ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 124

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
11. maj 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 711/2006 z dne 20. marca 2006 o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko Skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Ciper, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji, o spremembi in dopolnitvi Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 712/2006 z dne 10. maja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

8

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 713/2006 z dne 10. maja 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1695/2005, kar zadeva količino, zajeto v stalnem javnem razpisu za izvoz navadne pšenice iz zalog francoske intervencijske agencije

10

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 714/2006 z dne 10. maja 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1164/2005 glede količine iz stalnega javnega razpisa za poznejšo prodajo koruze iz zalog poljske intervencijske agencije na trgu Skupnosti

11

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 715/2006 z dne 10. maja 2006 o izdaji uvoznih dovoljenj za sveže, hlajeno ali zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete

12

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 20. marca 2006 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Ciper, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji

13

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Ciper, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji

15

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 28. aprila 2006 o izključitvi nekaterih izdatkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) iz financiranja Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1702)

21

 

*

Odločba Komisije z dne 8. maja 2006 o izdaji dovoljenja Republiki Poljski, da na svojem ozemlju prepove uporabo šestnajstih gensko spremenjenih sort koruze z gensko spremembo MON 810, vpisanih v skupni katalog sort poljščin, v skladu z Direktivo 2002/53/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1795)

26

 

*

Sklep Komisije z dne 10. maja 2006 o spremembi Sklepa Komisije 2005/380/ES z dne 28. aprila 2005 o ustanovitvi skupine nevladnih strokovnjakov za upravljanje podjetij in pravo družb

29

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

11.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 124/1


UREDBA SVETA (ES) št. 711/2006

z dne 20. marca 2006

o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko Skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Ciper, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji, o spremembi in dopolnitvi Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EGS) št. 2658/87 (1) je uvedla nomenklaturo blaga, v nadaljevanju „kombinirana nomenklatura“, in določila konvencionalne stopnje dajatve skupne carinske tarife.

(2)

Svet je s Sklepom 2006/333/ES z dne 20. marca 2006 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Ciper, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji (2) o odobril, v imenu Skupnosti, navedeni sporazum z namenom zaključiti pogajanja, začeta na podlagi člena XXIV.6 GATT 1994.

(3)

Uredbo (EGS) št. 2658/87 bi bilo zato treba spremeniti in dopolniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 se spremeni, kakor sledi:

(a)

v delu dva – Seznam carin – se stopnje dajatev spremenijo, kakor je prikazano v točki (a) Priloge k tej uredbi;

(b)

V Prilogi 7 oddelka III dela tri – Tarifne kvote STO, ki jih odprejo pristojni organi Skupnosti – se spremenijo dajatve in dodajo količine glede na pogoje, prikazane v točki (b) Priloge k tej Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Točka (b) člena 1 se uporablja šest tednov po datumu objave te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. marca 2006

Za Svet

Predsednica

U. PLASSNIK


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 486/2006 (UL L 88, 25.3.2006, str. 1).

(2)  Glej stran 13 tega Uradnega lista.


PRILOGA

Ne glede na pravila glede razlage kombinirane nomenklature se šteje, da ima besedilo poimenovanja proizvodov zgolj okvirno veljavo, saj se ugodnosti v okviru te priloge določijo na podlagi oznak KN, kot so v veljavi ob sprejetju trenutno veljavne uredbe. Kadar so navedene oznake ex KN, se ugodnosti določi s hkratno uporabo oznake KN in ustreznega poimenovanja.

(a)

V Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2658/87, del dva – Seznam carin – so stopnje dajatev naslednje:

Oznaka KN

Poimenovanje

Stopnja dajatve

Tarifna številka 0304 20 58

Zamrznjeni fileti osliča

Pogodbena dajatev 6,1 %

Tarifna številka 0304 20 85

Zamrznjeni fileti aljaškega saja (Theragra chalcogramma)

Pogodbena dajatev 14,2 %

Tarifna številka 0304 90 05

Surimi

Pogodbena dajatev 14,2 %

Tarifna številka 2106 10 80

Beljakovinski koncentrati

Ukinitev 9-odstotne dajatve ad valorem

Tarifna številka 3920 91 00

Polivinil butiral

Pogodbena dajatev 6,1 %

Tarifna številka 7609 00 00

Aluminijaste cevi

Pogodbena dajatev 5,9 %

Tarifna številka 8102 96 00

Molibdenska žica

Pogodbena dajatev 6,1 %

(b)

Priloga 7 – Tarifne kvote STO, ki jih odprejo pristojni organi Skupnosti – Oddelek III, del tri Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87, drugi pogoji so sledeči:

Oznaka KN

Poimenovanje

Drugi pogoji

Tarifne številke 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69, 0102 90 79

Živo govedo, biki, krave in telice (razen za zakol) naslednjih gorskih pasem: lisaste simmental, schwyz in fribourg

Prilagoditi tarifno kvoto ES (erga omnes) do 711 glav, tarifna stopnja v okviru kvote 4 %

Tarifne številke 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69

Živo govedo, telice in krave (razen za zakol) naslednjih gorskih pasem: sive, rjave, rumene, lisaste simmental in pinzgau

Prilagoditi tarifno kvoto ES (erga omnes) do 710 glav, tarifna stopnja v okviru kvote 6 %

Tarifne številke 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49

Živo govedo mase 300 kg ali manj, namenjeno za pitanje

Prilagoditi tarifno kvoto ES (erga omnes) do 24 070 glav, tarifna stopnja v okviru kvote 16 % + 582 EUR/tono

Tarifne številke 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90

Žive ovce, razen čistokrvnih plemenskih živali

Prilagoditi tarifno kvoto ES do 5 676 glav, tarifna stopnja v okviru kvote 10 %

Tarifne številke 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91

Goveje meso, zamrznjeno; nerazkosane ali razkosane sprednje četrti; brez kosti in užitni klavnični odpadki goveda, zamrznjeni; notranja prepona, mišična in tetivna. Uvoženo meso bo predelano

Dodati 4 003 tone (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifni številki ex 0203 19 55 in ex 0203 29 55

Zamrznjene šunke in ledja brez kosti

Odpreti tarifno kvoto 4 722 ton, dodeljeno Združenim državam, tarifna stopnja v okviru kvote 250 EUR/tono

Tarifni številki ex 0203 19 55, ex 0203 29 55

Zamrznjene šunke in ledja brez kosti

Dodati 1 265 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifni številki 0203 11 10, 0203 21 10

Trupi in polovice domačih prašičev, svežih, ohlajenih ali zamrznjenih

Dodati 67 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifne številke 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59

