ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 38

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
9. februar 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 212/2006 z dne 8. februarja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 213/2006 z dne 8. februarja 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za perutninsko meso

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 214/2006 z dne 7. februarja 2006 o uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske vrednosti za nekatero pokvarljivo blago

5

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 215/2006 z dne 8. februarja 2006 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti in o spremembi Uredbe (ES) št. 2286/2003 ( 1 )

11

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 216/2006 z dne 8. februarja 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2184/1997 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

15

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 217/2006 z dne 8. februarja 2006 o pravilih za uporabo direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES glede dovoljenja držav članic za začasno trženje semena, ki ne izpolnjuje zahtev o najmanjši kaljivosti ( 1 )

17

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 218/2006 z dne 8. februarja 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1262/2001 o podrobnejših pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 v zvezi z odkupom in prodajo sladkorja s strani intervencijskih agencij

19

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 219/2006 z dne 8. februarja 2006 o odprtju in upravljanju tarifne kvote za uvoz banan z oznako KN 08030019 s poreklom iz držav AKP za obdobje od 1. marca do 31. decembra 2006

22

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 220/2006 z dne 8. februarja 2006 o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne rumenjake, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

25

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 221/2006 z dne 8. februarja 2006 o določitvi koeficienta znižanja, ki se uporablja v okviru tarifne podkvote III za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost, določene z Uredbo (ES) št. 2375/2002, z uporabo Uredbe (ES) št. 169/2006

27

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 222/2006 z dne 8. februarja 2006 o izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov

28

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 223/2006 z dne 8. februarja 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za jajca, ki stopijo v veljavo 9. februarja 2006

30

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 224/2006 z dne 8. februarja 2006 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95

32

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 225/2006 z dne 8. februarja 2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

34

 

*

Direktiva Komisije 2006/15/ES z dne 7. februarja 2006 o določitvi drugega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost pri izvajanju Direktive Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive 91/322/EGS in Direktive 2000/39/ES ( 1 )

36

 

*

Direktiva Komisije 2006/17/ES z dne 8. februarja 2006 o izvajanju Direktive 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih tehničnih zahtevah za darovanje, pridobivanje in testiranje človeških tkiv in celic ( 1 )

40

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

9.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 38/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 212/2006

z dne 8. februarja 2006

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 9. februarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. februarja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 8. februarja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

84,2

204

47,8

212

113,2

624

111,0

999

89,1

0707 00 05

052

98,6

204

101,8

628

167,7

999

122,7

0709 10 00

220

72,5

624

101,9

999

87,2

0709 90 70

052

158,8

204

99,3

999

129,1

0805 10 20

052

53,6

204

51,8

212

46,9

220

42,6

448

47,8

624

60,7

999

50,6

0805 20 10

204

89,3

999

89,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

61,1

204

110,2

400

79,6

464

145,9

624

92,1

662

45,3

999

89,0

0805 50 10

052

52,1

999

52,1

0808 10 80

400

133,2

404

103,9

720

86,4

999

107,8

0808 20 50

388

89,3

400

82,4

528

111,0

720

45,5

999

82,1


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12). Oznaka „999“ pomeni „drugega porekla“.


9.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 38/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 213/2006

z dne 8. februarja 2006

o določitvi izvoznih nadomestil za perutninsko meso

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za perutninsko meso (1), in zlasti tretjega pododstavka člena 8(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(1) Uredbe (EGS) št. 2777/75 določa, da se razlika med cenami na svetovnem trgu za proizvode, iz člena 1(1) navedene uredbe, in cenami za navedene proizvode v Skupnosti, lahko krije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Glede na trenutni položaj na trgu za perutninsko meso je treba določiti izvozna nadomestila v skladu s pravili in kriteriji iz člena 8 Uredbe (EGS) št. 2777/75.

(3)

Drugi pododstavek člena 8(3) Uredbe (EGS) št. 2777/75 določa, da lahko razmere na svetovnem trgu ali posebne zahteve nekaterih trgov povzročijo spremembe nadomestila glede na namembni kraj.

(4)

Nadomestila se odobri samo za proizvode, ki so v prostem pretoku v Skupnosti in imajo identifikacijsko oznako, kot je določeno v členu 5(1)(b) Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (2). Navedeni proizvodi morajo tudi biti v skladu z zahtevami Uredbe (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (3).

(5)

Upravljalni odbor za perutnino in jajca ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Izvozna nadomestila iz člena 8 Uredbe (EGS) št. 2777/75 se odobrijo za proizvode in zneske, določene v Prilogi k tej uredbi in v skladu s pogoji iz odstavka 2 tega člena.

2.   Proizvodi, ki so upravičeni do nadomestila v skladu z odstavkom 1, morajo izpolnjevati ustrezne zahteve iz Uredb (ES) št. 852/2004 in (ES) št. 853/2004, predvsem zahteve za pripravo v odobrenem obratu in za skladnost označevanja identifikacije, določenih v Prilogi II, oddelku I k Uredbi (ES) št. 853/2004.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 9. februarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. februarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55. Popravljena različica v UL L 226, 25.6.2004, str. 22.

(3)  UL L 139, 30.4.2004, str. 1. Popravljena različica v UL L 226, 25.6.2004, str. 3.


PRILOGA

Izvozna nadomestila za perutninsko meso od 9. februarja 2006

Tarifna oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

1,60

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

1,60

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

26,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

26,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

26,00

0207 14 20 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 60 9900

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9190

V03

EUR/100 kg

10,00

0207 14 70 9290

V03

EUR/100 kg

10,00

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.5.2005, str. 12).

Drugi namembni kraji so:

V03 A24,

Angola, Saudova Arabija, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Oman, Združeni arabski emirati, Jordanija, Jemen, Libanon, Irak, Iran.


9.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 38/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 214/2006

z dne 7. februarja 2006

o uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske vrednosti za nekatero pokvarljivo blago

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske Skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (2) o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92, in zlasti člena 173(1) te uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člena 173 in 177 Uredbe (EGS) št. 2454/93 določata, da Komisija periodično določi vrednosti na enoto za proizvode iz razvrstitve v Prilogi 26 k tej uredbi.

(2)

Uporaba pravil in kriterijev, določenih v zgornjih členih, za elemente, ki se sporočijo Komisiji v skladu s členom 173(2) Uredbe (EGS) št. 2454/93, ima za posledico, da se za obravnavane proizvode uvedejo vrednosti na enoto, kot so določene v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vrednosti na enoto, predvidene v členu 173(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93, se določijo, kot je razvidno iz tabele v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 10. februarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. februarja 2006

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 648/2005 (UL L 117, 4.5.2005, str. 13).

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 883/2005 (UL L 148, 11.6.2005, str. 5).


PRILOGA

Tarifna št.

Poimenovanje

Znesek vrednosti na enoto za 100 kg

Vrsta, sorte, oznaka KN

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Nov krompir

0701 90 50

42,82

24,57

1 221,30

319,61

669,93

10 749,96

147,84

29,80

18,38

164,12

10 252,86

1 599,84

397,25

29,08

 

 

 

 

1.30

Čebula (razen sadik)

0703 10 19

23,69

13,60

675,73

176,84

370,67

5 947,85

81,80

16,49

10,17

90,80

5 672,81

885,18

219,80

16,09

 

 

 

 

1.40

Česen

0703 20 00

166,64

95,64

4 753,27

1 243,91

2 607,36

41 838,53

575,38

115,98

71,54

638,73

39 903,83

6 226,54

1 546,09

113,17

 

 

 

 

1.50

Por

ex 0703 90 00

73,65

42,27

2 100,72

549,75

1 152,33

18 490,65

254,29

51,26

31,62

282,29

17 635,61

2 751,84

683,30

50,01

 

 

 

 

1.60

Cvetača

0704 10 00

1.80

Belo in rdeče zelje

0704 90 10

48,65

27,92

1 387,69

363,15

761,21

12 214,56

167,98

33,86

20,89

186,48

11 649,73

1 817,81

451,37

33,04

 

 

 

 

1.90

Brokoli ali calabrese (Brassica oleracea var. italica)

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Kitajsko zelje

ex 0704 90 90

100,54

57,70

2 867,80

750,49

1 573,11

25 242,58

347,14

69,98

43,16

385,37

24 075,31

3 756,68

932,81

68,28

 

 

 

 

1.110

Solata (v glavah)

0705 11 00

1.130

Korenje

ex 0706 10 00

38,44

22,06

1 096,46

286,94

601,46

9 651,13

132,73

26,75

16,50

147,34

9 204,84

1 436,31

356,65

26,10

 

 

 

 

1.140

Redkev

ex 0706 90 90

69,15

39,69

1 972,51

516,20

1 082,01

17 362,19

238,77

48,13

29,69

265,06

16 559,33

2 583,89

641,60

46,96

 

 

 

 

1.160

Grah (Pisum sativum)

0708 10 00

426,42

244,72

12 163,24

3 183,06

6 672,04

107 061,55

1 472,35

296,79

183,06

1 634,47

102 110,80

15 933,22

3 956,33

289,58

 

 

 

 

1.170

Fižol:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Fižol (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

191,84

110,10

5 471,96

1 431,99

3 001,60

48 164,49

662,37

133,52

82,36

735,31

45 937,26

7 167,99

1 779,86

130,28

 

 

 

 

1.170.2

Fižol (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

432,00

247,92

12 322,37

3 224,71

6 759,33

108 462,24

1 491,61

300,67

185,46

1 655,86

103 446,72

16 141,68

4 008,10

293,37

 

 

 

 

1.180

Bob

ex 0708 90 00

1.190

Okrogle artičoke

0709 10 00

1.200

Beluši:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

zeleni

ex 0709 20 00

263,01

150,94

7 502,03

1 963,25

4 115,18

66 033,37

908,11

183,05

112,91

1 008,11

62 979,85

9 827,29

2 440,19

178,61

 

 

 

 

1.200.2

drugo

ex 0709 20 00

172,09

98,76

4 908,70

1 284,58

2 692,62

43 206,64

594,19

119,77

73,88

659,62

41 208,67

6 430,14

1 596,65

116,87

 

 

 

 

1.210

Jajčevci

0709 30 00

186,94

107,28

5 332,28

1 395,43

2 924,98

46 935,03

645,47

130,11

80,25

716,54

44 764,65

6 985,01

1 734,43

126,95

 

 

 

 

1.220

Rebrasta zelena (Apium graveolens var. dulce)

ex 0709 40 00

67,46

38,71

1 924,16

503,54

1 055,48

16 936,60

232,92

46,95

28,96

258,57

16 153,42

2 520,56

625,87

45,81

 

 

 

 

1.230

Lisičke

0709 59 10

334,34

191,88

9 536,71

2 495,71

5 231,28

83 942,74

1 154,41

232,70

143,53

1 281,53

80 061,06

12 492,61

3 102,01

227,05

 

 

 

 

1.240

Paprike iz rodu Capiscum, sladke

0709 60 10

128,43

73,71

3 663,31

958,67

2 009,48

32 244,69

443,44

89,39

55,13

492,27

30 753,63

4 798,75

1 191,57

87,22

 

 

 

 

1.250

Janež

0709 90 50

1.270

Sladki krompir, cel, svež (za prehrano ljudi)

0714 20 10

78,30

44,94

2 233,55

584,51

1 225,19

19 659,81

270,37

54,70

33,62

300,14

18 750,70

2 925,83

726,51

53,18

 

 

 

 

2.10

Kostanji (Castanea spp.), sveži

ex 0802 40 00

2.30

Ananas, sveži

ex 0804 30 00

59,70

34,26

1 702,82

445,62

934,07

14 988,35

206,12

41,55

25,63

228,82

14 295,26

2 230,61

553,88

40,54

 

 

 

 

2.40

Avokado, svež

ex 0804 40 00

181,73

104,29

5 183,58

1 356,52

2 843,41

45 626,20

627,47

126,48

78,02

696,56

43 516,35

6 790,23

1 686,06

123,41

 

 

 

 

2.50

Guava in mango, svež

ex 0804 50

2.60

Sladke pomaranče, sveže:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Rdeče in polrdeče

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Navel, Naveline, Navelate, Salustiana Vernas, Valencia late, Maltese, Shamoutis Ovalis, Trovita in Hamlin

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

drugo

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Mandarine (vštevši tangerinke in satsuma mandarine), sveže; klementine, wilking mandarine in podobni hibridi agrumov, sveži:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Klementine

ex 0805 20 10

 

 

 

 

2.70.2

Monrealke in satsuma mandarine

ex 0805 20 30

 

 

 

 

2.70.3

Mandarine in wilking mandarine

ex 0805 20 50

 

 

 

 

2.70.4

Tangerinke in druge

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

 

 

 

 

2.85

Limete (Citrus aurantifolia), sveže

0805 50 90

75,00

43,04

2 139,20

559,82

1 173,44

18 829,35

258,95

52,20

32,20

287,46

17 958,64

2 802,24

695,82

50,93

 

 

 

 

2.90

Grenivke, sveže:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

bele

ex 0805 40 00

73,83

42,37

2 105,80

551,08

1 155,12

18 535,37

254,90

51,38

31,69

282,97

17 678,25

2 758,49

684,95

50,13

 

 

 

 

2.90.2

rožnate

ex 0805 40 00

82,02

47,07

2 339,48

612,23

1 283,30

20 592,21

283,19

57,08

35,21

314,37

19 639,98

3 064,60

760,96

55,70

 

 

 

 

2.100

Namizno grozdje

0806 10 10

163,85

94,04

4 673,79

1 223,11

2 563,77

41 138,97

565,76

114,04

70,34

628,05

39 236,62

6 122,43

1 520,24

111,27

 

 

 

 

2.110

Lubenice

0807 11 00

63,37

36,37

1 807,57

473,03

991,53

15 910,31

218,80

44,11

27,20

242,90

15 174,58

2 367,82

587,95

43,03

 

 

 

 

2.120

Melone (razen lubenic):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey dew (vključno Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (vključno Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

46,72

26,81

1 332,68

348,76

731,03

11 730,34

161,32

32,52

20,06

179,08

11 187,91

1 745,75

433,48

31,73

 

 

 

 

2.120.2

drugo

ex 0807 19 00

92,06

52,83

2 625,91

687,19

1 440,42

23 113,40

317,86

64,07

39,52

352,86

22 044,59

3 439,81

854,13

62,52

 

 

 

 

2.140

Hruške:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Hruške – Nashi (Pyrus pyrifolia)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Drugo

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Marelice

0809 10 00

149,08

85,56

4 252,44

1 112,84

2 332,64

37 430,22

514,75

103,76

64,00

571,43

35 699,37

5 570,48

1 383,19

101,24

 

 

 

 

2.160

Češnje

0809 20 05

0809 20 95

324,28

186,10

9 249,71

2 420,61

5 073,85

81 416,50

1 119,67

225,70

139,21

1 242,96

77 651,63

12 116,65

3 008,65

220,22

 

 

 

 

2.170

Breskve

0809 30 90

188,34

108,09

5 372,11

1 405,86

2 946,83

47 285,65

650,29

131,08

80,85

721,89

45 099,06

7 037,19

1 747,39

127,90

 

 

 

 

2.180

Nektarine

ex 0809 30 10

150,11

86,15

4 281,85

1 120,54

2 348,77

37 689,10

518,31

104,48

64,44

575,39

35 946,27

5 609,01

1 392,76

101,94

 

 

 

 

2.190

Slive

0809 40 05

165,49

94,97

4 720,37

1 235,30

2 589,32

41 549,00

571,40

115,18

71,04

634,31

39 627,68

6 183,45

1 535,39

112,38

 

 

 

 

2.200

Jagode

0810 10 00

254,12

145,84

7 248,44

1 896,88

3 976,07

63 801,26

877,42

176,87

109,09

974,03

60 850,95

9 495,10

2 357,70

172,57

 

 

 

 

2.205

Maline

0810 20 10

530,81

304,63

15 140,82

3 962,28

8 305,37

133 270,47

1 832,78

369,44

227,88

2 034,59

127 107,76

19 833,72

4 924,86

360,47

 

 

 

 

2.210

Sadeži vrste Vaccinium myrtillus

0810 40 30

1 068,17

613,02

30 468,48

7 973,46

16 713,23

268 185,44

3 688,18

743,45

458,57

4 094,30

255 783,99

39 912,17

9 910,48

725,39

 

 

 

 

2.220

Kivi (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

178,63

102,52

5 095,24

1 333,40

2 794,95

44 848,63

616,77

124,33

76,69

684,69

42 774,74

6 674,51

1 657,33

121,31

 

 

 

 

2.230

Granatna jabolka

ex 0810 90 95

140,90

80,86

4 019,03

1 051,76

2 204,61

35 375,76

486,50

98,07

60,49

540,07

33 739,91

5 264,73

1 307,27

95,69

 

 

 

 

2.240

Kaki (vključno s persimonom)

ex 0810 90 95

181,50

104,16

5 177,03

1 354,80

2 839,82

45 568,53

626,67

126,32

77,92

695,68

43 461,34

6 781,65

1 683,93

123,25

 

 

 

 

2.250

Liči

ex 0810 90


9.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 38/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 215/2006

z dne 8. februarja 2006

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti in o spremembi Uredbe (ES) št. 2286/2003

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (1), in zlasti člena 247 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Členi 173 do 177 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 (2) predpisujejo posebna pravila za določanje carinske vrednosti nekaterih vrst pokvarljivega blaga. Obstoječi sistem se je ob upoštevanju trgovinskih tokov in splošnih pravil vrednotenja izkazal za problematičnega. Z namenom poenostavitve, v skladu s členom 19 Uredbe (EGS) št. 2913/92, uporabe carinske zakonodaje, je treba ta sistem zamenjati s sistemom, ki bo omogočal, da se cene na enoto, ki jih sporočijo države članice, razširi pa jih Komisija, neposredno uporabljajo za določanje carinske vrednosti nekaterih vrst pokvarljivega blaga, uvoženo v komisijsko prodajo.

