ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 161

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
14. junij 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih  ( 1 )

1

 

*

Direktiva 2006/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o emisijah iz klimatskih naprav v motornih vozilih in spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS  ( 1 )

12

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

14.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 161/1


UREDBA (ES) št. 842/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 17. maja 2006

o določenih fluoriranih toplogrednih plinih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe ter člena 95 Pogodbe v povezavi s členi 7, 8 in 9 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2), glede na skupno besedila, ki ga je odobril Spravni odbor dne 14. marca 2006,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Šesti okoljski akcijski program Skupnosti (3) opredeljuje spremembo podnebja kot prednostno področje ukrepanja. Program priznava, da je Skupnost v obdobju od 2008 do 2012 zavezana doseči 8 % zmanjšanje emisij toplogrednih plinov glede na ravni iz leta 1990 in da bo dolgoročno treba zmanjšati globalne emisije toplogrednih plinov za približno 70 % glede na ravni iz leta 1990.

(2)

Končni cilj Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, odobrene s Sklepom Sveta 94/69/ES z dne 15. decembra 1993 o sklenitvi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (4), je doseči ustalitev koncentracij toplogrednih plinov v ozračju na takšni ravni, ki bo preprečila nevarno antropogeno poseganje v podnebni sistem.

(3)

Odločba Sveta 2002/358/ES z dne 25. aprila 2002 o odobritvi Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja v imenu Evropske skupnosti in skupnega izpolnjevanja iz njega izhajajočih obveznosti (5) obvezuje Skupnost in njene države članice, da v obdobju od 2008 do 2012 zmanjšajo svoje skupne antropogene emisije toplogrednih plinov iz Priloge A h Kjotskemu protokolu za 8 % glede na ravni iz leta 1990.

(4)

Mnogi fluorirani toplogredni plini, ki jih urejata Kjotski protokol in ta uredba, imajo visok potencial globalnega segrevanja.

(5)

Brez poseganja v Direktivo Sveta 75/442/EGS z dne 15. julija 1975 o odpadkih (6), Direktivo Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (7), Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (8) in Direktivo 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (9) bi bilo treba predvideti preprečevanje in čim večje zmanjšanje emisij fluoriranih toplogrednih plinov.

(6)

Poglavitni cilj te uredbe je zmanjšati emisije fluoriranih toplogrednih plinov, ki so zajeti v Kjotskem protokolu, in tako varovati okolje. Pravna podlaga bi torej moral biti člen 175(1) Pogodbe.

(7)

Kljub temu je primerno sprejeti ukrepe na ravni Skupnosti na podlagi člena 95 Pogodbe, da se uskladijo zahteve glede uporabe fluoriranih toplogrednih plinov ter trženja in označevanja izdelkov in opreme, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline. Šteje se, da so omejitve trženja in uporabe fluoriranih toplogrednih plinov v določenih aplikacijah primerne, če so na voljo sprejemljive alternative in ni možno izboljšati zadrževanja in zajemanja. Prav tako bi bilo treba upoštevati prostovoljne pobude v nekaterih industrijskih sektorjih in tudi dejstvo, da razvoj alternativ še poteka.

(8)

Uporaba in uveljavitev te uredbe naj bi pospešila tehnične inovacije s spodbujanjem trajnega razvoja alternativnih tehnologij in prehoda na že obstoječe tehnologije, ki so okolju bolj prijazne.

(9)

Države članice bi morale omogočiti čezmejno pošiljanje zajetih fluoriranih toplogrednih plinov za uničenje ali predelavo znotraj Skupnosti v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o pošiljanju odpadkov (10).

(10)

Dajanje izdelkov in opreme, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, naštete v Prilogi II, v promet škoduje ciljem in zavezam Skupnosti in njenih držav članic glede spremembe podnebja in bi ga bilo zato glede Skupnosti treba omejiti. Možno je, da bodo omejitve potrebne tudi za druge izdelke in opremo, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, tako da bi bilo treba ob upoštevanju okoljske koristi, tehnične izvedljivosti in stroškovne učinkovitosti preučiti potrebo po razširitvi Priloge II.

(11)

Priloga II k Odločbi 2002/358/ES določa različne cilje za posamezne države članice in države članice so sprejele različne strategije za uresničenje teh ciljev. Državam članicam bi moralo biti v skladu s členom 95 Pogodbe omogočeno v določenem časovnem obdobju ohraniti obstoječe sprejete nacionalne ukrepe za uresničitev teh ciljev.

(12)

Da bi se prispevalo k izpolnjevanju obveznosti Skupnosti in njenih držav članic po Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja, Kjotskem protokolu in Odločbi 2002/358/ES bi bilo treba Direktivo 2006/40/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o emisijah iz klimatskih naprav v motornih vozilih in spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS (11) in to uredbo, ki prispevata k preprečevanju in omejevanju emisij fluoriranih toplogrednih plinov, sprejeti in objaviti v Uradnem listu Evropske unije istočasno.

(13)

Predvideti bi bilo treba spremljanje, ocenjevanje in pregled določb te uredbe.

(14)

Države članice bi morale določiti pravila o kaznih, ki se bodo uporabljale za kršitve te uredbe, in zagotoviti njihovo izvrševanje. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

(15)

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, ki so priznana zlasti v Listini o temeljnih pravicah Evropske unije.

(16)

Ker ciljev te uredbe, in sicer zadrževanja in sporočanja podatkov o določenih fluoriranih toplogrednih plinih ter nadzora uporabe in dajanja v promet izdelkov in opreme, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, da bi se zavarovalo okolje in ohranil notranji trg, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker te cilje zaradi obsega in učinkov te uredbe lažje doseže Skupnost, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenih ciljev.

(17)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (12)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Cilj te uredbe je zadrževati, preprečevati in s tem zmanjševati emisije fluoriranih toplogrednih plinov, ki so zajeti v Kjotskem protokolu. Uporablja se za fluorirane toplogredne pline, navedene v Prilogi A k navedenemu protokolu. Priloga I k tej uredbi vsebuje seznam fluoriranih toplogrednih plinov, ki so zdaj zajeti s to uredbo, skupaj z njihovimi potenciali globalnega segrevanja. Ob upoštevanju sprememb, ki so predvidene v členu 5(3) Kjotskega protokola in ki so jih Skupnost in njene države članice sprejele, se lahko Prilogo I pregleda in po potrebi posodobi.

Ta uredba obravnava zadrževanje, uporabo, zajemanje in uničenje fluoriranih toplogrednih plinov iz Priloge I; označevanje in odstranjevanje izdelkov in opreme, ki vsebujejo te pline; sporočanje podatkov o teh plinih; nadzorovanje uporab iz člena 8 in prepovedi dajanja na trg izdelkov in opreme iz člena 9 in Priloge II; in usposabljanje ter izdajo spričeval za osebje in podjetja, vključena v dejavnosti iz te uredbe.

Ta uredba se uporablja brez poseganja v Direktive 75/442/EGS, 96/61/ES, 2000/53/ES in 2002/96/ES.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„fluorirani toplogredni plini“ pomenijo fluorirane ogljikovodike (HFC), perfluorirane ogljikovodike (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6), kakor so našteti v Prilogi I, ter pripravke, ki vsebujejo te snovi, vendar izključujejo snovi, nadzorovane po Uredbi (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (13);

2.

