ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 33

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
4. februar 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

*

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES ( 1 )

1

 

*

Odločba Evropskega parlamenta in Sveta št. 167/2006/ES z dne 18. januarja 2006 o dejavnostih določenih tretjih držav v pomorskem tovornem prometu (kodificirano besedilo)

18

 

*

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/89/ES z dne 18. januarja 2006 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in naložb v infrastrukturo ( 1 )

22

 

*

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/90/ES z dne 18. januarja 2006 o devetindvajseti spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (snovi, razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje — r/m/r) ( 1 )

28

 

*

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/1/ES z dne 18. januarja 2006 o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga (kodificirano besedilo) ( 1 )

82

 

 

Popravek

 

*

Popravek Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2110/2005 z dne 14. decembra 2005 o dostopu do zunanje pomoči Skupnosti (UL L 344 27.12.2005)

86

 

*

Popravek Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/35/ES z dne 7. septembra 2005 o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve (UL L 255 30.9.2005)

87

 

*

Popravek Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/84/ES z dne 14. decembra 2005 o dvaindvajseti spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (ftalatov v igračah in predmetih za nego otrok) (UL L 344 27.12.2005)

88

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.


I Akti, katerih objava je obvezna

4.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/1


UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 166/2006

z dne 18. januarja 2006

o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V šestem okoljskem akcijskem programu Skupnosti, ki je bil sprejet s Sklepom Evropskega parlamenta in Sveta št. 1600/2002/ES (3), se zahteva, da se državljanom omogoči dostop do informacij o stanju in trendih v okolju glede na družbene, gospodarske in zdravstvene trende, kakor tudi povečanje splošne ozaveščenosti o okolju.

(2)

Konvencija OZN-EKE o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (v nadaljnjem besedilu „Århuška konvencija“), ki jo je Evropska skupnost podpisala dne 25. junija 1998, priznava, da večji dostop javnosti do okoljskih informacij in njihovo širjenje prispevata k večji ozaveščenosti o okoljskih zadevah, svobodni izmenjavi stališč, bolj učinkovitem sodelovanju javnosti pri odločanju o okoljskih zadevah in končno k boljšemu okolju.

(3)

Registri izpustov in prenosov onesnaževal (v nadaljnjem besedilu „RIPO“) so stroškovno učinkovito sredstvo za spodbujanje okoljske uspešnosti, zagotavljanje dostopa javnosti do informacij o izpustih onesnaževal in prenosih onesnaževal in odpadkov izven kraja nastanka ter za sledenje trendom, dokazovanje napredka pri zmanjševanju onesnaževanja, spremljanje izpolnjevanja nekaterih mednarodnih sporazumov, določitev prednostnih ciljev in ocenjevanje napredka, doseženega z okoljskimi politikami in programi Skupnosti ter z nacionalnimi okoljskimi politikami in programi.

(4)

Celovit in usklajen RIPO zagotavlja javnosti, industriji, znanstvenikom, zavarovalnicam, lokalnim organom, nevladnim organizacijam in drugim, ki odločajo, dobro bazo podatkov za primerjave in bodoče odločitve v okoljskih zadevah.

(5)

Evropska skupnost je 21. maja 2003 podpisala Protokol OZN-EKE o registrih izpustov in prenosov onesnaževal (v nadaljnjem besedilu „Protokol“). Da bi Skupnost lahko sklenila navedeni protokol, bi morale biti določbe prava Skupnosti skladne z navedenim protokolom.

(6)

Evropski register izpustov onesnaževal (v nadaljnjem besedilu „EPER“) je bil vzpostavljen z Odločbo Komisije 2000/479/ES (4). Protokol izhaja iz istih načel kakor EPER, vendar ga še nadgradi z vključitvijo poročanja o več onesnaževalih, več dejavnostih, izpustih v tla, izpustih iz razpršenih virov in prenosov izven kraja nastanka.

(7)

Splošni in konkretni cilji, ki jim sledi Evropski RIPO, so lahko doseženi le na podlagi zanesljivih in primerljivih podatkov. Zato je za zagotovitev kakovosti in primerljivosti podatkov potrebna ustrezna uskladitev zbiranja podatkov in sistema prenosa. V skladu s Protokolom bi moral biti Evropski RIPO oblikovan tako, da omogoča kar najlažji javni dostop prek svetovnega spleta. Izpusti in prenosi bi morali biti zlahka prepoznavni v različnih oblikah, agregirano in posamezno, da bi lahko v razumnem času prišli do kar največ informacij.

(8)

Evropski RIPO bi moral za nadaljnje spodbujanje ciljev omogočanja dostopa državljanom do informacij o stanju in trendih v okolju kakor tudi povečanja splošne ozaveščenosti o okolju vsebovati povezave z drugimi podobnimi bazami podatkov v državah članicah, državah nečlanicah in mednarodnih organizacijah.

(9)

V skladu s Protokolom bi moral Evropski RIPO vsebovati tudi informacije o posameznih postopkih odstranjevanja odpadkov, o katerih je treba poročati kot o izpustih v tla; pod to kategorijo se ne poroča o postopkih predelave, kot sta vnos blata in gnojil v tla.

(10)

Da bi dosegli cilj Evropskega RIPO o zagotavljanju zanesljivih informacij javnosti in omogočili sprejemanje na znanju temelječih odločitev, je treba zagotoviti razumne, vendar stroge časovne okvire za zbiranje podatkov in poročanje; še zlasti to velja za poročanje držav članic Komisiji.

(11)

Poročanje o izpustih iz industrijskih kompleksov, čeprav še ni vedno dosledno, popolno ali primerljivo, je v mnogih državah članicah že ustaljen postopek. Kadar je to primerno, bi bilo treba poročanje o izpustih iz razpršenih virov izboljšati, da bi tistim, ki odločajo, omogočili lažjo smiselno opredelitev teh izpustov in izbiro najbolj učinkovite rešitve za zmanjšanje onesnaževanja.

(12)

Podatki, o katerih poročajo države članice, bi morali biti kakovostni, zlasti v smislu njihove popolnosti, usklajenosti in verodostojnosti. Zelo pomembno je uskladiti prihodnja prizadevanja upravljavcev in držav članic, da bi izboljšali kakovost poročanih podatkov. Komisija bo zato skupaj z državami članicami začela delati na področju zagotavljanja kakovosti.

(13)

V skladu z Århuško konvencijo bi bilo treba javnosti zagotoviti dostop do informacij iz Evropskega RIPO, ne da bi za to bilo potrebno izraziti interes, predvsem tako, da se z Evropskim RIPO omogoči neposreden elektronski dostop prek svetovnega spleta.

(14)

Dostop do informacij v Evropskem RIPO bi moral biti neomejen, izjeme od tega pravila pa so mogoče le, kadar to izrecno dovoljuje obstoječa zakonodaja Skupnosti.

(15)

V skladu z Århuško konvencijo bi bilo treba zagotoviti udeležbo javnosti v nadaljnjem razvoju Evropskega RIPO, tako da se omogočijo zgodnje in učinkovite možnosti za predložitev pripomb, informacij, analiz ali ustreznih mnenj za proces odločanja. Predlagatelji bi morali imeti možnost zahtevati upravni ali sodni nadzor dejanj ali opustitev dejanj javnih organov v zvezi z zahtevo.

(16)

Za večjo uporabnost in učinek Evropskega RIPO bi morale Komisija in države članice zaradi spodbujanja ozaveščanja javnosti ter zagotavljanja ustrezne in pravočasne tehnične pomoči sodelovati pri oblikovanju navodil v podporo izvajanju Evropskega RIPO.

(17)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (5).

(18)

Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči cilja predlaganega ukrepa, in sicer izboljšanja dostopa javnosti do okoljskih informacij z oblikovanjem celovite, usklajene in vseevropske elektronske baze podatkov, saj zahteva potreba po primerljivosti podatkov v vseh državah članicah visoko raven usklajenosti, in ga je zato možno bolje doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kakor je določeno v členu 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz istega člena, ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego tega cilja.

(19)

Zaradi poenostavitve in racionalizacije zahtev v zvezi s poročanjem, bi bilo treba spremeniti Direktivo Sveta 91/689/EGS z dne 12. decembra 1991 o nevarnih odpadkih (6) in Direktivo Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (7).

(20)

Cilj Evropskega RIPO je med drugim informiranje javnosti o pomembnih emisijah onesnaževal, ki so zlasti posledica dejavnosti, zajetih z Direktivo 96/61/ES. Posledično bi v skladu s to uredbo javnost morala biti informirana o emisijah iz naprav, zajetih s Prilogo I k navedeni direktivi.

(21)

Da bi se izognili podvajanju poročil, se lahko sistemi registrov izpustov in prenosov onesnaževal v skladu s Protokolom vključijo v mejah izvedljivosti v obstoječe informacijske vire, kot so mehanizmi poročanja v okviru pravnih aktov, s katerimi je upravljavcu dovoljeno delovanje. V skladu s Protokolom določbe te uredbe ne smejo vplivati na pravico držav članic do ohranitve ali uvedbe bolj obsežnega ali javnosti bolj dostopnega registra izpustov in prenosov onesnaževal, kakor ga zahteva Protokol —

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

S to uredbo se vzpostavlja celovit register izpustov in prenosov onesnaževal na ravni Skupnosti (v nadaljnjem besedilu „Evropski RIPO“) v obliki javno dostopne elektronske baze podatkov ter določa pravila za njegovo delovanje z namenom izvajanja Protokola OZN-EKE o registrih izpustov in prenosov onesnaževal (v nadaljnjem besedilu „Protokol“) ter omogoča sodelovanje javnosti pri odločanju v zvezi z okoljem, kakor tudi prispeva k preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„javnost“ pomeni eno ali več fizičnih ali pravnih oseb in, v skladu z nacionalno zakonodajo ali prakso, njihova združenja, organizacije ali skupine;

2.

„pristojni organ“ pomeni nacionalni organ ali organe ali drugi pristojni subjekt ali subjekte, ki jih določijo države članice;

3.

„naprava“ pomeni nepremično tehnološko enoto, v kateri poteka ena ali več dejavnosti iz Priloge I in katera koli druga z njo neposredno tehnično povezana dejavnost na istem kraju, ki bi lahko imela vpliv na izpuste ali onesnaževanje okolja;

4.

„industrijski kompleks“ pomeni eno ali več naprav na istem kraju, ki jih upravlja ena sama fizična ali pravna oseba;

5.

„kraj“ pomeni zemljepisno lego industrijskega kompleksa;

6.

„upravljavec“ pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ki upravlja ali nadzira industrijski kompleks ali, kadar je tako predvideno v nacionalni zakonodaji, na katero so bila prenesena odločilna ekonomska pooblastila v zvezi s tehničnim delovanjem industrijskega kompleksa;

7.

„leto poročanja“ pomeni koledarsko leto, za katero je treba zbrati podatke o izpustih onesnaževal in njihovih prenosih izven kraja nastanka;

8.

„snov“ pomeni kateri koli kemijski element in njegove spojine, z izjemo radioaktivnih snovi;

9.

„onesnaževalo“ pomeni snov ali skupino snovi, ki so lahko škodljive za okolje ali zdravje ljudi zaradi svojih lastnosti in vnosa v okolje;

10.

„izpust“ pomeni nameren ali nenameren, reden ali izreden vnos onesnaževal v okolje zaradi človekove dejavnosti, vključno z izlitji, emisijami, izpuščanji, injiciranjem, odstranjevanjem oziroma odlaganjem, ali odvajanjem prek kanalizacijskih sistemov, ki se ne zaključijo s čistilnimi napravami;

11.

„prenos izven kraja nastanka“ pomeni prenos odpadkov, namenjenih za predelavo ali odstranitev, in onesnaževal v odpadnih vodah, namenjenih za obdelavo v čistilni napravi, izven meja industrijskega kompleksa;

12.

„razpršeni viri“ pomenijo številne manjše ali difuzne vire, iz katerih se lahko onesnaževala izpuščajo v tla, zrak ali vodo in katerih skupni učinek na navedene medije je lahko precejšen ter za katere je zbiranje posameznih poročil nepraktično;

13.

„odpadki“ pomenijo snovi ali predmete, kakor so opredeljeni v členu 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS z dne 15. julija 1975 o odpadkih (8);

14.

„nevarni odpadki“ pomenijo snovi ali predmete, kakor so opredeljeni v členu 1(4) Direktive 91/689/EGS;

15.

„odpadna voda“ pomeni komunalno odpadno vodo, odpadno vodo iz gospodinjstev in industrijsko odpadno vodo, kakor je opredeljena v členu 2(1), (2) in (3) Direktive Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (9) in katere koli druge uporabljene vode, ki jo zaradi snovi ali predmetov, ki jih vsebuje, ureja pravo Skupnosti;

16.

„odstranjevanje“ pomeni postopke, določene v Prilogi IIA k Direktivi 75/442/EGS;

17.

„predelava“ pomeni postopke, določene v Prilogi IIB k Direktivi 75/442/EGS.

Člen 3

Vsebina Evropskega RIPO

Evropski RIPO vključuje informacije o:

(a)

izpustih onesnaževal iz člena 5(1)(a), o katerih morajo poročati upravljavci industrijskih kompleksov, ki izvajajo dejavnosti, navedene v Prilogi I;

(b)

prenosih odpadkov izven kraja nastanka iz člena 5(1)(b) in o onesnaževalih v odpadni vodi iz člena 5(1)(c), o katerih morajo poročati upravljavci industrijskih kompleksov, ki izvajajo dejavnosti, navedene v Prilogi I;

(c)

izpustih onesnaževal iz razpršenih virov iz člena 8(1), kadar so na voljo.

Člen 4

Oblika in struktura

1.   Komisija objavlja Evropski RIPO z agregiranimi in posameznimi podatki tako, da je izpuste in prenose mogoče iskati in prepoznati glede na:

(a)

industrijski kompleks, vključno z njegovim matičnim podjetjem, kadar je to primerno, in njegovo zemljepisno lego, vključno s povodjem;

(b)

dejavnost;

(c)

pojavljanje na ravni posamezne države članice ali na ravni Skupnosti;

(d)

onesnaževalo ali odpadke, kakor je ustrezno;

(e)

posamezne okoljske medije (zrak, voda, tla), v katere se izpušča onesnaževalo;

(f)

prenose odpadkov izven kraja nastanka in njihov namembni kraj, kakor je ustrezno;

(g)

prenose onesnaževal v odpadnih vodah izven kraja nastanka;

(h)

razpršene vire;

(i)

lastnika ali upravljavca industrijskega kompleksa.

2.   Evropski RIPO se oblikuje tako, da so v normalnih pogojih delovanja informacije ves čas in zlahka dostopne javnosti prek svetovnega spleta in drugih elektronskih medijev. Njegova oblika upošteva možnost bodoče širitve in vključuje vse podatke iz preteklih let poročanja, ki zajemajo vsaj deset preteklih let poročanja.

3.   Evropski RIPO vključuje povezave do:

(a)

nacionalnih registrov RIPO držav članic;

(b)

drugih ustreznih, obstoječih in javno dosegljivih baz podatkov o vsebinah, povezanih z registri RIPO, vključno z nacionalnimi registri RIPO drugih pogodbenic Protokola in, kadar je to mogoče, z registri drugih držav;

(c)

naslove spletnih strani industrijskih kompleksov, če te obstajajo in jih industrijski kompleksi prostovoljno navedejo.

Člen 5

Poročanje upravljavcev

1.   Upravljavec vsakega industrijskega kompleksa, ki izvaja eno ali več dejavnosti iz Priloge I z zmogljivostjo nad vrednostmi zmogljivosti, opredeljenimi v Prilogi I, poroča pristojnemu organu letno o količinah, skupaj z navedbo, ali informacija temelji na meritvah, izračunih ali ocenah naslednjega:

(a)

izpustov v zrak, vodo in tla katerega koli onesnaževala, opredeljenega v Prilogi II, ki presega mejno količino, opredeljeno v Prilogi II;

(b)

prenosov nevarnih odpadkov izven kraja nastanka, ki presegajo 2 toni letno, ali nenevarnih odpadkov, ki presegajo 2 000 ton letno, za vse postopke predelave ali odstranjevanja, razen postopkov odstranjevanja obdelave v zemlji in globinskega injiciranja, navedenih v členu 6, ter z navedbo oznak „R“ ali „D“ glede na to, ali so odpadki namenjeni za predelavo ali odstranitev, v primeru čezmejnega pošiljanja nevarnih odpadkov pa ime in naslov predelovalca ali odstranjevalca odpadkov ter dejanskega kraja predelave ali odstranitve odpadkov;

(c)

prenos odpadne vode, ki vsebuje katero koli onesnaževalo iz Priloge II in presega mejno količino, opredeljeno v stolpcu 1b Priloge II, na čistilno napravo izven kraja nastanka.

Upravljavec vsakega industrijskega kompleksa, ki izvaja eno ali več dejavnosti, opredeljenih v Prilogi I, z zmogljivostjo dejavnosti nad v njej navedenimi vrednostmi zmogljivosti, posreduje pristojnim organom informacije, potrebne za identifikacijo industrijskega kompleksa v skladu s Prilogo III, razen če niso informacije pristojnim organom že dostopne.

V primeru podatkov z navedbo, da temeljijo na meritvah, izračunih ali ocenah, se navede analitska metoda in/ali metoda izračuna.

Izpusti iz Priloge II, o katerih se poroča v skladu s točko (a) tega odstavka, vključujejo vse izpuste iz vseh virov, vključenih v Prilogo I na kraju industrijskega kompleksa.

2.   Informacije iz odstavka 1 vključujejo informacije o izpustih in prenosih, ki skupno nastanejo pri vseh namernih, nenamernih, rednih in izrednih dejavnostih.

Pri navajanju teh informacij upravljavci, kadar je to mogoče, posredujejo vse podatke, ki se nanašajo na nenamerne izpuste.

3.   Upravljavci vsakega industrijskega kompleksa ustrezno pogosto zbirajo informacije, ki so potrebne, da se za vsak industrijski kompleks ugotovijo izpusti in prenosi izven kraja nastanka, o katerih je treba poročati v skladu z odstavkom 1.

4.   Pri pripravi poročila mora zadevni upravljavec uporabiti najboljše razpoložljive informacije, ki lahko vključujejo podatke o monitoringu, emisijske faktorje, masne bilance, posrednem monitoringu ali druge izračune, strokovne ocene in druge metode, skladne s členom 9(1) in mednarodno priznanimi metodologijami, če so na voljo.

5.   Upravljavec vsakega zadevnega industrijskega kompleksa da na voljo pristojnim organom držav članic zapise podatkov, na podlagi katerih so bila izdelana poročila za obdobje petih let, ki začne teči ob izteku zadevnega leta poročanja. V teh zapisih je opisana tudi uporabljena metodologija zbiranja podatkov.

Člen 6

Izpusti v tla

O odpadkih, ki se odstranjujejo s postopki „obdelave v zemlji“ ali „globinskega injiciranja“, kakor so opredeljeni v Prilogi IIA k Direktivi 75/442/EGS, poroča kot o izpustu v tla samo upravljavec industrijskega kompleksa, iz katerega odpadki izhajajo.

Člen 7

Poročanje držav članic

1.   Države članice glede na zahteve iz odstavkov 2 in 3 tega člena, določijo datum, do katerega morajo upravljavci predložiti pristojnemu organu vse podatke iz člena 5(1) in (2) ter informacije iz člena 5(3), (4) in (5).

2.   Države članice Komisiji predložijo vse podatke iz člena 5(1) in (2) z elektronskim prenosom v skladu z obliko iz Priloge III ter naslednjim razporedom:

(a)

za prvo leto poročanja, v obdobju 18 mesecev po izteku leta poročanja;

(b)

za vsa leta poročanja, v obdobju 15 mesecev po izteku leta poročanja.

Prvo leto poročanja je leto 2007.

3.   Komisija s pomočjo Evropske agencije za okolje vključi v Evropski RIPO informacije, ki jih sporočijo države članice, v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

(a)

za prvo leto poročanja, v obdobju 21 mesecev po izteku leta poročanja;

(b)

za vsa leta poročanja, v obdobju 16 mesecev po izteku leta poročanja.

Člen 8

Izpusti iz razpršenih virov

1.   Komisija ob pomoči Evropske agencije za okolje v Evropski RIPO vključi informacije o izpustih iz razpršenih virov, kadar take informacije obstajajo in so jih države članice že poročale.

2.   Informacije iz odstavka 1 so organizirane tako, da uporabnikom omogočajo iskanje in določitev izpustov onesnaževal iz razpršenih virov glede na ustrezno prostorsko disagregacijo ter vključujejo informacije o vrsti metodologije, uporabljene za pridobitev informacij.

3.   Kadar Komisija ugotovi, da podatkov o izpustih iz razpršenih virov ni, sprejme ukrepe za začetek poročanja o izpustih ustreznih onesnaževal iz enega ali več razpršenih virov v skladu s postopkom iz člena 19(2) ob uporabi mednarodno potrjenih metodologij, kadar je to primerno.

Člen 9

Zagotavljanje in presoja kakovosti

1.   Upravljavci industrijskih kompleksov, za katere veljajo zahteve poročanja iz člena 5, zagotovijo kakovost informacij, ki jih poročajo.

2.   Kakovost podatkov, ki jih poročajo upravljavci industrijskih kompleksov iz odstavka 1, presojajo pristojni organi zlasti glede njihove popolnosti, usklajenosti in verodostojnosti.

3.   Komisija uskladi delo na področju zagotavljanja kakovosti in presoje kakovosti ob posvetovanju z odborom iz člena 19(1).

4.   Komisija lahko sprejme smernice za spremljanje in poročanje o emisijah v skladu s postopkom iz člena 19(2). Te smernice so v skladu z mednarodno sprejetimi metodologijami, kadar je to primerno, in z drugo zakonodajo Skupnosti.

Člen 10

Dostop do informacij

1.   Komisija ob pomoči Evropske agencije za okolje zagotovi, da je Evropski RIPO dostopen javnosti, z brezplačno objavo podatkov na svetovnem spletu v skladu s časovnim okvirom iz člena 7(3).

2.   Če informacije, ki jih vsebuje Evropski RIPO, niso zlahka dostopne javnosti neposredno prek elektronskih medijev, zadevne države članice in Komisija izboljšajo elektronski dostop do Evropskega RIPO na mestih, dostopnih javnosti.

Člen 11

Zaupnost

Če ima država članica zaupne podatke v skladu s členom 4 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2003/4/ES z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju (10), država članica v skladu s členom 7(2) te uredbe v svojem poročilu navede, katere informacije so bile zadržane in razloge za to, za vsako leto poročanja posebej in za vsak industrijski kompleks, ki se sklicuje na zaupnost podatkov.

Člen 12

Udeležba javnosti

1.   Komisija javnosti omogoči zgodnje in učinkovite možnosti sodelovanja v prihodnjem razvoju Evropskega RIPO, vključno z vzpostavljanjem institucij in usposabljanjem kadrov ter pripravo sprememb te uredbe.

