sredstev za namene iz člena 1(2).

3.   Misija OVSE v Gruziji je odgovorna za povračilo stroškov misije, organizacijo konferenc pod pokroviteljstvom JCC ter za pravilno izveden nakup in predajo opreme. Finančni sporazum bo določal, da misija OVSE v Gruziji poskrbi za prepoznavnost prispevka EU k projektu ter Komisiji posreduje redna poročila o njegovem izvajanju.

4.   Komisija v tesnem sodelovanju s PPEU za Južni Kavkaz vzdržuje tesne stike z misijo OVSE v Gruziji zaradi spremljanja in ocene vpliva prispevka EU.

5.   Komisija v pisni obliki poroča Svetu o izvajanju tega skupnega ukrepa, za katerega je odgovorno predsedstvo ob pomoči generalnega sekretarja Sveta/visokega predstavnika za SZVP. To poročilo bo zlasti temeljilo na rednih poročilih, ki jih bo pripravljala misija OVSE v Gruziji, kakor je določeno v odstavku 3.

Člen 4

1.   Referenčni finančni znesek za prispevek EU iz člena 1(2) znaša 140 000 EUR.

2.   Za upravljanje odhodkov, financiranih z zneskom iz odstavka 1, veljajo postopki in pravila Evropske skupnosti, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije, z izjemo, da morebitno predhodno financiranje ne ostane v lasti Evropske skupnosti.

3.   Odhodki so upravičeni do financiranja od 1. julija 2006.

Člen 5

1.   Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. julija 2006 do 30. junija 2007.

2.   Ta skupni ukrep se pregleda deset mesecev po začetku veljavnosti. V ta namen PPEU za Južni Kavkaz v povezavi s Komisijo oceni potrebo po nadaljnji podpori postopku reševanja spora v Gruziji/Južni Osetiji in po potrebi pripravi priporočila za Svet.

Člen 6

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 27. junija 2006

Za Svet

Predsednik

J. PRÖLL


(1)  UL L 189, 21.7.2005, str. 69.

(2)  UL L 49, 21.2.2006, str. 14.