ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 143

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
30. maj 2006


Vsebina

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

Stran

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 14. februarja 2006 o sklenitvi Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani

1

Evro-mediteranski pridružitveni sporazum o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani

2

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

30.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 143/1


SKLEP SVETA

z dne 14. februarja 2006

o sklenitvi Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani

(2006/356/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 310 Pogodbe v povezavi z drugim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in drugim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani je bil podpisan v imenu Evropske skupnosti 17. junija 2002 v Luxembourgu, s pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve.

(2)

Sporazum je treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

1.   Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani, priloge in protokoli k Sporazumu ter skupne izjave in izjave Evropske skupnosti, vključene v sklepno listino, se odobrijo v imenu Evropske skupnosti.

2.   Besedila iz odstavka 1 so sestavni del tega sklepa.

Člen 2

1.   Stališče, ki ga sprejme Skupnost v okviru Pridružitvenega sveta in Pridružitvenega odbora, določi Svet na predlog Komisije, ali po potrebi Komisija v skladu z ustreznimi določbami Pogodb.

2.   V skladu s členom 75 Evro-mediteranskega pridružitvenega sporazuma, predsednik Sveta predseduje Pridružitvenemu svetu. Predstavnik Komisije predseduje Pridružitvenemu odboru v skladu z dogovorjenimi postopkovnimi pravili.

3.   Svet oziroma Komisija za vsak primer posebej sprejemata odločitve o objavi sklepov Pridružitvenega sveta in Pridružitvenega odbora v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), ki je (so) pooblaščena(-e), da v imenu Skupnosti deponira(-jo) akt o notifikaciji, predviden v členu 91 Sporazuma.

V Bruslju, 14. februarja 2006

Za Svet

Predsednik

K.-H. GRASSER


EVRO-MEDITERANSKI PRIDRUŽITVENI SPORAZUM

o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonsko republiko na drugi strani

KRALJEVINA BELGIJA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AVSTRIJA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,

pogodbenice Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, v nadaljevanju „države članice“, in

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljevanju „Skupnost“,

na eni strani, in

LIBANONSKA REPUBLIKA, v nadaljevanju „Libanon“,

na drugi strani,

OB UPOŠTEVANJU bližine in soodvisnosti, ki so jo med Skupnostjo, njenimi državami članicami in Libanonom vzpostavile zgodovinske povezave in skupne vrednote;

OB UPOŠTEVANJU, da želijo Skupnost, njene države članice in Libanon okrepiti navedene povezave in vzpostaviti trajne odnose, ki temeljijo na vzajemnosti, solidarnosti, partnerstvu in obojestranskem razvoju;

OB UPOŠTEVANJU pomena, ki ga pogodbenici pripisujeta načelom Ustanovne listine Združenih narodov, predvsem pa spoštovanju človekovih pravic, demokratičnih načel in ekonomskih svoboščin, ki so podlaga pridružitve;

OB UPOŠTEVANJU nedavnih političnih in gospodarskih dogajanj na evropski celini in na Bližnjem vzhodu ter skupne odgovornosti v zvezi s stabilnostjo, varnostjo in blaginjo evro-mediteranskega območja, ki izhaja iz njih;

UPOŠTEVAJOČ pomen, ki ga za Skupnost in za Libanon predstavlja prosta trgovina, ki jo zagotavljajo Splošni sporazum o carinah in trgovini iz leta 1994 (GATT) in drugi večstranski sporazumi, priloženi k Sporazumu o ustanovitvi STO;

UPOŠTEVAJOČ razlike v razvoju na gospodarskem in socialnem področju med Libanonom in Skupnostjo ter potrebo po krepitvi gospodarskega in socialnega razvoja v Libanonu;

POTRJUJOČ, da določbe tega sporazuma, ki spadajo v Naslov IV Dela III Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zavezujejo Združeno kraljestvo in Irsko kot ločeni pogodbenici in ne kot del Skupnosti, dokler Združeno kraljestvo ali Irska (odvisno od primera) ne obvesti Libanona, da je postalo-a) zavezano-a) kot del Skupnosti v skladu s Protokolom o stališču Združenega kraljestva in Irske, priloženim k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti. Enako velja za Dansko v skladu s Protokolom o stališču Danske, ki je priložen tem pogodbam;

V ŽELJI celovitega doseganja ciljev pridružitve med njimi z uresničevanjem ustreznih določb tega sporazuma, da bi približali ravni gospodarskega in socialnega razvoja Skupnosti in Libanona;

ZAVEDAJOČ SE pomena tega sporazuma, ki temelji na vzajemnosti interesov, vzajemnih koncesijah, sodelovanju in dialogu;

V ŽELJI po vzpostavitvi in razvijanju rednega političnega dialoga o dvostranskih in mednarodnih vprašanjih medsebojnega interesa;

OB UPOŠTEVANJU pripravljenosti Skupnosti, da Libanonu zagotovi podporo pri njegovih prizadevanjih za uresničitev gospodarske obnove, reforme in prilagajanja ter socialnega razvoja;

V ŽELJI po vzpostavitvi, ohranitvi in krepitvi sodelovanja, podprtega z rednim dialogom o gospodarskih, znanstvenih, tehnoloških, socialnih, kulturnih in avdiovizualnih vprašanjih, da bi dosegli boljše medsebojno razumevanje;

V PREPRIČANJU, da bo ta sporazum ustvaril ozračje, ki bo imelo za posledico okrepitev gospodarskih odnosov med njimi, zlasti v trgovinskem in investicijskem sektorju, ki sta bistvena za uspeh gospodarske obnove in program prestrukturiranja ter tehnološko posodobitev,

SO SE DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

Člen 1

1.   S tem sporazumom se vzpostavi pridružitveno razmerje med Skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Libanonom na drugi strani.

2.   Cilji tega sporazuma so:

(a)

zagotoviti ustrezen okvir za politični dialog med pogodbenicama, ki omogoča razvoj tesnih odnosov na vseh področjih, ki so po njunem mnenju pomembni za takšen dialog;

(b)

vzpostaviti pogoje za postopno liberalizacijo blagovne menjave, trgovine s storitvami in kapitalom;

(c)

pospeševati trgovino in širitev skladnih gospodarskih in družbenih odnosov med pogodbenicama, zlasti prek dialoga in sodelovanja, z namenom krepiti razvoj in blaginjo Libanona in njegovih prebivalcev;

(d)

spodbujati gospodarsko, družbeno, kulturno, finančno in monetarno sodelovanje;

(e)

spodbujati sodelovanje na drugih področjih, ki so v medsebojnem interesu.

Člen 2

Odnosi med pogodbenicama, kakor tudi vse določbe tega sporazuma, temeljijo na spoštovanju demokratičnih načel in temeljnih človekovih pravic, kot so določene v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, ki vodi njuno notranjo in zunanjo politiko, ter je bistveni element tega sporazuma.

NASLOV I

POLITIČNI DIALOG

Člen 3

1.   Med pogodbenicama se vzpostavi reden politični dialog. Njegov namen je oblikovati dolgotrajne vezi solidarnosti med partnericama, ki bodo prispevale k blaginji, stabilnosti in varnosti sredozemske regije, in ustvariti razumevanje in strpnost med kulturami.

2.   Politični dialog in sodelovanje sta namenjena zlasti:

(a)

olajšanju približevanja med pogodbenicama z razvijanjem boljšega medsebojnega razumevanja in rednega usklajevanja o mednarodnih zadevah v skupnem interesu;

(b)

omogočanju vsaki pogodbenici, da upošteva položaj in interese druge pogodbenice;

(c)

prispevanju k utrjevanju varnosti in stabilnosti v sredozemski regiji in zlasti na Bližnjem vzhodu;

(d)

spodbujanju skupnih pobud.

Člen 4

Politični dialog zajema vsa vprašanja, ki so v skupnem interesu pogodbenic, preučuje pa predvsem pogoje, potrebne za zagotovitev miru in varnosti prek podpore za sodelovanje. Dialog prav tako poskuša ustvariti nove oblike sodelovanja, usmerjene k skupnim ciljem.

Člen 5

1.   Politični dialog se odvija v rednih intervalih in kadar koli je to potrebno, zlasti:

(a)

na ministrski ravni, pretežno v okviru Pridružitvenega sveta;

(b)

na ravni visokih uradnikov Libanona na eni strani in predsedstva Sveta in Komisije na drugi;

(c)

s polno uporabo vseh diplomatskih poti, vključno z rednim obveščanjem s strani uradnikov, posvetovanji na mednarodnih srečanjih in stiki med diplomatskimi predstavniki v tretjih državah;

(d)

kjer je to primerno, na kateri koli drug način, ki bi predstavljal koristen prispevek k utrditvi dialoga in povečanju njegove učinkovitosti.

2.   Vzpostavi se politični dialog med Evropskim parlamentom in libanonskim parlamentom.

NASLOV II

PROSTI PRETOK BLAGA

TEMELJNA NAČELA

Člen 6

Skupnost in Libanon postopoma določita območja proste trgovine v prehodnem obdobju, ki ni daljše od 12 let od začetka veljavnosti tega sporazuma, na način, kakor je opisan v tem naslovu in v skladu z določbami Splošnega sporazuma o carinah in trgovini iz leta 1994 ter drugih večstranskih sporazumov o blagovni menjavi v prilogah k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO), v nadaljnjem besedilu GATT.

POGLAVJE 1

Industrijski izdelki

Člen 7

Določbe tega poglavja se uporabljajo za izdelke s poreklom iz Skupnosti in Libanona iz poglavij 25 do 97 kombinirane nomenklature in libanonske carinske tarife, razen za izdelke, naštete v Prilogi 1.

Člen 8

Uvoz izdelkov s poreklom iz Libanona v Skupnost je prost carin in drugih dajatev z enakim učinkom.

Člen 9

1.   Carine in dajatve z enakim učinkom, ki se uporabljajo pri uvozu izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Libanon, se postopno odpravijo v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

pet let po datumu začetka veljavnosti tega sporazuma se vsaka carina in dajatev zniža na 88 % osnovne stopnje,

šest let po datumu začetka veljavnosti tega sporazuma se vsaka carina in dajatev zniža na 76 % osnovne stopnje,

sedem let po datumu začetka veljavnosti tega sporazuma se vsaka carina in dajatev zniža na 64 % osnovne stopnje,

osem let po datumu začetka veljavnosti tega sporazuma se vsaka carina in dajatev zniža na 52 % osnovne stopnje,

devet let po datumu začetka veljavnosti tega sporazuma se vsaka carina in dajatev zniža na 40 % osnovne stopnje,

deset let po datumu začetka veljavnosti tega sporazuma se vsaka carina in dajatev zniža na 28 % osnovne stopnje,

enajst let po datumu začetka veljavnosti tega sporazuma se vsaka carina in dajatev zniža na 16 % osnovne stopnje,

dvanajst let po datumu začetka veljavnosti tega sporazuma se vse preostale carine in dajatve odpravijo.

2.   Če nastanejo resne težave glede določenega izdelka, lahko Pridružitveni odbor z medsebojnim soglasjem preuči časovni razpored, ki se uporablja na podlagi odstavka 1 zgoraj, pri čemer se razume, da časovnega razporeda, za katerega je bila zahtevana preučitev, v zvezi z zadevnim izdelkom ni mogoče podaljšati prek najdaljšega prehodnega obdobja 12 let. Če Pridružitveni odbor ne sprejme odločitve v tridesetih dneh po zahtevku Libanona za preučitev časovnega razporeda, lahko Libanon začasno razveljavi časovni razpored za obdobje, ki ne sme presegati enega leta.

3.   Za vsak zadevni izdelek se za osnovno dajatev, ki jo je treba postopno zmanjšati, kot je predvideno v odstavku 1, uporabijo stopnje, navedene v členu 19.

Člen 10

Določbe o odpravi carin na uvoz se uporabljajo tudi za carine fiskalne narave.

Člen 11

1.   Libanon lahko sprejme izjemne ukrepe z omejenim trajanjem, ki odstopajo od določb člena 9, v obliki povečanja ali ponovne uvedbe carin.

2.   Ti ukrepi se lahko nanašajo le na nove in mlade gospodarske panoge ali sektorje v prestrukturiranju ali v resnih težavah, zlasti če te težave povzročajo večje socialne probleme.

3.   Carine pri uvozu izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Libanon, ki se uvedejo na podlagi takšnih izjemnih ukrepov, ne smejo presegati 25 % ad valorem in morajo ohraniti preferencialni element za izdelke s poreklom iz Skupnosti. Skupna vrednost uvoza izdelkov, za katere veljajo ti ukrepi, ne sme presegati 20 % letnega povprečja celotnega uvoza industrijskih izdelkov iz Skupnosti v zadnjih treh letih, za katera so na voljo statistični podatki.

4.   Ti ukrepi se uporabljajo za obdobje, ki ne sme biti daljše od petih let, razen če Pridružitveni odbor ne odobri daljšega obdobja. Ukrepi se prenehajo uporabljati najkasneje ob izteku najdaljšega prehodnega obdobja 12 let.

5.   Takšnih ukrepov pa za določen izdelek ni mogoče uvesti, če so od odprave vseh dajatev in količinskih omejitev oziroma pristojbin ali ukrepov z enakim učinkom v zvezi s tem izdelkom pretekla več kot tri leta.

6.   Libanon obvesti Pridružitveni odbor o kakršnih koli izjemnih ukrepih, ki jih namerava sprejeti, in na zahtevo Skupnosti se pred njihovim izvajanjem organizirajo posvetovanja o teh ukrepih in sektorjih, za katere veljajo. Ob sprejemanju takšnih ukrepov Libanon predloži Odboru časovni razpored za odpravo carin, uvedenih na podlagi tega člena. Ta časovni razpored predvidi postopno odpravljanje zadevnih dajatev v enakih letnih obrokih z začetkom najpozneje ob koncu drugega leta po njihovi uvedbi. Pridružitveni odbor se lahko odloči za drugačen razpored.

7.   Z odstopanjem od določb odstavka 4 lahko Pridružitveni odbor izjemoma, da bi upošteval težave, ki jih prinaša vzpostavljanje novih gospodarskih panog, potrdi ukrepe, ki jih je Libanon že sprejel v skladu z odstavkom 1, za največ tri leta po prehodnem obdobju 12 let.

POGLAVJE 2

Kmetijski, ribiški in predelani kmetijski proizvodi

Člen 12

Določbe tega poglavja se uporabljajo za izdelke s poreklom iz Skupnosti in Libanona iz poglavij 1 do 24 kombinirane nomenklature in libanonske carinske tarife, ter izdelke, navedene v Prilogi 1.

Člen 13

Skupnost in Libanon postopoma uveljavita večjo liberalizacijo svoje trgovine s kmetijskimi, ribiškimi in predelanimi kmetijskimi proizvodi, ki so v interesu obeh pogodbenic.

Člen 14

1.   Za kmetijske proizvode s poreklom iz Libanona, navedene v Protokolu 1 o uvozu v Skupnost, veljajo ureditve, določene v navedenem protokolu.

2.   Za kmetijske proizvode s poreklom iz Skupnosti, navedene v Protokolu 2 o uvozu v Libanon, veljajo ureditve iz navedenega protokola.

3.   Za trgovino s predelanimi kmetijskimi proizvodi iz tega poglavja veljajo ureditve iz Protokola 3.

Člen 15

1.   Skupnost in Libanon pet let po začetku veljavnosti tega sporazuma ocenita položaj, da bi določili ukrepe, ki naj bi jih Skupnost in Libanon uporabljala 1 leto po reviziji tega sporazuma, v skladu s ciljem, določenim v členu 13.

2.   Brez poseganja v določbe odstavka 1 in ob upoštevanju obsega trgovine s kmetijskimi, ribiškimi in predelanimi kmetijskimi proizvodi med pogodbenicama ter posebne občutljivosti tovrstnih proizvodov Skupnost in Libanon v Pridružitvenem svetu redno in na podlagi vzajemnosti za vsak proizvod posebej pregledata možnosti za medsebojno podeljevanje nadaljnjih koncesij.

Člen 16

1.   V primeru uvedbe posebnih pravil zaradi izvajanja kmetijske politike ali kakršne koli spremembe obstoječih pravil ali v primeru spremembe ali razširitve določb o izvajanju kmetijske politike lahko pogodbenica spremeni ureditve za zadevne izdelke, ki izhajajo iz tega sporazuma.

2.   Pogodbenica, ki izvaja takšno spremembo, o tem obvesti Pridružitveni odbor. Na zahtevo druge pogodbenice se Pridružitveni odbor sestane, da se ustrezno upoštevajo interesi druge pogodbenice.

3.   Če Skupnost ali Libanon ob uporabi odstavka 1 spremeni ureditve, določene v tem sporazumu za kmetijske proizvode, se za uvoz s poreklom iz druge pogodbenice prizna ugodnost, primerljiva s tisto, ki jo predvideva ta sporazum.

4.   Vsaka sprememba ureditev, ki jih določa ta sporazum, je na zahtevo druge pogodbenice predmet posvetovanj v Pridružitvenem svetu.

Člen 17

1.   Pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali pri zmanjševanju možnosti za goljufije pri izvajanju trgovinskih določb tega sporazuma.

2.   Ne glede na druge določbe tega sporazuma, kadar ena pogodbenica ugotovi, da obstajajo zadostni dokazi o goljufiji, kot je znatno povečanje izvoza določenih proizvodov iz ene pogodbenice v drugo pogodbenico, ki presega raven, ki ustreza gospodarskim pogojem, kot so običajne proizvodne in izvozne zmogljivosti, ali nezagotavljanju upravnega sodelovanja, ki ga druga pogodbenica zahteva za preverjanje dokazil o poreklu, obe pogodbenici nemudoma začneta posvetovanja, da bi našli ustrezno rešitev. Dokler takšne rešitve ne najdeta, lahko zadevna pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe, ki se ji zdijo potrebni. Pri izbiri ukrepov je treba dati prednost tistim, ki najmanj ovirajo delovanje ureditev, vzpostavljenih s tem sporazumom.

POGLAVJE 3

Skupne določbe

Člen 18

1.   V trgovini med Skupnostjo in Libanonom se ne uvedejo nobene nove carine pri uvozu ali izvozu ali pristojbine z enakim učinkom, prav tako se ne smejo povečati tiste, ki se že uporabljajo ob začetku veljavnosti tega sporazuma, razen če ta sporazum ne določa drugače.

2.   V trgovini med Skupnostjo in Libanonom se ne uvedejo nobene nove količinske omejitve pri uvozu ali ukrepi z enakim učinkom.