2.   Javnost ima možnost za predložitev ustreznih pripomb, informacij, analiz ali mnenj v razumnem času.

3.   Komisija ustrezno upošteva takšne prispevke in javnost obvesti o rezultatih javne udeležbe.

Člen 13

Dostop do pravnega varstva

Dostop do pravnega varstva v zvezi z javnim dostopom do okoljskih informacij se zagotovi v skladu s členom 6 Direktive 2003/4/ES in, kjer so vključene institucije Skupnosti, v skladu s členi 6, 7 in 8 Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (11).

Člen 14

Pisno navodilo

1.   Komisija pripravi pisno navodilo za izvajanje Evropskega RIPO čim hitreje, vendar najpozneje štiri mesece pred začetkom prvega leta poročanja, in ob posvetovanju z odborom iz člena 19(1).

2.   Pisno navodilo za izvajanje Evropskega RIPO obravnava zlasti naslednje:

(a)

postopke poročanja;

(b)

podatke, ki jih je treba poročati;

(c)

zagotavljanje in presojo kakovosti;

(d)

navedbo vrste zadržanih podatkov in razlogov za to, kadar gre za zaupne podatke;

(e)

sklicevanje na metodologije vzorčenja in mednarodno priznane metode analize in določanja izpustov;

(f)

navedbo matičnih podjetij;

(g)

označevanje dejavnosti v skladu s Prilogo I k tej uredbi in k Direktivi 96/61/ES.

Člen 15

Ozaveščanje

Komisija in države članice spodbujajo ozaveščanje javnosti o Evropskem RIPO in zagotavljajo pomoč pri dostopu do Evropskega RIPO ter razumevanju in uporabi v njem vsebovanih informacij.

Člen 16

Dodatne informacije, o katerih poročajo države članice

1.   V enotnem poročilu na podlagi informacij zadnjih treh let poročanja, ki ga je treba predložiti vsake tri leta skupaj s podatki, predloženimi v skladu s členom 7, države članice obvestijo Skupnost o praksi in ukrepih glede naslednjega:

(a)

zahtev v skladu s členom 5;

(b)

zagotavljanja in presoje kakovosti v skladu s členom 9;

(c)

dostopa do informacij v skladu s členom 10(2);

(d)

dejavnosti ozaveščanja v skladu s členom 15;

(e)

zaupnosti informacij v skladu s členom 11;

(f)

predvidenih kazni v skladu s členom 20 in izkušenj pri njihovi uporabi.

2.   Za poenostavitev poročanja držav članic iz odstavka 1, Komisija poda predlog za vprašalnik, ki se sprejme v skladu s postopkom iz člena 19(2).

Člen 17

Pregled s strani Komisije

1.   Komisija pregleda informacije, ki jih predložijo države članice v skladu s členom 7, in po posvetovanju z državami članicami vsaka tri leta objavi poročilo, ki temelji na razpoložljivih informacijah zadnjih treh let poročanja, šest mesecev po objavi teh informacij na svetovnem spletu.

2.   To poročilo se predloži Evropskemu parlamentu in Svetu skupaj z oceno delovanja Evropskega RIPO.

Člen 18

Spremembe prilog

Vse spremembe, potrebne za prilagoditev:

(a)

Priloge II ali III k tej uredbi, znanstvenemu ali tehničnemu napredku;

ali

(b)

prilog II in III k tej uredbi, kot rezultata sprejetja kakršnih koli sprememb prilog k Protokolu na srečanju pogodbenic Protokola,

se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 19(2).

Člen 19

Postopek odbora

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, predvideno v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, je tri mesece.

Člen 20

Kazni

1.   Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se zagotovi njihovo izvajanje. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

2.   Države članice uradno obvestijo Komisijo o navedenih določbah najpozneje leto dni po začetku veljavnosti te uredbe in brez odlašanja tudi o vseh poznejših spremembah navedenih določb.

Člen 21

Spremembe direktiv 91/689/EGS in 96/61/ES

1.   Člen 8(3) Direktive 91/689/EGS se črta.

2.   Člen 15(3) Direktive 96/61/ES se črta.

Člen 22

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 18. januarja 2006

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

H. WINKLER


(1)  Mnenje z dne 6. aprila 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 2. decembra 2005.

(3)  UL L 242, 10.9.2002, str. 1.

(4)  UL L 192, 28.7.2000, str. 36.

(5)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(6)  UL L 377, 31.12.1991, str. 20. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 94/31/ES (UL L 168, 2.7.1994, str. 28).

(7)  UL L 257, 10.10.1996, str. 26. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(8)  UL L 194, 25.7.1975, str. 39. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(9)  UL L 135, 30.5.1991, str. 40. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(10)  UL L 41, 14.2.2003, str. 26.

(11)  UL L 145, 31.5.2001, str. 43.


PRILOGA I

Dejavnosti

Št.

Dejavnost

Mejna vrednost zmogljivosti

1.

Energetika

 

(a)

Rafinerije nafte in plina

* (1)

(b)

Naprave za uplinjanje in utekočinjanje

*

(c)

Termoelektrarne in druge kurilne enote

Z vhodno toplotno močjo 50 megavatov (MW)

(d)

Koksarne

*

(e)

Mlini za premog

Z zmogljivostjo 1 tone na uro

(f)

Naprave za proizvodnjo proizvodov iz premoga in trdega brezdimnega goriva

*

2.

Proizvodnja in predelava kovin

 

(a)

Naprave za praženje ali sintranje kovinskih rud (vključno s sulfidnimi rudami)

*

(b)

Naprave za proizvodnjo surovega železa ali jekla (primarno ali sekundarno taljenje), vključno s kontinuirnim litjem

Z zmogljivostjo 2,5 tone na uro

(c)

Naprave za predelavo železa in jekla:

 

(i)

vroča valjarna

Z zmogljivostjo 20 ton surovega jekla na uro

(ii)

kovačije s kladivi

Z energijo 50 kilojoulov na kladivo, če uporabljena kalorična moč presega 20 MW

(iii)

nanašanje zaščitnih prevlek iz staljenih kovin

Z vložkom 2 ton surovega jekla na uro

(d)

Livarne železa in jekla

S proizvodno zmogljivostjo 20 ton na dan

(e)

Naprave:

 

(i)

za proizvodnjo surovih barvnih kovin iz rude, koncentratov ali sekundarnih surovin z metalurškimi, kemičnimi ali elektrolitskimi postopki

*

(ii)

za taljenje barvnih kovin, vključno zlitin in produktov primernih za ponovno predelavo (iz postopkov rafinacije, vlivanja itd.)

S talilno zmogljivostjo 4 ton na dan za svinec in kadmij ali 20 ton na dan za vse druge kovine

(f)

Naprave za površinsko obdelavo kovin in plastičnih mas z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov

V delovnih kadeh s prostornino 30 m3

3.

Nekovinska industrija

 

(a)

Podzemno rudarjenje in sorodne dejavnosti

*

(b)

Dnevni kop in kamnolomi

Če površina, kjer se dejansko izvaja izkopavanje, obsega 25 hektarov

(c)

Naprave za proizvodnjo:

 

(i)

cementnega klinkerja v rotacijskih pečeh

S proizvodno zmogljivostjo 500 ton na dan

(ii)

apna v rotacijskih pečeh

S proizvodno zmogljivostjo 50 ton na dan

(iii)

cementnega klinkerja ali apna v drugih pečeh

S proizvodno zmogljivostjo 50 ton na dan

(d)

Naprave za proizvodnjo azbesta in za izdelavo azbestnih izdelkov

*

(e)

Naprave za proizvodnjo stekla, vključno s steklenimi vlakni

S talilno zmogljivostjo 20 ton na dan

(f)

Naprave za taljenje nekovin, vključno s proizvodnjo mineralnih vlaken

S talilno zmogljivostjo 20 ton na dan

(g)

Naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem, zlasti strešnikov, opek, ognjevarnih opek, ploščic, lončevine ali porcelana

S proizvodno zmogljivostjo 75 ton na dan ali z zmogljivostjo peči 4 m3 in vložkom v posamezno peč 300 kg/m3

4.

Kemična industrija

 

(a)

Naprave za proizvodnjo osnovnih organskih kemikalij na industrijski ravni, kot so:

(i)

enostavni ogljikovodiki (ciklični ali aciklični, nasičeni ali nenasičeni, alifatski ali aromatski)

(ii)

ogljikovodiki z vezanim kisikom, kakor so alkoholi, aldehidi, ketoni, karboksilne kisline, estri, acetati, etri, peroksidi, epoksidne smole

(iii)

ogljikovodiki z vezanim žveplom

(iv)

ogljikovodiki z vezanim dušikom, kakor so amini, amidi, nitroso-, nitro- ali nitratne spojine, nitrili, cianati, izocianati

(v)

ogljikovodiki z vezanim fosforjem

(vi)

halogenirani ogljikovodiki

(vii)

organokovinske spojine

(viii)

osnovne plastične mase (polimeri, sintetična vlakna in celulozna vlakna)

(ix)

sintetični kavčuk

(x)

organska barvila in pigmenti

(xi)

površinsko aktivne snovi

*

(b)

Naprave za proizvodnjo osnovnih anorganskih kemikalij na industrijski ravni, kot so:

(i)

plini, kakor so amoniak, klor ali vodikov klorid, fluor ali vodikov fluorid, ogljikovi oksidi, žveplove spojine, dušikovi oksidi, vodik, žveplov dioksid, karbonilklorid

(ii)

kisline, kakor so kromova kislina, fluorovodikova kislina, fosforjeva kislina, dušikova kislina, klorovodikova kislina, žveplova kislina, oleum, žveplasta kislina

(iii)

baze, kakor so amonijev hidroksid, kalijev hidroksid, natrijev hidroksid

(iv)

soli, kakor so amonijev klorid, kalijev klorat, kalijev karbonat, natrijev karbonat, perborat, srebrov nitrat

(v)

nekovine, kovinski oksidi ali druge anorganske spojine, kakor so kalcijev karbid, silicij, silicijev karbid

*

(c)

Naprave za proizvodnjo fosforjevih, dušikovih ali kalijevih gnojil (enostavnih ali sestavljenih) na industrijski ravni

*

(d)

Naprave za proizvodnjo osnovnih sredstev za zaščito rastlin in biocidov na industrijski ravni

*

(e)

Naprave, v katerih se uporabljajo kemični ali biološki postopki za industrijsko proizvodnjo osnovnih farmacevtskih izdelkov

*

(f)

Naprave za industrijsko proizvodnjo eksplozivov in pirotehničnih sredstev

*

5.

Ravnanje z odpadki in odpadno vodo

 

(a)

Naprave za predelavo ali odstranjevanje nevarnih odpadkov

Z zmogljivostjo 10 ton na dan

(b)

Naprave za sežiganje nenevarnih odpadkov na področju uporabe Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/76/ES z dne 4. decembra 2000 o sežiganju odpadkov (2)

Z zmogljivostjo 3 ton na uro

(c)

Naprave za odstranjevanje nenevarnih odpadkov

Z zmogljivostjo 50 ton na dan

(d)

Odlagališča (razen odlagališč za inertne odpadke in odlagališč, ki so bila dokončno zaprta pred 16.7.2001 ali tistih, za katere se je iztekla faza upravljanja po zaprtju, ki jo zahtevajo pristojni organi v skladu s členom 13 Direktive Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (3))

Ki sprejmejo 10 ton odpadkov na dan ali s skupno zmogljivostjo 25 000 ton

(e)

Naprave za odstranjevanje ali predelavo živalskih trupov in živalskih odpadkov

Z zmogljivostjo obdelave 10 ton na dan

(f)

Čistilne naprave za komunalne odpadne vode

Z zmogljivostjo 100 000 populacijskih ekvivalentov

(g)

Neodvisno upravljane čistilne naprave za industrijsko odpadno vodo, ki opravljajo storitev čiščenja za eno ali več dejavnosti iz te priloge

Z zmogljivostjo 10 000m3 na dan (4)

6.

Proizvodnja in predelava papirja in lesa

 

(a)

Industrijske naprave za proizvodnjo vlaknine iz lesa ali podobnih vlaknastih materialov

*

(b)

Industrijske naprave za proizvodnjo papirja, kartonov in lepenke ter drugih proizvodov narejenih primarno iz lesa (kakor so iverne plošče, plošče iz stisnjenih vlaken in vezane lesene plošče)

S proizvodno zmogljivostjo 20 ton na dan

(c)

Industrijske naprave za zaščito lesa in proizvodov iz lesa s kemikalijami

S proizvodno zmogljivostjo 50 m3 ton na dan

7.

Intenzivna živinoreja in ribogojstvo

 

(a)

Naprave za intenzivno rejo perutnine ali prašičev

(i)

S 40 000 mesti za perutnino

(ii)

Z 2 000 mesti za prašiče pitance (težje od 30 kg)

(iii)

S 750 mesti za plemenske svinje

(b)

Intenzivno ribogojstvo

S proizvodno zmogljivostjo 1 000 ton na leto

8.

Živalski in rastlinski proizvodi iz sektorja hrane in pijače

 

(a)

Klavnice

Z zmogljivostjo zakola 50 ton na dan

(b)

Obdelava in predelava za proizvodnjo hrane in pijače iz:

 

(i)

živalskih surovin (razen mleka)

S proizvodno zmogljivostjo 75 ton končnih izdelkov na dan

(ii)

rastlinskih surovin

S proizvodno zmogljivostjo 300 ton končnih izdelkov na dan (povprečna četrtletna vrednost)

(c)

Obdelava in predelava mleka

Z zmogljivostjo sprejetja 200 ton mleka na dan (povprečna letna vrednost)

9.

Druge dejavnosti

 

(a)

Naprave za predhodno obdelavo (postopki, kakor so spiranje, beljenje, mercerizacija) ali barvanje vlaken ali tkanin

Z zmogljivostjo obdelave 10 ton na dan

(b)

Naprave za strojenje kož

Z zmogljivostjo obdelave 12 ton končnih izdelkov na dan

(c)

Naprave za površinsko obdelavo snovi, predmetov ali izdelkov z uporabo organskih topil, zlasti za apreturo, tiskanje, premazovanje, razmaščevanje, impregniranje proti vodi in drugo impregniranje, klejanje, barvanje in čiščenje

Z zmogljivostjo porabe 150 kg na uro ali 200 ton na leto

(d)

Naprave za proizvodnjo ogljika (antracita) ali elektrografita s sežiganjem ali grafitizacijo

*

(e)

Naprave za gradnjo, barvanje ali odstranjevanje barve z ladij

Z zmogljivostjo za ladje, dolge 100 m


(1)  Zvezdica (*) pomeni, da ni mejne vrednosti, ki bi se uporabljala (poročati je treba za vse industrijske komplekse).

(2)  UL L 332, 28.12.2000, str. 91.

(3)  UL L 182, 16.7.1999, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(4)  Mejna vrednost zmogljivosti se glede na rezultate prvega kroga poročanja ponovno pregleda najpozneje do leta 2010.


PRILOGA II

Onesnaževala (1)

Št.

Številka CAS

Onesnaževalo (2)

Mejna količina izpustov

(stolpec 1)

v zrak

(stolpec 1a)

kg/leto

v vodo

(stolpec 1b)

kg/leto

v tla

(stolpec 1c)

kg/leto

1

74-82-8

Metan (CH4)

100 000

 (3)

2

630-08-0

Ogljikov monoksid (CO)

500 000

3

124-38-9

Ogljikov dioksid (CO2)

100 milijonov

4

 

Fluorirani ogljikovodiki (HFC) (4)

100

5

10024-97-2

Dušikov oksid (N2O)

10 000

6

7664-41-7

Amoniak (NH3)

10 000

7

 

Nemetanske hlapne organske spojine (NMVOC)

100 000

8

 

Dušikovi oksidi (NOx) kot NO2

100 000

9

 

Perfluorirani ogljikovodiki (PFC) (5)

100

10

2551-62-4

Žveplov heksafluorid (SF6)

50

11

 

Žveplovi oksidi (SOx) kot SO2

150 000

12

 

Celotni dušik

50 000

50 000

13

 

Celotni fosfor

5 000

5 000

14

 

Delno halogenirani klorofluoroogljikovodiki (HCFC) (6)

1

15

 

Klorofluoroogljikovodiki (CFC) (7)

1

16

 

Haloni (8)

1

17

 

Arzen in spojine (kot As) (9)

20

5

5

18

 

Kadmij in spojine (kot Cd) (9)

10

5

5

19

 

Krom in spojine (kot Cr) (9)

100

50

50

20

 

Baker in spojine (kot Cu) (9)

100

50

50

21

 

Živo srebro in spojine (kot Hg) (9)

10

1

1

22

 

Nikelj in spojine (kot Ni) (9)

50

20

20

23

 

Svinec in spojine (kot Pb) (9)

200

20

20

24

 

Cink in spojine (kot Zn) (9)

200

100

100

25

15972-60-8

Alaklor

1

1

26

309-00-2

Aldrin

1

1

1

27

1912-24-9

Atrazin

1

1

28

57-74-9

Klordan

1

1

1

29

143-50-0

Klordekon

1

1

1

30

470-90-6

Klorfenvinfos

1

1

31

85535-84-8

Kloroalkani, C10-C13

1

1

32

2921-88-2

Klorpirifos

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2-dikloroetan (EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

Diklorometan (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dieldrin

1

1

1

37

330-54-1

Diuron

1

1

38

115-29-7

Endosulfan

1

1

39

72-20-8

Endrin

1

1

1

40

 

Halogenirane organske spojine (kot AOX) (10)

1 000

1 000

41

76-44-8

Heptaklor

1

1

1

42

118-74-1

Heksaklorobenzen (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Heksaklorobutadien (HCBD)

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-heksaklorocikloheksan (HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindan

1

1

1

46

2385-85-5

Mireks

1

1

1

47

 

PCDD + PCDF (dioksini + furani) (kot Teq) (11)

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

Pentaklorobenzen

1

1

1

49

87-86-5

Pentaklorofenol (PCP)

10

1

1

50

1336-36-3

Poliklorirani bifenili (PCB)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

Simazin

1

1

52

127-18-4

Tetrakloroetilen (PER)

2 000

10

53

56-23-5

Tetraklorometan (TCM)

100

1

54

12002-48-1

Triklorobenzeni (TCB) (vsi izomeri)

10

1

55

71-55-6

1,1,1-trikloroetan

100

56

79-34-5

1,1,2,2-tetrakloroetan

50

57

79-01-6

Trikloroetilen

2 000

10

58

67-66-3

Triklorometan

500

10

59

8001-35-2

Toksafen

1

1

1

60

75-01-4

Vinilklorid

1 000

10

10

61

120-12-7

Antracen

50

1

1

62

71-43-2

Benzen

1 000

200

(kot BTEX) (12)

200

(kot BTEX) (12)

63

 

Bromirani difeniletri (PBDE) (13)

1

1

64

 

Nonilfenol in nonilfenol etoksilati (NP/NPE)

1

1

65

100-41-4

Etil benzen

200

(kot BTEX) (12)

200

(kot BTEX) (12)

66

75-21-8

Etilen oksid

1 000

10

10

67

34123-59-6

Izoproturon

1

1

68

91-20-3

Naftalen

100

10

10

69

 

Organo-kositrove spojine (kot celotni Sn)

50

50

70

117-81-7

Di-(2-etilheksil) ftalat (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Fenoli (kot celotni C) (14)

20

20

72

 

Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) (15)

50

5

5

73

108-88-3

Toluen

200

(kot BTEX) (12)

200

(kot BTEX) (12)

74

 

Spojine tributilkositra (16)

1

1

75

 

Spojine trifenilkositra (17)

1

1

76

 

Celotni organski ogljik (TOC) (kot celotni C ali KPK/3)

50 000

77

1582-09-8

Trifluralin

1

1

78

1330-20-7

Ksileni (18)

200

(kot BTEX) (12)

200

(kot BTEX) (12)

79

 

Kloridi (kot celotni Cl)

2 milijona

2 milijona

80

 

Klor in anorganske spojine (kot HCl)

10 000

81

1332-21-4

Azbest

1

1

1

82

 

Cianidi (kot celotni CN)

50

50

83

 

Fluoridi (kot celotni F)

2 000

2 000

84

 

Fluor in anorganske spojine (kot HF)

5 000

85

74-90-8

Vodikov cianid (HCN)

200

86

 

Delci (PM10)

50 000

87

1806-26-4

Oktilfenoli in oktilfenol etoksilati

1

88

206-44-0

Fluoranten

1

89

465-73-6

Izodrin

1

90

36355-1-8

Heksabromobifenil

0,1

0,1

0,1

91

191-24-2

Benzo(g,h,i)perilen

 

1

 


(1)  O izpustih onesnaževal, ki spadajo v več kategorij, se poroča za vsako kategorijo posebej.

(2)  Če ni drugače določeno, se o vsakem onesnaževalu, opredeljenem v Prilogi II, poroča kot o skupni masi tega onesnaževala ali o skupni masi skupine, kadar je onesnaževalo skupina snovi.

(3)  Črtica (—) pomeni, da zadevni parameter in medij ne zahtevata poročanja.

(4)  Skupna masa fluoriranih ogljikovodikov: vsota HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(5)  Skupna masa perfluoriranih ogljikovodikov: vsota CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.

(6)  Skupna vsota snovi vključno z njihovimi izomeri, navedenimi v skupini VIII Priloge I k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2037/2000 z dne 29. junija 2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (UL L 244, 29.9.2000, str. 1). Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1804/2003 (UL L 265, 16.10.2003, str. 1).

(7)  Skupna vsota snovi vključno z njihovimi izomeri, navedenih v skupinah I in II Priloge I k Uredbi (ES) št. 2037/2000.

(8)  Skupna vsota snovi vključno z njihovimi izomeri, navedenih v skupinah III in VI Priloge I k Uredbi (ES) št. 2037/2000.

(9)  O vseh kovinah se poroča kot o skupni masi elementa v vseh kemičnih oblikah, prisotnih v izpustu.

(10)  Halogenirane organske spojine, ki se lahko adsorbirajo na aktivno oglje, izražene kot klorid.

(11)  Izraženo kot I-TEQ.

(12)  O posameznih onesnaževalih je treba poročati, če je prekoračena mejna vrednost BTEX (vsota parametrov za benzen, toluen, etil benzen, ksilene).

(13)  Skupna masa naslednjih bromiranih difeniletrov: pentabromo difenileter, oktabromo difenileter in dekabromo difenileter.

(14)  Skupna masa fenola in enostavnih substituiranih fenolov, izražena kot skupni ogljik.

(15)  Policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) se merijo za namen poročanja o izpustih kot benzo(a)piren (50-32-8), benzo(b)fluoranten (205-99-2), benzo(k)fluoranten (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)piren (193-39-5) (iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 229, 29.6.2004, str. 5)).

(16)  Skupna masa tributilkositrovih spojin, izražena kot masa tributilkositra.

