ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 120

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
5. maj 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 683/2006 z dne 27. februarja 2006 o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Tajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji o spremembi in dopolnitvi Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 684/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 685/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 5. maja 2006

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 686/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor brez nadaljnje predelave

7

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 687/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v nekatere tretje države za 25. delni razpis, izdan v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 1138/2005

9

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 688/2006 z dne 4. maja 2006 o spremembi prilog III in XI Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 glede spremljanja transmisivnih spongiformnih encefalopatij in snovi s specifičnim tveganjem pri govedu na Švedskem ( 1 )

10

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 689/2006 z dne 4. maja 2006 o izdaji izvoznih dovoljenj v vinskem sektorju

11

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 690/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in rženo moko ter za drobljenec in zdrob

12

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 691/2006 z dne 4. maja 2006 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005

14

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 692/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za navadno pšenico v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1059/2005

15

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 693/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za sirek v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 2094/2005

16

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 27. februarja 2006 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Tajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji

17

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Tajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji

19

 

*

Sklep Sveta z dne 27. aprila 2006 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah

22

 

*

Sklep Sveta z dne 27. aprila 2006 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah

23

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 28. aprila 2006 o spremembi Odločbe 2003/526/ES glede podaljšanja uporabe zaščitnih ukrepov v zvezi s klasično prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1719)  ( 1 )

24

 

*

Odločba Komisije z dne 4. maja 2006 o spremembi Odločbe 2006/274/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s klasično prašičjo kugo v Nemčiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1897)  ( 1 )

25

 

 

Popravki

 

*

Popravek Sklepa Sveta 2001/887/PNZ z dne 6. decembra 2001 o zaščiti evra pred ponarejanjem (UL L 329, 14.12.2001, str. 1; Slovenska posebna izdaja, poglavje 19, zvezek 4, str. 180)

27

 

*

Popravek Okvirnega sklepa Sveta 2001/888/PNZ z dne 6. decembra 2001 o spremembi Okvirnega sklepa 2000/383/PNZ o povečanju zaščite s kaznimi in drugimi ukrepi proti ponarejanju v zvezi z uvedbo evra (UL L 329, 14.12.2001, str. 3; Slovenska posebna izdaja, poglavje 19, zvezek 4, str. 182)

27

 

*

Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 1339/2001 z dne 28. junija 2001 o razširitvi učinkov Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi potrebnih ukrepov za zaščito evra pred ponarejanjem na tiste države članice, ki evra niso sprejele za svojo enotno valuto (UL L 181, 4.7.2001, str. 11; Slovenska posebna izdaja, poglavje 19, zvezek 4, str. 157)

27

 

*

Popravek Odločbe Sveta 2003/862/ES z dne 8. decembra 2003 o razširitvi učinkov Odločbe 2003/861/ES o analizi in sodelovanju v zvezi s ponarejenimi kovanci evra na tiste države članice, ki niso sprejele evra kot svoje enotne valute (UL L 325, 12.12.2003, str. 45; Slovenska posebna izdaja, poglavje 19, zvezek 6, str. 242)

28

 

*

Popravek Odločbe Sveta 2003/861/ES z dne 8. decembra 2003 o analizi in sodelovanju v zvezi s ponarejenimi kovanci evra (UL L 325, 12.12.2003, str. 44; Slovenska posebna izdaja, poglavje 19, zvezek 6, str. 241)

28

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

5.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/1


UREDBA SVETA (ES) št. 683/2006

z dne 27. februarja 2006

o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Tajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji o spremembi in dopolnitvi Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EGS) št. 2658/87 (1) je uvedla nomenklaturo blaga, v nadaljevanju „kombinirana nomenklatura“, in določila konvencionalne stopnje dajatve skupne carinske tarife.

(2)

Svet je s Sklepom 2006/324/ES z dne 27. februarja 2006 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Tajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji (2).

(3)

Uredbo (EGS) št. 2658/87 bi bilo zato treba spremeniti in dopolniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbi (EGS) št. 2658/87 se Priloga 7 z naslovom Tarifne kvote STO, ki jih odprejo pristojni organi Skupnosti, v Oddelku III Tretjega dela Priloge I spremeni in dopolni na naslednji način:

1.

Oznake KN 1006 10, 1006 20, 1006 40, 1604 20 50 in 1604 20 70, navedene v točki (a) Priloge k tej uredbi, se vstavijo v zgoraj navedeno Prilogo 7.

2.

Oznaka KN 1006 30 se dopolni s količinami, navedenimi v točki (b) Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati šest tednov po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. februarja 2006

Za Svet

Predsednica

U. PLASSNIK


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 486/2006 (UL L 88, 25.3.2006, str. 1).

(2)  Glej stran 17 tega Uradnega lista.


PRILOGA

Ne glede na pravila glede razlage kombinirane nomenklature se šteje, da ima besedilo poimenovanja proizvodov zgolj okvirno veljavo, saj se ugodnosti v okviru te priloge določijo na podlagi oznak KN, kot so v veljavi ob sprejetju trenutno veljavne uredbe. Kadar so navedene oznake ex KN, se ugodnosti določi s hkratno uporabo oznake KN in ustreznega poimenovanja.

