ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 166

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
19. junij 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

1

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

19.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 166/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 865/2006

z dne 4. maja 2006

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (1) ter zlasti točk 1, 2 in 4 člena 19 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sprejeti je treba določbe za izvajanje Uredbe (ES) št. 338/97 in popolno uskladitev z določbami Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) (v nadaljnjem besedilu „Konvencija“).

(2)

Za zagotovitev enotnega izvajanja Uredbe (ES) št. 338/97 je treba podrobneje določiti pogoje in merila za obravnavanje vlog za izdajo dovoljenj in potrdil ter veljavnost in uporabo takih dokumentov; zato je primerno, da se določijo obrazci, katerim morajo ustrezati navedeni dokumenti.

(3)

Poleg tega je treba podrobneje določiti pogoje in merila za obravnavanje osebkov živalskih vrst, rojenih in gojenih v ujetništvu, ter umetno razmnoženih osebkov rastlinskih vrst, da se zagotovi enotno izvajanje odstopanj, ki se uporabljajo za take osebke.

(4)

Za odstopanja za osebke, ki so osebni in gospodinjski predmeti, predvidena v členu 7(3) Uredbe (ES) št. 338/97, je treba natančno opredeliti določbe, s katerimi se zagotovi skladnost z odstavkom 3 člena VII Konvencije.

(5)

Za zagotovitev enotne uporabe splošnih odstopanj od prepovedi notranje trgovine iz člena 8(1) Uredbe (ES) št. 338/97 je treba določiti pogoje in merila za njihovo opredelitev.

(6)

Treba je določiti postopke za označevanje nekaterih osebkov vrst, da se olajša njihovo prepoznavanje in zagotovi izvajanje določb Uredbe (ES) št. 338/97.

(7)

Predpisale naj bi se določbe o vsebini, obliki in predložitvi rednih poročil, predpisanih z Uredbo (ES) št. 338/97.

(8)

Da bi se lahko priloge k Uredbi (ES) št. 338/97 v prihodnosti spremenile, morajo biti na voljo vse ustrezne informacije, zlasti o biološkem in trgovinskem statusu vrst, njihovi uporabi in načinih za nadzorovanje trgovine.

(9)

Na dvanajstem zasedanju Konference pogodbenic Konvencije v Santiagu (Čile) od 3. do 15. novembra 2002 so bile sprejete številne resolucije, med drugim glede poenostavljenih postopkov za izdajanje dovoljenj in potrdil, posebnega potrdila za olajšanje prenosa določenih kategorij osebkov, ki so del potujoče razstave, dodatnih odstopanj glede osebnih predmetov, posodobljenih določb glede označevanja embalaže kaviarja, in drugih standardnih ter tehničnih ukrepov, vključno s spremembo kod, uporabljenih v dovoljenjih in potrdilih, ter spremembami seznama standardnih virov, ki se uporabljajo za določanje imen vrst, navedenih v dodatkih h Konvenciji, in je zato potrebno te resolucije upoštevati.

(10)

Ob upoštevanju bremena upravnih postopkov, ki izhajajo iz ureditve izvoza in uvoza živih živali, rojenih in gojenih v ujetništvu, ter živali, ki so osebna lastnina, uvoženih v Skupnost, preden sta se začeli uporabljati Uredba (ES) št. 338/97, Uredba Sveta (EGS) št. 3626/82 z dne 3. decembra 1982 o izvajanju Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami v Skupnosti (2) ali nacionalna zakonodaja, ki izvaja Konvencijo, ter ob upoštevanju dejstva, da tak izvoz in uvoz ne ovirata varstva prosto živečih živalskih vrst, je treba za te namene sestaviti posebno potrdilo.

(11)

Uredba Komisije (ES) št. 1808/2001 z dne 30. avgusta 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (3) se mora znatno spremeniti. Ta uredba se mora glede na obseg teh sprememb in zaradi jasnosti v celoti nadomestiti.

(12)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so skladni z mnenjem Odbora za trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

OPREDELITVE

Člen 1

OPREDELITVE

V tej uredbi se poleg opredelitev iz člena 2 Uredbe (ES) št. 338/97, uporabljajo še naslednje opredelitve:

1.

„datum pridobitve“ pomeni datum, ko je bil osebek odvzet iz narave, rojen v ujetništvu ali umetno razmnožen;

2.

„potomci druge generacije (F2)“ in „potomci naslednjih generacij (F3, F4 itd.)“ pomeni osebke, pridobljene v nadzorovanem okolju, katerih starši so prav tako pridobljeni v nadzorovanem okolju, za razliko od osebkov, pridobljenih v nadzorovanem okolju, od katerih je bil vsaj en od staršev zaplojen v naravi ali odvzet iz nje (potomci prve generacije (F1);

3.

„matična skupina“ pomeni vse živali, ki se v procesu gojitve uporabljajo za razmnoževanje;

4.

„nadzorovano okolje“ pomeni okolje, ki je prilagojeno za gojitev živali posamezne vrste in je omejeno, tako da se prepreči, da bi živali, jajca ali gamete te vrste prišle vanj ali ga zapustile, in katerega splošne značilnosti lahko vključujejo, vendar niso omejene na: umetna bivališča, odstranjevanje odpadkov, zdravstveno oskrbo, zaščito pred plenilci in umetno preskrbo s hrano;

5.

„oseba, ki običajno prebiva v Skupnosti“ pomeni osebo, ki vsaj 185 dni v vsakem koledarskem letu živi v Skupnosti zaradi poklicnih vezi, ali, pri osebi brez poklicnih vezi, zaradi osebnih vezi, ki kažejo na tesno povezavo med to osebo in krajem, kjer živi;

6.

„potujoča razstava“ pomeni zbirko vzorcev, potujoči cirkus, zverinjak ali razstavo rastlin, ki se uporablja za javno prikazovanje v komercialne namene;

7.

„potrdila o določenih poslih prenosa“ pomeni potrdila, izdana skladno s členom 48, ki veljajo za določene posle prenosa izključno v državi članici, ki potrdilo izda;

8.

„potrdila za določene osebke“ pomeni potrdila, ki so izdana skladno s členom 48 in niso potrdila o določenih poslih prenosa.

POGLAVJE II

OBRAZCI IN TEHNIČNE ZAHTEVE

Člen 2

Obrazci

1.   Obrazci za uvozna dovoljenja, izvozna dovoljenja, potrdila o ponovnem izvozu, potrdila o osebnem lastništvu in vloge za izdajo takih dokumentov morajo biti v skladu s Prilogo I, razen polj, pridržanih za uporabo v posamezni državi.

2.   Obrazci za uradna obvestila o uvozu morajo biti v skladu s Prilogo II, razen polj, pridržanih za uporabo v posamezni državi. Na obrazcih je lahko zaporedna številka.

3.   Obrazci za potrdila o potujočih razstavah in vloge za izdajo takih dokumentov morajo biti v skladu s Prilogo III, razen polj, pridržanih za uporabo v posamezni državi.

4.   Obrazci za dopolnilne liste za potrdila o osebnem lastništvu in potrdila o potujoči razstavi morajo biti v skladu s Prilogo IV.

5.   Obrazci za potrdila iz členov 5(2)(b), 5(3) in 5(4), 8(3) ter 9(2)(b) Uredbe (ES) št. 338/97 in vloge za izdajo takih potrdil morajo biti v skladu s Prilogo V k tej uredbi, razen polj, pridržanih za uporabo v posamezni državi.

Države članice lahko predpišejo, da okenca 18 in 19 namesto že prej natisnjenega besedila vsebujeta le ustrezno potrditev in/ali dovolitev.

6.   Oblika etiket iz člena 7(4) Uredbe (ES) št. 338/97 mora biti v skladu s Prilogo VI.

Člen 3

Tehnične specifikacije obrazcev

1.   Papir za obrazce iz člena 2 nima lesnine, je površinsko obdelan za pisanje in tehta vsaj 55 g/m2.

2.   Velikost obrazcev iz člena 2(1) do (5) je 210 x 297 mm (A4) z največjim odstopanjem po dolžini 18 mm manj in 8 mm več.

3.   Barva papirja, ki se uporablja za obrazce iz člena 2(1), je:

(a)

bela za obrazec 1, izvirnik, s sivim vzorcem giljoše za ozadje na čelni strani, da se odkrijejo kakršne koli ponaredbe z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi;

(b)

rumena za obrazec 2, kopija za imetnika;

(c)

bledozelena za obrazec 3, kopija za državo izvoza ali ponovnega izvoza pri uvoznih dovoljenjih ali kopija, ki jo carinski organi vrnejo upravnemu organu izdajatelju pri izvoznih dovoljenjih ali potrdilih o ponovnem uvozu;

(d)

rožnata za obrazec 4, kopija za upravni organ izdajatelj;

(e)

bela za obrazec 5, vloga.

4.   Barva papirja, ki se uporablja za obrazce iz člena 2(2), je:

(a)

bela za obrazec 1, izvirnik;

(b)

rumena za obrazec 2, kopija za uvoznika.

5.   Barva papirja, ki se uporablja za obrazce iz člena 2(3) in 2(5), je:

(a)

rumena za obrazec 1, izvirnik, s sivim vzorcem giljoše za ozadje na čelni strani, da se odkrijejo kakršne koli ponaredbe z mehanskimi ali kemičnimi sredstvi;

(b)

rožnata za obrazec 2, kopija za upravni organ izdajatelj;

(c)

bela za obrazec 3, vloga.

6.   Barva papirja za dopolnilne liste in etikete iz člena 2(4) oziroma 2(6) je bela.

7.   Obrazci iz člena 2 so natisnjeni in izpolnjeni v enem od uradnih jezikov Skupnosti, ki ga določijo upravni organi vsake države članice. Kadar je to potrebno, vsebujejo prevod vsebine v enega od uradnih delovnih jezikov Konvencije.

8.   Države članice so odgovorne za tiskanje obrazcev iz člena 2, ki je pri obrazcih iz člena 2(1) do (5) lahko del postopka računalniškega izdajanja dovoljenj/potrdil.

Člen 4

Izpolnjevanje obrazcev

1.   Obrazci se izpolnijo z natipkanimi črkami.

Vendar se vloge za izdajo uvoznih in izvoznih dovoljenj, potrdil o ponovnem izvozu, potrdil iz člena 5(2)(b), 5(3), 5(4), člena 8(3) in člena 9(2)(b) Uredbe (ES) št. 338/97, potrdila o osebnem lastništvu in potrdila o potujočih razstavah, kakor tudi uradna obvestila o uvozu, dopolnilni listi in etikete, lahko izpolnijo ročno, vendar čitljivo, s črnilom in z velikimi tiskanimi črkami.

2.   Obrazci 1 do 4 iz Priloge I, obrazca 1 in 2 iz Priloge II, obrazca 1 in 2 iz Priloge III, obrazca 1 in 2 iz Priloge V, dopolnilni listi iz člena 2(4) ter etikete iz člena 2(6) ne smejo vsebovati izbrisov ali sprememb, razen če so ti izbrisi ali spremembe potrjeni z žigom in podpisom upravnega organa izdajatelja. Za uradna obvestila o uvozu iz člena 2(2) in dopolnilne liste iz člena 2(4) so izbrisi ali spremembe prav tako lahko potrjene z žigom in podpisom carinskega urada na kraju vnosa.

Člen 5

Vsebina dovoljenj, potrdil in vlog za izdajo takih dokumentov

Informacije in navedbe v dovoljenjih, potrdilih, kakor tudi vloge za izdajo takih dokumentov, izpolnjujejo naslednje zahteve:

1.

opis osebkov, kadar je predviden, mora vključevati eno od kod iz Priloge VII;

2.

za navajanje količine in neto mase se morajo uporabljati enote iz Priloge VII;

3.

taksoni, katerim pripadajo osebki, morajo biti navedeni na ravni vrste iz prilog k Uredbi (ES) št. 338/97, razen kadar se vrsta razlikuje na ravni podvrste, v skladu s prilogami k tej uredbi, ali kadar Konferenca pogodbenic Konvencije presodi, da zadostuje razlikovanje na višji taksonomski ravni;

4.

za navajanje znanstvenih imen taksonov se morajo uporabljati standardni viri nomenklature iz Priloge VIII k tej uredbi;

5.

kadar je to potrebno, se mora namen posla navesti z eno od kod iz točke 1 Priloge IX k tej uredbi;

6.

vir osebkov se mora navesti z eno od kod iz točke 2 Priloge IX k tej uredbi.

Kadar uporaba kod iz točke 6 zahteva upoštevanje meril, določenih v Uredbi (ES) št. 338/97 ali v tej uredbi, morajo biti skladne s takimi merili.

Člen 6

Priloge k obrazcem

1.   Če je kateremu koli od obrazcev iz člena 2 priložena priloga kot njegov sestavni del, se to skupaj s številom strani jasno navede na tem dovoljenju ali potrdilu, vsaka stran priloge pa vsebuje naslednje:

(a)

številko dovoljenja ali potrdila in datum njegove izdaje;

(b)

podpis in žig ali pečat organa, ki je dovoljenje ali potrdilo izdal.

2.   Kadar se obrazci iz člena 2(1) uporabijo za več kot eno vrsto v pošiljki, se jim priloži priloga, ki poleg zahtevanih informacij iz odstavka 1 tega člena za vsako vrsto iz pošiljke ponovi okenca 8 do 22 zadevnega obrazca, kakor tudi polja iz okenca 27 obrazca za „dejansko uvožene ali (ponovno) izvožene količine/neto mase“, in kadar je primerno, „število živali, ki so bile ob prihodu mrtve“.

3.   Kadar se obrazci iz člena 2(3) uporabijo za več kot eno vrsto, se jim priloži priloga, ki poleg zahtevanih informacij iz odstavka 1 tega člena za vsako vrsto ponovi okenca 8 do 18 zadevnega obrazca.

4.   Kadar se obrazci iz člena 2(5) uporabijo za več kot eno vrsto, se jim priloži priloga, ki poleg zahtevanih informacij iz odstavka 1 tega člena, za vsako vrsto ponovi okenca 4 do 18 zadevnega obrazca.

Člen 7

Dovoljenja in potrdila, ki jih izdajo tretje države

1.   Člen 4(1) in (2), člen 5(3), (4) in (5) in člen 6 se uporabljajo v primeru odločanja o ustreznosti dovoljenj in potrdil, ki jih za osebke, ki bodo vneseni v Skupnost, izdajo tretje države.

2.   Kadar se dovoljenja in potrdila iz odstavka 1 nanašajo na osebke, za katere veljajo prostovoljno določene izvozne kvote ali izvozne kvote, ki jih je določila Konferenca pogodbenic Konvencije, se sprejmejo le, če sta v njih navedena celotno število že izvoženih osebkov v tekočem letu skupaj s tistimi, za katere je bilo to dovoljenje izdano, in kvota za zadevno vrsto.

3.   Potrdila o ponovnem izvozu, ki jih izdajo tretje države, se štejejo za ustrezna le, če so na njih navedeni država izvora ter številka in datum izdaje ustreznega izvoznega dovoljenja, in kadar je primerno, država zadnjega ponovnega izvoza ter številka in datum izdaje ustreznega potrdila o ponovnem izvozu, ali če vsebujejo zadovoljivo utemeljitev za opustitev navedbe teh informacij.

POGLAVJE III

IZDAJA, UPORABA IN VELJAVNOST DOKUMENTOV

Člen 8

Izdaja in uporaba dokumentov

1.   Dokumenti se izdajajo in uporabljajo skladno z določbami in pod pogoji, ki jih določata ta uredba in Uredba (ES) št. 338/97 ter zlasti člen 11(1) do (4) slednje uredbe.

Zato da se zagotovi skladnost s tema uredbama in s sprejeto zakonodajo držav članic o njihovem izvajanju, lahko upravni organ izdajatelj odredi določene klavzule, pogoje in zahteve, ki so določeni v zadevnem dokumentu.

2.   Dokumenti se uporabljajo brez poseganja v katere koli druge formalne zahteve, ki se nanašajo na pretok blaga v Skupnosti, vnos blaga vanjo ali izvoz ali ponovni izvoz iz nje ali izdajo dokumentov, ki se uporabljajo za te formalne zahteve.

3.   Upravni organi odločijo o izdaji dovoljenj in potrdil v enem mesecu od datuma predložitve popolne vloge.

Kadar pa se upravni organ izdajatelj posvetuje s tretjimi državami, se taka odločitev lahko sprejme le po uspešnem zaključku posvetovanja. Vložnike je treba obvestiti o pomembnih zamudah pri obravnavi njihovih vlog.

Člen 9

Pošiljke osebkov

Za vsako pošiljko osebkov, ki se prevažajo skupaj kot del enega tovora, se izda ločeno uvozno dovoljenje, uradno obvestilo o uvozu, izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu.

Člen 10

Veljavnost uvoznih in izvoznih dovoljenj, potrdil o ponovnem izvozu, potrdil o potujoči razstavi in potrdil o osebnem lastništvu

1.   Veljavnost uvoznih dovoljenj, izdanih skladno s členoma 20 in 21, ne sme presegati dvanajstih mesecev. Uvozno dovoljenje pa ne velja, če ni veljavnega ustreznega dokumenta iz države izvoza ali ponovnega izvoza.

2.   Veljavnost izvoznih dovoljenj in potrdil o ponovnem izvozu, izdanih skladno s členom 26, ne sme presegati šestih mesecev.

3.   Veljavnost potrdil o potujoči razstavi in potrdil o osebnem lastništvu, izdanih skladno s členom 30 oziroma 37, ne sme presegati treh let.

4.   Šteje se, da so dovoljenja in potrdila iz odstavkov 1, 2 in 3 po poteku veljavnosti nična.

5.   Potrdila o potujoči razstavi ali potrdila o osebnem lastništvu prenehajo veljati, če je bil osebek prodan, izgubljen, uničen ali ukraden, ali če se je lastništvo osebka preneslo kako drugače, ali pri živih osebkih, če je poginil, ušel ali bil izpuščen v naravo.

6.   Imetnik brez nepotrebnega odlašanja vrne izvirnik upravnemu organu izdajatelju in vse kopije poteklih, neuporabljenih ali neveljavnih uvoznih ali izvoznih dovoljenj, potrdil o ponovnem izvozu, potrdil o potujoči razstavi ali potrdil o osebnem lastništvu.

Člen 11

Veljavnost uporabljenih uvoznih dovoljenj in potrdil iz členov 47, 48, 49, 60 in 63

1.   Kopije uporabljenih uvoznih dovoljenj, namenjene imetniku, prenehajo veljati v naslednjih primerih:

(a)

ko živi osebki, na katere se nanaša dokument, poginejo;

(b)

kadar žive živali, na katere se nanaša dokument, uidejo ali so izpuščene v naravo;

(c)

kadar so osebki, na katere se nanaša dokument, uničeni;

(d)

kadar besedilo, vpisano v okenca 3, 6 ali 8, ne ustreza več dejanskemu stanju.

2.   Potrdila, izdana skladno s členi 47, 48, 49 in 63, prenehajo veljati:

(a)

ko živi osebki, na katere se nanaša dokument, poginejo;

(b)

kadar žive živali, na katere se nanaša dokument, uidejo ali so izpuščene v naravo;

(c)

kadar so osebki, na katere se nanaša dokument, uničeni;

(d)

kadar besedilo, vpisano v okenci 2 in 4, ne ustreza več dejanskemu stanju.

3.   Potrdila, izdana skladno s členoma 48 in 63, so potrdila o določenih poslih prenosa, razen če so osebki, ki jih zajemajo taka potrdila, enkratno in trajno označeni.

Upravni organ države članice, v kateri je osebek, se lahko po posvetovanju z ustreznim strokovnim organom odloči za izdajo potrdil o določenih poslih prenosa tudi, kadar se šteje, da obstajajo drugi dejavniki, povezani z ohranitvijo vrst, ki preprečujejo izdajo potrdila za določene osebke.

4.   Potrdila iz člena 48(1)(d) in člena 60 prenehajo veljati, ko besedilo, vpisano v okence 1, ne ustreza več dejanskemu stanju.

