ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 136

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
24. maj 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 775/2006 z dne 23. maja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 776/2006 z dne 23. maja 2006 o spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede referenčnih laboratorijev Skupnosti ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 777/2006 z dne 23. maja 2006 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 304/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij ( 1 )

9

 

*

Direktiva Komisije 2006/47/ES z dne 23. maja 2006 o posebnih pogojih glede prisotnosti Avena fatua v semenu žit (Kodificirana različica) ( 1 )

18

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 8. novembra 2005 o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolgarijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov

21

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolgarijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov

22

 

*

Sklep Sveta z dne 8. novembra 2005 o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško o nekaterih vidikih zračnih prevozov

31

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško o nekaterih vidikih zračnih prevozov

32

 

 

Konferenca predstavnikov vlad držav članic

 

*

Sklep, ki so ga s skupnim soglasjem na ravni voditeljev držav ali vlad sprejele vlade držav članic, katerih valuta je euro z dne 19. maja 2006 o imenovanju člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke

41

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

24.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 136/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 775/2006

z dne 23. maja 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 24. maja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. maja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 23. maja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

95,8

204

39,3

212

113,4

999

82,8

0707 00 05

052

105,5

628

151,2

999

128,4

0709 90 70

052

108,8

999

108,8

0805 10 20

052

36,5

204

41,7

220

41,4

388

72,9

448

46,6

624

52,2

999

48,6

0805 50 10

052

42,5

508

59,9

528

55,7

999

52,7

0808 10 80

388

87,4

400

115,3

404

115,5

508

94,4

512

79,9

524

58,6

528

107,3

720

93,8

804

103,2

999

95,0


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


24.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 136/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 776/2006

z dne 23. maja 2006

o spremembi Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede referenčnih laboratorijev Skupnosti

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29 aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (1), in zlasti člena 32.5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 882/2004 določa glavne naloge, dolžnosti in zahteve za referenčne laboratorije Skupnosti za živila, krmo in zdravstveno varstvo živali. Referenčni laboratoriji Skupnosti so navedeni v Prilogi VII k navedeni uredbi. Navedeni seznam vključuje vse referenčne laboratorije Skupnosti za krmo in živila, ki so bili določeni v drugih aktih.

(2)

Določitev referenčnih laboratorijev Skupnosti mora prispevati k visoki kakovosti in poenotenju rezultatov analize.

(3)

Dejavnosti referenčnih laboratorijev Skupnosti morajo zajemati vsa področja zakonodaje o krmi in živilih ter zdravstvenem varstvu živali, zlasti tista, kjer so potrebni točni rezultati analiz in diagnostični rezultati.

(4)

Za mnoge sektorje, v katerih velja zakonodaja Skupnosti o živilih, krmi in zdravstvenem varstvu živali, je treba določiti dodatne referenčne laboratorije Skupnosti za področja, za katera še niso bili določeni, in zlasti za slinavko in parkljevko, brucelozo, Listerio monocytogenes, glede na koagulazo pozitivne stafilokoke, Escherichio coli, vključno z verotoksično E. coli (VTEC), kampilobakter, zajedavce (zlasti trihine, ehinokoke, anizakise), antimikrobno rezistenco, beljakovine živalskega izvora v krmi, ostanke pesticidov, mikotoksine v živilih in krmi, težke kovine v krmi, dioksine in PCB-je v živilih in krmi ter policiklične aromatične ogljikovodike (PAH).

(5)

Komisija je julija 2005 objavila razpis za izbiro in določitev novih referenčnih laboratorijev Skupnosti. Ocenjevanje vlog je bilo zaključeno decembra 2005 in rezultati so bili sporočeni pristojnim organom zadevnih držav članic. Glede na to se zdi Komisiji primerno, da imenuje uspešne kandidate z vsakega področja za nove referenčne laboratorije Skupnosti.

(6)

Posodobiti je treba nekatere določene podatke v zvezi z obstoječimi referenčnimi laboratoriji iz Priloge VII k Uredbi (ES) št. 882/2004.

(7)

Uredbo (ES) št. 882/2004 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. maja 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.


PRILOGA

Priloga VII k Uredbi (ES) št. 882/2004 se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA VII

REFERENČNI LABORATORIJI SKUPNOSTI

I.   Referenčni laboratoriji Skupnosti za krmo in živila

1.   Referenčni laboratorij Skupnosti za mleko in mlečne prozvode

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

Francija

2.   Referenčni laboratoriji Skupnosti za analize in preskušanje zoonoz (salmonela)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3720 BA Bilthoven

Nizozemska

3.   Referenčni laboratorij Skupnosti za spremljanje morskih biotoksinov

Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA)

E-36200 Vigo

Španija

4.   Referenčni laboratorij Skupnosti za spremljanje virusne in bakterijske okuženosti mehkužcev

The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)

Weymouth

Dorset DT4 8UB

Združeno kraljestvo

5.   Referenčni laboratorij Skupnosti za Listerio monocytogenes

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

Francija

6.   Referenčni laboratorij Skupnosti za glede na koagulazo pozitivne stafilokoke, vključno s Staphylococccus aureus

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

Francija

7.   Referenčni laboratorij Skupnosti za Escherichia coli, vključno z verotoksično E. coli (VTEC)

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

I-00161 Roma

Italija

8.   Referenčni laboratorij Skupnosti za kampilobakter

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

S-751 89 Uppsala

Švedska

9.   Referenčni laboratorij Skupnosti za parazite (zlasti trihine, ehinokoke in anizakise)

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

I-00161 Roma

Italija

10.   Referenčni laboratorij za antimikrobno resistenco

Danmarks Fødevareforskning (DFVF)

DK-1790 København V

Danska

11.   Referenčni laboratorij za proteine živalskega izvora in krmo

Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W)

B-5030 Gembloux

Belgija

12.   Referenčni laboratoriji Skupnosti za ostanke veterinarskih zdravil in kontaminantov v živilih živalskega izvora

(a)   Za ostanke iz Priloge I skupina A 1, 2, 3, 4, skupina B 2(d) in skupina B 3(d) k Direktivi 96/23/ES

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3720 BA Bilthoven

Nizozemska

(b)   Za ostanke iz Priloge I skupina B 1 in B 3(e) k Direktivi 96/23/ES ter karbadoks in olakindoks

Laboratoire d'études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants

AFSSA — site de Fougères

BP 90203

Francija

(c)   Za ostanke iz Priloge I skupina A 5 in skupina B 2(a)(b)(e) k Direktivi 96/23/ES

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

D-12277 Berlin

Nemčija

(d)   Za ostanke iz Priloge I skupina B 3(c) k Direktivi 96/23/ES

Instituto Superiore di Sanità

I-00161 Roma

Italija

13.   Referenčni laboratorij Skupnosti za transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE)

Laboratorij iz Priloge X poglavja B k Uredbi (ES) št. 999/2001

The Veterinary Laboratories Agency

Woodham Lane

New Haw

Addlestone

Surrey KT15 3NB

Združeno kraljestvo

14.   Referenčni laboratorij Skupnosti za dodatke za uporabo v prehrani živali

Zadevni laboratorij iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1)

Skupno raziskovalno središče Evropske komisije

Geel

Belgija

15.   Referenčni laboratorij Skupnosti za gensko spremenjene organizme (GSO)

Zadevni laboratorij iz Priloge k Uredbi (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (2)

Skupno raziskovalno središče Evropske komisije

Ispra

Italija

16.   Referenčni laboratorij Skupnosti za materiale, namenjene za stik z živili

Skupno raziskovalno središče Evropske komisije

Ispra

Italija

17.   Referenčni laboratoriji Skupnosti za ostanke pesticidov

(a)   Žita in krma

Danmarks Fødevareforskning (DFVF)

DK-1790 København V

Danska

(b)   Živila živalskega izvora in proizvodi z visoko vsebnostjo maščob

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Postfach 100462

D-79123 Freiburg

Nemčija

(c)   Sadje in zelenjava, vključno s proizvodi z visoko vsebnostjo vode in kisline

Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)

Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG)

LAGV: E-46100 Burjassot-Valencia

PRRG: E-04120 Almería

Španija

(d)   Metode za posamezne ostanke

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Stuttgart

Postfach 1206

D-70702 Fellbach

Nemčija

18.   Referenčni laboratorij Skupnosti za težke kovine v krmi in živilih

Skupno raziskovalno središče Evropske komisije

Geel

Belgija

19.   Referenčni laboratorij Skupnosti za mikotoksine

Skupno raziskovalno središče Evropske komisije

Geel

Belgija

20.   Referenčni laboratorij Skupnosti za policiklične aromatične ogljikovodike (PAH)

Skupno raziskovalno središče Evropske komisije

Geel

Belgija

21.   Referenčni laboratorij Skupnosti za dioksine in PCB v krmi in živilih

Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) Freiburg

Postfach 100462

D-79123 Freiburg

Nemčija

II.   Referenčni laboratoriji Skupnosti za zdravje živali in žive živali

1.   Referenčni laboratoriji Skupnosti za klasično prašičjo kugo

Zadevni laboratorij iz Direktive Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (3).

2.   Referenčni laboratorij Skupnosti za konjsko kugo

Zadevni laboratorij iz Direktive Sveta 92/35/EGS z dne 29. aprila 1992 o pravilih za obvladovanje in ukrepih za zatiranje konjske kuge (4).

3.   Referenčni laboratorij Skupnosti za aviarno influenco

Zadevni laboratorij iz Direktive Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (5).

4.   Referenčni laboratorij Skupnosti za atipično kokošjo kugo

Zadevni laboratorij iz Direktive Sveta 92/66/EGS z dne 14. julija 1992 o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor atipične kokošje kuge (6).

5.   Referenčni laboratorij Skupnosti za vezikularno bolezen prašičev

Zadevni laboratorij iz Direktive Sveta 92/119/EGS z dne 17. decembra 1992 o splošnih ukrepih Skupnosti za nadzor nad določenimi živalskimi boleznimi in o posebnih ukrepih v primeru vezikularne bolezni prašičev (7).

6.   Referenčni laboratorij Skupnosti za bolezni rib

Zadevni laboratorij iz Direktive Sveta 93/53/EGS z dne 24. junija 1993 o minimalnih ukrepih Skupnosti za nadzor določenih bolezni rib (8).

7.   Referenčni laboratorij Skupnosti za bolezni školjk

Zadevni laboratorij iz Direktive Sveta 95/70/ES z dne 22. decembra 1995 o uvedbi minimalnih ukrepov Skupnosti za nadzor nekaterih bolezni školjk (9).

