ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 159

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
13. junij 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 856/2006 z dne 12. junija 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 857/2006 z dne 12. junija 2006 o določitvi izvoznih nadomestil A1 za lupinasto sadje (olupljeni mandlji, lešniki z lupino, olupljeni lešniki, navadni orehi v lupini)

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 858/2006 z dne 12. junija 2006 o določitvi izvoznih nadomestil A1 in B za sadje in zelenjavo (paradižniki, pomaranče, limone, namizno grozdje, jabolka in breskve)

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 859/2006 z dne 12. junija 2006 o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju za predelano sadje in zelenjavo, razen tistih, dodeljenih za dodan sladkor (začasno konzervirane češnje, olupljeni paradižniki, konzervirane češnje, pripravljeni lešniki, nekateri pomarančni sokovi)

8

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 860/2006 z dne 12. junija 2006 o spremembah uvoznih dajatev v sektorju žit, v uporabi od 13. junija 2006

10

 

*

Direktiva Komisije 2006/55/ES z dne 12. junija 2006 o spremembi Priloge III k Direktivi Sveta 66/402/EGS glede največje mase semenskih partij ( 1 )

13

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 12. junija 2006 o imenovanju nemškega člana Odbora regij

14

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 9. junija 2006 o dovoljenju državam članicam za podaljšanje začasnih dovoljenj, odobrenih za novo aktivno snov profoksidim (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1632)  ( 1 )

15

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

13.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 159/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 856/2006

z dne 12. junija 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 13. junija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. junija 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 12. junija 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

78,2

204

33,8

999

56,0

0707 00 05

052

70,8

068

47,7

999

59,3

0709 90 70

052

96,4

999

96,4

0805 50 10

052

51,3

388

63,4

508

52,0

528

48,5

999

53,8

0808 10 80

388

93,2

400

111,3

404

82,8

508

85,5

512

85,9

524

45,3

528

108,3

720

93,7

804

102,8

999

89,9

0809 10 00

052

278,4

204

61,1

999

169,8

0809 20 95

052

357,3

068

95,0

999

226,2


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


13.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 159/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 857/2006

z dne 12. junija 2006

o določitvi izvoznih nadomestil A1 za lupinasto sadje (olupljeni mandlji, lešniki z lupino, olupljeni lešniki, navadni orehi v lupini)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1), in zlasti tretjega pododstavka člena 35(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1961/2001 (2) določa podrobna pravila za izvozna nadomestila za sadje in zelenjavo.

(2)

Člen 35(1) Uredbe (ES) št. 2200/96 določa, da so v obsegu, potrebnem za izvoz gospodarsko pomembnih količin proizvodov iz navedenega člena, proizvodi, ki jih Skupnost izvozi, lahko predmet izvoznih nadomestil, ob upoštevanju omejitev, ki izhajajo iz sklenjenih sporazumov v skladu s členom 300 Pogodbe.

(3)

V skladu s členom 35(2) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba upoštevati, da se ne porušijo že sklenjeni posli z nadomestili. Zaradi tega in tudi zaradi sezonskosti izvoza sadja in zelenjave je treba na podlagi nomenklature za kmetijske proizvode določiti predvidene količine po proizvodu za izvozna nadomestila, ki jih določa Uredba Komisije (EGS) št. 3846/87 (3). Te količine je treba razdeliti po pokvarljivosti zadevnih proizvodov.

(4)

V skladu s členom 35(4) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba nadomestila določiti ob upoštevanju obstoječega stanja in izgledov za cene sadja in zelenjave na trgu Skupnosti in iz razpoložljivih zalog na eni strani ter za cene na mednarodnem trgu na drugi strani. Treba je upoštevati tudi stroške trženja in prevoza ter gospodarski vidik načrtovanega izvoza.

(5)

V skladu s členom 35(5) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba cene na trgu Skupnosti določiti ob upoštevanju najugodnejših cen s stališča izvoza.

(6)

Zaradi razmer v mednarodni trgovini oziroma posebnih zahtev nekaterih trgov je lahko potrebna sprememba nadomestila za nekatere proizvode glede na namembni kraj.