Taki dokumenti se brez nepotrebnega odlašanja vrnejo upravnemu organu izdajatelju, ki lahko, kadar je primerno, skladno s členom 51 izda potrdilo, ki navaja zahtevane spremembe.

Člen 12

Razveljavljeni, izgubljeni, ukradeni, uničeni ali potekli dokumenti

1.   Kadar se izda dovoljenje ali potrdilo, ki nadomešča razveljavljen, izgubljen, ukraden ali uničen dokument, ali če gre za dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu, ki je poteklo, se v njegovem okencu „posebni pogoji“ navedeta številka nadomeščenega dokumenta in razlog za nadomestitev.

2.   Kadar je bilo izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu razveljavljeno, izgubljeno, ukradeno ali uničeno, upravni organ izdajatelj o tem obvesti upravni organ namembne države in sekretariat Konvencije.

Člen 13

Čas predložitve vlog za dokumente o uvozu ali ponovnem izvozu in dodelitev v carinski postopek

1.   Vloge za izdajo uvoznih dovoljenj, izvoznih dovoljenj in potrdil o ponovnem izvozu se ob upoštevanju člena 8(3) predložijo dovolj zgodaj, da se dokumenti lahko izdajo pred vnosom osebkov v Skupnost ali njihovim izvozom ali ponovnim izvozom iz nje.

2.   Dodelitev osebkov v carinski postopek ni dovoljena, dokler niso predloženi potrebni dokumenti.

Člen 14

Veljavnost dokumentov tretjih držav

Pri vnosu osebkov v Skupnost se šteje, da so predpisani dokumenti, ki so izdani v tretjih državah, veljavni, če so bili izdani za izvoz ali ponovni izvoz iz te države in uporabljeni za ta namen pred zadnjim dnevom veljavnosti in se uporabijo za vnos osebkov v Skupnost najkasneje v šestih mesecih od datuma izdaje.

Potrdila o izvoru se za osebke vrst iz Priloge C k Uredbi (ES) št. 338/97 lahko uporabijo za vnos osebkov v Skupnost do poteka dvanajstih mesecev od datuma njihove izdaje ter potrdila o potujoči razstavi in potrdila o osebnem lastništvu se lahko uporabijo za vnos osebkov v Skupnost in za predložitev vloge za izdajo ustreznih potrdil v skladu s členoma 30 in 37 te uredbe do poteka treh let od datuma njihove izdaje.

Člen 15

Naknadna izdaja nekaterih dokumentov

1.   Z odstopanjem od člena 13(1) in člena 14 te uredbe ter pod pogojem, da uvoznik ali (ponovni) izvoznik ob prihodu ali pred odhodom pošiljke seznani pristojni upravni organ z razlogi, zaradi katerih predpisani dokumenti niso na voljo, se lahko dokumenti za osebke vrst iz Priloge B ali C k Uredbi (ES) št. 338/97 kot tudi za osebke vrst iz Priloge A k navedeni uredbi in člena 4(5) Uredbe izjemoma izdajo naknadno.

2.   Odstopanje iz odstavka 1 se uporablja, če se pristojni upravni organ države članice, po potrebi po posvetovanju s pristojnimi organi tretje države, prepriča, da nobene od nastalih nepravilnosti ni mogoče pripisati uvozniku ali (ponovnemu) izvozniku in da je uvoz ali ponovni izvoz teh osebkov sicer skladen z Uredbo (ES) št. 338/97, Konvencijo in ustrezno zakonodajo tretje države.

3.   Na dokumentih, izdanih na podlagi odstavka 1, je treba jasno označiti, da so bili izdani naknadno, ter navesti razloge za tako izdajo.

Pri uvoznih dovoljenjih Skupnosti, izvoznih dovoljenjih Skupnosti ter potrdilih o ponovnem izvozu Skupnosti se ta podatek navede v okencu 23.

4.   O izvoznih dovoljenjih in potrdilih o ponovnem izvozu, izdanih v skladu z odstavki 1, 2 in 3, se obvesti sekretariat Konvencije.

Člen 16

Osebki v tranzitu skozi Skupnost

Člena 14 in 15 te uredbe se smiselno uporabljata za osebke vrst iz prilog A in B k Uredbi (ES) št. 338/97, ki so v tranzitu skozi Skupnost, kadar je ta tranzit sicer skladen z določbami slednje uredbe.

Člen 17

Fitosanitarna spričevala

1.   V primeru umetno razmnoženih rastlin vrst iz prilog B in C k Uredbi (ES) št. 338/97 in umetno razmnoženih križancev, pridobljenih iz vrst, navedenih brez oznak v Prilogi A:

(a)

lahko države članice odločijo, da se namesto izvoznega dovoljenja izda fitosanitarno spričevalo;

(b)

fitosanitarna spričevala izdana v tretjih državah se štejejo za ustrezna namesto izvoznega dovoljenja.

2.   Kadar se izda fitosanitarno spričevalo iz odstavka 1, le-to vsebuje znanstveno ime na ravni vrste ali, če to ni mogoče pri takšnih taksonih, ki so v prilogah k Uredbi (ES) št. 338/97 vključeni kot družine, na ravni rodu.

Vendar se umetno razmnožene kukavičevke in kaktusovke iz Priloge B k Uredbi (ES) št. 338/97 lahko navajajo kot take.

Fitosanitarna spričevala navajajo tudi tip in količino osebkov in so opremljena z žigom, pečatom ali drugo posebno oznako, ki pomeni, da so „osebki umetno razmnoženi, kot to določa CITES“.

Člen 18

Poenostavljeni postopki v zvezi z določeno trgovino z biološkimi vzorci

1.   Za trgovino, ki ne bo vplivala na ohranitev zadevnih vrst ali pa bo ta vpliv zanemarljiv, se lahko uporabljajo poenostavljeni postopki na podlagi vnaprej izdanih dovoljenj in potrdil za biološke vzorce tipa in velikosti iz Priloge XI, kjer se zahteva nujna uporaba teh vzorcev na način, predpisan v tej prilogi, in pod pogojem, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

vsaka država članica mora uvesti in voditi register oseb in organizacij, ki so lahko upravičene do poenostavljenih postopkov, v nadaljnjem besedilu „registrirane osebe in organizacije“, kakor tudi vrst, s katerimi lahko trgujejo skladno s temi postopki, in zagotoviti, da tak register upravni organ pregleda vsakih pet let;

(b)

države članice morajo registriranim osebam in organizacijam zagotoviti delno izpolnjena dovoljenja in potrdila;

(c)

države članice morajo registriranim osebam ali organizacijam dovoliti vnos posebnih informacij na čelno stran dovoljenja ali potrdila, če je upravni organ ustrezne države članice v okencu 23 ali na enakovrednem mestu ali v prilogi k dovoljenju ali potrdilu vključil naslednje:

(i)

seznam okenc, ki jih registrirane osebe ali organizacije lahko izpolnijo za vsako pošiljko;

(ii)

mesto za podpis osebe, ki je dokument izpolnila.

Če seznam iz točke (c)(i) vsebuje znanstvena imena, upravni organ na čelno stran dovoljenja ali potrdila ali v prilogo k dovoljenju ali potrdilu vključi seznam dovoljenih vrst.

2.   Osebe in organizacije se lahko vpišejo v register za posamezne vrste šele potem, ko je pristojni strokovni organ skladno s členoma 4(1)(a), 4(2)(a), 5(2)(a) in 5(4) Uredbe (ES) št. 338/97 ugotovil, da večkratni posli, ki vključujejo biološke vzorce iz Priloge XI k tej uredbi, ne bodo škodljivo vplivali na ohranitveno stanje zadevne vrste.

3.   Posoda, v kateri se prevažajo biološki vzorci iz odstavka 1, je opremljena z etiketo z napisom „Muestras biológicas CITES“, ali „CITES Biological Samples“, ali „Echantillons biologiques CITES“ in številko dokumenta, izdanega v skladu s Konvencijo.

Člen 19

Poenostavljeni postopki v zvezi z izvozom ali ponovnim izvozom mrtvih osebkov

1.   Pri izvozu ali ponovnem izvozu mrtvih osebkov vrst, vključno z vsemi njihovimi deli ali izdelki iz njih, naštetimi v prilogah B in C k Uredbi (ES) št. 338/97, lahko države članice uporabljajo poenostavljene postopke na podlagi vnaprej izdanih izvoznih dovoljenj ali potrdil o ponovnem izvozu, v kolikor so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

pristojni strokovni organ mora ugotoviti, da tak izvoz ali ponovni izvoz ne bo škodljivo vplival na ohranitveno stanje zadevne vrste;

(b)

vsaka država članica mora uvesti in voditi register oseb in organizacij, ki so lahko upravičene do poenostavljenih postopkov (v nadaljnjem besedilu „registrirane osebe in organizacije)“, kakor tudi vrst, s katerimi lahko trgujejo skladno s temi postopki, in zagotoviti, da tak register upravni organ pregleda vsakih pet let;

(c)

države članice morajo registriranim osebam in organizacijam zagotoviti delno izpolnjena izvozna dovoljenja in potrdila o ponovnem izvozu;

(d)

države članice morajo registriranim osebam ali organizacijam odobriti vnos posebnih informacij v okenca 3, 5, 8 in 9 ali 10 na dovoljenju ali potrdilu, pod pogojem, da te osebe ali organizacije:

(i)

podpišejo izpolnjeno dovoljenje ali potrdilo v okencu 23;

(ii)

nemudoma pošljejo kopijo dovoljenja ali potrdila organu izdajatelju;

(iii)

vodijo evidenco, ki vsebuje podrobnosti o prodanih osebkih, vključno z imenom vrste, tipom osebka, virom osebka, datumi prodaje ter imeni in naslovi oseb, katerim so bili prodani, in ki jo na zahtevo predložijo pristojnemu upravnemu organu.

2.   Izvoz ali ponovni izvoz iz odstavka 1 mora biti sicer skladen s členom 5(4) in (5) Uredbe (ES) št. 338/97.

POGLAVJE IV

UVOZNA DOVOLJENJA

Člen 20

Vloge

1.   Vložnik vloge za izdajo uvoznega dovoljenja, kadar je primerno, izpolni okenca 1, 3 do 6 in 8 do 23 na obrazcu vloge in okenca 1, 3, 4, 5 in 8 do 22 na izvirniku in vseh kopijah. Države članice pa lahko določijo, da se izpolni le obrazec vloge, pri čemer se lahko taka vloga nanaša na več pošiljk.

2.   Pravilno izpolnjeni obrazci se predložijo upravnemu organu namembne države članice ter vsebujejo tiste informacije in jih spremlja taka dokazna dokumentacija, za katere ta organ meni, da so potrebne, da mu je omogočeno ugotoviti, ali naj se izda dovoljenje na podlagi člena 4 Uredbe (ES) št. 338/97.

Opustitev informacij v vlogi je treba utemeljiti.

3.   Kadar vložnik predloži vlogo za izdajo uvoznega dovoljenja, ki se nanaša na osebke, za katere je bila taka vloga že zavrnjena, o tem obvesti upravni organ.

4.   Vložnik vloge za izdajo uvoznih dovoljenj, ki se nanašajo na osebke iz člena 64(1)(a) do (f), upravnemu organu dokaže, da so izpolnjene zahteve glede označevanja, določene v členu 66.

Člen 21

Uvozna dovoljenja, izdana za osebke vrst iz Dodatka I h Konvenciji in Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97

Pri uvoznih dovoljenjih, izdanih za osebke vrst iz Dodatka I h Konvenciji in Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97, se kopija za državo izvoza ali ponovnega izvoza lahko vrne vložniku, da jo predloži upravnemu organu države izvoza ali ponovnega izvoza za namene izdaje izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu. Izvirnik tega uvoznega dovoljenja se skladno s členom 4(1)(b)(ii) te uredbe zadrži do predložitve ustreznega izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu.

Kadar se kopija za državo izvoza ali ponovnega izvoza ne vrne vložniku, se mu poda pisna izjava, da bo uvozno dovoljenje izdano in pod kakšnimi pogoji.

Člen 22

Predaja dokumentov s strani uvoznika carinskemu uradu

Brez poseganja v člen 53, uvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik preda mejnemu carinskemu uradu na kraju vnosa v Skupnost, določenemu skladno s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 338/97:

1.

izvirnik uvoznega dovoljenja (obrazec 1);

2.

kopijo za imetnika (obrazec 2); in

3.

kadar je tako določeno v uvoznem dovoljenju, kakršno koli dokumentacijo države izvoza ali ponovnega izvoza,

Kadar je to primerno, uvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik v okencu 26 navede številko ladijskega ali letalskega tovornega lista.

Člen 23

Ravnanje carinskega urada

Carinski urad iz člena 22 ali, kadar je primerno, iz člena 53(1), potem ko izpolni okence 27 na izvirniku uvoznega dovoljenja (obrazec 1) in „kopiji za imetnika“ (obrazec 2), slednjo vrne uvozniku ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku.

Izvirnik uvoznega dovoljenja (obrazec 1) in kakršna koli dokumentacija iz države izvoza ali ponovnega izvoza se posredujeta v skladu s členom 45.

POGLAVJE V

URADNA OBVESTILA O UVOZU

Člen 24

Predložitev dokumentov s strani uvoznika carinskemu uradu

1.   Uvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik, kadar je primerno, izpolni okenca 1 do 13 na izvirniku uradnega obvestila o uvozu (obrazec 1) in „kopiji za uvoznika“ (obrazec 2) in ju brez poseganja v člen 25 skupaj s kakršno koli dokumentacijo države izvoza ali ponovnega izvoza predloži mejnemu carinskemu uradu na kraju vnosa v Skupnost, določenemu skladno s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 338/97.

2.   Carinski urad lahko, kadar je to potrebno, pri uradnih obvestilih o uvozu, ki se nanašajo na osebke vrst iz Priloge C k Uredbi (ES) št. 338/97, zadrži take osebke do potrditve veljavnosti spremljajočih dokumentov iz člena 4(3)(a) in (b) navedene uredbe.

Člen 25

Ravnanje carinskega urada

Carinski urad iz člena 24 ali, kadar je primerno, iz člena 53(1), potem ko izpolni okence 14 na izvirniku uradnega obvestila o uvozu (obrazec 1) in „kopiji za uvoznika“ (obrazec 2), slednjo vrne uvozniku ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku.

Izvirnik uradnega obvestila o uvozu (obrazec 1) in kakršna koli dokumentacija iz države izvoza ali ponovnega izvoza se posredujeta, kot je določeno v členu 45.

POGLAVJE VI

IZVOZNA DOVOLJENJA IN POTRDILA O PONOVNEM IZVOZU

Člen 26

Vloge

1.   Vložnik vloge za izdajo izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu, kadar je primerno, izpolni okenca 1, 3, 4, 5 in 8 do 23 na obrazcu vloge in okenca 1, 3, 4 in 5 ter 8 do 22 na izvirniku in vseh kopijah. Države članice pa lahko določijo, da se izpolni le obrazec vloge, pri čemer se lahko taka vloga nanaša na več pošiljk.

2.   Pravilno izpolnjeni obrazec se predloži upravnemu organu države članice, na katere ozemlju so osebki, ter vsebuje tiste informacije in so mu priložena taka dokazila, za katera ta organ meni, da so potrebna za odločitev, ali naj se izda dovoljenje/potrdilo na podlagi člena 5 Uredbe (ES) št. 338/97.

Opustitev informacij v vlogi je treba utemeljiti.

3.   Kadar vložnik predloži vlogo za izdajo izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu, ki se nanaša na osebke, za katere je bila taka vloga že zavrnjena, o tem obvesti upravni organ.

4.   Vložnik vloge za izdajo izvoznih dovoljenj in potrdil o ponovnem izvozu, ki se nanašajo na osebke iz člena 65, upravnemu organu dokaže, da so izpolnjene zahteve glede označevanja določene v členu 66.

5.   Kadar se skupaj z vlogo za izdajo potrdila o ponovnem izvozu predloži „kopija za imetnika“ uvoznega dovoljenja ali „kopija za uvoznika“ uradnega obvestila o uvozu ali potrdilo, izdano na podlagi takega obvestila, se ti dokumenti vrnejo vložniku samo po spremembi števila osebkov, za katere ostane dokument veljaven.

Tak dokument se ne vrne vložniku, če je potrdilo o ponovnem izvozu izdano za celotno število osebkov, za katere dokument velja, ali kadar se dokument nadomesti skladno s členom 51.

6.   Upravni organ ugotovi veljavnost kakršnih koli spremljajočih dokumentov, kadar je potrebno, po posvetovanju z upravnim organom druge države članice.

7.   Odstavka 5 in 6 se uporabljata, kadar se potrdilo predloži skupaj z vlogo za izdajo izvoznega dovoljenja.

8.   Če so bili pod nadzorom upravnega organa države članice osebki označeni posamično, zato da je omogočeno lažje sklicevanje na dokumente iz odstavkov 5 in 7, teh dokumentov ni treba predložiti ob predložitvi vloge, če je njihova številka navedena v vlogi.

9.   Če dokazne dokumentacije iz odstavkov 5 do 8 ni, upravni organ, kadar je potrebno, po posvetovanju z upravnim organom druge države članice, ugotovi, ali so bili osebki, ki se bodo (ponovno) izvozili, vneseni v Skupnost ali v njej, pridobljeni zakonito.

10.   Kadar se upravni organ za namene odstavkov 3 do 9 posvetuje z upravnim organom druge države članice, slednji odgovori v enem tednu.

Člen 27

Predaja dokumentov s strani (ponovnega) izvoznika carinskemu uradu

(Ponovni) izvoznik ali njegov pooblaščeni zastopnik predloži izvirnik izvoznega dovoljenja ali potrdilo o ponovnem izvozu (obrazec 1), kopijo za imetnika (obrazec 2) in kopijo za upravni organ izdajatelj (obrazec 3) carinskemu uradu, določenemu skladno s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 338/97.

Kadar je primerno, (ponovni) izvoznik ali njegov pooblašeni zastopnik v okencu 26 navede številko ladijskega ali letalskega tovornega lista.

Člen 28

Ravnanje carinskega urada

Carinski urad iz člena 27 mora izpolniti okence 27 in nato vrniti izvirnik izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu (obrazec 1) in kopijo za imetnika (obrazec 2) (ponovnemu) izvozniku ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku.

Kopijo za upravni organ izdajatelj (obrazec 3) izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu se predloži v skladu s členom 45.

Člen 29

Vnaprej izdana dovoljenja za vrtnarije

Kadar država članica skladno s smernicami, ki jih je sprejela Konferenca pogodbenic Konvencije, registrira vrtnarije, ki izvažajo umetno razmnožene osebke vrst iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97, lahko tem vrtnarijam vnaprej izda izvozna dovoljenja za vrste iz Priloge A ali B k omenjeni uredbi.

V okencu 23 teh vnaprej izdanih izvoznih dovoljenj sta navedeni registrska številka vrtnarije in tudi naslednja izjava:

„Dovoljenje velja le za umetno razmnožene rastline, kot so opredeljene v Resoluciji CITES Conf. 11.11 (Rev. CoP13). Velja le za naslednje taksone: …“.

POGLAVJE VII

POTRDILA O POTUJOČI RAZSTAVI

Člen 30

Izdaja

1.   Države članice lahko izdajo potrdilo o potujoči razstavi za zakonito pridobljene osebke, ki so del potujoče razstave in ki izpolnjujejo naslednja merila:

(a)

so bili rojeni in gojeni v ujetništvu skladno s členoma 54 in 55 ali umetno razmnoženi skladno s členom 56;

(b)

so bili pridobljeni ali vneseni v Skupnost še preden so se zanje uporabljale določbe, ki se nanašajo na vrste iz dodatkov I, II ali III h Konvenciji ali iz Priloge C k Uredbi (EGS) št. 3626/82 ali prilog A, B in C k Uredbi (ES) št. 338/97.

