ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 137

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
25. maj 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 778/2006 z dne 24. maja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 779/2006 z dne 24. maja 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 488/2005 o taksah in dajatvah, ki jih obračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 780/2006 z dne 24. maja 2006 o spremembi Priloge VI k Uredbi Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil

9

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 781/2006 z dne 24. maja 2006 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

15

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

 

 

Nadzori organ EFTA

 

*

Priporočilo Nadzornega organa EFTE št. 59/05/COL z dne 5. aprila 2005 o usklajenem programu nadzora na področju prehrane živali za leto 2005

19

 

 

Popravki

 

*

Sporazuma o uporabi določb Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10. decembra 1982 glede ohranjanja in upravljanja čezconskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib (UL L 189, 3.7.1998, str. 17) (Slovenska posebna izdaja, Poglavje 04, Zvezek 04, str. 5)

27

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

25.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 137/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 778/2006

z dne 24. maja 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 25. maja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. maja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 24. maja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

79,4

204

36,2

212

113,4

999

76,3

0707 00 05

052

85,5

628

151,2

999

118,4

0709 90 70

052

116,5

999

116,5

0805 10 20

052

36,5

204

39,4

220

38,6

388

77,6

624

52,2

999

48,9

0805 50 10

052

42,5

508

59,9

528

56,4

999

52,9

0808 10 80

388

88,6

400

122,8

404

110,3

508

78,9

512

82,4

524

88,5

528

86,0

720

95,6

804

104,9

999

95,3


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


25.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 137/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 779/2006

z dne 24. maja 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 488/2005 o taksah in dajatvah, ki jih obračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (1), in zlasti člena 53(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 488/2005 z dne 21. marca 2005 o taksah in dajatvah, ki jih obračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu (2), in zlasti člena 6(5) Uredbe,

po posvetovanju z Upravljalnim odborom Evropske agencije za varnost v letalstvu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi zagotovili ravnotežje med skupnimi izdatki Evropske agencije za varnost v letalstvu pri izvajanju nalog certifikacije in skupnimi prihodki iz taks, ki jih zaračunava, je treba višine teh taks pregledati na podlagi finančnih rezultatov in napovedi Agencije.

(2)

Upravni postopki v zvezi s plačilom taks, ki jih izvajajo Evropska agencija za varnost v letalstvu in vlagatelji zahtevkov, ne smejo upočasniti postopka certifikacije.

(3)

Zato je treba Uredbo (ES) št. 488/2005 ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 54(1) Uredbe (ES) št. 1592/2002 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 488/2005 se spremeni:

1.

Člen 2, točka (g), se spremeni:

„(g)

‚posredni stroški‘ pomenijo del stroškov Agencije za splošno infrastrukturo, organizacijo in upravljanje, ki nastanejo pri izvajanju postopkov certifikacije, razen neposrednih in posebnih stroškov, vključno s tistimi, ki izhajajo iz razvoja dela regulativnega materiala;“

2.

Člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

1.   Takso plača vlagatelj zahtevka. Plačljiva je v eurih.

2.   Za izdajo, ohranitev in spremembo certifikata ali potrdila se predhodno plača polni znesek zadevne takse, razen če sta se vlagatelj zahtevka in Agencija dogovorila drugače. Agencija lahko v primeru neplačila prekliče zadevni certifikat ali potrdilo, potem ko je vlagatelja zahtevka uradno opozorila.

3.   Seznam taks, ki jih Agencija uporablja, in pogoji plačila se sporočijo vlagateljem zahtevkov ob predložitvi njihovega zahtevka.

4.   Za vse postopke certifikacije, ki zahtevajo plačilo spremenljivega deleža, lahko Agencija na zahtevo vlagatelju zahtevka predloži oceno stroškov. Agencija spremeni oceno stroškov, če se izkaže, da je postopek enostavnejši ali se lahko izvede hitreje, kot je bilo sprva predvideno, ali, v nasprotnem primeru, če je zahtevnejši ali počasnejši, kot je Agencija upravičeno predvidela.

5.   Takse za ohranitev obstoječih certifikatov in potrdil se plačajo v skladu s časovnim razporedom, ki ga Agencija določi in sporoči imetnikom teh certifikatov in potrdil. Časovni razpored se oblikuje na osnovi pregledov, ki jih Agencija izvede, da bi preverila, če so taki certifikati in potrdila še veljavni.

6.   Če se Agencija po prvem pregledu odloči, da zahtevka ne bo sprejela, se vlagatelju povrnejo vse že plačane takse, razen zneska za pokritje upravnih stroškov obravnavanja zahtevka. Znesek je enak fiksni taksi D iz Priloge.

7.   Če mora Agencija prekiniti postopek certificiranja, ker vlagatelj zahtevka nima zadostnih sredstev ali ne upošteva zahtev, ki se uporabljajo, se preostanek vseh neplačanih taks plača v celoti, ko agencija preneha z delom“;

3.

Točke (i), (ii), (v), (vi), (x), (xii) in (xiii) Priloge se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Letne takse iz tabele v točki 3 in takse za nadzor iz tabel v točkah 4, 5 in 7 Priloge se uporabljajo od prvega letnega obroka po začetku veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. maja 2006

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 240, 7.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1643/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 7).

(2)  UL L 81, 30.3.2005, str. 7.


PRILOGA

Priloga k Uredbi (ES) št. 488/2005 se spremeni:

1.

V uvodnem delu točke (i) se doda četrta alinea, kot sledi:

„—

Vsaka storitev v zvezi z dejavnostmi, ki jih izvaja Agencija, neposredno ali posredno, za namene izdaje, podaljševanja ali spremembe certifikatov ali potrdil iz člena 15 Uredbe (ES) št. 1592/2002 se zaračuna v skladu z določili poglavja II te uredbe.“

2.