Kosi domačih prašičev, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni, s ali brez kosti, razen fileja, pripravljeni posamezno

Dodati 35 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifne številke in tarifne stopnje (glej sprotno opombo (1))

Perutnina

Odpreti tarifno kvoto 16 665 ton, dodeljeno Združenim državam

Tarifne številke 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90

Trupi piščancev, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

Dodati 49 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifne številke 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60

Kosi piščancev, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

Dodati 4 070 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifna številka 0207 14 10

Kosi kokoši

Dodati 1 605 ton (erga omnes) v tarifno kvoto, tarifna stopnja v okviru kvote 795 EUR/tono

Tarifne številke 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70

Puranje meso, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

Dodati 201 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifne številke 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80

Kosi puranov, zamrznjeni

Dodati 2 485 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifni številki ex 0406 10 20, ex 0406 10 80

Sir za pizze

Dodati 60 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifni številki ex 0406 30 10, 0406 90 13

Ementalec

Dodati 38 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifni številki ex 0406 30 10, 0406 90 15

Gruyere, sbrinz

Dodati 213 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifna številka 0406 90 01

Sir za predelavo

Dodati 7 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifna številka 0406 90 21

Cheddar

Dodati 5 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifne številke ex 0406 10 20, ex 0406 10 80, 0406 20 90, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 10, 0407 40 50, 0407 40 90, 0406 90 17, 0406 90 18, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 29, 0406 90 31, 0406 90 33, 0406 90 35, 0406 90 37, 0406 90 39, 0406 90 50, ex 0406 90 63, 0406 90 69, 0406 90 73, ex 0406 90 75, ex 0406 90 76, 0406 90 78, ex 0406 90 79, ex 0406 90 81, 0406 90 82, 0406 90 84, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93, 0406 90 99

Sveži sir

Dodati 25 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifna številka ex 0701 90 51

Krompir, svež ali ohlajen

Dodati 295 tone (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifna številka 0702 00 00

Paradižniki

Odpreti tarifno kvoto 472 ton (erga omnes), tarifna stopnja v okviru kvote 12 %

Tarifna številka 0706 10 00

Korenje in repa

Dodati 44 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifna številka ex 0707 00 05

Kumare

Dodati 34 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifna številka 1001 90 99

Navadna pšenica

Dodati 6 787 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES, tarifna stopnja v okviru kvote 12 EUR/tono

Tarifna številka 1003 00

Ječmen

Dodati 6 215 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES, tarifna stopnja v okviru kvote 16 EUR/tono

Tarifni številki 1005 10 90, 1005 90 00

Koruza

Odpreti tarifno kvoto 242 074 ton (erga omnes), tarifna stopnja v okviru kvote 0 %

Tarifna številka 1006 10

Neoluščen riž

Izvedeno z Uredbo ES št. 683/2006

Tarifna številka 1006 20

Oluščeni nebrušeni riž

Izvedeno z Uredbo ES št. 683/2006

Tarifna številka 1006 30

Dobro brušen in manj brušen riž

Izvedeno z Uredbo ES št. 683/2006

Tarifna številka 1006 40

Lomljeni riž

Izvedeno z Uredbo ES št. 683/2006

Tarifni številki 1601 00 91, 1601 00 99

Klobase, suhe ali za mazanje, nekuhane

Dodati 2 toni (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifne številke 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50

Konzervirani izdelki iz mesa domačih prašičev

Dodati 61 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifna številka 1701 11 10

Surovi sladkor iz sladkornega trsa

Dodati 1 413 ton (erga omnes) v tarifno kvoto, tarifna stopnja v okviru kvote 98 EUR/tono

Tarifna številka 1702 50 00

Fruktoza

Odpreti tarifno kvoto 1 253 ton (erga omnes), tarifna stopnja v okviru kvote 20 %

Tarifna številka 1806

Čokolada

Odpreti tarifno kvoto 107 ton (erga omnes), tarifna stopnja v okviru kvote 43 %

Tarifne številke 1901 90 99, 1904 30 00, 1904 90 80, 1905 90 20

Pripravki hrane z žitaricami

Odpreti tarifno kvoto 191 ton (erga omnes), tarifna stopnja v okviru kvote 33 %

Tarifne številke 1902; 1902 20 10 in 1902 20 30 izločene

Testenine

Odpreti tarifno kvoto 532 ton (erga omnes), tarifna stopnja v okviru kvote 11 %

Tarifne številke (glej opombo (2))

Konzerviran ananas, agrumi, hruške, marelice, češnje in višnje, breskve in jagode

Odpreti tarifno kvoto 2 838 ton (erga omnes), tarifna stopnja v okviru kvote 20 %. Veljajo obstoječe tarifne stopnje izven kvote ES

Tarifne številke 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29

Sadni sokovi

Odpreti tarifno kvoto 7 044 ton (erga omnes), tarifna stopnja v okviru kvote 20 %

Tarifna številka 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51, 2009 69 90

Grozdni sok

Dodati 29 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES

Tarifna številka 2106 90 98

Pripravki hrane

Odpreti tarifno kvoto 921 ton (erga omnes), tarifna stopnja v okviru 18 %

Tarifna številka 2303 10 11

Koruzni gluten

Odpreti tarifno kvoto 10 000 ton, tarifna stopnja v okviru kvote 16 %, dodeljeno Združenim državam

Tarifne številke 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70

Hrana za pse in mačke

Odpreti tarifno kvoto 2 058 ton (erga omnes), tarifna stopnja v okviru kvote 7 %


(1)  

 

0207 11 10 (131 EUR/tono)

 

0207 11 30 (149 EUR/tono)

 

0207 11 90 (162 EUR/tono)

 

0207 12 10 (149 EUR/tono)

 

0207 12 90 (162 EUR/tono)

 

0207 13 10 (512 EUR/tono)

 

0207 13 20 (179 EUR/tono)

 

0207 13 30 (134 EUR/tono)

 

0207 13 40 (93 EUR/tono)

 

0207 13 50 (301 EUR/tono)

 

0207 13 60 (231 EUR/tono)

 

0207 13 70 (504 EUR/tono)

 

0207 14 10 (795 EUR/tono)

 

0207 14 20 (179 EUR/tono)

 

0207 14 30 (134 EUR/tono)

 

0207 14 40 (93 EUR/tono)

 

0207 14 50 (0 %)

 

0207 14 60 (231 EUR/tono)

 

0207 14 70 (0 %)

 

