ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 64

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
4. marec 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 336/2006 z dne 15. februarja 2006 o izvajanju Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij v Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3051/95 ( 1 )

1

 

*

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/7/ES z dne 15. februarja 2006 o upravljanju kakovosti kopalnih voda in razveljavitvi Direktive 76/160/EGS

37

 

*

Direktiva 2006/11/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2006 o onesnaževanju pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti (Kodificirana različica) ( 1 )

52

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Evropski parlament in Svet

 

*

Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2006 o nadaljnjem evropskem sodelovanju pri zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu

60

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

4.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/1


UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 336/2006

z dne 15. februarja 2006

o izvajanju Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij v Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3051/95

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mednarodna pomorska organizacija (IMO) je leta 1993 sprejela Mednarodni kodeks ravnanja za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja, v nadaljnjem besedilu „Kodeks ISM“. Z vključitvijo poglavja IX „Upravljanje za varno plovbo ladij“, sprejetega 24. maja 1994, v Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju (SOLAS) iz leta 1974, je ta kodeks postopoma postal zavezujoč za večino ladij v mednarodni plovbi.

(2)

IMO je spremenila Kodeks ISM z Resolucijo MSC.104(73), sprejeto dne 5. decembra 2000.

(3)

Navodila za uprave glede izvajanja kodeksa ISM so bila sprejeta z Resolucijo IMO A.788(19) z dne 23. novembra 1995. Ta navodila so bila spremenjena z Resolucijo A.913(22), sprejeto dne 29. novembra 2001.

(4)

Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 3051/95 z dne 8. decembra 1995 o varnem upravljanju ro-ro potniških trajektov (3) je Kodeks ISM s 1. julijem 1996 postal zavezujoč na ravni Skupnosti za vse ro-ro potniške trajekte, ki opravljajo linijske prevoze v in iz pristanišč držav članic, v notranji in mednarodni plovbi in ne glede na zastavo, pod katero plujejo. To je bil prvi korak k zagotovitvi enotnega in doslednega izvajanja Kodeksa ISM v vseh državah članicah.

(5)

1. julija 1998 je Kodeks ISM z določbami poglavja IX Konvencije SOLAS postal zavezujoč za družbe, ki upravljajo potniške ladje v mednarodni plovbi, vključno z visokohitrostnimi potniškimi plovili, tankerji za prevoz nafte, tankerji za prevoz kemikalij, ladjami za prevoz plina, ladjami za prevoz razsutega tovora in visokohitrostnimi tovornimi plovili z bruto tonažo 500 in več.

(6)

Dne 1. julija 2002 je Kodeks ISM postal zavezujoč za družbe, ki v mednarodni plovbi upravljajo druge tovorne ladje in mobilne vrtalne enote na morju z bruto tonažo 500 in več.

(7)

Varnost človeškega življenja na morju in varstvo okolja je mogoče učinkovito izboljšati z dosledno in obvezno uporabo Kodeksa ISM.

(8)

Zaželeno je, da bi se Kodeks ISM uporabljal neposredno za ladje, ki plujejo pod zastavo države članice, kakor tudi za ladje, ki plujejo samo v notranji plovbi ali opravljajo linijske prevoze v pristanišča držav članic ali iz njih, ne glede na to, pod katero zastavo plujejo.

(9)

Sprejetje nove uredbe, ki se bo uporabljala neposredno, naj bi zagotovilo izvrševanje Kodeksa ISM, pri čemer se razume, da je odločitev posamezne države članice, ali naj Kodeks izvaja za ladje, ki plujejo izključno na območju pristanišč, ne glede na to, pod katero zastavo plujejo.

(10)

Uredba (ES) št. 3051/95 bi se morala zato razveljaviti.

(11)

Če države članice presodijo, da ladijske družbe iz praktičnih razlogov težko izpolnjujejo posebne določbe dela A Kodeksa ISM glede določenih ladij ali kategorij ladij, ki plujejo izključno v notranji plovbi v državi članici, smejo države članice v celoti ali delno odstopati od teh določb, pri tem pa s potrebnimi ukrepi zagotoviti enakovredno uresničevanje ciljev Kodeksa. Države članice smejo za takšne ladje in ladijske družbe uvesti nadomestne postopke potrjevanja in preverjanja.

(12)

Treba je upoštevati Direktivo Sveta 95/21/ES z dne 19. junija 1995 o pomorski inšpekciji (4).

(13)

Treba je upoštevati Direktivo Sveta 94/57/ES z dne 22. novembra 1994 o skupnih predpisih in standardih za organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (5), da se določi priznane organizacije za namene te uredbe, za namene vzpostavitve področja uporabe te uredbe za potniške ladje v notranji plovbi pa je treba upoštevati Direktivo Sveta 98/18/ES z dne 17. marca 1998 o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (6).

(14)

Ukrepe, potrebne za spremembo Priloge II, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (7).

(15)

Ker ciljev te uredbe, in sicer izboljšati varno upravljanje in varno plovbo ladij, kakor tudi preprečevanje onesnaževanje morja z ladij, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker se jih lažje odseže na ravni Skupnosti, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega okvira, ki je potreben za doseganje navedenih ciljev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cilj

Namen te uredbe je izboljšati varno upravljanje in varno plovbo, kakor tudi preprečevanje onesnaževanje morja z ladij iz člena 3(1), s tem, da se zagotovi, da družbe, ki te ladje upravljajo, delujejo v skladu s Kodeksom ISM, tako da:

(a)

vzpostavijo, izvajajo in pravilno vzdržujejo sisteme za varno upravljanje na ladjah in na kopnem; ter

(b)

izvajajo nadzor nad navedenimi sistemi prek uprav držav zastave in držav pristanišča.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

1.

„Kodeks ISM“ pomeni Mednarodni kodeks za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja, ki ga je Mednarodna pomorska organizacija sprejela z Resolucijo Skupščine A.741(18) z dne 4. novembra 1993, kakor je bila spremenjena z Resolucijo Odbora za pomorsko varnost MSC.104(73) z dne 5. decembra 2000, in je naveden v Prilogi I k tej uredbi, v njeni zadnji različici;

2.

„priznana organizacija“ pomeni telo, priznano v skladu z Direktivo 94/57/ES;

3.

„družba“ pomeni lastnika ladje ali katero koli drugo organizacijo ali osebo, kakor upravljavca ali zakupnika, ki je od lastnika ladje prevzela odgovornost za upravljanje ladje in je ob prevzemu te odgovornosti privolila v prevzem vseh dolžnosti in odgovornosti, ki jih nalaga Kodeks ISM;

4.

„potniška ladja“ pomeni ladjo, vključno z visokohitrostnim plovilom, ki prevaža več kot 12 potnikov, ali podvodno potniško plovilo;

5.

„potnik“ pomeni vsako osebo, razen:

(a)

poveljnika in članov posadke ali drugih oseb, zaposlenih ali v kateri koli vlogi na ladji zaradi potreb poslovanja ladje; ter

(b)

otroka, mlajšega od enega leta;

6.

„visokohitrostno plovilo“ pomeni visokohitrostno plovilo, kakor je opredeljeno v pravilu X/1.2 zadnje različice Konvencije SOLAS. Za visokohitrostna plovila se uporabljajo omejitve, navedene v členu 2(f) Direktive 98/18/ES;

7.

„tovorna ladja“ pomeni ladjo, vključno z visokohitrostnim plovilom, ki ni potniška ladja;

8.

„mednarodna plovba“ pomeni plovbo po morju iz pristanišča ene države članice ali katere koli druge države v pristanišče izven te države, ali obratno;

9.

„notranja plovba“ pomeni plovbo v morskih območjih iz pristanišča v državi članici v isto ali drugo pristanišče znotraj te države članice;

10.

„linijski prevoz“ pomeni zaporedje plovbe ladje med dvema istima ali več točkami, ki so bodisi:

(a)

po objavljenem voznem redu; ali

(b)

tako redne ali pogoste, da tvorijo prepoznavno sistematično zaporedje;

11.

„ro-ro potniški trajekt“ pomeni potniško plovilo za morsko plovbo, kakor je opredeljeno v poglavju II-1 zadnje različice Konvencije SOLAS;

12.

„podvodno potniško plovilo“ pomeni mobilno potniško plovilo, ki deluje predvsem pod vodo s podporo na vodni površini, npr. s podporo ladje na površini ali s kopensko podporo, za nadzor in eno ali več od naslednjih dejavnosti:

(a)

obnavljanje napajanja;

(b)

obnavljanje zaloge zraka pod visokim pritiskom;

(c)

obnavljanje sistemov za vzdrževanje življenja;

13.

„mobilna vrtalna enota na morju“ pomeni plovilo, ki se lahko uporablja pri vrtanju za raziskave ali izkoriščanje virov pod morskim dnom, kakor so tekoči ali plinasti ogljikovodiki, žveplo ali sol;

14.

„bruto tonaža“ pomeni nosilnost ladje v bruto tonah, določene v skladu z Mednarodno konvencijo o izmeritvi ladij iz leta 1969, ali, pri ladjah, ki opravljajo izključno notranjo plovbo in če nosilnost ladje ni bila izmerjena v v skladu z navedeno Konvencijo, bruto tonažo ladje, določena v skladu z nacionalnimi predpisi o izmeritvi tonaže.

Člen 3

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za naslednje vrste ladij in družbe, ki jih upravljajo:

(a)

tovorne ladje in potniške ladje, ki plujejo pod zastavo države članice, v mednarodni plovbi;

(b)

tovorne ladje in potniške ladje izključno v notranji plovbi, ne glede na zastavo, pod katero plujejo;

(c)

tovorne ladje in potniške ladje, ki opravljajo linijske prevoze v pristanišča držav članic ali iz njih, ne glede na zastavo, pod katero plujejo;

(d)

mobilne vrtalne enote na morju, ki delujejo pod pristojnostjo države članice.

2.   Ta uredba se ne uporablja za naslednje vrste ladij ali družbe, ki jih upravljajo:

(a)

vojaške ladje in ladje za prevoz čet ter druge ladje, ki so v lasti države članice ali pa jih ta upravlja in se uporabljajo zgolj v nekomercialne namene za potrebe vlade;

(b)

ladje brez mehanskega pogona, enostavno grajene lesene ladje, jahte in plovila za prosti čas, razen če imajo ali bodo imela posadko in prevažajo več kot 12 potnikov v komercialne namene;

(c)

ribiške ladje;

(d)

tovorne ladje in mobilne vrtalne enote na morju z bruto tonažo manj kot 500;

(e)

potniške ladje, razen potniških ro-ro trajektov, v morskih območjih razredov C in D, kakor je opredeljeno v členu 4 Direktive 98/18/ES.

Člen 4

Skladnost

Države članice zagotovijo, da vse družbe, ki upravljajo z ladjami, za katere velja ta uredba, delujejo v skladu z določbami te uredbe.

Člen 5

Zahteve za varno upravljanje

Ladje iz člena 3(1) in družbe, ki s temi ladjami upravljajo, morajo izpolnjevati zahteve dela A Kodeksa ISM.

Člen 6

Izdajanje spričeval in preverjanje

Za namene izdajanja spričeval in preverjanja države članice delujejo v skladu z določbami dela B Kodeksa ISM.

Člen 7

Odstopanje

1.   Če država članica meni, da družbe iz praktičnih razlogov težko izpolnjujejo določbe iz odstavkov 6, 7, 9, 11 in 12 dela A Kodeksa ISM glede določenih ladij ali kategorij ladij, ki plujejo izključno v notranji plovbi v državi članici, lahko v celoti ali delno odstopa od navedenih določb, tako da naloži ukrepe za zagotovitev enakovrednega uresničevanje ciljev Kodeksa.

2.   Če država članica meni, da je uporaba zahtev iz člena 6 za ladje in družbe, za katere se je v skladu z odstavkom 1 sprejelo odstopanje, prezahtevna, lahko uvede nadomestne postopke izdajanja spričeval in preverjanj.

3.   V okoliščinah iz odstavka 1 in, če je primerno, odstavka 2, se uporabi naslednji postopek:

(a)

zadevna država članica uradno obvesti Komisijo o odstopanju in ukrepih, ki jih namerava sprejeti;

(b)

če je v šestih mesecih od uradnega obvestila v skladu s postopkom iz člena 12(2) odločeno, da predlagano odstopanje ni upravičeno ali da predlagani ukrepi niso zadostni, se od navedene države članice zahteva, da predlagane določbe spremeni ali jih ne sprejme;

(c)

država članica vse sprejete ukrepe objavi z neposrednim sklicevanjem na odstavek 1 in, če je primerno, odstavek 2.

4.   Zadevna država članica glede odstopanja iz odstavka 1 in, če je primerno, odstavka 2, izda potrdilo v skladu z drugim pododstavkom oddelka 5 dela B Priloge II, kjer so navedene omejitve delovanja, ki se uporabijo.

Člen 8

Veljavnost, sprejem in priznavanje spričeval

1.   Spričevalo o skladnosti je veljavno največ pet let od dneva njegove izdaje. Spričevalo o varnem upravljanju je veljavno največ pet let od dneva njegove izdaje.

2.   V primeru podaljšanja veljavnosti spričevala o skladnosti in spričevala o varnem upravljanju se uporabijo ustrezne določbe dela B Kodeksa ISM.

3.   Države članice priznajo spričevalo o skladnosti, začasno spričevalo o skladnosti, spričevalo o varnem upravljanju in začasno spričevalo o varnem upravljanju, ki jih izda uprava katere koli druge države članice ali priznana organizacija v imenu te uprave.

4.   Države članice priznajo spričevala o skladnosti, začasna spričevala o skladnosti, spričevala o varnem upravljanju in začasna spričevala o varnem upravljanju, ki jih izdajo uprave tretjih držav, ali so izdana v njihovem imenu.

Za ladje, ki opravljajo linijske prevoze, se v zadevnih državah članicah ali v njihovem imenu preveri skladnost spričeval o skladnosti, začasnih spričeval o skladnosti, spričeval o varnem upravljanju in začasnih spričeval o varnem upravljanju, ki so bila izdana v imenu uprav tretjih držav, z določbami Kodeksa ISM, na katerikoli ustrezni način, razen če jih je izdala uprava države članice ali priznana organizacija.

Člen 9

Kazni

Države članice določijo pravila o kaznih, ki veljajo za kršitve te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Tako določene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Člen 10

Poročanje

1.   Države članice o izvajanju te uredbe poročajo Komisiji vsaki dve leti.

2.   Komisija v skladu s postopkom iz člena 12(2) pripravi usklajen vzorčni obrazec za ta poročila.

3.   Komisija s pomočjo Evropske agencije za pomorsko varnost v šestih mesecih od prejema poročil držav članic pripravi prečiščeno poročilo o izvajanju te uredbe skupaj s predlaganimi ukrepi, če je primerno. To poročilo se naslovi na Evropski parlament in Svet.

Člen 11

Spremembe

1.   Spremembe Kodeksa ISM so lahko v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o ustanovitvi Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS) (8) izvzete s področja uporabe te uredbe.

2.   Priloga II se lahko spremeni v skladu s postopkom iz člena 12(2).

Člen 12

Odbor

1.   Komisiji pomaga Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS), ustanovljen s členom 3 Uredbe (ES) št. 2099/2002.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je dva meseca.

3.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 13

Razveljavitev

1.   Uredba (ES) št. 3051/95 se razveljavi z učinkom od 24 marca 2006.

2.   Začasna spričevala o skladnosti, začasna spričevala o varnem upravljanju, spričevala o skladnosti in spričevala o varnem upravljanju, izdana pred marcem 2006, ostanejo v veljavi, dokler njihova veljavnost ne poteče ali dokler niso ponovno potrjena.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Pri tovornih in potniških ladjah, za katere se še ne zahteva, da izpolnjujejo določbe Kodeksa ISM, se uredba uporablja od 24 marca 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 15. februarja 2006

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

H. WINKLER


(1)  UL C 302, 7.12.2004, str. 20.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2004 (UL C 102 E, 28.4.2004, str. 565), Skupno stališče Sveta z dne 18. julija 2005 (UL C 264 E, 25.10.2005, str. 28) in Stališče Evropskega Parlamenta z dne 13. decembra 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 320, 30.12.1995, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 324, 29.11.2002, str. 1).

(4)  UL L 157, 7.7.1995, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 324, 29.11.2002, str. 53).

(5)  UL L 319, 12.12.1994, str. 20. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/84/ES.

(6)  UL L 144, 15.5.1998, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2003/75/ES (UL L 190, 30.7.2003, str. 6).