(7)

Olupljeni mandeljni, lešniki in navadni orehi z lupino se trenutno lahko izvažajo v gospodarsko pomembnih količinah.

(8)

Zaradi sposobnosti dolgotrajnega skladiščenja lupinastega sadja, se lahko izvozna nadomestila določijo za daljša obdobja.

(9)

Da bi omogočili čim učinkovitejšo uporabo razpoložljivih virov in upoštevajoč strukturo izvoza Skupnosti, je treba določiti izvozna nadomestila za sadje v lupini po sistemu A1.

(10)

Cilj pogajanj v okviru evropskih sporazumov med Evropsko skupnostjo ter Romunijo in Bolgarijo je predvsem liberalizacija trgovine s proizvodi, ki so zajeti v skupni ureditvi zadevnega trga. Zato se morajo izvozna nadomestila za ti dve državi odpraviti.

(11)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Stopnja izvoznih nadomestil za lupinasto sadje, rok vložitve prijave za dovoljenje in predvidene količine so določeni v Prilogi k tej uredbi.

2.   Količine, zajete v dovoljenjih, izdanih za pomoč v hrani, iz člena 16 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (4), se ne prištevajo h količinam iz Priloge k tej uredbi.

3.   Ne glede na člen 5(6) Uredbe (ES) št. 1961/2001 je rok veljavnosti dovoljenja A1 tri mesece.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 24. junija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. junija 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 268, 9.10.2001, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).

(3)  UL L 366, 24.12.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2180/2003 (UL L 335, 22.12.2003, str. 1).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 410/2006 (UL L 71, 10.3.2006, str. 7).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 12. junija 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za lupinasto sadje (A1)

Rok za vložitev prijav za dovoljenja: od 24. junija do 24. decembra 2006.

Tarifna oznaka proizvoda (1)

Namembni kraj (2)

Znesek nadomestil

(v EUR/t neto)

Predvidene količine

(v t)

0802 12 90 9000

F08

45

1 200

0802 21 00 9000

F08

53

600

0802 22 00 9000

F08

103

4 000

0802 31 00 9000

F08

66

600


(1)  Tarifne oznake proizvodov so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), kakor je bila spremenjena.

(2)  Tarifne oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v Prilogi II k Uredbi (EGS) št. 3846/87. Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Druge namembne države se določene, kot sledi:

F08

:

Vse namembne države razen Bolgarije in Romunije.


13.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 159/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 858/2006

z dne 12. junija 2006

o določitvi izvoznih nadomestil A1 in B za sadje in zelenjavo (paradižniki, pomaranče, limone, namizno grozdje, jabolka in breskve)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1), in zlasti tretjega pododstavka člena 35(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1961/2001 (2), določa podrobna pravila za uporabo izvoznih nadomestil za sadje in zelenjavo.

(2)

Člen 35(1) Uredbe (ES) št. 2200/96 določa, da se proizvodi, ki jih izvaža Skupnost, v obsegu, potrebnem za gospodarsko pomemben izvoz, lahko krijejo z izvoznimi nadomestili, v mejah, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 300 Pogodbe.

(3)

V skladu s členom 35(2) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba poskrbeti, da se preprečijo motnje trgovinskih tokov, nastalih pred tem z režimom nadomestil. Iz tega razloga in zaradi sezonske narave izvoza sadja in zelenjave je treba določiti količine, predvidene za vsak proizvod, na podlagi nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila, določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (3). Te količine je treba razdeliti, upoštevajoč pokvarljivosti zadevnih proizvodov.

(4)

V skladu s členom 35(4) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba nadomestila določiti ob upoštevanju obstoječega stanja ali izgledov za cene sadja in zelenjave na trgu Skupnosti in iz razpoložljivih zalog na eni strani ter za cene na mednarodnem trgu na drugi stani. Upoštevati je potrebno tudi transportne in tržne stroke iz gospodarske perpektive planiranega izvoza.

(5)

V skladu s členom 35(5) Uredbe (ES) št. 2200/96 je treba cene na trgu Skupnosti določiti ob upoštevanju najugodnejših cen s stališča izvoza.

