ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 144

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
31. maj 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 797/2006 z dne 22. maja 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1785/2003 v zvezi z uvoznim režimom za riž

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 798/2006 z dne 30. maja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

4

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 799/2006 z dne 30. maja 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1168/2005 glede količine iz stalnega javnega razpisa za poznejšo prodajo koruze iz zalog avstrijske intervencijske agencije na trgu Skupnosti

6

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 800/2006 z dne 30. maja 2006 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za mlade samce goveda za pitanje (od 1. julija 2006 do 30. junija 2007)

7

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 801/2006 z dne 30. maja 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1384/2005 glede količine iz stalnega javnega razpisa za izvoz ječmena iz zalog madžarske intervencijske agencije

14

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 802/2006 z dne 30. maja 2006 o določitvi pretvorbenih faktorjev za ribe rodov Thunnusin Euthynnus

15

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 803/2006 z dne 30. maja 2006 o odstopanju od Uredbe (EGS) št. 1915/83 o nekaterih podrobnih pravilih glede vodenja knjigovodstva za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev

18

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 804/2006 z dne 30. maja 2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

19

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 29. maja 2006 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu in razveljavitvi Sklepa 2005/930/ES

21

 

*

Informacija v zvezi z začetkom veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Indijo v skladu s členom XXVIII GATT 1994 o spremembi koncesij za riž, predvidenih na seznamu CXL, priloženemu GATT 1994, ki je priložen Sklepu Sveta št. 2004/617/ES

24

 

*

Informacija v zvezi z začetkom veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Pakistanom v skladu s členom XXVIII GATT 1994 o spremembi koncesij za riž, predvidenih na seznamu CXL, priloge GATT 1994, ki je priložen Sklepu Sveta št. 2004/618/ES

24

 

*

Informacija v zvezi z začetkom veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v zvezi z metodo izračuna dajatev na oluščen riž in o spremembi sklepov 2004/617/ES, 2004/618/ES in 2004/619/ES, priloženega Sklepu Sveta št. 2005/476/ES

24

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

Skupno stališče Sveta 2006/380/SZVP z dne 29. maja 2006 o posodobitvi Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu in razveljavitvi Skupnega stališča 2006/231/SZVP

25

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

31.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/1


UREDBA SVETA (ES) št. 797/2006

z dne 22. maja 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1785/2003 v zvezi z uvoznim režimom za riž

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 36 in tretjega pododstavka člena 37(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 10(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (2) je določeno, da je za vsak uvoz v Skupnost ali izvoz iz nje proizvodov iz člena 1 navedene uredbe treba predložiti uvozno oziroma izvozno dovoljenje. Zaradi poenostavitve postopkov, ki se uporabljajo za gospodarske subjekte, bi morala obstajati možnost odstopanja od obveznosti predložitve uvoznega dovoljenja, kadar slednje ni potrebno za upravljanje nekaterih uvozov riža. Zato je treba Komisiji dovoliti odstopanje od te obveznosti.

(2)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Indijo v skladu s členom XXVIII GATT 1994 o spremembi koncesij za riž, predvidenih na seznamu Skupnosti CXL, priloženem GATT 1994 (3), sprejet s Sklepom Sveta 2004/617/ES (4), določa, da je stopnja uvozne dajatve za oluščen riž nekaterih sort riža basmati s poreklom iz Indije nič.

(3)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Pakistanom v skladu s členom XXVIII GATT 1994 o spremembi koncesij za riž, predvidenih na seznamu Skupnosti CXL, priloženem GATT 1994 (5), sprejet s Sklepom Sveta 2004/618/ES (6), določa, da je stopnja uvozne dajatve za oluščen riž nekaterih sort riža basmati s poreklom iz Pakistana nič.

(4)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami glede metode izračuna dajatev za oluščen riž (7), sprejet s Sklepom Sveta 2005/476/ES (8), določa način izračuna in periodično določanje uvozne dajatve za oluščen riž z oznako KN 1006 20.

(5)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Tajsko v skladu s členom XXVIII GATT 1994 o spremembi koncesij za riž, predvidenih na seznamu Skupnosti CXL, priloženemu GATT 1994 (9), sprejet s Sklepom Sveta 2005/953/ES (10), določa način izračuna in periodično določanje uvozne dajatve za brušen in manj brušen riž z oznako KN 1006 30 in uvozno dajatev za lomljeni riž z oznako KN 1006 40 00, ki znaša 65 EUR na tono.

(6)

Štirje zgoraj navedeni sklepi določajo, da ima Komisija zaradi polnega izvajanja omenjenih sporazumov možnost odstopanja od Uredbe (ES) št. 1785/2003. Odstopanja so možna najpozneje do 30. junija 2006.

(7)

Zato je treba spremeniti določbe Uredbe (ES) št. 1785/2003, ki se nanašajo na določitev dajatve za različne vrste riža, vključene v navedene sporazume.

(8)

Da je riž basmati lahko upravičen do uvozne dajatve nič, mora spadati v sorto, določeno v sporazumih. Da se zagotovi, da riž basmati, uvožen z dajatvijo nič, dejansko ustreza navedenemu, bi morala Komisija sprejeti posebna pravila.

(9)

Uredbo (ES) št. 1785/2003 bi bilo zato treba spremeniti. Da se izvajalcem zagotovi ohranitev novih uvoznih režimov po preteku roka za uporabo posebnih režimov, bi se morala ta sprememba uporabljati od 1. julija 2006 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1785/2003 se spremeni:

1.

V členu 10 se vstavi naslednji odstavek:

„1a   Kadar za upravljanje nekaterih uvozov riža ni potrebno uvozno dovoljenje, lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 26(2) odstopa od obveznosti iz prvega pododstavka odstavka 1 tega člena.“

2.

V členu 11 se črta odstavek 2.

3.

Vstavijo se naslednji členi:

„Člen 11a

1.   Z odstopanjem od člena 11(1) Komisija določi v 10 dneh po koncu zadevnega referenčnega obdobja uvozno dajatev za oluščen riž z oznako KN 1006 20, ki je:

(a)

30 EUR na tono v naslednjih primerih:

če je ugotovljeno, da uvoz oluščenega riža, izveden v celotnem pravkar končanem tržnem letu, ni dosegel letne referenčne količine iz prvega pododstavka odstavka 3, zmanjšane za 15 %;

če je ugotovljeno, da uvoz oluščenega riža, izveden v prvih šestih mesecih tržnega leta, ni dosegel delne referenčne količine iz drugega pododstavka odstavka 3, zmanjšane za 15 %;

(b)

42,5 EUR na tono v naslednjih primerih:

če je ugotovljeno, da uvoz oluščenega riža, izveden v celotnem pravkar končanem tržnem letu, presega letno referenčno količino iz prvega pododstavka odstavka 3, zmanjšano za 15 %, in ne presega te letne referenčne količine, povečane za 15 %;

če je ugotovljeno, da uvoz oluščenega riža, izveden v prvih šestih mesecih tržnega leta, presega delno referenčno količino iz drugega pododstavka odstavka 3, zmanjšano za 15 %, in ne presega te delne referenčne količine, povečane za 15 %;

(c)

65 EUR na tono v naslednjih primerih:

če je ugotovljeno, da uvoz oluščenega riža, izveden v celotnem pravkar končanem tržnem letu, presega letno referenčno količino iz prvega pododstavka odstavka 3, povečano za 15 %;

če je ugotovljeno, da uvoz oluščenega riža, izveden v prvih šestih mesecih tržnega leta, presega delno referenčno količino iz drugega pododstavka odstavka 3, povečano za 15 %.