(2)

Podatek o naravi posla, ki je zabeležen v polju 24 enotne upravne listine, identificira različne vrste poslov za zbiranje statističnih podatkov o trgovini med Skupnostjo in državami nečlanicami ter med njenimi državami članicami. Oznake za ta podatek so predvidene v obstoječih predpisih Skupnosti o statističnih podatkih in zlasti v Uredbi Komisije (ES) št. 1917/2000 z dne 7. septembra 2000, ki določa nekatere določbe za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 glede statistike o zunanji trgovini (3). Zaradi doslednosti in učinkovitosti se je glede oznak, ki se navedejo v polju 24 (vrsta posla) enotne upravne listine, treba sklicevati na te predpise.

(3)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 2286/2003 (4) so bili v Uredbo (EGS) št. 2454/93 uvedena nova pravila glede enotne upravne listine in njene uporabe. Ti ukrepi naj bi se uporabljali od 1. januarja 2006 dalje. V skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 2286/2003 je Komisija na podlagi poročila, pripravljenega s prispevki držav članic, ocenila programe le-teh za izvajanje zadevnih ukrepov. To poročilo je pokazalo, da nekatere države članice ne bodo mogle prilagoditi svojih računalniških sistemov do 1. januarja 2006. Zato je nujno, da se pod določenimi pogoji preloži datum uporabe teh ukrepov na 1. januar 2007.

(4)

Uredbi (EGS) št. 2454/93 in (ES) št. 2286/2003 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Seznam poslov, določenih v Uredbi (ES) št. 1917/2000, ki se uporablja za vnos oznak v polje 24 enotne upravne listine, je bil spremenjen z učinkom od 1. januarja 2006. Rok, v katerem morajo države članice prilagoditi svoje računalniške sisteme za carinjenje, se izteče na isti datum. Glede na navedeno bi se morale s tem povezane določbe te uredbe začeti uporabljati 1. januarja 2006.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2454/93 se spremeni:

1.

V člen 152(1) se vstavi naslednja točka (a)a:

„(a)a

Carinska vrednost nekaterih vrst pokvarljivega blaga, uvoženega v komisijsko prodajo, se lahko določi neposredno v skladu z členom 30(2)(c) zakonika. V ta namen države članice sporočijo cene na enoto Komisiji, ki jih preko TARIC razširi v skladu s členom 6 Uredbe (EGS) št. 2658/87 (5).

Cene na enoto se izračunajo in sporočijo na naslednji način:

(i)

Države članice ceno na enoto za 100 kg neto za vsako kategorijo blaga po odbitkih, določenih v točki (a), sporočijo Komisiji. Države članice lahko določijo standardne zneske za stroške iz točke (a)(ii), o katerih obvestijo Komisijo.

(ii)

Cena na enoto se lahko uporablja za določitev carinske vrednosti uvoženega blaga za obdobje 14 dni, pri čemer se vsako obdobje začne v petek.

(iii)

Referenčno obdobje za določitev cene na enoto je predhodno obdobje 14 dni, ki se konča v četrtek pred tednom, v katerem je treba določiti nove cene na enoto.

(iv)

Države članice cene na enoto v eurih sporočijo Komisiji najpozneje ob 12.00 opoldne v ponedeljek v tednu, v katerem jih je Komisija razširila. Če je to dela prost dan, se sporočilo pošlje delovni dan pred tem. Cene na enoto se uporabijo samo, če Komisija razširi to obvestilo.

Blago iz prvega pododstavka te točke je navedeno v Prilogi 26.

2.

Členi 173 do 177 se črtajo.

3.

Priloga 26 se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

4.

Priloga 27 se črta.

5.

Priloga 38 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 2

Člen 3(4) Uredbe (ES) št. 2286/2003 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„4.   Točke od (3) do (9), (17) in (18) člena 1 se uporabljajo od 1. januarja 2006. Države članice pa jih lahko začnejo uporabljati že pred tem datumom.

Poleg tega lahko države članice, ki imajo težave pri prilagajanju svojih računalniških sistemov za carinjenje, odložijo prilagoditev teh sistemov do 1. januarja 2007. V tem primeru države članice Komisiji sporočijo način in datum izvedbe točk od (3) do (9), (17) in (18) člena 1. Komisija ta podatek objavi.“

Člen 3

1.   Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Točke od (1) do (4) člena 1 se uporabljajo od 19. maja 2006.

3.   Točka (5) člena 1 in člen 2 se uporabljata od 1. januarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. februarja 2006

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 648/2005 (UL L 117, 4.5.2005, str. 13).

(2)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 883/2005 (UL L 148, 11.6.2005, str. 5).

(3)  UL L 229, 9.9.2000, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1949/2005 (UL L 312, 29.11.2005, str. 10).

(4)  UL L 343, 31.12.2003, str. 1.

(5)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1.“


PRILOGA I

„PRILOGA 26

SEZNAM BLAGA IZ ČLENA 152(1)(a)a

Poenostavljeni postopek za vrednotenje nekaterih vrst pokvarljivega blaga, uvoženega v komisijsko prodajo v skladu s členom 30(2)(c) zakonika (1)

Oznaka KN (TARIC)

Poimenovanje blaga

Obdobje veljavnosti

0701 90 50

Nov krompir

1.1.–30.6.

0703 10 19

Čebula

1.1.–31.12.

0703 20 00

Česen

1.1.–31.12.

0708 20 00

Fižol

1.1.–31.12.

0709200010

Beluši:

zeleni

1.1.–31.12.

0709200090

Beluši:

drugi

1.1.–31.12.

0709 60 10

Sladke paprike

1.1.–31.12.

ex 0714 20

Sladki krompir, svež ali ohlajen, cel

1.1.–31.12.

0804300090

Ananas

1.1.–31.12.

0804400010

Avokado

1.1.–31.12.

0805 10 20

Sladke pomaranče

1.6.–30.11.

0805201005

Klementine

1.3.–31.10.

0805203005

Monrealke in satsuma mandarine

1.3.–31.10.

0805205007

0805205037

Mandarine in wilking mandarine

1.3.–31.10.

0805207005

0805209005

0805209009

Tangerinke in druge

1.3.–31.10.

0805400011

Grenivke:

bele

1.1.–31.12.

0805400019

Grenivke:

rožnate

1.1.–31.12.

0805509011

0805509019

Limete (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

1.1.–31.12.

0806 10 10

Namizno grozdje

21.11.–20.7.

0807 11 00

Lubenice

1.1.–31.12.

0807190010

0807190030

Sorte Amarillo, Cuper, Honey Dew (vključno Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (vključno Verde liso), Rochet, Tendral in Futuro

1.1.–31.12.

0807190091

0807190099

Druge melone

1.1.–31.12.

0808205010

Hruške:

Nashi (Pyrus pyrifolia)

Ya (Pyrus bretscheideri)

1.5.–30.6.

0808205090

Hruške:

druge

1.5.–30.6.

0809 10 00

Marelice

1.1.–30.5. & 1.8.–31.12.

0809 30 10

Nektarine

1.1.–10.6. & 1.10.–31.12.

0809 30 90

Breskve

1.1.–10.6. & 1.10.–31.12.

0809 40 05

Slive

1.10.–10.6.

0810 10 00

Jagode

1.1.–31.12.

0810 20 10

Maline

1.1.–31.12.

0810 50 00

Kivi

1.1.–31.12.“


(1)  Brez poseganja v pravila za razlago kombinirane nomenklature velja, da je besedilo za poimenovanje blaga zgolj okvirno, pri čemer je seznam blaga v tej prilogi določen z vsebino takih oznak KN in TARIC, kakor obstajajo v času sprejetja te uredbe. Kjer so navedene oznake ex, se oznake ter ustrezna poimenovanja berejo skupaj.


PRILOGA II

V Prilogi 38 k Uredbi (EGS) št. 2454/93 se opomba, ki se nanaša na polje 24, nadomesti z naslednjim besedilom:

„Polje št. 24: Vrsta posla

Države članice, ki zahtevajo ta podatek, morajo uporabiti enomestne številčne oznake, navedene v stolpcu A preglednice iz člena 13(2) Uredbe Komisije (ES) št. 1917/2000 (1) (brez oznake 9, če je to ustrezno), pri čemer se ta oznaka vnese v levi kot polja. Lahko tudi predvidijo, da se v desni kot polja vpiše še oznaka iz stolpca B navedene preglednice.


(1)  UL L 229, 9.9.2000, str. 14.“


9.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 38/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 216/2006

z dne 8. februarja 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 2184/1997 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87, z dne 23. julija 1987, o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi (1), in zlasti člena 9(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Posledica vrstitve videokonferenčnega sistema, sestavljenega iz različnih elementov, vključno z dvema namestitvenima disketama, v Uredbo Komisije (ES) št. 2184/97, z dne 3. novembra 1997, o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo (2) je uvrstitev videokonferenčnega sistema pod oznako KN 8517 50 90 in dveh namestitvenih disket pod oznako KN 8524 91 10. Glede na to, da je 1. januarja 2002 začela veljati spremenjena opomba 6 k poglavju 85 kombinirane nomenklature in ker se je Odbor HS oktobra 2004 strinjal z razlago te opombe, Uredba (ES) št. 2184/1997 velja za nepravilno.

(2)

Zato je treba Uredbo (ES) št. 2184/1997 ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Četrta točka tabele, navedene v prilogi uredbe (ES) št. 2184/1997, se zamenja z besedilom iz priloge te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. februarja 2006

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2175/2005 (UL L 347, 30.12.2005, str. 9).

(2)  UL L 299, 4.11.1997, str. 6.


PRILOGA

Poimenovanje blaga

Uvrščanje

(Oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Komplet, pripravljen za prodajo na drobno obsega:

avdio enoto s telefonsko slušalko;

telekomunikacijsko kartico;

video kamero z možnostjo povezave na stroj za avtomatsko obdelavo podatkov;

enoto za omrežno povezavo in

namestitveni disketi za video telefonijo.

Komplet omogoča, da stroj za avtomatsko obdelavo podatkov opravlja dodatno funkcijo (video telefonija).

8517 50 90

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 8517, 8517 50 in 8517 50 90.

Bistven značaj daje izdelku telekomunikacijska naprava (avdio enota in telekomunikacijska kartica).


9.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 38/17


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 217/2006

z dne 8. februarja 2006

o pravilih za uporabo direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES glede dovoljenja držav članic za začasno trženje semena, ki ne izpolnjuje zahtev o najmanjši kaljivosti

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semen krmnih rastlin (1), in zlasti člena 17(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit (2), in zlasti člena 17(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/54/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena pese (3), in zlasti člena 24(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (4), in zlasti člena 38(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic (5), in zlasti člena 21(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z direktivami 66/401/EGS, 66/402/EGS, 2002/54/ES, 2002/55/ES in 2002/57/ES se semena lahko tržijo samo, kadar izpolnjujejo zahteve glede najmanjše kaljivosti, kadar pa razpoložljiva količina semen, ki izpolnjuje zahtevo o kaljivosti, ni zadostna, je Komisija za določen čas omogočila trženje predpisanih največjih količin semen, ki ne izpolnjuje zahtev glede najmanjše kaljivosti iz navedenih direktiv.

(2)

Postopek izdaje dovoljenj je trenutno prepočasen.

(3)

Zdi se, da je posvetovalni postopek med Komisijo in državo članico ustrezen instrument za poenostavitev in pospešitev postopka izdaje dovoljenj in hkratno zagotovitev vseh informacij Komisiji in državam članicam, potrebnih za oceno in odgovor v zvezi z vlogo.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za semena in razmnoževalni material v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Ta uredba določa pravila o zahtevah držav članic za dovoljenje, da omogočijo začasno trženje semen, ki ne izpolnjujejo zahtev o najmanjši kaljivosti v skladu s:

(a)

členom 17(1) Direktive 66/401/EGS;

(b)

členom 17(1) Direktive 66/402/EGS;

(c)

členom 24(1) Direktive 2002/54/ES;

(d)

členom 38(1) Direktive 2002/55/ES; in

(e)

členom 21(1) Direktive 2002/57/ES.

2.   Ta uredba ne velja za trženje „osnovnega semena“, kakor je določeno v direktivah, navedenih v odstavku 1.

Člen 2

1.   Država članica, ki ima težave z oskrbo semen in želi omogočiti začasno trženje semen, ki ne izpolnjujejo zahtev glede najmanjše kaljivosti (v nadaljnjem besedilu „država članica prosilka“), bo Komisiji predložila zahtevo, v kateri so navedene informacije iz člena 3. Hkrati bo država članica prosilka o tem obvestila druge države članice. Države članice imenujejo kontaktne točke.

2.   V 15 dneh od sporočila iz odstavka 1 lahko druge države članice obvestijo Komisijo in državo članico prosilko o:

(a)

ponudbi razpoložljivih semen, s katerimi bi premagala začasne težave pri oskrbi; ali

(b)

ugovorih proti trženju semen, ki ne izpolnjujejo zahtev iz direktiv, navedenih v členu 1(1).

3.   Semena, zajeta v zahtevi do količine, ki jo zahteva država članica prosilka, se lahko tržijo v vsej Skupnosti, ne da bi izpolnjevala zahteve iz direktiv, navedenih v členu 1(1), kadar v obdobju, navedenem v odstavku 2, Komisija in država članica prosilka/države članice prosilke ne prejmejo obvestil o ponudbah ali ugovorih ali kadar so ponudbe dane in se država članica prosilka in država ali države članice ponudnice strinjajo, da so ponudbe neprimerne, razen če Komisija v istem obdobju ne obvesti državo članico prosilko, da po njenem mnenju zahteva ni upravičena.

Komisija bo kontaktnim točkam, ki jih imenujejo države članice, sporočila in na svoji spletni strani objavila pogoje, pod katerimi se dovoli trženje, skupaj z dovoljeno količino.

