ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 160

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
14. junij 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 861/2006 z dne 22. maja 2006 o vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 862/2006 z dne 13. junija 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

12

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 863/2006 z dne 13. junija 2006 o prilagoditvi količin obveznosti dobave za uvoz trstnega sladkorja v skladu s Protokolom AKP in Sporazumom z Indijo za obdobje dobave 2005/2006

14

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 864/2006 z dne 13. junija 2006 o prepovedi lova na sluzoglavko v območjih CIEM III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X in XII (vode Skupnosti in mednarodne vode) za ladje, ki plujejo pod francosko zastavo

17

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

14.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/1


UREDBA SVETA (ES) št. 861/2006

z dne 22. maja 2006

o vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (2) določa, da mora skupna ribiška politika („SRP“) zagotavljati izkoriščanje živih vodnih virov tako, da bo ustvarila trajnostne gospodarske, okoljske in socialne pogoje.

(2)

Pri izvajanju SRP, kakor je določena v Uredbi (ES) št. 2371/2002 in njenih izvedbenih določbah, je odločilni cilj učinkovitejša finančna intervencija Skupnosti v sektorju. Večja komplementarnost in racionalnejši, enotnejši in bolj usklajeni postopki v okviru Skupnosti in tudi v odnosih s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami so bistveni za zagotavljanje skladnosti in ustreznosti take finančne intervencije.

(3)

Treba je upoštevati cilje, predhodno zastavljene v reformi SRP iz leta 2002, ki so bili dopolnjeni s sektorskimi pravnimi instrumenti in instrumenti politike.

(4)

Poleg tega je treba prilagoditi pravne akte Skupnosti navedenim ciljem in usmeritvam finančnega okvira za obdobje 2007–2013 ob hkratnem zagotavljanju skladnosti z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (3), in njenimi pravili za izvajanje iz Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2342/2002 z dne 23. decembra 2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (4); in z zahtevami po poenostavitvi in boljši pravni ureditvi.

(5)

Odhodki Skupnosti imajo med drugim lahko obliko finančnega sklepa, sporazuma Skupnosti o donaciji, oddaji javnega naročila, memoranduma o soglasju in upravnih dogovorov v skladu s postopki iz Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

(6)

Poleg tega je treba upoštevati sklepe glede sporazumov o partnerstvu na področju ribolova Sveta za ribištvo in kmetijstvo z dne 19. julija 2004.

(7)

Treba je jasno določiti cilje, področja dejavnosti in pričakovane rezultate, kar zadeva financiranje Skupnosti.

(8)

Treba je določiti pravila za urejanje upravičenosti izdatkov, stopnjo finančnega prispevka Skupnosti in pogoje, po katerih mora biti dosegljiv.

(9)

V skupnem interesu je, da so države članice opremljene tako, da se nadzori izvajajo po visokem standardu. Da se zagotovi, da države članice izpolnijo obveznost v skladu s pravili SRP, mora Skupnost podpreti države članice pri njihovih naložbah v področje nadzora.

(10)

Treba je zagotoviti razpoložljivost finančnih sredstev, potrebnih za spremljanje izvajanja SRP.

(11)

Skupnost mora tudi prispevati k proračunu Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za izvajanje letnega delovnega načrta Agencije, vključno s stroški za opremo in tekočimi stroški ter za izdatke za izvajanje njenih nalog.

(12)

Upravljanje ribištva je odvisno od razpoložljivosti podatkov o biološkem stanju ribjih staležev in dejavnosti ribiških flot. Zbiranje podatkov, ki ga izvajajo države članice in je potrebno za vodenje SRP, ter dodatne študije in pilotni projekti, ki jih izvaja Komisija, mora finančno podpreti Skupnost.

(13)

Na razpolago morajo biti finančna sredstva za redno pridobivanje znanstvenih nasvetov s strani mednarodnih znanstvenih organizacij, odgovornih za usklajevanje ribiških raziskav v vodah, kjer delujejo flote Skupnosti.

(14)

Reforma SRP je sprožila nove zahteve po znanstvenih nasvetih, zlasti glede sprejetja pristopa k ekosistemu in upravljanju kombiniranih ribištev. Na razpolago mora biti finančno nadomestilo, da se omogoči priznanim strokovnjakom na navedenih področjih ali inštitucijah, za katere delajo, da izpolnijo navedene dodatne zahteve.

(15)

Da bi pospešili dialog in komuniciranje z ribiškim sektorjem in drugimi interesnimi skupinami, je pomembno zagotoviti, da so industrija in drugi uporabniki obveščeni v najzgodnejši fazi načrtovanih pobud in da so cilji SRP in ukrepi v zvezi z njo jasno predstavljeni in razloženi.

(16)

Ob upoštevanju nalog Svetovalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo (ACFA), prenovljenega v skladu s Sklepom Komisije 1999/478/ES (5), je treba dati evropskim strokovnim organizacijam, zastopanim v ACFA, finančno podporo za pripravo sestankov ACFA, da se izboljša usklajevanje nacionalnih organizacij na evropski ravni in zagotovi večja kohezija na področju industrije o vprašanjih interesa Skupnosti.

(17)

S ciljem izboljšanja upravljanja v okviru SRP in da se zagotovi učinkovita vzpostavitev regionalnih svetovalnih svetov (RAC), ustanovljenih s Sklepom Sveta 2004/585/ES (6), je bistveno, da se RAC finančno podpre v začetni fazi in prispeva k njihovim stroškom tolmačenja in prevajanja.

(18)

Za zagotovitev usklajevanja dela RAC in ACFA je treba olajšati udeležbo zastopnika ACFA na sestankih RAC.

(19)

Za doseganje ciljev SRP Skupnost igra dejavno vlogo pri delu mednarodnih organizacij in sklepa sporazume o ribolovu, vključno s partnerskimi sporazumi v sektorju ribištva.