Tabela v točki (ii) se nadomesti z:

„Vrsta proizvoda

Pojasnila

Koeficient fiksnih taks

CZ-25

Velika letala

Pomembna

5

Nepomembna

4

Nepomembna, enostavna zasnova

2

CZ-23.A

Zrakoplovi iz CZ-23 člena 1.a.2 (potniška letala)

Pomembni

5

Nepomembni

4

CZ-23.B

Zrakoplovi iz CZ-23 člena 1.a.1 z MTOW med 2 000 kg in 5 670 kg

Pomembni

3

Nepomembni

2

CZ-29

Veliki rotoplani

Pomembni

4

Nepomembni

4

CZ-27

Mali rotoplani

0,5

CZ-E.T.A

Turbinski motorji z vzletno močjo, enako ali večjo od 25 000 N, ali izhodno močjo, enako ali večjo kot 2 000 kW

Pomembni

1

Nepomembni

1

CZ-E.T.B

Turbinski motorji z vzletno močjo manj kot 25 000 N ali izhodno močjo manj kot 2 000 KW

0,5

CZ-E.NT

Neturbinski motorji

0,2


CZ-23.C

Zrakoplovi iz CZ-23 člena 1.a.1 z MTOW manj kot 2 000 kg

1

CZ-22

Jadralna letala in motorna jadralna letala

0,2

CZ-VLA

Zelo lahek zrakoplov

0,2

CZ-VLR

Zelo lahek rotoplan

0,2

CZ-APU

Pomožni agregat

0,25

CZ-P.A

Za uporabo na letalu, certificiranim s CZ-25 (ali ekvivalentom)

0,25

CZ-P.B

Za uporabo na letalu, certificiranim s CZ-23, CZ-VLA in CZ-22 (ali ekvivalentom)

0,15

CZ-22.J

Za uporabo na letalu, certificiranim s CZ-22

0,15

CZ-22.H

Neturbinski motorji

0,15

CZ-balloons

Še ni na voljo

0,2

CZ-airships

Še ni na voljo

0,5“

3.

Točka (v) se spremeni:

(a)

V uvodnem delu se prva alinea nadomesti z naslednjim:

„—

Letne takse so obdavčene za vse trenutne imetnike certifikatov Agencije za tip, za tip z omejitvami in ETSO avtorizacije.“

(b)

Prva tabela se nadomesti z naslednjim:

„Vrsta proizvoda (1)

Certifikat tipa Proizvodi zasnovani v EU

(EUR)

Certifikat tipa Proizvodi zasnovani v tretji državi

(EUR)

Certifikat tipa z omejitvami Proizvodi zasnovani v EU

(EUR)

Certifikat tipa z omejitvami Proizvodi zasnovani v tretji državi

(EUR)

CZ-25 (velika letala z MTOW večjo od 50 ton)

480 000

160 000

30 000

10 000

CZ-25 (velika letala z MTOW med 22 tonami in 50 tonami)

200 000

66 000

12 500

4 167

CZ-25 (velika letala z MTOW manjšo od 22 ton)

100 000

33 000

6 250

2 083

CZ-23.A

12 000

4 000

3 000

1 000

CZ-23.B

2 000

667

500

167

CZ-23.C

1 000

333

250

100

CZ-22

450

150

112,50

100

CZ-VLA

450

150

112,50

100

CZ-29

75 000

25 000

6 250

2 083

CZ-27

20 000

6 667

5 000

1 667

CZ-VLR

1 000

333

250

100

CZ-APU

800

267

200

100

CZ-P.A

1 500

500

375

125

CZ-P.B

400

133

100

100

CZ-22.J

150

100

100

100

CZ-E.T.A

90 000

30 000

7 500

2 500

CZ-E.T.B

15 000

5 000

3 750

1 250

CZ-E.NT

1 000

333

250

100

CZ-22.H

200

100

100

100

CZ-balloons

300

100

100

100

CZ-airships

500

167

125

100

CZ-34

0

0

0

0

CZ-36

0

0

0

0

CZ-AWO

0

0

0

0


Vrsta opreme

Avtorizacija delov in naprav zasnovanih v EU

(EUR)

Avtorizacija delov in naprav zasnovanih v tretjih državah

(EUR)

CZ-ETSO.A (vrednost opreme nad 20 000 EUR)

2 000

666

CZ-ETSO.B (vrednost opreme med 2 000 in 20 000 EUR)

1 000

333

CZ-ETSO.C (vrednost opreme pod 2 000 EUR)

500

200“

4.

Tabela v točki (vi) se nadomesti z:

„Kategorija taks glede na vrednost dejavnosti za odobritev (EUR)

Koeficient

Manj kot 500 001

0,1

Od 500 001 do 700 000

0,2

Od 700 001 do 1 200 000

0,5

Od 1 200 001 do 2 800 000

1

Od 2 800 001 do 4 200 000

1,5

Od 4 200 001 do 5 000 000

2,5

Od 5 000 001 do 7 000 000

3

Od 7 000 001 do 9 800 000

3,5

Od 9 800 001 do 14 000 000

4,8

Od 14 000 001 do 50 000 000

7

Od 50 000 001 do 140 000 000

12,8

Od 140 000 001 do 250 000 000

18

Od 250 000 001 do 500 000 000

50

Od 500 000 001 do 750 000 000

200

Več kot 750 000 000

600“

5.

Tabela v točki (x) se nadomesti z naslednjim:

„Kategorija taks glede na vrednost dejavnosti za odobritev (EUR)

Koeficient

Manj kot 500 001

0,5

Od 500 001 do 700 000

0,75

Od 700 001 do 1 400 000

1

Od 1 400 001 do 2 800 000

1,75

Od 2 800 001 do 5 000 000

2,5

Od 5 000 001 do 7 000 000

4

Od 7 000 001 do 14 000 000

6

Od 14 000 001 do 21 000 000

8

Od 21 000 001 do 42 000 000

8,5

Od 42 000 001 do 70 000 000

9

Od 70 000 001 do 84 000 000

9,5

Od 84 000 001 do 105 000 000

10

Več kot 105 000 000

10,5“

6.