4.   Kadar pogojev iz odstavka 3 ni mogoče izpolniti ali kadar Komisija meni, da zahteva ni upravičena, Komisija o tem obvesti kontaktne točke, ki jih imenujejo države članice.

Zadeva se predloži Stalnemu odboru za semena in razmnoževalni material v kmetijstvu, hortikulturi in gozdarstvu ter, kadar je to potrebno, se odločba o odobritvi ali zavrnitvi zahteve nemudoma sprejme v skladu s postopkom, določenim v členu 1(1).

Člen 3

Podatki, zahtevani v skladu s členom 2(1), vključujejo:

(a)

vrste in sorte, zlasti značilnosti, povezane z gojenjem in uporabo;

(b)

pričakovano najmanjšo kaljivost;

(c)

zadevne količine;

(d)

dokazno dokumentacija z obrazložitvijo razloga za zahtevo;

(e)

predlagani namembni kraj trženja z navedbo tistih regij države članice prosilke, ki imajo težave z oskrbo semen;

(f)

zahtevano obdobje veljavnosti dovoljenja.

Člen 4

Ne glede na zahteve označevanja, ki jih določajo direktive, navedene v členu 1(1), mora uradna etiketa na semenu vsebovati izjavo, da je zadevno seme kategorije, ki izpolnjuje manj stroge zahteve od tistih, določenih v navedenih direktivah, in podrobnosti o najmanjši kaljivosti semena.

Člen 5

1.   V skladu s pogoji, določenimi v tej uredbi, bodo države članice dovolile dobaviteljem, da dajo na trg semena, za katera so dobili dovoljenje v skladu s členom 3. Od dobaviteljev lahko zahtevajo, da vnaprej zaprosijo za dovoljenje, ki jim ga lahko zavrnejo, kadar:

(a)

so utemeljeni razlogi za dvom, da bo dobavitelj zmožen dati na trg količino semena, za katero je zaprosil dovoljenje;

(b)

bi skupna količina, za katero je dobavitelj zaprosil dovoljenje v skladu z zadevnim odstopanjem, izčrpala največjo količino, dovoljeno za Skupnost v členu 2.

2.   Država članica prosilka uskladi delo drugih držav članic tako, da zagotovi, da skupna dovoljena količina ni presežena.

3.   Države članice si na upravni ravni medsebojno pomagajo pri uporabi te uredbe. Komisijo in druge države članice bodo o kontaktnih točkah, navedenih v členu 2(1), obvestile v enem mesecu po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 6

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. februarja 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL 125, 11.7.1966, str. 2298/66. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/117/ES (UL L 14, 18.1.2005, str. 18).

(2)  UL 125, 11.7.1966, str. 2309/66. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/117/ES.

(3)  UL L 193, 20.7.2002, str. 12. Direktiva kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/117/ES.

(4)  UL L 193, 20.7.2002, str. 33. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/117/ES.

(5)  UL L 193, 20.7.2002, str. 74. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/117/ES.


9.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 38/19


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 218/2006

z dne 8. februarja 2006

o spremembi Uredbe (ES) št. 1262/2001 o podrobnejših pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 v zvezi z odkupom in prodajo sladkorja s strani intervencijskih agencij

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1), in zlasti členov 7(5) ter 9(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1262/2001 (2) določa podrobnejša pravila v zvezi z izvajanjem intervencijskega sistema za sladkor. Glede na pridobljene izkušnje se zdi, da so za poenostavitev sistema in njegovo uskladitev s prakso za druge proizvode, kot so žita ali mleko v prahu, potrebne prilagoditve.

(2)

Uredba (ES) št. 1260/2001 predvideva jamstvo glede cen in prodaje samo za sladkor, za katerega velja kvota. Zato je treba dostop do intervencije omejiti na proizvajalce, ki so imetniki kvot in ki morajo v zameno za jamstvo glede cen plačati najmanjšo ceno za sladkorno peso, hkrati pa upoštevati upravičena pričakovanja trgovcev, specializiranih za sladkor, ki že imajo potrebno dovoljenje, da ponudijo sladkor v intervencijo.

(3)

Nedavne izkušnje, pridobljene v okviru intervencijskih ukrepov za sladkor, so pokazale, da je treba poostriti merila za intervencijsko skladiščenje sladkorja in za odobritev skladišč in silosov zlasti tako, da se intervencijskim agencijam dajo večja pooblastila. Poleg tega se v primernih pogojih sladkor lahko skladišči zelo dolgo, ne da bi se poslabšala njegova kakovost. Zato je treba spremeniti pravila, ki se nanašajo na roke za odpremo iz skladišč, pri čemer je treba zaradi upravičenih pričakovanj ohraniti pravila za sladkor, ponujen v intervencijo pred določenim datumom.

(4)

Intervencijske postopke za sladkor je treba uskladiti s postopki, ki veljajo za druge sektorje, kot so žita ali mleko v prahu, zlasti kar zadeva plačilne roke od predložitve ponudb za intervencijo.

(5)

Uredba (ES) št. 1262/2001, kakor je spremenjena z Uredbo (ES) št. 1498/2005, določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati nekatere oblike pakiranja, v katerih je dobavljen kupljen sladkor. Za zagotovitev dobre uporabe te določbe so potrebna nekatera pojasnila.

(6)

Za lažje tekoče upravljanje intervencije, zlasti s pripravo enotnih pakiranj, je treba povečati najmanjšo količino, pod katero intervencijska agencija ni dolžna sprejeti ponudbe.

(7)

Uredbo (ES) št. 1262/2001 je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1262/2001 se spremeni:

1.

Člen 1 se spremeni:

(a)

Odstavek 1 se nadomesti z:

„1.   Intervencijska agencija lahko odkupuje sladkor samo, če ga ponuja:

(a)

proizvajalec s proizvodno kvoto;

(b)

trgovec, specializiran za sladkor, ki pred 1. marcem 2006 pridobi dovoljenje države članice, na območju katere je ustanovljen.“

(b)

Odstavek 3 se nadomesti z:

„3.   Prevzame se lahko le sladkor v okviru kvote, ki se v času ponudbe skladišči ločeno v odobrenem skladišču ali silosu, ki se v zadnjem času ni uporabljal za skladiščenje drugih proizvodov razen sladkorja.“

2.

Člen 2 se spremeni:

(a)

V odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

„Intervencijske agencije lahko zahtevajo dodatne pogoje za odobritev skladišč ali silosov.“

(b)

Odstavek 2(c) se nadomesti z:

„(c)

celotno količino, ki ustreza največ 50-kratniku dnevne zmogljivosti za odpremo nepakiranega sladkorja, za katero prosilec jamči, da jo bo dal na voljo zadevni intervencijski agenciji ob odpremi sladkorja, če gre za silose ali skladišča za skladiščenje nepakiranega sladkorja.“

(c)

V prvem pododstavku odstavka 3 se črta drugi stavek.

3.

Člen 3 se spremeni:

(a)

Odstavek 2 se nadomesti z:

„2.   Da lahko trgovec, specializiran za sladkor, iz odstavka 1 ponudi sladkor v intervencijo, mora imeti dovoljenje zadevne države članice. Zadevna država članica, na katere ozemlju se nahaja obrat trgovca, do 1. marca 2006 izda dovoljenje vsem prosilcem, ki izpolnjujejo oziroma bodo za zadevno tržno leto predvidoma izpolnjevali pogoje iz odstavka 1 tega člena ter po potrebi dodatne pogoje, ki jih država članica lahko uvede za izdajo dovoljenja.“

(b)

Drugi pododstavek odstavka 3 in odstavek 4 se črtata.

(c)

Odstavek 5 se nadomesti z:

„5.   Dovoljenje se prekliče, če se ugotovi, da stranka ne izpolnjuje več enega od pogojev iz odstavkov 1 in 2 ali jih ni več sposobna izpolnjevati. Dovoljenje se lahko prekliče med tržnim letom. Preklic nima retroaktivnega učinka.“

(d)

Odstavek 6 se nadomesti z:

„6.   Stranka prejme pisno obvestilo o ukrepih, sprejetih na podlagi tega člena v zvezi z izdajo ali preklicem dovoljenja.“

4.

Člen 4(1) se nadomesti z:

„1.   Sladkor, ponujen v intervencijo, mora izpolnjevati naslednje zahteve:

(a)

proizveden je moral biti v okviru kvote v istem tržnem letu, v katerem je dana ponudba;

(b)

biti mora v kristalni obliki.“

5.

Drugi odstavek člena 6 se nadomesti z:

„V smislu te uredbe pomeni ‚serija‘ najmanjšo količino 2 000 ton sladkorja enotne kakovosti, v enaki vrsti embalaže in z enakim mestom skladiščenja.“

6.

Člen 9 se spremeni:

(a)

Odstavek 2 se nadomesti z:

„2.   Pogodbe o skladiščenju začnejo veljati pet tednov po datumu sprejetja ponudbe iz člena 8(2) in potečejo na koncu 10-dnevnega obdobja, v katerem je zaključena odprema zadevne količine sladkorja iz skladišča.“

(b)

Odstavek 4 se nadomesti z:

„4.   Intervencijska agencija nosi stroške skladiščenja od začetka 10-dnevnega obdobja, v katerem začne veljati pogodba iz odstavka 2, do poteka navedene pogodbe.“

(c)

Drugi pododstavek odstavka 5 se črta.

7.

Člen 10(1) se nadomesti z:

„1.   Prenos lastništva nad sladkorjem, ki je predmet pogodbe o skladiščenju, nastopi ob plačilu zadevnega sladkorja.“

8.

Člen 16 se nadomesti z:

„Člen 16

Intervencijska agencija najpozneje v 120 dneh od dneva sprejetja ponudbe izvrši plačilo, če je bila preverjena teža in kakovost ponujenih serij.“

9.

Člen 17(4) se nadomesti z:

„4.   Odkupljeni sladkor se prevzame:

(a)

za ponudbe, sprejete pred 30. septembrom 2005, najpozneje konec sedmega meseca, ki sledi mesecu, v katerem je bila ponudba sprejeta, brez poseganja v člen 34;

(b)

za ponudbe, sprejete od 1. oktobra 2005 do 9. februarja 2006, najpozneje 30. septembra 2006, brez poseganja v člen 34;

(c)

za ponudbe, sprejete z 10. februarjem 2006, najpozneje na datum prevzema, predvidenega v členu 34.“

10.

Člen 18 se spremeni:

(a)

Tretji pododstavek odstavka 3 se nadomesti z:

„Pavšalni znesek za stroške embalaže iz drugega pododstavka odstavka 2, ki jo intervencijska agencija zahteva ali sprejema, znaša 15,70 EUR na tono sladkorja.“

(b)

Odstavek 4 se črta.

11.

V členu 19(1) se prvi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„1.   Ob prevzemu sladkorja iz točk (a) in (b) člena 17(4) in v roku, določenem v členu 16, odvzamejo za sladkor iz točke (c) navedenega odstavka izvedenci, ki imajo dovoljenje pristojnih organov zadevne države članice, ali izvedenci, ki sta jih soglasno določila intervencijska agencija in prodajalec, štiri vzorce za analizo.“

12.

Člen 23(2) se nadomesti z:

„2.   Cena, ki jo plača uspešni ponudnik, je:

(a)

v primeru iz odstavka 1(a) cena iz ponudbe;

(b)

v primeru iz odstavka 1(b) in (c) cena iz razpisnih pogojev.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Točke (1)(b) in 4 do 8 člena 1 se uporabljajo za sladkor, ponujen v intervencijo, od začetka veljavnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. februarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 178, 30.6.2001, str. 48. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1498/2005 (UL L 240, 16.9.2005, str. 39).


9.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 38/22


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 219/2006

z dne 8. februarja 2006

o odprtju in upravljanju tarifne kvote za uvoz banan z oznako KN 0803 00 19 s poreklom iz držav AKP za obdobje od 1. marca do 31. decembra 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1964/2005 z dne 29. novembra 2005 o tarifnih stopnjah za banane (1), in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 1(2) Uredbe (ES) št. 1964/2005 določa, da se vsako leto s 1. januarjem odpre avtonomna tarifna kvota 775 000 ton neto teže za uvoz banan z oznako KN 0803 00 19 s poreklom iz držav AKP po ničelni stopnji.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 2015/2005 z dne 9. decembra 2005 o uvozu banan s poreklom iz držav AKP za meseca januar in februar 2006 v okviru tarifne kvote, odprte z Uredbo Sveta (ES) št. 1964/2005 o tarifnih stopnjah za banane (2), je določila prehodne ukrepe, ki so potrebni, da se zagotovi preskrba trga Skupnosti, neprekinjena menjava z državami AKP in se izogne motnjam v trgovinskih tokovih v teh dveh mesecih. Za izdajo uvoznih dovoljenj iz navedene tarifne kvote je bila zato dana na voljo skupna količina 160 000 ton.

(3)

Zato je treba za leto 2006 odpreti tarifno kvoto, določeno z Uredbo (ES) št. 1964/2005, in določiti pravila za njeno upravljanje za obdobje od 1. marca do 31. decembra 2006.

(4)

Kot v primeru nepreferencialnih uvozov je treba za spodbujanje razvoja mednarodne trgovine in trgovinskih tokov sprejeti način upravljanja zadevne tarifne kvote. Za ta namen bi bil najprimernejši način, ki predvideva uporabo kvote po kronološkem vrstnem redu datumov prejema deklaracij o sprostitvi v prosti promet (načelo „prvi pride – prvi dobi“). Da pa se zagotovi stalnost trgovine z državami AKP in s tem zadovoljivo oskrbo trga Skupnosti ter hkrati preprečili motnje v trgovinskih tokovih, je treba prehodno del tarifne kvote rezervirati za izvajalce, ki so Skupnost v okviru prej veljavne uvozne sheme oskrbovali z bananami AKP.

(5)

Zato je treba določiti, da je skupna količina 146 850 ton v okviru tarifne kvote rezervirana za izvajalce, ki so v letu 2005 v Skupnost dejansko uvozili banane s poreklom iz držav AKP. Ta del tarifne kvote bi bilo treba upravljati s pomočjo uvoznih dovoljenj, ki so bila vsakemu izvajalcu izdana v sorazmerju s količinami, sproščenimi v prosti promet v teku leta 2005.

(6)

Ob upoštevanju razpoložljivih količin je treba določiti prag za vloge za dovoljenja, ki jih lahko vsak izvajalec vloži za obdobje od 1. marca do 31. decembra 2006.

(7)

Dostop do preostalega dela tarifne kvote mora biti odprt za vse izvajalce s sedežem v Skupnosti po načelu „prvi pride – prvi dobi“ v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3).

(8)

Po začetku veljavnosti skupne stopnje carinske tarife za banane, uvedene z Uredbo (ES) št. 1964/2005, se je shema uvoznih tarifnih kvot, uvedena z naslovom IV Uredbe Sveta (EGS) št. 404/93 z dne 13. februarja 1993 o skupni ureditvi trga za banane (4) v skladu s členom 16(1) le-te prenehala uporabljati 31. decembra 2005. Pravila za upravljanje tarifnih kvot, določena z naslovom IV Uredbe (EGS) št. 404/93 in sprejeta z Uredbo Komisije (ES) št. 896/2001 (5), so torej brezpredmetna.

(9)

Zaradi jasnosti in pravne varnosti je treba Uredbo (ES) št. 896/2001 razveljaviti. Treba pa je še naprej uporabljati nekatere njene določbe, ki so uporabne za upravljanje uvozov, opravljenih v okviru te uredbe, predvsem glede sporočanja podatkov s strani držav članic.

(10)

Da bi se zagotovila pravočasna predložitev vlog za izdajo dovoljenj, mora ta uredba začeti veljati takoj.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za banane –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet

Uvozna tarifna kvota po ničelni stopnji za banane z oznako KN 0803 00 19 s poreklom iz držav AKP iz člena 1(2) Uredbe (ES) št. 1964/2005 je odprta za obdobje od 1. marca do 31. decembra 2006.