3.   Količinske omejitve pri uvozu in ukrepi z enakim učinkom v trgovini med Libanonom in Skupnostjo se odpravijo ob začetku veljavnosti tega Sporazuma.

4.   Skupnost in Libanon pri izvozu med seboj ne uporabljata carin ali pristojbin z enakim učinkom ali količinskih omejitev ali ukrepov z enakim učinkom.

Člen 19

1.   Za vsak izdelek je osnovna stopnja, na katero se izvedejo zaporedna znižanja iz člena 9(1), tista stopnja, ki se za Skupnost dejansko uporablja na dan zaključka pogajanj.

2.   Če Libanon pristopi k STO, se pri uvozu med pogodbenicama uporablja pogodbena stopnja STO ali nižja dejansko uporabljena stopnja, uveljavljena z datumom pristopa. Če se po pristopu k STO uporabi znižanje tarife na podlagi erga omnes, velja znižana stopnja.

3.   Določba iz odstavka 2 velja za vsako znižanje tarife na osnovi erga omnes, uporabljeno po datumu zaključka pogajanj.

4.   Pogodbenici se medsebojno obvestita o svojih stopnjah, ki se uporabljajo na dan zaključka pogajanj.

Člen 20

Izdelki s poreklom iz Libanona pri uvozu v Skupnost niso deležni ugodnejše obravnave, kot si jo priznavajo države članice med seboj.

Člen 21

1.   Pogodbenici se vzdržita vseh ukrepov ali prakse notranje fiskalne narave, ki bi neposredno ali posredno povzročala diskriminacijo med izdelki ene pogodbenice in podobnimi izdelki s poreklom z ozemlja druge pogodbenice.

2.   Za izdelke, izvožene na ozemlje ene od pogodbenic, se ne smejo izplačati višja povračila posrednih notranjih davščin, ki presegajo znesek posredne davščine, ki neposredno ali posredno velja zanje.

Člen 22

1.   Ta sporazum ne preprečuje ohranitve ali vzpostavitve carinskih unij, območij proste trgovine ali ureditev obmejne trgovine, razen če spreminjajo trgovinsko ureditev, predvideno v tem sporazumu.

2.   Do posvetovanj med pogodbenicama v okviru Pridružitvenega odbora pride v zvezi s sporazumi o vzpostavitvi takšnih carinskih unij ali območij proste trgovine ter, na zahtevo, v zvezi z drugimi pomembnimi vprašanji, povezanimi z njihovimi zadevnimi trgovinskimi politikami s tretjimi državami. Takšna posvetovanja potekajo zlasti v primeru pristopa tretje države k Skupnosti, da se zagotovi upoštevanje obojestranskih interesov Skupnosti in Libanona.

Člen 23

Če ena od pogodbenic ugotovi, da v trgovini z drugo pogodbenico prihaja do dampinga v skladu s prevladujočimi mednarodnimi pravili, določenimi v členu VI Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 in sorodno notranjo zakonodajo, lahko sprejme ustrezne ukrepe proti takšni praksi v skladu s Sporazumom STO o izvajanju člena VI GATT 1994 in sorodno notranjo zakonodajo.

Člen 24

1.   Brez poseganja v člen 35 se med pogodbenicama uporablja Sporazum STO o subvencijah in izravnalnih ukrepih.

2.   Če do sprejetja potrebnih pravil iz člena 35(2) ena od pogodbenic ugotovi, da se pri trgovanju z drugo pogodbenico uporabljajo subvencije v skladu s prevladujočimi mednarodnimi pravili, določenimi v členih VI in XVI Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994, in sorodno notranjo zakonodajo, lahko v skladu s pravili, določenimi v Sporazumu STO o subvencijah in izravnalnih ukrepih, in sorodno notranjo zakonodajo, proti takšni praksi sprejme ustrezne ukrepe.

Člen 25

1.   Med pogodbenicama se uporabljajo določbe člena XIX GATT 1994 in Sporazuma STO o zaščitnih ukrepih ter sorodna notranja zakonodaja.

2.   Pred uporabo zaščitnih ukrepov, ki jih določajo mednarodna pravila, predloži pogodbenica, ki namerava uporabiti takšne ukrepe, Pridružitvenemu odboru vse ustrezne informacije, potrebne za temeljito preučitev položaja, z namenom poiskati za obe pogodbenici sprejemljivo rešitev.

Da bi našli takšno rešitev, pogodbenici nemudoma organizirata posvetovanja v Pridružitvenem odboru. Če pogodbenici v okviru posvetovanj v tridesetih dneh od začetka posvetovanj ne dosežeta sporazuma o rešitvi, ki bi preprečila uporabo zaščitnih ukrepov, lahko pogodbenica, ki namerava uporabiti zaščitne ukrepe, uporabi določbe člena XIX GATT iz leta 1994 in Sporazuma STO o zaščitnih ukrepih.

3.   Pri izbiri zaščitnih ukrepov na podlagi tega člena pogodbenici dajeta prednost tistim, ki najmanj motijo doseganje ciljev tega sporazuma

4.   O zaščitnih ukrepih se takoj obvesti Pridružitveni odbor, v okviru katerega potekajo o njih redna posvetovanja, zlasti z namenom, da se odpravijo takoj, ko okoliščine to dopuščajo.

Člen 26

1.   Če izpolnjevanje določb iz člena 18(4) povzroči:

(a)

ponoven izvoz v tretjo državo, za katero pogodbenica izvoznica za zadevni izdelek ohranja izvozne količinske omejitve, carine pri izvozu ali ukrepe ali pristojbine z enakim učinkom;

ali

(b)

veliko pomanjkanje ali nevarnost pomanjkanja izdelka, bistvenega za pogodbenico izvoznico;

in če zgoraj navedene razmere povzročijo ali bi lahko povzročile večje težave za pogodbenico izvoznico, lahko navedena pogodbenica sprejme primerne ukrepe v skladu s pogoji in postopki iz odstavka 2.

2.   Težave zaradi okoliščin iz odstavka 1 se predložijo v preučitev Pridružitvenemu odboru. Pridružitveni odbor lahko sprejme kakršen koli sklep, potreben za odpravo težav. Če take odločitve ne sprejme v tridesetih dneh od dneva, ko mu je bila zadeva predložena, lahko pogodbenica izvoznica uporabi ustrezne ukrepe pri izvozu zadevnega izdelka. Ukrepi ne povzročajo diskriminacije in so odpravljeni, ko razmere ne upravičujejo več njihovega obstoja.

Člen 27

Nobena določba tega sporazuma ne izključuje prepovedi ali omejitev pri uvozu, izvozu ali za blago v tranzitu, ki so upravičene na podlagi javne morale, javnega reda ali javne varnosti; varovanja zdravja in življenja ljudi, živali ali rastlin; varstva naravnega bogastva umetniške, zgodovinske ali arheološke vrednosti; varstva intelektualne, industrijske in poslovne lastnine; pravil v zvezi z zlatom in srebrom in ohranjanjem neobnovljivih naravnih virov. Takšne prepovedi ali omejitve pa ne smejo biti sredstvo samovoljne diskriminacije ali prikritega omejevanja trgovine med pogodbenicama.

Člen 28

Koncept „izdelkov s poreklom“ za uporabo določb tega naslova in metode upravnega sodelovanja, ki se nanje navezujejo, so določeni v Protokolu 4.

Člen 29

Za razvrščanje blaga pri uvozu v Skupnost se uporablja kombinirana nomenklatura blaga. Pri uvozu v Libanon se za razvrščanje blaga uporablja libanonska carinska tarifa.

NASLOV III

PRAVICA DO USTANAVLJANJA IN OPRAVLJANJA STORITEV

Člen 30

1.   Ugodnosti, ki jih ena od pogodbenic dodeli drugi pogodbenici v zvezi s pravico do ustanavljanja in opravljanja storitev, temelji na zavezah obeh pogodbenic in drugih obveznostih v skladu s Splošnim sporazumom o trgovini s storitvami (GATS). Ta določba začne učinkovati z datumom končnega pristopa Libanona k STO.

2.   Libanon se zavezuje, da bo Evropski skupnosti in njenim državam članicam predložil seznam posebnih obveznosti v zvezi s storitvami, pripravljen v skladu s členom XX GATS, takoj ko bo ta končan.

3.   Pogodbenici se zavežeta, da bosta naklonjeni razvoju zgornjih določb, z namenom sklenitve „sporazuma o gospodarskem povezovanju“, kot je opredeljen v členu V GATS.

4.   Pridružitveni svet eno leto po začetku veljavnosti tega sporazuma prvič preuči cilj iz odstavka 3.

5.   Med datumom začetka veljavnosti tega sporazuma in pristopom Libanona k STO pogodbenici ne sprejmeta ukrepov ali dejanj, ki bi za izvajalce storitev iz Skupnosti ali za libanonske izvajalce storitev ustvarili bolj diskriminatorne pogoje, kot so bili pogoji, ki so veljali na dan začetka veljavnosti tega sporazuma.

6.   Za namene tega naslova:

(a)

„izvajalci storitev“ pogodbenice pomeni katero koli pravno ali fizično osebo, ki opravlja storitev ali storitev poskuša opravljati;

(b)

„pravna oseba“ pomeni družbo ali hčerinsko družbo, ustanovljeno v skladu z zakonodajo države članice Skupnosti ali Libanona, s statutarnim sedežem, osrednjo upravo ali glavno poslovno enoto na ozemlju Skupnosti oziroma Libanona. Če ima pravna oseba na ozemlju Skupnosti oziroma Libanona samo svoj statutarni sedež ali osrednjo upravo, se ne šteje za pravno osebo Skupnosti oziroma Libanona, razen če je njeno delovanje v dejanski in trajni povezavi z gospodarstvom Skupnosti oziroma Libanona;

(c)

„hčerinska družba“ pomeni pravno osebo pod dejanskim nadzorom druge pravne osebe;

(d)

„fizična oseba“ pomeni osebo, ki je državljan ene od držav članic Skupnosti ali Libanona v skladu z njihovo ustrezno nacionalno zakonodajo.

NASLOV IV

DOLOČBE O PLAČILIH, KAPITALU, KONKURENCI IN DRUGE GOSPODARSKE DOLOČBE

POGLAVJE 1

Tekoča plačila in pretok kapitala

Člen 31

V okviru določb tega sporazuma in ob upoštevanju določb členov 33 in 34 med Skupnostjo na eni strani in Libanonom na drugi strani ni omejitev pretoka kapitala in ne diskriminacije na podlagi državljanstva ali stalnega bivališča njunih državljanov oziroma na podlagi kraja naložbe tega kapitala.

Člen 32

Tekoča plačila, vezana na pretok blaga, oseb, storitev ali kapitala v okviru tega sporazuma, potekajo brez omejitev.

Člen 33

1.   Ob upoštevanju drugih določb tega sporazuma in drugih mednarodnih obveznosti Skupnosti in Libanona določbe členov 31 in 32 ne posegajo v uporabo omejitev, ki obstajajo med njima ob začetku veljavnosti tega sporazuma, glede pretoka kapitala med njima, ki vključuje neposredne naložbe, vključno v nepremičnine, ustanavljanje, opravljanje finančnih storitev ali sprejetje vrednostnih papirjev na kapitalske trge.

2.   To pa ne vpliva na prenos naložb, ki jih v Libanonu izvajajo rezidenti Skupnosti ali rezidenti Libanona v Skupnosti, v tujino in kakršen koli iz tega izhajajoč dobiček.

Člen 34

Kadar ima ena ali več držav članic Skupnosti ali Libanon resne težave s plačilno bilanco, ali je v nevarnosti, da jih bo imela, lahko Skupnost oziroma Libanon v skladu s pogoji, določenimi v okviru GATT, ter v skladu členoma VIII in XIV Statuta Mednarodnega denarnega sklada sprejmeta omejevalne ukrepe v zvezi s tekočimi plačili, če so takšni ukrepi nujno potrebni. Skupnost ali Libanon, kakor je ustrezno, o tem takoj obvesti drugo pogodbenico in ji čim prej predloži časovni okvir za odpravo takšnih ukrepov.

POGLAVJE 2

Konkurenca in druge gospodarske zadeve

ČLEN 35

1.   V kolikor lahko vplivajo na trgovinsko menjavo med Skupnostjo in Libanonom, so s pravilnim izvajanjem tega sporazuma nezdružljivi:

(a)

vsi sporazumi med podjetji, sklepi združenj podjetij in usklajena ravnanja med podjetji, katerih cilj ali učinek je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence, kot je določeno v njuni zakonodaji;

(b)

zloraba prevladujočega položaja enega ali več podjetij na ozemlju Skupnosti ali Libanona kot celote ali na znatnem delu tega ozemlja, kot je določeno v njuni zakonodaji.

2.   Pogodbenici bosta izvajali svojo zakonodajo na področju konkurence in si izmenjali informacije, ob upoštevanju omejitev, ki jih nalagajo zahteve po zaupnosti. Pridružitveni odbor v petih letih po začetku veljavnosti tega sporazuma sprejme potrebna pravila za sodelovanje za izvajanje odstavka 1.

3.   Če Skupnost ali Libanon meni, da je določena praksa nezdružljiva s pogoji iz odstavka 1 tega člena, in če takšna praksa povzroča oziroma grozi, da bo povzročila resno škodo drugi pogodbenici, lahko sprejme ustrezne ukrepe po posvetovanju v okviru Pridružitvenega odbora ali po preteku 30 delovnih dni od predložitve zadeve v posvetovanje.

Člen 36

Države članice in Libanon, brez poseganja v njune sprejete zaveze ali zaveze, ki jih morajo sprejeti na podlagi GATT, postopoma prilagodijo vse državne monopole trgovinske narave, da do konca petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma zagotovijo odpravo vsakršne diskriminacije glede pogojev nabave in trženja blaga med državljani držav članic in Libanona. Pridružitveni odbor bo obveščen o ukrepih, sprejetih za izvajanje tega cilja.

Člen 37

Za javna podjetja in podjetja, katerim so odobrene posebne ali izključne pravice, Pridružitveni odbor za sodelovanje zagotovi, da se od petega leta po datumu začetka veljavnosti tega sporazuma ne sprejmejo in ne ohranijo nobeni ukrepi, ki bi trgovanje med Skupnostjo in Libanonom izkrivljali v obsegu, ki je v nasprotju z interesi pogodbenic. Ta določba pravno ali dejansko ne sme ovirati izvajanja posebnih nalog teh podjetij.

Člen 38

1.   V skladu z določbami tega člena in Priloge 2 pogodbenici zagotovita ustrezno in učinkovito varstvo pravic intelektualne, industrijske in poslovne lastnine v skladu z najvišjimi mednarodnimi standardi, vključno z učinkovitimi sredstvi za uveljavljanje teh pravic.

2.   Pogodbenici redno preverjata izvajanje tega člena in Priloge 2. Če se pojavijo težave na področju varstva intelektualne lastnine, ki vplivajo na trgovinske pogoje, se na zahtevo ene od pogodbenic skličejo nujna posvetovanja, z namenom, da se doseže za obe strani sprejemljiva rešitev.

Člen 39

1.   Pogodbenici si za cilj zastavita vzajemno in postopno liberalizacijo pogodb za javna naročila.

2.   Pridružitveni odbor sprejme potrebne ukrepe za izvajanje odstavka 1.

NASLOV V

GOSPODARSKO IN SEKTORSKO SODELOVANJE

Člen 40

Cilji

1.   Pogodbenici skupaj uvedeta strategije in postopke, potrebne za sodelovanje na področjih, ki jih zajema ta naslov.

2.   Pogodbenici se zavezujeta k pospešitvi gospodarskega sodelovanja v njunem skupnem interesu in v partnerskem duhu, ki je bistvo tega sporazuma.

3.   Cilj gospodarskega sodelovanja je podpreti prizadevanja Libanona, da bi dosegel trajnosten gospodarski in družbeni razvoj.

Člen 41

Področje uporabe

1.   Sodelovanje bo usmerjeno predvsem na področja dejavnosti, ki so obremenjena zaradi vplivov notranjih pritiskov in težav ali pa nanje vpliva proces liberalizacije libanonskega gospodarstva kot celote, predvsem pa liberalizacija trgovine med Libanonom in Skupnostjo.

2.   Prav tako se sodelovanje osredotoči na področja, ki lahko zbližajo gospodarstvo Skupnosti in Libanona, zlasti na tista, ki ustvarjajo rast in zaposlovanje.

3.   Varstvo okolja in ekološko ravnovesje sta osrednji sestavini na različnih področjih gospodarskega sodelovanja.

4.   Pogodbenici se lahko dogovorita, da gospodarsko sodelovanje razširita na druge sektorje, ki niso zajeti v določbah tega naslova.

Člen 42

Metode in načini

Gospodarsko sodelovanje se izvaja zlasti z:

(a)

rednim gospodarskim dialogom med pogodbenicama, ki pokriva vsa področja makroekonomske politike;

(b)

redno izmenjavo informacij in idej na vseh področjih sodelovanja, vključno s srečanji uradnikov in strokovnjakov;

(c)

svetovanjem, prenosom strokovnega znanja in izkušenj in usposabljanja;

(d)

izvajanjem skupnih dejavnosti, kot so seminarji in delavnice;

(e)

tehnično, upravno pomočjo in pomočjo pristojnih organov;

(f)

razširjanjem informacij o sodelovanju.

Člen 43

Izobraževanje in usposabljanje

Cilji sodelovanja so:

(a)

opredelitev načinov za znatno izboljšanje razmer na področju izobraževanja in usposabljanja, zlasti poklicnega usposabljanja;

(b)

spodbujanje vzpostavljanja tesnih vezi med agencijami, specializiranimi za skupne ukrepe, ter izmenjave izkušenj in znanja, izmenjave mladih, izmenjave med univerzami in drugimi izobraževalnimi ustanovami z namenom zbliževanja kultur;

(c)

zlasti spodbujanje dostopa žensk do izobraževanja, vključno s tehničnim in višjim izobraževanjem, in do poklicnega usposabljanja.

Člen 44

Znanstveno, tehnično in tehnološko sodelovanje

Cilj sodelovanja je:

(a)

spodbujanje vzpostavitve trajnih vezi med znanstvenimi skupnostmi pogodbenic, zlasti:

z omogočanjem Libanonu, da ima dostop do programov Skupnosti za razvoj raziskav in tehnologije v skladu s pravili Skupnosti, ki urejajo udeležbo v teh programih za države, ki niso članice Skupnosti,

s sodelovanjem Libanona v mrežah decentraliziranega sodelovanja,

s krepitvijo medsebojnega dopolnjevanja usposabljanja in raziskav;

(b)

izboljšanje raziskovalnih zmogljivosti Libanona; in njegovega tehnološkega razvoja;

(c)

spodbujanje tehnoloških inovacij in prenosa novih tehnologij ter širjenja znanja in izkušenj;

(d)

preučitev načinov, kako lahko Libanon sodeluje v evropskih okvirnih programih za raziskave.