(6)

Zaradi razmer v mednarodni trgovini ali posebnih zahtev nekaterih trgov, je lahko potrebna sprememba nadomestila za nekatere proizvode glede na namembni kraj.

(7)

Paradižniki, pomaranče, limone, namizno grozdje, jabolka in breskve razredov ekstra, I in II skupnih standardov kakovosti se trenutno lahko izvozijo v gospodarsko pomembnih količinah.

(8)

Zato, da se zagotovi najboljša uporaba razpoložljivih sredstev in ob upoštevanju strukture izvoza Skupnosti, je primerno, da se določijo izvozna nadomestila A1 in B.

(9)

Cilj pogajanj v okviru evropskih sporazumov med Evropsko skupnostjo ter Romunijo in Bolgarijo je predvsem liberalizacija trgovine s proizvodi, ki so zajeti v skupni ureditvi zadevnega trga. Zato se morajo izvozna nadomestila za ti dve državi odpraviti.

(10)

Upravljalni odbor za sveže sadje in zelenjavo ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Za sistem A1 so stopnje nadomestila, rok za vložitev zahtevka za nadomestilo in predvidene količine za zadevne proizvode določeni v prilogi k Uredbi. Za sistem B so stopnje nadomestila, rok za vložitev zahtevka za nadomestilo in predvidene količine za zadevne proizvode določeni v Prilogi k Uredbi.

2.   Količine, zajete v dovoljenjih, izdanih za pomoč v hrani, iz člena 16 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (4), se ne prištevajo k upravičenim količinam iz Priloge k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 24. junija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. junija 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 268, 9.10.2001, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).

(3)  UL L 366, 24.12.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2091/2005 (UL L 343, 24.12.2005, str. 1).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 410/2006 (UL L 71, 10.3.2006, str. 7).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 12. junija 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za sadje in zelenjavo (paradižniki, pomaranče, limone, namizno grozdje, jabolka in breskve)

Oznaka proizvoda (1)

Namembni kraj (2)

Sistem A1

Rok za predložitev zahtevka za nadomestilo: 24.6.2006–24.10.2006

Sistem B

Rok za predložitev zahtevka za izdajo dovoljenja: 1.7.2006–31.10.2006

Stopnja nadomestila

(EUR/t)

Predvidene količine

(t)

Okvirna stopnja nadomestila

(EUR/t)

Predvidene količine

(t)

0702 00 00 9100

F08

20

 

20

2 667

0805 10 20 9100

F08

29

 

29

10 000

0805 50 10 9100

F08

50

 

50

1 667

0806 10 10 9100

F08

12

 

12

16 667

0808 10 80 9100

F04, F09

23

 

23

23 333

0809 30 10 9100

0809 30 90 9100

F03

11

 

11

13 333


(1)  Oznake proizvodov so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), spremenjeno.

(2)  Oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v Prilogi II k Uredbi (EGS) št. 3846/87.

Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Drugi namembni kraji so:

F03

:

Vsi namembni kraji, razen Švice, Romunije in Bolgarije.

F04

:

Hongkong, Singapur, Malezija, Šrilanka, Indonezija, Tajska, Tajvan, Papua Nova Gvineja, Laos, Kambodža, Vietnam, Japonska, Urugvaj, Paragvaj, Argentina, Mehika, Kostarika.

F08

:

Vsi namembni kraji, razen Bolgarije in Romunije.

F09

:

Sledeči namembni kraji:

Norveška, Islandija, Grenlandija, Fersko otočje, Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Srbija in Črna gora (vključno s Kosovom, kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999), Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgizistan, Moldavija, Rusija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukrajina, Saudova Arabija, Bahrajn, Katar, Oman, Združeni arabski emirati (Abu Dhabi, Dubaj, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma in Fudjayra), Kuvajt, Jemen, Sirija, Iran, Jordanija, Bolivija, Brazilija, Venezuela, Peru, Panama, Ekvador in Kolumbija,

afriške države in teritoriji, razen Južne Afrike,

namembni kraj iz člena 36 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (UL L 102, 17.4.1999, str. 11).