(17)  Skupna masa trifenilkositrovih spojin, izražena kot masa trifenilkositra.

(18)  Skupna masa ksilenov (orto-ksilena, meta-ksilena, para-ksilena).


PRILOGA III

Oblika, v kateri države članice Komisiji poročajo o izpustih in prenosu podatkov

Referenčno leto

 

Podatki o industrijskem kompleksu

 

Ime matičnega podjetja

Ime industrijskega kompleksa

Identifikacijska številka naprave

Ulica in številka

Naselje

Poštna številka

Država

Koordinate lege

Povodje (1)

SKD številka (4-številčna)

Glavna gospodarska dejavnost

Obseg proizvodnje (neobvezno)

Število naprav (neobvezno)

Število obratovalnih ur v letu (neobvezno)

Število zaposlenih (neobvezno)

Polje za vpis besedila s podatki ali spletnega naslova, ki ga predloži industrijski kompleks ali matično podjetje (neobvezno)

 

Vse dejavnosti industrijskega kompleksa iz Priloge I (v skladu z označevanjem iz Priloge I in oznako IPPC dejavnosti, kadar je na voljo)

 

Dejavnost 1 (glavna dejavnost iz Priloge I)

Dejavnost 2

Dejavnost N

 

Podatki o izpustih iz industrijskega kompleksa v zrak za vsako onesnaževalo, ki presega mejno količino (skladno s Prilogo II)

Izpusti v zrak

Onesnaževalo 1

Onesnaževalo 2

Onesnaževalo N

M: izmerjeno; uporabljena analitska metoda

C: izračunano; uporabljena metoda izračuna

E: ocenjeno

T: skupaj

v kg/leto

A: nenamerno

v kg/leto

Podatki o izpustih iz industrijskega kompleksa v vodo za vsako onesnaževalo, ki presega mejno količino (skladno s Prilogo II)

Izpusti v vodo

Onesnaževalo 1

Onesnaževalo 2

Onesnaževalo N

M: izmerjeno; uporabljena analitska metoda

C: izračunano; uporabljena metoda izračuna

E: ocenjeno

T: skupaj

v kg/leto

A: nenamerno

v kg/leto

Podatki o izpustih iz industrijskega kompleksa v tla za vsako onesnaževalo, ki presega mejno količino (skladno s Prilogo II)

Izpusti v tla

Onesnaževalo 1

Onesnaževalo 2

Onesnaževalo N

M: izmerjeno; uporabljena analitska metoda

C: izračunano; uporabljena metoda izračuna

E: ocenjeno

T: skupaj

v kg/leto

A: nenamerno

v kg/leto

Prenos izven kraja nastanka za vsako onesnaževalo, namenjeno v čistilno napravo za odpadne vode v količinah, ki presegajo mejno količino (v skladu s Prilogo II)

 

Onesnaževalo 1

Onesnaževalo 2

Onesnaževalo N

M: izmerjeno; uporabljena analitska metoda

C: izračunano; uporabljena metoda izračuna

E: ocenjeno

v kg/leto

Prenos nevarnih odpadkov, ki presegajo mejno količino (v skladu s členom 5), izven kraja nastanka za industrijski kompleks

V državi:

Za predelavo (R)

M: izmerjeno; uporabljena analitska metoda

C: izračunano; uporabljena metoda izračuna

E: ocenjeno

v tonah/leto

V državi:

Za odstranitev (D)

M: izmerjeno; uporabljena analitska metoda

C: izračunano; uporabljena metoda izračuna

E: ocenjeno

v tonah/leto

V druge države:

Za predelavo (R)

Ime predelovalca

Naslov predelovalca

Naslov kraja predelave, ki dejansko sprejme odpadke

M: izmerjeno; uporabljena analitska metoda

C: izračunano; uporabljena metoda izračuna

E: ocenjeno

v tonah/leto

V druge države:

Za odstranitev (D)

Ime odstranjevalca

Naslov odstranjevalca

Naslov kraja odstranitve, ki dejansko sprejme odpadke

M: izmerjeno; uporabljena analitska metoda

C: izračunano; uporabljena metoda izračuna

E: ocenjeno

v tonah/leto

Prenos nenevarnih odpadkov, ki presegajo mejno količino (v skladu s členom 5), izven kraja nastanka za industrijski kompleks

Za predelavo (R)

M: izmerjeno; uporabljena analitska metoda

C: izračunano; uporabljena metoda izračuna

E: ocenjeno

v tonah/leto

Za odstranitev (D)

M: izmerjeno; uporabljena analitska metoda

C: izračunano; uporabljena metoda izračuna

E: ocenjeno

v tonah/leto

Pristojni organ za zahteve javnosti:

Ime

Ulica in številka

Naselje

Št. telefona

Št. telefaksa

Naslov elektronske pošte

 


(1)  V skladu s členom 3(1) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1). Direktiva, kakor je bila spremenjena z Odločbo št. 2455/2001/ES (UL L 331, 15.12.2001, str. 1).


4.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/18


ODLOČBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA št. 167/2006/ES

z dne 18. januarja 2006

o dejavnostih določenih tretjih držav v pomorskem tovornem prometu

(kodificirano besedilo)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Sveta 78/774/EGS z dne 19. septembra 1978 o dejavnostih nekaterih tretjih držav v pomorskem tovornem prometu (3) je bila bistveno spremenjena (4). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno odločbo kodificirati.

(2)

Treba je vzpostaviti informacijske sisteme, da se institucijam Skupnosti omogoči seznanitev z dejavnostmi ladjevja tretjih držav, katerih praksa škoduje interesom držav članic v pomorskem prometu, še zlasti če te dejavnosti neugodno vplivajo na konkurenčno udeležbo ladjevja držav članic v mednarodni pomorski trgovini. Ti informacijski sistemi morajo olajšati posvetovanje na ravni Skupnosti.

(3)

Treba bi bilo predvideti možnost sprejetja potrebnih ukrepov na ravni Skupnosti, da bi lahko države članice skupno izvajale pooblastila o sprejetju protiukrepov v zvezi z dejavnostmi določenih tretjih držav v pomorskem tovornem prometu —

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Vsaka država članica sprejme vse potrebne ukrepe za vzpostavitev sistema, ki ji omogoča zbiranje informacij o dejavnostih ladjevja tretjih držav, katerih praksa škoduje interesom držav članic v pomorskem prometu, še zlasti če te dejavnosti neugodno vplivajo na konkurenčno udeležbo ladjevja držav članic v mednarodni pomorski trgovini.

Ta sistem mora vsaki državi članici omogočiti, da v obsegu, potrebnem za doseganje ciljev iz odstavka 1, zbira informacije o:

(a)

ravni ponujenih storitev v pomorskem tovornem prometu;

(b)

vrsti, obsegu, vrednosti, izvoru in namembnem kraju blaga, ki se v zadevnih državah članicah natovarja ali raztovarja z uporabo ladij, vključenih v te storitve;

in

(c)

ravni tarif, zaračunanih za te storitve.

Člen 2

1.   Svet s kvalificirano večino odloči, za katero ladjevje tretjih držav se informacijski sistem skupno uporablja.

2.   Odločbe iz odstavka 1 določijo vrsto pomorskega tovornega prometa, za katerega se informacijski sistem uporablja, datum uvedbe sistema, v kakšnih presledkih naj se zagotovijo informacije in katere vrste informacij iz drugega odstavka člena 1 se zbirajo.

3.   Vsaka država članica Komisiji redno ali na njeno zahtevo pošilja informacije, ki jih pridobi prek svojega informacijskega sistema.

4.   Komisija združi informacije za celotno Skupnost. Za te informacije se uporablja člen 4 Odločbe Sveta 77/587/EGS z dne 13. septembra 1977 o uvedbi posvetovalnega postopka o odnosih med državami članicami in tretjimi državami glede zadev, vezanih na ladijski promet, in o aktivnostih v zvezi s temi zadevami v mednarodnih organizacijah (5).

Člen 3

Države članice in Komisija v okviru posvetovalnega postopka, uvedenega z Odločbo 77/587/EGS, in med drugim na podlagi informacij, pridobljenih prek informacijskega sistema iz člena 1, redno pregledujejo dejavnosti ladjevja tretjih držav, navedene v odločbah iz člena 2(1).

Člen 4

Svet lahko soglasno odloči, da države članice nasproti tretji državi ali skupini tretjih držav, v zvezi s katero je bila sprejeta odločba iz člena 2(1), skupno uporabijo ustrezne protiukrepe, ki so del njihove nacionalne zakonodaje.

Člen 5

Države članice ohranijo pravico do enostranske uporabe svojih nacionalnih informacijskih sistemov in protiukrepov.

Člen 6

Odločba 78/774/EGS se razveljavi brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za izvedbo te odločbe.

Sklicevanja na razveljavljeno odločbo se štejejo za sklicevanja na to odločbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 18. januarja 2006

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

H. WINKLER


(1)  UL C 110, 30.4.2004, str. 14.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 9. marca 2004 (UL C 102 E, 28.4.2004, str. 107) in Sklep Sveta z dne 20. decembra 2005.

(3)  UL L 258, 21.9.1978, str. 35. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 89/242/EGS (UL L 97, 11.4.1989, str. 47).

(4)  Glej Prilogo I.

(5)  UL L 239, 17.9.1977, str. 23.


PRILOGA I

Razveljavljena odločba in njena sprememba

Odločba Sveta 78/774/EGS

(UL L 258, 21.9.1978, str. 35)

Odločba Sveta 89/242/EGS

(UL L 97, 11.4.1989, str. 47)


PRILOGA II

Korelacijska tabela

Odločba 78/774/EGS

Ta odločba

Člen 1(1)

Prvi odstavek člena 1

Uvodno besedilo člena 1(2)

Uvodno besedilo drugega odstavka člena 1

Prva alinea člena 1(2)

Točka (a) drugega odstavka člena 1

Druga alinea člena 1(2)

Točka (b) drugega odstavka člena 1

Tretja alinea člena 1(2)

Točka (c) drugega odstavka člena 1

Členi 2 do 5

Členi 2 do 5

Člen 6

Člen 6

Člen 7

Člen 7

Priloga I

Priloga II


4.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/22


DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2005/89/ES

z dne 18. januarja 2006

o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo in naložb v infrastrukturo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2003/54/ES z dne 26. junija 2003 o skupnih pravilih za notranji trg z električno energijo (3) je zelo pomemben prispevek k oblikovanju notranjega trga z električno energijo. Zagotavljanje visoke stopnje zanesljivosti oskrbe z električno energijo je ključnega pomena za uspešno delovanje notranjega trga in ta direktiva omogoča državam članicam, da elektroenergetskim podjetjem naložijo obveznosti javnih služb, med drugim tudi glede zanesljivosti oskrbe. Te obveznosti javnih služb, ki jih je treba opredeliti čim bolj natančno in dosledno, naj ne bi povzročale ustvarjanja proizvodne zmogljivosti, ki bi presegala zmogljivost, potrebno za preprečevanje neupravičene prekinitve distribucije električne energije končnim odjemalcem.

(2)

Povpraševanje po električni energiji se navadno predvidi za srednjeročno obdobje na podlagi scenarijev, ki jih izdelajo upravljavci prenosnega omrežja ali druge organizacije, ki so jih sposobne pripraviti na zahtevo države članice.

(3)

Konkurenčni enotni trg z električno energijo v EU zahteva pregledno in nediskriminatorno politiko zanesljivosti oskrbe z električno energijo, združljivo z zahtevami takšnega trga. Odsotnost takšne politike v posameznih državah članicah ali znatne razlike med politikami držav članic bi privedle do izkrivljanja konkurence. Opredelitev jasnih vlog in odgovornosti vseh pristojnih organov, kakor tudi samih držav članic ter vseh zadevnih udeležencev na trgu, je zato nujna pri zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z električno energijo in pravilnega delovanja notranjega trga, hkrati pa je treba preprečiti nastajanje ovir za nove udeležence na trgu, na primer za podjetja, ki proizvajajo ali dobavljajo električno energijo v državi članici, v kateri so pred kratkim začela obratovati, preprečiti je treba tudi izkrivljanje notranjega trga z električno energijo ali večje težave udeležencev na trgu, vključno s podjetji z majhnim tržnim deležem, na primer proizvajalcev ali dobaviteljev z zelo majhnim tržnim deležem na zadevnem trgu Skupnosti.

(4)

Odločba Evropskega parlamenta in Sveta št. 1229/2003/ES (4) določa vrsto smernic za politiko Skupnosti na področju vseevropskih energetskih omrežij. Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1228/2003 z dne 26. junija 2003 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije (5) med drugim določa splošna načela in podrobna pravila v zvezi z razreševanjem prezasedenosti.

(5)

Pri spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije je treba zagotoviti s tem povezane razpoložljive rezervne zmogljivosti, kjer je to tehnično potrebno, da bi omrežje lahko še naprej zagotavljalo zanesljivo in varno oskrbo.

(6)

Da se izpolnijo okoljske zaveze Skupnosti in zmanjša odvisnost od uvoza energije, je pomembno upoštevati dolgoročne učinke vse večjega povpraševanja po električni energiji.

(7)

Sodelovanje med nacionalnimi upravljavci prenosnega omrežja v zadevah, povezanih z varnostjo omrežja, vključno z opredelitvijo prenosne zmogljivosti, zagotavljanjem informacij in oblikovanjem omrežja, je bistvenega pomena za razvoj dobro delujočega notranjega trga in bi se lahko dodatno izboljšalo. Pomanjkanje usklajevanja pri varnosti omrežja je škodljivo za razvoj enakih pogojev konkurence.

(8)

Poglavitni namen ustreznih tehničnih predpisov in priporočil, kakor jih vsebuje Priročnik delovanja UCTE (Unija za koordinacijo prenosa električne energije), ter podobni predpisi in priporočila, ki so jih razvili NORDEL, Baltic Grid Code, in tisti, ki so jih razvili za omrežja Združenega kraljestva in Irske, je zagotoviti podporo tehničnemu delovanju povezanega omrežja in tako prispevati k zadovoljitvi potrebe po neprekinjenem delovanju omrežja v primeru izpada omrežja na posamezni točki ali na točkah omrežja in k zmanjšanju stroškov, povezanih z ublažitvijo takih motenj oskrbe.

(9)

Od upravljavcev prenosnega in distribucijskega omrežja bi se moralo zahtevati, da končnega odjemalca oskrbijo z visoko kakovostnimi storitvami v smislu pogostosti in trajanja prekinitev oskrbe.

(10)

Ukrepi, ki se lahko uporabijo za vzdrževanje ustreznega obsega rezervnih zmogljivosti proizvodnje, naj bodo tržno usmerjeni in nediskriminatorni ter lahko vključujejo ukrepe, kakor so pogodbena jamčevanja in dogovori, opcijske zmogljivosti ali obvezne zmogljivosti. Ti ukrepi se lahko dopolnijo tudi z drugimi nediskriminatornimi instrumenti, kakor so plačila zmogljivosti.

(11)

Da se zagotovi, da so ustrezne predhodne informacije na voljo, bi morale države članice objaviti ukrepe, ki vzdržujejo ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem dejanskih in možnih investitorjev v proizvodnjo ter med odjemalci električne energije.

(12)

Brez poseganja v člene 86, 87 in 88 Pogodbe je pomembno, da države članice določijo jasen, ustrezen in stabilen okvir, ki bo omogočal zanesljivost oskrbe z električno energijo in spodbujal naložbe v proizvodne zmogljivosti ter metode upravljanja povpraševanja. Pomembno je tudi sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev regulativnega okvira, ki bo spodbujal naložbe v nove medsebojne povezave prenosnih omrežij, zlasti med državami članicami.

(13)

Evropski svet, ki je 15. in 16. marca 2002 potekal v Barceloni, je določil stopnjo medsebojne povezanosti med državami članicami. Posledica nizke stopnje medsebojne povezanosti je razdrobljenost trga in zaviranje razvoja konkurence. Obstoj zadostne zmogljivosti fizičnih medsebojnih prenosnih povezav, čezmejnih ali ne, je bistvenega pomena, a ni zadosten pogoj za popolnoma učinkovito konkurenco. V interesu končnih odjemalcev bi moralo biti razmerje med morebitnimi ugodnostmi novih projektov medsebojnih povezav in stroški teh projektov ustrezno uravnoteženo.

(14)

Čeprav je pomembno določiti največje razpoložljive prenosne zmogljivosti brez kršenja zahtev varnega delovanja omrežja, je pomembno tudi zagotoviti popolno preglednost izračunavanja zmogljivosti in postopka dodeljevanja v prenosnem omrežju. Na ta način bi lahko omogočili boljšo uporabo obstoječih zmogljivosti in lažni znaki pomanjkanja energije ne bi prišli na trg, kar podpira vzpostavitev popolnoma konkurenčnega notranjega trga, kakor predvideva Direktiva 2003/54/ES.

(15)

Upravljavci prenosnega in distribucijskega omrežja potrebujejo ustrezen in stabilen regulativni okvir za naložbe, vzdrževanje in obnovo omrežij.

(16)

Člen 4 Direktive 2003/54/ES zahteva, da države članice spremljajo zanesljivost oskrbe z električno energijo in o tem predložijo poročilo. To poročilo bi moralo obsegati kratko-, srednje- in dolgoročne dejavnike, pomembne za zanesljivost oskrbe, vključno z namerami upravljavcev prenosnih omrežij glede naložb v omrežje. Od držav članic se pričakuje, da bodo ob pripravi tega poročila vanj vključile podatke in ocene, ki so jih upravljavci prenosnih omrežij že izvedli na individualni in kolektivni ravni, vključno z evropsko ravnijo.

(17)

Države članice bi morale zagotoviti učinkovito izvajanje te direktive.

(18)

Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev predlaganega ukrepa, in sicer zanesljive oskrbe z električno energijo, ki bi temeljila na pošteni konkurenci in oblikovanju polno delujočega notranjega trga z električno energijo in je možno te cilje glede na obseg in učinke tega ukrepa, bolje doseči na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kakor je določeno v členu 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz istega člena, ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za dosego teh ciljev —

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Področje uporabe

1.   Ta direktiva določa ukrepe za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe z električno energijo, da se zagotovijo pravilno delovanje notranjega trga z električno energijo in:

(a)

ustrezna raven proizvodne zmogljivosti;

(b)

ustrezno ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem;

in

(c)

ustrezna raven medomrežnih povezav med državami članicami za razvoj notranjega trga.

2.   Direktiva določa okvir, v katerem države članice opredelijo pregledne, stabilne in nediskriminatorne politike za zanesljivost oskrbe z električno energijo, združljive z zahtevami konkurenčnega notranjega trga z električno energijo.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej direktivi se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 2 Direktive 2003/54/ES. Poleg tega se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„regulatorni organi“ pomenijo regulatorne organe v državah članicah, kakor so določeni v skladu s členom 23 Direktive 2003/54/ES;

(b)

„zanesljivost oskrbe z električno energijo“ pomeni zmožnost elektroenergetskega sistema, da končne odjemalce oskrbi z električno energijo, kakor je predvideno s to direktivo;

(c)

„operativna varnost omrežja“ je neprekinjeno obratovanje prenosnega in, kjer je to primerno, distribucijskega omrežja v predvidljivih okoliščinah;

(d)

„ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem“ pomeni zadovoljitev predvidljivega povpraševanja odjemalcev po električni energiji, brez potrebe po uveljavljanju ukrepov za zmanjšanje porabe.

Člen 3

Splošne določbe

1.   Države članice zagotovijo visoko stopnjo zanesljivosti oskrbe z električno energijo s sprejetjem potrebnih ukrepov za zagotovitev stabilnih naložbenih razmer ter z opredelitvijo vloge in odgovornosti pristojnih organov, vključno z regulatornimi organi, kjer je to potrebno, ter vseh zadevnih udeležencev na trgu in z objavo informacij o tem. Zadevni udeleženci na trgu med drugim vključujejo upravljavce prenosnega in distribucijskega omrežja, proizvajalce električne energije, dobavitelje in končne odjemalce.

2.   Pri izvajanju ukrepov iz odstavka 1 države članice upoštevajo:

(a)

pomen zagotavljanja neprekinjene oskrbe z električno energijo;

(b)

pomen preglednega in stabilnega regulativnega okvira;

(c)

notranji trg in možnosti čezmejnega sodelovanja v zvezi z zanesljivostjo oskrbe z električno energijo;

(d)

potrebo po rednem vzdrževanju in, kjer je to potrebno, obnovi prenosnega in distribucijskega omrežja, da se ohrani delovanje omrežja;

(e)

pomen zagotavljanja pravilnega izvajanja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2001/77/ES z dne 27. septembra 2001 o spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije na notranjem trgu z električno energijo (6) in Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/8/ES z dne 11. februarja 2004 o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo (7), kolikor se njune določbe nanašajo na zanesljivost oskrbe z električno energijo;

(f)

potrebo po zagotovitvi zadostnih rezervnih zmogljivosti prenosa in proizvodnje za stabilno obratovanje;

ter

(g)

pomen spodbujanja vzpostavitve likvidnih grosističnih trgov.

3.   Pri izvajanju ukrepov iz odstavka 1 lahko države članice upoštevajo tudi:

(a)

stopnjo raznolikosti v proizvodnji električne energije na nacionalni ali ustrezni regionalni ravni;

(b)

pomen zmanjševanja dolgoročnih učinkov vedno večjega povpraševanja po električni energiji;

(c)

pomen spodbujanja energetske učinkovitosti in uvajanja novih tehnologij, zlasti tehnologij za uravnavanje povpraševanja, tehnologij, ki uporabljajo obnovljive vire energije, in porazdeljene proizvodnje;

ter

(d)

pomen odprave upravnih ovir za naložbe v infrastrukturo in proizvodne zmogljivosti.

4.   Države članice zagotovijo, da ukrepi, sprejeti v skladu s to direktivo, niso diskriminatorni ter da ne predstavljajo nesorazmernih obremenitev za udeležence na trgu, vključno z novimi udeleženci na trgu in podjetji z majhnim tržnim deležem. Države članice pred sprejetjem ukrepov upoštevajo njihov učinek na ceno električne energije za končne odjemalce.

5.   Države članice morajo pri zagotavljanju ustrezne stopnje medomrežnih povezav, kakor je navedeno v členu 1(1)(c), posebno pozornost posvetiti:

(a)

posebnemu geografskemu položaju vsake države članice;

(b)

vzdrževanju razumnega ravnotežja med stroški gradnje novih povezovalnih vodov in koristmi za končnega porabnika;

ter

(c)

zagotovilu, da se obstoječi povezovalni vodi uporabljajo čim bolj učinkovito.

Člen 4

Operativna varnost omrežja

1.

(a)

Države članice ali pristojni organi zagotovijo, da upravljavci prenosnega omrežja določijo minimalne operativne predpise in obveznosti glede varnosti omrežja.