„fluorirani ogljikovodik“ pomeni organsko spojino, ki jo sestavljajo ogljik, vodik in fluor in katere molekula vsebuje največ šest atomov ogljika;

3.

„perfluorirani ogljikovodik“ pomeni organsko spojino, ki jo sestavljata samo ogljik in fluor inkatere molekula vsebuje največ šest atomov ogljika;

4.

„potencial globalnega segrevanja“ pomeni potencial segrevanja podnebja zaradi fluoriranega toplogrednega plina v primerjavi s potencialom segrevanja podnebja zaradi ogljikovega dioksida. Potencial globalnega segrevanja (GWP) se izračuna kakor potencial segrevanja enega kilograma plina za obdobje 100 let v primerjavi z enim kilogramom CO2. Vrednosti GWP iz Priloge I so vrednosti, ki so bile objavljene v tretjem ocenjevalnem poročilu (TAR), ki ga je sprejel Medvladni forum za spremembo podnebja (IPCC) („Vrednosti GWP IPCC za leto 2001“) (14);

5.

„pripravek“ pomeni za namene obveznosti iz te uredbe, razen v zvezi z uničenjem, zmes iz dveh ali več snovi, od katerih je najmanj ena fluoriran toplogredni plin, razen če je skupni potencial globalnega segrevanja pripravka nižji od 150. Skupni potencial globalnega segrevanja (15) pripravka se določi v skladu z delom 2 Priloge I;

6.

„upravljavec“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki ima dejanski nadzor nad tehničnim delovanjem opreme in sistemov, ki jih zajema ta uredba; država članica lahko v natančno opredeljenih in specifičnih primerih zadolži lastnika, da odgovarja za obveznosti upravljavca;

7.

„dajanje na trg“ pomeni prvo dobavo ali dajanje na voljo znotraj Skupnosti izdelkov ali opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali katere delovanje je odvisno od teh plinov, tretjim osebam za plačilo ali brezplačno, in vključuje uvoz v carinsko območje Skupnosti;

8.

„uporaba“ pomeni uporabo fluoriranih toplogrednih plinov v proizvodnji, ponovnem polnjenju, servisiranju ali vzdrževanju izdelkov in opreme, zajetih v tej uredbi;

9.

„toplotna črpalka“ pomeni napravo ali objekt, ki pri nizki temperaturi zbira toploto iz zraka, vode ali zemlje in dobavlja toploto;

10.

„sistem za odkrivanje uhajanja“ pomeni umerjeno mehansko, elektronsko ali električno napravo za odkrivanje uhajanja fluoriranih toplogrednih plinov, ki ob zaznavi uhajanja opozori upravljavca;

11.

„hermetično zaprt sistem“ pomeni sistem, v katerem so vsi hladilni sestavni deli zaradi uporabe varjenja, spajkanja ali podobne metode trajnega spajanja neprepustni, kar lahko vključuje zaprte in zaščitene točke dostopa za omogočanje ustreznega popravila ali odstranitve, in ki ima testirano stopnjo uhajanja manj kakor 3 grame na leto pod tlakom najmanj četrtino maksimalno dovoljenega tlaka;

12.

„posoda“ pomeni izdelek, ki je namenjen predvsem prevozu ali skladiščenju fluoriranih toplogrednih plinov;

13.

„nepovratna posoda“ pomeni posodo, ki je oblikovana tako, da se je ne da ponovno napolniti in se uporablja za servisiranje, vzdrževanje ali polnjenje opreme za hlajenje, klimatizacijo ali toplotnih črpalk, protipožarnih sistemov ali visokonapetostnih stikalnih mehanizmov, ali pa je namenjena skladiščenju ali prevozu topil na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov;

14.

„zajemanje“ pomeni zbiranje in hranjenje fluoriranih toplogrednih plinov iz npr. strojev, opreme in posod;

15.

„recikliranje“ pomeni ponovno uporabo zajetega fluoriranega toplogrednega plina po osnovnem procesu čiščenja;

16.

„predelava“ pomeni ponovno obdelavo zajetega fluoriranega toplogrednega plina do stopnje, da bi dosegli določen standard kakovosti;

17.

„uničenje“ pomeni postopek, pri katerem se ves fluorirani toplogredni plin ali njegov večji del trajno spremeni ali razgradi v eno ali več obstojnih snovi, ki niso fluorirani toplogredni plini;

18.

„nepremična aplikacija ali oprema“ pomeni aplikacijo ali opremo, ki se med delovanjem običajno ne premika;

19.

„novi aerosoli“ pomenijo tiste aerosolne razpršilce, ki se dajejo v promet in so namenjeni za prodajo javnosti za zabavo in dekoracijo, kakor so našteti v Prilogi k Direktivi 94/48/ES (16).

Člen 3

Zadrževanje

1.   Upravljavci naslednjih nepremičnih aplikacij: opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotnih črpalk, vključno s tokokrogi, prav tako kakor tudi protipožarnih sistemov, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline iz Priloge I, z uporabo vseh ukrepov, ki so tehnično izvedljivi in ne povzročajo nesorazmernih stroškov:

(a)

preprečujejo uhajanje teh plinov; in

(b)

kakor hitro je to mogoče popravijo vsakršno zaznano uhajanje.

2.   Upravljavci aplikacij iz odstavka 1 zagotovijo, da osebje s spričevalom, ki izpolnjuje zahteve iz člena 5, izvede preverjanja uhajanj, in sicer po naslednjem časovnem razporedu:

(a)

na aplikacijah, ki vsebujejo 3 kg fluoriranih toplogrednih plinov ali več, se izvedejo preverjanja uhajanj vsaj enkrat na vsakih dvanajst mesecev; to ne velja za opremo s hermetično zaprtim sistemom, ki je označena kot taka, in vsebuje manj kakor 6 kg fluoriranih toplogrednih plinov;

(b)

na aplikacijah, ki vsebujejo 30 kg fluoriranih toplogrednih plinov ali več, se izvedejo preverjanja uhajanj vsaj enkrat na vsakih šest mesecev;

(c)

na aplikacijah, ki vsebujejo 300 kg fluoriranih toplogrednih plinov ali več, se izvedejo preverjanja uhajanj vsaj enkrat na vsake tri mesece.

Na aplikacijah se izvedejo preverjanja uhajanj v roku enega meseca po popravilu uhajanja, da se zagotovi učinkovitost popravila.

V tem odstavku „izvajati preverjanja uhajanj“ pomeni predvsem odkrivati uhajanje na opremi ali sistemu z uporabo neposrednih ali posrednih merilnih metod s posebnim poudarkom na tistih delih opreme ali sistema, pri katerih se lahko uhajanje najverjetneje pojavi. neposredne in posredne merilne metode preverjanj uhajanj so podrobno opredeljene v standardnih zahtevah za izvajanje preverjanj iz odstavka 7.