Člen 45

Okolje

1.   Pogodbenici spodbujata sodelovanje pri preprečevanju propadanja okolja, nadzoru onesnaževanja in zagotavljanju smotrne rabe naravnih virov za zagotavljanje trajnostnega razvoja.

2.   Sodelovanje se osredotoči na:

(a)

kakovost vode v Sredozemlju ter nadzor in preprečevanje onesnaževanja morja;

(b)

ravnanje z odpadki, predvsem strupenimi;

(c)

salinizacijo;

(d)

okoljsko upravljanje občutljivih obalnih območij;

(e)

izobraževanje in ozaveščanje o okolju;

(f)

uporabo naprednih instrumentov okoljskega upravljanja in spremljanja, zlasti uporabo okoljskega informacijskega sistema in študij o vplivih na okolje;

(g)

posledice industrijskega razvoja za okolje na splošno in zlasti za varnost industrijskih obratov;

(h)

vpliv kmetijstva na kakovost tal in vode;

(i)

ohranjanje in varovanje tal;

(j)

racionalno upravljanje vodnih virov;

(k)

skupne raziskovalne dejavnosti in dejavnosti spremljanja ter programi in projekti.

Člen 46

Industrijsko sodelovanje

Cilj sodelovanja je:

(a)

spodbujanje sodelovanja med gospodarskimi subjekti obeh pogodbenic, vključno s sodelovanjem v smislu dostopa Libanona do poslovnih omrežij Skupnosti;

(b)

podpora prizadevanjem za posodobitev in prestrukturiranje libanonske industrije v javnem in zasebnem sektorju (vključno z agroživilsko panogo);

(c)

pospeševanje okolja, ki podpira zasebno pobudo, s ciljem spodbujanja in razvejanja proizvodnje za domači in izvozni trg;

(d)

okrepiti človeške vire in industrijske zmogljivosti Libanona z boljšo uporabo politike na področju inovacij, raziskav in tehnološkega razvoja;

(e)

olajšanje dostopa do kapitalskih trgov za financiranje produktivnih naložb;

(f)

spodbujanje razvoja MSP, zlasti:

s spodbujanjem stikov med podjetji, delno z uporabo omrežij in instrumentov Skupnosti za spodbujanje industrijskega sodelovanja in partnerstva,

z olajšanjem dostopa do posojil za financiranje naložb,

z zagotavljanjem informacijskih in podpornih storitev,

s krepitvijo človeških virov za spodbujanje inovacij in s pripravo projektov ter gospodarskih dejavnosti.

Člen 47

Spodbujanje in zaščita naložb

1.   Cilj sodelovanja je povečati pretok kapitala, strokovnega znanja in tehnologije v Libanon, med drugim:

(a)

z ustreznimi načini ugotavljanja naložbenih možnosti in poti obveščanja o predpisih na tem področju;

(b)

z zagotavljanjem informacij o evropskih predpisih o naložbah (tehnična pomoč, neposredna finančna podpora, finančne spodbude, zavarovanje naložb itd.) v zvezi z naložbami v tujini in z izboljšanjem možnosti za Libanon, da te izkoristi;

(c)

s preučevanjem možnosti za skupna vlaganja (predvsem za mala in srednje velika podjetja) in po potrebi s sklepanjem sporazumov med državami članicami in Libanonom;

(d)

z vzpostavljanjem mehanizmov za spodbujanje in pospeševanje naložb;

(e)

z razvijanjem pravnega okvira, ki bo pospeševal naložbe med pogodbenicama, s sklepanjem sporazumov med Libanonom in državami članicami o zavarovanju naložb, kjer je to ustrezno, in sporazumov o preprečevanju dvojnega obdavčevanja.

2.   Sodelovanje lahko zajema tudi načrtovanje in izvajanje projektov, ki dokazujejo učinkovito pridobitev in uporabo osnovnih tehnologij, uporabo standardov, razvoj človeških virov in ustvarjanje delovnih mest na lokalni ravni.

Člen 48

Sodelovanje pri standardizaciji in ugotavljanju skladnosti

Pogodbenici sodelujeta pri:

(a)

zmanjševanju razlik pri standardizaciji, meroslovju, obvladovanju kakovosti in ugotavljanju skladnosti;

(b)

pripravljanju posodobitve libanonskih laboratorijev;

(c)

pogajanjih o sporazumih za vzajemno priznavanje, čim so izpolnjeni pogoji za njih;

(d)

krepitvi libanonskih institucij, odgovornih za standardizacijo, kakovost ter intelektualno, industrijsko in poslovno lastnino.

Člen 49

Približevanje zakonodaje

Pogodbenici si po svojih najboljših močeh prizadevata približati svojo zakonodajo, da bi olajšali izvajanje tega sporazuma.

Člen 50

Finančne storitve

Cilj sodelovanja je doseganje enotnejših skupnih pravil in standardov na področjih, kot so:

(a)

razvoj finančnih trgov v Libanonu;

(b)

izboljšanje računovodstva, revizorstva, nadzora in urejanja finančnih storitev in finančnega nadzora v Libanonu.

Člen 51

Kmetijstvo in ribištvo

Cilji sodelovanja so:

(a)

podpora politikam, usmerjenim v razvejanje proizvodnje;

(b)

zmanjšanje odvisnosti od uvoza živil;

(c)

spodbujanje oblik kmetijstva, ki ustrezno upoštevajo okolje;

(d)

vzpostavitev tesnejših stikov med podjetji, skupinami podjetij in poklicnimi organizacijami pogodbenic;

(e)

zagotavljanje pomoči in tehničnega usposabljanja; podpora kmetijskim raziskavam, svetovalnim storitvam, kmetijskemu izobraževanju in tehničnemu usposabljanju zaposlenih v kmetijskem sektorju;

(f)

usklajevanje fitosanitarnih in veterinarskih standardov;

(g)

podpora celostnemu razvoju podeželja, vključno z izboljšanjem osnovnih storitev in razvojem pomožnih gospodarskih dejavnosti, zlasti v območjih, ki jih je prizadelo izkoreninjenje nedovoljenih poljščin;

(h)

sodelovanje med podeželskimi območji, izmenjava izkušenj in strokovnega znanja o razvoju podeželja;

(i)

razvoj morskega ribolova in ribogojstva;

(j)

razvoj tehnik pakiranja, skladiščenja in trženja; in izboljšanje distribucijskih verig;

(k)

razvoj kmetijskih vodnih virov;

(l)

razvoj gozdnega sektorja, zlasti na področju pogozdovanja, preprečevanja gozdnih požarov, gozdne paše in boja proti dezertifikaciji;

(m)

razvoj kmetijske mehanizacije in spodbujanje kmetijskih storitvenih zadrug;

(n)

okrepitev sistema kmetijskih posojil.

Člen 52

Prevoz

Cilj sodelovanja je:

(a)

prestrukturiranje in posodobitev cestne, železniške, pristaniške in letališke infrastrukture, povezane z glavnimi čezevropskimi prometnimi potmi skupnega interesa;

(b)

oblikovanje in uveljavitev operativnih in varnostnih standardov, primerljivih s standardi, ki prevladujejo v Skupnosti;

(c)

posodobitev tehnične opreme na raven standardov Skupnosti za multimodalni prevoz, kontejnerski promet in pretovarjanje;

(d)

izboljšanje cestnega, pomorskega in multimodalnega tranzita in upravljanja pristanišč, letališč, nadzora pomorskega in zračnega prometa, železnic ter navigacijskih pripomočkov;

(e)

reorganizacija in prestrukturiranje sektorja masovnega prevoza, vključno z javnim prevozom.

Člen 53

Informacijska družba in telekomunikacije

1.   Pogodbenici se zavedata, da je informacijska in komunikacijska tehnologija ključni dejavnik sodobne družbe, odločilen za gospodarski in socialni razvoj, obenem pa tudi temelj nastajajoče informacijske družbe.

2.   Sodelovanje na tem področju ima naslednje cilje:

(a)

dialog o različnih vidikih informacijske družbe, vključno s politikami na področju telekomunikacij;

(b)

izmenjava informacij in tehnična pomoč v zvezi s predpisi, standardizacijo, preverjanjem skladnosti in certificiranjem na področju informacijske tehnologije in telekomunikacijske tehnologije;

(c)

širjenje novih informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij ter posodobljenih objektov in naprav za napredne komunikacije, informacijske storitve in tehnologijo;

(d)

spodbujanje in izvajanje skupnih projektov za raziskave, tehnični razvoj in industrijske uporabe na področju informacijskih tehnologij, komunikacij, telematike in informacijske družbe;

(e)

sodelovanje libanonskih organizacij pri pilotnih projektih in evropskih programih znotraj dogovorjenih okvirov;

(f)

medsebojna povezanost in interoperabilnost telematskih omrežij in storitev Skupnosti in Libanona;

(g)

dialog o regulativnem sodelovanju v zvezi z mednarodnimi storitvami, vključno z vidiki, povezanimi z varstvom podatkov in zasebnosti.

Člen 54

Energetika

Sodelovanje se osredotoči na:

(a)

spodbujanje obnovljivih virov energije;

(b)

spodbujanje varčevanja z energijo in energetske učinkovitosti;

(c)

uporabne raziskave, povezane z omrežji podatkovnih zbirk, ki povezujejo gospodarske in družbene subjekte obeh pogodbenic;

(d)

podporo posodobitvi in razvoju energetskih omrežij ter njihovemu povezovanju z omrežji Skupnosti.

Člen 55

Turizem

Sodelovanje ima naslednje cilje:

(a)

pospeševanje vlaganja v turizem;

(b)

izboljšanje znanja v turistični industriji in zagotavljanje večje usklajenosti politik, ki vplivajo na turizem;

(c)

spodbujanje dobre porazdelitve turizma po vseh sezonah;

(d)

poudarjanje pomena kulturne dediščine za turizem;

(e)

zagotavljanje ustreznega vzdrževanja medsebojnega učinkovanja turizma in okolja;

(f)

večanje konkurenčnosti turizma s podpiranjem višjih standardov in večje strokovnosti;

(g)

okrepitev pretoka informacij;

(h)

okrepitev usposabljanja v zvezi z vodenjem in upravljanjem hotelov ter drugega usposabljanja v hotelskem sektorju;

(i)

organiziranje izmenjave izkušenj za zagotovitev uravnoteženega in trajnostnega razvoja turizma, zlasti z izmenjavo informacij, razstavami, konvencijami in publikacijami o turizmu.

Člen 56

Carinsko sodelovanje

1.   Pogodbenici vzpostavita carinsko sodelovanje in tako zagotovita spoštovanje določb o trgovini. V ta namen vzpostavita dialog o carinskih zadevah.

2.   Sodelovanje bo osredotočeno zlasti na:

(a)

poenostavitev nadzora in postopkov v zvezi s carinjenjem blaga;

(b)

možnost medsebojne povezave med tranzitnima sistemoma Skupnosti in Libanona;

(c)

izmenjavo informacij med strokovnjaki in poklicno usposabljanje;

(d)

tehnično pomoč, kjer je to ustrezno.

3.   Brez poseganja v druge oblike sodelovanja, ki jih predvideva ta sporazum, zlasti na področju boja proti zlorabi drog in pranju denarja, upravni organi pogodbenic zagotavljajo medsebojno pomoč v skladu s pogoji iz Protokola 5.

Člen 57

Sodelovanje na statističnem področju

Cilj sodelovanja je uskladiti metodologijo, ki jo uporabljata pogodbenici, in omogočiti uporabo podatkov, vključno z bankami podatkov, na vseh področjih iz tega sporazuma, za katera se lahko zbirajo statistični podatki.

Člen 58

Varstvo potrošnikov

Sodelovanje na tem področju naj bo prilagojeno v smislu usklajevanja programov varstva potrošnikov v Skupnosti in Libanonu in naj v čim večji meri zajema:

(a)

povečanje združljivosti zakonodaje o potrošnikih, da bi se izognili trgovinskim oviram;

(b)

vzpostavljanje in razvijanje sistemov vzajemnega obveščanja o nevarnih prehrambenih in industrijskih izdelkih ter medsebojno povezovanje teh sistemov (sistemi zgodnjega opozarjanja);

(c)

izmenjavo informacij in strokovnjakov;

(d)

organiziranje programov usposabljanja in zagotavljanje tehnične pomoči.

Člen 59

Sodelovanje pri krepitvi institucij in pravne države

Pogodbenici ponovno poudarjata pomen pravne države in pravilno delovanje institucij na vseh ravneh upravnih področij na splošno, zlasti pa na področju uveljavljanja zakonodaje in delovanja pravosodja. V zvezi s tem sta pomembna zlasti neodvisno in učinkovito sodstvo ter dobra usposobljenost za pravne poklice.

Člen 60

Pranje denarja

1.   Pogodbenici se strinjata, da si je treba v kar največji meri prizadevati za sodelovanje pri preprečevanju uporabe njunih finančnih sistemov za pranje prihodkov iz kriminalnih dejavnosti na splošno, zlasti pa iz nedovoljenega trgovanja s prepovedanimi drogami.

2.   Sodelovanje na tem področju lahko vključuje tehnično in upravno pomoč za oblikovanje učinkovitih standardov in za njihovo učinkovito uvajanje v zvezi z bojem proti pranju denarja v skladu z mednarodnimi standardi.

Člen 61

Preprečevanje in boj proti organiziranemu kriminalu

1.   Pogodbenici se strinjata, da bosta sodelovali pri preprečevanju organiziranega kriminala in boju proti njemu, predvsem na naslednjih področjih: nezakonito trgovanje z ljudmi; spolno izkoriščanje; korupcija; ponarejanje finančnih dokumentov; nezakonit promet prepovedanih, ponarejenih ali piratskih izdelkov ter nezakonitih transakcij v zvezi z industrijsko zavrnitvijo ali radioaktivnimi materiali; trgovanje s strelnim orožjem in eksplozivi; računalniški kriminal; ukradeni avtomobili.

2.   Pogodbenici tesno sodelujeta, da bi vzpostavili ustrezne mehanizme in standarde.

3.   Tehnično in upravno sodelovanje na tem področju vključuje usposabljanje in okrepitev učinkovitosti organov in struktur, odgovornih za boj proti kriminalu in preprečevanje le-tega ter za pripravljanje ukrepov za preprečevanje kriminala.

Člen 62

Sodelovanje na področju prepovedanih drog

1.   V mejah svojih pooblastil in pristojnosti pogodbenici sodelujeta, da bi zagotovili uravnotežen in celosten pristop k vprašanjem, povezanim z drogami. Cilj politik in ukrepov je zmanjšanje preskrbe, prometa in povpraševanja po prepovedanih drogah kot tudi učinkovitejši nadzor predhodnih sestavin.

2.   Pogodbenici se dogovorita o potrebnih metodah sodelovanja za dosego teh ciljev. Ukrepi temeljijo na skupno dogovorjenih načelih v skladu s petimi osnovnimi načeli, odobrenimi na izrednem zasedanju Generalne skupščine Organizacije združenih narodov o drogah leta 1998 (UNGASS).

3.   Sodelovanje med pogodbenicama lahko zajema tehnično in upravno pomoč, zlasti na naslednjih področjih: oblikovanje nacionalne zakonodaje in politik; ustanovitev institucij in informacijskih centrov; usposabljanje osebja; raziskave v zvezi z drogami; in preprečevanje zlorabe predhodnih sestavin, ki se uporabljajo za proizvodnjo prepovednih drog. Pogodbenici se lahko dogovorita, da se v sodelovanje vključijo tudi druga področja.

NASLOV VI

SODELOVANJE V SOCIALNIH IN KULTURNIH ZADEVAH

POGLAVJE 1

Dialog in sodelovanje na socialnem področju

Člen 63

Pogodbenici se skupaj odločita o metodah, potrebnih za sodelovanje na področjih, ki jih zajema ta naslov.

Člen 64

1.   Pogodbenici opravljata redne pogovore o socialnih zadevah, ki so v njunem interesu.

2.   V okviru tega dialoga se skušajo ugotoviti načini za dosego napredka na področju pretoka delovne sile in enakega obravnavanja ter socialne integracije državljanov Libanona in Skupnosti, ki zakonito prebivajo na ozemljih držav gostiteljic.

3.   Dialog zajema predvsem zadeve, povezane z:

(a)

življenjskimi razmerami in delovnimi pogoji migrantskih skupnosti;

(b)

migracijo;

(c)

nezakonitim priseljevanjem;

(d)

shemami in programi za spodbujanje enake obravnave libanonskih državljanov in državljanov Skupnosti, vzajemno poznavanje kultur in civilizacij, spodbujanje strpnosti in odpravo diskriminacije.

Člen 65

1.   Za utrjevanje sodelovanja med pogodbenicama na socialnem področju se izvajajo projekti in programi na vseh področjih, ki so v njunem interesu, vključno z:

(a)

izboljševanjem življenjskih pogojev, zlasti na območjih v neugodnem položaju in na območjih, katerih prebivalci so bili razseljeni;

(b)

spodbujanjem vloge žensk v procesu gospodarskega in socialnega razvoja, zlasti z izobraževanjem in preko medijev;

(c)

spodbujanjem in razvijanjem libanonskih programov za načrtovanje družine ter za zaščito mater in otrok;

(d)

izboljšanjem sistema socialnega varstva in zdravstvenega zavarovanja;

(e)

izboljšanjem sistema zdravstvenega varstva, zlasti s sodelovanjem na področju javnega zdravja in preventive, varovanja zdravja in usposabljanja zdravnikov ter upravljanja;

(f)

izvajanjem in financiranjem programov izmenjave in programov za prosti čas za mešane skupine libanonske in evropske mladine, delavcev na področju sociale in izobraževanja, zastopnikov NVO za mladino in drugih strokovnjakov za mladino, ki prebivajo v državah članicah, z namenom spodbujanja vzajemnega razumevanja njihovih kultur in strpnosti.

2.   Pogodbenici se zavezujeta k dialogu o vseh vidikih skupnega interesa in zlasti o socialnih problemih, kot so brezposelnost, rehabilitacija oseb z zmanjšanimi zmožnostmi, enako obravnavanje moških in žensk, delovna razmerja, poklicno usposabljanje, varnost in zdravje pri delu.