13.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 159/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 859/2006

z dne 12. junija 2006

o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju za predelano sadje in zelenjavo, razen tistih, dodeljenih za dodan sladkor (začasno konzervirane češnje, olupljeni paradižniki, konzervirane češnje, pripravljeni lešniki, nekateri pomarančni sokovi)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga v sektorju za predelano sadje in zelenjavo (1), in zlasti tretjega pododstavka člena 16(3) te uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1429/95 (2) določa izvedbena pravila v sektorju za uporabo izvoznih nadomestil za proizvode na osnovi predelanega sadja in zelenjave, razen tistih, dodeljenih za predelano sadje in zelenjavo za dodan sladkor.

(2)

V skladu s členom 16(1) Uredbe (ES) št. 2201/96 lahko prozvodi iz člena 1(2)(a) navedene uredbe, v obsegu, potrebnem za izvoz gospodarsko pomembnih količin, predstavljajo izvozna nadomestila ob upoštevanju omejitev, ki izhajajo iz sporazumov, zaključenih v skladu s členom 300 Pogodbe. Glede na člen 18(4) navedene uredbe se v primeru, da nadomestilo za sladkor, ki ga vsebujejo proizvodi iz člena 1(2)(b), ne zadostuje za izvoz teh proizvodov, za navedene proizvode uporabi nadomestilo, v skladu s členom 17 te uredbe.

(3)

V skladu s členom 16(2) Uredbe (ES) št. 2201/96 je treba upoštevati, da se ne porušijo že sklenjeni posli z izvoznimi nadomestili. Zaradi tega je treba na podlagi nomenklature za kmetijske proizvode, določene z Uredbo Komisije (EGS) št. 3846/87 (3), določiti predvidene količine na proizvod za izvozna nadomestila.

(4)

V skladu s členom 17(2) Uredbe (ES) št. 2201/96 je za določitev nadomestil treba na eni strani upoštevati obstoječe stanje in izglede za cene predelanega sadja in zelenjave na trgu Skupnosti in iz razpoložljivih zalog ter na drugi strani dejanske cene na mednarodnem trgu. Treba je tudi upoštevati stroške trženja in prevoza ter gospodarski vidik načrtovanega izvoza.

(5)

V skladu s členom 17(3) Uredbe (ES) št. 2201/96 je treba cene na trgu Skupnosti določiti ob upoštevanju najugodnejših cen s stališča izvoza.

(6)

Zaradi stanja mednarodnega trga ali posebnih zahtev nekaterih trgov je lahko potrebna sprememba nadomestila za določen proizvod na namembno državo.

(7)

Trenutno se lahko v gospodarsko pomembnih količinah izvažajo začasno konzervirane češnje, olupljeni paradižniki, konzervirane češnje, pripravljeni lešniki in nekateri pomarančni sokovi.

(8)

Treba je določiti stopnjo nadomestil in posledično predvidene količine.

(9)

Cilj pogajanj v okviru evropskih sporazumov med Evropsko skupnostjo ter Romunijo in Bolgarijo je predvsem liberalizacija trgovine s proizvodi, ki so zajeti v skupni ureditvi zadevnega trga. Zato se morajo izvozna nadomestila za ti dve državi odpraviti.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za predeleno sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Stopnje izvoznega nadomestila iz sektorja proizvodov, predelanih iz sadja in zelenjave, rok za vložitev prijav za dovoljenja, rok pošiljanja dovoljenj in predvidene količine so določeni v Prilogi.

2.   Količine, zajete v dovoljenjih, izdanih za pomoč v hrani, iz člena 16 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (4), se ne prištevajo k upravičenim količinam iz prvega odstavkav Prilogi te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 24. junija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. junija 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 386/2004 (UL L 64, 2.3.2004, str. 25).

(2)  UL L 141, 24.6.1995, str. 28. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 498/2004 (UL L 80, 18.3.2004, str. 20).

(3)  UL L 366, 24.12.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2091/2005 (UL L 343, 24.12.2005, str. 1).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 410/2006 (UL L 71, 10.3.2006, str. 7).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 12. junija 2006 o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju za predelano sadje in zelenjavo, razen tistih, dodeljenih za dodan sladkor (začasno konzervirane češnje, olupljeni paradižniki, konzervirane češnje, pripravljeni lešniki, nekateri pomarančni sokovi)

Rok za vložitev prijav za dovoljenja: od 24. junija do 24. oktobra 2006.