(7)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(8)  UL L 324, 29.11.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 415/2004 (UL L 68, 6.3.2004, str. 10).


PRILOGA I

Mednarodni kodeks ravnanja za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja (Mednarodni kodeks za varno upravljanje ladij (Kodeks ISM))

Del A

Izvajanje

1.

Splošno

1.1

Opredelitev pojmov

1.2

Cilji

1.3

Uporaba

1.4

Funkcionalne zahteve za sistem varnega upravljanja (SMS)

2.

Politika varnosti na morju in varovanja okolja

3.

Odgovornosti in pooblastila družbe

4.

Pooblaščena(-e) oseba(-e)

5.

Odgovornost in pooblastila poveljnika

6.

Viri in osebje

7.

Razvoj načrtov za delovanje na ladji

8.

Pripravljenost v sili

9.

Poročila in analize o neskladnostih, nesrečah in nevarnih dogodkih

10.

Vzdrževanje ladje in opreme

11.

Dokumentacija

12.

Preverjanje, pregled in ocena družb

Del B

Izdajanje spričeval in preverjanje

13.

Izdajanje spričeval in redno preverjanje

14.

Začasna spričevala

15.

Preverjanje

16.

Obrazci spričeval

MEDNARODNI KODEKS ZA VARNO UPRAVLJANJE LADIJ IN PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

(MEDNARODNI KODEKS ZA VARNO UPRAVLJANJE LADIJ (KODEKS ISM))

Del A – IZVAJANJE

1.   Splošno

1.1   Opredelitev pojmov

Naslednje opredelitve pojmov veljajo za dela A in B tega kodeksa.

1.1.1

„Mednarodni kodeks za varno upravljanje ladij (Kodeks ISM)“ pomeni Mednarodni kodeks za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja, ki ga je sprejela Skupščina in ga lahko Organizacija pozneje spremeni.

1.1.2

„Družba“ pomeni lastnika ladje ali katero koli drugo organizacijo ali osebo, kakor upravljavca ali zakupnika, ki je od lastnika ladje prevzela odgovornost za upravljanje ladje in ki je ob prevzemu te odgovornosti privolila v prevzem vseh dolžnosti in odgovornosti, ki jih nalaga Kodeks.

1.1.3

„Uprava“ pomeni vlado države, pod zastavo katere je ladja upravičena pluti.

1.1.4

„Sistem za varno upravljanje“ pomeni strukturiran in dokumentiran sistem, ki osebju družbe omogoča učinkovito izvajanje politike družbe na področju varnosti na morju in varovanja okolja.

1.1.5

„Spričevalo o skladnosti“ pomeni dokument, izdan družbi, ki izpolnjuje zahteve tega kodeksa.

1.1.6.

„Spričevalo o varnem upravljanju“ pomeni dokument, izdan ladji, ki potrjuje, da družba in njeno vodstveno osebje na ladji ravnajo v skladu z odobrenim sistemom za varno upravljanje.

1.1.7

„Objektivni dokaz“ pomeni količinske ali kakovostne podatke, zapise ali izjave dejstev v zvezi z varnostjo ali obstojem ter izvedbo sistema za varno upravljanje, ki temelji na opazovanju, merjenju ali preizkušanju in ga je mogoče preveriti.

1.1.8

„Opažanje“ pomeni navedbo dejstva, ugotovljenega med revizijo varnega upravljanja in utemeljenega z objektivnim dokazom.

1.1.9

„Neskladnost“ pomeni opaženo stanje, v katerem objektivni dokaz priča o neizpolnitvi posebne zahteve.

1.1.10

„Večja neskladnost“ pomeni ugotovljeno odstopanje, ki predstavlja resno grožnjo za varnost osebja ali ladje ali resno tveganje za okolje in zahteva takojšnje ukrepanje ter vključuje pomanjkanje učinkovitega in sistematičnega izvajanja zahteve iz tega kodeksa.

1.1.11

„Datum obletnice“ pomeni dan in mesec vsakega leta, ki ustreza datumu izteka veljavnosti določenega dokumenta ali spričevala.

1.1.12

„Konvencija“ pomeni Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju iz leta 1974, z vsemi spremembami.

1.2   Cilji

1.2.1

Cilji Kodeksa so zagotavljanje varnosti na morju, varovanje ljudi pred telesnimi poškodbami ali izgubo življenja in preprečevanje povzročanja škode v okolju, zlasti v morskem, in škode na premoženju.

1.2.2

Za varno upravljanje mora vsaka družba, med drugim, slediti naslednjim ciljem:

1.2.2.1

zagotavljanje varne plovbe ladje in varnega delovnega okolja;

1.2.2.2

vzpostavitev zaščite pred vsemi znanimi tveganji; ter

1.2.2.3

redno izboljševanje sposobnosti za varno upravljanje osebja na kopnem in na ladjah, vključno s pripravo na ravnanje v sili glede varnosti na morju in varovanja okolja.

1.2.3

Sistem za varno upravljanje mora zagotavljati:

1.2.3.1

skladnost z obveznimi pravili in predpisi; ter

1.2.3.2

upoštevanje veljavnih kodeksov, navodil in standardov, ki jih priporočajo Organizacija, uprave, klasifikacijske družbe in združenja pomorske industrije.

1.3   Uporaba

Predpisi tega kodeksa se lahko uporabljajo za vse ladje.

1.4   Funkcionalne zahteve za sistem varnega upravljanja (SMS)

Vsaka družba mora razviti, uveljaviti in vzdrževati sistem varnega upravljanja (SMS), ki vključuje naslednje funkcionalne zahteve:

1.4.1

politiko varnosti na morju in varovanja okolja;

1.4.2

navodila in postopke za zagotavljanje varne plovbe ladij in varovanje okolja v skladu z ustrezno mednarodno zakonodajo in zakonodajo države zastave;

1.4.3

opredeljena področja pristojnosti in načine sporazumevanja osebja na kopnem in osebja na ladji ter med njima;

1.4.4

postopke za prijavo nesreč in neskladnosti z določbami tega kodeksa;

1.4.5

postopke za pripravo na in ravnanje v sili; ter

1.4.6

postopke za notranje revizije in preglede upravljanja.

2.   Politika varnosti na morju in varovanja okolja

2.1

Družba mora oblikovati politiko varnosti na morju in varovanja okolja, ki opredeljuje način doseganja ciljev, navedenih v odstavku 1.2.

2.2

Družba mora zagotoviti izvajanje in vzdrževanje politike na vseh ravneh organizacije tako na ladji kot na kopnem.

3.   Odgovornosti in pooblastila družbe

3.1

Če subjekt, odgovoren za plovbo ladje, ni njen lastnik, mora lastnik upravi sporočiti polno ime in podatke tega subjekta.

3.2

Družba mora opredeliti in dokumentirati odgovornosti, pooblastila in medsebojna razmerja vsega osebja, povezanega z upravljanjem, izvajanjem in preverjanjem dela, ki je povezano z ali vpliva na varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja.

3.3

Družba je odgovorna za zagotavljanje ustreznih virov in podpore s kopnega, ki pooblaščeni osebi ali osebam omogočajo opravljanje njihovih nalog.

4.   Pooblaščena(-e) oseba(-e)

Za zagotavljanje varne plovbe vsake ladje ter vzpostavitev povezave med družbo in osebami na ladji mora vsaka družba glede na potrebe pooblastiti osebo ali osebe na obali, ki imajo neposreden dostop do najvišje ravni vodenja. Odgovornosti in pooblastila pooblaščene osebe ali oseb morajo vključevati spremljanje plovbe vseh ladij z vidika njihove varnosti in preprečevanja onesnaževanja ter v skladu s predpisi zagotavljati ustrezne vire in podporo s kopnega.

5.   Odgovornost in pooblastila poveljnika

5.1

Družba mora jasno opredeliti in dokumentirati odgovornost poveljnika v zvezi z:

5.1.1

izvajanjem politike varnosti na morju in varovanja okolja družbe;

5.1.2

motiviranjem posadke za upoštevanje te politike;

5.1.3

jasnim in preprostim izdajanjem ustreznih ukazov in navodil;

5.1.4

preverjanjem upoštevanja posebnih zahtev; ter

5.1.5

ocenjevanjem SMS in poročanjem vodstvu na kopnem o njegovih pomanjkljivostih.

5.2

Družba mora zagotoviti, da SMS, ki se uporablja na ladji, vsebuje jasno izjavo o pooblastilih poveljnika. Družba mora v SMS zagotoviti, da je poveljnik tisti, ki ima izključna pooblastila in nosi odgovornost za sprejemanje odločitev glede varnosti na morju in preprečevanja onesnaževanja ter da lahko po potrebi zahteva sodelovanje družbe.

6.   Viri in osebje

6.1

Družba mora zagotoviti, da je poveljnik:

6.1.1

ustrezno usposobljen za opravljanje vodilnih nalog na krovu;

6.1.2

popolnoma seznanjen s SMS družbe; ter

6.1.3

deležen potrebne podpore za varno opravljanje svojih dolžnosti.

6.2

Družba mora zagotoviti, da vsako ladjo upravljajo usposobljeni, strokovno izobraženi in zdravstveno sposobni pomorščaki, v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi zahtevami.

6.3

Družba mora določiti postopke, s pomočjo katerih se zagotovi, da je novo osebje in osebje, ki prevzame nove naloge v zvezi z varnostjo na morju in varovanjem okolja, ustrezno seznanjeno s svojimi dolžnostmi.

Navodila, ki so bistvena za izplutje ladje, morajo biti določena, dokumentirana in na razpolago pred izplutjem.

6.4

Družba mora zagotoviti, da celotno osebje, vključeno v SMS družbe, v zadostni meri razume določila ustreznih pravil, predpisov, kodeksov in navodil.

6.5

Družba mora vzpostaviti in izvajati postopke za določitev kakršnega koli usposabljanja za potrebe podpore SMS ter zagotoviti, da je tako usposabljanje dostopno vsemu osebju.

6.6

Družba mora določiti postopke, s pomočjo katerih se osebje na ladji ustrezno seznani s SMS, v delovnem jeziku ali jezikih, ki jih razume.

6.7

Družba mora zagotoviti, da bo osebje na ladji učinkovito obveščeno o izvajanju svojih dolžnosti, povezanih s SMS.

7.   Razvoj načrtov za delovanje na ladji

Družba mora uvesti postopke za pripravo načrtov in navodil, po potrebi tudi s kontrolnimi seznami, za ključno delovanje na ladji, povezano z varnostjo ladje na morju in preprečevanjem onesnaževanja. Različne naloge je treba opredeliti in jih dodeliti usposobljenemu osebju.

8.   Pripravljenost v sili

8.1

Družba mora uvesti postopke za prepoznavanje, opisovanje in ukrepanje v morebitnih razmerah v sili na ladji.

8.2

Družba mora uvesti programe urjenja in vadbe kot pripravo na ukrepanje v sili.

8.3

SMS določi ukrepe, ki zagotavljajo, da se lahko organizacija družbe kadar koli odzove na nevarnosti, nesreče in razmere v sili, v katerih se znajdejo njene ladje.

9.   Poročila in analize o neskladnostih, nesrečah in nevarnih dogodkih

9.1

SMS mora vsebovati postopke, ki zagotavljajo, da se neskladnosti, nesreče in nevarni dogodki sporočijo družbi, raziščejo in analizirajo; cilj teh postopkov je večja varnost na morju in učinkovitejše preprečevanje onesnaževanja.

9.2

Družba mora vzpostaviti postopke za izvajanje korektivnih ukrepov.

10.   Vzdrževanje ladje in opreme

10.1

Družba mora vzpostaviti postopke za zagotovitev vzdrževanja ladje v skladu z ustreznimi pravili in predpisi ter z vsemi dodatnimi zahtevami, ki jih lahko določi družba.

10.2

Za izpolnjevanje teh zahtev mora družba zagotoviti:

10.2.1

preglede v ustreznih časovnih razmikih;

10.2.2

sporočanje vsake neskladnosti in vzroka zanjo, če je znan;

10.2.3

izvedba primernega korektivnega ukrepa; ter

10.2.4

hranjenje poročil o navedenih dejavnostih.

10.3

Družba mora v okviru SMS določiti postopke za opredelitev opreme in tehničnih sistemov, pri katerih lahko nepredvidena motnja v delovanju povzroči nastanek nevarnih razmer. SMS določi posebne ukrepe za povečevanje zanesljivosti take opreme ali sistemov. Ti ukrepi morajo vključevati redno preizkušanje nadomestnih naprav in opreme ali tehničnih sistemov, ki niso v stalni uporabi.

10.4

Pregledi, navedeni v 10.2, in ukrepi iz 10.3, predstavljajo del operativnega vzdrževanja/rednega postopka.

11.   Dokumentacija

11.1

Družba mora vzpostaviti in izvajati postopke za preverjanje vseh dokumentov in podatkov v zvezi s SMS.

11.2

Družba mora zagotoviti, da:

11.2.1

so veljavni dokumenti dostopni na vseh ustreznih lokacijah;

11.2.2

spremembe dokumentov pregleda in odobri pooblaščeno osebje; ter

11.2.3

se neveljavni dokumenti takoj odstranijo.

11.3

Dokumenti za opisovanje in izvajanje SMS so lahko združeni v „priročnik za varno upravljanje“. Dokumentacijo je treba hraniti v obliki, za katero družba meni, da je najučinkovitejša. Vsaka ladja mora svojo celotno dokumentacijo hraniti na krovu.

12.   Preverjanje, pregled in ocena družb

12.1

Družba mora izvajati notranje revizije varnosti, s katerimi preverja, ali so ukrepi za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja v skladu s SMS.

12.2

Družba mora v skladu s postopki, ki jih je določila, redno ocenjevati učinkovitost SMS in ga, če je potrebno, ponovno preučiti.

12.3

Revizije in morebitne korektivne ukrepe je treba izvesti v skladu z dokumentiranimi postopki.

12.4

Osebje, ki izvaja revizije, mora biti neodvisno od področij, ki jih pregleduje, razen če to ni izvedljivo zaradi velikosti in narave družbe.

12.5

Z rezultati revizij in pregledov mora biti seznanjeno celotno osebje, ki je odgovorno za določeno področje.

12.6

Vodstveno osebje, odgovorno za določeno področje, mora glede na ugotovljene pomanjkljivosti pravočasno sprejeti korektivne ukrepe.

DEL B – IZDAJANJE SPRIČEVAL IN PREVERJANJE

13.   Izdajanje spričeval in redno preverjanje

13.1

Ladjo lahko upravlja družba, ki ji je bilo izdano spričevalo o skladnosti ali začasno spričevalo o skladnosti v skladu z odstavkom 14.1, ki se nanaša na to ladjo.

13.2

Spričevalo o skladnosti mora vsaki družbi, ki izpolnjuje zahteve tega kodeksa, izdati uprava, od uprave priznana organizacija ali, na zahtevo uprave, vlada druge države podpisnice Konvencije za obdobje, ki ga določi uprava in ki ne sme biti daljše od petih let. To spričevalo se mora priznati kot dokaz, da je družba sposobna izpolnjevati zahteve tega kodeksa.

13.3

Spričevalo o skladnosti velja samo za vrste ladij, ki so v njem izrecno navedene. Taka navedba mora temeljiti na vrstah ladij, na podlagi katerih je potekalo začetno preverjanje. Druge vrste ladij se lahko dodajo šele potem, ko se preveri, ali je družba sposobna izpolnjevati zahteve tega kodeksa, ki veljajo za te vrste ladij. V tem smislu so vrste ladij tiste, ki so navedene v pravilu IX/1 Konvencije.

13.4

Veljavnost spričevala o skladnosti mora enkrat letno preveriti uprava ali od uprave priznana organizacija ali, na zahtevo uprave, vlada druge države podpisnice v treh mesecih pred datumom obletnice ali po njem.

13.5

Uprava ali, na njeno zahtevo, vlada druge države podpisnice, ki je izdala spričevalo, mora spričevalo o skladnosti odvzeti, kadar letno preverjanje po odstavku 13.4 ni potrebno ali če obstajajo dokazi o večjih neskladnostih s tem kodeksom.

13.5.1

Če se spričevalo o skladnosti odvzame, se morajo odvzeti tudi vsa z njim povezana spričevala o varnem upravljanju in/ali začasna spričevala o varnem upravljanju.

13.6

Kopija spričevala o skladnosti mora biti shranjena na ladji, da jo lahko poveljnik ladje, če se to zahteva, predloži v preverjanje upravi ali od uprave priznani organizaciji ali zaradi nadzora iz pravila IX/6.2 Konvencije. Kopije spričevala ni treba overiti ali potrditi.

