ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 134

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
20. maj 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba sveta (ES) št. 765/2006 z dne 18. maja 2006 o omejevalnih ukrepih proti predsedniku Lukašenku in nekaterim uradnikom Belorusije

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 766/2006 z dne 19. maja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

12

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 767/2006 z dne 19. maja 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1081/1999 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za uvoz bikov, krav in telic nekaterih alpskih in gorskih pasem, razen za zakol

14

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 768/2006 z dne 19. maja 2006 o izvajanju Direktive 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zbiranja in izmenjave informacij o varnosti zrakoplovov, ki pristajajo na letališčih Skupnosti, in upravljanja informacijskega sistema ( 1 )

16

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 769/2006 z dne 19. maja 2006 o ustavitvi vlaganja zahtevkov za izvozna dovoljenja za sladkor C od 23. maja 2006 in o spremembi Uredbe (ES) št. 493/2006 glede prehodnih ukrepov za sladkor C

19

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 770/2006 z dne 19. maja 2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

21

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 8. novembra 2005 o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Gruzije o nekaterih vidikih zračnih prevozov

23

Sporazum Med evropsko skupnostjo in vlado gruzije o nekaterih vidikih zračnih prevozov

24

 

*

Sklep Sveta z dne 15. maja 2006 o imenovanju litovskega člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

32

 

*

Sklep Sveta z dne 15. maja 2006 o imenovanju nemškega člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

33

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 28. februarja 2006 o spremembi Priloge II k Odločbi Sveta 79/542/EGS v zvezi z vpisom za Brazilijo, Črno goro in Srbijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 579)  ( 1 )

34

 

*

Odločba Komisije z dne 19. maja 2006 o ustavitvi protisubvencijskega postopka v zvezi z uvozom nekaterih plastičnih vreč in vrečk s poreklom iz Malezije in Tajske

43

 

 

Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

 

*

Skupno stališče Sveta 2006/362/SZVP z dne 18. maja 2006 o spremembah Skupnega stališča 2006/276/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije

45

 

 

Popravki

 

 

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 746/2006 z dne 17. maja 2006 o uvoznih dovoljenjih za proizvode iz govejega in telečjega mesa s poreklom iz Bocvane, Kenije, Madagaskarja, Svazija, Zimbabveja in Namibije (UL L 130, 18.5.2006)

54

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

20.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 134/1


UREDBA SVETA (ES) št. 765/2006

z dne 18. maja 2006

o omejevalnih ukrepih proti predsedniku Lukašenku in nekaterim uradnikom Belorusije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti členov 60 in 301 Pogodbe,

ob upoštevanju skupnega stališča 2006/362/SZVP z dne 18. maja 2006 o spremembi Skupnega stališča 2006/276/SVZP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije (1),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je 24. marca 2006 obžaloval, da beloruski organi niso izpolnili zavez OVSE o demokratičnih volitvah, in menil, da so bile predsedniške volitve z dne 19. marca 2006 zelo pomanjkljive ter obsodil akcijo beloruskih organov, ki so istega dne odvzeli prostost mirnim demonstrantom, ki so izvajali svojo legitimno pravico do svobodnega zbiranja in protestirali proti načinu poteka predsedniških volitev. Evropski svet je zato sklenil, da je proti odgovornim za kršenje mednarodnih volilnih načel treba uporabiti omejevalne ukrepe.

(2)

Svet je 10. aprila 2006 sklenil sprejeti omejevalne ukrepe proti predsedniku Lukašenku, vodstvu Belorusije in uradnikom, odgovornim za kršenje mednarodnih volilnih načel in mednarodnega prava človekovih pravic ter za zatrtje civilne družbe in demokratične opozicije. Za te osebe naj velja prepoved izdaje vizumov in morebitni nadaljnji ciljno usmerjeni ukrepi.

(3)

Skupno stališče 2006/362/SZVP določa, da je treba zamrzniti sredstva in gospodarske vire predsednika Lukašenka in nekaterih uradnikov Belorusije, ki so bili opredeljeni v ta namen.

(4)

Ti ukrepi spadajo v okvir Pogodbe, zato je predvsem zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njihovo izvajanje v okviru Skupnosti potrebna zakonodaja Skupnosti. Za namene te uredbe se za ozemlje Skupnosti štejejo ozemlja držav članic, za katera se uporablja Pogodba, pod pogoji iz Pogodbe.

(5)

Države članice naj določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe. Predvidene kazni morajo biti sorazmerne, učinkovite in odvračilne.

(6)

Za zagotovitev učinkovitosti ukrepov, predvidenih s to uredbo, mora ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„Sredstva“ pomenijo vse vrste finančnih sredstev in koristi, kar vključuje, vendar ni omejeno na:

(a)

gotovino, čeke, denarne terjatve, menice, denarna nakazila in druge plačilne instrumente;

(b)

vloge v finančnih institucijah ali drugih subjektih, saldirane konte, dolgove in dolžniške obveznosti;

(c)

javne in zasebne vrednostne papirje in dolžniške instrumente, vključno z delnicami in deleži, certifikati vrednostnih papirjev, obveznicami, dolžniškimi vrednostnimi papirji, nakupnimi boni, zadolžnicami in pogodbami na izvedene finančne instrumente;

(d)

obresti, dividende ali druge dohodke iz sredstev ali vrednost, ustvarjeno s sredstvi;

(e)

kredit, pravico do pobota, garancije, garancije za dobro izvedbo posla ali druge finančne obveznosti;

(f)

kreditna pisma, konosamente, kupoprodajne listine;

(g)

dokumente o izkazani upravičenosti do sredstev ali finančnih virov.

2.

„Zamrznitev sredstev“ pomeni preprečitev vsakršnega pretoka, prenosa, spremembe, uporabe sredstev ter dostopa do njih ali kakršnega koli ravnanja s sredstvi, ki bi imelo za posledico spremembe v njihovi količini, znesku, lokaciji, lastništvu, posedovanju, vrsti, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo sredstev, vključno z upravljanjem portfeljev.

3.

„Gospodarski viri“ pomenijo vse vrste sredstev, opredmetena ali neopredmetena, premičnine ali nepremičnine, ki sicer niso sredstva, se jih pa lahko uporabi za pridobitev sredstev, blaga ali storitev.

4.

„Zamrznitev gospodarskih virov“ pomeni preprečitev uporabe gospodarskih virov za pridobivanje sredstev, blaga ali storitev na kakršen koli način, vključno, a ne zgolj z njihovo prodajo, dajanjem v najem ali pod hipoteko.

5.

„Ozemlje Skupnosti“ pomeni ozemlja držav članic, kjer se uporablja Pogodba, pod pogoji, določenimi v Pogodbi.

Člen 2

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti ali s katerimi razpolagajo predsednik Lukašenko in nekateri uradniki Belorusije, ki so odgovorni za kršenje mednarodnih volilnih načel med predsedniškimi volitvami v Belorusiji 19. marca 2006 in za zatrtje civilne družbe ter demokratične opozicije, pa tudi z njimi povezane fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, kot so navedeni v Prilogi I.

2.   Fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, navedenim v Prilogi I, niso neposredno ali posredno na voljo ali v korist nobena sredstva ali gospodarski viri.

3.   Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje pri dejavnostih, katerih namen ali posledica je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz odstavkov 1 ali 2.

Člen 3

1.   Pristojni organ države članice, naveden v Prilogi II, lahko odobri sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z določenimi sredstvi ali gospodarskimi viri pod takšnimi pogoji, kot se mu zdi primerno, potem ko ugotovi, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a)

potrebni za zadovoljevanje osnovnih potreb oseb, navedenih v Prilogi I, in njihovih nepreskrbljenih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemninami ali hipotekami, zdravili in zdravstveno oskrbo, davki, zavarovalnimi premijami in pristojbinami za javne storitve;

(b)

namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in povračil za stroške, povezane z zagotavljanjem pravnih storitev, ali

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin, stroškov vzdrževanja za rutinsko hrambo ali upravljanjem zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov.

2.   Če pristojni organ države članice, naveden v Prilogi II, ugotovi, da je sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z določenimi sredstvi ali gospodarskimi viri nujno zaradi izrednih izdatkov, druge pristojne organe in Komisijo vsaj dva tedna pred odobritvijo obvesti o razlogih, s katerimi utemeljuje to posebno odobritev, tako da lahko za osnutek odobritve pridobi njihovo predhodno mnenje. Dva tedna po obvestilu lahko odobri sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali razpolaganje z določenimi sredstvi ali gospodarskimi viri pod takšnimi pogoji, kot se mu zdi primerno.

3.   Pristojni organ pristojne organe ostalih držav članic in Komisijo obvesti o vseh odobritvah, dovoljenih v skladu s tem členom.

Člen 4

1.   Člen 2 (2) se ne uporablja za prilive na zamrznjene račune iz naslova:

(a)

obresti ali drugih dohodkov na navedenih računih; ali

(b)

zapadlih plačil za pogodbe, sporazume ali obveznosti, ki so bile sklenjene ali so nastale pred datumom, ko so ti računi postali predmet določb te uredbe,

ob pogoju, da so vse take obresti, drugi dohodki in plačila še naprej predmet člena 2(1).

2.   Člen 2(2) finančnim ali kreditnim institucijam v EU, ki prejemajo sredstva, ki jih tretje strani nakažejo na račun navedene osebe, subjekta ali organa, ne preprečuje knjiženja prilivov na zamrznjene račune, pod pogojem, da se kakršen koli priliv na tak račun tudi zamrzne. Finančne ali kreditne institucije o takih transakcijah nemudoma obvestijo pristojne organe.

Člen 5

1.   Fizične in pravne osebe ter subjekti in organi brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:

(a)

pristojnim organom držav članic, naštetim v Prilogi II, kjer prebivajo ali imajo sedež, nemudoma predložijo vse informacije, ki bi olajšale uresničevanje te uredbe, kot so računi in zneski, zamrznjeni v skladu s členom 2, ter posredujejo te informacije Komisiji, neposredno ali preko teh pristojnih organov;

(b)

sodelujejo s pristojnimi organi, navedenimi v Prilogi II, pri vsakem preverjanju teh podatkov.

2.   Vse dodatne informacije, ki jih Komisija prejme neposredno, so na voljo pristojnim organom zadevne države članice.

3.   Vse informacije, poslane ali prejete v skladu s tem členom, se uporabljajo samo za namene, za katere so bile poslane ali prejete.

Člen 6

Zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali zavrnitev razpolaganja z razpoložljivimi sredstvi ali gospodarskimi viri, izvedena v dobri veri, da je takšno dejanje v skladu s to uredbo, ne povzroči nikakršne odgovornosti fizične ali pravne osebe oz. subjekta ali organa, ki jo uveljavlja, ali njegovih direktorjev ali uslužbencev, razen če se dokaže, da je bila zamrznitev sredstev in gospodarskih virov posledica malomarnosti.

Člen 7

Komisija in države članice se nemudoma medsebojno obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in si posredujejo vse druge ustrezne podatke v zvezi s to uredbo, s katerimi razpolagajo, zlasti podatke glede problemov kršenja in uveljavljanja ter sodb, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

Člen 8

Komisija je pooblaščena za:

(a)

spremembe Priloge I na podlagi sklepov, sprejetih v zvezi s Prilogo IV k Skupnemu stališču 2006/276/SZVP; in

(b)

spremembe Priloge II na podlagi podatkov, ki so jih posredovale države članice.

Člen 9

1.   Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse ukrepe, potrebne za zagotovitev njihovega izvajanja. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice po začetku veljavnosti uredbe Komisijo nemudoma obvestijo o zadevnih pravilih in jo obveščajo o vseh naknadnih spremembah.