2.   Pri živih živalih se potrdilo o potujoči razstavi nanaša le na en osebek.

3.   Potrdilu o potujoči razstavi se priloži dopolnilni list za uporabo v skladu s členom 35.

4.   Pri osebkih, ki niso žive živali, upravni organ potrdilu o potujoči razstavi priloži seznam, ki za vsak osebek prikazuje informacije, zahtevane v okencih 8 do 18 na vzorčnem obrazcu iz Priloge III.

Člen 31

Uporaba

Potrdilo o potujoči razstavi se lahko uporablja kot:

1.

uvozno dovoljenje skladno s členom 4 Uredbe (ES) št. 338/97;

2.

izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 338/97;

3.

potrdilo, ki dovoljuje samo prikazovanje osebkov javnosti, skladno s členom 8(3) Uredbe (ES) št. 338/97.

Člen 32

Organ izdajatelj

1.   Kadar potujoča razstava izvira iz Skupnosti, je za izdajo potrdila o potujoči razstavi pristojen upravni organ države članice, iz katere izvira potujoča razstava.

2.   Kadar potujoča razstava izvira iz tretje države, je za izdajo potrdila o potujoči razstavi pristojen upravni organ prve namembne države članice in izdaja tega potrdila temelji na določbah, ki veljajo za enakovredno potrdilo, izdano s strani te tretje države.

3.   Kadar žival, na katero se nanaša potrdilo o potujoči razstavi, med bivanjem v državi članici rodi, se o tem uradno obvesti upravni organ zadevne države članice, ki temu primerno izda dovoljenje ali potrdilo.

Člen 33

Zahteve za osebke

1.   Ko gre za osebek, za katerega se izdaja potrdilo o potujoči razstavi, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

osebek mora biti registriran s strani upravnega organa izdajatelja;

(b)

osebek se mora vrniti v državo članico, v kateri je registriran, še pred potekom veljavnosti potrdila;

(c)

pri živih živalih se mora osebek enkratno in trajno označiti skladno s členom 66 ali pa prepoznati na način, ki omogoča organom vsake države članice, v katero osebek vstopi, da preverijo, ali se potrdilo ujema z uvoženim ali izvoženim osebkom.

2.   Pri potrdilih o potujoči razstavi, izdanih skladno s členom 32(2), se točki (a) in (b) odstavka 1 tega člena ne uporabljata. Potrdilo v takih primerih vsebuje naslednje besedilo v okencu 20:

„To potrdilo ne velja, v kolikor mu ni priložen izvirnik potrdila o potujoči razstavi, izdan v tretji državi.“

Člen 34

Vloga

1.   Vložnik vloge za izdajo potrdila o potujoči razstavi, kadar je primerno, izpolni okenca 3 in 9 do 18 na obrazcu vloge (obrazec 3) in okenca 3 in 9 do 18 na izvirniku in vseh kopijah.

Države članice lahko določijo, da se izpolni le obrazec vloge, pri čemer je to lahko vloga za več potrdil.

2.   Pravilno izpolnjen obrazec se predloži upravnemu organu države članice, na katere ozemlju so osebki, ali v primeru iz člena 32(2) upravnemu organu prve namembne države članice, skupaj s potrebnimi informacijami in tistimi dokazili, za katera ta organ meni, da so potrebna, da lahko odloči, ali naj se izda potrdilo.

Opustitev informacij v vlogi je treba utemeljiti.

3.   Kadar vložnik predloži vlogo za izdajo potrdila, ki se nanaša na osebke, za katere je bila taka vloga že zavrnjena, o tem obvesti upravni organ.

Člen 35

Predložitev dokumentov s strani imetnika carinskemu uradu

1.   Imetnik ali njegov pooblaščeni zastopnik za potrdilo o potujoči razstavi, izdano skladno s členom 32(1), za namene preverjanja, predloži izvirnik navedenega potrdila (obrazec 1) ter izvirnik in kopijo dopolnilnega lista carinskemu uradu, določenemu skladno s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 338/97.

Carinski urad mora izpolniti dopolnilni list in nato vrniti izvirnik dokumentov imetniku ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku, potrditi kopijo dopolnilnega lista in jo skladno s členom 45 posredovati pristojnemu upravnemu organu.

2.   Pri potrdilu o potujoči razstavi, izdanemu skladno s členom 32(2), se uporablja odstavek 1 tega člena, imetnik ali njegov pooblaščeni zastopnik pa mora za namene preverjanja predložiti tudi izvirnik potrdila in dopolnilni list, ki ju je izdala tretja država.

Carinski urad mora izpolniti oba dopolnilna lista, nato vrniti izvirni potrdili o potujoči razstavi in dopolnilna lista uvozniku ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku in skladno s členom 45 posredovati potrjeno kopijo dopolnilnega lista potrdila, ki ga je izdal upravni organ države članice, navedenemu organu.

Člen 36

Nadomestitev

Potrdilo o potujoči razstavi, ki je izgubljeno, ukradeno ali uničeno, lahko nadomesti le organ, ki ga je izdal.

Nadomestno potrdilo ima po možnosti isto številko in isti datum veljavnosti kot izvirnik ter v okencu 20 vsebuje naslednjo navedbo:

„To potrdilo je prepis izvirnika.“

POGLAVJE VIII

POTRDILO O OSEBNEM LASTNIŠTVU

Člen 37

Izdaja

1.   Države članice lahko izdajo potrdilo o osebnem lastništvu zakonitemu lastniku zakonito pridobljenih živih živali, ki jih ima za osebne, nepridobitne namene in ki izpolnjujejo enega od naslednjih meril:

(a)

so bile rojene in gojene v ujetništvu skladno s členoma 54 in 55;

(b)

so bile pridobljene v Skupnosti ali vanjo vnesene, še preden so se zanje uporabljale določbe, ki se nanašajo na vrste iz dodatkov I, II ali III h Konvenciji ali Priloge C k Uredbi (EGS) št. 3626/82 ali prilog A, B in C k Uredbi (ES) št. 338/97.

2.   Potrdilo o osebnem lastništvu se lahko nanaša le na en osebek.

3.   Potrdilu se priloži dopolnilni list za uporabo v skladu s členom 42.

Člen 38

Uporaba

Če osebek, na katerega se nanaša to potrdilo o osebnem lastništvu, spremlja njegov zakoniti lastnik, se potrdilo lahko uporablja kot:

1.

uvozno dovoljenje, skladno s členom 4 Uredbe (ES) št. 338/97;

2.

izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu, skladno s členom 5 Uredbe (ES) št. 338/97, s soglasjem namembne države.

Člen 39

Organ izdajatelj

1.   Kadar osebek izvira iz Skupnosti, je za izdajo potrdila o osebnem lastništvu pristojen upravni organ države članice, na katere ozemlju se osebek nahaja.

2.   Kadar se osebek vnese iz tretje države, je za izdajo potrdila o osebnem lastništvu pristojen upravni organ prve namembne države članice, pri čemer izdaja tega potrdila temelji na določbi, ki velja za enakovredni dokument, izdan s strani te tretje države.

3.   Potrdilo o osebnem lastništvu vključuje naslednje besedilo v okencu 23 ali ustrezni prilogi k potrdilu:

„Velja za večkratne čezmejne prenose, kadar osebek spremlja njegov lastnik. Zakoniti lastnik zadrži izvirni obrazec.

Osebek, na katerega se nanaša to potrdilo, je prepovedano prodajati ali drugače prenašati, razen skladno s členom 43 Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006. To potrdilo ni prenosljivo. Če osebek pogine, je ukraden, uničen ali izgubljen, ali če se proda ali se lastništvo nad osebkom prenese kako drugače, je treba to potrdilo brez odlašanja vrniti organu izdajatelju.

To potrdilo velja le, če mu je priložen dopolnilni list, ki mora biti opremljen z žigom in podpisan s strani carinskega uradnika ob vsakokratnem prehodu meje.

To potrdilo na noben način ne vpliva na pravico sprejema strožjih nacionalnih ukrepov glede omejitev ali pogojev za zadrževanje/posedovanje živih živali.“

4.   Če žival, na katero se nanaša potrdilo o osebnem lastništvu, med bivanjem v državi članici rodi, se o tem obvesti upravni organ zadevne države, ki o tem po potrebi izda dovoljenje ali potrdilo.

Člen 40

Zahteve za osebke

1.   Ko gre za osebke, za katere se izdaja potrdilo o osebnem lastništvu, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

osebki morajo biti registrirani s strani upravnega organa države članice, v kateri lastnik običajno prebiva;

(b)

osebki se morajo vrniti v državo članico, v kateri so registrirani, še pred potekom veljavnosti potrdila;

(c)

osebke je prepovedano uporabljati v pridobitne namene, razen pod pogoji, predpisanimi v členu 43;

(d)

osebki se morajo enkratno in trajno označiti v skladu s členom 66.

2.   Pri potrdilih o osebnem lastništvu, izdanih skladno s členom 39(2), se točki (a) in (b) odstavka 1 tega člena ne uporabljata.

Potrdilo v takih primerih vsebuje naslednje besedilo v okencu 23:

„To potrdilo ne velja, v kolikor mu ni priložen izvirnik potrdila o osebnem lastništvu, ki ga izda tretja država, in v kolikor osebka, na katerega se nanaša potrdilo, ne spremlja njegov lastnik.“

Člen 41

Vloge

1.   Vložnik vloge za izdajo potrdila o osebnem lastništvu, kadar je primerno, izpolni okenca 1, 4 in 6 do 23 na obrazcu vloge in okenca 1, 4 in 6 do 22 na izvirniku in vseh kopijah.

Države članice lahko določijo, da se izpolni le obrazec vloge, pri čemer je to lahko vloga za izdajo več potrdil.

2.   Pravilno izpolnjen obrazec se predloži upravnemu organu države članice, na katere ozemlju so osebki, ali v primeru iz člena 39(2) upravnemu organu prve namembne države članice, skupaj s potrebnimi informacijami in takimi dokazili, za katera ta organ meni, da so potrebna zato, da se mu omogoči odločitev, ali naj se izda potrdilo.

Opustitev informacij v vlogi je treba utemeljiti.

Kadar vložnik predloži vlogo za izdajo potrdila, ki se nanaša na osebke, za katere je bila taka vloga že zavrnjena, mora o tem obvestiti upravni organ.

Člen 42

Predložitev dokumentov s strani imetnika carinskemu uradu

1.   Imetnik potrdila pri uvozu, izvozu ali ponovnem izvozu osebka, na katerega se nanaša potrdilo o osebnem lastništvu, izdano skladno s členom 39(1), mora za namene preverjanja predložiti izvirnik navedenega potrdila (obrazec 1) ter izvirnik in kopijo dopolnilnega lista carinskemu uradu, določenemu skladno s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 338/97.

Carinski urad mora izpolniti dopolnilni list in nato vrniti izvirnik dokumenta imetniku, potrditi kopijo dopolnilnega lista in jo skladno s členom 45 te uredbe posredovati pristojnemu upravnemu organu.

2.   Pri potrdilu o osebnem lastništvu, izdanem skladno s členom 39(2), se uporablja odstavek 1 tega člena, imetnik pa mora za namene preverjanja predložiti tudi izvirnik potrdila, ki ga je izdala tretja država.

Carinski urad mora izpolniti oba dopolnilna lista in nato vrniti izvirnike dokumentov imetniku in skladno s členom 45 posredovati potrjeno kopijo dopolnilnega lista potrdila, ki ga je izdal upravni organ države članice, navedenemu organu.

Člen 43

Prodaja zadevnih osebkov

Kadar želi imetnik potrdila o osebnem lastništvu, izdanem skladno s členom 39(1) te uredbe, prodati osebek, mora najprej predati potrdilo upravnemu organu izdajatelju, in kadar osebek pripada vrsti iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97, v skladu s členom 8(3) navedene uredbe pristojnemu organu predložiti vlogo za izdajo potrdila v ta namen.

Člen 44

Nadomestitev

Potrdilo o osebnem lastništvu, ki je bilo izgubljeno, ukradeno ali uničeno, lahko nadomesti le organ, ki ga je izdal.

Nadomestno potrdilo ima po možnosti isto številko in isti datum veljavnosti kot izvirnik ter v okencu 20 vsebuje naslednjo navedbo:

„To potrdilo je prepis izvirnika.“

POGLAVJE IX

CARINSKI POSTOPEK

Člen 45

Posredovanje dokumentov, predloženih carinskim uradom

1.   Carinski uradi morajo brez odlašanja posredovati pristojnemu upravnemu organu svoje države članice vse dokumente, ki so jim bili predloženi v skladu z Uredbo (ES) št. 338/97 in to uredbo.

Upravni organi, ki prejmejo take dokumente, morajo brez odlašanja posredovati tiste, ki so jih izdale druge države članice, pristojnim upravnim organom skupaj z vsemi spremljajočimi dokumenti, izdanimi v skladu s Konvencijo.

2.   Carinski uradi lahko z odstopanjem od odstavka 1 v elektronski obliki potrdijo prejem dokumentov, ki jih je izdal upravni organ njihove države.

POGLAVJE X

POTRDILA PREDPISANA V ČLENIH 5(2)(B), 5(3), 5(4), 8(3) IN 9(2) (B) UREDBE (ES) ŠT. 338/97

Člen 46

Organ izdajatelj

Potrdila, predpisana v členu 5(2)(b), 5(3) in (4), členu 8(3) in členu 9(2)(b) Uredbe (ES) št. 338/97, lahko ob prejemu vloge v skladu s členom 50 te uredbe izda upravni organ države članice, v kateri so osebki.

Člen 47

Potrdila, predpisana v členu 5(2)(b), (3) in (4) Uredbe (ES) št. 338/97 (potrdila, potrebna za izvoz ali ponovni izvoz)

V potrdilih, predpisanih v členu 5(2)(b), (3) in (4) Uredbe (ES) št. 338/97, je navedeno, katera od navedenih navedb velja v primeru zadevnih osebkov:

1.

so bili odvzeti iz narave skladno z zakonodajo, ki velja v državi članici izvora;

2.

so bili zapuščeni ali so pobegli in bili ponovno ujeti skladno z zakonodajo države članice, v kateri je do ponovnega ujetja prišlo;

3.

so bili pridobljeni v Skupnosti ali so bili vanjo vneseni v skladu z Uredbo (ES) št. 338/97;

4.

so bili pridobljeni v Skupnosti ali so bili vanjo vneseni v skladu z Uredbo (EGS) št. 3626/82 pred 1. junijem 1997;

5.

so bili pridobljeni v Skupnosti ali so bili vanjo vneseni v skladu z določbami Konvencije pred 1. januarjem 1984;

6.

so bili pridobljeni na ozemlju države članice ali nanj vneseni, preden so se zanje začele uporabljati uredbi iz točk 3 ali 4 ali Konvencija ali preden so se te začele uporabljati v tej državi članici.

Člen 48

Potrdilo, predpisano v členu 8(3) Uredbe (ES) št. 338/97 (potrdilo za komercialno uporabo)

1.   V potrdilu, ki je bilo izdano za namene člena 8(3) Uredbe (ES) št. 338/97, se navede, da za osebke vrst iz Priloge A k navedeni uredbi ni treba upoštevati ene ali več prepovedi določenih v členu 8(1) omenjene uredbe, iz katerega koli od naslednjih razlogov:

(a)

ker so bili pridobljeni v Skupnosti ali so bili vanjo vneseni, ko se zanje niso uporabljale določbe, ki se nanašajo na vrste naštete v Prilogi A k Uredbi (ES) št. 338/97 ali iz Dodatka I h Konvenciji ali iz Priloge C1 k Uredbi (EGS) št. 3626/82;

(b)

ker izvirajo iz države članice in so bili odvzeti iz narave skladno z zakonodajo te države članice;

(c)

ker so živali, rojene in gojene v ujetništvu, ali deli takih živali ali pridobljeni iz njih;

(d)

ker je dovoljeno, da se uporabijo za enega od namenov iz člena 8(3)(c) in (e) do (g) Uredbe (ES) št. 338/97.

2.   Pristojni upravni organ države članice lahko sprejme uvozno dovoljenje kot potrdilo za namene člena 8(3) Uredbe (ES) št. 338/97 ob predložitvi „kopije za imetnika“ (obrazec 2), če je v tem obrazcu navedeno, da so osebki izvzeti iz ene ali več prepovedi, določenih v členu 8(1) te uredbe.

Člen 49

Potrdilo, predpisano v členu 9(2)(b) Uredbe (ES) št. 338/97 (potrdilo o prenosu živih osebkov)

V potrdilu, ki je bilo izdano za namene člena 9(2)(b) Uredbe (ES) št. 338/97, se navede, da se dovoli prenos živih osebkov vrst, navedenih v Prilogi A k navedeni uredbi, iz predpisanega kraja, navedenega v uvoznem dovoljenju ali prej izdanem potrdilu.

Člen 50

Vloga za izdajo potrdil, predpisanih v členih 5(2)(b), 5(3),5(4), 8(3) in 9(2)(b) Uredbe (ES) št. 338/97

1.   Vložnik vlog za izdajo potrdil, predpisanih v členu 5(2)(b), 5(3), 5(4), 8(3) in 9(2)(b) Uredbe (ES) št. 338/97, kadar je primerno, izpolni okenca 1, 2 in 4 do 19 na obrazcu vloge in okenca 1 in 4 do 18 na izvirniku in vseh kopijah.

Države članice lahko določijo, da se izpolni le obrazec vloge, pri čemer je to lahko vloga za izdajo več potrdil.

2.   Pravilno izpolnjen obrazec se predloži upravnemu organu države članice, na katere ozemlju so osebki, skupaj z zahtevanimi informacijami in takimi dokazili, za katera ta organ meni, da so potrebna, da se omogoči odločitev, ali naj se izda potrdilo.

Opustitev informacij v vlogi je treba utemeljiti.

Kadar vložnik predloži vlogo za izdajo potrdila, ki se nanaša na osebke, za katere je bila taka vloga že zavrnjena, mora o tem obvestiti upravni organ.

Člen 51

Spremembe dovoljenj, obvestil in potrdil

1.   Kadar se pošiljka, ki jo spremljajo „kopija za imetnika“ (obrazec 2) uvoznega dovoljenja, „kopija za uvoznika“ (obrazec 2) uradnega obvestila o uvozu ali potrdilo, razdeli ali kadar zaradi drugih razlogov besedilo, vpisano v te dokumente, ne ustreza več dejanskemu stanju, lahko upravni organ:

(a)

vnese potrebne spremembe v te dokumente v skladu s členom 4(2);

(b)

izda eno ali več ustreznih potrdil za namene iz členov 47 in 48.

Za namene iz točke (b) mora upravni organ, ob posvetovanju z upravnim organom druge države članice, če je potrebno, najprej ugotoviti veljavnost dokumenta, ki ga je treba nadomestiti.

2.   Kadar se izdajo potrdila, ki nadomeščajo „kopijo za imetnika“ (obrazec 2) uvoznega dovoljenja, „kopijo za uvoznika“ (obrazec 2) uradnega obvestila o uvozu ali prej izdano potrdilo, upravni organ, ki izda potrdilo, ta dokument zadrži.

3.   Dovoljenje, obvestilo ali potrdilo, ki je bilo izgubljeno, ukradeno ali uničeno, lahko nadomesti le organ, ki ga je izdal.

4.   Kadar se upravni organ za namene odstavka 1 posvetuje z upravnim organom druge države članice, mora slednji odgovoriti v enem tednu.

POGLAVJEV XI

ETIKETE

Člen 52

Uporaba etiket

1.   Etikete iz člena 2(6) se uporabljajo le za prenos med pravilno registriranimi raziskovalci in raziskovalnimi organizacijami pri nekomercialnem posojanju, darovanju ali izmenjavi herbarijskih rastlin, konzerviranih, posušenih ali vlitih muzejskih osebkov in živih rastlin za znanstveno raziskovanje.

2.   Raziskovalcem in raziskovalnim organizacijam iz odstavka 1 upravni organ države članice, v kateri se ti nahajajo, dodeli registrsko številko.

Ta registrska številka je sestavljena iz petih znakov; prva dva sta dvočrkovna ISO‐koda za to državo članico, zadnji trije pa sestavljajo enkratno številko, ki jo vsaki raziskovalni organizaciji dodeli pristojni upravni organ.