(20)

Bistveno je, da Skupnost prispeva k financiranju ukrepov, namenjenih za zagotavljanje dolgoročnega ohranjanja in trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov na odprtem morju in v vodah tretjih držav.

(21)

Izdatki za pripravo, nadaljnje ukrepe, spremljanje, preverjanje poslovanja in ocenjevanje, ki so potrebni za izvajanje in ovrednotenje ukrepov v okviru te uredbe in uresničevanje njenih ciljev, morajo biti zajeti v ukrepih tehnične in finančne pomoči.

(22)

Treba je vzpostaviti postopke glede vsebine programov Skupnosti in nacionalnih programov za različne ukrepe v okviru zadevnih področij SRP.

(23)

Primerno je vzpostaviti stopnje finančnega prispevka Skupnosti za izdatke držav članic.

(24)

Treba je vzpostaviti finančni okvir za obdobje 2007–2013 v skladu s Sporočilom Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z naslovom „Gradimo našo skupno prihodnost – Politični izzivi in proračunska sredstva razširjene Unije za obdobje 2007–2013“.

(25)

V zvezi z dejavnostmi, ki se financirajo v okviru te uredbe, je treba zagotoviti varovanje finančnih interesov Skupnosti z ustrezno uporabo pravnih aktov v zvezi z varovanjem navedenih interesov in zagotoviti, da države članice in Komisija izvajajo ustrezen nadzor.

(26)

Za zagotovitev učinkovitosti financiranja Skupnosti je treba redno ocenjevati dejavnosti, financirane v okviru te uredbe.

(27)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (7).

(28)

Uredba Sveta (ES) št. 657/2000 z dne 27. marca 2000 o tesnejšem dialogu s sektorjem za ribolov in s skupinami, na katere se nanaša skupna ribiška politika (8), Odločba Sveta 2000/439/ES z dne 29. junija 2000 o finančnem prispevku Skupnosti k izdatkom, ki so jih imele države članice pri zbiranju podatkov, ter za financiranje študij in pilotnih projektov za izvajanje skupne ribiške politike (9) in Odločba Sveta 2004/465/ES z dne 29. aprila 2004 o finančnem prispevku Skupnosti za programe nadzora ribištva držav članic (10) se razveljavijo s 1. januarjem 2007 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

VSEBINA IN PODROČJE UPORABE

Člen 1

Vsebina

Ta uredba vzpostavlja okvir za finančne ukrepe Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike („SRP“) in pomorskega prava ( v nadaljevanju „finančni ukrepi Skupnosti“).

Člen 2

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za finančne ukrepe Skupnosti na naslednjih področjih:

(a)

nadzor in izvrševanje pravil SRP;

(b)

ukrepi varstva, zbiranje podatkov in izboljšanje znanstvenih nasvetov v zvezi s trajnostnim upravljanjem ribolovnih virov v okviru SRP;

(c)

upravljanje SRP;

(d)

mednarodni odnosi na področju SRP in pomorskega prava.

POGLAVJE II

CILJI

Člen 3

Splošni cilji

Finančni ukrepi Skupnosti iz poglavja III posebej prispevajo k naslednjim splošnim ciljem:

(a)

izboljšanje upravne usposobljenosti in sredstev za nadzor in izvrševanje pravil SRP;

(b)

izboljšanje zbiranja podatkov, potrebnih za SRP;

(c)

izboljšanje kakovosti znanstvenih nasvetov za SRP;

(d)

izboljšanje upravljanja ribolovne flote Skupnosti za namene SRP;

(e)

izboljšanje vključevanja ribolovnega sektorja in drugih interesnih skupin v SRP in pospeševanje dialoga in komunikacije med njimi in Komisijo;

(f)

izvajanje ukrepov v zvezi z dvostranskimi in večstranskimi sporazumi za SRP in zlasti glede izboljšanja trajnosti ribolovnih virov v vodah tretjih držav in na odprtem morju;

(g)

pri izvedbenih ukrepih za pomorsko pravo.

Člen 4

Posebni cilji na področju nadzora in izvrševanja

Finančni ukrepi Skupnosti iz člena 8 prispevajo k izboljšanju nadzora ribolovnih dejavnosti z namenom boja proti takim dejavnostim, ki so škodljive za ohranjevanje virov v okviru voda Skupnosti in zunaj njih, s financiranjem naslednjih dejavnosti:

(a)

ukrepi držav članic za povečanje zmogljivosti ali zmanjšanje ugotovljenih slabosti pri nadzoru njihovih ribolovnih dejavnosti;

(b)

ocena in nadzor, ki ju izvajajo službe Komisije v zvezi z uporabo pravil SRP s strani držav članic;

(c)

usklajevanje nadzornih ukrepov, zlasti prek načrtov za skupno uporabo nacionalnih inšpekcijskih in nadzornih sredstev preko Agencije Skupnosti za nadzor ribištva (CFCA).

Člen 5

Posebni cilji na področju zbiranja podatkov in znanstvenih nasvetov

Finančni ukrepi Skupnosti iz členov 9, 10 in 11 prispevajo k izboljšanju zbiranja in upravljanja podatkov in znanstvenih nasvetov, ki so potrebni za oceno stanja virov, ravni ribolova in vpliva, ki ga ima ribištvo na vire in pomorski ekosistem, in storilnost ribiške industrije v vodah Skupnosti in zunaj nje s tem, da se zagotavlja finančna podpora državam članicam za vzpostavitev večletnih zbirnih in znanstveno utemeljenih podatkovnih nizov, ki vključujejo biološke, tehnične, okoljske in gospodarske informacije.

Člen 6

Posebni cilji na področju upravljanja

Finančni ukrepi Skupnosti iz člena 12 prispevajo k vključitvi interesnih skupin v vse faze SRP, od zasnove do izvajanja, in imajo za cilj obveščati jih o ciljih in ukrepih v zvezi z SRP, vključno, kadar je primerno, o njihovem družbenoekonomskem vplivu.