Komisija določi dajatev samo v primeru, če izračuni, izvedeni z uporabo tega odstavka, vodijo v njegovo spremembo. Do določitve nove dajatve se uporablja prej določena dajatev.

2.   Za izračun uvoza iz odstavka 1 se upoštevajo količine, za katere so bila uvozna dovoljenja za oluščen riž z oznako KN 1006 20 izdana v skladu s členom 10(1) v ustreznem referenčnem obdobju, razen uvoznih dovoljenj za riž basmati iz člena 11b.

3.   Letna referenčna količina je 437 678 ton za tržno leto 2005–2006. To količino se za tržni leti 2006–2007 in 2007–2008 vsako leto poveča za 6 000 ton.

Delna referenčna količina ustreza za vsako tržno leto polovici letne referenčne količine iz prvega pododstavka.

Člen 11b

Z odstopanjem od člena 11(1) so sorte oluščenega riža basmati z oznakama KN 1006 20 17 in KN 1006 20 98, določene v Prilogi IIIa, upravičene do uvozne dajatve nič, v pogojih, ki jih Komisija določi v skladu s postopkom iz člena 26(2).

Člen 11c

1.   Z odstopanjem od člena 11(1) Komisija določi v 10 dneh po koncu zadevnega referenčnega obdobja uvozno dajatev za manj brušen ali brušen riž z oznako KN 1006 30, ki je:

(a)

175 EUR na tono v naslednjih primerih:

če je ugotovljeno, da uvoz manj brušenega in brušenega riža, izveden v celotnem pravkar končanem tržnem letu, presega 387 743 ton;

če je ugotovljeno, da uvoz manj brušenega in brušenega riža, izveden v prvih šestih mesecih tržnega leta, presega 182 239 ton;

(b)

145 EUR na tono v naslednjih primerih:

če je ugotovljeno, da uvoz manj brušenega in brušenega riža, izveden v celotnem pravkar končanem tržnem letu, ne presega 387 743 ton;

če je ugotovljeno, da uvoz manj brušenega in brušenega riža, izveden v prvih šestih mesecih tržnega leta, ne presega 182 239 ton.

Komisija določi dajatev samo v primeru, če izračuni, izvedeni z uporabo tega odstavka, vodijo v njegovo spremembo. Do določitve nove dajatve se uporablja prej določena dajatev.

2.   Za izračun uvoza iz odstavka 1 se upoštevajo količine, za katere so bila uvozna dovoljenja za manj brušen in brušen riž z oznako KN 1006 30 izdana v skladu s členom 10(1), v ustreznem referenčnem obdobju.

Člen 11d

Z odstopanjem od člena 11(1) je uvozna dajatev za lomljeni riž z oznako KN 1006 40 00 določena na 65 EUR na tono.“

4.

Vstavi se naslednja Priloga:

„PRILOGA IIIa

Sorte riža basmati iz člena 11b:

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Tip-3 (Dehradun)“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. maja 2006

Za Svet

Predsednik

J. PRÖLL


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 247/2006 (UL L 42, 14.2.2006, str. 1).

(3)  UL L 279, 28.8.2004, str. 19.

(4)  UL L 279, 28.8.2004, str. 17. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2005/476/ES (UL L 170, 1.7.2005, str. 67).

(5)  UL L 279, 28.8.2004, str. 25.

(6)  UL L 279, 28.8.2004, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2005/476/ES.

(7)  UL L 170, 1.7.2005, str. 69.

(8)  UL L 170, 1.7.2005, str. 67.

(9)  UL L 346, 29.12.2005, str. 26.

(10)  UL L 346, 29.12.2005, str. 24.


31.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 798/2006

z dne 30. maja 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 31. maja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. maja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 30. maja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

93,9

204

37,5

999

65,7

0707 00 05

052

107,3

999

107,3

0709 90 70

052

92,2

999

92,2

0805 10 20

204

38,1

220

34,2

388

69,7

624

52,0

999

48,5

0805 50 10

388

83,1

528

53,4

999

68,3

0808 10 80

388

109,8

400

126,4

404

100,2

508

79,3

512

85,9

524

88,5

528

89,4

720

86,0

804

108,1

999

97,1

0809 20 95

052

227,5

999

227,5


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


31.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 799/2006

z dne 30. maja 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1168/2005 glede količine iz stalnega javnega razpisa za poznejšo prodajo koruze iz zalog avstrijske intervencijske agencije na trgu Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1168/2005 (2) je odprla stalni javni razpis za poznejšo prodajo 121 525 ton koruze iz zalog avstrijske intervencijske agencije na notranjem trgu.

(2)

Ob upoštevanju trenutnega stanja na trgu je primerno povečati količine koruze za prodajo na notranjem trgu s strani avstrijske intervencijske agencije s povečanjem količine stalnega javnega razpisa na 211 705 ton.

(3)

Uredbo (ES) št. 1168/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1168/2005 se spremeni:

1.

V členu 1 se besedilo „121 525 ton“ nadomesti z besedilom „211 705 ton“.

2.

V naslovu priloge se besedilo „121 525 ton“ nadomesti z besedilom „211 705 ton“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. maja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 188, 20.7.2005, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1992/2005 (UL L 320, 18.12.2005, str. 25).


31.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 800/2006

z dne 30. maja 2006

o odprtju in upravljanju tarifnih kvot za mlade samce goveda za pitanje (od 1. julija 2006 do 30. junija 2007)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1), in zlasti člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Lista CXL STO zahteva, da Skupnost odpre letne uvozne tarifne kvote za 169 000 glav mladih samcev goveda za pitanje. Vendar je Skupnost na podlagi pogajanj, ki so vodile k Sporazumu v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 (2), ki je bil odobren s Sklepom Sveta 2006/333/ES (3), v svoj časovni razpored začela vključevati prilagoditve navedene uvozne tarifne kvote za vse države članice.

(2)

Primerno je, da se v podrobnih pravilih za upravljanje te tarifne kvote določi, da se morajo za obdobje od 1. julija 2006 do 30. junija 2007 razpoložljive količine na primeren način razporediti čez vse leto v smislu člena 32(4) Uredbe (ES) 1254/1999.

