ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 40

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
11. februar 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 239/2006 z dne 10. februarja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 240/2006 z dne 10. februarja 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 622/2003 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva ( 1 )

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 241/2006 z dne 10. februarja 2006 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1004/2001 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

5

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 242/2006 z dne 10. februarja 2006 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

7

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 243/2006 z dne 10. februarja 2006 o izdaji uvoznih dovoljenj za sveže, hlajeno ali zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete

9

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 244/2006 z dne 10. februarja 2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

10

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 245/2006 z dne 10. februarja 2006 o določitvi cene neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu

12

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 246/2006 z dne 10. februarja 2006 o triinšestdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

13

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep št. 1/2005 Pridružitvenega sveta EU–Bolgarija z dne 9. marca 2005 o sodelovanju Bolgarije v sistemu Skupnosti za hitro izmenjavo informacij o nevarnosti uporabe potrošniških proizvodov (sistem RAPEX) v skladu z Direktivo 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov

15

 

*

Sklep Sveta z dne 30. januarja 2006 o podpisu, v imenu Evropske skupnosti, in začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem o podaljšanju veljavnosti Protokola o možnostih ribolova in finančnem prispevku, določenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe o ribolovu v obalnih vodah Demokratične republike São Tomé in Príncipe, za obdobje od 1. junija 2005 do 31. maja 2006

17

Sporazum v obliki izmenjave pisem o podaljšanju veljavnosti protokola o možnostih ribolova in finančnem prispevku, določenih s sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe o ribolovu v obalnih vodah Demokratične republike São Tomé in Príncipe za obdobje od 1. junija 2005 do 31. maja 2006

19

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 6. februarja 2006 o finančnem prispevku Skupnosti za Nemčijo in Portugalsko za njune programe, namenjene krepitvi infrastrukture za zdravstvene inšpekcijske preglede rastlin in rastlinskih proizvodov iz tretjih držav (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 238)

21

 

*

Odločba Komisije z dne 10. februarja 2006 o spremembi Odločbe 92/452/EGS glede nekaterih skupin za zbiranje in proizvodnjo zarodkov v nekaterih tretjih državah (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 332)  ( 1 )

24

 

*

Odločba Komisije z dne 10. februarja 2006 o nekaterih prehodnih zaščitnih ukrepih v zvezi s sumom na visoko patogeno aviarno influenco pri prostoživečih pticah v Grčiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 455)

26

 

 

Evropska centralna banka

 

*

Smernica Evropske centralne banke z dne 3. februarja 2006 o spremembah Smernice ECB/2005/5 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje in o postopkih za izmenjavo statističnih informacij znotraj Evropskega sistema centralnih bank na področju statistike državnih financ (ECB/2006/2)

32

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

11.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 40/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 239/2006

z dne 10. februarja 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 11. februarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. februarja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 10. februarja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

91,5

204

42,2

212

88,5

624

106,4

999

82,2

0707 00 05

052

114,0

204

101,8

999

107,9

0709 10 00

220

57,6

624

101,9

999

79,8

0709 90 70

052

160,4

204

79,4

999

119,9

0805 10 20

052

53,6

204

49,3

212

45,0

220

44,2

448

47,7

624

61,1

999

50,2

0805 20 10

204

87,2

999

87,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

63,4

204

106,7

400

79,6

464

131,1

624

70,9

662

45,3

999

82,8

0805 50 10

052

54,1

999

54,1

0808 10 80

400

109,0

404

105,2

720

74,3

999

96,2

0808 20 50

388

88,6

400

98,4

512

67,9

528

67,3

720

74,0

999

79,2


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


11.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 40/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 240/2006

z dne 10. februarja 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 622/2003 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2320/2002 z dne 16. decembra 2002 o določitvi skupnih pravil na področju varnosti civilnega letalstva (1), in zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Uredbe (ES) št. 2320/2002 se od Komisije zahteva, da sprejme ukrepe za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva v Evropski uniji. Uredba Komisije (ES) št. 622/2003 z dne 4. aprila 2003 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (2) je bila prvi akt, ki je vseboval take ukrepe.

(2)

Potrebni so ukrepi, ki natančneje opredeljujejo skupne osnovne standarde.

(3)

V skladu z Uredbo (ES) št. 2320/2002 in zaradi preprečitve nezakonitih dejanj so ukrepi, določeni v Prilogi k Uredbi (ES) št. 622/2003, zaupni in se ne objavijo. Enako pravilo neizogibno velja tudi za vse spremembe akta.

(4)

Uredbo (ES) št. 622/2003 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost civilnega letalstva –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cilj

Priloga k Uredbi (ES) št. 622/2003 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 3 zadevne uredbe se uporablja v skladu z zaupno naravo te priloge.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. februarja 2006

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 355, 30.12.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 849/2004 (UL L 158, 30.4.2004, str. 1).

(2)  UL L 89, 5.4.2003, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 65/2006 (UL L 11, 17.1.2006, str. 5).


PRILOGA

V skladu s členom 1 je Priloga zaupna in se ne objavi v Uradnem listu Evropske unije.


11.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 40/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 241/2006

z dne 10. februarja 2006

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1004/2001 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87, z dne 23. julija 1987, o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi (1), in zlasti člena 9(1)(a) uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Posledica uvrstitve barvnega plazma zaslona z namestitvenimi disketami v Uredbo Komisije (ES) št. 1004/2001, z dne 22. maja 2001, o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo (2) je uvrstitev barvnega plazma zaslona pod oznako KN 8528 21 90 in namestitvenih disket pod oznako KN 8524 91 00. Glede na to, da je 1. januarja 2002 začela veljati spremenjena opomba 6 k poglavju 85 kombinirane nomenklature in ker se je Odbor HS oktobra 2004 strinjal z razlago te opombe, uredba (ES) št. 1004/2001 velja za nepravilno.

(2)

Zato je treba Uredbo (ES) št. 1004/2001 ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Drugi del tabele iz Priloge Uredbe (ES) št. 1004/2001, se zamenja z besedilom iz Priloge te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. februarja 2006

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2175/2005 (UL L 347, 30.12.2005, str. 9).

(2)  UL L 140, 24.5.2001, str. 8.


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Izdelek, pripravljen za prodajo na drobno obsega barvni zaslon , kabelske spojke, napajalni kabel, daljinski upravljalec (ki deluje na dve bateriji), navodila za uporabo in namestitvene diskete.

Zaslon je plazemski z diagonalno izmero 105,6 cm (42″), zunanjih dimenzij 103,5 (Š) × 64 (V) × 15 (G) cm, resolucije 852 × 480 točk in vgrajenima zvočnikoma. Ima naslednje vmesnike:

3 vhodne video konektorje (sestavljeni video signal),

vhodni konektor za prenos podatkov (VGA-SVGA),

vhodni avdio konektor, in

kontrolni konektor.

Različni vhodi omogočajo, da se na zaslonu barvno prikazujejo podatki iz stroja za avtomatsko obdelavo podatkov ter posamične ali gibljive slike iz naprave za snemanje ali reprodukcijo, DVD-naprave, video kamere itd.

8528 21 90

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 8528, 8528 21 in 8528 21 90.

Bistven značaj daje izdelku zaslon.

Izdelek se ne more uvrstiti pod podštevilko 8471 60 zaradi zmožnosti reproduciranja barvne slike iz sestavljenega video signala (gl. pojasnjevalne opombe HS za tarifno številko 8471, točka (I)(D)(1)).

Izdelek se tudi ne more uvrstiti pod tarifno številko, saj njegova funkcija ni zagotavljanje vizualne indikacije za vizualno signalizacijo (gl. pojasnjevalne opombe HS za tarifno številko 8531, točka (D)).