Člen 7

Posebni cilji na področju mednarodnih odnosov

1.   Na področju pogajanj in sklepanj sporazumov o ribolovu in sporazumov o partnerstvu na področju ribolova finančni ukrepi Skupnosti iz člena 13 prispevajo k naslednjim ciljem:

(a)

zaščiti zaposlitve v regijah Skupnosti, ki so odvisne od ribolova;

(b)

zagotavljanju nenehnega obstoja in konkurenčnosti ribiškega sektorja Skupnosti;

(c)

prek partnerstva k razvoju upravljanja ribiških virov in sposobnosti nadzora tretjih držav, da se zagotovi trajnostni ribolov in pospeševanje gospodarskega razvoja ribiškega sektorja v navedenih državah z izboljšanjem znanstvene in tehnične ocene zadevnega ribiškega sektorja, spremljanja in nadzora ribolovnih dejavnosti, zdravstvenih razmer in poslovnega okolja v sektorju;

(d)

zagotavljanju ustrezne oskrbe trga Skupnosti.

2.   Pri vključevanju Skupnosti v mednarodne organizacije finančni ukrepi Skupnosti iz člena 13 prispevajo k ohranjevanju in trajnostnemu izkoriščanju ribolovnih virov na mednarodni ravni, in to s sprejetjem ustreznih ukrepov upravljanja teh virov.

POGLAVJE III

FINANČNI UKREPI SKUPNOSTI

Člen 8

Posebni cilji na področju nadzora in izvrševanja

Na področju nadzora in izvrševanja pravil SRP so upravičeni do finančnih ukrepov Skupnosti naslednji izdatki:

(a)

izdatki držav članic pri izvajanju sistemov spremljanja in nadzora, ki se uporabljajo za SRP:

(i)

naložbe v zvezi z dejavnostmi nadzora, ki ga izvajajo upravni organi ali zasebni sektor, vključno z uvajanjem novih tehnologij nadzora in nakupom sredstev nadzora, zlasti naložbe v modernizacijo plovil in letal;

(ii)

usposabljanje in programi izmenjave državnih uradnikov, odgovornih za spremljanje, naloge nadzora in pregleda na ribiškem področju;

(iii)

izvajanje poskusnih inšpekcijskih in opazovalnih programov;

(iv)

analiza stroškov in koristi, ocena izdatkov in preverjanje poslovanja s strani pristojnih organov pri izvajanju spremljanja, nadzora in pregleda;

(v)

pobude, vključno s seminarji in mediji, usmerjenimi v krepitev ozaveščanja ribičev in drugih akterjev, kot so inšpektorji, državni tožilci in sodniki, in javnosti o potrebi boja proti neodgovornemu in nezakonitemu ribolovu in o izvajanju pravil SRP;

(b)

izdatki v zvezi z upravnimi dogovori s skupnim raziskovalnim središčem ali katerim koli drugim posvetovalnim organom Skupnosti, ki bo analiziral izvajanje novih tehnologij;

(c)

vse operativne izdatke inšpekcije s strani inšpektorjev Komisije v zvezi z izvajanjem SRP s strani držav članic, ter zlasti tiste v zvezi z inšpekcijskimi misijami, varnostno opremo in usposabljanjem inšpektorjev, sestanki in najemi ali nakupom inšpekcijskih sredstev s strani Komisije;

(d)

prispevek k proračunu Agencije Skupnosti za nadzor ribištva (CFCA) za pokritje izdatkov uslužbencev in upravnih izdatkov ter izdatkov, povezanih z delovanjem letnega delovnega programa agencije, vključno s stroški komuniciranja in izdatki za vesoljsko tehnologijo.

Člen 9

Ukrepi na področju zbiranja osnovnih podatkov

1.   Na področju zbiranja osnovnih podatkov so do finančnih ukrepov Skupnosti upravičeni izdatki držav članic za zbiranje in upravljanje osnovnih ribolovnih podatkov za namene, kot so:

(i)

ocenjevanje dejavnosti različnih ribiških flot in sprememb ribolovnih moči;

(ii)

priprava povzetkov z uporabo podatkov, zbranih v skladu z drugimi pravnimi akti Skupnosti v zvezi z SRP, in zbiranje dodatnih informacij za:

vzpostavitev, kjer je treba na osnovi vzorčenja, programov za zbiranje podatkov, ki te obveznosti dopolnjujejo v skladu z drugimi pravnimi akti Skupnosti, oziroma za področja dejavnosti, ki jih te obveznosti ne zajemajo,

podrobno določitev postopkov, ki bodo zagotovili zbirne podatke,

zagotovitev, da bodo podatki, ki so bili uporabljeni za zagotovitev zbirnih podatkov, ostali na voljo za kakršne koli ponovne izračune, kadar koli bo treba;

(iii)

ocenjevanje celotnega obsega ulovov na stalež in skupino plovil, vključno z zavržki, kjer je to primerno, in, kjer je to primerno, razvrščanje teh ulovov po zemljepisnih območjih in časovnih obdobjih;

(iv)

ocenjevanje številčnosti in razširjenosti staležev. Ocene lahko temeljijo na podatkih gospodarskih ribištev ter tudi na podatkih, zbranih med znanstvenimi raziskavami na morju;

(v)

ocenjevanje vpliva ribolovnih dejavnosti na okolje;

(vi)

ocenjevanje socialnoekonomskega stanja sektorja;

(vii)

omogočanje spremljanja cen, povezanih z različnimi iztovarjanji in ki odražajo vsa iztovarjanja v pristaniščih v Skupnosti in zunaj nje, pa tudi uvoz;

(viii)

ocenjevanje ekonomskega in socialnega stanja industrije na podlagi študij in dovolj velikih vzorcev, da zagotavljajo zanesljivost ocene.