13.7

Spričevalo o varnem upravljanju lahko ladji izda uprava ali od uprave priznana organizacija ali, na zahtevo uprave, vlada druge države podpisnice za obdobje, ki ne sme biti daljše od pet let. Spričevalo o varnem upravljanju se lahko izda potem, ko je preverjeno, da družba in njeno vodstveno osebje na ladji ravnata v skladu z odobrenim sistemom za varno upravljanje. Tako spričevalo mora biti sprejeto kakor dokaz, da ladja izpolnjuje zahteve tega kodeksa.

13.8

Veljavnost spričevala o varnem upravljanju mora vsaj enkrat v obdobju veljavnosti vmesno preveriti uprava ali od uprave priznana organizacija ali, na zahtevo uprave, vlada druge države podpisnice. Če je treba opraviti samo eno vmesno preverjanje in je spričevalo o varnem upravljanju veljavno pet let, se mora to preverjanje opraviti med datumom druge in tretje obletnice spričevala o varnem upravljanju.

13.9

Poleg zahtev iz odstavka 13.5.1 mora uprava ali, na njeno zahtevo, vlada druge države podpisnice, ki je izdala spričevalo o varnem upravljanju, to spričevalo odvzeti, kadar vmesno preverjanje po odstavku 13.8 ni potrebno ali če obstaja dokaz o večji neskladnosti s tem kodeksom.

13.10

Ne glede na zahteve iz odstavkov 13.2 in 13.7 mora, kadar je preverjanje zaradi obnovitve zaključeno v treh mesecih pred datumom izteka veljavnosti obstoječega spričevala o skladnosti ali spričevala o varnem upravljanju, novo spričevalo o skladnosti ali novo spričevalo o varnem upravljanju veljati od datuma zaključka preverjanja zaradi obnovitve, za obdobje, ki ni daljše od petih let po datumu izteka veljavnosti obstoječega spričevala o skladnosti ali spričevala o varnem upravljanju.

13.11

Kadar je preverjanje zaradi obnovitve zaključeno več kakor tri mesece pred datumom izteka veljavnosti obstoječega spričevala o skladnosti ali spričevala o varnem upravljanju, mora novo spričevalo o skladnosti ali novo spričevalo o varnem upravljanju veljati od datuma zaključka preverjanja zaradi obnovitve za obdobje, ki ni daljše od petih let po datumu zaključka preverjanja za obnovitev.

14.   Izdajanje začasnih spričeval

14.1

Začasno spričevalo o skladnosti se lahko izda zaradi lažjega začetnega izvajanja tega kodeksa, če:

1.

je družba ustanovljena na novo; ali

2.

je treba v obstoječe spričevalo o skladnosti dodati nove vrste ladij, po tem, ko je bilo preverjeno, da sistem za varno upravljanje, ki ga ima družba, izpolnjuje cilje iz odstavka 1.2.3 tega kodeksa, in pod pogojem, da družba predloži načrte za izvajanje sistema za varno upravljanje, s katerim bo v obdobju veljavnosti začasnega spričevala o skladnosti izpolnjevala vse zahteve tega kodeksa. Tako začasno spričevalo o skladnosti lahko za obdobje, ki ni daljše od 12 mesecev, izda uprava ali od uprave priznana organizacija ali, na zahtevo uprave, vlada druge države podpisnice. Kopija začasnega spričevala o skladnosti mora biti shranjena na ladji, da jo lahko poveljnik ladje, če se to zahteva, predloži v preverjanje upravi ali od uprave priznani organizaciji ali zaradi nadzora iz pravila IX/6.2 Konvencije. Kopije spričevala ni treba overiti ali potrditi.

14.2

Začasno spričevalo o varnem upravljanju se lahko izda:

1.

novim ladjam ob dobavi;

2.

kadar družba prevzame odgovornost za obratovanje ladje, ki je za družbo nova; ali

3.

kadar ladja zamenja zastavo.

Tako začasno spričevalo o varnem upravljanju lahko izda uprava ali od uprave priznana organizacija ali, na zahtevo uprave, vlada druge države podpisnice za obdobje, ki ni daljše od 6 mesecev.

14.3

Uprava ali, na zahtevo uprave, vlada druge države podpisnice lahko v posebnih primerih podaljša veljavnost začasnega spričevala o varnem upravljanju za obdobje, ki ni daljše od 6 mesecev od datuma izteka veljavnosti.

14.4

Začasno spričevalo o varnem upravljanju se lahko izda potem, ko je bilo preverjeno, da:

1.

se spričevalo o skladnosti ali začasno spričevalo o skladnosti nanašata na določeno ladjo;

2.

sistem za varno upravljanje, ki ga je za določeno ladjo zagotovila družba, vključuje poglavitne elemente tega kodeksa in je bil ocenjen med revizijo za izdajo spričevala o skladnosti ali predložen za izdajo začasnega spričevala o skladnosti;

3.

družba načrtuje revizijo ladje v roku treh mesecev;

4.

so poveljnik in častniki seznanjeni s sistemom za varno upravljanje in načrtovanimi ukrepi za njegovo izvajanje;

5.

so pred izplutjem podana bistvena navodila; ter

6.

so pomembne informacije o sistemu za varno upravljanje podane v delovnem jeziku ali jezikih, ki jih osebje ladje razume.

15.   Preverjanje

15.1

Vsa preverjanja na podlagi določb tega kodeksa je treba izvajati skladno s postopki, sprejemljivimi za upravo, ob upoštevanju navodil Organizacije (1).

16.   Obrazci spričeval

16.1

Spričevalo o skladnosti, spričevalo o varnem upravljanju, začasno spričevalo o skladnosti in začasno spričevalo o varnem upravljanju morajo biti sestavljena v obliki, ki ustreza obrazcem iz dodatka k temu kodeksu. Če uporabljeni jezik ni angleščina ali francoščina, mora besedilo vključevati prevod v enega od obeh jezikov.

16.2 Poleg zahtev iz odstavka 13.3 se lahko vrstam ladij, navedenim v spričevalu o skladnosti in začasnem spričevalu o skladnosti, doda zaznamek o kakršnih koli omejitvah obratovanja ladij, opisanih v sistemu za varno upravljanje.


(1)  Glej Navodila za izvajanje Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij (Kodeksa ISM) uprav, ki jih je Organizacija sprejela z Resolucijo A.913 (22).

DODATEK

Obrazci spričevala o skladnosti, spričevala o varnem upravljanju, začasnega spričevala o skladnosti in začasnega spričevala o varnem upravljanju

SPRIČEVALO O SKLADNOSTI

(Uradni pečat)/(Država)

Spričevalo št.,

ki ga je v skladu z določbami MEDNARODNE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974, kakor je bila spremenjena,

na podlagi pooblastila vlade …

(ime države)

izdal/a …

(pooblaščena oseba ali organizacija)

Naziv in naslov družbe:

(glej odstavek 1.1.2 Kodeksa ISM)

S TEM SE POTRJUJE, da je bila v družbi opravljena revizija sistema za varno upravljanje in da sistem izpolnjuje zahteve Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja (Kodeks ISM) za spodaj navedene vrste ladij (neustrezno prečrtajte):

 

Potniška ladja

 

Visokohitrostno potniško plovilo

 

Visokohitrostno tovorno plovilo

 

Ladja za prevoz razsutega tovora

 

Tanker za prevoz nafte

 

Tanker za prevoz kemikalij

 

Ladja za prevoz plina

 

Mobilna vrtalna enota na morju

 

Druga tovorna ladja

To spričevalo o skladnosti je ob rednem preverjanju veljavno do …

Izdano v/na: …

(kraj izdaje spričevala)

Datum izdaje: …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je izdal spričevalo)

(pečat ali žig pristojnega organa)

Spričevalo št.

POTRDILO O LETNEM PREVERJANJU

S TEM SE POTRJUJE, da je bilo pri rednem preverjanju v skladu s pravilom IX/6.1 Konvencije in odstavkom 13.4 Kodeksa ISM ugotovljeno, da sistem za varno upravljanje izpolnjuje zahteve Kodeksa ISM.

1. LETNO PREVERJANJE

Podpis: …

 

(podpis pooblaščenega uradnika)

 

Kraj: …

 

Datum: …

2. LETNO PREVERJANJE

Podpis: …

 

(podpis pooblaščenega uradnika)

 

Kraj: …

 

Datum: …

3. LETNO PREVERJANJE

Podpis: …

 

(podpis pooblaščenega uradnika)

 

Kraj: …

 

Datum: …

4. LETNO PREVERJANJE

Podpis: …

 

(podpis pooblaščenega uradnika)

 

Kraj: …

 

Datum: …

SPRIČEVALO O VARNEM UPRAVLJANJU

(Uradni pečat) (Država)

Spričevalo št.,

ki ga je v skladu z določbami

MEDNARODNE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974, kakor je bila spremenjena,

na podlagi pooblastila vlade …

(ime države)

izdal/a …

(pooblaščena oseba ali organizacija)

Ime ladje: …

Razločevalna številka ali črke: …

Pristanišče vpisa: …

Vrsta ladje (1): …

Bruto tonaža: …

Št. IMO: …

Naziv in naslov družbe: …

(glej odstavek 1.1.2 Kodeksa ISM)

S TEM SE POTRJUJE, da je bila opravljena revizija sistema za varno upravljanje ladje in da sistem izpolnjuje zahteve Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja (Kodeks ISM), na podlagi preverjanja, da spričevalo o skladnosti za družbo velja za to vrsto ladje.

To spričevalo o varnem upravljanju velja do ……… ob rednem preverjanju in veljavnosti spričevala o skladnosti.

Izdano v/na …

(kraj izdaje spričevala)

Datum izdaje …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je izdal spričevalo)

(pečat ali žig pristojnega organa)

Spričevalo št.

POTRDILO O VMESNEM PREVERJANJU IN DODATNEM PREVERJANJU (NA ZAHTEVO)

S TEM SE POTRJUJE, da je bilo pri rednem preverjanju v skladu s pravilom IX/6.1 Konvencije in odstavkom 13.8 Kodeksa ISM ugotovljeno, da sistem za varno upravljanje izpolnjuje zahteve Kodeksa ISM.

VMESNO PREVERJANJE (izvesti med datumoma druge in tretje obletnice)

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

DODATNO PREVERJANJE (2)

Podpis: …

 

(podpis pooblaščenega uradnika)

 

Kraj: …

 

Datum: …

DODATNO PREVERJANJE (2)

Podpis: …

 

(podpis pooblaščenega uradnika)

 

Kraj: …

 

Datum: …

DODATNO PREVERJANJE (2)

Podpis: …

 

(podpis pooblaščenega uradnika)

 

Kraj: …

 

Datum: …

ZAČASNO SPRIČEVALO O SKLADNOSTI

(Uradni pečat) (Država)

Spričevalo št.,

ki ga je v skladu z določbami

MEDNARODNE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974, kakor je bila spremenjena,

na podlagi pooblastila vlade …

(ime države)

izdal/a …

(pooblaščena oseba ali organizacija)

Naziv in naslov družbe: …

(glej odstavek 1.1.2 Kodeksa ISM)

S TEM SE POTRJUJE, da je sistem družbe za varno upravljanje skladen s cilji iz odstavka 1.2.3 Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja (Kodeks ISM) za spodaj navedeno(-e) vrsto(-e) ladij (neustrezno prečrtajte):

 

Potniška ladja

 

Visokohitrostno potniško plovilo

 

Visokohitrostno tovorno plovilo

 

Ladja za prevoz razsutega tovora

 

Tanker za prevoz nafte

 

Tanker za prevoz kemikalij

 

Ladja za prevoz plina

 

Mobilna vrtalna enota na morju

 

Druga tovorna ladja

To začasno spričevalo o skladnosti velja do:

Izdano v/na: …

(kraj izdaje spričevala)

Datum izdaje: …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je izdal spričevalo)

(pečat ali žig pristojnega organa)

ZAČASNO SPRIČEVALO O VARNEM UPRAVLJANJU

(Uradni pečat) (Država)

Spričevalo št.,

ki ga je v skladu z določbami

MEDNARODNE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974,

kakor je bila spremenjena,

na podlagi pooblastila vlade …

(ime države)

izdal/a …

(pooblaščena oseba ali organizacija)

Ime ladje: …

Razločevalna številka ali črke: …

Pristanišče vpisa: …

Vrsta ladje (3): …

Bruto tonaža: …

Št. IMO: …

Naziv in naslov družbe: …

(glej odstavek 1.1.2 Kodeksa ISM)

S TEM SE POTRJUJE, da so izpolnjene zahteve iz odstavka 14.4 Kodeksa ISM in da se spričevalo o skladnosti/začasno spričevalo o skladnosti (4) družbe nanaša na to ladjo.

To začasno spričevalo o varnem upravljanju velja do …

ob veljavnosti spričevala o skladnosti/začasnega spričevala o skladnosti (4).

Izdano v/na: …

(kraj izdaje spričevala)

Datum izdaje: …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je izdal spričevalo)

(pečat ali žig pristojnega organa)

Spričevalo št.

Veljavnost tega začasnega spričevala o varnem upravljanju je podaljšana do: …

Datum podaljšanja: …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je podaljšal veljavnost)

(pečat ali žig pristojnega organa)


(1)  Izberite in vnesite vrsto ladje: potniška ladja; visokohitrostno potniško plovilo; visokohitrostno tovorno plovilo; ladja za prevoz razsutega tovora; tanker za prevoz nafte; tanker za prevoz kemikalij; ladja za prevoz plina; mobilna vrtalna enota na morju; druga tovorna ladja.

(2)  Po potrebi. Sklicevanje na odstavek 3.4.1 Navodil za uprave glede izvajanja Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij (Kodeksa ISM) (Resolucija A.913(22)).

(3)  Izberite in vnesite vrsto ladje: potniška ladja; visokohitrostno potniško plovilo; visokohitrostno tovorno plovilo; ladja za prevoz razsutega tovora; tanker za prevoz nafte; tanker za prevoz kemikalij; ladja za prevoz plina; mobilna vrtalna enota na morju; druga tovorna ladja.

(4)  Neustrezno prečrtajte.


PRILOGA II

DOLOČBE ZA UPRAVO V ZVEZI Z IZVAJANJEM MEDNARODNEGA KODEKSA ZA VARNO UPRAVLJANJE LADIJ (KODEKS ISM)

Del A

Splošne določbe

Del B

Izdajanje spričeval in merila

2.

Postopek izdajanja spričeval

3.

Merilo upravljanja

4.

Merila usposobljenosti

5.

Obrazec spričevala o skladnosti in spričevala o varnem upravljanju

DEL A – SPLOŠNE DOLOČBE

1.1

Pri izvajanju nalog v zvezi s preverjanjem in izdajanjem spričeval, ki jih zahtevajo določbe Kodeksa ISM za ladje s področja uporabe te uredbe, države članice ravnajo v skladu z zahtevami in merili, določenimi v delu B tega naslova.

1.2

Poleg tega morajo države članice upoštevati določbe revidiranih navodil za uprave glede izvajanja Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje (Kodeksa ISM), ki jih je IMO sprejela z Resolucijo A.913(22) z dne 29. novembra 2001, če niso zajete v delu B tega naslova.

DEL B – IZDAJANJE SPRIČEVAL IN MERILA

2.   Postopek izdajanja spričeval

2.1

V postopku, ki se nanaša na izdajo spričevala o skladnosti družbi in spričevala o varnem upravljanju za vsako ladjo, je treba upoštevati spodaj navedene določbe.

2.2

Postopek izdajanja spričeval običajno vključuje naslednje korake:

1.

začetno preverjanje;

2.

letno ali vmesno preverjanje;

3.

preverjanje zaradi obnovitve; in

4.

dodatno preverjanje.

Ta preverjanja se izvedejo, če družba predloži zahtevo upravi ali priznani organizaciji, ki deluje v imenu uprave.

2.3

Preverjanja vključujejo revizijo varnega upravljanja.

2.4

Za izvedbo revizije se imenuje glavni revizor in, če je primerno, revizijska skupina.

2.5

Imenovani glavni revizor naveže stik z družbo in sestavi načrt revizije.

2.6

Revizijsko poročilo se pripravi pod vodstvom glavnega revizorja, ki je odgovoren za njegovo točnost in popolnost.

2.7

Revizijsko poročilo vsebuje načrt revizije, podatke o članih revizijske skupine, datume in podatke o družbi, zapise o vseh opažanjih in neskladjih ter opažanja o učinkovitosti sistema za varno upravljanje pri doseganju določenih ciljev.