11.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 40/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 242/2006

z dne 10. februarja 2006

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi (1), in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi (EGS) št. 2658/87, je treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrščanjem blaga, navedenega v Prilogi k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 je določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Navedena pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali dodaja kombinirani nomenklaturi dodatne pododdelke in je določena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

V skladu z navedenimi splošnimi pravili je treba blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, uvrstiti pod oznako KN, navedeno v stolpcu 2, zaradi utemeljitev, navedenih v stolpcu 3.

(4)

Primerno je zagotoviti, da se po določbah iz člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (2), imetnik lahko za obdobje treh mesecev še naprej sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic v zvezi z uvrstitvijo blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu z določbami te uredbe.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 preglednice iz Priloge, je uvrščeno v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Na podlagi člena 12(6) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 se je za obdobje treh mesecev mogoče še naprej sklicevati na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. februarja 2006

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2175/2005 (UL L 347, 30.12.2005, str. 9).

(2)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 648/2005 (UL L 117, 4.5.2005, str. 13).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Živilo, sestavljeno iz kakavovega prahu in sladkorja (v masnih %):

sladkor

99,5 do 99,7

kakav v prahu računano na popolnoma odmaščeno osnovo

0,2 do 0,4

Proizvod je v obliki rjavkastih kristalov. Uporablja in prodaja se kot sladkor.

1806 10 90

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 2 k poglavju 18 in besedilo oznak KN 1806, 1806 10 in 1806 10 90.

Proizvod se ne more uvrstiti v poglavje 17 zaradi dodanega kakava v prahu, ki se lahko določi s kemijskimi analizami.

Proizvod je živilo, ki vsebuje kakav (opomba 2 k poglavju 18).


11.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 40/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 243/2006

z dne 10. februarja 2006

o izdaji uvoznih dovoljenj za sveže, hlajeno ali zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 936/97 z dne 27. maja 1997 o uvedbi in upravljanju tarifnih kvot za sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete ter za zamrznjeno bivolje meso (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 936/97 v členih 4 in 5 določa pogoje za zahtevke in izdajo uvoznih dovoljenj za meso iz člena 2(f).

(2)

Uredba (ES) št. 936/97 v členu 2(f) določa na 11 500 ton količino svežega, hlajenega in zamrznjenega govejega mesa visoke kvalitete, ki ustveza opredelitvi iz tega predpisa in ki se lahko uvozi pod posebnimi pogoji za obdobje od 1. julija 2005 do 30. junija 2006.

(3)

Treba je opozoriti, da se dovoljenja, predvidena s to uredbo, lahko uporabijo za celotno trajanje veljavnosti le ob upoštevanju obstoječih veterinarsko-sanitarnih določb –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Vsakemu zahtevku za uvozno dovoljenje, vloženemu od 1. do 5. februarja 2006, za sveže, hlajeno ali zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete, iz člena 2(f) Uredbe (ES) št. 936/97, se v celoti ugodi.

2.   Zahtevki za dovoljenja se lahko vložijo v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 936/97 tekom prvih pet dni marca 2006 za 7 706,862 ton.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 11. februarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. februarja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 137, 28.5.1997, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2186/2005 (UL L 347, 30.12.2005, str. 74).


11.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 40/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 244/2006

z dne 10. februarja 2006

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1423/95 z dne 23. junija 1995 o podrobnih izvedbenih pravilih za uvoz proizvodov v sektorju sladkorja, razen melase (2), in zlasti drugega stavka druge alinee odstavka 2 člena 1 ter odstavka 1 člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2005/2006, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1011/2005 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 232/2006 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 1423/95 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1423/95, določene v Uredbi (ES) št. 1011/2005 za tržno leto 2005/2006, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 11. februarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. februarja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 141, 24.6.1995, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 624/98 (UL L 85, 20.3.1998, str. 5).

(3)  UL L 170, 1.7.2005, str. 35.

(4)  UL L 39, 10.2.2006, str. 15.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 11. februarja 2006

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

36,52

0,33

1701 11 90 (1)

36,52

3,95

1701 12 10 (1)

36,52

0,19

1701 12 90 (1)

36,52

3,65

1701 91 00 (2)

36,08

7,19

1701 99 10 (2)

36,08

3,51

1701 99 90 (2)

36,08

3,51

1702 90 99 (3)

0,36

0,31


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1260/2001 (UL L 178, 30.6.2001, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko I Priloge I k Uredbi (ES) št. 1260/2001.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


11.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 40/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 245/2006

z dne 10. februarja 2006

o določitvi cene neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Protokola št. 4 o bombažu, priloženega k Aktu o pristopu Grčije, nazadnje spremenjenega z Uredbo Sveta (ES) št. 1050/2001 (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1051/2001 z dne 22. maja 2001 o proizvodni pomoči za bombaž (2), in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1051/2001 se cena neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu določi občasno na podlagi cene prečiščenega bombaža na svetovnem trgu, z upoštevanjem zgodovinskega odnosa med ceno prečiščenega bombaža na svetovnem trgu in ceno, preračunano za neprečiščen bombaž. Navedeni zgodovinski odnos je opredeljen v členu 2(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1591/2001 z dne 2. avgusta 2001 (3), o podrobnih pravilih za uporabo sistema pomoči za bombaž. Če cene na svetovnem trgu ni mogoče preračunati na ta način, mora temeljiti na zadnji določeni ceni.

(2)

V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1051/2001 se cena neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu določi na osnovi proizvoda s posebnimi lastnostmi in z upoštevanjem najugodnejših ponudb in kotacij na svetovnem trgu med tistimi, ki se štejejo kot reprezentativne za realno tržno ceno. V ta namen se izračuna povprečje ponudb in kotacij na eni ali več evropskih borz za proizvod, dobavljen cif v pristanišče v Skupnosti iz različnih držav dobaviteljic, ki se štejejo kot najbolj reprezentativne v mednarodni trgovini. Vendar obstaja tudi možnost prilagoditve meril za določanje cene prečiščenega bombaža na svetovnem trgu zaradi razlik v kakovosti dobavljenega proizvoda glede na zadevne ponudbe in kotacije. Te prilagoditve so določene v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 1591/2001.

(3)

Uporaba zgoraj navedenih meril je podlaga za ceno neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu, določene v tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cena neprečiščenega bombaža na svetovnem trgu, določena v členu 4 Uredbe (ES) št. 1051/2001, se določi v višini 24,448 EUR/100 kg.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 11. februarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. februarja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 148, 1.6.2001, str. 1.

(2)  UL L 148, 1.6.2001, str. 3.

(3)  UL L 210, 3.8.2001, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1486/2002 (UL L 223, 20.8.2002, str. 3).


11.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 40/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 246/2006

z dne 10. februarja 2006

o triinšestdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih, odrejenih proti določenim osebam in subjektom, povezanim z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana (1), in zlasti prve alinee člena 7(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in ekonomskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 7. februarja 2006 sklenil spremeniti seznam oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in ekonomskih virov. Priloga I se zato ustrezno spremeni.

(3)

Za zagotovitev učinkovitosti ukrepov, določenih s to uredbo, mora ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. februarja 2006

Za Komisijo

Eneko LANDÁBURU

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 142/2006 (UL L 23, 27.1.2006, str. 55).


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

 

Pod naslov „Pravne osebe, skupine in subjekti“ se dodajo naslednji vnosi:

(1)

Meadowbrook Investments Limited. Naslov: 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, Združeno kraljestvo. Druge informacije: registracijska številka: 05059698.

(2)

Ozlam Properties Limited. Naslov: 88 Smithdown Road, Liverpool L7 4JQ, Združeno kraljestvo. Druge informacije: registracijska številka: 05258730.

(3)

Sanabel Relief Agency Limited (alias (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L’il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Naslov: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Združeno kraljestvo (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Združeno kraljestvo (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Združeno kraljestvo (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Združeno kraljestvo (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Združeno kraljestvo. Druge informacije: (a) spletišče: http://www.sanabel.org.uk, (b) el. naslov: info@sanabel.org.uk (c) številka dobrodelne organizacije: 1083469, (d) registracijska številka: 3713110.