2.   Osnovni podatki, kot so določeni v odstavku 1(viii), ki jih morajo države članice zbrati, so naslednji:

(a)

glede ribiških flot:

(i)

dohodek od prodaje in drugi prihodki;

(ii)

proizvodni stroški;

(iii)

podatki, ki omogočajo preštetje del na morju in njihovo razvrstitev;

(b)

glede predelave rib:

(i)

proizvodnja, izražena v smislu obsega in vrednosti za razrede izdelkov, ki jih je treba določiti v skladu s členom 30(2);

(ii)

število podjetij in število delovnih mest;

(iii)

spremembe v proizvodnih stroških in njihovi sestavi.

Člen 10

Ukrepi na področju dodatnega zbiranja podatkov

1.   Komisija lahko izvaja študije in pilotne projekte na področju dodatnega zbiranja podatkov. Področja dejavnosti, ki so lahko upravičena do finančnih ukrepov Skupnosti, vključujejo:

(a)

metodološke študije in projekte, ki so namenjeni metodam optimiziranja in standardiziranja pri zbiranju podatkov, določenih v členu 9;

(b)

raziskovalne projekte zbiranja podatkov zlasti na področjih ribogojstva, medsebojnega vpliva ribištva in ribogojstva na okolje in zmogljivost ribiške in ribogojske industrije, da ustvarita delovna mesta;

(c)

ekonomske in bioekonomske analize in simulacije v zvezi z odločitvami, načrtovanimi v skladu s SRP in ocena vpliva SRP;

(d)

selektivnost ribištva, vključno s selektivnostjo, povezano z obliko ribolovnega orodja in ribolovnimi tehnikami, ter pregled razmerij med ribolovno zmogljivostjo, ribolovnim naporom in poginom v vsakem ribolovnem območju;

(e)

izboljšanje izvrševanja SRP, zlasti glede stroškovne učinkovitosti;

(f)

ocenjevanje in upravljanje povezav med ribolovnimi dejavnostmi in ribogojstvom ter vodnimi ekosistemi.

2.   Financiranje vseh študij in pilotnih projektov, ki se izvajajo v skladu z odstavkom 1, ne sme presegati 15 % letnih odobrenih proračunskih sredstev, odobrenih za dejavnosti, financiranih v skladu s členom 9 in tem členom.

Člen 11

Ukrepi na področju znanstvenih nasvetov

Na področju znanstvenih nasvetov so upravičeni do finančnih ukrepov Skupnosti naslednji izdatki:

(a)

izdatki za pogodbe o partnerstvu z nacionalnimi raziskovalnimi institucijami za zagotavljanje znanstvenih nasvetov;

(b)

izdatki za upravni dogovor s skupnim raziskovalnim središčem ali katerim koli drugim posvetovalnim organom Skupnosti za zagotovitev sekretariata za Znanstveni, tehnični in ekonomski odbor za ribištvo (STECF), za izvedbo predhodne analize podatkov in za pripravo podatkov za oceno stanja ribolovnih virov;

(c)

nadomestila, izplačana članom STECF in/ali strokovnjakom, ki jih je povabil STECF, za njihovo sodelovanje in delo v delovnih skupinah in na plenarnih zasedanjih;

(d)

nadomestila, plačana neodvisnim strokovnjakom, ki zagotavljajo Komisiji znanstvene nasvete ali usposabljanje administratorjev ali interesnih skupin pri tolmačenju znanstvenih nasvetov;

(e)

prispevki mednarodnim organom, zadolženim za oceno staležev.

Člen 12

Ukrepi na področju upravljanja

Na področju upravljanja so upravičeni do finančnih ukrepov Skupnosti naslednji izdatki:

(a)

potni stroški in stroški nastanitve članov evropskih trgovinskih organizacij, ki morajo potovati, da bi pripravili sestanke Svetovalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo (ACFA);

(b)

stroški udeležbe zastopnikov, ki jih imenuje ACFA, za zastopanje na sestankih regionalnih svetovalnih svetov (RAC);

(c)

operativni stroški med zagonsko fazo (pet let) in njihovi stroški prevajanja in tolmačenja, kakor je določeno v Sklepu 2004/585/ES;

(d)

stroški v zvezi z razlaganjem ciljev in ukrepov SRP in še zlasti predlogov Komisije ter posredovanj pomembnih informacij s tega področja ribiški industriji in drugim zadevnim skupinam, vključno z naslednjimi dejavnostmi na pobudo Komisije:

(i)

priprava in posredovanje dokumentarnega gradiva, prilagojenega posebnim potrebam zadevnih skupin (pisno, avdio-/video- in elektronsko gradivo);

(ii)

zagotavljanje obsežnega dostopa do podatkov in pojasnjevalnega gradiva, ki se še zlasti nanaša na predloge Komisije, s pripravo spletne strani GD za ribištvo na internetu, in izdajanje redne publikacije ter organizacija informativnih in izobraževalnih seminarjev za oblikovalce mnenj.

Člen 13

Ukrepi na področju mednarodnih odnosov

1.   Na področju mednarodnih odnosov so upravičeni do finančnih ukrepov Skupnosti naslednji izdatki:

(a)

izdatki, ki izhajajo iz sporazumov o ribolovu in sporazumov o partnerstvu na področju ribolova, o katerih se je Skupnost pogajala ali jih namerava obnoviti ali se pogajati s tretjimi državami;

(b)

izdatki, ki izhajajo iz obveznih prispevkov Skupnosti v proračune mednarodnih organizacij;

(c)

izdatki, nastali v članstvu Skupnosti in iz prostovoljnega financiranja Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO), oddelek ribištvo, vključno z Globefish, ter izdatki v zvezi s članstvom Evropske skupnosti in prostovoljnega financiranja katere koli mednarodne organizacije, dejavne na področju pomorskega prava;

(d)

prostovoljni finančni prispevki za priprave za nove mednarodne organizacije ali mednarodne pogodbe, ki so v interesu Skupnosti;

(e)

prostovoljni finančni prispevki za znanstveno delo ali programe posebnega interesa za Skupnost, ki jih izvajajo mednarodne organizacije;

(f)

finančni prispevki za dejavnosti (delovni, neformalni ali izredni sestanki pogodbenic), ki podpirajo interese Skupnosti v mednarodnih organizacijah in krepijo sodelovanje z njenimi partnerji v teh organizacijah. V tem okviru nosi stroške udeležbe zastopnikov tretjih držav pri pogajanjih in na sestankih mednarodnih forumov in organizacij, kadar njihova prisotnost postane potrebna zaradi interesov Skupnosti.