3.   Merilo upravljanja

3.1

Revizorji ali revizijska skupina, ki preverjajo skladnost ravnanj s Kodeksom ISM, so pooblaščeni za:

1.

zagotavljanje skladnosti s pravili in predpisi za vsako vrsto ladje, ki jo družba upravlja, vključno z izdajanjem spričeval pomorščakom;

2.

odobritev, pregled in potrditev dejavnosti, povezanih z izdajanjem spričeval;

3.

pristojnosti in naloge, ki jih je treba upoštevati v okviru sistema za varno upravljanje, po Kodeksu ISM; ter

4.

praktične izkušnje z obratovanjem ladje.

3.2

Pri preverjanju skladnosti ravnanja z določbami Kodeksa ISM mora biti osebje, ki se ukvarja s svetovanjem, neodvisno od osebja, vključenega v postopek izdajanja spričeval.

4.   Merila usposobljenosti

4.1

Osnovna usposobljenost za opravljanje preverjanja

4.1.1

Osebje, ki sodeluje pri preverjanju skladnosti z zahtevami Kodeksa ISM, izpolnjuje minimalna merila za inšpektorje, kakor so določena v oddelku 2 Priloge VII k Direktivi 95/21/ES.

4.1.2

Da se zagotovi primerna usposobljenost in strokovno znanje za preverjanje skladnosti z zahtevami Kodeksa ISM, osebje opravi usposabljanje zlasti glede:

(a)

poznavanja in razumevanja Kodeksa ISM;

(b)

obveznih pravil in predpisov;

(c)

pristojnosti, ki bi jih morale na podlagi Kodeksa ISM družbe upoštevati;

(d)

ocenjevalnih tehnik izpitov, spraševanja, ocenjevanja in poročanja;

(e)

tehničnih ali operativnih vidikov varnega upravljanja;

(f)

osnovnega poznavanja ladijskih prevozov in postopkov na ladji; ter

(g)

udeležbe pri najmanj eni reviziji sistema za varno upravljanje, povezani s pomorstvom.

4.2

Usposobljenost za prvo preverjanje in preverjanje zaradi podaljšanja

4.2.1

Da bi lahko osebje, predvideno za prvo preverjanje ali preverjanje zaradi podaljšanja spričevala o skladnosti in spričevala o varnem upravljanju, v celoti ocenilo, ali družba ali posamezna vrsta ladje izpolnjuje zahteve Kodeksa ISM, se za to osebje ne zahteva le zgoraj navedena osnovna usposobljenost, ampak mora biti usposobljeno tudi, da:

(a)

ugotavlja skladnost elementov sistema za varno upravljanje s Kodeksom ISM;

(b)

ugotavlja učinkovitost sistema za varno upravljanje, ki ga ima družba ali posamezna vrsta ladje za zagotovitev skladnost s pravili in predpisi, ki izhaja iz zapisov o zakonsko določenih in klasifikacijskih nadzorih;

(c)

oceni učinkovitost sistema za varno upravljanje pri zagotavljanju skladnosti z drugimi pravili in predpisi, ki niso zajeti v zakonsko določenih in klasifikacijskih nadzorih in omogočajo preverjanje skladnosti s temi pravili in predpisi; ter

(d)

oceni, ali se upošteva varna praksa, ki jo priporočajo IMO, uprave, klasifikacijske družbe in združenja pomorske industrije.

4.2.2

Te naloge lahko izvajajo skupine strokovnjakov, ki skupaj izpolnjujejo vse predpisane zahteve glede usposobljenosti.

5.   Obrazec spričeval o skladnosti in spričeval o varnem upravljanju

Kadar ladje plujejo samo v eni državi članici, države članice uporabijo bodisi obrazce, priložene Kodeksu ISM bodisi obrazce za spričevalo o skladnosti, spričevalo o varnem upravljanju, začasno spričevalo o skladnosti in začasno spričevalo o varnem upravljanju, ki so sestavljeni v spodaj navedeni obliki.

V primeru odstopanja po členu 7(1) in, če je primerno, členu 7(2), se izdano spričevalo razlikuje od zgoraj navedenega, z jasno opombo, da je bilo dovoljeno odstopanje po členu 7(1) in, če je primerno, členu 7(2), in z dopolnilom glede ustreznih omejitev področja uporabe.

SPRIČEVALO O SKLADNOSTI

(Uradni pečat)/(Država)

Spričevalo št.

izdano v skladu z določbami [MEDNARODNE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974, kakor je bila spremenjena in] (1) Uredbe (ES) št. 336/2006 o izvajanju Kodeksa ISM v Skupnosti

na podlagi pooblastila vlade …

(ime države)

izdal/a …

(pooblaščena oseba ali organizacija)

Naziv in naslov družbe …

(glej odstavek 1.1.2 dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 336/2006)

S TEM SE POTRJUJE, da je bila v družbi opravljena revizija sistema za varno upravljanje in da sistem izpolnjuje zahteve Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja (Kodeks ISM) za spodaj navedene vrste ladij (neustrezno prečrtajte):

 

Potniška ladja

 

Visokohitrostno potniško plovilo

 

Visokohitrostno tovorno plovilo

 

Ladja za prevoz razsutega tovora

 

Tanker za prevoz nafte

 

Tanker za prevoz kemikalij

 

Ladja za prevoz plina

 

Druga tovorna ladja

 

Mobilna vrtalna enota na morju

 

Ro-ro potniški trajekt

To spričevalo o skladnosti velja do ………, ob rednem preverjanju.

Izdano v/na …

(kraj izdaje spričevala)

Datum izdaje …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je izdal spričevalo)

(pečat ali žig pristojnega organa)

Spričevalo št.

POTRDILO O LETNEM PREVERJANJU

S TEM SE POTRJUJE, da je bilo pri rednem preverjanju v skladu s [pravilom IX/6.1 Konvencije in odstavkom 13.4 Kodeksa ISM ter] (2) členom 6 Uredbe (ES) št. 336/2006 o izvajanju Kodeksa ISM v Skupnosti ugotovljeno, da sistem za varno upravljanje izpolnjuje zahteve Kodeksa ISM.

1. LETNO PREVERJANJE

Podpis: …

 

(podpis pooblaščenega uradnika)

 

Kraj: …

 

Datum: …

2. LETNO PREVERJANJE

Podpis: …

 

(podpis pooblaščenega uradnika)

 

Kraj: …

 

Datum: …

3. LETNO PREVERJANJE

Podpis: …

 

(podpis pooblaščenega uradnika)

 

Kraj: …

 

Datum: …

4. LETNO PREVERJANJE

Podpis: …

 

(podpis pooblaščenega uradnika)

 

Kraj: …

 

Datum: …

SPRIČEVALO O VARNEM UPRAVLJANJU

(Uradni pečat)/(Država)

Spričevalo št. …,

ki ga je v skladu z določbami [MEDNARODNE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974, kakor je bila spremenjena in] (3) Uredbe (ES) št. 336/2006 o izvajanju Kodeksa ISM v Skupnosti

na podlagi pooblastila vlade …

(ime države)

izdal/a …

(pooblaščena oseba ali organizacija)

Ime ladje: …

Razločevalna številka ali črke: …

Pristanišče vpisa: …

Vrsta ladje (4)

Bruto tonaža: …

Št. IMO: …

Naziv in naslov družbe: …

(glej odstavek 1.1.2 dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 336/2006)

S TEM SE POTRJUJE, da je bila opravljena revizija sistema za varno upravljanje ladje in da sistem izpolnjuje zahteve Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja (Kodeks ISM), na podlagi preverjanja, da spričevalo o skladnosti za družbo velja za to vrsto ladje.

To spričevalo o varnem upravljanju velja do ……… ob rednem preverjanju in veljavnosti spričevala o skladnosti.

Izdano v/na …

(kraj izdaje spričevala)

Datum izdaje: …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je izdal spričevalo)

(pečat ali žig pristojnega organa)

Spričevalo št.

POTRDILO O VMESNEM PREVERJANJU IN DODATNEM PREVERJANJU (NA ZAHTEVO)

S TEM SE POTRJUJE, da je bilo pri rednem preverjanju v skladu s [pravilom IX/6.1 Konvencije in odstavkom 13.8 Kodeksa ISM ter] (5) členom 6 Uredbe (ES) št. 336/2003 o izvajanju Kodeksa ISM v Skupnosti ugotovljeno, da sistem za varno upravljanje izpolnjuje zahteve Kodeksa ISM.

VMESNO PREVERJANJE (izvesti med datumoma druge in tretje obletnice)

Podpis: …

(podpis pooblaščenega uradnika)

Kraj: …

Datum: …

DODATNO PREVERJANJE (6)

Podpis: …

 

(podpis pooblaščenega uradnika)

 

Kraj: …

 

Datum: …

DODATNO PREVERJANJE (6)

Podpis: …

 

(podpis pooblaščenega uradnika)

 

Kraj: …

 

Datum: …

DODATNO PREVERJANJE (6)

Podpis: …

 

(podpis pooblaščenega uradnika)

 

Kraj: …

 

Datum: …

ZAČASNO SPRIČEVALO O SKLADNOSTI

(Uradni pečat)/(Država)

Spričevalo št. …,

ki ga je v skladu z določbami [MEDNARODNE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974, kakor je bila spremenjena in] (7) Uredbe (ES) št. 336/2006 o izvajanju Kodeksa ISM v Skupnosti

na podlagi pooblastila vlade …

(ime države)

izdal/a …

(pooblaščena oseba ali organizacija)

Naziv in naslov družbe …

(glej odstavek 1.1.2 dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 336/2006)

S TEM SE POTRJUJE, da je sistem za varno upravljanje družbe skladen s cilji odstavka 1.2.3 dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 336/2006 za v nadaljevanju navedeno(-e) vrsto(-e) ladij (neustrezno črtajte):

 

Potniška ladja

 

Visokohitrostno potniško plovilo

 

Visokohitrostno tovorno plovilo

 

Ladja za prevoz razsutega tovora

 

Tanker za prevoz nafte

 

Tanker za prevoz kemikalij

 

Ladja za prevoz plina

 

Mobilna vrtalna enota na morju

 

Druga tovorna ladja

 

Ro-ro potniški trajekt

To začasno spričevalo o skladnosti velja do …

Izdano v/na: …

(kraj izdaje spričevala)

Datum izdaje: …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je izdal spričevalo)

(pečat ali žig pristojnega organa)

ZAČASNO SPRIČEVALO O VARNEM UPRAVLJANJU

(Uradni pečat)/(Država)

Spričevalo št. …,

ki ga je v skladu z določbami [MEDNARODNE KONVENCIJE O VARSTVU ČLOVEŠKEGA ŽIVLJENJA NA MORJU, 1974, kakor je bila spremenjena in] (8) Uredbe (ES) št. 336/2006 o izvajanju Kodeksa ISM v Skupnosti

na podlagi pooblastila vlade …

(ime države)

izdal/a …

(pooblaščena oseba ali organizacija)

Ime ladje: …

Razločevalna številka ali črke: …

Pristanišče vpisa: …

Vrsta ladje (9): …

Bruto tonaža: …

Št. IMO: …

(glej odstavek 1.1.2 dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 336/2006)

S TEM SE POTRJUJE, da so izpolnjene zahteve iz odstavka 14.4 dela A Priloge I k Uredbi (ES) št. 336/2006 in da se spričevalo o skladnosti/začasno spričevalo o skladnosti (10) družbe nanaša na to ladjo.

To začasno spričevalo o varnem upravljanju velja do ……… ob veljavnosti spričevala o skladnosti/začasnega spričevala o skladnosti (10)

Izdano v/na: …

(kraj izdaje spričevala)

Datum izdaje: …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je izdal spričevalo)

(pečat ali žig pristojnega organa)

Spričevalo št. …

Veljavnost tega začasnega spričevala o varnem upravljanju je podaljšana do:

Datum podaljšanja: …

(podpis ustrezno pooblaščenega uradnika, ki je podaljšal veljavnost)

(pečat ali žig pristojnega organa)


(1)  Lahko se črta za ladje, ki plujejo samo znotraj ene države članice.

(2)  Lahko se črta za ladje, ki plujejo samo znotraj ene države članice.

(3)  Lahko se črta za ladje, ki plujejo samo znotraj ene države članice.

(4)  Izberite in vnesite vrsto ladje izmed: potniška ladja; visokohitrostno potniško plovilo; visokohitrostno tovorno plovilo; ladja za prevoz razsutega tovora; tanker za prevoz nafte; tanker za prevoz kemikalij; ladja za prevoz plina; mobilna vrtalna enota na morju; druga tovorna ladja; ro-ro potniški trajekt.

(5)  Lahko se črta za ladje, ki plujejo samo znotraj ene države članice.

(6)  Če je potrebno. Uprave se sklicujejo na odstavek 13.8 Kodeksa ISM in odstavek 3.4.1 Navodil za izvajanje Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje (ISM) (Resolucija A.913(22)).

(7)  Lahko se črta za ladje, ki plujejo samo znotraj ene države članice.

(8)  Lahko se črta za ladje, ki plujejo samo znotraj ene države članice.

(9)  Izberite in vnesite vrsto ladje izmed: potniška ladja; visokohitrostno potniško plovilo; visokohitrostno tovorno plovilo; ladja za prevoz razsutega tovora; tanker za prevoz nafte; tanker za prevoz kemikalij; ladja za prevoz plina; mobilna vrtalna enota na morju; druga tovorna ladja; ro-ro potniški trajekt.

(10)  Neustrezno prečrtajte.


4.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/37


DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2006/7/ES

z dne 15. februarja 2006

o upravljanju kakovosti kopalnih voda in razveljavitvi Direktive 76/160/EGS

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (3),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (4), glede na skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor dne 8. decembra 2005,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi sporočila Komisije o trajnostnem razvoju je Evropski svet opredelil cilje kot splošno usmeritev za prihodnji razvoj na prednostnih področjih, kot so naravni viri in zdravje ljudi.

(2)

Voda je omejen naravni vir, kakovost katerega je treba varovati, braniti, upravljati in obravnavati. Zlasti površinske vode so obnovljivi viri z omejeno zmožnostjo regeneracije zaradi škodljivih učinkov dejavnosti ljudi.

(3)

Okoljska politika Skupnosti si mora zadati za cilj visoko raven varstva in prispevati k doseganju ciljev ohranjanja, varstva in izboljšanja kakovosti okolja ter varovanja zdravja ljudi.

(4)

Komisija je decembra 2000 sprejela sporočilo Evropskemu parlamentu in Svetu o razvoju nove politike kopalnih voda ter začela obsežno posvetovanje z vsemi zainteresiranimi in vpletenimi stranmi. Glavni izid tega posvetovanja je bila splošna podpora razvoju nove direktive, zasnovane na podlagi najnovejših znanstvenih dokazov in ob namenjanju posebne pozornosti širši udeležbi javnosti.

(5)

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta št. 1600/2002/ES z dne 22. julija 2002 o šestem okoljskem akcijskem programu Skupnosti (5) vsebuje obvezo zagotovitve visoke ravni zaščite kopalnih voda, vključno z revizijo Direktive Sveta 76/160/EGS z dne 8. decembra 1975 o kakovosti kopalnih voda (6).

(6)

V skladu s Pogodbo Skupnost pri pripravi politike o okolju med drugim upošteva razpoložljive znanstvene in tehnične podatke. Ta direktiva se mora pri uporabi najbolj zanesljivih kazalnih parametrov za napovedovanje mikrobiološkega tveganja za zdravje in pri doseganju višje ravni zaščite opreti na znanstvene dokaze. Nujno je treba opraviti nadaljnje epidemiološke študije tveganja za zdravje, povezanega s kopanjem, zlasti v sladkih vodah.

(7)

Da bi povečali učinkovitost in preudarno uporabo virov, je treba to direktivo natančno uskladiti z drugo zakonodajo Skupnosti o vodi, kot sta direktivi Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (7) in 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (8) ter Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (9).

(8)

Zainteresiranim stranem je treba zagotoviti ustrezne informacije o načrtovanih ukrepih in napredku pri izvajanju. Javnost mora biti ustrezno in pravočasno obveščena o rezultatih monitoringa kakovosti kopalnih voda in ukrepih za obvladovanje tveganj, da bi s tem preprečila nevarnosti za zdravje, zlasti glede napovedljivih kratkoročnih onesnaženj ali neobičajnih razmer. Treba je uporabiti novo tehnologijo, ki omogoča učinkovito in primerljivo obveščanje javnosti o kopalnih vodah po vsej Skupnosti.