(4)

Sara Properties Limited (alias Sara Properties). Naslov: (a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, Združeno kraljestvo (b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, Združeno kraljestvo. Druge informacije: (a) spletišče: http://www.saraproperties.co.uk, (b) registracijska številka: 4636613.

 

Pod naslov „Fizične osebe“ se dodajo naslednji vnosi:

(5)

Ghuma Abd’rabbah (alias (a) Ghunia Abdurabba, (b) Ghoma Abdrabba, (c) Abd’rabbah, (d) Abu Jamil). Naslov: Birmingham, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 2.9.1957. Kraj rojstva: Benghazi, Libija. Državljanstvo: britansko.

(6)

Abd Al-Rahman Al-Faqih (alias (a) Mohammed Albashir, (b) Muhammad Al-Bashir, (c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi, (d) Al-Basher Mohammed, (e) Abu Mohammed, (f) Mohammed Ismail, (g) Abu Abd Al Rahman, (h) Abd Al Rahman Al-Khatab, (i) Mustafa, (j) Mahmud, (k) Abu Khalid). Naslov: Birmingham, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 15.12.1959. Kraj rojstva: Libija.

(7)

Mohammed Benhammedi (alias (a) Mohamed Hannadi (b) Mohamed Ben Hammedi (c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi (d) Ben Hammedi (e) Panhammedi (f) Abu Hajir (g) Abu Hajir Al Libi (h) Abu Al Qassam). Naslov: Midlands, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 22.9.1966. Kraj rojstva: Libija. Državljanstvo: britansko.

(8)

Abdulbaqi Mohammed Khaled (alias (a) Abul Baki Mohammed Khaled (b) Abd’ Al-Baki Mohammed (c) Abul Baki Khaled (d) Abu Khawla). Naslov: Birmingham, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: 18.8.1957. Kraj rojstva: Tripoli, Libija. Državljanstvo: britansko.

(9)

Tahir Nasuf (alias (a) Tahir Mustafa Nasuf (b) Tahar Nasoof (c) Taher Nasuf (d) Al-Qa’qa (e) Abu Salima El Libi (f) Abu Rida). Naslov: Manchester, Združeno kraljestvo. Datum rojstva: (a) 4.11.1961, (b) 11.4.1961. Kraj rojstva: Tripoli, Libija.


II Akti, katerih objava ni obvezna

Svet

11.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 40/15


SKLEP št. 1/2005 PRIDRUŽITVENEGA SVETA EU–BOLGARIJA

z dne 9. marca 2005

o sodelovanju Bolgarije v sistemu Skupnosti za hitro izmenjavo informacij o nevarnosti uporabe potrošniških proizvodov (sistem RAPEX) v skladu z Direktivo 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov

(2006/82/ES)

PRIDRUŽITVENI SVET JE –

ob upoštevanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Bolgarijo na drugi strani, podpisanega v Bruslju dne 8. marca 1993, in zlasti člena 93 Sporazuma,

ob upoštevanju Direktive 2001/95/ES (1), in zlasti člena 12 Direktive,

ob upoštevanju pisma z dne 28. novembra 2003, ki ga je misija Republike Bolgarije naslovila na Evropske skupnosti, na generalnega direktorja za zdravje in varstvo potrošnikov, s katerim je Bolgarija zahtevala od Komisije, da začne postopke, ki bodo Bolgariji omogočili dostop do sistema RAPEX,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 93 Evropskega sporazuma predvideva, da pogodbenice sodelujejo s ciljem doseči popolno skladnost sistemov varstva potrošnikov v Bolgariji in Skupnosti. V ta namen sodelovanje zajema med ostalimi stvarmi in v okviru obstoječih možnosti izmenjavo informacij in dostop do podatkovnih baz Skupnosti.

(2)

Člen 12(4) Direktive 2001/95/ES predvideva, da bo dostop do RAPEX odprt za države prosilke v okviru sporazumov med Skupnostjo in zadevnimi državami v skladu z določbami iz teh sporazumov. Vsak tak sporazum deluje na podlagi vzajemnosti in vključuje določbe o zaupnosti, ki ustrezajo tistim, ki se uporabljajo v Skupnosti.

(3)

Priloga II Direktive 2001/95/ES predvideva postopke za uporabo RAPEX in smernice za sporočanje.

(4)

Komisija je sprejela smernice za upravljanje sistema RAPEX v skladu s točko 8 PRILOGE II Direktive 2001/95/ES, dne 29. aprila 2004 (2).

(5)

Bolgarija je aktivno sodelovala, vse od začetka maja 1999 v sistemu TRAPEX (transnacionalni sistem za hitro izmenjavo informacij), ki odraža aktivnosti RAPEXA za države prosilke.

SKLENIL:

Člen 1

V skladu z ustreznimi določbami Direktive 2001/95/ES in smernicami RAPEX Bolgarija sodeluje v sistemu RAPEX z enakimi pravicami in obveznostmi kot trenutne članice.

Člen 2

Za Bolgarijo veljajo enake določbe o zaupnosti kot veljajo za druge članice sistema RAPEX.

Člen 3

V sodelovanju s službami Komisije bo Bolgarija izpeljala potrebne praktične ureditve, da bo zagotovila polno izpolnjevanje zahtev iz Direktive 2001/95/ES in postopkov, zajetih v smernicah RAPEX.

Komisija za bolgarske uradnike zagotovi začetno usposabljanje glede uporabe aplikacij RAPEX.

Člen 4

Problemi, ki lahko nastanejo iz uporabe tega sklepa, se rešujejo v sklopu sistema RAPEX z neposrednim stikom med službami Komisije in bolgarskimi organi. Kadar to ne vodi k medsebojno sprejemljivim rešitvam, se bodo v Pridružitvenem svetu na zahtevo ene od pogodbenic v roku treh mesecev po podani zahtevi izmenjala mnenja.

Po izmenjavi mnenj ali poteku obdobja iz prejšnjega odstavka lahko Pridružitveni svet sprejme ustrezna priporočila za ureditev zadevnih problemov.

Ti postopki v Pridružitvenem svetu ne vplivajo na ukrepe v okviru zadevnih zakonov o varstvu potrošnikov, ki veljajo na območju pogodbenic.

Člen 5

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.

V Bruslju, 9. marca 2005

Za Pridružitveni svet

Predsednik

J. ASSELBORN


(1)  UL L 11, 15.1.2002, str. 4.

(2)  UL L 151, 30.4.2004, str. 86.


11.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 40/17


SKLEP SVETA

z dne 30. januarja 2006

o podpisu, v imenu Evropske skupnosti, in začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem o podaljšanju veljavnosti Protokola o možnostih ribolova in finančnem prispevku, določenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe o ribolovu v obalnih vodah Demokratične republike São Tomé in Príncipe, za obdobje od 1. junija 2005 do 31. maja 2006

(2006/83/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pogodbenici v skladu s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe o ribolovu v obalnih vodah Demokratične republike São Tomé in Príncipe (1) pred koncem obdobja veljavnosti Protokola k Sporazumu opravita pogajanja, da bi soglasno določili vsebino protokola za naslednje obdobje in po potrebi spremembe ali dopolnitve, ki jih je treba vključiti v Prilogo.

(2)

Pogodbenici sta se v pričakovanju pogajanj o spremembah Protokola, za katere se je treba dogovoriti, odločili, da se sedanji Protokol, odobren z Uredbo Sveta (ES) št. 2348/2002 z dne 9. decembra 2002 o sprejetju Protokola, za obdobje od 1. junija 2002 do 31. maja 2005, o možnostih ribolova in finančnem prispevku po Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Demokratične republike Sao Tome in Principe o ribolovu v obalnih vodah Demokratične republike Sao Tome in Principe (2), s Sporazumom v obliki izmenjave pisem podaljša za dodatno obdobje enega leta.