3.   Upravljavci aplikacij iz odstavka 1, ki vsebujejo 300 kg fluoriranih toplogrednih plinov ali več, namestijo sisteme za odkrivanje uhajanja. Ti sistemi za odkrivanje uhajanja se pregledajo najmanj enkrat na vsakih dvanajst mesecev, da se zagotovi njihovo pravilno delovanje. V primeru takšnih protipožarnih sistemov, nameščenih pred 4. julijem 2007, je treba sisteme za odkrivanje uhajanja namestiti do 4. julija 2010.

4.   Če je nameščen ustrezen in pravilno delujoč sistem za odkrivanje uhajanja, se pogostnost izvajanja preverjanj, ki se zahteva v skladu z odstavkom 2(b) in (c), zmanjša za polovico.

5.   Pri protipožarnih sistemih, za katere se uporablja obstoječa ureditev pregledov po standardu ISO 14520, lahko ti pregledi izpolnjujejo tudi zahteve te uredbe, če so vsaj tako pogosti, kakor jih predvideva ta uredba.

6.   Upravljavci aplikacij iz odstavka 1, ki vsebujejo 3 kg fluoriranih toplogrednih plinov ali več, vodijo evidenco o količini in vrsti uporabljenih fluoriranih toplogrednih plinov, o vsakršnih dodanih količinah in količini, zajeti med servisiranjem, vzdrževanjem in končno odstranitvijo. Prav tako vodijo evidenco o drugih pomembnih podatkih, vključno s podatki o podjetju ali tehniku, ki je opravil servisiranje ali vzdrževanje, ter o datumih in rezultatih izvedenih preverjanj v skladu z odstavki 2, 3 in 4 ter ustrezne informacije, ki izrecno označujejo nepremično opremo iz odstavkov 2(b) in (c). Na zahtevo so te evidence na voljo pristojnemu organu in Komisiji.

7.   Komisija do 4. julija 2007 v skladu s postopkom iz člena 12(2) določi standardne zahteve za preglede uhajanj vsake od aplikacij iz odstavka 1 tega člena.

Člen 4

Zajemanje

1.   Upravljavci naslednje nepremične opreme so odgovorni, da storijo vse potrebno, da osebju s spričevalom, ki izpolnjuje zahteve iz člena 5, omogočijo pravilno zajemanje fluoriranih toplogrednih plinov, s čimer se zagotovi njihovo recikliranje, predelavo ali uničenje:

(a)

hladilnih krogotokov opreme za hlajenje, klimatizacijo in toplotnih črpalk;

(b)

opreme, ki vsebuje topila na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov;

(c)

protipožarnih sistemov in gasilnih aparatov; ter

(d)

visokonapetostnih stikalnih mehanizmov.

2.   Ko se povratna posoda ali nepovratna posoda, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline, izrabi, je oseba, ki jo je uporabljala za prevoz ali skladiščenje, odgovorna, da stori vse potrebno za pravilen zajem vsakršnih ostankov plinov, ki jih posoda vsebuje, s čimer se zagotovi njihovo recikliranje, predelavo ali uničenje.

3.   Kolikor je to tehnično izvedljivo in ne povzroča nesorazmernih stroškov, fluorirane toplogredne pline v drugih izdelkih in opremi, vključno s premično opremo, razen tiste opreme, ki služi vojaškim operacijam, zajame ustrezno usposobljeno osebje, s čimer se zagotovi njihovo recikliranje, predelavo ali uničenje.

4.   Zajemanje fluoriranih toplogrednih plinov za namene recikliranja, predelave ali uničenja v skladu z odstavki 1 do 3 se izvede pred končno odstranitvijo te opreme in, kadar je to primerno, med njenim servisiranjem in vzdrževanjem.

Člen 5

Usposabljanje in spričevala

1.   Do 4. julija 2007 se na podlagi podatkov, prejetih od držav članic, in po posvetovanju z zadevnimi sektorji, minimalne zahteve in pogoji za vzajemno priznavanje programov usposabljanja in spričeval določijo v skladu s postopkom iz člena 12(2) tako za podjetja in ustrezno osebje, ki so vključeni v namestitev, vzdrževanje ali servisiranje opreme in sistemov iz člena 3(1), kakor tudi za osebje, ki je vključeno v dejavnosti, predvidene v členih 3 in 4.

2.   Do 4. julija 2008 države članice na podlagi minimalnih zahtev iz odstavka 1 oblikujejo ali prilagodijo svoje zahteve glede usposabljanja in spričeval. Države članice uradno obvestijo Komisijo o svojih programih usposabljanja in podeljevanja spričeval. Države članice priznavajo spričevala, izdana v drugi državi članici, in ne omejujejo svobode opravljanja storitev in svobode ustanavljanja zaradi spričevala, ki je bilo izdano v drugi državi članici.

3.   Upravljavec ustrezne aplikacije poskrbi, da je ustrezno osebje pridobilo potrebno spričevalo iz odstavka 2, ki zagotavlja primerno poznavanje veljavnih predpisov in standardov ter potrebno usposobljenost na področju preprečevanja emisij in zajemanja fluoriranih toplogrednih plinov ter na področju varnega ravnanja z opremo ustrezne vrste in velikosti.

4.   Do 4. julija 2009 države članice zagotovijo, da smejo podjetja, ki so vključena v izvajanje dejavnosti iz členov 3 in 4, prevzemati dobave fluoriranih toplogrednih plinov samo pod pogojem, da ima njihovo ustrezno osebje spričevala, omenjena v odstavku 2 tega člena.

5.   Do 4. julija 2007 Komisija v skladu s postopkom iz člena 12(2) določi obliko uradnega obvestila iz odstavka 2 tega člena.

Člen 6

Poročanje

1.   Vsak proizvajalec, uvoznik in izvoznik fluoriranih toplogrednih plinov vsako leto do 31. marca 2008 in zatem vsako leto, sporoča Komisiji v obliki poročila naslednje podatke za preteklo koledarsko leto ter hkrati pošlje te podatke tudi pristojnemu organu zadevne države članice:

(a)

vsak proizvajalec, ki proizvede več kot eno tono fluoriranih toplogrednih plinov na leto, sporoči:

svojo skupno v Skupnosti proizvedeno količino za vsak fluorirani toplogredni plin z navedbo glavnih skupin aplikacij, v katerih bo snov verjetno uporabljena (npr. premična klimatizacija, hlajenje, klimatizacija, pene, aerosoli, električna oprema, proizvodnja polprevodnikov, topila in protipožarna zaščita),

količine za vsak fluorirani toplogredni plin, ki jih je dal na trg v Skupnosti,

vse količine za vsak recikliran, predelan ali uničen fluorirani toplogredni plin.

(b)

vsak uvoznik, ki uvozi več kot eno tono fluoriranih toplogrednih plinov na leto, vključno s proizvajalci, ki tudi uvažajo, sporoči:

količino za vsak fluorirani toplogredni plin, ki jo je uvozil ali dal na trg v Skupnosti, z ločeno navedbo glavnih skupin aplikacij, v katerih bo snov verjetno uporabljena (npr. premična klimatizacija, hlajenje, klimatizacija, pene, aerosoli, električna oprema, proizvodnja polprevodnikov),

vse količine za vsak uporabljen fluoriran toplogredni plin, ki jih je uvozil zaradi recikliranja, predelave ali uničenja.

