ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 100

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
8. april 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 574/2006 z dne 7. aprila 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 575/2006 z dne 7. aprila 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede števila in poimenovanja stalnih znanstvenih svetov Evropske agencije za varnost hrane

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 576/2006 z dne 7. aprila 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1433/2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 glede operativnih skladov, operativnih programov in finančne pomoči

4

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 577/2006 z dne 7. aprila 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za perutninsko meso

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 578/2006 z dne 7. aprila 2006 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95

7

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 579/2006 z dne 7. aprila 2006 o izdaji izvoznih dovoljenj sistema B za sadje in zelenjavo (limone)

9

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 580/2006 z dne 7. aprila 2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

10

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 581/2006 z dne 7. aprila 2006 o spremembah uvoznih dajatev v sektorju žit, v uporabi od 8. aprila 2006

12

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

8.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 574/2006

z dne 7. aprila 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 8. aprila 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. aprila 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 7. aprila 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

97,0

204

75,8

212

129,8

624

109,5

999

103,0

0707 00 05

052

140,7

204

66,3

999

103,5

0709 10 10

220

226,6

999

226,6

0709 90 70

052

115,1

204

47,1

999

81,1

0805 10 20

052

72,0

204

38,0

212

46,8

220

34,6

400

62,7

624

62,7

999

52,8

0805 50 10

052

44,7

624

57,8

999

51,3

0808 10 80

388

76,4

400

129,1

404

64,6

508

77,9

512

76,8

524

61,0

528

84,5

720

92,1

804

111,1

999

85,9

0808 20 50

388

84,4

512

73,2

528

67,1

720

63,7

999

72,1


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


8.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 575/2006

z dne 7. aprila 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede števila in poimenovanja stalnih znanstvenih svetov Evropske agencije za varnost hrane

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), in zlasti drugega pododstavka člena 28(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Varovanje zdravja rastlin je bistveni dejavnik varnosti prehranjevalne verige, nedavni dogodki pa imajo za posledico povečevanje števila znanstvenih ocen fitosanitarnih tveganj.

(2)

Strokovno znanje in izkušnje, s katerimi trenutno razpolaga znanstveni svet Evropske agencije za varnost hrane, ki je odgovoren za mnenja v zvezi z zdravjem rastlin ter fitofarmacevtskimi sredstvi in njihovimi ostanki, omogočajo znanstvene ocene na področju zdravja rastlin le na omejenih, posamičnih primerih. V skladu s tem je zaradi obravnave povečanega števila zahtevkov za znanstveno mnenje v zvezi z zdravjem rastlin Evropska agencija za varnost hrane predložila Komisiji uradno prošnjo za ustanovitev novega stalnega znanstvenega sveta, ki bo združil obširno strokovno znanje in izkušnje na različnih področjih v zvezi z zdravjem rastlin, kot so entomologija, mikologija, virologija, bakteriologija, botanika, agronomija, karantena rastlin in epidemiologija bolezni rastlin.

(3)

Ob upoštevanju ustanovitve dodatnega znanstvenega sveta za zdravje rastlin je treba ime „svet za zdravje rastlin, izdelke za varstvo rastlin in njihove ostanke“ spremeniti.

(4)

Uredbo (ES) št. 178/2002 je zato treba spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 28(4) Uredbe (ES) št. 178/2002 se spremeni:

1.

Točka (c) se nadomesti z:

„(c)

svet za izdelke za varstvo rastlin in njihove ostanke;“

2.

Doda se naslednja točka (i):

„(i)

svet za zdravje rastlin.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. aprila 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1642/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 4).


8.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 576/2006

z dne 7. aprila 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1433/2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 glede operativnih skladov, operativnih programov in finančne pomoči

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 48 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Točka 2 Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 1433/2003 (2) določa, da se lahko posebne stroške za organske, integrirane ali poskusne pridelave, materiale za organsko zaščito rastlin, okoljske ukrepe, vključno s stroški okoljskega upravljanja embalaže, in ukrepe za izboljšanje kakovosti, vključno s certificiranim micelijem, rastlinami ter semeni kategorij „osnovno seme“ in „certificirano seme“, šteje za izbirne dejavnosti v okviru operativnih programov, ki so upravičene do subvencije, in sicer za največ 10 let za posamezno dejavnost.