(3)

Glede na bližajoč se začetek veljavnosti Pristopne pogodbe Bolgarije in Romunije k Evropski uniji, brez poseganja v člen 39 navedene pogodbe, in z namenom omogočiti izvajalcem iz navedenih držav, da izkoristijo to kvoto od datuma njunega pristopa, je treba kvotno obdobje razdeliti v dve podobdobji in količino, ki je na voljo v tej kvoti, razporediti v ti obdobji, z upoštevanjem tradicionalnih tržnih vzorcev med Skupnostjo in državami dobaviteljev v okviru te kvote.

(4)

Da bi se zagotovil bolj enakopraven dostop do kvote ter komercialno donosno število živali na posamezni zahtevek, se mora pri vseh zahtevkih za uvozna dovoljenja upoštevati najmanjše in največje število živali.

(5)

Da bi preprečili špekulacije, morajo biti količine znotraj kvote dostopne dobaviteljem, ki lahko prikažejo, da se resnično ukvarjajo z uvozom iz tretjih držav v znatnem obsegu. Glede na zgoraj navedeno in z namenom zagotovitve učinkovitega upravljanja, je treba zahtevati, da zadevni trgovci v obdobju od 1. maja 2005 do 30. aprila 2006 uvozijo najmanj 50 živali, če se pošiljka 50 živali šteje kot komercialno donosna pošiljka.

(6)

Da se omogoči preverjanje teh meril, je treba zahtevke predložiti v državi članici, v kateri je uvoznik vpisan v register zavezancev za DDV.

(7)

Da bi preprečili špekulacije, je treba izvoznikom, ki 1. januarja 2006 več ne trgujejo z živim govedom, zavrniti dostop do kvote, dovoljenja pa ne smejo biti prenosljiva.

(8)

Treba je predvideti, da se količine, za katere se lahko vložijo zahtevki za dovoljenja, razporedijo po preteku obdobja za presojo in, če je primerno, po uporabi enotnega koeficienta dodeljevanja.

(9)

Dogovore je treba urejati z uvoznimi dovoljenji. V ta namen je treba določiti pravila za vlaganje zahtevkov in za podatke, ki jih je treba navesti v zahtevkih in dovoljenjih, po potrebi z dodatkom ali z odstopanjem od določenih določb Uredbe Komisije (ES) št. 1445/95 z dne 26. junija 1995 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2377/80 (4) in Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (5).

(10)

Izkušnje kažejo, da je za ustrezno upravljanje kvot treba zagotoviti, da je imetnik dovoljenja dejanski uvoznik. Zato mora tak uvoznik dejavno sodelovati pri nakupu, prevozu in uvozu zadevnih živali. Predložitev dokazila o teh dejavnostih mora biti zato tudi zahteva v zvezi z varščino za dovoljenje v smislu Uredbe Komisije (EGS) št. 2220/85 z dne 22. julija 1985 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode (6).

(11)

Da bi zagotovili strog statistični nadzor nad živalmi, ki so bile uvožene v okviru kvote, se ne sme uporabljati odstopanja iz člena 8(4) Uredbe (ES) št. 1291/2000.

(12)

Uporaba te tarifne kvote zahteva učinkovito preverjanje v posameznem namembnem kraju uvoženih živali. Zato je treba živali pitati v državi članici, ki je izdala uvozno dovoljenje.

(13)

Treba je položiti varščino, s katero se zagotovi, da so bile živali pitane najmanj 120 dni v navedenih proizvodnih enotah. Znesek varščine mora pokriti razliko med dajatvijo skupne carinske tarife in znižano dajatvijo, ki se uporablja na dan sprostitve zadevnih živali v prost promet.

(14)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za govedino in teletino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Odpre se tarifna kvota za 24 070 živih mladih samcev goveda iz oznak KN 0102 90 05, 0102 90 29 ali 0102 90 49 namenjenih za pitanje v Skupnosti, za obdobje od 1. julija 2006 do 30. junija 2007.

Ta tarifna kvota ima zaporedno številko 09.4005.

2.   Uvozna carinska dajatev, ki se uporablja pod tarifno kvoto iz odstavka 1, znaša 16 % ad valorem plus 582 EUR neto na tono.

Stopnja dajatve iz prvega pododstavka se uporablja pod pogojem, da so uvožene živali pitane najmanj 120 dni v državi članici, ki je izdala uvozno dovoljenje.

3.   Količine iz odstavka 1 se razporedijo, kot sledi:

(a)

12 035glav živega goveda za obdobje od 1. julija 2006 do 31. decembra 2006;

(b)

12 035 glav živega goveda za obdobje od 1. januarja 2007 do 30. junija 2007;

4.   Če je v obdobju iz odstavka 3(a) količina iz predloženih zahtevkov za dovoljenja manjša od razpoložljive količine za zadevno obdobje, se preostala količina za to obdobje prišteje k razpoložljivi količini za obdobje iz odstavka 3(b).

Člen 2

1.   Da so upravičeni do kvote iz člena 1, morajo biti vlagatelji fizične ali pravne osebe in morajo pristojnim organom zadevne države članice ob predložitvi svojih zahtevkov za uvozna dovoljenja na zadovoljiv način dokazati, da so v obdobju od 1. maja 2005 do 30. aprila 2006 uvozili vsaj 50 živali iz oznake KN 0102 90.

Ko začne veljati Pogodba o pristopu Bolgarije in Romunije 1. januarja 2007, lahko izvajalci iz navedenih držav vložijo zahtevke za uvozna dovoljenja v zvezi z količino, razpoložljivo za drugo podobdobje te kvote, kot je navedeno v členu 1(3)(b), pod pogojem, da so v obdobju od 1. maja 2005 do 30. aprila 2006 uvozili najmanj 50 živali iz oznake KN 0102 90.

Vlagatelji morajo biti vpisani v nacionalni register DDV.

2.   Za dokaz o uvozu veljajo izključno carinski dokumenti o sprostitvi v prosti promet, ki so jih carinski organi ustrezno potrdili in v katerih je zadevni vlagatelj naveden kot prejemnik.

Države članice lahko sprejmejo kopije dokumenta iz prvega pododstavka, ki jih je ustrezno potrdil pristojni organ. Če se take kopije sprejmejo, se to navede v sporočilu države članice iz člena 3(5) za vsakega zadevnega prosilca.

3.   Izvajalci, ki 1. januarja 2006 niso opravljali trgovinske dejavnosti s tretjimi državami v sektorju govejega in telečjega mesa, niso upravičeni do nobenega zahtevka.

4.   Podjetje, ki je nastalo z združitvijo podjetij, od katerih ima vsako referenčni uvoz, ki ustreza najnižji količini iz odstavka 1, lahko uporabi ta referenčni uvoz kot podlago za svoj zahtevek.

Člen 3

1.   Zahtevki za uvozna dovoljenja se lahko predložijo le v državi članici, v kateri je vlagatelj zahtevka vpisan v register DDV.

2.   Zahtevek za uvozna dovoljenja za vsako obdobje iz člena 1(3):

(a)

se mora nanašati na vsaj 50 živali,

(b)

ne sme zajemati več kot 5 % razpoložljive količine.