(c)

vsak izvoznik, ki izvozi več kot eno tono fluoriranih toplogrednih plinov na leto, vključno s proizvajalci, ki tudi izvažajo, sporoči:

količine za vsak fluorirani toplogredni plin, ki jih je izvozil iz Skupnosti,

vse količine za vsak uporabljen fluoriran toplogredni plin, ki jih je izvozil zaradi recikliranja, predelave ali uničenja.

2.   Do 4. julija 2007 Komisija v skladu s postopkom iz člena 12(2) določi obliko poročil iz odstavka 1 tega člena.

3.   Komisija stori vse potrebno za zaščito zaupnosti podatkov, ki so ji posredovani.

4.   Države članice vzpostavijo sisteme poročanja za sektorje, ki jih zadeva ta uredba, s ciljem pridobivati podatke o emisijah v čim večjem možnem obsegu.

Člen 7

Označevanje

1.   Brez poseganja v določbe Direktive 67/548/EGS (17) in Direktive 1999/45/ES (18) glede označevanja nevarnih snovi in pripravkov, se izdelki in oprema, navedena v odstavku 2, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, ne dajejo na trg, razen če na njih niso označena kemijska imena fluoriranih toplogrednih plinov v skladu z uveljavljeno industrijsko nomenklaturo. Takšna oznaka jasno navaja, da izdelek ali oprema vsebuje fluorirane toplogredne pline, ki so zajeti v Kjotskem protokolu in njihov obseg, pri čemer je to jasno in neizbrisno označeno na izdelku ali opremi, na servisnem mestu za polnjenje ali zajemanje fluoriranega toplogrednega plina ali na tistem delu izdelka ali opreme, ki vsebuje fluorirani toplogredni plin. Hermetično zaprti sistemi so označeni kot taki.

Informacije o fluoriranih toplogrednih plinih, vključno o njihovem potencialu globalnega segrevanja so vsebovani v navodilih za uporabo teh izdelkov in opreme.

2.   Odstavek 1 se uporablja za naslednje vrste izdelkov in opreme:

(a)

izdelke in opremo za hlajenje, ki vsebujejo perfluorirane ogljikovodike ali pripravke, ki vsebujejo perfluorirane ogljikovodike;

(b)

izdelke in opremo za hlajenje in klimatizacijo (razen tistih v motornih vozilih), toplotne črpalke, protipožarne sisteme in gasilne aparate, če ta vrsta izdelkov oziroma opreme vsebuje fluorirane ogljikovodike ali pripravke, ki vsebujejo fluorirane ogljikovodike;

(c)

stikalni mehanizem, ki vsebuje žveplov heksafluorid ali pripravke, ki vsebujejo žveplov heksafluorid; in

(d)

vse posode za fluorirane toplogredne pline.

3.   Oblika oznake, ki se uporablja, se določi v skladu s postopkom iz člena 12(2). Zahteve za označevanje, poleg tistih, določenih v odstavku 1, se sprejmejo, če je to primerno, v skladu z istim postopkom. Pred predložitvijo predloga odboru iz člena 12(1), Komisija pregleda zaželenost vključitve dodatnih okoljskih informacij na oznake, vključno s potencialom globalnega segrevanja, ob upoštevanju obstoječih sistemov označevanja, ki se že uporabljajo za izdelke in opremo iz odstavka 2.

Člen 8

Nadzor uporabe

1.   Od 1. januarja 2008 je prepovedana uporaba žveplovega heksafluorida ali njegovih pripravkov pri vlivanju magnezija, razen če je količina uporabljenega žveplovega heksafluorida manjša od 850 kg na leto.

2.   Od 4. julija 2007 je prepovedana uporaba žveplovega heksafluorida ali njegovih pripravkov pri polnjenju pnevmatik.

Člen 9

Dajanje na trg

1.   Dajanje na trg izdelkov in opreme, ki vsebujejo ali katerih delovanje je odvisno od fluoriranih toplogrednih plinov, ki so našteti v Prilogi II, je v skladu s to prilogo prepovedano.

2.   Odstavek 1 se ne uporablja za izdelke in opremo, za katere je ugotovljeno, da so bili izdelani pred datumom začetka veljavnosti zadevne prepovedi dajanja na trg.

3.

(a)

Če je država članica do 31. decembra 2005 sprejela nacionalne ukrepe, ki so strožji od tistih iz tega člena in ki spadajo v področje uporabe te direktive glede dajanja na trg izdelkov in opreme, ki vsebuje ali katere delovanje je odvisno od fluoriranih toplogrednih plinov, lahko ta država članica ob upoštevanju točke (b) ohrani te nacionalne ukrepe do 31. decembra 2012.

(b)

Zadevna država članica o nacionalnih ukrepih in njihovi utemeljitvi uradno obvesti Komisijo do 4. julija 2007. Takšni ukrepi morajo biti združljivi s Pogodbo. Komisija Odboru iz člena 12(1) priskrbi ustrezne informacije o takšnih ukrepih.

Člen 10

Pregled

1.   Komisija na podlagi napredka glede možnosti zadrževanja ali nadomestitve fluoriranih toplogrednih plinov v klimatskih napravah, razen tistih, ki so vgrajene v motorna vozila iz Direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (19), in sistemov za hlajenje v prevoznih sredstvih, to uredbo pregleda in najkasneje do 31. decembra 2007 objavi poročilo. Komisija po potrebi temu poročilu priloži zakonodajne predloge do 31. decembra 2008, za uporabo določb člena 3 za klimatske naprave, razen tistih, ki so vgrajene v motorna vozila iz Direktive 70/156/EGS, in sistemov za hlajenje v prevoznih sredstvih.

2.   Do 4. julija 2011 Komisija na podlagi izkušenj z uporabo te uredbe objavi poročilo. Poročilo predvsem:

(a)

oceni učinek ustreznih določb o emisijah in predvidenih emisijah fluoriranih toplogrednih plinov ter preuči stroškovno učinkovitost teh določb;

(b)

v luči bodočih ocenjevalnih poročil IPCC oceni, ali je treba v Prilogo I dodati dodatne fluorirane toplogredne pline;

(c)

oceni programe usposabljanja in podeljevanja spričeval, ki so jih v skladu s členom 5(2) oblikovale države članice;

(d)

oceni potrebe po standardih Skupnosti v zvezi z nadzorom emisij fluoriranih toplogrednih plinov iz izdelkov in opreme, zlasti glede pene, vključno s tehničnimi zahtevami v zvezi z načrtovanjem izdelkov in opreme;

(e)

oceni učinkovitost ukrepov zadrževanja, ki jih v skladu s členom 3 izvajajo upravljavci, in oceni, ali je možno določiti najvišje stopnje uhajanja iz objektov;

(f)

oceni in, če je primerno, predlaga spremembo zahtev za poročanje iz člena 6(1), predvsem količinsko mejo ene tone, in oceni potrebo pristojnih organov po periodičnem poročanju Komisiji o ocenjenih emisijah, ki temeljijo na reprezentativnih vzorcih, da bi se izboljšala praktična uporabnost zahtev poročanja;

