ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 99

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
7. april 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 564/2006 z dne 6. aprila 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 565/2006 z dne 6. aprila 2006 o zahtevah glede preskusov in informacij, ki jih morajo izpolniti uvozniki ali proizvajalci nekaterih prednostnih snovi v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 793/93 o oceni in nadzoru tveganja, ki ga predstavljajo obstoječe snovi ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 566/2006 z dne 6. aprila 2006 o spremembi in odstopanju od Uredbe (ES) št. 2014/2005 o dovoljenjih v okviru uvoznih režimov za banane, sproščene v prosti promet na podlagi enotne carinske stopnje, v Skupnost in o spremembi Uredbe (ES) št. 219/2006 o odprtju in upravljanju tarifne kvote za uvoz banan z oznako KN 08030019 s poreklom iz držav AKP za obdobje od 1. marca do 31. decembra 2006

6

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 567/2006 z dne 6. aprila 2006 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 7. aprila 2006

11

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 568/2006 z dne 6. aprila 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor brez nadaljnje predelave

13

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 569/2006 z dne 6. aprila 2006 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v nekatere tretje države za 23. delni razpis, izdan v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 1138/2005

15

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 570/2006 z dne 6. aprila 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in rženo moko ter za drobljenec in zdrob

16

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 571/2006 z dne 6. aprila 2006 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005

18

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 572/2006 z dne 6. aprila 2006 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za navadno pšenico v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1059/2005

19

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 573/2006 z dne 6. aprila 2006 v zvezi s ponudbami za uvoz sirka v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 2094/2005

20

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

Odločba komisije z dne 8. februarja 2006 o državni pomoči C 22/2004 (prej N 648/2001) pri davčnih olajšavah za poklicne ribiče (Švedska) (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 265)  ( 1 )

21

 

*

Odločba Komisije z dne 4. aprila 2006 o spremembi Odločbe 92/452/EGS glede nekaterih skupin za zbiranje in proizvodnjo zarodkov v Združenih državah Amerike (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1248)  ( 1 )

27

 

*

Odločba Komisije z dne 5. aprila 2006 o spremembi Odločbe 2002/613/ES glede odobrenih središč za zbiranje merjaščevega semena v Kanadi (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1258)  ( 1 )

29

 

*

Odločba Komisije z dne 5. aprila 2006 o spremembi Odločbe 2004/453/ES glede Švedske in Združenega kraljestva (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1259)  ( 1 )

31

 

*

Odločba Komisije z dne 6. aprila 2006 o spremembi Odločbe 2005/393/ES glede območij z omejitvami zaradi bolezni modrikastega jezika v Španiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1262)  ( 1 )

35

 

*

Odločba Komisije z dne 6. aprila 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s klasično prašičjo kugo v Nemčiji in razveljavitvi Odločbe 2006/254/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1556)  ( 1 )

36

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

7.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 564/2006

z dne 6. aprila 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 7. aprila 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. aprila 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 6. aprila 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

98,8

204

75,3

212

129,8

624

88,4

999

98,1

0707 00 05

052

141,0

204

66,3

999

103,7

0709 90 70

052

117,4

204

52,0

999

84,7

0805 10 20

052

39,6

204

40,4

212

47,7

220

40,7

400

62,7

624

63,8

999

49,2

0805 50 10

624

64,7

999

64,7

0808 10 80

388

73,2

400

139,6

404

96,7

508

83,7

512

82,6

524

61,0

528

82,4

720

102,7

804

113,5

999

92,8

0808 20 50

388

83,6

512

78,8

528

62,9

720

44,1

999

67,4


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


7.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 565/2006

z dne 6. aprila 2006

o zahtevah glede preskusov in informacij, ki jih morajo izpolniti uvozniki ali proizvajalci nekaterih prednostnih snovi v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 793/93 o oceni in nadzoru tveganja, ki ga predstavljajo obstoječe snovi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 z dne 23. marca 1993 o oceni in nadzoru tveganja, ki ga predstavljajo obstoječe snovi (1), in zlasti člena 10(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Poročevalci, ki so jih imenovale države članice v skladu s členom 10(1) Uredbe (EGS) št. 793/93, so ocenili informacije, ki so jih poslali proizvajalci in uvozniki o nekaterih prednostnih snoveh. Po posvetovanju z navedenimi proizvajalci in uvozniki so poročevalci ugotovili, da je zaradi ocene tveganja treba zahtevati, da navedeni proizvajalci in uvozniki predložijo dodatne informacije in opravijo nadaljnje preskuse.

(2)

Informacije, potrebne za ocenjevanje zadevnih snovi, niso na voljo pri prejšnjih proizvajalcih ali uvoznikih. Proizvajalci in uvozniki so s preverjanji ugotovili, da preskusov na živalih ni mogoče nadomestiti ali omejiti z uporabo drugih metod.

(3)

Zato je primerno, da se od proizvajalcev in uvoznikov prednostnih snovi zahteva, da predložijo dodatne informacije in opravijo nadaljnje preskuse navedenih snovi. Za opravljanje navedenih preskusov je treba uporabiti protokole, ki so jih Komisiji predložili poročevalci.

(4)

Določbe te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 15 Uredbe (EGS) št. 793/93 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Proizvajalci in uvozniki snovi iz Priloge, ki so predložili informacije v skladu z zahtevami iz členov 3, 4, 7 in 9 Uredbe (EGS) št. 793/93, priskrbijo informacije in opravijo preskuse, navedene v Prilogi, in rezultate pošljejo ustreznim poročevalcem.

Preskusi se opravijo v skladu s protokoli, ki so jih navedli poročevalci.

Rezultati se pošljejo v roku, ki je naveden v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. aprila 2006

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 84, 5.4.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).


PRILOGA

Št.

Št. Einecs

Št. CAS

Ime snovi

Poročevalec

Zahteve glede preskušanja/informacij

Rok od začetka veljavnosti te uredbe

1

214-604-9

1163-19-5

Bis(pentabromofenil)eter (1)

UK/FR

Študija razvojne nevrotoksičnosti pri podganah in miših

24 mesecev

Primerni program za humani biomonitoring, vključno z materinim mlekom in krvjo, ter potreba po analizi gibanja v nekem obdobju

Letno poročanje v obdobju 10 let

Program za spremljanje stanja okolja, vključno s pticami, blatom iz čistilnih naprav, usedlinami in zrakom, za ugotavljanje časovnih gibanj snovi in njihovih bolj toksičnih bioakumulativnih razkrojnih produktov v obdobju desetih let

Letno poročanje v obdobju 10 let

2

237-158-7

13674-84-5

Tris(2-kloro-1-metiletil) fosfat (2)

UK/IE

Podatki o izpustih in vrsti rabe v nekaterih fazah življenjskega cikla

3 meseci

3

237-159-2

13674-87-8

Tris[2-kloro-1-(klorometil)etil] fosfat (2)

UK/IE

Podatki o izpustih in vrsti rabe v nekaterih fazah življenjskega cikla

3 meseci

Preskus toksičnosti s trzačami (Chironomidae) v sistemu voda-usedline z uporabo obogatenih usedlin (OECD 218)

6 mesecev

Preskus toksičnosti z nevretenčarji vrste Lumbriculus v sistemu voda-usedline z uporabo obogatenih usedlin

6 mesecev

Preskus toksičnosti s postranicami (Hyallella) v sistemu voda-usedline z uporabo obogatenih usedlin

6 mesecev

4

253-760-2

38051-10-4

2,2-bis(klorometil)trimetilen bis(bis(2-kloroetil) fosfat) (2)

UK/IE

Podatki o izpustih in vrsti rabe v nekaterih fazah življenjskega cikla

3 meseci

5

231-111-4

232-104-9

222-068-2

231-743-0

236-068-5

7440-02-0

7786-81-4

3333-67-3

7718-54-9

13138-45-9

Nikelj (3)

Nikljev sulfat (3)

Nikljev karbonat (2)

Nikljev diklorid (2)

Nikljev dinitrat (2)

DK

Informacije o ekotoksičnosti in biološki razpoložljivosti niklja v laboratorijskih študijah

3 meseci

Informacije o ekotoksičnosti, vplivu in biološki razpoložljivosti, pridobljene s študijami na terenu

6 mesecev

Informacije o toksičnosti niklja v različnih tipih prsti

6 mesecev

Razvoj in potrditev kroničnega modela biotskih ligandov za postrv amerikanko

3 meseci

Razvoj in potrditev kroničnega modela biotskih ligandov za alge in nevretenčarje

3 meseci

Informacije o izpostavljenosti za ugotavljanje predvidene koncentracije v okolju PKOlokalno in PKOregionalno

6 mesecev

Podatki, pridobljeni pri spremljanju in nadzorovanju evropskih površinskih voda

6 mesecev

232-104-9

7786-81-4

Nikljev sulfat (3)

Dvoletna oralna študija rakotvornosti nikljevega sulfata pri podganah (OECD 451 – B32)

30 mesecev

231-111-4

7440-02-0

Nikelj (3)

Dvoletna inhalacijska študija rakotvornosti elementarnega niklja v obliki kovinskega prahu pri podganah (OECD 451 – B32)

30 mesecev

6

221-221-0

3033-77-0

2,3-epoksipropiltrimetilamonijev klorid (3)

FIN

Simulacijski preskus za aerobno čiščenje odplak, aktivno blato (OECD 303A)

6 mesecev

Informacije o okoljski izpostavljenosti

3 meseci

7

222-048-3

3327-22-8

(3-kloro-2-hidroksipropil) trimetilamonijev klorid (3)

FIN

Preskus s simulacijo za aerobno čiščenje odplak, enote aktivnega blata (OECD 303A)

6 mesecev

Informacije o okoljski izpostavljenosti

3 meseci

8

202-453-1

95-80-7

4-metil-m-fenilendiamin (1)

D

Preskus toksičnosti z deževniki v sistemu voda-usedline z uporabo obogatenih usedlin

6 mesecev


(1)  Snov, navedena v Prilogi k Uredbi Komisije (ES) št. 1179/94 (UL L 131, 26.5.1994, str. 3; prednostni seznam št. 1).