Naslov točke (xii) se spremeni:

7.

Tabela v točki (xiii) se nadomesti z naslednjim:

„Kategorija taks glede na vrednost dejavnosti za odobritev (EUR)

Koeficient

Manj kot 500 001

0,5

Od 500 001 do 700 000

0,75

Od 700 001 do 1 400 000

1

Od 1 400 001 do 2 800 000

1,75

Od 2 800 001 do 5 000 000

2,5

Od 5 000 001 do 7 000 000

4

Od 7 000 001 do 14 000 000

6

Od 14 000 001 do 21 000 000

8

Od 21 000 001 do 42 000 000

9,5

Od 42 000 001 do 84 000 000

10

Več kot 84 000 000

10,5“


(1)  Pri tovornih letalih se koeficient 0,85 uporabi za takse na enakovredna potniška letala.


25.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 137/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 780/2006

z dne 24. maja 2006

o spremembi Priloge VI k Uredbi Sveta (EGS) št. 2092/91 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2092/91 z dne 24. junija 1991 o ekološki pridelavi kmetijskih proizvodov in označevanju tovrstno pridelanih kmetijskih proizvodov in živil (1), in zlasti druge alinee člena 13 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 5(8) Uredbe (EGS) št. 2092/91 se v oddelkih A in B Priloge VI k navedeni uredbi sestavijo izčrpni seznami sestavin in snovi iz odstavka 3(c) in (d) ter odstavka 5a(d) in (e) navedenega člena. Navedejo se lahko pogoji uporabe teh sestavin in snovi.

(2)

Po uvedbi pravil za ekološko živinorejo in ekološko pridelavo proizvodov iz rejnih živali v Uredbi (EGS) št. 2029/91 je te sezname potrebno prilagoditi, da bi vključili snovi, ki se uporabljajo pri predelavi proizvodov za prehrano ljudi, ki vsebujejo sestavine živalskega izvora.

(3)

Prav tako je treba opredeliti aditive, ki se smejo uporabljati za pripravo sadnih vin, razen vin, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (2).

(4)

Uredbo (EGS) št. 2092/91 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 14 Uredbe (EGS) št. 2092/91 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga VI k Uredbi (EGS) št. 2092/91 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. maja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 198, 22.7.1991, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 699/2006 (UL L 121, 6.5.2006, str. 36).

(2)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2165/2005 (UL L 345, 28.12.2005, str. 1).


PRILOGA

Priloga VI k Uredbi (EGS) št. 2092/91 se spremeni:

1.

Besedilo pod naslovom „SPLOŠNA NAČELA“ se spremeni:

(a)

Prvi odstavek se nadomesti z:

„Oddelki A, B in C zajemajo sestavine in pripomočke za predelavo, ki se smejo uporabljati pri pripravi živil, sestavljenih v glavnem iz ene ali več sestavin rastlinskega in/ali živalskega izvora iz člena 1(1) (b) te uredbe, z izjemo vin, zajetih z Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 (1).

Proizvodi živalskega izvora z oznako o ekološki metodi pridelave, ki so bili uradno proizvedeni pred datumom uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 780/2006 (2), se lahko tržijo do porabe zalog.

(b)

Drugi odstavek se nadomesti z:

„Če je živilo sestavljeno iz sestavin rastlinskega ali živalskega izvora, se uporabijo pravila, določena v členu 3 Direktive 95/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3).

Vključitev natrijevega nitrita in kalijevega nitrata v pododdelek A.1 je treba ponovno preučiti pred 31. decembrom 2007, v smislu omejitve ali preklica uporabe teh aditivov.

2.

Oddelek A se spremeni:

(a)

Pododdelek A.1 se nadomesti z:

„A.1.   Aditivi za živila, vključno z nosilci

Šifra

Ime

Priprava živil rastlinskega izvora

Priprava živil živalskega izvora

Posebni pogoji

E 153

Rastlinsko oglje

 

X

Dimljeni kozji sir

Sir Morbier

E 160b

Anato, biksin, norbiksin

 

X

Rdeči sir Leicester

Sir Double Gloucester

Škotski Cheddar sir

Sir Mimolette

E 170

Kalcijev karbonat

X

X

Se ne sme uporabljati pri barvanju proizvodov ali pri dodajanju kalcija proizvodom

E 220

ali

Žveplov dioksid

X

X

V sadnih vinih (5) brez dodanega sladkorja (vključno z jabolčnikom in hruškovcem) ali v medici

50 mg (4)

Za jabolčnik in hruškovec, pripravljen z dodatkom sladkorjev ali koncentratom sadnega soka po fermentaciji:

100 mg (4)

E 224

Kalijev metabisulfit

X

X

E 250

ali

Natrijev nitrit

 

X

Mesni proizvodi (8)

Za E 250: okvirna količina aditiva v NaNO2: 80 mg/kg

Za E 252: okvirna količina aditiva v NaNO3: 80 mg/kg

Za E 250: najvišja količina ostanka v NaNO2: 50 mg/kg

Za E 252: najvišja količina ostanka v NaNO3: 50 mg/kg

E 252

Kalijev nitrat

 

X

E 270

Mlečna kislina

X

X

 

E 290

Ogljikov dioksid

X

X

 

E 296

Jabolčna kislina

X

 

 

E 300

Askorbinska kislina

X

X

Mesni proizvodi (7)

E 301

Natrijev askorbat

 

X

Mesni proizvodi v povezavi z nitriti ali nitrati (7)

E 306

Ekstrakti z visoko vsebnostjo tokoferola

X

X

Antioksidant za maščobe in olja

E 322

Lecitini

X

X

Mlečni izdelki (7)