Pred določitvijo takšnih predpisov in obveznosti se posvetujejo z zadevnimi udeleženci v tistih državah, s katerimi obstaja medomrežna povezava;

(b)

ne glede na prvi pododstavek točke (a) države članice lahko zahtevajo, da upravljavci prenosnih omrežij predložijo te predpise in obveznosti pristojnemu organu v odobritev;

(c)

države članice zagotovijo, da upravljavci prenosnega in, kjer je to primerno, distribucijskega omrežja, ravnajo v skladu z minimalnimi operativnimi predpisi in obveznostmi glede zanesljivosti omrežja;

(d)

države članice zahtevajo, da upravljavci prenosnih omrežij vzdržujejo primerno raven operativne varnosti omrežja.

V ta namen upravljavci prenosnih omrežij vzdržujejo ustrezno raven tehnične rezervne prenosne zmogljivosti za operativno varnost omrežja in sodelujejo z zadevnimi upravljavci prenosnega omrežja, s katerim so medsebojno povezani.

Raven predvidljivih okoliščin, v katerih je treba vzdrževati varnost, je opredeljena v predpisih o operativni varnosti omrežja;

(e)

Države članice zlasti zagotovijo, da si upravljavci prenosnega in, kjer je to primerno, distribucijskega omrežja, izmenjujejo podatke v zvezi z delovanjem omrežij pravočasno in učinkovito v skladu z minimalnimi operativnimi zahtevami. Enake zahteve veljajo, kjer je to primerno, za upravljavce prenosnega in distribucijskega omrežja, ki so medsebojno povezani z upravljavci omrežja izven Skupnosti.

2.   Države članice ali pristojni organi zagotovijo, da upravljavci prenosnega in, kjer je to primerno, distribucijskega omrežja, določijo in izpolnijo cilje kakovosti oskrbe in zanesljivosti obratovanja omrežja. Te cilje odobrijo države članice ali pristojni organi, ki hkrati spremljajo njihovo izvajanje. Cilji so objektivni, pregledni in nediskriminatorni ter se objavijo.

3.   Države članice pri sprejemanju ukrepov iz člena 24 Direktive 2003/54/ES in člena 6 Uredbe (ES) št. 1228/2003 ne razlikujejo med čezmejnimi in nacionalnimi pogodbami.

4.   Države članice zagotovijo, da omejitev oskrbe v izrednih razmerah temelji na v naprej opredeljenih merilih v zvezi z upravljanjem neravnotežij s strani upravljavcev prenosnega omrežja. Vsi zaščitni ukrepi se sprejmejo ob tesnem posvetovanju z drugimi zadevnimi upravljavci prenosnega omrežja ob upoštevanju ustreznih dvostranskih sporazumov, vključno s sporazumi o izmenjavi podatkov.

Člen 5

Vzdrževanje ravnotežja med ponudbo in povpraševanjem

1.   Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za vzdrževanje ravnotežja med povpraševanjem po električni energiji in razpoložljivimi proizvodnimi zmogljivostmi.

Države članice zlasti

(a)

brez poseganja v posebne zahteve majhnih izoliranih omrežij spodbujajo oblikovanje okvira trga na debelo, ki nudi ustrezne cenovne signale za proizvodnjo in porabo;

(b)

zahtevajo od upravljavcev prenosnega omrežja, da zagotovijo ustrezen obseg rezerv proizvodnih zmogljivosti, ki so na voljo za namene uravnoteženja, in/ali za sprejetje enakovrednih tržno usmerjenih ukrepov.

2.   Brez poseganja v člena 87 in 88 Pogodbe lahko države članice sprejmejo tudi dodatne ukrepe, ki vključujejo naslednje, a na navedeno niso omejeni:

(a)

določbe za spodbujanje novih proizvodnih zmogljivosti in vstop novih proizvodnih podjetij na trg;

(b)

odstranjevanje ovir, ki preprečujejo uporabo pogodb z možnostjo prekinitve;

(c)

odstranjevanje ovir, ki preprečujejo sklenitev pogodb različnih dolžin tako za izdelovalce kakor za odjemalce;

(d)

ukrepe za spodbujanje sprejetja tehnologij za uravnavanje povpraševanja v realnem času, kakor so najnovejši merilni sistemi;

(e)

ukrepe za spodbujanje ukrepov za ohranjanje energije;

(f)

razpisni postopki ali kakršni koli drugi enakovredni postopki glede preglednosti in nediskriminatornosti v skladu s členom 7(1) Direktive 2003/54/ES.

3.   Države članice objavijo ukrepe, sprejete v skladu s tem členom, in zagotovijo njihovo največje možno razširjanje.

Člen 6

Naložbe v omrežje

1.   Države članice vzpostavijo regulativni okvir za

(a)

dajanje signalov za naložbe tako za upravljavce prenosnega omrežja, kakor tudi za upravljavce distribucijskega omrežja, za razvoj svojih omrežij, da zadovoljijo predvidene potrebe trga;

in

(b)

lajšanje vzdrževanja in, kjer je to potrebno, za obnovo njihovih omrežij.

2.   Brez poseganja v Uredbo (ES) št. 1228/2003, lahko države članice dovolijo komercialne naložbe v medsebojne povezave.

Države članice zagotovijo, da se odločitve o naložbah v medsebojne povezave sprejmejo v tesnem sodelovanju z ustreznimi upravljavci prenosnega omrežja.

Člen 7

Poročanje

1.   Države članice zagotovijo, da poročilo iz člena 4 Direktive 2003/54/ES zajema podatke o tem, v kolikšni meri lahko elektroenergetski sistem zadosti tekočemu in načrtovanemu povpraševanju po električni energiji, ter vključuje:

(a)

operativno varnost omrežja;

(b)

načrtovano ravnotežje med ponudbo in povpraševanjem za obdobje naslednjih petih let;

(c)

obeti za zanesljivost oskrbe z električno energijo za obdobje od 5 do 15 let od dneva tega poročila;

in

(d)

nameravane naložbe, za naslednjih pet ali več koledarskih let, upravljavcev prenosnega omrežja in poznane naložbe drugih strank v zvezi z zagotavljanjem zmogljivosti čezmejnih medsebojnih povezav.

2.   Države članice ali pristojni organi pripravijo poročilo v tesnem sodelovanju z upravljavci prenosnih omrežij. Upravljavci prenosnega omrežja se, če je to primerno, posvetujejo s sosednjimi upravljavci prenosnega omrežja.

3.   Del poročila iz odstavka 1(d), ki se nanaša na naložbe v medsebojne povezave, upošteva:

(a)

načela razreševanja prezasedenosti, kakor so določena v Uredbi (ES) št. 1228/2003;

(b)

obstoječe in načrtovane prenosne daljnovode;

(c)

pričakovane modele proizvodnje, dobave, čezmejnih izmenjav in porabe ob upoštevanju ukrepov za uravnavanje povpraševanja;

ter

(d)

regionalne, nacionalne in evropske cilje trajnostnega razvoja, vključno s projekti v okviru Smeri za prednostne projekte, kakor so določeni v Prilogi I k Odločbi št. 1229/2003/ES.

Države članice zagotovijo, da upravljavci prenosnega omrežja predložijo podatke o svojih nameravanih naložbah, ali o poznanih naložbah drugih strank v zvezi z zagotavljanjem zmogljivosti čezmejnih medsebojnih povezav.

Države članice lahko od upravljavcev prenosnega omrežja tudi zahtevajo, da predložijo informacije o naložbah v zvezi z gradnjo notranjih daljnovodov, ki materialno vplivajo na zagotavljanje čezmejne medsebojne povezave.

4.   Države članice ali pristojni organi zagotovijo, da se upravljavcem prenosnega omrežja in/ali pristojnim organom omogoči sredstva, ki so potrebna za dostop do pomembnih podatkov, kjer je to primerno, pri izpolnjevanju te naloge.

Zagotovi se, da ne pride do razkritja zaupnih podatkov.

5.   Na podlagi informacij iz odstavka 1(d), prejetih od pristojnih organov, Komisija poroča državam članicam, pristojnim organom in Skupini evropskih regulatorjev za električno energijo in plin, ustanovljeni s Sklepom Komisije 2003/796/ES (8), o načrtovanih naložbah in njihovem prispevku k ciljem, določenim v členu 1(1).

To poročilo se lahko združi s poročanjem, predvidenim v točki (c) člena 28(1) Direktive 2003/54/ES, in se objavi.

Člen 8

Prenos

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo do 24. februarja 2008. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih ukrepih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njeni uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice uradno obvestijo Komisijo o določbah nacionalne zakonodaje, sprejete na področju, ki ga pokriva ta direktiva do 1. decembra 2007.

Člen 9

Poročanje

Komisija spremlja in pregleda uporabo te direktive ter Evropskemu parlamentu in Svetu do 24. februarja 2010 predloži poročilo o napredku.

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 11

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 18. januarja 2006

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

H. WINKLER


(1)  UL C 120, 20.5.2005, str. 119.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 5. julija 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 1. decembra 2005.

(3)  UL L 176, 15.7.2003, str. 37. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2004/85/ES (UL L 236, 7.7.2004, str. 10).

(4)  UL L 176, 15.7.2003, str. 11.

(5)  UL L 176, 15.7.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1223/2004 (UL L 233, 2.7.2004, str. 3).

(6)  UL L 283, 27.10.2001, str. 33. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(7)  UL L 52, 21.2.2004, str. 50.

(8)  UL L 296, 14.11.2003, str. 34.


4.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/28


DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2005/90/ES

z dne 18. januarja 2006

o devetindvajseti spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (snovi, razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje — r/m/r)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ukrepi, predvideni v tej direktivi, sodijo v okvir akcijskega načrta iz Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta št. 1786/2002/ES z dne 23. septembra 2002 o sprejetju programa ukrepov Skupnosti na področju javnega zdravja (2003-2008) (3). V skladu z navedenim sklepom je Skupnost zavezana h krepitvi in izboljševanju zdravja, preprečevanju bolezni in odvračanju potencialnih nevarnosti za zdravje, da bi zmanjšala nepotrebno obolevnost in prezgodnjo umrljivost ter invalidnost, ki omejuje dejavnost.

(2)

Snovi, ki so navedene v Prilogi I k Direktivi Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (4) in so razvrščene v 1. ali 2. skupino rakotvornosti, lahko povzročijo raka. Snovi, ki so navedene v Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS in so razvrščene v 1. ali 2. skupino mutagenosti, lahko povzročijo dedno genetsko okvaro. Snovi, ki so navedene v Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS in so razvrščene v 1. ali 2. skupino strupenosti za razmnoževanje, lahko povzročijo poškodbe pri rojstvu ali škodujejo plodnosti.

(3)

Da bi se izboljšalo varovanje zdravja ljudi in varstvo potrošnikov, bi bilo treba urediti uporabo snovi, po novem razvrščenih v 1. in 2. skupino rakotvornosti, mutagenosti ali strupenosti za razmnoževanje, in omejiti dajanje v promet in prodajo snovi in pripravkov, ki te snovi vsebujejo, širši javnosti.

(4)

Direktiva Sveta 76/769/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (5) določa omejitve pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov ter je med drugim namenjena izboljšanju varovanja zdravja ljudi in varstva potrošnikov.

(5)

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/60/ES (6) o štirinajsti spremembi Direktive 76/769/EGS določa v obliki Dodatka k Prilogi I k Direktivi 76/769/EGS seznam snovi, ki so razvrščene v 1. ali 2. skupino rakotvornosti, mutagenosti ali strupenosti za razmnoževanje. Treba bi bilo omejiti prodajo teh snovi in pripravkov, ki jih vsebujejo, širši javnosti.

(6)

Direktiva 94/60/ES določa, da bo Komisija najpozneje v šestih mesecih po objavi v Uradnem listu Evropske unije predložila Evropskemu parlamentu in Svetu prilagoditev tehničnemu napredku Priloge I k Direktivi 67/548/EGS, ki vsebuje snovi, razvrščene v 1. ali 2. skupino rakotvornosti, mutagenosti ali strupenosti za razmnoževanje, predlog direktive, ki ureja na novo razvrščene snovi, zato da se dopolni Dodatek k Prilogi I k Direktivi 76/769/EGS. Ta predlog Komisije bo upošteval nevarnosti in prednosti na novo razvrščenih snovi in tudi zakonodajo Skupnosti o analizah tveganja.

(7)

Direktiva Komisije 2004/73/ES z dne 29. aprila 2004 o devetindvajseti prilagoditvi tehničnemu napredku Direktive Sveta 67/548/EGS, natančneje Priloga I k Direktivi, vsebuje 146 vpisov s snovmi, ki so na novo razvrščene v 1. skupino rakotvornosti, 21 vpisov s snovmi, ki so na novo razvrščene v 2. skupino rakotvornosti, 152 vpisov s snovmi, ki so na novo razvrščene v 2. skupino mutagenosti, in 24 vpisov s snovmi, ki so na novo razvrščene v 2. skupino strupenosti za razmnoževanje.

(8)

Direktiva 2004/73/ES spreminja tudi opombe v zvezi z identifikacijo, razvrščanjem in označevanjem, ki so pripisane štirim snovem, razvrščenim v 1. skupino rakotvornosti, 36 vpisom s snovmi, razvrščenimi v 2. skupino rakotvornosti, šestim vpisom s snovmi, razvrščenimi v 2. skupino mutagenosti, dvema vpisoma s snovmi, razvrščenimi v 1. skupino strupenosti za razmnoževanje, in trem vpisom s snovmi, razvrščenimi v 2. skupino strupenosti za razmnoževanje. Seznam v Dodatku k Prilogi I k Direktivi 76/769/EGS bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(9)

Upoštevajo se tveganja in prednosti snovi, ki so z Direktivo 2004/73/ES na novo razvrščene v 1. ali 2. skupino rakotvornosti, mutagenosti in strupenosti za razmnoževanje, zlasti tista v zvezi s snovmi, za katere še ni bila omejena uporaba v snoveh in pripravkih, ki se dajejo v promet za prodajo širši javnosti (zaradi prejšnje razvrstitve). Zaključek analize je, da se te na novo razvrščene snovi lahko vstavijo v Dodatek k Prilogi I k Direktivi 76/769/EGS.

(10)

Ta direktiva bi se morala uporabljati brez poseganja v predpise Skupnosti, ki določajo minimalne zahteve za varovanje delavcev, vsebovane v Direktivi Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti in zdravja delavcev pri delu (7) ter v posebnih direktivah, ki na njej temeljijo, zlasti v Direktivi 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varovanju delavcev pred nevarnostmi zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem pri delu (8)

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Dodatek k Prilogi I k Direktivi 76/769/EGS se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, pred 24. februarjem 2007. Komisiji nemudoma predložijo besedila navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedeni predpisi se uporabljajo od 24. avgusta 2007.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 18. januarja 2006

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

H. WINKLER


(1)  UL C 255, 14.10.2005, str. 33.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 23. junija 2005 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 8. decembra 2005.

(3)  UL L 271, 9.10.2002, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom št. 786/2004/ES (UL L 138, 30.4.2004, str. 7).

(4)  UL 196, 16.8.1967, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/73/ES (UL L 152, 30.4.2004, str. 1).

(5)  UL L 262, 27.9.1976, str. 201. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/98/ES (UL L 305, 1.10.2004, str. 63).

(6)  UL L 365, 31.12.1994, str. 1.

(7)  UL L 183, 29.6.1989, str. 1.

(8)  UL L 158, 30.4.2004, str. 50.


PRILOGA

1.

Naslov „Opombe“ v Predgovoru se spremeni na naslednji način:

(a)

vstavijo se naslednje opombe:

„Opomba A:

Na etiketi mora biti ime snovi navedeno v obliki enega od poimenovanj, ki jih navaja Priloga I k Direktivi 67/548/EGS (glej člen 23(2)(a)).

V Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS je v nekaterih primerih uporabljen splošen opis, denimo ‚… spojine’ ali ‚… soli’. V tem primeru mora proizvajalec ali katera koli druga oseba, ki takšno snov daje v promet, na etiketi navesti njeno pravilno kemijsko ime, pri čemer je treba ustrezno upoštevati poglavje z naslovom ‚Nomenklatura’ iz Predgovora.

Direktiva 67/548/EGS tudi zahteva, da so simboli, napisi za opozarjanje na nevarnost ter stavki R in S, ki se uporabljajo za vsako posamezno snov, enaki tistim, ki so navedeni v Prilogi I (člen 23(2)(c), (d) in (e)).

Za snovi, ki spadajo v eno od posebnih skupin snovi, vključenih v Prilogo I k Direktivi 67/548/EGS, so simboli, napisi za opozarjanje na nevarnost ter stavki R in S, ki se uporabljajo za vsako posamezno snov, enaki tistim, ki so navedeni v ustreznem vpisu v Prilogi I.

Za snovi, ki spadajo v več kot eno skupino snovi, vpisanih v Prilogo I k Direktivi 67/548/EGS, morajo biti simboli, napisi za opozarjanje na nevarnost ter stavki R in S, ki se uporabljajo za vsako posamezno snov, enaki tistim, ki so navedeni v obeh ustreznih vpisih iz Priloge I. V primerih, ko sta v dveh vpisih za isto nevarnost podani dve različni razvrstitvi, se uporabi razvrstitev, ki odraža strožjo razvrstitev glede na nevarnost.“

„Opomba D:

Določene snovi, ki lahko spontano polimerizirajo oziroma se hitro razgradijo, se navadno dajejo v promet v stabilizirani obliki. V takšni obliki so navedene tudi v Prilogi I k Direktivi 67/548/EGS.

Vendar so takšne snovi včasih dane v promet v nestabilizirani obliki. V tem primeru mora proizvajalec ali katera koli druga oseba, ki takšno snov daje v promet, za imenom snovi na etiketi navesti še besedo ‚nestabilizirano’.“

„Opomba E:

Snovem s posebnimi učinki na zdravje ljudi (glej Poglavje 4 Priloge VI k Direktivi 67/548/EGS), ki so razvrščene v 1. ali 2. skupino rakotvornosti, mutagenosti in/ali strupenosti za razmnoževanje, je pripisana opomba E, če so hkrati označene tudi kot zelo strupene (T+), strupene (T) ali zdravju škodljive (Xn). Pri teh snoveh se pred standardna opozorila R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (zdravju škodljivo), R48 in R65, vključno z vsemi kombinacijami teh standardnih opozoril R, pripiše beseda ‚tudi’.“

„Opomba H:

Razvrstitev in označitev te snovi se uporablja za nevarno(-e) lastnost(-i), ki je(so) označena(-e) s standardnim(-i) opozorilom(-i) v kombinaciji z navedeno skupino nevarnosti. Zahteve iz člena 6 Direktive 67/548/EGS glede proizvajalcev, distributerjev in uvoznikov te snovi se uporabljajo za vse druge vidike razvrščanja in označevanja. Za končno označitev se uporabljajo zahteve iz poglavja 7 Priloge VI k Direktivi 67/548/EGS.

Ta opomba se uporablja za nekatere snovi, pridobljene iz premoga in nafte, in za nekatere vpise za skupine snovi iz Priloge I k Direktivi 67/548/EGS.“

„Opomba S:

Te snovi ni treba označiti v skladu s členom 23 Direktive 67/548/EGS (glej poglavje 8 Priloge VI).“

(b)

opomba K se nadomesti z:

„Opomba K:

Razvrščanja po rakotvornosti ali mutagenosti ni treba uporabljati, če je mogoče dokazati, da snov vsebuje manj kot 0,1 % m/m 1,3-butadiena (št. Einecs 203-450-8). Če snov ni razvrščena kot rakotvorna ali mutagena, je treba uporabiti najmanj stavke S (2-)9-16. Ta opomba se uporablja za nekatere kompleksne snovi, pridobljene iz nafte, iz Priloge I k Direktivi 67/548/EGS.“

2.

Seznam iz naslova „Točka 29 — Rakotvorne snovi: 1. skupina rakotvornosti“ se spremeni na naslednji način:

(a)

dodajo se naslednji vpisi:

Snovi

Indeksna št.