(2)

Izkušnje kažejo, da organizacije proizvajalcev v večini držav članic v veliki meri uporabljajo te ukrepe. Te organizacije proizvajalcev tako pri svojih operativnih programih v celoti upoštevajo vprašanja v zvezi z okoljem in kakovostjo. Zato naj bi se sedanja časovna omejitev 10 let za posamezno dejavnost v okviru teh ukrepov ukinila.

(3)

Uredbo (ES) št. 1433/2003 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V točki 2 Priloge I k Uredbi (ES) št. 1433/2003 se uvodno besedilo prvega pododstavka nadomesti z naslednjim:

„2.

Posebni stroški za:“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. aprila 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 203, 12.8.2003, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2190/2004 (UL L 373, 21.12.2004, str. 21).


8.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 577/2006

z dne 7. aprila 2006

o določitvi izvoznih nadomestil za perutninsko meso

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za perutninsko meso (1), in zlasti tretjega pododstavka člena 8(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(1) Uredbe (EGS) št. 2777/75 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode, iz člena 1(1) navedene uredbe, in cenami za navedene proizvode v Skupnosti, lahko krije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Glede na trenutni položaj na trgu za perutninsko meso je treba določiti izvozna nadomestila v skladu s pravili in kriteriji iz člena 8 Uredbe (EGS) št. 2777/75.

(3)

Drugi pododstavek člena 8(3) Uredbe (EGS) št. 2777/75 določa, da lahko razmere na svetovnem trgu ali posebne zahteve nekaterih trgov povzročijo spremembe nadomestila glede na namembni kraj.

(4)

Nadomestila se odobri samo za proizvode, ki so v prostem pretoku v Skupnosti in imajo identifikacijsko oznako, kot je določeno v členu 5(1)(b) Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2). Navedeni proizvodi morajo tudi biti v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (3).

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Izvozna nadomestila iz člena 8 Uredbe (EGS) št. 2777/75 se odobrijo za proizvode in zneske, določene v Prilogi k tej uredbi in v skladu s pogoji iz odstavka 2 tega člena.

2.   Proizvodi, ki so upravičeni do nadomestila v skladu z odstavkom 1, morajo izpolnjevati ustrezne zahteve iz Uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004, predvsem zahteve za pripravo v odobrenem obratu in za skladnost označevanja identifikacije, določenih v Prilogi II, oddelku I k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 10. aprila 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. aprila 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55. Popravljena različica v UL L 226, 25.6.2004, str. 22.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1. Popravljena različica v UL L 226, 25.6.2004, str. 3.


PRILOGA

Izvozna nadomestila za perutninsko meso od 10. aprila 2006

Tarifna oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

1,60

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

1,60

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

48,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

48,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

48,00

0207 14 20 9900

V03

EUR/100 kg

28,00

0207 14 60 9900

V03

EUR/100 kg

28,00

0207 14 70 9190

V03

EUR/100 kg

28,00

0207 14 70 9290

V03

EUR/100 kg

28,00

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12).

Drugi namembni kraji so:

V03

A24, Angola, Saudova Arabija, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Oman, Združeni arabski emirati, Jordanija, Jemen, Libanon, Irak, Iran.


8.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 578/2006

z dne 7. aprila 2006

o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca (1), in zlasti člena 5(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za perutninsko meso (2), in zlasti člena 5(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2783/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupnem trgovinskem sistemu za ovalbumin in laktalbumin (3), in zlasti člena 3(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 (4), določa podrobna pravila za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in določa reprezentativne cene v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin.

(2)

Iz rednega spremljanja podatkov, ki so podlaga za preverjanje uvoznih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin, sledi, da je treba spremeniti reprezentativne cene za uvoz nekaterih proizvodov, upoštevajoč spremembe cen glede na poreklo. Zato je treba objaviti reprezentativne cene.