Če zahtevki presežejo količino iz točke (b) prvega pododstavka, se presežka ne upošteva.

3.   Zahtevki za obdobje iz člena 1(3)(a) se predložijo v desetih delovnih dneh po objavi te uredbe v Uradnem listu Evropske unije.

Zahtevki za uvozna dovoljenja za obdobje iz člena 1(3)(b) se predložijo v prvih 10 delovnih dneh navedenega obdobja.

4.   Vlagatelji zahtevkov lahko vložijo le en zahtevek za vsako obdobje iz člena 1(3). Če isti vlagatelj vloži več kot en zahtevek, se zavrne vse njegove zahtevke.

5.   Po pregledu predloženih dokumentov države članice najpozneje peti delovni dan po izteku roka za predložitev zahtevkov pošljejo Komisiji seznam vlagateljev zahtevkov in njihove naslove ter količine, za katere so vložili zahtevke.

Vsa obvestila, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, se pošljejo po telefaksu ali elektronski pošti, pri čemer se, v kolikor so bili zahtevki dejansko predloženi, uporabi vzorec iz Priloge I.

Člen 4

1.   Po obvestilu iz člena 3(5) se Komisija v najkrajšem možnem času odloči, v kolikšnem obsegu se zahtevkom lahko ugodi.

2.   Če količine iz zahtevkov iz člena 3 presegajo količine, ki so na voljo za zadevno obdobje, Komisija določi enotni koeficient dodeljevanja, ki se uporabi za količine iz zahtevkov.

Če ob uporabi koeficienta dodeljevanja iz prvega pododstavka količina na zahtevek znaša manj kot 50 živali, zadevne države članice razpoložljivo količino dodelijo z žrebanjem partij za uvozne pravice, od katerih se vsaka nanaša na 50 živali. Če je preostala partija manjša kot 50 glav, se šteje kot ena partija.

3.   Po odločitvi Komisije o sprejemu zahtevkov se dovoljenja izdajo v najkrajšem možnem času.

Člen 5

1.   Uvozna dovoljenja se izdajo na ime izvajalca, ki je vložil zahtevek.

2.   Zahtevki za dovoljenja in dovoljenja morajo vsebovati naslednje podatke:

(a)

v polju 8 državo izvora;

(b)

v polju 16 eno ali več naslednjih oznak kombinirane nomenklature: 0102 90 05, 0102 90 29 ali 0102 90 49;

(c)

v polju 20 zaporedno številko kvote (09.4005) in enega od zaznamkov iz Priloge II.

Člen 6

1.   Z odstopanjem od člena 9(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 uvozna dovoljenja, izdana na podlagi te uredbe, niso prenosljiva in podeljujejo pravico do tarifnih kvot samo, če se glasijo na isto ime in naslov, kot sta ime in naslov prejemnika v priloženi carinski deklaraciji o sprostitvi v prosti promet.

2.   Z odstopanjem od člena 3 Uredbe (ES) št. 1445/95 je veljavnost uvoznih dovoljenj 180 dni od dejanskega dneva izdaje v smislu člena 4(3) te uredbe. Nobeno uvozno dovoljenje ni veljavno po 30. juniju 2007.

3.   Varščina v zvezi z uvoznim dovoljenjem znaša 15 EUR na žival in jo vlagatelj zahtevka položi skupaj z zahtevkom za dovoljenje.

4.   Izdana dovoljenja veljajo na celotnem območju Skupnosti.

5.   V skladu s členom 50(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 se celotna dajatev skupne carinske tarife, ki se uporablja na dan sprejetja carinske deklaracije za sprostitev v prosti promet, zbere za vse uvožene količine, ki presegajo količine na uvoznem dovoljenju.

6.   Z odstopanjem od določb oddelka 4 naslova III Uredbe (ES) št. 1291/2000 se varščina ne sprosti, dokler se ne predloži dokazilo, da je imetnik dovoljenja komercialno in logistično odgovoren za nakup, prevoz in carinjenje zadevnih živali za prosti promet. Tak dokaz vsebuje vsaj:

(a)

originalni komercialni račun ali overjeno kopijo, ki jo je na ime imetnika izstavil prodajalec ali njegov predstavnik, oba s sedežem v tretji državi izvoza, in dokazilo o plačilu s strani imetnika ali odprtje nepreklicnega dokumentarnega akreditiva s strani imetnika v korist prodajalca;

(b)

tovorni list ali, če je primerno, dokument o cestnem ali zračnem prevozu za zadevne živali, izdan na ime imetnika;

(c)

dokazilo, da je blago dovoljeno dati v prosti promet z navedbo imena in naslova imetnika dovoljenja kot prejemnika.

Člen 7

1.   Ob uvozu mora uvoznik predložiti dokazila, da je:

(a)

podal pisno izjavo, s katero je v enem mesecu obvestil pristojni organ države članice o kmetiji ali kmetijah, kjer se bo pitalo mlado govedo;

(b)

pri pristojnem organu države članice položil varščino, kot je določeno za posamezne upravičene oznake KN v Prilogi III. Pitanje uvoženih živali v navedeni državi članici vsaj 120 dni od datuma sprejetja carinske deklaracije za sprostitev v prosti promet je osnovna zahteva v smislu člena 20(2) Uredbe (EGS) št. 2220/85.

2.   Razen v primerih višje sile se varščina iz odstavka 1(b) sprosti samo, če se pristojnemu organu države članice predloži dokazilo, da:

(a)

je bilo mlado govedo pitano na kmetiji ali kmetijah, navedenih v skladu z odstavkom 1;

(b)

mlado govedo ni bilo zaklano pred potekom obdobja 120 dni od datuma uvoza; ali

(c)

je bilo mlado govedo zaklano iz zdravstvenih razlogov ali je poginilo zaradi bolezni ali nesreče, preden je minilo navedeno obdobje.

Varščina se sprosti takoj po predložitvi takega dokazila.

Vendar se ob neupoštevanju časovne omejitve iz odstavka 1(a) vrnjena varščina zmanjša za:

15 % in za

2 % preostalega zneska za vsak dan prekoračitve roka.

Zneski varščine, ki se ne sprostijo, se zasežejo in zadržijo kot carine.

3.   Če se dokazila iz odstavka 2 ne predloži v 180 dneh od datuma uvoza, se varščina zaseže in zadrži kot carina.

Če pa se dokazila ne predloži v 180 dneh, kot to določa prvi pododstavek, temveč v šestih mesecih po navedenem obdobju, se povrne zaseženi znesek, zmanjšan za 15 % varščine.

Člen 8

Člen 8 Uredbi (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1445/95 se uporabljata, razen če je v tej uredbi določeno drugače.

Člen 9

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. maja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 124, 11.5.2006, str. 15.

(3)  UL L 124, 11.5.2006, str. 13.

(4)  UL L 143, 27.6.1995, str. 35. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1118/2004 (UL L 217, 17.6.2004, str. 10).

(5)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 410/2006 (UL L 71, 10.3.2006, str. 7).