3.   Raziskovalci in raziskovalne organizacije izpolnijo okenca 1 do 5 na etiketi in nemudoma obvestijo upravni organ, pri katerem so registrirani, o vseh podatkih v zvezi z uporabo vsake etikete, tako da vrnejo temu namenjeni del etikete.

POGLAVJE XII

ODSTOPANJA OD CARINSKIH POSTOPKOV IZ ČLENA 4(7) UREDBE (ES) ŠT. 338/97

Člen 53

Carinski uradi, ki niso mejni carinski uradi na kraju vnosa

1.   Kadar pošiljka, ki bo vnesena v Skupnost, prispe na mejni carinski urad po morju, zraku ali z železnico in če bo z enako obliko prevoza in brez vmesnega skladiščenja odpravljena na drug carinski urad v Skupnosti, ki je bil določen skladno s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 338/97, se opravijo preverjanja in predloži uvozna dokumentacija na tem drugem carinskem uradu.

2.   Če je bila pošiljka preverjena na carinskem uradu, določenem skladno s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 338/97, in se odpravi na drug carinski urad za kakršen koli nadaljnji carinski postopek, mora drugi carinski urad zahtevati predložitev „kopije za imetnika“ (obrazec 2) uvoznega dovoljenja, izpolnjene v skladu s členom 23 te uredbe, ali „kopije za uvoznika“ (obrazec 2) uradnega obvestila o uvozu, izpolnjene v skladu s členom 24 te uredbe, ter lahko opravi kakršna koli preverjanja, za katera meni, da so potrebna, da ugotovi skladnost z Uredbo (ES) št. 338/97 in to uredbo.

POGLAVJE XIII

OSEBKI, ROJENI IN GOJENI V UJETNIŠTVU, TER UMETNO RAZMNOŽENI OSEBKI

Člen 54

Osebki živalskih vrst, rojeni in gojeni v ujetništvu

Brez poseganja v člen 55 se šteje, da je osebek živalske vrste rojen in gojen v ujetništvu le, kadar se pristojni upravni organ po posvetovanju s pristojnim strokovnim organom zadevne države članice prepriča, da so izpolnjena naslednja merila:

1.

osebek je potomec ali je pridobljen iz potomca, ki je bil rojen ali kako drugače pridobljen v nadzorovanem okolju na enega od naslednjih načinov:

(a)

od staršev, ki so se parili ali so bile njihove gamete kako drugače prenesene v nadzorovanem okolju, če gre za spolno razmnoževanje;

(b)

od staršev, ki so bili v nadzorovanem okolju, ko se je začel razvoj potomcev, če gre za nespolno razmnoževanje;

2.

matična skupina je bila osnovana v skladu s predpisi, ki so se uporabljali zanjo v času pridobitve, in na način, ki ne škoduje preživetju te vrste v naravi;

3.

se matična skupina vzdržuje brez vnašanja osebkov iz narave, razen občasnega dodajanja živali, jajc ali gamet v skladu z veljavnimi predpisi, ki se uporabljajo zanjo, in na način, ki ne škoduje preživetju te vrste v naravi, izključno za naslednje namene:

(a)

da se prepreči ali ublaži škodljivo oplojevanje v ožjem sorodstvu, pri čemer se obseg takega dodajanja določi glede na potrebo po novem genskem materialu;

(b)

da se odvzete živali odstranijo skladno s členom 16(3) Uredbe (ES) št. 338/97; ali

(c)

izjemoma, da se uporabijo kot matična skupina;

4.

je matična skupina v nadzorovanem okolju sama proizvedla potomce druge ali naslednjih generacij (F2, F3 in tako naprej), ali da se z njo upravlja na način, za katerega je bilo dokazano, da se z njim v nadzorovanem okolju zanesljivo pridobijo potomci druge generacije.

Člen 55

Določitev prednikov

Kadar pristojni organ meni, da je treba za namene člena 54, 62(1) ali 63(1) določiti prednike živali z analizo krvi ali drugih tkiv, se taka analiza ali potrebni vzorci dajo na voljo na način, ki ga uvede ta organ.

Člen 56

Umetno razmnoženi osebki rastlinskih vrst

1.   Šteje se, da je osebek rastlinske vrste umetno razmnožen, le kadar se pristojni upravni organ ob posvetovanju s pristojnim strokovnim organom zadevne države članice prepriča, da so izpolnjena naslednja merila:

(a)

osebek je rastlina ali je pridobljen iz rastline, ki je bila vzgojena iz semena, potaknjenca, dela, kalusnega tkiva ali drugega rastlinskega tkiva, spore ali drugih propagul v nadzorovanih razmerah;

(b)

kultivirana starševska skupina je bila osnovana v skladu s predpisi, ki so se uporabljali zanjo v času pridobitve, in se vzdržuje na način, ki ne škoduje preživetju te vrste v naravi;

(c)

se s kultivirano starševsko skupino upravlja tako, da je zagotovljena njena dolgoročna ohranitev;

(d)

pri cepljenih rastlinah sta bila tako podlaga kot cepič umetno razmnožena v skladu s točkami (a), (b) in (c).

Za namene točke (a) se nadzorovane razmere nanašajo na umetno okolje, ki ga človek močno priredi, kar lahko vključuje, vendar ni omejeno na rahljanje tal, gnojenje, obvladovanje plevela, namakanje ali vrtnarske postopke, kot so sajenje v lončke ali gredice in zaščita pred vremenom.

2.   Šteje se, da je les dreves, gojenih v monokulturnih nasadih, umetno razmnožen v skladu z odstavkom 1.

POGLAVJE XIV

OSEBNI IN GOSPODINJSKI PREDMETI

Člen 57

Vnos in ponovni vnos osebnih in gospodinjskih predmetov v Skupnost

1.   Odstopanje od člena 4 Uredbe (ES) št. 338/97 za osebne ali gospodinjske predmete iz člena 7(3) navedene uredbe se ne uporablja za osebke, ki se uporabljajo za komercialno korist, prodajajo, prikazujejo v komercialne namene, posedujejo za prodajo, ponujajo za prodajo ali prevažajo za prodajo.

To odstopanje se uporablja le za osebke, skupaj z lovskimi trofejami, če izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:

(a)

nahajajo se v osebni prtljagi potnikov, ki prihajajo iz tretje države;

(b)

nahajajo se v osebni lasti fizične osebe, ki svoje običajno prebivališče prenaša iz tretje države v Skupnost;

(c)

so lovske trofeje, ki jih je pridobil potnik in se uvozijo naknadno.

2.   Odstopanje od člena 4 Uredbe (ES) št. 338/97 za osebne ali gospodinjske predmete iz člena 7(3) navedene uredbe se ne uporablja za osebke vrst iz njene Priloge A, kadar se v Skupnost vnašajo prvič in jih vnaša oseba, ki običajno prebiva v Skupnosti ali bo začela v njej prebivati.

3.   Za prvi vnos osebnih ali gospodinjskih predmetov, skupaj z lovskimi trofejami, v Skupnost, ki ga opravi oseba, ki običajno prebiva v Skupnosti, in vključuje vrste iz Priloge B k Uredbi (ES) št. 338/97, ni treba predložiti uvoznega dovoljenja carinskim organom, ob pogoju, da se predložita izvirnik in kopija dokumenta za (ponovni) izvoz.

Carinski organ posreduje izvirnik v skladu s členom 45 te uredbe in žigosano kopijo vrne imetniku.

4.   Za ponovni vnos osebnih ali gospodinjskih predmetov, skupaj z lovskimi trofejami, ki so osebki vrst naštetih v Prilogi A ali B k Uredbi (ES) št. 338/97, v Skupnost, ki ga opravi oseba, ki običajno prebiva v Skupnosti, ni treba predložiti uvoznega dovoljenja carinskim organom, kadar se predloži eno od naslednjega:

(a)

carinsko potrjena „kopija za imetnika“ (obrazec 2) prej uporabljenega uvoznega ali izvoznega dovoljenja Skupnosti;

(b)

kopija dokumenta za (ponovni) izvoz iz odstavka 3;

(c)

dokaz, da so bili osebki pridobljeni v Skupnosti.

5.   Z odstopanjem od odstavkov 3 in 4 za vnos ali ponovni vnos naslednjih predmetov, naštetih v Prilogi B k Uredbi (ES) št. 338/97, v Skupnost ni treba predložiti dokumenta za ponovni izvoz ali uvoznega dovoljenja:

(a)

do največ 250 gramov kaviarja jesetrovk (Acipenseriformes spp.) na osebo;

(b)

do tri ropotulje iz kaktej (Cactaceae spp.) na osebo;

(c)

do štiri mrtve obdelane osebke krokodilov (Crocodylia spp.) na osebo, razen mesa in lovskih trofej;

(d)

do tri lupine polžev vrste Strombus gigas na osebo.

Člen 58

Izvoz in ponovni izvoz osebnih in gospodinjskih predmetov iz Skupnosti

1.   Odstopanje od člena 5 Uredbe (ES) št. 338/97 za osebne ali gospodinjske predmete, iz člena 7(3) navedene uredbe, se ne uporablja za osebke, ki se uporabljajo za komercialno korist, prodajajo, prikazujejo v komercialne namene, posedujejo za prodajo, ponujajo za prodajo ali prevažajo za prodajo.

To odstopanje se uporablja za osebke le, če se nahajajo:

(a)

v osebni prtljagi potnikov, ki gredo v tretjo državo; ali

(b)

v osebni lasti fizične osebe, ki svoje običajno prebivališče prenaša iz Skupnosti v tretjo državo.

2.   Pri izvozu se odstopanje od člena 5 Uredbe (ES) št. 338/97 za osebne ali gospodinjske predmete iz člena 7(3) navedene uredbe ne uporablja za osebke vrst, naštetih v Prilogi A ali B k navedeni uredbi.

3.   Za ponovni izvoz osebnih ali gospodinjskih predmetov, skupaj z osebnimi lovskimi trofejami, ki ga opravi oseba, ki običajno prebiva v Skupnosti, in vključuje osebke vrst naštetih v Prilogi A ali B k Uredbi (ES) št. 338/97, ni treba predložiti potrdila o ponovnem izvozu carinskim organom, če se predloži eno od naslednjega:

(a)

carinsko potrjena „kopija za imetnika“ (obrazec 2) prej uporabljenega uvoznega ali izvoznega dovoljenja Skupnosti;

(b)

kopija dokumenta o ponovnem izvozu iz člena 57(3) te uredbe;

(c)

dokazilo, da so bili osebki pridobljeni v Skupnosti.

4.   Z odstopanjem od odstavkov 2 in 3 za izvoz ali ponovni izvoz predmetov, naštetih v točkah (a) do (d) člena 57(5), iz Skupnosti ni treba predložiti dokumenta o (ponovnem) izvozu.

POGLAVJE XV

IZJEME IN ODSTOPANJA

Člen 59

Izjeme k členu 8(1) Uredbe (ES) št. 338/97 iz člena 8(3) Uredbe

1.   Izjema za osebke iz člena 8(3)(a), (b) in (c) Uredbe (ES) št. 338/97 se dovoli le, kadar je vložnik pristojnemu upravnemu organu zadovoljivo dokazal, da so pogoji iz navedene uredbe in člena 48 te uredbe izpolnjeni.

2.   Izjema za osebke iz člena 8(3)(d) Uredbe (ES) št. 338/97 se dovoli le, kadar je vložnik pristojnemu upravnemu organu, ki se je posvetoval s pristojnim strokovnim organom, zadovoljivo dokazal, da so pogoji iz člena 48 te uredbe izpolnjeni in da so bili zadevni osebki rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi skladno s členi 54, 55 in 56 te uredbe.

3.   Izjema za osebke iz člena 8(3)(e), (f) in (g) Uredbe (ES) št. 338/97 se dovoli le, kadar je vložnik pristojnemu upravnemu organu, ki se je posvetoval s pristojnim strokovnim organom, zadovoljivo dokazal, da so pogoji iz navedene uredbe in člena 48 te uredbe izpolnjeni.

4.   Izjema za osebke iz člena 8(3)(h) Uredbe (ES) št. 338/97 se dovoli le, kadar je vložnik pristojnemu upravnemu organu zadovoljivo dokazal, da so bili zadevni osebki odvzeti iz narave v državi članici skladno z njeno zakonodajo.

5.   Izjema iz člena 8(3) Uredbe (ES) št. 338/97 se za žive vretenčarje dovoli le, kadar je vložnik pristojnemu upravnemu organu zadovoljivo dokazal, da so bile ustrezne določbe člena 66 te uredbe izpolnjene.

Člen 60

Odstopanje od člena 8(1) Uredbe (ES) št. 338/97 v korist raziskovalnim organizacijam

Brez poseganja v člen 9 Uredbe (ES) št. 338/97 se lahko odstopanje od prepovedi iz člena 8(1) navedene uredbe dovoli raziskovalnim organizacijam, ki jih za namene tega člena odobri upravni organ po posvetovanju s strokovnim organom tako, da se izda potrdilo, ki zajema vse osebke v zbirki vrst, naštetih v Prilogi A k navedeni uredbi, ki so namenjeni:

1.

gojitvi v ujetništvu ali umetnemu razmnoževanju, ki bo koristilo ohranitvi vrste; ali

2.

raziskavam ali izobraževanju, katerega cilj je varstvo ali ohranitev vrste.

Katera koli prodaja zadevnih osebkov v okviru takšnega potrdila se lahko izvede samo drugim raziskovalnim organizacijam, ki so pridobile tako potrdilo.

Člen 61

Izjeme k členu 8(1) in (3) Uredbe (ES) št. 338/97

Brez poseganja v člen 9 Uredbe (ES) št. 338/97, se ne uporabljata niti prepoved kupovanja, ponujanja v odkup ali pridobivanja v komercialne namene osebkov vrst, naštetih v Prilogi A k navedeni uredbi, kot je določeno v členu 8(1) Uredbe, niti določba člena 8(3) navedene uredbe, po kateri se izjeme za te prepovedi dovolijo za vsak primer posebej z izdajo potrdila, kadar:

1.

gre za osebke, za katere je bilo izdano eno od potrdil iz člena 48 te uredbe; ali

2.

za zadevne osebke velja ena od splošnih izjem iz člena 62 te uredbe.

Člen 62

Splošne izjeme k členu 8(1) in (3) Uredbe (ES) št. 338/97

Potrdilo se ne zahteva in določba člena 8(3) Uredbe (ES) št. 338/97, po kateri se izjeme za prepovedi iz člena 8(1) odobrijo z izdajo potrdila za vsak primer posebej, se ne uporablja za:

1.

osebke v ujetništvu rojenih in gojenih živali vrst iz Priloge X k tej uredbi in njihovih križancev, če se osebki, ki pripadajo vrstam z opombo, označijo skladno s členom 66(1) te uredbe;

2.

umetno razmnožene osebke rastlinskih vrst;

3.

obdelane osebke, ki so bili pridobljeni pred več kot 50 leti, kot je predpisano v členu 2(w) Uredbe (ES) št. 338/97.

Člen 63

Vnaprej izdana potrdila skladno s členom 8(3) Uredbe (ES) št. 338/97

1.   Za namene člena 8(3)(d) Uredbe (ES) št. 338/97 lahko država članica gojiteljem, ki jih za ta namen odobri upravni organ, vnaprej izda potrdila, če zadevni gojitelji vodijo evidenco o gojitvi, in jo na zahtevo pristojnemu upravnemu organu predložijo.

V okencu 20 takih potrdil je navedena naslednja izjava:

„Potrdilo velja le za naslednji(-e) takson(-e): …“.

2.   Za namene člena 8(3)(d) in (h) Uredbe (ES) št. 338/97 lahko država članica da na voljo vnaprej izdana potrdila osebam, ki z odobritvijo upravnega organa lahko na podlagi takih potrdil prodajajo mrtve v ujetništvu gojene osebke in/ali majhno število mrtvih osebkov, ki so bili zakonito odvzeti iz narave v Skupnosti, če zadevna oseba:

(a)

vodi evidenco, ki jo na zahtevo predloži pristojnemu upravnemu organu in ki vsebuje podrobnosti o prodanih osebkih/vrstah, vzroku smrti, če je znan, osebah, od katerih so bili osebki pridobljeni, in osebah, katerim so bili prodani; ter

(b)

pristojnemu upravnemu organu predloži letno poročilo, ki vsebuje podrobnosti o prodaji v zadevnem letu, tipih in številu osebkov, zadevnih vrstah ter o tem, kako so bili osebki pridobljeni.

POGLAVJE XVI

ZAHTEVE GLEDE OZNAČEVANJA

Člen 64

Označevanje osebkov za namen uvoza in komercialne dejavnosti v Skupnosti

1.   Za naslednje osebke se uvozna dovoljenja izdajo le, kadar je vložnik pristojnemu upravnemu organu zadovoljivo dokazal, da so bili osebki posamezno označeni v skladu s členom 66(6):

(a)

za osebke iz organizacije za gojenje v ujetništvu, ki jo je odobrila Konferenca pogodbenic Konvencije;

(b)

za osebke iz organizacije za farmsko gojitev, ki jo je odobrila Konferenca pogodbenic Konvencije;

(c)

za osebke iz populacije vrste iz Dodatka I h Konvenciji, za katero je Konferenca pogodbenic Konvencije odobrila izvozno kvoto;

(d)

za surove okle in dele oklov afriškega slona, dolge 20 cm ali več in hkrati težke 1 kg ali več;

(e)

za surove, strojene in/ali dokončno obdelane krokodilje kože, okrajine, repe, vratove, noge, hrbtne trakove in druge dele krokodilov, ki se izvozijo v Skupnost, ter cele surove, strojene ali dokončno obdelane krokodilje kože in okrajine, ki se ponovno izvozijo v Skupnost;

(f)

za žive vretenčarje vrst iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97, ki so del potujoče razstave;

(g)

za kakršno koli posodo s kaviarjem jesetrovk Acipenseriformes spp. (pločevinke, kozarci ali škatle), v katero se kaviar neposredno pakira.

2.   Za namen člena 8(5) Uredbe (ES) št. 338/97 se vse posode s kaviarjem, kot so določene v točki (g) odstavka 1 tega člena, označijo v skladu s členom 66(6) te uredbe ob upoštevanju dodatnih določb iz člena 66(7).

Člen 65

Označevanje osebkov za namen izvoza in ponovnega izvoza

1.   Potrdila o ponovnem izvozu za osebke iz člena 64(1)(a) do (d) in (f), ki niso bili znatno spremenjeni, se izdajo le, kadar je vložnik upravnemu organu zadovoljivo dokazal, da so prvotne oznake nedotaknjene.

2.   Potrdila o ponovnem izvozu za cele surove, strojene in/ali dokončno obdelane krokodilje kože in okrajine se izdajo le, kadar je vložnik upravnemu organu zadovoljivo dokazal, da so prvotne oznake nedotaknjene ali da so bili osebki označeni z oznako za ponovni izvoz, če so bile prvotne oznake izgubljene ali odstranjene.

3.   Izvozna dovoljenja in potrdila o ponovnem izvozu za kakršno koli posodo s kaviarjem, kot je določena v točki (g) člena 64(1), se izdajo le, če je posoda označena v skladu s členom 66(6).

4.   Izvozna dovoljenja za žive vretenčarje vrst iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97 se izdajo le, kadar je vložnik pristojnemu upravnemu organu zadovoljivo dokazal, da so bile ustrezne določbe člena 66 te uredbe izpolnjene.

Člen 66

Načini označevanja

1.   Za namene členov 33(1), 40(1), 59(5) in 65(4) se uporabljata odstavka 2 in 3 tega člena.

2.   Ptice, izvaljene in gojene v ujetništvu, se označijo skladno z odstavkom 8 ali, kadar se pristojni upravni organ prepriča, da tak način ni primeren zaradi fizičnih ali vedenjskih značilnosti živali, z enkratno oštevilčenimi nespremenljivimi mikročipnimi transponderji, ki ustrezajo standardoma ISO 11784: 1996 (E) in 11785: 1996 (E).