0207 24 10 (170 EUR/tono)

 

0207 24 90 (186 EUR/tono)

 

0207 25 10 (170 EUR/tono)

 

0207 25 90 (186 EUR/tono)

 

0207 26 10 (425 EUR/tono)

 

0207 26 20 (205 EUR/tono)

 

0207 26 30 (134 EUR/tono)

 

0207 26 40 (93 EUR/tono)

 

0207 26 50 (339 EUR/tono)

 

0207 26 60 (127 EUR/tono)

 

0207 26 70 (230 EUR/tono)

 

0207 26 80 (415 EUR/tono)

 

0207 27 10 (0 %)

 

0207 27 20 (0 %)

 

0207 27 30 (134 EUR/tono)

 

0207 27 40 (93 EUR/tono)

 

0207 27 50 (339 EUR/tono)

 

0207 27 60 (127 EUR/tono)

 

0207 27 70 (230 EUR/tono)

 

0207 27 80 (0 %)

(2)  

 

2008 20 11: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/neto

 

2008 20 19: 25,6

 

2008 20 31: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/neto

 

2008 20 39: 25,6

 

2008 20 71: 20,8

 

2008 30 11: 25,6

 

2008 30 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 30 31: 24

 

2008 30 39: 25,6

 

2008 30 79: 20,8

 

2008 40 11: 25,6

 

2008 40 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 40 21: 24

 

2008 40 29: 25,6

 

2008 40 31: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 40 39: 25,6

 

2008 50 11: 25,6

 

2008 50 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 50 31: 24

 

2008 50 39: 25,6

 

2008 50 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 50 59: 25,6

 

2008 50 71: 20,8

 

2008 60 11: 25,6

 

2008 60 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 60 31: 24

 

2008 60 39: 25,6

 

2008 60 60: 20,8

 

2008 70 11: 25,6

 

2008 79 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 70 31: 24

 

2008 70 39: 25,6

 

2008 70 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 70 59: 25,6

 

2008 80 11: 25,6

 

2008 80 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/neto

 

2008 80 31: 24

 

2008 80 39: 25,6

 

2008 80 70: 20,8


11.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 124/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 712/2006

z dne 10. maja 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 11. maja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. maja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 10. maja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

108,6

204

105,7

999

107,2

0707 00 05

052

124,1

628

155,5

999

139,8

0709 90 70

052

119,5

204

25,1

999

72,3

0805 10 20

052

46,6

204

37,6

212

64,4

220

43,2

400

40,9

448

50,4

624

56,2

999

48,5

0805 50 10

388

50,9

528

56,6

624

55,6

999

54,4

0808 10 80

388

85,6

400

135,2

404

105,5

508

80,8

512

81,9

524

94,6

528

80,5

720

86,8

804

103,9

999

95,0


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


11.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 124/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 713/2006

z dne 10. maja 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1695/2005, kar zadeva količino, zajeto v stalnem javnem razpisu za izvoz navadne pšenice iz zalog francoske intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1695/2005 (2) je odprla stalni javni razpis za izvoz 1 700 000 ton navadne pšenice iz zalog francoske intervencijske agencije.

(2)

Razpisi, izvedeni v času od odprtja tega stalnega razpisa, so skoraj popolnoma izčrpali količine, dane na voljo gospodarskim subjektom. Ker je bilo v zadnjih tednih ugotovljeno veliko povpraševanje in ob upoštevanju stanja na trgu, je treba dati na voljo nove količine in pooblastiti francosko intervencijsko agencijo, da poveča količino za izvoz, zajeto v javnem razpisu, za 97 250 ton.

(3)

V skladu s tem je treba spremeniti Uredbo (ES) št. 1695/2005.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 2 Uredbe (ES) št. 1695/2005 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 2

Javni razpis zadeva največjo količino 1 797 250 ton navadne pšenice za izvoz v tretje države, razen v Albanijo, Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Hrvaško, Lihtenštajn, Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Romunijo, Srbijo in Črno goro (3) ter Švico.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. maja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 272, 18.10.2005, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 504/2006 (UL L 92, 30.3.2006, str. 3).

(3)  Vključno s Kosovom, kot je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.“


11.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 124/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 714/2006

z dne 10. maja 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1164/2005 glede količine iz stalnega javnega razpisa za poznejšo prodajo koruze iz zalog poljske intervencijske agencije na trgu Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1164/2005 (2) je odprla stalni javni razpis za poznejšo prodajo koruze iz zalog poljske intervencijske agencije na notranjem trgu.

(2)

Ob upoštevanju trenutnega stanja na trgu je primerno povečati količine koruze za prodajo na notranjem trgu s strani poljske intervencijske agencije s povečanjem količine stalnega javnega razpisa na 246 437 ton.

(3)

Uredbo (ES) št. 1164/2005 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1164/2005 se spremeni:

1.

V členu 1 se besedilo „155 197 ton“ nadomesti z besedilom „246 437 ton“.

2.

V naslovu Priloge se besedilo „155 197 ton“ nadomesti z besedilom „246 437 ton“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. maja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 188, 20.7.2005, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1989/2005 (UL L 320, 8.12.2005, str. 22).


11.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 124/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 715/2006

z dne 10. maja 2006

o izdaji uvoznih dovoljenj za sveže, hlajeno ali zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 936/97 z dne 27. maja 1997 o uvedbi in upravljanju tarifnih kvot za sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete ter za zamrznjeno bivolje meso (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 936/97 v členih 4 in 5 določa pogoje za zahtevke in izdajo uvoznih dovoljenj za meso iz člena 2(f).

(2)

Uredba (ES) št. 936/97 v členu 2(f) določa na 11 500 ton količino svežega, hlajenega in zamrznjenega govejega mesa visoke kvalitete, ki ustveza opredelitvi iz tega predpisa in ki se lahko uvozi pod posebnimi pogoji za obdobje od 1. julija 2005 do 30. junija 2006.

(3)

Treba je opozoriti, da se dovoljenja, predvidena s to uredbo, lahko uporabijo za celotno trajanje veljavnosti le ob upoštevanju obstoječih veterinarsko-sanitarnih določb –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Vsakemu zahtevku za uvozno dovoljenje, vloženemu od 1. do 5. maja 2006, za sveže, hlajeno ali zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete, iz člena 2(f) Uredbe (ES) št. 936/97, se v celoti ugodi.

2.   Zahtevki za dovoljenja se lahko vložijo v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 936/97 tekom prvih pet dni junija 2006 za 10 283,529 ton.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 11. maja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. maja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 137, 28.5.1997, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 408/2006 (UL L 71, 10.3.2006, str. 3).