E 325

Natrijev laktat

 

X

Mlečni in mesni izdelki

E 330

Citronska kislina

X

 

 

E 331

Natrijev citrat

 

X

 

E 333

Kalcijev citrat

X

 

 

E 334

Vinska kislina (L(+)–)

X

 

 

E 335

Natrijevi tartrati

X

 

 

E 336

Kalijevi tartrati

X

 

 

E 341 (i)

Monokalcijev fosfat

X

 

Sredstvo za vzhajanje v moki za hitro vzhajanje

E 400

Alginska kislina

X

X

Mlečni izdelki (7)

E 401

Natrijev alginat

X

X

Mlečni izdelki (7)

E 402

Kalijev alginat

X

X

Mlečni izdelki (7)

E 406

Agar

X

X

Mlečni in mesni izdelki (7)

E 407

Karagenan

X

X

Mlečni izdelki (7)

E 410

Gumi iz zrn rožičevca

X

X

 

E 412

Gumi guar

X

X

 

E 414

Arabski gumi

X

X

 

E 415

Gumi ksantan

X

X

 

E 422

Glicerol

X

 

Za rastlinske ekstrakte

E 440 (i)

Pektin

X

X

Mlečni izdelki (7)

E 464

Hidroksipropil metilceluloza

X

X

Snovi za kapsuliranje

E 500

Natrijev karbonat

X

X

‚Dulce de leche‘ (6) in maslo iz kisle smetane (7)

E 501

Kalijevi karbonati

X

 

 

E 503

Amonijevi karbonati

X

 

 

E 504

Magnezijevi karbonati

X

 

 

E 509

Kalcijev klorid

 

X

Koagulacija mleka

E 516

Kalcijev sulfat

X

 

Nosilec

E 524

Natrijev hidroksid

X

 

Površinska obdelava bavarskega peciva (Laugengebäck)

E 551

Silicijev dioksid

X

 

Sredstvo proti sprijemanju za zelišča in začimbe

E 553b

Lojevec

X

X

Sredstva za oblive mesnih izdelkov

E 938

Argon

X

X

 

E 939

Helij

X

X

 

E 941

Dušik

X

X

 

E 948

Kisik

X

X

 

(b)

Pododdelek A.4 se nadomesti z:

„A.4.   Pripravki mikroorganizmov

Vsi pripravki mikroorganizmov, običajno uporabljeni pri predelavi hrane, razen gensko spremenjenih mikroorganizmov v smislu Direktive 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9).

(c)

Doda se naslednji pododdelek A.6:

„A.6.   Uporaba nekaterih barv za žigosanje proizvodov

V primeru, ko se barve uporabljajo za žigosanje jajčnih lupin, se uporabi člen 2(9) Direktive 94/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta (10).

3.

Oddelek B se nadomesti z:

„ODDELEK B –   PRIPOMOČKI ZA PREDELAVO IN DRUGI PROIZVODI, KI SE SMEJO UPORABLJATI ZA PREDELAVO SESTAVIN KMETIJSKEGA POREKLA IZ EKOLOŠKE PRIDELAVE IZ ČLENA 5(3)(d) in ČLENA 5(5a)(e) UREDBE (EGS) št. 2092/91

Ime

Priprava živil rastlinskega izvora

Priprava živil živalskega izvora

Posebni pogoji

Voda

X

X

Pitna voda v smislu Direktive Sveta 98/83/ES (12)

Kalcijev klorid

X

 

Sredstvo za koagulacijo

Kalcijev karbonat

X

 

 

Kalcijev hidroksid

X

 

 

Kalcijev sulfat

X

 

Sredstvo za koagulacijo

Magnezijev klorid (ali nigari)

X

 

Sredstvo za koagulacijo

Kalijev karbonat

X

 

Sušenje grozdja

Natrijev karbonat

X

 

Proizvodnja sladkorja (sladkorjev)

Citronska kislina

X

 

Proizvodnja olja in hidroliza škroba

Natrijev hidroksid

X

 

Proizvodnja sladkorja (sladkorjev)

Proizvodnja olja iz semen oljne ogrščice (Brassica spp.)

Žveplova kislina

X

 

Proizvodnja sladkorja (sladkorjev)

Izopropanol (propanol-2-ol)

X

 

Ob procesu kristalizacije pri proizvodnji sladkorja v skladu z določili Direktive Sveta 88/344/EGS za obdobje z iztekom 31. decembra 2006

Ogljikov dioksid

X

X

 

Dušik

X

X

 

Etanol

X

X

Topilo

Taninska kislina

X

 

Filtrirno sredstvo

Albumin iz jajčnega beljaka

X

 

 

Kazein

X

 

 

Želatina

X

 

 

Želatina iz ribjih mehurjev

X

 

 

Rastlinska olja

X

X

Maziva, sredstva za ločevanje in protipenilci

Silicijev dioksid v obliki gela ali koloidne raztopine

X

 

 

Aktivirani ogljik

X

 

 

Lojevec

X

 

 

Bentonit

X

X

Sredstva za zgoščevanje medice (11)

Kaolin

X

X

Propolis (11)

Diatomejska prst

X

 

 

Perlit

X

 

 

Lupine lešnikov

X

 

 

Riževa moka

X

 

 

Čebelji vosek

X

 

Sredstvo za ločevanje

Karnavbov vosek

X

 

Sredstvo za ločevanje


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1.

(2)  UL L 137, 25.5.2006, str. 9.“

(3)  UL L 61, 18.3.1995, str. 1.“

(4)  Najvišje stopnje iz vseh virov, izražene kot SO2 v mg/l.

(5)  V tem kontekstu je „sadno vino“ opredeljeno kot vino, narejeno iz sadja, z izjemo grozdja.