(3)

V skladu s to izmenjavo pisem imajo ribiči Skupnosti možnosti ribolova v vodah pod suverenostjo ali sodno pristojnostjo Demokratične republike São Tomé in Príncipe za obdobje od 1. junija 2005 do 31. maja 2006.

(4)

Da bi preprečili prekinitev ribolovnih dejavnosti plovil Skupnosti, mora podaljšanje veljavnosti začeti veljati čim prej. Zato je treba podpisati in začasno uporabljati Sporazum v obliki izmenjave pisem, dokler se ne končajo postopki, potrebni za njegovo sklenitev.

(5)

Pomembno je, da se potrdi način razporejanja ribolovnih možnosti med države podpisnice Protokola, ki mu bo potekla veljavnost –

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Sporazuma v obliki izmenjave pisem o podaljšanju veljavnosti Protokola o možnostih ribolova in finančnem prispevku, določenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe o ribolovu v obalnih vodah Demokratične republike São Tomé in Príncipe za obdobje od 1. junija 2005 do 31. maja 2006, se odobri v imenu Skupnosti, ob upoštevanju poznejše sklenitve sporazuma.

Besedilo Sporazuma je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Sporazum se začasno uporablja od 1. junija 2005.

Člen 3

1.   Ribolovne možnosti, določene s Protokolom, se razporedijo med države članice po naslednjem ključu:

(a)

plovila za ribolov tunov s potegalkami:

Francija

:

18

Španija

:

18

(b)

plovila za ribolov tunov z ribiško palico:

Portugalska

:

2

(c)

plovila s površinskimi parangali:

Španija

:

20

Portugalska

:

5

2.   Če vloge za dovoljenja teh držav članic ne izkoristijo vseh ribolovnih možnosti, ki jih določa Protokol, lahko Komisija upošteva vloge za dovoljenja katere koli druge države članice.

Člen 4

Države članice, katerih plovila lovijo ribe v okviru Sporazuma, Komisijo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 500/2001 z dne 14. marca 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 o nadzoru ulova z ribiškimi plovili Skupnosti v vodah tretjih držav in mednarodnih vodah (3) uradno obvestijo o količini vsakega staleža, ulovljenega v ribolovnem območju Demokratične republike São Tomé in Príncipe.

Člen 5

Predsednik Sveta je pooblaščen za imenovanje oseb(e), pooblaščenih(e) za podpis Sporazuma v obliki izmenjave pisem v imenu Skupnosti, ob upoštevanju njegove poznejše sklenitve.

V Bruslju, 30. januarja 2006

Za Svet

Predsednica

U. PLASSNIK


(1)  UL L 54, 25.2.1984, str. 2.

(2)  UL L 351, 28.12.2002, str. 12.

(3)  UL L 73, 15.3.2001, str. 8.


SPORAZUM

v obliki izmenjave pisem o podaljšanju veljavnosti protokola o možnostih ribolova in finančnem prispevku, določenih s sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe o ribolovu v obalnih vodah Demokratične republike São Tomé in Príncipe za obdobje od 1. junija 2005 do 31. maja 2006

Spoštovani,

v čast mi je, da lahko potrdim, da smo se, da bi zagotovili podaljšanje veljavnosti trenutno veljavnega Protokola o možnostih ribolova in finančnem prispevku, določenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe o ribolovu v obalnih vodah Demokratične republike São Tomé in Príncipe za obdobje od 1. junija 2002 do 31. maja 2005, ter v pričakovanju pogajanj o spremembah Protokola, za katere se je treba dogovoriti, dogovorili o naslednji začasni ureditvi:

1.

Ureditev, ki se je uporabljala zadnja tri leta, se obnovi za obdobje od 1. junija 2005 do 31. maja 2006.

Finančni prispevek Skupnosti iz naslova začasne ureditve bo enak znesku iz člena 2 trenutno veljavnega Protokola (637 500 EUR). Ta znesek bo v celoti dodeljen kot finančno nadomestilo in plačan najpozneje 31. januarja 2006.

Skupnost bo poleg tega v tem letu za financiranje ocenjevalne študije o viru globokomorske rakovice namenila 50 000 EUR.

2.

V tem obdobju se dovoljenja za ribolov dodelijo v mejah, določenih v členu 1 trenutno veljavnega Protokola, ob plačilu pristojbin in predujmov, kot so določeni v točki 2 Priloge k Protokolu.

Hvaležen Vam bom za potrditev, da ste prejeli to pismo in da se strinjate z njegovo vsebino.

S spoštovanjem,

V imenu Sveta Evropske unije

Spoštovani,

v čast mi je bilo prejeti Vaše pismo z današnjim datumom, v katerem je zapisano:

„V čast mi je, da lahko potrdim, da smo se, da bi zagotovili podaljšanje veljavnosti trenutno veljavnega Protokola o možnostih ribolova in finančnem prispevku, določenih s Sporazumom med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe o ribolovu v obalnih vodah Demokratične republike São Tomé in Príncipe za obdobje od 1. junija 2002 do 31. maja 2005, ter v pričakovanju pogajanj o spremembah Protokola, za katere se je treba dogovoriti, dogovorili o naslednji začasni ureditvi:

1.

Ureditev, ki se je uporabljala zadnja tri leta, se obnovi za obdobje od 1. junija 2005 do 31. maja 2006.

Finančni prispevek Skupnosti iz naslova začasne ureditve bo enak znesku iz člena 2 trenutno veljavnega Protokola (637 500 EUR). Ta znesek bo v celoti dodeljen kot finančno nadomestilo in plačan najpozneje 31. januarja 2006.

Skupnost bo poleg tega v tem letu za financiranje ocenjevalne študije o viru globokomorske rakovice namenila 50 000 EUR.

2.

V tem obdobju se dovoljenja za ribolov dodelijo v mejah, določenih v členu 1 trenutno veljavnega Protokola, ob plačilu pristojbin in predujmov, kot so določeni v točki 2 Priloge k Protokolu.“

V čast mi je, da lahko potrdim, da je vsebina Vašega pisma sprejemljiva za vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe ter da Vaše in to pismo tvorita sporazum v skladu z Vašim predlogom.

S spoštovanjem,

Za vlado Demokratične republike São Tomé in Príncipe


Komisija

11.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 40/21


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 6. februarja 2006

o finančnem prispevku Skupnosti za Nemčijo in Portugalsko za njune programe, namenjene krepitvi infrastrukture za zdravstvene inšpekcijske preglede rastlin in rastlinskih proizvodov iz tretjih držav

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 238)

(Besedili v nemškem in portugalskem jeziku sta edini verodostojni)

(2006/84/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (1), in zlasti šestega pododstavka člena 13c(5) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2000/29/ES predvideva dodelitev finančnega prispevka Skupnosti državam članicam zaradi krepitve infrastrukture za zdravstvene inšpekcijske preglede rastlin in rastlinskih proizvodov iz tretjih držav.

(2)

Nemčija in Portugalska sta obe uvedli program za krepitev njune infrastrukture za zdravstvene inšpekcijske preglede rastlin in rastlinskih proizvodov iz tretjih držav. Zaprosili sta za dodelitev finančnega prispevka Skupnosti za leto 2006 za te programe v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 998/2002 z dne 11. junija 2002 o podrobnih pravilih za izvajanje določb, ki se nanašajo na dodelitev finančnega prispevka Skupnosti za države članice zaradi krepitve infrastrukture za zdravstvene inšpekcijske preglede rastlin in rastlinskih proizvodov iz tretjih držav (2).