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

11.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 124/13


SKLEP SVETA

z dne 20. marca 2006

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Ciper, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji

(2006/333/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. marca 2004 pooblastil Komisijo, da v skladu s členom XXIV:6 Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v okviru pristopa Češke republike, Republike Ciper, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji začne pogajanja z nekaterimi drugimi članicami STO.

(2)

Komisija je pogajanja vodila ob posvetovanju z odborom, ustanovljenim s členom 133 Pogodbe, in v skladu s pogajalskimi direktivami, ki jih je izdal Svet.

(3)

Komisija je zaključila pogajanja glede Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike. Navedeni sporazum bi bilo treba odobriti.

(4)

Ukrepe potrebne za izvajanje tega Sklepa bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (1)

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994, o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Ciper, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji, se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma v obliki izmenjave pisem je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Komisija sprejme podrobna pravila za izvajanje Sporazuma v obliki izmenjave pisem v skladu s postopkom, določenim v členu 3(2) tega sklepa.

Člen 3

1.   Komisiji pomaga Upravljalni odbor za žita, ustanovljen s členom 25 Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (2), ali ustrezni odbor, ustanovljen z ustreznim členom uredbe za skupno ureditev trga za zadevni izdelek.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES. Obdobje iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.

3.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v obliki izmenjave pisem, ki je za Skupnost zavezujoč (3).

V Bruslju, 20. marca 2006

Za Svet

Predsednica

U. PLASSNIK


(1)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(3)  Datum začetka veljavnosti Sporazuma bo objavljen v Uradnem listu Evropske unije.


PREVOD

SPORAZUM V OBLIKI IZMENJAVE PISEM

med Evropsko skupnostjo in Združenimi državami Amerike v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Ciper, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji

Ženeva, 22. marca 2006

Spoštovani,

v skladu s pogajanji iz členov XXIV:6 in XXVII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 1994 („GATT“) o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru pristopa k Evropski uniji ter z namenom sklenitve teh pogajanj, so se Evropske Skupnosti in Združene države Amerike (Združene države) dogovorili o naslednjem:

ES ugodnosti, ki jih je obsegal njen seznam CXL za carinsko območje ES-15 (ES 15 držav), skupaj s spremembami iz Priloge k temu pismu, vključi in potrdi v svojem seznamu ugodnosti za carinsko območje ES-25 (ES 25 držav) najkasneje do 1. aprila 2006.

ES bo, takoj ko bo mogoče in najkasneje do 1. julija 2006, znižala tarife in prilagodila tarifne kvote v skladu s Prilogo.

Glede tarifnih kvot bo celotni letni obseg kvote na voljo ne glede na čas njene določitve.

Posvetovanja o vseh zadevah iz tega sporazuma se lahko opravijo kadarkoli na zahtevo katere koli izmed pogodbenic.

Prosim vas, če bi po premisleku v skladu z vašimi postopki potrdili, da je ta sporazum usklajen z vašo vlado in da to pismo ter vaš pozitivni odgovor sestavljata Sporazum, ki začne veljati z dnem vašega pisma.

Sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja.

V imenu Evropskih skupnosti

PRILOGA

0304 20 58 (zamrznjeni fileti osliča): pogodbena dajatev 6,1 %.

0304 20 85 (zamrznjeni fileti aljaškega saja): pogodbena dajatev 14,2 %.

0304 90 05 (surimi): pogodbena dajatev 14,2 %.

3920 91 00 (polivinil butiral): pogodbena dajatev 6,1 %.

7609 00 00 (aluminijaste cevi): pogodbena dajatev 5,9 %.

8102 96 00 (molibdenska žica): pogodbena dajatev 6,1 %.

dodati 4 003 tone (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „goveje meso, zamrznjeno; nerazkosane ali razkosane sprednje četrti; brez kosti“ in „užitni klavnični odpadki goveda, zamrznjeni; notranja prepona, mišična in tetivna“. Uvoženo meso se predela (tarifne številke 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91),

prilagoditi tarifno kvoto ES (erga omnes) za „živo govedo, telice, krave (razen za zakol) naslednjih gorskih pasem: sive, rjave, rumene, lisaste, pasem simmental in pinzgau“ do 710 glav (tarifne številke 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69), tarifna stopnja v okviru kvote 6 %,

prilagoditi tarifno kvoto ES (erga omnes) za „živo govedo, bike, krave in telice (razen za zakol) naslednjih gorskih pasem: lisaste pasem Schwyz in Fribourg“ do 711 glav (tarifne številke 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69, 0102 90 79), tarifna stopnja v okviru kvote 4 %,

prilagoditi tarifno kvoto ES (erga omnes) za „živo govedo mase do 300 kg ali manj, namenjeno za pitanje“ do 24 070 glav (tarifne številke 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49), tarifna stopnja v okviru kvote 16 % + 582 EUR/tono,

tarifna kvota 16 665 ton perutnine dodeljena Združenim državam (tarifne številke in tarifne stopnje v okviru kvote

0207 11 10 (131 EUR/t)

0207 11 30 (149 EUR/t)

0207 11 90 (162 (EUR/t)

0207 12 10 (149 EUR/t)

0207 12 90 (162 EUR/t)

0207 13 10 (512 EUR/t)

0207 13 20 (179 EUR/t)

0207 13 30 (134 EUR/t)

0207 13 40 (93 EUR/t)

0207 13 50 (301 EUR/t)

0207 13 60 (231 EUR/t)

0207 13 70 (504 EUR/t)

0207 14 10 (795 EUR/t)

0207 14 20 (179 (EUR/t)

0207 14 30 (134 EUR/t)

0207 14 40 (93 EUR/t)

0207 14 50 (0 %)

0207 14 60 (231 EUR/t)

0207 14 70 (0 %)

0207 24 10 (170 EUR/t)

0207 24 90 (186 EUR/t)

0207 25 10 (170 EUR/t)

0207 25 90 186 (EUR/t)

0207 26 10 (425 EUR/t)

0207 26 20 (205 EUR/t)

0207 26 30 (134 EUR/t)

0207 26 40 (93 EUR/t)

0207 26 50 (339 EUR/t)

0207 26 60 (127 EUR/t)

0207 26 70 (230 EUR/t)

0207 26 80 (415 EUR/t)

0207 27 10 (0 %)

0207 27 20 (0 %)

0207 27 30 (134 EUR/t)

0207 27 40 (93 EUR/t)

0207 27 50 (339 EUR/t)