(2)  Snov, navedena v Prilogi k Uredbi Komisije (ES) št. 2364/2000 (UL L 273, 23.10.2000, str. 5; prednostni seznam št. 4).

(3)  Snov, navedena v Prilogi k Uredbi Komisije (ES) št. 143/97 (UL L 25, 27.1.1997, str. 13; prednostni seznam št. 3).


7.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 566/2006

z dne 6. aprila 2006

o spremembi in odstopanju od Uredbe (ES) št. 2014/2005 o dovoljenjih v okviru uvoznih režimov za banane, sproščene v prosti promet na podlagi enotne carinske stopnje, v Skupnost in o spremembi Uredbe (ES) št. 219/2006 o odprtju in upravljanju tarifne kvote za uvoz banan z oznako KN 0803 00 19 s poreklom iz držav AKP za obdobje od 1. marca do 31. decembra 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1964/2005 z dne 29. novembra 2005 o tarifnih stopnjah za banane (1), in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za spremljanje uvoza banan v Skupnost Uredba Komisije (ES) št. 2014/2005 (2) določa v členu 1(1), da je treba za sprostitev banan v prosti promet na podlagi enotne carinske stopnje, določene z Uredbo (ES) št. 1964/2005, predložiti uvozno dovoljenje. Člen 1(5) zadevne uredbe določa, da je veljavnost teh potrdil tri mesece.

(2)

Da so informacije o količinah, sproščenih v prosti promet v Skupnost, čim prej na voljo, je treba skrajšati veljavnost potrdil. Da se zagotovi, da določene informacije veljajo za koledarsko leto, je treba prav tako skrajšati veljavnost potrdil do 31. decembra.

(3)

Iz istih razlogov in z odstopanjem od člena 35(4) Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj ter potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (3) je treba skrajšati rok, do katerega morajo izvajalci pristojnemu organu predložiti dokazilo o uporabi dovoljenj.

(4)

Da bi imeli na voljo podatke za celotno obdobje režima, vzpostavljenega z Uredbo (ES) št. 1964/2005, velja skrajšanje obdobja za predložitev dokazil o uporabi dovoljenj prav tako za dovoljenja, veljavna od 1. januarja 2006, to je datuma začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 2014/2005.

(5)

Označba porekla banan, sproščenih v prosti promet v Skupnost, je informacija, ki je zlasti pomembna za spremljanje opravljenega uvoza v okviru režima, vzpostavljenega z Uredbo (ES) št. 1964/2005. Da bi ta informacija bila na voljo, je treba določiti, da se uvozna dovoljenja izdajo za uvoz banan določenega porekla. Zato je treba ločiti med bananami s poreklom iz AKP in tistimi s poreklom iz tretjih držav.

(6)

Da se zagotovi ustrezno spremljanje trga, je prav tako treba določiti informacije o ceni in količinah na trgu, ki jih morajo države članice sporočiti Komisiji.

(7)

Za odkrivanje oz. preprečevanje lažnih izjav izvajalcev morajo države članice sporočiti Komisiji seznam izvajalcev, ki delujejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 219/2006 (4) in Uredbo Komisije (ES) št. 2015/2005 z dne 9. decembra 2005 o uvozu banan s poreklom iz držav AKP za meseca januar in februar 2006 po tarifni kvoti, odprti z Uredbo Sveta (ES) št. 1964/2005 o tarifnih stopnjah za banane (5).

(8)

Uredba (ES) št. 219/2006 razveljavlja Uredbo Komisije (ES) št. 896/2001 (6), razen členov 21, 26 in 27 ter Priloge, ki se še dalje uporabljajo za uvoz, izveden v skladu z Uredbo (ES) št. 219/2006. Zaradi jasnosti in pravne varnosti je treba te določbe vključiti v Uredbo (ES) št. 219/2006.

(9)

Uredbi (ES) št. 2014/2005 in (ES) št. 219/2006 je zato treba spremeniti.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za banane –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2014/2005 se spremeni:

1.

Člen 1 se spremeni:

(a)

v odstavku 3 se doda naslednji pododstavek:

„V polju 8 zahtevka za dovoljenje se označi skupina države porekla ‚AKP‘ ali ‚izven AKP‘, besedo ‚da‘ pa je treba označiti s križcem.“

(b)

v odstavku 4 se doda naslednji pododstavek:

„V polju 8 dovoljenja se označi skupina države porekla ‚AKP‘ ali ‚izven AKP‘, besedo ‚da‘ pa je treba označiti s križcem.“

(c)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Dovoljenje je veljavno od datuma njegove izdaje v smislu člena 23(1) Uredbe (ES) št. 1291/2000 do konca meseca, ki sledi mesecu izdaje dovoljenja. Toda nobeno dovoljenje ne velja po 31. decembru leta, v katerem je bilo izdano.

Uvozna dovoljenja veljajo samo za uvoz iz označene skupine držav.“

(d)

vstavi se naslednji odstavek:

„6.   Z odstopanjem od prve alinee člena 35(4)(a) Uredbe (ES) št. 1291/2000 je treba dokazilo o uporabi uvoznega dovoljenja iz člena 33(1)(a) iste uredbe predložiti v 30 dneh po poteku datuma veljavnosti uvoznega dovoljenja, razen če to ni mogoče zaradi višje sile.“

2.

Člen 2 se nadomesti z:

„Člen 2

1.   Države članice sporočijo Komisiji:

(a)

vsako sredo, bruto cene rumenih banan, ki so bile zabeležene pretekli teden na reprezentativnih trgih, navedenih v členu 3 Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 (7), s porazdelitvijo po državah ali skupinah držav porekla;

(b)

najpozneje 15. dne v mesecu količine, za katere so bila pretekli mesec izdana uvozna dovoljenja;

(c)

najpozneje do 15. dne v mesecu količine, porazdeljene po državi porekla, ki se nanašajo na uporabljena dovoljenja in dovoljenja, ki so bila pretekli mesec vrnjena organu, ki jih je izdal;

(d)

na pisno zahtevo Komisije napovedi glede proizvodnje in trženja.

2.   Informacije iz odstavka 1 se predložijo s pomočjo elektronskega sistema, ki ga določi Komisija.

Člen 2

Uredba (ES) št. 219/2006 se spremeni:

1.

V členu 4(3) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Seznam pristojnih organov v vsaki državi članici je naveden v Prilogi. Ta seznam spremeni Komisija na zahtevo zadevnih držav članic.“

2.

Člen 6 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Države članice sporočijo Komisiji:

(a)

od meseca aprila 2006 do vključno meseca januarja 2007 najpozneje do 15. dne v mesecu, količine banan, ki so bile pretekli mesec dane v prosti promet na podlagi dovoljenj, izdanih v skladu s členom 5(3);

(b)

v najkrajšem možnem času in najpozneje 30. junija 2006 količine banan, ki so bile dane v prosti promet januarja in februarja 2006 na podlagi dovoljenj, izdanih v skladu s členom 6(3) Uredbe (ES) št. 2015/2005;

Informacije iz prvega pododstavka se predložijo s pomočjo elektronskega sistema, ki ga določi Komisija.“

(b)

vstavi se naslednji odstavek:

„3.   Države članice najpozneje do 28. aprila 2006 sporočijo Komisiji seznam izvajalcev po tej uredbi in Uredbi (ES) št. 2015/2005.

Komisija lahko pošlje te sezname drugim državam članicam.“

3.

Za členom 6 se doda člen 6a:

„Člen 6a

Formalnosti glede sprostitve v prosti promet

1.   Carinski uradi, pri katerih se vložijo uvozne deklaracije glede sprostitve banan v prosti promet:

(a)

hranijo izvod vsakega dovoljenja in izpisek uvoznega dovoljenja, ki je bil izdan ob prejemu izjave o sprostitvi v prosti promet; in

(b)

ob zaključku vsakega dvotedenskega obdobja predložijo drugi izvod vsakega dovoljenja in izdanega izpiska uvoznega dovoljenja organom svoje države članice, naštetim v Prilogi.

2.   Organi iz odstavka 1(b) predložijo ob koncu vsakega dvotedenskega obdobja izvod dovoljenj in prejetih izpiskov pristojnim organom držav članic, ki so izdale dokumente.

3.   V primeru dvoma glede pristnosti dovoljenj, izpiskov, navedb ali žigov na zadevnih dokumentih ali glede identitete izvajalcev, ki opravljajo formalnosti glede sprostitve v prosti promet ali za katere se te naloge izvajajo, in tudi v primeru suma nepravilnosti, carinski uradi, kjer so bili dokumenti predloženi, o tem takoj obvestijo pristojne organe svoje države članice. Ti takoj predložijo zadevne informacije pristojnim organom države članice, ki so izdali dovoljenja, ter Komisiji, da se izvede temeljito preverjanje.

4.   Na podlagi informacij, prejetih v skladu z odstavki 1, 2 in 3, izvedejo pristojni organi držav članic iz Priloge dodatna preverjanja, da se zagotovi dobro upravljanje tarifne kvote in se zlasti preveri količina, uvožena v okviru tega režima, zlasti z natančno primerjavo izdanih dovoljenj in izpiskov ter uporabljenih dovoljenj in izpiskov. Organi zato zlasti preverijo izvirnost in skladnost uporabljenih dokumentov ter da so jih uporabili izvajalci.“

4.

Drugi stavek člena 8 se črta.

5.

Besedilo iz Priloge k tej uredbi se doda kot Priloga.

Člen 3

Z odstopanjem od člena 2(1)(c) Uredbe (ES) št. 2014/2005, kot je bila spremenjena s to uredbo, se informacije o količinah iz uporabljenih dovoljenj in dovoljenj, ki so bila vrnjena organu, ki jih je izdal, januarja in februarja 2006, pošljejo Komisiji v sedmih dneh od začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 4

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 1(1)(d) se uporablja za dovoljenja, ki začnejo veljati 1. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. aprila 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 316, 2.12.2005, str. 1.