Št. EC

Št. CAS

Opombe

„Trietil arzenat

601-067-00-4

427-700-2

15606-95-8

 

Plin z vrha kolone (zemeljsko olje), frakcija pri depropanizaciji nafte s katalitskim krekingom, bogat s C3 in brez kislin; plin pri predelavi zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcionacijo katalitsko krekiranih ogljikovodikov in obdelanih, da se odstranijo kisle nečistote. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C2 do C4, pretežno C3.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

Plini (zemeljsko olje), katalitski kreking; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo proizvodov katalitskega krekinga. Sestoji pretežno iz alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

Plini (zemeljsko olje), katalitski kreking, bogati s C1-5; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo proizvodov katalitskega krekinga. Sestoji pretežno iz alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C1 do C6, pretežno od C1 do C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

Plini (zemeljsko olje), katalitsko polimerizirana frakcija z vrha kolone za katalitsko polimerizacijo v naftnem stabilizatorju, plini, bogati s C2-4; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcionirno stabilizacijo katalitsko polimerizirane nafte. Sestoji iz alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C2 do C6, pretežno od C2 do C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

Plini (zemeljsko olje), katalitski reforming, bogati s C1-4; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo produktov katalitskega reforminga. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C1 do C6, pretežno od C1 do C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

Plini (zemeljsko olje), polnitev C3-5 olefinske-parafinske alkilacije; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija olefinskih in parafinskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C3 do C5, ki se uporabljajo kot polnitev pri alkiliranju. Temperature prostora navadno presegajo kritično temperaturo teh kombinacij.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

Plini (zemeljsko olje), bogati s C4; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo produktov katalitske frakcionacije. Sestoji iz alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C3 do C5, pretežno C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

Plini z vrha kolone (zemeljsko olje), deetanizer; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo plinskih in bencinskih frakcij iz katalitskega krekinga. Vsebuje pretežno etan in etilen.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

Plini z vrha kolone (zemeljsko olje), deizobutanizer; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se proizvaja z atmosfersko destilacijo butan-butilenskega toka. Sestoji iz alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C3 do C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

Plini (zemeljsko olje), suhi iz depropanizerja, bogati s propenom; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo produktov plinskih in bencinskih frakcij katalitskega krekinga. Sestoji pretežno iz propilena z nekaj etana in propana.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

Plini (zemeljsko olje), frakcije z vrha depropanizerja; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo produktov plinskih in bencinskih frakcij katalitskega krekinga. Sestoji iz alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C2 do C4.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

Plini (zemeljsko olje), frakcije z vrha depropanizerja, naprave za rekuperacijo s plini; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcionacijo različnih tokov ogljikovodikov. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C1 do C4, pretežno propana.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

Plini (zemeljsko olje), polnitev za napravo girbatol; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se uporablja kot napajalni tok v napravo girbatol za odstranitev vodikovega sulfida. Sestoji iz alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C2 do C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

Plini (zemeljsko olje), frakcionator izomerizirane nafte, bogat s C4, brez vodikovega sulfida; plin iz predelave zemeljskega olja

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), očiščeno olje iz katalitskega krekinga in termično krekirani ostanek vakuumske frakcionacije refluksnega toka; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva iz frakcionacije katalitsko krekiranega očiščenega olja in termično krekiranega vakuumskega ostanka. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), stabilizacija nafte iz katalitskega krekinga, absorber; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva iz stabilizacije katalitsko krekirane nafte. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), kombinirana frakcionacija produktov katalitskega krekinga, katalitskega reforminga in razžvepljevanja z vodikom; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva iz frakcionacije proizvodov katalitskega krekinga, katalitskega reforminga in razžvepljevanja z vodikom, procesov za odstranitev kislih nečistot. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), stabilizacija s frakcionacijo nafte iz katalitskega reforminga; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcionirno stabilizacijo katalitsko reformirane nafte. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), nasičena plinska zmes iz plinske naprave, bogat s C4; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov iz frakcionirne stabilizacije nafte iz prve destilacije plinskega ostanka po destilaciji in plinskega ostanka iz stabilizatorja katalitsko reformirane nafte. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C3 do C6, pretežno butana in izobutana.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), enota za rekuperacijo nasičenih plinov, bogat s C1-2; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva iz frakcionacije plinskega ostanka destilacije, nafte, ki se pridobiva z direktno destilacijo, in plinskega ostanka iz stabilizacije nafte iz katalitskega reforminga. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C1 do C5, pretežno metana in etana.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), vakuumski ostanek termičnega krekinga; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva iz termičnega krekinga vakuumskih ostankov. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

Ogljikovodiki, bogati s C3-4, destilati zemeljskega olja; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo in kondenzacijo surovega zemeljskega olja. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C3 do C5, pretežno od C3 do C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

Plini (zemeljsko olje), deheksanizer nafte iz direktne destilacije v širokem intervalu vrelišča; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcionacijo nafte iz direktne destilacije v širokem intervalu vrelišča. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C2 do C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

Plini (zemeljsko olje), depropanizer hidrokrekinga, bogati ogljikovodiki; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se proizvaja z destilacijo produktov hidrokrekinga. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4. Vsebuje lahko tudi manjše količine vodika in vodikovega sulfida.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

Plini (zemeljsko olje), stabilizator lahke nafte iz direktne destilacije; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s stabilizacijo lahke nafte iz direktne destilacije. Sestoji iz nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C2 do C6.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

Ostanki (zemeljsko olje), separator alkiliranja, bogat s C4; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksni ostanek destilacije tokov iz različnih rafinacijskih operacij. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C4 do C5, pretežno butana, in vre v območju približno od –11,7 °C do 27,8 °C.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

Ogljikovodiki, C1-4; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s termičnim krekingom in postopki v absorberju ter destilacijo surovega zemeljskega olja. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C1 do C4 in vre v območju približno od – 164 °C do –0,5 °C.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

Ogljikovodiki, C1-4, sladkani; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z izpostavitvijo ogljikovodikovih plinov procesu sladkanja za pretvorbo merkaptanov ali za odstranitev kislih nečistot. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4 in vre v območju približno od – 164 °C do –0,5 °C.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

Ogljikovodiki, C1-3; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C3 in vre v območju približno od – 164 °C do –42 °C.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

Ogljikovodiki, C1-4, frakcija iz debutanizerja; plini iz predelave zemeljskega olja

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

Plini (zemeljsko olje), C1-5, vlažni; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo surovega zemeljskega olja in/ali s krekingom plinskega olja iz frakcionirne kolone. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

Ogljikovodiki, C2-4; plini iz predelave zemeljskega olja

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

Ogljikovodiki, C3; plini iz predelave zemeljskega olja

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

Plini (zemeljsko olje), napajalni tok za alkiliranje; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s katalitskim krekingom plinskega olja. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C3 do C4.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

Plini (zemeljsko olje), frakcije z dna depropanizerja; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcionacijo produktov z dna depropanizerja. Sestoji pretežno iz butana, izobutana in butadiena.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

Plini (zemeljsko olje), mešanica iz rafinerije; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija se pridobiva iz različnih procesov. Sestoji iz vodika, vodikovega sulfida in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

Plini (zemeljsko olje), katalitski kreking; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo proizvodov katalitskega krekinga. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C3 do C5.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

Plini (zemeljsko olje), C2-4, sladkani; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z izpostavitvijo destilatov zemeljskega olja procesu sladkanja za pretvorbo merkaptanov ali za odstranitev kislih nečistot. Sestoji pretežno iz nasičenih in nenasičenih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C2 do C4 in in vre v območju približno od –51 °C do –34 °C.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

Plini (zemeljsko olje), frakcioniranje surovega zemeljskega olja; plin iz predelave surovega zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcioniranjem surovega zemeljskega olja. Sestoji iz nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

Plini (zemeljsko olje), deheksanizer; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcioniranjem kombiniranih naftnih tokov. Sestoji iz nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

Plini (zemeljsko olje), stabilizator, frakcionacija lahkega bencina iz direktne destilacije; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcioniranjem lahkega bencina iz direktne destilacije. Sestoji iz nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

Plini (zemeljsko olje), desorber iz razžvepljevanja združevalne nafte; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s procesom združevanja-razžvepljevanja nafte in desorbira iz naftnega produkta. Sestoji iz nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

Plini (zemeljsko olje), katalitski reforming nafte iz direktne destilacije; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s katalitskim reformingom direktne nafte in s frakcionacijo celotnega iztoka. Sestoji iz metana, etana in propana.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

Plini (zemeljsko olje), produkti z vrha separatorja iz katalitskega krekinga v fluidiziranem sloju; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcionacijo polnitve v ločevalnik C3-C4. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov C3.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

Plini (zemeljsko olje), iz stabilizatorjev direktne destilacije; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcioniranjem tekočine iz prve kolone za destilacijo surovega zemeljskega olja. Sestoji iz nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

Plini (zemeljsko olje), iz debutanizerja katalitsko krekirane nafte; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcioniranjem katalitsko krekirane nafte. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), iz stabilizatorja nafte in destilata katalitskega krekinga; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcioniranjem katalitsko krekirane nafte in destilata. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), termično krekirani destilat, absorber plinskega olja in nafte; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z ločevanjem termično krekiranih destilatov nafte in zemeljskega olja. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), iz stabilizatorja frakcionacije ogljikovodikov termičnega krekinga, koksanje zemeljskega olja; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcionirno stabilizacijo termično krekiranih ogljikovodikov iz procesa koksanja zemeljskega olja. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

Plini (zemeljsko olje), lahke frakcije parnega krekinga, koncentrirane na butadienu; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo produktov iz termičnega krekinga. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

Plini (zemeljsko olje), plin z vrha stabilizatorja, katalitski reforming nafte iz direktne destilacije; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s katalitskim reformingom nafte iz direktne destilacije in s frakcioniranjem celotnega iztoka. Sestoji iz nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C2 do C4.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

Ogljikovodiki, C4; plini iz predelave zemeljskega olja

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

Alkani, C1-4, bogati s C3; plini iz predelave zemeljskega olja

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

Plini (zemeljsko olje), parni kreking, bogati s C3; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo produktov iz parnega krekinga. Sestoji pretežno iz propilena z nekaj propana in vre v območju približno od –70 °C do 0 °C.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

Ogljikovodiki, C4, destilat parnega krekinga; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo produktov parnega krekinga. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov C4, pretežno 1-butena in 2-butena, ki vsebuje tudi butan in izobuten in vre v območju približno od –12 °C do 5 °C.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

Plini iz zemeljskega olja, utekočinjeni, sladkani, frakcija C4; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z izpostavitvijo utekočinjene plinske zmesi zemeljskega olja procesu sladkanja za oksidacijo merkaptanov ali za odstranitev kislih nečistot. Sestoji pretežno iz nasičenih in nenasičenih ogljikovodikov C4.)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

Rafinati (zemeljsko olje), parno krekirana frakcija C4 po ekstrakciji z bakrovim amonijevim acetatom, C3-5 in nenasičeni C3-5, brez butadiena; plin iz predelave zemeljskega olja

649-119 -00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

Plini (zemeljsko olje), obdelava z amini; plin iz rafinerije

(Plinski napajalni tok v aminski sistem za odstranitev vodikovega sulfida. Sestoji predvsem iz vodika. Navzoči so lahko tudi ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, vodikov sulfid in alifatski ogljikovodiki s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

Plini (zemeljsko olje), razžvepljevanje z vodikom pri proizvodnji benzena; plin iz rafinerije

(Izpušni plini se pridobivajo v benzenski enoti. Sestoji predvsem iz vodika. Sestoji predvsem iz vodika. Navzoči so lahko tudi ogljikov monoksid in ogljikovodiki s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6, vključno z benzenom.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

Plini (zemeljsko olje), iz recikla pri proizvodnji benzena, bogati z vodikom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z recikliranjem plinov iz benzenske enote. Sestoji predvsem iz vodika z različnimi majhnimi količinami ogljikovega monoksida in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C1 do C6.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

Plini (zemeljsko olje), oljna mešanica, bogati z vodikom in dušikom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo oljne mešanice. Sestoji predvsem iz vodika in dušika z različnimi majhnimi količinami ogljikovega monoksida, ogljikovega dioksida in alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

Plini (zemeljsko olje), plini z vrha kolone, rektifikacija nafte iz katalitskega reforminga; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s stabilizacijo katalitsko reformirane nafte. Sestoji iz vodika in nasičenih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

Plini (zemeljsko olje), recikel katalitskega reforminga frakcije C6-8; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se proizvaja z destilacijo produktov iz katalitskega reforminga napajalne zmesi od C6 do C8, ki je reciklirana za zadržanje vodika. Sestoji predvsem iz vodika. Vsebuje lahko tudi različne majhne količine ogljikovega monoksida, ogljikovega dioksida, dušika in ogljikovodike s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

Plini (zemeljsko olje), frakcija C6-8 iz katalitskega reforminga; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se proizvaja z destilacijo produktov iz katalitskega reforminga napajalne zmesi od C6 do C8. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C1 do C5 in vodika.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

Plini (zemeljsko olje), recikel C6-8 iz katalitskega krekinga, bogat z vodikom; plin iz rafinerije

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

Plini (zemeljsko olje), povratni tok C2; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z ekstrakcijo vodika iz plinskega toka, ki sestoji predvsem iz vodika z majhnimi količinami dušika, ogljikovega monoksida, metana, etana in etilena. Vsebuje pretežno ogljikovodike, kakor so metan, etan in etilen, z majhnimi količinami vodika, dušika in ogljikovega monoksida.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

Plini (zemeljsko olje), suhi kisli, enota za koncentriranje plinov; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija suhih plinov iz enote za koncentriranje plina. Sestoji iz vodika, vodikovega sulfida in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C3.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

Plini (zemeljsko olje), koncentriranje plina v reabsorberju, destilacija; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se proizvaja z destilacijo produktov iz kombiniranih plinskih tokov v reabsorberju za koncentriranje plinov. Sestoji pretežno iz vodika, ogljikovega monoksida, ogljikovega dioksida, dušika, vodikovega sulfida in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov od C1 do C3.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

Plini (zemeljsko olje), absorber vodika; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva z absorbiranjem vodika iz toka, bogatega z vodikom. Sestoji iz vodika, ogljikovega monoksida, dušika in metana z majhnimi količinami ogljikovodikov C2.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

Plini (zemeljsko olje), bogati z vodikom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija, ločena kot plin iz plinastih ogljikovodikov z ohlajevanjem. Sestoji predvsem iz vodika z različnimi majhnimi količinami ogljikovega monoksida, dušika, metana in ogljikovodikov C2.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

Plini (zemeljsko olje), recikel zmesi olj, obdelan z vodikom, bogat z vodikom in dušikom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva iz reciklirane, z vodikom obdelane zmesi olj. Sestoji predvsem iz vodika in dušika z različnimi majhnimi količinami ogljikovega monoksida, ogljikovega dioksida in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

Plini (zemeljsko olje), recikel, bogat z vodikom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva iz recikliranih reaktorskih plinov. Sestoji predvsem iz vodika z različnimi majhnimi količinami ogljikovega monoksida, ogljikovega dioksida, dušika, vodikovega sulfida in nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C1 do C5.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

Plini (zemeljsko olje), kondicioniranje v reformerju, bogati z vodikom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva iz reformerjev. Sestoji predvsem iz vodika z različnimi majhnimi količinami ogljikovega monoksida in alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

Plini (zemeljsko olje), reforming, obdelava z vodikom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva v procesu reforminga, obdelave z vodikom. Sestoji predvsem iz vodika, metana in etana z različnimi majhnimi količinami vodikovega sulfida in alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C3 do C5.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

Plini (zemeljsko olje), reforming, obdelava z vodikom, bogati z vodikom in metanom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva v procesu reforminga, obdelave z vodikom. Sestoji predvsem iz vodika in metana z različnimi majhnimi količinami ogljikovega monoksida, ogljikovega dioksida, dušika in nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C2 do C5.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

Plini (zemeljsko olje), kondicioniranje v napravi za reforming in obdelavo z vodikom, bogat z vodikom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva v procesu reforminga, obdelave z vodikom. Sestoji predvsem iz vodika z različnimi majhnimi količinami ogljikovega monoksida in alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

Plini (zemeljsko olje), destilacija produktov termičnega krekinga; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacije se pridobiva z destilacijo produktov iz termičnega kreking procesa. Sestoji iz vodika, vodikovega sulfida, ogljikovega monoksida, ogljikovega dioksida in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), refrakcijski absorber za produkte iz katalitskega krekinga; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva iz refrakcije produktov iz procesa katalitskega krekinga. Sestoji iz vodika in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C3.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), separator katalitsko reformirane nafte; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s katalitskim reformingom nafte, pridobljene z direktno frakcionacijo. Sestoji iz vodika in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), stabilizator katalitsko reformirane nafte; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s stabilizacijo katalitsko reformirane nafte. Sestoji iz vodika in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), obdelava z vodikom destilata iz krekinga, separator; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s prečiščenjem destilatov iz krekinga z vodikom ob navzočnosti katalizatorja. Sestoji iz vodika in nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), separator nafte, ki se pridobiva z direktnim frakcioniranjem in razžvepljevanjem z vodikom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva iz procesa razžvepljevanja nafte z vodikom, pridobljene z direktnim frakcioniranjem. Sestoji iz vodika in nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

Plini (zemeljsko olje), produkti z vrha stabilizatorja katalitsko reformirane nafte, ki se pridobiva z direktno frakcionacijo; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s katalitskim reformingom nafte iz direktne frakcionacije, ki ji sledi frakcionacija celotnega iztoka. Sestoji iz vodika, metana, etana in propana.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

Plini (zemeljsko olje), iztok iz reformerja, visokotlačna ekspanzijska naprava; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se proizvaja z visokotlačno ekspanzijo iztoka iz reaktorja za reforming. Sestoji predvsem iz vodika in različnih majhnih količin metana, etana in propana.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

Plini (zemeljsko olje), iztok iz reformerja, nizkotlačna ekspanzijska naprava; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva z nizkotlačno ekspanzijo iztoka iz reaktorja za reforming. Sestoji predvsem iz vodika in različnih majhnih količin metana, etana in propana.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

Plini (zemeljsko olje), destilacija plina iz rafinacije olja; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se izloča z destilacijo plinskega toka, ki vsebuje vodik, ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in ogljikovodike s števili ogljikovih atomov v območju od C1 do C6, ali se pridobiva s krekingom etana in propana. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C2, vodika, dušika in ogljikovega monoksida.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

Plini (zemeljsko olje), enota za proizvodnjo benzena, obdelava z vodikom, produkti z vrha depentenizerja; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva s prečiščenjem napajalne zmesi iz enote za proizvodnjo benzena z vodikom ob navzočnosti katalizatorja, ki ji sledi odstranjevanje pentana. Sestoji predvsem iz vodika, etana in propana z različnimi majhnimi količinami dušika, ogljikovega monoksida, ogljikovega dioksida in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6. Vsebuje lahko količine benzena v sledovih.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

Plini (zemeljsko olje), sekundarna absorpcija, frakcioniranje produktov z vrha fluidiziranega katalitskega krekinga; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva s frakcioniranjem produktov z vrha iz katalitskega krekinga v fluidiziranem katalitskem krekingu. Sestoji iz vodika, dušika in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C3.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

Produkti zemeljskega olja, plini iz rafinerije; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija, ki sestoji predvsem iz vodika z različnimi majhnimi količinami metana, etana in propana.)

649-151-00 -X

271-750-6

68607-11-4

H, K

Plini (zemeljsko olje), ločevalnik nizkega tlaka (hidrokreking); plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva z ločevanjem tekočine in pare iztoka iz reaktorja za hidrokreking. Sestoji pretežno iz vodika in nasičenih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C3.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

Plini (zemeljsko olje), rafinerija; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva iz različnih operacij rafinacije zemeljskega olja. Sestoji iz vodika in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C3.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

Plini (zemeljsko olje), ločevalnik produktov iz platinskega reforminga; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva s kemijskim reformingom naftenov v aromate. Sestoji iz vodika in nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C2 do C4.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

Plini (zemeljsko olje), z vodikom obdelani kisli kerozin, stabilizator depentanizacije; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva iz depentanizacijske stabilizacije z vodikom obdelanega kerozina. Sestoji predvsem iz vodika, metana, etana in propana z različnimi majhnimi količinami dušika, vodikovega sulfida, ogljikovega monoksida in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C4 do C5.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

Plini (zemeljsko olje), z vodikom obdelani kisli kerozin, ekspanzijska posoda; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva iz ekspanzijske posode enote za obdelavo kislega kerozina z vodikom ob navzočnosti katalizatorja. Sestoji predvsem iz vodika in metana z različnimi majhnimi količinami dušika, ogljikovega monoksida in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C2 do C5.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

Plini (zemeljsko olje), destilat iz naprave za združevalni proces razžvepljevanja; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se izloča iz tekočega združenega produkta procesa razžvepljevanja. Sestoji iz vodikovega sulfida, metana, etana in propana.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

Plini (zemeljsko olje), frakcioniranje, fluidizirani katalitski kreking; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se proizvaja s frakcioniranjem produkta z vrha fluidiziranega katalitskega procesa. Sestoji iz vodika, vodikovega sulfida, dušika in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

Plini (zemeljsko olje), sekundarna absorpcija, pranje plina iz fluidiziranega katalitskega krekinga; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se proizvaja s pranjem plina z vrha fluidiziranega katalitskega krekinga. Sestoji iz vodika, dušika, metana, etana in propana.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

Plini (zemeljsko olje), težki destilat, razžvepljevanje z dehidrogeniranjem; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se izloča iz tekočega produkta težkega destilata, pridobljenega v procesu razžvepljevanja z vodikom. Sestoji iz vodika, vodikovega sulfida in nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

Plini (zemeljsko olje), stabilizator platinskega reforminga, frakcioniranje lahkih frakcij; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva s frakcioniranjem lahkih frakcij iz platinskih reaktorjev iz platforming naprav. Sestoji iz vodika, metana, etana in propana.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

Plin (zemeljsko olje), predekspanzijska kolona, surova destilacija; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva iz prve kolone, ki se uporablja pri destilaciji surovega zemeljskega olja. Sestoji iz dušika in nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

Plini (zemeljsko olje), ločevanje katrana; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva s frakcionacijo reduciranega surovega zemeljskega olja. Sestoji iz vodika in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

Plini (zemeljsko olje), separator za enoto združevanja; plin iz rafinerije

(Kombinacija vodika in metana se pridobiva s frakcionacijo produktov iz enote združevanja.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), separator katalitske, z vodikom razžvepljene nafte; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z razžvepljevanjem nafte z vodikom Sestoji iz vodika, metana, etana in propana.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), razžvepljevanje nafte, ki se pridobiva z direktnim frakcioniranjem, razžvepljevanje z vodikom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva z razžvepljevanjem nafte, pridobljene z direktno destilacijo, z vodikom. Sestoji iz vodika in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

Plini (zemeljsko olje), frakcioniranje proizvodov z vrha fluidiziranega katalitskega krekinga in razžvepljevanje plinskega olja, gobasti absorber; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva s frakcionacijo produktov iz fluidiziranega katalitskega reaktorja in naprave za razžvepljevanje plinskega olja. Sestoji iz vodika in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

Plini (zemeljsko olje), surova destilacija in katalitski kreking; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se proizvaja s surovo destilacijo in katalitskim krekingom. Sestoji iz vodika, vodikovega sulfida, dušika, ogljikovega monoksida ter parafinskih in olefinskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

Plini (zemeljsko olje), pralnik plinskega olja z dietanolaminom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se proizvaja z razžvepljevanjem plinskega olja z dietanolaminom. Sestoji pretežno iz vodika, vodikovega sulfida in alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

Plini (zemeljsko olje), razžvepljevanje plinskega olja z vodikom, iztok; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva z ločevanjem tekoče faze iztoka iz procesa hidrogenacije. Sestoji pretežno iz vodika, vodikovega sulfida in alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C3.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

Plini (zemeljsko olje), čiščenje plinskega olja z razžvepljevanjem z vodikom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija plinov se pridobiva iz reformerja in iz tokov iz reaktorja za hidrogeniranje. Sestoji pretežno iz vodika in alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

Plini (zemeljsko olje), iztok iz reaktorja za hidrogenacijo, ekspanzijska posoda; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija plinov se pridobiva z ekspanzijo iztoka po procesu hidrogenacije. Sestoji pretežno iz vodika in alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

Plini (zemeljsko olje), ostanek po parnem krekingu nafte pod visokim tlakom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva kot zmes frakcij, ki ne kondenzirajo iz produkta parnega krekinga nafte, in plinskih ostankov, ki se pridobivajo pri predelavi nadaljnjih proizvodov. Sestoji pretežno iz vodika ter parafinskih in olefinskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5, ki jim je lahko primešan naravni plin.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

Plini (zemeljsko olje), znižanje viskoznosti ostankov; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva z znižanjem viskoznosti ostankov v peči. Sestoji pretežno iz vodikovega sulfida ter parafinskih in olifinskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

Plini (zemeljsko olje), C3-4; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se proizvaja z destilacijo produktov iz krekinga surovega zemeljskega olja. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C3 do C4, pretežno iz propana in propilena, in vre v območju približno od –51 °C do –1 °C.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), aparat za frakcionirno absorpcijo, katalitski kreking destilata in nafte; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov iz destilacije produktov katalitskega krekinga destilatov in nafte. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), frakcionirni stabilizator katalitsko polimerizirane nafte; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov iz frakcionirne stabilizacije produktov polimerizacije nafte. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), frakcionirni stabilizator katalitsko reformirane nafte, brez vodikovega sulfida; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcionirno stabilizacijo katalitsko reformirane nafte, iz katere je bil z aminsko obdelavo odstranjen vodikov sulfid. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), striper (desorber) za obdelavo destilatov iz krekinga z vodikom; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s prečiščenjem termično krekiranih destilatov z vodikom ob navzočnosti katalizatorja. Sestoji pretežno iz nasičenih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), vodikov razžvepljevalnik direktnega destilata, brez vodikovega sulfida; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s katalitskim razžvepljevanjem z vodikom direktnih destilatov, iz katerih je bil z aminsko obdelavo odstranjen vodikov sulfid. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), absorber, katalitski kreking plinskega olja; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo produktov katalitskega krekinga plinskega olja. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), naprava za rekuperacijo plina; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo produktov različnih mešanih tokov ogljikovodikov. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), naprava za rekuperacijo plina, deetanizer; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo produktov različnih mešanih tokov ogljikovodikov. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), destilat in nafta, razžvepljena z vodikom, brez kislin, kolona za frakcionacijo; zemeljski plin