2.   Ukrepi, financirani v skladu z odstavkom 1(a) in (b), se izvajajo zlasti na podlagi uredb in sklepov, nanašajočih se na sklepanje sporazumov o ribolovu in/ali protokolov med Skupnostjo in tretjimi državami, in uredb ter sklepov v zvezi s podpisom sporazumov o mednarodnih organizacijah za ribištvo s strani Skupnosti.

Člen 14

Tehnična pomoč

Finančni ukrepi Skupnosti lahko zajemajo izdatke za pripravo, nadaljnje ukrepe, spremljanje, preverjanje poslovanja in ocenjevanje, ki so potrebni za izvajanje in ovrednotenje ukrepov v okviru te uredbe in uresničevanje njenih ciljev, npr. študij, sestankov, strokovnjakov, informacij, ozaveščanja, usposabljanja in dejavnosti objavljanja, izdatke v zvezi z informacijsko tehnologijo, vključno z računalniškim omrežjem za izmenjavo informacij, izdatke za začasno osebje in katere koli druge izdatke za administrativno ali tehnično pomoč, ki jih lahko ima Komisija.

POGLAVJE IV

STOPNJE SOFINANCIRANJA

Člen 15

Stopnje sofinanciranja na področju sistemov spremljanja in nadzora

Glede finančnih ukrepov Skupnosti iz člena 8(a) stopnje sofinanciranja ne smejo presegati 50 % upravičenih izdatkov. Vendar lahko Komisija za dejavnosti iz člena 8(a), točke (i), z izjemo nakupa plovil in letal, (iii) in (v), določi stopnjo, ki je višja od 50 % upravičenih izdatkov.

Člen 16

Stopnje sofinanciranja na področju zbiranja osnovnih podatkov

Glede finančnih ukrepov Skupnosti iz člena 9 stopnje sofinanciranja ne smejo presegati 50 % upravičenih javnih izdatkov, nastalih pri izvajanju programa iz člena 23(1).

Člen 17

Stopnje sofinanciranja na področju dodatnega zbiranja podatkov

Glede finančnih ukrepov Skupnosti iz člena 10 stopnja sofinanciranja ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov v primeru ukrepov po razpisu za zbiranje predlogov. Univerze in javne raziskovalne ustanove, od katerih se v skladu z zakonodajo države, ki velja zanje, zahteva, da krijejo mejne stroške, lahko predložijo predloge do 100 % mejnih stroškov, nastalih pri izvajanju projekta.

Člen 18

Stopnje financiranja potnih stroškov in stroškov nastanitve članov ACFA

1.   Glede finančnih ukrepov Skupnosti iz člena 12(a) in (b) se stopnja financiranja določi v skladu z odstavkoma 2 in 3 tega člena.

2.   Pravice črpanja bodo dodeljene v skladu s finančnim sporazumom s Komisijo vsaki trgovinski organizaciji, ki je članica plenarnega odbora ACFA, v sorazmerju s pravicami znotraj plenarnega odbora ACFA in odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev.

3.   Navedene pravice črpanja in povprečni potni stroški člana trgovinske organizacije bodo določali število potovanj, za katere je lahko vsaka organizacija finančno odgovorna za namen priprave sestankov. 20 % zneska pravice črpanja vsaka organizacija pridrži na pavšalni stopnji za kritje organizacijskih in upravnih stroškov, ki so strogo povezani z organizacijo pripravljalnih sestankov.

POGLAVJE V

FINANČNI POSTOPKI

ODDELEK 1

Postopki na področju sistemov spremljanja in nadzora

Člen 19

Uvodna določba

Finančni prispevek Skupnosti za nacionalne programe, ki so jih sprejele države članice ob izvajanju sistemov spremljanja in nadzora, ki se uporabljajo za SRP, se zagotovi v skladu s postopki iz tega oddelka.

Člen 20

Načrtovanje programov

1.   Zahtevki držav članic za finančne ukrepe Skupnosti se predložijo Komisiji do 31. januarja vsakega leta.

Tem zahtevkom držav članic mora biti priložen letni program za nadzor ribištva z naslednjimi informacijami:

(a)

cilji letnega programa za nadzor ribištva;

(b)

razpoložljivi človeški viri;

(c)

razpoložljivi finančni viri;

(d)

število razpoložljivih plovil in letal;

(e)

seznam projektov, za katere se išče finančni prispevek;

(f)

skupni izdatek, načrtovan za doseganje projektov;

(g)

terminski načrt za dokončanje vsakega projekta, navedenega v letnem nadzornem programu s področja ribištva;

(h)

seznam kazalcev, ki se bodo uporabili za oceno učinkovitosti programa.

2.   Za vsak projekt mora program za nadzor ribištva podrobno določiti eno od dejavnosti iz člena 8(a) in cilj, opis, lastnika, lokacijo, ocenjeni strošek, upravni postopek, ki ga je treba upoštevati, in časovno razporeditev za dosežke.

3.   Glede plovil in letal mora program za nadzor ribištva tudi podrobno določiti:

(a)

v kakšnem obsegu jih bodo pristojni organi uporabljali za nadzorne namene, to je v kakšnem odstotku njihove uporabe glede na celotno letno dejavnost;

(b)

koliko ur oziroma dni na leto se bodo predvidoma uporabljali za nadzor ribištva;

(c)

v primeru modernizacije njihova življenjska doba.