Člen 66

Programi za sodelovanje se lahko izvajajo ob usklajevanju z državami članicami in ustreznimi mednarodnimi organizacijami.

POGLAVJE 2

Sodelovanje v kulturnih zadevah, na področju avdiovizualnih medijev in informacij

Člen 67

1.   Pogodbenici soglašata, da bosta v duhu medsebojnega spoštovanja kultur spodbujali kulturno sodelovanje na področjih skupnega interesa. Vzpostavili bosta trajnosten kulturni dialog. To sodelovanje spodbuja zlasti:

(a)

ohranjanje in restavriranje zgodovinske in kulturne dediščine (spomenikov, krajev, artefaktov, dragocenih knjig in rokopisov itd.);

(b)

izmenjavo umetnostnih razstav in umetnikov;

(c)

usposabljanje ljudi, ki delajo na področju kulture.

2.   Sodelovanje na področju avdiovizualnih medijev skuša spodbujati sodelovanje na področjih, kakršna sta koprodukcija in usposabljanje. Pogodbenici si prizadevata za spodbujanje sodelovanja Libanona pri pobudah Skupnosti v tem sektorju.

3.   Pogodbenici se strinjata, da se obstoječi kulturni programi Skupnosti in ene ali več držav članic ter nadaljnje dejavnosti, ki so zanimive za obe strani, lahko razširijo na Libanon.

4.   Poleg tega si pogodbenici prizadevata za spodbujanje kulturnega sodelovanja poslovne narave, zlasti s skupnimi projekti (produkcija, naložbe in trženje), usposabljanjem in izmenjavo informacij.

5.   Pogodbenici pri opredeljevanju projektov in programov sodelovanja ter skupnih dejavnosti posebno pozornost posvetita mladim, samoizražanju, varovanju kulturne dediščine, širjenju kulture in komunikacijskim spretnostim z uporabo pisnih in avdiovizualnih medijev.

6.   Sodelovanje se izvaja na način, določen v členu 42.

POGLAVJE 3

Sodelovanje za preprečevanje in nadzor nezakonitega priseljevanja

Člen 68

1.   Pogodbenici soglašata, da bosta sodelovali pri preprečevanju in nadzoru nezakonitega priseljevanja. V ta namen:

(a)

vsaka od držav članic soglaša, da bo ponovno sprejela vse svoje državljane, ki se nezakonito nahajajo na ozemlju Libanona, na zahtevo slednjega in brez nadaljnjih formalnosti, ko se nedvoumno ugotovi, da gre za takšne osebe;

(b)

Libanon soglaša, da bo ponovno sprejel vse svoje državljane, ki se nezakonito nahajajo na ozemlju države članice, na zahtevo slednje in brez nadaljnjih formalnosti, ko se nedvoumno ugotovi, da gre za takšne osebe.

Države članice in Libanon bodo svojim državljanom zagotovili tudi ustrezne osebne dokumente za takšne namene.

2.   Za države članice Evropske unije se obveznost iz tega člena uporablja samo za osebe, ki jih je treba za namene Skupnosti in v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti šteti kot njihove državljane.

3.   Za Libanon se obveznost iz tega člena uporablja samo za osebe, ki se v skladu z libanonskim pravnim redom in z vsemi ustreznimi zakoni o državljanstvu štejejo za državljane Libanona.

Člen 69

1.   Po začetku veljavnosti tega sporazuma se pogodbenici na zahtevo ene od njiju med sabo pogajata o dvostranskih sporazumih, ki urejajo posebne obveznosti za ponovni sprejem njunih državljanov, in takšne sporazume tudi skleneta. Če je po mnenju katere od pogodbenic to potrebno, ti sporazumi zajemajo tudi dogovore o ponovnem sprejemu državljanov tretjih držav. Takšni sporazumi bodo določali podrobnosti o kategorijah oseb, ki jih zajemajo ti dogovori, pa tudi o načinih njihovega ponovnega sprejema.

2.   Za izvajanje teh sporazumov se Libanonu lahko zagotovita ustrezna finančna in tehnična pomoč.

Člen 70

Pridružitveni svet preuči možnost nadaljnjih skupnih prizadevanj za preprečevanje in nadzor nezakonitega priseljevanja.

NASLOV VII

FINANČNO SODELOVANJE

Člen 71

1.   Za doseganje ciljev tega sporazuma v celoti se v zvezi z Libanonom preuči finančno sodelovanje v skladu z ustreznimi finančnimi postopki in viri.

2.   Pogodbenici sprejmeta te postopke po začetku veljavnosti tega sporazuma, in sicer s soglasnim dogovorom in z najprimernejšimi instrumenti.

3.   Poleg področij, zajetih v naslovih V in VI tega sporazuma, se v sodelovanje lahko med drugim vključi:

(a)

olajšanje reform za posodobitev gospodarstva;

(b)

obnova in posodobitev gospodarske infrastrukture;

(c)

spodbujanje zasebnih naložb in dejavnosti za ustvarjanje delovnih mest;

(d)

upoštevanje učinkov postopne uvedbe prostotrgovinskega območja na libanonsko gospodarstvo, zlasti v zvezi s posodabljanjem in prestrukturiranjem prizadetih gospodarskih sektorjev, posebno industrije;

(e)

spremljevalne ukrepe za politike, ki se izvajajo v socialnih sektorjih, zlasti za reformo socialnega varstva.

Člen 72

V okviru instrumentov Skupnosti, ki so namenjeni podpori programov strukturnega prilagajanja sredozemskih držav – in v tesnem sodelovanju z libanonsko vlado ter drugimi akterji, zlasti z mednarodnimi finančnimi institucijami – bo Skupnost preučila ustrezne načine podpore strukturnim politikam, ki jih Libanon izvaja z namenom ponovne vzpostavitve finančnega ravnovesja v vseh njegovih ključnih vidikih in vzpostavitve takšnega gospodarskega okolja, ki vodi v večjo rast in obenem pospešuje socialno blaginjo.

Člen 73

Da bi pogodbenici zagotovili usklajen pristop k obravnavanju izrednih makroekonomskih in finančnih problemov, ki bi lahko izvirali iz postopnega uveljavljanja tega sporazuma, pozorno spremljata razvoj trgovinskih in finančnih odnosov med Skupnostjo in Libanonom kot del rednega gospodarskega dialoga, vzpostavljenega v skladu z naslovom V.

NASLOV VIII

INSTITUCIONALNE, SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 74

1.   Ustanovi se Pridružitveni svet, ki se sestaja na ministrski ravni, kadar to zahtevajo okoliščine, na pobudo predsednika in v skladu s pogoji, določenimi v njegovem poslovniku.

2.   Pridružitveni svet obravnava vsa pomembnejša vprašanja v okviru tega sporazuma in kakršna koli druga dvostranska ali mednarodna vprašanja skupnega interesa.

Člen 75

1.   Pridružitveni svet sestavljajo člani Sveta Evropske unije in člani Komisije Evropskih skupnosti na eni strani ter člani libanonske vlade na drugi strani.

2.   Člani Pridružitvenega sveta se lahko dogovorijo, da jih pod pogoji, določenimi v poslovniku, zastopajo njihovi zastopniki.

3.   Pridružitveni svet sprejme svoj poslovnik.

4.   Pridružitvenemu svetu izmenoma predsedujeta član Sveta Evropske unije in član vlade Libanona v skladu z določbami poslovnika.

Člen 76

1.   Z namenom doseganja ciljev tega sporazuma je Pridružitveni svet pooblaščen za sprejemanje odločitev v primerih, ki so opredeljeni v Sporazumu.

2.   Sprejete odločitve so zavezujoče za pogodbenici, ki sprejmeta potrebne ukrepe za njihovo izvrševanje. Pridružitveni svet lahko daje tudi ustrezna priporočila.

3.   Pridružitveni svet oblikuje odločitve in priporočila po dogovoru med pogodbenicama.

Člen 77

1.   Ob upoštevanju pooblastil Pridružitvenega sveta se ustanovi Pridružitveni odbor, ki je odgovoren za izvajanje tega sporazuma.

2.   Pridružitveni svet lahko svoja pooblastila v celoti ali deloma prenese na Pridružitveni odbor.

Člen 78

1.   Pridružitveni odbor, ki se sestaja na ravni uradnikov, sestavljajo predstavniki članov Sveta Evropske unije in članov Komisije Evropskih skupnosti na eni strani ter predstavniki vlade Libanona na drugi strani.

2.   Pridružitveni odbor sprejme svoj poslovnik.

3.   Pridružitveni odbor se običajno sestaja izmenoma v Skupnosti in v Libanonu.

Člen 79

1.   Pridružitveni odbor je pooblaščen za sprejemanje sklepov o upravljanju tega sporazuma kot tudi na področjih, kjer je Pridružitveni svet nanj prenesel svoja pooblastila.

2.   Pridružitveni odbor oblikuje svoje sklepe po dogovoru med pogodbenicama. Ti sklepi so zavezujoči za pogodbenici, ki sprejmeta potrebne ukrepe za izvrševanje sprejetih sklepov.

Člen 80

Pridružitveni svet se lahko odloči za ustanovitev kakršne koli delovne skupine ali organa, potrebnega za izvajanje tega sporazuma. Določi mandat takšne delovne skupine ali organa, ki mu je podrejen.

Člen 81

Pridružitveni svet sprejme vse potrebne ukrepe za olajšanje sodelovanja in stikov med Evropskim parlamentom in libanonskim parlamentom ter med Ekonomsko-socialnim odborom Skupnosti in Ekonomsko-socialnim svetom Libanona.

Člen 82

1.   Vsaka pogodbenica lahko Pridružitvenemu svetu predloži kakršen koli spor v zvezi z uporabo ali razlago tega sporazuma.

2.   Pridružitveni svet lahko spor reši s sklepom.

3.   Pogodbenici se zavezujeta, da bosta sprejeli ukrepe za izvajanje sklepa iz odstavka 2.

4.   Če spora ni mogoče rešiti v skladu z odstavkom 2, lahko pogodbenica uradno obvesti sopogodbenico o imenovanju arbitra; druga pogodbenica mora tedaj v dveh mesecih imenovati drugega arbitra. Za uporabo tega postopka se šteje, da Skupnost in države članice predstavljajo eno stranko v sporu.

Tretjega arbitra imenuje Pridružitveni svet.

Arbitri sprejemajo sklepe z večino glasov.

Vsaka stranka v sporu mora storiti vse potrebno za izvajanje odločitve arbitraže.

Člen 83

Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje pogodbenici, da sprejme kakršne koli ukrepe:

(a)

za katere meni, da so potrebni za preprečevanje razkritja podatkov, ki je v nasprotju z njenimi temeljnimi varnostnimi interesi;

(b)

ki se nanašajo na proizvodnjo orožja, streliva ali vojaškega materiala ali trgovino z njimi ali na raziskave, razvoj ali proizvodnjo, ki so nujno potrebni za obrambne namene, pod pogojem, da takšni ukrepi ne škodijo pogojem konkurence za izdelke, ki se ne uporabljajo zgolj za vojaške namene;

(c)

ki se ji zdijo bistveni za lastno varnost v primeru resnih notranjih nemirov, ki vplivajo na vzdrževanje javnega reda in miru, v času vojne ali resne mednarodne napetosti z vojno grožnjo, ali zato, da izpolni obveznosti, ki jih je prevzela za ohranjanje miru in mednarodne varnosti.

Člen 84

Na področjih, ki jih ureja ta sporazum, in brez vpliva na posebne določbe tega sporazuma:

(a)

ureditev, ki jo Libanon uporablja glede Skupnosti, ne sme povzročiti diskriminacije med državami članicami, njihovimi državljani ali njihovimi družbami oziroma podjetji;

(b)

ureditev, ki jo uporablja Skupnost glede Libanona, ne sme povzročiti diskriminacije med državljani Libanona ali njihovimi družbami oziroma podjetji.

Člen 85

V zvezi z neposrednim obdavčevanjem nobena določba tega sporazuma ne povzroči:

(a)

razširitve fiskalnih ugodnosti, ki jih pogodbenica priznava na podlagi kakršnega koli mednarodnega sporazuma ali dogovora, ki je zanjo zavezujoč;

(b)

preprečitve, da pogodbenica sprejme ali uporabi kakršen koli ukrep za preprečevanje goljufij ali izogibanja davkom;

(c)

izpodbijanja pravice pogodbenice, da uporabi ustrezne določbe svoje davčne zakonodaje za davčne zavezance, ki niso v enakem položaju, zlasti kar zadeva njihov kraj prebivanja.

Člen 86

1.   Pogodbenici sprejmeta vse splošne ali posebne ukrepe za izpolnjevanje svojih obveznosti iz tega sporazuma. Odgovorni sta za doseganje ciljev, določenih s tem sporazumom.

2.   Če katera od pogodbenic meni, da druga ni izpolnila obveznosti iz tega sporazuma, lahko sprejme ustrezne ukrepe. Preden to stori, predloži Pridružitvenemu svetu, razen v posebno nujnih primerih, vse ustrezne informacije, potrebne za temeljito preučitev položaja z namenom, da se najde rešitev, ki je sprejemljiva za pogodbenici.

3.   Pri izbiri ustreznih ukrepov iz odstavka 2 imajo prednost tisti, ki najmanj motijo uresničevanje tega sporazuma. Pogodbenici tudi soglašata, da se ti ukrepi sprejmejo v skladu z mednarodnim pravom in da so sorazmerni s kršitvijo.

O teh ukrepih je treba takoj obvestiti Pridružitveni svet, ki se o njih posvetuje, če to zahteva druga pogodbenica.

Člen 87

Prilogi 1 in 2 ter protokoli 1 do 5 so sestavni del tega sporazuma.

Člen 88

Za namene tega sporazuma pomeni izraz „pogodbenici“ Skupnost ali države članice ali Skupnost in njene države članice, v skladu z njihovimi pooblastili, na eni strani in Libanon na drugi strani.

Člen 89

1.   Ta sporazum se sklene za nedoločen čas.

2.   Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum odpove z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Ta sporazum preneha veljati šest mesecev od dne prejema takšnega uradnega obvestila.

Člen 90

Ta sporazum se uporablja na eni strani na ozemlju, na katerem se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in pod pogoji, določenimi v tej pogodbi, ter na drugi strani na ozemlju Libanona.

Člen 91

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v arabskem, danskem, nizozemskem, angleškem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, italijanskem, portugalskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno. Deponira se pri generalnemu sekretariatu Sveta Evropske unije.

Člen 92

1.   Ta sporazum pogodbenici odobrita v skladu s svojimi postopki.

2.   Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici uradno obvestita, da so končani postopki iz odstavka 1.

3.   Po začetku veljavnosti ta sporazum nadomesti Sporazum o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Libanonsko republiko in Sporazum med državami članicami Evropske skupnosti za premog in jeklo in Libanonom, podpisana v Bruslju 3. maja 1977.

Člen 93

Začasni sporazum

Če pred zaključkom postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti tega sporazuma, začnejo veljati nekateri deli tega sporazuma, zlasti v zvezi s prostim pretokom blaga, in sicer z začasnim sporazumom med Skupnostjo in Libanonom, se pogodbenici strinjata, da besedilo „začetek veljavnosti tega sporazuma“ v takšnih okoliščinah in za namene naslovov II in IV tega sporazuma in prilog 1 in 2 ter protokolov 1 do 5 Sporazuma pomeni dan začetka veljavnosti začasnega sporazuma v zvezi z obveznostmi iz teh členov, prilog in protokolov.

SEZNAM PRILOG IN PROTOKOLOV

PRILOGA 1

Seznam kmetijskih in predelanih kmetijskih izdelkov, ki spadajo pod poglavja harmoniziranega sistema 25 do 97 členov 7 in 12

PRILOGA 2

Intelektualna, industrijska in poslovna lastnina iz člena 38

PROTOKOL 1

o ureditvi, ki se uporablja pri uvozu kmetijskih izdelkov s poreklom iz Libanona v Skupnost iz člena 14(1)

PROTOKOL 2

o ureditvi, ki se uporablja pri uvozu kmetijskih izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Libanon iz člena 14(2)

PROTOKOL 3

o trgovini med Libanonom in Skupnostjo s predelanimi kmetijskimi izdelki iz člena 14(3)

PRILOGA 1

o ureditvi, ki se uporablja pri uvozu predelanih kmetijskih izdelkov s poreklom iz Libanona v Skupnost

PRILOGA 2

o ureditvi, ki se uporablja pri uvozu predelanih kmetijskih izdelkov s poreklom iz Skupnosti v Libanon

PROTOKOL 4

o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

PROTOKOL 5

o medsebojni upravni pomoči v carinskih zadevah

PRILOGA 1

Seznam kmetijskih in predelanih kmetijskih izdelkov, ki spadajo pod poglavja harmoniziranega sistema 25 do 97 iz členov 7 in 12

Oznaka HS

2905 43

(manitol)

Oznaka HS

2905 44

(sorbitol)

Oznaka HS

2905 45

(glicerol)

Tarifna številka HS

3301

(eterična olja)

Oznaka HS

3302 10

(dišave)

Tarifne številke HS

3501 do 3505

(beljakovinske snovi, modificirani škrobi, lepila)

Oznaka HS

3809 10

(sredstva za dodelavo)

Tarifna številka HS

3823

(industrijske maščobne kisline, kisla olja iz rafinacije, industrijski maščobni alkoholi)

Oznaka HS

3824 60

(sorbitol n.e.p.)

Tarifne številke HS

4101 do 4103

(kože)

Tarifna številka HS

4301

(surovo krzno)

Tarifne številke HS

5001 do 5003

(surova svila in svileni odpadki)

Tarifne številke HS

5101 do 5103

(volna in živalska dlaka)

Tarifne številke HS

5201 do 5203

(surov bombaž, odpadki in bombaž, mikan ali česan)

Tarifna številka HS

5301

(surov lan)

Tarifna številka HS

5302

(surova konoplja)

PRILOGA 2

Intelektualna, industrijska in poslovna lastnina iz člena 38

1.

Do konca petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma Libanon ratificira spremembe naslednjih večstranskih konvencij o intelektualni lastnini, katerih pogodbenice so države članice in Libanon ali jih države članice dejansko uporabljajo:

Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine (Stockholmska listina, 1967, dopolnjena 1979),

Bernska konvencija za varstvo književnih in umetniških del (revidirana v Parizu leta 1971 in spremenjena leta 1979),

Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk (Ženeva, 1977, spremenjen v letu 1979).