(g)

oceni potrebo po razvijanju in razširjanju napotkov, ki opisujejo najboljše razpoložljive tehnike in najboljše okoljske prakse v zvezi s preprečevanjem in zmanjšanjem emisij fluoriranih toplogrednih plinov na najnižjo možno raven;

(h)

vključuje celovit povzetek razvoja tehnologije v Skupnosti in na mednarodni ravni, zlasti glede pen, o pridobljenih izkušnjah, okoljskih zahtevah in kakršnih koli vplivih na delovanje notranjega trga;

(i)

oceni tehnično izvedljivost in stroškovno učinkovitost nadomestitve žveplovega heksafluorida pri vlivanju v pesek, kalupe in visokotlačnem vlivanju ter po potrebi predlaga spremembo člena 8(1) do 1. januarja 2009; prav tako v luči nadaljnjih ocen razpoložljivih alternativ pregleda izjemo iz člena 8(1) do 1. januarja 2010;

(j)

ob upoštevanju energetske učinkovitosti oceni tehnično izvedljivost in stroškovno učinkovitost vključitve dodatnih izdelkov in opreme, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline, v Prilogo II in po potrebi predlaga spremembo Priloge II, da se vključijo taki dodatni izdelki in oprema;

(k)

oceni potrebo po spremembi določb Skupnosti o potencialu globalnega segrevanja fluoriranih toplogrednih plinov; spremembe morajo upoštevati tehnološki in znanstveni razvoj ter potrebo po spoštovanju časovne razporeditve načrtovanja izdelkov v industriji;

(l)

oceni potrebo po nadaljnjem ukrepanju Komisije in njenih držav članic glede na obstoječe in nove mednarodne zaveze v zvezi z zmanjševanjem emisij toplogrednih plinov.

3.   Komisija po potrebi poda ustrezne predloge za spremembo ustreznih določb te uredbe.

Člen 11

Brez poseganja v ustrezno zakonodajo Skupnosti, zlasti predpise Skupnosti o državnih pomočeh in Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov ter predpisov o storitvah informacijske družbe (20) države članice lahko spodbujajo dajanje na trg izdelkov in opreme, ki uporabljajo alternative plinom z visokim potencialom globalnega segrevanja in ki so učinkoviti, inovativni in nadalje zmanjšujejo podnebne vplive.

Člen 12

Odbor

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 18 Uredbe (ES) št. 2037/2000.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 13

Kazni

1.   Države članice določijo pravila glede kazni, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo potrebne ukrepe za izvajanje teh pravil. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice do 4. julija 2008 Komisijo uradno obvestijo o pravilih glede kazni in jo tudi nemudoma obvestijo o vseh naknadnih spremembah teh pravil.

Člen 14

Brez poseganja v člen 9(3) lahko države članice ohranijo ali uvedejo strožje varstvene ukrepe v skladu s postopkom iz člena 95 Pogodbe, v povezavi s členi 7, 8 in 9 te uredbe, ali s členom 176 Pogodbe v povezavi z drugimi členi te uredbe.

Člen 15

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvanajst dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se začne uporabljati 4. julija 2007, z izjemo člena 9 in Priloge II, ki se uporabljata od 4. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 17. maja 2006

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

H. WINKLER


(1)  UL C 108, 30.4.2004, str. 62.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 31. marca 2004 (UL C 103 E, 29.4.2004, str. 600), Skupno stališče Sveta z dne 21. junija 2005 (UL C 183 E, 26.7.2005, str. 1) in Stališče Evropskega parlamenta z dne 26. oktobra 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu). Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. aprila 2006 in Sklep Sveta z dne 25. aprila 2006.

(3)  Sklep št. 1600/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2002 o Šestem okoljskem akcijskem programu Skupnosti (UL L 242, 10.9.2002, str. 1).

(4)  UL L 33, 7.2.1994, str. 11.

(5)  UL L 130, 15.5.2002, str. 1.

(6)  UL L 194, 25.7.1975, str. 39. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(7)  UL L 257, 10.10.1996, str. 26. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 166/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 33, 4.2.2006, str. 1).

(8)  UL L 269, 21.10.2000, str. 34. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Sveta 2005/673/ES (UL L 254, 30.9.2005, str. 69).

(9)  UL L 37, 13.2.2003, str. 24. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2003/108/ES (UL L 345, 31.12.2003, str. 106).

(10)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(11)  Glej stran 12 tega Uradnega lista.

(12)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(13)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 29/2006 (UL L 6, 11.1.2006, str. 27).

(14)  IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm).

(15)  Za izračun GWP nefluoriranih toplogrednih plinov v pripravkih se uporabljajo vrednosti, ki so bile objavljene v prvem ocenjevalnem poročilu IPCC, glej: Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (ed.), Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

(16)  Direktiva 94/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. decembra 1994 o trinajsti spremembi Direktive 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (UL L 331, 21.12.1994, str. 7).

(17)  Direktiva Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (UL 196, 16.8.1967, str. 1). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/73/ES (UL L 152, 30.4.2004, str. 1).

(18)  Direktiva 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (UL L 200, 30.7.1999, str. 1). Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/8/ES (UL L 19, 24.1.2006, str. 12).

(19)  UL L 42, 23.2.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 310, 25.11.2005, str. 10).

(20)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.


PRILOGA I

DEL 1

Fluorirani toplogredni plini iz točke 1 člena 2

Fluorirani toplogredni plin

Kemijska formula

Potencial globalnega segrevanja (GWP)

Žveplov heksafluorid

SF6

22 200

Fluorirani ogljikovodiki (HFC):

HFC-23

CHF3

12 000

HFC-32

CH2F2

550

HFC-41

CH3F

97

HFC-43-10mee

C5H2F10

1 500

HFC-125

C2HF5

3 400

HFC-134

C2H2F4

1 100

HFC-134a

CH2FCF3

1 300

HFC-152a

C2H4F2

120

HFC-143

C2H3F3

330

HFC-143a

C2H3F3

4 300

HFC-227ea

C3HF7

3 500

HFC-236cb

CH2FCF2CF3

1 300

HFC-236ea

CHF2CHFCF3

1 200

HFC-236fa

C3H2F6

9 400

HFC-245ca

C3H3F5

640

HFC-245fa

CHF2CH2CF3

950

HFC-365mfc

CF3CH2CF2CH3

890

Perfluorirani ogljikovodiki (PFC)

Perfluorometan

CF4

5 700

Perfluoroetan

C2F6

11 900

Perfluoropropan

C3F8

8 600

Perfluorobutan

C4F10

8 600

Perfluoropentan

C5F12

8 900

Perfluoroheksan

C6F14

9 000

Perfluorocicklobutan

c-C4F8

10 000

DEL 2

Metoda izračuna skupnega potenciala globalnega segrevanja (GWP) za pripravek

Skupni GWP pripravka je tehtano povprečje, izračunano iz vsote frakcij teže posameznih snovi, pomnoženih z njihovimi GWP.

Σ (Snov X % x GWP) + (Snov Y % x GWP) + … (Snov N % x GWP),

pri čemer % pomeni delež po teži z dovoljenim odstopanjem +/- 1 % po teži.