0207 27 60 (127 EUR/t)

0207 27 70 (230 EUR/t)

0207 27 80 (0 %),

dodati 49 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „trupe piščancev, sveže, ohlajene ali zamrznjene“ (tarifne številke 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90),

dodati 4 070 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „kose piščancev, sveže, ohlajene ali zamrznjene“ (tarifne številke 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60),

dodati 1 605 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za kose kokoši (tarifna številka 0207 14 10), tarifna stopnja v okviru kvote 795 EUR/tono,

dodati 201 tono (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „puranje meso, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno“ (tarifne številke 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70),

dodati 2 485 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „kose puranov, zamrznjene“ (tarifne številke 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80),

tarifna kvota 4 722 ton za „zamrznjene šunke in ledja brez kosti“, dodeljena Združenim državam, (tarifni številki ex 0203 19 55 in ex 0203 29 55), tarifna stopnja v okviru kvote 250 EUR/tono,

dodati 1 265 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „zamrznjene šunke in ledja brez kosti“ (tarifni številki ex 0203 19 55, ex 0203 29 55),

dodati 67 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „trupe in polovice domačih prašičev, svežih, ohlajenih ali zamrznjenih“ (tarifni številki 0203 11 10, 0203 21 10),

dodati 35 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „kose domačih prašičev, sveže, ohlajene ali zamrznjene, s ali brez kosti, razen fileja, pripravljeni posamezno“ (tarifne številke 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59),

dodati 2 toni (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „klobase, suhe ali za mazanje, nekuhane“ (tarifni številki 1601 00 91, 1601 00 99),

dodati 61 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „konzervirane izdelke iz mesa domačih prašičev“ (tarifne številke 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50),

prilagoditi tarifno kvoto ES za „žive ovce, razen pasemskih, plemenskih živali“ do 5 676 ton (tarifne številke 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90), tarifna stopnja v okviru kvote 10 %,

dodati 60 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „sir za pizze“ (tarifni številki ex 0406 10 20, ex 0406 10 80),

dodati 38 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „ementalec“ (tarifni številki ex 0406 30 10, 0406 90 13),

dodati 213 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „gruyere, sbrinz“ (tarifni številki ex 0406 30 10, 0406 90 15),

dodati 7 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „sir za predelavo“ (tarifna številka 0406 90 01),

dodati 5 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „cheddar“ (tarifna številka 0406 90 21),

dodati 25 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za „sveži sir“ (tarifne številke 0406 10 20, ex 0406 10 80, 0406 20 90, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 10, 0407 40 50, 0407 40 90, 0406 90 17, 0406 90 18, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 29, 0406 90 31, 0406 90 33, 0406 90 35, 0406 90 37, 0406 90 39, 0406 90 50, ex 0406 90 63, 0406 90 69, 0406 90 73, ex 0406 90 75, ex 0406 90 76, 0406 90 78, ex 0406 90 79, ex 0406 90 81, 0406 90 82, 0406 90 84, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93, 0406 90 99),

odpreti tarifno kvoto 7 ton (erga omnes) za neoluščen riž (tarifna številka 1006 10), tarifna stopnja v okviru kvote 15 %,

odpreti tarifno kvoto 1 634 ton (erga omnes) za oluščen nebrušen riž (tarifna številka 1006 20), tarifna stopnja v okviru kvote 15 %,

dodati 25 516 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za manj brušen in dobro brušen riž (tarifna številka 1006 30), tarifna stopnja v okviru kvote 0 %,

dodati 31 788 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za lomljen riž (tarifna številka 1006 40), tarifna stopnja v okviru kvote 0 %,

dodati 6 215 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za ječmen (tarifna številka 1003 00), tarifna stopnja v okviru kvote 16 EUR/tono,

dodati 6 787 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za navadno pšenico (tarifna številka 1001 90 99), tarifna stopnja v okviru kvote 12 EUR/tono,

odpreti tarifno kvoto 242 074 ton (erga omnes) za koruzo (tarifne številke 1005 10 90, 1005 90 00), tarifna stopnja v okviru kvote 0 %,

dodati 1 413 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za surovi sladkor iz sladkornega trsa (tarifna številka 1701 11 10), tarifna stopnja v okviru kvote 98 EUR/tono,

odpreti tarifno kvoto 1 253 ton (erga omnes) za fruktozo (tarifna številka 1702 50 00), tarifna stopnja v okviru kvote 20 %,

dodati 44 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za korenje in repo (tarifna številka 0706 10 00),

dodati 34 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za kumare (tarifna številka 0707 00 05),

odpreti tarifno kvoto 472 ton (erga omnes) za paradižnik (tarifna številka 0702 00 00),

odpreti tarifno kvoto 2 838 ton (erga omnes) za konzerviran ananas, agrume, hruške, marelice, češnje in višnje, breskve in jagode (tarifne številke 2008 20 11, 2008 20 19, 2008 20 31, 2008 20 39, 2008 20 71, 2008 30 11, 2008 30 19, 2008 30 31, 2008 30 39, 2008 30 79, 2008 40 11, 2008 40 19, 2008 40 21, 2008 40 29, 2008 40 31, 2008 40 39, 2008 50 11, 2008 50 19, 2008 50 31, 2008 50 39, 2008 50 51, 2008 50 59, 2008 50 71, 2008 60 11, 2008 60 19, 2008 60 31, 2008 60 39, 2008 60 60, 2008 70 11, 2008 70 19, 2008 70 31, 2008 70 39, 2008 70 51, 2008 70 59, 2008 80 11, 2008 80 19, 2008 80 31, 2008 80 39, 2008 80 70), tarifna stopnja v okviru kvote 20 %,

odpreti tarifno kvoto 7 044 ton (erga omnes) za sadne sokove (tarifne številke 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29), tarifna stopnja v okviru kvote 20 %,

dodati 29 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za grozdni sok (tarifne številke 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51, 2009 69 90),

dodati 295 ton (erga omnes) v tarifno kvoto ES za svež ali ohlajen nov krompir (tarifna številka ex 0701 90 51),

ukiniti 9-odstotno dajatev ad valorem na proteinske koncentrate (tarifna številka 2106 10 80),

tarifna kvota 10 000 ton koruznega glutena, dodeljena Združenim državam (tarifna številka 2303 10 11), tarifna stopnja v okviru kvote 16 %,

odpreti tarifno kvoto 532 ton (erga omnes) za testenine (tarifne številke 1902; 1902 20 10 in 1902 20 30 izločeni), tarifna stopnja v okviru kvote 11 %,

odpreti tarifno kvoto 107 ton (erga omnes) za čokolado (tarifna številka 1806), tarifna stopnja v okviru kvote 43 %,

odpreti tarifno kvoto 921 ton (erga omnes) za pripravke hrane (tarifna številka 2106 90 98), tarifna stopnja v okviru kvote 18 %,

odpreti tarifno kvoto 191 ton (erga omnes) za pripravke hrane z žitaricami (tarifne številke 1901 90 99, 1904 30 00, 1904 90 80, 1905 90 20), tarifna stopnja v okviru kvote 33 %,

odpreti tarifno kvoto 2 058 ton (erga omnes) za hrano za pse ali mačke (tarifne številke 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70), tarifna stopnja v okviru kvote 7 %.