Člen 21

Odločitev Komisije

1.   Na podlagi programov za nadzor ribištva, ki so jih predložile države članice, se bodo odločbe glede finančnega prispevka Skupnosti za nacionalne programe sprejemale vsako leto v skladu s postopkom iz člena 30(2).

2.   Odločbe iz odstavka 1 dajejo prednost dejavnostim, ki so najbolj ustrezne, da se izboljša učinkovitost spremljanja, nadzora in pregleda, ob upoštevanju učinkovitosti držav članic pri izvajanju programov, ki so že bili odobreni.

3.   Odločbe iz odstavka 1 določajo:

(a)

skupni znesek finančnega prispevka, ki se ga dodeli vsaki državi članici za dejavnosti iz člena 8(a);

(b)

višino finančnih prispevkov;

(c)

kakršen koli pogoj, ki se uporablja za finančni prispevek, ki izhaja iz predpisov Skupnosti.

ODDELEK 2

Postopki na področju zbiranja podatkov

Člen 22

Uvodna določba

Finančni prispevek Skupnosti za izdatke držav članic za zbiranje in upravljanje osnovnih podatkov v zvezi z ribolovom iz člena 9 se zagotovi v skladu s postopki iz tega oddelka.

Člen 23

Načrtovanje programov

1.   Program Skupnosti se določi v skladu s postopkom iz člena 30(2), zajemal pa naj bi bistvene informacije, potrebne za znanstvene ocene.

2.   Vsaka država članica mora sestaviti nacionalni program zbiranja in upravljanja podatkov. Program mora opisovati zbiranje podrobnih podatkov in obdelavo, ki je potrebna za izdelavo zbirnih podatkov v skladu s cilji iz člena 5.

3.   Vsaka država članica v svoj nacionalni program vključi elemente, ki se nanj nanašajo v skladu z minimalnim programom Skupnosti, kakor je sestavljen v odstavku 1.

4.   Države članice lahko Skupnost zaprosijo za finančno podporo za tiste dele svojih nacionalnih programov, ki ustrezajo sestavnim delom programa Skupnosti, s katerimi se ukvarjajo.

Člen 24

Odločitev Komisije

1.   Na podlagi programov, ki so jih predložile države članice, se bodo odločitve glede finančnega prispevka Skupnosti za nacionalne programe sprejemale vsako leto v skladu s postopkom iz člena 30(2).

2.   Odločitve iz odstavka 1 dajejo prednost dejavnostim, ki so najbolj ustrezne, da se izboljša zbiranje podatkov, potrebnih za SRP.

3.   Odločitve iz odstavka 1 določajo:

(a)

skupni znesek finančnega prispevka, ki se ga dodeli vsaki državi članici za dejavnosti iz člena 9;

(b)

višino finančnih prispevkov;

(c)

kakršen koli pogoj, ki se uporablja za finančni prispevek, ki izhaja iz predpisov Skupnosti.

POGLAVJE VI

DODELITEV SREDSTEV

Člen 25

Proračunska sredstva

Letna odobrena proračunska sredstva odobri proračunski organ v mejah finančnega okvira.

Člen 26

Kumulacija podpore Skupnosti

Ukrepi, ki se financirajo v skladu s to uredbo, niso upravičeni do pomoči drugih finančnih instrumentov Skupnosti. Upravičenci v skladu s to uredbo sporočijo Komisiji podatke o katerih koli drugih prejetih financiranjih in o zahtevkih za financiranje v teku.

POGLAVJE VII

NADZOR IN OCENA

Člen 27

Zaščita finančnih interesov Skupnosti

1.   Komisija zagotavlja, da so med izvajanjem dejavnosti, financiranih v okviru te odločbe, finančni interesi Skupnosti zaščiteni z uporabo varnostnih ukrepov proti goljufijam, korupciji in katerim koli drugim nezakonitim dejavnostim, z izvajanjem učinkovitih pregledov in z izterjavo neutemeljeno plačanih zneskov, v primeru odkritja nepravilnosti pa z učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi kaznimi v skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (11) in Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (12) ter Uredbo (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) (13).

2.   Za dejavnosti Skupnosti, ki se financirajo po tej uredbi, se uporabljata Uredba (ES, Euratom) št. 2988/95 in Uredba (Euratom, ES) št. 2185/96 za vsako kršitev določb prava Skupnosti, vključno s kršitvami pogodbene obveznosti, določene na podlagi programa, ki je posledica dejanja ali opustitve s strani gospodarskega delovanja, ki je ali pa bi z neupravičenimi izdatki ogrožala splošni proračun Skupnosti ali proračune, ki jih upravljajo.

3.   Komisija bo znižala, opustila ali izterjala znesek finančne pomoči, dodeljene za dejavnost, če bo ugotovila nepravilnosti, vključno z neusklajenostjo z določbami te uredbe ali s posamezno odločbo ali pogodbo ali sporazumom o dodelitvi zadevne finančne podpore ali če se izve, da je brez odobritve Komisije dejavnost bila predmet spremembe, ki je v nasprotju z njeno naravo ali z izvedbenimi pogoji.

Člen 28

Revizije in finančni popravki

1.   Brez poseganja v revizije, ki jih izvajajo države članice v skladu z nacionalnimi zakoni in drugimi predpisi, lahko uradniki Komisije in Računskega sodišča ali njihovi zastopniki z vnaprejšnjim obvestilom vsaj deset delovnih dni pred revizijo, razen v nujnih primerih, izvajajo revizije na kraju samem nad dejavnostmi, ki se financirajo po tej uredbi, kadar koli za obdobje treh let po končnem plačilu s strani Komisije.