(6)  ‚Dulce de leche‘ ali ‚Confiture de lait‘ je mehka, sočna, rjava krema, narejena iz sladkanega, zgoščenega mleka.

(7)  Omejitev zadeva samo živalske proizvode.

(8)  Ta aditiv se sme uporabljati le, če je bilo pristojnemu organu zadovoljivo dokazano, da ni na voljo nobene tehnološke alternative, ki bi zagotavljala isto sanitarno varnost in/ali omogočala ohranjanje posebnih lastnosti proizvoda.“

(9)  UL L 106, 17.4.2001, str. 1.“

(10)  UL L 237, 10.9.1994, str. 13.“

(11)  Omejitev zadeva samo živalske proizvode.

Kulture mikroorganizmov in encimi:

Vse kulture mikroorganizmov in encimi, ki se navadno uporabljajo kot pripomočki za predelavo pri predelavi hrane, z izjemo gensko spremenjenih mikroorganizmov in z izjemo encimov, pridobljenih iz ‚gensko spremenjenih organizmov‘ v smislu Direktive 2001/18/ES.

(12)  UL L 330, 5.12.1998, str. 32.“


25.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 137/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 781/2006

z dne 24. maja 2006

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (1), in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga, navedenega v Prilogi k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali dodaja kombinirani nomenklaturi dodatne pododdelke in je določena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

V skladu s splošnimi pravili je treba blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, uvrstiti pod oznako KN, navedeno v stolpcu 2, zaradi utemeljitev, navedenih v stolpcu 3.

(4)

Primerno je zagotoviti, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2) imetnik lahko za obdobje treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu z določbami te uredbe.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, se uvršča v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 te preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. maja 2006

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 486/2006 (UL L 88, 25.3.2006, str. 1).

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 648/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 117, 4.5.2005, str. 13).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev (oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Škatla iz trdega kartona z ločenim pokrovom (brez tečajev ali zaponk), z zunanjo površino obeh delov iz papirja. Škatla meri 5,5 cm (dolžina) × 4,5 cm (širina) × 3 cm (višina). Na pokrovu je okrasni tekstilni trak.

V škatlo je vstavljena odstranljiva sintetična goba debeline 1 cm. Goba je iz celičaste plastične mase, njena zgornja površina je prekrita s plastjo tekstilnega materiala, prevlečenega s tekstilnim flokom, ki imitira lasasto površino. Natančno na sredini gobe je polkrožna zareza, v katero se vstavi kos nakita, npr. prstan.

(Škatla za nakit)

(Glej fotografije št. 637 A + B + C) (1)

4202 99 00

Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 2(h) k poglavju 48 in besedilo k oznakam KN 4202 in 4202 99 00.

Trdnost kartona kaže, da je izdelek primeren za dolgoročno uporabo. Poleg tega mere gobe (prileganje škatli, debelina gobe), njen zunanji izgled (podoben materialu z lasasto površino) in zlasti oblika zareze izdelek uvrščajo med embalažo s pokrovom, podobno „škatlam za nakit“, za shranjevanje enega kosa nakita. Glej pojasnjevalne opombe HS k tarifni številki 4202, sedmi odstavek.

Poleg tega je izdelek prekrit s papirjem, kar ustreza zahtevam za embalažo iz drugega dela besedila tarifne številke 4202.

Izdelek je glede na svoje objektivne značilnosti (trd karton, posebne značilnosti gobe) oblikovan za shranjevanje določenih predmetov, tj. nakita. To je torej izdelek iz drugega dela besedila tarifne številke 4202 in kot tak izključen iz poglavja 48 v skladu z opombo 2(h) k poglavju 48. Glej tudi prvi stavek prvega odstavka pojasnjevalnih opomb HS k tarifni številki 4819, A.

Image

Image

Image


(1)  Fotografije so zgolj informativne.


II Akti, katerih objava ni obvezna

EVROPSKI GOSPODARSKI PROSTOR

Nadzori organ EFTA

25.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 137/19


PRIPOROČILO NADZORNEGA ORGANA EFTE

št. 59/05/COL

z dne 5. aprila 2005

o usklajenem programu nadzora na področju prehrane živali za leto 2005

NADZORNI ORGAN EFTE –

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in zlasti člena 109 in Protokola 1 Sporazuma,

ob upoštevanju Sporazuma med državami Efte o ustanovitvi Nadzornega organa in Sodišča ter zlasti člena 5(2)(b) in Protokola 1 Sporazuma,

ob upoštevanju akta iz točke 31a poglavja II Priloge I k Sporazumu EGP (Direktiva Sveta 95/53/ES z dne 25. oktobra 1995 o določitvi načel izvajanja uradnega nadzora na področju prehrane živali  (1)), kakor je bil spremenjen in prilagojen Sporazumu EGP s Protokolom 1 k Sporazumu, in zlasti njenega člena 22(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Države Efte so leta 2004 opredelile nekatera vprašanja, za katera je primerno izvesti usklajeni program nadzora v letu 2005.

(2)

Čeprav akt iz točke 33 poglavja II Priloge I k Sporazumu EGP (Direktiva 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi  (2)), kakor je bil spremenjen, določa največjo vsebnost aflatoksina B1 v krmi, ne obstajajo predpisi EGP za druge mikotoksine, kakor so ohratoksin A, zearalenon, deoksinivalenol in fumonizini. Zbiranje podatkov o prisotnosti navedenih mikotoksinov na podlagi naključnega vzorčenja lahko zagotovi koristne podatke za oceno stanja in nadalje za razvoj zakonodaje. Poleg tega so nekatera posamična krmila, na primer žita in oljna semena, zaradi pogojev spravila, skladiščenja in prevoza pridelka posebno izpostavljena kontaminaciji z mikotoksini. Ker koncentracija mikotoksinov iz leta v leto niha, je primerno zbrati podatke za vse navedene mikotoksine iz nekaj zaporednih let.