Člen 2

Razpoložljive količine

Razpoložljive količine tarifne kvote so določene na 615 000 ton, razdeljene na:

(a)

količino 146 850 ton, ki se jo upravlja v skladu z določbami iz poglavja II z zaporedno številko 09.4164,

(b)

količino 468 150 ton, ki se jo upravlja v skladu z določbami iz poglavja III z zaporednimi številkami: 09.1638, 09.1639, 09.1640, 09.1642 in 09.1644.

POGLAVJE II

UVOZ KOLIČIN IZ ČLENA 2(a)

Člen 3

Uvozna dovoljenja

1.   Za vsak uvoz v okviru količine iz člena 2(a) mora biti predloženo uvozno dovoljenje, izdano v skladu z določbami iz tega poglavja.

2.   Določbe Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (6) se z izjemo člena 8(4) in (5) uporabljajo ob upoštevanju določb te uredbe.

Člen 4

Predložitev vlog za izdajo dovoljenj

1.   Vlogo za uvozno dovoljenje lahko predložijo gospodarski izvajalci s sedežem v Skupnosti, ki so v letu 2005 v Skupnost dejansko uvozili banane s poreklom iz držav AKP.

2.   Količine, ki jih zahteva vsak izvajalec, ne smejo presegati 40 % količin banan s poreklom iz držav AKP, ki jih je izvajalec sprostil v prosti promet v Skupnosti v letu 2005.

3.   Vloge za uvozna dovoljenja vsak izvajalec 15. in 16. februarja 2006 predloži pristojnemu državnemu organu države članice, ki je leta 2005 izdala uvozna dovoljenja za količine iz odstavka 2.

Pristojni organi so navedeni v Prilogi k Uredbi (ES) št. 896/2001.

4.   Vlogi za dovoljenja se priloži pravilno overjena kopija dovoljenja ali dovoljenj, ki so bila leta 2005 uporabljena za uvoz banan s poreklom iz držav AKP, dokumenti, ki dokazujejo poreklo AKP za količine na dovoljenjih, in dokazilo o položitvi varščine v skladu z naslovom III Uredbe Komisije (EGS) št. 2220/85 (7). Varščina znaša 150 EUR na tono.

5.   Vloge za izdajo dovoljenj, ki niso predložene v skladu z določbami tega člena, se ne upoštevajo.

6.   V vlogah za izdajo dovoljenj in v dovoljenjih je v polju št. 20 navedeno „Dovoljenje – Uredba (ES) št. 219/2006 – Poglavje II“.

Člen 5

Izdaja dovoljenj

1.   Države članice Komisiji najpozneje do 21. februarja 2006 sporočijo celotno količino, za katero so bile predložene vloge za dovoljenja, ki so se upoštevale.

2.   Če zahtevane količine presegajo količino iz člena 2(a), Komisija najpozneje 24. februarja 2006 določi koeficient dodelitve, ki se uporabi za vsako vlogo za dovoljenje.

3.   Pristojni organi od 27. februarja 2006 dalje dodeljujejo uvozna dovoljenja, pri čemer po potrebi uporabijo koeficient dodelitve iz odstavka 2.

4.   Če se pri uporabi koeficienta dodelitve dovoljenje izda za količino, ki je nižja od zahtevane količine, se varščina iz člena 4(4) nemudoma sprosti za nedodeljene količine.

Člen 6

Obdobje veljavnosti dovoljenj in sporočilo držav članic

1.   Uvozna dovoljenja, izdana v skladu s členom 5(3), so veljavna od 1. marca do 31. decembra 2006.

2.   Od aprila 2006 do vključno januarja 2007 države članice Komisiji najpozneje 15. dne vsakega meseca sporočijo količine uvoženih banan v predhodnem mesecu na podlagi dovoljenj, izdanih v skladu s členom 5(3).

POGLAVJE III

UVOZ KOLIČIN IZ ČLENA 2(b)

Člen 7

Način upravljanja

1.   Količina iz člena 2(b) se razdeli na pet delov po 93 630 ton, in sicer:

Zaporedna številka

Obdobje kvote

09.1638

Od 1. marca do 30. aprila

09.1639

Od 1. maja do 30. junija

09.1640

Od 1. julija do 31. avgusta

09.1642

Od 1. septembra do 31. oktobra

09.1644

Od 1. novembra do 31. decembra

2.   Deli iz odstavka 1 se upravljajo v skladu z določbami členov 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 8

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 896/2001 se razveljavi. Vendar pa se členi 21, 26 in 27 ter Priloga k navedeni uredbi še naprej uporabljajo za uvoze, izvršene v skladu s to uredbo.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. februarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 316, 2.12.2005, str. 1.

(2)  UL L 324, 10.12.2005, str. 5.

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 883/2005 (UL L 148, 11.6.2005, str. 5).

(4)  UL L 47, 25.2.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(5)  UL L 126, 8.5.2001, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 838/2004 (UL L 127, 29.4.2004, str. 52).

(6)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

(7)  UL L 205, 3.8.1985, str. 5.


9.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 38/25


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 220/2006

z dne 8. februarja 2006

o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne rumenjake, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za jajca (1) in zlasti člena 8(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(1) Uredbe (EGS) št. 2771/75 določa, da se razlika med cenami v mednarodni trgovini za proizvode iz člena 1(1) navedene uredbe in cenami v Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom, če se to blago izvozi kot blago, našteto v Prilogi I k navedeni uredbi.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in o merilih za določanje višine takšnih nadomestil (2), navaja proizvode, za katere je treba določiti stopnjo nadomestila, ki se uporablja, ko se ti proizvodi izvozijo kot blago iz Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2771/75.

(3)

V skladu s členom 14(2) Uredbe (ES) št. 1043/2005 je treba stopnjo nadomestila na 100 kg za vsakega od zadevnih osnovnih proizvodov določiti za enako obdobje, kot velja za določanje nadomestil za izvoz teh proizvodov v nepredelanem stanju.

(4)

Člen 11 Sporazuma o kmetijstvu, sklenjenega med urugvajskim krogom, določa, da izvozno nadomestilo za proizvod, vsebovan v blagu, ne sme presegati nadomestila, ki se uporablja za ta proizvod, kadar se izvozi brez nadaljnje predelave.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Stopnje nadomestil, ki se uporabljajo za osnovne proizvode, naštete v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1043/2005 in v členu 1(1) Uredbe (EGS) št. 2771/75, ki se izvažajo kot blago, navedeno v Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2771/75, se določijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 9. februarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. februarja 2006

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 172, 5.7.2005, str. 24.


PRILOGA

Stopnje nadomestil, ki se od 9. februarja 2006 uporabljajo za jajca in jajčne rumenjake, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

(EUR/100 kg)

Oznaka KN

Poimenovanje

Namembne države (1)

Stopnja nadomestila

0407 00

Ptičja jajca, v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana:

 

 

– Perutnine

 

 

0407 00 30

– – Druga:

 

 

(a)

Za izvoz jajčnih ovalbuminov iz oznak KN 3502 11 90 in 3502 19 90

02

6,00

03

20,00

04

3,00

(b)

Za izvoz drugega blaga

01

3,00

0408

Ptičja jajca, brez lupine ter jajčni rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v vodi ali sopari, oblikovana, zamrznjena ali kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih:

 

 

– Rumenjaki:

 

 

0408 11

– – sušeni:

 

 

ex 0408 11 80

– – – primerni za človeško prehrano:

 

 

nesladkani

01

40,00

0408 19

– – drugi:

 

 

– – – primerni za človeško prehrano:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – tekoči:

 

 

nesladkani

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – zamrznjeni:

 

 

nesladkani

01

20,00

– Drugo:

 

 

0408 91

– – sušeno:

 

 

ex 0408 91 80

– – – primerno za človeško prehrano:

 

 

nesladkano

01

73,00

0408 99

– – drugo:

 

 

ex 0408 99 80

– – – primerno za človeško prehrano:

 

 

nesladkano

01

18,00


(1)  Namembne države so naslednje:

01

tretje države razen Bolgarije od 1. oktobra 2004 in Romunije od 1. decembra 2005. Za Švico in Lihtenštajn te stopnje ne veljajo za blago iz preglednic I in II k Protokolu št. 2 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo z dne 22. julija 1972, izvoženo od 1. februarja 2005;

02

Kuvajt, Bahrajn, Oman, Katar, Združeni arabski emirati, Jemen, Turčija, Hongkong, JAR in Rusija;

03

Južna Koreja, Japonska, Malezija, Tajska, Tajvan in Filipini;

04

vse namembne države razen Švice, Bolgarije od 1. oktobra 2004, Romunije od 1. decembra 2005 in tistih iz 02 in 03.


9.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 38/27


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 221/2006

z dne 8. februarja 2006

o določitvi koeficienta znižanja, ki se uporablja v okviru tarifne podkvote III za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost, določene z Uredbo (ES) št. 2375/2002, z uporabo Uredbe (ES) št. 169/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2375/2002 z dne 27. decembra 2002 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za navadno pšenico, ki ni visoke kakovosti, s poreklom iz tretjih držav, ki odstopa od Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (2), in zlasti člena 5(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 2375/2002 odpira letno tarifno kvoto 2 981 600 ton navadne pšenice, ki ni visoke kakovosti. Ta kvota je razdeljena na tri podkvote.

(2)

S členom 1 Uredbe Komisije (ES) št. 169/2006 z dne 31. januarja 2006 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 2375/2002 glede izdaje uvoznih dovoljenj v okviru tranše št. 1 tarifne podkvote III za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost (3), je količina, dostopna v okviru podkvote III za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2006, določena na 464 879,874 ton.

(3)

Količine, ki so bile dne 6. februarja 2006 zahtevane v skladu s členom 5(1) Uredbe (ES) št. 2375/2002, presegajo razpoložljive količine. Zato je treba z določitvijo koeficienta znižanja, ki se bo uporabil za zahtevane količine, predvideti, v kakšnem obsegu se lahko izdajo dovoljenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsakemu zahtevku za uvozno dovoljenje za podkvoto III za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost, vloženemu in predloženemu Komisiji dne 6. februarja 2006 v skladu s členom 5(1) in (2) Uredbe (ES) št. 2375/2002, se ugodi do 80,56049 % zahtevanih količin.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 9. februarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. februarja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 358, 31.12.2002, str. 88. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).

(3)  UL L 27, 1.2.2006, str. 3.


9.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 38/28


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 222/2006

z dne 8. februarja 2006

o izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1095/96 z dne 18. junija 1996 o izvajanju koncesij, določenih v Seznamu CXL, sestavljenem po zaključku pogajanj v okviru člena XXIV.6 GATT (2),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1159/2003 z dne 30. junija 2003 o podrobnih pravilih uporabe za uvoz sladkornega trsa v okviru določenih carinskih kvot in preferencialnih sporazumov za tržna leta 2003/04, 2004/05 in 2005/06 in o spremembi uredb (ES) št. 1464/95 in (ES) št. 779/96 (3) in zlasti člena 5(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 9 Uredbe (ES) št. 1159/2003 določa podrobna pravila o obveznosti dobave po stopnji dajatve nič za proizvode z oznako KN 1701, izražene v ekvivalentu belega sladkorja, za uvoze iz držav podpisnic AKP Protokola in Sporazuma z Indijo.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 180/2006 z dne 1. februarja 2006 o določitvi količin obveznosti dobave za uvoz trsnega sladkorja v okviru AKP Protokola in Sporazuma z Indijo za dostavno obdobje 2005/2006 (4) določa obveznosti dobave za Kongo, Indijo, Mozambik, Tanzanijo in Zimbabve, ki so višje od vseh do zdaj predloženih zahtevkov za uvozno dovoljenje za dostavno obdobje 2005/2006.

(3)

Glede na okoliščine in zaradi jasnosti je treba navesti, da najvišje količine obveznosti dobave niso dosežene –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Na podlagi zahtevkov za uvozna dovoljenja, ki so bili predloženi od 30. januarja do 3. februarja 2006 v skladu s členom 5(1) Uredbe (ES) št. 1159/2003, se izdajo dovoljenja v mejah količin, ki so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 9. februarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. februarja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 987/2005 (UL L 167, 29.6.2005, str. 12).

(2)  UL L 146, 20.6.1996, str. 1.

(3)  UL L 162, 1.7.2003, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 568/2005 (UL L 97, 15.4.2005, str. 9).

(4)  UL L 29, 2.2.2006, str. 28.


PRILOGA

Preferenčni sladkor AKP–INDIJA

Naslov II Uredbe (ES) št. 1159/2003

Tržno leto 2005/2006

Zadevna država

% za dostavo zahtevanih količin v tednu od 30.1.2006–3.2.2006

Meja

Barbados

100

 

Belize

100

 

Kongo

100

 

Fidži

100

 

Gvajana

100

 

Indija

100

 

Slonokoščena obala

100

 

Jamajka

100

 

Kenija

100

 

Madagaskar

100

 

Malavi

100

 

Mavricius

100

 

Mozambik

100

 

St. Kitts and Nevis

100

 

Swaziland

0

Dosežena

Tanzanija

100

 

Trinidad in Tobago

100

 

Zambija

100

 

Zimbabve

100

 


Posebni preferenčni sladkor

Naslov III Uredbe (ES) št. 1159/2003

Tržno leto 2005/2006

Zadevna država

% za dostavo zahtevanih količin v tednu od 30.1.2006–3.2.2006

Meja

Indija

0

Dosežena

Druge

0

Dosežena


CXL koncesija za sladkor

Naslov IV Uredbe (ES) št. 1159/2003

Tržno leto 2005/2006

Zadevna država

% za dostavo zahtevanih količin v tednu od 30.1.2006–3.2.2006

Meja

Brazilija

0

Dosežena

Kuba

100

 

Druge tretje države

0

Dosežena


9.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 38/30


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 223/2006

z dne 8. februarja 2006

o določitvi izvoznih nadomestil za jajca, ki stopijo v veljavo 9. februarja 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca (1), in zlasti tretje alinee člena 8(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8 Uredbe (EGS) št. 2771/75 določa, da se razlika med cenami za proizvode iz člena 1(1) navedene uredbe na svetovnem trgu in cenami za navedene proizvode znotraj Skupnosti lahko pokrije z izvoznim nadomestilom.

(2)

Iz uporabe teh pravil in meril v trenutnih razmerah na trgu za jajca sledi, da je treba določiti nadomestilo v višini, ki bi omogočilo udeležbo Skupnosti v svetovni trgovini ter hkrati upoštevalo naravo izvoza teh proizvodov in njegov pomen v tem trenutku.

(3)

Sedanje tržne in konkurenčne razmere v nekaterih tretjih državah zahtevajo določitev diferenciranega nadomestila glede na kraj namembnosti določenih proizvodov sektorja za jajca.

(4)

Člen 21 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999 o skupnih spremembah uporabe režima izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (2) predvideva, da se nobeno nadomestilo ne dodeli, če proizvodi na dan sprejetja izvozne deklaracije niso dobre tržne kakovosti. Da bi zagotovili enotno uporabo veljavne ureditve, je treba natančno določiti, da se nadomestilo prejme šele, ko jajčni proizvodi iz člena 1 Uredbe (EGS) št. 2771/75, nosijo oznako zdravstvene ustreznosti, kot je predvideno v Direktivi Sveta 89/437/EGS z dne 20. junija 1989 o higienskih in sanitarnih problemih, ki se nanašajo na proizvodnjo in dajanje v promet jajčnih proizvodov (3).

(5)

Cilj pogajanj v okviru evropskih sporazumov med Evropsko skupnostjo ter Romunijo in Bolgarijo je predvsem liberalizacija trgovine s proizvodi, ki so zajeti v skupni ureditvi zadevnega trga. Zato se morajo izvozna nadomestila za ti dve državi odpraviti. Vendar ta odprava nadomestil ne sme voditi k uvedbi diferenciranega nadomestila za izvoz v druge države.