(a)

Oznaka KN

Poimenovanje

Drugi pogoji

Tarifna številka 1006 10

Neoluščen riž

Nova letna tarifna kvota (erga omnes) v višini 7 ton s tarifno stopnjo v okviru kvote 15 %

Tarifna številka 1006 20

Oluščen riž

Nova letna tarifna kvota (erga omnes) v višini 1 634 ton s tarifno stopnjo v okviru kvote 15 %

Tarifna številka 1006 40

Lomljen riž

Nova letna tarifna kvota (erga omnes) v višini 31 788 ton s tarifno stopnjo v okviru kvote 0 %

Tarifna številka 1604 20 50

Pripravljene ali konzervirane ribe (razen celih ali v kosih):

sardele, palamide, skuše vrste Scomber scombrus in Scomber japonicus, ribe vrste Orcynopsis unicolor

Nova letna tarifna kvota v višini 2 275 ton, pri čemer se 1 410 ton dodeli Tajski, preostanek kvote erga omnes, s tarifno stopnjo v okviru kvote 0 % in tarifno stopnjo zunaj kvote 25 %

Tarifna številka 1604 20 70

Pripravljene ali konzervirane ribe (razen celih ali v kosih):

tuni, progasti tuni ali druge ribe iz rodu Euthynnus

Nova letna tarifna kvota v višini 2 558 ton, pri čemer se 1 816 ton dodeli Tajski, preostanek kvote se uporabi erga omnes, s tarifno stopnjo v okviru kvote 0 % in tarifno stopnjo zunaj kvote 24 %

(b)

Oznaka KN

Poimenovanje

Drugi pogoji

Tarifna številka 1006 30

Manj brušen ali popolnoma brušen riž

Povečanje letne traifne kvote v višini 25 516 ton (erga omnes) v sedanji kvoti ES 15 s tarifno stopnjo v okviru kvote 0 %

Dodelitev po državi v višini 1 200 ton za Tajsko se vključi v sedanjo kvoto ES 15 za manj/popolnoma brušen riž s tarifno stopnjo v okviru kvote 0 %


5.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 684/2006

z dne 4. maja 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 5. maja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. maja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 4. maja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

101,1

204

86,0

212

127,8

999

105,0

0707 00 05

052

115,7

628

155,5

999

135,6

0709 90 70

052

102,3

204

83,4

999

92,9

0805 10 20

052

46,6

204

36,4

212

60,2

220

42,9

400

50,1

448

49,4

624

59,4

999

49,3

0805 50 10

052

42,3

388

50,1

508

39,2

528

37,6

624

61,7

999

46,2

0808 10 80

388

82,8

400

131,1

404

108,9

508

77,7

512

82,3

524

101,8

528

91,7

720

87,8

804

100,3

999

96,0


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


5.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 685/2006

z dne 4. maja 2006

o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 5. maja 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti njenega člena 24(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1422/95 z dne 23. junija 1995 o podrobnih pravilih uporabe za uvoz melase v sektorju sladkorja in spremembi Uredbe (EGS) št. 785/68 (2) predvideva, da se cena CIF pri uvozu melase, določena v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 785/68 (3), upošteva kot „reprezentativna cena“. Ta cena velja za standardno kakovost, določeno v členu 1 Uredbe (EGS) št. 785/68.

(2)

Pri določitvi reprezentativnih cen je treba upoštevati vse razpoložljive podatke iz člena 3 Uredbe (EGS) št. 785/68, razen v primerih iz člena 4 te uredbe ter, če je to primerno, se lahko cene določijo na način iz člena 7 Uredbe (EGS) št. 785/68.

(3)

Za prilagoditev cen za nestandardno kakovost je treba glede na kakovost ponujene melase cene zvišati ali znižati v skladu s členom 6 Uredbe (EGS) št. 785/68.

(4)

V primeru razlik med sprožitveno ceno zadevnega proizvoda in reprezentativno ceno je treba določiti dodatne uvozne dajatve pod pogoji, predvidenimi v členu 3 Uredbe (ES) št. 1422/95. V primeru odprave uvoznih dajatev v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1422/95 je treba določiti posebne količine za te dajatve.

(5)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za zadevne proizvode je treba določiti v skladu s členom 1(2) ter členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1422/95.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne dajatve za uvoz proizvodov iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1422/95 so določene v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 5. maja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. maja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 141, 24.6.1995, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 79/2003 (UL L 13, 18.1.2003, str. 4).

(3)  UL L 145, 27.6.1968, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1422/95.


PRILOGA

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 5. maja 2006

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev za uvoz 100 kg neto teže zadevnega proizvoda zaradi odprave iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1422/95 (1)

1703 10 00 (2)

11,09

0

1703 90 00 (2)

11,09

0


(1)  V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1422/95 ta znesek nadomesti stopnjo dajatve skupne carinske tarife, določeno za te proizvode.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določeno v prvem členu spremenjene Uredbe (EGS) št. 785/68.


5.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 686/2006

z dne 4. maja 2006

o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor brez nadaljnje predelave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trga za sladkor (1), spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 680/2002, in zlasti drugega pododstavka člena 27(5),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 27 Uredbe (ES) št. 1260/2001 določa, da se lahko razlika med kotacijami ali cenami proizvodov, navedenih v členu 1(1)(a) te uredbe, na svetovnem trgu ter cenami teh proizvodov v Skupnosti krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Uredba (ES) št. 1260/2001 predvideva, da je pri določitvi nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, nedenaturiran in izvožen brez nadaljnje predelave, treba upoštevati položaj na trgu Skupnosti ter na svetovnem trgu za sladkor in zlasti elemente cene in stroškov, določene v členu 28 te uredbe. Isti člen določa, da je treba upoštevati tudi ekonomski vidik predvidenega izvoza.