2.

Do konca petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma Libanon pristopi k naslednjim večstranskim konvencijam, katerih pogodbenice so države članice ali jih države članice dejansko izvajajo:

Pogodba o sodelovanju na področju patentov (Washington, 1970, spremenjena in dopolnjena leta 1979 in 1984),

Budimpeštanska pogodba o mednarodnem priznanju depozita mikroorganizmov za postopek patentiranja (1977, spremenjena leta 1980),

Protokol k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk (Madrid, 1989),

Pogodba o pravu znamk (Ženeva, 1994),

Mednarodna konvencija o varstvu novih sort rastlin (UPOV) (Ženevska listina, 1991),

Sporazum o trgovinskih vidikih intelektualne lastnine, Priloga 1C k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (TRIPs, Marakeš, 1994).

Pogodbenice storijo vse, da bi kar najhitreje ratificirale naslednje večstranske konvencije:

Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o avtorskih pravicah (Ženeva, 1996),

Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o izvedbah in fonogramih (Ženeva, 1996).

3.

Pridružitveni svet lahko odloči, da se odstavek 1 uporablja tudi za druge večstranske konvencije s tega področja.

PROTOKOL 1

o ureditvi, ki se uporablja pri uvozu kmetijskih izdelkov s poreklom iz Libanona v Skupnost iz člena 14(1)

1.

Za uvoz naslednjih izdelkov s poreklom iz Libanona v Skupnost se uporabljajo spodaj določeni pogoji.

2.

Uvoz kmetijskih izdelkov s poreklom iz Libanona v Skupnost, razen tistih, ki so našteti v tem protokolu, je prost carin.

3.

Za prvo leto uporabe se obseg tarifnih kvot izračuna sorazmerno z osnovnimi količinami, ob upoštevanju dela obdobja, ki poteče pred začetkom veljavnosti tega sporazuma.

 

A

B

C

D

E

F

Oznaka KN 2002

Poimenovanje (1)

Znižanje carine, ki se uporablja za državo z največjimi ugodnostmi (2)

Tarifna kvota

Znižanje carine poleg tarifne kvote (B) (2)

Letno povečanje

Posebne določbe

(%)

(v tonah neto teža)

(%)

(količina)

(v tonah neto teža)

0603

Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke ali za okras

0

 

 

0701 90 50

Nov krompir, svež ali ohlajen, od 1. januarja do 31. maja

100

10 000

 

1 000

 

0701 90 50

ex 0701 90 90

Nov krompir, svež ali ohlajen, od 1. junija do 31. julija

100

20 000

 

2 000

 

ex 0701 90 90

Nov krompir, svež ali ohlajen, od 1. oktobra do 31. decembra

100

20 000

 

2 000

 

0702 00 00

Paradižnik, svež ali ohlajen

100

5 000

60

neomejeno

1 000

 (2)

0703 20 00

Česen, svež ali ohlajen

100

5 000

60

3 000

0

 (3)

0707 00

Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene

100

neomejeno

 

 

 

 (2)

0709 10 00

Okrogle artičoke, sveže ali ohlajene

100

neomejeno

 

 

 

 (2)

0709 90 31

Oljke, sveže ali ohlajene, za razne namene, razen za proizvodnjo olja

100

1 000

0

 (4)

0709 90 70

Bučke, sveže ali ohlajene

100

neomejeno

 

 

 

 (2)

0711 20 10

Konzervirane oljke za razne namene, razen za proizvodnjo olja

100

1 000

0

 (4)

0805 10

Pomaranče, sveže ali suhe

60

neomejeno

 

 

 

 (2)

0805 20

Mandarine (vključno tangerine in satsuma mandarine); klementine, wilking mandarine in podobni hibridi agrumov, sveže ali suhe

60

neomejeno

 

 

 

 (2)

0805 50

Limone (Citrus limon, Citrus limonum) in limete (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), sveže ali suhe

40

neomejeno

 

 

 (2)

ex 0806

Grozdje, sveže ali suho, razen svežega namiznega grozdja od 1. oktobra do 30. aprila in od 1. junija do 11. julija, razen namiznega grozdja sorte Emperor (vitis vinifera cv.)

100

neomejeno

 

 

 

 (2)

ex 0806 10 10

Sveže namizno grozdje od 1. oktobra do 30. aprila in od 1. junija do 11. julija, razen namiznega grozdja sorte Emperor (vitis vinifera cv.)

100

6 000

60

4 000

 (2)

0808 10

Jabolka, sveža

100

10 000

60

neomejeno

 (2)

0808 20

Hruške in kutine, sveže

100

neomejeno

 

 

 

 (2)

0809 10 00

Marelice, sveže

100

5 000

60

neomejeno

 (2)

0809 20

Češnje, sveže

100

5 000

60

neomejeno

 (2)

0809 30

Breskve, vključno z nektarinami, sveže

100

2 000

500

 (2)

ex 0809 40

Slive in trnulje, sveže, od 1. septembra do 30. aprila

100

neomejeno

 

 

 

 (2)

ex 0809 40

Slive in trnulje, sveže, od 1. maja do 31. avgusta

100

5 000

 (2)

1509 10

1510 00 10

Oljčno olje

100

1 000

 (5)

1701

Sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese in kemično čista saharoza v trdnem stanju

0

 

2002

Paradižnik, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini

100

1 000

 

2009 61

2009 69

Grozdni sok (vključno grozdni mošt)

100

neomejeno

 

 

 

 (2)

2204

Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen grozdnega mošta iz tarifne številke 2009

0

 


(1)  Ne glede na pravila za izvajanje kombinirane nomenklature se besedilo za poimenovanje izdelkov šteje, da ima samo indikativno vrednost, pri čemer je preferencialna shema določena v smislu tega protokola z oznakami zakonika kombinirane nomenklature. Kjer so navedene ex oznake KN, je treba preferencialno shemo določiti skupaj z uporabo oznake KN in poimenovanja.

(2)  Znižanje se uporablja samo za del dajatve ad valorem.

(3)  Za postavko v tej podštevilki veljajo pogoji, navedeni v ustreznih določbah Skupnosti (glej člene od 1 do 13 Uredbe Komisije (EGS) št. 1047/2001 (UL L 145, 31.5.2001, str. 35) in poznejše spremembe).

(4)  Za postavko v tej podštevilki veljajo pogoji, navedeni v ustreznih določbah Skupnosti (glej člene od 291 do 300 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (UL L 253, 11.10.1993, str. 71) in poznejše spremembe).

(5)  Koncesija velja za uvoz neobdelanega oljčnega olja, v celoti pridelanega v Libanonu in prepeljanega v Skupnost naravnost iz Libanona.

PROTOKOL 2

o ureditvi, ki se uporablja pri uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom iz Skupnosti v Libanon iz člena 14(2)

1.

Za uvoz naslednjih proizvodov s poreklom iz Skupnosti v Libanonsko republiko se uporabljajo spodaj določeni pogoji.

2.

Stopnje znižanja v stolpcu (B) carinskih dajatev iz (A) ne veljajo niti za najnižje dajatve niti trošarine iz (C).

 

A

B

C

Libanonska carinska oznaka

Poimenovanje (1)

Carina, ki se trenutno uporablja

Znižanje carine iz (A) od petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma

Posebne določbe

(%)

(%)

0101

Živi konji, osli, mezge in mule

5

100

 

0102

Živo govedo

prosto

prosto

 

0103

Živi prašiči

5

100

 

0104 10

Žive ovce

prosto

prosto

 

0104 20

Žive koze

5

100

 

0105 11

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase do vključno 185 g

5

100

 

0105 12

Živi purani, mase do vključno 185 g

5

100

 

0105 19

Druga živa perutnina, mase do vključno 185 g

5

100

 

0105 92

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase do vključno 2 000 g

70

20

Najnižja dajatev: 2 250 LBP/kg neto

0105 93

Žive kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, mase več kot 2 000 g

70

20

Najnižja dajatev: 2 250 LBP/kg neto

0105 99

Druga živa perutnina (race, gosi, purani, pegatke)

5

100

 

0106

Druge žive živali

5

100

 

0201

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

5

100

 

0202

Meso, goveje, zamrznjeno

5

100

 

0203

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

5

100

 

0204

Meso, ovčje ali kozje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

5

100

 

0205 00

Meso konj, oslov, mul ali mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

5

100

 

0206

Užitni klavnični odpadki goved, prašičev, ovc, koz, konj, oslov, mul ali mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

5

100

 

0207 11

Meso in užitni odpadki perutnine iz tarifne številke 0105, od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus, nerazrezane na kose, sveže ali ohlajeno

70

20

Najnižja dajatev: 4 200 LBP/kg neto

0207 12

Meso in užitni odpadki perutnine iz tarifne številke 0105, od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus, nerazrezane na kose, zamrznjeno

70

20

Najnižja dajatev: 4 200 LBP/kg neto

0207 13

Meso in užitni odpadki perutnine iz tarifne številke 0105, od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus, kosi in odpadki, sveže ali ohlajeno

70

20

Najnižja dajatev: 9 000 LBP/kg neto

0207 14

Meso in užitni odpadki perutnine iz tarifne številke 0105, od kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus, kosi in odpadki, zamrznjeno

70

20

Najnižja dajatev: 9 000 LBP/kg neto

0207 24

Meso in užitni odpadki perutnine iz tarifne številke 0105, od purana, nerazrezani na kose, sveži ali ohlajeni

5

100

 

0207 25

Meso in užitni odpadki perutnine iz tarifne številke 0105, od purana, nerazrezani na kose, zamrznjeni

5

100

 

0207 26

Meso in užitni odpadki perutnine iz tarifne številke 0105, od purana, kosi in odpadki, sveži ali ohlajeni

70

20

Najnižja dajatev: 2 100 LBP/kg neto

0207 27

Meso in užitni odpadki perutnine iz tarifne številke 0105, od purana, kosi in odpadki, zamrznjeni

70

20

Najnižja dajatev: 2 100 LBP/kg neto

0207 32

Meso in užitni odpadki perutnine iz tarifne številke 0105, od rac, gosi ali pegatk, nerazrezane na kose, sveže ali ohlajene

5

100

 

0207 33

Meso in užitni odpadki perutnine iz tarifne številke 0105, od rac, gosi ali pegatk, nerazrezane na kose, zamrznjene

5

100

 

0207 34

Meso in užitni odpadki perutnine iz tarifne številke 0105, od rac, gosi ali pegatk, mastna jetra, sveža ali ohlajena

5

100

 

0207 35

Meso in užitni odpadki perutnine iz tarifne številke 0105, od rac, gosi ali pegatk, drugo, sveže ali ohlajeno

5

100

 

0207 36

Meso in užitni odpadki perutnine iz tarifne številke 0105, od rac, gosi ali pegatk, drugo, zamrznjeno

5

100

 

0208

Drugo meso in drugi užitni klavnični odpadki, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

5

100

 

0209 00

Prašičja maščoba in salo, očiščena mesa, in perutninska maščoba, netopljena ali drugače ekstrahirana, sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena, v slanici, sušena ali dimljena

5

100

 

0210

Meso in užitni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih odpadkov

5

100

 

0401 10 10

Mleko, nekoncentrirano, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe do vključno 1 mas. %

70

30

Najnižja dajatev: LBP 700/l + trošarina LBP 25/l

0401 10 90

Drugo, nekoncentrirano, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe do vključno 1 mas. %

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma

0401 20 10

Mleko, nekoncentrirano, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe več kot 1 mas. %, do vključno 6 mas. %

70

30

Najnižja dajatev: LBP 700/l + trošarina LBP 25/l

0401 20 90

Drugo, nekoncentrirano, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe več kot 1 mas. %, do vključno 6 mas. %

5

A

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta po začetku veljavnosti tega sporazuma

0401 30 10

Mleko, nekoncentrirano niti ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe več kot 6 mas. %

70

30

Najnižja dajatev: LBP 700/l + trošarina LBP 25/l

0401 30 90

Drugo, nekoncentriran, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe več kot 6 mas. %

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

0402 10

Mleko in smetana, koncentrirana al, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila, v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. %

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

0402 21

Mleko in smetana, v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. %

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

0402 29

Mleko in smetana, v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo maščob več kot 1,5 mas. %

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

0402 91

Mleko in smetana, razen v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, drugo, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

0402 99 10

Mleko in smetana, razen v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, v tekoči obliki, nekoncentrirana, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila

70

30

Najnižja dajatev: LBP 700/l + trošarina LBP 25/l

0402 99 90

Drugo

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

ex 0403 10

Jogurt, nearomatiziran

70

43

Najnižja dajatev LBP 1 000/kg polbruto + trošarina LBP 25/l

0403 90 10

Labneh

70

43

Najnižja dajatev LBP 4 000/kg polbruto

ex 0403 90 90

Nearomatizirani drugi izdelki iz tar. št. 0403

20

30

Trošarina LBP 25/l

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

0404 10

Sirotka in modificirana sirotka, koncentrirana ali ne ali, ki vsebuje sladkor ali druga sladila

5

100

 

0404 90

Drugi izdelki, razen sirotke, sestavljeni iz naravnih mlečnih sestavin, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

5

100

 

0405 10

Maslo

prosto

prosto

 

0405 90

Druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka

prosto

prosto

 

0406 10

Sveži (nezrel ali nenasoljen) sir, vključno sir iz sirotke in skuta

70

30

Najnižja dajatev: LBP 2 500/kg polbruto

0406 20

Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

0406 30

Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

0406 40

Sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi, nastalimi v jedru sira

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

ex 0406 90

Kačkaval

35

30

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

ex 0406 90

Drugi sir, razen kačkaval

35

20

Ta koncesija začne veljati z začetkom veljavnosti (od prvega leta) tega sporazuma

0407 00 10

Sveža kokošja jajca

50

25

Najnižja dajatev: LBP 100/enoto

0407 00 90

Druga ptičja jajca

20

25

 

0408 11

Rumenjaki, sušeni

5

100

 

0408 19

Rumenjaki, razen sušeni

5

100

 

0408 91

Druga ptičja jajca razen rumenjakov, ne v lupini, sušena

5

100

 

0408 99

Druga ptičja jajca razen rumenjakov, ne v lupini, razen sušena

5

100

 

0409 00

Med, naravni

35

25

Najnižja dajatev: 8 000 LBP/kg neto

0410 00

Užitni izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

5

100

 

0504 00

Čreva, mehurji in želodci živali (razen od rib), celi ali v kosih, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni

prosto

prosto

 

0511 10

Bikovo seme

5

100

 

0511 91

Izdelki iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev; mrtve živali iz 3. poglavja

prosto

prosto

 

0511 99

Drugi proizvodi živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu,

prosto

prosto

 

0601

Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in korenike v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine cikorije, razen korenin iz tarifne številke 1212

5

100

 

0602 10

Živi neukoreninjeni potaknjenci in cepiči

5

100

 

0602 20

Živo drevje, grmičevje in grmovje, cepljeno ali necepljeno, ki rodi užitno sadje ali oreščke

5

100

 

0602 30

Živi rododendroni in azaleje (sleči), cepljeni ali necepljeni

30

100

Carina, navedena v stolpcu A, ki se trenutno uporablja, se bo z začetkom veljavnosti tega sporazuma znižala na 5 %

0602 40

Žive vrtnice, cepljene ali necepljene

5

100

 

0602 90 10

Drugo, gozdno drevje, okrasne rastline v posameznih loncih, katerih premer presega 5 cm

30

100

Carina, navedena v stolpcu A, ki se trenutno uporablja, se bo z začetkom veljavnosti tega sporazuma znižala na 5 %

0602 90 90

Drugo

5

100

 

0603

Rezano cvetje in cvetni brsti, primerni za šopke ali za okras, sveže, posušeno, pobarvano, beljeno, impregnirano ali drugače pripravljeno

70

25

Carina, navedena v stolpcu A, ki se trenutno uporablja, se bo z začetkom veljavnosti tega sporazuma znižala na 30 %

0604

Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, in trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni, pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače pripravljeni

70

25

Carina, navedena v stolpcu A, ki se trenutno uporablja, se bo z začetkom veljavnosti tega sporazuma znižala na 30 %

0701 10

Semenski krompir, svež ali ohlajen

5

100

 

0701 90

Krompir, razen semenskega krompirja, svež ali ohlajen

70

20

Najnižja dajatev: 550 LBP/kg bruto

0702 00

Paradižnik, svež ali ohlajen

70

20

Najnižja dajatev: 750 LBP/kg bruto

0703 10 10

Čebula, sveža ali ohlajena

5

100

 

0703 10 90

Drugo, šalotka, sveža ali ohlajena

70

20

Najnižja dajatev: 350 LBP/kg bruto

0703 20

Česen, svež ali ohlajen

70

20

Najnižja dajatev: 1 000 LBP/kg bruto

0703 90

Por in druge čebulnice, sveže ali ohlajene

25

25

 

0704 10

Cvetača in brokoli, sveži ali ohlajeni

70

20

Najnižja dajatev: 300 LBP/kg bruto

0704 20

Brstični ohrovt, svež ali ohlajen

25

25

 

0704 90

Zelje, cvetača, kolerabice, ohrovt in druge užitne kapusnice, sveže ali ohlajene, razen cvetače in brstičnega ohrovta

70

20

Najnižja dajatev: 350 LBP/kg bruto

0705 11

Solata v glavicah, sveža ali ohlajena

25

25

 

0705 19

Druga solata, sveža ali ohlajena

70

20

Najnižja dajatev: 300 LBP/enoto

0705 21

Radič (Cichorium intybus var. foliosum), svež ali ohlajen

25

25

 

0705 29

Drug radič, svež ali ohlajen

25

25

 

0706 10

Korenje in repa, sveža ali ohlajena

70

20

Najnižja dajatev: 300 LBP/kg bruto

0706 90 10

Redkev

70

20

Najnižja dajatev: 1 500 LBP/kg bruto

0706 90 90

Drugo, sveže ali ohlajeno

25

25

 

0707 00

Kumare in kumarice, sveže ali ohlajene

70

20

Najnižja dajatev: 600 LBP/kg bruto

0708 10

Grah, svež ali ohlajen

70

20

Najnižja dajatev: 550 LBP/kg bruto

0708 20

Fižol, svež ali ohlajen

70

20

Najnižja dajatev: 500 LBP/kg bruto

0708 90

Druge stročnice, sveže ali ohlajene

70

20

Najnižja dajatev: 350 LBP/kg bruto

0709 10

Okrogle artičoke, sveže ali ohlajene

70

20

Najnižja dajatev: 350 LBP/kg bruto

0709 20

Beluši, sveži ali ohlajeni

25

25

 