(6)

Upravljalni odbor za perutninsko meso in jajca ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Tarifne oznake proizvodov, za katere se ob izvozu odobri izvozno nadomestilo iz člena 8 Uredbe (EGS) št. 2771/75, in zneski navedenega nadomestila so določeni v Prilogi k tej uredbi.

Da bi se prejelo nadomestilo, morajo proizvodi, ki jih zadeva uporaba poglavja XI Priloge Direktive 89/437 EGS, nositi oznako zdravstvene ustreznosti, kot je predvideno v tej direktivi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 9. februarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. februarja 2006

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članika Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122 , 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 671/2004 (UL L 105, 14.4.2004, str. 5).

(3)  UL L 212, 22.7.1989, str. 87. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003.


PRILOGA

Izvozna nadomestila za jajca od 9. februarja 2006 dalje

Tarifna oznaka proizvoda

Namembni kraj

Merska enota

Znesek nadomestila

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 kos

1,35

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 kos

0,70

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

6,00

E10

EUR/100 kg

20,00

E17

EUR/100 kg

3,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

73,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

18,00

N.B.: Tarifne oznake proizvodov in oznake namembnih krajev serije „A“ so določene v spremenjeni Uredbi Komisije (EGS) št. 3846/87 (UL L 366, 24.12.1987, str. 1).

Numerične oznake namembnih krajev so določene v Uredbi (ES) št. 750/2005 (UL L 126, 19.05.2005, str. 12).

Drugi namembni kraji so:

E09

Kuvajt, Bahrajn, Oman, Katar, Združeni arabski emirati, Jemen, Hongkong SAR, Rusija, Turčija.

E10

Južna Koreja, Japonska, Malezija, Tajska, Tajvan, Filipini.

E16

Vsi namembni kraji razen Združenih držav Amerike, Romunije in Bolgarije.

E17

Vsi namembni kraji razen Švice, Romunije, Bolgarije ter skupin E09 in E10.

E18

Vsi namembni kraji razen Švice, Romunije in Bolgarije.


9.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 38/32


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 224/2006

z dne 8. februarja 2006

o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za jajca (1), in zlasti člena 5(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga za perutninsko meso (2), in zlasti člena 5(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2783/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupnem trgovinskem sistemu za ovalbumin in laktalbumin (3), in zlasti člena 3(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1484/95 (4), določa podrobna pravila za izvajanje sistema dodatnih uvoznih dajatev in določa reprezentativne cene v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin.

(2)

Iz rednega spremljanja podatkov, ki so podlaga za preverjanje uvoznih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin, sledi, da je treba spremeniti reprezentativne cene za uvoz nekaterih proizvodov, upoštevajoč spremembe cen glede na poreklo. Zato je treba objaviti reprezentativne cene.

(3)

Glede na razmere na trgu je treba te spremembe čimprej izvesti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1484/95 se nadomesti s Prilogo k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 9. februarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. februarja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003.

(3)  UL L 282, 1.11.1975, str. 104. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisje (ES) št. 2916/95 (UL L 305, 19.12.1995, str. 49).

(4)  UL L 145, 29.6.1995, str. 47. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 82/2006 (UL L 14, 19.1.2006, str. 10).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 8. februarja 2006 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES) št. 1484/95

„PRILOGA I

Tarifna oznaka KN

Poimenovanje proizvodov

Reprezentativna cena

(EUR/100 kg)

Varščina iz člena 3(3)

(EUR/100 kg)

Poreklo (1)

0207 12 90

Piščanci, oskubljeni in iztrebljeni, brez glav in krempljev ter brez vratov, src, jeter in želodčkov, znani kot ‚65 % piščanci‘, ali drugače pripravljeni, zamrznjeni

111,7

2

01

96,5

6

02

0207 14 10

Kosi kokoši vrste Gallus domesticus, brez kosti, zamrznjeni

195,3

32

01

229,4

21

02

279,7

6

03

0207 25 10

Kosi purana, oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot ‚80 % purani‘, zamrznjeni

120,6

12

01

0207 27 10

Kosi purana brez kosti, zamrznjeni

236,2

18

01

276,7

6

03

1602 32 11

Izdelek iz surove kokoši vrste Gallus domesticus

206,6

24

01

264,0

7

02

199,2

26

03


(1)  Poreklo izvoza:

01

Brazilija

02

Argentina

03

Čile.“


9.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 38/34


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 225/2006

z dne 8. februarja 2006

o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1260/2001 z dne 19. junija 2001 o skupni ureditvi trgov za sladkor (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1423/95 z dne 23. junija 1995 o podrobnih izvedbenih pravilih za uvoz proizvodov v sektorju sladkorja, razen melase (2), in zlasti drugega stavka druge alinee odstavka 2 člena 1 ter odstavka 1 člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zneski reprezentativnih cen in dodatnih dajatev, ki veljajo za uvoz belega sladkorja, surovega sladkorja in nekaterih sirupov za tržno leto 2005/2006, so bili določeni z Uredbo Komisije (ES) št. 1011/2005 (3). Navedene cene in dolžnosti so bile nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 200/2006 (4).

(2)

Podatki, s katerimi Komisija trenutno razpolaga, vodijo do sprememb navedenih zneskov, v skladu s pravili in metodami iz Uredbe (ES) št. 1423/95 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Reprezentativne cene in dodatne uvozne dajatve za proizvode iz člena 1 Uredbe (ES) št. 1423/95, določene v Uredbi (ES) št. 1011/2005 za tržno leto 2005/2006, se spremenijo in so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 9. februarja 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. februarja 2006

Za Komisijo

J. L. DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 178, 30.6.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 39/2004 (UL L 6, 10.1.2004, str. 16).

(2)  UL L 141, 24.6.1995, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 624/98 (UL L 85, 20.3.1998, str. 5).

(3)  UL L 170, 1.7.2005, str. 35.

(4)  UL L 32, 4.2.2006, str. 39.


PRILOGA

Spremenjeni zneski reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za beli sladkor, surovi sladkor in proizvode pod oznako KN 1702 90 99, ki se uporabljajo od 9. februarja 2006

(EUR)

Oznaka KN

Višina reprezentativnih cen na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

Višina dodatnih dajatev na 100 kg neto teže zadevnega proizvoda

1701 11 10 (1)

36,67

0,28

1701 11 90 (1)

36,67

3,90

1701 12 10 (1)

36,67

0,15

1701 12 90 (1)

36,67

3,61

1701 91 00 (2)

35,79

7,34

1701 99 10 (2)

35,79

3,60

1701 99 90 (2)

35,79

3,60

1702 90 99 (3)

0,36

0,31


(1)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko II Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1260/2001 (UL L 178, 30.6.2001, str. 1).

(2)  Določitev za standardno kakovost v skladu s točko I Priloge I k Uredbi (ES) št. 1260/2001.

(3)  Določitev za 1 % vsebnosti saharoze.


9.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 38/36


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/15/ES

z dne 7. februarja 2006

o določitvi drugega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost pri izvajanju Direktive Sveta 98/24/ES ter o spremembi Direktive 91/322/EGS in Direktive 2000/39/ES

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 98/24/ES (1) z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu in zlasti njenega člena 3(2),

ob upoštevanju mnenja Svetovalnega odbora za varnost, higieno in varovanje zdravja pri delu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija mora v skladu z Direktivo 98/24/ES predlagati evropske cilje v obliki indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost (IMVPI) za varovanje delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom, ki se določijo na ravni Skupnosti.

(2)

Komisiji pri izvajanju te naloge pomaga Znanstveni odbor za omejitev poklicne izpostavljenosti kemičnim snovem (SCOEL), ki je bil uveden s Sklepom Komisije 95/320/ES (2).

(3)

Indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost upoštevajo vplive na zdravje, niso zavezujoče ter izhajajo iz najnovejših razpoložljivih znanstvenih podatkov in razpoložljivosti merilnih tehnik. Določijo spodnje mejne vrednosti za izpostavljenost, pod katerimi ni pričakovanih škodljivih vplivov za posamezno snov. Potrebne so za delodajalčevo določitev in oceno tveganja v skladu s členom 4 Direktive 98/24/ES.

(4)

Države članice morajo določiti nacionalne vrednosti za vsak kemični dejavnik, za katerega so določene indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost na ravni Skupnosti, pri čemer upoštevajo mejne vrednosti Skupnosti, vendar lahko določijo njihovo naravo skladno z domačo zakonodajo in prakso.

(5)

Indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost je treba šteti za pomemben del celovitega zagotavljanja varovanja zdravja delavcev na delovnem mestu pred tveganjem, ki ga povzročajo nevarne kemikalije.

(6)

Rezultati ocene tveganja in strategij za zmanjšanje tveganja, razvitih v okviru Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 (3) o oceni in nadzoru tveganja, ki ga predstavljajo obstoječe snovi, so podlaga za določitev ali popravek mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost za številne snovi.

(7)

Prvi in drugi seznam indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost sta bila določena z direktivama Komisije 91/322/EGS (4) in 96/94/ES (5) v okviru Direktive Sveta 80/1107/EGS z dne 27. novembra 1980 o varovanju delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti kemijskim, fizikalnim in biološkim dejavnikom pri delu (6).

(8)

Direktiva 80/1107/EGS je bila z dne 5. maja 2001 razveljavljena z Direktivo 98/24/ES.

(9)

Direktiva 98/24/ES določa, da direktivi 91/322/EGS in 96/94/ES ostaneta veljavni.

(10)

Direktiva Komisije 2000/39/ES z dne 8. junija 2000 o določitvi prvega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost pri izvajanju Direktive Sveta 98/24/ES o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganjem zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (7) je z dnem 31. decembra 2001 razveljavila Direktivo 96/94/ES.

(11)

Zaradi ocene najnovejših razpoložljivih znanstvenih podatkov je ustrezno preveriti indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost, določene z Direktivo 91/322/EGS.

(12)

V skladu s členom 3 Direktive 98/24/ES je odbor SCOEL ocenil skupno 33 snovi, ki so navedene v Prilogi k sedanji direktivi. Od teh 33 snovi jih je 17 že bilo navedenih v Prilogi k Direktivi 91/322/EGS. Za 4 od teh snovi SCOEL priporoča določitev novih indikativnih mejnih vrednosti, za 13 snovi pa ohranitev prejšnjih mejnih vrednosti. Skladno s tem je treba 17 snovi, sedaj navedenih v Prilogi k sedanji direktivi, črtati iz Priloge k Direktivi 91/322/EGS in v Prilogi k Direktivi 91/322/EGS ohraniti 10 snovi.

(13)

Deset snovi je treba ohraniti v Prilogi k Direktivi 91/322/EGS. Za 9 od teh snovi SCOEL še ni priporočil indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost, za edino preostalo snov se predvideva, da bodo dodatni znanstveni podatki na voljo v bližnji prihodnosti in bodo predloženi SCOEL, da jih prouči.

(14)

Seznam v Prilogi k tej direktivi vsebuje tudi 16 drugih snovi, za katere je odbor SCOEL priporočil indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost, ko je bila opravljena ocena najnovejših razpoložljivih znanstvenih podatkov o vplivih na zdravje pri delu in ob upoštevanju, ali so na voljo merilne tehnike v skladu s členom 3 Direktive 98/24/ES.

(15)

Ena izmed navedenih 16 snovi, monoklorbenzen, je bila vključena v Prilogo k Direktivi 2000/39/EGS. Odbor SCOEL je preveril IMVPI glede na najnovejše znanstvene podatke in priporočil vzpostavitev nove IMVPI. Zato je treba to snov, ki je sedaj navedena v Prilogi k sedanji direktivi, črtati iz Priloge k Direktivi 2000/39/ES.

(16)

Nekaterim snovem je tudi treba določiti mejne vrednosti za kratkotrajno izpostavljenost, da bi bili upoštevani vplivi kratkotrajne izpostavljenosti.

(17)

Pri nekaterih snoveh je treba upoštevati možnost prehajanja skozi kožo, da bi zagotovili najboljšo možno raven varovanja.

(18)

Ta direktiva bi morala biti praktični prispevek pri doseganju socialne razsežnosti notranjega trga.

(19)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem odbora, uvedenim s členom 17 Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (8).

(20)

Direktivo 91/322/EGS je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Pri izvajanju Direktive 98/24/ES se tukaj določijo indikativne mejne vrednosti Skupnosti za poklicno izpostavljenost kemičnim snovem, ki so navedene v Prilogi.

Člen 2

Države članice določijo nacionalne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost kemičnim snovem, navedenim v Prilogi, ob upoštevanju vrednosti Skupnosti.

Člen 3

V Prilogi k Direktivi 91/322/EGS se črta sklicevanje na snovi nikotin, mravljično kislino, metanol, acetonitril, nitrobenzen, resorcinol, dietilamin, ogljikov dioksid, oksalno kislino, cianamid, difosforjev pentoksid, difosforjev pentasulfid, brom, fosforjev pentaklorid, bolhač, barij (topne spojine kot Ba), srebro (topne spojine kot Ag) in njihove indikativne mejne vrednosti.

V Prilogi k Direktivi 2000/93/ES se črta sklic na snov klorbenzen.

Člen 4

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje 18 mesecev po začetku veljavnosti.

Besedilo teh predpisov takoj predložijo Komisiji skupaj s korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Ko države članice sprejmejo navedene predpise, morajo ti vsebovati sklic na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila predpisov nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 5

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. februarja 2006

Za Komisijo

Vladimír ŠPIDLA

Član Komisije


(1)  UL L 131, 5.5.1998, str. 11.

(2)  UL L 188, 9.8.1995, str. 14.

(3)  UL L 84, 5.4.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(4)  UL L 177, 5.7.1991, str. 22.

(5)  UL L 338, 28.12.1996, str. 86.

(6)  UL L 327, 3.12.1980, str. 8.

(7)  UL L 142, 16.6.2000, str. 47.

(8)  UL L 183, 29.6.1989, str. 1.


PRILOGA

INDIKATIVNE MEJNE VREDNOSTI ZA POKLICNO IZPOSTAVLJENOST

EINECS (1)

CAS (2)

Ime snovi

Mejne vrednosti

Opomba (3)

8 ur (4)

kratkoročno (5)

mg/m3  (6)

ppm (7)

mg/m3  (6)

ppm (7)

200-193-3

54-11-5

nikotin

0,5

koža

200-579-1

64-18-6

mravljična kislina

9

5

200-659-6

67-56-1

metanol

260

200

koža

200-830-5

75-00-3

kloretan

268

100

200-835-2

75-05-8

acetonitril

70

40

koža

201-142-8

78-78-4

izopentan

3 000

1 000

202-716-0

98-95-3

nitrobenzen

1

0,2

koža

203-585-2

108-46-3

resorcinol

45

10

koža

203-625-9

108-88-3

toluen

192

50

384

100

koža

203-628-5

108-90-7

monoklorbenzen

23

5

70

15

203-692-4

109-66-0

pentan

3 000

1 000

203-716-3

109-89-7

dietilamin

15

5

30

10

203-777-6

110-54-3

n-heksan

72

20

203-806-2

110-82-7

cikloheksan

700

200

203-815-1

110-91-8

morfolin

36

10

72

20

203-906-6

111-77-3

2-(2-metoksietoksi)etanol

50,1

10

koža

203-961-6

112-34-5

2-(2-butoksietoksi)etanol

67,5

10

101,2

15

204-696-9

124-38-9

ogljikov dioksid

9 000

5 000

205-483-3

141-43-5

2-aminoetanol

2,5

1

7,6

3

koža

205-634-3

144-62-7

oksalna kislina

1

206-992-3

420-04-2

cianamid

1

0,58

koža

207-343-7

463-82-1

neopentan

3 000

1 000

215-236-1

1314-56-3

difosforjev pentoksid

1

215-242-4

1314-80-3

difosforjev pentasulfid

1

231-131-3

 

srebro (topne spojine kot Ag)

0,01

barij (topne spojine kot Ba)

0,5

kovinski krom, spojine z anorganskim kromom (II) in spojine z anorganskim kromom (III) (netopne)

2

231-714-2

7697-37-2

dušikova kislina

2,6

1

231-778-1

7726-95-6

brom

0,7

0,1

231-959-5

7782-50-5

klor

1,5

0,5

232-260-8

7803-51-2

fosfin

0,14

0,1

0,28

0,2

8003-34-7

bolhač (prečiščeni laktoni ali laktoni, ki povzročajo preobčutljivost)

1

233-060-3

10026-13-8

fosforjev pentaklorid

1


(1)  EINECS: Evropski seznam obstoječih snovi

(2)  CAS: Številka v mednarodnem seznamu Chemical Abstract Service

(3)  Opomba – koža, pripisana mejnim količinam za poklicno izpostavljenost, pokaže na možnost večjega vnosa prek kože.