(3)

Nadomestilo za surovi sladkor je treba določiti glede na standardno kakovost. Slednja je določena v točki II Priloge I Uredbe (ES) št. 1260/2001. Poleg tega je treba to nadomestilo določiti v skladu s členom 28(4) Uredbe (ES) št. 1260/2001. Kandirani sladkor je opredeljen v Uredbi Komisije (ES) št. 2135/95 z dne 7. septembra 1995 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za dodelitev izvoznih nadomestil v sektorju sladkorja (2). Tako izračunano nadomestilo za aromatiziran ali obarvan sladkor velja za njegovo vsebnost saharoze in je skladno s tem določeno za 1 % te vsebnosti.

(4)

V posebnih primerih je mogoče višino nadomestila določiti z drugimi pravnimi instrumenti.

(5)

Nadomestilo je treba določiti vsake dva tedna. V vmesnem obdobju ga je mogoče spremeniti.

(6)

Prvi pododstavek člena 27(5) Uredbe (ES) št. 1260/2001 predvideva, da so lahko nadomestila za proizvode iz člena 1 te uredbe različno določena glede na namembni kraj, kadar je to potrebno zaradi položaja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev določenih trgov.

(7)

Precejšnje in hitro povečanje preferencialnega uvoza sladkorja iz zahodnih balkanskih držav od začetka leta 2001 ter izvoza sladkorja iz Skupnosti v te dežele velja za zelo umetno.

(8)

Da bi preprečili vsakršne zlorabe v zvezi s ponovnim uvozom proizvodov, ki jim je bilo dodeljeno izvozno nadomestilo, v Skupnost, se nadomestila za proizvode, zajete v tej uredbi, ne določijo za vse države zahodnega Balkana.

(9)

Ob upoštevanju teh dejavnikov in trenutnega položaja na trgu za sladkor ter zlasti kotacij ali cen za sladkor znotraj Skupnosti in na svetovnem trgu je treba določiti ustrezno višino nadomestil.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Nadomestila za izvoz izdelkov, naštetih v členu 1(1)(a) Uredbe (ES) št. 1260/2001, nedenaturiranega in brez nadaljnje predelave, se določijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 5. maja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. maja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 214, 8.9.1995, str. 16.


PRILOGA

NADOMESTILA ZA BELI SLADKOR IN SUROVI SLADKOR, IZVOŽEN BREZ NADALJNJE PREDELAVE 5. MAJA 2006 (1)

Oznake proizvodov

Namembna država

Merska enota

Višina nadomestil

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,52 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

20,97 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,52 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

20,97 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,2340

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

23,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

22,80

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

22,80

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharoze 100 kg neto teže proizvoda

0,2340

N.B.: Oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), kakor je bila spremenjena.

Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Druge namembne države so določene kot sledi:

S00

:

vsi namembni kraji (tretje dežele, druga območja, oskrba ladij in namembni kraji, ki štejejo kot izvoz iz Skupnosti) razen Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore (vključno s Kosovom, kot je določeno v Resoluciji Varnostnega sveta št. 1244 z dne 10. junija 1999) in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, razen za sladkor, vsebovan v proizvodih iz člena 1(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 (UL L 297, 21.11.1996, str. 29).


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo od 1. februarja 2005 v skladu s Sklepom Sveta 2005/45/ES z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode (UL L 23, 26.1.2005, str. 17).

(2)  Ta znesek velja za surov sladkor z donosom 92 %. Kadar je donos izvoženega sladkorja drugačen od 92 %, se znesek izračuna v skladu s členom 28(4) Uredbe (ES) št. 1260/2001.


5.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 687/2006

z dne 4. maja 2006

o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v nekatere tretje države za 25. delni razpis, izdan v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 1138/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1), in zlasti druge alinee odstavka 5 člena 27 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1138/2005 z dne 15. julija 2005 o stalnem razpisu za določitev prelevmanov in/ali nadomestil za izvoz belega sladkorja (2) za tržno leto 2005/2006 zahteva, da se izda delni razpis za izvoz sladkorja v nekatere tretje države.

(2)

V skladu z določbami člena 9(1) Uredbe (ES) št. 1138/2005 se po potrebi določi najvišje izvozno nadomestilo za zadevni delni razpis, ob upoštevanju zlasti stanja in predvidenega razvoja na trgu za sladkor v Skupnosti ter na svetovnem trgu.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO

Člen 1

Za 25. delni razpis za beli sladkor, izdan v skladu z Uredbo (ES) št. 1138/2005, se največja višina nadomestila za izvoz v nekatere tretje države določi na 27,802 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 5. maja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. maja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 185, 16.7.2005, str. 3.


5.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 688/2006

z dne 4. maja 2006

o spremembi prilog III in XI Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 glede spremljanja transmisivnih spongiformnih encefalopatij in snovi s specifičnim tveganjem pri govedu na Švedskem

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (1), in zlasti prvega odstavka člena 23 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 999/2001 določa pravila za spremljanje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE) v govedi, ovcah in kozah.