8.   Referenčni laboratorij Skupnosti za spremljanje učinkovitosti cepljenja proti steklini

Odločba Sveta 2000/258/ES z dne 20. marca 2000 o imenovanju posebnega inštituta, pristojnega za uvajanje meril, ki so potrebna za standardizacijo seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini (10).

9.   Referenčni laboratorij Skupnosti za bolezen modrikastega jezika

Zadevni laboratorij iz Direktive Sveta 2000/75/ES z dne 20. novembra 2000 o določitvi posebnih določb za boj zoper in izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika (11).

10.   Referenčni laboratorij Skupnosti za afriško prašičjo kugo

Zadevni laboratorij iz Direktive Sveta 2002/60/ES z dne 27. junija 2002 o določitvi posebnih ukrepov za nadzor nad afriško prašičjo kugo in o spremembi Direktive 92/119/EGS v zvezi z nalezljivo ohromelostjo prašičev in afriško prašičjo kugo (12).

11.   Referenčni laboratorij Skupnosti za zootehniko

Zadevni laboratorij iz Odločbe Sveta 96/463/EGS z dne 23. julija 1996 o določitvi referenčnega organa, ki je odgovorno za usklajevanje enotnih testnih metod in ocenjevanja rezultatov za čistopasemsko plemensko govedo (13).

12.   Referenčni laboratorij Skupnosti za slinavko in parkljevko

Zadevni laboratorij iz Direktive Sveta 2003/85/ES z dne 29. septembra 2003 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke, ki razveljavljajo Direktivo 85/511/EGS in odločbi 89/531/EGS in 91/665/EGS ter spreminja Direktivo 92/46/ES (14).

13.   Referenčni laboratorij Skupnosti za brucelozo

AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses

F-94700 Maisons-Alfort

Francija


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

(2)  UL L 268, 18.10.2003, str. 1.

(3)  UL L 316, 1.12.2001, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(4)  UL L 157, 10.6.1992, str. 19. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(5)  UL L 10, 14.1.2006, str. 16.

(6)  UL L 260, 5.9.1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003.

(7)  UL L 62, 15.3.1993, str. 69. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003.

(8)  UL L 175, 19.7.1993, str. 23. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(9)  UL L 332, 30.12.1995, str. 33. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003.

(10)  UL L 79, 30.3.2000, str. 40. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2003/60/ES (UL L 23, 28.1.2003, str. 30).

(11)  UL L 327, 22.12.2000, str. 74.

(12)  UL L 192, 20.7.2002, str. 27. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(13)  UL L 192, 2.8.1996, str. 19.

(14)  UL L 306, 22.11.2003, str. 1. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2005/615/ES (UL L 213, 18.8.2005, str. 14).“


24.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 136/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 777/2006

z dne 23. maja 2006

o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 304/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 304/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (1) ter zlasti člena 22(4) in 5 Uredbe,

po posvetovanju z odborom, ustanovljenim s členom 29 Direktive Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (2), o spremembah iz člena 22(5) Uredbe (ES) št. 304/2003,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 304/2003 izvaja Rotterdamsko konvencijo o postopku soglasja po predhodnem obveščanju (postopek PIC) za nekatere nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini, ki je bila podpisana v imenu Skupnosti 11. septembra 1998 in odobrena s Sklepom Sveta 2003/106/ES (3).

(2)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2076/2002 z dne 20. novembra 2002 o podaljšanju roka iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS in o nevključitvi nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I k navedeni direktivi ter o odvzemu registracij za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo te snovi (4), in Odločbo Komisije 2004/129/ES z dne 30. januarja 2004 o nevključitvi nekaterih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o odvzemu dovoljenj za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo te aktivne snovi (5), sprejete v okviru Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (6), je treba nekatere zadevne kemikalije dodati seznamu kemikalij v delu 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 304/2003. Pri tem je treba upoštevati, da za nobeno od zadevnih kemikalij ni bilo uradnega obvestila na podlagi skupnostnega programa preverjanja obstoječih snovi, ki se izvaja na podlagi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (7), čeprav so bile nekatere kemikalije že ugotovljene in lahko države članice v skladu s svojo zakonodajo dovolijo njihovo uporabo v takšnih izdelkih najdlje do 1. septembra 2006.

(3)

Endosulfan je strogo omejen za uporabo kot pesticid, in sicer v skladu z Odločbo Komisije 2005/864/ES z dne 2. decembra 2005 o nevključitvi endosulfana v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o odvzemu registracij za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov (8), ter ob upoštevanju, da je bil ugotovljen, vendar zanj še ni bilo uradnega obvestila za oceno na podlagi Direktive 98/8/ES, tako da lahko države članice do 1. septembra 2006 še naprej dovolijo njegovo uporabo, zato ga je treba dodati seznamu kemikalij v delih 1 in 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 304/2003.

(4)

Na svojem prvem srečanju septembra 2004 se je konferenca pogodbenic Rotterdamske konvencije odločila za nekatere spremembe Priloge III h Konvenciji, ki navaja kemikalije, za katere velja postopek PIC, vse spremembe pa so začele veljati do 1. januarja 2006. Sezname kemikalij, ki so vključene v dele 1, 2 in 3 Priloge I k Uredbi (ES) št. 304/2003, je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Poleg tega je treba obstoječe vnose za nekatere kemikalije posodobiti zaradi upoštevanja spremembe predpisov od zadnje spremembe Priloge I. Dela 1 in 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 304/2003 vsebujeta tudi nekaj napak, ki jih je treba popraviti.

(6)

Uredbo (ES) št. 304/2003 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 29 Direktive 67/548/EGS –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 304/2003 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. maja 2006

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 63, 6.3.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 775/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 27).

(2)  UL 196, 16.8.1967, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/73/ES (UL L 152, 30.4.2004, str. 1).

(3)  UL L 63, 6.3.2003, str. 27.

(4)  UL L 319, 23.11.2002, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1335/2005 (UL L 211, 13.8.2005, str. 6).

(5)  UL L 37, 10.2.2004, str. 27. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1335/2005.

(6)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2006/39/ES (UL L 104, 13.4.2006, str. 30).

(7)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(8)  UL L 317, 3.12.2005, str. 25.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 304/2003 se spremeni (1):

1.

Del 1 se spremeni:

(a)

Vključijo se naslednji vnosi:

Kemikalija

Št. CAS

Št. Einecs

Oznaka KN

Podskupina (*)

Omejitev uporabe (**)

Države, za katere se obveščanje ne zahteva

„1,3-dikloropropen (CIS) ((1Z)-1,3-dikloroprop-1-en)

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

2-aminobutan

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Acifluorfen

50594-66-6

256-634-5

2916 39 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Ametrin

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Bensultap

17606-31-4

 

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b

 

Kalciferol

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

p(1)

b

 

Kartap

15263-53-3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Kinometionat

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Klorfenvinfos

470-90-6

207-432-0

2919 00 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Klormefos

24934-91-6

246-538-1

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b

 

Holekalciferol

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

p(1)

b

 

Kumafuril

117-52-2

204-195-5

2932 29 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Krimidin

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

p(1)

b

 

Cianazin

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Dinobuton

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)-p(2)

b-b

 

Endosulfan +

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)

b

 

Etion

563-12-2

209-242-3

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b

 

Fenpropatrin

39515-41-8

254-485-0

2926 90 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Flurenol

467-69-6

207-397-1

2918 19 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Furatiokarb

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Heksazinon

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Iminoktadin

13516-27-3

236-855-3

2925 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Izoksation

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

b

 

Metidation

950-37-8

213-449-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Metoksuron

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Monuron

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

p(1)

b

 

Ometoat

1113-02-6

214-197-8

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b

 

Pebulat

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Scilirosid

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

p(1)

b

 

Strihnin

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

p(1)

b

 

Terbufos

13071-79-9

235-963-8

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b

 

Talijev sulfat

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

p(1)

b

 

Tiociklam

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Triazofos

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Vamidotion

2275-23-2

218-894-8

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b“

 

(b)

Vnosi za 1,2-dibromoetan (etilen dibromid), 1,2-dikloroetan (etilen diklorid), 2-naftilamin in njegove soli, 2,4,5-T, 4-aminobifenil in njegove soli, acefat, aldikarb, vsa azbestna vlakna, atrazin, azinfos-etil, benzidin in njegove soli, derivate benzidina, binapakril, klordimeform, klorobenzilat, klozolinat, kreozot in kreozotu sorodne snovi, DBB ((di-μ-okso-di-n-butilstanio-hidroksiboran), dikofol, ki vsebuje < 78 % p,p′-dikofola ali 1 g/kg DDT in DDT sorodnih spojin, dinoseb, njegove acetate in soli, dinoterb, DNOC, pripravke v prašivu, ki vsebujejo kombinacijo: 7 % ali več benomila, 10 % ali več karbofurana in 15 % ali več tirama, fentin acetat, fentil hidroksid, ferbam, fluoroacetamid, HCH, ki vsebuje manj kot 99,0 % gama izomera, heksakloroetan, lindan (γ-HCH), malein hidrazid in njegove soli, razen holinove, kalijeve in natrijeve soli; holinove, kalijeve in natrijeve soli malein hidrazida, ki vsebujejo več kot 1 mg/kg prostega hidrazina, izraženega na podlagi kislega ekvivalenta, živosrebrove spojine, metamidofos (topni tekoči pripravki snovi, ki vsebujejo več kot 600 g aktivne sestavine/l), metil paration, monokrotofos, nitrofen, nonilfenol C6H4(OH)C9H19, nonilfenon etoksilat (C2H4O)nC15H24O, paration, pentaklorofenol, fosfamidon (topni tekoči pripravki snovi, ki vsebujejo več kot 1 000 g aktivne snovi/l), polibromirane bifenile (PBB), pirazofos, kvintozen, teknazen, tetraetil svinec, tetrametil svinec, triorganokositrne spojine, tris-aziridinil-fosfinoksid in zineb se nadomestijo z naslednjim:

Kemikalija

Št. CAS

Št. Einecs

Oznaka KN

Podskupina (*)

Omejitev uporabe (**)