Člen 10

Ta uredba se uporablja:

na ozemlju Skupnosti, vključno z njenim zračnim prostorom;

na vseh zrakoplovih ali vseh plovilih, ki so v pristojnosti držav članic;

za vse fizične osebe na ozemlju ali zunaj ozemlja Skupnosti, ki imajo državljanstvo države članice;

za vse pravne osebe, subjekte ali organe, ki so registrirani v kateri od držav članic ali ustanovljeni z njenim zakonom;

za vse pravne osebe, subjekte ali organe v zvezi s katerim koli poslom, opravljenim v celoti ali delno znotraj Skupnosti.

Člen 11

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. maja 2006

Za Svet

Predsednik

Franz MORAK


(1)  Glej stran 45 tega uradnega lista.


PRILOGA I

Seznam oseb iz člena 2

Priimek in ime

(slovenska transkripcija)

Priimek in ime

(beloruska transkripcija)

Priimek in ime

(ruska transkripcija)

Datum rojstva

Kraj rojstva

Funkcija

Lukashenko Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopis, okrožje Vitebsk

predsednik

Nevyglas Gennady Nikolaevich

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, območje Pinsk

vodja predsedniške administracije

Petkevich Natalya Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

namestnica vodje predsedniške administracije

Rubinov Anatoly Nikolaevich

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogilev

namestnik vodje, odgovornega za medije in ideologijo, predsedniška administracija

Proleskovsky Oleg Vitoldovich

(Pralaskouski Aleh Vitoldavich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Rusija, zdaj Sergijev Posad)

pribočnik in vodja glavnega oddelka za ideologijo, predsedniška administracija

Radkov Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnja, Вотня Бьıховского района Могилевской области

minister za šolstvo

Rusakevich Vladimir Vasilyevich

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vigonošči, Вьıгонощи, Брестская область

minister za informiranje

Golovanov Viktor Grigoryevich

(Halavanau Viktar Ryhoravich)

Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

minister za pravosodje

Zimovsky Alexander Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Nemčija

član zgornjega doma parlamenta;

vodja nacionalnega javnega podjetja za televizijo in radio

Konoplyev Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsij, д. Акулинцьı Могилевского района

predsednik spodnjega doma parlamenta

Cherginets Nikolai Ivanovich

(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

predsednik odbora za zunanje zadeve v okviru zgornjega doma

Kostyan Sergei Ivanovich

(Kastsian Siarhiei Ivanavich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usokhi, okrožje Mogilev, Усохи Кличевского района Могилевской области

predsednik odbora za zunanje zadeve v okviru spodnjega doma

Orda Mikhail Sergeevich

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Djatlovo, okrožje Grodno,

Дятлово Гродненской области

član zgornjega doma, vodja BRSM

Lozovik Nikolai Ivanovich

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinjanij, okrožje Minsk,

Невиняньı Вилейского р-на Минской обл

namestnik beloruske centralne volilne komisije

Miklashevich Petr Petrovich

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашзвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, okrožje Minsk,

Косута Минской области

državni tožilec

Slizhevsky Oleg Leonidovich

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжзўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

vodja oddelka za družbene organizacije, stranke in NVO, ministrstvo za pravosodje

Khariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харьıтон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

svetovalec na oddelku za družbene organizacije, stranke in NVO, ministrstvo za pravosodje

Smirnov Evgeny Aleksandrovich

(Smirnou Yauhien Alaksandravich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

okrožje Rjazan, Rusija

prvi namestnik predsednika gospodarskega sodišča

Reutskaya Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

sodnica v predelu Moskva v Minsku

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

sodnik v predelu Partizanskij v Minsku

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

namestnik državnega sodišča

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudiči, okrožje Mogilev,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

predsednik KGB

Dementei Vasily Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

prvi namestnik, KGB

Kozik Leonid Petrovich

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

vodja federacije sindikatov

Koleda Alexandr Mikhailovich

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

predsednik volilne komisije okrožja Brest

Mikhasev Vladimir Ilyich

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

predsednik centralne volilne komisije okrožja Gomel

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучьıна Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

okrožje Minsk

predsednik centralne volilne komisije okrožja Grodno

Karpenko Igor Vasilievich

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Rusija

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

predsednik centralne volilne komisije v mestu Minsk

Kurlovich Vladimir Anatolievich

(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

predsednik centralne volilne komisije okrožja Minsk

Metelitsa Nikolai Timofeevich

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

predsednik centralne volilne komisije okrožja Mogilev

Pishchulenok Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

predsednik centralne volilne komisije okrožja Vitebsk

Sheyman (Sheiman), Victor Vladimirovich

 

 

26.5.1958

regija Grodno

državni sekretar Varnostnega sveta

Pavlichenko (Pavliuchenko), Dmitri (Dmitry) Valeriyevich

 

 

1966

Vitebsk

vodja posebne skupine na Ministrstvu za notranje zadeve (SOBR)

Naumov, Vladimir Vladimïrovich

 

 

1956

 

Minister za notranje zadeve

Yermoshina Lydia Mihajlovna

 

 

29.1.1953

Slutsk (regija Minsk)

predsednica osrednje volilne komisije

Podobed Yuri Nikolaevich

 

 

5.3.1962

Slutsk (regija Minsk)

podpolkovnik milicije, enote za posebne namene (OMON), Ministrstvo za notranje zadeve


PRILOGA II

Seznam pristojnih organov

BELGIJA

Glede zamrznitve sredstev, financiranja in finančne pomoči:

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Faks: (32-2) 233 74 65

Elektronska pošta: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Faks: (32-2) 233 74 65

Elektronska pošta: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

ČEŠKA

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: +420 25704 4501

Faks: +420 25704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel.: + 420 2 2418 2987

Faks: + 420 2 2418 4080

DANSKA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tel.: (45) 35 46 60 00

Faks: (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tel.: (45) 33 92 00 00

Faks: (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tel.: (45) 33 92 33 40

Faks: (45) 33 93 35 10

NEMČIJA

Glede sredstev:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49-89) 2889 3800

Faks: (49-69) 70 90 97 38 00

Glede gospodarskih virov:

za informacije glede gospodarskih virov iz člena 5

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Referat V B 2

Scharnhorststraße 34—37

10115 Berlin

Tel.: (49-03018) 6 15-9

Faks: (49-03018) 6 15-53 58

Elektronska pošta: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

za odobritve glede gospodarskih virov iz člena 3

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49) 61 96 908-0

Faks: (49) 61 96 908-800

ESTONIJA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: +372 6 317 100

Faks: +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel.: +372 6680500

Faks: +372 6680501

GRČIJA

A.

Zamrznitev sredstev

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens, Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Faks: + 30 210 3332810

Α.

Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νσηΟικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

B.

Omejitve uvoz – izvoz

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.,

GR-105 63 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax.: + 30 210 3286404

Β.

Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νσηΣχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

ŠPANIJA

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34) 913 49 38 60

Faks: (34) 914 57 28 63

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control De Movimientos de Capitales

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel.: (34) 91 209 95 11

Faks: (34) 91 209 96 56

FRANCIJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tel.: (33) 1 44 74 48 93

Faks: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et de développement

Sous-direction Multicom

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel.: (33) 1 44 87 72 85

Faks: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tel.: (33) 1 43 17 44 52

Faks: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune

Tel.: (33) 1 43 17 45 16

Faks: (33) 1 43 17 45 84

IRSKA

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

PO Box No 559

Dame Street

Dublin 2

Tel.: (353) 1 434 4000

Faks: (353) 1 671 6561

Department of Foreign Affairs

Russia, Eastern Europe, Central Asia Section

Political Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel.: (353) 1 408 21 92

Faks: (353) 1 408 20 43

Department of Enterprise, Trade and Employment

Export Licensing Unit

Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Tel.: (353) 1 631 25 34

Faks: (353) 1 631 25 62

ITALIJA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.U. — Ufficio IV

Tel.: (39) 06 3691 3645

Fax. (39) 06 3691 2335

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tel.: (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

CIPER

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tel.: +357-22-300600

Faks: +357-22-661881

LATVIJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tel.: (371) 7016201

Faks: (371) 7828121

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6

Rīga, LV 1081

Tel.: (371) 7044431

Faks: (371) 7044549

LITVA

Security Policy Department

Ministry of Foreign Affairs

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel.: (370-5) 236 25 16

Faks: (370-5) 231 30 90

LUKSEMBURG

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel.: (352) 478 23 46

Faks: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel.: (352) 478-2712

Faks: (352) 47 52 41

MADŽARSKA

 

Člen 4

Ministry of Economic Affairs and Transport – Hungarian Trade

Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tel.: +36-1-336-7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tel.: +36-1-336-7300

 

Člen 7

Hungarian National Police

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tel./Faks: +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./Faks: +36-1-443-5554

 

Člen 8

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Faks: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Faks: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: +356 21 24 28 53

Faks: +356 21 25 15 20

NIZOZEMSKA

Belastingdienst/Douane Noord

Centrale Dienst In- en Uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel.: 050-523 2600

Faks: 050-523 2183

Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tel.: (31-70) 342 8997

Faks: (31-70) 342 7984

AVSTRIJA

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tel.: (01-4042043 1) 404 20-0

Faks: (43 1) 404 20-73 99

POLJSKA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel.: (48 22) 523 93 48

Faks (48 22) 523 91 29

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej

ul. Świętokrzyska 12

PL-00-916 Warszawa

Tel.: (48 22) 694 59 70

Faks (48 22) 694 54 50

PORTUGALSKA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 21 394 60 72

Faks: (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 21 882 32 40/47

Faks: (351) 21 882 32 49

SLOVENIJA

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tel.: +386 (1) 471 90 00

Faks: +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Finance

Župančičeva 3

1502 Ljubljana

Tel.: +386 (1) 369 66 31

Faks: +386 (1) 369 66 59

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 478 20 00

Faks: +386 1 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SLOVAŠKA

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421 2 5958 1111

Faks: 00421 2 5249 3048

FINSKA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

Tel.: (358-9) 160 05

Faks: (358-9) 16 05 57 07

ŠVEDSKA

 

Člen 3

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tel.: (46-8) 786 90 00

Faks: (46-8) 411 27 89

 

Člena 4 in 5

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tel.: (46-8) 787 80 00

Faks: (46-8) 24 13 35

ZDRUŽENO KRALJESTVO

HM Treasury

Financial Sanctions Unit

Financial Crime Team

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel.: (44-207) 270-5977

Faks: (44-207) 270-5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel.: (44-207) 601 4607

Faks: (44 207) 601 4309

For Gibraltar:

Chief Secretary

Government Secretariat

No 6 Convent Place

Gibraltar

Tel.: (350) 75707

Faks: (350) 5875700

Naslov za pošiljanje obvestil Evropski komisiji:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

Elektronska pošta: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32 2) 295 55 85/299 11 76

Faks: (32 2) 299 08 73


20.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 134/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 766/2006

z dne 19. maja 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. maja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. maja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 19. maja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

122,4

204

46,4

212

113,4

999

94,1

0707 00 05

052

82,4

628

151,2

999

116,8

0709 90 70

052

103,4

999

103,4

0805 10 20

052

36,5

204

37,4

212

64,4

220

41,5

448

46,6

624

48,2

999

45,8

0805 50 10

052

42,5

388

59,4

508

51,3

528

58,6

999

53,0

0808 10 80

388

86,8

400

108,8

404

115,5

508

72,5

512

87,1

524

88,6

528

94,9

720

107,3

804

109,3

999

96,8


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


20.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 134/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 767/2006

z dne 19. maja 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1081/1999 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za uvoz bikov, krav in telic nekaterih alpskih in gorskih pasem, razen za zakol

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1), in zlasti člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1081/1999 (2) določa odprtje in upravljanje uvozne tarifne kvote za določeno živo govedo na večletni osnovi.

(2)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členoma XXIV:6 in XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 (3), odobrenega s Sklepom Sveta 2006/333/ES (4), s 1. julijem 2006 določa prilagoditev uvozne tarifne kvote iz Uredbe (ES) št. 1081/1999.