0709 30

Jajčevci, sveži ali ohlajeni

70

20

Najnižja dajatev: 500 LBP/kg bruto

0709 40

Zelena, razen gomoljne zelene, sveža ali ohlajena

25

25

 

0709 51

Gobe, sveža ali ohlajene, iz rodu Agaricus

25

25

 

0709 52

Gomoljike, sveže ali ohlajene

25

25

 

0709 59

Druge gobe in gomoljike

25

25

 

0709 60

Plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta, sveži ali ohlajeni

70

20

Najnižja dajatev: 350 LBP/kg bruto

0709 70

Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda, sveža ali ohlajena

70

20

Najnižja dajatev: 350 LBP/kg bruto

0709 90 10

Oljke, sveže ali ohlajene

70

20

Najnižja dajatev: 1 200 LBP/kg bruto

0709 90 20

Buče in bučke, sveže ali ohlajene

70

20

Najnižja dajatev: 400 LBP/kg bruto

0709 90 30

Svež jutovec, sveži ali ohlajen

70

20

Najnižja dajatev: 300 LBP/kg bruto

0709 90 40

Portulak (Tolščak), peteršilj, rukola, koriander, sveži ali ohlajeni

70

20

Najnižja dajatev: 750 LBP/kg bruto

0709 90 50

Pesa (Chinese leaves), sveža ali ohlajena

70

20

Najnižja dajatev: 350 LBP/kg bruto

0709 90 90

Druge vrtnine, sveže in ohlajene

25

25

 

0710 10

Krompir, zamrznjen

70

20

Najnižja dajatev: 1 200 LBP/kg bruto

0710 21

Grah, zamrznjen

35

25

 

0710 22

Fižol, zamrznjen

35

25

 

0710 29

Druge stročnice, zamrznjene

35

25

 

0710 30

Špinača, novozelandska špinača in vrtna loboda, zamrznjena

35

25

 

0710 80

Druge vrtnine, zamrznjene

35

25

 

0710 90

Mešanice vrtnin, zamrznjene

35

25

 

ex 0711

Vrtnine, začasno konzervirane, vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo, razen sladke koruze

5

100

 

0712 20

Čebula, sušena, cela, narezana na koščke ali rezine, zdrobljena ali mleta, vendar ne nadalje pripravljena

25

25

 

0712 31

Gobe iz rodu Agaricus, sušene, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene

25

25

 

0712 32

Bezgova uhljevka (Auricularia spp.), sušena, cela, narezana na koščke ali rezine, zdrobljena ali mleta, vendar ne nadalje pripravljena

25

25

 

0712 33

Drhtavka (Tremella spp.), sušena, cela, narezana na koščke ali rezine, zdrobljena ali mleta, vendar ne nadalje pripravljena

25

25

 

0712 39

Druge gobe in gomoljke, sušene, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene

25

25

 

0712 90 10

Sladka koruza, semenska

5

100

 

0712 90 90

Druge sušene vrtnine, cele, narezane na koščke ali rezine, zdrobljene ali mlete

25

25

 

0713

Suhe stročnice, oluščene ali ne ali zdrobljene

prosto

prosto

 

0714 10

Manioka (cassava)

5

100

 

0714 20

Sladki krompir

5

100

 

0714 90 10

Taro (Colocasia esculenta)

25

25

Najnižja dajatev: 300 LBP/kg bruto

0714 90 90

Druge korenovke in gomolji z visokim deležem škroba ali inulina ter sredica sagovega drevesa

5

100

 

0801

Kokosovi orehi, brazilski orehi in indijski orehi, sveži ali suhi, oluščeni ali neoluščeni

5

100

 

0802 11

Mandeljni, neoluščeni

70

20

Najnižja dajatev: 500 LBP/kg bruto

0802 12

Mandeljni, oluščeni

5

100

 

0802 21

Lešniki, neoluščeni

5

100

 

0802 22

Lešniki, oluščeni

5

100

 

0802 31

Navadni orehi, neoluščeni

5

100

 

0802 32

Navadni orehi, oluščeni

5

100

 

0802 40

Kostanji

5

100

 

0802 50

Pistacije

5

100

 

0802 90 10

Pinjole

70

20

Najnižja dajatev: 15 000 LBP/kg neto

0802 90 90

Drugi oreški

5

100

 

0803 00

Banane, vključno pisang (rajske smokve), sveže ali suhe

70

20

Najnižja dajatev: LBP 1 000/ kg polbruto

0804 10

Dateljni, sveži ali suhi

5

100

 

0804 20 10

Fige, sveže

70

20

Najnižja dajatev: 400 LBP/kg bruto

0804 20 90

Fige, suhe

5

100

 

0804 30

Ananas, svež ali suhi

70

20

Najnižja dajatev: 2 000 LBP/kg bruto

0804 40

Avokado, svež ali suhi

70

20

Najnižja dajatev: 2 000 LBP/kg bruto

0804 50

Guava, mango in mangostin, sveži ali suhi

70

20

Najnižja dajatev: 2 000 LBP/kg bruto

0805

Agrumi, sveži ali suhi

70

20

Najnižja dajatev: 400 LBP/kg bruto

0806 10

Grozdje, sveže

70

20

Najnižja dajatev: 500 LBP/kg bruto

0806 20

Grozdje, suho

5

100

 

0807 11

Lubenice, sveže

70

20

Najnižja dajatev: 500 LBP/kg bruto

0807 19

Druge melone, sveže

70

20

Najnižja dajatev: 500 LBP/kg bruto

0807 20

Papaja, sveža

70

20

Najnižja dajatev: 2 000 LBP/kg bruto

0808 10

Jabolka, sveža

70

20

Najnižja dajatev: 800 LBP/kg bruto

0808 20

Hruške in kutine, sveže

70

20

Najnižja dajatev: 800 LBP/kg bruto

0809 10

Marelice, sveže

70

20

Najnižja dajatev: 350 LBP/kg bruto

0809 20

Češnje, sveže

70

20

Najnižja dajatev: 800 LBP/kg bruto

0809 30

Breskve, vključno z nektarinami, sveže

70

20

Najnižja dajatev: 500 LBP/kg bruto

0809 40

Slive in trnulje, sveže

70

20

Najnižja dajatev: 400 LBP/kg bruto

0810 10

Jagode, sveže

70

20

Najnižja dajatev: 1 000 LBP/kg bruto

0810 20

Maline, robide, murve in Loganove robide, sveže

5

100

 

0810 30

Črni, beli ali rdeči ribez in kosmulje, sveže

5

100

 

0810 40

Brusnice, borovnice in drugo sadje rodu Vaccinium, sveže

5

100

 

0810 50

Kivi, svež

70

20

Najnižja dajatev: 1 500 LBP/kg bruto

0810 60

Durian

25

25

 

0810 90 10

Liči, pasijonka, sladko jabolko, kaki

70

20

Najnižja dajatev: 5 000 LBP/kg bruto

0810 90 20

Nešplja

70

20

Najnižja dajatev: 500 LBP/kg bruto

0810 90 30

Granatno jabolko

70

20

Najnižja dajatev: 500 LBP/kg bruto

0810 90 40

Čičimak

45

25

Najnižja dajatev: 500 LBP/kg bruto

0810 90 90

Drugo sadje, sveže

25

25

 

0811 10

Jagode, zamrznjene

70

20

Najnižja dajatev: 1 500 LBP/kg bruto

0811 20

Maline, robide, murve, Loganove robide, črni, beli ali rdeči ribez ter kosmulje, zamrznjeni

70

20

Najnižja dajatev: 1 500 LBP/kg bruto

0811 90

Drugo sadje in oreški, zamrznjeni

70

20

Najnižja dajatev: 1 500 LBP/kg bruto

0812

Sadje in oreški, začasno konzervirani, vendar v takšnem stanju neprimerni za takojšnjo prehrano

5

100

 

0813 10

Marelice, suhe

15

25

 

0813 20

Slive, suhe

25

25

 

0813 30

Jabolka, suha

25

25

 

0813 40

Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tarifne številke od 0801 do 0806

25

25

 

0813 50

Mešanice oreškov ali suhega sadja iz poglavja 08

25

25

 

0814 00

Lupine agrumov ali melon (vključno lubenic), sveže, zamrznjene, suhe ali začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje

5

100

 

0901

Kava, pražena ali nepražena, s ali brez kofeina; lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave

5

100

 

0902

Čaj, pravi, aromatiziran ali ne

5

100

 

0904

Poper rodu Piper; suhi, zdrobljeni ali zmleti plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta

5

100

 

0905 00

Vanilija

5

100

 

0906

Cimet in cvetovi cimetovega drevesa

5

100

 

0907 00

Klinčki (celi plodovi, popki in peclji)

5

100

 

0908

Muškatni orešček, macis in kardamom

5

100

 

0909

Seme janeža, zvezdastega janeža, komarčka, koriandra, orientalske ali navadne kumine; brinove jagode

5

100

 

0910 10

Ingver

5

100

 

0910 20

Žafran

5

100

 

0910 30

Kurkuma

5

100

 

0910 40 10

Timijan

70

20

Najnižja dajatev: 1 000 LBP/kg bruto

0910 40 90

Lovorjev list

5

100

 

0910 50

Curry

5

100

 

0910 91

Druge začimbe, mešanice, definirane v opombi 1(b) k poglavju 9

5

100

 

0910 99

Druge začimbe, razen mešanic, definiranih v opombi 1(b) k poglavju 9

5

100

 

1001

Pšenica in soržica

prosto

prosto

 

1002 00

prosto

prosto

 

1003 00

Ječmen

prosto

prosto

 

1004 00

Oves

prosto

prosto

 

1005 10

Koruza, semenska

5

100

 

1005 90

Koruza, razen semenske

prosto

prosto

 

1006

Riž

5

100

 

1007 00

Sirek v zrnu

5

100

 

1008

Ajda, proso in kanarska čužka, druga žita

5

100

 

1101 00

Pšenična moka ali moka iz soržice

prosto

prosto

 

1102

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice

prosto

prosto

 

1103 11

Drobljenec in zdrob, pšenični

prosto

prosto

 

1103 13

Drobljenec in zdrob, koruzni

5

100

 

1103 19

Drobljenec in zdrob iz drugih žit

5

100

 

1103 20

Peleti

5

100

 

1104

Žitna zrnja, drugače obdelana (na primer: z odstranjeno opno, valjana, v kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tar. št. 1006; žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti

5

100

 

1105

Moka, zdrob, prah, granule, kosmiči in peleti iz krompirja

5

100

 

1106

Moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic, ki se uvrščajo v tar. št. 0713, iz saga ali korenovk ali gomoljev iz tar. št. 0714; ali iz proizvodov iz 8. poglavja

5

100

 

1107

Slad, pražen ali nepražen

prosto

prosto

 

1108

Škrob; inulin

5

100

 

1109 00

Pšenični gluten, osušen ali neosušen

prosto

prosto

 

1201 00

Soja, cela ali lomljena

prosto

prosto

 

1202

Arašidi, nepraženi ali drugače termično obdelani, vključno oluščeni ali lomljeni

prosto

prosto

 

1203 00

Kopra (posušeno jedro kokosovega oreha)

prosto

prosto

 

1204 00

Laneno seme, celo ali lomljeno

prosto

prosto

 

1205 00

Seme oljne repice ali ogrščice, celo ali lomljeno

prosto

prosto

 

1206 00

Sončnično seme, celo ali lomljeno

prosto

prosto

 

1207 10

Palmovi orehi in jedrca

prosto

prosto

 

1207 20

Bombaževo seme

prosto

prosto

 

1207 30

Ricinusovo seme

prosto

prosto

 

1207 40

Sezamovo seme

5

100

 

1207 50

Gorčično seme

prosto

prosto

 

1207 60

Seme žafranike

prosto

prosto

 

1207 91

Makovo seme

prosto

prosto

 

1207 99

Drugo seme

prosto

prosto

 

1208

Moka in zdrob iz oljnih semen ali oljnih plodov, razen iz gorčice

prosto

prosto

 

1209

Seme, plodovi in trosi, namenjeni za setev

5

100

 

1210

Hmelj, svež ali sušen, vključno zdrobljen ali zmlet ali v peletih; lupulin

prosto

prosto

 

1211 10

Korenine sladke koreninice (likviricije)

5

100

 

1211 20

Korenina ginsenga

5

100

 

1211 30

Listi koke

5

100

 

1211 40

Makova slama

5

100

 

1211 90 10

Sveža meta

70

20

Najnižja dajatev: 750 LBP/kg bruto

1211 90 90

Druge rastline in njihovi deli, sveži ali sušeni, rezani ali celi, zdrobljeni ali zmleti, vrst, ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne ali podobne namene

5

100

 

1212 10

Rožiči, vključno s semenom

5

100

 

1212 30

Marelične, breskove (vključno iz nektarin) in slivove koščice in jedrca

5

100

 

1212 91

Sladkorna pesa

5

100

 

1212 99

Drugo

5

100

 

1213 00

Žitna slama in žitne pleve, surove, nepripravljene, vštevši zrezane, mlete ali stisnjene ali v peletih

5

100

 

1214

Rumena (podzemna) koleraba, krmna pesa, krmne korenovke; seno, lucerna, detelja, turška detelja, krmni ohrovt, volčji bob, grašica in podobni pridelki za krmo, tudi v peletih

5

100

 

1301 10

Šelak

5

100

 

1301 20

Arabski gumi

5

100

 

1301 90

Drugi šelak ali gumi

prosto

prosto

 

1302 11

Opij

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1302 39

Drugo

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1501 00

Prašičja maščoba (vključno z mastjo) in piščančja maščoba, razen tistih iz tarifnih številk 0209 ali 1503

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1502 00

Maščobe goved, ovac ali koz, razen tistih iz tarifne številke 1503

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1503 00

Stearin iz prašičje masti, olje iz prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani, ali mešani ali kako drugače obdelani

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1504 10

Olja in njihove frakcije iz ribjih jeter

prosto

prosto

 

1504 20

Masti in olja rib ter njihove frakcije, razen iz ribjih jeter

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1504 30

Masti in olja rib morskih sesalcev in njihove frakcije

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1507 10

Surovo sojino olje in njegove frakcije, vključno degumirano (brez smole), toda kemično nemodificirano

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1507 90

Drugo sojino olje razen surovega olja, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano

15

30

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1508 10

Surovo olje iz arašidov in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1508 90

Olje iz arašidov in njegove frakcije, razen surovega olja, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano

15

30

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1509

Oljčno olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano

70

0

Najnižja dajatev: LBP 6 000/l

1510 00

Druga olja, dobljena izključno iz oljk, in njihove frakcije, prečiščena ali neprečiščena, toda kemično nemodificirana, vključno mešanice teh olj ali frakcij z olji ali frakcijami iz tar. št. 1509

15

0

 

1511 10

Surovo palmovo olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1511 90

Palmovo olje in njegove frakcije, razen surovega olja, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano

15

30

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1512 11

Surovo olje iz sončnic in žafranike in njegove frakcije

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1512 19

Olje iz sončnic ali žafranike in njegove frakcije, razen surovega

15

30

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1512 21

Surovo olje iz bombaževega semena in njegove frakcije, z izločenim gosipolom ali ne

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1512 29

Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije, razen surovega

15

30

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1513 11

Surovo olje kokosovega oreha (kopre) in njegove frakcije

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1513 19

Olje iz kokosovega oreha (kopre) in njegove frakcije, razen surovega

15

30

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1513 21

Surovo olje palmovih jedrc (koščic) ali orehov palme babassu in njihove frakcije

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1513 29

Olje palmovih jedrc (koščic) ali orehov palme babassu in njihove frakcije, razen surovega

15

30

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1514 11

Surovo olje iz oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1514 19

Olje iz oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano, razen surovega

15

30

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1514 91

Drugo surovo olje iz oljne repice, ogrščice ali gorčice in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1514 99

Drugo olje iz oljne repice, ogrščice ali gorčice in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano, razen surovega

15

30

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1515 11

Surovo laneno olje in njegove frakcije

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1515 19

Laneno olje in njegove frakcije, razen surovega

15

30

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1515 21

Surovo koruzno olje in njegove frakcije

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1515 29

Koruzno olje in njegove frakcije, razen surovega

15

30

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1515 30

Ricinusovo olje in njegove frakcije

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1515 40

Tungovo olje in njegove frakcije

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1515 50

Sezamovo olje in njegove frakcije

15

30

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1515 90 10

Lovorovo olje in jojoba olje ter njihove frakcije

prosto

prosto

 

1515 90 90

Druga olja

15

30

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1516 10

Živalske masti in olja in njihove frakcije

15

30

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

ex 1516 20

Rastlinske masti in olja in njihove frakcije, razen hidrogenskega ricinusovega olja, imenovanega „opalni vosek“

15

30

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1601 00

Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavničnih odpadkov ali krvi; sestavljena živila na osnovi teh proizvodov

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1602 10

Homogenizirani proizvodi iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1602 20

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz jeter katere koli živali

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1602 31 10

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz jeter, puranov, v nepredušnih posodah

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1602 31 90

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz jeter, puranov, drugo

35

30

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1602 32 10

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz jeter, kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus, v nepredušnih posodah

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1602 32 90

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz jeter, kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus, drugo

35

30

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1602 39 10

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz jeter, drugo, v nepredušni kovinski embalaži

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1602 39 90

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz jeter, drugo

35

30

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1602 41

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa prašičev, šunka in njeni kosi

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1602 42

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa prašičev, plečeta in njihovi kosi

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1602 49

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa prašičev, drugo, vključno mešanice

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1602 50

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa govedi

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1602 90

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, vključno z izdelki iz krvi kakršnih koli živali

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

1701

Sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese ter kemično čista saharoza, v trdnem stanju

5

100

 

1702 11

Laktoza in laktozni sirup, ki vsebuje 99 mas. % ali več laktoze, izraženo kot brezvodna laktoza, računano na suho snov

5

100

 

1702 19

Laktoza in laktozni sirup, drugo

5

100

 

1702 20

Javorjev sladkor in javorjev sirup

5

100

 

1702 30

Glukoza in glukozni sirup, ki ne vsebuje fruktoze ali, ki v suhem stanju vsebuje manj kot 20 mas. % fruktoze

5

100

 

1702 40

Glukoza in glukozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje vsaj 20 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % fruktoze, razen invertnega sladkorja