(2)

Znanstveni usmerjevalni odbor Evropske komisije SSC je v svojem mnenju z dne 6. julija 2000 sklenil, da je pojav govejih spongiformnih encefalopatij (BSE) v domači živini na Švedskem malo verjeten, vendar ni izključen. Na podlagi navedenega mnenja določa Uredba (ES) št. 999/2001 Švedski odstopanje za pregled samo naključnega vzorca zdrave zaklane govedi, rojene in rejene na njenem ozemlju. V posodobljenem mnenju, sprejetem julija 2004, o geografskem tveganju za BSE na Švedskem, je Evropska agencija za varnost hrane podprla ta položaj, ki uvršča Švedsko v kategorijo II GBR, tj. da je malo verjetno, da je domača živina okužena z BSE, vendar ni izključeno. V nadaljevanju lahko Švedska koristi odstopanja, da se pod določenimi pogoji dovoli uporaba hrbtenice in dorzalnih bazalnih ganglijev, pridobljenih iz živali iz vrst govedi. Vendar Švedska ni nikdar zaprosila za odstopanje.

(3)

3. marca 2006 je referenčni laboratorij Skupnosti za BSE potrdil prvi primer BSE na Švedskem. Zato se pojav BSE v domači živini nadalje ne sme ocenjevati kot malo verjeten in ni več primerno, da bi Švedska koristila odstopanja glede spremljanja zdrave živine za zakol in omejitve starosti za odstranitev hrbtenice pri govedi.

(4)

Uredbo (ES) št. 999/2001 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi k Uredbi (ES) št. 999/2001 se spremenita:

(a)

v poglavju A dela I Priloge III se črta točka 2.3;

(b)

v delu A Priloge XI se drugi pododstavek točke 2 nadomesti z:

„Države članice lahko zaprosijo za to odstopanje tako, da predložijo Komisiji prepričljive dodatne dokaze za točko (a) ali (b).“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. maja 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 657/2006 (UL L 116, 29.4.2006, str. 9).


5.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 689/2006

z dne 4. maja 2006

o izdaji izvoznih dovoljenj v vinskem sektorju

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 883/2001 z dne 24. aprila 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 glede trgovine s tretjimi državami s proizvodi vinskega sektorja (1), in zlasti člena 7 in člena 9(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 63(7) Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (2) omejuje odobritev izvoznih nadomestil za proizvode vinskega sektorja na količine in stroške, določene v Sporazumu o kmetijstvu, sklenjenem v okviru urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj.

(2)

Člen 9 Uredbe (ES) št. 883/2001 določa pogoje, pod katerimi lahko Komisija sprejme nekatere ukrepe, da prepreči izčrpanje količin ali proračunskih sredstev, ki so na voljo v skladu z navedenim sporazumom.

(3)

Na podlagi informacij o zahtevkih za izvozna dovoljenja, s katerimi je Komisija razpolagala na dan 3. maja 2006, bi lahko bila količina, razpoložljiva v obdobju do 30. junija 2006, za namembna območja (1) Afrika, (2) Azija, (3) Vzhodna Evropa in (4) Zahodna Evropa iz člena 9(5) Uredbe (ES) št. 883/2001, izčrpana, če se izdaja izvoznih dovoljenj z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila ne omeji. Zato je potrebno uporabljati enoten odstotek za sprejem zahtevkov, vloženih v obdobju od 1. do 2. maja 2006, in ustaviti predložitev zahtevkov ter izdajo dovoljenj za to območje do 1. julija 2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Izvozna dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila za proizvode vinskega sektorja, za katera so bili zahtevki vloženi v obdobju od 1. do 2. maja 2006 v skladu z Uredbo (ES) št. 883/2001, se izdajo sočasno z 16,20 % količin zahtevanih za območja (1) Afrika, sočasno z 16,81 % količin, zahtevanih za območje (2) Azija, sočasno z 18,36 % količin, zahtevanih za območje (3) Vzhodna Evropa in sočasno z 14,54 % količin, zahtevanih za območje (4) Zahodna Evropa.

2.   Izdaja izvoznih dovoljenj za proizvode vinskega sektorja iz odstavka 1, za katera se zahtevki vložijo od 3. maja 2006, ter vlaganje zahtevkov za izvozna dovoljenja od 5. maja 2006 za namembna območja (1) Afrika, (2) Azija, (3) Vzhodna Evropa in (4) Zahodna Evropa, se ustavita do 1. julija 2006.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 5. maja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. maja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 128, 10.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2079/2005 (UL L 333, 20.12.2005, str. 6).

(2)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2165/2005 (UL L 345, 28.12.2005, str. 1).


5.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 690/2006

z dne 4. maja 2006

o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in rženo moko ter za drobljenec in zdrob

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. september 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 13 Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 določa, da se lahko razlika med kotacijami oziroma cenami na svetovnem trgu proizvodov iz člena 1 navedene uredbe in cenami teh proizvodov v Skupnosti pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Pri določitvi nadomestil je treba upoštevati dejavnike iz člena 1 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi podrobnih pravil uporabe Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 o odobritvi izvoznih nadomestil za žita in o ukrepih v primeru motenj na trgu žit (2).

(3)

Nadomestilo za pšenično in rženo moko, drobljenec in zdrob se izračuna na podlagi količine žit, potrebnih za njihovo proizvodnjo. Te količine so določene v Uredbi (ES) št. 1501/95.

(4)

Zaradi razmer na svetovnem trgu ali posebnih pogojev na nekaterih trgih lahko pride do sprememb nadomestila za nekatere proizvode glede na namembno državo.