Za vse zgornje tarifne številke in kvote se uporablja natančno tarifno poimenovanje ES-15.

Ženeva, 22. marca 2006

Spoštovani,

Sklicevanje na vaše pismo, ki navaja:

„V skladu s pogajanji iz členov XXIV:6 in XXVII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini 1994 (‚GATT‘) o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru pristopa k Evropski uniji ter z namenom sklenitve teh pogajanj, so se Evropske Skupnosti in Združene države Amerike (Združene države) dogovorili o naslednjem:

ES ugodnosti, ki jih je obsegal njen seznam CXL za carinsko območje ES-15 (ES 15 držav), skupaj s spremembami iz Priloge k temu pismu, vključi in potrdi v svojem seznamu ugodnosti za carinsko območje ES-25 (ES 25 držav) najkasneje do 1. aprila 2006.

ES bo, takoj ko bo mogoče in najkasneje do 1. julija 2006, znižala tarife in prilagodila tarifne kvote v skladu s Prilogo.

Glede tarifnih kvot bo celotni letni obseg kvote na voljo ne glede na čas njene določitve.

Posvetovanja o vseh zadevah iz tega sporazuma se lahko opravijo kadarkoli na zahtevo katere koli izmed pogodbenic.

Prosim vas, če bi po premisleku v skladu z vašimi postopki potrdili, da je ta sporazum usklajen z vašo vlado in da to pismo ter vaš pozitivni odgovor sestavljata Sporazum, ki začne veljati z dnem vašega pisma.“

V čast mi je potrditi strinjanje moje vlade.

Sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja.

V imenu Združenih držav Amerike


Komisija

11.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 124/21


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 28. aprila 2006

o izključitvi nekaterih izdatkov držav članic iz naslova Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) iz financiranja Skupnosti

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1702)

(Besedila v angleškem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, španskem in švedskem jeziku so edino verodostojna)

(2006/334/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 729/70 z dne 21. aprila 1970 o financiranju skupne kmetijske politike (1), in zlasti člena 5(2)(c) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999 z dne 17. maja 1999 o financiranju skupne kmetijske politike (2), in zlasti člena 7(4) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom sklada,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 5 Uredbe (EGS) št. 729/70 in člen 7 Uredbe (ES) št. 1258/1999, kot tudi člen 8(1) in (2) Uredbe Komisije (ES) št. 1663/95 z dne 7. julija 1995 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe (EGS) št. 729/70 v zvezi s postopkom za potrditev obračuna Jamstvenega oddelka EKUJS (3) določajo, da Komisija opravi potrebna preverjanja, državam članicam sporoči rezultate teh preverjanj, upošteva pripombe držav članic, začne dvostranske razprave za dogovor z zadevnimi državami članicami in le-tem uradno sporoči svoje zaključke sklicujoč se na Odločbo Komisije 94/442/ES z dne 1. julija 1994 o določitvi spravnega postopka v zvezi s potrjevanjem obračuna Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (4).

(2)

Države članice so imele možnost zahtevati sprožitev spravnega postopka. Ta možnost je bila v nekaterih primerih uporabljena in Komisija je pregledala poročilo, ki je bilo sestavljeno ob koncu postopka.

(3)

Člena 2 in 3 Uredbe (EGS) št. 729/70 in člen 2 Uredbe (ES) št. 1258/1999 določajo, da se lahko financirajo le nadomestila za izvoz v tretje države in intervencije, namenjene ureditvi kmetijskih trgov in dodeljene oziroma zagotovljene skladno s predpisi Skupnosti v okviru skupne ureditve kmetijskih trgov.

(4)

Opravljena preverjanja, izidi dvostranskih razprav in spravni postopki so pokazali, da del izdatkov, ki so jih prijavile države članice, ne izpolnjuje teh pogojev in torej ne more biti financiran iz Jamstvenega oddelka EKUJS.

(5)

Treba je navesti zneske, ki se ne pokrivajo iz Jamstvenega oddelka EKUJS in se ne nanašajo na izdatke, nastale več kot štiriindvajset mesecev pred pisnim sporočilom, v katerem je Komisija države članice obvestila o rezultatih preverjanj.

(6)

V primerih, na katere se nanaša ta odločba, je Komisija oceno zneskov, ki bodo izključeni, ker ne ustrezajo predpisom Skupnosti, državam članicam sporočila v zbirnem poročilu.

(7)

Ta odločba ne vpliva na finančne posledice, ki bi jih Komisija lahko imela zaradi sodb Sodišča v primerih, ki so 25. novembra 2005 še nerešeni in se nanašajo na zadeve iz te odločbe –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Izdatki pooblaščenih plačilnih agencij držav članic, prijavljeni v okviru Jamstvenega oddelka EKUJS in navedeni v Prilogi, so izključeni iz financiranja Skupnosti, ker ne ustrezajo predpisom Skupnosti.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Helensko republiko, Italijansko republiko, Kraljevino Nizozemsko, Portugalsko republiko, Republiko Finsko Kraljevino Švedsko in Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

V Bruslju, 28. aprila 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 94, 28.4.1970, str. 13. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1287/95 (UL L 125, 8.6.1995, str. 1).

(2)  UL L 160, 26.6.1999, str. 103.

(3)  UL L 158, 8.7.1995, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 465/2005 (UL L 77, 23.3.2005, str. 6).

(4)  UL L 182, 16.7.1994, str. 45. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2001/535/ES (UL L 193, 17.7.2001, str. 25).