(6)  UL L 205, 3.8.1985, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 673/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 17).


PRILOGA I

Telefaks EK: (32-2) 292 17 34

E-naslov: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Uporaba Uredbe (ES) št. 800/2006

Zaporedna št.: 09.4005

Image


PRILOGA II

Zaznamki iz člena 5(2)(c)

:

v španščini

:

„Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 800/2006]“

:

v češčini

:

„Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 800/2006)“

:

v danščini

:

„Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 800/2006)“

:

v nemščini

:

„Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 800/2006)“

:

v estonščini

:

„Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 800/2006)“

:

v grščini

:

„Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2006]“

:

v angleščini

:

„Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 800/2006)“

:

v francoščini

:

„Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [Règlement (CE) no 800/2006]“

:

v italijanščini

:

„Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 800/2006]“

:

v latvijščini

:

„Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 800/2006)“

:

v litovščini

:

„Penėjimui skirti gyvi jaučiai, kurių vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 800/2006)“

:

v madžarščini

:

„Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (800/2006/EK rendelet)“

:

v nizozemščini

:

„Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 800/2006)“

:

v poljščini

:

„Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 800/2006)“

:

v portugalščini

:

„Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 800/2006]“

:

v slovaščini

:

„Živé mladé býčky, ktorých živá hmotnosť nepresahuje 300 kg na kus, určené na výkrm [nariadenie (ES) č. 800/2006]“

:

v slovenščini

:

„Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 800/2006)“

:

v finščini

:

„Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 800/2006)“

:

v švedščini

:

„Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 800/2006)“


PRILOGA III

ZNESKI VARŠČIN

Moško govedo za pitanje

(Oznaka KN)

Znesek (EUR) na glavo

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


31.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 801/2006

z dne 30. maja 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1384/2005 glede količine iz stalnega javnega razpisa za izvoz ječmena iz zalog madžarske intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 2131/93 (2) določa postopek in pogoje za prodajo žit iz intervencijskih agencij.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1384/2005 (3) je odprla stalni javni razpis za izvoz 60 323 ton ječmena iz zalog madžarske intervencijske agencije.

(3)

Madžarska je obvestila Komisijo, da namerava njena intervencijska agencija za 88 652 ton povečati količino, razpisano na javnem razpisu za izvoz. Ob upoštevanju razmer na trgu je treba ugodno odgovoriti na zahtevo Madžarske.

(4)

Uredbo (ES) št. 1384/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 2 Uredbe (ES) št. 1384/2005 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 2

Javni razpis zadeva največjo količino 148 975 ton ječmena za izvoz v tretje države, razen v Albanijo, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Kanado, Hrvaško, Združene države Amerike, Lihtenštajn, Mehiko, Romunijo, Srbijo in Črno (4) goro ter Švico.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. maja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 191, 31.7.1993, str. 76. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 749/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 10).

(3)  UL L 220, 25.8.2005, str. 27. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1522/2005 (UL L 245, 21.9.2005, str. 3).

(4)  Vključno s Kosovom, kot določa Resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov št. 1244 z dne 10. junija 1999.“


31.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 802/2006

z dne 30. maja 2006

o določitvi pretvorbenih faktorjev za ribe rodov Thunnus in Euthynnus

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1), zlasti člena 26(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 3510/82 z dne 23. decembra 1982 o določitvi pretvorbenih faktorjev za ribe rodov Thunnus in Euthynnus  (2) je bila večkrat (3) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Vsako leto se določi proizvodna cena Skupnosti za ribe rodov Thunnus in Euthynnus, namenjene za proizvodnjo konzerv.

(3)

Treba je določiti pretvorbene faktorje, ki veljajo za različne vrste, velikosti in oblike ponudbe rib rodov Thunnus in Euthynnus.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribiške proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pretvorbeni faktorji za različne vrste, velikosti in obliko ponudbe rib rodov Thunnus in Euthynnus so navedeni v Prilogi I k tej uredbi.

Člen 2

Uredba (EGS) št. 3510/82 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo, se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi III.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. maja 2006

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila spremenjena s Pogodbo o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 368, 28.12.1982, str. 27. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3899/92 (UL L 392, 31.12.1992, str. 24).

(3)  Glej Prilogo II.


PRILOGA I

I.   Pretvorbeni količniki, ki se uporabljajo za različne vrste tuna

Vrsta

Pretvorbeni količnik

A.

Rumenoplavi tun (Thunnus albacares):

 

ki tehta več kot 10 kg po kosu

1,0

ki ne tehta več kot 10 kg po kosu

0,78

B.

Beli tun (Thunnus alalunga)

1,40

C.

Črtasti tun (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

0,62

D.

Druge vrste

0,75


II.   Pretvorbeni količniki, ki se uporabljajo za vsako od vrst iz razdelka I odvisno od predstavitve

Predstavitev

Pretvorbeni količnik

A.

Cel

1

B.

Brez drobovja in brez škrg

1,14

C.

Drugo

1,24


PRILOGA II

Razveljavljena uredba z njenimi zaporednimi spremembami

Uredba Komisije (EGS) št. 3510/82 (UL L 368, 28.12.1982, str. 27)

 

Uredba Komisije (EGS) št. 3940/87 (UL L 373, 31.12.1987, str. 6)

Samo priloga, točka VII.

Uredba Komisije (EGS) št. 3971/89 (UL L 385, 30.12.1989, str. 35)

 

Uredba Komisije (EGS) št. 3899/92 (UL L 392, 31.12.1992, str. 24)

 


PRILOGA III

TABELA UJEMANJA

Uredba (EGS) št. 3510/82

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2

Člen 2

Člen 3

Priloga

Priloga I

Priloga II

Priloga III


31.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 803/2006

z dne 30. maja 2006

o odstopanju od Uredbe (EGS) št. 1915/83 o nekaterih podrobnih pravilih glede vodenja knjigovodstva za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 79/65 EGS z dne 15. junija 1965 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski gospodarski skupnosti (1), in zlasti člena 6(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3 Uredbe Komisije (EGS) št. 1915/83 (2) določa, da mora od obračunskega leta 2005 organ za zvezo Komisiji poslati poročila kmetij najpozneje v 12 mesecih po koncu obračunskega leta, na katerega se nanašajo.

(2)

Kot izjemen ukrep za obračunsko leto 2005 je primerno, da se Belgiji določi daljše obdobje za oddajo podatkov, zato da se navedeni državi članici omogoči, da dokonča prenovo sistema IT za obdelavo računovodskih podatkov, ki so bili zbrani za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora Skupnosti za mrežo računovodskih podatkov s kmetij –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 3 Uredbe (EGS) št. 1915/83 za obračunsko leto 2005 organ za zvezo v Belgiji pošlje poročila kmetij najpozneje v 18 mesecih po koncu obračunskega leta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. maja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL 109, 23.6.1965, str. 1859/65. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 660/2004 (UL L 104, 8.4.2004, str. 97).

(2)  UL L 190, 14.7.1983, str. 25. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1192/2005 (UL L 194, 26.7.2005, str. 3).