(5)

Nadomestilo je treba določiti enkrat mesečno. V intervencijskem obdobju se lahko spremeni.

(6)

Iz navedenih pravil sledi, da je treba, glede na sedanje razmere na trgu žitaric, zlasti glede kotacij oziroma cen teh proizvodov v Skupnosti in na svetovnem trgu, nadomestila določiti v zneskih, navedenih v prilogi k tej uredbi.

(7)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila za proizvode iz člena 1(a), (b) in (c) Uredbe (ES) št. 1784/2003, pri čemer je izključen slad, se določijo v višini, navedeni v prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 5. maja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. maja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 4. maja 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in rženo moko, drobljenec in zdrob

Tarifna oznaka proizvoda

Namembna država

Merska enota

Višina nadomestil

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

8,49

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

7,94

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

7,32

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

6,76

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

6,32

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih držav v okviru serije „A“ so navedene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), kakor je bila spremenjena.

C01

:

Vse tretje države z izjemo Albanije, Bulgarije, Romunije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Lihtenštajna in Švice.


5.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 691/2006

z dne 4. maja 2006

v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti prvega pododstavka člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1058/2005 (2) je bil odprt razpis za nadomestila za izvoz ječmena v nekatere tretje države.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritve izvoznih nadomestil za žita in glede ukrepov, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu za žita (3), Komisija lahko na podlagi predloženih ponudb sklene, da ne sprejme nobene ponudbe.

(3)

Na podlagi kriterijev, podanih v členu 1 Uredbe (ES) št. 1501/95, naj se ne določi najvišjega nadomestila.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V okviru razpisa za nadomestila za izvoz ječmena, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005, se ne izbere nobene ponudbe, predložene od 28. aprila do 4. maja 2006.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 5. maja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. maja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 174, 7.7.2005, str. 12.

(3)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


5.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 692/2006

z dne 4. maja 2006

o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za navadno pšenico v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1059/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti prvega pododstavka člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1059/2005 (2) je bil razpisan natečaj za nadomestilo za izvoz navadne pšenice v nekatere tretje države.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritve izvoznih nadomestil za žita in ukrepov, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu žit (3), Komisija lahko na podlagi predloženih ponudb sklene določiti najvišje izvozno nadomestilo ob upoštevanju kriterijev iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1501/95. V tem primeru je na natečaju izbran ponudnik, čigar ponudba je enaka ali nižja od najvišjega nadomestila.

(3)

Iz uporabe zgoraj navedenih kriterijev pri trenutnem stanju na trgu žit sledi, da je treba določiti najvišje nadomestilo.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ponudbe, predložene od 28. aprila do 4. maja 2006 v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1059/2005, znaša najvišje nadomestilo za izvoz navadne pšenice 6,20 EUR/t.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 5. maja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. maja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 174, 7.7.2005, str. 15.

(3)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


5.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 693/2006

z dne 4. maja 2006

o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za sirek v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 2094/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 2094/2005 (2) se razpiše natečaj za največje znižanje dajatve za sirek, uvožen v Španijo iz tretjih držav.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe Komisije (ES) št. 1839/95 (3) lahko Komisija v skladu s postopkom iz člena 25 Uredbe (ES) št. 1784/2003 odloči, da določi največje znižanje uvozne dajatve. Pri določitvi največjega znižanja je treba upoštevati merila iz členov 6 in 7 Uredbe (ES) št. 1839/95. Pogodba se sklene z vsakim ponudnikom, ki ponudi znižanje, ki je enako ali manjše od največjega znižanja dajatve.

(3)

Uporaba zgoraj navedenih meril glede na sedanje razmere na trgu zadevne žitarice kaže, da je treba največje znižanje uvozne dajatve določiti v višini navedeni v členu 1.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ponudbe, prejete v obdobju od 28. aprila do 4. maja 2006 v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 2094/2005, znaša največje znižanje uvozne dajatve za sirek 51,39 EUR/t in velja za največjo skupno količino 1 700 t.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 5. maja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. maja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjen z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 335, 21.12.2005, str. 4.

(3)  UL L 177, 28.7.1995, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1558/2005 (UL L 249, 24.9.2005, str. 6).


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

5.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/17


SKLEP SVETA

z dne 27. februarja 2006

o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Tajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji

(2006/324/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. marca 2004 pooblastil Komisijo, da v skladu s členom XXIV:6 Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v okviru pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k Evropski uniji začne pogajanja z nekaterimi drugimi državami članicami STO.

(2)

Komisija je pogajanja vodila ob posvetovanju z odborom, ustanovljenim s členom 133 Pogodbe, in v skladu s pogajalskimi direktivami, ki jih je izdal Svet.

(3)

Komisija je zaključila pogajanja glede Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Tajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII GATT 1994. Navedeni sporazuma bi bilo treba odobriti.

(4)

Ukrepe, potrebne za izvajanje tega sklepa, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (1)

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Tajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji glede ukinitve posebnih ugodnosti v zvezi z ukinitvijo seznamov ugodnosti Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji se v imenu Skupnosti odobri.

Besedilo Sporazuma v obliki izmenjave pisem je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Komisija sprejme podrobna pravila za izvajanje Sporazuma v obliki izmenjave pisem v skladu s postopkom, določenim v členu 3(2) oziroma, za tarifne kvote za tarifne postavke 1604 20, v členu 4(2) tega sklepa.