(4)  Merjeno ali izračunano kot časovno tehtano povprečje glede na referenčno obdobje osmih ur.

(5)  Mejna vrednost, ki pri izpostavljenosti ne bi smela biti prekoračena in se nanaša na 15-minutno obdobje, razen kadar ni drugače določeno.

(6)  mg/m3: miligrami na kubični meter zraka pri 20 oC in 101,3 kPa.

(7)  ppm: delci na milijon v volumnu zraka (ml/m3).


9.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 38/40


DIREKTIVA KOMISIJE 2006/17/ES

z dne 8. februarja 2006

o izvajanju Direktive 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih tehničnih zahtevah za darovanje, pridobivanje in testiranje človeških tkiv in celic

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 152(4)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju Direktive 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o določitvi standardov kakovosti in varnosti za darovanje, pridobivanje, testiranje, predelavo, konzerviranje, shranjevanje in razdeljevanje človeških tkiv in celic (1), in zlasti točk (b), (d), (e), (f) in (i) člena 28 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2004/23/ES določa standarde kakovosti in varnosti za darovanje, pridobivanje in testiranje vseh človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje ljudi, ter industrijskih izdelkov na podlagi človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje ljudi, da se zagotovi visoka raven varovanja zdravja ljudi.

(2)

Za preprečitev prenosa bolezni s človeškimi tkivi in celicami za zdravljenje ljudi ter za zagotovitev enake ravni kakovosti in varnosti, Direktiva 2004/23/ES poziva k vzpostavitvi posebnih tehničnih zahtev za vsak posamezen korak v postopku uporabe človeških tkiv in celic.

(3)

Pri uporabi tkiv in celic za zdravljenje ljudi obstaja tveganje za prenos bolezni in druge morebitne neželene učinke za prejemnike. To tveganje se lahko zmanjša s pazljivo izbiro darovalcev, testiranjem vsakega darovanja in uporabo postopkov za pridobivanje tkiv in celic v skladu s pravili in postopki, določenimi in posodobljenimi ob upoštevanju najboljših razpoložljivih znanstvenih priporočil. Zato morajo vsa tkiva in celice, vključno s tistimi, ki se uporabljajo kot začetni material za proizvodnjo zdravil, namenjenih za uporabo v Skupnosti, ustrezati zahtevam v zvezi s kakovostjo in varnostjo iz te direktive.

(4)

Reproduktivne celice imajo zaradi posebne narave njihove uporabe posebne kakovostne in varnostne značilnosti, ki so upoštevane v tej direktivi.

(5)

Pri darovanju reproduktivnih celic med partnerjema, ki imata intimen fizičen odnos, je upravičeno, da se zahteva manj bioloških testov, glede na to, da je v tem primeru tveganje za prejemnika načeloma manjše, kot pri darovanju tretjih oseb. Za zmanjšanje tveganj za navzkrižno kontaminacijo je biološko testiranje darovalca potrebno samo, če so darovane celice predelane, gojene ali shranjene.

(6)

Ta direktiva temelji na mednarodnih izkušnjah, pridobljenih prek obsežnega posvetovanja, Navodil za zagotavljanje varnosti in kakovosti organov, tkiv in celic, Evropske konvencije o človekovih pravicah, Konvencije o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine: Konvencije o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino (Oviedo, 4.IV.1997) Sveta Evrope ter njenih dodatnih protokolov in priporočil Svetovne zdravstvene organizacije. Še zlasti v zvezi z nadaljnjimi dodatnimi biološkimi testiranji darovalcev, ki izvirajo z območij z visoko pojavnostjo določenih bolezni, ali katerih spolni partnerji ali starši izvirajo z območij z visoko pojavnostjo, se države članice sklicujejo na obstoječe mednarodne znanstvene dokaze. Direktiva je v skladu s temeljnimi načeli, navedenimi v Evropski listini o temeljnih pravicah.

(7)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Odbora, ustanovljenega z Direktivo 2004/23/ES –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„reproduktivne celice“ pomenijo vsa tkiva in celice za uporabo v asistirani reprodukciji;

(b)

„darovanje med partnerjema“ pomeni darovanje reproduktivnih celic med moškim in žensko, ki izjavita, da imata intimen fizičen odnos;

(c)

„neposredna uporaba“ pomeni vsak postopek, kjer so celice darovane in uporabljene brez kakršnega koli shranjevanja;

(d)

„sistem kakovosti“ pomeni organizacijsko strukturo, določene odgovornosti, postopke, procese in sredstva za izvajanje upravljanja kakovosti ter vključuje vse dejavnosti, ki neposredno in posredno prispevajo h kakovosti;

(e)

„standardni operativni postopki (SOP)“ pomenijo pisna navodila, ki opisujejo korake posebnega procesa, vključno z materiali in metodami, ki se uporabljajo, ter pričakovanim končnim izdelkom;

(f)

„validacija“ (ali „kvalifikacija“ v primeru opreme ali okolja) pomeni priprava dokumentiranega dokaza, ki z visoko stopnjo zagotavlja, da bodo specifični proces, SOP, kos opreme ali okolje vedno proizvajali izdelek, ki ustreza svojim vnaprej določenim specifikacijam in kakovostnim lastnostim; postopek se validira z namenom ovrednotenja delovanja sistema glede njegove učinkovitosti za predvideno uporabo;

(g)

„sledljivost“ pomeni zmožnost ugotavljanja položaja in identifikacije tkiva/celice na vsakem koraku od njegovega/njenega pridobivanja, med predelavo, testiranjem in shranjevanjem, vse do razdeljevanja prejemniku ali odstranitvijo, ki vključuje zmožnost identifikacije darovalca in tkivne ustanove, ali proizvodnega obrata, ki prejme, predela ali shrani tkivo/celice, ter zmožnost identifikacije prejemnika(-ov) v zdravstveni(-h) ustanovi(-ah), ki tkivo/celice presadijo na prejemnika(-e); sledljivost pomeni tudi zmožnostjo ugotavljanja položaja in identifikacije vseh ustreznih podatkov, povezanih z izdelki in materiali, ki pridejo v stik s temi tkivi/celicami;

(h)

„organizacija za pridobivanje“ pomeni zdravstveno ustanovo ali enoto bolnišnice ali drugo telo, ki izvaja dejavnosti pridobivanja človeških tkiv in celic in ni potrebno, da ima akreditacijo, imenovanje, odobritev ali dovoljenje za tkivno ustanovo.

Člen 2

Zahteve za pridobivanje človeških tkiv in celic

1.   Z izjemo darovanja reproduktivnih celic med partnerjema za neposredno uporabo države članice zagotovijo, da je pridobivanje človeških tkiv in celic akreditirano, imenovano, ima odobritev ali dovoljenje samo kadar so izpolnjene zahteve iz odstavkov 2 do 12.

2.   Pridobivanje človeških tkiv in celic opravljajo osebe, ki so uspešno zaključile program usposabljanja, ki ga določi klinična skupina, specializirana za tkiva in celice, ki jih je treba pridobiti, ali tkivna ustanova, ki ima odobritev za pridobivanje.

3.   Tkivna ustanova ali organizacija za pridobivanje ima z osebjem ali kliničnimi skupinami, odgovornimi za izbor darovalcev, razen če so zaposleni pri isti organizaciji ali ustanovi, sklenjene pisne sporazume, v katerih so določeni postopki, ki jih je treba upoštevati za zagotovitev skladnosti z merili za izbor darovalcev iz Priloge I.

4.   Tkivna ustanova ali organizacija za pridobivanje ima z osebjem ali kliničnimi skupinami, odgovornimi za pridobivanje tkiv/celic, razen če so zaposleni v isti ustanovi ali organizaciji, sklenjene pisne sporazume, v katerih je/so določena(-e) vrsta(-e) tkiv in/ali celic in/ali vzorcev za testiranje, ki jih je treba priskrbeti, ter protokoli, ki jih je treba upoštevati.

5.   Standardni operativni postopki (SOP) se uporabljajo za preverjanje:

(a)

identitete darovalca;

(b)

podrobnosti o privolitvi ali odobritvi darovalca ali darovalčeve družine;

(c)

ocenjevanje meril za izbor darovalcev, kot je opredeljeno v členu 3;

(d)

ocenjevanje potrebnega laboratorijskega testiranja darovalcev, kot je opredeljeno v členu 4.

Obstajajo tudi SOP, ki opisujejo postopke za pridobivanje, pakiranje, označevanje ter prevoz tkiv in celic do točke prihoda v tkivno ustanovo ali, v primeru neposrednega razdeljevanja tkiv in celic, do klinične skupine, odgovorne za njihovo uporabo ali, v primeru vzorcev tkiv/celic, do laboratorija za testiranje, v skladu s členom 5 te direktive.

6.   Pridobivanje poteka v ustreznih objektih, v skladu s postopki, ki kar najbolj zmanjšajo možnost za bakterijsko ali drugo okužbo pridobljenih tkiv in celic, v skladu s členom 5.

7.   Z materiali in opremo za pridobivanje se ravna v skladu s standardi in specifikacijami, določenimi v Prilogi IV, oddelku 1.3 ter ob upoštevanju ustreznih nacionalnih in mednarodnih predpisov, standardov in smernic, ki zajemajo sterilizacijo zdravil in medicinskih pripomočkov. Za pridobivanja tkiv in celic se uporabljajo kvalificirani sterilni instrumenti in naprave za pridobivanje.

8.   Pridobivanje tkiv in celic od živih darovalcev poteka v okolju, ki zagotavlja njihovo zdravje, varnost in zasebnost.

9.   Po potrebi se zagotovi osebje in oprema, potrebna za rekonstrukcijo telesa umrlih darovalcev. Taka rekonstrukcija se opravi učinkovito.

10.   Postopki za pridobitev tkiv in celic potekajo v skladu z zahtevami, določenimi v členu 5.

11.   Enotna identifikacijska oznaka se dodeli darovalcu ter darovanim tkivom in celicam med pridobivanjem ali v tkivni ustanovi za zagotovitev ustrezne identifikacije darovalca in sledljivosti darovanega materiala. Kodirani podatki se vnesejo v register, ki se hrani v ta namen.

12.   Dokumentacija o darovalcih se hrani v skladu s točko 1.4 Priloge IV.

Člen 3

Merila za izbor darovalcev tkiv in celic

Pristojni organ ali organi zagotovijo, da darovalci izpolnjujejo merila za izbor, določena v:

(a)

Prilogi I za darovalce tkiv in celic, razen za darovalce reproduktivnih celic;

(b)

Prilogi III za darovalce reproduktivnih celic.

Člen 4

Potrebno laboratorijsko testiranje darovalcev

1.   Pristojni organ ali organi zagotovijo, da:

(a)

darovalci tkiv in celic, razen darovalcev reproduktivnih celic, opravijo biološke teste, določene v točki 1 Priloge II;

(b)

so testi iz točke (a), opravljeni v skladu s splošnimi zahtevami, določenimi v točki 2 Priloge II.

2.   Pristojni organ ali organi zagotovijo, da:

(a)

darovalci reproduktivnih celic opravijo biološke teste, določene v točkah 1, 2 in 3 Priloge III;

(b)

so testi iz točke (a), opravljeni v skladu s splošnimi zahtevami, določenimi v točki 4 Priloge III.

Člen 5

Darovanje tkiva in/ali celic ter postopki pridobivanja in sprejem v tkivno ustanovo

Pristojni organ ali organi zagotovijo, da so pri darovanju tkiva in/ali celic ter postopkih pridobivanja in sprejemu v tkivno ustanovo izpolnjene zahteve, določene v Prilogi IV.

Člen 6

Zahteve za neposredno razdeljevanje določenih tkiv in celic prejemniku

Pristojni organ ali organi lahko odobrijo, da so določena tkiva in celice s kraja pridobivanja neposredno razdeljena zdravstveni ustanovi za takojšnjo presaditev.

Člen 7

Prenos

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. novembra 2006. Vsebino besedila teh predpisov in korelacijsko tabelo med omenjenimi predpisi in to direktivo takoj sporočijo Komisiji.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila glavnih določb nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 9

Prejemniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. februarja 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 102, 7.4.2004, str. 48.


PRILOGA I

MERILA ZA IZBOR DAROVALCEV TKIV IN/ALI CELIC (RAZEN DAROVALCEV REPRODUKTIVNIH CELIC), KAKOR JE NAVEDENO V ČLENU 3(a)

Merila za izbor darovalcev temeljijo na analizi tveganj, povezanih z uporabo posebnih tkiv/celic. Kazalniki teh tveganj so opredeljeni s fizikalnim pregledom, pregledom zdravstvene anamneze in vedenja v preteklosti, biološkim testiranjem, obdukcijo (pri umrlih darovalcih) ter katerim koli drugim ustreznim pregledom. Razen če je to upravičeno na podlagi dokumentirane ocene tveganja, ki jo odobri odgovorna oseba, v skladu s členom 17 Direktive 2004/23/ES, so darovalci izključeni iz darovanja, če velja katero od naslednjih meril:

1.   Umrli darovalci

1.1   Splošna merila za izključitev

1.1.1

Vzrok smrti je neznan, razen če obdukcija razkrije vzrok smrti po pridobivanju in se ne uporabi nobeno splošno merilo za izključitev iz oddelka 1.1.

1.1.2

Bolezen neznanega vzroka v preteklosti.

1.1.3

Maligna bolezen v sedanjosti ali preteklosti, razen če gre za primarni karcinom bazalnih celic, rak in situ na materničnem vratu in nekatere primarne tumorje na centralnem živčnem sistemu, ki jih je treba oceniti v skladu z znanstvenimi dokazi. Darovalci z malignimi boleznimi se lahko ocenijo in upoštevajo za darovanje roženice, razen če imajo retinoblastom, hematološko neoplazmo in maligne tumorje na notranjem delu očesa.

1.1.4

Tveganje za prenos bolezni, ki jih povzročijo prioni. To tveganje vključuje:

(a)

posebno izključitev oseb, pri katerih je bila ugotovljena Creutzfeldt-Jakobova bolezen ali varianta Creutzfeldt-Jakobove bolezni ali imajo v družinski anamnezi neiatrogeno Creutzfeldt-Jakobovo bolezen;

(b)

osebe, ki so v preteklosti imele hitro napredujočo demenco ali degenerativno nevrološko bolezen, vključno z boleznimi neznanega izvora;

(c)

prejemnike hormonov, pridobljenih iz hipofize (npr. rastni hormoni), in prejemnike presadkov roženice, beločnice in dura mater ter osebe, pri katerih je bila opravljena nedokumentirana nevrološka operacija (kjer se lahko uporabi trda možganska ovojnica).

Za varianto Creutzfeldt-Jakobove bolezni se lahko priporočijo nadaljnji previdnostni ukrepi.