3.   Živi vretenčarji, razen v ujetništvu izvaljenih in gojenih ptic, se označijo z enkratno oštevilčenimi nespremenljivimi mikročipnimi transponderji, ki ustrezajo standardoma ISO 11784: 1996 (E) in 11785: 1996 (E), ali, kadar pristojni upravni organ ugotovi, da tak način ni primeren zaradi fizičnih ali vedenjskih značilnosti osebka/vrste, z enkratno oštevilčenimi obročki, trakovi, etiketami, vtetoviranimi oznakami in podobnim ali se naredijo prepoznavne s kakršnimi koli drugimi ustreznimi sredstvi.

4.   Členi 33(1), 40(1), 48(2), 59(5) in 65(4) se ne uporabljajo, kadar pristojni upravni organ ugotovi, da fizične lastnosti zadevnih osebkov v času izdaje ustreznega potrdila ne dopuščajo varne uporabe katerega koli načina označevanja.

Kadar to velja, pristojni upravni organ izda potrdilo o določenem poslu prenosa in to dejstvo vpiše v okence 20 na potrdilu ali, če se način označevanja lahko varno uporabi kasneje, v to okence vpiše ustrezne določbe.

Potrdila za določene osebke, potrdila o potujoči razstavi in potrdila o osebnem lastništvu se za take osebke ne izdajo.

5.   Šteje se, da so osebki, ki so označeni z mikročipnim transponderjem, ki ne ustreza standardoma ISO 11784: 1996 (E) in 11785: 1996 (E), pred 1. januarjem 2002 ali na enega od načinov iz odstavka 3 pred 1. junijem 1997 ali v skladu z odstavkom 6, pred njihovim vnosom v Skupnost, označeni v skladu z odstavkoma 2 in 3.

6.   Osebki iz členov 64(1) in 65 se označijo na način, ki ga je za te osebke odobrila ali priporočila Konferenca pogodbenic Konvencije, in zlasti posode s kaviarjem iz člena 64(1)(g), 64(2) in 65(3) se označijo posamično z etiketo za enkratno uporabo, ki je pritrjena na vsako posodo.

7.   Le tisti obrati za (pre-)pakiranje, ki jih je registriral upravni organ države članice, imajo pravico do predelovanja in pakiranja ali prepakiranja kaviarja za namen izvoza, ponovnega izvoza ali trgovine znotraj Skupnosti.

Registrirani obrati za (pre-)pakiranje morajo temu primerno voditi ustrezno evidenco o količini uvoženega, izvoženega, ponovno izvoženega, proizvedenega na kraju samem ali skladiščenega kaviarja. Te evidence morajo biti za namen nadzora na voljo upravnemu organu ustrezne države članice.

Ta upravni organ vsakemu takemu obratu za (pre-)pakiranje dodeli enkratno registrsko kodo.

8.   V ujetništvu izvaljene in gojene ptice ter druge ptice, izvaljene v nadzorovanem okolju, se označijo z brezšivno sklenjenim obročkom, ki ima enkratno oznako.

Brezšivno sklenjeni obroček je obroček ali trak v obliki kroga brez prekinitve ali spoja, ki ni bil na noben način spremenjen in je take velikosti, da ga ni mogoče odstraniti s ptice, potem ko njena noga povsem zraste po namestitvi v prvih dneh njenega življenja, ter je bil industrijsko izdelan za ta namen.

Člen 67

Humani načini označevanja

Kadar je treba na ozemlju Skupnosti žive živali označevati z namestitvijo oznak, trakov, obročkov ali drugih sredstev, z označevanjem dela živalskega telesa ali vsaditvijo mikročipnega transponderja, se to izvede z ustreznim upoštevanjem humane oskrbe, dobrega počutja in naravnega vedenja zadevnega osebka.

Člen 68

Vzajemno priznavanje načinov označevanja

1.   Pristojni organi držav članic priznajo načine označevanja, ki jih odobrijo pristojni organi drugih držav članic in ki so skadni s členom 66.

2.   Kadar je na podlagi te uredbe potrebno pridobiti dovoljenje ali potrdilo, se v takem dokumentu navedejo popolni podrobni podatki o označitvi osebka.

POGLAVJE XVII

POROČILA IN INFORMACIJE

Člen 69

Poročila o uvozih, izvozih in ponovnih izvozih

1.   Države članice zbirajo informacije o uvozih v Skupnost ter izvozih in ponovnih izvozih iz nje, ki so potekali na podlagi dovoljenj in potrdil, ki so jih izdali njihovi upravni organi, ne glede na dejanski kraj vnosa ali (ponovnega) izvoza.

Države članice skladno s členom 15(4)(a) Uredbe (ES) št. 338/97 sporočijo Komisiji informacije v zvezi s koledarskim letom in v skladu s časovnim razporedom iz odstavka 4, za vrste iz prilog A, B in C k navedeni uredbi, v elektronski obliki in skladno s smernicami za pripravo in predložitev letnih poročil CITES, ki jih je izdal sekretariat Konvencije.

Poročila vključujejo informacije o zaseženih in odvzetih pošiljkah.

2.   Informacije iz odstavka 1 se pripravijo v dveh delih:

(a)

v prvem delu so informacije o uvozu, izvozu in ponovnem izvozu osebkov vrst iz dodatkov h Konvenciji;

(b)

v drugem delu so informacije o uvozu, izvozu in ponovnem izvozu osebkov drugih vrst iz prilog A, B in C k Uredbi (ES) št. 338/97 in o vnosu osebkov vrst, navedenih v Prilogi D k navedeni uredbi, v Skupnost.

3.   Če je le mogoče, države članice glede uvoza pošiljk, ki vsebujejo žive živali, vodijo evidenco o odstotku osebkov vrst iz prilog A in B k Uredbi (ES) št. 338/97, ki so bili ob vnosu v Skupnost mrtvi.

4.   Informacije iz odstavkov 1, 2 in 3 po posameznih vrstah in po državi (ponovnega) izvoza se pošljejo Komisiji za vsako koledarsko leto pred 15. junijem naslednjega leta.

5.   Informacije iz člena 15(4)(c) Uredbe (ES) št. 338/97 vključujejo podrobnosti o zakonskih, nadzornih in upravnih ukrepih, sprejetih za izvajanje in uveljavljanje določb Uredbe (ES) št. 338/97 in te uredbe.

Države članice poleg tega poročajo o:

(a)

osebah in organizacijah, registriranih v skladu s členoma 18 in 19 te uredbe;

(b)

raziskovalnih organizacijah, registriranih v skladu s členom 60 te uredbe;

(c)

gojiteljih, registriranih v skladu s členom 63 te uredbe;

(d)

obratih za (pre-)pakiranje kaviarja, odobrenih v skladu s členom 66(7) te uredbe;

(e)

uporabi fitosanitarnih spričeval v skladu s členom 17 te uredbe.

Člen 70

Spremembe prilog k Uredbi (ES) št. 338/97

1.   Za pripravo sprememb Uredbe (ES) št. 338/97 na podlagi člena 15(5) navedene uredbe, države članice za vrste, ki so že navedene v prilogi k omenjeni uredbi, in vrste, katerih vključitev bi lahko bila upravičena, sporočijo Komisiji vse ustrezne informacije o:

(a)

njihovem biološkem in trgovinskem statusu;

(b)

uporabah osebkov takih vrst; in

(c)

načinih za nadzorovanje osebkov v trgovini.

2.   Komisija osnutke sprememb prilog B ali D k Uredbi (ES) št. 338/97 na podlagi člena 3(2)(c) ali (d) ali člena 3(4)(a) navedene uredbe predloži Skupini za strokovno presojo iz člena 17 omenjene uredbe, da ji ta svetuje, preden se osnutki predložijo odboru.

POGLAVJE XVIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 71

Zavrnitev vlog za uvozna dovoljenja

1.   Države članice takoj po uvedbi omejitev v skladu s členom 4(6) Uredbe (ES) št. 338/97 in do njihovega preklica zavrnejo vse vloge za izdajo uvoznih dovoljenj, ki se nanašajo na osebke, izvožene iz prizadete države ali držav izvora.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se uvozno dovoljenje lahko izda, če je bila vloga za izdajo uvoznega dovoljenja predložena pred uvedbo omejitve in pristojni upravni organ države članice ugotovi, da obstaja pogodba ali naročilo, za katero je bilo opravljeno plačilo ali zaradi katerega so bili osebki že odposlani.

3.   Uvozno dovoljenje, izdano v skladu z odstavkom 2, je veljavno največ en mesec.

4.   Razen če je določeno drugače, se omejitve iz odstavka 1 ne uporabljajo za:

(a)

osebke, rojene in gojene v ujetništvu skladno s členoma 54 in 55 ali umetno razmnožene v skladu s členom 56;

(b)

osebke, uvožene za namene iz člena 8(3)(e), (f) ali (g) Uredbe (ES) št. 338/97;

(c)

žive ali mrtve osebke, ki so del gospodinjskih predmetov oseb, ki se selijo v Skupnost, da bi tam prebivale.

Člen 72

Prehodni ukrepi

1.   Potrdila, izdana v skladu s členom 11 Uredbe (EGS) št. 3626/82 in členom 22 Uredbe Komisije (EGS) št. 3418/83 (4), se lahko še naprej uporabljajo za namene člena 5(2)(b), 5(3)(b), (c) in (d), 5(4) in člena 8(3)(a) in (d) do (h) Uredbe (ES) št. 338/97.

2.   Dovoljene izjeme za prepovedi, določene v členu 6(1) Uredbe (EGS) št. 3626/82, ostanejo veljavne do zadnjega dneva njihove veljavnosti, kadar je ta določen.

3.   Države članice lahko še eno leto po začetku veljavnosti te uredbe izdajajo uvozna in izvozna dovoljenja, potrdila o ponovnem izvozu, potrdila o potujoči razstavi in potrdila o osebnem lastništvu v obliki iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1808/2001.

Člen 73

Uradno obveščanje o izvedbenih določbah

Vsaka država članica obvesti Komisijo in sekretariat Konvencije o določbah, ki jih sprejme izrecno za izvajanje te uredbe, ter o vseh pravnih instrumentih in sprejetih ukrepih za njeno uporabo in uveljavitev. Komisija te informacije sporoči drugim državam članicam.

Člen 74

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 1808/2001 se razveljavi.

Sklicevanje na razveljavljeno uredbo se razume kot sklicevanje na to uredbo in se bere skladno s primerjalno tabelo iz Priloge XII.

Člen 75

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. maja 2006

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 61, 3.3.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1332/2005 (UL L 215, 19.8.2005, str. 1).

(2)  UL L 384, 31.12.1982, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2727/95 (UL L 284, 28.11.1995, str. 3).

(3)  UL L 250, 19.9.2001, str. 1.

(4)  UL L 344, 7.12.1983, str. 1.


PRILOGA I

Image

Navodila in pojasnila

1.

Polno ime in naslov dejanskega (ponovnega) izvoznika, ne njegovega zastopnika. Pri potrdilu o osebnem lastništvu polno ime in naslov zakonitega lastnika.

2.

Veljavnost izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu ne presega šest mesecev, veljavnost uvoznega dovoljenja pa ne dvanajst mesecev. Veljavnost potrdila o osebnem lastništvu ne presega treh let. Po zadnjem dnevu veljavnosti je ta dokument ničen in nima nobene pravne veljavnosti, izvirnik in vse kopije pa mora imetnik brez nepotrebnega odlašanja vrniti upravnemu organu izdajatelju. Uvozno dovoljenje ne velja, če je bil ustrezen dokument CITES iz države (ponovnega) izvoza uporabljen za (ponovni) izvoz po zadnjem dnevu veljavnosti ali če je datum vnosa v Skupnost več kot šest mesecev po datumu njegove izdaje.

3.

Polno ime in naslov dejanskega uvoznika, ne njegovega zastopnika. Pri potrdilu o osebnem lastništvu ostane prazno.

5.

Pri potrdilu o osebnem lastništvu ostane prazno.

6.

Za žive osebke vrst iz Priloge A, razen osebke, gojene v ujetništvu ali umetno razmnožene, lahko organ izdajatelj predpiše kraj, v katerem bodo osebki nastanjeni, tako da v to okence vpiše podatke o tem kraju. Za kakršen koli prenos, razen zaradi nujnega veterinarskega zdravljenja in pod pogojem, da se osebki vrnejo naravnost v dovoljeni kraj, je potrebno predhodno dovoljenje pristojnega upravnega organa.

8.

Opis mora biti čim bolj natančen in mora vsebovati tričrkovno kodo skladno s Prilogo VII k Uredbi (ES) št. 865/2006 [o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi].

9/10.

Uporabimo enote količine in/ali neto mase, skladne s tistimi iz Priloge VII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

11.

Vpišemo številko dodatka (I, II ali III) k CITES, v katerem je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja/potrdila.

12.

Vpišemo črko priloge k Uredbi (ES) št. 338/97 (A, B ali C), v kateri je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja/potrdila.

13.

Za navedbo vira uporabimo eno od naslednjih kod:

W

osebki odvzeti iz narave

R

osebki iz farmske gojitve

D

živali vrst iz Priloge A, ki so gojene v ujetništvu v komercialne namene, in rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v komercialne namene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

A

rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v nekomercialne namene, in rastline vrst iz prilog B in C, ki so umetno razmnožene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

C

živali vrst iz Priloge A, ki so gojene v ujetništvu v nekomercialne namene, in živali vrst iz prilog B in C, ki so gojene v ujetništvu skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

F

v ujetništvu rojene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe (ES) št. 865/2006 niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih

I

odvzeti ali zaseženi osebki (1)

O

predkonvencijski osebki (1)

U

vir ni znan (mora biti utemeljeno)

14.

Za navedbo namena (ponovnega) izvoza/uvoza osebkov uporabimo eno od naslednjih kod:

B

gojitev v ujetništvu ali umetno razmnoževanje

E

izobraževanje

G

botanični vrtovi

H

lovske trofeje

L

uveljavljanje/sodni nameni/forenzični nameni

M

medicinski nameni (tudi biomedicinske raziskave)

N

ponovna naselitev ali naselitev v naravo

P

osebni nameni

Q

cirkusi in potujoče razstave

S

znanstveni nameni

T

komercialni nameni

Z

živalski vrtovi

15 do 17.

Država izvora je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi. Kadar je to tretja država, je treba v okenci 16 in 17 vpisati podatke o ustreznem dovoljenju. Kadar se osebki s poreklom iz države članice Skupnosti izvažajo iz druge države članice, je treba v okencu 15 navesti le ime države članice izvora.

18 do 20.

Država zadnjega ponovnega izvoza je pri potrdilu o ponovnem izvozu tretja država ponovnega izvoza, iz katere so bili osebki uvoženi, preden so se ponovno izvozili iz Skupnosti. Pri uvoznem dovoljenju je to tretja država ponovnega izvoza, iz katere se bodo osebki uvozili. V okencih 19 in 20 morajo biti podatki o ustreznem potrdilu o ponovnem izvozu.

21.

Znanstveno ime mora biti skladno s standardnimi viri nomenklature iz Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

23 do 25.

Izpolni uradna oseba.

26.

Uvoznik/(ponovni) izvoznik ali njegov zastopnik mora, kadar je to primerno, navesti številko ladijskega ali letalskega tovornega lista.

27.

Izpolni carinski urad na kraju vnosa v Skupnost ali na kraju (ponovnega) izvoza. Pri vnosu je treba izvirnik (obrazec 1) vrniti upravnemu organu zadevne države članice, kopijo za imetnika (obrazec 2) pa uvozniku. Pri (ponovnem) izvozu je kopijo, ki jo carina vrača organu izdajatelju (obrazec 3), treba vrniti upravnemu organu zadevne države članice, izvirnik (obrazec 1) in kopijo za imetnika (obrazec 2) pa (ponovnemu) izvozniku

Image

Navodila in pojasnila

1.

Polno ime in naslov dejanskega (ponovnega) izvoznika, ne njegovega zastopnika. Pri potrdilu o osebnem lastništvu polno ime in naslov zakonitega lastnika.

2.

Veljavnost izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu ne presega šest mesecev, veljavnost uvoznega dovoljenja pa ne dvanajst mesecev. Veljavnost potrdila o osebnem lastništvu ne presega treh let. Po zadnjem dnevu veljavnosti je ta dokument ničen in nima nobene pravne veljavnosti, izvirnik in vse kopije pa mora imetnik brez nepotrebnega odlašanja vrniti upravnemu organu izdajatelju. Uvozno dovoljenje ne velja, če je bil ustrezen dokument CITES iz države (ponovnega) izvoza uporabljen za (ponovni) izvoz po zadnjem dnevu veljavnosti ali če je datum vnosa v Skupnost več kot šest mesecev po datumu njegove izdaje.

3.

Polno ime in naslov dejanskega uvoznika, ne njegovega zastopnika. Pri potrdilu o osebnem lastništvu ostane prazno.

5.

Pri potrdilu o osebnem lastništvu ostane prazno.

6.

Za žive osebke vrst iz Priloge A, razen osebke, gojene v ujetništvu ali umetno razmnožene, lahko organ izdajatelj predpiše kraj, v katerem bodo osebki nastanjeni, tako da v to okence vpiše podatke o tem kraju. Za kakršen koli prenos, razen zaradi nujnega veterinarskega zdravljenja in pod pogojem, da se osebki vrnejo naravnost v dovoljeni kraj, je potrebno predhodno dovoljenje pristojnega upravnega organa.

8.

Opis mora biti čim bolj natančen in mora vsebovati tričrkovno kodo skladno s Prilogo VII k Uredbi (ES) št. 865/2006 [o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi].

9/10.

Uporabimo enote količine in/ali neto mase, skladne s tistimi iz Priloge VII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

11.

Vpišemo številko dodatka (I, II ali III) k CITES, v katerem je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja/potrdila.

12.

Vpišemo črko priloge k Uredbi (ES) št. 338/97 (A, B ali C), v kateri je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja/potrdila.

13.

Za navedbo vira uporabimo eno od naslednjih kod:

W

osebki odvzeti iz narave

R

osebki iz farmske gojitve

D

živali vrst iz Priloge A, ki so gojene v ujetništvu v komercialne namene, in rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v komercialne namene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

A

rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v nekomercialne namene, in rastline vrst iz prilog B in C, ki so umetno razmnožene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

C

živali vrst iz Priloge A, ki so gojene v ujetništvu v nekomercialne namene, in živali vrst iz prilog B in C, ki so gojene v ujetništvu skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

F

v ujetništvu rojene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe (ES) št. 865/2006 niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih

I

odvzeti ali zaseženi osebki (2)

O

predkonvencijski osebki (2)

U

vir ni znan (mora biti utemeljeno)

14.

Za navedbo namena (ponovnega) izvoza/uvoza osebkov uporabimo eno od naslednjih kod:

B

gojitev v ujetništvu ali umetno razmnoževanje

E

izobraževanje

G

botanični vrtovi

H

lovske trofeje

L

uveljavljanje/sodni nameni/forenzični nameni

M

medicinski nameni (tudi biomedicinske raziskave)

N

ponovna naselitev ali naselitev v naravo

P

osebni nameni

Q

cirkusi in potujoče razstave

S

znanstveni nameni

T

komercialni nameni

Z

živalski vrtovi

15 do 17.

Država izvora je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi. Kadar je to tretja država, je treba v okenci 16 in 17 vpisati podatke o ustreznem dovoljenju. Kadar se osebki s poreklom iz države članice Skupnosti izvažajo iz druge države članice, je treba v okencu 15 navesti le ime države članice izvora.

18 do 20.

Država zadnjega ponovnega izvoza je pri potrdilu o ponovnem izvozu tretja država ponovnega izvoza, iz katere so bili osebki uvoženi, preden so se ponovno izvozili iz Skupnosti. Pri uvoznem dovoljenju je to tretja država ponovnega izvoza, iz katere se bodo osebki uvozili. V okencih 19 in 20 morajo biti podatki o ustreznem potrdilu o ponovnem izvozu.

21.

Znanstveno ime mora biti skladno s standardnimi viri nomenklature iz Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

23 do 25.

Izpolni uradna oseba.

26.