Člen 3

1.   Komisiji pomaga Upravljalni odbor za žita, ustanovljen s členom 25 Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (2), ali ustrezni odbor, ustanovljen z ustreznim členom uredbe za skupno ureditev trga za zadevni izdelek.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Rok iz člen 4(3) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.

3.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 4

1.   Komisiji pomaga Odbor za carinski zakonik, ustanovljen s členom 248a Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (3).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Rok iz člena 4(3) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 5

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma, ki je za Skupnost zavezujoč (4).

V Bruslju, 27. februarja 2006

Za Svet

Predsednica

U. PLASSNIK


(1)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(3)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 648/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 117, 4.5.2005, str. 13).

(4)  Datum začetka veljavnosti Sporazuma bo objavljen v Uradnem listu Evropske unije.


SPORAZUM

v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Tajsko v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji

Bangkok, 16. marca 2006

Spoštovani,

Po začetku pogajanj med Evropskimi skupnostmi (ES) in Kraljevino Tajsko (Tajska) v skladu s členoma XXIV:6 in XXVIII GATT 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k ES, je bilo z namenom sklenitve pogajanj, ki so se začela po obvestilu ES z dne 19. januarja 2004 v skladu s členom XXIV:6 (GATT), dogovorjeno naslednje:

ES se strinja, da bo v svoj seznam za carinsko območje ES 25, vključila ugodnosti, ki so bile vključene v seznam ES 15.

ES se strinja, da bo v svoj seznam za ES 25 vključila ugodnosti, vsebovane v Prilogi k temu sporazumu.

Tajska sprejema bistvene elemente pristopa ES k uskladitvi obveznosti ES 15 ter obveznosti Republike Ciper, Češke republike, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Slovaške republike in Republike Slovenije po nedavni širitvi ES: neto izračun izvoznih zavez, neto izračun tarifnih kvot in združitev domačih zavez glede pomoči.

Ta sporazum začne veljati na dan, ko ES in Tajska izmenjata pisma o pristanku. ES si po najboljših močeh prizadeva, da se ustrezni izvedbeni ukrepi uveljavijo pred 1. januarjem 2006, vsekakor pa najpozneje do 1. julija 2006.

Sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja.

V imenu Evropske skupnosti

PRILOGA

1604 20 70: nova letna tarifna kvota v višini 2 558 ton, pri čemer se 1 816 ton dodeli Tajski, preostanek kvote se uporabi erga omnes, s tarifno stopnjo v okviru kvote 0 % in tarifno stopnjo zunaj kvote 24 %.

1604 20 50: nova letna tarifna kvota v višini 2 275 ton, pri čemer se 1 410 ton dodeli Tajski, preostanek kvote se uporabi erga omnes, s tarifno stopnjo v okviru kvote 0 % in tarifno stopnjo zunaj kvote 25 %.

1006 10 (neoluščen riž): nova letna tarifna kvota (erga omnes) v višini 7 ton s tarifno stopnjo v okviru kvote 15 %.

1006 20 (oluščen riž): nova letna tarifna kvota (erga omnes) v višini 1 634 ton s tarifno stopnjo v okviru kvote 15 %.

1006 30 (manj/popolnoma brušen riž): povečanje letne tarifne kvote v višini 25 516 ton (erga omnes) v sedanji kvoti ES 15 s tarifno stopnjo v okviru kvote 0 %.

Dodelitev po državi v višini 1 200 ton za Tajsko se vključi v sedanjo kvoto ES 15 za manj/popolnoma brušen riž s tarifno stopnjo v okviru kvote 0 %.

1006 40 (lomljen riž): nova letna tarifna (erga omnes) v višini kvota 31 788 ton v sedanji kvoti ES 15 s tarifno stopnjo v okviru kvote 0 %.

Bangkok, 16. marca 2006

Spoštovani,

Sklicujem se na vaše pismo, ki se glasi:

„Po začetku pogajanj med Evropskimi skupnostmi (ES) in Kraljevino Tajsko (Tajska) v skladu s členoma XXIV:6 in XXVIII GATT 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k ES, je bilo z namenom sklenitve pogajanj, ki so se začela po obvestilu ES z dne 19. januarja 2004 v skladu s členom XXIV:6 (GATT), dogovorjeno naslednje:

ES se strinja, da bo v svoj seznam za carinsko območje ES 25, vključila ugodnosti, ki so bile vključene v seznam ES 15.

ES se strinja, da bo v svoj seznam za ES 25 vključila ugodnosti, vsebovane v Prilogi k temu sporazumu.

Tajska sprejema bistvene elemente pristopa ES k uskladitvi obveznosti ES 15 ter obveznosti Republike Ciper, Češke republike, Republike Estonije, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Slovaške republike in Republike Slovenije po nedavni širitvi ES: neto izračun izvoznih zavez, neto izračun tarifnih kvot in združitev domačih zavez glede pomoči.

Ta sporazum začne veljati na dan, ko ES in Tajska izmenjata pisma o pristanku. ES si po najboljših močeh prizadeva, da se ustrezni izvedbeni ukrepi uveljavijo pred 1. januarjem 2006, vsekakor pa najpozneje do 1. julija 2006.“

V čast mi je potrditi, da se moja vlada strinja z vsebino vašega pisma.

Sprejmite izraze mojega globokega spoštovanja.