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcionacijo z vodikom razžvepljene nafte in destilata iz tokov ogljikovodikov, ki so obdelani zaradi odstranjevanja kislih nečistot. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), vakuumsko plinsko olje, razžvepljeno z vodikom, striper (desorber), brez vodikovega sulfida; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z desorpcijsko stabilizacijo katalitsko z vodikom razžvepljenega vakuumskega plinskega olja, iz katerega je s prečiščenjem z aminom odstranjen vodikov sulfid. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), lahka nafta iz direktne destilacije, stabilizator, brez vodikovega sulfida; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcionirno stabilizacijo lahke nafte iz postopka direktne destilacije, iz katere je s prečiščenjem z aminom odstranjen vodikov sulfid. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), poprejšnja priprava toka propana in propilena za alkiliranje, deetanizer; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo reakcijskih produktov propana s propilenom. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), razžvepljevanje z vodikom vakuumskega plinskega olja, brez vodikovega sulfida; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s katalitskim razžvepljevanjem z vodikom vakuumskega plinskega olja, iz katerega je s prečiščenjem z aminom odstranjen vodikov sulfid. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

Plini (zemeljsko olje), katalitsko krekirani produkti z vrha kolone; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se proizvaja z destilacijo produktov katalitskega krekinga. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C3 do C5 in vre v območju približno od –48 °C do 32 °C.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

Alkani C1-2; plini iz predelave zemeljskega olja

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

Alkani C2-3; plini iz predelave zemeljskega olja

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

Alkani C3-4; plini iz predelave zemeljskega olja

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

Alkani C4-5; plini iz predelave zemeljskega olja

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

Gorivni plini; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kombinacija lahkih plinov. Sestoji pretežno iz vodika in/ali ogljikovodikov z nizko molekularno maso.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

Gorivni plini, destilati surovega zemeljskega olja; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija lahkih plinov se proizvaja z destilacijo surovega zemeljskega olja in s katalitskim reformingom nafte. Sestoji iz vodika in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4 in vre v območju približno od – 217 °C do –12 °C.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

Ogljikovodiki, C3-4; plini iz predelave zemeljskega olja

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

Ogljikovodiki, C4-5; plini iz predelave zemeljskega olja

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

Ogljikovodiki, C2-4, bogati s C3; plin iz predelave zemeljskega olja

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

Plini iz zemeljskega olja, utekočinjeni; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se proizvaja z destilacijo surovega zemeljskega olja. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C3 do C7 in vre v območju približno od –40 °C do 80 °C.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

Plini iz zemeljskega olja, utekočinjeni, sladkani; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z učinkovanjem procesa sladkanja na utekočinjeno zmes plinov zemeljskega olja za pretvorbo merkaptanov ali za odstranitev kislih nečistot. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C3 do C7 in vre v območju približno od –40 °C do 80 °C.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

Plini (zemeljsko olje), C3-4, bogati z izobutanom; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov iz destilacije nasičenih in nenasičenih ogljikovodikov, navadno s števili ogljikovih atomov od C3 do C6, pretežno butana in izobutana. Sestoji iz nasičenih in nenasičenih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C3 do C4, pretežno izobutana.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

Destilati (zemeljsko olje), C3-6, bogati s piperilenom; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov iz destilacije nasičenih in nenasičenih alifatskih ogljikovodikov, navadno s števili ogljikovih atomov v območju od C3 do C6. Sestoji iz nasičenih in nenasičenih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C3 do C6, pretežno piperilenov.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

Plini (zemeljsko olje), produkti z vrha kolone za ločevanje butana; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo toka butana. Sestoji iz alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C3 do C4.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

Plini (zemeljsko olje), C2-3; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se proizvaja z destilacijo produktov iz katalitske frakcionacije. Sestoji pretežno iz etana, etilena, propana in propilena.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

Plini (zemeljsko olje), katalitsko krekirano plinsko olje, produkti z dna depropanizerja, bogati s C4, brez kislin; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcionacijo katalitsko krekiranega plinskega olja ogljikovodikovega toka in obdelavo za odstranitev vodikovega sulfida in drugih kislih sestavin. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C3 do C5, pretežno C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

Plini (zemeljsko olje), katalitsko krekirana nafta, produkti z dna debutanizerja, bogati s C3-5; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva iz stabilizacije katalitsko krekirane nafte. Sestoji iz alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C3 do C5.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

Plinski ostanki (zemeljsko olje), izomerizirana nafta, frakcionirni stabilizator; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcionirno stabilizacijo produktov iz izomerizirane nafte. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K“

(b)

vpisi z indeksnimi številkami 024-001-00-0, 601-020-00-8, 612-022-00-3 in 612-042-00-2 se nadomestijo z:

Snovi

Indeksna št.

Št. EC

Št. CAS

Opombe

„Kromov (VI) trioksid

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

Benzen

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

2-naftilamin; beta-naftilamin

612-022-00-3

202-080-4

91-59-8

E

Benzidin; 4,4′-diaminobifenil; bifenil-4,4′-ilendiamin 1,1′-bifenil-4,4′-diamin

612-042-00-2

202-199-1

92-87-5

E“

3.

Seznam iz naslova „Točka 29 – Rakotvorne snovi: 2. skupina rakotvornosti“ se spremeni na naslednji način:

(a)

Dodajo se naslednji vpisi:

Snovi

Indeksna št.

Št. EC

Št. CAS

Opombe

„Izobutil nitrit

007-017-00-2

208-819-7

542-56-3

E

Kadmijev sulfid

048-010-00-4

215-147-8

1306-23-6

E

Kadmij (piroforni)

048-011-00-X

231-152-8

7440-43-9

E

Izopren (stabiliziran)

2-metil-1,3-butadien

601-014-00-5

201-143-3

78-79-5

D

Kloropren (stabiliziran)

2-klorobut-1,3-dien

602-036-00-8

204-818-0

126-99-8

D, E

1,2,3-trikloropropan

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

α, α, α, 4-tetraklorotoluen

p-klorobenzotriklorid

602-093-00-9

226-009-1

5216-25-1

E

4,4′-bis(dimetilamino)benzofenon

Michlerjev keton

606-073-00-0

202-027-5

90-94-8

 

Oksiranmetanol, 4-metilbenzen-sulfonat, (S)-

607-411-00-x

417-210-7

70987-78-9

 

2-nitrotoluen

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

(Metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetiamino)propil)-1,2-dihidro-6-hidroksi-4-metil-2-oksopiridin-5,3-diil)))-1,1′-dipiridind diklorid dihidroklorid

611-099-00-0

401-500-5

 

Diaminotoluen, tehnični izdelek — mešanica spojin [2] in [3]

metil-fenilendiamin [1]

4-metil-m-fenilen diamin [2]

2-metil-m-fenilen diamin [3]

612-151-00-5

246-910-3[1]

202-453-1 [2]

212-513-9 [3]

25376-45-8 [1]

95-80-7 [2]

823-40-5 [3]

E

4-kloro-o-toluidin [1]

4-kloro-o-toluidin hidroklorid [2]

612-196-00-0

202-441-6 [1]

221-627-8 [2]

95-69-2 [1]

3165-93-3 [2]

E

2,4,5-trimetilanilin [1]

2,4,5-trimetilanilin hidroklorid [2]

612-197-00-6

205-282-0 [1]-[2]

137-17-7 [1]

21436-97-5 [2]

E

4,4′-tiodianilin [1] in njegove soli

612-198-00-1

205-370-9 [1]

139-65-1 [1]

E

4,4′-oksidianilin [1] in njegove soli

p-aminofenil eter [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

2,4-diaminoanizol [1]

4-metoksi-m-fenilendiamin

2,4-diaminoanizol sulfat [2]

612-200-00-0

210-406-1 [1]

254-323-9 [2]

615-05-4 [1]

39156-41-7 [2]

 

N, N, N′, N′-tetrametil-4,4′-metilendianilin

612-201-00-6

202-959-2

101-61-1

 

C.I. Basic Violet 3 z ≥ 0,1 % Michlerjevega ketona (Št. EC 202-027-5)

612-205-00-8

208-953-6

548-62-9

E

6-metoksi-m-toluidin

p-kresidin

612-209-00-X

204-419-1

120-71-8

E

Zmes: 1,3,5-tris(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-triona;

zmes oligomerov 3,5-bis(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-aminometilfenil)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-triona

613-199-00-x

421-550-1

 

Kreozotno olje, acenaftenska frakcija

Pralno olje

648-098-00-X

292-605-3

90640-84-9

H

Kreozotno olje

648-099-00-5

263-047-8

61789-28-4

H

Kreozot

648-101-00-4

232-287-5

8001-58-9

H“

(b)

Vpisi z indeksnimi številkami 007-008-00-3, 007-013-00-0, 016-023-00-4, 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 027-004-00-5, 027-005-00-0, 048-002-00-0, 048-006-00-2, 048-008-00-3, 048-009-00-9, 602-010-00-6, 602-073-00-X, 603-063-00-8, 605-020-00-9, 608-003-00-4, 609-007-00-9, 609-049-00-8, 611-001-00-6, 611-063-00-4, 612-035-00-4, 612-051-00-1, 612-077-00-3, 613-033-00-6, 648-043-00-X, 648-080-00-1, 648-100-00-9, 648-102-00-X, 648-138-00-6, 649-001-00-3, 649-002-00-9, 649-003-00-4, 649-004-00-X, 649-005-00-5 in 649-006-00-0 se nadomestijo z:

Snovi

Indeksna št.

Št. EC

Št. CAS

Opombe

„Hidrazin

007-008-00-3

206-114-9

302-01-2

E

1,2-dimetilhidrazin

007-013-00-0

540-73-8

E

Dimetilsulfat

016-023-00-4

201-058-1

77-78-1

E

Kalijev dikromat

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Amonijev dikromat

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Natrijev dikromat anhidrat

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Natrijev dikromat, dihidrat

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Kobaltov diklorid

027-004-00-5

231-589-4

7646-79-9

E

Kobaltov sulfat

027-005-00-0

233-334-2

10124-43-3

E

Kadmijev oksid

048-002-00-0

215-146-2

1306-19-0

E

Kadmijev fluorid

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Kadmijev klorid

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

Kadmijev sulfat

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

1,2-dibromoetan; etilendibromid

602-010-00-6

203-444-5

106-93-4

E

1,4-diklorobut-2-en

602-073-00-X

212-121-8

764-41-0

E

2,3-epoksipropan-1-ol; glicidol oksiranmetanol

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

E

5-alil-1,3-benzodioksol; safrol

605-020-00-9

202-345-4

94-59-7

E

Akrilonitril

608-003-00-4

203-466-5

107-13-1

D, E

2,4-dinitrotoluen; dinitrotoluen, tehnično čist [1] dinitrotoluen [2];

609-007-00-9

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

E

2,6-dinitrotoluen

609-049-00-8

210-106-0

606-20-2

E

Azobenzen

611-001-00-6

203-102-5

103-33-3

E

Trinatrijev-[4′-(8-acetilamino-3,6-disulfonato-2-naftilazo)-4″-(6-benzoilamino-3-sulfonato-2-naftilazo)bifenil-1,3′,3″, 1‴-tetraolato-O, O′, O″, O‴]baker(II)

611-063-00-4

413-590-3

 

2-metoksianilin; o-anizidin,

612-035-00-4

201-963-1

90-04-0

E

4,4′-diaminodifenilmetan; 4,4′-metilendianilin

612-051-00-1

202-974-4

101-77-9

E

N-nitrozodimetilamin; dimetilnitrozamin

612-077-00-3

200-549-8

62-75-9

E

2-metilaziridin; propilenimin

613-033-00-6

200-878-7

75-55-8

E

Kreozotno olje, acenaftenska frakcija, brez acenaftena; redestilat pralnega olja

(Olje, ki ostane po odstranitvi acenaftena iz acenaftenskega olja premogovega katrana s kristalizacijo. Sestoji predvsem iz naftalena in alkil-naftalenov.)

648-043-00-X

292-606-9

90640-85-0

H

Ostanki (premogov katran), destilacija kreozotnega olja; redestilat pralnega olja

(Ostanek frakcionirne destilacije pralnega olja vre v območju približno od 270 °C do 330 °C. Sestoji pretežno iz dvoobročnih aromatskih in heterocikličnih ogljikovodikov.)

648-080-00-1

295-506-3

92061-93-3

H

Kreozotno olje, destilat z visokim vreliščem; pralno olje

(Destilacijska frakcija z visokim vreliščem se pridobiva pri visokotemperaturnem koksanju bitumenskega premoga, ki se čisti naprej, da se odstranijo odvečne kristalinične soli. Sestoji predvsem iz kreozotnega olja z nekaterimi navadnimi policikličnimi aromatskimi solmi, ki so sestavine destilatov premogovega katrana. Pri približno 5 °C je brez kristalov.)

648-100-00-9

274-565-9

70321-79-8

H

Ekstraktni ostanki (premog), kislo kreozotno olje; ostanek ekstrakta pralnega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov iz frakcije brez baz iz destilacije premogovega katrana vre v območju približno od 250 °C do 280 °C. Sestoji pretežno iz bifenila in izomernih difenilnaftalenov.)

648-102-00-X

310-189-4

122384-77-4

H

Kreozotno olje, destilat z nizkim vreliščem; pralno olje

(Destilacijska frakcija z nizkim vreliščem se pridobiva pri visokotemperaturni karbonizaciji bitumanskega premoga, ki se še naprej obdeluje, da se odstranijo odvečne kristalinične soli. Sestoji predvsem iz kreozotnega olja in majhnih količin navadnih policikličnih aromatskih soli, ki so sestavine odstranjenega destilata premogovega katrana. Pri približno 38 °C je brez kristalov.)

648-138-00-6

274-566-4

70321-80-1

H

Ekstrakti (zemeljsko olje), lahki naftenski destilat topilo

649-001-00-3

265-102-1

64742-03-6

H

Ekstrakti (zemeljsko olje), težki parafinski destilat topilo

649-002-00-9

265-103-7

64742-04-7

H

Ekstrakti (zemeljsko olje), lahki parafinski destilat topilo

649-003-00-4

265-104-2

6472-05-8

H

Ekstrakti (zemeljsko olje), težki naftenski destilat topilo

649-004-00-X

265-111-0

64742-11-6

H

Ekstrakti (zemeljsko olje), lahko vakuumsko plinsko olje topilo

649-005-00-5

295-341-7

91995-78-7

H

Ogljikovodiki C26-55, bogati z aromati

649-006-00-0

307-753-7

97722-04-8

H“

(c)

V vpis z indeksno številko 611-063-00-4 se v stolpec „Št. CAS“ vstavi številka „164058-22-4“.

(d)

Vpisi z indeksnimi številkami 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, bx649-067-00-3,ba 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 in 649-210-00-X se črtajo.

4.

Seznam iz naslova „Točka 30 – Mutagene snovi: 2. skupina mutagenosti“ se spremeni na naslednji način:

(a)

Dodajo se naslednji vpisi:

Snovi

Indeksna št.

Št. EC

Št. CAS

Opombe

„Kromov (VI) trioksid

024-001-00-0

215-607-8

1333-82-0

E

Kadmijev sulfat

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

Benzen

601-020-00-8

200-753-7

71-43-2

E

2-nitrotoluen

609-065-00-5

201-853-3

88-72-2

E

4,4′-oksidianilin [1] in njegove soli

p-aminofenil eter [1]

612-199-00-7

202-977-0 [1]

101-80-4 [1]

E

Karbendazim (ISO)

metil benzimidazol-2-ilkarbamat

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

Benomil (ISO)

metil 1-(butilkarbamoil)benzimidazol-2-ilkarbamat

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

Plin z vrha kolone (zemeljsko olje), frakcija pri depropanizaciji nafte s katalitskim krekingom, bogat s C3 in brez kislin; plin pri predelavi zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcionacijo katalitsko krekiranih ogljikovodikov in obdelanih, da se odstranijo kisle nečistote. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C2 do C4, pretežno C3.)

649-062-00-6

270-755-0

68477-73-6

H, K

Plini (zemeljsko olje), katalitski kreking; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo proizvodov katalitskega krekinga. Sestoji pretežno iz alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-063-00-1

270-756-6

68477-74-7

H, K

Plini (zemeljsko olje), katalitski kreking, bogati s C1-5; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo proizvodov katalitskega krekinga. Sestoji iz alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C1 do C6, pretežno od C1 do C5.)

649-064-00-7

270-757-1

68477-75-8

H, K

Plini (zemeljsko olje), katalitsko polimerizirana frakcija z vrha kolone za katalitsko polimerizacijo v naftnem stabilizatorju, plini, bogati s C2-4; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcionirno stabilizacijo katalitsko polimerizirane nafte. Sestoji iz alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C2 do C6, pretežno od C2 do C4.)

649-065-00-2

270-758-7

68477-76-9

H, K

Plini (zemeljsko olje), katalitski reforming, bogati s C1-4; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo produktov katalitskega reforminga. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C1 do C6, pretežno od C1 do C4.)

649-066-00-8

270-760-8

68477-79-2

H, K

Plini (zemeljsko olje), polnitev C3-5 olefinske-parafinske alkilacije; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija olefinskih in parafinskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C3 do C5, ki se uporabljajo kot polnitev pri alkiliranju. Temperature prostora navadno presegajo kritično temperaturo teh kombinacij.)

649-067-00-3

270-765-5

68477-83-8

H, K

Plini (zemeljsko olje), bogati s C4; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo produktov katalitske frakcionacije. Sestoji iz alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C3 do C5, pretežno C4.)

649-068-00-9

270-767-6

68477-85-0

H, K

Plini z vrha kolone (zemeljsko olje), deetanizer; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo plinskih in bencinskih frakcij iz katalitskega krekinga. Vsebuje pretežno etan in etilen.)

649-069-00-4

270-768-1

68477-86-1

H, K

Plini z vrha kolone (zemeljsko olje), deizobutanizer; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se proizvaja z atmosfersko destilacijo butan-butilenskega toka. Sestoji iz alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C3 do C4.)

649-070-00-X

270-769-7

68477-87-2

H, K

Plini (zemeljsko olje), suhi iz depropanizerja, bogati s propenom; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo produktov plinskih in bencinskih frakcij katalitskega krekinga. Sestoji pretežno iz propilena z nekaj etana in propana.)

649-071-00-5

270-772-3

68477-90-7

H, K

Plini (zemeljsko olje), frakcije z vrha depropanizerja; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo produktov plinskih in bencinskih frakcij katalitskega krekinga. Sestoji iz alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C2 do C4.)

649-072-00-0

270-773-9

68477-91-8

H, K

Plini (zemeljsko olje), frakcije z vrha depropanizerja, naprave za rekuperacijo s plini; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcionacijo različnih tokov ogljikovodikov. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C1 do C4, pretežno propana.)

649-073-00-6

270-777-0

68477-94-1

H, K

Plini (zemeljsko olje), polnitev za napravo girbatol; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se uporablja kot napajalni tok v napravo girbatol za odstranitev vodikovega sulfida. Sestoji iz alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C2 do C4.)

649-074-00-1

270-778-6

68477-95-2

H, K

Plini (zemeljsko olje), frakcionator izomerizirane nafte, bogat s C4, brez vodikovega sulfida; plin iz predelave zemeljskega olja

649-075-00-7

270-782-8

68477-99-6

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), očiščeno olje iz katalitskega krekinga in termično krekirani ostanek vakuumske frakcionacije refluksnega toka; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva iz frakcionacije katalitsko krekiranega očiščenega olja in termično krekiranega vakuumskega ostanka. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-076-00-2

270-802-5

68478-21-7

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), stabilizacija nafte iz katalitskega krekinga, absorber; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva iz stabilizacije katalitsko krekirane nafte. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-077-00-8

270-803-0

68478-22-8

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), kombinirana frakcionacija produktov katalitskega krekinga, katalitskega reforminga in razžvepljevanja z vodikom; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva iz frakcionacije proizvodov katalitskega krekinga, katalitskega reforminga in razžvepljevanja z vodikom, procesov za odstranitev kislih nečistot. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-078-00-3

270-804-6

68478-24-0

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), stabilizacija s frakcionacijo nafte iz katalitskega reforminga; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcionirno stabilizacijo katalitsko reformirane nafte. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-079-00-9

270-806-7

68478-26-2

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), nasičena plinska zmes iz plinske naprave, bogat s C4; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov iz frakcionirne stabilizacije nafte iz prve destilacije plinskega ostanka po destilaciji in plinskega ostanka iz stabilizatorja katalitsko reformirane nafte. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C3 do C6, pretežno butana in izobutana.)

649-080-00-4

270-813-5

68478-32-0

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), enota za rekuperacijo nasičenih plinov, bogat s C1-2; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva iz frakcionacije plinskega ostanka destilacije, nafte, ki se pridobiva z direktno destilacijo, in plinskega ostanka iz stabilizacije nafte iz katalitskega reforminga. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C1 do C5, pretežno metana in etana.)

649-081-00-X

270-814-0

68478-33-1

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), vakuumski ostanek termičnega krekinga; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva iz termičnega krekinga vakuumskih ostankov. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-082-00-5

270-815-6

68478-34-2

H, K

Ogljikovodiki, bogati s C3-4, destilati zemeljskega olja; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo in kondenzacijo surovega zemeljskega olja. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C3 do C5, pretežno od C3 do C4.)

649-083-00-0

270-990-9

68512-91-4

H, K

Plini (zemeljsko olje), deheksanizer nafte iz direktne destilacije v širokem intervalu vrelišča; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcionacijo nafte iz direktne destilacije v širokem intervalu vrelišča. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C2 do C6.)

649-084-00-6

271-000-8

68513-15-5

H, K

Plini (zemeljsko olje), depropanizer hidrokrekinga, bogati ogljikovodiki; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se proizvaja z destilacijo produktov hidrokrekinga. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4. Vsebuje lahko tudi manjše količine vodika in vodikovega sulfida.)

649-085-00-1

271-001-3

68513-16-6

H, K

Plini (zemeljsko olje), stabilizator lahke nafte iz direktne destilacije; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s stabilizacijo lahke nafte iz direktne destilacije. Sestoji iz nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C2 do C6.)