Države, za katere se obveščanje ne zahteva

„1,2-dibromoetan (etilendibromid) #

106-93-4

203-444-5

2903 30 36

p(1)-p(2)

b-b

Prosimo, da preverite v PIC-okrožnici na www.pic.int/

1,2-Dikloroetan (etilen diklorid) #

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)-p(2)

b-b

Prosimo, da preverite v PIC-okrožnici na www.pic.int/

i(2)

b

2-Naftilamin (naftalen-2-amin) in njegove soli +

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 in druge

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 in druge

2921 45 00

i(1)

b

 

i(2)

b

2, 4, 5-T, njegove soli in estri

93-76-5 in druge

202-273-3, 229-188-1 in druge

2918 90 90

p(1)-p(2)

b-b

Prosimo, da preverite v PIC-okrožnici na www.pic.int/

4-aminobifenil (bifenil-4-amin) in njegove soli +

92-67-1, 2113-61-3 in druge

202-177-1 in druge

2921 49 80, 2921 44 90

i(1)

b

 

i(2)

b

Acefat +

30560-19-1

250-241-2

2930 90 70

p(1)-p(2)

b-b

 

Aldikarb +

116-06-3

204-123-2

2930 90 70

p(1)-p(2)

sr-b

 

Azbestna vlakna +:

1332-21-4 in druge

 

 

 

 

Prosimo, da preverite v PIC-okrožnici na www.pic.int/

Krocidolit #

12001-28-4

 

2524 00

i

b

Amozit #

12172-73-5

 

2524 00

i

b

Antofilit #

77536-67-5

 

2524 00

i

b

Aktinolit #

77536-66-4

 

2524 00

i

b

Tremolit #

77536-68-6

 

2524 00

i

b

Krizotil +

12001-29-5 ali 132207-32-0

 

2524 00

i

b

Atrazin +

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)-p(2)

sr-b

 

Azinfos-etil

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Benzidin in njegove soli +

92-87-5, 36341-27-2 in druge

202-199-1, 252-984-8 in druge

2921 59 90

i(1)-i(2)

sr-b

 

i(2)

b

Derivati benzidina +

 

 

 

 

Binapakril #

485-31-4

207-612-9

2916 19 80

p(1)-p(2)

b-b

Prosimo, da preverite v PIC-okrožnici na www.pic.int/

i(2)

b

Klordimeform #

6164-98-3

228-200-5

2925 20 00

p(1)-p(2)

b-b

Prosimo, da preverite v PIC-okrožnici na www.pic.int/

Klorobenzilat #

510-15-6

208-110-2

2918 19 80

p(1)-p(2)

b-b

Prosimo, da preverite v PIC-okrožnici na www.pic.int/

Klozolinat +

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Kreozot in kreozotu sorodne snovi

8001-58-9

232-287-5

2707 91 00

 

 

 

61789-28-4

263-047-8

 

 

84650-04-4

283-484-8

i(2)

b

90640-84-9

292-605-3

 

 

65996-91-0

266-026-1

 

 

90640-80-5

292-602-7

 

 

65996-82-2

266-019-3

 

 

8021-39-4

232-419-1

 

 

122384-78-5

310-191-5

 

 

DBB (Di-μ-okso-di-n-butilstanio-hidroksiboran/dioksastanaboretan-4-ol)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

b

 

Dikofol, ki vsebuje < 78 % p,p′-dikofola ali 1 g/kg DDT in DDT sorodnih spojin +

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Dinozeb, njegove soli in estri #

88-85-7 in druge

201-861-7 in druge

2908 90 00

2915 39 90

p(1)-p(2)

b-b

Prosimo, da preverite v PIC-okrožnici na www.pic.int/

i(2)

b

Dinoterb +

1420-07-1

215-813-8

2908 90 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Dinitro-orto-krezol (DNOC) in njegove soli (kot so amonijeva sol, kalijeva sol in natrijeva sol) #

534-52-1

208-601-1

2908 90 00

p(1)-p(2)

b-b

Prosimo, da preverite v PIC-okrožnici na www.pic.int/

2980-64-5

221-037-0

5787-96-2

2312-76-7

219-007-7

Pripravki v prašivu, ki vsebujejo kombinacijo:

 

 

 

 

 

Prosimo, da preverite v PIC-okrožnici na www.pic.int/

7 % ali več benomila,

17804-35-2

241-775-7

2933 90 80

p(1)

b

10 % ali več karbofurana

1563-66-2

216-353-0

2932 90 90

p(2)

b

in 15 % ali več tirama #

137-26-8

205-286-2

2930 30 00

 

 

Fentin acetat +

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fentin hidroksid +

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Ferbam

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Fluoroacetamid #

640-19-7

211-363-1

2924 19 00

p(1)

b

Prosimo, da preverite v PIC-okrožnici na www.pic.int/

HCH (zmes izomerov) #

608-73-1

210-168-9

2903 51 00

p(1)-p(2)

b-sr

Prosimo, da preverite v PIC-okrožnici na www.pic.int/

Heksakloroetan

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

sr

 

Lindan (γ-HCH) #

58-89-9

200-401-2

2903 51 00

p(1)-p(2)

b-sr

Prosimo, da preverite v PIC-okrožnici na www.pic.int/

(a)

Malein hidrazid in njegove soli, razen holinove, kalijeve in natrijeve soli;

123-33-1

204-619-9

2933 99 90 in druge

p(1)

b

 

(b)

holinove, kalijeve in natrijeve soli malein hidrazida, ki vsebujejo več kot 1 mg/kg prostega hidrazina, izraženega na podlagi kislega ekvivalenta

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0

248-972-7

 

 

 

 

Živosrebrove spojine, vključno z anorganskimi živosrebrovimi spojinami, alkil živosrebrovimi spojinami ter alkiloksialkil in aril živosrebrovimi spojinami #

10112-91-1, 21908-53-2 in druge

233-307-5, 244-654-7 in druge

2827 39 80, 2825 90 50 in druge

p(1)-p(2)

b-sr

Prosimo, da preverite v PIC-okrožnici na www.pic.int/

Metamidofos (topni tekoči pripravki snovi, ki vsebujejo več kot 600 g aktivne sestavine/l) #

10265-92-6

233-606-0

2930 90 70

p(2)

b

Prosimo, da preverite v PIC-okrožnici na www.pic.int/

Metil paration + #

298-00-0

206-050-1

2920 10 00

p(1)-p(2)

b-b

Prosimo, da preverite v PIC-okrožnici na www.pic.int/

Monokrotofos #

6923-22-4

230-042-7

2924 19 00

p(1)-p(2)

b-b

Prosimo, da preverite v PIC-okrožnici na www.pic.int/

Nitrofen +

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19 +

25154-52-3 (fenol, nonil-),

246-672-0,

2907 13 00

i(1)

sr

 

84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, razvejen),

284-325-5

11066-49-2 (izononilfenol),

234-284-4

90481-04-2, (fenol, nonil-, razvejen),

291-844-0

104-40-5 (p-nonilfenol)

in druge

203-199-4

in druge

Nonilfenol etoksilati (C2H4O)nC15H24O +

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 in druge

 

3402 13 00

i(1)

sr

 

p(1)-p(2)

b-b

Paration #

56-38-2

200-271-7

2920 10 00

p(1)-p(2)

b-b

Prosimo, da preverite v PIC-okrožnici na www.pic.int/

Pentaklorofenol, njegove soli in estri #

87-86-5 in druge

201-778-6 in druge

2908 10 00 in druge

p(1)-p(2)

b-sr

Prosimo, da preverite v PIC-okrožnici na www.pic.int/

Fosfamidon (topni tekoči pripravki snovi, ki vsebujejo več kot 1 000 g aktivne sestavine/l) #

13171-21-6 (zmes, (E) in (Z) izomeri)

23783-98-4 ((Z)-izomer)

297-99-4 ((E)-izomer)

236-116-5

2924 19 00

p(1)-p(2)

b-b

Prosimo, da preverite v PIC-okrožnici na www.pic.int/

Polibrominirani bifenili (PBB) #

13654-09-6

36355-01-8

27858-07-7

in druge

237-137-2

252-994-2

248-696-7

2903 69 90 in druge

i(1)

sr

Prosimo, da preverite v PIC-okrožnici na www.pic.int/

Pirazofos +

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Kvintozen +

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Teknazen +

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Tetraetil svinec #

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

sr

Prosimo, da preverite v PIC-okrožnici na www.pic.int/

Tetrametil svinec #

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

sr

Prosimo, da preverite v PIC-okrožnici na www.pic.int/

Triorganokositrove spojine +

2931 00 95 in druge

p(2)

sr

 

i(2)

sr

Tris-aziridinil-fosfinoksid (1,1′,1″-fosforiltriaziridin) +

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

sr

 

Zineb

12122-67-7

235-180-1

2930 90 70

p(1)

b“

 

2.

Del 2 se spremeni:

(a)

Vključi se naslednji vnos:

Kemikalija

Št. CAS

Št. Einecs

Oznaka KN

Skupina (*)

Omejitev uporabe (**)

„Endosulfan

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

b“

(b)

Vnosi za 2-naftilamin in njegove soli, 4-aminobifenil in njegove soli, benzidin in njegove soli, derivate benzidina, dikofol, ki vsebuje < 78 % p,p′-dikofola ali 1 g/kg DDT in DDT sorodnih spojin, fentin hidroksid, metil paration, nonilfenol C6H4(OH)C9H19, nonilfenol etoksilat (C2H4O)nC15H24O in triorganokositrne spojine, zlasti spojine tributilkositra, vključno z bis (tributilkositrovim) oksidom, se nadomestijo z naslednjim:

Kemikalija

Št. CAS

Št. Einecs

Oznaka KN

Skupina (*)

Omejitev uporabe (**)

„2-naftilamin (naftalen-2-amin) in njegove soli

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 in druge

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 in druge

2921 45 00

i

b

4-aminobifenil (bifenil-4-amin) in njegove soli

92-67-1, 2113-61-3 in druge

202-177-1 in druge

2921 49 80

2921 44 90

i

b

Benzidin in njegove soli

912-87-5, 36341-27-2 in druge

202-199-1, 252-984-8 in druge

2921 59 90

i

sr

Derivati benzidina

 

 

 

Dikofol, ki vsebuje < 78 % p,p′-dikofola ali 1 g/kg DDT in DDT sorodnih spojin

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

b

Fentin hidroksid

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

b

Metil paration #

298-00-0

206-050-1

2920 10 00

p

b

Nonilfenoli C6H4(OH)C9H19

25154-52-3 (fenol, nonil-),

246-672-0,

2907 13 00

i

sr

84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, razvejen),

284-325-5

11066-49-2 (izononilfenol),

234-284-4

90481-04-2 (fenol, nonil-, razvejen),

291-844-0

104-40-5 (P-nonilfenol)

in druge

203-199-4

in druge

Nonilfenol etoksilati (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 in druge

 

3402 13 00

i

sr

p

b

Triorganokositrove spojine, zlasti tributilkositrove spojine, vključno z bis (tributilkositrovim) oksidom

56-35-9 in druge

200-268-0 in druge

2931 00 95 in druge

p

sr“

(c)

Vnosi za endrin, paration, tetraetil svinec in tetrametil svinec se črtajo.