(9)

Za namene monitoringa se uporabljajo usklajene metode in prakse analize. Da bi dosegli realno razvrstitev kopalnih voda, sta potrebna opazovanje in vrednotenje kakovosti skozi daljše obdobje.

(10)

Izpolnjevanje se zagotavlja z ustreznimi ukrepi upravljanja in zagotavljanjem kakovosti in ne zgolj z merjenjem in izračunavanjem. S sistemom profilov kopalnih voda se bolje razumejo tveganja, ki so podlaga za ukrepe upravljanja. Vzporedno je treba nameniti posebno pozornost spoštovanju standardov kakovosti in skladnemu prehodu od uporabe Direktive 76/160/EGS.

(11)

Skupnost je 17. februarja 2005 ratificirala Konvencijo ZNEKE o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Konvencija iz Århusa). Zato je primerno, da se v to direktivo vključijo določbe o dostopu javnosti do informacij in se zagotovi sodelovanje javnosti pri njenem izvajanju ter tako nadomesti Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2003/4/ES z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju (10) in Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2003/35/ES z dne 26. maja 2003 o sodelovanju javnosti pri sestavi nekaterih načrtov in programov v zvezi z okoljem (11).

(12)

Ker ciljev te direktive, namreč da bi države članice na podlagi skupnih standardov dosegle dobro kakovost kopalnih voda in visoko raven zaščite po vsej Skupnosti, ni možno zadovoljivo doseči na ravni držav članic in je te cilje možno bolje doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz istega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za dosego teh ciljev.

(13)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te direktive, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (12).

(14)

Stalen pomen politike Skupnosti o kopalnih vodah je očiten vsako kopalno sezono, saj varuje javnost pred naključnim in kroničnim onesnaževanjem, do katerega pride na kopalnih območjih Skupnosti ali v njihovi bližini. Splošna kakovost kopalnih voda se je precej izboljšala od začetka veljavnosti Direktive 76/160/EGS. Vendar pa omenjena direktiva kaže stanje znanja in izkušenj iz začetka sedemdesetih let dvajsetega stoletja. Načini rabe kopalnih voda so se od tedaj spremenili, prav tako se je spremenila tudi raven strokovnega in tehničnega znanja. Zato je omenjeno direktivo treba razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Namen in področje uporabe

1.   Ta direktiva določa ukrepe za:

(a)

monitoring in razvrstitev kopalnih voda po kakovosti;

(b)

upravljanje kakovosti kopalnih voda; in

(c)

obveščanje javnosti o kakovosti kopalnih voda.

2.   Namen te direktive je ohranjati, varovati in izboljšati kakovost okolja ter zaščititi zdravje ljudi z dopolnitvijo Direktive 2000/60/ES.

3.   Ta direktiva se uporablja za vsak sestavni del površinskih voda, za katerega pristojni organ pričakuje, da se bo v njem kopalo veliko število ljudi, in za katerega ni trajno prepovedal oziroma trajno odsvetoval kopanja (v nadaljevanju „kopalne vode“). Ne uporablja se za:

(a)

plavalne in termalne bazene;

(b)

omejene vode, ki se jih čisti ali uporablja v terapevtske namene;

(c)

umetno ustvarjene omejene vode, ločene od površinskih voda in podzemne vode.

Člen 2

Opredelitve

Za namene te direktive se uporabljajo naslednje opredelitve.

1.

Izrazi „površinska voda“, „podzemna voda“, „celinska voda“, „somornice“, „obalno morje“ in „povodje“ imajo enak pomen kot v Direktivi 2000/60/ES.

2.

„Pristojni organ“ pomeni organ ali organe, ki ga/jih je država članica imenovala za zagotavljanje skladnosti z zahtevami te direktive, ali kateri koli drug organ ali telo, na katerega je bila prenesena ta naloga.

3.

„Trajen“ pomeni, v zvezi s prepovedjo ali odsvetovanjem kopanja, takšen, ki traja vsaj eno celo kopalno sezono.

4.

„Veliko število“ pomeni število v zvezi s kopalci, za katerega pristojni organ meni, da je veliko, zlasti ob upoštevanju preteklih trendov ali kakršne koli zagotovljene infrastrukture oziroma zmogljivosti ali drugih sprejetih ukrepov za spodbujanje kopanja.

5.

„Onesnaženje“ pomeni navzočnost mikrobiološkega onesnaženja ali drugih organizmov ali odpadkov, ki vplivajo na kakovost kopalne vode in pomenijo tveganje za zdravje kopalcev iz členov 8 in 9 ter stolpca A Priloge I.

6.

„Kopalna sezona“ pomeni obdobje, v katerem je mogoče pričakovati veliko število kopalcev.

7.

„Ukrepi upravljanja“ pomenijo naslednje ukrepe, sprejete za kopalne vode:

(a)

vzpostavitev in vzdrževanje profila kopalnih voda;

(b)

določitev koledarja monitoringa;

(c)

monitoring kopalnih voda;

(d)

vrednotenje kakovosti kopalnih voda;

(e)

razvrstitev kopalnih voda;

(f)

ugotavljanje in ocenjevanje vzrokov onesnaženja, ki bi lahko vplivalo na kopalne vode in škodilo zdravju kopalcev;

(g)

obveščanje javnosti;

(h)

preprečevanje izpostavljenosti kopalcev onesnaženju;

(i)

zmanjševanje nevarnosti onesnaženja.

8.

„Kratkotrajno onesnaženje“ pomeni mikrobiološko onesnaženje iz stolpca A Priloge I, pri katerem je mogoče jasno opredeliti vzroke, za katerega se običajno pričakuje, da na kakovost kopalnih voda ne bo vplivalo dlje kot približno 72 ur po začetnem poslabšanju kakovosti kopalnih voda, ter za katerega je pristojni organ določil postopke za napovedovanje in obravnavanje, kakor izhaja iz Priloge II.

9.

„Neobičajne razmere“ pomenijo dogodek ali kombinacijo dogodkov, ki vplivajo na kakovost kopalnih voda na določeni lokaciji in za katere se ne pričakuje, da bi se pojavili v povprečju več kot enkrat vsaka štiri leta.

10.

„Skupek podatkov o kakovosti kopalnih voda“ pomeni podatke, pridobljene v skladu s členom 3.

11.

„Vrednotenje kakovosti kopalnih voda“ pomeni postopek vrednotenja kakovosti kopalnih voda z uporabo metode vrednotenja, opredeljene v Prilogi II.

12.

„Razraščanje cianobakterij“ pomeni kopičenje cianobakterij v obliki cvetenja, prevleke ali pene.

13.

Izraz „zadevna javnost“ ima enak pomen kot v Direktivi Sveta 85/337/EGS z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (13).

POGLAVJE II

KAKOVOST IN UPRAVLJANJE KOPALNIH VODA

Člen 3

Monitoring

1.   Države članice letno identificirajo vse kopalne vode in določijo dolžino kopalne sezone. To prvič storijo pred začetkom prve kopalne sezone po 24. marcu 2008.

2.   Države članice zagotovijo, da monitoring parametrov, določenih v stolpcu A Priloge I, poteka v skladu s Prilogo IV.

3.   Merilno mesto monitoringa je lokacija znotraj kopalne vode, kjer se:

(a)

pričakuje največ kopalcev; ali

(b)

pričakuje največja nevarnost onesnaženja glede na profil kopalne vode.

4.   Koledar monitoringa vsake kopalne vode se določi pred začetkom vsake kopalne sezone, prvič pa pred začetkom tretje polne kopalne sezone po začetku veljavnosti te direktive. Monitoring se opravi najpozneje štiri dni po datumu, določenem v koledarju monitoringa.

5.   Države članice lahko uvedejo monitoring parametrov, določenih v stolpcu A Priloge I, med prvo polno kopalno sezono po začetku veljavnosti te direktive. V tem primeru poteka monitoring tako pogosto, kot je določeno v Prilogi IV. Rezultati takšnega monitoringa se lahko uporabijo za oblikovanje skupkov podatkov o kakovosti kopalnih voda iz člena 4. Takoj ko države članice uvedejo monitoring v skladu s to direktivo, lahko prenehajo izvajati monitoring parametrov, določenih v Prilogi k Direktivi 76/160/EGS.

6.   Vzorce, odvzete med kratkotrajnimi onesnaženji, se lahko prezre. Nadomesti se jih z vzorci, odvzetimi v skladu s Prilogo IV.

7.   Med neobičajnimi razmerami se koledar monitoringa iz odstavka 4 lahko začasno opusti. Spet se ga začne uporabljati čim prej po koncu neobičajnih razmer. Novi vzorci se odvzamejo čim prej po koncu neobičajnih razmer, da se tako nadomestijo manjkajoči vzorci.

8.   Države članice poročajo Komisiji o kakršnih koli začasnih opustitvah koledarja monitoringa, z navedbo razlogov za začasno opustitev. Takšna poročila predložijo najpozneje ob naslednjem letnem poročilu, predvidenem v členu 13.

9.   Države članice zagotovijo, da se kakovost kopalnih voda analizira v skladu z referenčnimi metodami, določenimi v Prilogi I, in pravili, določenimi v Prilogi V. Vendar pa države članice lahko dovolijo uporabo drugih metod ali pravil, če lahko dokažejo, da so dobljeni rezultati enakovredni rezultatom, pridobljenim z uporabo metod iz Priloge I in pravil iz Priloge V. Države članice, ki dovolijo uporabo takšnih enakovrednih metod ali pravil, predložijo Komisiji vse ustrezne informacije o uporabljenih metodah ali pravilih in njihovi enakovrednosti.

Člen 4

Vrednotenje kakovosti kopalnih voda

1.   Države članice zagotovijo, da se z monitoringom parametrov, določenih v stolpcu A Priloge I, vzpostavijo skupki podatkov o kakovosti kopalnih voda.

2.   Vrednotenja kakovosti kopalnih voda se opravijo:

(a)

za vsako kopalno vodo;

(b)

ob koncu vsake kopalne sezone;

(c)

na podlagi skupka podatkov o kakovosti kopalnih voda za posamezno kopalno sezono in tri predhodne kopalne sezone;

(d)

v skladu s postopkom, določenim v Prilogi II.

Država članica se lahko odloči, da opravi vrednotenja kakovosti kopalnih voda zgolj na podlagi skupka podatkov o kakovosti kopalnih voda za predhodne tri kopalne sezone. V tem primeru o tem predhodno obvesti Komisijo. Prav tako obvesti Komisijo, če se naknadno odloči vrniti k vrednotenju na podlagi štirih kopalnih sezon. Država članica ne spremeni veljavnega ocenjevalnega obdobja več kot enkrat vsakih pet let.

3.   Skupki podatkov o kopalnih vodah, ki se uporabljajo za vrednotenje kakovosti kopalnih voda, vedno zajemajo vsaj 16 vzorcev ali 12 vzorcev, če gre za posebne okoliščine iz odstavka 2 Priloge IV.

4.   Vendar pa:

če je izpolnjena zahteva odstavka 3, ali

če v primeru kopalnih voda, za katere kopalna sezona ni daljša od osmih tednov, skupek podatkov o kopalnih vodah, ki se uporabi za vrednotenje, zajema vsaj 8 vzorcev,

se lahko vrednotenje kakovosti kopalnih voda opravi na podlagi skupka podatkov o kakovosti kopalnih voda za manj kot štiri kopalne sezone, če:

(a)

je kopalna voda na novo določena;

(b)

je prišlo do kakršnih koli sprememb, ki bodo verjetno vplivale na razvrstitev kopalne vode v skladu s členom 5; v tem primeru se opravi vrednotenje na podlagi skupka podatkov o kakovosti kopalnih voda, ki vsebuje samo rezultate za vzorce, zbrane od pojava sprememb; ali

(c)

je bila kopalna voda že vrednotena v skladu z Direktivo 76/160/EGS; v tem primeru se uporabijo enakovredni podatki, zbrani v skladu z omenjeno direktivo, ter se parametra 2 in 3 Priloge k Direktivi 76/160/EGS štejeta za enakovredna parametroma 2 in 1 stolpca A Priloge I k tej direktivi.

5.   Države članice lahko obstoječe kopalne vode nadalje razdelijo ali združijo v skupine za namen vrednotenja kakovosti kopalnih voda. Kopalne vode lahko združijo v isto skupino le, če:

(a)

so si te kopalne vode sosedne;

(b)

so bile te kopalne vode podobno ovrednotene za predhodna štiri leta v skladu z odstavki 2, 3 in 4(c); in

(c)

imajo te kopalne vode profile, ki vsi opredeljujejo skupne dejavnike tveganja ali odsotnost dejavnikov tveganja.

Člen 5

Razvrstitev in stanje kakovosti kopalnih voda

1.   Na podlagi vrednotenja kakovosti kopalnih voda, opravljenega v skladu s členom 4, države članice v skladu z merili, določenimi v Prilogi II, razvrstijo kopalne vode kot:

(a)

„slabe“;

(b)

„zadostne“;

(c)

„dobre“; ali

(d)

„odlične“.

2.   Prva razvrstitev v skladu z zahtevami te direktive se opravi do konca kopalne sezone 2015.

3.   Države članice zagotovijo, da je do konca kopalne sezone 2015 kakovost vseh kopalnih voda vsaj „zadostna“. Države članice sprejmejo realne in sorazmerne ukrepe, s katerimi bi se po njihovem mnenju povečalo število kopalnih voda, razvrščenih kot „odlične“ ali „dobre“.

4.   Kopalne vode je mogoče ne glede na splošno zahtevo odstavka 3 začasno razvrstiti kot „slabe“, pa kljub temu ostanejo skladne s to direktivo. V takšnih primerih države članice zagotovijo, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

Za vsako kopalno vodo, ki je bila razvrščena kot „slaba“, se sprejmejo naslednji ukrepi, ki začnejo veljati z naslednjo kopalno sezono, ki sledi razvrstitvi:

(i)

ustrezni ukrepi upravljanja, vključno s prepovedjo ali odsvetovanjem kopanja, da bi preprečili izpostavljenost kopalcev onesnaženju;

(ii)

ugotovitev vzrokov in razlogov, zaradi katerih se ni dosegla „zadostna“ kakovost;

(iii)

ustrezni ukrepi za preprečitev, zmanjšanje ali odpravo vzrokov onesnaženja; in

(iv)

v skladu s členom 12 opozorilo javnosti z jasnim in preprostim znakom za nevarnost ter obveščanje javnosti o vzrokih onesnaženja in ukrepih, sprejetih na podlagi profila kopalne vode.

(b)

Če se kopalna voda pet zaporednih let razvrsti kot „slaba“, se kopanje trajno prepove ali trajno odsvetuje. Vendar pa lahko država članica kopanje trajno prepove ali trajno odsvetuje pred koncem petletnega obdobja, če meni, da bi bilo nemogoče ali nesorazmerno drago doseči „zadostno“ kakovost.

Člen 6

Profil kopalne vode

1.   Države članice zagotovijo, da se profili kopalnih voda določijo v skladu s Prilogo III. Vsak profil kopalne vode lahko zajema eno samo kopalno vodo ali več kot eno sosednjo kopalno vodo. Profili kopalnih voda se prvič vzpostavijo najpozneje do 24. marca 2011.

2.   Profili kopalnih voda se pregledujejo in posodabljajo, kot je predvideno v Prilogi III.

3.   Pri vzpostavljanju, pregledovanju in posodabljanju profilov kopalnih voda se ustrezno uporabljajo podatki, pridobljeni z monitoringom in vrednotenji, opravljenimi v skladu z Direktivo 2000/60/ES, ki so pomembni za to direktivo.

Člen 7

Ukrepi upravljanja v izjemnih okoliščinah

Države članice v nepričakovanih razmerah, ki so ali bi upravičeno lahko škodljivo vplivale na kakovost kopalnih voda ali zdravje kopalcev, zagotovijo sprejetje pravočasnih in ustreznih ukrepov upravljanja. Takšni ukrepi vključujejo obveščanje javnosti in po potrebi začasno prepoved kopanja.

Člen 8

Nevarnost cianobakterij

1.   Kadar profil kopalne vode pokaže možnost razraščanja cianobakterij, se opravi ustrezen monitoring, da bi se omogočila pravočasna ugotovitev tveganja za zdravje.

2.   Kadar se cianobakterije razrastejo in se ugotovi ali domneva tveganje za zdravje, se nemudoma sprejmejo ustrezni ukrepi upravljanja za preprečitev izpostavljenosti, vključno z obveščanjem javnosti.

Člen 9

Drugi parametri

1.   Kadar profil kopalne vode kaže nagnjenje k razraščanju makroalg in/ali morskega fitoplanktona, se opravijo raziskave za določitev njihove sprejemljivosti in tveganja za zdravje ter sprejmejo ustrezni ukrepi upravljanja, vključno z obveščanjem javnosti.