Uradniki Komisije in Računskega sodišča ali njihovi zastopniki, ki so ustrezno pooblaščeni za izvajanje revizij na kraju samem, imajo dostop do računovodskih knjig ter vseh ostalih dokumentov, vključno z dokumenti in metapodatki, pripravljenimi ali prejetimi in shranjenimi na elektronskih nosilcih, v zvezi z izdatki, ki so financirani po tej uredbi.

Omenjena pooblastila za revizije ne vplivajo na uporabo nacionalnih predpisov, na podlagi katerih določena preverjanja opravljajo uradniki, določeni v skladu z nacionalno zakonodajo. Uradniki Komisije in Računskega sodišča ali njihovi zastopniki predvsem ne sodelujejo pri preiskavah na domu in uradnih zaslišanjih oseb v okviru nacionalne zakonodaje zadevne države članice. Kljub temu pa imajo dostop do teh informacij.

Če je katera koli finančna podpora Skupnosti, dodeljena v skladu s to uredbo, naknadno dodeljena tretji stranki kot končnemu upravičencu, prvotni upravičenec, ki je prejemnik finančne podpore Skupnosti, zagotovi Komisiji vse podatke v zvezi z identiteto navedenega končnega upravičenca.

V ta namen imajo upravičenci na razpolago vse pripadajoče dokumente za obdobje do treh let po končnem plačilu.

Komisija lahko od zadevne države članice zahteva, da na kraju samem izvaja revizije dejavnosti, ki se financirajo v skladu s členoma 8 in 9. Teh revizij se lahko udeležujejo uradniki Komisije in Računskega sodišča ali njihovi zastopniki.

2.   Če Komisija meni, da sredstva Skupnosti niso bila uporabljena v skladu s pogoji iz te uredbe ali iz katerega koli drugega akta Skupnosti, o tem obvesti upravičence, tudi katere koli končne upravičence v smislu odstavka 1, ki bodo imeli čas enega meseca od datuma takega uradnega obvestila, da pošljejo svoje pripombe Komisiji.

Če upravičenci ne odgovorijo v navedenem roku ali če njihove ugotovitve ne privedejo Komisije do tega, da bi spremenila mnenje, Komisija zniža ali prekliče dodeljeni finančni prispevek ali ukine plačila.

Vsako neupravičeno izplačilo mora biti vrnjeno Komisiji. Zneskom, ki ne bodo vrnjeni pravočasno, bodo prištete zamudne obresti pod pogoji, določenimi v Uredbi (ES, Euratom) št. 1605/2002.

3.   Komisija zagotovi, da obstajajo ustrezni režimi za nadzor in revizijo dejavnosti, financiranih v skladu s členoma 53(7) in 165 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

4.   V skladu z načelom nacionalne suverenosti lahko Komisija samo s sporazumom s tretjo državo izvaja ali je izvedla finančne revizije sredstev, izplačanih tretjim državam za ukrepe, financirane v skladu s členom 13(a).

Člen 29

Ocenjevanje in poročanje

1.   Dejavnosti, ki se financirajo v skladu s to uredbo, bodo redno spremljane, da se sledi njihovemu izvajanju.

2.   Komisija zagotovi redno, neodvisno, zunanje ocenjevanje financiranih dejavnosti.

3.   Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu:

(a)

vmesno ocenjevalno poročilo o dobljenih rezultatih in kakovostne ter količinske vidike izvajanja dejavnosti, financiranih v skladu s to uredbo, najpozneje do 31. marca 2011;

(b)

sporočilo o nadaljevanju dejavnosti, financiranih v skladu s to uredbo, najpozneje do 30. avgusta 2012;

(c)

naknadno ocenjevalno poročilo najpozneje do 31. decembra 2014.

POGLAVJE VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 30

Odbor

1.   Komisiji mora pomagati Odbor za ribištvo in ribogojstvo, ustanovljen po členu 30(1) Uredbe (ES) št. 2371/2002 (v nadaljevanju „Odbor“).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je 20 delovnih dni.

3.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 31

Izvedbena pravila

Podrobna pravila za uporabo te uredbe se lahko sestavijo v skladu s postopkom iz člena 30(2) za ukrepe, določene v členih 8(a) in 9.

Člen 32

Razveljavitev zastarelih aktov

Uredba (ES) št. 657/2000 in odločbi 2000/439/ES in 2004/465/ES se s 1. januarjem 2007 razveljavijo.

Člen 33

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. maja 2006

Za Svet

Predsednik

J. PRÖLL


(1)  Mnenje z dne 15. decembra 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1242/2004 (UL L 236, 7.7.2004, str. 1).

(3)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(4)  UL L 357, 31.12.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1261/2005 (UL L 201, 2.8.2005, str. 3).

(5)  UL L 187, 20.7.1999, str. 70. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2004/864/ES (UL L 370, 17.12.2004, str. 91).

(6)  UL L 256, 3.8.2004, str. 17. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom Komisije 2006/191/ES (UL L 66, 8.3.2006, str. 50).

(7)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(8)  UL L 80, 31.3.2000, str. 7.

(9)  UL L 176, 15.7.2000, str. 42. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2005/703/ES (UL L 267, 12.10.2005, str. 26).

(10)  UL L 157, 30.4.2004, str. 114. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/2/ES (UL L 2, 5.1.2006, str. 4).

(11)  UL L 312, 23.12.1995, str. 1.

(12)  UL L 292, 15.11.1996, str. 2.

(13)  UL L 136, 31.5.1999, str. 1.