3.

Del 3 se spremeni:

(a)

Vključijo se naslednji vnosi:

Kemikalija

Ustrezna številka(-e) CAS

Skupina

„Paration

56-38-2

Pesticid

Tetraetil svinec

78-00-2

Industrijska kemikalija

Tetrametil svinec

75-74-1

Industrijska kemikalija“

(b)

Vnosi za 2,4,5-T, dinozeb in dinozeb soli, DNOC in njegove soli (kot so amonijeva sol, kalijeva sol in natrijeva sol), etilen diklorid, pentaklorofenol ter metil paration (koncentrati za emulzijo (Einecs) z 19,5 %, 40 %, 50 %, 60 % aktivne snovi in prah, ki vsebuje 1,5 %, 2 % in 3 % aktivne snovi) se nadomestijo z naslednjim:

Kemikalija

Ustrezna številka(-e) CAS

Skupina

„2,4,5-T, njegove soli in estri

93-76-5 (2)

Pesticid

Dinozeb, njegove soli in estri

88-85-7 (2)

Pesticid

Dinitro-orto-krezol (DNOC) in njegove soli (kot so amonijeva sol, kalijeva sol in natrijeva sol)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

Pesticid

Etilen diklorid (1,2-dikloroetan)

107-06-2

Pesticid

Pentaklorofenol, njegove soli in estri

87-86-5 (2)

Pesticid

Metil paration (koncentrati za emulzijo (EC), ki vsebujejo 19,5 % ali več aktivne snovi, in prah, ki vsebuje 1,5 % ali več aktivne snovi)

298-00-0

Zelo nevarna oblika pesticidnega pripravka

(c)

Črta se vnos za paration (vključeni so vsi pripravki te snovi – aerosoli, prašivo, koncentrat za emulzijo (EC), zrna (GR) in močljiv prašek (WP), razen suspenzije v kapsulah (CS)). Črta se tudi vnos za monokrotofos (topni tekoči pripravki, ki vsebujejo več kot 600 g aktivne snovi/l).


(1)  Prečiščeno besedilo Priloge I, kakor je bila spremenjena, je na voljo na spletni strani: http://ecb.jrc.it/edex/

(2)  

#

Naštete so le številke CAS izhodnih spojin.“


24.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 136/18


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/47/ES

z dne 23. maja 2006

o posebnih pogojih glede prisotnosti Avena fatua v semenu žit

(Kodificirana različica)

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit (1), in zlasti člena 11(2) direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Komisije 74/268/EGS z dne 2. maja 1974 o posebnih pogojih glede prisotnosti Avena fatua v semenu krmnih rastlin in žit (2) je bila bistveno spremenjena (3). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.

(2)

Direktiva 66/402/EGS določa dovoljena odstopanja vrednosti v zvezi s prisotnostjo Avena fatua v semenu žit.

(3)

Ta dovoljena odstopanja vrednosti se zdijo previsoka glede na določene zahteve. Zato Direktiva 66/402/EGS določa dodatno označevanje v primeru semena, ki je v skladu s posebnimi pogoji glede prisotnosti Avena fatua.

(4)

Posebni pogoji, določeni v zvezi s tem, so takšni, da izpolnjujejo takšne zahteve in hkrati upoštevajo možnosti za proizvodnjo in nadzor semena.

(5)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo.

(6)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo direktiv določenih v Prilogi I, Del B –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Države članice na zahtevo izdajo uradno potrdilo iz člena 11 Direktive 66/402/EGS, če:

(a)

v semenskem posevku v času poljskega pregleda, uradno izvedenega v skladu z določbami Priloge I navedene direktive, in če v najmanj 1 kg vzorcu, vzetem v skladu z določbami člena 7 navedene direktive, v času uradnega preverjanja ni prisotna Avena fatua; ali

(b)

v najmanj 3 kg vzorcu, vzetem v skladu z določbami člena 7 navedene direktive, v času uradnega preverjanja ni prisotna Avena fatua.

Člen 2

Države članice lahko predpišejo, da se uradno potrdilo izda samo za enega od obeh primerov, ki sta navedena v členu 1.

Člen 3

Direktiva 74/268/EGS, kakor je bila spremenjena z direktivo, navedeno v Prilogi I, Del A, je razveljavljena, brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo direktiv, ki so določene v Prilogi I, Del B.

Sklici na razveljavljeno direktivo, se upoštevajo kot sklici na to direktivo in se berejo v skladu s primerjalno tabelo v Prilogi II.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati na dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. maja 2006

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL 125, 11.7.1966, str. 2309. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2004/117/ES (UL L 14, 18.1.2005, str. 18).

(2)  UL L 141, 24.5.1974, str. 19. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 78/511/EGS (UL L 157, 15.6.1978, str. 34).

(3)  Glej Prilogo I, Del A.


PRILOGA I

DEL A

Razveljavljena direktiva z njeno spremembo

(iz člena 3)

Direktiva Komisije 74/268/EGS

(UL L 141, 24.5.1974, str. 19)

Direktiva Komisije 78/511/EGS

(UL L 157, 15.6.1978, str. 34)

Del B

Roki za prenos v nacionalno pravo

(iz člena 3)

Direktiva

Roki za prenos

74/268/EGS

1. julij 1974

78/511/EGS

1. julij 1980


PRILOGA II

PRIMERJALNA TABELA

Direktiva 74/268/EGS

Ta direktiva

Člen 2, prvi odstavek, uvodne besede

Člen 1, uvodne besede

Člen 2 (1), prva alinea

Člen 1, točka (a)

Člen 2 (1), druga alinea

Člen 1, točka (b)

Člen 3

Člen 2

Člen 4

Člen 3

Člen 4

Article 5

Člen 5

Prilogi I in II


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

24.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 136/21


SKLEP SVETA

z dne 8. novembra 2005

o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolgarijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov

(2006/369/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2), v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je dne 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Skupnosti s pogajanji dosegla sporazum z Republiko Bolgarijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov v skladu z mehanizmi in direktivami v Prilogi k Sklepu Sveta, ki pooblašča Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(3)

S pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve je treba sporazum, ki ga je Komisija dosegla s pogajanji, podpisati in začasno uporabljati –

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolgarijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v imenu Skupnosti, s pridržkom Sklepa Sveta o sklenitvi navedenega sporazuma.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Skupnosti podpiše(-jo) Sporazum, s pridržkom njegove poznejše sklenitve.

Člen 3

Do začetka veljave Sporazuma, se le-ta uporablja začasno od prvega dne prvega meseca po datumu, ko pogodbenici uradno druga drugo obvestita o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen.

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen, da pošlje uradno obvestilo iz člena 8(2) Sporazuma.

V Bruslju, 8. novembra 2005

Za Svet

Predsednik

G. BROWN


SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Republiko Bolgarijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov

EVROPSKA SKUPNOST

na eni strani in

REPUBLIKA BOLGARIJA (v nadaljnjem besedilu „Bolgarija“)

na drugi strani

(v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“) STA SE –

OB UGOTOVITVI, da so bili sklenjeni dvostranski sporazumi o zračnih prevozih med več državami članicami Evropske skupnosti in Bolgarijo, ki vsebujejo določbe, ki so v nasprotju z zakonodajo Skupnosti,

OB UGOTOVITVI, da ima Evropska skupnost izključno pristojnost v zvezi z nekaterimi vidiki, ki so lahko vključeni v dvostranske sporazume o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,

OB UGOTOVITVI, da imajo po zakonodaji Evropske skupnosti letalski prevozniki Skupnosti s sedežem v državi članici pravico do nediskriminatornega dostopa do zračnih poti med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,

OB UPOŠTEVANJU sporazumov med Evropsko skupnostjo in nekaterimi tretjimi državami, ki državljanom teh tretjih držav omogočajo, da pridobijo lastništvo v letalskih prevoznikih, ki so licencirani v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti,

OB PRIZNAVANJU, da se morajo določbe dvostranskih sporazumov o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in Bolgarijo, ki so v nasprotju z zakonodajo Evropske skupnosti, popolnoma uskladiti s to zakonodajo, z namenom vzpostaviti trdno pravno podlago za zračne prevoze med Evropsko skupnostjo in Bolgarijo ter ohraniti stalnosti takih zračnih prevozov,

OB UGOTOVITVI, da Evropska skupnost v okviru teh pogajanj nima namena povečati skupnega obsega zračnega prometa med Evropsko skupnostjo in Bolgarijo, vplivati na ravnovesje med letalskimi prevozniki Skupnosti in letalskimi prevozniki Bolgarije ali se pogajati za spremembe določb obstoječih dvostranskih sporazumov o zračnem prevozu v zvezi s prometnimi pravicami –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Splošne določbe

1.   V tem sporazumu „države članice“ pomenijo države članice Evropske skupnosti.

2.   Sklicevanja v posameznih sporazumih, navedenih v Prilogi I, na državljane države članice, ki je pogodbenica tega sporazuma, se razumejo kakor sklicevanja na državljane držav članic Evropske skupnosti.

3.   Sklicevanja v posameznih sporazumih, navedenih v Prilogi I, na letalske prevoznike ali letalske družbe države članice, ki je pogodbenica tega sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na letalske prevoznike ali letalske družbe, ki jih določi navedena država članica.

Člen 2

Določitev

1.   Določbe iz odstavkov 2 in 3 tega člena nadomestijo ustrezne določbe v členih, ki so navedeni v Prilogi II(a) in (b), o določitvi letalskega prevoznika s strani zadevne države članice, njegovih pooblastil in dovoljenj, ki jih prizna Bolgarija, in zavrnitvi, preklicu, začasnem odvzemu ali omejitvi pooblastil ali dovoljenj letalskega prevoznika. Določbe v odstavkih 4 in 5 tega člena nadomestijo ustrezne določbe v členih, ki so navedeni v Prilogi II(a) in (b), o določitvi letalskega prevoznika s strani Bolgarije, njegovih pooblastilih in dovoljenjih, ki jih prizna država članica, in zavrnitvi, preklicu, začasnem odvzemu ali omejitvi pooblastil ali dovoljenj letalskega prevoznika.