1.   Kopalne vode se vizualno pregleda zaradi odkrivanja onesnaženja z odpadki, kot so ostanki katrana, steklo, plastika, guma ali drugi odpadki. Kadar se ugotovi onesnaženje, se sprejmejo ustrezni ukrepi upravljanja, vključno z obveščanjem javnosti, če je potrebno.

Člen 10

Sodelovanje na čezmejnih vodah

Kadar razmere na povodju čezmejno vplivajo na kakovost kopalnih voda, vpletene države članice ustrezno sodelujejo pri izvajanju te direktive, vključno z ustrezno izmenjavo informacij in skupnim ukrepanjem za nadzor teh vplivov.

POGLAVJE III

IZMENJAVA INFORMACIJ

Člen 11

Sodelovanje javnosti

Države članice spodbujajo sodelovanje javnosti pri izvajanju te direktive in dajo javnosti možnosti:

da se seznani s procesom sodelovanja javnosti, in

za oblikovanje predlogov, pripomb ali pritožb.

To še zlasti velja za določitev, pregled in posodobitev seznamov kopalnih voda v skladu s členom 3(1). Pristojni organi ustrezno upoštevajo vsako pridobljeno informacijo.

Člen 12

Obveščanje javnosti

1.   Države članice zagotovijo aktivno razširjanje in pravočasno razpoložljivost naslednjih informacij, ki so med kopalno sezono na voljo na lahko dostopnem mestu v bližini vsake kopalne vode:

(a)

trenutna razvrstitev kopalne vode in vsakršna prepoved ali odsvetovanje kopanja iz tega člena na podlagi jasnega in enostavnega znaka ali simbola;

(b)

splošen opis kopalne vode v poljudnem jeziku na podlagi profila kopalne vode, določenega v skladu s Prilogo III;

(c)

v primeru kopalnih voda, izpostavljenih kratkotrajnemu onesnaženju:

uradno obvestilo, da je kopalna voda izpostavljena kratkotrajnemu onesnaženju,

navedba števila dni, v katerih je bilo v zadnji kopalni sezoni zaradi takšnega onesnaženja kopanje prepovedano ali odsvetovano, in

opozorilo, kadar koli takšno onesnaženje obstaja ali je napovedano;

(d)

informacije o naravi in pričakovanem trajanju neobičajnih razmer med takšnimi dogodki;

(e)

obvestilo, ki seznanja javnost in navaja razloge, kadar koli je kopanje prepovedano ali se odsvetuje;

(f)

kadar koli je kopanje trajno prepovedano ali se trajno odsvetuje, obvestilo z obrazložitvijo, da zadevno območje ni več kopalna voda; in

(g)

navedba virov popolnejših informacij v skladu z odstavkom 2.

2.   Države članice uporabijo ustrezne medije in tehnologije, vključno z internetom, za aktivno in takojšnje širjenje informacij o kopalnih vodah iz odstavka 1 in tudi naslednjih informacij, po potrebi v več jezikih:

(a)

seznam kopalnih voda;

(b)

razvrstitev vsake kopalne vode v zadnjih treh letih in njen profil, vključno z rezultati monitoringa, opravljenega v skladu s to direktivo od zadnje razvrstitve;

(c)

v primeru kopalnih voda, razvrščenih kot „slabe“, informacije o vzrokih onesnaženja in sprejetih ukrepih iz člena 5(4) za preprečevanje izpostavljenosti kopalcev onesnaženju in obravnavanje vzrokov onesnaženja; in

(d)

v primeru kopalnih voda, izpostavljenih kratkotrajnemu onesnaženju, splošne informacije o:

pogojih, ki lahko pripeljejo do kratkotrajnega onesnaženja,

verjetnosti takšnega onesnaženja in njegovem trajanju,

vzrokih onesnaženja in sprejetih ukrepih za preprečitev izpostavljenosti kopalcev onesnaženju in obravnavanje vzrokov onesnaženja.

Seznam iz točke (a) je na voljo vsako leto pred začetkom kopalne sezone. Rezultati monitoringa iz točke (b) so na voljo na svetovnem spletu takoj po zaključku analize.

3.   Informacije iz odstavkov 1 in 2 je treba razširiti takoj, ko so na voljo, in z učinkom od začetka pete kopalne sezone po 24. marcu 2008.

4.   Povsod, kjer je možno, države članice in Komisija javnost obveščajo z uporabo georeferenčne tehnologije, informacije pa predstavljajo jasno in razumljivo, zlasti z uporabo znakov in simbolov.

Člen 13

Poročila

1.   Države članice pošljejo Komisiji rezultate monitoringa in vrednotenja kakovosti kopalnih voda za vsako kopalno vodo, prav tako tudi opis pomembnejših sprejetih ukrepov upravljanja. Države članice vsako leto najpozneje do 31. decembra predložijo te informacije za predhodno kopalno sezono. Zagotavljati jih začnejo po prvem vrednotenju kakovosti kopalnih voda v skladu s členom 4.

2.   Države članice vsako leto pred začetkom kopalne sezone uradno obvestijo Komisijo o vseh vodah, določenih kot kopalne vode, vključno z razlogom za kakršno koli spremembo v primerjavi s prejšnjim letom. To prvič storijo pred začetkom prve kopalne sezone po 24. marcu 2008.

3.   Ko se začne izvajati monitoring kopalnih voda v skladu s to direktivo, se letno poročanje Komisiji v skladu z odstavkom 1 nadaljuje na podlagi Direktive 76/160/EGS, dokler ni mogoče prvo vrednotenje po tej direktivi. V tem obdobju se parameter 1 Priloge k Direktivi 76/160/EGS ne upošteva v letnem poročilu, parametra 2 in 3 Priloge k Direktivi 76/160/EGS pa sta enakovredna parametroma 2 in 1 stolpca A Priloge I k tej direktivi.

4.   Komisija objavi letno zbirno poročilo o kakovosti kopalnih voda v Skupnosti, vključno z razvrstitvami kopalnih voda, upoštevanju te direktive in pomembnejših sprejetih ukrepov upravljanja. Komisija objavi to poročilo vsako leto do 30. aprila, vključno z objavo na svetovnem spletu. Komisija uporablja pri oblikovanju poročila, kjer je možno, v največji možni meri zbirko podatkov, vrednotenja in sisteme prikaza iz povezane zakonodaje Skupnosti, zlasti Direktive 2000/60/ES.

POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 14

Poročilo in pregled

1.   Komisija do leta 2008 predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu. V poročilu se posebna pozornost nameni:

(a)

rezultatom ustrezne evropske epidemiološke študije, ki jo pripravi Komisija v sodelovanju z državami članicami;

(b)

drugim znanstvenim, analiznim in epidemiološkim razvojnim dosežkom, pomembnim za parametre kakovosti kopalne vode, vključno v zvezi z virusi; in

(c)

priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije.

2.   Države članice lahko do konca leta 2014 Komisiji predložijo pisne pripombe na omenjeno poročilo, vključno glede potrebe po nadaljnjih raziskavah in vrednotenju, kar je lahko potrebno v podporo Komisiji pri pregledu te direktive v skladu z odstavkom 3.

3.   Komisija glede na omenjeno poročilo, pisne pripombe držav članic in razširjen vpliv vrednotenja ter ob upoštevanju izkušenj pri izvajanju te direktive najpozneje do 2020 pregleda to direktivo s posebnim poudarkom na parametrih kakovosti kopalnih voda, vključno z možnostjo postopne ukinitve razvrstitve „zadostna“ oziroma s spremembo veljavnih standardov, in po potrebi predloži ustrezne zakonodajne predloge v skladu s členom 251 Pogodbe.

Člen 15

Tehnične prilagoditve in izvedbeni ukrepi

1.   V skladu s postopkom iz člena 16(2) se sprejmejo odločitve o:

(a)

določitvi standarda EN/ISO o enakovrednosti mikrobioloških metod iz člena 3(9);

(b)

določitvi podrobnih pravil za izvajanje členov 8(1), 12(1)(a) in 12(4);

(c)

prilagoditvi metod analize za parametre, določene v Prilogi I, glede na znanstveni in tehnični napredek;

(d)

prilagoditvi Priloge V glede na znanstveni in tehnični napredek;

(e)

smernicah za skupno metodo ocenjevanja posamičnih vzorcev.

2.   Komisija predstavi osnutek ukrepov, ki bodo sprejeti v skladu z odstavkom 1(b) glede na člen 12(1)(a) do 24. marca 2010. Predhodno se mora posvetovati s predstavniki držav članic, regionalnimi in lokalnimi oblastmi, zadevnimi turističnimi organizacijami in organizacijami za varstvo potrošnikov ter drugimi zainteresiranimi stranmi. Po sprejetju zadevnih pravil jih Komisija objavi na svetovnem spletu.

Člen 16

Postopek z odborom

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 17

Razveljavitev

1.   Direktiva 76/160/EGS se razveljavi z učinkom od 31. decembra 2014. Ob upoštevanju odstavka 2 ta razveljavitev ne vpliva na obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno zakonodajo in za začetek uporabe, kakor izhaja iz razveljavljene Direktive.

2.   Ta direktiva, ki nadomesti Direktivo 76/160/EGS, se bo začela uporabljati takoj, ko država članica sprejme vse potrebne pravne in druge ukrepe za njeno upoštevanje.

3.   Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo kot sklicevanja na to direktivo.

Člen 18

Izvajanje

1.   Države članice najkasneje do 24. marca 2008 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedila glavnih določb nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo za izvajanje te direktive.

Člen 19

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 20

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 15. februarja 2006

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

H. WINKLER


(1)  UL C 45 E, 25.2.2003, str. 127.

(2)  UL C 220, 16.9.2003, str. 39.

(3)  UL C 244, 10.10.2003, str. 31.

(4)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2003 (UL C 82 E, 1.4.2004, str. 115). Skupno stališče Sveta z dne 20. decembra 2004 (UL C 111 E, 11.5.2005, str. 1) in Stališče Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu). Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. januarja 2006 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 20. decembra 2005.

(5)  UL L 242, 10.9.2002, str. 1.

(6)  UL L 31, 5.2.1976, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).

(7)  UL L 135, 30.5.1991, str. 40. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(8)  UL L 375, 31.12.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(9)  UL L 327, 22.12.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Odločbo št. 2455/2001/ES (UL L 331, 15.12.2001, str. 1).

(10)  UL L 41, 14.2.2003, str. 26.

(11)  UL L 156, 25.6.2003, str. 17.

(12)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(13)  UL L 175, 5.7.1985, str. 40. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2003/35/ES (UL L 156, 25.6.2003, str. 17).


PRILOGA I

ZA CELINSKE VODE

 

A

B

C

D

E

 

Parameter

Odlična kakovost

Dobra kakovost

Zadostna kakovost

Referenčne analizne metode

1

Intestinalni enterokoki (cfu/100 ml)

200 (1)

400 (1)

330 (2)

ISO 7899-1 ali ISO 7899-2

2

Escherichia coli (cfu/100 ml)

500 (1)

1 000 (1)

900 (2)

ISO 9308-3 ali ISO 9308-1

ZA OBALNO MORJE IN SOMORNICE

 

A

B

C

D

E

 

Parameter

Odlična kakovost

Dobra kakovost

Zadostna kakovost

Referenčne analizne analize

1

Intestinalni enterokoki (cfu/100 ml)

100 (3)

200 (3)

185 (4)

ISO 7899-1 ali ISO 7899-2

2

Escherichia coli (cfu/100 ml)

250 (3)

500 (3)

500 (4)

ISO 9308-3 ali ISO 9308-1


(1)  Na podlagi vrednotenja 95-ega percentila. Glej Prilogo II.

(2)  Na podlagi vrednotenja 90-ega percentila. Glej Prilogo II.

(3)  Na podlagi vrednotenja 95-ega percentila. Glej Prilogo II.

(4)  Na podlagi vrednotenja 90-ega percentila. Glej Prilogo II.


PRILOGA II

Vrednotenje in razvrstitev kopalnih voda

1.   Slaba kakovost

Kopalne vode se razvrstijo kot „slabe“, če so v skupku podatkov o kakovosti kopalnih voda za zadnje ocenjevalno obdobje (1) percentilne vrednosti (2) za mikrobiološka vrednotenja slabše (3) od vrednosti „zadostne“, določenih v stolpcu D Priloge I.

2.   Zadostna kakovost

Kopalne vode se razvrstijo kot „zadostne“:

1.

če so v skupku podatkov o kakovosti kopalnih voda za zadnje ocenjevalno obdobje percentilne vrednosti za mikrobiološka vrednotenja enake ali boljše (4) kot vrednosti „zadostne“, določene v stolpcu D Priloge I; in

2.

če so kopalne vode izpostavljene kratkotrajnemu onesnaženju, pod pogojem, da:

(i)

so bili sprejeti ustrezni ukrepi upravljanja, vključno z nadzorovanjem, sistemi zgodnjega opozarjanja in monitoringa, da bi preprečili izpostavljenost kopalcev z opozorilom ali, kjer je to potrebno, s prepovedjo kopanja;

(ii)

so bili sprejeti ustrezni ukrepi za preprečitev, zmanjšanje ali odpravo vzrokov onesnaženja; in

(iii)

število vzorcev, prezrtih v skladu s členom 3(6) zaradi kratkotrajnih onesnaženj v zadnjem ocenjevalnem obdobju, ni presegalo 15 % skupnega števila vzorcev, predvidenih v koledarjih monitoringa, ki so bili določeni za to obdobje, oziroma ne več kot en vzorec na kopalno sezono, kar je večje.

3.   Dobra kakovost

Kopalne vode se razvrstijo kot „dobre“:

1.

če so v skupku podatkov o kakovosti kopalnih voda za zadnje ocenjevalno obdobje percentilne vrednosti za mikrobiološka vrednotenja enake ali boljše (4) kot vrednosti „dobre kakovosti“, določene v stolpcu C Priloge I; in

2.

če so kopalne vode izpostavljene kratkotrajnemu onesnaženju, pod pogojem, da:

(i)

so bili sprejeti ustrezni ukrepi upravljanja, vključno z nadzorovanjem, sistemi zgodnjega opozarjanja in monitoringa, da bi preprečili izpostavljenost kopalcev z opozorilom ali prepovedjo kopanja, kjer je to potrebno;

(ii)

so bili sprejeti ustrezni ukrepi za preprečitev, zmanjšanje ali odpravo vzrokov onesnaženja; in

(iii)

število vzorcev, prezrtih v skladu s členom 3(6) zaradi kratkotrajnih onesnaženj v zadnjem ocenjevalnem obdobju, ni presegalo 15 % skupnega števila vzorcev, predvidenih v koledarjih monitoringa, ki so bili določeni za to obdobje, oziroma ne več kot en vzorec na kopalno sezono, kar je večje.

4.   Odlična kakovost

Kopalne vode se razvrstijo kot „odlične“:

1.

če so v skupku podatkov o kakovosti kopalnih voda za zadnje ocenjevalno obdobje percentilne vrednosti za mikrobiološka vrednotenja enake ali boljše kot vrednosti „odlične kakovosti“, določene v stolpcu B Priloge I; in

2.

če so kopalne vode izpostavljene kratkotrajnemu onesnaženju, pod pogojem, da:

(i)

so bili sprejeti ustrezni ukrepi upravljanja, vključno z nadzorovanjem, sistemi zgodnjega opozarjanja in monitoringa, da bi preprečili izpostavljenost kopalcev z opozorilom ali prepovedjo kopanja, kjer je to potrebno;

(ii)

so bili sprejeti ustrezni ukrepi za preprečitev, zmanjšanje ali odpravo vzrokov onesnaženja; in

(iii)

število vzorcev, prezrtih v skladu s členom 3(6) zaradi kratkotrajnih onesnaženj v zadnjem ocenjevalnem obdobju, ni presegalo 15 % skupnega števila vzorcev, predvidenih v koledarjih monitoringa, ki so bili določeni za to obdobje, oziroma ne več kot en vzorec na kopalno sezono, kar je večje.

OPOMBE


(1)  „Zadnje ocenjevalno obdobje“ pomeni zadnje štiri kopalne sezone ali, kadar je primerno, obdobje, določeno v členu 4(2) ali (4).

(2)  Na podlagi percentilnega vrednotenja log10 normalne funkcije verjetnostne gostote mikrobioloških podatkov, pridobljenih iz določene kopalne vode, se percentilna vrednost izračuna takole:

(i)

Vzemite vrednost log10 vseh bakterijskih vrednotenj v zaporedju podatkov, ki se ga vrednoti. (Če dobite vrednost nič, namesto tega uporabite vrednost log10 minimalne meje zaznavnosti uporabljene analizne metode.)

(ii)

Izračunajte aritmetično sredino vrednosti log10 (μ).

(iii)

Izračunajte standardni odklon vrednosti log10 (σ).

Zgornjo točko 90-ega percentila funkcije verjetnostne gostote podatkov dobite z naslednjo enačbo: zgornji 90-i percentil = antilog (μ + 1,282 σ).

Zgornjo točko 95-ega percentila funkcije verjetnostne gostote podatkov dobite z naslednjo enačbo: zgornji 95-i percentil = antilog (μ + 1,65 σ).

(3)  „Slabše“ pomeni z višjo koncentracijo vrednosti, izraženih v cfu/100 ml.

(4)  „Boljše“ pomeni z nižjo koncentracijo vrednosti, izraženih v cfu/100 ml.


PRILOGA III

Profil kopalnih voda

1.

Profil kopalnih voda iz člena 6 vključuje:

(a)

opis fizičnih, geografskih in hidroloških lastnosti kopalnih voda ter drugih površinskih voda v prispevnem območju zadevne kopalne vode, ki bi lahko bile vir onesnaženja in ki so pomembne za namen te direktive, kakor to določa Direktiva 2000/60/ES;

(b)

ugotovitev in oceno vzrokov onesnaženja, ki bi lahko vplivalo na kopalne vode in poslabšalo zdravje kopalcev;

(c)

oceno možnosti za razraščanje cianobakterij;

(d)

oceno možnosti za razraščanje makroalg in/ali fitoplanktona;

(e)

če ocena pod točko (b) pokaže, da obstaja nevarnost kratkotrajnega onesnaženja, naslednje informacije:

predvideno naravo, pogostost in trajanje pričakovanega kratkotrajnega onesnaženja,

podrobnosti o preostalih vzrokih onesnaženja in časovni razpored za njihovo odpravo, vključno z že izvedenimi ukrepi upravljanja,

ukrepe upravljanja, sprejete med kratkotrajnimi onesnaženji, ter podatke o identiteti in kontaktnih naslovih organov, odgovornih za takšno ukrepanje;

(f)

lokacijo merilnega mesta monitoringa.

2.

Če so kopalne vode razvrščene kot „dobre“, „zadostne“ ali „slabe“, se profil kopalnih voda redno pregleduje, da se oceni, ali se je spremenil kateri koli izmed vidikov, navedenih v odstavku 1. Če je treba, se ga posodobi. Pogostost in obseg pregledov se določi na podlagi narave in resnosti onesnaženja. Vendar pa se pri pregledih upoštevajo vsaj določbe iz naslednje tabele, ki določa tudi njihovo najmanjšo pogostost.

Razvrstitev kopalne vode

„Dobra“

„Zadostna“

„Slaba“

Preglede je treba opraviti vsaj na

4 leta

3 leta

2 leti

Vidiki, ki jih je treba pregledati (točke odstavka 1)

(a) do (f)

(a) do (f)

(a) do (f)

Če je bila kopalna voda predhodno razvrščena kot „odlična“, se profil kopalne vode pregleda in po potrebi posodobi le, če se razvrstitev spremeni v „dobro“, „zadostno“ ali „slabo“. Pregled zajema vse vidike iz odstavka 1.

3.

Po večjih gradbenih delih ali večjih spremembah infrastrukture v kopalni vodi ali njeni bližini se profil kopalne vode posodobi pred začetkom naslednje kopalne sezone.

4.

Kadar koli je to možno, se informacije iz odstavka 1(a) in (b) zagotovijo na podrobni karti.

5.

Druge pomembne informacije se lahko priložijo ali vključijo, če pristojni organ meni, da je to primerno.


PRILOGA IV

Monitoring kopalnih voda

1.

En vzorec se odvzame tik pred začetkom vsake kopalne sezone. Ob upoštevanju tega izrednega vzorca in v skladu z odstavkom 2 se odvzamejo in analizirajo vsaj štirje vzorci na kopalno sezono.

2.

Samo trije vzorci na kopalno sezono se odvzamejo in analizirajo v primeru kopalne vode:

(a)

za katero kopalna sezona ne traja dlje kot 8 tednov; ali

(b)

ki je na območju s posebnimi geografskimi omejitvami.

3.

Datumi odvzema vzorcev se porazdelijo po celotni kopalni sezoni, časovni razmik med temi datumi pa nikoli ne presega enega meseca.

4.

Ob kratkotrajnem onesnaženju se vzame dodaten vzorec za potrditev, da onesnaženja ni več. Ta vzorec ni del skupka podatkov o kakovosti kopalnih voda. Če je treba nadomestiti prezrti vzorec, se odvzame dodaten vzorec 7 dni po koncu kratkotrajnega onesnaženja.


PRILOGA V

Pravila o ravnanju z vzorci za mikrobiološke analize

1.   Merilno mesto

Kjer je mogoče, se odvzame vzorce 30 centimetrov pod vodno gladino ter v vodi, ki je globoka vsaj 1 meter.

2.   Sterilizacija steklenic za vzorce

Steklenice za vzorce:

se sterilizira v avtoklavu vsaj 15 minut pri 121 oC,

se suho sterilizira vsaj eno uro pri temperaturi med 160 oC in 170 oC, ali

so obsevane posode za vzorčenje, dobljene neposredno od proizvajalca.

3.   Vzorčenje

Prostornina steklenice/posode za vzorčenje za jemanje vzorcev je odvisna od kakovosti vode, ki je potrebna za testiranje vsakega parametra. Na splošno je minimalna vsebnost 250 ml.

Posode za vzorčenje so iz materialov, ki prepuščajo svetlobo in niso obarvani (npr. steklo, polieten ali polipropilen).

Da bi preprečili naključno onesnaženje vzorca, jemalec vzorca uporabi aseptično tehniko, da ohrani sterilnost steklenic za vzorce. Če je to narejeno pravilno, ni nobene nadaljnje potrebe po sterilni opremi (kot so sterilne kirurške rokavice ali prijemalka oziroma palica za jemanje vzorcev).

Vzorec se jasno označi z neizbrisnim črnilom na samem vzorcu in obrazcu vzorčenja.

4.   Shranjevanje in prevoz vzorcev pred analizo

Vzorce vode je treba na vseh stopnjah prevoza zaščititi pred izpostavljenostjo svetlobi, zlasti pred neposredno sončno svetlobo.

Vzorec se do prihoda v laboratorij konzervira pri temperaturi približno 4 oC v hladilni torbi ali hladilniku (odvisno od podnebja). Če predviden prevoz traja dlje kot štiri ure, se zahteva prevoz v hladilniku.

Čas med odvzemom vzorca in analizo je čim krajši. Priporoča se, da se vzorci analizirajo istega delovnega dne. Če to zaradi praktičnih razlogov ni mogoče, se vzorce obdela najpozneje v 24 urah. Medtem so shranjeni v temi in pri temperaturi 4 oC ± 3 oC.


4.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/52


DIREKTIVA 2006/11/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 15. februarja 2006

o onesnaževanju pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti

(Kodificirana različica)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA–

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

ob upoštevanju postopka, določenega v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 76/464/EGS z dne 4. maja 1976 o onesnaževanju pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti (3) je bila večkrat bistveno spremenjena (4). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.

(2)

Potrebno je splošno in hkratno ukrepanje držav članic, da se vodno okolje Skupnosti zavaruje pred onesnaževanjem, zlasti pred tistim, povzročenim z nekaterimi obstojnimi, strupenimi snovmi ter snovmi, ki se kopičijo v organizmih.

(3)

Več konvencij je namenjenih varstvu mednarodnih vodotokov in morskega okolja pred onesnaževanjem. Pomembno je, da se zagotovi usklajeno izvajanje teh konvencij.

(4)

Razlike med državami članicami glede določb, ki se uporabljajo na področju izpustov nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje, lahko povzročijo neenake pogoje konkurence in zaradi tega neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga.

(5)

V Sklepu št. 1600/2002/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2002 o šestem okoljskem akcijskem programu Skupnosti (5) so predvideni številni ukrepi za varstvo sladkih voda in morja pred nekaterimi onesnaževali.

(6)

Za zagotovitev učinkovitega varstva vodnega okolja Skupnosti je treba izdelati prvi seznam, imenovan Seznam I, nekaterih snovi, izbranih predvsem na podlagi njihove strupenosti, obstojnosti in bioakumulacije, razen snovi, ki so biološko neškodljive ali se zelo hitro pretvorijo v biološko neškodljive snovi, ter drugi seznam, imenovan Seznam II, ki vsebuje snovi s škodljivim učinkom na vodno okolje, ki pa je lahko omejen na določeno področje in je odvisen od značilnosti in lokacije vode, v katero se takšne snovi odvajajo. Za vsak izpust teh snovi naj bi bilo potrebno predhodno dovoljenje, ki določa emisijske standarde.

(7)

Onesnaževanje zaradi odvajanja različnih nevarnih snovi je treba črtati s Seznama I. Mejne vrednosti so bile določene v Direktivah iz Priloge IX Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (6). V členu 16 Direktive 2000/60/ES so predvideni postopki za razvoj kontrolnih ukrepov in standardov okoljske kakovosti, ki se uporabljajo za prednostne snovi.

(8)

Treba je zmanjšati onesnaževanje voda s snovmi iz Seznama II. Države članice v ta namen sprejmejo programe, ki vključujejo okoljske standarde kakovosti za vodo, določene skladno z obstoječimi direktivami Sveta. Emisijski standardi, ki se uporabljajo za takšne snovi, se izračunavajo na podlagi teh standardov okoljske kakovosti.

(9)

Primerno je, da ena ali več držav članic lahko, posamezno ali skupaj sprejmejo strožje ukrepe od tistih, ki so predvideni v tej direktivi.

(10)

Popisati bi bilo treba izpuste nekaterih posebej nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti, da bi se vedelo, od kod izvirajo.

(11)

Morda bo treba popraviti ali dopolniti Seznama I in II Priloge I na podlagi izkušenj, po potrebi pa tudi s prenosom nekaterih snovi iz Seznama II na Seznam I.

(12)

Ta direktiva ne sme posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos direktiv, ki so določene v delu B Priloge II, v nacionalno pravo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ob upoštevanju člena 7 se ta direktiva uporablja za:

(a)

celinske površinske vode;

(b)

teritorialne vode;

(c)

notranje morske vode.

Člen 2

V tej direktivi:

(a)

„celinske površinske vode“ pomenijo vse stoječe ali tekoče sladke površinske vode na ozemlju ene ali več držav članic;

(b)

„notranje morske vode“ pomenijo vode na kopenski strani temeljne črte, od katere se meri širina teritorialnega morja, ki pri vodotokih segajo do meje sladke vode;

(c)

„meja sladke vode“ pomeni kraj v vodotoku, kjer se pri oseki in ob nizkem pretoku sladke vode zaradi prisotnosti morske vode znatno poveča slanost;

(d)

„izpust“ pomeni vnos katerih koli snovi iz Seznama I ali Seznama II Priloge I v vode iz člena 1, razen:

(i)

izpustov pri poglabljanju dna;

(ii)

obratovalnih izpustov iz ladij v teritorialnem morju;

(iii)

odmetavanja z ladij v teritorialnem morju;

(e)

„onesnaževanje“ pomeni človekovo neposredno ali posredno odvajanje snovi ali energije v vodno okolje, ki ogroža človekovo zdravje, škoduje živim virom in vodnim ekosistemom, zmanjšuje možnosti za uživanje vodnega okolja ali ovira druge zakonite načine rabe vode.

Člen 3

Države članice storijo vse potrebno, da odpravijo onesnaževanje voda iz člena 1 z nevarnimi snovmi iz družin in skupin snovi iz Seznama I Priloge I, v nadaljnjem besedilu „snovi iz Seznama I“, ter da zmanjšajo onesnaževanje omenjenih voda z nevarnimi snovmi iz družin in skupin snovi iz Seznama II Priloge I, v nadaljnjem besedilu „snovi iz Seznama II“, v skladu s to direktivo.

Člen 4

Glede snovi iz Seznama I velja:

(a)

za vse izpuste, ki verjetno vsebujejo katero koli od teh snovi, v vode iz člena 1, je potrebno predhodno dovoljenje pristojnega organa zadevne države članice;

(b)

v dovoljenju so določeni emisijski standardi za izpuste katere koli od teh snovi v vode iz člena 1 in, kadar je to potrebno za izvajanje te direktive, za izpuste katere koli od teh snovi v kanalizacijo;

(c)

dovoljenja se lahko izdajo le za omejeno obdobje. Ob upoštevanju morebitnih sprememb mejnih vrednosti emisij, določenih v direktivah iz Priloge IX Direktive 2000/60/ES, se lahko podaljšajo.

Člen 5

1.   Emisijski standardi v dovoljenjih, izdanih skladno s členom 4, določajo:

(a)

najvišjo dovoljeno koncentracijo snovi v izpustu. Pri razredčevanju se mejne vrednosti emisij, določene v direktivah iz Priloge IX Direktive 2000/60/ES, delijo s faktorjem razredčenja;

(b)

največjo dovoljeno količino snovi v izpustu v enem ali več natančno določenih časovnih obdobjih, izraženo, če je potrebno, kot enota teže onesnaževala na enoto značilnega elementa onesnažujoče dejavnosti (npr. enota teže na enoto surovine ali enoto izdelka).

2.   Če je potrebno, lahko pristojni organ zadevne države članice za vsako dovoljenje predpiše strožje emisijske standarde od tistih, ki so določeni na podlagi mejnih vrednosti emisij, določenih v direktivah iz Priloge IX Direktive 2000/60/ES, predvsem ob upoštevanju strupenosti, obstojnosti in bioakumulacije zadevne snovi v okolju, v katerega se odvaja.

3.   Če povzročitelj obremenitve izjavi, da ne more izpolniti zahtevanih emisijskih standardov, ali če pristojni organ zadevne države članice to sam ugotovi, se dovoljenje zavrne.

4.   Če se emisijski standardi ne upoštevajo, pristojni organ zadevne države članice z ustreznimi ukrepi zagotovi, da se pogoji iz dovoljenja izpolnijo in da se po potrebi odvajanje prepove.

Člen 6

1.   Da bi se zmanjšalo onesnaževanje voda iz člena 1 s snovmi iz Seznama II, države članice sprejmejo programe, pri izvajanju katerih uporabljajo zlasti metode iz odstavkov 2 in 3.

2.   Za vse izpuste, ki verjetno vsebujejo katero koli od snovi iz Seznama II, v vode iz člena 1, je potrebno predhodno dovoljenje pristojnega organa zadevne države članice, v katerem so določeni emisijski standardi. Ti standardi temeljijo na standardih okoljske kakovosti, ki se določijo v skladu z odstavkom 3.

3.   Programi iz odstavka 1 vključujejo standarde okoljske kakovosti za vode, ki se določijo v skladu z obstoječimi direktivami Sveta.

4.   Programi lahko vključujejo tudi posebne določbe o sestavi in uporabi snovi ali skupin snovi in izdelkov ter upoštevajo zadnje ekonomsko izvedljive tehnične dosežke.

5.   V programih so določeni roki za njihovo izvedbo.

6.   Povzetki programov in rezultati njihove izvedbe se pošljejo Komisiji.

7.   Komisija skupaj z državami članicami organizira redno primerjanje programov, da zagotovi ustrezno usklajevanje njihovega izvajanja. Če se ji zdi potrebno, predloži Evropskemu parlamentu in Svetu v ta namen ustrezne predloge.

Člen 7

Države članice storijo vse potrebno, da se ukrepi, ki jih sprejmejo na podlagi te direktive, izvajajo tako, da se ne poveča onesnaževanje voda, za katere se člen 1 ne uporablja. Poleg tega prepovejo vsa dejanja, ki bi namerno ali nenamerno obšla določbe te direktive.

Člen 8

Uporaba ukrepov, sprejetih na podlagi te direktive, ne sme pod nobenimi pogoji neposredno ali posredno povzročiti povečanja onesnaženja voda iz člena 1.

Člen 9

Kadar je to primerno, lahko ena ali več držav članic posamezno ali skupaj sprejmejo strožje ukrepe od tistih, ki so predvidenih v tej direktivi.

Člen 10

Pristojni organ popiše izpuste v vode iz člena 1, ki bi lahko vsebovali snovi iz Seznama I, za katere se uporabljajo emisijski standardi.