Čas izdajanja dovoljenj: od julija do oktobra 2006.

Tarifna oznaka proizvoda (1)

Oznaka namembne države (2)

Stopnja nadomestila

(v EUR/t neto)

Predvidene količine

(v t)

0812 10 00 9100

F06

50

3 000

2002 10 10 9100

F10

45

43 500

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

600

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

F08

59

500

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

F08

5

0

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

F08

29

0


(1)  Tarifne oznake proizvoda so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), spremenjeno.

(2)  Oznake namembne države serije „A“ so določene v Prilogi II Uredbe (EGS) št. 3846/87.

Številčne oznake namembne države so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Ostale namembne države so določene na naslednji način:

F06

Vse namembne države razen Severne Amerike, Romunije in Bolgarije.

F08

Vse namembne države razen Bolgarije in Romunije.

F10

Vse namembne države razen Združenih držav Amerike, Bolgarije in Romunije.


13.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 159/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 860/2006

z dne 12. junija 2006

o spremembah uvoznih dajatev v sektorju žit, v uporabi od 13. junija 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede uvoznih dajatev v sektorju žit (2), in zlasti člena 2(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 731/2006 (3) določa uvozne dajatve v sektorju žit.

(2)

Člen 2(1) Uredbe (ES) št. 1249/96 določa, da se mora opraviti ustrezna prilagoditev, če se v obdobju uporabe uvoznih dajatev njihova izračunana povprečna vrednost razlikuje za 5 EUR/t od določene dajatve. Takšna razlika je dejansko nastala. Zato je treba prilagoditi uvozne dajatve, določene v Uredbi (ES) št. 731/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 731/2006 se zamenjata s prilogama I in II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 13. junija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. junija 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 29.9.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1110/2003 (UL L 158, 27.6.2003, str. 12).

(3)  UL L 128, 16.5.2006, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 755/2006 (UL L 132, 19.5.2006, str. 17).


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, v uporabi od 13. junija 2006

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Uvozna dajatev (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica durum visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

0,00

nizke kakovosti

15,23

1001 90 91

Pšenica navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

Navadna pšenica visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

54,38

1005 10 90

Semenska koruza, razen hibridne

55,31

1005 90 00

Koruza, razen semenske (2)

55,31

1007 00 90

Sirek v zrnju, razen hibridnega, za setev

54,38


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost preko Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa (člen 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96), je uvoznik upravičen do znižanja dajatev v višini:

3 EUR/t, če je razkladalno pristanišče v Sredozemskem morju, ali v višini

2 EUR/t, če je razkladalno pristanišče na Irskem, v Združenem kraljestvu, na Danskem, v Estoniji, v Latviji, v Litvi, na Poljskem, Finskem, Švedskem ali atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev

(31.5.2006–9.6.2006)

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Borzne kotacije

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Proizvodi (% proteinov pri 12 % vlage)

HRS2

YC3

HAD2

srednja kakovost (1)

nizka kakovost (2)

US barley 2

Kotacija (EUR/t)

148,94 (3)

78,92

154,94

144,94

124,94

86,30

Premija za Zaliv (EUR/t)

10,68

 

 

Premija za Velika jezera (EUR/t)

25,71

 

 

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški: Mehiški zaliv–Rotterdam: 17,58 EUR/t; Velika jezera–Rotterdam: 21,85 EUR/t.

3.

Subvencije iz tretjega odstavka člena 4(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).


13.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 159/13


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/55/ES

z dne 12. junija 2006

o spremembi Priloge III k Direktivi Sveta 66/402/EGS glede največje mase semenskih partij

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit (1), in zlasti člena 21a Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mednarodna pravila v zvezi z največjo maso za semenske partije nekaterih vrst žitaric, zlasti vrst Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, Triticosecale in Oryza sativa, Avena sativa ter Hordeum vulgare, so bila nedavno spremenjena.

(2)

Primerno je prilagoditi največjo maso za semenske partije navedenih vrst, ki so določene v zakonodaji Skupnosti.