Primer: če uporabimo formulo za teoretično mešanico plinov, ki je sestavljena iz 23 % HFC-32, 25 % HFC-125 in 52 % HFC-134a, dobimo naslednje;

Σ (23 % x 550) + (25 % x 3 400) + (52 % x 1 300)

→ Skupni GWP = 1 652,5


PRILOGA II

Prepoved dajanja na trg v skladu s členom 9

Fluorirani toplogredni plini

Izdelki in oprema

Datum prepovedi

Fluorirani toplogredni plini

Posode, ki jih ni možno ponovno napolniti

4. julij 2007

Fluorirani ogljikovodiki in perfluoriranimi ogljikovodiki

Odprti sistemi z neposrednim izparevanjem, ki vsebujejo hladilna sredstva

4. julij 2007

Perfluorirani ogljikovodiki

Protipožarni sistemi in gasilni aparati

4. julij 2007

Fluorirani toplogredni plini

Okna za domačo uporabo

4. julij 2007

Fluorirani toplogredni plini

Druga okna

4. julij 2008

Fluorirani toplogredni plini

Obutev

4. julij 2006

Fluorirani toplogredni plini

Pnevmatike

4. julij 2007

Fluorirani toplogredni plini

Enokomponentne pene, razen če so zahtevane za izpolnjevanje nacionalnih varnostnih standardov

4. julij 2008

Fluorirani ogljikovodiki

Novi aerosoli

4. julij 2009


14.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 161/12


DIREKTIVA 2006/40/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 17. maja 2006

o emisijah iz klimatskih naprav v motornih vozilih in spremembi Direktive Sveta 70/156/EGS

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2), glede na skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor dne 14. marca 2006,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Notranji trg zajema območje brez notranjih meja, na katerem mora biti zagotovljen prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala, in v ta namen je v Skupnosti vzpostavljen sistem homologacije za motorna vozila. Da se prepreči sprejetje zahtev, ki bi se razlikovale po posameznih državah članicah, in da se zagotovi pravilno delovanje notranjega trga, bi bilo treba uskladiti tehnične zahteve za homologacijo motornih vozil v zvezi s klimatskimi napravami.

(2)

Zaradi Odločbe Sveta 2002/358/ES z dne 25. aprila 2002 o odobritvi Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja v imenu Evropske skupnosti in skupnega izpolnjevanja iz njega izhajajočih obveznosti (3) namerava vedno več držav članic pravno urediti uporabo klimatskih naprav v motornih vozilih. Odločba zavezuje Skupnost in njene države članice, da v obdobju od 2008 do 2012 zmanjšajo svoje skupne antropogene emisije toplogrednih plinov iz Priloge A h Kjotskemu protokolu za 8 % glede na ravni iz leta 1990. V primeru neusklajenega izvajanja teh zavez obstaja nevarnost ustvarjanja ovir za prosti pretok motornih vozil v Skupnosti. Zato bi bilo primerno določiti zahteve, ki jih morajo izpolnjevati klimatske naprave, vgrajene v vozila, da se smejo dati na trg, in od določenega datuma dalje prepovedati klimatske naprave, ki so konstruirane tako, da vsebujejo fluorirane toplogredne pline s potencialom globalnega segrevanja nad 150.

(3)

Emisije fluoriranega ogljikovodika-134a (HFC-134a), ki ima potencial globalnega segrevanja 1300, iz klimatskih naprav v motornih vozilih povzročajo vse večjo zaskrbljenost zaradi svojega vpliva na spremembo podnebja. Pričakovati je, da bodo v bližnji prihodnosti na voljo stroškovno učinkovite alternative za fluorirani ogljikovodik-134a (HFC-134a). Ob upoštevanju tehnološkega in znanstvenega razvoja, potrebe po spoštovanju časovne razporeditve načrtovanja izdelkov v industriji in v luči napredka glede potencialnega zadrževanja emisij ali nadomestitve fluoriranih toplogrednih plinov v takih napravah bi bilo treba preučiti, ali naj se to direktivo razširi na druge kategorije motornih vozil in ali naj se določbe o globalnem potencialu segrevanja teh plinov spremenijo.

(4)

Da bi bila prepoved določenih fluoriranih toplogrednih plinov dejansko učinkovita, bi bilo treba omejiti možnost, da se v motorna vozila naknadno vgradijo klimatske naprave, ki so konstruirane tako, da vsebujejo fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150, in prepovedati polnjenje klimatskih naprav s takšnimi plini.

(5)

Za omejitev emisij določenih fluoriranih toplogrednih plinov iz klimatskih naprav v motornih vozilih bi bilo treba opredeliti mejne vrednosti za stopnje uhajanja in preskusni postopek za ugotavljanje uhajanja iz klimatskih naprav, vgrajenih v motorna vozila, ki so konstruirane tako, da vsebujejo fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150.

(6)

Da bi se prispevalo k izpolnjevanju obveznosti Skupnosti in njenih držav članic po Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja, Kjotskem protokolu in Odločbi 2002/358/ES bi bilo treba Uredbo (ES) št. 842/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (4) in to direktivo, ki prispevata k preprečevanju in omejevanju emisij fluoriranih toplogrednih plinov, sprejeti in objaviti v Uradnem listu Evropske unije istočasno.

(7)

Vsak proizvajalec vozil bi moral homologacijskemu organu omogočiti dostop do vseh potrebnih tehničnih podatkov o vgrajenih klimatskih napravah in o plinih, ki se v njih uporabljajo. V primeru klimatskih naprav, ki so konstruirane tako, da vsebujejo fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150, bi moral proizvajalec dati na voljo tudi podatke o stopnji uhajanja za te naprave.

(8)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (5).

(9)

Ta direktiva je ena od samostojnih direktiv, ki urejajo postopek ES-homologacije, vzpostavljen z Direktivo Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (6). Direktivo 70/156/EGS bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ker ciljev te direktive, in sicer nadzora uhajanja določenih fluoriranih toplogrednih plinov iz klimatskih naprav, vgrajenih v motorna vozila, in prepoved klimatskih naprav, ki so konstruirane tako, da vsebujejo fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker te cilje zaradi obsega in učinkov te direktive lažje doseže Skupnost, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenih ciljev.

(11)

V skladu z odstavkom 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (7) se države članice spodbuja, da za svoje potrebe in v interesu Skupnosti izdelajo in objavijo lastne tabele, ki naj kolikor nazorno je to mogoče prikažejo korelacijo med to direktivo in ukrepi za prenos v nacionalno pravo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Vsebina

Ta direktiva določa zahteve za ES-homologacijo ali nacionalno homologacijo vozil glede emisij in varnega delovanja klimatskih naprav, ki so vgrajene v vozila. Prav tako predvideva določbe o naknadni vgradnji in ponovnem polnjenju takih naprav.

Člen 2

Področje uporabe

Ta direktiva se uporablja za motorna vozila kategorij M1 in N1, kakor sta opredeljeni v Prilogi II k Direktivi 70/156/EGS. Za namene te direktive so vozila kategorije N1 omejena na vozila razreda I, kakor so opisana v prvi tabeli pod točko 5.3.1.4 Priloge I k Direktivi Sveta 70/220/EGS z dne 20. marca 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti onesnaževanju zraka z emisijami iz motornih vozil (8), ki je bila vstavljena z Direktivo 98/69/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9).