1.1.5

Sistemska okužba, ki v času darovanja ni bila nadzorovana, vključno z bakterijskimi boleznimi, sistemskimi virusnimi, glivičnimi ali parazitskimi okužbami ali obsežnejšimi lokalnimi okužbami tkiv in celic, namenjenih za darovanje. Darovalce s sepso se lahko oceni in predvidi za darovanje očesa, vendar samo, če bo roženica shranjena v gojišču za organe, da se lahko odkrije kakršna koli bakterijska okužba tkiva.

1.1.6

Klinični ali laboratorijski dokaz za virus HIV, akutni ali kronični hepatitis B (razen pri osebah z dokazanim imunskim statusom), hepatitis C in HTLV I/II, tveganje za prenos ali dokaz o dejavnikih tveganja za te okužbe ali prisotnost teh bolezni v preteklosti.

1.1.7

Zgodovina kronične, sistematične avtoimunske bolezni, ki bi lahko imela neželen učinek na kakovost tkiva, ki ga je treba pridobiti.

1.1.8

Pokazatelji, s katerimi se testirajo rezultati vzorcev krvi darovalca, so neveljavni zaradi:

(a)

pojava hemodilucije v skladu s specifikacijami iz Priloge II, oddelek 2, kjer vzorec pred transfuzijo ni na voljo; ali

(b)

zdravljenja z imunosupresivnimi snovmi.

1.1.9

Dokaz o katerih koli drugih dejavnikih tveganja za nalezljive bolezni na podlagi ocene tveganja, ob upoštevanju preteklih potovanj in izpostavljenosti darovalca ter lokalne razširjenosti nalezljive bolezni.

1.1.10

Prisotnost fizičnih znakov na darovalčevem telesu, ki kažejo na tveganje za nalezljivo bolezen(-ni), kot je opisano v Prilogi IV, točka 1.2.3.

1.1.11

Zaužitje ali izpostavljenost snovi (npr. cianid, svinec, živo srebro, zlato), ki se lahko prenese na prejemnika v količinah, ki bi lahko ogrozile njegovo zdravje.

1.1.12

Nedavno cepljenje z živim oslabljenim virusom, kjer obstaja možnost za prenos.

1.1.13

Presaditev s ksenotransplantati.

1.2   Dodatna merila za izključitev, če so darovalci umrli otroci.

1.2.1

Vsi otroci, ki se rodijo materam, okuženim s HIV, ali ki izpolnjujejo merila za izključitev, opisana v oddelku 1.1, morajo biti izključeni kot darovalci do dokončne izključitve tveganja za prenos okužbe.

(a)

Otroci, stari manj kot 18 mesecev, ki so rojeni materam, okuženim z virusom HIV, hepatitisom B, hepatitisom C ali virusom HTLV ali so v nevarnosti pred tako okužbo in so jih v zadnjih 12 mesecih dojile njihove matere, ne morejo biti obravnavani kot darovalci, ne glede na rezultate analiz testiranj ali preskusov;

(b)

otroci mater, okuženih z virusom HIV, hepatitisom B, hepatitisom C ali virusa HTLV ali otroci, ki so v nevarnosti pred tako okužbo in ki jih v zadnjih 12 mesecih niso dojile matere ter pri katerih analizno preskušanje, fizikalni pregledi in pregledi zdravniških kartotek ne dokazujejo prisotnosti virusa HIV, hepatitisa B, hepatitisa C ali virusa HTLV, se lahko sprejmejo kot darovalci.

2.   Živi darovalci

2.1   Avtologni živi darovalci

2.1.1

Če so odstranjeno tkivo in celice namenjene za shranjevanje ali gojenje, je treba uporabiti enake minimalne zahteve za biološko testiranje kot pri alogenskem živem darovalcu. Pozitivni rezultati testiranja ne preprečujejo nujno, da so tkiva ali celice ali kateri koli drugi izdelki, pridobljeni iz njih, shranjeni, predelani in ponovno vsajeni, če so na voljo ustrezni pogoji ali razmere skladiščenja za preprečitev tveganja za navzkrižno kontaminacijo drugih presadkov in/ali če ni nobenega tveganja za okužbo z naključnimi dejavniki in/ali za zamenjavo.

2.2   Alogenski živi darovalci

2.2.1

Alogenski živi darovalci so izbrani na podlagi njihovega zdravstvenega stanja in zdravstvene anamneze, zbrane z vprašalnikom in v osebnem razgovoru, ki ga opravi kvalificiran in usposobljen zdravstveni delavec z darovalcem v skladu s točko 2.2.2. Ta ocena vključuje ustrezne dejavnike, ki lahko pomagajo pri odkrivanju in presejanju oseb, katerih darovanje bi lahko ogrozilo zdravje drugih, kot je možnost za prenos bolezni ali ogroženost lastnega zdravja. Postopek zbiranja ne sme pri nobenem darovanju vplivati na zdravje ali oskrbo darovalca ali ju ogroziti. V primeru darovanja krvi iz popkovnice ali amnijske membrane to velja za mater in dojenčka.

2.2.2

Merila za izbor alogenskih živih darovalcev določi in dokumentira tkivna ustanova (in zdravnik, ki opravi presaditev, v primeru neposrednega prenosa na prejemnika) na podlagi posebnih tkiv in celic, namenjenih za darovanje, skupaj z darovalčevim fizičnim stanjem, zdravstveno anamnezo in vedenjem v preteklosti, rezultati kliničnih preiskav in laboratorijskih testov, ki določajo darovalčevo zdravstveno stanje.

2.2.3

Uporabljajo se enaka merila za izključitev, kot za umrle darovalce, razen točke 1.1.1. Odvisno od tkiva ali celic, namenjenih za darovanje, je morda treba dodati še druga posebna merila za izključitev, kot so:

(a)

nosečnost (razen za darovalce krvnih celic iz popkovine, amnijske membrane in če je darovalec hematopoetskih progenitornih celic sorojenec);

(b)

dojenje;

(c)

v primeru krvotvornih matičnih celic možnost za prenos dednih stanj.


PRILOGA II

POTREBNO LABORATORIJSKO TESTIRANJE DAROVALCEV (RAZEN DAROVALCEV REPRODUKTIVNIH CELIC), KAKOR JE NAVEDENO V ČLENU 4(1)

1.   Potrebno biološko testiranje darovalcev

1.1

Minimalna zahteva za vse darovalce so naslednji biološki testi:

HIV 1 in 2

Anti-HIV-1,2

Hepatitis B

HBsAg

Anti HBc

Hepatitis C

Anti-HCV-Ab

Sifilis

Glej 1.4 (spodaj)

1.2

Testi za protitelesa HTLV-I se opravijo na darovalcih, ki živijo na območjih z visoko pojavnostjo ali izvirajo iz njih, ali darovalcih, katerih spolni partnerji ali starši izvirajo iz teh območij.

1.3

Če je anti-HBc pozitiven in HBsAg negativen, so potrebne nadaljnje preiskave z ocenjevanjem tveganja za določitev primernosti za klinično rabo.

1.4

Validiran testni algoritem se uporabi za izključitev prisotnosti aktivne okužbe z bakterijo Treponema Pallidum. Ko je specifičen ali nespecifičen test nereaktiven, se lahko tkiva in celice sprostijo za uporabo. Kadar je opravljen nespecifičen test, reakcija ne prepreči pridobivanja ali sprostitve, če specifičen test za potrditev bakterije Treponema ne reagira. Darovalec, pri katerem testiranje vzorca reagira na specifičen test za bakterijo Treponema, zahteva temeljito oceno tveganja za določitev primernosti za klinično rabo.

1.5

V nekaterih okoliščinah je potrebno dodatno testiranje, odvisno od darovalčeve preteklosti in lastnosti darovanega tkiva ali celic (npr. RhD, HLA, malarija, CMV, toksoplazma, EBV, Trypanosoma cruzi).

1.6

Za avtologne darovalce velja Priloga I, točka 2.1.1.

2.   Splošne zahteve, ki jih je treba upoštevati pri določanju bioloških označevalcev

2.1

Teste opravi usposobljen laboratorij, ki je od pristojnega organa v državi članici priznan kot center za testiranje in po potrebi uporablja komplete za testiranje z oznako CE. Vrsto uporabljenega testa je treba validirati v ta namen v skladu z razpoložljivimi znanstvenimi dosežki in znanjem.

2.2

Biološki testi se opravijo na darovalčevem serumu ali plazmi; ne opravijo se na drugih tekočinah ali izločkih, kot so prekatna vodica ali očesna steklovina, razen če je to izrecno klinično določeno z validiranim testom za takšno tekočino.

2.3

Če so morebitni darovalci izgubili kri in so pred kratkim prejeli darovano kri, komponente krvi, koloide ali kristaloide, test krvi morda ni veljaven zaradi hemodilucije vzorca. Za oceno stopnje hemodilucije se algoritem uporabi v naslednjih okoliščinah:

(a)   odvzem vzorca krvi pred smrtjo: če so bili kri, komponente krvi in/ali koloidi infundirani v 48 urah pred odvzemom vzorca krvi ali če so bili kristaloidi infundirani v uri pred odvzemom vzorca krvi;

(b)   odvzem vzorca krvi po smrti: če so bili kri, komponente krvi in/ali koloidi infundirani v 48 urah pred smrtjo ali če so bili kristaloidi infundirani v uri pred smrtjo.

Tkivne ustanove lahko sprejmejo tkiva in celice od darovalcev, katerih plazma je razredčena za več kot 50 %, le če so uporabljeni testni postopki validirani za tako plazmo ali če je na voljo vzorec, odvzet pred transfuzijo.

2.4

V primeru umrlega darovalca se vzorci krvi pridobijo tik pred smrtjo, če pa to ni mogoče, mora biti čas pridobitve vzorca čimprej po smrti in v vsakem primeru v 24-ih urah po smrti.

2.5

(a)

V primeru živih darovalcev (razen pri alogenskih darovalcih matičnih celic iz kostnega mozga in periferne krvi, iz praktičnih razlogov) se vzorci krvi pridobijo v času darovanja, ali če to ni mogoče, v 7 dneh po darovanju (to je „vzorec darovanja“).

(b)

Če so tkivo in celice alogenskih živih darovalcev lahko shranjene daljše obdobje, je treba čez 180 dni ponovno opraviti odvzem vzorca in testiranje. V takšnih okoliščinah ponovnega odvzema vzorca se vzorec darovanja lahko odvzame 30 dni pred in 7 dni po darovanju.

(c)

Če tkivo in celice alogenskih živih darovalcev ne morejo biti shranjene daljše obdobje in torej ni možen ponoven odvzem vzorca, se uporablja zgornji odstavek 2(5)(a).

2.6

Če je pri živem darovalcu (razen pri darovalcih izvornih celic kostnega mozga in izvornih celic periferne krvi) „vzorec darovanja“, kot je opredeljen v zgornjem odstavku 2(5)(a), dodatno testiran s tehniko ojačanja nukleinske kisline (NAT) za HIV, HBV in HCV, se je mogoče izogniti testiranju ponovnega krvnega vzorca. Ponovnemu testiranju se je mogoče izogniti tudi, če predelava vključuje korak inaktivacije, ki je bil validiran za zadevne viruse.

2.7

V primeru zbiranja kostnega mozga in izvornih celic periferne krvi se krvni vzorci odvzeti za testiranje v 30 dneh pred darovanjem.

2.8

Če so darovalci novorojenčki, morajo biti biološki testi opravljeni na darovalčevi materi, da se preprečijo zdravniško nepotrebni postopki na dojenčku.


PRILOGA III

MERILA ZA IZBOR IN POTREBNO LABORATORIJSKO TESTIRANJE DAROVALCEV REPRODUKTIVNIH CELIC, KAKOR JE NAVEDENO V ČLENIH 3(b) IN 4(2)

1.   Darovanje med partnerjema za neposredno uporabo

Meril za izbor darovalcev in laboratorijskega testiranja ni treba uporabiti v primeru darovanja reproduktivnih celic med partnerjema za neposredno uporabo.

2.   Darovanje med partnerjema (ne za neposredno uporabo)

Reproduktivne celice, predelane in/ali shranjene, in reproduktivne celice, ki so namenjene shranjevanju zarodkov z zamrzovanjem, morajo izpolnjevati naslednja merila:

2.1

Zdravnik, odgovoren za darovalca, mora na podlagi darovalčeve zdravstvene anamneze in terapevtskih indikacij določiti in dokumentirati obrazložitev za darovanje in varnost za prejemnika ter katerega koli otroka/otrok, ki bi se morda rodil(-i).

2.2

Opravljeni morajo biti naslednji biološki testi za oceno tveganja za navzkrižno kontaminacijo:

HIV 1 in 2

Anti-HIV-1,2

Hepatitis B

HBsAg

Anti-HBc

Hepatitis C

Anti-HCV-Ab

V primeru sperme, ki je predelana za intrauterino osemenitev in ni namenjena shranjevanju, ni potrebno biološko testiranje, če tkivna ustanova lahko dokaže, da se za nevarnost navzkrižnega onesnaženja in izpostavljenosti osebja uporabljajo validirani postopki.

2.3

Če so rezultati testov za HIV 1 in 2, hepatitis B ali hepatitis C pozitivni ali niso na voljo ali če je znano, da je darovalec vir tveganja za okužbo, je treba uvesti sistem ločenega shranjevanja.

2.4

Testi za protitelesa HTLV-I se opravijo na darovalcih, ki živijo na območjih z visoko pojavnostjo ali izvirajo iz teh območij, ali darovalcih, katerih spolni partnerji ali starši izvirajo iz teh območij.

2.5

V nekaterih okoliščinah je morda potrebno dodatno testiranje, odvisno od darovalčevih potovanj in izpostavljenosti v preteklosti ter lastnosti darovanega tkiva ali celic (npr. RhD, malarija, CMV, T. cruzi).

2.6

Pozitivni rezultati v skladu z nacionalno zakonodajo ne preprečujejo nujno darovanja med partnerjema.

3.   Darovanje, ki ni med partnerjema

Uporaba reproduktivnih celic, ki niso namenjene za darovanje med partnerjema, mora izpolnjevati naslednja merila:

3.1

Darovalci so izbrani na podlagi njihove starosti, zdravstvenega stanja in zdravstvene anamneze, zbrane z vprašalnikom in v osebnem razgovoru, ki ga opravi kvalificiran in usposobljen zdravstveni delavec. Ta ocena vključuje ustrezne dejavnike, ki lahko pomagajo pri odkrivanju in presejanju oseb, katerih darovanje bi lahko ogrozilo zdravje drugih, kot je možnost za prenos bolezni (kot so spolno prenosljive okužbe) ali ogroženost lastnega zdravja (npr. superovulacija, sedacija ali tveganja, povezana s postopkom pridobivanja jajčec ali psihološke posledice darovalcev).

3.2

Testi za HIV 1 in 2, HCV, HBV ter sifilis, opravljeni v skladu s Prilogo II, točko 1.1 na vzorcu seruma ali plazme darovalca, morajo biti negativni, pri darovalcih sperme pa morajo biti poleg tega negativni tudi testi za bakterijo Klamidija, opravljeni na vzorcu urina s tehniko ojačanja nukleinske kisline (NAT).

3.3

Testi za protitelesa HTLV-I se opravijo pri darovalcih, ki živijo na območjih z visoko pojavnostjo ali izvirajo iz teh območij, ali darovalcih, katerih spolni partnerji izvirajo iz teh območij ali katerih starši izvirajo iz teh območij.

3.4

V nekaterih okoliščinah je morda potrebno dodatno testiranje, odvisno od darovalčeve preteklosti in lastnosti darovanega tkiva ali celic (npr. RhD, malarija, CMV, T. cruzi).

3.5

Za avtologne darovalce velja Priloga I, točka 2.1.1.