14.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 862/2006

z dne 13. junija 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 14. junija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. junija 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 13. junija 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

70,0

204

33,8

999

51,9

0707 00 05

052

81,6

068

46,6

999

64,1

0709 90 70

052

85,1

999

85,1

0805 50 10

052

51,3

388

74,2

508

52,0

528

43,8

999

55,3

0808 10 80

388

90,4

400

112,5

404

82,8

508

83,5

512

91,5

524

45,3

528

104,5

720

93,9

804

95,2

999

88,8

0809 10 00

052

243,0

204

61,1

624

135,7

999

146,6

0809 20 95

052

325,5

068

95,0

999

210,3

0809 30 10, 0809 30 90

624

182,5

999

182,5


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


14.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 863/2006

z dne 13. junija 2006

o prilagoditvi količin obveznosti dobave za uvoz trstnega sladkorja v skladu s Protokolom AKP in Sporazumom z Indijo za obdobje dobave 2005/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti člena 39(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 9 Uredbe Komisije (ES) št. 1159/2003 z dne 30. junija 2003 o podrobnih pravilih uporabe za uvoz sladkornega trsa v okviru določenih carinskih kvot in preferencialnih sporazumov za tržna leta 2003/2004, 2004/2005 in 2005/2006 in o spremembi uredb (ES) št. 1464/95 in (ES) št. 779/96 (2) določa načine določanja obveznosti dobave z dajatvijo nič za proizvode z oznako KN 1701, izraženih v enakovredni količini belega sladkorja, za uvoz iz držav podpisnic Protokola AKP in Sporazuma z Indijo.

(2)

Te količine so bile za obdobje dobave 2005/2006 določene z Uredbo Komisije (ES) št. 180/2006 (3).

(3)

Člen 7(1) in (2) Protokola AKP določa pravila, če količine, dogovorjene z državo AKP, niso dobavljene.

(4)

Pristojni organi držav Saint Kitts in Nevis ter Trinidad in Tobago so obvestili Komisijo, da ne morejo dobaviti celotne dogovorjene količine in da ne želijo dobiti še dodatnega dobavnega obdobja.

(5)

Po posvetovanju z zadevnimi državami AKP je zato treba opraviti novo dodelitev nedobavljene količine, da se zadosti količinam za obdobje dobave 2005/2006.

(6)

Zato je treba razveljaviti Uredbo (ES) št. 180/2006 in v skladu s členom 9(1) in (2)(c) Uredbe št. 1159/2003 prilagoditi količine obveznosti dobave za obdobje 2005/2006.

(7)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Količine obveznosti dobave za uvoz iz držav podpisnic Protokola AKP in Sporazuma z Indijo, proizvodov z oznako KN 1701, izraženih v enakovredni količini belega sladkorja, za obdobje dobave 2005/2006 in za vsako zadevno državo izvoznico, kot so določene v Prilogi k Uredbi (ES) št. 180/2006, se prilagodijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Uredba (ES) št. 180/2006 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. junija 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 162, 1.7.2003, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 568/2005 (UL L 97, 15.4.2005, str. 9).

(3)  UL L 29, 2.2.2006, str. 28.


PRILOGA

Količine obveznosti dobave za uvoz preferenčnega sladkorja iz držav podpisnic Protokola AKP in Sporazuma z Indijo za obdobje dobave 2005/2006, izražene v tonah v enakovredni količini belega sladkorja

Države podpisnice Protokola AKP in Sporazuma z Indijo

Obveznosti dobave 2005/2006

Barbados

32 638,29

Belize

42 013,37

Kongo

10 225,97

Slonokoščena obala

10 772,81

Fidži

167 600,53

Gvajana

161 497,20

Indija

10 781,10

Jamajka

120 692,78

Kenija

6 413,05

Madagaskar

14 217,02

Malavi

22 510,23

Mavricius

499 321,82

Mozambik

7 390,93

Uganda

0,00

Saint Kitts in Nevis

785,00

Surinam

0,00

Svazi

118 464,53

Tanzanija

10 298,66

Trinidad in Tobago

40 000,00

Zambija

8 470,78

Zimbabve

31 870,71

Skupaj

1 315 964,78


14.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 864/2006

z dne 13. junija 2006

o prepovedi lova na sluzoglavko v območjih CIEM III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X in XII (vode Skupnosti in mednarodne vode) za ladje, ki plujejo pod francosko zastavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (1), in zlasti člena 26(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (2), in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2270/2004 z dne 22. decembra 2004 o določitvi ribolovnih možnosti za ribiška plovila Skupnosti za določene staleže globokomorskih rib za leti 2005 in 2006 (3) določa kvote za leto 2005 in 2006.

(2)

V skladu s podatki, ki so bili sporočeni Komisiji, so plovila, ki plujejo pod zastavo države članice ali so registrirane v državi članici iz Priloge, izčrpala kvoto za leto 2006 za ulov staležev iz Priloge k tej uredbi.

(3)

Zato je treba prepovedati ribolov na zadevni stalež, njegovo shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Črpanje kvote

Ribolovna kvota za stalež iz Priloge k tej uredbi, ki je bila za leto 2006 dodeljena državi članici iz Priloge, velja od datuma iz navedene priloge za izčrpano.

Člen 2

Prepovedi

Ribolov staleža iz Priloge k tej uredbi, ki ga opravljajo plovila, ki plujejo pod zastavo države članice ali so registrirane v državi članici iz Priloge, se prepove z datumom, navedenim v tej uredbi. Od tega datuma naprej je tudi prepovedano shranjevanje na krovu, pretovarjanje in iztovarjanje zadevnega staleža, ki ga ulovijo zadevna plovila.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. junija 2006

Za Komisijo

Jörgen HOLMQUIST

Generalni direktor za ribištvo in pomorske zadeve


(1)  UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

(2)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 768/2005 (UL L 128, 21.5.2005, str. 1).

(3)  UL L 396, 31.12.2004, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 742/2006 (UL L 130, 18.5.2006, str. 7).


PRILOGA

Št.

08

Država članica

FRANCIJA

Stalež

ALF/3X12-

Vrsta

Sluzoglavka (Beryx spp.)

Območje

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII (vode Skupnosti in mednarodne vode)

Datum

14. maja 2006