(3)

Glede na razmere na trgu je treba te spremembe čimprej izvesti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1484/95 se nadomesti s Prilogo k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 8. aprila 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. aprila 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003.

(3)  UL L 282, 1.11.1975, str. 104. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisje (ES) št. 2916/95 (UL L 305, 19.12.1995, str. 49).

(4)  UL L 145, 29.6.1995, str. 47. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 405/2006 (UL L 70, 9.3.2006, str. 46).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 7. aprila 2006 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95

„PRILOGA I

Tarifna oznaka KN

Poimenovanje proizvodov

Reprezentativna cena

(EUR/100 kg)

Varščina iz člena 3(3)

(EUR/100 kg)

Poreklo (1)

0207 12 90

Piščanci, oskubljeni in iztrebljeni, brez glav in krempljev ter brez vratov, src, jeter in želodčkov, znani kot ‚65 % piščanci‘, ali drugače pripravljeni, zamrznjeni

112,3

2

01

109,4

3

02

0207 14 10

Kosi kokoši vrste Gallus domesticus, brez kosti, zamrznjeni

172,9

44

01

199,2

30

02

290,1

3

03

0207 25 10

Kosi purana, oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot ‚80 % purani‘, zamrznjeni

170,0

0

01

0207 27 10

Kosi purana brez kosti, zamrznjeni

248,0

15

01

261,8

11

03

1602 32 11

Izdelek iz surove kokoši vrste Gallus domesticus

187,5

30

01

167,9

40

02


(1)  Poreklo izvoza:

01

Brazilija

02

Argentina

03

Čile.“


8.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 579/2006

z dne 7. aprila 2006

o izdaji izvoznih dovoljenj sistema B za sadje in zelenjavo (limone)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1961/2001 z dne 8. oktobra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 glede izvoznih nadomestil za sadje in zelenjavo (2), in zlasti člena 6(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 230/2006 (3) določa okvirne količine, za katere se lahko izdajo izvozna dovoljenja sistema B.

(2)

Glede na informacije, s katerimi danes razpolaga Komisija, obstaja nevarnost, da se okvirne količine, določene za tekoče izvozno obdobje za limone, v kratkem prekoračijo. Ta prekoračitev bo vplivala na pravilno delovanje režima izvoznih nadomestil za sadje in zelenjavo.

(3)

V izogib takšnemu stanju je treba zavrniti zahtevke za dovoljenja sistema B za limone, izvožene po 7. aprilu 2006, do konca tekočega izvoznega obdobja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevki za izvozna dovoljenja sistema B za limone, vloženi v skladu s členom 1 Uredbe (ES) št. 230/2006, za katere se odobrijo izvozne deklaracije po 7. aprilu in pred 16. majem 2006, se zavrnejo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 8. aprila 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. aprila 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 268, 9.10.2001, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).

(3)  UL L 39, 10.2.2006, str. 10.


8.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 580/2006

z dne 7. aprila 2006

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1423/95 z dne 23. junija 1995 o podrobnih izvedbenih pravilih za uvoz proizvodov v sektorju sladkorja, razen melase (2), in zlasti drugega stavka druge alinee odstavka 2 člena 1 ter odstavka 1 člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2005/2006, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1011/2005 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 559/2006 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 1423/95 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1423/95, določene v Uredbi (ES) št. 1011/2005 za tržno leto 2005/2006, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 8. aprila 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. aprila 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 141, 24.6.1995, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 624/98 (UL L 85, 20.3.1998, str. 5).

(3)  UL L 170, 1.7.2005, str. 35.