3.6

Presejalno genetsko testiranje na prisotnost avtosomnih recesivnih genov, za katere je znano, da so prevladujoči v skladu z mednarodnimi znanstvenimi dokazi v etničnem okolju darovalca, in ocena tveganja za prenos dednih stanj, za katere je znano, da so prisotna v družini, se opravi po pridobitvi soglasja. Zagotoviti je treba popolne informacije, v skladu z zahtevami, ki veljajo v državah članicah. Popolne informacije o povezanih tveganjih in sprejetih ukrepih za njihovo ublažitev se sporočijo in jasno razložijo prejemniku.

4.   Splošne zahteve, ki jih je treba upoštevati pri določanju bioloških označevalcev

4.1

Testi se opravijo v skladu s Prilogo II, točkama 2.1 in 2.2.

4.2

Vzorci krvi se pridobijo v času darovanja.

4.3

Darovana sperma ki ni med partnerjema je v karanteni najmanj 180 dni, potem pa se zahteva ponovno testiranje. Če je vzorec krvi darovalca, odvzet med darovanjem, dodatno testiran s tehniko ojačanja nukleinske kisline (NAT) za HIV, HBV in HCV, se je testiranju ponovnega krvnega vzorca mogoče izogniti. Ponovnemu testiranju se je mogoče izogniti tudi, če predelava vključuje korak inaktivacije, ki je bil validiran za zadevne viruse.


PRILOGA IV

DAROVANJE CELIC IN/ALI TKIVA TER POSTOPKI PRIDOBIVANJA IN SPREJEM V TKIVNO USTANOVO, KAKOR JE NAVEDENO V ČLENU 5

1.   Postopki darovanja in pridobivanja

1.1   Soglasje in identifikacija darovalca

1.1.1

Pred začetkom pridobivanja tkiv in celic mora pooblaščena oseba potrditi in evidentirati:

(a)

da je bila privolitev o pridobivanju pridobljena v skladu s členom 13 Direktive 2004/23/ES; in

(b)

na kakšen način je bil darovalec zanesljivo identificiran ter kdo ga je identificiral.

1.1.2

V primeru živih darovalcev zdravstveni strokovnjak, odgovoren za pridobitev zdravstvene anamneze, zagotovi, da je darovalec:

(a)

razumel zagotovljene informacije;

(b)

imel možnost, da zastavi vprašanja in dobil ustrezne odgovore;

(c)

potrdil, da so vse informacije resnične, kolikor mu je znano.

1.2   Ocenjevanje darovalca (ta del ne velja za darovanje reproduktivnih celic med partnerjema ali avtologne darovalce)

1.2.1

Pooblaščena oseba mora pridobiti in evidentirati ustrezne informacije o zdravstvenem stanju in vedenju darovalca v skladu z zahtevami, opisanimi v Oddelku 1.4.

1.2.2

Za pridobitev ustreznih informacij je treba uporabiti druge ustrezne vire, ki vključujejo vsaj razgovor z darovalcem, če gre za žive darovalce, in če je primerno še:

(a)

zdravstveno dokumentacijo darovalca;

(b)

razgovor z osebo, ki je dobro poznala darovalca, če gre za umrle darovalce;

(c)

razgovor z darovalčevim lečečim zdravnikom;

(d)

razgovor z bolnikovim izbranim osebnim zdravnikom;

(e)

obdukcijski izvid.

1.2.3

Poleg tega se v primeru umrlega darovalca in živega darovalca, če je to upravičeno, opravi fizikalni pregled telesa za odkritje znakov, ki sami po sebi zadoščajo za izključitev darovalca ali ki so lahko ocenjeni glede na zdravstveno anamnezo in osebno preteklost.

1.2.4

Popolna dokumentacija o darovalcu se pregleda, oceni se njena primernost in jo podpiše usposobljen zdravstveni strokovnjak.

1.3   Postopki pridobivanja tkiv in celic

1.3.1

Postopki pridobivanja ustrezajo vrsti darovalca in vrsti darovanega tkiva/celic. Izvedeni so postopki za zaščito varnosti živega darovalca.

1.3.2

Postopki pridobivanja zaščitijo lastnosti tkiva/celic, ki so potrebne za njihovo končno klinično rabo, in hkrati zmanjšajo tveganje za mikrobiološko okužbo med postopkom, zlasti če tkiva in celice ne morejo biti pozneje sterilizirani.

1.3.3

Če gre za umrlega darovalca, je območje dostopa omejeno. Uporabiti je treba lokalno sterilno polje z uporabo sterilnih zaves. Osebje, ki opravi pridobivanje, mora biti primerno oblečeno za vrsto pridobivanja. Običajno to pomeni, da mora imeti ustrezno umite roke, da mora biti oblečeno v sterilna oblačila in imeti sterilne rokavice, ščitnike za obraz in zaščitne maske.

1.3.4

V primeru umrlega darovalca se zabeleži kraj pridobivanja in navede čas, ki je pretekel od smrti do pridobivanja, da se zagotovi ohranitev zahtevanih bioloških in/ali fizičnih lastnosti tkiv/celic.

1.3.5

Po odvzemu tkiv in celic iz telesa umrlega darovalca je treba telo rekonstruirati tako, da je čim bolj podobno svojemu prvotnemu anatomskemu videzu.

1.3.6

Vsak zaplet, ki se zgodi med pridobivanjem in škoduje ali bi lahko škodoval živemu darovalcu, ter izsledki vsake preiskave za določitev vzroka, se evidentirajo in pregledajo.

1.3.7

Vzpostavijo se politika in postopki za čim večje zmanjšanje tveganja za okužbo tkiv in celic s strani osebja, ki je lahko okuženo z nalezljivimi boleznimi.

1.3.8

Za pridobivanje tkiva in celic je treba uporabiti sterilne instrumente in naprave. Instrumenti ali naprave morajo biti dobre kakovosti, validirani ali izrecno potrjeni ter redno vzdrževani za pridobivanje tkiv in celic.

1.3.9

Kadar se morajo uporabiti instrumenti za večkratno uporabo, se mora uporabiti validiran postopek čiščenja in sterilizacije za odstranitev infektivnih snovi.

1.3.10

Kadar je mogoče, se uporabljajo samo medicinski pripomočki z oznako CE, vso zadevno osebje pa mora biti ustrezno usposobljeno za delo s temi napravami.

1.4   Dokumentacija o darovalcih

1.4.1

Za vsakega darovalca obstaja karton, ki vsebuje:

(a)

identifikacijo darovalca (ime, priimek in datum rojstva – če sta v darovanje vključena mama in otrok, ime, priimek in datum rojstva mame ter datum rojstva in ime otroka, če je znano);

(b)

starost, spol, zdravstveno anamnezo in vedenje v preteklosti (zbrane informacije morajo zadoščati za uporabo meril za izključitev, kjer se to zahteva);

(c)

rezultate pregleda telesa, kjer je primerno;

(d)

formulo za hemodilucijo, kjer je to primerno;

(e)

obrazec za privolitev/dovoljenje, kjer je to primerno;

(f)

klinične podatke, rezultate laboratorijskih testov in rezultate drugih opravljenih testov;

(g)

če je bila opravljena obdukcija, morajo biti rezultati vključeni v karton (za tkiva in celice, ki se ne morejo hraniti dalj časa, se v karton zapiše ustno sporočen obdukcijski izvid);

(h)

za darovalce hematopoetskih progenitornih celic obstaja dokumentacija o darovalčevi ustreznosti za izbranega prejemnika. Če darovalec in prejemnik nista v sorodu, kadar ima organizacija, odgovorna za pridobivanje, omejen dostop do podatkov o prejemniku, se organizaciji, ki opravi presaditev, zagotovijo podatki o darovalcu, potrebni za potrditev ustreznosti.

1.4.2

Organizacija, ki opravi pridobivanje, mora napisati poročilo o pridobivanju, ki se predloži tkivni ustanovi. To poročilo vsebuje vsaj:

(a)

identifikacija, ime in naslov tkivne ustanove, ki prejme celice/tkiva;

(b)

podatki o identifikaciji darovalca (vključno s tem, na kakšen način je bil darovalec identificiran in kdo ga je identificiral);

(c)

opis ter identifikacijo pridobljenih tkiv in celic (vključno z vzorci za testiranje);

(d)

identifikacijo osebe, ki je odgovorna za postopek pridobivanja, vključno s podpisom;

(e)

datum, čas (po potrebi začetek in konec), lokacija pridobivanja in uporabljeni postopek (SOP), vključno z vsemi vmesnimi zapleti, ki so se zgodili. Po potrebi okoljski pogoji objekta za pridobivanje (opis fizičnega območja, kjer je potekalo pridobivanje);

(f)

za umrle darovalce pogoje, pod katerimi je shranjeno truplo: v hladilnici (ali ne), čas začetka in konca shranjevanja v hladilnici;

(g)

identifikacijo/serijske številke uporabljanih reagentov in prevoznih tekočin.

Poročilo mora vsebovati tudi datum in uro smrti, kjer je to mogoče.

Če se sperma pridobi doma, je to navedeno v poročilu o pridobivanju, ki vsebuje samo:

(a)

ime in naslov tkivne ustanove, ki prejme celice/tkiva;

(b)

identifikacija darovalca.

Če je mogoče, se lahko vključi datum in čas pridobitve.

1.4.3

Vsi zapisi morajo biti jasni in razločni, zaščiteni pred nepooblaščenimi spremembami ter shranjeni in nespremenjeni takoj na voljo celotno obdobje, določeno za njihovo shranjevanje v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov.

1.4.4

Karton o darovalcu, zahtevan za polno sledljivost, se hrani najmanj 30 let po klinični uporabi ali do roka uporabnosti v ustreznem arhivu, sprejemljivem za pristojni organ.

1.5   Pakiranje

1.5.1

Po pridobivanju so vsa pridobljena tkiva in celice zapakirani tako, da se čim bolj zmanjša tveganje za okužbo ter so shranjeni pri temperaturah, pri katerih se ohranijo zahtevane lastnosti in biološko delovanje celic/tkiv. Embalaža mora preprečiti tudi okužbo oseb, odgovornih za pakiranje ter prevoz tkiv in celic.

1.5.2

Zapakirane celice/tkiva so odpremljeni v embalaži, ki je ustrezna za prevoz bioloških materialov in ki ohranja varnost ter kakovost tkiv in celic v njej.

1.5.3

Morebitni spremljevalni vzorci tkiva ali krvi za testiranje morajo biti točno označeni, da se zagotovi identifikacija z darovalcem, in morajo vključevati zapis časa in kraja odvzema vzorca.

1.6   Označevanje pridobljenega tkiva/celic

V času pridobitve je treba označiti vsak paket s tkivom in celicami. Na osnovni embalaži tkiva/celic so vsaj naslednje informacije: identifikacija ali koda darovanja in vrsta tkiv in celic. Če je paket dovolj velik, je treba zagotoviti še naslednje informacije:

(a)

datum (in kjer je možno čas) darovanja;

(b)

opozorila za nevarnost;

(c)

narava dodatkov (če so bili uporabljeni);

(d)

v primeru avtolognih darovanj mora biti na oznaki navedeno „samo za avtologno uporabo“;

(e)

v primeru določenih darovanj je na oznaki identificiran predvideni prejemnik;

Če katere od informacij iz točk od (a) do (e) ni mogoče vključiti na etiketo primarne embalaže, jih je treba zapisati na ločen papir, ki se priloži primarni embalaži.

1.7   Označevanje embalaže za odpremo

Kadar so tkiva/celice odpremljene prek posrednika, mora biti vsaka embalaža za odpremo označena vsaj z naslednjim:

(a)

TKIVA IN CELICE ter RAVNATI PREVIDNO;

(b)

identifikacija ustanove, iz katere je paket pripeljan (naslov in telefonska številka) ter kontaktna oseba v primeru težav;

(c)

identifikacija namembne tkivne ustanove (naslov in telefonska številka) ter kontaktna oseba, ki prevzame dobavljeno pošiljko;

(d)

datum in začetek prevoza;

(e)

specifikacije pogojev prevoza, ki so pomembni za kakovost ter varnost tkiv in celic;

(f)

v primeru vseh izdelkov iz celic se doda naslednje: PREPOVEDANO OBSEVANJE; in

(g)

ko je znano, da je izdelek pozitiven na označevalce ustreznih nalezljivih bolezni, se doda napis BIOLOŠKO TVEGANJE;

(h)

v primeru avtolognih darovalcev se doda naslednje: „samo za avtologno uporabo“;

(i)

specifikacije pogojev shranjevanja (kot je PREPOVEDANO ZAMRZOVANJE).

2.   Sprejem tkiva/celic v tkivni ustanovi

2.1

Ko odvzeta tkiva/celice prispejo v tkivno ustanovo, poteka dokumentirano preverjanje, ali pošiljka, vključno s pogoji prevoza, pakiranjem, označevanjem ter podobno dokumentacijo in vzorci, izpolnjujejo zahteve iz tega dokumenta in specifikacije ustanove prejemnice.

2.2

Vsaka ustanova zagotovi, da so prejeta tkiva in celice v karanteni, dokler ta tkiva in celice in z njimi povezana dokumentacija niso pregledani ali drugače potrjeni v skladu z zahtevami. Pregled ustreznih informacij o darovalcu/pridobivanju in sprejem darovanja morajo opraviti določene/pooblaščene osebe.

2.3

Vsaka tkivna ustanova ima dokumentirano politiko in specifikacije, s katerimi se preveri vsaka pošiljka tkiv in celic, vključno z vzorci. To vključuje te tehnične zahteve in druga merila, za katere tkivna ustanova meni, da so bistvena za ohranjanje sprejemljive kakovosti. Tkivna ustanova ima dokumentirane postopke za upravljanje in ločevanje neskladnih pošiljk ali pošiljk z nepopolnimi rezultati testov za zagotovitev, da ni nobenega tveganja za okužbo drugih tkiv in celic, ki se predelujejo, konzervirajo ali hranijo.

2.4

Podatki, ki morajo biti registrirani v tkivni ustanovi (razen za darovalce reproduktivnih celic, namenjenih za darovanje med partnerjema), vključujejo:

(a)

soglasje/dovoljenje; vključno z namenom(-i), za katerega/katere se lahko uporabljajo tkiva in celice (tj. terapevtska raba ali raziskave ali tako terapevtska raba kot raziskave), ter vsemi posebnimi navodili za odstranitev, če tkivo ali celice niso uporabljene v namen, za katerega je bilo pridobljeno soglasje;

(b)

vse zahtevane zapise, povezane s pridobivanjem in podatki o darovalčevi preteklosti, kot je opisano v delu glede dokumentacije o darovalcu;

(c)

rezultate fizikalnega pregleda, laboratorijskih in drugih testov (kot je poročilo o obdukciji, če se uporabi v skladu z oddelkom 1.2.2);

(d)

ustrezno dokumentiran pregled celotne ocene darovalca v skladu z merili za izbiro s strani pooblaščene in usposobljene osebe, za alogenske darovalce;

(e)

v primeru celičnih kultur, namenjenih za avtologno rabo, je treba dokumentirati tudi možnost alergij na zdravila (kot so antibiotiki) prejemnika.

2.5

V primeru reproduktivnih celic, namenjenih za darovanje med partnerjema, podatki, ki morajo biti zabeleženi v tkivni ustanovi, vključujejo:

(a)

soglasje; vključno z namenom(-i), za katerega/katere se lahko uporablja tkivo in celice (npr. samo reproduktivna raba in/ali raziskave), ter vsemi posebnimi navodili za odstranitev tkiva ali celic, ki niso uporabljeni v namen, za katerega je bilo pridobljeno soglasje;

(b)

identifikacijo in značilnosti darovalca: vrsto darovalca, starost, spol, prisotnost dejavnikov tveganja in v primeru umrlega darovalca vzrok smrti;

(c)

identifikacijo partnerja;

(d)

kraj pridobivanja;

(e)

pridobljena tkiva in celice ter ustrezne značilnosti.