V imenu Kraljevine Tajske


5.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/22


SKLEP SVETA

z dne 27. aprila 2006

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah

(2006/325/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 61(c) Pogodbe, v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) ter prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, določbe Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (2) Danske ne zavezujejo niti jih ni dolžna uporabljati.

(2)

Komisija je s pogajanji dosegla sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o razširitvi določb Uredbe (ES) št. 44/2001 na Dansko.

(3)

Sporazum je bil podpisan v imenu Evropske skupnosti dne 19. oktobra 2005 ob upoštevanju njegove morebitne poznejše sklenitve v skladu s Sklepom Sveta 2005/790/ES z dne 20. septembra 2005 (3).

(4)

V skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o Evropski skupnosti, Združeno kraljestvo in Irska sodelujeta pri sprejetju in uporabi tega sklepa.

(5)

Danska v skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa jo Sklep ne zavezuje niti ga ni dolžna uporabljati.

(6)

Ta sporazum bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah se odobri v imenu Skupnosti.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno (-e) za uradno obvestitev iz člena 12(2) Sporazuma.

V Luxembourgu, 27. aprila 2006

Za Svet

Predsednica

L. PROKOP


(1)  Mnenje z dne 23. marca 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 12, 16.1.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2245/2004 (UL L 381, 28.12.2004, str. 10).

(3)  UL L 299, 16.11.2005, str. 61.


5.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/23


SKLEP SVETA

z dne 27. aprila 2006

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah

(2006/326/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 61(c) Pogodbe, v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, določbe Uredbe Sveta (ES) št. 1348/2000 z dne 29. maja 2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (2) Danske ne zavezujejo niti jih ni dolžna uporabljati.

(2)

Komisija je s pogajanji dosegla sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o razširitvi določb Uredbe (ES) št. 1348/2000 na Dansko.

(3)

Sporazum je bil podpisan v imenu Evropske skupnosti dne 19. oktobra 2005 ob upoštevanju njegove morebitne poznejše sklenitve v skladu s Sklepom Sveta 2005/794/ES z dne 20. septembra 2005 (3).

(4)

V skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o Evropski skupnosti, Združeno kraljestvo in Irska sodelujeta pri sprejetju in uporabi tega sklepa.

(5)

Danska v skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, jo Sklep ne zavezuje niti ga ni dolžna uporabljati.

(6)

Ta sporazum bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah se odobri v imenu Skupnosti.

Člen 2

Predsednik Sveta pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za uradno obvestitev iz člena 10(2) Sporazuma.

V Luxembourgu, 27. aprila 2006

Za Svet

Predsednica

L. PROKOP


(1)  Mnenje z dne 23. marca 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 160, 30.6.2000, str. 37.

(3)  UL L 300, 17.11.2005, str. 53.


Komisija

5.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/24


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 28. aprila 2006

o spremembi Odločbe 2003/526/ES glede podaljšanja uporabe zaščitnih ukrepov v zvezi s klasično prašičjo kugo v nekaterih državah članicah

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1719)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/327/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (1), in zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kot odgovor na izbruh klasične prašičje kuge v nekaterih državah članicah je bila sprejeta Odločba Komisije 2003/526/ES z dne 18. julija 2003 o zaščitnih ukrepih v zvezi s klasično prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (2). Ta odločba uvaja nekatere dodatne ukrepe za nadzor bolezni v zvezi s klasično prašičjo kugo in določa čas uporabe ukrepov.

(2)

Glede na epidemiološke podatke, ki so na voljo, je zato primerno podaljšati uporabo ukrepov do 30. aprila 2007.

(3)

Odločbo 2003/526/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V členu 11 Odločbe 2003/526/ES se „30. aprila 2006“ nadomesti s „30. aprila 2007“.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. aprila 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(2)  UL L 183, 22.7.2003, str. 46. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/284/ES (UL L 104, 13.4.2006, str. 48).


5.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/25


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 4. maja 2006

o spremembi Odločbe 2006/274/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s klasično prašičjo kugo v Nemčiji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1897)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/328/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (1), in zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Nemčiji je prišlo do izbruha klasične prašičje kuge.

(2)

Odločba Komisije 2006/274/ES z dne 6. aprila 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s klasično prašičjo kugo v Nemčiji in razveljavitvi Odločbe 2006/254/ES (2) je bila sprejeta, da se ohranijo in razširijo ukrepi, ki jih je sprejela Nemčija v skladu z Direktivo Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (3).

(3)

Na podlagi novih epidemioloških podatkov, ki jih je zagotovila Nemčija, je treba dolžino minimalnega bivanja prašičev na gospodarstvu izvora zmanjšati s 45 na 30 dni.

(4)

Odločbo 2006/274/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2006/274/ES se spremeni:

1.

V členu 1 se odstavek 2(b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

prevoz plemenskih prašičev in pitancev na gospodarstvo zunaj Nemčije pod pogojem, da vozila, ki se uporabljajo za prevoz prašičev, izpolnjujejo zahteve iz člena 6(2)(a) in da so prašiči najmanj 30 dni ali od rojstva, če so stari manj kot 30 dni, bivali na enem samem gospodarstvu:

(i)

ki se nahaja zunaj območij iz Priloge I;

(ii)

na katero v 30 dneh neposredno pred odpošiljanjem prašičev niso bili sprejeti živi prašiči;

(iii)

na katerem so bili rezultati kliničnega pregleda, opravljenega v skladu s poglavjem IV(D)(2) Priloge k Odločbi 2002/106/ES, negativni.“

2.