(2)  UL L 324, 10.12.2005, str. 3.

(3)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 410/2006 (UL L 71, 10.3.2006, str. 7).

(4)  UL L 38, 9.2.2006, str. 22.

(5)  UL L 324, 10.12.2005, str. 5.

(6)  UL L 126, 8.5.2001, str. 6.

(7)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66.“


PRILOGA

„PRILOGA

Pristojni organi držav članic:

 

Belgija

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

 

Češka

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

 

Danska

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv; Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

 

Nemčija

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 322

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

 

Estonija

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo

Narva mnt 3

EE-51009 Tartu

 

Grčija

OΡEΚEΡE (ex-GEDIDAGEP)

Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products

241, Acharnon Street

GR-104 46 Athens

ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Οπωροκηπευτικών, Αμπελοοινικών και Βιομηχανικών Προϊόντων

Αχαρνών 241

Τ.Κ. 104 46 Αθήνα

 

Španija

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

 

Francija

Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM)

46-48, rue de Lagny

F-93104 Montreuil Cedex

 

Irska

Department of Agriculture & Food

Crops Policy & State Bodies Division

Agriculture House (3W)

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

 

Italija

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

 

Ciper

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών

CY 1421 Κύπρος

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

CY 1421 Cyprus

 

Latvija

Zemkopības ministrijas

Lauku atbalsta dienests

Tirdzniecības mehānismu departaments

Licenču daļa

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

 

Litva

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Užsienio prekybos departamentas

Blindžių g. 17

LT-08111 Vilnius

 

Luksemburg

Ministère de l'agriculture

Administration des services techniques de l'agriculture

Service de l'horticulture

16, route d'Esch

Boîte postale 1904

L-1014 Luxembourg

 

Madžarska

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

 

Malta

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali

Agenzija tal-Pagamenti

Trade Mechanisims

Centru Nazzjonali tas Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali Ghammieri Marsa CMR 02 Malta

 

Nizozemska

Productschap Tuinbouw

Louis Pasteurlaan 6

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

Nederland

 

Avstrija

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

 

Poljska

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Polska

 

Portugalska

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua do Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P-1149-060 Lisboa

 

Slovenija

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Oddelek za zunanjo trgovino

Dunajska cesta 160

SI-1000 Ljubljana

 

Slovaška

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

 

Finska

Maa- ja Metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

 

Švedska

Jordbruksverket

Interventionsenheten

S-551 82 Jönköping

 

Združeno kraljestvo

Rural Payment Agency

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle Upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom“


7.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 567/2006

z dne 6. aprila 2006

o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 7. aprila 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti njenega člena 24(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1422/95 z dne 23. junija 1995 o podrobnih pravilih uporabe za uvoz melase v sektorju sladkorja in spremembi Uredbe (EGS) št. 785/68 (2) predvideva, da se cena CIF pri uvozu melase, določena v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 785/68 (3), upošteva kot „reprezentativna cena“. Ta cena velja za standardno kakovost, določeno v členu 1 Uredbe (EGS) št. 785/68.

(2)

Pri določitvi reprezentativnih cen je treba upoštevati vse razpoložljive podatke iz člena 3 Uredbe (EGS) št. 785/68, razen v primerih iz člena 4 te uredbe ter, če je to primerno, se lahko cene določijo na način iz člena 7 Uredbe (EGS) št. 785/68.

(3)

Za prilagoditev cen za nestandardno kakovost je treba glede na kakovost ponujene melase cene zvišati ali znižati v skladu s členom 6 Uredbe (EGS) št. 785/68.

(4)

V primeru razlik med sprožitveno ceno zadevnega proizvoda in reprezentativno ceno je treba določiti dodatne uvozne dajatve pod pogoji, predvidenimi v členu 3 Uredbe (ES) št. 1422/95. V primeru odprave uvoznih dajatev v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1422/95 je treba določiti posebne količine za te dajatve.

(5)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za zadevne proizvode je treba določiti v skladu s členom 1(2) ter členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1422/95.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne dajatve za uvoz proizvodov iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1422/95 so določene v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 7. aprila 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. aprila 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 141, 24.6.1995, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 79/2003 (UL L 13, 18.1.2003, str. 4).

(3)  UL L 145, 27.6.1968, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1422/95.


PRILOGA

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 7. aprila 2006

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev za uvoz 100 kg neto teže zadevnega proizvoda zaradi odprave iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1422/95 (1)

1703 10 00 (2)

11,42

0

1703 90 00 (2)

11,42

0


(1)  V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1422/95 ta znesek nadomesti stopnjo dajatve skupne carinske tarife, določeno za te proizvode.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določeno v prvem členu spremenjene Uredbe (EGS) št. 785/68.


7.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 568/2006

z dne 6. aprila 2006

o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor brez nadaljnje predelave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trga za sladkor (1), spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 680/2002, in zlasti drugega pododstavka člena 27(5),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 27 Uredbe (ES) št. 1260/2001 določa, da se lahko razlika med kotacijami ali cenami proizvodov, navedenih v členu 1(1)(a) te uredbe, na svetovnem trgu ter cenami teh proizvodov v Skupnosti krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Uredba (ES) št. 1260/2001 predvideva, da je pri določitvi nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, nedenaturiran in izvožen brez nadaljnje predelave, treba upoštevati položaj na trgu Skupnosti ter na svetovnem trgu za sladkor in zlasti elemente cene in stroškov, določene v členu 28 te uredbe. Isti člen določa, da je treba upoštevati tudi ekonomski vidik predvidenega izvoza.

(3)

Nadomestilo za surovi sladkor je treba določiti glede na standardno kakovost. Slednja je določena v točki II Priloge I Uredbe (ES) št. 1260/2001. Poleg tega je treba to nadomestilo določiti v skladu s členom 28(4) Uredbe (ES) št. 1260/2001. Kandirani sladkor je opredeljen v Uredbi Komisije (ES) št. 2135/95 z dne 7. septembra 1995 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za dodelitev izvoznih nadomestil v sektorju sladkorja (2). Tako izračunano nadomestilo za aromatiziran ali obarvan sladkor velja za njegovo vsebnost saharoze in je skladno s tem določeno za 1 % te vsebnosti.

(4)

V posebnih primerih je mogoče višino nadomestila določiti z drugimi pravnimi instrumenti.

(5)

Nadomestilo je treba določiti vsake dva tedna. V vmesnem obdobju ga je mogoče spremeniti.

(6)

Prvi pododstavek člena 27(5) Uredbe (ES) št. 1260/2001 predvideva, da so lahko nadomestila za proizvode iz člena 1 te uredbe različno določena glede na namembni kraj, kadar je to potrebno zaradi položaja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev določenih trgov.

(7)

Precejšnje in hitro povečanje preferencialnega uvoza sladkorja iz zahodnih balkanskih držav od začetka leta 2001 ter izvoza sladkorja iz Skupnosti v te dežele velja za zelo umetno.

(8)

Da bi preprečili vsakršne zlorabe v zvezi s ponovnim uvozom proizvodov, ki jim je bilo dodeljeno izvozno nadomestilo, v Skupnost, se nadomestila za proizvode, zajete v tej uredbi, ne določijo za vse države zahodnega Balkana.

(9)

Ob upoštevanju teh dejavnikov in trenutnega položaja na trgu za sladkor ter zlasti kotacij ali cen za sladkor znotraj Skupnosti in na svetovnem trgu je treba določiti ustrezno višino nadomestil.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Nadomestila za izvoz izdelkov, naštetih v členu 1(1)(a) Uredbe (ES) št. 1260/2001, nedenaturiranega in brez nadaljnje predelave, se določijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 7. aprila 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. aprila 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 214, 8.9.1995, str. 16.


PRILOGA

NADOMESTILA ZA BELI SLADKOR IN SUROVI SLADKOR, IZVOŽEN BREZ NADALJNJE PREDELAVE 7. APRILA 2006 (1)

Oznake proizvodov

Namembna država

Merska enota

Višina nadomestil

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

23,48 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

23,48 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,2389

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

25,52

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

25,52

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharoze 100 kg neto teže proizvoda

0,2389

N.B.: Oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), kakor je bila spremenjena.

Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Druge namembne države so določene kot sledi:

S00

:

vsi namembni kraji (tretje dežele, druga območja, oskrba ladij in namembni kraji, ki štejejo kot izvoz iz Skupnosti) razen Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore (vključno s Kosovom, kot je določeno v Resoluciji Varnostnega sveta št. 1244 z dne 10. junija 1999) in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, razen za sladkor, vsebovan v proizvodih iz člena 1(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 (UL L 297, 21.11.1996, str. 29).


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo od 1. februarja 2005 v skladu s Sklepom Sveta 2005/45/ES z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode (UL L 23, 26.1.2005, str. 17).

(2)  Ta znesek velja za surov sladkor z donosom 92 %. Kadar je donos izvoženega sladkorja drugačen od 92 %, se znesek izračuna v skladu s členom 28(4) Uredbe (ES) št. 1260/2001.


7.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 569/2006

z dne 6. aprila 2006

o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v nekatere tretje države za 23. delni razpis, izdan v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 1138/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1), in zlasti druge alinee odstavka 5 člena 27 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1138/2005 z dne 15. julija 2005 o stalnem razpisu za določitev prelevmanov in/ali nadomestil za izvoz belega sladkorja (2) za tržno leto 2005/2006 zahteva, da se izda delni razpis za izvoz sladkorja v nekatere tretje države.

(2)

V skladu z določbami člena 9(1) Uredbe (ES) št. 1138/2005 se po potrebi določi najvišje izvozno nadomestilo za zadevni delni razpis, ob upoštevanju zlasti stanja in predvidenega razvoja na trgu za sladkor v Skupnosti ter na svetovnem trgu.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO

Člen 1

Za 23. delni razpis za beli sladkor, izdan v skladu z Uredbo (ES) št. 1138/2005, se največja višina nadomestila za izvoz v nekatere tretje države določi na 28,797 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 7. aprila 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. aprila 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 185, 16.7.2005, str. 3.