Uvoznik/(ponovni) izvoznik ali njegov zastopnik mora, kadar je to primerno, navesti številko ladijskega ali letalskega tovornega lista.

27.

Izpolni carinski urad na kraju vnosa v Skupnost ali na kraju (ponovnega) izvoza. Pri vnosu je treba izvirnik (obrazec 1) vrniti upravnemu organu zadevne države članice, kopijo za imetnika (obrazec 2) pa uvozniku. Pri (ponovnem) izvozu je kopijo, ki jo carina vrača organu izdajatelju (obrazec 3), treba vrniti upravnemu organu zadevne države članice, izvirnik (obrazec 1) in kopijo za imetnika (obrazec 2) pa (ponovnemu) izvozniku.

Image

Navodila in pojasnila

1.

Polno ime in naslov dejanskega (ponovnega) izvoznika, ne njegovega zastopnika. Pri potrdilu o osebnem lastništvu polno ime in naslov zakonitega lastnika.

2.

Veljavnost izvoznega dovoljenja ali potrdila o ponovnem izvozu ne presega šest mesecev, veljavnost uvoznega dovoljenja pa ne dvanajst mesecev. Veljavnost potrdila o osebnem lastništvu ne presega treh let. Po zadnjem dnevu veljavnosti je ta dokument ničen in nima nobene pravne veljavnosti, izvirnik in vse kopije pa mora imetnik brez nepotrebnega odlašanja vrniti upravnemu organu izdajatelju. Uvozno dovoljenje ne velja, če je bil ustrezen dokument CITES iz države (ponovnega) izvoza uporabljen za (ponovni) izvoz po zadnjem dnevu veljavnosti ali če je datum vnosa v Skupnost več kot šest mesecev po datumu njegove izdaje.

3.

Polno ime in naslov dejanskega uvoznika, ne njegovega zastopnika. Pri potrdilu o osebnem lastništvu ostane prazno.

5.

Pri potrdilu o osebnem lastništvu ostane prazno.

6.

Za žive osebke vrst iz Priloge A, razen osebke, gojene v ujetništvu ali umetno razmnožene, lahko organ izdajatelj predpiše kraj, v katerem bodo osebki nastanjeni, tako da v to okence vpiše podatke o tem kraju. Za kakršen koli prenos, razen zaradi nujnega veterinarskega zdravljenja in pod pogojem, da se osebki vrnejo naravnost v dovoljeni kraj, je potrebno predhodno dovoljenje pristojnega upravnega organa.

8.

Opis mora biti čim bolj natančen in mora vsebovati tričrkovno kodo skladno s Prilogo VII k Uredbi (ES) št. 865/2006 [o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi].

9/10.

Uporabimo enote količine in/ali neto mase, skladne s tistimi iz Priloge VII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

11.

Vpišemo številko dodatka (I, II ali III) k CITES, v katerem je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja/potrdila.

12.

Vpišemo črko priloge k Uredbi (ES) št. 338/97 (A, B ali C), v kateri je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja/potrdila.

13.

Za navedbo vira uporabimo eno od naslednjih kod:

W

osebki odvzeti iz narave

R

osebki iz farmske gojitve

D

živali vrst iz Priloge A, ki so gojene v ujetništvu v komercialne namene, in rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v komercialne namene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

A

rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v nekomercialne namene, in rastline vrst iz prilog B in C, ki so umetno razmnožene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

C

živali vrst iz Priloge A, ki so gojene v ujetništvu v nekomercialne namene, in živali vrst iz prilog B in C, ki so gojene v ujetništvu skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

F

v ujetništvu rojene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe (ES) št. 865/2006 niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih

I

odvzeti ali zaseženi osebki (3)

O

predkonvencijski osebki (3)

U

vir ni znan (mora biti utemeljeno)

14.

Za navedbo namena (ponovnega) izvoza/uvoza osebkov uporabimo eno od naslednjih kod:

B

gojitev v ujetništvu ali umetno razmnoževanje

E

izobraževanje

G

botanični vrtovi

H

lovske trofeje

L

uveljavljanje/sodni nameni/forenzični nameni

M

medicinski nameni (tudi biomedicinske raziskave)

N

ponovna naselitev ali naselitev v naravo

P

osebni nameni

Q

cirkusi in potujoče razstave

S

znanstveni nameni

T

komercialni nameni

Z

živalski vrtovi

15 do 17.

Država izvora je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi. Kadar je to tretja država, je treba v okenci 16 in 17 vpisati podatke o ustreznem dovoljenju. Kadar se osebki s poreklom iz države članice Skupnosti izvažajo iz druge države članice, je treba v okencu 15 navesti le ime države članice izvora.

18 do 20.

Država zadnjega ponovnega izvoza je pri potrdilu o ponovnem izvozu tretja država ponovnega izvoza, iz katere so bili osebki uvoženi, preden so se ponovno izvozili iz Skupnosti. Pri uvoznem dovoljenju je to tretja država ponovnega izvoza, iz katere se bodo osebki uvozili. V okencih 19 in 20 morajo biti podatki o ustreznem potrdilu o ponovnem izvozu.

21.

Znanstveno ime mora biti skladno s standardnimi viri nomenklature iz Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

23 do 25.

Izpolni uradna oseba.

26.

Uvoznik/(ponovni) izvoznik ali njegov zastopnik mora, kadar je to primerno, navesti številko ladijskega ali letalskega tovornega lista.

27.

Izpolni carinski urad na kraju vnosa v Skupnost ali na kraju (ponovnega) izvoza. Pri vnosu je treba izvirnik (obrazec 1) vrniti upravnemu organu zadevne države članice, kopijo za imetnika (obrazec 2) pa uvozniku. Pri (ponovnem) izvozu je kopijo, ki jo carina vrača organu izdajatelju (obrazec 3), treba vrniti upravnemu organu zadevne države članice, izvirnik (obrazec 1) in kopijo za imetnika (obrazec 2) pa (ponovnemu) izvozniku.

Image

Image

Navodila in pojasnila

1.

Polno ime in naslov dejanskega (ponovnega) izvoznika, ne njegovega zastopnika. Pri potrdilu o osebnem lastništvu polno ime in naslov zakonitega lastnika.

2.

Se ne uporablja.

3.

Polno ime in naslov dejanskega uvoznika, ne njegovega zastopnika. Pri potrdilu o osebnem lastništvu ostane prazno.

5.

Pri potrdilu o osebnem lastništvu ostane prazno.

6.

Se izpolni le na obrazcu vloge za žive osebke vrst iz Priloge A, razen osebke, gojene v ujetništvu ali umetno razmnožene.

8.

Opis mora biti čim bolj natančen in mora vsebovati tričrkovno kodo skladno s Prilogo VII k Uredbi (ES) št. 865/2006 [o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi].

9/10.

Uporabimo enote količine in/ali neto mase, skladne s tistimi iz Priloge VII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

11.

Vpišemo številko dodatka (I, II ali III) k CITES, v katerem je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja/potrdila.

12.

Vpišemo črko priloge k Uredbi (ES) št. 338/97 (A, B ali C), v kateri je vrsta navedena v času predložitve vloge.

13.

Za navedbo vira uporabimo eno od naslednjih kod:

W

osebki odvzeti iz narave

R

osebki iz farmske gojitve

D

živali vrst iz Priloge A, ki so gojene v ujetništvu v komercialne namene, in rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v komercialne namene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

A

rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v nekomercialne namene, in rastline vrst iz prilog B in C, ki so umetno razmnožene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

C

živali vrst iz Priloge A, ki so gojene v ujetništvu v nekomercialne namene, in živali vrst iz prilog B in C, ki so gojene v ujetništvu skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

F

v ujetništvu rojene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe (ES) št. 865/2006 niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih

I

odvzeti ali zaseženi osebki (4)

O

predkonvencijski osebki (4)

U

vir ni znan (mora biti utemeljeno)

14.

Za navedbo namena (ponovnega) izvoza/uvoza osebkov uporabimo eno od naslednjih kod:

B

gojitev v ujetništvu ali umetno razmnoževanje

E

izobraževanje

G

botanični vrtovi

H

lovske trofeje

L

uveljavljanje/sodni nameni/forenzični nameni

M

medicinski nameni (tudi biomedicinske raziskave)

N

ponovna naselitev ali naselitev v naravo

P

osebni nameni

Q

cirkusi in potujoče razstave

S

znanstveni nameni

T

komercialni nameni

Z

živalski vrtovi

15 do 17.

Država izvora je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi. Kadar je to tretja država, je treba v okenci 16 in 17 vpisati podatke o ustreznem dovoljenju. Kadar se osebki s poreklom iz države članice izvažajo iz druge države članice, je treba v okencu 15 navesti le ime države članice izvora.

18 do 20.

Država zadnjega ponovnega izvoza je pri potrdilu o ponovnem izvozu tretja država ponovnega izvoza, iz katere so bili osebki uvoženi, preden so se ponovno izvozili iz Skupnosti. Pri uvoznem dovoljenju je to tretja država ponovnega izvoza, iz katere se bodo osebki uvozili. V okencih 19 in 20 morajo biti podatki o ustreznem potrdilu o ponovnem izvozu.

21.

Znanstveno ime mora biti skladno s standardnimi viri nomenklature iz Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

23.

Navedemo čim več podrobnosti in utemeljimo kakršno koli opustitev zgoraj zahtevanih informacij.


(1)  Se uporablja le skupaj s še drugo kodo vira.

(2)  Se uporablja le skupaj s še drugo kodo vira.

(3)  Se uporablja le skupaj s še drugo kodo vira.

(4)  Se uporablja le skupaj s še drugo kodo vira.


PRILOGA II

Image

Navodila in pojasnila

1.

Vpiše se polno ime in naslov uvoznika ali pooblaščenega zastopnika.

4.

Država izvora je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi.

5.

Uporablja se le, kadar država, iz katere se osebki uvažajo, ni država izvora.

6.

Opis mora biti čim bolj natančen.

9.

Znanstveno ime mora biti ime, ki je uporabljeno v Prilogi C ali D k Uredbi (ES) št. 338/97.

10.

Vpiše se III za vrste iz Dodatka III k CITES.

12.

Vpiše se črko (C ali D) Priloge k Uredbi (ES) št. 338/97, v kateri je vrsta navedena.

13.

Uvoznik mora carinskemu uradu na kraju vnosa v Skupnost predložiti podpisan izvirnik (obrazec 1) in „kopijo za uvoznika“ (obrazec 2), kadar je primerno skupaj z dokumenti države (ponovnega) izvoza za vrste iz Dodatka III k CITES.

14.

Carinski urad pošlje žigosan izvirnik (obrazec 1) upravnemu organu svoje države in vrne žigosano „kopijo za uvoznika“ (obrazec 2) uvozniku ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku.

Image

Navodila in pojasnila

1.

Vpiše se polno ime in naslov uvoznika ali pooblaščenega zastopnika.

4.

Država izvora je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi.

5.

Uporablja se le, kadar država, iz katere se osebki uvažajo, ni država izvora.

6.

Opis mora biti čim bolj natančen.

9.

Znanstveno ime mora biti ime, ki je uporabljeno v Prilogi C ali D k Uredbi (ES) št. 338/97.

10.

Vpiše se III za vrste iz Dodatka III k CITES.

12.

Vpiše se črko (C ali D) priloge k Uredbi (ES) št. 338/97, v kateri je vrsta navedena.

13.

Uvoznik mora carinskemu uradu na kraju vnosa v Skupnost predložiti podpisan izvirnik (obrazec 1) in „kopijo za uvoznika“ (obrazec 2), kadar je primerno skupaj z dokumenti države (ponovnega) izvoza za vrste iz Dodatka III k CITES.

14.

Carinski urad pošlje žigosan izvirnik (obrazec 1) upravnemu organu svoje države in vrne žigosano „kopijo za uvoznika“ (obrazec 2) uvozniku ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku.


PRILOGA III

Image

Navodila in pojasnila

1.

Enkratno številko potrdila mora določiti upravni organ izdajatelj.

2.

Veljavnost dokumenta ne sme presegati treh let po datumu izdaje. Kadar potujoča razstava izvira iz tretje države, veljavnost ne sme presegati tiste, ki je navedena na enakovrednem potrdilu navedene države.

3.

Vpišemo polno ime, stalni naslov in državo lastnika osebka, na katerega se nanaša potrdilo. Brez podpisa lastnika potrdilo ni veljavno.

4.

Ime, naslov in država upravnega organa izdajatelja morajo biti na obrazcu že natisnjeni.

5.

Že natisnjen razdelek navaja veljavnost potrdila za večkratne čezmejne prenose osebka izključno v razstavne namene, pri čemer se osebki lahko prikazujejo javnosti skladno s členom 8(3) Uredbe (ES) št. 338/97, in pojasnjuje, da se potrdilo ne odvzame, temveč ostane pri osebku/lastniku. Ta razdelek se lahko uporablja tudi kot opravičilo za opustitev določenih informacij.

6.

Že natisnjen razdelek navaja, da je čezmejni prenos dovoljen v vse države, ki so to potrdilo sprejele kot del nacionalne zakonodaje.

7.

Že natisnjen razdelek vsebuje kodo Q za cirkuse in potujoče razstave.

8.

Kadar je primerno, navedemo številko varnostne znamke, nameščene v razdelku 19.

9.

Znanstveno ime mora biti skladno s standardnimi viri nomenklature iz Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 865/2006 [o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi].

10.

Čim bolj natančno opišemo osebek, ki ga zajema potrdilo, vključno z razpoznavnimi oznakami (etikete, obročki, enkratne oznake itd.), ki omogočajo organom pogodbenice, v katero vstopi razstava, da preverijo, ali potrdilo ustreza zadevnemu osebku. Kadar je to mogoče, se v času izdaje potrdila zapišeta spol in starost.

11.

Označimo skupno število osebkov. Pri živih živalih gre navadno za en osebek. Kadar gre za več osebkov, navedemo „glejte priložen seznam“.

12.

Vpišemo številko dodatka h Konvenciji (I, II ali III), v katerem je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja ali potrdila.

13.

Vpišemo črko priloge k Uredbi (ES) št. 338/97 (A, B ali C), v kateri je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja ali potrdila.

14.

Za navedbo vira uporabimo spodaj navedene kode. Za osebke s kodami vira W, R, F ali U je dovoljena uporaba tega potrdila le, če so bili pridobljeni v Skupnosti ali vanjo vneseni, še preden so se zanje začele uporabljati določbe, ki se nanašajo na vrste iz dodatkov I, II ali III h Konvenciji ali Priloge C k Uredbi (EGS) št. 3626/82 ali prilog A, B in C k Uredbi (ES) št. 338/97, in se hkrati uporablja koda O.

W

osebki odvzeti iz narave

R

osebki iz farmske gojitve

A

rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v nekomercialne namene, in rastline vrst iz prilog B in C, ki so umetno razmnožene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

C

živali vrst iz Priloge A, ki so gojene v ujetništvu v nekomercialne namene, in živali vrst iz prilog B in C, ki so gojene v ujetništvu skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

F

v ujetništvu rojene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe (ES) št. 865/2006 niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih

U

vir ni znan (mora biti utemeljeno)

O

predkonvencijski osebki (se lahko uporablja skupaj z drugo kodo).

15/16.

Država izvora je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi. Kadar je to tretja država, je treba v okencu 16 vpisati podatke o ustreznem dovoljenju. Kadar se osebki s poreklom iz države članice Skupnosti izvažajo iz druge države članice, je treba v okencu 15 navesti le ime države članice izvora.

17.

Ta razdelek mora vsebovati registracijsko številko razstave.

18.

Vpišemo datum pridobitve le za osebke, ki so bili pridobljeni v Skupnosti ali vanjo vneseni, še preden so se zanje uporabljale določbe, ki se nanašajo na vrste iz dodatkov I, II ali III h Konvenciji ali Priloge C k Uredbi (EGS) št. 3626/82 ali prilog A, B in C k Uredbi (ES) št. 338/97.

19.

Izpolni uradna oseba, ki izda potrdilo. Potrdilo lahko izda le upravni organ države, v kateri je razstava in kadar lastnik razstave osebek natančno registrira pri zadevnem upravnem organu. Pri razstavah, ki imajo poreklo v tretji državi, potrdilo lahko izda le upravni organ prve namembne države. Ime uradne osebe izdajatelja se mora zapisati v celoti. Žig, podpis, in kadar je primerno, številka varnostne znamke morajo biti razvidni.

20.

Ta razdelek se lahko nanaša na nacionalno zakonodajo ali dodatne posebne pogoje, ki jih za čezmejni prenos določi upravni organ izdajatelj.

21.

Že natisnjen razdelek se nanaša na priložen dopolnilni list, v katerem morajo biti navedeni vsi čezmejni prenosi.

Ta dokument se mora glede na razdelek 5 ob izteku veljavnosti vrniti upravnemu organu izdajatelju.

Imetnik ali njegov pooblaščeni zastopnik za namene preverjanja preda izvirnik tega potrdila (obrazec 1), in kadar je potrebno, potrdilo o potujoči razstavi, izdano v tretji državi, in predloži spremljajoči dopolnilni list ali (kadar se potrdilo izda na podlagi enakovrednega potrdila iz tretje države) dva dopolnilna lista in njuni kopiji carinskemu uradu, določenemu skladno s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 338/97. Carinski urad, potem ko izpolni dopolnilni list ali lista, vrne izvirnik tega potrdila (obrazec 1), izvirno potrdilo, ki ga je izdala tretja država (kadar je primerno) – in dopolnilni list ali lista – imetniku ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku in posreduje potrjeno kopijo dopolnilnega lista potrdila, ki ga je izdal upravni organ države članice, ustreznemu upravnemu organu skladno s členom 23 Uredbe (ES) št. 865/2006.

Image

Image

Navodila in pojasnila

3.

Vpišemo polno ime, stalni naslov in državo lastnika osebka, ki ga zajema potrdilo (ne zastopnika). Brez podpisa lastnika potrdilo ni veljavno.

8.

Kadar je primerno, navedemo številko varnostne znamke, nameščene v razdelku 19.

9.

Znanstveno ime mora biti skladno s standardnimi viri nomenklature iz Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 865/2006 [o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi].

10.

Čim bolj natančno opišemo osebek, ki ga zajema potrdilo, vključno z razpoznavnimi oznakami (etikete, obročki, enkratne oznake itd.), ki omogočajo organom države, v katero vstopi razstava, da preverijo, ali potrdilo ustreza zadevnemu osebku. Kadar je to mogoče, se v času izdaje potrdila zapišeta spol in starost.

11.

Označimo skupno število osebkov. Pri živih živalih gre navadno za en osebek. Kadar gre za več osebkov, navedemo „glejte priložen seznam“.

12.

Vpišemo številko dodatka h Konvenciji (I, II ali III), v katerem je vrsta navedena v času predložitve vloge.

13.

Vpišemo črko priloge k Uredbi (ES) št. 338/97 (A, B ali C), v kateri je vrsta navedena v času predložitve vloge.

14.

Za navedbo vira uporabimo spodaj navedene kode. Za osebke s kodami vira W, R, F ali U je dovoljena uporaba potrdila le, če so bili pridobljeni v Skupnosti ali vanjo vneseni, še preden so se zanje začele uporabljati določbe, ki se nanašajo na vrste iz dodatkov I, II ali III h Konvenciji ali Priloge C k Uredbi (EGS) št. 3626/82 ali prilog A, B in C k Uredbi (ES) št. 338/97, in se hkrati uporablja koda O.

W

osebki odvzeti iz narave

R

osebki iz farmske gojitve

A

rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v nekomercialne namene, in rastline vrst iz prilog B in C, ki so umetno razmnožene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

C

živali vrst iz Priloge A, ki so gojene v ujetništvu v nekomercialne namene, in živali vrst iz prilog B in C, ki so gojene v ujetništvu skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

F

v ujetništvu rojene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe (ES) št. 865/2006 niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih

U

vir ni znan (mora biti utemeljeno)

O

predkonvencijski osebki (se lahko uporablja skupaj z drugo kodo).

15/16.