2.   Ob prejemu določitve s strani države članice, Bolgarija prizna ustrezna pooblastila in dovoljenja z najmanjšo postopkovno zamudo, pod pogojem, da:

(i)

ima letalski prevoznik sedež v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti na ozemlju države članice, ki ga je določila, in ima veljavno operativno licenco v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti;

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, izvaja in vzdržuje učinkovit predpisani nadzor letalskega prevoznika in da je ustrezni letalski organ v določitvi jasno opredeljen; in

(iii)

je letalski prevoznik v lasti in bo tudi še nadalje neposredno v lasti države članice ali pa bo njegov večinski lastnik država članica in/ali državljani države članice ali drugih držav, ki so navedene v Prilogi III, in/ali državljani teh drugih držav in da imajo te države in/ali ti državljani ves čas učinkovit nadzor.

3.   Bolgarija lahko zavrne, prekliče, začasno odvzame ali omeji pooblastila ali dovoljenja letalskega prevoznika, ki ga določi država članica, če:

(i)

letalski prevoznik nima sedeža v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti na ozemlju države članice, ki ga je določila, ali nima veljavne operativne licence v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti;

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika ne izvaja in ne vzdržuje učinkovitega predpisanega nadzora letalskega prevoznika ali ustrezni letalski organ v določitvi ni jasno opredeljen; ali

(iii)

letalski prevoznik ni v lasti in ni učinkovito nadzorovan neposredno ali prek večinskega deleža s strani držav članic in/ali državljanov držav članic ali drugih držav, ki so navedene v Prilogi III, in/ali državljanov teh drugih držav.

Pri izvajanju svoje pravice iz tega odstavka Bolgarija ne diskriminira letalskih prevoznikov Skupnosti na podlagi državne pripadnosti.

4.   Ob prejemu določitve s strani Bolgarije država članica prizna ustrezna pooblastila in dovoljenja z najmanjšo postopkovno zamudo, pod pogojem, da:

(i)

ima letalski prevoznik veljavno operativno licenco v skladu z bolgarsko zakonodajo;

(ii)

Bolgarija izvaja in vzdržuje učinkovit predpisani nadzor letalskega prevoznika in je pristojna za izdajo njegovega spričevala letalskega prevoznika; in

(iii)

je letalski prevoznik v lasti in bo še nadalje neposredno v lasti Bolgarije ali bo njegov večinski lastnik Bolgarija in/ali njene fizične ali pravne osebe ter ima Bolgarija in/ali njene fizične ali pravne osebe ves čas učinkovit nadzor.

5.   Država članica lahko zavrne, prekliče, začasno odvzame ali omeji pooblastila ali dovoljenja letalskega prevoznika, ki ga določi Bolgarija, če:

(i)

letalski prevoznik nima veljavne operativne licence v skladu z bolgarsko zakonodajo;

(ii)

Bolgarija, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, ne izvaja in ne vzdržuje učinkovitega predpisanega nadzora; ali

(iii)

letalski prevoznik ni v lasti in ni učinkovito nadzorovan neposredno ali prek večinskega deleža s strani Bolgarije in/ali njenih fizičnih ali pravnih oseb.

Člen 3

Pravice v zvezi s predpisanim nadzorom

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo člene, navedene v Prilogi II(c).

2.   Kadar država članica določi letalskega prevoznika, katerega predpisan nadzor izvaja in vzdržuje druga država članica, pravice Bolgarije v skladu z varnostnimi predpisi iz sporazuma med državo članico, ki je določila letalskega prevoznika, in Bolgarijo veljajo enakovredno za to drugo državo članico pri sprejemanju, izvajanju ali ohranitvi varnostnih standardov in za operativno dovoljenje navedenega letalskega prevoznika.

Člen 4

Obdavčitev letalskega goriva

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo ustrezne določbe iz členov, navedenih v Prilogi II(d).

2.   Ne glede na kakršne koli druge nasprotne določbe nobena določba sporazumov iz Priloge II(d) ne preprečuje državi članici, da uvede davke, prispevke, dajatve, pristojbine ali druge dajatve za gorivo, dobavljeno na njenem ozemlju za uporabo v zrakoplovu določenega letalskega prevoznika Bolgarije, ki opravlja promet med enim krajem na ozemlju zadevne države članice in drugim krajem na ozemlju navedene države članice ali na ozemlju druge države članice.

Člen 5

Tarife za prevoz znotraj Evropske skupnosti

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo člene, navedene v Prilogi II(e).

2.   Za tarife, ki jih zaračuna(-jo) letalski prevoznik(-i), določen(-i) s strani Bolgarije v skladu s sporazumom iz Priloge I, ki vsebuje določbo iz Priloge II(e), za prevoz, ki se v celoti opravlja znotraj Evropske skupnosti, se uporablja zakonodaja Evropske skupnosti.

Člen 6

Priloge k Sporazumu

Priloge k temu sporazumu so njegov sestavni del.

Člen 7

Revizija ali sprememba

Pogodbenici lahko kadar koli sporazumno popravita ali spremenita ta sporazum.

Člen 8

Začetek veljavnosti in začasna uporaba

1.   Ta sporazum začne veljati, ko se pogodbenici pisno uradno obvestita, da so bili zaključeni notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti.

2.   Ne glede na odstavek 1 se pogodbenici strinjata, da se ta sporazum začne začasno uporabljati prvi dan meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici medsebojno obvestita o zaključku postopkov potrebnih za ta namen.

3.   Sporazumi in drugi dogovori med državami članicami in Bolgarijo, ki na dan podpisa tega sporazuma še ne veljajo in se začasno ne uporabljajo, so navedeni v Prilogi I(b). Ta sporazum se uporablja za vse takšne sporazume in dogovore ob začetku njihove veljavnosti ali začasne uporabe.

Člen 9

Prenehanje

1.   V primeru prenehanja sporazuma iz Priloge I istočasno prenehajo veljati tudi vse določbe tega sporazuma, ki so povezane z zadevnim sporazumom iz Priloge I.

2.   V primeru prenehanja vseh sporazumov iz Priloge I istočasno preneha veljati tudi ta sporazum.

V POTRDITEV NAVEDENEGA so spodaj podpisani, ki so bili za to ustrezno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

V Salzburgu, petega maja leta dva tisoč šest, sestavljeno v dveh izvodih, v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in bolgarskem jeziku.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За европейската общност

Image

Image

Por la República de Bulgaria

Za Bulharskou republiku

For Republikken Bulgarien

Für die Republik Bulgarien

Bulgaaria Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας

For the Republic of Bulgaria

Pour la République de Bulgarie

Per la Repubblica di Bulgaria

Bulgārijas Republikas vārdā

Bulgarijos Respublikos vardu

Λ Bolgár Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Bulgarija

Voor de Republiek Bulgarije

W imieniu Republiki Bułgarii

Pela República da Bulgária

Za Bulharskú republiku

Za Republiko Bolgarijo

Bulgarian tasavallan puolesta

För Republiken Bulgarien

За Република България

Image

PRILOGA I

Seznam sporazumov iz člena 1 tega sporazuma

(a)

Sporazumi o zračnem prevozu med Bolgarijo in državami članicami Evropske skupnosti, ki so na dan podpisa tega sporazuma sklenjeni, podpisani in/ali v začasni uporabi:

Sporazum o zračnem prevozu med avstrijsko zvezno vlado in vlado Republike Bolgarije, ki je bil podpisan v Sofiji 4. novembra 1997, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bolgarijo in Avstrijo“ v Prilogi II;

upoštevati je treba tudi memorandum o soglasju, ki je bil podpisan na Dunaju 28. junija 1996.

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Kraljevine Belgije in vlado Ljudske republike Bolgarije, ki je bil podpisan v Sofiji 14. maja 1957, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bolgarijo in Belgijo“ v Prilogi II.

Sporazum o rednih trgovskih zračnih prevozih med vlado Republike Ciper in vlado Ljudske republike Bolgarije, ki je bil podpisan v Nikoziji 8. maja 1965, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bolgarijo in Ciprom“ v Prilogi II.

Sporazum o zračnem prometu med vlado Češkoslovaške socialistične republike in vlado Republike Bolgarije, ki je bil podpisan v Sofiji 25. septembra 1967 in glede katerega je Češka republika izjavila, da je zavezana z določili tega sporazuma, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bolgarijo in Češko republiko“ v Prilogi II.

Sporazum o civilnem zračnem prometu med vlado Kraljevine Danske in vlado Ljudske republike Bolgarije, ki je bil podpisan v Sofiji 24. maja 1958, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bolgarijo in Dansko“ v Prilogi II;

nazadnje dopolnjen z izmenjavo pisem dne 24. maja 1958.

Sporazum med vlado Republike Finske in vlado Ljudske republike Bolgarije o zračnem prevozu med in čez njuna ozemlja, ki je bil podpisan v Helsinkih 19. marca 1970, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bolgarijo in Finsko“ v Prilogi II.

Sporazum o zračnem prometu med vlado Francoske republike in vlado Ljudske republike Bolgarije, ki je bil podpisan v Parizu 4. avgusta 1965, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bolgarijo in Francijo“ v Prilogi II; nazadnje dopolnjen z izmenjavo pisem dne 4. avgusta 1965;

spremenjen z izmenjavo pisem dne 12. junija in 10. julija 1969;

nazadnje spremenjen z memorandumom o soglasju, ki je bil podpisan v Sofiji 26. januarja 2000.

Sporazum med vlado Zvezne republike Nemčije in vlado Republike Bolgarije o zračnem prevozu med in čez njuna ozemlja, ki je bil podpisan v Sofiji 11. junija 1993, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bolgarijo in Nemčijo“ v Prilogi II;

dopolnjen z memorandumom o soglasju, ki je bil podpisan v Sofiji 1. oktobra 2001;

upoštevati je treba tudi diplomatski noti z dne 15. avgusta 2002 in 20. aprila 2004.

Sporazum med vlado Helenske republike in vlado Ljudske republike Bolgarije o zračnem prevozu med in čez njuna ozemlja, ki je bil podpisan v Atenah 1. novembra 2002, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bolgarijo in Grčijo“ v Prilogi II;

upoštevati je treba tudi memorandum o soglasju, ki je bil podpisan v Atenah 23. februarja 2000.