PRILOGA

Total corrections

Sektor

Država članica

Proračunska postavka

Razlog

Denarna enota

Odhodki, izključeni iz financiranja

Že narejeni odbitki made

Finančne posledice te odločitve

Proračunsko leto

Mleko in mlečni proizvodi

BE

2040

Pomanjkljiv nadzor: pavšalni popravek za 5 %. Nepravilno ravnanje z rezultati fizičnega pregleda: posamični popravek

EUR

–5 851 253,86

0,00

–5 851 253,86

2001–2003

 

Skupaj BE

 

 

 

–5 851 253,86

0,00

–5 851 253,86

 

Mleko in mlečni proizvodi

DE

2040

Nespoštovanje obveznosti nenapovedanega nadzora. Pavšalni popravek za 10 % (1 izvajalec)

EUR

– 396 063,56

0,00

– 396 063,56

2002–2004

 

Skupaj DE

 

 

 

– 396 063,56

0,00

– 396 063,56

 

Sadje in zelenjava

GR

1515

Delna razveljavitev Odločbe Komisije 2002/881/ES, znesek se povrne Grčiji

EUR

623 385,74

0,00

623 385,74

1998–2000

Javno skladiščenje

GR

3231

Delna razveljavitev Odločbe Komisije 2003/102/ES, znesek se povrne Grčiji

EUR

9 926 005,21

0,00

9 926 005,21

1999–2001

Nepravilnosti

GR

Različne

Delna razveljavitev Odločbe Komisije 2003/481/ES, znesek se povrne Grčiji

EUR

41 884,90

0,00

41 884,90

 

 

Skupaj GR

 

 

 

10 591 275,85

0,00

10 591 275,85

 

Javno skladiščenje

ES

2111, 2112, 2113, 2114

Pomanjkljiv nadzor: pavšalni popravek za 5 %

EUR

–2 763 696,91

0,00

–2 763 696,91

2001–2003

Premije za živino

ES

2220, 2221, 2222

Premija, plačana kmetom brez pravic do najmanjše kvote. Posamični popravek

EUR

–78 720,15

0,00

–78 720,15

2003–2004

Razvoj podeželja

ES

4000, 4010

Različne pomanjkljivosti pri upravljalnem in nadzornem sistemu. Pavšalni popravek za 2 %

EUR

– 135 394,00

0,00

– 135 394,00

2002–2003

Finančna revizija

ES

Različne

Delna razveljavitev Odločbe Komisije 2002/461/ES, znesek se povrne Španiji.

EUR

451 482,55

0,00

451 482,55

2001

 

Skupaj ES

 

 

 

–2 526 328,51

0,00

–2 526 328,51

 

Mleko in mlečni proizvodi

FI

2040

Nepopoln nadzor. Pavšalni popravek za 5 % (1 izvajalec)

EUR

–65 903,93

0,00

–65 903,93

2002–2003

Prekoračitev praga

FI

2128

Preseganje finančnega praga

EUR

–6 820,82

–6 820,82

0,00

2003

 

Skupaj FI

 

 

 

–72 724,75

–6 820,82

–65 903,93

 

Sadje in zelenjava

FR

1508

Previsoko ocenjena pomoč (izračunana na podlagi natovorjenih namesto trženih količin), neuporaba kazni za vlogo, predloženo po skrajnem roku: posamični popravek. Neizvajanje več ključnih pregledov: pavšalni popravek za 10 %

EUR

–32 072 056,72

0,00

–32 072 056,72

2002–2004

Javno skladiščenje

FR

2111, 2112, 2113, 2114

Pomanjkljiv nadzor: pavšalni popravek za 5 %. Zamude pri plačilu: posamični popravek

EUR

–7 135 187,50

0,00

–7 135 187,50

2001–2003

Razvoj podeželja

FR

4040

Nepravilna uporaba postopka za preverjanje enega izmed pogojev ustreznosti. Posamični popravek

EUR

– 870 374,00

0,00

– 870 374,00

2002

 

Skupaj FR

 

 

 

–40 077 618,22

0,00

–40 077 618,22

 

Sadje in zelenjava

IT

1501, 1502, 1515

Neuporaba kazni, pomanjkljiv nadzor kompostiranja in biorazgradnje. Pavšalni popravek za 10 % in posamični popravek

EUR

–30 021 060,00

0,00

–30 021 060,00

1999–2002

Sadje in zelenjava

IT

1512

Nespoštovanje plačilnih rokov. Posamični popravek

EUR

–4 414 265,04

0,00

–4 414 265,04

2002

Sadje in zelenjava

IT

1502

Ključni pregledi se ne uporabijo v številu, pogostosti ali intenzivnosti, ki jih zahtevajo predpisi. Pavšalni popravek za 5 %

EUR

–7 708 059,40

0,00

–7 708 059,40

2000–2003

Mleko in mlečni proizvodi

IT

2040

Neupoštevanje predpisov: posamični popravek. Pomanjkljiv nadzor: pavšalni popravek za 5 %. Neizpolnjevanje najmanjše stopnje nadzora: pavšalni popravek za 10 % (1 izvajalec)

EUR

– 297 002,44

0,00

– 297 002,44

2002–2004

Poljščine

IT

1040–1062, 1310, 1858

Neuporaba kazni. Pavšalni popravek za 3 %

EUR

–7 975 231,00

0,00

–7 975 231,00

2002

Poljščine

IT

1040–1060, 1310, 1858

Slaba kakovost nadzora na kraju samem. Pavšalni popravek za 5 %

EUR

– 603 692,00

–36 829,00

– 566 863,00

2001–2003

Razvoj podeželja

IT

4000, 4010, 4040

Slabosti v sistemu upravljanja nadzora in kazni. Pavšalni popravek za 2 %

EUR

–3 748 761,00

0,00

–3 748 761,00

2001–2002

Plačilni roki

IT

Različne

Neupoštevanje plačilnih rokov

EUR

–30 938 245,66

–31 631 666,68

693 421,02

2003

 

Skupaj IT

 

 

 

–85 706 316,54

–31 668 495,68

–54 037 820,86

 

Mleko in mlečni proizvodi

NL

2040

Nezadovoljiv postopek vzorčenja: pavšalni popravek za 10 % (1 izvajalec). Nepravilno ravnanje z rezultati fizičnega pregleda: posamični popravek

EUR

– 158 235,60

0,00

– 158 235,60

2002–2003

 

Skupaj NL

 

 

 

– 158 235,60

0,00

– 158 235,60

 

Maščobe

PT

1400, 1402

Izvajani nadzorni sistem ni omogočal učinkovitega boja proti nepravilnim postopkom, ki so jih izvajali vsi zadevni akterji v sektorju za lan. Finančni popravek za 100 %

EUR

–3 135 348,71

0,00

–3 135 348,71

2001

 

Skupaj PT

 

 

 

–3 135 348,71

0,00

–3 135 348,71

 