Država izvora je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi. Kadar je to tretja država, je treba v okencu 16 vpisati podatke o ustreznem dovoljenju. Kadar se osebki s poreklom iz države članice izvažajo iz druge države članice, je treba v okencu 15 navesti le ime države članice izvora.

17.

Ta razdelek mora vsebovati registracijsko številko razstave.

18.

Vpišemo datum pridobitve le za osebke, ki so bili pridobljeni v Skupnosti ali vanjo vneseni, še preden so se zanje uporabljale določbe, ki se nanašajo na vrste iz dodatkov I, II ali III h Konvenciji ali Priloge C k Uredbi (EGS) št. 3626/82 ali prilog A, B in C k Uredbi (ES) št. 338/97.

19.

Navedemo čim več podrobnosti in utemeljimo kakršno koli opustitev zgoraj zahtevanih informacij.


PRILOGA IV

Image


PRILOGA V

Image

Navodila in pojasnila

1.

Polno ime in naslov imetnika potrdila, ne njegovega zastopnika.

2.

Se izpolni le, kadar uvozno dovoljenje za te osebke predpisuje kraj, v katerem se osebki nastanijo, ali kadar se zahteva, da so osebki, ki so bili odvzeti iz narave v državi članici, nastanjeni v dovoljenem kraju.

Za kakršen koli prenos iz navedenega kraja, razen zaradi nujnega veterinarskega zdravljenja in pod pogojem, da se osebki vrnejo naravnost v dovoljeni kraj, je potrebno predhodno dovoljenje pristojnega upravnega organa (glej okence 19).

4.

Opis mora biti čim bolj natančen in mora vsebovati tričrkovno kodo skladno s Prilogo VII k Uredbi (ES) št. 865/2006 [o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi].

5/6.

Uporabimo enote količine in/ali neto mase, skladne s tistimi iz Priloge VII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

7.

Vpišemo številko dodatka (I, II ali III) k CITES, v katerem je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja/potrdila.

8.

Vpišemo črko priloge k Uredbi (ES) št. 338/97 (A, B ali C), v kateri je vrsta navedena v času izdaje dovoljenja/potrdila.

9.

Za navedbo vira uporabimo eno od naslednjih kod:

W

osebki odvzeti iz narave

R

osebki iz farmske gojitve

D

živali vrst iz Priloge A, ki so gojene v ujetništvu v komercialne namene, in rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v komercialne namene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

A

rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v nekomercialne namene, in rastline vrst iz prilog B in C, ki so umetno razmnožene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

C

živali vrst iz Priloge A, ki so gojene v ujetništvu v nekomercialne namene, in živali vrst iz prilog B in C, ki so gojene v ujetništvu skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

F

v ujetništvu rojene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe (ES) št. 865/2006 niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih

I

odvzeti ali zaseženi osebki (1)

O

predkonvencijski osebki (1)

U

vir ni znan (mora biti utemeljeno)

10 do 12.

Država izvora je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi.

13 to 15.

Država članica uvoza je, kadar je to primerno, država članica, ki je izdala uvozno dovoljenje za te osebke.

16.

Znanstveno ime mora biti skladno s standardnimi viri nomenklature iz Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

Image

Image

Navodila in pojasnila

1.

Polno ime in naslov vložnika vloge za potrdilo, ne njegovega zastopnika.

2.

Se izpolni le na obrazcu vloge za žive osebke vrst iz Priloge A, razen osebke, gojene v ujetništvu ali umetno razmnožene.

4.

Opis mora biti čim bolj natančen in mora vsebovati tričrkovno kodo skladno s Prilogo VII k Uredbi (ES) št. 865/2006 [o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi].

5/6.

Uporabimo enote količine in/ali neto mase, skladne s tistimi iz Priloge VII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

7.

Vpišemo številko dodatka (I, II ali III) k CITES, v katerem je vrsta navedena v času predložitve vloge.

8.

Vpišemo črko priloge k Uredbi (ES) št. 338/97 (A, B ali C), v kateri je vrsta navedena v času predložitve vloge.

9.

Za navedbo vira uporabimo eno od naslednjih kod:

W

osebki odvzeti iz narave

R

osebki iz farmske gojitve

D

živali vrst iz Priloge A, ki so gojene v ujetništvu v komercialne namene, in rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v komercialne namene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

A

rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v nekomercialne namene, in rastline vrst iz prilog B in C, ki so umetno razmnožene skladno s poglavjem XIII Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

C

živali vrst iz Priloge A, ki so gojene v ujetništvu v nekomercialne namene, in živali vrst iz prilog B in C, ki so gojene v ujetništvu skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

F

v ujetništvu rojene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe (ES) št. 865/2006 niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih

I

odvzeti ali zaseženi osebki (2)

O

predkonvencijski osebki (2)

U

vir ni znan (mora biti utemeljeno)

10 do 12.

Država izvora je država, v kateri so bili osebki odvzeti iz narave, rojeni in gojeni v ujetništvu ali umetno razmnoženi.

13 to 15.

Država članica uvoza je, kadar je to primerno, država članica, ki je izdala uvozno dovoljenje za te osebke.

16.

Znanstveno ime mora biti skladno s standardnimi viri nomenklature iz Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

18.

Navedemo čim več podatkov in upravičimo kakršno koli opustitev zgoraj zahtevanih informacij.


(1)  Se uporablja le skupaj s še drugo kodo vira.

(2)  Se uporablja le skupaj s še drugo kodo vira.


PRILOGA VI

Image


PRILOGA VII

Kode, ki se vključijo v opis osebkov, in merske enote, ki se uporabijo v dovoljenjih in potrdilih na podlagi člena 5(1) in (2)

Opis

Koda

Priporočene enote

Nadomestne enote

Pojasnilo

Skorja

BAR

kg

 

Drevesna skorja (sveža, posušena ali uprašena; nepredelana)

Telo

BOD

št.

kg

Skoraj cele mrtve živali, skupaj s svežimi ali predelanimi ribami, nagačenimi želvami, konzerviranimi metulji, plazilci v alkoholu, celimi nagačenimi lovskimi trofejami itd.

Telo

BON

kg

št.

Kosti, skupaj s čeljustmi

Calipee

CAL

kg

 

Calipee ali calipash (želvji hrustanec za juho)

Oklep

CAP

št.

kg

Surovi ali neobdelani celi oklepi vrst iz reda Testudinata

Rezbarija

CAR

kg

m3

Rezbarije (skupaj z lesom in končnimi lesenimi izdelki, kot so pohištvo, glasbeni instrumenti in rokodelski izdelki). Opomba: pri nekaterih vrstah se lahko izdeluje več kot en tip izdelkov (npr. iz rogov in kosti); kadar je potrebno, se v opisu navede tip izdelka (npr. rezbarski izdelek iz roga)

Kaviar

CAV

kg

 

Neoplojena mrtva obdelana jajčeca vseh vrst jesetrovk (Acipenseriformes); znana tudi kot ikre

Iveri

CHP

kg

 

Iveri lesa, zlasti vrst Aquilaria malaccensis in Pterocarpus santalinus

Krempelj

CLA

št.

kg

Kremplji – npr. predstavnikov skupin Felidae, Ursidae ali Crocodylia (opomba: „želvji kremplji“ so navadno luske in ne pravi kremplji)

Blago

CLO

m2

kg

Blago – če blago ni narejeno samo iz dlake vrste, vključene v CITES, se teža dlake te vrste, če je le mogoče, namesto pod „CLO“ vpiše pod „HAI“

Korala (surova)

COR

kg

št.

Mrtve korale in koralni kamni (opomba: trgovina se navaja po številu kosov le, če se osebki koral prevažajo v vodi)

Kultura

CUL

št. stekleničk itd.

 

Kulture umetno razmnoženih rastlin

Izdelki

DER

kg/l

 

Izdelki (tisti, ki niso vključeni drugje v tabeli)

Posušena rastlina

DPL

št.

 

Posušene rastline – npr. herbarijski osebki

Uho

EAR

št.

 

Ušesa – običajno slonja

Jajce

EGG

št.

kg

Cela mrtva ali izpihana jajca (glej tudi „kaviar“)

Jajce (živo)

EGL

št.

kg

Živa jajca – običajno jajca ptičev in plazilcev, vendar so vključena jajca rib in nevretenčarjev

Jajčna lupina

SHE

g/kg

 

Surove ali neobdelane jajčne lupine, razen celih jajc

Ekstrakt

EXT

kg

l

Ekstrakt – običajno rastlinski izvlečki

Pero

FEA

kg/št. peruti

št.

Peresa – pri predmetih (npr. slikah), narejenih iz peres, navedemo število predmetov

Vlakno

FIB

kg

m

Vlakna – npr. rastlinska vlakna, vendar so vključene strune za teniške loparje

Plavut

FIN

kg

 

Sveže, zamrznjene ali posušene plavuti in deli plavuti

Mladice

FIG

kg

št.

Mladice rib, starosti enega ali dveh let, za akvarije, ribogojnice ali izpust

Cvet

FLO

kg

 

Cvetovi

Cvetlični lonček

FPT

št.

 

Cvetlični lončki iz delov rastlin, npr. vlaken drevesastih praproti (opomba: žive rastline, s katerimi se trguje v „skupinskih lončkih“, se navedejo kot „žive rastline“ in ne kot cvetlični lončki)

Žabji kraki

LEG

kg

 

Žabji kraki

Plod

FRU

kg

 

Plodovi

Noga

FOO

št.

 

Noge – npr. slona, nosoroga, povodnega konja, leva, krokodila itd.

Žolč

GAL

kg

 

Žolč

Žolčni mehur

GAB

št.

kg

Žolčni mehur

Oblačilo

GAR

št.

 

Oblačila – tudi rokavice in klobuki, vendar ne čevlji. Vključene obrobe ali okraski na oblačilih

Spolovilo

GEN

kg

št.

Spolovila, odstranjena pri kastriranju, in posušeni penisi

Cepilna podlaga

GRS

št.

 

Cepilne podlage (brez cepičev)

Dlaka

HAI

kg

g

Dlaka – vključena vsa živalska dlaka, npr. slona, jaka, vikunje, gvanaka

Rog

HOR

št.

kg

Rogovi – vključena rogovja

Usnjen izdelek (majhen)

LPS

št.

 

Majhni industrijski usnjeni izdelki, npr. pasovi, jermeni, sedeži za kolesa, listnice za shranjevanje čekov ali kreditnih kartic, uhani, ročne torbe, obeski za ključe, beležnice, torbice, čevlji, mošnjički za tobak, denarnice, pasovi za ure

Usnjen izdelek (velik)

LPL

št.

 

Veliki industrijski usnjeni izdelki – npr. aktovke, pohištvo, potovalke, kovčki

Živ osebek

LIV

št.

 

Žive živali in rastline. Osebki živih koral, ki se prevažajo v vodi, se navedejo le s številom kosov

List

LVS

št.

kg

Listi

Hlodi

LOG

m3

 

Ves neobdelan les, z odstranjeno ali neodstranjeno skorjo ali beljavo, ali grobo obdelan za predelavo, zlasti v žagan les, vlakninski les ali furnir. Opomba: trgovina s hlodi lesa za posebne namene, s katerimi se trguje glede na težo (npr. gvajak, Guaiacum spp.) se navede v kg

Meso

MEA

kg

 

Meso, vključeno ribje meso, če ribe niso cele (glej „telo“)

Zdravilo

MED

kg/l

 

Zdravilo

Mošus

MUS

g

 

Mošus

Olje

OIL

kg

l

Olje – npr. želv, tjulnjev, kitov, rib, različnih rastlin

Kos – kost

BOP

kg

 

Kosi kosti, neobdelani

Kos – rog

HOP

kg

 

Kosi rogov, neobdelani – vključeni ostanki

Kos – slonovina

IVP

kg

 

Kosi slonovine, neobdelani – vključeni ostanki

Plošča

PLA

m2

 

Plošče kožuhov – vključene preproge, če so narejene iz več kožuhov

Prah

POW

kg

 

Prah

Korenina

ROO

št.

kg

Korenine, čebulice, korenike ali gomolji

Žagan les

SAW

m3

 

Enostavno dolžinsko razžagan ali profilno oblan les; običajno debelejši od 6 mm. Opomba: trgovina z žaganim lesom za posebne namene, s katerimi se trguje glede na težo (npr. gvajak, Guaiacum spp.) se navede v kg

Luska

SCA

kg

 

Luska – npr. želve, drugega plazilca, ribe, luskavca

Seme

SEE

kg

 

Semena

Lupina

SHE

št.

kg

Surova ali neobdelana lupina mehkužcev

Bočni del

SID

št.

 

Bočni deli ali bočni deli kož; krokodilji Tinga frames niso vključeni (glej pod „koža“)

Okostje

SKE

št.

 

Skoraj cela okostja

Koža

SKI

št.

 

Skoraj cele kože, surove ali strojene, skupaj s krokodiljimi Tinga frames

Kos kože

SKP

št.

 

Kosi kože – vključeni ostanki, surove ali strojene

Lobanja

SKU

št.

 

Lobanje

Juha

SOU

kg

l

Juha – npr. želvja

Znanstveni material

SPE

kg/l/ml

 

Znanstveni material – vključeni kri, tkiva (npr. ledvica, vranica itd.), histološki preparati itd.

Steblo

STE

št.

kg

Rastlinska stebla

Plavalni mehur

SWI

kg

 

Hidrostatični organ, vključno z želatino/lepilom iz jesetrovk

Rep

TAI

št.

kg

Repi – npr. kajmana (za usnje) ali lisice (za obrobe oblačil, ovratnike, boe itd.)

Zob

TEE

št.

kg

Zobje – npr. kita, leva, povodnega konja, krokodila itd.

Les

TIM

m3

kg

Surov les, razen žagarskih hlodov in žaganega lesa

Trofeja

TRO

št.

 

Trofeja – vsi deli trofeje ene živali, če se izvažajo skupaj:

npr. rogova (2), lobanja, koža vratnega dela, koža hrbtnega dela, rep in noge (to je deset osebkov) sestavljajo eno trofejo. Vendar, če se izvažajo na primer le lobanja in rogova živali, se skupaj navedejo kot ena trofeja. Sicer se predmeti navedejo ločeno. Celo nagačeno telo se navede pod „BOD“. Sama koža se navede pod „SKI“

Okel

TUS

št.

kg

Skoraj celi okli, obdelani ali neobdelani. Vključeni okli, vendar ne drugi zobje, slonov, povodnih konjev, mrožev, narvalov

Furnir

luščeni furnir

rezani furnir

VEN

m3, m2

kg

Tanke plasti ali listi lesa, enakomerne debeline običajno 6 mm ali manj, običajno luščene (luščeni furnir) ali rezane (rezani furnir) za izdelavo vezanih plošč, furniranje pohištva, zaboje iz furnirja itd.

Vosek

WAX

kg

 

Vosek, vključena ambra

Cel osebek

WHO

kg

št.

Cela žival ali rastlina (mrtva ali živa)

Razlaga enot (uporabijo se lahko enakovredne nemetrične merske enote)

g

= grami

kg

= kilogrami

l

= litri

cm3

= kubični centimetri

ml

= mililitri

m

= metri

m2

= kvadratni metri

m3

= kubični metri

št.

= število osebkov


PRILOGA VIII

Standardni viri nomenklature, ki se na podlagi člena 5(4) uporabljajo za navajanje znanstvenih imen vrst v dovoljenjih in potrdilih

(a)   Mammalia

Wilson, D. E. in Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Druga izdaja. Smithsonian Institution Press, Washington. [za vse sesalce, razen za priznanje naslednjih imen za prosto živeče forme vrst (ki imajo prednost pred imeni domačih oblik): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion]

Alperin, R. 1993. Callithrix argentata (Linnaeus, 1771): taxonomic observations and description of a new subspecies. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, Serie Zoologia 9: 317–328. [za vrsto Callithrix marcai]

Dalebout, M. L., Mead, J. G., Baker, C. S., Baker, A. N. in van Helden, A. L. 2002. A new species of beaked whale Mesoplodon perrini sp. n. (Cetacea: Ziphiidae) discovered through phylogenetic analyses of mitochondrial DNA sequences. Marine Mammal Science 18: 577–608. [za vrsto Mesoplodon perrini]

Ferrari, S. F. in Lopes, M. A. 1992. A new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben 1777 (Callitrichidae, Primates) from western Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 12: 1–13. [za vrsto Callithrix nigriceps]

Flannery, T. F. in Groves, C. P. 1998. A revision of the genus Zaglossus (Monotremata, Tachyglossidae), with description of new species and subspecies. Mammalia 62: 367–396. [za vrsto Zaglossus attenboroughi]

Groves, C. P. 2000. The genus Cheirogaleus: unrecognized biodiversity in dwarf lemurs. International Journal of Primatology 21: 943–962. [za vrsti Cheirogaleus minusculus in Cheirogaleus ravus]

van Helden, A. L., Baker, A. N., Dalebout, M. L., Reyes, J. C., van Waerebeek, K. in Baker, C. S. 2002. Resurrection of Mesoplodon traversii (Gray, 1874), senior synonym of M. bahamondi Reyes, van Waerebeek, Cárdenas and Yáñez, 1995 (Cetacea: Ziphiidae). Marine Mammal Science 18: 609–621. [za vrsto Mesoplodon traversii]

Honess, P. E. in Bearder, S. K. 1997. Descriptions of the dwarf galago species of Tanzania. African Primates 2: 75–79. [za vrsti Galagoides rondoensis in Galagoides udzungwensis]

Kingdon, J. 1997. The Kingdon fieldguide to African mammals. London, Academic Press. [za vrsto Miopithecus ogouensis]

Kobayashi, S. in Langguth, A. 1999. A new species of titi monkey, Callicebus Thomas, from north-eastern Brazil (Primates, Cebidae). Revista Brasileira de Zoologia 16: 531–551. [za vrsto Callicebus coimbrai]

Mittermeier, R. A., Schwarz, M. in Ayres, J. M. 1992. A new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates) from the Rio Maues Region, State of Amazonas, central Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 14: 1–17. [za vrsto Callithrix mauesi]

Rasoloarison, R. M., Goodman, S. M. in Ganzhorn, J. U. 2000. Taxonomic revision of mouse lemurs (Microcebus) in the western portions of Madagascar. International Journal of Primatology 21: 963–1019. [za vrste Microcebus berthae, Microcebus sambiranensis in Microcebus tavaratra]

Rice, D. W. 1998. Marine Mammals of the World. Systematics and distribution. Special Publication Number 4: i–ix, 1–231. The Society for Marine Mammals. [za rod Balaenoptera]

Richards, G. C. in Hall, L. S. 2002. A new flying-fox of the genus Pteropus (Chiroptera: Pteropodidae) from Torres Strait, Australia. Australian Zoologist 32: 69–75. [za vrsto Pteropus banakrisi]

van Roosmalen, M. G. M., van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. in Rylands, A. B. 2000. Two new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates), from the Tapajós/Madeira interfluvium, south Central Amazonia, Brazil. Neotropical Primates 10 (Suppl.): 2–18. [za vrsti Callicebus bernhardi in Callicebus stephennashi]

van Roosmalen, M. G. M, van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. in da Fonseca, G. A. B. 1998. A new and distinctive species of marmoset (Callitrichidae, Primates) from the lower Rio Aripuana, State of Amazonas, central Brazilian Amazonia. Goeldiana Zoologia 22: 1–27. [za vrsto Callithrix humilis]

van Roosmalen, M. G. M., van Roosmalen, T., Mittermeier, R. A. in Rylands, A. B. 2000. Two new species of marmoset, genus Callithrix Erxleben, 1777 (Callitrichidae, Primates), from the Tapajós/Madeira interfluvium, south Central Amazonia, Brazil. Neotropical Primates 8: 2–18. [za vrsti Callithrix acariensis in Callithrix manicorensis]

Schwartz, J. H. 1996. Pseudopotto martini: a new genus and species of extant lorisiform primate. Anthropological Papers of the American Museum of Natural History 78: 1–14. [za vrsto Pseudopotto martini]