Sporazum o zračnem prometu med vlado Madžarske ljudske republike in vlado Ljudske republike Bolgarije, ki je bil podpisan v Sofiji 29. avgusta 1969, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bolgarijo in Madžarsko“ v Prilogi II.

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Irske in vlado Republike Bolgarije, ki je bil podpisan v Dublinu 27. julija 1995, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bolgarijo in Irsko“ v Prilogi II.

Sporazum o civilnem zračnem prometu med vlado Republike Italije in vlado Ljudske republike Bolgarije, ki je bil podpisan v Sofiji 27. maja 1974, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bolgarijo in Italijo“ v Prilogi II;

upoštevati je treba dogovorjen protokol, ki je bil podpisan v Rimu 4. aprila 1974;

nazadnje spremenjen z memorandumom o soglasju, ki je bil podpisan v Rimu 25. julija 1997.

Sporazum med vlado Republike Latvije in vlado Republike Bolgarije o zračnem prevozu med in čez njuna ozemlja, ki je bil podpisan v Varšavi 19. maja 1999, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bolgarijo in Latvijo“ v Prilogi II.

Sporazum o zračnem prometu med vlado Velikega vojvodstva Luksemburg in vlado Ljudske republike Bolgarije, ki je bil podpisan v Sofiji 8. maja 1965, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bolgarijo in Luksemburgom“ v Prilogi II.

Sporazum med vlado Republike Malte in vlado Ljudske republike Bolgarije o zračnem prevozu med in čez njuna ozemlja, ki je bil podpisan v Varni 23. julija 1982, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bolgarijo in Malto“ v Prilogi II;

upoštevati je treba tudi memorandum o soglasju, ki je bil podpisan na Malti 12. aprila 1982.

Sporazum o zračnem prometu med vlado Kraljevine Nizozemske in vlado Ljudske republike Bolgarije, ki je bil podpisan v Sofiji 7. februarja 1958, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bolgarijo in Nizozemsko“ v Prilogi II;

nazadnje dopolnjen z memorandumom o soglasju, ki je bil podpisan v Haagu 6. avgusta 2002.

Sporazum o zračnem prometu med vlado Poljske republike in vlado Ljudske republike Bolgarije, ki je bil podpisan v Varšavi 16. maja 1949, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bolgarijo in Poljsko“ v Prilogi II.

Sporazum o zračnem prometu med vlado Portugalske in vlado Ljudske republike Bolgarije, ki je bil podpisan v Lizboni 22. oktobra 1975, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bolgarijo in Portugalsko“ v Prilogi II.

Sporazum o zračnem prometu med vlado Slovaške republike in vlado Republike Bolgarije, ki je bil podpisan v Sofiji 8. decembra 1995, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bolgarijo in Slovaško“ v Prilogi II.

Sporazum o zračnem prometu med vlado Španije in vlado Ljudske republike Bolgarije, ki je bil podpisan v Sofiji 6. novembra 1971, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bolgarijo in Španijo“ v Prilogi II;

nazadnje spremenjen z dogovorjenim zapisnikom, ki je bil podpisan v Sofiji 21. oktobra 1978.

Sporazum o civilnem zračnem prometu med vlado Kraljevine Švedske in vlado Ljudske republike Bolgarije, ki je bil podpisan v Sofiji 17. aprila 1957, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bolgarijo in Švedsko“ v Prilogi II.

Sporazum med vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter vlado Ljudske republike Bolgarije o zračnem prevozu med in čez njuna ozemlja, ki je bil podpisan v Londonu 28. maja 1970, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Bolgarijo in Združenim kraljestvom“ v Prilogi II;

spremenjen z izmenjavo diplomatskih not dne 23. avgusta 1973;

upoštevati je treba tudi memorandum o soglasju, ki je bil podpisan v Londonu 15. januarja 1998.

(b)

Sporazumi o zračnem prevozu in drugi dogovori, parafirani ali podpisani med Bolgarijo in državami članicami Evropske skupnosti, ki na dan podpisa tega sporazuma še niso začeli veljati in niso v začasni uporabi.

PRILOGA II

Seznam členov v sporazumih, navedenih v Prilogi I, ki so omenjeni v členih 2 do 5 tega sporazuma

(a)

Določitev s strani države članice:

člen 3 Sporazuma med Bolgarijo in Avstrijo,

člen 2 Sporazuma med Bolgarijo in Belgijo,

člen 3 Sporazuma med Bolgarijo in Ciprom,

člen 2 Sporazuma med Bolgarijo in Češko,

člen 2 Sporazuma med Bolgarijo in Dansko,

člen 3 Sporazuma med Bolgarijo in Finsko,

člen 3 Sporazuma med Bolgarijo in Francijo,

člen 3 Sporazuma med Bolgarijo in Nemčijo,

člen 3 Sporazuma med Bolgarijo in Grčijo,

člen 3 Sporazuma med Bolgarijo in Madžarsko,

člen 3 Sporazuma med Bolgarijo in Irsko,

člen 3 Sporazuma med Bolgarijo in Italijo,

člen 3 Sporazuma med Bolgarijo in Latvijo,

člen 3 Sporazuma med Bolgarijo in Luksemburgom,

člen 3 Sporazuma med Bolgarijo in Malto,

člen 2 Sporazuma med Bolgarijo in Nizozemsko,

člen 2 Sporazuma med Bolgarijo in Poljsko,

člen 3 Sporazuma med Bolgarijo in Portugalsko,

člen 3 Sporazuma med Bolgarijo in Slovaško,

člen 4 Sporazuma med Bolgarijo in Španijo,

člen 2 Sporazuma med Bolgarijo in Švedsko,

člen 3 Sporazuma med Bolgarijo in Združenim kraljestvom.

(b)

Zavrnitev, preklic, začasni odvzem ali omejitev pooblastil ali dovoljenj:

člen 4 Sporazuma med Bolgarijo in Avstrijo,

člen 2 Sporazuma med Bolgarijo in Belgijo,

člen 4 Sporazuma med Bolgarijo in Ciprom,

člen 2 Sporazuma med Bolgarijo in Dansko,

člen 3.4 Sporazuma med Bolgarijo in Finsko,

člen 3 Sporazuma med Bolgarijo in Francijo,

člen 4 Sporazuma med Bolgarijo in Nemčijo,

člen 4 Sporazuma med Bolgarijo in Grčijo,

člen 4 Sporazuma med Bolgarijo in Madžarsko,

člen 3 Sporazuma med Bolgarijo in Irsko,

člen 4 Sporazuma med Bolgarijo in Italijo,

člen 4 Sporazuma med Bolgarijo in Latvijo,

člen 4 Sporazuma med Bolgarijo in Luksemburgom,

člen 4 Sporazuma med Bolgarijo in Malto,

člen 2 Sporazuma med Bolgarijo in Nizozemsko,

člen 6 Sporazuma med Bolgarijo in Poljsko,

člen 5 Sporazuma med Bolgarijo in Portugalsko,

člen 4 Sporazuma med Bolgarijo in Slovaško,

člen 4 Sporazuma med Bolgarijo in Španijo,

člen 2 Sporazuma med Bolgarijo in Švedsko,

člen 4 Sporazuma med Bolgarijo in Združenim kraljestvom.

(c)

Predpisani nadzor:

člen 7 Sporazuma med Bolgarijo in Grčijo,

člen 11a Sporazuma med Bolgarijo in Nemčijo,

člen 12a Sporazuma med Bolgarijo in Francijo,

člen 9b Sporazuma med Bolgarijo in Italijo.

(d)

Obdavčitev letalskega goriva:

člen 7 Sporazuma med Bolgarijo in Avstrijo,

člen 5 Sporazuma med Bolgarijo in Belgijo,

člen 8 Sporazuma med Bolgarijo in Ciprom,

člen 4 Sporazuma med Bolgarijo in Češko,

člen 5 Sporazuma med Bolgarijo in Dansko,

člen 6 Sporazuma med Bolgarijo in Finsko,

člen 10 Sporazuma med Bolgarijo in Francijo,

člen 7 Sporazuma med Bolgarijo in Nemčijo,

člen 10 Sporazuma med Bolgarijo in Grčijo,

člen 12 Sporazuma med Bolgarijo in Madžarsko,

člen 11 Sporazuma med Bolgarijo in Irsko,

člen 8 Sporazuma med Bolgarijo in Italijo,

člen 7 Sporazuma med Bolgarijo in Latvijo,

člen 7 Sporazuma med Bolgarijo in Luksemburgom,

člen 6 Sporazuma med Bolgarijo in Malto,

člen 4 Sporazuma med Bolgarijo in Nizozemsko,

člen 3 Sporazuma med Bolgarijo in Poljsko,

člen 7 Sporazuma med Bolgarijo in Portugalsko,

člen 8 Sporazuma med Bolgarijo in Slovaško,

člen 11 Sporazuma med Bolgarijo in Španijo,

člen 5 Sporazuma med Bolgarijo in Švedsko,

člen 5 Sporazuma med Bolgarijo in Združenim kraljestvom.

(e)

Tarife za prevoz znotraj Evropske skupnosti:

člen 11 Sporazuma med Bolgarijo in Avstrijo,

člen 4 Sporazuma med Bolgarijo in Belgijo,

člen 6 Sporazuma med Bolgarijo in Ciprom,

člen 10 Sporazuma med Bolgarijo in Češko,

člen 6 Sporazuma med Bolgarijo in Dansko,

člen 8 Sporazuma med Bolgarijo in Finsko,

člen 13 Sporazuma med Bolgarijo in Francijo,

člen 8 Sporazuma med Bolgarijo in Nemčijo,

člen 13 Sporazuma med Bolgarijo in Grčijo,

člen 6 Sporazuma med Bolgarijo in Madžarsko,

člen 6 Sporazuma med Bolgarijo in Irsko,

člen 7 Sporazuma med Bolgarijo in Italijo,

člen 9 Sporazuma med Bolgarijo in Latvijo,

člen 5 Sporazuma med Bolgarijo in Luksemburgom,

člen 9 Sporazuma med Bolgarijo in Malto,

člen 3 Sporazuma med Bolgarijo in Nizozemsko,

člen 4 Sporazuma med Bolgarijo in Poljsko,

člen 10 Sporazuma med Bolgarijo in Portugalsko,

člen 10 Sporazuma med Bolgarijo in Slovaško,

člen 6 Sporazuma med Bolgarijo in Španijo,

člen 6 Sporazuma med Bolgarijo in Švedsko,

člen 9 Sporazuma med Bolgarijo in Združenim kraljestvom.