31.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/19


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 804/2006

z dne 30. maja 2006

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1423/95 z dne 23. junija 1995 o podrobnih izvedbenih pravilih za uvoz proizvodov v sektorju sladkorja, razen melase (2), in zlasti drugega stavka druge alinee odstavka 2 člena 1 ter odstavka 1 člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2005/2006, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1011/2005 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 770/2006 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 1423/95 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1423/95, določene v Uredbi (ES) št. 1011/2005 za tržno leto 2005/2006, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 31. maja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. maja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 141, 24.6.1995, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 624/98 (UL L 85, 20.3.1998, str. 5).

(3)  UL L 170, 1.7.2005, str. 35.

(4)  UL L 134, 20.5.2006, str. 21.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 31. maja 2006

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

31,32

1,89

1701 11 90 (1)

31,32

5,87

1701 12 10 (1)

31,32

1,76

1701 12 90 (1)

31,32

5,44

1701 91 00 (2)

35,41

7,53

1701 99 10 (2)

35,41

3,71

1701 99 90 (2)

35,41

3,71

1702 90 99 (3)

0,35

0,31


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1260/2001 (UL L 178, 30.6.2001, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko I Priloge I k Uredbi (ES) št. 1260/2001.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

31.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/21


SKLEP SVETA

z dne 29. maja 2006

o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu in razveljavitvi Sklepa 2005/930/ES

(2006/379/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2580/2001 z dne 27. decembra 2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (1), in zlasti člena 2(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 21. decembra 2005 sprejel Sklep 2005/930/ES o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu in o razveljavitvi Sklepa 2005/848/ES (2).

(2)

Sprejet je bil posodobljen seznam oseb, skupin in subjektov, za katere se uporablja Uredba (ES) št. 2580/2001 –

SKLENIL:

Člen 1

Seznam iz člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Osebe

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza, alias Mihoubi Faycal, alias Fellah Ahmed, alias Dafri Rèmi Lahdi), rojen 1.2.1966 v Alžiru (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias švicarski Abderrahmane), rojen 17.10.1964 v Alžiru (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

3.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias Abu Omran, alias Al-Mughassil, Ahmed Ibrahim), rojen 26.6.1967 v Qatif-Bab al Shamalu, Saudova Arabija, državljan Saudove Arabije

4.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, rojen v Al Ihsi, Saudova Arabija, državljan Saudove Arabije

5.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, rojen 16.10.1966 v Tarutu, Saudova Arabija, državljan Saudove Arabije

6.

ARIOUA, Azzedine, rojen 20.11.1960 v Costantinu (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

7.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), rojen 18.8.1969 v Costantinu (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

8.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), rojen 13.5.1975 v Ain Tayi (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

9.

ASLI, Rabah, rojen 13.5.1975 v Ain Tayi (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

10.

ATWA, Ali (alias Bouslim, Ammar Mansour, alias Salim, Hassan Rostom), Libanon, rojen 1960 v Libanonu, državljan Libanona

11.

DARIB, Noureddine (alias Carreto, alias Zitoun Mourad), rojen 1.2.1972 v Alžiriji, (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

12.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), rojen 1.6.1970 v Alžiriji, (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

13.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias Al-Houri, Ali Saed Bin Ali, alias El-Houri, Ali Saed Bin Ali), rojen 10.7.1965 ali. 11.7.1965 v El Dibabiyi, Saudova Arabija, državljan Saudove Arabije

14.

FAHAS, Sofiane Yacine, rojena 10.9.1971 v Alžiru (Alžirija), (članica skupin al-Takfir in al-Hijra)

15.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias Garbaya, Ahmed, alias Sa-Id, alias Salwwan, Samir), Libanon, rojen 1963 v Libanonu, državljan Libanona

16.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), rojen 30.11.1970 v Costantinu (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

17.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias Ali, Salem, alias Bin Khalid, Fahd Bin Adballah, alias Henin, Ashraf Refaat Nabith, alias Wadood, Khalid Adbul), rojen 14.4.1965 alt. 1.3.1964 v Pakistanu, potni list št. 488555

18.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), rojen 26.12.1974 v Hussein Deyu (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

19.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias Mughniyah, Imad Fayiz), višji obveščevalni oficir Hezbolaha, rojen 7.12.1962 v Tayr Dibbi, Libanon, potni list št. 432298 (Libanon)

20.

NOUARA, Farid, rojen 25.11.1973 v Alžiru (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

21.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), rojen 11.9.1968 v Alžiru (Alžirija), (član skupin al Takfir in al-Hijra)

22.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), rojen 23.6.1963 v Alžiru (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

23.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), rojen 14.6.1974 v Alžiru (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

24.

SENOUCI, Sofiane, rojena 15.4.1971 v Hussein Deyu (Alžirija), (članica skupin al-Takfir in al-Hijra)

25.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, vodja Komunistične partije Filipinov, vključno z NPA), rojen 8.2.1939 v Cabugau, Filipini

26.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), rojen 21.4.1964 v Blidi (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

2.   Skupine in subjekti

1.

Organizacija Abu Nidal (ANO), (alias Revolucionarni svet Fataha, Arabska revolucionarna brigada, Črni september in Revolucionarna organizacija socialističnih muslimanov)

2.

Brigada mučenikov Al Akse

3.

Al Aksa e.V.

4.

Al-Takfir in al-Hijra

5.

Aum Shinrikyo (AUM, Aum vrhovna resnica, Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Komunistična partija Filipinov, vključno z Novo ljudsko vojsko (NPA), Filipini, povezana s Sisonom Jose Mariom C. (alias Armandom Liwanagom, alias Jomom, vodjo Komunistične partije Filipinov, vključno z NPA)

8.

Gama'a al-Islamiyya (islamistična skupina), (Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

9.

Fronta islamskih bojevnikov velikega vzhoda (IBDA-C)

10.

Hamas (vključno Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11.

Hizbul Mudžahedin (HM)

12.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fundacija Svete dežele za pomoč in razvoj)

13.

International Sikh Youth Federation (ISYF) (Mednarodna federacija sikhovske mladine)

14.

Kahane Chai (Kach)

15.

Sila Kalistan Zindabad (KZF)

16.

Delavska stranka Kurdistana (PKK) (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

17.

Osvobodilni tigri tamilskega Eelama (LTTE)

18.

Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK ali MKO) (brez ‚National Council of Resistance of Iran’ (NCRI)) (alias The National Liberation Army of Iran (NLA, militantno krilo MEK), The People's Mujahidin of Iran (PMOI), Muslim Iranian Student's Society)

19.

Nacionalna osvobodilna vojska/National Liberation Army (Ejército de Liberación Nacional)

20.

Fronta za osvoboditev Palestine (PLF)

21.

Palestinski islamski džihad (Palestinian Islamic Jihad – PIJ)

22.

Ljudska fronta za osvoboditev Palestine (Popular Front for the Liberation of Palestine – PFLP)

23.