(3)

Poleg tega je glede na razpoložljive količine za uvoz v okviru te kvote in zaradi poenostavitve njenega upravljanja primerno odpraviti drugi dodelitveni krog iz člena 9 Uredbe (ES) št. 1081/1999.

(4)

Uredbo (ES) št. 1081/1999 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za govedino in teletino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1081/1999 se spremeni:

1.

V četrti vrstici „Obseg kvot (glav goveda)“ razpredelnice v členu 1(1):

(a)

se pod serijsko številko 09.0001 „5 000“ nadomesti s „710“;

(b)

se pod serijsko številko 09.0003 „5 000“ nadomesti s „711“.

2.

Odstavek 1 člena 2 se nadomesti z:

„1.   Oba obsega kvot iz člena 1(1) se razdelita v dva dela s 500 in z 210 glavami pod serijsko številko 09.0001 in v dva dela s 500 in 211 glavami pod serijsko številko 09.0003.

(a)

Prvi del vsakega obsega kvote se dodeli uvoznikom v Skupnosti, ki lahko predložijo dokaz, da so v obdobju 36 mesecev pred zadevnim letom uvoza uvažali živali v okviru kvote pod serijskima številkama 09.0001 in/ali 09.0003.

Vendar lahko države članice kot referenčno količino sprejmejo uvozne pravice za predhodno uvozno leto, ki zaradi administrativne napake pristojnega nacionalnega organa niso bile dodeljene, vendar bi bil uvoznik upravičen do njih.

(b)

Drugi del vsakega obsega kvote se dodeli uvoznikom, ki lahko predložijo dokaz, da so v obdobju 12 mesecev pred zadevnim letom uvoza v okviru oznake KN 0102 iz tretjih držav uvozili najmanj 75 glav živega goveda.“

3.

Člen 9 se črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. maja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 131, 27.5.1999, str. 15. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1096/2001 (UL L 150, 6.6.2001, str. 33).

(3)  UL L 124, 11.5.2006, str. 15.

(4)  UL L 124, 11.5.2006, str. 13.


20.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 134/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 768/2006

z dne 19. maja 2006

o izvajanju Direktive 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zbiranja in izmenjave informacij o varnosti zrakoplovov, ki pristajajo na letališčih Skupnosti, in upravljanja informacijskega sistema

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih Skupnosti (1), in zlasti člena 8(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2004/36/ES uvaja usklajen pristop k učinkoviti uveljavitvi mednarodnih varnostnih standardov v Skupnosti z usklajevanjem predpisov in postopkov za preverjanje zrakoplovov iz tretjih držav na ploščadi, ko pristanejo na letališčih v državah članicah. Zahteva, da države članice opravijo preverjanja na ploščadi zrakoplova iz tretje države, ki pristane na katerem koli njihovem letališču, odprtem za mednarodni zračni promet po usklajenem postopku, in za katerega obstaja sum, da ne izpolnjuje mednarodnih varnostnih standardov, ter sodelujejo pri zbiranju in izmenjavi informacij o opravljenih preverjanjih na ploščadi.

(2)

Obveznosti držav članic do Skupnosti, ki izvirajo iz Direktive 2004/36/ES, se lahko v velikem obsegu izpolnijo z njihovim sodelovanjem pri programu presoje varnosti tujih zrakoplovov (SAFA), ki ga je leta 1996 uvedla Evropska konferenca civilnega letalstva (ECAC), njegovo upravljanje pa je bilo preneseno na Združene letalske organe (JAA). Združeni letalski organi zlasti upravljajo zbirko podatkov presoje varnosti tujih zrakoplovov, pospešujejo usklajeno usposabljanje inšpektorjev in osebja, ki sodelujejo pri programu, ter zagotavljajo razvoj postopkov in predlogov za izboljšanje programa in njegovih orodij ter poročanja o pridobljenih informacijah.

(3)

Treba je izboljšati sistem zbiranja in izmenjave informacij, predvidenih v Direktivi 2004/36/ES, z določitvijo enega samega specializiranega strokovnega telesa, odgovornega za upravljanje sistema presoje varnosti tujih zrakoplovov v Skupnosti.

(4)

Uredba (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (2) ustanovi Evropsko agencijo za varnost v letalstvu kot edini specializiran strokovni organ, odgovoren za pomoč Komisiji in sprejemanje potrebnih ukrepov v okviru pooblastil, ki jih je nanjo prenesla navedena uredba ali druga zakonodaja Skupnosti.

(5)

V okviru sedanjega procesa prehoda iz sistema Združenih letalskih organov na Evropsko agencijo za varnost v letalstvu je treba navedeni agenciji zaupati naloge, povezane s programom presoje varnosti tujih zrakoplovov, ki so ga doslej izvajali Združeni letalski organi. Ta prehod bi moral prispevati h krepitvi programa in zagotavljanju njegovega nadaljevanja.

(6)

Nadaljevanje programa presoje varnosti tujih zrakoplovov in točna izmenjava informacij o varnosti zrakoplovov, ki pristajajo na letališčih Skupnosti, zahtevata, da sistem Skupnosti za presojo varnosti tujih zrakoplovov vsebuje največjo možno količino informacij, vključno s poročili o preverjanju na ploščadi, ki jih Direktiva 2004/36/ES ne zahteva, vendar so bila sestavljena v skladu s postopkom, določenim v Prilogi II k Direktivi 2004/36/ES.

(7)

Sistem Skupnosti za presojo varnosti tujih zrakoplovov mora zagotoviti, da se ohrani dodana vrednost, ki izvira iz operativnega in tehničnega sodelovanja z mednarodnimi organizacijami.

(8)

Sistem Skupnosti za presojo varnosti tujih zrakoplovov je treba tudi dopolniti z ustreznimi dejavnostmi, namenjenimi zagotavljanju skupnih standardov za izvajanje preverjanja na ploščadi, kakor je ohranitev priročnika za preverjanje na ploščadi, ter dejavnostmi usposabljanja, ki so jih razvili Združeni letalski organi.

(9)

Ugotovljeno je bilo, da je treba še naprej vključevati tretje države, da se pospeši izboljšanje varnosti civilnega letalstva v Evropi. Za zagotovitev gladkega prehoda je vključenost tretjih držav v sistem Skupnosti za presojo varnosti tujih zrakoplovov v skladu z ustreznimi sporazumi zato treba spodbujati in pospeševati.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 12 Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/1991 (3)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za namen te uredbe „sistem Skupnosti za presojo varnosti tujih zrakoplovov“ pomeni sistem, vzpostavljen z Direktivo 2004/36/ES in s to uredbo za zbiranje, izmenjavo in analizo informacij o varnosti zrakoplovov in letalskih prevoznikov v zračnem prometu.

Člen 2

1.   Evropska agencija za varnost v letalstvu upravlja in ravna z orodji in postopki, ki so potrebni za zbiranje in izmenjavo:

1.

informacij, določenih v členih 3, 4 in 5 Direktive 2004/36/ES;

2.

informacij, ki jih predložijo tretje države ali mednarodne organizacije, s katerimi je Skupnost sklenila ustrezne sporazume, ali organizacije, s katerimi je EASA sklenila ustrezne sporazume, v skladu s členom 18(2) Uredbe (ES) št. 1592/2002.

2.   Upravljanje vključuje naslednje naloge:

1.

zbiranje podatkov od držav članic v zvezi z informacijami, povezanimi z varnostjo, o zrakoplovih, ki pristajajo na letališčih Skupnosti;

2.

razvijanje, ohranjanje in zagotavljanje stalnega posodabljanja centralizirane zbirke podatkov, ki vsebujejo:

(a)

vse informacije, ki so jih države članice dolžne zbrati in dati na voljo na podlagi členov 3, 4 in 5 Direktive 2004/36/ES;

(b)

katere koli pomembne informacije, ki se nanašajo na varnost zrakoplovov in letalskih prevoznikov v zračnem prometu;

3.

zagotovitev potrebnih sprememb in izboljšav aplikacije zbirke podatkov;

4.

analiziranje informacij iz centralizirane zbirke podatkov in drugih pomembnih informacij v zvezi z varnostjo zrakoplovov in letalskih prevoznikov ter na tej podlagi:

(a)

svetovanje Komisiji in pristojnim organom držav članic o takojšnih ukrepih ali politiki spremljanja;

(b)

poročanje Komisiji in pristojnim organom držav članic o morebitnih problemih glede varnosti;

(c)

predlaganje usklajenih ukrepov Komisiji in pristojnim organom držav članic, kadar je to potrebno zaradi varnostnih razlogov, in zagotovitev uskladitve takih ukrepov na tehnični ravni;

5.

povezovanje z drugimi evropskimi institucijami in telesi, mednarodnimi organizacijami ter nacionalnimi letalskimi organi zaradi izmenjave informacij;

6.

svetovanje Komisiji o prihodnjem razvoju in strategiji sistema Skupnosti za presojo varnosti tujih zrakoplovov.

Člen 3

1.   Države članice v centralizirano zbirko podatkov nemudoma vključijo:

1.

poročila o preverjanju na ploščadi, navedena v členu 4(4) Direktive 2004/36/ES,

2.

poročila o preverjanju na ploščadi, ki jih Direktiva 2004/36/ES ne zahteva, vendar so sestavljena v skladu s postopkom, določenim v Prilogi II k Direktivi 2004/36/ES.

2.   Države članice Evropski agenciji za varnost v letalstvu sporočijo vse informacije, ki so koristne za izvajanje Direktive 2004/36/ES in za dokončanje nalog Evropske agencije za varnost v letalstvu, ki so ji dodeljene s to uredbo, vključno z informacijami, zajetimi v členu 3 Direktive 2004/36/ES.

Člen 4

Evropska agencija za varnost v letalstvu:

1.

Komisiji predloži predlog za priročnik za postopke preverjanja na ploščadi in po potrebi za nadaljnji razvoj in posodobitev priročnika ter prilog k Direktivi 2004/36/ES;

2.

razvija programe usposabljanja in spodbuja organizacijo in izvajanje tečajev usposabljanja in delavnic za inšpektorje, da se izboljša razumevanje sistema Skupnosti za presojo varnosti tujih zrakoplovov z namenom doseganja skupnega standarda pri izvedbi preverjanja na ploščadi;

3.

pospešuje in usklajuje program izmenjave inšpektorjev, ki je namenjen, da inšpektorjem zagotovi pridobitev praktičnih izkušenj in prispeva k usklajevanju postopkov.

Člen 5

1.   Evropska agencija za varnost v letalstvu vsako leto pripravi in Komisiji predloži:

1.

poročilo o sistemu Skupnosti za presojo varnosti tujih zrakoplovov, ki vsebuje vsaj naslednje informacije:

(a)

stanje napredka sistema, vključno z dosežki glede zbiranja in izmenjave informacij, zbirke podatkov, priročnika za preverjanja na ploščadi in ukrepov usposabljanja;

(b)

stanje inšpekcijskih pregledov, opravljenih v tekočem letu;

(c)

analizo rezultatov inšpekcijskih pregledov z navedbo kategorij ugotovitev;

(d)

ukrepe, sprejete v tekočem letu; in

(e)

priloge, ki vsebujejo sezname inšpekcijskih pregledov, razvrščenih glede na državo, v kateri poteka dejavnost, tip zrakoplova, prevoznika in pogostost pojava težav v zvezi z varnostjo posameznega pregledanega dela.

2.

predlog za poročilo javno zbranih podatkov, ki vsebuje analizo vseh informacij, prejetih v skladu s členom 5 Direktive 2004/36/ES.

2.   Komisija se bo v skladu s postopkom iz člena 10(5) Direktive 2004/36/ES posvetovala z Odborom za varnost v zračnem prometu v zvezi s poročilom o sistemu Skupnosti za presojo varnosti tujih zrakoplovov iz prvega pododstavka.

Člen 6

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Členi 1 do 5 se uporabljajo od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. maja 2006

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 143, 30.4.2004, str. 76.

(2)  UL L 240, 7.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1643/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 7).

(3)  UL L 373, 31.12.1991, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1592/2002 (UL L 240, 7.9.2002, str. 1).


20.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 134/19


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 769/2006

z dne 19. maja 2006

o ustavitvi vlaganja zahtevkov za izvozna dovoljenja za sladkor C od 23. maja 2006 in o spremembi Uredbe (ES) št. 493/2006 glede prehodnih ukrepov za sladkor C

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1), in zlasti člena 44 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o kmetijstvu, sklenjen v okviru večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga (2), v skladu s členom 300 Pogodbe vsebuje količinske omejitve in omejitve glede vrednosti izvoza, ki ga subvencionira Skupnost. Zaradi sklepov pritožbenega organa Svetovne trgovinske organizacije (STO) z dne 19. maja 2005 je treba izvoz sladkorja C upoštevati v teh omejitvah. Za uskladitev z obveznostmi v okviru STO je bilo Skupnosti dodeljeno obdobje, ki se končuje 22. maja 2006.

(2)

Člen 13(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (3) predvideva zlasti obveznost izvoza sladkorja C, ki ni bil prenesen. Uredba (ES) št. 318/2006, ki se uporablja od 1. julija 2006, nič več ne vsebuje te obveznosti za sladkor zunaj kvote, ki je bil proizveden v tržnem letu 2006/2007. Navedena uredba v členu 44 določa možnost sprejetja prehodnih ukrepov za olajšanje prehoda stanja na trgu v tržnem letu 2005/2006 na tržno leto 2006/2007 in določbe o odstopanju, ki so potrebne za zagotovitev izpolnjevanja mednarodnih obveznosti s strani Skupnosti glede sladkorja C, proizvedenega v tržnem letu 2005/2006.

(3)

V skladu s členom 44 Uredbe (ES) št. 318/2006 člen 2(1) Uredbe Komisije (ES) št. 493/2006 z dne 27. marca 2006 o prehodnih ukrepih v okviru reorganizacije skupne ureditve trgov v sektorju sladkorja in o spremembi uredb (ES) št. 1265/2001 in (ES) št. 314/2002 (4) se od 1. julija 2006 sladkor C, ki je proizveden v tržnem letu 2005/2006 in ne more biti niti prenesen niti izvožen, šteje za sladkor zunaj kvote iz Uredbe (ES) št. 318/2006 in proizveden v tržnem letu 2006/2007.

(4)

Člen 27(14) Uredbe (ES) št. 1260/2001 določa, da se upoštevanje omejitev glede obsega, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih po členu 300 Pogodbe, zagotavlja na podlagi izvoznih dovoljenj, izdanih za referenčna obdobja, ki jih predvidevajo sporazumi.

(5)

Zato je ob upoštevanju obveznosti Evropske skupnosti po sporazumih s STO treba določiti odstopanje za izvoz sladkorja C z ustavitvijo vlaganja zahtevkov za izvozna dovoljenja od 23. maja 2006 in po drugi strani uporabiti za sladkor C, ki se ne izvozi po izvoznem dovoljenju, izdanem pred 23. majem 2006, prehodni režim iz člena 2 Uredbe (ES) št. 493/2006.

(6)

Zato je treba Uredbo (ES) št. 493/2006 spremeniti.

(7)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vlaganje zahtevkov za izvozna dovoljenja za sladkor C v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1464/95 (5) se ustavi od 23. maja 2006. Zahtevki za izvozna dovoljenja v odložitvenem obdobju niso dopustni.

Izvozna dovoljenja za sladkor C, ki so izdana in neuporabljena do 22. maja 2006, se lahko vrnejo organu, ki jih je izdal, v obdobju veljavnosti. V tem primeru se z odstopanjem od člena 35 Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (6) garancija sprosti takoj.

Člen 2

Uredba (ES) št. 493/2006 se spremeni:

1.

Člen 2(1) se nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.   Brez poseganja v sklepe o prenosu v skladu s členom 1 se sladkor C iz tržnega leta 2005/2006, ki se ne izvozi po izvoznem dovoljenju, izdanem pred 23. majem 2006, šteje od tega datuma za sladkor izven kvote iz člena 12 Uredbe (ES) št. 318/2006 in proizveden v tržnem letu 2006/2007.“

2.

V drugi odstavek člena 13 se doda naslednji stavek:

„Člen 2 se uporablja od 23. maja 2006.“

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 23. maja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. maja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 336, 23.12.1994, str. 22.

(3)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila razveljavljena z Uredbo (ES) št. 318/2006.

(4)  UL L 89, 28.3.2006, str. 11.

(5)  UL L 144, 28.6.1995, str. 14.

(6)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.


20.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 134/21


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 770/2006

z dne 19. maja 2006

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1423/95 z dne 23. junija 1995 o podrobnih izvedbenih pravilih za uvoz proizvodov v sektorju sladkorja, razen melase (2), in zlasti drugega stavka druge alinee odstavka 2 člena 1 ter odstavka 1 člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2005/2006, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1011/2005 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 732/2006 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 1423/95 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1423/95, določene v Uredbi (ES) št. 1011/2005 za tržno leto 2005/2006, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 20. maja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. maja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 141, 24.6.1995, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 624/98 (UL L 85, 20.3.1998, str. 5).

(3)  UL L 170, 1.7.2005, str. 35.

(4)  UL L 128, 16.5.2006, str. 8.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 20. maja 2006

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

31,32

1,89

1701 11 90 (1)

31,32

5,87

1701 12 10 (1)

31,32

1,76

1701 12 90 (1)

31,32

5,44

1701 91 00 (2)

38,15

6,16

1701 99 10 (2)

38,15

2,89

1701 99 90 (2)

38,15

2,89

1702 90 99 (3)

0,38

0,29


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1260/2001 (UL L 178, 30.6.2001, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko I Priloge I k Uredbi (ES) št. 1260/2001.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

20.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 134/23


SKLEP SVETA

z dne 8. novembra 2005

o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Gruzije o nekaterih vidikih zračnih prevozov

(2006/357/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je dne 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Skupnosti s pogajanji dosegla sporazum z Gruzijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov v skladu z mehanizmi in direktivami v Prilogi k Sklepu Sveta, ki pooblašča Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(3)

S pridržkom njegove morebitne poznejše sklenitve je treba sporazum, ki ga je Komisija dosegla s pogajanji, podpisati in začasno uporabljati –

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko skupnostjo in vlado Gruzije o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v imenu Skupnosti, s pridržkom sklepa Sveta o sklenitvi navedenega sporazuma.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Skupnosti podpiše(-jo) Sporazum s pridržkom njegove poznejše sklenitve.

Člen 3

Do začetka veljave Sporazuma, se le-ta uporablja začasno od prvega dne prvega meseca po datumu, ko pogodbenici uradno druga drugo obvestita o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen.

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen, da pošlje uradno obvestilo iz člena 8(2) Sporazuma.

V Bruslju, 8. novembra 2005

Za Svet

Predsednik

G. BROWN


SPORAZUM

Med evropsko skupnostjo in vlado gruzije o nekaterih vidikih zračnih prevozov

EVROPSKA SKUPNOST

na eni strani in

VLADA GRUZIJE

na drugi strani

(v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“) STA SE –

OB UGOTOVITVI, da so bili sklenjeni dvostranski sporazumi o zračnih prevozih med več državami članicami Evropske skupnosti in Gruzijo, ki vsebujejo določbe, ki so v nasprotju z zakonodajo Skupnosti,

OB UGOTOVITVI, da ima Evropska skupnost izključno pristojnost v zvezi z nekaterimi vidiki, ki so lahko vključeni v dvostranske sporazume o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,

OB UGOTOVITVI, da imajo po zakonodaji Evropske skupnosti letalski prevozniki Skupnosti s sedežem v državi članici pravico do nediskriminatornega dostopa do zračnih poti med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,

OB UPOŠTEVANJU sporazumov med Evropsko skupnostjo in nekaterimi tretjimi državami, ki državljanom teh tretjih držav omogočajo, da pridobijo lastništvo v letalskih prevoznikih, ki so licencirani v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti,

OB PRIZNAVANJU, da se morajo določbe dvostranskih sporazumov o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in Gruzijo, ki so v nasprotju z zakonodajo Evropske skupnosti, popolnoma uskladiti s to zakonodajo, z namenom vzpostaviti trdno pravno podlago za zračne prevoze med Evropsko skupnostjo in Gruzijo ter ohraniti stalnost takih zračnih prevozov,

OB UGOTOVITVI, da določb dvostranskih sporazumov o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in Gruzijo, ki niso v nasprotju z zakonodajo Evropske skupnosti, ni treba spremeniti ali nadomestiti,

OB UGOTOVITVI, da Evropska skupnost v okviru teh pogajanj nima namena povečati skupnega obsega zračnega prometa med Evropsko skupnostjo in Gruzijo, vplivati na ravnovesje med letalskimi prevozniki Skupnosti in letalskimi prevozniki Gruzije ali se pogajati za spremembe določb obstoječih dvostranskih sporazumov o zračnih prevozih v zvezi s prometnimi pravicami –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Splošne določbe

1.   V tem sporazumu „države članice“ pomenijo države članice Evropske skupnosti.

2.   Sklicevanja v posameznih sporazumih, navedenih v Prilogi I, na državljane države članice, ki je pogodbenica tega sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na državljane držav članic Evropske skupnosti.

3.   Sklicevanja v posameznih sporazumih, navedenih v Prilogi I, na letalske prevoznike ali letalske družbe države članice, ki je pogodbenica tega sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na letalske prevoznike ali letalske družbe, ki jih določi navedena država članica.

4.   Dodelitev prometnih pravic se še naprej izvaja prek dvostranskih sporazumov.

Člen 2

Določitev s strani države članice

1.   Določbe iz odstavkov 2 in 3 tega člena nadomestijo ustrezne določbe v členih, navedenih v Prilogi II(a) in (b), o določitvi letalskega prevoznika s strani zadevne države članice, njegovih pooblastil in dovoljenj, ki jih prizna Gruzija, in zavrnitvi, preklicu, začasnem odvzemu ali omejitvi pooblastil ali dovoljenj letalskega prevoznika.

2.   Ob prejemu določitve s strani države članice, Gruzija prizna ustrezna pooblastila in dovoljenja z najmanjšo postopkovno zamudo, pod pogojem, da:

(i)

ima letalski prevoznik sedež, v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, na ozemlju države članice, ki ga je določila, in ima veljavno operativno licenco v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti;

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, izvaja in vzdržuje učinkovit predpisani nadzor letalskega prevoznika in je ustrezni letalski organ v določitvi jasno opredeljen; in

(iii)

je letalski prevoznik v lasti in bo tudi še nadalje neposredno v lasti države članice ali bo njegov večinski lastnik država članica in/ali državljani države članice ali drugih držav, navedenih v Prilogi III, in/ali državljani teh drugih držav in da imajo te države in/ali ti državljani ves čas učinkovit nadzor.

3.   Gruzija lahko zavrne, prekliče, začasno odvzame ali omeji pooblastila ali dovoljenja letalskega prevoznika, ki ga določi država članica, če:

(i)

letalski prevoznik nima sedeža v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti na ozemlju države članice, ki ga je določila, ali nima veljavne operativne licence v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti;

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, ne izvaja in ne vzdržuje učinkovitega predpisanega nadzora letalskega prevoznika ali ustrezni letalski organ v določitvi ni jasno opredeljen; ali

(iii)

letalski prevoznik ni v lasti in ni učinkovito nadzorovan neposredno ali prek večinskega deleža s strani držav članic in/ali državljanov držav članic ali drugih držav, navedenih v Prilogi III, in/ali državljanov teh drugih držav.

Pri izvajanju svoje pravice iz tega odstavka Gruzija ne diskriminira letalskih prevoznikov Skupnosti na podlagi državne pripadnosti.

Člen 3

Pravice v zvezi s predpisanim nadzorom

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo člene, navedene v Prilogi II(c).

2.   Kadar država članica določi letalskega prevoznika, katerega predpisani nadzor izvaja in vzdržuje druga država članica, pravice Gruzije v skladu z varnostnimi predpisi iz sporazuma med državo članico, ki je določila letalskega prevoznika, in Gruzijo veljajo enakovredno za drugo državo članico pri sprejemanju, izvajanju ali ohranitvi varnostnih standardov in za operativno dovoljenje navedenega letalskega prevoznika.

Člen 4

Obdavčitev letalskega goriva

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo ustrezne določbe iz členov, navedenih v Prilogi II(d).

2.   Ne glede na kakršne koli druge nasprotne določbe nobena določba sporazumov iz Priloge II(d) ne preprečuje državi članici, da uvede davke, prispevke, dajatve, pristojbine ali druge dajatve za gorivo, dobavljeno na njenem ozemlju za uporabo v zrakoplovu določenega letalskega prevoznika Gruzije, ki opravlja promet med enim krajem na ozemlju zadevne države članice in drugim krajem na ozemlju navedene države članice ali na ozemlju druge države članice.

Člen 5

Tarife za prevoz znotraj Evropske skupnosti

1.   Določbe v odstavku 2 tega člena dopolnjujejo člene, navedene v Prilogi II(e).

2.   Za tarife, ki jih zaračuna(-jo) letalski prevoznik(-i), določen(-i) s strani Gruzije v skladu s sporazumom iz Priloge I, ki vsebuje določbo iz Priloge II(e), za prevoz, ki se v celoti opravlja znotraj Evropske skupnosti, se uporablja zakonodaja Evropske skupnosti.

Člen 6

Priloge k Sporazumu

Priloge k temu sporazumu so njegov sestavni del.

Člen 7

Revizija ali sprememba

Pogodbenici lahko kadarkoli sporazumno popravita ali spremenita ta sporazum.

Člen 8

Začetek veljavnosti in začasna uporaba

1.   Ta sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici pisno uradno obvestita, da so bili zaključeni notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti.

2.   Ne glede na odstavek 1, se pogodbenici strinjata, da se ta sporazum začne začasno uporabljati prvi dan meseca po datumu, ko se pogodbenici medsebojno obvestita o zaključku postopkov, potrebnih v ta namen.

3.   Sporazumi in drugi dogovori med državami članicami in Gruzijo, ki na dan podpisa tega sporazuma še ne veljajo in se začasno ne uporabljajo, so navedeni v Prilogi I(b). Ta sporazum se uporablja za vse takšne sporazume in dogovore ob začetku njihove veljavnosti ali začasne uporabe.

Člen 9

Prenehanje

1.   V primeru prenehanja sporazuma iz Priloge I istočasno prenehajo veljati tudi vse določbe tega sporazuma, ki so povezane z zadevnim sporazumom iz Priloge I.

2.   V primeru prenehanja vseh sporazumov iz Priloge I istočasno preneha veljati tudi ta sporazum.

V POTRDITEV NAVEDENEGA so spodaj podpisani, ki so bili za to ustrezno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

V Bruslju, tretjega maja leta dva tisoč šest, sestavljeno v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in gruzijskem jeziku.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

Por el Gobierno de Georgia

Za vládu Gruzie

For Georgiens regering

Für die Regierung von Georgien

Gruusia valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Γεωργίας

For the Government of Georgia

Pour le gouvernement de la Géorgie

Per il Governo della Georgia

Gruzijas valdības vārdā

Gruzijos Vyriausybės vardu

Grúzia Kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Ġeorġja

Voor de Regering van Georgië

W imieniu Rządu Gruzji

Pelo Governo da Geórgia

Za vládu Gruzínska

Za vlado Gruzije

Georgian hallituksen puolesta

För Georgiens regering

Image

Image

PRILOGA I

Seznam sporazumov iz člena 1 tega sporazuma

(a)

Sporazumi o zračnih prevozih med vlado Gruzije in državami članicami Evropske skupnosti, ki so bili na dan podpisa tega sporazuma sklenjeni, podpisani in/ali v začasni uporabi:

Sporazum o zračnem prevozu med avstrijsko zvezno vlado in vlado Gruzije, ki je bil podpisan na Dunaju 15. decembra 1997 (začetek veljavnosti 1.10.2001), v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Gruzijo in Avstrijo“ v Prilogi II,

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Ciper in vlado Gruzije, ki je bil podpisan v Tbilisiju 30. junija 1997 (začetek veljavnosti 5.11.1998), v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Gruzijo in Ciprom“ v Prilogi II,

Sporazum o zračnem prevozu med Zvezno republiko Nemčijo in Republiko Gruzijo, ki je bil podpisan v Bonnu 25. junija 1993 (začetek veljavnosti 27.11.1994), v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Gruzijo in Nemčijo“ v Prilogi II,

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Helenske republike in vlado Republike Gruzije, ki je bil podpisan v Tbilisiju 10. aprila 1997 (začetek veljavnosti 27.5.1998), v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Gruzijo in Grčijo“ v Prilogi II,

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Irske in Republiko Gruzijo, ki je bil podpisan v Dublinu 2. marca 1995 (začetek veljavnosti 2.3.1995), v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Gruzijo in Irsko“ v Prilogi II,

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Litve in vlado Republike Gruzije, ki je bil podpisan v Tbilisiju 12. aprila 1996 (začetek veljavnosti 12.1.1999), v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Gruzijo in Litvo“ v Prilogi II,

Sporazum o zračnih prevozih med Kraljevino Nizozemsko in Republiko Gruzijo, ki je bil podpisan v mestu Wassenaar 3. aprila 1995 (začetek veljavnosti 1.5.1997), v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Gruzijo in Nizozemsko“ v Prilogi II,

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter Izvršno oblastjo (Vlado) Republike Gruzije, ki je bil podpisan v Tbilisiju 17. septembra 2003, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Gruzijo in Združenim kraljestvom“ v Prilogi II,

se dopolni z memorandumom o soglasju, ki je bil podpisan v Tbilisiju 17. septembra 2003, in z odobrenim zapisnikom, podpisanim v Tbilisiju 2. novembra 2004.

(b)

Sporazumi o zračnih prevozih in drugi dogovori, parafirani ali podpisani med vlado Republike Gruzije in državami članicami Evropske skupnosti, ki na dan podpisa tega sporazuma še niso začeli veljati in niso v začasni uporabi:

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Belgije in vlado Republike Gruzije, ki je bil parafiran 24. februarja 1995, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Gruzijo in Belgijo“ v Prilogi II;

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Madžarske in vlado Republike Gruzije, ki je bil parafiran 29. junija 1995, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Gruzijo in Madžarsko“ v Prilogi II;

Sporazum o civilnem zračnem prometu med vlado Republike Latvije in vlado Gruzije, ki je bil podpisan v Tbilisiju 5. oktobra 2005, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Gruzijo in Latvijo“ v Prilogi II;

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Republike Poljske in vlado Republike Gruzije, ki je bil parafiran v Varšavi 26. aprila 1993, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Gruzijo in Poljsko“ v Prilogi II.

PRILOGA II

Seznam členov v sporazumih, navedenih v Prilogi I, ki so omenjeni v členih 2 do 5 tega sporazuma

(a)

Določitev s strani države članice:

Člen 3 Sporazuma med Gruzijo in Avstrijo,

Člena 3 in 4 Sporazuma med Gruzijo in Belgijo,

Člen 4 Sporazuma med Gruzijo in Ciprom,

Člen 3 Sporazuma med Gruzijo in Nemčijo,

Člen 3 Sporazuma med Gruzijo in Grčijo,

Člen 3 Sporazuma med Gruzijo in Madžarsko,

Člen 3 Sporazuma med Gruzijo in Irsko,

Člen 3 Sporazuma med Gruzijo in Latvijo,

Člen 3 Sporazuma med Gruzijo in Litvo,

Člen 4 Sporazuma med Gruzijo in Nizozemsko,

Člen 3 Sporazuma med Gruzijo in Poljsko,

Člen 4 Sporazuma med Gruzijo in Združenim kraljestvom.

(b)

Zavrnitev, preklic, začasni odvzem ali omejitev pooblastil ali dovoljenj:

Člen 4 Sporazuma med Gruzijo in Avstrijo,

Člen 5 Sporazuma med Gruzijo in Belgijo,

Člen 5 Sporazuma med Gruzijo in Ciprom,

Člen 4 Sporazuma med Gruzijo in Nemčijo,

Člen 4 Sporazuma med Gruzijo in Grčijo,

Člen 4 Sporazuma med Gruzijo in Madžarsko,

Odstavka 5 in 6 člena 3 Sporazuma med Gruzijo in Irsko,

Člen 4 Sporazuma med Gruzijo in Latvijo,

Člen 4 Sporazuma med Gruzijo in Litvo,

Člen 5 Sporazuma med Gruzijo in Nizozemsko,

Člen 4 Sporazuma med Gruzijo in Poljsko,

Člen 5 Sporazuma med Gruzijo in Združenim kraljestvom.

(c)

Predpisani nadzor:

Člen 7 Sporazuma med Gruzijo in Belgijo.

(d)

Obdavčitev letalskega goriva:

Člen 7 Sporazuma med Gruzijo in Avstrijo,

Člen 10 Sporazuma med Gruzijo in Belgijo,

Člen 7 Sporazuma med Gruzijo in Ciprom,

Člen 6 Sporazuma med Gruzijo in Nemčijo,

Člen 9 Sporazuma med Gruzijo in Grčijo,

Člen 9 Sporazuma med Gruzijo in Madžarsko,

Člen 11 Sporazuma med Gruzijo in Irsko,

Člen 6 Sporazuma med Gruzijo in Latvijo,

Člen 11 Sporazuma med Gruzijo in Litvo,

Člen 10 Sporazuma med Gruzijo in Nizozemsko,

Člen 6 Sporazuma med Gruzijo in Poljsko,

Člen 8 Sporazuma med Gruzijo in Združenim kraljestvom.

(e)

Tarife za prevoz znotraj Evropski skupnosti:

Člen 11 Sporazuma med Gruzijo in Avstrijo,

Člen 13 Sporazuma med Gruzijo in Belgijo,

Člen 17 Sporazuma med Gruzijo in Ciprom,

Člen 10 Sporazuma med Gruzijo in Nemčijo,

Člen 12 Sporazuma med Gruzijo in Grčijo,

Člen 8 Sporazuma med Gruzijo in Madžarsko,

Člen 6 Sporazuma med Gruzijo in Irsko,

Člen 11 Sporazuma med Gruzijo in Latvijo,

Člen 9 Sporazuma med Gruzijo in Litvo,

Člen 6 Sporazuma med Gruzijo in Nizozemsko,

Člen 10 Sporazuma med Gruzijo in Poljsko,

Člen 7 Sporazuma med Gruzijo in Združenim kraljestvom.

PRILOGA III

Seznam drugih držav iz člena 2 tega sporazuma

(a)

Republika Islandija (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(b)

Kneževina Lihtenštajn (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(c)

Kraljevina Norveška (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(d)

Švicarska konfederacija (v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prevozu).


20.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 134/32


SKLEP SVETA

z dne 15. maja 2006

o imenovanju litovskega člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

(2006/358/ES, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 259 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 167 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/758/ES z dne 17. septembra 2002 o imenovanju članov Ekonomsko-socialnega odbora za obdobje od 21. septembra 2002 do 20. septembra 2006 (1),

ob upoštevanju predloga za imenovanje, ki ga je podala litovska vlada,

po pridobitvi mnenja Evropske komisije,

ker se je po odstopu g. Rolandasa DOMEIKE sprostilo mesto litovskega člana omenjenega odbora –

SKLENIL:

Člen 1

Ga. Jovita MOTIEJŪNIENĖ je imenovana za članico Ekonomsko-socialnega odbora in nadomesti g. Rolandasa DOMEIKO za preostanek njegovega mandata, torej do 20. septembra 2006.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Bruslju, 15. maja 2006

Za Svet

Predsednica

U. PLASSNIK


(1)  UL L 253, 21.9.2002, str. 9.


20.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 134/33


SKLEP SVETA

z dne 15. maja 2006

o imenovanju nemškega člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

(2006/359/ES, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 259 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 167 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/758/ES, Euratom z dne 17. septembra 2002 o imenovanju članov Ekonomsko-socialnega odbora za obdobje od 21. septembra 2002 do 20. septembra 2006 (1),

ob upoštevanju predloga za imenovanje, ki ga je podala nemška vlada,

po pridobitvi mnenja Evropske komisije,

ker se je po odstopu g. Bernharda WELSCHKEJA sprostilo mesto nemškega člana omenjenega odbora –

SKLENIL:

Člen 1

Dr. Ludolf von WARTENBERG je imenovan za člana Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in nadomesti g. Bernharda WELSCHKEJA za preostanek njegovega mandata, torej do 20. septembra 2006.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

V Bruslju, 15. maja 2006

Za Svet

Predsednica

U. PLASSNIK


(1)  UL L 253, 21.9.2002, str. 9.


Komisija

20.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 134/34


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 28. februarja 2006

o spremembi Priloge II k Odločbi Sveta 79/542/EGS v zvezi z vpisom za Brazilijo, Črno goro in Srbijo

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 579)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/360/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz izdelkov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), in zlasti uvodnega stavka člena 8, prvega odstaveka točke (1) člena 8 in točke (4) člena 8

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Del 1 Prilog I in II k Odločbi Sveta 79/542/EGS z dne 21. decembra 1979, ki navajata seznam tretjih držav ali delov tretjih držav in pogoje za zdravstveno varstvo živali in javnozdravstveno varstvo ter za izdajanje veterinarskih spričeval za uvoz nekaterih vrst živih živali in njihovega svežega mesa v Skupnost (2), določa seznam tretjih držav in delov tretjih držav, iz katerih lahko države članice uvažajo nekatere vrste živih živali in njihovo sveže meso.

(2)

Odločba Komisije 2005/432/ES z dne 3. junija 2005 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in javnozdravstvenim varstvom ter vzorcih spričeval za uvoz mesnih izdelkov za prehrano ljudi iz tretjih držav in o razveljavitvi odločb 97/41/ES, 97/221/ES in 97/222/ES (3) navaja tretje države in dele tretjih držav, iz katerih je treba dovoliti uvoz mesnih izdelkov. Navedena odločba določa tudi vzorec spričevala o zdravstveni ustreznosti in veterinarskega spričevala ter pravila o obdelavah, ki se zahtevajo za navedene izdelke.

(3)

Po izbruhu slinavke in parkljevke v Braziliji je bila Odločba 79/542/EGS spremenjena z Odločbo Komisije 2005/753/ES (4), del I Priloge II k Odločbi 79/542/EGS je bil spremenjen in uvoz izkoščenega mesa goveda iz držav Mato Grosso do Sul, Parana in Sao Paulo je bil začasno ustavljen.

(4)

Zaradi zagotovitve jasnosti, skladnosti in preglednosti pri regionalizaciji, predvideni v Odločbi 79/542/EGS v zvezi s svežim mesom in v Odločbi 2005/432/ES v zvezi z mesnimi idelki je treba spremeniti nekatere opise regionalizacije in časovne omejitve za Brazilijo.

(5)

Poleg tega sta Srbija in Črna gora republiki z lastnim carinskim območjem, ki skupaj tvorita državno skupnost. Zato ju je treba ločeno vnesti na sezname tretjih držav in dele tretjih držav, iz katerih je odobren uvoz mesnih izdelkov.

(6)

Odločbo 79/542/EGS je treba zato ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Del 1 Priloge II k Odločbi 79/542/EGS se nadomesti z besedilom Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. februarja 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(2)  UL L 146, 14.6.1979, str. 15. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2005/753/ES (UL L 282, 26.10.2005, str. 22).

(3)  UL L 151, 14.6.2005, str. 3.

(4)  UL L 282, 26.10.2005, str. 22.


PRILOGA

„PRILOGA II

(SVEŽE MESO)

Del 1

SEZNAM TRETJIH DRŽAV ALI NJIHOVIH DELOV (1)

Država

Oznaka ozemlja

Opis ozemlja

Veterinarsko spričevalo

Posebni pogoji

Obrazec(-ci)

SG

1

2

3

4

5

6

AL – Albanija

AL-0

Celotno ozemlje države

 

 

AR – Argentina

AR-0

Celotno ozemlje države

EQU

 

 

AR-1

Province Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe in Tucuman

BOV

A

1 in 2

AR-2

La Pampa in Santiago del Estero

BOV

A

1 in 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 in 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz in Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

1

AR-5

Formosa (le ozemlje Ramon Lista) in Salta (le departma Rivadavia)

BOV

A

1 in 2

AR-6

Salta (le departmaji General Jose de San Martin, Oran, Iruya in Santa Victoria)

BOV

A

1 in 2

AR-7

Chaco, Formosa (razen ozemlja Ramon Lista), Salta (razen departmajev General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya in Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 in 2

AR-8

Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, z izjemo varovalnega pasu 25 km od meje z Bolivijo in Paragvajem, ki se razteza od okraja Santa Catalina v provinci Jujuy do okraja Laishi v provinci Formosa

BOV

A

1 in 2

AR-9

Varovalni pas 25 km od meje z Bolivijo in Paragvajem, ki se razteza od okraja Santa Catalina v provinci Jujuy do okraja Laishi v provinci Formosa

 

 

AU – Avstralija

AU-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA – Bosna in Hercegovina

BA-0

Celotno ozemlje države

 

 

BG – Bolgarija a

BG-0

Celotno ozemlje države

EQU

 

 

BG-1

Province Varna, Dobrič, Silistra, Šumen, Targovište, Razgrad, Ruse, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Loveč, Plovdiv, Smoljan, Pazardžik, okraj mesta Sofija, mesto Sofija, Pernik, Kjustendil, Blagoevgrad, Vraca, Montana in Vidin

BOV, OVI RUW, RUF

BG-2

Province Burgas, Jambol, Sliven, Stara Zagora, Haskovo, Kardžali in 20 km širok pas na meji s Turčijo

BH – Bahrajn

BH-0

Celotno ozemlje države

 

 

BR – Brazilija

BR-0

Celotno ozemlje države

EQU

 

 

BR-1

Del zvezne države Minas Gerais (razen regijskih okrožij Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas in Bambuí);

zvezna država Espíritu Santo

zvezna država Santa Catarina

zvezna država Goias in

del zvezne države Mato Grosso, ki vključuje regionalno enoto Cuiaba (razen občin San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone and Barão de Melgaço), regionalno enoto Caceres (razen občine Caceres), regionalno enoto Lucas do Rio Verde, regionalno enoto Rondonopolis (razen občine Itiquiora), regionalno enoto Barra do Garça in regionalno enoto Barra do Burgres

BOV

A

1 in 2

BR-2

Zvezna država Rio Grande do Sul

BOV

A

1 in 2

BR-3

Del zvezne države Mato Grosso do Sul, ki vključuje občino Sete Quedas

BOV

A

1 in 2

BR-4

Del zvezne države Mato Grosso do Sul (razen občin: Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde of Mato Grosso in Corumbá)

zvezna država Paraná in

zvezna država Sao Paulo

BOV

A

1 in 2

BR-5

Zvezna država Paraná

zvezna država Mato Grosso do Sul in

zvezna država Sao Paulo

1

BW – Bocvana

BW-0

Celotno ozemlje države

EQU, EQW

 

 

BW-1

Območja pod veterinarskim nadzorom št. 5, 6, 7, 8, 9 in 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 in 2

BW-2

Območja pod veterinarskim nadzorom št. 10, 11, 12, 13 in 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 in 2

BY – Belorusija

BY-0

Celotno ozemlje države

 

 

BZ – Belize

BZ-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 

 

CA – Kanada

CA-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

CH – Švica

CH-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL – Čile

CL-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN – Kitajska (Ljudska republika)

CN-0

Celotno ozemlje države

 

 

CO – Kolumbija

CO-0

Celotno ozemlje države

EQU

 

 

CO-1

Območje znotraj naslednjih meja: od točke, kjer se reka Murri steka v reko Atrato, navzdol po reki Atrato do točke, kjer se ta steka v Atlantski ocean, od te točke do meje s Panamano ob atlantski obali do Cabo Tiburón; od te točke do Pacifiškega oceana vzdolž kolumbijsko-panamske meje; od te točke dalje do ustja reke Valle vzdolž pacifiške obale in od te točke v ravni črti do točke, kjer se reka Murri steka v reko Atrato

BOV

A

2

CO-3

Območje znotraj naslednjih meja: od ustja reke Sinu ob Atlantskem oceanu, navzgor po reki Sinu do njenega izvira Alto Paramillo, od te točke do Puerta Rey na obali Atlantskega oceana vzdolž meje med departmajema Antiquia in Córdoba ter od te točke do ustja reke Sinu vzdolž Atlantske obale

BOV

A

2

CR – Kostarika

CR-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 

 

CU – Kuba

CU-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 

 

DZ – Alžirija

DZ-0

Celotno ozemlje države

 

 

ET – Etiopija

ET-0

Celotno ozemlje države

 

 

FK – Falklandski otoki

FK-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, EQU

 

 

GL – Grenlandija

GL-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT – Gvatemala

GT-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 

 

HK – Hong Kong

HK-0

Celotno ozemlje države

 

 

HN – Honduras

HN-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 

 

HR – Hrvaška

HR-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL – Izrael

IL-0

Celotno ozemlje države

 

 

IN – Indija

IN-0

Celotno ozemlje države

 

 

IS – Islandija

IS-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE – Kenija

KE-0

Celotno ozemlje države

 

 

MA – Maroko

MA-0

Celotno ozemlje države

EQU

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Celotno ozemlje države

 

 

MK – Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija (3)

MK-0

Celotno ozemlje države

OVI, EQU

 

 

MU – Mauritius

MU-0

Celotno ozemlje države

 

 

MX – Mehika

MX-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 

 

NA – Namibija

NA-0

Celotno ozemlje države

EQU, EQW

 

 

NA-1

Južno od ograje sanitarnega kordona, ki se razteza od Palgrave Pointa na zahodu do Gama na vzhodu

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC – Nova Kaledonija

NC-0

Celotno ozemlje države

BOV, RUF, RUW

 

 

NI – Nikaragva

NI-0

Celotno ozemlje države

 

 

NZ – Nova Zelandija

NZ-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA – Panama

PA-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 

 

PY – Paragvaj

PY-0

Celotno ozemlje države

EQU

 

 

PY-1

Chaco central and San Pedro areas

BOV

A

1 in 2

RO – Romunija a

RO-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU – Rusija

RU-0

Celotno ozemlje države

 

 

RU-1

Regija Murmansk, avtonomno območje Jamal-Nenec

RUF

 

SV – Salvador

SV-0

Celotno ozemlje države

 

 

SZ – Svazi

SZ-0

Celotno ozemlje države

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Območje, zahodno od ‚rdečih‘ ograj, ki se razteza severno od reke Usutu do meje z Južno Afriko, zahodno od območja Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Območja, kjer se izvaja veterinarski nadzor nad slinavko in parkljevko ter cepljenje živali proti tema boleznima, so zakonsko opredeljena v skladu s pravnim obvestilom št. 51 iz leta 2001

BOV, RUF, RUW

F

1 in 2

TH – Tajska

TH-0

Celotno ozemlje države

 

 

TN – Tunizija

TN-0

Celotno ozemlje države

 

 

TR – Turčija

TR-0

Celotno ozemlje države

 

 

TR-1

Province Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat in Kirikkale

EQU

 

 

UA – Ukrajina

UA-0

Celotno ozemlje države

 

 

US – Združene države

US-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

XM – Črna gora

XM-0

Celotno carinsko območje države (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

XS – Srbija (2)

XS-0

Celotno carinsko območje države (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

UY – Urugvaj

UY-0

Celotno ozemlje države

EQU

 

 

BOV,

A

1 in 2

OVI

A

1 in 2

ZA – Južna Afrika

ZA-0

Celotno ozemlje države

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Celotno območje državerazen:

dela območja, kjer se izvaja veterinarski nadzor nad slinavko in parkljevko, v regiji Mpumalanga in severnih provincah, v okraju Ingwavuma v regiji Natal in obmejnem območju z Bocvano, vzhodno od 28 ° zemljepisne dolžine, in

okraja Camperdown v provinci KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW – Zimbabve

ZW-0

Celotno ozemlje države

 

 

=

Spričevalo ni določeno, uvoz svežega mesa pa je prepovedan (razen za vrste, navedene v vrstici, ki se nanaša na celotno območje države).

a

=

Uporablja se samo dokler država, ki pristopa, ne postane država članica Evropske unije.

Posebne zahteve, navedene v stolpcu 6

‚1‘: Geografske in časovne omejitve:

‚2‘: Omejitve pri kategorijah:

Drobovina ni dovoljena (razen trebušne prepone in žvečnih mišic goved).“


(1)  Brez poseganja v posebne zahteve v zvezi z izdajo spričeval, ki so določene v sporazumih Skupnosti s tretjimi državami.

(2)  Ne vključuje Kosova, kakor opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta OZN 1244 z dne 10. junija 1999.

(3)  Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija; začasna oznaka, ki na noben način ne prejudicira dokončne nomenklature za to državo, ki bo sprejeta po zaključku pogajanj, ki trenutno na to temo potekajo v okviru Združenih narodov.

(4)  Srbija in Črna gora sta republiki s svojima carinskima območjema, ki sestavljata državno skupnost, zato sta navedeni vsaka posebej.

=

Spričevalo ni določeno, uvoz svežega mesa pa je prepovedan (razen za vrste, navedene v vrstici, ki se nanaša na celotno območje države).

a

=

Uporablja se samo dokler država, ki pristopa, ne postane država članica Evropske unije.


20.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 134/43


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 19. maja 2006

o ustavitvi protisubvencijskega postopka v zvezi z uvozom nekaterih plastičnih vreč in vrečk s poreklom iz Malezije in Tajske

(2006/361/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2026/97 (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 14 Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   POSTOPEK

(1)

Po posvetovanju je Komisija 30. junija 2005 v obvestilu, objavljenem v Uradnem listu Evropske unije  (2), napovedala začetek protisubvencijskega postopka v zvezi z uvozom nekaterih plastičnih vreč in vrečk v Skupnost z vsebnostjo najmanj 20 % polietilena in debeline, ki ne presega 100 mikrometrov, s poreklom iz Malezije in Tajske, običajno prijavljenih pod oznake ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 in ex 3923 29 90.

(2)

Istega dne je Komisija napovedala začetek protidampinške preiskave v zvezi z uvozom nekaterih plastičnih vreč in vrečk z vsebnostjo najmanj 20 % polietilena in debeline, ki ne presega 100 mikrometrov, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, Malezije in Tajske.

(3)

Protisubvencijski postopek je bil uveden na podlagi člena 10 osnovne uredbe, potem ko je trideset evropskih proizvajalcev nekaterih plastičnih vreč in vrečk („pritožniki“), ki predstavljajo več kot 25 % proizvodnje Skupnosti teh vreč in vrečk, 18. maja 2005 vložilo pritožbo. Pritožba je vsebovala prima facie dokaze o subvencioniranju zadevnega izdelka in dokaze o znatni škodi, ki je zaradi tega nastala, kar je zadostovalo za uvedbo postopka.

(4)

Komisija je o začetku postopka uradno obvestila organe Malezije in Tajske, proizvajalce izvoznike v Maleziji in na Tajskem, uvoznike/trgovce in njihova združenja, uporabnike, za katere je znano, da jih to zadeva, predstavnike zadevnih držav izvoznic in pritožnike. Zainteresiranim strankam je bila dana možnost, da pisno predstavijo svoja stališča in zaprosijo Komisijo za zaslišanje v roku, ki je naveden v obvestilu o začetku postopka.

B.   UMIK PRITOŽBE

(5)

Pritožniki so v pismu službam Komisije z dne 10. februarja 2006 uradno umaknili svojo pritožbo.

(6)

V skladu s členom 14(1) osnovne uredbe se postopek lahko ustavi, kadar je pritožba umaknjena, razen kadar takšna ustavitev ne bi bila v interesu Skupnosti.

(7)

Komisija je menila, da je sedanji postopek treba ustaviti, saj v preiskavi ni bilo ugotovljeno, da takšna ustavitev ne bi bila v interesu Skupnosti. Zainteresirane stranke so bile o tem obveščene in dana jim je bila možnost dati pripombe. Prejeti niso bili nobeni ugovori.

(8)

Glede na zgoraj navedeno Komisija ugotavlja, da je treba protisubvencijski postopek v zvezi z uvozom nekaterih plastičnih vreč in vrečk s poreklom iz Malezije in Tajske v Skupnost ustaviti brez uvedbe izravnalnih ukrepov.

(9)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem svetovalnega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Edini člen

Protisubvencijski postopek v zvezi z uvozom nekaterih plastičnih vreč in vrečk z vsebnostjo najmanj 20 % polietilena in debeline, ki ne presega 100 mikrometrov, s poreklom iz Malezije in Tajske, je ustavljen.

V Bruslju, 19. maja 2006

Za Komisijo

Peter MANDELSON

Član Komisije


(1)  UL L 288, 21.10.1997, str. 1, Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 461/2004 (UL L 77, 13.3.2004, str. 12).

(2)  UL C 159, 30.6.2005, str. 15.


Akti, sprejeti v skladu z naslovom V Pogodbe o Evropski uniji

20.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 134/45


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2006/362/SZVP

z dne 18. maja 2006

o spremembah Skupnega stališča 2006/276/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 10. aprila 2006 sprejel Skupno stališče 2006/276/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim uradnikom Belorusije in o razveljavitvi Skupnega stališča 2004/661/SZVP (1), ki nalagajo omejitve potovanj predsedniku Lukašenku, članom vodstva in nekaterim uradnikom Belorusije.

(2)

Svet v skladu s sklepi z dne 10. aprila 2006 tudi meni, da je primerno zamrzniti sredstva in gospodarske vire zgoraj navedenih oseb, ki so soodgovorne za kršenje mednarodnih volilnih načel ter zatrtje civilne družbe in demokratične opozicije v okviru predsedniških volitev 19. marca 2006.

(3)

Te finančne omejevalne ukrepe je treba pregledati zaradi hitre izpustitve in rehabilitacije vseh političnih pripornikov, pa tudi na podlagi reform volilnega zakonika – da bi se uskladil z zavezami, sprejetimi v okviru OVSE, in drugimi mednarodnimi standardi za demokratične volitve, ki jih priporoča OVSE/ODIHR, izvedbe prihodnjih volitev in konkretnih ukrepov oblasti za spoštovanje demokratičnih vrednot, pravne države, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vključno s svobodo izražanja, svobodo medijev ter svobodo zbiranja in političnega združevanja.

(4)

V prilogah k Skupnemu stališču 2006/276/SZVP je primerno narediti nekaj tehničnih sprememb.

(5)

Za izvedbo teh ukrepov je potreben ukrep na ravni Skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

V Skupno stališče 2006/276/SZVP se vstavita naslednja člena:

„Člen 1a

1.   Zamrznejo se vsa sredstva in gospodarski viri, ki pripadajo, so v lasti ali s katerimi razpolagajo osebe, ki so odgovorne za kršenje mednarodnih volilnih standardov med predsedniškimi volitvami v Belorusiji 19. marca 2006, ter za zatrtje civilne družbe in demokratične opozicije, pa tudi tiste fizične ali pravne osebe, subjekti ali organi, ki so z njimi povezani, kot so navedeni v Prilogi IV.

2.   Kakršna koli sredstva ali gospodarske vire je takim osebam, navedenim v Prilogi IV, prepovedano neposredno ali posredno dajati na voljo ali v njihovo korist.

Člen 1b

1.   Pristojni organ države članice lahko pod pogoji, ki se mu zdijo primerni, odobri sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov ali zagotovitev nekaterih sredstev ali gospodarskih virov, ko ugotovi, da so zadevna sredstva ali gospodarski viri:

(a)

nujni za zadovoljevanje osnovnih potreb oseb, navedenih v Prilogi IV, in njihovih nepreskrbljenih družinskih članov, vključno s plačili za živila, najemninami ali hipotekami, zdravili in zdravstveno oskrbo, davki, zavarovalnimi premijami in pristojbinami za javne storitve;

(b)

namenjeni izključno za plačilo zmernih honorarjev in povračilo nastalih izdatkov, povezanih z zagotavljanjem pravnih storitev;

(c)

namenjeni izključno za plačilo pristojbin ali stroškov storitev za rutinsko vodenje ali vzdrževanje zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov; ali

(d)

nujni za kritje izrednih stroškov, pod pogojem, da je pristojni organ o razlogih, zaradi katerih meni, da bi bilo treba izdati posebno odobritev, obvestil druge pristojne organe in Komisijo vsaj dva tedna pred odobritvijo.

Pristojni organ obvesti pristojne organe ostalih držav članic in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih v skladu s tem členom.

2.   Člen 1a(2) se ne uporablja za prilive na zamrznjene račune, kot so:

(a)

obresti ali drugi dohodki na teh računih; ali

(b)

zapadla plačila na podlagi pogodb, dogovorov ali obveznosti, ki so bili sklenjeni ali so nastali pred datumom, od katerega za te račune veljajo določbe tega Skupnega stališča, in

pod pogojem, da za vse take obresti, druge dohodke in plačila še naprej velja člen 1a(1).“

Člen 2

Člen 2 Skupnega stališča 2006/276/SZVP se glasi, kakor sledi:

„Člen 2

Svet, ki odloča na predlog države članice ali Komisije, glede na politične premike v Belorusiji po potrebi sprejme spremembe seznamov iz Prilog I, II, III in IV.“

Člen 3

Priloge k Skupnemu stališču 2006/276/SZVP se nadomestijo z besedilom iz Priloge k temu skupnemu stališču.

Člen 4

To skupno stališče začne veljati na dan sprejetja.

Člen 5

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 18. maja 2006

Za Svet

Predsednik

Franz MORAK


(1)  UL L 101, 11.4.2006, str. 5.


PRILOGA

PRILOGA I

Seznam oseb iz člena 1(1)(a)

1.

SIVAKOV, JURIJ Leonidovič, nekdanji beloruski minister za turizem in šport, rojen 5. avgusta 1946 v regiji Sahalin, v nekdanji Ruski socialistični federativni sovjetski republiki.

2.

ŠEJMAN, VIKTOR Vladimirovič, državni sekretar beloruskega varnostnega sveta, rojen 26. maja 1958 v regiji Grodno.

3.

PAVLIČENKO, DMITRI Valerijevič, vodja posebnih odzivnih enot beloruskega ministrstva za notranje zadeve (SOBR), rojen leta 1966 v Vitebsku.

4.

NAUMOV, VLADIMIR Vladimirovič, minister za notranje zadeve, rojen leta 1956.

PRILOGA II

Seznam oseb iz člena 1(1)(b)

1.