(3)

Antibiotike, razen kokcidiostatikov in histomonostatikov, je mogoče tržiti in jih uporabljati kot krmne dodatke le do 31. decembra 2005. Prejšnji pregledi za ugotavljanje prisotnosti antibiotikov in kokcidiostatikov v posameznih krmilih, pri katerih nekatere od navedenih snovi niso dovoljene, so pokazali, da še vedno prihaja do tovrstnih kršitev. Zaradi pogostosti tovrstnih ugotovitev in občutljivosti tega problema je nadaljevanje pregledov upravičeno. Pomembno je zagotoviti, da se omejitve uporabe posamičnih krmil živalskega izvora v krmi, kakor določa ustrezna zakonodaja EGP, dejansko izvajajo.

(4)

O udeležbi Norveške in Islandije pri programih iz področja uporabe Priloge II k temu priporočilu glede snovi, ki niso dovoljene kot krmni dodatki, bo treba presoditi glede na njuna odstopanja od poglavja II Priloge I k Sporazumu EGP in zlasti od akta iz točke 1a poglavja II Priloge I k Sporazumu EGP (Uredba (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali).

(5)

O udeležbi Islandije pri programih iz področja uporabe Priloge III k temu priporočilu glede omejitev proizvodnje in uporabe posamičnih krmil živalskega izvora bo treba presoditi glede na njena odstopanja od poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP.

(6)

Primerno je zagotoviti, da vsebnosti elementov v sledovih, in sicer bakra in cinka, v krmnih mešanicah za prašiče ne presegajo zgornje mejne vrednosti, določene z aktom iz točke 1zq poglavja II Priloge I k Sporazumu EGP (Uredba Komisije (ES) št. 1334/2003 z dne 25. julija 2003 o spremembi pogojev za dovoljenje za več krmnih dodatkov, ki spadajo v skupino elementov v sledovih  (3) ), kakor je bil spremenjen. O udeležbi Norveške pri programih iz področja uporabe Priloge IV bo treba presoditi glede na njena odstopanja od poglavja II Priloge I k Sporazumu EGP.

(7)

Ukrepi, predvideni s tem priporočilom, so v skladu z mnenjem Odbora za rastline in živalsko krmo Efte, ki pomaga Nadzornemu organu Efte –

PRIPOROČA:

1.

Priporoča se, da države Efte v letu 2005 izvedejo usklajeni program nadzora, katerega namen je preveriti:

(a)

koncentracijo mikotoksinov (aflatoksina B1, ohratoksina A, zearalenona, deoksinivalenola in fumonizinov) v krmi z navedbo analiznih metod; metoda vzorčenja mora vsebovati naključno in ciljno vzorčenje; pri ciljnem vzorčenju se jemljejo vzorci posamičnih krmil, za katera se sumi, da vsebujejo višje koncentracije mikotoksinov, na primer žitnih zrn, oljnih semen in plodov, njihovih proizvodov in stranskih proizvodov, ter posamičnih krmil, ki se dlje časa skladiščijo ali prevažajo po morju na velike razdalje; v primeru aflatoksina B1 je posebna pozornost potrebna zlasti pri krmnih mešanicah za molznice, ki niso krave molznice; o rezultatih pregledov je treba poročati na podlagi vzorca, navedenega v Prilogi I;

(b)

antibiotike, kokcidiostatike in/ali histomonostatike, ne glede na to ali so dovoljeni kot krmni dodatki za nekatere živalske vrste in kategorije, ki so pogosti v nemediciranih premiksih in krmnih mešanicah, v katerih te zdravilne učinkovine niso dovoljene; pregledi morajo biti usmerjeni na navedene zdravilne snovi v premiksih in krmnih mešanicah, kadar pristojni organ meni, da obstaja večja verjetnost za odkritje nepravilnosti; o rezultatih pregledov je treba poročati na podlagi vzorca, navedenega v Prilogi II;

(c)

izvajanje omejitev proizvodnje in uporabe posamičnih krmil živalskega izvora, kakor je navedeno v Prilogi III;

(d)

vsebnosti bakra in cinka v krmnih mešanicah za prašiče, kakor je navedeno v Prilogi IV.

2.

Priporoča se, da države Efte vključijo rezultate usklajenega programa nadzora iz odstavka 1 v ločeno poglavje letnega poročila o inšpekcijskih nadzornih dejavnostih, ki ga je treba do 1. aprila 2006 predložiti Nadzornemu organu Efte, v skladu s členom 22(2) akta iz točke 31a poglavja II Priloge I k Sporazumu EGP (Direktiva Sveta 95/53/ES z dne 25. oktobra 1995 o določitvi načel izvajanja uradnega nadzora na področju prehrane živali) in najnovejšo različico usklajenega vzorca za poročanje.

V Bruslju, 5. aprila 2005

Za Nadzorni organ EFTA

Niels FENGER

Direktor

Bernd HAMMERMANN

Član kolegija


(1)  UL L 265, 8.11.1995, str. 17. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2001/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 234, 1.9.2001, str. 55).

(2)  UL L 140, 30.5.2002, str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/100/ES (UL L 285, 1.11.2003, str. 33).

(3)  UL L 187, 26.7.2003, str. 11.


PRILOGA I

Koncentracija nekaterih mikotoksinov (aflatoksina B1, ohratoksina A, zearalenona, deoksinivalenola in fumonizinov) v krmi

Posamezni rezultati vseh testiranih vzorcev; vzorec za poročila iz odstavka 1(a)

Krma

Vzorčenje

(naključno ali ciljno)

Vrsta in koncentracija mikotoksinov (μg/kg pri krmi z deležem vlage 12 %)

Vrsta

Država porekla

Aflatoksin B1

Ohratoksin A

Zearalenon

Deoksinivalenol

Fumonizini (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pristojni organ mora tudi navesti:

ukrepe, ki so bili izvedeni ob prekoračitvi zgornje mejne vrednosti aflatoksina B1,

uporabljene analizne metode,

meje zaznavnosti.


(1)  Koncentracija fumonizinov zajema vse fumonizine B1, B2 in B3.


PRILOGA II

Prisotnost nekaterih zdravilnih učinkovin, ki niso dovoljene kot krmni dodatki

Nekateri antibiotiki, kokcidiostatiki in druge zdravilne snovi so lahko zakonito prisotni kot dodatki v premiksih in krmnih mešanicah za nekatere vrste in kategorije živali, če izpolnjujejo zahteve iz člena 10 akta iz točke 1a poglavja II Priloge I k Sporazumu EGP (Uredba (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali  (1)).

Prisotnost nedovoljenih zdravilnih snovi v krmi pomeni kršitev.

Kot predmet nadzora se lahko izberejo naslednje zdravilne snovi:

1.

Zdravilne snovi, ki so dovoljene kot krmni dodatki le za nekatere živalske vrste ali kategorije:

 

avilamicin

 

dekokvinat

 

diklazuril

 

flavofosfolipol

 

halofuginon hidrobromid

 

lasalocid A natrij

 

alfa amonijev maduramicin

 

natrijev monenzin

 

narazin

 

narazin-nikarbazin

 

robenidin hidroklorid

 

natrijev salinomicin

 

natrijev semduramicin

2.

Zdravilne snovi, ki niso več dovoljene kot krmni dodatki:

 

amprol

 

amprol/etopabat

 

arprinocid

 

avoparcin

 

karbadoks

 

dimetridazol

 

dinitolmid

 

ipronidazol

 

metiklorpindol

 

metiklorpindol/metilbenzokvat

 

nikarbazin

 

nifursol

 

olakvindoks

 

ronidazol

 

spiramicin

 

tetraciklini

 

tilozin fosfat

 

virginiamicin

 

cink bacitracin

 

druge antimikrobne snovi

3.

Zdravilne snovi, ki niso bile nikoli dovoljene kot krmni dodatki:

 

druge snovi.

Posamezni rezultati vseh vzorcev, ki niso v skladu z zahtevami; vzorec za poročila, kakor je naveden v odstavku 1(b)

Vrsta krme (živalske vrste in kategorije)

Odkrita snov

Ugotovljena vsebnost

Razlog kršitve (2)

Izvedeni ukrep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pristojni organ mora navesti tudi:

skupno število testiranih vzorcev;

imena preiskovanih snovi;

uporabljene analizne metode;

meje zaznavnosti.


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(2)  Razlog za prisotnost nedovoljene snovi v krmi, kakor je bilo ugotovljeno po preiskavi, ki jo je opravil pristojni organ.


PRILOGA III

Omejitve proizvodnje in uporabe posamičnih krmil živalskega izvora

Brez poseganja v člene 3 do 13 in 15 Direktive 95/53/ES bi morale države Efte v letu 2005 izvesti usklajeni program nadzora, da bi ugotovile, ali so bile omejitve proizvodnje in uporabe posamičnih krmil živalskega izvora upoštevane.

Zlasti zato, da bi zagotovili učinkovito izvajanje prepovedi krmljenja nekaterih živali s predelanimi živalskimi beljakovinami, kakor določa Priloga IV akta iz točke 7.1.12 poglavja I Priloge I k Sporazumu EGP (Uredba (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij  (1)), morajo države Efte izvajati poseben program nadzora, ki temelji na usmerjenem nadzoru. V skladu s členom 4 Direktive 95/53/ES mora navedeni program nadzora temeljiti na strategiji upoštevanja tveganj ter vključevati vse stopnje proizvodnje in vse vrste prostorov, v katerih krmo proizvajajo, z njo rokujejo in upravljajo. Države Efte morajo posebno pozornost usmeriti na opredelitev meril, ki se lahko povežejo s tveganjem. Ponder, določen za vsako merilo, mora biti sorazmeren s tveganjem. Pogostost inšpekcijskega nadzora in število vzorcev, analiziranih v prostorih, mora biti sorazmerna z vsoto ponderjev, ki so dodeljeni navedenim prostorom.

Naslednji prostori in merila se upoštevajo kot okvir za oblikovanje programa nadzora:

Prostori

Merila

Ponderiranje

Obrati za proizvodnjo krme

Obrati za proizvodnjo krme z dvojno proizvodno linijo, ki proizvajajo krmno mešanico za prežvekovalce in neprežvekovalce z vsebnostjo predelanih živalskih beljakovin, ki so predmet odstopanja

Obrati za proizvodnjo krme, za katera so bile ugotovljene kršitve ali zanje obstaja sum

Obrati za proizvodnjo krme, ki v velikih količinah uvažajo krmo z visoko vsebnostjo beljakovin, na primer ribjo moko, sojino moko, koruzno moko z glutenom in beljakovinske koncentrate

Obrati za proizvodnjo krme z veliko proizvodnjo krmne mešanice

Tveganje navzkrižne kontaminacije zaradi proizvodnih postopkov v obratu (uporaba silosov, nadzor učinkovitosti ločitve proizvodnih linij, nadzor sestavin, notranjega laboratorija, postopkov vzorčenja)

 

Mejne kontrolne točke in druge vstopne točke v Skupnost

Velika/majhna količina uvožene krme

Krma z visoko vsebnostjo beljakovin

 

Kmetije

Domače mešalne naprave in uporaba predelanih živalskih beljakovin, ki so predmet odstopanja

Kmetije s prežvekovalci in drugimi vrstami (tveganje navzkrižnega krmljenja)

Kmetije, ki kupujejo krmo v razsutem stanju

 

Trgovci

Skladišča in vmesno skladiščenje krme z visoko vsebnostjo beljakovin

Velik obseg trgovine s krmo v razsutem stanju

Trgovci s krmno mešanico, proizvedeno v tujini

 

Premične mešalne naprave

Mešalne naprave za proizvodnjo krme hkrati za prežvekovalce in neprežvekovalce

Mešalne naprave, za katera so bile ugotovljene kršitve ali zanje obstaja sum

Mešalne naprave, ki vključujejo krmo z visoko vsebnostjo beljakovin

Mešalne naprave z veliko proizvodnjo krme

Mešalne naprave uporablja večje število kmetij, vključno s kmetijami, ki imajo prežvekovalce

 

Prevozna sredstva

Vozila, ki se uporabljajo za prevoz predelanih živalskih beljakovin in krme

Vozila, za katera so bile ugotovljene kršitve ali zanje obstaja sum

 

Namesto navedenih prostorov in meril lahko države Efte do 31. marca 2005 pošljejo Nadzornemu organu Efte svojo oceno tveganja.

Vzorčenje mora biti usmerjeno na serije ali primere, pri katerih je najbolj verjetna navzkrižna kontaminacija s prepovedanimi predelanimi beljakovinami (prva serija po prevozu krme, ki vsebuje živalske beljakovine, prepovedane za to serijo, tehnične težave ali spremembe proizvodnih linij, spremembe skladiščnih prostorov ali silosov za snovi v razsutem stanju).

V letu 2005 morajo države Efte izvajati predvsem analize pulpe sladkorne pese in posamičnih uvoženih krmil.

Najmanjše število inšpekcijskih nadzorov na leto v državi Efte mora biti 10 na 100 000 ton proizvedene krmne mešanice. Najmanjše število uradnih vzorcev na leto v državi Efte mora biti 20 na 100 000 ton proizvedene krmne mešanice. Do odobritve drugih metod je treba za analizo vzorcev uporabljati mikroskopsko identifikacijo in oceno, kakor je opredeljeno v aktu iz točke 31i poglavja II Priloge I k Sporazumu EGP (Direktiva Komisije 2003/126/ES o analitski metodi za določanje sestavin živalskega izvora pri uradnem nadzoru krme  (2)). Vsakršno prisotnost prepovedanih sestavin živalskega izvora v krmi je treba obravnavati kot kršitev prepovedi krmljenja.

Rezultate programov nadzora je treba sporočiti Nadzornemu organu Efte in pri tem uporabiti naslednje vzorce.

Zbirni seznam pregledov v zvezi z omejitvami krmljenja s krmo živalskega izvora (krmljenje s prepovedanimi predelanimi živalskimi beljakovinami)

A.   Dokumentirani inšpekcijski nadzor

Stopnja

Število inšpekcijskih nadzorov, vključno s preverjanjem prisotnosti predelanih živalskih beljakovin

Število kršitev na podlagi pregleda dokumentov itd., in ne na podlagi laboratorijskega testiranja

Uvoz posamičnih krmil

 

 

Skladiščenje posamičnih krmil

 

 

Obrati za proizvodnjo krme

 

 

Domače mešalne naprave/premične mešalne naprave

 

 

Posredniki za krmo

 

 

Prevozna sredstva

 

 

Kmetije z neprežvekovalci

 

 

Kmetije s prežvekovalci

 

 

Drugo: ...

 

 


B.   Vzorčenje in testiranje posamičnih krmil ter krmnih mešanic na predelane živalske beljakovine

Prostori

Število uradnih vzorcev, testiranih na predelane živalske beljakovine

Število vzorcev, ki niso v skladu z zahtevami;

Prisotnost predelanih živalskih beljakovin kopenskih živali

Prisotnost predelanih živalskih beljakovin rib

Posamična krmila

Krmne mešanice

Posamična krmila

Krmne mešanice

Posamična krmila

Krmne mešanice

za prežvekovalce

za neprežvekovalce

za prežvekovalce

za neprežvekovalce

za prežvekovalce

za neprežvekovalce

Ob uvozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrati za proizvodnjo krme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posredniki/skladiščenje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevozna sredstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domače mešalne naprave/premične mešalne naprave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na kmetiji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugo: ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C.   Zbirni seznam prepovedanih predelanih živalskih beljakovin v vzorcih krme, namenjene za prežvekovalce

 

Mesec odvzema vzorca

Vrsta, stopnja in izvor kontaminacije

Uporabljene sankcije (ali drugi ukrepi)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1993/2004 (UL L 344, 20.11.2004, str. 12).

(2)  UL L 339, 24.12.2003, str. 78.


PRILOGA IV

Posamezni rezultati vseh vzorcev (vzorcev, ki so v skladu z zahtevami in vzorcev, ki niso) v zvezi z vsebnostjo bakra in cinka v krmni mešanici za prašiče

Vrsta krmne mešanice

(živalska kategorija)

Element v sledovih

(baker ali cink)

Ugotovljena vsebnost

(mg/kg popolne krmne mešanice)

Razlog za prekoračitev največje vsebnosti (1)

Izvedeni ukrep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Kakor je bilo ugotovljeno po preiskavi, ki jo je opravil pristojni organ.


Popravki

25.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 137/27


Sporazuma o uporabi določb Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10. decembra 1982 glede ohranjanja in upravljanja čezconskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib

( UL L 189, 3.7.1998, str. 17 )

(Slovenska posebna izdaja, Poglavje 04, Zvezek 04, str. 5)

Slovenska posebna izdaja, stran 22, člen 50, tretji odstavek:

Besedilo:

„Na voljo za podpis v New Yorku na četrti dan decembra tisoč devetsto devetindevetdeset, v enem izvirniku …“

se glasi

„Na voljo za podpis v New Yorku na četrti dan decembra tisoč devetsto petindevetdeset, v enem izvirniku …“.