5

100

 

1702 60

Druga fruktoza in fruktozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje več kot 50 mas. % fruktoze, razen invertnega sladkorja

5

100

 

1702 90 90

Drugo, vključno invertni sladkor in drugi sladkorji in druge mešanice sladkornih sirupov, ki v suhem stanju vsebujejo 50 mas. % fruktoze

5

100

 

1703 10 10

Očiščena melasa iz sladkornega trsa

5

100

 

1703 10 90

Druga melasa iz sladkornega trsa

prosto

prosto

 

1703 90 10

Očiščena melasa, razen melase iz sladkornega trsa

5

100

 

1703 90 90

Neočiščena melasa, razen melase iz sladkornega trsa

prosto

prosto

 

1801 00

Kakav v zrnu, cel ali zdrobljen, surov ali pražen

prosto

prosto

 

1802 00

Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava

5

100

 

1904 30

Bulgur pšenica

10

30

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2001 10

Kumare in kumarice, pripravljene ali konzervirane v kisu ali ocetni kislini

70

30

Najnižja dajatev: LBP: 1 000/kg bruto

2001 90 10

Oljke, pripravljene ali konzervirane v kisu ali ocetni kislini

70

20

Najnižja dajatev: LBP: 6 000/kg bruto

ex 2001 90 90

Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane v kisu ali ocetni kislini, razen sladke koruze, jama in palmovih srčkov

70

30

Najnižja dajatev: LBP: 1 000/kg bruto

2002 10

Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, kot s kisom ali ocetno kislino, cel ali v kosih

70

20

Najnižja dajatev: LBP: 1 500/kg bruto

2002 90 10

Paradižnikov sok, koncentriran z izparevanjem, ki ne vsebuje dodanega sladkorja, v pakiranju po 100 kg neto ali več

5

100

 

2002 90 90

Drugo

35

25

 

2003 10

Gobe iz rodu Agaricus, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini

35

30

 

2003 90

Druge gobe in gomoljike

35

30

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

ex 2004 10

Krompir, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjen, razen krompirja v obliki moke, zdroba ali kosmičev

70

43

Najnižja dajatev: LBP: 1 200/kg bruto

2004 90 10

Mešanice vrtnin. Paradižniki, pripravljeni ali konzervirani drugače kot v kisu ali ocetni kislini, celi ali v kosih, zamrznjeni

70

43

Najnižja dajatev: LBP: 1 500/kg bruto

ex 2004 90 90

Drugo, vključno z mešanicami, pripravljenimi ali konzerviranimi drugače kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen sladke koruze

35

43

 

2005 10

Homogenizirane vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene

5

100

 

ex 2005 20

Krompir, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjen, razen krompirja v obliki moke, zdroba ali kosmičev

70

43

Najnižja dajatev: 1 200/kg bruto

2005 40

Grah, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjen

35

25

 

2005 51

Fižol v zrnu, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjen

35

25

 

2005 59

Drug fižol, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjen

35

25

 

2005 60

Beluši, pripravljeni ali konzervirani drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjeni

35

25

 

2005 70

Oljke, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene

70

20

Najnižja dajatev: 6 000 LBP/kg bruto

2005 90 10

Kumare, kumarice, jajčevci, repa, čebula, cvetača, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene

70

20

Najnižja dajatev: 1 000 LBP/kg bruto

2005 90 90

Druge pripravljene ali konzervirane vrtnine in mešanice vrtnin, pripravljene ali konzervirane drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene

35

25

 

2006 00

Vrtnine, sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju (odcejeni, glazirani ali kristalizirani)

30

25

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2007 10

Džemi, sadni želeji, marmelade itd., homogenizirani izdelki

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2007 91

Džemi, sadni želeji, marmelade itd. iz agrumov

40

30

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2007 99 10

Koncentrirani pireji, imenovani „dibs“

40

30

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2007 99 20

Pire iz guave ali manga, v pakiranju po 3 kg neto ali več

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2007 99 30

Bananin, jagodov, marelični pire, v posodah z neto vsebino več kot 100 kg

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2007 99 90

Drugi džemi, sadni želeji, marmelade itd.

40

30

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

ex 2008 11

Arašidi, razen arašidnega masla

30

50

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2008 19

Drugi oreški in druga semena, vključno mešanice, drugače pripravljeni ali konzervirani

30

25

 

2008 20

Ananas, drugače pripravljen ali konzerviran

30

25

 

2008 30

Agrumi, drugače pripravljeni ali konzervirani

30

25

 

2008 40

Hruške, drugače pripravljene ali konzervirane

30

25

 

2008 50

Marelice, drugače pripravljene ali konzervirane

30

25

 

2008 60

Češnje in višnje, drugače pripravljene ali konzervirane

30

25

 

2008 70

Breskve, vključno z nektarinami, drugače pripravljene in konzervirane

30

25

 

2008 80

Jagode, drugače pripravljene ali konzervirane

30

25

 

2008 92

Mešanice, razen tistih iz tarifne podštevilke 2008 19, drugače pripravljene ali konzervirane

30

25

 

ex 2008 99

Drugo, drugače pripravljeno ali konzervirano, razen koruze razen sladke koruze, jama, sladkega krompirja itd.

30

30

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2009 11 10

Zamrznjen pomarančni sok, koncentriran z izparevanjem, ki ne vsebuje dodanega sladkorja, v pakiranju po 100 kg neto ali več

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2009 11 90

Zamrznjen pomarančni sok, drugo

40

30

Trošarine LBP 25/l

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2009 12

Pomarančni sok, nezamrznjen, z Brix vrednostjo do vključno 20

40

30

Trošarine: LBP 25/l

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2009 19 10

Pomarančni sok, razen zamrznjenega, koncentriran z izparevanjem, ki ne vsebuje dodanega sladkorja, v pakiranju po 100 kg neto ali več

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2009 19 90

Pomarančni sok, razen zamrznjenega, drugo

40

30

Trošarine: LBP 25/l.

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2009 21

Sok grenivke, nezamrznjen, z Brix vrednostjo do vključno 20

40

30

Trošarine: LBP 25/l

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2009 29 10

Sok grenivke, razen z Brix vrednostjo do vključno 20, koncentriran z izparevanjem, ki ne vsebuje dodanega sladkorja, v pakiranju po 100 kg neto ali več

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2009 29 90

Sok grenivke, drugo

40

30

Trošarine: LBP 25/l

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2009 31

Sok iz drugih posameznih vrst agrumov, z Brix vrednostjo do vključno 20

40

30

Trošarine: LBP 25/l

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2009 39 10

Sok iz drugih posameznih vrst agrumov, razen z Brix vrednostjo do vključno 20, koncentriran z izparevanjem, ki ne vsebuje dodanega sladkorja, v pakiranju po 100 kg neto ali več

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2009 39 90

Sok iz drugih posameznih vrst agrumov, drugo

40

30

Trošarine: LBP 25/l

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2009 41

Ananasov sok, z Brix vrednostjo do vključno 20

40

30

Trošarine: LBP 25/l

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2009 49 10

Ananasov sok, razen z Brix vrednostjo do vključno 20, koncentriran z izparevanjem, ki ne vsebuje dodanega sladkorja, v pakiranju po 100 kg neto ali več

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2009 49 90

Ananasov sok, drugo

40

30

Trošarine: LBP 25/l

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2009 50

Paradižnikov sok

40

30

Trošarine: LBP 25/l

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2009 61

Grozdni sok, z Brix vrednostjo do vključno 20

40

30

Trošarine: LBP 25/l

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2009 69 10

Grozdni sok, razen z Brix vrednostjo do vključno 20, koncentriran z izparevanjem, ki ne vsebuje dodanega sladkorja, v pakiranju po 100 kg neto ali več

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2009 69 90

Grozdni sok, drugo

40

30

Trošarine: LBP 25/l

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2009 71

Jabolčni sok, z Brix vrednostjo do vključno 20

40

30

Trošarine: LBP 25/l

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2009 79 10

Jabolčni sok, razen z Brix vrednostjo do vključno 20, koncentriran z izparevanjem, ki ne vsebuje dodanega sladkorja, v pakiranju po 100 kg neto ali več

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2009 79 90

Jabolčni sok, drugo

40

30

Trošarine: LBP 25/l

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2009 80 10

Sok iz drugih posameznih vrst sadja ali vrtnin, koncentriran z izparevanjem, ki ne vsebuje dodanega sladkorja, v pakiranju po 100 kg neto ali več

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2009 80 90

Sok iz drugih posameznih vrst sadja ali vrtnin, drugo

40

30

Trošarine: LBP 25/l

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2009 90 10

Mešanice sokov, koncentrirane z izparevanjem, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja, v pakiranju po 100 kg neto ali več

5

100

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2009 90 90

Mešanice sokov, drugo

40

30

Trošarine: LBP 25/l

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2106 90 30

Mešanice timijana in drugih užitnih izdelkov

70

20

Najnižja dajatev: 1 000 LBP/kg bruto

2204 10

Peneča vina

15

25

Trošarine LBP: 200/l

ex 2204 21

Kakovostna vina v embalaži s prostornino 2 l ali manj

70

50

Trošarina LBP: 200/l

ex 2204 21

Vina, razen kakovostnih vin v embalaži s prostornino 2 l ali manj

70

20

Trošarina LBP: 200/l

2204 29

Vino v embalaži s prostornino več kot 2 l

70

20

Trošarina LBP: 200/l

2204 30

Drug grozdni mošt

5

100

Trošarina LBP: 200/l

2206 00

Druge fermentirane pijače (npr.: jabolčnik, hruškovec, medica); mešanice fermentiranih pijač in mešanice fermentiranih pijač z brezalkoholnimi pijačami, ki niso navedene ali zajete na drugem mestu

15

100

Trošarina LBP: 200/l

Odstotno znižanje iz (B) bo postopno, z začetkom od petega leta in nadaljevanjem do 12. leta od začetka veljavnosti tega sporazuma

2209 00 10

Vinski kis in jabolčni kis

70

20

Najnižja dajatev: LBP: 1 000/l

2209 00 90

Drug kis

5

100

 

2301

Moka, zdrob in peleti iz mesa ali klavničnih odpadkov, rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neustreznih za prehrano ljudi; ocvirki

5

100

 

2302

Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi žit ali stročnic, nepeletizirani ali peletizirani:

5

100

 

2303

Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn in destilarn, nepeletizirani in peletizirani

5

100

 

2304 00

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz soje, nezmleti ali zmleti ali peletizirani

5

100

 

2305 00

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti ali zmleti ali peletizirani

5

100

 

2306

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj, razen tistih iz tar. št. 2304 ali 2305, nezmleti ali zmleti ali peletizirani

5

100

 

2307 00

Vinska usedlina; vinski kamen

5

100

 

2308 00

Rastlinski materiali in rastlinski odpadki, stranski proizvodi in ostanki, peletizirani ali nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za živali, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

5

100

 

2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali

5

100

 

2401

Nepredelan tobak; tobačni odpadki

prosto

prosto

Trošarine: 48 % ad valorem


(1)  Ne glede na pravila za izvajanje libanonske carinske nomenklature se besedilo za poimenovanje izdelkov šteje, da ima samo indikativno vrednost, pri čemer je preferencialna shema določena v smislu tega protokola z oznakami libanonskega carinskega zakonika. Kjer so navedene ex oznake, je treba preferencialno shemo določiti skupaj z uporabo oznake in poimenovanja.

PROTOKOL 3

o trgovini med Libanonom in Skupnostjo s predelanimi kmetijskimi izdelki iz člena 14(3)

Člen 1

Uvoz predelanih kmetijskih izdelkov s poreklom iz Libanona v Skupnost je predmet in dajatev z enakim učinkom iz Priloge 1 k temu protokolu.

Člen 2

1.   Uvoz predelanih kmetijskih izdelkov s poreklom v Skupnosti v Libanon je predmet carin in dajatev z enakim učinkom iz Priloge 2 k temu protokolu.

2.   Časovni razpored tarifne odprave, ki se uporablja v skladu z odstavkom 1, je naveden v členu 9(1) tega sporazuma, razen če ni drugače določeno v Prilogi 2k temu protokolu.

Člen 3

Znižanja carin iz prilog I in II se uporabljajo za osnovne dajatve iz člena 19 tega sporazuma.

Člen 4

1.   Carine, ki se uporabljajo v skladu s členoma 1 in 2, se lahko znižajo, kadar se v trgovini med Skupnostjo in Libanonom znižajo dajatve, ki se uporabljajo za osnovne izdelke, ali kadar so takšna znižanja posledica vzajemnih koncesij v zvezi s predelanimi kmetijskimi izdelki.

2.   Kar zadeva dajatve, ki jih uporablja Skupnost, se znižanja, predvidena v odstavku 1, izračunajo na delu dajatve, določene kot kmetijska komponenta, ki ustreza kmetijskim izdelkom, ki so bili dejansko uporabljeni v proizvodnji zadevnih predelanih kmetijskih izdelkov, in se odštejejo od dajatev, ki se uporabljajo za te osnovne kmetijske izdelke.

3.   Pridružitveni svet določi znižanje iz odstavka 1, seznam zadevnih izdelkov in, če je to primerno, tarifne kvote, v okviru katerih se uporabljajo znižanja.

Člen 5

Skupnost in Libanon se medsebojno obveščata o upravnih ureditvah, sprejetih za izdelke, ki so zajeti v tem protokolu.

Te ureditve naj bi zagotovile enako obravnavo za vse zainteresirane strani in naj bi bile čim bolj enostavne in prilagodljive.

PRILOGA 1

o ureditvi, ki se uporablja pri uvozu predelanih kmetijskih izdelkov s poreklom iz Libanona v Skupnost

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature se besedilo za poimenovanje izdelkov šteje, da ima samo indikativno vrednost, pri čemer je preferencialna shema določena v smislu te priloge z oznakami KN, veljavnimi v času sprejetja tega akta. Kjer so navedene ex oznake KN, je treba preferencialno shemo določiti skupaj z uporabo oznake KN in ustreznega poimenovanja.

SEZNAM 1

Oznaka KN 2002

Poimenovanje

Dajatve, ki se uporabljajo %

0501 00 00

Človeški lasje, surovi, umiti ali neumiti, razmaščeni ali nerazmaščeni; odpadki človeških las

0 %

0502

Ščetine in dlake domačih ali divjih prašičev, jazbečeva dlaka in druge živalske dlake za izdelovanje ščetk; odpadki teh ščetin ali dlak:

 

0502 10 00

ščetine in dlake domačega ali divjega prašiča in odpadki teh ščetin

0 %

0502 90 00

drugo

0 %

0503 00 00

Konjska žima in odpadki konjske žime, zloženi v plasteh ali ne, s podlago ali brez podlage

0 %

0505

Kože in drugi deli ptic, s perjem in puhom, perje in deli perja (z odrezanimi ali neodrezanimi robovi) ter puh, ki niso naprej obdelani, razen s čiščenjem, dezinficiranjem ali pripravljanjem za konzerviranje; prah in odpadki perja ali delov perja:

 

0505 10

vrsta perja, ki se uporablja za polnjenje; puh:

 

0505 10 10

– –

surovo

0 %

0505 10 90

– –

drugo

0 %

0505 90 00

drugo

0 %

0506

Kosti in strženi rogov, neobdelani, razmaščeni, enostavno preparirani (toda nerazrezani v oblike), obdelani s kislino ali brez želatine; prah in odpadki teh izdelkov:

 

0506 10 00

kostna tkiva in kosti, obdelane s kislino

0 %

0506 90 00

drugo

0 %

0507

Slonova kost, želvovina, kitova kost, dlake kitove kosti, rogovi, parožki, kopita, nohti, kremplji in kljuni, surovo ali enostavno pripravljeno, toda nerazrezano v oblike; prah in odpadki teh izdelkov:

 

0507 10 00

slonova kost; prah in odpadki slonove kosti

0 %

0507 90 00

drugo

0 %

0508 00 00

Korale in podobni materiali, surovi ali enostavno pripravljeni, vendar drugače neobdelani; oklepi in lupine mehkužcev, rakov ali iglokožcev, sipine kosti, neobdelani, enostavno preparirani, toda nerazrezani v oblike; prah in odpadki teh izdelkov

0 %

0509 00

Spužve, naravne, živalskega izvora:

 

0509 00 10

neobdelane

0 %

0509 00 90

druge

0 %

0510 00 00

Ambra, bobrovina, cibet in mošus; kantaride; žolči, posušeni ali neposušeni; žleze in druge živalske snovi, ki se uporabljajo za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov; sveži, ohlajeni ali zamrznjeni ali kako drugače začasno konzervirani

0 %

0903 00 00

Maté čaj

0 %

1212 20 00

morske alge in druge alge

0 %

1302

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi, pektinati in pektati; agar-agar in druge sluzi ter sredstva za zgoščevanje, dobljeni iz rastlinskih proizvodov, modificirani ali nemodificirani:

 

 

rastlinski sokovi in ekstrakti:

 

1302 12 00

– –

iz sladkih koreninic

0 %

1302 13 00

– –

iz hmelja

0 %

1302 14 00

– –

bolhača ali rastlinskih korenin, ki vsebujejo rotenon

0 %

 

– –

drugo

 

1302 19 30

– – –

mešanice zelenjavnih ekstraktov za proizvodnjo pijač ali pripravo hrane

0 %

1302 19 91

– – – –

drugi, medicinski

0 %

1302 20

pektinske snovi, pektinati in pektati:

 

1302 20 10

– –

suhe

0 %

1302 20 90

– –

druge

0 %

1302 31 00

– –

agar-agar

0 %

1302 32

– –

sluzi in sredstva za zgoščevanje, ekstrahirani iz rožičev, rožičevih semen ali semena guara, modificirani ali nemodificirani:

 

1302 32 10

– – –

iz rožiča ali rožičevih semen

0 %

1401

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za pletarstvo (npr.: bambus, španski trs, trs, rogoz, vrbovo protje, rafija, očiščena žitna slama, beljena ali barvana, in lipovo lubje):

 

1401 10 00

bambus

0 %

1401 20 00

španski trs

0 %

1401 90 00

drugo

0 %

1402 00 00

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem kot materiali za polnjenje in tapeciranje (npr. kapok, rastlinski lasje, morska trava), vključno s tistimi, ki so pripravljeni v plasteh, s podlago ali brez podlage iz drugih materialov

0 %

1403 00 00

Rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za izdelovanje metel in ščetk (npr. sirek, pisava, pirjevica), tudi v svežnjih in šopih

0 %

1404

Rastlinski proizvodi, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

 