(3)

Direktivo 66/402/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V stolpcu 2 preglednice v Prilogi III k Direktivi 66/402/EGS se „25“ nadomesti s „30“.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 31. decembra 2006. Besedila teh predpisov ter korelacijsko tabelo med predpisi in to direktivo nemudoma predložijo Komisiji.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji predložijo besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 12. junija 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL 125, 11.7.1966, str. 2309/66. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/117/ES (UL L 14, 18.1.2005, str. 18).


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

13.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 159/14


SKLEP SVETA

z dne 12. junija 2006

o imenovanju nemškega člana Odbora regij

(2006/408/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 263 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga nemške vlade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 24. januarja 2006 sprejel Sklep 2006/116/ES (1) o imenovanju članov in nadomestnih članov Odbora regij za obdobje od 26. januarja 2006 do 25. januarja 2010.

(2)

Po odstopu g. Jochena RIEBELA se je sprostilo mesto člana Odbora regij –

SKLENIL:

Člen 1

G. Volker HOFF, „minister dežele Hessen za zvezne in evropske zadeve ter pristojni za deželo Hessen pri zvezni vladi“, se imenuje za člana Odbora regij, kjer za preostanek mandata, tj. do 25. januarja 2010, zamenja g. Jochena RIEBELA.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 12. junija 2006

Za Svet

Predsednica

U. PLASSNIK


(1)  UL L 56, 25.2.2006, str. 75.


Komisija

13.6.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 159/15


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 9. junija 2006

o dovoljenju državam članicam za podaljšanje začasnih dovoljenj, odobrenih za novo aktivno snov profoksidim

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1632)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/409/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti četrtega pododstavka člena 8(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS je Španija marca 1998 od podjetja BASF AG prejela zahtevek za vključitev aktivne snovi profoksidim (prejšnji imeni: clefoksidim, BAS 625H) v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Odločba Komisije 1999/43/ES (2) je potrdila, da je dokumentacija popolna ter se načeloma lahko šteje, da izpolnjuje zahteve po podatkih in informacijah iz Priloge II in Priloge III k navedeni direktivi.

(2)

Potrditev popolnosti dokumentacije je bila potrebna zato, da se omogoči podroben pregled snovi in da se državam članicam omogoči, da izdajo začasna dovoljenja za največ tri leta za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo zadevno aktivno snov, ob skladnosti s pogoji iz člena 8(1) Direktive 91/414/EGS in zlasti pogojem v zvezi s podrobno oceno aktivne snovi in fitofarmacevtskega sredstva glede na zahteve, določene z Direktivo.

(3)

Za to aktivno snov so bili ocenjeni vplivi na zdravje ljudi in na okolje v skladu z določbami člena 6(2) in (4) Direktive 91/414/EGS za rabe, ki jih je predlagal vlagatelj. Država članica poročevalka je Komisiji predložila osnutek ocene poročila dne 28. marca 2001.

(4)

Po predložitvi osnutka ocene poročila države članice poročevalke je bilo ugotovljeno, da je treba od vlagateljev zahtevati nadaljnje informacije, ki jih država članica poročevalka pregleda in predloži svojo oceno. Zato pregled dokumentacije še traja in vrednotenja ne bo mogoče zaključiti v roku, predvidenem v Direktivi 91/414/EGS.

(5)

Ker pri vrednotenju zaenkrat še ni bil ugotovljen nikakršen razlog za neposredno zaskrbljenost, je treba državam članicam v skladu z določbami člena 8 Direktive 91/414/EGS omogočiti podaljšanje začasnih dovoljenj, izdanih za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo zadevno aktivno snov, za 24 mesecev, da se omogoči nadaljevanje pregledovanja dokumentacije. Pričakuje se, da bo proces vrednotenja in odločanja glede odločitve o morebitni vključitvi v Prilogo I za profoksidim zaključen v 24 mesecih.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so skladni z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Države članice lahko podaljšajo začasna dovoljenja za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo profoksidim, za obdobje, ki ni daljše od 24 mesecev, od datuma sprejetja te odločbe.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 9. junija 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/45/ES (UL L 130, 18.5.2006, str. 27).

(2)  UL L 14, 19.1.1999, str. 30.