V členu 2 se odstavek 1(b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

prašiči se ne odpošiljajo z območij iz Priloge I(B) na druga območja znotraj Nemčije, razen za neposredni prevoz:

(i)

klavnih prašičev za takojšni zakol v klavnico pod pogojem, da prašiči izvirajo z enega samega gospodarstva;

(ii)

plemenskih prašičev in pitancev na gospodarstvo pod pogojem, da so prašiči najmanj 30 dni ali od rojstva, če so stari manj kot 30 dni, bivali na enem samem gospodarstvu:

na katero v 30 dneh neposredno pred odpošiljanjem prašičev niso bili sprejeti živi prašiči; ter

na katerem so bili rezultati kliničnega pregleda, opravljenega v skladu s poglavjem IV(D)(2) Priloge k Odločbi 2002/106/ES, negativni.“

3.

V členu 2 se odstavek 2(b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

na gospodarstvo znotraj območij iz Priloge I, pod pogojem, da so prašiči najmanj 30 dni ali od rojstva, če so stari manj kot 30 dni, bivali na enem samem gospodarstvu:

(i)

na katero v 30 dneh neposredno pred odpošiljanjem prašičev niso bili sprejeti živi prašiči;

(ii)

na katerem so bili rezultati kliničnega pregleda, opravljenega v skladu s poglavjem IV(D)(2) Priloge k Odločbi 2002/106/ES, negativni.

Nemški organi evidentirajo zgoraj navedene premike in Komisijo v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali takoj obvestijo o premikih z gospodarstva znotraj območij iz priloge I(A) na gospodarstvo znotraj območij iz Priloge I(B)“.

4.

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Države članice zagotovijo, da se vozila, ki so bila uporabljena za prevoz prašičev v Nemčiji ali so vstopila na gospodarstvo v Nemčiji, kjer so prašiči, po vsakem prevozu dvakrat očistijo in razkužijo, preden se lahko ta vozila uporabijo za prevoz prašičev zunaj Nemčije.“

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. maja 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(2)  UL L 99, 7.4.2006, str. 36. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/306/ES (UL L 113, 27.4.2006, str. 6).

(3)  UL L 316, 1.12.2001, str. 5. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.


Popravki

5.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/27


Popravek Sklepa Sveta 2001/887/PNZ z dne 6. decembra 2001 o zaščiti evra pred ponarejanjem

( Uradni list Evropskih skupnosti L 329 z dne 14. decembra 2001, str. 1 ; Slovenska posebna izdaja, poglavje 19, zvezek 4, str. 180)

1.

V naslovu in celotnem besedilu:

beseda:

„evra“

se glasi:

„eura“;

2.

v celotnem besedilu:

(a)

beseda

:

„evrih“

se glasi

:

„eurih“;

(b)

beseda

:

„evrov“

se glasi

:

„eurov“;

(c)

beseda

:

„evrom“

se glasi

:

„eurom“.


5.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/27


Popravek Okvirnega sklepa Sveta 2001/888/PNZ z dne 6. decembra 2001 o spremembi Okvirnega sklepa 2000/383/PNZ o povečanju zaščite s kaznimi in drugimi ukrepi proti ponarejanju v zvezi z uvedbo evra

( Uradni list Evropskih skupnosti L 329 z dne 14. decembra 2001, str. 3 ; Slovenska posebna izdaja, poglavje 19, zvezek 4, str. 182)

1.

V naslovu in celotnem besedilu:

beseda:

„evra“

se glasi:

„eura“.


5.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/27


Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 1339/2001 z dne 28. junija 2001 o razširitvi učinkov Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi potrebnih ukrepov za zaščito evra pred ponarejanjem na tiste države članice, ki evra niso sprejele za svojo enotno valuto

( Uradni list Evropskih skupnosti L 181 z dne 4. julija 2001, str. 11 ; Slovenska posebna izdaja, poglavje 19, zvezek 4, str. 157)

1.

V naslovu in celotnem besedilu:

beseda:

„evra“

se glasi:

„eura“;

2.

v celotnem besedilu:

beseda:

„evro“

se glasi:

„euro“.


5.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/28


Popravek Odločbe Sveta 2003/862/ES z dne 8. decembra 2003 o razširitvi učinkov Odločbe 2003/861/ES o analizi in sodelovanju v zvezi s ponarejenimi kovanci evra na tiste države članice, ki niso sprejele evra kot svoje enotne valute

( Uradni list Evropske unije L 325 z dne 12. decembra 2003, str. 45 ; Slovenska posebna izdaja, poglavje 19, zvezek 6, str. 242)

1.

V naslovu in celotnem besedilu:

beseda:

„evra“

se glasi:

„eura“;

2.

v celotnem besedilu:

beseda:

„evro“

se glasi:

„euro“.


5.5.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/28


Popravek Odločbe Sveta 2003/861/ES z dne 8. decembra 2003 o analizi in sodelovanju v zvezi s ponarejenimi kovanci evra

( Uradni list Evropske unije L 325 z dne 12. decembra 2003, str. 44 ; Slovenska posebna izdaja, poglavje 19, zvezek 6, str. 241)

1.

V naslovu in celotnem besedilu:

beseda:

„evra“

se glasi:

„eura“;

2.

v celotnem besedilu:

beseda:

„evro“

se glasi:

„euro“.