(3)

Tehnični podatki, ki sta jih zagotovili Nemčija in Portugalska, so omogočili Komisiji, da je natančno in izčrpno analizirala stanje. Komisija je pripravila seznam programov za krepitev upravičenih kontrolnih točk, ki za vsak program podrobneje navaja znesek predlaganega finančnega prispevka Skupnosti. Podatke je pregledal tudi Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin.

(4)

Vsak program na tem seznamu je bil posebej ocenjen za odobritev. Komisija je sklenila, da so izpolnjeni pogoji in merila iz Direktive 2000/29/ES in Uredbe (ES) št. 998/2002 za dodelitev finančnega prispevka Skupnosti.

(5)

Skladno s tem je primerno, da se finančni prispevek Skupnosti dodeli Nemčiji in Portugalski za kritje izdatkov teh programov za leto 2006.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Odobri se dodelitev finančnega prispevka Skupnosti za kritje izdatkov, nastalih v Nemčiji v letu 2006, zaradi njenega programa krepitve kontrolnih točk.

2.   Odobri se dodelitev finančnega prispevka Skupnosti za kritje izdatkov, nastalih na Portugalskem v letu 2006, zaradi njenega programa krepitve kontrolnih točk.

Člen 2

1.   Skupni znesek finančnega prispevka Skupnosti, kot je predviden v členu 1, je 45 625 EUR.

2.   Najvišji znesek finančnega prispevka Skupnosti za vsako zadevno državo članico je:

(a)

22 025 EUR: Nemčija;

(b)

23 600 EUR: Portugalska.

3.   Najvišji finančni prispevek Skupnosti za vsak program za krepitev kontrolnih točk je naveden v Prilogi.

Člen 3

Finančni prispevek Skupnosti za vse programe, navedene v Prilogi, se izplača samo, kadar:

(a)

je zadevna država članica z ustrezno dokumentacijo predložila Komisiji dokazila o nakupu in/ali izboljšavi opreme in/ali sredstev, navedenih v programu; in

(b)

je zadevna država članica predložila Komisiji zahtevek za izplačilo finančnega prispevka Skupnosti v skladu s pravili iz člena 3 Uredbe (ES) št. 998/2002.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na Zvezno republiko Nemčijo in Portugalsko republiko.

V Bruslju, 6. februarja 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 169, 10.7.2000, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2005/77/ES (UL L 296, 12.11.2005, str. 17).

(2)  UL L 152, 12.6.2002, str. 16. Uredba je bila objavljena kot Uredba (ES) št. 997/2002, številka pa je bila popravljena s popravkom (UL L 153, 13.6.2002, str. 18).


PRILOGA

PROGRAMI ZA KREPITEV KONTROLNIH TOČK

Programi z ustreznim finančnim prispevkom Skupnosti, dodeljenim v letu 2006

(v EUR)

Država članica

Imena kontrolnih točk

(upravna enota, ime)

Upravičeni izdatki

Največji finančni prispevek Skupnosti

Nemčija

Hessen, Frankfurt Flughafen, vstopno mesto 7.2

17 600

8 800

Hessen, Gießen ZA Kassel, vstopno mesto 7.3

2 300

1 150

Mecklenburg-Vorpommern, Rostock, vstopni mesti 8.2 in 8.3

520

260

Mecklenburg-Vorpommern, Wismar, vstopno mesto 8.4

520

260

Mecklenburg-Vorpommern, Sassnitz-Mukran, vstopni mesti 8.5 in 8.6

520

260

Niedersachsen, ZA Wilhelmshaven, vstopno mesto 9.5

460

230

Saarland, ZA Flughafen Saarbrücken in ZA Im Hauptgüterbanhof, vstopni mesti 12.1 in 12.2

500

250

Schleswig-Holstein, Einlassstelle Kiel, vstopna mesta 15.3 do 15.6

5 050

2 525

Thüringen, Erfurt-Kühnhausen, vstopno mesto 16.1

16 580

8 290

Portugalska

Porto (letališče)

3 820

1 910

Leixões (pristanišče)

5 620

2 810

Aveiro (pristanišče)

5 620

2 810

Lizbona (letališče)

3 820

1 910

Lizbona (pristanišče)

5 620

2 810

Setúbal (pristanišče)

5 620

2 810

Sines (pristanišče)

5 620

2 810

Faro (letališče)

3 820

1 910

Ponta Delgada (letališče)

3 820

1 910

Funchal (letališče)

3 820

1 910

Skupni finančni prispevek Skupnosti

45 625


11.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 40/24


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 10. februarja 2006

o spremembi Odločbe 92/452/EGS glede nekaterih skupin za zbiranje in proizvodnjo zarodkov v nekaterih tretjih državah

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 332)

(Besedilo velja za EGP)

(2006/85/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/556/EGS z dne 25. septembra 1989 o pogojih za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti in uvoz iz tretjih držav za zarodke domačih živali vrste goveda (1), in zlasti člena 8(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 92/452/EGS z dne 30. julija 1992 o uvedbi seznamov odobrenih skupin za zbiranje govejih zarodkov v tretjih državah za izvoz v Skupnost (2) določa, da države članice uvažajo zarodke iz tretjih držav samo, če jih je zbrala, pripravila in skladiščila skupina za zbiranje zarodkov iz seznama v navedeni odločbi.

(2)

Kanada, Nova Zelandija in Združene države Amerike so zahtevale, da se za navedene države na navedenih seznamih spremeni vnose v zvezi z nekaterimi skupinami za zbiranje in proizvodnjo zarodkov.

(3)

Kanada, Nova Zelandija in Združene države Amerike so predložile zagotovila v zvezi z izpolnjevanjem ustreznih pravil, določenih v Direktivi 89/556/EGS, veterinarske službe v navedenih državah pa so zadevne skupine za zbiranje zarodkov uradno odobrile za izvoz v Skupnost.

(4)

Odločbo 92/452/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi 92/452/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 14. februarja 2006.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 10. februarja 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 302, 19.10.1989, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 250, 29.8.1992, str. 40. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/8/ES (UL L 6, 11.1.2006, str. 32).


PRILOGA

Priloga k Odločbi 92/452/EGS se spremeni:

(a)

Vrstica skupine za zbiranje in proizvodnjo zarodkov za Kanado št. E593 se nadomesti z naslednjim:

„CA

 

E593

 

Davis-Rairdan Embryo Transplant Ltd

PO Box 590, Crossfield

Alberta TOM 0S0

Dr Roger Davis

Dr Andres Arteaga“

(b)

Vstavi se naslednja vrstica za Novo Zelandijo:

„NZ

 

NZEB11

 

ArTech

PO Box 23026

Hamilton

Dr Rob Courtney

Dr William Hancock“

(c)

S seznama skupin za zbiranje zarodkov za Združene države Amerike se črtajo naslednje vrstice:

„US

 

91WA048

E11

 

Carnation Research

28901 NE Carnation F

Carnation, WA

Eric Studer

US

 

91WA020

E572

 

North West Veterinary Clinic

8500 Cedarhome Drive

Stanwood, WA

E.E. Elefson

US

 

91NC054

E705

 

Apex Veterinary Hospital

1600 E. Williams St.

Apex, NC

Samuel P. Galphin“

(d)

Vstavijo se naslednje vrstice za Zdužene države Amerike:

„US

 

05NC117

E705

 

S. Galphin Services

6509 Saddle Path Circle

Raleigh, NC 27606

Dr Samuel P. Galphin

US

 

05IA118

E1477

 

Donald Yanda

147 Jacobsen Drive

Maquoketa, IA 52060

Dr Donald Yanda

US

 

05WI116

E1554

 

Reprovider, LLC

2007 Excalibur Drive

Janesville, WI 53546

Dr Rick Faber

US

 

05IA119

E1685

 

Westwood Embryo Services Inc

1760 Dakota Ave.

Waverly, IA 50677

Dr Justin Helgerson“


11.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 40/26


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 10. februarja 2006

o nekaterih prehodnih zaščitnih ukrepih v zvezi s sumom na visoko patogeno aviarno influenco pri prostoživečih pticah v Grčiji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 455)

(Besedilo v grškem jeziku je edino verodostojno)

(2006/86/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1), in zlasti člena 9(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), in zlasti člena 10(3) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali, in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (3), in zlasti člena 18 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aviarna influenca je kužna virusna bolezen pri perutnini in pticah, ki povzroča smrt in motnje ter lahko hitro dobi epizootske razsežnosti, ki so lahko resna nevarnost za zdravje živali in ljudi ter močno zmanjšajo donosnost reje perutnine. Obstaja tveganje, da se povzročitelj bolezni prek mednarodne trgovine z živimi pticami ali izdelkov iz njih lahko prenese s prostoživečih ptic na domače ptice, zlasti perutnino, ter iz ene države članice v druge države članice in tretje države.

(2)

Grčija je Komisijo obvestila o odkritju kliničnega primera virusa aviarne influence H5 pri prostoživečih pticah. Dokler se ne določita nevraminidazni tip (N) in indeks patogenosti, klinična slika in epidemiološke okoliščine dopuščajo sum na visoko patogeno aviarno influenco, ki jo povzroča virus influence A H5N1.

(3)

Grčija je brez nepotrebnega odlašanja uvedla določene ukrepe, ki jih predvideva Direktiva Sveta 92/40/EGS z dne 19. maja 1992 o uvedbi ukrepov Skupnosti za nadzor aviarne influence (4).

(4)

Zaradi nevarnosti bolezni je treba sprejeti prehodne zaščitne ukrepe za boj proti izrazitim tveganjem na različnih področjih.

(5)

Zaradi usklajenosti je za namene te odločbe primerno uporabiti nekatere opredelitve pojmov iz Direktive Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (5), Direktive Sveta 90/539/EGS z dne 15. oktobra 1990 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (6), Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (7), Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali, in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (8).

(6)

Okrog krajev, kjer je bila pri prostoživečih pticah odkrita ptičja gripa, je treba vzpostaviti okužena in ogrožena območja. Ta območja morajo biti omejena na to, kar je nujno za preprečevanje prenosa virusa na komercialne in nekomercialne perutninske jate.

(7)

Primerno je nadzorovati in omejevati zlasti premike živih ptic in valilnih jajc, pri tem pa pod določenimi pogoji dovoliti nadzorovano odpošiljanje takih ptic in izdelkov, ki izvirajo iz ptic, s teh območij.

(8)

Na okuženih in ogroženih območjih je treba izvajati ukrepe iz Odločbe Komisije 2005/734/ES z dne 19. oktobra 2005 o določitvi ukrepov biološke varnosti za zmanjšanje tveganja prenosa visoko patogene aviarne influence, ki jo povzroča virus influence A H5N1, s ptic, ki živijo v divjini, na perutnino in druge ptice v ujetništvu ter zagotavljanje sistema zgodnjega odkrivanja na območjih z izrazitim tveganjem (9), ne glede na ocenjeno tveganje na območju, kjer se sumi na visoko patogeno aviarno influenco ali so bili potrjeni primeri te bolezni pri prostoživečih pticah.

(9)

Uredba (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (10) dovoljuje dajanje v promet vrste živalskih stranskih proizvodov, kot so želatina za tehnično uporabo, snovi za uporabo v farmaciji in drugi proizvodi s poreklom z območij Skupnosti, za katere veljajo omejitve glede zdravstvenega varstva živali, saj ti proizvodi veljajo za varne, ker se proizvajajo, predelujejo in uporabljajo pod posebnimi pogoji, s čimer se učinkovito inaktivirajo morebitni patogeni ali prepreči stik z dovzetnimi živalmi. Zato je z okuženih območij primerno dovoliti prevoz nepredelanih uporabljenih odpadkov ali gnoja za obdelavo v skladu z navedeno uredbo in živalskih stranskih proizvodov, ki so skladni s pogoji iz Uredbe.

(10)

Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (11) določa uradno odobrene ustanove, inštitute in središča ter vzorec potrdila, ki mora spremljati živali ali njihove gamete med takimi odobrenimi ustanovami v različnih državah članicah. Za ptice, ki izvirajo iz ali so namenjene za ustanove, inštitute in središča, odobrena v skladu z navedeno direktivo, je treba predvideti odstopanje od omejitev prevoza.

(11)

Treba je dovoliti prevoz valilnih jajc z okuženih območij pod posebnimi pogoji. Da se dovoli odpošiljanje valilnih jajc v druge države, morajo biti izpolnjeni zlasti pogoji iz Direktive 2005/94/ES. V takih primerih morajo veterinarska spričevala, kot jih določa Direktiva 90/539/EGS, vsebovati sklicevanje na to odločbo.

(12)

Treba je dovoliti odpošiljanje mesa, mletega mesa, mesnih pripravkov in mesnih proizvodov z okuženih območij pod določenimi pogoji, pri čemer morajo biti izpolnjene zlasti določene zahteve iz Uredbe (ES) št. 853/2004 in Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (12).

(13)

Direktiva Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (13) določa seznam obdelav, s katerimi postane meso z zaprtih območij varno, in dopušča možnost uvedbe posebne oznake zdravstvene ustreznosti in oznake zdravstvene ustreznosti, ki se zahteva za meso, ki se iz razlogov, povezanih z zdravstvenim varstvom živali, ne sme dajati v promet. Primerno je dovoliti odpošiljanje mesa z oznako zdravstvene ustreznosti iz navedene direktive in mesnih izdelkov, ki so bili obdelani v skladu z Direktivo, z okuženih območij.

(14)

Do sestanka Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali in v sodelovanju z zadevnimi državami članicami mora Komisija sprejeti začasne zaščitne ukrepe v zvezi s patogeno aviarno influenco pri prostoživečih pticah.

(15)

Ukrepe, predvidene s to odločbo, je treba na naslednji seji Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ponovno pregledati –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Predmet, področje uporabe in opredelitve pojmov

1.   Ta odločba določa nekatere prehodne zaščitne ukrepe v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco pri prostoživečih pticah v Grčiji, ki jo povzroča virus influence A H5, za katerega se sumi, da je nevraminidaznega tipa N1, da bi se preprečila prenos aviarne influence s prostoživečih ptic na perutnino ali druge ptice v ujetništvu in kontaminacija izdelkov iz njih.

2.   Če ni določeno drugače, se uporabljajo opredelitve pojmov iz Direktive 2005/94/ES. Poleg tega se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„valilna jajca“ pomeni jajca, kot so opredeljena v členu 2(2) Direktive 90/539/EGS;

(b)

„pernata divjad“ pomeni divjad, kot je opredeljena v drugi alinei točke 1.5 in v točki 1.7 Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(c)

„druge ptice v ujetništvu“ pomeni ptice, kot so opredeljene v točki 6 člena 2 Direktive 2005/94/ES, vključno s:

(i)

hišnimi živalmi ptičjih vrst iz člena 3(a) Uredbe (ES) št. 998/2003 in

(ii)

pticami, namenjenimi za živalske vrtove, cirkuse, zabaviščne parke in poskusne laboratorije.

Člen 2

Vzpostavitev okuženih in ogroženih območij

1.   Grčija okrog območja, kjer je pri prostoživečih pticah potrjena prisotnost visoko patogene aviarne influence, ki jo povzroča virus influence A H5, in obstaja sum nanj ali je potrjen nevraminidazni tip N1, vzpostavi:

(a)

okuženo območje s polmerom vsaj 3 kilometre in

(b)

ogroženo območje s polmerom vsaj 10 kilometrov, ki vključuje okuženo območje.

2.   Pri vzpostavitvi okuženih in ogroženih območij iz odstavka 1 se upošteva geografske, upravne, ekološke in epizootiološke dejavnike, ki so povezani z aviarno influenco, in naprave za nadzor.

3.   Če okužena in ogrožena območja segajo na ozemlja drugih držav članic, Grčija pri vzpostavljanju teh območij sodeluje z organi teh držav članic.

4.   Grčija Komisiji in drugim državam članicam sporoči podrobnosti glede okuženih in ogroženih območij, ki jih vzpostavi v skladu s tem členom.

Člen 3

Ukrepi na okuženem območju

1.   Grčija zagotovi, da se na okuženem območju izvajajo vsaj naslednji ukrepi:

(a)

identifikacija vseh gospodarstev znotraj območja;

(b)

periodični in dokumentirani obiski vseh komercialnih gospodarstev, pri čemer se perutnina klinično pregleda, po potrebi pa se vzamejo tudi vzorci za laboratorijske preiskave;

(c)

izvajanje primernih ukrepov biološke varnosti na kmetijah, vključno z dezinfekcijo na vhodih in izhodih gospodarstev, namestitvijo perutnine ali zaprtjem perutnine na mesta, kjer se je mogoče izogniti neposrednemu in posrednemu stiku z drugo perutnino in pticami v ujetništvu;

(d)

izvajanje ukrepov biološke varnosti iz Odločbe 2005/734/ES;

(e)

nadzor nad premiki izdelkov iz perutnine v sladu s členom 9;

(f)

aktiven nadzor bolezni v populaciji prostoživečih ptic, zlasti pri vodnih pticah, po potrebi s sodelovanjem z lovci in opazovalci ptic, ki so bili posebej poučeni o ukrepih, s katerimi se lahko zaščitijo pred okužbo z virusom in preprečijo prenos virusa na dovzetne živali;

(g)

akcije za povečanje osveščenosti glede bolezni med lastniki, lovci in opazovalci ptic.

2.   Grčija zagotovi, da se na okuženem območju prepove:

(a)

odstranitev perutnine in drugih ptic v ujetništvu z gospodarstva, na katerem se gojijo;

(b)

zbiranje perutnine in drugih ptic v ujetništvu na sejmih, trgih, predstavah ali drugih shodih;

(c)

prevoz perutnine in drugih ptic v ujetništvu prek območja, razen prevoza po glavnih cestah ali železnici in prevoza v klavnice za takojšnji zakol;

(d)

odpošiljanje valilnih jajc z območja;

(e)

odpošiljanje svežega mesa, mletega mesa, mesnih pripravkov in mesnih izdelkov iz perutnine in drugih ptic v ujetništvu ter pernate divjadi z območja;

(f)

prevoz ali širjenje nepredelanih uporabljenih odpadkov ali gnoja z gospodarstev na okuženem območju izven območja, razen prevoza za obdelavo v skladu z Uredbo (ES) št. 1774/2002;

(g)

lov na prostoživeče ptice.

Člen 4

Ukrepi na ogroženem območju

1.   Grčija zagotovi, da se na ogroženem območju izvajajo vsaj naslednji ukrepi:

(a)

identifikacija vseh gospodarstev znotraj območja;

(b)

izvajanje primernih ukrepov biološke varnosti na kmetijah, vključno z uporabo primernih sredstev za dezinfekcijo na vhodih in izhodih gospodarstev;

(c)

izvajanje ukrepov biološke varnosti iz Odločbe 2005/734/ES;

(d)

nadzor premikov perutnine in drugih ptic v ujetništvu ter valilnih jajc znotraj območja.

2.   Grčija zagotovi, da je na ogroženem območju prepovedano naslednje:

(a)

premiki perutnine in drugih ptic v ujetništvu izven območja prvih 15 dni po vzpostavitvi območja;

(b)

zbiranje perutnine in drugih ptic na sejmih, trgih, predstavah ali drugih shodih;

(c)

lov na prostoživeče ptice.

Člen 5

Trajanje ukrepov

Če se potrdi, da nevraminidazni tip ni N1, se ukrepi iz členov 3 in 4 ukinejo.

Če je potrjena prisotnost virusa influence A H5N1 pri prostoživečih pticah, se ukrepi iz členov 3 in 4 uporabljajo, dokler je potrebno glede na geografske, upravne, ekološke in epizootiološke dejavnike, ki so povezani z aviarno influenco, vendar vsaj 21 v primeru okuženega območja ali 30 dni v primeru ogroženega območja po dnevu, ko je bil odkrit klinični primer virusa influence H5 pri prostoživečih pticah.

Člen 6

Odstopanja za žive ptice in enodnevne piščance

1.   Z odstopanjem od člena 3(2)(a) lahko Grčija odobri prevoz kokoši, ki so tik pred nesenjem, in puranov za pitanje v gospodarstva, ki so pod uradnim nadzorom na okuženem ali na ogroženem območju.

2.   Z odstopanjem od člena 3(2)(a) ali člena 4(2)(a) lahko Grčija odobri prevoz:

(a)

perutnine za takojšen zakol, vključno z izčrpanimi kokošmi nesnicami, v klavnico na okuženem ali ogroženem območju ali, če to ni mogoče, v klavnico zunaj teh območij, ki jo določi pristojni organ;

(b)

enodnevnih piščancev z okuženega območja v gospodarstva, ki so pod uradnim nadzorom na ozemlju Grčije, kjer ni druge perutnine ali ptic v ujetništvu, razen hišnih ptic iz člena 1(2)(c)(i), ločenih od perutnine;

(c)

enodnevnih piščancev z ogroženega območja v gospodarstva, ki so pod uradnim nadzorom na ozemlju Grčije;

(d)

kokoši, ki so tik pred nesenjem, in puranov za pitanje z ogroženega območja v gospodarstva, ki so pod uradnim nadzorom na ozemlju Grčije;

(e)

hišnih ptic iz člena 1(2)(c)(i) v objekte na ozemlju Grčije, kjer se ne goji perutnine, če je v pošiljki največ pet ptic v kletkah, ne glede na nacionalne predpise iz tretjega odstavka člena 1 Direktive 92/65/EGS;

(f)

ptic iz člena 1(2)(c)(ii), ki izvirajo iz ustanov, inštitutov in središč in so namenjene za ustanove, inštitute in središča, odobrena v skladu s členom 13 Direktive 92/65/EGS.

Člen 7

Odstopanja za valilna jajca

1.   Z odstopanjem od člena 3(2)(d) lahko Grčija odobri:

(a)

prevoz valilnih jajc z okuženega območja v določeno valilnico na ozemlju Grčije;

(b)

odpošiljanje valilnih jajc z okuženega območja v valilnice zunaj ozemlja Grčije, pod pogojem da;

(i)

so bila valilna jajca odvzeta pri jatah:

za katere ne obstaja sum, da so okužene z aviarno influenco, in

ki so imele negativne rezultate pri serološkem pregledu na aviarno influenco, ki lahko ugotovi 5 % prevalenco bolezni s stopnjo zaupanja vsaj 95 %, ter

(ii)

so izpolnjeni pogoji iz člena 26(1)(b), (c) in (d) Direktive 2005/94/ES.

2.   Veterinarska spričevala, skladna z modelom 1 iz Priloge IV k Direktivi Sveta 90/539/EGS, ki spremljajo pošiljke valilnih jajc iz odstavka 1(b) v druge države članice, vsebujejo besedilo:

„Pogoji zdravstvenega varstva živali te pošiljke so v skladu z Odločbo Komisije 2006/86/ES“.

Člen 8

Odstopanja za meso, mleto meso, mesne pripravke in mesne izdelke

1.   Z odstopanjem od člena 3(2)(e) lahko Grčija odobri odpošiljanje naslednjih izdelkov z okuženega območja:

(a)

svežega mesa perutnine, vključno z mesom ratitov, ki izvira s tega območja ali zunaj njega in je proizvedeno v skladu s Prilogo II in oddelkoma II in III Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 ter nadzorovano v skladu z oddelki I, II, III in poglavji V in VII oddelka IV Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004;

(b)

mletega mesa, mesnih pripravkov in mesnih izdelkov, ki vsebujejo meso iz točke (a) in so proizvedeni v skladu z oddelkoma V in VI Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004;

(c)

svežega mesa pernate divjadi, ki izvira s tega območja, če ima oznako zdravstvene ustreznosti iz Priloge II k Direktivi 2002/99/ES in je namenjeno prevozu v obrat za obdelavo, ki jo v povezavi z aviarno influenco zahteva Priloga III navedene direktive;

(d)

izdelkov iz mesa pernate divjadi, ki so bili obdelani na način, ki ga v povezavi z aviarno influenco zahteva Priloga III k Direktivi 2002/99/ES;

(e)

svežega mesa pernate divjadi, ki ne izvira z okuženega območja in je predelano v obratih znotraj okuženega območja v skladu z oddelkom IV Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 ter nadzorovano v skladu s poglavjem VIII oddelka IV Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004;

(f)

mletega mesa, mesnih pripravkov in mesnih izdelkov, ki vsebujejo meso iz točke (e) in so proizvedeni v obratih na okuženem območju v skladu z oddelkoma V in VI Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004.

2.   Grčija zagotovi, da izdelke iz odstavka 1(e) in (f) spremlja trgovinski dokument z besedilom:

„Pogoji zdravstvenega varstva živali te pošiljke so v skladu z Odločbo Komisije 2006/86/ES“.

Člen 9

Pogoji za živalske stranske proizvode

1.   V skladu s členom 3(1)(e), lahko Grčija odobri odpošiljanje:

(a)

živalskih stranskih proizvodov, ki so skladni s pogoji iz poglavij II(A), III(B), IV(A), VI(A in B), VII(A), VIII(A), IX(A) in X(A) Priloge VII ter poglavjem II(B) in poglavjem III(II)(A) Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002;

(b)

nepredelanega perja in delov peres v skladu s poglavjem VIII(A)(1)(a) Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002, ki izvirajo iz perutnine zunaj okuženega območja;

(c)

predelanega perja perutnine in delov peres perutnine, ki so bili obdelani s parnim curkom ali z drugo metodo, ki uniči vse patogene;

(d)

proizvodov iz perutnine in drugih ptic v ujetništvu, za katere v skladu z zakonodajo Skupnosti ne veljajo nobeni pogoji zdravstvenega varstva živali ali za katere ne velja nobena prepoved ali omejitev na podlagi zdravstvenega varstva živali, vključno z izdelki iz poglavja VII(A)(1)(a) Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1774/2002.

2.   Grčija zagotovi, da izdelke iz odstavka 1 (b) in (c) spremlja trgovinski dokument v skladu s poglavjem X Priloge II k Uredbi (ES) št. 1774/2002 z izjavo v točki 6 navedenega dokumenta, da so bili ti izdelki obdelani s parnim curkom ali z drugo metodo, ki zagotavlja odstranitev vseh patogenov.

Tega trgovinskega dokumenta pa se ne zahteva za predelano okrasno perje, predelano perje, ki ga potniki nosijo za osebno uporabo, ali za pošiljke predelanega perja, poslanega posameznikom za neindustrijske namene.

Člen 10

Pogoji za premike

1.   Če so premiki živali ali izdelkov iz njih, ki jih zadeva ta direktiva, dovoljeni v skladu s členoma 6 in 9, se sprejmejo vsi potrebni ukrepi biološke varnosti, da se prepreči širjenje aviarne influence.

2.   Če so odpošiljanje, premiki ali prevoz izdelkov iz odstavka 1 dovoljeni v skladu s členi 7, 8 in 9, je treba te izdelke pridobiti, z njimi ravnati, jih obdelati, hraniti ali prevažati ločeno od drugih izdelkov, ki izpolnjujejo vse zahteve glede zdravstvenega varstva živali za trgovino, dajanje v promet ali izvoz v tretje države.

Člen 11

Skladnost

Grčija nemudoma sprejme potrebne ukrepe za uskladitev s to odločbo in navedene ukrepe objavi. O tem nemudoma obvesti Komisijo.

Člen 12

Naslovnik

Ta odločba je naslovljena na Helensko republiko.

V Bruslju, 10. februarja 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/41/ES (UL L 157, 30.4.2004, str. 33).

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(3)  UL L 146, 13.6.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 18/2006 (UL L 4, 7.1.2006, str. 3).

(4)  UL L 167, 22.6.1992, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003.

(5)  UL L 10, 14.1.2006, str. 16.

(6)  UL L 303, 31.10.1990, str. 6. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(7)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206; popravljena različica v UL L 226, 25.6.2004, str. 83. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2076/2005 (UL L 338, 22.12.2005, str. 83).

(8)  UL L 146, 13.6.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 18/2006 (UL L 4, 7.1.2006, str. 3).

(9)  UL L 274, 20.10.2005, str. 105. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2005/855/ES (UL L 316, 2.12.2005, str. 21).

(10)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 416/2005 (UL L 66, 12.3.2005, str. 10).

(11)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/68/ES (UL L 139, 30.4.2004, str. 321).

(12)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55; popravljena različica v UL L 226, 25.6.2004, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2076/2005 (UL L 338, 22.12.2005, str. 83).

(13)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.


Evropska centralna banka

11.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 40/32


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE

z dne 3. februarja 2006

o spremembah Smernice ECB/2005/5 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje in o postopkih za izmenjavo statističnih informacij znotraj Evropskega sistema centralnih bank na področju statistike državnih financ

(ECB/2006/2)

(2006/87/ES)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 5.1 in 5.2, člena 12.1 in člena 14.3 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 1 Uredbe Sveta (ES) št. 2103/2005 z dne 12. decembra 2005 o spremembah Uredbe (ES) št. 3605/93 glede kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (1) med drugim spreminja roke za poročanje podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, da bi se zagotovila njihova skladnost z roki iz programa za posredovanje po Evropskem sistemu računov 95 (ESR 95) (2). Kot posledica te spremembe bodo države članice od leta 2006 dolžne sporočiti podatke v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem pred 1. aprilom in 1. oktobrom vsakega leta.

(2)

Zahteve Eurosistema po Smernici ECB/2005/5 z dne 17. februarja 2005 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje in o postopkih za izmenjavo statističnih informacij znotraj Evropskega sistema centralnih bank na področju statistike državnih financ (3) bi morale iz razlogov skladnosti temeljiti na statističnih standardih ESR 95, kolikor je le mogoče. Roka v členu 4 Smernice ECB/2005/5, v katerih nacionalne centralne banke (NCB) dvakrat letno sporočijo Evropski centralni banki (ECB) celotne podatkovne nize, je treba zato spremeniti.

(3)

V skladu s členom 12.1 in členom 14.3 Statuta so smernice ECB sestavni del prava Skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Smernica ECB/2005/5 se spremeni, kot sledi:

1.

Člen 4(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   NCB sporočijo celotne podatkovne nize dvakrat letno, pred 15. aprilom in pred 15. oktobrom.“

2.

Priloga IV se spremeni, kot sledi:

Beseda „September“ pod naslovom „Prvi prenos“ v desnem stolpcu v preglednicah z naslovom „Tekoči podatki“ in „Pretekli podatki“ se nadomesti z besedo „Oktober“.

Člen 2

Ta smernica začne veljati dva dneva po sprejetju.

Člen 3

Ta smernica je naslovljena na NCB držav članic, ki so sprejele euro.

V Frankfurtu na Majni, 3. februarja 2006

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 337, 22.12.2005, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (UL L 310, 30.11.1996, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1267/2003 (UL L 180, 18.7.2003, str. 1).

(3)  UL L 109, 29.4.2005, str. 81.