Poljščine

SE

1040, 1062, 1310

Nezadostna uporaba pravil glede prahe, nepravilna uporaba tehničnih odstopanj, preveč pogoste očitne napake. Posamični popravek

SEK

–1 308 192,00

0,00

–1 308 192,00

2001–2002

 

Skupaj SE

 

 

 

–1 308 192,00

0,00

–1 308 192,00

 

Finančna revizija

UK

Različne

Neopredeljeni popravki, ki se knjižijo v dobro EKUJS. Posamični popravek

GBP

– 497 130,69

0,00

– 497 130,69

2004

 

Skupaj UK

 

 

 

– 497 130,69

0,00

– 497 130,69

 


11.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 124/26


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 8. maja 2006

o izdaji dovoljenja Republiki Poljski, da na svojem ozemlju prepove uporabo šestnajstih gensko spremenjenih sort koruze z gensko spremembo MON 810, vpisanih v skupni katalog sort poljščin, v skladu z Direktivo 2002/53/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1795)

(Besedilo v poljskem jeziku je edino verodostojno)

(2006/335/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (1), in zlasti člena 16(2)(b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je v skladu s členom 17 Direktive 2002/53/ES dne 17. septembra 2004 v seriji C Uradnega lista Evropske unije objavila seznam sedemnajstih gensko spremenjenih sort koruze, pridobljenih iz gensko spremenjenega organizma MON 810, v 13. dodatku k 22. dopolnjeni izdaji skupnega kataloga sort poljščin (2).

(2)

Države članice v skladu s členom 16(1) navedene direktive zagotovijo, da od objave iz člena 17 za seme sort, sprejetih v skladu z navedeno direktivo ali v skladu z načeli, ki ustrezajo tistim iz navedene direktive, ne veljajo tržne omejitve, ki zadevajo sorto.

(3)

Člen 7(4) navedene direktive določa, da se lahko gensko spremenjene sorte vključijo v nacionalni katalog samo, ko so že bile odobrene za trženje v skladu z Direktivo 90/220/EGS (3), zdaj nadomeščeno z Direktivo 2001/18/ES (4), ki določa ocenitev tveganja za zdravje ljudi in okolje zaradi gensko spremenjenih organizmov.

(4)

Z Odločbo Komisije 98/294/ES z dne 22. aprila 1998 o dajanju v promet gensko spremenjene koruze (Zea mays L., linija MON 810) je bilo na podlagi Direktive 90/220/EGS (5) odobreno soglasje za dajanje navedenega proizvoda v promet. Francoski organi so 3. avgusta 1998 uradno odobrili dajanje zadevnega proizvoda v promet.

(5)

Komisija je 31. marca 2005 na podlagi člena 16(2) Direktive 2002/53/ES prejela zahtevo Republike Poljske za prepoved uporabe in dajanja na trg semena 17 gensko spremenjenih sort koruze linije MON 810. Spremenjeni zahtevek s pojasnilom, da temelji na členu 16(2)(b), je bil poslan 24. junija 2005. Poljska je 9. decembra 2005 obvestila Komisijo, da se zahtevek ne nanaša na sorto Novelis, navedeno v prvotnem zahtevku. Poljska je prav tako pojasnila, da se zahtevek za ostale sorte nanaša na neomejeno časovno obdobje.

(6)

Na podlagi razpoložljivih informacij o zadevnih 16 gensko spremenjenih sortah je znano, da niso primerne za gojenje v nobenem delu Poljske zaradi svojih previsokih zrelostnih razredov, ki znašajo najmanj 350 po indeksu FAO ali enakovreden zrelostni razred. Zadevni podnebni in kmetijski dejavniki so trajna ovira za gojenje teh sort na Poljskem.

(7)

Glede na ta dejstva se zahtevek Republike Poljske na podlagi člena 16(2)(b) odobri za zadevnih 16 gensko spremenjenih sort koruze.

(8)

Da lahko Komisija obvesti druge države članice in posodobi skupni katalog sort poljščin iz Direktive 2002/53/ES, mora Poljska, ko uporabi dovoljenje iz te odločbe, obvestiti Komisijo.

(9)

Republika Poljska je predložila podobni zahtevek za sorte koruze, ki niso gensko spremenjene. Ker se za take zahtevke uporabljajo drugačni postopki, bodo navedene sorte predmet ločene odločbe.

(10)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Republiki Poljski se dovoli, da na vseh delih svojega ozemlja prepove uporabo šestnajstih gensko spremenjenih sort koruze, navedenih v 13. dodatku k 22. dopolnjeni izdaji skupnega kataloga sort poljščin in v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Da lahko Komisija obvesti druge države članice, Republika Poljska obvesti Komisijo o datumu, od katerega uporablja dovoljenje iz člena 1.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na Republiko Poljsko.

V Bruslju, 8. maja 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 193, 20.7.2002, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 268, 18.10.2003, str. 1).

(2)  UL C 232 A, 17.9.2004, str. 1.

(3)  UL L 117, 8.5.1990, str. 15.

(4)  UL L 106, 17.4.2001, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 268, 18.10.2003, str. 24).

(5)  UL L 131, 5.5.1998, str. 32.


PRILOGA

1.

Aliacan BT

2.

Aristis BT

3.

Bolsa

4.

Campero BT

5.

Cuartal BT

6.

DK 513

7.

DKC6550

8.

DKC6575

9.

Elgina

10.

Gambier BT

11.

Jaral BT

12.

Lévina

13.

Olimpica

14.

PR32P76

15.

PR33P67

16.

Protect


11.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 124/29


SKLEP KOMISIJE

z dne 10. maja 2006

o spremembi Sklepa Komisije 2005/380/ES z dne 28. aprila 2005 o ustanovitvi skupine nevladnih strokovnjakov za upravljanje podjetij in pravo družb

(2006/336/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sklepa Komisije 2005/380/ES z dne 28. aprila 2005 o ustanovitvi skupine nevladnih strokovnjakov za upravljanje podjetij in pravo družb (1), in zlasti členov 3 in 4 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

Član skupine je odstopil v obdobju njegovega imenovanja – Komisija mora zato imenovati novega člana skupine.

SKLENILA:

Člen 1

Na mesto g. Józefa Okolskega je za člana skupine nevladnih strokovnjakov za upravljanje podjetij in pravo družb imenovan G. Lajos Váradi.

Člen 2

Ta sklep se uporablja do 27. aprila 2008.

V Bruslju, 10. maja 2006

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  UL L 126, 19.5.2005, str. 40.