PRILOGA III

Seznam drugih držav iz člena 2 tega sporazuma

(a)

Republika Islandija (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(b)

Kneževina Lihtenštajn (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(c)

Kraljevina Norveška (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(d)

Švicarska konfederacija (v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prevozu).


24.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 136/31


SKLEP SVETA

z dne 8. novembra 2005

o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško o nekaterih vidikih zračnih prevozov

(2006/370/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2), v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je dne 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Skupnosti s pogajanji dosegla sporazum z Republiko Hrvaško o nekaterih vidikih zračnih prevozov v skladu z mehanizmi in direktivami v Prilogi k Sklepu Sveta, ki pooblašča Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(3)

S pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve je treba sporazum, ki ga je Komisija dosegla s pogajanji, podpisati in začasno uporabljati –

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v imenu Skupnosti, s pridržkom sklepa Sveta o sklenitvi navedenega Sporazuma.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Skupnosti podpišejo Sporazum, s pridržkom njegove poznejše sklenitve.

Člen 3

Do začetka veljave Sporazuma, se le-ta uporablja začasno od prvega dne prvega meseca po datumu, ko pogodbenici uradno druga drugo obvestita o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen.

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen, da pošlje uradno obvestilo iz člena 8(2) Sporazuma.

V Bruslju, 8. novembra 2005

Za Svet

Predsednik

G. BROWN


SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško o nekaterih vidikih zračnih prevozov

EVROPSKA SKUPNOST

na eni strani in

REPUBLIKA HRVAŠKA (v nadaljnjem besedilu „Hrvaška“)

na drugi strani

(v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“), STA SE –

OB UGOTOVITVI, da so bili sklenjeni dvostranski sporazumi o zračnih prevozih med več državami članicami Evropske skupnosti in Hrvaško, ki vsebujejo določbe, ki so v nasprotju z zakonodajo Skupnosti o kateri so se dogovorile takšne države članice Evropske skupnosti,

OB UGOTOVITVI, da ima Evropska skupnost izključno pristojnost v zvezi z nekaterimi vidiki, ki so lahko vključeni v dvostranske sporazume o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,

OB UGOTOVITVI, da imajo po zakonodaji Evropske skupnosti letalski prevozniki Skupnosti s sedežem v državi članici pravico do nediskriminatornega dostopa do zračnih poti med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,

OB UPOŠTEVANJU sporazumov med Evropsko skupnostjo in nekaterimi tretjimi državami, ki državljanom teh tretjih držav omogočajo, da pridobijo lastništvo v letalskih prevoznikih, ki so licencirani v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti,

OB PRIZNAVANJU, da se morajo nekatere določbe dvostranskih sporazumov o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in Hrvaško, ki so v nasprotju z zakonodajo Evropske skupnosti, popolnoma uskladiti s to zakonodajo, z namenom vzpostaviti trdno pravno podlago za zračne prevoze med Evropsko skupnostjo in Hrvaško ter ohraniti stalnost takih zračnih prevozov,

OB UGOTOVITVI, da Evropska skupnost v okviru teh pogajanj nima namena povečati skupnega obsega zračnega prometa med Evropsko skupnostjo in Hrvaško, vplivati na ravnovesje med letalskimi prevozniki Skupnosti in letalskimi prevozniki Hrvaške ali se pogajati za spremembe določb obstoječih dvostranskih sporazumov o zračnem prevozu v zvezi s prometnimi pravicami,

OB UGOTOVITVI, da večina dvostranskih sporazumov o zračnem prevozu med državami članicami Evropske skupnosti in Hrvaško ne predvideva nikakršnih omejitev glede kapacitete, se lahko obseg prometa na obeh straneh morebiti poveča nad trenutno raven –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Splošne določbe

1.   V tem Sporazumu „države članice“ pomenijo države članice Evropske skupnosti.

2.   Sklicevanja v posameznih sporazumih, navedenih v Prilogi I, na državljane države članice, ki je pogodbenica tega sporazuma, se razumejo kakor sklicevanja na državljane držav članic Evropske skupnosti.

3.   Sklicevanja v posameznih sporazumih, navedenih v Prilogi I, na letalske prevoznike ali letalske družbe države članice, ki je pogodbenica tega sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na letalske prevoznike ali letalske družbe, ki jih določi navedena država članica.

Člen 2

Določitev s strani države članice

1.   Določbe iz odstavkov 2 in 3 tega člena nadomestijo ustrezne določbe v členih, navedenih v Prilogi II(a) in (b), o določitvi letalskega prevoznika s strani zadevne države članice, njegovih pooblastil in dovoljenj, ki jih prizna Hrvaška, in zavrnitvi, preklicu, začasnemu odvzemu ali omejitvi pooblastil ali dovoljenj letalskega prevoznika.

2.   Ob prejemu določitve s strani države članice, Hrvaška prizna ustrezna pooblastila in dovoljenja z najmanjšo postopkovno zamudo, pod pogojem, da:

(i)

ima letalski prevoznik sedež v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti na ozemlju države članice, ki ga je določila, in ima veljavno operativno licenco letalskega prevoznika v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti;

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, izvaja in vzdržuje učinkovit predpisani nadzor letalskega prevoznika in je ustrezni letalski organ v določitvi jasno opredeljen; in

(iii)

je letalski prevoznik v lasti in bo tudi nadalje neposredno v lasti države članice ali bo njegov večinski lastnik država članica in/ali državljani države članice in/ali drugih držav, navedenih v Prilogi III, in/ali državljani teh drugih držav, in da imajo te države in/ali ti državljani ves čas učinkovit nadzor.

3.   Hrvaška lahko zavrne, prekliče, začasno odvzame ali omeji pooblastila ali dovoljenja letalskega prevoznika, ki ga določi država članica, če:

(i)

letalski prevoznik nima sedeža v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti na ozemlju države članice, ki ga je določila, ali nima veljavne operativne licence v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti;

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika ne izvaja in ne vzdržuje učinkovitega predpisanega nadzora letalskega prevoznika ali ustrezni letalski organ v določitvi ni jasno opredeljen; ali

(iii)

letalski prevoznik ni v lasti in ni učinkovito nadzorovan neposredno ali prek večinskega deleža s strani držav članic in/ali državljanov držav članic in/ali drugih držav, navedenih v Prilogi III, in/ali državljanov teh drugih držav.

Pri izvajanju svoje pravice iz tega odstavka Hrvaška ne diskriminira med letalskimi prevozniki Skupnosti na podlagi državne pripadnosti.

4.   Dodelitev prometnih pravic še naprej urejajo dvostranskimi sporazumi.

Člen 3

Pravice v zvezi s predpisanim nadzorom

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo člene, navedene v Prilogi II(c).

2.   Kadar država članica določi letalskega prevoznika, katerega predpisani nadzor izvaja in vzdržuje druga država članica, pravice Hrvaške v skladu z varnostnimi predpisi iz sporazuma med državo članico, ki je določila letalskega prevoznika, in Hrvaško veljajo enakovredno za drugo državo članico pri sprejemanju, izvajanju ali ohranitvi varnostnih standardov in za operativno dovoljenje navedenega letalskega prevoznika.

Člen 4

Obdavčitev letalskega goriva

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo ustrezne določbe iz členov, navedenih v Prilogi II(d).

2.   Ne glede na kakršne koli druge nasprotne določbe nobena določba sporazumov iz Priloge II(d) ne preprečuje državi članici, da uvede davke, prispevke, dajatve, pristojbine ali druge dajatve za gorivo, dobavljeno na njenem ozemlju za uporabo v zrakoplovu določenega letalskega prevoznika Hrvaške, ki opravlja promet med enim krajem na ozemlju zadevne države članice in drugim krajem na ozemlju navedene države članice ali na ozemlju druge države članice.

Člen 5

Tarife za prevoz znotraj Evropske skupnosti

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo člene, navedene v Prilogi II(e).

2.   Za tarife, ki jih zaračuna(-jo) letalski prevoznik(-i), določen(-i) s strani Hrvaške v skladu s sporazumom iz Priloge I, ki vsebuje določbo iz Priloge II(e), za prevoz, ki se v celoti opravlja znotraj Evropske skupnosti, se uporablja zakonodaja Evropske skupnosti.

Člen 6

Priloge k Sporazumu

Priloge k temu sporazumu so njegov sestavni del.

Člen 7

Revizija ali sprememba

dbenici lahko kadar koli sporazumno popravita ali spremenita ta sporazum.

Člen 8

Začetek veljavnosti in začasna uporaba

1.   Ta sporazum začne veljati, ko se pogodbenici pisno uradno obvestita, da so bili zaključeni notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti.

2.   Ne glede na odstavek 1 se pogodbenici strinjata, da se ta sporazum začne začasno uporabljati prvi dan meseca po datumu, ko se pogodbenici medsebojno obvestita o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen.

3.   Sporazumi in drugi dogovori med državami članicami in Hrvaško, ki na dan podpisa tega sporazuma še ne veljajo in se začasno ne uporabljajo, so navedeni v Prilogi I(b). Ta sporazum se uporablja za vse takšne sporazume in dogovore ob začetku njihove veljavnosti ali začasne uporabe.

Člen 9

Prenehanje

1.   V primeru prenehanja sporazuma iz Priloge I istočasno prenehajo veljati tudi vse določbe tega sporazuma, ki so povezane z zadevnim sporazumom iz Priloge I.

2.   V primeru prenehanja vseh sporazumov iz Priloge I istočasno preneha veljati tudi ta sporazum.

V POTRDITEV NAVEDENEGA so spodaj podpisani, ki so bili za to ustrezno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

V Salzburgu, petega maja leta dva tisoč šest, sestavljeno v dveh izvodih, v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in hrvaškem jeziku.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Europsku zajednicu

Image

Image

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vardu

A Horvát Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

För Republiken Kroatien

Za Republiku Hrvatsku

Image

PRILOGA I

Seznam sporazumov iz člena 1 tega sporazuma

(a)

Sporazumi o zračnih prevozih med Hrvaško in državami članicami Evropske skupnosti, ki so bili na dan podpisa tega sporazuma sklenjeni, podpisani in/ali v začasni uporabi:

Sporazum o zračnem prometu med avstrijsko zvezno vlado in vlado Republike Hrvaške, ki se nanaša na zračni prevoz in je bil podpisan na Dunaju 23. junija 1994, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Avstrijo“.