Ljudska fronta za osvoboditev Palestine – glavno poveljstvo (alias PFLP – glavno poveljstvo, alias PFLP-GC)

24.

Oborožene revolucionarne sile Kolumbije (FARC)

25.

Revolucionarna ljudska osvobodilna vojska/fronta/stranka (DHKP/C) (alias Devrimci Sol (Revolucionarna levica), Dev Sol)

26.

Sijoča pot (SL) (Sendero Luminoso)

27.

Stichting Al Aksa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

28.

Združene samoobrambne sile/skupine Kolumbije (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)“

Člen 2

Sklep 2005/930/ES se razveljavi.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Učinkovati začne na dan objave.

V Bruslju, 29. maja 2006

Za Svet

Predsednik

M. BARTENSTEIN


(1)  UL L 344, 28.12.2001, str. 70. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1957/2005 (UL L 314, 30.11.2005, str. 16).

(2)  UL L 340, 23.12.2005, str. 64.


31.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/24


Informacija v zvezi z začetkom veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Indijo v skladu s členom XXVIII GATT 1994 o spremembi koncesij za riž, predvidenih na seznamu CXL, priloženemu GATT 1994, ki je priložen Sklepu Sveta št. 2004/617/ES

Sporazum je začel veljati 1. septembra 2004.


31.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/24


Informacija v zvezi z začetkom veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Pakistanom v skladu s členom XXVIII GATT 1994 o spremembi koncesij za riž, predvidenih na seznamu CXL, priloge GATT 1994, ki je priložen Sklepu Sveta št. 2004/618/ES

Sporazum je začel veljati 1. septembra 2004.


31.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/24


Informacija v zvezi z začetkom veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v zvezi z metodo izračuna dajatev na oluščen riž in o spremembi sklepov 2004/617/ES, 2004/618/ES in 2004/619/ES, priloženega Sklepu Sveta št. 2005/476/ES

Sporazum je začel veljati 30. junija 2005.


Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

31.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/25


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2006/380/SZVP

z dne 29. maja 2006

o posodobitvi Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu in razveljavitvi Skupnega stališča 2006/231/SZVP

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 15 in 34 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 27. decembra 2001 sprejel Skupno stališče 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu (1).

(2)

Svet je 20. marca 2006 sprejel Skupno stališče 2006/231/SZVP o posodobitvi Skupnega stališča 2001/931/SZVP (2).

(3)

Skupno stališče 2001/931/SZVP predvideva ponovne preglede v rednih časovnih presledkih.

(4)

Sprejeta je bila odločitev o posodobitvi Priloge k Skupnemu stališču 2001/931/SZVP in o razveljavitvi Skupnega stališča 2006/231/SZVP.

(5)

Seznam je bil sestavljen v skladu z merili, določenimi v členu 1(4) Skupnega stališča 2001/931/SZVP –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Seznam oseb, skupin in organizacij, za katere se uporablja Skupno stališče 2001/931/SZVP, se nahaja v Prilogi k temu skupnemu stališču.

Člen 2

Skupno stališče 2006/231/SZVP se razveljavi.

Člen 3

To skupno stališče začne učinkovati z dnem sprejetja.

Člen 4

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 29. maja 2006

Za Svet

Predsednik

M. BARTENSTEIN


(1)  UL L 344, 28.12.2001, str. 93.

(2)  UL L 82, 21.3.2006, str. 20.


PRILOGA

Seznam oseb, skupin in organizacij iz člena 1 (1)

1.   OSEBE

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza, alias Mihoubi Faycal, alias Fellah Ahmed, alias Dafri Rèmi Lahdi), rojen 1.2.1966 v Alžiru (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias švicarski Abderrahmane), rojen 17.10.1964 v Alžiru (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

3.

* ALBERDI URANGA, Itziar (aktivist Ete), rojen 7.10.1963 v Durangu (Biskaja), osebna izkaznica št. 78.865.693

4.

* ALBISU IRIARTE, Miguel (aktivist Ete, član skupine Gestoras Pro-amnistía), rojen 7.6.1961 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), osebna izkaznica št. 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias Abu Omran, alias Al-Mughassil, Ahmed Ibrahim), rojen 26.6.1967 v Qatif-Bab al Shamalu, Saudova Arabija, državljan Saudove Arabije

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, rojen v Al Ihsi, Saudova Arabija, državljan Saudove Arabije

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, rojen 16.10.1966 v Tarutu, Saudova Arabija, državljan Saudove Arabije

8.

* APAOLAZA SANCHO, Iván (aktivist Ete, član skupine K. Madrid), rojen 10.11.1971 v Beasainu (Guipúzcoa), osebna izkaznica št. 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine, rojen 20.11.1960 v Costantinu (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

10.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), rojen 18.8.1969 v Costantinu (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

11.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), rojen 13.5.1975 v Ain Tayi (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

12.

ASLI, Rabah, rojen 13.5.1975 v Ain Tayi (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

13.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (aktivist Ete), rojen 8.11.1957 v Regilu (Guipúzcoa), osebna izkaznica št. 15.927.207

14.

ATWA, Ali (alias Bouslim, Ammar Mansour, alias Salim, Hassan Rostom), Libanon, rojen 1960 v Libanonu, državljan Libanona

15.

DARIB, Noureddine (alias Carreto, alias Zitoun Mourad), rojen 1.2.1972 v Alžiriji, (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), rojen 1.6.1970 v Alžiriji, (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

17.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (aktivist Ete), rojen 20.12.1977 v Basauri (Biskaja), osebna izkaznica št. 45.625.646

18.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (aktivist Ete), rojen 10.1.1958 v Plenciji (Biskaja), osebna izkaznica št. 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias Al-Houri, Ali Saed Bin Ali, alias El-Houri, Ali Saed Bin Ali), rojen 10.7.1965 ali 11.7.1965 v El Dibabiyi, Saudova Arabija, državljan Saudove Arabije

20.

FAHAS, Sofiane Yacine, rojena 10.9.1971 v Alžiru (Alžirija), (članica skupin al-Takfir in al-Hijra)

21.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (aktivist Ete), rojen 29.4.1967 v Guerniki (Biskaja), osebna izkaznica št. 44.556.097

22.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (aktivistka Ete), rojena 25.4.1961 v Escoriazi (Navarra), osebna izkaznica št. 16.255.819

23.

* IZTUETA BARANDICA, Enrique (aktivist Ete), rojen 30.7.1955 v Santurceju (Biskaja), osebna izkaznica št. 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias Garbaya, Ahmed, alias Sa-Id, alias Salwwan, Samir), Libanon, rojen 1963 v Libanonu, državljan Libanona

25.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), rojen 30.11.1970 v Costantinu (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias Ali, Salem, alias Bin Khalid, Fahd Bin Adballah, alias Henin, Ashraf Refaat Nabith, alias Wadood, Khalid Adbul), rojen 14.4.1965 alt. 1.3.1964 v Pakistanu, potni list št. 488555

27.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), rojen 26.12.1974 v Hussein Deyu (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

28.