649-086-00-7

271-002-9

68513-17-7

H, K

Ostanki (zemeljsko olje), separator alkiliranja, bogat s C4; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksni ostanek destilacije tokov iz različnih rafinacijskih operacij. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C4 do C5, pretežno butana, in vre v območju približno od –11,7 °C do 27,8 °C.)

649-087-00-2

271-010-2

68513-66-6

H, K

Ogljikovodiki, C1-4; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s termičnim krekingom in postopki v absorberju ter destilacijo zemeljskega olja. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C1 do C4 in vre v območju približno od – 164 °C do –0,5 °C.)

649-088-00-8

271-032-2

68514-31-8

H, K

Ogljikovodiki, C1-4, sladkani; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z izpostavitvijo ogljikovodikovih plinov procesu sladkanja za pretvorbo merkaptanov ali za odstranitev kislih nečistot. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4 in vre v območju približno od – 164 °C do –0,5 °C.)

649-089-00-3

271-038-5

68514-36-3

H, K

Ogljikovodiki, C1-3; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C3 in vre v območju približno od - 164 °C do -42 °C.)

649-090-00-9

271-259-7

68527-16-2

H, K

Ogljikovodiki, C1-4, frakcija iz debutanizerja; plini iz predelave zemeljskega olja

649-091-00-4

271-261-8

68527-19-5

H, K

Plini (zemeljsko olje), C1-5, vlažni; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo zemeljskega olja in/ali s krekingom plinskega olja iz frakcionirne kolone. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-092-00-X

271-624-0

68602-83-5

H, K

Ogljikovodiki, C2-4; plini iz predelave zemeljskega olja

649-093-00-5

271-734-9

68606-25-7

H, K

Ogljikovodiki, C3; plini iz predelave zemeljskega olja

649-094-00-0

271-735-4

68606-26-8

H, K

Plini (zemeljsko olje), napajalni tok za alkiliranje; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s katalitskim krekingom plinskega olja. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C3 do C4.)

649-095-00-6

271-737-5

68606-27-9

H, K

Plini (zemeljsko olje), frakcije z dna depropanizerja; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcionacijo produktov z dna depropanizerja. Sestoji pretežno iz butana, izobutana in butadiena.)

649-096-00-1

271-742-2

68606-34-8

H, K

Plini (zemeljsko olje), mešanica iz rafinerije; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija se pridobiva iz različnih procesov. Sestoji iz vodika, vodikovega sulfida in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-097-00-7

272-183-7

68783-07-3

H, K

Plini (zemeljsko olje), katalitski kreking; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo proizvodov katalitskega krekinga. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C3 do C5.)

649-098-00-2

272-203-4

68783-64-2

H, K

Plini (zemeljsko olje), C2-4, sladkani; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z izpostavitvijo destilatov zemeljskega olja procesu sladkanja za pretvorbo merkaptanov ali za odstranitev kislih nečistot. Sestoji pretežno iz nasičenih in nenasičenih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C2 do C4 in in vre v območju približno od –51 °C do –34 °C.)

649-099-00-8

272-205-5

68783-65-3

H, K

Plini (zemeljsko olje), frakcioniranje surovega zemeljskega olja; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcioniranjem zemeljskega olja. Sestoji iz nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-100-00-1

272-871-7

68918-99-0

H, K

Plini (zemeljsko olje), deheksanizer; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcioniranjem kombiniranih naftnih tokov. Sestoji iz nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-101-00-7

272-872-2

68919-00-6

H, K

Plini (zemeljsko olje), stabilizator, frakcionacija lahkega bencina iz direktne destilacije; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcioniranjem lahkega bencina iz direktne destilacije. Sestoji iz nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-102-00-2

272-878-5

68919-05-1

H, K

Plini (zemeljsko olje), desorber iz razžvepljevanja združevalne nafte; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s procesom združevanja-razžvepljevanja nafte in desorbira iz naftnega produkta. Sestoji iz nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-103-00-8

272-879-0

68919-06-2

H, K

Plini (zemeljsko olje), katalitski reforming nafte iz direktne destilacije; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s katalitskim reformingom direktne nafte in s frakcionacijo celotnega iztoka. Sestoji iz metana, etana in propana.)

649-104-00-3

272-882-7

68919-09-5

H, K

Plini (zemeljsko olje), produkti z vrha separatorja iz katalitskega krekinga v fluidiziranem sloju; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcionacijo polnitve v ločevalnik C3-C4. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov C3.)

649-105-00-9

272-893-7

68919-20-0

H, K

Plini (zemeljsko olje), iz stabilizatorjev direktne destilacije; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcioniranjem tekočine iz prve kolone za destilacijo surovega zemeljskega olja. Sestoji iz nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-106-00-4

272-883-2

68919-10-8

H, K

Plini (zemeljsko olje), iz debutanizerja katalitsko krekirane nafte; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcioniranjem katalitsko krekirane nafte. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-107-00-X

273-169-3

68952-76-1

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), iz stabilizatorja nafte in destilata katalitskega krekinga; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcioniranjem katalitsko krekirane nafte in destilata. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-108-00-5

273-170-9

68952-77-2

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), termično krekirani destilat, absorber plinskega olja in nafte; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z ločevanjem termično krekiranih destilatov nafte in zemeljskega olja. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-109-00-0

273-175-6

68952-81-8

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), iz stabilizatorja frakcionacije ogljikovodikov termičnega krekinga, koksanje zemeljskega olja; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcionirno stabilizacijo termično krekiranih ogljikovodikov iz procesa koksanja zemeljskega olja. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-110-00-6

273-176-1

68952-82-9

H, K

Plini (zemeljsko olje), lahke frakcije parnega krekinga, koncentrirane na butadienu; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo produktov iz termičnega krekinga. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno C4.)

649-111-00-1

273-265-5

68955-28-2

H, K

Plini (zemeljsko olje), plin z vrha stabilizatorja, katalitski reforming nafte iz direktne destilacije; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s katalitskim reformingom nafte iz direktne destilacije in s frakcioniranjem celotnega iztoka. Sestoji iz nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C2 do C4.)

649-112-00-7

273-270-2

68955-34-0

H, K

Ogljikovodiki, C4; plini iz predelave zemeljskega olja

649-113-00-2

289-339-5

87741-01-3

H, K

Alkani, C1-4, bogati s C3; plini iz predelave zemeljskega olja

649-114-00-8

292-456-4

90622-55-2

H, K

Plini (zemeljsko olje), parni kreking, bogati s C3; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo produktov iz parnega krekinga. Sestoji pretežno iz propilena z nekaj propana in vre v območju približno od –70 °C do 0 °C.)

649-115-00-3

295-404-9

92045-22-2

H, K

Ogljikovodiki, C4, destilat parnega krekinga; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo produktov parnega krekinga. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov C4, pretežno 1-butena in 2-butena, ki vsebuje tudi butan in izobuten in vre v območju približno od –12 °C do 5 °C.)

649-116-00-9

295-405-4

92045-23-3

H, K

Plini iz zemeljskega olja, utekočinjeni, sladkani, frakcija C4; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z izpostavitvijo utekočinjene plinske zmesi zemeljskega olja procesu sladkanja za oksidacijo merkaptanov ali za odstranitev kislih nečistot. Sestoji pretežno iz nasičenih in nenasičenih ogljikovodikov C4.)

649-117-00-4

295-463-0

92045-80-2

H, K, S

Rafinati (zemeljsko olje), parno krekirana frakcija C4 po ekstrakciji z bakrovim amonijevim acetatom, C3-5 in nenasičeni C3-5, brez butadiena; plin iz predelave zemeljskega olja

649-119 -00-5

307-769-4

97722-19-5

H, K

Plini (zemeljsko olje), obdelava z amini; plin iz rafinerije

(Plinski napajalni tok v aminski sistem za odstranitev vodikovega sulfida. Sestoji predvsem iz vodika. Navzoči so lahko tudi ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, vodikov sulfid in alifatski ogljikovodiki s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-120-00-0

270-746-1

68477-65-6

H, K

Plini (zemeljsko olje), razžvepljevanje z vodikom pri proizvodnji benzena; plin iz rafinerije

(Izpušni plini se pridobivajo v benzenski enoti. Sestoji predvsem iz vodika. Sestoji predvsem iz vodika. Navzoči so lahko tudi ogljikov monoksid in ogljikovodiki s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6, vključno z benzenom.)

649-121-00-6

270-747-7

68477-66-7

H, K

Plini (zemeljsko olje), iz recikla pri proizvodnji benzena, bogati z vodikom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z recikliranjem plinov iz benzenske enote. Sestoji predvsem iz vodika z različnimi majhnimi količinami ogljikovega monoksida in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C1 do C6.)

649-122-00-1

270-748-2

68477-67-8

H, K

Plini (zemeljsko olje), oljna mešanica, bogati z vodikom in dušikom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo oljne mešanice. Sestoji predvsem iz vodika in dušika z različnimi majhnimi količinami ogljikovega monoksida, ogljikovega dioksida in alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-123-00-7

270-749-8

68477-68-9

H, K

Plini (zemeljsko olje), plini z vrha kolone, rektifikacija nafte iz katalitskega reforminga; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s stabilizacijo katalitsko reformirane nafte. Sestoji iz vodika in nasičenih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-124-00-2

270-759-2

68477-77-0

H, K

Plini (zemeljsko olje), recikel katalitskega reforminga frakcije C6-8; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se proizvaja z destilacijo produktov iz katalitskega reforminga napajalne zmesi od C6 do C8, ki je reciklirana za zadržanje vodika. Sestoji predvsem iz vodika. Vsebuje lahko tudi različne majhne količine ogljikovega monoksida, ogljikovega dioksida, dušika in ogljikovodike s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-125-00-8

270-761-3

68477-80-5

H, K

Plini (zemeljsko olje), frakcija C6-8 iz katalitskega reforminga; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se proizvaja z destilacijo produktov iz katalitskega reforminga napajalne zmesi od C6 do C8. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C1 do C5 in vodika.)

649-126-00-3

270-762-9

68477-81-6

H, K

Plini (zemeljsko olje), recikel C6-8 iz katalitskega krekinga, bogat z vodikom; plin iz rafinerije

649-127-00-9

270-763-4

68477-82-7

H, K

Plini (zemeljsko olje), povratni tok C2; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z ekstrakcijo vodika iz plinskega toka, ki sestoji predvsem iz vodika z majhnimi količinami dušika, ogljikovega monoksida, metana, etana in etilena. Vsebuje pretežno ogljikovodike, kakor so metan, etan in etilen, z majhnimi količinami vodika, dušika in ogljikovega monoksida.)

649-128-00-4

270-766-0

68477-84-9

H, K

Plini (zemeljsko olje), suhi kisli, enota za koncentriranje plinov; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija suhih plinov iz enote za koncentriranje plina. Sestoji iz vodika, vodikovega sulfida in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C3.)

649-129-00-X

270-774-4

68477-92-9

H, K

Plini (zemeljsko olje), koncentriranje plina v reabsorberju, destilacija; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se proizvaja z destilacijo produktov iz kombiniranih plinskih tokov v reabsorberju za koncentriranje plinov. Sestoji pretežno iz vodika, ogljikovega monoksida, ogljikovega dioksida, dušika, vodikovega sulfida in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov od C1 do C3.)

649-130-00-5

270-776-5

68477-93-0

H, K

Plini (zemeljsko olje), absorber vodika; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva z absorbiranjem vodika iz toka, bogatega z vodikom. Sestoji iz vodika, ogljikovega monoksida, dušika in metana z majhnimi količinami ogljikovodikov C2.)

649-131-00-0

270-779-1

68477-96-3

H, K

Plini (zemeljsko olje), bogati z vodikom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija, ločena kot plin iz plinastih ogljikovodikov z ohlajevanjem. Sestoji predvsem iz vodika z različnimi majhnimi količinami ogljikovega monoksida, dušika, metana in ogljikovodikov C2.)

649-132-00-6

270-780-7

68477-97-4

H, K

Plini (zemeljsko olje), recikel zmesi olj, obdelan z vodikom, bogat z vodikom in dušikom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva iz reciklirane, z vodikom obdelane zmesi olj. Sestoji predvsem iz vodika in dušika z različnimi majhnimi količinami ogljikovega monoksida, ogljikovega dioksida in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-133-00-1

270-781-2

68477-98-5

H, K

Plini (zemeljsko olje), recikel, bogat z vodikom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva iz recikliranih reaktorskih plinov. Sestoji predvsem iz vodika z različnimi majhnimi količinami ogljikovega monoksida, ogljikovega dioksida, dušika, vodikovega sulfida in nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C1 do C5.)

649-134-00-7

270-783-3

68478-00-2

H, K

Plini (zemeljsko olje), kondicioniranje v reformerju, bogati z vodikom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva iz reformerjev. Sestoji predvsem iz vodika z različnimi majhnimi količinami ogljikovega monoksida in alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-135-00-2

270-784-9

68478-01-3

H, K

Plini (zemeljsko olje), reforming, obdelava z vodikom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva v procesu reforminga, obdelave z vodikom. Sestoji predvsem iz vodika, metana in etana z različnimi majhnimi količinami vodikovega sulfida in alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C3 do C5.)

649-136-00-8

270-785-4

68478-02-4

H, K

Plini (zemeljsko olje), reforming, obdelava z vodikom, bogati z vodikom in metanom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva v procesu reforminga, obdelave z vodikom. Sestoji predvsem iz vodika in metana z različnimi majhnimi količinami ogljikovega monoksida, ogljikovega dioksida, dušika in nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C2 do C5.)

649-137-00-3

270-787-5

68478-03-5

H, K

Plini (zemeljsko olje), kondicioniranje v napravi za reforming in obdelavo z vodikom, bogat z vodikom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva v procesu reforminga, obdelave z vodikom. Sestoji predvsem iz vodika z različnimi majhnimi količinami ogljikovega monoksida in alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-138-00-9

270-788-0

68478-04-6

H, K

Plini (zemeljsko olje), destilacija produktov termičnega krekinga; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacije se pridobiva z destilacijo produktov iz termičnega kreking procesa. Sestoji iz vodika, vodikovega sulfida, ogljikovega monoksida, ogljikovega dioksida in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-139-00-4

270-789-6

68478-05-7

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), refrakcijski absorber za produkte iz katalitskega krekinga; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva iz refrakcije produktov iz procesa katalitskega krekinga. Sestoji iz vodika in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C3.)

649-140-00-X

270-805-1

68478-25-1

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), separator katalitsko reformirane nafte; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s katalitskim reformingom nafte, pridobljene z direktno frakcionacijo. Sestoji iz vodika in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-141-00-5

270-807-2

68478-27-3

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), stabilizator katalitsko reformirane nafte; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s stabilizacijo katalitsko reformirane nafte. Sestoji iz vodika in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-142-00-0

270-808-8

68478-28-4

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), obdelava z vodikom destilata iz krekinga, separator; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s prečiščenjem destilatov iz krekinga z vodikom ob navzočnosti katalizatorja. Sestoji iz vodika in nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-143-00-6

270-809-3

68478-29-5

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), separator nafte, ki se pridobiva z direktnim frakcioniranjem in razžvepljevanjem z vodikom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva iz procesa razžvepljevanja nafte z vodikom, pridobljene z direktnim frakcioniranjem. Sestoji iz vodika in nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-144-00-1

270-810-9

68478-30-8

H, K

Plini (zemeljsko olje), produkti z vrha stabilizatorja katalitsko reformirane nafte, ki se pridobiva z direktno frakcionacijo; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s katalitskim reformingom nafte iz direktne frakcionacije, ki ji sledi frakcionacija celotnega iztoka. Sestoji iz vodika, metana, etana in propana.)

649-145-00-7

270-999-8

68513-14-4

H, K

Plini (zemeljsko olje), iztok iz reformerja, visokotlačna ekspanzijska naprava; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se proizvaja z visokotlačno ekspanzijo iztoka iz reaktorja za reforming. Sestoji predvsem iz vodika in različnih majhnih količin metana, etana in propana.)

649-146-00-2

271-003-4

68513-18-8

H, K

Plini (zemeljsko olje), iztok iz reformerja, nizkotlačna ekspanzijska naprava; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva z nizkotlačno ekspanzijo iztoka iz reaktorja za reforming. Sestoji predvsem iz vodika in različnih majhnih količin metana, etana in propana.)

649-147-00-8

271-005-5

68513-19-9

H, K

Plini (zemeljsko olje), destilacija plina iz rafinacije olja; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se izloča z destilacijo plinskega toka, ki vsebuje vodik, ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in ogljikovodike s števili ogljikovih atomov v območju od C1 do C6, ali se pridobiva s krekingom etana in propana. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C2, vodika, dušika in ogljikovega monoksiday.)

649-148-00-3

271-258-1

68527-15-1

H, K

Plini (zemeljsko olje), enota za proizvodnjo benzena, obdelava z vodikom, produkti z vrha depentenizerja; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva s prečiščenjem napajalne zmesi iz enote za proizvodnjo benzena z vodikom ob navzočnosti katalizatorja, ki ji sledi odstranjevanje pentana. Sestoji predvsem iz vodika, etana in propana z različnimi majhnimi količinami dušika, ogljikovega monoksida, ogljikovega dioksida in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6. Vsebuje lahko količine benzena v sledovih.)

649-149-00-9

271-623-5

68602-82-4

H, K

Plini (zemeljsko olje), sekundarna absorpcija, frakcioniranje produktov z vrha fluidiziranega katalitskega krekinga; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva s frakcioniranjem produktov z vrha iz katalitskega krekinga v fluidiziranem katalitskem krekingu. Sestoji iz vodika, dušika in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C3.)

649-150-00-4

271-625-6

68602-84-6

H, K

Produkti zemeljskega olja, plini iz rafinerije; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija, ki sestoji predvsem iz vodika z različnimi majhnimi količinami metana, etana in propana.)

649-151-00 –X

271-750-6

68607-11-4

H, K

Plini (zemeljsko olje), ločevalnik nizkega tlaka (hidrokreking); plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva z ločevanjem tekočine in pare iztoka iz reaktorja za hidrokreking. Sestoji pretežno iz vodika in nasičenih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C3.)

649-152-00-5

272-182-1

68783-06-2

H, K

Plini (zemeljsko olje), rafinerija; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva iz različnih operacij rafinacije zemeljskega olja. Sestoji iz vodika in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C3.)

649-153-00-0

272-338-9

68814-67-5

H, K

Plini (zemeljsko olje), ločevalnik produktov iz platinskega reforminga; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva s kemijskim reformingom naftenov v aromate. Sestoji iz vodika in nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C2 do C4.)

649-154-00-6

272-343-6

68814-90-4

H, K

Plini (zemeljsko olje), z vodikom obdelani kisli kerozin, stabilizator depentanizacije; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva iz depentanizacijske stabilizacije z vodikom obdelanega kerozina. Sestoji predvsem iz vodika, metana, etana in propana z različnimi majhnimi količinami dušika, vodikovega sulfida, ogljikovega monoksida in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C4 do C5.)

649-155-00-1

272-775-5

68911-58-0

H, K

Plini (zemeljsko olje), z vodikom obdelani kisli kerozin, ekspanzijska posoda; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva iz ekspanzijske posode enote za obdelavo kislega kerozina z vodikom ob navzočnosti katalizatorja. Sestoji predvsem iz vodika in metana z različnimi majhnimi količinami dušika, ogljikovega monoksida in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C2 do C5.)

649-156-00-7

272-776-0

68911-59-1

H, K

Plini (zemeljsko olje), destilat iz naprave za združevalni proces razžvepljevanja; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se izloča iz tekočega združenega produkta procesa razžvepljevanja. Sestoji iz vodikovega sulfida, metana, etana in propana.)

649-157-00-2

272-873-8

68919-01-7

H, K

Plini (zemeljsko olje), frakcioniranje, fluidizirani katalitski kreking; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se proizvaja s frakcioniranjem produkta z vrha fluidiziranega katalitskega procesa. Sestoji iz vodika, vodikovega sulfida, dušika in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-158-00-8

272-874-3

68919-02-8

H, K

Plini (zemeljsko olje), sekundarna absorpcija, pranje plina iz fluidiziranega katalitskega krekinga; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se proizvaja s pranjem plina z vrha fluidiziranega katalitskega krekinga. Sestoji iz vodika, dušika, metana, etana in propana.)

649-159-00-3

272-875-9

68919-03-9

H, K

Plini (zemeljsko olje), težki destilat, razžvepljevanje z dehidrogeniranjem; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se izloča iz tekočega produkta težkega destilata, pridobljenega v procesu razžvepljevanja z vodikom. Sestoji iz vodika, vodikovega sulfida in nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-160-00-9

272-876-4

68919-04-0

H, K

Plini (zemeljsko olje), stabilizator platinskega reforminga, frakcioniranje lahkih frakcij; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva s frakcioniranjem lahkih frakcij iz platinskih reaktorjev iz platforming naprav. Sestoji iz vodika, metana, etana in propana.)

649-161-00-4

272-880-6

68919-07-3

H, K

Plin (zemeljsko olje), predekspanzijska kolona, surova destilacija; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva iz prve kolone, ki se uporablja pri destilaciji surovega zemeljskega olja. Sestoji iz dušika in nasičenih alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-162-00-X

272-881-1

68919-08-4

H, K

Plini (zemeljsko olje), ločevanje katrana; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva s frakcionacijo reduciranega surovega zemeljskega olja. Sestoji iz vodika in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-163-00-5

272-884-8

68919-11-9

H, K

Plini (zemeljsko olje), separator za enoto združevanja; plin iz rafinerije

(Kombinacija vodika in metana se pridobiva s frakcionacijo produktov iz enote združevanja.)

649-164-00-0

272-885-3

68919-12-0

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), separator katalitske, z vodikom razžvepljene nafte; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z razžvepljevanjem nafte z vodikom Sestoji iz vodika, metana, etana in propana.)

649-165-00-6

273-173-5

68952-79-4

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), razžvepljevanje nafte, ki se pridobiva z direktnim frakcioniranjem, razžvepljevanje z vodikom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva z razžvepljevanjem nafte, pridobljene z direktno destilacijo, z vodikom. Sestoji iz vodika in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-166-00-1

273-174-0

68952-80-7

H, K

Plini (zemeljsko olje), frakcioniranje proizvodov z vrha fluidiziranega katalitskega krekinga in razžvepljevanje plinskega olja, gobasti absorber; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva s frakcionacijo produktov iz fluidiziranega katalitskega reaktorja in naprave za razžvepljevanje plinskega olja. Sestoji iz vodika in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-167-00-7

273-269-7

68955-33-9

H, K

Plini (zemeljsko olje), surova destilacija in katalitski kreking; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se proizvaja s surovo destilacijo in katalitskim krekingom. Sestoji iz vodika, vodikovega sulfida, dušika, ogljikovega monoksida ter parafinskih in olefinskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-168-00-2

273-563-5

68989-88-8

H, K

Plini (zemeljsko olje), pralnik plinskega olja z dietanolaminom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se proizvaja z razžvepljevanjem plinskega olja z dietanolaminom. Sestoji pretežno iz vodika, vodikovega sulfida in alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-169-00-8

295-397-2

92045-15-3

H, K

Plini (zemeljsko olje), razžvepljevanje plinskega olja z vodikom, iztok; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva z ločevanjem tekoče faze iztoka iz procesa hidrogenacije. Sestoji pretežno iz vodika, vodikovega sulfida in alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C3.)