Silva Jr, J. in Noronha, M. 1996. Discovery of a new species of marmoset in the Brazilian Amazon. Neotropical Primates 4: 58–59. [za vrsto Callithrix saterei]

Thalmann, U. in Geissmann, T. 2000. Distributions and geographic variation in the western woolly lemur (Avahi occidentalis) with description of a new species (A. unicolor). International Journal of Primatology 21: 915–941. [za vrsto Avahi unicolor]

Wang, J. Y., Chou, L.-S. in White, B. N. 1999. Molecular Ecology 8: 1603–1612. [za vrsto Tursiops aduncus]

Zimmerman, E., Cepok, S., Rakotoarison, N., Zietemann, V. in Radespiel, U. 1998. Sympatric mouse lemurs in north west Madagascar: a new rufous mouse lemur species (Microcebus ravelobensis). Folia Primatologica 69: 106–114. [za vrsto Microcebus ravelobensis]

(b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. in Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. [za imena redov in družin ptic]

Sibley, C. G. in Monroe, B. L., Jr. 1990. Distribution and Taxonomy of Birds of the World. Yale University Press, New Haven. Sibley, C. G. in Monroe, B. L., Jr. 1993. Supplement to the Distribution and Taxonomy of Birds of the World. Yale University Press, New Haven. [za imena ptic, razen za red Psittaciformes in družino Trochilidae]

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). Str. 280–477 v: del Hoyo, J., Elliot, A. in Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona. [za družino Psittacidae]

Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. in Hofling, E. 2002. Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. Auk 119: 815–819. [za vrsto Pionopsitta aurantiocephala]

Howell, S. N. G. in Robbins, M. B. 1995. Species limits of the Least Pygmy-Owl (Glaucidium minutissimum) complex. Wilson Bulletin 107: 7–25. [za vrsto Glaucidium parkeri]

Lafontaine, R. M. in Moulaert, N. 1998. A new species of scops owl (Otus: Aves): taxonomy and conservation status. Journal of African Zoology 112: 163–169. [za vrsto Otus moheliensis]

Lambert, F. R. in Rasmussen, P. C. 1998. A new scops owl from Sangihe Island, Indonesia. Bulletin of the British Ornithologists' Club 204–217. [za vrsto Otus collari]

Olsen, J., Wink, M., Sauer-Gürth, H. in Trost, S. 2002. A new Ninox owl from Sumba, Indonesia. Emu 102: 223–231. [za vrsto Ninox sumbaensis]

Rasmussen, P. C. 1998. A new scops-owl from Great Nicobar Island. Bulletin of the British Ornithologists' Club 118: 141–153. [za vrsto Otus alius]

Rasmussen, P. C. 1999. A new species of hawk-owl Ninox from North Sulawesi, Indonesia. Wilson Bulletin 111: 457–464. [za vrsto Ninox ios]

Robbins, M. B. in Stiles, F. G. 1999. A new species of pygmy-owl (Strigidae: Glaucidium) from the Pacific slope of the northern Andes. Auk 116: 305–315. [za vrsto Glaucidium nubicola]

Rowley, I. 1997. Family Cacatuidae (Cockatoos). Str. 246–279 v: del Hoyo, J., Elliot, A. in Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions, Barcelona. [za družino Cacatuidae = Psittacidae]

Schuchmann, K. L. 1999. Family Trochilidae (Hummingbirds). Str. 468–680 v: del Hoyo, J., Elliot, A. in Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Barn-owls to Hummingbirds. Lynx Edicions, Barcelona. [za družino Trochilidae]

da Silva, J. M. C., Coelho, G. in Gonzaga, P. 2002. Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy-owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. Ararajuba 10 (2): 123–130 [za vrsto Glaucidium mooreorum]

Whittaker, A. 2002. A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. Wilson Bulletin 114 (4): 421–445. [za vrsto Micrastur mintoni]

(c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. in Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53–68. [za vrsti Calumma vatosoa in Calumma vencesi]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 str. [za rod Tupinambis]

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5–10. [za vrsto Calumma glawi]

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1–43. [za družino Varanidae]

Broadley, D. G. 2002. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia), pripravljen na zahtevo Odbora za nomenklaturo CITES. CoP12 Inf. 14. [za rod Cordylus]

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [za rod Tupinambis]

Colli, G. R., Péres, A. K. in da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477–492. [za vrsto Tupinambis cerradensis]

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. [za vrsto Eunectes beniensis]

Hallmann, G., Krüger, J. in Trautmann, G. 1997. Faszinierende Taggeckos – Die Gattung Phelsuma: 1–229 – Natur & Tier-Verlag. ISBN 3-931587-10-X. [za rod Phelsuma]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. in Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139–185. [za vrste Morelia clastolepis, Morelia nauta in Morelia tracyae ter spremembo v raven vrste Morelia kinghorni]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. in Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376–381. [za vrsto Tropidophis celiae]

Hedges, B. S. in Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436–441. [za vrsto Tropidophis spiritus]

Hedges, B. S., Garrido, O. in Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north‐central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615–617. [za vrsto Tropidophis morenoi]

Hedges, B. S. in Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157–161. [za vrsto Tropidophis hendersoni]

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65–74. [za vrsto Varanus boehmei]

Jesu, R., Mattioli, F. in Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1–14. [za vrsto Furcifer nicosiai]

Karl, H.-V. in Tichy, G. 1999. Mauritiana 17: 277–284. [za želve]

Keogh, J. S., Barker, D. G. in Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society 73: 113‐129. [za vrsti Python breitensteini in Python brongersmai]

Klaver, C. J. J. in Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 str. [za rodove Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo in Furcifer – razen za priznanje vrst Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi in C. marojezensis za veljavne vrste]

Manzani, P. R. in Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1–10. [za vrsto Tupinambis quadrilineatus]

Manzani, P. R. in Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295–302. [za vrsto Tupinambis palustris]

Massary, J.-C. de in Hoogmoed, M. 2001. The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). Journal of Herpetology 35: 353–357. [za vrsto Crocodilurus amazonicus]

McCord, W. P., Iverson, J. B., Spinks, P. Q. in Shaffer, H. B. 2000. A new genus of Geoemydid turtle from Asia. Hamadryad 25: 86–90. [za rod Leucocephalon]

McCord, W. P. in Pritchard, P. C. H. 2002. A review of the softshell turtles of the genus Chitra, with the description of new taxa from Myanmar and Indonesia (Java). Hamadryad 27 (1): 11–56. [za vrsto Chitra vandijki]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. in Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists„League, Washington, DC. [za družine Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae in Viperidae – razen za obdržanje rodov Acrantophis, Sanzinia, Calabaria in Lichanura in priznanje Epicrates maurus za veljavno vrsto]

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. in Ramanamanjato, J. B. 2000. New species of day gecko, Phelsuma Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Reserve Naturelle Integrale d'Andohahela, south Madagascar. Copeia 2000: 763–770. [za vrsto Phelsuma malamakibo]

Perälä, J. 2001. A new species of Testudo (Testudines: Testudinidae) from the Middle East, with implications for conservation. Journal of Herpetology 35: 567–582. [za vrsto Testudo werneri]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. in Wells, K. D. 1998. Herpetology. [za razmejitev družin znotraj podreda Sauria]

Rösler, H., Obst, F. J. in Seipp, R. 2001. Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51–60. [za vrsto Phelsuma hielscheri]

Slowinski, J. B. in Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257–270. [za vrsto Naja mandalayensis]

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293–299. [za vrsti Chamaeleo balebicornutus in Chamaeleo conirostratus]

Webb, R. G. 2002. Observations on the Giant Softshell Turtle, Pelochelys cantorii, with description of a new species. Hamadryad 27 (1): 99–107. [za vrsto Pelochelys signifera]

Wermuth, H. in Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. Gustav Fischer Verlag, Jena. [za redove Crocodylia, Testudinata in Rhynchocephalia]

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1–142 – Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [za rod Uromastyx]

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339–406. [za vrste Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix in Naja sumatrana]

(d)   Amphibia

Frost, D. R., ed. 2002. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference. http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html s 23. avgusta 2002.

(e)   Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. [za vse ribe]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum 53: 243–246. [za rod Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum 53: 293–340. [za rod Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum 55: 113–116. [za rod Hippocampus]

Lourie, S. A., in Randall, J. E. 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies 42: 284–291. [za rod Hippocampus]

Lourie, S. A., Vincent, A. C. J. in Hall, H. J. 1999. Seahorses. An identification guide to the world“s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0-9534693-0-1 (druga izdaja na voljo na zgoščenki). [za rod Hippocampus]

(f)   Arachnida

Lourenço, W. R. in Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133–143. [za ščipalce rodu Pandinus]

Platnick, N. I. 2004 in dopolnila. The World Spider Catalog. Spletna izdaja na naslednjem internetnem naslovu: http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/THERAPHOSIDAE.html. [za pajke rodu Brachypelma]

(g)   Insecta

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1–367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [za ptičjekrile metulje rodu Ornithoptera, Trogonoptera in Troides]

FLORA

The Plant-Book, druga izdaja (D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (ponatis s popravki 1998)) [za rodovna imena vseh rastlin, navedenih v dodatkih h Konvenciji, razen če so nadomeščena s standardnimi kontrolnimi seznami, ki jih sprejme Konferenca pogodbenic].

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8. izdaja, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [za rodovne sinonime, ki niso navedeni v The Plant Book, razen če so nadomeščeni s standardnimi kontrolnimi seznami, ki jih sprejme Konferenca pogodbenic, kot je navedeno v ostalih odstavkih spodaj].

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne in K. D. Hill, 1995; v: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, str. 55–64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) ter dopolnila, ki jih sprejme Odbor za nomenklaturo, kot smernica za navajanje imen vrst družin Cycadaceae, Stangeriaceae in Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, zbral Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska) in dopolnila, ki jih sprejme Odbor za nomenklaturo, kot smernica za navajanje imen vrst rodov Cyclamen (Primulaceae) ter Galanthus in Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, druga izdaja (1999, zbral D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska) in dopolnila, ki jih sprejme Odbor za nomenklaturo, kot smernica za navajanje imen vrst družine Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, druga izdaja (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska) in dopolnila, ki jih sprejme Odbor za nomenklaturo, kot smernica za navajanje imen vrst družin Dionaea, Nepenthes in Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, zbral Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Švica, v sodelovanju z Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska) in dopolnila, ki jih sprejme Odbor za nomenklaturo, kot smernica za navajanje imen vrst rodov Aloe in Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001) in dopolnila, ki jih sprejme Odbor za nomenklaturo, kot smernica za navajanje imen vrst družine Taxus.

CITES Orchid Checklist (zbral Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska) in dopolnila, ki jih sprejme Odbor za nomenklaturo, kot smernica za navajanje imen vrst rodov Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione in Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula in Encyclia (Volume 2, 1997); ter Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides in Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda in Vandopsis (Volume 3, 2001).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), druga izdaja (S. Carter in U. Eggli, 2003, izdal Zvezni urad za ohranjanje narave, Bonn, Nemčija) po uradnem obvestilu o objavi in pripombah pogodbenic ter dopolnila, ki jih sprejme Odbor za nomenklaturo, kot smernica za navajanje imen vrst sukulentnih mlečkovk.

Dicksonia species of the Americas (2003, zbrala Botanični vrt iz Bonna in Zvezni urad za ohranjanje narave, Bonn, Nemčija) po uradnem obvestilu o objavi in pripombah pogodbenic ter dopolnila, ki jih sprejme Odbor za nomenklaturo, kot smernica za navajanje imen vrst rodu Dicksonia.

The Checklist of CITES species (2005 in dopolnila), ki ga je izdal UNEP-WCMC, se lahko uporablja kot neformalni pregled znanstvenih imen, ki jih je za živalske vrste iz dodatkov h Konvenciji sprejela Konferenca pogodbenic, in kot neformalni povzetek informacij, ki jih vsebujejo standardni viri, sprejeti za nomenklaturo CITES.


PRILOGA IX

1.

Kode za navajanje namena posla v dovoljenjih in potrdilih, navedenih v členu 5(5)

B

gojitev v ujetništvu ali umetno razmnoževanje

E

izobraževanje

G

botanični vrtovi

H

lovske trofeje

L

uveljavljanje/sodni nameni/forenzični nameni

M

medicinski nameni (tudi biomedicinske raziskave)

N

ponovna naselitev ali naselitev v naravo

P

osebni nameni

Q

cirkusi in potujoče razstave

S

znanstveni nameni

T

komercialni nameni

Z

živalski vrtovi

2.

Kode za navajanje vira osebkov v dovoljenjih in potrdilih, navedene v členu 5(6)

W

osebki odvzeti iz narave

R

osebki iz farmske gojitve

D

živali vrst iz Priloge A, ki so gojene v ujetništvu v komercialne namene, in rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v komercialne namene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

A

rastline vrst iz Priloge A, ki so umetno razmnožene v nekomercialne namene, in rastline vrst iz prilog B in C, ki so umetno razmnožene skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

C

živali vrst iz Priloge A, ki so gojene v ujetništvu v nekomercialne namene, in živali vrst iz prilog B in C, ki so gojene v ujetništvu skladno s poglavjem XIII Uredbe (ES) št. 865/2006, ter njihovi deli in izdelki iz njih

F

v ujetništvu rojene živali, za katere merila iz poglavja XIII Uredbe (ES) št. 865/2006 niso izpolnjena, ter njihovi deli in izdelki iz njih

I

odvzeti ali zaseženi osebki (1)

O

predkonvencijski osebki (1)

U

vir ni znan (mora biti utemeljeno)


(1)  Se uporablja le skupaj s še drugo kodo vira.


PRILOGA X

ŽIVALSKE VRSTE IZ ČLENA 62(1)

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichi

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron emphanum

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata


PRILOGA XI

Tipi bioloških vzorcev iz člena 18 in njihova uporaba

Tip vzorca

Tipična velikost vzorca

Uporaba vzorca

Kri, tekoča

Kapljice ali 5 ml čiste krvi v epruveti z antikoagulantom, lahko se pokvari v 36 urah

Hematologija in standardni biokemijski testi za diagnosticiranje bolezni; taksonomske raziskave; biomedicinske raziskave

Kri, posušena (bris)

Kapljica krvi na objektnem stekelcu, običajno fiksirana s kemičnim fiksativom

Štetje krvničk in testiranje prisotnosti parazitov, ki povzročajo bolezen

Kri, strjena (serum)

5 ml krvi v epruveti z ali brez krvnega strdka

Serologija in odkrivanje protitelesc za dokazovanje bolezni; biomedicinske raziskave

Tkiva, fiksirana

5 mm3 koščki tkiv v fiksativu

Histologija in elektronska mikroskopija za odkrivanje bolezenskih znakov; taksonomske raziskave; biomedicinske raziskave

Tkiva, sveža (razen jajčnih celic, spermijev in zarodnih celic)

5 mm3 koščki tkiv, včasih zamrznjenih

Mikrobiologija in toksikologija za odkrivanje organizmov in strupov; taksonomske raziskave; biomedicinske raziskave

Mukus

Drobni koščki tkiva v epruveti na krpici

Gojenje bakterij, gliv itd. za diagnosticiranje bolezni

Dlaka, koža, peresa, luske

Majhni, včasih drobni koščki povrhnjice v epruveti (prostornina do 10 ml) z ali brez fiksativa

Genetski in forenzični testi ter odkrivanje parazitov in patogenov in drugi testi

Celične linije in tkivne kulture

Velikost vzorca ni omejena

Celične linije so umetni proizvodi, gojeni kot primarne ali kontinuirane celične linije, ki se v velikem obsegu uporabljajo pri testiranju proizvedenih cepiv ali drugih medicinskih proizvodov in taksonomskih raziskavah (npr. kromosomske študije in ekstrakcije DNK)

DNK

Majhne količine krvi (do 5 ml), dlaka, peresni mešiček, mišično in tkivo organa (npr. jeter, srca itd.), čista DNK itd.

Določanje spola; identificiranje; forenzične preiskave; taksonomske raziskave; biomedicinske raziskave

Izločki (slina, strup, mleko)

1–5 ml v stekleničkah

Filogenetske raziskave, proizvajanje protistrupa, biomedicinske raziskave


PRILOGA XII

Primerjalna razpredelnica

Uredba (ES) št. 1808/2001

Ta uredba

Člen 1, točki (a) in (b)

Člen 1, točki 1 in 2

Člen 1, točka (c)

Člen 1, točke (d), (e) in (f)

Člen 1, točke 3, 4 in 5

Člen 1, točke 6, 7 in 8

Člen 2(1) in (2)

Člen 2(1) in (2)

Člen 2(3) in (4)

Člen 2(3) in (4)

Člen 2(5) in (6)

Člen 3

Člen 3

Člen 4(1) in (2)

Člen 4(1) in (2)

Člen 4(3), točki (a) in (b)

Člen 5, prvi odstavek, točki 1 in 2

Člen 5, prvi odstavek, točka 3

Člen 4(3), točke (c), (d) in (e)

Člen 5, prvi odstavek, točke 4, 5 in 6

Člen 4(4)

Člen 6

Člen 4(5)

Člen 7

Člen 5

Člen 8

Člen 6

Člen 9

Člen 7(1)

Člen 10

Člen 7(2)

Člen 11

Člen 7(3) in (4)

Člen 12

Člen 8(1)

Člen 13

Člen 8(2)

Člen 14

Člen 8(3)

Člen 15(1) in (2)

Člen 8(4)

Člen 15(3) in (4)

Člen 8(5)

Člen 16

Člen 8(6) in (7)

Člen 17

Člena 18–19

Člen 9

Člen 20

Člen 10

Člen 21

Člen 11

Člen 22

Člen 12

Člen 23

Člen 13

Člen 24

Člen 14

Člen 25

Člen 15

Člen 26

Člen 16

Člen 27

Člen 17

Člen 28

Člen 18

Člen 29

Členi 30–44

Člen 19

Člen 45

Člen 20(1)

Člen 46

Člen 20(2)

Člen 47

Člen 20(3), točki (a) in (b)

Člen 48(1), točki (a) in (b)

Člen 20(3), točka (c)

Člen 20(3), točki (d) in (e)

Člen 48(1), točki (c) in (d)

Člen 20(4)

Člen 49

Člen 20(5) in (6)

Člen 50(1) in (2)

Člen 21

Člen 51

Člen 22

Člen 52

Člen 23

Člen 53

Člen 24

Člen 54

Člen 25

Člen 55

Člen 26

Člen 56

Člen 27(1), prva in druga alinea in nadaljnje besedilo

Člen 57(1), točke (a), (b) in (c)

Člen 27(2), (3) in (4)

Člen 57(2), (3) in (4)

Člen 27(5), točki (a) in (b)

Člen 57(5), točki (a) in (b)

Člen 57(5), točki (c) in (d)

Člen 28(1), prva in druga alinea

Člen 58(1), točki (a) in (b)

Člen 28(2) in (3)

Člen 58(2) in (3)

Člen 28(4), točki (a) in (b)

Člen 58(4)

Člen 29

Člen 59

Člen 30

Člen 60

Člen 31

Člen 61

Člen 32

Člen 62

Člen 33

Člen 63

Člen 34(1)

Člen 34(2), točke (a) do (f)

Člen 64(1), točke (a) do (f)

Člen 34(2), točki (g) in (h)

Člen 64(2)

Člen 35(1) in (2)

Člen 65(1) in (2)

Člen 35(3), točki (a) in (b)

Člen 65(3)

Člen 65(4)

Člen 36(1)

Člen 66(1), (2) in (3)

člen 36(2)

Člen 66(4)

Člen 36(3) in (4)

Člen 66(5) in (6)

Člen 66(7)

Člen 36(5)

Člen 66(8)

Člen 37

Člen 67

Člen 38

Člen 68

Člen 39

Člen 69

Člen 40

Člen 70

Člen 41

Člen 71

Člen 42

Člen 74

Člen 43

Člen 72

Člen 44

Člen 73

Člen 45

Člen 75

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga II

Priloga III

Priloga IV

Priloga III

Priloga V

Priloga IV

Priloga VI

Priloga V

Priloga VII

Priloga VI

Priloga VIII

Priloga VII

Priloga IX

Priloga VIII

Priloga X

Priloga XI

Priloga XII