Lidija Mihajlovna JERMOŠINA, predsednica beloruske centralne volilne komisije, rojena 29. januarja 1953 v Slutsku (regija Minsk).

2.

Juri Nikolajevič PODOBED, podpolkovnik enote za posebne namene (OMON), Ministrstvo za notranje zadeve, rojen 5. marca 1962 v Slutsku (regija Minsk).

PRILOGA III

Seznam oseb iz člena 1(1)(c)

Priimek in ime

(slovenska transkripcija)

Priimek in ime

(beloruska transkripcija)

Priimek in ime

(ruska transkripcija)

Datum rojstva

Kraj rojstva

Funkcija

Lukashenko Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopis, okrožje Vitebsk

predsednik

Nevyglas Gennady Nikolaevich

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, območje Pinsk

vodja predsedniške administracije

Petkevich Natalya Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

namestnica vodje predsedniške administracije

Rubinov Anatoly Nikolaevich

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogilev

namestnik vodje, odgovornega za medije in ideologijo, predsedniška administracija

Proleskovsky Oleg Vitoldovich

(Pralaskouski Aleh Vitoldavich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Rusija, zdaj Sergijev Posad)

pribočnik in vodja glavnega oddelka za ideologijo, predsedniška administracija

Radkov Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnja,

Вотня Бьıховского района Могилевской области

minister za šolstvo

Rusakevich Vladimir Vasilyevich

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vigonošči,

Вьıгонощи, Брестская область

minister za informiranje

Golovanov Viktor Grigoryevich

(Halavanau Viktar Ryhoravich)

Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

minister za pravosodje

Zimovsky Alexander Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Nemčija

član zgornjega doma parlamenta; vodja nacionalnega javnega podjetja za televizijo in radio

Konoplyev Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsij,

д. Акулинцьı Могилевского района

predsednik spodnjega doma parlamenta

Cherginets Nikolai Ivanovich

(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

predsednik odbora za zunanje zadeve v okviru zgornjega doma

Kostyan Sergei Ivanovich

(Kastsian Siarhiei Ivanavich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usokhi, okrožje Mogilev,

Усохи Кличевского района Могилевской области

predsednik odbora za zunanje zadeve v okviru spodnjega doma

Orda Mikhail Sergeevich

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Djatlovo, okrožje Grodno,

Дятлово Гродненской области

član zgornjega doma, vodja BRSM

Lozovik Nikolai Ivanovich

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinjanij, okrožje Minsk,

Невиняньı Вилейского р-на Минской обл

namestnik beloruske centralne volilne komisije

Miklashevich Petr Petrovich

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашзвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, okrožje Minsk,

Косута Минской области

državni tožilec

Slizhevsky Oleg Leonidovich

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжзўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

vodja oddelka za družbene organizacije, stranke in NVO, ministrstvo za pravosodje

Khariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харьıтон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

svetovalec na oddelku za družbene organizacije, stranke in NVO, ministrstvo za pravosodje

Smirnov Evgeny Aleksandrovich

(Smirnou Yauhien Alaksandravich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

okrožje Rjazan, Rusija

prvi namestnik predsednika gospodarskega sodišča

Reutskaya Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

sodnica v predelu Moskva v Minsku

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

sodnik v predelu Partizanskij v Minsku

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

namestnik državnega sodišča

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudiči, okrožje Mogilev,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

predsednik KGB

Dementei Vasily Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

prvi namestnik, KGB

Kozik Leonid Petrovich

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

vodja federacije sindikatov

Koleda Alexandr Mikhailovich

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

predsednik volilne komisije okrožja Brest

Mikhasev Vladimir Ilyich

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

predsednik centralne volilne komisije okrožja Gomel

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучьıна Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

okrožje Minsk

predsednik centralne volilne komisije okrožja Grodno

Karpenko Igor Vasilievich

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Rusija

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

predsednik centralne volilne komisije v mestu Minsk

Kurlovich Vladimir Anatolievich

(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

predsednik centralne volilne komisije okrožja Minsk

Metelitsa Nikolai Timofeevich

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

predsednik centralne volilne komisije okrožja Mogilev

Pishchulenok Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

predsednik centralne volilne komisije okrožja Vitebsk

PRILOGA IV

Seznam oseb iz člena 1(a)

Priimek in ime

(slovenska transkripcija)

Priimek in ime

(beloruska transkripcija)

Priimek in ime

(ruska transkripcija)

Datum rojstva

Kraj rojstva

Funkcija

Lukashenko Aleksandr Grigorievich

(Lukashenka Alaksandr Ryhoravich)

Лукашенка Аляксандр Рьıгоравiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

30.8.1954

Kopis, okrožje Vitebsk

predsednik

Nevyglas Gennady Nikolaevich

(Nievyhlas Hienadz Mikalaevich)

Невьıглас Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЬIГЛАС Геннадий Николаевич

11.2.1954

Parahonsk, območje Pinsk

vodja predsedniške administracije

Petkevich Natalya Vladimirovna

(Piatkevich Natallia Uladzimirauna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

24.10.1972

Minsk

namestnica vodje predsedniške administracije

Rubinov Anatoly Nikolaevich

(Rubinau Anatol Mikalaevich)

Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

15.4.1939

Mogilev

namestnik vodje, odgovornega za medije in ideologijo, predsedniška administracija

Proleskovsky Oleg Vitoldovich

(Pralaskouski Aleh Vitoldavich)

Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

1.10.1963

Zagorsk (Rusija, zdaj Sergijev Posad)

pribočnik in vodja glavnega oddelka za ideologijo, predsedniška administracija

Radkov Aleksandr Mikhailovich

(Radzkou Alaksandr Mikhailavich)

Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

1.7.1951

Votnja, Вотня Бьıховского района Могилевской области

minister za šolstvo

Rusakevich Vladimir Vasilyevich

(Rusakevich Uladzimir Vasilievich)

Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

13.9.1947

Vigonošči, Вьıгонощи, Брестская область

minister za informiranje

Golovanov Viktor Grigoryevich

(Halavanau Viktar Ryhoravich)

Галаванаў Вiктар Рьıгоравiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

1952

Borisov

minister za pravosodje

Zimovsky Alexander Leonidovich

(Zimouski Alaksandr Lieanidavich)

Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

10.1.1961

Nemčija

član zgornjega doma parlamenta;

vodja nacionalnega javnega podjetja za televizijo in radio

Konoplyev Vladimir Nikolaevich

(Kanapliou Uladzimir Mikalaevich)

Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

3.1.1954

Akulintsij, д. Акулинцьı Могилевского района

predsednik spodnjega doma parlamenta

Cherginets Nikolai Ivanovich

(Charhiniets Mikalai Ivanavich)

Чаргiнец Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

17.10.1937

Minsk

predsednik odbora za zunanje zadeve v okviru zgornjega doma

Kostyan Sergei Ivanovich

(Kastsian Siarhiei Ivanavich)

Касцян Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

15.1.1941

Usokhi, okrožje Mogilev, Усохи Кличевского района Могилевской области

predsednik odbora za zunanje zadeve v okviru spodnjega doma

Orda Mikhail Sergeevich

(Orda Mikhail Siarhieevich)

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

28.9.1966

Djatlovo, okrožje Grodno,

Дятлово Гродненской области

član zgornjega doma, vodja BRSM

Lozovik Nikolai Ivanovich

(Lazavik Mikalai Ivanavich)

Лазавiк Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

18.1.1951

Nevinjanij, okrožje Minsk,

Невиняньı Вилейского р-на Минской обл

namestnik beloruske centralne volilne komisije

Miklashevich Petr Petrovich

(Miklashevich Piotr Piatrovich)

Мiклашзвiч Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

1954

Kosuta, okrožje Minsk,

Косута Минской области

državni tožilec

Slizhevsky Oleg Leonidovich

(Slizheuski Aleh Leanidavich)

Слiжзўскi Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

 

 

vodja oddelka za družbene organizacije, stranke in NVO, ministrstvo za pravosodje

Khariton Aleksandr

(Kharyton Alaksandr)

Харьıтон Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

 

svetovalec na oddelku za družbene organizacije, stranke in NVO, ministrstvo za pravosodje

Smirnov Evgeny Aleksandrovich

(Smirnou Yauhien Alaksandravich)

Смiрноў Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

15.3.1949

okrožje Rjazan, Rusija

prvi namestnik predsednika gospodarskega sodišča

Reutskaya Nadezhda Zalovna

(Ravutskaya Nadzieja Zalauna)

Равуцкая Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

 

sodnica v predelu Moskva v Minsku

Trubnikov Nikolai Alekseevich

(Trubnikau Mikalai Alakseevich)

Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

 

sodnik v predelu Partizanskij v Minsku

Kupriyanov Nikolai Mikhailovich

(Kupryianau Mikalai Mikhailavich)

Купрьıянаў Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

 

namestnik državnega sodišča

Sukhorenko Stepan Nikolaevich

(Sukharenka Stsiapan Mikalaevich)

Сухарзнка Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

27.1.1957

Zdudiči, okrožje Mogilev,

Здудичи Светлогорского района Гомельской области

predsednik KGB

Dementei Vasily Ivanovich

(Dzemiantsiei Vasil Ivanavich)

Дземянцей Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

 

 

prvi namestnik, KGB

Kozik Leonid Petrovich

(Kozik Leanid Piatrovich)

Козiк Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

13.7.1948

Borisov

vodja federacije sindikatov

Koleda Alexandr Mikhailovich

(Kalada Alaksandr Mikhailavich)

Каляда Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

 

 

predsednik volilne komisije okrožja Brest

Mikhasev Vladimir Ilyich

(Mikhasiou Uladzimir Iliich)

Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

 

 

predsednik centralne volilne komisije okrožja Gomel

Luchina Leonid Aleksandrovich

Лучьıна Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

18.11.1947

okrožje Minsk

predsednik centralne volilne komisije okrožja Grodno

Karpenko Igor Vasilievich

(Karpenka Ihar Vasilievich)

Карпенка Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

28.4.1964

Novokuznetsk, Rusija

Новокузнецк Кемеровской области, Россия

predsednik centralne volilne komisije v mestu Minsk

Kurlovich Vladimir Anatolievich

(Kurlovich Uladzimir Anatolievich)

Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

 

predsednik centralne volilne komisije okrožja Minsk

Metelitsa Nikolai Timofeevich

(Miatsielitsa Mikalai Tsimafeevich)

Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

 

predsednik centralne volilne komisije okrožja Mogilev

Pishchulenok Mikhail Vasilievich

(Pishchulenak Mikhail Vasilievich)

Пiшчулёнак Мiхаiл Васiльевiч

ПИЩУЛЕНОК Михаил Васильевич

 

 

predsednik centralne volilne komisije okrožja Vitebsk

Sheyman (Sheiman), Victor Vladimirovich

 

 

26.5.1958

regija Grodno

državni sekretar Varnostnega sveta

Pavlichenko (Pavliuchenko), Dmitri (Dmitry) Valeriyevich

 

 

1966

Vitebsk

vodja posebne skupine na Ministrstvu za notranje zadeve (SOBR)

Naumov, Vladimir Vladimïrovich

 

 

1956

 

Minister za notranje zadeve

Yermoshina Lydia Mihajlovna

 

 

29.1.1953

Slutsk (regija Minsk)

predsednica osrednje volilne komisije

Podobed Yuri Nikolaevich

 

 

5.3.1962

Slutsk (regija Minsk)

podpolkovnik milicije, enote za posebne namene (OMON), Ministrstvo za notranje zadeve


Popravki

20.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 134/54


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 746/2006 z dne 17. maja 2006 o uvoznih dovoljenjih za proizvode iz govejega in telečjega mesa s poreklom iz Bocvane, Kenije, Madagaskarja, Svazija, Zimbabveja in Namibije

( Uradni list Evropske unije L 130 z dne 18. maja 2006 )

Člen 2 na strani 23:

Besedilo:

„meseca maja 2006“,

se glasi:

„meseca junija 2006“.