7.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 570/2006

z dne 6. aprila 2006

o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in rženo moko ter za drobljenec in zdrob

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. september 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 13 Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 določa, da se lahko razlika med kotacijami oziroma cenami na svetovnem trgu proizvodov iz člena 1 navedene uredbe in cenami teh proizvodov v Skupnosti pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Pri določitvi nadomestil je treba upoštevati dejavnike iz člena 1 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi podrobnih pravil uporabe Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 o odobritvi izvoznih nadomestil za žita in o ukrepih v primeru motenj na trgu žit (2).

(3)

Nadomestilo za pšenično in rženo moko, drobljenec in zdrob se izračuna na podlagi količine žit, potrebnih za njihovo proizvodnjo. Te količine so določene v Uredbi (ES) št. 1501/95.

(4)

Zaradi razmer na svetovnem trgu ali posebnih pogojev na nekaterih trgih lahko pride do sprememb nadomestila za nekatere proizvode glede na namembno državo.

(5)

Nadomestilo je treba določiti enkrat mesečno. V intervencijskem obdobju se lahko spremeni.

(6)

Iz navedenih pravil sledi, da je treba, glede na sedanje razmere na trgu žitaric, zlasti glede kotacij oziroma cen teh proizvodov v Skupnosti in na svetovnem trgu, nadomestila določiti v zneskih, navedenih v prilogi k tej uredbi.

(7)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila za proizvode iz člena 1(a), (b) in (c) Uredbe (ES) št. 1784/2003, pri čemer je izključen slad, se določijo v višini, navedeni v prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 7. aprila 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. aprila 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 6. aprila 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in rženo moko, drobljenec in zdrob

Tarifna oznaka proizvoda

Namembna država

Merska enota

Višina nadomestil

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

5,48

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

5,12

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

4,72

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

4,36

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

4,08

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih držav v okviru serije „A“ so navedene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), kakor je bila spremenjena.

C01

:

Vse tretje države z izjemo Albanije, Bulgarije, Romunije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Lihtenštajna in Švice.


7.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 571/2006

z dne 6. aprila 2006

v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti prvega pododstavka člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1058/2005 (2) je bil odprt razpis za nadomestila za izvoz ječmena v nekatere tretje države.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritve izvoznih nadomestil za žita in glede ukrepov, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu za žita (3), Komisija lahko na podlagi predloženih ponudb sklene, da ne sprejme nobene ponudbe.

(3)

Na podlagi kriterijev, podanih v členu 1 Uredbe (ES) št. 1501/95, naj se ne določi najvišjega nadomestila.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V okviru razpisa za nadomestila za izvoz ječmena, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005, se ne izbere nobene ponudbe, predložene od 31. marca do 6. aprila 2006.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 7. aprila 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. aprila 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 174, 7.7.2005, str. 12.

(3)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


7.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/19


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 572/2006

z dne 6. aprila 2006

o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za navadno pšenico v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1059/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti prvega pododstavka člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1059/2005 (2) je bil razpisan natečaj za nadomestilo za izvoz navadne pšenice v nekatere tretje države.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritve izvoznih nadomestil za žita in ukrepov, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu žit (3), Komisija lahko na podlagi predloženih ponudb sklene določiti najvišje izvozno nadomestilo ob upoštevanju kriterijev iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1501/95. V tem primeru je na natečaju izbran ponudnik, čigar ponudba je enaka ali nižja od najvišjega nadomestila.

(3)

Iz uporabe zgoraj navedenih kriterijev pri trenutnem stanju na trgu žit sledi, da je treba določiti najvišje nadomestilo.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ponudbe, predložene od 31. marca do 6. aprila 2006 v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1059/2005, znaša najvišje nadomestilo za izvoz navadne pšenice 4,00 EUR/t.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 7. aprila 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. aprila 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 174, 7.7.2005, str. 15.

(3)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


7.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 573/2006

z dne 6. aprila 2006

v zvezi s ponudbami za uvoz sirka v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 2094/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 2094/2005 (2) je bil objavljen natečaj za največje znižanje dajatve za sirek, uvožen v Španijo iz tretjih držav.

(2)

Člen 7 Uredbe Komisije (ES) št. 1839/95 (3) daje Komisiji možnost, da v skladu s postopkom iz člena 25 Uredbe (ES) št. 1784/2003 in na podlagi prejetih ponudb, odloči, da ne izbere nobenega ponudnika.

(3)

Na podlagi meril iz členov 6 in 7 Uredbe (ES) št. 1839/95 najvišjega izvoznega nadomestila ni treba določiti.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V zvezi s ponudbami, prejetimi v obdobju od 31. marca do 6. aprila 2006 za znižanje uvozne dajatve za sirek v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 2094/2005, se ne izbere nobenega ponudnika.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 7. aprila 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. aprila 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 335, 21.12.2005, str. 4.

(3)  UL L 177, 28.7.1995, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1558/2005 (UL L 249, 24.9.2005, str. 6).


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

7.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/21


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 8. februarja 2006

o državni pomoči C 22/2004 (prej N 648/2001) pri davčnih olajšavah za poklicne ribiče (Švedska)

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 265)

(Besedilo v švedskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/269/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti prvega odstavka člena 88(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (1), in zlasti člena 14 Uredbe,

na podlagi povabila zainteresiranim stranem, da pošljejo svoje pripombe v skladu s prvim pododstavkom člena 88 (2) Pogodbe ES,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Dne 4. septembra 2001 so švedski organi Komisijo obvestili o predlogu zakona, ki spreminja Zakon o dohodnini (1999:1229). Komisija je o predlogu zakona nadaljnje informacije zahtevala v pismih z dne 10. decembra 2001, 25. aprila 2002, 23. julija 2002, 4. oktobra 2002, 11. marca 2003, 24. julija 2003 in 3. februarja 2004, na katera so švedski organi odgovorili s pismi z dne 26. februarja 2002, 7. junija 2002, 29. julija 2002, 19. decembra 2002, 19. maja 2003, 19. decembra 2003 in 8. marca 2004.

(2)

Komisija je Švedsko v pismu z dne 16. junija 2004 obvestila o odločitvi, da v zvezi z osnutkom predloga zakona sproži formalni postopek preiskave, ki je določen v členu 88 (2) Pogodbe ES.

(3)

Odločitev Komisije, da sproži formalni postopek preiskave, je bila objavljena v Uradnem listu Evropske Unije dne 20. oktobra 2004 (2). Komisija je vse zainteresirane stranke povabila, da podajo svoje mnenje o zadevi. Švedski organi so odgovorili s pismom z dne 9. novembra 2004. Prejete niso bile nikakršne druge pripombe.

(4)

Namen priglašenega osnutka predloga zakona, in sicer predlog o spremembi Zakona o dohodnini (1999:1229), je vsem ribičem z izdanim dovoljenjem nadomestiti stroške, ki nastanejo pri ribolovu. S tem se bo spremenil obstoječi sistem davčnih olajšav.

(5)

Leta 2002 je švedska Nacionalna davčna uprava predstavila nova splošna navodila o davčnih olajšavah za poklicne ribiče, ki se še vedno uporabljajo in pri čemer gre načeloma za uporabo splošnega davčnega sistema v sektorju za ribištvo, ki pa se uporablja tudi v vseh drugih sektorjih. Davčne olajšave za ribiče, ki obstajajo od tega leta, se zato ne štejejo za pomoč.

(6)

V skladu z navodilom iz leta 2002, mora ribič, da bi lahko uveljavljal ugodnosti davčnih olajšav, opraviti ribolovno potovanje, ki vključuje eno prenočitev izven njegovega prebivališča, saj je prav to splošen pogoj v okviru splošnega davčnega sistema. Prav tako lahko v skladu s tem navodilom ribiči uveljavljajo enake standardne davčne olajšave za povišane življenjske stroške kot vse druge samozaposlene osebe in z enakimi zneski. Švedski organi ugotavljajo, da je 99 % poklicnih ribičev na Švedskem samozaposlenih in da tako oblikujejo podjetja z enim zaposlenim delavcem.

(7)

V skladu z veljavnimi pravili veljajo pri stroških bivanja enaka pravila tako za ribiče kot za samozaposlene osebe. Običajno se standardna davčna olajšava uveljavi za vsako prenočitev izven prebivališča. To pomeni, da ribičem ali drugim osebam ni treba predložiti posebnega dokazila o dejanskih nastalih stroških, da bi lahko uveljavili standardno olajšavo v višini 95 SEK na dan.

(8)

Samozaposlene osebe iz drugih sektorjev morajo predložiti ustrezna pojasnila za svoje povišane stroške, vključno s podatki o datumih, namenu in namembnem kraju poslovnega potovanja ter času vožnje v namembni kraj ter povratne vožnje.

(9)

Podobna zahteva o predložitvi takšnih pojasnil za ribiče ne obstaja, vendar je davčno olajšavo mogoče uveljavljati le, če ribolovna potovanja vključujejo tudi prenočitev izven prebivališča. Da bi davčni organi lahko izračunali višino davčne olajšave, do katere je ribič upravičen, mora slednji predložiti podatke o datumih in trajanju ribolovnih potovanj. Švedski organi so se za ta kriterij odločile zato, da bi poenostavili davčni sistem in njegovo uporabo, saj ribolovna potovanja že po svoji naravi pomenijo delo, ki ga opravlja ribič.

(10)

Če obstaja mnenje, da so povišani življenjski stroški višji od pavšalnega zneska 95 SEK na dan, se lahko tako ribiči kot samozaposlene osebe odločijo, da bodo s predložitvijo poročila o vseh delovnih nalogah/poslovnih potovanjih v davčnem letu dokazali, da njihovi povišani življenjski stroški presegajo standardno olajšavo. Če se izbere ta možnost, se jo uporabi za celo leto, zaradi česar znotraj enega samega davčnega leta ni mogoče uporabiti pavšalnega zneska za nekatera potovanja in dejanskih stroškov za druga.