(4)  UL L 98, 6.4.2006, str. 71.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 8. aprila 2006

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

35,66

0,59

1701 11 90 (1)

35,66

4,21

1701 12 10 (1)

35,66

0,45

1701 12 90 (1)

35,66

3,91

1701 91 00 (2)

37,68

6,39

1701 99 10 (2)

37,68

3,03

1701 99 90 (2)

37,68

3,03

1702 90 99 (3)

0,38

0,29


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1260/2001 (UL L 178, 30.6.2001, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko I Priloge I k Uredbi (ES) št. 1260/2001.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


8.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 100/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 581/2006

z dne 7. aprila 2006

o spremembah uvoznih dajatev v sektorju žit, v uporabi od 8. aprila 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1249/96 z dne 28. junija 1996 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede uvoznih dajatev v sektorju žit (2), in zlasti člena 2(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 532/2006 (3) določa uvozne dajatve v sektorju žit.

(2)

Člen 2(1) Uredbe (ES) št. 1249/96 določa, da se mora opraviti ustrezna prilagoditev, če se v obdobju uporabe uvoznih dajatev njihova izračunana povprečna vrednost razlikuje za 5 EUR/t od določene dajatve. Takšna razlika je dejansko nastala. Zato je treba prilagoditi uvozne dajatve, določene v Uredbi (ES) št. 532/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi I in II k Uredbi (ES) št. 532/2006 se zamenjata s prilogama I in II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 8. aprila 2006.

Uporablja se od 8. aprila 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. aprila 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 29.9.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 161, 29.6.1996, str. 125. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1110/2003 (UL L 158, 27.6.2003, str. 12).

(3)  UL L 94, 1.4.2006, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 558/2006 (UL L 98, 6.4.2006, str. 68).


PRILOGA I

Uvozne dajatve za proizvode iz člena 10(2) Uredbe (ES) št. 1784/2003, v uporabi od 8. aprila 2006

Oznaka KN

Poimenovanje blaga

Uvozna dajatev (1)

(v EUR/t)

1001 10 00

Pšenica durum visoke kakovosti

0,00

srednje kakovosti

2,61

nizke kakovosti

22,61

1001 90 91

Pšenica navadna, semenska

0,00

ex 1001 90 99

Navadna pšenica visoke kakovosti, razen semenske

0,00

1002 00 00

47,23

1005 10 90

Semenska koruza, razen hibridne

58,86

1005 90 00

Koruza, razen semenske (2)

58,86

1007 00 90

Sirek v zrnju, razen hibridnega, za setev

47,23


(1)  Za blago, ki pride v Skupnost preko Atlantskega oceana ali Sueškega prekopa (člen 2(4) Uredbe (ES) št. 1249/96), je uvoznik upravičen do znižanja dajatev v višini:

3 EUR/t, če je razkladalno pristanišče v Sredozemskem morju, ali v višini

2 EUR/t, če je razkladalno pristanišče na Irskem, v Združenem kraljestvu, na Danskem, v Estoniji, v Latviji, v Litvi, na Poljskem, Finskem, Švedskem ali atlantski obali Iberskega polotoka.

(2)  Uvoznik je upravičen do pavšalnega znižanja 24 EUR/t, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2(5) Uredbe (ES) št. 1249/96.


PRILOGA II

Podatki za izračun dajatev

obdobje od 31.3.2006–6.4.2006

1.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Borzne kotacije

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Proizvodi (% proteinov pri 12 % vlage)

HRS2

YC3

HAD2

srednja kakovost (1)

nizka kakovost (2)

US barley 2

Kotacija (EUR/t)

135,05 (3)

72,34

148,19

138,19

118,19

93,39

Premija za Zaliv (EUR/t)

41,14

13,22

 

 

Premija za Velika jezera (EUR/t)

 

 

2.

Povprečja za referenčno obdobje iz člena 2(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

Prevoz/stroški: Mehiški zaliv–Rotterdam: 17,14 EUR/t; Velika jezera–Rotterdam: 20,51 EUR/t.

3.

Subvencije iz tretjega odstavka člena 4(2) Uredbe (ES) št. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Znižanje za 10 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(2)  Znižanje za 30 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).

(3)  Vključena premija 14 EUR/t (člen 4(3) Uredbe (ES) št. 1249/96).