1404 10 00

surovi rastlinski materiali, ki se uporabljajo predvsem za barvanje ali strojenje

0 %

1404 20 00

linters iz bombaža

0 %

1404 90 00

drugi

0 %

1505

Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, vključno z lanolinom:

 

1505 00 10

maščoba iz volne, surova

0 %

1505 00 90

drugo

0 %

1506 00 00

Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane

0 %

1515

Druge rastlinske masti in olja, nehlapna (vključno z jojoba oljem), in njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani:

 

1515 90 15

jojoba in oiticica olje; mirtin vosek in japonski vosek; njihove frakcije

0 %

1516

Masti in olja živalskega ali rastlinska izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirane, interesterificirane, reesterificirane ali elaidinizirane, rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani:

 

1516 20

rastlinske masti in olja in njihove frakcije:

 

1516 20 10

– –

hidrogensko ricinusovo olje, tako imenovani „opalni vosek“

0 %

1517 90 93

– – –

užitne mešanice ali preparati, ki se uporabljajo pri podmazovanju kalupov

0 %

1518 00

Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516; neužitne mešanice ali preparati iz živalskih ali rastlinskih masti ter olj ali iz frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, ki niso omenjeni in ne zajeti na drugem mestu:

 

1518 00 10

linoksin

0 %

 

drugo:

 

1518 00 91

– –

živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tar. št. 1516

0 %

 

– –

drugo:

 

1518 00 95

– – –

neužitne mešanice ali pripravki iz živalskih ali iz živalskih in rastlinskih maščob in olj in njihovih frakcij

0 %

1518 00 99

– – –

drugo

0 %

1520 00 00

Glicerin, surov; glicerinske vode in glicerinske lužine

0 %

1521

Rastlinski voski (razen trigliceridov), čebelji vosek, voski drugih insektov in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali nebarvani:

 

1521 10 00

rastlinski voski

0 %

1521 90

drugo:

 

1521 90 10

– –

spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali nebarvani

0 %

 

– –

čebelji vosek in voski drugih insektov, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali nebarvani

 

1521 90 91

– –

surovi

0 %

1521 90 99

– – –

drugi

0 %

1522 00

Degras; ostanki pri predelavi maščobnih substanc ali živalskih ali rastlinskih voskov:

 

1522 00 10

degras

0 %

1702 90

drugo, vključno invertni sladkor:

 

1702 90 10

– –

kemično čista maltoza

0 %

1704

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava:

 

1704 90

drugo:

 

1704 90 10

– –

ekstrakt sladke koreninice (likviricije), ki vsebuje 10 mas. % saharoze ali več, vendar ne vsebuje drugih dodatkov

0 %

1803

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena:

 

1803 10 00

nerazmaščena

0 %

1803 20 00

popolnoma ali delno razmaščena

0 %

1804 00 00

Kakavovo maslo, maščobe in olje

0 %

1805 00 00

Kakav v prahu, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil

0 %

1806

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav:

 

1806 10

kakav v prahu, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila:

 

1806 10 15

– –

ki ne vsebuje saharoze ali, ki vsebuje manj kot 5 mas. % saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza) ali izoglukoze, izražene kot saharoza

0 %

1901 90 91

– – –

ki ne vsebuje mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vsebuje manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. % saharoze (vključno invertni sladkor) ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba, razen živil v obliki prahu, sestavljenih iz blaga iz tar. št. 0401 do 0404

0 %

2001 90 60

– –

palmovi srčki

0 %

2008 11 10

– – –

arašidno maslo

0 %

 

drugo, vključno mešanice, razen tistih iz podštevilke 2008 19:

 

2008 91 00

– –

palmovi srčki

0 %

2101

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, čaja ali maté čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati:

 

 

ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave:

 

2101 11

– –

ekstrakti; esence ali koncentrati:

 

2101 11 11

– – –

z vsebnostjo suhe snovi na kavni osnovi 95 mas. % ali več

0 %

2101 11 19

– – –

drugo

0 %

2101 12

– –

pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave:

 

2101 12 92

– – –

pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov kave

0 %

2101 20

ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja ali maté čaja in pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi pravega čaja ali maté čaja:

 

2101 20 20

– –

ekstrakti, esence ali koncentrati:

0 %

 

– –

pripravki:

 

2101 20 92

– – –

na osnovi ekstraktov, esenc ali koncentratov pravega čaja ali maté čaja

0 %

2101 30

pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi ekstrakti, esence in koncentrati:

 

 

– –

pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki:

 

2101 30 11

– – –

pražena cikorija

0 %

 

– –

ekstrakti, esence in koncentrati pražene cikorije in drugi praženi kavni nadomestki:

 

2101 30 91

– – –

iz pražene cikorije

0 %

2102

Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi (razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni praški:

 

2102 10

aktivni kvas:

 

2102 10 10

– –

kultura kvasa

0 %

 

– –

pekovski kvas

 

2102 10 31

– – –

posušen

0 %

2102 10 39

– – –

drugo

0 %

2102 10 90

– –

drugo

0 %

2102 20

neaktivni kvas; drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi:

 

 

– –

neaktivni kvas:

 

2102 20 11

– – –

v tabletah, kockah ali podobnih oblikah ali v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg

0 %

2102 20 19

– – –

drugo

0 %

2102 20 90

– –

drugo

0 %

2102 30 00

pripravljeni pecilni praški

0 %

2103

Pripravki za omake in pripravljene omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica:

 

2103 10 00

sojina omaka

0 %

2103 20 00

paradižnikov ketchup in druge paradižnikove omake

0 %

2103 30

gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica:

 

2103 30 10

– –

gorčična moka

0 %

2103 30 90

– –

pripravljena gorčica

0 %

2103 90

drugo:

 

2103 90 10

– –

mangov „chutney“, tekoč

0 %

2103 90 30

– –

aromatične grenčice z vsebnostjo alkohola 44,2 do 49,2 vol. %, ki vsebujejo od 1,5 do 6 mas. % encijana, začimb in raznih sestavin ter od 4 do 10 mas. % sladkorja, v embalaži s prostornino 0,5 l ali manj

0 %

2103 90 90

– –

drugo

0 %

2104

Juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana sestavljena živila:

 

2104 10

juhe in mesne juhe in pripravki za te juhe:

 

2104 10 10

– –

sušeni

0 %

2104 10 90

– –

drugo

0 %

2104 20 00

homogenizirana sestavljena živila

0 %

2106

Živila, ki niso navedena in zajeta na drugem mestu

 

2106 10

beljakovinski koncentrati in teksturirane beljakovinaste snovi:

 

2106 10 20

– –

ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali, ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. % saharoze ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba

0 %

2106 90

drugo

 

 

– –

drugo

 

2106 90 92

– – –

ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. % saharoze ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba

0 %

2201

Vode, vključno naravne ali umetne mineralne vode in sodavice, ki ne vsebujejo dodanega sladkorja ali drugih sladil ali arom; led in sneg:

 

2201 10

mineralne vode in sodavice:

 

 

– –

naravne mineralne vode:

 

2201 10 11

– – –

negazirane

0 %

2201 10 19

– – –

drugo

0 %

2201 10 90

– –

drugo

0 %

2201 90 00

drugo

0 %

2202

Vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome, ter druge brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov iz tar. št. 2009:

 

2202 10 00

vode, vključno mineralne vode in sodavice, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali arome

0 %

2202 90

drugo:

 

2202 90 10

– –

ki ne vsebujejo proizvodov iz tar. št. 0401 do 0404 ali maščob, pridobljenih iz proizvodov iz tar. št. 0401 do 0404:

0 %

2203 00

Pivo, izdelano iz slada:

 

 

v embalaži s prostornino 10 litrov ali manj:

 

2203 00 01

– –

v steklenicah

0 %

2203 00 09

– –

drugo

0 %

2203 00 10

v embalaži s prostornino več kot 10 litrov

0 %

2208

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj kot 80 vol. %; žganja, likerji in druge alkoholne pijače:

 

2208 20

žganja, dobljena z destilacijo vina iz grozdja ali grozdnih tropin:

 

 

– –

v embalaži s prostornino 2 litra ali manj:

 

2208 20 12

– – –

Cognac

0 %

2208 20 14

– – –

Armagnac

0 %

2208 20 26

– – –

Grappa

0 %

2208 20 27

– – –

Brandy de Jerez

0 %

2208 20 29

– – –

druga

0 %

 

– –

v embalaži s prostornino več kot 2 litra:

 

2208 20 40

– – –

surovi destilat

0 %

2208 20 62

– – – –

Cognac

0 %

2208 20 64

– – – –

Armagnac

0 %

2208 20 86

– – – –

Grappa

0 %

2208 20 87

– – – –

Brandy de Jerez

0 %

2208 20 89

– – – –

druga

0 %

2208 30

Whisky:

 

 

– –

Whisky bourbon, v embalaži s prostornino:

 

2208 30 11

– – –

do vključno 2 litra

0 %

2208 30 19

– – –

več kot 2 litra

0 %

 

– –

škotski whisky:

 

 

– – –

malt whisky, v embalaži s prostornino:

 

2208 30 32

– – – –

2 litra ali manj

0 %

2208 30 38

– – – –

več kot 2 litra

0 %

 

– – –

blended whisky, v embalaži s prostornino:

 

2208 30 52

– – – –

2 litra ali manj

0 %

2208 30 58

– – – –

več kot 2 litra

0 %

 

– – –

drug, v embalaži s prostornino:

 

2208 30 72

– – – –

2 litra ali manj

0 %

2208 30 78

– – – –

več kot 2 litra

0 %

 

– – –

drug, v embalaži s prostornino:

 

2208 30 82

– – – –

2 litra ali manj

0 %

2208 30 88

– – – –

več kot 2 litra

0 %

2208 50

Gin in brinjevec:

 

 

– –

gin, v embalaži s prostornino:

 

2208 50 11

– – –

do vključno 2 litra

0 %

2208 50 19

– – –

več kot 2 litra

0 %

 

– –

brinjevec, v embalaži s prostornino:

 

2208 50 91

– – –

do vključno 2 litra

0 %

2208 50 99

– – –

več kot 2 litra

0 %

2208 60

Vodka:

 

 

– –

z dejansko vsebnostjo alkohola 45,4 vol. % ali manj, v embalaži s prostornino:

 

2208 60 11

– – –

2 litra ali manj

0 %

2208 60 19

– – –

več kot 2 litra

0 %

 

– –

z dejansko vsebnostjo alkohola več kot 45,4 vol. %, v embalaži s prostornino:

 

2208 60 91

– – –

2 litra ali manj

0 %

2208 60 99

– – –

več kot 2 litra

0 %

2208 70

likerji in krepilne pijače:

 

2208 70 10

– –

v embalaži s prostornino 2 litra ali manj

0 %

2208 70 90

– –

v embalaži s prostornino več kot 2 litra

0 %

2208 90

drugo:

 

 

– –

arak, v embalaži s prostornino:

 

2208 90 11

– – –

2 litra ali manj

0 %

2208 90 19

– – –

več kot 2 litra

0 %

 

– –

žganja iz sliv, hrušk ali češenj (razen likerjev), v embalaži s prostornino:

 

2208 90 33

– – –

2 litra ali manj:

0 %

2208 90 38

– – –

več kot 2 litra

0 %

2208 90 41

– – – –

ouzo

0 %

2208 90 45

– – – – – – –

kalvados

0 %

2208 90 48

– – – – – – –

druga

0 %

2208 90 52

– – – – – – – – –

žganje iz žita - korn

0 %

2208 90 57

– – – – – – – – –

druga

0 %

2208 90 69

– – – – – –

druge alkoholne pijače

0 %

2208 90 71

– – – – –

destilirana iz sadja

0 %

2208 90 74

– – – –

druga

0 %

2208 90 78

– – – –

druge alkoholne pijače

0 %

2402

Cigare, cigarilosi in cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov:

 

2402 10 00

cigare in cigarilosi, ki vsebujejo tobak

0 %

2402 20

cigarete, ki vsebujejo tobak:

 

2402 20 10

– –

ki vsebujejo nageljnove žbice

0 %

2402 20 90

– –

druge

0 %

2402 90 00

drugo

0 %

2403

Drug predelan tobak in tobačni nadomestki; homogeniziran ali rekonstituiran tobak; obakovi ekstrakti in esence:

 

2403 10

tobak za kajenje z dodatkom tobakovega adomestka v kakršnem koli razmerju ali brez njega:

 

2403 10 10

– –

v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 500 g

0 %

2403 10 90

– –

drug

0 %

2403 91 00

– –

homogeniziran ali rekonstituiran tobak

0 %

2403 99

– –

drug

 

2403 99 10

– – –

njuhanec in tobak za žvečenje

0 %

2403 99 90

– – –

drugo

0 %

2905 45 00

– –

glicerol

0 %

3301

Eterična olja (brez terpenov ali s terpeni), vključno zgoščena (trda) olja (concretes) in čista olja; rezinoidi; izvlečki oleosmol; koncentrati eteričnih olj in maščob v masteh, neeteričnih oljih, voskih ali podobnem, dobljeni z ekstrakcijo eteričnih olj z mastjo ali maceracijo; stranski terpenski proizvodi, dobljeni z deterpenacijo eteričnih olj; vodni destilati in vodne raztopine eteričnih olj:

 

3301 90

drugo:

 

3301 90 10

– –

terpenski stanski produkti deterpenizacije eteričnih olj

0 %

 

– –

ekstrahirane oleo-smole:

 

3301 90 21

– – –

sladkih koreninic in hmelja

0 %

3301 90 30

– – –

drugo

0 %

3301 90 90

– –

drugo

0 %

3302

Mešanice dišav in mešanice (vključno alkoholne raztopine) na osnovi ene ali več teh snovi, ki se uporabljajo kot surovine v industriji; drugi preparati na osnovi dišav vrst, ki se uporabljajo v proizvodnji pijač:

 

3302 10

za uporabo v industriji hrane ali pijač:

 

 

– –

za uporabo v industriji pijač:

 

3302 10 10

– –

z volumsko vsebnostjo alkohola, ki presega 0,5 vol. %

0 %

3302 10 21

– – – – –

ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali, ki vsebujejo manj kot 1,5 mas. % mlečnih maščob, 5 mas. % saharoze ali izoglukoze, 5 mas. % glukoze ali škroba

0 %

3501

Kazein, kazeinati in drugi kazeinski derivati; kazeinska lepila

 

3501 10

kazein:

 

3501 10 10 (1)

– –

za proizvodnjo regeneriranih tekstilnih vlaken

0 %

3501 10 50 (1)

– –

za industrijsko rabo, razen za proizvodnjo hrane ali krme

0 %

3501 10 90

drugo

0 %

3501 90

– –

drugo

 

3501 90 90

– – –

drugo

0 %

3823

Industrijske maščobne monokarboksilne kisline; kisla olja iz rafinacije: industrijski maščobni alkoholi:

 

 

industrijske maščobne monokarbonske kisline; kisla olja iz rafinacije:

 

3823 11 00

– –

stearinska kislina

0 %

3823 12 00

– –

oleinska kislina

0 %

3823 13 00

– –

maščobne kisline talovega olja

0 %

3823 19

– –

drugo

 

3823 19 10

– – –

destilirane maščobne kisline

0 %

3823 19 30

– – –

destilati maščobnih kislin

0 %

3823 19 90

– – –

drugo

0 %

3823 70 00

industrijski maščobni alkoholi

0 %

SEZNAM 2

Oznaka KN 2002

Poimenovanje

Dajatve, ki se uporabljajo %

0403

Pinjenec, kislo mleko in kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne ali, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila ali aromatizirano ali, ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav ali ne:

 

0403 10

jogurt:

 

 

– –

aromatiziran ali, ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav:

 

 

– – –

v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih maščob:

 

0403 10 51

– – – –

do vključno 1,5 mas. %

0 %

0403 10 53

– – – –

več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %

0 %

0403 10 59

– – – –

več kot 27 mas. %

0 %

 

– – –

drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:

 

0403 10 91

– – – –

do vključno 3 mas. %

0 %

0403 10 93

– – – –

več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

0 %

0403 10 99

– – – –

več kot 6 mas. %

0 %

0403 90

drugo:

 

 

– –

aromatiziran ali, ki vsebuje dodano sadje, oreške ali kakav:

 

 

– – –

v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih maščob:

 

0403 90 71

– – – –

do vključno 1,5 mas. %

0 %

0403 90 73

– – – –

več kot 1,5 mas.% do vključno 27 mas. %

0 %

0403 90 79

– – – –

več kot 27 mas. %

0 %

 

– – –

drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:

 

0403 90 91

– – – –

do vključno 3 mas. %

0 %

0403 90 93

– – – –

več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %

0 %

0403 90 99

– – – –

več kot 6 mas. %

0 %

0405

Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi:

 

0405 20

mlečni namazi:

 

0405 20 10

– –

z vsebnostjo maščob 39 mas. % ali več, vendar manj kot 60 mas. % maščobe

0 %

0405 20 30

– –

z vsebnostjo maščob 60 mas. % ali več, do vključno 75 mas. % maščobe

0 %

ex 1704

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava, razen izdelkov iz tar. podšt. 1704 90 10

0 %

ex 1806

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav, razen izdelkov iz tar. podšt. 1806 10 15

0 %

1904 90 10

Druga pripravljena živila, dobljena iz žit

0 %

1904 90 80

0 %

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule, primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki

0 %

2005 20 10

Krompir v obliki moke, zdroba ali kosmičev

0 %

2008 99 85

Koruza, razen sladke koruze (Zea mays var. saccharata)

0 %

2008 99 91

Jam, sladek krompir in podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas. % ali več škroba

0 %

2106 10 80

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu

0 %

2106 90 20

0 %

2106 90 98

0 %

SEZNAM 3

Oznaka KN 2002

Poimenovanje

Dajatve, ki se uporabljajo (2)

0710 40 00

Sladka koruza (termično neobdelana ali termično obdelana s paro ali kuhanjem v vodi), zamrznjena

0 % + E.A.

0711 90 30

Sladka koruza, začasno konzervirana (npr. z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplovi vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje), vendar kot takšna neprimerna za takojšnjo prehrano

0 % + E.A.

1517

Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti ali olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, razen užitnih masti ali olj ali njihovih frakcij iz tarifne številke 1516:

0 % + E.A.

1517 10 10

margarina, razen tekoče margarine, ki vsebuje več kot 10 mas. % do vključno 15 mas. % mlečnih maščob