(11)

Po novi shemi, o kateri je bila obveščena Komisija, ribičem ne bi več bilo treba prenočiti izven svojega prebivališča, da bi lahko uveljavljali davčno olajšavo za povišane življenjske stroške. Zato se s to shemo, ki se uporablja samo za ribiče, pogoji za ribiče, ki prenočijo izven svojega prebivališča, in za tiste, ki tega ne storijo, z vidika obdavčevanja izenačijo.

(12)

Cilj priglašene sheme je ustvariti nevtralne pogoje konkurence med švedskimi, danskimi in norveškimi ribiči ter izravnati neravnovesje med ribiči, ki lahko uveljavljajo davčno olajšavo, ter tistimi, ki je ne morejo.

(13)

Poleg tega se zmanjša upravna obremenitev ribičev in tudi davčnih organov, saj je olajšavo, ki se jo določi z določenim odstotkom na osnovi dohodka, lažje upravljati in potrditi kakor olajšavo, ki se jo določi na osnovi števila ribolovnih dni.

(14)

Namen nove sheme bo omogočiti obalnim in jezerskim ribičem, da izkoristijo ugodnosti sistema davčnih olajšav, česar ne morejo storiti v tem trenutku. Nova shema tako tem ribičem prinaša ugodnosti, ne da bi se pri tem ugotavljalo, ali je ribič prenočil izven svojega prebivališča (in po možnosti ustvaril stroške), saj je edini pogoj za plačilo ta, da ima ribič dovoljenje za opravljanje poklicnega ribolova.

(15)

Kot velja tudi za trenutno shemo, ki se uporablja v vseh sektorjih, ribiči, ki uveljavljajo priglašeno shemo, ne bodo mogli uveljavljati drugih davčnih olajšav za povišane življenjske stroške.

(16)

Znižanje davčne obremenitve za vsakega ribiča, ki znaša po trenutni shemi 95 SEK na dan, se spremeni. Ta se bo izračunala na podlagi odstotka dohodka in ne bo smela presegati 40 000 SEK (4 444 EUR) na leto. Poleg tega olajšava ne bo smela presegati 20 % letnega dohodka. To, na primer, pomeni, da bo olajšava znašala največ 20 000 SEK (2 222 EUR) za letni dohodek v višini 100 000 SEK (11 111 EUR) in da se lahko najvišjo olajšavo uveljavlja le, kadar znaša letni dohodek 200 000 SEK (22 222 EUR) ali več.

(17)

V pismu z dne 4. oktobra 2002 je Komisija švedske organe zaprosila, da predložijo oceno o tem, koliko izmed 2 000 poklicnih ribičev, ki bodo upravičeni do uveljavljanja določb predloga zakona, bo lahko uveljavljalo najvišjo olajšavo v višini 40 000 SEK, t.j. ribiči z letnim dohodkom najmanj 200 000 SEK.

(18)

V pismu z dne 19. decembra 2002 so švedski organi odgovorili, da statistike o dohodku poklicnih ribičev, ustvarjenem izključno iz ribolovne dejavnosti, nimajo, zato ne morejo posredovati odgovora na to določeno vprašanje.

(19)

Na podlagi podatkov iz obvestil bi uveljavitev priglašene sheme povzročila izgubo v švedski državni blagajni v višini 34 400 000 SEK (3 822 222) na leto, od tega 18 200 000 SEK (2 022 222 EUR) zaradi opuščenih nacionalnih socialnih prispevkov in 16 200 000 SEK (1 800 000 EUR) zaradi znižanega regionalnega davčnega prihodka vsake zadevne regije.

(20)

Na Švedskem je približno 3 000 poklicnih ribičev z izdanim dovoljenjem, od tega jih trenutno svojo dejavnost opravlja približno 2 000. V času začetka formalne preiskave švedski organi še niso imeli razpoložljivih podatkov, ki bi pokazali, koliko izmed teh 2 000 ribičev z izdanim dovoljenjem, ki opravljajo dejavnost, je opravilo ribolovne poti, ki vključujejo prenočitev izven prebivališča. Zato ni bilo mogoče oceniti, koliko ribičev bi v tistem trenutku lahko uveljavljalo obstoječe davčne olajšave za ribiče.

(21)

Komisija je ugotovila, da se obstoječi sistem davčnih olajšav enako uporablja v vseh gospodarskih sektorjih, zato znotraj sektorja za ribištvo ni predstavljal selektivne ugodnosti temveč le splošen ukrep. Z omogočanjem davčne olajšave, pri kateri se ne zahteva, da morajo ribiči prenočiti izven svojega prebivališča, bi sistem na podlagi ugotovitev Komisije sektorju za ribištvo omogočil selektivno ugodnost, ki v drugih sektorjih ni na voljo. Ta ugodnost bi bila dodeljena brez novih obveznosti za prejemnike. Zaradi tega se je pokazalo, da je namen ukrepov izboljšati položaj podjetij, povečati njihovo likvidnost in povzročiti zvišanje prejemnikovega dohodka, zaradi česar so, kot pomoč za tekoče poslovanje, nezdružljivi s skupnim trgom.

(22)

Po besedah švedskih organov je bil ta ukrep predlagan zato, da bi izravnal neravnovesje med tistimi ribiči, ki lahko uveljavljajo trenutni sistem davčnih olajšav (t.j. tisti, ki prenočijo izven svojega prebivališča), in tistimi, ki ga ne morejo (obalni/jezerski ribiči), ter da bi se veljavni davčni režim uskladil z režimi sosednjih držav.

(23)

Švedski organi ocenjujejo, da izmed 2 000 ribičev z izdanim dovoljenjem, ki trenutno opravljajo dejavnost, 1 500 ribičev opravlja ribolovno potovanje, na katerem prenočijo izven svojega prebivališča, zato bi 500 ribičev, ki trenutno ne uveljavlja davčnih olajšav, imelo koristi od predlagane sheme.

(24)

Ribiči lahko v okviru veljavnega sistema odštejejo fiksne zneske za hrano in manjše stroške ter bivanje. Kot je navedeno zgoraj, švedski organi trdijo, da številni poklicni ribiči na Švedskem opravljajo dolga ribolovna potovanja, ki po trenutnem sistemu davčnih olajšav davčnim organom ustvarijo veliko število primerov za obračun olajšav za povišane življenjske stroške v povezavi z ribolovnimi potovanji.

(25)

Švedski organi vztrajajo na odobritvi sheme, saj se z njo izenači davčni položaj poklicnih ribičev, ki prenočijo izven svojega prebivališča, in tistih poklicnih ribičev, ki tega ne storijo, saj imajo podobne stroške in bi bilo zato smiselno ti dve skupini z vidika obdavčitve obravnavati enako.

(26)

Švedski organi trdijo tudi, da posebna narava zahtev poklicnih ribičev upravičuje posebno davčno določbo in da bo, glede na to, da ribiči delujejo v majhnem obsegu, poenostavitev olajšav zmanjšala upravno obremenitev tako davčnim organom kot samim ribičem. Švedski organi zato vztrajajo, da je predlagan predpis potreben za učinkovitost švedskega davčnega sistema in da ga upravičuje narava splošne sheme švedskega davčnega sistema.

(27)

Glede samega proračuna švedski organi na koncu trdijo, da je izguba, ki je bila izračunana za švedsko državno blagajno, napačna, in da bi jo bilo treba šteti za nepomembno. Navajajo, da obstoječa shema povzroča primanjkljaj v višini 41 100 000 SEK (4 566 667 EUR) in da bi primanjkljaj nove priglašene sheme, v kolikor bi ga izkoristili vsi poklicni ribiči, znašal le 34 300 000 SEK (3 811 111 EUR). Poleg tega, ker nova shema ne bi bila ugodna za nekatere ribiče, ki trenutno izkoriščajo obstoječo shemo, nove sheme verjetno ne bi izkoristilo okrog 500 ribičev, ki bi še naprej uporabljali obstoječa pravila.

(28)

Na tej osnovi so švedski organi izračunali, da bi vpliv na javne finance v letu 2005 znašal 49 700 000 SEK (5 522 222 EUR), kar ustreza 41 100 000 SEK (4 566 667 EUR) v olajšavah iz obstoječe sheme in 8 600 000 SEK (955 556 EUR) v olajšavah iz predlagane sheme.

A.   Obstoj državne pomoči

(29)

Če gre za državno pomoč, je treba prejemnikom omogočiti ugodnost, na podlagi katere so oproščeni dajatev, ki običajno nastajajo iz njihovih proračunov. Ta ugodnost se lahko omogoči z znižanjem davčne obremenitve na različne načine, vključno z znižanjem davčne osnove, kar velja za to priglašeno shemo.

(30)

Ugodnost mora biti omogočena s strani države ali z državnimi sredstvi. Izguba davčnega prihodka je enaka porabi državnih sredstev v obliki davčnih izdatkov. To velja tudi za to priglašeno shemo.

(31)

Ukrep bo zagotovo prizadel trgovino med državami članicami in izkrivil ali povzročil grožnjo izkrivljanja konkurence. Z dajanjem prednosti določenemu sektorju pomoč v kakršni koli obliki izkrivlja ali povzroča grožnjo izkrivljanja konkurence. Trgovina med državami članicami je prizadeta, kadar zadevni sektor opravlja gospodarsko dejavnost, ki vključuje trgovino med navedenimi državami, kar velja za sektor za ribištvo.

(32)

Dejstvo, da ta ukrep dajatve v zadevnem sektorju bolj usklajuje z dajatvami njegovih konkurentov v drugih državah članicah, ne spremeni dejstva, da gre za pomoč (3).

(33)

Nenazadnje mora biti ukrep določen ali selektiven na ta način, da daje prednost nekaterim podjetjem ali proizvodnji določenega blaga. Vendar pa selektivno naravo ukrepa lahko upraviči narava sistema ali njegova splošna shema. Takšno utemeljitev mora predložiti država članica.

(34)

Najprej je treba pojasniti, da se obstoječi sistem davčnih olajšav uporablja enako v vseh gospodarskih sektorjih. Zato to ni niti selektivna ugodnost za sektor za ribištvo niti državna pomoč, temveč splošni ukrep.

(35)

Z odobritvijo davčne olajšave brez zahteve po odsotnosti ribičev z doma ponoči, bi priglašena shema omogočila selektivno ugodnost za sektor za ribištvo, ki ne bi bila na voljo v drugih sektorjih, zato ta shema pomeni državno pomoč.

B.   Združljivost s skupnim trgom

(36)

Ker priglašena shema pomeni državno pomoč, je treba ugotoviti, ali je takšna pomoč združljiva s skupnim trgom v okviru izjem iz člena 87(2) in 87(3).

(37)

V tem primeru ni mogoče uporabiti niti ene izjeme iz člena 87(2) ES, saj reforma davčnega sistema ni usmerjena v cilje, naštete v navedenih določbah.

(38)

Podobno ni mogoče uporabiti izjem iz člena 87(3)(a), (b) ali (d) ES, ker pomoč ni usmerjena v regije z neobičajno nizkim življenjskim standardom ali z resnim problemom podzaposlenosti. Njen namen ni spodbujati izvedbo pomembnega projekta skupnega evropskega interesa niti popraviti resne motnje v gospodarstvu Švedske, prav tako ni usmerjena v spodbujanje kulture ali ohranjanja kulturne dediščine.

(39)

Ukrep je treba tudi pregledati z vidika Smernic za pregled države pomoči za ribištvo in ribogojstvo (4). V skladu s točko 1(2) teh smernic je državna pomoč, ki se dodeli brez obveznosti za prejemnike in je namenjena za izboljšanje situacije podjetij, povečanje njihove likvidnosti in povzroča zvišanje prejemnikovega dohodka, kot pomoč za tekoče poslovanje nezdružljiva s skupnim trgom.

(40)

Za namen ugotavljanja združljivosti s skupnim trgom je Evropsko sodišče potrdilo, da je Komisija vezana na smernice in obvestila, ki jih izdaja na področju nadzora državnih pomoči, kadar se ne odmikajo od pravil Pogodbe in jih sprejmejo države članice (5). Poleg tega mora na podlagi člena 253 ES Komisija obrazložiti svoje odločitve, vključno z odločitvijo o tem, da pomoči ne bo razglasila za združljivo s skupnim trgom na podlagi člena 92(3)(c) Pogodbe (6). Ker je Švedska predložila nove argumente, bo Komisija v skladu z obveznostmi iz člena 10 Pogodbe ES te pregledala v okviru svoje ocene o združljivosti sheme.

(41)

Po besedah švedskih organov je bila ta shema predlagana zato, da bi izravnala neravnovesje med tistimi ribiči, ki lahko uveljavljajo trenutni sistem davčnih olajšav (t.j. tisti, ki prenočijo izven svojega prebivališča), in tistimi, ki ga ne morejo (obalni/jezerski ribiči). S to shemo se pogoji za ribiče, ki prenočijo izven svojega prebivališča, in za tiste, ki ne, z vidika obdavčevanja izenačijo. Obstoječa pravila za obdavčitev povišanih življenjskih stroškov se v drugih sektorjih ne spremenijo.

(42)

Švedski organi menijo, da ribiči, ki na svojih ribolovnih potovanjih ne prenočijo izven svojega prebivališča, na splošno nimajo nižjih stroškov od tistih poklicnih ribičev, ki opravljajo daljša ribolovna potovanja, v katera je vključena tudi prenočitev. Zato organi menijo, da bi bilo smiselno ti dve skupini ribičev z vidika obdavčitve obravnavati enako.

(43)

Kljub dejstvu, da je to eden izmed glavnih argumentov, ki govori v prid priglašene sheme, so švedski organi priskrbeli le grobo oceno o tem, koliko izmed 2 000 ribičev z izdanim dovoljenjem, ki opravljajo dejavnost, opravlja ribolovna potovanja, ki vključujejo prenočitev izven prebivališča. In kar je še bolj pomembno, švedske oblasti niso uspele predložiti nikakršnih podatkov o tem, za katere stroške gre, na podlagi česar bi bilo mogoče opraviti primerjavo stroškov pri obeh skupinah ribičev.

(44)

Brez podatkov, ki bi pokazali, da imata obe skupini poklicnih ribičev dejansko enake stroške, ne glede na to ali njihova potovanja vključujejo prenočitev izven njihovega prebivališča ali ne, se šteje, da predlagan sistem negativno vpliva na trgovinske pogoje znotraj švedskega sektorja za ribištvo in je tako nezdružljiv s členom 87(3)(c) Pogodbe ES.

(45)

Trditev, da bi nov sistem ustvaril nevtralno konkurenčno situacijo za švedske ribiče v primerjavi z danskimi in norveškimi ribiči, je v tem smislu nepomembna, saj shema sama negativno vpliva na trgovinske pogoje znotraj švedskega sektorja za ribištvo.

(46)

Trditev švedskih organov, da veliko poklicnih ribičev na Švedskem opravlja dolge ribolovne poti deloma zato, ker je Švedska z geografskega vidika dolga država, z dolgimi obalami tako proti Severnemu morju in zlasti proti Baltskemu morju, ne more podpreti trditve, da bo sistem izravnal neravnovesje med morskimi in jezerskimi ribiči glede dostopa do sistema davčnih olajšav. Ravno nasprotno: ta vidik kaže, da obstaja velika razlika v ribolovnih dejavnostih dveh skupin ribičev, ki tako upravičuje razliko pri obravnavi v okviru davčnega režima.

(47)

Švedski organi na koncu navajajo, da bo predlagani sistem davčnih olajšav omogočil boljšo uporabo upravnih sredstev, saj davčnih olajšav ne bo več treba računati na podlagi skupnega števila ribolovnih dni, ampak z uporabo letne pavšalne vsote, izračunane na osnovi letnega dohodka, ustvarjenega iz ribolova.

(48)

Mogoče bi bilo pričakovati, da bo sistem, ki vključuje letni pavšalni znesek, omogočil boljšo uporabo upravnih sredstev, kakor pavšalni znesek, izračunan za en dan. Vendar za poklicne ribiče niso bila oblikovana nobena posebna pravila o računovodstvu in knjigovodstvu, švedski organi pa niso uspeli predložiti statistike o dohodkih poklicnih ribičev, ki so ustvarjeni izključno iz ribolova. Na podlagi dejstva, da večina ribičev svoje dohodke ustvarja iz več kot ene poklicne dejavnosti, lahko sklepamo, da je letni pavšalni znesek, ki temelji na dohodku, ustvarjenem iz ribolova, težko določiti. Ker se število ribolovnih dni registrira v skladu z določbami iz skupne ribiške politike ter je kot tako tudi lahko dostopno, Komisija ne vidi prednosti, ki bi jih prinesla zamenjava sistema z izračunavanjem na osnovi letnega dohodka.

(49)

Poleg tega v pismu z dne 9. novembra 2004 švedski organi menijo, da bi za približno 1 500 ribičev lahko bilo ugodneje, če bi zaprosili za olajšavo za dejanske stroške, kot je navedeno v točki 10. Tako bi se nova shema najverjetneje uporabljala za 500 ribičev, ki niso upravičeni do teh olajšav v okviru obstoječe sheme. Zaradi tega bi to kljub morebitni večji učinkovitosti sistema povzročilo povečanje skupne upravne obremenitve v primerjavi s trenutnim stanjem, v katerem za navedene ribiče te olajšave ne veljajo.

(50)

Glede na navedeno Komisija meni, da ta shema predstavlja državno pomoč, nezdružljivo s členom 87 Pogodbe ES.

(51)

Z vidika ocene iz odstavka IV Komisija meni, da je ta shema pomoči nezdružljiva s skupnim trgom, saj predvideva določene davčne olajšave za povišane življenjske stroške poklicnih ribičev, ne glede na to ali njihove ribolovne dejavnosti vključujejo prenočitev izven njihovega prebivališča –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO –

Člen 1

Osnutek predloga zakona o spremembi Zakona o dohodnini (1999:1229) „Davčne olajšave za poklicne ribiče“, kot ga predlaga Švedska, je nezdružljiv s skupnim trgom.

Švedska ne sme izvajati sheme pomoči iz prvega odstavka.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Švedsko.

V Bruslju, 8. februarja 2006

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 83, 27.3.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL C 258, 20.10.2004, str. 2.

(3)  Zadeva 173/73 Italija proti Komisiji [1974] Receuil 709, odstavek 17.

(4)  UL C 19, 20.1.2001, str. 7.

(5)  Zadeva C 313/90 Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques proti Komisiji [1993] Receuil I-1125.

(6)  Zadeva C 482/99 Francija proti Komisiji [2003] Receuil I-1487.


7.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/27


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 4. aprila 2006

o spremembi Odločbe 92/452/EGS glede nekaterih skupin za zbiranje in proizvodnjo zarodkov v Združenih državah Amerike

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1248)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/270/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/556/EGS z dne 25. septembra 1989 o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav za zarodke domačih živali vrste goveda (1), in zlasti člena 8(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 92/452/EGS z dne 30. julija 1992 o uvedbi seznamov odobrenih skupin za zbiranje govejih zarodkov v tretjih državah za izvoz v Skupnost (2) določa, da države članice uvažajo zarodke iz tretjih držav samo, če so jih zbrale, pripravile in skladiščile skupine za zbiranje zarodkov iz seznama v navedeni odločbi.

(2)

Združene države Amerike so zahtevale, da se spremeni vnose za navedene države na navedenih seznamih v zvezi z nekaterimi skupinami za zbiranje in proizvodnjo zarodkov.

(3)

Združene države Amerike so predložile jamstva glede izpolnjevanja ustreznih pravil iz Direktive 89/556/EGS, zadevne skupine za zbiranje zarodkov pa je za izvoz v Skupnost uradno odobrila veterinarska služba navedene države.