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„vozilo“ pomeni vsakršno motorno vozilo, ki sodi na področje uporabe te direktive;

2.

„tip vozila“ pomeni tip, kakor je opredeljen v oddelku B Priloge II k Direktivi 70/156/EGS;

3.

„klimatska naprava“ pomeni vsakršno napravo, katere glavni namen je znižati temperaturo in vlažnost zraka v prostoru za potnike v vozilu;

4.

„sistem dvojnega uparjalnika“ pomeni sistem, pri katerem je eden od uparjalnikov vgrajen v motorni prostor, drugi pa v drugi prostor v vozilu; vsi drugi sistemi se štejejo za „sisteme enojnega uparjalnika“;

5.

„fluorirani toplogredni plini“ pomenijo fluorirane ogljikovodike (HFC), perfluorirane ogljikovodike (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6) iz Priloge A h Kjotskemu protokolu ter pripravke, ki vsebujejo te snovi, vendar izključuje snovi, nadzorovane po Uredbi (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (10);

6.

„fluorirani ogljikovodik“ pomeni organsko spojino, ki jo sestavljajo ogljik, vodik in fluor in katere molekula vsebuje največ šest atomov ogljika;

7.

„perfluorirani ogljikovodik“ pomeni organsko spojino, ki jo sestavljata samo ogljik in fluor in katere molekula vsebuje največ šest atomov ogljika;

8.

„potencial globalnega segrevanja“ pomeni potencial segrevanja podnebja zaradi toplogrednega plina v primerjavi s potencialom segrevanja podnebja zaradi ogljikovega dioksida. Potencial globalnega segrevanja (GWP) se izračuna kakor potencial segrevanja enega kilograma plina za obdobje 100 let v primerjavi z enim kilogramom CO2. Ustrezne vrednosti GWP so vrednosti, ki so bile objavljene v tretjem ocenjevalnem poročilu (TAR), ki ga je sprejel Medvladni forum za spremembo podnebja (IPCC) („Vrednosti GWP IPCC za leto 2001“) (11);

9.

„pripravek“ pomeni zmes iz dveh ali več snovi, od katerih je najmanj ena fluoriran toplogredni plin. Skupni potencial globalnega segrevanja (12) pripravka se določi v skladu z delom 2 Priloge;

10.

„naknadna vgradnja“ pomeni namestitev klimatske naprave v vozilo, potem ko je bilo registrirano.

Člen 4

Obveznosti držav članic

1.   Države članice podelijo ES-homologacijo ali nacionalno homologacijo glede na emisije iz klimatskih naprav le za tipe vozil, ki izpolnjujejo zahteve te direktive.

2.   Za namene podelitve homologacije za celotno vozilo v skladu s členom 4(1)(a) Direktive 70/156/EGS države članice zagotovijo, da izdelovalci posredujejo podatke o vrsti hladilnega sredstva, ki se uporablja v klimatskih napravah, ki so vgrajene v nova motorna vozila.

3.   Za namene homologacije vozil z vgrajenimi klimatskimi napravami, ki so konstruirane tako, da vsebujejo fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150, države članice zagotovijo, da v skladu z usklajenim preskusom za odkrivanje uhajanja iz člena 7(1) stopnja uhajanja takšnih plinov ne presega najvišjih dovoljenih vrednosti iz člena 5.

Člen 5

Homologacija

1.   Z učinkom šest mesecev po dnevu sprejetja usklajenega preskusa za odkrivanje uhajanja države članice iz razlogov, ki zadevajo emisije iz klimatskih naprav, ne smejo:

(a)

zavrniti podelitve ES-homologacije ali nacionalne homologacije za nov tip vozila; ali

(b)

prepovedati registracije, prodaje ali začetka uporabe novih vozil,

če vozilo z vgrajeno klimatsko napravo, ki je konstruirana tako, da vsebuje fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150, izpolnjuje zahteve te direktive.

2.   Z učinkom dvanajst mesecev po dnevu sprejetja usklajenega preskusa za odkrivanje uhajanja ali s 1. januarjem 2007, kar nastopi pozneje, države članice ne podeljujejo več ES-homologacije ali nacionalne homologacije za tip vozila, ki je opremljen s klimatsko napravo, konstruirano tako, da vsebuje fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150, razen če stopnja uhajanja iz te naprave ne presega 40 gramov fluoriranih toplogrednih plinov na leto za sistem enojnega uparjalnika ali 60 gramov fluoriranih toplogrednih plinov na leto za sistem dvojnega uparjalnika.

3.   Z učinkom 24 mesecev po dnevu sprejetja usklajenega preskusa za odkrivanje uhajanja ali s 1. januarjem 2008, kar nastopi pozneje, države članice za nova vozila, ki so opremljena s klimatskimi napravami, konstruiranimi tako, da vsebujejo fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150, razen če stopnja uhajanja iz teh naprav ne presega 40 gramov fluoriranih toplogrednih plinov na leto za sistem enojnega uparjalnika ali 60 gramov fluoriranih toplogrednih plinov na leto za sistem dvojnega uparjalnika:

(a)

obravnavajo potrdila o skladnosti za namene člena 7(1) Direktive 70/156/EGS kakor neveljavna; in

(b)

zavrnejo registracijo ter prepovedo prodajo in začetek uporabe.

4.   Z učinkom od 1. januarja 2011 države članice ne podeljujejo več ES-homologacije ali nacionalne homologacije za tip vozila, ki je opremljen s klimatsko napravo, konstruirano tako, da vsebuje fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150.

5.   Z učinkom od 1. januarja 2017 države članice za nova vozila, ki so opremljena s klimatsko napravo, konstruirano tako, da vsebuje fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150:

(a)

obravnavajo potrdila o skladnosti za namene člena 7(1) Direktive 70/156/EGS kakor neveljavna; in

(b)

zavrnejo registracijo ter prepovedo prodajo in začetek uporabe.

6.   Brez poseganja v ustrezno zakonodajo Skupnosti, zlasti v predpise Skupnosti o državnih pomočeh in Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov ter predpisov o storitvah informacijske družbe (13), države članice lahko spodbujajo vgradnjo učinkovitih klimatskih naprav, ki so inovativne in nadalje zmanjšujejo podnebne vplive.

Člen 6

Naknadna vgradnja in ponovno polnjenje

1.   Z učinkom od 1. januarja 2011 se klimatskih naprav, konstruiranih tako, da vsebujejo fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150, ne vgrajuje naknadno v vozila, ki so bila homologirana po tem datumu. Z učinkom od 1. januarja 2017 se takšne naprave ne vgrajujejo naknadno v nobeno vozilo.

2.   Klimatske naprave, vgrajene v motorna vozila, ki bodo homologirana 1. januarja 2011 ali pozneje, se ne polnijo s fluoriranimi toplogrednimi plini z globalnim potencialom segrevanja nad 150. Z učinkom od 1. januarja 2017 se klimatske naprave v nobenem vozilu ne polnijo s fluoriranimi toplogrednimi plini z globalnim potencialom segrevanja nad 150; izvzeto je ponovno polnjenje klimatskih naprav, ki vsebujejo te pline in so bile vgrajene v vozila pred tem datumom.