Člen 11

1.   Države članice vsaka tri leta, in prvič za obdobje od leta 1993 do vključno 1995, pošljejo Komisiji informacije o izvajanju te direktive v obliki področnega poročila, ki zajema tudi druge ustrezne direktive Skupnosti. To poročilo se pripravi na podlagi vprašalnika ali predloge, ki jo pripravi Komisija v skladu s postopkom iz člena 6 Direktive Sveta 91/692/EGS z dne 23. decembra 1991 o standardiziranju in racionaliziranju poročil o izvajanju določenih direktiv, ki se nanašajo na okolje (7). Vprašalnik ali predloge se pošljejo državam članicam šest mesecev pred začetkom obdobja, ki ga zajema poročilo. Poročilo se pošlje Komisiji v devetih mesecih po koncu triletnega obdobja, ki je zajeto v poročilu.

Komisija objavi poročilo Skupnosti o izvajanju direktive v devetih mesecih po prejemu poročil držav članic.

2.   Informacije, pridobljene ob uporabi odstavka 1, se uporabijo le za namen, za katerega so bile zahtevane.

3.   Komisija in pristojni organi držav članic, njihovi uradniki in drugi uslužbenci ne razkrijejo informacij, ki jih pridobijo na podlagi te direktive in za katere velja obveznost varovanja poklicne skrivnosti.

4.   Določbe odstavkov 2 in 3 ne preprečujejo objave splošnih informacij ali raziskav, ki ne vsebujejo informacij o posameznih podjetjih ali o združenjih podjetij.

Člen 12

Evropski parlament in Svet na predlog Komisije, ki ukrepa na lastno pobudo ali na zahtevo države članice, popravita in, kadar je to potrebno, dopolnita Seznama I in II Priloge I na podlagi izkušenj, po potrebi pa tudi s prenosom nekaterih snovi iz Seznama II v Seznam I.

Člen 13

Direktiva 76/464/EGS se razveljavi, brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos direktiv, ki so določene v delu B Priloge II, v nacionalno pravo.

Sklicevanje na razveljavljeno direktivo, se razlaga kot sklicevanje na to direktivo in se mora brati v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge III.

Člen 14

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 15

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 15. februarja 2006

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

H. WINKLER


(1)  UL C 117, 30.4.2004, str. 10.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 26. oktobra 2004 (UL C 174 E, 14.7.2005, str. 39) in Sklep Sveta z dne 30. januarja 2006.

(3)  UL L 129, 18.5.1976, str. 23. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).

(4)  Glej del A, Priloge II.

(5)  UL L 242, 10.9.2002, str. 1.

(6)  UL L 327, 22.12.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena s Sklepom št. 2455/2001/ES (UL L 331, 15.12.2001, str. 1).

(7)  UL L 377, 31.12.1991, str. 48. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).


PRILOGA I

Seznam I družin in skupin snovi

Seznam I vsebuje nekatere posamezne snovi, ki sodijo k naslednjim družinam in skupinam snovi, izbranim predvsem na podlagi njihove strupenosti, obstojnosti in bioakumulacije, razen tistih, ki so biološko neškodljive ali se zelo hitro pretvorijo v biološko neškodljive snovi:

1.

organohalogene spojine in snovi, ki lahko tvorijo take spojine v vodnem okolju;

2.

organofosforne spojine;

3.

organokositrne spojine;

4.

snovi, za katere je bilo dokazano, da imajo rakotvorne lastnosti v vodnem okolju ali preko njega (1);

5.

živo srebro in njegove spojine;

6.

kadmij in njegove spojine;

7.

obstojna mineralna olja in ogljikovodiki, pridobljeni iz nafte;

in za namene izvajanja členov 3, 7, 8 in 12:

8.

obstojne sintetične snovi, ki lahko plavajo na površini, lebdijo ali potonejo ter lahko ovirajo kakršno koli rabo voda.

Seznam II družin in skupin snovi

Seznam II vsebuje:

snovi, ki sodijo v družine in skupine snovi iz Seznama I in za katere niso bile določene mejne vrednosti emisij, kakor so določene v direktivah iz Priloge IX Direktive 2000/60/ES,

nekatere posamezne snovi in kategorije snovi, ki sodijo v spodaj navedene družine in skupine snovi,

s škodljivim učinkom na vodno okolje, ki pa je lahko omejen na določeno področje in je odvisen od značilnosti in lokacije vode, v katero se odvajajo te snovi.

Družine in skupine snovi iz druge alinee

1.

Naslednji metaloidi in kovine ter njihove spojine:

1.

cink

2.

baker

3.

nikelj

4.

krom

5.

svinec

6.

selen

7.

arzen

8.

antimon

9.

molibden

10.

titan

11.

kositer

12.

barij

13.

berilij

14.

bor

15.

uran

16.

vanadij

17.

kobalt

18.

talij

19.

telur

20.

srebro

2.

Biocidi in njihovi derivati, ki niso v Seznamu I.

3.

Snovi s škodljivim učinkom na okus in/ali vonj izdelkov za prehrano ljudi, ki so pridobljeni iz vodnega okolja,

in spojine, ki lahko povzročijo nastanek takšnih snovi v vodi.

4.

Strupene ali obstojne silicijeve organske spojine in snovi, ki lahko povzročijo nastanek takšnih spojin v vodi, razen tistih, ki so neškodljive ali se v vodi zelo hitro pretvorijo v biološko neškodljive snovi.

5.

Anorganske spojine fosforja in elementarni fosfor.

6.

Neobstojna mineralna olja in ogljikovodiki, pridobljeni iz nafte.

7.

Cianidi,

fluoridi.

8.

Snovi, ki škodljivo vplivajo na kisikove razmere, zlasti:

amoniak,

nitriti.

Izjava o členu 7

Države članice v zvezi z odvajanjem odpadne vode v odprto morje preko cevovodov določijo zahteve, ki so vsaj tako stroge kakor zahteve te direktive.


(1)  Kadar so nekatere snovi iz Seznama II rakotvorne, so vključene v kategorijo 4 tega seznama.


PRILOGA II

DEL A

RAZVELJAVLJENA DIREKTIVA Z NJENIMI ZAPOREDNIMI SPREMEMBAMI

(iz člena 13)

Direktiva Sveta 76/464/EGS (UL L 129, 18.5.1976, str. 23)

 

Direktiva Sveta 91/692/EGS (UL L 377, 31.12.1991, str. 48)

Samo točka (a) Priloge I

Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 327, 22.12.2000, str. 1)

Samo glede sklicevanja v členu 22(2), četrta alinea, na člen 6 Direktive 76/464/EGS

DEL B

ROKI ZA PRENOS V NACIONALNO PRAVO

(iz člena 13)

Direktiva

Roki za prenos

76/464/EGS

91/692/EGS

1. januar 1993

2000/60/ES

22. december 2003


PRILOGA III

KORELACIJSKA TABELA

Direktiva 76/464/EGS

Ta direktiva

Člen 1(1), uvodno besedilo

Člen 1, uvodno besedilo

Člen 1(1), prva alinea

Člen 1(a)

Člen 1(1), druga alinea

Člen 1(b)

Člen 1(1), tretja alinea

Člen 1(c)

Člen 1(1), četrta alinea

Člen 1(2), uvodno besedilo

Člen 2, uvodno besedilo

Člen 1(2)(a),(b) in (c)

Člen 2(a),(b) in (c)

Člen 1(2)(d), prva alinea

Člen 2(d)(i)

Člen 1(2)(d), druga alinea

Člen 2(d)(ii)

Člen 1(2)(d), tretja alinea

Člen 2(d)(iii)

Člen 1(2)(e)

Člen 2(e)

Člen 2

Člen 3

Člen 3, uvodno besedilo

Člen 4, uvodno besedilo

Člen 3, točka (1)

Člen 4(a)

Člen 3, točka (2)

Člen 4(b)

Člen 3, točka (3)

Člen 3, točka (4)

Člen 4(c)

Člen 4

Člen 5

Člen 5

Člen 7

Člen 6

Člen 8

Člen 7

Člen 9

Člen 8

Člen 10

Člen 9

Člen 11

Člen 10

Člen 12

Člen 13

Člen 11

Člen 14

Člen 12

Člen 13

Člen 14

Člen 15

Člen 15

Priloga

Priloga I

Priloga II

Priloga III


II Akti, katerih objava ni obvezna

Evropski parlament in Svet

4.3.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 64/60


PRIPOROČILO EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 15. februarja 2006

o nadaljnjem evropskem sodelovanju pri zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu

(2006/143/ES)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 149(4) in 150(4) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Čeprav je bilo izvajanje Priporočila Sveta 98/561/ES z dne 24. septembra 1998 o evropskem sodelovanju pri zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu (3) zelo uspešno, kar je razvidno iz poročila Komisije z dne 30. septembra 2004, pa še vedno obstaja potreba po izboljšanju delovanja evropskega visokega šolstva, zlasti glede kakovosti, da bi to postalo preglednejše in bolj zanesljivo za evropske državljane ter študente in visokošolske delavce z drugih celin.

(2)

Priporočilo 98/561/ES je pozvalo k podpori in, kjer je to potrebno, vzpostavitvi preglednega sistema zagotavljanja kakovosti. Skoraj vse države članice so vzpostavile nacionalne sisteme zagotavljanja kakovosti in začele ali omogočile ustanovitev ene ali več agencij za zagotavljanje kakovosti ali akreditacijo.

(3)

Priporočilo 98/561/ES je pozvalo k upoštevanju nekaterih bistvenih izhodišč za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti, kar vključuje ocenjevanje programov ali zavodov prek notranjega ocenjevanja, zunanjih pregledov, sodelovanja študentov, objave rezultatov in mednarodne udeležbe. Rezultati ocenjevanja zagotavljanja kakovosti igrajo pomembno vlogo pri izboljšanju delovanja visokošolskih zavodov.

(4)

Bistvena izhodišča iz uvodne izjave 3 so bila v glavnem upoštevana pri vseh sistemih zagotavljanja kakovosti, v okviru bolonjskega procesa pa so jih potrdili tudi evropski ministri za šolstvo, ki so se septembra 2003 zbrali v Berlinu z namenom vzpostavitve evropskega visokošolskega prostora.

(5)

Evropsko združenje za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (ENQA) je bila ustanovljena leta 2000 in njeno članstvo se stalno povečuje z agencijami za zagotavljanje kakovosti ali akreditacijo iz vseh držav članic.

(6)

V okviru bolonjskega procesa so ministri za šolstvo iz 45 držav na svojem srečanju 19. in 20. maja 2005 v Bergnu, ki je sledilo srečanju v Berlinu septembra 2003, sprejeli standarde in smernice za zagotavljanje kakovosti evropskega visokega šolstva, ki jih je predlagalo ENQA. Pozdravili so tudi načelo Evropskega registra agencij za zagotavljanje kakovosti, ki bi temeljil na nacionalnem pregledu, in pozvali ENQA naj v sodelovanju z Evropskim združenjem univerz (EUA), Evropskim združenjem visokošolskih zavodov (EURASHE) in z Nacionalnimi zvezami evropskih študentov (ESIB) nadalje razvije praktične vidike v zvezi z njegovim izvajanjem in o tem poroča ministrom prek Skupine za spremljanje bolonjskega procesa. Ob tem so poudarili pomen sodelovanja med nacionalno priznanimi agencijami za izboljšanje vzajemnega priznavanja odločitev o akreditaciji ali o zagotavljanju kakovosti.

(7)

Dejavnosti EU za podpiranje zagotavljanja kakovosti bi bilo treba razvijati skladno z dejavnostmi, ki se izvajajo v okviru bolonjskega procesa.

(8)

Zaželeno bi bilo sestaviti register neodvisnih in zanesljivih agencij za zagotavljanje kakovosti, ki delujejo v Evropi, ne glede na to, ali gre za regionalne ali nacionalne, splošne ali specializirane, javne ali privatne, kar bi povečalo preglednost v visokem šolstvu in pripomoglo k priznavanju kvalifikacij in obdobij študija v tujini.

(9)

Evropski svet je v okviru lizbonske strategije marca leta 2002 v Barceloni postavil cilj, v skladu s katerim bi morali evropski sistemi izobraževanja in usposabljanja postati „svetovna referenca kakovosti“ –

PRIPOROČATA DRŽAVAM ČLANICAM:

1.

da v skladu s standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti evropskega visokega šolstva, sprejetimi v Bergnu v okviru bolonjskega procesa, spodbujajo vse visokošolske zavode na svojem ozemlju k uvedbi ali razvoju strogih notranjih sistemov zagotavljanja kakovosti;

2.

da spodbujajo vse agencije za zagotavljanje kakovosti ali akreditacijo na svojem ozemlju k neodvisnosti pri ocenjevanju, upoštevanju izhodišč za zagotavljanje kakovosti iz Priporočila 98/561/ES in uporabi skupnega niza splošnih standardov in smernic za ocenjevanje, sprejetih v Bergnu. Te standarde je treba nadalje razvijati v sodelovanju s predstavniki visokega šolstva. Uporabljati jih je treba tako, da varujejo in spodbujajo raznolikost ter inovativnost;

3.

da predstavnike nacionalnih organov, predstavnike visokega šolstva in agencij za zagotavljanje kakovosti in akreditacijo spodbujajo, naj skupaj s socialnimi partnerji vzpostavijo „Evropski register agencij za zagotavljanje kakovosti“ (v nadaljnjem besedilu „Evropski register“), ki bo temeljil na nacionalnem pregledu in bo upošteval načela, določena v Prilogi, ter opredelijo pogoje za registracijo ter pravila za vodenje registra;

4.

da omogočijo vsem visokošolskim zavodom na svojem ozemlju, da med agencijami za zagotavljanje kakovosti ali akreditacijo iz Evropskega registra same izberejo tisto, ki ustreza njihovim potrebam in profilu, pod pogojem, da je to v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo ali da to dopuščajo njihovi nacionalni organi;

5.

da omogočijo visokošolskim zavodom, da si prizadevajo za dopolnilno ocenjevanje s strani druge agencije iz Evropskega registra, na primer za okrepitev svojega mednarodnega ugleda;

6.

da spodbujajo sodelovanje med agencijami z namenom vzpostavitve vzajemnega zaupanja in priznavanja ocen zagotavljanja kakovosti in akreditacij ter s tem prispevajo k priznavanju kvalifikacij za namene študija ali dela v drugi državi;

7.

da zagotovijo javni dostop do ocen agencij za zagotavljanje kakovosti ali akreditacijo, ki so navedene v Evropskem registru.

POZIVATA KOMISIJO:

1.

da v tesnem sodelovanju z državami članicami še naprej podpira sodelovanje med visokošolskimi zavodi, agencijami za zagotavljanje kakovosti in akreditacijo, pristojnimi organi in drugimi organi, dejavnimi na tem področju;

2.

da Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij predstavi triletna poročila o napredku pri razvoju sistemov zagotavljanja kakovosti v različnih državah članicah in o sodelovanju na evropski ravni, vključno z napredkom, doseženim glede na zgoraj navedene cilje.

V Strasbourgu, 15. februarja 2006

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

H. WINKLER


(1)  UL C 255, 14.10.2005, str. 72.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 13. oktobra 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 30. januarja 2006.

(3)  UL L 270, 7.10.1998, str. 56.


PRILOGA

„Evropski register agencij za zagotavljanje kakovosti“

Register bi moral vsebovati seznam zanesljivih agencij, katerih ocenam lahko države članice (in javni organi znotraj držav članic) zaupajo. Temeljiti bi moral na naslednjih glavnih načelih:

1.

seznam agencij bi morali sestaviti predstavniki nacionalnih organov, predstavniki visokega šolstva (visokošolski zavodi, študenti, učitelji in raziskovalci) in predstavniki agencij za zagotavljanje kakovosti in akreditacijo, ki so dejavne v državah članicah, skupaj s socialnimi partnerji;

2.

pogoji za registracijo agencij bi morali med drugim vključevati:

(i)

zavezo popolne neodvisnosti pri oblikovanju svojih ocen;

(ii)

priznanje s strani vsaj tiste države članice, v kateri delujejo (ali javnih organov znotraj te države članice);

(iii)

delovanje na podlagi skupnega niza standardov in smernic iz priporočil 1 in 2, naslovljenih na države članice;

(iv)

redne zunanje preglede s strani kolegov ali drugih strokovnjakov, vključno z objavo meril, metodologije in rezultatov takšnih pregledov.

3.

V primeru začetne zavrnitve registracije je ponovna ocena možna na podlagi doseženih izboljšav.