649-170-00-3

295-398-8

92045-16-4

H, K

Plini (zemeljsko olje), čiščenje plinskega olja z razžvepljevanjem z vodikom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija plinov se pridobiva iz reformerja in iz tokov iz reaktorja za hidrogeniranje. Sestoji pretežno iz vodika in alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-171-00-9

295-399-3

92045-17-5

H, K

Plini (zemeljsko olje), iztok iz reaktorja za hidrogenacijo, ekspanzijska posoda; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija plinov se pridobiva z ekspanzijo iztoka po procesu hidrogenacije. Sestoji pretežno iz vodika in alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-172-00-4

295-400-7

92045-18-6

H, K

Plini (zemeljsko olje), ostanek po parnem krekingu nafte pod visokim tlakom; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva kot zmes frakcij, ki ne kondenzirajo iz produkta parnega krekinga nafte, in plinskih ostankov, ki se pridobivajo pri predelavi nadaljnjih proizvodov. Sestoji pretežno iz vodika ter parafinskih in olefinskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5, ki jim je lahko primešan naravni plin.)

649-173-00-X

295-401-2

92045-19-7

H, K

Plini (zemeljsko olje), znižanje viskoznosti ostankov; plin iz rafinerije

(Kompleksna kombinacija se pridobiva z znižanjem viskoznosti ostankov v peči. Sestoji pretežno iz vodikovega sulfida ter parafinskih in olifinskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-174-00-5

295-402-8

92045-20-0

H, K

Plini (zemeljsko olje), C3-4; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se proizvaja z destilacijo produktov iz krekinga surovega zemeljskega olja. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C3 do C4, pretežno iz propana in propilena, in vre v območju približno od –51 °C do –1 °C.)

649-177-00-1

268-629-5

68131-75-9

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), aparat za frakcionirno absorpcijo, katalitski kreking destilata in nafte; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov iz destilacije produktov katalitskega krekinga destilatov in nafte. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-178-00-7

269-617-2

68307-98-2

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), frakcionirni stabilizator katalitsko polimerizirane nafte; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov iz frakcionirne stabilizacije produktov polimerizacije nafte. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-179-00-2

269-618-8

68307-99-3

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), frakcionirni stabilizator katalitsko reformirane nafte, brez vodikovega sulfida; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcionirno stabilizacijo katalitsko reformirane nafte, iz katere je bil z aminsko obdelavo odstranjen vodikov sulfid. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-180-00-8

269-619-3

68308-00-9

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), striper (desorber) za obdelavo destilatov iz krekinga z vodikom; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s prečiščenjem termično krekiranih destilatov z vodikom ob navzočnosti katalizatorja. Sestoji pretežno iz nasičenih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-181-00-3

269-620-9

68308-01-0

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), vodikov razžvepljevalnik direktnega destilata, brez vodikovega sulfida; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s katalitskim razžvepljevanjem z vodikom direktnih destilatov, iz katerih je bil z aminsko obdelavo odstranjen vodikov sulfid. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-182-00-9

269-630-3

68308-10-1

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), absorber, katalitski kreking plinskega olja; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo produktov katalitskega krekinga plinskega olja. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-183-00-4

269-623-5

68308-03-2

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), naprava za rekuperacijo plina; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo produktov različnih mešanih tokov ogljikovodikov. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-184-00-X

269-624-0

68308-04-3

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), naprava za rekuperacijo plina, deetanizer; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo produktov različnih mešanih tokov ogljikovodikov. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-185-00-5

269-625-6

68308-05-4

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), destilat in nafta, razžvepljena z vodikom, brez kislin, kolona za frakcionacijo; zemeljski plin

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcionacijo z vodikom razžvepljene nafte in destilata iz tokov ogljikovodikov, ki so obdelani zaradi odstranjevanja kislih nečistot. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-186-00-0

269-626-1

68308-06-5

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), vakuumsko plinsko olje, razžvepljeno z vodikom, striper (desorber), brez vodikovega sulfida; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z desorpcijsko stabilizacijo katalitsko z vodikom razžvepljenega vakuumskega plinskega olja, iz katerega je s prečiščenjem z aminom odstranjen vodikov sulfid. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-187-00-6

269-627-7

68308-07-6

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), lahka nafta iz direktne destilacije, stabilizator, brez vodikovega sulfida; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcionirno stabilizacijo lahke nafte iz postopka direktne destilacije, iz katere je s prečiščenjem z aminom odstranjen vodikov sulfid. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C5.)

649-188-00-1

269-629-8

68308-09-8

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), poprejšnja priprava toka propana in propilena za alkiliranje, deetanizer; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo reakcijskih produktov propana s propilenom. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-189-00-7

269-631-9

68308-11-2

H, K

Plinski ostanek (zemeljsko olje), razžvepljevanje z vodikom vakuumskega plinskega olja, brez vodikovega sulfida; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s katalitskim razžvepljevanjem z vodikom vakuumskega plinskega olja, iz katerega je s prečiščenjem z aminom odstranjen vodikov sulfid. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C6.)

649-190-00-2

269-632-4

68308-12-3

H, K

Plini (zemeljsko olje), katalitsko krekirani produkti z vrha kolone; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se proizvaja z destilacijo produktov katalitskega krekinga. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C3 do C5 in vre v območju približno od –48 °C do 32 °C.)

649-191-00-8

270-071-2

68409-99-4

H, K

Alkani C1-2; plini iz predelave zemeljskega olja

649-193-00-9

270-651-5

68475-57-0

H, K

Alkani C2-3; plini iz predelave zemeljskega olja

649-194-00-4

270-652-0

68475-58-1

H, K

Alkani C3-4; plini iz predelave zemeljskega olja

649-195-00-X

270-653-6

68475-59-2

H, K

Alkani C4-5; plini iz predelave zemeljskega olja

649-196-00-5

270-654-1

68475-60-5

H, K

Gorivni plini; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kombinacija lahkih plinov. Sestoji pretežno iz vodika in/ali ogljikovodikov z nizko molekularno maso.)

649-197-00-0

270-667-2

68476-26-6

H, K

Gorivni plini, destilati surovega zemeljskega olja; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija lahkih plinov se proizvaja z destilacijo surovega zemeljskega olja in s katalitskim reformingom nafte. Sestoji iz vodika in ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4 in vre v območju približno od – 217 °C do –12 °C.)

649-198-00-6

270-670-9

68476-29-9

H, K

Ogljikovodiki, C3-4; plini iz predelave zemeljskega olja

649-199-00-1

270-681-9

68476-40-4

H, K

Ogljikovodiki, C4-5; plini iz predelave zemeljskega olja

649-200-00-5

270-682-4

68476-42-6

H, K

Ogljikovodiki, C2-4, bogati s C3; plin iz predelave zemeljskega olja

649-201-00-0

270-689-2

68476-49-3

H, K

Plini iz zemeljskega olja, utekočinjeni; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se proizvaja z destilacijo surovega zemeljskega olja. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C3 do C7 in vre v območju približno od –40 °C do 80 °C.)

649-202-00-6

270-704-2

68476-85-7

H, K, S

Plini iz zemeljskega olja, utekočinjeni, sladkani; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z učinkovanjem procesa sladkanja na utekočinjeno zmes plinov zemeljskega olja za pretvorbo merkaptanov ali za odstranitev kislih nečistot. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C3 do C7 in vre v območju približno od –40 °C do 80 °C.)

649-203-00-1

270-705-8

68476-86-8

H, K, S

Plini (zemeljsko olje), C3-4, bogati z izobutanom; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov iz destilacije nasičenih in nenasičenih ogljikovodikov, navadno s števili ogljikovih atomov od C3 do C6, pretežno butana in izobutana. Sestoji iz nasičenih in nenasičenih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C3 do C4, pretežno izobutana.)

649-204-00-7

270-724-1

68477-33-8

H, K

Destilati (zemeljsko olje), C3-6, bogati s piperilenom; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov iz destilacije nasičenih in nenasičenih alifatskih ogljikovodikov, navadno s števili ogljikovih atomov v območju od C3 do C6. Sestoji iz nasičenih in nenasičenih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C3 do C6, pretežno piperilenov.)

649-205-00-2

270-726-2

68477-35-0

H, K

Plini (zemeljsko olje), produkti z vrha kolone za ločevanje butana; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva z destilacijo toka butana. Sestoji iz alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C3 do C4.)

649-206-00-8

270-750-3

68477-69-0

H, K

Plini (zemeljsko olje), C2-3; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se proizvaja z destilacijo produktov iz katalitske frakcionacije. Sestoji pretežno iz etana, etilena, propana in propilena.)

649-207-00-3

270-751-9

68477-70-3

H, K

Plini (zemeljsko olje), katalitsko krekirano plinsko olje, produkti z dna depropanizerja, bogati s C4, brez kislin; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcionacijo katalitsko krekiranega plinskega olja ogljikovodikovega toka in obdelavo za odstranitev vodikovega sulfida in drugih kislih sestavin. Sestoji iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov v območju od C3 do C5, pretežno C4.)

649-208-00-9

270-752-4

68477-71-4

H, K

Plini (zemeljsko olje), katalitsko krekirana nafta, produkti z dna debutanizerja, bogati s C3-5; plin iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva iz stabilizacije katalitsko krekirane nafte. Sestoji iz alifatskih ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C3 do C5.)

649-209-00-4

270-754-5

68477-72-5

H, K

Plinski ostanki (zemeljsko olje), izomerizirana nafta, frakcionirni stabilizator; plini iz predelave zemeljskega olja

(Kompleksna kombinacija ogljikovodikov se pridobiva s frakcionirno stabilizacijo produktov iz izomerizirane nafte. Sestoji pretežno iz ogljikovodikov s števili ogljikovih atomov pretežno v območju od C1 do C4.)

649-210-00-X

269-628-2

68308-08-7

H, K“

(b)

Vpisi z indeksnimi številkami 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7, 024-004-01-4, 048-006-00-2 in 048-008-00-3 se nadomestijo z:

Snovi

Indeksna št.

Št. EC

Št. CAS

Opombe

„Kalijev dikromat

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Amonijev dikromat

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Natrijev dikromat anhidrat

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Natrijev dikromat, dihidrat

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Kadmijev fluorid

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Kadmijev klorid

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E“

5.

V seznamu v poglavju „Točka 31 – Snovi, strupene za razmnoževanje: 1. skupina“ se vpisi z indeksno številko 082-001-00-6 in 082-002-00-1 nadomestijo z naslednjim:

Snovi

Indeksna št.

Št. EC

Št. CAS

Opombe

„Svinčeve spojine, razen spojin, navedenih v tej prilogi

082-001-00-6

A, E

Svinčevi alkili

082-002-00-1

A, E“

6.

Seznam iz naslova „Točka 31 – Snovi, strupene za razmnoževanje: 2. skupina strupenosti za razmnoževanje“ se spremeni na naslednji način:

(a)

Dodajo se naslednji vpisi:

Snovi

Indeksna št.

Št. EC

Št. CAS

Opombe

„Linuron (ISO)

3-(3,4-diklorofenil)-1-metoksi-1-metilsečnina

006-021-00-1

206-356-5

330-55-2

E

Kalijev dikromat

024-002-00-6

231-906-6

7778-50-9

E

Amonijev dikromat

024-003-00-1

232-143-1

7789-09-5

E

Natrijev dikromat anhidrat

024-004-00-7

234-190-3

10588-01-9

E

Natrijev dikromat, dihidrat

024-004-01-4

234-190-3

7789-12-0

E

Natrijev kromat

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

Kadmijev sulfat

048-009-00-9

233-331-6

10124-36-4

E

1-bromopropan

Propil bromid

n-propil bromid

602-019-00-5

203-445-0

106-94-5

 

1,2,3-trikloropropan

602-062-00-X

202-486-1

96-18-4

D

Difenileter; oktabromo derivat

602-094-00-4

251-087-9

32536-52-0

 

1,2-dimetoksietan

etilen glikol dimetil eter

EGDME

603-031-00-3

203-794-9

110-71-4

 

1,2-Bis(2-metoksietoksi)etan

TEGDME;

Trietillen glikol dimetil eter;

Triglim

603-176-00-2

203-977-3

112-49-2

 

Tetrahidrotiopiran-3-karboksaldehide

606-062-00-0

407-330-8

61571-06-0

 

1,2-benzendikarboksilna kislina, dipentilester, razvejani in linearni [1]

n-pentil-izopentilftalat [2]

di-n-pentil ftalat [3]

Diizopentilftalat [4]

607-426-00-1

284-032-2 [1]-[2]

205-017-9 [3]-[4]

84777-06-0 [1]-[2]

131-18-0 [3]

42925-80-4 [4]

 

Benzil butil ftalat

BBF

607-430-00-3

201-622-7

85-68-7

 

1,2-benzendikarboksilna kislina

di-C7-11-razvejani in linearni alkilestri

607-480-00-6

271-084-6

68515-42-4

 

Zmes: dinatrijev 4-(3-etoksikarbonil-4-(5-(3-etoksikarbonil-5-hidroksi-1-(4-sulfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dieniliden)-4,5-dihidro-5-oksopirazol-1-il)benzensulfonat;

trinatrijev 4-(3-etoksikarbonil-4-(5-(3-etoksikarbonil-5-oksido-1-(4-sulfonatofenil)pirazol-4-yl)penta-2,4-dieniliden)-4,5-dihidro-5-oksopirazol-1-yl)benzensulfonat

607-487-00-4

402-660-9

 

Dinocap (ISO)

609-023-00-6

254-408-0

39300-45-3

E

2-[2-hidroksi-3-(2-klorofenil)karbamoil-1-naftilazo]-7-[2-hidroksi-3-(3-metilfenil)karbamoil-1-naftilazo]fluoren-9-on

611-131-00-3

420-580-2

 

Azafenidin

611-140-00-2

68049-83-2

 

Karbendazim (ISO)

metil benzimidazol-2-ilkarbamat

613-048-00-8

234-232-0

10605-21-7

 

Benomil (ISO)

metil 1-(butilkarbamoil)benzimidazol-2-ilkarbamat

613-049-00-3

241-775-7

17804-35-2

 

3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-oksazolidin

613-191-00-6

421-150-7

143860-04-2

 

Zmes: 1,3,5-tris(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-triona;

zmes oligomerov 3,5-bis(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-aminometilfenil)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-triona

613-199-00-x

421-550-1

—“

 

(b)

Vpisi z indeksnimi številkami 048-006-00-2, 048-008-00-3 in 603-063-00-8 se nadomestijo z:

Snovi

Indeksna št.

Št. EC

Št. CAS

Opombe

„Kadmijev fluorid

048-006-00-2

232-222-0

7790-79-6

E

Kadmijev klorid

048-008-00-3

233-296-7

10108-64-2

E

2,3-epoksipropan-1-ol; glicidol

oksiranmetanol

603-063-00-8

209-128-3

556-52-5

E“


4.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/82


DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2006/1/ES

z dne 18. januarja 2006

o uporabi vozil, najetih brez voznikov, za cestni prevoz blaga

(kodificirano besedilo)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 71 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Sveta 84/647/EGS z dne 19. decembra 1984 o uporabi vozil za cestni prevoz blaga, najetih brez voznikov (3), je bila bistveno spremenjena (4). Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.

(2)

Z makroekonomskega vidika uporaba najetih vozil v nekaterih okoliščinah omogoča optimalno razporejanje virov z omejevanjem potratne uporabe proizvodnih faktorjev.

(3)

Ta možnost z mikroekonomskega vidika prinaša v organizacijo prevoza prožnost in s tem povečuje produktivnost podjetij.

(4)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos direktiv, ki sta navedeni v delu B Priloge I, v nacionalno pravo —

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V tej direktivi:

(a)

„vozilo“ pomeni motorno vozilo, priklopnik, polpriklopnik ali skupino vozil, ki je namenjena izključno prevozu blaga;

(b)

„najeto vozilo“ pomeni vsako vozilo, ki je na podlagi pogodbe s podjetjem, ki da vozilo na razpolago, za plačilo in za določeno časovno obdobje na voljo podjetju za opravljanje cestnih prevozov blaga za najem ali plačilo ali za lastne potrebe.

Člen 2

1.   Vsaka država članica dovoli uporabo vozil znotraj svojega ozemlja za promet med državami članicami, ki jih najamejo podjetja s sedežem v drugi državi članici, če:

(a)

je vozilo registrirano ali dano v promet v skladu s predpisi slednje države članice;

(b)

se pogodba nanaša samo na najem vozila brez voznika in ji ni priložena pogodba o delu, sklenjena z istim podjetjem, o voznem in spremljevalnem osebju;

(c)

je najeto vozilo na voljo samo podjetju, ki ga uporablja v obdobju najemne pogodbe;

(d)

najeto vozilo vozi osebje podjetja, ki vozilo uporablja.

2.   Izpolnjevanje pogojev, določenih v točkah (a) do (d) odstavka 1, se dokazuje z naslednjimi dokumenti, ki morajo biti v vozilu:

(a)

najemna pogodba ali overjen izvleček iz te pogodbe, v katerem so navedeni zlasti ime najemodajalca, ime najemnika, datum in veljavnost pogodbe ter identifikacija vozila;

(b)

če voznik ni oseba, ki je najela vozilo, pogodba o zaposlitvi voznika ali overjen izvleček iz te pogodbe, v katerem so navedeni zlasti ime delodajalca, ime delavca ter datum in veljavnost pogodbe o zaposlitvi ali novejši plačilni list.

Po potrebi se lahko dokumenti, navedeni pod (a) in (b), nadomestijo z enakovrednim dokumentom, ki ga izdajo pristojni organi države članice.

Člen 3

1.   Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da lahko njihova podjetja za cestni prevoz blaga uporabljajo najeta vozila, ki so registrirana ali dana v promet v skladu s predpisi njihovih držav članic, pod enakimi pogoji kakor vozila v lasti podjetij, če so izpolnjeni pogoji iz člena 2.

2.   Države članice lahko izvzamejo iz določb odstavka 1 prevoze za lastne potrebe, ki jih opravljajo vozila s skupno dovoljeno maso več kot šest ton.

Člen 4

Ta direktiva ne vpliva na predpise države članice, ki za uporabo najetih vozil določajo manj stroge pogoje od pogojev iz členov 2 in 3.

Člen 5

Brez poseganja v člena 2 in 3 ta direktiva ne vpliva na uporabo pravil o:

(a)

organizaciji trga cestnega prevoza blaga za najem ali plačilo in za lastne potrebe ter zlasti dostopa na trg, predvsem v zvezi z omejitvami cestnih zmogljivosti s kvotami;

(b)

cenah in pogojih za cestni prevoz blaga;

(c)

oblikovanju cen za najem;

(d)

uvozu vozil;

(e)

pogojih, ki urejajo dostop do dejavnosti ali poklica najemodajalca cestnega vozila.

Člen 6

Direktiva 84/647/EGS se razveljavi brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos direktiv, ki sta navedeni v delu B Priloge I, v nacionalno pravo.

Sklicevanja na razveljavljeno direktivo se štejejo za sklicevanja na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

Člen 7

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 8

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 18. januarja 2006

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BORRELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

H. WINKLER


(1)  UL C 108, 30.4.2004, str. 56.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 10. februarja 2004 (UL C 97 E, 22.4.2004, str. 66) in Sklep Sveta z dne 8. decembra 2005.

(3)  UL L 335, 22.12.1984, str. 72. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 90/398/EGS (UL L 202, 31.7.1990, str. 46).

(4)  Glej del A Priloge I.


PRILOGA I

Del A

Razveljavljena direktiva in njena sprememba

(iz člena 6)

Direktiva Sveta 84/647/EGS

(UL L 335, 22.12.1984, str. 72)

Direktiva Sveta 90/398/EGS

(UL L 202, 31.7.1990, str. 46)

Del B

Roki za prenos v nacionalno pravo

(iz člena 6)

Direktiva

Rok za prenos

Direktiva 84/647/EGS

30. junij 1986

Direktiva 90/398/EGS

31. december 1990


PRILOGA II

Korelacijska tabela

Direktiva 84/647/EGS

Ta direktiva

Člen 1, uvodno besedilo

Člen 1, uvodno besedilo

Člen 1, prva alinea

Člen 1(a)

Člen 1, druga alinea

Člen 1(b)

Člen 2, uvodno besedilo

Člen 2(1), uvodno besedilo

Člen 2, točke 1 do 4

Člen 2(1)(a) do (d)

Člen 2, točka 5, prvi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 2(2), prvi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 2, točka 5, prvi pododstavek, točki (a) in (b)

Člen 2(2), prvi pododstavek, točki (a) in (b)

Člen 2, točka 5, drugi pododstavek

Člen 2(2), drugi pododstavek

Člen 3

Člen 3

Člen 4(1)

Člen 4

Člen 5, uvodno besedilo

Člen 5, uvodno besedilo

Člen 5, prva alinea

Člen 5(a)

Člen 5, druga alinea

Člen 5(b)

Člen 5, tretja alinea

Člen 5(c)

Člen 5, četrta alinea

Člen 5(d)

Člen 5, peta alinea

Člen 5(e)

Člen 6

-

Člen 7

-

Člen 8

-

-

Člen 6

-

Člen 7

Člen 9

Člen 8

-

Priloga I

-

Priloga II


Popravek

4.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/86


Popravek Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2110/2005 z dne 14. decembra 2005 o dostopu do zunanje pomoči Skupnosti

( Uradni list Evropske unije L 344 z dne 27. decembra 2005 )

Na strani 1, v prvem sklicevanju:

namesto:

„ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 179 in 181a Pogodbe,“

beri:

„ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 179 Pogodbe,“.


4.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/87


Popravek Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/35/ES z dne 7. septembra 2005 o onesnaževanju morja z ladij in uvedbi kazni za kršitve

( Uradni list Evropske unije L 255 z dne 30. septembra 2005 )

Na strani 15, v prvem odstavku člena 16:

namesto:

„Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 1. marca 2007 in o tem takoj obvestijo Komisijo.“

beri:

„Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, pred 1. aprilom 2007 in o tem takoj obvestijo Komisijo.“


4.2.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/88


Popravek Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/84/ES z dne 14. decembra 2005 o dvaindvajseti spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in pripravkov (ftalatov v igračah in predmetih za nego otrok)

( Uradni list Evropske unije L 344 z dne 27. decembra 2005 )

Stran 40, Priloga, oštevilčenje ftalatov:

namesto:

„[XX.]“ in „[XXa.]“

beri:

„51.“ in „52a.“