* MORCILLO TORRES, Gracia (aktivistka Ete, članica skupin Kas/Ekin), rojena 15.3.1967 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), osebna izkaznica št. 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias Mughniyah, Imad Fayiz), višji obveščevalni oficir Hezbolaha, rojen 7.12.1962 v Tayr Dibbi, Libanon, potni list št. 432298 (Libanon)

30.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (aktivist Ete), rojen 23.2.1961 v Pamploni (Navarra), osebna izkaznica št. 15.841.101

31.

NOUARA, Farid, rojen 25.11.1973 v Alžiru (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

32.

* ORBE SEVILLANO, Zigor (aktivist Ete, član skupine Jarrai-Haika-Segi), rojen 22.9.1975 v Basauri (Biskaja), osebna izkaznica št. 45.622.851

33.

* PALACIOS ALDAY, Gorka (aktivist Ete, član skupine K. Madrid), rojen 17.10.1974 v Beasainu (Guipúzcoa), osebna izkaznica št. 30.654.356

34.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (aktivist Ete, član skupine Jarrai-Haika-Segi), rojen 18.9.1964 v San Sebastiánu (Guipúzcoa), osebna izkaznica št. 15.976.521

35.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier (aktivist Ete, član skupine K. Madrid), rojen 27.2.1968 v Bilbau (Biskaja), osebna izkaznica št. 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), rojen 11.9.1968 v Alžiru (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

37.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis (aktivist Ete, član skupine K. Madrid), rojen 18.9.1963 v Bilbau (Biskaja), osebna izkaznica št. 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), rojen 23.6.1963 v Alžiru (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

39.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), rojen 14.6.1974 v Alžiru (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

40.

SENOUCI, Sofiane, rojena 15.4.1971 v Hussein Deyu (Alžirija), (članica skupin al-Takfir in al-Hijra)

41.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, vodja Komunistične partije Filipinov, vključno z NPA), rojen 8.2.1939 v Cabugau, Filipini

42.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), rojen 21.4.1964 v Blidi (Alžirija), (član skupin al-Takfir in al-Hijra)

43.

* URANGA ARTOLA, Kemen (aktivist Ete, član skupine Herri Batasuna/E.H/Batasuna), rojen 25.5.1969 v Ondarroji (Biskaja), osebna izkaznica št. 30.627.290

44.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo (aktivist Ete), rojen 21.5.1976 v Bilbau (Baskija), osebna izkaznica št. 29.036.694

45.

* VILA MICHELENA, Fermín (aktivist Ete, član skupin Kas/Ekin), rojen 12.3.1970 Irúnu (Guipúzcoa), osebna izkaznica št. 15.254.214

2.   SKUPINE IN SUBJEKTI

1.

Organizacija Abu Nidal (ANO), (alias Revolucionarni svet Fataha, Arabska revolucionarna brigada, Črni september in Revolucionarna organizacija socialističnih muslimanov)

2.

Brigada mučenikov Al Akse

3.

Al Aksa e.V.

4.

Al-Takfir in al-Hijra

5.

* Protiimperialistične teritorialne enote (Nuclei Territoriali Antimperialisti)

6.

* Obrtna zadruga „ogenj in podobno“ – občasno spektakularna (Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare)

7.

* Nuclei Armati per il Comunismo (Oborožene enote za komunizem)

8.

Aum Shinrikyo (AUM, Aum vrhovna resnica, Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

* Celica proti kapitalu, zaporom, paznikom in zaporniškim celicam (CCCCC – Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle)

11.

Komunistična partija Filipinov, vključno z Novo ljudsko vojsko (NPA), Filipini, povezana s Sisonom Jose Mariom C. (alias Armandom Liwanagom, alias Jomom, vodjo Komunistične partije Filipinov, vključno z NPA)

12.

* Continuity Irish Republican Army (CIRA)

13.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Basque Fatherland and Liberty (ETA.) (Naslednje organizacije spadajo v teroristično skupino ETA.: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok)

14.

Gama'a al-Islamiyya (islamistična skupina), (Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15.

Fronta islamskih bojevnikov velikega vzhoda (IBDA-C)

16.

* Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/Skupine antifašističnega odpora Prvi oktober (GRAPO)

17.

Hamas (vključno Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Hizbul Mudžahedin (HM)

19.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fundacija Svete dežele za pomoč in razvoj)

20.

International Sikh Youth Federation (ISYF) (Mednarodna federacija sikhovske mladine)

21.

* Mednarodna solidarnost (Solidarietà Internazionale)

22.

Kahane Chai (Kach)

23.

Sila Kalistan Zindabad (KZF)

24.

Delavska stranka Kurdistana (PKK) (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

25.

Osvobodilni tigri tamilskega Eelama (LTTE)

26.

* Lojalistična prostovoljna sila (Loyalist Volunteer Force, LVF)

27.

Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK ali MKO) [brez „National Council of Resistance of Iran“ (NCRI)] (alias The National Liberation Army of Iran (NLA, militantno krilo MEK), The People's Mujahidin of Iran (PMOI), Muslim Iranian Student's Society)

28.

Nacionalna osvobodilna vojska/National Liberation Army (Ejército de Liberación Nacional)

29.

* Prostovoljci Oranžencev (Orange Volunteers, OV)

30.

Fronta za osvoboditev Palestine (PLF)

31.

Palestinski islamski džihad (Palestinian Islamic Jihad – PIJ)

32.

Ljudska fronta za osvoboditev Palestine (Popular Front for the Liberation of Palestine – PFLP)

33.

Ljudska fronta za osvoboditev Palestine – glavno poveljstvo (alias PFLP – glavno poveljstvo, alias PFLP-GC)

34.

* Prava IRA (Real IRA)

35.

* Rdeče brigade za izgradnjo borbene komunistične partije (Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente)

36.

* Branilci Rdeče roke (Red Hand Defenders, RHD)

37.

Oborožene revolucionarne sile Kolumbije (FARC)

38.

* Revolucionarna jedra/Epanastatiki Pirines

39.

* Revolucionarna organizacija 17. november/Dekati Evdomi Noemvri

40.

Revolucionarna ljudska osvobodilna vojska/fronta/stranka (DHKP/C) (alias Devrimci Sol (Revolucionarna levica), Dev Sol)

41.

Sijoča pot (SL) (Sendero Luminoso)

42.

Stichting Al Aksa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

43.

* Brigada „20. julij“ (Brigata XX Luglio)

44.

* Obrambno združenje Ulstra/Borci za svobodo Ulstra (Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters, UDA/UFF)

45.

Združene samoobrambne sile/skupine Kolumbije (AUC) (Autodefensas Unidas de Colombia)

46.

* Enota revolucionarne proletarske pobude (Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria)

47.

* Enote proletarske pobude (Nuclei di Iniziativa Proletaria)

48.

* Neformalna anarhistična federacija (F.A.I. – Federazione Anarchica Informale)


(1)  Osebe, skupine in organizacije, označene z *, ureja samo člen 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP.