ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 93

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
31. marec 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 509/2006 z dne 20. marca 2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil

1

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

12

 

*

Uredba Sveta (ES) št. 511/2006 z dne 27. marca 2006 o spremembah Uredbe (ES) št. 1531/2002 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz barvnih televizijskih sprejemnikov s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske

26

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 512/2006 z dne 30. marca 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

28

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 513/2006 z dne 30. marca 2006 o sprejetju začasnih določb za izdajo uvoznih dovoljenj, za katera bodo vloženi zahtevki v skladu z Uredbo (ES) št. 565/2002 o določitvi postopka za upravljanje tarifnih kvot in uvedbi sistema potrdil o poreklu za česen, uvožen iz tretjih držav

30

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 514/2006 z dne 30. marca 2006 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 824/2000 glede roka za dostavo žit za intervencijo v nekaterih državah članicah za tržno leto 2005/2006

31

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 515/2006 z dne 30. marca 2006 o uvedbi prehodnega ukrepa za tržno leto 2005/2006 v zvezi s financiranjem skladiščenja žit za intervencijo v Češki, Estoniji, na Cipru, v Latviji, Litvi, na Madžarskem, Malti, v Poljski, Sloveniji in Slovaški

32

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 516/2006 z dne 30. marca 2006 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 31. marca 2006

34

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 517/2006 z dne 30. marca 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor brez nadaljnje predelave

36

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 518/2006 z dne 30. marca 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, izvožene v naravnem stanju

38

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 519/2006 z dne 30. marca 2006 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v nekatere tretje države za 22. delni razpis, izdan v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 1138/2005

41

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 520/2006 z dne 30. marca 2006 o določitvi proizvodnega nadomestila za beli sladkor, ki se uporablja v kemični industriji za obdobje od 1. do 30. aprila 2006

42

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 521/2006 z dne 30. marca 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice na osnovi žit

43

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 522/2006 z dne 30. marca 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke

45

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 523/2006 z dne 30. marca 2006 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004

50

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 524/2006 z dne 30. marca 2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

52

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 525/2006 z dne 30. marca 2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

55

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 526/2006 z dne 30. marca 2006 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za posneto mleko v prahu v okviru stalnega razpisa, določenega v Uredbi (ES) št. 582/2004

57

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 527/2006 z dne 30. marca 2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

58

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 528/2006 z dne 30. marca 2006 o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1809/2005

60

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 529/2006 z dne 30. marca 2006 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005

61

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 530/2006 z dne 30. marca 2006 v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1059/2005

62

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

Sklep Komisije z dne 6. marca 2006 o razveljavitvi Sklepa Komisije 2002/683/ES o sprejetju zaveze, ponujene v zvezi s protidampinškim postopkom glede uvoza barvnih televizijskih sprejemnikov s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske

63

 

*

Odločba Komisije z dne 27. marca 2006 o spremembi Priloge II k Odločbi Sveta 79/542/EGS v zvezi z regionalizacijo za Argentino in obrazci spričeval za uvoz svežega govejega mesa iz Brazilije (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 896)  ( 1 )

65

 

 

Popravki

 

*

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 2152/2005 z dne 23. decembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 327/98 o odprtju in zagotovitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža ter tudi Uredbe (ES) št. 1549/2004 o odstopanju od Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 v delu, ki se nanaša na uvozni režim za riž, in o določitvi posebnih prehodnih pravil za uvoz riža basmati (UL L 342, 24.12.2005)

79

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

31.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/1


UREDBA SVETA (ES) št. 509/2006

z dne 20. marca 2006

o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pridelava, proizvodnja in distribucija kmetijskih proizvodov in živil imajo pomembno vlogo v gospodarstvu Skupnosti.

(2)

Treba bi bilo spodbujati raznolikost kmetijske proizvodnje, da se na trgih doseže boljše ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem. Spodbujanje tradicionalnih proizvodov, ki imajo določene značilnosti, lahko zelo koristi gospodarstvu na podeželju, zlasti na področjih z omejenimi možnostmi ali na odmaknjenih območjih, tako da na eni strani zagotavlja izboljšanje prihodkov kmetov in na drugi strani ohranjanje podeželskega prebivalstva na teh območjih.

(3)

Za dobro delovanje notranjega trga za živila bi morali biti gospodarskim subjektom na razpolago instrumenti, s pomočjo katerih bi lahko povečali tržno vrednost svojih proizvodov, pri čemer mora biti zagotovljeno varstvo potrošnikov pred nedovoljenimi praksami in pošteno trgovanje.

(4)

V Uredbi Sveta (EGS) št. 2082/92 z dne 14. julija 1992 o certifikatih o posebnih lastnostih za kmetijske proizvode in živila (2) so bili opredeljeni certifikati o posebnih lastnostih, pojem „zajamčena tradicionalna posebnost“ pa je bil uveden z Uredbo Komisije (EGS) št. 1848/93 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe (EGS) št. 2082/92 (3). Certifikati o posebnih lastnostih, pogosteje imenovani „zajamčene tradicionalne posebnosti“, so odgovor na zahteve potrošnikov po tradicionalnih proizvodih s posebnimi lastnostmi. Zaradi raznolikosti proizvodov na trgu in množice informacij o njih bi morale biti potrošniku na voljo jasne in jedrnate informacije o poreklu proizvoda, ki mu omogočajo najboljšo izbiro.

(5)

Zaradi večje jasnosti bi bilo treba opustiti izraz „certifikat o posebnih lastnostih“ in uporabljati le izraz „zajamčena tradicionalna posebnost“, ki je bolj razumljiv, in da bi bil za proizvajalce in potrošnike cilj te uredbe bolj jasen, bi bilo treba natančneje opredeliti pojem „posebne lastnosti“ in vključiti v uredbo opredelitev pojma „tradicionalen“.

(6)

Nekateri proizvajalci želijo povečati tržno vrednost tradicionalnih kmetijskih proizvodov ali živil, ker se ta zaradi njim lastnih značilnostmi jasno razlikujejo od drugih podobnih proizvodov ali živil. Zaradi zagotavljanja varstva potrošnikov bi bilo treba zajamčeno tradicionalno posebnost nadzorovati. Tak prostovoljni sistem, ki bi gospodarskim subjektom omogočal, da kakovost kmetijskega proizvoda ali živila uveljavljajo v celotni Skupnosti, bi moral pri trženju s temi živili nuditi vsa jamstva za dejansko utemeljenost sklicevanj na to kakovost.

(7)

Za označevanje kmetijskih proizvodov in živil veljajo splošna pravila iz Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (4). Zaradi njihove posebne narave bi bilo treba sprejeti dodatne posebne določbe za zajamčene tradicionalne posebnosti. Da bi omogočili hitrejšo in lažjo identifikacijo zajamčenih tradicionalnih posebnosti, proizvedenih na območju Skupnosti, bi bilo treba za označevanje predpisati obvezno uporabo označbe „zajamčena tradicionalna posebnost“ ali ustreznega znaka Skupnosti, pri čemer pa bi bilo treba predvideti razumen rok, v katerem se gospodarski subjekti lahko prilagodijo tej obveznosti.

(8)

Da bi zagotovili upoštevanje in usklajenost zajamčenih tradicionalnih posebnosti, bi morali proizvajalci, ki so organizirani v skupine, v specifikaciji proizvoda sami opredeliti posebne lastnosti. Možnost registracije zajamčene tradicionalne posebnosti bi morala biti odprta tudi za proizvajalce iz tretjih držav.

(9)

Za zajamčene tradicionalne posebnosti, zaščitene v Skupnosti, bi morale veljati nadzorne ureditve, ki bi temeljile na sistemu pregledov na podlagi Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (5), ter nadzorne ureditve, ki bi zagotavljale, da gospodarski subjekti pred trženjem kmetijskih proizvodov in živil upoštevajo specifikacijo proizvoda.

(10)

Da bi bile upravičene do zaščite v državah članicah, bi morale biti zajamčene tradicionalne posebnosti registrirane na ravni Skupnosti. Vpis v register naj omogoči tudi zagotavljanje informacij gospodarskim subjektom in potrošnikom.

(11)

Za zagotovitev, da je zadevni kmetijski proizvod ali živilo tradicionalno in ima posebne lastnosti, bi morali vloge preučevati nacionalni organi zadevne države članice z upoštevanjem minimalnih skupnih določb, ki bi vključevale nacionalni postopek ugovora. Komisija bi nato morala biti vključena v postopek preučitve vlog, s čimer bi zagotovila enoten pristop glede vlog za registracijo, ki jih predložijo proizvajalci držav članic, in tistih, ki jih predložijo proizvajalci iz tretjih držav.

(12)

Da bi bil postopek registracije bolj učinkovit, bi se bilo treba izogniti obravnavanju šikanoznih in neutemeljenih ugovorov, zato bi bilo treba podrobno opredeliti razloge, na podlagi katerih Komisija oceni dopustnost prejetih ugovorov. Pravico do ugovora bi bilo treba zagotoviti državljanom tretjih držav z upravičenim interesom po enakih merilih, kot se uporabljajo za proizvajalce Skupnosti. Ta merila bi bilo treba oceniti glede na ozemlje Skupnosti. Glede na pridobljene izkušnje bi bilo treba prilagoditi rok za posvetovanja, na katerih se podajo ugovori.

(13)

Predvideti bi bilo treba določbe za razjasnitev obsega zaščite po tej uredbi, ki bi poudarile, da je treba to uredbo uporabljati brez poseganja v obstoječa pravila v zvezi z blagovnimi znamkami in geografskimi označbami.

(14)

Zaradi preprečevanja ustvarjanja neenakih konkurenčnih pogojev je treba vsakemu proizvajalcu, vključno s proizvajalci iz tretjih držav, omogočiti uporabo registriranega imena, skupaj z določeno označbo, in, kjer je primerno, z znakom Skupnosti, ob navedbi označbe „zajamčena tradicionalna posebnost“ ali registriranega imena kot takega, če proizveden ali predelan kmetijski proizvod ali živilo ustreza zahtevam zadevne specifikacije in če v skladu z določbami te uredbe proizvajalec koristi storitve organov za preverjanje.

(15)

Da bi bile označbe posebnih lastnosti tradicionalnega kmetijskega proizvoda ali živila privlačne za proizvajalce in da bi uživale zaupanje potrošnikov, bi jim bilo treba zagotoviti pravno varstvo in jih nadzorovati.

(16)

Državam članicam bi moralo biti dovoljeno, da zaračunavajo takse za kritje nastalih stroškov.

(17)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (6).

(18)

Predvideti bi bilo treba določbe za opredelitev pravil te uredbe, ki naj se uporabljajo za vloge za registracijo, ki jih Komisija prejme pred začetkom veljavnosti te uredbe. Gospodarski subjekti bi morali imeti na razpolago razumen rok za prilagoditev zasebnih nadzornih organov in označevanje kmetijskih proizvodov in živil kot zajamčenih tradicionalnih posebnosti.

(19)

Zaradi jasnosti in preglednosti bi bilo treba Uredbo (EGS) št. 2082/92 razveljaviti in jo nadomestiti s to uredbo –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

1.   Ta uredba določa pravila, po katerih se lahko prizna zajamčena tradicionalna posebnost za:

(a)

kmetijske proizvode namenjene za prehrano ljudi, ki so navedeni v Prilogi I k Pogodbi;

(b)

živila, navedena v Prilogi I k tej uredbi.

Priloga I se lahko spremeni v skladu s postopkom iz člena 18(2).

2.   Ta uredba se uporablja brez poseganja v druge posebne predpise Skupnosti.

3.   Direktiva 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe (7) se ne uporablja za zajamčene tradicionalne posebnosti, ki so predmet te uredbe.

Člen 2

Opredelitev pojmov

1.   V tej uredbi:

(a)

„posebne lastnosti“ pomenijo lastnost ali skupek lastnosti, ki jasno razlikujejo kmetijski proizvod ali živilo od drugih podobnih proizvodov ali živil, ki spadajo v isto kategorijo;

(b)

„tradicionalen“ pomeni, da se dokazano pojavlja na trgu Skupnosti v časovnem obdobju, ki kaže, da se prenaša z generacije na generacijo; to časovno obdobje je obdobje, ki se načeloma pripiše eni človeški generaciji, in sicer vsaj 25 let;

(c)

„zajamčena tradicionalna posebnost“ pomeni tradicionalni kmetijski proizvod ali živilo, ki mu Skupnost z registracijo v skladu s to uredbo priznava posebne lastnosti;

(d)

„skupina“ pomeni vsako združenje, ne glede na pravno obliko ali sestavo, proizvajalcev ali predelovalcev, ki se ukvarjajo z istim kmetijskim proizvodom ali živilom.

2.   Lastnost ali skupek lastnosti iz odstavka 1(a) se lahko nanaša na proizvodu lastne posebne značilnosti, kot so fizikalne, kemične, mikrobiološke ali organoleptične značilnosti, ali na metodo proizvodnje proizvoda ali na posebne pogoje, ki morajo biti zagotovljeni med proizvodnjo proizvoda.

Predstavitev kmetijskega proizvoda ali živila se ne šteje za lastnost v smislu odstavka 1(a).

Posebne lastnosti, opredeljene v odstavku 1(a), ne smejo biti omejene na kakovostno ali količinsko sestavo ali na način proizvodnje, kot je določen z zakonodajo Skupnosti, nacionalno zakonodajo, standardi, ki jih določijo organi za standardizacijo, ali s prostovoljnimi standardi. Vendar pa se to pravilo ne uporablja, če je bila zadevna zakonodaja ali standard sprejet z namenom opredelitve posebnosti proizvoda.

Skupini iz odstavka 1(d) se lahko pridružijo tudi druge zainteresirane strani.

Člen 3

Register

Komisija v skladu s to uredbo vodi register zajamčenih tradicionalnih posebnosti, priznanih po tej uredbi v celotni Skupnosti.

Register sestavljata dva seznama zajamčenih tradicionalnih posebnosti, glede na to ali je ime proizvoda ali živila pridržano izključno za proizvajalce, ki upoštevajo specifikacijo proizvoda, ali ne.

Člen 4

Zahteve za proizvode in imena

1.   Za vpis kmetijskega proizvoda ali živila v register iz člena 3 mora biti kmetijski proizvod ali živilo proizvedeno iz tradicionalnih surovin ali imeti zanj značilno tradicionalno sestavo ali način proizvodnje in/ali predelave, ki odraža tradicionalen način proizvodnje in/ali predelave.

Registracija kmetijskega proizvoda ali živila, katerega posebne lastnosti so posledica njegovega izvora ali geografskega porekla, ni dovoljena. Brez poseganja v člen 5(1) je v imenu dovoljena uporaba geografskih izrazov.

2.   Za registracijo mora ime:

(a)

biti specifično samo po sebi; ali

(b)

izražati posebne lastnosti kmetijskega proizvoda ali živila.

3.   Specifično ime iz odstavka 2(a) mora biti tradicionalno in skladno z nacionalnimi predpisi ali ustaljeno na podlagi rabe.

Imena, ki izraža posebne lastnosti iz odstavka 2(b), ni mogoče registrirati, če

(a)

se nanaša samo na trditve splošne narave, ki se uporabljajo za skupino kmetijskih proizvodov ali živil, ali na trditve, predvidene po posebni zakonodaji Skupnosti;

(b)

je zavajajoče in se nanaša zlasti na očitno značilnost proizvoda oziroma ne ustreza specifikaciji in zato potrošnika lahko zavede v zmoto o lastnostih proizvoda.

Člen 5

Omejitve rabe imen

1.   Ta uredba se uporablja brez poseganja v pravila Skupnosti ali držav članic o intelektualni lastnini in zlasti brez poseganja v pravila o geografskih označbah in blagovnih znamkah.

2.   Ime rastlinske sorte ali živalske pasme se lahko uporabi v imenu zajamčene tradicionalne posebnosti, če ni zavajajoče glede narave proizvoda.

Člen 6

Specifikacija proizvoda

1.   Zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP) se lahko uporablja za kmetijski proizvod ali živilo, ki ustreza specifikaciji proizvoda.

2.   Specifikacija proizvoda obsega:

(a)

ime iz člena 4(2) v enem ali več jezikih ter navedbo, ali skupina zahteva registracijo s pridržanjem imena ali ne in ali želi uveljavljati določbe iz člena 13(3);

(b)

opis kmetijskega proizvoda ali živila, vključno z njegovimi glavnimi fizikalnimi, kemičnimi, mikrobiološkimi ali organoleptičnimi značilnostmi;

(c)

opis metode proizvodnje, ki jo morajo proizvajalci upoštevati, vključno z vrsto in značilnostmi surovin ali uporabljenih sestavin, kjer je to potrebno, in metode priprave kmetijskega proizvoda ali živila;

(d)

ključne elemente, ki opredeljujejo posebne lastnosti proizvoda in, če je potrebno, uporabljene reference;

(e)

ključne elemente, ki potrjujejo tradicionalni značaj proizvoda v smislu prvega pododstavka člena 4(1);

(f)

minimalne zahteve in postopek nadzora posebnih lastnosti.

Člen 7

Vloga za registracijo

1.   Vlogo za registracijo zajamčene tradicionalne posebnosti lahko vloži samo skupina.

Več skupin iz različnih držav članic ali tretjih držav lahko predloži skupno vlogo.

2.   Skupina lahko predloži vlogo za registracijo samo za kmetijske proizvode ali živila, ki jih proizvaja ali pridobiva.

3.   Zahtevek za registracijo vsebuje vsaj naslednje:

(a)

ime in naslov skupine, ki je predložila vlogo;

(b)

specifikacijo proizvoda iz člena 6;

(c)

ime in naslov organov ali teles, ki preverjajo skladnost z določbami specifikacije, ter njihove posebne naloge;

(d)

dokumente, ki dokazujejo posebne in tradicionalne lastnosti.

4.   Skupina s sedežem v eni od držav članic predloži vlogo v tej državi članici.

Država članica preuči vlogo na primeren način da preveri, ali je utemeljena in ali izpolnjuje pogoje iz te uredbe.

5.   Država članica v okviru preučitve iz drugega pododstavka odstavka 4 sproži nacionalni postopek ugovora, ki zagotavlja primerno objavo vloge in določa razumen rok, v katerem lahko vsaka fizična ali pravna oseba z upravičenim interesom, ki ima sedež ali stalno prebivališče na njenem ozemlju, vloži ugovor zoper vlogo.

Država članica preuči dopustnost prejetih ugovorov glede na merila iz prvega pododstavka člena 9(3).

6.   Če država članica meni, da so izpolnjene zahteve iz členov 4, 5 in 6, posreduje Komisiji:

(a)

ime in naslov skupine, ki je predložila vlogo;

(b)

specifikacijo proizvoda iz člena 6;

(c)

ime in naslov organov ali teles, ki preverjajo skladnost z določbami specifikacije, ter njihove posebne naloge;

(d)

izjavo države članice, da meni, da vloga, ki ga je predložila skupina, izpolnjuje pogoje iz te uredbe in iz določb za njeno izvajanje.

7.   Če vlogo za kmetijski proizvod ali živilo vloži skupina iz tretje države, se jo posreduje Komisiji bodisi neposredno bodisi prek organov zadevne tretje države; vloga vsebuje podatke iz odstavka 3.

8.   Dokumenti iz tega člena, ki se pošljejo Komisiji, so sestavljeni v enem od jezikov institucij Evropske unije ali pa jim je priložen overjen prevod v enega od teh jezikov.

Člen 8

Preučitev Komisije

1.   Komisija na ustrezen način preuči vlogo, ki jo je prejela v skladu s členom 7, da preveri, ali je utemeljena in ali izpolnjuje pogoje, določene v tej uredbi. Preučitev naj ne bi trajala več kot 12 mesecev.

Komisija vsak mesec objavi seznam imen, za katera so bile vložene vloge za registracijo, kot tudi datume predložitve vlog Komisiji.

2.   Kadar Komisija na podlagi preučitve v skladu s prvim pododstavkom odstavka 1 meni, da so pogoji iz te uredbe izpolnjeni, objavi v Uradnem listu Evropske unije podatke iz člena 7(3)(a), (b) in (c).

V nasprotnem primeru Komisija po postopku iz člena 18(2) vlogo za registracijo zavrne.

Člen 9

Ugovori

1.   Vsaka država članica ali tretja država lahko v šestih mesecih od dne objave v Uradnem listu Evropske unije iz prvega pododstavka člena 8(2) ugovarja načrtovani registraciji, tako da pri Komisiji vloži ustrezno utemeljeno izjavo.

2.   Vsaka fizična ali pravna oseba z upravičenim interesom, ki ima sedež ali stalno prebivališče v eni od držav članic, razen v tisti državi članici, ki je zahtevala registracijo, ali v tretji državi, lahko prav tako ugovarja načrtovani registraciji, tako da vloži ustrezno utemeljeno izjavo.

Fizične ali pravne osebe, ki imajo sedež ali stalno prebivališče v državi članici, izjavo vložijo v državi članici v roku, ki omogoča ugovor v skladu z odstavkom 1.

Fizične ali pravne osebe, ki imajo sedež ali stalno prebivališče v tretji državi, vložijo izjavo pri Komisiji bodisi neposredno bodisi posredno prek organov zadevne tretje države v roku, določenem v odstavku 1.

3.   Dopustne so samo izjave o ugovoru, ki jih Komisija prejme v roku, določenem v odstavku 1, in ki:

(a)

izkazujejo neupoštevanje pogojev iz členov 2, 4 in 5; ali

(b)

če gre za vlogo na podlagi člena 13(2), izkazujejo, da je raba imena za podobne kmetijske proizvode ali živila zakonita, splošno znana in gospodarsko pomembna.

Komisija preuči dopustnost ugovorov.

Merila iz prvega pododstavka se ocenijo glede na ozemlje Skupnosti.

4.   Komisija ime registrira, če ne prejme nobenega dopustnega ugovora v skladu z odstavkom 3.

Registracija se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

5.   Če je ugovor dopusten v skladu z odstavkom 3, Komisija zaprosi zainteresirane strani, da začnejo ustrezna posvetovanja.

Če v šestih mesecih dosežejo dogovor, zainteresirane strani uradno obvestijo Komisijo o vseh dejavnikih, ki so omogočili navedeni dogovor, tudi o mnenju vlagatelja vloge in vlagatelja ugovora. Če podatki, objavljeni v skladu s členom 8(2), niso bili spremenjeni ali so bile njihove spremembe manjše, Komisija postopa v skladu z odstavkom 4 tega člena. V nasprotnem primeru Komisija ponovno izvede preučitev iz člena 8(1).

Če dogovor ni dosežen, Komisija odloči v skladu s postopkom iz člena 18(2) ter pri tem upošteva dobroverne tradicionalne prakse in dejansko verjetnost zamenjav.

Odločba se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

6.   Dokumenti iz tega člena, ki se pošljejo Komisiji, so sestavljeni v enem od jezikov institucij Evropske unije ali jim je priložen overjen prevod v enega od teh jezikov.

Člen 10

Preklic

Kadar Komisija v skladu s podrobnimi pravili iz člena 19(1)(f) meni, da upoštevanje pogojev specifikacije kmetijskega proizvoda ali živila, ki nosi oznako zajamčena tradicionalna posebnost, ni več zagotovljeno, začne postopek iz člena 18(2) za preklic registracije, ki ga nato objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 11

Sprememba specifikacije proizvoda

1.   Za spremembo specifikacije proizvoda lahko zaprosi država članica na zahtevo skupine, ki ima sedež na njenem ozemlju, ali skupine, ki ima sedež v tretji državi. V slednjem primeru se vloga naslovi na Komisijo bodisi neposredno bodisi posredno prek organov te tretje države.

Vloga mora izkazati utemeljen gospodarski interes ter opisati in utemeljiti zahtevane spremembe.

Vloga za odobritev spremembe se obravnava po postopku iz členov 7, 8 in 9.

Če so predlagane spremembe manjše, Komisija odobri spremembo brez uporabe postopka iz členov 8(2) in 9.

Komisija po potrebi objavi manjše spremembe v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Država članica zagotovi, da je vsak proizvajalec ali predelovalec, ki uporablja specifikacijo proizvoda, za katero se je zahtevala sprememba, obveščen o objavi. Poleg izjav o ugovoru iz člena 9(3) so dopustne tudi izjave o ugovoru, ki izkazujejo gospodarski interes za proizvodnjo zajamčene tradicionalne posebnosti.

3.   Če sprememba zadeva začasno spremembo specifikacije zaradi uvedbe obveznih sanitarnih ali fitosanitarnih ukrepov s strani javnih organov, država članica na zahtevo skupine proizvajalcev ali skupine, ki ima sedež v tretji državi, posreduje zahtevo Komisiji. Uporablja se postopek iz četrtega pododstavka odstavka 1.

Člen 12

Imena, označba in znak

1.   Samo proizvajalci, ki izpolnjujejo zahteve specifikacije proizvoda, lahko navajajo zajamčeno tradicionalno posebnost pri označevanju, oglaševanju in na dokumentih, povezanih s kmetijskim proizvodom ali živilom.

2.   Če se pri označevanju kmetijskega proizvoda ali živila, proizvedenega v Skupnosti, navaja zajamčena tradicionalna posebnost, se pri označevanju ob registriranem imenu navede bodisi znak Skupnosti bodisi označba „zajamčena tradicionalna posebnost“.

3.   Navedba označbe iz odstavka 2 pri označevanju zajamčenih tradicionalnih posebnosti, ki niso proizvedene na območju Skupnosti, je neobvezna.

Člen 13

Podrobna pravila glede registriranih imen

1.   Od dne objave iz člena 9(4) ali (5) se ime, vpisano v register iz člena 3, lahko uporablja le za označitev kmetijskega proizvoda ali živila, ki izpolnjuje zahteve specifikacije proizvoda kot zajamčene tradicionalne posebnosti v skladu s postopki iz člena 12. Registrirana imena se lahko še naprej uporabljajo za označevanje proizvodov, ki ne izpolnjujejo zahtev registrirane specifikacije, vendar brez navedbe „zajamčena tradicionalna posebnost“, kratice „ZTP“ ali znaka Skupnosti.

2.   Vendar se zajamčeno tradicionalno posebnost lahko registrira s pridržanjem imena za kmetijski proizvod ali živilo, ki ustreza objavljeni specifikaciji proizvoda, če je skupina za to zaprosila v vlogi za registracijo in če se v postopku iz člena 9 izkaže, da se ime ne uporablja za podobne kmetijske proizvode ali živila na zakonit, splošno znan in gospodarsko pomemben način. Od dne objave iz člena 9(4) ali (5) se imena, tudi če ga ne spremlja označba „zajamčena tradicionalna posebnost“, kratica „ZTP“ ali znak Skupnosti, ne sme več uporabljati za označevanje podobnih kmetijskih proizvodov ali živil, ki ne ustrezajo registrirani specifikaciji proizvoda.

3.   Za imena, za katera se zahteva registracija samo v enem jeziku, lahko skupina v specifikaciji proizvoda predvidi, da se pri trženju proizvoda slednji, poleg z imenom proizvoda v izvirnem jeziku, označi tudi z navedbo v tujih jezikih, da je bil proizvod pridobljen v skladu s tradicijo regije, države članice ali tretje države, iz katere izvira vloga.

Člen 14

Uradni nadzor

1.   Države članice imenujejo pristojni organ ali organe, ki so odgovorni za nadzor v skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004 v zvezi z obveznostmi iz te uredbe.

2.   Države članice zagotovijo, da ima vsak gospodarski subjekt, ki deluje v skladu s to uredbo, dostop do sistema uradnega nadzora.

3.   Komisija objavi imena in naslove organov in teles iz odstavka 1 in člena 15 ter jih redno posodablja.

Člen 15

Preverjanje skladnosti s specifikacijami

1.   Glede kmetijskih proizvodov in živil, proizvedenih v Skupnosti, preverjanje skladnosti s specifikacijami pred dajanjem proizvoda na trg zagotavlja:

en ali več pristojnih organov iz člena 14, in/ali

en ali več izvajalcev nadzora iz točke 5 člena 2 Uredbe (ES) št. 882/2004, ki delujejo kot certifikacijsko telo za proizvode.

Stroške preverjanja skladnosti s specifikacijami krijejo gospodarski subjekti, ki so podvrženi takemu preverjanju.

2.   Glede kmetijskih proizvodov in živil, proizvedenih v tretji državi, preverjanje skladnosti s specifikacijami pred dajanjem proizvoda na trg zagotavlja:

en ali več javnih organov, ki jih določi tretja država, in/ali

eno ali več certifikacijskih teles za proizvode.

3.   Certifikacijska telesa za proizvode iz odstavkov 1 in 2 ravnajo in so od 1. maja 2010 akreditirana v skladu z Evropskim standardom EN 45011 ali Vodilom ISO/IEC 65 (Splošne zahteve za telesa, ki upravljajo s sistemi certificiranja proizvodov).

4.   Če so se organi iz odstavkov 1 in 2 odločili preveriti skladnost s specifikacijami, morajo zagotoviti ustrezna jamstva za objektivnost in nepristranskost ter imeti na razpolago usposobljeno osebje in vire, potrebne za izvajanje nalog.

Člen 16

Izjave proizvajalcev imenovanim organom ali telesom

1.   Po navodilih pristojnih organov iz člena 14(1) proizvajalec iz države članice, ki namerava prvič proizvajati zajamčeno tradicionalno posebnost, tudi če pripada skupini, ki je predložila začetno vlogo, o tem vnaprej uradno obvesti imenovane organe ali telesa države članice iz člena 14(3), v kateri ima sedež.

2.   Če je potrebno, po navodilih skupine proizvajalcev ali organa tretje države proizvajalec iz tretje države, ki namerava prvič proizvajati zajamčeno tradicionalno posebnost, tudi če pripada skupini, ki je predložila začetno vlogo, o tem vnaprej uradno obvesti imenovane organe ali telesa iz člena 14(3).

Člen 17

Zaščita

1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da zagotovijo pravno varstvo pred kakršno koli zlorabo ali zavajajočo uporabo izraza „zajamčena tradicionalna posebnost“, kratice „ZTP“ in znaka Skupnosti ter pred kakršnim koli oponašanjem imen, ki so pridržana in registrirana v skladu s členom 13(2).

2.   Registrirana imena so varovana pred kakršnim koli ravnanjem, ki bi lahko zavajalo potrošnike, vključno z ravnanji, ki dajejo vtis, da je kmetijski proizvod ali živilo s strani Skupnosti priznana „zajamčena tradicionalna posebnost“.

3.   Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, da preprečijo zamenjavo na nacionalni ravni uporabljenih prodajnih imen z imeni, ki so registrirana in pridržana v skladu s členom 13(2).

Člen 18

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Stalni odbor za zajamčene tradicionalne posebnosti.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 19

Izvedbena pravila in prehodne določbe

1.   Podrobna pravila za izvajanje te uredbe se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 18(2). Ta podrobna pravila vključujejo predvsem:

(a)

podatke, ki jih mora vsebovati specifikacija proizvoda iz člena 6(2);

(b)

podrobna pravila glede predložitve vlog za registracijo v skladu s členom 7(1) za skupine iz različnih držav članic ali različnih tretjih držav;

(c)

podrobna pravila glede posredovanja vlog iz člena 7(3) in (6) ter iz člena 7(7) ter vlog za spremembe iz člena 11 Komisiji;

(d)

podrobna pravila glede registra zajamčenih tradicionalnih posebnosti iz člena 3;

(e)

podrobna pravila glede ugovorov iz člena 9, vključno s pravili o ustreznih posvetovanjih med zainteresiranimi stranmi;

(f)

podrobna pravila glede preklica registracije zajamčene tradicionalne posebnosti iz člena 10;

(g)

označbo in znak iz člena 12;

(h)

opredelitev manjših sprememb iz četrtega pododstavka člena 11(1);

(i)

pogoje za preverjanje skladnosti s specifikacijo proizvoda.

2.   Imena, ki so na dan začetka veljavnosti te uredbe že registrirana po Uredbi (EGS) št. 2082/92, se avtomatično vpišejo v register iz člena 3. Ustrezne specifikacije se štejejo za specifikacije iz člena 6(1).

3.   Za že predložene vloge, izjave in zahteve, ki jih je Komisija prejela pred dnem začetka veljavnosti te uredbe:

(a)

se ne uporabljajo postopki iz člena 7;

(b)

kadar specifikacija vključuje elemente, ki niso navedeni v členu 6, lahko, če je to potrebno za nadaljnjo obravnavo vloge, Komisija zahteva novo različico specifikacije proizvoda, ki je skladna z določbami navedenega člena.

Člen 20

Takse

Države članice lahko zaračunavajo takse za kritje stroškov, vključno stroškov, nastalih pri preučevanju vlog za registracijo, izjav o ugovoru, vlog za spremembe in zahtev za preklic po tej uredbi.

Člen 21

Razveljavitev

Uredba (EGS) št. 2082/92 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 22

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Vendar pa se člen 12(2) uporablja z učinkom od 1. maja 2009, brez poseganja v proizvode, ki so bili dani na trg pred tem datumom.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. marca 2006

Za Svet

Predsednik

J. PRÖLL


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)  UL L 208, 24.7.1992, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(3)  UL L 168, 10.7.1993, str. 35. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2167/2004 (UL L 371, 18.12.2004, str. 8).

(4)  UL L 109, 6.5.2000, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/89/ES (UL L 308, 25.11.2003, str. 15).

(5)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(6)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(7)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.


PRILOGA I

Živila iz člena 1(1)(b)

Pivo,

čokolada in drugi pripravki, ki vsebujejo kakav,

slaščice, kruh, testo, pecivo, piškoti in drugi pekovski izdelki,

kuhane ali polnjene testenine,

vnaprej skuhani obroki,

pripravljene začimbne omake,

juhe ali bujoni (mesne juhe),

pijače iz rastlinskih izvlečkov,

sladoledi in sorbeti.


PRILOGA II

KORELACIJSKA TABELA

Uredba (EGS) št. 2082/92

Ta uredba

Člen 1(1), prvi pododstavek

Člen 1(1), prvi pododstavek

Člen 1(1), drugi pododstavek

Člen 1(1), drugi pododstavek

Člen 1(2) in (3)

Člen 1(2) in (3)

Člen 2(1), prvi pododstavek

Člen 2(1)(a)

Člen 2(1), drugi pododstavek

Člen 2(2), drugi pododstavek

Člen 2(1), tretji pododstavek

Člen 2(2), tretji pododstavek

Člen 2(2), prvi stavek

Člen 2(1)(d)

Člen 2(2), drugi stavek

Člen 2(2), četrti pododstavek

Člen 2(3)

Člen 2(1)(c)

Člen 2(1)(b)

Člen 2(2), prvi pododstavek

Člen 3

Člen 3

Člen 4(1)

Člen 4(1), prvi pododstavek

Člen 4(2)

Člen 4(1), drugi pododstavek

Člen 5(1)

Člen 4(2)

Člen 5(2)

Člen 4(3), drugi pododstavek

Člen 5(3)

Člen 4(3), prvi pododstavek

Člen 5(4)

Člen 4(1), drugi stavek drugega pododstavka

Člen 5

Člen 6(1)

Člen 6(1)

Člen 6(2)

Člen 6(2)

Člen 7(1)

Člen 7(1)

Člen 7(2)

Člen 7(3)

Člen 7(6)

Člen 7(7) in (8)

Člen 7(2)

Člen 7(3)

Člen 7(4) in (5)

Člen 8(1)

Člen 8(1), prvi pododstavek

Člen 8(1), drugi pododstavek

Člen 8(2), prvi pododstavek

Člen 8(2)

Člen 8(3)

Člen 9(1) in (2)

Člen 9(3)

Člen 9(1)

Člen 9(4)

Člen 9(2)

Člen 9(5)

Člen 10

Člen 10

Člen 11(1)

Člen 11(1), prvi pododstavek

Člen 11(2), prvi pododstavek

Člen 11(1), tretji pododstavek

Člen 11(1), drugi pododstavek

Člen 11(2), drugi pododstavek

Člen 11(2)

Člen 12

Člen 19(1)(g)

Člen 13(1)

Člen 13(1)

Člen 13(2)

Člen 13(2)

Člen 13(3)

Člen 14

Člena 14 in 15

Člen 15(1)

Člen 12(1)

Člen 12(2) in (3)

Člen 15(2)

Člen 16(1)

Člen 15(3)

Člen 16

Člen 17

Člen 17(1) in (2)

Člen 18

Člen 17(3)

Člen 19

Člen 18

Člen 20

Člen 19

Člen 21

Člen 21

Člen 22

Člen 22

Priloga

Priloga I

Priloga II


31.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/12


UREDBA SVETA (ES) št. 510/2006

z dne 20. marca 2006

o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pridelava, proizvodnja in distribucija kmetijskih proizvodov in živil imajo pomembno vlogo v gospodarstvu Skupnosti.

(2)

Treba bi bilo spodbujati raznolikost kmetijske proizvodnje, da se na trgih doseže boljše ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem. Spodbujanje proizvodov, ki imajo določene značilnosti, lahko zelo koristi gospodarstvu na podeželju, zlasti na področjih z omejenimi možnostmi ali na odmaknjenih območjih, tako da na eni strani zagotavlja izboljšanje prihodkov kmetov in na drugi strani ohranjanje podeželskega prebivalstva na teh območjih.

(3)

Vedno več potrošnikov pri svoji prehrani pripisuje kakovosti živil večji pomen kot njihovi količini. To iskanje posebnih proizvodov se kaže tudi v povpraševanju po kmetijskih proizvodih ali živilih z določenim geografskim poreklom.

(4)

Zaradi raznolikosti proizvodov na trgu in množice informacij o njih bi morale biti potrošniku na voljo jasne in jedrnate informacije o poreklu proizvoda, ki mu omogočajo najboljšo izbiro.

(5)

Za označevanje kmetijskih proizvodov in živil veljajo splošna pravila iz Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (2). Zaradi njihove posebne narave bi bilo treba sprejeti dodatne posebne določbe za kmetijske proizvode in živila, ki izvirajo iz opredeljenega geografskega območja; te bi določale, da morajo proizvajalci na embalaži uporabljati ustrezne znake ali označbe Skupnosti. Uporaba teh znakov ali označb bi morala postati obvezna za označbe Skupnosti, da bi na eni strani potrošnike bolje seznanili s to kategorijo proizvodov in z njimi povezanimi jamstvi ter na drugi strani omogočili lažjo identifikacijo teh proizvodov na trgih ter tako olajšali nadzor nad njimi. Predvideti pa bi bilo treba razumen rok, v katerem se gospodarski subjekti lahko prilagodijo tej obveznosti.

(6)

Za označbe porekla in geografske označbe bi bilo treba oblikovati koncepte Skupnosti. Okvir pravil Skupnosti o sistemu zaščite omogoča razvoj geografskih označb in označb porekla, ker s poenotenim pristopom zagotavlja enake konkurenčne pogoje za proizvajalce proizvodov, ki nosijo takšne označbe, in povečuje zaupanje potrošnikov v te proizvode.

(7)

Predvidena pravila bi se morala uporabljati, ne da bi to vplivalo na veljavno zakonodajo Skupnosti o vinih in žganih pijačah.

(8)

Področje uporabe te uredbe bi moralo biti omejeno na tiste kmetijske proizvode in živila, pri katerih obstaja povezava med značilnostmi proizvoda ali živila in njegovim geografskim poreklom. To področje uporabe pa bi bilo kljub temu možno razširiti tudi na druge kmetijske proizvode ali živila.

(9)

Glede na obstoječe prakse bi bilo treba opredeliti dve različni kategoriji geografskih opisov, in sicer zaščitene geografske označbe ter zaščitene označbe porekla.

(10)

Kmetijski proizvod ali živilo, ki nosi takšen opis, bi moral izpolnjevati pogoje, ki so določeni v specifikaciji.

(11)

Da bi bile upravičene do zaščite v državah članicah, bi morale biti geografske označbe in označbe porekla registrirane na ravni Skupnosti. Vpis v register naj omogoči tudi zagotavljanje informacij gospodarskim subjektom in potrošnikom. Za zagotovitev, da registrirana imena Skupnosti izpolnjujejo pogoje iz te uredbe, bi morali vloge preučevati nacionalni organi zadevne države članice z upoštevanjem minimalnih skupnih določb, ki bi vključevale nacionalni postopek ugovora. Komisija bi nato morala biti vključena v postopek preučitve vlog, s čimer bi zagotovila, da vloge izpolnjujejo pogoje iz te uredbe, in enoten pristop v vseh državah članicah.

(12)

Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Sporazum TRIPS iz leta 1994 iz Priloge 1C k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije) vsebuje podrobne določbe o razpoložljivosti, pridobitvi, obsegu, ohranjanju in uveljavljanju pravic intelektualne lastnine.

(13)

Zaščita na podlagi registracije, ki jo omogoča ta uredba, bi morala biti dostopna za geografske označbe tretjih držav, če so te označbe zaščitene v državi porekla.

(14)

Postopek registracije bi moral vsaki fizični ali pravni osebi z upravičenim interesom omogočati, da v državi članici ali tretji državi z vlaganjem ugovorov uveljavlja svoje pravice.

(15)

Na voljo bi morali biti postopki, ki bi na zahtevo skupin z upravičenim interesom za registracijo omogočali spremembo specifikacij zaradi tehnološkega napredka ali preklic geografske označbe ali označbe porekla kmetijskega proizvoda ali živila, zlasti kadar ta proizvod ali živilo ni več v skladu s specifikacijo, na podlagi katere mu je bila priznana geografska označba ali označba porekla.

(16)

Za označbe porekla in geografske označbe, zaščitene na ozemlju Skupnosti, bi moral veljati sistem uradnega nadzora, ki bi temeljil na sistemu pregledov na podlagi Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (3), vključno s sistemom pregledov za zagotavljanje skladnosti s specifikacijami zadevnih kmetijskih proizvodov in živil.

(17)

Državam članicam bi moralo biti dovoljeno, da zaračunavajo takse za kritje nastalih stroškov.

(18)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4).

(19)

Imena, ki so na dan začetka veljavnosti te uredbe že registrirana v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (5), bi morala še naprej uživati zaščito po tej uredbi in treba bi jih bilo avtomatično vključiti v register. Poleg tega bi bilo treba sprejeti prehodne ukrepe za vloge za registracijo, ki jih je Komisija prejela pred začetkom veljavnosti te uredbe.

(20)

Zaradi jasnosti in preglednosti bi bilo treba Uredbo (EGS) št. 2081/92 razveljaviti in jo nadomestiti s to uredbo –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

1.   Ta uredba določa pravila za zaščito označb porekla in geografskih označb za kmetijske proizvode, namenjene za prehrano ljudi, ki so navedeni v Prilogi I k Pogodbi, za živila, ki so navedena v Prilogi I k tej uredbi, ter za kmetijske proizvode, ki so navedeni v Prilogi II k tej uredbi.

Vendar se ta uredba ne uporablja za proizvode vinskega sektorja, razen za vinske kise, niti za žgane pijače. Ta odstavek ne posega v uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (6).

Prilogi I in II k tej uredbi se lahko spremenita v skladu s postopkom iz člena 15(2).

2.   Ta uredba se uporablja brez poseganja v druge posebne določbe Skupnosti.

3.   Direktiva 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov o storitvah informacijske družbe (7) se ne uporablja za označbe porekla in geografske označbe, ki jih ureja ta uredba.

Člen 2

Označbe porekla in geografske označbe

1.   V tej uredbi:

(a)

„označba porekla“ pomeni ime regije, določenega kraja ali izjemoma države, ki se uporablja za opis kmetijskega proizvoda ali živila:

s poreklom iz te regije, določenega kraja ali države,

katerega kakovost ali značilnosti so predvsem ali izključno posledica geografskega okolja z njemu lastnimi naravnimi in človeškimi dejavniki, ter

katerega proizvodnja, predelava in priprava je bila opravljena na opredeljenem geografskem območju;

(b)

„geografska označba“ pomeni ime regije, določenega kraja ali izjemoma države, ki se uporablja za opis kmetijskega proizvoda ali živila:

s poreklom iz te regije, določenega kraja ali države,

ki ima posebno kakovost, sloves ali druge značilnosti, ki jih je mogoče pripisati temu geografskemu poreklu, ter

katerega proizvodnja in/ali predelava in/ali priprava je bila opravljena na opredeljenem geografskem območju.

2.   Tradicionalna geografska ali negeografska imena, ki označujejo kmetijski proizvod ali živilo, ki izpolnjuje pogoje iz odstavka 1, se prav tako štejejo za označbe porekla ali geografske označbe.

3.   Ne glede na odstavek 1(a) so določene geografske označbe izenačene z označbami porekla, če surovine za zadevne proizvode izhajajo z geografskega območja, ki je večje ali različno od območja predelave, pod pogojem, da:

(a)

je območje proizvodnje surovin omejeno;

(b)

za proizvodnjo surovin obstajajo posebni pogoji; in

(c)

obstaja sistem inšpekcij, ki zagotavlja upoštevanje pogojev iz točke (b).

Zadevne označbe morajo biti pred 1. majem 2004 priznane kot označbe porekla v državi porekla.

Člen 3

Generičnost, kolizije z imeni rastlinske sorte, živalske pasme, homonimi in blagovnimi znamkami

1.   Imen, ki so postala generična, ni mogoče registrirati.

V tej uredbi pomeni „ime, ki je postalo generično“ ime kmetijskega proizvoda ali živila, ki je postalo obče ime kmetijskega proizvoda ali živila v Skupnosti, čeprav se nanaša na kraj ali regijo, kjer je bil ta kmetijski proizvod ali živilo prvotno proizvedeno ali trženo.

Da bi ugotovili, ali je ime postalo generično, se upoštevajo vsi dejavniki, zlasti pa:

(a)

obstoječe stanje v državah članicah in na območjih potrošnje;

(b)

ustrezna nacionalna zakonodaja ali zakonodaja Skupnosti.

2.   Imena ni mogoče registrirati kot označbo porekla ali geografsko označbo, če je v koliziji z imenom rastlinske sorte ali živalske pasme, zaradi česar je verjetno, da bi tako ime zavedlo potrošnika glede resničnega porekla proizvoda.

3.   Pri registraciji imena, ki je homonim ali delni homonim imena, ki je že registrirano po tej uredbi, se ustrezno upošteva lokalne in tradicionalne rabe ter dejansko nevarnost zamenjave. Zlasti:

(a)

se ne registrira homonim, ki zavaja potrošnika, tako da napačno meni, da proizvodi prihajajo iz drugega ozemlja, čeprav je izraz točen kar zadeva dejansko ozemlje, regijo ali kraj porekla kmetijskih proizvodov ali živil;

(b)

je raba registriranega homonima dovoljena samo, kadar se v praksi pozneje registrirani homonim dovolj razlikuje od že registriranega imena, pri čemer se upošteva potreba po zagotavljanju enake obravnave zadevnih proizvajalcev in nezavajanja potrošnika.

4.   Označba porekla ali geografska označba se ne registrira, če je zaradi ugleda, slovesa in trajanja rabe blagovne znamke verjetno, da bi taka registracija zavedla potrošnika glede resničnega porekla proizvoda.

Člen 4

Specifikacija proizvoda

1.   Kmetijski proizvod ali živilo mora biti v skladu s specifikacijo proizvoda, da je lahko upravičeno do zaščitene označbe porekla (ZOP) ali zaščitene geografske označbe (ZGO).

2.   Specifikacija proizvoda obsega vsaj naslednje:

(a)

ime kmetijskega proizvoda ali živila, vključno z označbo porekla ali geografsko označbo;

(b)

opis kmetijskega proizvoda ali živila, vključno s surovinami, če je potrebno, ter glavnimi fizikalnimi, kemičnimi, mikrobiološkimi ali organoleptičnimi lastnostmi proizvoda ali živila;

(c)

opredelitev geografskega območja in po potrebi podatke, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtev iz člena 2(3);

(d)

dokaze, da kmetijski proizvod ali živilo izvira iz opredeljenega geografskega območja iz člena 2(1)(a) oziroma (b);

(e)

opis metode pridobivanja kmetijskega proizvoda ali živila in po potrebi pristnih in nespremenljivih lokalnih metod kot tudi podatke o pakiranju, če skupina v smislu člena 5(1), ki predloži vlogo, določi in utemelji, da je treba pakiranje opraviti na opredeljenem geografskem območju zaradi zaščite kakovosti ali zagotavljanja porekla ali preverjanj;

(f)

podatke, ki izkazujejo:

(i)

povezavo med kakovostjo ali značilnostmi kmetijskega proizvoda ali živila in geografskim okoljem iz člena 2(1)(a), oziroma;

(ii)

povezavo med določeno kakovostjo, slovesom ali drugo značilnostjo kmetijskega proizvoda ali živila in geografskim poreklom iz člena 2(1)(b);

(g)

ime in naslov organov, ki preverjajo upoštevanje določb specifikacij in njihove posebne naloge;

(h)

vsa posebna pravila o označevanju zadevnega kmetijskega proizvoda ali živila;

(i)

vse zahteve, določene v zakonodaji Skupnosti ali v nacionalni zakonodaji.

Člen 5

Vloga za registracijo

1.   Vlogo za registracijo lahko vloži samo skupina.

V tej uredbi pomeni „skupina“ vsako združenje, ne glede na pravno obliko ali sestavo, proizvajalcev ali predelovalcev, ki se ukvarjajo z istim kmetijskim proizvodom ali živilom. V skupini lahko sodelujejo tudi druge zainteresirane strani. Fizična ali pravna oseba se lahko obravnava kot skupina v skladu s podrobnimi pravili iz člena 16(c).

V primeru imena, ki označuje čezmejno geografsko območje, ali tradicionalnega imena, povezanega s čezmejnim geografskim območjem, lahko več skupin vloži skupno vlogo v skladu s podrobnimi pravili iz člena 16(d).

2.   Skupina lahko predloži vlogo za registracijo samo za kmetijske proizvode ali živila, ki jih proizvaja ali pridobiva.

3.   Vloga za registracijo vsebuje vsaj naslednje:

(a)

ime in naslov skupine, ki je predložila vlogo;

(b)

specifikacijo iz člena 4;

(c)

enotni dokument, ki vsebuje naslednje:

(i)

glavne točke specifikacije: ime in opis proizvoda, če je potrebno tudi posebna pravila o pakiranju in označevanju, ter kratko opredelitev geografskega območja;

(ii)

opis povezave proizvoda z geografskim okoljem ali geografskim poreklom iz člena 2(1)(a) oziroma (b) in po potrebi posebne elemente opisa proizvoda ali metode pridobivanja, ki opravičujejo to povezavo.

4.   Kadar vloga za registracijo zadeva geografsko območje, ki se nahaja v eni izmed držav članic, se vloga predloži v tej državi članici.

Država članica preuči vlogo na primeren način da preveri, ali je utemeljena in ali izpolnjuje pogoje iz te uredbe.

5.   Država članica v okviru preučitve iz drugega pododstavka odstavka 4 sproži nacionalni postopek ugovora, ki zagotavlja primerno objavo vloge in določa razumen rok, v katerem lahko vsaka fizična ali pravna oseba z upravičenim interesom, ki ima sedež ali stalno prebivališče na njenem ozemlju, vloži ugovor zoper vlogo.

Država članica preuči dopustnost prejetih ugovorov glede na merila iz prvega pododstavka člena 7(3).

Če država članica meni, da so zahteve iz te uredbe izpolnjene, izda pozitivno odločbo in Komisiji posreduje dokumente iz odstavka 7 v dokončno odločanje. V nasprotnem primeru vlogo zavrne.

Država članica zagotovi objavo svoje pozitivne odločbe in zagotovi, da so fizičnim in pravnim osebam z upravičenim interesom na voljo pravna sredstva.

Država članica zagotovi objavo tiste različice specifikacije, na kateri temelji pozitivna odločba, in zagotovi, da so elektronsko dostopne.

6.   Država članica lahko na nacionalni ravni imenu samo prehodno odobri zaščito po tej uredbi in po potrebi odobri prilagoditveno obdobje z učinkom od dneva predložitve vloge Komisiji.

Prilagoditveno obdobje iz prvega pododstavka se lahko odobri samo, če so zadevna podjetja zakonito tržila zadevne proizvode najmanj pet let pred dnem vložitve vloge in neprekinjeno uporabljala zadevna imena ter so to navedla v nacionalnem postopku ugovora iz prvega pododstavka odstavka 5.

Taka prehodna nacionalna zaščita preneha z dnem izdaje odločbe o registraciji po tej uredbi.

Za učinke prehodne nacionalne zaščite, če ime ni registrirano po tej uredbi, je odgovorna izključno zadevna država članica.

Ukrepi, ki jih države članice sprejmejo v skladu s prvim pododstavkom, imajo učinke zgolj na nacionalni ravni in ne vplivajo na trgovino znotraj Skupnosti ali mednarodno trgovino.

7.   Država članica, ki sprejme pozitivno nacionalno odločbo iz tretjega pododstavka odstavka 5, Komisiji posreduje:

(a)

ime in naslov skupine, ki je predložila vlogo;

(b)

enotni dokument iz odstavka 3(c);

(c)

izjavo države članice, da meni, da vloga, ki jo je predložila skupina in v zvezi s katero je bila izdana pozitivna odločba, izpolnjuje pogoje iz te uredbe in določb, sprejetih za njeno izvajanje;

(d)

podrobnosti objave specifikacije iz petega pododstavka odstavka 5.

8.   Države članice do 31. marca 2007 sprejmejo zakone ali druge predpise, potrebne za upoštevanje odstavkov 4 do 7.

9.   Kadar vloga za registracijo zadeva geografsko območje, ki se nahaja v tretji državi, vloga vsebuje podatke iz odstavka 3 in dokazilo, da je zadevno ime zaščiteno v državi porekla.

Vloga se posreduje Komisiji bodisi neposredno bodisi prek organov zadevne tretje države.

10.   Dokumenti iz tega člena, ki se pošljejo Komisiji, so sestavljeni v enem od jezikov institucij Evropske unije ali pa jim je priložen overjen prevod v enega od teh jezikov.

Člen 6

Preučitev Komisije

1.   Komisija na ustrezen način preuči vlogo, ki jo je prejela v skladu s členom 5, da preveri, ali je utemeljena in ali izpolnjuje pogoje, določene v tej uredbi. Preučitev naj ne bi trajala več kot 12 mesecev.

Komisija vsak mesec objavi seznam imen, za katera so bile vložene vloge za registracijo, kot tudi datume predložitve vlog Komisiji.

2.   Kadar Komisija na podlagi preučitve v skladu s prvim pododstavkom odstavka 1 meni, da so pogoji iz te uredbe izpolnjeni, objavi v Uradnem listu Evropske unije enotni dokument in podrobnosti objave specifikacije iz petega pododstavka člena 5(5).

V nasprotnem primeru Komisija po postopku iz člena 15(2) vlogo za registracijo zavrne.

Člen 7

Ugovor/odločba o registraciji

1.   Vsaka država članica ali tretja država lahko v šestih mesecih od dne objave v Uradnem listu Evropske unije iz prvega pododstavka člena 6(2) ugovarja načrtovani registraciji, tako da pri Komisiji vloži ustrezno utemeljeno izjavo.

2.   Vsaka fizična ali pravna oseba z upravičenim interesom, ki ima sedež ali stalno prebivališče v eni od držav članic, razen v tisti državi članici, ki je zahtevala registracijo, ali v tretji državi lahko prav tako ugovarja načrtovani registraciji, tako da vloži ustrezno utemeljeno izjavo.

Fizične ali pravne osebe, ki imajo sedež ali stalno prebivališče v državi članici, izjavo vložijo v državi članici v roku, ki omogoča ugovor v skladu z odstavkom 1.

Fizične ali pravne osebe, ki imajo sedež ali stalno prebivališče v tretji državi, vložijo izjavo pri Komisiji bodisi neposredno bodisi prek organov zadevne tretje države v roku, določenem v odstavku 1.

3.   Dopustne so samo izjave o ugovoru, ki jih Komisija prejme v roku, določenem v odstavku 1, in ki:

(a)

izkazujejo neupoštevanje pogojev iz člena 2; ali

(b)

izkazujejo, da je načrtovana registracija imena v nasprotju s členom 3(2), (3) in (4); ali

(c)

izkazujejo, da bi načrtovana registracija imena ogrozila obstoj popolnoma ali delno enakega imena ali blagovne znamke ali obstoj proizvodov, ki so bili najmanj pet let pred dnem objave iz člena 6(2) že zakonito na trgu; ali

(d)

navajajo podatke, na podlagi katerih je mogoče sklepati, da je ime, za katerega se zahteva registracija, generično v smislu člena 3(1).

Komisija preuči dopustnost ugovorov.

Merila iz točk (b), (c) in (d) prvega pododstavka se ocenijo glede na ozemlje Skupnosti; v primeru pravic intelektualne lastnine to pomeni samo ozemlje ali ozemlja, kjer so navedene pravice zaščitene.

4.   Komisija ime registrira, če ne prejme nobenega dopustnega ugovora v skladu z odstavkom 3.

Registracija se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

5.   Če je ugovor dopusten v skladu z odstavkom 3, Komisija pozove zainteresirane strani, da začnejo ustrezna posvetovanja.

Če v šestih mesecih dosežejo dogovor, zainteresirane strani uradno obvestijo Komisijo o vseh dejavnikih, ki so omogočili navedeni dogovor, tudi o mnenju vlagatelja vloge in vlagatelja ugovora. Če podatki, objavljeni v skladu s členom 6(2), niso bili spremenjeni ali so bile njihove spremembe manjše, kot se jih opredeli v skladu s členom 16(h), Komisija postopa v skladu z odstavkom 4 tega člena. V nasprotnem primeru Komisija ponovno izvede preučitev iz člena 6(1).

Če dogovor ni dosežen, Komisija odloči v skladu s postopkom iz člena 15(2) ter pri tem upošteva dobroverne tradicionalne prakse in dejansko verjetnost zamenjav.

Odločba se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

6.   Komisija posodablja register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb.

7.   Dokumenti iz tega člena, ki se pošljejo Komisiji, so sestavljeni v enem od jezikov institucij Evropske unije ali pa jim je priložen overjen prevod v enega od teh jezikov.

Člen 8

Ime, označbe in znaki

1.   Ime, registrirano v skladu s to uredbo, lahko uporablja vsak gospodarski subjekt, ki trži kmetijske proizvode ali živila, ki so v skladu z ustreznimi specifikacijami.

2.   Označbi „zaščitena označba porekla“ in „zaščitena geografska označba“ ali z njimi povezani znaki Skupnosti so navedeni na etiketah kmetijskih proizvodov in živil s poreklom iz Skupnosti, ki se tržijo pod imenom, registriranim po tej uredbi.

3.   Označbi iz odstavka 2 in z njimi povezani znaki Skupnosti so lahko prav tako navedeni na etiketah kmetijskih proizvodov in živil s poreklom iz tretjih držav, ki se tržijo pod imenom, registriranim po tej uredbi.

Člen 9

Odobritev sprememb specifikacije

1.   Skupina z upravičenim interesom, ki izpolnjuje pogoje iz člena 5(1) in (2), lahko zaprosi za odobritev spremembe specifikacije zlasti zaradi upoštevanja razvoja znanstvenih in tehničnih dognanj ali zaradi nove opredelitve geografskega območja iz člena 4(2)(c).

V vlogah se opišejo predlagane spremembe in se podajo razlogi zanje.

2.   Kadar sprememba vključuje eno ali več sprememb enotnega dokumenta, se za vlogo za spremembo uporablja postopek iz členov 5, 6 in 7. Če pa so predlagane spremembe manjše, Komisija o vlogi odloča ne da bi uporabila postopek iz člena 6(2) in člena 7; v primeru odobritve Komisija objavi podatke iz člena 6(2).

3.   Kadar sprememba ne vključuje spremembe enotnega dokumenta, se uporabljajo naslednja pravila:

(i)

če se geografsko območje nahaja v eni od držav članic, se ta država članica izjasni o odobritvi spremembe ter v primeru, da spremembo podpre, objavi spremenjeno specifikacijo in Komisijo obvesti o odobrenih spremembah in razlogih zanje;

(ii)

če se geografsko območje nahaja v tretji državi, o odobritvi predlagane spremembe odloči Komisija.

4.   Če sprememba zadeva začasno spremembo specifikacije zaradi uvedbe obveznih sanitarnih ali fitosanitarnih ukrepov s strani javnih organov, se uporabljajo postopki, določeni v odstavku 3.

Člen 10

Uradni nadzor

1.   Države članice imenujejo pristojni organ ali organe, ki so odgovorni za nadzor v skladu z Uredbo (ES) št. 882/2004 v zvezi z obveznostmi po tej uredbi.

2.   Države članice zagotovijo, da ima vsak gospodarski subjekt, ki deluje v skladu s to uredbo, dostop do sistema uradnega nadzora.

3.   Komisija objavi imena in naslove organov in teles iz odstavka 1 tega člena in člena 11 ter jih redno posodablja.

Člen 11

Preverjanje skladnosti s specifikacijami

1.   Glede geografskih označb in označb porekla, povezanih z geografskim območjem v okviru Skupnosti, preverjanje skladnosti s specifikacijami pred dajanjem proizvoda na trg zagotavlja:

en ali več pristojnih organov iz člena 10 in/ali

en ali več izvajalcev nadzora iz točke 5 člena 2 Uredbe (ES) št. 882/2004, ki delujejo kot certifikacijsko telo za proizvode.

Stroške preverjanja skladnosti s specifikacijami krijejo gospodarski subjekti, ki so podvrženi takemu preverjanju.

2.   Glede geografskih označb in označb porekla, povezanih z geografskim območjem v tretji državi, preverjanje skladnosti s specifikacijami pred dajanjem proizvoda na trg zagotavlja:

en ali več javnih organov, ki jih določi tretja država in/ali

eno ali več certifikacijskih teles za proizvode.

3.   Certifikacijska telesa iz odstavkov 1 in 2 ravnajo in so od 1. maja 2010 akreditirana v skladu z Evropskim standardom EN 45011 ali Vodilom ISO/IEC 65 (Splošne zahteve za telesa, ki upravljajo s sistemi certificiranja proizvodov).

4.   Če so se organi iz odstavkov 1 in 2 odločili preveriti skladnost s specifikacijami, morajo zagotoviti ustrezna jamstva za objektivnost in nepristranskost ter imeti na razpolago usposobljeno osebje in vire, potrebne za izvajanje nalog.

Člen 12

Preklic

1.   Kadar Komisija v skladu s podrobnimi pravili iz člena 16(k) meni, da upoštevanje pogojev specifikacije kmetijskega proizvoda ali živila, ki nosi zaščiteno ime, ni več zagotovljeno, začne postopek iz člena 15(2) za preklic registracije, ki ga nato objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Vsaka fizična ali pravna oseba z upravičenim interesom lahko z utemeljeno zahtevo zahteva preklic registracije.

Smiselno se uporablja postopek iz členov 5, 6 in 7.

Člen 13

Zaščita

1.   Registrirana imena so zaščitena pred:

(a)

vsako neposredno ali posredno komercialno rabo registriranega imena za proizvode, ki jih registracija ne zajema, če so ti proizvodi primerljivi s proizvodi, registriranimi pod tem imenom, ali če bi raba imena izkoriščala sloves zaščitenega imena;

(b)

vsako zlorabo, posnemanjem ali omembo, tudi če je resnično poreklo proizvoda navedeno, če je zaščiteno ime prevedeno ali če mu je dodan izraz, kot so „slog“, „tip“, „metoda“, „kot se proizvaja v“, „imitacija“ ali kakšen podoben izraz;

(c)

vsako drugo napačno ali zavajajočo označbo izvora, porekla, vrste ali bistvenih lastnosti proizvoda na notranji ali zunanji embalaži, v reklamnem gradivu ali dokumentih, ki se nanašajo na zadevni proizvod, in pred pakiranjem proizvoda v embalažo, ki lahko ustvari napačen vtis o poreklu proizvoda;

(d)

vsemi drugimi praksami, ki lahko potrošnika zavajajo glede resničnega porekla proizvoda.

Kadar registrirano ime vsebuje ime kmetijskega proizvoda ali živila, ki se šteje za generično, uporaba tega generičnega imena na ustreznih proizvodih ali živilih ni v nasprotju s točkama (a) ali (b) prvega pododstavka.

2.   Zaščitena imena ne morejo postati generična.

3.   Za imena, v zvezi s katerimi je vložena vloga v skladu s členom 5, je možno v skladu s členom 7(5) predvideti največ petletno prehodno obdobje samo, če je bilo odločeno, da je ugovor dopusten, ker bi registracija predlaganega imena ogrozila obstoj popolnoma ali delno enakega imena ali obstoj proizvodov, ki so bili najmanj pet let pred dnem objave iz člena 6(2) že zakonito na trgu.

Prehodno obdobje se lahko določi tudi za podjetja s sedežem v državi članici ali tretji državi, kjer se nahaja geografsko območje, če so omenjena podjetja zakonito tržila zadevne proizvode in neprekinjeno uporabljala zadevna imena najmanj pet let pred dnem objave iz člena 6(2) ter so to izpostavila v postopku ugovora na nacionalni ravni iz prvega in drugega pododstavka člena 5(5) ali postopku ugovora na ravni Skupnosti iz člena 7(2). Prehodno obdobje iz tega pododstavka in prilagoditveno obdobje iz člena 5(6) skupaj ne smeta trajati več kot pet let. Kadar prilagoditveno obdobje iz člena 5(6) presega pet let, se prehodno obdobje ne odobri.

4.   Brez poseganja v člen 14 Komisija v skladu s postopkom iz člena 15(2) lahko dopusti soobstoj registriranega imena in neregistriranega imena, ki označujeta kraj v državi članici ali tretji državi, kadar je to ime enako kot registrirano ime, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

(a)

enako neregistrirano ime se je v dobri veri in stalno uporabljalo najmanj 25 let pred 24. julijem 1993;

(b)

izkazano je, da namen rabe nikoli ni bil okoristiti se s slovesom registriranega imena in da raba ni zavajala niti ni mogla zavajati potrošnika glede resničnega porekla proizvoda;

(c)

na problematiko enakosti imena je bilo opozorjeno pred registracijo imena.

Zadevni registrirano ime in enako neregistrirano ime lahko soobstajata največ petnajst let, po koncu tega obdobja pa se neregistrirano preneha uporabljati.

Raba zadevnega neregistriranega geografskega imena je dovoljena samo, če je država porekla jasno in vidno označena na etiketi.

Člen 14

Razmerja med blagovnimi znamkami, označbami porekla in geografskimi označbami

1.   Kadar je označba porekla ali geografska označba registrirana po tej uredbi, se vloga za registracijo blagovne znamke, ki ustreza eni od situacij iz člena 13 in zadeva isto vrsto proizvoda, zavrne, če je vloga za registracijo blagovne znamke vložena po dnevu predložitve vloge za registracijo Komisiji.

Blagovne znamke, registrirane v nasprotju s prvim pododstavkom, so nične.

2.   Ob ustreznem upoštevanju prava Skupnosti se lahko v eni od situacij iz člena 13 blagovna znamka, ki je prijavljena, registrirana ali v primerih, ko to možnost predvideva zadevna zakonodaja, pridobljena z dobroverno uporabo na ozemlju Skupnosti, bodisi pred dnem zaščite označbe porekla ali geografske označbe v državi porekla bodisi pred 1. januarjem 1996, še naprej uporablja kljub registraciji označbe porekla ali geografske označbe, če ne obstajajo razlogi za ničnost ali preklic njene registracije, določeni v Prvi direktivi Sveta 89/104/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (8) ali v Uredbi Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (9).

Člen 15

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Stalni odbor za zaščitene geografske označbe in označbe porekla.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 16

Izvedbeni predpisi

Podrobna pravila za izvajanje te uredbe se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 15(2). Ta podrobna pravila vključujejo predvsem:

(a)

seznam surovin iz člena 2(3);

(b)

podatke, ki jih mora vsebovati specifikacija proizvoda iz člena 4(2);

(c)

pogoje, pod katerimi se fizična ali pravna oseba lahko obravnava kot skupina;

(d)

podrobna pravila glede predložitve vlog za registracijo imena, ki označuje čezmejno geografsko območje iz tretjega pododstavka člena 5(1);

(e)

podrobna pravila glede vsebine in načina pošiljanja dokumentov iz člena 5(7) in (9) Komisiji;

(f)

podrobna pravila glede ugovorov iz člena 7, vključno s pravili o ustreznih posvetovanjih med zainteresiranimi stranmi;

(g)

podrobna pravila glede označb in znakov iz člena 8;

(h)

opredelitev manjših sprememb iz drugega pododstavka člena 7(5) in člena 9(2), pri čemer se upošteva, da manjša sprememba ne more zadevati bistvenih značilnosti proizvoda ali spremeniti povezave;

(i)

podrobna pravila glede registra označb porekla in geografskih označb iz člena 7(6);

(j)

pogoje za preverjanje skladnosti s specifikacijo proizvoda;

(k)

pogoje za preklic registracije.

Člen 17

Prehodne določbe

1.   Imena, ki so na dan začetka veljavnosti te uredbe navedena v Prilogi k Uredbi Komisije (ES) št. 1107/96 (10) in v Prilogi k Uredbi Komisije (ES) št. 2400/96 (11), se avtomatično vpišejo v register iz člena 7(6) te uredbe. Ustrezne specifikacije se štejejo za specifikacije iz člena 4(1). Vse posebne prehodne določbe v zvezi s takšnimi registracijami se še naprej uporabljajo.

2.   Za že predložene vloge, izjave in zahteve, ki jih je Komisija prejela pred dnem začetka veljavnosti te uredbe:

(a)

se brez poseganja v člen 13(3) ne uporabljajo postopki iz člena 5; in

(b)

povzetek specifikacije, sestavljen v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 383/2004 (12), nadomešča enotni dokument iz člena 5(3)(c).

3.   Komisija lahko po potrebi v skladu s postopki iz člena 15(2) sprejme druge prehodne določbe.

Člen 18

Takse

Države članice lahko zaračunavajo takse za kritje stroškov, vključno stroškov, nastalih pri preučevanju vlog za registracijo, izjav o ugovoru, vlog za spremembe in zahtev za preklic po tej uredbi.

Člen 19

Razveljavitev

Uredba (EGS) št. 2081/92 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 20

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Vendar pa se člen 8(2) uporablja z učinkom od 1. maja 2009, brez poseganja v proizvode, ki so bili dani na trg pred tem datumom.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. marca 2006

Za Svet

Predsednik

J. PRÖLL


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)  UL L 109, 6.5.2000, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/89/ES (UL L 308, 25.11.2003, str. 15).

(3)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(5)  UL L 208, 24.7.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(6)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1.

(7)  UL L 204, 21.7.1998, str. 37.

(8)  UL L 40, 11.2.1989, str. 1.

(9)  UL L 11, 14.1.1994, str. 1.

(10)  Uredba Komisije (ES) št. 1107/96 z dne 12. junija 1996 o registraciji geografskih označb in geografskega porekla po postopku iz člena 17 Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 (UL L 148, 21.6.1996, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 704/2005 (UL L 118, 5.5.2005, str. 14).

(11)  Uredba Komisije (ES) št. 2400/96 z dne 17. decembra 1996 o vnosu nekaterih imen v „Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih oznak“, določen v Uredbi Sveta (EGS) 2081/92 o zaščiti geografskih oznak in označb porekla za kmetijske pridelke in živila (UL L 327, 18.12.1996, str. 11). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 417/2006 (UL L 72, 11.3.2006, str. 8).

(12)  Uredba Komisije (ES) št. 383/2004 z dne 1. marca 2004 podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 v zvezi s povzetkom glavnih točk specifikacij proizvodov (UL L 64, 2.3.2004, str. 16).


PRILOGA I

Živila iz člena 1(1)

piva,

pijače iz rastlinskih izvlečkov,

kruh, fino pecivo, slaščice in drugi pekarski proizvodi,

naravne gume in smole,

gorčična pasta,

testenine.


PRILOGA II

Kmetijski proizvodi iz člena 1(1)

seno,

eterična olja,

pluta,

košeniljka (surovina živalskega porekla),

cvetje in okrasne rastline,

volna,

protje,

trt lan.


PRILOGA III

KORELACIJSKA TABELA

Uredba (EGS) št. 2081/92

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Člen 2(1)

Člen 2(2)

Člen 2(1)

Člen 2(3)

Člen 2(2)

Člen 2(4)

Prvi pododstavek člena 2(3)

Člen 2(5)

Člen 2(6)

Drugi pododstavek člena 2(3)

Člen 2(7)

Prvi, drugi in tretji pododstavek člena 3(1)

Prvi, drugi in tretji pododstavek člena 3(1)

Četrti pododstavek člena 3(1)

Člen 3(2)

Člen 3(2)

Člen 3(3)

Člen 4

Člen 4

Člen 5(1), (2) in (3)

Člen 5(1), (2) in (3)

Člen 5(4)

Prvi pododstavek člena 5(4)

Prvi pododstavek člena 5(5)

Drugi pododstavek člena 5(4)

Člen 5(5)

Drugi pododstavek člena 5(5)

Prvi pododstavek člena 5(6)

Drugi pododstavek člena 5(6)

Tretji pododstavek člena 5(5)

Tretji pododstavek člena 5(6)

Četrti in peti pododstavek člena 5(5)

Četrti in peti pododstavek člena 5(6)

Šesti, sedmi in osmi pododstavek člena 5(5)

Člen 5(7)

Člen 5(6)

Člen 5(8)

Člen 5(9) in (10)

Prvi pododstavek člena 6(1)

Prvi pododstavek člena 6(1)

Drugi pododstavek člena 6(1)

Tretji pododstavek člena 6(1)

Drugi pododstavek člena 6(1)

Člen 6(2)

Prvi pododstavek člena 6(2)

Člen 6(3) in (4)

Člen 7(4)

Prvi pododstavek člena 6(5)

Drugi pododstavek člena 6(2)

Drugi pododstavek člena 6(5)

Prvi pododstavek člena 6(6)

Drugi pododstavek člena 6(6)

Člen 3(3)

Člen 7(1)

Člen 7(1)

Člen 7(2)

Člen 7(3)

Prvi pododstavek člena 7(2)

Drugi in tretji pododstavek člena 7(2)

Člen 7(4)

Člen 7(3)

Člen 7(5)

Člen 7(5)

Člen 7(6) in (7)

Člen 8(1)

Člen 8

Člen 8(2)

Člen 8(3)

Prvi pododstavek člena 9

Člen 9(1)

Drugi in tretji pododstavek člena 9

Člen 9(2)

Člen 9(3) in (4)

Člen 10(1)

Člen 10(1)

Člen 10(2)

Člen 11(1)

Člen 11(2)

Člen 10(3)

Člen 11(3) in (4)

Člen 10(4)

Člen 10(5)

Člen 10(3)

Člen 10(6)

Člen 10(2)

Člen 10(7)

Drugi pododstavek člena 11(1)

Člen 11(1) do (3)

Člen 11(4)

Člen 12(1)

Člen 11a(a)

Člen 12(2)

Člen 11a(b)

Členi 12 do 12d

Člen 13(1)

Člen 13(1)

Člen 13(3)

Člen 13(2)

Člen 13(4)

Prvi pododstavek člena 13(3)

Drugi pododstavek člena 13(3)

Člen 13(5)

Člen 13(4)

Člen 14(1) in (2)

Člen 14(1) in (2)

Člen 14(3)

Člen 3(4)

Člen 15

Člen 15

Člen 16

Člen 16

Členi 17 do 19

Člen 18

Člen 20

Priloga I

Priloga I

Priloga II

Priloga II


31.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/26


UREDBA SVETA (ES) št. 511/2006

z dne 27. marca 2006

o spremembah Uredbe (ES) št. 1531/2002 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz barvnih televizijskih sprejemnikov s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti členov 8 in 9 Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije, ki ga je predložila po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   PREDHODNI POSTOPEK

(1)

Avgusta 2002 je Svet z Uredbo (ES) št. 1531/2002 (2) uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz barvnih televizijskih sprejemnikov („zadevni izdelek“) s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske („LRK“).

(2)

Hkrati je Komisija s Sklepom 2002/683/ES (3) sprejela skupno zavezo („zaveza“), ki so jo ponudile družbe Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd in Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd („družbe“), skupaj s kitajsko trgovinsko zbornico za uvoz in izvoz strojev in elektronskih izdelkov („CCCME“).

(3)

Zato sta bila uvoz v Skupnost zadevnega izdelka kitajskega porekla, ki so ga proizvedle navedene družbe, in vrste, ki ju zaveza zajema („izdelek, ki ga zaveza zajema“), izvzeta iz dokončnih protidampinških dajatev.

B.   NEIZPOLNJEVANJE ZAVEZE

(4)

Zaveza, ki so jo ponudile družbe, jih zavezuje, da med drugim izvažajo izdelek, ki ga zaveza zajema, prvemu neodvisnemu kupcu v Skupnosti po določenih najnižjih ravneh uvozne cene („NUC“) ali nad njimi in da spoštujejo določene količinske zgornje meje, določene v zavezi. Te ravni cene in zgornje meje odpravljajo škodljive učinke dampinga.

(5)

Za potrebe zagotovitve skladnosti z zavezo so se CCCME in družbe prav tako strinjale, da bodo zagotovile vse informacije, ki so za Komisijo pomembne, in dovolile obiske zaradi preverjanja na kraju samem v svojih prostorih za preverjanja točnosti in verodostojnosti predloženih podatkov v navedenih četrtletnih poročilih.

(6)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 239 Uredbe (ES) št. 1531/2002, zaveza zlasti določa, da se kršitev zaveze katere koli družbe ali CCCME šteje kot kršitev zaveze vseh podpisnikov. Nesodelovanje z Evropsko komisijo pri nadzoru zaveze se šteje za kršitev zaveze.

(7)

Tako je Komisija zahtevala izvedbo obiskov zaradi preverjanja na kraju samem v prostorih CCCME in dveh družb, ki sta navedli največji obseg prodaje zadevnega izdelka, namreč Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd in Konka Group Co., Ltd. Komisija je poslala pred-preveritvena pisma CCCME ter družbama Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd in Konka Group Co., Ltd in v njih navedla datume preveritve na kraju samem. CCCME in Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd sta se strinjali z obiskom zaradi preverjanja, ki ga je zahtevala Komisija. Družba Konka Group Co., Ltd pa je obisk zaradi preverjanja zavrnila in s tem kršila zavezo.

(8)

Sklep Komisije 2006/258/ES (4) podrobno določa naravo ugotovljene kršitve.

(9)

Zaradi kršitve je Komisija s Sklepom 2006/258/ES zavrnila sprejetje zaveze, ki so jo ponudile družbe skupaj s CCCME. Zato je treba dokončno protidampinško dajatev nemudoma uvesti na uvoz zadevnega izdelka, ki so ga izvozile zadevne družbe v Skupnost.

(10)

V skladu s členom 8(9) osnovne uredbe je treba stopnjo protidampinške dajatve določiti na podlagi dejstev, ugotovljenih v okviru preiskave, ki je privedla do zaveze. Zadevna preiskava je bila zaključena na podlagi končne določitve glede dampinga in škode, ki je zaradi tega nastala, z Uredbo (ES) št. 1531/2002 in zdi se primerno, da se dokončna stopnja protidampinške dajatve določi na stopnji in v obliki, ki ju uvaja Uredba, namreč 44,6 % za CIF neto ceno, franko meja Skupnosti, pred plačilom dajatve.

C.   SPREMEMEBA UREDBE (ES) št. 1531/2002

(11)

Glede na zgoraj navedeno je treba Uredbo (ES) št. 1531/2002 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1531/2002 se spremeni, kakor sledi:

1.

člen 3, Priloga I in Priloga II se razveljavijo;

2.

člen 4 in člen 5 postaneta člen 3 in člen 4.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. marca 2006

Za Svet

Predsednik

H. GORBACH


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2117/2005 (UL L 340, 23.12.2005, str. 17).

(2)  UL L 231, 29.8.2002, str. 1.

(3)  UL L 231, 29.8.2002, str. 42.

(4)  Glej stran 63 tega Uradnega lista.


31.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/28


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 512/2006

z dne 30. marca 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 31. marca 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 30. marca 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

99,1

204

46,6

212

102,0

999

82,6

0707 00 05

052

138,6

628

155,5

999

147,1

0709 90 70

052

69,4

204

49,8

999

59,6

0805 10 20

052

63,9

204

40,8

212

48,7

220

43,2

400

58,7

624

62,3

999

52,9

0805 50 10

052

41,3

624

63,4

999

52,4

0808 10 80

388

79,3

400

128,3

404

97,8

508

81,7

512

74,0

528

118,9

720

87,9

999

95,4

0808 20 50

388

79,2

512

73,5

528

73,6

720

129,3

999

88,9


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


31.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/30


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 513/2006

z dne 30. marca 2006

o sprejetju začasnih določb za izdajo uvoznih dovoljenj, za katera bodo vloženi zahtevki v skladu z Uredbo (ES) št. 565/2002 o določitvi postopka za upravljanje tarifnih kvot in uvedbi sistema potrdil o poreklu za česen, uvožen iz tretjih držav

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 31(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 565/2002 (2) določa, da države članice Komisiji vsak ponedeljek in četrtek sporočijo za vse zahtevke za dovoljenja ter izdajo dovoljenja peti delovni dan po vložitvi zahtevka, razen če Komisija v tem času ne sprejme drugih ukrepov.

(2)

Četrtek, 13., petek, 14., in ponedeljek, 17. april 2006, so za Komisijo dela prosti dnevi. Zato je treba izdajo dovoljenj, za katera bo vložen zahtevek med ponedeljkom, 10., in petkom, 14. aprila 2006, preložiti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sveže sadje in zelenjavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvozna dovoljenja, za katera bo v skladu z Uredbo (ES) št. 565/2002 vložen zahtevek med ponedeljkom, 10., in petkom, 14. aprila 2006, bodo izdana v petek, 21. aprila 2006, razen če Komisija v tem času ne sprejme drugih ukrepov v skladu s členom 8(2) navedene uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske Unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 86, 3.4.2002, str. 11. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 537/2004 (UL L 86, 24.3.2004, str. 9).


31.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/31


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 514/2006

z dne 30. marca 2006

o odstopanju od Uredbe (ES) št. 824/2000 glede roka za dostavo žit za intervencijo v nekaterih državah članicah za tržno leto 2005/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 824/2000 z dne 19. aprila 2000 o uvedbi postopkov za prevzem žit s strani intervencijskih agencij in določitvi metod analize za ugotavljanje kakovosti žit (2) določa, da se ponudnike v primeru, da je ponudba sprejemljiva, čimprej obvesti o časovnem razporedu prevzema. Zato člen 4(3) navedene uredbe določa, da mora biti končni prevzem v intervencijskem centru, za katerega je bila ponudba narejena, opravljen najpozneje konec četrtega meseca po mesecu, v katerem je bila ponudba prejeta.

(2)

Tržno leto 2005/2006 je drugo leto uporabe intervencijskega mehanizma za žita v državah članicah, ki so v Evropsko skupnost vstopile 1. maja 2004.

(3)

Zaradi dobrih podnebnih razmer je bila žetev leta 2005 znova obilna. Zaradi tega so bile cene na notranjem trgu nižje od intervencijskih cen. Takoj po odprtju intervencijskega obdobja novembra 2005 so bile zato v intervencijo ponujene precej velike količine žit. Zaradi velikih količin žita, ponujenega v intervencijo, ter njegove geografske razpršenosti se zadevnega roka za prevzem, tj. 31. marec 2006, ne more spoštovati. Za zagotovitev ustreznega obravnavanja ponudb je treba rok za prevzem podaljšati in torej odstopati od Uredbe (ES) št. 824/2000.

(4)

Ker je položaj na trgu resen in zahteva takojšnje izvajanje ukrepov, je treba določiti takojšnje izvajanje ukrepov iz te uredbe.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od tretjega pododstavka člena 4(3) Uredbe (ES) št. 824/2000 mora biti za tržno leto 2005/2006 na Češkem, v Estoniji, na Cipru, v Latviji, Litvi, na Madžarskem, Malti, na Poljskem, v Sloveniji in na Slovaškem končni prevzem žit, ponujenih v intervencijo, najpozneje konec sedmega meseca po mesecu, v katerem je bila ponudba prejeta, in najpozneje 31. julija 2006.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 21. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 100, 20.4.2000, str. 31. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1068/2005 (UL L 174, 7.7.2005, str. 65).


31.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/32


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 515/2006

z dne 30. marca 2006

o uvedbi prehodnega ukrepa za tržno leto 2005/2006 v zvezi s financiranjem skladiščenja žit za intervencijo v Češki, Estoniji, na Cipru, v Latviji, Litvi, na Madžarskem, Malti, v Poljski, Sloveniji in Slovaški

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške,

ob upoštevanju Akta o pristopu Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške in zlasti prvega pododstavka člena 41 Akta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na zahtevo nekaterih držav članic Uredba Komisije (ES) št. 514/2006 (2) za tržno leto 2005/2006 za tri mesece podaljša rok za prevzem žit, ponujenih v intervencijo v državah članicah, ki so se priključile Evropski uniji 1. maja 2004, vendar ne dovoljuje prevzema po 31. juliju 2006.

(2)

Ta ukrep lahko povzroči dodatne stroške skladiščenja za žita, prevzeta do tega novega roka, vendar po roku, prvotno določenem v tretjem pododstavku člena 4(3) Uredbe Komisije (ES) št. 824/2000 z dne 19. aprila 2000 o uvedbi postopkov za prevzem žit s strani intervencijskih agencij in določitvi metode analiz za ugotavljanje kakovosti žit (3).

(3)

V skladu s členom 6 Uredbe Sveta (EGS) št. 1883/78 z dne 2. avgusta 1978 o splošnih pravilih za financiranje intervencij s strani Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada, Jamstvenega oddelka, (4) Jamstveni oddelek pokriva izdatke fizičnega skladiščenja. Izdatke držav članic za morebitno nadomestilo prej navedenih dodatnih stroškov skladiščenja je treba obravnavati kot izdatek za stroške skladiščenja, ki ga običajno krijejo intervencijske agencije, ter predvideti financiranje s strani Jamstvenega oddelka, EKUJS-a na podlagi enakega standardnega zneska ob upoštevanju mesečnega povišanja, prištetega intervencijski ceni, kakor je predvideno v členu 4(3) Uredbe (ES) št. 1784/2003.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora EKUJS –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Če so bila žita, ponujena v intervencijo na Češkem, v Estoniji, na Cipru, v Latviji, Litvi, na Madžarskem, Malti, v Poljski, Sloveniji in Slovaški, dejansko prevzeta s strani intervencijske agencije po izteku roka iz tretjega pododstavka člena 4(3) Uredbe (ES) št. 824/2000, se izdatki države članice vezani na stroške skladiščenja, ki so nastali med koncem navedenega roka in datumom dejanskega prevzema v skladišču, določenem v časovnem razporedu prevzema, ki mora biti izveden pred rokom iz Uredbe (ES) št. 514/2006, obravnavajo kot izdatek iz člena 6 Uredbe (EGS) št. 1883/78.

Člen 2

Standardni znesek iz člena 6(1) Uredbe (EGS) št. 1883/78 se izračuna na podlagi standardnega zneska, ki ga Skupnost povrne državam članicam za skladiščenje žit, kupljenih za intervencijo v tržnem letu 2005/2006, določenim z Odločbo Komisije z dne 12. oktobra 2005 (5), to je 1,31 EUR/tono/mesec, od katerega se odšteje znesek mesečnega povišanja, kakor je določeno v členu 4(3) uredbe (ES) št. 1784/2003, to je 0,46 EUR/tono/mesec, ki je bil prištet intervencijski ceni za vsak mesec po preteku roka iz tretjega pododstavka člena 4(3) Uredbe (ES) št. 824/2000.

Ti izdatki se v okviru letnih izdatkov iz člena 1 Uredbe Sveta (EGS) št. 3492/90 (6) upoštevajo kot izdatki za fizične postopke odkupa proizvodov s strani intervencijskih agencij.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se za tržno leto 2005/2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  Glej stran 31 tega Uradnega lista.

(3)  UL L 100, 20.4.2000, str. 31. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1068/2005 (UL L 174, 7.7.2005, str. 65).

(4)  UL L 216, 5.8.1978, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 695/2005 (UL L 114, 4.5.2005, str. 1).

(5)  C(2005) 3752. Odločba ni bila objavljena.

(6)  UL L 337, 4.12.1990, str. 3.


31.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/34


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 516/2006

z dne 30. marca 2006

o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 31. marca 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti njenega člena 24(4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1422/95 z dne 23. junija 1995 o podrobnih pravilih uporabe za uvoz melase v sektorju sladkorja in spremembi Uredbe (EGS) št. 785/68 (2) predvideva, da se cena CIF pri uvozu melase, določena v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 785/68 (3), upošteva kot „reprezentativna cena“. Ta cena velja za standardno kakovost, določeno v členu 1 Uredbe (EGS) št. 785/68.

(2)

Pri določitvi reprezentativnih cen je treba upoštevati vse razpoložljive podatke iz člena 3 Uredbe (EGS) št. 785/68, razen v primerih iz člena 4 te uredbe ter, če je to primerno, se lahko cene določijo na način iz člena 7 Uredbe (EGS) št. 785/68.

(3)

Za prilagoditev cen za nestandardno kakovost je treba glede na kakovost ponujene melase cene zvišati ali znižati v skladu s členom 6 Uredbe (EGS) št. 785/68.

(4)

V primeru razlik med sprožitveno ceno zadevnega proizvoda in reprezentativno ceno je treba določiti dodatne uvozne dajatve pod pogoji, predvidenimi v členu 3 Uredbe (ES) št. 1422/95. V primeru odprave uvoznih dajatev v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1422/95 je treba določiti posebne količine za te dajatve.

(5)

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za zadevne proizvode je treba določiti v skladu s členom 1(2) ter členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1422/95.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne dajatve za uvoz proizvodov iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1422/95 so določene v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 31. marca 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 141, 24.6.1995, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 79/2003 (UL L 13, 18.1.2003, str. 4).

(3)  UL L 145, 27.6.1968, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1422/95.


PRILOGA

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za melaso v sektorju sladkorja, v uporabi od 31. marca 2006

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev za uvoz 100 kg neto teže zadevnega proizvoda zaradi odprave iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1422/95 (1)

1703 10 00 (2)

11,66

0

1703 90 00 (2)

11,66

0


(1)  V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1422/95 ta znesek nadomesti stopnjo dajatve skupne carinske tarife, določeno za te proizvode.

(2)  Določitev za standardno kakovost, kot je določeno v prvem členu spremenjene Uredbe (EGS) št. 785/68.


31.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/36


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 517/2006

z dne 30. marca 2006

o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor brez nadaljnje predelave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trga za sladkor (1), spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 680/2002, in zlasti drugega pododstavka člena 27(5),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 27 Uredbe (ES) št. 1260/2001 določa, da se lahko razlika med kotacijami ali cenami proizvodov, navedenih v členu 1(1)(a) te uredbe, na svetovnem trgu ter cenami teh proizvodov v Skupnosti krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Uredba (ES) št. 1260/2001 predvideva, da je pri določitvi nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, nedenaturiran in izvožen brez nadaljnje predelave, treba upoštevati položaj na trgu Skupnosti ter na svetovnem trgu za sladkor in zlasti elemente cene in stroškov, določene v členu 28 te uredbe. Isti člen določa, da je treba upoštevati tudi ekonomski vidik predvidenega izvoza.

(3)

Nadomestilo za surovi sladkor je treba določiti glede na standardno kakovost. Slednja je določena v točki II Priloge I Uredbe (ES) št. 1260/2001. Poleg tega je treba to nadomestilo določiti v skladu s členom 28(4) Uredbe (ES) št. 1260/2001. Kandirani sladkor je opredeljen v Uredbi Komisije (ES) št. 2135/95 z dne 7. septembra 1995 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za dodelitev izvoznih nadomestil v sektorju sladkorja (2). Tako izračunano nadomestilo za aromatiziran ali obarvan sladkor velja za njegovo vsebnost saharoze in je skladno s tem določeno za 1 % te vsebnosti.

(4)

V posebnih primerih je mogoče višino nadomestila določiti z drugimi pravnimi instrumenti.

(5)

Nadomestilo je treba določiti vsake dva tedna. V vmesnem obdobju ga je mogoče spremeniti.

(6)

Prvi pododstavek člena 27(5) Uredbe (ES) št. 1260/2001 predvideva, da so lahko nadomestila za proizvode iz člena 1 te uredbe različno določena glede na namembni kraj, kadar je to potrebno zaradi položaja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev določenih trgov.

(7)

Precejšnje in hitro povečanje preferencialnega uvoza sladkorja iz zahodnih balkanskih držav od začetka leta 2001 ter izvoza sladkorja iz Skupnosti v te dežele velja za zelo umetno.

(8)

Da bi preprečili vsakršne zlorabe v zvezi s ponovnim uvozom proizvodov, ki jim je bilo dodeljeno izvozno nadomestilo, v Skupnost, se nadomestila za proizvode, zajete v tej uredbi, ne določijo za vse države zahodnega Balkana.

(9)

Ob upoštevanju teh dejavnikov in trenutnega položaja na trgu za sladkor ter zlasti kotacij ali cen za sladkor znotraj Skupnosti in na svetovnem trgu je treba določiti ustrezno višino nadomestil.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Nadomestila za izvoz izdelkov, naštetih v členu 1(1)(a) Uredbe (ES) št. 1260/2001, nedenaturiranega in brez nadaljnje predelave, se določijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 31. marca 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 214, 8.9.1995, str. 16.


PRILOGA

NADOMESTILA ZA BELI SLADKOR IN SUROVI SLADKOR, IZVOŽEN BREZ NADALJNJE PREDELAVE 31. MARCA 2006 (1)

Oznake proizvodov

Namembna država

Merska enota

Višina nadomestil

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % saharoze × 100 kg neto teže proizvoda

0,2389

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % saharoze 100 kg neto teže proizvoda

0,2389

N.B.: Oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), kakor je bila spremenjena.

Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Druge namembne države so določene kot sledi:

S00

:

vsi namembni kraji (tretje dežele, druga območja, oskrba ladij in namembni kraji, ki štejejo kot izvoz iz Skupnosti) razen Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore (vključno s Kosovom, kot je določeno v Resoluciji Varnostnega sveta št. 1244 z dne 10. junija 1999) in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, razen za sladkor, vsebovan v proizvodih iz člena 1(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 (UL L 297, 21.11.1996, str. 29).


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo od 1. februarja 2005 v skladu s Sklepom Sveta 2005/45/ES z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode (UL L 23, 26.1.2005, str. 17).

(2)  Ta znesek velja za surov sladkor z donosom 92 %. Kadar je donos izvoženega sladkorja drugačen od 92 %, se znesek izračuna v skladu s členom 28(4) Uredbe (ES) št. 1260/2001.


31.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/38


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 518/2006

z dne 30. marca 2006

o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, izvožene v naravnem stanju

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trga za sladkor (1), in zlasti drugega pododstavka člena 27(5),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 27 Uredbe (ES) št. 1260/2001 določa, da se lahko razlika med kotacijami ali cenami proizvodov, navedenih v členu 1(1)(d) navedene uredbe, na svetovnem trgu ter cenami teh proizvodov v Skupnosti krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Člen 3 Uredbe Komisije (ES) št. 2135/95 z dne 7. septembra 1995 o določitvi podrobnih pravil za uporabo izvoznih nadomestil v sektorju sladkorja (2), predvideva, da je izvozno nadomestilo za 100 kg proizvodov, naštetih v členu 1(1)(d) Uredbe (ES) št. 1260/2001 enako osnovnemu znesku, pomnoženemu z vsebnostjo saharoze, po potrebi vključno z vsebnostjo drugih sladkorjev, izraženimi kot saharoza. Vsebnost saharoze v zadevnih proizvodih se določi v skladu s členom 3 Uredbe Komisije (ES) št. 2135/95.

(3)

Člen 30(3) Uredbe (ES) št. 1260/2001 določa, da je osnovni znesek nadomestila za sorbozo, izvoženo v naravnem stanju, enak osnovni višini nadomestila minus ena stotina veljavnega proizvodnega nadomestila, v skladu z uredbo Komisije (ES) št. 1265/2001 z dne 27. junija 2001 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 glede dodeljevanja proizvodnega nadomestila za nekatere sladkorne proizvode, ki se uporabljajo v kemični industriji (3), za proizvode, naštete v Prilogi k nazadnje omenjeni uredbi.

(4)

V skladu z določili v členu 30(1) Uredbe (ES) št. 1260/2001 je osnovna višina nadomestila za druge proizvode, naštete v členu 1(1)(d) omenjene uredbe in izvožene v naravnem stanju, enaka eni stotini zneska, ki po eni strani upošteva razliko med intervencijsko ceno belega sladkorja za območja Skupnosti brez primanjkljaja za mesec, za katerega je določena osnovna vsota, in kotacijami ali cenami belega sladkorja na svetovnem trgu, po drugi strani pa upošteva tudi potrebo po vzpostavitvi ravnovesja med uporabo osnovnih proizvodov Skupnosti pri izdelavi predelanega blaga, namenjenega za izvoz v tretje države, ter uporabo proizvodov iz tretjih držav, uvoženih za postopke aktivnega oplemenitenja.

(5)

V skladu z določili člena 30(4) Uredbe (ES) št. 1260/2001 je lahko uporaba osnovne količine omejena na nekatere proizvode, naštete v členu 1(1)(d) omenjene uredbe.

(6)

Člen 27 Uredbe (ES) št. 1260/2001 predvideva določitev nadomestila za izvoz proizvodov v naravnem stanju v skladu s členom 1 (1)(f) in (g) in (h) te uredbe. Višina nadomestila se določi na 100 kg suhe snovi, ob upoštevanju izvoznega nadomestila za proizvode z oznako KN 1702 30 91 in za proizvode iz člena 1(1)(d) Uredbe (ES) št. 1260/2001 ter ekonomskih vidikov predvidenega izvoza. V primeru proizvodov v omenjenem členu (1)(f) in (g) se nadomestilo dodeli le za proizvode, ki izpolnjujejo pogoje v členu 5 Uredbe (ES) št. 2135/95. Za proizvode iz člena 1(1)(h) se nadomestilo dodeli le za izdelke, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 6 Uredbe (ES) št. 2135/95.

(7)

Zgoraj omenjena nadomestila je treba določiti vsak mesec. V vmesnem obdobju jih je mogoče spremeniti.

(8)

Prvi pododstavek člena 27(5) Uredbe (ES) št. 1260/2001 predvideva, da so lahko nadomestila za proizvode iz člena 1 te uredbe različno določena glede na namembni kraj, kadar je zaradi položaja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev določenih trgov to potrebno.

(9)

Precejšnje in hitro povečanje preferencialnega uvoza sladkorja iz zahodnih balkanskih držav od začetka leta 2001 ter izvoza sladkorja v te dežele iz Skupnosti velja za zelo umetno.

(10)

Da bi preprečili vsakršne zlorabe v zvezi s ponovnim uvozom tistih proizvodov v Skupnost, ki jim je bilo odobreno izvozno nadomestilo, se ne določijo nadomestila za v tej uredbi zajete proizvode za vse države zahodnega Balkana.

(11)

Ob upoštevanju teh dejavnikov je treba določiti ustrezno višino zadevnih nadomestil.

(12)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izovozna nadomestila za izdelke, naštete v členu 1(1)(d)(f)(g) in (h) Uredbe (ES) št. 1260/2001, izvožene v naravnem stanju, se določijo v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 31. marca 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 6).

(2)  UL L 214, 8.9.1995, str. 16.

(3)  UL L 178, 30.6.2001, str. 63.


PRILOGA

IZVOZNA NADOMESTILA ZA SIRUPE IN NEKATERE DRUGE SLADKORNE PROIZVODE, IZVOŽENE V NARAVNEM STANJU BREZ NADALJNJE PREDELAVE, UPORABNA OD 31. MARCA 2006 (1)

Oznaka proizvoda

Namembna država

Merska enota

Višina nadomestila

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg suhe snovi

23,89 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

23,89 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg suhe snovi

45,38 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % saharoze x 100 kg neto teže proizvoda

0,2389 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

23,89 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % saharoze x 100 kg neto teže proizvoda

0,2389 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % saharoze x 100 kg neto teže proizvoda

0,2389 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % saharoze x 100 kg neto teže proizvoda

0,2389 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg suhe snovi

23,89 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % saharoze x 100 kg neto teže proizvoda

0,2389 (4)

NB: Oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1), kakor je bila spremenjena.

Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 2081/2003 (UL L 313, 28.11.2003, str. 11).

Druge namembne države so določene s kot sledi:

S00

:

vsi namembni kraji (tretje dežele, druga območja, oskrba ladij in namembni kraji, ki štejejo kot izvoz iz Skupnosti) razen Albanije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore (vključno s Kosovom, kot je določeno v Resoluciji Varnostnega sveta ZN 1244 z dne 10. junija 1999) in Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, razen za sladkor, vsebovan v proizvodih iz člena 1(2)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/96 (UL L 297, 21.11.1996, str. 29).


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo od 1. februarja 2005 v skladu s Sklepom Sveta 2005/45/ES z dne 22. decembra 2004 o sklenitvi in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972 glede določb, ki se uporabljajo za predelane kmetijske proizvode (UL L 23, 26.1.2005, str. 17).

(2)  Velja le za proizvode iz člena 5 Uredbe (ES) št. 2135/95.

(3)  Velja le za proizvode iz člena 6 Uredbe (ES) št. 2135/95.

(4)  Osnovni znesek ne velja za sirupe s čistostjo manj kot 85 % (Uredba (ES) št. 2135/95). Vsebnost saharoze je določena v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 2135/95.

(5)  Osnovni znesek ne velja za proizvode, določene v točki 2 Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 3513/92 (UL L 355, 5.12.1992, str. 12).


31.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/41


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 519/2006

z dne 30. marca 2006

o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega sladkorja v nekatere tretje države za 22. delni razpis, izdan v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 1138/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1), in zlasti druge alinee odstavka 5 člena 27 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1138/2005 z dne 15. julija 2005 o stalnem razpisu za določitev prelevmanov in/ali nadomestil za izvoz belega sladkorja (2) za tržno leto 2004/2005 zahteva, da se izda delni razpis za izvoz sladkorja v nekatere tretje države.

(2)

V skladu z določbami člena 9(1) Uredbe (ES) št. 1138/2005 se po potrebi določi najvišje izvozno nadomestilo za zadevni delni razpis, ob upoštevanju zlasti stanja in predvidenega razvoja na trgu za sladkor v Skupnosti ter na svetovnem trgu.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO

Člen 1

Za 22. delni razpis za beli sladkor, izdan v skladu z Uredbo (ES) št. 1138/2005, se največja višina nadomestila za izvoz v nekatere tretje države določi na 27,260 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 31. marca 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 185, 16.7.2005, str. 3.


31.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/42


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 520/2006

z dne 30. marca 2006

o določitvi proizvodnega nadomestila za beli sladkor, ki se uporablja v kemični industriji za obdobje od 1. do 30. aprila 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trga v sektorju sladkorja (1), in zlasti alinee 5 odstavka 5 člena 7,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1260/2001 se lahko dodelijo proizvodna nadomestila za proizvode, naštete v členu 1(1)(a) in (f) te Uredbe, za sirupe, naštete v točki (d) tega odstavka, in kemično čiste fruktoze z oznako 1702 50 00 kot vmesni proizvod, ki so v enem od položajev iz člena 23(2) Pogodbe in se uporabljajo za izdelavo nekaterih proizvodov v kemični industriji.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1265/2001 z dne 27. junija 2001 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 o dodeljevanju proizvodnih nadomestil za nekatere sladkorne proizvode, ki se uporabljajo v kemični industriji (2), predvideva, da se ta nadomestila določijo na podlagi nadomestila, določenega za beli sladkor.

(3)

Člen 9 Uredbe (ES) št. 1265/2001 predvideva, da se proizvodno nadomestilo za beli sladkor določa mesečno za obdobja, ki se vsak mesec začnejo s prvim dnem v mesecu.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Proizvodno nadomestilo za beli sladkor iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1265/2001 je določeno na 23,731 EUR/100 kg neto teže za obdobje od 1. do 30. aprila 2006.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. aprila 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 178, 30.6.2001, str. 63.


31.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/43


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 521/2006

z dne 30. marca 2006

o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice na osnovi žit

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. september 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 1784/2003 se razlika med kotacijami ali cenami proizvodov na svetovnem trgu, podanih v členu 1 navedene uredbe, in cenami teh proizvodov v Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Člen 2 Uredbe Komisije (ES) št. 1517/95 z dne 29. junija 1995 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe (ES) št. 1784/2003 glede režimov za izvoz in uvoz krmnih mešanic na osnovi žit in o spremembi Uredbe (ES) št. 1162/95 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž (2), določa splošna pravila za izračun zneska takih nadomestil.

(3)

Ta izračun mora upoštevati tudi vsebnost žitnih proizvodov. Zaradi poenostavitve se nadomestilo plača za dve kategoriji „žitnih izdelkov“, in sicer na eni strani za koruzo, na splošno najbolj uporabljeno žito za izvožene krmne mešanice in koruzne proizvode, in na drugi strani za „druga žita“, pri slednjih pridejo v poštev žitni proizvodi, razen koruze in koruznih proizvodov. Nadomestilo se odobri glede na količino žitnih proizvodov, vsebovanih v krmni mešanici.

(4)

Višina nadomestila mora upoštevati tudi možnosti in pogoje za prodajo teh proizvodov na svetovnem trgu, potrebo po preprečevanju motenj na trgu Skupnosti in gospodarski vidik izvoza.

(5)

Zaradi trenutnih razmer na trgu za žita in zlasti pričakovanj glede preskrbe, je treba odpraviti izvozna nadomestila.

(6)

Upravljalni odbor za žita ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila za krmne mešanice, zajete v Uredbi (ES) št. 1784/2003 in v skladu z Uredbo (ES) št. 1517/95, so določena v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 31. marca 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 51.


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 30. marca 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice na osnovi žit

Oznake proizvodov, ki so upravičeni do izvoznega nadomestila:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Žitni proizvodi

Namembna država

Merska enota

Znesek nadomestil

Koruza in proizvodi na osnovi koruze:

tarifne oznake KN 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Žitni proizvodi razen koruze in proizvodov na osnovi koruze

C10

EUR/t

0,00

N.B.: Oznake proizvodov in oznake namembnih držav serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

C10

:

Vse namembne države.


31.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/45


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 522/2006

z dne 30. marca 2006

o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1) ter zlasti člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 31(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa, da se lahko razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode iz člena 1 navedene uredbe in cenami za navedene izdelke na trgu Skupnosti krije z izvoznimi nadomestili.

(2)

Glede na trenutne razmere na trgu za mleko in mlečne izdelke, se morajo izvozna nadomestila določiti v skladu s pravili in določenimi merili, navedenimi v členu 31 Uredbe (ES) št. 1255/1999.

(3)

Drugi pododstavek člena 31(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa, da se nadomestila lahko razlikujejo glede na namembni kraj, kadar je to potrebno zaradi položaja na svetovnem trgu ali posebnih zahtev določenih trgov.

(4)

V skladu z Memorandumom o soglasju med Evropsko skupnostjo in Dominikansko republiko o uvozni zaščiti za mleko v prahu v Dominikanski republiki (2) odobrenim s Sklepom Sveta 98/486/ES (3), je lahko določena količina mlečnih izdelkov Skupnosti, izvoženih v Dominikansko republiko, upravičena do zmanjšanih carinskih dajatev. Zato je treba izvozna nadomestila, odobrena za izdelke iz te sheme, zmanjšati za določen odstotek.

(5)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvozna nadomestila, določena v členu 31 Uredbe (ES) št. 1255/1999 se odobrijo za izdelke in zneske iz Priloge k tej uredbi pod pogoji iz člena 1(4) Uredbe Komisije (ES) št. 174/1999 (4).

Člen 2

Ta uredba začne veljati 31. marca 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 218, 6.8.1998, str. 46.

(3)  UL L 218, 6.8.1998, str. 45.

(4)  UL L 20, 27.1.1999, str. 8.


PRILOGA

Izvozna nadomestila za mleko in mlečne izdelke, ki se uporabljajo od 31. marca 2006

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,62

L20

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,75

L20

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,62

L20

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,75

L20

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,92

L20

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,92

L20

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

38,10

L20

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21 (1)

EUR/100 kg

5,00

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21 (1)

EUR/100 kg

5,00

0402 10 91 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L21

EUR/100 kg

44,94

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L21

EUR/100 kg

46,92

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L21 (1)

EUR/100 kg

50,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L21

EUR/100 kg

44,94

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L21

EUR/100 kg

46,92

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L21 (1)

EUR/100 kg

50,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L21

EUR/100 kg

50,30

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

39,42

L21 (1)

EUR/100 kg

50,61

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

39,84

L21

EUR/100 kg

51,12

0402 21 91 9500

L02

EUR/100 kg

42,80

L21

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L21

EUR/100 kg

50,30

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

39,42

L21 (1)

EUR/100 kg

50,61

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

39,84

L21

EUR/100 kg

51,12

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

42,03

L21

EUR/100 kg

53,96

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

42,80

L21

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

45,83

L21

EUR/100 kg

58,82

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

47,52

L21

EUR/100 kg

61,03

0402 21 99 9900

L02

EUR/100 kg

49,51

L21

EUR/100 kg

63,55

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0402 29 15 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0402 29 91 9000

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

42,03

L20

EUR/100 kg

53,96

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,93

L20

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,53

L20

EUR/100 kg

13,62

0402 99 39 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

4,09

L20

EUR/100 kg

4,93

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

4,09

L20

EUR/100 kg

4,93

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

34,70

L20

EUR/100 kg

44,55

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

36,23

L20

EUR/100 kg

46,50

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

38,61

L20

EUR/100 kg

49,55

0403 90 19 9000

L02

EUR/100 kg

38,84

L20

EUR/100 kg

49,86

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

34,70

L20

EUR/100 kg

44,55

0403 90 33 9900

L02

EUR/100 kg

38,61

L20

EUR/100 kg

49,55

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

3,54

L20

EUR/100 kg

4,27

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0404 90 29 9110

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0404 90 29 9115

L02

EUR/100 kg

39,42

L20

EUR/100 kg

50,61

0404 90 29 9125

L02

EUR/100 kg

39,84

L20

EUR/100 kg

51,12

0404 90 29 9140

L02

EUR/100 kg

42,80

L20

EUR/100 kg

54,94

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0404 90 83 9936

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 50 9300

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

74,19

L20

EUR/100 kg

100,04

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

65,47

L20

EUR/100 kg

88,27

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

68,08

L20

EUR/100 kg

91,79

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

89,33

L20

EUR/100 kg

120,44

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

71,44

L20

EUR/100 kg

96,33

0406 10 20 9230

L04

EUR/100 kg

12,99

L40

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9630

L04

EUR/100 kg

19,96

L40

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

29,32

L40

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

24,44

L40

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

9,08

L40

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,99

L40

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

21,76

L40

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

29,54

L40

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

31,41

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

35,08

L40

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

6,44

L40

EUR/100 kg

15,09

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

35,41

L40

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

39,43

L40

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

34,67

L40

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

31,39

L40

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

44,68

L40

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

44,02

L40

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

42,31

L40

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

42,93

L40

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

36,12

L40

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

32,71

L40

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

33,92

L40

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

35,88

L40

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

35,54

L40

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L04

EUR/100 kg

34,55

L40

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

29,35

L40

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

35,61

L40

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

38,16

L40

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

33,16

L40

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

33,86

L40

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L04

EUR/100 kg

15,21

L40

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

35,33

L40

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

37,84

L40

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

37,52

L40

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

29,29

L40

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

30,20

L40

EUR/100 kg

43,15

Opredeljeni namembni kraji:

L02

:

Andora in Gibraltar.

L20

:

Vsi namembni kraji z izjemo L02, Ceute, Melille, Svetega sedeža (Vatikanska mestna država), Združenih držav Amerike in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper.

L21

:

Vsi namembni kraji z izjemo L02, Ceute, Melille, Svetega sedeža (Vatikanska mestna država), Združenih držav Amerike, Bolgarije in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper.

L04

:

Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Srbija, Črna gora in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

L40

:

Vsi namembni kraji z izjemo L02, L04, Ceute, Melille, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, Švice, Svetega sedeža (Vatikanska mestna država), Združenih držav Amerike, Bolgarije, Romunije, Hrvaške, Turčije, Avstralije, Kanade, Nove Zelandije in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper.


(1)  Za ustrezne izdelke, namenjene izvozu v Dominikansko republiko v okviru kvote za 2006–2007, določene s Sklepom 98/486/ES, ki so v skladu s pogoji iz člena 20a Uredbe (ES) št. 174/1999, se uporabljajo naslednje stopnje:

(a)

izdelki, ki spadajo pod oznake KN 0402 10 11 9000 in 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

(b)

izdelki, ki spadajo pod oznake KN 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 in 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Opredeljeni namembni kraji:

L02

:

Andora in Gibraltar.

L20

:

Vsi namembni kraji z izjemo L02, Ceute, Melille, Svetega sedeža (Vatikanska mestna država), Združenih držav Amerike in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper.

L21

:

Vsi namembni kraji z izjemo L02, Ceute, Melille, Svetega sedeža (Vatikanska mestna država), Združenih držav Amerike, Bolgarije in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper.

L04

:

Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Srbija, Črna gora in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

L40

:

Vsi namembni kraji z izjemo L02, L04, Ceute, Melille, Islandije, Lihtenštajna, Norveške, Švice, Svetega sedeža (Vatikanska mestna država), Združenih držav Amerike, Bolgarije, Romunije, Hrvaške, Turčije, Avstralije, Kanade, Nove Zelandije in območij Republike Ciper, ki niso pod dejanskim nadzorom Republike Ciper.


31.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/50


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 523/2006

z dne 30. marca 2006

o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke (1) in zlasti tretjega pododstavka člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 581/2004 z dne 26. marca 2004 o začetku stalnega javnega razpisa za izvozna nadomestila za določene vrste masla (2) predvideva stalni razpis.

(2)

Na podlagi člena 5 Uredbe Komisije (ES) št. 580/2004 z dne 26. marca 2004 o določitvi postopka razpisa o izvoznih nadomestilih za nekatere mlečne izdelke (3) in po pregledu oddanih ponudb na razpis je ustrezno, da se določi največje izvozno nadomestilo za razpisno obdobje, ki se konča 28. marca 2006.

(3)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za stalni razpis, ki ga začenja Uredba (ES) št. 581/2004 za razpisno obdobje, ki se konča 28. marca 2006, je največji znesek nadomestila za izdelke iz člena 1(1) navedene Uredbe, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta Uredba začne veljati 31. marca 2006.

Ta Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 90, 27.3.2004, str. 64. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1239/2005 (UL L 200, 30.7.2005, str. 32).

(3)  UL L 90, 27.3.2004, str. 58. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1814/2005 (UL L 292, 8.11.2005, str. 3).


PRILOGA

(EUR/100 kg)

Proizvod

Izvozno nadomestilo Oznaka nomenklature

Največji znesek izvoznega nadomestila za izvoz v namembne kraje, navedene v drugem pododstavku člena 1(1) Uredbe (ES) št. 581/2004

Maslo

ex ex 0405 10 19 9500

Maslo

ex ex 0405 10 19 9700

102,40

Masleno-mlečna maščoba

ex ex 0405 90 10 9000

123,90


31.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/52


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 524/2006

z dne 30. marca 2006

o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 15. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1), in zlasti člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 31(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa, da se razlika med cenami v mednarodni trgovini za proizvode, naštete v členih 1(a), (b), (c), (d), (e) in (g) navedene uredbe, in cenami v Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje zneskov takšnih nadomestil (2), navaja proizvode, za katere je treba določiti stopnjo nadomestila, ki se uporablja, ko so ti proizvodi izvoženi kot blago iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 1255/1999.

(3)

V skladu s prvim odstavkom člena 14 Uredbe (ES) št. 1043/2005 je treba stopnjo nadomestila na 100 kilogramov za vsakega od osnovnih zadevnih proizvodov določiti vsak mesec.

(4)

Vendar pa pri nekaterih mlečnih proizvodih, izvoženih kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, obstaja nevarnost, da bi bile v primeru vnaprejšnje določitve visokih stopenj nadomestila zaveze, sprejete v zvezi s temi nadomestili, lahko ogrožene. Da bi se izognili tej nevarnosti, je treba sprejeti ustrezne preventivne ukrepe, ne da bi pri tem ovirali sklepanje dolgoročnih pogodb. Določanje posebnih stopenj nadomestil za vnaprejšnje določanje nadomestil za te proizvode bi moralo omogočiti izpolnitev teh dveh ciljev.

(5)

Člen 15(2) Uredbe (ES) št. 1043/2005 določa, da se pri določanju stopnje nadomestila po potrebi upoštevajo proizvodna nadomestila, pomoči ali drugi ukrepi z enakim učinkom, ki se v vseh državah članicah v skladu z uredbo o skupni ureditvi trga za zadevni proizvod uporabljajo za osnovne proizvode, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005, ali enakovredne proizvode.

(6)

Člen 12(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa plačilo pomoči za posneto mleko, pridelano v Skupnosti in predelano v kazein, če tako mleko in iz njega proizveden kazein izpolnjujeta določene pogoje.

(7)

Uredba Komisije (ES) št. 1898/2005 z dne 9. novembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999, kar zadeva ukrepe za prodajo smetane, masla in zgoščenega masla na trugu Skupnosti (3), določa, da je treba maslo in smetano industrijskim panogam, ki proizvajajo nekatere vrste blaga, zagotoviti po znižanih cenah.

(8)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil za osnovne proizvode, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005 in členu 1 Uredbe (ES) št. 1255/1999, izvožene kot blago, navedeno v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1255/1999, se določijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 31. marca 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 2006

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 186/2004 (UL L 29, 3.2.2004, str. 6).

(2)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24.

(3)  UL L 308, 25.11.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2107/2005 (UL L 337, 22.12.2005, str. 20).


PRILOGA

Stopnje nadomestil od 31. marca 2006 za nekatere mlečne izdelke, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (1)

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Opis

Stopnja nadomestila

Pri vnaprejšnji določitvi nadomestil

Drugo

ex 0402 10 19

Mleko v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. % (PG 2):

 

 

(a)

Za izvoz blaga iz oznake KN 3501

(b)

Za izvoz drugega blaga

4,72

5,00

ex 0402 21 19

Mleko v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe 26 mas. % (PG 3):

 

 

(a)

Če se izvozi blago, ki v obliki proizvodov, izenačenih s PG 3, vsebuje maslo po znižani ceni ali smetano, pridobljena v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005

20,25

21,93

(b)

Za izvoz drugega blaga

46,72

50,00

ex 0405 10

Maslo, z vsebnostjo maščob 82 mas. % (PG 6):

 

 

(a)

Če se izvozi blago, ki vsebuje maslo po znižani ceni ali smetano, izdelana v skladu s pogoji iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

52,84

57,50

(b)

Za izvoz blaga iz oznake KN 2106 90 98, ki vsebuje 40 mas. % ali več mlečne maščobe

95,92

103,75

(c)

Za izvoz drugega blaga

88,67

96,50


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo za izvoz v Bolgarijo od 1. oktobra 2004, v Romunijo od 1. decembra 2005, in za blago, našteto v tabelah I in II k Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo v Švicarsko konfederacijo ali v Kneževino Lihtenštajn od 1. februarja 2005.


31.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/55


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 525/2006

z dne 30. marca 2006

o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1) in zlasti člena 27(5)(a) in (15) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 27(1) in (2) Uredbe (ES) št. 1260/2001 določa, da se razlike med cenami v mednarodni trgovini za proizvode, naštete v členu 1(1)(a), (c), (d), (f), (g) in (h) navedene uredbe, in cenami v Skupnosti lahko pokrijejo z izvoznim nadomestilom, kadar se ti proizvodi izvažajo kot blago, navedeno v Prilogi V k navedeni uredbi.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 o sistemu za dodeljevanje izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in o merilih za določevanje višine takšnih nadomestil (2), podrobno določa proizvode, za katere je treba določiti stopnjo nadomestila, ki jo je treba uporabiti, kadar se ti proizvodi izvažajo kot blago, našteto v Prilogi V k Uredbi (ES) št. 1260/2001.

(3)

V skladu s prvim odstavkom člena 14 Uredbe (ES) št. 1043/2005 je treba stopnjo nadomestila za 100 kilogramov vsakega zadevnega osnovnega proizvoda določiti vsak mesec.

(4)

Člen 27(3) Uredbe (ES) št. 1260/2001 določa, da izvozno nadomestilo za proizvod, vsebovan v blagu, ne sme presegati nadomestila, ki se uporablja za navedeni proizvod, kadar se izvozi brez nadaljnje predelave.

(5)

Nadomestila, določena po tej uredbi, se lahko določijo vnaprej, ker v tem trenutku ni mogoče določiti razmer na trgu v naslednjih nekaj mesecih.

(6)

Obveznosti glede nadomestil, ki se jih lahko odobri za izvoz kmetijskih proizvodov, vsebovanih v blagu, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, lahko ogrozi vnaprejšnja določitev visokih stopenj nadomestil. Zato je treba v takih razmerah sprejeti previdnostne ukrepe, vendar se pri tem ne sme preprečiti sklepanje dolgoročnih pogodb. Določitev posebne stopnje nadomestila za vnaprejšnje določanje nadomestil je ukrep, ki omogoča, da so ti različni cilji izpolnjeni.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil za osnovne proizvode, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005 in v členu 1(1) in (2) Uredbe (ES) št. 1260/2001, in izvožene kot blago, navedeno v Prilogi V k Uredbi (ES) št. 1260/2001, se določijo po Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 31. marca 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 2006

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 987/2005 (UL L 167, 29.6.2005, str. 12).

(2)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24.


PRILOGA

Stopnje nadomestil, ki se od 31. marca 2006 uporabljajo za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi (1)

Oznaka KN

Opis

Stopnja nadomestila v EUR/100 kg

V primeru vnaprejšnje določitve nadomestil

Drugo

1701 99 10

Beli sladkor

23,89

23,89


(1)  Stopnje iz te priloge se ne uporabljajo za izvoz v Bolgarijo od 1. oktobra 2004, v Romunijo od 1. decembra 2005 in za blago, našteto v tabelah I in II k Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo v Švicarsko konfederacijo ali v Kneževino Lihtenštajn od 1. februarja 2005.


31.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/57


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 526/2006

z dne 30. marca 2006

o določitvi največjega izvoznega nadomestila za posneto mleko v prahu v okviru stalnega razpisa, določenega v Uredbi (ES) št. 582/2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni tržni ureditvi za mleko in mlečne izdelke (1), in zlasti tretjega pododstavka člena 31(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 582/2004 z dne 26. marca 2004 o uvedbi stalnega razpisa za izvozna nadomestila za posneto mleko v prahu (2) določa stalni razpis.

(2)

Na podlagi člena 5 Uredbe Komisije (ES) št. 580/2004 z dne 26. marca 2004 o določitvi postopka razpisa o izvoznih nadomestilih za nekatere mlečne izdelke (3) in po pregledu ponudb, predloženih na razpis, je ustrezno, da se določi največje izvozno nadomestilo za razpisno obdobje, ki se konča 28. marca 2006.

(3)

Upravljalni odbor za mleko in mlečne proizvode ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za stalni razpis, ki ga uvaja Uredba (ES) št. 582/2004 za razpisno obdobje, ki se konča 28. marca 2006, je največji znesek nadomestila za izdelek in namembne kraje, navedene v členu 1(1) navedene Uredbe 7,00 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan 31. marca 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 90, 27.3.2004, str. 67. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1239/2005 (UL L 200, 30.7.2005, str. 32).

(3)  UL L 90, 27.3.2004, str. 58. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1814/2005 (UL L 292, 8.11.2005, str. 3).


31.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/58


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 527/2006

z dne 30. marca 2006

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1423/95 z dne 23. junija 1995 o podrobnih izvedbenih pravilih za uvoz proizvodov v sektorju sladkorja, razen melase (2), in zlasti drugega stavka druge alinee odstavka 2 člena 1 ter odstavka 1 člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2005/2006, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1011/2005 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 500/2006 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 1423/95 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1423/95, določene v Uredbi (ES) št. 1011/2005 za tržno leto 2005/2006, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 31. marca 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 141, 24.6.1995, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 624/98 (UL L 85, 20.3.1998, str. 5).

(3)  UL L 170, 1.7.2005, str. 35.

(4)  UL L 91, 29.3.2006, str. 6.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 31. marca 2006

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

37,21

0,12

1701 11 90 (1)

37,21

3,74

1701 12 10 (1)

37,21

0,00

1701 12 90 (1)

37,21

3,44

1701 91 00 (2)

38,95

5,78

1701 99 10 (2)

38,95

2,65

1701 99 90 (2)

38,95

2,65

1702 90 99 (3)

0,39

0,29


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1260/2001 (UL L 178, 30.6.2001, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko I Priloge I k Uredbi (ES) št. 1260/2001.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


31.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/60


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 528/2006

z dne 30. marca 2006

o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1809/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 12(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1809/2005 (2) je bil razpisan natečaja za zbiranje ponudb za največje znižanje dajatve za uvoz koruze na Portugalsko iz tretjih držav.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe Komisije (ES) št. 1839/95 (3), se Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 25 Uredbe (ES) št. 1784/2003 odloči, da določi največje znižanje uvozne dajatve. Pri določitvi največjega znižanja je treba upoštevati merila iz členov 6 in 7 Uredbe (ES) št. 1839/95. Pogodba se sklene z vsakim ponudnikom, ki ponudi znižanje, ki je enako ali nižje od največjega znižanja dajatve.

(3)

Uporaba zgoraj navedenih meril v povezavi s sedanjimi razmerami na trgu zadevne žitarice kaže, da je treba največje znižanje uvozne dajatve določiti v višini navedeni v členu 1.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ponudbe, prejete v obdobju od 24 do 30. marca 2006 v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1809/2005, znaša največje znižanje uvozne dajatve za koruzo 29,90 EUR/t in velja za največjo skupno količino 2 014 t.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 31. marca 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 291, 5.11.2005, str. 4.

(3)  UL L 177, 28.7.1995, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1558/2005 (UL L 249, 24.9.2005, str. 6).


31.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/61


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 529/2006

z dne 30. marca 2006

v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti prvega pododstavka člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1058/2005 (2) je bil odprt razpis za nadomestila za izvoz ječmena v nekatere tretje države.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritve izvoznih nadomestil za žita in glede ukrepov, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu za žita (3), Komisija lahko na podlagi predloženih ponudb sklene, da ne sprejme nobene ponudbe.

(3)

Na podlagi kriterijev, podanih v členu 1 Uredbe (ES) št. 1501/95, naj se ne določi najvišjega nadomestila.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V okviru razpisa za nadomestila za izvoz ječmena, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005, se ne izbere nobene ponudbe, predložene od 24. do 30. marca 2006.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 31. marca 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 174, 7.7.2005, str. 12.

(3)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


31.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/62


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 530/2006

z dne 30. marca 2006

v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice, predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1059/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti prvega pododstavka člena 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1059/2005 (2) je bil odprt razpis za nadomestila za izvoz navadne pšenice v nekatere tretje države.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 glede odobritve izvoznih nadomestil za žita in glede ukrepov, ki naj se sprejmejo v primeru motenj na trgu za žita (3), Komisija lahko na podlagi predloženih ponudb sklene, da ne sprejme nobene ponudbe.

(3)

Na podlagi kriterijev, podanih v členu 1 Uredbe (ES) št. 1501/95, naj se ne določi najvišjega nadomestila.

(4)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V okviru razpisa za nadomestila za izvoz navadne pšenice, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1059/2005, se ne izbere nobene ponudbe, predložene od 24. do 30. marca 2006.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 31. marca 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. marca 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 174, 7.7.2005, str. 15.

(3)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).


II Akti, katerih objava ni obvezna

Komisija

31.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/63


SKLEP KOMISIJE

z dne 6. marca 2006

o razveljavitvi Sklepa Komisije 2002/683/ES o sprejetju zaveze, ponujene v zvezi s protidampinškim postopkom glede uvoza barvnih televizijskih sprejemnikov s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske

(2006/258/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 8 Uredbe,

po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   PREDHODNI POSTOPEK

(1)

Avgusta 2002 je Svet z Uredbo (ES) št. 1531/2002 (2) uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz barvnih televizijskih sprejemnikov („zadevni izdelek“) s poreklom, med drugim, iz Ljudske republike Kitajske („LRK“).

(2)

Hkrati je Komisija s Sklepom 2002/683/ES (3) sprejela skupno zavezo („zaveza“) družb Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd in Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd („družbe“), skupaj s kitajsko trgovinsko zbornico za uvoz in izvoz strojev in elektronskih izdelkov („CCCME“).

(3)

Zato sta bila uvoz v Skupnost zadevnega izdelka kitajskega porekla, ki so ga proizvedle družbe, in vrste, ki ju zaveza zajema („izdelek, ki ga zaveza zajema“), izvzeta iz dokončnih protidampinških dajatev.

B.   KRŠITVE ZAVEZE

1.   Obveznosti družb z zavezami

(4)

Zaveza, ki so jo ponudile družbe, jih zavezuje, da med drugim izvažajo izdelek, ki ga zaveza zajema, prvemu neodvisnemu kupcu v Skupnosti po določenih najnižjih ravneh uvozne cene („NUC“) ali nad njimi in da spoštujejo določene količinske zgornje meje, določene v zavezi. Te ravni cene in zgornje meje odpravljajo škodljive učinke dampinga.

(5)

Za potrebe zagotovitve skladnosti z zavezo so se CCCME in družbe prav tako strinjale, da bodo zagotovile vse informacije, ki so za Komisijo pomembne, in dovolile preveritvene obiske na kraju samem v svojih prostorih za preverjanja točnosti in verodostojnosti predloženih podatkov v navedenih četrtletnih poročilih.

(6)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 239 Uredbe (ES) št. 1531/2002, zaveza zlasti določa, da se kršitev zaveze katere koli družbe ali CCCME šteje kot kršitev zaveze vseh podpisnikov. Nesodelovanje z Evropsko komisijo pri nadzoru zaveze se šteje za kršitev zaveze.

(7)

Tako je Komisija zahtevala izvedbo preveritvenih obiskov na kraju samem v prostorih CCCME in dveh družb, ki sta navedli največji obseg prodaje zadevnega izdelka, namreč Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd in Konka Group Co., Ltd. Komisija je poslala predpreveritvena pisma CCCME ter družbama Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd in Konka Group Co., Ltd in v njih navedla datume preveritve na kraju samem.

2.   Rezultati zahtevka za preverjanje

(8)

CCCME in Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd sta se strinjali s preveritvenim obiskom, ki ga je zahtevala Komisija. Družba Konka Group Co., Ltd pa je preveritveni obisk zavrnila.

(9)

Komisija je od družbe zahtevala, da razjasni, ali je to njeno dokončno stališče, in jo opomnila, da so se družbe v skladu s klavzulo 5.6 zaveze zavezale, da bodo sodelovale, in sicer s predložitvijo vseh informacij, ki so za Evropsko komisijo pomembne za zagotovitev skladnosti s skupno zavezo, in uradnikom Evropske komisije omogočile, da preverijo vse informacije in pridobljene podatke. To vključuje možnost teh uradnikov, da izvedejo preiskave na kraju samem v prostorih družb in/ali prostorih CCCME tudi v kratkem času.

(10)

Družba Konka Group Co., Ltd je pisno potrdila, da nima interesa sodelovati in to stališče družbe je potrdila tudi CCCME.

(11)

Tako so bile CCCME in družbe obveščene o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih je Komisija zaradi kršitve zaveze družbe Konka Group Co., Ltd nameravala umakniti sprejetje zaveze in namesto tega uvesti dokončno protidampinško dajatev. Odobren je bil rok za podajo pisnih stališč in ustne utemeljitve. Komisija ni prejela pripomb.

C.   RAZVELJAVITEV SKLEPA 2002/683/ES

(12)

Glede na zgoraj navedeno velja, da se zaveza, ki so jo ponudile družbe skupaj s CCCME, umakne. Sklep 2002/683/ES, s katerim je sprejeta zaveza, je treba razveljaviti.

(13)

Hkrati s tem sklepom je Svet z Uredbo (ES) št. 511/2006 (4) spremenil Uredbo (ES) št. 1531/2002, da se uvede dokončna protidampinška dajatev na uvoz barvnih televizijskih sprejemnikov, ki jih zadevne družbe izvažajo v Skupnost –

SKLENILA:

Člen 1

Sklep 2000/683/ES se razveljavi.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 6. marca 2006

Za Komisijo

Peter MANDELSON

Član Komisije


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2117/2005 (UL L 340, 23.12.2005, str. 17).

(2)  UL L 231, 29.8.2002, str. 1.

(3)  UL L 231, 29.8.2002, str. 42.

(4)  Glej stran 26 tega Uradnega lista.


31.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/65


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 27. marca 2006

o spremembi Priloge II k Odločbi Sveta 79/542/EGS v zvezi z regionalizacijo za Argentino in obrazci spričeval za uvoz svežega govejega mesa iz Brazilije

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 896)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/259/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (1), in zlasti členov 8(1) in (4) ter 9(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Sveta 79/542/EGS z dne 21. decembra 1976 o seznamu tretjih držav ali delov tretjih držav ter o določitvi pogojev za zdravstveno varstvo živali in javnozdravstveno varstvo ter za izdajo veterinarskih spričeval za uvoz v Skupnost nekaterih živih živali in njihovega svežega mesa (2) določa, da mora uvoz navedenih živali in mesa izpolnjevati zahteve, določene v ustreznih obrazcih spričeval iz te odločbe.

(2)

Argentina je potrdila izbruh slinavke in parkljevke (tip 0) v provinci Corrientes v departmaju San Luís del Palmar in o tem 8. februarja 2006 takoj obvestila Komisijo.

(3)

Za ohranitev zdravstvenega statusa v Skupnosti je treba sprejeti regionalizacijske ukrepe, ki bodo začasno ustavili uvoz izkoščenega mesa goveda, ki izvira iz navedenega deparmaja in sosednjih departmajev Berón de Astrada, Capital, General Paz, Empedrado, Itati, Mbucuruyá in San Cosme.

(4)

Prvo obvestilo o sumu slinavke in parkljevke so argentinski veterinarski organi prejeli 4. februarja 2006. Veterinarski organi so začasno prekinili izdajo spričeval za izvoz mesa živali, zaklanih po 4. januarju 2006. Zato je treba začasno ustaviti pošiljke mesa goveda, zaklanega 4. januarja 2006 ali pozneje, iz navedenih departmajev. Z odstopanjem od navedene začasne ustavitve pa je kljub temu treba dovoliti, da se v Skupnost uvozijo pošiljke izkoščenega in zorjenega mesa goveda, zaklanega v obdobju od 4. januarja 2006 do 4. februarja 2006, za katere so bila spričevala izdana med 4. januarjem in 4. februarjem 2006 in ki so že bile poslane v Skupnost.

(5)

Med nedavno misijo Komisije v Braziliji je bilo ugotovljeno, da so sistemi sledenja sicer znatno izboljšani, vendar so kljub temu potrebne nadaljnje izboljšave, da se preprečijo morebitni kontakti med živalmi različnega statusa. Izboljšati je treba tudi učinkovitost cepljenja proti slinavki in parkljevki ter zmožnost dokazovanja, da virus slinavke in parkljevke ne kroži, ob upoštevanju, da je v Skupnost uvoženo samo izkoščeno in zorjeno goveje meso.

(6)

Kot dodatni ukrep je primerno določiti dodatna jamstva glede kontaktov med živalmi, cepljenja in nadzora.

(7)

Upoštevati je treba politiko necepljenja proti slinavki in parkljevki v državi Santa Catarina.

(8)

Prilogo II k Odločbi 79/542/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 79/542/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 31. marca 2006.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. marca 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 18, 23.1.2002, str. 11.

(2)  UL L 146, 14.6.1979, str. 15. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2006/9/ES (UL L 7, 12.1.2006, str. 23).


PRILOGA

V Prilogi II k Odločbi 79/542/EGS se del I ter seznam obrazcev veterinarskih spričeval in obrazec „BOV“ v delu II nadomestijo z:

„PRILOGA II

(SVEŽE MESO)

Del 1

SEZNAM TRETJIH DRŽAV ALI NJIHOVIH DELOV (1)

Država

Oznaka ozemlja

Opis ozemlja

Veterinarsko spričevalo

Posebni pogoji

Obrazec(-ci)

DJ

1

2

3

4

5

6

AL – Albanija

AL-0

Celotno ozemlje države

 

 

AR – Argentina

AR-0

Celotno ozemlje države

EQU

 

 

AR-1

Province Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (razen deprtmajev Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme in San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe in Tucuman

BOV

A

1 in 2

AR-2

La Pampa in Santiago del Estero

BOV

A

1 in 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 in 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz in Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

1

AR-5

Formosa (le ozemlje Ramon Lista) in Salta (le departma Rivadavia)

BOV

A

1 in 2

AR-6

Salta (le departmaji General Jose de San Martin, Oran, Iruya in Santa Victoria)

BOV

A

1 in 2

AR-7

Chaco, Formosa (razen ozemlja Ramon Lista), Salta (razen departmajev General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya in Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 in 2

AR-8

Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, z izjemo varovalnega pasu 25 km od meje z Bolivijo in Paragvajem, ki se razteza od okraja Santa Catalina v provinci Jujuy do okraja Laishi v provinci Formosa

BOV

A

1 in 2

AR-9

Varovalni pas 25 km od meje z Bolivijo in Paragvajem, ki se razteza od okraja Santa Catalina v provinci Jujuy do okraja Laishi v provinci Formosa

 

 

AR-10

Del province Corrientes: deprtmaji Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme in San Luís del Palmar

BOV

A

1 in 2

AU – Avstralija

AU-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA – Bosna in Hercegovina

BA-0

Celotno ozemlje države

 

 

BG – Bolgarija a

BG-0

Celotno ozemlje države

EQU

 

 

BG-1

Province Varna, Dobrič, Silistra, Šumen, Targovište, Razgrad, Ruse, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Loveč, Plovdiv, Smoljan, Pazardžik, Sofijski okraj, mesto Sofija, Pernik, Kjustendil, Blagoevgrad, Vraca, Montana in Vidin

BOV, OVI, RUW, RUF

BG-2

Province Burgas, Jambol, Sliven, Stara Zagora, Haskovo, Kardžali in 20 km širok pas na meji s Turčijo

BH – Bahrajn

BH-0

Celotno ozemlje države

 

 

BR – Brazilija

BR-0

Celotno ozemlje države

EQU

 

 

BR-1

Del zvezne države Minas Gerais (razen regijskih okrožij Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas in Bambuí);

Zvezna država Espíritu Santo;

Zvezna država Goias in

del zvezne države Mato Grosso, ki vključuje regionalno enoto Cuiaba (razen občin San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone and Barão de Melgaço), regionalno enoto Caceres (razen občine Caceres), regionalno enoto Lucas do Rio Verde, regionalno enoto Rondonopolis (razen občine Itiquiora), regionalno enoto Barra do Garça in regionalno enoto Barra do Burgres

BOV

A in H

1 in 2

BR-2

Zvezna država Rio Grande do Sul

BOV

A in H

1 in 2

BR-3

Del zvezne države Mato Grosso do Sul, ki vključuje občino Sete Quedas

BOV

A in H

1 in 2

BR-4

Del zvezne države Mato Grosso do Sul (razen občin: Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde of Mato Grosso in Corumbá);

Zvezna država Paraná in

zvezna država Sao Paulo

BOV

A in H

1 in 2

BR-5

Zvezna država Paraná,

Zvezna država Mato Grosso do Sul in

zvezna država Sao Paulo

1

BR-6

Zvezna država Santa Catarina

BOV

A in H

1 in 2

BW – Bocvana

BW-0

Celotno ozemlje države

EQU, EQW

 

 

BW-1

Območja pod veterinarskim nadzorom bolezni št. 5, 6, 7, 8, 9 in 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 in 2

BW-2

Območja pod veterinarskim nadzorom bolezni št. 10, 11, 12, 13 in 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 in 2

BY – Belorusija

BY-0

Celotno ozemlje države

 

 

BZ – Belize

BZ-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 

 

CA – Kanada

CA-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW,

G

 

CH – Švica

CH-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL – Čile

CL-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN – Kitajska (Ljudska republika)

CN-0

Celotno ozemlje države

 

 

CO – Kolumbija

CO-0

Celotno ozemlje države

EQU

 

 

CO-1

Območje znotraj naslednjih meja: od točke, kjer se reka Murri steka v reko Atrato, navzdol po reki Atrato do točke, kjer se ta izteka v Atlantski ocean, od te točke do meje s Panamano ob atlantski obali do Cabo Tiburón; od te točke do Pacifiškega oceana vzdolž kolumbijsko-panamske meje; od te točke dalje do ustja reke Valle vzdolž pacifiške obale in od te točke v ravni črti do točke, kjer se reka Murri steka v reko Atrato

BOV

A

2

CO-3

Območje znotraj naslednjih meja: od ustja reke Sinu ob Atlantskem oceanu, navzgor po reki Sinu do njenega izvira Alto Paramillo, od te točke do Puerta Rey ob Atlantskem oceanu vzdolž meje med departmajema Antiquia in Córdoba ter od te točke do ustja reke Sinu vzdolž Atlantske obale

BOV

A

2

CR – Kostarika

CR-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 

 

CU – Kuba

CU-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 

 

DZ – Alžirija

DZ-0

Celotno ozemlje države

 

 

ET – Etiopija

ET-0

Celotno ozemlje države

 

 

FK – Falklandski otoki

FK-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, EQU

 

 

GL – Grenlandija

GL-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT – Gvatemala

GT-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 

 

HK – Hong Kong

HK-0

Celotno ozemlje države

 

 

HN – Honduras

HN-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 

 

HR – Hrvaška

HR-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL – Izrael

IL-0

Celotno ozemlje države

 

 

IN – Indija

IN-0

Celotno ozemlje države

 

 

IS – Islandija

IS-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE – Kenija

KE-0

Celotno ozemlje države

 

 

MA – Maroko

MA-0

Celotno ozemlje države

EQU

 

 

MG – Madagaskar

MG-0

Celotno ozemlje države

 

 

MK – Nekdanja jugoslovans-ka republika Makedonija (3)

MK-0

Celotno ozemlje države

OVI, EQU

 

 

MU – Mauritius

MU-0

Celotno ozemlje države

 

 

MX – Mehika

MX-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 

 

NA – Namibija

NA-0

Celotno ozemlje države

EQU, EQW

 

 

NA-1

Južno od sanitarnega kordona, ki se razteza od Palgrave Pointa na zahodu do Gama na vzhodu

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC – Nova Kaledonija

NC-0

Celotno ozemlje države

BOV, RUF, RUW

 

 

NI – Nikaragva

NI-0

Celotno ozemlje države

 

 

NZ – Nova Zelandija

NZ-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA – Panama

PA-0

Celotno ozemlje države

BOV, EQU

 

 

PY – Paragvaj

PY-0

Celotno ozemlje države

EQU

 

 

PY-1

Osrednji Chaco in San Pedro

BOV

A

1 in 2

RO – Romunija a

RO-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU – Rusija

RU-0

Celotno ozemlje države

 

 

RU-1

Regija Murmansk, avtonomno območje Yamolo-Nemets

RUF

SV – Salvador

SV-0

Celotno ozemlje države

 

 

SZ – Svazi

SZ-0

Celotno ozemlje države

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Območje, zahodno od ograj ‚rdeče črte‘, ki se razteza severno od reke Usutu do meje z Južno Afriko, zahodno od območja Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

Območja, kjer se izvaja veterinarski nadzor nad slinavko in parkljevko ter cepljenje živali proti tema boleznima, ki so bila zakonsko opredeljena v skladu s pravnim obvestilom št. 51 iz leta 2001

BOV, RUF, RUW

F

1 in 2

TH – Tajska

TH-0

Celotno ozemlje države

 

 

TN – Tunizija

TN-0

Celotno ozemlje države

 

 

TR – Turčija

TR-0

Celotno ozemlje države

 

 

TR-1

Province Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat in Kirikkale

EQU

 

 

UA – Ukrajina

UA-0

Celotno ozemlje države

 

 

US – Združene države

US-0

Celotno ozemlje države

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

XM – Črna gora

XM-0

Celotno carinsko območje države (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

XS – Srbija (2)

XS-0

Celotno carinsko območje države (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

UY – Urugvaj

UY-0

Celotno ozemlje države

EQU

 

 

BOV

A

1 in 2

OVI

A

1 in 2

ZA – Južna Afrika

ZA-0

Celotno ozemlje države

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Celotno ozemlje države razen:

dela območja, kjer se izvaja nadzor nad slinavko in parkljevko, v veterinarski regiji Mpumalanga in severnih provincah, v okraju Ingwavuma v veterinarski regiji Natal in obmejnem območju z Bocvano, vzhodno od 28° zemljepisne dolžine, in

okraja Camperdown v provinci KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW – Zimbabve

ZW-0

Celotno ozemlje države

 

 

=

Spričevalo ni določeno in uvoz svežega mesa je prepovedan (razen za vrste, ki so navedene v vrstici, ki se nanaša na celotno območje države).

a

=

Uporablja se le, dokler država pristopnica ne postane država članica Evropske unije.

Posebni pogoji iz stolpca 6

‚1‘: Geografske in časovne omejitve:

‚2‘: Omejitve pri kategorijah:

Klavnični odpadki niso dovoljeni (razen trebušne prepone in žvečnih mišic goved).

Del 2

OBRAZCI VETERINARSKIH SPRIČEVAL

Obrazec(-ci):

‚BOV‘

:

Obrazec veterinarskega spričevala za sveže meso domačega goveda (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis in njihovih križancev).

‚POR‘

:

Obrazec veterinarskega spričevala za sveže meso domačih prašičev (Sus scrofa).

‚OVI‘

:

Obrazec veterinarskega spričevala za sveže meso domačih ovac (Ovis aries) in koz (Capra hircus).

‚EQU‘

:

Obrazec veterinarskega spričevala za sveže meso domačih kopitarjev (Equus caballus, Equus asinus in njihovih križancev).

‚RUF‘

:

Obrazec veterinarskega spričevala za sveže meso gojenih nedomačih živali, razen prašičev in kopitarjev.

‚RUW‘

:

Obrazec veterinarskega spričevala za sveže meso nedomače divjadi, razen prašičev in kopitarjev.

‚SUF‘

:

Obrazec veterinarskega spričevala za sveže meso gojenih nedomačih prašičev.

‚SUW‘

:

Obrazec veterinarskega spričevala za sveže meso divjih nedomačih prašičev.

‚EQW‘

:

Obrazec veterinarskega spričevala za sveže meso divjih nedomačih kopitarjev.

DJ (Dodatna jamstva):

‚A‘

:

Jamstva glede zorenja, merjenja pH in izkoščevanja svežega mesa, razen klavničnih odpadkov, certificiranega v skladu z obrazci veterinarskih spričeval BOV (točka 10.6), OVI (točka 10.6), RUF (točka 10.7) in RUW (točka 10.4).

‚B‘

:

Jamstva glede zorjenih obrezanih klavničnih odpadkov, kakor so opisni v obrazcu veterinarskega spričevala BOV (točka 10.6).

‚C‘

:

Jamstva glede laboratorijskih testov za klasično prašičjo kugo na trupih, iz katerih je bilo pridobljeno sveže meso, certificirano v skladu z obrazcem veterinarskega spričevala SUW (točka 10.3(a)).

‚D‘

:

Jamstva glede hranjenja s pomijami na gospodarstvu(-ih) izvora živali, iz katerih je bilo pridobljeno sveže meso, certificirano v skladu z obrazcem veterinarskega spričevala POR (točka 10.3(d)).

‚E‘

:

amstva glede testov za tuberkulozo na živalih, iz katerih je bilo pridobljeno sveže meso, certificirano v skladu z obrazcem veterinarskega spričevala BOV (točka 10.4(d)).

‚F‘

:

Jamstva glede zorenja in izkoščevanja svežega mesa, razen klavničnih odpadkov, certificiranega v skladu z obrazci veterinarskih spričeval BOV (točka 10.6), OVI (točka 10.6), RUF (točka 10.7) in RUW (točka 10.4).

‚G‘

:

Jamstva glede 1 – izključitve klavničnih odpadkov in hrbtenjače; in 2 – testiranja in izvora jelenov v zvezi z boleznijo kroničnega hiranja iz obrazcev veterinarskih spričeval RUF (točka 9.2.1) in RUW (točka 9.3.1).

‚H‘

:

Dodatna jamstva, zahtevana za Brazilijo glede kontaktov med živalmi, programov cepljenja in nadzora. Vendar ker zvezna država Santa Catarina v Braziliji ne izvaja cepljenja proti slinavki in parkljevki, se sklicevanje na program cepljenja ne uporablja za meso živali, ki izvirajo iz navedene države in so bile v njej zaklane.

Opombe:

(a)

Veterinarska spričevala pripravi država izvoznica na podlagi obrazcev iz dela 2 Priloge II, v skladu z obliko obrazca spričevala za zadevno meso. Spričevala morajo v istem zaporedju kot v obrazcu vsebovati potrdila, ki se zahtevajo za vse tretje države in, če je to primerno, dodatna jamstva, ki se zahtevajo za tretjo državo izvoznico ali njen del.

(b)

Posebno in enotno spričevalo je treba pripraviti za meso, ki se izvaža z enega samega ozemlja, navedenega v stolpcih 2 in 3 dela 1 Priloge II, ki se pošilja v isti namembni kraj in prevaža z istim železniškim vagonom, tovornjakom, letalom ali ladjo.

(c)

Izvirnik vsakega spričevala sestavlja en list, izpolnjen na obeh straneh, če pa je potrebnega več besedila, je spričevalo oblikovano tako, da so vse potrebne strani del ene neločljive celote.

(d)

Spričevalo se pripravi vsaj v enem uradnem jeziku države članice EU, v kateri se bo izvajal inšpekcijski pregled na mejni kontrolni točki, in namembne države članice EU. Ti državi članici lahko po potrebi dovolita tudi druge jezike, ki jih spremlja uradni prevod.

(e)

Če so spričevalu zaradi identifikacije kosov v pošiljki (razpredelnica v točki 8.3 obrazca spričevala) dodane strani, se tudi te strani štejejo kot del izvirnika spričevala, če je na vsaki strani podpis in žig uradnega veterinarja, ki izdaja spričevalo.

(f)

Če spričevalo vključno z dodatnimi razpredelnicami iz (e) obsega več kot eno stran, je treba vsako stran na dnu oštevilčiti – (številka strani) od (skupnega števila strani) – in na vrhu označiti s številčno oznako spričevala, ki jo je določil pristojni organ.

(g)

Izvirnik spričevala mora izpolniti in podpisati uradni veterinar. V ta namen pristojni organi države izvoznice zagotovijo, da se upoštevajo načela certificiranja, enakovredna tistim, ki so predpisana v Direktivi Sveta 96/93/ES. Barva podpisa se razlikuje od barve tiska. Isto pravilo velja za žige, razen reliefnih in vodnih žigov.

(h)

Na kontrolni točki na meji EU mora biti pošiljki priložen izvirnik spričevala.

Image

Image

Image

Image


(1)  Brez poseganja v posebne zahteve glede izdaje spričeval, ki so določene v sporazumih Skupnosti s tretjimi državami.

(2)  Ne vključuje Kosova, kakor je določeno v Resoluciji Varnostnega sveta OZN št. 1244 z dne 10. junija 1999.

(3)  Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija; začasna oznaka, ki na noben način ne vpliva na dokončno poimenovanje te države, ki bo sprejeto po zaključku pogajanj, ki trenutno na to temo potekajo v Združenih narodih.

(4)  Srbija in Črna gora sta republiki z ločenima carinskima območjema, ki sestavljata državno skupnost, zato sta navedeni vsaka posebej.

=

Spričevalo ni določeno in uvoz svežega mesa je prepovedan (razen za vrste, ki so navedene v vrstici, ki se nanaša na celotno območje države).

a

=

Uporablja se le, dokler država pristopnica ne postane država članica Evropske unije.


Popravki

31.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 93/79


Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 2152/2005 z dne 23. decembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 327/98 o odprtju in zagotovitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža ter tudi Uredbe (ES) št. 1549/2004 o odstopanju od Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 v delu, ki se nanaša na uvozni režim za riž, in o določitvi posebnih prehodnih pravil za uvoz riža basmati

( Uradni list Evropske unije L 342 z dne 24. decembra 2005 )

I.

Stran 35, besedilo Priloge III se glasi:

„PRILOGA VII

Vnosi iz člena 4(4)(c)

:

v španščini

:

Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 1 quinquies del Reglamento (CE) no 1549/2004 de la Comisión, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

v češčini

:

Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 1d nařízení Komise (ES) č. 1549/2004 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

v danščini

:

Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 1d i Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2004, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

:

v nemščini

:

Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 1d der Verordnung (EG) Nr. 1549/2004 der Kommission festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

v estonščini

:

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1549/2004 artiklis 1d kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

:

v grščini

:

Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 1δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1549/2004 της Επιτροπής, έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

v angleščini

:

Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 1d of Commission Regulation (EC) No 1549/2004 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

v francoščini

:

Droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l’article 1er quinquies du règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

v italijanščini

:

Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

:

v latvijščini

:

Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 1549/2004 1.d pantā, līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regula (EK) Nr. 327/98)

:

v litovščini

:

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1549/2004 1d straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

v madžarščini

:

Az 1549/2004/EK bizottsági rendelet 1.d. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (327/98/EK rendelet)

:

v malteščini

:

Dazju mnaqqas ta’ 30.77 % tat-dazju fiss fl-Artikolu 1(d) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1549/2004 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (ir-Regolament (KE) Nru 327/98)

:

v nizozemščini

:

Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 1 quinquies van Verordening (EG) nr. 1549/2004 van de Commissie vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

v poljščini

:

Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 1d rozporządzenia Komisji (WE) nr 1549/2004 do ilości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

v portugalščini

:

Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 1.o-D do Regulamento (CE) n.o 1549/2004 da Comissão até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

v slovaščini

:

Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 1d nariadenia Komisie (ES) č. 1549/2004 až na množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

v slovenščini

:

Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 1(d) Uredbe Komisije (ES) št. 1549/2004 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega potrdila (Uredba (ES) št. 327/98)

:

v finščini

:

Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % komission asetuksen (EY) N:o 1549/2004 1 d artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)

:

v švedščini

:

Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 1d i kommissionens förordning (EG) nr 1549/2004 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (förordning (EG) nr 327/98).“

II.

Stran 37, Priloga IV, točka (d) nove Priloge IX k Uredbi (ES) št. 327/98, drugi stolpec, vrstica, ki zadeva Pakistan:

besedilo:

„1 596“

se glasi:

„1 595“.