3.   Ponudniki storitev, ki opravljajo servisiranje in popravila klimatskih naprav, te opreme ob pretirano veliki količini iztečenega hladilnega sredstva ne polnijo s fluoriranimi toplogrednimi plini, dokler se ne opravi potrebno popravilo.

Člen 7

Izvedbeni ukrepi

1.   Komisija do 4. julija 2007 sprejme ukrepe za izvajanje člena 4 in 5 ter predvsem:

(a)

upravne določbe za ES-homologacijo vozil; in

(b)

usklajeni preskus za odkrivanje uhajanja za merjenje stopnje uhajanja fluoriranih toplogrednih plinov z globalnim potencialom segrevanja nad 150 iz klimatskih naprav.

2.   Komisija sprejme ukrepe v skladu s postopkom iz člena 13 Direktive 70/156/EGS.

3.   Komisija objavi te ukrepe v Uradnem listu Evropskih unije.

4.   Postopek iz odstavka 2 se, kadar je primerno, uporabi tudi za sprejetje:

(a)

ukrepov, potrebnih za zagotovitev varnega delovanja in pravilnega servisiranja hladilnih sredstev v premičnih klimatskih napravah;

(b)

ukrepov v zvezi z naknadno vgradnjo klimatskih naprav v vozila v uporabi in s ponovnim polnjenjem klimatskih naprav v uporabi, kolikor niso zajete v členu 6;

(c)

prilagoditev metode za določitev ustreznega globalnega potenciala segrevanja za pripravke.

Člen 8

Pregled

1.   Komisija na podlagi napredka glede potencialnega zadrževanja emisij ali nadomestitve fluoriranih toplogrednih plinov v klimatskih napravah, ki so vgrajene v motorna vozila, preuči:

ali je treba obstoječo zakonodajo razširiti na druge kategorije vozil, zlasti na kategoriji M2 in M3 ter razreda II in III kategorije N1, in

ali je treba spremeniti določbe Skupnosti o potencialu globalnega segrevanja fluoriranih toplogrednih plinov; vse spremembe bi morale upoštevati tehnološki in znanstveni razvoj in potrebo po spoštovanju časovne razporeditve načrtovanja izdelkov v industriji,

ter do 4. julija 2007 objavi poročilo. Komisija po potrebi poda ustrezne zakonodajne predloge.

2.   Če se fluorirani toplogredni plin s potencialom globalnega segrevanja nad 150, ki še ni zajet v poročilu IPCC iz člena 3(8), vključi v bodoče poročilo IPCC, Komisija oceni, ali je primerno spremeniti to direktivo, da se vključi zadevni plin. Če Komisija meni, da je to potrebno, v skladu s postopkom iz člena 13 Direktive 70/156/EGS:

sprejme potrebne ukrepe, in

opredeli prehodna obdobja za izvedbo teh ukrepov. Komisija tako poišče kompromis med potrebo po ustreznem času za prilagoditev in nevarnostjo, ki jo fluorirani toplogredni plin predstavlja za okolje.

Člen 9

Sprememba Direktive 70/156/EGS

Direktiva 70/156/EGS se spremeni v skladu z delom 1 Priloge k tej direktivi.

Člen 10

Prenos

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 4. januarja 2008.

Te ukrepe uporabljajo od 5. januarja 2008.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 11

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 12

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 17. maja 2006

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

H. WINKLER


(1)  UL C 108, 30.4.2004, str. 62.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 31. marca 2004 (UL C 103 E, 29.4.2004, str. 600), Skupno stališče Sveta z dne 21. junija 2005 (UL C 183 E, 26.7.2005, str. 17) in Stališče Evropskega parlamenta z dne 26. oktobra 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu). Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. aprila 2006 in Sklep Sveta z dne 25. aprila 2006.

(3)  UL L 130, 15.5.2002, str. 1.

(4)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.

(5)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(6)  UL L 42, 23.2.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/28/ES (UL L 65, 7.3.2006, str. 27).

(7)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

(8)  UL L 76, 6.4.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/76/ES (UL L 206, 15.8.2003, str. 29).

(9)  UL L 350, 28.12.1998, str. 1.

(10)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 29/2006 (UL L 6, 11.1.2006, str. 27).

(11)  IPCC Third Assessment Climate Change 2001. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm).

(12)  Za izračun GWP nefluoriranih toplogrednih plinov v pripravkih se uporabljajo vrednosti, ki so bile objavljene v prvem ocenjevalnem poročilu IPCC; glej: Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J. T. Houghton, G. J. Jenkins, J. J. Ephraums (ed.), Cambridge University Press, Cambridge (UK) 1990.

(13)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.


PRILOGA

DEL 1

Direktiva 70/156/EGS se spremeni:

1.

V del 1 Priloge IV se vstavita nova zaporedna številka 61 in opomba:

„Predmet homologacije

Številka direktive

Uradni list

Velja za kategorijo vozila

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

61. Klimatska naprava

2006/40/ES

L 161, 14.6.2006 str. 12

X

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

 

2.

Priloga XI se spremeni:

(a)

v Dodatek 1 se vstavi nova zaporedna številka 61:

„Zap.št.

Predmet homologacije

Direktiva št.

M1 ≤ 2 500( 1 ) kg

M1 > 2 500( 1 ) kg

M2

M3

61

Klimatska naprava

2006/40/ES

X

X“

 

 

(b)

v Dodatek 2 se vstavi nova zaporedna številka 61:

„Zap.št.

Predmet homologacije

Direktiva št.

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

61

Klimatska naprava

2006/40/ES

X

 

 

W“

 

 

 

 

 

 

(c)

v Dodatek 3 se vstavi nova zaporedna številka 61:

„Zap.št.

Predmet homologacije

Direktiva št.

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

61

Klimatska naprava

2006/40/ES

 

 

W“

 

 

 

 

 

 

(d)

pod „Pomen črk“ se doda naslednja črka:

„W

Samo za vozila razreda I kategorije N1, kakor so opisana v prvi tabeli pod točko 5.3.1.4 Priloge I k Direktivi 70/220/EGS, ki je bila vstavljena z Direktivo 98/69/ES“.

DEL 2

Metoda izračuna skupnega potenciala globalnega segrevanja (GWP) za pripravek

Skupni GWP pripravka je tehtano povprečje, izračunano iz vsote frakcij teže posameznih snovi, pomnoženih z njihovimi GWP.

Σ (Snov X % × GWP) + (Snov Y % × GWP) + … (Snov N % × GWP),

pri čemer % pomeni delež po teži z dovoljenim odstopanjem +/– 1 % po teži.

Primer: če uporabimo formulo za teoretično mešanico plinov, ki je sestavljena iz 23 % HFC-32, 25 % HFC-125 in 52 % HFC-134a, dobimo naslednje;

Σ (23 % × 550) + (25 % × 3 400) + (52 % × 1 300)

→ Skupni GWP = 1 652,5.


(1)  Samo za vozila razreda I kategorije N1, kot so opisana v prvi tabeli pod točko 5.3.1.4. Priloge I k Direktivi 70/220/EGS, ki je bila vstavljena z Direktivo 98/69ES.“