(4)

Odločbo 92/452/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 92/452/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 10. aprila 2006.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 4. aprila 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 302, 19.10.1989, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/60/ES (UL L 31, 3.2.2006, str. 24).

(2)  UL L 250, 29.8.1992, str. 40. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/85/ES (UL L 40, 11.2.2006, str. 24).


PRILOGA

Priloga k Odločbi 92/452/EGS se spremeni:

(a)

s seznama skupin za zbiranje zarodkov za Združene države Amerike se črta naslednja vrstica:

„ZD

 

98ID103

E1127

 

Pat Richards, DVM

1215 F 2000 S

Bliss, ID

Dr Pat Richards“

(b)

vstavi se naslednja vrstica za Združene države Amerike:

„ZD

 

05IA120

E608

05IA120

IVF

Trans Ova Genetics

2938 380th St

Sioux Center, IA 51250

Dr Jon Schmidt“

(c)

vrstica skupine za zbiranje zarodkov za Združene države Amerike št. 91IA029 se nadomesti z naslednjim:

„ZD

 

91IA029

E544

 

Westwood Embryo Services

1760 Dakota Ave

Waverly, IA 50677

Dr James West“

(d)

vrstica skupine za zbiranje zarodkov za Združene države Amerike št. 96CO084 se nadomesti z naslednjim:

„ZD

 

96CO084

E964

 

Genetics West

17890 Weld County Road 5

Berthoud, CO 80513

Dr Thomas L. Rea“


7.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/29


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 5. aprila 2006

o spremembi Odločbe 2002/613/ES glede odobrenih središč za zbiranje merjaščevega semena v Kanadi

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1258)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/271/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/429/EGS z dne 26. junija 1990 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet znotraj Skupnosti in za uvoz semena domačih prašičev (1), ter zlasti člena 8(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2002/613/ES z dne 19. julija 2002 o pogojih za uvoz merjaščevega semena (2) določa seznam tretjih držav, vključno s Kanado, iz katerih države članice dovolijo uvoz merjaščevega semena.

(2)

Kanada je zahtevala, da se seznam osemenjevalnih središč, odobrenih z Odločbo 2002/613/ES, spremeni glede vpisov za navedeno državo.

(3)

Kanada je zagotovila jamstva glede skladnosti z ustreznimi pravili, določenimi v Direktivi 90/429/EGS, in novo središče, ki ga je treba dodati na seznam, so veterinarske službe navedene države uradno odobrile za izvoz v Skupnost.

(4)

Odločbo 2002/613/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga V k Odločbi 2002/613/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se začne uporabljati 10. aprila 2006.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 5. aprila 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 62. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 196, 25.7.2002, str. 45. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2004/456/ES (UL L 156, 30.4.2004, str. 49).


PRILOGA

V Prilogi V k Odločbi 2002/613/ES se seznamu za Kanado doda naslednja vrstica:

„CA

4-AI-29

CIA des Castors

317 Rang Ile aux Castors

Ile Dupas

Québec

J0K 2P0“


7.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/31


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 5. aprila 2006

o spremembi Odločbe 2004/453/ES glede Švedske in Združenega kraljestva

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1259)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/272/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg (1), ter zlasti člena 12(3) in člena 13(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), in zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo Komisije 2004/453/ES z dne 29. aprila 2004 o izvajanju Direktive Sveta 91/67/EGS v zvezi z ukrepi proti nekaterim boleznim akvakultur (3) so bila določena dodatna jamstva za nekatere bolezni rib.

(2)

Celotno ozemlje Švedske je bilo na podlagi zahtev, določenih v Prilogi I k Odločbi 2004/453/ES, razglašeno za prosto nalezljive nekroze trebušne slinavke (IPN).

(3)

Po sprejetju Odločbe 2004/453/ES je Švedska prijavila izbruhe IPN v obalnih območjih. Sporočen je bil en izbruh pri prosto živečih ribah. Drug izbruh je bil sporočen v zvezi z gojenimi ribami, kjer so bile glede na epidemiološko poročilo vir infekcije najverjetneje prosto živeče ribe. Zaradi tega obalna območja Švedske ne izpolnjujejo več zahtev za status območja, prostega bolezni IPN, kot je določeno v Prilogi I k navedeni odločbi. Vendar celinski deli ozemlja ostajajo prosti bolezni.

(4)

V skladu s programom, predloženim Komisiji pred sprejetjem Odločbe 2004/453/ES, navedena izbruha Švedski ne bi smela preprečiti, da ohrani svoj program proti IPN v obalnih območjih in da uvede ukrepe za izkoreninjenje, če se IPN ugotovi pri gojenih ali prosto živečih ribah.

(5)

Odločba 2005/453/ES zahteva, da se ohrani ciljno usmerjen nadzor v območjih, ki so bila razglašena za prosta bolezni v državah članicah, kjer so samo deli ozemlja razglašeni za proste bolezni. Pri sprejetju te zahteve se ni predvideval poseben položaj, ko sta Irska in Severna Irska razglašeni za prosti iste ali istih bolezni, medtem ko deli Združenega kraljestva niso razglašeni za proste navedenih bolezni.

(6)

Primerno je, da se Združenemu kraljestvu dovoli, da prekine s ciljno usmerjenim nadzorom nad določenimi boleznimi, glede katerih je bila Severna Irska razglašena za prosto bolezni, pod pogojem, da je bila tudi Irska razglašena za prosto istih bolezni.

(7)

Odločbo 2004/453/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloge I, II in V k Odločbi 2004/453/ES se spremenijo:

1.

Poglavje II Priloge I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej odločbi.

2.

Poglavje II Priloge II se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej odločbi.

3.

V Prilogi V se točka A.5 nadomesti z naslednjim besedilom:

„5.

V državah članicah, kjer so v skladu s poglavjem II Priloge I razglašeni za proste bolezni samo deli ozemlja (celotno ozemlje ni razglašeno za prosto bolezni), je treba v območjih, ki so razglašena za prosta bolezni, ohraniti ciljno usmerjen nadzor v skladu z določbami poglavja I.4 Priloge II.

Vendar lahko Združeno kraljestvo prekine s ciljno usmerjenim nadzorom na Severnem Irskem za tiste bolezni, glede katerih je bila Severna Irska razglašena za prosto bolezni, pod pogojem da je bilo celo ozemlje Irske razglašeno za prosto istih bolezni v skladu s poglavjem II Priloge I.“

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 5. aprila 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 46, 19.2.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(3)  UL L 156, 30.4.2004, str. 5.


PRILOGA I

„POGLAVJE II

Ozemlja, ki so potrjeno prosta nekaterih bolezni iz stolpca 1 seznama III Priloge A k Direktivi Sveta 91/67/EGS

Bolezen

Država članica

Ozemlje ali deli ozemlja

Spomladanska viremija pri krapih (SVC)

Danska

Celotno ozemlje

Finska

Celotno ozemlje; povodje reke Vuoksi mora šteti za varovalni pas

Irska

Celotno ozemlje

Švedska

Celotno ozemlje

Združeno kraljestvo

Ozemlja Severne Irske, otoka Man, Jerseya in Guerneseya

Bakterijski nefritis (BKD)

Irska

Celotno ozemlje

Združeno kraljestvo

Ozemlja Severne Irske, otoka Man in Jerseya

Virus nalezljive nekroze trebušne slinavke (IPN)

Finska

Celinski deli ozemlja; povodji reke Vuoksi in reke Kemijoki morata šteti za varovalni pas

Švedska

Celinski deli ozemlja

Združeno kraljestvo

Ozemlje otoka Man

Okužba z Gyrodactylus salaris

Finska

Povodji Tenojoki in Näätämönjoki; povodja Paatsjoki, Luttojoki in Uutuanjoki štejejo za varovalni pas

Irska

Celotno ozemlje

Združeno kraljestvo

Ozemlja Velike Britanije, Severne Irske, otoka Man, Jerseya in Guerneseya“


PRILOGA II

„POGLAVJE II

Ozemlja z odobrenimi programi nadzora in izkoreninjenja nekaterih bolezni iz stolpca 1 seznama III Priloge A k Direktivi Sveta 91/67/EGS

Bolezen

Država članica

Ozemlje ali deli ozemlja

Spomladanska viremija pri krapih (SVC)

Združeno kraljestvo

Ozemlja Velike Britanije

Bakterijski nefritis

Finska

Celinski deli ozemlja

Švedska

Celinski deli ozemlja

Združeno kraljestvo

Ozemlja Velike Britanije

Nalezljiva nekroza trebušne slinavke

Švedska

Celinski deli ozemlja“


7.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/35


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 6. aprila 2006

o spremembi Odločbe 2005/393/ES glede območij z omejitvami zaradi bolezni modrikastega jezika v Španiji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1262)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/273/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/75/ES z dne 20. novembra 2000 o določitvi posebnih določb za boj zoper in izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika (1), in zlasti člena 8(3)(c) ter tretjega odstavka člena 19 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2000/75/ES določa pravila in ukrepe nadzora za boj proti bolezni modrikastega jezika v Skupnosti, vključno z določitvijo okuženih in ogroženih območij ter prepovedjo premikov živali z navedenih območij.

(2)

Odločba Komisije 2005/393/ES z dne 23. maja 2005 o okuženih in ogroženih območjih zaradi bolezni modrikastega jezika in o pogojih, ki veljajo za premike s teh območij ali prek teh območij (2), določa razmejitev globalnih geografskih območij, kjer morajo države članice vzpostaviti okužena in ogrožena območja („območja z omejitvami“) zaradi bolezni modrikastega jezika.

(3)

Španija je obvestila Komisijo, da virus že več kot dve leti ni prisoten na Balearskih otokih.

(4)

Zato velja navedeno geografsko območje za prosto bolezni modrikastega jezika in se ob predložitvi utemeljene zahteve Španije črta s seznama območij, ki so navedena kot območja z omejitvami.

(5)

Odločbo 2005/393/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V Prilogi I k Odločbi 2005/393/ES se v delu za območje C črta:

„Španija:

Balearski otoki (kjer serotipa 16 ni)“.

Člen 2

Ta odločba se začne uporabljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 6. aprila 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 327, 22.12.2000, str. 74.

(2)  UL L 130, 24.5.2005, str. 22. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2005/828/ES (UL L 311, 26.11.2005, str. 37).


7.4.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 99/36


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 6. aprila 2006

o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s klasično prašičjo kugo v Nemčiji in razveljavitvi Odločbe 2006/254/ES

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 1556)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/274/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (1), in zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Nemčiji je prišlo do izbruha klasične prašičje kuge.

(2)

Zaradi trgovine z živimi prašiči in nekaterimi prašičjimi proizvodi lahko navedeni izbruhi ogrozijo črede drugih držav članic.

(3)

Odločba Komisije 2006/254/ES z dne 28. marca 2006 o nekaterih začasnih zaščitnih ukrepih v zvezi s klasično prašičjo kugo v Nemčiji (2) je bila torej sprejeta, da se okrepijo ukrepi, ki jih je sprejela Nemčija v skladu z Direktivo Sveta 2001/89/ES z dne 23. oktobra 2001 o ukrepih Skupnosti za nadzor nad klasično prašičjo kugo (3).

(4)

Zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajo zdravstvenih spričeval so določene v Direktivi Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (4).

(5)

Zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajo zdravstvenih spričeval za trgovino s prašičjim semenom so določene v Direktivi Sveta 90/429/EGS z dne 26. junija 1990 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet znotraj Skupnosti in za uvoz semena domačih prašičev (5).

(6)

Zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in izdajo zdravstvenih spričeval za trgovino z jajčnimi celicami in zarodki prašičev so določene v Odločbi Komisije 95/483/EGS z dne 9. novembra 1995 o vzorcu spričevala za trgovino z jajčnimi celicami in zarodki prašičev v Skupnosti (6).

(7)

Odločba Komisije 2002/106/ES z dne 1. februarja 2002 o odobritvi Diagnostičnega priročnika, ki določa diagnostične postopke, metode vzorčenja in merila za ocenjevanje rezultatov laboratorijskih preiskav za potrjevanje klasične prašičje kuge (7), določa nadzorne protokole, ki so prilagojeni tveganju.

(8)

Na podlagi podatkov, ki jih je posredovala Nemčija, je primerno ohraniti zaščitne ukrepe v zvezi s klasično prašičjo kugo v Nemčiji toliko časa, da se zaključijo potrebne preiskave.

(9)

Poleg tega je treba razširiti ukrepe, da se v čim večji meri omejijo stiki z in med gospodarstvi s prašiči v nekaterih delih Nemčije in zahtevati regionalno omejitev nekaterih storitev v zvezi s prašiči, da se prepreči širjenje bolezni.

(10)

Odločbo 2006/254/ES je treba razveljaviti.

(11)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Nemčija zagotovi, da se prašiči ne odpošiljajo v druge države članice in v tretje države.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko Nemčija dovoli neposreden prevoz klavnih prašičev za takojšni zakol v klavnico zunaj Nemčije pod pogojem, da so prašiči najmanj 60 dni ali od rojstva, če so stari manj kot 60 dni, bivali na enem samem gospodarstvu:

(a)

ki je zunaj območij iz Priloge I, in

(b)

na katero v 60 dneh neposredno pred pošiljanjem prašičev niso bili sprejeti živi prašiči,

(c)

na katerem so bili rezultati preiskave, opravljene v skladu s poglavjem IV(D)(3) Priloge k Odločbi 2002/106/ES, negativni.

3.   Pristojni veterinarski organ Nemčije zagotovi, da se obvestilo o pošiljanju prašičev v druge države članice pošlje osrednjim in lokalnim veterinarskim organom namembne države članice in vseh tranzitnih držav članic najpozneje tri dni pred dnem odpošiljanja.

Člen 2

1.   Brez poseganja v ukrepe Direktive Sveta 2001/89/ES in zlasti členov 9, 10 in 11 Direktive, Nemčija zagotovi, da:

(a)

se prašiči ne premikajo z gospodarstev in na gospodarstva, ki se nahajajo znotraj območij iz Priloge I;

(b)

se premiki prašičev za zakol z gospodarstev izven območij iz Priloge I v klavnice na navedenih območjih in premiki prašičev čez omenjena območja dovolijo samo:

(i)

po glavnih cestah ali železnici in

(ii)

v skladu s podrobnimi navodili, ki jih zagotovi pristojni organ, da se med premikom prepreči neposreden ali posreden stik zadevnih prašičev z drugimi prašiči.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1(a) in ne prej kot 10 dni po začetku veljavnosti te odločbe lahko pristojni organ dovoli prevoz prašičev z gospodarstva, ki je na območjih iz Priloge I:

(a)

neposredno v klavnice, ki so na navedenih območjih; ali

(b)

v izjemnih primerih za takojšni zakol v posebej določene klavnice v Nemčiji, ki so zunaj navedenih območij, pod pogojem, da se prašiči odpošiljajo z gospodarstva, na katerem so bili rezultati preiskave, opravljene v skladu s poglavjem IV(D)(3) Priloge k Odločbi 2002/106/ES, negativni.

Člen 3

Nemčija zagotovi, da se v druge države članice in v tretje države ne odpošiljajo pošiljke s:

(a)

semenom prašičev, razen če seme izvira od plemenjakov, ki so v osemenjevalnem središču iz člena 3(a) Direktive 90/429/EGS, ki je zunaj območij iz Priloge I;

(b)

jajčnimi celicami in zarodki prašičev, razen če jajčne celice in zarodki ne izvirajo od prašičev, ki so na gospodarstvu zunaj območij iz Priloge I.

Člen 4

Nemčija zagotovi, da se zdravstveno spričevalo, predvideno v:

(a)

Direktivi 64/432/EGS, ki spremlja prašiče, odposlane iz Nemčije, dopolni z naslednjim besedilom:

„Živali v skladu z Odločbo Komisije 2006/274/ES končni z dne 6. aprila 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s klasično prašičjo kugo v Nemčiji“.

(b)

Direktivi 90/429/EGS, ki spremlja seme plemenjakov, odposlano iz Nemčije, dopolni z naslednjim besedilom:

„Seme v skladu z Odločbo Komisije 2006/274/ES končni z dne 6. aprila 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s klasično prašičjo kugo v Nemčiji“.

(c)

Odločbi 95/483/ES, ki spremlja jajčne celice in zarodke, odposlane iz Nemčije, dopolni z naslednjim besedilom:

„Jajčne celice/zarodki (neustrezno črtajte) v skladu z Odločbo Komisije 2006/274/ES končni z dne 6. aprila 2006 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi s klasično prašičjo kugo v Nemčiji“.

Člen 5

Nemčija zagotovi, da:

1.

pristojni organi znotraj območij iz Priloge I določijo ogrožene predele ter da se vsaj storitve, ki jih opravljajo osebe v neposrednem stiku s prašiči, ali ki zahtevajo vstop na območja, kjer so prašiči, in uporaba vozil za prevoz krme, gnoja ali poginulih živali z in na gospodarstva s prašiči, ki so na območjih iz Priloge I, omejijo na navedene predele in se ne uporabljajo tudi v drugih delih Skupnosti, razen po temeljitem čiščenju in razkuževanju vozil, opreme in vseh ostalih kontaminiranih snovi in po tem, ko vsaj 3 dni niso bili v nikakršnem stiku s prašiči ali z gospodarstvi s prašiči;

2.

se na območjih iz Priloge I izvajajo nadzorni ukrepi v skladu z načeli, določenimi v Prilogi II;

3.

se po potrebi uporabljajo preventivni ukrepi za nadzor bolezni v skladu s členom 4(3)(a) Direktive Sveta 2001/89/ES;

4.

se za rejce prašičev opravi ustrezna obveščevalna akcija.

Člen 6

1.   Države članice ne pošiljajo prašičev v klavnice na območjih iz Priloge I.

2.   Države članice zagotovijo, da:

(a)

da se vozila, ki so bila uporabljena za prevoz prašičev v Nemčiji ali so vstopila na gospodarstvo v Nemčiji, kjer so prašiči, po vsakem prevozu očistijo in razkužijo ter se vsaj 3 dni ne uporabljajo za prevoz prašičev;

(b)

prevozniki pristojnim veterinarskim organom predložijo potrdilo o takem razkuževanju.

Člen 7

Države članice spremenijo svoje trgovinske ukrepe tako, da jih uskladijo s to odločbo, in sprejete ukrepe takoj objavijo na primeren način. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 8

Ta odločba se uporablja do 15. maja 2006.

Člen 9

Odločba 2006/254/ES se razveljavi.

Člen 10

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 6. aprila 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(2)  UL L 91, 29.3.2006, str. 61.

(3)  UL L 316, 1.12.2001, str. 5. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(4)  UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1/2005 (UL L 3, 5.1.2005, str. 1).

(5)  UL L 224, 18.8.1990, str. 62. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(6)  UL L 275, 18.11.1995, str. 30.

(7)  UL L 39, 9.2.2002, str. 71.


PRILOGA I

Območja v Nemčiji iz členov 1, 2, 3, 5 in 6:

Celotno ozemlje Severnega Porenja-Vestfalije.


PRILOGA II

V skladu s členom 5(2) Nemčija zagotovi, da se na območjih iz Priloge I izvajajo naslednji nadzorni ukrepi:

(a)

vsak primer nalezljive bolezni na gospodarstvih s prašiči, pri kateri je potrebno zdravljenje z antibiotiki ali drugimi antibakterijskimi zdravili, se takoj in pred začetkom zdravljenja sporoči pristojnemu veterinarskemu organu,

(b)

na gospodarstvih s prašiči iz točke (a) veterinar takoj opravi postopke za klinično preiskavo in odvzem vzorcev pri prašičih iz poglavja IV(A) Priloge k Odločbi Komisije 2002/106/ES.