Sporazum o zračnem prometu med vlado Kraljevine Belgije in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan v Zagrebu 12. marca 1996, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Belgijo“;

Nazadnje spremenjen z izmenjavo pisem z dne 28. aprila in 2 maja 2003.

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Češke republike in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan v Pragi 22. januarja 1999, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Češko“.

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Kraljevine Danske in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan v Oslu 6. marca 1996, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Dansko“.

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Estonije in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan v Zagrebu 31. marca 2004, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Estonijo“.

Sporazum o zračnem prometu med vlado Francoske republike in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan v Zagrebu 27. januarja 1997, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Francijo“;

Upoštevati je treba tudi memorandum o soglasju, ki je bil podpisan v Dubrovniku 29. avgusta 1996.

Sporazum o zračnem prometu med Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Hrvaško parafiran in priložen v Prilogi II memoranduma o soglasju, ki je bil podpisan v Bonu 23. julija 1997, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Nemčijo“.

Nazadnje dopolnjen z memorandumom o soglasju, ki je bil podpisan v Dubrovniku 4. junija 1998.

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Helenske republike in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan v Atenah 27. februarja 2001, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Grčijo“.

Sporazum o zračnem prometu med vlado Republike Madžarske in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan na Dunaju 7. junija 1995, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Madžarsko“.

Sporazum o zračnem prometu med vlado Republike Hrvaške in vlado Irske, ki je bil parafiran v Dublinu 11. decembra 1995, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Irsko“.

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Italijanske republike in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan v Rimu 8. julija 1998, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Italijo“.

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Latvije in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan v Rigi 18. oktobra 1999, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Latvijo“.

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Velikega vojvodstva Luksemburg in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan v Dubrovniku 24. julija 1996, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Luksemburgom“.

Sporazum med vlado Republike Malte in vlado Republike Hrvaške o zračnem prevozu med in čez njuna ozemlja, ki je bil podpisan v Valeti 13. oktobra 1995, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Malto“.

Sporazum o zračnem prevozu med Kraljevino Nizozemsko in Republiko Hrvaško, ki je bil podpisan v Zagrebu 30. aprila 1996, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Nizozemsko“.

Sporazum o civilnem zračnem prometu med vlado Republike Poljske in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan v Varšavi 19. junija 1996, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Poljsko“;

Upoštevati je treba dogovorjen zapisnik, ki je bil podpisan v Varšavi 28. aprila 1995.

Sporazum o zračnem prometu med Republiko Hrvaško in Portugalsko republiko parafiran in priložen kot dodatek 2 memoranduma o soglasju, ki je bil podpisan v Zagrebu 27. junija 2002, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Portugalsko“.

Sporazum o zračnem prometu med vlado Slovaške republike in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan v Zagrebu 12. februarja 1996, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Slovaško“.

Sporazum o rednem zračnem prometu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, ki je bil podpisan na Brdu pri Kranju 8. julija 1994, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Slovenijo“;

Nazadnje spremenjen z dogovorjeno prilogo z dne 5. julija 1999.

Sporazum o zračnem prometu med Kraljevino Španijo in Republiko Hrvaško, ki je bil podpisan v Madridu 21. julija 1997, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Španijo“.

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Kraljevine Švedske in vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan v Oslu 6. marca 1996, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Švedsko“.

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter vlado Republike Hrvaške, ki je bil podpisan v Zagrebu 21. februarja 1996, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Združenim kraljestvom“.

(b)

Sporazumi o zračnem prevozu in drugi dogovori, parafirani ali podpisani med Hrvaško in državami članicami Evropske skupnosti, ki na dan podpisa tega sporazuma še niso začeli veljati in niso v začasni uporabi:

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Litve in vlado Republike Hrvaške, ki je bil parafiran v Zagrebu 4. decembra 2002, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Hrvaško in Litvo“.

PRILOGA II

Seznam členov v sporazumih, navedenih v Prilogi I, ki so omenjeni v členih 2 do 5 tega sporazuma

(a)

Določitev s strani države članice:

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Avstrijo,

Člena 3 in 4 Sporazuma med Hrvaško in Belgijo,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Češko,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Dansko,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Estonijo,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Francijo,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Grčijo,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Madžarsko,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Irsko,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Italijo,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Latvijo,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Litvo,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Luksemburgom,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Malto,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Nizozemsko,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Poljsko,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Portugalsko,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Slovaško,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Slovenijo,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Španijo,

Člen 3 Sporazuma med Hrvaško in Švedsko,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Združenim kraljestvom.

(b)

Zavrnitev, preklic, začasni odvzem ali omejitev pooblastil ali dovoljenj:

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Avstrijo,

Člen 5 Sporazuma med Hrvaško in Belgijo,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Češko,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Dansko,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Estonijo,

Člen 5 Sporazuma med Hrvaško in Francijo,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Grčijo,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Madžarsko,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Irsko,

Člen 5 Sporazuma med Hrvaško in Italijo,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Latvijo,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Litvo,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Luksemburgom,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Malto,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Nizozemsko,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Poljsko,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Portugalsko,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Slovaško,

Člen 7 Sporazuma med Hrvaško in Slovenijo,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Španijo,

Člen 4 Sporazuma med Hrvaško in Švedsko,

Člen 5 Sporazuma med Hrvaško in Združenim kraljestvom.

(c)

Predpisani nadzor:

Člen 6 Sporazuma med Hrvaško in Češko,

Člen 15 Sporazuma med Hrvaško in Estonijo,

Člen 12 Sporazuma med Hrvaško in Nemčijo,

Člen 7 Sporazuma med Hrvaško in Grčijo,

Člen 16 Sporazuma med Hrvaško in Latvijo,

Člen 15 Sporazuma med Hrvaško in Litvo,

Člen 15 Sporazuma med Hrvaško in Portugalsko.

(d)

Obdavčitev letalskega goriva:

Člen 7 Sporazuma med Hrvaško in Avstrijo,

Člen 10 Sporazuma med Hrvaško in Belgijo,

Člen 9 Sporazuma med Hrvaško in Češko,

Člen 6 Sporazuma med Hrvaško in Dansko,

Člen 7 Sporazuma med Hrvaško in Estonijo,

Člen 11 Sporazuma med Hrvaško in Francijo,

Člen 6 Sporazuma med Hrvaško in Nemčijo,

Člen 8 Sporazuma med Hrvaško in Grčijo,

Člen 7 Sporazuma med Hrvaško in Madžarsko,

Člen 13 Sporazuma med Hrvaško in Irsko,

Člen 6 Sporazuma med Hrvaško in Italijo,

Člen 7 Sporazuma med Hrvaško in Latvijo,

Člen 7 Sporazuma med Hrvaško in Litvo,

Člen 8 Sporazuma med Hrvaško in Luksemburgom,

Člen 5 Sporazuma med Hrvaško in Malto,

Člen 9 Sporazuma med Hrvaško in Nizozemsko,

Člen 7 Sporazuma med Hrvaško in Poljsko,

Člen 6 Sporazuma med Hrvaško in Portugalsko,

Člen 8 Sporazuma med Hrvaško in Slovaško,

Člen 6 Sporazuma med Hrvaško in Slovenijo,

Člen 5 Sporazuma med Hrvaško in Španijo,

Člen 6 Sporazuma med Hrvaško in Švedsko,

Člen 8 Sporazuma med Hrvaško in Združenim kraljestvom.

(e)

Tarife za prevoz znotraj Evropske skupnosti:

Člen 10 Sporazuma med Hrvaško in Avstrijo,

Člen 13 Sporazuma med Hrvaško in Belgijo,

Člen 13 Sporazuma med Hrvaško in Češko,

Člen 11 Sporazuma med Hrvaško in Dansko,

Člen 13 Sporazuma med Hrvaško in Estonijo,

Člen 17 Sporazuma med Hrvaško in Francijo,

Člen 10 Sporazuma med Hrvaško in Nemčijo,

Člen 14 Sporazuma med Hrvaško in Grčijo,

Člen 13 Sporazuma med Hrvaško in Madžarsko,

Člen 7 Sporazuma med Hrvaško in Irsko,

Člen 8 Sporazuma med Hrvaško in Italijo,

Člen 13 Sporazuma med Hrvaško in Latvijo,

Člen 13 Sporazuma med Hrvaško in Litvo,

Člen 11 Sporazuma med Hrvaško in Luksemburgom,

Člen 10 Sporazuma med Hrvaško in Malto,

Člen 5 Sporazuma med Hrvaško in Nizozemsko,

Člen 11 Sporazuma med Hrvaško in Poljsko,

Člen 19 Sporazuma med Hrvaško in Portugalsko,

Člen 12 Sporazuma med Hrvaško in Slovaško,

Člen 9 Sporazuma med Hrvaško in Slovenijo,

Člen 7 Sporazuma med Hrvaško in Španijo,

Člen 11 Sporazuma med Hrvaško in Švedsko,

Člen 7 Sporazuma med Hrvaško in Združenim kraljestvom.

PRILOGA III

Seznam drugih držav iz člena 2 tega sporazuma

(a)

Republika Islandija (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(b)

Kneževina Lihtenštajn (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(c)

Kraljevina Norveška (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(d)

Švicarska konfederacija (v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prevozu).


Konferenca predstavnikov vlad držav članic

24.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 136/41


SKLEP, KI SO GA S SKUPNIM SOGLASJEM NA RAVNI VODITELJEV DRŽAV ALI VLAD SPREJELE VLADE DRŽAV ČLANIC, KATERIH VALUTA JE EURO

z dne 19. maja 2006

o imenovanju člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke

(2006/371/ES)

VODITELJI DRŽAV ALI VLAD DRŽAV ČLANIC EVROPSKE SKUPNOSTI, KATERIH VALUTA JE EURO SO –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 112(2)(b) in 122(4) Pogodbe in členov 11.2 in 43.3 Protokola o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke,

ob upoštevanju priporočila Sveta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (2),

ob upoštevanju mnenja Sveta Evropske centralne banke (3)

SKLENILI:

Člen 1

G. Jürgen STARK je imenovan za člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke za dobo osmih let z začetkom 1. junija 2006.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 19. maja 2006

Predsednica

U. PLASSNIK


(1)  UL L 47, 17.2.2006, str. 58.

(2)  Mnenje z dne 17. maja 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL C 58, 10.3.2006, str. 12.